ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Talat'a göre, Eroðlu çözüm istemiyormuþ ve bunun için de öncü bir rol oynamýyormuþ. Talat, "O zaman çözüm meselesi beytambal gibi ortada kalýyor" dedi. Beytambalýn ne olduðunu anladýnýz deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý AH LEONÝDAS AH... l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... BÝR KAHVE ÝÇÝMÝ SOHBET... Ali Osman HALK PARTÝZAN ÝSTÝYOR Erdoðan Baybars GELECEÐÝN ACI MEYVELERÝ Elvan Levent KRÝMÝNAL BÜLTEN GÝBÝ GAZETELER Mehmet Levent BÖL, BÖL, BÖL; VUR KIR YAK, BÖL!.. Yalçýn Okut Özelleþtirilmek istenen Elektrik Kurumu böyle batýrýlýyor iþte... Cratos un borcundan 2 trilyon SILINIYOR Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu na 4 trilyon TL borcu bulunan Girne deki Cratos Premium Oteli nin yaklaþýk 2 trilyonluk dilimi siliniyor... Borcun silinmesiyle ilgili düzenleme yapýldý, imzaya kaldý... Hükümet, Kýb-Tek ve El-Sen den açýklama bekleniyor... n Türkiye den getirdiði sanatçýlara bir gecede milyarlar ödeyen Cratos elektrik faturalarýný ödemiyor... Cratos bayramda 4 sanatçýya toplam 515 bin (milyar) ödedi. n Ajda Pekkan a, Serdar Ortaç a, Kenan Doðulu ya 150 þer bin, Candan Erçetin e ise 65 bin TL ödendi... n Özelleþtirme Yasa Tasarýsý dün Bakanlar Kurulu tarafýndan meclise sevkedildi. El-Sen gelecek hafta süresiz greve hazýrlanýyor... n 3. sayfada Afrika dan Mektup ta Kolonileþtirmede bir adým daha n Türkiye Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü KKTC de 10 yýllýk süreyle proje müdürlüðü ve buna baðlý 8 adet baþmühendislik kuracak... n Olaya ilk tepki KTAMS tan geldi. Ahmet Kaptan, Türkiye Hükümeti nin KKTC kurumlarýnda kendi teþkilatlarýný kurma kararý ülke yönetimine sürülmüþ kara bir leke dedi... n 6 ve 7. sayfalarda TAVÞANA KAÇ TAZIYA TUT... Niyazi Ökten MEMLEKET ELDEN GÝDERKEN... Dolgun Dalgýçoðlu l 6. sayfada HEP YABANCI OLMAK l 7. sayfada Gülsade Soykök l 8. sayfada Fakin komunists (Bodamya köyünden anýlar) Ýbrahim Aziz l 19. sayfada KTOEÖS AÇIKLADI Devlet okullarýný özelleþtirilmek için düðmeye basýldý n 14. sayfada

2 BUGÜN VE YARIN YAÐMUR BEKLENÝYOR Alçak basýnç sisteminin etkisi altýnda kalacak bölgede, bugün ve yarýn yer yer hafif saðanak bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nin 8-14 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, önümüzdeki günlerde kýsmi bir serinleme ve bununla birlikte nemli havanýn etkili olmasý bekleniyor. Buna göre bugün ve yarýn yer yer hafif yaðmurlu, diðer günler ise genellikle açýk ve az bulutlu olacak. Hava sýcaklýðý ise iç kesimlerde 37, sahillerde 33 dereceye kadar çýkacak. MAÐUSA'DA UYUÞTURUCU Gazimaðusa'da bir süpermarketin park yerinde O.G'nin (E-26) üzerinde yapýlan aramada, üç gram aðýrlýðýnda bonzai türü uyuþturucu bulundu. Polis bültenine göre, adý edilen ve meselede ilgisi görülen H.K(E-31) tutuklanarak, uyuþturucu olduðu düþünülen maddelere el kondu. HASPOLAT'TA ELEKTRÝK HIRSIZLIÐI Haspolat Aðýllar bölgesinde yaklaþýk 9 bin 500 TL deðerinde elektrik akýmý çaldýðý tespit edilen bir kiþi tutuklandý. Polis basýn bülteninde tutuklanan kiþi Þ.B (E-56) olarak açýklanýrken, olayýn ilgili evde önceki sabah saat sýralarýnda yapýlan kontrolde ortaya çýktýðý kaydedildi Olay hakkýndaki polis soruþturmasýnýn devam ettiði de belirtildi. TELEFON BORÇLARI Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Ýrfan P. Özakalýn, 30 Haziran'a kadar olan telefon borçlarýnýn en geç 19 Eylül'e kadar kapatýlmasý gerektiðini duyurdu. Özakalýn yazýlý açýklamasýnda, 19 Eylül itibariyle hesaplarýný kapatmayan ve açýk hesabý bulunan abonelerin telefon irtibatlarýnýn bilgisayar aracýlýðýyla kesileceðini, ayrýca Eylül 2010 itibariyle daireye 6 aylýk fatura dönemi borcu olan abonelerin hatlarýnýn iptal edilerek aboneliklerinin sonlandýrýlacaðýný kaydetti. Özakalýn, eline fatura ulaþmayan abonelerin 163 sesli yanýt servisinden telefon borçlarýný öðrenebileceðini anýmsattý. PATATES BEDELLERÝ ÖDENÝYOR Toprak Ürünleri Kurumu, 2011 ilkbahar ürünü Spunta cinsi patateslerin ürün bedellerinin bugünden itibaren ödenmeye baþlayacaðýný duyurdu. TÜK'ten yapýlan yazýlý açýklamada, "haziran ayý içerisinde ilkbahar ürünü Spunta cinsi patates teslim eden patates üreticilerinin ürün bedelleri bugünden itibaren ödenmeye baþlayacaktýr" denildi. Þener LEVENT Açý Sevgili dostum Leonidas Bafidis'in aramýzdan göçüp gittiðini büyük bir üzüntüyle öðrendim. Geçtiðimiz Pazar günü ölmüþ... Dali'de topraða verilmiþ... Ortak Türk ve Rum dostlarýmýzla paylaþmak istedim üzüntümü öðrenir öðrenmez... -Leonidas'ý kaybettik, dedim... Þaþýrýp kaldýlar... -Kaybettik ha, dediler... Ne yazýk hiçbirinin haberi olmamýþ onlarýn da... Ne tuhaf ve de ne acý... Yakýn bir dostumuz ölür, topraða verilir de haberimiz bile olmaz bundan... Gazetemize en son geliþinde hastalýðý ilerlemiþ durumdaydý... Oysa yakýn bir geçmiþte bizimle meyhaneye gidebilecek kadar iyi hissediyordu kendini... Unutamayacaðým bir öðle vaktiydi... Kavazoðlu ile ilgili hatýralarýný anlatmýþtý bize masada... Hayatýndan bazý kýrýntýlarý... Çok canlý, çok sevecen ve çok babacan bir adamdý... AH LEONÝDAS AH... Ýbrahim Aziz'le de çok yakýn dosttular... Ama iþte, ölümünden ve cenazesinden onun bile haberi olmamýþtý. Daha ortaokul ve lise sýralarýndayken ayný sahalarda top oynamýþlardý. Leonidas Dali'nin 'Adonis' takýmýnda... Ýbrahim ise Bodamya'da... AETOS takýmýnda... Ýki rakip takýmýn oyuncularýydýlar, ancak sýký dosttular yine de... Bodamya takýmý karýþýktý... Yarýsý Rum, yarýsý Türk... Solcularýn takýmý 'Adonis'te de Kýbrýslýtürk vardý, ama tek-tük... O gün meyhane dönüþünde ortak dostumuz olan Vanezos'u da aradýk telefonla... Kavazoðlu ile ilgili anýlarýný kitaplaþtýrmýþtý Vanezos... Ama o da hastaydý... Ziyaretine gideceðim dedim... Ama gidemedim hala... Çiziktirdi Dali'de doðdu, Dali'de büyüdü, Dali'de gömüldü Leonidas... Derviþ Kavazoðlu da Dali'de gömülü... Leonidas Rum mezarlýðýnda... Kavazoðlu Türk mezarlýðýnda... Keþke bu dünyadaki duvarlarý bir de taþýmasak öbür dünyaya... Ah Vanezos... Kaybettik iþte Leonidas'ý da... Kýbrýs'ýn en güzel, en yürekli insanlarýndan birini daha kaybettik... Yarý ömrü bölünmemiþ bir Kýbrýs'ý özlemekle geçti onun da... Bilirim... Dayanýlacak, çekilecek bir aðrý deðil bizimkisi... Ama insan yüreði bu... Nelere nelere katlanmaz ki... Düþün Vanezos... Þu avuç içi kadar kalbimize gömdüðümüz acýlarý düþün... Kavazoðlu'nu hatýrla... Leonidas'ý unutma... Artsýn direncin... Ýnsan bir gece vakti kendisiyle baþbaþa kalýr bazan... Bir aþaðý, bir yukarý volta atar odada... Balkona çýkar... Yýldýzlara bakar... Bir koltuða oturur... Yitirdiði sevdiklerini düþünürken, kendi ölümü de geçer aklýndan... Bu didiþmeyi, bu kavgayý çok anlamsýz bulur... Bazý kimselerle dargýn olduðuna üzülür, herkesle kardeþ olamadý diye kahrolur... Yazýk, sevgili Leonidas'ý daha uzun tanýma fýrsatý bulamadým... Ancak kapýlar açýldýktan sonra tanýdým. Ve tanýdýðýma da çok memnunum... Bugüne dek tanýdýðým solcular arasýnda en saðlam duranlardandý. Dünyadaki deðiþikliklere göre yalpalamadý. Döndürmedi rüzgar onu havada yapraða... O kattý rüzgarý önüne... Doðru bildiklerinden hiç þaþmadý ve ilk gençlik ideallerine hep baðlý kaldý... Enosis politikalarýna da karþý oldu hep... Hiçbir zaman benimsemedi bu politikayý... Kavazoðlu'nun da karþý olduðuna tanýktý. Ayhan Hikmet'le Ahmet Gürkan öldürüldüðü zaman Kavazoðlu'nun nasýl kahrolduðunu anlatmýþtý bize... O kadar üzülmüþ ki, kalbinden hançerleseler bir damla kaný akmazmýþ... Dali'de doðdu, Dali'de büyüdü, Dali'de gömüldü Leonidas... Derviþ Kavazoðlu da Dali'de gömülü... Leonidas Rum mezarlýðýnda... Kavazoðlu Türk mezarlýðýnda... Keþke bu dünyadaki duvarlarý bir de taþýmasak öbür dünyaya...

3 AFRÝKA dan mektup... CRATOS 5 YILDIZLI, KKTC TEK YILDIZLI!.. 'Cratos' ne demek bilir misiniz? Bilmeyenler için yazalým... Devlet demek... Latince bir söz... Eski Yunandan kalma... Kýbrýslýrumlar 'Cratos' derler hala... Bize de 'Psefto cratos' derler... 'Sahte devlet' yani... Devletimiz sahte olabilir... Ama Girne'deki 'Cratos'umuz gerçek... KKTC tek yýldýzlýysa, Cratos 5 yýldýzlý... En çok ne zaman söz edildi hakkýnda hatýrlar mýsýnýz? O yangýn sýrasýnda... Hani gazetecilerimiz de olayý görüntülemeye ve bilgi toplamaya koþmuþlar ve okkalý bir dayak yemiþlerdi otel korumalarýndan... O sýralarda herkes baðýrýp çaðýrmýþ, olayý protesto etmiþ ve poliste bu iþin takipçisi olacaðýný söylemiþti... Lafta kaldý hepsi de... Rüzgar gibi geçti... Bir yaz yaðmuru gibi ya da... Dayak unutuldu... Yeyenin yanýna kaldý... Çok geçmeden tüm gazetelerimiz otel ile barýþtý... Verilen sayfa sayfa reklamlar iþe yaradý... Yine "Cratos'ta muhteþem geceler" baþlýklarý doldurdu sayfalarý... En acýklý halidir bu basýnýmýzýn... Maþallah halkýmýz da pek umursamýyor bunlarý... Eðer umursasaydý, en azýndan o sýkýþtýrýrdý grasocularý... Serdar Ortaç gibi Ahmet Kaya'nýn sürgününe ve sonra da gurbette ölümüne sebep olan bir sanatçýyý göklere çýkaranlarý affetmezdi hiç deðilse... Cratos'un ne kadar elektrik borcu olduðunu yazmýþtýk daha önceki sayýlarýmýzda da... Eski parayla 4 trilyon TL... Bakýn neler oluyor þimdi... 4 trilyonluk borcun yaklaþýk 2 trilyonu siliniyor þimdi Kýb- Tek'te!.. Hesap yeniden düzenlendi ve imzaya kaldý... Özelleþtirilmek istenen Elektrik Kurumu böyle batýrýlýyor iþte... Ne kýyak bu kýyak... Ýnþaat malzemesi Türkiye'den... Ýþçi Türkiye'den... Mefruþat Türkiye'den... Ýstihdam Türkiye'den... Bizden de 10 yýllýk vergi muafiyeti... Elektrik baðýþý... Ve arazi de cabasý... Bunlara gözünü kapayanlarýmýz da 'muhteþem geceler' diye yazar durur her Allahýn günü gazetelerde... Ne sandýnýz ya, burada bittik tükendiysek böyle tükendik iþte... Türkiye'den getirdiði sanatçýlara bir geceliðine dünyanýn parasýný ödeyen bir otel Cratos... Yalnýz bu bayramda 4 sanatçýya toplam 515 bin TL ödemiþ... Ajda Pekkan'a, Serdar Ortaç'a, Kenan Doðulu'ya 150'þer bin, Candan Erçetin'e ise 65 bin TL... Bu kadar bonkör olan bir otel elektrik faturasýný parasý yok diye ödemiyor ancak... Baðýþ istiyor!.. Neye benzer bu halimiz bilir misiniz? Yolunan kaza! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TDP Anayasa Mahkemesi'ne baþvurdu n TDP, POLÝS ÖRGÜTÜ KURULUÞ GÖREV VE YETKÝLERÝ YASASI'NDAKÝ 23 MADDEYLE ÝLGÝLÝ ANAYASA MAHKEMESÝ'NDE DAVA AÇTI n ÇAKICI: "POLÝS MEMURLARINI KÖLE GÝBÝ KULLANMAYA VE HAKLARINI GASP ETMEYE KÝMSENÝN HAKKI YOKTUR" Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Polis Örgütü Kuruluþ Görev ve Yetkileri Yasasý'nda yer alan 23. maddenin Anayasa'ya aykýrý olduðunu savunarak, konuyla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne dava dosyaladý. TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, dava dosyasýný mukayyide verdikten sonra Mahkemeler avlusunda yaptýðý açýklamada, yasanýn 23. maddesinin Anayasa'ya aykýrý olduðunu savunarak, bu davayý dosyalamalarýnýn nedenlerini açýkladý. Polis örgütünü yakýndan takip ettiklerini ve söz konusu yasa altýnda polisin sivile baðlanmasý amacýyla mecliste öneride bulunduklarýný kaydeden Çakýcý, bunun UBP hükümeti tarafýndan reddedildiðini söyledi. Çakýcý, bu yasayý incelerken komitede yasayý ayrýntýlarýyla eleþtirdiklerini ve UBP milletvekillerine anlatmaya çalýþtýklarýný, yasada teçhizat ve lojman iadesi dahil bir çok konuda insan haklarýna aykýrý maddeler bulunduðunu ve bir çok "haksýzlýklar" içerdiðini öne sürdü. Çakýcý, genel müdürün yasalara aykýrý þekilde özel hak ve yetkilerle donatýldýðýný iddia ederek, polislerin dernek kurmasýna bile engel olan, polisin sendika kurmasýna anayasaya aykýrý þekilde karþý duran bu anlayýþa karþý olduklarýný, Anayasa Mahkemesi'ne baþvurarak ülkedeki hak ve adaletin yerini bulmasýný saðlamak için buraya geldiklerini söyledi. Poliste çalýþan insanlarýn sendika kurma, grev yapma haklarý olmamasý nedeniyle onlarýn haklarýný kimsenin gasp edemeyeceðini belirten Çakýcý, "Polis memurlarýný köle gibi kullanmaya, köle gibi muamele etmeye ve haklarýný gasp etmeye kimsenin hakký yoktur. Polis örgütü gözbebeðimizdir. Kimsenin babasýnýn malý deðildir. Orada insanlarýn haklarýnýn korunmasý, polis memurlarýnýn ezilmeden, haklarýyla ülkede yaþayabilmesi için bu antidemokratik, faþist, ýrkçý ve polis memurlarýný köle yapan yasaya itirazýmýzý Anayasa Mahkemesi'ne verdik" dedi. Polisin sivile baðlanmasýný hep savunduklarýný ve bu konuda yasa önerisi veren tek parti olduklarýný söyleyen Çakýcý, polise de gerekli denetimlerin olmasý, sivil denetimin olmasý gerektiðine inanan bir parti olduklarýný, bu denetimi yapmaya ve polis örgütündeki büyük ve sessiz çoðunluðun haklarýný korumaya devam edeceklerini söyledi. Çakýcý, Barýþ Mamalý'yý bu konuda avukat olarak görevlendirdiklerini de söyledi. MAMALI Mamalý ise konuþmasýnda, Polis Yasasý'nda yapýlan bazý deðiþikliklerin Anayasa'ya aykýrý olduðunu savunarak, bu amaçla bir yargý süreci baþlattýklarýný kaydetti. Mamalý, dünyada özellikle Afrika'da katý ve otoriter sistemlerden kaynaklanan bir deðiþim süreci baþladýðýný, baskýcý düzenleri deðiþtirmek için insanlarýn canlarýný ortaya koyduklarýný belirtti. KKTC'de ise insan haklarý için köklü deðiþimlerin olmamasýnýn üzücü olduðunu belirten Mamalý, ilerici kesimlere düþenin baskýcý ve hatta oligarþik yönetime yol açacak sistemi deðiþtirmek için mücadele vermek olduðunu, bugün yapýlanýn da bunun parçasýný oluþturduðunu söyledi. Mamalý, yasada yapýlan ve Anayasa'ya aykýrý olduðunu savunduðu deðiþikliklerden örnekler vererek, geçmiþ düzenlemede bir polis mensubunu meslekten tart edebilmek için bir yargýlama sürecinden geçildiðini, yeni yapýlan deðiþikliklerle ise polis memurlarýnýn yargýlanmadan tart edilebileceklerini söyledi. Mamalý, Polis Hizmetleri Komisyonu'nun, sadece saðlýk gerekçesiyle bile bir polis memurunu meslekten atabileceðini öne sürdü. Mamalý, Polis Yasasý'ndaki deðiþikliðin çaðýn gerisinde olduðunu öne sürdü. Mamalý, Yüksek Ýdare Mahkemesi'nin terfilerle ilgili bir çok iptal kararlarý bulunduðunu anýmsatarak, hükümetin söz konusu yasada yaptýðý düzenlemelerle, mahkemenin "keyfi ve hukuk dýþýdýr" dediði hususlarý yasal hale getirdiðini savundu. Mamalý, uluslararasý hukukta ve sözleþmelerde terfilerin "liyakata ve kýdeme" göre yapýlmasýnýn vurgulandýðýný, ancak burada yapýlan düzenlemelerle keyfiliðe dayalý bir sistemin kurulmaya çalýþýldýðýný söyledi. Polisin derneði bulunduðunu ancak derneðin ses vermesi nedeniyle üye polislerin disiplin yargýlamalarýndan geçtiklerini ve polisten atýlmakla karþý karþýya kaldýklarýný söyleyen Mamalý, poliste baskýcý bir sistemin söz konusu olduðunu iddia etti. Mamalý, angarya çalýþtýrýlan polislerin bulunduðunu da öne sürdü ve iktidarýn bunlarý düzeltmesi gerekirken, haklarý daha da geriye götüren, mevcut durumlarýný keyfi uygulamalar altýna sokan bir düzen getirdiðini ekledi. DEVRAN'A OTOPSÝ "ASILMA SONUCU BOÐULMA" Ozanköy'deki evlerinde oyun oynarken asýlan 7 yaþýndaki erkek çocuk Devran Ser'e otopsi yapýldý ve "asýlma sonucu boðulmadan" öldüðü belirlendi. Polis bültenine göre, olayla ilgili soruþturma da sürüyor. 7 yaþýndaki Devran, bahçedeki aðacýn altýnda oyun oynarken, üzerine çýktýðý metal kutunun devrilerek aðacýn dalýna baðlanmýþ çamaþýr ipinin boynuna dolanmasý sonucu asýlarak hayatýný kaybetmiþti. ex istence Elvan Levent GELECEÐÝN ACI MEYVELERÝ Vakit gece yarýsýný geçince, kulak zarýyla birlikte önüne çýkan her türlü varlýðý da þiddetle tehdit ederek geçen son sürat araçlarýn gürültülerinden geriye kalan huzursuzluk, yeni aðaran günün üzerine çöküyordu. Týpký bir lanet gibi. Gazeteleri bir korku filminin düðmesine basar gibi alýyordum elime sonra. Ve artýk burasýnýn da herhangi bir yer olduðunu düþünüyordum eskisinden farklý olarak. Çocukluk günlerine ihanet etmesinler diye, yaz gecelerinde halâ kapýlarýný pencerelerini açýk býrakarak uyumakta direnenlerin, bütün bu manzaranýn neresinde durduklarýný da merak ediyordum kuþkusuz. Manzara pek de iç açýcý deðildi çünkü neresinden baksanýz. Týpký gazetemizin önceki günkü manþet fotoðrafýna benziyordu. Darmadaðýnýk bir odaya... Bir okul odasýydý o fotoðraftaki üstelik. Kimin aklýna gelirdi Maðusa'daki Polat Paþa Ýlkokulu'nu o hale getirenlerin birkaç küçük çocuk olabileceði? Selimiye Meydaný'ndaki o küçük çocuklarý hatýrladým sonra. Bir, iki yýl önceydi. Geceydi. Konser vardý meydanda, kalabalýk toplanmýþtý. Sekiz, dokuz yaþlarýndaki erkek çocuklar bisiklet sürüyorlardý, birbirleriyle yarýþýyorlardý. Sonra, yarýþý býrakýp, bisikletleri üzerimize sürmeye koyulmuþlardý. Biz de sekiz, dokuz yaþýndaydýk bir zamanlar. Biz de bisiklet sürer eðlenirdik. Ama o zamanlar kimse bizim üzerimize bisiklet sürmediði gibi, bizim de birinin üzerine bisiklet sürmek aklýmýzýn ucundan geçmemiþti hiç. Ýkaz ettik çocuklarý. Ama biz onlarý ikaz ettikçe onlar bisikletlerinin pedallerini daha da hýzlý çevirdiler. Önce biraz çekildik, sonra biraz daha... Kaçmaya baþladýk sonra. Çocuklar polise þikayet edilir mi? Memleket o kadar suçlu kaynarken, bula bula çocuklarý mý þikayet edecektik yani polise? Bir avuç çocuk iþte, bisikletlerini üzerimize sürüyor ve biz çekilip, kaçýnca da eðleniyorlardý. Kaçmasak, üzerimizden geçerler miydi? Araba olsa, arabayý mý sürerlerdi üzerimize? Bilmiyordum. Tek bildiðim o meydaný ya onlar terkedeceklerdi, ya da biz... Polis ikaz etmiþti sonra çocuklarý... Çocuklar bu iþe çok kýzmýþ olacaklar ki, yanýmýza gelip, bu kez de iþaret parmaklarýný üzerimize doðrultarak tehdit savurmaya baþlamýþlardý. "Bana bak lan!", diye baþlamýþtý içlerinden biri, "Sað çýkamazsýn sen artýk bu meydandan!" Manzara, ayný o okul fotoðrafýndaki gibiydi iþte. Dehþet vericiydi... Ama bütün bu olaylarda suçu çocuklarda aramak, çocukluk günlerine ihanet etmekten de beter bir durum olurdu bana kalýrsa. Çünkü bu çocuklar içinde yaþadýðýmýz düzenin en küçük kurbanlarýydýlar. Ve burada, bu çarpýk toplum yapýsýnda bu düzen devam ettiði sürece 'küçük kurbanlar'ýn sayýsý da artmaya devam edecekti. Sadece suç iþleyen çocuklarýn deðil, kitapsýz deftersiz büyüyen, þiddet gören, taciz edilen çocuklarýn sayýsý da artacaktý. Onlar büyüdüklerinde, etraf daha da kirlenmiþ olacaktý. Þimdi, Kýbrýs sorunu diye diye tükettiðimiz zamandan bize kalan miras buydu iþte. Çocuklarýn saldýrýsýna uðramýþ bir ilkokul. Psikologlarýmýz ne derlerdi bu iþe? Çocuk oyunlarý deðildi bütün bunlar kuþkusuz da, neydi peki o zaman? Geleceðin meyvelerini þimdiden topluyorduk. Ama gözlerimiz sýmsýký yetiþtirdiðimiz meyveler acý çýkmýþtý iþte. Boðazýmýz yanýyordu.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Hayatýnýn baharýnda bile deðildi Devran Koca bir yaþam vardý yolda onu bekleyen Artýk yok yüreðinde o coþku o heyecan Yarým kaldý þarkýsý küçücük yüreðinden Kalay GÝRNE'NÝN DÖNÜLECEK, YAÞANACAK HALÝ MÝ KALDI? Müzakerelerde Girne'yi ve Girne'ye dönüp Türk idaresinde yaþayacak olan Kýbrýslýrumlarýn konuþulduðuna dair haberler çýkýnca, "Müzakereci" Derviþ Eroðlu bunun yalan olduðunu kanýtlamak için akla karayý seçti. Külliyen yalanmýþ, müzakerelerde Girne'nin veya Girne'ye dönecek Rumlarýn konusu bile geçmemiþ. Bu ne telaþ Derviþ bey!! Zaten Girne'nin konuþulacak hali mi kaldý, Girne'nin dönülecek, yaþanacak hali mi kaldý? Daha acýsý ortada Girne diye bir þehir mi kaldý? Girne'ye dönecek olan Rumlarý niye konuþacaksýnýz ki, Girne'den gidecek olanlarý konuþun da görelim Kalaycý Ali OSMAN Periyodik BÝR KAHVE ÝÇÝMÝ SOHBET... Türkiye ile Ýsrail arasýndaki gerginlik nedeniyle çeþitli spekülasyonlar aldý baþýný gidiyor... Herkes bir havada... Türkiye'nin cesaretini övenlerden ve yakýnda dünyanýn hakimi olacaðýný söyleyenlerden tutun da Nostradamus'un kehanetleriyle yorumlar yapanlara kadar... -Haberleri duydun mu? -Bir kulak kabarttým... -Filistinli yetkililer, "Biz, bu bölgede gerçek bir barýþ istemekteyiz. Türkiye'nin takýndýðý tutuma hem güveniyoruz, hem kývanç duyuyoruz. Türkiye'nin takýnmýþ olduðu cesurane tutum, ayný zamanda Filistin halkýna da büyük cesaret vermektedir" diyorlar. - 'One minute' deyip Ýsrail Cumhurbaþkaný'na kýzan Tayyip Erdoðan'ý kahraman ilan etmiþlerdi zaten... Ne oldu? Dün olduðu gibi bugün de alkýþlýyorlar... Türkiye'nin Ýsrail'e yaptýrým uygulamasý mümkün mü sence? -Neden uygulamasýn? 80 milyon Türk halký Yahudi mallarýný almasýn bakayým... -IMF ve Dünya Bankasý da verdiði kredileri talep ederse ne olacak ya?.. -Kimden yanasýn sen? -Ne Ýsrail'den, ne Türkiye'den... Kýbrýs'tan yanayým... -Türkiye þimdi en popüler ülke durumunda... Kýsa zamanda bölgeyi hakimiyeti altýna alacak... Zaten Arap topraklarý bizim deðil miydi? -Siz kimsiniz? -Türkler... -Ben Osmanlýlar dönemini söylediðini sandým. Osmanlý baþka, Türkiye baþka... Türklerin böyle bir iþgal altýnda toprak bulundurduklarýný duymadým 'te Anglo-Amerikan politikalarý adýna Kýbrýs'ýn yarýsýný iþgal ettiler... -Tekmil da belli eden rengini... Sen de biraz suyun akarýna git... -Sen kan akýtýlmasýndan yana mýsýn?.. Seni ve senin çocuklarýný bombalarýn, mermilerin önüne savaþmak için gönderirlerse gene de böyle mi düþüneceksin?.. -Böyle düþünürüm. Bizim damarlarýmýzda Türk kaný vardýr... Herþey vatan için... Akýllý ol, ya deniz yanýnda ol, ya da denizin içinde... -Hoppala... Ne demek þimdi bu?.. -Ya zengin ol, ya da zenginin yanýnda demektir ama ben, ya güçlü ol, ya da güçlünün yanýnda demek istedim. -Ben güçlüyüm... -Külahýma anlat... Nostradamus'un kehanetini söyleyim. 2015'te kuzeyden gelen bir millet Ýsrail devletini yok edecek, diyor. Nostradamus'un kehanetleri hep çýktý... -Maya takvimine göre de 2012'de dünyanýn sonu gelecek... Nasýl iþ bu takvimlerle kehanetlerin uyuþmazlýðý... Yorumla bakalým. -Birþeye de inanman ki... Türkiye büyük bir güçtür þimdi. Herkes ondan korkuyor... -Sana birþey de ben sorayým... -Sor... -Türkiye ile Ýsrail arasýnda gerginlik var... Türkiye Ýran'ýn dostudur, çünkü Müslümandýrlar. Ýran Ýsrail'i tehdit ediyor. Amerika da Ýran'ýn tehditlerine karþý Ýsrail'i koruyor, deðil mi? -Evet... -Çeklere ve Polonya'ya kurulmasýna izin verilemeyen füze kalkanýnýn amacý Ýsrail'i korumaktýr... Ýsraille kavgalý Türkiye neden füze kalkanýnýn kurulmasýna izin vererek Ýsrail'i korumaya aldý? Anlat da açýlalým "asilkan Türk" ÝHBAR HATTI DEVREDE Avcýlar polisle iþbirliðinde KURALLARA AYKIRI DAVRANANLAR YARGIYA SEVKEDÝLDÝ KKTC Avcýlýk Federasyonu'na baðlý Av Korucularý, II. Ýnce Av"ýn ilk üç gününde Polis Teþkilatý ile birlikte yaptýklarý iþbirliði neticesinde toplam 33 dosyayý yargýya sevk etti. KKTC Avcýlýk Federasyonu Basýn Yayýn Propaganda Sorumlusu Ýbrahim Tasmacý'nýn yaptýðý açýklamaya göre, KKTC Avcýlýk Federasyonu Baþkaný Nilhan Tayfunlu'nun baþkanlýðýný yaptýðý bir grup Av Korucusu'ndan oluþan heyet, Polis Genel Müdürü Günay Özan ile Polis Genel Müdürü I. Yardýmcýsý Pervin Gürler ve Polis Genel Müdürü II. Yardýmcýsý Erdal Emanet'i makamýnda ziyaret etti. Ziyaretlerde, yapýlan iþbirliði ve çalýþmalar deðerlendirildi.kktc Avcýlýk Federasyonu Nilhan Tayfunlu, Dikmen ve Ýskele ofislerinde görevlendirilen 20 av korucusunun yalnýzca av günleri deðil diðer günlerde de 24 saat görevleri "Özelleþtirme Yasa Tasarýsý" onaylanarak meclise sevkedildi Bakanlar Kurulu, Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý'nýn hazýrladýðý "Özelleþtirme Yasa Tasarýsý"ný onaylayýp Meclis'e sevk etti. Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný, Bakanlar Kurulu Sözcüsü Nazým Çavuþoðlu, yasa tasarýsýnýn yasallaþmasýyla, iþsiz kalan eski KTHY çalýþanlarýnýn devlette istihdam yolunun açýlacaðýný kaydetti. Kýbrýs müzakerelerinde gelinen son aþama hakkýnda bilgi verilmesi amacýyla Derviþ Eroðlu baþkanlýðýnda sabah baþlayan ve sonrasýnda Baþbakan Ýrsen Küçük baþkanlýðýnda devam eden Bakanlar Kurulu toplantýsý tamamlandý. Toplantý sonrasýnda basýna açýklamada bulunan Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný, Kurul Sözcüsü Nazým Çavuþoðlu, toplantýnýn ilk bölümünde Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun kabineyi, Kýbrýs müzakerelerinde gelinen son aþama hakkýnda bilgilendirdiðini ifade etti. Bakanlar Kurulu'nun da, Eroðlu'nun müzakerelerde ortaya koyduðu performanstan baþýnda, ülke geneli etkin denetimler yapmaya devam edeceklerini söyledi. 140 ÝHBAR HATTI "Ülkede yasadýþý avcýlýk yapanlara göz açtýrmayacaklarýný" kaydeden Tayfunlu, halkýn ve avcýlarýn her türlü yasadýþý avcýlýk konusunda 140 ihbar hattýna bilgi verebileceðini söyledi. Yapýlacak ihbarlarýn gizli tutulup titizlikle takip edileceðini belirten Tayfunlu, üç beþ kiþinin yasa dýþý davranýþlarý dolayýsýyla tüm avcýlýk camiasýnýn cezalandýrýlamayacaðýný ifade etti. Tayfunlu, "Artýk böyle olmayacak. Kendini bilmezler tespit edilip yargýya sevk edilecektir. Yargýdan beklentimiz, yasa tanýmayanlara bir fýrsat daha vermemeleri, yasanýn tanýdýðý en yüksek cezayý verip diðer yasa tanýmayanlara örnek olmasýný saðlamalarýdýr." dedi. oldukça memnun olduðunu vurgulayan Çavuþoðlu, "Bakanlar Kurulu Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun yüzde yüz arkasýndadýr" dedi. ÖZELLEÞTÝRME YASASI Çavuþoðlu, toplantýda, Özelleþtirme Yasa Tasarýsý'nýn da onaylandýðýný bildirdi. Çavuþoðlu, Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan ve bugün Bakanlar Kurulu'na sunulan tasarýnýn, uzun zamandýr eksikliði bulunan bir yasa tasarýsý olduðunu ifade ederek, bu yasanýn uzun zamandýr tartýþýlan Ercan Havalimaný'nýn özelleþtirilmesi için de gerekli olduðuna deðindi. Ülkede daha önce özelleþtirme olmadýðý için yasa eksikliði bulunduðunu ifade eden Çavuþoðlu, Meclis'e sevk edilen yasanýn geçmesi halinde KTHY'de çalýþan ama þu anda iþsiz durumuna düþen tüm çalýþanlarýn devlete istihdamýnýn önünün açýlacaðýný kaydetti. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent KRÝMÝNAL BÜLTEN GÝBÝ GAZETELER Türkiye'nin bir savaþ suçu iþleyerek 1974'te iþgal ettiði Kuzey Kýbrýs'a kendi nüfusunu taþýyýp yerleþtirmesinden sonra, ülkedeki suç oranýnda her geçen yýl gittikçe büyüyen bir suç patlamasý yaþandýðý, herkes tarafýndan teslim edilen bir gerçektir. Bu çarpýcý gerçek, her adli yýlýn açýlýþýnda, yargýnýn tepesindeki makamlar tarafýndan açýkça dile getirilmekte, ülkeye kontrolsuz giriþlerin mutlaka kontrol altýna alýnmasý konusunda uyarýlar yapýlmaktadýr. Ne var ki, bu uyarýlarýn bugüne kadar hiç dikkate alýnmadýðý, suçlarda yaþanan patlamanýn her gün daha büyük bir hýzla artmasýndan anlaþýlmaktadýr. Ne giriþ çýkýþlar kontrol altýna alýnmýþ, ne de suçlarda bir azalma meydana gelmiþtir. Sonunda ülke nüfusu bu kontrolsuz yýðýlma yüzünden 1 milyona dayanmýþ, TC'li nüfus, Kýbrýslýtürklerin sayýsýný neredeyse 10'a katlayarak, onlarý kendi yurdunda azýnlýk durumuna düþürmüþtür. Bugün Kuzey Kýbrýs'ta her alanda yaþanmakta olan A'dan Z'ye kadar tüm sorunlarýn kaynaðý, Türkiye'den sürekli olarak pompalanmak suretiyle þiþirilen bu nüfustur. Bu gerçek, konunun uzmanlarý tarafýndan sürekli olarak dile getirilmesine raðmen, TC Baþbakaný R.T. Erdoðan, karþýsýnda bulduðu her Kýbrýslýtürk kadýnýna, "Size nüfus göndermemizi istemiyorsanýz, her biriniz 4 çocuk doðurun" tavsiyesinde bulunabilmektedir! KKTC'deki suç patlamasý hatýrlatýldýðýnda ise, "Öyleyse bundan sonra size nitelikli insan gönderelim" diyebilmektedir! Sanki yerinden yurdundan ve yaþamýndan memnun ve mutlu olan insanlar buraya gelmek istermiþ gibi! Recep efendi dalgasýný iþte böyle geçiyor bizimle. Kýbrýslýtürk toplumu, yaþamý boyunca görüp bilmediði, yaþamadýðý suçlarla tanýþmaktadýr her gün. Kuzey Kýbrýs'ta yayýnlanan gazeteler, neredeyse birer kriminal bültene döndü. Eskiden 2 sayfaya sýðdýrýlabilen kriminal haberler, þimdilerde 5-6 sayfaya sýðdýrýlamýyor! Trafik kazalarýyla beraber, gazetelerin yarýsý hep bunlarla dolu. Velhasýl insanýn içini karartan bir tablo gibi doðuyor her yeni gün. Düþünün... 8 yaþýnda bir çocuk... Daha hayatýnýn baharýna bile gelmemiþ... Yaþamýn ne olduðunu bile anlayamamýþ daha... Ve bir akþam üzeri... Ozanköy'ün sessiz ve sakin bir köþesinde bir zeytin aðacýnda boynundan asýlý olarak bulunuyor cansýz bedeni! Kimilerine göre, salýncak kurmak isterken boynuna dolanan iple boðulmuþ! Kimilerine göre de intihar etmiþ! Hiçbiri geçerli deðil bana göre. 8 yaþýnda çocuk intiharýn ne olduðunu ne bilsin? Bu yaþta bir çocuðun canýna kýymak isteyebileceðini hiç düþünemiyorum. Salýncak kurmak isterken, ipi nasýl kendi boynuna geçirebileceðini de... Bunun bir cinayet olabileceðini düþünmek ise tüylerimi diken diken ediyor. Polat Paþa Ýlkokulu'nda yaþanan vandalizm sözcüðünün bile anlatmakta yetersiz kaldýðý iðrenç olay, meðer 4'ü kýz, 4'ü erkek 8-14 yaþlarý arasýndaki 8 çocuðun iþiymiþ! Dünkü yazýmda bunu hiç inandýrýcý bulmadýðýmý yazmýþ ve bu düþüncemi hangi noktalara dayandýrdýðýmý da açýklamýþtým. Bu vandallýðýn, 8-14 yaþlarýndaki çocuklarýn ruhundan çýkmýþ olabileceðine da hâlâ inanmýyorum. Bakalým daha neler göreceðiz bu cehennemin aynasýnda. Yarýn ola, hayýr ola bile diyemiyoruz artýk.

5 8 Eylül 2011 Perþembe 5 Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars 40 yýldýr oynanan bu oyunda, en küçük bir rol bile almadan geçip gitmekten, hiç mi piþmanlýk duymuyorsunuz? Dolandýrýcýlýk ve sahtekarlýk suçlarý artmýþ. - Allah Allah... "Türküm, doðruyum, çalýþkaným" andý okullardan kaldýrýldý mý yoksa? + Maðusa limanýndaki vinç kýrýlmýþ. - Bu enkazý kaldýrmaya güç mü dayanýr? + Çin, uydularla yatak odalarýný izliyormuþ. - Anahtar deliðinden bakmak kadar zevki yok ama be!... + Sebze yemek kadýnlarýn kalçalarýný geliþtiriyormuþ. - Bizim Þaziye hep sarma yiyor anlaþýlan! +Ulusal gelir, zeka düzeyi yüksek toplumlarda daha yüksekmiþ. - Ulusal gelirimiz ne kadar düþük olursa olsun, bunun nedenini anlarsýnýz sanýrým! + Kadýna çirkin demek þiddet kapsamýna giriyormuþ. - Ve hem de aðýr bir iþkence... Dünyanýn en eski dinozor tüyüne ait kemikler bulunmuþ. - N'ayýr... N'olamaz... Çünkü o hala yaþýyor. + Hükümet elinden geleni yapýyormuþ... - Hepsi bu kadarcýk mý yani? Bu kadarýný nenem de yapardý! Halk partizan istiyor Günler geçip gidiyor Eylül'e geldik Koca yýl geçti, hala daha taþ üstüne taþ koyabilmiþ deðiliz. Lak laký ile geçiyor günlerimiz. Þimdi en gözde konu istihdamlar. Konuþ konuþabildiðin kadar. Peþpeþe açýklamalar, yorumlar, eleþtiriler yapýlýyor ciddi ciddi. Ýnanýn, bütün samimiyetimle söylüyorum, çok hayret ediyorum bu tartýþmalara. UBP partizanlýk yapýyormuþ UBP münhalsiz adam alýyormuþ E insaf Allah aþkýna birisi söylesin bana.. Partizanlýk yapmayan parti mi var Hangi hükümet geldi de kendi adamlarýný iþe almadý. Hiçbiri Hepsi ayný yoldan geçti ve hala da geçiyor. Ben, bu konudaki son açýklamasý ile UBP Genel Sekreteri Hasipoðlu'nu takdir ettim. Yýllarýn tecrübesi var. Neyin yapýlýp neyin yapýlamayacaðýný Neyin söylenip, neyin saklanacaðýný çok iyi öðrendi. Dün de çýktý þöyle dedi. "Münhalsiz aldýk ve almaya devam edeceðiz." Hep parmaðýnýn arkasýna saklanmamýþ oldu ve hem de çok önemli bir mesaj verdi kitlesine. "Merak etmeyin. Biz bildiðimizi okumaya devam edeceðiz." Bundan daha güzel mesaj mý olur UBP'liye. Niye partili oluyoruz? Çýkarýmýz için! Çoluk çocuðumuza bir iþ saðlamak için. UBP'lisi de ayný, CTP'lisi de. Hasipoðlu dese ki "Sýnava göre adam alacaðýz" bir UBP'li bulur muydu arkasýnda? Yarýn CTP döneminde iþe alýnýp da sözleþmeleri bitenler kapý önüne konacak! Ayýp mý? Ayýptýr. Haksýzlýk mý? Haksýzlýktýr bu yapýlacak olan. Ama bütün UBP, bu operasyonun bir an önce tamamlanmasýný bekliyor. Neden? Kendisine yer açýlsýn diye tabii ki! Hiçbir þey öðrenmedimse þunu çok iyi biliyorum; kim daha çok partizanlýk yapýyorsa o kazanýyor demektir. Çünkü bu halk partizan arýyor. Kendi de yararlanabilsin diye! BÖYLE BÝR ANDI Baybars ÖÐRETMENÝN KAHKAHASI Ve Aren, yeni bir heyecan kattý yaþamýmýza Þimdi okullu oldu... Ana sýnýfýna baþladý. Ýlk gün güzeldi Ne olduðunu pek anlayamadý sanýrým. Ýkinci gün sýkýlýnca, aðlamaya, annesini istemeye baþladý diðer çocuklar gibi. Kapý önünde heyecanlý bir bekleyiþi var ailelerin Aðlayan avluya çýkarýlýyor. Bir ara çitlerin arkasýna gizlene gizlene çocuklarý izledim. Genç öðretmenler de en az çocuklar ve veliler kadar heyecanlý. Bir ara bir öðretmen, diðer öðretmene anlatýrken dinledim: "Bir tane var bende, geldi dedi bana 'arabacýk çalýþmaz' Sen çalýþtýr dedim kendisine. O da 'Gýrr gýrr gýrrrr' yaptý aðzý ile Bayýldým." Ve öðretmen attý kahkahayý.. Diðer öðretmen de O anda duyabileceðim en güzel sesti bu kahkahalar Deðil çocuklara, bana bile güven geldi. Gülen bir öðretmen, çook þeyler katýyor ve katacak demektir bir çocuða. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Bu akþam muhtaç olduðun kudret damarlarýnda mý, eczanede mi?

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu MEMLEKET ELDEN GÝDERKEN... (Ýstanbul)- Önce Þeker Bayramý gelir; Ramazan'da millet aç kaldýðý için kendini þekerle ödüllendirir ve bol bol tatlý yer. Aradan iki ay geçer gibi olunca Arap, "Çok çalýþtým biraz mola vermeli" der ve yeni bir bayram tatili daha ayarlar O da oldu hayvanlarýn son duraðý, Kurban Bayramý tatili Birkaç güne kadar Ýstanbul'a doðru akýn akýn kamyonlar, kasalarýnda ne bulurlarsa büyük küçük hayvanlarla dolu gelmeye baþlarlar. Sonra çadýrlar kurularak "kurbanlýk" yazýlarý yazýlýr... Ýçine doldurulur hayvanlarýn yüzlercesi ve müþteri yani kan akýtarak ibadet edecekler beklenir. Bu her yýl böyledir. Ne tiyatrodur anlattýðým, ne de film. Hepsi de gerçek. Kafa kessinler diye býçaklar bilenir önceden Diþler, sýrýtan dudaklarýn arasýndan kirli kirli gülen gözlere eþlik ederek çiðneyecek et arar.. Bunun için gün gelince pazarlýklar baþlar. Ve eller toka ile sallanýr pazarlýk bitene kadar. Oysa ki planlarýn yapýldýðý o sýralarda çadýrlara týkýlmýþ, ovalarda koþup oynamasý gereken hayvanlar, her þeyden habersiz, önlerine konulan otlarý yemek için birbirleri ile kavgaya devam ederler.. Ne bilsinler dýþarýda yüksek sesle gürültü yapanlar, onlarýn geleceklerini konuþup kellelerinin pazarlýðýný yapýyorlar. Ne bilsin hayvanlar. Sýký fýkýydý RTE, Libya, Suriye, Irak, Ýran ve diðer Müslüman ülkelerle Hatta Arap liderliði bile geçiyordu akýllardan, Osmanlý zamanýndaki Halifelik gibi Ne de güzel olmuþtu, "Van Minit" resti. Filistin'deki garibanlar ellerinde TC Bayraklarý, Tayyip posterleri ile kutlamýþlardý o "tatlý" olayý. Ýsrail'in zulmü bitecek ve baþlarýnda RTE olduðu halde yürüyüp gideceklerdi özgür Kýzýldeniz'e doðru Derken petrol ve güneþ enerjisinden elektrik üretme meselesi çýktý ortaya. Karar þuydu ABD, petrolün, baþta nükleer tesislerini 2022'de kapatacak Almanya ile Fransa, Ýtayla ve diðer AB ülkeleri olmak üzere, Ortadoðu ve Kuzey Afrika ülkelerinde kurulacak güneþ santrallerinden üretilecek elektriðin efendisi olacaklar. Masa baþýnda oturup planlamalarýný yaptý efendiler "Uygulama hemen baþlansýn" dediler. Ve patlattýlar, projeye sorun çýkartabilecek Kaddafi'ye, NATO bombalarýný. Ön saflarda Suriye'ye "hým" diyen Türkiye de var. Oysa ki Türkiye düne kadar komþularla sýfýr politika diyordu Bu macera ile sýfýr politika gitmiþ sorun politika gelmiþ. RTE, bu havayla, hazýr Akdeniz'e açýlmýþken hem Ýsrail'le Kýbrýs Cumhuriyeti'ne, hem de dünyaya, "ben de varým ha" demek için, "Doðu Akdeniz bize yabancý deðil. Gemilerimiz o sularda kendilerini çok sýk göstereceklerdir" dedi. Biz yani Kýbrýslýlar ne yapýyoruz bu karýþýklýkta? Toprak ve yönetimi tartýþýp ayný yerde sayýyoruz. Oysa ki sömürgecilerimiz þimdi belki de Kýbrýs'ý nasýl parselleyeceklerinin pazarlýðýyla meþguller. Kýsaca biz çadýrdaki kurbanlýklar gibiyiz Onlar bize ait olanlarý paylaþýrlarken, biz önümüzdeki yeme bakýyoruz. KKTC'de TC kurumlarýna tepki n KTAMS: "TÜRKÝYE HÜKÜMETÝNÝN KKTC KURUMLARINDA KENDÝ TEÞKÝLATLARINI KURMA KARARI ÜLKE YÖNETÝMÝNE SÜRÜLMÜÞ KARA BÝR LEKE" Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS), Türkiye hükümetinin, Devlet Su Ýþleri Teþkilat Yasasý'nda deðiþiklik yaparak, KKTC'de "dýþ temsilcilik niteliði taþýmayan geçici yurt dýþý teþkilatý olarak" 10 yýllýk süre için merkez kurma kararýný eleþtirdi. KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan tarafýndan yapýlan açýklamada, "Baðýmsýz bir devlet olduðu iddia edilen KKTC kurumlarýnda baþka bir ülkenin kendi makamlarýnýn aldýðý bir karar ile bizim hiçbir yasamýzda yeri olmamasý ve mevcut yasalarýmýzda herhangi bir yasal düzenleme yapýlmadan bu þekilde yeni bir teþkilat kurma kararý almasý, ülkemiz yönetimine sürülmüþ kara bir lekedir" denildi. Kararý "dünyada eþi benzeri olmayan" diye niteleyen Kaptan, bu uygulamayla UBP hükümetinin, ne Anayasa'yý ne de teþkilat yasalarýný dikkate almadýðýný bir kez daha tüm topluma gösterdiðini iddia etti. "Türkiye hükümetinin ülkemiz kurumlarýnda kendi teþkilatlarýný kurarak kendi personelini görevlendirmesi, ülkede uygulanan Kýbrýslý Türkleri yok etme ve asimilasyon politikalarýnýn boyutlarýný göstermektedir" denilen açýklamada, þu ifadeler de yer aldý: "Kýbrýs sorununun 2012 Haziranýna kadar çözülmesi gerektiðini söyleyenler, bu uygulama ile bu söylemlerinde samimi olmadýklarýný ve günü geçiþtirme adýna politika yaptýklarýný bize göstermektedir. Kýbrýslý Türkler tarihin hiçbir evresinde baský ve sindirme politikalarýna boyun eðmemiþtir. Bugün de bu þekilde Kýbrýslý Türklerin iradesini yok etmeye yönelik uygulanan baský ve asimilasyon politikalarýna boyun eðmeyecektir. Bu mücadele kendi kendimizi yönetme ve birleþik, federal, baðýmsýz bir Kýbrýs hedefimize ulaþýncaya kadar da devam edecektir." GEÇÝCÝ ÝSTÝHDAMLAR Maðdurlara hukuki süreç yardýmý n KAMU-SEN: MAÐDUR OLDUÐUNU DÜÞÜNENLERÝN HUKUKÝ SÜREÇ MASRAFLARINA DESTEK OLACAÐIZ" Kamu-Sen Genel Baþkaný Mehmet Özkardaþ, kamuya yapýlan geçici istihdamlarla ilgili sýnav yapýlmadýðýný, bu nedenle maðdur olduðunu düþünenlerin ve konuyla ilgili hukuki süreç baþlatmak isteyenlerin sendikaya baþvurmalarý halinde mahkeme masraflarýna destek saðlanacaðýný bildirdi. Özkardaþ, geçici istihdamlar ve çalýþma þekillerinin yasal olmadýðýný, ayrýca toplumsal ve sosyal açýdan etik olmadýðýný belirterek, ülkede binlerce üniversite mezunu hatta iki üniversite bitirmiþ ve yurt dýþýnda çok iyi eðitim almýþ insanlar olduðunu belirtti; "Bu çocuklarýn suçu ne" diye sordu. Kamu-Sen Genel Baþkaný Mehmet Özkardaþ konuyla ilgili açýklamasýnda, hükümete geçici istihdamlar konusunda eleþtirilerde bulunarak, ülkede en büyük sorunlarýn baþýnda siyasilerin muhalefetteyken ortaya koyduklarý duruþla hükümete geldikten sonraki duruþlarý arasýndaki tutarsýzlýklar ve partizanlýklar olduðunu kaydetti. Özkardaþ, ülkede baþa kim gelirse gelsin bir þey deðiþmediðini, UBP'nin bu ülkede en uzun süreyle hükümet olmuþ bir parti olduðunu ancak deðiþmediðini, bugün de en kötü hükümet döneminin yaþandýðýný iddia ederek, hükümete yönelik suçlamalarda bulundu. Ana Muhalefet partisi CTP'yi de eleþtiren Özkardaþ, ülkede var olan sorunlar ile partizanlýklar, istihdamlar ve benzeri yanlýþ icraatlarý dile getirdi. Maliye Bakaný Ersin Tatar'ýn "bütçede para yok, gelirlerin yüzde 80'i kamu giderlerine harcanýyor, kamu çok þiþkin " diye her gün açýklamalarda bulunduðunu, ancak sonra dönüp yasa dýþý "geçici memur" istihdamý yaptýðýný belirten Özkardaþ, iddialarýna þöyle devam etti: "Geçici memur; adý üzerinde 'geçici iþler' içindir. Kamu Görevlileri Yasasý'nda, devletteki süreklilik arz eden kamu görevlilerinin, Kamu Hizmeti Komisyonu'nca atanmýþ, kadrolu kamu görevlileri eliyle yürütüleceði açýkça ifade edilmektedir. Yasadaki bu açýk ifadeye raðmen, süreklilik gerektiren kamu görevlilerinin geçici personele yaptýrýlmasý yasa dýþýdýr ve suçtur. Aslýnda, eðer biz hukuk devletiysek, hukuk sistemini korumakla görevli kurumlarýn ve/veya makamlarýn buna müdahale etmesi gerekir. Ama nerde Anayasa mahkemesinin kamu hekimlerinin ikinci iþ yapma yasaðý ile ilgili kararýnýn uygulanmamasýna dahi hiçbir kurumdan ses çýkmýyor " BKP: Gece kulüpleri kapatýlsýn Birleþik Kýbrýs Partisi, gece kulüplerinin kapatýlmasýný ve kadýn ticareti yapanlar hakkýnda yasal iþlem baþlatýlmasýný istedi. BKP'den yapýlan açýklamada, önceki gün Alayköy yakýnlarýnda meydana gelen trafik kazasýna dikkat çekilerek, þunlar kaydedildi: "Yaþanan bu trajik trafik kazasý sonucu toplumsal utancýmýz olan gece kulüpleri ve kadýn ticareti ile bir kez daha yüzleþtik. Ýnsan onurunun ayaklar altýna alýndýðý ve kadýnlarýn meta gibi alýnýp satýldýðý, ÝÞÇÝLER ÝÞBAÞI YAPIYOR TAÞEL'de uzlaþma saðlandý... n EMEK-ÝÞ: "ÝÞ UYUÞMAZLIÐI, TARAFLARIN KARÞILIKLI ÝYÝ NÝYET VE YAPICI TAVIRLARI SONUCUNDA UZLAÞI ÝLE SONUÇLANDI TÜM ÝÞÇÝLER YARIN ÝÞBAÞINDA" Türk Alkollü Ýçki ve Þarap End. Ltd. Þirketi (TAÞEL)'de aylardan beri devam eden ve uzun süreli greve neden olan iþ uyuþmazlýðý, anlaþmayla sonuçlandý. TAÞEL'de örgütlü Emek-Ýþ'in Genel Baþkaný Ýsmail Özbarýþ, TAÞEL'de yaþanan iþ uyuþmazlýðýnýn, "taraflarýn bataklýklardan farký olmayan gece kulüplerinin, suç merkezleri casino ve bet ofislerinin derhal kapatýlarak kadýn ticareti yapan ve yaptýranlarýn hakkýnda yasal iþlem baþlatýlarak, cezalandýrýlmalarý gerekmektedir." Ülkede devlet eliyle kadýn ticareti yapýldýðý ileri sürülen açýklamada, "Kadýn ticaretine, fuhuþa ve kumara göz yuman ve utanmadan 'yýlda þu kadar vergi alýyoruz' diye açýklamada bulunan yetkilileri kýnýyoruz" denildi. karþýlýklý iyi niyet ve yapýcý tavýrlarý sonucunda uzlaþý ile sonuçlandýðýný" yazýlý açýklamayla bildirdi. Tüm iþçilerin bu sabah iþbaþý yapacaklarýný duyuran Özbarýþ, varýlan noktadan memnuniyet belirtti ve sorunun çözümüne katký koyanlara teþekkür etti. GÜNLÜK SOMALÝ'DE ÝFLÂS EDEN BM Birleþmiþ Milletler, Somali'de kýtlýðýn önümüzdeki dört ay içinde daha da kötüleþeceðini ve 750 bin kadar insanýn ölebileceðini açýkladý. Hava durumu verir gibi, Somali'de veya baþka bir yerde, þu kadar insan öldü, þu kadar daha ölebilir demek midir 'koskoca' Birleþmiþ Milletler'in iþi? Birleþmiþ Milletler'in, 12 milyon dolayýnda insanýn gýda maddesi ihtiyacý çektiðini bildirmesi BM açýsýndan olsa olsa iflasýn iþareti kanýtýdýr. Kýbrýs gibi ülkelerde hâlâ daha BM'den medet umulmasý ise herhalde aptallýk ve acizliðin göstergesi olarak yorumlanmalý. Somali'de insanlar açlýktan ölüyorsa ve sen Birleþmiþ Milletler olarak buna bile çare bulamýyorsan, sen neye yararsýn diye sormak lazým önce? Çocuklarýn ölümüne bile mani olamayan Birleþmiþ Milletler'in "birleþmiþ" bir hali kalmamýþken, Kýbrýs'ý birleþtirmesini beklemek neyin nesi? Ne zaman Kýbrýs'ta çözümden konuþacak olsalar BM parametrelerinden söz edenler ya dünyada olanlara bakmýyorlar, ya da bakýyor ama görmüyorlar. ÇAKICI Polis memurlarýný köle gibi kullanan güvenlik yetklilileri ile uygulanan yasaya karþý savaþ açtý Mehmet Çakýcý... Anayasa Mahkemesi'nde dava dosyaladý... Ýyi de etti. Geç bile kaldý hatta... HANGÝSÝ TAMAM Maðusa'daki Polat Paþa Ýlkokulu'nu darmaduman eden çocuklar 8-14 yaþlarý arasýnda olduklarý için polis haklarýnda hiçbir yasal iþlem yapmamýþ. Demek ne yaparlarsa yeridir. Ýngiliz sömürge yönetimi Lapta'daki ýslah okuluna gönderirdi onlarý... Hangisi daha doðru acaba? NATAÞA 'Sexy Lady' konsomatrisin trafik kazasýnda ölümünden sonra, Trafik Kazalarýný Önleme Derneði Baþkaný Mehmet Avcý "Nataþa ölümleri çok fazla" demiþ... Bir gazetemizin haberinde okuduk bu sözleri týrnak içinde ve inanamadýk... Avcý da hep 'Nataþa' mý diyor onlara? TRAFÝK DEÐÝL, SAVAÞ Türkiye'deki 1 yýllýk trafik bilançosuna bakýn 'da 4 bin 45 ölü, 211 bin 946 yaralý... Galiba Irak'taki kirli savaþta ölenleri ve yaralananlarý bile solladý! Týrnak... "Ve daha da acayibi, her iki tarafýn yalnýz saðlarý deðil, sollarý da egemen paradigmalara teslim olmuþ vaziyette Ne onlarý aþacak cesaretleri var; ne de o cesareti bulsalar, o olgunluða sahipler Kusur, anlaþamayan liderlerde deðil; yüz yýllýk bu önyargýlardadýr! Deðil odaya koyup kýrbaçlasanýz, kafalarýna dolu silah dayayýp Rus Ruleti oynasanýz, bu gerçek ortada duruyor Ýnsan iradesinden baðýmsýz..." Nazým BERATLI (Haberdar) "Ne müþavirler yaratýldý, kimler partizanlýða kurban gitti. Partizanlýða kurban gidip haksýzlýða uðradýðýný söyleyenler kendi partisi tarafýndan iþe alýnýnca, haksýzlýðýn ortadan kalktýðýný düþündü. Kimler kimler partizanlýk yaptý! Ve koca bir toplum bu döngüde yaþamaya devam etti. Hala devam ediyor." Aysu Basri AKTER (Yenidüzen) "Çok merak ediyorum: Hali hazýrda, kamuda geçici statüde istihdam edilmiþ olanlarýn sorunlarýný çözdünüz mü; geçici personelin varlýðýndan kaynaklanan düzensizliklerin önünü aldýnýz mý ki yenilerini ekleyeceksiniz?" Çiðdem DÜRÜST (Star) Günün Kahramaný MEHMET ÖZKARDAÞ Kamu-Sen Baþkaný Mehmet Özkardaþ takdir edilmesi gereken bir teklifte bulundu. Geçici istihdamlar konusunda maðdur olduðunu düþünenlere yardým elini uzatýyor. Bu konuda mahkemeye baþvurmak isteyen maðdurlarýn hukuki süreç masraflarýna destek olacak. Geçici istihdamlar ve çalýþma þekillerinini yasal olmadýðýný belirten Özkardaþ, bunun toplumsal ve sosyal açýdan da etik olmadýðý görüþünde... Ülkede binlerce iþsiz üniversiteli olduðuna da vurgu yaptý ayrýca Özkardaþ ve "Bu çocuklarýn suçu ne?" diye sordu... Tam bir rezalete dönüþen geçici istihdam meselesi toplumun daha çok yoracak çenesini...

7 8 Eylül 2011 Perþembe 7 FESLÝKAN Niyazi Ökten GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ TAVÞANA KAÇ TAZIYA TUT... Suriye'deki olaylarý 'kendi iç meselesi' saymaya kalkýþan Erdoðan iktidarý ülke ile olan sekizyüz kilometrelik sýnýrý gerekçe olarak öne sürmeye çalýþmýþtý. Neyse ki 'sabrý taþtýydý, taþýyordu...' derken geri adým atarak yerine oturdu, Suriye konusunda sesi çýkmaz oldu. Bilir misiniz Ýsrail'le dalaþmasýnýn gerekçesi olarak neyi öne sürüyor? Doðu Akdeniz'de en uzun kýyýya sahip ülke konumunda olduðunu. Buna dayanarak iþte açýkladý Ankara, Türk gemileri Akdeniz'de daha sýk görünecek, boy gösterecekmiþ! Göstersin, önleyen mi var? Hindi gibi kabarma ve iç kamuoyuna oynama baþka, Dýþiliþkiler ve dýþ siyasette rant elde etmeye yönelik tavýrlar baþka. Dýþ iliþkiler hukuki dayanak ister. Yoksa þayet, yüzün kýzarmýþ halde veya kuyrucuðunu bacaklarýnýn arasýna alarak ortadan toz olmak zorunda kalýr, prestij kaybedersin. Ýç meselemiz Suriye'yi bir kenara býrakalým þimdilik ve doðal gaz, petrol sondajý dolayýsýyla Kýbrýs Cumhuriyeti'ne yönelttiði tehditlere gelelim. Hukuki dayanaðý var mý Ankara'nýn? Hiç yoktur sayýn okuyucular. Çünkü Münhasýr Ekonomik Bölgeleri belirleyip parsellere ayýrdýktan ve en önemlisi ilan etmeden önce, planýn tescil edilmesi gayesiyle BM'e sunmuþ, onay almýþtýr Kýbrýs Cumhuriyeti. Çünkü ekonomik bölgeler sorunsuz ve hiçbir ülkenin hak iddia ettiði kýta sahanlýðý içinde deðildi. Ankara da hak iddia etmiyordu. Bizzat Abdullah Gül'ün birkaç yýl oldu herhalde, demecini anýmsarým. 'Hak iddia etmiyoruz' demiþti, 'ancak Kýbrýs Türklerinin haklarýný korumaya çalýþýyoruz.' Neye dayanarak Kýbrýs Türklerinin haklarýný savunacaktý, koruyacaktý Ankara? Tanýmadýðý ve yok saydýðý Kýbrýs Cumhuriyeti'nin kurucu anlaþmalarýna dayanarak. Gördünüz mü? Ýþimize geldiðinde Kýbrýs Cumhuriyeti ve anayasasý vardýr, iþimize gelmediðinde öyle devlet yoktur! Sondaj çalýþmalarý 'Afrodit' adý takýlan parselde baþlýyor Ekim ayýnda. Ankara önlemeye çalýþýr mý, çalýþmaz mý? Kriz yaratýr mý Doðu Akdeniz'de yoksa geri adým atar ve çalýþmalarý donanmasýndan uzaktan, dürbünle mi seyreder? Suriye gayet kararlý tavýr takýndý Ankara tehditlerine. Þu ana kadar Kýbrýs Cumhuriyeti ve Yunanistan da kararlý tutum içinde görünüyor. Fakat kabarmýþ hindiye karþý, alttan alan ve gayet olgun bir siyasi tutum içinde Ýsrail. Buna raðmen o da kararlý. Ýsrail ordusundan bölgesel savaþ uyarýsý gelmesi manidardý. Ve manidardý Gazze ablukasýnýn devam edeceðine dair açýklamalarýn gelmesi Ýsrail hükümetinden. Ve elbette gerginliðin týrmanmasýna neden olacaktý 'Ýsrail'e þamar oðlaný...' yakýþtýrmasý. Yanlýþ anlaþýlmasýn; Ýsrail'in Gazze ablukasýný haklý gösterme çabasý içinde deðilim burda. Ama Mavi Marmara olayýnýn provokasyon neticesi yaratýldýðýný sonuna kadar iddia ederim. Yerimiz doluyor. Obama'dan gelen açýklama üzerinde duralým kýsaca. Dün geldi açýklama. 'Ýsrail'i suçlamam fakat Türkiye'den özür dilemesi yönünde çaba harcamaktayým!' dedi Obama. Bu açýklama 'Tavþana kaç, Tazýya tut...' deme deðil de nedir? SANDALLI'DAN TATAR'A VEDA- Maliye Bakaný Ersin Tatar, KKTC'deki görev süresini tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoþa Büyükelçiliði Ticaret Müþaviri Nilüfer Sandallý'yý kabul etti. Maliye Bakanlýðý'ndan verilen bilgiye göre, Tatar'a veda ziyaretinde bulunan Sandallý, yeni görevi için Ankara'ya gidiyor. Maliye Bakaný Ersin Tatar kabulde, Sandallý'ya KKTC'deki çalýþmalarý ve hizmetlerinden ötürü teþekkür etti. Tatar, "Sayýn Sandallý ülkemizdeki birçok çalýþmada bizlere önemli destek verdi. KKTC'de bulunduðu görev süresi boyunca bizlere göstermiþ olduðu ilgi ve alakadan dolayý teþekkür ederiz" dedi. POLÝÇELER YASASI ONAYLANDI HAMÝLÝNE ÇEK KALKIYOR Cumhuriyet Meclisi, Hukuk ve Siyasi Ýþler Komitesi iki yasa önerisini birleþtirerek görüþtüðü Poliçeler (Deðiþiklik) Yasa Önerisi'ni oybirliðiyle kabul etti. Meclisten yapýlan açýklamaya göre, UBP Girne Milletvekili Mehmet Tancer baþkanlýðýnda dün sabah toplanan komite, tüzel kiþilerin karþýlýksýz çýkan çekleriyle ilgili iþlem yapýlmasý ve hamiline çek ile poliçe düzenlenmesinin KKTC'ye TC'den yeni þubeler n DSÝ, KKTC'DE 10 YILLIK SÜREYLE PROJE MÜDÜRLÜÐÜ VE 8 ADET BAÞMÜHENDÝSLÝK KURACAK Türkiye Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðü, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde 10 yýllýk süreyle proje müdürlüðü ve bu proje müdürlüðü bünyesinde 8 adet baþmühendislik kuracak. TC Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý'nýn, teþkilatta deðiþiklik kararý Resmi Gazete'nin bugünkü sayýsýnda yayýmlandý. Buna göre, Kuzey Kýbrýs Su Temin Projesi ve mücavir alaný tümünde proje, tatbikat, ihale, TÜRKÝYE'DE 1 YILLIK TRAFÝK BÝLANÇOSU 4 bin 45 ölü, 211 bin 496 yaralý Türkiye Trafik Kaza Ýstatistikleri raporuna göre, geçen yýl trafik kazasý en çok eylül ayýnda oldu, ancak en fazla can kaybý temmuz ayýnda gerçekleþen kazalarda yaþandý. AA muhabirinin Emniyet Genel Müdürlüðü ile Türkiye Ýstatistik Kurumunun ortaklaþa hazýrladýðý ''Trafik Kaza Ýstatistikleri'' raporundan derlediði bilgilere göre, 2010 yýlýnda meydana gelen bir milyon 106 bin 201 kazanýn, 116 bin 804'ü kayýtlara ''ölümlü, yaralanmalý'' olarak geçti. Geçen yýl polisin ve jandarmanýn ÜNVERDÝ KOPENHAG'A GÝTTÝ Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi, Avrupa Birliði destekli Vetlam Projesi kapsamýnda Danimarka'nýn baþkenti Kopenhang'a çalýþma ziyareti yapýyor. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, dün baþlayan ziyareti sýrasýnda Bakan Ünverdi, Danimarka'da Ýþveren Konfederasyonu ve Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu'nu ziyaret ederek, Danimarka'nýn çalýþma yaþamý hakkýnda bilgi alacak. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi, Avrupa Birliði Mali Yardým Programý adý altýnda "KKTC'de Mesleki Eðitim, Yaþam Boyu Öðrenme, dezavantajlý gruplarýn desteklenmesi ve Aktif kaldýrýlmasýný amaçlayan öneriyi görüþtü. Yasa önerisi UBP Milletvekilleri Zorlu Töre ve Ali Rýza Usluer ile CTP Milletvekili Kadri Fellahoðlu'nun katýldýðý toplantýda oybirliðiyle kabul edildi. Toplantýda, Hukuk Dairesi'nden Sami Erginalp, Kuzey Kýbrýs Bankalar Birliði'nden Halil Okur ve KKTC Merkez Bankasý'ndan Þeniz Yönel de hazýr bulundu. kontrollük hizmetleri ve diðer mukavele iþlemlerini icra etmekle görevli, Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü'nün dýþ temsilcilik niteliði taþýmayan geçici yurt dýþý teþkilatý olarak 10 yýllýk proje süresiyle sýnýrlý olacak þekilde, teþkilat merkezi Lefkoþa olan Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Proje Müdürlüðü ve bu proje müdürlüðü bünyesinde 8 adet baþmühendislik kurulmasý kararlaþtýrýldý. sorumluluk bölgesinde yaþanan trafik kazalarýnda 4 bin 45 kiþi hayatýný kaybetti ve 211 bin 496 kiþi de yaralandý. Trafik kazalarýný meydana geldiði zamana göre sýnýflandýran yetkililer, 2010 yýlýnda en fazla kazanýn eylülde, karayollarýnda en fazla can kaybýnýn ise temmuz ayýnda yaþandýðýný tespit etti. 10 bin 119 kazanýn yaþandýðý eylül ayýnda 303 kiþi öldü, 18 bin 752 kiþi de yaralandý. Temmuzda ise meydana gelen 10 bin 7 kazada 333 kiþi yaþamýný kaybetti ve 18 bin 999 kiþi yaralandý. Ýþgücü Piyasasý Tedbirlerinin Geliþtirilmesi ve Desteklenmesi Projesi" çerçevesinde, Danimarka çalýþma yaþamýnda devletin, iþçi ve iþveren sendikalarýnýn temsilcileri ile görüþecek. Ünverdi, istihdamda eþitlik ve ayrýmcýlýk konularýnda kurulan mekanizmalarý da yerinde inceleyerek, ilgili kurumlarla görüþ alýþveriþinde bulunacak. 11 Eylül'e kadar sürecek ziyaret çerçevesinde, Danimarka çalýþma yaþamýnda, iþsizliðin önlenmesi için uygulanan aktif iþgücü piyasasý politikalarýnýn incelenmesi, sendikalarýn çalýþma yaþamýndaki fonksiyonlarýnýn gözlemlenmesi hedefleniyor. UBP TAKTÝÐÝ Gönyeli'den arayan bir vatandaþýmýz, bulunduðu mahalledeki yeþil alanýn bakýmsýzlýktan ve susuzluktan dolayý kurutulduðunu söyledi. Telefoniyen þikayette bulunan vatandaþýmýzýn söyledikleri þunlar: "Ben Gönyeli'de kalýyorum. Gönyeli'deki evimin karþýsýnda yeþil alan vardýr. Sokaðýmýzýn ismi de Yeþilsaha Sokak'týr. Bu bölgede, yani yeþil alanýn olduðu yerdeki otlar büyüdü ve kurudu. Farelerin yýlanlarýn yuvasý oldu. Gönyeli Belediyesi'ne gidip þikayette bulundum ve gelip gerekli iþlemleri yapmalarýný istedim. Tam bir buçuk aydýr ne gelen var, ne giden. Otlar kurudu, aðaçlar susuzluktan kurumak üzere... Ayýp ve günah deðil mi yapýlanlar? Gönyeli Belediye Baþkaný Benli insanlarýn gelip geçtiði ana yollarýn ve onun yakýnýnda olanlarýn bakým ve onarýmýný yapýyor. Herþey göstermelik... Son kez geçen gün, yani bir buçuk aydan sonra tekrar gidip þikayette bulundum. Yüzüme bakmadýlar bile... Ben de Afrika gazetesine þikayette bulundum... Benim düþüncem deðil sadece, mahalleli de þikayetçi ve söylenenlere göre bu yeþil alan olarak ayrýlan yer birilerine peþkeþ çekilecekmiþ. Taktik güzel... Sulama, bakýmýný yapma, kurut. Ondan sonra da birisine ver. Bunu yaparken de kimse ses çýkarmasýn, hatta seni övsünler de... 'Ýyi yaptý... Farelerin, yýlanlarýn yataðý olmuþtu, kurtulduk' desinler. UBP taktiðidir bu..." BAÞBAKANDAN HABERSÝZ ÝSTÝHDAMLAR... Kendisinin Güç-Sen üyesi olduðunu söyleyen ismi yanýmýzda saklý bir vatandaþýmýz bazý bakanlýklara Bakanlar Kurulu kararlarý hilafýna ve Baþkan'ýn haberi olmadan personel istihdam edildiðini söyledi. Vatandaþýmýzýn telefoniyen söyledikleri þöyle: "Ben Güç-Sen üyesi birisiyim. Ýsmim önemli deðil, sendikamýn görüþleri ortada... Yeni istihdam edilenlerle ilgili bir karþý çýkýþ sözkonusudur. Bu sendikasýzlaþtýrma demektir. Amaçlarý da budur. Gümrük ve Vergi Dairesi'ne habire personel alýnmaktadýr. KKTC Bakanlar Kurulu bir karar aldý ve bu kararýný açýkladý. 'Bayramdan sonra istihdam yapýlacaktýr' denildi. Bayram arifesinde iþe alýnacak olanlarýn kaðýtlarý kendilerine UBP örgüt baþkanlarý tarafýndan iletildi... Yaklaþýk 250 kiþinin alýnacaðý söylenmiþti. Ancak Baþbakan Ýrsen Küçük'le Maliye Bakaný Ersin Tatar arasýnda uzun zamandan beri yaþanan çekiþme herkesin bildiði bir olay... Bu durum Ýrsen Küçük'ün bakanlarýna hakim olamadýðýný ispat eder... Maliye Bakaný Ersin Tatar Bey, Bakanlar Kurulu kararlarý dýþýnda da istihdam yapmaya baþladý... Ben daire içinden birisi olarak söylüyorum ki UBP her tarafý duman ediyor. Kendi aldýklarý kararlara dahi kendileri uymamaktadýrlar. Bakanlar Kurulu kararlarý dýþýnda ve baþbakanýn da büyük bir olasýlýkla bilgisi olmadýðý bazý istihdamlar yapýlmýþtýr. Toplumun üzerine büyük bir yük daha yüklenirken, bunlarýn hükmü karakuþi kararlarla daha büyük yüklemeler yapmalarý topluma kaldýramayacaðý ekstra bir aðýrlýk yüklemek demektir. Mesela UBP Kadýn Kollarý Baþkaný Süreya Gürses'in oðlu ve Özer Kadýoðlu'nun kardeþinin oðlunun Maliyeye alýnmalarý Ersin Tatar Bey'in kendi tasarrufudur. Benim söylemek istediðim þudur. Ben ilgili bakanlýk içinde olduðumdan bunlarý rahatça gözlemliyorum. Diðer bakanlýklarda konu nedir, nasýldýr bilmiyorum... Onlar da Ýrsen Küçük Bey'in bilgisi dýþýnda acaba kaç tane personel istihdam ettiler?" ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR BM VARSA BARIÞ DA WAR Bizim Mandra Kontrolsuz giriþ çýkýþlar yüzünden bir sormagir hanýna dönen mandrada her gün yaþanan tüyler ürpertici olaylar, buranýn bir kriminal cehenneme dönüþtüðünü bütün çýplaklýðýyla ortaya koyarken, vatandaþlar, dibi görünmeyen bir uçuruma yuvarlanýr gibi, olaylarý korku, dehþet ve endiþe içinde izlemektedirler. Herkes, gerekli önlemleri almayan hükümeti suçlarken, sokaktaki adam "Utanmadan bir de bunun adýna kurtuluþ diyorlar" diye acý ve kahýrla söylenir.

8 8 8 Eylül 2011 Perþembe Her Telden Gülsade SOYKÖK HEP YABANCI OLMAK Tam onaltý yýl önce sezaryenle doðum yapar yapmaz, soluðu TC Büyükelçiliðimizde almýþtýk. Ýçeride bekleþirken onun ismini koymadýðýmýz için bize Taliban cephesi açan annemin sözleri, kulaklarýmýn içinde yankýlanýp durdu: Kýbrýslýlardan beter oldun ha. Ameliyatla doðum yapmak da neymiþ? Çatýr çatýr beþinizi doðurdum gýkým çýkmadý be! Bu sözlere insanýn yüreðinden önce bisturi yarasýnýn dikiþ yerleri sýzlamaz mýydý? Dört garantör devletin en kalantör yani gönderilemeyen olanýnýn, vatandaþý olmanýn verdiði sazanca bir gururla doluydum. Kýzým belki yüksek tahsil için Türkiye ye gidecek olursa, inatla tanýnmayan yabancý bir ülkenin Türkçe konuþan vatandaþý kategorisinden iþlem görmesin istedim. Karnýmýn bandajlýyken yaptýðýmýz müracaatýn kurtlu kütük araþtýrmasý, tam sekiz ay sürdü. Minicik kimlik elimize geçince, ne kadar da sevinmiþtim. Aradan geçen onca yýlda (dert küpü karnýmda taþýdýðým dokuz ay on günlük süreden daha fazla) pasaportumda da onu taþýdým. Geçenlerde görülen lüzum üzerine, pasaportumu yenilemem ve onu da üzerimden çýkartmam gerekti. Bu iþler için öncelikle sekiz ayda ancak gelebilen kimlik kartý yenilendi. Sonra pasaport için müracaat edildi. KKTC pasaportuna bir de TC pasaportu eklenecek hayýrlýsýyla. KKTC pasaportunun cilt rengi mavi. TC pasaportunun cilt rengi ise, kýrmýzý. Gel de firarlarda mosmor olma! Bu arada yerli olmanýn en önemli avantajýný kullanan beyimin, KC pasaportu önümüzdeki günlerde eline geçecek. Ýþte o zaman hep yabancý olmanýn kaldýrýlamaz aðýrlýðý üzerimden hiç eksilmeyecek. Zavallý kýzým, benim yüzümden KC kimliði bile alamadý. (Kurtarýcý (?) olmanýn faturasý, öde öde bitmek bilmiyor!) Biz açýkgöz aptallar, ne yazýk ki elimizi çabuk tutamadýk. Ah! Her zaman akýllýlar düþünürken, aptallar kaleyi almamýþ mýdýr? Elçiliðimizde yoðunluk dolayýsýyla ayrý bekleþtiðimiz kanepelerde, utanýlasý þartlarda yaþam mücadelesi veren zavallý vatandaþlarýmýn; kesif sigara ve ter kokularýndan, bir anneninse, çocuðunu uluorta pataklamasýndan bizim saraylý kýz sýkýntý duymuþ! Bir daha beni buraya getirme anne! diye çýkýþýverdi. Eve dönüþ yolunda, ter ve sigara kokusunun yanýsýra bir de çocuk dayaðýnýn hiçbir þeyle baðdaþmayacak erdemleriyle ilgili dersimi, dinlemek zorunda kaldý. Bir gün gelecek o da beðenmediði tüm kokularýn, Gucci parfümümden daha güzel olduðunu anlayacak! Son bir kez daha elçiliðimize gittiðimizde, önceki efelenmesinden en ufak bir eser kalmamýþtý. Hataylý bir aile, ondört yýldýr kaldýklarý evin adresini, ezberden söyleyemediler. Öðrenmek için bir yakýnlarýna telefon edince, bize olanlar oldu. Hiç hesapta yokken kendime göre derin kederler içindeyken- güldük valla. Sen onca yýl, çatýr çatýr kanalizasyonunu iþgal ettiðin mahalledeki ev adresini bile öðrenmeye tenezzül etme! Pes doðrusu... Geçelim eskiden fakir-fukaranýn gözde yemeði, protein yönünden zengin gazlý gýdalarýn þahý, fasulyenin faydalarýna. Diyeceðim o ki; durum her zamankinden daha vahim. Hatta, herþey dahil ultra vahim! Ýstediðiniz kadar pasaportunuz olsun. Yeni padiþahýmýz geçdoðasýca- Erdoðan sayesinde, iyicene ýsýnan cehennem kazanlarýmýzdaki sularýmýz kaynamak üzereyken; önce Ayþemiz tatile gelmiþti. Sonra da Mehmetlerin doluþmasýný, hiçbir güç engelleyememiþti! Hiçbir þeyi birbirine denk olmayan insanlar; kimbilir ne vaatlerle, cam kýrýklý yollara düþecekler. Ganimet ve cennet vaadi, kimin iþtahýný kamçýlamaz ki? Niye her aileye üç çocuk yapmalarý önerilir? Yeni dünya haritasýnda iþgal edeceðimiz, pardon barýþ ve demokrasiyi gülücüklerle götüreceðimiz, araziler mi oltanýn ucuna takýldý?! Hiçbirimize ne olacaðý, kimsenin derdi deðil. Ölsek, haybeden güme gitsek, kimlere gam? Çektiðimiz sýkýntýlar yanýmýzda, faizin faizi kalacak sadece. Yýllar sonra eniþtemizin kýzkardeþi Sevgül Uludað gibi- yürekli birisi çýkýp da her engele tehdide raðmen, kayýp kemiklerimizin izini sürer mi acaba? Danýþýklý ve uzatmalý görüþmeler bir sonuca baðlanmayýnca, kýsa süreli seviþmelere son verileceði aþikar. Hiçbir ülkede bu kadar uzun süreli ateþkesle, halklar ateþte þeftali kebabý edilmemiþtir! Hazýr Yunanistan ve Güney Kýbrýs sosyo-ekonomik yönden zordayken ve Eceli gelen köpek gibi cami duvarýna doðalgaz ve petrol arama bahanesiyleiþemiþken gereðini yapmaktan, yeni padiþahýmýzý hangi ferman alýkoyacaktýr?! Üstelik arkamýzda Tavþana kaç tazýya tut diyen, cowboy Sam emmimizin yadsýnamaz tanrýsal varlýðýna, kim kazan kaldýrabilir? Söyleyin, kim aklýný hellim kebabý ve susamlý çörekle yemiþtir?! Ajda yakar geçer de, Erdoðan Bey itfaiye þefliðine mi soyunur? Var mýsýnýz, anasýný aðlattýðýnýz vataný üçüncü kez kurtarmaya, yok musunuz? Sýnýf Geçme Sýnav Tüzüðü deðiþti n BÜTÜNLEMEDE GEÇEMEYEN ÖÐRENCÝLERE 2 DERSE KADAR SINAV HAKKI VERÝLDÝ Bakanlar Kurulu, Ortaokullar ile Ortaöðretim Kurumlarý Sýnýf Geçme Sýnav Tüzüðü'nde yapýlan deðiþikliði onayladý. Deðiþiklikle, bütünleme sýnavýný geçemeyen öðrencilere 2 derse kadar yeni bir sýnav hakký verildi. Bakanlar Kurulu sonrasý basýn açýklamasýný yapan Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný, Kurul Sözcüsü Nazým Çavuþoðlu, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst'ün getirdiði tüzük deðiþiklik önerisinin onaylandýðýný söyledi. Çavuþoðlu, bütünleme sýnavýný Geçici istihdamlar sýkýntý yaratacak Demokrasi ve Güven Partisi (DGP) Genel Baþkaný Tahsin Ertuðruloðlu, "geçtiðimiz günlerde gerçekleþtirilen geçici istihdamlarýn, sadece kamu yönetiminin bir kat daha hantallaþmasýna neden olmayacaðýný, ayný zamanda var olan ekonomik sýkýntýlara yenisini ekleyerek, insanlar arasýnda yeni bölünmelere ve kaosa neden olacaðýný" savundu. Hükümete yönelik eleþtirilerde bulunan Ertuðruloðlu, devletin olanaklarýnýn, sadece iktidar partisi yandaþlarýnýn deðil, tüm halkýn eþit hakký olduðunu ifade ederek, "Herhangi bir münhal açýlmaksýzýn, göstermelik sýnavlarla yapýlan bu istihdamlar yanýnda, Kamu Hizmeti Komisyonu üzerinde oynanan oyunlar, iktidardaki zihniyetin, yasa dýþýlýða da baþvurduðunu göstermektedir" dedi. Ertuðruloðlu, "Kamu Hizmeti Komisyonu Baþkaný'nýn görev süresini kýsaltarak, partizanca atama yapma planlarýnýn arkasýndaki amacýn Ýlkokul Genel Tarým Sigortasý Fonu'na beyanlar askýya alýndý Genel Tarým Sigortasý Fonu'na tahýl üretim yýlýnda yapýlan tahýl ( arpa, buðday yulaf, tritikale), hâsýllýk, baklagil, nadas, narenciye, meyve aðacý, zeytin, harnup, bað ve diðer aðaç beyanlarý Teknik Komite tarafýndan köy ve arazi bazýnda incelenerek üretici beyanlarýna, tapu kayýtlarýna ve Teknik Komite bulgularýna göre KKTC sýnýrlarýnda bulunan tüm köylerde pazartesiden itibaren askýya alýndý. Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý Müsteþarý Nazým Ergene ve Genel Tarým Sigortasý Fonu Müdürü Hasan Burancan imzalarýyla yapýlan açýklamada, köy ve üretici bazýnda hazýrlanan aský listelerinin 23 Eylül'e kadar 15 iþ günü köy kahvehanesi, köy þirketi ve TÜRKÝYE ABD Büyükelçiliði önünde þüpheli bavul paniði Ankara'da, ABD Büyükelçiliði önüne bavul býraktýklarý belirlenen 2 kiþi gözaltýna alýndý. Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri, MOBESE kameralarýndan 2 kiþinin ellerindeki bir bavulu ABD Büyükelçiliðini çevreleyen duvarýn dibine býraktýktan sonra uzaklaþtýklarýný belirledi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, güvenlik þeridi oluþturup Atatürk Bulvarý'ný trafiðe kapattýktan sonra bomba imha uzmanlarý çaðrýldý. Bu sýrada isminin Gökhan B. olduðu öðrenilen bir kiþi, büyükelçilik önüne geçemeyen öðrencilere 2 derse kadar sýnav hakký verildiðini anlattý. Çavuþoðlu, bu hak için, "4 dersten baþarýsýz olup en az iki dersten 4 notunu almýþ olmak veya iki dersten baþarýsýz olup herhangi bir not almak; tek bir dersten baþarýsýz olup herhangi bir not almak, yani bütünleme sýnavlarýna katýlma þartý arandýðýný" kaydetti. Çavuþoðlu, böylece bütünlemelerde baþarýsýz olan öðrencilere bir hak daha verildiðini ifade ederek, bunun sýnýfta kalan öðrencileri mutlu edeceðini ekledi. Müdür ve Müdür Muavini sýnavlarýnda su yüzüne çýktýðýný, sýnava gölge düþtüðünü" iddia etti. Bu ortamýn giderek daha endiþe verici boyutlara ulaþacaðýnýn açýk olduðunu savunan Tahsin Ertuðruloðlu, "Demokrasi ve Güven Partisi olarak, muhalefetteki tüm siyasal partileri, ideolojik ayrýlýklarý bir yana býrakarak, devleti, karþý karþýya kalýnan tehditle mücadele için güç birliði yapmaya" çaðýrdý. Ertuðruloðlu, bu yönde görüþmeler yapmak üzere önümüzdeki hafta siyasi partilere ziyaretler baþlatacaklarýný da kaydetti. Ertuðruloðlu þöyle dedi: "Demokrasinin denetim organý, yüce Meclis'in çatýsý altýndaki siyasi partilerdir. Devletimizin itibarý, halkýn güven duygusunun yeniden saðlanmasý, bizlerin yeniden yapýlanma sürecine birlikte karar vermemizle mümkün olacaktýr. Bu uzlaþmayý saðlayýp, mevcut gidiþe 'dur' diyemezsek, bizler de tarih önünde yargýlanacaðýmýzý bilmeliyiz." muhtarlýklarda; yerleþim olmayan köylere ait aský listelerinin ise Genel Tarým Sigortasý Fonu'nda, kaza ve bölge tarým dairelerinde askýya alýndýðý kaydedildi. Aský Listelerindeki bulgulara itirazý olan üreticiler, 23 Eylül günü mesai bitimine kadar kaza ve/veya bölge tarým dairelerinde ve Genel Tarým Sigortasý Fonu yeni binasýnda itirazda bulunabilecek. Aský listelerine itiraz edilmemesi halinde bulgular doðru kabul edilerek Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'nýn Doðrudan Gelir Desteði ödemeleri ve üretim yýlýnda kuraklýk olmasý halinde Genel Tarým Sigortasý Fonu Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüðü kurallarý çerçevesinde iþlem yapýlacak. gelerek bavulun kendilerine ait olduðunu söyledi. Polis, Gökhan B'ye hem elindeki çantayý, hem de büyükelçilik önüne býraktýklarý çantayý açtýrýp içini kontrol etti. Büyükelçilik önüne býrakýlan çantanýn boþ olduðu diðer çantada ise elbise bulunduðu öðrenildi. Gökhan B, bavulun arkadaþýna ait olduðunu ve yeni bir bavul aldýklarý için eskisini buraya býraktýklarýný öne sürdü. Polis, Gökhan B. ile bavulun sahibi olduðu iddia edilen arkadaþýný özaltýna alarak emniyete götürdü. Kalem Yalçýn Okut BÖL, BÖL, BÖL; VUR KIR YAK, BÖL!.. Anglo-Amerikanlarýn ve diðer emperyalistlerin Savaþ Makinasý olan NATO nun kuruldu kurulalý yediði boklar, yaptýðý zulüm ve katliamlar Kore den Washington a kadar köprü olur. Ve NATO nun bütün o meþ um tarihi baþlýktaki üç-dört sözcükte özetini bulur. Önce Kore yi böldülerdi, daha önce de Filistin i. Ayný yýllarda koskoca Hindistan yarýmadasýný da Sonra Kýbrýs ý da böldüler; önce 64 te, esas olarak da 74 te Sonunda Irak ý da böldüler. Ve Irak ýn, böldükleri son ülke olmayacaðý da açýktý... Nitekim Yugoslavya yý da kýyým kýyým kýyarak böldüler. Þimdilerde, Afganistan ý bölmeyi teklif etti bir Muhterem Ýngiliz uzman Aylardan beridir Libya yý da bölme planlarý uygulamaktalar en kanlý ve en vahþi yöntemlerle. Son aylarda 50 den fazla NATO hava saldýrýsý yapýldý Libya ya Her saldýrýda 50 den fazla en sofistike saldýrý uçaðýnýn ateþ ve ölüm kustuðu göz önünde bulundurulduðu zaman, Libya ya ve Libya halkýna verdikleri tahribat; katliamlar, acý, gözyaþý ve zulüm tahayyül edilebilir Kimse bize; sivilleri öldürmedik, sadece askeri hedefleri bombaladýk diyen NATO kuyruklu yalanýný tekrarlamasýn Tekrarlayanlar ya sayý saymasýný bilmiyorlar, ya da dayak yemediler Bu sýr deðildi tabii, ama kendi medyalarý tarafýndan açýklanmasý iyi oldu: Libya daki isyancýlarýn askeri liderlerini/komutanlarýný, isyan baþla(týl)madan önce iki ay boyunca Amerikan savaþ uzmanlarý eðittiler. Sonra da Libya ya gönderdiler (Aktaran: Lonra dan bütün dünyayý ve finans tekellerinin medyasýný da yakinen izleyen, ve o kaynaklarýn adýný da zikreden, Ergin Yýldýzoðlu, Cumhuriyet, 5 Eylül.) Gaddafi ye karþý operasyon okadar kör parmaðým gözüne yürütülmüþtü ki, El Kaide mensubu olduklarý daha önceleri bizzat El Kaide liderleri tarafýndan açýklanan; ve BM Güvenlik Konseyi tarafýndan aranan teröristler listesine alýnan Libya Ýslamcý Savaþ Grubu (LÝSG), 21 Haziran da -ansýzýn nasýlsa!!!- BM Güvenlik Konseyi nin o listesinden çýkarýldý!!! Ve LÝSG liderleri Amerikan fesat uzmanlarýnca eðitildikten sonra, her biri Libya nýn faklý þehirlerine gönderildiler. Silah verildi, para verildi, eðitim verildi Ve isyaný baþlatmalarý için EMÝR de verildi (Öyle ya, Para Veren Emir de Verir!..) Gerçi, NATO savaþ aygýtýnýn ölüm kusan makinalarý havadan ve denizden Libya yý bombardýmana tutup, isyancýlara buyurun geçin diye kapýlar açmasaydý, o El Kaide üyesi götü boklu Libya Ýslamcý Savaþ Grubu, Libya ordusu karþýsýnda hiçbir baza tutturamaz ve madara olurdu ama: YediBaþlý Ejderha-Yedi Düvel Ufacýk Libya ya en canavarca týrnaklarýyla saldýrdý, aylarca ve aylarca en geliþmiþ öldürücü makinalarýyla ölümler saçtý Efsanevi Vietnam direniþinden ve zaferinden farklý olarak Libya nýn ne ormaný var, gerillalarýný saklayabilecek; ne de daðlarý Dümdüz bir çöl ülke ve orman yerine sadece petrolü var Leþ kargasý emperyalistlerin gözü de hep o petrolde Dile kolay, günde 1.6 milyon varil petrol üretiliyordu Libya da!.. Üstelik de, dünyanýn en kaliteli petrolü Leþ Kargalarý bunu býrakýrlar mý hiç?.. Amma da ha!.. Leþ Kargalarý nýn 20. yüzyýlýn sonunda ve 21. yüzyýlýn baþýnda Ortadoðu da doðrudan/direkt saldýrdýklarý ilk ülke -hatýrlanacaðý üzere- Irak idi. Ne tesadüf!!! Irak da petrol zengini Mesele bu kadar sarih ve basit Ünlü bilimcilerinin yaptýklarý, ya da kendilerine yaptýrýlan araþtýrmalara göre, 50 yýl kadar sonra, bilemediniz 100 yýl kadar sonra petrol, kömür gibi enerji kaynaklarýnýn tükeneceðini tespit ettikleri için, þimdiden hepsine el koymak ve iktidarlarýný yüzyýllar boyunca daha sürdürmek istiyorlar. Aslýnda asýl korktuklarý: sömürdükleri, ezdikleri, posalarýný çýkardýklarý emekçilerin ayaklanmasýdýr. Ancak, ufuklarý o kadar dardýr ki; o enerji kaynaklarý günümüz emperyalist-kapitalist sisteminde hayati önemde olmakla birlikte, hayatýn sonu deðildir. Ezilenler, gerekirse mum ýþýðýnda da yaþayýp, mum ýþýðýnda bile örgütlenip bu Global Faþist Saldýrýyý püskürtecekler, yeneceklerdir. Bunu bile göremiyorlar NATO-Sünni Ýslam Ýttifaký da onulmaz dertlerine/ yýkýlmalarýna merhem olamayacaktýr...

9 8 Eylül 2011 Perþembe Tünel ALINTI BOK SOSYOLOJÝSÝ 11 birimden oluþan federatif bir piyes. Çeþitli yýllarda yazdýðým skeç ve þiirlerden mürekkep "Bok Sosyolojisi". Adýný piyese veren skecin öykü versiyonu Helikopter yayýnlarýndan çýkan "300 Yaþ Konuþmasý" adlý öykü derlememde. Proje 2003'te "Yaþasýn Delilik" adlý tek kiþilik oyunumu birkaç kez oynadýðým Tiyatro Su (T H2O) bünyesinde gerçekleþiyor. Tiyatromuzun logosunu büyük usta Sait Maden hazýrladý, sað olsun. Genç oyuncu arkadaþlarým Beril Senvarol ve Sezgin Cengiz ile provalar yaratýcý bir sinerjiyle sürüyor. Avrupa yakasýnda Talimhane Tiyatrosu evsahipliði yapacak. Ekimde. Bok Sosyolojisi. Bu isim medyamýzda nasýl söylenecek, ben de merak ediyorum Ama zamanlama istemediðim kadar uygun bence. Ya sizce? Tarýk GÜNERSEL (Birgün) DÝPNOT Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun açýkladýðý istatistiklere göre, kadýnlarda en çok ölüme yol açan, dolaþým sistemi hastalýklarýyken, erkeklerde en yaygýn ölüm nedeni akciðer kanseri. BÜTÜNLÜKLÜ ÇÖZÜMDEN SONRA DEDÝK YA HOCAM!! ARÞÝV TARÝH 5 AÐUSTOS 2010 Uyuþturucu kaçakçýlýðý ile ilgili olarak yaptýðýmýz ýsrarlý yayýnlara ancak dördüncü gününde Polis Genel Müdürlüðü yazýlý bir açýklama yaptý... Ama yetersiz... Gözden kaçmayanlar... ALLAH YARDIMCINIZ OLMASIN Israrla Kýbrýs'ta dini özgürlüklerdeki engellerden söz edip bu engellerin ortadan kaldýrýlmasý çaðrýsý yapmanýn Kýbrýslýtürklerin nezdinde bir karþýlýðý yoktur ama yine de Din Ýþleri Baþkaný ýsrarla bunu yapýyor. Yok, din adamlarýna büyük görev düþüyormuþ. Yok, Rumlarla Türkler arasýnda din birleþtirici rol üstlenecekmiþ Geçin hocam, geçin bunlarý!.. Her konuþmanýzda üstlendiðiniz misyonu aþikar ediyorsunuz iþte. Niyetiniz, bugüne kadar Rumlarla Türkler arasýnda sorun olmamýþ bir "din meselesi" sokmak. Dileyelim de Allah yardýmcýnýz olmasýn!!! ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Refüj içinde büyüyen yabani otlar uyarý levhalarýnýn önünü kapatýp sürücülerin görüþünü kýsýtlýyor, temizlenmesi gerekir." Sümer AYGIN (Girne Belediye Baþkaný) VÝRGÜL NORMALÝN "NORMAL" OLMADIÐI YER Hükümet maaþlarý ödeyecek "haber" olur. Belediyeler temizlik yapacak "haber" olur. Yahu hükümetin görevi deðil mi çalýþanlarýn, emeklilerin maaþlarýný ödemek. Belediyelerin iþi deðil mi çevreyi temizlemek? Devletin "devlet", hükümetin "hükümet", belediyelerin "belediye" olmadýðý bir yerde haberlerin de "haber" olmamasý normal karþýlanabilir Nihayette normal bile "normal" deðil ki bu ülkede "Kýbrýs'ta her dinden insanýn her istediði yerde dini ibadetini özgürce yapabilmesi gerekir." Talip ATALAY (Din Ýþleri Baþkaný) Bugün Ahmet Þýk ve Nedim Þener e yapýlan komplonun daha aðýrý, sekiz yýl önce bana uygulandý. Atýlým gazetesinde yazar-editör olarak çalýþýyordum. Komplo kurulmadan iki ay önce 4 Þubat 2003 te Atýlým gazetesi çalýþanlarýyla birlikte gözaltýna alýnmýþ ve serbest býrakýlmýþtým. Gözaltýndayken bir emniyet yetkilisi bana Atýlým da bombalama eylemlerinin haberini yaparsanýz, baþýnýz beladan kurtulmaz. Seni her an tutuklatabiliriz. Ne zaman tutuklatacaðýmýza biz karar vereceðiz diyerek tehdit etmiþti. Ben de Haber deðeri taþýyan her 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... haberi yayýmlayacaðýmýzý söylemiþtim. Nitekim iki ay sonra 13 Nisan 2003 tarihinde evimden, bilgisayarýmla birlikte, gözaltýna alýndým. Ýstanbul daki bombalama eylemlerinin koordinatörü olmak la suçlandým. Suçlamalarý reddettim. Bunun üçüncü sýnýf bir komplo olduðunu söyledim. Dört günlük gözaltýdan sonra 17 Nisan 2003 te savcýlýða çýkarýldým. Tutuklanýp Tekirdað F Tipi Cezaevi ne konuldum. Uzun süre hem ben hem avukatým dava dosyasýna ulaþamadýk, dosyaya gizlilik kararý konulmuþtu. Ýddianameden yasadýþý örgüt operasyonuna dahil edildiðim KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu Memleketimden manzaralar Özel Yetkili Aðýr Ceza Mahkemeleri, Devlet Güvenlik Mahkemelerini aratýr hale geldi anlaþýlýyordu. ( ) Polis komplosunun senaryosu, hayatýmda hiç görmediðim Aligül Alkaya adlý þahýs üzerinden yazýlmýþtý. Alkaya benden dört gün önce tutuklanmýþtý. Alkaya sonradan savcýlýða yazdýðý dilekçede ve mahkeme süreçlerinde Ýfade tutanaðýný polisin zorla, iþkence altýndayken imzalattýðýný belirtmiþ. Tutuklanmamdan altý ay sonra 3 Ekim 2003 te ilk duruþmam görüldü. Mahkeme beni tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býraktý. Tutuksuz yargýlanmam sekiz yýl sürdü. Tahliyeden sonra düzen muhalifi gazetecilere basýn örgütleri sahip çýkmadýðýndan Þubat 2004 te Tutuklu Gazetecilerle Dayanýþma Platformu nu kurduk. O tarihten bu yana TGDP nin sözcülüðünü yapýyorum. Sekiz yýllýk yargýlanma sürecinde aleyhime hiçbir delil bulunamadý. Çünkü olmayan delil bulunamazdý. Sekiz yýl sonra Aðýr Ceza Mahkemesinin 4 Mayýs 2011 tarihli duruþmasýnda 18 yýl 9 ay hapis cezasý aldým. Bir cümlelik mahkeme kararýnda benimle ilgili þunlar yazýlý: Sanýk Necati Abay ýn yasadýþý MLKP örgütünün üyesi olduðu konusunda tam bir kanaat oluþmuþ ise de; iþlenen eylemlerle doðrudan iþtiraki tespit edilemediði anlaþýldýðýndan sanýðýn eyleminin TCK nýn 168/ 1. Maddesi kapsamýnda kaldýðý... müebbet hapis cezasý yerine 18 yýl 9 ay hapisle cezalandýrýlmasýna... Mahkeme kararýnda da görüldüðü gibi kanýt yok ama kanaat var! Özel yetkili Aðýr Ceza Mahkemesi nin bu kararý hukuksuzluðun tipik örneklerinden birisi. Özel yetkili Aðýr Ceza Mahkemeleri, Devlet Güvenlik Mahkemelerini aratýr hale geldi. Avukatým karara itiraz etti. Dosya Yargýtay aþamasýnda. Mahkeme ceza vermesine karþýn tutuklama kararý vermedi.( ) Bu kararýn, benim þahsýmda düþünce ve ifade özgürlüðüne, basýn özgürlüðüne, halkýn haber alma hakkýna, o dönemde çalýþtýðým Atýlým gazetesine, Þubat 2004 ten bu yana sözcülüðünü yaptýðým Tutuklu Gazetecilerle Dayanýþma Platformu na verilmiþ bir ceza olduðunu düþünüyorum. (Bu yazý Tutuklu Gazetecilerle Dayanýþma Platformu Sözcüsü NECATÝ ABAY ýn Radikal de yayýmlanan yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr...)

10 10 8 Eylül 2011 Perþembe SÖZÜN GELÝÞÝ Bülent TEKÝN HALA SULTAN TEKKESÝ Din benim (b)ilgi alaným deðil ama "kutsallýk ve din" üzerine birkaç cümle söyleyeceðim. Kutsallýk tüm dinlerde olduðu gibi, Ýslam'da da esasen gönül dünyasýnda yaþanan ulu deðerlerdir. Kendi dinimiz açýsýndan söyleyeyim, bu deðerlerden bazýlarýný abartarak yüceltmek (Kâbe'ye, cami'ye, Kur'aný Kerim'e, Peygamberimize tapýnma derecesinde saygý gösterisinde bulunmak) veya kutsal deðerleri hiç saymamak, alay etmek kiþiyi dinden dahi edebilir. Bana göre tektanrýlý dinlerde ve Ýslam'da bunun ayarý Allah'a þirk koþmamak düzeyidir. "Hala Sultan Tekkesi" Kýbrýs'ýn en ünlü tekkesidir, Larnaka'da Tuz Gölü yakýnlarýndadýr. Tekke'nin varlýk nedeni, Hz. Osman'ýn hilafeti ( ) döneminde kocasý Ubade bin Sabit'in (Samit?) yanýnda Ýslam (Arap) ordularýnýn Kýbrýs seferine katýlan Hz. Muhammed'in süt halasý Ümmü Haram Rümeysa'nýn gömülü olmasýdýr. Ümmü Haram'ýn Ümmü Süleym isminde bir kardeþi vardý ve Peygamberimizin süt annesiydi. Ýþte "Hala Sultan" ismi buradan gelmektedir(neden "Teyze" denmemiþ ki? Annenin kýz kardeþi teyzedir çünkü). Denir ki, Ýslam ordusuna bir tür hemþirelik yapmak için Kýbrýs'a çýkan Hala Sultan orduyla Larnaka'dan çýkýp ilerlerken Cenevizlilerin saldýrýsýnda attan düþüp ölmüþtür(649 veya 653 yýllarý). Tekke bugün binlerce ziyaretçisi olan ve camisinde namaz kýlýnan bir külliye düzeyindedir. KKTC Din Ýþleri Baþkanlýðý Kadir Gecesi'ni (26 Aðustos olmalý) Hala Sultan Tekkesi'nde kutlamak için bir organizasyon düzenliyor. Lefkoþa'daki sýnýr kapýsýndan rahatça geçen KKTC vatandaþlarýndan bazýlarý Rum Polisine takýlýyor. Rum Polisi sadece Kýbrýslý Türklerle eþlerden biri Kýbrýslý Türk olanlarýn geçiþine izin veriyor. Yani anlayacaðýnýz salt Türkiyeli kökenlilerin geçiþine izin verilmedi. UBP Lefkoþa milletvekili Zorlu Töre'nin AA muhabirine Metehan Sýnýr Kapýsý'nda söyledikleri daha çok, bizim kökene göre yapmadýðýmýzý yapmalarýný kýnama yönündedir. Ancak Töre'nin, bu kadarla yetinmeyip, KKTC Hükümetinden "kýsasa kýsas" tedbir almasýný ve KKTC'deki kiliselere ayin için gelenleri ayrý tutma istemini aþýrý bir tepki olarak algýladým. Rum tarafý Kadir Gecesi için farklý bir tavýr takýnabilirdi, Tekke'ye gidiþi gelenek haline getirmiþ Kýbrýslý Türklere yaptýðý uygulamayý (Kadir Gecesi'yle sýnýrlý olmak üzere) Türkiyeli Türklere yapabilirdi. (Ama anladýðým kadarýyla, elimi verirsem kolumu kaptýrýrým, korkusu içindeler.) Madem yapmýyorsun, eþi Kýbrýslý Türk olana neden müsaade ediyorsun? Evlilik onun Türkiyeli olduðunu ortadan mý kaldýrýyor? Sanýrým bunda (benim çeliþkili gördüðüm bu davranýþta) biraz AB ülkesi olma durumu var. Rum Yönetiminin TC kökenlilere Güney'e geçiþ izni vermediðini bile bile insanlarý Metehan Kapýsý'na gönderen Din Ýþleri Baþkaný (Kýbrýslýlar "Müftü" diyor) Talip Atalay'ýn davranýþýný tuhaf buldum. Bir kere kendisine dahi izin alamamýþ Müftü'nün kriz yaratmaya yönelik bu davranýþý mutlaka sorgulanmalýdýr? Avrupa'da vatandaþ olan milyonlarca Türkiyeli var. Ancak onlarýn gidiþi normal þartlarda oldu, Avrupa ülkeleri iþçi statünde çalýþtýrmak üzere kapýlarý açtý. Sonra vatandaþ oldular, entegrasyon zorluklarýna raðmen kabul gördüler. Gittikleri ülkelerde þimdi milletvekili veya bakan olanlar dahi var. Kýbrýs'ta böyle olmadý. Bir askeri harekât sonucu Türkiye ne kadar iþsiz, güçsüz, alt sýnýfa mensup insaný varsa iþgal ettiði bölgeye doldurdu. Rumlarýn mallarýna el koydular, Kýbrýslý Türklere zulmettiler ve vatandaþ oldular. Sayýlarý çok fazla ve belki de Kýbrýslý Türkler çok yakýn bir zamanda bunlarýn yanýnda bir avuç kalacak. Bazýlarý Kýbrýslý Türklerle de evlendi. Ama biz onlarýn gelenek ve göreneklerini ve hatta þarkýlarýný yok ettik. Dokularýný bozduk, hayallerini deðiþtirdik. Gerçek yurtseverlere Rum yanlýsý dedik. Kötü bir Türkiye fotokopisi yarattýk. Kýbrýs'ý Mersin'e, Anamur'a, Taþucu'na benzettik. Tek deðiþtiremediðimiz trafiðin soldan akýþý oldu. Bakarsýnýz onu da deðiþtiririz haa? "DÝYABETLE KALÝTELÝ YAÞAM YAZ KAMPI" BAÞLADI n ARCA: "YETÝÞKÝN NÜFUSUN YÜZDE 29'UNU ETKÝLEYEN DÝYABET, KONTROL EDÝLMEDÝÐÝNDE CÝDDÝ BÝR SORUN AMA EÐÝTÝMLE KALÝTELÝ VE UZUN YAÞAM MÜMKÜN" Kýbrýs Türk. Diyabet Derneði tarafýndan geleneksel hale getirilen "Diyabetle Kaliteli Yaþam Yaz Kampý" baþladý. Dernek Baþkaný Caner Arca'nýn açýklamasýna göre, 5 Eylül'de Salamis Bay Conti Resort Otel'de baþlayan kamp, 10 Eylül'e kadar sürecek. Diyabeti öðrenerek kaliteli bir yaþam arzu eden her yaþta diyabetli ve yakýnýnýn kamptan faydalandýðýný anlatan Arca, hekim, diyetisyen, psikolog ve diyabet hemþiresinden oluþan ekibin kamp süresince katýlýmcýlara eðitim sunduðunu ifade etti. Arca, Saðlýk Bakanlýðý'nýn ilaç ve týbbi personel desteðiyle organize edilen kampta, katýlýmcýlara diyetisyen kontrolünde saðlýklý beslenme programý uygulandýðýný, üç aylýk þeker Barroso'nun temsilcisi Neves, Yorgancýoðlu'nu ziyaret etti Avrupa Birliði Komisyonu Baþkaný Jose Manuel Barroso'nun Kýbrýs Özel Temsilcisi Jorge Cesar Das Neves ve beraberindeki heyet, CTP Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu'nu ziyaret etti. CTP Genel Merkezi'nde saat 14.00'te baþlayan görüþmede Yorgancýoðlu'na Genel Sekreter Asým Akansoy, Dýþiliþkiler Sekreteri Özdil Nami ve AB Uzmaný Armaðan Candan eþlik etti. Görüþme öncesi basýna açýklama yapýlmazken, müzakere sürecinde AB'dan beklentiler, doðal gaz konusunda yapýlmasý gerekenler ve izolasyonun kaldýrýlmasý yönünde yapýlmasý gerekenler gibi bir dizi konunun görüþmede ele alýnmasý bekleniyor. ortalamasý, kan testi ve psikolojik destek gibi hizmetler verildiðini belirtti. Katýlýmcýlarýn fiziksel aktivitelere katýlarak kampta müzik, eðlence, havuz ve deniz yanýnda diyabetle kaliteli yaþamý eðlenerek öðrendiklerini vurgulayan Arca, açýk diyabet ve gizli þeker olarak yetiþkin nüfusun yüzde 29'unu etkileyen, kontrol edilmediðinde organ ve iþ kayýplarýna, ölümlere neden olabilen diyabetin, toplum saðlýðý açýsýndan ciddi bir sorun olduðuna dikkat çekti. Arca, "Þu da bir gerçektir ki, diyabetle birlikte kaliteli ve uzun bir yaþam mümkündür" dedi. AKDENÝZ'DE ENERJÝ KAVGASI AB'den Türkiye'ye: Tehditten kaçýn AB Komisyonu, Kýbrýs Rum kesiminin tek yanlý olarak Akdeniz'deki petrol ve doðalgaz arama ve çýkarma çalýþmalarýnýn yol açtýðý gerginlikte Türkiye'nin tehditten kaçýnmasýný istedi. AB Komisyonu'nun geniþleme ve komþuluk politikasýndan sorumlu Üyesi Stefan Füle'nin basýn ofisinden yapýlan açýklamada, "AB, Türkiye'yi iyi komþuluk iliþkilerini ve sýnýr anlaþmazlýklarýnýn barýþçýl çözümünü olumsuz etkileyecek her türlü tehditten, sürtüþme ve eylemden kaçýnmaya teþvik eder" denildi. Açýklamada, AB'nin "bu hedefe yardýmcý olmayan açýklamalarý üzüntüyle karþýladýðý" belirtilerek, Türkiye'nin iyi komþuluk iliþkileri baðlamýndaki taahhütlerinin izlenmeye devam edileceði bildirildi. AB dýþiþleri bakanlarýnýn önceki kararlarýnda Türkiye'nin, Kýbrýs Rum kesimi dahil AB üyeleriyle iliþkilerini normalleþtirme yolunda ilerleme saðlanmasýnýn öneminin vurgulandýðý hatýrlatýlan açýklamada, tüm AB üyelerinin BM Deniz Hukuku Sözleþmesi dahil uluslararasý hukuka ve AB müktesebatýna uygun ikili anlaþmalar imzalama hakkýna sahip olduklarý ileri sürüldü. Kýbrýs'ta kapsamlý çözüme acil ihtiyaç duyulduðu belirtilen açýklamada, sürecin baþarýlý sonuçlanmasýný kolaylaþtýracak müspet atmosfer için tüm taraflarýn azami teenniyle hareket ederek ellerinden gelen çabayý göstermeleri istendi. ÝTÜ Gazimaðusa Yerleþkesi Mimari Proje yarýþmasý n YARIÞMANIN BÝRÝNCÝLÝÐÝNÝ, GEÇEN YIL DÜNYA MÝMARLIK FESTÝVALÝ'NDE BÝRÝNCÝ OLAN ERGÝNOÐLU & ÇALIÞLAR KAZANDI Ýstanbul Teknik Üniversitesi (ÝTÜ) KKTC Eðitim Araþtýrma Yerleþkeleri Gazimaðusa Yerleþkesi Davetli Mimari Proje Yarýþmasý'nda, ''Erginoðlu & Çalýþlar'' firmasýnýn projesi birinciliðe deðer bulundu. ÝTÜ'den yapýlan açýklamada, ÝTÜ KKTC Eðitim Araþtýrma Yerleþkeleri, Gazimaðusa Yerleþkesi'nin planlanmasý ve mimari projelerinin elde edilmesi amacý ile açýlan mimari proje yarýþmasýnýn sonuçlandýðý bildirildi. Açýklamada, 30 Mayýs'ta baþlayan yarýþmada, Türkiye ve Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nden davet edilen 7 mimarlýk grubunun önerilerini, 15 Aðustos tarihinde jürinin deðerlendirmesi için teslim ettikleri ifade edildi. Yapýlan deðerlendirmede, geçen yýl Dünya Mimarlýk Festivali'nde dünya birincisi olan Erginoðlu & Çalýþlar'a ait projenin birinciliðe deðer görüldüðü belirtilen açýklamada Kerem Erginoðlu, Hasan Çalýþlar, Arman Akdoðan ve Felix Madrazo'dan oluþan ekibin hazýrladýðý projenin, uygulamasýna önümüzdeki aylarda baþlanacaðý kaydedildi. 43 bin metrekarelik bir alana sahip olan ÝTÜ Gazimaðusa Yerleþkesi'nin toplam 90 bin metrekarelik imar hakkýna karþýlýk, yaklaþýk 53 bin metrekare yapýlaþma içerdiði ve alanda yer alan 6 tarihi yapýyla birlikte mevcut yeþil dokunun tamamen korunacaðý bilgisine yer verilen açýklamada, bu eðitim-öðretim yýlýnda mevcut yapýlarda eðitime baþlanacak olan yerleþkede, eðitim-öðretim yýlýndan itibaren yeni yapýlarýn eðitime açýlmasýnýn planlandýðý ifade edildi. Açýklamada ayrýca, yarýþmaya katýlan tüm projeler Ýstanbul ve Gazimaðusa'da sergileneceði belirtildi.

11 8 Eylül 2011 Perþembe 11 KONUK YAZAR Hasan Caner Ýþgal, Ýstila, Asimilasyon, Entegrasyon, Ozmosis, Egemenlik, Baðýmsýzlýk ve T.C Milli Kýbrýs Politikasý Yazý baþlýðýnda verilen terimlerin tanýmlarý ve sosyo siyasal politiklarla iliþkileri bilimsel olarak incelendiði zaman görülecektir ki, uzun yýllardýr Kýbrýs ta ABD emperyalizminin gözetiminde uygulanmakta olan TC milli Kýbrýs politikasýyla çok yakýn iliþki içerisindedir. Bu iliþkinin daha net anlaþýlmasý için bu terimlerin tanýmlarýnýn açýlýmýnýn yapýlmasý ve Kýbrýs Türk toplumunun þu anki, sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik yapýsýnýn fiili durumuyla mukayese edilmesi gerekmektedir. Bu mukayese durumumuzu daha doðru ve net görüp analiz etmemizi saðlayacaktýr. Ýþgal: Belirli bir bölgeyi güç kullanarak yönetimi ele geçirme ve o bölgeyi kontrol altýnda tutmayý anlatmaktadýr. Ýstila: Ele geçirilen bölgenin demografik yapýsýný, kültürel yapýsýný, doðasýný, tabiatýný ve tüm fiziki ve beþeri öðelerini iþgalcinin politikasýna göre þekillendirip her þeyine hakim olmayý amaçlayan siyasi hareket demektir. Asimilasyon: Ýþgal ve istila hareketinin bir üst faaliyeti olarak ele geçirilen veya kontrol edilen bölge halkýnýn sosyal ve kültürel dokusunu eriterek yok edip kendi ülkesine baðlamayý amaçlayan siyasi harekettir. Entegrasyon: Ýþgal edilen bölge halkýnýn tümünün sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal ve demografik yapýsýný yok edip kendi toplumuna baðlamayý amaçlayan siyasi harekettir. Egemenlik: En genel anlamýyla devletin ülke topraklarý üzerinde siyasal yönetim yetkisini kullanma hakkýdýr. Birbirleriyle içiçe geçmiþ hukuki ve siyasi anlamlara sahip olan egemenlik kavramý, içsel ve dýþsal egemenlik olarak iki þekilde incelenebilir. - Ýçsel egemenlik: Bir devletin kendi ülkesi üzerindeki herþey ve herkes üzerinde yasama, yürütme ve yargý yetkilerini kullanabilmesidir - Dýþsal egemenlik: Bir devletin davranýþlarý üzerinde kendi rýzasý dýþýnda hiçbir etkiyi ve sýnýrlamayý tanýmamasý anlamýný taþýr. Baðýmsýzlýk: Herhangi bir kiþi, kuruluþ ya da ülkenin, yabancý bir yetkenin denetim ve güdümünde olmadan kendi kendini yönetebilmesi (istiklâl). Buyuran, baðýmlý olmayan, tek, bölünmez, devredilmez ve zaman aþýmýna uðramaz bir ifade yetkisi olarak karþýmýza çýkan baðýmsýzlýk, devletin hukuk ölçütüdür. 3 niteliði vardýr: 1. Yetkenin tekliði: Belirli bir ülkede tek bir devletin yetkisi geçerlidir. En iyi sonucu saðlamak için zorlama, yürütme ve yasa hizmetlerini tekelinde tutar. 2. Yetkenin özerkliði: Baðýmsýzlýðýn eylemli olabilmesi için devlet, baþka bir devletten ya da benzeri bir topluluktan buyruk almadan iç ve dýþ siyasetini kendi kurul ve örgütleri eliyle özerk bir biçimde kararlaþtýrýp yürütür. 3. Yetkenin genelliði: Devlet yetkisinin kapsamý geniþ ve geneldir. Öteki kamu kurumlarý gibi konularýyla sýnýrlý deðildir. Baðýmsýz ülkelerin yetkili kurullarýndan çýkan yasalarý, millî marþlarý, bayraklarý, paralarý, devlet baþkanlarý ve yürütme erkleri vardýr. Kendi baþlarýna baþka ülkelerle diplomasi alanýnda iliþki kurar, elçi atar, elçi kabul ederler. Ozmosis: Büyük bir kitlenin nispeten kendinden küçük olan bir kitleyi içine alarak zaman içerisinde kendi içlerinde eritip yok etmeyi anlatmaktadýr. Yazý baþlýðýnda verilen siyasi terimlerin bilimsel açýklamalarýna ve Kýbrýsta uygulanmakta olan TC milli Kýbrýs politikasýnýn Kýbrýs Türk toplumunun tarihi süreç içerisindeki sosyo kültürel, siyasi, ekonomik ve demografik yapýsýnýn geliþmesine bakýldýðý zaman þöyle bir durum ortaya çýkmaktadýr. TC milli politikasýnýn amacý: Kuzey Kýbrýstaki fiili duruma bakýldýðý zaman asimilasyon ve entegrasyon politikalarýnýn amacýna birebir uymaktadýr. Bu durumda TC milli Kýbrýs politikasýnýn faþist, milliyetçi Rum lider Yorgacis in planý olan ve Kýbrýs Türklerini toplu yok etmeyi hedefleyen AKRÝTAS planý ile temelde ayni nihai hedefe yöneliktir. Yani TC Kýbrýs politikasýnýn Emperyalist müttefikleri gözetiminde uzun vadeli daha az kansýz bir Akritas planýnýn Türk versiyonu olduðu anlaþýlmaktadýr. Bu planýn yani kansýz 2. Akritas planýnýn versiyonunun, vizyon, hedef ve sonucunun daha iyi anlaþýlmasý için bazý uygulama ve örneklerini incelemek faydalý olacaktýr. ÖRNEK öncesinde dahi tüm seçimlere müdahale edilmesi: 1972 yýlýndaki cumhurbaþkanlýðý muavini seçimlerine aday olan Ahmet Mithat Berberoðlu ve Dr. Fazýl Küçük ün adaylýktan çektirilmesi yýlýndaki KKTC cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde aday olan Eroðlu na Cumhurbaþkaný Denktaþ ýn söylemi: Türkiye beni ister ben kazanacaðým sözü nihayetinde Derviþ Eroðlu nun adaylýktan çekilmesi. ÖRNEK 2: 1976 yýlýnda Kýbrýs Lirasý nýn yerine Türk Lirasý nýn kullanýmýna geçilmesi. ÖRNEK 3: Giden Türk gelen Türk söylemine paralel politikalar güdülerek, uluslararasý antlaþmalara, Cenevre Konvansiyonu na uyulmayarak yerli nüfusun 7 8 katý nüfus aktarýlarak yoðun bir þekilde usulsüz vatandaþlýklarýn verilmesi. ÖRNEK 4: Turizm sektöründe faaliyet gösteren hotel ve turistik tesislerin %90 lara varan önemli bir oranýnýn TC emperyalist sermayesine uygun altyapý saðlayarak ucuz kredi ve vergi muafiyetleri verilerek peþkeþ çekilmesi. ÖRNEK 5: Havayollarý taþýmacýlýðýnýn %100 ünün istilacý TC sermayesinin eline verilmesi. ÖRNEK 6: Çevrenin önemli öðelerinden olan orman alanlarýnýn, hali devlet arazilerinin, sahillerin, kentsel alanlarýn master planlamasý yapýlmadan parsellenerek TC sermayesine peþkeþ çekilmesi. (Karpaz yarýmadasý, Zeyko Yað Fabrikasý, Akdeniz sahilleri, Lara Beach Plajý, Galatya halk belediye plajý, v.s.). ÖRNEK 7: Beþparmak daðlarýnýn telafisi edilmeyecek bir þekilde tahrip olmasýna sebep olacak taþ ocaklarýnýn açýlmasýna ve kuraldýþý bir þekilde çalýþtýrýlmasýna izin verilmesi. ÖRNEK 8: Kimlikle ülkeye giriþlerin serbest býrakýlarak ve yerli nüfusu kat kat geçecek vatandaþlýklar verilerek Kýbrýs Türk toplumunun iradesinin yok edilmesi. ÖRNEK 9: 1993 yýlýna kadar ihracat evraklarýna vurulmakta olan Kýbrýs Cumhuriyeti mühürü yerine KKTC mühürleri vurularak, AB ye direkt ihracatýn durdurulmasýna sebep olan ABAD kararlarýnýn alýnmasýnýn saðlanmasý (ihracata ambargo konulmasý). ABAD ta konunun görüþüldüðü sýrada Ýngiliz Komiserliði nin uyarýsýna raðmen Kýbrýs Türk toplumunun haklarýný koruyacak bir savunma bile yapýlmamýþtýr. Bunun gibi asimilasyon ve entagrasyon yani ilhaka sebep olacak zemin hazýrlayacak binlerce sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel uygulamalar örnek verilebilir. Yukarýda verilen örneklerde de anlaþýlacaðý gibi yapýlmak istenen Kýbrýs Türk kimliðine kastetmedir, bir kasýttýr. Buna karþý mücadele bir nefsi müdafaadýr ve haktýr. Þarttýr ve mutlaka yapýlmasý gerekmektedir. Bu istila, ilhak ve entegrasyon hareketinin tarihi süreç içinde nasýl ilerletildiði, yukarýda verilen örneklerde de anlaþýlacaðý gibi, bunun bir iddia olmadýðý aksine tam bir gerçek olduðu bariz bir þekilde görülmektedir. Uluslararasý sermayenin ve de emperyalist güçlerin çýkarlarý açýsýndan stratejik öneme sahip bu adanýn kuzeyinin adým adým, parça parça, sinsi sinsi asimile edilmesine ses çýkarýlmamaktadýr. Kýbrýs Türk toplumunun kültürünün, benliðinin, iradesinin ve nüfusunun yok edilmesinden hiçbir hicap, utanma, çekinme duyulmadýðý gibi, bir halkýn kültürünün yaþam hakkýna da, saygý duyulmamktadýr. Bu asimilasyon hiçbir uluslararasý hukuk, adalet ve evrensel deðerlerin uygunluðuna bakýlmadan, acýmasýzca, kalleþçe, pervasýzca, yalan ve sahte beyanlarla yürütülmektedir. Bu plana uluslararasý evrensel boyut açýsýndan bakýldýðýnda, uluslararasý emperyalist güçlerin tüm dünyada uyguladýðý neo liberal politikalarý ile uyum içerisinde emperyalist ABD nin örgütü CIA, NATO ve bunun gibi emperyalist örgütlerin Ortadoðu ve doðu Akdeniz politikalarýnýn belirlendiði çizgide yürütülmektedir. Nihayetinde TC Kýbrýs milli politikasý emperyalist bir politikadýr ve tüm dünya emperyalist güçlerinin uyguladýklarý asimilasyon ve entegrasyon politikalarýna birebir uymaktadýr. Bu nedenle emperyalist Anglo-Amerikan politikalarýnýn paralelinde, güdümünde ve gözetiminde uygulanmaktadýr. HÜRRÝYET Yýlmaz Özdil Ak'deniz... Savaþ tamtamlarý filan çalmýyordu, harbi harbi savaþ baþlamýþtý. Kýbrýs'a çýkmýþtýk. Hemen ertesi gün... Mersin'den demir alan Kocatepe, Adatepe ve Mareþal Çakmak isimlimuhriplerimiz, Girne açýklarýndaydý. Keþif uçaðýmýz, 12 gemilik Yunan konvoyunun Rodos'tan Baf'a doðru yol aldýðýný rapor edince... Genelkurmay'dan emir geldi: Durdurun, vurun! Muhriplerimiz derhal bölgeye gitti. Ara tara, konvoy monvoy yok. O sýrada, jetler belirdi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk deniz savaþý, iþte bu faciayla baþladý... Çünkü, Yunan donanmasýhile yapýyor, Türk bayraðý çekiyor, telsizde Türkçe konuþuyordu. En azýndan istihbarat böyleydi...ve pilotlarýmýz "sakýn aldanmayýn" diye tembihlenmiþti. O yüzden, muhriplerimizden gelen "Türküz" mesajlarýna inanmayýp, küfürle karþýlýk verdiler. Kendilerine verilen bilgiye göre bölgede Türk gemisi yoktu! Gümbür gümbür vurdular. Muhriplerimiz, Amerikan hibesiydi, hava savunma sistemleri yoktu, uçak gemilerini denizaltýlarakarþý korumak ve suüstü savaþý için üretilmiþler, kabak gibi hedef olmuþlardý. Ýlk darbeyi Kocatepe yedi. Ýlk jet ýskaladý, ikincisi kýçtaki topa tam isabet, üçüncüsünün býraktýðý bomba bitiriciydi, bacaya daldý, savaþ harekât merkezini darmadaðýn etti. Yangýn baþladý. Elektrik sistemi çöktü. Kýç topu sustuðu için jetler arkadan yaklaþýyor, eliyle koyar gibi peþ peþe indiriyordu. Adatepe vemareþal Çakmak da vurulmuþtu, alev alevdiler. Yangýn kontrol altýna alýnamayýp, cephaneliðe sirayet etmeye baþlayýnca, Kocatepe'nin komutaný "terk edin" emri verdi. Hafif silahlarý alýp, can yeleklerini giyip, sallara bindiler. Ýnfilaka saniyelerkalmýþtý, vakit dardý, bazýlarý denize atlýyor, yüze yüze sala çýkýyordu. Portatif telsizi naylona sarýpboynuna baðlayan Muhabere Subayý Necati Gürkaya'nýn yeleði açýlmadý, gömüldü gitti... Gemiyien son seyir subayýyla kaptan terk etti. Ve, bummm! Kocatepe battý. 30 sal vardý. Birbirlerine baðlý, topluca durmalarý gerekiyordu. Ancak panikle ipleri kestiler, daðýldýlar. Mareþal Çakmak ve Adatepe, yaralý halde yardýma gelmeye çalýþtý ama jetler aralýksýz saldýrýyordu. Çare yok. Ya býrakýp kaçacak ya dabatacaklardý. Býraktýlar. Komutanýn salýnda 20 personel vardý. Sýðmýyorlardý. Akdeniz, köpekbalýðý kaynýyor... Üstlerine sarýmtýrak, iðrenç kokulu koruma maddesini sürüp, sýrayla denize indiler, iplere tutuna tutunahayatta kalmaya çalýþtýlar. Gece oldu. Zifiri karanlýk. Yýldýzlara baka baka, memlekete doðru kürek çektiler. Sabah oldu. Öðle oldu. 24 saat geçti. Ufukta kara yok. Ýkindiye doðru, balýkçý motoru ebatýnda bi tekne göründü. Mermileri namluya sürdüler. Yunansa, vuruþarak þehit olacaklardý. Rütbelerisökmüþ, denize atmýþlardý, komutanýn kim olduðu belli olmasýn diye... Rutin savaþ protokolüydü.tekne yanaþtý, kaptaný yaþlýca bir adamdý, Ýngilizce "kimsiniz" diye sordu. "Siz kimsiniz?" cevabýnýverdiler. Kaptan gülümsedi, "Türk müsünüz?" dedi. Üstelik, Ýngilizce deðil, Türkçe! Ýsrail Deniz Ticaret Okulu'nun teknesiydi. Ýsmi, Mevuot Yam. Anlamý, denizin baþlangýcý. Kaptanlýk ve balýkçýlýk kursu gören 13 öðrencisiyle Santoriniaçýklarýndayken savaþ çýktýðýný öðrenmiþ, Ýsrail'e dönüyorlardý. Muhriplerin vurulduðundan haberleri yok, tesadüfen denk gelmiþlerdi. Kaptan, Ýstanbulluydu. Reuven Pinhasi. Aslen, Rus Musevisi. Henüz üç yaþýndayken, BolþevikDevrimi'nden kaçan ailesiyle Ýstanbul'a gelmiþ, Beyoðlu'na yerleþmiþ, Avusturya Lisesi'nde okumuþ, babasý vefat edince, 1943'te, Ýsrail'e göç etmiþti... Türkçesi ordandý. Saldakilerin üniforma renginden ve Ýngilizce aksanlarýndan Türk olduklarýný anlamýþtý. Omuzlarýndarütbeleri olmadýðý halde, hepsi onun ne diyeceðine baktýðý için komutanýn kim olduðunu da... Tekneye alýndýlar. Komutan kendini tanýttý. "Baþka sallar var" dedi. Tur atýldý, iki sal daha bulundu.gerisi yok. 42 Türk kurtarýlmýþtý. Türkler gitmek istemiyordu. Ancak tekne 20 metrelik... Ýstiap haddi dolmuþtu. Ýsrailli kaptan, "Bize de ateþ açýlma ihtimali var, öðrencilerimin sorumluluðu bende, uzaklaþmak zorundayýz" dedi. Çaresiz kabul ettiler. Ýsrailli öðrenciler battaniye daðýttý, sofra kurdu, yedirip içirdiler, 20 saat yol, Hayfa'ya vardýlar. Ýsrail donanmasý törenle karþýladý. Ankara'yla temas kuruldu, Baþbakan Ecevit talimat verdi, THY'nin Boðaziçi isimli uçaðý Tel Aviv'e indi,bahriyelilerimizi alýp, geldi. Kocatepe'nin öbür sallarýndaki personeli, Libya gemileri tarafýndan toplanmýþtý. Kaddafi, bahriyelilerimizi bizzat karþýlamýþ, bizzat uðurlamýþtý. Ki, ambargo yiyen Türkiye'ye benzin vermiþ, "Hangarlarýmaçýk, ne istiyorsanýz alýn, Libya sizindir" demiþ... Türkiye'nin ihtiyacý olan askeri malzemeyigemilerine yüklerken bizzat sýrtýnda taþýmýþtý. Adatepe ve Mareþal Çakmak, aðýr yaralý halde Mersin'e ulaþmýþtý. Bilanço, 54 þehit. Aslýna bakarsanýz, konvoy monvoy yoktu. Keþif uçaðýmýz, Rodos'ta mendirekten gemiye yüklenen12 askeri kamyon görmüþ, laf dönüp dolaþmýþ, 12 gemilik konvoy olmuþtu! Hava ve Deniz kuvvetlerimiz arasýndaki koordinasyonsuzluk tuz biber ekince, kendi kendimizi vurmuþtuk. Ve maalesef "Jetlerimiz Yunan konvoyuna aðýr kayýplar verdirdi" baþlýklarýyla çýkmýþtý Türk basýný... Durum beþ gün sonra anlaþýldý ama "hazin gerçek" tam bir sene gizlendi halktan. Ya bugün? Ýnsanlarýmýzý savaþta denizden kurtardýðý için teþekkür ettiðimiz Ýsrail'le, insanlarýmýzý denizde öldürdüðü için savaþ noktasýna gelmiþ vaziyetteyiz... Gene Akdeniz'de. Yunan'la Kýbrýs'ta savaþýyorduk. Ýsrail devletini tanýyan ilk ülkeydik. Ýsrail'le iliþkimizi kestik. Ayný Yunan ayný Ýsrail'den silah alýyor. Ayný Ýsrail'le Kýbrýs'ta petrol çýkarýyor. Kocatepe'nin komutaný Albay Güven Erkaya'ydý, yýllar sonra Deniz Kuvvetleri Komutaný oldu,ýsrail'e gitti, Reuven Pinhasi'yi buldu, Ýstanbul'da aðýrladý... Bugün yaþasaydý, hapiste olurdu. Kocatepe battý. Adatepe jilet oldu. Mareþal Çakmak'tan tencere yaptýlar. Bunlarý bize hibe edenabd, bunlarla birlikte hibe ettiði Muavenet'i vurdu, pardon dedi, güya tazminat olarak yeni muhripler hibe etti ama sonradan parasýný aldý... Türkbasýný, bu rezaleti de gizledi. Ambargo uygulanýrken "Libya sizindir" diyen Kaddafi'yi, ambargo uygulayan ABD'yle birlikte Akdeniz'den hibe gemilerimizlevurduk, cesedine ödül koyan muhaliflerine elden para veriyoruz. Ee-eehh, oku oku sýkýldým gari. Bana ne be.

12 12 8 Eylül 2011 Perþembe ÇOK ACI KAYIP Aslen Limasollu olup Güzelyurt ta ikâmet eden, çok deðerli varlýðýmýz caným eþim, caným annemiz, caným ninemiz (06/02/ /09/2011) HAVVA KORUKOÐLU nu 07/09/2011 tarihinde (Dün) kaybettik. Acýmýz sonsuzdur. Cenazesi 08/09/2011 tarihinde (Bugün) Güzelyurt Fatih Camisi nde kýlýnacak öðle namazýnýn ardýndan Lefkoþa Mezarlýðý na defnedilecektir. Tüm dost, akraba ve sevenlerine üzüntü ile duyurulur. Yattýðýn yer nur, mekânýn cennet olsun. Eþi : Osman KORUKOÐLU (Veteriner) Oðlu ve Gelini : Ýsmet-Suna KORUKOÐLU Kýzý ve Damadý: Mebrure-Ertunç ÖZDENAK Torunlarý : Su Devrim KORUKOÐLU Erke ÖZDENAK Not: Mevlitleri, Güzelyurt ta annesinin evinde okunacaktýr.

13 8 Eylül 2011 Perþembe 13 ÇOK ACI KAYIP Aslen Limasollu olup Güzelyurt ta ikâmet eden, deðerli varlýðýmýz, kýzýmýz, ablamýz, teyzemiz, halamýz, canýmýz (06/02/ /09/2011) HAVVA KORUKOÐLU nu 07/09/2011 tarihinde (Dün) kaybettik. Acýmýz sonsuzdur. Cenazesi 08/09/2011 tarihinde (Bugün) Güzelyurt Fatih Camisi nde kýlýnacak öðle namazýnýn ardýndan Lefkoþa Mezarlýðý na defnedilecektir. Tüm dost, akraba ve sevenlerine üzüntü ile duyurulur. Yattýðýn yer nur, mekânýn cennet olsun birtanemiz. Annesi Babasý Kardeþleri : Mebrure Hamzalar : Ýsmet Hamza Hamzalar (Merhum) : Zehra-Önder Akkargýlý Hamza-Yezdan Hamzalar Nilgün-Ahmet (Merhum) Bayraktar Yeðenleri : Sezai Bayraktar Hasan Hamzalar Ýsmet-Emine Bayraktar Fatoþ-Cemal Erdenay Nilah-Süleyman Özdemir Yaprak Hamzalar Hamza Akkargýlý

14 14 8 Eylül 2011 Perþembe KTOEÖS: DÜÐMEYE BASILDI n "KAMUSAL EÐÝTÝM TAMAMEN PÝYASA MALI YAPILMAYA ÇALIÞILMAKTADIR DEVLET OKULLARI ÖZELLEÞTÝRÝLMEK ÝÇÝN DÜÐMEYE BASILMIÞTIR" n "EÐÝTÝM BÜTÇESÝNDEN DEVLET OKULLARINA AYRILAN PAY ARTIRILMALIDIR" Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS), "kamusal eðitimin piyasa malý yapýlmaya çalýþýldýðýný; eðitimin parayý verenin satýn alabileceði, satýlýrken yüksek kar elde edilen bir meta durumuna dönüþtürüldüðünü" ileri sürerek, "Sanki kaliteli eðitim özel okullarda varmýþ gibi bir hava estirilerek devlet okullarý özelleþtirilmek için düðmeye basýlmýþtýr" dedi. "Devletin, devlet okullarýna kaynak aktarmaktan vazgeçtiðini" iddia ederek eleþtiren Sendika, "devletin eðitimde planlama yaparak ve okul bütçelerini oluþturarak okullarý kambur olarak görmekten vazgeçmesini" istedi. KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel ve sendika yetkilileri tarafýndan dün düzenlenen basýn toplantýsýnda, yakýnda baþlayacak yeni ders yýlýna yönelik deðerlendirmelerde bulunularak eðitimde ve okullardaki sorun ve eksiklikler dile getirildi. "DEVLET OKULLARI SAHÝPSÝZ" Sendika merkezinde yer alan basýn toplantýsýnda ilk sözü alan Gökçebel, eðitim yýlýna baþlanýrken, eðitimde yaþanan birçok sorunun üzerine gidilmediði, ele alýnmadýðý ve "devlet okullarýnýn sahipsiz olduðu" görüntüsünün bulunduðunu ifade ederek "biz eðitimin bir sigortasý olan bir sendika olarak, önümüzde kýsa süre olmasýna raðmen, bugün bile hareket edilirse birçok sorununun aþýlabileceði inancýyla hem kamuoyunu, hem de velileri bilgilendirmek ve ilgilileri uyarmak adýna bu basýn toplantýsýný yapmayý gerekli gördük" dedi. "Kamusal eðitimin piyasa malý haline getirilmeye; öðrencilerin müþterileþtirilmeye; okullarýn da iþ yeri haline getirilmeye çalýþýldýðý" görüþünü savunan Gökçebel, "kamusal eðitime gereken önemin verilmesi için hükümete baský yapýlmasý gerektiðini" savundu. Gökçebel, kamusal alana güvensizliði derinleþtiren bir anlayýþla hareket edildiðini ileri sürerken; gündem deðiþtirmek ve öðretmen sendikalarýný yýpratma düþüncesiyle yeni gündemler yaratýldýðýný da savundu ve buna 2012'de tam güne geçileceði yönündeki açýklamalarý örnek gösterdi. Gökçebel "eðitimde yenilik isteyen kim olursa olsun, öncelikle nüfus, alt yapý ve bütçe gibi konularda halletmesi gereken ev ödevleri bulunduðunu" da söyledi. Basýn toplantýsýnda, sendikanýn görüþ ve deðerlendirmelerinin yer aldýðý yazýlý metni ise Eðitim Sekreteri Ozan Çoli okudu. görüþülmesine ve ihtiyacýn teyit edilerek ivedilik kararý verilmesine raðmen Girne bölgesine yapýlmasý gereken ortaokul hala yapýlmamýþ, hiçbir çalýþma da baþlatýlmamýþtýr. Fakat bu süre zarfýnda 8 cami inþaatýnýn projeleri hazýrlanarak ihale aþamasýna getirilmiþ ayrýca bir de ilahiyat fakültesi yeni eðitim dönemine yetiþtirilmiþtir." "OKUL BÜTÇELERÝ VE GÝZLÝ ÖZELLEÞTÝRME" "Devlet Okullarý, mevcut kaynak yapýsýyla hepimizin gözü önünde bir adým ileri deðil giderek eriyip yok olmaktadýr" denilen açýklamada, þu görüþlere yer verildi: "Gerçek bütçelerde eðitime çok düþük pay ayrýlmaktadýr. Belki de istenen ve gizlenen (gizli özelleþtirme)hedef de budur yýlý bütçesini dikkatle incelediðimizde UBP hükümetinin yeni eðitim yýlýnda da temel sorunlarý çözme becerisini gösteremeyeceði görülecektir." de yer verilirken; Talim Terbiye Dairesi'nin "okullarda hiçbir hazýrlýk yapýlmadan haftalýk ders daðýlým çizelgelerini deðiþtirdiði ve bunun liselerde kaosa dönüþeceði"öngörüsünde de bulundu ve þunlar kaydedildi: " Bu eðitimde bir sistem deðiþimidir. Felsefesi ve amacý vardýr bu sistemde farklý okullar kaldýrýlarak çok amaçlý liseler hedeflendiði söylenmektedir. Ancak bizim kendi yapýmýz ve eðitim yapýlanmamýz buna uygunmudur? Hayýr uygun deðildir ve bu nedenle eðitim sistemimize yeni bir sorun doðmuþtur. Türkiye cumhuriyetinde Ö.S.S. ve Y.G.S. Sýnav sistemlerine göre düzenlenmiþ ve programlanmýþ bu yeni eðitim sisteminin Alt Yapýsal hazýrlýklarý tamamlanmadan bu yýl öðretim yýlýnda K.K.T.C. de uygulanmasý 9'uncu ve 10'uncu sýnýflarda okuyan öðrenciler ve velileri açýsýndan ileride sorunlar yaratacak bir uygulama olarak görülmektedir. Tüm bu günü birlik ve ithal program uygulamalarý ile felsefesi belirlenmemiþ olarak yapýlan eðitim, yýlý raporu kaynak gösterilerek okullarýn açýlacaðý bu günlerde bazý gazetelerde 'öðretmenlerin ders yükü, okullarýn açýk olduðu günler ve öðretmen maaþlarý' konusunun bilinçli olarak saptýrýlarak, öðretmen ve öðretmen sendikalarýnýn yýpratýlmaya çalýþýldýðý" da ifade edilen açýklamada, "bilinmelidir ki öðretmen ve sendikalarý bu tür polemiklere girmek yerine toplumuna ve kamu oyuna doðru bilgileri vererek bu konudaki yorumu kamu oyunun takdirine býrakýyoruz" denildi. Yazýlý metinde, bazý Avrupa ülkeleri ve Türkiye ile Güney Kýbrýs'taki yýlýk öðretim süresi, haftalýk ders saatleri ve öðretmen maaþlarýnýn yer aldýðý bir de tablo yer aldý. Buna göre, Türkiye'de, yeni baþlayan bir öðretmen haftalýk 15 ders karþýlýðý 1496 TL alýrken; KKTC'de 20 ders karþýlýðý 1700 TL, Güney Kýbrýs'ta ise 24 ders karþýlýðý 1900 Euro maaþ aldýðý belirtiliyor. Mevcut nüfus yapýsýnýn da eleþtirildiði açýklamada, "Nüfusunu bilmeyen bir ülke eðitimini de planlayamaz" denilerek bu nüfus yapýsýnýn devamý halinde verimli, planlý bir eðitim modeli gerçekleþtirmenin mümkün olmayacaðý görüþü kaydedildi. "KAMUSAL EÐÝTÝM PÝYASA MALI YAPILMAYA ÇALIÞILIYOR" Devletin "yurttaþ yetiþtirmekten "DEVLET OKULLARI SAHÝPSÝZ OLMAMALI" Eðitim-Öðretim yýlýnýn baþlamasýna sayýlý günler kala, eðitimde yaþanan sýkýntýlarý kamuoyu ile paylaþmayý Sendikanýn görev saydýðý ifade edilen açýklamada, okullarýn açýlmasýna kýsa bir süre kalmasýna raðmen,bu gün bir çok noktada sorunlarýn aþýlamadýðýný gözlemledikleri belirtilerek "Eðitim Bakanlýðý planlý geliþmeyi, okullarýmýzýn fiziki yapýlarýnýn bakým ve geliþimini saðlayarak çocuklarýmýza nitelikli bir eðitim saðlayacak çözümleri hayata geçirmekte isteksiz davranarak, baþarýsýz olmuþtur" ifadesine yer verildi. ALT YAPI SORUNLARI VE OKUL ÝHTÝYACI Bankalýðýn, "sorunlarý erteleyen ve göz önüne çýkmayan sorun sorun deðildir mantýðýyla hareket etmek; bilimsellikten uzak, plansýz ve programsýz uygulamalarýna devam etmekle" suçlandýðý açýklamada, "birçok okulda derslik, mefruþat, malzeme eksikliklerinin giderilemediði, bazý okullarda nüfus artýþý sebebi ile baþlatýlan dersliklerin hala daha inþaatlarýnýn devam etmesinin, öðrencilerin okullarýndaki güvenliðinde tehlikeler yarattýðý" görüþü savunularak þunlar kaydedildi: "Uyuþturucu ve her türlü kriminal vakanýn yaþandýðý ülkemizde öðrenci ve okul güvenliði ile ilgilenmemektedir. Yaklaþýk altý ay öncesinden iki eðitim bakaný ile de "Devletin, özellikle eðitimde planlama yaparak ve okul bütçelerini oluþturarak, okullarý kambur olarak görmekten vazgeçmesi; öðretmenlerin nasýl eðitildiði, öðrencilerin nasýl deðerlendirildiði, müfredatlarýn kendi ülke koþullarýna göre nasýl oluþturulacaðý, eðitimin nasýl olmasý gerektiði konularýna yoðunlaþarak devlet eðitimini ve geleceðin insanýný oluþturacak eðitimin temel deðerlerine odaklanmasý gerektiðine" inanç belirtilen sendika açýklamasýnda özetle þu öneriler yapýldý: "Eðitim bütçesinden devlet okullarýna ayrýlan payýn artýrýlmasý; Okullarýn fiziki alt yapýlarýnýn iyileþtirilmesi ve ihtiyaç olan bölgelere okul yapýlmasý; Okul yapýlarýna ve öðrenci sayýlarýna göre okul bütçelerinin oluþturulmasý ve okul idarelerinin kullanýmýna verilmesi; Okullarýn fiziki çevreleri belirlenerek, okul güvenliðinin saðlanmasý için giriþ çýkýþlarýn denetim altýna alýnmasý ve okul çevrelerindeki yapýlanmalarýn kontrol altýna alýnmasý; Öðrencilerin geliþtirilmesi ve desteklenmesi(maddi ve manevi) ile ilgili eðitim bakanlýðýnýn ivedi olarak yeni sistemleri yürürlüðe koymasý gerekir. Eðitimin daha fazla kan kaybetmesine göz yumulmamalýdýr." MÜFREDATLAR VE EÐÝTÝMDE KALÝTE Sendika açýklamasýnda, "müfredatlarýn öðrencilerin ilgisini çekmekten, çocuklarý geleceðe hazýrlamaktan vazgeçtiði; ithal müfredatlarýn ezbere dayalý sýnavlarla tekrarý gerektirecek modellere büründüðü" görüþlerine eðitimde beklenen hedeflere ulaþamamayý ve eðitim kalitemizin ve dolayýsý ile de her zaman sorumlu görülen öðretmenlerimizin tartýþýlmasýný gündeme getirmekten öteye geçmemektedir." "Daha büyük sorunlar ve üniversitelere giriþ hakký kayýplarý yaþamamak adýna" Eðitim Bakanlýðý ve Talim Terbiye Dairesi'nden þu sorularý yanýtlamasý da istenildi: "Bu programýn özü olan Öðrencinin istek ve ihtiyacýna göre ders almasý saðlanacak mý? Öðrenci merkezli eðitime olanak saðlayacak müfredat bütünlüðü tüm okullarda saðlanacak mý? Öðretim programlarý ve ders kitaplarý bu programa göre hazýrlandý mý? Sýnýf geçme ve sýnav tüzüðüne göre yasal olmayan bu durum nasýl yasallaþmýþtýr?bu programýn uygulanmasýndan doðacak öðretmen ihtiyaçlarý karþýlanacak mý?" OKULLARDAKÝ MÜDÜR, MUAVÝN VE ÖÐRETMEN EKSÝKLÝÐÝ Sendikamýz ve Eðitim Bakanlýðý arasýnda öðretmen yer deðiþtirmeleri ve münhaller konusundaki protokolün (yeni programdan doðacak ihtiyaçlar hariç) imzalanarak sorunsuz halledildiði ancak "devlet iþleyiþindeki hantal yapý yüzünden okullarýn müdür, muavin ve öðretmen eksiklikleri ile açýlacaðý" ifade edilen açýklamada, bu okullarýn isimleri de açýklandý. ÖÐRETMENÝN ÇALIÞMA TAKVÝMÝ VE ÇALIÞMA SAATLERÝ "Türkiye Cumhuriyeti yardým heyeti 2010 vazgeçtiði; eðitimi arz-talebi olan bir mal durumuna dönüþtürdüðü" iddiasýnda bulunularak "Bir çok özel okullar açýlmýþ, sýnavlara hazýrlanan çocuklar avantajlý duruma getirilerek eðitimde fýrsat eþitsizliði derinleþtirilmiþtir" denildi. Açýklamada þu görüþlere yer verildi: "Kamusal eðitim tamamen piyasa malý yapýlmaya çalýþýlmaktadýr. Eðitim parayý verenin satýn alabileceði, satýlýrken yüksek kar elde edilen bir meta durumuna dönüþtürülmüþtür. Devlet kamusal alanlarý peþkeþ çekerken, devlet okullarýna da kaynak aktarmadan vazgeçmiþtir. Bir yandan Yabancý ve yerli sermayeye kamusal mallarý yaðmalamasý için yasal, ekonomik, tüm olanaklar hazýrlanýrken diðer yandan Merkezi sýnavlar, dershaneler, kolejler ve buna benzer uygulamalarla devlet okullarý baský altýna alýnarak sanki kaliteli eðitim özel okullarda varmýþ gibi bir hava estirilerek devlet okullarý özelleþtirilmek için düðmeye basýlmýþtýr. Bilinçli bir þekilde devlet kurumlarýna güveni sarsacak þekilde davranýlmaktadýr. Kamuya öðretmen atamalarý, terfileri, sýnavlarý, müfredatlar, velilerden baðýþ toplamalar, sorunsuz okul açmamalar, sýnavlar, bütçeden ayrýlmayan paylar, yabancýlarýn devlet okullarýný istilasý fakat bunlara uygulanmayan oryantasyonlar hepsi devlet okullarýný piyasada kalitesiz mal üreten kurumlar gibi gösterme anlayýþýndan kaynaklanmaktadýr".

15 8 Eylül 2011 Perþembe 15 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... Erdoðan'ýn 'diklenmesi'ne ticaret dahil deðil Sýk sýk 'dik durmaktan' söz eden Tayyip Erdoðan'ýn Ýsrail'i hedef alan sözlerinin boþ olduðu ortaya çýktý. Erdoðan'ýn Ýsrail'i hedef alan açýklamalarýný da bizzat Baþbakanlýk kaynaklarý düzeltti. Baþbakanlýktan yapýlan açýklamada "Erdoðan'ýn 'askýya aldýk' sözü ticari alana yönelik deðil" denildi. Ýsrail de 'Türkiye ile askeri' iliþkilerin sürdüðünü açýkladý. F4 MODERNÝZASYONUNU ÝSRAÝL YAPIYOR Türkiye Ýsrail'den yüksek teknoloji gerektiren savunma sanayi ürünleri, Ýsrail ise daha çok askeri bot, üniforma benzeri malzemeler alýyor. Ýsrail Türkiye'nin savunma sanayi alanýnda önemli ortaklarýndan biri. Türk F4 uçaklarýnýn modernizasyonu Ýsrailli bir firma ile ortak gerçekleþtiriyor. DIÞ TÝCARET GÜLEN'ÝN ELÝNDE Türkiye ile Ýsrail arasýnda yapýlan 3,5 milyar dolarlýk ticaret hacminin büyük bir bölümünü Fethullah Gülen Cemaati'ne yakýnlýðýyla bilinen iþveren örgütü TUSKON üyesi sermayedarlar gerçekleþtiriyor. Türkiye Ýsrail'e geçen yýl 2 milyar 82 milyon dolarlýk, bu yýlýn ilk 7 ayýnda ise 1 milyar 382 milyon dolarlýk ihracat gerçekleþtirdi. Türkiye geçen yýl Ýsrail'den 1 milyar 359 milyon dolarlýk, 7 ayda ise 1 milyar 180 milyon dolarlýk ithalat yaptý. Türkiye'nin Ýsrail'e ihraç ettiði baþlýca ürünler arasýnda otomotiv, demir-çelik, mücevher ve tekstil ürünleri yer alýyor. Türkiye de Ýsrail'den petrol ve petrol ürünleri, zýrhlý savaþ taþýtlarý, kimyasallar, organik kimyasallar, týbbi cihazlar ve ilaçlar ithal ediyor. GAZZE BÝR ÝÇ POLÝTÝKA MALZEMESÝ MÝ? Bu arada Erdoðan'ýn planladýðý Gazze gezisinin de sadece "koz" olarak kullanýldýðý yorumlarý yapýlýyor. Erdoðan Gazze gezisine dair " Þu anda Mýsýrlý dostlarýmýzla görüþerek karar vereceðiz" sözleri ise gezinin bir koz olarak kullandýðýnýn göstergesi. Financial Times'ýn yorumu, Erdoðan'ýn Mýsýr'dan Gazze Þeridi'ne geçmesinin Hamas için zafer, Ýsrail için diplomatik darbe olacaðý þeklinde. Türkiye'nin Gazze ablukasýný Uluslararasý Adalet Divaný'na taþýma planý ise uzmanlarca gerçekçi bulunmuyor. Bilkent Üniversitesi'nden uluslararasý hukuk uzmaný Prof. Dr. Yüksel Ýnan "Türkiye Uluslararasý Adalet Divaný'na gidebilir ama sonuç alýnmaz. Hükümet þov yapmak istiyorsa baþvuruyu yapar, bunu iç politikada kullanabilir" dedi Füze kalkaný Diyarbakýr'a konuþlandýrýlacak! Türkiye'de kurulmasýna karar verilen NATO füze savunma sistemi Diyarbakýr'ýn Pirinçlik köyüne konuþlandýrýlacaðý kesinleþti. Türkiye geçen hafta Ýsrail'le uðraþýrken, Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan sessiz sedasýz bir açýklama yapýldý. Ýsrail'i haklý gösteren Mavi Marmara raporunun sýzmasýndan hemen sonra, "Dýþiþleri Bakanlýðý sözcüsünün bir soruya yanýtý" þeklinde, yazýlý olarak yapýlan açýklama çok önemliydi. Türkiye, NATO füze savunma sisteminin en önemli parçasý olan radarlara "ev sahipliði yapmayý kabul ettiðini" resmen dünyaya duyurdu. NATO kaynaklarýndan alýnan bilgilere göre, radarlar, Diyarbakýr-Pirinçlik'e konuþlandýrýlacak. Diyarbakýr'ýn Pirinçlik köyü uluslararasý askeri ev sahipliðine yabancý deðil. Çünkü daha önce de Pirinçlik'te radar vardý yýlýnda, soðuk savaþ döneminde, Sovyet etkisi altýndaki Ortadoðu ülkelerini izlemek üzere kurulmuþtu Pirinçlik'e NATO askeri üssü ve radar. Sovyetler Birliði'nin çöküþüyle birlikte, Pirinçlik üssü devredýþý kaldý. Pirinçlik, þimdi de NATO savunma sisteminin radarlarý için yeniden gündemde. DÝYARBAKIR FÜZE KALKANI ÝSTEMÝYOR Diyarbakýr'ýn Pirinçlik köyüne kurulacaðý belirtilen NATO füze kalkaný, bölgede yaþayan insanlarýn ve sivil toplum örgütlerinin tepkisine neden oldu. Ýnsan Haklarý Derneði Diyarbakýr Þube'sinden Raci Bilici, kalkanýn bölgenin barýþýný tehdit edeceðini söyledi ve "Ortak mücadele" çaðrýsýnda bulundu. Elektrik Mühendisleri Odasý Diyarbakýr Þube Baþkaný Ýdris Ekmen ise þöyle konuþtu: "Birilerine savaþ açacaksýnýz, bu nedenle füze kalkanýna ihtiyaç duyuyorsunuz. Bölge halkýnýn fikri alýnmadan projenin hayata geçirilmesi insan haklarýna aykýrý" GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Erdoðan "Kýbrýs'ý vururuz" demiþ! Rum medyasý, Ýsrail medyasýný kaynak göstererek, TC Baþbakaný Recep Erdoðan'ýn; Noble Energy þirketinin 12'nci Parsel'de doðalgaz sondajý yapmasýna müsaade etmesi halinde Güney Kýbrýs'ý "vurmakla tehdit ettiðini" öne sürdü. Fileleftheros "'Ýlerlerse Kýbrýs'ý Vuracaðýz'... Erdoðan'ýn, Muhatabý Lefkoþa ve Amerikan Noble Þirketi Olan Açýklamasý" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, "Türk Baþbakan, Kýbrýs Cumhuriyeti (Amerikan) Noble þirketinin doðalgaz sondajý için aramalarý ileri götürmesine müsaade etmesi halinde Kýbrýs'ý vurmakla tehdit etti" diye yazdý. Haberde ayrýca, "Ýsrail medyasýna göre Recep Tayyip Erdoðan, ülkesinin; Ýsrail tarafýndan Gazze'ye uygulanan ablukayý kýrmak için bölgede devriye gezmek üzere daha çok savaþ gemisi gönderme kararýný açýkladý" ifadesi de kullanýldý. Gazete devamla Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun doðalgaz konusuyla ilgili olarak; Kýbrýs Türk tarafýnýn, Rum tarafýnca atýlan her adýma eþzamanlý ve eþ deðerde adým atacaðý açýklamasýna da yer verdi. Politis; "Erdoðan Fýrkateynler Gönderiyor... Doðu Akdeniz'de Termometreyi Tehlikeli Þekilde Yükseltiyor... Yunanistan - Ýsrail Askeri Ýþbirliði Memorandumu" baþlýklý haberinde, TC Baþbakaný Erdoðan'ýn Türk Silahlý Kuvvetleri ile toplantýsýnýn ardýndan Ýsrail'le olan kriz ve doðalgaz aramalarý dolayýsýyla bölgedeki Türk filosunun gücünü iki katýna çýkarma kararý aldýðýný yazdý. Gazete, Barbaros Planý'nýn uygulanmasý kararýnýn Ýsrail'le yaþanan kriz ve Doðu Akdeniz'de seyrüsefer serbestisine iliþkin tedbirlerle alakalý olmasýna karþýn, Rum yönetimi ve Ýsrail'in yapmaya hazýrlandýðý doðalgaz sondajlarýyla da alakalý olduðunu belirtti. Haberde Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ve Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün'ün doðalgaz sondajlarý ile ilgili açýklamalarý da "Eroðlu ve Özgürgün'den MEB (Münhasýr Ekonomik Bölge) Konusunda Uyarýlar... Muadil Tedbirler Bekleyelim" baþlýðý altýnda özetlendi. YUNANÝSTAN - ÝSRAÝL OPERASYONEL ASKERÝ VE SAVUNMA ÝÞBÝRLÝÐÝ MEMORANDUMU Gazete haberinin "Türk Tehditleri Benjamin Netanyahu - Panos Beglidis Görüþmesinde... Atina - Tel Aviv Ýttifak Memorandumu" baþlýðýyla ayýrdýðý bölümünde ise, Ýsrail'i ziyaret eden Yunanistan Milli Savunma Bakaný Panos Beglidis'in Ýsrail Baþbakaný Benjamin Netanyahu ile bölgedeki "karýþýk" durum ve özellikle Türkiye'nin; Kýbrýs'ýn güneyinde yapýlmasý planlanan doðalgaz aramalarýna iliþkin "tehditkar niyetleri"ni masaya yatýrdýðýný yazdý. Habere göre; "Türkiye'nin, 20 Eylül'de baþlayacak olan münhasýr ekonomik bölgedeki araþtýrmalar konusundaki tehditlerini derinlemesine ele aldýk" diyen Beglidis, önceki gün Ýsrailli mevkidaþýyla, Yunanistan ile Ýsrail arasýnda "net hedefleri ve takvimleri olan operasyonel askeri ve savunma iþbirliði memorandumu" imzaladý. Haravgi; "Türk Manevralarý... Ýsrail'le Son Kopmayla Birlikte Erdoðan Kýbrýs Çevresindeki Askeri Varlýðýný Artýrýyor" baþlýðýyla manþete çektiði haberinde, Ankara'nýn Ýsrail'e yönelik tedbir kararlarýna yer verdi. Doðalgaz konusunda kararsýzlýk n "AFRODÝT"TE SONDAJ EYLÜL SONUNDA BAÞLAYACAK, REZERV 8-10 TRÝLYON AYAK KÜP Rum yönetiminin bir yýldan beridir, Doðu Akdeniz'de doðalgaz saptanmasý halinde bunun çýkartýlmasý ve kullanýlmasý konusunda siyasi karar almadýðý bildirildi. Simerini; "Doðalgaz Havaya... Dün Meclis'te Ortaya Çýktýðý Üzere Çýkartýlmasý ve Kullanýlmasý Bir Yýldýr 'Takýlmýþ' Durumda... Milletvekilleri Hükümeti Plan Dahilinde Ýlerlemeye Çaðýrdý" baþlýklý haberinde, Rum Meclisi Ticaret Komitesi'nin dünkü toplantýsýnda, Rum yönetiminin bir yýldan beridir doðalgazýn Güney Kýbrýs'a ulaþmasý, daðýtýmý ve ihracý konusunda altyapýnýn kurulmasýna iliþkin hiçbir karar almadýðýnýn saptandýðýný yazdý. Habere göre, toplantýya katýlan "Devlet Doðalgaz Ýdaresi" (DEFA), Enerji Dairesi ve Elektrik Ýdaresi (AÝK) baþkanlarý bu konuda acilen karar alýnmasý gereðine iþaret etti. "Doðalgazýn üç elektrik santraline daðýtýmý için döþenecek boru hattý için AB'den 10 milyon Euro aldýk ama hattýn toprak altýna döþenmesi milyon Euro'ya mal olacak" diyen DEFA Baþkaný Kostas Yoannu, doðalgaz tedariki ve 12'nci Parsel'de hidrokarbon yataklarýnýn kullanýmý konusunda karar alýnmadan geçen her gün olgularýn zorlaþtýðý uyarýsýnda bulundu. Öte yandan Rum Ticaret Sanayi ve Turizm Bakanlýðý'na baðlý Enerji Dairesi Müdürü Solon Kasinis, 12'nci Parsel'de doðalgaz bulunmasý halinde bunun Güney Kýbrýs'a ulaþtýrýlamayacaðý, çünkü yürürlükte olan yasanýn, sývýlaþtýrýlmýþ doðalgazla alakalý olduðu uyarýsýnda bulundu. Kasinis, Noble Energy þirketinin, doðalgazý Güney Kýbrýs'a iletecek deniz altý boru hattýnýn 2014'e kadar ileri götürülmesine iliþkin önerisinin de havada olduðunu vurguladý. YILDA 15 MÝLYON TON Kasinis, yýlda 15 milyon ton (doðalgaz) çýkarma kapasitesi bulunduðunu, bunun Güney Kýbrýs'ýn ihtiyacýndan fazla olduðunu ve ihraç edilmesi gerektiðini; bunun için de doðalgazýn Güney'e ulaþmasý için terminal inþa edilmesinin þart olduðunu söyledi. Kasinis þunlarý ekledi: "Ay sonunda sondaja baþlayacaðýz. Doðalgazý doðal þekliyle kullanamayýz. Sondaj, deniz dibinin 5 bin metre altýnda, su seviyesinin 1,7 kilometre olduðu noktada, deniz suyu dýþýnda hiçbir kimyasal kullanýlmadan yapýlacak. Yýlsonundan önce, 60 ile 90 gün içerisinde 12'nci parseldeki yataklar hakkýnda bilgi sahibi olacaðýz." Politis; "Kazalým, Bakarýz... Doðalgazýn Geliþine Ýliþkin Karar Alýnmasý 2-3 Ay Daha Alacak" baþlýklý haberinde, Noble Energy ve Delek yetkililerinin önümüzdeki hafta itibarýyla Rum yetkililerle; doðalgaz ithali, deðerlendirilmesi ve ihracýna iliþkin iþbirliði perspektiflerini incelemek üzere görüþeceðini ancak, en azýndan Afrodit (12'nci) parseldeki ilk sondaj sonuçlarý ellerine geçmeden nihai karar almalarýnýn söz konusu olmadýðýný yazdý. Haberde, Rum Enerji Dairesi Müdürü Solon Kasinis'in dün "Meclis Ticaret Komitesi"nde sondajlara Eylül sonunda baþlanacaðýný ve ilk sonuçlarýn 2-3 ay içerisinde alýnacaðýný açýklamasýna karþýn Rum yönetiminin Aralýk Ocak 2012 civarlarýnda karar vermeye hazýr olacaðýnýn söylenemeyeceði kaydedildi. SONDAJ EYLÜL SONUNDA "Þu ana kadarki sonuçlar, 'Afrodit'te önemli yataklar (Kasinis'e göre 8-10 trilyon ayak küp) olduðuna dair iyimser deðerlendirmeleri doðrulasa da, Noble (ve Amerikalýlarýn MEB'in bu parselindeki imtiyaz haklarýný paylaþmak istedikleri Delek) ile Kýbrýs'ta inþa edilecek kara terminali aracýlýðýyla doðalgazýn sývýlaþtýrýlmasý alanýnda iþbirliði için nihai müzakere yolunu açýyor. Dahasý iki tarafýn (Güney Kýbrýs ve Noble - Delek) elektrik enerjisi üretimi için ya Afrodit'ten (bunun mümkün olabilmesi için yýllar gerekeceði deðerlendirildiðinden bu ihtimal uzak görülebilir) veya ilk aþamada Ýsrail MEB'indeki parsellerden yararlanýlmasý konusunda iþbirliðini kolaylaþtýracak. Doðalgaz tedarikine iliþkin geçici çözüm olarak; Noble ve Delek'in, Ýsrail MEB'ini Vasiliko'ya baðlayacak boru hattý döþenmesini ve takvim olarak da 2014'ü öngören önerisi halden gündemdedir. Yetkililer, iki þirketin boru hattý döþeme çalýþmanýn maliyetini (veya büyük bölümünü) karþýlamayý ve BTU baþýna düþük fiyat vermeyi önerdiðini söylüyor. Ancak Noble ve Delek'in önerisi en az iki þarta baðlýdýr: 1-Afrodit'te önemli miktarda doðalgaz yataðý bulunduðu öngörüsünün teyidi; 2- Noble ve Delek'in re-eksport maksadýyla doðalgaz sývýlaþtýrma terminaline katýlýmýna iliþkin anlaþma yapýlmasý." Gazete edindiði bilgilere dayanarak Güney Kýbrýs'ýn, sözde MEB'i içerisindeki 13 parselden geriye kalan 12'si için (12'nci Parsel'in imtiyaz hakký Noble'e verildi) yeni tur imtiyaz hakký daðýtýmýnýn, Afrodit'te ilk sondajýn yapýlmasýnýn hemen ardýndan ilan edileceðine dikkat çekti. Ayný gazete, Afrodit'te ilk sondaj günü yaklaþtýkça Güney Kýbrýs'ýn Noble ile yaptýðý anlaþmanýn içeriðinin açýklanmasý taleplerinin daha yüksek sesle dile getirilmeye baþlandýðýný, Solon Kasinis'in de dün "Bu anlaþma çoðunu kýskandýracak!" ifadesini kullandýðýný yazdý.

16 16 8 Eylül 2011 Perþembe KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Gabak oydum dolmalýk Vobbacýglar tavalýk Ye iç gül keyfine bak Ýþimiz tam Allahlýk UYURGEZER Jonathan Barnes Çeviren: Baran Germen Maya Kitap 333 sayfa "Ýnsan asla kusursuz olmadýðý için suç iþlenmesi beklenebilir, ama adaletin uygulanamamasý toplum için suçtan daha zararlý olabilir." Anonim Aþýktým ben de diri göðüslerini en çok Serin yerlerinin meltemini severdim Ardýmda kentin soðuk sokaklarý karanlýklarý Donanýr aydýnlanýrdým etinin ýþýklarýyla Necati Cumalý "Daðlardan inen Nisan" adlý þiirinden OSCAR ÖDÜL TÖRENÝNÝ BU YIL EDDÝE MURPHY SUNACAK Oscar ödül törenini bu yýl ünlü komedyen Eddie Murphy'nin sunacaðý açýklandý. Ödül töreninin yapýmcýsý Brett Ratner, ''Eddie bir komedi dehasý ve gelmiþ geçmiþ en büyük ve en etkili oyunculardan biri'' dedi. Eddie Murphy, Oscar ödül törenini ilk kez sunacak. Oscar ödülleri gelecek þubat ayýnda daðýtýlacak. YDÜ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESÝ ÖZEL YETENEK SINAVI 16 EYLÜL'DE Lefkoþa, 7 Eylül 11 (T.A.K.): Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarým Fakültesi (GSTF) özel yetenek sýnavý 16 Eylül Cuma günü yapýlacak. Yakýn Doðu Üniversitesi Basýn ve Halkla Ýliþkiler Dairesi Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, saat 10.00'da baþlayacak sýnav, fakülte binasýnda yer alacak. Özel yetenek sýnavýna girmek isteyen adaylarýn 15 Eylül Perþembe günü mesai bitimine kadar YDÜ Öðrenci Ýþleri Daire Baþkanlýðý'na kayýtlarýný yaptýrabilecekleri belirtilirken, Türkiye ve yurtdýþýndan kayýt yaptýrmak isteyen adaylarýn ise YDÜ temsilciliklerine baþvuruda bulunabilecekleri kaydedildi. Türkiye'den kayýt yaptýracak adaylarýn, 2011 ÖSS sýnavý puan türlerinin herhangi birinden en az 140 puan almýþ olmalarý koþulu bulunduðuna iþaret edilen açýklamada, þekilde kayýt yaptýran aday öðrencilerin, daha sonra Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapýlacak olan özel yetenek sýnavýna katýlabileceklerine dikkat çekildi. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti vatandaþý adaylarýn ise, öðrenci iþlerine kayýt yaptýrdýktan sonra YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarým Fakültesi'nin yapacaðý özel yetenek sýnavýna girmelerinin yeterli olacaðý belirtildi. YILTAN TAÞÇI "100 YÜZ" KÝTABIYLA KHORA KÝTAP CAFE'DE Yýltan Taþçý, "100 Yüz" adlý kitabýyla 14 Eylül Çarþamba günü Khora Kitap Cafe'nin konuðu olacak. Kitapevinden yapýlan açýklamaya göre, Taþçý'nýn Kýbrýslý Türk 100 sanatçýnýn portrelerinden oluþan "100 Yüz" adlý kitabnýn tanýtým etkinliði saat 19.00'da baþlayacak. Kokteylli tanýtým etkinliði sýrasýnda Taþçý, kitabýný tanýtan bir sunuþ yapacak ve katýlýmcýlarýn soru ve yorumlarýna yer verilecek. Kitabýn satýþýndan elde edilecek gelir Kýbrýs Türk Eðitim Vakfý'na baðýþlanacak. 9. TÝYATRO FESTÝVALÝ BAÞLADI... Dünyadan göçmüþ tiyatrocular unutulmadý Lefkoþa Türk Belediyesi tarafýndan düzenlenen 9'uncu Kýbrýs Tiyatro Festivali önceki akþam Ýstanbul Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediði "Ölüleri Gömün" oyunuyla baþladý. Irwin Shaw'ýn yazdýðý, Coþkun Büktel'in sahnelediði oyun, Þakir Gürzumar tarafýndan yönetildi. Yakýn Doðu Üniversitesi'nin Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen oyun öncesinde açýlýþ konuþmalarý yapýldý, tiyatro sanatýnýn önemi anlatýldý. Açýlýþta, Kýbrýs Türk tiyatrosuna emek veren, isimlerini yazdýran merhum tiyatro sanatçýlarý Üner Ulutuð, Kemal Tunç ve Yücel Köseoðlu da anýldý. Lefkoþa Belediye Tiyatrosu sanatçýlarý, merhum tiyatrocularýn resimleriyle sahne önüne çýkmalarýndan itibaren salonu dolduran seyirciler, Kýbrýs Türk tiyatrosunun sembolleri haline gelen merhum sanatçýlarý dakikalarca alkýþladý. Gala oyununu izlemek için salonda bulunan Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu da, Ulutuð, Tunç ve Köseoðlu'nun ailelerine onur plaketlerini verdi. Eroðlu konuþmasýnda, yapýlanýn bir vefa göstergesi olduðunu ifade BÝR DÖNEM VE BÝR YAÞAMIN ÖYKÜSÜ- Araþtýrmacý yazarlar Ahmet Tolgay ile Dr. Filiz Besim'in birlikte hazýrladýklarý "Onay Fadýl Demirciler: Doðu Akdeniz Üniversitesi'nin, Bir Dönemin ve Bir Yaþamýn Öyküsü" adlý kitabýn tanýtým ve imza günü yapýldý. "Okurlaryolu Arasokaklar'da Farkýndalýk Projesi" çerçevesinde yapýlan etkinlik, Sidestreets'te saat 18.00'de baþladý. Yazarlar, DAÜ öðretim görevlisi Prof. Dr. Ayhan Bilsel ve Mücahitler Derneði Baþkaný Vural Türkmen'in konuþma yaptýðý etkinlikte, müzik dinletisi sunularak, konuklara kokteyl de verildi. ederek, bunun önemini vurguladý. Eroðlu, insanýn hayatta iyi bir yaþam sürerek, arkasýnda iyi bir þeyler býrakmasýnýn da önemli olduðunu ifade etti. Lefkoþa Türk Belediyesi Koordinatörü ve Festival Komitesi Baþkaný Yaþar Ersoy da açýlýþta yaptýðý konuþmada, insaný insanla anlatan tiyatro sanatýnýn festivalini yapmaktan duyduðu mutluluðu dile getirdi. Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkaný Cemal Bulutoðlularý da, merhum tiyatro sanatçýlarýnýn Kýbrýs Türk tiyatro sanatýnýn efsaneleri olduklarýný ifade etti. Bulutoðlularý, salona sýðmayan tiyatro severlere da dikkat çekerek, bir tiyatro binasýnýn yapýlmasýnýn zorunluluðuna dikkat çekti ve bunu görev olarak üstleneceðini vurguladý. Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hazma Ersan Saner de, festivalde bulunmaktan duyduðu mutluluðu dile getirerek, salonun týklým týklým dolmasýnýn, tiyatro sanatýna verilen önemin göstergesi olduðuna dikkat çekti. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Larry Crowne ( ) 1. salon 40 ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria KAPALI Girne Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Maðusa Galeria The Hangover 2 ( Cuma-Cumartesi 23.15) 1. salon Harry Potter ve Ölüm Yadigarý 2 ( ) 2. salon

17 8 Eylül 2011 Perþembe BULMACA Soldan Saða: 1-Boyun eðip yalvarmak (iki kelime). 2-Üye. Bazý maddeleri satma izni olan kimse, dükkan veya kuruluþ. Bir nota. 3-Bir ülkede zor kullanarak yönetimi devirme iþi. Bir yaz meyvesi. 4-Eskiden hattatlarýn kâðýt cilalamak için kullandýklarý niþasta ve yumurta akýndan yapýlan özel bir karýþým. Ters okunuþu "Türkiye'nin bir doðu ili". 5-Radyum'un kýsaltmasý. Bir iþi yapma, yerine getirme. Akdeniz dolaylarýnda yaygýn bodur aðaç ve çalýlardan oluþan bitki örtüsü. 6-Ters okunuþu "Muz meyvesinin bir türü". Halk þairi. 7-Baþýnda saçý olmayan. Yabancý. Demir'in kýsaltmasý. 8-Bazý taþýtlarýn tekerleklerine geçirilen kauçuk çember. Etrafý su ile çevrili kara parçasý. 9-Eski dilde "Mavi". Sona "Þ" konursa "Ölen kimsenin vücudu, ceset" olur. Bayaðý, sýradan, hiçbir özelliði olmayan. 10-Gözün að tabakasý. Sesin tonuna göre piþmanlýk, öfke, özlem, beðenme, sevgi gibi duygular anlatýr. 11-Anlam bakýmýndan birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine baðlar. Peynir, et, balýk, turþu, asma yapraðý gibi yiyeceklerin, bozulmamasý için içinde tutulduklarý tuzlu su. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Sonuç Eczanesi: Ýnönü Meydaný No:24 Tel: Gönül Eczanesi: Þht. Gazeteci Hasan Tahsin Cad. No:13 Hacý Ali Apt. Lemar Yolu Tel: Maðusa Ece Eczanesi: M. Kemal Bulvarý Yaþam Hastanesi Yaný Lefkoþa Yolu Tel: Girne Rýzký Eczanesi: Naci Talat Cad. No:3 Foto Berkant Yaný-Astro Süpermarket Karþýsý Tel: Tören II Eczanesi: Vakýflar Çarþýsý A Blok No:1 Tel: Güzelyurt Sevil Eczanesi: Ecevit Cad. No:53 Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Kötü duruma düþmek, yalaný, yanlýþý ortaya çýkmak (iki kelime). 2-Açýklamalar. Anadolu Ajansý'nýn kýsa yazýlýþý. 3-Sarhoþ veya külhanbeyi baðýrmasý. Eskiden hayatý ölümsüzleþtirmek, madenleri altýna çevirmek gibi olaðanüstü etkileri olduðuna inanýlan sývý. 4-Linyit, kömür tozu ve katran tortusundan basýnçla elde edilen, tuðla biçimli yapý malzemesi. Notada duraklama iþareti. 5-Doðum iþini gerçekleþtiren kadýn. Namlusu kýsa, kurþun atan bir çeþit küçük tüfek. 6-Uzaklýk bildirir. Baþ derisini kaplayan kýllar. Eski dilde "Ýnanmýþ, aklý yatmýþ". 7-Binek hayvanlarýnýn sýrtýna konulan oturmaya yarayan nesne. Çocuðu olan kadýn. 8-Geminin rüzgar üstüne veya altýna dönmesi için yelkenlerin bazýsýný gevþetme, bazýsýný germe iþlemi. Amerikyum'un kýsaltmasý. 9-Uyarma, dikkat çekme. Bulunma hali eki. 10-Bir iþi yapabilme gücü, kudret, iktidar. Görüþ ve anlayýþlarý birbirine uyan kimselerden her biri. 11-Harf okunuþu. Göðüs. Ýhlas Haber Ajansý'nýn kýsa yazýlýþý. TV'DE BU AKÞAM Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank Pelikan Dosyasý 17 KANALTÜRK / Saat: 19:50 Orijinal adý : Pelican Brief Yönetmen : Alan J. Pakula Oyuncular : Denzel Washington, Julia Roberts Tulane Üniversitesi'nde hukuk öðrencisi oloan Darby Shaw (Julia Roberts), iki Yüksek Mahkeme yargýcýnýn öldürülmesiyle ilgili bir araþtýrma yapmaktadýr. Bu araþtýrmalar, devletin üst kademelerini sarsabilecek kanunsuzluklara iþaret etmektedir. Dosya, yanlýþ insanlarýn eline geçince, genç kýz ve idealist bir gazeteci olan Gray Grantham'ýn ( Denzel Washington) yürüttüðü araþtýrma, ikiliyi karmaþýk bir o kadar da tehlike dolu iliþkilerin içine itecektir. Orjinal Cinayetler TNT / Saat: 20:00 Yönetmen:JON AVNET Oyuncular:ROBERT DE NIRO, AL PACINO, 50 CENT, CARLA GUGINO, JOHN LEGUIZAMO, DONNIE WAHLBERG Bir çift emektar New York Þehri Polisi dedektifleri yasadýþý olarak huzuru saðlamaya çalýþan bir seri katilin izini sürmektedir. New York Polis Departmanýnýn baskýcý ortamý altýnda 30 yýllýk ortaklýktan sonra, yüksek derecede donanýmlý olan Dedektifler David Fisk ve Thomas Cowan emekliliðe hazýr olmalýlardý ama deðiller. Rozetlerini ortadan kaldýrmadan önce, kadýn ticareti yaparak kötü ün yapmýþ birinin cinayetini araþtýrmak üzere çaðýrýlýrlar. Orijinal cinayet gibi kurban ; cinayeti açýklayan dört satýrlýk þiire sarýlý bulunmuþ þüpheli bir suçludur. Diðer suçlar meydana gelince; dedektiflerin, hukuki sistemin açýklarýndan yararlanan suçlularý hedef almýþ bir seri katille karþý karþýya olduklarý ortaya çýkar. Amacý polisin kendi baþýna yapamadýklarýný yapmak ve huzuru saðlamak için suçlularý sokaklardan temizlemektir. Ýyi Polis Kötü Polis TV 8 / Saat: 21:00 Cop Bad Cop Yönetmen : Erik Canuel. Oyuncular : Michel Beaudry, Partice Belanger, Pierre Boudreau, Sarain Boylan, Manon Brunelle Yapým : 2006 Aksiyon Hokey yöneticisi Benoit Brissel'in cesedi, Quebec ve Ontario sýnýrýndaki tabelada bulunduðu zaman, suçla ilgili yasal yetki iki tarafýn polis gücü tarafýndan paylaþýlýr. Montrealli David Bouchard ve Torontolu Martin Ward birlikte çalýþmak için görevlendirilirler. Kontrat TNT 1 / Saat: 21:50 Orjinal Adý: Contract, the Türü: Suç, Gerilim Yapým Yýlý: 2006 Yönetmen: Bruce Beresford Oyuncular: Morgan Freeman John Cusack Jamie Anderson Alice Krige Megan Dodds Konu: Eski bir polis olan ve beden eðitimi öðretmenliði yapmakta olan Ray oðlunu, kullandýðý esrar ve kötü ortamdan uzaklaþtýrmak üzere oðlu ile birlikte kamp yapmaya, ormana doðru yola koyulurlar. Kiralýk katil çetesini yöneten ve imha üzerine kontratlar yapan Frank tesadüfen yaralý kurtulduðu bir kazadan, üzerindeki silah ve parmak izleri nedeniyle FBI 'ýn istediði adam olarak polis tarafýndan sevk edilirken; Frank'in adamlarý tarafýndan kaçýrýlmak istenir. Bay Mükemmel TNT / Saat: 22:15 Orijinal Adý : The Perfect Man Yönetmen : Mark Romsan Oyuncular : Hilary Duff, Heather Locklear, Chris Noth Holly Hamilton, boþanmýþ annesinin ikinci sýnýf erkeklerle girdiði iliþkilerin yürümemesi yüzünden devamlý olarak taþýnmak ve çevre deðiþtirmekten býkýp usanmýþ bir genç kýzdýr. Holly, annesini en son olarak yaptýðý kötü seçimden kurtarmak ve onun için mükemmel olan erkeði bulmak için bir plan yapar. FRANSA'DA KADINA ÞÝDDETE CEP TELEFONLU ÖNLEM Fransa'nýn baþkenti Paris'in sorunlu kasabasý Bobigny'de baþlatýlan ve daha sonra ülkenin doðusundaki Strasbourg kentinde, potansiyel maðdurlar için daðýtýlan özel cep telefonlarý, kadýna yönelik þiddeti önleme konusunda etkili bir çare olarak gündeme geliyor. Son olarak Strasbourg'da 46 yaþýndaki bir kadýn, yeni hapisten çýkan ve evine yaklaþmasýna yasak getirilen eski kocasýnýn býçakla saldýrýsýndan, özel cep telefonunu kullanmasý sayesinden kurtuldu. ABD'DE RASTGELE ATEÞ AÇAN KÝÞÝ 4 KÝÞÝYÝ ÖLDÜRDÜ ABD'nin Nevada eyaletindeki Carson City'de, bir restoranda kahvaltý sýrasýnda rastgele ateþ eden zanlýnýn 4 kiþiyi öldürdüðü, 6 kiþiyi yaraladýðý bildirildi. Nevada Ulusal Muhafýzlarýndan çavuþ Mike Getten, saldýrý sýrasýnda muhafýzlarýn restoranda toplantý yaptýðýný ve açýlan ateþ sonucu ölen 3 kiþi ile yaralanan 6 kiþinin resmi görevli olduðunu söyledi. BELÇÝKA, LÝBYA'NIN 14 MÝLYAR AVROSUNU DONDURMUÞ Belçika'nýn, BM Güvenlik Konseyi'nin yaptýrým kararý çerçevesinde Libya'nýn 14 milyar avroluk varlýðýný dondurduðu iddia edildi. Belçika'da Fransýzca yayýmlanan ''L'Echo'' gazetesinin haberine göre dünyanýn önde gelen aktif (hisse senedi, tahvil, bono) saklayýcýsý Euroclear'da 12,8 milyar avrosu dondurulan Libya'nýn KBC bankasýndaki 841,3 milyon avrosu, ING bankasýndaki 376 milyon avrosu ve BNP Paribas'daki 43 milyon avrosuna da el konuldu. ''KADDAFÝ HALA LÝBYA'DA VE GÜVENDE'' Muammer Kaddafi'nin hala Libya'da bulunduðu ve güvende olduðu bildirildi. Kaddafi'nin sözcüsü Musa Ýbrahim, Reuters'a yaptýðý açýklamada, ''Kaddafi Libya'da ve güvende. Kendisi çok saðlýklý ve morali yerinde'' dedi. Ýbrahim, Libya ordusuna ait bir araç konvoyunun Nijer'e geçtiði yolundaki haberler konusunda ise hiçbir fikrinin olmadýðýný belirtti. Musa Ýbrahim, ''Kendisinin düþüncesi þu; ne yapmasý gerekiyorsa onu yapýyor. Sadece Libya'da deðil, tüm Arap dünyasýnda milyonlar tarafýndan desteklendiðini biliyor'' ifadesini kullandý. RUSYA'DA UÇAK DÜÞTÜ: 36 KÝÞÝ ÖLDÜ Rusya'nýn Yaroslavl bölgesinde bir yolcu uçaðýnýn kalkýþ sýrasýnda düþtüðü ve ilk belirlemelere göre 36 kiþinin hayatýný kaybettiði bildirildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlýðý'ndan Rus haber ajansý RÝA Novosti'ye yapýlan açýklamada, YAK-42 tipi uçaðýn kalkýþ sýrasýnda düþtüðü, kazada ilk belirlemelere göre 36 kiþinin öldüðü, bir kiþinin de yaralandýðý belirtildi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

18 18 8 Eylül 2011 Perþembe GÜNEYDEN... JENERATÖRLERDEN HAVA KÝRLÝLÝÐÝ TEHDÝDÝ Politis gazetesi, Zigi (Terazi) bölgesinin, Evangelos Florakis Deniz Üssü'ndeki patlamayla oluþan hava kirliliðinin tehlikeli boyutlarda olmadýðýný, bölgede kurulan jeneratörlerin havadaki karbon monoksit seviyesini artýrdýðýný yazdý. Haberi; "Jeneratörler Kirletiyor" baþlýðýyla veren gazete, Rum Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'na baðlý bir birimin Zigi bölgesinde yaptýðý incelemeler sonucunda buradaki havanýn kalitesinin iyi düzeyde olduðunun saptandýðýný kaydederek, bazý kirlilik deðerlerindeki artýþýn patlamayla deðil, jeneratörlerin çalýþmasý ve toz ile alakalý olduðuna dikkat çekti. Göçmenköy-Taþkýnköy Festivali bugün baþlýyor "LTB 1. Uluslararasý Göçmenköy - Taþkýnköy Kültür ve Spor Festivali" bu akþam baþlýyor. Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB), Göçmenköy - Taþkýnköy Kültür Derneði (GÖÇ - TAÞ), Otantik Kültür ve Sanat Derneði ile Göçmenköy Ýdman Yurdu tarafýndan ortaklaþa düzenlenecek festival; halký 8, 9 ve 10 Eylül tarihlerinde çeþitli halk oyunlarý, müzik ve spor organizasyonlarýyla buluþturacak. Festivalle ilgili dün LTB'de düzenlenen basýn toplantýsýnda konuþan Lefkoþa Belediye Tiyatrosu Sanat Koordinatörü Yaþar Ersoy, festivale katký koyan sivil toplum örgütü ve dernek temsilcilerine teþekkür ederek, halkýn içinde bulunduðu sýkýntýlý günleri aþarak yaþam sevincinin artmasýna yardýmcý olmak istediklerini ÜSTEL: "ÇEVRE BÝLÝNCÝNÝN ARTIRILMASI ÖNEMLÝ" Rehberler, Üstel'e sorunlarýný aktardý Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Ünal Üstel, Çevre Yasasý'nda yapýlacak bir takým deðiþikliklerle çevreyi kirletenlere karþý cezai yaptýrým uygulamasý baþlatacaklarýný bildirdi. Üstel, bu kapsamda konuyu Meclis'in gündemine taþýyacaklarýný da söyledi. Kýbrýs Türk Rehberler Birliði'nin (KIT - REB) meslekiçi eðitim programý kapsamýnda düzenlediði toplantýlar devam ediyor. Bu kapsamda önceki gün Vuni Palace Otel'de, Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Ünal Üstel ile biraraya gelen rehberler, turizmde yaþanan olumlu geliþmeler yanýnda sorunlarý aktardý. KITREB Baþkaný Hasan Karlýtaþ'ýn konuþmasýnýn ardýndan soru cevap þeklinde devam eden toplantýda, KITREB üyeleri söz alarak, Bakan Üstel'e kokartsýz þekilde yapýlan rehberlik uygulamalarý yanýnda alýnan rehberlik temel ücretlerinin düþüklüðü ve turizmde yaþanan sorunlara yönelik çözüm önerilerini aktardý. Ülkeye gelen turistlerin en çok çevre kirliliði ile hizmet kalitesinden þikayetçi olduðunu kaydeden rehberler, Bakan Üstel'den çevre bilincinin arttýrýlmasýyla kalifiye eleman yetiþtirilmesine yönelik adým atmasýný istedi. Turizm Tanýtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Derviþ Gezer, Turizm Planlama Dairesi Müdürü Turgut Muslu ve birlik üyesi rehberlerin katýldýðý toplantýda, Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Ünal Üstel ile KITREB Baþkaný Hasan Karlýtaþ bir konuþma yaptý. söyledi. Ersoy, sadece yurtdýþýndan gelen ekiplerle deðil ayný zamanda ülkenin kendi deðerlerine de sahip çýkarak, KKTC'de kültür ve sanatýn ileriye doðru adým atmasýný saðlamak istediklerini ifade etti. PÝYALE Göçmenköy - Taþkýnköy Kültür Derneði Baþkaný Salim Piyale, amaçlarýnýn; Göçmenköy ve Taþkýnköy'de yaþayan gençlerin kötü alýþkanlýklardan uzak tutulup, spora ve kültüre olan ilgiyi artýrmak olduðunu kaydetti. Piyale, festivalde Türkiye'den gelen 2 halk danslarý ekibinin 3 gün boyunca çeþitli gösteriler sunacaðýný, festivalde ayrýca minikler futbol, darts ve penaltý yarýþmalarýyla sokak hentbolu ÜSTEL Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Ünal Üstel yaptýðý konuþmada, toplantýya, turizmin en önemli ayaðýný oluþturan rehberlerin mesleki sorunlarý yanýnda sektörle ilgili görüþlerini almak için geldiðini belirterek, bakanlýðýn; uzun yýllar geliþme kaydetmeyen sektörde istikrar yaratma, turizmi çeþitlendirme ve 12 aya yaymaya çalýþtýðýný kaydetti. Bu yýl turizmde ciddi bir hareketlilik yaþandýðýný ifade eden Üstel, farklý destinasyonlardan turist akýþýnýn da saðlandýðý 2011 yýlýnýn ülke turizmi için bir anlamda sýnav yýlý olacaðýný söyledi. Hükümet, bakanlýk ve sektör temsilcileriyle birlikte turizmi çok daha iyi noktalara getirebileceklerini belirten Üstel, sektörün önünün açýlmasýyla rehberlerin yaþadýðý birçok sorunun da ortadan kalkacaðýný vurguladý.bakanlýðýn, sektörün karþýlaþtýðý sorunlar içerisindeki en ciddi sorunun çevre kirliliði olduðunun idraki içinde olduðunu, bu yönde bilinci arttýrmaya yönelik kampanya ve seminerler düzenlemekte olduðunu ifade eden Ünal Üstel, bu konuda toplumun her kesimine büyük sorumluluk düþtüðünü kaydetti. Çevre konusunun bu yýl ilkokullardan baþlayarak zorunlu müfredata alýnacaðýný, Çevre Yasasý'nda yapýlacak bir takým deðiþikliklerle çevreyi kirletenlere karþý cezai yaptýrým uygulamasý baþlatacaklarýný belirten Bakan Üstel, bu kapsamda konuyu Meclis'in gündemine organizasyonlarýnýn yer alacaðýný bildirdi. Piyale, organizasyonda emeði geçen sponsorlar EVSU, KKTurkcell ve Cyprus Life Hospital'a da teþekkür etti. ÜSTÜN Otantik Kültür ve Sanat Derneði Baþkaný Hüseyin Üstün de, LTB'ye ve festivale katký koyan sivi toplum örgütlerine etkinliklere taraf olup katkýda bulunduklarý için teþekkür etti. Üstün, bu akþam saat 18.30'daki LTB Orkestrasý eþliðindeki kortej yürüyüþünün ardýndan Göçmenköy Parký'nda, 9 Eylül Cuma günü Dr. Fazýl Küçük Parký'nda ve 10 Eylül Cumartesi Günü Metropol Yolu'nda yer alacak gösterilerin saat 20.00'de baþlayacaðýný bildirdi. taþýyacaklarýný söyledi. Bakanlýðýn, Gazimaðusa'daki kumsallarýn düzenli olarak temizlenmesi, Ercan Havalimaný bölgesi ile Girne'deki kanalizasyon ve atýksu sorununun giderilmesine yönelik çalýþmalarý da bulunduðunu belirten Bakan Üstel, ülke genelindeki ana arterlerde temizlik ve aðaçlandýrma kampanyalarý da düzenleyeceklerini kaydetti. Ören yerlerinin temizlenmesi ile ilgili kalemi 2012 bütçesine koymaya gayret ettiklerini ve bu yöndeki çalýþmalarýn tamamlanmasýyla ören yerlerinin temizlenmesi ile ilgili ihaleye çýkýlacaðýný dile getiren Üstel, KKTC'nin Azerbaycan ve Ýran'da daha iyi tanýtýmý için de kollarý sývadýklarýný belirtti. KARLITAÞ KITREB Baþkaný Hasan Karlýtaþ ise yaptýðý konuþmada, KITREB'in tarihçesi ve faaliyetleri hakkýnda bilgi vererek, birlik üyesi rehberlerin; turizmin 12 aya yayýlamamasý, turizm çeþitliliði, kokartsýz rehberlik uygulamalarý ve rehberlik taban ücreti konularýnda sýkýntýlar yaþadýðýný söyledi. Ülkeye gelen turistlerin dile getirdiði en önemli sorunlarýn, çevre kirliliði, bazý tarihi yerlerdeki altyapý yetersizlikleri ve hizmet kalitesindeki eksiklikler olduðunu belirten Karlýtaþ, turizmde ciddi bir hareketlilik yaþanan 2011 yýlýnýn ülke için bir sýnav yýlý olduðunu kaydetti. HRÝSTOFYAS'A KÜFÜR ÝDDÝASIYLA 4 KÝÞÝYE CEZAÝ KOVUÞTURMA Fileleftheros gazetesi, 4 kiþi aleyhinde, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'a küfür ettikleri veya küfür etme giriþiminde bulunduklarý gerekçesiyle cezai kovuþturma baþlatýldýðýný bildirdi. Haberde, Baþkanlýk korumalarýnýn polise, bu kiþilerin Hristofyas'a küfür ettiklerine yönelik ifade vermeleri üzerine, bu þahýslarýn aleyhlerinde dava okunarak serbest býrakýldýklarý kaydedildi. DÝLLÝRGA BÖLGESÝ "YENÝ BÝR SAYFA AÇTI" Yeþilýrmak sýnýr kapýsýnýn açýlmasýyla Dillirga bölgesinde "yeni bir sayfa" açýldýðý, sýnýr kapýsýnýn kapalý olduðu zamana kýyasla þu anda bölgede büyük bir hareketlilik yaþanmakta olduðu belirtildi. Simerini gazetesi, Yeþilýrmak sýnýr kapýsýndan yapýlan geçiþler hakkýna bazý verilere yer verdi. Gazeteye göre üç yaz ayý (Haziran, Temmuz, Aðustos) boyunca Yeþilýrmak sýnýr kapýsýndan 50 bin kiþi ve 20 bin araç geçiþ yaptý. Haberde, sadece Aðustos ayýnda Yeþilýrmak sýnýr kapýsýndan 18 bin 500 kiþi ve 7 bin 500 araç geçtiði de aktarýldý. GÝRNE'DEKÝ KAYIP KAZILARI YOÐUNLAÞTI Otonom Kayýp Þahýslar Komitesi (DEA)'nin, Girne bölgesindeki kazýlarýný yoðunlaþtýrdýðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi "Kayýplar Ýçin Maraton... G.S. Praksandros'a Park Ýnþasý Nedeniyle Kayýp Tespiti Ýçin Yoðun Çaba" baþlýklý haberine göre DEA ekiplerinin, bölgedeki kayýp tespit çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdýðýný yazdý. Gazete, söz konusu bölgede, 1974 Barýþ Harekatý'nda hayatýný kaybedenlerin kemiklerinin bulunduðuna inanýldýðýný ve bölgede yapýlan kazýlarda, bugüne kadar 39 kiþinin kemiklerine ulaþýldýðýný kaydetti ve bir görgü tanýðýna dayandýðýný iddia ettiði bilgi verdi. Gazete, edindiði bilgilere dayanarak, bölgedeki yolun altýnda gömülü kemikler bulunduðunu kaydederken, bölgenin þimdi inþaat atýklarýnýn döküldüðü bir yer haline geldiðini ve bölgenin topraklarla örtüldüðünü de iddia etti. KATAR'DAN GÜNEY'E BEÞ YILDIZLI OTEL YATIRIMI Katar'ýn Güney Kýbrýs'a beþ yýldýzlý otel inþa etmeyi planladýðý, otelin inþa edilmesine iliþkin teknik inceleme ve çalýþmalarýn baþladýðý bildirildi. Politis gazetesi, Katar'ýn söz konusu otelinin, Larnaka-Dikelya yolu yakýnýnda Pile Ormaný bölgesindeki 15 bin metrekarelik alanda olacaðýný belirtti. Gazete, ikinci bir lüks otelin de Larnaka Belediyesi tarafýndan kentin merkezinde bulunan bir araziye inþa edilmesinin planlandýðýný duyurdu. ENFLASYON ORANI Güney Kýbrýs'taki enflasyon oranýnýn 2011 Aðustos ayýnda yüzde 2,7 olduðu açýklandý. Alithia gazetesi, yapýlan açýklamaya göre, enflasyon oraný Temmuz 2011'de yüzde 3,5 ve Aðustos 2010'da yüzde 3,4 iken, bu yýl Aðustos ayýnda yüzde 2,7'ye düþtü.

19 8 Eylül 2011 Perþembe 19 Yaþanmýþ Öyküler Fakin komunists (Bodamya köyünden anýlar) 63 çatýþmalarý baþlamýþtý. Köyü civar köylerden ve dýþtan gelecek müdahale ve saldýrýlara karþý korunmak amacýyla, Liza'nýn karþýsýndaki kahvehanede bir toplantý yapýldý. Toplantýya Saffet, köyün papazý, Türk muhtar Hüseyin ve Rum muhtar Kika katýldý. Köy ileri gelenlerinin katýldýðý bu toplantýda, köyün birlikte korunmasý için bir karar alýndý. Karar uyarýnca her iki toplum fertlerinden iki kiþinin katýlýmý ile dörder kiþilik gruplar oluþturulacak ve geceleri köyün giriþ-çýkýþ yollarýnda bekçilik yapacaklardý. Gruplar oluþturuldu. Dali, Lûrucina, Ay- Sozomeno ve Piroyi köylerine giden yollarda, köye giriþ noktalarýnda nöbet tutmaya baþladýk. Dali yolunda, bir akþam üzeri Fuat ve Ahmet Zebedo ile Hristo Gaþkuli ve Kiriako (Savu'nun oðlu) görevde idik. Rum okulundan biraz yukarýda, Usta'nýn bahçesinin yanýnda duruyorduk. Dali'den köye doðru bir ciple Ýngiliz devriye askerleri geliyordu. Elimizde fener vardý. Açtýk feneri. Cip durdu. Ýçinden iki silâhlý Ýngiliz askeri fýrladý. Silâhlarýný üzerimize çevirdiler. Ellerimizi yukarýya kaldýrdýk. Ýngilizce bilmezdik. Ne yaptýðýmýzý izah edemedik. Üzerimizi yokladýlar. Kimliklerimize baktýlar. Türk-Rum beraber olduðumuzu görünce: "Fakin komunists" dediler ve çekip gittiler. Türk-Rum karýþýk olduðumuz AETOS kulübünden ayrýldýk. Köyde ayrý bir Türk kulübü kurduk. Osmancýk'ýn evini kulüp yaptýk. Saffet yolladý beni ve Mülayým'ý: "Gidin alýn dolaplarý AETOS'tan ve buraya getirin. Dolaplar benimdir". Gittik Lugaidi'ye. AETOS'un mesulü o idi. Anahtarlarý o tutardý. Aldýk dolaplarý ve bizim kulübe götürdük. Ben (F...) kulübün büfesini çalýþtýrýrdým. AETOS'tan çekilmemize raðmen, ben ve Erdoðan gizlice gider ve takýmda oynardýk. Önceden anlaþýr, yola çýkar ve bizi yoldan alýrlardý. Anastasi bize "yola çýkýn, sizi alacaðýz" dedi. Gittik, Dali'de oynadýk. Dali Türkleri bizi jurnal etti. Köye Gutsoveli geldi Lûrucina'dan, Mehmet Berber'le birlikte. Teþkilat (TMT) sorumlularý idiler. Ben Saffet'inan Kulüpte oturuyorduk. Kulübün arkasýna çektiler beni. Dövmek istediler. Tehdit ettiler. "Rumlarýn takýmýnda oynáma" dediler. Ben: "O gün bizim maçýmýz yoktu. Oyuncularý eksikti. Teklif ettiler, gittim oynadým" dedim. Bu tehdit ve uyarý üzerine AETOS'ta bir daha oynamadým. Erdoðan kulüpte yoktu. Onu aramadan gittiler. Köyün ismini deðiþtirme emri geldi teþkilattan. Kulüpte kahveci ben olduðum için bana: "Bu akþam toplantý çaðýr. Köyün ismini deðiþtirin" dediler. Yýl 58 veya 59 idi. Toplantý yapýldý. Toplantýya tam kaç kiþi geldi hatýrlamam. 20 de olabilir, 30 da olabilir. Köyün adý için üç öneri yapýldý. Ýsmail "Derelik köy" olsun dedi. Hasaniko "Fidanlýk" adýný önerdi. Ben de Dereli köy dedim. Dereliköy onaylandý. Teþkilatýn emri üzerine Bodamya'ya biz artýk Dereliköy demeye baþladýk. Bir Baþka Açýdan Ýbrahim AZÝZ Teþkilat köye 1958'de geldi. Denktaþ, yanlýþým yoksa 1959'da kulübü ziyaret etti. Kahveci bendim ya. "Lucky dream" sigara istedi. "Satmayýk" dedim. "Players" istedi. Onu da satmazdýk. "Harman" dedi, "bana Harman ver". "Harman da satmayýk. Kulüpte sigara satmak yasaktýr" dedim. "Harman sat" dedi bana. Maksadýný o saat anladým. Yabancý sigara satýp satmadýðýmýzý yoklamak için oynadý bu oyunu. Ýçtiði gaveyi ben yaptým. Gavesi, sade miydi þekerli miydi, hatýrlamam. Hâlbuki biz kulüpte sigara satýlmasýna karþý idik. AETOS'ta da sigara satýlmazdý. Gençliðin kötü alýþkanlýklar edinmemesine özen gösteren Saffet abimiz, sigarayý ve kâðýt oynanmasýný kulüplere sokmazdý. Biz de buna her zaman saygýlý idik. Her iki kulüpte de tavla ve pinpon yarýþmalarý yapardýk. Pek iyi hatýrlamýyorum. 60 antlaþmalarýnýn imzalanmasýndan sonra idi. Denktaþ köye geldiðinde kendisini karþýlamaya Rumlar da katýldý. Köyün papazý ve Rum muhtarý Yunan bayraðý ile gelmiþlerdi. Bizim kulübe geldiler, Denktaþ'a hoþ geldin dediler. 60 antlaþmalarýný destekleyerek, Denktaþ'ý tebrik ettiler. Denktaþ heyecanlanmýþ olsa: "Ben" dedi, "bu köyün Türk ve Rumlarý gibi, bütün Kýbrýs'ta böyle yaþamalarýný isterim". Öyle dedi, hep tersini yaptý, yaptýrdý. Bizi kavga ettirdi. Köylüm F... anlattý. EROÐLU ÝLE HRÝSTOFYAS YENÝDEN GÖRÜÞÜYOR Derviþ Eroðlu ve Dimitris Hristofyas, yoðunlaþtýrýlmýþ müzakereler çerçevesinde bugün yeniden biraraya gelecek. Ara bölgede saat 10.00'da baþlayacak görüþmede liderlerin "Mülkiyet" baþlýðýný ele almasý bekleniyor. Liderlerin dün yaptýklarý görüþmede taraflar "Mülkiyet"le ilgili son önerilerini karþýlýklý olarak birbirlerine sunmuþlardý. Derviþ Eroðlu, önceki günkü görüþme sonrasýnda yaptýðý açýklamada, taraflarýn "Mülkiyet" konusundaki son önerilerini birbirine sunduðunu ve bunlarý deðerlendirerek bugünkü toplantýda sonuçlandýrmaya çalýþacaklarýný söylemiþti. ESBA YÖNETÝM KURULU KKTC'DE TOPLANACAK Kýbrýs Türk Ticaret Odasý'nýn da üyesi bulunduðu ve yönetim kurulunda görev aldýðý ESBA (European Small Business Aliance- Avrupa Küçük Ýþletmeler Ýttifaký), 2011 yýlýnýn 3'ncü Yönetim Kurulu toplantýsýný KKTC'de yapacak. ESBA Yönetim Kurulu'nun, Cuma günü yapacaðý toplantýsý öncesinde, bugün saat 09.30'da KTTO, bu kuruluþun baþkan ve yöneticilerini Kýbrýs Türk iþ dünyasýna daha yakýndan tanýtmak amacýyla Kýbrýs Türk Ticaret Odasý Konferans Salonu'nda toplantý yapacak. Toplantýda, ülkenin Avrupa Birliði çerçevesindeki siyasi pozisyonu ve ekonomik yapýsýnýn yanýnda, giriþimcilik ve finansa eriþim konularýnda da paneller düzenlenecek. TALAT'A GÖRE HRÝSTOFYAS'IN CESARETÝ "DELÝ CESARETÝ" Mehmet Ali Talat, Rum Yönetimi'nin Kýbrýs açýklarýnda petrol ve doðalgaz arayýþýna giriþmesi konusunda Dimitris Hristofyas'ý "deli cesareti göstermekle" eleþtirdi. Talat, önceki akþam Ada TV'de yayýnlanan bir programa konuk oldu. Talat'ýn ofisinden yapýlan açýklamaya göre, programda iç ve dýþ konularla ilgili görüþlerini açýklayan Talat, özellikle müzakerelerin durumu üzerinde durdu. Türkiye'ye bilgi akýþýnýn yanlý ve eksik olduðu görüþünü ifade eden Talat, egemenlik konusunda da yanlýþlýklar yapýldýðýný kaydetti. Kýbrýs sorununun çözümünde alternatif görüþ olmadýðýný, Türk tarafýnýn çözümde rol üstlenmesi gerektiðini belirten Talat, nüfus sayýmýnýn gereksiz olduðu yönündeki görüþlerini yineledi. GÖÇ ERÝME SÜRECÝ Adadaki göçle ilgili bir soru üzerine Talat, insanlarýn umutlarýný yitirmesi ve geleceðe güvenle bakmamasý ayný zamanda Rumlarýn AB üyesi olmasý ve Kýbrýslý Türklerin Kýbrýs Cumhuriyeti kimliði alýp Avrupa'da dolaþým hakký kazanmalarý ile birlikte göçün yeniden arttýðýna iþaret etti. Talat, bunun üzüntü verici olduðunu çünkü Kýbrýs Türk halkýnýn erime sürecine girdiðini kaydetti. MÜZAKERELER Müzakere sürecini nasýl bulduðuna dair bir soru üzerine Talat ne Türk tarafýnýn ne Rum tarafýnýn çözüm çabasý içinde olduðunu belirterek "al birini çal öbürüne" durumu yaþandýðýný söyledi. Talat, Hristofyas ve partisinin kuruluþundan beri çözüm istediðini ancak çözüme Kýbrýslý Türkler kadar heyecanla sarýlmadýklarýný ifade etti. "ÇÖZÜM BEYTAMBAL GÝBÝ ORTADA KALIYOR" Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun ise çözüm istemediðinin bilindiðini bu nedenle de öncü bir rol oynayamadýðýný belirten Talat, "O zaman çözüm meselesi beytambal gibi ortada kalýyor" dedi. Bazýlarýnýn baþka alternatif olduðunu söylediklerini dikkate getiren Talat bunun ne olduðunu sorarak bu alternatifin açýkça belirtilmesini istedi. Masada KKTC Baþkanýnýn ve ekibinin oturduðunu ve Türkiye'ye bilgi akýþýnýn da bu çerçevede olduðunu söyleyen Talat, "Türkiye'ye Rumlar þunu istemez, bunu istemez diye sürekli olumsuz raporlar gönderirseniz onlar da bundan etkilenir ve süreç de ilerleyemez. Þu anda bilgi akýþý yanlýþ, eksik ve çarpýtýlmýþ. Benim býraktýðým yerden devam ediyorlarmýþ; ama býraktýðým yerden býraktýðým gibi devam etmiyorlar ki" diye konuþtu. Bundan sonraki sürecin toplumu nereye götüreceði konusundaki bir soru üzerine Talat, bu sürecin bir yere götürmeyeceðini belirtti, çözüm için birçok tarih verildiðini ve iþlerin bu süreçte sarpa sarabileceðini vurguladý. Talat, "Kýbrýs Cumhuriyeti"nin sekretaryasýný yürüteceði bir dönemde AB'nin Türkiye ile iliþkilerinin kaçýnýlmaz olarak donacaðýný söyledi. O nedenle Kýbrýs sorununun çok daha önemli hale geldiðini belirten Talat, Haziran'a kadar bir çözüm olmazsa karþýlýklý hakaretlerin, böbürlenmelerin sonucunda çözüm perspektifinin ciddi darbe alacaðýna dikkat çekti. "Peki ne olacak?" diyen Talat, Kýbrýs'ta nüfus yapýsýnýn deðiþtiðini ve hazým kapasitesinin çok üstüne çýkýldýðýný belirterek, bunun sosyal patlamalara neden olacaðýný belirtti. Bu yüzden çözümün kaçýnýlmaz olduðunu belirten Talat, Türk tarafýnýn çok ciddi bir þekilde çözüme odaklanmasý ve Hristofyas'ý zorlamasý gerektiðini kaydetti. "TEK EGEMENLÝÐÝ KABUL ETTÝM, ÇOK ELEÞTÝRÝLDÝM" Müzakereler ve egemenlik konusunda bir soru üzerine kendi dönemlerinde büyük ilerlemeler olduðunu belirten Talat, þunlarý anlattý: "Bakýn ben tek egemenliði kabul ettim. Çok eleþtirildim. Çapraz oyu da kabul ettim. Bunda da eleþtirildim. Bunu kabul ettim ama bir paket içinde kabul ettim. Tek egemenliði kabul etmemden sonra seçim kampanyasýnda da Talat'ýn verdiði egemenliði geri alacaðýz söylemleri nasýl tekamül etti. Önce Genel Sekretere bir mektup yazdýlar ve Talat'ýn kaldýðý yerden devam edeceðiz dediler. Tamam, güzel. Ondan sonra ne yapýldý? Türk tarafý bir öneri yaptý. Dedi ki, federal anayasanýn kýsýtlamadýðý ölçüler içinde kurucu devletler egemendirler. Rumlar feveran etti. Çünkü onlar ayrý egemenlik lafýný duyamazlar. Ama yapýlan öneri bizim önerimizden daha geri. Biz masada tek egemenliði kabul ettik ama buna karþýlýk da bu tek egemenlik iki toplumdan eþit olarak kaynaklanýr dedik. Bu demektir ki, iki toplum eþittir ve egemenliðin iki eþit unsuru iki toplumdur, sadece biri bugünkü gibi egemenliði temsil edemez dedik. Halbuki anayasanýn engellemediði ölçüde kurucu devletler egemendirler demek aslýnda egemen deðildirler demektir. Yani anayasa onlarý egemenlikte kýsýtlar demektir. Ve dediler ki biz Talat'ýn verdiði bir tavizi geri aldýk. Anayasa kýsýtlýyorsa egemen deðildir demektir. Bu egemenlikteki payýmýzý daha aþaðýlara çeken bir öneridir." DOÐRU SÝYASET Kýbrýs sorununda uluslararasý toplumla uyumlu bir çizgi sürdürülürse Türk tarafýnýn ve Türkiye'nin bundan yararlanabileceðini söyleyen Talat, Türkiye ile birlikte böyle siyaset yürüttüklerini kaydetti. Türkiye'ye Annan Planý döneminde ve sonrasýnda büyük yatýrýmlarýn yapýldýðýna dikkat çeken Talat, yine kendi dönemlerinde AÝHM'de dava kazanýldýðýný hatýrlattý. Bunlarýn doðru politikalar çerçevesinde olduðunu söyleyen Talat, Derviþ Eroðlu ve UBP'nin Taþýnmaz Mal Yasasýný anayasa mahkemesine götürdüklerini, çünkü onlarýn "vatan topraklarýnýn satýlacaðý" iddialarý olduðunu hatýrlattý. Talat, son derece kritik süreçler yaþandýðýný ve saðlýklý politikalara ihtiyaç olduðunu kaydetti ve Eroðlu'nun bu süreci laf ola sürdürdüðüne dikkat çekti. ERDOÐAN'IN SÖZLERÝ Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn Güzelyurt ve Maraþ'ýn verilmeyeceðine dair sözleri üzerine Talat bu sözlerin Türkiye'ye davet edilen KKTC basýn mensuplarýna karþý söylendiðini hatýrlatarak, kendisi olsa böyle konuþmayacaðýný çünkü þu anda toprak konuþulmadýðýný belirtti. Rum tarafý ile topraðýn ve haritanýn en son görüþüleceði konusunda anlaþma olduðunu söyleyen 2. Cumhurbaþkaný, dolayýsýyla bunun söylenmesinin doðru olmadýðýný kaydetti. KIBRIS CUMHURÝYETÝ Bir soru üzerine "1974'te Nikos Sampson tarafýndan yapýlan darbeden hemen sonra Makarios adaya dönmezden önce onun yokluðunda sorun, bir anlaþma ile bitirilseydi çok iyi olurdu" diyen Talat, Makarios'un geri döndüðünü ve gerçek olmayan bir görüntü yaratýlarak, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin restore edildiði imajýnýn doðduðunu belirtti. Halbuki Kýbrýs Cumhuriyeti'nin 74'ten önce de - antlaþmalar çerçevesinde- olmadýðýný fakat uluslararasý toplum tarafýndan kabul edildiðini belirten Talat, Türkiye Baþbakaný Erdoðan'ýn da 'Kýbrýs Cumhuriyeti yoktur' derken, altýnda bunun yattýðýný söyledi. PETROL ARAYIÞI Petrol arayýþlarý konusunda bir sürü yanlýþ bulunduðunu ve buna Eroðlu ve ekibinin yaptýklarýnýn da dahil olduðunu belirten Talat, biz eðer Kýbrýs'ý birleþtirmede anlaþmýþsak bütün doðal kaynaklardaki arayýþlarýn eþit söz hakkýyla yapýlmasý gerektiðini söyledi. Talat daha sonra Rum tarafýný kastederek "Alelacele ben bu devleti gasp etmiþken egemenlik hakkýný kullanarak kazý yapacaðým, bu ürünlere sahip çýkacaðým deme hakkýný kendinde bulmaman lazým. Böyle samimiyet olmaz. Bu Rum tarafýnýn samimiyetsizliðidir" dedi. Talat, özellikle çözüm vizyonu olanlarýn Rum tarafýnýn tek taraflý petrol aramasýna karþý çýkmasý gerektiðini, bunlarýn stratejik konular olduðunu, birçok ülkenin bu uðurda savaþlara girip çýktýðýný hatýrlatarak, Kýbrýs Rum tarafýnýn bu konuda durdurulmasý gerektiðini belirtti. Petrol arayýþlarý konusunda Talat Hristofyas'ýn Papadopulos'dan da ileri gittiðini ve Türkiye'ye meydan okuma cesareti bulduðunu belirterek "Akýllý adam iþi deðildir bu" dedi. Bunun ciddi bir konu olduðunu ve abileri, aðababalarý vasýtasý ile Türkiye'yi döveceðini zannetmemesi gerektiðini kaydetti. Talat Hristofyas'ý "deli cesareti" göstermekle eleþtirdi. GEÇÝTKALE HELLÝM FESTÝVALÝ BAÞLIYOR Dördüncü Geleneksel Geçitkale Hellim Festivali, cuma günü baþlayacak. Geçitkale Belediyesi'nin Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý'nýn sponsorluðunda organize ettiði festivalin programýnda bu yýl, yarýþmalardan konserlere bir çok etkinlik yer alýyor. Geçitkale Belediye Baþkaný Kývanç Buhara, Hellim Festivali ile ilgili Kýbrýs Türk Belediyeler Birliði binasýnda basýn toplantýsý düzenledi. Buhara, basýn toplantýsýnda, hellimin Kýbrýs Türk kültürünün bir parçasý olduðunu dünyaya anlatmak amacýyla bu festivalin düzenlendiðini kaydetti. Geleneksel olarak çok eskiye dayanan Geçitkale Festivali'nin daha sonra iþlevi deðiþtirilerek Hellim Festivali'ne dönüþtürüldüðünü anlatan Buhara, Güney Kýbrýs'ýn hellimin patentini Avrupa Birliði'nde kendisine mal etmek istediðini, hellimin Kýbrýs Türk kültürüne ait olduðunu kanýtlamanýn önemli olduðunu vurguladý. "Hellim bize aittir, bizim kültürümüzdür" diyen Buhara, hellimin yalnýzca Rumlara ait olmadýðýný vurguladý. Buhara, hellim üreticilerini festivale katýlmaya çaðýrarak, festival programýnda hellimin tanýtýlmasýnýn yaný sýra, birçok eðlenceli faaliyetler olduðunu söyledi. Buhara, festivalin ileride uluslararasý bir boyuta dönüþtürme hedefinde olduklarýný da ekledi. Basýn toplantýsýnda hazýr bulunan ve bu yýlki festivalde sahne alacak olan þarkýcý Angel ile festivalin sunuculuðunu üstlenen Seniha Kanatlý da, herkesi festivale katýlmaya davet etti. 11 Eylül'e kadar devam edecek 4. Geçitkale Hellim Festivali'nde çeþitli konserler, defileler, güzellik yarýþmasý ve ödüllü yarýþmalar yer alacak. MÜLKÝYET KONUSU GÖRÜÞÜLDÜ Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun Özel Temsilcisi Kudret Özersay, Birleþmiþ Milletler'in mülkiyet uzmanlarýyla bugün çalýþma yemeðinde bir araya geldi. Çalýþma yemeðinde, "mülkiyet" konusu ele alýndý. Türk tarafýndan da mülkiyetle ilgili uzmanlarýn katýldýðý toplantýnýn, yarýnki liderler toplantýsý için bir hazýrlýk olduðu belirtildi. Bu arada Rum basýn haberlerine göre, BM'nin mülkiyet uzmanlarý, Rum tarafýnýn mülkiyet uzmanlarýyla da görüþtü.

20

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER. Eski KTHY çalýþanlarý ile CAS çalýþanlarý ve balýkçýlar dün hep birlikte eylem yaptýlar. Balýkçýlar da ayaklandýðýna göre hükümetin iþi zor... Balýðýn baþtan koktuðunu kim bilir ki onlarýn bildiði kadar?

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı