CUMHUR YET TÜRK YES NDE SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL POL T KALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CUMHUR YET TÜRK YES NDE SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL POL T KALAR"

Transkript

1

2 1-25-CUM-ICINDEKILER 23/6/06 13:04 Page 5 CUMHUR YET TÜRK YES NDE SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL POL T KALAR Tarih Vakf n n Özel Tarih Projeleri kapsam nda haz rlanm flt r. Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Nadir Özbek Proje Dan flman : Prof. Dr. Ayfle Bu ra Araflt rmac lar: Ali Sipahi, Bar fl Alp Özden, Evren Dinçer, Nurçin leri Araflt rma Koordinasyonu: Cem Bico Bant Çözümleri: Emre Ergüven, Funda Dönmez, Hasan Alper Koca, lker Deniz, Sevim Erdem, fieyda Aksu, Tacettin Ertu rul Grafik Tasar m: Sevgi Aslan, Düzeltmen: Devrim Yalkut Foto raf Çekimleri: Cem Topdemir Renk Ayr m ve Bask : Altan Matbaa Ltd. Yüzy l Mah. Matbaac lar Sitesi 222/A Ba c lar/ STANBUL Tel: (212) ISBN: Haziran 2006 Bu kitab n her türlü yay n hakk Emeklilik Gözetim Merkezi ne (EGM) aittir say l Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre, EGM den yaz l izin al nmaks z n al nt yap lamaz, k smen veya tamamen hiçbir teknikle ço alt lamaz, bas lamaz, yay mlanamaz.

3 1-25-CUM-ICINDEKILER 27/7/06 0:03 Page 7 Ç NDEK LER I. SUNUfi :...19 I. OSMANLI M RASI :...26 I) OSMANLI MPARATORLU U NDA SOSYAL DEVLET N OLUfiUMU : Osmanl Toplumunda Yoksullar : Muhtâcîn Maafl :...31 Yerel Yönetimler ve Sosyal Yard m :...34 Modern Sosyal Yard m Kurumlar :...36 Darülaceze : Hamidiye Etfal Hastanesi : Kimsesiz Çocuklar çin Yetimhaneler :...41 Emeklilik ve Tekaüd Sand klar :...45 Eytam daresi ve Eytam Sand klar :...48 Bulafl c Hastal klar ve Halk Sa l :...52 Kolera Salg nlar yla Mücadele ve Karantina Teflkilat : Çiçekle Mücadele : Bakteriyolojihane-i Osmanî :...56 Zührevî Hastal klarla Mücadele : II) MEfiRUT YET YILLARI VE SOSYAL REFAH S STEM NDE DE fi M :...61 Müessesat- Hayriye-i S hhiye daresi ve Sosyal Yard m : Fukaraperver Cemiyetleri : Teavün Sand klar :...73 Darüleytamlar :...76 Osmanl Hilâl-i Ahmer Cemiyeti ve Sosyal Yard m Faaliyetleri :...79 II. II. CUMHUR YET N LK YILLARINDA SOSYAL SORUN VE ÇALIfiMA HAYATI : III) SIHHAT VE ÇT MAÎ MUAVENET :...89 Cumhuriyetin S hhiyecili i :...89

4 1-25-CUM-ICINDEKILER 27/7/06 0:03 Page 9 S tma ve Bulafl c Hastal klar :...92 Veremle Savafl :...94 Zührevî Hastal klar :...94 çki Ba ml l yla Mücadele :...96 Yeni Bir Ulus nflas ve Çocuk Meselesi : Himaye-i Etfal Cemiyeti : Türkiye Hilâl-i Ahmer Cemiyeti : IV) ÇALIfiMA HAYATINA L fik N DÜZENLEMELER : Cumhuriyetin lk Y llar nda Çal flma Hayat : Ere li Havza-i Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun : Hafta Tatili Kanunu : Takrir-i Sükûn Kanunu : Borçlar Kanunu : Umumî H fz ss hha Kanunu : Ulusal Bayramlar ve Genel Tatiller Hakk nda Kanun : fl Kanunu : Sonuçlanmayan fl Kanunu Tasar lar : Emek Darl ve stihdam Sorunu : Yüksek flgücü Devri : fl Kanunu : III. SOSYAL POL T KADA DE fi M: II. DÜNYA SAVAfiI VE SONRASI : V) SAVAfi VE YOKSULLUK : Kent Yoksullu u ve Ekmek Sorunu : Odun Kömür ve G da Yard m : Salg n Hastal klar : Yoksullar n Çaresizli i: Dilencilik : VI) ÇT MAÎ S YASET KONFERANSLARI VE SOSYAL POL T KA KAVRAMININ DE fien ÇER : Kamu ktisadî Teflebbüslerinde Sosyal Politika : Bar nma : Beslenme : Sa l k ve Sosyal Güvenlik Olanaklar : VII) SOSYAL H ZMETLER YAKLAfiIMININ TÜRK YE DE YERLEfiMES : Çocuk Esirgeme Kurumu : IV. MODERN SOSYAL GÜVENL K KURUMLARININ OLUfiUMU : VIII) SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARININ KURUMSALLAfiMASI : Çal flma Bakanl n n Kuruluflu : fl ve flçi Bulma Kurumu : fle Yerlefltirme : Bar nd rma Yurtlar : flçilerin E itimi : Sosyal Sigortalar n Geliflimi : fl Kazalar yla Meslek Hastal klar ve Anal k Sigortas : flçi Sigortalar Kurumu : htiyarl k Sigortas : Hastal k Sigortas : Malullük Sigortas : Ölüm Sigortas : Sosyal Sigortalar n Kapsam ve Uygulamaya liflkin Sorunlar : IX) MEMURLARIN SOSYAL GÜVENL : EMEKL SANDI I : Emekli Sand n n Sundu u Hizmetler : Emekli Ayl klar ve Di er Ayl klar : Sa l k Yard m : Emekli Sand n n Finansman : fltirakçi Kesenekleri : Kurum Karfl l klar : Di er Gelirler : Emekli Sand n n Gelir-Gider Dengesi : Gelirlerin flletilmesi : X) fiç LER N SOSYAL GÜVENL : SOSYAL S GORTALAR KURUMU : Sosyal Sigortalarda Reform: 506 Say l Sosyal Sigortalar Kanunu : Da n k Mevzuat n Bir Araya Getirilmesi : Uygulama Alan n n Genifllemesi : flçi Sigortalar ndan Sosyal Sigortalara Geçifl : Sa lanan Hizmetlerin Art r lmas : Sosyal Sigortalar n Kapsam : Sosyal Sigortalar Kurumu : Sosyal Sigortalar Kurumu nun Hukukî Yap s :

5 1-25-CUM-ICINDEKILER 27/7/06 0:03 Page 11 Teflkilat Yap s : Sosyal Sigortalar n Finansman : SSK n n Kaynaklar yla lgili Sorunlar : XI) BA IMSIZ ÇALIfiANLARIN SOSYAL GÜVENL : BA -KUR : Ba -Kur un Kapsam : Zorunlu Sigortal l k : ste e Ba l Sigortal l k : Ba -Kur un Finansman : Sigorta Türleri : Sa l k Sigortas : Malullük Sigortas : Yafll l k Sigortas : Ölüm Sigortas : XII) VAKIF STATÜSÜNDEK SANDIKLAR VE TAMAMLAYICI SOSYAL S GORTA SANDIKLARI : Vak f Statüsündeki Sand klar : Tamamlay c Sosyal Sigorta Sand klar : V. SOSYAL DEVLET N KR Z VE YEN DEN YAPILANMA ARAYIfiLARI : XIII) SOSYAL GÜVENL K REFORMU VE YEN SOSYAL POL T KALAR : Sosyal Güvenlikte Yeniden Yap lanma : Emeklilik Sigortas : Genel Sa l k Sigortas : flsizlik Sigortas : Enformel Sektör ve Sosyal Güvenlik : Devlet: Yoksulluk ve Sosyal Yard m Uygulamalar : Sosyal Yard mlaflma ve Dayan flmay Teflvik Fonu (Fak-Fuk-Fon) : Yeflil Kart : Toplum Merkezleri : Çok Amaçl Toplum Merkezleri (ÇATOM) : Gönüllü Kurulufllar ve Yoksullara Yard m : Sosyal Yard m ve Yerel Yönetimler : Özel Sermaye ve Sosyal Güvenlik: Bireysel Emeklilik Sistemi : Bireysel Emeklilik Sistemi ve flleyifli : Sisteme liflkin Baz Veri ve Göstergeler : SEÇ LM fi KAYNAKÇA : D Z N : KUTULAR Osmanl mparatorlu u nda Vak flar : Fatih mareti nin Muhasebe Defterleri ve Sosyal Yard m Harcamalar :...65 maretler : Osmanl mparatorlu u nda Sigortac l k : Mazhar Osman: Nüfus bereketi arefesindeyiz. Cumhuriyetin halk n s hhatine hizmeti... : Himaye-i Etfal ve Lüks Telgraf Uygulamas : Gençlik Hilâl-i Ahmeri : Hastabak c Hemflire Okulu : Grevleri : Hafta Tatilinin Uygulanmas na liflkin Kessler in Görüflleri : Cumhuriyet Halk Partisi nin ve Hükümetlerin fl Kanunu Hakk nda Görüflleri : Umumî H fz ss hha Kanunu nun Gerekçesinden : fl Kanunu Üzerine CHP Genel Sekreteri Recep Peker in Konuflmas ndan Bir Bölüm :..124 fl Kanunu na Direnen flçi ve flverenler : /2 Say l Karar : Cumhuriyet Halk Partisi ve lkokul Çocuklar na Yard m Faaliyetleri : Sabun S k nt s : Kahve ve Çay nhisar Kanunu : Afl lanmak Mecburîdir : Yoksullara Yard m Cemiyetleri : Fevkalâde Hallerin Devam Müddetince Memur ve Müstahdemlere Yap lacak Yard m Hakk nda Kanun : Gecekondulaflma Sorunu ve Sosyal Politikalar : Gecekondu Davas : Gecekondu flini Halledecek Kanun : flçi Enstitüsü Öneri Metni : fl Dergisi : Ord. Prof. Dr. Gerhard Kessler : Orhan Tuna : Konferans Teklifi : Cahit Talas : Bir Sosyal Hizmetler Enstitüsü Kuruluyor : Tarih ve 3294 Say l, Sosyal Dayan flma ve Teflvik Kanunu : Say ve 1 Temmuz 1976 Tarihli, 65 Yafl n Doldurmufl Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandafllar na Ayl k Ba lanmas yla lgili Kanun : Anayasas ve Sosyal Devlet :

6 1-25-CUM-ICINDEKILER 27/7/06 0:03 Page Anayasas ve Sosyal Güvenlik : Çal flma Bakanl n n Kuruluflunda ngiliz Etkisi : Sadi Irmak : flçi Sigortalar Kurumu nun lk Yönetim Kurulu Baflkan Ernst E. Hirsch : flçi Sigortalar Kurumu 10. Genel Kurulu nda (1955) Çal flma Vekili Hayrettin Erkmen in Konuflmas ndan : Memleketimizde Sosyal Sigorta Mevzuat Kifayetsizlikleri : Say l Sosyal Sigortalar Kanunu Öncesinde flçi Sigortalar ile lgili Mevzuat : Bin Memur Emekli Sand na Baflvurdu : Emekli Sand ve Sigortaya Ba l Olanlar çin Yasa Tasar s : ktisadî Devlet Teflekkülleri Memurlar Tekaüd Sand Hakk nda Kanun : Tüm Emekliler Sendikas : Anayasada ve Kalk nma Plan nda Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar : Tarihli 1. Befl Y ll k Kalk nma Plan : Çal flma Bakan hsan Sabri Ça layangil in SSK Genel Kurulu nda Yapt Konuflma (28 Haziran-2 Temmuz 1965) : Emeklilik Koflullar nda Bugüne Kadar Yap lan Temel Düzenlemeler : SSK da Sendikac l k ve flçi Hareketleri : Özel Banka ve Sigorta fiirketlerinin Sand klar : Tamamlay c Sosyal Sigorta Sand klar : Amele Birli i : Tamamlay c Sosyal Sigorta Sand klar : Ordu Yard mlaflma Kurumu (OYAK) : SSK ve Ba -Kur Çöküntü çinde : Tar m Kesiminde Ba ms z Çal flanlar n Sosyal Güvenli i : Ba -Kur a liflkin Yasalar ve Yönetmelikler : Düflünenlerin Düflüncesi : de 6 Milyon Kifliye Fak-Fuk-Fon Yard m Yap ld : Fak-Fuk-Fon dan Yoksulbank a: Türkiye de Mikrokredi Uygulamalar : Sosyal Politika Forumu : Yoksulluk Tan mlar : Emeklilik Gözetim Merkezi ki Yafl nda : Bireysel Emeklilik te Kat l mc Say s Yar m Milyonu Geçti : Bireysel Emeklilik Sistemi Y ll k Geliflim Raporu / 2005 : FOTO RAFLAR stanbul da yoksul bir mahalle : Fukaraya verilen maafllar gösterir defter : Darülaceze deki yetimler : Bir dilenci : Darülaceze inflaat : Darülaceze marangozhanesi : Hamidiye Etfal Hastanesi : Hamidiye Etfal Hastanesi y ll : Hamidiye Etfal Hastanesi y ll : Darülhayr- Âli : Hamidiye Etfal Hastanesi : Yafll bir dilenci kad n n yard m talebiyle padiflaha verdi i arzuhal :...45 Darülaceze de yafll lar : Gümüflsuyu nda toplu sünnet : Van Vilayeti ndeki fakir ahaliye kile bu day sat n al nmas ve da t lmas hakk nda karar metni :.. 50 Kastamonu Kuduz Hastanesi : Kolera istasyonu :...53 Kolera salg n : Demirkap Kolera Hastanesi nin pavyonlar ndan biri : Bakteriyolojihanenin 1913 teki kadrosu : Müessesat- Hayriye-i S hhiye daresi : Topkap Fukaraperver Cemiyeti : Beyaz Ruslar n Galata da kurdu u fukaraperver derne i :...68 Fünun-u Sanayi : dan bir amele : Hilâl-i Ahmer kartpostal : Ermeni yetimler Marafl ta atölyede çal fl yorlar : Fakir çocuklara talim-i sanayi : Hilâl-i Ahmer kartpostallar : Hilâl-i Ahmer Hastanesi personeli : Hilâl-i Ahmer pulu : Hilâl-i Ahmer Cemiyeti merkez-i umumî heyeti : Hilâl-i Ahmer de çal flan Müslüman kad nlar : TC Sa l k ve Sosyal Yard m Bakanl stanbul Bölge H fz ss hha Enstitüsü personeli : Bursa da Refik Saydam ve doktorlar : S tmayla mücadele ilan : Dr. Tunçman hastalar ve çal flma arkadafllar yla : Sivas H fz ss hha Müessesesi : Lokman n Nasihatleri : fiiflli Darülaceze binas : Bayer Sa l k Takvimi : Hastabak c Safiye Hüseyin Han m : Buca sa l k kamp nda zmir valisi, zmir K z lay asbaflkan ve kurum baflkan ö retmen ve yavrularla : Mazhar Osman karikatürü : S hhat Almanak dergisinin kapa : Ödemiflli çocuklarla nönü, Saraço lu ve Aras : Himaye-i Etfal merkez-i umumî heyeti : Çocuk ve Himaye-i Etfal : Ödemifl Bak mevi nin aç l fl : K z lay dergisinin kapa : Adapazar ndan stanbul a getirilen depremzedeler Haydarpafla da K z lay araçlar yla hastanelere naklediliyor : Adapazar nda depremzedelere s cak yemek veriliyor : Erbaa daki zelzele felaketzedeleri K z lay taraf ndan gönderilen çad rlar n önünde : Antalya da hamallar : Çal flan bir yafll :...119

7 1-25-CUM-ICINDEKILER 27/7/06 0:03 Page 15 Çal flan çocuklar : Paras z biçki dikifl kurslar : Küfeci çocuklar : fioförler ve flçileri Birli i nin 1945 y l ndaki Cumhuriyet Bayram kutlamalar na kat l m : Antalya da hamallar : Refik Saydam : fiükrü Saraço lu : Ekmek karnesi : Ekmek karneye ba land : S tmayla savaflta kullan lmas önerilen DDT nin bir ilan : Yard m Severler Cemiyeti toplant s : lerde bir gecekondu y k m protestosu : fl dergisinin kapa : stanbul Çocuklar Kurtarma Yurdu nun aç ld 1933 senesindeki 7 çocuk : stanbul Çocuklar Kurtarma Yurdu nun 1937 senesindeki çocuklar ndan bir grup : Zonguldak maden iflçileri : Sosyal Hizmetler Akademisi amblemi : Sosyal Hizmetler Akademisi ö rencileri : TC Sa l k ve Sosyal Yard m Bakanl stanbul Bölge H fz ss hha Enstitüsü : Cibali Tütün Fabrikas krefli : Bozda nda kinderhaym : Diyarbak r da ifl bulamayan körlerin yapt açl k grevi : Sadi Irmak ve smet nönü : Maden iflçileri : fl kazas protestosu : Maden iflçileri : fl ve flçi Bulma Kurumu Mahmutpafla Bürosu önünde insanlar : D SK in 931 say l fl Kanunu nu protesto mitingi : Çal flma Dergisi nin kapa : Sosyal Haklar m z ve Sendika Hürriyeti çin Direniyoruz, Güçlüyüz! : Maden iflçisi : Emekli Sand mensuplar n n eylemi : Emekli Sand Bülteni kapa : Emekli Sand önünde dilekçe kuyru u : flçi eyleminde bir grup emekli : Ziraat Bankas önünde emekli maafl kuyru u : Memur ve emeklilerin hükümetin öngördü ü maafl zamm n protesto amac yla Güvenpark taki eylemi : Emekli Sand nda Talan! : Erken emeklilik isteyen havagaz iflçileri : D SK in Emeklilik Yasa Tasar s n protesto amac yla stanbul dan Ankara ya bafllatt Mezarda Emeklili e Hay r! yürüyüflü : Emeklilerin kuyruk çilesi : Emekli-Sen in Sesi dergisinin Eylül 1995 tarihli 1. say s : Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bülteni kapa : Hastanede s ra bekleyen insanlar : SSK n n iflçilere kurum hakk nda bilgi vermek için ç kard broflür : Türk- fl dergisi : SSK yöneticileriyle sendika temsilcileri bir toplant da : Sosyal Güvenlik Bülteni kapa : Hastanede s ra bekleyen insanlar : Mikrokredi Projesi nden yararlanan vatandafllar Aziz Akgül ile birlikte : Sosyal Politika Sempozyumu : Erol Sabanc Zihinsel Özürlüler Okulu : Topkap Fukaraperver Cemiyeti yard m günü : Deniz Feneri Derne i nden giysi yard m alan çocuklar : Deniz Feneri dergisi kapaklar : Ak Emeklilik Genel Müdürü Meral Ak Egemen : SÖYLEfi LER Toker DEREL : Zafer TOPRAK : Yaflar OKUYAN : Kemal KILIÇDARO LU : Mehmet DEN Z : Kemal KILIÇDARO LU : A. Tuncay TEKSÖZ : Yaflar OKUYAN : Kuvvet LORDO LU : Müfit YENER : Habibe KÜÇÜK : brahim ALTAN : Ayfle BU RA : Kâmil EYÜBO LU : fiakir YEZ Z : Tevfik CANSIZ : TABLOLAR Hizmet Harcamalar na Göre Vak flar: 17, 18 ve 19. Yüzy llar : S naî flyerleri ve Bu flyerlerinde Çal flanlar n Say s : Ücretliler çerisinde Kad n ve Çocuklar n Oran : Türkiye de Nüfus Art fl Oranlar : Do um ve Ölüm Oranlar : Y l flçi Say s Tahminleri : Y l nda fl ve flçi Bulma Kurumu fiubelerine Müracaat Eden ve Yerlefltirilenler : Aras nda Sigortal flçi Say s ve flçi Sigortalar Kurumu na ntikal Eden fl Kazas, Meslek Hastal, Hastal k, Daimî fl Göremezlik ve Ölüm Vakalar : Y llar Aras nda Kuruma ntikal Eden ve fllemi Tamamlanan fl Kazas ve Meslek Hastal Vakalar :

8 1-25-CUM-ICINDEKILER 27/7/06 0:03 Page 17 Sigortal lar n Ücretlilere ve Faal Nüfusa Oran : Emekli Sand Gelir-Gider Dengesi ve Bütçe Aç klar : SSK Kapsam ndaki Nüfus : Sosyal Sigortalar Kurumu nun Ödemeler Dengesinin Y llar tibariyle Geliflimi : SSK, Ba -Kur ve Emekli Sand na Yap lan Bütçe Transferleri : Sosyal Sigorta Kurumlar n n Göstergeleri : Devlet Bütçesinden Yoksullara Yard m Niteli inde Say labilecek Transferlerin % Olarak Da l m : Konsolide Bütçede Sosyal Harcamalar : Yoksulluk S n rlar : Karfl laflt rmas : Bireysel Emeklilik Sistemi Kat l mc Say s ve Katk Pay n n 6 Ayl k Dönemlerdeki Geliflimi : KÖfiE YAZILARI Umumî Sa l k fllerimiz Hakk nda Düflünceler Prof. Dr. H fz Veldet Velidedeo lu, Cumhuriyet, 29 Mart 1947 : En Büyük Mes ele: Çocuk Mes elesi! Yunus Nadi, Cumhuriyet, 8 Mart 1931 : htiyar ve Alil Mürettibin Anlatt klar Suad Dervifl, Cumhuriyet, 3 Nisan 1936 : Amele Teavün Sand klar na Büyük htiyac m z Var Suad Dervifl, Cumhuriyet, 12 Nisan 1936 : Türkiye de çtimaî Siyaset Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri F nd ko lu, Cumhuriyet, 23 Kas m 1947 : Sosyo Ekonomik Haklar ve Refah Devleti Nihat TÜREL, Cumhuriyet, 12 A ustos 1964 : çtimaî Yard m Halûk Y. fiehsuvaro lu, Cumhuriyet, 23 May s 1962 : Sosyal Hizmetler Enstitüsü Kurulurken Esat Tekeli, Cumhuriyet, 15 Temmuz 1959 : Befl Y ll k Plân Prof. Cahit Talas, Cumhuriyet, 14 Haziran 1967 : Sosyal Hizmetler Konusunda Lütfü K rdar la Konuflma Osman K. Akol, Cumhuriyet, 23 Ekim 1959 : fl ve flçi Bulma Teflkilat Ahmed Halil, Cumhuriyet, 20 May s 1946 : htiyarl k ve Hastal k Sigortalar Hükümlerinde Son De ifliklikler Esat Tekeli, Cumhuriyet, 11 fiubat 1957 : Emekli Sand Feridun Ergin, Cumhuriyet, 7 A ustos 1957 : Emeklilik Kanununun Tâdili Prof. Dr. Nurullah Kunter, Cumhuriyet, 22 Haziran 1954 : Emeklilik Mânevî Bir Ölüm Olmamal d r! S. A., Cumhuriyet, 7 Aral k 1955 : Tekaüdlük Hakk Dr. Feridun Ergin, Cumhuriyet, 31 Temmuz 1948 : Türkiye ve Baflka Yerlerde Sosyal Sigortalar Orhan Tuna, Cumhuriyet, 10 Haziran 1963 : Hastanelerin Birlefltirilmesi Dr. Erdal Atabek, Cumhuriyet, 9 Haziran 1967 : Ba -Kur Üzerine Teoman Pekinda, Cumhuriyet, 19 Nisan 1976 : Bankalar n Emekli Sand Modeli Yanl flt! Gazi Erçel, Sabah, 27 Temmuz 2005 : Banka Sand klar : Alaturka Sorun Alaturka Çözüm Metin Münir, Vatan, 28 Temmuz 2005 : Banka Sand klar : Alaturka Sorun Alafranga Çözüm Metin Münir, Vatan, 29 Temmuz 2005 : Banka Sand klar Emeklileri ve Sosyal Güvenlik Ömer Faruk Günel, Star, 25 Eylül 2005 : Sosyal Güvenli in Birli i ve Özel Sand klar Ziyaeddin S. Maruflu, Milliyet, 15 Haziran 1976 : Yeflil Kart a Dokunmay n! Prof. Dr. fiükrü Hatun, T p Dünyas, 1 Ocak 2002 :

9 1-25-CUM-ICINDEKILER 27/7/06 0:03 Page 19 SUNUfi Bu çal flma Türkiye nin en önemli sorunlar aras nda yer alan sosyal güvenlik ve sosyal politika konusunu son dönem Osmanl mparatorlu u ndan bugüne uzanan genifl bir tarihsel perspektif içinde incelemeyi hedeflemektedir. Türkiye nin sosyal refah rejimi tarihsel süreç içinde, ülkenin sosyal ve politik koflullar yla dünya konjonktürünün karfl l kl etkileflimi içinde evrim geçirerek flekillenmifltir. Bugün küreselleflmenin dünya ekonomisine damgas n vurdu- u bir ortamda Avrupa Birli i ne dahil olmaya çal flan Türkiye, kurumlar ndan hukuk mevzuat na kadar çok genifl bir alanda yeniden yap lanma sürecinin içinden geçmektedir. Sosyal devlet anlay fl, sosyal politika uygulamalar ve sosyal güvenlik sistemi de bu yap sal dönüflüm sürecinden etkilenmektedir. Sosyal politika ve sosyal güvenlik alanlar ndaki reform aray fllar, önümüzdeki y llarda Türkiye nin sosyal ve siyasal gündemini do rudan belirleyecek bir nitelik tafl maktad r. Bu çal flma, güncelli i gittikçe artan sosyal güvenlik konusunun tarihsel bir perspektif içine yerlefltirilerek incelenmesinin, sorunun daha iyi anlafl lmas na ve çözümler üretilmesine katk sa layabilece i inanc yla haz rlanm flt r. Türkiye de sosyal politikalar n tarihi son derece dar bir perspektifle çal flma iliflkilerine, sosyal güvenlik kurumlar na ve hukukî mevzuat n incelenmesine indirgenmifl durumdad r. fiimdiye kadar yap lm fl olan çal flmalarda Osmanl da tekaüd ve teavün sand klar na de inilmekte, 1865 tarihli Dilaver Pafla Nizamnamesi gibi çal flma hayat n düzenleyen birkaç mevzuattan k saca bahsedilmekte, 1945 sonras süreçte sendikac l n geliflmesi ve sosyal güvenlik kurumlar n n oluflumuna temas edilmekte ve ard ndan 1961 Anayasas yla birlikte gündeme oturan sosyal devlet anlay fl, ilgili kurumsal düzenlemeler ve hukukî mevzuat üzerinde yo unlafl larak konu incelenmeye çal fl lmaktad r. Oysa sosyal güvenlik ve sosyal politika uygulamalar n n tarihi çok genifl bir kavramsal çerçeve içinde ekonomik, sosyal ve siyasal süreçlerin bütünlü ü dikkate al narak incelenmek durumundad r. Bu da sorunun bir yandan zaman boyutu içinde kavranmas n, di er yandan da belli bir andaki karmafl k sosyolojik ve siyasal olgular n kavramsallaflt r lmas n gerekli k lmaktad r. Ancak böyle bütünsel bir yaklafl m, bugünün en önemli sosyal sorunlar aras nda yer alan sosyal güvenlik ve sosyal politika meselesinin derinlemesine tahlilini mümkün k labilir. Bugün sosyal güvenlik kavram akla öncelikle emeklilik ve sosyal sigorta uygulamalar n getirmektedir. Bu çal flmada ise sosyal güvenlik kavram daha genifl bir perspektifle sosyal devlet ve sosyal politika kavramlar yla iliflkili bir biçimde ele al nmaktad r. Bu aç dan bak ld nda XIX. yüzy l n bafllar ndan XXI. yüzy l n bafllar na kadar uzanan kabaca iki yüz y ll k bir dönemin incelendi i bu çal flmada sosyal politika uygulamalar n n evriminin anlafl lmas bak m ndan kavramlar n esnek bir flekilde kullan lmas zorunluluktur. Çal flman n kurgusu bugünden geçmifle uzanan bir perspektifle oluflturulmufl ve geçmifl hakk nda bilgi üretmenin yan s ra, tarihsel bir perspektif içinde bugünün anlafl lmas kayg s da ön planda tutulmufltur. Sosyal güvenlik ve modern sosyal politikalar Avrupa da sanayileflme, kentleflme, nüfus hareketleri ve modern bir iflçi s n f n n oluflumu sürecinin getirdi i sosyal ve siyasal sorunlara bir tepki, bu sorunlara bir çözüm aray fl olarak do mufltur. XIX. yüzy l boyunca ngiltere, Fransa ve Almanya da h zl sosyal dönüflümler genifl y nlar, özellikle liberal bir ik-

10 1-25-CUM-ICINDEKILER 27/7/06 0:03 Page 21 0 tisat anlay fl n n hâkim oldu u bir ortamda, piyasa ekonomisinin çarklar aras nda korunmas z bir durumda b rakm flt r. Bu durum iflçi hareketlerinin siyasallaflmas na yol açm fl ve sosyal güvenlik uygulamalar na zemin haz rlam flt r. Özellikle Bismarck Almanyas nda 1880 lerden itibaren Alman Sosyal Demokrat Partisi nin kazanm fl oldu u siyasî güç karfl s nda bir toplumsal uzlaflma sistemi oluflturulmak zorunda kal nm flt r. Almanya da bu çerçevede öncelikle çal flma hayat yla ilgili modern sosyal sigorta sistemi oluflmufl, çal flan kesimlerin ifl hayat n n do urdu u risklere karfl korunmas na yönelik uygulamalar gündeme gelmifltir. Fransa da ise XIX. yüzy l n birbirini takip eden siyasal çalkant lar ve devrimler fleklinde ilerlemesi, yüzy l n sonuna gelindi inde s n flar aras dayan flma fikrinin ön plana ç kmas na yol açm flt r. Sosyal politikalar Almanya da korporatist bir çerçevede flekillenirken, Fransa da benzeri politikalara solidarist bir zihniyet damgas n vurmufltur. Her iki sistemin ortak yönünü, toplumsal ve siyasal bir uzlaflma yaratmak üzere devletin sosyal alana gittikçe artan bir flekilde müdahale etmek zorunda kalmas oluflturmaktad r. Bu durum devlete sosyal bir nitelik kazand rm fl ve modern sosyal politikalar n, sosyal güvenlik uygulamalar n n tarihsel arka plan n oluflturmufltur. Osmanl mparatorlu u nda ise XIX. yüzy l boyunca bir sanayileflme süreci yaflanmam fl ve modern bir sanayi iflçi s n f oluflmam flt r. Bununla birlikte Osmanl mparatorlu u nda da bu dönemde modern bir sosyal devlet olma do rultusunda kayda de er ad mlar at lm flt r. Türkiye tarihçili inde sosyal politika konusuna genel olarak son derece dar bir perspektifle ve yaln zca çal flma hayat dikkate al narak yaklafl lm flt r Jön Türk Devrimi ne kadar çal flma hayat na iliflkin hukukî ve idarî düzenlemelerin olmay fl veya çok s - n rl oluflu, genellikle XIX. yüzy l Osmanl mparatorlu u nda bir sosyal politikan n olmad fleklinde yorumlanm flt r. Bir bak ma tarihçilerin Osmanl mparatorlu u na bak fl n, kendi tan mlad klar kavramlar n dar s n rlar belirlemifltir. Oysa sosyal devlet, sosyal politika, hatta sosyal güvenlik kavramlar, çok genifl bir flekilde devletin sosyal alan a her türlü müdahalesi olarak tan mland nda, Osmanl n n sosyal politika uygulamalar n n tespit edilmesi olanakl hale gelir. XIX. yüzy l Osmanl mparatorlu u nda halk sa l n n devletin faaliyetleri aras nda yer edinmifl olmas, yoksul halka yönelik sosyal yard m faaliyetlerinin hukukî boyutuyla birlikte merkezî hükümetin ve mahallî idarelerin sorumluluklar aras na girmifl bulunmas, tar m üreticilerinin çeflitli do al ve ekonomik risklere karfl devlet taraf ndan korunmas ugyulamalar n n sistematik ve kurumsal bir nitelik kazanmas, askerî ve sivil devlet memurlar n n, hatta kamu kesiminde çal flan iflçilerin emeklili ine iliflkin da n k olmakla birlikte kurumsal bir yap n n oluflturulmas ve benzeri bütün uygulamalar Osmanl mparatorlu u nun XIX. yüzy l süreci içinde bir sosyal devlet niteli i kazanm fl oldu unu ortaya koyar. Osmanl -Türkiye tarihinde 1850 lerden bafllay p kabaca 1940 lara kadar uzanan dönemi sosyal politika zihniyeti ve uygulamalar bak m ndan tek bir bütünlük içinde de erlendirmek gerekmektedir. Bu dönemde çal flma hayat n temel alan bir sosyal güvenlik ve sosyal politika yaklafl m henüz flekillenmemifltir. Dönemin sosyal politikalar n n ana eksenini bir yandan toplumsal dayan flma fikrini temel alan sosyal yard mlaflma pratikleri, di er yandan da ekonomik ve siyasî gücün temeli olarak görülen nüfusun nicel ve nitel olarak gelifltirilmesine yönelik çabalar belirlemifltir. çtimaî muavenet ve s hhiye bu dönemin sosyal politikalar n ifade eden kavramlar olmufltur. Kuflkusuz bu uzun dönemi kendi içinde alt dönemlere ayr flt rmak mümkün ve gereklidir Devrimi ne kadar uzanan dönemde sosyal politika uygulamalar n n rengini padiflah merkeze alan paternalist bir söylem belirlemifltir. Özellikle II. Abdülhamit döneminde devletin sosyal refah uygulamalar n n tamam padiflah n ihsan ve hayrat olarak sunulmufltur. Ancak yine de bu dönemdeki refah uygulamalar n n, zaman n imkânlar dikkate al nd nda az msanmayacak bir kapsamda oldu u görülür. Örne in cumhuriyete de miras kalan imparatorlu un sa l k teflkilat ve modern sosyal yard m kurumlar bu dönemde oluflturulmufltur. Meflrutiyet y llar yla birlikte sosyal politikalar modern bir devletin vatandafll k temelinde halka sunmufl oldu u hizmetler olarak kurgulanmaya bafllanm flt r. Sosyal refah sistemi bu dönemde Frans z assistance publique modeli örnek al narak flekillendirilmeye çal fl lm flt r. Sosyal yard m alan nda devletin çal flmalar n tamamlay c bir unsur olarak gönüllülük temelli faaliyetler teflvik edilmifltir. Ancak 1912 y l ndan itibaren birbirini takip eden Balkan ve Dünya savafllar bu refah rejiminin süreklili ini imkâns z k lm flt r. Savafllarla birlikte devletin toplumsal ve ekonomik hayata daha fazla müdahale etmek durumunda kalmas, savafl ekonomisi uygulamalar n n a rl k kazanmas na yol açm flt r. Bu dönemin bir di er özelli i Hilâl-i Ahmer ve Donanma cemiyetleri gibi gönüllü yard m kurulufllar n n sosyal politika alan n tamamen kuflatmalar olmufltur. Bu durum Türkiye tarihçili inde genellikle sivil toplumun geliflti i bir dönem olarak tasvir edilmektedir. Oysa bu cemiyetler Harbiye ve Bahriye nezaretlerinin denetimi alt nda ve savafl ekonomisi zihniyeti çerçevesinde genifl bir toplumsal mobilizasyon sa lamak üzere faaliyet yürütmüfllerdir. Bu dönemin sosyal politika uygulamalar na salg n hastal klarla mücadele, ordu ve sivil halka yönelik koruyucu halk sa l politikalar, say lar on binleri bulan savafl yetimlerinin himayesi; zihniyetine ise milliyetçilik eksenli bir toplumsal dayan flma ve devlet-millet-ordu bütünlü ü içinde toplumsal-siyasal mobilizasyonu sa layacak bir ideolojik çerçeve hâkim olmufltur. ki savafl aras dönemde ise yeni cumhuriyet rejiminin sosyal politikalar n nüfusun nicel olarak art r lmas belirlemifltir. Anadolu halk on y ldan fazla süren savafllar boyunca büyük bir k y m yaflam flt r. Ulusun gücünün nüfusun niceli i ve üretken kapasitesine ba l oldu u düflüncesi bu dönemdeki sosyal politikalar flekillendirmifltir. Yeni kurulan S hhat ve çtimaî Muavenet Vekâleti yle, Osmanl dan miras al nan genifl bir örgütlenme a na ve deneyime sahip Hilâl-i Ahmer Cemiyeti nüfus ve s hhat eksenli sosyal politikalar n yürütücüsü olmufltur. Sanayileflmenin bafllamakta oluflu, meflrutiyet y llar nda örgütlü iflçi hareketlerinin ortaya ç km fl olmas, Avrupa n n çat flmac s n f siyasetleri ve siyasal devrimlerle çalkalan yor oluflu, cumhuriyet rejimini s n fs z bir toplum vurgusuyla solidarist/dayan flmac bir sosyal politika zihniyetine yöneltmifltir. Bu dönemin ay rt edici özelliklerinden bir tanesini, S hhat ve çtimaî Muavenet Vekâleti d fl nda devletin merkezî bir sosyal güvenlik kurumu yap lanmas na veya sosyal

11 1-25-CUM-ICINDEKILER 27/7/06 0:04 Page 23 politikalar koordine ederek yürütecek bir kurumsal yap lanmaya gitmemifl olmas oluflturmaktad r. Sosyal politikalar n a rl halkevleri, Himaye-i Etfal ve Hilâl-i Ahmer gibi yar resmî yap lanmalar üzerinde olmufltur. Bu dönemin bir di er özelli i, özellikle 1930 larda devlet eliyle sanayileflmenin gündeme gelmesiyle birlikte kamu iktisadî teflebbüslerine nitelikli iflgücü sa lama sorununu çözmek üzere, kamu sektöründe çal flan iflçilere yönelik kapsaml sosyal politika uygulamalar na yönelinmesi olmufltur. Bu yeni yönelim II. Dünya Savafl y llar ve sonras ndaki dönemde olgunlaflarak sosyal politika uygulamalar nda önemli bir k r lman n oluflmas n mümkün k lacakt r. II. Dünya Savafl n n sona ermesi ve Avrupa n n yeniden yap land r lmas sürecine sosyal politikalar aç s ndan damgas n vuran olgu, daha önceki dönemde s n f mücadeleleri, siyasal devrimler ve karfl devrimler fleklinde cereyan etmifl olan tarihsel sürecin, toplumsal uzlaflma temelinde yeni bir rotaya oturtulmas gayreti olmufltur. Daha önce de de inildi- i gibi, Avrupa toplumundaki s n fsal çat flma dinami i Fransa da solidarizm temelli sosyal politikalarla, Almanya da Bismarck dönemi iflçi sigortalar yla bir miktar yumuflat lmaya çal fl lm flt. Ancak I. Dünya Savafl n do uran koflullar bu çat flman n derinleflmesine ve dünya ölçe inde siyasetin radikalleflerek siyasal iflçi devrimlerine ve nihayetinde Bolflevik Devrimi ne yol açm flt. Bütün bu geliflmeler II. Dünya Savafl öncesinde, özellikle 1929 Büyük Buhran ard ndan toplumsal uzlaflmaya yönelik sosyal politika aray fllar n zorunlu k lm flt. Buhran sonras nda Amerika da new deal politikalar yla belirmeye bafllayan bu uzlaflma aray fl, ngiltere de ancak savafl sonras nda Beveridge Raporu çerçevesinde flekillenen genellefltirilmifl sosyal güvenlik sistemiyle somut ifadesini bulmufltur. Sosyal politikalardaki bu yeni yönelimin iktisat teorileri ve politikalar bak m ndan arka plan n, bölüflüm iliflkilerinin genifl kitleler lehine düzenlenmesinin ekonomiyi canland raca ve büyümeyi sa layaca fleklindeki Keynesyen yaklafl mlar oluflturmufltur. Sovyet sisteminin devlet güdümünde bir tür dengeli bölüflüm iliflkileri rejimi oldu u düflünüldü ünde, Keynesyen iktisat politikalar n n temel teflkil etti i 1945 sonras sosyal refah devletinin, Bat Avrupa da siyasal ortam n radikalleflmesine karfl oluflturulan bir alternatif, bir toplumsal uzlaflma rejimi oldu u aç kl k kazan r. Bu çerçevede kapitalizmin alt n ça olarak nitelenen dönemi sosyal devletin de alt n ça olmufl ve Avrupa da sosyal politikalar sosyal demokratik bir ideoloji çerçevesinde anayasal nitelik kazanm flt r. Türkiye de de sosyal politikalar 1945 sonras nda benzer bir seyir izlemifltir. Çal flma hayat n n düzenlenmesi, Çal flma Bakanl n n kurulmas, sosyal sigortalar n kapsam n n geniflletilmesi ve kurumsal yap s n n bir düzene sokulmas, sosyal hizmetlerin kapsam n n geniflleyerek planl, dengeli bir kalk nman n aslî unsurlar aras nda yer almas bu dönemde gündeme gelmifltir Anayasas yla birlikte bu süreç sosyal hukuk devleti kavram nda kristalize olarak anayasal bir nitelik de kazanm flt r. Bu dönemde sosyal güvenlik, insan haklar kapsam nda de erlendirilmeye bafllanm flt r. Türkiye de aras dönemde, tam istihdam hedefi, kamu iktisadî teflebbüslerinde istihdam politikalar, tar msal fiyat politikalar, enflasyonist ücret politikalar gibi makroiktisadî politikalar arac l yla bir yandan büyüme sa lanm fl, di er yandan da rejim popülist bir temelde göreli bir süreklilik ve istikrar sa layabilmifltir. Bu y llar Türkiye nin, bir tür yeniden bölüflüm iliflkisi olan sosyal güvenlik ve sosyal politikalar sistemine kendine özgü formunu kazand rm flt r. Genel olarak aras dönem Türkiye de sosyal devletin en güçlü oldu u evre olmufltur. ngiltere de Thatcher, Amerika da Reagan ve Türkiye de Özal la bafllayan 1980 li y llar ise II. Dünya Savafl sonras süreçte Keynesyen iktisat politikalar ekseninde flekillenen refah devletinin ve toplumsal uzlaflma sisteminin yeniden yap land r lmas na tan kl k etmifltir. Bu dönemde yeniden bölüflüm eksenli sosyal politikalar talep yarat c bir unsur olarak görülmek yerine, ekonominin uluslararas serbest piyasa koflullar nda rekabet gücünü art rma ihtiyac sonucu, bir maliyet unsuru olarak alg lanmaya bafllanm flt r. Üretim ve emek süreçlerinin son çeyrek as rda esnekleflmesi, tam istihdam hedefini hem gereksiz hem de imkâns z k lm flt r. Bir anayasal vatandafll k hakk, modernleflmenin ve dengeli kalk nman n olmazsa olmaz olarak görülen sosyal politikalar, sosyal güvenlik sistemi ve sosyal harcamalar, bütçede h zla küçültülmesi gereken bir masraf kalemi, bir yük olarak görülmeye bafllanm flt r. Serbest piyasa ekonomisinin dünya ölçe inde yeniden flekillenmekte oldu u küreselleflme ça nda, önceki dönemin sosyal politikalar ve sosyal güvenlik sisteminde ifadesini bulan bölüflüm iliflkilerinin genifl kitleler aleyhine yeniden yap land r lmas gerekmifltir. Bu yeni dönemin bir baflka özelli i, istihdama iliflkin yap sal sorunlar nedeniyle iflsizli in ve yoksullu un gittikçe artmakta olufludur. Formel sosyal güvenlik kurumlar n n d fl nda kalan kesimlerin saflar gittikçe geniflleme e ilimi göstermekte, yoksullu un kendisi bir risk olarak görülmeye bafllanmakta ve devletin sosyal harcamalar bu sosyal riskin bir toplumsal patlamaya dönüflmesini engellemek üzere genifllemektedir. Sosyal sigorta ve emeklilik sistemi ise bir vatandafll k hakk olmaktan ç kma e ilimine girmifl ve yeni piyasa koflullar nda sat n al nmas gereken bir hizmet niteli i kazanm flt r. Kuflkusuz esnek ve enformel emek süreçlerinin yayg nlaflmas bu servisi piyasadan sat n alabilecek kesimlerin s n rlar n da belirginlefltirmektedir. Bu çerçevede genellikle eski sosyal güvenlik sistemlerinin yeniden yap land r lmas, özel güvenlik sistemlerinin de tamamlay c bir unsur olarak devreye girmesi öngörülmektedir. Bir baflka ifadeyle, var olan sosyal güvenlik sisteminin sunmufl oldu- u hizmetler daralma e ilimine girmifl ve bu daralman n piyasa ve özel sermayenin sunmufl oldu u sosyal güvenlik hizmetleriyle kapat l p tamamlanmas imkân oluflmufltur. Türkiye nin yeni refah rejimi üç ana eksende geliflme e ilimi göstermektedir. lk olarak sosyal güvenlik kurumlar, sa l k ve sosyal hizmetler yeniden yap land r larak, bu alana kamu katk s n n en aza indirilmesi veya tamamen kald r lmas hedeflenmektedir. Genel sa l k sigortas uygulamas, sosyal güvenlik kurumlar n n tek bir çat alt nda birlefltirilmesi ve kurumsal rasyonalizasyon çabalar bu çerçevede de erlendirilmelidir. Sistemin ikinci aya n ise sa l k sigortas ve bireysel emeklilik hizmetlerinin piyasayla paylafl lmas oluflturmaktad r. Devletin sosyal güvenlik ve sosyal hizmetler alan ndan çekildi i oranda bu bofllu u özel sermayenin doldurmas öngörülmektedir. Yeni refah rejiminin son aya n ise formel sosyal güvenlik sisteminin

POL T KADA DE fi M: K NC DÜNYA SAVAfiI VE SONRASI

POL T KADA DE fi M: K NC DÜNYA SAVAfiI VE SONRASI 140-157-CUM-3-A 27/7/06 0:11 Page 1 CUMHUR YET TÜRK YES NDE SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL POL T KALAR SOSYAL POL T KADA DE fi M: K NC DÜNYA SAVAfiI VE SONRASI SOSYAL POL T KADA DE fi M: K NC 3 DÜNYA SAVAfiI

Detaylı

CUMHUR YET TÜRK YES NDE SOSYAL GÜVENL K VE POL T KALAR CUMHUR YET N. SOSYAL SORUN VE ÇALIfiMA HAYATI CUMHUR YET N LK YILLARINDA SOSYAL SORUN VE

CUMHUR YET TÜRK YES NDE SOSYAL GÜVENL K VE POL T KALAR CUMHUR YET N. SOSYAL SORUN VE ÇALIfiMA HAYATI CUMHUR YET N LK YILLARINDA SOSYAL SORUN VE 86-115-CUM-2-A 27/7/06 0:08 Page 1 CUMHUR YET TÜRK YES NDE SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL POL T KALAR CUMHUR YET N LK YILLARINDA SOSYAL SORUN VE ÇALIfiMA HAYATI CUMHUR YET N LK YILLARINDA SOSYAL SORUN VE 2

Detaylı

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382)

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2004, TÜS AD Tüm

Detaylı

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Praksis 9 Sayfa: 321-336 Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Murat Özveri Girifl Sosyal güvenlik sistemlerinin reform ad alt nda ad m ad m özellefltirilmesi, Türkiye nin gündeminden düflmeyen

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE?

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? PANEL NOTLARI 25 Mart 2008 Orhan Apayd n Konferans Salonu 2008 stanbul Barosu Yay nlar stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

Anadolu Sohbetleri Uflak

Anadolu Sohbetleri Uflak Anadolu Sohbetleri Uflak 9 Haziran 2006 Üyelik Sürecinde KOB leri neler bekliyor Sayfa 9 da AB den yeni hibe Programlar Sayfa 13 ve 19'da KOB ler için yararl adresler Sayfa 17'de Tar m ticaretinde AB yle

Detaylı

Sa l k hizmetlerinde 1980 den bu yana gerçeklefltirilen

Sa l k hizmetlerinde 1980 den bu yana gerçeklefltirilen Praksis 9 Sayfa: 301-319 1980 den Günümüze Sa l k Politikalar Ata Soyer Sa l k hizmetlerinde 1980 den bu yana gerçeklefltirilen de ifliklikler, dönem boyunca yürürlükte olan neoliberal politikalar n önemli

Detaylı

ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II

ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3038 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1988 ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II Yazarlar Prof.Dr. Cezmi ERASLAN (Ünite 1, 2, 7, 8 ) Prof.Dr. Süleyman BEYO LU (Ünite 3)

Detaylı

19. Yüzy l n sonunda ulus-devletin ortaya ç kmas yla birlikte, halka dayal yönetim biçimi olan temsili demokrasi a rl k kazanmaya bafllam flt r.

19. Yüzy l n sonunda ulus-devletin ortaya ç kmas yla birlikte, halka dayal yönetim biçimi olan temsili demokrasi a rl k kazanmaya bafllam flt r. 271 S YASET N TEKN KLEfiMES BA LAMINDA TÜRK YE DE S YASAL REKLAMCILIK Dr. Raci TAfiÇIO LU 1.Girifl 19. Yüzy l n sonunda ulus-devletin ortaya ç kmas yla birlikte, halka dayal yönetim biçimi olan temsili

Detaylı

ÜLKEM ZDE fi VE SOSYAL GÜVENL K HUKUKUNUN TAR HSEL GEL fi M NE KISA B R BAKIfi (1)

ÜLKEM ZDE fi VE SOSYAL GÜVENL K HUKUKUNUN TAR HSEL GEL fi M NE KISA B R BAKIfi (1) ÜLKEM ZDE fi VE SOSYAL GÜVENL K HUKUKUNUN TAR HSEL GEL fi M NE KISA B R BAKIfi (1) Av. fievket GÜNEY B GAT 1. GENEL OLARAK Ülkemizde ifl ve sosyal güvenlik hukukunu genel olarak; ekonomi, sosyal ve siyasal

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

Do u ve Güneydo u. Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri

Do u ve Güneydo u. Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri 53 Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri MÜS AD Araflt rma Raporlar : 53 Bu rapor,

Detaylı

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm Baflkan dan Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm DR. Ömer BOLAT MÜS AD Genel Baflkan Dünyam z n her alanda yaflad de iflim insanlar n hayatlar n, yaflama biçimlerini ve hayata bak fl aç - lar n etkilemektedir.

Detaylı

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da Kars 23 May s 2008 AB Sürecinde Kars ta F rsatlar - Avantajlar - Öncelikler Sayfa 3 te Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de STK lara Hibe Ça r s Sayfa 14 te Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa

Detaylı

2009 YEREL SEÇ MLER NE DO RU

2009 YEREL SEÇ MLER NE DO RU TMMOB M MARLAR ODASI 2009 YEREL SEÇ MLER NE DO RU POL T KALAR / DE ERLEND RMELER RAPOR 15 Ocak 2009 TMMOB Mimarlar Odas, küresel kriz koflullar nda yerel niteli inin ötesine geçerek genel seçim niteli

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

zora dayal d r. Bu süreç, demokratik kat l mc l a ve birlikte yönetme ilkesine ayk r d r.

zora dayal d r. Bu süreç, demokratik kat l mc l a ve birlikte yönetme ilkesine ayk r d r. ller Bankas gibi bir kurumun tasfiyesi, salt bir örgütlenmenin son bulmas anlam na gelmemekte; yerel yönetim mali sisteminin dönüflümüne, yerel yönetim hizmetlerinin merkezi planlama d fl na ç kar larak

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU HİZMETİ ve İMTİYAZIN DÖNÜŞÜM ÖYKÜSÜ

TÜRKİYE DE KAMU HİZMETİ ve İMTİYAZIN DÖNÜŞÜM ÖYKÜSÜ T Ü R K Y E TÜRKİYE DE KAMU HİZMETİ ve İMTİYAZIN DÖNÜŞÜM ÖYKÜSÜ Dr. Sedat ÇAL O D A L A R V E B O R S A L A R T O B B R L B TOBB Yay n S ra No: 58 ISBN 978-9944-60-252-5 Sayfa Düzeni ve Bask : Afflaro

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

Sevkuthan Nevsuhan. iflçilerin örgütlenmesini zorlaflt r c ve zay flat c etkileri oldu.

Sevkuthan Nevsuhan. iflçilerin örgütlenmesini zorlaflt r c ve zay flat c etkileri oldu. SUNUÞ Sevkuthan Nevsuhan Örgütlenme ile ilgili ilk dosyam za geçen say m zda yer verdik. Geçen say m zda, örgütlenme önündeki engelleri, sendikalar m z n s cak deneyimlerini içeren yaz lar yla yorumlad

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S

TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S 75 TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S Haz rlayan MÜS AD Anayasa Çal flma Komitesi ve Doç. Dr. Abdurrahman Eren MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce M. mrahor C. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel:

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 159 2010/1. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen / Av. smail Gömlekli. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No: 159 2010/1. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen / Av. smail Gömlekli. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No: 159 2010/1 ISBN No: 978-605-5614-20-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen / Av. smail Gömlekli Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Son y llarda, küreselleflme konusunda tart fl l rken, tar m

Son y llarda, küreselleflme konusunda tart fl l rken, tar m Praksis 9 Sayfa: 277-300 Küreselleflen Tar m ve Türkiye de Tar m Reformu Hülya Kendir Son y llarda, küreselleflme konusunda tart fl l rken, tar m sektöründe de bir küreselleflme süreci yafland - ndan bahsedilmektedir.

Detaylı

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93 Halkevleri Derne i stanbul fiubesi ktisadi flletmesi stiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sk. No: 10/2 Beyo lu / stanbul Tel: 0 212 245 63 41 www.halkevleri.org.tr bilgi@halkevleri.org.tr 1. Bask : Aral k 2008

Detaylı

GEL fimekte OLAN ÜLKELERDE S YASET

GEL fimekte OLAN ÜLKELERDE S YASET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3039 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1989 GEL fimekte OLAN ÜLKELERDE S YASET Yazarlar Prof.Dr. Birol AKGÜN (Ünite 1, 2) Mustafa Cüneyt ÖZfiAH N (Ünite 1) Segah TEK N

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı