Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE"

Transkript

1 OECD, Türkiye de açlýk sýnýrýnda yaþayan çocuk sayýsýnýn yüzde 24.6 olduðunu açýkladý. Türkiye bu oranla üçüncü sýrada. Ýktisadi Ýþbirliði ve Kalkýnma Teþkilatý (OECD), ilk kez aile deðerleri üzerine hazýrladýðý Aileler deðiþiyor baþlýklý raporda 34 ülkedeki kadýn iþ gücü, aile ferdi sayýsý ve yoksulluðu ele aldý. OECD raporunda, Türkiye de açlýk sýnýrýnda yaþayan çocuk sayýsýnýn yüzde 24.6 olduðu belirtildi. Bu oranla Türkiye, 39 ülke arasýnda Ýsrail ve Meksika nýn ardýndan üçüncü sýrada. Ýstatistiklere göre Türkiye de her 4 çocuktan biri açlýk sýnýrýnda yaþýyor. OECD ortalamasý yüzde Rapora göre açlýk sýnýrýnda çocuk sayýsýnýn yüksekliði için Türkiye deki kadýn iþ gücünün... 2 DE Söyleþi 4 DE 2 DE 11 Eylül saldýrýlarý sonrasýnda ABD'nin bir numaralý hedefi haline gelen terör örgütü El Kaide lideri Usame Bin Ladin Pakistan'da yapýlan bir operasyonla öldürüldü. ÝSLAMABAD YAKINLARINDAKÝ BÝR EVDE ÖLDÜRÜLDÜ Bin Ladin'in küçük bir askeri birliðin notla operasyonuyla öldürüldüðü açýklanýrken, operasyonun Amerikan istihbaratýna dayanarak düzenlendiði ve ABD'nin Bin Ladin'in cesedine sahip olduðu belirtildi. OPERASYONDA 5 KÝÞÝ ÖLDÜRÜLDÜ Amerikalý yetkililer, Ýslamabad'ýn 50 kilometre kadar kuzeyinde El Kaide Lideri Usame bin Ladin'in bulunduðu eve yönelik Amerikan askerlerinin operasyonunda aralarýnda bin Ladin'in de bulunduðu 5 kiþinin öldürüldüðünü bildirdiler. Ýsminin açýklanmasýný istemeyen ve gazetecilere telefonla bilgi veren yetkililer, CIA veya özel askeri kuvvetler tarafýndan mý yürütüldüðünü belirtmek istemedikleri operasyonun, küçük bir ekip tarafýndan sabahýn ilk saatlerinde yapýldýðýný belirtti. Operasyonda bin Ladin'in oðlu ile El Kaide liderinin yaverleri olduðu sanýlan 2 erkek ve 1 kadýnýn öldürüldüðünü kaydettiler. Çok sayýda kadýn ve çocuðun bulunduðu eve düzenlenen operasyonda 2 kadýnýn yaralandýðý operasyonu yapan komandolarýn ateþinde bin Ladin'in öldüðünü ve ekibin hiçbir üyesinin yaralanmadýðýný belirten kaynaklar, çok tehlikeli bir operasyonun baþarýyla tamamlandýðýnýn altýný çizdiler senesi arasýnda araþtýrmacý yazar Lütfü Kaleli hocanýn 8 ay süreli Alevilik Eðitimi konulu derslerine katýlarak dersi baþarýyla bitiren canlara PSAKD Eyüp Þube ve Alibeyköy Cemevi tarafýndan düzenlenen bir törenle baþarý sertifikalarý verildi. 6 DA 7 DE Edebiyatýmýzýn bazen yavaþlayýp bazen hýzlanarak yaþadýðý deðiþim, onun þimdiki zamanlarýný sürekli deðerlendirmeyi gerektirirken, yakýn geleceðine iliþkin öngörüler için de yeni pencereler açýyor. Bugün hiç kuþku yok ki geçen dönemlerden farklý, o geçmiþte yaþananlara pek benzemeyen bir dünyasý var edebiyatýmýzýn. Kimler için böyle? O dünyanýn yaratýcýsý olan yazarlar; edebiyat kitaplarýnýn yayýna hazýrlanýp basýlmasýna katkýda bulunan yayýncýlar ve editörler; yayýmlanan kitaplarýn okunma ve deðerlendirilme sürecine katýlan etkin okurlar için. Þimdiki zamanlarý ve bu yeni zamanlarýn kültürünü, sözgelimi 1980 lerden öncekiyle sürekli karþýlaþtýranlar var ki, bunun anlamlý olmadýðýný kabul etmeliyiz; giderek bugünü, arasýndaki geçiþ dönemiyle yan yana koymak da artýk olanaksýzlaþtý. Ýlki, bizim kuþaðýmýzýn içinde oluþtuðu, yaþam kültürü bambaþka, edebiyat kültürü yazarlarýn ve kitaplarýn bir arada yaþamasýndan beslenen, dolayýsýyla yazýnsal ortaklýklarýn... 5 DE 7 DE 3 DE 1 Mayýs Birlik, Mücadele, Dayanýþma Günü tüm Türkiye de coþkuyla kutlandý. Ýstanbul da Taksim, Ankara da Sýhhiye, Ýzmir de Gündoðdu Meydaný ný dolduran on binler insan onuruna yakýþýr bir yaþam için, barýþ, özgürlük, demokrasi için tek yürek oldular. Türkiye nin birçok kentinde düzenlenen 1 Mayýs etkinliklerinde TMMOB pankartý arkasýnda toplanan binlerce mühendis, mimar ve þehir plancýsý yürüdü. Ýstanbul da DÝSK, KESK, TMMOB, TTB, MEMUR-SEN, TÜRK- ÝÞ, HAK-ÝÞ ve TEB in ortak çaðrýsýyla düzenlenen miting için emek-meslek örgütleri, siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluþlarý sabah saatlerinden itibaren Þiþli, Dolmabahçe, Ýnönü Stadý ve Þiþhane de toplanarak 4 koldan yürüyüþle Taksim Meydaný na çýktýlar. Türkiye deki kanlý ve yasaklý 1 Mayýs larýn tarihçesinin anlatýlmasýyla baþlayan miting 1 Mayýs 1977 de öldürülenlerin anýsýna saygý duruþuyla devam etti. Düzenleyici örgütler adýna hazýrlanan ortak metin direniþteki ve grevdeki emekçiler adýna 3 iþçi temsilcisi tarafýndan okundu. Ankara da da Tren Garý önünde toplanan on binlerce kiþi "Yaþasýn 1 Mayýs Birlik, Mücadele ve Dayanýþma" ana pankartý arkasýnda yürüyerek Sýhhiye Meydaný na ulaþtý. Devrim ve demokrasi mücadelesinde yaþamýný yitirenler anýsýna saygý duruþu ve 1 Mayýs Marþý nýn ardýndan tertip komitesi adýna ortak metin okundu. Miting halaylarla, türkülerle coþkulu bir þekilde devam etti. Devamý 3 DE

2 (...) AKP, sadece Kürtleri deðil, Aleviler olmak üzere, diðer demokratik güçleri, bir beklenti içinde tutarak ve nihayet menzile ulaþtýðý için, artýk gerçek yüzünü gösteriyor. Haziran seçimi, bu ülkenin, kýrýlma noktasý ve miladý olacaktýr onun için... Devletin kurumlarýný eline geçirdikçe Tiranlaþan Erdoðan, 12 Eylül anti demokratik yasalarýn üzerine oturarak, siyasi rakiplerini bertaraf etmek için, her yolu deniyor. Dün yargýnýn aldýðý her karara Siyasi diyebilen Erdoðan, yargýyý kontrolü altýna aldýktan sonra, Yargýnýn iþine karýþmam deyip uzak kaçmasý, ilkesizliðin ötesinde, müthiþ bir fýrsatçý olduðunu göstermektedir. Böylesi bir siyasinin zihniyet ajandasýnda, demokratik kriterler olabilir mi? Erdoðan ýn gömlek deðiþikliðinden sonra, yürüdüðü siyasi kulvarda, dünü ve bugününü yan yana koyduðumuzda, karþýmýza çok ilginç bir manzara çýkýyor. Erdoðan ýn bu durumu, tam da geleneksel Türk siyasetinin, makyajý dökülmüþ yüzünü bize hatýrlatýyor. Nükleer tehlikeyi bir mutfak tüpüyle, basýlmamýþ bir kitabý, bombayla eþ deðer tutan Erdoðan ýn içine düþtüðü bu durumu, hangi demokratik- özgürlükçü ve insani kavramla açýklayabiliriz? Gittiði her ülkede, insan haklarýný ve halkýn iradesini diline pelesenk eden Erdoðan, ülkesine döndüðünde kör ve saðýrlarý oynamasý, kandýrma siyaseti deðil ise, baþka nasýl izah edebiliriz? Her defasýnda %10 barajýný 12 Eylül yasalarýna baðlayan Erdoðan, her nedense sekiz yýlda yapýlan tüm yasal deðiþikliklerin içine (12 Eylül Referandumu dahil.) yasaklayýcý bu maddelerin dahil edilmemesi, manidar deðil midir? Yapýlan bir deðiþiklikle, halen hayatta olan, darbeci Kenan Evren i, peki yargýlayabildiler mi? Bu kadar yüzü kara bir siyaseti, baþka hangi ülkede görebilirsiniz? Her türlü melaneti 12 Eylül Yasalarýna ve statükocularýn vesayetine baðlayan Erdoðan, Siyasi geleceðini garanti altýna almak için, sistemin göbeðine oturup, hegemonik bir tutum içine girerek, ezen güç olmaya doðru gitmesi, kötü bir gidiþata iþaret ediyor. Meðer demokrasi-insan hak ve özgürlükler, AKP lilerin maðduriyetten kurtulmasý ve egemen güç olmaya kadar ki sürece endeksliymiþ. Erdoðan ýn, Millet Vekili tanýtým toplantýsýnda, vermiþ olduðu demeç, siyasi bir iþaret fiþeði oldu adeta. YSK nýn veto kararý, Polisin þiddet içerikli tavrý ve yargýnýn akýl almaz keyfi uygulamalarý, Demokratik Kürt Hareketine yönelik, bir bastýrma hamlesine dönüþmesi, yeþil Faþizm e doðru adýmlarýn atýlmasýna iþaret ediyor. Bu durumda, devletin derin noktalarýnda suçlu aramaya gerek kalmadan, tüm bu olup bitenlerden AKP iktidarýnýn sorumlu olacaðý aþikârdýr. Bu noktadan sonra, vicdan sahibi hiç kimsenin, Kürt siyasetçilerine söyleyecek sözü de olmamalýdýr. Çünkü Güvercin tedirginliði yle barýþ ve kardeþliði talep ettikçe, çýktýklarý her yolculukta, onlarýn hep per/kanatlarýný kýrdýlar dediðimde hiç kimse abarttýðýmý düþünmesin. Bir gün sýra size geldiðinde, sizi savunacak kimse kalmayacaktýr. Bugüne kadar palavra siyaset argümanlarýyla, bu ülkenin insanlarýna büyük ihanetler yapýldý. Bu yüzden, bu kadim coðrafyada, büyük acýlar yaþandý. Bismil de Polis kurþunuyla bir gencin ölmesi ve iki gencin de aðýr yaralý olmasýna raðmen, gerek Cumhurbaþkaný nýn, gerekse Baþbakan ýn, bu durumun vahametine karþý tepki göstermemelerinin yanýnda, maðdurlarýn acýlarýný paylaþmamalarý, Kürt halkýnýn acýsýný arttýrmýþ ve güven bunalýmýna neden olmuþtur dersem, abartmýþ olmayacaðým. Ýmamýn polisleri nin Diyarbakýr da, Belediyeye ait araçlarýn camlarýný dipçiklerle kýrmasýna ve araçlarýn tekerlerine kurþun sýkmasýna, ayný polisin sokak ortasýnda hedef gözeterek, Kürt gençlerini gözünü kýrpmadan öldürmesine, uzaklarda olsak da, insan olarak bir tepkimizin olmasý gerekmiyor mu? Sýrasý gelmiþken þunu da sormak gerekir. Hani Bal gibi bu ülkede Kürt sorunu vardý? Hani kardeþlik ve acýlarý paylaþmak vardý? Tüm bunlar, TRT-6 gibi, yasal güvencesi olmayan, kýrýntýlarla mý çözüldü? Yoksa tüm bu olup bitenlere karþý bu kadarýný uygun gördüm. demeye mi getiriyor, bu ülkenin Baþbakaný? Bu ülkenin en masum meselesi olan, Alevilerin taleplerine ne oldu? Alevilere yönelik yapýlan yedi çalýþtay sonunda, amaç sorun çözmek olmadýðý, Alevileri bölüp birbirine nasýl düþürürüm olduðu için, dað fare doðurdu. Sekiz yýldýr vitrine koyduðu sözüm ona Alevileri de sonunda kapý önüne koydu. Alevi camiasý bu nedenle, devþirmelerini çok iyi tanýmalarý gerekiyor. Kendini Tanrý nýn yerine koymak ve Firavun kesilmek, buna denir galiba. AKP, sadece Kürtleri deðil, Aleviler olmak üzere, diðer demokratik güçleri, bir beklenti içinde tutarak ve nihayet menzile ulaþtýðý için, artýk gerçek yüzünü gösteriyor. Haziran seçimi, bu ülkenin, kýrýlma noktasý ve miladý olacaktýr onun için. Ýnanç ve yoksulluk üzerinden bu ülke insanlarýnýn deðer ve duygularýný sömüren siyaset ahlaký ve dili, bu Coðrafyada yaþayan halklarýn sorunlarýný çözebilen realist ve dürüst bir iþlev kazanmalýdýr ki, gerçek kardeþlikten ve huzurdan söz edebilelim. Yoksa þiddet kullanýp, her yol denenerek, baþta Kürtler olmak üzere, diðeri nin yolu kesiliyorsa, bunun adý demokrasi deðil, olsa olsa yeþil despotizmdir. Gün gelecek bu yok sayma ve despotik otokrasi, toplumsal tepkiye dönüþür, onarýlmaz bir yýkým yaratabilir. Allah tan korkun demiyorum, Rabbini seven düzgün bir Müslüman, bu kadar zulümkar olmamalýdýr. Þayet inancýnýz ve merhametiniz eksik ise, ihanetin, kan ve gözyaþýnýn vahametini de bilemezsiniz! Eðitimci OECD, Türkiye de açlýk sýnýrýnda yaþayan çocuk sayýsýnýn yüzde 24.6 olduðunu açýkladý. Türkiye bu oranla üçüncü sýrada. Ýktisadi Ýþbirliði ve Kalkýnma Teþkilatý (OECD), ilk kez aile deðerleri üzerine hazýrladýðý Aileler deðiþiyor baþlýklý raporda 34 ülkedeki kadýn iþ gücü, aile ferdi sayýsý ve yoksulluðu ele aldý. OECD raporunda, Türkiye de açlýk sýnýrýnda yaþayan çocuk sayýsýnýn yüzde 24.6 olduðu belirtildi. Bu oranla Türkiye, 39 ülke arasýnda Ýsrail ve Meksika nýn ardýndan üçüncü sýrada. Ýstatistiklere göre Türkiye de her 4 çocuktan biri açlýk sýnýrýnda yaþýyor. OECD ortalamasý yüzde Rapora göre açlýk sýnýrýnda çocuk sayýsýnýn yüksekliði için Türkiye deki kadýn iþ gücünün büyük ölçüde azalmasý çocuklarýn açlýk oranýnýn artmasýna sebep oldu tespitinde bulunuldu. OECD ülkeleri arasýnda yoksul ailelerden gelen çocuklar arasýnda obezite yaygýnken, Türkiye ve Rusya daki çocuklarda aþýrý kilo görülmemesine dikkat çekildi. Türkiye çocuk ölüm oranýnda ilk sýrada yer alýyor. Her 1000 doðumda 21 ölüm yaþanýyor. OECD ortalamasý her 1000 doðumda iki ile üç arasýnda deðiþiyor. Ortalama bir ailenin dört ferdi olduðu Türkiye, OECD ülkeleri arasýnda en kalabalýk aile olarak zirveyi Meksika ve Þili ile paylaþýyor. OECD ortalamasý Evli olmadan ayný evde yaþayan çiftlerin en az olduðu ülke Türkiye, listedeki 34 ülke arasýnda sonuncu. Türkiye de fertlerin yüzde 45 inin ailesiyle, yüzde 5 inin yalnýz yaþadýðý belirtildi. Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Mitinge Alevi yurttaþlarýn yoðun katýlýmý dikkat çekiciydi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneði, mýzýkalarý ve düdükleri ile büyük ses getirerek alana girdi. Dernek DOÐUM ÝZNÝ EN AZ OLAN ÜLKE Doðum izninin en az olduðu ülkeler Türkiye, Yunanistan, Ýsviçre ve Slovenya. Doðum oraný 1995 te Türkiye de 3 olarak belirlenirken bu oran 2009 da 2 ye indi. Türkiye, Þili, ABD ve Meksika ile birlikte genç doðum (19 yaþýndan önce anne olanlar) oranýnda üst sýralarda yer alýyor. Her 1000 doðumdan 35 ini genç anneler gerçekleþtiriyor. Türkiye de 1980 de yüzde 40 olan çalýþan kadýn oranýnýn 2009 da yüzde 26.4 e düþtüðü belirtildi. Türkiye bu oranla Endonezya (49) ve Hindistan ýn yüzde 34 gerisinde kalarak sonuncu sýrada yer aldý. (HABER MERKEZÝ) KÜBRA BEBEK AÇLIKTAN ÖLMÜÞTÜ 17 Ocakta yaþamýný yitiren, 2.5 aylýk Kübra Bebek açlýktan ölmüþtü. Kübra Nazar Bakýrcý ölmeden 25 gün önce ailesi tarafýndan Samsun Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesine götürülmüþ ve burada yapýlan muayenede sadece yoksul ailelerde görülen ve yoksul hastalýðý da denilen malnutrisyon-kistik fibrozis yani beslenme yetersizliði tanýsý konulduðu öðrenilmiþti. Kübra bebeðin babasý Baba Murat Bakýrcý ya ise 15 Nisan 2008 tarihinde iþ kazasý nedeniyle sað ayaðýný bilekten kaybetmiþ olmasýna raðmen yapýlan baþvurulara raðmen herhangi bir maaþ baðlanmamýþ olduðu ortaya çýkmýþtý. Baþka hiçbir geliri olmayan aile komþularýn yardýmýyla geçinmeye çalýþýrken Kübra bebek açlýktan ölmüþtü. Evrensel flamalara bastýrdýðý temel taleplerini yineledi: Madýmak müze olsun, Eþit yurttaþlýk hakký istiyoruz. AGEP, Þah Kulu Sultan Dergah ýn imzasýnýn olduðu Emeðiyle geçinmeyen bizden deðildir pankartý ile yürüdü. Baðýmsýz Alevi Hareketi Madýmak utanç müzesi olsun diye 1 Mayýs ta olduklarýný dillendirdi. Divriði Kültür Derneði, Yaðbasan Köylüleri, Divriði Arýkbaþý Köyü Derneði, Tokat Zile Karþýpýnar Köyü Dayanýþma Derneði nden gelen yurttaþlar diyanet iþlerinin kaldýrýlmasý gibi ortaklaþtýklarý taleplerin yanýnda bireysel taleplerini de dile getirdiler: KPSS kaldýrýlsýn.

3 Çok isterdim oralarda olmayý yeni almýþ olduðum görevin sorumluluðuyla ne yazýk ki Ankara daydým. 1 Mayýs Sabah saat 6.00 Kabataþ Ýskelesi sýra sýra otobüsler yerleþiyor ve bizlerde gençlik, delikanlýlýkla fýrlýyoruz otobüslerden dýþarýya. Bu þehir neresi çok bilen yok, burada kimler var bunu da çok yakýndan takip etmemiþiz neden buradayýz iþte onun yanýtýný biliyoruz EMEÐÝN BAYRAMI ný kutlamak için geldik. Türkiye nin her yerinden yolda marþlar söyleyerek, deyiþler söyleyerek. Ceplerde para sýnýrlý cepler belki de yýrtýk, belki de durduðumuz yerlerde sadece çay içerek geçip bitirmiþiz þimdi olmayan o müthiþ manzaralý Bolu Daðý yolunu ulaþmýþýz bu bilinmezlerin þehrine. Hani yapýldýðý yýllar itiraz ettiðimiz meþhur köprü var ya o köprüden geçmiþiz sabah mahmurluðu ile görmüþüz inci gerdanlýk denilen köprüden Ýstanbul u tanýþmýþýz bizi korkutan, burada bulunduðumuz için ürküten dünya güzeli kentle kucaklaþmýþýz. Otobüslerden inerken ayrý gruplar bile oluþturmadan birlikte koyulmuþuz yola. Hamurun sýcakla tanýþýp piþmeye baþladýðý andaki kokusu insaný kendine doðru çeken bir koku. Karþýda koca bir fýrýn duruyor bu bir mahalle fýrýný. Hep birlikte yöneliyoruz bu fýrýna o ana kadar hiçbirimizin aklýna taþý topraðý altýn denilen Ýstanbul gelmiyor biz 1 Mayýs Emeðin Bayramýný kutlamak için çýktýk yola. Bu þehir milyonlarca emekçiyi barýndýran þehir. Ýnsanlarýn acýsýný, tatlýsýný, açlýðýný birlikte yaþadýðý lokmasýný bir baþka aç ile paylaþtýðý þehir. Farklýlýklarýn þehri yaþanmýþ tarihin fotoðrafý asýlý duruyor boðaz köprüsü üzerinde adeta. Öldürülen insanlar, konuþulmayan diller, yaþatýlmayan inançlar, yok edilen tarih, zorunlu göçler hepsini burnuna gelen kokuda hissediyor insan ve bütün bunlar da buralarda yaþanmýþ olmasýna raðmen bir dünya harikasý. Denizin rengi, yüze çarpan havanýn kokusu, martýlarýn kanat çýrpýþý, yosunun kokusu ve insanýn acýsý hepsini karýþtýrmýþ bu þehir. Ýnsanýn kendini bir bakýþla þehrin içinde diðer bir bakýþla þehrin çok dýþýnda görmesi mümkün. 1 Mayýs 77. Bu büyülü kokunun geldiði fýrýnýn içine teker teker giriyoruz ekmekler alýnýyor 3 er 4 er yanýnda ne yenilecek? en güzeli biraz zeytin ve kaþar peyniri. Eller cebe giriyor ve toplanan para ile yarým kg. zeytin ve peynirde alýnýyoruz birkaç kiþi ortak. Kaldýrým kenarýna oturmuþ yaklaþýk kiþi ayni yöne yöneliyoruz sýcak ve birçoðumuza geldiðimiz köyleri anýmsatan somunumuzu ýsýrmaya baþlýyoruz. Ha biraz ilerde bir çeþme var sularda oradan. Saat 7:30 olmuþ lokmalar bitiyor hafif bir serinlik var aslýnda biraz yerimizde hoplayarak ýsýnýyoruz. Tedbirliler var Ýstanbul un havasýný bilenler ellerinde hýrkalarý ve kazaklarýyla gelmiþ ya bilmeyenler. Bu bilmeyenlerden biri o zaman ki TMMOB baþkaný sevgili Teoman Öztürk aðabeyin eþiydi donuyorum diyor ve titriyordu dükkanlar açýk deðildi nöbetleþe giydik kazak ve hýrkalarýmýzý. Hava biraz daha ýsýnmaya baþladý saat 8.00 sularýnda yavaþ yavaþ hareketlendik. Muhtemel yola koyulma zamanýmýz yaklaþýyordu. Yolun ilerisi uzun ince bir yoldu ve yolculardan yolu görmek asla mümkün deðildi. Haberler geliyordu alandan müthiþ bir kalabalýk var, neredeyse alan dolmaya baþladý diye. Merakýmýz da heyecanýmýzda doruk noktadaydý yürüyorduk ama ayaklarýmýzla deðil adeta birbirimizi ileriye taþýyarak gidiyorduk. Hiç görülmemiþ bir izdihamdý yaþanan. Ne çok renk vardý yürüyüþ yolunda iþçi tulumlular, ellerinde gül olan kadýnlar ve çocuklarý, davullar, zurnalar, halaylar, horonlar evet her þey vardý TAKSÝM MEYDANI nýnda. Bunlar Taksim Meydanýndan bizim gözümüze iliþenlerdi ama asýl var olan gözümüzün görmediðiydi. Onu gördük ve onu bize öyle bir gösterdiler ki yaþamýmýz boyunca hiç unutamayacaðýmýz gibi tarih sayfalarýna geçti KANLI 1 MAYIS. Alana vardýðýmýzda saat sularýndaydý. Meydan olduðunu anlamak mümkün deðildi topraðý, asfaltý görmek hiç mümkün deðildi. Katýldýðým grubun yaþ ortalamasý biraz benden fazla olduðu için aklým aslýnda biraz ilerdeki gençlerde ve kadýnlarda kalmýþtý. Önlükleriyle, kafalarýnda taktýklarý boneleri ile bir adým ötedeydi içim kaynýyordu ancak açýkçasý daðýlmayalým diye o tarafa da yönelmedim. Bir müddet sonra alanýn atmosferi bütün gruplarý sarmaya baþladý yaþý yoktu artýk cinsi yoktu rengi yoktu, çalýþma kolu yoktu ve en önemlisi memleketi yoktu yüz binlerce insanýn. Herkes iþçi sýnýfýydý, herkes emekçiydi ve emekten yana idi. Saat ilerliyordu programa göre saat te otobüslerimiz hareket edecekti herhalde Ýstanbul a gelmiþken çocukluðumda 25 kuruþa yediðim balýk ekmek yemeden Ankara ya dönmem diye düþünüyordum. Ona yetecek kadar aðabeyimle ikimizin parasý vardý. Bu sýrada kulaðýmýn hemen yanýndan výz diye bir ses gelip geçti ilk anda anlamadým daha sonra ardý arkasý kesilmedi bu sesin. Alan inliyordu söylediðimiz 1 Mayýs Marþýnýn yerini haykýrýþlar, çýðlýklar almýþtý. Birçoðu çocuðuyla anasý babasýyla gelmiþti. Kendini deðil bütün bir aileyi kurtarma telaþý vardý. Omzuma yediðim bir darbeyle kendimi yerde buldum. Yerde gözümü korkarak açtýðýmda binlerce ayaðýn üzerime doðru geldiðini gördüm ancak kalkacak gücü kendimde bulamadým yatýyordum yerde. Bileðimden sýmsýký kavrayan bir kol beni çekip attý yattýðým yerden artýk üzerimden geçen ayaklar yerine saða sola koþturan binlerce insan vardý etrafýmda ben kurtulmuþtum tarihi yazanlara göre ama ben belki de hala yatýyorum Taksim Meydanýnda. Bu yazýmý burada bitireceðim devam edeceðim elbette 1 Mayýs 1977 yýlýndan geriye kalan acýlarýmý paylaþmaya gelelim bu yýla 1 Mayýs 2011 Ankara Gar da toplanarak Sýhhýye Meydanýna yol alan bütün canlar EMEÐÝN EN YÜCE DEÐER olduðuna inandýklarý için gelmiþlerdi katýlým geçen senelere oranla daha fazlaydý. Toplumsal muhalefetin birliði umutlandýrdý açýkçasý. Ýnanmak ne kadar önemliydi yaptýðý iþin gereðini kavramak ve bu kavramayla sahiplenmek. Ayni 2 Temmuz u, 8 Mart ý, 1 Eylül ü, 12 Eylül ü kavramak ve onun acýsýný paylaþmak o acýya ortak olduðunu dile getirmek gibi. Vakýfta bu duyguyu yaþayan canlar Türkiye tarihi ve dünya tarihinin böyle özel günlerine inanarak katýlýrýz mitinglere. Teþekkür etmek istediðim aramýzda olduðundan gurur duyduðum 4 kiþi var; yaþýný hiç hesaba katmayan eylemlerin eksiksiz takipçisi, sosyalist kimliðin sayýsý az olan tavizsiz temsilcisi H. Nedim Þahhüseyinoðlu ve çaðrýya icabet eden ve yol boyu yorulmadan bizimle yürüyüp slogan atan Pir Sultan ýn köyü Banaz lý Yusuf Doðan, Kazým Gök ve Mehmet Yýldýz aðabeyimiz. Onlarýn ýþýðý ayrý bir renk oldu benim için her daim var olsunlar Emel Sungur 1 Mayýs 1977 yýlýný anlatmaya devam edeceðim. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ 1 Mayýs Ýzmir de de büyük coþkuyla kutlandý. Gündoðdu Meydaný nda toplananlar güvencesiz, sendikasýz çalýþmaya, taþeronlaþmaya, özelleþtirmelere karþý taleplerini dile getirdi. Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakýr, Eskiþehir, Van ve birçok ildeki kutlamalarda on binlerce TMMOB üyesi TMMOB pankartý arkasýnda yürüdü. 1 MAYIS ORTAK METNÝ Ýþte yine Taksim deyiz. Ýþte yeniden 1 Mayýs Alaný nda, kol kola, omuz omuza, yürek yüreðe, din, dil, ýrk ayýrmaksýzýn bütün dünyanýn iþçilerinin, bütün ezilen halklarýn bu görkemli birlik ve mücadele gününde bir aradayýz. Hoþ geldiniz, hoþ geldik. Emperyalizmin bütün dünyaya kendi istediði þekli vermek istediði, en küçük pürüzü bile yok etmek, dünyamýzýn her karýþýný kendi av alanýna çevirmek istediði günlerdeyiz. Her köþede iþçilerin, emekçilerin, yoksullarýn ayaklandýðý ve dünyanýn efendilerinin telaþ içinde durumu kontrol etmeye çalýþtýðý zamanlardayýz. Ýþçi sýnýfýnýn bütün haklarýnýn gasp edildiði, bütün mevzilerinin daðýtýlmak istendiði günlerdeyiz. Tek bir örgütlü iþçiye bile tahammül edemeyen, sendika adýný duyduðunda tüyleri diken diken olan patronlara karþý dört bir yanda direniþlerin geliþtiði zamanlardayýz. Ýþçi sýnýfýnýn neredeyse yarýsýnýn en küçük bir güvence olmaksýzýn köle gibi çalýþtýrýldýðý, hemen her gün madenlerden, inþaatlardan, tersanelerden yeni cinayet haberlerinin geldiði zamanlardayýz. Eðitimden saðlýða kadar bütün alanlarda ticarileþtirmenin tamamlandýðý, hastanelerin þirkete, okullarýn dükkana dönüþtürüldüðü, paranýn imparatorluðunun bütün kamu alanlarýna hakim kýlýndýðý günlerdeyiz. Vahþi bir sýnýfsal piramidin dibinde yýllardýr KPSS-YGS gibi bin türlü sýnavla geleceksizliðe, umutsuzluða itilen gençlerimizin bütün düþlerinin, þifrelerle, bin bir türlü alavere dalavere ile çalýndýðý günlerdeyiz. En küçük bir demokratik kýpýrdanýþýn polis þiddetiyle ezilmek istendiði, en sýradan haklarýný talep eden emekçilerin, kamu çalýþanlarýnýn hareketinin bastýrýldýðý günlerdeyiz. Yýllardýr inkar, imha ve asimilasyon politikalarýyla yok edilmek istenen baþta Kürt halký olmak üzere ezilen halklarýn hapishanesine çevrilen topraklarýmýzýn bu durumunun, "açýlým aldatmacasýyla" daha da derinleþtirilmeye çalýþýldýðý günlerdeyiz. Düzenin kendi yasalarýnýn bile ayaklar altýna alýnarak seçimlerin tamamen bir tiyatroya dönüþtürüldüðü, seçim barajýyla engellenmeye çalýþýlan Kürt halkýnýn temsilcilerinin en demokratik haklarýnýn da çalýnmak istendiði günlerdeyiz. Kürt halkýnýn anadilde eðitim baþta olmak üzere bütün temel taleplerinin yok sayýldýðý, askeri operasyonlarla daðlarýn, siyasi soykýrýma dönüþen tutuklamalarla Petrol KIRÞEHÝR< >HACIBEKTAÞ Üniversite Otel Ýnþaatý Üniversite Kampus Arazisi < BEÞTAÞ 643m m m m2 634m m m2 610m kentlerin cehenneme çevrildiði, en barýþçýl hak arama eylemleri olan çadýrlarýn bile polis þiddetiyle karþýlandýðý zamanlardayýz. "Demokratik Açýlým", "Alevi Açýlýmý", "Alevi Çalýþtayý", "Roman Açýlýmý" gibi tamamen iki yüzlüce, halký kandýrmaya/aldatmaya yönelik manevralarla, ezilen halklarýn düzene olan tepkilerinin hiçbir talepleri karþýlanmaksýzýn susturulmaya, geçiþtirilmeye çalýþýldýðý; Alevi-Sünni her inançtan halkýmýzýn inançlarýný özgürce yaþamasýnýn önüne engellerin çýkarýldýðý, göstermelik hamlelerle düzenle barýþtýrýlmaya çalýþýldýðý günlerdeyiz. Kadýnlarýn yaþamýn her alanýnda baskýya, ayrýmcýlýða, cinsel sömürüye ve þiddete uðradýðý, namus, aile meselesi, gelenek, töre adlarý altýnda yasalardan destek alan bir kadýn katliamýnýn yaþandýðý günlerdeyiz. Cezaevlerinin yine týklým týklým devrimcilerle dolduðu, halkýn evlatlarýnýn tecritle, iþkenceyle çürütülmek istendiði, hasta tutsaklarýn düpedüz ölüm cezasýna mahkûm edildiði günlerdeyiz; bütün bu zulmü yapanlarýn 19 Aralýk ta canlarýmýzý nasýl planlý ve soðukkanlý biçimde katlettiklerinin açýða çýktýðý zamanlardayýz. Hoþ geldiniz, hoþ geldik. Kolay olmadý. Tarihin ve iþçi sýnýfýnýn belleði var; kolay gelmedik buraya. Acýlý ve kanlý günlerden geçerek geldik. Þimdilerde sanki emekçilere lütfetmiþ gibi "1 Mayýs ý biz verdik" diye öðünen ve emekçileri nankörlükle suçlayan hükümet düpedüz sahtekârlýk yapýyor. Biz buraya sokak sokak dövüþerek, bu alanýn her santimini alýnterimizle ve kanýmýzla hak ederek geldik. Bayraklarýmýz kýrmýzýysa eðer, bu meydan için verdiðimiz þehitlerin kanýndandýr; baþýmýz dikse eðer, bizden önce geçenlerin, dövüþenlerin ve düþenlerin azmindendir; yumruklarýmýz yüksekteyse eðer, tutsaklarýmýzýn ve hastalarýmýzýn da öfkesini haykýrdýðýmýzdandýr. Hoþ geldiniz, hoþ geldik. Tersanelerde yitirdiklerimiz, maden ocaklarýnýn karanlýðýna gömülen kardeþlerimiz, bombalarla gövdeleri parçalanan bebelerimiz, hepiniz hoþ geldiniz, hoþ geldik. Hepimiz buradaysak, hepiniz buradasýnýz demektir; hoþ geldiniz, hoþ geldik den bu yana omuz omuza yürek yüreðe yürüttüðümüz bu büyük kavgaya emeði geçen herkesin ve bütün þehitlerimizin önünde saygýyla eðiliyoruz Bugün, buradan yeni bir tarihe, aydýnlýk bir geleceðe yürüyoruz. Meydanlarýn gerçekten kýzýl meydan, bayraklarýmýzýn gerçekten devrim ateþlerine dönüþeceði günlere yürüyoruz. Bu büyük kervan artýk geri döndürülemez. Küçük þeylerle yetineceðimiz günler çoktan geride kaldý. Yolumuz açýktýr. Biz o yolu kendi ellerimizle açacaðýz! Yaþasýn 1 Mayýs! Biji Yek Gulan! Dedebað 12 Fýrýn >MERKEZ Kýz Öðrenci Yurdu Erkek Öðr.Yurdu Hüseyin Sümen in evi Nolu parseller satýlýktýr. SATILIK ARSALAR Gsm:

4 GÜLÞEN ÝÞERÝ Sürgünü tecrübe etmiþ bir anneyim Kendine özgü bir sesi ve yorumu var ve bu ses ne zaman kulaðýma çalýnsa mistik bir yolculuða adým attýrýyor. Þimdi duyduðum ses ve þarkýlar ise çocukluðuma götürdü. Annemizin bizlere söylediði o ninnileri Niyaz projesinden tanýdýðýmýz Azam Ali kendi anýlarýný da içine katarak yorumluyor. 'From Night To The Edge Of Day' adýný verdiði ninni albümü, etnik kültürlerin yaný sýra farklý dillerle de o masum yýllara, çocukluðumuza adým attýrýyor. Azam Ali bu albümün esin kaynaðý olarak oðlu Ýman ý söylüyor. Azam Ali yle ilk yan yana geldiðimiz yýl 2008 di ve oðlu Ýman yeni doðmuþtu. Ýman kucaðýnda Ýstanbul u gezdiriyordu ona. Oðlunun Amerika da doðmuþ olmasý Azam Ali yi bir hayli üzmüþtü, ülkesi Ýran a olan özlemi artmýþtý. Oðlu þimdi 3 yaþýnda ve Azam Ali, ninni albümünde hem çocuk yaþýnda ülkesinden ayrýlmak zorunda kaldýðý o acý günleri, hem de Ýman ý ülkesinden uzakta büyütmenin derin yarasýyla söylüyor ninnileri. "Ortadoðu daki toplumsal ve politik çatýþmalarýn bedelini en aðýr þekilde ödeyen çocuklara küçük bir armaðan" diyor. Albümde Kürtçe, Türkçe, Arapça, Farsça, Azerice ninniler yer alýyor. Kendi oðlundan esinlenen Azam, tüm dünya çocuklarýnýn, ülkelerinden uzakta büyümek zorunda kalan, sürgün edilen, savaþýn gölgesinde büyüyen ve çocuk yaþta erken büyümek zorunda kalan çocuklarýn acýsýný derinden hissediyor Azam Ali dinleyeni usul usul ama derinlerden etkileyen bu sofistike çalýþmasýnda, bu coðrafyalarýn ünlü müzisyenlerinin katkýsýný alýyor. Belli bir kültüre odaklanýp kalmayý reddeden Azam ýn ayrýksý sesi, bana göre sýnýr tanýmayan bir ses. Bu ses ile 3 yýl aradan sonra yeniden bir araya geldik... >>>Solo albüme uzun bir ara vermiþtiniz ve o uzun yýllarýn ardýndan 'From Night To The Edge Of Day' albümüyle merhaba dediniz Bu albüm bir proje albümü ve Ortadoðu ninnileri var. Böyle bir proje albümünün çýkýþ noktasýný bizimle paylaþýr mýsýnýz? Bu albüm için 2008 de Amerika da doðan oðlum Ýman ýn doðumundan esinlendim. Hayatýmýn en mutlu anýydý ama ayný zamanda en üzücü zamaný, çünkü hayatýmda daha önce hiç olmadýðý kadar kendimi ülkeme uzak hissettim. Oðlumun, ülkesini benim bildiðim ve tanýdýðým gibi bilmeyecek olmasý beni çok üzdü. O yüzden dünyaya yabancý hissettim kendimi. Bu olay bana dünya üzerinde sosyal ve politik çatýþmanýn sonucu diasporada doðan ve bu çatýþmanýn bir parçasý haline gelen çocuklarý düþündürdü. Onlar masum kurbanlardýr. O anda bunun için sadece üzülmekle kalmak yerine pozitif bir þeyler yapmaya karar verdim. Sonra anne ve çocuklarý düþündüm ve bir annenin çocuðuna þarký (ninni) söyleyen ilk kiþi olduðu geldi aklýma. Bu onlarýn kültürlerini öðrenmelerini ve baðlanmalarýný saðlayan ilk adýmlardan biri. Ýman a ninni söylersem benim de ona doðu ruhu gibi derin ve anlamlý bir þey aþýlayabileceðim geldi aklýma. Buradan yola çýkarak da bu albüm fikri doðdu. Ortadoðu dan ninnilerin olduðu bir albüm kaydetmeye karar verdim ama bu albümün asýl odaðý azýnlýk gruplarý, tüm insanlarýn eþit olduðu ve tüm ebeveynlerin iyi bir dünyada çocuklarýný yetiþtirmek olduðu. Biz bu dünyayý ancak dinsel ve etnik farklýlýklarý bir kenara atarsak yaratabiliriz. >>>Sosyo-politik durumlar yüzünden haksýzlýða uðrayan tüm çocuklar için söylüyorsunuz ninnileri Dünya üzerine baktýðýmýzda bu kirli savaþýn bedelini en çok çocuklar ödüyor. Siz de oðlunuzu Amerika da büyütmek zorunda kaldýnýz. Kendiniz de küçük yaþlarda ülkenizi terk ettiniz. Bir özlemle yaþadýðýnýzý söylüyorsunuz. Peki, yýllar sonra Ýran a gittiðinizde neler hissettiniz? 23 yýl ayrý kaldýktan sonra Ýran a 2002 de gittim. Benim için çok kötü bir zamandý çünkü annem vefat etmiþti. Ýran a annemi gömmeye gittim ve 23 yýl sonra bütün ailemi gördüm. Yaþadýklarýmý sözlerle anlatmam çok zor. Bir insanýn ülkesinden ayrýlmasý ve tüm bu trajediyi ifade etmesi çok zor. Annenizi kaybetmek ve ülkenizi kaybetmenin acýsý aslýnda birbirine yakýn acýlar. Ýran a gittiðimde oranýn kokusunu bile almak çok güzel hissettirdi tabii. Çocukluðumun hatýralarýnda kalan daðlarý görmek, þehirdeki sesleri duymak, insanlarýn dilinizi konuþuyor olmasý... Ama ayný zamanda bu kadar yýl sonra döndüðümde savaþýn insanlara neler yaptýðýný görmek de çok acýydý. Herkes kýrgýn ve býkkýn gözüküyordu. Herkesin sahip olmaya hakký olduðu özgürlüðün kýsýtlanmýþ olmasý aslýnda insanlara daimi tutsak hissi veriyor. Bu beni çok etkiledi. Bu anýmdan sonra birkaç kere daha gittim Ýran a ama þu anda tanýnan bir þarkýcý olduðum için geri dönmem daha tehlikeli duruyor. >>>Albüme baktýðýmýzda gerçekten de toplumsal olarak bedel ödeyen ülkeler var. Filistin denilince çocuk karesi düþüyor aklýmýza. Türkiye nin doðusu politik çatýþmaklardan nasibi almýþ Bu çocuklar için en masum ninnileri söylüyorsunuz. Hayatýn bu kadar da masum olmadýðý günümüze bir gönderme mi? Bu albüm, vermek istediðim sosyal mesajý iletiyor. Sürgünü tecrübe etmiþ bir anne olarak kendi tecrübelerimi paylaþmak istedim. Paylaþarak da aslýnda bu çatýþmalardan en çok yaralananlarýn çocuklarýmýzýn olduðunu vurgulamak istiyorum. Ortadoðu da Filistin ve Afganistan gibi yerlere baktýðýmda tek görebildiðim umutsuz büyüyen çocuklar oluyor, onlar da her insan gibi mutlu hayatlar yaþamayý hak ediyor. Orta Doðu ya gittiðim zaman hâlâ etnik ve dini önyargýlar olduðunu görüyorum ve tecrübe ediyorum. Bu çok üzücü. Hiçbir insan doðarken dinini ve kültürünü seçemiyor. Neden azýnlýklar kendilerini diðerlerine göre daha ezik hissetsin ki? Onlar da týpký benim kendi çocuðuma beslediðim sevgiyi kendi çocuklarý için besliyor ve gelecekleri için ayný güzellikleri istiyor. O zaman, eþit deðil miyiz? >>>Sanýyorum insan hayatýnýn en önemli ve travmatik aný çocukluk yýllarý. Ýnsan çocukken yaþadýðý hiçbir kötü anýyý unutmuyor ve yýllar sonra bir þekilde karþýmýza çýkýyor. Sizin de böyle miydi? Çocukken yaþadýðýnýz ve bugün zaman zaman sizi meþgul eden anlarýnýz var mý? Mesela Ýran da sizi en çok etkileyen neydi çocukluk yýllarýnýzda? Hiç þüphe yok ki küçüklüðümüzde, çocukluk yýllarýmýzda iyi ve kötü tecrübelerimiz oluyor ve bu dünyaya bakýþýmýza yansýyabiliyor. Ben dört yaþýmdayken Hindistan a gönderildim ve 15 yaþýma kadar orada okudum. Ailemden ve ülkemden o kadar genç bir yaþta ayrý kalmak hiç de kolay deðildi. Bu yüzden kalbimde hep koca bir delik var. Ama her insanýn hayatýnda biraz da olsa acý vardýr. Önemli olan acýlarýmýzý, kötü anýlarýmýzý alýp onlarý iyi þeylere dönüþtürmektir. Bu bir tercih meselesidir. Ben çok genç yaþta fark ettim ki, müziðin çok önemli bir gücü var ve bu güç sayesinde kendimi iyileþtirebilir ve hem kendi hayatýma hem de baþkalarýnýn hayatýna neþe katabilirim. SUFÝ ÞÝÝRLERÝ HARÝTA GÝBÝ >>>Mistizim Ortadoðu müziðinde çok hâkim. Sufizm sanýyorum sizin için farklý bir anlam taþýyor. Hem sesinize hem de müziðinize fazlasýyla yansýyor Etnik çatýþmalarýn ortasýnda mistizim sizi nerelere götürüyor? Sufi sanatý ile ilgili mükemmel olan taraf dinsel ve kültürsel þeylerin çok üstünde olmasý ve bunlarý aþmýþ olmasý, ayný zamanda sadece insan ruhunun anlayabileceði dilden konuþmasý. Ýnsanlarý farklý görüyorsanýz, bu sanatla baðlantý kurmanýz pek mümkün deðil. Benim için müzik, dini ve kültürü bir kenara koyan, insanlarýn tamamen özgür olabilecekleri bir yer olmalý. Müzik ve sanat sayesinde insanlar basit bir tecrübenin çok dýþýnda bir tecrübe elde edebilir. Derin ve anlaþýlmasý güç bir tecrübe bu. Açýk olmak gerekirse; bu eski Sufi þiirleri inanýlmaz güzel bir harita gibi, Doðu nun çok önemli bir mirasýdýr. Bize güzel yollar gösterirler ve eðer biz de kendimizi açarsak, bu yolda yürürsek büyüleyici yerlere seyahate çýkabilir ve hayatý daha anlamlý ve güzel kýlabiliriz. >>>Pek çok önemli isimle de bir araya geldiniz. Düet çalýþmalarý yaptýnýz. Sizin dünyaya açýlmanýzý saðlayan ortak çalýþmalar yapmanýz mý? Ýþbirlikleri benim için hep çok doðal geliþti. Düet yaptýðým ve beraber çalýþtýðým isimlerle -ünlü ya da ünlü olmayan fark etmez- ilk önce arkadaþ oldum, daha sonra iþbirlði yapmaya karar verdik. Süreç benim için hep organik olmalý, doðal geliþmeli; öteki türlü sonuçlarý güzel olmuyor. Ýnsanlarla iþbirliði yapmayý ve birlikte çalýþmayý çok seviyorum çünkü her zaman bir deðerli þeyler öðreniyorum ve bu da benim bir sanatçý olarak daha da çok geliþmemi saðlýyor. Sonuç olarak iþime yansýyor ve sonuçlar her zaman daha iyi oluyor. >>>Müziðe sýnýr koymuyorsunuz, sesinize de Gerçekten müzikte sýnýr yok mudur? Müzik ruhun dilidir ve sýnýrsýzdýr. Müziðin diðer sanatlara göre her zaman daha popüler olmasýnýn sebebi esoterik doðasýndandýr ve kesinlikle manevi bir þeydir. Daha güzel ve limiti olmayan bir dünyaya arada sýrada kaçamasaydýk insanlýk olarak nasýl kurtulurduk düþünemiyorum. >>>Türkiye yle güçlü bir baðýnýz var, nereden kaynaklanýyor bu bað? Benim Türkiye ile iliþkim bayaðý güçlü. Belki de Ýran a en yakýn kültürlerden biri olmasý sebebiyle olabilir. Türkiye ye ilk geldiðimde bu, aþýk olmak gibi bir his yarattý bende ve bu aþk gittikçe güçleniyor. Türkiye de birçok arkadaþým var ve çoðu ailem gibi. Kocam ve ben hayatýmýzýn bir döneminde Türkiye de bir süre yaþamayý planlýyorduk ama bu mümkün olmadý, onun yerine Montreal e taþýndýk. Yine de Türkiye ye her yýl seyahat ediyoruz. Orayken baþka hiçbir yerde hissetmediðim þekilde evimdeymiþ gibi hissediyorum. 'Nerede olursam olayým her zaman doðuluyum' >>>Ortadoðu nun farklý dilerini de bir araya getirdiniz. Amerika da yaþayýp Ortadoðu yu hissetmek nasýl bir duygu? Arada kaldýðýnýzý düþünüyor musunuz? Nerede olursam olayým ben her zaman doðuluyum. En büyük zorluk Batý'da yaþayan bir kadýn olarak Ortadoðulu kimliðimi korumak. Ben hiçbir zaman Batýlý olmak istemedim. Pek çok Doðulu kadýnýn batýlýlaþmaya çalýþtýðýný görmek beni üzüyor çünkü ben Doðulu olmaktan gurur duyuyorum. Benim için en önemli þey doðulu genç kadýnlar için pozitif bir rol modeli oluþturmak. Onlara modern olmak için aslýnda Batýlý olmak gerekmediðini göstermek ve Doðulu olsak da modern dünyanýn bir parçasý olabileceðimizi göstermek. Ayný zamanda ileri görüþlü ve çaðdaþ hayatlar yaþayabileceðimizi kanýtlamak. Bu benim için çok önemli. >>>Ýran'da yaþýyor olsaydýnýz bugün pek çok grupta müzik yapabilir miydiniz? Dünyaya açýlabilir miydiniz? Bu yanýyla bakarsak Amerika'nýn size kattýklarý ve sizden götürdükleri neler? Ýran da yaþasaydým müzik yapamazdým çünkü orda kadýnlarýn þarký söylemesi yasak. Muhtemelen oradaki diðer kadýnlar gibi tipik ve basit olan bir hayat yaþýyor olurdum. Batýda yaþýyor olmak hiç þüphesiz bana çok geniþ bir dünya görüþü kazandýrdý. Çünkü kültürlerin en uç noktalarýný tecrübe ettim. Batýda yaþarken ve gençken en zorlandýðým nokta yolumu bulmaya çalýþmak oldu. Çünkü kendimi kaybolmuþ hissediyordum. Müzik yapmaya baþladýðým zaman kendimi bulmaya baþladým. Faklý kültürleri tecrübe etmek ve yaþamaktaki tek problem, çok deðiþtiðiniz için bir noktada ikisine birden ait olamayacaðýnýzý hissetmek oluyor. Burada aslýnda hem bir kayýp hem de bir kazanç var. BirGün

5 Edebiyatýmýzýn bazen yavaþlayýp bazen hýzlanarak yaþadýðý deðiþim, onun þimdiki zamanlarýný sürekli deðerlendirmeyi gerektirirken, yakýn geleceðine iliþkin öngörüler için de yeni pencereler açýyor. Bugün hiç kuþku yok ki geçen dönemlerden farklý, o geçmiþte yaþananlara pek benzemeyen bir dünyasý var edebiyatýmýzýn. Kimler için böyle? O dünyanýn yaratýcýsý olan yazarlar; edebiyat kitaplarýnýn yayýna hazýrlanýp basýlmasýna katkýda bulunan yayýncýlar ve editörler; yayýmlanan kitaplarýn okunma ve deðerlendirilme sürecine katýlan etkin okurlar için. Þimdiki zamanlarý ve bu yeni zamanlarýn kültürünü, sözgelimi 1980 lerden öncekiyle sürekli karþýlaþtýranlar var ki, bunun anlamlý olmadýðýný kabul etmeliyiz; giderek bugünü, arasýndaki geçiþ dönemiyle yan yana koymak da artýk olanaksýzlaþtý. Ýlki, bizim kuþaðýmýzýn içinde oluþtuðu, yaþam kültürü bambaþka, edebiyat kültürü yazarlarýn ve kitaplarýn bir arada yaþamasýndan beslenen, dolayýsýyla yazýnsal ortaklýklarýn arkadaþlýklarla birlikte öne çýktýðý; ikincisi, bu kültürün daðýlmaya yüz tutup yeni kuþaklarýn kendi kültürlerini dayattýklarý, edebiyatýmýzýn parçalanma süreciyle yeni anlayýþlarýn ve arayýþ çeþitliliðinin tekil örneklerle çoðaldýðý dönemleri anlatýr. Günümüz edebiyatý dediðimizde, onu öncelikle yeni kuþaklarýn yarattýklarýyla tanýmlýyoruz. Þimdi, yaþadýðýmýz âný önümüzde tutarken, geçmiþ ile geleceði de gözümüzün önünden geçirir. Geçmiþin bir çeþitlemesiyse günümüz edebiyatý ki çoðu kez böyle oluþur, onun ancak olumlu deðerleriyle bugünü etkileyeceðini söylemek yetmez. Hangi olumlu özelliklerden yararlanýr günümüz yazarý? Bütün parlaklýðýna ve hem tarihsel hem yazýnsal deðerine karþýn, kendinden sonrasýný etkilemeyen yazarlarýn yanýnda, belki asýl pýrýltýsýný yaptýðý etkilerden alan yazarlar, bazý dönemlerde daha öne çýkabilir. Son on yýlda yazýlanlara bakýldýðýnda, asýl verimini 1980 lerde vermeye baþlayan bizim kuþaktan sonra gelen ve en çok bizim kuþaða yakýn, ama edebiyatýmýzýn herhangi bir dönemine baðlanmak yerine, kendi baþýna baðýmsýz yollar arayan yeni yazarlardan oluþan bir kuþaðýn belirmeye baþladýðý görülebilir. Demek bir açýlma dönemi yaþýyoruz lerin ortalarýnda baþlayýp 1995 e kadar süren, öncelikle yeni romancýlarýyla kendini ortaya koyan açýlma dönemi, arasýnda da kesintisiz sürdü. Doðrusu bugün, edebiyatýmýzýn bir kapanma dönemini gereksindiðini düþünüyorum. Kendisi girmeden, girmesini dilemek gibi bir beklenti benimki. Son iki kuþaðýn yarattýðý açýlýmýn sýnýrlarý alabildiðine geniþledi, yeni biçim ve yol arayýþlarý gitgide çoðaldý, ama elle tutulur bir anlayýþtan söz etmek de zor. Genç yazarlar, bazen bilinçli seçimlerle geçmiþ dönemlerin ustalarýndan ayrý, kendilerine özgü bir yol çizmeye çalýþýyor, bazen de geçmiþle adamakýllý iliþki kurup ondan çýkmadan, bir baþlarýna yapabildikleriyle kendi yaratýcýlýklarýný oluþturuyorlar. Edebiyatýmýzýn güçlü birikiminin en önemli eksikliði, yenilikçi arayýþlarýn kýsýtlý oluþuysa, genç yazarlarýn geçmiþten önce kendilerine, daha doðrusu, kendi geleceklerine bakmasý, sanýldýðýndan daha önemli olmalý. Düzyazý dili yaratma çabasý Sonunda bugün, bu yenilik arayýþlarýnýn bütüncül etkiler yarattýðýndan söz edilemez. Bu düzeyde bir etki için ya o anlayýþýn yaygýn olmasý gerekir ya da o anlayýþý temsil eden yazarýn çoðunluðu ilgilendirecek etkinlikte olmasý. Kendi özgünlüðünü kararlýlýkla sürdüren öykü ve roman yazarlarýnýn sayýlarýnýn gitgide çoðalmasý ebette önemli. En genç kuþak yazarlarýndan Sema Kaygusuz, Faruk Duman, Ayhan Geçgin, Hakan Ergül, Türker Armaner, Hakan Býçakçý, Ahmet Büke, Karin Karakaþlý, Murat Uyurkulak, Þebnem Ýþigüzel, Ayþegül Çelik, Hatice Meryem, Kaya Genç, Özge Baykan, Emrah Serbes, Murat Özyaþar, Yavuz Ekinci, Onur Caymaz, Murat Menteþ, Alper Canýgüz, Mehmet Erte, Yalçýn Tosun gibi bir dizi yazarýn güçlü bir kuþak doðumunu gerçekleþtirmeye baþladýðýndan kuþku duymak için, edebiyatý kör kalýplar içinde yaþamak gerekir. Sözgelimi, Sema Kaygusuz ve Faruk Duman ýn yeni bir düzyazý dili yaratma çabasý; Ayhan Geçgin in siyasal hayatlarý geleneksel romanýn kýsýtlarý dýþýnda kurgulayan ustalýðý; Kaya Genç ile Özge Baykan ýn postmodern yaratým biçimleriyle iç dýþlý kurgularý; Murat Uyurkulak ýn, öykünülmesi olanaksýz, yerel dilin kendiliðinden taþýdýðý tavýr üstüne kurduðu dili, bu arayýþlarýn þimdi kendi halinde duran, ama yenileri için kýþkýrtýcý olabilecek yapýtaþlarý gibi duruyor. Bundan dört yýl önce, Edebiyatýmýz Ýçin Bir Gelecek Tasarýmý adlý yazýmda, açýlým döneminin sonuna gelindiðini belirtmiþtim. O süreç o günlerde tamamlanmadý, ama bugünlerde o sonun yaþanmasý gerektiðini daha çok düþünüyorum. Yukarýda adlarýný sýraladýðým genç yazarlarýn ayrýksý örnekler olduðunu düþünelim; gene de çoðunluðun aynýlaþmaya baþladýðýný, dolayýsýyla yazýlanlarýn niteliði ne olursa olsun, durup dinlenmesi ve yeni tasarýlarýn oluþturulmaya baþlanmasý gerektiðini belirtelim. Kabuðunu deðiþtirmeyen organizmanýn ölmemesini istiyorsak, 2000 lerin baþýnda yaþanan deðiþimden sonra, ikincisinin de bu yakýnlarda oluþmasý gerektiðini savunabiliriz. Artýk öylesine çok yazýlýyor ve dolayýsýyla iyi genç yazarlarýn ortaya çýkma þansý öylesine çoðalýyor ki, bu deðiþimin nitelikli biçimde gerçekleþeceði kuþkusuz görünüyor. Demek yeni bir korunma dönemi, güç toplamak için önemli. Nicelik bakýmýndan güç toplamaya gerek yok belki; asýl sorun, niteliðin yeni anlayýþlarla güçlendirilmesi. Uzun süredir yaþadýðýmýz açýlma dönemi, sonunda aynýlaþmaya ve duraðanlaþmaya, nicelikte olmasa bile nitelikte yol açýnca, korunma döneminin öncesini oluþturmuþ oldu ki, artýk kendini sorgulamaya zorunludur. Öte yandan, açýlma dönemleri her zaman uzun, korunma dönemleri, o edebiyatý bütün bütüne bunalýma sokacak kertede olumsuz koþullar ya da baský dönemleri dýþýnda, kýsa yaþanýr. Bunun tersi, bir edebiyat için sýkýntý, gövdenin geçici de olsa kýrýlmasý, gelecek tasarýmlarýnýn örtülmesi demektir. Edebiyat, en yüksek düzeydeki yaratýcýlýðýn ürünüyse ve yaratýcý düþüncenin içinden geçerek kendini dýþavuruyorsa, kesintisiz bir deðiþim içinde yaþayacaktýr. Kendini dinleyip sorgulayacaðý bu dönem içinde edebiyatýmýzýn bugününü yeniden düzenlemesi beklenebilir. Bir bütünden söz etmiyorum elbette, ama ayný dünyanýn bireyleri, en az düzeyde bile öteki yazarlara bakarak yaratýrsa, bu nedenle edebiyat dünyasý kavramýndan söz edilirse, her yazarýn tekil çabasý, bütünün enerjisine katýlýr. Bugün özellikle bir sorundan söz edilebileceðini ya da sorunlarýn bir tek baþlýk altýnda toplanabileceðini düþünüyorum. Edebiyatýn popüler kültür ve piyasanýn isterlerince aþaðý çekilmesi, yayýncýlýðýn büyük ölçüde bu süreci taþýyacak biçimde deðiþmesi, öyle görülüyor ki yalnýzca bizim deðil, öteki ülke edebiyatlarýnýn da sorunlarý arasýnda. Bu öyle bir süreç ki, önüne geçmek neredeyse olanaksýz. Rekabet elbette kaçýnýlmazdýr Sanki 2000 lerin 10. yýlýna denk düþerce, çok satan kitaplarýn sayýsý bu yýl içinde artarken, kitap satýþlarýnda topyekûn bir yükseliþ, dolayýsýyla yayýncýlýk sektörünün dirilmeye baþladýðý bir dönem yaþanmaya baþladý. Yayýncýlýkla ilgili þu var: Kitap satýþlarýndaki yükselme geçen yýl pastayý yüzde 40 büyütürken, aslan payýný belki otuz-kýrk yayýnevi aldý; küçük ve baðýmsýz, belki bin yayýneviyse yerinde saydý. Bu önemli bir tehlike. Sektörün ticari rekabeti içinde küçük-baðýmsýznitelikli yayýnevlerinin gelecek umutlarýnýn çoðalamamasýndan deðil, rekabet elbette kaçýnýlmazdýr, ama bu durumun yazýnsal deðerlere verdiði zarar bakýmýndan. Nedir bu etkiler: Yayýnevlerinin ilk sorduklarý soru, kitabýn kaç satabileceðiyse, orada nitelikli edebiyata iliþkin sorular artýk sorulmaz. Dolayýsýyla önce yeni yazarlarýn, sonra da eski kuþaklarýn ustalarýnýn az satýlan kitaplarýnýn yayýmlanmasý güçleþmeye baþlar. Yayýncýnýn, daðýtýcýnýn ve kitapçýnýn piyasa ve kullaným deðeri kaygýsý, okurla nitelikli edebiyat arasýnda öylesine güçlü bir alan yaratýr ki, o alan bir yanýlsama olarak edebiyatýn geçekliðinin yerine geçmeye baþlar. Nitelikli edebiyat, o edebiyatýn içinde yaþamaktan vazgeçmeyecek yazarlarca yazýlmayý sürdürür elbette, ama gitgide daha yalnýzlaþarak. Dýþarýdaysa, yalnýzca düzanlatýmlý, elden býrakýlmayacak hikâyesi olan öyküler ve romanlar, insanlarýn gereksinimlerine karþýlýk verdikçe iþe yarayan bir anlayýþýn egemenliðine geçmeye baþlar edebiyat. Ve okurun ve yazarýn, edebiyatýn her þeyden önce doðal gereksinimlere karþýlýk veren bir kültür olduðu inancý kök salmaya baþlar. notoskitap.blogspot.com

6 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Hüseyin KAÝM senesi arasýnda araþtýrmacý yazar Lütfü Kaleli hocanýn 8 ay süreli Alevilik Eðitimi konulu derslerine katýlarak dersi baþarýyla bitiren canlara PSAKD Eyüp Þube ve Alibeyköy Cemevi tarafýndan düzenlenen bir törenle baþarý sertifikalarý verildi. Deðerli araþtýrmacý ve yazar Lütfü Kaleli hocanýn bedelsiz olarak verdiði Alevilik derslerine katýlan canlara Cemevi Konferans Salonunda düzenlenen törenle sertifikalarý verildi. Sertifika daðýtým etkinliðinde ilk olarak PSAKD Eyüp Þube Baþkaný ve PSAKD Genel Baþkaný Hüseyin Güzelgül Alevilik ve eðitimi konusunda yaptýðý konuþma ile alkýþlandý. Hüseyin Dede "Aleviliðin bir eðitim süreci olduðunu, bilginin aydýnlýk geleceðin anahtarý olduðunu belirterek Ýlimden gidilmeyen yolun sonunun karanlýk olduðunu dile getiren Hünkâr ýn yolundan gitmeleri gerektiðini söyledi. PSAKD Genel Baþkaný seçilmesinden dolayý omuzlarýna binen yükün aðýrlýðýnýn bilincinde olduðunu belirten Hüseyin Güzelgül Dede özellikle genç kuþaklara okumalarýný ve kendilerini geliþtirmelerini söyledi." PSAKD olarak tüm þubelerimizle aydýnlýk bir ülkeyi ancak eðitimle kurabileceðimizi belirten Hüseyin Güzelgül Dede'nin konuþmasý dikkatle dinlendi. PSAKD Eyüp Þube tarafýndan düzenlenen Alevilik dersleri kitaplaþtýrýlarak Alevi canlarýn bilgisine sunuldu. 800 adet olarak bastýrýlan kitaplarýn bir bölümü diðer þubelerimiz ve canlarýmýz tarafýndan tüketilmesine raðmen kurumda kalan kitaplara talep olmasýnýn beklendiði vurgulandý. Ardýndan Alevilik derslerini veren deðerli araþtýrmacý yazar Lütfü Kaleli hocaya plaketini Hüseyin Güzelgül dede verdi. Lütfü Kaleli hoca kýsa bir konuþma yaparak eðitim sürecine katýlan canlara teþekkür etti. Bilginin ve öðrenmenin Alevi öðretisindeki yerini belirten Lütfü Kaleli hoca önümüzdeki dönemlerde de Alevilik derslerine devam edileceðini umduðunu söyledi. Alibeyköy Cemevine hizmet eden Dedelerimize teþekkür belgelerini PSAKD Eyüp Þube yöneticileri verdi. Dedelerimizin güzel konuþmalarýyla geçen duygu yüklü dakikalardan sonra derslere katýlým saðlayan canlara sertifikalarý verildi. Tören süresince sertifika almaya hak kazanan canlarýn farklý deðerlendirmeleriyle oluþan sýcak atmosfer Zakir in ve baðlama hocasýnýn deyiþleriyle sona erdi. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan Kankal Nevþehir Belediyesi nin hayali gerçeðe dönüþtürdüðü yüzyýlýn projesi olarak da isimlendirilen Nevþehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüþüm Projesi kapsamýnda TOKÝ ile iþbirliði halinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi nde oluþturduðu yeni yaþam alanlarýndaki modern konutlara vatandaþlarýn taþýnma iþlemleri önümüzdeki günlerde baþlayacak. Nevþehir kent vizyonunun perspektifine yakýþan bir imar anlayýþý ile Nevþehir Belediyesi tarafýndan hazýrlanan Nevþehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüþüm Projesi,sosyo kültürel deðiþimin yaný sýra, Türkiye ve dünya ölçeðinde önemi her geçen gün artan turizm potansiyeli ile marka kent özelliðindeki Nevþehir in,deðiþime açýk yapýsýný da gözler önüne sürmesi açýsýndan vazgeçilmez bir deðer taþýyor.yýllardan beri derme çatma,virane yapýlarý ile dikkat çeken ve kentin maddi gelir düzeyi açýsýndan en dar gelirli insanlarýnýn yaþamlarýný sürdüðü bölgesi olarak da deðerlendirilebilen Nevþehir Kalesi ni sýrtlayan Eskili,Tahta Cami, Kapucubaþý, Bekdik,Kaya Cami,Cumhuriyet,Camiatik,.Camicedid, Dere,Memiþbey ve Raþitbey Mahallelerindeki sosyal yaþam kalitenin de artmasýný saðlayacak proje,nevþehir de 1970 li yýllardan günümüze kadar bir çok siyaset adamýnýn da en gözde seçim malzemeleri arasýnda ilk sýralarda yerini almasýna karþýn hayata geçirilememiþti yýlýnda Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver in göreve gelmesinin ardýndan þekillenmeye baþlanýlan geniþ katmanlý Nevþehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüþüm Projesi,bir dizi vatandaþ görüþmeleri,istatistiki anlamdaki çalýþmalar ve nihayetinde etkin siyasi mekanizmanýn oluþturulmasý ile hayata artýk geçiyor.sadece taþýn altýna ellerin deðil ruhun ve gönüllerin de mutlak surette sokulmasý gerektiði inancýný da temelde ortaya koyan bu proje kapsamýnda cami,okul,kreþ,karakol ve ticaret merkezi gibi sosyal donatýlarý da aktif hale getirilen ciddi bir yaþam merkezine dönüþen Nevþehir Kalesi ve civarýndaki yaþamlarýný sürdüren vatandaþlarýn yeni yaþam üniteleri, oldukça modern düþüncenin de bir ürünü olarak dikkat çekiyor. Nevþehir Kalesi civarýndaki 44 tarihi yapýnýn da koruma altýna alýnarak bölgesel ölçekte sahiplenilmesinin de planlandýðý projede,vatandaþlar tarafýndan boþaltýlacak bu alanlarda Nevþehir e özgü taþlarla 2 ve 3 katlý modern binalar yapýlacak. Nevþehir kent kimliðinin etkin bir þekilde modernize olacaðý Nevþehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüþüm Projesi,Türkiye genelinde bu kapsamlý yapýlan Kentsel Dönüþüm Projeleri arasýnda ilk sýralarda yer alýyor. KOMÞULUK ÝLÝÞKÝLERÝ YENÝ TOKÝ BÖLGESÝNDE DE DEVAM EDECEK Bu arada Nevþehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüþüm Projesi kapsamýnda Mehmet Akif Ersoy Mahallesi nde oluþturulan yeni yaþam merkezinde, komþuluk iliþkilerinin daha da etkin hale getirilebilmesi için Kendi Komþunu Kendin Seç sloganý ile bir uygulamaya gidildi. 20 aileden oluþacak bloklarda,komþularýný ayný blokta isteyen vatandaþlar,mayýs ayý sonuna kadar tamamlanmasý planlanan kura çekimi ile bunu gerçekleþtirebilecekler. Kura çekimi sýrasýnda bu uygulamadan yararlanmak isteyen 20 aile,dilekçe ile kura çekimini yapacak Notere baþvuruda bulunabiliyor.yapýlan bu baþvurunun ardýndan Noter de,20 aile tarafýndan sunulan listede önce bloklarý belirliyor ve sonrada komþular için 20 kiþilik kat belirleme kura çekimine gidiliyor. Böylelikle Nevþehir Kalesi ve civarýnda oturan vatandaþlar istedikleri gibi komþularýný,bloklarýnda yaný baþlarýnda görebilme ve komþuluk iliþkilerini daha da geliþtirme yoluna gidebiliyorlar. Nevþehir in modern kent dokusuna ciddi ivmeler kazandýracak Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ndeki 2600 konutun tamamý 31 Mayýs 2011 tarihine kadar Noter huzurunda yapýlacak çekiliþlerle hak sahiplerine teslim edilecek.

7 Ýnsan inanýr. Ýnsan bilinciyle varoluþundan bu yana inancýyla da vardýr. Ýnanmak son derece insanidir. Ýnanç insanýn aþk halidir. Ýnsan taþýdýðý deðerleriyle insandýr. Dinsel, felsefi, sanatsal, siyasal, ideolojik inanýþlar kiþiye özeldir ve kutsaldýr. Sizin de kendinize özgü bir inancýnýz mutlaka vardýr. Son derece doðaldýr inanç sahibi olmanýz çünkü o bir ihtiyaçtýr. Siz yeryüzünde yaþayan altý milyar insandan birisi olarak, kaç milyarlýk inanç grubunun içindesiniz ya da deðilsiniz, bu sizin kendi seçeneðiniz ya da içine doðduðunuz gerçeðinizdir. Bütün inançlar haktýr. Hepsinin çýkýþ temelinde insaný mutlu etmek yok mudur? Ýnsan bilinci varolduðu sürece inanmaya ihtiyaç duyacaktýr. Ýnsan inandýðý sürede ise inançlar güncellenerek varolacaktýr. Herkes tarafýndan raðbet gören, iyi ya da kötü, doðru ya da yanlýþ olan hiç bir inanç olmayacaktýr. Bir tek inananý da olsa her inanç haktýr ve bir baþkasýna zarar vermediði sürece de saygý duyulmaya, korunmaya layýktýr. Ýnanmak insanýn en temel ihtiyaçlarýndandýr. Hayal etmek gibi, sevmek gibi, özlemek gibi Ýnanç da öyle. Kutsaldýr. Duygusaldýr. Özeldir. Neye inanýlmalýdýr, ne zaman, nasýl, nerede ve ne kadar inanýlmalýdýr sorularýný soramayacaðýnýz kadar özeldir inanç. Sadece öðrenme, hissetme, tanýma, anlama hakkýnýz vardýr. Tanýmlama hakkýnýz da yoktur. Anlýyamýyorsanýz eðer, o sizin kendi sorununuzdur. Ýnanmak için de kendinizi zorlamayýnýz. Ne kendinizi ne de bir baþkasýný. Ýnanmak özeldir. Kalben olur, olursa eðer. Yoksa þeklen ve taklitçilik olur. Ki, ne türden bela ve þer gelirse insanýn baþýna o zaman gelir. Size hitabetmeyene inanmak zorunda deðilsiniz. Ýnkar etmek, küçümsemek, dýþlamak, suçlamak ve yargýlamak gibi bir hakkýnýz da yok o nu. Uzun olduðu kadar da kýsa olan yaþamsal sürede, derin olduðu kadar da yüzeysel olan yer kürede, acý çektiði kadar da zevk alabilen bedensel bünyede, anlýyabildiklerinizden, anlýyamadýklarýnýz kat be kat daha fazla deðil mi? Herkes herþeyi bilmek, herþeye hükmetmek, herþeye karar vermek zorunda deðildir ve de olmamalýdýr. Ancak, herkes kendisini keþfetmeli, kendini bilmeli, kendine hükmetmelidir. Herkes diðerini olduðu gibi kabul etmelidir. Sevmek gönüllülüktür ancak saymak zorunluluktur. Tanýmlamak zorunda deðilsiniz fakat varlýðýný tanýmak zorundasýnýz sizden farklý olanýn. Ýnanç oyuncak zannedilirse el yanar. Ýnanç sakýz gibi çiðnenilirse dil yanar. Ýnanç bir elbise gibi giyinilirse ten yanar. Ýnanç siyasete malzeme edilirse kocaman bir ülke ve toplum yanar. Kutsaldýr ve kiþiye özeldir ; Ýnanç. Strasbourg 11 Eylül saldýrýlarý sonrasýnda ABD'nin bir numaralý hedefi haline gelen terör örgütü El Kaide lideri Usame Bin Ladin Pakistan'da yapýlan bir operasyonla öldürüldü. ÝSLAMABAD YAKINLARINDAKÝ BÝR EVDE ÖLDÜRÜLDÜ Bin Ladin'in küçük bir askeri birliðin notla operasyonuyla öldürüldüðü açýklanýrken, operasyonun Amerikan istihbaratýna dayanarak düzenlendiði ve ABD'nin Bin Ladin'in cesedine sahip olduðu belirtildi. OPERASYONDA 5 KÝÞÝ ÖLDÜRÜLDÜ Amerikalý yetkililer, Ýslamabad'ýn 50 kilometre kadar kuzeyinde El Kaide Lideri Usame bin Ladin'in bulunduðu eve yönelik Amerikan askerlerinin operasyonunda aralarýnda bin Ladin'in de bulunduðu 5 kiþinin öldürüldüðünü bildirdiler. Ýsminin açýklanmasýný istemeyen ve gazetecilere telefonla bilgi veren yetkililer, CIA veya özel askeri kuvvetler tarafýndan mý yürütüldüðünü belirtmek istemedikleri operasyonun, küçük bir ekip tarafýndan sabahýn ilk saatlerinde yapýldýðýný belirtti. Operasyonda bin Ladin'in oðlu ile El Kaide liderinin yaverleri olduðu sanýlan 2 erkek ve 1 kadýnýn öldürüldüðünü kaydettiler. Çok sayýda kadýn ve çocuðun bulunduðu eve düzenlenen operasyonda 2 kadýnýn yaralandýðý operasyonu yapan komandolarýn ateþinde bin Ladin'in öldüðünü ve ekibin hiçbir üyesinin yaralanmadýðýný belirten kaynaklar, çok tehlikeli bir operasyonun baþarýyla tamamlandýðýnýn altýný çizdiler. Yetkililer, operasyon sýrasýnda bir helikopterin teknik arýza yüzünden kaybedildiðini ve ekibin bir baþka helikoptere geçtiðini kaydettiler. Operasyonun düzenlendiði kompleksin beþ yýl kadar önce inþa edildiði, yüksek duvarlar ve dikenli tellerle çevrili evde dünyanýn en çok aranan adamý bin Ladin'in ne zamandýr kaldýðýnýn bilinmediði ifade edildi. PAKÝSTAN TV'LERÝ BÝN LADÝN'ÝN CESEDÝNÝ GÖSTERÝYOR Pakistan televizyon kanallarý, Amerikan askerleri tarafýndan sabaha karþý bir operasyonda öldürülen Usame bin Ladin'in cesedini gösteriyor. Pakistan televizyonunun görüntülerinde, Usame bin Ladin olarak gösterilen cesedin yüzünün kýsmen parçalandýðý görüldü. Amerikalý bir yetkili de, bin Ladin'in cenazesinin Ýslami geleneklere uygun koþullarda saklandýðýný belirtti. BÝN LADÝN KÝMDÝR? ABD güçleri tarafýndan Pakistan'da öldürüldüðü açýklanan Usame bin Ladin, 11 Eylül 2001 tarihinde ABD'de uçaklarla düzenlenen kanlý saldýrýlarýn sorumlusu olarak adýný bütün dünyaya duyurdu. Yemen'den Suudi Arabistan'a göç eden iþadamý Muhammed bin Ladin'in oðlu Usame bin Ladin, Afganistan'da Sovyet iþgaline karþý bir militan olarak savaþýrken, dünyada özellikle Batý karþýtý, cihadýn sembolü oldu. Riyad'da 1957 yýlýnda doðan Usame bin Ladin, Cidde'deki Kral Abdülaziz Üniversitesinde mühendislik ve ticaret okurken 1973 yýlýndan itibaren Ýslami gruplarla iliþkiye girdi. Sovyetlerin 1979 yýlýnda Afganistan'ý iþgal etmesi üzerine, o dönemde Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinde çok taraftar bulan cihat çaðrýsýna katýlan Bin Ladin, Suudi yetkililerin yardýmýyla Afgan mücahitlere lojistik desteðin öncülüðüne soyundu. Sovyet karþýtý gerillanýn arka üssü olan Pakistan'ýn Peþaver kentine yerleþen Usame bin Ladin, bu direniþin baþlýca örgütleyicilerinden Filistinli Abdullah Azam ile tanýþtý. Bin Ladin'in bulunduðu üsse çoðu Arap olmak üzere Müslüman ülkelerden gönüllüler aktý. Bin Ladin bu kiþileri örgütleyerek, gelecekte oluþacak El Kaide'nin temellerini attý. ABD'nin istihbarat örgütü CIA'nýn dolaylý desteðiyle Sovyetler'e karþý savaþan Bin Ladin, günü geldiðinde ABD'nin bir numaralý aranan adamý oldu. Sovyet iþgalinden sonra 1989 yýlýnda ülkesine bir kahraman olarak dönen Bin Ladin, cihat ile ilgili konferanslar düzenledi. Suudi yönetimi eleþtirileri ve muhalefete desteði nedeniyle 1992 yýlýnda pasaportunu iptal edince Sudan'a yerleþen Bin Ladin, ABD ve Suudi ailesini kýnayan fetvalar yayýmlayýnca 1994 yýlýnda Suudi vatandaþlýðýný da kaybetti. Sudan, uluslararasý baskýlar üzerine 1996 yýlýnda Bin Ladin'in ülkeyi terk etmesini istedi. Bin Ladin bundan sonra Afganistan'a görüldü. Burada eðitim kamplarý kuran Bin Ladin, iktidarý almalarýna epey yardýmcý olduðu Taliban'ýn himayesinde Afganistan'da yaþadý. ABD'nin yakalanmasý için 5 milyon dolar ödül koyduðu Usame bin Ladin, hiçbir eylemi açýkça üstlenmedi, ama ayný zamanda hiçbirini kýnamadý. Usame bin Ladin'in adý, yapýlandan çok, yapýlacaðý iddia edilen eylemlerle anýlýyordu. Radikal

8 Türkiye yabancý yatýrýmcýlara suyunu, topraðýný, doðasýný satan bir ülke haline gelmiþtir. Daðlarýmýzda ruhsatlý maden arama þirketi taþýmýzý, topraðýmýzý alt üst etmekte ve siyanür kullanmaktadýr, dünya nükleer atýklara hala çözüm bulamamýþken ülkeye nükleer santraller yapýlmak istenmektedir, civarý Hidro Elektrik Santrali, yani HES yapýlmasý planlanmaktadýr. HES ler yüzünden birçok köy boþaltýlmýþ, tarih yok edilmiþtir. Bunun içinde çoktan su altýnda kalan Allianoi ve hedefte olan, yok edilmek istenen Hasankeyf de vardýr. Çoðu bölgede kanal tipi HES ler yapýlmýþ, su boruya hapsedilmiþtir. Kaynaðýndan çýkan su borulara alýnarak denize dökülesiye kadar boru içinde kalmaktadýr. Bu yüzden köylü topraðýný sulayamamaktadýr, bitki örtüsünün ve hayvanlarýn suya eriþimi ise tamamen ortadan kalkmýþtýr. Kanal tipi HES ler için güya zorunlu tutulan Can Suyu bile bir çok yerde verilmemektedir. Can suyu tüm doða için ihtiyaç duyulan su demektir, bu su olmazsa HES lerin yapýldýðý derelerde HES dýþýnda bir yaþam belirtisi kalmayacaktýr. Zaten maalesef ülkemizde Can Suyu vermek oradan bir hortum su vermekle eþdeðerdedir. Üstelik þirketlerin hazýrlattýðý ama zorunluluk olan ÇED raporlarý dahi yok sayýlmýþ, yürütmeyi durdurma kararý olan santralleri Baþbakan ve Bakanlar kendi elleriyle açmýþtýr. Anlaþmalar gereði üretilecek elektriðin hepsini devlet satýn alma garantisi verdiði için yatýrýmcýlar için çok karlý bir iþ olarak görülmektedir, üstelik yarý kapasite çalýþan santraller dahi tam kapasite çalýþýyor gibi devletten para almaktadýr. Sadece Avanos un üst tarafýna yapýlan Hidro Elektrik Santralleri dahi Kýzýlýrmak ýn akýþ rejimini tümden deðiþtirmiþtir, elektrik üretilen günler ýrmaðýn suyu bol bol akarken, elektrik üretilmeyen günler ýrmaktan neredeyse su akmamaktadýr. Elektrik üretip üretmemesi önemli olmayan, halký, doðayý öncelikleme gereði duymayan þirketler haritayý önlerine alýp Türkiye nin herhangi bir yerinden su kaynaðý seçmekte, devlet de orayý onlara satmaktadýr. Bunun sonucunda da neredeyse suyu olmayan derelere bile HES ler yapýlmakta doða katledilmekte ve bu durum ülke içi köy göçlerine neden olmaktadýr. Tüm bu nedenlerden dolayý Türkiye nin her tarafýndan onlarca kervan Ankara ya yürüyüyor. Hiçbir siyasi üst baþlýðý kabul etmeyen kervanlarýmýz topluca ANADOLUYU VERMEYECEÐÝZ diye haykýrmaktadýr. Özellikle bu su mücadelesi bütün Türkiye halklarýnýn ortak mücadelesidir, halklarýn bu su mücadelesi olmazsa olmaz mücadelelerinden biridir. Þu anda birçok kervan gecesini gündüzünü yollarda geçirmekte ANADOLUYU VERMEYECEÐÝZ demektedir. Doðudan, batýdan, kuzeyden ve güneyden gelen 50 gün 50 gece, 40 gün 40 gece yürüyecek olan kervanlarýn þu an yolculuklarý devam etmektedir. Ve biz de Ýç Anadolu kervaný olarak 5 Mayýs ta Avanos Heykel önünden basýn açýklamasý yaparak yürüyüþümüze baþlýyoruz.15 gün ve geceden oluþan yürüyüþümüz Ankara Gölbaþý nda diðer kervanlarla buluþacak, Ankara da sona erecek ve taleplerimiz iletilecektir. Kervanlarýn Talepleri; - Kýrsal yaþamýmýzý, kültürel mirasýmýzý ve biyolojik çeþitliliðimizi tehdit eden, kâr hýrsýyla hazýrlanmýþ hidroelektrik santral (HES) ve baraj projelerinin tamamý durdurulmalýdýr. Bugüne kadar yapýlmýþ uygulamalarýn doðal alanlarýmýz üzerinde yarattýðý yýkýmý giderecek çalýþmalar acilen baþlatýlmalýdýr. - Ormanlarýmýzýn yok olmasýnýn önünü açacak 2B yasal düzenlemeleri derhal geri çekilmeli, ormanlarýn özelleþtirilmesine dair hazýrlýklar durdurulmalýdýr. - Ne koruma alanlarýný, ne tarým alanlarýný ne de canlý yaþamýný dikkate alan madencilik faaliyetleri durdurulmalý, bu faaliyetlerin ekosistem üzerindeki etkisi göz ardý edilerek verilmiþ tüm maden ruhsatlarý iptal edilmelidir. - Var olanlara her geçen gün bir yenisi eklenen, doðaya verdikleri zarar tartýþýlmaz olan termik ve nükleer santral yatýrýmlarý derhal durdurulmalýdýr. - Bizden önce bu topraklarda yaþamýþ onlarca uygarlýktan günümüze miras kalan Hasankeyf gibi nice kültürel zenginliðimizi tehdit eden projeler ve uygulamalar derhal durdurulmalýdýr. Sadece bize deðil tüm insanlýða ait bu deðerler itinayla korunmalý, gelecek kuþaklara en iyi þekilde aktarýlmasý için gerekli çalýþmalar acilen baþlatýlmalýdýr. -Çevre ve Orman Bakanlýðý nýn izniyle, doðayý yok eden þirketler tarafýndan finanse edilen özel firmalar tarafýndan hazýrlanan ÇED raporlarý ve buna izin veren ÇED Yönetmeliði derhal iptal edilmelidir. Doðanýn hassas dengesi, kamuoyu vicdaný, sivil toplum kuruluþlarý ve yerel halkýn kanaatinin dikkate alýnmadýðý hiçbir projeye onay verilmemelidir. -. Tüm koruma alanlarýný ticari yatýrýmlara açan Tabiatý ve Biyolojik Çeþitliliði Koruma Kanun Tasarýsý geri çekilmeli, Yenilenebilir Enerji Kanunu derhal iptal edilmelidir. Var olan koruma alanlarýnýn statüleri güçlendirilmeli; biyolojik çeþitliliði korumak için önemli doða alanlarýna hýzla koruma statüsü kazandýrýlmalýdýr. -Özel þirketlerin ve kamu kurumlarýnýn doðayý katletmesinin önünü açan kirleten öder mantýðý ve uygulamasý terk edilmeli, doðaya zarar verenlerin aðýr cezalara çarptýrýlmasýný öngören yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir. - Yaptýðý yatýrýmlarla doðanýn dengesine müdahale eden icracý bir kuruluþ niteliðindeki Devlet Su Ýþleri (DSÝ) ile doðayý korumakla yükümlü Çevre ve Orman Bakanlýðý ný ayný çatý altýnda birleþtiren yapý derhal deðiþtirilmelidir. Çevre ve Orman Bakanlýðý, þirketlerin çýkarlarýný savunmak yerine; asli görevi olan, doðayý koruma görevini yerine getirmelidir. Özgür Küçüktülü Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Biliminsanlarý, zihinden travmayý silebilmenin bir yolunu bulmak üzere önemli bir adým attý. Birleþik Devletler de çeþitli üniversitelerde görevli biliminsanlarý, PKM adý verilen bir protein ile kötü olaylardan oluþan belleðimiz arasýnda bir bað keþfetti. Araþtýrmanýn, þiddet kurbanlarý, eski askerler ve travma sonrasý stres bozukluðu yaþayan kiþiler açýsýndan etkili sonuçlarý olacaðý belirtiliyor. Araþtýrmacý ekibin baþýnda yer alan California Üniversitesi nden David Glanzman, Bir gün anýlara etki edebileceðiz ve beyinlerimizdeki travmayý hafifletip yok edebileceðiz. Bu hemen olmayacak, ama birinin beynine ulaþýp travmatik deneyime dair Fýndýk-Sen bir takým finans oyunlarýyla çiftçilerin iflasa sürüklendiðine dikkat çekti. Özellikle son 10 yýlda özel bankalarýnda üreticilere pahalý para satmak için yarýþa girdiði bu dönemde fýndýk üreticileri borç bataðýna girmiþtir. ifadelerine yer verilen açýklama þöyle: Fýndýkta 2010 yýlýna ait alan bazlý ödemeler Nisan ayýnýn ilk haftasýndan bu yana yapýlmaktadýr. Ancak borçlarý bulunan üreticilerin paralarýna alacaklýlarý tarafýndan icra yoluyla el konulmaktadýr.daha basit bir ifadeyle alan bazlý ödenen paralar fýndýk bahçelerine ve dolayýsýyla üretime dönmeyip üreticilerin borçlarýna mahsuben alacaklýlara gitmektedir.bu durum yýllardýr iktidar olmuþ çeþitli hükümetler ve son olarak da AKP hükümetinin 2002 yýlýndan bu yana uygulamýþ olduðu tarým politikalarýnýn sonucudur. Özellikle son 10 yýlda özel bankalarýnda üreticilere pahalý para satmak için yarýþa girdiði bu dönemde fýndýk üreticileri borç bataðýna girmiþtir.bu borç sarmalý her geçen gün daha da büyümektedir.ne acýdýr ki ; üreticilerin borçlanma rakamlarý AKP hükümeti tarafýndan bir baþarý olarak anlatýlmaktadýr. Daha önceki dönemlerde Doðrudan Gelir Desteði olarak yapýlan bu tarz ödemelerin üretim sürecine dönmediðini defalarca belirtmemize raðmen alan bazlý ödeme de son döneme gelen AKP hükümetinin sadaka politikalarýna bir süre daha devam edebileceði seçim hatýranýn yerini tespit ederek bunu ortadan kaldýrmanýn yolunu bulabileceðiz diyor. Glanzman ve ekibi, Aplysia adý verilen deniz salyangozunda ve laboratuvar ortamýndaki sinir hücrelerinde uzun dönemli hafýzayý oldukça zayýflatmayý baþardý. Uzun dönemli hafýzada hücre biyolojisine iliþkin ölemli bilgiler edindiklerini belirten ekip, basit öðrenme ve sinir sistemlerine sahip olan salyangozda uzun dönemli hafýzanýn PKM proteinin faaliyetini kýsýtlayarak silinebildiðini belirtiyor. Araþtýrma sonuçlarýnýn, madde baðýmlýlýðýnýn yaný sýra Alzheimer ve uzun vadeli hafýza rahatsýzlýklarýnýn tedavisinde de önemli bir rol oynayabileceði kaydediliyor. meydanlarýnda dillendirilmektedir.çok uluslu yerli ve yabancý tarým ve gýda þirketlerinin yönlendirmesi ile oluþturulan AKP dahil bu güne kadar iktidar olmuþ tüm hükümetlerce benimsenmiþ politikalar tarýmda sürdürülebilir mutlak bir sömürüyü hakim kýlmýþtýr. Fýndýk SEN olarak hatýrlatmak isteriz ki;bu gün borçlarýmýzdan dolayý paralamýzý haciz altýna alanlar yarýn topraklarýmýzý yarýndan sonra da yaþamlarýmýzý haciz altýna alacaklarýdýr.kendi topraklarýmýzda bizleri köleleþtirerek altýn bir tepside çok uluslu þirketlere sunacaklara karþý ; Kooperatiflerimizde,sendikalarýmýzda,odalarýmýzda,derneklerimizde ve fýndýk bahçelerinde örgütlü seslerimizi yükseltmeliyiz.umudu büyütelim!mücadeleyi büyütelim Kutsi YAÞAR Fýndýk-SEN Gn.Bþk.

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru,

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru, ünite1 Geometri Matematik E 1 3. 1. þaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur?. ýþýn, B B. doðru parçasý, d. nokta,. doðru, B Y erilen açýnýn gösterimi aþaðýdakilerden hangisi olabilir?.

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor.

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 6. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 36 12 6 O 1 O 2 O 3 1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 3. A = 3

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular. Aþaðýdaki þekilde her kutudaki sayý altýndaki iki kutuda bulunan sayýlarýn toplamýna eþittir. Soru iþaretinin bulunduðu kutudaki sayý kaçtýr? 2039 2020? 207 A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - I MF TM LYS1 13 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı