MEKANSAL VERİ ANALİZİNDE POINT IN POLYGON TESTİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEKANSAL VERİ ANALİZİNDE POINT IN POLYGON TESTİ"

Transkript

1 MEKANSAL VERİ ANALİZİNDE POINT IN POLYGON TESTİ İ. Öztuğ BİLDİRİCİ Seçu Ünverte Mühend Mmarı Faüte Jeodez ve Fotogrametr Mühendğ Böümü, 4203 Kampü KONYA, ema: Özet: Coğraf bg temernde meana ver anaznde pont n pogon tet oduça önem br ere ahptr. Söz onuu tet e br notaa obenn br aana obenn (pogonun) çnde oup omadığı tet edr. Pont n pogon tet, apaı pogonu ouşturan doğru parçaarı e, tet eden nota ve pogonun dışında br notanın ouşturduğu doğru parçaının (tet doğru parçaı) eşmne daanır. Tet doğru parçaı e pogonun eşm aıı te e, nota pogonun çnde, değe nota pogonun dışındadır.. GİRİŞ Coğraf Bg Stemernde meana ver anaznde pont n pogon tet oduça önem br ere ahptr. Söz onuu tet e br notaa obenn br aana obenn (pogonun) çnde oup omadığı berenr. Pont n pogon tet, pogonu (aana obe) ouşturan enarar e, tet eden nota ve pogonun dışında br notanın ouşturduğu doğru parçaının (tet doğru parçaı) eşmne daanır. Tet doğru parçaı e pogonun eşm aıı te e, nota pogonun çnde, değe nota pogonun dışındadır. Pogonun şe ne adar armaşı oura oun, bu bat tet öntem doğru onuç verr. Pogonun şene bağı oara tette doğru parçaının eşm probem önem azanır. Keşm probem, programama açıından gnç br probemdr. Tet şemnde aranan adece doğru parçaının eşp eşmedğdr. Keşm notaının oordnatarı e tet açıından gere değdr. Keşme heapamaarı bo tet oara adandırıan br programama tenğ e hızandırıabr. Bu çaışmada, bo avramı ve bo tet, doğrunun eşm probem ve pont n pogon tet teor ve programama tenğ açıından nceenecetr. Öneren aaşımarın uguandığı FORTRAN dnde azımış program parçacıarı (ubroutne) da e oara vermştr. 2. İKİ DOĞRU PARÇASININ KESİŞİM PROBLEMİ Geometr oara doğru brbrne parae değe eşr. Anca CBS, bgaar dete çzm ve gene oara graf programamada doğrunun değ doğru parçaının eşm önemdr. İ doğrunun eşmnn gene fade, Brnc doğru A Η B Η C 0 İnc doğru E Η F Η G 0 oma üzere, ΕGB FGΦ ΕFA EBΦ ΕCE AGΦ ΕFA EBΦ () İ doğru parae e, FA-EB=0 our. Bu durumda eşm mevcut değdr.

2 Yuarıda gb neer denem formu e çözüm apııra önce eşm notaı heapanır, onra eşm notaının doğrunu üzernde oup omadığı araştırıır. Çeşt öze durumarın date aınmaını geretren bu aaşım erne, programama açıından daha uanışı oan ve nota oordnatarına daanan aşağıda öntem zenebr. Brnc doğru parçaının başangıç ve btm notaarı (, ) ve (, ), nc doğru parçaının başangıç ve btm notaarı (, ) ve (, ) oun (Şe ). Şe : İ doğru parçaının eşm Doğru parçaarının parae oup omadığını bereme çn d parametre heapanır. d Ε ϑ ΦΕ ϑ Φ ϑ Ε ϑ ΦΕ ϑ Φ (2) d=0 e doğru parçaarı parae oup eşm heapanamaz. d 0 e p ve p 2 parametreer heapanır. p p 2 Ε ϑ ΦΕ ϑ Φ ϑ Ε ϑ ΦΕ ϑ Φ d Ε ϑ ΦΕ ϑ Φϑ Ε ϑ ΦΕ ϑ Φ d (3) 0 p ve 0 p e eşm notaı doğru parçaarının üzerndedr. Keşm 2 notaının oordnatarı, Η Η p p Ε Ε ϑ ϑ Φ Φ (4) Keşm probem programama tenğ açıından düşünüüre ree aıar oan nota oordnatarının hang değşen tp e tanımandığı önemdr. Doube precon (8 bte) değşen tp uanıdığında ondaı notanın ernden bağımız oara 4 raam anamıdır. Sez değş değerden heapanan d parametrenn (2) doğruarın parae omaı durumunda tam oara ıfır omaı beenemez. Daha da açı oara d parametrenn nadren ıfır çıacağı, genee ıfıra ço aın br değer aacağı öenebr.

3 Doğru parçaarının paraeğn bereme çn br heap haaet bereme gerer. Örneğn d parametre atıncı baamağına adar ıfır e ıfır abu edebr. Bu durumda azıaca od aşağıda gb oabr: f ab(d)<e-6 then Bazı haerde adece eşmn var oup omadığını bereme gerer. Bu durumda önce parae nceenr, onra p ve p 2 parametreer heapanara eşmn doğru parçaarı üzernde oup omadığı berenr. Keşm notaının oordnatarı heapanmaz. Örneğn pont n pogon tetnde adece eşmn var oup omadığını bme önemdr. p ve p 2 parametreernn geometr anamı: p =0 e, eşm notaı notaı e çaışı p = e, eşm notaı notaı e çaışı p 2 =0 e, eşm notaı notaı e çaışı p 2 = e, eşm notaı notaı e çaışı Yne programama tenğ açıından p ve p 2 parametreernn tam oara ıfır a da br omaı beenemez. Bunun anında aıaaştırma hataarı vb gb nedenere parametreern ıfırdan ço az üçü a da brden ço az büü omaarı durumunda eşm notaının doğru parçaarının g uç notaarı e çaışı oara abu edme gereebr. Ugun eçece br toeran değerne göre parametreern rdeenme, ϑ p ve ϑ p Η (5) Η 2 bçmnde apıabr. Anca p ve p 2 parametreer brer orantı oup br uzaı fade etmezer. Bu baımdan toeran değernn eçm ço oa değdr. Bu notada şöe br aaşım önerebr. Toeran değer abu edebr br uvaratma hataı oara aınır, daha onra oordnatarı heapanan eşm notaının uç notaarına oan uzaıarına baııp bu notaara çaışı abu edp edemeeceğne baıır. 3. BOX TESTİ Graf programama tenğnde bo tet oara bnen önteme, çzge ve aana obeern brbr e oan aınığı rdeenr. Kutu oara da Türçeeştrebece bo avramı çzge a da aana obenn dışına çzen, obe apaan, oordnat eenerne parae br ddörtgen obe fade eder. Bo ardımıa adece mantıa arşıaştırma apara çzge obenn eşme oaıığı oup omadığı, aana obenn e brbrn örtme oaıığının oup omadığı berenebr. Şe 2'de de görüdüğü gb, bo oordnatarı g obenn mamum ve mnmum oordnat değerernden ede edebr. - ve - doğru parçaarının eşme oaıığını rdeeme durumunda bo tet (Şe 3), f ma(, )< mn(, ) AND ma(, )< mn(, ) then >> Keşme mümün değ ee >> Keşme mümün end f

4 şende odanabr. Yapıan bu arşıaştırmaar onucu eşme mümün değe eşme g hç br heapamaa gere otur [Crome, 992; Bdrc, 2000]. Benzer şede aana obeern de brbrn örtme oaıığının oup omadığı tet edebr. Bo Şe 2: Bo avramı Bo'ar eşmor Bo'ar eşor Şe 3: Bo tetnn geometr anamı 4. POINT IN POLYGON TESTİ "Pont n Pogon" tet, br notanın br aana obenn çnde oup omadığının berenme probemdr. Br notanın br aana obenn (apaı şen) çnde oup omadığını bereme çn apaı şen ene dışında oan br ardımcı notadan araranıır. Araştırıan nota m, ardımcı nota n oma üzere m-n doğru parçaının, şe aç defa etğ berenr (Şe 4). Keşm aıı te e nota şen çnde, çft e dışındadır [Crome, 992]. Pont n pogon tet end çnde on derece battr. Anca araında programama açıından ço da bat omaan eşm probem vardır. Burada eşm notaının oordnatarı e değ anızca eşmn var oup omadığı e genmetedr. Keşm aıının araştırımaından önce, m notaının P pogonu çnde oup oamaacağının nceenme gerer (Şe 4). m notaı pogonu ouşturan bo'ın çnde değe pogonun da çnde oamaz. Bo'ın o at öşe oordnatarı pogonu ouşturan nota oordnatarının en üçüer, ağ üt öşe oordnatarı e şe ouşturan oordnatarın en büüer oduğuna göre; f mn( )> m > ma( )AND mn( )> m > ma( )

5 şartı ağanmıora, nota pogonun çnde oamaz. Şart ağanıora eşm heaparına geçebr [Bdrc, 2000]. m Pogon P Bo n Şe 4: Pogon çnde oup omadığı araştırıan nota (p), ardımcı nota (n) ve bo Yardımcı n notaının oordnatarı, pogonu ouşturan bo dan araranara aşağıda gb heapanabr: n n mn mn ΕΦ ϑ ΕmaΕΦ ϑ mnεφ Φ ΕΦϑ ΕmaΕΦϑ mnεφφ (6) (7) eştğ e n notaının en oara pogonun dışında omaı ağanabr. Uzata br n notaı eçme erne eenerden brne parae br ardımcı doğru da eçebr [Crome, 992]. Pogonu ouşturan enar aıı adar eşm heabı apıara, eşme aıı berenme zorundadır. Bu aşamada da böüm 3 de değndğ gb eşm önce bo tet uguanara (Şe 3), m-n doğruu e g enarın eşme oaıığı var e d (2), parametre e parae araştırıır. Parae oma durumu o e p ve p 2 (3) parametreer heapanır. Eğer, 0 [ p [ VE 0 [ p2 [ (7) şartı ağanıora, eşm var, a hade otur. Keşm notaının oordnatarına htaç omadığından heapama bu notada er, eşm aıı br artırıır ve br onra enara geçr. Pogonu ouşturan tüm enarar çn eşm oup omadığı araştırıdıtan onra, topam eşm aıı te e nota pogonun çnde, çft e değdr. Bu notada br üçüncü oaıı notanın pogonu ouşturan enararın brnn üzernde omaıdır. (7) bağıntıına göre nota herhang br enar üzernde e a da nota pogonu ouşturan notaardan br e çaışı e notanın pogon dışında oduğu ararı vermetedr. Çünü nota enarardan br üzernde e p a da p 2 ıfıra a da bre eşt our. Nota pogonu ouşturan notaardan br e çaışı e hem p hem de p 2 ıfıra a da bre eşt our. Bu durumarda nota pogonun çnde abu edecee (7) bağıntıı aşağıda gb omaıdır.

6 0 p VE 0 p2 (8) p, p 2 ve d parametreer ree aıar oduğundan, değşen tp oara doube precon uanımaı gerer. Anca bu şede tanımanan değşenern tam oara ıfıra a da bre eşt omaarı beenemez. Sıfıra a da bre eşt oma (5) bağıntıında mantı e apımaıdır. Burada parametre dat eçmedr. Burada parametreer uzunu değ, orantıdır. Örneğn p parametrenn brden farı, eşm notaının enarardan brne ne adar aaştığı (uzaı oara) haında br fr vermez. p ve p 2 parametreer ugun şede tet edere pont n pogon tet onucu, nota çerde, nota pogon enarı üzernde ve nota dışarıda oma üzere üç değş onuç da ede edebr. Bo, eşm ve pont n pogon agortmaının uguanmaı onuunda Fortran dnde odanmış üç program parçacığı e oara vermştr. 5. SONUÇ Pont n pogon tet, Coğraf Bg Stemernde meana orguama ve anazde önemdr. Agortma end çnde programama oara battr. Anca agortma, programama açıından gnç özeer oan doğru parçaının eşmne daanmatadır. Bu çaışmada önce eşm probem rdeenmş, daha onra tetn daandığı agortma programama tenğ açıından tartışımıştır. E oara her probemn çözümü çn Fortran dnde odanmış program parçacıarı vermştr. 6. KAYNAKLAR Crome, R.G., 992, Dgta Cartograph, Prentce Ha, New Jere, 36p. Bdrc, İ.Ö., 2000, : 000-: Öçe Araığında Bna ve Yo Obeernn Saıa Ortamda Kartograf Geneeştrme, Dotora Tez, İTÜ Fen Bmer Enttüü, İtanbu. 7. EK: Program Kodarı c***************box BELIRLEME******************************* ubroutne cg_bo(mn,mn,ma,ma,,,pt_anz,rnu) c******************decaaraton**************************** mpct none nteger*4,pt_anz rea*8 mn,mn,ma,ma,rnu rea*8 (pt_anz),(pt_anz) c******************program********************************** mn=.d09 mn=.d09 ma=0.d0 ma=0.d0 c do =,pt_anz f(().gt.ma) ma=() f(().t.mn) mn=() f(().gt.ma) ma=() f(().t.mn) mn=() end do mn=mn-rnu mn=mn-rnu ma=ma+rnu

7 ma=ma+rnu 00 end c******************kesisim********************************* ogca functon cg_nt2(,,,,,,,,p,p2) c*********************************************************** c. dogru, c 2. dogru, c p 0 e aranda e em. dogru parca uzernde c p2 0 e aranda e em 2. dogru parca uzernde c em vara true oa fae (em uzantda e ne fae) c em notaı notaardan br e çaışı a da enarardan br c uzernde oa da true c c Oztug Bdrc 2/2002 c c************************decaraton********************** mpct none rea*8,,,,,,, rea*8 a, a2,b, b2,c, c2,d,p, p2 rea*8 r_nu parameter (r_nu=.d-4) c*****************************program********************** a = - a2 = - b = - b2 = - c = - c2 = - d = a*b2 - a2*b c... parae m? f( dab(d).t. r_nu) then cg_nt2=.fae. goto 00 end f c em nota varm? p = ( b*c2 - b2*c ) / d p2 = ( c*a2 - c2*a ) / d f(dab(p2).e..d-8) p2=0.d0 cg_nt2=p.ge.0.d0.and.p.e..d0 *.and.p2.ge.0.d0.and.p2.e..d0 00 end c******************point IN POLYGON************************ ogca functon cg_pp(,,n,p,p) c******************decaraton**************************** mpct none nteger*4,,n,chntte rea*8 (n),(n),p,p,r,r rea*8 mn,mn,ma,ma,rnu,p,p2 parameter (rnu=.d-4) c Eterna fuct ogca cg_nt2 c******************program********************************* chntte=0 c bo heapa.. ca cg_bo(mn,mn,ma,ma,,,n,rnu) r=2.d0*ma-mn r=2.d0*ma-mn f(p.ge.mn.and.p.ge.mn.and. * p.e.ma.and.p.e.ma) then do =,n f(.eq.n)then = ee =+ end f f(dab(()-p).e.rnu.and.dab(()-p).e.rnu.or. * dab(()-p).e.rnu.and.dab(()-p).e.rnu) then cg_pp=.true. goto 00 end f f(cg_nt2((),(),(),(),p,p,r,r,p,p2)) then f(p.ge.0.d0.and.p.e..d0.and.p2.eq.0.d0) then cg_pp=.true. goto 00 end f chntte=chntte+ end f

8 end do cg_pp=(chntte.gt.0.and.mod(chntte,2).ne.0) ee cg_pp=.fae. end f 00 end

Bölüm 2: Bir Boyutta Hareket

Bölüm 2: Bir Boyutta Hareket Bölüm : Br Boyua Hareke Kavrama Soruları 1- Harekel br cmn yer değşrme le aldığı yol aynımıdır? - Hız le üra araındak fark nedr? 3- Oralama ve an hız araındak fark nedr? 4- Ne zaman oralama hız (vme) an

Detaylı

Bölüm 10: Katı Cismin Sabit bir Eksen Etrafında Dönmesi

Bölüm 10: Katı Cismin Sabit bir Eksen Etrafında Dönmesi avraa Soruları Bölü 0: atı Cn Sabt br Eken Etrafında Döne - Br nokta etrafında dönekte olan cn hareketn tanılaak çn naıl br er değştre tanılarınız? - Açıal hızın önü varıdır, vea açıal hız vektörel br

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI BÖLÜM II D ÖRNEK 0 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 0 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI 0.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.0/ 0.. TAŞIYICI

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİESİ FEN BİLİMLERİ ENSİÜSÜ DOKORA EZİ Bahattn ERDİNÇ PEROVSKİ YAPIDAKİ BAZI KRİSALLERDE İZOOP YERLEŞİRMENİN FAZ GEÇİŞ SICAKLIĞI ÜZERİNE EKİLERİNİN İNCELENMESİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

Yük Yoğunluğu ve Nokta Yük İçeren Elektrik Alan Problemlerinin Sınır Elemanları Yöntemiyle İncelenmesi

Yük Yoğunluğu ve Nokta Yük İçeren Elektrik Alan Problemlerinin Sınır Elemanları Yöntemiyle İncelenmesi Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. Dergs cence and Eng. J of Fırat Unv. (), 99-, (), 99-, Yü Yoğunluğu ve Nota Yü İçeren Eletr Alan Problemlernn ınır Elemanları Yöntemyle İncelenmes Hüseyn ERİŞTİ ve elçu YILDIRIM

Detaylı

TEMEL ROBOT K Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi KU ÇU

TEMEL ROBOT K Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi KU ÇU EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU e Yön (Düz) Knemat B obot ana çeçeveden aaç çeçevee dou bbne pzmat veya döne eemee baanm e uzuvadan ouu. uzuv aanda b homoen

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Öğrenci E Kitabı 2014-2015 İÇİNDEKİLER Rektör den...4 Üniversitemiz Hakkında Gene Bigier...5 Üniversite Öğrencisi Omak! 29 Mayısı Omak!... 7 İstanbu da Okumak!... 11 Hangi

Detaylı

KARTEZYEN GEOMETRİDE FAZ DEĞİŞİMLİ VE FAZ DEĞİŞİMSİZ ISI TRANSFERİ PROBLEMLERİ

KARTEZYEN GEOMETRİDE FAZ DEĞİŞİMLİ VE FAZ DEĞİŞİMSİZ ISI TRANSFERİ PROBLEMLERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİL İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 004 : 10 : : 35-4 KARTEZYEN

Detaylı

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN TEŞHİSİ Robust Regresson Method and Dagnose Of Outlers on Several Socal Data Dayanıklı Yöntem 76 ÖZ Özlem YORULMAZ * Araştırmanın

Detaylı

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2004 YÜKSEK MÜHENDİSLİK TEZİ HÜSEYİN TOPAN YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK

Detaylı

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu Enerj Sstemlernde Yapay Arı Kolons (YAK) Algortması Kullanarak Yük Akışı Optmzasyonu Nhat Pamuk Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket (TEİAŞ), 5. İletm Tess ve İşletme Grup Müdürlüğü, Sakarya nhatpamuk@gmal.com.tr

Detaylı

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model Tahmn Sorunu Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometr 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekm 2011) Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 80 94 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ ÇOK

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI Ekonometr ve İstatstk Sayı:7 2008 51-87 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU:

Detaylı

İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 12 Geçiş Ekonomisi Örneğinde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri

İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 12 Geçiş Ekonomisi Örneğinde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: Sayı: 2 Nsan 20 ss. 24-254 İhracat ve Ekonomk Büyüme İlşks: 2 Geçş Ekonoms Örneğnde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellk Analzler Relatonshp between Export

Detaylı

Gazi Üniversitesi Kimya Müh. Böl. 2005-2006 II YY KM-380 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I

Gazi Üniversitesi Kimya Müh. Böl. 2005-2006 II YY KM-380 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I Gazi Üniversitesi Kimya Müh. Böl. 2005-2006 II YY KM-380 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I SIVI-SIVI FAZ DENGESİ (ÜÇ BİLEŞENLİ SİSTEMLERDE) Deney No : 3a AMAÇ Çalışmanın amacı üç bileşenli sistemlerin

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

1. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi... 71. 2. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri... 77

1. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi... 71. 2. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri... 77 UZAYDA DOĞRU VE DÜZLEM Sayfa No. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi.............. 7. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri.......................................... 77. BÖLÜM uzayda Bir

Detaylı

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 7 (2010), No. 2, 169 185 Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri için Kestirim Amaçlı Kullanılması Reşat Kasap 1, ve Sibel Kavak 2 1 Gazi

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1. ÜNİTE: DÖRTGENLER DÖRTGEN VE TEMEL ELEMANLARI Herhangi üçü doğrusal olmayan A, B, C ve D noktaları verilsin. [AB], [BC], [CD] ve [DA]

Detaylı

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi DERLEME Akut Promyelositik Lösemide Tedavi Dr. Fatih KURNAZ, a Dr. Mustafa ÇETİN a a Hematoloji BD, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes

Detaylı

GARANTİ EMEKL İL İK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK H İSSE SENEDİ EMEKLİL İK YATIR IM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞ İKL İĞ İ

GARANTİ EMEKL İL İK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK H İSSE SENEDİ EMEKLİL İK YATIR IM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞ İKL İĞ İ GARANTİ EMEKL İL İK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK H İSSE SENEDİ EMEKLİL İK YATIR IM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞ İKL İĞ İ Ga ran t i Emek l i l i k ve Hayat A.Ş. Grup la ra Yöne l i k H isse Sened i Emek

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ YRD.DOÇ. DR. ORHAN KURT DERS NOTLARI KOCAELĐ 2012 HARĐTA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÖNSÖZ

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ YRD.DOÇ. DR. ORHAN KURT DERS NOTLARI KOCAELĐ 2012 HARĐTA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÖNSÖZ ÖNSÖZ KOCELĐ ÜNĐVESĐTESĐ YYIN NO: 47 ULŞIM DES NOTLI 006 yılından ber gerek Kocael Đhsanye Meslek Yüksek Okulu (MYO) ve gerekse sım Kocabıyık MYO nda vermş olduğum Ulaşım derslernn brkmyle ortaya çıkan

Detaylı

Çok Parçalı Basınç Çubukları

Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok parçalı basınç çubukları genel olarak k gruba arılır. Bunlar; a) Sürekl brleşk parçalardan oluşan çok parçalı basınç çubukları b) Parçaları arasında aralık bulunan çok

Detaylı

Turizm Sektörünün Türkiye nin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi: VAR Analizi Yaklaşımı

Turizm Sektörünün Türkiye nin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi: VAR Analizi Yaklaşımı YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Turizm Setörünün Türiye nin Eonomi Büyümesi Üzerindei Etisi: VAR Analizi Yalaşımı Yrd. Doç. Dr. Ozan BAHAR Muğla Üniversitesi,

Detaylı