Eðitim A.Þ. Genel Müdürü. Eðitim A.Þ. Genel Müdürü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eðitim A.Þ. Genel Müdürü. Eðitim A.Þ. Genel Müdürü"

Transkript

1 J Janset Yeþilyurt

2

3

4

5 Eðitim A.Þ. Genel Müdürü Eðitim A.Þ. Genel Müdürü

6

7

8

9 Haber Turu 2006 Yaz Okulu Avrupa Kültür Gezisi Üniversitemiz Ýletiþim Fakültesi Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölümü 2006 yaz okulunu gezici olarak gerçekleþtiriyor. Bir ay sürecek olan yolculuk programýnýn temel amacý gidilecek yerler, ülkeler ve bunlarýn sahip olduklarý kültürel kurumlarýn öðrencilerin lisans eðitimlerine ýþýk tutmasý. Farklý kültürlerle tanýþmak, onlarla kaynaþmak, yaz tatilini hem keyifli hem de faydalý bir hale getirmek, gezi boyunca beraber olunacaðýndan öðretim elemanlarýyla diyalogu ilerletmek, okul arkadaþlarýnýn unutulmaz anýlara sahip olmasý bu gezinin saðlayabileceði yararlar arasýnda Bu tür eðitim-kültür gezilerinin Türkiye deki ilk örneði Üniversitemiz tarafýndan gerçekleþtiriliyor. Yaz aylarýnda yapýlacak ve 32 gün sürecek bu yerinde görerek öðrenme amaçlý gezi programý, kredili seçmeli ders kapsamýnda. Gezi programý elverdiðince, gezilen kentlerde tüm önemli müzelere, kültür merkezlerine, tarihsel anýtlara zaman ayrýlacak, opera, konser ve diðer gösteriler izlenebilecek. Bu baðlamda deðiþik ülkelerdeki dünyaca önemli müzeler ve diðer kültür kurumlarý, öðretim elemanlarýnýn rehberliðinde gezilecek; dünya tarihini ve çaðdaþ kültürü belgeleyen eserler incelenecek. 8 Ali Kýrca Bilirkiþi programýnda öðrencilerle buluþtu Üniversite radyomuz 91.6 Radyo Yeditepe ekibinin hazýrlayýp sunduðu Bilirkiþi adlý programýn 21 Nisan tarihindeki konuðu ünlü anchorman Ali Kýrca oldu. Baþar Hatýrnaz ýn koordinatörlüðünde Benan Kepsutlu nun (Siy. Bil. ve Ulus. Ýliþkiler Böl. ve Radyo, TV ve Sinema Böl. Yandal öðrencisi) sunduðu programa Yeditepe Üniversitesi nde ikinci kez konuk olarak katýlan Kýrca, Medya ve Siyaset baþlýklý söyleþisini meslek hayatýnda baþýndan geçen türlü anekdotlarla süsledi. Televizyonu görmeden televizyoncu olduðunu söyleyen Kýrca, kariyerini öyle hesap kitapla deðil, hayallerinin peþinde koþarken oluþturduðunu, çocukken kurduðu hayallerinin peþinden gittiðini söyledi. Bundan on yýl önce yazdýðý ve Cüneyt Özdemir in ýsrarý sonucu bir klibe dönüþtürdüðü Ýskarpin adlý bayram öyküsü ve annesi için yazdýðý Hatýrlýyor musun? adlý mektup Ýnan Kýraç salonunu dolduran izleyicilere duygusal anlar yaþattý. Ali Kýrca konuþmasýný yaparken...

10 Haber Turu Öðrencilerimizin baþarýlarý... Yarýþma ile ilgili ödül töreni 24 Mart 2006 tarihinde Ýstanbul Çobançeþme de Dýþ Ticaret Kompleksinde yapýldý. Ocak ve tost makinesinin fonksiyonlarýný tek bir üründe bir araya getirerek kullanýcýya çok iþlevli bir ürün sunma amacýnda olan bu çok iþlevli araç projesi, kullanýcýlara kontrol ve göstergeleri sade, kullanýmý kolay ve konforlu bir tasarým sunuyor. Panini Piastra isimli çalýþmanýn ýzgara bölümü... Öðrencilerimiz tasarýmlarý ile baþarýdan baþarýya koþuyorlar... Endüstri Ürünleri Tasarýmý Bölümü 4. sýnýf öðrencilerinden Alize Çetintaþ ve Elektrik ve Elektronik Bölümü öðrencilerinden Burak Küre, Ýstanbul Maden ve Metaller Ýhracatçýlar Birliði nin 2006 yýlýnda açmýþ olduðu Endüstriyel Tasarým yarýþmasýnda (ÝMMÝB 2006) öðrenci kategorisinde Elektrik ve Elektronik dalý küçük ev ve mutfak ürünleri kategorisinde Panini Piastra adlý ürün tasarýmýyla birinci oldular. Endüstri Ürünleri Tasarýmý Bölümü 2. sýnýf öðrencilerinden Aytek Jane ise kiþisel giriþimi ile baþlattýðý Aðaçtan Kaðýt Deðil, Kaðýttan Kaðýt Üretimine Katkýda Bulunabilirsiniz adlý projesinde gazete, dergi, kitap, defter gibi kullanýlmýþ kaðýtlarýn ayrý ayrý toplanarak ekonomiye geri kazandýrýlmasýný hedefledi. Pilot fakülte olarak seçilen Güzel Sanatlar Fakültesi içerisinde yer alan ve oluklu mukavvadan imal edilen kaðýt atýk kutusu üzerinde, kullanýlmýþ kaðýtlarýn geri kazandýrýlmasý sonucunda elde edilen enerji kazancý bilgilendirmesi yapýldý. Projeye 2005 Güz Döneminde Rektörlük onayý ile baþlandý. Güzel Sanatlar Fakültesi yýl sonu sergisi Gelenekselleþen Güzel Sanatlar Fakültesi Yýlsonu Sergisi 29 Mayýs 2006 tarihinde Rektörlük binasýnda sergilendi. Güzel Sanatlar Fakültesinin tüm bölümlerindeki öðrencilerin öðrenim yýlý boyunca ürettiði çalýsmalarýn yer aldýðý serginin açýlýþýný Mütevelli Heyeti Baþkanýmýz Bedrettin Dalan yaptý. Sergi 19 Hazirana kadar devam etti. 9 Moda ve Tekstil Tasarýmý Bölümü projelerinden...

11 Haber Turu Graplast Sergisi Sanatçýlar toplu halde... Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarýmý ve Plastik Sanatlar Bölümü Öðretim Üyesi 12 sanatçý, çalýþmalarýyla oluþturduklarý Graplast (Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarýmý ve Plastik Sanatlar Bölümü 10 Öðretim Üyeleri Sergisi) isimli sergiyi, 23 Mart 2006 Perþembe günü Kadýköy Belediyesi caddebostan kültür merkezinde açtýlar. Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baþkanýmýz Bedrettin Dalan ýn açýlýþýný yaptýðý sergiye Kadýköy Belediye Baþkaný Selami Öztürk, Üniversitemizden kalabalýk bir akademisyen ve yönetsel personel katýldý. Sergi 23 Nisan 2006 tarihine kadar açýk kaldý. Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan serginin açýlýþ konuþmasýný yaparken...

12 Haber Turu Gülveli Kaya sergisi Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümünde araþtýrma görevlisi olan genç ressam Gülveli Kaya, 21 Nisan-2 Mayýs 2006 tarihlerinde Ýstanbul Çaðla Cabaoðlu Art Gallery de ve 18 Mayýs -16 Haziran 2006 tarihlerinde de Antalya AHK Çaðla Cabaoðlu Sanat Galerisi nde iki resim sergisi açtý. Sergilerinde aðýrlýklý olarak yaðlýboya ve akrilikboya çalýþmalarýna yer veren sanatçý, zaman zaman tuval üzerine kullandýðý duvar kaðýdý dokusu ile portreyi birleþtirerek nostaljik bir imgeyi günümüze modernize ederek taþýyor. Duvara yansýyan bir fotoðraf karesini andýran resimlerindeki duygu ve ifade o an ý yaþatýyor. Araþ. Görevlisi ressam Kaya, 1993 yýlýndan bu yana yurtiçi ve yurt dýþýnda pek çok resim ve proje sergileri düzenledi Yýlýnda Moldova ve 2005 Yýlýnda U.S.A. Newyork-Pensilvanya da davetli sanatçý olarak atölye çalýþmalarýnda bulundu. Gülveli Kaya... Radyo TV ve Sinema Bölümü öðrencileri yýl sonu sergisi Radyo TV ve Sinema Bölümü öðretim yýlý öðrenci ürünleri sergisi 26 Mayýs - 3 Haziran 2006 tarihleri arasýnda Ýletiþim Fakültesi 6. kat fuayesinde yapýldý. Sergide Radyo, TV ve Sinema Bölümü 2, 3 ve 4. sýnýf öðrenci ürünleri sergilendi. Sergide, Öðr. Gör. Sevil Çörekçi nin yürüttüðü Görsel Dizayn ve Grafik dersinde hazýrlanan film ve tanýtým afiþleri, dergi kapak tasarýmlarý ve jenerikler; Yrd. Doç. Dr. Ayla Kanbur un yürüttüðü Kýsa Film Yapýmý dersi için hazýrlanan kýsa filmler; Yrd. Doç. Dr. Berrin Yanýkkaya nýn yürüttüðü Medya Analizleri dersi için hazýrlanan kolaj, afiþ çalýþmalarý, el ilanlarý, medya derlemeleri sergilendi. Türkiye de Yerel Basýn sergisi Yeditepe Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öðrencileri, Türkiye de Yerel Basýn konulu bir sergi açtý Nisan 2006 tarihleri arasýnda, Ýletiþim Fakültesi giriþ katýnda açýlan sergide, Türkiye nin çeþitli bölgelerindeki il ve ilçelerinde yayýmlanan yerel gazeteler sergilendi. Sergi öncesi, Gazetecilik Bölümü 4. sýnýf öðrencileri, 81 ilin valiliklerine mektup göndererek, il merkezinde ve ilçelerinde yayýmlanan yerel gazete örneklerinin kendilerine gönderilmesini istedi. Toplam 62 ilden sergiye katký saðlandý. Danýþmanlýðýný Doç. Dr. Atilla Girgin in yaptýðý sergide, il ve ilçelerinden gönderilen toplam 227 yerel gazete yer aldý. 11

13 Haber Turu Bahar festivali yapýldý... Yeditepe Üniversitesi Kayýþdaðý Yerleþiminde 1-5 Mayýs 2006 tarihlerinde ÝSTEKKART Koordinatörlüðü tarafýndan gerçekleþtirilen geleneksel bahar festivalimizde her sene olduðu gibi eðlenceli oyunlar, birbirinden heyecanlý yarýþmalar, tiyatro ve folklor gösterileri, sanatçý söyleþileri, stand aktiviteleri, sinema gecesi, dans gösterileri, Üniversitemiz müzik gruplarýnýn performanslarý, Ceza, Sezen Aksu, ve Kenan Doðulu konserleri gerçekleþtirildi. Festivalda Mercedes, Volkswagen, Seat, Harley Davidson, Philip Morris gibi dünyaca ünlü markalarýn stand aktiviteleri de yer aldý. Festival soðuk hava þartlarýna raðmen Ýstanbul FM in hareketli müziðiyle sýcacýk baþladý. Standlar kurulmaya baþladýktan 2 saat içinde dolmaya baþlayan çim alan þiþme animasyonlar, yarýþmalar ve stand aktiviteleriyle iyice hareketlendi. Volkswagen firmasýnýn test sürüþü için getirdiði otomobiller ve ATV Academy nin atv araçlarý güne damgasýný vurdu. Ýkinci gün ünlü dj Geveze nin þovu ve lastik deðiþtirme yarýþmasýyla iyice hareketlenen gençler, Direc-T müzik grubuyla keyifli söyleþilerde bulundular. Akþam saatlerinde Oyun içinde oyun tiyatro gösterisi ve Halk oyunlarý þenliði vardý. Üçüncü güne söyleþiler damgasýný vurdu. Meyra, Metin Arolat, manken Tuðba Özay söyleþisi, Alex in ilginç dans gösterisi vardý. Gece Kadýnlar Savaþý adlý tiyatro gösteri yapýldý. Dördüncü gün, Harun Kolçak la baþlayýp öðrenci kulüplerimizin güzel konserleriyle devam etti. Heyecanla beklenen konser günü 5 Mayýsta ise gerek sanatçýlarýn niteliði, gerekse katýlan öðrenci sayýsý ile Bahar Festivaline damgasýný vurdu. Perküsyon þov un hareketli ritimleriyle baþlayan gece, rap grubu Ceza yla, müziðin divasý Sezen Aksu nun 2 saat süren muhteþem konseri ve Kenan Doðulu nun verdiði ikinci bir konser ile devam etti. Gece, ünlü dj Uður Kirik le son buldu. Akýllarda unutulmaz bir festival kaldý. Konserde öðrenciler... Festival aktivitileri sýrasýnda Sezen Aksu sahnede... Ceza grubu... Kenan Doðulu konser sýnrasýnda...

14 Haber Turu Üniversitemiz Konukevi açýldý Üniversitemizin Konukevi, 26 Aðustos Yerleþiminde açýldý. 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren hizmet vermeye baþlayan konukevinin tek kiþilik 17 oda, iki yataklý 7 oda, çift yataklý 8 oda olmak üzere toplam 28 yatak odasý bulunuyor. Odalarda çalýþma masasý, aynasý, minibar, TV, gardrob, koltuk, telefon, internet, sýcak-soðuk havalandýrma, WC ve duþa kabin gibi 5 yýldýzlý otellerin tüm olanaklarý var. Konukevinden Üniversitemize yurt dýþýndan ve yurt içinden gelen davetliler ile farklý kurumlarda görevli, Üniversitemizde yarý zamanlý ya da ders saat ücretli olarak görevlendirilen öðretim elemanlarý yararlanabiliyor. Konukevinin kafeteryasý... Kariyer Günleri yapýldý Öðretim yýlý Kariyer Günleri, 3-7 Nisan 2006 tarihlerinde Kariyer Destek Merkezi nin düzenlemesi ile yapýldý yýlý Bahar Döneminde kurulan Kariyer Destek Merkezi nin bu yýl 2. sini düzenlediði Kariyer Günleri ne yoðun ilgi vardý. Amacý, vizyonu geniþ, eðitim kalitesi yüksek, güncel ve çaðdaþ bilgilerle donanýmlý, genç, dinamik öðrencilerimizin / mezunlarýmýzýn sevebilecekleri, bilgi ve yeteneklerini kullanabilecekleri iþ olanaklarýný bulmakta yardýmcý olan Kariyer Destek Merkezi, Dýþ Ýliþkilerden Sorumlu Genel Sekreter Yardýmcýsý Leyla Yeþilada tarafýndan yönetiliyor. Kariyer Günleri süresince düzenlenen etkinliklerde Türkiye nin lider þirketlerinden 32 þirket katýldý. Bunlardan 13 þirket stand açtý ve Kariyer Günleri boyunca açýk kaldý. Bu etkinlikte oldukça yoðun emek harcandý: yöneticiler ve akademisyenler yanýnda 43 gönüllü öðrenci çalýþtý. Etkinlik boyunca 3000 tanýtým broþürü daðýtýldý. Odalardan bir görünüm KISA... KISA... 4 Hukuk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu, Türk- Ýngiliz Hukukçular Birliði Onursal Üyesi oldu. 4 Eczacýlýk Fakültesi öðretim üyelerinden Prof. Dr. Erdem Yeþilada ya Türk Eczacýlar Birliði Eczacýlýk Akademisi Bilim ödülü verildi. 4 Ýletiþim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öðrencisi Güven Çelikkaya Aklýmdasýn adlý deneysel film çalýþmasý ile 5-11 Haziran 2006 tarihlerinde Adana da düzenlenen Altýn Koza Film Festivalinde ön elemeleri geçerek gösterilme hakkýný elde etti. 13

15 Haber Turu YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDEN HABERLER Baðdat Caddesi Polikliniði açýldý 14 Açýlýþ sýrasýnda Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan ve Kasým Eren kurdeleyi keserken... Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Baðdat Caddesi Polikliniði, 2500 metrekare içinde toplam 30 muayene odasý ile tüm týbbi hizmet branþlarýnda hizmet veriyor. Poliklinikte ayný zamanda Tomografik görüntüleme sistemleri, USG, Dijital Röntgen, Taþ Kýrma (ESWL), Özelleþmiþ Nöropsikiyatri alaný, geniþ Fizyoterapi alaný, Gastroenteroloji ve Endoskopi birimi, Acil Polikliniði, Laboratuarý, Lazer Dermatoloji Birimi, Ses-Yarýk Damak ve Dudak Hastalýklarý birimi, Aile Hekimliði, Diyet-Beslenme bölümleri de yer alýyor. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Baðdat Caddesi Polikliniði ve Anti Aging Merkezi, 27 Mayýs 2006 da yapýlan bir törenle açýldý. Açýlýþý, Kadýköy Kaymakamý Kasým Eren, Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Serpil ve Poliklinik Baþhekimi Yrd. Doç. Dr. Ýsmail Koçak tarafýndan gerçekleþen Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Baðdat Caddesi Polikliniði, ayný zamanda Baðdat Caddesi nin ilk üniversite hastanesi polikliniði niteliðini de taþýyor. Açýlýþta bir konuþma yapan Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan, Türkiye nin týp dünyasý ile yarýþ halinde olmasý gerektiðine deðindi ve Yeditepe Üniversitesi Hastanesi bu yarýþ içerisinde eðitim ve araþtýrmalarýný sürdürmektedir. Her anlamda oluþturulan bu rekabet, verilen hizmetin kalitesini yükseltmektedir. Bu yüzden vereceðimiz saðlýk hizmetinin kalitesi Amerika daki hastanelerden aþaðý kalýr olmayacaktýr. Hedefimiz Dünyanýn bizi örnek almasýdýr ve bir numara olmaktýr. Eðer bir numara olamasak da iki numarayýz demektir. dedi. Açýlýþ gününde Poliklinik...

16 Haber Turu Sorumluluk sizin kanýnýzda var... Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, 14 Haziran Dünya Kan Baðýþçýlarý Günü nde Sorumluluk Sizin kanýnýzda var adý ile bir kan kampanyasý baþlattý. Bu anlamlý günde, Dünyanýn her yerinde her gün her yaþta insanýn yaþamak için kan transfüzyonuna ihtiyaç duyduðu bir kez daha hatýrlatýyor Dünya Kan Baðýþçýlarý Günü, 14 Haziran 2006 da Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 311 Nolu Anfide T.C. Saðlýk Bakaný Prof. Dr. Recep Akdað, Türk Kýzýlay Derneði Baþkaný Tekin Küçükyalý, Türk Kan Vakfý, Türkiye Kan Merkezi ve Transfüzyon Derneði Baþkaný Prof. Dr. Mahmut Bayýk, Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan ve Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Baþhekimi Prof. Dr. Melih Bulut un katýlýmýyla gerçekleþen etkinlik büyük ilgi gördü. Altýný ýslatan çocuklara alarm tedavisi... Çocuklarda büyük oranda genetik yatkýnlýða baðlý olarak ortaya çýkan gece altýný ýslatmalarda tekrarlama riskleri Alarm Tedavisi yöntemi ile en aza indiriliyor. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmaný Doç. Dr. Selami Sözübir, altýný ýslatan çocuklara uzun yýllar uygulanan ilaç tedavisinin ardýndan, rahatsýzlýðýn tekrarlanma riskinin yüksek olduðunu belirterek, alarm ve ilaç tedavisinin birlikte kullanýlmasýný önerdi. Konu ile ilgili olarak, Ýlaç tedavisi ile % arasýnda iyileþme saðlanmakta, fakat tedavi kesildikten sonra % 90 a varan oranda hastalýðýn tekrarlama riski bulunmaktadýr. Alarm cihazlarý ise çocuk idrar kaçýrmaya baþlar baþlamaz, çocuðu uyandýrarak, mesanesini kontrol etmesine yardýmcý olur. Teknolojideki ilerlemeler sayesinde hem küçük hem de kullanýmý kolay alarm cihazlarý üretildi. Son yýllarda alarm ve ilaç tedavisinin birlikte kullanýlmasý önermekteyiz diyen Doç. Dr. Sözübir, alarm tedavisine de en az üç ay devam etmek gerektiðini ve bu tedavi ile çocuklarda % 85 lere varan iyileþme saðlandýðýný belirtti sayýlý tütün mamullerinin zararlarýnýn önlenmesine dair kanun ve Üniversitemiz Senatosunun aldýðý karar gereði, kapalý alanlarda sigara içilmesi yasaklanmýþtýr. Kapalý alanlarda sigara içildiði tespit edildiði durumlarda sorumlular hakkýnda ilgili kanun gereði idari iþlemler baþlanacak ve Üniversite Disiplin Yönetmeliði uygulanacaktýr. 15

17 Haber Turu Mezunlarýmýzdan haberler... Mezunlarýmýzdan haberler köþemizi, yeni gelen mezun haberlerimizle sürdürüyoruz. Bu sayýmýzda sizlere dört mezunumuzdan haberlerimiz var... Sizler de lütfen YEDÝTEPEHABER e mektup, telefon, faks ya da e-posta gibi yollarla, mezunlarýmýzdan haberler ulaþtýrýn... g Meriç Aktaþ 2003 yýlýnda Sanat Yönetimi Bölümü ve Plastik Sanatlar Bölümü'nden mezun olan Meriç Aktaþ, ayný yýlýn Aralýk ayýndan beri Akatlar Kültür Merkezi'nde bulunan Artdepo Sanat Galerisi'nin yöneticiliðini yapýyor. Akatlar Kültür Merkezi ve ona baðlý olarak açýlan Mustafa Kemal Merkezi' ile ilgili çeþitli kültürel etkinlikler içerisinde bulunan Aktaþ, ayný zamanda Sanat Akmerkez'de gibi birçok organizasyon içerisinde de görev almakta. g Cafer Sarýkaya 2005 yýlýnda Tarih Bölümünden anadal; Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler bölümlerinden ise yandal yaparak mezun olan Cafer Sarýkaya, halen Boðaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalý Sanat ve Mimari Tarihi alanýnda yüksek lisans öðrenimini sürdürmekte ve Yeditepe Üniversitesi, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý bölümünde Araþtýrma Görevlisi olarak çalýþmaktadýr. Sarýkaya, lisans öðrenimi sýrasýnda Artistanbul, ADesign Fair ve UIA 2005 Ýstanbul gibi sanat, tasarým ve mimarlýkla ilgili önemli organizasyonlarda Proje Koordinator Yardýmcýsý olarak çalýþtý ve Üniversitemizde Edebiyat Kulübunu kurdu. g Birce Akgünel Ýstek Bilge Kaan da lise eðitimini tamamlayan ve Yeditepe Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Grafik Tasarýmý Bölümünden eðitim yýlýnda mezun olan Birce Akgünel halen Paþabahçe Tasarým Bölümünde tasarýmcý grafiker olarak çalýþýyor. g Emre Özbilgin Endüstri Ürünleri Tasarýmý Bölümü mezunlarýndan Emre Özbilgin Ýtalya Torino da bulunan Instituto Europeo Designe Tasarým Okulu nda burslu olarak öðrenim görüyor. 16

18 Akademik Faaliyetler Geçen sayýlarýmýzda olduðu gibi, bu sayýmýzda da 15 Mart ve 15 Haziran tarihleri arasýnda çeþitli fakültelerimiz ve bölümleri tarafýndan yapýlan akademik faaliyetleri veriyoruz. Bazý Bölümlerimizin akademik faaliyetleri elimize yeni ulaþtýðýndan geçmiþ aylara ait olmasýna raðmen, önemli gördüðümüz için, onlarý da sizlere aktarýyoruz. ECZACILIK FAKÜLTESÝ u Eczacýlýk Fakültesi öðretim üyelerinden Prof. Dr. Hülya Akgün ve Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi nden stajyer öðrenci Mayram Roya tarafýndan sentezleri yapýlan bir grup yeni bileþik, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü öðretim üyelerinden Prof. Dr. Fikrettin Þahin ve Araþ. Gör. Ömer Faruk Bayrak tarafýndan kanserli hücreler üzerinde denenmiþ ve bileþiklerin sitotoksik etkileri saptanmýþtýr. Konu ile ilgili çalýþmalar devam ediyor. u Öðretim üyelerinden Doç. Dr. Mine Yarým, Yrd. Doç. Dr. Barkýn Berk ve Yrd. Doç. Dr. Meriç Köksal, Nisan 2006 tarihlerinde Gazi Üniversitesi tarafýndan Ankara da düzenlenen Molecular Operating Environment (MOE) kullanýcý grubu seminerlerine katýldýlar. u Öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Philip Martin Clark, Mayýs 2006 tarihleri arasýnda Litvanya, Vilnius ta gerçekleþen ve Avrupa Klinik Eczacýlar Derneði tarafýndan düzenlenen 6 th ESCP Spring Conference toplantýsýna Tüberküloz Hastalarýnda Farmasötik Bakým adlý sözlü bildiriyle katýldý ve ayný toplantýda Astým Yönetiminde Eczacýnýn Rolü ve Diyabet de Farmasötik Bakým konulu çalýþmalarý da düzenledi. FEN-EDEBÝYAT FAKÜLTESÝ ANTROPOLOJÝ BÖLÜMÜ u Antropoloji Bölümü öðretim üyelerinden Doç. Dr. Hande Birkalan - Gedik, Mayýs 2006 tarihlerinde Þanlýurfa da düzenlenen GAP Bölgesi nde Alevi-Bektaþi yerleþmeleri ve Þanlýurfa Kültür Mozayiðinde Kýsas konulu Uluslararasý sempozyumda, Mersin ve Kýsas ta gerçekleþtirdiði alan araþtýrmalarýnýn sonuçlarýný da içeren Aþýk Geleneði, Toplumsal Cinsiyet ve Türler: Kadýn FELSEFE BÖLÜMÜ Her akademik yarýyýlda düzenlenen Felsefe Bölümü Konferanslarý çerçevesinde 2006 Bahar Döneminde þu konferanslar düzenlendi: u University of Turku da (Finlandiya) öðretim üyeliði yapan Dr. Stephen Evans, 1 Mart 2006 tarihinde Homeros Okumasý ; u University of Tübingen de (Almanya) öðretim üyesi olan Dr. Matthias Bormuth, 8 Mart 2006 tarihinde, Between Freedom and Necessity: Karl Jaspers Contribution to Brain Research ; u Bölüm Araþtýrma Görevlisi Cengiz Ýskender Özkan (MSc), 15 Mart 2006 tarihinde, Etik-Antropoloji Ýliþkisi: Bir Örnek ; u Ortadoðu Teknik Üniversitesi öðretim üyesi Doç. Dr. Ayhan Sol, 22 Mart 2006 tarihinde Bilim Topluluðunun Yapýsý ve Bilim Etiði ile Ýlintisi ; u Bilgi Üniversitesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kaan Ökten, 29 Mart 2006 tarihinde Varlýk ve Zaman da Ölüm ; u Bilkent Üniversitesi öðretim üyesi Dr. Zafer Aracagök, 5 Nisan 2006 tarihinde, Gilles Deleuze: Gürültüden Sese ; u Sabancý Üniversitesi öðretim üyesi Prof. Dr. Cihan Saçlýoðlu, 12 Nisan 2006 tarihinde, Felsefenin Kuantum Mekaniksel Temelleri ; u Yeditepe Üniversitesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Özge Ejder, 19 Nisan 2006 tarihinde, 20. Yüzyýlda Dialektik Eleþtirileri ; u Muðla Üniversitesi öðretim üyesi Prof. Dr. Doðan Özlem, 26 Nisan 2006 tarihinde, Tarihselcilik ve Hermeneutik ; u Bölüm öðretim üyesi Doç. Dr. Örsan K. Öymen, 3 Mayýs 2006 tarihide, Nietzsche nin Platon Eleþtirisini Temellendirme Denemesi ; 17 u Dr. Leyla Arzu Keçeci 1 Haziran 2006 Aþýklar ve Aþýklýk Taktikleri adlý bildiriyi sundu. tarihinde "Postmodernlik ve Birlik Sorunu" baþlýklý konferanslarý verdiler.

19 Akademik Faaliyetler 18ÝNGÝLÝZ DÝLÝ VE EDEBÝYATI BÖLÜMÜ u Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Süheyla Artemel, Nisan 2006 tarihleri arasýnda, Boðaziçi Üniversitesinde Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Araþtýrmalarý Derneðinin düzenlediði Studies in English konferansýna Stephanos Stephanides in Worlding Cyprus: Poetry Reading and Talk baþlýklý bildirisini sundu ve prestij konuþmacý olarak yer aldý; u Bölüm öðretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ayþe Nur Demiralp Band ayný konferansta "Shakespeare and The Book of Sir Thomas More Collaboration, Censorship and the Representation of Rebellion in Elizabethan Theatre baþlýklý bir bildiri sundu. u Bölüm öðretim görevlilerinden Arzu Akbatur, ayný konferansta "Rethinking Fidelity Ambigously:"Abusive Fidelity" in M.N.Nejat's Translations of Turkish Poetry" baþlýklý bir bildiri sundu. u Mayýs 2006 tarihleri arasýnda Romanya da Týmýþoara Üniversitesinde düzenlenen Ýngiliz ve Amerikan Çalýþmalarý Konferansý na, Bölüm öðretim görevlilerinden Adriana Raducanu, Outer Journey, Inner Becoming in Jane Eyre and the Autobiography of a Turkish Girl baþlýklý bir bildiri sundu. Ayný konferansa katýlan Bölüm öðretim görevlilerinden Catherine Macmillan ise The Feminine in the Culture of the Ancient Britons baþlýklý bir bildiri sundu. u Bölüm öðretim görevlilerinden Seyhan Özmenek in In Defence of Algiers adlý makalesi Monokl dergisinin Haziran 2006 sayýsýnda yayýnlandý. (Sayý:1, s ). TÜRK DÝLÝ VE EDEBÝYATI BÖLÜMÜ u Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Fatma Erkman, Bölüm öðrencileri Özlem Görür, Ömer Delikgöz, Mayýs 2006 tarihlerinde Maltepe Üniversitesinin düzenlediði 20. Ulusal Dilbilim Kongresi nde Diye sözcüðünün günlük kullanýmdaki yeri adlý bildirilerini sundular. u Bölüm öðretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ayse Melda Üner, ayný konferansta, Peyami Safa'nýn Matmazel Noraliya'nýn Koltuðu adlý romanýnda dil ve kurgu arasýndaki iliþkinin incelenmesi baþlýklý bildirisini sundu. u Bölüm öðretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ali Budak, Dumlupýnar Üniversitesi'nin Mart 2006 tarihinde düzenlediði; "AB Müzakere Süresince Türkiye nin Sosyo-Ekonomik ve Siyasi Yapýsýndaki Deðiþim ve Dönüþümler Sempozyumu"na, Osmanlý Modernleþmesinin Edebiyata Yansýmalarý baþlýklý bildirisiyle; Erciyes Üniversitesi'nin Nisan 2006 tahinde düzenlediði "Türk- Ermeni Ýliþkileri Sempozyumunda da, Ermenilerin XIX. Yüzyýlda Yeni Bir Hayatýn ve Edebiyatýn Oluþum Sürecine katkýlarý baþlýklý bildirilerini sundu. u Yrd. Doç. Dr. Ali Budak'ýn; Münif Paþa nýn Gölgede Kalmýþ Antropolojik Bir Ýlk Eseri : Âdât-ý Ümem baþlýklý makalesi, Türk Dünyasý Celalabad Ýþletme Fakültesi Sosyal Bilimler E-Dergisinde yayýnlandý. (Sayý: 8, Yýl. 2006, ISSN : X) GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESÝ SANAT YÖNETÝMÝ BÖLÜMÜ Bölüm, geçen dönemde olduðu gibi, bu dönemde de Tea&Talk adýný verdiði bir dizi sohbet toplantýlarý düzenledi. Üniversite dýþýndan gelen konuklarla yapýlan toplantýlar þöyle: u Beral Madra, 22 Þubat 2006 tarihinde Müzeler, küratörler, sanatçýlar baþlýklý konuþmasýný yaptý. Konuþmasýnda,Türkiye'deki son dönem çaðdaþ/güncel sanat geliþmeleri, kültür sanayii, küresel sanat geliþmeleri ve yerel ortam baðlamýnda irdelendi. u T. Melih Görgün, 1 Mart 2006 tarihinde Sinop da bir bienal yapmak: SÝNOPALE adlý konuþmasýný yaptý. u RESFEST Ekibi, 15 Mart 2006 tarihinde Ýstanbul un ilk dijital film festivali nasýl organize ediliyor? Sponsorluk faaliyetleri için yapýlanlar. Dünyada RESFEST nasýl oluyor? Her geçen sene daha çok izleyici kazanan RESFEST Ýstanbul un sahne arkasýnda geçenler neler? Konularýný açýkladýlar. u Mehmet Demirtaþ, 29 Mart 2006 tarihinde Ýstanbul da bir sanatçý baþlýklý konuþmasýnda sanatla, sanatçýyla, sanatsal çalýþmalarla uðraþmak, bunlarý yönetmenin özelliklerini anlattý. TÝYATRO BÖLÜMÜ u Bölüm öðretim üylerinden Prof. Dr. Ayþýn Candan, Mayýs 2006 tarihlerinde Tiyatroda Anlatý Biçimleri: Dün, Yarýn, Bugün 21.Yüzyýl Tiyatrosunda Öyküye Geri Dönüþ adý altýnda Fransýz Kültür Merkezinde yabancý konuklarýn katýldýðý bir konferans dizisi düzenledi. HUKUK FAKÜLTESÝ u Dekan Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu, Türk-Ýngiliz Hukukçular Birliði (Turkish-British Legal Society) tarafýndan Lordlar Kamarasý nda düzenlenen toplantýya katýldý. 23 Mart 2006 tarihinde Londra da düzenlenen toplantýda konuþan Prof. Dr. Kabaalioðlu, 1980 yýlýnda alýnan Ortaklýk Konseyi kararlarýnýn uygulamaya sokulabilmesi ile ilgili açýklamalarda bulundu. u Dekan Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen Hukuk Konferanslarý dizisinde Prof. Dr. Uður Alacakaptan ýn baþkanlýk yaptýðý oturumda Hukuk Öðretimi konusunda bir bildiri sundu. u Türkiye Ekonomi Politikalarý Araþtýrma Vakfý tarafýndan TOBB- Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde düzenlenen AB Sürecinde Yerel Akademisyenler Ýþbirliði Projesi toplantýlarýnda Hukuk Fakültesi Dekaný ve TUNAECS Baþkaný Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu, Hangi Avrupa? Nereye? AB nin geleceði konulu oturumu yönetti. u Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu, 3 Mayýs 2006 tarihinde Antalya Barosu ve Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlýðý

20 Akademik Faaliyetler tarafýndan Antalya da düzenlenen Hukuk Öðretim Yöntemleri ve Hukuk Klinikleri konulu çalýþtayýn ilk oturumunda Türkiye de uygulanan Hukuk Eðitiminde Aktif Öðretim Yöntemleri konusunda teblið sundu.. u Dekan ve TUNAECS Baþkaný Prof.Dr. Haluk Kabaalioðlu, Marmara Avrupa Topluluðu Enstitüsü tarafýndan Marmara Üniversitesinde düzenlenen Avrupa Günleri: Die Europaeische Union und die Türkisch- Deutschen Beziehungen konulu Uluslararasý Konferansýn kapanýþ konuþmasýný yaptý. u Dekan Prof.Dr. Haluk Kabaalioðlu, 12 Mayýs 2006 tarihinde Danýþtay Baþkanlýðý tarafýndan 138. Kuruluþ Yýldönümü münasebetiyle Ankara da Danýþtay Genel Kurul Salonu nda düzenlenen Danýþtay ve Ýdari Yargý günü Sempozyu munda Hukuk Eðitiminin Yeniden Yapýlandýrýlmasý konusunda bir teblið sundu. u Avrupa Konseyi Hukuk Ýþleri Dairesi ve Proje Ofisi tarafýndan baþlatýlan Türkiye de Yargýnýn Modernizasyonu ve Ceza Reformu Projesi sorumlusu Hakim-Uzman Jean- Jacques Heintz, 27 ve 28 Mart 2006 Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Fransa da Yargý Sistemi ve Fransa da Hukuk Eðitimi konularýnda iki konferans verdi. ÝKTÝSADÝ VE ÝDARÝ BÝLÝMLER FAKÜLTESÝ ÝÞLETME BÖLÜMÜ (ÝNGÝLÝZCE) u Ýþletme Bölümü öðretim üyelerinden ve Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Atilla Dicle ve Bölüm baþkaný Prof. Dr. Ülkü Dicle, Michigan State University - Ýngilizce Ýþletme Bölümünün iþbirliði ile Haziran 2006 tarihlerinde düzenlenen farklý ülkelerden 52 üniversiteden 180 akademisyenin katýldýðý uluslararasý toplantýnýn koordinatörlüðünü ve yöneticiliðini yaptýlar. u Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Ülkü Dicle, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasý (MESS) tarafýndan 15 Haziran 2006 tarihinde Üniversitemizde düzenlenen AB sürecinde Eðitimde Diyalog adlý uluslararasý toplantýda, AB sürecinde teknik ve mesleki eðitimde diyalog adlý bildirisini sundu. ÝLETÝÞÝM FAKÜLTESÝ RADYO - TV VE SÝNEMA BÖLÜMÜ u Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Aysel Aziz, Nisan 2006 tarihlerinde KKTC Doðu Akdeniz Üniversitesinde Kadýn Araþtýrmalarý Merkezi tarafýndan bu yýl ikincisi düzenlenen Breaking the Glass Ceiling baþlýklý Sempozyumda Onursal Baþkan olarak, ilk açýþ bildirisi (keynote speaker) olarak Research of Women in Turkish Media adlý bildirisini sundu ve bir oturuma baþkanlýk etti. u Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Aysel Aziz, 5-11 Haziran 2006 tarihinde 13. Adana Altýn Koza film festivalinde iletiþim Fakültelerinde Sinema Eðitimi baþlýklý seminere Yeditepe Üniversitesini temsilen konuþmacý olarak katýldý ve ayný zamanda oturum baþkanlýðý yaptý. u Üniversitemizin Radio-TV ve Sinema Bölümü öðretim üyelerinden sinema yazarý Yrd. Doç. Dr. Ayla Kanbur, 25. Uluslararasý Ýstanbul Film Festivali nde, Uluslararasý Film Eleþtirmenleri Birliði (FIPRESCI) jürisinde yer aldý. Ulusal ve uluslararasý yarýþmalarda çeþitli ülkelerden sinema yazarlarýndan oluþan FIPRESCI Jürisi nin diðer üyeleri, yine Türkiye den Fýrat Yücel, Mýsýr dan Ahmet Haussuna, Polonya dan Anita Piotrowska, Finlandiya dan Antti Selkokari, ve Makedonya dan Blagoja Kunovski ydi. Jüri Uluslararasý kategoride Michael Winterbottom un Tristam Shandy: Uyduruk Bir Öykü, ulusal kategoride ise Reha Erdem in Beþ Vakit filmini birinci olarak seçti. MÜHENDÝSLÝK VE MÝMARLIK FAKÜLTESÝ BÝLGÝSAYAR MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMÜ u Bölüm öðretim elemanlarýndan Olcay Sertel, 1 Haziran 2006 tarihinde Mühendislik ve Mimarlýk Fakültesi binasýnda Range Image Registration adlý bir seminer verdi. u Bölümü öðretim elemanlarýndan M. Onur Ergin, 2 Haziran 2006 tarihinde Mühendislik ve Mimarlýk Fakültesi binasýnda Energy Efficient Code Propagation for Cooperating Objects baþlýklý bir seminer verdi. u Iowa State University, Center for Nondestructive Evaluation da görev yapmakta olan Dr. Feyzi Ýnanç, 23 Mayýs 2006 tarihinde Bölümün davetlisi olarak, Ct (Computer Tomography) Based Medical Diagnostic Radiology Dosimetry And Simulations baþlýklý çalýþmasýný sundu. ELEKTRÝK VE ELEKTRONÝK MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMÜ u Prof. Dr. Levent Deðertekin (Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia, USA), 17 Mayýs 2006 tarihinde, Miracle Devices for Medical Ultrasound Imaging and Hearing Aids baþlýklý konferansýný verdi. u Dr. Arie Braunstein, Bölümün davetlisi olarak, 26 Nisan 2006 tarihinde Lightning Protection Systems baþlýklý bir bir bildiri sundu GENETÝK VE BÝYOMÜHENDÝSLÝK BÖLÜMÜ u Bölüm öðretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Gamze Torun Köseoðlu Haziran 2006 tarihlerinde Cell culture applications on bone and cartilage tissue engineering workshop and summer course, adý altýnda Bölüm öðretim elemanlarýndan Prof. Dr. Fikrettin Þahin, Ömer Faruk Bayrak, Ayþe Burcu Ertan, Mehmet Emir Yalvaç ýn katýldýðý, çalýþtay ve yazokulu programýnda koordinator olarak görev yaptý. u Bölüm öðretim üyelerinden Doç. Dr. Iþýl Kurnaz, Nisan 2006 tarihleri arasýnda Zonguldak ta düzenlenen V. Ulusal Sinirbilimleri Kongresine Sinir Hücresi Farklýlaþmasý sýrasýnda ETS domain transkripsiyon faktörlerinin rolü baþlýklý sözlü sunum ile; Nisan 2006 tarihleri arasýnda Pittsburgh da düzenlenen Regenerate 2006 World Congress on Tissue Engineering and Regenerative Medicine kongresine ise Integrated Study on Transcriptional Regulators of Neuronal Differentiation and Survival baþlýklý sözlü sunumu ile katýldý.

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý Tablo 2 Ünirsitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý Kontenjanlarý Türü Türü Abant Ýzzet Baysal Ünirsitesi 1011375 Acil Týp 5 K 2 - - - - - 1011114 Adli Týp 4 K 1 - - - - - 1011139 Anesteziyoloji Reanimasyon

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 96-117). 47 2003 2003 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Tablo 3 SAÐLIK BAKANLIÐI EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANELERÝNE ALINACAK ASÝSTAN SAYILARI ADANA ANKARA

Tablo 3 SAÐLIK BAKANLIÐI EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANELERÝNE ALINACAK ASÝSTAN SAYILARI ADANA ANKARA Bu tabloda yer alan dallarý, týp fakültesi mezunlarý ile Tababet Uzmanlýk Tüzüðünün 6. maddesinin B bendi uyarýnca diðer fakülte, yüksekokul veya bölümlerden mezun olan adaylar tercih edebilirler. mezunlarý,

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

2013 YGS-LYS larý Üniversite Adý - Bölüm Adý - Türü ABANT ÝZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Diþ Hekimliði Fakültesi (MF-3) 47 448,934 17.600 Bilgisayar ve Öðretim Tek. Öðr. (YGS-1) 52 298,213 248.000 Fen Bilgisi

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 75 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

A Ç I K L A M A Bu tablo, 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan lisans ve önlisans yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini,

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI A Ç I K L A M A Bu tablo, 2003 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini, en küçük puanlarýný

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

YEDÝTEPEHABER. 2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Kasým - Aralýk

YEDÝTEPEHABER. 2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Kasým - Aralýk YEDÝTEPEHABER 18 2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Kasým - Aralýk TÝCARÝ BÝLÝMLER FAKÜLTESÝ LÝSELERÝMÝZÝ AÐIRLADIK ATAMIZI ANDIK FAKÜLTELER ARASI 1. CUMHURÝYET KUPASI ÝÇÝMÝZDEN BÝRÝ PROF. DR. CEVAT

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu 17 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ýçimizden Biri Doç. Dr. Özden Uslu / Ceylan Pakkan Sosyal Tesislerimiz (IX) Mediko-Sosyal

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 165.105 10101 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði SAY 183.716 10102 1013043 Fen Bilgisi Öðr.

Detaylı

2006 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aralýk 05 - Þubat 06 BU SAYIDA. Çýkarken...

2006 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aralýk 05 - Þubat 06 BU SAYIDA. Çýkarken... 22 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Kimya Mühendisliði

Detaylı

1 14 16 Atamalar. 17 Yeni Birimlerimiz Eðitim Fakültesi, Prof.Dr.Ömür Akyüz / Haber Merkezi

1 14 16 Atamalar. 17 Yeni Birimlerimiz Eðitim Fakültesi, Prof.Dr.Ömür Akyüz / Haber Merkezi 16 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ýçimizden Biri Doç. Dr. Füsun Akatlý / Deniz Tüysüz Sosyal Tesislerimiz (VIII) ÝSTEK Restoranlarý,

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi 21 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Makina Mühendisliði

Detaylı

ANADOLU BÖBREK VAKFI SAÐLIK, EÐÝTÝM, ARAÞTIRMA MERKEZÝ Ülkemizde Dünden Bugüne Diyalizde Kalite Foto raf-tasarým Prof. Dr. Ayla San IV. KALÝTE KONGRESÝ - 2. DUYURU 28-30 Nisan 2011 Bilkent Otel, Ankara

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Ocak - Nisan BU SAYIDA. Çýkarken...

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Ocak - Nisan BU SAYIDA. Çýkarken... 19 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Fizik Bölümü Metroloji

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Mayýs - Aðustos BU SAYIDA. Çýkarken...

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Mayýs - Aðustos BU SAYIDA. Çýkarken... 20 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Ýletiþim Fakültesi,

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Tarih ve Sayı: 22/09/2016-338991 T.C. Sayı :88469847-051.01- Konu :I. Engellilik Araştırmaları Kongresi FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi :22/09/2016 tarihli, 337312 sayılı yazı İstanbul Üniversitesi

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI 08 11 ARALIK 011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI Firma ana sponsorluk sözleþmesini imzaladýktan sonra; Logosu Ana Sponsor olarak tanýtým çalýþmalarý ve fuar süresince belirlenmiþ her türlü yazýlý,

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR Doç. Dr. K. Varım NUMANOĞLU (Dekan V.) Prof. Dr. Mustafa AYDIN (Dekan)-(Görevli) Prof. Dr. Z. Nur BANOĞLU () Prof. Dr. Ş. Deniz AKDUMAN () Prof. Dr. Rafet

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 333.488 1011053 Okul Öncesi Öðretmenliði EA 1011106 Biyoloji (Ýngilizce) SAY 356.354

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN Prof. Dr. Rafet KOCA Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN Doç. Dr. Mehmet ÇABUK Doç. Dr. Atilla ALPAY Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALİHOĞLU (Dekan)

Detaylı

Uzmanlar Solunum Sorunlarını Masaya Yatırdı

Uzmanlar Solunum Sorunlarını Masaya Yatırdı Uzmanlar Solunum Sorunlarını Masaya Yatırdı Üniversit emiz de Solunum Fiz yot erapisi ve Pulmoner Rehabilit asyon Sempoz yumu Düz enlendi Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu nda Solunum

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı,

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

CV - AKADEMİK PERSONEL

CV - AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1.! ADI: Ariz 2.! SOYADI: QURIESH 3.! DOĞUM YERİ: Nablus-Filistin 4.! DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 21.05.1977 5.! İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Mimarlık 5.2. TELEFON NUMARASI: 009 (0530) 049

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi.

Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. Uluslararası İzmir Film Festivalinin Tarihçesi Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. İzmir Film Festivali, 11

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans. GÜZEL Anadolu Üniversitesi Doktora (Bütünleşik 2014 Program) EĞİTİMİ

Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans. GÜZEL Anadolu Üniversitesi Doktora (Bütünleşik 2014 Program) EĞİTİMİ 1. Adı Soyadı : Evrim ÇAĞLAYAN 2. Doğum Tarihi : 04.02.1984 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans 2006 EĞİTİMİ

Detaylı