Ey Türk Gençli i! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ey Türk Gençli i! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir."

Transkript

1 Ey Türk Gençli i! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en k ymetli hazinendir. stikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahlar n olacakt r. Bir gün, stiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine dü ersen, vazifeye at lmak için, içinde bulunaca n vaziyetin imkân ve erâitini dü ünmeyeceksin! Bu imkân ve erâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. stiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek dü manlar, bütün dünyada emsali görülmemi bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatan n, bütün kaleleri zaptedilmi, bütün tersanelerine girilmi, bütün ordular da lm ve memleketin her kö esi bilfiil i gal edilmi olabilir. Bütün bu erâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ h yanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri ahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap dü mü olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâd! te, bu ahval ve erâit içinde dahi, vazifen; Türk stiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmakt r! Muhtaç oldu un kudret, damarlar ndaki asil kanda mevcuttur!

2 çindekiler Önsöz Esipuhe Dr. Mine Eray Atatürk ve Türk kad Büyükelçi Reha Keskintepe 7 Etkinliklerimiz Yurtta sulh, cihanda sulh Bizler kimleriz? Çetin Sonerkaya Normlar ya da normlar: Fark ne? Ravil Asis Suat Ar kan ile söyle i nar Ayvaz Burcu Ertunç ve Kayahan Nacar ile söyle i Ça Yalg n Mevlana Celaleddin i Rumi Zekeriya Uykan Ad Trafik Türker Özkan ve Timo Lajunen 23 Mutfak Türk Sözü Finlandiya Türk Derne i nin resmi yay n organ r. Finlandiya Türk Derne i Yönetim Kurulu: Mine Eray (ba kan), Engin Uludamar (ba kan yard mc ), Gülistan Anul (sekreter), Gülseren Kaya (muhasebe), Sedat Örs, Zekeriya Uykan, Ertan Ar kan Dernek yaz ma adresi: Suomen turkkilainen yhdistys ry, PL 288 Helsinki, FIN Finlandiya Internet adresi: Editör: Yönetim Kurulu ad na Ba kan Mine Eray Yaz ve Dan ma Kurulu: Mine Eray, Sedat Örs, Zekeriya Uykan, Ça Yalg n, Özlem im eko lu, Bahar Öz Sayfa tasar : Ça Yalg n Reklâm: Sedat Örs

3 3 Önsöz Esipuhe Bir y daha geride b rakt k... Dr. Mine Eray Finlandiya Türk Derne i Ba kan Sevgili üyelerimiz ve sevgili dostlar z, Bir y daha geride b rakt k. Bizim için yo un geçen bir y l oldu ama mutluyuz sonbahar döneminde ve 2007 y nda imdiye kadar geçen zaman içinde size daha çok yak nla hissettik. Önce hep beraber 10 Kas m 2006 tarihinde Bat Trakyal ara rmac yazar R za Kirlidökme yi misafir ettik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram n bir kez daha co ku içinde kutlad k. Kenan Do ulu bize May s ay içinde Eurovision co kusunu ya att. Genç, ya yüzlerce ki i bir araya geldik. Helsinki Hilton otelinin konferans salonuna s amad k. 10 Kas m 2007 tarihinde bu kez konu mac olarak T.C. Helsinki Büyükelçisi Say n Reha Keskintepe ve Estonya n n Tartu Üniversitesi nden Say n Hagani Gay bl aram zdayd. Say n Keskintepe`nin Atatürk`ün Türk kad na olan sayg ve de kad n e itimine verdi i önemi vurgulayan konu mas ndan sonra, Hagani Gay bl bize bir Azerbaycan Türkünün gözünden Atatürk ü anlatt. Geceyi güzel k lan sadece sayg de er konu mac lar z de il, ayr ca Türkiye deki farkl okullardan gelip Finlandiya da geçici süreler için bulunan onlarca Türk de im ö rencisi oldu. Tarihini hat rlamayan toplumlar yok olmaya mahkumdur. Bu sat rlar okuyan siz genç arkada lar ma, zaman buldukça 20. yüzy l dünya tarihini dikkatle okuman tavsiye ederim. Okuyunuz ki gelece e do ru daha sa lam ad mlarla ilerleyiniz. Bu sat rlar yazd m u anlarda Finlandiya Türk Derne i 30 Kas m 2007 ak am yap lacak olan geleneksel güz yeme ine haz rlan yor. Her gün hiçbir kar olmayan bu faaliyetlere gönüllü olarak yeni arkada lar kat yor. Kimi dergimize verdi i reklam ile, kimi sesi ile destek oluyor. Fark nday z ve çok mutluyuz. Bundan sonra s ra sizlerde. 26 y l varl sürdürebilen bu sosyal olu umun devaml sizin elinizde. Siz sevgili arkada lar m, aran zda fedakarl k yapmaya haz r olanlar n varl ndan hiç süphem yok. Gerektigi zaman uykusundan fedakarl k edebilecek, maddi veya manevi hiçbir kar k beklemeyecek, hem Türk toplumunu hem de Fin toplumunu tan yan, her eyden önemlisi sosyal olmaktan korkmayan, topluluk icinde çal abilme özelli ine sahip siz arkada lar m, sizlerle tan mak istiyoruz. Biz be senedir bu çok keyifli ama zaman zaman oldukça yorucu olan görevi imkanlar n mümkün k ld ölçüde yürüttük. Art k tecrübelerimizi sizinle payla man n zaman. Yakla k 30 y ld r ayakta kalmay becerebilmi olan bir derne in gelece i bunu gerektiriyor. Sa cakla kal n... Taas on vuosi takana päin... Dr. Mine Eray Suomen turkkilaisen yhdistyksen puheenjohtaja Rakkaat jäsenemme ja rakkaat ystävämme, Taas on vuosi takana päin. Tämä vuosi on ollut meille kiireinen, mutta olemme onnellisia. Vuoden 2006 syksystä 2007 tähän päivään olemme huomanneet lähestyneemme teitä yhä enemmän. Ensin 10. marraskuuta 2006 vieraaksemme saapui länsitrakialainen (Kreikan turkkilainen alue) tutkija kirjailija za K rl dökme. Vietimme 23. huhtikuuta kansallisen suvereniteetin ja lasten päivää vielä kerran riemukkaasti. Kenan Do ulun ansiosta koimme Euroviisujen riemua toukokuussa. Nuoret, vanhat runsaslukuisina olivat kokoontuneet. Emme mahtuneet kaikki Helsingin Hilton hotellin luentosaliin. 10. marraskuuta 2007 tällä kertaa puhujiksi saapuivat keskuuteemme Turkin Tasavallan Helsingin suurlähettilas arvoisa Reha Keskintepe ja Viron Tarton yliopistosta arvoisa Hagani Gay bl. Arvoisa Keskintepe puheessaan korosti, kuinka paljon Atatürk arvosti turkkilaista naista ja kuinka paljon huomiota hän kiinnitti naisten sivistykseen. Hagani Gay bl kertoi meille Atatürkista Azerbaidzanin turkkilaisen silmin. Se, mikä teki illastamme hienon, ei ollut vain kunnioitetut puhujamme, myös Turkista eri kouluista Suomeen tilapäisesti tulleet kymmenet turkkilaiset vaihto oppilaat

4 Önsöz Esipuhe 4 tekivät illastamme hienon. Yhteiskunnat, jotka eivät muista historiaansa, päätyvät historian roskakoriin. Suosittelen teille nuorille ystävilleni, jotka lukevat näitä rivejäni, 20. vuosisadan maailman historian lukemista aina, kun teillä on siihen tilaisuus. Lukekaa, että etenette kohti tulevaisuutta tukevimmin askelin. Näillä hetkillä, kun kirjoitan näitä rivejäni Suomen turkkilainen yhdistys valmistautuu 30. marraskuuta 2007 vietettävään perinteiseen syysjuhlaan. Joka päivä yhdistyksemme toimintaan osallistuu uusia vapaaehtoisia ystäviä. Toiset tukevat yhdistystä lehteemme antamilla mainoksilla, toiset äänellään, mistä olemme tietoisia ja hyvin onnellisia. Tästä lähtien on teidän vuoronne. 30 vuotta olemassaoloaan jatkaneen yhdistyksemme tulevaisuus riippuu teistä. Te rakkaat ystävämme, olen varma, että teidän joukossanne on niitä, jotka ovat valmiina uhraukseen. Me haluamme tutustua niihin ystäviin, jotka tarvittaessa luopuvat unestaan odottamatta minkänlaista aineellista tai henkistä korvausta ja jotka tuntevat sekä turkkilaisen että suomalaisen yhteiskunnan, ja kaikista tärkein niihin, jotka eivät pelkää olla sosiaalisia ja kykenevät toimimaan yhteisössä. Eli haluamme tutustua teihin hyvät ystävät. Me olemme toimineet tässä hyvin nautinnollisessa, mutta aika ajoin melko väsyttävässä tehtävässä 5 vuotta sikäli kuin olemme pystyneet. Nyt on aika jakaa kokemuksiamme teidän kanssa. 30 vuotta olemassaoloaan jatkaneen yhdistyksen tulevaisuus vaatii tätä. Jääkää hyvin

5 5 TÜRK SÖZÜ Büyükelçimizden Atatürk ve Türk kad Reha Keskintepe Türkiye Cumhuriyeti Helsinki Büyükelçisi Büyükelçimiz Say n Reha Keskintepe nin, Finlandiya Türk Derne i nce düzenlenen Atatürk ü Anma Ak am nda yapt klar konu man n metnini sunuyoruz Finlandiya Türk Derne i taraf ndan düzenlenen Atatürk ü Anma Ak am na kat lan siz de erli vatanda lar sevgi ve sayg yla selaml yorum. Hepinizin bildi i gibi, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, tarihin yeti tirdi i en büyük ki iliklerden biri olarak tüm insanl n takdir etti i bir liderdir. Atatürk, ayn zamanda, Türk Ulusu nun kurtar, askeri dehas yla muzaffer komutan, uza görebilen diplomat, Türkiye Cumhuriyeti nin büyük kurucusu ve hedefledi i ça da uygarl k ülküsüne ula mada en büyük devrimcisi olmak gibi pekçok s fata sahip bir dü ünürdür. Çok yönlü karizmas yla Atatürk ün tüm vas flar n bir konu maya lmas elbette ki mümkün de ildir. Bu ak am, Atatürk ün toplumsal hayat ve kad n rolü, kültür ve e itim hayat konular nda hepimize k tutmas gerekti ine inand m görü lerine onun sözlerinden al nt lar yaparak de inece im. nsan toplulu u kad n ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parças ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlü ü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yar topra a zincirlerle ba kald kça öteki m göklere yükselebilsin? diyerek kad n ve erkek e itli ini vurgulayan Atatürk, daha da ileri giderek Dünyada ne görüyorsak kad n eseridir. demi tir. Kad n ve annelik olgusuna ayr bir önem atfeden Atatürk, Kad nlar n umumi ve hususi vazifelerinin ba nda validelik vazifeleri vard r. Kad nlar z erkeklerden daha çok ayd n, daha çok verimli, daha çok bilgili olmak zorunlulu undad r. Gerçekten ulusun anas olmak istiyorlarsa öyle olmal rlar. ifadelerini kullanm r. Atatürk ün özverili Türk kad, Dünyada hiçbir milletin kad Ben Anadolu kad ndan daha fazla çal m, milletimi kurtulu a ve zafere götürmekte Anadolu kad kadar hizmet gösterdim diyemez. sözleriyle yüceltti i de görülmektedir. Günümüzde Türk kad n hayat n her alan nda ba ar lar elde etti ini görmek mümkündür. Türkiye Büyük Millet Meclisi nde 50 kad n milletvekilimiz bulunmaktad r. hayat nda çok say da kad n önemli yöneticilik görevlerinde bulundu u bilinmektedir. Bugün TÜS AD n Ba kan bir kad nd r; ayr ca i dünyas nda Güler Sabanc, Ümit Boyner gibi önemli kad n giri imciler de rol almaktad r. Kültür ve sanat alan nda ise dil Biret, Y ld z Kenter, Zuhal Olcay ve Sezen Aksu gibi hayat güzelle tiren pekçok ünlü ismi de sayabiliriz. Aran zdan birkaç örnek vermek istersem, Finlandiya Türk Derne i Ba kan Doktor Mine Eray, Ressam Melek Maz, Oulu daki Fin Türk Kültür Derne i Ba kan Mimar Özlem Özer Kemppainen gibi ki iliklerin de gösterdi i üzere, Türk kad ülkesinde ve yurtd nda çok ba ar çal malara imza atmaktad r. Finlandiya da ya ayan tüm vatanda lar n ve elbette ki kad nlar n Finlandiya toplumu ile sa kl bir bütünle me süreci ya ayarak, ça da Türk insan en iyi ekilde temsil etmelerini diliyorum. Önümüzdeki dönemde, Finlandiya da ya ayan tüm kad nlar n hem Finlandiya Türk Derne i nde, hem de Finlandiya da daha aktif çal malar gerçekle tirmelerini ümit ediyorum. Sizlerle, ayr ca, ulu önder Atatürk ün, kültür ve e itim hayat ve Türk gençli inden beklentileri konular ndaki kimi dü üncelerini payla mak istiyorum. Ben diktatör de ilim. Benim kuvvetim oldu unu söylüyorlar. Evet, bu do rudur, benim isteyip de yapamayaca m bir ey yoktur. Çünkü ben zoraki ve insafs zca hareket etmesini bilmem. Ben kalpleri k rarak de il kazanarak hükmetmek isterim. diyen Atatürk, Fikirler, zorla ve

6 Büyükelçimizden 6 iddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez ifadesiyle dü ünce özgürlü ünün önemini vurgulam r. Atam z n Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdan hür, irfan hür nesiller ister özdeyi i, Cumhuriyet Türkiyesi nin ileri götürülmesinde genç ku aklar n sahip olmas gereken özellikleri özetlemektedir. Medeni olmayan insanlar, medeni olanlar n ayaklar alt nda kalmaya mahkumdurlar özdeyi i ise, ça zda daha da önem kazanan rekabetçi ortamda, ça da uygarl k düzeyine ula mam z gerekti inin alt çizmektedir. Ülkemizin içinden geçti i bu hassas dönemde, ayr ca tüm dünyada ya anmakta olan küreselle me sürecinde bu iki özdeyi in ta anlam daha da önem kazanmaktad r. Hepimize dü en görev, öncelikle özgür dü ünceli bir birey ve toplumun di er bireylerine sayg bir vatanda olarak, kendimizi en iyi biçimde e itmektir. itim, hepimizin bildi i gibi hayat boyu devam eden ve asla sonu gelmeyen bir süreçtir. Finlandiya n n e itim ve inovasyon denilen yenilikçilik konular nda pekçok örnek al nacak ad mlar atmay sürdürdü ünü hep birlikte görüyoruz. Bu ülkede ya ayan tüm vatanda lar z, itim yoluyla bu toplumda daha ba ar ve mutlu bireyler olacaklard r. Atatürk ün laik toplum anlay ise u sözleriyle özetlemek mümkündür: Her fert istedi ini dü ünmek, istedi ine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçti i bir dinin icaplar yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdan na hâkim olunamaz. Bir ahs n, ya ad kça memnun ve mutlu olmas için laz m gelen ey, kendisi için de il, kendisinden sonra gelecekler için çal makt r diyerek bireylerin kendilerinden sonraki nesillere b rakacaklar toplumsal miras n önemini vurgulayan Mustafa Kemal Atatürk, çal man n mutluluk getirece ini de hepimize hat rlatmaktad r. Bugün ayr ca, Ulu Önder Atatürk ün Türk gençli inden kültür ve e itim alan ndaki beklentilerinden söz etmek istiyorum. Atatürk, Gençler, cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta oldu unuz terbiye ve irfan ile insanl k ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en k ymetli timsali olacaks z. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve ya atacak sizsiniz demi tir. Ça da Türkiyemizin mimar Atatürk, Türk kad n yan ra, Türk gençli inin de toplumsal kalk nmada büyük rol oynayaca pekçok kez yinelemi tir. Bu noktada, aram zda bulunan gençlerimize ve rencilerimize hitap etmek istiyorum. Atatürk ün Nutuk adl eserini hepiniz okumal z. Bu eser, tam 80 y l önce tarihi yapan bir ki inin a ndan yaz lm oldu u için çok özel bir edebi metin olman n yan ra, hepimize izlememiz gereken ayd nl k çizgiyi gösteren bir rehberdir. Belgesel nitelikteki Nutuk un okunmas biraz zaman alacakt r; ama hepimizin bildi i gibi emek verilen eyler bize hep de er katar. Yine imdiye kadar okuma f rsat bulamad ysan z Turgut Özakman n 300 den fazla bask yapan ve Milli Mücadelemizi lirik bir duygu seli ile anlatan u Ç lg n Türkler adl kitab okuman tavsiye ederim. Günümüzün ko ullar ile ülkemizin ba ms zl n kazan ld dönemin ko ullar ne kadar farkl k arzetse de, bu kitap ülkemiz insan bak ndan daima okunmas gereken ufuk aç ve yol gösterici bir yap tt r. Finlandiya da ya ayan gençlerimizin, buradaki Üniversitelerde ba ar yla okuduklar görmekten gurur duyuyorum. Hepiniz, zekan z, bilgi ve kültür birikiminizle Türk insan yurtd nda ba ar yla temsil ediyorsunuz. Önümüzdeki dönemde, Finlandiya daki Türk nüfusunun daha ba ar giri imlerde bulunmas sa lamak temel amaçlar z aras nda olmal r. Ba ar gençlerimizin, önümüzdeki y llarda Finlandiya kültür ve fikir hayat na yeni renkler katacaklar kesindir. Ba ta e itim sürecindeki gençlerimiz olmak üzere, yurtd nda ya ayan tüm vatanda lar z, ülkemizi temsil etmektedir. Bu u anlama gelmektedir: Resmi olarak olmasa da, hepiniz benimle ayn meslektensiniz. Yani, yurtd nda ça da Türk insan temsil etmektesiniz. Bu bilincin getirdi i sorumluluk duygusu, Finlandiya da Türkiye yi daha iyi tan tman sa layacakt r. Devlet adam olman n ötesinde bir dü ünür olan Atatürk, Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildi inden mana ç karmak, uyan k davranmak, dü ünmek, zekay terbiye etmektir demi tir. Kültür, bildi iniz üzere zamanla edinilen bireysel ve toplumsal bir birikimdir. Kültürün en büyük destekçisi de e itimdir. Okul sayesinde, okulun verece i ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanat, Türk iktisadiyat, Türk iir ve edebiyat bütün güzellikleriyle geli ir sözüyle Atatürk ün e itimin hayat zda oynad role büyük önem atfetti i aç kt r. Sözlerime son verirken, Atatürk ün u sözlerini s ras yla okumak istiyorum. Beni görmek demek ille de yüzümü görmek de ildir. Benim dü üncelerimi, benim duygular anl yorsan z bu yeter Benim naçiz vücudum elbette bir gün toprak olacakt r. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen ya ayacakt r Benim Türk Milleti ne, Türk Cumhuriyeti ne ve Türklük ün istikbaline ait görevlerim bitmemi tir, Sizler, onlar tamamlayacaks z. Siz de sizden sonrakilere benim sözümü tekrar ediniz. Bu anlaml gecede, Yüce Atatürk ün aziz ki ili ini bir kere daha sayg yla an yorum. Büyük Türk Ulusu nun bir ferdi olarak sözlerimi yine Atatürk ün Ne mutlu Türk üm diyene sözleriyle bitiriyorum. Te ekkür ederim.

7 7 10 Kas m da Atatürk ü Helsinki de and k Etkinliklerimiz

8 Etkinliklerimiz 8 Eurovision gecesi hep birlikteydik Ça Yalg n Önceki y l, Kuopio da birkaç arkada bir bara girmi tik ve o gece bir rock grubu konserini bitirmek üzereydi. Sohbet ederken grup sahneden indi, çalg lar toplamaya ba lad ve bu esnada televizyon aç ld. Televizyonda Eurvision finallerinin oylamas vard, ama nedense Finlandiya ilk s radayd. Bir anl k nl n ard ndan barda bir co ku olu tu, çünkü anla ld ki Finlandiya her zamankinin ve tahminlerin aksine önde gidiyordu! Nihayet Finlandiya n n birincili i ilân edildi inde, yan mdaki Fin arkada m "Bugüne kadar birkaç puan bile alamazd k, nas l oldu da birinci olduk?" diye hayret etse de sevinç içinde ba yordu. Barda bira tüketiminin patlamas üzerine biz eve dönmeye karar verdik. Finlandiya n n birincili i, yar man n seneye burada yap laca anlam na da geliyordu. Tam bir sene sonra bu sefer Helsinki deydim. Derne imiz, hem f rsattan istifade Türkleri bulu turmak, hem de ülkemizi temsil eden Kenan Do ulu ya Finlandiya dan puan kazand rmak için bir gece düzenlemi ti. Bunun için önceden birçok davet mektubu ve iletisi alm m. Say n Büyükelçimiz Reha Keskintepe de büyükelçili imiz vas tas yla gönderilen iletilerle yar mada ülkemizin temsilcisine destek ça nda bulunmu tu. Tren gar ndan ç kt mda, ola andan çok daha renkli bir Helsinki ile kar la m. Caddelerde her Avrupa ülkesinden insanlar, ellerinde bayraklarla e leniyor, tezahürat yap yordu. Biraz dola arak gecenin düzenlenece i Helsinki Hilton Strand oteline vard m. Vatanda lar z yava yava ula yorlard. Salonda iki adet projeksiyon ekran vard. Ne var ki Helsinki nin orta yerinde bulunan otelde YLE kanallar izlenemiyordu! Bu nedenle yay sveç televizyonundan izlemek zorunda kalacakt k. A rl kl olarak müzik yay olaca ndan yay n dilinin pek önemi yoktu belki, ama oy verme saati yakla nca televizyonda sveç numaralar belirdi ve vatanda lar n Türkiye lehinde nas l oy kullanacaklar n ö renilip duyurulmas gerekti. Dernek gecemizin ba ndan sonuna dek star Sedat Örs arkada zd. Yar ma henüz ba larken salondaki toplulu a bir koro efi hassasiyetiyle Gençlik Mar n söyletti. Daha sonra da gerekli duyurular n yap larak vatanda lar n ülkemizi oylar yla desteklemesinde ba rol oynad. Geceye ba ta Müste ar Say n Ferda Akkerman, Birinci Kâtip Say n Behiç Hatipo lu ve Üçüncü Kâtip Say n pek Aynuksa, ve Helsinki Fahri Ba konsolosumuz Say n Y lmaz Albayrak olmak üzere diplomatik temsilcilerimiz de kat larak bizleri onurland rd lar.

9 9 Etkinliklerimiz Geleneksel güz yeme imizde yine bir aradayd k Derne imizin 30 Kas m 2007 ak am düzenlenen geleneksel güz yeme inde bir arada çok keyifli bir ak am geçirdik...

10 Yaz 10 Bizler kimleriz? Çetin Sonerkaya Bizler kimleriz? Evet, tâ Orta Asya dan gelen Türkleriz. Dünya ufak geldi Timurlenk e, Hunlara, Göktürklere, Selçuklulara, Sultan Süleyman a Yay ld lar Avrupalara, ücra kö elere. Beraber ya ad z Finler de Hazar Denizi nin kuzeyinden geldiler buralara. Bizler de 1970 li y llarda Fin karde lerimizle tan k, onlarla kavu tuk birbirimize. Daha evvel gelen tek tük arkada lar z vard tabiî. Nas l geldik, niçin geldik; bizler de bilmiyorduk! Ak Zambaklar Ülkesi kitab ndan esinlenip huzurlu bir yere mi geldik acaba? bulmak, çal mak için de il, inan n buna. Neydi? Birbirimize o kadar yak nla k ki, o zamanki otuz, hattâ k rk derece so a, zorluklara ra men dayand k. Hepimiz çe itli lerde çal k; i sahibi olmak diye bir kavram akl za bile gelmiyordu. Evlendik, çoluk çocuk sahibi olduk. Hayat artlar zorla sa da, aile ba lar z o kadar güzeldi ki evlerimizde toplan p e lenceler düzenliyorduk. Zorluklar vard : yeri açmak çok fomalitelere tâbi idi. Seyahatlerimizde bile birtak m k tlamalar vard. Türkiye ye, sveç e, Avrupa ya gitti imizde, ayr ca dönü vizesi almam z lâz md. Turist olarak gelindi inden ancak dönü ten alt ay sonra yeniden gelinebiliyordu, o da yeniden vize almak art yla Hey gidi günler hey! Finlandiya Türk Derne i 1981 senesinde hiçbir siyasî olu umla ba olmadan soyda lar zla ve Türklerle tan p sevgi ba kurmak isteyenleri üye yapmak için derne imiz kuruldu. Faaliyetler çok güzel gidiyordu. Ço ald k. Çocuklar za Türkçe, resim dersleri, lenceler, sinema, tiyatro gezileri tertipledik. Futbol tak kuruldu. Güzel ve hareketli llar geçirildi. Bu arada gençlerimizden k ymetli profesörler, doktorlar, mühendisler, çe itli i yeri sahipleri ç kt. Kendileriyle iftihar ettik. En büyük üzüntümüz ise çocuklar n ve yeni gelen gençlerimizin gerçekçi olmamalar olmu tur. Onlar n kendilerini iyi tan yarak gerçekçi kararlar vermelerini ve tabiri caizse lafla peynir gemisinin yürümeyece ine inanmalar arzular m. Ayr ca, Finlandiya daki Türk arkada lar n maalesef gerekti i gibi bütünle ememesi ve birlik sa layamamas çok üzücü bir durumdur. Halbuki bu konuda hepimiz elimizden geleni yapmal z. Grupla may önlemeliyiz. Zira çocuklar za bundan de erli bir miras b rakamay z. Yar n sokakta kar la acak iki Türk çocu u birbirini tan mazsa, bunun bizim sorumlulu umuz olaca hepinize hat rlatmak isterim lkbahar Dönemi Etkinlikleri ubat ay zak günü Mart ay Genel kurul seçimi ve sinema günü Nisan ay 23 Nisan etkinli i May s ay 1 May s bahar enli i ve ho geldin yaz kutlamas Haziran ay Turku gezisi DÜZENLENECEK ETK NL KLER N HER TÜRLÜ YARDIMINIZI BEKL YORUZ

11 11 Hukuk Normlar ya da normlar: fark ne? Av. Ravil Asis Dogs run free, why don t we? (Köpekler özgür ko ar, niçin biz ko may z) diye ad art k an msamad m ark söylüyor Bob Dylan. Demek biz insanlar özgür de iliz. Bizi özellikle ahlaka, dine ve yap lan yasalara dayanan normlar k tlar ve yönlendirir. Ba ca ilkeleri aç ndan bu normlar de ik kültürlerde birbirine benzerdir. Ayr nt lar na girdi imizdeyse tek tek durumlarda ayr mlar büyük olabilir. Yakla k 25 y ll k avukatl k ya am m boyunca ba ka bir yerden Finlandiya ya ta nan bir ki inin Fin toplumunda uyulmas gerekli normlarla kar la nda ortaya ç kan sorunlar gözlemlemek için en uygun konumlardan birindeyim. Sorunlar bütün toplum katmanlar nda görünmektedir. (Ayn biçimde Finler de yurtd na ta nd klar nda benzer sorunlar çözmekle u ra rlar.) Tart mal durumlara yaz mda biraz k tutmaya çal aca m. Aile ve Evlilik Evlilikle ilgili Fin yasalar sürekli de mektedir. E lerin her bak mdan e itili i dü üncesine çoktand r al ld. Erkek ailenin reisi de ildir. Kad n (yasalar aç ndan) kocas n kar ma hakk olmaks n özgürce çal abilir, lenebilir, geziye ç kabilir. Kad nlar için s nma evleri olarak adland lan, e lerinin kendilerini tehdit etti ini dü ündüklerinde yaln z ya da çocuklar yla nabilecekleri evleri vard r. (Erkeklerin iddete ba vuran kar lar ndan korunmak için benzer s nma evleri olmamas n e itli e uygun olup olmad sorulabilir, tecrübeme göre gerekli de olurdu.) ler bo and klar nda toplam malvarl klar ndan (önce malvarl ndan borçlar ç kar r) e it pay al rlar. Öte yandan yasa evlilik sözle mesi yoluyla e lerden birinin ötekinin malvarl ndan pay alma hakk ortadan kald r. Ayn biçimde e lerin anababalar vasiyetnameyle çocuklar na kalacak miras n bo anma ras nda hiçbir biçimde öbür e e geçmemesini belirleyebilirler. Pek çok tart mal durumun çocuklarla ilgili oldu unu gözlemledim. Bir e e göre s radan e itim ve disiplin olan bir uygulama yasaya göre çocu a yönelik iddet say labilir. Bir keresinde mahkeme öbürleriyle d ar kmad ve annesine kötü sözler söyledi i için 9 ya ndaki k n saç çeken anneyi para cezas na çarpt rd.) Polise ihbar edense olay k zdan duyan k n büyükannesiydi. Anne (dürüst Fin) k saç ndan çekip evin holüne götürdü ünü kabul etti. Yasa kazand, adalet kazand m? Bence Finlandiya da, hemen yaz yasalara ba vuruluyor. Yaz olmayan yasalar n (ahlaki konular, töre) ve toplulu un kendi aras nda yapt söyle ilerin sundu u çözüm olas klar ndan yararlanma yoluna gidilmiyor. Bu uygulamaya göçmenlerin de uyum göstermesi gerekmektedir. Toplumda E itlik Finlandiya uzun bir süre göçmenlerin seyrek bulundu u bir devletti. Yava yava göçmenli in art yla onlar n konumlar gözönüne alma gere i do du. E itlik Yasas 2004 y nda ç kar ld. Yasa Finlandiya n n uluslararas sözle melerde onaylad ilkelere uymaktad r. Yasaya göre kimseye ya, etnik ya da ulusal kökeni, yurtta, dili, dini, inanc, görü ü, sa k durumu, sakatl, cinsel seçimleri ya da ki iyle ilgili ba ka bir nedenle ayr m yap lamaz. Bu a amada u uyar da bulunmak istiyorum: yasa ayr mc k yasa na dayanarak kendisi için daha iyi davran lma ya da daha iyi haklar isteminde bulunmaya olanak tan yor. Gerçekte bir hakk n ya da hizmetin al nmas için gerekli yasal ölçütleri yerine getirmemesinden ileri gelmi olabilecek bir durumu kendine yap lm ayr mc k olarak bildiren göçmenin davas kendi aleyhine dönebilir. Yanl gerekçelerle yap lan ayr mc uygulama iddialar yasan n uygulanmas suya dü ürebilecek en uygun ortam olu turur. Gerçek ayr mc uygulamalar gerekçesiz iddialar aras nda yitip gider. Gerçek ayr mc uygulamalar söz konusu oldu unda konu incelenip yasa çerçevesinde bütün koruma yollar na ba vurulmal r. Gerekçesiz iddialar ba at nüfusun görü ünü göçmenlerin aleyhine çevirebilir. Bu noktada sorumluluk göçmenlerdedir. Ceza Yasas n ayr mc kla ilgili maddesi a dad r, sak n kötüye kullanacak kadar alçalmay n! Ceza Yasas n 9. maddesi: Ticari faaliyette, mesle i icrada, kamu hizmetinde, görevini yerine getirirken ya da ba ka bir kamu görevinde ya da kamuya aç k bir etkinlikte ya da genel bir toplant düzenlendi inde kabul edilebilir bir neden olmas n herhangi birine, 1) genel uyulmas gereken ko ullarla hizmet etmeyen, 2) onu etkinli e ya da toplant ya sokmayan ya da oradan karan, 3) e it olmayan bir duruma sokan ya da ötekilerden temelli olarak daha kötü bir konuma dü üren ve bunlar da o ki inin soyu, ulusal ya da etnik kökeni, derisinin rengi, dili, cinsiyeti, ya, aile ili kileri, cinsel

12 Hukuk 12 seçimi ya da sa k durumu ya da dini, toplumsal görü ü, siyasi ya da mesleki faaliyeti ya da bunlara denk bir husus gerekçesiyle yapan, eylem çal ma ya am nda ayr mc k olarak ceza gerektirmiyorsa, ayr mc ktan para cezas na ya da en çok alt ay hapis cezas na çarpt lmal r. Ki inin eref ve Haysiyet Dokunulmazl Yukar daki ayr mc k s k s k ki isel eref ve haysiyete tecavüzle kar lmaktad r. Kim ba ka biri hakk nda yalan bilgi ç kar rsa ya da Ceza Yasas nda ba kaca daha ayr nt olarak belirtilen biçimde ba kas a larsa, eref ve haysiyete tecavüz suçunu i lemi olur. Bu durumda söz konusu olan ki isel bir konu olup ayr mc kla ilgisi yoktur. Bu tür bir tecavüze u rayan konuyu polise bildirebilir ve gerekirse kendisi mahkemeye ba vurup tazminat isteminde bulunabilir. Finlandiya adli uygulamalar na yurtd nda hükmedilen tazminat tutarlar n yabanc oldu unu, önemli ölçüde daha dü ük düzeylerin söz konusu oldu unu an msamada yarar var. Hatta dava açmaya de ip de meyece i de iyice dü ünülmelidir. Son Olarak Bob Dylan yan yordu, köpeklerin de tasmalar boyunlar na geçiren ve kay lar ellerine alan sahipleri vard r. Bizim tasmam zsa daha gev ektir ve onu kendimiz seçebiliriz. Finceden çeviren: Engin Uludamar Büronuz; hukuki, ticari, mali, bürokratik yaz malar zda, i takiplerinde ve her türlü sorunlar zda yan zdad r. NFOTURK Tercüme ve Dan manl k Bürosu Hizmetlerimizden baz lar ve ücretleri: Türkiye de bo anma davalar (maksimum 2 ay içinde) neticelendirilir Tercüme hizmetlerimiz sayfas 58 dan ba lamakta ve konusuna göre de mektedir. Her türlü konuda vekaletname haz rlan r ve adresinize posta ile gönderilir. 46 Adres: PL 15, ESPOO Tel: Fax:

13

14

15 15 Kültür Ünlü Bas Bariton Suat Ar kan Finlandiya dayd Söyle i: P nar Ayvaz T.C. Helsinki Büyükelçili i ve Türk Hava Yollar Helsinki Müdürlü ü nün birli i ile Sibelius Akademisi nde düzenlenen bir konser veren ünlü basbariton Suat Ar kan sorular yan tlad Say n Ar kan, biz sizi önce sahnelerde tan k, ard ndan konservatuvardaki ses e itimcili inizi ve önce Mersin de ba layan sonra da stanbul da süren opera müdürü ve sanat yönetmeni olarak idarecili inizi. Peki, geçti imiz May s ay nda Aya rini de 25. sanat y kutlad z gün, verdi iniz konser öncesi açt z resim ve foto raf sergisi nas l gerçekle ti? Bizi bu yönünüzle rtt z do rusu. Hayat ma giri tarihi olarak, resim, müzikten önce geliyor. Foto raf da müzikten sonra Konservatuvara girdikten sonra, resim uzun zaman hayat mdan ç km. Yaln zca sergileri takip ettim. Ama hiçbir zaman ili kimi kesmedim. Müzik için resimden yararland m, imdi de resim için müzikten yararlan yorum. Tüm sanatlar birbirinin içine girmi gibi geliyor bana. Resmin içinde müzik, müzi in içinde resim var. Temas olmayan, sadece iyi niyetli olarak ben resim de yapar m, foto raf da çekerim demek için 25. sanat y mda böyle bir sergi açt m. Büyük ilgi gördü, kalabal ktan yeteri kadar izlenemeyen sergimin tekrarlanmas istendi. Bu yüzden ikinci kez (biraz farkl olarak) 15 Ocak 2 ubat 2008 tarihleri aras nda Atatürk Kültür Merkezi nin resim galerisinde sergilenecek. Daha sonra bisiklet temal bir foto raf sergisi dü ünüyorum, ancak yeri ve zaman henüz belli de il den bu yana sizi çok farkl rollerde izledik. stedi iniz halde bugüne kadar oynayamad z rol Suat Ar kan hangisi ya da var m? Var tabiî, hattâ bir kaç rol var: Don Carlos operas nda Filippo II, Boris Godunov operas nda Boris, Falstaff operas nda Falstaff, Simon Boccanegra operas nda Fiesco rollerini henüz gerçekle tiremedim. Peki, oynad z roller içinde en çok keyif ald z rol hangisi oldu? Hemen hemen oynad m bütün rolleri keyifle oynad m. Ama ilk akl ma gelenler, IV. Murad, Don Giovanni, Scarpia, Don Basilio, müzikaller içinde de Evita daki Peron rolü oluyor. Hangi konservatuvarda e itim veriyorsunuz? Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvar nda an dersi veriyorum. Gençlerle bilgiyi payla maktan büyük mutluluk duyuyorum, ve rettikçe ben de onlarla birlikte ö reniyorum sanki. Hele onlar n ba ar lar görmek, büyük mutluluk oluyor benim için. Onlarla talya ya birlikte seyahatler yap p, temsiller provalar izliyor, ünlü sanatç larla tan p opera üzerine sohbetler yap yoruz. ki ö rencim Almanya da, bir ö rencim Milano da ark söylüyor. Onlar di erleri izleyecek. talya Cumhurba kan ndan ovalyelik unvan alman za kadar uzanan sanat ya am zda, stanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlü ü nde bir "Sanat Yönetmeni" olarak ne gibi hedefleriniz var? Lise ö reniminden sonra Ankara Devlet Konservatuar an Bölümü ne girdi Y nda s f atlayarak Cemil Sökmen in ndan pekiyi dereceyle mezun oldu ve stanbul Devlet Opera ve Balesi nde solist sanatç olarak göreve ba lad. an çal malar Dan Iordacescu, Daniel Ferro, Leyla Gencer ve Licinio Montefusco ile sürdürdü. Yurtiçinde ve yurtd nda birçok konser ve opera temsilleri gerçekle tiren sanatç n 17. yüzy ldan günümüze uzanan zengin bir repertuar vard r. Opera sanat üzerine, dergilerde kö e yazarl ve çe itli radyo programlar yapan sanatç, solistlik çal malar n yan ra Sezonunda Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlük ve Sanat Yönetmenli i görevini de üstlenmi tir. Sanatç, , ve sezonlar nda stanbul Devlet Opera ve Balesi Müdür ve Sanat Yönetmenli i görevini yürütmektedir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvar nda ö retim görevlisi olarak an dersi veren sanatç, ayr ca opera sanat na katk lar nedeniyle, talya Cumhurba kan Ciampi taraf ndan ovalyelik ni an yla ödüllendirilmi tir. Hedeflerimiz çok. stanbul Devlet Opera ve Balesi her zaman büyük hedefler pe indedir. Bunlar, daha nitelikli eserler üretmek ve bunu daha çok say da seyirciye ula rabilmektir. Seyirciyi zorla içeri soktu umuz llar çok geride kald art k. Tabii

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler * Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler MAÇ DOKSAN DAK KA, DOSTLUK EBEDÎ Japonya ve Güney Kore'de oynanan 2002 Dünya Kupas maçlar n yakla k 5.000.000.000

Detaylı

Müslümanlar n Ya am. çeride: Tagouri Ailesiyle Tan ma

Müslümanlar n Ya am. çeride: Tagouri Ailesiyle Tan ma A M E R K A D A Müslümanlar n Ya am çeride: Tagouri Ailesiyle Tan ma Ç NDEK LER A LE YA AMI Birliktelik Görüntüleri.................................. 2 Amerika da slam geleneklerinin merkezinde aile yer

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR lim ve gönül insan Prof. Dr. Ba n tarihi imzay kaleme ald müthi yaz s 12 DE Meltemli Ö rencinin BÜYÜK BA ARISI Sayfa 12 de Tarih Kokan As rl k Kilis Evleri Sayfa 11 de Prof. Dr. Haydar BA Mütabakat n S

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

TOPLUM VE DEÊERLER AMER KAN GENÇL Ê FIRST LADY LAURA BUSH UN ÖNSÖZÜ LE A.B.D. DI LER BAKANLIÊI / ULUSLARARASI B LG PROGRAMLARI DA RES

TOPLUM VE DEÊERLER AMER KAN GENÇL Ê FIRST LADY LAURA BUSH UN ÖNSÖZÜ LE A.B.D. DI LER BAKANLIÊI / ULUSLARARASI B LG PROGRAMLARI DA RES AMER KAN GENÇL Ê FIRST LADY LAURA BUSH UN ÖNSÖZÜ LE A.B.D. DI LER BAKANLIÊI / ULUSLARARASI B LG PROGRAMLARI DA RES Editör Steven Lauterbach Yönetici Editör Neil Klopfenstein E -Editörler Michael J. Bandler

Detaylı

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN SD STRATEJ K DÜ ÜNCE SD STRATEJ K DÜ ÜNCE www.sde.org.tr MAYIS 2010 Ayl k Uluslararas li kiler ve Strateji Dergisi Y l: 1 Say : 6 Fiyat: 7 TL (KDV Dahil) Anayasa De i ikli inde Milletin Karar na Do ru

Detaylı

BELED YEN N BU TAVRI ATAKÖY SAH L NDE YUMU AK KARNININ OLDU UNU GÖSTER R F YAT: 2

BELED YEN N BU TAVRI ATAKÖY SAH L NDE YUMU AK KARNININ OLDU UNU GÖSTER R F YAT: 2 TMMOB, Ataköy Sahili ndeki yap la ma ile ilgili dava açt. Bölge dare Mahkemesi Yürütmeyi durdurdu. Bak rköy Belediyesi itiraz etti, yürütmeyi durdurma kald r ld ve in aatlar yeniden ba lad. Mimarlar Odas

Detaylı

Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i

Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i Florya da O-2 (E-5) yolu kenar nda Ayd nl, Metal Yap Konut, Arke, Vizyonlife ortakl ve TOK i birli i ile yap m

Detaylı

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla

Detaylı

Yerli üretimi devlet de benimsemeli

Yerli üretimi devlet de benimsemeli ORGAN ZE SANAY GAZETES EK M 2010 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Prodüksiyon :

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2 Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) Sürekli, Etkili, Ýlkeli. 2 2 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI:

Detaylı

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 8 de efik ÇALI KAN 13 de Arzu AKAY 6 da Atilla ÇINAR 5 de Yalç n SÖNMEZ 10 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU 10 Ocak

Detaylı

BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI ATAKÖY F YAT: 2

BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI ATAKÖY F YAT: 2 BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI Bir süredir Bak rköy gündemini olu turan; Sa l k personeli maa lar n alam yor. Doktorlar istifa ediyor. Buna kar l k Bak rköy Belediyesi, Nev ehir

Detaylı

SKEN'li. do ay sever. do an n ye ili, ya am n ayd nl... Türkiye nin Geleceği Aydınlık SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN

SKEN'li. do ay sever. do an n ye ili, ya am n ayd nl... Türkiye nin Geleceği Aydınlık SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN Türkiye nin Geleceği Aydınlık Deniz Çevresinin Petrol ve Di er Zararl Maddelerle Kirlenmesine Müdahale Tatbikat SKEN I. Streetball Ve Tenis Turnuvas Prof. Dr. Üstün

Detaylı

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni

Detaylı

ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR

ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR T.C. BAHÇE EH R ÜN VERS TES ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR Yüksek Lisans Tezi GÜLÜZAR ASLI ORAL STANBUL, 2013 T.C. BAHÇE EH R ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ NSAN KAYNAKLARI YÖNET M ÇALI

Detaylı

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit

Detaylı

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber?

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber? BENiM OKULUM Benim ad m Mahmut. Almanya'den geliyorum. Her gün Türkçe ö reniyorum. Türkçe çok kolay. Okula bazen geç kal yorum. O zaman dolmu a biniyorum. S n fta on bir ö renci var. Be ö renci Avrupa'dan,

Detaylı

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR?

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? TEMMUZ 2012 TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? T ürkiye art k daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem rakamlar do ruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 y l önce yüzde 25 lerdeyken bugün

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN.

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN. ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 2009 Y l Nobel Ödülü ve Ostim 5 de efik ÇALI KAN Dolar, Avro ve Alt n 8 de Arzu AKAY Sahaday z 6 da Atilla ÇINAR Teknik resim art k neredeyse her ey 16

Detaylı

Araban z bu. nsan n özgürlü ünün kar- s nda hiçbir güç duramaz. Ergenekon davas bir ar nma ve yüzle me vesilesi.

Araban z bu. nsan n özgürlü ünün kar- s nda hiçbir güç duramaz. Ergenekon davas bir ar nma ve yüzle me vesilesi. s04 Yar n ö rencileri rahat b rak n Yar n sabah Yüksekö renime Geçi S nav var. Ö renciler ne yap p ne yapmayacaklar n biliyor. Peki di erleri? Ba ta aileler olmak üzere oförlere, in aat i çilerine, seyyar

Detaylı

HLM. y l yüzde 95 doluluk oran yla kapatt CAN GÜRZAP: TÜRKİYE DE TİYATRO İNŞALLAH BİTMEZ ACCRA: GANA NIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI

HLM. y l yüzde 95 doluluk oran yla kapatt CAN GÜRZAP: TÜRKİYE DE TİYATRO İNŞALLAH BİTMEZ ACCRA: GANA NIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI HOROZ HOLDİNG İN SÜRELİ YAYINIDIR. YIL 5 OCAK 2014 SAYI 17 HLM y l yüzde 95 doluluk oran yla kapatt CAN GÜRZAP: TÜRKİYE DE TİYATRO İNŞALLAH BİTMEZ ACCRA: GANA NIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI HOROZ UN YENİ LOJİSTİK

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı