Bankacılık Suçları. Nevra Tütüncü & Ebru Güven 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bankacılık Suçları. Nevra Tütüncü & Ebru Güven 1"

Transkript

1 Bankacılık Suçları Nevra Tütüncü & Ebru Güven 1 Özet Çalışmamızın konusu, bankacılık suçlarını ceza hukuku çerçevesinde incelemek olup, bugüne kadar yapılan tez ve makale çalışmalarından yararlanılmıştır. Amacımız; ekonominin en önemli yapı taşlarından biri olan bankaların fonksiyonlarını yerine getirmede, kritik rol üstlenen yasal düzenlemelerin çerçevesi ve yaptırımları üzerine incelemede ve değerlendirmede bulunmaktır. Bu bağlamda temel düzenlemeler 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu nda yer almakla birlikte; banka yöneticileri, çalışanları ve bizatihi banka aleyhine işlenebilecek kimi suçları kapsaması nedeniyle Türk Ceza Kanunu nun ilgili maddeleri de çalışmamıza dahil edilmiştir. Buna karşın, 5941 Sayılı Çek Kanunu, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun gibi özel konulu düzenlemeler, kapsam dışındadır. Buna göre çalışmamız; Suç ve Ceza, Bankacılık Kurumları ve Fonksiyonları, Bankacılık Suçları ve Cezalarının İnfazı ile Sonuç başlıklı 4 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; suç ve ceza kavramlarına ilişkin genel hükümlere yer verilerek, kavramsal zemin oluşturulmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde; 5411 Sayılı Kanun ile düzenlenen yasal çerçevenin aktörlerine yer verilmiştir. Üçüncü bölüm; çalışmamızın ana eksenini oluşturan bankacılık suçları konusunu; 5411 Sayılı Kanun ve kısmen TCK a atıf yapılarak, birinci bölümdeki kavramsal çerçevede ele alınmıştır. Dördüncü ve son bölüm ise; Kanun un amacına hizmet edip etmediğine yönelik, tartışmalara ayrılmıştır. 1 M.Ü Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık Tezsiz Yüksek Lisan Öğrencisi, 2014 Güz 1

2 Anahtar Kelimeler: Bankacılık suçları, bankacılık ceza hukuku Banking Crimes Abstract Subject of our study, " to examine the banking crime under criminal law" is, so far, besides theses and article studies have attempted, to enrich the content with examples of the Supreme Court jurisdictions. Our purpose ; banks, one of the economy 's most important building blocks in fulfilling its function is to undertake a critical review of the framework of the legal regulations and sanctions role in the evaluation. Although located at 5411 basic regulations in this context ; bank managers, employees and itself because some crimes can be committed against the bank to cover the related articles of the Turkish Penal Code were included in the study. However, the Cheque Law No. 5941, 5464 Bank Cards and Credit Cards Law and special regulations such as the Law on the Prevention of Laundering Proceeds of Crime 5549, are not covered. Accordingly our study consists of 4 sections entitled ; "Crime and Punishment ", "Banking Institutions and Functions", " Enforcement of the Banking Crime and Punishment" and " Conclusion". In the first part ; it has been tried to establish a conceptual ground on " Crime and punishment " concept through giving place to the general provisions. In the second part ; the main actors of the legal framework regulated by Law no.5411 were given. The third part is on " banking crimes " topic which constitutes the main axis of our work; referenced with Act 5411 and partly Turkish Penal Law, are discussed in the conceptual framework mentioned in the first part. The fourth and last section was to give place for discussions on whether the Act services its purposes. Key Words: Banking Crimes, Criminal Law on Banking 2

3 Giriş Temel işlevleri; atıl fonlarını borç vermek isteyenlerle, finansal kaynak arayanlar arasında köprü oluşturmak; likidite ve para yaratmak, bir ödeme sistemi geliştirmek ve yatırımcıların portföy tercihlerine seçenekler sunmak olan Finansal Sistem, günümüzde, çok geniş kitleleri sadece ekonomik değil, sosyal boyutuyla da etkileyen bir konuma sahiptir. 2 Çünkü bu alandaki bir tıkanma; reel sektör başta olmak üzere, ekonominin genelinde sorun doğmasına yol açabilmektedir. 3 Bu durum; sektörün etkin, verimli ve güvenilir şekilde çalışmasını sağlamaya dönük düzenlemelerin yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Nitekim Anayasamız da, Piyasaların denetimi ve dış ticaretin düzenlenmesi başlıklı 167 nci maddesinde; Devlete, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri almak yükümlülüğü getirmektedir. Bu amaçla yürürlüğe konan 5411 Sayılı Bankalar Kanunu; tanımlayıcı, düzenleyici, hürriyeti bağlayıcı ve cezalandırıcı hükümleri ile, çalışmamızın ana eksenini oluşturmaktadır. 4 Buna ilave ve bunu tamamlayıcı olarak Türk Ceza Kanunu nun banka yöneticileri, banka personeli ve bankanın kendisine yönelik suçları kapsayan maddelerine değinilmek tabi bir gereklilik olarak görülmüştür. Bankacılık suçlarını münferit olarak ayrı ayrı değil- Kanun daki tüm düzenlemeler üzerinden bütüncül bir yaklaşımla ele almayı hedefleyen çalışmamızın birinci bölümünde; öncelikle suç ve ceza kavramlarına ilişkin genel hükümlere yer verilerek, kavramsal zemin oluşturulmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde; 5411 Sayılı Kanun ile düzenlenen yasal çerçevenin aktörleri ve bunlar arasındaki ilişki üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölüm; çalışmamızın ana eksenini oluşturan bankacılık suçları konusunu; ilk bölümde anlatılan kavramsal zemin üzerine oturtularak; suçun konusu, faili, mağduru, yaptırımı vb yönlerle ortak bir metodoloji üzerinden ele almayı hedeflemektedir. Son bölüm; Kanun un amacına hizmet edip etmediğine yönelik, tartışmalardan oluşmaktadır. 2 Gözde ÇERÇİ, Y.Lisans Tezi, Bankalarda Karlılık Analizi: Türk Bankacılık Sektörü, Çukurova Üniversitesi, Türkiye deki Bankacılık Krizlerinin sebepleri ve etkilerine yönelik daha detaylı bir çalışma için bkz: Konya Ticaret Odası, Etüd Araştırma Servisi, Bilge Afşar tarafından hazırlanan Türk Bankacılık Sektöründe Ekonomik Krizler başlıklı Araştırma Raporu, Uğur YİĞİT, Doktora Tezi, Bankacılık kanununda Suçlar ve Cezalar, Marmara Üniversitesi,

4 BİRİNCİ BÖLÜM SUÇ ve CEZA Bankacılık suçları ve bunların cezai hükümlerini incelemeye başlamadan önce; ilk olarak suç ve ceza terimlerinin; hukuki tanımı, konusu, meydana getiren unsurları ve nihai olarak oluşum biçimlerini ele almak yararlı olacaktır. 1. Suç a. Suç Kavramı Suç kavramı, hukuki ve sosyolojik yönleri itibariyle farklı boyutlara sahip bir kavram olup; toplum düzenini bozan her eylemin, ceza hukuku açısından suç kapsamına girebilmesi söz konusu değildir. Anayasanın 38 inci maddesinin 6 ncı fıkrası ve TCK nın 2 ve 7 nci maddelerine göre (biçimsel kanunilik ilkesine uygun olarak suç kavramı) "Kanunun suç olarak nitelendirdiği ve öngördüğü fiiller"i içermektedir. 5 Bu yönüyle suç; haksız fiiller, idarî yaptırım konusu eylemler, disiplin suçları ve diğer idarî suç niteliğindeki fiillerden ayrılmaktadır. 6 b. Suçun Konusu Suçun maddi konusu ve hukuki konusu olarak ikiye ayrılır. Maddi konu suçun işlendiği insan veya obje, hukuki konu ise, yasa ile korunan hak ve çıkardır. Örneğin bir adam öldürme suçunda; maddi konu kişinin hayatı, hukuki konu ise yaşam hakkıdır. c. Unsurları Suçun oluşumundan söz edebilmek için bazı unsurların bir araya gelmesi gerekir. Bunlardan bir kısmı tüm suçlar için ortak bir kısmı ise her suçta bulunmayan ve benzer suçları diğerlerinden ayıran veya basit suçu nitelikli hale getiren unsurlardır. 5 TCK Suçta ve cezada kanunîlik ilkesi Madde 2- (1) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz. (2) İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz. (3) Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz. 6 Uğur YİĞİT, Doktora Tezi, Bankacılık kanununda Suçlar ve Cezalar, Marmara Üniversitesi,

5 Bileşenleri konusunda literatürde fikir birliği sağlanamamışsa da, çalışmamız açısından, en genel kapsamıyla; maddi unsur, manevi unsur, hukuka aykırılık ve yasallık kriterlerinin tümü dahil edilmiştir. - Maddi Unsur: Bir suçun oluşumu için, failin olumlu ya da olumsuz bir davranışının bulunması (hareket), bu davranışının dış dünyada bir değişiklik oluşturması (sonuç) ve yapılan bu davranış ile dış dünyada meydana gelen değişiklik arasında nedensellik (illiyet) bağının bulunması gerekir. Bütün bunlar suçun maddi unsurunu oluşturur. 7 - Manevi Unsur: (Kusurluluk) İşlenen fiil ile kişi arasındaki manevi bağı ifade etmektedir. Buna göre davranış, iradi olarak gerçekleştirilmelidir. - Hukuka Aykırılık: Eylemin varlığı ve bunun yasal suç tanımına uygun olması, eylemin suç olarak kabulüne yeterli değildir. Hareketin aynı zamanda hukuka aykırı olması gerekir. Eylemi hukuka uygun hale getiren neden varsa, suç oluşmaz. Bu nedenler; TCK maddelerde belirtilmiştir. (m24: Yasa hükmü ve yetkili merci/amir emri, m25: Meşru savunma, zorunluluk hali m 26: Hakkın kullanılması, ilgilinin rızası) - Yasallık: Hangi eylemlerin suç olup olmadığının kuşkuya yer bırakmayacak şekilde düzenlenmesi gerekir. 8 Bu unsurun iki önemli ilkesi kanunilik ( ilgili kural ve eylemlerin mutlaka kanunda düzenlenmesi) ve belirlilik ( yasadaki suç tanımı açık seçik ve anlaşılır olmalı) ilkesidir. d. Özel Oluşum Biçimleri Teşebbüs, iştirak (katılma) ve içtima (birleşme) olmak üzere üç türdür. - Teşebbüs : Failin gerçekleştirmek istediği suçun, icra hareketlerinin tamamlanamaması veya hareketlerin tamamlanmasına rağmen sonucun meydana gelmemesi dolayısıyla yarıda kalmasına suça teşebbüs denir. Suç gerçekleşmediği halde; TCK m 35 te düzenlenen açık hüküm itibariyle, suça teşebbüs de cezalandırılır. Ancak suça oranla, 7 Uğur YİĞİT, Doktora Tezi, Bankacılık kanununda Suçlar ve Cezalar, Marmara Üniversitesi, Anayasa m38 ve TCK m2; suçta ve cezada yasallığı düzenleyen maddelerdir. 5

6 daha hafiftir. 9 Suça teşebbüs sadece cürümlerde söz konusudur; taksirle işlenen suçlar, sırf hakaret suçlar, ihmali suçlar..vb için geçerli olamaz. - İştirak (Katılma) : Yasada belirlenen suç tarifinde böyle bir zorunluluk olmamasına rağmen, suçun birden çok kişi tarafından işlenmesi ya da suç oluşturan eylemin icrasına birden fazla kişinin iştirak etmesidir. - İçtima (Birleşme) : Tek eylemle birden fazla hukuki yararın ihlali ya da birtakım koşullar altında farklı eylemlerle aynı hukuki yararın ihlal edilmesidir. 2. Ceza a. Ceza Kavramı Ceza, suç işleyen kişiye, eyleminin hukuka aykırılığı ve kusurunun ağırlığına göre devlet tarafından uygulanan ve yoksunluklara uğratan yaptırımlardır. 10 Suçta ve cezada kanunilik ilkesi gereği olarak, yasada belirtilen cezalar dışında hiçbir cezaya hükmedilemez. b. Türleri Yürürlükteki cezalar, kısıtladıkları unsur itibariyle, iki ayrı kategoride değerlendirilebilir. - Özgürlüğe Yönelik Cezalar : Failin hürriyetini geçici veya devamlı olarak sınırlamaya yönelik bu ceza türü TCK m.45 te düzenlendiği haliyle; ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve süreli hapis cezası olmak üzere üç türdür. - Malvarlığına Yönelik Cezalar: Adli para cezalarıdır. 5 günden az ve 730 günden fazla olmamak üzere, belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması sonucu bulunan meblağın, hükümlü tarafından devlet hazinesine ödenmesini gerektirir. 9 Uğur YİĞİT, Doktora Tezi, Bankacılık kanununda Suçlar ve Cezalar, Marmara Üniversitesi, Mehmet Emin ARTUK, Ahmet GÖKCEN, Caner YENİDÜNYA, Ceza Hukuku Genel Hükümler II, Yaptırım Hukuku, Seçkin Kitapevi, Ankara 2003, s

7 c. Cezayı Sona Erdiren Nedenler Ceza normal olarak, cezanın infaz edilmesiyle son bulur. Bunun dışında sona erme nedenleri ise şunlardır: - Sanık ya da mahkumun ölmesi - Şikayetin geri alınması - Af - Zamanaşımı (Dava ve ceza zamanaşımı olarak 2 ye ayrılır. TCK nın sırasıyla ve 68. maddelerinde düzenlenmiştir. 7

8 İKİNCİ BÖLÜM BANKACILIK KURUMLARI ve FONKSİYONLARI Bank.K. nun kurmuş olduğu düzenin temeli yönetenler (BDDK, TMSF, Kuruluş Birlikler ve Diğer kurumlar) ve yönetilenler (Banka, ana ortaklık, bağlı ortaklık, finansal holding, finansal kiralama, faktöring ve finansman şirketleri) ayrımına dayanır. Bunların yanında yürütülen hizmetlere yardımcı olan ve kolaylaştıran kuruluşlar (Bağımsız denetim, değerlendirme ve derecelendirme ve destek hizmeti sağlayan kuruluşlar) vardır. 1. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar BDDK, TMSF, Kuruluş Birlikleri, Diğer Kurumlar ( Bakanlar Kurulu, TCMB, TC Hazine Müsteşarlığı) 2. Banka ve Finans Kuruluşları Bankalar (Merkez Bankası, Mevduat, Katılım, Yatırım ve Kalkınma) Finans Kuruluşları (Finansal Holding Şirketleri, Finansal Kiralama Şirketleri, Faktoring Şirketleri, Finansman Şirketi) 3. Yardımcı Kuruluşlar Bağımsız Denetim Kuruluşları, Değerleme ve Derecelendirme Kuruluşları, Destek Hizmeti Sağlayan Kuruluşlardır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BANKACILIK SUÇLARI ve CEZALARIN İNFAZI Bu bölümde yukarda kuramsal çerçevesi çizilmeye çalışılan suç ve ceza kavramları dahilinde, Bankacılık Kanunu nda yer alan suçlar ve ilgili yerlerde TCK na da ilişki kurularak, mukayeseli şekilde irdelenecektir. 8

9 1-İZİNSİZ FAALİYETTE BULUNMA SUÇU İzinsiz faaliyette bulunmak MADDE Bu Kanuna göre alınması gereken izinleri almaksızın banka gibi faaliyet gösteren ya da mevduat kabul eden yahut katılım fonu toplayan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görevlileri, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, bu suçun bir işyeri bünyesinde işlenmesi hâlinde bu işyerlerinin bir aydan bir yıla kadar, tekerrür hâlinde ise sürekli olarak kapatılmasına karar verilebilir. Bu Kanuna göre alınması gereken izinleri almaksızın ticaret unvanlarında, her türlü belge, ilân ve reklamlarında veya kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda banka adını ya da banka gibi faaliyet gösterdikleri ya da banka gibi mevduat veya katılım fonu topladıkları izlenimini uyandıracak söz ve deyimleri kullanan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görevlileri, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, bu işyerlerinin bir aydan bir yıla kadar, tekerrür hâlinde ise sürekli olarak kapatılmasına karar verilebilir. Bankalara ilişkin düzenlemelerde sadece devletin hukuk politikası değil aynı zamanda ekonomi, maliye ve diğer politikalar nedeniyle bankaların kuruluşu ve diğer faaliyetleri için izin sistemi öngörülmüştür. Bankaların, Devletin para, kredi ve sermaye politikalarının oluşmasında ve saptanmış politikaların uygulanmasında önemli görevleri bulunduğundan, bunların Devletçe yakından izlenmesi ve denetlenmesi gerekir. Bankacılık alanında izin sisteminin benimsenmesi nedenlerinin konumuzla doğrudan bağlantısı olmaması nedeniyle kısaca bu açıklamayla yetiniyoruz. Adlî anlamdaki suçun oluşabilmesi için izin kurallarına aykırılık yanında banka gibi faaliyet göstermek, mevduat kabul etmek, katılım fonu toplamak veya ticaret unvanlarında, her türlü belge, ilân ve reklamlarında veya kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda banka adını ya da banka gibi faaliyet gösterdikleri ya da banka gibi mevduat veya katılım fonu topladıkları izlenimini uyandıracak söz ve deyimleri kullanmak eylemlerinin varlığı gerekli görülmüştür. İzinsiz faaliyette bulunma suçu başlığı altında üç ayrı suç tipi düzenlenmiştir. Bunlar izinsiz faaliyette bulunmak, banka adını kullanmak ve izlenim uyandırmaktır. a. Suçun Konusu İzinsiz faaliyette bulunmak suçunun hukuki konusu; Bank.K. nun faaliyete, mevduat kabulü veya katılım fonu toplamaya yönelik olarak öngördüğü izin yükümlülükleri ile ilişkili kurallardır. Bu kuralların ihlal edilerek maddede belirtilen eylemlerin gerçekleştirilmesi suç sayılmıştır. Örneğin faaliyet izni aldıktan sonra Kurul dan izin almaksızın hisse devredilerek faaliyet gösterilmesi durumunda suç oluşacaktır. b. Suçun Faili İzinsiz faaliyette bulunma suçu özgü bir suç değildir. Herkes tarafından işlenebilir.bank.k. na göre alınması gereken izinleri almaksızın, banka gibi faaliyet gösterme, ticaret unvanlarında, her türlü belge, ilân ve reklâmlarında veya kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda banka adını kullanma ve banka gibi faaliyet gösterdiği izlenimini uyandıracak söz ve deyimleri kullanma eylemini gerçekleştiren her gerçek kişi ile tüzel kişi görevlileri suçun failidir sayılı Kanunda yer alan Gerçek kişiler ile 9

10 tüzel kişilerin görevlileri fiile katılma derecelerine göre cezalandırılır hükmünün bu kanunda yer almaması bir eksiklik değildir. Birden fazla kişi tarafından suçun işlenmesi durumunda TCK nın iştirake ilişkin kuralları uygulanacaktır. c. Suçun Unsurları.Yasallık: Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Yaptırımlar, Soruşturma ve Kovuşturma Hükümleri başlıklı 14 üncü kısım, Suçlar başlıklı ikinci bölümünde yer alan adli nitelikteki suç ve cezaî hükümler içinde geçerlidir. Anayasanın 38 inci maddesi ve 5237 sayılı TCK nın 2 nci maddesinde de yer alan ilkelere uygun şekilde, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Yaptırımlar, Soruşturma ve Kovuşturma Hükümleri başlıklı 14 üncü kısım, Suçlar başlıklı ikinci bölüm 150 nci maddesinde İzinsiz faaliyette bulunmak suçu düzenlenmiştir..maddi Unsuru: Suçun maddi unsurları hareket, netice ve nedensellik bağı olarak üçe ayrılmaktadır. Şimdi bunları inceleyelim. Hareket: İzinsiz faaliyette bulunma suçu iki ayrı fıkrada üç ayrı eylem olarak düzenlenmiştir. Suçlar; kısaca ifade edilecek olursa birinci fıkrada İzinsiz banka gibi faaliyet gösterme, ikinci fıkrada, İzinsiz banka adını kullanma ve İzinsiz banka gibi faaliyet gösterdiği izlenimini uyandıracak söz ve deyimleri kullanma suçlarıdır. Yasa koyucu Bankacılık Kanunu ile finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacı gözeterek bir bankacılık düzeni kurmak istemiştir. Kanunda yer alan hükümlere göre bu düzenin işleyişi genel hatlarıyla; bir kısım işlerin münhasıran bankacılık faaliyeti olarak kabul edilerek sadece bankalar tarafından yapılmasını temin etmek diğer gerçek ve tüzel kişilere yasaklamak, diğer bir takım faaliyetlerin bankalar tarafından yürütülmesini belirli izin ve kurallara bağlamak şeklindedir. Netice: Netice, zarar vermek veya tehlikeye sokmak suretiyle, hukukça korunan menfaatin ihlalidir. Bu açıdan bakıldığında, neticesiz suç yoktur, bütün suçlar neticeli suçlardır ve ihlal olarak ortaya çıkan netice, mantıksal olarak hareketle nedenseldir. İzinsiz banka gibi faaliyet gösterme, İzinsiz banka adını kullanma ve İzinsiz banka gibi faaliyet gösterdiği izlenimini uyandıracak söz ve deyimleri kullanma hareketleri hukukun ihlali anlamı taşıyan sonucu yani neticeyi ortaya çıkartır. Nedensellik Bağı:Neticenin hareketten doğması, hareket-netice arasında olgusal bir bağıntının kurulmasını zorunlu kılmıştır. Bu, nedensellik bağıdır. Hareketnetice arasında nedensellik bağının varlığı, yeterli olmasa bile, fiilin failine isnat edilebilmesinin ilk ve göz ardı edilmesi mümkün olmayan bir şartıdır. Neden olduğu bir neticeye bağlanmış olmadıkça, bir kimse hakkında, hiçbir sorumluluk veya tehlikelilik yargısı verilmesi imkânı bulunmamaktadır. Dolaysıyla izinsiz banka gibi faaliyet gösterme, İzinsiz banka adını kullanma ve İzinsiz banka gibi faaliyet gösterdiği izlenimini uyandıracak söz ve deyimleri kullanma hareketleri ile bu hareketler sonucu oluşan hukuka aykırı netice arasındaki bağa nedensellik denilmektedir. 10

11 .Hukuka Aykırılık: Bankacılık Kanununun 61. maddesinde, hareketin icrasına rağmen sucun oluşmasını engelleyen hukuka uygunluk nedenlerine (1) (rehin hakkı, hapis hakkı, alacağın devir ve temliki, takasa dair hükümlerle diğer kanunların verdiği yetkiler ve koyduğu yükümlülükler) değinilmiştir. Esasında 61. maddede yer alan haller, TCK da genel olarak düzenlenen hukuka uygunluk nedenlerinden hakkın kullanılması ve kanun hükmünün yerine getirilmesi hallerinin söz konusu suç bakımından tezahürüdür (2). Ayrıca TCK da düzenlenen diğer hukuka uygunluk nedenleri de koşulların bulunması halinde bu suç bakımından uygulama alanı bulabilir.(3). Manevi Unsur: Düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı önlemleri almamak suçu kasıtlı suçlardandır.(4) Suçun manevi unsurunu birinci ve ikinci fıkra yönünden ayrı ayrı değerlendirmek gereklidir. Suçun temel şeklini düzenleyen birinci fıkra için genel kast yeterlidir. Kurul veya Kurumca alınması istenen önlemleri bilerek almama durumunda kast unsuru gerçekleşmiştir. Bu suçun oluşması için ön koşul, alınması istenilen önleme ilişkin yazının ilgili birime tebliğ edilmesidir. Suçun nitelikli hali ikinci fıkrada düzenlenmiştir. Buna göre önlemleri almama yönündeki eylemin, bankanın nitelikli paya sahip ortaklarına veya bunların iştirak ve kuruluşlarına yarar sağlamak amacıyla yapılması gerekir. Bu fıkrada yazılı suçun oluşabilmesi için aranan failin yarar sağlamak yönünde amacı (5), özel kasttır. d. Suçun Özel Görünüş Şekilleri - Teşebbüs: 150. maddenin gerekçesinde, Kanun da iki grup suçun tanımlandığı, izinsiz bankacılık işlemleri yapıldığı ya da mevduat toplandığı izlenimi uyandırmanın birinci grubu, izinsiz banka gibi faaliyette bulunmanın ya da mevduat veya katılım fonu toplamanın ikinci grubu oluşturduğu ve birinci gruptaki suçun, ikinci gruptaki suçun teşebbüs aşamasında kalmış hali olduğu belirtilmektedir(6) Suça İştirak: 150. maddede düzenlenen suçun iştirak halinde islenmesi mümkündür. Bu hususta, Türk Ceza Kanunu nun 5. maddesinde yer alan hüküm gereği, Türk Ceza Kanunu nun genel hükümlerinin, özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanması söz konusu olacağından, Türk Ceza Kanunu nun 37. maddesi ile 41.maddesi arasında düzenlenen iştirak hakkındaki hükümler bu suça da tatbik edilecektir(7). (1)İNCEOĞLU A., Banka Hukuku Atölye Çalışmaları, B: II, İstanbul, 2008, s. 86. (2) DURSUN S., Bankacılık Düzenine Karşı Suçlar, Ankara, 2006, s. 89 (3) PARLAR A.-AKIN M-HATİPOĞLU M., Bankacılık Ceza Hukuku, Ankara, 2010, s. 155 (4) ERMAN, s (5) 109 İÇEL, s. 228 (6) Bununla birlikte, gerekçede çelişkili şekilde Birinci fıkrada suçun tamamlanmış hali düzenlenmiş, ikinci fıkrada suçun hazırlık hareketleri aşamasında kalmış halinin de cezai müeyyideye tabi tutulması öngörülmüştür ifadesi de yer almaktadır. Kuskusuz burada, ceza hukuku terminolojisinin hatalı kullanımı söz konusudur. Aslında, suçun hazırlık hareketleri aşamasında kalmış hali ifadesi ile, suçun teşebbüs aşamasında kalmasının kast edilmek istendiği anlaşılmaktadır. (7)Türk Ceza Kanunu nda, faillik (TCK.m.37, 38) ve yardım etme (TCK.m.39) iştirak biçimleri düzenlenmiş ve verilecek ceza bakımından bir ayrım yapılmıştır. Faillik, fiili birlikte gerçekleştirme veya suçun islenmesinde başkasını araç olarak kullanma (dolaylı faillik) seklinde ortaya çıkar. Bu hareketleri gerçekleştiren kişiler, suçun islenmesine birinci derecede katkı sağlamaktadırlar. Suçun gerçekleşmesine ikinci derecede katkı sağlama ise, yardım etme başlığı altında düzenlenmiştir. Buna göre yardım etme, a) suç islemeye teşvik etme, b) suç isleme kararını kuvvetlendirme, c) fiilin islenmesinden sonra yardımda bulunmayı vaat etme, d) suçun nasıl işleneceği konusunda yol gösterme, e) fiilin islenmesinde kullanılan araçları sağlama ve f) suçun islenmesinden önce veya islenmesi sırasında yardımda bulunmaktır. Bu hallerde kişi, islenen suçtan dolayı, daha az ceza verilmesini gerektiren, yardım eden sıfatıyla sorumlu olur. Centel/ Zafer/ Çakmut, s.523,

12 Suçların Birlesmesi : Suçların birleşmesi açısından, 150. maddenin birinci fıkrasında yer alan izinsiz banka gibi faaliyet gösterme ya da mevduat veya katılım fonu kabul etme fiillerinin birden fazla kere islenmesi halinde, bir zincirleme suçun mevcut olup olmayacağını tartışmak gerekmektedir. Bilindiği üzere bir suç isleme kararı ile bir kişiye karsı aynı suçun değişik zamanlarda birden fazla islenmesi durumunda zincirleme suç söz konusu olmaktadır. Bu durumda ceza dörtte birden dörtte üçe kadar arttırılacaktır (TCK.m.43). Konu açısından önemli olan bir diğer husus ise, maddenin birinci ve ikinci fıkrasında iki ayrı suç olarak düzenlenen fiiller arasında suçların birleşmesinin mümkün olup olmadığıdır. Daha önce de belirttiğimiz gibi, ikinci fıkrada düzenlenen fiiller, birinci fıkrada yer alan bazı fiillerin teşebbüs aşamasında kalmış hali olarak telakki edilebilirler. Örneğin, bir tüzel kişi, banka adını kullanarak ve banka olduğu izlenimini yaratacak şekilde reklamlar verebilir ve bunun akabinde de banka gibi faaliyet göstermeye başlayabilir. Bu durum, hükmün hem birinci, hem de ikinci fıkrasının ihlali niteliğindedir. Suçların birleşmesine ilişkin son olarak açıklamak istediğimiz husus, gerçekleştirilen fiil sonucu Bankacılık Kanunu 150. maddede düzenlenen suç ile birlikte başka bir suçun daha ortaya çıkması halidir. Örneğin bir kimsenin, diğer kişiler üzerinde yarattığı, banka gibi faaliyette bulunabileceği yönündeki yanlış izlenime dayanarak, izinsiz banka gibi faaliyet göstermesi ve mevduat toplaması halinde, bu kimse topladığı bu paraları iade etmezse, aynı zamanda Türk Ceza Kanunu nda yer alan dolandırıcılık suçunu da işlemiş olacaktır. Bu halde, failin hangi hükümden dolayı cezalandırılması gerektiği sorunu ortaya çıkmaktadır. 12

13 2-MEVDUAT VE KATILIM FONU SAHİPLERİNİN HAKLARINI ENGELLEME SUÇU Mevduat ve katılım fonu sahiplerinin haklarını engellemek MADDE Bu Kanunun 61 inci maddesi hükmüne aykırı davrananlar altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Mevduatın ve katılım fonunun çekilmesi MADDE sayılı Türk Medenî Kanununun rehinlere ve hapis hakkına, 818 sayılı Borçlar Kanununun alacağın devir ve temlikine, takasa dair hükümleri ile diğer kanunların verdiği yetkiler ve koyduğu yükümlülükler saklı kalmak şartıyla mevduat ve katılım fonu sahiplerine ödenmesi gereken tutarları geri alma hakları hiçbir suretle sınırlandırılamaz. Mevduat veya katılma hesabı sahipleri ile kredi kuruluşları arasında vade ve ihbar süresi hakkında kararlaştırılan şartlar saklıdır. Mevduat veya katılım fonunu bankaya güvenerek yatıran şahıs, haklı bir neden olmaksızın yatırdığını geri alamadığında mağduriyeti kaçınılmaz olacak; dolayısıyla haklı bir neden olmaksızın geri verme işlemini gerçekleştirmeyen banka görevlisi, söz konusu suçu işlediğinden dolayı cezalandırılacaktır. a. Suçun Konusu Bu suçun konusu mevduat ve katılım fonudur. Dolayısıyla mevduat ve katılım fonu kavramlarını etraflıca incelemekte fayda vardır. Mevduat: Bankacılık Kanununun 3. maddesinde mevduat kavramı tanımlanmaktadır. Buna göre mevduat, yazılı ya da sözlü olarak veya herhangi bir şekilde halka duyurulmak suretiyle ivazsız veya bir ivaz karşılığında, istendiğinde ya da belli bir vadede geri ödenmek üzere kabul edilen parayı ifade eder.(8) Katılım Fonu: Katılım fonu, katılım bankaları nezdinde açtırılan gerçek ve tüzel kişilere ait özel cari hesap ve katılma hesaplarında yer alan parayı ifade eder. (9) b. Suçun Faili Mülga 4389 sayılı Kanunun maddesi geri almayı kasıtlı olarak engelleyen bankaların ilgili ve görevli mensupları demek suretiyle ilgili sucun failinin kim olacağını açıkça belirtmişti sayılı yeni Bankacılık Kanununda bu hususun açıkça belirtilmemiş olması söz konusu hususta bir değişikliğe yol açmayacaktır. Bu suç, özgü suç olduğundan failleri de ancak mevduat veya fonun ödenmesini engelleyen yetkili kişi konumundaki banka görevlileri olacaktır.(10) c. Suçun Unsurları - Yasallık: Bankacılık Kanununun 151. maddesinde yer alan normun koruduğu hukuki değerler güven, mülkiyet ve ekonomik düzendir. Bu hükümle, ekonomik düzenin vazgeçilmez parçası olan bankalara duyulan güven dolayısıyla mülkiyetlerini devreden mevduat veya fon sahiplerinin hakları yasal güvence altına alınmıştır. (11). (8) BATTAL, s (9)ÇEKER M., Hukuki Yönüyle Banka Mevduatı, Adana, 2004, s. 182 (10)KOCA M. ÜZÜLMEZ İ., Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler,B:4, Ankara, 2011, s. 102 (11) TAŞDELEN S., Bankacılık Kanunu Şerhi, Ankara, 2006, s

14 -Maddi Unsur: Hareket: Suça vücut veren hareket, mevduat ve katılım fonu sahiplerinin geri alma haklarının sınırlandırılmasıdır. Sınırlandırma farklı şekillerde gerçekleşebilir. Örneğin, yapılacak ödeme karşılığında gereksiz evrak istenmesi, ödemenin makul sayılamayacak derecede uzun sure sonra yapılacağının bildirilmesi, hesap sahibine elektronik cihazlar üzerinden işlem yapması için verilen kartların iptal edilmesi vb. biçimde olabilir. (12) Ayrıca ifade etmek gerekir ki, mevduatını geri alma hakkı bulunan şahsın, bu hakkını ATM yoluyla kullanmak istemesi; ancak geri alma işlemini gerçekleştirememesi halinde de bu suç oluşabilecektir. Suçlar, icrai hareketle işlenebileceği gibi ihmal suretiyle de işlenebilir. Mevduat veya katılım fonu sahiplerinin geri alma haklarının engellenmesi suçu, yapmama gibi ihmali bir davranışla değil, mağdurun geri alma hakkının bizzat icrai hareketlerle sınırlandırılması suretiyle işlenmesinden ötürü icrai bir suçtur. Netice : Zarar vermek veya tehlikeye sokmak suretiyle, hukukça korunan menfaatin ihlaline netice olduğunu yukarıda belirtmiştik. Bu açıdan bakıldığında, mevduat ve katılım fonu sahiplerinin geri alma haklarının sınırlandırılması hareketi hukukun ihlali anlamı taşıyan sonucu yani neticeyi ortaya çıkartır. Ayrıca belirtilmelidir, suçun oluşması bakımından hareket yeterli olup netice aranmadığından söz konusu suç, sırf hareket suçları kapsamına girmektedir. Nedensellik Bağı: Neticenin hareketten doğması, hareket-netice arasında olgusal bir bağıntının kurulmasını zorunlu kılmıştır. Bu, nedensellik bağıdır. Hareket-netice arasında nedensellik bağının varlığı, yeterli olmasa bile, fiilin failine isnat edilebilmesinin ilk ve göz ardı edilmesi mümkün olmayan bir şartıdır. Mevduat ve katılım fonu sahiplerinin geri alma haklarının sınırlandırılması hareketleri ile bu hareketler sonucu oluşan hukuka aykırı netice arasındaki bağ bu suçun nedensellik bağıdır. -Hukuka Aykırılık: Bankacılık Kanununun 61. maddesinde, hareketin icrasına rağmen sucun oluşmasını engelleyen hukuka uygunluk nedenlerine (13) (rehin hakkı, hapis hakkı, alacağın devir ve temliki, takasa dair hükümlerle diğer kanunların verdiği yetkiler ve koyduğu yükümlülükler) değinilmiştir. (12) YİĞİT U., Bankacılık Suçları, İstanbul, 2006, s (13) İNCEOĞLU A., Banka Hukuku Atölye Çalışmaları, B: II, İstanbul, 2008, s

15 Esasında 61. maddede yer alan haller, TCK da genel olarak düzenlenen hukuka uygunluk nedenlerinden hakkın kullanılması ve kanun hükmünün yerine getirilmesi hallerinin söz konusu suç bakımından tezahürüdür. (14) Ayrıca TCK da düzenlenen diğer hukuka uygunluk nedenleri de koşulların bulunması halinde bu suç bakımından uygulama alanı bulabilir. (15) -Manevi Unsur: Suçun manevi unsuru kasttır, suçun oluşabilmesi için,genel kast yeterlidir. Failde mevduatın geri alınmasını engelleme kastı bulunması şarttır.(16) Suçun şeklî suç olduğu gerekçesiyle, bu fiillerde kast aranmayacağına ve yanılmanın ceza sorumluluğunu etkilemeyeceğine ilişkin Yargıtay ca benimsenen görüşte (17) isabet bulunmamaktadır.(18) Bankanın iflası nedeniyle ödememe yapılamaması durumunda kast unsuru gerçekleşmediğinden suç oluşmayacaktır. Mevduat veya katılım fonu geri verilmemesi eylemine bankacılık sektörünün yapısı ve işleyişi açısından bakıldığında olayın iki gerçek kişi arasında geçmediği görülür. Bir tarafta mevduat sahibi diğer tarafta banka ya da banka şubesi vardır. Burada bir kişinin yanılması durumunda bile anında diğer karar alma süreçleri devreye girecektir. Ayrıca banka çalışanı olabilmek için mevcut uygulamada bankacılık alanında eğitim veren fakültelerden mezun olma koşulu göz önüne alındığında mevduat ve katılım fonunun geri çekilmesi konusunda; kanunu, suçun maddi unsurlarını, eylemin haksız olduğunu bilinmediği yönünde hukuki ve maddi hata savunması yapılması güçtür. Cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit konusunda ise personelin işten çıkarılacağı tehdidi altında geri alma hakkını engellemeleri durumunda kusurlu olup olmadığı ise uygulamada şekillenecek bir konudur. d.suçun Özel Görünüş Şekilleri -Teşebbüs: Erman, bu suçun icrai bir nitelik taşıdığını ve teşebbüse elverişli olduğunu savunmuştur(19) Kanaatimizce Bankacılık Kanunu nun 151. maddesinde yer alan bu suç, ihmali bir suçtur. Her ne kadar, doktrinde ihmali suçların teşebbüse elverişli olup olmadıkları tartışmalı ise de(20), kabul ettiğimiz görüş uyarınca(21), ihmali suçlarda kanunun yapılmasını emrettiği hareket ya yapılmıştır ve bu takdirde suç oluşmamıştır ya da hareket yapılmamıştır, bu durumda da suç tamamlanmış olmaktadır(22). Bu nedenle de ihmali suçlar teşebbüse elverişli değildir (14) DURSUN S., Bankacılık Düzenine Karşı Suçlar, Ankara, 2006, s. 89 (15) PARLAR A.-AKIN M-HATİPOĞLU M., Bankacılık Ceza Hukuku, Ankara, 2010, s. 155 (16) PARLAR-HATİPOĞLU, s (17) Bkz: Yargıtay 7. CD., /1226 Sayılı Kararı; Yargıtay 7. C.D., , Sayılı Kararı; Yargıtay 7. CD., , Sayılı Kararı.. (18) ERMAN, s (19) Erman, Bankacılık Suçları, s.278 (20) Tartışma için bkz. Hakeri, s.263 vd. (21) Kunter, s.55; Dönmezer/ Erman, cilt I, s.456; Artuk/ Gökcen/ Yenidünya, Genel Hükümler, s.427; Erman, Sahir/ Özek, Çetin, Ceza Hukuku Özel Bölüm, Kisilere Karsı _slenen Suçlar (TCK ), İstanbul 1994, s.234. (22) Dönmezer/ Erman, cilt I, s

16 -Suça İştirak: Birden fazla görevlinin birlikte hareket etmeleri halinde, söz konusu suç iştirak halinde işlenmiş olacaktır. Özellikle birden fazla kimsenin ödeme ile yükümlü olduğu hallerde, suçun iştirak halinde işlenmiş olduğundan söz edilebilecektir. Benzer bir şekilde banka görevlisinin, bir yöneticinin talimatı doğrultusunda ödeme yapmaktan kaçınması halinde de iştirak hükümleri uygulama alanı bulacaktır. -Suçların Birleşmesi: Zincirleme Suç: Zincirleme suç, bir suç isleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karsı aynı suçun birden fazla islenmesi demektir (TCK.m.43/f.1). Aynı suç isleme kararı ile, bir tasarruf sahibinin birden fazla mevduat veya katılım fonu alacağının geri ödenmemesi halinde, zincirleme suçtan söz etmek mümkündür(23). Ancak bunun için, söz konusu mevduat veya katılım fonu alacaklarının geri ödeme zamanlarının farklı olması şarttır(24). Bu durumda failin cezası dörtte birden dörtte üçe kadar artırılır (TCK.m.43). e- Ceza: Bu hükümle mevduat ve katılım fonu sahiplerinin alacak hakları ceza yaptırımı ile teminat altına alınmak suretiyle, banka sistemine olan güvenin güçlendirilmesi maçlanmıstır (25). Ancak Anayasa nın 38. maddesine 2001 yılında eklenen (26). sekizinci fıkra hükmü uyarınca, Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğün yerine getirilmemesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz (27). Bu durumda Bankacılık Kanunu nun 151. maddesinin Anayasa nın bu hükmüne aykırı olup olmadığı sorunu ortaya çıkmaktadır. (23) Tasdelen, s.296. (24) 3 Kasım 2001 tarih ve 4709 sayılı Kanun (RG , S Mükerrer). (25) Bu hükmün dayanagını, Avrupa _nsan Hakları Sözlesmesi nin 4 nolu Protokolü nün 1. maddesi teşkil etmektedir. (26) Dursun, Bankacılık Düzeni, s.268. (27) Söz konusu mevduat ya da katılım fonu alacaklarının, hak sahibi tarafından aynı anda istenmesi halinde ise, birden fazla mevduat veya katılım fonu alacağı ödenmemiş olmasına rağmen, ortada tek bir suç mevcut olacaktır. Zira bir mağdura karsı değişik zamanlarda işlenmiş suçlar mevcut değildir. 16

17 3-DÜZELTİCİ, İYİLEŞTİRİCİ VE KISITLAYICI ÖNLEMLERİ ALMAMA SUÇU MADDE iki yıldan dört yıla kadar hapis ve bin günden beş bin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılırlar. Birinci fıkrada belirtilen önlemleri almamak, bankanın nitelikli paya sahip ortaklarına veya bunların iştirak ve kuruluşlarına yarar sağlamak amacıyla yapıldığı takdirde dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasına ve on bin güne kadar adlî para cezasına hükmedilir. a- Suçun Konusu Düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı önlemleri almamak suçunun konusu; Bankacılık Kanununun 68 (düzeltici önlemler),69 (iyileştirici önlemler) ve 70 inci maddelerine (kısıtlayıcı önlemler) sayılan önlemlerdir. Suçun konusu önlemlerin alınabilmesi için bazı ön koşulların gerçekleşmesi gerekir.bu ön koşullar kanunun Önlem alınması gerektiren haller başlığı altında düzenlenmiştir. Maddede sayılan durumların ortaya çıkmasından sonra belirtilen önlemlerin alınması istenebilecek yani önlemler bu suçun konusu olabilecektir. Aksi durumda madde sayılan haller doğmamış ya da başka durumlar ortaya çıkması nedeniyle önlem alınması istenmesi durumunda suçun konusu oluşmadığından bu önlemlere uymamak suç oluşturmayacaktır. (28) b. Suçun Faili Düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı önlemleri almamak suçu, özgü suçtur. Maddede belirtilen bir takım eylemler, sadece yönetim kurulu başkan ve üyelerince diğerleri ise önlemleri almakla yükümlü banka mensuplarınca işlenebilir. Genel Kurul üyeleri maddede belirtilen mensuplar kapsamına girmediğinden fail olamazlar. Bankanın hem ortağı, hem de yönetim kurulu üyesi olan bir kişi genel Kurul üyesi olarak önlemlere uymama yönünde oy kullanması durumunda da fail olamaz. Çünkü, genel kurulda kullandığı oyu yönetim kurulu üyesi sıfatıyla değil genel Kurul üyesi sıfatıyla kullanmaktadır. Buna göre, Bankacılık kanununun 68 ve 69 uncu maddesinde belirtilen ve Kurul veya kurumca alınması istenen önlemleri alınmaması eyleminin faili banka yönetim kurulu başkan ve üyeleridir. (29) Alınması istenen önlemler genel kurulun yetkisinde olması durumunda yönetim kurulunun yapacağı iş önlemin alınabilmesi için gerekli ön hazırlıkları yaparak ve genel kurulu toplantıya çağırmaktan ibarettir. Buna karşın genel kurulun belirtilen önlemleri almaması durumunda yönetim kurulu açısından sorumluluk doğmaz. (28) DURSUN, s (29) ERMAN, s

18 c.suçun Unsurları Yasallık: Anayasanın 38 inci maddesi ve 5237 sayılı TCK nın 2 nci maddesinde de yer alan kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkeleri uyarınca, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Yaptırımlar, Soruşturma ve Kovuşturma Hükümleri başlıklı on dördüncü kısım, Suçlar başlıklı ikinci bölüm 152 nci maddesinde Düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı önlemleri almamak olarak düzenlenmiştir. Maddi Unsuru: Suçun temel şeklinde maddi unsur; Kanunun 68, 69 ve 70 inci maddelerine ve yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesine göre, Kurul veya Kurumca alınması istenen önlemleri almamak, kısaca söyleyecek olursa Önlem almamaktır. Bunun dışında Yasallık, hareket, nedensellik bağı bu suçun maddi unsurlarını oluşturmaktadır. Hareket: Suç, icrai hareketle değil, ihmali hareketle işlenebilen bir suçtur. Hareketi sonuca bitişik, ihmali bir suç olduğundan bu suça teşebbüs mümkün değildir. Sonuç unsuru yönünden; düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı önlemler alınmadığı durumunda suç gerçekleştiğinden, şekli suçtur. Tüm bunların yanı sıra, söz konusu suç, bir zarar doğmasına gerek olmadığından tehlike suçudur. Netice: Zarar vermek veya tehlikeye sokmak suretiyle, hukukça korunan menfaatin ihlali neticedir. Bu açıdan bakıldığında, Düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı önlemleri almamak hareketi hukukun ihlali anlamı taşıyan sonucu yani neticeyi ortaya çıkartır. Nedensellik Bağı: Hareket ile netice arasında nedensellik bağının varlığı, yeterli olmasa bile, fiilin failine isnat edilebilmesinin, ilk şartıdır. Düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı önlemleri almamak hareketleri ile bu hareketler sonucu oluşan,hukuka aykırı netice arasındaki bağ,bu suçun nedensellik bağıdır. Hukuka Aykırılık: Bir eylemin tipikliği, onun aynı zamanda hukuka aykırılığı açısından da bir karinedir. Karineyi çürütecek olan ise, hukuka uygunluk nedenleridir. (30) Bu kapsamda, Düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı önlemleri almama suçunun maddi unsuru gerçekleştiğinde, karine olarak, hukuka aykırılık unsuru da gerçekleşmiş olacaktır. Kanunda özel hukuka uygunluk nedeni öngörülmemiştir. Diğer kanunlarda özel hukuka uygunluk nedeni getirilebilir. Kamu bankalarındaki görevliler yönünden koşulları oluştuğunda yetkili merciin emrini yerine getirme hukuka uygunluk sebebinden yararlanırlar. Banka yönetim kurulu tarafından alınacak önlemler sınırlı olmadığından ve maddede sayılanlar yanında kurulca uygun görülecek her türlü tedbir denildiğinden, hukuka uygunluk sebeplerinin her bir tedbir yönünden ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir. Yine kanunun 105 inci maddesi uyarınca Kurul kararlarına karşı yargı yolu açıktır. Doğru bulunmayan önlemler aleyhine yargı yoluna başvurulabilir. (30) DURSUN, s

19 Manevi Unsur: Düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı önlemleri almamak suçu kasıtlı suçlardandır.(31) Suçun manevi unsurunu birinci ve ikinci fıkra yönünden ayrı ayrı değerlendirmek gereklidir. Suçun temel şeklini düzenleyen birinci fıkra için genel kast yeterlidir. Kurul veya Kurumca alınması istenen önlemleri bilerek almama durumunda kast unsuru gerçekleşmiştir. Bu suçun oluşması için ön koşul, alınması istenilen önleme ilişkin yazının ilgili birime tebliğ edilmesidir. Kastın varlığının kabul edilebilmesi için failin ön koşulu bilmesi ya da öngörmesi gerekir.(32) Kurul ya da kurumun istemi ilgililere ulaşmadığı için önlem alınmamışsa kast unsurunun varlığından söz edilemez. Öte yandan banka mensuplarının görevi sadece belirtilen önlemi yerine getirmektir, önlem alınmasına rağmen amaçlanan sonuç gerçekleşmemesi durumunda sorumluluk doğmaz. Sermayenin artırılması yolundaki bir istem durumunda yönetim kurulunun görevi, ana sözleşme değişikliklerini hazırlama, gerekli izinleri alma ve genel kurulu toplantıya çağırmaktan ibarettir. Buna rağmen sermaye artırılamamış veya artırılmamış ise kasıtla suçlanamayacaktır. (33) d-suçun Özel Görünüş Şekilleri: Teşebbüs: Kabul ettiğimiz görüş uyarınca (34), ihmali suçlar teşebbüse elverişli olmadığı için, bu suça da teşebbüs söz konusu olamayacaktır(35) Bilgi ve belgelerin verilmesi yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ile birlikte suç tamamlanmış olacaktır. Suçun tamamlanmasından sonra, söz konusu bilgi ya da belgenin, bir başka kimse tarafından verilmesi, suçun oluşmasını engellemeyecektir.(36) Suça İştirak: Birden fazla kimsenin birlikte hareket etmesi halinde, söz konusu suç iştirak halinde işlenmiş olacaktır. Özellikle bilgi ve belgelerin verilmesi (37) yükümlülüğünün birden fazla kimseye ait olduğu hallerde, durum böyledir Doktrinde, memurun amirin emri nedeniyle bilgi ve belge vermekten kaçınması halinde, emrin konusu suç teşkil ettiğinden, emri yerine getirenin fail, amirin de azmettiren sıfatıyla sorumlu olacağı ifade edilmiştir(38). Benzer bir şekilde, yöneticilerin talimatları nedeniyle bilgi ve belgenin verilmemesi durumunda, yöneticiler de azmettiren veya yardım eden sıfatıyla sorumlu olacaklardır(39).. Suçların Birleşmesi: Bir suç isleme kararı ile bir kişiye karsı aynı suçun değişik zamanlarda birden fazla islenmesi durumunda zincirleme suç söz konusu olmaktadır. Bu suç açısından da, farklı makamların bilgi ve belgelerin verilmesi talebinin aynı suç isleme kararı ile yerine getirilmemesi durumunda zincirleme suçun varlığı kabul edilecektir(40). (31)ERMAN, Bankacılık Suçları, Ticari Ceza Hukuku, s.228 (32) İÇEL, Suç Teorisi, s.22 (33) TAŞDELEN, s.636 (34 Kunter, s.55; Dönmezer/ Erman, cilt I, s.456; Artuk/ Gökcen/ Yenidünya, Genel Hükümler, s.427; Erman/ Özek, Kişilere Karsı islenen Suçlar, s.234. (35) Mahmutoğlu, Kredi Hukuku, s.123; Yigit, s.313. (36) Erman/ Özek, aynı sonuca ihmali suç olduğu kabul edilen, 765 sayılı Kanun da yer alan görevi ihmal suçu açısından ulasmaktadır. Erman/ Özek, Kamu _daresi, s.162. (37)Bu durum doktrinde müsterek faillik olarak isimlendirilmektedir. Hakeri, s.281. (38) Dursun, Bankacılık Düzeni, s.248, 249. (39) Bilgi ve belge vermeyen kimsenin suç islemek yönünde hiçbir düsüncesi yoksa, yönetici 38. madde uyarınca azmettiren olarak sorumlu tutulacaktır. Buna karsılık, suç islemeye tesvik edilmesi veya suç isleme kararının güçlendirilmesi halinde, yönetici yardım eden olarak sorumlu olacak ve bu durumda cezanın yarısı indirilecektir (TCK.m.39). (40) Mahmutoglu, Kredi Hukuku, s

20 e-ceza Bankacılık Kanunu nun 153. maddesinin birinci fıkrasında, failin bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş yüz günden bin beş yüz günde kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı öngörülmüştür. Buna göre, fail hakkında hem hapis, hem de para cezası bir arada uygulanacaktır(41). (41) Mahmutoglu, Kredi Hukuku, s YETKİLİ MERCİLER İLE DENETİM GÖREVLİLERİNCE İSTENEN BİLGİ VE BELGELERİ VERMEME GÖREVLERİNİ YAPMALARINI ENGELLEME SUÇU 20

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr ANAYASAL KURALLAR Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir (Ay. m. 56/1). Çevreyi geliştirmek,

Detaylı

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ, GENEL BİLGİLER, HUKUK DEVLETİ VE CEZA HUKUKU 1. CEZA HUKUKU KAVRAMI VE GÖREVİ I. CEZA HUKUKUNUN ANLAMI VE TANIMI II. MADDİ CEZA HUKUKU VE YAKIN

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet 3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet Fikret İlkiz Anayasaya göre; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde

Detaylı

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER GİRİŞ Gelişen bilişim teknolojilerinin bütün kamu kurumlarında kullanılması hukuk alanında bir kısım etkiler meydana getirmistir. Kamu tüzel kişileri tarafından bilgisayar teknolojileri kullanılarak yerine

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 25.11.2013 Sayı: 2013/020 Konu: 90 SAYILI K.H.K. NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI NEDENİYLE ŞİRKETLERİN ORTAKLARINA, ÇALIŞANLARINA, İŞTİRAKLERİNE VE DİĞER TÜZEL VE GERÇEK KİŞİLERE FAİZ KARŞILIĞI VERDİKLERİ

Detaylı

HAYATA KARŞI SUÇLAR. Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır.

HAYATA KARŞI SUÇLAR. Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır. KASTEN ÖLDÜRME HAYATA KARŞI SUÇLAR Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır. (Madde 48- (1) Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder.) Nitelikli

Detaylı

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İsmail ERCAN THEMIS CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM CEZA HUKUKUNA GİRİŞ Birinci Bölüm Ceza Hukuku ve İşlevi I. CEZA HUKUKU... 3 II. CEZA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ... 3 III.

Detaylı

1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri. 2. Suçun Yapısal Unsurları. 3. Hukuka Aykırılık Unsuru

1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri. 2. Suçun Yapısal Unsurları. 3. Hukuka Aykırılık Unsuru 1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri 2. Suçun Yapısal Unsurları 3. Hukuka Aykırılık Unsuru 4. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Nedenler 5. Suçun Özel Görünüm Biçimleri 1 6. Yatırım

Detaylı

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İsmail ERCAN THEMIS CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM CEZA HUKUKUNA GİRİŞ Birinci Bölüm Ceza Hukuku ve İşlevi I. CEZA HUKUKU... 19 II. CEZA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ... 19 III.

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. Denizli KASIM 2013

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. Denizli KASIM 2013 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI Denizli 07-10 KASIM 2013 Grup Adı Grup Konusu : Ceza Grubu 6. Grup : İhaleye Fesat Karıştırma Suçları, Zimmet, Rüşvet, İrtikâp, Görevi Kötüye

Detaylı

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İsmail ERCAN THEMIS CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM CEZA HUKUKUNA GİRİŞ BIRINCI BÖLÜM CEZA HUKUKU VE İŞLEVI I. CEZA HUKUKU... 19 II. CEZA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ... 19 III.

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU SEDAT ERDEM AYDIN AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

MEVDUAT VE KATILIM FONU SAHİPLERİNİN GERİ ALMA HAKLARININ ENGELLENMESİ SUÇU

MEVDUAT VE KATILIM FONU SAHİPLERİNİN GERİ ALMA HAKLARININ ENGELLENMESİ SUÇU MEVDUAT VE KATILIM FONU SAHİPLERİNİN GERİ ALMA HAKLARININ ENGELLENMESİ SUÇU Araş. Gör. Melik Kartal GİRİŞ Ekonomik hayatın vazgeçilmez ögesi olan bankalar, bulundukları konum gereğince bireylerle ekonomik

Detaylı

Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür

Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür 12. Rekabet Hukuku ve İktisadında Güncel Gelişmeler Sempozyumu 6 Mayıs 2014 Bahadır BALKI Sinem UĞUR Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür Türk Hukuk Sisteminde Tekerrür İdari

Detaylı

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi 1) CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ Hukuka aykırılıklar çok çeşitli biçimde gerçekleşebilir. Her hukuka aykırılık

Detaylı

Basında Sorumluluk Rejimi. Medya Ve İletişim Ön Lisans Programı İLETİŞİM HUKUKU. Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU

Basında Sorumluluk Rejimi. Medya Ve İletişim Ön Lisans Programı İLETİŞİM HUKUKU. Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU Basında Sorumluluk Rejimi Ünite 8 Medya Ve İletişim Ön Lisans Programı İLETİŞİM HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 8 BASINDA SORUMLULUK REJİMİ Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU İçindekiler 8.1.

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1 Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart 2016 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır.

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır. GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTULMAKSIZIN SERBEST DOLAŞIMA SOKULAN İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK VERGİLERİ VE İDARİ PARA CEZALARINI ORTADAN KALDIRAN SÜRE (ZAMANAŞIMI) Bilindiği üzere Dahilde İşleme

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2012 tarihinden itibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil 1 OCAK-25 OCAK

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI

VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI İbrahim ERCAN * 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, 6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

CEZA HUKUKU (FĐNAL SINAVI) 1- TCK ye göre, aşağıdakilerden hangisi davayı düşüren nedenlerden biri değildir?

CEZA HUKUKU (FĐNAL SINAVI) 1- TCK ye göre, aşağıdakilerden hangisi davayı düşüren nedenlerden biri değildir? CEZA HUKUKU (FĐNAL SINAVI) 1- TCK ye göre, aşağıdakilerden hangisi davayı düşüren nedenlerden biri değildir? a) Sanığın ölümü b) Hükümlünün ölümü c) Ön ödeme d) Genel af e) Dava zaman aşımı AÇIKLAMA: Bir

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

ÖNSÖZ.VII İÇİNDEKİLER.IX KISALTMALAR.XIII GİRİŞ.1 KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI.1 KONUNUN TAKDİMİ VE ÖNEMİ.1 KONUNUN SINIRLANDIRILMASI

ÖNSÖZ.VII İÇİNDEKİLER.IX KISALTMALAR.XIII GİRİŞ.1 KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI.1 KONUNUN TAKDİMİ VE ÖNEMİ.1 KONUNUN SINIRLANDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1 KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI...1 KONUNUN TAKDİMİ VE ÖNEMİ...1 KONUNUN SINIRLANDIRILMASI...4 BİRİNCİ BÖLÜM FAİZ VE TEFECİLİĞE

Detaylı

6493 SAYILI YASANIN SORUMLULUK DÜZENLEMELERİ HAKKINDA BİLGİ YAZISI

6493 SAYILI YASANIN SORUMLULUK DÜZENLEMELERİ HAKKINDA BİLGİ YAZISI 6493 SAYILI YASANIN SORUMLULUK DÜZENLEMELERİ HAKKINDA BİLGİ YAZISI Işıktaç & Atabay Hukuk Bürosu 25.01.2016 İçindekiler Giriş... 2 1. Kanuna, Kanuna İlişkin Düzenleme ve Kararlara Uymamak... 2 2. İzinsiz

Detaylı

BANKALARIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BANKALARIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam BANKALARIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ana ortaklık bankaların finansal

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Edenler İçin Getirilen İlave Yaptırımlar Sirkülerin Konusu Bu Sirkülerimizde, 11 Nisan 2013

Detaylı

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Ders Planı Ders İçeriği: Yasal Çerçeve Bilgi Edinme Kanunu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERİN MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARAR ÖZET

Detaylı

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) 21 Ocak 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28889 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal

Detaylı

SAĞLIK HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN SUÇLARDA YARGI SÜRECİ. Hasan Tahsin Gökcan. Yargıtay Üyesi

SAĞLIK HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN SUÇLARDA YARGI SÜRECİ. Hasan Tahsin Gökcan. Yargıtay Üyesi SAĞLIK HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN SUÇLARDA YARGI SÜRECİ Hasan Tahsin Gökcan Yargıtay Üyesi Sağlık Hizmetinden Kaynaklanan Suçlar A) Manevi unsura göre 1- Kasten işlenen suçlar 2- Taksirle işlenen suçlar 3-

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 478 sıra no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ni kapsamaktadır.

tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 478 sıra no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ni kapsamaktadır. Vezin Sirküler 2017 009 Sirkülerimizin konusunu VUK 153/A Maddesi Kapsamında Yer Alan Mükelleflerden Ve İştirak Fiili Tespit Edilen Meslek Mensuplarından Teminat İstenilmesi ve Şartları oluşturmaktadır.

Detaylı

Türkiye Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgi

Türkiye Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgi Nisan 2016 Türkiye Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde yasalaşmış ve 07 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu kanundaki

Detaylı

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : (28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi KABAHATLER HUKUKU

Yrd. Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi KABAHATLER HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi KABAHATLER HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxiii Birinci

Detaylı

PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Sermaye Piyasası Kurulundan: Amaç ve kapsam PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal bir gerekçeyle açıklanamayan, borsa ve teşkilatlanmış

Detaylı

Arş. Gör. F. Umay GENÇ

Arş. Gör. F. Umay GENÇ CEZA HUKUKUNA GİRİŞ Arş. Gör. F. Umay GENÇ CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ KAMU HUKUKU ÖZEL HUKUK CEZA HUKUKU DİĞER KAMU HUKUKU DALLARI MADDİ CEZA HUKUKU CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU CEZA İNFAZ HUKUKU

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1)

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) (23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, güncellenen hali) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

MERKEZİ FATURA KAYDI SİSTEMİNİN KURULUŞU, FAALİYETİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

MERKEZİ FATURA KAYDI SİSTEMİNİN KURULUŞU, FAALİYETİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Merkezi Fatura Kaydı Sisteminin kuruluş, faaliyet ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Prof. Dr. Ersan Şen KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU YENİ ÇEK KANUNU NDA CEZA SORUMLULUĞU Ceza Hukukunun Fonksiyonu Yeni Suç Tipleri Ceza Sorumluluğu Bankaların

Detaylı

5549 sayılı RLERİNİN N AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN

5549 sayılı RLERİNİN N AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN 5549 sayılı SUÇ GELİRLER RLERİNİN N AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN TCK & 5549 sayılı Kanun Aklama suçuyla mücadelenin iki temel boyutu bulunmaktadır. Önleyici tedbirler Caydırıcı tedbirler TCK &

Detaylı

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde YENİ TTK NIN YÖNETİM KURULUNA GETİRDİĞİ CEZAİ VE HUKUKİ SORUMLULUKLAR İLE GETİRDİĞİ YENİ UYGULAMALAR AHMET YELİS YEMİLİ MALİ MÜŞAVİR 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNA GÖRE İŞVEREN VEKİLİ KİMDİR? İŞVEREN VEKİLİNİN SORUMLULUKLARI NELERDİR?

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNA GÖRE İŞVEREN VEKİLİ KİMDİR? İŞVEREN VEKİLİNİN SORUMLULUKLARI NELERDİR? İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNA GÖRE İŞVEREN VEKİLİ KİMDİR? İŞVEREN VEKİLİNİN SORUMLULUKLARI NELERDİR? Recep GÜNER 50 * ÖZ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nda yer alan yükümlülüklerin sorumlusu

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) SS ve GSS KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (01.01.2014 31.06.2014 Döneminde)

Detaylı

1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU NUN EK 2. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN SUÇ VE CEZALAR. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU NUN EK 2. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN SUÇ VE CEZALAR. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU NUN EK 2. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN SUÇ VE LAR T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ertan ÖRS Müfettiş Aydın BAZİN Müfettiş Kasım 2013, Antalya

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ Kanun Adı : Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 SayIlI Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi HakkInda Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye BakanIığının Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali)

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali) Hata adı: Hata türü: (yönetim/operasyonel/stratejik/bilgi Teknolojileri/izleme ve raporlama) Hatanın gerçekleşme tarihi: Hatanın sebepleri/olası sebepleri: Hatanın etkilediği faaliyet/süreç adı: Sorumlu

Detaylı

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.11.2012/195-1 MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Kamu Gözetimi Muhasebe

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 23.08.

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 23.08. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 -Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm Genel Hükümler Madde 5 Eşit

Detaylı

SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR. Objektif Ahlak Kuralları. Günah Sevap

SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR. Objektif Ahlak Kuralları. Günah Sevap k ı l ş a d Vatan p a t i K Butik acı H r e p l A GENEL KÜLTÜR SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR GENEL HUKUK BİLGİSİ Hukuk Ahlak Din Görgü Subjektif Ahlak Objektif Ahlak Dünyevi Kurallar Uhrevi Kurallar

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? CEZA HUKUKU SUÇ Suçun Unsurları Suçun Türleri CEZA Ceza Hukukunun İlkeleri Cezai Sorumluluk CEZA HUKUKU "Ceza hukuku, devletin organlarınca suç sayılan

Detaylı

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ;

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ; 2010 HESAP DÖNEMİ KESİN MİZAN BİLDİRİMİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEKTİR. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine (bankalar,finans kurumları, finansal

Detaylı

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle Kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları Necati MERAN İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ve EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇLARI Ankara, 2011 İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına

Detaylı

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen. TAŞMAN & ŞANVER Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.tr BÜLTEN ELEKTRONİK İMZA Elektronik imza nedir? Başka bir elektronik

Detaylı

Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür

Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuz, eser sahibinin manevi ve mali haklarına karşı tecavüzlerde, Hukuk Davaları ve Ceza Davaları olmak üzere temel olarak

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

Cinsel taciz suçu TCK. nun 105 inci maddesinde düzenlenmiştir. Burada;

Cinsel taciz suçu TCK. nun 105 inci maddesinde düzenlenmiştir. Burada; Cinsel taciz suçu TCK. nun 105 inci maddesinde düzenlenmiştir. Burada; (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya

Detaylı

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan iç savaşlar, coğrafi olumsuzluklar dolayısıyla insanlar,

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237. Taksir. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde. cezalandırılır.

TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237. Taksir. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde. cezalandırılır. TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237 Taksir Madde 22- cezalandırılır. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde (2) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla,

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 28.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/48 SİRKÜLER TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

MASAK Şüpheli. Tebliğ 14.01.2014. www.gsghukuk.com

MASAK Şüpheli. Tebliğ 14.01.2014. www.gsghukuk.com MASAK Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak 14.01.2014 www.gsghukuk.com Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak 5337 sayılı Suç Gelirleri nin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU İLE GETİRİLEN ÇEVRE SUÇLARI. Emekli Yargıtay Hakimi / Avukat Zafer ERGÜN Tel:

TÜRK CEZA KANUNU İLE GETİRİLEN ÇEVRE SUÇLARI. Emekli Yargıtay Hakimi / Avukat Zafer ERGÜN   Tel: TÜRK CEZA KANUNU İLE GETİRİLEN ÇEVRE SUÇLARI Emekli Yargıtay Hakimi / Avukat Zafer ERGÜN E-mail: avukatzaferergun@gmail.com Tel: 0505 772 39 18 İçerik Ceza Hukuku ve Çevre Suçları Çevrenin Tanımı TCK da

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI): YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):. ADINA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI VEKİLİ: AV. BASRİ VURAL Esentepe Mah. Emekli Subay Evleri Cemil Cahit Toydemir Sk. 53.

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-059 Tarih : 22.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Banka Sigorta Muameleleri Vergisine İlişkin Yapılan Değişikle Alakalı Yayımlanan 87 Seri Numaralı Gider Vergileri

Detaylı

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR 1 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARINA UYMAYAN İŞVERENLERİN KARŞILAŞABİLECEKLERİ YAPTIRIMLAR A- İŞ KAZASI MEYDANA GELMEDEN: (İş güvenliği kurallarını

Detaylı

İTHALAT SÜRECİNDE TAHSİL EDİLEN EK MALİ YÜKLERİN HUKUKSAL ANLAMI

İTHALAT SÜRECİNDE TAHSİL EDİLEN EK MALİ YÜKLERİN HUKUKSAL ANLAMI İTHALAT SÜRECİNDE TAHSİL EDİLEN EK MALİ YÜKLERİN HUKUKSAL ANLAMI Nevzat BOZKURT * I. Giriş Bilindiği üzere ithalat aşamasında Gümrük Vergisi haricinde; KKDF, Toplu Konut Fonu (Tarım Payı), Antidamping

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR Karar No. 2012/4213 R.Gazete No. 28537 K.Tarihi: 19.12.2012 R.G. Tarihi: 23.1.2013 Ekli "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARI Uzm.Dr.Rukiye BERKEM S.B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SATIN ALMA İŞLEMLERİ (İhale) KURSU I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 ÖZET: Maliye; vadeli çeklerde reeskontu kabul etmiyor. MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR Vergi Usul Kanunu na göre yapılacak dönem sonu değerlemelerinde;

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği S Đ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 19.01.2011 Sayı: 2011/08 Konu: 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 403 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Özet: 19.01.2011

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Yeminli Mali Müşavirler

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

HAKEMLİ. Şike Suçu. Doç. Dr. Devrim GÜNGÖR* * Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi.

HAKEMLİ. Şike Suçu. Doç. Dr. Devrim GÜNGÖR* * Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi. HAKEMLİ Şike Suçu Doç. Dr. Devrim GÜNGÖR* * Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi. Şike Suçu / GÜNGÖR HAKEMLİ ÖZ 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı