ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Talat'a göre, Eroðlu çözüm istemiyormuþ ve bunun için de öncü bir rol oynamýyormuþ. Talat, "O zaman çözüm meselesi beytambal gibi ortada kalýyor" dedi. Beytambalýn ne olduðunu anladýnýz deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý AH LEONÝDAS AH... l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... BÝR KAHVE ÝÇÝMÝ SOHBET... Ali Osman HALK PARTÝZAN ÝSTÝYOR Erdoðan Baybars GELECEÐÝN ACI MEYVELERÝ Elvan Levent KRÝMÝNAL BÜLTEN GÝBÝ GAZETELER Mehmet Levent BÖL, BÖL, BÖL; VUR KIR YAK, BÖL!.. Yalçýn Okut Özelleþtirilmek istenen Elektrik Kurumu böyle batýrýlýyor iþte... Cratos un borcundan 2 trilyon SILINIYOR Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu na 4 trilyon TL borcu bulunan Girne deki Cratos Premium Oteli nin yaklaþýk 2 trilyonluk dilimi siliniyor... Borcun silinmesiyle ilgili düzenleme yapýldý, imzaya kaldý... Hükümet, Kýb-Tek ve El-Sen den açýklama bekleniyor... n Türkiye den getirdiði sanatçýlara bir gecede milyarlar ödeyen Cratos elektrik faturalarýný ödemiyor... Cratos bayramda 4 sanatçýya toplam 515 bin (milyar) ödedi. n Ajda Pekkan a, Serdar Ortaç a, Kenan Doðulu ya 150 þer bin, Candan Erçetin e ise 65 bin TL ödendi... n Özelleþtirme Yasa Tasarýsý dün Bakanlar Kurulu tarafýndan meclise sevkedildi. El-Sen gelecek hafta süresiz greve hazýrlanýyor... n 3. sayfada Afrika dan Mektup ta Kolonileþtirmede bir adým daha n Türkiye Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü KKTC de 10 yýllýk süreyle proje müdürlüðü ve buna baðlý 8 adet baþmühendislik kuracak... n Olaya ilk tepki KTAMS tan geldi. Ahmet Kaptan, Türkiye Hükümeti nin KKTC kurumlarýnda kendi teþkilatlarýný kurma kararý ülke yönetimine sürülmüþ kara bir leke dedi... n 6 ve 7. sayfalarda TAVÞANA KAÇ TAZIYA TUT... Niyazi Ökten MEMLEKET ELDEN GÝDERKEN... Dolgun Dalgýçoðlu l 6. sayfada HEP YABANCI OLMAK l 7. sayfada Gülsade Soykök l 8. sayfada Fakin komunists (Bodamya köyünden anýlar) Ýbrahim Aziz l 19. sayfada KTOEÖS AÇIKLADI Devlet okullarýný özelleþtirilmek için düðmeye basýldý n 14. sayfada

2 BUGÜN VE YARIN YAÐMUR BEKLENÝYOR Alçak basýnç sisteminin etkisi altýnda kalacak bölgede, bugün ve yarýn yer yer hafif saðanak bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nin 8-14 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, önümüzdeki günlerde kýsmi bir serinleme ve bununla birlikte nemli havanýn etkili olmasý bekleniyor. Buna göre bugün ve yarýn yer yer hafif yaðmurlu, diðer günler ise genellikle açýk ve az bulutlu olacak. Hava sýcaklýðý ise iç kesimlerde 37, sahillerde 33 dereceye kadar çýkacak. MAÐUSA'DA UYUÞTURUCU Gazimaðusa'da bir süpermarketin park yerinde O.G'nin (E-26) üzerinde yapýlan aramada, üç gram aðýrlýðýnda bonzai türü uyuþturucu bulundu. Polis bültenine göre, adý edilen ve meselede ilgisi görülen H.K(E-31) tutuklanarak, uyuþturucu olduðu düþünülen maddelere el kondu. HASPOLAT'TA ELEKTRÝK HIRSIZLIÐI Haspolat Aðýllar bölgesinde yaklaþýk 9 bin 500 TL deðerinde elektrik akýmý çaldýðý tespit edilen bir kiþi tutuklandý. Polis basýn bülteninde tutuklanan kiþi Þ.B (E-56) olarak açýklanýrken, olayýn ilgili evde önceki sabah saat sýralarýnda yapýlan kontrolde ortaya çýktýðý kaydedildi Olay hakkýndaki polis soruþturmasýnýn devam ettiði de belirtildi. TELEFON BORÇLARI Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Ýrfan P. Özakalýn, 30 Haziran'a kadar olan telefon borçlarýnýn en geç 19 Eylül'e kadar kapatýlmasý gerektiðini duyurdu. Özakalýn yazýlý açýklamasýnda, 19 Eylül itibariyle hesaplarýný kapatmayan ve açýk hesabý bulunan abonelerin telefon irtibatlarýnýn bilgisayar aracýlýðýyla kesileceðini, ayrýca Eylül 2010 itibariyle daireye 6 aylýk fatura dönemi borcu olan abonelerin hatlarýnýn iptal edilerek aboneliklerinin sonlandýrýlacaðýný kaydetti. Özakalýn, eline fatura ulaþmayan abonelerin 163 sesli yanýt servisinden telefon borçlarýný öðrenebileceðini anýmsattý. PATATES BEDELLERÝ ÖDENÝYOR Toprak Ürünleri Kurumu, 2011 ilkbahar ürünü Spunta cinsi patateslerin ürün bedellerinin bugünden itibaren ödenmeye baþlayacaðýný duyurdu. TÜK'ten yapýlan yazýlý açýklamada, "haziran ayý içerisinde ilkbahar ürünü Spunta cinsi patates teslim eden patates üreticilerinin ürün bedelleri bugünden itibaren ödenmeye baþlayacaktýr" denildi. Þener LEVENT Açý Sevgili dostum Leonidas Bafidis'in aramýzdan göçüp gittiðini büyük bir üzüntüyle öðrendim. Geçtiðimiz Pazar günü ölmüþ... Dali'de topraða verilmiþ... Ortak Türk ve Rum dostlarýmýzla paylaþmak istedim üzüntümü öðrenir öðrenmez... -Leonidas'ý kaybettik, dedim... Þaþýrýp kaldýlar... -Kaybettik ha, dediler... Ne yazýk hiçbirinin haberi olmamýþ onlarýn da... Ne tuhaf ve de ne acý... Yakýn bir dostumuz ölür, topraða verilir de haberimiz bile olmaz bundan... Gazetemize en son geliþinde hastalýðý ilerlemiþ durumdaydý... Oysa yakýn bir geçmiþte bizimle meyhaneye gidebilecek kadar iyi hissediyordu kendini... Unutamayacaðým bir öðle vaktiydi... Kavazoðlu ile ilgili hatýralarýný anlatmýþtý bize masada... Hayatýndan bazý kýrýntýlarý... Çok canlý, çok sevecen ve çok babacan bir adamdý... AH LEONÝDAS AH... Ýbrahim Aziz'le de çok yakýn dosttular... Ama iþte, ölümünden ve cenazesinden onun bile haberi olmamýþtý. Daha ortaokul ve lise sýralarýndayken ayný sahalarda top oynamýþlardý. Leonidas Dali'nin 'Adonis' takýmýnda... Ýbrahim ise Bodamya'da... AETOS takýmýnda... Ýki rakip takýmýn oyuncularýydýlar, ancak sýký dosttular yine de... Bodamya takýmý karýþýktý... Yarýsý Rum, yarýsý Türk... Solcularýn takýmý 'Adonis'te de Kýbrýslýtürk vardý, ama tek-tük... O gün meyhane dönüþünde ortak dostumuz olan Vanezos'u da aradýk telefonla... Kavazoðlu ile ilgili anýlarýný kitaplaþtýrmýþtý Vanezos... Ama o da hastaydý... Ziyaretine gideceðim dedim... Ama gidemedim hala... Çiziktirdi Dali'de doðdu, Dali'de büyüdü, Dali'de gömüldü Leonidas... Derviþ Kavazoðlu da Dali'de gömülü... Leonidas Rum mezarlýðýnda... Kavazoðlu Türk mezarlýðýnda... Keþke bu dünyadaki duvarlarý bir de taþýmasak öbür dünyaya... Ah Vanezos... Kaybettik iþte Leonidas'ý da... Kýbrýs'ýn en güzel, en yürekli insanlarýndan birini daha kaybettik... Yarý ömrü bölünmemiþ bir Kýbrýs'ý özlemekle geçti onun da... Bilirim... Dayanýlacak, çekilecek bir aðrý deðil bizimkisi... Ama insan yüreði bu... Nelere nelere katlanmaz ki... Düþün Vanezos... Þu avuç içi kadar kalbimize gömdüðümüz acýlarý düþün... Kavazoðlu'nu hatýrla... Leonidas'ý unutma... Artsýn direncin... Ýnsan bir gece vakti kendisiyle baþbaþa kalýr bazan... Bir aþaðý, bir yukarý volta atar odada... Balkona çýkar... Yýldýzlara bakar... Bir koltuða oturur... Yitirdiði sevdiklerini düþünürken, kendi ölümü de geçer aklýndan... Bu didiþmeyi, bu kavgayý çok anlamsýz bulur... Bazý kimselerle dargýn olduðuna üzülür, herkesle kardeþ olamadý diye kahrolur... Yazýk, sevgili Leonidas'ý daha uzun tanýma fýrsatý bulamadým... Ancak kapýlar açýldýktan sonra tanýdým. Ve tanýdýðýma da çok memnunum... Bugüne dek tanýdýðým solcular arasýnda en saðlam duranlardandý. Dünyadaki deðiþikliklere göre yalpalamadý. Döndürmedi rüzgar onu havada yapraða... O kattý rüzgarý önüne... Doðru bildiklerinden hiç þaþmadý ve ilk gençlik ideallerine hep baðlý kaldý... Enosis politikalarýna da karþý oldu hep... Hiçbir zaman benimsemedi bu politikayý... Kavazoðlu'nun da karþý olduðuna tanýktý. Ayhan Hikmet'le Ahmet Gürkan öldürüldüðü zaman Kavazoðlu'nun nasýl kahrolduðunu anlatmýþtý bize... O kadar üzülmüþ ki, kalbinden hançerleseler bir damla kaný akmazmýþ... Dali'de doðdu, Dali'de büyüdü, Dali'de gömüldü Leonidas... Derviþ Kavazoðlu da Dali'de gömülü... Leonidas Rum mezarlýðýnda... Kavazoðlu Türk mezarlýðýnda... Keþke bu dünyadaki duvarlarý bir de taþýmasak öbür dünyaya...

3 AFRÝKA dan mektup... CRATOS 5 YILDIZLI, KKTC TEK YILDIZLI!.. 'Cratos' ne demek bilir misiniz? Bilmeyenler için yazalým... Devlet demek... Latince bir söz... Eski Yunandan kalma... Kýbrýslýrumlar 'Cratos' derler hala... Bize de 'Psefto cratos' derler... 'Sahte devlet' yani... Devletimiz sahte olabilir... Ama Girne'deki 'Cratos'umuz gerçek... KKTC tek yýldýzlýysa, Cratos 5 yýldýzlý... En çok ne zaman söz edildi hakkýnda hatýrlar mýsýnýz? O yangýn sýrasýnda... Hani gazetecilerimiz de olayý görüntülemeye ve bilgi toplamaya koþmuþlar ve okkalý bir dayak yemiþlerdi otel korumalarýndan... O sýralarda herkes baðýrýp çaðýrmýþ, olayý protesto etmiþ ve poliste bu iþin takipçisi olacaðýný söylemiþti... Lafta kaldý hepsi de... Rüzgar gibi geçti... Bir yaz yaðmuru gibi ya da... Dayak unutuldu... Yeyenin yanýna kaldý... Çok geçmeden tüm gazetelerimiz otel ile barýþtý... Verilen sayfa sayfa reklamlar iþe yaradý... Yine "Cratos'ta muhteþem geceler" baþlýklarý doldurdu sayfalarý... En acýklý halidir bu basýnýmýzýn... Maþallah halkýmýz da pek umursamýyor bunlarý... Eðer umursasaydý, en azýndan o sýkýþtýrýrdý grasocularý... Serdar Ortaç gibi Ahmet Kaya'nýn sürgününe ve sonra da gurbette ölümüne sebep olan bir sanatçýyý göklere çýkaranlarý affetmezdi hiç deðilse... Cratos'un ne kadar elektrik borcu olduðunu yazmýþtýk daha önceki sayýlarýmýzda da... Eski parayla 4 trilyon TL... Bakýn neler oluyor þimdi... 4 trilyonluk borcun yaklaþýk 2 trilyonu siliniyor þimdi Kýb- Tek'te!.. Hesap yeniden düzenlendi ve imzaya kaldý... Özelleþtirilmek istenen Elektrik Kurumu böyle batýrýlýyor iþte... Ne kýyak bu kýyak... Ýnþaat malzemesi Türkiye'den... Ýþçi Türkiye'den... Mefruþat Türkiye'den... Ýstihdam Türkiye'den... Bizden de 10 yýllýk vergi muafiyeti... Elektrik baðýþý... Ve arazi de cabasý... Bunlara gözünü kapayanlarýmýz da 'muhteþem geceler' diye yazar durur her Allahýn günü gazetelerde... Ne sandýnýz ya, burada bittik tükendiysek böyle tükendik iþte... Türkiye'den getirdiði sanatçýlara bir geceliðine dünyanýn parasýný ödeyen bir otel Cratos... Yalnýz bu bayramda 4 sanatçýya toplam 515 bin TL ödemiþ... Ajda Pekkan'a, Serdar Ortaç'a, Kenan Doðulu'ya 150'þer bin, Candan Erçetin'e ise 65 bin TL... Bu kadar bonkör olan bir otel elektrik faturasýný parasý yok diye ödemiyor ancak... Baðýþ istiyor!.. Neye benzer bu halimiz bilir misiniz? Yolunan kaza! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TDP Anayasa Mahkemesi'ne baþvurdu n TDP, POLÝS ÖRGÜTÜ KURULUÞ GÖREV VE YETKÝLERÝ YASASI'NDAKÝ 23 MADDEYLE ÝLGÝLÝ ANAYASA MAHKEMESÝ'NDE DAVA AÇTI n ÇAKICI: "POLÝS MEMURLARINI KÖLE GÝBÝ KULLANMAYA VE HAKLARINI GASP ETMEYE KÝMSENÝN HAKKI YOKTUR" Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Polis Örgütü Kuruluþ Görev ve Yetkileri Yasasý'nda yer alan 23. maddenin Anayasa'ya aykýrý olduðunu savunarak, konuyla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne dava dosyaladý. TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, dava dosyasýný mukayyide verdikten sonra Mahkemeler avlusunda yaptýðý açýklamada, yasanýn 23. maddesinin Anayasa'ya aykýrý olduðunu savunarak, bu davayý dosyalamalarýnýn nedenlerini açýkladý. Polis örgütünü yakýndan takip ettiklerini ve söz konusu yasa altýnda polisin sivile baðlanmasý amacýyla mecliste öneride bulunduklarýný kaydeden Çakýcý, bunun UBP hükümeti tarafýndan reddedildiðini söyledi. Çakýcý, bu yasayý incelerken komitede yasayý ayrýntýlarýyla eleþtirdiklerini ve UBP milletvekillerine anlatmaya çalýþtýklarýný, yasada teçhizat ve lojman iadesi dahil bir çok konuda insan haklarýna aykýrý maddeler bulunduðunu ve bir çok "haksýzlýklar" içerdiðini öne sürdü. Çakýcý, genel müdürün yasalara aykýrý þekilde özel hak ve yetkilerle donatýldýðýný iddia ederek, polislerin dernek kurmasýna bile engel olan, polisin sendika kurmasýna anayasaya aykýrý þekilde karþý duran bu anlayýþa karþý olduklarýný, Anayasa Mahkemesi'ne baþvurarak ülkedeki hak ve adaletin yerini bulmasýný saðlamak için buraya geldiklerini söyledi. Poliste çalýþan insanlarýn sendika kurma, grev yapma haklarý olmamasý nedeniyle onlarýn haklarýný kimsenin gasp edemeyeceðini belirten Çakýcý, "Polis memurlarýný köle gibi kullanmaya, köle gibi muamele etmeye ve haklarýný gasp etmeye kimsenin hakký yoktur. Polis örgütü gözbebeðimizdir. Kimsenin babasýnýn malý deðildir. Orada insanlarýn haklarýnýn korunmasý, polis memurlarýnýn ezilmeden, haklarýyla ülkede yaþayabilmesi için bu antidemokratik, faþist, ýrkçý ve polis memurlarýný köle yapan yasaya itirazýmýzý Anayasa Mahkemesi'ne verdik" dedi. Polisin sivile baðlanmasýný hep savunduklarýný ve bu konuda yasa önerisi veren tek parti olduklarýný söyleyen Çakýcý, polise de gerekli denetimlerin olmasý, sivil denetimin olmasý gerektiðine inanan bir parti olduklarýný, bu denetimi yapmaya ve polis örgütündeki büyük ve sessiz çoðunluðun haklarýný korumaya devam edeceklerini söyledi. Çakýcý, Barýþ Mamalý'yý bu konuda avukat olarak görevlendirdiklerini de söyledi. MAMALI Mamalý ise konuþmasýnda, Polis Yasasý'nda yapýlan bazý deðiþikliklerin Anayasa'ya aykýrý olduðunu savunarak, bu amaçla bir yargý süreci baþlattýklarýný kaydetti. Mamalý, dünyada özellikle Afrika'da katý ve otoriter sistemlerden kaynaklanan bir deðiþim süreci baþladýðýný, baskýcý düzenleri deðiþtirmek için insanlarýn canlarýný ortaya koyduklarýný belirtti. KKTC'de ise insan haklarý için köklü deðiþimlerin olmamasýnýn üzücü olduðunu belirten Mamalý, ilerici kesimlere düþenin baskýcý ve hatta oligarþik yönetime yol açacak sistemi deðiþtirmek için mücadele vermek olduðunu, bugün yapýlanýn da bunun parçasýný oluþturduðunu söyledi. Mamalý, yasada yapýlan ve Anayasa'ya aykýrý olduðunu savunduðu deðiþikliklerden örnekler vererek, geçmiþ düzenlemede bir polis mensubunu meslekten tart edebilmek için bir yargýlama sürecinden geçildiðini, yeni yapýlan deðiþikliklerle ise polis memurlarýnýn yargýlanmadan tart edilebileceklerini söyledi. Mamalý, Polis Hizmetleri Komisyonu'nun, sadece saðlýk gerekçesiyle bile bir polis memurunu meslekten atabileceðini öne sürdü. Mamalý, Polis Yasasý'ndaki deðiþikliðin çaðýn gerisinde olduðunu öne sürdü. Mamalý, Yüksek Ýdare Mahkemesi'nin terfilerle ilgili bir çok iptal kararlarý bulunduðunu anýmsatarak, hükümetin söz konusu yasada yaptýðý düzenlemelerle, mahkemenin "keyfi ve hukuk dýþýdýr" dediði hususlarý yasal hale getirdiðini savundu. Mamalý, uluslararasý hukukta ve sözleþmelerde terfilerin "liyakata ve kýdeme" göre yapýlmasýnýn vurgulandýðýný, ancak burada yapýlan düzenlemelerle keyfiliðe dayalý bir sistemin kurulmaya çalýþýldýðýný söyledi. Polisin derneði bulunduðunu ancak derneðin ses vermesi nedeniyle üye polislerin disiplin yargýlamalarýndan geçtiklerini ve polisten atýlmakla karþý karþýya kaldýklarýný söyleyen Mamalý, poliste baskýcý bir sistemin söz konusu olduðunu iddia etti. Mamalý, angarya çalýþtýrýlan polislerin bulunduðunu da öne sürdü ve iktidarýn bunlarý düzeltmesi gerekirken, haklarý daha da geriye götüren, mevcut durumlarýný keyfi uygulamalar altýna sokan bir düzen getirdiðini ekledi. DEVRAN'A OTOPSÝ "ASILMA SONUCU BOÐULMA" Ozanköy'deki evlerinde oyun oynarken asýlan 7 yaþýndaki erkek çocuk Devran Ser'e otopsi yapýldý ve "asýlma sonucu boðulmadan" öldüðü belirlendi. Polis bültenine göre, olayla ilgili soruþturma da sürüyor. 7 yaþýndaki Devran, bahçedeki aðacýn altýnda oyun oynarken, üzerine çýktýðý metal kutunun devrilerek aðacýn dalýna baðlanmýþ çamaþýr ipinin boynuna dolanmasý sonucu asýlarak hayatýný kaybetmiþti. ex istence Elvan Levent GELECEÐÝN ACI MEYVELERÝ Vakit gece yarýsýný geçince, kulak zarýyla birlikte önüne çýkan her türlü varlýðý da þiddetle tehdit ederek geçen son sürat araçlarýn gürültülerinden geriye kalan huzursuzluk, yeni aðaran günün üzerine çöküyordu. Týpký bir lanet gibi. Gazeteleri bir korku filminin düðmesine basar gibi alýyordum elime sonra. Ve artýk burasýnýn da herhangi bir yer olduðunu düþünüyordum eskisinden farklý olarak. Çocukluk günlerine ihanet etmesinler diye, yaz gecelerinde halâ kapýlarýný pencerelerini açýk býrakarak uyumakta direnenlerin, bütün bu manzaranýn neresinde durduklarýný da merak ediyordum kuþkusuz. Manzara pek de iç açýcý deðildi çünkü neresinden baksanýz. Týpký gazetemizin önceki günkü manþet fotoðrafýna benziyordu. Darmadaðýnýk bir odaya... Bir okul odasýydý o fotoðraftaki üstelik. Kimin aklýna gelirdi Maðusa'daki Polat Paþa Ýlkokulu'nu o hale getirenlerin birkaç küçük çocuk olabileceði? Selimiye Meydaný'ndaki o küçük çocuklarý hatýrladým sonra. Bir, iki yýl önceydi. Geceydi. Konser vardý meydanda, kalabalýk toplanmýþtý. Sekiz, dokuz yaþlarýndaki erkek çocuklar bisiklet sürüyorlardý, birbirleriyle yarýþýyorlardý. Sonra, yarýþý býrakýp, bisikletleri üzerimize sürmeye koyulmuþlardý. Biz de sekiz, dokuz yaþýndaydýk bir zamanlar. Biz de bisiklet sürer eðlenirdik. Ama o zamanlar kimse bizim üzerimize bisiklet sürmediði gibi, bizim de birinin üzerine bisiklet sürmek aklýmýzýn ucundan geçmemiþti hiç. Ýkaz ettik çocuklarý. Ama biz onlarý ikaz ettikçe onlar bisikletlerinin pedallerini daha da hýzlý çevirdiler. Önce biraz çekildik, sonra biraz daha... Kaçmaya baþladýk sonra. Çocuklar polise þikayet edilir mi? Memleket o kadar suçlu kaynarken, bula bula çocuklarý mý þikayet edecektik yani polise? Bir avuç çocuk iþte, bisikletlerini üzerimize sürüyor ve biz çekilip, kaçýnca da eðleniyorlardý. Kaçmasak, üzerimizden geçerler miydi? Araba olsa, arabayý mý sürerlerdi üzerimize? Bilmiyordum. Tek bildiðim o meydaný ya onlar terkedeceklerdi, ya da biz... Polis ikaz etmiþti sonra çocuklarý... Çocuklar bu iþe çok kýzmýþ olacaklar ki, yanýmýza gelip, bu kez de iþaret parmaklarýný üzerimize doðrultarak tehdit savurmaya baþlamýþlardý. "Bana bak lan!", diye baþlamýþtý içlerinden biri, "Sað çýkamazsýn sen artýk bu meydandan!" Manzara, ayný o okul fotoðrafýndaki gibiydi iþte. Dehþet vericiydi... Ama bütün bu olaylarda suçu çocuklarda aramak, çocukluk günlerine ihanet etmekten de beter bir durum olurdu bana kalýrsa. Çünkü bu çocuklar içinde yaþadýðýmýz düzenin en küçük kurbanlarýydýlar. Ve burada, bu çarpýk toplum yapýsýnda bu düzen devam ettiði sürece 'küçük kurbanlar'ýn sayýsý da artmaya devam edecekti. Sadece suç iþleyen çocuklarýn deðil, kitapsýz deftersiz büyüyen, þiddet gören, taciz edilen çocuklarýn sayýsý da artacaktý. Onlar büyüdüklerinde, etraf daha da kirlenmiþ olacaktý. Þimdi, Kýbrýs sorunu diye diye tükettiðimiz zamandan bize kalan miras buydu iþte. Çocuklarýn saldýrýsýna uðramýþ bir ilkokul. Psikologlarýmýz ne derlerdi bu iþe? Çocuk oyunlarý deðildi bütün bunlar kuþkusuz da, neydi peki o zaman? Geleceðin meyvelerini þimdiden topluyorduk. Ama gözlerimiz sýmsýký yetiþtirdiðimiz meyveler acý çýkmýþtý iþte. Boðazýmýz yanýyordu.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Hayatýnýn baharýnda bile deðildi Devran Koca bir yaþam vardý yolda onu bekleyen Artýk yok yüreðinde o coþku o heyecan Yarým kaldý þarkýsý küçücük yüreðinden Kalay GÝRNE'NÝN DÖNÜLECEK, YAÞANACAK HALÝ MÝ KALDI? Müzakerelerde Girne'yi ve Girne'ye dönüp Türk idaresinde yaþayacak olan Kýbrýslýrumlarýn konuþulduðuna dair haberler çýkýnca, "Müzakereci" Derviþ Eroðlu bunun yalan olduðunu kanýtlamak için akla karayý seçti. Külliyen yalanmýþ, müzakerelerde Girne'nin veya Girne'ye dönecek Rumlarýn konusu bile geçmemiþ. Bu ne telaþ Derviþ bey!! Zaten Girne'nin konuþulacak hali mi kaldý, Girne'nin dönülecek, yaþanacak hali mi kaldý? Daha acýsý ortada Girne diye bir þehir mi kaldý? Girne'ye dönecek olan Rumlarý niye konuþacaksýnýz ki, Girne'den gidecek olanlarý konuþun da görelim Kalaycý Ali OSMAN Periyodik BÝR KAHVE ÝÇÝMÝ SOHBET... Türkiye ile Ýsrail arasýndaki gerginlik nedeniyle çeþitli spekülasyonlar aldý baþýný gidiyor... Herkes bir havada... Türkiye'nin cesaretini övenlerden ve yakýnda dünyanýn hakimi olacaðýný söyleyenlerden tutun da Nostradamus'un kehanetleriyle yorumlar yapanlara kadar... -Haberleri duydun mu? -Bir kulak kabarttým... -Filistinli yetkililer, "Biz, bu bölgede gerçek bir barýþ istemekteyiz. Türkiye'nin takýndýðý tutuma hem güveniyoruz, hem kývanç duyuyoruz. Türkiye'nin takýnmýþ olduðu cesurane tutum, ayný zamanda Filistin halkýna da büyük cesaret vermektedir" diyorlar. - 'One minute' deyip Ýsrail Cumhurbaþkaný'na kýzan Tayyip Erdoðan'ý kahraman ilan etmiþlerdi zaten... Ne oldu? Dün olduðu gibi bugün de alkýþlýyorlar... Türkiye'nin Ýsrail'e yaptýrým uygulamasý mümkün mü sence? -Neden uygulamasýn? 80 milyon Türk halký Yahudi mallarýný almasýn bakayým... -IMF ve Dünya Bankasý da verdiði kredileri talep ederse ne olacak ya?.. -Kimden yanasýn sen? -Ne Ýsrail'den, ne Türkiye'den... Kýbrýs'tan yanayým... -Türkiye þimdi en popüler ülke durumunda... Kýsa zamanda bölgeyi hakimiyeti altýna alacak... Zaten Arap topraklarý bizim deðil miydi? -Siz kimsiniz? -Türkler... -Ben Osmanlýlar dönemini söylediðini sandým. Osmanlý baþka, Türkiye baþka... Türklerin böyle bir iþgal altýnda toprak bulundurduklarýný duymadým 'te Anglo-Amerikan politikalarý adýna Kýbrýs'ýn yarýsýný iþgal ettiler... -Tekmil da belli eden rengini... Sen de biraz suyun akarýna git... -Sen kan akýtýlmasýndan yana mýsýn?.. Seni ve senin çocuklarýný bombalarýn, mermilerin önüne savaþmak için gönderirlerse gene de böyle mi düþüneceksin?.. -Böyle düþünürüm. Bizim damarlarýmýzda Türk kaný vardýr... Herþey vatan için... Akýllý ol, ya deniz yanýnda ol, ya da denizin içinde... -Hoppala... Ne demek þimdi bu?.. -Ya zengin ol, ya da zenginin yanýnda demektir ama ben, ya güçlü ol, ya da güçlünün yanýnda demek istedim. -Ben güçlüyüm... -Külahýma anlat... Nostradamus'un kehanetini söyleyim. 2015'te kuzeyden gelen bir millet Ýsrail devletini yok edecek, diyor. Nostradamus'un kehanetleri hep çýktý... -Maya takvimine göre de 2012'de dünyanýn sonu gelecek... Nasýl iþ bu takvimlerle kehanetlerin uyuþmazlýðý... Yorumla bakalým. -Birþeye de inanman ki... Türkiye büyük bir güçtür þimdi. Herkes ondan korkuyor... -Sana birþey de ben sorayým... -Sor... -Türkiye ile Ýsrail arasýnda gerginlik var... Türkiye Ýran'ýn dostudur, çünkü Müslümandýrlar. Ýran Ýsrail'i tehdit ediyor. Amerika da Ýran'ýn tehditlerine karþý Ýsrail'i koruyor, deðil mi? -Evet... -Çeklere ve Polonya'ya kurulmasýna izin verilemeyen füze kalkanýnýn amacý Ýsrail'i korumaktýr... Ýsraille kavgalý Türkiye neden füze kalkanýnýn kurulmasýna izin vererek Ýsrail'i korumaya aldý? Anlat da açýlalým "asilkan Türk" ÝHBAR HATTI DEVREDE Avcýlar polisle iþbirliðinde KURALLARA AYKIRI DAVRANANLAR YARGIYA SEVKEDÝLDÝ KKTC Avcýlýk Federasyonu'na baðlý Av Korucularý, II. Ýnce Av"ýn ilk üç gününde Polis Teþkilatý ile birlikte yaptýklarý iþbirliði neticesinde toplam 33 dosyayý yargýya sevk etti. KKTC Avcýlýk Federasyonu Basýn Yayýn Propaganda Sorumlusu Ýbrahim Tasmacý'nýn yaptýðý açýklamaya göre, KKTC Avcýlýk Federasyonu Baþkaný Nilhan Tayfunlu'nun baþkanlýðýný yaptýðý bir grup Av Korucusu'ndan oluþan heyet, Polis Genel Müdürü Günay Özan ile Polis Genel Müdürü I. Yardýmcýsý Pervin Gürler ve Polis Genel Müdürü II. Yardýmcýsý Erdal Emanet'i makamýnda ziyaret etti. Ziyaretlerde, yapýlan iþbirliði ve çalýþmalar deðerlendirildi.kktc Avcýlýk Federasyonu Nilhan Tayfunlu, Dikmen ve Ýskele ofislerinde görevlendirilen 20 av korucusunun yalnýzca av günleri deðil diðer günlerde de 24 saat görevleri "Özelleþtirme Yasa Tasarýsý" onaylanarak meclise sevkedildi Bakanlar Kurulu, Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý'nýn hazýrladýðý "Özelleþtirme Yasa Tasarýsý"ný onaylayýp Meclis'e sevk etti. Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný, Bakanlar Kurulu Sözcüsü Nazým Çavuþoðlu, yasa tasarýsýnýn yasallaþmasýyla, iþsiz kalan eski KTHY çalýþanlarýnýn devlette istihdam yolunun açýlacaðýný kaydetti. Kýbrýs müzakerelerinde gelinen son aþama hakkýnda bilgi verilmesi amacýyla Derviþ Eroðlu baþkanlýðýnda sabah baþlayan ve sonrasýnda Baþbakan Ýrsen Küçük baþkanlýðýnda devam eden Bakanlar Kurulu toplantýsý tamamlandý. Toplantý sonrasýnda basýna açýklamada bulunan Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný, Kurul Sözcüsü Nazým Çavuþoðlu, toplantýnýn ilk bölümünde Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun kabineyi, Kýbrýs müzakerelerinde gelinen son aþama hakkýnda bilgilendirdiðini ifade etti. Bakanlar Kurulu'nun da, Eroðlu'nun müzakerelerde ortaya koyduðu performanstan baþýnda, ülke geneli etkin denetimler yapmaya devam edeceklerini söyledi. 140 ÝHBAR HATTI "Ülkede yasadýþý avcýlýk yapanlara göz açtýrmayacaklarýný" kaydeden Tayfunlu, halkýn ve avcýlarýn her türlü yasadýþý avcýlýk konusunda 140 ihbar hattýna bilgi verebileceðini söyledi. Yapýlacak ihbarlarýn gizli tutulup titizlikle takip edileceðini belirten Tayfunlu, üç beþ kiþinin yasa dýþý davranýþlarý dolayýsýyla tüm avcýlýk camiasýnýn cezalandýrýlamayacaðýný ifade etti. Tayfunlu, "Artýk böyle olmayacak. Kendini bilmezler tespit edilip yargýya sevk edilecektir. Yargýdan beklentimiz, yasa tanýmayanlara bir fýrsat daha vermemeleri, yasanýn tanýdýðý en yüksek cezayý verip diðer yasa tanýmayanlara örnek olmasýný saðlamalarýdýr." dedi. oldukça memnun olduðunu vurgulayan Çavuþoðlu, "Bakanlar Kurulu Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun yüzde yüz arkasýndadýr" dedi. ÖZELLEÞTÝRME YASASI Çavuþoðlu, toplantýda, Özelleþtirme Yasa Tasarýsý'nýn da onaylandýðýný bildirdi. Çavuþoðlu, Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan ve bugün Bakanlar Kurulu'na sunulan tasarýnýn, uzun zamandýr eksikliði bulunan bir yasa tasarýsý olduðunu ifade ederek, bu yasanýn uzun zamandýr tartýþýlan Ercan Havalimaný'nýn özelleþtirilmesi için de gerekli olduðuna deðindi. Ülkede daha önce özelleþtirme olmadýðý için yasa eksikliði bulunduðunu ifade eden Çavuþoðlu, Meclis'e sevk edilen yasanýn geçmesi halinde KTHY'de çalýþan ama þu anda iþsiz durumuna düþen tüm çalýþanlarýn devlete istihdamýnýn önünün açýlacaðýný kaydetti. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent KRÝMÝNAL BÜLTEN GÝBÝ GAZETELER Türkiye'nin bir savaþ suçu iþleyerek 1974'te iþgal ettiði Kuzey Kýbrýs'a kendi nüfusunu taþýyýp yerleþtirmesinden sonra, ülkedeki suç oranýnda her geçen yýl gittikçe büyüyen bir suç patlamasý yaþandýðý, herkes tarafýndan teslim edilen bir gerçektir. Bu çarpýcý gerçek, her adli yýlýn açýlýþýnda, yargýnýn tepesindeki makamlar tarafýndan açýkça dile getirilmekte, ülkeye kontrolsuz giriþlerin mutlaka kontrol altýna alýnmasý konusunda uyarýlar yapýlmaktadýr. Ne var ki, bu uyarýlarýn bugüne kadar hiç dikkate alýnmadýðý, suçlarda yaþanan patlamanýn her gün daha büyük bir hýzla artmasýndan anlaþýlmaktadýr. Ne giriþ çýkýþlar kontrol altýna alýnmýþ, ne de suçlarda bir azalma meydana gelmiþtir. Sonunda ülke nüfusu bu kontrolsuz yýðýlma yüzünden 1 milyona dayanmýþ, TC'li nüfus, Kýbrýslýtürklerin sayýsýný neredeyse 10'a katlayarak, onlarý kendi yurdunda azýnlýk durumuna düþürmüþtür. Bugün Kuzey Kýbrýs'ta her alanda yaþanmakta olan A'dan Z'ye kadar tüm sorunlarýn kaynaðý, Türkiye'den sürekli olarak pompalanmak suretiyle þiþirilen bu nüfustur. Bu gerçek, konunun uzmanlarý tarafýndan sürekli olarak dile getirilmesine raðmen, TC Baþbakaný R.T. Erdoðan, karþýsýnda bulduðu her Kýbrýslýtürk kadýnýna, "Size nüfus göndermemizi istemiyorsanýz, her biriniz 4 çocuk doðurun" tavsiyesinde bulunabilmektedir! KKTC'deki suç patlamasý hatýrlatýldýðýnda ise, "Öyleyse bundan sonra size nitelikli insan gönderelim" diyebilmektedir! Sanki yerinden yurdundan ve yaþamýndan memnun ve mutlu olan insanlar buraya gelmek istermiþ gibi! Recep efendi dalgasýný iþte böyle geçiyor bizimle. Kýbrýslýtürk toplumu, yaþamý boyunca görüp bilmediði, yaþamadýðý suçlarla tanýþmaktadýr her gün. Kuzey Kýbrýs'ta yayýnlanan gazeteler, neredeyse birer kriminal bültene döndü. Eskiden 2 sayfaya sýðdýrýlabilen kriminal haberler, þimdilerde 5-6 sayfaya sýðdýrýlamýyor! Trafik kazalarýyla beraber, gazetelerin yarýsý hep bunlarla dolu. Velhasýl insanýn içini karartan bir tablo gibi doðuyor her yeni gün. Düþünün... 8 yaþýnda bir çocuk... Daha hayatýnýn baharýna bile gelmemiþ... Yaþamýn ne olduðunu bile anlayamamýþ daha... Ve bir akþam üzeri... Ozanköy'ün sessiz ve sakin bir köþesinde bir zeytin aðacýnda boynundan asýlý olarak bulunuyor cansýz bedeni! Kimilerine göre, salýncak kurmak isterken boynuna dolanan iple boðulmuþ! Kimilerine göre de intihar etmiþ! Hiçbiri geçerli deðil bana göre. 8 yaþýnda çocuk intiharýn ne olduðunu ne bilsin? Bu yaþta bir çocuðun canýna kýymak isteyebileceðini hiç düþünemiyorum. Salýncak kurmak isterken, ipi nasýl kendi boynuna geçirebileceðini de... Bunun bir cinayet olabileceðini düþünmek ise tüylerimi diken diken ediyor. Polat Paþa Ýlkokulu'nda yaþanan vandalizm sözcüðünün bile anlatmakta yetersiz kaldýðý iðrenç olay, meðer 4'ü kýz, 4'ü erkek 8-14 yaþlarý arasýndaki 8 çocuðun iþiymiþ! Dünkü yazýmda bunu hiç inandýrýcý bulmadýðýmý yazmýþ ve bu düþüncemi hangi noktalara dayandýrdýðýmý da açýklamýþtým. Bu vandallýðýn, 8-14 yaþlarýndaki çocuklarýn ruhundan çýkmýþ olabileceðine da hâlâ inanmýyorum. Bakalým daha neler göreceðiz bu cehennemin aynasýnda. Yarýn ola, hayýr ola bile diyemiyoruz artýk.

5 8 Eylül 2011 Perþembe 5 Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars 40 yýldýr oynanan bu oyunda, en küçük bir rol bile almadan geçip gitmekten, hiç mi piþmanlýk duymuyorsunuz? Dolandýrýcýlýk ve sahtekarlýk suçlarý artmýþ. - Allah Allah... "Türküm, doðruyum, çalýþkaným" andý okullardan kaldýrýldý mý yoksa? + Maðusa limanýndaki vinç kýrýlmýþ. - Bu enkazý kaldýrmaya güç mü dayanýr? + Çin, uydularla yatak odalarýný izliyormuþ. - Anahtar deliðinden bakmak kadar zevki yok ama be!... + Sebze yemek kadýnlarýn kalçalarýný geliþtiriyormuþ. - Bizim Þaziye hep sarma yiyor anlaþýlan! +Ulusal gelir, zeka düzeyi yüksek toplumlarda daha yüksekmiþ. - Ulusal gelirimiz ne kadar düþük olursa olsun, bunun nedenini anlarsýnýz sanýrým! + Kadýna çirkin demek þiddet kapsamýna giriyormuþ. - Ve hem de aðýr bir iþkence... Dünyanýn en eski dinozor tüyüne ait kemikler bulunmuþ. - N'ayýr... N'olamaz... Çünkü o hala yaþýyor. + Hükümet elinden geleni yapýyormuþ... - Hepsi bu kadarcýk mý yani? Bu kadarýný nenem de yapardý! Halk partizan istiyor Günler geçip gidiyor Eylül'e geldik Koca yýl geçti, hala daha taþ üstüne taþ koyabilmiþ deðiliz. Lak laký ile geçiyor günlerimiz. Þimdi en gözde konu istihdamlar. Konuþ konuþabildiðin kadar. Peþpeþe açýklamalar, yorumlar, eleþtiriler yapýlýyor ciddi ciddi. Ýnanýn, bütün samimiyetimle söylüyorum, çok hayret ediyorum bu tartýþmalara. UBP partizanlýk yapýyormuþ UBP münhalsiz adam alýyormuþ E insaf Allah aþkýna birisi söylesin bana.. Partizanlýk yapmayan parti mi var Hangi hükümet geldi de kendi adamlarýný iþe almadý. Hiçbiri Hepsi ayný yoldan geçti ve hala da geçiyor. Ben, bu konudaki son açýklamasý ile UBP Genel Sekreteri Hasipoðlu'nu takdir ettim. Yýllarýn tecrübesi var. Neyin yapýlýp neyin yapýlamayacaðýný Neyin söylenip, neyin saklanacaðýný çok iyi öðrendi. Dün de çýktý þöyle dedi. "Münhalsiz aldýk ve almaya devam edeceðiz." Hep parmaðýnýn arkasýna saklanmamýþ oldu ve hem de çok önemli bir mesaj verdi kitlesine. "Merak etmeyin. Biz bildiðimizi okumaya devam edeceðiz." Bundan daha güzel mesaj mý olur UBP'liye. Niye partili oluyoruz? Çýkarýmýz için! Çoluk çocuðumuza bir iþ saðlamak için. UBP'lisi de ayný, CTP'lisi de. Hasipoðlu dese ki "Sýnava göre adam alacaðýz" bir UBP'li bulur muydu arkasýnda? Yarýn CTP döneminde iþe alýnýp da sözleþmeleri bitenler kapý önüne konacak! Ayýp mý? Ayýptýr. Haksýzlýk mý? Haksýzlýktýr bu yapýlacak olan. Ama bütün UBP, bu operasyonun bir an önce tamamlanmasýný bekliyor. Neden? Kendisine yer açýlsýn diye tabii ki! Hiçbir þey öðrenmedimse þunu çok iyi biliyorum; kim daha çok partizanlýk yapýyorsa o kazanýyor demektir. Çünkü bu halk partizan arýyor. Kendi de yararlanabilsin diye! BÖYLE BÝR ANDI Baybars ÖÐRETMENÝN KAHKAHASI Ve Aren, yeni bir heyecan kattý yaþamýmýza Þimdi okullu oldu... Ana sýnýfýna baþladý. Ýlk gün güzeldi Ne olduðunu pek anlayamadý sanýrým. Ýkinci gün sýkýlýnca, aðlamaya, annesini istemeye baþladý diðer çocuklar gibi. Kapý önünde heyecanlý bir bekleyiþi var ailelerin Aðlayan avluya çýkarýlýyor. Bir ara çitlerin arkasýna gizlene gizlene çocuklarý izledim. Genç öðretmenler de en az çocuklar ve veliler kadar heyecanlý. Bir ara bir öðretmen, diðer öðretmene anlatýrken dinledim: "Bir tane var bende, geldi dedi bana 'arabacýk çalýþmaz' Sen çalýþtýr dedim kendisine. O da 'Gýrr gýrr gýrrrr' yaptý aðzý ile Bayýldým." Ve öðretmen attý kahkahayý.. Diðer öðretmen de O anda duyabileceðim en güzel sesti bu kahkahalar Deðil çocuklara, bana bile güven geldi. Gülen bir öðretmen, çook þeyler katýyor ve katacak demektir bir çocuða. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Bu akþam muhtaç olduðun kudret damarlarýnda mý, eczanede mi?

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3092 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OMUZUNA BASACAK? MUAMELE.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3092 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OMUZUNA BASACAK? MUAMELE. Sulara gömülüp batan KTHY deðil, KKTC'dir aslýnda... Altý uçaðý olan bir havayolu þirketini yönetemeyenler devlet yönetmesini mi bilir? Karada emekleyenler hiç havada mý uçar? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN "Herþeyi Türkiye yapar" diyenler yanlýþ yoldaymýþ Talat'a göre... Yeni ekonomik program bugün imzalanýyor Ankara'da... "Herþeyi Türkiye yapmaz" diyenlere helal olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3520 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3520 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSA... Bakanlar Kurulu Þener Levent'e "tabanca ithal, tasarruf ve taþýma" izni verilmesini onayladý... Umarýz kullanmak gerekmez! Dostlardan gelen dilek ve temenni iþte buydu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3615 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Hiç mi gülmeyecek

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3615 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Hiç mi gülmeyecek Sultan Süleyman ölürken, "Elim tabutun dýþýnda açýk kalsýn, herkes görsün, öbür dünyaya hiçbir þey götürmüyorum iþte ben" demiþ. Sen bunu hala bilmiyor musun kardeþ? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ... 'Sahte belge' olayýný kýsa sürede aydýnlattýðý için Ýrsen Küçük polise teþekkür etti. Biz teþekkür heveslisi falan deðiliz... Ama herþeyden önce 'Afrika'ya teþekkür etmesi gerekmez miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Temmuz 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4589 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 1974 ÖNCESÝ GÝBÝ TÜKETME PLANI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Temmuz 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4589 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 1974 ÖNCESÝ GÝBÝ TÜKETME PLANI... 20 Temmuz'un 40. yýlýnda Ýsrail'in Gazze saldýrýsýný öne çýkaranlar Türkiye'ye þükraný ikiye katladýlar... Filistin'in bir Türkiye'si olsaymýþ bu hale düþmezmiþ! Ya bizim karþýmýzda Rumlar deðil de Ýsrail

Detaylı

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi Cratos açýklama yaptý ve kendini sorumluluktan sýyýrdý. Tüm kabahati otel görevlilerinin üstüne yýktý. Hoþ ya, o tutuklananlara da sorsak, onlar da kimseden talimat almadýklarýný söyleyecek deðiller mi?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR Tam bir Baðýþ akýnýna uðradýk dün... Ve bol bol Baðýþ topladýk! Egemenlik onun, Baðýþ bizim oldu! Düzenlenecek yeni kermeste sergilenecek hepsi de... Besleme çantasý 5 TL... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mart 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4091 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mart 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4091 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Faiz ve mazbata maðdurlarý hareketleniyor. Kazým And Bankalar Birliði'nin basýndaki açýklamasýný görünce "Her Kýbrýslý Türk Spartaküs olmalý" dedi... Demek karþýmýzda Sezar olduðu nihayet anlaþýldý! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tam da seçimlerin arifesinde Halil Ýbrahim Akça'nýn yerine Baðdat Büyükelçisi Derya Kanbay atandý... Derya Bey bilir herhalde... Yanlýþ hesap her zaman Baðdat'a varmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN Basýna belge sýzdýran Ýhtiyat Sandýðý çalýþanlarýna çok öfkelenen Özay Andýç, "Çalýþanlarýn da yedi garnýný" demiþ... Çalýþanlarý hemen korumaya alýn' 'Garýnlar' saðlam kalsýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Hiçbir özel kurum devletin üstünde olamaz mý dediniz? O halde devletin neden YDÜ Hastanesi gibi bir hastanesi yok? Ya devletin Suat Bey'in uçaðý gibi bir uçaðý var mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu

TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu Kýlýçlar çekildi, aslanlar er meydanýna çýktýlar, ama þimdilik ýsýnma turlarý atýyorlar... Ýrsen Küçük dün Ahmet Kaþif'e 'taþralý' yani 'köylü' dedi. Kendisi Paris'te mi doðdu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý Troyka güneyin canýna okuyor. Maaþlar kýrpýlacak, emeklilik budanacak, 13. maaþ kalkacak! Elektrik Kurumu, Telefon Dairesi ve limanlar satýlacak... Bakalým bu yarýþý adada hangi taraf kazanacak... ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ Diþe diþ, göze göz, kana kan, kulaða kulak... Parmaða parmak, ayaða ayak, kola kol... Þeriat derler buna, þeriat... Söyle be Egemen efendi onlara... Limana liman!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

ÝSYAN ETMESÝNLER DE NE YAPSINLAR? ÇALINAN YARINLAR. Yalçýn Okut. Ali Osman

ÝSYAN ETMESÝNLER DE NE YAPSINLAR? ÇALINAN YARINLAR. Yalçýn Okut. Ali Osman Mahkeme kararýndan hemen sonra Ýrsen Küçük kollarý sývadý. Bütçedeki 300 münhali 2. tura kadar dolduracak! Ýstinafla iþi neden uzattýðýný þimdi anladýnýz mý? Yapacak iþi çok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Yaseminlerimizi geri alacaðýz

Yaseminlerimizi geri alacaðýz Temmuz'un adý deliye çýktý. 20 Temmuz 74'te Türk askeri adaya çýktý. 6 Temmuz 1996'da Kutlu Adalý öldürüldü. 7 Temmuz'da biz tutuklandýk. Ve 3 Temmuz 2011'de gazetemiz kurþunlandý. Deli dedilerse boþuna

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN Derviþ Eroðlu üç saatte birçok konuyu görüþmüþ Erdoðan'la. KKTC'nin 'kendine has' ekonomik sorunlarýný enine boyuna tartýþmýþlar. Tak fiþi bitir iþi derler iþte buna! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars Cinayet, intihar ve feribotta ölümle uyandýk. Bu memlekette yaþayanlarýn rasgele yaþadýklarýný anladýnýz mý? Bunlar geminin su üstündeki bacalarý... Bir de su altýný görseniz þaþarsýnýz!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3595 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Ýsfendiyar

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3595 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Ýsfendiyar Nüfus sayýmýnýn sürekli ertelendiðine dair duyumlar alýyormuþ Özkan Yorgancýoðlu. Olabilir Özkan Bey... Yorgan fazla uzun da daraltmaya çalýþýyorlar herhalde biraz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3869 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAPSAMA ALANI DIÞINDA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3869 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAPSAMA ALANI DIÞINDA... Ramazan uðurlu geldi galiba... Hele þükür, daðlarýmýzda þimdilik yangýn yok! Oruç tutanlar da þahittir... Henüz bir yangýn helikopteri almadýðýmýzý Allah da bilir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3216 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3216 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tayyip Erdoðan asimilasyonu bir insanlýk suçu saydýðýna göre, Kýbrýs'ta kendisinin de ayný suçu iþlediðini kabul etmiyor demek... Boþuna havanda su dövmeyin... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010

Detaylı

Býçakladýðý adamdan af diledi

Býçakladýðý adamdan af diledi Ýz Býrakmýþ Kýbrýslý Türkler anýlýyor. En çok iz býrakanlar kim? Karanfilli, Aynalý, Becerikli, Nadide, Altýparmak ve Ahmet Mehmet Dubara deðil mi? Abbas'ýn Þerif var bir de. Unutmayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı