Eðitim A.Þ. Genel Müdürü. Eðitim A.Þ. Genel Müdürü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eðitim A.Þ. Genel Müdürü. Eðitim A.Þ. Genel Müdürü"

Transkript

1 J Janset Yeþilyurt

2

3

4

5 Eðitim A.Þ. Genel Müdürü Eðitim A.Þ. Genel Müdürü

6

7

8

9 Haber Turu 2006 Yaz Okulu Avrupa Kültür Gezisi Üniversitemiz Ýletiþim Fakültesi Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölümü 2006 yaz okulunu gezici olarak gerçekleþtiriyor. Bir ay sürecek olan yolculuk programýnýn temel amacý gidilecek yerler, ülkeler ve bunlarýn sahip olduklarý kültürel kurumlarýn öðrencilerin lisans eðitimlerine ýþýk tutmasý. Farklý kültürlerle tanýþmak, onlarla kaynaþmak, yaz tatilini hem keyifli hem de faydalý bir hale getirmek, gezi boyunca beraber olunacaðýndan öðretim elemanlarýyla diyalogu ilerletmek, okul arkadaþlarýnýn unutulmaz anýlara sahip olmasý bu gezinin saðlayabileceði yararlar arasýnda Bu tür eðitim-kültür gezilerinin Türkiye deki ilk örneði Üniversitemiz tarafýndan gerçekleþtiriliyor. Yaz aylarýnda yapýlacak ve 32 gün sürecek bu yerinde görerek öðrenme amaçlý gezi programý, kredili seçmeli ders kapsamýnda. Gezi programý elverdiðince, gezilen kentlerde tüm önemli müzelere, kültür merkezlerine, tarihsel anýtlara zaman ayrýlacak, opera, konser ve diðer gösteriler izlenebilecek. Bu baðlamda deðiþik ülkelerdeki dünyaca önemli müzeler ve diðer kültür kurumlarý, öðretim elemanlarýnýn rehberliðinde gezilecek; dünya tarihini ve çaðdaþ kültürü belgeleyen eserler incelenecek. 8 Ali Kýrca Bilirkiþi programýnda öðrencilerle buluþtu Üniversite radyomuz 91.6 Radyo Yeditepe ekibinin hazýrlayýp sunduðu Bilirkiþi adlý programýn 21 Nisan tarihindeki konuðu ünlü anchorman Ali Kýrca oldu. Baþar Hatýrnaz ýn koordinatörlüðünde Benan Kepsutlu nun (Siy. Bil. ve Ulus. Ýliþkiler Böl. ve Radyo, TV ve Sinema Böl. Yandal öðrencisi) sunduðu programa Yeditepe Üniversitesi nde ikinci kez konuk olarak katýlan Kýrca, Medya ve Siyaset baþlýklý söyleþisini meslek hayatýnda baþýndan geçen türlü anekdotlarla süsledi. Televizyonu görmeden televizyoncu olduðunu söyleyen Kýrca, kariyerini öyle hesap kitapla deðil, hayallerinin peþinde koþarken oluþturduðunu, çocukken kurduðu hayallerinin peþinden gittiðini söyledi. Bundan on yýl önce yazdýðý ve Cüneyt Özdemir in ýsrarý sonucu bir klibe dönüþtürdüðü Ýskarpin adlý bayram öyküsü ve annesi için yazdýðý Hatýrlýyor musun? adlý mektup Ýnan Kýraç salonunu dolduran izleyicilere duygusal anlar yaþattý. Ali Kýrca konuþmasýný yaparken...

10 Haber Turu Öðrencilerimizin baþarýlarý... Yarýþma ile ilgili ödül töreni 24 Mart 2006 tarihinde Ýstanbul Çobançeþme de Dýþ Ticaret Kompleksinde yapýldý. Ocak ve tost makinesinin fonksiyonlarýný tek bir üründe bir araya getirerek kullanýcýya çok iþlevli bir ürün sunma amacýnda olan bu çok iþlevli araç projesi, kullanýcýlara kontrol ve göstergeleri sade, kullanýmý kolay ve konforlu bir tasarým sunuyor. Panini Piastra isimli çalýþmanýn ýzgara bölümü... Öðrencilerimiz tasarýmlarý ile baþarýdan baþarýya koþuyorlar... Endüstri Ürünleri Tasarýmý Bölümü 4. sýnýf öðrencilerinden Alize Çetintaþ ve Elektrik ve Elektronik Bölümü öðrencilerinden Burak Küre, Ýstanbul Maden ve Metaller Ýhracatçýlar Birliði nin 2006 yýlýnda açmýþ olduðu Endüstriyel Tasarým yarýþmasýnda (ÝMMÝB 2006) öðrenci kategorisinde Elektrik ve Elektronik dalý küçük ev ve mutfak ürünleri kategorisinde Panini Piastra adlý ürün tasarýmýyla birinci oldular. Endüstri Ürünleri Tasarýmý Bölümü 2. sýnýf öðrencilerinden Aytek Jane ise kiþisel giriþimi ile baþlattýðý Aðaçtan Kaðýt Deðil, Kaðýttan Kaðýt Üretimine Katkýda Bulunabilirsiniz adlý projesinde gazete, dergi, kitap, defter gibi kullanýlmýþ kaðýtlarýn ayrý ayrý toplanarak ekonomiye geri kazandýrýlmasýný hedefledi. Pilot fakülte olarak seçilen Güzel Sanatlar Fakültesi içerisinde yer alan ve oluklu mukavvadan imal edilen kaðýt atýk kutusu üzerinde, kullanýlmýþ kaðýtlarýn geri kazandýrýlmasý sonucunda elde edilen enerji kazancý bilgilendirmesi yapýldý. Projeye 2005 Güz Döneminde Rektörlük onayý ile baþlandý. Güzel Sanatlar Fakültesi yýl sonu sergisi Gelenekselleþen Güzel Sanatlar Fakültesi Yýlsonu Sergisi 29 Mayýs 2006 tarihinde Rektörlük binasýnda sergilendi. Güzel Sanatlar Fakültesinin tüm bölümlerindeki öðrencilerin öðrenim yýlý boyunca ürettiði çalýsmalarýn yer aldýðý serginin açýlýþýný Mütevelli Heyeti Baþkanýmýz Bedrettin Dalan yaptý. Sergi 19 Hazirana kadar devam etti. 9 Moda ve Tekstil Tasarýmý Bölümü projelerinden...

11 Haber Turu Graplast Sergisi Sanatçýlar toplu halde... Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarýmý ve Plastik Sanatlar Bölümü Öðretim Üyesi 12 sanatçý, çalýþmalarýyla oluþturduklarý Graplast (Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarýmý ve Plastik Sanatlar Bölümü 10 Öðretim Üyeleri Sergisi) isimli sergiyi, 23 Mart 2006 Perþembe günü Kadýköy Belediyesi caddebostan kültür merkezinde açtýlar. Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baþkanýmýz Bedrettin Dalan ýn açýlýþýný yaptýðý sergiye Kadýköy Belediye Baþkaný Selami Öztürk, Üniversitemizden kalabalýk bir akademisyen ve yönetsel personel katýldý. Sergi 23 Nisan 2006 tarihine kadar açýk kaldý. Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan serginin açýlýþ konuþmasýný yaparken...

12 Haber Turu Gülveli Kaya sergisi Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümünde araþtýrma görevlisi olan genç ressam Gülveli Kaya, 21 Nisan-2 Mayýs 2006 tarihlerinde Ýstanbul Çaðla Cabaoðlu Art Gallery de ve 18 Mayýs -16 Haziran 2006 tarihlerinde de Antalya AHK Çaðla Cabaoðlu Sanat Galerisi nde iki resim sergisi açtý. Sergilerinde aðýrlýklý olarak yaðlýboya ve akrilikboya çalýþmalarýna yer veren sanatçý, zaman zaman tuval üzerine kullandýðý duvar kaðýdý dokusu ile portreyi birleþtirerek nostaljik bir imgeyi günümüze modernize ederek taþýyor. Duvara yansýyan bir fotoðraf karesini andýran resimlerindeki duygu ve ifade o an ý yaþatýyor. Araþ. Görevlisi ressam Kaya, 1993 yýlýndan bu yana yurtiçi ve yurt dýþýnda pek çok resim ve proje sergileri düzenledi Yýlýnda Moldova ve 2005 Yýlýnda U.S.A. Newyork-Pensilvanya da davetli sanatçý olarak atölye çalýþmalarýnda bulundu. Gülveli Kaya... Radyo TV ve Sinema Bölümü öðrencileri yýl sonu sergisi Radyo TV ve Sinema Bölümü öðretim yýlý öðrenci ürünleri sergisi 26 Mayýs - 3 Haziran 2006 tarihleri arasýnda Ýletiþim Fakültesi 6. kat fuayesinde yapýldý. Sergide Radyo, TV ve Sinema Bölümü 2, 3 ve 4. sýnýf öðrenci ürünleri sergilendi. Sergide, Öðr. Gör. Sevil Çörekçi nin yürüttüðü Görsel Dizayn ve Grafik dersinde hazýrlanan film ve tanýtým afiþleri, dergi kapak tasarýmlarý ve jenerikler; Yrd. Doç. Dr. Ayla Kanbur un yürüttüðü Kýsa Film Yapýmý dersi için hazýrlanan kýsa filmler; Yrd. Doç. Dr. Berrin Yanýkkaya nýn yürüttüðü Medya Analizleri dersi için hazýrlanan kolaj, afiþ çalýþmalarý, el ilanlarý, medya derlemeleri sergilendi. Türkiye de Yerel Basýn sergisi Yeditepe Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öðrencileri, Türkiye de Yerel Basýn konulu bir sergi açtý Nisan 2006 tarihleri arasýnda, Ýletiþim Fakültesi giriþ katýnda açýlan sergide, Türkiye nin çeþitli bölgelerindeki il ve ilçelerinde yayýmlanan yerel gazeteler sergilendi. Sergi öncesi, Gazetecilik Bölümü 4. sýnýf öðrencileri, 81 ilin valiliklerine mektup göndererek, il merkezinde ve ilçelerinde yayýmlanan yerel gazete örneklerinin kendilerine gönderilmesini istedi. Toplam 62 ilden sergiye katký saðlandý. Danýþmanlýðýný Doç. Dr. Atilla Girgin in yaptýðý sergide, il ve ilçelerinden gönderilen toplam 227 yerel gazete yer aldý. 11

13 Haber Turu Bahar festivali yapýldý... Yeditepe Üniversitesi Kayýþdaðý Yerleþiminde 1-5 Mayýs 2006 tarihlerinde ÝSTEKKART Koordinatörlüðü tarafýndan gerçekleþtirilen geleneksel bahar festivalimizde her sene olduðu gibi eðlenceli oyunlar, birbirinden heyecanlý yarýþmalar, tiyatro ve folklor gösterileri, sanatçý söyleþileri, stand aktiviteleri, sinema gecesi, dans gösterileri, Üniversitemiz müzik gruplarýnýn performanslarý, Ceza, Sezen Aksu, ve Kenan Doðulu konserleri gerçekleþtirildi. Festivalda Mercedes, Volkswagen, Seat, Harley Davidson, Philip Morris gibi dünyaca ünlü markalarýn stand aktiviteleri de yer aldý. Festival soðuk hava þartlarýna raðmen Ýstanbul FM in hareketli müziðiyle sýcacýk baþladý. Standlar kurulmaya baþladýktan 2 saat içinde dolmaya baþlayan çim alan þiþme animasyonlar, yarýþmalar ve stand aktiviteleriyle iyice hareketlendi. Volkswagen firmasýnýn test sürüþü için getirdiði otomobiller ve ATV Academy nin atv araçlarý güne damgasýný vurdu. Ýkinci gün ünlü dj Geveze nin þovu ve lastik deðiþtirme yarýþmasýyla iyice hareketlenen gençler, Direc-T müzik grubuyla keyifli söyleþilerde bulundular. Akþam saatlerinde Oyun içinde oyun tiyatro gösterisi ve Halk oyunlarý þenliði vardý. Üçüncü güne söyleþiler damgasýný vurdu. Meyra, Metin Arolat, manken Tuðba Özay söyleþisi, Alex in ilginç dans gösterisi vardý. Gece Kadýnlar Savaþý adlý tiyatro gösteri yapýldý. Dördüncü gün, Harun Kolçak la baþlayýp öðrenci kulüplerimizin güzel konserleriyle devam etti. Heyecanla beklenen konser günü 5 Mayýsta ise gerek sanatçýlarýn niteliði, gerekse katýlan öðrenci sayýsý ile Bahar Festivaline damgasýný vurdu. Perküsyon þov un hareketli ritimleriyle baþlayan gece, rap grubu Ceza yla, müziðin divasý Sezen Aksu nun 2 saat süren muhteþem konseri ve Kenan Doðulu nun verdiði ikinci bir konser ile devam etti. Gece, ünlü dj Uður Kirik le son buldu. Akýllarda unutulmaz bir festival kaldý. Konserde öðrenciler... Festival aktivitileri sýrasýnda Sezen Aksu sahnede... Ceza grubu... Kenan Doðulu konser sýnrasýnda...

14 Haber Turu Üniversitemiz Konukevi açýldý Üniversitemizin Konukevi, 26 Aðustos Yerleþiminde açýldý. 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren hizmet vermeye baþlayan konukevinin tek kiþilik 17 oda, iki yataklý 7 oda, çift yataklý 8 oda olmak üzere toplam 28 yatak odasý bulunuyor. Odalarda çalýþma masasý, aynasý, minibar, TV, gardrob, koltuk, telefon, internet, sýcak-soðuk havalandýrma, WC ve duþa kabin gibi 5 yýldýzlý otellerin tüm olanaklarý var. Konukevinden Üniversitemize yurt dýþýndan ve yurt içinden gelen davetliler ile farklý kurumlarda görevli, Üniversitemizde yarý zamanlý ya da ders saat ücretli olarak görevlendirilen öðretim elemanlarý yararlanabiliyor. Konukevinin kafeteryasý... Kariyer Günleri yapýldý Öðretim yýlý Kariyer Günleri, 3-7 Nisan 2006 tarihlerinde Kariyer Destek Merkezi nin düzenlemesi ile yapýldý yýlý Bahar Döneminde kurulan Kariyer Destek Merkezi nin bu yýl 2. sini düzenlediði Kariyer Günleri ne yoðun ilgi vardý. Amacý, vizyonu geniþ, eðitim kalitesi yüksek, güncel ve çaðdaþ bilgilerle donanýmlý, genç, dinamik öðrencilerimizin / mezunlarýmýzýn sevebilecekleri, bilgi ve yeteneklerini kullanabilecekleri iþ olanaklarýný bulmakta yardýmcý olan Kariyer Destek Merkezi, Dýþ Ýliþkilerden Sorumlu Genel Sekreter Yardýmcýsý Leyla Yeþilada tarafýndan yönetiliyor. Kariyer Günleri süresince düzenlenen etkinliklerde Türkiye nin lider þirketlerinden 32 þirket katýldý. Bunlardan 13 þirket stand açtý ve Kariyer Günleri boyunca açýk kaldý. Bu etkinlikte oldukça yoðun emek harcandý: yöneticiler ve akademisyenler yanýnda 43 gönüllü öðrenci çalýþtý. Etkinlik boyunca 3000 tanýtým broþürü daðýtýldý. Odalardan bir görünüm KISA... KISA... 4 Hukuk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu, Türk- Ýngiliz Hukukçular Birliði Onursal Üyesi oldu. 4 Eczacýlýk Fakültesi öðretim üyelerinden Prof. Dr. Erdem Yeþilada ya Türk Eczacýlar Birliði Eczacýlýk Akademisi Bilim ödülü verildi. 4 Ýletiþim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öðrencisi Güven Çelikkaya Aklýmdasýn adlý deneysel film çalýþmasý ile 5-11 Haziran 2006 tarihlerinde Adana da düzenlenen Altýn Koza Film Festivalinde ön elemeleri geçerek gösterilme hakkýný elde etti. 13

15 Haber Turu YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDEN HABERLER Baðdat Caddesi Polikliniði açýldý 14 Açýlýþ sýrasýnda Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan ve Kasým Eren kurdeleyi keserken... Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Baðdat Caddesi Polikliniði, 2500 metrekare içinde toplam 30 muayene odasý ile tüm týbbi hizmet branþlarýnda hizmet veriyor. Poliklinikte ayný zamanda Tomografik görüntüleme sistemleri, USG, Dijital Röntgen, Taþ Kýrma (ESWL), Özelleþmiþ Nöropsikiyatri alaný, geniþ Fizyoterapi alaný, Gastroenteroloji ve Endoskopi birimi, Acil Polikliniði, Laboratuarý, Lazer Dermatoloji Birimi, Ses-Yarýk Damak ve Dudak Hastalýklarý birimi, Aile Hekimliði, Diyet-Beslenme bölümleri de yer alýyor. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Baðdat Caddesi Polikliniði ve Anti Aging Merkezi, 27 Mayýs 2006 da yapýlan bir törenle açýldý. Açýlýþý, Kadýköy Kaymakamý Kasým Eren, Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Serpil ve Poliklinik Baþhekimi Yrd. Doç. Dr. Ýsmail Koçak tarafýndan gerçekleþen Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Baðdat Caddesi Polikliniði, ayný zamanda Baðdat Caddesi nin ilk üniversite hastanesi polikliniði niteliðini de taþýyor. Açýlýþta bir konuþma yapan Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan, Türkiye nin týp dünyasý ile yarýþ halinde olmasý gerektiðine deðindi ve Yeditepe Üniversitesi Hastanesi bu yarýþ içerisinde eðitim ve araþtýrmalarýný sürdürmektedir. Her anlamda oluþturulan bu rekabet, verilen hizmetin kalitesini yükseltmektedir. Bu yüzden vereceðimiz saðlýk hizmetinin kalitesi Amerika daki hastanelerden aþaðý kalýr olmayacaktýr. Hedefimiz Dünyanýn bizi örnek almasýdýr ve bir numara olmaktýr. Eðer bir numara olamasak da iki numarayýz demektir. dedi. Açýlýþ gününde Poliklinik...

16 Haber Turu Sorumluluk sizin kanýnýzda var... Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, 14 Haziran Dünya Kan Baðýþçýlarý Günü nde Sorumluluk Sizin kanýnýzda var adý ile bir kan kampanyasý baþlattý. Bu anlamlý günde, Dünyanýn her yerinde her gün her yaþta insanýn yaþamak için kan transfüzyonuna ihtiyaç duyduðu bir kez daha hatýrlatýyor Dünya Kan Baðýþçýlarý Günü, 14 Haziran 2006 da Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 311 Nolu Anfide T.C. Saðlýk Bakaný Prof. Dr. Recep Akdað, Türk Kýzýlay Derneði Baþkaný Tekin Küçükyalý, Türk Kan Vakfý, Türkiye Kan Merkezi ve Transfüzyon Derneði Baþkaný Prof. Dr. Mahmut Bayýk, Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan ve Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Baþhekimi Prof. Dr. Melih Bulut un katýlýmýyla gerçekleþen etkinlik büyük ilgi gördü. Altýný ýslatan çocuklara alarm tedavisi... Çocuklarda büyük oranda genetik yatkýnlýða baðlý olarak ortaya çýkan gece altýný ýslatmalarda tekrarlama riskleri Alarm Tedavisi yöntemi ile en aza indiriliyor. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmaný Doç. Dr. Selami Sözübir, altýný ýslatan çocuklara uzun yýllar uygulanan ilaç tedavisinin ardýndan, rahatsýzlýðýn tekrarlanma riskinin yüksek olduðunu belirterek, alarm ve ilaç tedavisinin birlikte kullanýlmasýný önerdi. Konu ile ilgili olarak, Ýlaç tedavisi ile % arasýnda iyileþme saðlanmakta, fakat tedavi kesildikten sonra % 90 a varan oranda hastalýðýn tekrarlama riski bulunmaktadýr. Alarm cihazlarý ise çocuk idrar kaçýrmaya baþlar baþlamaz, çocuðu uyandýrarak, mesanesini kontrol etmesine yardýmcý olur. Teknolojideki ilerlemeler sayesinde hem küçük hem de kullanýmý kolay alarm cihazlarý üretildi. Son yýllarda alarm ve ilaç tedavisinin birlikte kullanýlmasý önermekteyiz diyen Doç. Dr. Sözübir, alarm tedavisine de en az üç ay devam etmek gerektiðini ve bu tedavi ile çocuklarda % 85 lere varan iyileþme saðlandýðýný belirtti sayýlý tütün mamullerinin zararlarýnýn önlenmesine dair kanun ve Üniversitemiz Senatosunun aldýðý karar gereði, kapalý alanlarda sigara içilmesi yasaklanmýþtýr. Kapalý alanlarda sigara içildiði tespit edildiði durumlarda sorumlular hakkýnda ilgili kanun gereði idari iþlemler baþlanacak ve Üniversite Disiplin Yönetmeliði uygulanacaktýr. 15

17 Haber Turu Mezunlarýmýzdan haberler... Mezunlarýmýzdan haberler köþemizi, yeni gelen mezun haberlerimizle sürdürüyoruz. Bu sayýmýzda sizlere dört mezunumuzdan haberlerimiz var... Sizler de lütfen YEDÝTEPEHABER e mektup, telefon, faks ya da e-posta gibi yollarla, mezunlarýmýzdan haberler ulaþtýrýn... g Meriç Aktaþ 2003 yýlýnda Sanat Yönetimi Bölümü ve Plastik Sanatlar Bölümü'nden mezun olan Meriç Aktaþ, ayný yýlýn Aralýk ayýndan beri Akatlar Kültür Merkezi'nde bulunan Artdepo Sanat Galerisi'nin yöneticiliðini yapýyor. Akatlar Kültür Merkezi ve ona baðlý olarak açýlan Mustafa Kemal Merkezi' ile ilgili çeþitli kültürel etkinlikler içerisinde bulunan Aktaþ, ayný zamanda Sanat Akmerkez'de gibi birçok organizasyon içerisinde de görev almakta. g Cafer Sarýkaya 2005 yýlýnda Tarih Bölümünden anadal; Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler bölümlerinden ise yandal yaparak mezun olan Cafer Sarýkaya, halen Boðaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalý Sanat ve Mimari Tarihi alanýnda yüksek lisans öðrenimini sürdürmekte ve Yeditepe Üniversitesi, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý bölümünde Araþtýrma Görevlisi olarak çalýþmaktadýr. Sarýkaya, lisans öðrenimi sýrasýnda Artistanbul, ADesign Fair ve UIA 2005 Ýstanbul gibi sanat, tasarým ve mimarlýkla ilgili önemli organizasyonlarda Proje Koordinator Yardýmcýsý olarak çalýþtý ve Üniversitemizde Edebiyat Kulübunu kurdu. g Birce Akgünel Ýstek Bilge Kaan da lise eðitimini tamamlayan ve Yeditepe Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Grafik Tasarýmý Bölümünden eðitim yýlýnda mezun olan Birce Akgünel halen Paþabahçe Tasarým Bölümünde tasarýmcý grafiker olarak çalýþýyor. g Emre Özbilgin Endüstri Ürünleri Tasarýmý Bölümü mezunlarýndan Emre Özbilgin Ýtalya Torino da bulunan Instituto Europeo Designe Tasarým Okulu nda burslu olarak öðrenim görüyor. 16

18 Akademik Faaliyetler Geçen sayýlarýmýzda olduðu gibi, bu sayýmýzda da 15 Mart ve 15 Haziran tarihleri arasýnda çeþitli fakültelerimiz ve bölümleri tarafýndan yapýlan akademik faaliyetleri veriyoruz. Bazý Bölümlerimizin akademik faaliyetleri elimize yeni ulaþtýðýndan geçmiþ aylara ait olmasýna raðmen, önemli gördüðümüz için, onlarý da sizlere aktarýyoruz. ECZACILIK FAKÜLTESÝ u Eczacýlýk Fakültesi öðretim üyelerinden Prof. Dr. Hülya Akgün ve Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi nden stajyer öðrenci Mayram Roya tarafýndan sentezleri yapýlan bir grup yeni bileþik, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü öðretim üyelerinden Prof. Dr. Fikrettin Þahin ve Araþ. Gör. Ömer Faruk Bayrak tarafýndan kanserli hücreler üzerinde denenmiþ ve bileþiklerin sitotoksik etkileri saptanmýþtýr. Konu ile ilgili çalýþmalar devam ediyor. u Öðretim üyelerinden Doç. Dr. Mine Yarým, Yrd. Doç. Dr. Barkýn Berk ve Yrd. Doç. Dr. Meriç Köksal, Nisan 2006 tarihlerinde Gazi Üniversitesi tarafýndan Ankara da düzenlenen Molecular Operating Environment (MOE) kullanýcý grubu seminerlerine katýldýlar. u Öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Philip Martin Clark, Mayýs 2006 tarihleri arasýnda Litvanya, Vilnius ta gerçekleþen ve Avrupa Klinik Eczacýlar Derneði tarafýndan düzenlenen 6 th ESCP Spring Conference toplantýsýna Tüberküloz Hastalarýnda Farmasötik Bakým adlý sözlü bildiriyle katýldý ve ayný toplantýda Astým Yönetiminde Eczacýnýn Rolü ve Diyabet de Farmasötik Bakým konulu çalýþmalarý da düzenledi. FEN-EDEBÝYAT FAKÜLTESÝ ANTROPOLOJÝ BÖLÜMÜ u Antropoloji Bölümü öðretim üyelerinden Doç. Dr. Hande Birkalan - Gedik, Mayýs 2006 tarihlerinde Þanlýurfa da düzenlenen GAP Bölgesi nde Alevi-Bektaþi yerleþmeleri ve Þanlýurfa Kültür Mozayiðinde Kýsas konulu Uluslararasý sempozyumda, Mersin ve Kýsas ta gerçekleþtirdiði alan araþtýrmalarýnýn sonuçlarýný da içeren Aþýk Geleneði, Toplumsal Cinsiyet ve Türler: Kadýn FELSEFE BÖLÜMÜ Her akademik yarýyýlda düzenlenen Felsefe Bölümü Konferanslarý çerçevesinde 2006 Bahar Döneminde þu konferanslar düzenlendi: u University of Turku da (Finlandiya) öðretim üyeliði yapan Dr. Stephen Evans, 1 Mart 2006 tarihinde Homeros Okumasý ; u University of Tübingen de (Almanya) öðretim üyesi olan Dr. Matthias Bormuth, 8 Mart 2006 tarihinde, Between Freedom and Necessity: Karl Jaspers Contribution to Brain Research ; u Bölüm Araþtýrma Görevlisi Cengiz Ýskender Özkan (MSc), 15 Mart 2006 tarihinde, Etik-Antropoloji Ýliþkisi: Bir Örnek ; u Ortadoðu Teknik Üniversitesi öðretim üyesi Doç. Dr. Ayhan Sol, 22 Mart 2006 tarihinde Bilim Topluluðunun Yapýsý ve Bilim Etiði ile Ýlintisi ; u Bilgi Üniversitesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kaan Ökten, 29 Mart 2006 tarihinde Varlýk ve Zaman da Ölüm ; u Bilkent Üniversitesi öðretim üyesi Dr. Zafer Aracagök, 5 Nisan 2006 tarihinde, Gilles Deleuze: Gürültüden Sese ; u Sabancý Üniversitesi öðretim üyesi Prof. Dr. Cihan Saçlýoðlu, 12 Nisan 2006 tarihinde, Felsefenin Kuantum Mekaniksel Temelleri ; u Yeditepe Üniversitesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Özge Ejder, 19 Nisan 2006 tarihinde, 20. Yüzyýlda Dialektik Eleþtirileri ; u Muðla Üniversitesi öðretim üyesi Prof. Dr. Doðan Özlem, 26 Nisan 2006 tarihinde, Tarihselcilik ve Hermeneutik ; u Bölüm öðretim üyesi Doç. Dr. Örsan K. Öymen, 3 Mayýs 2006 tarihide, Nietzsche nin Platon Eleþtirisini Temellendirme Denemesi ; 17 u Dr. Leyla Arzu Keçeci 1 Haziran 2006 Aþýklar ve Aþýklýk Taktikleri adlý bildiriyi sundu. tarihinde "Postmodernlik ve Birlik Sorunu" baþlýklý konferanslarý verdiler.

19 Akademik Faaliyetler 18ÝNGÝLÝZ DÝLÝ VE EDEBÝYATI BÖLÜMÜ u Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Süheyla Artemel, Nisan 2006 tarihleri arasýnda, Boðaziçi Üniversitesinde Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Araþtýrmalarý Derneðinin düzenlediði Studies in English konferansýna Stephanos Stephanides in Worlding Cyprus: Poetry Reading and Talk baþlýklý bildirisini sundu ve prestij konuþmacý olarak yer aldý; u Bölüm öðretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ayþe Nur Demiralp Band ayný konferansta "Shakespeare and The Book of Sir Thomas More Collaboration, Censorship and the Representation of Rebellion in Elizabethan Theatre baþlýklý bir bildiri sundu. u Bölüm öðretim görevlilerinden Arzu Akbatur, ayný konferansta "Rethinking Fidelity Ambigously:"Abusive Fidelity" in M.N.Nejat's Translations of Turkish Poetry" baþlýklý bir bildiri sundu. u Mayýs 2006 tarihleri arasýnda Romanya da Týmýþoara Üniversitesinde düzenlenen Ýngiliz ve Amerikan Çalýþmalarý Konferansý na, Bölüm öðretim görevlilerinden Adriana Raducanu, Outer Journey, Inner Becoming in Jane Eyre and the Autobiography of a Turkish Girl baþlýklý bir bildiri sundu. Ayný konferansa katýlan Bölüm öðretim görevlilerinden Catherine Macmillan ise The Feminine in the Culture of the Ancient Britons baþlýklý bir bildiri sundu. u Bölüm öðretim görevlilerinden Seyhan Özmenek in In Defence of Algiers adlý makalesi Monokl dergisinin Haziran 2006 sayýsýnda yayýnlandý. (Sayý:1, s ). TÜRK DÝLÝ VE EDEBÝYATI BÖLÜMÜ u Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Fatma Erkman, Bölüm öðrencileri Özlem Görür, Ömer Delikgöz, Mayýs 2006 tarihlerinde Maltepe Üniversitesinin düzenlediði 20. Ulusal Dilbilim Kongresi nde Diye sözcüðünün günlük kullanýmdaki yeri adlý bildirilerini sundular. u Bölüm öðretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ayse Melda Üner, ayný konferansta, Peyami Safa'nýn Matmazel Noraliya'nýn Koltuðu adlý romanýnda dil ve kurgu arasýndaki iliþkinin incelenmesi baþlýklý bildirisini sundu. u Bölüm öðretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ali Budak, Dumlupýnar Üniversitesi'nin Mart 2006 tarihinde düzenlediði; "AB Müzakere Süresince Türkiye nin Sosyo-Ekonomik ve Siyasi Yapýsýndaki Deðiþim ve Dönüþümler Sempozyumu"na, Osmanlý Modernleþmesinin Edebiyata Yansýmalarý baþlýklý bildirisiyle; Erciyes Üniversitesi'nin Nisan 2006 tahinde düzenlediði "Türk- Ermeni Ýliþkileri Sempozyumunda da, Ermenilerin XIX. Yüzyýlda Yeni Bir Hayatýn ve Edebiyatýn Oluþum Sürecine katkýlarý baþlýklý bildirilerini sundu. u Yrd. Doç. Dr. Ali Budak'ýn; Münif Paþa nýn Gölgede Kalmýþ Antropolojik Bir Ýlk Eseri : Âdât-ý Ümem baþlýklý makalesi, Türk Dünyasý Celalabad Ýþletme Fakültesi Sosyal Bilimler E-Dergisinde yayýnlandý. (Sayý: 8, Yýl. 2006, ISSN : X) GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESÝ SANAT YÖNETÝMÝ BÖLÜMÜ Bölüm, geçen dönemde olduðu gibi, bu dönemde de Tea&Talk adýný verdiði bir dizi sohbet toplantýlarý düzenledi. Üniversite dýþýndan gelen konuklarla yapýlan toplantýlar þöyle: u Beral Madra, 22 Þubat 2006 tarihinde Müzeler, küratörler, sanatçýlar baþlýklý konuþmasýný yaptý. Konuþmasýnda,Türkiye'deki son dönem çaðdaþ/güncel sanat geliþmeleri, kültür sanayii, küresel sanat geliþmeleri ve yerel ortam baðlamýnda irdelendi. u T. Melih Görgün, 1 Mart 2006 tarihinde Sinop da bir bienal yapmak: SÝNOPALE adlý konuþmasýný yaptý. u RESFEST Ekibi, 15 Mart 2006 tarihinde Ýstanbul un ilk dijital film festivali nasýl organize ediliyor? Sponsorluk faaliyetleri için yapýlanlar. Dünyada RESFEST nasýl oluyor? Her geçen sene daha çok izleyici kazanan RESFEST Ýstanbul un sahne arkasýnda geçenler neler? Konularýný açýkladýlar. u Mehmet Demirtaþ, 29 Mart 2006 tarihinde Ýstanbul da bir sanatçý baþlýklý konuþmasýnda sanatla, sanatçýyla, sanatsal çalýþmalarla uðraþmak, bunlarý yönetmenin özelliklerini anlattý. TÝYATRO BÖLÜMÜ u Bölüm öðretim üylerinden Prof. Dr. Ayþýn Candan, Mayýs 2006 tarihlerinde Tiyatroda Anlatý Biçimleri: Dün, Yarýn, Bugün 21.Yüzyýl Tiyatrosunda Öyküye Geri Dönüþ adý altýnda Fransýz Kültür Merkezinde yabancý konuklarýn katýldýðý bir konferans dizisi düzenledi. HUKUK FAKÜLTESÝ u Dekan Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu, Türk-Ýngiliz Hukukçular Birliði (Turkish-British Legal Society) tarafýndan Lordlar Kamarasý nda düzenlenen toplantýya katýldý. 23 Mart 2006 tarihinde Londra da düzenlenen toplantýda konuþan Prof. Dr. Kabaalioðlu, 1980 yýlýnda alýnan Ortaklýk Konseyi kararlarýnýn uygulamaya sokulabilmesi ile ilgili açýklamalarda bulundu. u Dekan Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen Hukuk Konferanslarý dizisinde Prof. Dr. Uður Alacakaptan ýn baþkanlýk yaptýðý oturumda Hukuk Öðretimi konusunda bir bildiri sundu. u Türkiye Ekonomi Politikalarý Araþtýrma Vakfý tarafýndan TOBB- Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde düzenlenen AB Sürecinde Yerel Akademisyenler Ýþbirliði Projesi toplantýlarýnda Hukuk Fakültesi Dekaný ve TUNAECS Baþkaný Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu, Hangi Avrupa? Nereye? AB nin geleceði konulu oturumu yönetti. u Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu, 3 Mayýs 2006 tarihinde Antalya Barosu ve Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlýðý

20 Akademik Faaliyetler tarafýndan Antalya da düzenlenen Hukuk Öðretim Yöntemleri ve Hukuk Klinikleri konulu çalýþtayýn ilk oturumunda Türkiye de uygulanan Hukuk Eðitiminde Aktif Öðretim Yöntemleri konusunda teblið sundu.. u Dekan ve TUNAECS Baþkaný Prof.Dr. Haluk Kabaalioðlu, Marmara Avrupa Topluluðu Enstitüsü tarafýndan Marmara Üniversitesinde düzenlenen Avrupa Günleri: Die Europaeische Union und die Türkisch- Deutschen Beziehungen konulu Uluslararasý Konferansýn kapanýþ konuþmasýný yaptý. u Dekan Prof.Dr. Haluk Kabaalioðlu, 12 Mayýs 2006 tarihinde Danýþtay Baþkanlýðý tarafýndan 138. Kuruluþ Yýldönümü münasebetiyle Ankara da Danýþtay Genel Kurul Salonu nda düzenlenen Danýþtay ve Ýdari Yargý günü Sempozyu munda Hukuk Eðitiminin Yeniden Yapýlandýrýlmasý konusunda bir teblið sundu. u Avrupa Konseyi Hukuk Ýþleri Dairesi ve Proje Ofisi tarafýndan baþlatýlan Türkiye de Yargýnýn Modernizasyonu ve Ceza Reformu Projesi sorumlusu Hakim-Uzman Jean- Jacques Heintz, 27 ve 28 Mart 2006 Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Fransa da Yargý Sistemi ve Fransa da Hukuk Eðitimi konularýnda iki konferans verdi. ÝKTÝSADÝ VE ÝDARÝ BÝLÝMLER FAKÜLTESÝ ÝÞLETME BÖLÜMÜ (ÝNGÝLÝZCE) u Ýþletme Bölümü öðretim üyelerinden ve Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Atilla Dicle ve Bölüm baþkaný Prof. Dr. Ülkü Dicle, Michigan State University - Ýngilizce Ýþletme Bölümünün iþbirliði ile Haziran 2006 tarihlerinde düzenlenen farklý ülkelerden 52 üniversiteden 180 akademisyenin katýldýðý uluslararasý toplantýnýn koordinatörlüðünü ve yöneticiliðini yaptýlar. u Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Ülkü Dicle, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasý (MESS) tarafýndan 15 Haziran 2006 tarihinde Üniversitemizde düzenlenen AB sürecinde Eðitimde Diyalog adlý uluslararasý toplantýda, AB sürecinde teknik ve mesleki eðitimde diyalog adlý bildirisini sundu. ÝLETÝÞÝM FAKÜLTESÝ RADYO - TV VE SÝNEMA BÖLÜMÜ u Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Aysel Aziz, Nisan 2006 tarihlerinde KKTC Doðu Akdeniz Üniversitesinde Kadýn Araþtýrmalarý Merkezi tarafýndan bu yýl ikincisi düzenlenen Breaking the Glass Ceiling baþlýklý Sempozyumda Onursal Baþkan olarak, ilk açýþ bildirisi (keynote speaker) olarak Research of Women in Turkish Media adlý bildirisini sundu ve bir oturuma baþkanlýk etti. u Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Aysel Aziz, 5-11 Haziran 2006 tarihinde 13. Adana Altýn Koza film festivalinde iletiþim Fakültelerinde Sinema Eðitimi baþlýklý seminere Yeditepe Üniversitesini temsilen konuþmacý olarak katýldý ve ayný zamanda oturum baþkanlýðý yaptý. u Üniversitemizin Radio-TV ve Sinema Bölümü öðretim üyelerinden sinema yazarý Yrd. Doç. Dr. Ayla Kanbur, 25. Uluslararasý Ýstanbul Film Festivali nde, Uluslararasý Film Eleþtirmenleri Birliði (FIPRESCI) jürisinde yer aldý. Ulusal ve uluslararasý yarýþmalarda çeþitli ülkelerden sinema yazarlarýndan oluþan FIPRESCI Jürisi nin diðer üyeleri, yine Türkiye den Fýrat Yücel, Mýsýr dan Ahmet Haussuna, Polonya dan Anita Piotrowska, Finlandiya dan Antti Selkokari, ve Makedonya dan Blagoja Kunovski ydi. Jüri Uluslararasý kategoride Michael Winterbottom un Tristam Shandy: Uyduruk Bir Öykü, ulusal kategoride ise Reha Erdem in Beþ Vakit filmini birinci olarak seçti. MÜHENDÝSLÝK VE MÝMARLIK FAKÜLTESÝ BÝLGÝSAYAR MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMÜ u Bölüm öðretim elemanlarýndan Olcay Sertel, 1 Haziran 2006 tarihinde Mühendislik ve Mimarlýk Fakültesi binasýnda Range Image Registration adlý bir seminer verdi. u Bölümü öðretim elemanlarýndan M. Onur Ergin, 2 Haziran 2006 tarihinde Mühendislik ve Mimarlýk Fakültesi binasýnda Energy Efficient Code Propagation for Cooperating Objects baþlýklý bir seminer verdi. u Iowa State University, Center for Nondestructive Evaluation da görev yapmakta olan Dr. Feyzi Ýnanç, 23 Mayýs 2006 tarihinde Bölümün davetlisi olarak, Ct (Computer Tomography) Based Medical Diagnostic Radiology Dosimetry And Simulations baþlýklý çalýþmasýný sundu. ELEKTRÝK VE ELEKTRONÝK MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMÜ u Prof. Dr. Levent Deðertekin (Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia, USA), 17 Mayýs 2006 tarihinde, Miracle Devices for Medical Ultrasound Imaging and Hearing Aids baþlýklý konferansýný verdi. u Dr. Arie Braunstein, Bölümün davetlisi olarak, 26 Nisan 2006 tarihinde Lightning Protection Systems baþlýklý bir bir bildiri sundu GENETÝK VE BÝYOMÜHENDÝSLÝK BÖLÜMÜ u Bölüm öðretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Gamze Torun Köseoðlu Haziran 2006 tarihlerinde Cell culture applications on bone and cartilage tissue engineering workshop and summer course, adý altýnda Bölüm öðretim elemanlarýndan Prof. Dr. Fikrettin Þahin, Ömer Faruk Bayrak, Ayþe Burcu Ertan, Mehmet Emir Yalvaç ýn katýldýðý, çalýþtay ve yazokulu programýnda koordinator olarak görev yaptý. u Bölüm öðretim üyelerinden Doç. Dr. Iþýl Kurnaz, Nisan 2006 tarihleri arasýnda Zonguldak ta düzenlenen V. Ulusal Sinirbilimleri Kongresine Sinir Hücresi Farklýlaþmasý sýrasýnda ETS domain transkripsiyon faktörlerinin rolü baþlýklý sözlü sunum ile; Nisan 2006 tarihleri arasýnda Pittsburgh da düzenlenen Regenerate 2006 World Congress on Tissue Engineering and Regenerative Medicine kongresine ise Integrated Study on Transcriptional Regulators of Neuronal Differentiation and Survival baþlýklý sözlü sunumu ile katýldý.

2006 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aralýk 05 - Þubat 06 BU SAYIDA. Çýkarken...

2006 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aralýk 05 - Þubat 06 BU SAYIDA. Çýkarken... 22 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Kimya Mühendisliði

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Ocak - Nisan BU SAYIDA. Çýkarken...

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Ocak - Nisan BU SAYIDA. Çýkarken... 19 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Fizik Bölümü Metroloji

Detaylı

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu 17 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ýçimizden Biri Doç. Dr. Özden Uslu / Ceylan Pakkan Sosyal Tesislerimiz (IX) Mediko-Sosyal

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi 21 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Makina Mühendisliði

Detaylı

1 14 16 Atamalar. 17 Yeni Birimlerimiz Eðitim Fakültesi, Prof.Dr.Ömür Akyüz / Haber Merkezi

1 14 16 Atamalar. 17 Yeni Birimlerimiz Eðitim Fakültesi, Prof.Dr.Ömür Akyüz / Haber Merkezi 16 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ýçimizden Biri Doç. Dr. Füsun Akatlý / Deniz Tüysüz Sosyal Tesislerimiz (VIII) ÝSTEK Restoranlarý,

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ BAHAR 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e HÜ Senatosu Yýldýz Kenter ve Burhan Doðançay a Sanatta Onursal Doktora Payesi verdi. Otomotiv Mühendisliði Programý

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik

Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik 2 arýyorum Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik Antalya daki Efendilik Keyifli bir geziydi Antalya'daki. Hoþ kent. Keþfedilmeye açýk pek çok yeri var. Gitmeyenlerin düþünebileceði kadar pahalý

Detaylı

10-15 16-22 23-26. indeks. kolejliler MART2008. Kariyer. Portre Seta Ýnþaat Cengiz Ergüvenç 64

10-15 16-22 23-26. indeks. kolejliler MART2008. Kariyer. Portre Seta Ýnþaat Cengiz Ergüvenç 64 indeks 2 i n d e k s 7 8 Konuk Yazar Özlem Gürses 87 16-22 Aktüalite 23-26 Duyurularýmýz 27-31 Bizim Dünyamýz Saðlýk Geriatri Derneði Baþkaný 38 Prof. Dr. Yeþim Gökçe Kutsal 74 46 Gezi Rehberi Cunda Adasý

Detaylı

EDÝTÖRDEN Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU nun Önsözü 5 KÜLTÜREL Bahar Þenlikleri

EDÝTÖRDEN Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU nun Önsözü 5 KÜLTÜREL Bahar Þenlikleri TEMMUZ2011 BÜLTENÝ Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adýna Derginin Sahibi Prof.Dr. Mustafa GÜDEN Rektör Editör - Genel Yayýn Yönetmeni Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU Rektör Yardýmcýsý Yazý Ýþleri Sorumlusu Prof.Dr.

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

Havayý kirletene ceza

Havayý kirletene ceza Kongo yla iþbirliði * HABERÝ 4 DE Kinþasa Ticaret Odasý Baþkaný Christian Knayiki ve Yardýmcýsý Partick Sunzu Matala, Çorum'da ziyaret ettikleri firmanýn Yönetim Kurulu Baþkaný Þükrü Koldaþ ile birlikte

Detaylı

Almanya nýn yetiþtirdiði en önemli sanayicilerden biri

Almanya nýn yetiþtirdiði en önemli sanayicilerden biri Aþk-ý Memnu Almancaya Çevrildi Nuran Tezcan Almanya nýn yetiþtirdiði en önemli sanayicilerden biri olan Robert Bosch (1861-1942) adýna, temelini onun attýðý firma tarafýndan 1964 te kurulmuþ olan Robert

Detaylı

Oto çetesine þafak baskýný

Oto çetesine þafak baskýný THY Acentesi avuþoðlu Turizm orum Þube Müdürü Halit Ýnaltekin, orum un kültür turizminin geliþmesi için orumlular ýn topyekün seferber olmalarý Halit Ýnaltekin gerektiðini belirterek, tanýtým için ilgili

Detaylı

SUdergi sayý: 02 / ekim / 2007 Bienal, Yönetim Yoko Ono, Mezuniyet Liberya, Seçim Ýkinci sayýmýzý, aðýrlýklý olarak portrelere, bireylere ve geçtiðimiz yazýn belli baþlý geliþmelerine, projelerine ayýrdýk

Detaylı

Savunmasýz adalet olmaz

Savunmasýz adalet olmaz SELAM ýn Çorum galasýna büyük ilgi Hayallerinin peþinden dünyanýn öbür ucuna gitmek... Gülesin Aðbal DEMÝRER Enes Aðbal Baþlýðý görüp de kalbinin sesini dinle výcýklýðýnda popüler bir söylemi deklare ettiðimiz

Detaylı

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 eğitim ve gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 2006-1 Avrupa Gönüllü Hizmeti / Eylem 2 Gönüllü olun... Avrupa yý Keþfedin... Avrupa

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

Isýtma, Soðutma, Havalandýrma, Klima, Yangýn ve Sýhhi Tesisat Dergisi / HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal TTMD Mayýs Etkinlikleri Basýn Toplantýsý Sayý-Number: 67 Mayýs - Haziran/May

Detaylı

Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz

Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz OKA 26 milyonluk hibe verecek OKA, 2014 yýlýnda 70 milyon TL hibe desteði vermek için proje teklif çaðrýsýnda bulundu. 3 ARALIK 2013 SALI * HABERÝ 2 DE Naci Bostancý Kürtlere asimilasyondan söz etti Meclis

Detaylı

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 indeks 2 I N D E K S 7 Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71 36 Maariften Yetiþenler Turhan Dökmeci 41 46 Mesaj Gurme/Tike 38 Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 8 Portre Devrim Gürkan 91 48 Kutusu Asým Arar 73 50 52

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

8-10 EKÝM 2008 ÝLÇE HALK KÜTÜPHANESÝ Barbaros Hayrettin Paþa Caddesi Bozkurt Sokak No:5 KUÞADASI Saat:10.00 17.30 ÖYKÜ VE ÞÝÝR GÜNLERÝ K U Þ A D A S I

8-10 EKÝM 2008 ÝLÇE HALK KÜTÜPHANESÝ Barbaros Hayrettin Paþa Caddesi Bozkurt Sokak No:5 KUÞADASI Saat:10.00 17.30 ÖYKÜ VE ÞÝÝR GÜNLERÝ K U Þ A D A S I K U Þ A D A S I ÖYKÜ VE ÞÝÝR GÜNLERÝ ONUR KONUKLARI Prof. Dr. Bedia AKARSU, Prof. Dr. Cevat GERAY, Prof. Dr. Afþar TÝMUÇÝN SUNUM Y. Bekir YURDAKUL KATILANLAR Zeliha AKÇAGÜNER, Zeynep ALÝYE, Erdal ATICI,

Detaylı

15. YIL COSKUSU. Caz Günleriyle. PAÜ lüler çok þanslý. Yaþanabilir Denizli için Denizli'de yaþanan sorunlarý geniþ. Pamukkale Üniversitesi

15. YIL COSKUSU. Caz Günleriyle. PAÜ lüler çok þanslý. Yaþanabilir Denizli için Denizli'de yaþanan sorunlarý geniþ. Pamukkale Üniversitesi Yýl:1 Sayý:4 www.pamukkale.edu.tr PAÜ HABER Pamukkale Üniversitesi nin Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Bir Yayýn Organýdýr. Sevgili Öðrenciler, Pamukkale Üniversitesi sadece eðitim verilen, gelen öðrencilerin

Detaylı

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi.

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi. O nun sevgisi salona sýðmadý Ýmam Hatip Lisesi, Toprak Sanayi Ýmam Hatip Ortaokulu ve Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen Kutlu Doðum Gecesi, büyük bir katýlýmla Atatürk

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı