"10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk""

Transkript

1 TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR SGK yeni hizmet binasý açýldý 7 DE 40 KURUÞ "12 Eylül darbesi demokrasi tarihinin kara lekesidir" "10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 12 Eylül darbesinin yýl dönümü ile ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda, "Türkiye'nin demokrasi yolculuðunu sekteye uðratan, ülkemizin tarihine kara bir leke olarak geçen 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 33 yýl geçti. 12 Eylül ihtilali, gözaltýna alýnan... 5 TE Ýnfertilite Kliniðinde ilk bebek sevinci Yrd.Doç.Dr.Ümit Görkem, Op.Dr.Tunay Efetürk ve Op.Dr. Pýnar Yýldýrým'ýn katkýlarý ile yaklaþýk 10 ay önce Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi bünyesinde Ýnfertilite-Reprodüktif Endokrinoloji polikliniði hizmete baþladý. 4 TE Polis okul önlerinde tedbir aldý Ýl Emniyet Müdürlüðü eðitim öðretim dönemi öncesinde okul önlerinde bir dizi önlem aldý. Polis ekipleri okulla ilgisi olmayan kiþilerin eðitim-öðretim ortamýný rahatsýz etmelerine izin vermeyecek. Çevreye rahatsýzlýk verenlere ise para cezasý kesecek.ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan konu hakkýnda yaptýðý açýklamada çocuklarýn eðitimöðretim dönemi süresince güvenli bir þekilde eðitimlerini sürdürmeleri amacýyla Çorum Emniyet Müdürlüðü olarak bir dizi okul güvenliði tedbiri geliþtirdiklerini ifade ederek... 3 TE Hitit Üniversitesi ve Ensar Vakfý Çorum Þubesinin birlikte organize ettiði ve Prof. Dr. Hayrettin Karaman'ýn konuþmacý olarak katýldýðý 'Ýslam Dünyasýnda Sorular ve Çözümler' konferansý önceki akþam Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkaný Yadigar Gökalp Ýlhan, SGK olarak modern hizmet binalarýný her geçen gün artýrdýklarýný belirterek, "467 modern merkezi açýlýþ gerçekleþtirdik" Çorum Sosyal Güvenlik Kurumu yeni hizmet binasýnýn açýlýþ töreninde konuþan Ýlhan hedeflerinin tüm vatandaþlara ulaþarak daha iyi hizmet vermek olduðunu ve bunun için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi. Devlet Tiyatro Salonunda yapýldý. Ýlginin yüksek olduðu ve vatandaþlarýn koridorlarda oturarak dinlediði konferans Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþladý. "Ülkü Evleri" haftaya açýlýyor "Hizmet kalitemiz her yýl daha üst seviyeye çýkýyor" 7 DE 3 TE Hayrettin Karaman 5 TE "Takým ruhu ile kentimizi güzelleþtirmek adýna çalýþýyoruz" "YÖK, Ýlahiyat Fakülteleri müfredatýyla oynamamalý" Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Kýr yayýnladýðý basýn açýklamasýnda son günlerde büyük tartýþmalara da neden olan Ýlahiyat Fakültelerinin müfredatýnýn deðiþtirilmesine tepki gösterdi. Her þeyden önce ortada bir zihniyet sorunu olduðunu düþündüklerini ifade eden Kýr, "Ýlahiyatlarýn sorunlarý elbette vardýr ve bu kurumlar eleþtiriye açýk yapýlardýr. 5 TE "Hedefimiz, sosyal politikalarý ilçelerde halka götürmek" Adalet ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 2008 yýlýnda gerçekleþtirilen Sosyal Güvenlik Reformu ile geleceðin daha güvenli hale geldiðini söyledi. 7 DE TBMM Ýdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Çorum'a layýk bir hizmet binasýna geçte olsa kavuþtuklarýný belirterek, "Çorum hepimizin ortak paydasýdýr. Ne atanmýþlar seçilmiþlerin, ne de seçilmiþler atanmýþlarýn alternatifidir. Takým ruhu ile yaþadýðýmýz kenti daha da güzelleþtirmek adýna... 7 DE Müsteþar Soluk yollarý inceledi 2 DE Gözaltýna alýnanlar serbest býrakýldý 10 DA

2 Satýlýk Hyundaý Ruhsat sahibinden 2007 Model 130 Bin Km. Dizel Hyundai satýlýktýr. Araç Gri Renk de olup Klimalý, Hidrolik Direksiyon, ASR, Sis farý ve 4 Cam Otomatik dir. Müracaat Tel: HABER Ýmsâk : 04:43 Güneþ : 06:11 Öðle : 12:44 Ýkindi : 16:14 Akþam : 19:04 Yatsý : 20:25 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 37. Hafta Ýnsaný Allahü teâlâdan uzaklaþtýran þeylere muhabbet etmek, bütün kötülüklerin baþýdýr. Ebû Süleyman Dârânî Rahmetullahi Aleyh ELEMAN ARANIYOR Pastanemizin üretim bölümünde çalýþacak deneyimli veya yetiþtirilecek bayan elemanlar aranýyor. Cevherzade Müracaat: Fatih Caddesi Þubesi Tel: Müsteþar Soluk yollarý inceledi Ulaþtýrma Bakanlýðý Müsteþarý Habib Samsun 7'nci Bölge Müdürü Arif Çobanoðlu ile Soluk Oðuzlar-Ýskilip ile Kýrkdilim-Çorum diðer protokol üyeleri de katýldý. yollarýnda incelemelerde bulundu. Ýncelemelere Vali Sabri Baþköy, Çorum Milletvekilleri, da incelemelerde bulunan protokol üyeleri, Oðuzlar-Ýskilip ile Kýrkdilim-Çorum yollarýn- TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Murat Yýldýrým, Karayollarý Genel Müdürlüðü Proje kililerden bilgi aldý. Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk ile diðer yet- ve Çevre Daire Baþkaný Ýsmail Çaðlar, Karayollarý Haber Servisi Günün Þiiri MÜDÜR EKREM BEYE Ekrem beyin bende vardým yanýna Kaným kaynar ondaki canýna Memurlukta yakýþýyor þanýna Masada oturur elinde kalem Çok oluyor baktým yanýna gelen Ýmzalar kaðýdý veriyor hemen Ekrem beyde bir masada oturur Gelen dostlarýna sözü yetirir Nece derelerden suyu getirir Satýlýk Büro Aþ evinden bende aldým yemeði Vardým yanýna da derdim demeði Gitmek için bende verdim emeði Rýza Koçak Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Satýlýk Kelepir Toyota 3500 TL ye satýlýk 1992 Model Toyota Panelvan Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Nurettin bey Caddesi üzerinde Melih Mobilya olarak bilinen taban alaný 330 metre kare asma katý ise 300 metrekare olan iþ yeri boþ alan olarak kiraya verilecektir. Müracaat: Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 50 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 850 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: Yeni sisteme yeni bir dershanecilik modeli Yýl: 9 Sayý: 2577 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Çorum'da 2006 yýlýnda "sevgi, ilgi, baþarý " sloganýyla kurulan, ilköðretim dershaneciliðinde 8. yýlýnda eðitim ve öðretime devam eden Eren Er Dershanesi yeni sýnav sistemini deðerlendirmek üzere kahvaltý basýn toplantýsý düzenledi.bütün sýnýflarda akýllý tahta, branþýnda uzman tecrübeli öðretmen kadrosu, zengin doküman, okul derslerine yönelik ek dersler ve Mental Aritmetik kurslarýyla bölgenin ilk ilköðretim dershanesi olduklarýný kaydeden Dershane Müdürü Menderes Yýlmaz, sahip olduklarý dershanecilik anlayýþýyla hem öðrencilerin yoðun ve stresli eðitim öðretim hayatýnda onlara destek olduklarýný hem de velilerin yükünü hafiflettiklerini belirtti. Geçtiðimiz yýllarda birçok baþarýya imza atan dershanenin Türkiye ve Çorum'da derecelerin olduðunu birçok öðrencinin Fen Liseleri baþta olmak üzere çeþitli liseleri kazandýrmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný dile getiren Menderes Yýlmaz, "Bu yýl sonuncusu yapýlan SBS'de puan alarak Ýl 13.sü derecesiyle Berkay Yapýcý Çorum Fen Lisesini kazandý. Bölge halkýnýn yoðun ilgisinden dolayý teþekkür ediyoruz. Samimiyetlerimizin karþýlýksýz kalmamasý da ayrýca onur vericidir" Dershane Müdürü Menderes Yýlmaz Seviye Belirleme Sýnavý'nýn (SBS) yerini alacak sistemi de deðerlendirdi. Yeni sýnav sisteminin dershanelere baðýmlýlýðý azaltmaya yönelik bir çalýþma gibi görünse de sistemin dershanelere olan ihtiyacý daha da artýracaðýnýn altýný çizen Yýlmaz, mevcut SBS sýnavý yerine 36 yeni sýnavýn geldiðini ve bu durumun öðrenci ve velilerdeki sýnav kaygýsýný daha da artýracaðýný söyledi. Yýlmaz þöyle devam etti: "Milli Eðitim Bakaný Avcý 'merkezi sistemi kaldýrýyoruz' diyor ama yeni sýnavlarla yine merkezi sisteme devam ediliyor. Dershanelere duyulan ihtiyaç da bu sistemle ortadan kalkmýyor, tam tersi bu durum ihtiyacý daha da artýrýyor. Çorum'daki en yüksek puanlý lise olan Fen Lisesindeki imkanlar, en düþük puanlý Anadolu Lisesi olan Cumhuriyet Lisesinde de olmadýkça 'sýnavlar' eðitim sistemimizin vazgeçilmezi olacaktýr. Bizce bakanlýðýn en baþta yapmasý gereken sýnavý kaldýrmak deðil okul kalitelerini eþitlemek olmalýdýr." -YENÝ SÝSTEME YENÝ BÝR DERSANECÝLÝK MODELÝ- Bu modelin SBS'ye göre daha sorunlu bir sistem olacaðýný, sýnav odaklý bir eðitim þekline dönüþeceðini ve farklý güvenlik eksiklikleri ortaya çýkaracaðýný ifade eden Yýlmaz, bu duruma karþýn dershane olarak yeni sistemin yabancýsý olmadýklarýný geçen yýllarda da öðrencilere yönelik yazýlý çalýþmalarýyla okul baþarýsýný, yoðun ders ve etüt programlarýyla da sýnav baþarýlarýna katkýda bulunduklarýný belirtti. 2013/2014 eðitim öðretim yýlýnda yeni sýnav sistemine yönelik kolej tabanlý eðitim modeliyle ilköðretim dershaneciliðinde yeni bir çýðýr açtýklarýný dile getiren Yýlmaz "her öðrenci bizim için özeldir" ifadesini kullandý. Yasin YÜCEL YÝTÝK Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Ýnþaat Teknikerliði bölümünden almýþ olduðum öðrenci kimlik belgemi kaybettim Satýlmýþ oðlu 1988 doðumlu Hasan Hüseyin Karabacak HÜKÜMSÜZDÜR TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Fakir olan bu yardýmý alýyor Hükümete bolca dua ediyor Odun kömür alýp evde yakýyor Allah millete yokluk vermesin Fakir olan ellerde bakmasýn Yardým severlere güçlük çekmesin Fakir olan toplanýyor oraya Ýhtiyaç var verdikleri paraya Mehlem olur vücuttaki yaraya Rýza Koçak yazar fakir derdini Yemek çýkýyor da bütün her günü Kimse bilmez fakirin öldüðünü HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,008 2,02 EUR 2,662 2,68 STERLiN 3,145 3,195 JPY YENi 0,0198 0,0202 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER SERKAN ECZANESÝ TEL: BAHABEY CAD. NO:120/C ÖZÇETÝN ECZANESÝ TEL: ULUKAVAK MH.GARANTÝ EV 13.SK. 11/A -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Polis okul önlerinde tedbir aldý "10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk" Halil Ýbrahim Aþgýn Hitit Üniversitesi ve Ensar Vakfý Çorum Þubesinin birlikte organize ettiði ve Prof. Dr. Hayrettin Karaman'ýn konuþmacý olarak katýldýðý 'Ýslam Dünyasýnda Sorular ve Çözümler' konferansý önceki akþam Devlet Tiyatro Salonunda yapýldý. Ýlginin yüksek olduðu ve vatandaþlarýn koridorlarda oturarak dinlediði konferans Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþladý. Konferansýn açýlýþ konuþmasýný yapan Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, "Rektörümüz ve Hitit Üniversitesi bize çok yardýmcý oldu. Yaz aylarýnda Hitit Üniversitesi, Milli Eðitim Müdürlüðü, Ýlim Yayma Cemiyeti, Müftülük ve Ensar Vakfýnýn ortak düzenlediði kurslarda 700 kiþiye sertifika verildi. Bu tür kamu ve STK'larýn ortak projeleri gerçekleþirse millet devlet kaynaþmasý olur. Osmanlý ve Selçuklu döneminde olan millet devlet kaynaþmasý yeniden yakalanýr. Müslüman dünyasý Arap saçýna döndü. Müslüman dünyasý olarak ipin ucunu kaçýrdýk, bugün Hayrettin hocamýzýn vereceði konferans ipin ucunu bulmamýz için iyi bir fýrsat olacaktýr diye düþünüyorum" Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu ve TBMM Ýdari Amiri ise "Yüksek atlama yapan sporcular hýz kazanmak için geriye çekilirler. Biz siyasetçiler olarak da daha uzun atlamak için biraz geride durmamýz gerekiyor. Bu gece geride durduðumuz gecelerden birisi oldu bizim için. Ýlçelerde yoðun geçen bir programýn ardýndan bu gece bu program bizim için çok iyi oldu. Ýslam dünyasý olarak aðýr sorunlar yaþýyoruz. Ýpin ucunu bulmak kolay deðil. Ýslam ve Ýslam coðrafyasý ile hesaplaþmaya çalýþanlar var. Devlet Tiyatro Salonu konusunda gerekli mesajý aldýk. Yeni salon çalýþmasýný yapacaðýz" Salim Uslu Hayrettin Karaman Prof. Dr. Hayrettin Karaman ise konferansýnda Ýslam ülkelerinde vesayet kalkýp, gerçek anlamda halkýn demokratik haklarýný kullanmadýkça Ýslam Birliði'nin kurulamayacaðýný söyledi. Konuþmasýnda Suriye'de yaþanan drama da deðinen Karaman, "Eðer Suriye'de olup bitenleri aklýmýz, izanýmýz, insafýmýz, vicdanýmýz insanlýðýmýz kabul ediyorsa, sessiz ilgisiz kalalým. Siyasiler ya denetleyecek ya da icraya talip olacak ama asla toplumda tefrikaya sebep olmayacak" Son zamanlarda Türkiye'nin kat ettiði mesafenin bütün Ýslam dünyasýnda kazandýðý muhabbetin itibarýn diðer ülkeleri çok korkuttuðunun altýný çizen Karaman, þöyle devam etti: "Bu itibarý birbirimize düþürerek bozmaya çalýþýyorlar. "Ýtibarsýzlaþtýralým" diyorlar bana öyle geliyor. Çünkü bize dost gibi görünen ABD gibi Avrupa Birliði gibi ülkelerden tutun eskiden beri dost gibi gözükmeyen Müslüman ülkeler olsun halký Müslüman olan ülkelerin bir çoðu aðýz birliði etmiþçesine Türkiye aleyhine kampanya düzenliyorlar. Bizim için en faydalý yapýlacak en elzem iþ ittihadý Ýslamý bir þekilde oluþturmak.biz söz gelimi hep Ýslam Dünyasýndan bahsediyoruz. "Ýslam dünyasý þöyle Ýslam dünyasý böyle" diye dünyada Ýslam'dan söz ediyorsanýz bunun karþýlýðý var ama siyasi bir yapý olarak Ýslam dünyasýndan bahsediyorsanýz böyle bir þey yok ama olmasý gerekir. Bu kadar Müslüman varken içtimai siyasi ittihadi dirlik birlik olmasý gerekir. Dünyanýn parça parça Müslümanlarý var. 10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk. 10 seneden önce yazan çizen kimseyi Ýslam ülkesi denmesi Türkiye için problem teþkil ediyordu. Halkýnýn bir kýsmý yada bir çoðu Müslüman olan bir ülke diyecekmiþiz o zamanlar. Biraz fýkýh okumuþ bir insan olarak düþünüyorum bir ülkenin Müslüman insanlarý olursa o ülke nasýl Müslüman olmaz. Nasýl Müslüman halktýr ki kendine Müslüman ama ülkesi deðildir. Dedim ki dini siyasi içtimai ve ekonomik olarak bugün Ýslam dünyasý mevcut deðil ama biz bunu tesis etmeliyiz biz bunu yapmadýðýmýz sürece parçalý olarak durduðumuz birbirimizle didiþtiðimiz sürece bundan sadece düþmanlarýmýz istifade eder. Bundan kazançlý çýkacak baþka kimse yok. Aslýnda bu söze itiraz eden kimse yok. Allahu Teala en basitinden petrolü Ýslam ülkelerine vermiþ sanayi için ham madde ihtiyacý var bunu Ýslam ülkelerine vermiþtir. Aslýnda Ýslam ülkeleri engellenmese kendilerine göre demokrasi yaþatabilirler. Din özgürlüðüne fikir hakkýna sahip çýkabilirler. Aslýnda olmasý lazým gelen ayný zamanda siyasi Ýslam ülkeleri birliðidir buda gerilere doðru gidelim bu birlik ilk Hz. Ali kargaþa döneminden Emevilerin kuruluþundan sonrasýna kadar uzanýr." Konferansý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdari Amiri Salim Uslu, Milletvekili Cahit Baðcý, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Reha Metin Alkan, Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Mehmet Karadað ve çok sayýda vatandaþ izledi. Kubilay Kaan YÜCEL Aile hikayeleri objektiflere yansýyacak Ýl Emniyet Müdürlüðü eðitim öðretim dönemi öncesinde okul önlerinde bir dizi önlem aldý. Polis ekipleri okulla ilgisi olmayan kiþilerin eðitim-öðretim ortamýný rahatsýz etmelerine izin vermeyecek. Çevreye rahatsýzlýk verenlere ise para cezasý kesecek.ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan konu hakkýnda yaptýðý açýklamada çocuklarýn eðitim- öðretim dönemi süresince güvenli bir þekilde eðitimlerini sürdürmeleri amacýyla Çorum Emniyet Müdürlüðü olarak bir dizi okul güvenliði tedbiri geliþtirdiklerini ifade ederek, "Planlanan tedbirlerimiz çerçevesinde; okullarýmýza emniyet personeli görevlendirilmiþ olup, okul irtibat görevlilerimiz sürekli olarak okul idareleri ile irtibat halinde bulunacaklar, okul güvenliði ile ilgili olarak her türlü soruna anýnda çözüm bulmaya çalýþacaklardýr. Ayrýca bazý okullarýmýz çevresinde tam gün okul görevlilerimiz bulunacak, okulla ilgisi olmayan þahýslarýn eðitim-öðretim ortamýný rahatsýz etmelerine izin verilmeyecektir. Eðitim - öðretim ortamlarýnda rahatsýzlýk veren þahýslara yönelik tarih ve 2012/812 sayýlý Valilik Kararýna istinaden Kabahatler Kanunu çerçevesinde Ýdari para cezasý uygulanacaktýr. Motorize ekiplerimiz ise okul giriþ ve çýkýþlarýnda ve okul güzergâhlarýnda önleyici görev ifa edecek olup meydana gelecek olaylara anýnda müdahale edeceklerdir. Eðitim Öðretim yýlý boyunca trafik ekiplerimiz okul servislerini denetleyecekler, okul çevrelerinde özellikle öðrenci giriþ ve çýkýþ saatlerinde trafiðin düzenlenmesine yönelik her türlü tedbiri alacaklardýr. Okul güvenliði ve öðrencilerin zararlý alýþkanlýklardan korunmasý amacýna yönelik olarak önleyici mahiyette çalýþmalar yapýlacak olup, internet ve elektronik oyun salonlarýnýn, park ve bahçelerin denetlenmesi bu tedbirlerden bazýlarýdýr. Ayrýca, Emniyet Müdürlüðümüz uzman personeli tarafýndan öðrencilerimizin zararlý alýþkanlýklardan korunmasýna yönelik bir dizi konferans verilecek, eðitim-öðretim ortamlarýnda huzurun saðlanmasýna yönelik her türlü çaba sarf edilecektir" Haber Servisi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, gelenekselleþtirdiði Ulusal Aile Fotoðraf Yarýþmasý'nýn bu yýl üçüncüsünü düzenliyor. Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüðü "Fotoðraflarla Aile" konulu ve ödüllü bir fotoðraf yarýþmasý organize ediyor. Ailelerin kendi hikayelerini kendi objektifleriyle anlatacaklarý yarýþma; "Ailede Sevgi" ve "Çalýþan, Üreten Aileler" temalý iki kategoride gerçekleþecek. Toplumda aile olgusuna dikkat çekmek ve aile konusunda farkýndalýk oluþturmak amacýyla organize edilen 3'üncü Ulusal Aile Fotoðraflarý Yarýþmasý'na baþvurular 1 Ekim 2013 tarihine kadar devam edecek. Ailenin yükselen bir deðer olarak ön plana çýkarýlmasý hedeflenen yarýþmada her iki kategoride dereceye girecek üç fotoðrafa 2 bir lira deðerinde baþarý ödülü verilecek. Türkiye Fotoðraf Sanatý Federasyonu tarafýndan da desteklenen yarýþma, fotoðraf sanatý ile ilgilenen herkese açýk olacak ve yaþ sýnýrý olmaksýzýn katýlýmcýlar kendi anlatým biçimlerine uygun her türlü yaklaþým ve yorumu kullanmakta serbest olacak. Deðerlendirme jürisinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý temsilcisi ile fotoðraf sanatçýlarý Prof. Dr. Adnan Ataç, Prof. Dr. Güler Ertan, Ýbrahim Demirel, Sami Türkay, Tansu Gürpýnar ve Zeynel Yaþilay'ýn bulunduðu yarýþma sonunda, sergilenmek üzere 50 eser seçilecek. Sergilenmek üzere seçilen fotoðraflara 200 lira para ödülü ve baþarý belgesinin takdim edileceði "Fotoðraflarla Aile" yarýþmasý sonunda Bakanlýk ödül almayan ve sergilenmeyen fotoðraflardan uygun gördüklerinin kullaným hakkýný da 100 lira bedel karþýlýðýnda alacak. Baþvurularýn devam ettiði yarýþma ile ilgili detaylý bilgi internet adresinden alýnabilir. TÜRMOB Genel Baþkanýndan SMMMO'ya ziyaret TÜRMOB Genel Baþkaný Nail Sanlý ve Genel Sekreteri Yücel Akdemir Çorum SMMMO'yu ziyaret ettiler. Ziyarete SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve Yönetim Kuruluyla birlikte Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu, Birlik Delegeleri ve Ýlçe temsilcileri de katýldý. Toplantýda Ekim 2013 tarihinde yapýlacak olan TÜRMOB 21.Olaðan Genel Kurul Seçimleri dolayýsýyla meslek mensuplarýnýn sorunlarýna ve beklentilerine yönelik istiþare yapýldý.

4 HABER 4 Hayýrseverden vatandaþtan 18 derslikli ortaokul Vali Sabri Baþköy, Çorum Milletvekilleri; TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Murat Yýldýrým, Osmancýk Kaymakam Vekili Ali Erdoðan hayýrsever bir vatandaþ tarafýndan Osmancýk'ýn Koyunbaba Mahallesinde yaptýrýlan ortaokulda incelemelerde bulundular. Osmancýklý hayýrsever Rýfat Göbel tarafýndan yaptýrýlan ve eðitimöðretim yýlýnda faaliyete geçecek 18 derslikli ortaokul, Valilik tarafýndan hayýrsever vatandaþ ile eþinin ismi olan "Meliha-Rýfat Göbel Ortaokulu" ismi verildi. Vali Sabri Baþköy ve milletvekilleri, hayýrsever Rýfat Göbel'e eðitime vermiþ olduðu desteklerinden dolayý teþekkür etti. Yasin YÜCEL Mahkemenin "AFAD çalýþanlarý SDS imzalamalý" kararý uygulanmalý Tüm Bel-Sen Çorum Þube yaptýðý basýn açýklamasýnda yargýnýn Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü çalýþanlarýnýn da Sosyal Denge Sözleþmesi imzalamasý kararýn uygulanmamasýna tepki gösterildi. Ýl Özel Ýdaresi önünde gerçekleþtirilen basýn açýklamasýnda konuþan Tüm Bel-Sen Çorum Þube Baþkaný Nevzat Veldet, Çorum Ýl Özel Ýdaresi ile yetkili memur sendikasý arasýnda imzalanan Sosyal Denge Sözleþmesinde Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü çalýþanlarýnýn sözleþme dýþýnda býrakýldýðýný, bunun üzerine konunun yargýya taþýndýðýný kaydederek, "Türkiye Cumhuriyeti Çorum Ýdare Mahkemesi yapýlan Sosyal Denge Sözleþmesi'nden (SDS) Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü çalýþanlarýnýn da faydalanmasý yönünde karar almýþtýr. Bu kararlar Temmuz 2013 tarihi itibariyle çýkmýþ olup Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterliði'ne teblið edilmiþtir. Kararlara göre; yoksun kalýnan haklarýn personelin idareye baþvuru tarihinden ( ) itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte mahkemeyi kazanan personele ödenmesi yönünde hükme baðlanmýþtýr.t.c. Anayasasý'nýn 138. maddenin son fýkrasýnda yasama ve yürütme organlarý ile idarenin, mahkeme kararlarýna uymak zorunda olduklarý hiçbir surette deðiþtiremeyeceði ve yerine getirmesini geciktiremeyeceði, hükme baðlanmýþtýr. Yine 2577 sayýlý Ýdari yargýlama Usulü Kanunu'nun "Kararlarýn Sonuçlarý" baþlýklý 28. maddesinde ise "1- Danýþtay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasýna iliþkin kararlarýnýn icaplarýna göre idare, gecikmeksizin iþlem tesis etmeye ve eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir þekilde kararýn idareye tebliðinden baþlayarak otuz günü geçemez. 2- Danýþtay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri kararlarýna göre iþlem tesis edilmeyen veya eylemde bulunulmayan hallerde idare aleyhine Danýþtay ve ilgili idare mahkemede maddi ve manevi tazminat davasý açýlabilir. 4. Mahkeme kararlarýnýn (30) gün içinde kamu görevlilerince kasten yerine getirilmemesi halinde ilgili, idare aleyhine dava açabileceði gibi, kararý yerine getirmeyen kamu görevlisi aleyhine de tazminat davasý açabilir" denilmektedir. Çorum Ýdare Mahkemesinin kararýna ve yukarýda açýklanan kanunlara göre 30 gün içerisinde uygulanmasý gereken yargý kararlarý, bu süre geçmesine raðmen Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan uygulanmayarak suç iþlenmektedir. Tüm Bel Sen olarak Ýl Özel Ýdaresinin bir an önce yargý kararlarýný uygulamasýný, uygulanmamasý halinde, Ýl Özel Ýdaresi hakkýnda icra takibi baþlatýlacaðýný ve kararý yerine getirmeyen idare hakkýnda suç duyurusunda bulunularak yasal mercilere baþvurulacaðýný, ayrýca AFAD emekçilerinin ekonomik, özlük ve sosyal sorunlarýnýn çözülmesi için her türlü hukuksal ve yasal mücadelede kararlýlýk ile devam edeceðimizi tüm kamu oyu ile paylaþýrýz" ifadelerini kullandý. Yasin YÜCEL Mahir ODABAÞI OKULLAR AÇILIRKEN Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Anasýnýfýndan önce, baþlýyor tatlý bir telaþ. Çocuðumu hangi okulun hangi öðretmenine versem. Kolu komþu, eþ dost, tanýdýk okul öncesini o kadar kafana takma ama gelecek yýl çok önemli diyor. Bak bizim çocuklar beþe kadar, falan okulda, falan öðretmende okudu bizim istediðimiz(!) yeri kazandý. Nasýl olsa kiracýsýnýz, þimdiden çocuðu vermek istediðiniz okulun kayýt alaný içine taþýnýn. Bir baþkasý hemen araya giriyor, bizim çocuklarý da falanca okuttu, bizim istediðimiz(!) yeri kazanamadý. Keþke bizimki de sizin öðretmende okusaydý diyor. Bir baþkasý da o kadar kafaya takmayýn caným, biraz da çocuðun içinde olacak, bizim bir akrabanýn çocuðu var anne baba doðru dürüst ilgilenmedi ama yine de en iyi okulu kazandý diye ekliyor. Herkesten bir tavsiye geliyor ve anne babanýn kafasý iyice karýþýyor. Çocuðu için tüm öðretmenler iyidir ama falancanýn dediði öðretmen acaba daha mý iyi? Ýnþallah onun sýnýfýna düþer, ya ona denk gelmezse diye evhamlanýrken, birde bakýyor ki, kayýt zamaný gelmiþ, çocuðunu okula yazdýrmýþ ve çocuk istediði öðretmenin sýnýfýna düþmüþtür. Artýk derin bir ohh çeker.! Telaþ bitti mi, hayýr esas yeni baþlýyor. Sabah elinden tut okula getir, akþam elinden tut eve götür. Ödevlerini takip et. Þu deneme testini, bu yardýmcý kitabýný al. Olmadý dershaneye gönder. Çocukluðunu yaþayamadýklarý için hem üzül, hem de durmadan çalýþ, test çöz, kitap oku diye baþýnýn etini ye. Haným annelik merhametiyle, ''Bey, çocuðun üzerine çok gidiyorsun biraz da serbest býrak, bunlar daha oyun çocuðu, saðlýklarýndan önemlimi sanki'' deyince. Bey; hanýma: '' Haným çok haklýsýn ama bu iþin baþka yolu bir yolu var mý Allah aþkýna?'' diye savunmaya geç. Siz mücadeleye devam ede durun, birde bakýyorsunuz ki OKS pardon SBS gelmiþ çatmýþ. Çocuktan çok siz heyecanlýsýnýz. Hem çocuk, hem biz bu kadar emek verdik, ne olur Allah'ým istediðimiz (!) liseyi bir kazansa. Çünkü iyi lise, iyi üniversiteye giden yol demek. Ama birde bakýyorsunuz ki, çocuðunuz, hem kendi hem de sizlerin ilgisine raðmen istediði okulu kazanamadý. Normal liseye devam edecek. Çocuðunuza hissettirmemeye çalýþanýz da, moraliniz bozuluyor, keþke biraz daha çalýþsaydý diye içinizden geçiriyor ve çok üzülüyorsunuz. Hatta eþinize: '' Haným korumayý býrakýp ta sende benim kadar çalýþ diye çocuða tembih etseydin, belki kazanýrdý'' diye çýkýþýrken, ne yapsýn çocuk elinden geleni yaptý iþte. Sakýn çocuðuma imalý da olsa sýnav hakkýnda bir þey söyleme, o zaten üzülüyor diye hemen karþý ataða geçiyor. Sizde sakinleþerek, söylemem söylemem haklýsýn haným, herkes kazanacak deðil ya, bende istediðim üniversiteyi kazanamamýþtým deyip hadi çocuðun odasýna geçelim diyorsunuz. Morali bozuk olan çocuðunuzu, KENDÝNÝ FAZLA ÜZME, DAHA ÖNÜNDE ÇOOOK SINAV VAR! diye teselli etmenize raðmen, çocukta sizden daha çok üzülüyor ve kendi kendine benden gizlemeye çalýþsalar da annem - babam üzüldüðüne göre, demek ki beni çok seviyorlar.ya kazanýp kazanmadýðým hiç umurlarýnda olmasa, o daha da kötü. ''En iyi okul tecrübedir ancak okul masrafý biraz fazladýr'' sözünden hareketle bu sýnavdan gerekli dersi çýkarýyor ve ben lisede daha farklý bir öðrenci olacaðým, bugün için üzülen fakat benim üzülmemem için bunu bana hissettirmemeye çalýþan annemi, babamý hayalimde olan en güzel üniversiteyi kazanarak sevindireceðim diye kendi kendine söz veriyor. Siz artýk lise yýllarýnda çocuðunuza çalýþ deme ihtiyacý bile duymuyorsunuz. Görevini fazlasýyla yapmanýn gayreti ve çabasý içinde olduðunu görünce, anne - baba olmanýn verdiði þefkat duygusuyla, o kadar da kendini yorma, hiçbir þey senden daha önemli deðil diyorsunuz ama bu seferde çocuðunuz baþarmak istiyorsam baþka çarem yok diyor. Nihayet LYS - LGS sýnavýna giriyor ve sonuçlar açýklandýðýnda istediði üniversiteyi kazanýyor. O da ne, hem de derece yaparak. O anda tüm yorgunluðunuz bitiyor. Niye bu kadar dert edinmiþiz ki, iþ olacaðýna varýyormuþ diye içinizden geçirerek, aile boyu çocuðunuza sarýlýp sevinç gözyaþlarý döküyor ve ''Azmin elinden hiçbir þey kurtulmaz'' sözü doðruymuþ diyorsunuz. Ve sýnav bitmiyor, bu seferde KPSS'yi bekliyorsunuz Sizin tatlý telaþýnýz, bir nebze bitti amma, geride binlerce anne - baba, çocuklarýnýn geleceði için tatlý telaþ içerinde koþturmaya devam ediyor. Ve siz onlara o kadar da kafaya takmayýn, iþ olacaðýna varýyormuþ diye öðüt veriyorsunuz Merak etmeyin peþinden torunlarýn sýnavý geliyooor Ýnfertilite Kliniðinde ilk bebek sevinci Yrd.Doç.Dr.Ümit Görkem, Op.Dr.Tunay Efetürk ve Op.Dr. Pýnar Yýldýrým'ýn katkýlarý ile yaklaþýk 10 ay önce Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi bünyesinde Ýnfertilite-Reprodüktif Endokrinoloji polikliniði hizmete baþladý. Çorum'da sistematik ve multidisipliner olarak hizmet veren infertilite kliniðinde birçok hastanýn tetkik ve tedavileri gerçekleþtirildi.birçok hastada yapýlan tedavilere yanýt alýnarak gebelik gerçekleþti. Konuyla ilgili bir açýklama yapan Yrd.Doç.Dr.Ümit Görkem, "Bu hastalardan ilk gebeliði oluþan 21 yaþýndaki E.Yapar isimli hastamýzdý.ýnfertilitekliniðine 2 yýldýr çocuk olmama þikayeti ile baþvuran E.Yapar'a gerekli tetkikler yapýldý ve ovülasyon indüksiyonu adý verilen tedaviye baþlandý. Kliniðin tedavi sonucu oluþan ilk gebeliði ayný klinikte sorunsuz olarak takip edildi. Gebeliðin son haftalarýnda gebelik hipertansiyonu tanýsý konulan hastanýn olasý riskler göz önünde tutulduðunda doðumunun daha erken zamanda yaptýrýlmasýna karar verildi. 24 Aðustos 2013 tarihinde kadýn hastalýklarý servisinde sezeryan yöntemi ile doðumu sorunsuz gerçekleþtirildi. Hasta E.Yapar'ýn 3200 gram aðýrlýðýnda saðlýklý kýz bebeði dünyaya geldi" Doðum sonrasý 2 gün sorunsuz takibi yapýlan E.Yapar'a doðum servisinde hastane yöneticisi Yrd.Doç.Dr.Musa Zorlu ve hastane idaresi tarafýndan ziyaret gerçekleþtirildi. Ýnfertilite kliniðinin hizmet devamlýlýðý olacak tüp bebek ünitesinin çok kýsa zaman içinde açýlacaðýný kaydeden Yrd.Doç.Dr.Musa Zorlu, bu ünitenin çocuk isteyen aileler için umut ýþýðý olacaðý müjdesini verdi. Haber Servisi Bugünlerde yeni eðitim öðretime baþlayacak yavrularýmýzýn gelecekte istediði üniversiteyi ve akabinde KPSS'yi kazanarak mutlu olmasý temel arzumuz ancak bunda baþarýlý olamayan çocuklarýmýzýn gerekli dersi çýkararak kesinlikle karamsarlýða kapýlmadan '' taþý delen suyun kuvveti deðil, devamlýlýðýdýr'' sözünden hareketle planlý, programlý çalýþmaya devam etmeleri halinde sonunda mutlaka istedikleri üniversiteyi kazanarak veya severek yapacaklarý iþlerde baþarýlý olarak hem kendilerini hem de onlarýn baþarýlý olmasý için tatlý bir telaþ içerisinde olan anne- babalarýný sevindireceklerine inanýyor ve ''HÝÇ BÝR OKUL, ÇOCUKLARIMIZIN SAÐLI- ÐINDAN DAHA ÖNEMLÝ DEÐÝLDÝR'' düþüncesiyle, zor yolda kolaylýklar diliyorum. ''Birinci olmak güzel ancak BÝR - ÝNCÝ olarak BÝRÝNCÝ olmak daha güzeldir'' * Çocuklarýmýz için, Bir eðitim dönemi daha baþlýyor Sevinsek mi, dövünsek mi? Mazide acý, tatlý hatýralar, Atide meçhul bir zaman, Hayatta baþlarýna ne gelecek, Bilinmiyor hiçbir zaman! Yalnýz, bilinen bir gerçek var, O da, zaman deðiþiyor Önceden çocuklarýmýza, Yýlda iki aferin yetiyordu Þimdi bin aferin yetmiyor Birde peþinden takip istiyor Neden mi? Çünkü zaman deðiþiyor, Ýnsanlar deðiþiyor, Dünya deðiþiyor, Bu deðiþimde, Teknoloji esirleþtiriyor Esaretten kurtulmak, Özünü kaybetmeden, Çocuklarýmýzý mahvetmeden, Deðiþime ayak uydurmak, Yine bizlere düþüyor O halde tek çaremiz, Dünden ders alarak, Bugünü en iyi þekilde yaþamak, Gelecekte söz sahibi olmak için, Çalýþmak, çalýþmak, çalýþmak Yarýnlara ve doðmamýþ torunlara, Dünyada lider TÜRKÝYE býrakmak

5 HABER "Tüm Belediyeler Çorum Belediyesi gibi borçsuz olsun istiyoruz" 5 "Az sayýda personelle kaliteli hizmet vermeye çalýþýyoruz" Bir dizi açýlýþa katýlmak üzere dün Çorum'a gelen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Baþkaný Yadigar Gökalp Ýlhan Vali Sabri Baþköy'ü ziyarete etti. SGK Ýl Müdürü Duran Cesur ile bazý bürokratlarýn da yer aldýðý ziyarette ilk olarak Vali Sabri Baþköy, Çorum'un tarihi ve kültürel deðerleri hakkýnda Ýlhan'a bilgi verdi. Çorum'da en büyük beklentinin demiryolu olduðunu ve konunun master plana alýndýðýný kaydeden Vali Baþköy, "Demiryolunun proje çalýþmalarý tamamlandý hedefleri kapsamýnda deðerlendirilmesi isteniyor. Demiryolu projesinin tamamlanmýþ olmasý bu yatýrýmýn er yada geç hayata geçeceði anlamýna geliyor" Çorum'da iþsizliðin Türkiye ortalamasýnýn altýna olduðunu kaydeden Vali Baþköy, "Burada sivil toplum örgütleri çok güçlüler. Hizmet içi eðitimlerini yoðun þekilde devam ettiriyorlar. Kayýtdýþý istihdam ise çok az. Sivil toplum kuruluþlarý bu konu da çok aktifler" þeklinde kaydetti. Gezi olaylarýnýn olduðu 3-4 haftalýk sürede Çorum'da herhangi bir huzursuzluk olmadýðýný dile getiren Vali Baþköy, "Huzur ortamýnýn saðlanmasýnda emeði geçen herkese teþekkür ediyorum. Bu birlikteliðin devam etmesini diliyorum. Çünki Çorum Orta Karadeniz de çok önemli bir yerde bulunuyor" ifadelerini kullandý. SGK Baþkaný Yadigar Gökalp Ýlhan ise kurum olarak hizmet kalitesini yükseltmek için çalýþtýklarýný ifade ederek, "Hizmeti vatandaþýn ayaðýna götürmek için çaba harcýyoruz. Avrupa ülkeleriyle kýyaslandýðýnda az sayýda personelle hizmet etmeye çalýþýyoruz" diye belirtti. Kayýtdýþý istihdamla mücadeleye dikkat çeken Ýlhan, kayýtdýþý istihdamýn olumsuz etkilerini ve bu konuda yapýlan çalýþmalarýn sürekli anlatýlmasý gerektiðini sözlerine ekledi. Ziyaret sonunda günün anýsýnda Vali Baþköy, Ýlhan'a Hitit figürlü gondol, Ýlhan ise Baþköy'e SGK logolu seramik tabak hediye etti. Fatih AKBAÞ "12 Eylül darbesi demokrasi tarihinin kara lekesidir" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 12 Eylül darbesinin yýl dönümü ile ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda, "Türkiye'nin demokrasi yolculuðunu sekteye uðratan, ülkemizin tarihine kara bir leke olarak geçen 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 33 yýl geçti. 12 Eylül ihtilali, gözaltýna alýnan, iþkenceye maruz kalan, sürgün edilen, mesleðinden atýlan, idam edilen yüz binlerce insanýn, hukuk hiçe sayýlarak kan ve gözyaþýnýn akýtýldýðý karanlýk bir dönem olarak tarih sayfalarýndaki yerini aldý" Millet iradesinin darbe ve muhtýralarla kesildiðini kaydeden Saatçi, "Millet iradesinin önü, her 10 yýlda darbe ve muhtýralarla kesildi, daha özgür ve daha demokratik bir ülke olma yolundaki ilerleyiþi hep sekteye uðratýldý. Bütün karanlýk darbe dönemlerinde olduðu gibi 12 Eylül'de de yüz binlerce insan yasa dýþý muamelelere, iþkencelere, acý ve gözyaþlarýna mahkum edildi. Kamu düzenini saðlama adýna hukukun ayaklar altýna alýndýðý kanlý günlerde insan onuru ve temel bir hak olan yaþama hakký hiçe sayýldý" þeklinde kaydetti. Demokrasiyi, insan haklarýný ve özgürlükleri çok görenlerin ülkemize ve milletimize en büyük kötülüðü yaptýðýný ifade eden Saatçi, "Halk iradesine raðmen silah zoruyla yönetimi ele geçiren, kendi insanýna silah doðrultan, hatta silah sýkan, demokrasiyi, insan haklarýný ve özgürlükleri çok görenlerin 'Cumhuriyeti korumak ve kollamak' adýna yönetime el koyduðu kara gününün yýl dönümünde, o gün yaþanýlan acýlar hala tazeliðini koruyor. Ne yazýk ki darbeci zihniyetin oluþturduðu anayasa ile yönetilmeye devam ediliyoruz. Demokrasi düþmanlarýnýn icat ettiði bazý kurumlar varlýðýný hala sürdürüyor" ifadelerini kullandý. Darbelerin ve muhtýralarýn izlerinin seneler geçse de silinmediðini belirten Saatçi açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Aradan geçen 33 yýla raðmen darbenin izleri hala silinememiþ olmasa da o günün darbecileri þimdi adalet önünde hesap veriyor. Baþta 12 Eylül Referandumu olmak üzere son yýllarda atýlan demokratik adýmlarla Türkiye, dünyanýn lider ülkesi olma yolundaki yolculuðunu, ekonomik geliþimini, muasýr medeniyetler seviyesini aþma hedefine doðru hýzla ilerliyor. Türk milleti, darbelerle giydirilmek istenen deli gömleðini, 12 Eylül referandumuyla bir daha asla giymeyeceði gösterdi. Demokrasisine ve geleceðine sahip çýkan, her türlü karanlýk darbe giriþimine 'Dur' diyen bu millet, yýllardýr özlemini duyduðumuz demokratik bir anayasayla darbeler döneminin tamamen kapatýlmasýný bekliyor. Ayrýca 12 Eylül kalýntýsý tüm kanun, karar, tüzük ve yönetmelikler kaldýrýlmalý, sistem demokratikleþtirilmeli. Darbeler sonrasý ortaya çýkan MGK, YAÞ ve YÖK gibi kurumlar ya tamamen kaldýrýlmalý ya da büyük Türkiye ideali ve demokrasiye göre yeniden yapýlandýrýlmalýdýr. Memur-Sen olarak her türlü darbenin karþýsýnda yer almaya, milletle yürümeye devam edeceðimizi bir kez daha belirtirken; tüm darbeleri lanetliyoruz. Bu vesileyle 28 Þubat post modern darbesini gerçekleþtirenlerin de mutlaka yargýya hesap vermeleri gerektiðini bir kez daha yineliyoruz." Haber Servisi Çorum ve Ýskilip'teki SGK binalarýnýn açýlýþýný yapmak üzere þehrimize gelen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Baþkaný Yadigar Gökalp Ýlhan, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. Çorum Belediyesi'nin SGK'ya borcu olmayan ender belediyelerden birisi olduðunu söyleyen SGK Baþkaný Ýlhan, "Bizler tüm belediyelerin Çorum Belediyesi gibi borçsuz bir belediye olmasýný istiyoruz" SGK çalýþanlarý olarak borcunu kapatmak isteyen belediyelere karþý yoðun çaba gösterdiklerini belirten Yadigar Gökalp Ýlhan, "Hizmeti vatandaþýmýzýn ayaðýna götürme noktasýnda çok yoðun çalýþýyoruz" þeklinde kaydetti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Çorum Belediyesi'nin sadece Sosyal Güvenlik Kurumu'na deðil hiçbir kamu kurumuna borcu olmayan bir belediye olduðunu vurguladý. Baþkan Külcü, "Þu anda kamu kurumlarýna ve özel sektöre herhangi bir borcumuz yok" Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Nurettin Karakaya, Turhan Candan ve SGK Ýl Baþkaný Duran Cesur'un da hazýr bulunduðu ziyaret sonunda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü günün anýsýna SGK Baþkaný Yadigar Gökalp Ýlhan'a cam vazo hediye etti. Ýlhan da Baþkan Külcü'ye plaket takdim etti. "YÖK, Ýlahiyat Fakülteleri müfredatýyla oynamamalý" "Ülkü Evleri" haftaya açýlýyor Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Kýr yayýnladýðý basýn açýklamasýnda son günlerde büyük tartýþmalara da neden olan Ýlahiyat Fakültelerinin müfredatýnýn deðiþtirilmesine tepki gösterdi. Her þeyden önce ortada bir zihniyet sorunu olduðunu düþündüklerini ifade eden Kýr, "Ýlahiyatlarýn sorunlarý elbette vardýr ve bu kurumlar eleþtiriye açýk yapýlardýr. Ancak yüksek öðretimin sorunlarý daha derinliklidir. Ýlahiyatla üzerinden yaþanan tartýþma gerçek soruna dikkatleri çekmiþtir. Bizce sorun her zaman olduðu gibi vesayetçi anlayýþýn patolojik varlýðý ve kurumlar üzerindeki baskýsýdýr" "Ülkemizde demokratikleþme doðrultusunda atýlan önemli adýmlara daima destek olduk ve olacaðýz" diyen Kýr, "Her türlü açýlým ve çözüm sürecine, darbecilere karþý verilen mücadeleye de destek olduk ve bundan sonra da olacaðýz. Oysa yüksek öðretim sistemimizin vesayetçi zihniyetten arýndýrýlmasý ve akademyaya tam özgürlük konusunun aðýrdan alýndýðýný da daima vurgulaya geldik. YÖK askeri vesayetin yoðun olduðu her dönemde Ýmam Hatip Liseleri ve Ýlahiyat Fakülteleri üzerinde yerli yersiz tasarruflarda bulunmuþlardýr. Ayný tür dayatmalarýn farklý tarzda özgürlüklerin öne çýktýðý bu dönemde gündeme gelmesi bizi üzmüþtür. Ýlahiyat Fakülteleri baðlamýnda yaþanan ve doðal olarak kamuoyuna da yansýyan son tartýþma bize bir gerçeði bir kez daha tüm çýplaklýðý ve hastalýklý yapýsýyla göstermiþtir. Darbe koþullarýnda kurulan YÖK akademya üzerinde tam bir vesayet oluþturmaktadýr. Üniversiteler arasýnda eþgüdüm saðlamak iþlevinin kolaylýkla nasýl bir vesayet rejimine ve uygulamalarýna yol açývereceðini açýkça ifade etmek zorundayýz. YÖK'ün bu dayatmasýna karþý çýkarak önceki müfredatý uygulama kararý olan baþta Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi olmak üzere Ýlahiyat Fakültesi yönetimlerini kutluyoruz. Almýþ olduklarý karar konusunda her türlü desteði vermeye hazýrýz.üniversitelerimizde bilimsel çalýþmalar açýsýndan en yetkin bilim adamlarýnýn ilahiyat Fakültelerinde yer aldýðýný biliyoruz. Býrakýn fakültelerinde hangi dersleri hangi oranda okutacaklarýna bu yetkin hocalarýmýz karar versin. YÖK Genel Kurulu'nun çaðdaþ ve çoðulcu bir toplumun gereklerine ve akademik etiðe uymasýný, Ýlahiyat müfredatý ile ilgili aldýðý kararý tekrar gözden geçirmesini ve müdahaleci tutumundan vazgeçmesini umuyoruz" þeklinde kaydetti. Fatih AKBAÞ Çorum'da üniversite öðrencilerinin barýnma ve sosyal ihtiyaçlarýný karþýlamaya yönelik oluþturulan "Ülkü Evleri" projesinde sona gelindi.ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Derneði tarafýndan oluþturulan "Ülkü Evleri" önümüzdeki hafta düzenlenen resmi bir törenle hizmete açýlacak. Proje kapsamýnda ilk olarak Ülkü Evleri'nin giderlerini saðlayacak mütevelli heyeti oluþturuldu.dr. Vahit Demiran, baþkanlýðýnda oluþturulan mütevelli heyetindemhp eski Belediye Baþkan adayý Bekir Soyocak, Mustafa Ilýca, Mehmet Barakalý, Hakký Þenel, Ali Beyaz, Mustafa Kara, Mustafa Özçetin, Abdullah Ateþ, Muhsin Þentürk, Mustafa Taþtan, Talip Kazak, Erhan Çevik, Sami Çam, Sinan Babacan, Ýsa Uysal, Yusuf Berat Baþ ve Fatma Nur Ünal yer aldý. Ýlk toplantýsýný yapan mütevelli heyeti, Mustafa Taþtan'ý Ülkü Evleri proje koordinatörlüðüne getirdi.çorum'da oluþturulan Ülkü Evleri hakkýnda bilgi veren Çorum Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Derneði Baþkaný Mesut Çelik, Ülkü Ocaklarý Genel Merkezi tarafýndan Türkiye'nin dört bir yanýnda üniversite öðrencilerinin barýnma ve sosyal ihtiyaçlarýný karþýlamaya yönelik oluþturulan "Ülkü Evleri" projesinin Çorum'da da oluþturulduðunu söyledi. Oluþturulan Ülkü Evleri'nin önümüzdeki hafta düzenlenen resmi bir törenle öðrencilerin hizmetine açýlacaðýný kaydeden Çelik, proje kapsamýnda Ülkü Evleri mütevelli heyetinin Dr. Vahit Demiran baþkanlýðýnda oluþturulduðunu söyledi.ülkü Evi'nin kurulmasýndaki amaç hakkýnda bilgi veren Çelik, "Ülkücü gençliðin manevi anlamda tehlikeyle karþýlaþmasýnýn önlenmesi, milli manevi deðerlere haiz, devletmillet menfaatine duyarlý, milliyetçi dünya görüþüne sahip Ülkü bireylerinin topluma doðru bir þekilde kazandýrýlmasýdýr.ülkü Evleri'nde oluþacak ortam neticesinde gençlerin maddi ve manevi sýkýntýlarla uðraþmak yerine kendilerini daha rahat yetiþtirme fýrsatý bularak, ilmi alanda kariyer sahibi nitelikli bireyler olmalarýna yardýmcý olunacak"

6 HABER TEK 6 Alevilerden Cami-Cemevi-Aþevi projesine tepki Çorum Hacý Bektaþ Veli Vakfý Baþkaný Nurettin Aksoy ve Karadeniz Bölgesi baþkanlarý düzenledikleri basýn toplantýsýnda Cami-Cemevi Projesine karþý olduklarýný açýkladýlar. Basýn açýklamasýnda konuþan Hacý Bektaþ Veli Vakfý Çorum Þube Baþkaný Nurettin Aksoy, "Biz Karadeniz Bölgesi Ýnanç Önderleri, Alevi Vakýf ve Dernekleri Platformu olarak Cami-Cemevi- Aþevi projesine þiddetle karþý çýkýyoruz. Bu projenin Alevileri asimile etme projesi olduðunu biliyoruz. Alevileri yolundan, inancýndan ve kültüründen koparma projesidir. Bu projenin baþ mimarlarýndan olan Cem Vakfý (Cumhuriyetçi Eðitim Merkezi) Baþkaný Ýzzettin Doðan'ýn kendisini Alevilerin temsilcisi yerine koymasýna þiddetle karþý çýkýyoruz" Geçmiþte Aleviliði, Alevileri yok sayanlarýn, hakaret edenlerin ve ayrýþtýranlarýn Cami, Cem Evi Aþevi projesiyle bugün Aleviliði yok etmeye çalýþtýklarýný iddia eden Aksoy, "Halkýna bu kadar þiddeti uygulayanlarýn ve zalimce halkýna saldýranlarýn kardeþlikten söz etmesi anlaþýlýr deðildir.basýndan öðrendiðimize göre Türkiye genelinde 5 ilde uygulanmasý düþünülen bu projede Çorum ilimizin de adýnýn geçmesi Çorum'da son 30 yýldýr kardeþçe yaþayan toplumu bir birinden ayrýþtýrma ve kardeþliði bozma projesi olduðuna inanýyoruz. 10 yýldýr Alevilerin en basit isteklerini yerine getirmeyenler bugün Alevilerin istemediklerini yaptýrmaya çalýþýyorlar, Cem Evlerimizin yasallaþmasýný istemeyenler bu gün yasal olmayan þekilde Alevilere Cemevi yapmaya çalýþýyorlar. Ülkemizde olduðu gibi ilimizde devletin bazý kurumlarý, asli görevini býrakarak, sanki ibadethane yapma ve yaþatma derneði gibi çalýþmaktadýrlar diðer inançlarý yok sayarak halktan topladýklarý vergileri bir meshebe aktarmaktadýrlar. Devlet kurumlarýnýn böyle bir lüksü olmamalýdýr. Tüm inançlara eþit mesafede olmak zorundadýrlar, biz bu davranýþý þiddetle kýnýyoruz. Aleviler olarak verdiðimiz vergileri helal etmiyoruz. Son günlerde inançlar üzerinden savaþ çýðýrtkanlýðý yapanlar, kardeþlikten, demokrasiden ve insan haklarýndan bahsedenler Suriye'den gelen mülteciler arasýnda ayrýmcýlýk yaparak Nüsayri Alevilerini mülteci kamplarýna almayarak sokakta býrakanlar ve bunlara insani duygularla evlerini açanlara da kin ve nefret besleyen bu gerici ve ayrýmcý güruhu þiddetle kýnýyoruz. Bu asimilasyon projesini protesto eden canlara orantýsýz güç kullanarak huzursuzluk yaratan ve canlarýmýzý katledenleri þiddetle kýnýyoruz, bu davada yaþamýný yitiren canlarýmýzý saygýyla anýyoruz" ifadelerini kullandý. Aksoy Alevilerin taleplerini ise þöyle sýraladý: "Cemevlerimiz derhal 'ibadethane' olarak yasal statü kazanmalýdýr. Alevi köylerine ve mahallelerine zorla cami yapýmýndan vazgeçilmelidir. Zorunlu din derslerine derhal son verilmelidir. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý kaldýrýlmalýdýr. Tarafsýz devlet ilkesine uygun olarak her inanç grubu kendi içinde örgütlenip, kendi kaynaklarýyla ve kendi tercihlerine göre inanç hizmetlerini tanzim etmeli ve yürütmelidir. Nüfus Nurettin Aksoy cüzdanlarýndan din hanesi kaldýrýlmalýdýr. Devlet tüm açýk ve gizli asimilasyoncu politika ve uygulamalarýna derhal son vermelidir. Aleviliðe ve Alevilere yönelik aþaðýlayýcý ifadeler, hakaret, tehdit ve saldýrýlar, nefret suçlarý kapsamýna alýnýp aðýr þekilde cezalandýrýlmalýdýr. Ders kitaplarý, sözlükler, ansiklopediler ve Milli Eðitim Bakanlýðý'nca önerilen yardýmcý kitaplardaki Aleviliði ve Alevileri aþaðýlayan taným ve ifadeler ders kitaplarýndan çýkarýlmalýdýr. Dersim, Maraþ, Çorum, Sivas ve Gazi katliamlarýndan dolayý devlet Alevi toplumundan resmen özür dilemeli ve bu Alevi katliamlarý ile ilgili olarak meclis araþtýrma komisyonlarý kurulmalýdýr. Mahallelere, caddelere, sokaklara ve diðer kamu projelerine "Yavuz Sultan Selim" gibi Alevileri rencide edici isimler verilmesinden vazgeçilmelidir. Madýmak, utanç müzesi olmalýdýr. Baþta Hacý Bektaþ Veli Dergâhý olmak üzere ve bölgemizde bulunan Koyun Baba ve diðer Dergahlarýmýz Alevi kurumlarýna teslim edilmeli. Bu haklý taleplerimizin tümü karþýlanana kadar mücadelemizin artan bir kararlýlýk ve örgütlülükle devam edeceðinden hiç kimsenin en ufak þüphesi olmamasý gerektiðini, vazgeçilmez hedefimiz olan eþit yurttaþlýða er ya da geç ulaþacaðýmýza dair inancýmýzýn tam ve sarsýlmaz olduðunu kamuoyuna saygýyla duyururuz." Osmancýk alt geçit inþaatýna inceleme Osmancýk Devlet Hastanesi inþaatý yanýnda bulunan ve hastane kavþaðýný perdeleyen tepenin çevre düzenlenmesini Vali Sabri Baþköy, Çorum Milletvekilleri; TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Murat Yýldýrým, Ulaþtýrma Bakanlýðý Müsteþarý Habib Soluk, Karayollarý Genel Müdürlüðü Proje ve Çevre Daire Baþkaný Ýsmail Çaðlar, Karayollarý Samsun 7'nci Bölge Müdürü Arif Çobanoðlu, Osmancýk Kaymakam Vekili Ali Erdoðan ve diðer protokol üyeleri incelemelerde bulundu. Osmancýk'ta D-100 karayolu üzerinde yapýmýna devam edilen 100 yataklý Devlet KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Bulgur Festivali renkli görüntülere sahne oldu Bayat'ta bu yýl düzenlenen Bulgur Festivali ve Sünnet Þöleni renkli görüntülere sahne oldu. Düzenlenen þölende 25 çocuk erkekliðe ilk adýmý attý. Bayat ovasýnda üretilen Türkiye'nin Konya'dan sonra sert buðday üretimde 2. olan Bayat buðdayýndan yapýlan bulgur tanýtýmý ve 25 çocuðun sünnetinin yapýldýðý þölene çok sayýda vatandaþ katýldý. Mehteran gösterisi ile baþlayan þölende konuþan Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, "Öncelikle bugün burada böyle güzel bir etkinlikte sizlerle birlikte olduðum için çok mutluyum. Biz yaptýðýmýz her hizmette sizlerin refah seviyesini artýrmayý düþünüyoruz. Bulgur festivali yapmamýzdaki amaç yöresel olarak yetiþtirdiðimiz ürünleri tanýtmaktýr" Konuþmasýnýn devamýnda Belediye tarafýndan yapýlan içme suyu þebekesi, duble yol, kum ocaðý çakýl kýrma, eleme ve yýkama tesisi, bayat çayý ýslahý, atýk su arýtma tesisi, aþýlý badem ve ceviz aðacý dikimi, halý saha ve çevre düzenlemesi, sentetik çim saha, belediye hamamý, belediye oteli, anadolu lisesi, ana okulu, orta öðretim öðrenci yurdu, Atatürk Ýlkokulu, SGK, hastanenin yapýmý, Halk Bankasý, ücretsiz toplu taþýma, Bayat Belediye Spor Kulübünün kurulmasý, Ramazan etkinlikleri, Kunduzlu içme suyu göleti ve Kýzýlýrmak Týmarlý Sulama Projesi hakkýnda bilgiler veren Ünlü, yatýrýmlarda katký saðlayan Milletvekillerine þükranlarýný sunarak, bu göreve Baþbakan Sayýn Recep Tayip Erdoðan'ýn her zaman ifade ettiði gibi millete hizmetkar olmak için geldiklerini ve bu aziz millete hizmet etmekten dolayý onur Hastanesi'ne ilçe merkezinden ulaþýmýn kolay saðlanmasý ve karayolu trafiði akýþýnýn güvenli bir þekilde saðlanmasý için baþlatýlan alt geçit inþaatýný perdeleyen tepenin týraþlanmasý kapsamýnda yapýlan çalýþmalarý inceleyen Vali Baþköy ve beraberindeki protokol üyeleri, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldý. Yasin YÜCEL duyduklarýný belirterek, "Hepinize hoþça vakit geçirmeniz dileðiyle saygýlar ve sevgiler sunuyorum birlik ve beraberliðe vurgu yaparak, hepimiz kardeþiz bir olunca bu tür güzellikleri beraber yapýyor ve yaþýyoruz. Bir olunca her þeyin üstesinden geliriz " Konuþmanýn arýndan 25 yataklý otelin açýlýþý yapýldý. Yasin YÜCEL

7 HABER 7 SGK yeni hizmet binasý açýldý Adalet ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 2008 yýlýnda gerçekleþtirilen Sosyal Güvenlik Reformu ile geleceðin daha güvenli hale Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürlüðünün yeni hizmet binasý törenle açýldý. Dün gerçekleþen açýlýþ törenine Vali Sabri Baþköy, SGK Baþkaný Yadigar Gökalp Ýlhan, AK Parti Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat, Baro Baþkaný Ýbrahim Özyýlmaz, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ve çok sayýda davetli katýldý. Tören saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý ile baþladý. "Hedefimiz, sosyal politikalarý ilçelerde halka götürmek" "Takým ruhu ile kentimizi güzelleþtirmek adýna çalýþýyoruz" TBMM Ýdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Çorum'a layýk bir hizmet binasýna geçte olsa kavuþtuklarýný belirterek, "Çorum hepimizin ortak paydasýdýr. Ne atanmýþlar seçilmiþlerin, ne de seçilmiþler atanmýþlarýn alternatifidir. Takým ruhu ile yaþadýðýmýz kenti daha da güzelleþtirmek adýna çalýþýyoruz" SGK binasýnýn açýlýþýnda konuþan Uslu, AK Parti iktidarý öncesine kadar anayasanýn ilk dört maddesinden üçünün ötelendiðini, sadece laikliðin öne çýkarýldýðýný dikkat çekerek, "Bu dört önemli noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin tarifi yapýlýr. Cumhuriyetimiz laik, sosyal, demokratik bir hukuk devleti olarak tanýmlanýr. Bu kavramlarýn hiçbirisini yek diðerine tercih etme lüksümüz yok. Ama ne yazýk ki, Türkiye uzun yýllar ideolojik taraftarlýk nedeniyle bu dört temel kavramdan demokrasi, sosyal ve hukuk tanýmlarýný ötekileþtirmiþ durumdaydý" þeklinde konuþtu. Ýktidarlarý döneminde sosyal politikalar noktasýnda çok önemli adýmlar atýldýðýný vurgulayan Uslu, bu adýmlar sayesinde 529 bin nüfuslu Çorum'da 518 bin kiþinin sosyal güvenlik kapsamý içerisinde yer aldýðýný belirtti. Uslu, "Bu, sosyal devlet olmanýn, kayýtlý toplum olmanýn doðal ve sevindirici bir sonucu. Çorum'da iþyerinin teþvik yasasýndan yararlandýðýný ve bu iþyerlerinde toplam iþçinin sigortalý olarak çalýþtýðýný görüyoruz" Hükümet olarak politikalarýnýn odaðýnda insan olduðunu kaydeden Uslu, "Hiçbir 'izm', siyaset, amblem, siyasal düþünce insanlarýmýzýn sosyal güvenlik hakkýndan daha öncelikli ve deðerli olamaz" ifadelerini kullandý. Kubilay Kaan YÜCEL geldiðini söyledi. Baðcý, SGK Çorum Ýl Müdürlüðü binasýnýn açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmada "Geçmiþ yýllarý hafýzalarýmýzda canlandýrdýðýmýzda SGK binasýnýn merdivenlerinde prim yatýrmak için sýraya girmiþ insanlarý görüyoruz. Þimdi ise insanlarýmýz için ayrý ayrý bekleme odalarýnýn bulunduðu bir binanýn açýlýþý için biraradayýz" Türkiye'nin sosyal güvenlik alanýnda çaðdaþ ülkelerin yaþadýðý insana verilen deðeri artýrma anlayýþýyla son derece önemli bir noktaya geldiðini belirten Baðcý, konuþmasýnda þunlarý söyledi: "Her insanýn hayatýnýn her aþamasýnda türlü türlü hadiselerle karþýlaþarak iþ yapamaz hale gelebilir. Tüm bunlarý, 2008 yýlýnda düzenlediðimiz Ardýndan protokol konuþmalarý gerçekleþti. Açýlýþ konuþmasýný SGK Ýl Müdürü Duran Cesur gerçekleþtirdi. Cesur, "Mesafeleri kaldýrýp hizmeti vatandaþýn ayaðýna götürerek, vatandaþlarýmýzýn rahat ve kaliteli hizmet aldýðý, Ýl Merkezimizde Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüðümüz, Mali Hizmetler Merkez Müdürlüðümüz, Ýlçelerimizde Osmancýk, Sungurlu, Alaca ve bugün açýlýþýný yaptýðýmýz Ýskilip Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüðümüz ile Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüðü sayýmýz 6 adet olup, bu sayýyý yakýn bir zamanda Bayat Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüðümüzün açýlmasýyla 7'ye çýkaracaðýz. Bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da hedefimiz; insanlarýmýza en kaliteli hizmeti, en güzel mekanlarda, en kýsa sürede sunmak olacaktýr" Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'ýn duasýnýn ardýndan açýlýþ kurdelesini protokol üyeleri kesti. Protokol üyeleri ve davetliler binayý gezerek bilgi aldýlar. Kubilay Kaan YÜCEL bir yasa tasarýsý ile geride býraktýk. Dünyanýn pek çok ülkesinde bulunan düzenlemeleri geç olsa da yapýyor olmak sevindirici. Saðlýk ve eðitim yerinde sunulan temel hizmetlerdendir. Þimdi de sosyal güvenlik, yerinde hizmet sunumu gerçekleþtiren bir anlayýþa dönüþtü. Hükümet olarak hedefimiz, sosyal politikalarý ilçeler düzeyinde halkýmýzýn ayaðýna kadar sunmaktýr. Bu, insanýmýza verdiðimiz deðeri yansýtýyor." Kubilay Kaan YÜCEL "Prim tahsilat oraný yüzde 84'e yükseldi" Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü Duran Cesur hedeflerinin, insanlara en kaliteli hizmeti, en güzel mekanlarda, en kýsa sürede sunmak olduðunu söyledi. SGK yeni hizmet binasýnýn açýlýþ töreninde konuþan Duran Cesur, "Bilindiði üzere, faaliyete geçirilen medula sistemi ile saðlýk alanýndaki suiistimallerin önüne geçilmiþtir. Vatandaþ odaklý, kesintisiz hizmet anlayýþýyla Baþkanlýðýmýzýn yürüttüðü örnek bir proje olan SGK SMS uygulamasýný Ýlimizde de baþlattýk. Bu uygulama ile Kurumumuzdan hizmet alan vatandaþlarýmýzýn cep telefonlarýna talep edilen hizmetle ilgili bilgi vermekteyiz Sayýlý Kanununla norm ve standart birliðinin saðlanmasý amacýyla ülkemiz nüfusunun tamamý genel saðlýk sigortasý uygulamasýna geçirilmiþ böylece 75 milyon insanýmýz genel saðlýk sigortasý þemsiyesi altýna girmiþtir. Ýlimizde 2013 yýlý Mayýs ayý itibariyle Ýl Müdürlüðümüzce 34 bin 256 vatandaþýmýzýn GSS tescilleri yapýlmýþ olup çalýþmalarýmýz titizlikle sürdürülmektedir" Son teþvik uygulamalarýnýn küresel krizin sosyal üzerindeki olumsuz etkilerini sýnýrlandýrmak, bölgesel azaltýlmasýna yönelik önemli bir araç olduðunun altýný çizen Cesur, "Ýþgücü maliyetlerini azaltmak ve genç, kadýn, özürlü istihdam olanaklarýný arttýrmak amacýyla, iþverenin sigorta primini düþürücü düzenlemeler yapýlmýþtýr. Bunun yanýnda sosyal güvenlik primlerinin düzenli ödenmesi ve iyi niyetli iþverenleri korumak için 5510 sayýlý yasa ile sigorta primi iþveren hissesi 5 puan indirilmiþtir. Bu amaçla (2013 yýlý Haziran ayý itibariyle) Ýlimizde prim tahsilat oranýmýz % 84 oranýna ulaþmýþtýr. (2013 yýlý Temmuz ayý itibariyle) Ýlimizde aktif sigortalý sayýmýz 57 bin 778'dir. Bu "Hizmet kalitemiz her yýl daha üst seviyeye çýkýyor" Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkaný Yadigar Gökalp Ýlhan, SGK olarak modern hizmet binalarýný her geçen gün artýrdýklarýný belirterek, "467 modern merkezi açýlýþ gerçekleþtirdik" Çorum Sosyal Güvenlik Kurumu yeni hizmet binasýnýn açýlýþ töreninde konuþan Ýlhan hedeflerinin tüm vatandaþlara ulaþarak daha iyi hizmet vermek olduðunu ve bunun için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi. Ýlhan sözlerine þöyle devam etti: "Türkiye genelinde 26 bin personel ile hizmet veriyoruz. Hizmetlerimiz anket ve araþtýrmalarýmýza göre her sene bir önceki seneye göre daha iyi hizmet verdiðimizi sonuçlardan anlýyoruz. Lakin bu yeterli mi deðil tabi ki yapacaðýmýz çok iþ var bu bilinçle daha çok çalýþýp SGK'yý tek çatý altýnda Bað-Kur SGK Emekli Sandýðý birleþerek reform gerçekleþti ve tek çatý altýnda daha iyi yerlere getirmek için elimizden geleni yapýyoruz. Kayýtdýþý rakamlarýna baktýðýmýzda 2008 yýlýnda 26 milyar TL iken 2012 rakamýnda ise 17 milyar TL olmasý sevindirici bir þeydir." Ýlhan, "Ülkemiz sorunlarýnýn biriside kayýt dýþý istihdamýdýr. Çalýþmalarýmýz sonucunda bu oran % 37 olmuþtur. Ýleriki yýllarda bu oraný daha da düþürerek kayýt dýþýlýðýn önüne geçmeye çalýþýyoruz. Prim giderlerini %72'lerden %90'lara çýkmasý güzel bir hadisedir ayrýca insanlara pek çok yeni haklar tanýndý. Ailesinin sigortasý olmasa bile 18 yaþýna kadar gelen bir çocuðun sigorta ve güvencesini saðlýyoruz. Kurumumuzun yönetmelikleri ve þartlarý doðrultusunda hasta olan iþ kazasý geçiren insanlara malulen emekli oluyor lakin en az 10 senelik SGK'lý olmasý gerekir bu olmasa eðer malulen emekli olamaz" diyerek sözlerini tamamladý. Kubilay Kaan YÜCEL baðlamda, 2013 yýlý Nisan ayý itibariyle Ýlimizde teþvik uygulamasýnda 5843 iþyerimiz, 34 bin 409 sigortalýmýz faydalanmýþtýr. Ayrýca, 2013 yýlý Aðustos ayý itibariyle Hazinece karþýlanan prim tutarý ,13 TL þeklindedir. Yine eczanelerimize yapýlan ödemelerimiz protokollerde belirtilen süre içerinde (Avansa düþmesine mahal vermeden) vaktinde yapýlmaktadýr. Þahýs ödemelerimizde ödeme süresi 15 gün gibi kýsa bir sürede yapýlarak verilen sürenin altýnda gerçekleþtirilmektedir" diyerek sözlerini tamamladý. Kubilay Kaan YÜCEL

8 YAÞAM Yeni ders yýlýnda çocuðunuz Öðrenmeye hazýr mý? 8 Banko Memuru Aþýrý sinirli biri, havalimanýnda check-in bankosundaki ilgili memura hak etmediði halde, etmediði hakareti býrakmadý.müþterinin abartýlý kabalýðý karþýsýnda, banko memuru sakin ve güleryüzlü bir þekilde davranýyor, hiç cevap vermeden iþine devam ediyordu.adam iþi bitip gidince, bir arka sýradaki müþteri:- Sizi tebrik ederim! dedi memura,hiç tahrike kapýlmayýp nezaketinizi sürdürdünüz ama bu kadarý da yanlýþ. Yapabileceðiniz bir þeyler olmalý...- Olmaz olur mu, var efendim, demiþ memur gülümseyerek, - Bu hýyar New York'a gidi yor, bavullarý Bangkok'a... Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Yaz tatili bitiyor ve çocuklar bir yaþ daha büyümüþ olarak yeni ders yýlýna baþlýyor. Her ebeveyn, çocuðunun baþarýlý olmasýný ister. Fakat unutulmamalý ki, çocuðun baþarýsýnda hazýrlanan öðrenme ortamý çok önemli. Arkadaþ çevresi, çocuðun odasý ve ders malzemeleri baþarýda rol oynuyor.ailelerin ve çocuklarýn geçtiði birçok dönemeçler vardýr. Bir dönemece rahat girilmesi diðer dönemeçten de rahat geçilmeyi saðlar. Bununla beraber bazen bir süreç rahat geçirilse de diðer süreçler fazlasýyla zorlayýcýdýr. Öðrenim hayatýnýn ilk yýllarý genelde önemli ipuçlarý verir. Çocuðumu dersin baþýna oturtmak çok fazla zamanýmý alýyor. diyen annelerin yaný sýra Yazý yazmakta çok zorlanýyor, çizgiler adeta uçuyor, düzgün bir þekil yaptýramýyorum. diyen ebeveynler de vardýr. Kimi çocuk, sýnýfta okumayý ilk sökenlerden olur. Fakat yazý yazmaktan hiç hoþlanmaz. Kimisi de çok güzel yazý yazar, öðretmenin tahtaya yazdýklarýný çok güzel bir þekilde defterine geçirirken hiç kitap okumak istemez. Öðrencilerin bazýsýnýn da yazýp okumada sorunu yokken matematiði bir türlü sevemez, ya zihinden hesap yapmakta zorlanýr ya da problem çözmekte. Okuma-yazma ya da sayýsal problemler birinci yýlda baþlayýp diðer yýllarda da devam edebilir. Ýlk yýllarda baþarýlý olduðu alanlarda sonraki yýllarda baþarýsýz olan çocuklar da vardýr. Öðrencilerin çok azý bütün alanlarda baþarýlýdýr. Her öðrencinin kuvvetli olduðu yönler olduðu kadar zayýf olduðu yönler de vardýr. Annebabaya düþen, çocuðun eksiklerini telafi etmesine yardýmcý olmaktýr. Ýlk yýllarda baþarýlý olan bir çocuk daha sonraki yýllarda yeni öðretilen kavramlarý iyi anlayamaz ve Okullarýn açýlmasýna çok az bir zaman kaldý. Pazartesi günü ders zilinin çalmasýyla birlikte birçok öðrenci sýralarda yerlerini alacak. Öðrenci, öðretmen ve veliler bu heyecanla koþtururken çocuklarý bekleyen ayrý bir tehlike var. Sarýlýk, nezle, grip, kýzamýk, suçiçeði, kabakulak. Bu hastalýklar okul sýralarýnda çocuklarý bekleyen tehlikelerin baþýnda geliyor.memorial Þiþli Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Bölümü nden Uz. Dr. Abdurrahman Yýldýrým, ebeveynlerin bulaþýcý hastalýklar konusunda bilinçli olmasý gerektiðini belirterek alýnabilecek önlemler hakkýnda bilgi verdi. Hepatit A nýn, bulaþýcý sarýlýk olarak bilinen birebir hijyen ile ilgili bir hastalýk olduðunu belirten Yýldýrým, sarýlýðýn ise çocuðun cildinde, gözünün beyazýnda sarýlýk olmasý þeklinde ortaya çýktýðýný kaydetti. Hepatit A sarýlýðý, halsizlik, bitkinlik, iþtahsýzlýk bazen bulantý, kusma, ateþ, karýn aðrýsý þeklinde kendini gösterebilir. Hepatit A sarýlýðý saptanan çocuðun en azýndan 2-3 hafta kadar dinlenmesi gerekiyor. Yýldýrým ýn dikkat çektiði bir baþka hastalýk ise kabakulak. Kabakulak, aþýsý olan bir hastalýk. Hastalýðýn üst solunum yolu enfeksiyonu gibi baþlayýp hafif bir burun akýntýsý, hapþýrma, öksürük, bazý çocuklarda boyunda veya kulak memesinin alt tarafýnda, çene köþesinde bir þiþlik yeterli çalýþmalarý yapmazsa ayný baþarýyý gösteremez. Ýlgilerin deðiþmesi de etkili olmaktadýr. Ýlk yýllarda matematiðe ilgili olan bir çocuk, sonraki yýllarda kitap okumaya, yazý yazmaya, sanata aðýrlýk verip matematiðe fen bilimlerine ilgisini vermediðinde, eksik konular, geliþtirilmeyen beceriler baþarýyý düþürür. Bu da öðrencinin kendine güvenini azaltýp kýsýr döngülere yol açar. Kritik süreçlerin bilincinde olan annebabalar ise okulla ve öðretmenle iþbirliði içindedirler. Öðretmenlerin tecrübeli ve dikkatli, anne-babanýn da öðretmenle uyumlu destekleriyle çocuðun geliþimsel yönden daha zayýf olduðu alanlarda okulda ve evde yapýlan tekrarlar ve bilinçli çalýþmalarla bütün eðitim hayatýnda gerekli olan beceriler geliþtirilmiþ olur. Nöropsikiyatrik sebeplerden kronik hastalýklara, ruhsal sorunlardan stres faktörlerine kadar birçok neden, öðrenme sorunlarýnda etkili oluyor ve çözüm de nedene göre deðiþiklik gösteriyor. Bu sorunlarýn içinde özel öðrenme güçlüðünün ayrý bir yeri vardýr ve çözüm için gösterilen az bir çaba ile çok yüz güldürücü sonuçlara ulaþýlabiliyor. Çocuk, normal hatta normalin üstünde zekâya sahip olduðu halde okumada, yazmada ya da matematikte zorluk çekiyorsa, özel öðrenme güçlükleri olabilir. Bu duruma önem verilmez ve gereken çözümler uygulanmazsa ciddi sorunlara yol açabilir. Baþlangýçta dikkate alýnamamýþ olan öðrenme sorunlarý da daha sonraki dönemlerde dikkate alýnmalýdýr. Zararýn neresinden dönülürse kârdýr. Gerekli önlemlerin alýnmasýyla ve rehabilitasyon çalýþmalarý yapýlmasýyla çocuðun akademik hayatýnda büyük geliþmeler olacaðý unutulmamalýdýr. Okul sýralarýnda çocuklarý Bekleyen tehlikeli hastalýklar þeklinde bulgu verebilir. Ýyi piþmemiþ ete dikkat! Baðýrsak solucaný yani halk arasýnda kurt, kýl kurdu, tenya, askaris adlarý verilen parazitler hijyen veya iyi piþmemiþ etten yapýlan yiyeceklerden, aðýz veya dýþký yoluyla bulaþýr. Hastalýk, karýn aðrýsý, iþtahsýzlýk, gece uyurken aðýzdan salya akmasý, diþ gýcýrdatma, uyurken popoyu kaþýma bulgularýyla kendini gösterebilir. Bu belirtileri yaþayan çocuklarýn mutlaka doktora danýþýp tedavi olmasý gerekir. El temizliði ve týrnaklarýn kýsa kesilmesinin de hastalýðý bulaþtýrmamak açýsýndan büyük önemi vardýr.haftada en az 1 veya 2 kere yýkanmak bit tehlikesini azaltýr Bitlenme, okullarda sýk görülen sorunlardan biridir. Bitten korunmak için haftada en az 1-2 gün yýkanmasý ve saçlarýn kontrol edilmesi gerekir. Saça yapýþan sirkeler görüldüðü takdirde hastanýn mutlaka hekime götürülmesi ve mutlaka bir dermatoloji uzmaný tarafýndan tedavi edilmesi gerekmektedir.okullarda öðretmenlerin el temizliðini her fýrsatta vurgulamasý gerektiði üzerinde duran Yýldýrým, öðretmenlere þu tavsiyelerde bulundu, Hasta olan çocuklarýn ailelerine haber verilmeli ve doktora gitmesi saðlanmalý. Sýnýflar sürekli havalandýrýlmalý, düzenli el, týrnak ve saç kontrolü yapýlmalý. Öðretmenler bu konuda eðitici konuþmalar yapmalý. 20:00 20:00 Ýntikam Yaðmur, ortalýk yatýþana kadar bir süreliðine ortadan kaybolmayý tercih etmiþtir. Ancak bu süreyi boþa geçirmemiþ, Ýgor un yanýnda, hocasýnýn baþka bir öðrencisi olan Ali ile birlikte eðitimine kaldýðý yerden devam etmiþtir. Ancak Yaðmur un içine kurt düþmüþtür. Ya gerçekten de annesi yaþýyor ise? Yaðmur un bu ihtimalin peþine düþmek istemesi, Ýgor ile aralarýný açar. Arsoylar ýn hayatýnda ise beklenmedik geliþmeler yaþanýr. Þahika nýn yokluðu Emre yi derin bir bunalýma sürüklerken, Haldun un ekmeðine yað sürmüþ, Aslý nýn ise hayal bile edemediði bir pozisyona gelmesine neden olmuþtur. Cemre ise bir klinikte tedavi altýna alýnmýþtýr. Yarýþma 20:00 Var mýsýn Yok musun? Yirmi dört kiþi kendi kutularýný seçiyor ve aralarýndan bir kiþi yarýþmacý oluyor. Ama kimse kutularýn içinde ne olduðunu bilmiyor. Yarýþmacý daha sonra bir yandan bankerle pazarlýk ediyor, bir yandan da kendi kutusunda ne kadar ödülün olduðunu tahmin etmeye çalýþýyor. On dört yýldýr altý kýtada, 69 ülkede ve 142 sezon yayýný ile dünyanýn en çok yayýnlanýn programý olan Var Mýsýn Yok Musun?, ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar'ýn sunumuyla ekrana geliyor.www.varmisinyokmusun.com.tr sayfasýný canlý yayýn sýrasýnda ziyaret edenler, televizyondakiler ile ayný anda yarýþýyor; kazandýklarý puanlarla yarýþmanýn ön Kurtlar Vadisi Pusu Kurtlar Vadisi Pusu'da bu hafta: Polat ýn koltuðuna kim oturacak? Safiye Karahanlý geri mi dönüyor? Ýhtiyarlar heyeti yeniden kurulabilecek mi? Akif, Polat Alemdar ýn son isteðini yerine getirip, Elif i kurtarabilecek mi? Kara ve ekibi Suriye den kurtulabilecek mi? Kurtlar Vadisi, gezi olaylarý için ne diyor? Kurtlar Vadisi ekibi Mýsýr, Suriye ve bölge sorunlarý hakkýnda ne diyor?saat : 20:00-23:15 (195 dakika) Tür : Dizi (Aksiyon) Oyuncular : Necati Þaþmaz, Kenan Çoban, Ayþe Çiðdem Batur, Cahit Kayaoðlu Yönetmen : Onur Tan Neþet Ertaþ Neþet Ertaþ, (1938 [1], Çiçekdaðý, Kýrþehir - 25 Eylül 2012, Ýzmir), Türk ozan. Abdallýk geleneðinin son büyük temsilcisidir. "Bozkýrýn Tezenesi" olarak da bilinir.babasý saz ustasý Muharrem Ertaþ, annesi Döne hanýmdýr. Annesinin ölümünden sonra babasý ve kardeþleriyle birlikte köye yerleþmiþlerdir ve çocukluðu bu köyde geçmiþtir.ertaþ, ilkokula gittiði yýllarda önce keman, sonra da baðlama çalmayý öðrendi. Babasý Muharrem Ertaþ ile birlikte yörenin düðünlerinde sazý ile çalýp sesi ile türküler söylemeye baþladý. Ertaþ, etkilendiði tek kiþinin babasý Muharrem Ertaþ olduðunu söyler. Kendi ifadesi ile bunu þu þekilde ifade eder; "Babamla ben ayný ruhun insanlarýyýz."[3].neþet Ertaþ, 1957 yýlýnýn sonunda Ýstanbul'a gelerek Þen Çalar Plak'ta ilk plaðýný "Neden Garip Garip Ötersin Bülbül" adý ile babasý Muharrem Ertaþ'a ait bir türküyle çýkardý. Halk tarafýndan çok beðenilen bu plaðý ardýndan diðer plak, kaset ve halk konserleri takip eder. Daha sonra Neþet Ertaþ Ankara'ya yerleþir. Burada yaþadýðý saðlýk sorunlarý nedeniyle kardeþinin daveti üzerine Almanya'ya gider. Çocuklarýnýn eðitimi ve sanatsal çalýþmalarýndan dolayý uzun bir süre Almanya'da kalan sanatçý, 2000 yýlýnda Ýstanbul'da verdiði konserle sahne hayatýna geri dönmüþtür.demirel zamanýnda kendisine sunulan 'devlet sanatçýlýðý' ünvanýný; "O dönem Süleyman Demirel Cumhurbaþkanýydý. Devlet sanatçýlýðý bana teklif edildi. Ben, 'hepimiz bu devletin sanatçýsýyýz, ayrýca bir devlet sanatçýsý sýfatý bana ayrýmcýlýk geliyor' diyerek teklifi kabul etmedim. Ben halkýn sanatçýsý olarak kalýrsam benim için en büyük mutluluk bu. Þimdiye kadar devletten bir kuruþ almadým, bir tek TBMM tarafýndan üstün hizmet ödülünü kabul ettim. Onu da bu kültüre hizmet eden ecdadýmýz adýna aldým." diyerek geri çevirmiþtir.[4] Halk bu tavra destek vermiþ ve Neþet Ertaþ adeta yaþayan bir efsane olmuþtur. MERCÝMEKLÝ PATE Malzemeler 1.5 Su Bardaðý Kýrmýzý Mercimek 2 Su Bardaðý Kaynar Su 1 Soðan 2 Diþ Sarýmsak 1 Çorba Kaþýðý Sývýyað 2 Dilim Ekmek 1 Su Bardaðý Rendelenmiþ Kaþar Peyniri 4-5 Dal Maydanoz Bir Tutam Nane 1 Yumurta 4-5 Ceviz Tuz, Karabiber Yemeðin Tarifi Mercimeði kaynar suda 30 dakika piþirin. Piþmesine yakýn karýþtýrmaya baþlayýn. Mercimekler suyunu çekip "Yenileceðinden korkan, Daima yenilir." YILDIRIM BEYAZIT iyice daðýlýncaya kadar sürekli karýþtýrarak piþirin. Soðan ve maydanozu ince ince kýyýn, sarýmsaklarý ezin, ekmeklerin içini çýkarýp ufalayýn. Sývýyaðý tavada kýzdýrýp soðan ve sarýmsaðý pembeleþtirin. Derin bir kaba alýp mercimek, ekmek içi, kaþar peyniri, maydanoz, nane, tuz ve karabiberi ekleyerek iyice karýþtýrýn. Karýþýmý yaðlanmýþ dikdörtgen bir fýrýn kalýbýna alýp üzerini alüminyum folyo ile kapatýn. Önceden ýsýtýlmýþ 180 dereceye ayarlý fýrýnda 1 saat piþirin. Ceviz ve kýyýlmýþ maydanozla süsleyip sýcak servis yapýn. 06:30 Avrupa Yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar Duymasýn Esra Erol da Evlen Benimle 19:00 Ana haber 20:00 Kurtlar Vadisi Pusu 23:15 Ben Onu Çok Sevdim Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 19:00 Battal Gazi 22:00 Polis Akademesi 6 23:45 Yalnýz Efen Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Kelime Oyunu Spor Sayfasý 20:00 Var mýsýn Yok musun? 23:15 Kelime Oyunu 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Ýntikam 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:35 Spor 19:40 Hava Durumu Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:50 TV Filmi 21:00 Þefkat Tepe 23:00 TV Filmi

9 Tanýtýmda 'algýlama' yönetimi Çorum'da ilk defa uygulanacak Alacalý çiftçilere hibe destekleri anlatýldý Alaca Ziraat Odasý "Týbbi Aromatik Bitkiler Kursu ve Tarým Danýþmanlýðý" eðitim seminerleri düzenlendi. Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz yaptýðý açýklamada Odanýn çalýþmalarýna çok yönlü olarak devam ettiðini, çiftçiler için hayýrlý olan her konuyu deðerlendirdiklerini ve birçok projeyi ayný anda yürüttüklerini dile getirerek, "Ýnþallah çalýþtýðýmýz projelerin bir kýsmý geçti bir kýsmýnýn da çalýþmalarý sürüyor. 'Kadýn Çiftçi Eðitim Projesi' ve 'Süt Ýþleme Tesisi' projelerimizin çalýþmalarý devam ediyor" Çiftçi eðitim seminerlerine devam ettiklerini dile getiren Yýlmaz, "Bu kapsamda % 50 Tarýmsal Alet ve Makine hibesine baþvuru yapmak isteyen üreticilerimiz için, Alaca Halk Eðitim Merkezi ve Alaca Ziraat Odasý iþbirliði ile çiftçilerimize yönelik 'Týbbi ve Aromatik Bitkilerin Yetiþtiriciliði' eðitim kursu düzenlendi. Kursu Ýlçe Tarým Müdürlüðü Ziraat Mühendislerinden Serkan Sayýn verdi. Bu seminere katýlarak kurs sonunda sertifika almaya hak kazanan çiftçilerimize sertifikalarý Alaca Halk Eðitim Müdürlüðü tarafýndan verilecektir. Bu kursa katýlan çiftçilerimiz Traktör Hibe Desteklemelerine baþvurmaya hak kazanacaklardýr" þeklinde kaydetti. Yýlmaz, Alaca ve köylerindeki çiftçililer tarafýndan bu kursa yoðun ilgi olduðunu, bunun sevindirici bir durum olduðunu söyledi. ABD Baþkonsolosu Kilner'e Çorum leblebisi ABD'in Ýstanbul Baþkonsolosu Scott F.Kilner 10 Eylül 2013 de Ýstanbul'da Boðaz manzaralý konutunda veda resepsiyonu verdi. Yabancý diplomat - misafirlerin ilgisinin yoðun olduðu resepsiyona Türkiye'nin yakýndan tanýdýðý Sanayici ve Ýþadamý Cem Boyner, Rona Yýrcalý'da katýldý. Çorum-Sungurlu Ulusoy Dað Tesisleri'nin iþletme sahibi iþadamý Murat Koçak'ýn da katýldýðý resepsiyon akþam saatlerinde baþladý. Koçak "2010 yýlýnda geldiðinde 2013 yýlýnda gittiðinde iki kez gördüðüm Kilner Bey çok tecrübeli Türkiye'yi iyi bilen ve analiz eden mütevazi bir kiþiliðe sahip Californialý deðerli yetkili diplomat. Scott F.Kilner beye meþhur Çorum leblebisi ve Atatürk'ün imzalarýnýn bulunduðu tabloyu hediye ettim.türkiye ABD için önemlidir. Dýþ politika hassastýr.ülkeler arasý çýkar menfaat üzerine geliþir" Yön Medya Reklam Tanýtým þirketi "Kadro Deðil Akademik Kadro" sloganýyla Çorum'un reklamcýlýk ve tanýtým sektörüne yeni bir soluk getirdi. Yön Medya yetkilileri Çorum reklamcýlýk sektöründe olmayan uygulamalarý ve çalýþmalarý hayata geçirdiklerini belirterek, Çorum'da "Algýlama Yönetimi"nin bir þirket tarafýndan ilk defa yapýldýðýný açýkladýlar. Çorum'da bulunan þirketlerin stratejik planlamalarýnda iletiþim danýþmanlýðýna da yer verilmesinin gerekli olduðunu açýklayan yetkililer, "Kiþi, kurum veya kuruluþlarýn, kendilerini hedef kitlelerine ya da kamuoyuna "doðru" anlatabilmesi için "doðru mesajlarý, "doðru stratejilerle", "doðru paydaþlarý" seçerek "doðru aksiyonlarla", "doðru zamanlamayla" ve "doðru kanallardan" iletmesi büyük önem taþýyor. Dýþarýya ve içeriye olan yönünüz "Algýlama Yönetimi"nden geçmektedir. Ýletiþimi yönetmenin bir diðer adý algýlarý yönetmektir. Son bilimsel araþtýrmalarda göstermiþtir ki; neo marketingle insan davranýþlarý kontrol altýna alýnabilir ve doðru planlamayla yönetilebilir" dediler. Þirket yetkilileri bu konu hakkýnda özel bir ekiple hizmet verdiklerini açýklayarak, kadro yapýsýný da buna göre oluþturduklarýný belirttiler. Ayrýca algýlama yönetimi hakkýnda daha detaylý bilgi vermek için bir mini bülten hazýrladýklarýný da sözlerine ekleyen yetkililer, mini bültenle nasýl farkýndalýðýn yakalanacaðýný bülten içerisine yerleþtirilen bir sürprizle uygulamalý olarak anlattýklarýný açýkladýlar. Ayrýca mini bültenin Çorum'da daðýtýmýna baþlandýðýný da sözlerine ekleyen yetkililer, mini bültenin sadece Çorum deðil Türkiye'nin birçok bölgesine de gönderileceðinin altýný çizdiler. AK Parti Kadýn Kollarý "Halk Saðlýðý Haftasý"ný kutladý AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Yönetim Kurulu üyeleri, Halk Saðlýðý il Müdürü Uzm. Dr. Tuncer Kýlýç'ý ziyaret ederek "Halk Saðlýðý Haftasý"ný kutladýlar. Ziyarette, KETEM'in (Kanser Erken Teþhis Tarama ve Eðitim Merkezi) en önemli amaçlarýndan biri olan, toplumda kanser konusunda farkýndalýk yaratmak, yüz yüze eðitim yoluyla korunma yöntemleri, tarama programlarý hakkýnda kiþileri bilgilendirerek kanserden korumak ve taramalarý gerçekleþtirmek konularý görüþüldü. Kýlýç, KETEM'in 'erken teþhis' prensibiyle yola çýkýlarak meme, serviks (rahim aðzý) ve kolorektal kanserler ile ilgili tarama programlarýný yürüttüðünü ve tarama kapsamýnda yürütülen hizmetlerin tamamýnýn ücretsiz olduðunu belirtti. Kýlýç ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek konuklarýna teþekkür etti. Açýklanan Ayçiçeði fiyatý taban fiyat deðil Karadenizbirlik Çorum Kooperatifinden yapýlan açýklamada Ayçiçeði için açýklanan fiyatýn taban fiyat olmadýðý belirtildi. Açýklamada þu ifadeler yer aldý: "Ayçiçeði için açýklanan 1 TL'lik fiyat üreticinin maðduriyetinin giderilmesi için avans fiyat olarak verildi. Bu fiyat taban fiyat olmayýp ileride tekrar ilave fiyat farký ödemesi yapýlacaktýr. Kamuoyu bu konuda yanlýþ bilgilendirilmiþtir." HABER 9 T.C. ÇORUM 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU 2007/4 SATIÞ TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Merkez, 1 Ada, 31 Parsel, Derinçay mevkiinde kayýtlý tarla niteliðinde taþýnmaz mücavir alan içerisindedir. Taban arazi olup, mutlak tarým arazi sýnýrýndadýr. Motopomp ile sulanabilir Yüzölçümü : ,00 m2 Ýmar Durumu : Ýmar dýþýnda mücavir alan içerisinde Kýymeti : ,76 TL KDV Oraný : % 18 Kaydýndaki Þerhler : (Maliye Hazinesi lehine, 350,21 M2 Kullaným Hakký Botaþ Genel Müdürlüðüne ait Daimi irtifak hakký ve kamulaþtýrma þerhi vardýr) 1. Satýþ Günü : 23/01/2014 günü 10:30-10:35 arasý 2. Satýþ Günü : 18/02/2014 günü 10:30-10:35 arasý Satýþ Yeri : Çorum merkez Fatih caddesi Adalet Sarayý girip kat ihale salonu 2 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum merkez Bayat köyü mezaraltý mevkii parsel 220' de kayýtlý tarla niteliðinde taþýnmazdýr. Killi týnlý toprak yapýsýna sahip olup, toprak taþsýz koyu kahverenkli, Makineli tarým yapýlmasýna uygun, organik madde bakýmýndan zengin tarým arazisi Yüzölçümü : ,00 m2 imar Durumu : Tarla Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný : % 18 Kaydýndaki Þerhler : 1. Satýþ Günü : 23/01/2014 günü 10:50-10:55 arasý 2. Satýþ Günü : 18/02/2014 günü 10:50-10:55 arasý Satýþ Yeri : Çorum merkez Fatih caddesi Adalet Sarayý giriþ kat ihale salonu 3 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum merkez Ömerbey köyü Beylikçayýrý mevkii parsel : 156 ' da kayýtlý tarla niteliðinde taþýnmazdýr. Killi týnlý toprak yapýsýna sahip olup, toprak taþsýz koyu kahverenkli, Makineli tarým yapýlmasýna uygun, organik madde bakýmýndan zengin tarým arazisi Yüzölçümü : ,00 m2 imar Durumu : Tarla Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný : % 18 Kaydýndaki Þerhler : 1. Satýþ Günü : 23/01/2014 günü 11:10-11:15 arasý 2. Satýþ Günü : 18/02/2014 günü 11:10-11:15 arasý Satýþ Yeri : Çorum merkez Fatih caddesi Adalet Sarayý giriþ kat ihale salonu 4 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum merkez Ömerbey köyü, 458 Parsel, (Eski 133 parsel sayýlý taþýnmazdan ifraz)' de kayýtlý tarla niteliðindeki taþýnmaz, Killi týnlý toprak yapýsýna sahip olup, toprak taþsýz koyu kahverenkli, Makineli tarým yapýlmasýna uygun, organik madde bakýmýndan zengin tarým arazisi Yüzölçümü : ,00 m2 imar Durumu : Tarla Kýymeti : ,74 TL KDV Oraný : % 18 Kaydýndaki Þerhler : ( Tapu kaydý üzerinde; Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü lehine Kamulaþtýrma þerhi bulunmaktadýr.) 1. Satýþ Günü : 23/01/2014 günü 11:30-11:35 arasý 2. Satýþ Günü : 18/02/2014 günü 11:30-11:35 arasý Satýþ Yeri : Çorum merkez Fatih caddesi Adalet Sarayý giriþ kat ihale salonu Satýþ þartlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanh alacaklýlar varsa alacaklarý toplammý ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanh alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarým özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/4 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 04/08/2013 (ÝÝK m.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir. Basýn: 961 Resmi ilanlar de Belediye, çalýþmalarýný kitaplaþtýrdý Çorum Belediyesi, son dört yýlda yapýlan çalýþmalarýný kitapçýk haline getiriyor. Ýlki geçtiðimiz aylarda yayýnlanan kitapçýðýn 2. sayýsý da çýktý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Bunlarý Biliyor musunuz" adý altýnda çýkan kitapçýðýn ilk sayýsýnda sosyal ve kültürel alanda yapýlan çalýþmalara yer verdiklerini belirterek ikinci sayýda da park ve yeþil alan çalýþmalarýný tanýttýklarýný belirtti yýlýnda 'deðiþim' parolasýyla göreve geldikleri andan itibaren baþlattýklarý hizmet seferberliðini tüm hýzýyla sürdürdüklerini açýklayan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, insan odaklý belediyecilik anlayýþýnýn bir sonucu olarak deðiþimden en önemli payý sosyal ve kültürel belediyecilik hizmetlerinin aldýðýný vurguladý. Çorum Belediyesi'nin günümüzün geliþmiþ ülkelerinde uygulanan çaðdaþ belediyeciliðin gerektirdiði bilinçle belediyecilik hizmeti verdiðinin altýný çizen Baþkan Külcü, "Çorum Belediyesi olarak hýzla geliþen Çorum'da hemþehrilerimizin ihtiyaçlarýný iyi okuyor, gözlemliyor ve tespit ederek hemen projelendiriyoruz. Çorum Belediyesi olarak belirlediðimiz hedefler doðrultusunda Çorum'u adeta "parklar þehri" haline getirdik. Þehrimizi önceki yýllarla kýyasladýðýmýzda park sayýsýný ikiye katlamýþ bir belediye olmanýn haklý gururunu yaþýyoruz" Kitapçýðýn üçüncü sayýsýnýn da yakýnda çýkacaðýný ifade eden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, bu kitapçýkta da altyapý ve proje bilgilerinin yer alacaðýný kaydetti.

10 Gözaltýna alýnanlar serbest býrakýldý Çorum Emniyet Müdürlüðü'nün, ihaleye fesat karýþtýrma iddiasýyla 7 ilde eþ zamanlý yürüttüðü operasyon kapsamýnda gözaltýna alýnan ve önceki gün adliyeye çýkartýlan 21 kiþi serbest býrakýldý. Dün ise 15 kiþi daha adli makamlara çýkartýldý. Dün adliyeye çýkartýlanlar arasýnda bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü A. D'de serbest býrakýldý. Alaca TSO Baþkaný G. Þ'nin de aralarýnda bulunduðu 19 kiþinin ise bugün savcýnýn karþýsýna çýkmasý bekleniyor. Taþkýran ve Özeskici ailelerinin mutlu günü Volkswagen Yetkili Servislerinden Yiðit Motor Sahibi Ali Taþkýran, hayatýný Ýpek Özeskici ile birleþtirdi. Mercan-Ýbrahim Taþkýran çiftinin oðullarý Ali Taþkýran ile Sevgi-Atilla Özeskici çiftinin kýzlarý Ýpek Özeskici'nin düðün töreni geçtiðimiz günlerde Vadi Restauran'ta gerçekleþtirildi. Düðün merasimine damadýn meslektaþlarý ve arkadaþlarýnýn yaný sýra, Taþkýran ve Özeskici ailelerinin yakýn dost ve akrabalarý katýldý.genç çiftin mutluluðuna ortak olan davetliler, gönüllerince eðlenerek, gelin ve damada 'bir yastýkta kocayýn' temennisinde bulundular. Rektör Alkan'dan Orhan Güçlü'ye geçmiþ olsun Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Oðuzhan Kývrak ile birlikte bir süre önce trafik kazasý geçiren Osmancýk Haber Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Orhan Güçlü'ye geçmiþ olsun ziyaretinde bulunarak, acil þifalar diledi.tedavi gördüðü süre içerisinde hiç yalnýz kalmadýðýný belirten Orhan Güçlü de, Rektör Prof. Dr. Alkan'a ziyaret sebebiyle teþekkür etti. HABER 10 Ýhracat birim deðeri arttý, ithalat birim deðeri azaldý Ýhracat birim deðeri Temmuz ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 0.7 oranýnda artýþla olurken, ithalat birim deðeri yüzde 1.1 azalýþla düzeyinde gerçekleþti. Ýhracat miktar endeksi Temmuz ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 1.5 artýþla 128.4, ithalat miktar endeksi yüzde 11.2 artýþla oldu. Ýhracat birim deðer endeksinin ithalat birim deðer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dýþ ticaret hadleri, 2012 yýlý Temmuz ayýnda 98.2 iken, 2013 yýlý Temmuz ayýnda 100'e yükseldi. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), Temmuz 2013 Dýþ Ticaret Endeksleri'ni açýkladý. Buna göre geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 0.7 artan ihracat birim deðer endeksi deðerini aldý. Temmuz ayýnda ihracat birim deðeri gýda, içecek ve tütünde yüzde 1.5, yakýtlarda yüzde 1 azalýrken, yakýt hariç ham maddelerde yüzde 2.4, gýda, içecek, tütün hariç imalat sanayinde ise yüzde 2.5 arttý. -ÝTHALAT BÝRÝM DEÐER ENDEKSÝ YÜZDE 1.1 AZALDI- Temmuz ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 1.1 azalan ithalat birim deðer endeksi deðerini aldý. Temmuz ayýnda ihracat birim deðeri gýda, içecek ve tütün ürünlerinde yüzde 5, gýda, içecek, tütün hariç imalat sanayinde yüzde 2.3 artarken, yakýt hariç ham maddelerde yüzde 7.9, yakýtlarda ise yüzde 2.2 azaldý. -ÝHRACAT MÝKTAR ENDEKSÝ YÜZDE 1.5 ARTTI- Temmuz ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 1.5 artan ihracat miktar endeksi düzeyinde gerçekleþti. Temmuz ayýnda ihracat miktar endeksi gýda, içecek ve tütün ürünlerinde yüzde 18.5, yakýt hariç ham maddelerde yüzde 22, yakýtlarda yüzde 26.3, gýda, içecek ve tütün hariç imalat sanayinde yüzde 14.2 artarken, SITC'de baþka bir yerde sýnýflandýrýlmayan mallarda yüzde 86.3 azaldý. -ÝTHALAT MÝKTAR ENDEKSÝ YÜZDE 11.2 ARTTI- Ýthalat miktar endeksi Temmuz ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 11.2 artýþla oldu. Ýthalat miktar endeksi; gýda, içecek ve tütün ürünlerinde yüzde 5 azalýrken, yakýt hariç ham maddelerde yüzde 5.7, yakýtlarda yüzde 7.2, gýda, içecek ve tütün hariç imalat sanayinde ise yüzde 15.8 arttý. -MEVSÝM VE TAKVÝM ETKÝLERÝNDEN ARINDIRILMIÞ ÝHRACAT MÝKTAR ENDEKSÝ YÜZDE 0.7 ARTTI- Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre; 2013 Haziran ayýnda 120,7 olan ihracat miktar endeksi yüzde 0.7 artarak, 2013 Temmuz ayýnda oldu. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre ise 2012 Temmuz ayýnda olan endeks yüzde 2.4 azalarak, 2013 Temmuz ayýnda deðerine geriledi. -MEVSÝM VE TAKVÝM ETKÝLERÝNDEN ARINDIRILMIÞ ÝTHALAT MÝKTAR ENDEKSÝ YÜZDE 3.3 ARTTI-Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre; 2013 Haziran ayýnda 124 olan ithalat miktar endeksi yüzde 3.3 artarak, 2013 Temmuz ayýnda oldu. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre; 2012 Temmuz ayýnda olan ithalat miktar endeksi yüzde 9.1 artarak, 2013 Temmuz ayýnda 134.4'e ulaþtý. -DIÞ TÝCARET HADDÝ TEMMUZ AYIN- DA 100 OLARAK GERÇEKLEÞTÝ- Ýhracat birim deðer endeksinin ithalat birim deðer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dýþ ticaret hadleri, 2012 yýlý Temmuz ayýnda 98.2 iken, 2013 yýlý Temmuz ayýnda 100'e yükseldi. Tanrýkulu, "Muhaliflere cephane yardýmý" iddialarýný sordu Tanrýkulu, Baþbakan'ýn yanýtlamasý istemiyle TBMM Baþkanlýðýna sunduðu soru önergesinde þöyle dedi: "Dünyanýn önde gelen haber ajanslarýndan Reuters'ýn bir görgü tanýðýna dayandýrarak linkinde dünya kamuoyu ve haber ajanslarýna geçtiði ve Suriye'deki iç savaþta Suriye Hükümetine karþý savaþan muhalif grup ve örgütlere Türkiye üzerinden 20 römorkla 400 ton aðýrlýðýnda cephanelik yardýmý gönderildiðine iliþkin iddia doðru mudur? Suriye'de muhalif grup yöneticilerden olduðu belirtilen Muhammed Selam adlý kiþinin Reuters Haber Ajansý'na Hatay'dan teslimatý gördüðünü söylediði, böyle bir sevkiyatýn kaynak gösterilen bir haber olarak Reuters tarafýndan dünya kamuoyu ve haber ajanslarýna geçilmesi bir ihbar olarak kabul edilerek, gerekli inceleme ve soruþturma süreci hükümetiniz tarafýndan baþlatýlmýþ mýdýr? Hükümetiniz tarafýndan, Hatay sýnýr kapýlarý ve Hatay sýnýrý boyunca olasý silah sevkiyatlarýnýn önlenmesi ile ilgili uygulamaya konulan tedbirler nelerdir? Sýnýr noktalarýnda, kameralý takip sistemi mevcut mudur? Kamera kayýtlarýnýn veri depolamasý yapýlmakta mýdýr? Suriye sýnýrýndaki tüm sýnýr kapýlarýnda X-RAY tarama sistemleri kullanýlmakta mýdýr? Kullanýlmaktaysa kaç adet X RAY tarama sistemi faal olarak hizmettedir? 2013 Aðustos ayýnda Akçakale, Yayladaðý ve Öncüpýnar sýnýr kapýlarýndan Türkiye'den Suriye'ye gerçekleþen römork ve römorklu araç geçiþlerinin sayýsý nedir? Akçakale, Yayladaðý ve Öncüpýnar sýnýr kapýlarýndan, son bir yýl içerisinde arama ve kontrol prosedürlerinden muaf tutularak Suriye'ye geçiþ yapmalarýna izin, onay verilen kiþiler ve araçlar bulunmakta mýdýr? Özellikle 2013 Aðustos içerisinde arama ve kontrole tabi tutulmaksýzýn, herhangi bir kiþi veya kiþilerle; herhangi bir römork, kamyonet, kamyonet, týr gibi araç veya araçlara imtiyazlý geçiþ izni verilmiþ midir?" Bireysel emeklilikte devlet katkýsý 5 ayda 508,7 milyon TL Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan, bireysel emeklilik sistemine 2013 yýlýnýn ilk beþ aylýk dönemi için toplam 508,7 milyon TL tutarýnda devlet katkýsý ödemesi yapýldýðýný bildirdi.babacan, CHP Kýrklareli Milletvekili Turgut Dibek'in soru önergesini Hazine Müsteþarlýðý tarafýndan hazýrlanan bilgi notuyla yanýtladý.babacan, 5 Temmuz 2013 tarihi itibarýyla bireysel emeklilik sistemindeki katýlýmcý sayýsýnýn 3 milyon 702 bin 941 olduðunu belirterek þöyle dedi:"ödenecek devlet katkýlarýnýn takibi ve yatýrýma yönlendirilmesi için ilgili mevzuat uyarýnca gerekli olan teknik altyapýnýn saðlýklý bir þekilde tamamlanmasýný müteakip, katýlýmcýlar tarafýndan yapýlan katký payý ödemelerine karþýlýk olarak Ocak 2013 dönemine ait 41,7 milyon TL tutarýndaki devlet katkýsý 30 Nisan 2013 tarihinde, Þubat ve Mart aylarýna ait toplam 215,9 milyon TL tutarýndaki devlet katkýsý 2 Mayýs 2013 tarihinde, Nisan ayýna ait 129,3 milyon TL tutarýndaki devlet katkýsý 30 Mayýs 2013 tarihinde, Mayýs ayýna ait 121,8 milyon TL tutarýndaki devlet katkýsý ise 27 Haziran 2013 tarihinde ödenmiþ bulunmaktadýr."bireysel emeklilik sistemindeki devlet katkýsý uygulamasý için, Hazine Müsteþarlýðý bütçesine aktarýlan ödeneðin baþka bir amaç için kullanýlmasý veya aktarýlmasýnýn mümkün olmadýðýnýn altýný çizen Babacan, "Bu husus 4632 sayýlý Kanun'un Ek l inci maddesinde yer alan "Bu ödenekten bütçenin diðer kalemlerine hiçbir þekilde aktarma yapýlamaz' hükmü ile düzenlenmiþtir" "Suriye'yi býrak PKK'ya bak" Yýlmaz, yaptýðý açýklamada, PKK'nýn yok edilmesi gerektiðini belirterek, þunlarý ifade etti: "Siz kiminle yatarsanýz sabaha öyle kalkarsýnýz. Körle yatan þaþý köpekle yatan bitlenmiþ kalkar. Þimdi bitlenmiþ vaziyette PKK tarafýndan neremizden kan emilecek onu bekleyip göreceðiz. Suriye'de hedef kimyasal deðil Akdeniz'e inecek özerk Kürt bölgesidir. Türkiye'de hükümet iktidarýný korumak için her yolu mubah saymaktadýr. Arkalarýnda býraktýklarý milyonlarca ölü için vicdanlarýnda en küçük bir sorumluluk hissi duymamaktadýrlar. Asýl sorun burada yatmaktadýr. Libya, Mýsýr, Irak hangisi düzeldi, þimdi Suriye ile sýnýrlý kalmayacak çok daha fazla yeni ölümler bizleri bekliyor. Amerika istediðini alýp arkasýna bakmadan gidecektir. Bedel ödeyen ise her "Allah, Muhammed' diyeni Müslüman zanneden saf Anadolu insanýna olmaktadýr. Suriye basit bir mesele deðildir. Üçüncü dünya savaþýný tetikleyecek dinamiklere sahiptir. Irak'ta hiç konuþmayan Rusya ve Çin burada tedirgin ve her an müdahil olacak pozisyondadýrlar. Ýran'ý da bu müttefik içersin de düþündüðünüz de Türkiye bu iþlerden sadece ekonomik deðil büyük can kayýplarý ve toprak kaybý ile çýkabilir. Millet seçimle yürütme hakkýný devretmiþtir mal ve canýný AK Parti'ye terk etmemiþtir. Yýllardýr vergilerimizle AK Parti iktidarýný finanse edip ayakta tutuyoruz. Yetmedi þimdi milletin malýna göz dikildi. O yetmedi þimdi insanlarýn caný da isteniyor. Bu durum sorumsuzlukla tehlikeli bir hal almaya baþlamýþtýr. Kendi ülkemizde esir muamelesi görmekteyiz. Bir üçüncü dünya savaþýna girme kararý tek baþýna hükümetin alacaðý bir karar olamaz. Referandum zorlanmalýdýr." Hazine Müsteþarlýðý, bugün gerçekleþtirdiði ihalelerde 1 milyar milyon TL'si ROT'a satýþ (rekabetçi olmayan teklif) olmak üzere toplam 3 milyar milyon TL'lik iç borçlanma gerçekleþtirdi. Hazine Müsteþarlýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamada bugün gerçekleþtirilen devlet iç borçlanma ihalelerine iliþkin bilgi verildi. Açýklamaya göre 13 Mayýs 2015 vadeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ihalesine 1 milyar 786 milyon TL'si ROT'a satýþ olmak üzere toplam 2 milyar milyon TL'lik teklif geldi. Hazine 893 milyon TL'si ROT'a satýþ olmak üzere toplam 1 milyar milyon TL'lik iç borçlanma gerçekleþtirdi. Ortalama dönem faizinin yüzde 4.65, ortalama yýllýk basit faizin yüzde 9.30, ortalama yýllýk bileþik faizin yüzde 9.52 olduðu ihalede ortalama fiyat 95,096 TL, en düþük fiyat 95,000 TL olarak gerçekleþti. 8 Mart 2023 vadeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ihalesine 1 Hazine, 3.4 milyar TL'lik iç borçlanma gerçekleþtirdi milyar milyon TL'si ROT'a satýþ olmak üzere toplam 3 milyar 88.2 milyon TL'lik teklif geldi. Hazine milyon TL'si ROT'a satýþ olmak üzere toplam 2 milyar milyon TL'lik iç borçlanma gerçekleþtirdi. Ortalama dönem faizinin yüzde 4.90, ortalama yýllýk basit faizin yüzde 9.81, ortalama yýllýk bileþik faizin yüzde olduðu ihalede ortalama fiyat 86,898 TL, en düþük fiyat 86,575 TL olarak gerçekleþti. -BUGÜN 3.4 MÝLYAR TL'LÝK BORÇLANMA GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ- Hazine bugün gerçekleþtirdiði ihalelerde 1 milyar milyon TL'si ROT'a satýþ olmak üzere toplam 3 milyar milyon TL'lik iç borçlanmaya imza attý. Hazine dün yaptýðý ihalelerde 2 milyar milyon TL'si ROT'a satýþ olmak üzere toplam 4 milyar milyon TL'lik iç borçlanma gerçekleþtirmiþti.

11 SPOR 11 Ulukavakspor, Çorumspor'u maðlup etti 1-0 Çorumspor Davasýnda 5. duruþma yarýn yapýlacak Çorumspor davasýnda Aðýr Ceza Mahkemesi'nde aralarýnda eski kulüp baþkanlarý, yönetici ve iþ adamlarýnýn da bunduðu 39 kiþinin yargýlanmasýna yarýn devam edilecek. Çorumspor için toplanan maddi yardýmlarýn kulübün kasasýna girmediði iddiasý üzerine, geçen yýl Kasým ayýnda harekete geçen savcýlýk soruþturmasýný tamamlayarak toplam 39 kiþi hakkýnda 'Nitelikli dolandýrýcýlýk' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlamasýyla dava açmýþtý. Savcý Ferhat Güven, soruþturmayý tamamlayarak iddianameyi Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkanlýðýna göndermiþti.ýddianameyle ilgili aðýr ceza mahkemesinde ilk duruþmasý 19 Eylül 2012'de yapýlmýþtý.14 Aralýk'ta yapýlan ikinci duruþmada ise 13 sanýðýn daha ifadesi alýnmýþtý.sanýklar ifadelerinde Çorumspor adýna alýnan baðýþlarýn ve alýna borçlarýn kulüp defterine kaydedilmediðini ancak harcanan paralarýn belgesinin olduðunu belirtmiþti. Bazý sanýklar ise alýnan paralarý kulüp defterine iþlemekte görevli olmadýklarýný söyleyerek suçlamalarý reddetmiþti.davayla ilgili bir önceki duruþmada 5 sanýðýn daha ifadesi alýnmýþtý. Çorumspor'a yapýlan baðýþ ve alýnan paralarýn kulüp defterine iþlenmediði iddiasý üzerine, "Nitelikli dolandýrýcýlýk ve görevi kötüye kullanma" suçlamasýyla açýlan davada ifade veren sanýklar, haklarýndaki suçlamalarý kabul etmedi. Ýfade veren bazý sanýklar, kulüp defterlerinin tutulmasý ve alacak-verecek gibi parasal konularda Mali Ýþlerden Sorumlu yöneticileri sorumlu göstermiþlerdi. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde aralarýnda eski kulüp baþkanlarý, yönetici ve iþ adamlarýnýn da bunduðu 39 kiþinin yargýlanmasýna yarýn yapýlacakbeþinci duruþma ile devam edilecek. SPOR SERVÝSÝ ÇORUMSPOR: 0 ULUKAVAKSPOR: 1 SAHA: Nazmi Avluca ÇORUMSPOR: Ömer, Mikail, Tolgahan, Mehmet Ali, Emrah, Þakir, Ömer Faruk, Recep, Ahmet, Harun, Burak, Osman Boran, Osman, Ümit, Mustafa, Abdullah, Uður. ULUKAVAKSPOR: Mahmut, Yasin, Serdar, Talip, Hasan, Batuhan, Erol, Ceylan, Tuncay, Yusuf, Cengiz, Zafer, Sefa, Bünyamin, Fatih, Ömer, Doðancan. GOL: 24. dak. Tuncay (Ulukavakspor) Bu sezon Bölgesel Amatör Lig(BAL) 6. Grup'ta mücadele edecek olan Çorumspor dün hazýrlýk karþýlaþmasýnda Ulukavakspor ile Nazmi Avluca Sahasý'nda karþý karþýya geldi. Çorum Amatör Küme takýmlarýndan Ulukavakspor ile karþýlaþan kýrmýzý siyahlýlar genç futbolculardan kurulu çýktýðý karþýlaþmayýkarþýlaþmayý 0-1 kaybetti. Kýrmýzý siyahlýlar karþýlaþmanýn 28. Dakikasýnda Ahmet Sezer ile bir penaltý vuruþundan yararlanamadý. ÇORUMSPOR BUGÜN TURHALSPOR ÝLE KARÞILAÞACAK Samsun ekibi AtakumBelediyespor ardýnda geçtiðimiz hafta sonu Merzifonspor ile dünde Ulukavakspor ile bir hazýrlýk maçý yapan Çorumspor bugün Tokat temsilcisi Turhalspor ile de bir hazýrlýk maçý yapacak. Çorumspor-Turhalspor karþýlaþmasý saat 14.00'de Nazmi Avluca Sahasý'nda oynanacak. SEZON AÇILIÞI PAZAR GÜNÜ ÇARÞAMBASPOR ÝLE Yeni sezon hazýrlýklarýný sezon açýlýþý ile süslemek isteyen Çorumspor, sezon açýlýþýný hafta sonunda Pazar günü yapacak. Pazar günü saat 13.00'te Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda ses sanatçýlarýnýn da katýlýmý ile bir görsel þölen düzenleyecek olan kýrmýzý siyahlýlar sezon açýlýþýnda Samsun'un BAL Ligi takýmlarýndan Çarþambaspor ile bir hazýrlýk maçý yapacak. ADNAN YALÇIN Uslu'dan Belediyespor'a da destek geldi Veysi, Amatöre döndü Ýskilip Belediyespor, Ulukavakspor karþýsýnda Çorumspor ile birlikte Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta kümede kalma mücadelesi verecek olan Ýskilip Belediyespor bugün Çorum Amatör Küme takýmlarýndan Ulukavakspor ile saat 17.30'da Nazmi Avluca Sahasý'nda karþý karþýya gelecek. Lig öncesi hazýrlýklarýný çift antrenmanla devam ettiren Ýskilip temsilcisi bu sabah yaptýðý tek antrenmanýn ardýndan bugün öðleden sonra Ulukavakspor ile karþýlaþacak. Ulukavakspor ile bugün yapýlacak hazýrlýk karþýlaþmasýnda Ýskilip Belediyespor'dagribal enfeksiyon geçiren tecrübeli futbolcu Hüseyin Eðer'in oynamasý beklenirken, antrenmanda sakatlanan Eray Ýlksar'ýn oynamasý beklenmiyor. Yeni sezon hazýrlýklarýný hafta içinde günde çift antrenman ile devam ettiren Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu, Ulukavakspor karþýlaþmasýnýn lig öncesi iyi bir hazýrlýk maçý olacaðýný belirterek, gelecek haftadan itibaren lig hazýrlýklarýna baþlayacaklarýný söyledi. ADNAN YALÇIN Bu sezon Spor Toto 2. Lig hedefi ile lig mücadelesine baþlayan Çorum Belediyespor aradýðý desteði buldu. Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, yönetimi ile birlikte Ankara'da Çorum AK Parti Milletvekili Salim Uslu'ya destek ziyaretinde bulunmuþlardý. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, kendisine ziyarette bulunarak destek isteyen Belediyespor yönetiminin maddi kaynak arayýþýna destek verdi. Milletvekili Uslu'nun, yaptýðý giriþimler neticesinde Çorum Belediyespor'a 300 bin liralýk bir kaynak yarattýðý öðrenildi. Çorumspor'un 2. Lig'de bulunduðu dönemde de kýrmýzý siyahlý yönetime maddi kaynak saðlayan Uslu, Çorum Belediyespor'u da 2. Lig yolunda yalnýz býrakmayarak hatýrý sayýlýr bir destek saðladý. Çorumspor'un eski futbolcusu Veysi Durmaz amatöre döndü. Dün oynanan Çorum Belediyespor-Ünyespor Ziraat Türkiye Kupasý'ný izleyen tecrübeli futbolcu amatöre döndüðünü söyledi. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nýn atmosferini hiçbir yerde bulamadýðýný belirten Veysi, "Çorumspor'da çok sýkýntýlý dönemler yaþasam da Çorum'u ve Çorumspor'u çok seviyorum" Tecrübeli futbolcu 2. Ligde birlikte oynadýðý Vedat'ý Belediyespor'da izlemek için geldiðinin altýný çizerek Vedat ve Belediyespor'a baþarýlar diledi. Veysi, bu sezon Kýrýkkale Süper Amatör Küme takýmlarýndan Kýrýkkale Yahþihanspor'da futbol yaþamýný devam ettireceðini sözlerine ekledi. ADNAN YALÇIN 3. Geleneksel Türkiye Kamu-Sen Halý Saha Futbol Turnuvasý Baþlýyor Her yýl geleneksel olarak Kamu-Sen'in düzenlemiþ olduðu Halý Saha Futbol Turnuvasý'nýn bu yýl üçüncüsü yapýlacak. Katýlýmýn yüksek olmasý beklenilen turnuvada katýlým için ön kayýt tarihi Eylül tarihleri olarak belirlendi.turnuvaya katýlým için Türk Eðitim-Sen Çorum Þubesi'nin numaralý telefonundan baþvurularak yapýlabilecek. TURNUVA TÜZÜÐÜNDE DEÐÝÞÝKLÝKLER Yapýlan açýklamada turnuva tüzüðünde deðiþikliðe gidildiði de bildirildi. Buna göre, bu yýl turnuva tüzüðünde yapýlan deðiþiklikle takýmlardayalnýzca kamu çalýþaný olan oyuncular oynayabilecek. Takýmlarýn oluþumunda herhangi bir kurum sýnýrlamasý yapýlmayacak. Amatör futbolcu oynatýlmasý ve 3 Beden Eðitimi Öðretmeni þartý dýþýnda þart aranmayacak.turnuvaya kýsýtlý sayýda baþvuru alýnacak ve sayýnýn çok olmasý durumunda baþvuru önceliði göz önünde bulundurulacak. Turnuvanýn ilk maçý 28 Eylül de oynanacak. Turnuva ile daha geniþ i bilgi için Türk Eðitim-Sen Çorum Þubesi'nin adresine baþvurulabilir.

12 2. Tur nasýl oynanacak? Belediyespor'un Ünyespor'u eleyerek oynamaya hak kazandýðý 2. Turda eþleþmeler þöyle olacak: Ziraat Türkiye Kupasý'nýn 2. Turu, 1. Eleme turunda tur atlayan 40 takýmýn yaný sýra, Lig, 19 PTT 1. Lig ve 13 Süper Lig takýmýn(68) katýlýmý ile toplamda 108 takým seri baþý sistemine göre eþleþecek. Seri baþý 54 takýmýn diðer 54 takým ile eþleþeceði bu turda da 54 takým tur atlayacak. SPOR SERVÝSÝ Belediyespor, Ünyespor'u Çorumspor'dan transfer ettiði Erol ve Osman Bodur'un golleri ile kupa dýþýna attý UZUNKÖPRÜ'YÜ ESKÝ TALEBELERÝ YIKTI 2-1 ÇORUM BELEDÝYESPOR: 2 ÜNYESPOR: 1 STAT: Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu HAKEMLER: Emre Altun **, Muammer Uçar **, Hicabi Pür ** ÇORUM BELEDÝYESPOR: Çaðrý Can **, Osman Bodur ***, Mehmet **(Dk 76 Erol ***), Vedat **, Ýmam **, Murathan **, Nedim ***, Furkan **, M. Akif **(Dk 46 Emir **), Ýbrahim **(Dk 66 Ender *), Eray ** ÜNYESPOR: Uður *, Gökhan *(Dk 56 Oktay *), Muhittin **, Ahmet **, Süleyman *(Dk90 Özkan *), Mustafa *(Dk 46 Murat *), Ýsmail **, Yalçýn **, Emre **, Halim **, Tolga ** SARI KARTLAR: Ýmam, Eray(Ç.Belediyespor), Süleyman Mustafa, Emre(Ünyespor) GOLLER: Dk 76 Erol, Dk 90 Osman Bodur(Ç.Belediyespor), Dk 6 Tolga (Ünyespor) Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta þampiyonluk mücadelesi veren Çorum Belediyespor ile Ünyespor dün Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda karþý karþýya geldi. 2. Grubun iddialý takýmlarýnýn mücadelesine sahne olan karþýlaþmada,belediyespor, Ünyespor'u eski Çorumsporlu 2 futbolcusunun golleri ile yendi. Çorum Belediyespor'un golleri ikinci yarýda 76. Dakikada Erol ve 90. Dakikada Osman Bodur'dan gelirken, konuk Ünyespor'un tek golüne 6. Dakikada Tolga imzasýný attý. Tek maç üzerinden eleme sistemine göre oynanan karþýlaþmada özellikle ikinci yarýdaki futbolu ile turu daha çok isteyen Çorum Belediyespor, Ünyespor'u maçýn son çeyrek bölümünde oynadýðý baskýlý futbol ile kupada saf dýþý býraktý. MAÇTAN DAKÝKALAR 6.Dk(GOL): Karþýlaþmanýn hemen baþýnda ceza alanýna atýlan pasý kovalayan Ünyesporlu Tolga, Beldiyespor kalecisi Çaðrý Can'ýn çýkmasýna raðmen iyi bir vuruþla sol üst köþeden topu aðlara gönderdi Dk: Soldan geliþen Belediyespor ataðýnda topla son buluþan Eray þutunu attý, üstten aut. 31.Dk: Soldan topla ceza alanýna giren Vedat çizgiye yakýn yerden topu çýkarmak istedi. Açýyý kapatan kaleci Uður ve Ünyespor savunmasý birlikte müdahaleye edince top kornere çýktý. 33.Dk: Belediyesporlu Mehmet Keleþ saðdan ceza alanýna girdiði anda ortasýný yaptý. Penaltý noktasý üzerinde Vedat kafayý vurdu top yan direkten geri dönen topa Ýbrahim kötü vurdu üstten aut. 42.Dk: Ünyespor'un hýzlý geliþen ataðýnda saðdan yapýlan ortaya penaltý noktasý yakýnýnda Ahmet Burak kafayý vurdu top bu kez üst direkten döndü. Ýlk yarý 0-1 Ünyespor'un üstünlüðü ile tamamlandý. ÝKÝNCÝ YARI 51.Dk: Ýkinci yarýya baskýlý baþlayan Belediyesporda soldan Murathan ceza alaný çizgisine kadar inmdi topu çýkardý alt pas içinde Mehmet Keleþ dokunamayýnca Belediyespor mutlak bir golden oldu. 55.Dk: Sað kanattan yapýlan uzun korner atýþýnda solda topla buluþan Murathan'ýn ortasýnda Emir kafayla topu Nedim'e indirdi. Nedim'in vuruþu üstten auta gitti. 63.Dk: Ünyespor'un etkili olduðu dakikada soldan Muhittin kendi çabasý ile girdiði ceza alanýnda bir anda kaleci Çaðrý ile karþý karþýya kaldý. Kaleci Çaðrý, Muhittin'in ayaklarýna yatarak mutlak golü önledi. 72.Dk: Bu dakikada Ünyespor'da sonradan oyuna giren Çorumlu futbolcu Oktay serbest vuruþta sert vurdu yerden seken topu Çaðrý kornere çeldi. 76.Dk(GOOL): Bu dakikada oyuna giren Erol ilk buluþtuðu topta topu kafa ile aðlara gönderdi. Soldan kullanýlan kornerde araka direðe gelen arka direkte Ýmam topu kafayla altý pasa gönderdi. Altý pasta Osman Bodur'un yarým röveþatasý üst direkten oyun alanýna geri döndü. Topun direkten döndüðü noktada bulunan Erol topu kafa ile aðlara göndererek skoru eþitledi Dk(GOOL): Karþýlaþmanýn uzatma dakikalarýna gideceði düþünüldüðü karþýlaþmanýn son dakikasýnda soldan kazanýlan faul atýþýnda Vedat topu kavisli orta ile kaleye gönderdi. Kaleci Uður'un kýsa vuruþunu ceza alaný içinde kontrol eden Osman Bodur mükemmel vurdu top aðlarda 2-1 DÜN ZÝRAAT TÜRKÝYE KUPASINDA OYNANAN KARÞILAÞMALAR

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2 Eðitim, bütün insanlarýn en temel haklarýndan bir tanesidir. Herkesin okuyup yazabilme, yeteneklerini geliþtirebilme, kendisine ve topluma yararlý bilgileri edinebilmesi için eðitim süreçlerinden geçebilmesi

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Sigorta primi teþvikinden kimler nasýl yararlanacak?

Sigorta primi teþvikinden kimler nasýl yararlanacak? SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA MÝT'e Çorumlu müsteþar yardýmcýsý Milli Ýstihbarat Teþkilatý (MÝT) müsteþar yardýmcýlýðýna Gençlik ve Spor Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý hemþehrimiz Yavuz Çelik atandý. MÝT'e

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı

Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı Sosyal Güvenlik Haftası 11-15 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinlik ve ziyaretlerle kutlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Başkanı Yadigar

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Ceylan: Ýstifa etmem!

Ceylan: Ýstifa etmem! TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "AK Parti Çorum'a 11 yýldýr kaybettiriyor" Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 13 ilin nüfusunda 2008-2012

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı