T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI ALBÜMÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI ALBÜMÜ"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI ALBÜMÜ

2

3 Sağlık kavramı Dünya Sağlık Örgütü tara ndan yalnız hastalık ve sakatlığın olmayışı değil; bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hâli olarak tanımlanmış r. Bu tanım çerçevesinde amacımız, Türkiye de yaşayan her vatandaşın sağlığı ve yaşam kalitesini yükseltmek r, bunun için ülkenin imkânlarını en akılcı biçimde kullanmak ve kaynakların hakkaniyete uygun bir şekilde dağılımını sağlamak r. Bu amaç doğrultusunda ortaya koyduğumuz ve kararlılıkla yürü üğümüz Sağlıkta Dönüşüm Programı nın önemli bileşenlerinden birisi de Sağlık Bakanlığının planlayıcı, düzenleyici ve denetleyici rolünün güçlendirilmesidir. Sağlık Bakanlığı Te iş Kurulu tara ndan yürütülen dene m faaliyetleri bu amacın gerçekleş rilmesine yönelik önemli çalışmalardandır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık parasal olarak oldukça büyük bir sektördür. Sağlık hizmetleri için ayrılan büyük miktarlardaki mali kaynaklar, bu sektörü yolsuzluklar için bir cazibe merkezi hâline ge rmektedir. Te iş Kurulu Sağlık Bakanlığının planlayıcı, düzenleyici ve denetleyici rolünün güçlenmesine katkı sağlarken, sağlık hizmetlerinden görülen yolsuzluklarla mücadelede de son derece etkindir. Kurulduğu 1871 yılından günümüze kadar son derece önemli çalışmalara imza atan Te iş Kurulu tara ndan hazırlanan bu çalışma, gündelik haya n akışı içinde unutulup gidenleri tekrar ha rlamamıza ve teşkila mızda görev almış şahsiyetleri tanımamıza yardımcı olacak ve adeta sağlık teşkilat tarihine ışık tutacak bir eser niteliğindedir. Bizzat Sağlık Bakanı adına görev yapan Sağlık Bakanlığı Müfe şlerimizin yer aldığı bu albümde Dr. İbrahim Refik SAYDAM, Dr. Tevfik Rüştü ARAS, Burhan Arif ONGUN, Dr. Cenap ŞEHABETTİN, Dr. İsmail Hakkı Milaslı, Dr.Neşet Adnan ZENTÜRK gibi siyaset, yöne m, bilim, sanat ve edebiyat alanında iz bırakmış şahsiyetleri görmek Sağlık Bakanı olarak beni ayrıca onurlandırmaktadır. Te iş Kurulu albümünün hazırlanmasına öncülük eden Te iş Kurulu Başkanı Muhammet GEDİK i ve ekibini kutlar, bu çalışmada emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ederim. Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı

4 4

5 Ha za, insanın kendisini tanımlamasında ve hem bireysel hem de toplumsal olarak üretebilmesinde en önemli unsurdur. Toplumsal ha za ise bireylerin edindikleri bilgilerin ve tecrübelerin toplumla paylaşılmasıdır. Bu sayede geçmişte kazanılmış değerlerin üzerine yeni değerlerin eklenmesi ya da olumsuzlukla ne celenmiş durumların tekrarlanmaması sağlanır. Toplumsal ha zanın varlığı toplumun daha fazla üretmesini ve daha fazla refaha sahip olmasını sağlarken, toplumsal ha zanın yokluğu ya da yetersizliği ise toplumun gerilemesine, suiis mallerle açık olmasına neden olmaktadır. Öğrenen, öğreten, rehberlik eden her kurum ve kuruluşun, toplumla bütünleşerek edinilen değerlerin üzerine yeni değerler eklemesi, geçmişte yaşanan tecrübelerden ve bilgilerden faydalanarak geleceğe daha emin ve sağlıklı adım atması ve yeniliklerin de öncüsü olması gerekir. Sağlık Bakanlığı Te iş Kuruluna ve mensuplarına dinamizm katan ve onları başarıya götüren de bu bilgi ve tecrübe birikimidir. Sıhhiye Müfe şliklerinden, Sıhhiye Heye Te işiyesi ne buradan da Sağlık Bakanlığı Te iş Kurulu Başkanlığına kadar uzanan 140 yıllık süreçle ilgili olarak; Kurulumuz ve Bakanlık arşivi ile Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivleri Dairesinde yapılan araş rmada elde edilebilen hukuki me nler, atama kararları, görev yapmış müfe şlerin isimleri, resimleri, te işle ilgili bilgi, belge ve her türlü materyalden bir kısmı, bu albümde gösterilmeye çalışılmış r. Albüm içerisinde Kurulumuzun tarihçesi, ilk müstakil tüzüğümüzün orijinal metni ile çevirisinin yanı sıra Te iş Kurulumuzun çalışma koşullarını yansıtan bilgi ve belgeler ile görsel dokümanlara elden geldiğince yer verilmiş r. 140.yılımızda, sürekli doğru bilgiye ulaşmaya çalışan, meslektaşları arasında bilgi paylaşımını ve etik kuralları hakim kılan, rehberlik eden, geçmi şten gelen güzel davranışları geliştiren, kendisine güven duyulan, sürekli gelişimi, ka lımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü esas alan müfe şlerden oluşan bir kurul olmanın çabası içerisindeyiz. Bu ilkeler çerçevesinde mille mize hizmet etmiş Teftiş Kurulu Başkanlarımıza ve Müfettişlerimize şükranlarımı sunar, ahirete intikal edenlere Allah tan rahmet, halen görevde olanlara sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim. Albümün hazırlanma sürecinde özverili çalışmalarda bulunan Murat ŞAŞI, Gökmen YILMAZ, Mahmut YILMAZ ve kapak tasarımını yapan Aydın SARI ya teşekkür eder, bu çalışmanın geleceğe aktarılan hoş bir seda olmasını temenni ederim. Muhammet GEDİK Te iş Kurulu Başkanı

6 6

7 Tarihçe Bir ülkede devle n sağlık teşkila kurması o devle n halkın sağlık sorunlarına sahip çıkmaya başladığının bir göstergesidir. 19. Yüzyılın ikinci yarısından i baren Osmanlı İmparatorluğu nun bir sağlık teşkila kurmaya giriş ği gözlemlenmektedir de yayımlanan İdare-i Umumiyeyi Tıbbiye Nizamnamesi ile taşraya tabip gönderilmeye başlanarak hem koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi hem de kurulan sıhhiye müfettişlikleri ile yörenin sıhhi durumunun teftişi ve merkeze raporlanması amaçlanmıştır. Bu nizamname ile ilçelerde memleket tabiplikleri, iller ile sancaklarda ise sıhhiye müfettişlikleri kurulmuştur. Bu nizamname, yurt içinde sağlık hizmetlerinin hükümet eli ile etkili bir şekilde yürütülmesi için örgütlenmede atılan ilk adım olması bakımından önem taşımaktadır. Bu dönemde her tıp fakültesi mezununun 2 yıl süre ile memleket tabipliği yapma zorunluluğu bulunmaktaydı den i baren memleket tabiplerinin maaşları doğrudan devlet tara ndan ödenmeye başlanmış ve görevdeki tabiplerin devlet memuriye sicilleri tutulmuştur. Tabipler kaza, liva, vilayet tabibi ve müfe ş sını olmak üzere dört sınıfa ayrılmış r yılından yaklaşık 40 yıl sonra teşkilatlanma adına önemli bir adım olan Vilaye İdare-i Sıhhiye Nizamnamesi adını taşıyan yeni bir nizamname daha yayımlanmış r. Söz konusu yeni nizamnamede hizmet anlayışı yönünden çok fazla değişiklik yoktur. İlk dikka çeken Memleket Tabipliği unvanından vazgeçilip yerine Hükümet Tabipliği adının kullanılmasıdır. Bir ikincisi ise il merkezinde Sağlık Müdürlüğü nün kurulmasıdır. Bir diğer önemli yenilik ise ilçe ve kasabalardaki sağlık sorunlarının görüşülüp, gerekli girişimlerinin yapılmasını sağlayıcı ve bir tür halkın ka lımını sağlayan Sıhhiye Meclisleri nin kurulmasıdır. Bu nizamname doğrultusunda 1913 yılından i baren il merkezlerinde sağlık müdürlükleri kurulmuştur yılında kurulan Sıhhiye Nezare bünyesinde muvazzaf bir reis ile muvazzaf üç tabipten müteşekkil teftiş heyeti oluşturulmuştur. Diğer tara an 1913 tarihli ve 545 sayılı Sıhhiye Heyet-i Te işiyesi Hakkında Nizamname, Kurulumuzun görev ve yetkilerini düzenleyen ilk müstakil yasal düzenleme olup bu Nizamname ile te iş heye nin ve müfe şlerin atanması, görev ve yetkileri açıkça düzenlenmiş r. Cumhuriyet dönemine bakıldığında ise daha kurtuluş savaşı mücadelesi verilmekte iken Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun hemen akabinde kabul edilen 2 Mayıs 1920 tarih ve 3 sayılı kanunla Sıhhiye ve Muavenet-i İç maiye Vekale kurulmuştur. Bu kanun, o gün Ceride-i Resmiye olarak anılan Resmi Gazete nin ilk sayısında yayımlanmış ve Bakanlık, Vilayet Konağı nın bir odasında göreve başlamış r. İlk bağımsız Bakanlık binası ise, 1923 yılında Hacı Bayram da faaliyete geçmiş r. 24 Nisan 1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 09 Haziran 1936 tarih ve 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilat ve Memurin Kanunu ve bu Kanunlara ek olarak çıkarılan kanunlarla teşkilat yapısı düzenlenmiş r. Sağlık Bakanlığı nın teşkilat ve görevleri hakkındaki 181 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 14 Aralık 1983 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, 24 Ocak 1989 tarih ve 356 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığın ismi Sağlık Bakanlığı olarak değiş rilmiş ve hizmet koşullarına göre merkez ve taşra örgütü geliş rilerek bugünkü örgüt ve yöne m biçimi oluşturulmuştur. Te iş Kurulumuz çalışmalarını Sağlık Bakanlığı Te iş Kurulu Tüzüğü ve Sağlık Bakanlığı Te iş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği kapsamında sürdürmektedir.

8 Sağlık Bakanlığı Binası Sağlık Bakanlığı Binası İnşaatı 1927

9 Tarihi Vesikalar 9

10 10 Sıhhiye Müfettişliklerinin Kurulmasına dair İdare-i Umumiye-i Tıbbiye Nizamnamesi, İdare-i Tıbbiye-i Mülkiye Nizamnamesi, Karantina Nizamnamesi hakkında malumat.

11 Sıhhiye Nezareti Teşkilatı Hakkında Kanun 11

12 SIHHİYE NEZARETİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN 28 ŞUBAT 1913 Madde 1: Nezaret-i Umuru Tıbbiye Mülkiye lağv ve Hariciye Nezare ne mülhak Sıhhiye Nezareti nakil olunarak, Nazırı Dahiliye Nazırı olmak üzere bir Sıhhiye Nezare teşkil olunmuştur. Madde 2: Sıhhiye Nezareti, Sıhhiye ve Hududu Sıhhiye ve Hicaz Sıhhiye Müdüriyet-i Umumiyelerinden müteşekkildir. Madde 9: Heyet-i Te işiye: Bir müfe ş-i umuminin tah idaresinde bulunmak üzere üç sınıfa münkasım ve lüzumu kadar müfe şlerden müteşekkildir. Müfe ş-i umuminin maiye nde bir heye te işiye kalemi vardır. Müfe ş-i umumi, Sıhhiye Nazırı tara ndan Müfe şler Nizamnamesi mucibince bil in hab ve ba irade-i seniyye tayin olunurlar. Sıhhiye Müfe şleri, Dahiliye ve Sıhhiye Nazırı namına ifayı vazife ederler. Müfe şlerin sure tesviyesi, yevmiye ve harcırah hususa, Mülkiye ve Maliye Müfe şleri hakkında mer i olan usule tabidir. 12

13 Sıhhiye Heyeti Teftişiyesi Hakkında Nizamname 13

14 14 Sıhhiye Heyeti Teftişiyesi Hakkında Nizamname

15 SIHHİYE HEYET-İ TEFTİŞİYESİ HAKKINDA NİZAMNAME 20 Eylül 1913 Madde 1: Sıhhiye Heyet-i Teftişiyesi, Memaliki Osmani dahilinde bilcümle hidematı umumiyeyi ciheti sıhhiyeleri itibariyle tedkik ve bilaistisna her türlü müessesatı (tayin ve azilleri şehrematine ve vilayetlere mevdu olanlar dahi dahil olduğu halde) bilumum memurini sıhhiye ile kavanin ve nizamat ve evamiri sıhhiyenin suveri tatbikisini teftiş eder. Memuruni sıhhiyenin vezaifinden olub sıhhatı umumiye ile alakadar bulunan mevakii muamelatı dahi teftiş etmek selahiyetini haizdir. Müfettişler doğrudan doğruya Sıhhiye Müdüriyet-i Umumisine merbut olub her türlü talimatı ve evamiri Heyet-i Teftişiye Reisi vasıtasıyla tebellüğ ederler. Madde 2:Heyet-i Teftişiye bir reisin tahtı idaresinde bulunmak üzere şimdilik üç sınıfa münkasım ve on üç müfettişden mürekkeb olarak tertib ve teşkil edilmiştir. Reisin maiyetinde bir Heyet-i Teftişiye kalemi bulunacak ve refakatinde daima iki müfettiş ifayı vazife edecektir. Madde 3: Heyet-i Teftişiye Reisine azami beşbin, birinci sınıf müfettişlere üçbin yüz, ikinci sınıf müfettişlere üçbin, üçüncü sınıf müfettişlere ikibin beşyüz kuruş maaş tahsis olunmuştur. Madde 4: Sıhhiye müfettişleri bilcümle devairi devletden vezaifi teftişlerine müteallik malumatı ve evrakı istedikleri halde, devairi mezkur itaya mecburdur. Madde 5: Sıhhiye müfettişleri, müfettişi umumiler ve valiler ve müstakil mutasarrıflar ve sıhhiye müdürleri tarafından lüzum gösterilecek mevadı dahi merciine malumat vererek teftiş ve tahkik ile mükellefdirler. Madde 6: Müfettişler, tarihi neşeti laakal beş seneyi mütecaviz olub, bulunduğu vazifelerde hüsnü hizmeti ve iktidarı meşhud veya ehliyet ve liyakatı, encümeni mahsusunca müstehak olanlar meyanından bilintihab ba irade-i seniyye tayin olunurlar. Madde 7: Bir sınıf müfettişlerden mafevki bir sınıfa nakil ve terfii keyfiyeti, ehliyet ve kıdem nazarı itibara alınarak encümeni mahsusanın takdirine vabestedir. Madde 8: Müfettişler gerek vazife-i teftişiyeleri gerek muvakkaten hidematı sairede müstahdem bulundukları esnada vazifelerine taalluk eden bir sebebden dolayı azledildikleri veya mahalli haysiyeti bir mahkemeye düçar olurlarsa bir daha Heyet-i Teftişiyeye dahil olamazlar. Madde 9: Müfettişlere, İstanbul da Müdüriyet-i Umumiye Dairesi ve vilayetde mıntıka-i teftişleri merkezi haricinde ifayı vazife ettikçe yevmiye elli kuruş ve masarifi seferi olarak şimendifer ve vapur olan yerler için birinci sınıf maktuan bileti Osmani ve hayvan ve kayık ve sair nakliye ile kat etdikleri mesafeye mukabil saat başına on kuruş itibariyle harcırah verilecekdir. Madde 10: Muamelatı teftişiyenin tarzı cereyanı ve Heyet-i Teftişiye Reisi ile müfettişlerin vazifelerinin suveri icraiyesi ve müfettişlerin rüesayi memurini mülkiye ve memurin saire-i sıhhiye ile münasebeti, talimatı mahsusa ile tayin ve izah olunacakdır. Madde 11: İş bu Nizamname tarihi neşrinden itibaren meri olacakdır. Madde 12: İş bu Nizamnamenin icrayı ahkamına Dahiliye Nazırı memurdur. 15

16 16

17 17

18 18

19 Selanik ve havalisinin temizlik ve sıhhiye işlerinin tanzimi için müfettiş olarak Tabib Tevfik Timur Efendi nin tayin edildiğine dair karar. Tarih:

20 20 Sıhhiye Müfettişi Mustafa Fikri Bey in tehlikeli hastalıklara karşı fenni, sıhhi tedbirler almak için Bağdad, Kerbela nahiye ve kazalarında teftiş görevini yaptığına dair belge. Tarih:

21 Eczacı İbrahim Hakkı Bey ile Eczacı Antuvan Efendinin Sıhhiye Müdüriyet-i Umumiyesi Eczacı Müfettişi olarak tayin edilmelerine dair karar. Tarih: Sıhhiye Müdüriyet-i Umumiyesi Müfettişi Doktor Arif Paşa ile Sıhhiye Müdüriyet-i Umumiyesi İstatistik Şubesi Müdürü Dr. Hikmet Süreyya beyin karşılıklı yer değiştirmelerine dair karar Tarih:

22 Dr.Ali Fuad Beyin Hudud Sıhhiye Müdüriyet-i Umumiyesi Müfettiş-i Umumisi olarak atanması hakkında karar. Tarih: Dr.İsmail Hakkı Milaslı Beyin Sıhhiye Müdüriyet-i Umumiyesi Müfettiş-i Umumisi olarak atandığına dair karar. Tarih:

23 Hudud Sıhhiye Müdüriyet-i Umumiyesi Müfettiş Muavini İstamatyadis Efendinin tekaüdü (emekliye ayrılması) ve ondan boşalan Müfettiş Muavinliğine Dr.Esad Beyin atanması hakkında karar. Tarih: Sıhhiye Müdüriyet-i Umumiyesi Emraz-ı Sariye Sermüfettişi Dr.İbrahim Beye Emraz-ı Zühreviyye Hastanesi Maarif Nişanı verilmesi hakkında karar. Tarih:

24 24 Kayseri Milletvekili seçilen Sıhhiye Müfettişi Burhanettin KIZILTOPRAK a ait sicil özeti

25 Telkihhane-i Osmani Binası ile Müdür Dr. Kemal MUHTAR bey ve arkadaşlarının aşı imalatı 25

26 26 Başmüfettiş Sait AKKİRMAN ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yaptığı teftiş sonucu teftiş defterine yazdığı teftiş tenkitlerinin ilk ve son sayfası

27 Teftiş Kurulu Başkanı Ali Kemal SARGUT un özlük dosyasından 27

28 28 Teftiş Kurulu Başkanı Ali Kemal SARGUT un özlük dosyasından

29 Bakanlığımız Müfettişleri Orhan KARAPINAR ve Abdülkadir ÖZBİLEN in Ana Depo ve Tamirhanenin Faaliyet ve Verimi hakkındaki Araştırma Raporu 1971,Abdülkadir ÖZBİLEN in TODAİE 3. Müfettişler kursu katılım sertifikası

30 30 Müfettişlerimiz Tarafından Kullanılan Mevzuat Kaynaklarından Örnekler

31 Müfettişlerimiz Tarafından Kullanılan Mevzuat Kaynaklarından Örnekler 31

32 32 Müfettişlerimiz Tarafından Kullanılan Mevzuat Kaynaklarından Örnekler

33 Müfettişlerimiz Tarafından Kullanılan Mevzuat Kaynaklarından Örnekler 33

34 lı yıllara Kadar Müfettişlerimizin Kullandığı Büro Malzemeleri

35 Müfettişlerimizin Kullandığı Büro Malzemeleri 1995 sonrası. 35

36 başkanlarımız

37 Dr. Tevfik Rüþtü ARAS Çanakkale / 1883 Teftiş Kurulu Başkanlığı Dönemi [ ] - [ ] Beyrut Fransýz Týbbiyesi Dr. Ýsmail Hakký MÝLASLI Milas / 1870 Teftiş Kurulu Başkanlığı Dönemi [ ] - [ ] Dr. Fuat Azmi SARAÐMAN Ýstanbul / 1879 Teftiş Kurulu Başkanlığı Dönemi [ ] - [ ] Mekteb-Ý Týbbiye-Ý Þahane Dr. Osman Ýzzet TEMÝZER Ýstanbul / 1882 Teftiş Kurulu Başkanlığı Dönemi [ ] - [ ] başkanlarımız Dr. Süleyman K. ÝNANCI 1888 Teftiş Kurulu Başkanlığı Dönemi [ ] - [ ] 37

38 Dr. Ali Kemal SARGUT Ýstanbul / 1882 Teftiş Kurulu Başkanlığı Dönemi [ ] - [ ] Dr. Kemal ÖNGE başkanlarımız 1902 Teftiş Kurulu Başkanlığı Dönemi [ ] - [ ] Dr. Baha ENER Girit / 1901 Teftiş Kurulu Başkanlığı Dönemi [ ] - [ ] Dr. Selahattin ARCAN Edirne / 1912 Teftiş Kurulu Başkanlığı Dönemi [ ] - [ ] Dr. Bilal TARANOÐLU Ordu / 1920 Teftiş Kurulu Başkanlığı Dönemi [ ] - [ ] 38

39 Dr. Muhittin ÖNEN Niksar / 1912 Teftiş Kurulu Başkanlığı Dönemi [ ] - [ ] Dr. Orhan AYATA Bursa / 1916 Teftiş Kurulu Başkanlığı Dönemi [ ] - [ ] [ ] - [ ] Salih ÇEYÝZ Elbistan / 1933 Teftiş Kurulu Başkanlığı Dönemi [ ] - [ ] [ ] - [ ] [ ] - [ ] [ ] - [ ] Ankara Ticari Ýlimler Akademisi Ekonomi Maliye Mustafa ÝKÝZER Divriði / 1934 Teftiş Kurulu Başkanlığı Dönemi [ ] -[ ] Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi başkanlarımız Mehmet AYDOSLU Ankara / 1954 Teftiş Kurulu Başkanlığı Dönemi [ ] - [ ] Ankara Ticari Ýlimler Akademisi Mali Bilimler 39

40 Bülent EDÝNÇ Ankara / 1950 Teftiş Kurulu Başkanlığı Dönemi [ ] - [ ] Ankara Ticari Ýlimler Akademisi Eczacýlýk Ali ÖZAYDIN başkanlarımız Sungurlu / 1951 Teftiş Kurulu Başkanlığı Dönemi [ ] - [ ] Ankara Ticari Ýlimler Akademisi Ekonomi Maliye Ýbrahim ALTINOK Karamanlý / 1948 Teftiş Kurulu Başkanlığı Dönemi [ ] - [ ] Ankara Ticari Ýlimler Akademisi Ekonomi Maliye Yaþar SEYFÝ Kýrþehir / 1951 Teftiş Kurulu Başkanlığı Dönemi [ ] - [ ] Ankara Ticari Ýlimler Akademisi Ekonomi Maliye Fahrettin DAÐLI Konya / 1960 Teftiş Kurulu Başkanlığı Dönemi [ ] - [ ] Ankara Ticari Ýlimler Akademisi Yönetim Bilimleri 40

41 ayrılanlar

42 Osmanlı İmparatorluğunda Görev Yapmış Sıhhiye Müfettişleri ayrılanlar 42 1 Dr.Abdulkerim Bey Trabzon Sıhhıye Müfettişi 2 Dr.Abdullah Bey Ankara Sıhhiye Müfettişi 3 Dr.Abdullah Mehmed Ankara Sıhhiye Müfettişi Neşet Bey 4 Dr.Abdurrahman Bey Erzurum Vilayeti Sıhhiye Müfettişi Kastamonu Sıhhiye Müfettişi 5 Dr.Abdurrahman Bey Diyarbakır Sıhhiye Müfettişi Edirne Sıhhıye Müfettişi Manastır Sıhhıye Müfettişi 6 Dr.Abdurrahman Veli Bey Erzurum Vilayeti Sıhhiye Müfettişi, Edirne Sıhhiye Müfettişi 7 Dr.Abdurrezzak Bey Hüdavendigar Sıhhiye Müfettişi 8 Dr.Abdurrauf Bey Hüdavendigar Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 9 Dr.Abdülkerim Bey Yanya Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 10 Dr.Abdüşşukur Bey Sıhhiye Müfettişi 11 Dr.Ahmed Abdullah Bey Bağdad Sıhhiye Müfettişi 12 Dr.Ahmed Enver Bey Sıhhiye Müdüriyet-İ Umumiyesi Sıhhiye Müfettişi 13 Dr.Ahmed Hilmi Paşa Alasonya Ve Yunan Ordusu Sıhhiye Müfettişi 14 Dr.Ahmed İhsan Bey Sıhhiye Nezareti Müfettişi 15 Dr.Ahmed Besim Bey İşkodra Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 16 Dr.Ahmed Bey Bağdad Vilayeti Sıhhiye Müfettişi Haleb Sıhhıye Müfettişi 17 Dr.Ahmed Paşa Yunan Hududu Sıhhiye Müfettişi 18 Dr.Ahmed Receb Bey İzmir Fevkalade Sıhhiye Müfettişi 19 Dr.Ahmed Refik Bey Rumeli Sıhhiye Kordon Müfettişi 20 Ecz.Ahmed Tahir Bey Eczahaneler Müfettişi, Meclis-İ Sıhhiye-İ Umumi Azasından 21 Dr.Akif Bey Haleb Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 22 Dr.Ali Agah Bey Sıhhiye Müfettişi 23 Dr.Ali Bey Hapishane-İ Umumi Ve Hastahanesi Sıhhiye Müfettişi 24 Dr.Ali Niyazi Bey Diyarbakır Vilayeti Sıhhiye Müfettişi, Yemen Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 25 Dr.Ali Rıza Bey Aydın Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 26 Dr.Ali Saib Bey Beyrut Sıhhiye Müfettişi 27 Dr.Aliyyü L-Murtaza Bey Mamuretülaziz Sıhhiye Müfettişi 28 Dr.Amadiyon Efendi Bingazi Sıhhiye Komisyonu Reis Ve Müfettişi 29 Dr.Arif Paşa Sıhhiye Müdüriyet-İ Umumiyesi Müfettişi 30 Dr.Aristidi Yandas Efendi Edirne Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 31 Dr.Arsenidi Efendi Edirne Sıhhiye Müfettişi 32 Dr.Asım Paşa İstanbul Sıhhıye Müfettişi 33 Dr.Azisyan Efendi Sıhhiye Ekip Müfettişi 34 Dr.Bahaddin Bey Basra Sıhhiye Müfettişi 35 Dr.Baha Bey Sıhhiye Müfettişi 36 Dr.Bahaeddin Bey Trablusgarb Sıhhiye Müfettişi, 37 Dr.Bahaüddin Bey Beyrut Sıhhiye Müfettişi 38 Dr.Bankofski Paşa Dersaadet Sıhhiye Müfettişi 39 Dr.Bartuleni Efendi Sıhhiye Müfettişi 40 Dr.Bedros Kalaycıyan Dersaadet Sıhhiye Müfettişi 41 Dr.Besim Bey İşkodra Sıhhiye Müfettişi

43 42 Dr.Besim Firasi Bey Haleb Sıhhiye Müfettişi 43 Dr.Bortolti Efendi Sıhhiye Müfettişi 44 Dr.Burhaneddin Bey Beyrut Sıhhiye Müfettişi 45 Dr.Celal Bey Van Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 46 Dr.Celaleddin Bey Hüdavendigar Vilayeti Sıhhıye Müfettişi 47 Dr.Cemal Bey Haleb Sıhhiye Müfettişi 48 Dr.Cenap Şehabeddin Sıhhiye Umumi Müfettişi 49 Dr.Cevdet Bey Sıhhiye Müfettişi 50 Dr.Cevdet Şakir Sıhhiye Müfettişi 51 Dr.Derviş Bey Adana Vilayeti Sıhhiye Müfettişi Ve Tabibi 52 Dr.Doçina Efendi Cezayir-İ Bahr-İ Sefid Sıhhiye Müfettişi 53 Dr. Abdulhalim Bey Sıhhiye Müfettişi 54 Dr. Ahmed Enver Bey Sıhhiye Müfettişi 55 Dr. Lebid Abduşşekür Sıhhiye Müfettişi Bey 56 Dr.Yusuf İzzeddin Bey Sıhhiye Müfettişi 57 Dr.Dözini Paşa Sıhhiye Müfettişi 58 Dr.Duka Paşa Umur-I Sıhhiye Umum Müfettişi 59 Dr.Enver Bey Sıhhiye Müfettişi 60 Dr.Esad Bey Suriye Sıhhiye Müfettişi 61 Dr.Esad Halil Bey Meclis-İ Umur-I Sıhhıye Azası Ve Umur-I Nezaret-İ Sıhhiye Müfettişi 62 Dr.Estrati Paşa Sıhhiye Müfettişi 63 Dr.Eşref Süleyman Bey Adana Sıhhiye Müfettişi 64 Dr.Ethem Bey İstanbul Sıhhiye Müfettişi 65 Dr.Fano Paşa Sıhhiye Müfettişi 66 Dr.Fehmi Bey Musul Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 67 Dr.Ferid İbrahim Bey Sıhhiye Müfettişi 68 Dr.Feyzullah Bey İşkodra Vilayeti Sıhhiye Müfettişi, Manastır Sıhhiye Müfettişi 69 Dr.Fethi Bey Musul Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 70 Dr.Fuad Bey Bağdad Sıhhiye Müfettişi, Diyarbakır Sıhhiye Müfettişi 71 Dr.Garsiya Pol Musul Sıhhiye Müfettişi 72 Dr.Gazali Bey Tedabir-İ Sıhhiye Müfettişi 73 Dr.Hakkı Bey Sıhhiye Müfettişi 74 Dr.Hikmet Süreyya Bey Manastır Sıhhiye Müfettişi, Bağdad Sıhhıye Müfettişi 75 Dr.Hüseyin Hüsnü Sıhhiye Müfettişi 76 Dr.Hüseyin Suad Bey Hudud-I Sıhhiye Müdüriyet-İ Umumiyesi Müfettişi 77 Dr.Hüsnü Ali Bey Aydın Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 78 Dr.Hüsnü Bey, Kaymakam Umur-I Tıbbiye-İ Mülkiye Ve Sıhhiye-İ Umumiye Baytar Müfettişi 79 Dr.Hüsnü Bey Haleb Sıhhiye Müfettişi 80 Dr.Hüsnü Nimetullah Bey Kastamonu Sıhhiye Müfettişi 81 Dr.İbrahim Afif Bey Yemen Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 82 Dr.İbrahim Bey Beyrut Sıhhiye Müfettişi ayrılanlar 43

44 ayrılanlar 83 Ecz.İbrahim Hakkı Bey Eczacı Sıhhiye Müdüriyet-İ Umumiyesi Eczacı Müfettişi 84 Dr.İbrahim Hilmi Sıhhiye Müfettişi 85 Dr.İbrahim Temo Bey Şehremaneti Sıhhiye Müfettişi 86 Dr.İhsan Bey Doktor Sıhhiye Müfettişi 87 Dr.İsak Paşa Sıhhiye Müfettişi 88 Dr.İsak Taladano Efendi Üsküdar Sıhhiye Müfettişi 89 Dr.İshak Efendi Musul Sıhhiye Müfettişi 90 Dr.İskender Paşa, Sıhhiye Müfettişi 91 Dr.İsmail Hakkı Bey Milaslı Beyrut Sıhhiye Müfettişi, Sıhhiye Müdüriyet-İ Umumiyesi Müfettişi 92 Dr.İsmail Hurşid Bey Sıhhiye Müfettişi 93 Dr.İstamatyadis Efendi, Hudud Sıhhiye Müdüriyet-İ Umumiyesi Müfettişi 94 Dr.İsmail Besim Miralay Bağdad Sıhhiye Müfettişi 95 Dr.İsmail Bey Diyarbakır Sıhhiye Müfettişi, Yemen Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 96 Dr.İsmail Hakkı Bey Beyrut Sıhhiye Müfettişi 97 Dr.İsmail İbrahim Bey Diyarbakır Vilayeti Sıhhiye Müfettişi, Yemen Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 98 Dr.İsmail Mehmed Bey Beyrut Sıhhiye Müfettişi 99 Dr.İzzet Bey Sıhhiye Müfettişi 100 Dr.Jak Paşa Sıhhiye Müfettişi 101 Dr.Kamil Bey Kosova Vilayeti Sıhhiye Müfettişi Konya Sıhhiye Müfettişi 102 Dr.Kamil Rauf Bey Trablusgarb Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 103 Dr.Kavalaris Gabriel Sıhhiye Müfettişi 104 Dr.Kazım İzzeddin Daire-İ Sıhhiye Umum Müfettişi 105 Dr.Kemal Bey Üsküdar Sıhhıye Müfettişi 106 Dr.Koçoni Efendi Sıhhiye Nezareti Müfettişi 107 Dr.Lebid Efendi Sıhhiye Müfettişi 108 Dr.Doktor Luici Bağdad Sıhhiye Müfettişi 109 Dr.Lütfi Bey Konya Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 110 Dr.Mahmud Celaleddin Kosova Sıhhiye Müfettişi Van Vilayeti Sıhhiye Müfettişi Bey 111 Dr.Mahmud Mehmed Bey Basra Sıhhiye Müfettişi 112 Dr.Marko Paşa Sıhhiye Müfettişi 113 Dr.Mehmed Abdullah Bey Ankara Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 114 Dr.Mehmed Ali Bey Kosova Sıhhiye Müfettişi Aydın Sıhhiye Müfettişi Suriye Sıhhiye Müfettişi Trablusgarb Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 115 Dr.Mehmed Celaleddin Hüdavendigar Vilayeti Sıhhiye Müfettişi Bey 116 Dr.Mehmed Bey Ankara Vilayeti Sıhhiye Müfettişi, Sivas Sıhhiye Müfettişi 117 Dr.Mehmed Mustafa Faik Kosova Vilayeti Sıhhiye Müfettişi Bey 118 Dr.Mehmed Kamil Bey Konya Sıhhıye Müfettişi, Kosova Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 119 Dr.Mehmed Nuri Bey Edirne Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 44

45 120 Dr.Mehmed Reşad Bey Sivas Sıhhiye Müfettişi 121 Dr.Mehmed Rıfat Bey Umûr-I Sıhhıye Müfettişi 122 Dr.Mehmed Şakir Bey Erzurum Sıhhiye Müfettişi 123 Dr.Mehmed Tevfik Bey Sıhhiye Müfettişi 124 Dr.Mehmed Yahya Bey Hüdavendigar Vilayeti Sıhhiye Müfettişi Konya Sıhhiye Müfettişi 125 Dr.Mehmet Abdullah Sivas Sıhhiye Müfettişi 126 Dr.Mehmet Ali Bey Suriye Vilâyeti Sıhhiye Müfettişi 127 Dr.Memduh Bey Konya Sıhhiye Müfettişi Yemen Sıhhiye Müfettişi 128 Dr.Doktor Monsero Paris Mekatib-İ Umumiyesi Sıhhiye Müfettişi 129 Dr.Muharrem Bey Kudüs Sıhhiye Müfettişi 130 Dr.Mustafa Bey Yanya Vilayeti Sıhhiye Müfettişi Dahiliye Sıhhiye Müfettişi Ankara Vilayeti Sıhhiye Müfettişi Ve Meclis-İ Maarif Tıbbiye Azası 131 Dr.Mustafa Faik Bey Kosova Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 132 Dr.Mustafa Fikri Bey Sıhhiye Müfettişi 133 Dr.Mustafa Hilmi Bey Sivas Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 134 Dr.Mustafa Münif Paşa Dar Ül-Hilafetül-Aliyye Medresesi Sıhhıye Müfettişi 135 Dr.Mustafa Nuri Bey Ankara Sıhhiye Müfettişi 136 Dr.Mürteza Bey Mamuretülaziz Sıhhıye Müfettişi 137 Dr.Nikola Efendi Şehremanet Sıhhiye Müfettişi 138 Dr.Nikolaki Efendi Kastamonu Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 139 Dr.Niyazi Bey Diyarbakır Sıhhiye Müfettişi 140 Dr.Nizameddin Bey Bağdad Sıhhiye Müfettişi, Beyrut Vilayeti Sıhhiye Müfettişi, Ankara Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 141 Ecz.Numan Bey Kaymakam Sıhhiye Dairesi Eczacı Müfettişi 142 Dr.Nuri Bey Yemen Vilayeti Sıhhiye Müfettişi Edirne Vilayeti Sıhhiye Müfettişi Hey Et-İ Sıhhiye Müfettişi 143 Dr.Osman Bey Kudüs Sıhhiye Müfettişi 144 Dr.Osman Nuri Bey Basra Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 145 Dr.Ömer Faruk Bey Diyarbakır Sıhhiye Müfettişi 146 Dr.Ömer Fuad Bey Diyarbakır Sıhhiye Müfettişi, Manastır Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 147 Dr.Ömer Hulusi Paşa Heyet-İ Sıhhiye Müfettişi 148 Dr.Ömer Vasfi Bey Sıhhiye Müfettişi 149 Dr.Petraki Efendi Şehremaneti Sıhhiye Müfettişi 150 Dr.Pol Garsiya Efendi Musul Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 151 Dr.Potkovaski Efendi Ankara Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 152 Dr.Rasim Bey Sıhhiye Müfettişi 153 Dr.Raşid Bey, Sıhhiye Dairesi Müfettişi 154 Dr.Rauf Bey Sıhhiye Müfettişi 155 Dr.Resmi Tahsin Bey Trablusgarb Vilayeti Sıhhiye Müfettişi, Yanya Sıhhıye Müfettişi 156 Dr.Reşad Bey Sivas Sıhhiye Müfettişi 157 Dr.Retraki Papadapulo Sıhhiye Müfettişi 158 Dr.Rıfat Bey, Kilisli Hudud Sıhhiye Müfettişi ayrılanlar 45

46 ayrılanlar Dr.Rıfat Cafer Bey Sıhhiye Müfettişi 160 Dr.Rıza Servet Bey Manastır Vilayeti Sıhhiye Müfettişi, Selanik Sıhhiye Müfettişi Cezair-İ Bahr-İ Sefid Sıhhiye Müfettişi 161 Dr.Roka Paşa Sıhhiye Umumi Müfettişi 162 Dr.Safvet Bey Basra Sıhhiye Müfettişi 163 Dr.Saib Hulusi Bey Beyrut Sıhhiye Müfettişi 164 Dr.Sava Efendi Babı Zabtiye Tabib-İ Umur-I Sıhhiye Müfettişi 165 Dr.Servani Efendi Sıhhiye Müfettişi 166 Dr.Server Bey Sıhhiye Müfettişi 167 Dr.Suad Bey Cezayir-İ Bahr-İ Sefid Sıhhiye Müfettişi Suriye Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 168 Dr.Süleyman Bey Sıhhiye Müfettişi 169 Dr.Süleyman Enveri Bey Sıhhiye Müfettişi 170 Dr.Süleyman Nuri Bey Sıhhıye Müfettişi 171 Dr.Şakir Bey Sıhhiye Müfettişi 172 Dr.Şerafeddin Bey Hüdavendigar Vilayeti Sıhhiye Müfettişi Edirne Vilayeti Sıhhiye Müfettişi Kastamonu Vilayeti Sıhhiye Müfettişi Dahiliye Sıhhiye Müfettişi Kütahya Vilayeti Sıhhiye Müfettişi Bağdad Sıhhiye Müfettişi 173 Dr.Şerafettin Arif Dersaadet Sıhhiye Müfettişi 174 Dr.Şerefüddin Bey Edirne Sıhhiye Müfettişi İstanbul Sıhhıye Müfettişi 175 Dr.Şerif Bey Selanik Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 176 Dr.Şerif Yusuf Bey Erzurum Sıhhiye Müfettişi 177 Dr.Şükrü Osman Bey Aydın Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 178 Dr.Tahir Bey Ankara Sıhhiye Müfettişi 179 Dr.Tahir Ali Bey Sivas Sıhhiye Müfettişi, Trablusgarb Sıhhiye Müfettişi 180 Dr.Tahir Bey Beyrut Sıhhiye Müfettişi 181 Dr.Talha Bey Sıhhiye Müfettişi 182 Dr.Talib Kasım Bey Basra Sıhhiye Müfettişi 183 Dr.Tanbiyos Efendi Diyarbakır Sıhhiye Müfettişi 184 Dr.Tapyanos Yorgaki Diyarbakır Sıhhiye Müfettişi 185 Dr.Tevfik Rüşdü Bey Selanik Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 186 Dr.Tevfik Vahid Bey İkinci Daire-İ Belediye Sıhhiye Müfettişi Kaymakamı 187 Dr.Todoraki Bordatak Trablusgarb Sıhhıye Müfettişi Selanik Sıhhiye Müfettişi Efendi 188 Dr.Vahan Bey Sıhhiye Müfettişi 189 Dr.Valiş Efendi Nezaret-İ Sıhhiye Müfettişi 190 Dr.Vasfi Bey Sıhhiye Müdüriyet-İ Umumiyesi Sıhhiye Müfettişi 191 Dr.Veçino Efendi Sıhhiye Müfettişi 192 Dr.Vasilyadis Efendi Sıhhiye Müfettişi 193 Dr.Velich Efendi Sıhhiye Müfettişi 194 Dr.Victo Efendi Cezair-İ Bahr-İ Sefid Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 195 Dr.Vitalis Efendi Sıhhiye Müfettişi 196 Dr.Voçino Efendi Cezair-İ Bahr-I Sefid Sıhhiye Müfettişi, Selanik Sıhhiye Müfettişi 197 Dr.Yahya Bey Erzurum Vilayeti Sıhhıye Müfettişi Konya Sıhhiye Müfettişi

47 198 Dr.Yamanaki Efendi Rüsumat Emaneti Sıhhiye Müfettişi 199 Dr.Yavli Efendi Sıhhiye Müfettişi 200 Dr.Yondas Efendi Edirne Sıhhiye Müfettişi 201 Dr.Yongoski Efendi Ankara Vilayeti Seyyar Sıhhiye Müfettişi 202 Dr.Yorgaki Tasos Efendi Diyarbakır Sıhhiye Müfettişi Kastamonu Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 203 Dr.Yusuf İzzeddin Bey Sıhhiye Müfettişi 204 Dr.Zekeriyya Bey Sıhhiye Müfettişi 205 Dr.Zeki Bey Aydın Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 206 Dr.Zirrer Efendi Sıhhiye Müfettişi 207 Dr.Ziterer Şarl Sıhhiye Müfettişi 208 Dr.Ziya Bey Basra Sıhhiye Müfettişi 209 Dr.Ziya Fuad Bey Sıhhiye Müfettişi 210 Dr.Ziya Nuri Bey Sıhhiye Müfettişi 211 Dr.Ziyaeddin Bey Galata Heyet-İ Sıhhiye Müfettişi ayrılanlar 47

48 Dr. Cenap ÞAHABETTÝN Ser Manastýr / Mekteb-Ý Týbbiye-Ý Þahane Dr. Mehmet Rifat KARDAM Sýhhiye i Kilis / ayrılanlar Dr. Burhanettin NÝMZET KIZILTOPRAK Sýhhiye i Ýstanbul / Dr. Suat SOYER Sýhhiye i Ýzmir / Dr. Ýbrahim Refik SAYDAM Sýhhiye Umum Müf.Mua. Fatih / Mekteb-Ý Týbbiye-Ý Þahane 48

49 Dr. Sait AKKÝRMAN Kastamonu / Ahmet Cevdet ATASAGUN Sýhhiye i Bafra / Ecz. Ýsmail Hakký DEMÝRAÐ Diyarbakýr / Eczacýlýk Fakültesi Dr. Cevdet SARAÇOÐLU ayrılanlar Denizli / Op.Dr. Nihat Sezai GÜRAN Ýstanbul /

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014 2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI Mart, 2014 İllerin Kazanacak Partilere Göre Dağılımı AK Parti CHP MHP BDP/HDP Rekabetin Olduğu İller 2 BAĞIMSIZ ZİHNİ ALDIRMAZ ADANA AK PARTİ CHP MHP

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 4. İstanbul D34-FARABİ-04 5. Marmara D34-FARABİ-05 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İl Başkanlıkları İLİ GSM KURUM TELEFON KURUM FAKS ADANA 15 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Gürdal ERSOY 5358962272 adana@tocbirsen.org.tr ADANA 31 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Durmuş Bilal AKKUŞ 5052426404 322 457 06 453

Detaylı

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN BAKİ SARISAKAL EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN Muallimler Birliği Umumi Merkezi Reisi İzmir Mebusu Necati Bey Muallimler Birliği Müessislerinden Prag Sefiri

Detaylı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) Devlet 372 440

Detaylı

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 KAYFOR 15 02 KASIM 2017 ISPARTA TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 HM KİRİŞ & H GÜL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 13 3162 100110399 Makine Mühendisliği 13 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve

Detaylı

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan Adý Adý ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011045 Ýngilizce Öðretmenliði 4 1 7 1011061 Sýnýf Öðretmenliði 4 4 1011375 Sosyoloji 4 2 6, 21 1011326 Tarih 4 1 6, 21 1011367 Türk Dili ve Edebiyatý 4 2

Detaylı

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar 100110399 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği 13 0 58,33333 76,66667 100110415 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES İstanbul 1. Boğaziçi D34-MEVLANA-01 2. Galatasaray D34-MEVLANA-02 3. İstanbul Teknik D34-MEVLANA-03 4. İstanbul D34-MEVLANA-04 5. Marmara D34-MEVLANA-05

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 105510405 İTÜ Devlet İSTANBUL MF-4 25 + 1 31 31 338,129 94800 92.700 104810565 HACETTEPE Üniv. Devlet ANKARA MF-4 85 + 3 93 93 274,409 164000 150.000 105610731 İSTANBUL Üniv. Devlet İSTANBUL MF-4 90 +

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP LARIN MEZUN OLDUĞU/OLACAĞI ACİL YARDIM VE AFET 71 1208 71 3167 ---- ---- 66 1936 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ÇANAKKALE ONSEKİZ MART

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109710145 ULUDAĞ Üniv. Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 84 197,605 228000 218.000 109730052 ULUDAĞ Üniv. (İÖ) Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 5 199,186 299000 218.000 100410103 AFYON KOCATEPE Üniv. Devlet AFYONKARAHİSAR

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri Sayfa : 1 / 31137 32300 32311 33498 3318 33 3378 33943 3393 3394 3396 33969 33971 33979 33981 33989 33993 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Birol ÇİÇEKÇİ Mehmet GÜNCAN Ali ERGEN

Detaylı

2013 sırası sırası

2013 sırası sırası ELEKTİRİK-ELEKTRONİK-KONTROL-HABERLEŞME MÜHENDİSLİKLERİ 2012-2016 YILI BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU PROGRAM ADI 2017

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461

ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461 MESLEK 2006 YILI TABAN PUANLARI OKULUN ADI KONT TABAN PUAN KAZ % TEAS ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461 ADANA MESLEK Karma 20 280.336 26.43 577 ADANA KOZAN MESLEK Karma 40 284.874 24.73 1423

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454,

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454, GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi 26 TM-3 520,627 64 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 TM-3 508,646 125 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)

Detaylı

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı)

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı) Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları (- Karşılaştırmalı) EN EN 1 ACIBADEM ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 7 7 MF-3 389,6254 385,0987 40800 58500 2 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 15

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 10 3162 100110399 Makine Mühendisliği 9 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 420,91 491,13 280,62 338,84 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 244,77 351,51 ADNAN MENDERES

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Sayı : 15302574 Konu : Tuje Dergi Tanıtımı DAĞITIM İlgi : 12.06.2017 tarihli ve 42220545-441200 sayılı yazı. Üniversitemiz

Detaylı

PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ Ü. (İSTANBUL) VAKIF Bilgisayar Müh. (İngilizce) (Tam B)

PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ Ü. (İSTANBUL) VAKIF Bilgisayar Müh. (İngilizce) (Tam B) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ-YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YIL 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRAM KODU PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ

Detaylı

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da.

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da. 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 SAY 6 8342 6 6 266,05894 304,1808 102730231 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi (iö) 4 SAY 6 2

Detaylı

2016 YILINDA PUAN TÜRÜ DEĞİŞEN PROGRAMLARIN 2015 YILI PUAN VE SIRA BİLGİLERİ VE YİNE 2015'E GÖRE DEĞİŞEN PUANDAKİ YERLERİ

2016 YILINDA PUAN TÜRÜ DEĞİŞEN PROGRAMLARIN 2015 YILI PUAN VE SIRA BİLGİLERİ VE YİNE 2015'E GÖRE DEĞİŞEN PUANDAKİ YERLERİ Avrupa Birliği İlişkileri 2015'DE OLUŞAN 2015'E GÖRE HESAPLANAN 2016 KON. BİLGİLERİ 2015'DE 202510185 İstanbul Vakıf İstanbul Bilgi Ü. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. Tam Burslu İng. TM2 381,584 36.700

Detaylı

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE FAKÜLTE PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR Mühendislik Alan Kodu ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

101110581 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği MF-4 2 347,463 359,586 101411037 Atatürk Üniversitesi

101110581 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği MF-4 2 347,463 359,586 101411037 Atatürk Üniversitesi Lisans_KODU UniversiteAdi FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru OkulBirincisiKontenjani OBKTabanPuan OBKTavanPuan 102710387 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım

Detaylı

BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ÜNİVERSİTE

BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ÜNİVERSİTE ÜNİVERSİTE YIL 2015_2016 YATAY GE BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 01.02.2016 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 18.01.2016 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 01.01.2016

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT.

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT. Öğrencilerin tercihlerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Buradan elde edilen bilgileri, ÖSYM'nin resmi bilgileri ile karşılaştırmadan KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ. Bilgiler arasında farklılık olması

Detaylı

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK Çiftçi Kayıt Sisteminde Kayıtlı Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi (2013) Desteklemesinde Tanımlanmayan İşletmeler İl BURDUR Adı : İlçe BUCAK Adı : Sıra Adı Soyadı Baba Adı T.C. Kimlik No ÇKF

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) 10 MF-1 463,833 6.830 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Matematik Öğretmenliği (İngilizce) 21 MF-1 438,070 14.500 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310011985 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,31530 84,49528 310012511 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,66450

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Görev Yeri Unvanı Sicil No Adı Soyadı ADIYAMAN 2 ACM. BESNİ 4 Mülhakat. KÂHTA 3 Mülhakat AĞRI 3 ACM AKŞEHİR 2 ACM AYDIN 1 ACM.

Görev Yeri Unvanı Sicil No Adı Soyadı ADIYAMAN 2 ACM. BESNİ 4 Mülhakat. KÂHTA 3 Mülhakat AĞRI 3 ACM AKŞEHİR 2 ACM AYDIN 1 ACM. Görev Yeri Unvanı Sicil Adı Soyadı ADIYAMAN 2 Adıyaman 1 Adıyaman Bşk. 41095 AHMET ŞEKER Adıyaman 2 Adıyaman Hâkim 165940 FATİH SEVİNÇ BESNİ 4 Mülhakat Adıyaman 1 Besni Hâkim 122267 İBRAHİM SEMİZ Adıyaman

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 9 3162 100110399 Makine Mühendisliği 6 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410633 Elektrik Mühendisliği

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ

ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ ADANA Burhan Nuri Yılmaz -10845 22.11.1958-18.10.2008 Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik (Elektronik ve Haberleşme Kolu) A.Türker Büyüköztürk-5412 05.03.1950-24.02.2009

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/824.02/ Konu :Dergi UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 2017 yılında "Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi" yayın hayatına

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA İİBF Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 346,419 323,010 82 152.000 4 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 1 0 081.206 081.206 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157655 1 0 088.005 088.005 MEMUR (BOLU)

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI

İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ FAK-YO ADI PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013 2013 T. Puan kont. Boğaziçi Ü. İstanbul Devlet

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği 202510422 İSTANBUL BİLGİ Üniv. (İng.) (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 8 + 0 8 8 439,234 2570 1.890 203410129 İSTANBUL TİCARET Üniv. (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 4 + 0 4 4 431,991 3960 2.520 202311352 İSTANBUL AREL

Detaylı

24 İle Yeni Vali Atandı

24 İle Yeni Vali Atandı 24 İle Yeni Vali Atandı Valililer kararnamesinin açıklanmasıyla birlikte 24 ile yeni vali atanırken, 36 ilin valisi de kendi arasında yer değiştirdi. 01.06.2016 / 10:00 Valiler kararnamesi imzalandı. 24

Detaylı

OGM ÇALIŞANLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI

OGM ÇALIŞANLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI OGM ÇALIŞANLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI YER ANKARA / KIZILCAHAMAM ÇAM HOTEL TARİH 15-17 ARALIK 2015 S. NO ADI SOYADI UNVANI BİRİMİ 1 İsmail ÜZMEZ Genel Müdür Genel Müdürlük 2 M. Zeki

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 52 52 TM-3 402,77465 27.300 438,68010 389,15547 390,01457 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji 62 62 TM-3 402,49366 27.500 413,60594 381,63164 388,63617

Detaylı

İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır.

İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ 2012-2016 SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır. PROGRAM ADI 2017 kont BOĞAZİÇİ Ü. (İSTANBUL) DEVLET

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih UniversiteAdi UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN LARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ACIBADEM ACIBADEM ADIYAMAN ADIYAMAN 52 52 TM-3 397,79277 31.400 434,59528

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI ADI 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 87,55615 87,55615 110010005 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYİ (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 85,02996

Detaylı

2015 PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Türü Öğrenim Şekli Dili Burs KONT/YERLEŞEN

2015 PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Türü Öğrenim Şekli Dili Burs KONT/YERLEŞEN PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Öğrenim Şekli Dili Burs Büyük 102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Çanakkale Devlet 6 6 SAY 27802316 29506409

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 210010893 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 72,84770 72,84770 210011557 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 4 0 84,35911 84,61694

Detaylı

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI TIP FAKÜLTESİ TUS TEMEL PUAN TUS KLİNİK PUAN 49,23365 49,27767 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Tam Burslu) 51,79166

Detaylı