Bankacılık Suçları. Nevra Tütüncü & Ebru Güven 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bankacılık Suçları. Nevra Tütüncü & Ebru Güven 1"

Transkript

1 Bankacılık Suçları Nevra Tütüncü & Ebru Güven 1 Özet Çalışmamızın konusu, bankacılık suçlarını ceza hukuku çerçevesinde incelemek olup, bugüne kadar yapılan tez ve makale çalışmalarından yararlanılmıştır. Amacımız; ekonominin en önemli yapı taşlarından biri olan bankaların fonksiyonlarını yerine getirmede, kritik rol üstlenen yasal düzenlemelerin çerçevesi ve yaptırımları üzerine incelemede ve değerlendirmede bulunmaktır. Bu bağlamda temel düzenlemeler 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu nda yer almakla birlikte; banka yöneticileri, çalışanları ve bizatihi banka aleyhine işlenebilecek kimi suçları kapsaması nedeniyle Türk Ceza Kanunu nun ilgili maddeleri de çalışmamıza dahil edilmiştir. Buna karşın, 5941 Sayılı Çek Kanunu, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun gibi özel konulu düzenlemeler, kapsam dışındadır. Buna göre çalışmamız; Suç ve Ceza, Bankacılık Kurumları ve Fonksiyonları, Bankacılık Suçları ve Cezalarının İnfazı ile Sonuç başlıklı 4 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; suç ve ceza kavramlarına ilişkin genel hükümlere yer verilerek, kavramsal zemin oluşturulmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde; 5411 Sayılı Kanun ile düzenlenen yasal çerçevenin aktörlerine yer verilmiştir. Üçüncü bölüm; çalışmamızın ana eksenini oluşturan bankacılık suçları konusunu; 5411 Sayılı Kanun ve kısmen TCK a atıf yapılarak, birinci bölümdeki kavramsal çerçevede ele alınmıştır. Dördüncü ve son bölüm ise; Kanun un amacına hizmet edip etmediğine yönelik, tartışmalara ayrılmıştır. 1 M.Ü Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık Tezsiz Yüksek Lisan Öğrencisi, 2014 Güz 1

2 Anahtar Kelimeler: Bankacılık suçları, bankacılık ceza hukuku Banking Crimes Abstract Subject of our study, " to examine the banking crime under criminal law" is, so far, besides theses and article studies have attempted, to enrich the content with examples of the Supreme Court jurisdictions. Our purpose ; banks, one of the economy 's most important building blocks in fulfilling its function is to undertake a critical review of the framework of the legal regulations and sanctions role in the evaluation. Although located at 5411 basic regulations in this context ; bank managers, employees and itself because some crimes can be committed against the bank to cover the related articles of the Turkish Penal Code were included in the study. However, the Cheque Law No. 5941, 5464 Bank Cards and Credit Cards Law and special regulations such as the Law on the Prevention of Laundering Proceeds of Crime 5549, are not covered. Accordingly our study consists of 4 sections entitled ; "Crime and Punishment ", "Banking Institutions and Functions", " Enforcement of the Banking Crime and Punishment" and " Conclusion". In the first part ; it has been tried to establish a conceptual ground on " Crime and punishment " concept through giving place to the general provisions. In the second part ; the main actors of the legal framework regulated by Law no.5411 were given. The third part is on " banking crimes " topic which constitutes the main axis of our work; referenced with Act 5411 and partly Turkish Penal Law, are discussed in the conceptual framework mentioned in the first part. The fourth and last section was to give place for discussions on whether the Act services its purposes. Key Words: Banking Crimes, Criminal Law on Banking 2

3 Giriş Temel işlevleri; atıl fonlarını borç vermek isteyenlerle, finansal kaynak arayanlar arasında köprü oluşturmak; likidite ve para yaratmak, bir ödeme sistemi geliştirmek ve yatırımcıların portföy tercihlerine seçenekler sunmak olan Finansal Sistem, günümüzde, çok geniş kitleleri sadece ekonomik değil, sosyal boyutuyla da etkileyen bir konuma sahiptir. 2 Çünkü bu alandaki bir tıkanma; reel sektör başta olmak üzere, ekonominin genelinde sorun doğmasına yol açabilmektedir. 3 Bu durum; sektörün etkin, verimli ve güvenilir şekilde çalışmasını sağlamaya dönük düzenlemelerin yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Nitekim Anayasamız da, Piyasaların denetimi ve dış ticaretin düzenlenmesi başlıklı 167 nci maddesinde; Devlete, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri almak yükümlülüğü getirmektedir. Bu amaçla yürürlüğe konan 5411 Sayılı Bankalar Kanunu; tanımlayıcı, düzenleyici, hürriyeti bağlayıcı ve cezalandırıcı hükümleri ile, çalışmamızın ana eksenini oluşturmaktadır. 4 Buna ilave ve bunu tamamlayıcı olarak Türk Ceza Kanunu nun banka yöneticileri, banka personeli ve bankanın kendisine yönelik suçları kapsayan maddelerine değinilmek tabi bir gereklilik olarak görülmüştür. Bankacılık suçlarını münferit olarak ayrı ayrı değil- Kanun daki tüm düzenlemeler üzerinden bütüncül bir yaklaşımla ele almayı hedefleyen çalışmamızın birinci bölümünde; öncelikle suç ve ceza kavramlarına ilişkin genel hükümlere yer verilerek, kavramsal zemin oluşturulmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde; 5411 Sayılı Kanun ile düzenlenen yasal çerçevenin aktörleri ve bunlar arasındaki ilişki üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölüm; çalışmamızın ana eksenini oluşturan bankacılık suçları konusunu; ilk bölümde anlatılan kavramsal zemin üzerine oturtularak; suçun konusu, faili, mağduru, yaptırımı vb yönlerle ortak bir metodoloji üzerinden ele almayı hedeflemektedir. Son bölüm; Kanun un amacına hizmet edip etmediğine yönelik, tartışmalardan oluşmaktadır. 2 Gözde ÇERÇİ, Y.Lisans Tezi, Bankalarda Karlılık Analizi: Türk Bankacılık Sektörü, Çukurova Üniversitesi, Türkiye deki Bankacılık Krizlerinin sebepleri ve etkilerine yönelik daha detaylı bir çalışma için bkz: Konya Ticaret Odası, Etüd Araştırma Servisi, Bilge Afşar tarafından hazırlanan Türk Bankacılık Sektöründe Ekonomik Krizler başlıklı Araştırma Raporu, Uğur YİĞİT, Doktora Tezi, Bankacılık kanununda Suçlar ve Cezalar, Marmara Üniversitesi,

4 BİRİNCİ BÖLÜM SUÇ ve CEZA Bankacılık suçları ve bunların cezai hükümlerini incelemeye başlamadan önce; ilk olarak suç ve ceza terimlerinin; hukuki tanımı, konusu, meydana getiren unsurları ve nihai olarak oluşum biçimlerini ele almak yararlı olacaktır. 1. Suç a. Suç Kavramı Suç kavramı, hukuki ve sosyolojik yönleri itibariyle farklı boyutlara sahip bir kavram olup; toplum düzenini bozan her eylemin, ceza hukuku açısından suç kapsamına girebilmesi söz konusu değildir. Anayasanın 38 inci maddesinin 6 ncı fıkrası ve TCK nın 2 ve 7 nci maddelerine göre (biçimsel kanunilik ilkesine uygun olarak suç kavramı) "Kanunun suç olarak nitelendirdiği ve öngördüğü fiiller"i içermektedir. 5 Bu yönüyle suç; haksız fiiller, idarî yaptırım konusu eylemler, disiplin suçları ve diğer idarî suç niteliğindeki fiillerden ayrılmaktadır. 6 b. Suçun Konusu Suçun maddi konusu ve hukuki konusu olarak ikiye ayrılır. Maddi konu suçun işlendiği insan veya obje, hukuki konu ise, yasa ile korunan hak ve çıkardır. Örneğin bir adam öldürme suçunda; maddi konu kişinin hayatı, hukuki konu ise yaşam hakkıdır. c. Unsurları Suçun oluşumundan söz edebilmek için bazı unsurların bir araya gelmesi gerekir. Bunlardan bir kısmı tüm suçlar için ortak bir kısmı ise her suçta bulunmayan ve benzer suçları diğerlerinden ayıran veya basit suçu nitelikli hale getiren unsurlardır. 5 TCK Suçta ve cezada kanunîlik ilkesi Madde 2- (1) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz. (2) İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz. (3) Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz. 6 Uğur YİĞİT, Doktora Tezi, Bankacılık kanununda Suçlar ve Cezalar, Marmara Üniversitesi,

5 Bileşenleri konusunda literatürde fikir birliği sağlanamamışsa da, çalışmamız açısından, en genel kapsamıyla; maddi unsur, manevi unsur, hukuka aykırılık ve yasallık kriterlerinin tümü dahil edilmiştir. - Maddi Unsur: Bir suçun oluşumu için, failin olumlu ya da olumsuz bir davranışının bulunması (hareket), bu davranışının dış dünyada bir değişiklik oluşturması (sonuç) ve yapılan bu davranış ile dış dünyada meydana gelen değişiklik arasında nedensellik (illiyet) bağının bulunması gerekir. Bütün bunlar suçun maddi unsurunu oluşturur. 7 - Manevi Unsur: (Kusurluluk) İşlenen fiil ile kişi arasındaki manevi bağı ifade etmektedir. Buna göre davranış, iradi olarak gerçekleştirilmelidir. - Hukuka Aykırılık: Eylemin varlığı ve bunun yasal suç tanımına uygun olması, eylemin suç olarak kabulüne yeterli değildir. Hareketin aynı zamanda hukuka aykırı olması gerekir. Eylemi hukuka uygun hale getiren neden varsa, suç oluşmaz. Bu nedenler; TCK maddelerde belirtilmiştir. (m24: Yasa hükmü ve yetkili merci/amir emri, m25: Meşru savunma, zorunluluk hali m 26: Hakkın kullanılması, ilgilinin rızası) - Yasallık: Hangi eylemlerin suç olup olmadığının kuşkuya yer bırakmayacak şekilde düzenlenmesi gerekir. 8 Bu unsurun iki önemli ilkesi kanunilik ( ilgili kural ve eylemlerin mutlaka kanunda düzenlenmesi) ve belirlilik ( yasadaki suç tanımı açık seçik ve anlaşılır olmalı) ilkesidir. d. Özel Oluşum Biçimleri Teşebbüs, iştirak (katılma) ve içtima (birleşme) olmak üzere üç türdür. - Teşebbüs : Failin gerçekleştirmek istediği suçun, icra hareketlerinin tamamlanamaması veya hareketlerin tamamlanmasına rağmen sonucun meydana gelmemesi dolayısıyla yarıda kalmasına suça teşebbüs denir. Suç gerçekleşmediği halde; TCK m 35 te düzenlenen açık hüküm itibariyle, suça teşebbüs de cezalandırılır. Ancak suça oranla, 7 Uğur YİĞİT, Doktora Tezi, Bankacılık kanununda Suçlar ve Cezalar, Marmara Üniversitesi, Anayasa m38 ve TCK m2; suçta ve cezada yasallığı düzenleyen maddelerdir. 5

6 daha hafiftir. 9 Suça teşebbüs sadece cürümlerde söz konusudur; taksirle işlenen suçlar, sırf hakaret suçlar, ihmali suçlar..vb için geçerli olamaz. - İştirak (Katılma) : Yasada belirlenen suç tarifinde böyle bir zorunluluk olmamasına rağmen, suçun birden çok kişi tarafından işlenmesi ya da suç oluşturan eylemin icrasına birden fazla kişinin iştirak etmesidir. - İçtima (Birleşme) : Tek eylemle birden fazla hukuki yararın ihlali ya da birtakım koşullar altında farklı eylemlerle aynı hukuki yararın ihlal edilmesidir. 2. Ceza a. Ceza Kavramı Ceza, suç işleyen kişiye, eyleminin hukuka aykırılığı ve kusurunun ağırlığına göre devlet tarafından uygulanan ve yoksunluklara uğratan yaptırımlardır. 10 Suçta ve cezada kanunilik ilkesi gereği olarak, yasada belirtilen cezalar dışında hiçbir cezaya hükmedilemez. b. Türleri Yürürlükteki cezalar, kısıtladıkları unsur itibariyle, iki ayrı kategoride değerlendirilebilir. - Özgürlüğe Yönelik Cezalar : Failin hürriyetini geçici veya devamlı olarak sınırlamaya yönelik bu ceza türü TCK m.45 te düzenlendiği haliyle; ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve süreli hapis cezası olmak üzere üç türdür. - Malvarlığına Yönelik Cezalar: Adli para cezalarıdır. 5 günden az ve 730 günden fazla olmamak üzere, belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması sonucu bulunan meblağın, hükümlü tarafından devlet hazinesine ödenmesini gerektirir. 9 Uğur YİĞİT, Doktora Tezi, Bankacılık kanununda Suçlar ve Cezalar, Marmara Üniversitesi, Mehmet Emin ARTUK, Ahmet GÖKCEN, Caner YENİDÜNYA, Ceza Hukuku Genel Hükümler II, Yaptırım Hukuku, Seçkin Kitapevi, Ankara 2003, s

7 c. Cezayı Sona Erdiren Nedenler Ceza normal olarak, cezanın infaz edilmesiyle son bulur. Bunun dışında sona erme nedenleri ise şunlardır: - Sanık ya da mahkumun ölmesi - Şikayetin geri alınması - Af - Zamanaşımı (Dava ve ceza zamanaşımı olarak 2 ye ayrılır. TCK nın sırasıyla ve 68. maddelerinde düzenlenmiştir. 7

8 İKİNCİ BÖLÜM BANKACILIK KURUMLARI ve FONKSİYONLARI Bank.K. nun kurmuş olduğu düzenin temeli yönetenler (BDDK, TMSF, Kuruluş Birlikler ve Diğer kurumlar) ve yönetilenler (Banka, ana ortaklık, bağlı ortaklık, finansal holding, finansal kiralama, faktöring ve finansman şirketleri) ayrımına dayanır. Bunların yanında yürütülen hizmetlere yardımcı olan ve kolaylaştıran kuruluşlar (Bağımsız denetim, değerlendirme ve derecelendirme ve destek hizmeti sağlayan kuruluşlar) vardır. 1. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar BDDK, TMSF, Kuruluş Birlikleri, Diğer Kurumlar ( Bakanlar Kurulu, TCMB, TC Hazine Müsteşarlığı) 2. Banka ve Finans Kuruluşları Bankalar (Merkez Bankası, Mevduat, Katılım, Yatırım ve Kalkınma) Finans Kuruluşları (Finansal Holding Şirketleri, Finansal Kiralama Şirketleri, Faktoring Şirketleri, Finansman Şirketi) 3. Yardımcı Kuruluşlar Bağımsız Denetim Kuruluşları, Değerleme ve Derecelendirme Kuruluşları, Destek Hizmeti Sağlayan Kuruluşlardır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BANKACILIK SUÇLARI ve CEZALARIN İNFAZI Bu bölümde yukarda kuramsal çerçevesi çizilmeye çalışılan suç ve ceza kavramları dahilinde, Bankacılık Kanunu nda yer alan suçlar ve ilgili yerlerde TCK na da ilişki kurularak, mukayeseli şekilde irdelenecektir. 8

9 1-İZİNSİZ FAALİYETTE BULUNMA SUÇU İzinsiz faaliyette bulunmak MADDE Bu Kanuna göre alınması gereken izinleri almaksızın banka gibi faaliyet gösteren ya da mevduat kabul eden yahut katılım fonu toplayan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görevlileri, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, bu suçun bir işyeri bünyesinde işlenmesi hâlinde bu işyerlerinin bir aydan bir yıla kadar, tekerrür hâlinde ise sürekli olarak kapatılmasına karar verilebilir. Bu Kanuna göre alınması gereken izinleri almaksızın ticaret unvanlarında, her türlü belge, ilân ve reklamlarında veya kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda banka adını ya da banka gibi faaliyet gösterdikleri ya da banka gibi mevduat veya katılım fonu topladıkları izlenimini uyandıracak söz ve deyimleri kullanan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görevlileri, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, bu işyerlerinin bir aydan bir yıla kadar, tekerrür hâlinde ise sürekli olarak kapatılmasına karar verilebilir. Bankalara ilişkin düzenlemelerde sadece devletin hukuk politikası değil aynı zamanda ekonomi, maliye ve diğer politikalar nedeniyle bankaların kuruluşu ve diğer faaliyetleri için izin sistemi öngörülmüştür. Bankaların, Devletin para, kredi ve sermaye politikalarının oluşmasında ve saptanmış politikaların uygulanmasında önemli görevleri bulunduğundan, bunların Devletçe yakından izlenmesi ve denetlenmesi gerekir. Bankacılık alanında izin sisteminin benimsenmesi nedenlerinin konumuzla doğrudan bağlantısı olmaması nedeniyle kısaca bu açıklamayla yetiniyoruz. Adlî anlamdaki suçun oluşabilmesi için izin kurallarına aykırılık yanında banka gibi faaliyet göstermek, mevduat kabul etmek, katılım fonu toplamak veya ticaret unvanlarında, her türlü belge, ilân ve reklamlarında veya kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda banka adını ya da banka gibi faaliyet gösterdikleri ya da banka gibi mevduat veya katılım fonu topladıkları izlenimini uyandıracak söz ve deyimleri kullanmak eylemlerinin varlığı gerekli görülmüştür. İzinsiz faaliyette bulunma suçu başlığı altında üç ayrı suç tipi düzenlenmiştir. Bunlar izinsiz faaliyette bulunmak, banka adını kullanmak ve izlenim uyandırmaktır. a. Suçun Konusu İzinsiz faaliyette bulunmak suçunun hukuki konusu; Bank.K. nun faaliyete, mevduat kabulü veya katılım fonu toplamaya yönelik olarak öngördüğü izin yükümlülükleri ile ilişkili kurallardır. Bu kuralların ihlal edilerek maddede belirtilen eylemlerin gerçekleştirilmesi suç sayılmıştır. Örneğin faaliyet izni aldıktan sonra Kurul dan izin almaksızın hisse devredilerek faaliyet gösterilmesi durumunda suç oluşacaktır. b. Suçun Faili İzinsiz faaliyette bulunma suçu özgü bir suç değildir. Herkes tarafından işlenebilir.bank.k. na göre alınması gereken izinleri almaksızın, banka gibi faaliyet gösterme, ticaret unvanlarında, her türlü belge, ilân ve reklâmlarında veya kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda banka adını kullanma ve banka gibi faaliyet gösterdiği izlenimini uyandıracak söz ve deyimleri kullanma eylemini gerçekleştiren her gerçek kişi ile tüzel kişi görevlileri suçun failidir sayılı Kanunda yer alan Gerçek kişiler ile 9

10 tüzel kişilerin görevlileri fiile katılma derecelerine göre cezalandırılır hükmünün bu kanunda yer almaması bir eksiklik değildir. Birden fazla kişi tarafından suçun işlenmesi durumunda TCK nın iştirake ilişkin kuralları uygulanacaktır. c. Suçun Unsurları.Yasallık: Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Yaptırımlar, Soruşturma ve Kovuşturma Hükümleri başlıklı 14 üncü kısım, Suçlar başlıklı ikinci bölümünde yer alan adli nitelikteki suç ve cezaî hükümler içinde geçerlidir. Anayasanın 38 inci maddesi ve 5237 sayılı TCK nın 2 nci maddesinde de yer alan ilkelere uygun şekilde, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Yaptırımlar, Soruşturma ve Kovuşturma Hükümleri başlıklı 14 üncü kısım, Suçlar başlıklı ikinci bölüm 150 nci maddesinde İzinsiz faaliyette bulunmak suçu düzenlenmiştir..maddi Unsuru: Suçun maddi unsurları hareket, netice ve nedensellik bağı olarak üçe ayrılmaktadır. Şimdi bunları inceleyelim. Hareket: İzinsiz faaliyette bulunma suçu iki ayrı fıkrada üç ayrı eylem olarak düzenlenmiştir. Suçlar; kısaca ifade edilecek olursa birinci fıkrada İzinsiz banka gibi faaliyet gösterme, ikinci fıkrada, İzinsiz banka adını kullanma ve İzinsiz banka gibi faaliyet gösterdiği izlenimini uyandıracak söz ve deyimleri kullanma suçlarıdır. Yasa koyucu Bankacılık Kanunu ile finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacı gözeterek bir bankacılık düzeni kurmak istemiştir. Kanunda yer alan hükümlere göre bu düzenin işleyişi genel hatlarıyla; bir kısım işlerin münhasıran bankacılık faaliyeti olarak kabul edilerek sadece bankalar tarafından yapılmasını temin etmek diğer gerçek ve tüzel kişilere yasaklamak, diğer bir takım faaliyetlerin bankalar tarafından yürütülmesini belirli izin ve kurallara bağlamak şeklindedir. Netice: Netice, zarar vermek veya tehlikeye sokmak suretiyle, hukukça korunan menfaatin ihlalidir. Bu açıdan bakıldığında, neticesiz suç yoktur, bütün suçlar neticeli suçlardır ve ihlal olarak ortaya çıkan netice, mantıksal olarak hareketle nedenseldir. İzinsiz banka gibi faaliyet gösterme, İzinsiz banka adını kullanma ve İzinsiz banka gibi faaliyet gösterdiği izlenimini uyandıracak söz ve deyimleri kullanma hareketleri hukukun ihlali anlamı taşıyan sonucu yani neticeyi ortaya çıkartır. Nedensellik Bağı:Neticenin hareketten doğması, hareket-netice arasında olgusal bir bağıntının kurulmasını zorunlu kılmıştır. Bu, nedensellik bağıdır. Hareketnetice arasında nedensellik bağının varlığı, yeterli olmasa bile, fiilin failine isnat edilebilmesinin ilk ve göz ardı edilmesi mümkün olmayan bir şartıdır. Neden olduğu bir neticeye bağlanmış olmadıkça, bir kimse hakkında, hiçbir sorumluluk veya tehlikelilik yargısı verilmesi imkânı bulunmamaktadır. Dolaysıyla izinsiz banka gibi faaliyet gösterme, İzinsiz banka adını kullanma ve İzinsiz banka gibi faaliyet gösterdiği izlenimini uyandıracak söz ve deyimleri kullanma hareketleri ile bu hareketler sonucu oluşan hukuka aykırı netice arasındaki bağa nedensellik denilmektedir. 10

11 .Hukuka Aykırılık: Bankacılık Kanununun 61. maddesinde, hareketin icrasına rağmen sucun oluşmasını engelleyen hukuka uygunluk nedenlerine (1) (rehin hakkı, hapis hakkı, alacağın devir ve temliki, takasa dair hükümlerle diğer kanunların verdiği yetkiler ve koyduğu yükümlülükler) değinilmiştir. Esasında 61. maddede yer alan haller, TCK da genel olarak düzenlenen hukuka uygunluk nedenlerinden hakkın kullanılması ve kanun hükmünün yerine getirilmesi hallerinin söz konusu suç bakımından tezahürüdür (2). Ayrıca TCK da düzenlenen diğer hukuka uygunluk nedenleri de koşulların bulunması halinde bu suç bakımından uygulama alanı bulabilir.(3). Manevi Unsur: Düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı önlemleri almamak suçu kasıtlı suçlardandır.(4) Suçun manevi unsurunu birinci ve ikinci fıkra yönünden ayrı ayrı değerlendirmek gereklidir. Suçun temel şeklini düzenleyen birinci fıkra için genel kast yeterlidir. Kurul veya Kurumca alınması istenen önlemleri bilerek almama durumunda kast unsuru gerçekleşmiştir. Bu suçun oluşması için ön koşul, alınması istenilen önleme ilişkin yazının ilgili birime tebliğ edilmesidir. Suçun nitelikli hali ikinci fıkrada düzenlenmiştir. Buna göre önlemleri almama yönündeki eylemin, bankanın nitelikli paya sahip ortaklarına veya bunların iştirak ve kuruluşlarına yarar sağlamak amacıyla yapılması gerekir. Bu fıkrada yazılı suçun oluşabilmesi için aranan failin yarar sağlamak yönünde amacı (5), özel kasttır. d. Suçun Özel Görünüş Şekilleri - Teşebbüs: 150. maddenin gerekçesinde, Kanun da iki grup suçun tanımlandığı, izinsiz bankacılık işlemleri yapıldığı ya da mevduat toplandığı izlenimi uyandırmanın birinci grubu, izinsiz banka gibi faaliyette bulunmanın ya da mevduat veya katılım fonu toplamanın ikinci grubu oluşturduğu ve birinci gruptaki suçun, ikinci gruptaki suçun teşebbüs aşamasında kalmış hali olduğu belirtilmektedir(6) Suça İştirak: 150. maddede düzenlenen suçun iştirak halinde islenmesi mümkündür. Bu hususta, Türk Ceza Kanunu nun 5. maddesinde yer alan hüküm gereği, Türk Ceza Kanunu nun genel hükümlerinin, özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanması söz konusu olacağından, Türk Ceza Kanunu nun 37. maddesi ile 41.maddesi arasında düzenlenen iştirak hakkındaki hükümler bu suça da tatbik edilecektir(7). (1)İNCEOĞLU A., Banka Hukuku Atölye Çalışmaları, B: II, İstanbul, 2008, s. 86. (2) DURSUN S., Bankacılık Düzenine Karşı Suçlar, Ankara, 2006, s. 89 (3) PARLAR A.-AKIN M-HATİPOĞLU M., Bankacılık Ceza Hukuku, Ankara, 2010, s. 155 (4) ERMAN, s (5) 109 İÇEL, s. 228 (6) Bununla birlikte, gerekçede çelişkili şekilde Birinci fıkrada suçun tamamlanmış hali düzenlenmiş, ikinci fıkrada suçun hazırlık hareketleri aşamasında kalmış halinin de cezai müeyyideye tabi tutulması öngörülmüştür ifadesi de yer almaktadır. Kuskusuz burada, ceza hukuku terminolojisinin hatalı kullanımı söz konusudur. Aslında, suçun hazırlık hareketleri aşamasında kalmış hali ifadesi ile, suçun teşebbüs aşamasında kalmasının kast edilmek istendiği anlaşılmaktadır. (7)Türk Ceza Kanunu nda, faillik (TCK.m.37, 38) ve yardım etme (TCK.m.39) iştirak biçimleri düzenlenmiş ve verilecek ceza bakımından bir ayrım yapılmıştır. Faillik, fiili birlikte gerçekleştirme veya suçun islenmesinde başkasını araç olarak kullanma (dolaylı faillik) seklinde ortaya çıkar. Bu hareketleri gerçekleştiren kişiler, suçun islenmesine birinci derecede katkı sağlamaktadırlar. Suçun gerçekleşmesine ikinci derecede katkı sağlama ise, yardım etme başlığı altında düzenlenmiştir. Buna göre yardım etme, a) suç islemeye teşvik etme, b) suç isleme kararını kuvvetlendirme, c) fiilin islenmesinden sonra yardımda bulunmayı vaat etme, d) suçun nasıl işleneceği konusunda yol gösterme, e) fiilin islenmesinde kullanılan araçları sağlama ve f) suçun islenmesinden önce veya islenmesi sırasında yardımda bulunmaktır. Bu hallerde kişi, islenen suçtan dolayı, daha az ceza verilmesini gerektiren, yardım eden sıfatıyla sorumlu olur. Centel/ Zafer/ Çakmut, s.523,

12 Suçların Birlesmesi : Suçların birleşmesi açısından, 150. maddenin birinci fıkrasında yer alan izinsiz banka gibi faaliyet gösterme ya da mevduat veya katılım fonu kabul etme fiillerinin birden fazla kere islenmesi halinde, bir zincirleme suçun mevcut olup olmayacağını tartışmak gerekmektedir. Bilindiği üzere bir suç isleme kararı ile bir kişiye karsı aynı suçun değişik zamanlarda birden fazla islenmesi durumunda zincirleme suç söz konusu olmaktadır. Bu durumda ceza dörtte birden dörtte üçe kadar arttırılacaktır (TCK.m.43). Konu açısından önemli olan bir diğer husus ise, maddenin birinci ve ikinci fıkrasında iki ayrı suç olarak düzenlenen fiiller arasında suçların birleşmesinin mümkün olup olmadığıdır. Daha önce de belirttiğimiz gibi, ikinci fıkrada düzenlenen fiiller, birinci fıkrada yer alan bazı fiillerin teşebbüs aşamasında kalmış hali olarak telakki edilebilirler. Örneğin, bir tüzel kişi, banka adını kullanarak ve banka olduğu izlenimini yaratacak şekilde reklamlar verebilir ve bunun akabinde de banka gibi faaliyet göstermeye başlayabilir. Bu durum, hükmün hem birinci, hem de ikinci fıkrasının ihlali niteliğindedir. Suçların birleşmesine ilişkin son olarak açıklamak istediğimiz husus, gerçekleştirilen fiil sonucu Bankacılık Kanunu 150. maddede düzenlenen suç ile birlikte başka bir suçun daha ortaya çıkması halidir. Örneğin bir kimsenin, diğer kişiler üzerinde yarattığı, banka gibi faaliyette bulunabileceği yönündeki yanlış izlenime dayanarak, izinsiz banka gibi faaliyet göstermesi ve mevduat toplaması halinde, bu kimse topladığı bu paraları iade etmezse, aynı zamanda Türk Ceza Kanunu nda yer alan dolandırıcılık suçunu da işlemiş olacaktır. Bu halde, failin hangi hükümden dolayı cezalandırılması gerektiği sorunu ortaya çıkmaktadır. 12

13 2-MEVDUAT VE KATILIM FONU SAHİPLERİNİN HAKLARINI ENGELLEME SUÇU Mevduat ve katılım fonu sahiplerinin haklarını engellemek MADDE Bu Kanunun 61 inci maddesi hükmüne aykırı davrananlar altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Mevduatın ve katılım fonunun çekilmesi MADDE sayılı Türk Medenî Kanununun rehinlere ve hapis hakkına, 818 sayılı Borçlar Kanununun alacağın devir ve temlikine, takasa dair hükümleri ile diğer kanunların verdiği yetkiler ve koyduğu yükümlülükler saklı kalmak şartıyla mevduat ve katılım fonu sahiplerine ödenmesi gereken tutarları geri alma hakları hiçbir suretle sınırlandırılamaz. Mevduat veya katılma hesabı sahipleri ile kredi kuruluşları arasında vade ve ihbar süresi hakkında kararlaştırılan şartlar saklıdır. Mevduat veya katılım fonunu bankaya güvenerek yatıran şahıs, haklı bir neden olmaksızın yatırdığını geri alamadığında mağduriyeti kaçınılmaz olacak; dolayısıyla haklı bir neden olmaksızın geri verme işlemini gerçekleştirmeyen banka görevlisi, söz konusu suçu işlediğinden dolayı cezalandırılacaktır. a. Suçun Konusu Bu suçun konusu mevduat ve katılım fonudur. Dolayısıyla mevduat ve katılım fonu kavramlarını etraflıca incelemekte fayda vardır. Mevduat: Bankacılık Kanununun 3. maddesinde mevduat kavramı tanımlanmaktadır. Buna göre mevduat, yazılı ya da sözlü olarak veya herhangi bir şekilde halka duyurulmak suretiyle ivazsız veya bir ivaz karşılığında, istendiğinde ya da belli bir vadede geri ödenmek üzere kabul edilen parayı ifade eder.(8) Katılım Fonu: Katılım fonu, katılım bankaları nezdinde açtırılan gerçek ve tüzel kişilere ait özel cari hesap ve katılma hesaplarında yer alan parayı ifade eder. (9) b. Suçun Faili Mülga 4389 sayılı Kanunun maddesi geri almayı kasıtlı olarak engelleyen bankaların ilgili ve görevli mensupları demek suretiyle ilgili sucun failinin kim olacağını açıkça belirtmişti sayılı yeni Bankacılık Kanununda bu hususun açıkça belirtilmemiş olması söz konusu hususta bir değişikliğe yol açmayacaktır. Bu suç, özgü suç olduğundan failleri de ancak mevduat veya fonun ödenmesini engelleyen yetkili kişi konumundaki banka görevlileri olacaktır.(10) c. Suçun Unsurları - Yasallık: Bankacılık Kanununun 151. maddesinde yer alan normun koruduğu hukuki değerler güven, mülkiyet ve ekonomik düzendir. Bu hükümle, ekonomik düzenin vazgeçilmez parçası olan bankalara duyulan güven dolayısıyla mülkiyetlerini devreden mevduat veya fon sahiplerinin hakları yasal güvence altına alınmıştır. (11). (8) BATTAL, s (9)ÇEKER M., Hukuki Yönüyle Banka Mevduatı, Adana, 2004, s. 182 (10)KOCA M. ÜZÜLMEZ İ., Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler,B:4, Ankara, 2011, s. 102 (11) TAŞDELEN S., Bankacılık Kanunu Şerhi, Ankara, 2006, s

14 -Maddi Unsur: Hareket: Suça vücut veren hareket, mevduat ve katılım fonu sahiplerinin geri alma haklarının sınırlandırılmasıdır. Sınırlandırma farklı şekillerde gerçekleşebilir. Örneğin, yapılacak ödeme karşılığında gereksiz evrak istenmesi, ödemenin makul sayılamayacak derecede uzun sure sonra yapılacağının bildirilmesi, hesap sahibine elektronik cihazlar üzerinden işlem yapması için verilen kartların iptal edilmesi vb. biçimde olabilir. (12) Ayrıca ifade etmek gerekir ki, mevduatını geri alma hakkı bulunan şahsın, bu hakkını ATM yoluyla kullanmak istemesi; ancak geri alma işlemini gerçekleştirememesi halinde de bu suç oluşabilecektir. Suçlar, icrai hareketle işlenebileceği gibi ihmal suretiyle de işlenebilir. Mevduat veya katılım fonu sahiplerinin geri alma haklarının engellenmesi suçu, yapmama gibi ihmali bir davranışla değil, mağdurun geri alma hakkının bizzat icrai hareketlerle sınırlandırılması suretiyle işlenmesinden ötürü icrai bir suçtur. Netice : Zarar vermek veya tehlikeye sokmak suretiyle, hukukça korunan menfaatin ihlaline netice olduğunu yukarıda belirtmiştik. Bu açıdan bakıldığında, mevduat ve katılım fonu sahiplerinin geri alma haklarının sınırlandırılması hareketi hukukun ihlali anlamı taşıyan sonucu yani neticeyi ortaya çıkartır. Ayrıca belirtilmelidir, suçun oluşması bakımından hareket yeterli olup netice aranmadığından söz konusu suç, sırf hareket suçları kapsamına girmektedir. Nedensellik Bağı: Neticenin hareketten doğması, hareket-netice arasında olgusal bir bağıntının kurulmasını zorunlu kılmıştır. Bu, nedensellik bağıdır. Hareket-netice arasında nedensellik bağının varlığı, yeterli olmasa bile, fiilin failine isnat edilebilmesinin ilk ve göz ardı edilmesi mümkün olmayan bir şartıdır. Mevduat ve katılım fonu sahiplerinin geri alma haklarının sınırlandırılması hareketleri ile bu hareketler sonucu oluşan hukuka aykırı netice arasındaki bağ bu suçun nedensellik bağıdır. -Hukuka Aykırılık: Bankacılık Kanununun 61. maddesinde, hareketin icrasına rağmen sucun oluşmasını engelleyen hukuka uygunluk nedenlerine (13) (rehin hakkı, hapis hakkı, alacağın devir ve temliki, takasa dair hükümlerle diğer kanunların verdiği yetkiler ve koyduğu yükümlülükler) değinilmiştir. (12) YİĞİT U., Bankacılık Suçları, İstanbul, 2006, s (13) İNCEOĞLU A., Banka Hukuku Atölye Çalışmaları, B: II, İstanbul, 2008, s

15 Esasında 61. maddede yer alan haller, TCK da genel olarak düzenlenen hukuka uygunluk nedenlerinden hakkın kullanılması ve kanun hükmünün yerine getirilmesi hallerinin söz konusu suç bakımından tezahürüdür. (14) Ayrıca TCK da düzenlenen diğer hukuka uygunluk nedenleri de koşulların bulunması halinde bu suç bakımından uygulama alanı bulabilir. (15) -Manevi Unsur: Suçun manevi unsuru kasttır, suçun oluşabilmesi için,genel kast yeterlidir. Failde mevduatın geri alınmasını engelleme kastı bulunması şarttır.(16) Suçun şeklî suç olduğu gerekçesiyle, bu fiillerde kast aranmayacağına ve yanılmanın ceza sorumluluğunu etkilemeyeceğine ilişkin Yargıtay ca benimsenen görüşte (17) isabet bulunmamaktadır.(18) Bankanın iflası nedeniyle ödememe yapılamaması durumunda kast unsuru gerçekleşmediğinden suç oluşmayacaktır. Mevduat veya katılım fonu geri verilmemesi eylemine bankacılık sektörünün yapısı ve işleyişi açısından bakıldığında olayın iki gerçek kişi arasında geçmediği görülür. Bir tarafta mevduat sahibi diğer tarafta banka ya da banka şubesi vardır. Burada bir kişinin yanılması durumunda bile anında diğer karar alma süreçleri devreye girecektir. Ayrıca banka çalışanı olabilmek için mevcut uygulamada bankacılık alanında eğitim veren fakültelerden mezun olma koşulu göz önüne alındığında mevduat ve katılım fonunun geri çekilmesi konusunda; kanunu, suçun maddi unsurlarını, eylemin haksız olduğunu bilinmediği yönünde hukuki ve maddi hata savunması yapılması güçtür. Cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit konusunda ise personelin işten çıkarılacağı tehdidi altında geri alma hakkını engellemeleri durumunda kusurlu olup olmadığı ise uygulamada şekillenecek bir konudur. d.suçun Özel Görünüş Şekilleri -Teşebbüs: Erman, bu suçun icrai bir nitelik taşıdığını ve teşebbüse elverişli olduğunu savunmuştur(19) Kanaatimizce Bankacılık Kanunu nun 151. maddesinde yer alan bu suç, ihmali bir suçtur. Her ne kadar, doktrinde ihmali suçların teşebbüse elverişli olup olmadıkları tartışmalı ise de(20), kabul ettiğimiz görüş uyarınca(21), ihmali suçlarda kanunun yapılmasını emrettiği hareket ya yapılmıştır ve bu takdirde suç oluşmamıştır ya da hareket yapılmamıştır, bu durumda da suç tamamlanmış olmaktadır(22). Bu nedenle de ihmali suçlar teşebbüse elverişli değildir (14) DURSUN S., Bankacılık Düzenine Karşı Suçlar, Ankara, 2006, s. 89 (15) PARLAR A.-AKIN M-HATİPOĞLU M., Bankacılık Ceza Hukuku, Ankara, 2010, s. 155 (16) PARLAR-HATİPOĞLU, s (17) Bkz: Yargıtay 7. CD., /1226 Sayılı Kararı; Yargıtay 7. C.D., , Sayılı Kararı; Yargıtay 7. CD., , Sayılı Kararı.. (18) ERMAN, s (19) Erman, Bankacılık Suçları, s.278 (20) Tartışma için bkz. Hakeri, s.263 vd. (21) Kunter, s.55; Dönmezer/ Erman, cilt I, s.456; Artuk/ Gökcen/ Yenidünya, Genel Hükümler, s.427; Erman, Sahir/ Özek, Çetin, Ceza Hukuku Özel Bölüm, Kisilere Karsı _slenen Suçlar (TCK ), İstanbul 1994, s.234. (22) Dönmezer/ Erman, cilt I, s

16 -Suça İştirak: Birden fazla görevlinin birlikte hareket etmeleri halinde, söz konusu suç iştirak halinde işlenmiş olacaktır. Özellikle birden fazla kimsenin ödeme ile yükümlü olduğu hallerde, suçun iştirak halinde işlenmiş olduğundan söz edilebilecektir. Benzer bir şekilde banka görevlisinin, bir yöneticinin talimatı doğrultusunda ödeme yapmaktan kaçınması halinde de iştirak hükümleri uygulama alanı bulacaktır. -Suçların Birleşmesi: Zincirleme Suç: Zincirleme suç, bir suç isleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karsı aynı suçun birden fazla islenmesi demektir (TCK.m.43/f.1). Aynı suç isleme kararı ile, bir tasarruf sahibinin birden fazla mevduat veya katılım fonu alacağının geri ödenmemesi halinde, zincirleme suçtan söz etmek mümkündür(23). Ancak bunun için, söz konusu mevduat veya katılım fonu alacaklarının geri ödeme zamanlarının farklı olması şarttır(24). Bu durumda failin cezası dörtte birden dörtte üçe kadar artırılır (TCK.m.43). e- Ceza: Bu hükümle mevduat ve katılım fonu sahiplerinin alacak hakları ceza yaptırımı ile teminat altına alınmak suretiyle, banka sistemine olan güvenin güçlendirilmesi maçlanmıstır (25). Ancak Anayasa nın 38. maddesine 2001 yılında eklenen (26). sekizinci fıkra hükmü uyarınca, Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğün yerine getirilmemesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz (27). Bu durumda Bankacılık Kanunu nun 151. maddesinin Anayasa nın bu hükmüne aykırı olup olmadığı sorunu ortaya çıkmaktadır. (23) Tasdelen, s.296. (24) 3 Kasım 2001 tarih ve 4709 sayılı Kanun (RG , S Mükerrer). (25) Bu hükmün dayanagını, Avrupa _nsan Hakları Sözlesmesi nin 4 nolu Protokolü nün 1. maddesi teşkil etmektedir. (26) Dursun, Bankacılık Düzeni, s.268. (27) Söz konusu mevduat ya da katılım fonu alacaklarının, hak sahibi tarafından aynı anda istenmesi halinde ise, birden fazla mevduat veya katılım fonu alacağı ödenmemiş olmasına rağmen, ortada tek bir suç mevcut olacaktır. Zira bir mağdura karsı değişik zamanlarda işlenmiş suçlar mevcut değildir. 16

17 3-DÜZELTİCİ, İYİLEŞTİRİCİ VE KISITLAYICI ÖNLEMLERİ ALMAMA SUÇU MADDE iki yıldan dört yıla kadar hapis ve bin günden beş bin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılırlar. Birinci fıkrada belirtilen önlemleri almamak, bankanın nitelikli paya sahip ortaklarına veya bunların iştirak ve kuruluşlarına yarar sağlamak amacıyla yapıldığı takdirde dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasına ve on bin güne kadar adlî para cezasına hükmedilir. a- Suçun Konusu Düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı önlemleri almamak suçunun konusu; Bankacılık Kanununun 68 (düzeltici önlemler),69 (iyileştirici önlemler) ve 70 inci maddelerine (kısıtlayıcı önlemler) sayılan önlemlerdir. Suçun konusu önlemlerin alınabilmesi için bazı ön koşulların gerçekleşmesi gerekir.bu ön koşullar kanunun Önlem alınması gerektiren haller başlığı altında düzenlenmiştir. Maddede sayılan durumların ortaya çıkmasından sonra belirtilen önlemlerin alınması istenebilecek yani önlemler bu suçun konusu olabilecektir. Aksi durumda madde sayılan haller doğmamış ya da başka durumlar ortaya çıkması nedeniyle önlem alınması istenmesi durumunda suçun konusu oluşmadığından bu önlemlere uymamak suç oluşturmayacaktır. (28) b. Suçun Faili Düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı önlemleri almamak suçu, özgü suçtur. Maddede belirtilen bir takım eylemler, sadece yönetim kurulu başkan ve üyelerince diğerleri ise önlemleri almakla yükümlü banka mensuplarınca işlenebilir. Genel Kurul üyeleri maddede belirtilen mensuplar kapsamına girmediğinden fail olamazlar. Bankanın hem ortağı, hem de yönetim kurulu üyesi olan bir kişi genel Kurul üyesi olarak önlemlere uymama yönünde oy kullanması durumunda da fail olamaz. Çünkü, genel kurulda kullandığı oyu yönetim kurulu üyesi sıfatıyla değil genel Kurul üyesi sıfatıyla kullanmaktadır. Buna göre, Bankacılık kanununun 68 ve 69 uncu maddesinde belirtilen ve Kurul veya kurumca alınması istenen önlemleri alınmaması eyleminin faili banka yönetim kurulu başkan ve üyeleridir. (29) Alınması istenen önlemler genel kurulun yetkisinde olması durumunda yönetim kurulunun yapacağı iş önlemin alınabilmesi için gerekli ön hazırlıkları yaparak ve genel kurulu toplantıya çağırmaktan ibarettir. Buna karşın genel kurulun belirtilen önlemleri almaması durumunda yönetim kurulu açısından sorumluluk doğmaz. (28) DURSUN, s (29) ERMAN, s

18 c.suçun Unsurları Yasallık: Anayasanın 38 inci maddesi ve 5237 sayılı TCK nın 2 nci maddesinde de yer alan kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkeleri uyarınca, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Yaptırımlar, Soruşturma ve Kovuşturma Hükümleri başlıklı on dördüncü kısım, Suçlar başlıklı ikinci bölüm 152 nci maddesinde Düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı önlemleri almamak olarak düzenlenmiştir. Maddi Unsuru: Suçun temel şeklinde maddi unsur; Kanunun 68, 69 ve 70 inci maddelerine ve yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesine göre, Kurul veya Kurumca alınması istenen önlemleri almamak, kısaca söyleyecek olursa Önlem almamaktır. Bunun dışında Yasallık, hareket, nedensellik bağı bu suçun maddi unsurlarını oluşturmaktadır. Hareket: Suç, icrai hareketle değil, ihmali hareketle işlenebilen bir suçtur. Hareketi sonuca bitişik, ihmali bir suç olduğundan bu suça teşebbüs mümkün değildir. Sonuç unsuru yönünden; düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı önlemler alınmadığı durumunda suç gerçekleştiğinden, şekli suçtur. Tüm bunların yanı sıra, söz konusu suç, bir zarar doğmasına gerek olmadığından tehlike suçudur. Netice: Zarar vermek veya tehlikeye sokmak suretiyle, hukukça korunan menfaatin ihlali neticedir. Bu açıdan bakıldığında, Düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı önlemleri almamak hareketi hukukun ihlali anlamı taşıyan sonucu yani neticeyi ortaya çıkartır. Nedensellik Bağı: Hareket ile netice arasında nedensellik bağının varlığı, yeterli olmasa bile, fiilin failine isnat edilebilmesinin, ilk şartıdır. Düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı önlemleri almamak hareketleri ile bu hareketler sonucu oluşan,hukuka aykırı netice arasındaki bağ,bu suçun nedensellik bağıdır. Hukuka Aykırılık: Bir eylemin tipikliği, onun aynı zamanda hukuka aykırılığı açısından da bir karinedir. Karineyi çürütecek olan ise, hukuka uygunluk nedenleridir. (30) Bu kapsamda, Düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı önlemleri almama suçunun maddi unsuru gerçekleştiğinde, karine olarak, hukuka aykırılık unsuru da gerçekleşmiş olacaktır. Kanunda özel hukuka uygunluk nedeni öngörülmemiştir. Diğer kanunlarda özel hukuka uygunluk nedeni getirilebilir. Kamu bankalarındaki görevliler yönünden koşulları oluştuğunda yetkili merciin emrini yerine getirme hukuka uygunluk sebebinden yararlanırlar. Banka yönetim kurulu tarafından alınacak önlemler sınırlı olmadığından ve maddede sayılanlar yanında kurulca uygun görülecek her türlü tedbir denildiğinden, hukuka uygunluk sebeplerinin her bir tedbir yönünden ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir. Yine kanunun 105 inci maddesi uyarınca Kurul kararlarına karşı yargı yolu açıktır. Doğru bulunmayan önlemler aleyhine yargı yoluna başvurulabilir. (30) DURSUN, s

19 Manevi Unsur: Düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı önlemleri almamak suçu kasıtlı suçlardandır.(31) Suçun manevi unsurunu birinci ve ikinci fıkra yönünden ayrı ayrı değerlendirmek gereklidir. Suçun temel şeklini düzenleyen birinci fıkra için genel kast yeterlidir. Kurul veya Kurumca alınması istenen önlemleri bilerek almama durumunda kast unsuru gerçekleşmiştir. Bu suçun oluşması için ön koşul, alınması istenilen önleme ilişkin yazının ilgili birime tebliğ edilmesidir. Kastın varlığının kabul edilebilmesi için failin ön koşulu bilmesi ya da öngörmesi gerekir.(32) Kurul ya da kurumun istemi ilgililere ulaşmadığı için önlem alınmamışsa kast unsurunun varlığından söz edilemez. Öte yandan banka mensuplarının görevi sadece belirtilen önlemi yerine getirmektir, önlem alınmasına rağmen amaçlanan sonuç gerçekleşmemesi durumunda sorumluluk doğmaz. Sermayenin artırılması yolundaki bir istem durumunda yönetim kurulunun görevi, ana sözleşme değişikliklerini hazırlama, gerekli izinleri alma ve genel kurulu toplantıya çağırmaktan ibarettir. Buna rağmen sermaye artırılamamış veya artırılmamış ise kasıtla suçlanamayacaktır. (33) d-suçun Özel Görünüş Şekilleri: Teşebbüs: Kabul ettiğimiz görüş uyarınca (34), ihmali suçlar teşebbüse elverişli olmadığı için, bu suça da teşebbüs söz konusu olamayacaktır(35) Bilgi ve belgelerin verilmesi yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ile birlikte suç tamamlanmış olacaktır. Suçun tamamlanmasından sonra, söz konusu bilgi ya da belgenin, bir başka kimse tarafından verilmesi, suçun oluşmasını engellemeyecektir.(36) Suça İştirak: Birden fazla kimsenin birlikte hareket etmesi halinde, söz konusu suç iştirak halinde işlenmiş olacaktır. Özellikle bilgi ve belgelerin verilmesi (37) yükümlülüğünün birden fazla kimseye ait olduğu hallerde, durum böyledir Doktrinde, memurun amirin emri nedeniyle bilgi ve belge vermekten kaçınması halinde, emrin konusu suç teşkil ettiğinden, emri yerine getirenin fail, amirin de azmettiren sıfatıyla sorumlu olacağı ifade edilmiştir(38). Benzer bir şekilde, yöneticilerin talimatları nedeniyle bilgi ve belgenin verilmemesi durumunda, yöneticiler de azmettiren veya yardım eden sıfatıyla sorumlu olacaklardır(39).. Suçların Birleşmesi: Bir suç isleme kararı ile bir kişiye karsı aynı suçun değişik zamanlarda birden fazla islenmesi durumunda zincirleme suç söz konusu olmaktadır. Bu suç açısından da, farklı makamların bilgi ve belgelerin verilmesi talebinin aynı suç isleme kararı ile yerine getirilmemesi durumunda zincirleme suçun varlığı kabul edilecektir(40). (31)ERMAN, Bankacılık Suçları, Ticari Ceza Hukuku, s.228 (32) İÇEL, Suç Teorisi, s.22 (33) TAŞDELEN, s.636 (34 Kunter, s.55; Dönmezer/ Erman, cilt I, s.456; Artuk/ Gökcen/ Yenidünya, Genel Hükümler, s.427; Erman/ Özek, Kişilere Karsı islenen Suçlar, s.234. (35) Mahmutoğlu, Kredi Hukuku, s.123; Yigit, s.313. (36) Erman/ Özek, aynı sonuca ihmali suç olduğu kabul edilen, 765 sayılı Kanun da yer alan görevi ihmal suçu açısından ulasmaktadır. Erman/ Özek, Kamu _daresi, s.162. (37)Bu durum doktrinde müsterek faillik olarak isimlendirilmektedir. Hakeri, s.281. (38) Dursun, Bankacılık Düzeni, s.248, 249. (39) Bilgi ve belge vermeyen kimsenin suç islemek yönünde hiçbir düsüncesi yoksa, yönetici 38. madde uyarınca azmettiren olarak sorumlu tutulacaktır. Buna karsılık, suç islemeye tesvik edilmesi veya suç isleme kararının güçlendirilmesi halinde, yönetici yardım eden olarak sorumlu olacak ve bu durumda cezanın yarısı indirilecektir (TCK.m.39). (40) Mahmutoglu, Kredi Hukuku, s

20 e-ceza Bankacılık Kanunu nun 153. maddesinin birinci fıkrasında, failin bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş yüz günden bin beş yüz günde kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı öngörülmüştür. Buna göre, fail hakkında hem hapis, hem de para cezası bir arada uygulanacaktır(41). (41) Mahmutoglu, Kredi Hukuku, s YETKİLİ MERCİLER İLE DENETİM GÖREVLİLERİNCE İSTENEN BİLGİ VE BELGELERİ VERMEME GÖREVLERİNİ YAPMALARINI ENGELLEME SUÇU 20

THE POS USURY: A New Type of Crime Engendered by Devoloping Technology

THE POS USURY: A New Type of Crime Engendered by Devoloping Technology GELİŞEN TEKNOLOJİNİN DOĞURDUĞU YENİ BİR SUÇ TÜRÜ: KREDİ KARTI (POS) TEFECİLİĞİ Arş. Gör. Burak BİLGE İktisadî hayatın gayrimeşru ilişkileri, toplumu adaletsizliğe ve merhametsizliğe sevk eder. ÖZET Çalışmamızın

Detaylı

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (SPK.m.110/1, 3)

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (SPK.m.110/1, 3) H SERMAYE PİYASASI KANUNU NDA DÜZENLENEN GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (SPK.m.110/1, 3) (THE CRIME OF MISAPPROPRAITION ORGINIZED IN CAPITAL MARKET LAW CML, ARTICLE 110/1, 3) Prof. Dr. Ahmet Caner YENİDÜNYA

Detaylı

BİR HUKUKA UYGUNLUK NEDENİ OLARAK HABER VERME HAKKININ YAZILI BASIN YOLUYLA İŞLENEN HAKARET SUÇLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR HUKUKA UYGUNLUK NEDENİ OLARAK HABER VERME HAKKININ YAZILI BASIN YOLUYLA İŞLENEN HAKARET SUÇLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ TBB Dergisi 2010 (91) Sinan BAYINDIR / Özge APİŞ 67 BİR HUKUKA UYGUNLUK NEDENİ OLARAK HABER VERME HAKKININ YAZILI BASIN YOLUYLA İŞLENEN HAKARET SUÇLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ STUDY UPON THE RIGHT

Detaylı

VERGĐ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDAN MUHTEVĐYATI ĐTĐBARĐYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VE KULLANMA SUÇU (VUK 359/a-2 nci madde)

VERGĐ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDAN MUHTEVĐYATI ĐTĐBARĐYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VE KULLANMA SUÇU (VUK 359/a-2 nci madde) Mehmet TAŞTAN Adalet Dergisi, Yıl:2014, Sayı:48, (s. 208/233) VERGĐ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDAN MUHTEVĐYATI ĐTĐBARĐYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VE KULLANMA SUÇU (VUK 359/a-2 nci madde) 208 Mehmet TAŞTAN Konya

Detaylı

BANKACILIK SIRRI VE SIRRIN AÇIKLANMASINA ĐLĐŞKĐN SUÇLAR GĐRĐŞ

BANKACILIK SIRRI VE SIRRIN AÇIKLANMASINA ĐLĐŞKĐN SUÇLAR GĐRĐŞ BANKACILIK SIRRI VE SIRRIN AÇIKLANMASINA ĐLĐŞKĐN SUÇLAR Murat Volkan Dülger * GĐRĐŞ Dünya, ekonomik ve sosyal ilişkiler açısından özellikle son iki yüzyıldır büyük bir gelişme ve ilerleme göstermektedir.

Detaylı

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA VE EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇLARI

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA VE EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇLARI İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA VE EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇLARI Hatice SARITAŞ * I- GİRİŞ Anayasa ile Devlete eğitim, sağlık, güvenlik gibi birtakım aslî ve sürekli kamu hizmetlerini yürütme görevi

Detaylı

TASARRUF SAHİPLERİNİN HAK VE MENFAATLERİNİN KORUNMASINA DAİR MEVZUAT

TASARRUF SAHİPLERİNİN HAK VE MENFAATLERİNİN KORUNMASINA DAİR MEVZUAT TASARRUF SAHİPLERİNİN HAK VE MENFAATLERİNİN KORUNMASINA DAİR MEVZUAT Yonca F. YÜCEL 1. Bankacılığa İlişkin Kanunlar 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 1. maddesine göre; Bu Kanununun amacı, finansal piyasalarda

Detaylı

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK M. 257)

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK M. 257) GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK M. 257) İlhan ÜZÜLMEZ * Özet Toplum adına yürütülmesi gereken kamu hizmetlerinden bazıları Devlet tarafından üstlenilmiştir. Devlet, değişik nedenlerle bizzat üstlendiği

Detaylı

A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN. B. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNİN b FIKRASI AÇISINDAN SUÇUN

A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN. B. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNİN b FIKRASI AÇISINDAN SUÇUN GİRİŞ I. TÜRK HUKUKUNDA MARKALARIN KORUNMASI II. KHK İLE SUÇ İHDASI VE KANUNİLİK İLKESİ III. MARKA SUÇLARININ HUKUKİ KONUSU IV. MARKA SUÇLARI A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN

Detaylı

SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU (The Crime of Establishing an Organization for the Purpose of Committing Crimes)

SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU (The Crime of Establishing an Organization for the Purpose of Committing Crimes) SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU (The Crime of Establishing an Organization for the Purpose of Committing Crimes) ÖZET A. Caner YENİDÜNYA 1* Zafer İÇER 2** Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu, 5237

Detaylı

DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1001 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Sınavı, Konut Değerleme Sınavı, Gayrimenkul Değerleme

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KANUNU BAĞLAMINDA İDARİ YAPTIRIMLAR

SERMAYE PİYASASI KANUNU BAĞLAMINDA İDARİ YAPTIRIMLAR hakemli makaleler Ahu KARAKURT SERMAYE PİYASASI KANUNU BAĞLAMINDA İDARİ YAPTIRIMLAR Ahu KARAKURT GİRİŞ Sermaye piyasalarının istikrar ve güven içinde çalışması, ekonomik kamu düzeninin sağlanması ve korunması

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI *

SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI * SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI * Av. ** I. TANITIM Bu çalışmada, vergi ceza hukukunun kapsamına giren (kamusal nitelikli) vergi suçlarından vergi kaçakçılığı

Detaylı

Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren

Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren 9537 BANKACILIK KANUNU Kanun Numarası : 5411 Kabul Tarihi : 19/10/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/11/2005 Sayı : 25983 (Mük.) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU

BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU Dr. Mustafa SALDIRIM Yargıtay 19.Hukuk Dairesi Tetkik Hâkimi KISALTMALAR CETVELİ AİHS AY AYM AYMK BK c CMK DMK HGK HMK HUMK İYUK m MÖHUK s S :Avrupa İnsan

Detaylı

Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren

Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren 9537 BANKACILIK KANUNU Kanun Numarası : 5411 Kabul Tarihi : 19/10/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/11/2005 Sayı : 25983 (Mük.) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

Kanun No. 5237 Kabul Tarihi : 26.9.2004

Kanun No. 5237 Kabul Tarihi : 26.9.2004 Anayasa Mahkemesi nin 17/11/2011 tarihli ve E.: 2010/115, K.: 2011/154 sayılı kararı ile değişik TÜRK CEZA KANUNU (1) Kanun No. 5237 Kabul Tarihi : 26.9.2004 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM

Detaylı

TĐCARĐ SIR, BANKA SIRRI ĐLE MÜŞTERĐ SIRRININ AÇIKLANMASI SUÇLARINA GENEL BĐR BAKIŞ

TĐCARĐ SIR, BANKA SIRRI ĐLE MÜŞTERĐ SIRRININ AÇIKLANMASI SUÇLARINA GENEL BĐR BAKIŞ TĐCARĐ SIR, BANKA SIRRI ĐLE MÜŞTERĐ SIRRININ AÇIKLANMASI SUÇLARINA GENEL BĐR BAKIŞ Hasan DURSUN Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku (Đdare Hukuku) Doktora Öğrencisi. ÖZET Türk pozitif

Detaylı

Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005

Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005 BANKACILIK KANUNU Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi sisteminin etkin bir

Detaylı

Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I)

Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I) Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I) Dr. Fatih BİRTEK (**) Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Cüzdanımı

Detaylı

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Paneli

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Paneli Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Paneli Türkiye Bankalar Birliği tarafından 9 Kasım 2005 tarihinde İstanbul da düzenlenen 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Paneli nin deşifre

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Haksız Rekabet Suçu

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Haksız Rekabet Suçu Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Haksız Rekabet Suçu Dr. Yavuz ERDOĞAN 1 1. Genel Olarak 2. Korunan Hukuki Değer 3. Suçun Unsurları 3.1. Maddi Unsurlar 3.1.1. Fiil ve Netice 3.1.2. Fail 3.1.3. Mağdur 3.1.4.

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU (1)

TÜRK CEZA KANUNU (1) 8965 TÜRK CEZA KANUNU (1) Kanun Numarası : 5237 Kabul Tarihi : 26/9/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/10/2004 Sayı :25611 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

932 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013

932 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013 932 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013 Türkiye de Giderek Artan Hukuka Aykırı Bir Ekonomik Faaliyet Olarak Kredi Kartı Kullanılması Suretiyle Tefecilik Usury by Using Credit Card as an

Detaylı

Türk Ceza Kanunu. Kanun No. 5237, Kabul Tarihi : 26.9.2004 Resmi Gazete: 12 Ekim 2004 SALI, Sayı : 25611. Genel Hükümler

Türk Ceza Kanunu. Kanun No. 5237, Kabul Tarihi : 26.9.2004 Resmi Gazete: 12 Ekim 2004 SALI, Sayı : 25611. Genel Hükümler Türk Ceza Kanunu Kanun No. 5237, Kabul Tarihi : 26.9.2004 Resmi Gazete: 12 Ekim 2004 SALI, Sayı : 25611 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU

HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU > Makaleler 25 HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU Hekimin cezai sorumluluğu geniş anlamda hekimin tıp mesleğini icra ederken işlediği suçlarla, bu mesleğin icrası dolayısıyla işlemiş

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİK KAPSAMINDA RÜŞVET SUÇU BRIBERY WITHIN THE SCOPE OF THE LAST AMENDMENT

SON DEĞİŞİKLİK KAPSAMINDA RÜŞVET SUÇU BRIBERY WITHIN THE SCOPE OF THE LAST AMENDMENT SON DEĞİŞİKLİK KAPSAMINDA RÜŞVET SUÇU BRIBERY WITHIN THE SCOPE OF THE LAST AMENDMENT Ufuk ÜNLÜ * Özet: Rüşvet suçu, kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar arasında sayılmış ve bu kapsamda

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU ÖZET Ayhan KÜÇÜK 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nda bilgi edinme hakkı nın kullanılmasına dair sınırlar

Detaylı

5941 SAYILI ÇEK KANUNUNDA BANKALARIN YÜKÜMLÜLÜKLERĐ

5941 SAYILI ÇEK KANUNUNDA BANKALARIN YÜKÜMLÜLÜKLERĐ Yıl: 26 Sayı: 95 Nisan 2012 23 5941 SAYILI ÇEK KANUNUNDA BANKALARIN YÜKÜMLÜLÜKLERĐ Özgür ÇATIKKAŞ - Hüsamettin DURAN ÖZ 5941 Sayılı Çek Kanunu nda Bankaların Yükümlülükleri adını taşıyan çalışmada, amaç

Detaylı