T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI ALBÜMÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI ALBÜMÜ"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI ALBÜMÜ

2

3 Sağlık kavramı Dünya Sağlık Örgütü tara ndan yalnız hastalık ve sakatlığın olmayışı değil; bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hâli olarak tanımlanmış r. Bu tanım çerçevesinde amacımız, Türkiye de yaşayan her vatandaşın sağlığı ve yaşam kalitesini yükseltmek r, bunun için ülkenin imkânlarını en akılcı biçimde kullanmak ve kaynakların hakkaniyete uygun bir şekilde dağılımını sağlamak r. Bu amaç doğrultusunda ortaya koyduğumuz ve kararlılıkla yürü üğümüz Sağlıkta Dönüşüm Programı nın önemli bileşenlerinden birisi de Sağlık Bakanlığının planlayıcı, düzenleyici ve denetleyici rolünün güçlendirilmesidir. Sağlık Bakanlığı Te iş Kurulu tara ndan yürütülen dene m faaliyetleri bu amacın gerçekleş rilmesine yönelik önemli çalışmalardandır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık parasal olarak oldukça büyük bir sektördür. Sağlık hizmetleri için ayrılan büyük miktarlardaki mali kaynaklar, bu sektörü yolsuzluklar için bir cazibe merkezi hâline ge rmektedir. Te iş Kurulu Sağlık Bakanlığının planlayıcı, düzenleyici ve denetleyici rolünün güçlenmesine katkı sağlarken, sağlık hizmetlerinden görülen yolsuzluklarla mücadelede de son derece etkindir. Kurulduğu 1871 yılından günümüze kadar son derece önemli çalışmalara imza atan Te iş Kurulu tara ndan hazırlanan bu çalışma, gündelik haya n akışı içinde unutulup gidenleri tekrar ha rlamamıza ve teşkila mızda görev almış şahsiyetleri tanımamıza yardımcı olacak ve adeta sağlık teşkilat tarihine ışık tutacak bir eser niteliğindedir. Bizzat Sağlık Bakanı adına görev yapan Sağlık Bakanlığı Müfe şlerimizin yer aldığı bu albümde Dr. İbrahim Refik SAYDAM, Dr. Tevfik Rüştü ARAS, Burhan Arif ONGUN, Dr. Cenap ŞEHABETTİN, Dr. İsmail Hakkı Milaslı, Dr.Neşet Adnan ZENTÜRK gibi siyaset, yöne m, bilim, sanat ve edebiyat alanında iz bırakmış şahsiyetleri görmek Sağlık Bakanı olarak beni ayrıca onurlandırmaktadır. Te iş Kurulu albümünün hazırlanmasına öncülük eden Te iş Kurulu Başkanı Muhammet GEDİK i ve ekibini kutlar, bu çalışmada emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ederim. Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı

4 4

5 Ha za, insanın kendisini tanımlamasında ve hem bireysel hem de toplumsal olarak üretebilmesinde en önemli unsurdur. Toplumsal ha za ise bireylerin edindikleri bilgilerin ve tecrübelerin toplumla paylaşılmasıdır. Bu sayede geçmişte kazanılmış değerlerin üzerine yeni değerlerin eklenmesi ya da olumsuzlukla ne celenmiş durumların tekrarlanmaması sağlanır. Toplumsal ha zanın varlığı toplumun daha fazla üretmesini ve daha fazla refaha sahip olmasını sağlarken, toplumsal ha zanın yokluğu ya da yetersizliği ise toplumun gerilemesine, suiis mallerle açık olmasına neden olmaktadır. Öğrenen, öğreten, rehberlik eden her kurum ve kuruluşun, toplumla bütünleşerek edinilen değerlerin üzerine yeni değerler eklemesi, geçmişte yaşanan tecrübelerden ve bilgilerden faydalanarak geleceğe daha emin ve sağlıklı adım atması ve yeniliklerin de öncüsü olması gerekir. Sağlık Bakanlığı Te iş Kuruluna ve mensuplarına dinamizm katan ve onları başarıya götüren de bu bilgi ve tecrübe birikimidir. Sıhhiye Müfe şliklerinden, Sıhhiye Heye Te işiyesi ne buradan da Sağlık Bakanlığı Te iş Kurulu Başkanlığına kadar uzanan 140 yıllık süreçle ilgili olarak; Kurulumuz ve Bakanlık arşivi ile Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivleri Dairesinde yapılan araş rmada elde edilebilen hukuki me nler, atama kararları, görev yapmış müfe şlerin isimleri, resimleri, te işle ilgili bilgi, belge ve her türlü materyalden bir kısmı, bu albümde gösterilmeye çalışılmış r. Albüm içerisinde Kurulumuzun tarihçesi, ilk müstakil tüzüğümüzün orijinal metni ile çevirisinin yanı sıra Te iş Kurulumuzun çalışma koşullarını yansıtan bilgi ve belgeler ile görsel dokümanlara elden geldiğince yer verilmiş r. 140.yılımızda, sürekli doğru bilgiye ulaşmaya çalışan, meslektaşları arasında bilgi paylaşımını ve etik kuralları hakim kılan, rehberlik eden, geçmi şten gelen güzel davranışları geliştiren, kendisine güven duyulan, sürekli gelişimi, ka lımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü esas alan müfe şlerden oluşan bir kurul olmanın çabası içerisindeyiz. Bu ilkeler çerçevesinde mille mize hizmet etmiş Teftiş Kurulu Başkanlarımıza ve Müfettişlerimize şükranlarımı sunar, ahirete intikal edenlere Allah tan rahmet, halen görevde olanlara sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim. Albümün hazırlanma sürecinde özverili çalışmalarda bulunan Murat ŞAŞI, Gökmen YILMAZ, Mahmut YILMAZ ve kapak tasarımını yapan Aydın SARI ya teşekkür eder, bu çalışmanın geleceğe aktarılan hoş bir seda olmasını temenni ederim. Muhammet GEDİK Te iş Kurulu Başkanı

6 6

7 Tarihçe Bir ülkede devle n sağlık teşkila kurması o devle n halkın sağlık sorunlarına sahip çıkmaya başladığının bir göstergesidir. 19. Yüzyılın ikinci yarısından i baren Osmanlı İmparatorluğu nun bir sağlık teşkila kurmaya giriş ği gözlemlenmektedir de yayımlanan İdare-i Umumiyeyi Tıbbiye Nizamnamesi ile taşraya tabip gönderilmeye başlanarak hem koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi hem de kurulan sıhhiye müfettişlikleri ile yörenin sıhhi durumunun teftişi ve merkeze raporlanması amaçlanmıştır. Bu nizamname ile ilçelerde memleket tabiplikleri, iller ile sancaklarda ise sıhhiye müfettişlikleri kurulmuştur. Bu nizamname, yurt içinde sağlık hizmetlerinin hükümet eli ile etkili bir şekilde yürütülmesi için örgütlenmede atılan ilk adım olması bakımından önem taşımaktadır. Bu dönemde her tıp fakültesi mezununun 2 yıl süre ile memleket tabipliği yapma zorunluluğu bulunmaktaydı den i baren memleket tabiplerinin maaşları doğrudan devlet tara ndan ödenmeye başlanmış ve görevdeki tabiplerin devlet memuriye sicilleri tutulmuştur. Tabipler kaza, liva, vilayet tabibi ve müfe ş sını olmak üzere dört sınıfa ayrılmış r yılından yaklaşık 40 yıl sonra teşkilatlanma adına önemli bir adım olan Vilaye İdare-i Sıhhiye Nizamnamesi adını taşıyan yeni bir nizamname daha yayımlanmış r. Söz konusu yeni nizamnamede hizmet anlayışı yönünden çok fazla değişiklik yoktur. İlk dikka çeken Memleket Tabipliği unvanından vazgeçilip yerine Hükümet Tabipliği adının kullanılmasıdır. Bir ikincisi ise il merkezinde Sağlık Müdürlüğü nün kurulmasıdır. Bir diğer önemli yenilik ise ilçe ve kasabalardaki sağlık sorunlarının görüşülüp, gerekli girişimlerinin yapılmasını sağlayıcı ve bir tür halkın ka lımını sağlayan Sıhhiye Meclisleri nin kurulmasıdır. Bu nizamname doğrultusunda 1913 yılından i baren il merkezlerinde sağlık müdürlükleri kurulmuştur yılında kurulan Sıhhiye Nezare bünyesinde muvazzaf bir reis ile muvazzaf üç tabipten müteşekkil teftiş heyeti oluşturulmuştur. Diğer tara an 1913 tarihli ve 545 sayılı Sıhhiye Heyet-i Te işiyesi Hakkında Nizamname, Kurulumuzun görev ve yetkilerini düzenleyen ilk müstakil yasal düzenleme olup bu Nizamname ile te iş heye nin ve müfe şlerin atanması, görev ve yetkileri açıkça düzenlenmiş r. Cumhuriyet dönemine bakıldığında ise daha kurtuluş savaşı mücadelesi verilmekte iken Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun hemen akabinde kabul edilen 2 Mayıs 1920 tarih ve 3 sayılı kanunla Sıhhiye ve Muavenet-i İç maiye Vekale kurulmuştur. Bu kanun, o gün Ceride-i Resmiye olarak anılan Resmi Gazete nin ilk sayısında yayımlanmış ve Bakanlık, Vilayet Konağı nın bir odasında göreve başlamış r. İlk bağımsız Bakanlık binası ise, 1923 yılında Hacı Bayram da faaliyete geçmiş r. 24 Nisan 1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 09 Haziran 1936 tarih ve 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilat ve Memurin Kanunu ve bu Kanunlara ek olarak çıkarılan kanunlarla teşkilat yapısı düzenlenmiş r. Sağlık Bakanlığı nın teşkilat ve görevleri hakkındaki 181 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 14 Aralık 1983 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, 24 Ocak 1989 tarih ve 356 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığın ismi Sağlık Bakanlığı olarak değiş rilmiş ve hizmet koşullarına göre merkez ve taşra örgütü geliş rilerek bugünkü örgüt ve yöne m biçimi oluşturulmuştur. Te iş Kurulumuz çalışmalarını Sağlık Bakanlığı Te iş Kurulu Tüzüğü ve Sağlık Bakanlığı Te iş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği kapsamında sürdürmektedir.

8 Sağlık Bakanlığı Binası Sağlık Bakanlığı Binası İnşaatı 1927

9 Tarihi Vesikalar 9

10 10 Sıhhiye Müfettişliklerinin Kurulmasına dair İdare-i Umumiye-i Tıbbiye Nizamnamesi, İdare-i Tıbbiye-i Mülkiye Nizamnamesi, Karantina Nizamnamesi hakkında malumat.

11 Sıhhiye Nezareti Teşkilatı Hakkında Kanun 11

12 SIHHİYE NEZARETİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN 28 ŞUBAT 1913 Madde 1: Nezaret-i Umuru Tıbbiye Mülkiye lağv ve Hariciye Nezare ne mülhak Sıhhiye Nezareti nakil olunarak, Nazırı Dahiliye Nazırı olmak üzere bir Sıhhiye Nezare teşkil olunmuştur. Madde 2: Sıhhiye Nezareti, Sıhhiye ve Hududu Sıhhiye ve Hicaz Sıhhiye Müdüriyet-i Umumiyelerinden müteşekkildir. Madde 9: Heyet-i Te işiye: Bir müfe ş-i umuminin tah idaresinde bulunmak üzere üç sınıfa münkasım ve lüzumu kadar müfe şlerden müteşekkildir. Müfe ş-i umuminin maiye nde bir heye te işiye kalemi vardır. Müfe ş-i umumi, Sıhhiye Nazırı tara ndan Müfe şler Nizamnamesi mucibince bil in hab ve ba irade-i seniyye tayin olunurlar. Sıhhiye Müfe şleri, Dahiliye ve Sıhhiye Nazırı namına ifayı vazife ederler. Müfe şlerin sure tesviyesi, yevmiye ve harcırah hususa, Mülkiye ve Maliye Müfe şleri hakkında mer i olan usule tabidir. 12

13 Sıhhiye Heyeti Teftişiyesi Hakkında Nizamname 13

14 14 Sıhhiye Heyeti Teftişiyesi Hakkında Nizamname

15 SIHHİYE HEYET-İ TEFTİŞİYESİ HAKKINDA NİZAMNAME 20 Eylül 1913 Madde 1: Sıhhiye Heyet-i Teftişiyesi, Memaliki Osmani dahilinde bilcümle hidematı umumiyeyi ciheti sıhhiyeleri itibariyle tedkik ve bilaistisna her türlü müessesatı (tayin ve azilleri şehrematine ve vilayetlere mevdu olanlar dahi dahil olduğu halde) bilumum memurini sıhhiye ile kavanin ve nizamat ve evamiri sıhhiyenin suveri tatbikisini teftiş eder. Memuruni sıhhiyenin vezaifinden olub sıhhatı umumiye ile alakadar bulunan mevakii muamelatı dahi teftiş etmek selahiyetini haizdir. Müfettişler doğrudan doğruya Sıhhiye Müdüriyet-i Umumisine merbut olub her türlü talimatı ve evamiri Heyet-i Teftişiye Reisi vasıtasıyla tebellüğ ederler. Madde 2:Heyet-i Teftişiye bir reisin tahtı idaresinde bulunmak üzere şimdilik üç sınıfa münkasım ve on üç müfettişden mürekkeb olarak tertib ve teşkil edilmiştir. Reisin maiyetinde bir Heyet-i Teftişiye kalemi bulunacak ve refakatinde daima iki müfettiş ifayı vazife edecektir. Madde 3: Heyet-i Teftişiye Reisine azami beşbin, birinci sınıf müfettişlere üçbin yüz, ikinci sınıf müfettişlere üçbin, üçüncü sınıf müfettişlere ikibin beşyüz kuruş maaş tahsis olunmuştur. Madde 4: Sıhhiye müfettişleri bilcümle devairi devletden vezaifi teftişlerine müteallik malumatı ve evrakı istedikleri halde, devairi mezkur itaya mecburdur. Madde 5: Sıhhiye müfettişleri, müfettişi umumiler ve valiler ve müstakil mutasarrıflar ve sıhhiye müdürleri tarafından lüzum gösterilecek mevadı dahi merciine malumat vererek teftiş ve tahkik ile mükellefdirler. Madde 6: Müfettişler, tarihi neşeti laakal beş seneyi mütecaviz olub, bulunduğu vazifelerde hüsnü hizmeti ve iktidarı meşhud veya ehliyet ve liyakatı, encümeni mahsusunca müstehak olanlar meyanından bilintihab ba irade-i seniyye tayin olunurlar. Madde 7: Bir sınıf müfettişlerden mafevki bir sınıfa nakil ve terfii keyfiyeti, ehliyet ve kıdem nazarı itibara alınarak encümeni mahsusanın takdirine vabestedir. Madde 8: Müfettişler gerek vazife-i teftişiyeleri gerek muvakkaten hidematı sairede müstahdem bulundukları esnada vazifelerine taalluk eden bir sebebden dolayı azledildikleri veya mahalli haysiyeti bir mahkemeye düçar olurlarsa bir daha Heyet-i Teftişiyeye dahil olamazlar. Madde 9: Müfettişlere, İstanbul da Müdüriyet-i Umumiye Dairesi ve vilayetde mıntıka-i teftişleri merkezi haricinde ifayı vazife ettikçe yevmiye elli kuruş ve masarifi seferi olarak şimendifer ve vapur olan yerler için birinci sınıf maktuan bileti Osmani ve hayvan ve kayık ve sair nakliye ile kat etdikleri mesafeye mukabil saat başına on kuruş itibariyle harcırah verilecekdir. Madde 10: Muamelatı teftişiyenin tarzı cereyanı ve Heyet-i Teftişiye Reisi ile müfettişlerin vazifelerinin suveri icraiyesi ve müfettişlerin rüesayi memurini mülkiye ve memurin saire-i sıhhiye ile münasebeti, talimatı mahsusa ile tayin ve izah olunacakdır. Madde 11: İş bu Nizamname tarihi neşrinden itibaren meri olacakdır. Madde 12: İş bu Nizamnamenin icrayı ahkamına Dahiliye Nazırı memurdur. 15

16 16

17 17

18 18

19 Selanik ve havalisinin temizlik ve sıhhiye işlerinin tanzimi için müfettiş olarak Tabib Tevfik Timur Efendi nin tayin edildiğine dair karar. Tarih:

20 20 Sıhhiye Müfettişi Mustafa Fikri Bey in tehlikeli hastalıklara karşı fenni, sıhhi tedbirler almak için Bağdad, Kerbela nahiye ve kazalarında teftiş görevini yaptığına dair belge. Tarih:

21 Eczacı İbrahim Hakkı Bey ile Eczacı Antuvan Efendinin Sıhhiye Müdüriyet-i Umumiyesi Eczacı Müfettişi olarak tayin edilmelerine dair karar. Tarih: Sıhhiye Müdüriyet-i Umumiyesi Müfettişi Doktor Arif Paşa ile Sıhhiye Müdüriyet-i Umumiyesi İstatistik Şubesi Müdürü Dr. Hikmet Süreyya beyin karşılıklı yer değiştirmelerine dair karar Tarih:

22 Dr.Ali Fuad Beyin Hudud Sıhhiye Müdüriyet-i Umumiyesi Müfettiş-i Umumisi olarak atanması hakkında karar. Tarih: Dr.İsmail Hakkı Milaslı Beyin Sıhhiye Müdüriyet-i Umumiyesi Müfettiş-i Umumisi olarak atandığına dair karar. Tarih:

23 Hudud Sıhhiye Müdüriyet-i Umumiyesi Müfettiş Muavini İstamatyadis Efendinin tekaüdü (emekliye ayrılması) ve ondan boşalan Müfettiş Muavinliğine Dr.Esad Beyin atanması hakkında karar. Tarih: Sıhhiye Müdüriyet-i Umumiyesi Emraz-ı Sariye Sermüfettişi Dr.İbrahim Beye Emraz-ı Zühreviyye Hastanesi Maarif Nişanı verilmesi hakkında karar. Tarih:

24 24 Kayseri Milletvekili seçilen Sıhhiye Müfettişi Burhanettin KIZILTOPRAK a ait sicil özeti

25 Telkihhane-i Osmani Binası ile Müdür Dr. Kemal MUHTAR bey ve arkadaşlarının aşı imalatı 25

26 26 Başmüfettiş Sait AKKİRMAN ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yaptığı teftiş sonucu teftiş defterine yazdığı teftiş tenkitlerinin ilk ve son sayfası

27 Teftiş Kurulu Başkanı Ali Kemal SARGUT un özlük dosyasından 27

28 28 Teftiş Kurulu Başkanı Ali Kemal SARGUT un özlük dosyasından

29 Bakanlığımız Müfettişleri Orhan KARAPINAR ve Abdülkadir ÖZBİLEN in Ana Depo ve Tamirhanenin Faaliyet ve Verimi hakkındaki Araştırma Raporu 1971,Abdülkadir ÖZBİLEN in TODAİE 3. Müfettişler kursu katılım sertifikası

30 30 Müfettişlerimiz Tarafından Kullanılan Mevzuat Kaynaklarından Örnekler

31 Müfettişlerimiz Tarafından Kullanılan Mevzuat Kaynaklarından Örnekler 31

32 32 Müfettişlerimiz Tarafından Kullanılan Mevzuat Kaynaklarından Örnekler

33 Müfettişlerimiz Tarafından Kullanılan Mevzuat Kaynaklarından Örnekler 33

34 lı yıllara Kadar Müfettişlerimizin Kullandığı Büro Malzemeleri

35 Müfettişlerimizin Kullandığı Büro Malzemeleri 1995 sonrası. 35

36 başkanlarımız

37 Dr. Tevfik Rüþtü ARAS Çanakkale / 1883 Teftiş Kurulu Başkanlığı Dönemi [ ] - [ ] Beyrut Fransýz Týbbiyesi Dr. Ýsmail Hakký MÝLASLI Milas / 1870 Teftiş Kurulu Başkanlığı Dönemi [ ] - [ ] Dr. Fuat Azmi SARAÐMAN Ýstanbul / 1879 Teftiş Kurulu Başkanlığı Dönemi [ ] - [ ] Mekteb-Ý Týbbiye-Ý Þahane Dr. Osman Ýzzet TEMÝZER Ýstanbul / 1882 Teftiş Kurulu Başkanlığı Dönemi [ ] - [ ] başkanlarımız Dr. Süleyman K. ÝNANCI 1888 Teftiş Kurulu Başkanlığı Dönemi [ ] - [ ] 37

38 Dr. Ali Kemal SARGUT Ýstanbul / 1882 Teftiş Kurulu Başkanlığı Dönemi [ ] - [ ] Dr. Kemal ÖNGE başkanlarımız 1902 Teftiş Kurulu Başkanlığı Dönemi [ ] - [ ] Dr. Baha ENER Girit / 1901 Teftiş Kurulu Başkanlığı Dönemi [ ] - [ ] Dr. Selahattin ARCAN Edirne / 1912 Teftiş Kurulu Başkanlığı Dönemi [ ] - [ ] Dr. Bilal TARANOÐLU Ordu / 1920 Teftiş Kurulu Başkanlığı Dönemi [ ] - [ ] 38

39 Dr. Muhittin ÖNEN Niksar / 1912 Teftiş Kurulu Başkanlığı Dönemi [ ] - [ ] Dr. Orhan AYATA Bursa / 1916 Teftiş Kurulu Başkanlığı Dönemi [ ] - [ ] [ ] - [ ] Salih ÇEYÝZ Elbistan / 1933 Teftiş Kurulu Başkanlığı Dönemi [ ] - [ ] [ ] - [ ] [ ] - [ ] [ ] - [ ] Ankara Ticari Ýlimler Akademisi Ekonomi Maliye Mustafa ÝKÝZER Divriði / 1934 Teftiş Kurulu Başkanlığı Dönemi [ ] -[ ] Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi başkanlarımız Mehmet AYDOSLU Ankara / 1954 Teftiş Kurulu Başkanlığı Dönemi [ ] - [ ] Ankara Ticari Ýlimler Akademisi Mali Bilimler 39

40 Bülent EDÝNÇ Ankara / 1950 Teftiş Kurulu Başkanlığı Dönemi [ ] - [ ] Ankara Ticari Ýlimler Akademisi Eczacýlýk Ali ÖZAYDIN başkanlarımız Sungurlu / 1951 Teftiş Kurulu Başkanlığı Dönemi [ ] - [ ] Ankara Ticari Ýlimler Akademisi Ekonomi Maliye Ýbrahim ALTINOK Karamanlý / 1948 Teftiş Kurulu Başkanlığı Dönemi [ ] - [ ] Ankara Ticari Ýlimler Akademisi Ekonomi Maliye Yaþar SEYFÝ Kýrþehir / 1951 Teftiş Kurulu Başkanlığı Dönemi [ ] - [ ] Ankara Ticari Ýlimler Akademisi Ekonomi Maliye Fahrettin DAÐLI Konya / 1960 Teftiş Kurulu Başkanlığı Dönemi [ ] - [ ] Ankara Ticari Ýlimler Akademisi Yönetim Bilimleri 40

41 ayrılanlar

42 Osmanlı İmparatorluğunda Görev Yapmış Sıhhiye Müfettişleri ayrılanlar 42 1 Dr.Abdulkerim Bey Trabzon Sıhhıye Müfettişi 2 Dr.Abdullah Bey Ankara Sıhhiye Müfettişi 3 Dr.Abdullah Mehmed Ankara Sıhhiye Müfettişi Neşet Bey 4 Dr.Abdurrahman Bey Erzurum Vilayeti Sıhhiye Müfettişi Kastamonu Sıhhiye Müfettişi 5 Dr.Abdurrahman Bey Diyarbakır Sıhhiye Müfettişi Edirne Sıhhıye Müfettişi Manastır Sıhhıye Müfettişi 6 Dr.Abdurrahman Veli Bey Erzurum Vilayeti Sıhhiye Müfettişi, Edirne Sıhhiye Müfettişi 7 Dr.Abdurrezzak Bey Hüdavendigar Sıhhiye Müfettişi 8 Dr.Abdurrauf Bey Hüdavendigar Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 9 Dr.Abdülkerim Bey Yanya Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 10 Dr.Abdüşşukur Bey Sıhhiye Müfettişi 11 Dr.Ahmed Abdullah Bey Bağdad Sıhhiye Müfettişi 12 Dr.Ahmed Enver Bey Sıhhiye Müdüriyet-İ Umumiyesi Sıhhiye Müfettişi 13 Dr.Ahmed Hilmi Paşa Alasonya Ve Yunan Ordusu Sıhhiye Müfettişi 14 Dr.Ahmed İhsan Bey Sıhhiye Nezareti Müfettişi 15 Dr.Ahmed Besim Bey İşkodra Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 16 Dr.Ahmed Bey Bağdad Vilayeti Sıhhiye Müfettişi Haleb Sıhhıye Müfettişi 17 Dr.Ahmed Paşa Yunan Hududu Sıhhiye Müfettişi 18 Dr.Ahmed Receb Bey İzmir Fevkalade Sıhhiye Müfettişi 19 Dr.Ahmed Refik Bey Rumeli Sıhhiye Kordon Müfettişi 20 Ecz.Ahmed Tahir Bey Eczahaneler Müfettişi, Meclis-İ Sıhhiye-İ Umumi Azasından 21 Dr.Akif Bey Haleb Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 22 Dr.Ali Agah Bey Sıhhiye Müfettişi 23 Dr.Ali Bey Hapishane-İ Umumi Ve Hastahanesi Sıhhiye Müfettişi 24 Dr.Ali Niyazi Bey Diyarbakır Vilayeti Sıhhiye Müfettişi, Yemen Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 25 Dr.Ali Rıza Bey Aydın Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 26 Dr.Ali Saib Bey Beyrut Sıhhiye Müfettişi 27 Dr.Aliyyü L-Murtaza Bey Mamuretülaziz Sıhhiye Müfettişi 28 Dr.Amadiyon Efendi Bingazi Sıhhiye Komisyonu Reis Ve Müfettişi 29 Dr.Arif Paşa Sıhhiye Müdüriyet-İ Umumiyesi Müfettişi 30 Dr.Aristidi Yandas Efendi Edirne Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 31 Dr.Arsenidi Efendi Edirne Sıhhiye Müfettişi 32 Dr.Asım Paşa İstanbul Sıhhıye Müfettişi 33 Dr.Azisyan Efendi Sıhhiye Ekip Müfettişi 34 Dr.Bahaddin Bey Basra Sıhhiye Müfettişi 35 Dr.Baha Bey Sıhhiye Müfettişi 36 Dr.Bahaeddin Bey Trablusgarb Sıhhiye Müfettişi, 37 Dr.Bahaüddin Bey Beyrut Sıhhiye Müfettişi 38 Dr.Bankofski Paşa Dersaadet Sıhhiye Müfettişi 39 Dr.Bartuleni Efendi Sıhhiye Müfettişi 40 Dr.Bedros Kalaycıyan Dersaadet Sıhhiye Müfettişi 41 Dr.Besim Bey İşkodra Sıhhiye Müfettişi

43 42 Dr.Besim Firasi Bey Haleb Sıhhiye Müfettişi 43 Dr.Bortolti Efendi Sıhhiye Müfettişi 44 Dr.Burhaneddin Bey Beyrut Sıhhiye Müfettişi 45 Dr.Celal Bey Van Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 46 Dr.Celaleddin Bey Hüdavendigar Vilayeti Sıhhıye Müfettişi 47 Dr.Cemal Bey Haleb Sıhhiye Müfettişi 48 Dr.Cenap Şehabeddin Sıhhiye Umumi Müfettişi 49 Dr.Cevdet Bey Sıhhiye Müfettişi 50 Dr.Cevdet Şakir Sıhhiye Müfettişi 51 Dr.Derviş Bey Adana Vilayeti Sıhhiye Müfettişi Ve Tabibi 52 Dr.Doçina Efendi Cezayir-İ Bahr-İ Sefid Sıhhiye Müfettişi 53 Dr. Abdulhalim Bey Sıhhiye Müfettişi 54 Dr. Ahmed Enver Bey Sıhhiye Müfettişi 55 Dr. Lebid Abduşşekür Sıhhiye Müfettişi Bey 56 Dr.Yusuf İzzeddin Bey Sıhhiye Müfettişi 57 Dr.Dözini Paşa Sıhhiye Müfettişi 58 Dr.Duka Paşa Umur-I Sıhhiye Umum Müfettişi 59 Dr.Enver Bey Sıhhiye Müfettişi 60 Dr.Esad Bey Suriye Sıhhiye Müfettişi 61 Dr.Esad Halil Bey Meclis-İ Umur-I Sıhhıye Azası Ve Umur-I Nezaret-İ Sıhhiye Müfettişi 62 Dr.Estrati Paşa Sıhhiye Müfettişi 63 Dr.Eşref Süleyman Bey Adana Sıhhiye Müfettişi 64 Dr.Ethem Bey İstanbul Sıhhiye Müfettişi 65 Dr.Fano Paşa Sıhhiye Müfettişi 66 Dr.Fehmi Bey Musul Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 67 Dr.Ferid İbrahim Bey Sıhhiye Müfettişi 68 Dr.Feyzullah Bey İşkodra Vilayeti Sıhhiye Müfettişi, Manastır Sıhhiye Müfettişi 69 Dr.Fethi Bey Musul Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 70 Dr.Fuad Bey Bağdad Sıhhiye Müfettişi, Diyarbakır Sıhhiye Müfettişi 71 Dr.Garsiya Pol Musul Sıhhiye Müfettişi 72 Dr.Gazali Bey Tedabir-İ Sıhhiye Müfettişi 73 Dr.Hakkı Bey Sıhhiye Müfettişi 74 Dr.Hikmet Süreyya Bey Manastır Sıhhiye Müfettişi, Bağdad Sıhhıye Müfettişi 75 Dr.Hüseyin Hüsnü Sıhhiye Müfettişi 76 Dr.Hüseyin Suad Bey Hudud-I Sıhhiye Müdüriyet-İ Umumiyesi Müfettişi 77 Dr.Hüsnü Ali Bey Aydın Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 78 Dr.Hüsnü Bey, Kaymakam Umur-I Tıbbiye-İ Mülkiye Ve Sıhhiye-İ Umumiye Baytar Müfettişi 79 Dr.Hüsnü Bey Haleb Sıhhiye Müfettişi 80 Dr.Hüsnü Nimetullah Bey Kastamonu Sıhhiye Müfettişi 81 Dr.İbrahim Afif Bey Yemen Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 82 Dr.İbrahim Bey Beyrut Sıhhiye Müfettişi ayrılanlar 43

44 ayrılanlar 83 Ecz.İbrahim Hakkı Bey Eczacı Sıhhiye Müdüriyet-İ Umumiyesi Eczacı Müfettişi 84 Dr.İbrahim Hilmi Sıhhiye Müfettişi 85 Dr.İbrahim Temo Bey Şehremaneti Sıhhiye Müfettişi 86 Dr.İhsan Bey Doktor Sıhhiye Müfettişi 87 Dr.İsak Paşa Sıhhiye Müfettişi 88 Dr.İsak Taladano Efendi Üsküdar Sıhhiye Müfettişi 89 Dr.İshak Efendi Musul Sıhhiye Müfettişi 90 Dr.İskender Paşa, Sıhhiye Müfettişi 91 Dr.İsmail Hakkı Bey Milaslı Beyrut Sıhhiye Müfettişi, Sıhhiye Müdüriyet-İ Umumiyesi Müfettişi 92 Dr.İsmail Hurşid Bey Sıhhiye Müfettişi 93 Dr.İstamatyadis Efendi, Hudud Sıhhiye Müdüriyet-İ Umumiyesi Müfettişi 94 Dr.İsmail Besim Miralay Bağdad Sıhhiye Müfettişi 95 Dr.İsmail Bey Diyarbakır Sıhhiye Müfettişi, Yemen Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 96 Dr.İsmail Hakkı Bey Beyrut Sıhhiye Müfettişi 97 Dr.İsmail İbrahim Bey Diyarbakır Vilayeti Sıhhiye Müfettişi, Yemen Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 98 Dr.İsmail Mehmed Bey Beyrut Sıhhiye Müfettişi 99 Dr.İzzet Bey Sıhhiye Müfettişi 100 Dr.Jak Paşa Sıhhiye Müfettişi 101 Dr.Kamil Bey Kosova Vilayeti Sıhhiye Müfettişi Konya Sıhhiye Müfettişi 102 Dr.Kamil Rauf Bey Trablusgarb Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 103 Dr.Kavalaris Gabriel Sıhhiye Müfettişi 104 Dr.Kazım İzzeddin Daire-İ Sıhhiye Umum Müfettişi 105 Dr.Kemal Bey Üsküdar Sıhhıye Müfettişi 106 Dr.Koçoni Efendi Sıhhiye Nezareti Müfettişi 107 Dr.Lebid Efendi Sıhhiye Müfettişi 108 Dr.Doktor Luici Bağdad Sıhhiye Müfettişi 109 Dr.Lütfi Bey Konya Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 110 Dr.Mahmud Celaleddin Kosova Sıhhiye Müfettişi Van Vilayeti Sıhhiye Müfettişi Bey 111 Dr.Mahmud Mehmed Bey Basra Sıhhiye Müfettişi 112 Dr.Marko Paşa Sıhhiye Müfettişi 113 Dr.Mehmed Abdullah Bey Ankara Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 114 Dr.Mehmed Ali Bey Kosova Sıhhiye Müfettişi Aydın Sıhhiye Müfettişi Suriye Sıhhiye Müfettişi Trablusgarb Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 115 Dr.Mehmed Celaleddin Hüdavendigar Vilayeti Sıhhiye Müfettişi Bey 116 Dr.Mehmed Bey Ankara Vilayeti Sıhhiye Müfettişi, Sivas Sıhhiye Müfettişi 117 Dr.Mehmed Mustafa Faik Kosova Vilayeti Sıhhiye Müfettişi Bey 118 Dr.Mehmed Kamil Bey Konya Sıhhıye Müfettişi, Kosova Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 119 Dr.Mehmed Nuri Bey Edirne Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 44

45 120 Dr.Mehmed Reşad Bey Sivas Sıhhiye Müfettişi 121 Dr.Mehmed Rıfat Bey Umûr-I Sıhhıye Müfettişi 122 Dr.Mehmed Şakir Bey Erzurum Sıhhiye Müfettişi 123 Dr.Mehmed Tevfik Bey Sıhhiye Müfettişi 124 Dr.Mehmed Yahya Bey Hüdavendigar Vilayeti Sıhhiye Müfettişi Konya Sıhhiye Müfettişi 125 Dr.Mehmet Abdullah Sivas Sıhhiye Müfettişi 126 Dr.Mehmet Ali Bey Suriye Vilâyeti Sıhhiye Müfettişi 127 Dr.Memduh Bey Konya Sıhhiye Müfettişi Yemen Sıhhiye Müfettişi 128 Dr.Doktor Monsero Paris Mekatib-İ Umumiyesi Sıhhiye Müfettişi 129 Dr.Muharrem Bey Kudüs Sıhhiye Müfettişi 130 Dr.Mustafa Bey Yanya Vilayeti Sıhhiye Müfettişi Dahiliye Sıhhiye Müfettişi Ankara Vilayeti Sıhhiye Müfettişi Ve Meclis-İ Maarif Tıbbiye Azası 131 Dr.Mustafa Faik Bey Kosova Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 132 Dr.Mustafa Fikri Bey Sıhhiye Müfettişi 133 Dr.Mustafa Hilmi Bey Sivas Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 134 Dr.Mustafa Münif Paşa Dar Ül-Hilafetül-Aliyye Medresesi Sıhhıye Müfettişi 135 Dr.Mustafa Nuri Bey Ankara Sıhhiye Müfettişi 136 Dr.Mürteza Bey Mamuretülaziz Sıhhıye Müfettişi 137 Dr.Nikola Efendi Şehremanet Sıhhiye Müfettişi 138 Dr.Nikolaki Efendi Kastamonu Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 139 Dr.Niyazi Bey Diyarbakır Sıhhiye Müfettişi 140 Dr.Nizameddin Bey Bağdad Sıhhiye Müfettişi, Beyrut Vilayeti Sıhhiye Müfettişi, Ankara Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 141 Ecz.Numan Bey Kaymakam Sıhhiye Dairesi Eczacı Müfettişi 142 Dr.Nuri Bey Yemen Vilayeti Sıhhiye Müfettişi Edirne Vilayeti Sıhhiye Müfettişi Hey Et-İ Sıhhiye Müfettişi 143 Dr.Osman Bey Kudüs Sıhhiye Müfettişi 144 Dr.Osman Nuri Bey Basra Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 145 Dr.Ömer Faruk Bey Diyarbakır Sıhhiye Müfettişi 146 Dr.Ömer Fuad Bey Diyarbakır Sıhhiye Müfettişi, Manastır Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 147 Dr.Ömer Hulusi Paşa Heyet-İ Sıhhiye Müfettişi 148 Dr.Ömer Vasfi Bey Sıhhiye Müfettişi 149 Dr.Petraki Efendi Şehremaneti Sıhhiye Müfettişi 150 Dr.Pol Garsiya Efendi Musul Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 151 Dr.Potkovaski Efendi Ankara Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 152 Dr.Rasim Bey Sıhhiye Müfettişi 153 Dr.Raşid Bey, Sıhhiye Dairesi Müfettişi 154 Dr.Rauf Bey Sıhhiye Müfettişi 155 Dr.Resmi Tahsin Bey Trablusgarb Vilayeti Sıhhiye Müfettişi, Yanya Sıhhıye Müfettişi 156 Dr.Reşad Bey Sivas Sıhhiye Müfettişi 157 Dr.Retraki Papadapulo Sıhhiye Müfettişi 158 Dr.Rıfat Bey, Kilisli Hudud Sıhhiye Müfettişi ayrılanlar 45

46 ayrılanlar Dr.Rıfat Cafer Bey Sıhhiye Müfettişi 160 Dr.Rıza Servet Bey Manastır Vilayeti Sıhhiye Müfettişi, Selanik Sıhhiye Müfettişi Cezair-İ Bahr-İ Sefid Sıhhiye Müfettişi 161 Dr.Roka Paşa Sıhhiye Umumi Müfettişi 162 Dr.Safvet Bey Basra Sıhhiye Müfettişi 163 Dr.Saib Hulusi Bey Beyrut Sıhhiye Müfettişi 164 Dr.Sava Efendi Babı Zabtiye Tabib-İ Umur-I Sıhhiye Müfettişi 165 Dr.Servani Efendi Sıhhiye Müfettişi 166 Dr.Server Bey Sıhhiye Müfettişi 167 Dr.Suad Bey Cezayir-İ Bahr-İ Sefid Sıhhiye Müfettişi Suriye Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 168 Dr.Süleyman Bey Sıhhiye Müfettişi 169 Dr.Süleyman Enveri Bey Sıhhiye Müfettişi 170 Dr.Süleyman Nuri Bey Sıhhıye Müfettişi 171 Dr.Şakir Bey Sıhhiye Müfettişi 172 Dr.Şerafeddin Bey Hüdavendigar Vilayeti Sıhhiye Müfettişi Edirne Vilayeti Sıhhiye Müfettişi Kastamonu Vilayeti Sıhhiye Müfettişi Dahiliye Sıhhiye Müfettişi Kütahya Vilayeti Sıhhiye Müfettişi Bağdad Sıhhiye Müfettişi 173 Dr.Şerafettin Arif Dersaadet Sıhhiye Müfettişi 174 Dr.Şerefüddin Bey Edirne Sıhhiye Müfettişi İstanbul Sıhhıye Müfettişi 175 Dr.Şerif Bey Selanik Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 176 Dr.Şerif Yusuf Bey Erzurum Sıhhiye Müfettişi 177 Dr.Şükrü Osman Bey Aydın Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 178 Dr.Tahir Bey Ankara Sıhhiye Müfettişi 179 Dr.Tahir Ali Bey Sivas Sıhhiye Müfettişi, Trablusgarb Sıhhiye Müfettişi 180 Dr.Tahir Bey Beyrut Sıhhiye Müfettişi 181 Dr.Talha Bey Sıhhiye Müfettişi 182 Dr.Talib Kasım Bey Basra Sıhhiye Müfettişi 183 Dr.Tanbiyos Efendi Diyarbakır Sıhhiye Müfettişi 184 Dr.Tapyanos Yorgaki Diyarbakır Sıhhiye Müfettişi 185 Dr.Tevfik Rüşdü Bey Selanik Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 186 Dr.Tevfik Vahid Bey İkinci Daire-İ Belediye Sıhhiye Müfettişi Kaymakamı 187 Dr.Todoraki Bordatak Trablusgarb Sıhhıye Müfettişi Selanik Sıhhiye Müfettişi Efendi 188 Dr.Vahan Bey Sıhhiye Müfettişi 189 Dr.Valiş Efendi Nezaret-İ Sıhhiye Müfettişi 190 Dr.Vasfi Bey Sıhhiye Müdüriyet-İ Umumiyesi Sıhhiye Müfettişi 191 Dr.Veçino Efendi Sıhhiye Müfettişi 192 Dr.Vasilyadis Efendi Sıhhiye Müfettişi 193 Dr.Velich Efendi Sıhhiye Müfettişi 194 Dr.Victo Efendi Cezair-İ Bahr-İ Sefid Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 195 Dr.Vitalis Efendi Sıhhiye Müfettişi 196 Dr.Voçino Efendi Cezair-İ Bahr-I Sefid Sıhhiye Müfettişi, Selanik Sıhhiye Müfettişi 197 Dr.Yahya Bey Erzurum Vilayeti Sıhhıye Müfettişi Konya Sıhhiye Müfettişi

47 198 Dr.Yamanaki Efendi Rüsumat Emaneti Sıhhiye Müfettişi 199 Dr.Yavli Efendi Sıhhiye Müfettişi 200 Dr.Yondas Efendi Edirne Sıhhiye Müfettişi 201 Dr.Yongoski Efendi Ankara Vilayeti Seyyar Sıhhiye Müfettişi 202 Dr.Yorgaki Tasos Efendi Diyarbakır Sıhhiye Müfettişi Kastamonu Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 203 Dr.Yusuf İzzeddin Bey Sıhhiye Müfettişi 204 Dr.Zekeriyya Bey Sıhhiye Müfettişi 205 Dr.Zeki Bey Aydın Vilayeti Sıhhiye Müfettişi 206 Dr.Zirrer Efendi Sıhhiye Müfettişi 207 Dr.Ziterer Şarl Sıhhiye Müfettişi 208 Dr.Ziya Bey Basra Sıhhiye Müfettişi 209 Dr.Ziya Fuad Bey Sıhhiye Müfettişi 210 Dr.Ziya Nuri Bey Sıhhiye Müfettişi 211 Dr.Ziyaeddin Bey Galata Heyet-İ Sıhhiye Müfettişi ayrılanlar 47

48 Dr. Cenap ÞAHABETTÝN Ser Manastýr / Mekteb-Ý Týbbiye-Ý Þahane Dr. Mehmet Rifat KARDAM Sýhhiye i Kilis / ayrılanlar Dr. Burhanettin NÝMZET KIZILTOPRAK Sýhhiye i Ýstanbul / Dr. Suat SOYER Sýhhiye i Ýzmir / Dr. Ýbrahim Refik SAYDAM Sýhhiye Umum Müf.Mua. Fatih / Mekteb-Ý Týbbiye-Ý Þahane 48

49 Dr. Sait AKKÝRMAN Kastamonu / Ahmet Cevdet ATASAGUN Sýhhiye i Bafra / Ecz. Ýsmail Hakký DEMÝRAÐ Diyarbakýr / Eczacýlýk Fakültesi Dr. Cevdet SARAÇOÐLU ayrılanlar Denizli / Op.Dr. Nihat Sezai GÜRAN Ýstanbul /

T.C. Resmi Gazete KANUN. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 10683 CUMARTESİ 17 ARALIK 1960. Devlet Personel Dairesi Kurulması hakkında Kanun

T.C. Resmi Gazete KANUN. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 10683 CUMARTESİ 17 ARALIK 1960. Devlet Personel Dairesi Kurulması hakkında Kanun T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 17 ARALIK 1960 CUMARTESİ Sayı : 10683 KANUN Devlet Personel

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16 22 Ocak 2007 Yayımlandığı Tarih 23 Ocak 2007 Sayı 325 İÇİNDEKİLER - Türkiye

Detaylı

39. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

39. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 1 9 5 4 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 39. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 24 Nisan 2004-8 Nisan 2006 Ankara TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 39. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU Yazışma Adresi Ihlamur Sokak No: 10/1Kızılay-Ankara

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA 2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK İÇİNDEKİLER

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA 2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK İÇİNDEKİLER

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011-2014. Büyük Bir Sevdanın, Büyük Bir Mücadelenin Adı... www.turkhabersen.org

FAALİYET RAPORU 2011-2014. Büyük Bir Sevdanın, Büyük Bir Mücadelenin Adı... www.turkhabersen.org FAALİYET RAPORU 2011-2014 Büyük Bir Sevdanın, Büyük Bir Mücadelenin Adı... Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basın Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası 5. OLAĞAN GENEL KURULU FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN

Detaylı

POLİS Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle erkek ve kadın adaylarda yaş sınırı değiştirildi. Polis Meslek Eğitim

POLİS Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle erkek ve kadın adaylarda yaş sınırı değiştirildi. Polis Meslek Eğitim Yönetmelik değişikliği ile yaş sınırı değiştirildi Servİsler sıkı takibe alındı POLİS Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle erkek ve kadın adaylarda yaş sınırı değiştirildi.

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 14-20 Ekim 2008 Yayımlandığı Tarih 21 Ekim 2008 Sayı 385 İÇİNDEKİLER - Turizmi

Detaylı

2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU

2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 Çalışma Raporu 2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU 44. Dönem Olağan Genel Kurulu 8-9 Mart 2014 Ankara 1 TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ISBN- 978-605-01-0591-9 HAZIRLAYAN TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 08 25 Ağustos 2011 Yayımlandığı Tarih 28 Ağustos 2011 Sayı 493 İÇİNDEKİLER - - - - - - - Ekli Listede

Detaylı

bursa tabip odası tarihi

bursa tabip odası tarihi bursa tabip odası tarihi 1928-2013 Dr. Çetin Tor 19 haziran 2013- bursa BURSA TABİP ODASI TARİHİ 1928-2013 bursa tabip odası Yayınları Kapak Tasarımı Nejla akgün Sayfa Tasarımı sadık asa I.Basım haziran-2013

Detaylı

FAALİYET RAPORU. Nisan/2007

FAALİYET RAPORU. Nisan/2007 FAALİYET RAPORU Nisan/2007 T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2007 www.gib.gov.tr İyi usul ve tatbikin memnun edici neticelerini vatandaş, hiçbir

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ

T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 15-24 Ekim 2011 Yayımlandığı Tarih 25 Ekim 2011 Sayı 497 İÇİNDEKİLER - - - - - - - Ekli Listede İmza Yeri

Detaylı

ATATÜRK ÜN HİMAYESİNDE KURULAN TÜRK MAARİF CEMİYETİ (1928-1933) Mevlüt Çelebi*

ATATÜRK ÜN HİMAYESİNDE KURULAN TÜRK MAARİF CEMİYETİ (1928-1933) Mevlüt Çelebi* Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt/Volume XIX, Sayı/Number 2 Aralık/December 2004, 35-53. ATATÜRK ÜN HİMAYESİNDE KURULAN TÜRK MAARİF CEMİYETİ (1928-1933) Mevlüt Çelebi* Özet Cumhurbaşkanı olmasaydım, Millî

Detaylı

Stratejik Plan ( 2015 2019 )

Stratejik Plan ( 2015 2019 ) - 1 - - 2 - - 3 - AMAÇ Bu doküman Niğde Emniyet Müdürlüğü nün Stratejik Planını içermektedir. En geniş ifadesiyle stratejik plan, bir örgütün ne olduğu, ne yaptığı ve nasıl yaptığı konusunda temel kararlar

Detaylı

FAALİYET RAPORLARI KONYA SMMM ODASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU KONYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

FAALİYET RAPORLARI KONYA SMMM ODASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU KONYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI FAALİYET RAPORLARI KONYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KONYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKAN I İSMAİL TURAN IN MESAJI: Değerli Üyemiz Yeni bir yıla daha girmenin heyecanı içerisinde

Detaylı

g ündem 1. GÜN Saat 10:00 2. GÜN Saat 09:00-17:00 BURSA SMMM ODASI

g ündem 1. GÜN Saat 10:00 2. GÜN Saat 09:00-17:00 BURSA SMMM ODASI g ündem 1. GÜN Saat 10:00 1- Yoklama ve Açılış, 2- Başkanlık Divanının Seçimi, 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, 4- Başkanlık Divanına Tutanakları İmzalama Yetkisinin Verilmesi, 5- Oda Başkanı nın Açılış

Detaylı

uye:layout 1 13.01.2012 10:48 Page 35 2. ÜYE İLİŞKİLERİ VE ÜYE İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

uye:layout 1 13.01.2012 10:48 Page 35 2. ÜYE İLİŞKİLERİ VE ÜYE İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI uye:layout 1 13.01.2012 10:48 Page 35 2. ÜYE İLİŞKİLERİ VE ÜYE İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 35 uye:layout 1 13.01.2012 10:48 Page 36 2. ÜYE İLİŞKİLERİ VE ÜYE İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU Kitaplar Serisi: 25 ANKARA Mart 2010 1 Copyright, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası. Bu kitap bir telif eseridir. Tüm hakları saklıdır. Önceden yazılı

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1 Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. ASAR DAĞI 2 3 BAŞKAN SUNUŞU 7 1-GİRİŞ 11 1.1. STRATEJİK PLANLAMA EKİBİNİN SUNUŞU 1.2. STRATEJİK PLANLAMA

Detaylı

ISSN: 2146-7765 EÜ DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUARI DERGİSİ

ISSN: 2146-7765 EÜ DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUARI DERGİSİ ISSN: 2146-7765 EÜ DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUARI DERGİSİ Sayı: 1 Yıl: 2011 Yayın Sahibi Prof. Dr. Gürbüz AKTAŞ (Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı adına) Editör Doç. Dr. F. Reyhan

Detaylı

Geçmişten Geleceğe belgeler...bilgiler 1968 / 2008 Cilt 2

Geçmişten Geleceğe belgeler...bilgiler 1968 / 2008 Cilt 2 1 Geçmişten Geleceğe belgeler...bilgiler 1968 / 2008 Cilt 2 2 363 Cumhuriyete Kanat Gerenler Yardımcısı Senaryo Özgün Müzik Hüsamettin ÜNLÜOĞLU Yusuf Ziya ALÇAKAKAR Hüsamettin ÜNLÜOĞLU Mehmet ŞENER, Nuriye

Detaylı

Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşama yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; önce onurlarını, sonra hürriyetlerini, daha sonra

Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşama yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; önce onurlarını, sonra hürriyetlerini, daha sonra 2 2 Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşama yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; önce onurlarını, sonra hürriyetlerini, daha sonra geleceklerini kaybetmeye mahkumdurlar. 3 4 B BAŞKANDAN

Detaylı

TOKAT SEMPOZYUMU 01-03 KASIM 2012 TOKAT BİLDİRİLER CİLT III

TOKAT SEMPOZYUMU 01-03 KASIM 2012 TOKAT BİLDİRİLER CİLT III TOKAT SEMPOZYUMU 01-03 KASIM 2012 TOKAT BİLDİRİLER CİLT III Yayına Hazırlayanlar Prof. Dr. Ali AÇIKEL Yrd. Doç. Dr. Samettin BAŞOL Yrd. Doç. Dr. Ali Osman SOLMAZ Öğrt. Gör. Murat HANİLÇE TOKAT-2012 Eser

Detaylı

M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA KATALOĞU*

M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA KATALOĞU* 2015 yılı ve öncesi biten tezlerdir. M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA KATALOĞU* TEZİN HAZIRLANDIĞI HAZIRLAYANIN DANIŞMANIN YILI TÜRÜ ANABİLİM DALI BİLİM DALI ADI SOYADI ADI SOYADI TEZİN

Detaylı

2009 YILI FAALiYET RAPORU

2009 YILI FAALiYET RAPORU T.C. KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ 2009 YILI FAALiYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.12.2009 Adres : Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No: 59 / 37100 - KASTAMONU İletişim Tel :

Detaylı

Faaliyet Raporu. 1 Ocak 2012-31 Aralık 2012

Faaliyet Raporu. 1 Ocak 2012-31 Aralık 2012 Faaliyet Raporu 1 Ocak 2012-31 Aralık 2012 Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Üst Yönetici

Detaylı

Türk Farmakoloji Derneği. 2006 Türkiye Farmakolog Rehberi

Türk Farmakoloji Derneği. 2006 Türkiye Farmakolog Rehberi Türk Farmakoloji Derneği 2006 Türkiye Farmakolog Rehberi i ii Önsöz Değerli farmakologlar, Elinizde bulunan Türkiye Farmakolog Rehberi kitabına önsöz yazmaktan son derece mutluyum. Türk Farmakoloji Derneği

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ SIRA SAYISI: 454 ARTAN ŞİDDET OLAYLARININ ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ. Ocak 2013

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ SIRA SAYISI: 454 ARTAN ŞİDDET OLAYLARININ ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ. Ocak 2013 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 454 SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ARTAN ŞİDDET OLAYLARININ ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN

Detaylı

BAfiKANDAN OLA AN GENEL KURUL. 6 Türk Nöroflirürji Derne i Ola an Genel Kurulu 24 Haziran 2006 YEN YÖNET M KURULU ÜYELER 23 GRUP - KURUL TUTANAKLARI

BAfiKANDAN OLA AN GENEL KURUL. 6 Türk Nöroflirürji Derne i Ola an Genel Kurulu 24 Haziran 2006 YEN YÖNET M KURULU ÜYELER 23 GRUP - KURUL TUTANAKLARI TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ T Ü R K N Ö R O fi R Ü R J 1985 D E R N E Sayı 13 - Ekim 2006 YÖNETİM KURULU Başkan Mehmet Zileli 2. Başkan Etem Beşkonaklı Sekreter Ağahan Ünlü Muhasip İlhan Elmacı Veznedar Tuncer

Detaylı