Ey Türk Gençli i! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ey Türk Gençli i! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir."

Transkript

1 Ey Türk Gençli i! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en k ymetli hazinendir. stikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahlar n olacakt r. Bir gün, stiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine dü ersen, vazifeye at lmak için, içinde bulunaca n vaziyetin imkân ve erâitini dü ünmeyeceksin! Bu imkân ve erâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. stiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek dü manlar, bütün dünyada emsali görülmemi bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatan n, bütün kaleleri zaptedilmi, bütün tersanelerine girilmi, bütün ordular da lm ve memleketin her kö esi bilfiil i gal edilmi olabilir. Bütün bu erâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ h yanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri ahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap dü mü olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâd! te, bu ahval ve erâit içinde dahi, vazifen; Türk stiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmakt r! Muhtaç oldu un kudret, damarlar ndaki asil kanda mevcuttur!

2 çindekiler Önsöz Esipuhe Dr. Mine Eray Atatürk ve Türk kad Büyükelçi Reha Keskintepe 7 Etkinliklerimiz Yurtta sulh, cihanda sulh Bizler kimleriz? Çetin Sonerkaya Normlar ya da normlar: Fark ne? Ravil Asis Suat Ar kan ile söyle i nar Ayvaz Burcu Ertunç ve Kayahan Nacar ile söyle i Ça Yalg n Mevlana Celaleddin i Rumi Zekeriya Uykan Ad Trafik Türker Özkan ve Timo Lajunen 23 Mutfak Türk Sözü Finlandiya Türk Derne i nin resmi yay n organ r. Finlandiya Türk Derne i Yönetim Kurulu: Mine Eray (ba kan), Engin Uludamar (ba kan yard mc ), Gülistan Anul (sekreter), Gülseren Kaya (muhasebe), Sedat Örs, Zekeriya Uykan, Ertan Ar kan Dernek yaz ma adresi: Suomen turkkilainen yhdistys ry, PL 288 Helsinki, FIN Finlandiya Internet adresi: Editör: Yönetim Kurulu ad na Ba kan Mine Eray Yaz ve Dan ma Kurulu: Mine Eray, Sedat Örs, Zekeriya Uykan, Ça Yalg n, Özlem im eko lu, Bahar Öz Sayfa tasar : Ça Yalg n Reklâm: Sedat Örs

3 3 Önsöz Esipuhe Bir y daha geride b rakt k... Dr. Mine Eray Finlandiya Türk Derne i Ba kan Sevgili üyelerimiz ve sevgili dostlar z, Bir y daha geride b rakt k. Bizim için yo un geçen bir y l oldu ama mutluyuz sonbahar döneminde ve 2007 y nda imdiye kadar geçen zaman içinde size daha çok yak nla hissettik. Önce hep beraber 10 Kas m 2006 tarihinde Bat Trakyal ara rmac yazar R za Kirlidökme yi misafir ettik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram n bir kez daha co ku içinde kutlad k. Kenan Do ulu bize May s ay içinde Eurovision co kusunu ya att. Genç, ya yüzlerce ki i bir araya geldik. Helsinki Hilton otelinin konferans salonuna s amad k. 10 Kas m 2007 tarihinde bu kez konu mac olarak T.C. Helsinki Büyükelçisi Say n Reha Keskintepe ve Estonya n n Tartu Üniversitesi nden Say n Hagani Gay bl aram zdayd. Say n Keskintepe`nin Atatürk`ün Türk kad na olan sayg ve de kad n e itimine verdi i önemi vurgulayan konu mas ndan sonra, Hagani Gay bl bize bir Azerbaycan Türkünün gözünden Atatürk ü anlatt. Geceyi güzel k lan sadece sayg de er konu mac lar z de il, ayr ca Türkiye deki farkl okullardan gelip Finlandiya da geçici süreler için bulunan onlarca Türk de im ö rencisi oldu. Tarihini hat rlamayan toplumlar yok olmaya mahkumdur. Bu sat rlar okuyan siz genç arkada lar ma, zaman buldukça 20. yüzy l dünya tarihini dikkatle okuman tavsiye ederim. Okuyunuz ki gelece e do ru daha sa lam ad mlarla ilerleyiniz. Bu sat rlar yazd m u anlarda Finlandiya Türk Derne i 30 Kas m 2007 ak am yap lacak olan geleneksel güz yeme ine haz rlan yor. Her gün hiçbir kar olmayan bu faaliyetlere gönüllü olarak yeni arkada lar kat yor. Kimi dergimize verdi i reklam ile, kimi sesi ile destek oluyor. Fark nday z ve çok mutluyuz. Bundan sonra s ra sizlerde. 26 y l varl sürdürebilen bu sosyal olu umun devaml sizin elinizde. Siz sevgili arkada lar m, aran zda fedakarl k yapmaya haz r olanlar n varl ndan hiç süphem yok. Gerektigi zaman uykusundan fedakarl k edebilecek, maddi veya manevi hiçbir kar k beklemeyecek, hem Türk toplumunu hem de Fin toplumunu tan yan, her eyden önemlisi sosyal olmaktan korkmayan, topluluk icinde çal abilme özelli ine sahip siz arkada lar m, sizlerle tan mak istiyoruz. Biz be senedir bu çok keyifli ama zaman zaman oldukça yorucu olan görevi imkanlar n mümkün k ld ölçüde yürüttük. Art k tecrübelerimizi sizinle payla man n zaman. Yakla k 30 y ld r ayakta kalmay becerebilmi olan bir derne in gelece i bunu gerektiriyor. Sa cakla kal n... Taas on vuosi takana päin... Dr. Mine Eray Suomen turkkilaisen yhdistyksen puheenjohtaja Rakkaat jäsenemme ja rakkaat ystävämme, Taas on vuosi takana päin. Tämä vuosi on ollut meille kiireinen, mutta olemme onnellisia. Vuoden 2006 syksystä 2007 tähän päivään olemme huomanneet lähestyneemme teitä yhä enemmän. Ensin 10. marraskuuta 2006 vieraaksemme saapui länsitrakialainen (Kreikan turkkilainen alue) tutkija kirjailija za K rl dökme. Vietimme 23. huhtikuuta kansallisen suvereniteetin ja lasten päivää vielä kerran riemukkaasti. Kenan Do ulun ansiosta koimme Euroviisujen riemua toukokuussa. Nuoret, vanhat runsaslukuisina olivat kokoontuneet. Emme mahtuneet kaikki Helsingin Hilton hotellin luentosaliin. 10. marraskuuta 2007 tällä kertaa puhujiksi saapuivat keskuuteemme Turkin Tasavallan Helsingin suurlähettilas arvoisa Reha Keskintepe ja Viron Tarton yliopistosta arvoisa Hagani Gay bl. Arvoisa Keskintepe puheessaan korosti, kuinka paljon Atatürk arvosti turkkilaista naista ja kuinka paljon huomiota hän kiinnitti naisten sivistykseen. Hagani Gay bl kertoi meille Atatürkista Azerbaidzanin turkkilaisen silmin. Se, mikä teki illastamme hienon, ei ollut vain kunnioitetut puhujamme, myös Turkista eri kouluista Suomeen tilapäisesti tulleet kymmenet turkkilaiset vaihto oppilaat

4 Önsöz Esipuhe 4 tekivät illastamme hienon. Yhteiskunnat, jotka eivät muista historiaansa, päätyvät historian roskakoriin. Suosittelen teille nuorille ystävilleni, jotka lukevat näitä rivejäni, 20. vuosisadan maailman historian lukemista aina, kun teillä on siihen tilaisuus. Lukekaa, että etenette kohti tulevaisuutta tukevimmin askelin. Näillä hetkillä, kun kirjoitan näitä rivejäni Suomen turkkilainen yhdistys valmistautuu 30. marraskuuta 2007 vietettävään perinteiseen syysjuhlaan. Joka päivä yhdistyksemme toimintaan osallistuu uusia vapaaehtoisia ystäviä. Toiset tukevat yhdistystä lehteemme antamilla mainoksilla, toiset äänellään, mistä olemme tietoisia ja hyvin onnellisia. Tästä lähtien on teidän vuoronne. 30 vuotta olemassaoloaan jatkaneen yhdistyksemme tulevaisuus riippuu teistä. Te rakkaat ystävämme, olen varma, että teidän joukossanne on niitä, jotka ovat valmiina uhraukseen. Me haluamme tutustua niihin ystäviin, jotka tarvittaessa luopuvat unestaan odottamatta minkänlaista aineellista tai henkistä korvausta ja jotka tuntevat sekä turkkilaisen että suomalaisen yhteiskunnan, ja kaikista tärkein niihin, jotka eivät pelkää olla sosiaalisia ja kykenevät toimimaan yhteisössä. Eli haluamme tutustua teihin hyvät ystävät. Me olemme toimineet tässä hyvin nautinnollisessa, mutta aika ajoin melko väsyttävässä tehtävässä 5 vuotta sikäli kuin olemme pystyneet. Nyt on aika jakaa kokemuksiamme teidän kanssa. 30 vuotta olemassaoloaan jatkaneen yhdistyksen tulevaisuus vaatii tätä. Jääkää hyvin

5 5 TÜRK SÖZÜ Büyükelçimizden Atatürk ve Türk kad Reha Keskintepe Türkiye Cumhuriyeti Helsinki Büyükelçisi Büyükelçimiz Say n Reha Keskintepe nin, Finlandiya Türk Derne i nce düzenlenen Atatürk ü Anma Ak am nda yapt klar konu man n metnini sunuyoruz Finlandiya Türk Derne i taraf ndan düzenlenen Atatürk ü Anma Ak am na kat lan siz de erli vatanda lar sevgi ve sayg yla selaml yorum. Hepinizin bildi i gibi, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, tarihin yeti tirdi i en büyük ki iliklerden biri olarak tüm insanl n takdir etti i bir liderdir. Atatürk, ayn zamanda, Türk Ulusu nun kurtar, askeri dehas yla muzaffer komutan, uza görebilen diplomat, Türkiye Cumhuriyeti nin büyük kurucusu ve hedefledi i ça da uygarl k ülküsüne ula mada en büyük devrimcisi olmak gibi pekçok s fata sahip bir dü ünürdür. Çok yönlü karizmas yla Atatürk ün tüm vas flar n bir konu maya lmas elbette ki mümkün de ildir. Bu ak am, Atatürk ün toplumsal hayat ve kad n rolü, kültür ve e itim hayat konular nda hepimize k tutmas gerekti ine inand m görü lerine onun sözlerinden al nt lar yaparak de inece im. nsan toplulu u kad n ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parças ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlü ü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yar topra a zincirlerle ba kald kça öteki m göklere yükselebilsin? diyerek kad n ve erkek e itli ini vurgulayan Atatürk, daha da ileri giderek Dünyada ne görüyorsak kad n eseridir. demi tir. Kad n ve annelik olgusuna ayr bir önem atfeden Atatürk, Kad nlar n umumi ve hususi vazifelerinin ba nda validelik vazifeleri vard r. Kad nlar z erkeklerden daha çok ayd n, daha çok verimli, daha çok bilgili olmak zorunlulu undad r. Gerçekten ulusun anas olmak istiyorlarsa öyle olmal rlar. ifadelerini kullanm r. Atatürk ün özverili Türk kad, Dünyada hiçbir milletin kad Ben Anadolu kad ndan daha fazla çal m, milletimi kurtulu a ve zafere götürmekte Anadolu kad kadar hizmet gösterdim diyemez. sözleriyle yüceltti i de görülmektedir. Günümüzde Türk kad n hayat n her alan nda ba ar lar elde etti ini görmek mümkündür. Türkiye Büyük Millet Meclisi nde 50 kad n milletvekilimiz bulunmaktad r. hayat nda çok say da kad n önemli yöneticilik görevlerinde bulundu u bilinmektedir. Bugün TÜS AD n Ba kan bir kad nd r; ayr ca i dünyas nda Güler Sabanc, Ümit Boyner gibi önemli kad n giri imciler de rol almaktad r. Kültür ve sanat alan nda ise dil Biret, Y ld z Kenter, Zuhal Olcay ve Sezen Aksu gibi hayat güzelle tiren pekçok ünlü ismi de sayabiliriz. Aran zdan birkaç örnek vermek istersem, Finlandiya Türk Derne i Ba kan Doktor Mine Eray, Ressam Melek Maz, Oulu daki Fin Türk Kültür Derne i Ba kan Mimar Özlem Özer Kemppainen gibi ki iliklerin de gösterdi i üzere, Türk kad ülkesinde ve yurtd nda çok ba ar çal malara imza atmaktad r. Finlandiya da ya ayan tüm vatanda lar n ve elbette ki kad nlar n Finlandiya toplumu ile sa kl bir bütünle me süreci ya ayarak, ça da Türk insan en iyi ekilde temsil etmelerini diliyorum. Önümüzdeki dönemde, Finlandiya da ya ayan tüm kad nlar n hem Finlandiya Türk Derne i nde, hem de Finlandiya da daha aktif çal malar gerçekle tirmelerini ümit ediyorum. Sizlerle, ayr ca, ulu önder Atatürk ün, kültür ve e itim hayat ve Türk gençli inden beklentileri konular ndaki kimi dü üncelerini payla mak istiyorum. Ben diktatör de ilim. Benim kuvvetim oldu unu söylüyorlar. Evet, bu do rudur, benim isteyip de yapamayaca m bir ey yoktur. Çünkü ben zoraki ve insafs zca hareket etmesini bilmem. Ben kalpleri k rarak de il kazanarak hükmetmek isterim. diyen Atatürk, Fikirler, zorla ve

6 Büyükelçimizden 6 iddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez ifadesiyle dü ünce özgürlü ünün önemini vurgulam r. Atam z n Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdan hür, irfan hür nesiller ister özdeyi i, Cumhuriyet Türkiyesi nin ileri götürülmesinde genç ku aklar n sahip olmas gereken özellikleri özetlemektedir. Medeni olmayan insanlar, medeni olanlar n ayaklar alt nda kalmaya mahkumdurlar özdeyi i ise, ça zda daha da önem kazanan rekabetçi ortamda, ça da uygarl k düzeyine ula mam z gerekti inin alt çizmektedir. Ülkemizin içinden geçti i bu hassas dönemde, ayr ca tüm dünyada ya anmakta olan küreselle me sürecinde bu iki özdeyi in ta anlam daha da önem kazanmaktad r. Hepimize dü en görev, öncelikle özgür dü ünceli bir birey ve toplumun di er bireylerine sayg bir vatanda olarak, kendimizi en iyi biçimde e itmektir. itim, hepimizin bildi i gibi hayat boyu devam eden ve asla sonu gelmeyen bir süreçtir. Finlandiya n n e itim ve inovasyon denilen yenilikçilik konular nda pekçok örnek al nacak ad mlar atmay sürdürdü ünü hep birlikte görüyoruz. Bu ülkede ya ayan tüm vatanda lar z, itim yoluyla bu toplumda daha ba ar ve mutlu bireyler olacaklard r. Atatürk ün laik toplum anlay ise u sözleriyle özetlemek mümkündür: Her fert istedi ini dü ünmek, istedi ine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçti i bir dinin icaplar yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdan na hâkim olunamaz. Bir ahs n, ya ad kça memnun ve mutlu olmas için laz m gelen ey, kendisi için de il, kendisinden sonra gelecekler için çal makt r diyerek bireylerin kendilerinden sonraki nesillere b rakacaklar toplumsal miras n önemini vurgulayan Mustafa Kemal Atatürk, çal man n mutluluk getirece ini de hepimize hat rlatmaktad r. Bugün ayr ca, Ulu Önder Atatürk ün Türk gençli inden kültür ve e itim alan ndaki beklentilerinden söz etmek istiyorum. Atatürk, Gençler, cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta oldu unuz terbiye ve irfan ile insanl k ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en k ymetli timsali olacaks z. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve ya atacak sizsiniz demi tir. Ça da Türkiyemizin mimar Atatürk, Türk kad n yan ra, Türk gençli inin de toplumsal kalk nmada büyük rol oynayaca pekçok kez yinelemi tir. Bu noktada, aram zda bulunan gençlerimize ve rencilerimize hitap etmek istiyorum. Atatürk ün Nutuk adl eserini hepiniz okumal z. Bu eser, tam 80 y l önce tarihi yapan bir ki inin a ndan yaz lm oldu u için çok özel bir edebi metin olman n yan ra, hepimize izlememiz gereken ayd nl k çizgiyi gösteren bir rehberdir. Belgesel nitelikteki Nutuk un okunmas biraz zaman alacakt r; ama hepimizin bildi i gibi emek verilen eyler bize hep de er katar. Yine imdiye kadar okuma f rsat bulamad ysan z Turgut Özakman n 300 den fazla bask yapan ve Milli Mücadelemizi lirik bir duygu seli ile anlatan u Ç lg n Türkler adl kitab okuman tavsiye ederim. Günümüzün ko ullar ile ülkemizin ba ms zl n kazan ld dönemin ko ullar ne kadar farkl k arzetse de, bu kitap ülkemiz insan bak ndan daima okunmas gereken ufuk aç ve yol gösterici bir yap tt r. Finlandiya da ya ayan gençlerimizin, buradaki Üniversitelerde ba ar yla okuduklar görmekten gurur duyuyorum. Hepiniz, zekan z, bilgi ve kültür birikiminizle Türk insan yurtd nda ba ar yla temsil ediyorsunuz. Önümüzdeki dönemde, Finlandiya daki Türk nüfusunun daha ba ar giri imlerde bulunmas sa lamak temel amaçlar z aras nda olmal r. Ba ar gençlerimizin, önümüzdeki y llarda Finlandiya kültür ve fikir hayat na yeni renkler katacaklar kesindir. Ba ta e itim sürecindeki gençlerimiz olmak üzere, yurtd nda ya ayan tüm vatanda lar z, ülkemizi temsil etmektedir. Bu u anlama gelmektedir: Resmi olarak olmasa da, hepiniz benimle ayn meslektensiniz. Yani, yurtd nda ça da Türk insan temsil etmektesiniz. Bu bilincin getirdi i sorumluluk duygusu, Finlandiya da Türkiye yi daha iyi tan tman sa layacakt r. Devlet adam olman n ötesinde bir dü ünür olan Atatürk, Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildi inden mana ç karmak, uyan k davranmak, dü ünmek, zekay terbiye etmektir demi tir. Kültür, bildi iniz üzere zamanla edinilen bireysel ve toplumsal bir birikimdir. Kültürün en büyük destekçisi de e itimdir. Okul sayesinde, okulun verece i ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanat, Türk iktisadiyat, Türk iir ve edebiyat bütün güzellikleriyle geli ir sözüyle Atatürk ün e itimin hayat zda oynad role büyük önem atfetti i aç kt r. Sözlerime son verirken, Atatürk ün u sözlerini s ras yla okumak istiyorum. Beni görmek demek ille de yüzümü görmek de ildir. Benim dü üncelerimi, benim duygular anl yorsan z bu yeter Benim naçiz vücudum elbette bir gün toprak olacakt r. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen ya ayacakt r Benim Türk Milleti ne, Türk Cumhuriyeti ne ve Türklük ün istikbaline ait görevlerim bitmemi tir, Sizler, onlar tamamlayacaks z. Siz de sizden sonrakilere benim sözümü tekrar ediniz. Bu anlaml gecede, Yüce Atatürk ün aziz ki ili ini bir kere daha sayg yla an yorum. Büyük Türk Ulusu nun bir ferdi olarak sözlerimi yine Atatürk ün Ne mutlu Türk üm diyene sözleriyle bitiriyorum. Te ekkür ederim.

7 7 10 Kas m da Atatürk ü Helsinki de and k Etkinliklerimiz

8 Etkinliklerimiz 8 Eurovision gecesi hep birlikteydik Ça Yalg n Önceki y l, Kuopio da birkaç arkada bir bara girmi tik ve o gece bir rock grubu konserini bitirmek üzereydi. Sohbet ederken grup sahneden indi, çalg lar toplamaya ba lad ve bu esnada televizyon aç ld. Televizyonda Eurvision finallerinin oylamas vard, ama nedense Finlandiya ilk s radayd. Bir anl k nl n ard ndan barda bir co ku olu tu, çünkü anla ld ki Finlandiya her zamankinin ve tahminlerin aksine önde gidiyordu! Nihayet Finlandiya n n birincili i ilân edildi inde, yan mdaki Fin arkada m "Bugüne kadar birkaç puan bile alamazd k, nas l oldu da birinci olduk?" diye hayret etse de sevinç içinde ba yordu. Barda bira tüketiminin patlamas üzerine biz eve dönmeye karar verdik. Finlandiya n n birincili i, yar man n seneye burada yap laca anlam na da geliyordu. Tam bir sene sonra bu sefer Helsinki deydim. Derne imiz, hem f rsattan istifade Türkleri bulu turmak, hem de ülkemizi temsil eden Kenan Do ulu ya Finlandiya dan puan kazand rmak için bir gece düzenlemi ti. Bunun için önceden birçok davet mektubu ve iletisi alm m. Say n Büyükelçimiz Reha Keskintepe de büyükelçili imiz vas tas yla gönderilen iletilerle yar mada ülkemizin temsilcisine destek ça nda bulunmu tu. Tren gar ndan ç kt mda, ola andan çok daha renkli bir Helsinki ile kar la m. Caddelerde her Avrupa ülkesinden insanlar, ellerinde bayraklarla e leniyor, tezahürat yap yordu. Biraz dola arak gecenin düzenlenece i Helsinki Hilton Strand oteline vard m. Vatanda lar z yava yava ula yorlard. Salonda iki adet projeksiyon ekran vard. Ne var ki Helsinki nin orta yerinde bulunan otelde YLE kanallar izlenemiyordu! Bu nedenle yay sveç televizyonundan izlemek zorunda kalacakt k. A rl kl olarak müzik yay olaca ndan yay n dilinin pek önemi yoktu belki, ama oy verme saati yakla nca televizyonda sveç numaralar belirdi ve vatanda lar n Türkiye lehinde nas l oy kullanacaklar n ö renilip duyurulmas gerekti. Dernek gecemizin ba ndan sonuna dek star Sedat Örs arkada zd. Yar ma henüz ba larken salondaki toplulu a bir koro efi hassasiyetiyle Gençlik Mar n söyletti. Daha sonra da gerekli duyurular n yap larak vatanda lar n ülkemizi oylar yla desteklemesinde ba rol oynad. Geceye ba ta Müste ar Say n Ferda Akkerman, Birinci Kâtip Say n Behiç Hatipo lu ve Üçüncü Kâtip Say n pek Aynuksa, ve Helsinki Fahri Ba konsolosumuz Say n Y lmaz Albayrak olmak üzere diplomatik temsilcilerimiz de kat larak bizleri onurland rd lar.

9 9 Etkinliklerimiz Geleneksel güz yeme imizde yine bir aradayd k Derne imizin 30 Kas m 2007 ak am düzenlenen geleneksel güz yeme inde bir arada çok keyifli bir ak am geçirdik...

10 Yaz 10 Bizler kimleriz? Çetin Sonerkaya Bizler kimleriz? Evet, tâ Orta Asya dan gelen Türkleriz. Dünya ufak geldi Timurlenk e, Hunlara, Göktürklere, Selçuklulara, Sultan Süleyman a Yay ld lar Avrupalara, ücra kö elere. Beraber ya ad z Finler de Hazar Denizi nin kuzeyinden geldiler buralara. Bizler de 1970 li y llarda Fin karde lerimizle tan k, onlarla kavu tuk birbirimize. Daha evvel gelen tek tük arkada lar z vard tabiî. Nas l geldik, niçin geldik; bizler de bilmiyorduk! Ak Zambaklar Ülkesi kitab ndan esinlenip huzurlu bir yere mi geldik acaba? bulmak, çal mak için de il, inan n buna. Neydi? Birbirimize o kadar yak nla k ki, o zamanki otuz, hattâ k rk derece so a, zorluklara ra men dayand k. Hepimiz çe itli lerde çal k; i sahibi olmak diye bir kavram akl za bile gelmiyordu. Evlendik, çoluk çocuk sahibi olduk. Hayat artlar zorla sa da, aile ba lar z o kadar güzeldi ki evlerimizde toplan p e lenceler düzenliyorduk. Zorluklar vard : yeri açmak çok fomalitelere tâbi idi. Seyahatlerimizde bile birtak m k tlamalar vard. Türkiye ye, sveç e, Avrupa ya gitti imizde, ayr ca dönü vizesi almam z lâz md. Turist olarak gelindi inden ancak dönü ten alt ay sonra yeniden gelinebiliyordu, o da yeniden vize almak art yla Hey gidi günler hey! Finlandiya Türk Derne i 1981 senesinde hiçbir siyasî olu umla ba olmadan soyda lar zla ve Türklerle tan p sevgi ba kurmak isteyenleri üye yapmak için derne imiz kuruldu. Faaliyetler çok güzel gidiyordu. Ço ald k. Çocuklar za Türkçe, resim dersleri, lenceler, sinema, tiyatro gezileri tertipledik. Futbol tak kuruldu. Güzel ve hareketli llar geçirildi. Bu arada gençlerimizden k ymetli profesörler, doktorlar, mühendisler, çe itli i yeri sahipleri ç kt. Kendileriyle iftihar ettik. En büyük üzüntümüz ise çocuklar n ve yeni gelen gençlerimizin gerçekçi olmamalar olmu tur. Onlar n kendilerini iyi tan yarak gerçekçi kararlar vermelerini ve tabiri caizse lafla peynir gemisinin yürümeyece ine inanmalar arzular m. Ayr ca, Finlandiya daki Türk arkada lar n maalesef gerekti i gibi bütünle ememesi ve birlik sa layamamas çok üzücü bir durumdur. Halbuki bu konuda hepimiz elimizden geleni yapmal z. Grupla may önlemeliyiz. Zira çocuklar za bundan de erli bir miras b rakamay z. Yar n sokakta kar la acak iki Türk çocu u birbirini tan mazsa, bunun bizim sorumlulu umuz olaca hepinize hat rlatmak isterim lkbahar Dönemi Etkinlikleri ubat ay zak günü Mart ay Genel kurul seçimi ve sinema günü Nisan ay 23 Nisan etkinli i May s ay 1 May s bahar enli i ve ho geldin yaz kutlamas Haziran ay Turku gezisi DÜZENLENECEK ETK NL KLER N HER TÜRLÜ YARDIMINIZI BEKL YORUZ

11 11 Hukuk Normlar ya da normlar: fark ne? Av. Ravil Asis Dogs run free, why don t we? (Köpekler özgür ko ar, niçin biz ko may z) diye ad art k an msamad m ark söylüyor Bob Dylan. Demek biz insanlar özgür de iliz. Bizi özellikle ahlaka, dine ve yap lan yasalara dayanan normlar k tlar ve yönlendirir. Ba ca ilkeleri aç ndan bu normlar de ik kültürlerde birbirine benzerdir. Ayr nt lar na girdi imizdeyse tek tek durumlarda ayr mlar büyük olabilir. Yakla k 25 y ll k avukatl k ya am m boyunca ba ka bir yerden Finlandiya ya ta nan bir ki inin Fin toplumunda uyulmas gerekli normlarla kar la nda ortaya ç kan sorunlar gözlemlemek için en uygun konumlardan birindeyim. Sorunlar bütün toplum katmanlar nda görünmektedir. (Ayn biçimde Finler de yurtd na ta nd klar nda benzer sorunlar çözmekle u ra rlar.) Tart mal durumlara yaz mda biraz k tutmaya çal aca m. Aile ve Evlilik Evlilikle ilgili Fin yasalar sürekli de mektedir. E lerin her bak mdan e itili i dü üncesine çoktand r al ld. Erkek ailenin reisi de ildir. Kad n (yasalar aç ndan) kocas n kar ma hakk olmaks n özgürce çal abilir, lenebilir, geziye ç kabilir. Kad nlar için s nma evleri olarak adland lan, e lerinin kendilerini tehdit etti ini dü ündüklerinde yaln z ya da çocuklar yla nabilecekleri evleri vard r. (Erkeklerin iddete ba vuran kar lar ndan korunmak için benzer s nma evleri olmamas n e itli e uygun olup olmad sorulabilir, tecrübeme göre gerekli de olurdu.) ler bo and klar nda toplam malvarl klar ndan (önce malvarl ndan borçlar ç kar r) e it pay al rlar. Öte yandan yasa evlilik sözle mesi yoluyla e lerden birinin ötekinin malvarl ndan pay alma hakk ortadan kald r. Ayn biçimde e lerin anababalar vasiyetnameyle çocuklar na kalacak miras n bo anma ras nda hiçbir biçimde öbür e e geçmemesini belirleyebilirler. Pek çok tart mal durumun çocuklarla ilgili oldu unu gözlemledim. Bir e e göre s radan e itim ve disiplin olan bir uygulama yasaya göre çocu a yönelik iddet say labilir. Bir keresinde mahkeme öbürleriyle d ar kmad ve annesine kötü sözler söyledi i için 9 ya ndaki k n saç çeken anneyi para cezas na çarpt rd.) Polise ihbar edense olay k zdan duyan k n büyükannesiydi. Anne (dürüst Fin) k saç ndan çekip evin holüne götürdü ünü kabul etti. Yasa kazand, adalet kazand m? Bence Finlandiya da, hemen yaz yasalara ba vuruluyor. Yaz olmayan yasalar n (ahlaki konular, töre) ve toplulu un kendi aras nda yapt söyle ilerin sundu u çözüm olas klar ndan yararlanma yoluna gidilmiyor. Bu uygulamaya göçmenlerin de uyum göstermesi gerekmektedir. Toplumda E itlik Finlandiya uzun bir süre göçmenlerin seyrek bulundu u bir devletti. Yava yava göçmenli in art yla onlar n konumlar gözönüne alma gere i do du. E itlik Yasas 2004 y nda ç kar ld. Yasa Finlandiya n n uluslararas sözle melerde onaylad ilkelere uymaktad r. Yasaya göre kimseye ya, etnik ya da ulusal kökeni, yurtta, dili, dini, inanc, görü ü, sa k durumu, sakatl, cinsel seçimleri ya da ki iyle ilgili ba ka bir nedenle ayr m yap lamaz. Bu a amada u uyar da bulunmak istiyorum: yasa ayr mc k yasa na dayanarak kendisi için daha iyi davran lma ya da daha iyi haklar isteminde bulunmaya olanak tan yor. Gerçekte bir hakk n ya da hizmetin al nmas için gerekli yasal ölçütleri yerine getirmemesinden ileri gelmi olabilecek bir durumu kendine yap lm ayr mc k olarak bildiren göçmenin davas kendi aleyhine dönebilir. Yanl gerekçelerle yap lan ayr mc uygulama iddialar yasan n uygulanmas suya dü ürebilecek en uygun ortam olu turur. Gerçek ayr mc uygulamalar gerekçesiz iddialar aras nda yitip gider. Gerçek ayr mc uygulamalar söz konusu oldu unda konu incelenip yasa çerçevesinde bütün koruma yollar na ba vurulmal r. Gerekçesiz iddialar ba at nüfusun görü ünü göçmenlerin aleyhine çevirebilir. Bu noktada sorumluluk göçmenlerdedir. Ceza Yasas n ayr mc kla ilgili maddesi a dad r, sak n kötüye kullanacak kadar alçalmay n! Ceza Yasas n 9. maddesi: Ticari faaliyette, mesle i icrada, kamu hizmetinde, görevini yerine getirirken ya da ba ka bir kamu görevinde ya da kamuya aç k bir etkinlikte ya da genel bir toplant düzenlendi inde kabul edilebilir bir neden olmas n herhangi birine, 1) genel uyulmas gereken ko ullarla hizmet etmeyen, 2) onu etkinli e ya da toplant ya sokmayan ya da oradan karan, 3) e it olmayan bir duruma sokan ya da ötekilerden temelli olarak daha kötü bir konuma dü üren ve bunlar da o ki inin soyu, ulusal ya da etnik kökeni, derisinin rengi, dili, cinsiyeti, ya, aile ili kileri, cinsel

12 Hukuk 12 seçimi ya da sa k durumu ya da dini, toplumsal görü ü, siyasi ya da mesleki faaliyeti ya da bunlara denk bir husus gerekçesiyle yapan, eylem çal ma ya am nda ayr mc k olarak ceza gerektirmiyorsa, ayr mc ktan para cezas na ya da en çok alt ay hapis cezas na çarpt lmal r. Ki inin eref ve Haysiyet Dokunulmazl Yukar daki ayr mc k s k s k ki isel eref ve haysiyete tecavüzle kar lmaktad r. Kim ba ka biri hakk nda yalan bilgi ç kar rsa ya da Ceza Yasas nda ba kaca daha ayr nt olarak belirtilen biçimde ba kas a larsa, eref ve haysiyete tecavüz suçunu i lemi olur. Bu durumda söz konusu olan ki isel bir konu olup ayr mc kla ilgisi yoktur. Bu tür bir tecavüze u rayan konuyu polise bildirebilir ve gerekirse kendisi mahkemeye ba vurup tazminat isteminde bulunabilir. Finlandiya adli uygulamalar na yurtd nda hükmedilen tazminat tutarlar n yabanc oldu unu, önemli ölçüde daha dü ük düzeylerin söz konusu oldu unu an msamada yarar var. Hatta dava açmaya de ip de meyece i de iyice dü ünülmelidir. Son Olarak Bob Dylan yan yordu, köpeklerin de tasmalar boyunlar na geçiren ve kay lar ellerine alan sahipleri vard r. Bizim tasmam zsa daha gev ektir ve onu kendimiz seçebiliriz. Finceden çeviren: Engin Uludamar Büronuz; hukuki, ticari, mali, bürokratik yaz malar zda, i takiplerinde ve her türlü sorunlar zda yan zdad r. NFOTURK Tercüme ve Dan manl k Bürosu Hizmetlerimizden baz lar ve ücretleri: Türkiye de bo anma davalar (maksimum 2 ay içinde) neticelendirilir Tercüme hizmetlerimiz sayfas 58 dan ba lamakta ve konusuna göre de mektedir. Her türlü konuda vekaletname haz rlan r ve adresinize posta ile gönderilir. 46 Adres: PL 15, ESPOO Tel: Fax:

13

14

15 15 Kültür Ünlü Bas Bariton Suat Ar kan Finlandiya dayd Söyle i: P nar Ayvaz T.C. Helsinki Büyükelçili i ve Türk Hava Yollar Helsinki Müdürlü ü nün birli i ile Sibelius Akademisi nde düzenlenen bir konser veren ünlü basbariton Suat Ar kan sorular yan tlad Say n Ar kan, biz sizi önce sahnelerde tan k, ard ndan konservatuvardaki ses e itimcili inizi ve önce Mersin de ba layan sonra da stanbul da süren opera müdürü ve sanat yönetmeni olarak idarecili inizi. Peki, geçti imiz May s ay nda Aya rini de 25. sanat y kutlad z gün, verdi iniz konser öncesi açt z resim ve foto raf sergisi nas l gerçekle ti? Bizi bu yönünüzle rtt z do rusu. Hayat ma giri tarihi olarak, resim, müzikten önce geliyor. Foto raf da müzikten sonra Konservatuvara girdikten sonra, resim uzun zaman hayat mdan ç km. Yaln zca sergileri takip ettim. Ama hiçbir zaman ili kimi kesmedim. Müzik için resimden yararland m, imdi de resim için müzikten yararlan yorum. Tüm sanatlar birbirinin içine girmi gibi geliyor bana. Resmin içinde müzik, müzi in içinde resim var. Temas olmayan, sadece iyi niyetli olarak ben resim de yapar m, foto raf da çekerim demek için 25. sanat y mda böyle bir sergi açt m. Büyük ilgi gördü, kalabal ktan yeteri kadar izlenemeyen sergimin tekrarlanmas istendi. Bu yüzden ikinci kez (biraz farkl olarak) 15 Ocak 2 ubat 2008 tarihleri aras nda Atatürk Kültür Merkezi nin resim galerisinde sergilenecek. Daha sonra bisiklet temal bir foto raf sergisi dü ünüyorum, ancak yeri ve zaman henüz belli de il den bu yana sizi çok farkl rollerde izledik. stedi iniz halde bugüne kadar oynayamad z rol Suat Ar kan hangisi ya da var m? Var tabiî, hattâ bir kaç rol var: Don Carlos operas nda Filippo II, Boris Godunov operas nda Boris, Falstaff operas nda Falstaff, Simon Boccanegra operas nda Fiesco rollerini henüz gerçekle tiremedim. Peki, oynad z roller içinde en çok keyif ald z rol hangisi oldu? Hemen hemen oynad m bütün rolleri keyifle oynad m. Ama ilk akl ma gelenler, IV. Murad, Don Giovanni, Scarpia, Don Basilio, müzikaller içinde de Evita daki Peron rolü oluyor. Hangi konservatuvarda e itim veriyorsunuz? Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvar nda an dersi veriyorum. Gençlerle bilgiyi payla maktan büyük mutluluk duyuyorum, ve rettikçe ben de onlarla birlikte ö reniyorum sanki. Hele onlar n ba ar lar görmek, büyük mutluluk oluyor benim için. Onlarla talya ya birlikte seyahatler yap p, temsiller provalar izliyor, ünlü sanatç larla tan p opera üzerine sohbetler yap yoruz. ki ö rencim Almanya da, bir ö rencim Milano da ark söylüyor. Onlar di erleri izleyecek. talya Cumhurba kan ndan ovalyelik unvan alman za kadar uzanan sanat ya am zda, stanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlü ü nde bir "Sanat Yönetmeni" olarak ne gibi hedefleriniz var? Lise ö reniminden sonra Ankara Devlet Konservatuar an Bölümü ne girdi Y nda s f atlayarak Cemil Sökmen in ndan pekiyi dereceyle mezun oldu ve stanbul Devlet Opera ve Balesi nde solist sanatç olarak göreve ba lad. an çal malar Dan Iordacescu, Daniel Ferro, Leyla Gencer ve Licinio Montefusco ile sürdürdü. Yurtiçinde ve yurtd nda birçok konser ve opera temsilleri gerçekle tiren sanatç n 17. yüzy ldan günümüze uzanan zengin bir repertuar vard r. Opera sanat üzerine, dergilerde kö e yazarl ve çe itli radyo programlar yapan sanatç, solistlik çal malar n yan ra Sezonunda Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlük ve Sanat Yönetmenli i görevini de üstlenmi tir. Sanatç, , ve sezonlar nda stanbul Devlet Opera ve Balesi Müdür ve Sanat Yönetmenli i görevini yürütmektedir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvar nda ö retim görevlisi olarak an dersi veren sanatç, ayr ca opera sanat na katk lar nedeniyle, talya Cumhurba kan Ciampi taraf ndan ovalyelik ni an yla ödüllendirilmi tir. Hedeflerimiz çok. stanbul Devlet Opera ve Balesi her zaman büyük hedefler pe indedir. Bunlar, daha nitelikli eserler üretmek ve bunu daha çok say da seyirciye ula rabilmektir. Seyirciyi zorla içeri soktu umuz llar çok geride kald art k. Tabii

16 Kültür 16 kalite söz konusu olunca yurtd ili kiler gündeme geliyor. Ben de bunu sormak istiyordum. Yurtd ndan sanatç lar gelecek mi? Elbette, ama yurtd yla ili ki, yaln zca yabanc sanatç getirip ona temsil yapt rmak ya da yönettirmekle s rl olmamal r. Bu, ta ma suyla de irmen döndürmeye çabalamak olur. Yapt z evrensel bir sanatt r. Evrenseldir, s r tan maz, ayn futbol gibi... Kapal kap lar ard nda, kendi kendimize bu sanat yapamay z, ar aç lmak çok önemli. Yurtd ndaki önemli opera evleriyle ili kiye girip, ortak eserler üretmeliyiz. Tek bir maç için, yurtd ndan dünyan n en iyi fulbolcusunu getirseniz bile, o sizi ampiyon ya da iyi bir tak m yapamaz. Mesele, o ünlü futbolcu gibi olmak de il, o ünlü futbolcunun oynad tak m gibi olabilmekte. Bu yüzden yurtd yla topyekûn ili ki içinde olmal z. Ortalama kaliteyi yükseltmeliyiz. Dünyada "Türk Operas "ndan söz ettirebilmek için gerekli her ey var. Gençlerimiz art k dünya sahnelerinde. Opera ve bale sanat destekleyen devlet politikas da var. Yurtd nda olup da bizde olmayan nedir? Ba ta müzik e itimimiz eksik. yi bir müzik e itimi alamam ama, önemli bir sermaye kurulu unun ba na geçmi bir çok yöneticilerimiz var. Spora sponsor olmak için yar an sermaye grubu, operaya ya da baleye sponsor olurken nazlan yor. Oysa dünyan n her opera evine ister devletin, ister belediyenin himayesi alt nda olsun sermaye mutlaka destektir. Yerle ik olarak tüm kadrolar yla çal an be opera eviyle Türkiye (Ankara, stanbul, zmir, Mersin, Antalya), slâm ülkeleri içinde bu özelli iyle tektir. Bu kez, güçlü askerlerle de il, ba ar sanatç lardan olu an bir ekiple, yeni bir Viyana ku atmas neden olmas n? Finlandiya da konser vermek nereden akl za geldi? Danimarka dan daha kuzeye ç kmam m. Danimarka da R. Strauss un Salome operas nda Johannaan rolünü oynam m. Kuzey ülkelerine kar hep bir ilgi duymu tum. Hele, ba ta Sibelius olmak üzere Kuzey müzi i beni çok etkilemi ti. Konu tu umuz dilin de yak nl ndan söz edilir; köklerimizin ayn yerlere dayand na dair tarihi ara rmalar var. Türk Büyükelçili i ve Türk Hava Yollar Helsinki Müdürlü ü nden böyle bir teklif gelince, hiç dü ünmeden olumlu yan t verdim y nda do an bir Sibelius sevdal olarak, 1957 y nda ölen Sibelius un ülkesinde, ellinci ölüm nda Sibelius Akademisi nde konser vermek, üstelik Sibelius söylemek çok büyük bir heyecan ve gurur verici oldu. Peki, iki dost ülke aras nda opera alan nda i birli i dü ünceniz var m? Ortak temsil konser gibi?... Elbette olabilir, hattâ olmal r da. ki opera evi aras ndaki i birli i Türk Fin dostlu una büyük katk sa layacakt r. Türkiye nin belki de hiç bilinmeyen bir taraf n tan nmas, sadece Türkiye nin de il, ayn zamanda onu yeteri kadar tan mayan Avrupa n n da yarar na olacakt r. Biz, stanbul Devlet Opera ve Balesi olarak, her türlü i birli ine aç z ve haz z. Bu i birli i, sanatç al veri i eklinde de olabilir, geni turneler eklinde de olabilir. ba ar lar dileriz. Te ekkür ederim. Size itimcili inizde, sahne, resim ve foto raftan olu an sanat hayat zda ve stanbul Devlet Opera ve Balesi ndeki Müdür ve Sanat Yönetmenli i görevinizde Finlandiya Türk Derne i ne üyelik için

17 17 Kültür Türk foto rafç lar n objektifinden Finlandiya Söyle i: Ça Yalg n stanbul Foto raf ve Sinema Amatörleri Derne i FSAK n Beyo lu ndaki mekân nda 31 Mart 21 Nisan 2007 tarihleri aras nda Finlandiya konulu bir sergi vard. Finlandiya: ki Mevsim ba kl serginin ev sahipleri Burcu Ertunç ve Kayahan Nacar sorular yan tlad lar Foto raf sanat yla ne zamand r ilgileniyorsunuz ve Finlandiya ile ilgili çal ma fikri nas l ortaya ç kt? Burcu Ertunç: Ben foto raf çekmeye üniversitede resmen ba lad m diyebilirim; antropoloji okudum ve ya ayan kültürü görsel olarak belgelemek zorundayd m. Kendi çevremizde olan biteni irdelemeyi ve onlardan görsel bir hikâye yaratmay ö rendik de diyebiliriz. Kayahan ise foto rafla zaten hem çok daha uzun y llard r amatör olarak ilgileniyordu, hem de Milliyet gazetesinde foto muhabirlik geçmi i vard. Bu s rada Finlandiya ya e itim amaçl olarak geldim. stanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü ne Finlandiya dan gelen bir arkada vard, Erasmus program vas tas yla de im yapt k ve ben de Finlandiya da e itim alma f rsat bu ekilde elde ettim. Böylelikle Jyväskylä Üniversitesi Antropoloji Bölümü nde be aya yak n bir süre kald m. Kayahan da turist olarak geldi diyebiliriz. Kayahan ve ben ortak paydada bulu mu tuk. Finlandiya da beraber geçirdi imiz günlerde de çevremize hep antropolog gözüyle bak yor ve çevremizi gözlemliyorduk. San m bu yüzden Türkiye ye döndükten sonra foto raflar insanlarla payla mak istedik. Gelmeden önce Finlandiya ve Fin hakk ndaki dü ünceleriniz nelerdi? toplumu Finlandiya ile ilgili hemen hemen hiçbir fikrimiz yoktu. Haritadaki yerini biliyordum, ve bir de Türklerle olan soy birli i söylentileri, so uk mevsim vs... Bilgisi s rl olunca bir dü ünce de geli tirmiyor insan, bembeyaz bir sayfayd Finlandiya da geçirece imiz günler. Geldi inizde ilk izleniminiz nas l oldu? Üniversitede ve günlük ya amda nas l bir ortam buldunuz? Finlandiya ya vard mda ilk olarak birço umuzun da yak ndan tan o büyük yaln zl hissettim. Müthi bir düzen, oturmu bir sosyal yap yla kar kar yayd m. Kayahan ile, Türkiye deki ya am z bir dönme dolapta geçiyormu ve Finlandiya ya geldi imizde art k yere inme vakti gelmi gibi hissettik. Ayaklar z yere bas yordu ve biz imdiye kadar ya ad klar n hepsinin birebir z tt yla kar la yorduk. Ba z dönüyordu... Finlandiya da buldu unuz bu gerçekçilik hissi neden kaynaklan yor dersiniz? Türkiye deki ortam n eksi i nedir? Bu his asl nda imdiye kadar hep ya am mücadelesi vermekte oldu umuzdan ya da ya am mücadelesi vermemiz gereklili ini bilmemizden kaynaklan yor. Türkiye de hayat ya ayan ya da ya am n yaln zca kendisini deneyimleyen ki iler elle say r diye tahmin ediyorum. Bir çok yönden cehennemden cennete dü mü üz gibi hissettik. Finlandiya da da insanlar n ya amla ilgili baz endi eleri var ama onlar nki sanki devede kulak kal yor bizimkinin yan nda. Sözün k sas Kayahan Nacar 1980 de Elaz da do du. Foto rafç a Milliyet gazetesi ile tan ralarda aktif olarak ba lad. FSAK ta temel foto rafç k seminerine ve sa film atölyesine de kat ld ktan sonra stanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü nden mezun oldu. Yaz ve görsel bas nda çal an Nacar, foto rafç a devam ediyor. Burcu Ertunç stanbul da 1983 te do du. talyan Lisesi nden sonra stanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü ne girdi. Bölümü sayesinde foto rafla daha da yak nla te FSAK ta temel foto raf seminerine ve k sa film atölyesine devam etti. Belgesel foto rafç a ve sa filme merak duyuyor. u anda FSAK ta aktif olarak çal maya devam ediyor.

18 Kültür 18 ya am standartlar n, sosyal güvencenin verdi i bir rahatl k var orada, ve bu zaten Kuzey ülkelerinin yap sal özelliklerinden. Ancak yine de bizim ya am zdaki renklilik orada yok, bu da bir gerçek. Finlandiya daki foto raf çal malar zda neleri konu edindiniz? Genel olarak biraz ehir ve insan dan bahsetmek istedik. Gördü ümüz ve göremedi imiz insanlar stanbul ile kar la nca insanlar görmek biraz zor oluyor ve tabii ki Finlandiya n n en önemli varl olan do as n büyüsünü aktarmaya çal k. Zamanla Jyväskylä gibi bir üniversite ehrinde akademisyenler ve ö rencilerle daha çok vakit geçirdikçe Finlandiya ve Fin toplumu hakk nda ne gibi fikirler edindiniz? Fin toplumunu tan mak zannediyorum çok zor de il (bizler kadar etnik köken farkl, kültürel de kenlerle yo rulmu de iller). Tabii aile dinami i veya bir i ortam nda veya tatil yaparken nas llar deneyimlemedim ama sohbetlerden fikirler edindim. E itime ve itli e önem veren, bunlar u runa ya ayan insanlar bence. nsan bazen Finler ne diyorsa do rudur gibi bir yan lsamaya kap yor. O kadar güven verebiliyorlar! Ancak insan ili kileri o kadar s cak m emin de ilim, yani bu kadar e itlik, cinsiyet e itli i, ya, e itim vs. e itli i derken biraz robotla an bir halleri de var sanki. Burada kald z süre içinde Finlandiya da ya ayan Türklerle tan ma ve birlikte zaman geçirme rsat z oldu mu? Birkaç Türke rastlad k. Orada evlenip hayat kuran ki ilerdi bunlar. Bir tanesi i siz ama e i çal yor, kendisi de imdilik devletten i sizlik paras al yordu. Hayat ndan memnundu çünkü çal sa da ayn paray kazanacakt çal masa da Di erinin pizza restoran vard zaten biliyosunuz yakla k y l önce Türkiye den ciddi göçler olmu ve burada kebap ve pizza restoranlar n ço unu da Türkler açm ya da buralarda çal lar. stanbul daki foto raf serginize ilgi nas ld? Gezen Türklerin serginizden edindi i Finlandiya izlenimleri nas ld? Sergi bekledi imizden çok daha fazla ilgi gördü, zannediyorum tan lmas için gereken her eyi yapt k. Türkler en çok Finlandiya daki yaln zl k hissini edindiler diye dü ünüyorum, oradaki ya amdan fikir edindiler. Tabii do a foto raflar da onlar büyülemi olabilir. Türkiye de yasayan Finlerden serginizi gezenler oldu mu? Olduysa ülkelerinin serginizdeki imaj hakk nda neler dü ündüler? Evet Finlerden de tatmin edici ço unlukta ziyaretçilerimiz oldu. Hepsinden de onlar yans tan anlatan eylerle kar la klar duyduk, tabii ki biraz fazla yaln zl k hissi hâkimdi. Bu, biz tabii ki yaln zca bu de iliz hissine itti ama zaten biz metinde ziyaretçilere Finlandiya n n ikili i nden söz ediyorduk.

19 19 Kültür Mevlâna Celâleddin i Rûmi Zekeriya Uykan Hepimizin bildi i gibi, 2007 senesi, UNESCO taraf ndan Dünya Mevlâna Senesi olarak ilân edildi [1]. Ayn zamanda, bu sene, Mevlâna Celâleddin i Rûmi nin 800. do um senesi olarak kutlanmaktadir. Bu vesile ile bu yaz zda Mevlâna y tekrar anmak, a k, sevgi ve ho görü odakl felsefesinin dünya kültür miras na katk ve etkisi üzerinde dü ünmek ve dü ündürmek istedik. Mevlâna, insanl k tarihinin en büyük dü ünür, filozof ve airlerindendir. nsan yarat lm lar n en ereflisidir düsturuyla, her dilden, her dinden, her renkten insan kucaklayan Mevlâna, sevginin, bar n, karde li in, ho görünün sembolüdür [2]. Yaradan a gönül veren, bütün yarat lanlar Yaradan dan ötürü sevmeyi ve bizlere sevgiden söz etmeyi ö reten bir a k piridir [3]. Denizi bir testiye dökersek ne kadar al r? te testi, nas l ancak hacmi kadar deniz suyu alabilirse, Mevlâna da kelime kal plar na ve bizim idrakimize, anlay z ölçüsünde s ar. Â k ol â k, a seç ki sen de seçilmi bir insan olas n diye seslenir [3]. Büyük bir Hak r. slâm dü ünürlerinin fikir ve sistemlerini, inanç Mevlâna n n hayat n özeti Mevlâna, 30 Eylül 1207 y nda bugün Afganistan s rlar içerisinde yer alan Horasan yöresinin Belh ehrinde do mu tur. Babas, sehrin ileri gelenlerinden Bilginlerin Sultan (Sultânü'l Ulemâ) ünvan alm Bahaeddin Veled, annesi ise Belh Emirinin k Mümine Hatun dur [2]. Bilginlerin Sultan Bahaeddin Veled, baz siyasi olaylar ve yakla makta olan Mo ol istilas nedeniyle aile fertleri ve yak n dostlar ile birlikte Belh'ten 1212 veya 1213 llar nda ayr ldi [2]. Ni âbur'dan Ba dat'a ve daha sonra Kûfe yolu ile Kâbe'ye hareket etti. Hac farizas yerine getirdikten sonra dönü te am'a u rad. am'dan sonra Malatya, Erzincan, Sivas, Kayseri, Ni de yolu ile Lârende'ye (Karaman) geldi. Karaman'da Suba Emir Musa'n n yapt rd klar medreseye yerle ti y nda Karaman'a gelen Bilginlerin Sultan Bahaeddin ve ailesi burada 7 y l kald. Daha sonra Selçuklu Devletinin Hükümdari Alâeddin Keykubad in daveti üzerine Bilginlerin Sultan Bahaeddin ailesi ve dostlar ile 3 May s 1228 günu Konya ya yerlesti. Mevlâna 1225 y nda erefeddin Lala'n n k Gevher Hatun ile Karaman'da evlendi. Bu evlilikten Mevlâna'n n Sultan Veled ve Alâeddin Çelebi ad nda iki o lu oldu. Y llar sonra Gevher Hatun'u kaybeden Mevlâna bir çocuklu dul olan Kerra Hatun ile ikinci evlili ini yapt. Mevlâna'n n bu evlilikten de Muzaffereddin ve Emir Alim Çelebi adl iki o lu ve Melike Hatun adl bir k dünyaya geldi. Mevlâna 15 Kas m 1244 y nda ems i Tebrizî ile kar la. Mevlâna ems'te "mutlak kemâlin varl " cemalinde de "Tanr nurlar " görmü tü. Ancak beraberlikleri uzun sürmedi. ems aniden öldü. Mevlâna ems'in ölümünden sonra uzun y llar inzivaya çekildi. Daha sonraki y llarda Selâhaddin Zerkubi ve Hüsameddin Çelebi, ems i Tebrizî'nin yerini doldurmaya çal lar. Ya am "Hamd m, pi tim, yand m" sözleri ile özetleyen Mevlâna 17 Aral k 1273 Pazar günü Hakk' n rahmetine kavu tu. Mevlâna ölüm gününü yeniden do günü olarak kabul ediyordu. O öldü ü zaman sevdi ine, yani Allah' na kavu acakt. Onun için Mevlâna ölüm gününe dü ün günü veya gelin gecesi manas na gelen eb i Arûs" diyordu [2]. akidelerini ruh, ak l ve sevgi üçgeni içinde sunan, insanl a ahlâk, din, ilim ve ak l yolunda heyecan katarak yeni ufuklar açan Mevlâna n n en büyük mesaj k, sevgi ve birliktir [3, 4]. Mevlâna, hiçbir eyi inkâr etmez, ama her eyi birle tirir, bütünle tirir ve sevdirir. O kimseyi ayr görmez; çünkü o, her eyin Allah n zuhur ve tecellisi oldu unu bilir ve bunu gönlüne ve insan akl na hâl olarak yans r [3]. Mevlâna n n Amerika ve Avrupa dü ünce ve kültür dünyas na da önemli etkileri vard r: Amazon.com da Mevlâna hakk nda yaz lm veya ona at fta bulunulmu kitaplar görmek için Rûmi yazd zda 8000 in üzerinde kitap, 70 ten fazla müzik CD listelenir. Bunlardan birinde, A Gift of Love: Deepak & Friends Present Music Inspired By The Love Poems Of Rumi isimli müzik CD sinde Demi Moore, Madonna, Goldie Hawn, Deepak Chopra gibi Amerika nin ünlü sanatç lar taraf ndan Mevlâna n n iirleri okundu, söylendi. Me hur yönetmen Oliver Stone un, Mevlâna n n hayat film yapmak istedi i haberini pek ço umuz hat rlayacakt r [3]. On dördüncü yüzy l airi ve felsefecisi Geoffrey Chaucer den 18. yüzy l air ve yazar Samuel Johnson a, günümüzde Madonna dan Oliver Stone a kadar say lamayacak kadar çok say da önemli fikir, dü ünce ve sanat insan etkiledi i bilinmektedir Mevlâna nin eserlerinin. (Geoffrey Chaucer, ngiliz dilini, edebi anlamda estetik ve sistematik kullanan ilk yazard r birçok uzmana göre. Samuel Johnson ise ngiliz edebiyat n, Shakespeare den sonra en fazla at f alm yazar r). ngiltere Veliaht Prensi Charles in Mevlana felsefesine ilgi duydugu haberleri de medyada zaman zaman yer almakta. En son, Prens Charles, e i Cornwall Dü esi Camilla ile birlikte 2007 y Kas m ay nda Mevlana Müzesi ni ziyaret etmi ve Mevlana felsefesini destekleyen uzun bir konu ma yapm. Ayn haberde, ayr ca spanya Kraliçesi Sophia n n da 25 Eylül de Mevlana Müzesi ni gezdi i hat rlat lmakta. Özetle, 700 senedir onun eserleri, farkl din, kültür ve inanç sisteminden pek çok önemli edebiyat, siyaset, felsefe, dü ünce, sanat ve fikir

20 Kültür 20 adam, entellektüeli etkileyegelmi tir. Peki, eserleri, yakla k 750 sene sonra, bugün bile neden bu denli cazip ve Amerika ve Bat n n kültür dünyas nda neden bu kadar etkili? Time n 30 Eylül 2002 nüshas ndaki Rumi Rules! (Rûmi nin saltanat ) ba kl makalesi ayn soru üzerine yaz lm. Makale öyle ba yor [5]: Amerika da iir kitaplar az satar, birkaç binlik sat rakam, yay nc lar taraf ndan ba ar olarak kabul edilir. En nadir ve en ansl airler birkaç yüz binlik sat rakam na ula abiliyor. Amerika da en fazla satan iir kitab kime mi ait dersiniz? Cevap: Mevlâna ya. Makaleye göre, 11 Eylül sald ndan sonra, Mevlâna nin eserleri Amerikan okuyucular aras nda daha da güncel (popüler) duruma geldi. Örne in, Coleman Barks taraf ndan çevrilen ve HarperCollins taraf ndan yay mlanan, Rûmi nin iirlerinin yer ald 400 sayfal k The Soul of Rumi adl kitab, en fazla satan kitaplar listesinde bulunmakta. Rûmi nin daha önceki en fazla satan kitap listesinde, 1995 te yine HarperCollins taraf ndan yay mlanan The Essential Rumi kitab, 250 binin üzerindeki bask ile Bat da son 10 senede tart mas z en fazla satan iir kitab. Time in makalesi daha sonra Coleman Barks ile kitab ve Mevlâna felsefesi hakk ndaki görü lerle devam ediyor. ( air ve Georgia Üniversitesi nden emekli ngilizce profesörü olan Coleman Barks, Bat dünyas nda bugün Mevlâna nin bu denli güncel olmas nda en fazla katk olanlar aras nda ilk s ralarda). Makale 2002 Eylül ay nda yaz lm. The Essential Rumi kitab n sat say n 2007 itibar ile be yüz binin üzerinde oldu u tahmin ediliyor. Mevlâna n n eserleri aras nda Mesnevi, Dîvân Kebir ve Mektûbât yer al r. Mesnevi yi Hüsameddin Çelebi nin iste i üzerine yazm r. Kâtibi Hüsameddin Çelebi nin söyledi ine göre, Mevlâna, Mesnevi beyitlerini Meram da gezerken, oturuken, yürürken, hatta semâ ederken söylermi. Çelebi Hüsameddin de yazarm. Mesnevi nin dili Farsça d r. Beyit say d r [2]. Çe itli konularda söyledi i iirleri Dîvân Kebir isimli divandad r. Divân Kebir in dili Farsça olmakla beraber, içinde Arapça, Türkçe ve Rumca iirlere de yer verilmi tir. Beyit say i a maktad r. Mektûbât ise Mevlâna n n ba ta Selçuklu hükümdarlar na ve devrin ileri gelenlerine nasihat için, kendisinden sorulan ve halli istenilen dini ve ilmi konularda aç klay bilgiler vermek için yazd 147 adet mektuptur [2]. Yaz, Mevlâna n n sözlerinden bir demet ile sonland ral m: Sevgide güne gibi ol, Dostluk ve karde likte akarsu gibi ol, Hatalar örtmede gece gibi ol, Tevazuda toprak gibi ol, Öfkede ölü gibi ol, Her ne olursan ol, Ya oldu un gibi görün, Ya göründügün gibi ol. Gel, Gel, ne olursan ol, gel! ster kâfir, ister mecûsî, ister puta tapan ol, gel! Bizim dergâh z ümitsizlik dergâh de ildir. Yüz kerre tövbeni bozmu olsan da yine gel! Dinleme ihtiyac olmaks n anla lan söz, ancak tamahs z ve ihtiyaçs z olan Allah n sözüdür Sohbet vard r, keskin bir k ca benzer; bostan, ekini gibi kesip biçer. Sohbet vard r, ilkbahar gibidir. Her taraf yapar, say z meyveler verir. Ihtiyat ve tedbir ona derler ki, kötü zann gideresin, kaç p kötülüklerden kurtulas n. Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin kar ndakinin anlayabilece i kadard r. Sonuç olarak diyoruz ki, Mevlâna n n a k, sevgi ve ho görü temelli hayat felsefesinin yakla k 750 senedir dünya kültür miras na katk ve etkisi, dünya bar için gelecek ad na ümitli olmam z için yeter bir nedendir bize göre. Farkl kültür, inanç ve dü ünceden insanlar n gelecekte ayn toplumda bir arada bar, huzur ve esenlik içinde ya amas kültürüne Mevlâna felsefesinin önemli katk lar sa layabilece ini dü ünüyoruz. Referanslar [1] [2] [3] [4] [5]

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Fatih Projesi kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi 9.Sınıf öğretmen ve öğrencilerine Tablet Bilgisayarları, binasında yapılan törenle dağıtıldı.

Detaylı

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN Århus Kommune Børn og Unge Århus Belediyesinde Yaşayan 3 Yaşındaki çocuklar için Dil Durum Değerlendirmesi/Dil Tarama Testi Önsöz Sevgili ebeveynler İyi

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU

ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU 16 Mart 2010, Ankara Cemile KINACI * Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ça da Türk Lehçeleri ve Edebiyatlar Bölümü ile TÜRKSOY'un i birli

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZ: Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz.

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz. ĐŞKURLULARIN BĐLGĐLERĐ, ŞĐFRELERĐ HERKESE AÇIK ( BEDAVA SMS GÖNDERME SĐTESĐ YAZI SONUNDADIR ) Merhaba, bu bilgilendirici yazıda sizlere ĐŞKURa kayıtlı olanların şifrelerine, kişisel bilgilerine başkalarının

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM REHBERİ Web Adresi : http://tip.erciyes.edu.tr/ - http://tip.erciyes.edu.tr/egitim_rehberi.asp E-mail : tipdekanlik@erciyes.edu.tr Adres

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda.

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Kimlerle, nerede, nasıl ve ne için çalışıyoruz? OyaKamp, Gökova daki meşhur Okaliptuslu Yol un bitiminde Akçapınar köyünde Akçapınar, Gökova da, Ula/Muğla ya bağlı

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri,

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com K 8 Fen Koleji'nde, anas n f ndan 8. S n fa kadar bütünlük ve devaml l k arz eden bir e itim program uygulan r. Bu programla tüm s n f düzeylerinde ö rencilere temel

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış...

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Doğuda görev yapmamış, oradaki güzel çocukları görmemiş onlara sarılmamış

Detaylı

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ Değerli Üyemiz; Aralık ayındaki önemli günlerle ilgili www.itubirlik.org.tr web sayfamızdaki kutlama mesajlarımız aşağıdadır 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engellilerin

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI TAKDİM SPONSORLUK DOSYASI. On üç yıl önce STK tüzel kişiliğinde bir düşünce kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı?

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? *Av.Erdal AKSU 17 Kasım 2008 KONU: Rekabet Kurulu nun 03.07.2008 tarihinde Kablo TV şebekesine entegre

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında.

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında. Cazkolik.com "Jazz"lı Gündem Jazzlı Gündem Türkiye idealist, heyecanlı ve pırıl pırıl insanlardan oluşan bir ekibin hazırladığı yeni bir caz festivali kazandı. Burak Sülünbaz Cazkolik için izledi ve yazdı.

Detaylı

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU 1. Kitap Editör Reyhan KAYA Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU Ölçme Deðerlendirme Uzmaný Murat AKYILDIZ Rehberlik Süleyman AYHAN ATATÜRK'ÜN

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

skandinav mesleki güvenlik ortam anketi

skandinav mesleki güvenlik ortam anketi NOSACQ-50- Turkish skandinav mesleki güvenlik ortam anketi Bu anketin amac bu i yerindeki güvenlikle ilgili görü lerinizi almakt r. Cevaplar n z bilgisayara i lenecek ve güvenilir biçimde tutulacakt r.

Detaylı

Temel Kendini Değerlendirme Aracı

Temel Kendini Değerlendirme Aracı Temel Kendini Değerlendirme Aracı Ebeveynler ve Veliler için Anket Günün Tarihi Lütfen doldurunuz. Anket Form Numarası Okul tarafından doldurulacaktır. Sevgili Ebeveynler, Sevgili Veliler, bu anketle,

Detaylı

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı 5651 Sayılı Kanun 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı Kanun maddesi internet erişiminin kontrol altına alınmasını amaçlamaktadır. Bu sayede internet üzerinden işlenen bilişim suçlarının önemli ölçüde önüne

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun.

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. DEĞERLİ VELİLER Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. Bayram tatilinde verilen bu ödevlerin günlük olarak(üzerindeki tarihe göre) yaptırılmasını rica ediyorum. Ödevleri öğrendiğimiz konuların

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Beşiktaş Belediyesi. 1 milyar kadın...

Beşiktaş Belediyesi. 1 milyar kadın... 29 OCAK 2013 Tasarım: Onur Baştuğ - Muzaffer Topal - Haber: Didem Tutal - Ufuk Çoban IPHONE ve IPad uygulama: Uğur Baştuğ 1 milyar kadın... BEŞİKTAŞ Belediyesi kadına şiddeti engellemek adına '1 Milyar

Detaylı

Temel Bilgisayar Programlama

Temel Bilgisayar Programlama BÖLÜM 9: Fonksiyonlara dizi aktarma Fonksiyonlara dizi aktarmak değişken aktarmaya benzer. Örnek olarak verilen öğrenci notlarını ekrana yazan bir program kodlayalım. Fonksiyon prototipi yazılırken, dizinin

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir.

Detaylı

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI ve KONTENJAN VE KOŞULLARI İŞLETME ANABİLİM DALI Muhasebe ve Finansman 15 2 1 18 İİBF, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat, Mühendislik ve Turizm Fakültelerinin İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği, Turizm

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ TANIM İletişim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışan kişidir. A- GÖREVLER Elektronik ve haberleşme

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı