Yargýdan teröre lânet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yargýdan teröre lânet"

Transkript

1 Kanser Haftasý nda farkýndalýk vurgusu Erken teþhis hayat kurtarýr Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde, Kanser Haftasý nedeniyle program düzenlendi. Programda yapýlan konuþmalarda kanser hastalýðý türlerinin belirtilerine dikkat çekilerek erken teþhisin tedavi sürecindeki Kanser Haftasý nedeniyle, ONKO-SAV ve Hastane yönetimi iþbirliðinde program düzenlendi. önemi vurgulandý. * HABERÝ 8 DE Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Çorum Þube Müdürü Fahri Kesepara, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý ziyaret Ýsrafa karþý topyekün mücadele TMO Þube Müdürü Fahri Kesepara, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý ziyaretinde ekmek israfýna yönelik yapýlacak çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulundu. * HABERÝ 2 DE ÇORUM 2 NÝSAN 215 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Peygamberimiz en güzel örnek Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle Kaleli Yükseköðrenim Kýz Öðrenci Yurdu nda düzenlenen konferansta konuþan Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Kaþif Hamdi Okur, insani vasýflar açýsýndan en güzel örneðin Hz. Peygamber olduðunu ifade etti. * HABERÝ 9 DA Prof. Dr. Kaþif Hamdi Okur Yargýdan teröre lânet Çorum da yargý mensuplarý, Ýstanbul Çaðlayan Adliyesi nde savcý Mehmet Selim Kiraz'ýn DHKP-C militanlarý tarafýndan þehit edilmesini kýnadý. * HABERÝ DE Paralel örgüt BBP lileri izlemiþ Çaðlayan ý da dinlemiþler Paralel Devlet Yapýlanmasý (PDY) adlý örgütün, Hasan Çaðlayan ýn da aralarýnda bulunduðu Büyük Birlik Partisi (BBP) nin önde gelen isimlerini de dinlediði iddia edildi. Hasan Çaðlayan * HABERÝ 8 DE Hukukçular Derneði Genel Baþkaný hemþehrimiz Av. Cavit Tatlý Tatlý dan çarpýcý açýklama Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Selim Kiraz ýn öldürülmesiyle ilgili konuþan Hukukçular Derneði Genel Baþkaný Cavit Tatlý, Berkin Elvan ýn katilini bulmadýðý için deðil, sonuca yaklaþtýðý için öldürüldü * HABERÝ DE Terör olayýnda kahreden Çorum baðlantýsý Ýstanbul Çaðlayan Adliyesi'nde Savcý Mehmet Selim Kiraz'ý þehit eden DHKP-C'li teröristlerden Þafak Yayla'nýn aðabeyi Mehmet Yayla'nýn doðum yerinde Çorum yazdýðý öðrenildi. * HABERÝ 5 DE Çorum da yargý mensuplarý, þehit edilen Savcý Mehmet Selim Kiraz a yapýlan hain saldýrýyý kýnadý. Herkes okudu Kültür ve Turizm Müdürlüðü ile Ýl Halk Kütüphanesi tarafýndan düzenlenen Kütüphaneler Haftasý etkinlikleri devam ediyor. * HABERÝ 12 DE Kültür ve Turizm Müdürlüðü ile Ýl Halk Kütüphanesi tarafýndan etkinlik düzenledi. Ünlü modacý göreve hazýr Ünlü modacý hemþehrimiz Ahmet Özceyhan Ünlü modacý Ahmet Özceyhan, Hititlerin, ülkemizin ve Çorum un sahip olduðu tarihi ve kültürel deðerlerin tanýtýmý noktasýnda bugüne kadar olduðu gibi bundan sonrada ne gerekiyorsa yapmaya hazýrým * HABERÝ 7 DE Sungurlu da kavga ve ölüme 2 tutuklama Sungurlu Belediyesi'nde görev yapan Nikah Memuru nun, kavga sornasý darp edildikten sonra geçirdiði kalp krizi sonucu haylatýný kaybettiði ileri Fenni Duran sürüldü. Gözaltýna alýnan þüphelilerden Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve korumasý tutuklandý. * HABERÝ DE Kargý ilçesine baðlý Halýlar köyünde sokak köpeklerinin saldýrýsýna uðrayan bir kadýn hayatýný Köpekler kadýný öldürdü! Kargý ilçesine baðlý Halýlar köyünde yaþayan Ünzüle Yaman (65) isimli yaþlý kadýn, tarlaya giderken sokak köpeklerinin saldýrýsýna uðradý. * HABERÝ DE

2 2 PERÞEMBE 2 NÝSAN 215 Ýsrafa karþý topyekün mücadele Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Çorum Þube Müdürü Fahri Kesepara, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý makamýnda ziyaret etti. Dünyada ve ülkemizde farklý alanlarda yapýlan israfýn ve israf kaynaklý ekonomik kayýplarýn önüne geçmek amacýyla yapýlan pek çok projenin hayata geçirildiðini ve bu çerçevede ekmek israfýný önleme konusunun toplumun tüm kesimlerine ulaþmasý amacýyla baþlatýlan proje ve kampanyalarýn önemli ayaklarýndan birinin de üniversiteler olduðu belirten TMO Çorum Þube Müdürü Fahri Kesepara, ekmek israfý hususunda kurumlarla iþ birliði içerisinde panel, konferans ve bilgilendirme toplantýlarý gibi etkinliklerin düzenlenmesini planladýklarýný belirterek, organizasyonlarda üniversitenin vereceði desteklerin de büyük önem arz ettiðini vurguladý. Çorum da tüm paydaþlarla yakýn bir diyalog kurularak ortak çalýþma alanlarý üzerinde de iþbirlikleri yapýlmasýný çok önemsediklerini belirten Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ise üniversitenin þehrin tüm paydaþlarý ile iþbirliði içerisinde elde ettiði güçle güzel çalýþmalara imza attýðýný hatýrlatarak, Üniversite sadece ders veren deðil þehirle bütünleþen dinamik bir güç olmalý Üniversitede faaliyete geçen Tahýl Ürünleri Ýþleme Teknolojileri Uygulama ve Araþtýrma Laboratuvarý Ekmek Üretim bölümü ile üzerlerine düþen sosyal sorumluluk bilincine sahip çýktýðýný vurgulayan Alkan, ekmek üretiminde gerekli AR-GE ve üretim alt yapýsýna sahip pilot üretim tesisinde ekmek tebliðine uygun, hijyenik koþullarda ve el deðmeden ambalajlanan ekmeklerin üniversite yemekhanelerinde tüketime sunulduðunu, bu þekilde son 1 yýlda ekmek israfýnýn yüzde 25 oranýnda önlediðini vurguladý. Üniversite olarak yapýlacak yeni ürün çalýþmalarý ile topluma örnek olup bilinçlendirilmeleri konusunda farkýndalýk yaratmayý amaçladýklarýný belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, topluma daha saðlýklý beslenme alýþkanlýðýnýn kazandýrýlmasý ve ekmek israfýnýn önlenmesi amacýyla üniversitenin pek çok etkinlik düzenlediðini kaydetti. Rektör Alkan, TMO Müdürü Fahri Kesepara ya teþekkür etti. SGK dan Torba Yasa açýklamasý Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü Duran Cesur, kamuoyunda Torba Kanun olarak bilinen yasaya iliþkin yapýlan düzenlemelerle ilgili bilgi verdi. Cesur, yaptýðý açýklamada þöyle dedi: den Kanunda belirtilen süreler 6 ay uzatýlmýþtýr. Buna göre; Genel saðlýk sigortalýsý olarak tescil edildiði halde gelir testine hiç baþvurmayan vatandaþlarýmýz için gelir testine "(6552 sayýlý) Kanunla yapýlan düzenlemeler ile 551 sayýlý Kanunun 6 ýncý madde- son baþvuru süresi Eylül 215'e kadar, Genel saðlýk sigortasý prim borcu olan vatandaþlarýmýzýn prim borcunu yapýlandýrmasinin birinci fýkrasýnýn (g) bendi kapsamýnda zorunlu Genel Saðlýk Sigortalýsý olarak tescil edildiði halde gelir testine hiç baþvurmayan vatandaþlarýmýzýn, 1 Mart 215 ta- Kasým 215'e kadar, Borçlarýný yapýlandýran larý için Kurumumuza son baþvuru süresi 2 rihine kadar gelir testine baþvurmalarý durumunda Genel Saðlýk Sigortasý borçlarýnýn yapýlacak gelir testi sonucuna göre tescil baþlangýç tarihinden itibaren güncelleneceði Duran Cesur vatandaþlarýmýzýn ilk taksit ve peþin ödeme süresi Kasým 215'e kadar uzatýlmýþtýr. Ayrýca vatandaþlarýmýz zorunlu Genel Genel Saðlýk Sigortasýna iliþkin tescil ve borç hüküm altýna alýnmýþtýr. durumlarýný ve Yine ayný Kanunla, zorunlu Genel Saðlýk Sigortasý adreslerinden görüntüleyebileceklerdir. prim borcu olan vatandaþlarýmýza Nisan 215 tarihine kadar Kurumumuza baþvurmalarý durumunda borçlarýný peþin ya da 18 eþit taksite kadar yapýlandýrma imkaný verilmiþ, ayrýca borç asýllarýnýn yapýlandýrýlarak 1 linde yaþanan elektrik kesintisi nedeniyle Kurumumuz Bunun yanýnda, 1 Mart 215 tarihinde ülke gene- Haziran 215 tarihine kadar peþin ödenmesi halinde gecikme cezasý ve gecikme zammý gibi fer'i alacaklarýnýn tamamýnýn tahsilinden vazgeçileceði hükmü getirilmiþtir. Diðer taraftan söz konusu Kanunla, Bakanlar Kuruluna bu süreleri 6 aya kadar uzatma yetkisi verilmiþ olup, 1 Mart 215 tarihinde Resmi Gazetede yayýmlanan 215/77 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararýna istina- ile prim tahsilat anlaþmasý olan bankalarýn, tahsilat sistemlerimizle iletiþiminde sýkýntýlar yaþanmýþ ve prim tahsilatlarýnda aksaklýklar oluþmuþtur. Prim ödeme yükümlülerimizin maðduriyetlerini önlemek amacýyla son ödeme günü 1 Mart 215 olan prim ve diðer tüm alacaklarýn tahsilat iþlemleri 7 Nisan 215 gün sonuna kadar uzatýlmýþ olup, bu tarihe kadar yapýlacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapýlmýþ sayýlacaktýr." Rektör Alkan, liselilerle söyleþti Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Omancýk ta Ömer Derindere Fen Lisesi öðrencileriyle buluþtu. Haziran ayýnda yapýlacak Lisans Yerleþtirme Sýnavý (LYS) öncesinde Osmancýk Ömer Derindere Fen Lisesi Müdürlüðü tarafýndan okula davet edilen Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü ile birlikte okulun öðrenci, öðretmen ve idarecileri ile bir araya gelerek bir seminer verdi. Okul konferans salonunda düzenlenen seminerde, ziyaretleri için okul idaresine teþekkür eden Alkan, öðrencilere mesleki hedefleri, idealleri, hayatta baþarýlý olma yollarý ve motivasyon konularý hakkýnda çeþitli bilgiler verdi. Daha sonra Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Çorum Þube Müdürü Fahri Kesepara, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý ziyaret etti. Hitit Üniversitesi hakkýnda da bilgiler veren Rektör Alkan, öðrencilerin çeþitli konulardaki sorularýný yanýtladý. Konferans bitiminde okulun öðrencileri tarafýndan Rektör Alkan a çiçek verildi. Seminerle ilgili bilgi veren Okul Müdürü Kerem Köroðlu ve Rehber Öðretmen Recai Akýllý, Yaklaþan LYS öncesinde Çorum Hitit Üniversitesi Rektörümüz Sayýn Prof. Dr. Reha Metin Alkan hocamýzý okulumuza davet ettik. Öðrenci ve öðretmenlerimizle buluþturduk. Amacýmýz öðrencilerimizi akademik kariyer yapmýþ hocalarýmýzla bir araya Rektör Alkan Osmancýk Fen Lisesi nin konuðu oldu. getirerek sýnav motivasyonlarýný yüksek tutmak, onlarýn bilgi ve tecrübelerinden öðrencilerimizin de faydalanmalarýný saðlamak. Sayýn Rektörümüz Reha Metin Alkan a bizleri kýrmayýp davetimizi kabul ettikleri için teþekkür ederiz. dediler. Ýkinci emeklilik þansý geliyor Sosyal güvenlik kapsamýnda emekli aylýðý almaya hak kazanan kiþilere, birikimleri karþýlýðýnda "ek maaþ" olanaðý saðlayacak yýllýk gelir sigortalarýna iliþkin esaslar belirlendi. H a z i n e Müsteþarlýðýnýn Yýllýk Gelir Sigortalarý Yönetmeliði, Resmi Gazete'nin bugünkü sayýsýnda yayýmlandý. Buna göre, kiþilerin bireysel emeklilik sisteminden ve diðer kaynaklardan saðladýðý birikimleri karþýlýðýnda ömür boyu veya belirli bir süre için düzenli irat ödemesi yapmayý öngören yýllýk gelir sigortalarýna iliþkin usul ve esaslar belirlendi. Hayat grubu sigortalarýnda faaliyet gösteren Türkiye de kurulu sigorta ve emeklilik þirketleri ile yabancý sigorta þirketlerinin Türkiye deki teþkilatýný kapsayan yönetmeliðe göre, yýllýk gelir sigortasý sözleþmesi akdetmek isteyen þirketler Müsteþarlýða yazýlý olarak baþvuracak. Baþlangýçta tek prim þeklinde ödenen toplu paradan, taksitli prim ödemelerinden veya yapýlan irat ödemelerinden azami yüzde 2 oranýnda kesinti yapýlabilecek. Sözleþme süresi içinde yapýlan ek prim ödemelerinden azami yüzde 2 kesinti olabilecek. Kar payý daðýtýlmasý taahhüt edilen ürünlerde, matematik karþýlýklarýn yatýrýma yönlendirilmesinden elde edilen getiri üzerinden azami yüzde 1 kesinti yapýlabilecek. 56 YAÞ VE ÜZERÝ ÝÇÝN 56 yaþ ve üzeri kiþilere Türk Lirasý cinsinden tek prim karþýlýðýnda, ömür boyu irat ödeyen ürünler sunulacak. Ýrat ödemeleri hemen baþlayabilecek veya en fazla beþ yýl ertelenebilecek. Ýrat tutarý baþlangýçta, ölüm düzeyi tablosu, teknik faiz oraný ve ürünün diðer özelliklerine göre hesaplanacak ve her takvim yýlý baþýnda en az TÜFE oranýnda arttýrýlacak. Ýrat ödeme süresince veya irat ödemelerinin belirli bir süre ertelendiði ürünlerde erteleme dönemi içerisinde sigortalýnýn vefatý halinde lehtara vefat tazminatýnýn ödendiði ya da süreli veya ömür boyu irat baðlandýðý ürünler sunulacak ve sigorta ettirenin isteðine baðlý olarak söz konusu teminatlarý içeren sözleþmeler akdedilebilecek. Programa yoðun katýlým oldu. Mesai saatleri yine deðiþiyor Yaz saati uygulamasý nedeniyle kamuda mesai saatleri 1 Mart 215 tarihi itibariyle deðiþmiþti. Çorum Valiliði nden yapýlan açýklamada, mesai saatlerinin il genelindeki kamu kurum ve kuruluþlarýnda sabah ; öðle þeklinde deðiþtirildiði belirtilmiþti. Ancak dün Valilik Basýn Birimi tarafýndan verilen bilgide, 6 Nisan 215 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere mesai saatlerinin sabah , öðle þeklinde düzenlendiði kaydedildi. 15 yýllýk tecrübe Çorum Üretici Bayii * Cam Balkon * Isýcamlý Cam Balkon * Cephe Vitrin Sistemleri * PVC Pencere Kapý * Çelik Kapý * Fotoselli Kapý * Katlanýr Tente Sistemleri * Duþakabin Mimar Sinan Mah. Küçük Sanayi Cad. No: 89 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:252)

3 PERÞEMBE 2 NÝSAN 215 Sungurlu da kavga ve ölüm HURÞÝT BOZKURT Sungurlu Belediyesi'nde görev yapan Nikah Memuru nun, kavga sornasý darp edildikten sonra geçirdiði kalp krizi sonucu haylatýný kaybettiði ileri sürüldü. Ýddialara göre, Sungurlu Belediyesi'nde nikah memuru olarak görev yapan Fenni Duran (52), ayný kurumda aralarýnda bir de yöneticinin bulunduðu bir grup personelle kavga etti. Fenni Duran Kavga sýrasýnda aldýðý darbeler sonucu yaralanan Fenni Duran, olaydan sonra kendisini darp edenlerden þikayetçi olmak üzere savcýlýða giderken yolda kalp krizi geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldýrýlan Fenni Duran, doktorlarýn tüm müdahalesine raðmen kurtarýlamadý. Olayla ilgili soruþturma baþlatan polis, þüpheliyi gözaltýna aldý. Olayla ilgili geniþ çaplý soruþturma baþlatýldý. Sokak köpekleri yaþlý kadýný parçaladý Kargý ilçesine baðlý Halýlar köyünde sokak köpeklerinin saldýrýsýna uðrayan bir kadýn hayatýný kaybetti. Okul çýkýþý kaza Çorum un Ýskilip ilçesinde okul çýkýþý karþýdan karþýya geçerken otomobil çarpan ilkokul öðrencisinin ayaðý kýrýldý. Kaza, Çorum Caddesi Hindioðlu yokuþunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öðle arasý evine giden Ýskilip Atatürk Ortaokulu. sýnýf öðrencisi Zülal G.ye karþýdan karþýya geçmek isterken otomobil çarptý. Kazada ayaðý kýrýldýðý öðrenilen talihsiz öðrenci ambulansla Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýnda alýndý. Kaza ile ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.(ýha) Kargý ilçesine baðlý Halýlar köyünde yaþayan Ünzüle Yaman (65) isimli yaþlý kadýn, tarlaya giderken sokak köpeklerinin saldýrýsýna uðradý. Edinilen bilgiye göre, Ünzüle Yaman, köyünün dýþýnda bulunan tarlaya giderken bir grup köpeðin saldýrýsýna uðradý. Köpek- Otomobil çarpan öðrenci hastaneye kaldýrýldý. Kaza Çorum Caddesi Hindioðlu yokuþunda meydana geldi Sigarada o maddeye yasak Tütün ve Alkol Piyasasý Düzenleme Kurumu (TAPDK), sigara ve sarmalýk kýyýlmýþ tütün mamullerinin üretiminde ve bu ürünlerin üretiminde kullanýlan ham maddelerin elde edilmesi sürecinde mentol veya türevlerinin kullanýlmasýna yasak getirdi. TAPDK'nýn "Girdi Bildirim ve Toksikolojik Veri Tablolarýnda Yer Alan Verilerin Deðerlendirilmesine Ýliþkin Kurul Kararýnda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kurul Kararý" Resmi Gazete'nin bugünkü sayýsýnda ya- TAPDK sigarada bir maddeye yasak getirdi. yýmlandý. Karara, "Tütün Mamullerinin Üretiminde Kullanýmýna Ýzin Verilmeyen Girdilere Ýliþkin Liste"ye mentol kullanýmýna iliþkin bir madde eklendi. Eklenen maddeye göre, Türkiye'de üretilerek veya ithal edilerek piyasaya arz edilen sigara ve sarmalýk kýyýlmýþ tütün mamullerinin üretiminde ve bu ürünlerin üretiminde kullanýlan tütün bitkisinin herhangi bir unsurunun iþlemden geçirilmesi suretiyle elde edilen ham maddelerin elde edilme sürecinde, katký maddesi olarak ya da sigara kaðýdýnda, kenar ek yeri yapýþtýrýcýsýnda, sigara kaðýdý üzerinde kullanýlan mürekkepte, uç kaðýdý ve uç kaðýdý mürekkebinde, alüminyum folyoda, piyasaya arz ambalajýnda mentol veya türevlerinin (Lamiaceae familyasý'nýn Mentha (nane) türleri, l-mentol, d-mentol, menton, mentil esterleri, mentil asetat, nane ekstratý, nane yaðý ve mint lakton) kullanýlmasý yasaklandý. Bu maddeye uymayan sigara ve sarmalýk kýyýlmýþ tütün mamulleri için, piyasaya arz izni verilmesine 1 Haziran 217, piyasaya arz izni güncellemesine 1 Aralýk 218 tarihine kadar devam edilecek. Belirlenen tarihlerden sonra izin verilemeyecek. Söz konusu sigara ve sarmalýk kýyýlmýþ tütün mamullerinin, üretimine 1 Ocak 219, piyasada bulundurulmasýna 2 Mayýs 22 tarihine kadar devam edilecek. Belirlenen tarihlerden sonra üretim yapýlamayacak ve piyasada bulundurulamayacak.(aa) lerden kendini koruyamayan yaþlý kadýn olay yerinde hayatýný kaybetti. Yaþlý kadýný tanýnmaz halde bulan köylüler, köpeklerden korunmaya çalýþan yaþlý kadýnýn elinde taþ olduðunu söylediler. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri inceleme baþlatýrken, cenaze, adli týp kurumu- Çorum plakalý araç kaza yaptý Çankýrý'da meydana gelen 2 ayrý trafik kazasýnda 1 kiþi yaralandý. Kaza, Çankýrý-Ankara Karayolu, Sülüklü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çankýrý'dan Çorum istikametine gitmekte olan sürücüsü belirlenmeyen 19 FL 8 plakalý araç kaygan zeminin etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çýkan araç savrularak takla attý. Araç hurdaya dönerken, kazada þans eseri ölen ve yaralanan olmadý. Diðer kaza ise ilk kazanýn 5 metre gerisinde yaþandý. Kaygan zemini fark edemeyen Nusret Tuna Biçer idaresindeki FJ 857 plakalý araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarýnda bulunan toprak yýðýnýna çarparak durabilen aracýn sürücüsü Biçer yaralandý. Nusret Tuna Biçer Çankýrý Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýnýrken, kaza nedeniyle Çankýrý-Ankara karayolu bir süre araç trafiðine kapatýldý.(ýha) Çankýrý'da meydana gelen 2 ayrý trafik kazasýnda 1 kiþi yaralandý. Ýkinci kaza ilk kazanýn 5 metre gerisinde yaþandý. Elektrik çarptý Ýþyerinde çalýþýrken elektrik çarptý. Üçdutlar Mahallesi Fatih 2. Sokak ta bir iþyerinde çalýþan Mustafa Ö. isimli genç, iþyerinde ütünün fiþini prize takarken elektrik çarptý. Yaralanan genç hastanede tedavi altýna alýndý. Sentetik madde kullanan genç tedavide Ortaköy ün Aþdaðul beldesinde 21 yaþýndaki genç sentetik madde nedeniyle tedavi altýna alýndý. Ýncesu Köyü nde sentetik uyarýcý madde kullandýðý belirlenen U.O. önce Ortaköy Devlet Hastanesi nde tedavi altýna alýndý. Genç daha sonra Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. KAMERA SÝSTEMLERÝNDE ÞOK FÝYATLAR TEM RALI SDÝSAHÝL E M A K RULUM KU Ömer Yalçýn SARIKAYA Tel: Akþemsettin Cd. No:8 ÝSKÝLÝP TOPTAN VE PERAKENDE SATIÞ SES SÝSTEMLERÝ KAMERA ELEKTRONÝK BÝLGÝSAYAR EM LI SÝSTHÝL A R E M 6 KA RULUM DA KU ALTAN ELEKTRONÝK (Ç.HAK:1) (Ç.HAK:715) Vodafone þimdi gelenlere akýllý cep telefonu istersen 12, istersen 2 ay TAKSÝTLE Ayrýntýlý bilgi Her Ölçüde Elektronik LED Tabela yapýlýr 1. Gazi Sk. Eski PTT arkasý Leblebicioðlu Ýþ Mrk. No: /6 - Ahmet Altan

4 PERÞEMBE 2 NÝSAN 215 Tatlý dan çarpýcý açýklama Hukukçular Derneði Genel Baþkaný hemþehrimiz Av. Cavit Tatlý, Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Selim Kiraz ýn öldürülmesiyle ilgili çarpýcý açýklamalarda bulundu Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Selim Kiraz ýn öldürülmesiyle ilgili konuþan Hukukçular Derneði Genel Baþkaný Cavit Tatlý, Berkin Elvan ýn katilini bulmadýðý için deðil, sonuca yaklaþtýðý için öldürüldü Eyüp Sultan Camii nde kýlýnan cenaze namazý öncesi basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtlayan Hukukçular Derneði Genel Baþkaný Cavit Tatlý, "Savcý neden hedef alýndý?" sorusuna cevap verdi. SALDIRININ ARKASINDAKÝ GÜÇLER Onu öldürenlere, maþa olarak kullanýlan kiþilere sormak lazým. Hafta baþýndan beri çok önemli olaylar var. Bir sürü önemli olay var. Önümüzde seçim var ve her seçim öncesinden birileri öldürülüyor bu ülkede. Daðlýca, Aktütün saldýrýlarýný hatýrlayýn. Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinden hemen evveldi. Biz bu tür þeyleri yaþýyoruz ve içimizden iyi insanlarý kurban olarak veriyoruz. Böyle bir þey olduðunu düþünüyorum ve ilerde bu ortaya çýkacak. Kesinlikle ve kesinlikle bulamadýðý için deðil son dönemde geliþmeler vardý ve ben inanýyorum ki asýl katillere ulaþmak üzereydi. Bundan dolayý katledildi. Bilindiði gibi Savcý Mehmet Selim Kiraz, Berkin Elvan cinayeti soruþturmasýna 2 ay önce atanmýþ. Uzun zamandýr yerinde sayan soruþturmayý ciddiyetle ele almýþ ve Berkin Elvan'ýn ölümünde rolü olabilecek 21 polisin ismine ulaþmýþtý.(ýha) Adaletsizlikle adalet aranmaz AK Parti Çorum Milletvekili Aday icra etmeye çalýþan, her düþünceden insaadayý Av. Fatih Maden, Ýstanbul Cumna adalet çerçevesinde hakkýný teslim huriyet Savcýsý Mehmet Selim Kiraz'ýn eden þehit savcýmýz Mehmet Selim Kiteröristler tarafýndan þehit edilmesi ile ilraz'a bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesigili yazýlý bir açýklama yaptý. ne ve milletimize baþ saðlýðý diliyorum." Türkiye'nin son 1 yýlda gerek yatýrýmlar bakýmýndan gerekse de temel hak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büve özgürlükler bakýmýndan önemli meyük fedakarlýklarla ve þehit kanlarýyla kusafeler aldýðýna dikkat çeken Fatih Marulduðunu, bu büyük devletin terörle de den, bu durumun bir takým güçler tarateröristlerle de, ülkemizin birliðine kast fýndan hazmedilemediðini ve her fýrsatta eden her türlü eylemle de baþa çýkabilebu güçlerin ülkemizdeki barýþ ve kardeþcek bir kudrete sahip olduðunu bir kez dalik ortamýný bozmaya çalýþtýðýný söyledi. ha hatýrlatan AK Parti Milletvekili Aday Av. Fatih Maden Türkiye'nin çok büyük bir devlet olduðuadayý Av. Fatih Maden, "Teröristlerin yapnu, milletçe yakalanan barýþ ve kardeþlik ortamýnýn týklarý bu eylem kadar bir kýsým medyanýn, terör eybozulmasýna yönelik her türlü faaliyete karþý koyabilemlerine çanak tutan bazý adalet arayýcýlarýn!, siyalecek bir güce sahip olduðunun altýný çizen Maden, setçilerin takýndýklarý tavýr da Aziz Milletimiz tara"barýþ, kardeþlik ve adaletin tesisi için çalýþan savcýfýndan yakýndan takip edilmektedir. Devletin bir savmýz Mehmet Selim Kiraz, teröristler tarafýndan þehit cýsýnýn baþýna silah dayalý fotoðraflarýnýn basýn kuruedilmesi "adaletsizliði" bahane ederek adalet arayanluþlarýnca servis edilmesinin hangi amaca yönelik ollarýn samimiyetsizliðini ve hainliðini bir kez daha duðu da sorgulanmalý ve hangi amaca hizmet ettiði bizlere göstermiþtir. Milletçe bu tür olaylara karþý biriyi tahlil edilmelidir. Ýnþallah bir daha böyle elim lik ve beraberliðimizi bozmadan her zamanki gibi orolaylar ülkemizin hiçbir köþesinde bir daha yaþanmatak bir tavýr sergilemeliyiz. Mesleðini en iyi þekilde yacaktýr." diyerek sözlerini tamamladý. Masumlarýn kaný ile ikbal hesaplarý yapýlmasýn Baðýmsýz Büro Sen Ýl Temsilcisi Musa Topbaþ, Ýstanbul'da adliye içerisinde þehit edilen Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Selim Kiraz'a düzenlenen saldýrýyý kýnadýklarýný, bu saldýrýnýn sadece adalet camiasýna deðil, tüm insanlýða karþý iþlenmiþ bir cinayet olduðunu söyledi. ADLÝYE ÇALIÞANLARI GÖRÜLMEK ÝSTENMÝYOR Aðýr iþ yükü ve zor þartlar altýnda çalýþan Adliye personelinin baþta özlük haklarý olmak üzere güvenlik ve nöbet hizmetleri gibi konularda hep ikinci planda kaldýðýnýn altýný çizen Topbaþ BÝRÝLERÝNÝN ÝKBAL HESABITürkiye'de artýk Adalet Bakanlýðý çalýnin FATURASI MASUMLARA ÇIKAþanlarýnýn sorunlarýnýn ciddiye alýnmasý RILIYOR gerektiðini söyledi. Hakimlik ve Savcýlýk mesleðinin son Adliye personelinin iþ yoðunluðundan kendisini anlatmaya dahi fýrsatý olyýllarda yýpratýcý ve amacýný aþar þekilde madýðýný, üzücü olmasýna raðmen ancak gündeme taþýndýðýný söyleyen Topbaþ, Musa Topbaþ böylesine büyük acýlar yaþandýðýnda ek Birileri ikbal hesabý yapacak diye bu ülkesikliklerin farkýna varabildiðini belirten Topbaþ, Sanin yetiþmiþ beyinlerinin haksýz yere karalanmasýna bahtan akþama kadar süren duruþmalar, gece gündüz müsaade edilmemeli. soðuk sýcak demeden gidilen otopsiler, haftasonlarý Ýstanbul Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Selim Kitutulan nöbetler, kavga ve harareti yüksek atmosferlerde ifa edilen keþif iþlemleri hakim ve savcýlar ile raz'ýn þehit edilmesinin bardaðý taþýran son damla olbirlikte görevli tüm adliye personelinin iþtiraki ile duðunu belirten Topbaþ, þunlarý söyledi: Gecesini gerçekleþiyor. Tüm bu yorucu tempoya raðmen adagündüzüne katarak vatandaþýn hak arama mücadelelet personelinin güvenlik, nöbet hizmetleri ve özlük sinde yorulmadan çalýþan Hakim, Savcý ve tüm Adlihaklarý konusunda yeterli adým atýlamadýðýný maalesef üzülerek görmekteyiz. Bundan sonraki süreçte ye personeli, bugün pekçok makam sahibinden daha Adalet Bakanlýðý personelinin sýkýntýlarýnýn dinleneulaþýlabilir ve sorunlara çözüm üretir durumdadýr. ceðini, çözüm yollarý bulunmasýnda yeterli istek ve Tüm bunlara raðmen ülkemizde son yýllarda yaþanan samimiyetin gösterileceðini umut ediyoruz." diye konuþtu. kurum ve makamlarý itibarsýzlaþtýrma çabalarýna ma AVUKATLIK MESLEÐÝNÝ DE DÝLLERÝNE alesef Adalet çalýþanlarý dahil edilmek istenmektedir. DOLADILAR Hakim ve Savcýlarýn kanunlara göre karar verdikleri Yapýlan hain saldýrýda teröristlerin avukat cübbeve halkýn haklarýnýn güvencesi konumunda olduklarý si giymesini bahane gören bazý algý senaristlerinin de düþünüldüðünde þehit Savcýmýz Mehmet Selim Kiboþ durmadýðýný belirten Topbaþ, avukatlýk mesleðiraz'a yapýlan saldýrýnýn asýl amacý daha iyi anlaþýlanin de zan altýnda býrakýlmaya çalýþýldýðýný söyledi. caktýr. Milletimizin deðerlerine saldýrarak bir yerlere Hayatýn her alanýnda olduðu gibi kiþilerin hata yapagelmeye çalýþanlarýn masumlarýn kaný ile hiçbir bileðini ancak bunun tüm topluma mal edilemeyeceðini belirten Topbaþ, daha önceden yapýlmýþ bazý kiamaçlarýna ulaþamayacaklarý gün gibi aþikardýr. Þehit þisel eylemler bahane edilerek bütün bir avukat camisavcýmýza Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakýnlaasýnýn karalanmaya çalýþýlmasýný da kýnadýklarýný ifarýna baþsaðlýðý diliyoruz." de etti. Yargý mensuplarý hain saldýrýya kýnadý Çorum da yargý mensuplarý, þehit edilen Savcý Mehmet Selim Kiraz a yapýlan hain saldýrýyý kýnadý. MUSTAFA BURAK YALÇIN kuytularýnda nafakalarýný bekleyen öksüzlerin gözyaþlarýndan kendisini sorumlu hisseden cumhuriyet Çorum da yargý mensuplarý, Ýstanbul Çaðlasavcýlarý olarak, çok kutsal bir mesleði icra ettiðimiz yan Adliyesi nde savcý Mehmet Selim Kiraz'ýn inancýyla, bugüne kadar olduðu gibi, bundan sonra DHKP-C militanlarý tarafýndan þehit edilmesini kýda hiçbir tehdit ve saldýrýdan yýlmadan, görevimizi nadý. icra etmeye, maðdurun hakkýný almak, suçlunun Ýstanbul Çaðlayan Adalet Sarayý'nda yaþanan müstehak olduðu cezaya maruz kalmasýný saðlamak rehine operasyonunda þehit düþen Cumhuriyet Saviçin var gücümüzle çalýþmaya devam edeceðiz.'' cýsý Mehmet Selim Kiraz rahmetle anýlýrken, terödedi. ristlere lanetlendi. Baþsavcý Yurdagül, evli ve iki çocuk babasý Adliye önünde düzenlenen basýn açýklamasýna olan Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet SeCumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Adli lim Kiraz'ýn kýsa özgeçmiþini okuduktan sonra AlYargý Adalet Komisyonu Baþkaný Baþkaný Halil lah'tan rahmet, ailesine ve tüm yargý camiasýna baþyüksel, Müftü Mehmet Aþýk, Baro Baþkaný Av. Alsaðlýðý ve sabýr diledi. tan Akpýnar, hakimler, savcýlar, avukatlar ve adliye BAYAN HAKÝM GÖZYAÞLARINA HApersoneli katýldý. KÝM OLAMADI Törende Müftü Mehmet Aþýk ile Baro BaþkaKonuþmalarýn ardýndan Ýl Müftüsü Mehmet ný Altan Akpýnar kýsa bir konuþma yaptý. DHPK-C Aþýk tarafýndan þehit savcý Mehmet Selim Kiraz terör örgütünü kýnayan Baro Baþkaný Altan Akpýnar, için, dua okundu. Dua sýrasýnda bir kadýn hakimin þehit savcý Mehmet Selim Kiraz'a rahmet diledi. gözyaþlarýna hakim olamadýðý gözlendi. Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Basýn açýklamasýnýn ardýndan hakim, savcý, yaptýðý konuþmada, çok büyük üzüntü yaþadýklarýavukatlar ve adliye çalýþanlarý iþbaþý yaptý. ný, meslektaþlarý Ýstanbul Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Selim Kiraz'ýn makam odasýnda saatlerce rehin alýnarak akabinde maalesef þehit edildiðini hatýrlattý. Adliyelerin güvenliðinin hem mevzuat hem de uygulama bakýmýndan yeniden deðerlendirilmesi gereken, üzerinde hasmüftü Mehmet Aþýk Av. Altan Akpýnar Ömer Faruk Yurdagül sasiyetle durulmasý gereken bir konu olduðunu belirten Yurdagül, "Her gün binlerce hakim, cumhuriyet savcýsý, avukat, personel ve vatandaþýn giriþ çýkýþ yaptýðý adliye binalarýmýzýn güvenliði ile ilgili gereken özeni göstermek, alýnacak tedbirlere gönüllülük esasýyla katký sunmak hepimizin görevi. Hangi amaçla, hangi saikle olursa olsun fedakarca görev yapan kamu Adliye Sarayý önünde basýn açýklamasý yapýldý. görevlilerine yönelik her türlü saldýrýyý þiddetle lanetliyoruz. Bugün üzüntümüz gerçekten çok büyük, ancak slogan veya intikam naralarý atacak deðiliz. Meriç kýyýlarýnda çalýþan Türk köylüsünün kaybolan sabanlarýndan tutunuz da, bu yurtta yaþayanlarýn uðrayacaklarý en ufak bir haksýztörende Müftü Mehmet Aþýk, Baro Baþkaný lýktan, hatta Bingöl daðlarýnýn ýssýz Altan Akpýnar vcumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül konuþma yaptý. Kamu Sen den tepki Türkiye Kamu Sen Ýl Temsilcisi M. Fatih Gök, Çaðlayan Adliyesi'nde yaþanan ve Savcý Mehmet Selim Kiraz'ýn þehit olmasýyla sonuçlanan terör saldýrýsýný kýnadý ve lanetledi. Gök, sebebi ne olursa olsun, terör faaliyetlerinin her zaman insanlýk dýþý olduðunu belirterek, þöyle dedi: "Bir davayý bahane ederek bu ülkenin savcýsýna silah doðrultmak ve M. Fatih Gök onu rehin almak asla kabul edilemez bir davranýþtýr. Yaþanan bu elim olay toplumun her alanýnda olduðu gibi hak ve adaletin tecelli ettiði adliyelerimizdeki güvenlik zafiyetini de ortaya koymuþtur. Meydana gelen bu olaydan çýkarýlacak derslerle bir daha böyle üzücü olaylarla karþýlaþmamamýzý temenni ediyor, savcýmýzýn ailesine ve Türk milletine baþ saðlýðý diliyoruz.

5 Hain saldýrýya kýnama Türk-Ýþ Ýl Temsilcisi Sefer Kahraman, Savcý Mehmet Selim Kiraz a yapýlan terör saldýrýsýný kýnadý. Saldýrýnýn, hak arama özgürlüðü ve insani deðerler ile baðdaþmadýðýný belirten Kahraman, Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, Ýstanbul da meydana gelen ve deðerli Savcýmýz Mehmet Selim Kiraz ýn hayatýný kaybettiði saldýrýyý þiddetle kýnýyorum. Saldýrýnýn, insanlýða karþý iþlenmiþ bir suç olduðunu savunan Baþkan Ateþ, þöyle dedi; Bu suçu iþleyenler asla insan olamaz. Ülkemizde barýþ, kardeþlik ve huzur ortamýnýn güçlenmesi gereken bir dönemde, terör örgütü hain eylemleriyle kalleþ yüzünü bir kez daha Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, Ýstanbul Çaðlayan Adliyesi'nde Savcý Mehmet Selim Kiraz'a yapýlan hain saldýrýyý kýnadý. Saatcý, "Hain saldýrýyý kýnýyor, þehit savcýmýza Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize baþsaðlýðý diliyorum." 'Ülkemizde barýþ, kardeþlik ve huzur ortamýnýn güçlendiði bir dönemde, taþeron terör örgütü hain eylemleriyle kalleþ yüzünü ve taþeron kimliðini bir kez daha göstermiþtir' diyen Saatcý,"Bu hain saldýrý kardeþliðimizi asla zayýflatmayacaktýr. Gücümüzü, kardeþliðimizi muhafaza ederek bir kez daha göstereceðiz. Birliðimiz sayesinde bütün engelleri aþacaðýz. Bu alçak saldýrýlar, milletimizin sahip olduðu birlik ve beraberliðini bundan önce olduðu gibi bundan sonra da yýkamaya yetmeyecektir. Büyük Memur-Sen ailesi olarak bir kez daha milletimizi saðduyuya davet ediyoruz. Milletimize düþen görev saðduyulu olmak, terör örgütlerinin ve onlarý kurgulayan oyun kurucularýn tuzaðýna düþmemektir." Terör kalleþ yüzünü bir kez daha gösterdi Büro Memur Sen Çorum Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz, Ýstanbul Çaðlayan Adliyesi'nde Savcý Mehmet Selim Kiraz'a yapýlan hain saldýrýyý kýnadý. Þehit Savcý Kiraz a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize baþsaðlýðý dileyen Cengiz, Ýstanbul Adalet Sarayý'nýn 6. katýndaki odasýnda DHKP-C'li iki terörist tarafýndan rehin alýnan ve saldýrýya uðrayan Memur Suçlarý Bürosu Savcýsý Mehmet Selim Kiraz aðýr yaralý olarak kaldýrýldýðý hastanede maalesef þehit düþtü. Barýþ, kardeþlik ve huzur ortamýmýzý bozmaya çalýþan taþeron terör örgütü, kalleþ yüzünü yaþanan bu terör saldýrýsýyla bir kez daha ortaya koymuþtur. Bu tür hain saldýrýlar, bizlerin kardeþliðini asla zayýflatamayacaktýr. Kardeþliðimize bozmaya yönelik oynanan her oyunu aziz milletimiz saðduyusuyla bozacaktýr. Büro Memur-Sen olarak, terörün her türlüsünü þiddet ve nefretle kýnýyor, Þehit Savcý Mehmet Selim Kiraz'a Erdoðan Cengiz Allah'tan rahmet, yakýnlarýna ve aziz milletimize baþsaðlýðý diliyoruz. Milletimizin baþý saðolsun BASK Ýl Temsilcisi Hayati Çam, Ýstanbul Çaðlayan Adliye Sarayý'nda Savcý Mehmet Selim Kiraz'ýn iki terörist tarafýndan þehit edilmesi olayýný kýnadý. Alçakça saldýrýyý þiddetle kýnýyoruz diyen Çam, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi; 1 Mart 215 tarihinde Ýstanbul Çaðlayan Adliye Sarayý'nda iki terörist Savcý Mehmet Selim Kiraz'ý rehin aldý. Müzakere aþamasýnda silah sesinin gelmesi üzerine yapýlan operasyonda aðýr yaralanan ve kaldýrýldýðý hastanede þehit olan Savcý Mehmet Selim Kiraz a Allah tan rahmet ailesine, yakýnlarýna ve meslektaþlarýna Çorum BASK olarak baþsaðlýðý diliyor, bu alçakça saldýrýyý þiddetle kýnýyoruz. Terörün amacý ne olursa olsun, kimden gelirse gelsin Allah ýn verdiði cana kasteden saldýrýlar maruz görülemez. Ülkemizin birlik beraberliðine, hukuka, demokrasiye, insanlýða yapýlmýþ bir saldýrýdýr. Bu saldýrýnýn hedefi evrensel insan haklarý, demokratik toplumun, hukuk kazanýmlarýnýn geriye götürülmesini amaçladýðý, geriye gidilirse toplum bu baskýdan olumsuz etkileneceði açýktýr. Terör ve teröristle pazarlýk yapýlamayacaðýnýn açýk bir örneðidir. Terörün bir amacý da toplumda infial oluþturmaktýr. Toplum olarak saðduyulu ve sabýrlý olmamýz Yapýlan bu saldýrýyý þiddetle kýnýyoruz. Bu, insanlýða karþý iþlenmiþ bir suçtur. Bu suçu iþleyenler asla insan olamaz. Dünyanýn neresinde olursa olsun, kim tarafýndan yapýlýrsa yapýlsýn terör asla affedilemez. Türk yargýsýna ve göstermiþtir. Bu hain saldýrý kardeþliðimizi asla zayýflatmayacaktýr. Gücümüzü, kardeþliðimizi muhafaza ederek bir kez daha göstereceðiz. Birliðimiz sayesinde bütün engelleri aþacaðýz. Bu alçak saldýrýlar, milletimizin sahip olduðu birlik ve beraberliðini bundan önce olduðu gibi, bundan sonra da yýkmaya yetmeyecektir. Hain saldýrýyý kýnýyor, Þehit Savcýmýza Allah tan rahmet, DES ten kýnama mesajý Ahmet Saatcý Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak, Savcý Mehmet Selim Kiraz'ýn teröristler tarafýndan haince þehit edilmesi olayýný kýnadý. Konu ile ilgili yazýlý açýklama yapan Býçak, þu ifadelere yer verdi: "Ýstanbul Çaðlayan Adliyesi'nde meydana gelen ve Savcýmýz Mehmet Selim Kiraz'ýn hayatýný kaybettiði hain saldýrýyý þiddetle kýnýyorum. Bu bir terör saldýrýsýdýr ve insanlýða karþý iþlenmiþ bir suçtur. Aktörleri, amaçlarý her kim ve her ne olursa olsun terör asla meþrulaþtýrýlamaz. Terörün her türlüsünü lanetliyor, Þehit Savcýmýz Mehmet Selim Kiraz'a yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize baþsaðlýðý diliyorum. Hayati Çam gerektiði açýktýr. Bu tuzaða düþülmemelidir. Mil- Ýnsanlýða karþý iþlenmiþ suç Sefer Kahraman demokrasisine yapýlan bu terör faaliyeti hiçbir gerekçe ile haklý gösterilemez. Þehit Savcýmýza Allah'tan rahmet, ailesine yakýnlarýna sevenlerine yargý camiasýna Türk milletine baþsaðlýðý ve sabýr diliyorum. Terör örgütü, kalleþ yüzünü yine gösterdi Ýbrahim Býçak Orhan Ateþ ailesine ve yargý camiasýna baþsaðlýðý ve sabýr diliyorum. ÇORUM PERÞEMBE 2 NÝSAN Terör olayýnda kahreden Çorum baðlantasý Terörü lanetledi güvenliði hatýrlattý Türk Büro Sen Þube Baþkaný Ahmet Boyraz, terör örgütü mensuplarýnca rehin alýnmasý sonucu Þehit olan Ýstanbul Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Selim Kiraz'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakýnlarýna, adalet camiasýna ve tüm Türk Milleti'ne baþsaðlýðý diledi. Terörün her türünü lanetlediklerini belirten Boyraz, açýklamasýnda þöyle dedi: "Terör örgütü üyeleri, ellerini kollarýný sallayarak, Avrupa'nýn en büyük Adliyesi, Çaðlayan Adliyesi'ne girmiþ, Savcý Kiraz'ýn makamýna kadar giderek, Kiraz'ý rehin almýþlardýr. Çaðlayan Adliyesi'nde yaþanan güvenlik zafiyeti, geçtiðimiz yýllarda Danýþtay saldýrýsýnda da yaþanmýþtý. O dönemde de AKP hükümeti, güvenlik önlemlerinin artýrýlacaðýný, bir daha böyle terör olaylarýna yer verilmemesi için her türlü tedbirin alýnacaðýný söylemiþti. Ancak, dün yaþanan olay, geçen yýllara raðmen hiçbir önlem alýnmadýðýný, adliyelerde çalýþan kamu görevlilerinin tabir-i caizse Allah'a emanet bir þekilde görevlerini yere getirmeye çalýþtýklarýnýn ispatýdýr. 'Üstünlerin hukukundan, hukukun üstünlüðüne geçiyoruz 'diyen siyasi iktidar, kendi üstünler hukukunu kurmuþtur. AKP, iktidarý boyunca birçok hukuksuzluða göz yummuþtur. Mahkeme kararlarý tanýnmamýþtýr. Siyasi iktidarýn yaptýðý Ýstanbul Çaðlayan Adliyesi'nde Savcý Mehmet Selim Kiraz'ý þehit eden DHKP-C'li teröristlerden Þafak Yayla'nýn aðabeyi Mehmet Yayla'nýn doðum yerinde Çorum yazdýðý öðrenildi. Hürriyet'te yer alan habere göre Þafak Yayla nýn aðabeyi Mehmet Yayla, Temmuz 21 te mühimmat yüklü bir þiþme botla Türkiye ye giderken Ege de Sakýz adasý açýklarýnda yakalanmýþ. Haberin detayý þöyle: "Türkiye'de saldýrý gerçekleþtirmeyi planladýðý belirtilen ve 1.5 yýlý aþkýn süredir Yunanistan'da tutuklu olan Mehmet Yayla, cezasýnýn beþte üçünü çektikten sonra, yani iki yýl içinde serbest býrakýlacak. Þafak Yayla nýn diðer aðabeyi Bulut Yayla ise 21 te Türk ve Yunan istihbaratlarýnýn ortaklaþa operasyonu ile Atina da yakalanarak Türkiye ye götürülmüþtü. DHKP-C Okmeydaný Alan Sorumlusu Bulut Yayla, 1 Þubat 21'te ABD'nin Ankara Büyükelçiliði'ne düzenlenen saldýrýnýn ardýndan ABD Dýþiþleri Bakanlýðý tarafýndan terör listesine alýnmýþtý." hukuksuzluklar, ülkemizde hukuk elden gidiyor endiþesi yaratmýþ, bu sebepten herkes kendi hukukunu aramaya baþlamýþtýr. Cumhuriyet ile yönetilen ülkemiz, Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn Baþkanlýk sistemi sevdasýyla kaosa sürüklenmektedir. Bu yolda terör örgütü ile masaya oturup, ihanet sürecini baþlatmaktan geri durmayarak, terör örgütünü meþrulaþtýrmaya çalýþmýþtýr. Siyasi iktidardan aldýklarý çözüm süreci destek ile kendilerinde 'Adliye'ye girme' hakký gören terör örgütü üyeleri Savcý Kiraz'ý þehit etmiþlerdir. Adliyelerdeki güvenlik zafiyetinin çözüme kavuþturulamadýðý gibi, dün yaþanan krizin de Hükümet yetkilileri tarafýndan yönetilemediði ayan beyan ortadadýr. Ülkemizde adaletin ve hukukun saðlanabilmesi için daha kaç Savcýmýz, kaç kamu görevlimiz þehit edilmelidir? Dün yaþanan olay sadece bir savcýnýn öldürülmesi deðil, hukukun katledilmesidir. Tarihimize bir kara leke olarak düþmüþtür. Siyasi iktidarýn terör örgütüne verdiði tavizler neticesinde, bu terör saldýrýsý yaþanmýþtýr. Türk Büro-Sen olarak, terörü lanetliyoruz. Yaþanan krizi yönetemeyen iktidar sahiplerini bu sorumluluðun gereðini yerine getirerek, istifa etmeye davet ediyoruz."

6 6 PERÞEMBE 2 NÝSAN 215 yýlda 1 Milyon TL yatýrým AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Necmettin Tatar, Osmancýk'ýn Ak Parti Ýktidarý döneminde hak ettiði yatýrýmlarý aldýðýný söyledi. 211 seçimlerinden sonraki yýllýk dönemde ilçeye toplam 1 Milyon TL'lik yatýrým yapýldýðýný belirten Tatar, yatýrýmlarýn artarak devam edeceðini vurguladý. Tatar, yýllarý arasýnda ulaþým, eðitim, turizm, alt yapý ve çevre yatýrýmlarý baþta olmak üzere Osmancýk'a yapýlan yatýrýmlarý þöyle sýraladý: 1 Yataklý Devlet Hastanesi (21) 21 Milyon TL, Kanalizasyon, yaðmur ve içme suyu alt yapýsý (21) 1 Milyon TL, Obruk - Dutludere Sulama Projesi (212) 55.8 Milyon TL, Kýrkdilim Geçiþi (211) 5. Milyon TL, Aðuzsuyu Sulama Projesi (211) 1.5 Milyon TL, TOKÝ 22 dairelik toplu konut projesi (211) 6 Milyon TL, 2 Yataklý Yükseköðrenim Öðrenci Yurdu ve Kafeteryasý (21) 12 Milyon TL, 15 Yataklý ÝHL Öðrenci Pansiyonu (21) Milyon TL, Ömer Derindere 15 Yataklý Kýz Öðrenci Pansiyonu: 1.5 Milyon TL, 15 Erkek + 15 Kýz Öðrenci Anadolu Lisesi Pansiyonu (21) 5 Milyon TL, Sentetik Çim Saha, tribün ve spor alanlarý (212) 1 Milyon TL, Antrenman Güreþ Salonu (21) Bin TL, Gençlik Merkezi (21) 1 Milyon TL, Cami Restorasyon Çalýþmalarý (211) 1 Milyon TL, Koyunbaba Köprüsü YEDAÞ enerji vermekte gecikmedi YEDAÞ, TEÝAÞ kaynaklý elektrik kesintisinden sadece 2 saat etkilendi. Kriz masasý kurarak, tüm enerjilendirilmesi süreçlerini yöneten Genel Müdür Türkoðlu, Saat 12:25 itibariyle tüm bölgemiz elektrik enerjisine kavuþtu. dedi YEDAÞ tan yapýlan açýklamaya göre, TEÝAÞ'ýn sisteminde meydana gelen ve 'sistem çökmesi' olarak adlandýrýlan büyük çaplý elektrik kesintisi, dün ülke genelini adeta karanlýða gömdü. Metrolarýn durduðu, fabrikalarda çarklarýn dönmediði ve hayatý her yönüyle felç eden TEAÝÞ kaynaklý 'Enterkonnekte' þebekesindeki arýza, saat 1.6'da meydana geldi. Samsun baþta olmak üzere Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir gibi birçok büyük þehirlerin akþam saatleri olmasýna raðmen halen enerjisiz kaldýðý Mart ayýnýn son gününde, sistemsel sorunun çözülmeye baþlanmasýyla birlikte ilk önce elektrik enerjisine kavuþan daðýtým bölgesi YEDAÞ oldu. KRÝZ MASASI OLUÞTURULDU Þirketin web sayfasýndan ve 186 nolu Elektrik Arýza Hattý'ndan sürekli olarak müþterilerini bilgilendiren YEDAÞ yetkilileri, en uzunu 2 saat süren bir kesinti yaþadý. Saat 1:5'de elektrik kesintisinin baþladýðý YE- DAÞ'ýn daðýtým bölgesinde derhal birimlerini harekete geçiren ve Genel Müdürlük Binasý'nda 'Kriz Masasý' oluþturan YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, enerji verme sürecini yönetti. Trafo merkezlerine anýnda arýza ekiplerini gönderen Türkoðlu, TEÝAÞ ve tüm birimlerle saðlýklý iletiþim kurarak, en uzunu 2 saat süren bir kesintinin ardýndan tüm bölgenin enerjilendirilmesini saðladý. SÝSTEM ÇÖKMESÝ MEYDANA GELDÝ Bu süreç içerisinde TEÝAÞ'la sürekli olarak iletiþim halinde olduklarýný ve bölgenin enerjilendirilmesi noktasýnda hýzlý adýmlar attýklarýný kaydeden YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, "Sistem çökmesi olarak adlandýrýlan TEÝAÞ kaynaklý kesinti, Samsun ve civarýnda 1.5'de meydana geldi. TEÝAÞ'la yaptýðýmýz ilk görüþmede, kesintinin sebebini 'Enterkonnekte' þebekesinde meydana gelen bir arýzadan dolayý kaynaklandýðý bildirdi. TEÝAÞ'ýn þebekesindeki düþük frekans deðerleri dolayýsýyla ülke genelinde büyük çapta kesintilere neden oldu. Frekans ve gerilim seviyesini stabil tutabilmek adýna bölgeler kademe kademe enerjilendirildi. Oluþturduðumuz kriz masasý YEDAÞ'ýn, bu enerjilendirilme çalýþmalarýnda ilk sýrada yer almasýný saðladý" Necmettin Tatar Restorasyonu (21) 7.5 Milyon TL, Kandiber Kalesi Restorasyonu (21) 5 Bin TL, Kadastro ve Harita Çalýþmalarý (212) 1 Milyon TL, Yol Süpürme, 2 Adet Çöp Toplama Aracý, Çöp Konteynýrý ve Ýlaçlama Ekipmanlarý (212) 1 Milyon TL, Turizm Altyapýsýný Ýyileþtirme Projeleri (212) 2 Milyon TL, Osmancýk Kuzey Yamaçlarý Taþkýn Koruma Projesi (215). Milyon TL, Kýzýlýrmak Taþkýn Koruma ve Þehir Geçiþi Projesi (215) 15 Milyon TL, Dereboðazý Ýçme Suyu Projesi ve Arýtma Tesisi (215) 21 Milyon TL, 2 Derslikli Ýmam Hatip Lisesi Projesi (215) 5 Milyon TL, 18 Derslikli Ýnönüzaferi Ýlkokulu (21) 2.5 Milyon TL, 8 Derslik Yaylabaþý, 8 Derslik Öbektaþ, 8 Derslik Yukarý Daniþment, 8 Derslik Gökdere, 8 Derslik Damatoðlu okullarý (212) 1 Milyon TL, 12 Derslikli Koyunbaba Ýlkokulu (211) 2.5 Milyon TL, 16 Derslikli M. R. Göbel Ortaokulu (2) 2 Milyon TL, Dere Islah ve Taþkýn Koruma Projeleri (21) 1 Milyon TL, Osmancýk - Dodurga Yolu (21) 2.5 Milyon TL, Güneþören ve Baþpýnar Hayvancýlýk Projeleri (211) Milyon TL, Osmancýk Þehir Geçiþi Köprü ve Kavþak Projeleri (21), 7.7 Milyon TL Yatýrýmlarýn 215 yýlýnda da artarak devam edeceðini belirten Tatar, Doðalgaz Boru Hattý ve Þehir Þebekesi ile 2. Etap TOKÝ Projesinin çalýþmalarýnýn devam ettiðini kaydetti. EN GEÇ 2 SAAT SONRA TÜM BÖLGEYE ENERJÝ VERÝLDÝ En uzun süreli 2 saat enerjisiz kaldýklarýný belirten Türkoðlu, þunlarý söyledi; Halen dün akþam saatlerine kadar enerjisiz kalan büyük þehirler vardý. Biz, 12.25'de tüm bölgeyi enerjilendirdik. Bölgemizde ilk enerji verilmesi saat 11.'da gerçekleþti. TE- ÝAÞ ýn çalýþmalarýný yakýndan takip ederek, bölge bölge Nurettin Türkoðlu enerji vermeye baþladýk. Çalýþmalarýmýza önce trafo merkezlerine arýza ekipleri göndererek baþladýk. TE- ÝAÞ'tan sürekli olarak bilgiler aldýk. Bu sýrada ekiplerimizle saðlýklý iletiþimler kurarak, aldýðýmýz veriler ve bilgiler doðrultusunda, sistemsel hatalar veya kesintilerin bir daha meydana gelmemesi için kýsým kýsým bölgeleri enerjilendirdik. Oluþturduðumuz Kriz Masasý, saat 11.'da enerji vermeye baþladý ve saat itibariyle tüm bölgede hayatýn normale dönmesini saðladýk. TEAÝÞ yetkililerine teþekkür eden Türkoðlu, "Yük artýrýmý çalýþmalarý kapsamýnda TEÝAÞ'la kurduðumuz doðru iletiþim, bölgemizde kesintinin kýsa süreli yaþanmasýna vesile oldu. TEÝAÞ'ta bu zorlu süreci yöneten tüm mesai arkadaþlarýmýza teþekkür ediyoruz. YEDAÞ ekipleri enerjiyi kýsa sürede daðýtýma verdi. Alperenler teþekkür etti Çorum Alperen Ocaklarý yöneticileri Turhan Candan ý ziyaret etti. Çorum Ýli Süt Üreticileri Birliði Baþkaný Sabri Boyraz, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ i ziyaret etti. Yeni göreve gelen Baþkan Sabri Boyraz, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte gerçekleþtirdiði ziyarette, Birliðin çalýþmalarý hakkýnda bilgi vererek görüþ alýþveriþinde bulundu. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ de ziyaretten dolayý memnuniyetini ifade ederek yeni yönetime baþarýlar diledi. Çorum Alperen Ocaklarý Ýl Baþkaný Fatih Yücel, Teþkilat Masa Baþkaný Ýnan Aktaþ ve Eðitim Masa Baþkaný Altan Kaya, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'a teþekkür etti. Alperen Ocaklarý Baþkaný Yücel, "Bizlerden yardýmlarýný esirgemeyen her zaman yanýmýzda olan gönül insaný Sayýn Turhan Candan'ý ziyaret ettik. Kendisine teþekkür ediyoruz." Yeni yönetimden nezaket ziyareti Süt Üreticileri Birliði Baþkaný Sabri Boyraz, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ i ziyaret etti. Mecitözü nde kadýn çiftçilere deðiþik alanlarda kurslar verildi. Kadýn çiftçiler kurslara ilgili Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ve Türkiye Ziraat Odalarý Birliði arasýnda imzalanan Kadýn Çiftçi Eðitimi iþbirliði protokolü uygulama esaslarý kapsamýnda kadýn çiftçilere deðiþik alanlarda kurslar verildi. Mecitözü Ziraat Odasý Baþkanlýðý tarafýndan organize edilen ve Tarým Danýþmanlarý Mehmet Çelik, Seher Akküç ve Özgür Toprak öncülüðünde verilen kurslara kadýn çiftçiler yoðun ilgi gösterdi. Mecitözü Öðretmenevi nde düzenlenen kurslara 6 kadýn çiftçi katýldý. Kadýn çiftçilere deðiþik alanlarda 5 günlük kurs verildi. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Ýl Müdürlüðü ve Mecitözü Ýlçe Müdürlüðü nden gelen yetkililer kadýn çiftçilere, Kadýn haklarý, Toplumsal Cinsiyet Eþitliði, Kiþi Haklarý ve Özgürlükler, Doðum Kontrol Planlamasý, Saðlýklý Beslenme, Obezite, Bitkisel Üretimde Ýlaçlama Teknikleri, Tursu ve Konserve Yapýmý, Hayvan Hasta- Kurslar Kadýn Çiftçi Eðitimi iþbirliði protokolü kapsamýnda düzenlendi. lýklarý ile ilgili Sap, Burusella ve Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi gibi deðiþik konularda kadýn çiftçileri bilgilendirdiler. Kadýn çiftçilere katýlým belgeleri verildi Kurslara katýlan çiftçi kadýnlara katýlým belgeleri törenle daðýtýldý. Mecitözülü kadýnlar eðitime yoðun ilgi gösterdi. Mecitözü Öðretmenevi toplantý salonunda yapýlan belge daðýtým törenine Mecitözü Kaymakamý Ahmet Demirci, Belediye Baþkaný Ünal Yavuz, Gýda ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü E. Elfaz Ermiþ, Mecitözü Ziraat Odasý Baþkaný Satýlmýþ Köse, Mecitözü Ýlçe Tarým Müdürü Korutürk Kekeç, davetliler ve kursiyerler katýldý. Kadýn çiftçilere katýlým belgelerini Kaymakam Ahmet Demirci, Belediye Baþkaný Ünal Yavuz, Gýda ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü E. Elfaz Ermiþ, Mecitözü Ziraat Odasý Baþkaný Satýlmýþ Köse, Mecitözü Ýlçe Tarým Müdürü Korutürk Kekeç verdi. Deniz Feneri iyilik daðýtýyor Deniz Feneri diþi Sahili, Kenya, Arakan bölgesinde açýyor. Þimdi hayýrsever Derneði yurtiçinde ve yurtdýþýnda ihtiyaç sahibi ailelere yýl boyunca Kýrgýzistan, Moðolistan, Nijer, Pakistan, Somali, Sri Lanka, yaþayan Müslümanlar etnik temizlik saldýrýlarýna maruz kaldýðý halkýmýzýn adak, akika ve þükür kurbanlarýný burada kese- adak, akika ve Türkiye, Suriye, için bir kýsmý Banglaceðiz ve aylarca et yü- þükür kurbanlarýnýn etlerini ulaþtýrýyor. Bu hafta; Fildiþi Sahili'inde Tomasse, Assadje, Derrier Wafou, Uganda ve Yemen'de toplam 1 ülkede kestiðimiz adak kurbanlarý ile 12.2 ailenin evine et ulaþtýrdýk. deþ'e sýðýndý yýlýndan beri Birmanya Budist cuntasý altýnda insan haklarý ihlallerinden muzdarip olan zü görmeyen Arakanlý Müslümanlara daðýtacaðýz. Derneðimizin yurtdýþý adak kurbaný bedeli 29 TL. Adaknoua Koumassi, Nza- Geçen hafta Sri 5 bin Arakanlý lar, Ýslami kurallara Ndouci ve Samaka Lanka ve Fildiþi Sahili'nde Müslüman Bangladeþ'in göre kesiliyor. Hayýrsever Ecole'de kesilen adak kurbanlarýn etleri fakirliðin en yüksek olduðu bölge- Cox Bazaar bölgesindeki kampdece halkýmýzýn sa- kurban dönedý. 55 haneye daðýtýllerde adaklarýmýzý larda oldukça zor þartminde deðil yýl bo- kestik. Bu hafta ise lar altýnda yaþam mücadelesi yunca et yiyemeyen veriyor. De- mülteci konumundaki Sri Lanka'da ise Bangladeþ'te Arakanlý Madambe, Oddamavadi, Puttalam, Jaff- kesimi hazýrlýðý içeri- Arakanlý mülteciler yardýmlarýný sürdüre- mülteciler için adak niz Feneri Derneði Müslümanlar için na, Eravur'da kesilen sindeyiz. için bu bölgeye insani ceðine inanýyorum. yardým ulaþtýrmanýn Þimdiden tüm baðýþlarýmýza teþekkür edi- adaklar 2.2 ihtiyaç Bildiðiniz gibi yaný sýra su kuyularý, sahibi, dul ve Kur'an Güneydoðu Asya ülkesi olan Myanmar'ýn mescit ve medreseler yoruz. Kurslarýnda hafýzlýk yapan yetim çocuða ulaþtýrýldý. Deniz Feneri Derneði Uluslararasý Ýliþkiler Sorumlusu Yavuz Ýnan, konuya iliþkin yaptýðý açýklamada þöyle dedi: "Derneðimiz adak, akika ve þükür kurbanlarýný yýl boyunca yurtiçinde ve yurtdýþýnda keserek binlerce yoksula yýl boyunca kurban sevinci yaþatýyor. 21 yýlýnda Bangladeþ, Çad, Fil- Deniz Feneri Derneði yurtiçinde ve yurtdýþýnda yardým faaliyetlerini sürdürüyor.

7 Ünlü modacý göreve hazýr Ünlü modacý hemþehrimiz Ahmet Özceyhan, "Kadim Anadolu Baþkenti Hattuþa dan Modern Çaðýn Baþkenti Ankara ya" sloganýyla Turizm Haftasý etkinlikleri öncesinde Ankara da siyasi partilere yapýlan ziyaretlerde sergilenen Hitit motifli kýyafetlerin kendilerine ait olmadýðýný söyledi. Geçtiðimiz günlerde konuyla ilgili bazý basýn-yayýn organlarýnda kendisiyle ilgili haberlerin yer aldýðýný dile getiren Ahmet Özceyhan, bunun yanlýþ bilgilendirmeden kaynaklandýðýný söyledi. Samsun'un yöresel otlarýný ve ot yemeklerini tanýtmak amacýyla Samsun Büyükþehir Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý ve Samsun Turizmciler Derneði ile birlikte düzenlenecek Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali 18 Nisan 215 cumartesi günü Sevgi Park Sevgi Cafe yanýnda yapýlacak. Festivalin amacý; Karadeniz'de doðanýn zenginliðinin, otlarýn çeþitliliðinin ve bu otlarla piþirilen yemeklerin tanýtýlarak hem unutulmamasýný hem de gelecek kuþaklara aktarýlabilmesi; saðlýklý ve doðal beslenmenin öneminin giderek arttýðý bu dönemde, otlarý tanýyýp bilenlerle, tanýmak isteyenlerin buluþmasýný saðlamak. Festival kapsamýnda Yöresel Ot Yemekleri Yarýþmasý ve En Çok Çeþit Yenilebilir Ot Toplama Yarýþmasý yapýlacak. Festivalde yarýþmaya katýlan yemeklerin tariflerinin bir kitapta toplanarak, gelecek kuþaklara kalýcý bir kaynak býrakýlabilmesi amaçlanmakta. Festivalde stant açmak isteyenler ve yarýþmaya katýlmak isteyenler için baþvurular baþladý. Stantlarda katýlýmcýlar yöresel otlarla yaptýklarý yemek çeþitlerini, doðadan topladýklarý otlarý ya da bahçelerinde yetiþen otlarý sergileyebilirler, evde yaptýklarý reçeller ve turþularla da katýlabilirler. Festival temasýna uygun el yapýmý farklý hediyelik eþyalar ya da sanatsal ürünlerle de stant açýlabilmekte. Festival için Çorum, Amasya, Tokat ve Dünyanýn en büyük medeniyetleri arasýnda yer alan Hititler in tanýtýlmasý noktasýnda daha önce Hitit motiflerinden esinlenerek Hitit Uyanýþý adlý koleksiyonu hazýrladýklarýný ve Roma da düzenlenen defiyle dünya ülkelerine tanýþtýrdýklarýný dile getiren Özceyhan, Hepimizin amacý, bu örnek medeniyeti tüm dünyaya tanýtmak. Hititlerin, ülkemizin ve Çorum un sahip olduðu tarihi ve kültürel deðerlerin tanýtýmý noktasýnda bugüne kadar olduðu gibi bundan sonrada ne gerekiyorsa yapmaya hazýrým (ÝHA) Yöresel Ot Yemekleri Festivali Festival Sevgi Park Sevgi Cafe yanýnda yapýlacak. Samsun'un 17 ilçesi, stant açmalarý ve yöresel ürünlerini tanýtmalarý için davet edildi. Hemþehri derneklerinin ve otellerin de festivale katýlmasý bekleniyor. Festivalde Yöresel Ot Yemekleri Yarýþmasý için hazýrlanacak olan yemeklerde kullanýlacak otlar; mendek, yazý pancarý, diken ucu (mevlicen), sakarca, kaldirik, pelpit, yaðlýca, ebegümeci, yaprak çeþitleri, höngül (turp otu), lahana, pazý, ýsýrgan, kýrçan, kuzu kulaðý, tere, kaz ayaðý, su teresi olarak sýnýrlandýrýlmýþtýr. Yarýþmaya bu otlarla yapýlan yöresel ev yemekleri, salatalar, börekler, pilavlar, dolmalar ve hamur iþleri çeþitleri ile katýlýnabilir. Festival alanýnda gün boyu sürecek fotoðraf sergisi, çeþitli etkinlikler ve gösteriler yapýlacak. Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali'nin hazýrlýklarý 'Ýçinde yaþadýðýn güzelliklerin farkýna var' sloganý ile baharý özlemle beklediðimiz þu günlerde hýzla devam ediyor.(ýha) Ýþaret diliyle KKKA eðitimi Halk Saðlýðý Müdürlüðü, Bulaþýcý Hastalýklar Kontrol Programlarý Þube Müdürlüðü organizasyonuyla, Merkez Özel Eðitim Meslek Lisesi öðrenci ve öðretmenlerine Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) hastalýðý ve keneyle mücadele konulu bir eðitim düzenlendi. KKKA hastalýðý eðitim çalýþmalarý kapsamýnda, Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Hastalýklar Þube Müdürü Dr. Hüseyin Moray ýn verdiði eðitim; Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü görevlisi Ýþaret Dili Tercümaný Ömer Albayrak tarafýndan iþaret diline çevrildi. Sessizlik, eðitime ENGEL olmadý Konuyu ilgiyle takip eden öðrencilerin eðitim sonunda Moray'a yönelttiði sorular, yine iþaret diline çevrilerek tek tek cevaplandýrýldý. Dr. Hüseyin Moray, Kýrým Kongo Ünlü modacý hemþehrimiz Ahmet Özceyhan KKKA hastalýðý ve keneyle mücadele konulu bir eðitim düzenlendi. Seminere Merkez Özel Eðitim Meslek Lisesi öðrenci ve öðretmenleri katýldý. Kanamalý Ateþi hastalýðýnýn ülkemiz açýsýndan önemli bir halk saðlýðý sorunu olduðunu bildirerek, aþýsý ve etkin bir tedavisi olmamasý nedeniyle hastalýðýn kontrolünde eðitim ve korunmanýn önemli olduðunun altýný çizdi. Moray, hastalýðýn bulaþma yollarý ve belirtileri konusunda açýklayýcý bilgiler verdi. Kent Kültürü Kültür Sohbetleri nde dönemi için programlanan ve ilki 2 Kasým 21 tarihinde gerçekleþtirilen Kültür Sohbetleri nin 12. yapýlacak. Metal Sanatçýsý Hasan Tuluk un konuþmacý olarak katýlacaðý Kent Kültürü konulu söyleþi, Nisan Cuma günü saat 19. da Hasan Paþa Yazma Eser Kütüphanesi'nde gerçekleþtirilecek. AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Ümit Yýldýrým ve Yönetim Kurulu Üyeleri AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti. AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Ümit Yýldýrým, Þubat ayýnda genel kurul sonrasý yönetim hakkýnda bilgiler vermek ve Uslu'nun tecrübelerinden yararlanmak istediklerini belirterek, "Bugün ayrýca AK Partimizin son grup toplantýsýna da katýldýk. Gençlere her zaman destek veriyor ve yön gösteriyorsunuz teþekkür ederiz" Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Uslu ise, þöyle dedi:"partinin istikrarlý bir biçimde belirlenen doðru istikametinde ilerlemesini saðlamak en çok da gençlerin görevidir. Çünkü genç olmak daha çok oportünist düþünmek yerine idealist düþünmeyi gerektirir. Bizim derdimiz sadece Türkiye deðil. Aleme nizam vermek, adaleti, sevgiyi-barýþý- kardeþliði hakim kýlmak gibi PERÞEMBE 2 NÝSAN Uslu dan partili gençlere tavsiye Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, Belediye Meclis Üyeleri Nevzat Kuzu, Ýbrahim Eken ile birlikte AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Ýlçede yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgiler veren Kargý Belediye Baþkaný Þen, hazýrladýklarý bazý projeleri bakanlýklara sunduklarýný, belirterek, Uslu'dan destek istedi. AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný yönetimi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti. Milletvekili Uslu ise, bakanlýklar nezdinde projelere uygunluk dahilinde gereken desteðin saðlanacaðýný belirterek, " Bu güne kadar ilçelerimizin bir derdimiz var" Yanlýþa yanlýþ doðruya doðru deyin. Sizin kaybedeceðiniz hiçbir þey yok, tam tersine sizin vereceðiniz katký var. Onu esirgemeyin. Halife Hz. Ömer'e " Seni kýlýcýmýzla doðrulturuz" diyen sahabenin cesareti ne ise o cesareti gösterin. Hak'tan ve hakikatten yana davranýn. Ýnanýn o zaman birçok þeyi düzeltmiþ olmanýn hem sevabýný hem de gururunu yaþamýþ olacaksýnýz. Çünkü siyaset hizmet etmek için iyi bir araç lakin siyaseti kendi ikbali, hevesleri, hesaplarý için kullanmak isteyenlerde olabilir. Onlarý da iyi tespit edip fýrsat vermememiz gerekir. Bu partinin saðlam idealleri, ölçüleri var. Bu idealler 1 yýllýk yürüyüþün tecrübelerinden damýtýlmýþ ilkelerdir. Birbirimizi Allah için sever ya da birbirimize Allah için karþý oluruz. Karþý olurken dahi þefkati elden býrakmayýn. Eleþtiri hakkýnýzý sonuna kadar kullanýn ama þefkatli bir eleþtiri her zaman katký saðlar. Böyle bir anlayýþla hareket edin." Kargý'ya destek sözü verdi öncelikli ihtiyaçlarýna destek ve katký vermeye çalýþtýk bundan sonrada desteklerimiz devam edecektir. TOKÝ projemiz, yeni çöp Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, Belediye Meclis Üyeleri, Milletvekili Uslu yu ziyaret etti. kamyonu, çöp konteynýrlarýmýz ile Ýller Bankasý'ndan hibe olarak aldýðýmýz içme suyu borularýmýz ilçemize hayýrlý olsun" Ýnönü Anadolu nun Z-Kütüphanesi törenle açýlacak Okullarda internet hizmeti sunan, içerisinde temel eserleri barýndýran kütüphane mekanlarý olarak tanýmlanan Z- Kütüphanelerin (Zenginleþtirilmiþ Kütüphane) bir örneði Çorum Ýnönü Anadolu Lisesi nde törenle hizmete açýlacak. Kuruluþ çalýþmalarý kýsa süre önce tamamlanan Ýnönü Anadolu Lisesi Z- Kütüphanesi bugün saat 1. da törenle açýlacak. Açýlýþa davetliler katýlacak. Zenginleþtirilmiþ Kütüphane nin bir örneði Çorum Ýnönü Anadolu Lisesi nde törenle hizmete açýlacak

8 8 PERÞEMBE 2 NÝSAN 215 Kanser Haftasý nda farkýndalýk vurgusu Kanserde erken teþhis hayat kurtarýr RECEP MEBET Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde, Kanser Haftasý nedeniyle program düzenlendi. Hastane yönetimi ile Çorum Onkoloji Hastalýklarý Yardýmlaþma ve Savaþ Derneði (ONKO-SAV) iþbirliðinde hazýrlanan programda kanser hastalýðýnýn belirtileri, türleri, teþhis ve tedavisi konularýnda bilgiler verildi. Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Olcay Ünal Hastane konferans salonunda gerçekleþen programa Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mete Dolapçý, Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ömer Sobacý, Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, Devlet Tiyatrosu Müdürü Ýbrahim Yýldýz, Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kýzýltepe, AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Melek Pehlivan, ONKO-SAV Baþkaný Olcay Ünal, saðlýk kurumlarý yöneticileri ve akademisyenler, hekimler, kanser hastalarý ve yakýnlarý katýldý. Saðlýk çalýþanlarýnýn da izlediði programýn sunuculuðunu Dudu Aydýn üstlendi. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý nýn okunmasýyla baþlayan programýn açýþ konuþmasýný ONKO-SAV Baþkaný Olcay Ünal yaptý. Dernek faaliyetleri hakkýnda bilgiler veren Olcay Ünal, den fazla kanser hastasýna imkanlarý doðrultusunda destek verdiklerini söyledi. Felsefemiz gülümsemek ve umudumuzu kaybetmemek. Bir haftalýðýna da olsa kanser hastalýðýnýn ve hastalarýnýn hatýrlanarak yararlý çalýþmalar yapýlmasýný arzu ediyoruz. Birgün hepimizin saðlýk konusunda desteðe ihtiyacýmýzýn olabileceðini asla unutmayalým diyen Ünal, Çorum halkýný onkoloji hastalarýna destek vermeye davet etti. Hasta yakýnlarýný temsilen Hülya Aydemir in de duygu ve düþüncelerini paylaþtýðý programda kürsüye gelen Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, Kanser Haftasý nedeniylye düzenlenen programýn amacýnýn farkýndalýk oluþturmak olduðunu vurguladý. Kanserin insan saðlýðýný ve yaþamýný olumsuz etkileyen bir hastalýk olduðunu hatýrlatan Sinan Zehir, tedavi sýrasýnda týbbi yaklaþýmýn yaný sýra moral ve motivasyonun da büyük önem taþýdýðýna dikkat çekti. Bu bilinçle hareket eden hekimleri en fazla mutlu eden þeyin hastalarýn yüzündeki gülümseme olduðunu anlatan Zehir, Kanser hem zor hem de acýmasýz. Ýþin püf noktasý olan sevgiyi ve gülümsemeyi Yunus Market te hediyeli alýþveriþ kampanyasý baþladý. Yunus Market ten hediyeli kampanya RECEP MEBET Yunus Marketler Zinciri tarafýndan düzenlenen hediyeli alýþveriþ kampanyasý dün baþladý. Kampanya hakkýnda açýklama yapan Yunus Market Bölge Müdürü Þahin Aðýr, 1 Nisan-19 Haziran 215 tarihleri arasýnda alýþveriþ yapacak müþterilerinden üne lüks Þahin Aðýr otomobil kazanma þansý sunacaklarýný söyledi. Yunus Marketler Zinciri nin 2. yýlý nedeniyle düzenlenen kampanyadan bahseden Þahin Aðýr, yapýlacak çekiliþ neticesinde ayrýca 1 kiþiye LED TV, 1 kiþiye tablet bilgisayar, 1 kiþiye akýllý cep telefonu olmak üzere toplam muhteþem hediye armaðan edeceklerini kaydetti. Kampanya çerçevesinde, belirtilen tarihler arasýnda tek seferde 75 TL lik alýþveriþ yapan her müþterilerine bir çekiliþ hakký tanýnacaðýný belirten Aðýr, Kasalardan verilecek katýlým kartýndaki þifreyi ad, soyad ve adres bilgilerini kýsa mesajla gönderen ya da internet sitemizdeki forma eksiksiz olarak giren herkes bu hediyeleri kazanma þansý yakalayacak Kampanyanýn tüm Yunus Market maðazalarýnda geçerli olduðunu dile getiren Aðýr, Çorum daki 6 ayrý maðazamýz ve Türkiye çapýndaki þubelerimizle müþterilerimizin hizmetindeyiz hatýrlatmasýnda bulundu. Çekiliþin 27 Haziran 215 tarihinde Ankara da yapýlacaðýný anlatan Aðýr, tüm Çorum halkýný kampanyaya katýlmaya davet etti. Dodurga HEM den Laçin e eðitim gezisi RECEP MEBET Dodurga Halk Eðitimi Merkezi bünyesinde açýlan Hasta ve Yaþlý Refakatçisi Kursu na katýlan kursiyerler için eðitim gezisi düzenlendi. ÝÞKUR iþbirliðinde düzenlenen kursa katýlan kursiyerler, eðitim gezisi kapsamýnda Laçin de faaliyet gösteren Özel Çorum Bakým Merkezi ni ziyaret etti. Dodurga HEM Müdürü Mustafa Yýldýz ve usta öðreticilerin de katýldýðý ziyarette bakým merkezinde kalan vatandaþlarla sohbet eden kursiyerler, bazý ikramlarda bulunarak bol bol dua aldýlar. Duygusal anlarýn yaþandýðý program RECEP MEBET Legrand Çorum bayisi Arma Elektrik A.Þ. tarafýndan düzenlenen elektrik ürünleri ve sistemleri konulu seminer düzenlendi. Anitta Otel de düzenlenen seminere Legrand Karadeniz Bölge Müdürü Ahmet Ýyice, Bölge Satýþ Sorumlusu Sinan Çelik, Alçak Gerilim Daðýtým ve Koruma Pazarý Satýþ Müdürü Cemgil Yelerçiftçi, Ürün Müdürü Gökhan Genç, Arma Elektrik yetkilileri, elektrik Kanser Haftasý nedeniyle, ONKO-SAV ve Hastane yönetimi iþbirliðinde program düzenlendi. Programda söz alan konuþmacýlar kanserde erken teþhisin önemini vurguladýlar. hiçbir zaman unutmayýn diye konuþtu. Programda sýrasýyla kürsüye gelen Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mete Dolapçý Meme Kanserleri, Prof. Dr. Tayfun Güngör Jinekolojik Kanserler, Yrd. Doç. Dr. Musa Zorlu Kolorektal Kanserler, Yrd. Doç. Dr. Musa Ekici Prostat ve Mesane Kanserleri, Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Kemik Tümörleri, Dr. Merih Kýzýl Çakar Hematolojik Kanserler, Týbbi Onkoloji Uzmaný Mustafa Solak Kanser Etyoloji konulu birer sunum yaptý. Yapýlan sunumlarda kanser hastalýðý türlerinin belirtilerine dikkat çekilerek erken teþhisin tedavi sürecindeki önemi vurgulandý. hakkýnda bilgi veren Mustafa Yýldýz, kursiyerlerin geliþimi ve sahadaki çalýþmalarýn incelenmesi açýsýndan faydalý bir etkinliðe imza attýklarýný söyledi. Engelli ve yaþlýlara profesyonel bakým hizmeti verebilebilmesi için, eðitimli bakým personeliyle çalýþmanýn þart olduðunu hatýrlatan Yýldýz, Sertifikalý bakým personellerinin istihdamýyla engelli ve yaþlýlarýn bedensel ruhsal tüm ihtiyaçlarý en iyi þekilde karþýlanýyor Dodurga HEM bünyesinde bu tür kurslarýn açýlmaya devam edeceðini dile getiren Yýldýz, organizasyonda emeði geçenlere teþekkür etti. Dodurga HEM Hasta ve Yaþlý Refakatçisi Kursu kursiyerleri Laçin de Bakým Merkezi ni ziyaret etti. Arma Elektrik ten seminer Legrand Elektrik ürünleri hakkýnda bilgiler verildi. Mustafa Yýldýz mühendisleri ve teknisyenleri ile bazý davetliler katýldý. Çorum Elektrikçiler ve Su Tesisatçýlarý Odasý Baþkaný Hikmet Göktepe nin de katýldýðý seminerde konuþan Eðitim Yöneticisi Süleyman Özdal, elektrik sistemleri ve ürünleri hakkýnda bilgiler verdi. Alçak gerilim ve koruma ürünleri, anahtar priz serileri, ofis çözümleri ve görüntülü konuþma sistemlerinin de tanýtýldýðý seminer yemek ikramýyla sona er- Arma Elektirik in evsahipliðindeki seminer Anitta Otel de yapýldý. Rektör ün babasý kalp ameliyat oldu EROL TAÞKAN Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn babasý Bahri Alkan, kalp ameliyatý oldu. Cuma günü kalp krizi geçiren Bahri Alkan, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü doktorlarý tarafýndan baþarýlý bir Bahri Alkan operasyonla ameliyat edildi. 5 saat süren ameliyatla 6 damarý deðiþtirilen Bahri Alkan ýn tedavisine, ameliyatýn ardýndan KVC Yoðun Bakým Ünitesi nde devam edildi. Baþarýlý bir ameliyat geçiren Alkan ý saðlýk durumunun iyi olduðu öðrenildi. Hakimiyet Bahri Alkan a geçmiþ olsun der, acil þifalar diler. Rektör Alkan dan kendi doktorlarýna sonsuz güven Haber Yorum-EROL TAÞKAN Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, babasýnýn kalp ameliyatý için kendi doktorlarýný tercih etti. Ýstese Türkiye'nin en ünlü hastaneleri baþta olmak üzere, yurt dýþýnda dahi babasýný ameliyat ettirebilme fýrsatý bulunan Rektör Alkan'ýn, kendi üniversitesinin doktorlarýný güveniyor olmasý, baþarý destanlarý yazarak bu milletin emrinde gece gündüz koþturan doktorlarýmýzýn mesleki kariyerlerinin üstünlüðünü göstermektedir. Rektör Alkan'ýn verdiði bu karar bana göre, hastanesini tercih etmeyen rektör olma kaygýsý taþýmaz, zira hiç bir kimse babasýnýn hayatýný sýrf üniversitesinin prestiji için riske atmaz. Eminim ki babasýnýn saðlýðý için hiç bir fedakarlýktan kaçýnmayacak hayýrlý bir evlat olan Rektör Alkan, babasýný emanet edecek kadar doktorlarýna güveniyor. Ben de bir kaç yakýnýný Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi KVC Bölümü'nde ameliyat ettirmiþ birisi olarak yakýndan þahidim ki, doktorlarýmýz mükemmel bir yaklaþým ve özveriyle hastalarý için pervane oluyor. Vaktiyle Ankara'da hastane kapýlarýnda merhum aðabeyimi ve babamý tedavi ettirebilmek için çektiðimiz çileyi unutmamýz mümkün deðil. Kapýmýza kadar gelen bu hizmetlere her kimler vesile olmuþsa, ömrümüzün sonuna kadar onlar için duacýyýz. Ben inanýyorum ki, kalp hastalýklarý için Ankara ya da baþka bir ile sevk edilme çilesinden kurtulan herkes de vesile olanlara duacýdýr. Millete hizmet ederek duasýna nail olanlarýn yüzü ak olsun, Allah onlarýn cümlesine ve sevdiklerine dert yüzü göstermesin. Deðerli hocam, inanýyorum ki aldýðýnýz bu dualar kýymetli babanýzýn saðlýðýna kavuþmasýnýn temeli olacaktýr. Ben deðerli babanýza geçmiþ olsun dileklerimi iletirken, bu memlekete verdiðiniz hizmetler ve hocalarýnýza olan güveniniz nedeniyle sizi yürekten kutluyorum. Paralel örgüt BBP lileri izlemiþ Çaðlayan ý da dinlemiþler RECEP MEBET Paralel Devlet Yapýlanmasý (PDY) adlý örgütün Büyük Birlik Partisi (BBP) nin önde gelen isimleri de dinlediði iddia edildi. Yeni VÝP dinlemede kimler var? baþlýklý köþeyazýsýnda dinleme skandalýndaki son geliþmeleri kaleme alan Yeni Þafak Gazetesi yazarý Abdülkadir Selvi, BBP Hasan Çaðlayan Çorum eski Milletvekili Hasan Çaðlayan ýn da dinlendiðini belirtti. Yasadýþý dinleme olaylarý hakkýnda devam eden davalara iliþkin geliþmeleri paylaþan Selvi, yazýsýnda, Merhum Muhsin Yazýcýoðlu nun vefatýndan tam 1 gün sonra fiþi Büyük Birlik Partisi ne takmýþlar. Hasan Çaðlayan, Yalçýn Topçu ve Mustafa Destici dinlenilmiþ ifadelerine yer verdi.

9 Kaleli Kýz Yurdu ndan Kutlu Doðum konferansý Peygamberimiz en güzel örnek PERÞEMBE 2 NÝSAN Kaleli Yükseköðrenim Kýz Öðrenci Yurdu, Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle program düzenledi. RECEP MEBET hayatýný insanlýðýn iki dünyada da kurtuluþa ermesi mücadele ederek geçiren Özel Kaleli Yükseköðrenim Kýz ÖðPeygamberimiz in getirdiði öðretiye renci Yurdu, Kutlu Doðum Haftasý nedesýmsýký sarýlabilmek, o aydýnlýk yolda niyle konferans ve Türk Tasavvuf Musýkisi ahlaklý karakterli bir insan olmaya konseri düzenledi. çalýþmak her inananýn ideali olmalý diye Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi konuþtu. Öðretim Üyesi Prof. Dr. Kaþif Hamdi Ýslâm tarihinden kesitler sunan Okur, Okur un konuþmacý olarak yer aldýðý konuþmasýnda ayrýca þu ifadelere yer verdi: Ýnsani Özellikleri ile Hz. Peygamber konulu konferans geçtiðimiz Cuma akþamý Yüce Rabbimiz insanlarla arasýndaki gerçekleþti. iletiþimi kurmakla görevlendirdiði son elçisine Enbiya Suresi nde, Biz seni ancak Kaleli Kýz Yurdu konferans salonunda bütün alemler, bütün insanlýk için bir düzenlenen programa Kaleli Þirketler GruProf. Dr. Kaþif Hamdi Okur rahmet olarak gönderdik þeklinde hitap bu Yönetim Kurulu Baþkaný, hayýrsever ediyor. Sevgili peygamberimizin insanlýða iþadamý Selahattin Kaleli ve ailesi, Best Oil Akaryakýt olan sevgisi, müminlere olan düþkünlüðü de Tevbe Daðýtým Þirketi Yöneticisi Av. Yakup Demir, Yurt Müsuresinde þöyle dile getiriliyor, Gerçek þu ki ey dürü Ýsmail Tuncel, bazý davetliler ve çok sayýda öðinsanlar size kendi içinizden bir elçi gelmiþtir. Sizin renci katýldý. öte dünyada çekmek zorunda kalabileceðiniz Müdür Yardýmcýsý Ýlker Sarý ve yurt çalýþanlarýsýkýntýdan ötürü kendini zihnen büyük bir yük altýnda nýn da izlediði programý Sibel Çalýþkan sundu. hisseden; size çok düþkün ve müminlere karþý þefkat Ýstiklâl Marþý nýn okunmasý ve Huzur Camii ve merhamet dolu bir elçi. Yine sevgili Müezzini Hasan Çakmak ýn Kuran-ý Kerim tilavetiyle peygamberimizin insanlarý inandýrmak için sarfettiði baþlayan programýn açýþ konuþmasýný Kaleli Kýz Yurolaðanüstü çaba Þuarâ Suresinde, Onlar mümin du Müdürü Ýsmail Tuncel yaptý. Günün anlam ve öneolmayacaklar diye adeta kendine kýyacaksýn minden bahseden Ýsmail Tuncel, tüm katýlýmcýlarýn ifadeleriyle yer alýyor. Bu yönüyle Mevlana son Kutlu Doðum Haftasý ný tebrik etti. peygamberi, Nur denizinde marifet gemisine kaptanlýk eden, vehim tufaný karþýsýnda insanlarý Öðrenci Temsilcisi Büþranur Karabulut ise yaptýkurtarmaya çalýþan ikinci Nûh olarak niteliyor. ðý konuþmada üniversite öðrencilerine sunduðu imkanlar nedeniyle hayýrsever iþadamý Selahattin KaleCenabý Hakk ýn son elçisi Mekke'de on yýl li ye teþekkür etti. boyunca insanlarý Allah'ýn emirlerine uymaya, onun son mesajýna inanmaya çaðýrdý. Bu süre içerisinde Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðrencisi istihza, alay, hakaret, tartaklanma gibi envai çeþit Kübra Ulusoy un okuduðu Sevgili Peygamberim sýkýntýlara maruz kaldý. Son aþamada kendisine inanan adlý þiirin ardýndan kürsüye gelen Prof. Dr. Kaþif bir avuç insanla beraber Mekke'nin kenar Hamdi Okur, Hz. Peygamber in insani vasýflarýndan mahallelerinden birinde üç yýl açlýk ve sefalet bahsetti. içerisinde kuþatma altýnda tutuldu. Bu arada önce Ýlgiyle izlenen program, þef Halil Özçelebi yönekendisini küçüklüðünden beri bir baba þefkati ile timindeki Türk Tasavvuf Musýkisi konseri ile sona erseven ve koruyan, üzerine kol kanat geren amcasý Ebu di. Talib'i, ardýndan da mutluluklarý ve hüzünleri Programýn ardýndan Kaþif Hamdi Okur ve Halil beraberce paylaþtýðý kendisine her zaman destek olan Özçelebi ile Karakeçili Camii emekli Ýmam Hatibi hayat arkadaþý Hz. Hatice'yi kaybetti. Bütün bunlar Fikrettin Çýplak öncülüðündeki koro üyelerine ve Kaazmini kýrmadý. Yanýna evlatlýðý Zeyd'i alarak bir leli Kýz Yurdu fakülte ve yüksek okul temsilcileri ümit ýþýðý yakalayabilmek amacýyla Taif'e gitti. Merve Bolat, Tuðba Hatipoðlu, Elif Kocatürk, Hedefi Taifliler i ikna ederek Mekke'de bulamadýðý Damlanur Þenel ve Büþranur Karabulut a çiçek desteði burada temin edebilmekti. Gel gör ki Taifliler ona inanmadýklarý gibi, alay ettiler, hatta ayak takýmýný kýþkýrtarak taþa tutturdular. Evlatlýðý Zeyd kendisini atýlan taþlara siper ederek sevgili Peygamberimiz i korumaya çalýþýyordu. Kendilerini güç bela peþlerindeki serseri güruhundan kurtararak kan revan içerisinde o yakýnlarda bulunan Utbe b. Rebia'nýn baðýna sýðýndýlar. Rasulullah bir asmanýn altýna oturdu. Bir müddet dinlendikten sonra gökyüzüne baktý ve dua etti: Ýlahi, kuvvetimin zaafa uðradýðýný, çaresiz kaldýðýmý, halk nazarýnda hor görüldüðümü ancak sana arz ederim, ancak sana þikayet ederim. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Herkesin hor görüp dalýna bindiði biçarelerin rabbi sensin. Ýlahi! huysuz yüzsüz bir düþmanýn eline beni düþürmeyecek, hatta hayatýmýn dizginlerini akrabadan Öðrenci temsilcilerine çiçek verildi. bir dosta bile býrakmayacak kadar beni esirgersin. takdim edildi. Ýlahi! gazabýna uðramadýysam çektiðim mihnetlere TUNCEL: PEYGAMBERÝMÝZ HEP belalara aldýrmam. Fakat senin koruman bunlarý ÜMÝTVAR OLDU göstermeyecek kadar geniþtir. Akabinde de kendisini taþa tutan serseri güruhu için dua etti. Yüce Allah'tan Kaleli Yükseköðrenim Kýz Öðrenci Yurdu Müonlarýn soyundan yalnýz Allah'a ibadet eden, ona hiç dürü Ýsmail Tuncel, Ýslâm dini peygamberi Hz. bir þeyi ortak koþmayan bir nesil çýkartmasýný niyaz Muhammed (S.A.V.) in örnek insani vasýflarýyla her etti. En sýkýntýlý zamanýnda gördüðü bunca eziyete zaman ümitvar olduðunu söyledi. raðmen âlîcenablýðýný göstermiþ, kendisini Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle düzenlenen taþlayanlarýn ýslahýný istemek suretiyle alemlere programýn açýþ konuþmasýný yapan Yurt Müdürü Ýsrahmet olduðunu ortaya koymuþtur. Ayný þekilde mail Tuncel, Günümüz insanlarýnýn, Hz. Muhammed Uhud savaþý sýrasýnda diþleri kýrýlmýþ, miðferinin (S.A.V.) in hayatýný tanýmaya ve anlamaya her zahalkasý yanaðýna batmýþ yüzü kan içerisinde kalmýþtý. mankinden daha çok ihtiyacý var tespitinde bulundu. Kendisine müþriklere beddua etmesi teklif edildi. Ayet ve hadislerden örnekler veren Tuncel, Cevabý þöyle oldu. Hayýr, ben lanetçi olarak Rasul-i Ekrem Efendimiz, Cenab-ý Hak tarafýndan gönderilmedim. Ben ancak insanlarý Hakka davet kendisine bahþedilen þefkat, merhamet ve sevgi dolu etmek için ve rahmet olarak gönderildim. Rabbim sen yüreðiyle insanlýk âlemi için hep ümitvar oldu. kavmime doðruyu göster çünkü onlar bilmiyorlar. Kendisine zulmeden insanlara bile lanet etmedi, 2 yýllýk risalet hayatýný insanlýðýn iki dünyada onlarýn helaki için beddua etmesi teklif edildiðinde da kurtuluþa ermesi mücadele ederek geçiren sevgili her defasýnda þu cevabý verdi; Hayýr, ben lanet Peygamberimizin getirdiði öðretiye sýmsýký okumak için deðil, âlemlere rahmet olmak için sarýlabilmek, o aydýnlýk yolda ahlaklý karakterli bir gönderildim. Ýnsanlara karþý böylesine bir þefkat ve insan olmaya çalýþmak her inananýn ideali olmalý. merhamet sahibi olan sevgili Peygamberimiz, can Ýnsanlýðýn tüm yüce deðerlerini borçlu olduðu o taþýyan hayvanlara karþý da ayný duygulara sahipti en büyük insana salat ve selam olsun. Süleyman Çelebi merhumun, Ümmetin olduðumuz devlet yeter OKUR: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. / Hizmetin kýldýðýmýz izzet yeter beytiyle dile PEYGAMBER getirdiði gibi onun ümmetinden olmak en büyük Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim mutluluk, onun hizmetinde bulunabilmek en büyük Üyesi Prof. Dr. Kaþif Hamdi Okur, Sevgili þeref. Peygamberimiz in ümmetinden olmak en büyük mutluluk, onun hizmetinde bulunabilmek en büyük þeref Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle Kaleli Yükseköðrenim Kýz Öðrenci Yurdu tarafýndan düzenlenen Ýnsani Özellikleri ile Hz. Peygamber konulu konferansta konuþan Prof. Dr. Kaþif Hamdi Okur, ayet ve hadislerden örnekler verdi. Ýnsanlýk için en güzel örneðin Hz. Peygamber olduðunu vurgulayan Okur, 2 yýllýk risalet Program sonunda konuþmacý ve koro üyelerine plaket ve çiçek takdim edildi. Dahi Akademi den kütüphane ziyareti RECEP MEBET Dahi Akademi Etüt Merkezi öðrencileri, Kütüphane Haftasý ný kutladý. Kutlama programý dahilinde Hasanpaþa Halk Kütüphanesi ni ziyaret eden öðrenciler, sunulan hizmetler hakkýnda bilgi aldýlar. Bazý öðretmenlerin de Öðrenciler, Hasanpaþa Halk Kütüphanesi ni ziyaret ederek kitap okudular. hazýr bulunduðu etkinlik hakkýnda kütüphanemizde okuma salonlarý, internet açýklama yapan Dahi Akademi Etüt Merkezi eriþimi, rehberlik ve danýþma birimleri yer alýyor. Müdürü Ayþenur Acar, Öðrencilerimize okuma 196 yýlýndan beri hizmet veren kütüphanemiz, alýþkanlýðý kazandýrýlmak ve kitap sevgisini her yaþtan okura ücretsiz olarak hizmet veriyor artýrmak amacýyla böyle bir etkinlik düzenledik diye konuþtular. Açýklamalarýn ardýndan kütüphanede kitap Hasanpaþa Halk Kütüphanesi hakkýnda bilgi okuyan Dahi Akademi Etüt Merkezi öðrencileri, veren yetkililer ise, bin kitabýn bulunduðu ziyaret anýsýna fotoðraf çektirdiler. Dahi Akademi Etüt Merkezi öðrencileri, Kütüphane Haftasý ný kutladý. Sanayi esnafýna duyuru RECEP MEBET kýsmýnda yer alan alanýn bazý kýsýmlarýnýn tesfiye edildikten sonra Çorum Sanayi Sitesi Yapý sanayi esnafýna tahsis edileceði Kooperatifi Baþkanlýðý tarafýndan belirtildi. yayýmlanan duyuruda sanayi esnafýna yönelik bazý uyarýlarda bulunuldu. Sanayi Sitesi içinde ana cadde ve sokaklarý iþgal eden imalat sanayicileri Kooperatif Baþkaný Hýdýr Balaban ve tamircilere tahsis edilmesi öngörülen imzasýyla yapýlan açýklamada, atýk alan hakkýnda yetkili mercinin Belediye motor yaðlarýnýn geri dönüþümü ve Kooperatif yönetimi olduðunun konusunda oto tamircileri ve yaðcýlarýna vurgulandýðý açýklamada, düzenlemenin yönelik bazý hatýrlatmalar yapýldý. amacýnýn temizlik çalýþmalarýný Atýk yaðlarýn toplanmasý iþinin engelleyen ve görüntü kirliliði oluþturan kanuni düzenlemelerle Petrol Sanayi atýl malzemelerin kaldýrýlmasý olduðu Derneði (PETDER) ne verildiðini ifade edildi. Hýdýr Balaban belirten Hýdýr Balaban, Sanayi esnafýmýz atýk yaðlarýný bir kapta toplayarak teslim almaya gelen PETDER üyelerine kimlik sormak kaydýyla vermeleri gerekiyor. Bu husus hem çevre temizliði hem de doðanýn korunmasý açýsýndan büyük önem taþýyor Balaban, konuyla ilgili detaylý bilginin Sanayi Sitesi Yapý Kooperatifi nden edinilebileceðini sözlerine ekledi. Açýklamada ayrýca Çorum Sanayi Sitesi Yapý Kooperatifi Baþkanlýðý, esnafa yönelik duyuru yaptý. Sanayi Sitesi nin güney

10 1 PERÞEMBE 2 NÝSAN 215 Þehit Savcý üzerinden hükümete yüklendi Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, den bahisle tebrik eden Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ý anlamakta ise millet olarak güçlük çekmekteyiz. Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Selim Kiraz a yapýlan hain saldýrýyý kýnadý. Çetin, Ülkemizin en büyük adliye binasýnda Bu olayda akýtýlan kan Türk milletinin, Türk adaletinin kanýdýr. Teröristlerle masaya oturduklarýný söyleyenle- bir cumhuriyet savcýmýzýn dahi can güvenliðini saðlayamayan emniyet ve istihbarat teþkilatlarýmýzýn durumu aslýnda rin de ayný þekilde elleri bu kana bulamýþtýr. Zira terör örgütlerinin isimlerinin nezdimizde hiçbir önemi bulunma- devletimizin düþürülmüþ olduðu acziyetin en büyük delilidir. maktadýr. Terör örgütünün eylem planlarýný öngöremeyen, adliye koridorlarýna taþýnan örgüt bayraklarýný ve silahlarý tespit Türk milleti adliyede savcýmýzý, gönderimizde bayraðýmýzý, üniversitelerde Fýrat ýmýzý, Süleyman Þah türbe- edemeyen istihbarat birimleri acaba ne için çalýþmaktadýr? diye soran Çetin, açýklamasýnda, Adliye binasýndaki odasýnda cumhuriyet savcýsýný koruyamayan devletin sokaktaki cek, demokratik hesabý 7 Haziran'da mutlaka soracaktýr. sinde vatan topraðýmýzý koruyamayan AKP'yi affetmeye- vatandaþýn can güvenliðini nasýl saðlayacaðý sorusu ise vatandaþýmýzýn aklýndadýr. Av. Bekir Çetin Savcý Mehmet Selim Kiraz'a Cenab-ý Allah'tan rahmet; ai- Görevi baþýndayken hainlerin saldýrýsýyla þehit düþen Cumhuriyet savcýmýzýn þehit olduðu bir olayda operasyonu gerçekleþtiren polisleri baþarýlý bir operasyon gerçekleþtirdiklerin- ifadelerine yer lesine ve hukuk camiasýna sabýr ve baþsaðlýðý diliyorum. verdi. MHP ye teveccüh artýyor Selim Bilge YÜKSEL BASAR Milliyetçi Hardeket Partisi Çorum Milletvekili Aday Adayý iþadamý Selim Bilge, partisine halkýn teveccühünün giderek arttýðýný söyledi. Osmancýklý Yýlmaz Pirinçci ile birlikte Hakimiyet e nezaket ziyaretinde bulunan Bilge, yeni dönemde MHP ye çok fazla teveccüh olduðunu, partisinin 7 Haziran seçimlerinde birinci çýkacaðýný ifade etti. MHP li adaylar TSO da Milliyetçi Hardeket Partisi Çorum Milletvekili Aday Adayý Selim Bilge ile Yýlmaz Pirinçci, Hakimiyet e nezaket ziyaretinde bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Aday Adaylarý Ýþ Adamý Selim Bilge ve Ahmet Ertekin, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret ederek çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdiler. TSO dan yapýlan açýklamaya göre, ziyarette açýklamalarda bulunan Milletvekili Aday Adayý Selim Bilge, Çorum'u TBMM'de temsil ederek, Çorum'un en iyi hizmeti almasý için çalýþacaðýný vurguladý. MHP'nin; ülkenin birliðinin ve dirliðinin tek dayanaðý olduðunu ifade eden Bilge, "Bize düþen parçalamak deðildir. Bize düþen toplumu birleþtirmek, insanlarýmýzýn helal yoldan evlerine nafakalarýný götürmelerini saðlamak için çalýþmaktýr. Bugün Türkiye'nin çevresi ateþ çemberidir. MHP mensuplarýna düþen bu karanlýk çemberi kýrmak bu ülkenin talihini deðiþtirmektir. Ýþ yine baþa düþmüþtür. Bu ülkenin kara sevdalýlarý olarak bir kere daha çarýklarý giydik ve safýmýzý belli ettik" diye konuþtu. Bugüne kadar partinin gerek taþra, gerekse merkezi yönetiminde birçok kademede görev alan Selim Bilge, diðer milletvekili adaylarýna da baþarýlar diledi. MHP'nin eski Çorum Ýl Baþkanlarýndan Milletvekili Aday Adayý Ahmet Ertekin de, "Ülkemizin ve insanlarýmýzýn içinde bulunduðu karamsar tablonun ortadan kalkmasý için tek çare ve kurtuluþ reçetesi MHP iktidarý ve Ülkücü kadrolardýr." Çorum'dan MHP'nin milletvekili çýkaramayýþýna son vermek için aday adayý olduðunu dile getiren Ertekin, "Doðduðum, doyduðum, yaþamýmý sürdürdüðüm, havasýný soluduðum, deðiþik alanlarda ve zamanlarda hizmet verdiðim; dostluðu, huzuru gördüðüm ama iyi temsil edilmediðinden emin olduðum Çorum'umuza hizmet etmek amacýyla önümüzdeki genel seçimlerde mensubu olmaktan gurur duyduðum Milliyetçi Hareket Parti'sinden Milletvekili Aday Adayý oldum" diye konuþtu. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, milletvekili aday adaylarýna seçim çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Prof. Dr. Arif Ersoy, ÇESOB u ziyaret etti. Emeklilerden artýk %15 kesilmeyecek AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Prof. Dr. Arif Ersoy, esnaf ve sanatkar emeklilerini yakýndan ilgilendiren Sosyal Güvenlik Destek Primi oranýnýn düþürüleceðini söyledi. Arif Ersoy, beraberinde bazý partililerle birlikte ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ý makamýnda ziyaret ederek, bir süre görüþtü. Ziyarette bütün çalýþan emeklileri memnun edecek olan Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisinin indirilmesini deðerlendiren Prof. Dr. Arif Ersoy, "Bu kesinti çalýþmak zorunda olan emekli esnaf ve sanatkarýmýza zor geliyordu. Þimdi yüzde 15 olan kesinti oraný yüzde 1' a indirilecek. Borcu olduðu için saðlýk hizmetinden yararlanamayan 1 milyon 5 bin Bað-Kurlunun 12 aydan fazla borcunun dondurulacaðýný da belirten Ersoy, böylece Bað-Kurluya saðlýk hizmetinin önünün açýlacaðýný ifade etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþkan Yalçýn Kýlýç ise, Arif Ersoy'a milletvekilliði yolunda baþarýlar dileyerek, "Yolunuz açýk olsun" Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Aday Adaylarý Ýþ Adamý Selim Bilge ve Ahmet Ertekin, TSO yu ziyaret etti. MHP Osmancýk Teþkilâtý dualarla açýldý Anak tan STK ziyareti Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Milletvekili Aday Adayý Ahmet Anak, Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn demokratik toplumlarýn vazgeçilmezi olduðunu, farklý fikirlerin her zaman en iyi fikirleri ortaya çýkardýðýný ve bu sürecin en olumlu sonuç verdiði platformun STK'lar olduðunu söyledi. Anak, STK ziyaretleri kapsamýnda Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'i makamýnda ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda konuþan Anak, STK'larý ayný zamanda bir danýþma kurulu olarak gördüðünü ve daima iþ birliði içinde olacaklarýný dile getirdi. Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin de ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Anak'a çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. TÝCARET BORSASI'NI DA ZÝYARET ETTÝ MHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Ahmet Anak, daha sonra Ticaret Borsasý'ný ziyaret ederek Borsa Baþkaný Ali Bektaþ ile bir süre görüþtü. Milliyetçi Hareket Partisinin genel politikasýnda sivil toplum kuruluþlarýnýn önemli bir yeri olduðunu, STK'larýn fikirlerine önem verdiðini dile getiren Ahmet Anak, parti özelinde sivil toplum kuruluþlarýnýn fikirlerinin deðerli olduðunu belirtti. Anak, sadece aday adaylýðý veya adaylýk sürecinde deðil milletvekili olmasý halinde de sivil toplum kuruluþlarý ile sürekli irtibat halinde olacaðýný söyledi. MHP Osmancýk Teþkilat Binasý dualarla açýldý. MHP Osmancýk Teþkilat Binasý dualarla açýldý. Ulucamii Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Kýzýlay Meydaný nda düzenlenen açýlýþa MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan, Osmancýk Ýlçe Baþkaný Erdinç Yiðit, MHP Milletvekili Aday adaylarý ile teþkilat yöneticileri katýldý. MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, Osmancýk'ýn Türk Bayraðý ile hilalli bayraðý þerefli bir þekilde burçlarýnda dalgalandýracak bir ilçe olduðunu belirterek, MHP teþkilatlarý ve MHPMilletvekili aday adaylarý birlik ve beraberlik içinde çalýþýyor. Bu eseri meydana getiren MHP Osmancýk Ýlçe Baþkaný Erdinç Yiðit ile emeði geçen herkese teþekkür ederek, hayýrlý olsun Toplu halde yapýlan duanýn ardýndan MHPOsmancýk Ýlçe Teþkilat Binasý nýn açýlýþ kurdelasýný MHPÝl Baþkaný Av. Bekir Çetin ile smancýk Ýlçe Baþkaný Erdinç Yiðit kesti. Parti binasýnda genel bir deðerlendirme yapan MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, partisinin tek vücut olarak seçimlere hazýr olduðunu belirterek, MHP olarak bizler genel seçimlere büyük bir inanç, büyük bir azim, büyük bir kararlýlýkla çalýþmaya devam ediyoruz. Bizim birliðimiz ver beraberliðimiz ne 7 Nisan'a ne de 7 Haziran'a kadardýr. yýllýk bir davanýn mensuplarý olarak birlik ve beraberlik içinde çalýþmaya devam edeceðiz. Tekrar ediyorum Erdinç Baþkan ve yönetim kurulu ile dava arkadaþlarýna ve emeði geçen herkese böyle güzel bir eseri meydana getirdikleri için teþekkür ediyorum. Her zaman söylüyorum Osmancýk ilçesi bizim köklerimizin olduðu kýlcallarýmýzýn bulunduðu bir þehir. MHP Osmancýk Ýlçe Baþkaný Erdinç Yiðit ise, "Bizim çalýþmalarýmýz ne 7 Nisan'a ne de 7 Haziran'dýr daha nice yýllardýr. MHP il ve ilçe olarak çalýþmalarýmýzý aralýksýz sürdüreceðiz ve þanlý sancaðýmýzý dalgalandýrmaya devam edeceðiz"diye konuþtu.. MHP Osmancýk Kadýn Kollarý yöneticileri MHP Milletvekili aday adayý Av. Aybüke Topçubaþý Ekici'ye yoðun ilgi gösterdi. Partili kadýnlar Av. Aybüke Topçubaþý Ekici ile fotoðraf çektirdi. (Osmancýk) MHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Ahmet Anak, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'i ziyaret etti. Arif Ersoy, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Ticaret Borsasý ný ziyaret etti. Ticaret Borsasý na ziyaret AK Parti Çorum milletvekili aday adayý Prof. Dr. Arif Ersoy, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Ticaret Borsasý ný ziyaret etti. Çorum Ticaret Borsasý ný yakýndan takip ettiðini dile getiren Prof. Dr. Arif Ersoy, borsa kompleksinin Çorum için son derece önemli bir yatýrým olduðunu belirterek, emeði geçenlere teþekkür etti. Her geçen gün büyüyerek geliþen Çorum Ticaret Borsasý nýn borsalar arasýnda önemli bir yere sahip olduðunu dile getiren Ersoy, Güzel çalýþmalarýndan dolayý borsa yönetimini Müftü den Bektaþ a Çorum Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Ticaret Borsasý ný ziyaret etti. Müftü Aþýk, ziyarette Türkiye Diyanet Vakfý ve Ýl Müftülüðü nün ortaklaþa düzenlediði Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek yarýþmalar ve vatandaþlara daðýtýlacak olan Hz. Peygamber ve Birlikte Yaþama Hukuku adlý kitabýn tebrik ediyorum. Belediye Baþkanlýðým döneminde de Ali Bey ile yýl birlikte görev yaptýk. Ýnþallah bundan sonra da yine Çorum a hizmet anlamýnda yol arkadaþlýðýmýz devam eder Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Borsa Baþkaný Ali Bektaþ ise, Bu memlekete 8 yýl Belediye Baþkaný olarak hizmet verdiniz, yýl da Belediye Meclisinde birlikte çalýþtýk. Çorum a yaptýðýnýz hizmetleri hepimiz biliyoruz. Çorum u ve sorunlarýný çok iyi biliyorsunuz. Çýktýðýnýz yolda baþarýlar diliyorum diye konuþtu.(ýha) Çorum Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Ticaret Borsasý ný ziyaret etti. basýlmasýna katký saðlamasýndan Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ a teþekkür etti. Müftü Aþýk, ziyaret sonunda Çorum Ticaret Borsasý adýna yönetim kurulu baþkaný Ali Bektaþ a, Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez imzalý teþekkür mektubunu takdim etti.(ýha)

11 PERÞEMBE 2 NÝSAN :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý 1 CEMÂZÝL - ÂHIR : 16 Hicri Þemsi:19 Rûmi:2 Mart 11 Kasým: NÝSAN Allahü teâlâdan âfiyet isteyiniz! Belâ istemeyiniz! (Hadis-i Þerif) ÖÐLE ÝKÝNDÝ Kahramanlar geçidi Yeryüzü nice kahramanlara þahit oldu. Önce Peygamberler çekti bu çileyi. Ýlk kahramanlar onlar idi. Arkasýndan bir bir gelmeðe baþladý kahramanlar Hayatlarýný hep hakir gördüler. Þehitler, gaziler ve hakikat kahramanlarý. Bir hayat boyu idealleri için candan ve canandan geçen nicelerini gördük. Bir anda ölüp þehit olmak kolaydýr. Ama bir ömür boyu çile ve her kahra buyun eðip mücadele etmek gerçekten zordur. AKÞAM YATSI Van'ýn kurtuluþu (1918) - Nesliþah Sultan vefât etti (212) - Çiçeklerin açma ve bülbüllerin ötme zamaný Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Hayat böyle bir alanýn uygulandýðý yerdir. Medine de bir gece vakti bir þayia duyuldu. Cesur atlýlar hemen harekete geçerek olayý tahkiki için yola çýktýlar. Baktýlar ki bir zat geliyor. Ancak kendilerine yaklaþýnca anladýlar iki cihan serveri (asm). Haber verdi: "Bir þey yoktur" Herkesten önce gitmiþ ve tahkik edip dönmüþtü. Harbin en dehþetli anýnda Sahabe-i Kiram (ra) O nun (asm)ýn arkasýna sýðýnýyorlardý ve Mehmet Akif Ersoy asýrlar sonrasýnda þöyle haykýrýyordu: "Þehamet dini, gayret dini ancak Müslümanlýktýr. Hakiki Müslümanlýk en büyük kahramanlýktýr." Faruk Nafiz Çamlýbel buna þunlarý ekledi: "Gövdeler varsa gönüllerden alýr cevherini, Yürek olmazsa bilekler çekemez hançerini, Kahramansýz yaþamak kahrýný mahkumdurlar, kaybeden zümreler Allahýný, Peygamberini" ve Napolyon þöyle seslenir: "Savaþýrken ölenleri kahraman yapan, ölümleri deðil, ölümlerinin sebepleridir" Buna Cenap Þehabettin þunu ekledi: "Güç olan kahramanca ölmek deðil, kahramanca yaþamaktýr." Söz ile kahramanlýk olmuyor. Hayat ile bunu ispat etmek kahramanlýktýr. Hakikat kahramanlarý ve Dünyaya meydan okuyanlar. Günümüzün kahramanlýðý iþte budur. Daima kendisini kusurlu bilmek, muhalifini tezyif etmemek. En civanmert kardeþ olmak. Bunlar hayatta yaþanan þeylerdir.hikaye deðil. Þöyle söylemiþti Bediüzzaman: "Ben kendi elemlerime tahammül ettim, ama alemi Ýslam'a indirilen darbelerin en evvel kalbime indirildiðini hissettim." Zaman iþte böyle baþkalaþtý ve zamanýn sultana þu sözü asrýn simasýna söyledi: "Bu zaman Ýslamiyet fedaisi olmak zamanýdýr" Her yiðit aynaya baktýðý zaman kendisinin derecesini bir anda anlayabilir. Biz neyin ve kimin kahramanlarýyýz? Elektrikler kesilince Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Nefis ve merhaleleri 1 Mart 215 tarihinde Türkiye genelinde gündüz 8-1 saat elektrik kesintisi oldu. Belki de bu tür geniþ kapsamlý elektrik kesintisi ilk defa oldu. Evden çocuklar iki de bir arýyor. 'Baba bir arasan da ne zaman gelecekmiþ öðreniversen. Ders çalýþacaðýz. 'Ýyi çalýþýn' diyorum. Ýnternet çalýþmýyor. Bugün de kitaptan çalýþýn. Ýnternetten çalýþmamýz lazým. O zaman boþ verin bugün de çalýþmayýn. Yatýn Ne olur bir ara Arýza numarasýný bilmiyorlar. Daha doðrusu herkes gibi bizimkiler de acil numaralarý öðrenmeye gerek duymuyorlar. Taki ihtiyaç oluncaya kadar. Arýza hattý 186 No 'lu numarayý arayýp sorun diyorum. Biliyorum ki böyle durumlarda o numarayý da kolay kolay düþüremezler. Biraz sonra kýzarak geri arýyorlar. Arýyoruz arýyoruz açan yok Dedim, siz aramaya devam edin Ben bu tür olaylarý olasý afetlerle iliþkilendirebilmek adýna bir fýrsat olarak görüyorum. Deðerli dostlar, bizim gibi köyden gelmiþ ve ellisine merdiven dayamýþ olanlar ay ýþýðýnda sokakta oturmayý, ocakta yanan çýra aydýnlýðýnda sohbet etmeyi, tablanýn üzerine konan ve kardeþler arasýnda kendi tarafýna çekilen, anne-baba kardeþime bir þey söyle diye þikâyet edilen gaz lambasýnýn gölgesinde ders çalýþmayý çok iyi bilirler. Dolaysýyla bu tür kýsa vadeli elektrik kesilmelerini de pek abartmazlar. Allah büyüðünden saklasýn ve ipin ucunu düþmanýn eline vermesin derler. Akþam farklý televizyon kanallarýnda haberleri hayretle dinliyorum. O kadar abartý var ki, Allah muhafaza sanki kýyamet kopacak (Bu arada gerçekten maðdur olan vatandaþlarýmýzý anlayýþla karþýlýyorum.) Çok bekledim. Acaba bir kanal çýkarda bu elektrik kesintisinden geleceðe dair ne dersler çýkarabilir miyiz? diye haber yapar mý diye ama nafile Toplum gerçekten çok deðiþti. Özellikle yeni nesilde sabýr denen unsur, güneþin altýnda buzun eridiði gibi birden eriyor. Bunun en bariz örneðini trafikte yaþýyoruz. Direksiyon baþýndaki 2-25 yaþýndaki delikanlý, karþýya geçmeye çalýþan yaþlý amcaya öncelik vermeyi býrak, birde utanmadan dedesi yaþýndaki vatandaþa el kol hareketi yaparak hakaret edebiliyor. Acaba nerede hata yapýyoruz? Ailede mi, okulda mý, yoksa toplumda mý? Bu baþlý baþýna bir araþtýrma konusu olmalý diye düþünüyorum yýlýnda bizim köye elektrik gelince bayram havasýnda karþýlanmýþtý. O zamana kadar gündüzünden çýrasýný hazýrlayan veya yedeðinde daima gazyaðýný-gaz lambasýný saklayan vatandaþlar elektriðe kavuþunca bir daha ihtiyaç olmayacak diye kaldýrýp attý. Sonra elektrikler gidince köyden Karabaðça lakaplý rahmetli Mehmet amcamýz kendine has üslubuyla ''La yiðenim, biz bi daha bu elektrikler gitmez biliyoduk. Onun için ne çýra hazýrladýk ne de gaz lambasý. Gece karanlýkta kaldýk ya. Bi daha yedekte bulundurmadan durur muyum hiç'' diye anlatmýþtý. '' Hastalýklar arada / Tehlikeli deðilse yararlý / Hasta olmamýþ kimse / Hiç halden anlar mý? '' Yukarýdaki þiirde ifade edildiði gibi, sanayi sektörü, hastaneler vs. hayati önem taþýyan alanlarý muaf tutarak elektrik, su kesintisinin yýlda bir iki defa olmasýnýn olasý depremlere hazýrlýk açýsýndan faydalý olduðu kanaatindeyim. Bu duruma bir nevi resen yapýlmýþ tatbikat diyorum. Tatbikatlarda eksik aranmak yerine eksikler acilen giderilmeli. Bireyler, okullar, kurumlar, kuruluþlar bundan gerekli dersi almalý. Alternatif enerji imkânlarý araþtýrýlmalý. Allah korusun depremlerde, savaþlarda günlerce, aylarca farklý sýkýntýlarýn yaþanabileceði hesap edilmeli. Okullarda çalýþmayan ýþýldaklarýn olduðunu, kurumlarda devre dýþý jeneratörlerin bulunduðunu görüyoruz, duyuyoruz. Arabasýnda, evinde el feneri bulunmayanlar umarým sabah ilk iþ olarak onu temin etmeye çalýþýrlar. Metro'da telefon ýþýðýnda yürümeye çalýþanlar, asansörde karanlýkta dakikalarca kalanlar, çantasýna mini el lambasý koyarlar. Asansör kapýsýnýn anahtarýnýn yerini bilmeyenler acilen öðrenirler. ''Yaðmurlu havada gülenle-aðlayan belli olmaz'' sözünden hareketle bu durumlarda kurumlarda güvenlik için ekstra tedbirlerin alýnmasý masaya yatýrýlýr. Sokakta ve basýnda çýkabilecek yalan yanlýþ haberlerin kaosa sebep olabileceði hesap edilerek toplum eðitilir. Ýletiþiminde çökeceði hesap edilerek H-U-K-Ý (haberleþme-ulaþým-kurtarma-ilkyardým) çerçevesinde ne yapýlabilirin yollarý aranýr. Diðer taraftan birey ve toplum olarak baþta enerji olmak üzere her alanda israftan kaçýnýrlar. Özellikle resmi kurumlarda gerekmedikçe gündüz gözüne onlarca lamba yanmaz. Uyaranlara da duyarlýlýðýndan dolayý teþekkür edilir asla kýzýlmaz. ''Ders alýnmýþ baþarýsýzlýk baþarý demektir'' sýrrýnca bu elektrik kesintisinde de vatandaþ ve kurumlar olarak gereken ders alýnmalýdýr. Ben de yetki olsa, olasý afetlere toplumsal hazýrlýk için senede -5 gün taze ekmek çýkarttýrmam ki, çocuklarýmýz zaman zaman bayat ekmek yemeye de alýþabilsinler. Bu örnekleri çoðaltabiliriz. Elektrik kesildiðinde Artvin'de bir arkadaþ mum almak için bakkala gider. Bakkal amcamýz: 'Yakacak ne lamba var, ne de gaz yaðý. Olsa dükkân sizin arkadaþlar. ' der. ''Eyvah, elektrikler gitti ne yapacaðýz, çöktü hayat / Hadi sende oradan internet yok, televizyon yok, ailede sohbet rahat'' misali bir elde kumanda, bir elde telefonla yaþadýðýmýzdan dolayý ailemizle uzun zamandan beri yapamadýðýmýz doðal sohbetinin tadýný bu vesile ile çýkardýk diyen arkadaþlarýn sayýsý azýmsanmayacak kadar çok. Aydýnlýk günler dileklerimle. Benlik, büyüklük, kötüye temayül v.b anlamlarýna gelen nefis, insanlarýn nefsidir. Bu kimseler iyilik yapma fýrsatýný kaçýrdýklarý zaman Kur'an da þeytandan sonra insanýn en büyük düþmaný olarak takdim edilir. üzülürler." derken Hasan el Basri de "Gerçek mümin sürekli olarak kendi Allah'tan bir parça olan ruh iyiliklerin ve güzelliklerin temsilcisi, nefis ve VAHYÝN IÞIÐINDA nefsini kýnar(eleþtirir)." der. Nefsin ve þeytanýn kontrol altýna aldýðý kimseler þeytan ise kötülük ve günahlarýn teþvikçisi ve temsilcileridirler. Nefsin tabiatýnda þehvete,günaha ve kötülüðe meyil vardýr. Yüce Rabbimiz Kur'an da insan nefsini üç gurup olarak takdim eder. 1. Kötülük yapmaya teþvik eden nefsi emmaredir. Yusuf (a.s) ýn dilinden nefsin haram ve kötülükleri iþlemeyi, heva ve hevesi doðrultusunda ilahi emirlere muhalefet etmeyi arzuladýðýný ve sahibini buna yöneltmeye zorladýðýný bildirir. "Nefsimi temize çýkarmýyorum çünkü nefis aþýrý þekilde kötülüðü emreder. Rabbim acýyýp korumuþ baþka." (Yusuf sur. 5) "Heva ve hevesini kendine ilah edineni gördün mü? Sen (Resulüm) ona koruyucu olabilir misin? Yoksa sen onlarýn çoðunun gerçekten söz dinleyeceðini yahut düþünebileceðini mi sanýyorsun?" (Furkan -) "Allah'tan bir yol ise sürekli kendilerini beðenir, devamlý övünür ve asla kendi nefsini eleþtirmez. Baþarýlarý kendinden bilirken, musibetleri kadere mâl eder. Allah'ýn iradesine teslim olmadýkça nefsin ve þeytanýn þer ve vesveselerinden kurtulmak asla mümkün olmaz. Nefsinin esiri olan insanlar ne kendini hesaba çeker ne de yaptýklarýndan dolayý piþmanlýk duyar. Yaþadýðý gibi inandýðý içinde nefsinin her isteðini yerine getirir ve günah iþlediðinin de farkýnda bile olmaz. Üçüncüsü ise nefsi mutmainnedir ki, hiçbir þüphe, tereddüt olmaksýzýn bütün kalbiyle ilahi mesajý iyi okuyup, Allah ve Resulünün iradesine tam teslim olanlarýn nefsidir. Bütün benliði ile hakka teslim olan, kötülüklerden sýyrýlarak manevi olgunluða eriþen, her hal, hareket, iþ ve gösterici olmadan, heveslerine uyanlardan daha sapýk kim vardýr." (Kasas davranýþlarýnda Allah'ýn rýzasýný gözeten nefistir ki bu tür kimselerin her iþi 5) En büyük cihadýn nefisle yapýlan mücadele olduðunu bildiren peygamberimiz; Veysel Uysal ibadet sayýlýr. Kur'an-ý Kerim'de nefsiyle problemini halleden müminlere "Ümmetim için üç þeyin iþlenmesinden korkuyorum: âlimin hatasý, zalimin hükmü, uyulan, tabi olunan heva ve hevesler." A. Geylani hotmail.com "Ey huzura eren nefis, sen Rabbinden o da senden razý olarak Rabbine dön. Ýyi kullarýmýn arasýna katýl ve cennetime gir." (Fecr 27-) ise "Nefsiyle dost olan hakka ulaþamaz." Ýnsan nefsi, dünya ve dünyadakilere olan aþýrý sevgi ve muhabbetinden kurtularak ilahi âleme yöneldiði ve nefsaniyetten açýlan kapýlara, yönelerek gönlünü günahlarla kirleterek kendilerine Ýman kalbe akýl kapýsýndan girerek yerleþir. Bazý kimseler þeytaniyet zaman nefsi emmareden kurtulabilir. Taberi tefsirinde "Sahibine kötülüðü emreden nefis, zarar verirler. "Muhakkak nefsini kötülüklerden temizleyen kurtuluþa erdi. Onu kötülüklerle örtüp kirleten ise ziyana uðradý." (Þems 9-1). Nefis, iman, ibadet ve salih ameller- insanlarýn tamamýna ait olan nefistir." Kötülüðü arzulama nefsin tabiatýnda vardýr. Ýlahi vahye yönelerek rahmetin gölgesine sýðýnanlar, helal dairesi dýþýndaki nefsin arzuladýðý le kötülük ve günahlardan koruna bilirse kâmil insan olunabilir. Nefsin þerrinden korunabilmek için Kur'an ve sünneti iyi tanýmak ve yaratýlýþ amacýna uygun bir þekilde yaþa- þeyleri iþlemekten kaçýnýrlar. Ýlahi emirlere yönelen kimselere, nefsin yaptýrým gücü ise azalýr. mak, ölümü sýkça hatýrlamak, mezar ve hasta ziyaretlerinde bulunmak gerekir. Ýnsanlar bir iyilik veya ihtiyaç sahibine bir yardým yapmak istedikleri zaman, nefsi ona sen kendi iþine bak, el âlemi düþünmek sana mý düþtü veya herkes gözünün önüne Peygamberimiz nefsi kontrol altýna alabilmek için az yemeyi ve çokça nafile oruç tutmayý tavsiye etmiþtir. baksýn, Allah versin diye fýsýldar. Bu tür vesveseleri bazen Ýslamý içine tam olarak sindirememiþ cahil insanlardan da duymak mümkündür. Ruh ise eðer o güzelliði yaparsan yapýlan amellerle ulaþýlabilir. Bu makama ulaþan kimseler cennette Rabbimizin Radiye makamýna ise þüpheli þeylerden kaçýnarak, ihlâsla, muhabbetle, huþu ile Rabbinin rýzasýný kazanýrsýn diye ilhamda bulunur. Herhangi bir iyiliði yaptýðýmýz "Cennetime gir" ilahi emrine muhatap olduklarý gibi dünyada da baþlarýna gelen musibetlere karþý Rablerine sýðýnýr ve bir imtihan olarak addederler. Sýkýntýlý zamanlarýnda zamanda nefis tekrar devreye girerek o iyiliði boþa vermek için iyi ki o yardýmý yaptýn, bu kimse senin sayende sýkýntýsýný giderdi. Kendinle ne kadar övünsen azdýr. Ruh tekrar bile edep dairesinde hakký tebliðe devam ederek, emri bil maruf ve nehyi anilmünkerde devreye girerek, aklý, gücü, kuvveti ve mülkü verenin Allah olduðunu ve bu hayrý kendisine iþletmeyi nasip ettiði için yüce Rabbine þükret der. Ýnsan nefsine tavýr koyarak lýnýn yanýnda yer alýrlar. Zalimlerin zulmünden ise Allah'a sýðýnýrlar. bulunurlar. Zalimlere boyun eðmez, Allah için onlarý sevmez, devamlý hakkýn ve hak- tevazu ile bunu gerçekleþtirebilirse, Rabbinin rýzasýný kazanmýþ, nefsini de kontrol altýna almýþ olur. Akýllý insan nefsine hâkim olarak yanlýþ yollara sapmayan, ölümünden sonrasýný düþünerek ona göre hayatýna yön veren kimsedir. Aciz insan ise nefsine uyarak heva ve Ýkincisi ise kötülüklerden dolayý piþmanlýk duyarak kendisini kýnayan nefsi levvamedir. "Kendini kýnayan (piþmanlýk duyan) nefse yemin ederim (diriltilip hesaba çek- Peygamberimizin deyimi ile Rabbimiz ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, heveslerinin peþinden koþan, haktan habersiz, gaflet içerisinde ömrünü tüketen kimsedir. ileceksiniz)." (Kýyame 2) Peygamberimiz "Hiçbir nefis yoktur ki kýyamet günü kendisini kýnamasýn" (Ruhul meani 16) Ýlk müfessirlerden Mücahit "Nefsi levvame ansýzýn bastýran azabýndan sana sýðýnýyor, haþyetinle ürperen gönüller istiyoruz. muttaki Kadir Yüktaþýr com METEOROLOJÝ NÖBETÇÝ ECZANELER BEZGÝNOÐLU ECZANESÝ SEDA KOÇAK (TEL: ) HÜRRÝYET CAD. NO:1 - SAAT KULESÝ YANI UYSAL ECZANESÝ SEDAT UYSAL (TEL: ) GÜLABÝBEY MAH. ATA CAD.NO:5 - ATA SAÐLIK OCAÐI KARÞISI VEFAT EDENLER 1-Þekerbey Köyü' nden gelme, Merhum Ali ME- TÝN' in eþi, Recep, Muharrem, Ünal, Sakine, Mustafa ve Elvan METÝN' in annesi; Emine METÝN. 2-Üyük Köyü' nden gelme, Mehmet UYSAL' ýn oðlu, Gökdere Köyü' nden Gazi KAYA' nýn damadý, Polis Memuru Ümit UYSAL' ýn kardeþi; Mustafa UYSAL. -Çayhatap Köyü' nden gelme, Hüseyin ÝNANLI' nýn eþi, Nejdet, Gülsemin, Gülizar ve Cemil ÝNANLI' nýn annesi; Fatma ÝNANLI. -Mustafa, Mehmet, Firdevs ve Fevziye ÜSTEK' in babasý, Arabacý Esnafýndan; Mehmet ÜSTEK. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: NÝSAN 215 ÇARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar ( st. x1 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 5 5, 15, 5, 25, 125, Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 1 : Yurt Dýþý: 2 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 16 : 1 Euro Tel: 22 2 (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: / Baský Gram KOÇTÜRK MATBAACILIK ALIÞ 99, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 99,1 Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 PERÞEMBE 2 NÝSAN 215 Dura Makina dan baþarýlý proje Çorum Organize Sanayi Bölgesi nde faaliyet gösteren Dura Makina nýn, OKA nýn KOBÝ'lere Yönelik Ýmalat Sanayi Mali Destek Programý kapsamýnda hazýrladýðý Teknolojide Yenilik ve Yüksek Kaliteli Üretim projesi baþarýyla uygulandý. Proje kapsamýnda yapýlan yatýrýmla, firmanýn üretim teknolojisi ve verimliliði artýrýlarak, kalite ve katma deðeri yüksek ürünle- rin üretimine baþlandý. Ayrýca üretim ve dýþ ticaret konusunda insan kaynaðý kapasitesi artýrýldý. Firma yetkilileri, Projemizin uygulanmasý sýrasýnda bizlere her türlü bilgi ve kolay- lýðý saðlayan OKA yetkililerine ve Proje Dizayn'a teþekkürlerimizi sunarýz. OKA hakkýnda Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) tarafýndan 21 yýlý Çalýþma Programý kapsamýna alýnan "KOBÝ'lere Yönelik Ýmalat Sanayi Mali Destek Programý"nýn genel amacý; TR 8 bölgesinde faaliyet gösteren ve öncelikle katma deðer yaratma kapasitesi yüksek olan KOBÝ'lerin uluslararasý düzeyde rekabet güçlerinin, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasiteleri ile birlikte ihracata dönük ileri teknoloji, kalite ve katma deðere sahip ürün geliþtirme ve üretme imkânlarýnýn artýrýlmasýdýr. Çamlýca METEM elektrik üretecek Çamlýca METEM, Okulumun Güneþi ve Rüzgarý isimli proje kapsamýnda güneþ ve rüzgar enerji santraliyle elektrik üretimi yapacak. Okulun ElektrikElektronik Bölümü tarafýndan tamamlanan proje ile üretilecek elektrik enerjisi ile Çamlýca METEM' in çevre aydýnlatma elektrik ihtiyacý karþýlanacaðýný belirten Proje Koordinatörü ElektrikElektronik Bölümü Alan Þefi Serdar Þahin, bu projenin Çorum daki okullara da örnek olacaðýný söyledi. Çamlýca METEM tarafýndan tamamlanan projede 1,5 kilovat gücünde güneþ ve rüzgar enerji santrali kurulduðuna vurgu yapan Serdar Þahin, Laçin'de ilk defa Çamlýca METEM in öncülüðünde yapýlan bu projeyle örnek bir çalýþma amacý gütmekteyiz. Bu proje ile okulumuzun çevre aydýnlatma elektrik ihtiyacýný tamamen bu tesisle karþýlamayý planlýyoruz. Ayrýca yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn kullanýmýnýn yararlarý konusunda bilgilendirme ve Çamlýca METEM, Okulumun Güneþi ve Rüzgarý isimli projeyi hayata geçiriyor. bilinçlendirme çalýþmalarý yürütülen projede halkýn yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn kullanýmýnda farkýndalýk oluþturmak amaçlanmaktadýr. Þu anki elektrik fiyatlarýyla bir hesaplama yapýlýrsa tesisin 5,5-6 yýlda kendini amorti edeceðini vurgulayan Þahin, "Okulumuzda kurulan tesiste panellerin yýl ömrü olduðunu düþündüðümüzde 2 yýl boyunca bedava elektrik üretecek bir tesis ve böylece okulumuza girdi saðlamýþ olacaðýz. Bu projeden aldýðý- mýz çýktýlar ilerisi için rehberlik edecek ve okulumuzun tüm elektrik ihtiyacýný karþýlayacak daha büyük bir tesisin kurulumunu gerçekleþtirmeyi hedeflemekteyiz. Tesiste 2 adet güneþ paneli, panellerden üretilen doðru gerilimi alternatif gerilime çeviren 1 adet evirici bulunmaktadýr. Güneþ panellerinin yýl ömrü olduðunu dikkate aldýðýmýzda, 2 yýl boyunca bedava elektrik üretecektir. Proje kapsamýnda kurulumu yapýlan güneþten ve rüzgardan elektrik üreten bu tesis, kaynak temin edilebilmesi halinde okulumuzun tüm çevre aydýnlatma enerji ihtiyacýný karþýlayacaktýr. Örnek olmasýný istediðimiz bu tesisin Çorum baþta olmak üzere tüm komþu illerde okullarda yaygýnlaþmasýný ve enerjide dýþa baðýmlý olan ülkemizin bu baðýmlýlýðýný azaltmayý hedefliyoruz. Temiz enerji olarak bilinen bu tesis sayesinde karbondioksitin doðaya salýnýmý da engellenmiþ olacaktýr." diye konuþtu. Çorum Pazarý'ndan destek Çorum Pazarý, Yaðmur Damlasý Der- neði Hayýr Çarþýsý'ndan yardým alan ihtiyaç sa- hibi hemþerilerimize daðýtýlmak üzere Çorum Pazarý, Yaðmur Damlasý Derneði Hayýr Çarþýsý'na katkýda bulundu. önemli miktarda bay ve bayan ayakkabýsý baðýþladý. Dernek Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru, Çorum Pazarý yetkililerine hat levhasý hediye ederek teþekkür etti. Çevresine duyarlý, hemþeri sorumluluðu içerisinde yapýlan yardýmlarýn bütün esnafa örnek teþkil etmesi gerektiðini belirten Sözüdoðru, "Þehrimizin güzide alýþveriþ merkezlerinde olan Çorum pazarýna teþekkür ediyor, yardýmlarýnýn devamýný diliyoruz." Dedi. Turistik ve Hediyelik Eþya Yapýmcýsý kursu baþladý Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü (ÝÞKUR), Merkez Halk Eðitim Merkezi ve Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüðü iþbirliðinde Turistik ve Hediyelik Eþya Yapýmcýsý kursu baþladý. Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nde katýlýmcýlar arasýnda yapýlan mülakat sýnavý ile 12 kiþi kursa katýlým hakký ka- zandý. Okul Müdiresi Halise Akay ýn katýlýmýyla açýlýþý yapýlan kurs 27 iþ günü devam edecek ve 11 Mayýs 12 kiþi kursa katýlým hakký kazandý. Kütüphanede okuma etkinliði Kültür ve Turizm Müdürlüðü ile Ýl Halk Kütüphanesi tarafýndan etkinlik düzenledi. MUSTAFA BURAK YALÇIN Kültür ve Turizm Müdürlüðü ile Ýl Halk Kütüphanesi tarafýndan düzenlenen Kütüphaneler Haftasý etkinlikleri devam ediyor. Hafta kapsamýnda Hasanpaþa Kütüphanesi'nde Okuma Etkinliði gerçekleþtirildi. Öðrenciler etkinlikte hem kitap okudular, hem de kitap sahibi oldular. Programa AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Melek Pehlivan ile Baþkan Yardýmcýlarý Sibel Öncül ile Tuba Akdemir de katýldý. Kütüphaneler Haftasý etkinlikleri devam ediyor. Kütüphane Haftasý kutlandý Çorum un Sungurlu ilçesinde Kütüphaneler Haftasý düzenlenen çeþitli etkinliklerle kutlandý. Etkinlikler Sungurlu Atatürk ilk-ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi. Çorum un Sungurlu ilçesinde Kütüphaneler Haftasý düzenlenen çeþitli etkinliklerle kutlandý. Sungurlu Atatürk ilk-ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Milli eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu, Þube Müdürleri Yýlmaz Karaalp, Þaban Atlý, okul müdürleri, öðretmenler ve çok sayýda öðrenci katýldý. Günün anlam ve önemini belirten bir konuþma yapan Atatürk ilk-ortaokulu Müdürü Yusuf Erdugan, kitaplýklarýn bilim ve sanat eserlerinin korunduðu, araþtýrmacýlarýn, okuyucularýn yararýna sunulduðu yerler olduðunu söyledi. Proðramda daha sonra Atatürk ilkortaokulu öðrencilerinin hazýrlamýþ olduðu þiir ve þarkýlar söylendi. Program 'Kitap Okuma Yarýþmasýnda' dereceye giren öðrencilere ödüllerinin verilmesinin ardýndan sona erdi.(ýha) Açýk Tarým Cezaevi Proje çalýþmasý baþladý Ýskilip'e kazandýrýlmasý planlanan ve Ýskilip Belediyesi tarafýndan 1 dönümlük yer tahsisi yapýlan Açýk Tarým Cezaevi Projesi çalýþmasý baþladý. Belediye Baþkaný Recep Çatma'nýn seçim vaatleri arasýnda da bulunan Açýk Tarým Cezaevi Proje çalýþmasý yapmak üzere 1 Mart 215 Salý günü Belediye binasýnda Adalet Bakanlýðý ndan gelen yetkilerle görüþen Baþkan Çatma, yapýlan bu görüþme sonrasýnda beklenen haberi vererek proje çalýþmalarýna baþlandýðýný söyledi. Ýskilip Belediyesi nden yapýlan açýklamaya göre, Kazanlý mevkiinde Belediye tarafýndan daha önceden yer tahsisi yapýlan alan geçtiðimiz ay- larda Ýskilip'e gelen heyet tarafýndan incelenmiþti. Yapýlan bu incelemenin ardýndan dün kente gelen heyet Çatma ile yapýlan görüþmenin ardýndan proje çalýþmalarýný baþlattý. Çatma, yapýlan görüþmenin ardýndan bu müjdeli haberi görevde bir yýlýný tamamladýðý için tebrik ziyaretinde bulunan Parti yönetimi, Ýl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri ve Ýskiliplilerle paylaþtý. Yapýlan görüþme sonrasý Çatma'ya teþekkür eden bakanlýk yetkilileri, "Belediye Baþkanýmýz baþta yer tahsisi olmak üzere her konuda bize yardýmcý oldu. Kendisine teþekkür ediyoruz. Açýk Tarým Cezaevi için proje çalýþmalarýna baþlýyoruz. Proje çalýþmamýzý 7-8 aylýk bir süre zarfýnda bitirmeyi hedefliyoruz" dediler. Ýskilip te Açýk Tarým Cezaevi Projesi çalýþmasý baþladý.

13 GSS borçlularýna müjde Çorum örnek kent Ayrýmcý uygulama iddiasý yorum" Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ise Karabay'ý kutlaya- Ýsmail Karabay, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý'ný ziyaret etti. rak çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Hatýrlanacaðý üzere 28 yýlý Haziran ayýndan bu yana Halk Bank Çorum Þube Müdürlüðü görevini yürüten Kýsa bir süre önce Halk Bankasý Çorum Þube Müdürlüðü görevine atanan Ýsmail Karabay, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý'ný ziyaret etti. Halk Bankasý Çorum Þube Müdürlüðü yetkililerinin de hazýr bulunduðu ziyarette Karabay, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ile bir süre görüþtü. Hayalini kurduðu þehre geldiðini belirten Ýsmail Karabay, "Çorum gerek Organize Sanayi Bölgesiyle, gerekse esnafýyla bölgenin örnek kentlerinden biri. Çorum'u yatýrýmcý þehri olarak görü- Eðitim Sen Çorum Þubesi nden yapýlan açýklamada, Türkiye genelinde Halk Eðitim Merkezlerinde baþlatýlan Sandýk Kurulu Görevlilerinin Eðitimi duyurularýnýn sadece belli kesimlere yapýldýðý iddia edildi. Bu uygulamanýn 7 Haziran da yapýlacak genel seçimlere gölge düþüreceði belirtilen açýklamada þunlar kaydedildi; Yüksek Seçim Kurulu ve MEB Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürlüðü, 7 Haziran`da yapýlacak genel seçimlere yönelik olarak Türkiye çapýnda Halk Eðitim Merkezleri`nde Sandýk Kurulu Görevlilerinin Eðitimi adý altýnda bir sertifika programý baþlamýþtýr. Sandýk Kurulu Görevlilerinin Eðitimi için hazýrlanan modül, MEB Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürlüðü`nün günlü onayýyla yürürlüðe konulmuþ ve son baþvuru tarihi olarak 1 Nisan 215 belirlenmiþtir. ÇORUM ÝLÝ DAMIZLIK SIÐIR YETÝÞTÝRÝCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ NÝN 5.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÝLANIDIR Çorum Ýli Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliðinin 5.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý Pazar günü Saat 1.' da Karakeçili Mah. Fuar alaný No:1 Çorum adresinde bulunan kapalý fuar alaný toplantý salonunda aþaðýdaki Gündem dahilinde yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde ikinci toplantý Pazar günü ayný yer ve saatte ayný gündem dahilinde yapýlacaktýr. Üyelere ilanen duyurulur. Yönetim Kurulu Adýna Muzaffer FAKIOÐLU Hüsen CÝNBEK Baþkan Yardýmcýsý Baþkan GÜNDEM 1- Yoklama ve açýlýþ 2- Divan heyetinin teþekkülü, - Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasý - Gündemin Okunmasý ve Misafir Konuþmalarý 5- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Faaliyet raporlarýnýn ayrý ayrý okunmasý görüþülmesi ve ibrasý 6-21 yýlý Bilanço ve Gelir Gider Tablosunun ayrý ayrý okunmasý görüþülmesi ve ibrasý, yýllarý çalýþma programýnýn okunmasý ve oylanmasý yýllarý tahmini bütçelerinin okunmasý ve oylanmasý 9- Hayvancýlýkla ilgili üyelere daðýtýlacak tüm teþvik ve desteklemelerin birlik aracýlýðý ile daðýtýlmasý üyelerin cari borç ve aidat hizmet bedellerinin desteklerden kesinti yapýlarak üyelere ödenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi. 1-Birlik için Gayrimenkul, imalat, inþaat, her türlü araç gereç ve hizmet aracý alým-satým, kiralama konusu ve ayrýca bu konuda takip edilecek usul ve esaslar hakkýnda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 11-Üye giriþ aidatý ve üye yýllýk aidatlarýnýn belirlenmesi 12-Yýllýk ýslah bedelinin ödeme þeklinin belirlenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi 1-Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin huzur haklarýnýn ve yolluklarýnýn mevzuata göre belirlenmesi 1- Personelin kadro ve ücretleri ile yolluklarýnýn belirlenmesi, Birliðin iþ ve iþleyiþi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi 15-Ýç ve Dýþ kaynaklý her türlü proje uygulanmasý için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi 16-Yönetim kurulu Denetleme Kurulu ve Merkez Birliði temsilcilerinin seçimi 17-Dilek ve temenniler 18-Kapanýþ Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 55) Cemal Kaçay'ýn emekliye ayrýlmasý nedeniyle Halkbank Çorum Þubesi Müdürlüðü görevine Samsun Bulvar Þubesi Müdürü Ýsmail Karabay atanmýþtý. Þahin e sürpriz kutlama Yalçýn Kýlýç Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý personeli, Baþkan Tahsin Þahin e doðum günü sürprizi yaptý. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, genel saðlýk sigortasý borçlularýna müjde verdi. Konu hakkýnda açýklamada bulunan Kýlýç, genel saðlýk sigortasý hakkýnda Resmi Gazetede yayýnlanan Bakanlar Kurulu kararýna göre genel saðlýk sigortalýsý olarak tescil edildiði halde gelir testine baþvurmamýþ olanlar için gelir testine baþvurma süresinin Eylül 215 tarihine kadar uzatýldýðýný bildirdi. Baþkan Kýlýç ayrýca ayný kanunun 6. maddesinin 1. fýkrasýnýn (d) bendi kapsamýnda genel saðlýk sigortalýsý olan ancak 21 Nisan ve öncesine ait genel saðlýk sigortasý prim borçlarýný ödememiþ olanlarýn ise prim borçlarýný yapýlandýrmak için baþvuru süresinin 2 Kasým 215 tarihine ve ilk taksitini ödeme süresinin ise Kasým 215 tarihine kadar uzatýldýðýný kaydetti. Halk Bankasý Çorum Þube Müdürlüðü görevine atanan Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý personeli, Baþkan Tahsin Þahin e doðum günü sürprizi yaptý. Þoförler ve Nakliyeciler Odasý çalýþanlarý, 52 yaþýna giren Baþkan Tahsin Þahin için, baþkanlýk makamýnda sürpriz doðum günü düzenledi. 52 yaþýna giren Þahin, sürpriz karþýsýnda mutlu olduðunu söyleyerek, Ýþlerimizin yoðunluðu nedeniyle kendi doðum günümü dahi unutmuþtum. Bana sürpriz hazýrlayan personelime çok teþekkür ederim Baþkan Þahin, daha sonra kendisi için özel hazýrlatýlan pastayý, oda personeli ile birlikte kesti. ÇESOB ÇÝÇEKLER- LE KUTLADI Öte yandan, Ahilik Haftasý kutlama etkinlikleri kapsamýnda Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði nde (ÇESOB) oda baþkanlarýnýn katýlýmý ile düzenlenen toplantýda Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin unutulmadý. Toplantý sonrasý oda baþkanlarý sürpriz yaparak Tahsin Þahin in doðum gününü kutladý. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, 52 yaþýna giren Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin e tüm oda baþkanlarý adýna çiçek verdi. Hiçbir kurumda hiçbir görevli memura duyurusu yapýlmayan kurslar el altýndan belli kesimlere bildirilerek baþvurular alýnmýþtýr. Halk Eðitim Müdürlüklerinin bu þekilde bir uygulamaya kalkýþmýþ olmasý kabul edilebilir bir durum deðildir. Son olarak yerel seçimlerde oylarýn sayýlmasý ve tutanaklara geçirilmesi sürecinde iktidara yakýn görevlilerin yaptýðý usulsüzlükler tespit edildiði dikkate alýndýðýnda seçimlere yönelik yeni þaibelerin gündeme gelmesi, her açýdan eþit ve adil bir ortamda gerçekleþmesi gereken seçim sürecinin güvenliðini tartýþmalý hale getirecektir. Eðitim Sen olarak Yüksek Seçim Kurulu ve MEB Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürlüðü`nü Sandýk Kurulu Görevlilerinin Eðitimi kurslarýna katýlým konusunda ayrýmcý bir uygulamaya girmemeleri ve seçim sonuçlarýný etkileyecek herhangi bir organizasyonun parçasý olmamalarý konusunda uyarýyoruz. Bu konuda herhangi bir þaibenin ortaya çýkmamasý için Halk Eðitim Müdürlüðü Sandýk Kurulu Görevlilerinin Eðitimi kursuna yönelik baþvurularý geri çevrilmemeli, seçim güvenliðine asla gölge düþürülmemelidir. Bu anlamda elektronik ortamda baþvuru yapamayanlarýn Halk Eðitim Müdürlüklerine yazýlý dilekçe yoluyla baþvuru yapmalarýný ve Halk Eðitim Müdürlüklerinin de bu taleplere yönelik olarak gerekli tedbirleri almasýný bekliyoruz. Çorum Eðitim Sen Þubesi olarak konuya iliþkin olarak maðduriyet yaþayanlarýn yanýnda olacaðýmýzýn bilinmesini istiyoruz. Çorum Ýl Emniyet Müdürü S. Erkan Tarancý, polis teþkilatýnda uzun yýllar görev yaptýktan sonra emekliye ayrýlan polislere plaket verdi. Emniyet Müdürlüðünde düzenlenen törende, emekli olan polis memurlarýna Emniyet Müdürü Tarancý, bugüne kadar özverili çalýþmalarýndan dolayý emekliye ayrýlan polis memurlarýna teþekkür ederek, yeni yaþamlarýnda baþarýlar diledi. Törende Ýl Emniyet Müdür Yardýmcýlarý Adem Yüce ve Selçuk Erdoðan Aras ta hazýr bulundu.(ýha) PERÞEMBE 2 NÝSAN Emekli olan polislere plaket Þeker den 5 ünite kan baðýþý Çorum Þeker Fabrikasý çalýþanlarý, Türk Kýzýlayý Kan Baðýþý Merkezi ne 212 kiþiye aile eðitimi Çorum'da Mart ayýnda 212 kiþiye aile eðitimi düzenlendi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý tarafýndan toplumun temel yapý taþý olan aileleri bilinçlendirmek ve yaþam kalitelerini arttýrmak ve 'saðlýklý, mutlu, mü- Emniyet Müdürü S. Erkan Tarancý, emekliye ayrýlan polislere plaket verdi. 5 ünite kan baðýþýnda bulundu. Kurum olarak kan baðýþýna destek Emniyet Müdürlüðünde plaket törenidüzenlendi. Çorum Þeker Fabrikasý çalýþanlarý, Türk Kýzýlayý Kan Baðýþý Merkezi ne 5 ünite kan baðýþýnda bulundu. reffeh ve güçlü aileler' oluþturulmasý amacýyla hazýrlanan 'Aile Eðitim Programý' kapsamýnda seminer seminerler devam ediyor. Ýl Müdürlüðü koordinesinde çeþitli kurumlarla iþ birliði içerisinde Mart Ayý içerisinde 7 farklý oturumda gerçekleþen eðitimlerde Aile eðitimi ve Ýletiþim ve Medya Alanlarýnda 212 kiþiye eðitim verildi. Akkent Kadýn ve Kültür Merkezi, Kev- Çorum'da Mart ayýnda 212 kiþiye aile eðitimi düzenlendi. ser Camii Kýz Kur'an Kursu, Ýkbal Kadýn ve Kültür Merkezi, Kýdýkýrý Köyü Kýz Kur'an Kursu, Bahçelievler Kýz Kur'an Kursu ve Dumlupýnar Kýz sunmaya çalýþtýklarýný dile getiren Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk ve Þeker-Ýþ Çorum Þube Baþkaný Sefer Kahraman, baðýþta bulunan personellere teþekkür ettiler. Türk Kýzýlayý Çorum Kan Baðýþ Merkezi ekip doktoru Yeþim Yýlmaz ve Kan Baðýþcýsý Kazaným Uzmaný Yasemin Çal da, örnek ve sorumlu davranýþlarýndan dolayý Þeker Fabrikasý yetkilileri ve çalýþanlarýný tebrik ettiler. Kur'an Kursu'nda düzenlenen seminerleri eðitmenler Ahmet Yakut, Arife Betül Gülgün, Derya Yýlmaz, Ýrem Çayýr verdi.

14 1 PERÞEMBE 2 NÝSAN 215 Oryantiring de dört madalya Nevþehir de yapýlan. Kademe Oryantiring yarýþmasýnda Çorumlu sporcular iki gümüþ iki bronz madalya kazandýlar. Basketbol Ýhtisas grupta ilk iki maçýný kazanarak finale yükselme þansýný bugüne taþýdý Basketbol Ýhtisas ikide iki yaptý Küçükler Basketbol da Basketbol Ýhtisas ilk iki maçýndan galibiyetle ayrýldý. BugünZonguldak önüne finale çýkmak için mücadele edecek. Çorum da devam eden Kulüplü Küçük erkekler basketbol bölge birinciliðinde Çorum Basketbol Ýhtisas iki maçýndan da galibiyetle ayrýlarak iddiasýný sürdürdü. Arda, Celil, Semih, Hüseyin, Ahmet, Poyraz, Mahmut, Berkay, Samet, Mehmet Ali, Serkan ve Kadir li kadrosuyla grupta mücadele eden Basketbol Ýhtisas ilk maçýnda Kýrýkkalegücünü U 1 Ligi haftanýn görünümü Haftanýn sonuçlarý: Çimentospor - Gençlerbirliði : Gençlikspor - Ulukavakspor : - Çorum Belediyespor- Alaca Belediye : -2 Ýl Özel Ýdarespor-Osmancýkspor : -2 Mimar Sinan Gençlik - HE Kültürspor : 6- Grupta Puan Durumu TAKIMLAR 1 Çorum Bele. 2 Ýl Özel Ýdare Ulukavakspor Mimar Sinan 5 Alaca Belediye 6 Osmancýkspor 7 Çimentospor Gençlik 9 HE Kültürspor 1 Gençlerbirliði O G B M A Y P Önümüzdeki hafta programý Nisan Cumartesi : HE Kültürspor - Çorum Belediyespor. Gençlerbirliði Gençlikspor. Osmancýkspor - Alaca Belediyespor. Ýl Özel Ýdarespor - Çimentospor. Ulukavakspor - Mimar Sinan Gençlikspor Nevþehir de yapýlan Türkiye Oryantiring Federasyonu. Kademe yarýþmalarýnda Çorumlu sporcular iki gümüþ bir bronz madalya kazandýlar. Oryantiring Ýl Temsilcisi ve Antrenör Duran Torbacýoðlu nun yaptýðý açýklamaya göre hafta sonunda Nevþehir Gülþehir ilçesinde 28 Mart ta Ürgüp ilçesinde ise 29 Mart ta yapýlan. Kademe yarýþmalarýna Çorum dan 16 sporcu katýldý. Yarýþmada Gençlikspor dan 1. gün uzun mesafe yarýþmasýnda K 5 kategorisinde Onur Torbacýoðlu ikinci olurken ikinci gün yapýlan or- Çorum Belediyespor U takýmý ligde dördüncü maçlar sonunda liderliðe oturdu ve iddiasýný korudu U 1 de ilk ikiye aday çok Çorum Merkez YBO da çalýþmalarýný sürdüren Hapkido sporcularý ve antrenörleri Okul Müdürü Mustafa Güven i makamýnda ziyaret ederek çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdiler. Hapkido Ýl Baþkaný Kenan Biçer ve antrenör Mustafa Güven ile birlikte geçtiðimiz ay içinde Çorum da yapýlan. Hattuþa Türkiye Hapkido Þampiyonasý nda dereceye giren sporcular Okul Müdürü Rýdvan Çiçek ve yendi. Dün ikinci maçýnda Sinop Bizim Basketbolspor ile karþýlaþan Çorum Basketbol Ýhtisas bu maçýda 9-2 lük skorla kazanmayý baþardý. Basketbol Ýhtisas grup finalinde kendisi gibi ilk iki maçýný kazanan Zonguldak Belediyespor ile saat 1. de karþýlaþacak. Bu maçý kazanan takým grup birincisi olacak ve yarýn finalde diðer grubun birincisi ile finallere gitmek için karþýlaþacak. Ligde dördüncü maçlar sonunda Çorum Belediyespor liderliði otururken ilk iki için mücadele eden takým sayýsý oldukça fazla. U 1 Liginde dördüncü hafta maçlarý sonunda Çorum Belediyespor liderliðini sürdürdü. Ýlk iki takýmýn Çorum u gruplarda temsil edeceði U 1 liginde mücadelenin oldukça zorlu geçmesi bekleniyor. Ligin dördüncü hafta maçlarýnda birbirinden zorlu karþýlaþmalar oynandý. Ýlk iki mücadelesi veren Çorum Belediyespor ile Alaca Belediyespor arasýndaki nefes kesen maçý son dakikalarda bulduðu iki penaltý golüyle maçý -2 kazanan Çorum Belediyespor büyük bir avantaj yakaladý. Haftanýn diðer kritik maçýnda ise Ýl Özel Ýdarespor ile Osmancýkspor oldukça kritik maçta karþýlaþtýlar. Zorlu maçý -2 kazanan Ýl Özel Ýdarespor ligde ikinci sýraya kadar yükselmeyi baþardý. Ulukavakspor ise 197 Gençlikspor önünde aldýðý - lýk galibiyetle puan sýralamasýnda üçüncü sýraya yükseldi ve ilk iki iddiasýný devam ettirdi. Çimentospor Gençlerbirliði karþýsýnda - galip gelirken Mimar Sinan Gençlikspor ise HE Kültürspor u 6- yendi. Tek devreli lig statüsünde oynanan ligde telafisi olmayan maçlar oynayan takýmlar ilk ikiye girmek için her maçtan alýnacak üç puan büyük önem taþýyor. Ligde bu hafta sonunda birbirinden zorlu maçlar oynanacak. Lider Çorum Belediyespor, HE Kültürspor ile karþýlaþacak. Osmancýkspor ile Alaca Belediyespor, Ulukavakspor ile Mimar Sinan Gençlikspor maçlarý ligde ilk ikiyi direk etkileyecek gibi görünüyor. Nevþehir de yapýlan Oryantiring yarýþmalarýnda mücadele eden Çorum kafilesi toplu halde görülüyor ta mesafe yarýþmasýnda ise Ýsmail Kakaç Ortaokulu ndan yeni baþlayanlar kategorisinde Nehir Kalem ikinci olarak gümüþ madalya kazanan isimler oldu. E 1 kategorisinde Taner Dilki dördüncü olurken K 5 kategorisinde Onur Torbacýoðlu üçüncü olmayý baþardý. Antrenör Duran Torbacýoðlu Oryantiring kademe yarýþmalarýnda iyi dereceler kazanmaya devam ettiklerini özellikle 28 Mart ta Gülþehir de yaðmurlu havaya raðmen elde edilen derecelerin son derece iyi olduðunu söyledi. Birinci Amatör Liginde Pazar günü oynanan müsabakalar sonucunda Osmancýkspor bitime iki hafta kala þampiyonluðunu ilan ederken Osmancýk Belediyespor ligde kalmayý garantiledi. Zorlu bir maratonun son iki haftasýna girildiði günlerde þampiyonluðunu erken ilan Osmancýkspor a ilk kutlama Osmancýk Belediyespor dan kutlama geldi. Osmancýk Belediyespor Basýn sözcüsü Mustafa Iþýk yazýlý yaptýðý açýklamada þu ifadelere yer verdi. "Osmancýkspor futbol takýmý, zorlu bir sezondan alnýnýn akýyla çýkarak þampiyon olmuþtur. Belediyespor yönetimi olarak kendilerini kutluyoruz. Sezon baþýnda iddialý hedef ve bütçeyle yola çýkan kardeþ spor kulübümüz Osmancýkspor a, Belediye Spor kulübü olarak Baþarý Osmancýk ýn Olacaktýr prensibiyle gerek Hapkidocular dan Çiçek e ziyaret Merkez YBO okulu Hapkido çalýþmalarýna katýlan sporcular antrenörleriyle birlikte Rýdvan Çiçek i ziyaretinde Fatih Anadolu Amasya da Liseli Gençler futsal grup birinciliði bugün Amasya da baþlýyor. Fatih Anadolu Lisesi Amasya da yarý final grup vizesi almak için mücadele edecek. Osmancýk Belediyespor Basýn Sözcüsü Mustafa Iþýk oyuncu konusunda gerek teknik adam konuyet ve seyircilerine de mýn oyuncu, teknik hesunda desteklerde bulunduklýk için teþekkürlerimizi gösterdikleri kadirþinas- Sporun ana temasý sunuyoruz. olan dostluk ve kardeþlik Geçen hafta Osmancýk Þehir konusunda her iki taký- Stadýnda Müdür Yardýmcýsý Cihan Erdem i ziyaret ettiler. Ziyaret sýrasýnda yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler veren Kenan Biçer, gençlerin spor alanlarýna gelmesinin önemine deðindi ve bu yapýlan çalýþmalara verilen desteðin çok anlamlý olduðunu söyledi. Biçer, ziyaret sýrasýnda ayrýca Müdür Rýdvan Çiçek e Federasyon tarafýndan gönderilen katýlým belgesini verdi. Merkez YBO Müdürü Rýdvan Çiçek, eðitim öðretimin yanýnda sportif faaliyetlerede gereken önemi verdiklerini ve bundan sonrada vermeye devam edeceklerini belirterek Hapkido branþýndaki çalýþmalardan duyduðu memnuniyeti Liseli Gençler futsal grup birinciliði bugün Amasya da baþlýyor. Çorum þampiyonu Fatih Anadolu Lisesi erkek takýmý Amasya da yarý final vizesi arayacak. Bugün baþlayýp pazar günü sona erecek olan grup maçlarýnda Fatih Anadolu Lisesi nin rakipleri Amasya Sosyal Bilimler Lisesi, Ankara Sadý Kadýn Kýz Teknik ve Meslek Lisesi, Çankýrý Nevzat Ayaz Anadolu, Giresun Yaðlýdere Anadolu, Ordu Fatsa Anadolu, Samsun Recep Tanrýverdi Mesleki ve Teknik Anadolu, Sinop Þehit Bülent Yalçýn Spor Lisesi, Sivas Selçuk Anadolu, Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu ile Yozgat Lisesi okullarý mücadele edecek. Üç gruba ayrýlacak okullar oynayacaklarý maçlar sonunda birinci olan üç okul yarý final grubunda mücadele edecek. Osmancýkspor a ilk kutlama kardeþ kulüp Belediyespor dan Osmancýk Belediyespor Basýn Sözcüsü Mustafa Iþýk, kardeþ kulüp Osmancýkspor un þampiyon olmasýnýn ilçe adýna son derece önemli olduðunu belirterek emeði geçen herkesi kutladý. oynanan Osmancýk Belediyespor - Çimentospor maçýnýn kesin favorisi olarak Çimentospor gösteriliyordu. Ancak Belediyesporumuzun asil oyuncularý Osmancýk ý temsil etmenin bilinciyle olaðanüstü bir çaba göstererek maçýn 1-1 berabere bitmesini saðlamýþlardýr. Bu sonuç hem Osmancýkspor un þampiyonluðunu erken ilan edilmesini saðlamýþ, hem de düþme hattýndaki son takýmý belirlemiþtir. Bu nedenle sezon boyunca gösterdikleri azim ve fedakarca mücadele için Belediyespor oyuncularýna, taraftarlara ve Teknik Direktörümüz Tuncay Akýllý ya yönetim olarak þükranlarýmýzý arz ederken, kardeþ takýmýmýz Osmancýkspor a bundan sonraki süreçte baþarýlar diliyoruz" dile getirdi ve imkanlar ölçüsünde desteklerinin devam edeceðini söyledi.

15 (Ç.HAK:72) SATILIK HOBÝ BAHÇESÝ Sarmaþa Çiðdem Tepe de þehri gören, içinde adet meyvesi olan 95 m2 kullaným alaný olan bahçe sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Dairelerde Bahar Kampanyasý Buhara 5. caddede sahibinden (Ç.HAK:71) 7 NÝSAN Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Teknik personel hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý / Rektörlük Binasý 2. Kat Ýhale Salonu Saat: 1. Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum merkez Çöplü Mahallesi 16 derslikli ortaokul yapýmý inþaatý yapým iþi. Yer: Çorum Özel Ýdaresi konferans salonu Saat: 1. 8 NÝSAN T.C. Kargý (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu 1. Taþýnmaz: Çorum il, Kargý ilçe, 16 Ada no, 2 Parsel no, Köyiçi Mahalle/Mevkii, Baðözü köyünde bir katlý ahþap samanlýk olan 1,96 m2 yüzölçümlü taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 1.21,8 Yer: Kargý Adliyesi önü Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Kargý ilçesi Baðözü köyü, köyiçi mevkiinde bulunan 16 Ada, Parsel sayýlý taþýnmaz üzerinde bulunan ahþap ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de ev ve bahçesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.19,6 Yer: Kargý Adliyesi önü Saat: T.C. Çorum. Ýcra Dairesi 19 TH 752 plakalý, 28 model, TEMSA marka beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: 5. Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 6/A Kaynar Otopark/Çorum Saat: TH 75 plakalý, 28 model, TEMSA marka beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: 5. Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 6/A Kaynar Otopark/Çorum Saat: NÝSAN Bölge Müdürlüðü - 7. Bölge Samsun Diðer Özel Bütçeli Kuruluþlar Karayollarý Genel Müdürlüðü 7 (Çorum) Þube Devlet ve Ýl Yollarý Kýsmi Temel Takviyeli Sathi Kaplama Yapýmý iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu / Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý satýlýk lüks daireler. Mür. Tel: Atakum/Samsun Saat: 1. 1 NÝSAN Bölge Müdürlüðü-7. Bölge Samsun Diðer Özel Bütçeli Kuruluþlar Karayollarý Genel Müdürlüðü Amasya Ýl Hd-Çorum- Sungurlu-Delice Devlet Yolu BSK onarýmý, Çorum Ýli ve Ýlçe Þehir Geçiþleri ile Hamamözü geçiþinin BSK yapýlmasý yapým iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu Atakum/Samsun Saat: 1. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Çorum ili Uðurludað ilçesi sentetik çim yüzeyli futbol sahasý yapým iþi. Yer: Karakeçili Mah. Samsun Cad. No: 97 Saat: 1. T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý - TOKÝ Çorum ili Alaca ilçesi 2. Etap 22 konut, 1 adet Ticaret Merkezi inþaatý ile altyapý ve çevre düzenlemesi yapým iþi. Yer: T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) Ýstanbul Hizmet Binasý Küçükçekmece/Ýstanbul Saat: 1. ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynakçýlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahpsen yapýlmasý rica olunur. Gazel Deðirmen Makinalarý San. Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:729) (Ç.HAK:6) (Ç.HAK:588) ELEMAN ARANIYOR Pastanemizde çalýþtýrýlmak üzere bay garson alýnacaktýr. Askerliðini yapmýþ olmasý gerekmektedir. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Þehir Pastanesi Ulucami civarý Tel: (Ç.HAK:7) 16 NÝSAN T.C. Çorum. Ýcra Dairesi 19 ÜH 27 plakalý, 212 model Ford marka, siyah renkli kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: 1.5 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: NÝSAN T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Hacýpiri Mahallesi Kaçak mevkiinde arsa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 15.7,5 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu (Encümen Toplantý Salonu) Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 8 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.18,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,5 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Havadan kuduz aþýsý yapýlacak Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýndan, insan ve hayvan saðlýðýný tehdit eden kuduz hastalýðý ile etkin mücadeleye devam edildiði belirtilerek, bu kapsamda yaban hayatýna yönelik 1 milyon 89 bin oral kuduz aþýsý uygulamasýna baþlandý. Havadan kuduz aþýsý yapýlacak iller arasýnda Çorum da bulunuyor. Bakanlýktan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, kuduz hastalýðý nedeniyle meydana gelen ekonomik kayýplarýn önlenmesi, uluslararasý ticarette ve ülke imajýndaki olumsuzluklarýn giderilmesi amacýyla Gýda ve Kontrol Genel Müdürlüðünün, yýllarý arasýnda uyguladýðý projenin devamý niteliðindeki yýllarýný kapsayan ikinci üç yýllýk dilimin 215 uygulamasý baþladý. Avrupa Birliði destekli "Türkiye'de Kuduz Hastalýðýna Karþý Aðýzdan Aþýlama Projesi" kapsamýnda, yaban hayatý kaynaklý kuduz hastalýðýnýn yoðun olarak görüldüðü 15 bin kilometrekarelik alanda havadan aþýlama yapýlacak. 215 ve 216'da yýlda bir kez olmak üzere havadan aþýlama çalýþmasý yürütülecek, her aþýlama kampanyasýnda 1 milyon 89 bin aþý baiti atýlacak. Proje kapsamýnda kullanýlacak oral aþýlar AB tarafýndan (Ç.HAK:7) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý ve Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum A-2 C sýnýfý sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Ali DUÐAN Mustafa oðlu Çorum Doðumlu (Ç.HAK:7) Bayan Eleman Alýnacaktýr Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere LKS, GO programlarýný kullanabilen bayan ön muhasebe elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Çorum Sebat Makina Küçük Sanayi Sitesi. Cad. No: Tel: karþýlanacak, söz konusu aþýlarýn atýmý için genel bütçe imkanlarý ile havadan aþýlama hizmet alýmý yapýlýyor. Hastalýk mihraklarýnýn yayýlýmý dikkate alýnarak, 215 yýlý havadan aþýlama çalýþmalarý Aksaray, Ankara, Çankýrý, Çorum, Kayseri, Kýrýkkale, Kýrþehir, Konya, Nevþehir, Niðde, Yozgat, Adana, Karaman, Sivas, Tokat, Samsun, Amasya, Sinop, Kastamonu, Mersin illerinin dahil olduðu 2 ilde 15 bin kilometrekarelik alanda yapýlacak. Uygulama, geçen yýl hastalýðýn görülme durumuna göre 21 ilde uygulanmýþtý. Kuduz hastalýðýyla mücadelede etkinliði artýrmak için Bakanlýk Gýda ve Kontrol Genel Müdürlüðü bütçe imkanlarý ile temin edilerek enjekte edilen aþýlardan, aþý bedeli alýnmamasý uygulamasý devam ediyor. Avrupa Birliði destekli "Türkiye'de Kuduz Hastalýðýnýn Kontrolü" projesinin ilk aþamasý yýllarý arasýnda Ege Bölgesinde uygulanmýþtý. Ýzmir, Aydýn, Manisa, Uþak, Denizli ve Muðla illerinde üç yýl süre ile 6 bin 5 kilometrekare alanda yaban hayatýna yönelik toplam 1 milyon 8 bin doz oral kuduz aþýsý atýmý yapýlmýþtý. Yürütülen yoðun aþýlama çalýþmalarý sonucunda hastalýkla mücadelede önemli ilerlemeler kaydedilerek, hem evcil Adres: Organize San. Bölgesi 8. Cad. No: Tel: SAHÝBÝNDEN SATILIK S PLAKA Volkswagen Crafter 22+1 servis aracý S plakasý ile birlikte satýlýktýr KURYE ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere motor kullanabilen askerliðini yapmýþ tercihen evli bay kurye alýnacaktýr. Aktif Ýleti Kurye Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad.. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Erka Ofis Kýrtasiye Çalýþma Arkadaþlarý Arýyor Reyon görevlisi ve ön muhasebe için en az lise mezunu 18-5 yaþ arasý bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Yavruturna Mah. (Ç.HAK:6) (Ç.HAK:72) (Ç.HAK:75) (Ç.HAK:76) (Ç.HAK:695) (Ç.HAK:272) Kavukçu Sok. No: (Ýkinci Bahar Yaný) BAY BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR HUKUK BÜROSUNDA ÇALIÞACAK BÝLGÝSAYAR KULLANABÝLEN DÝKSÝYONU DÜZGÜN EN AZ LÝSE MEZUNU BAY BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR. MÜR: ELEMAN ARANIYOR Mobilya maðazasýnda çalýþtýrýlmak üzere deneyimli mobilya montaj elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Uður Mumcu Cad. No: 5 Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda yetiþtirilmek üzere yaþ arasý devamlý çalýþacak bay elemanlar alýnacaktýr. SGK+YEMEK+SERVÝS Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. BENKA ARICILIK MALZEMELERÝ ÝMALAT SANAYÝ ADRES:KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ 5.CAD NO:6 (ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝ KARÞISI) (Ç.HAK:7) ÝÞ ARIYORUM Emekli Jandarma personeliyim. 8 yaþýndayým. Ýþ arýyorum. Tel: Devren Satýlýk Halý Yýkama Küçük Sanayi Sitesinde halen faal durumda bulunan halý yýkama tesisi satýlýktýr. Mür. Tel: SATILIK LÜKS DAÝRE. Stad Sokak ta 12 m2,. kat yeni daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: PERÞEMBE 2 NÝSAN Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, 2 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:62) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde 125 m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 1 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 6 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine müsait tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:558) Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere pazarlama konusunda deneyimli, yaþýný aþmamýþ, B sýnýfý ehliyeti olan, seyahat engeli olmayan, sanayi ürünleri konusunda tecrübeli, kefil verebilecek, maaþ+prim çalýþacak bay eleman alýnacaktýr. Koloðlu Makina Hýrdavat (Ç.HAK:727) ELEMAN ARANIYOR Matbaa tesisimizde görevlendirilmek üzere bayan ön muhasebe elemaný, bayan aþçý, deneyimli bay-bayan grafikerler alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. ÇORUM OFSET MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sk. No:7 (Balaban Düðün Salonu hizasý) Tel: Aþaðý San. 6. Çelik Sok. No: 2 Mür. Tel: Deðeri: 12. TL AKKENT TOKÝ de KÝRALIK DAÝRE (Ç.HAK:8) ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR Ön Muhasebe ve Sekretarya bölümünde görevlendirilmek üzere; * Diksiyonu düzgün, * Bilgisayar ve vb. konularda deneyimli, * Uzun süre çalýþabililecek, * Sigara kullanmayan, * Yüksek Okul veya Üniversite Mezunu, BAYAN eleman alýnacaktýr. Ýlgilenenlerin Þahsen baþvurmalarý gerekmektedir. KARADAYI MAKÝNA SANAYÝ VE TÝC. A.Þ ORGANÝZE SAN BÖLGESÝ 7. CAD. NO:21 ÇORUM TEL: (Ç.HAK:72) Bayan Personel Alýnacaktýr Þirketimizin ön muhasebe departmanýnda görevlendirilmek üzere en az lise mezunu bayan personel alýnacaktýr. Adres : ARAR ÇELÝK SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ (Ç.HAK:71) KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ.SANAYÝ CADDESÝ NO:9-92 ÇORUM m2 Mür. Tel: (Ç.Hak: 78)

16 Gol çalýþtýlar Çorum Belediyespor yine ceza kurulunda Futbol Federasyonu Temsilcilerinin inanýlmaz raporlarýna bir yenisi eklendi. Tuzlaspor maçýnda taraftarlarýn kötü ve çirkin tezahüratý nedeniyle Çorum Belediyespor ceza kuruluna sevk edildi. Maçý izleyen tüm taraftarlar gördüki maç boyunca yapýlan tek kötü tezahürat Hakem ne oluyor... oynuyor bir kaz tekrar edildi. Onun dýþýndaki tüm maç boyunca gerek konuk takýmýn attýðý gollerden sonra alkýþ maç sonunda galip takýmý tribüne çaðýrarak alkýþlayan taraftar yine cezalandýrýlacak. Kanatlar sakata geldi Çorum Belediyespor ile birlikte. lig 1. gruptan bir çok isim ceza kuruluna sevk edildi. Bursa Nilüferspor kaleci antrenörü Halil Ýbrahim Sarp sportmenliði aykýrý hareketi nedeniyle, Zonguldak Kömürspor saha olaylarý ve çirkin kötü tezahürat nedeniyle, Manavgatspor futbolcusu Aykut Eren kural dýþý haraketi nedeniyle teknik sorumlusu Öner Önal Özmen hakereti nedeniyle ceza kuruluna sevk edildiler. Darýca Gençlerbirliði kaleci antrenörü Metin Meral, idarecisi Çorum Belediyespor da Þekerspor maçý öncesinde kanatlar sakata geldi. Kýrmýzý Siyahlý takýmda sað ve sol kanatta görev yapan dört futbolcudan üçü sakat ve hafta sonu forma giymeleri zor görünüyor. Ýki haftadýr sakatlýðý nedeniyle forma giyemeyen Sefa Akýn ile birlikte yine ayný süredir tedavisi süren Eray dün yine bileðindeki aðrý nedeniyle çalýþmayý yarýda býraktý. Tuzla maçýnda sakatlanan Osman Bodur ise çalýþmalara katýlamýyor. Bu üç futbolcununda Þekerspor maçýnda forma giymesi zor görünüyor. STAT : Nilüfer HAKEMLER: Anýl Usta, Hasan Ertugan, Ýsmail Yýlmaz. BURSA NÝLÜFERSPOR: Faruk (xx)- Çetin (xx), Orhan (x), Erdem (x), Recep (x), Mazlum (xx), Sadýk (x) (Dk.58 Alim x), Semih Mustafa (xx), Ýbrahim (x) (Dk.86 Hasan), Bünyamin (x) (Dk.79 Hakan x), Fýrat (xx) TÝRE 1922: Cihan (xx)- Alparslan Ýlter Kasap ve futbolcusu Bülent Uzun un hararetleri nedeniyle ceza kuruluna sevk edildiler. Gaziosmanpaþa ise Þekerspor maçýnda altý futbolcusu sarý kart gördüðü için disiplin kuruluna sevk edildi. Avrupa Futsal Þampiyonasý bilgilendirme toplantýsý bugün Ünilig Avrupa Futsal Þampiyonasý bilgilendirme toplantýsý bugün yapýlacak. Bugün saat 1. de BESYO da yapýlacak toplantýda BESYO Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner tarafýndan son geliþmeler hakkýna bilgiler verilecek. Öte yandan bu yýl içinde Polonya da yapýlacak olan Avrupa Futsal Þampiyonasý nda Türkiye yi Hitit Üniversitesi nin temsil etmesi konusundaki son kararda bu toplantýda açýklanacak. Belediyespor kahvaltýsý Hasan Zahir de Çorum Belediyespor bu sabah kahvaltýyý Hasan Zahir Lokantasý nda yapacak. Kýrmýzý Siyahlý takým pazar günü Þekerspor deplasmanýnda oynayacaðý maç öncesinde bu sabah kahvaltýyý Hasan Zahir Lokantasý nda yapacak.. lig 1. da BAL 15. de Futbol Federasyonu yaz saati uygulamasýnýn ardýndan maç saatlerindeki düzenlemede ilginç bir uygulamaya imza attý. 2. ve. ligde maçlarýn baþlama saatlerini 1. olarak belirlerken Bölgesel Amatör Lig de müsabakalarýn baþlama saatlerini ise 15. olarak açýkladý. Buna göre Çorum Belediyespor un 5 Nisan pazar günü Polatlý Ýlçe sahasýnda Þekerspor ile oynayacaðý maç saat 1. da baþlayacak. Ayný tarihte BAL temsilcimiz Ulukavakspor un sezonun evindeki son maçýnda konuk edeceði Termespor maçý ise saat 15. de 1 nolu sentetik çim sahada baþlayacak. Nilüfer kaçtý Tire yakaladý: 2-2 Bu sonuçla Çorum Belediyespor sýralamada bir basamak daha geriledi. (xx), Serhat (xx), Anýl (x), Mustafa (x), Taha (x), Feyyaz (xx), Mert Hakan (x) (Dk.68 Ozan Murat x), Berkant (x) (Dk.75 Muhammet x), Ýlhan (x), Hüseyin (x) (Dk.75 Fethi x) KIRMIZI KART: Dk.6 Taha (Tire 1922). GOLLER: Dk. Semih Mustafa, Dk.65 Alim (Bursa Nilüferspor), Dk.5+1 Ýrfan, Dk.81 Serhat (Tire 1922).. Lig 1. grupta dün oynanan Bursa Nilüferspor - Tire 1922spor erteleme maçýnda takýmlar sahadan 2-2 lik beraberlik ve birer puanla ayrýldýlar. Bu sonuçla Çorum Belediyespor sýralamada bir basamak daha geriledi.nilüfer Stadý nda dün oynanan erteleme maçýnda Bursa Nilüferspor ilk yarýnýn son dakikasýnda öne geçti uzatma dakikalarýnda Tirespor beraberliði saðladý. Ýkinci yarýda Tirespor Taha nýn kýrmýzý kart görerek oyundan atýlmasý üzerine on kiþi kalan rakibi önünde Bursa Nilüfer Alim le öne geçti. On kiþi oynayan konuk takým Serhat la bulduðu beraberlik golüyle sahadan 2-2 berabere ayrýldý. Bu sonuçla Bursa Nilüferspor puanla sýralamadaki yerini korurken Tirespor ise 2 puana çýkarak Çorum Belediyespor un üzerine çýktý. Belediyespor ise bu sonuçla bir sýra gerileyerek sekizinci sýraya düþtü. Çorum Belediyespor dünki çalýþmasýnda gol çalýþtý Pazar günü Þekerspor ile deplasmanda mücadele edecek olan Çorum Belediyespor hazýrlýklarýný dün yaptýðý taktik çalýþma ile sürdürdü. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal yönetimindeki antrenmana sakat Osman Bodur ile grip olan Emrah katýlmadýlar. Sefa Akýn takýmdan ayrý olarak düz koþuya devam ederken antrenman sýrasýnda adelesinde aðrý olan Era çalýþmayý yarýda býraktý. Çalýþma öncesinde futbolcularla geleneksel toplantýsýný yapan Ýncedal ardýndan toplu olarak düz koþu ve ýsýnma hareketlerinin ardýndan kanat varyosyanlarý üzerinde durdu. Kanat oyuncularýna ceza sahasýna orta yaptýran teknik heyet forvet ve orta saha oyuncularýna ise kafa ve ayakla gol vuruþu çalýþmasý yaptýrdý. Daha sonra ise topla hareketli olarak ceza sahasýna kadar gelen ve þut çalýþmasý yapan kýrmýzý siyahlý takým son bölümde taktik çalýþma ile antrenmaný tamamladý. Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal play-off yarýþýndan kopmamak için Þekerspor maçýný kazanmaktan baþka þanslarýnýn olmadýðýný belirterek futbolcularý bu maçý motive etmeye çalýþýyor. Dün yapýlan çalýþma öncesinde futbolcularla saha ortasýnda bir toplantý yapan Ýncedal, Þekerspor maçýnda duruma göre gerekirse - - sisteminde oynayacaklarýný bunun için tüm futbolcularýn kendilerini bu maça motive etmelerini istedi. Bu maçý ne olursa olsun kazanmak zorunda olduklarýný belirten Ýncedal Geriye bile düþsek herkes görevini yapacak ve maçtan kopmayacak. Maçý kazanmak için herkes sonuna kadar görevini yapacak. Herkes görevini yaptýðý U 17 grup birinciliðinde temsilcimiz HE Çorum Belediyespor Þekerspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çift kale maçla sürdürecek. Belediyespor Abdullah Resort Hotel de kalacak Çorum Belediyespor pazar günü Þekerspor ile oynayacaðý maç programý netleþti. Kýrmýzý Siyahlý takým cumartesi günü öðlen saatlerinde Çorum dan hareket edecek. Kýrmýzý Siyahlý takým akþam saatlerinde Polatlý da bulunan Abdullah Resort Hotel de kampa girecek. Öðlen yemeði Murat Koçak tan Öte yandan Çorum Belediyespor Þekerspor maçý için Polatlý ya giderken öðlen yemeðini Ulusoy Dað Tesisleri sahibi Murat Koçak verecek. Kazanmak zorundayýz takdirde sahadan kazanarak ayrýlacaðýz baþka Kültürspor ilk günü bay geçti. Sinop ta bugün düþünceniz olmasýn HE Kültürspor Sinop ta bugün baþlayacak grup maçlarýnda ilk günü bay geçti Kültürspor bay geçti Sinop ta bugün baþlayacak U 17 grup birinciliðinde HE Kültürspor, Samsum Atakum ve Kastamonu Yolspor ile TFFHGD Genel Kurulu yarýn Ankara da yarýn yapýlacak Genel Merkez Genel Kurulu nda Çorum dan Mustafa Alagöz, Durmuþ Buyruk ve Kahraman Ölçer delege olarak katýlacaklar. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneði Genel Baþkanlýðý'nýn 11.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý nda Çorum dan üç delege oy kullanacak. Yarýn saat 9 da Ankara nýn Akyurt ilçesinde Büyük Anadolu Termal Oteli Kongre Salonu nda yapýlacak olan Genel Kurul da Çorum Þube Baþkaný Mustafa Alagöz, Baþkan Yardýmcýsý Durmuþ Buyruk ve Ýl Hakem Atama Sorumlusu Kahraman Ölçer oy kullanacak. Delegenin katýlacaðý Genel Kurul Toplantýsýndada çoðunluk saðlanamadýðý takdirde ikinci toplantý 1 Nisan 215 Cuma günü ayný yer ve saatte yapýlacak. PERÞEMBE 2 NÝSAN 215 baþlayacak grup maçlarýnýn teknik toplantýsý dün akþam yapýldý. Teknik Toplantýda çekilen kura sonucunda A grubunda Samsun Kadýköyspor8, Çankýrý Çerkeþ Belediyespor ve Zonguldak Karadonspor takýmlarý yer alýrken temsilcimiz HE Kültürspor ise B grubunda Samsun Atakum Belediyespor ve Kastamonu Yolspor ile yer aldý. Grupta bugün ilk maçlarda Samsun Kadýköyspor ile Çankýrý Çerkeþ Belediyespor, Samsun Atakum Belediyespor ile Kastamonu Yolspor karþýlaþacak. HE Kültürspor bugün bay geçecek. Yarýn ise bugün kaybedecek takýmla grupta ilk maçýna çýkacak. Grupta müsabakalar pazar günü oynanacak final ile sona erecek.

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

"Hiçbir tehdit ve saldýrýdan yýlmadan görevimizi yapmaya devam edeceðiz"

Hiçbir tehdit ve saldýrýdan yýlmadan görevimizi yapmaya devam edeceðiz MHP Milletvekili aday adayý Selim Bilge: "Halkýmýzýn saðduyusuna güveniyoruz" Osmancýklý iþadamý ve ayný zamanda MHP Milletvekili aday adayý Selim Bilge gazeteci Murat Özülke ile birlikte gazetemize nezaket

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

Yeni hastanede hýzlý çalýþma Çorum'da 800 yatak kapasiteli Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin inþaatý tüm hýzýyla devam ediyor.

Yeni hastanede hýzlý çalýþma Çorum'da 800 yatak kapasiteli Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin inþaatý tüm hýzýyla devam ediyor. Belediye nin faaliyet raporu onaylandý Adaletle hizmet ediyoruz * HABERÝ 7 DE Madenlerin Çorum a katkýsý yýlda 100 milyon TL yi aþýyor Çevre ve Saðlýk Komisyonu Baþkaný Yurdanur Özzehinli, Çorum daki madenlerin

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu dün parti binasýnda basýn toplantýsý düzenledi. MHP önce Sungurlu da ölümün hesabýný versin * HABERÝ 2 DE

AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu dün parti binasýnda basýn toplantýsý düzenledi. MHP önce Sungurlu da ölümün hesabýný versin * HABERÝ 2 DE Bekiroðlu Ýl Genel Meclisi üyeleri ile gurup toplantýsý yaptý AKP bir ölüm üzerinden rant devþirme çabasýnda' AK Parti Mecitözü Gençlik Kollarý'nda yaþanan istifalar MHP ile AK Parti arasýnda polemiðe

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Hitit Üniversitesi ni dereceyle bitiren öðrencilere ödüllerini protokol mensuplarý verdi.

Hitit Üniversitesi ni dereceyle bitiren öðrencilere ödüllerini protokol mensuplarý verdi. Metropol de Kaptanlar Grup dönemi Çorum markasý Türkiye ye açýlýyor Metropol Alýþveriþ Merkezleri, Sivas merkezli Kaptanlar Grup a devredildi. Devir töreninde konuþan Kaptanlar Grup Yönetim Kurulu Baþkan

Detaylı

Sosyal Güvenlik prim borçlarý

Sosyal Güvenlik prim borçlarý 2008-19 Sosyal Güvenlik prim borçlarý Ýstanbul, 02 Haziran 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/19 Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Borçlarý Yapýlandýrýlýyor 1) Genel Açýklama: Ýþ Kanunu ve Bazý Kanunlarda

Detaylı