Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE"

Transkript

1 OECD, Türkiye de açlýk sýnýrýnda yaþayan çocuk sayýsýnýn yüzde 24.6 olduðunu açýkladý. Türkiye bu oranla üçüncü sýrada. Ýktisadi Ýþbirliði ve Kalkýnma Teþkilatý (OECD), ilk kez aile deðerleri üzerine hazýrladýðý Aileler deðiþiyor baþlýklý raporda 34 ülkedeki kadýn iþ gücü, aile ferdi sayýsý ve yoksulluðu ele aldý. OECD raporunda, Türkiye de açlýk sýnýrýnda yaþayan çocuk sayýsýnýn yüzde 24.6 olduðu belirtildi. Bu oranla Türkiye, 39 ülke arasýnda Ýsrail ve Meksika nýn ardýndan üçüncü sýrada. Ýstatistiklere göre Türkiye de her 4 çocuktan biri açlýk sýnýrýnda yaþýyor. OECD ortalamasý yüzde Rapora göre açlýk sýnýrýnda çocuk sayýsýnýn yüksekliði için Türkiye deki kadýn iþ gücünün... 2 DE Söyleþi 4 DE 2 DE 11 Eylül saldýrýlarý sonrasýnda ABD'nin bir numaralý hedefi haline gelen terör örgütü El Kaide lideri Usame Bin Ladin Pakistan'da yapýlan bir operasyonla öldürüldü. ÝSLAMABAD YAKINLARINDAKÝ BÝR EVDE ÖLDÜRÜLDÜ Bin Ladin'in küçük bir askeri birliðin notla operasyonuyla öldürüldüðü açýklanýrken, operasyonun Amerikan istihbaratýna dayanarak düzenlendiði ve ABD'nin Bin Ladin'in cesedine sahip olduðu belirtildi. OPERASYONDA 5 KÝÞÝ ÖLDÜRÜLDÜ Amerikalý yetkililer, Ýslamabad'ýn 50 kilometre kadar kuzeyinde El Kaide Lideri Usame bin Ladin'in bulunduðu eve yönelik Amerikan askerlerinin operasyonunda aralarýnda bin Ladin'in de bulunduðu 5 kiþinin öldürüldüðünü bildirdiler. Ýsminin açýklanmasýný istemeyen ve gazetecilere telefonla bilgi veren yetkililer, CIA veya özel askeri kuvvetler tarafýndan mý yürütüldüðünü belirtmek istemedikleri operasyonun, küçük bir ekip tarafýndan sabahýn ilk saatlerinde yapýldýðýný belirtti. Operasyonda bin Ladin'in oðlu ile El Kaide liderinin yaverleri olduðu sanýlan 2 erkek ve 1 kadýnýn öldürüldüðünü kaydettiler. Çok sayýda kadýn ve çocuðun bulunduðu eve düzenlenen operasyonda 2 kadýnýn yaralandýðý operasyonu yapan komandolarýn ateþinde bin Ladin'in öldüðünü ve ekibin hiçbir üyesinin yaralanmadýðýný belirten kaynaklar, çok tehlikeli bir operasyonun baþarýyla tamamlandýðýnýn altýný çizdiler senesi arasýnda araþtýrmacý yazar Lütfü Kaleli hocanýn 8 ay süreli Alevilik Eðitimi konulu derslerine katýlarak dersi baþarýyla bitiren canlara PSAKD Eyüp Þube ve Alibeyköy Cemevi tarafýndan düzenlenen bir törenle baþarý sertifikalarý verildi. 6 DA 7 DE Edebiyatýmýzýn bazen yavaþlayýp bazen hýzlanarak yaþadýðý deðiþim, onun þimdiki zamanlarýný sürekli deðerlendirmeyi gerektirirken, yakýn geleceðine iliþkin öngörüler için de yeni pencereler açýyor. Bugün hiç kuþku yok ki geçen dönemlerden farklý, o geçmiþte yaþananlara pek benzemeyen bir dünyasý var edebiyatýmýzýn. Kimler için böyle? O dünyanýn yaratýcýsý olan yazarlar; edebiyat kitaplarýnýn yayýna hazýrlanýp basýlmasýna katkýda bulunan yayýncýlar ve editörler; yayýmlanan kitaplarýn okunma ve deðerlendirilme sürecine katýlan etkin okurlar için. Þimdiki zamanlarý ve bu yeni zamanlarýn kültürünü, sözgelimi 1980 lerden öncekiyle sürekli karþýlaþtýranlar var ki, bunun anlamlý olmadýðýný kabul etmeliyiz; giderek bugünü, arasýndaki geçiþ dönemiyle yan yana koymak da artýk olanaksýzlaþtý. Ýlki, bizim kuþaðýmýzýn içinde oluþtuðu, yaþam kültürü bambaþka, edebiyat kültürü yazarlarýn ve kitaplarýn bir arada yaþamasýndan beslenen, dolayýsýyla yazýnsal ortaklýklarýn... 5 DE 7 DE 3 DE 1 Mayýs Birlik, Mücadele, Dayanýþma Günü tüm Türkiye de coþkuyla kutlandý. Ýstanbul da Taksim, Ankara da Sýhhiye, Ýzmir de Gündoðdu Meydaný ný dolduran on binler insan onuruna yakýþýr bir yaþam için, barýþ, özgürlük, demokrasi için tek yürek oldular. Türkiye nin birçok kentinde düzenlenen 1 Mayýs etkinliklerinde TMMOB pankartý arkasýnda toplanan binlerce mühendis, mimar ve þehir plancýsý yürüdü. Ýstanbul da DÝSK, KESK, TMMOB, TTB, MEMUR-SEN, TÜRK- ÝÞ, HAK-ÝÞ ve TEB in ortak çaðrýsýyla düzenlenen miting için emek-meslek örgütleri, siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluþlarý sabah saatlerinden itibaren Þiþli, Dolmabahçe, Ýnönü Stadý ve Þiþhane de toplanarak 4 koldan yürüyüþle Taksim Meydaný na çýktýlar. Türkiye deki kanlý ve yasaklý 1 Mayýs larýn tarihçesinin anlatýlmasýyla baþlayan miting 1 Mayýs 1977 de öldürülenlerin anýsýna saygý duruþuyla devam etti. Düzenleyici örgütler adýna hazýrlanan ortak metin direniþteki ve grevdeki emekçiler adýna 3 iþçi temsilcisi tarafýndan okundu. Ankara da da Tren Garý önünde toplanan on binlerce kiþi "Yaþasýn 1 Mayýs Birlik, Mücadele ve Dayanýþma" ana pankartý arkasýnda yürüyerek Sýhhiye Meydaný na ulaþtý. Devrim ve demokrasi mücadelesinde yaþamýný yitirenler anýsýna saygý duruþu ve 1 Mayýs Marþý nýn ardýndan tertip komitesi adýna ortak metin okundu. Miting halaylarla, türkülerle coþkulu bir þekilde devam etti. Devamý 3 DE

2 (...) AKP, sadece Kürtleri deðil, Aleviler olmak üzere, diðer demokratik güçleri, bir beklenti içinde tutarak ve nihayet menzile ulaþtýðý için, artýk gerçek yüzünü gösteriyor. Haziran seçimi, bu ülkenin, kýrýlma noktasý ve miladý olacaktýr onun için... Devletin kurumlarýný eline geçirdikçe Tiranlaþan Erdoðan, 12 Eylül anti demokratik yasalarýn üzerine oturarak, siyasi rakiplerini bertaraf etmek için, her yolu deniyor. Dün yargýnýn aldýðý her karara Siyasi diyebilen Erdoðan, yargýyý kontrolü altýna aldýktan sonra, Yargýnýn iþine karýþmam deyip uzak kaçmasý, ilkesizliðin ötesinde, müthiþ bir fýrsatçý olduðunu göstermektedir. Böylesi bir siyasinin zihniyet ajandasýnda, demokratik kriterler olabilir mi? Erdoðan ýn gömlek deðiþikliðinden sonra, yürüdüðü siyasi kulvarda, dünü ve bugününü yan yana koyduðumuzda, karþýmýza çok ilginç bir manzara çýkýyor. Erdoðan ýn bu durumu, tam da geleneksel Türk siyasetinin, makyajý dökülmüþ yüzünü bize hatýrlatýyor. Nükleer tehlikeyi bir mutfak tüpüyle, basýlmamýþ bir kitabý, bombayla eþ deðer tutan Erdoðan ýn içine düþtüðü bu durumu, hangi demokratik- özgürlükçü ve insani kavramla açýklayabiliriz? Gittiði her ülkede, insan haklarýný ve halkýn iradesini diline pelesenk eden Erdoðan, ülkesine döndüðünde kör ve saðýrlarý oynamasý, kandýrma siyaseti deðil ise, baþka nasýl izah edebiliriz? Her defasýnda %10 barajýný 12 Eylül yasalarýna baðlayan Erdoðan, her nedense sekiz yýlda yapýlan tüm yasal deðiþikliklerin içine (12 Eylül Referandumu dahil.) yasaklayýcý bu maddelerin dahil edilmemesi, manidar deðil midir? Yapýlan bir deðiþiklikle, halen hayatta olan, darbeci Kenan Evren i, peki yargýlayabildiler mi? Bu kadar yüzü kara bir siyaseti, baþka hangi ülkede görebilirsiniz? Her türlü melaneti 12 Eylül Yasalarýna ve statükocularýn vesayetine baðlayan Erdoðan, Siyasi geleceðini garanti altýna almak için, sistemin göbeðine oturup, hegemonik bir tutum içine girerek, ezen güç olmaya doðru gitmesi, kötü bir gidiþata iþaret ediyor. Meðer demokrasi-insan hak ve özgürlükler, AKP lilerin maðduriyetten kurtulmasý ve egemen güç olmaya kadar ki sürece endeksliymiþ. Erdoðan ýn, Millet Vekili tanýtým toplantýsýnda, vermiþ olduðu demeç, siyasi bir iþaret fiþeði oldu adeta. YSK nýn veto kararý, Polisin þiddet içerikli tavrý ve yargýnýn akýl almaz keyfi uygulamalarý, Demokratik Kürt Hareketine yönelik, bir bastýrma hamlesine dönüþmesi, yeþil Faþizm e doðru adýmlarýn atýlmasýna iþaret ediyor. Bu durumda, devletin derin noktalarýnda suçlu aramaya gerek kalmadan, tüm bu olup bitenlerden AKP iktidarýnýn sorumlu olacaðý aþikârdýr. Bu noktadan sonra, vicdan sahibi hiç kimsenin, Kürt siyasetçilerine söyleyecek sözü de olmamalýdýr. Çünkü Güvercin tedirginliði yle barýþ ve kardeþliði talep ettikçe, çýktýklarý her yolculukta, onlarýn hep per/kanatlarýný kýrdýlar dediðimde hiç kimse abarttýðýmý düþünmesin. Bir gün sýra size geldiðinde, sizi savunacak kimse kalmayacaktýr. Bugüne kadar palavra siyaset argümanlarýyla, bu ülkenin insanlarýna büyük ihanetler yapýldý. Bu yüzden, bu kadim coðrafyada, büyük acýlar yaþandý. Bismil de Polis kurþunuyla bir gencin ölmesi ve iki gencin de aðýr yaralý olmasýna raðmen, gerek Cumhurbaþkaný nýn, gerekse Baþbakan ýn, bu durumun vahametine karþý tepki göstermemelerinin yanýnda, maðdurlarýn acýlarýný paylaþmamalarý, Kürt halkýnýn acýsýný arttýrmýþ ve güven bunalýmýna neden olmuþtur dersem, abartmýþ olmayacaðým. Ýmamýn polisleri nin Diyarbakýr da, Belediyeye ait araçlarýn camlarýný dipçiklerle kýrmasýna ve araçlarýn tekerlerine kurþun sýkmasýna, ayný polisin sokak ortasýnda hedef gözeterek, Kürt gençlerini gözünü kýrpmadan öldürmesine, uzaklarda olsak da, insan olarak bir tepkimizin olmasý gerekmiyor mu? Sýrasý gelmiþken þunu da sormak gerekir. Hani Bal gibi bu ülkede Kürt sorunu vardý? Hani kardeþlik ve acýlarý paylaþmak vardý? Tüm bunlar, TRT-6 gibi, yasal güvencesi olmayan, kýrýntýlarla mý çözüldü? Yoksa tüm bu olup bitenlere karþý bu kadarýný uygun gördüm. demeye mi getiriyor, bu ülkenin Baþbakaný? Bu ülkenin en masum meselesi olan, Alevilerin taleplerine ne oldu? Alevilere yönelik yapýlan yedi çalýþtay sonunda, amaç sorun çözmek olmadýðý, Alevileri bölüp birbirine nasýl düþürürüm olduðu için, dað fare doðurdu. Sekiz yýldýr vitrine koyduðu sözüm ona Alevileri de sonunda kapý önüne koydu. Alevi camiasý bu nedenle, devþirmelerini çok iyi tanýmalarý gerekiyor. Kendini Tanrý nýn yerine koymak ve Firavun kesilmek, buna denir galiba. AKP, sadece Kürtleri deðil, Aleviler olmak üzere, diðer demokratik güçleri, bir beklenti içinde tutarak ve nihayet menzile ulaþtýðý için, artýk gerçek yüzünü gösteriyor. Haziran seçimi, bu ülkenin, kýrýlma noktasý ve miladý olacaktýr onun için. Ýnanç ve yoksulluk üzerinden bu ülke insanlarýnýn deðer ve duygularýný sömüren siyaset ahlaký ve dili, bu Coðrafyada yaþayan halklarýn sorunlarýný çözebilen realist ve dürüst bir iþlev kazanmalýdýr ki, gerçek kardeþlikten ve huzurdan söz edebilelim. Yoksa þiddet kullanýp, her yol denenerek, baþta Kürtler olmak üzere, diðeri nin yolu kesiliyorsa, bunun adý demokrasi deðil, olsa olsa yeþil despotizmdir. Gün gelecek bu yok sayma ve despotik otokrasi, toplumsal tepkiye dönüþür, onarýlmaz bir yýkým yaratabilir. Allah tan korkun demiyorum, Rabbini seven düzgün bir Müslüman, bu kadar zulümkar olmamalýdýr. Þayet inancýnýz ve merhametiniz eksik ise, ihanetin, kan ve gözyaþýnýn vahametini de bilemezsiniz! Eðitimci OECD, Türkiye de açlýk sýnýrýnda yaþayan çocuk sayýsýnýn yüzde 24.6 olduðunu açýkladý. Türkiye bu oranla üçüncü sýrada. Ýktisadi Ýþbirliði ve Kalkýnma Teþkilatý (OECD), ilk kez aile deðerleri üzerine hazýrladýðý Aileler deðiþiyor baþlýklý raporda 34 ülkedeki kadýn iþ gücü, aile ferdi sayýsý ve yoksulluðu ele aldý. OECD raporunda, Türkiye de açlýk sýnýrýnda yaþayan çocuk sayýsýnýn yüzde 24.6 olduðu belirtildi. Bu oranla Türkiye, 39 ülke arasýnda Ýsrail ve Meksika nýn ardýndan üçüncü sýrada. Ýstatistiklere göre Türkiye de her 4 çocuktan biri açlýk sýnýrýnda yaþýyor. OECD ortalamasý yüzde Rapora göre açlýk sýnýrýnda çocuk sayýsýnýn yüksekliði için Türkiye deki kadýn iþ gücünün büyük ölçüde azalmasý çocuklarýn açlýk oranýnýn artmasýna sebep oldu tespitinde bulunuldu. OECD ülkeleri arasýnda yoksul ailelerden gelen çocuklar arasýnda obezite yaygýnken, Türkiye ve Rusya daki çocuklarda aþýrý kilo görülmemesine dikkat çekildi. Türkiye çocuk ölüm oranýnda ilk sýrada yer alýyor. Her 1000 doðumda 21 ölüm yaþanýyor. OECD ortalamasý her 1000 doðumda iki ile üç arasýnda deðiþiyor. Ortalama bir ailenin dört ferdi olduðu Türkiye, OECD ülkeleri arasýnda en kalabalýk aile olarak zirveyi Meksika ve Þili ile paylaþýyor. OECD ortalamasý Evli olmadan ayný evde yaþayan çiftlerin en az olduðu ülke Türkiye, listedeki 34 ülke arasýnda sonuncu. Türkiye de fertlerin yüzde 45 inin ailesiyle, yüzde 5 inin yalnýz yaþadýðý belirtildi. Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Mitinge Alevi yurttaþlarýn yoðun katýlýmý dikkat çekiciydi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneði, mýzýkalarý ve düdükleri ile büyük ses getirerek alana girdi. Dernek DOÐUM ÝZNÝ EN AZ OLAN ÜLKE Doðum izninin en az olduðu ülkeler Türkiye, Yunanistan, Ýsviçre ve Slovenya. Doðum oraný 1995 te Türkiye de 3 olarak belirlenirken bu oran 2009 da 2 ye indi. Türkiye, Þili, ABD ve Meksika ile birlikte genç doðum (19 yaþýndan önce anne olanlar) oranýnda üst sýralarda yer alýyor. Her 1000 doðumdan 35 ini genç anneler gerçekleþtiriyor. Türkiye de 1980 de yüzde 40 olan çalýþan kadýn oranýnýn 2009 da yüzde 26.4 e düþtüðü belirtildi. Türkiye bu oranla Endonezya (49) ve Hindistan ýn yüzde 34 gerisinde kalarak sonuncu sýrada yer aldý. (HABER MERKEZÝ) KÜBRA BEBEK AÇLIKTAN ÖLMÜÞTÜ 17 Ocakta yaþamýný yitiren, 2.5 aylýk Kübra Bebek açlýktan ölmüþtü. Kübra Nazar Bakýrcý ölmeden 25 gün önce ailesi tarafýndan Samsun Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesine götürülmüþ ve burada yapýlan muayenede sadece yoksul ailelerde görülen ve yoksul hastalýðý da denilen malnutrisyon-kistik fibrozis yani beslenme yetersizliði tanýsý konulduðu öðrenilmiþti. Kübra bebeðin babasý Baba Murat Bakýrcý ya ise 15 Nisan 2008 tarihinde iþ kazasý nedeniyle sað ayaðýný bilekten kaybetmiþ olmasýna raðmen yapýlan baþvurulara raðmen herhangi bir maaþ baðlanmamýþ olduðu ortaya çýkmýþtý. Baþka hiçbir geliri olmayan aile komþularýn yardýmýyla geçinmeye çalýþýrken Kübra bebek açlýktan ölmüþtü. Evrensel flamalara bastýrdýðý temel taleplerini yineledi: Madýmak müze olsun, Eþit yurttaþlýk hakký istiyoruz. AGEP, Þah Kulu Sultan Dergah ýn imzasýnýn olduðu Emeðiyle geçinmeyen bizden deðildir pankartý ile yürüdü. Baðýmsýz Alevi Hareketi Madýmak utanç müzesi olsun diye 1 Mayýs ta olduklarýný dillendirdi. Divriði Kültür Derneði, Yaðbasan Köylüleri, Divriði Arýkbaþý Köyü Derneði, Tokat Zile Karþýpýnar Köyü Dayanýþma Derneði nden gelen yurttaþlar diyanet iþlerinin kaldýrýlmasý gibi ortaklaþtýklarý taleplerin yanýnda bireysel taleplerini de dile getirdiler: KPSS kaldýrýlsýn.

3 Çok isterdim oralarda olmayý yeni almýþ olduðum görevin sorumluluðuyla ne yazýk ki Ankara daydým. 1 Mayýs Sabah saat 6.00 Kabataþ Ýskelesi sýra sýra otobüsler yerleþiyor ve bizlerde gençlik, delikanlýlýkla fýrlýyoruz otobüslerden dýþarýya. Bu þehir neresi çok bilen yok, burada kimler var bunu da çok yakýndan takip etmemiþiz neden buradayýz iþte onun yanýtýný biliyoruz EMEÐÝN BAYRAMI ný kutlamak için geldik. Türkiye nin her yerinden yolda marþlar söyleyerek, deyiþler söyleyerek. Ceplerde para sýnýrlý cepler belki de yýrtýk, belki de durduðumuz yerlerde sadece çay içerek geçip bitirmiþiz þimdi olmayan o müthiþ manzaralý Bolu Daðý yolunu ulaþmýþýz bu bilinmezlerin þehrine. Hani yapýldýðý yýllar itiraz ettiðimiz meþhur köprü var ya o köprüden geçmiþiz sabah mahmurluðu ile görmüþüz inci gerdanlýk denilen köprüden Ýstanbul u tanýþmýþýz bizi korkutan, burada bulunduðumuz için ürküten dünya güzeli kentle kucaklaþmýþýz. Otobüslerden inerken ayrý gruplar bile oluþturmadan birlikte koyulmuþuz yola. Hamurun sýcakla tanýþýp piþmeye baþladýðý andaki kokusu insaný kendine doðru çeken bir koku. Karþýda koca bir fýrýn duruyor bu bir mahalle fýrýný. Hep birlikte yöneliyoruz bu fýrýna o ana kadar hiçbirimizin aklýna taþý topraðý altýn denilen Ýstanbul gelmiyor biz 1 Mayýs Emeðin Bayramýný kutlamak için çýktýk yola. Bu þehir milyonlarca emekçiyi barýndýran þehir. Ýnsanlarýn acýsýný, tatlýsýný, açlýðýný birlikte yaþadýðý lokmasýný bir baþka aç ile paylaþtýðý þehir. Farklýlýklarýn þehri yaþanmýþ tarihin fotoðrafý asýlý duruyor boðaz köprüsü üzerinde adeta. Öldürülen insanlar, konuþulmayan diller, yaþatýlmayan inançlar, yok edilen tarih, zorunlu göçler hepsini burnuna gelen kokuda hissediyor insan ve bütün bunlar da buralarda yaþanmýþ olmasýna raðmen bir dünya harikasý. Denizin rengi, yüze çarpan havanýn kokusu, martýlarýn kanat çýrpýþý, yosunun kokusu ve insanýn acýsý hepsini karýþtýrmýþ bu þehir. Ýnsanýn kendini bir bakýþla þehrin içinde diðer bir bakýþla þehrin çok dýþýnda görmesi mümkün. 1 Mayýs 77. Bu büyülü kokunun geldiði fýrýnýn içine teker teker giriyoruz ekmekler alýnýyor 3 er 4 er yanýnda ne yenilecek? en güzeli biraz zeytin ve kaþar peyniri. Eller cebe giriyor ve toplanan para ile yarým kg. zeytin ve peynirde alýnýyoruz birkaç kiþi ortak. Kaldýrým kenarýna oturmuþ yaklaþýk kiþi ayni yöne yöneliyoruz sýcak ve birçoðumuza geldiðimiz köyleri anýmsatan somunumuzu ýsýrmaya baþlýyoruz. Ha biraz ilerde bir çeþme var sularda oradan. Saat 7:30 olmuþ lokmalar bitiyor hafif bir serinlik var aslýnda biraz yerimizde hoplayarak ýsýnýyoruz. Tedbirliler var Ýstanbul un havasýný bilenler ellerinde hýrkalarý ve kazaklarýyla gelmiþ ya bilmeyenler. Bu bilmeyenlerden biri o zaman ki TMMOB baþkaný sevgili Teoman Öztürk aðabeyin eþiydi donuyorum diyor ve titriyordu dükkanlar açýk deðildi nöbetleþe giydik kazak ve hýrkalarýmýzý. Hava biraz daha ýsýnmaya baþladý saat 8.00 sularýnda yavaþ yavaþ hareketlendik. Muhtemel yola koyulma zamanýmýz yaklaþýyordu. Yolun ilerisi uzun ince bir yoldu ve yolculardan yolu görmek asla mümkün deðildi. Haberler geliyordu alandan müthiþ bir kalabalýk var, neredeyse alan dolmaya baþladý diye. Merakýmýz da heyecanýmýzda doruk noktadaydý yürüyorduk ama ayaklarýmýzla deðil adeta birbirimizi ileriye taþýyarak gidiyorduk. Hiç görülmemiþ bir izdihamdý yaþanan. Ne çok renk vardý yürüyüþ yolunda iþçi tulumlular, ellerinde gül olan kadýnlar ve çocuklarý, davullar, zurnalar, halaylar, horonlar evet her þey vardý TAKSÝM MEYDANI nýnda. Bunlar Taksim Meydanýndan bizim gözümüze iliþenlerdi ama asýl var olan gözümüzün görmediðiydi. Onu gördük ve onu bize öyle bir gösterdiler ki yaþamýmýz boyunca hiç unutamayacaðýmýz gibi tarih sayfalarýna geçti KANLI 1 MAYIS. Alana vardýðýmýzda saat sularýndaydý. Meydan olduðunu anlamak mümkün deðildi topraðý, asfaltý görmek hiç mümkün deðildi. Katýldýðým grubun yaþ ortalamasý biraz benden fazla olduðu için aklým aslýnda biraz ilerdeki gençlerde ve kadýnlarda kalmýþtý. Önlükleriyle, kafalarýnda taktýklarý boneleri ile bir adým ötedeydi içim kaynýyordu ancak açýkçasý daðýlmayalým diye o tarafa da yönelmedim. Bir müddet sonra alanýn atmosferi bütün gruplarý sarmaya baþladý yaþý yoktu artýk cinsi yoktu rengi yoktu, çalýþma kolu yoktu ve en önemlisi memleketi yoktu yüz binlerce insanýn. Herkes iþçi sýnýfýydý, herkes emekçiydi ve emekten yana idi. Saat ilerliyordu programa göre saat te otobüslerimiz hareket edecekti herhalde Ýstanbul a gelmiþken çocukluðumda 25 kuruþa yediðim balýk ekmek yemeden Ankara ya dönmem diye düþünüyordum. Ona yetecek kadar aðabeyimle ikimizin parasý vardý. Bu sýrada kulaðýmýn hemen yanýndan výz diye bir ses gelip geçti ilk anda anlamadým daha sonra ardý arkasý kesilmedi bu sesin. Alan inliyordu söylediðimiz 1 Mayýs Marþýnýn yerini haykýrýþlar, çýðlýklar almýþtý. Birçoðu çocuðuyla anasý babasýyla gelmiþti. Kendini deðil bütün bir aileyi kurtarma telaþý vardý. Omzuma yediðim bir darbeyle kendimi yerde buldum. Yerde gözümü korkarak açtýðýmda binlerce ayaðýn üzerime doðru geldiðini gördüm ancak kalkacak gücü kendimde bulamadým yatýyordum yerde. Bileðimden sýmsýký kavrayan bir kol beni çekip attý yattýðým yerden artýk üzerimden geçen ayaklar yerine saða sola koþturan binlerce insan vardý etrafýmda ben kurtulmuþtum tarihi yazanlara göre ama ben belki de hala yatýyorum Taksim Meydanýnda. Bu yazýmý burada bitireceðim devam edeceðim elbette 1 Mayýs 1977 yýlýndan geriye kalan acýlarýmý paylaþmaya gelelim bu yýla 1 Mayýs 2011 Ankara Gar da toplanarak Sýhhýye Meydanýna yol alan bütün canlar EMEÐÝN EN YÜCE DEÐER olduðuna inandýklarý için gelmiþlerdi katýlým geçen senelere oranla daha fazlaydý. Toplumsal muhalefetin birliði umutlandýrdý açýkçasý. Ýnanmak ne kadar önemliydi yaptýðý iþin gereðini kavramak ve bu kavramayla sahiplenmek. Ayni 2 Temmuz u, 8 Mart ý, 1 Eylül ü, 12 Eylül ü kavramak ve onun acýsýný paylaþmak o acýya ortak olduðunu dile getirmek gibi. Vakýfta bu duyguyu yaþayan canlar Türkiye tarihi ve dünya tarihinin böyle özel günlerine inanarak katýlýrýz mitinglere. Teþekkür etmek istediðim aramýzda olduðundan gurur duyduðum 4 kiþi var; yaþýný hiç hesaba katmayan eylemlerin eksiksiz takipçisi, sosyalist kimliðin sayýsý az olan tavizsiz temsilcisi H. Nedim Þahhüseyinoðlu ve çaðrýya icabet eden ve yol boyu yorulmadan bizimle yürüyüp slogan atan Pir Sultan ýn köyü Banaz lý Yusuf Doðan, Kazým Gök ve Mehmet Yýldýz aðabeyimiz. Onlarýn ýþýðý ayrý bir renk oldu benim için her daim var olsunlar Emel Sungur 1 Mayýs 1977 yýlýný anlatmaya devam edeceðim. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ 1 Mayýs Ýzmir de de büyük coþkuyla kutlandý. Gündoðdu Meydaný nda toplananlar güvencesiz, sendikasýz çalýþmaya, taþeronlaþmaya, özelleþtirmelere karþý taleplerini dile getirdi. Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakýr, Eskiþehir, Van ve birçok ildeki kutlamalarda on binlerce TMMOB üyesi TMMOB pankartý arkasýnda yürüdü. 1 MAYIS ORTAK METNÝ Ýþte yine Taksim deyiz. Ýþte yeniden 1 Mayýs Alaný nda, kol kola, omuz omuza, yürek yüreðe, din, dil, ýrk ayýrmaksýzýn bütün dünyanýn iþçilerinin, bütün ezilen halklarýn bu görkemli birlik ve mücadele gününde bir aradayýz. Hoþ geldiniz, hoþ geldik. Emperyalizmin bütün dünyaya kendi istediði þekli vermek istediði, en küçük pürüzü bile yok etmek, dünyamýzýn her karýþýný kendi av alanýna çevirmek istediði günlerdeyiz. Her köþede iþçilerin, emekçilerin, yoksullarýn ayaklandýðý ve dünyanýn efendilerinin telaþ içinde durumu kontrol etmeye çalýþtýðý zamanlardayýz. Ýþçi sýnýfýnýn bütün haklarýnýn gasp edildiði, bütün mevzilerinin daðýtýlmak istendiði günlerdeyiz. Tek bir örgütlü iþçiye bile tahammül edemeyen, sendika adýný duyduðunda tüyleri diken diken olan patronlara karþý dört bir yanda direniþlerin geliþtiði zamanlardayýz. Ýþçi sýnýfýnýn neredeyse yarýsýnýn en küçük bir güvence olmaksýzýn köle gibi çalýþtýrýldýðý, hemen her gün madenlerden, inþaatlardan, tersanelerden yeni cinayet haberlerinin geldiði zamanlardayýz. Eðitimden saðlýða kadar bütün alanlarda ticarileþtirmenin tamamlandýðý, hastanelerin þirkete, okullarýn dükkana dönüþtürüldüðü, paranýn imparatorluðunun bütün kamu alanlarýna hakim kýlýndýðý günlerdeyiz. Vahþi bir sýnýfsal piramidin dibinde yýllardýr KPSS-YGS gibi bin türlü sýnavla geleceksizliðe, umutsuzluða itilen gençlerimizin bütün düþlerinin, þifrelerle, bin bir türlü alavere dalavere ile çalýndýðý günlerdeyiz. En küçük bir demokratik kýpýrdanýþýn polis þiddetiyle ezilmek istendiði, en sýradan haklarýný talep eden emekçilerin, kamu çalýþanlarýnýn hareketinin bastýrýldýðý günlerdeyiz. Yýllardýr inkar, imha ve asimilasyon politikalarýyla yok edilmek istenen baþta Kürt halký olmak üzere ezilen halklarýn hapishanesine çevrilen topraklarýmýzýn bu durumunun, "açýlým aldatmacasýyla" daha da derinleþtirilmeye çalýþýldýðý günlerdeyiz. Düzenin kendi yasalarýnýn bile ayaklar altýna alýnarak seçimlerin tamamen bir tiyatroya dönüþtürüldüðü, seçim barajýyla engellenmeye çalýþýlan Kürt halkýnýn temsilcilerinin en demokratik haklarýnýn da çalýnmak istendiði günlerdeyiz. Kürt halkýnýn anadilde eðitim baþta olmak üzere bütün temel taleplerinin yok sayýldýðý, askeri operasyonlarla daðlarýn, siyasi soykýrýma dönüþen tutuklamalarla Petrol KIRÞEHÝR< >HACIBEKTAÞ Üniversite Otel Ýnþaatý Üniversite Kampus Arazisi < BEÞTAÞ 643m m m m2 634m m m2 610m kentlerin cehenneme çevrildiði, en barýþçýl hak arama eylemleri olan çadýrlarýn bile polis þiddetiyle karþýlandýðý zamanlardayýz. "Demokratik Açýlým", "Alevi Açýlýmý", "Alevi Çalýþtayý", "Roman Açýlýmý" gibi tamamen iki yüzlüce, halký kandýrmaya/aldatmaya yönelik manevralarla, ezilen halklarýn düzene olan tepkilerinin hiçbir talepleri karþýlanmaksýzýn susturulmaya, geçiþtirilmeye çalýþýldýðý; Alevi-Sünni her inançtan halkýmýzýn inançlarýný özgürce yaþamasýnýn önüne engellerin çýkarýldýðý, göstermelik hamlelerle düzenle barýþtýrýlmaya çalýþýldýðý günlerdeyiz. Kadýnlarýn yaþamýn her alanýnda baskýya, ayrýmcýlýða, cinsel sömürüye ve þiddete uðradýðý, namus, aile meselesi, gelenek, töre adlarý altýnda yasalardan destek alan bir kadýn katliamýnýn yaþandýðý günlerdeyiz. Cezaevlerinin yine týklým týklým devrimcilerle dolduðu, halkýn evlatlarýnýn tecritle, iþkenceyle çürütülmek istendiði, hasta tutsaklarýn düpedüz ölüm cezasýna mahkûm edildiði günlerdeyiz; bütün bu zulmü yapanlarýn 19 Aralýk ta canlarýmýzý nasýl planlý ve soðukkanlý biçimde katlettiklerinin açýða çýktýðý zamanlardayýz. Hoþ geldiniz, hoþ geldik. Kolay olmadý. Tarihin ve iþçi sýnýfýnýn belleði var; kolay gelmedik buraya. Acýlý ve kanlý günlerden geçerek geldik. Þimdilerde sanki emekçilere lütfetmiþ gibi "1 Mayýs ý biz verdik" diye öðünen ve emekçileri nankörlükle suçlayan hükümet düpedüz sahtekârlýk yapýyor. Biz buraya sokak sokak dövüþerek, bu alanýn her santimini alýnterimizle ve kanýmýzla hak ederek geldik. Bayraklarýmýz kýrmýzýysa eðer, bu meydan için verdiðimiz þehitlerin kanýndandýr; baþýmýz dikse eðer, bizden önce geçenlerin, dövüþenlerin ve düþenlerin azmindendir; yumruklarýmýz yüksekteyse eðer, tutsaklarýmýzýn ve hastalarýmýzýn da öfkesini haykýrdýðýmýzdandýr. Hoþ geldiniz, hoþ geldik. Tersanelerde yitirdiklerimiz, maden ocaklarýnýn karanlýðýna gömülen kardeþlerimiz, bombalarla gövdeleri parçalanan bebelerimiz, hepiniz hoþ geldiniz, hoþ geldik. Hepimiz buradaysak, hepiniz buradasýnýz demektir; hoþ geldiniz, hoþ geldik den bu yana omuz omuza yürek yüreðe yürüttüðümüz bu büyük kavgaya emeði geçen herkesin ve bütün þehitlerimizin önünde saygýyla eðiliyoruz Bugün, buradan yeni bir tarihe, aydýnlýk bir geleceðe yürüyoruz. Meydanlarýn gerçekten kýzýl meydan, bayraklarýmýzýn gerçekten devrim ateþlerine dönüþeceði günlere yürüyoruz. Bu büyük kervan artýk geri döndürülemez. Küçük þeylerle yetineceðimiz günler çoktan geride kaldý. Yolumuz açýktýr. Biz o yolu kendi ellerimizle açacaðýz! Yaþasýn 1 Mayýs! Biji Yek Gulan! Dedebað 12 Fýrýn >MERKEZ Kýz Öðrenci Yurdu Erkek Öðr.Yurdu Hüseyin Sümen in evi Nolu parseller satýlýktýr. SATILIK ARSALAR Gsm:

4 GÜLÞEN ÝÞERÝ Sürgünü tecrübe etmiþ bir anneyim Kendine özgü bir sesi ve yorumu var ve bu ses ne zaman kulaðýma çalýnsa mistik bir yolculuða adým attýrýyor. Þimdi duyduðum ses ve þarkýlar ise çocukluðuma götürdü. Annemizin bizlere söylediði o ninnileri Niyaz projesinden tanýdýðýmýz Azam Ali kendi anýlarýný da içine katarak yorumluyor. 'From Night To The Edge Of Day' adýný verdiði ninni albümü, etnik kültürlerin yaný sýra farklý dillerle de o masum yýllara, çocukluðumuza adým attýrýyor. Azam Ali bu albümün esin kaynaðý olarak oðlu Ýman ý söylüyor. Azam Ali yle ilk yan yana geldiðimiz yýl 2008 di ve oðlu Ýman yeni doðmuþtu. Ýman kucaðýnda Ýstanbul u gezdiriyordu ona. Oðlunun Amerika da doðmuþ olmasý Azam Ali yi bir hayli üzmüþtü, ülkesi Ýran a olan özlemi artmýþtý. Oðlu þimdi 3 yaþýnda ve Azam Ali, ninni albümünde hem çocuk yaþýnda ülkesinden ayrýlmak zorunda kaldýðý o acý günleri, hem de Ýman ý ülkesinden uzakta büyütmenin derin yarasýyla söylüyor ninnileri. "Ortadoðu daki toplumsal ve politik çatýþmalarýn bedelini en aðýr þekilde ödeyen çocuklara küçük bir armaðan" diyor. Albümde Kürtçe, Türkçe, Arapça, Farsça, Azerice ninniler yer alýyor. Kendi oðlundan esinlenen Azam, tüm dünya çocuklarýnýn, ülkelerinden uzakta büyümek zorunda kalan, sürgün edilen, savaþýn gölgesinde büyüyen ve çocuk yaþta erken büyümek zorunda kalan çocuklarýn acýsýný derinden hissediyor Azam Ali dinleyeni usul usul ama derinlerden etkileyen bu sofistike çalýþmasýnda, bu coðrafyalarýn ünlü müzisyenlerinin katkýsýný alýyor. Belli bir kültüre odaklanýp kalmayý reddeden Azam ýn ayrýksý sesi, bana göre sýnýr tanýmayan bir ses. Bu ses ile 3 yýl aradan sonra yeniden bir araya geldik... >>>Solo albüme uzun bir ara vermiþtiniz ve o uzun yýllarýn ardýndan 'From Night To The Edge Of Day' albümüyle merhaba dediniz Bu albüm bir proje albümü ve Ortadoðu ninnileri var. Böyle bir proje albümünün çýkýþ noktasýný bizimle paylaþýr mýsýnýz? Bu albüm için 2008 de Amerika da doðan oðlum Ýman ýn doðumundan esinlendim. Hayatýmýn en mutlu anýydý ama ayný zamanda en üzücü zamaný, çünkü hayatýmda daha önce hiç olmadýðý kadar kendimi ülkeme uzak hissettim. Oðlumun, ülkesini benim bildiðim ve tanýdýðým gibi bilmeyecek olmasý beni çok üzdü. O yüzden dünyaya yabancý hissettim kendimi. Bu olay bana dünya üzerinde sosyal ve politik çatýþmanýn sonucu diasporada doðan ve bu çatýþmanýn bir parçasý haline gelen çocuklarý düþündürdü. Onlar masum kurbanlardýr. O anda bunun için sadece üzülmekle kalmak yerine pozitif bir þeyler yapmaya karar verdim. Sonra anne ve çocuklarý düþündüm ve bir annenin çocuðuna þarký (ninni) söyleyen ilk kiþi olduðu geldi aklýma. Bu onlarýn kültürlerini öðrenmelerini ve baðlanmalarýný saðlayan ilk adýmlardan biri. Ýman a ninni söylersem benim de ona doðu ruhu gibi derin ve anlamlý bir þey aþýlayabileceðim geldi aklýma. Buradan yola çýkarak da bu albüm fikri doðdu. Ortadoðu dan ninnilerin olduðu bir albüm kaydetmeye karar verdim ama bu albümün asýl odaðý azýnlýk gruplarý, tüm insanlarýn eþit olduðu ve tüm ebeveynlerin iyi bir dünyada çocuklarýný yetiþtirmek olduðu. Biz bu dünyayý ancak dinsel ve etnik farklýlýklarý bir kenara atarsak yaratabiliriz. >>>Sosyo-politik durumlar yüzünden haksýzlýða uðrayan tüm çocuklar için söylüyorsunuz ninnileri Dünya üzerine baktýðýmýzda bu kirli savaþýn bedelini en çok çocuklar ödüyor. Siz de oðlunuzu Amerika da büyütmek zorunda kaldýnýz. Kendiniz de küçük yaþlarda ülkenizi terk ettiniz. Bir özlemle yaþadýðýnýzý söylüyorsunuz. Peki, yýllar sonra Ýran a gittiðinizde neler hissettiniz? 23 yýl ayrý kaldýktan sonra Ýran a 2002 de gittim. Benim için çok kötü bir zamandý çünkü annem vefat etmiþti. Ýran a annemi gömmeye gittim ve 23 yýl sonra bütün ailemi gördüm. Yaþadýklarýmý sözlerle anlatmam çok zor. Bir insanýn ülkesinden ayrýlmasý ve tüm bu trajediyi ifade etmesi çok zor. Annenizi kaybetmek ve ülkenizi kaybetmenin acýsý aslýnda birbirine yakýn acýlar. Ýran a gittiðimde oranýn kokusunu bile almak çok güzel hissettirdi tabii. Çocukluðumun hatýralarýnda kalan daðlarý görmek, þehirdeki sesleri duymak, insanlarýn dilinizi konuþuyor olmasý... Ama ayný zamanda bu kadar yýl sonra döndüðümde savaþýn insanlara neler yaptýðýný görmek de çok acýydý. Herkes kýrgýn ve býkkýn gözüküyordu. Herkesin sahip olmaya hakký olduðu özgürlüðün kýsýtlanmýþ olmasý aslýnda insanlara daimi tutsak hissi veriyor. Bu beni çok etkiledi. Bu anýmdan sonra birkaç kere daha gittim Ýran a ama þu anda tanýnan bir þarkýcý olduðum için geri dönmem daha tehlikeli duruyor. >>>Albüme baktýðýmýzda gerçekten de toplumsal olarak bedel ödeyen ülkeler var. Filistin denilince çocuk karesi düþüyor aklýmýza. Türkiye nin doðusu politik çatýþmaklardan nasibi almýþ Bu çocuklar için en masum ninnileri söylüyorsunuz. Hayatýn bu kadar da masum olmadýðý günümüze bir gönderme mi? Bu albüm, vermek istediðim sosyal mesajý iletiyor. Sürgünü tecrübe etmiþ bir anne olarak kendi tecrübelerimi paylaþmak istedim. Paylaþarak da aslýnda bu çatýþmalardan en çok yaralananlarýn çocuklarýmýzýn olduðunu vurgulamak istiyorum. Ortadoðu da Filistin ve Afganistan gibi yerlere baktýðýmda tek görebildiðim umutsuz büyüyen çocuklar oluyor, onlar da her insan gibi mutlu hayatlar yaþamayý hak ediyor. Orta Doðu ya gittiðim zaman hâlâ etnik ve dini önyargýlar olduðunu görüyorum ve tecrübe ediyorum. Bu çok üzücü. Hiçbir insan doðarken dinini ve kültürünü seçemiyor. Neden azýnlýklar kendilerini diðerlerine göre daha ezik hissetsin ki? Onlar da týpký benim kendi çocuðuma beslediðim sevgiyi kendi çocuklarý için besliyor ve gelecekleri için ayný güzellikleri istiyor. O zaman, eþit deðil miyiz? >>>Sanýyorum insan hayatýnýn en önemli ve travmatik aný çocukluk yýllarý. Ýnsan çocukken yaþadýðý hiçbir kötü anýyý unutmuyor ve yýllar sonra bir þekilde karþýmýza çýkýyor. Sizin de böyle miydi? Çocukken yaþadýðýnýz ve bugün zaman zaman sizi meþgul eden anlarýnýz var mý? Mesela Ýran da sizi en çok etkileyen neydi çocukluk yýllarýnýzda? Hiç þüphe yok ki küçüklüðümüzde, çocukluk yýllarýmýzda iyi ve kötü tecrübelerimiz oluyor ve bu dünyaya bakýþýmýza yansýyabiliyor. Ben dört yaþýmdayken Hindistan a gönderildim ve 15 yaþýma kadar orada okudum. Ailemden ve ülkemden o kadar genç bir yaþta ayrý kalmak hiç de kolay deðildi. Bu yüzden kalbimde hep koca bir delik var. Ama her insanýn hayatýnda biraz da olsa acý vardýr. Önemli olan acýlarýmýzý, kötü anýlarýmýzý alýp onlarý iyi þeylere dönüþtürmektir. Bu bir tercih meselesidir. Ben çok genç yaþta fark ettim ki, müziðin çok önemli bir gücü var ve bu güç sayesinde kendimi iyileþtirebilir ve hem kendi hayatýma hem de baþkalarýnýn hayatýna neþe katabilirim. SUFÝ ÞÝÝRLERÝ HARÝTA GÝBÝ >>>Mistizim Ortadoðu müziðinde çok hâkim. Sufizm sanýyorum sizin için farklý bir anlam taþýyor. Hem sesinize hem de müziðinize fazlasýyla yansýyor Etnik çatýþmalarýn ortasýnda mistizim sizi nerelere götürüyor? Sufi sanatý ile ilgili mükemmel olan taraf dinsel ve kültürsel þeylerin çok üstünde olmasý ve bunlarý aþmýþ olmasý, ayný zamanda sadece insan ruhunun anlayabileceði dilden konuþmasý. Ýnsanlarý farklý görüyorsanýz, bu sanatla baðlantý kurmanýz pek mümkün deðil. Benim için müzik, dini ve kültürü bir kenara koyan, insanlarýn tamamen özgür olabilecekleri bir yer olmalý. Müzik ve sanat sayesinde insanlar basit bir tecrübenin çok dýþýnda bir tecrübe elde edebilir. Derin ve anlaþýlmasý güç bir tecrübe bu. Açýk olmak gerekirse; bu eski Sufi þiirleri inanýlmaz güzel bir harita gibi, Doðu nun çok önemli bir mirasýdýr. Bize güzel yollar gösterirler ve eðer biz de kendimizi açarsak, bu yolda yürürsek büyüleyici yerlere seyahate çýkabilir ve hayatý daha anlamlý ve güzel kýlabiliriz. >>>Pek çok önemli isimle de bir araya geldiniz. Düet çalýþmalarý yaptýnýz. Sizin dünyaya açýlmanýzý saðlayan ortak çalýþmalar yapmanýz mý? Ýþbirlikleri benim için hep çok doðal geliþti. Düet yaptýðým ve beraber çalýþtýðým isimlerle -ünlü ya da ünlü olmayan fark etmez- ilk önce arkadaþ oldum, daha sonra iþbirlði yapmaya karar verdik. Süreç benim için hep organik olmalý, doðal geliþmeli; öteki türlü sonuçlarý güzel olmuyor. Ýnsanlarla iþbirliði yapmayý ve birlikte çalýþmayý çok seviyorum çünkü her zaman bir deðerli þeyler öðreniyorum ve bu da benim bir sanatçý olarak daha da çok geliþmemi saðlýyor. Sonuç olarak iþime yansýyor ve sonuçlar her zaman daha iyi oluyor. >>>Müziðe sýnýr koymuyorsunuz, sesinize de Gerçekten müzikte sýnýr yok mudur? Müzik ruhun dilidir ve sýnýrsýzdýr. Müziðin diðer sanatlara göre her zaman daha popüler olmasýnýn sebebi esoterik doðasýndandýr ve kesinlikle manevi bir þeydir. Daha güzel ve limiti olmayan bir dünyaya arada sýrada kaçamasaydýk insanlýk olarak nasýl kurtulurduk düþünemiyorum. >>>Türkiye yle güçlü bir baðýnýz var, nereden kaynaklanýyor bu bað? Benim Türkiye ile iliþkim bayaðý güçlü. Belki de Ýran a en yakýn kültürlerden biri olmasý sebebiyle olabilir. Türkiye ye ilk geldiðimde bu, aþýk olmak gibi bir his yarattý bende ve bu aþk gittikçe güçleniyor. Türkiye de birçok arkadaþým var ve çoðu ailem gibi. Kocam ve ben hayatýmýzýn bir döneminde Türkiye de bir süre yaþamayý planlýyorduk ama bu mümkün olmadý, onun yerine Montreal e taþýndýk. Yine de Türkiye ye her yýl seyahat ediyoruz. Orayken baþka hiçbir yerde hissetmediðim þekilde evimdeymiþ gibi hissediyorum. 'Nerede olursam olayým her zaman doðuluyum' >>>Ortadoðu nun farklý dilerini de bir araya getirdiniz. Amerika da yaþayýp Ortadoðu yu hissetmek nasýl bir duygu? Arada kaldýðýnýzý düþünüyor musunuz? Nerede olursam olayým ben her zaman doðuluyum. En büyük zorluk Batý'da yaþayan bir kadýn olarak Ortadoðulu kimliðimi korumak. Ben hiçbir zaman Batýlý olmak istemedim. Pek çok Doðulu kadýnýn batýlýlaþmaya çalýþtýðýný görmek beni üzüyor çünkü ben Doðulu olmaktan gurur duyuyorum. Benim için en önemli þey doðulu genç kadýnlar için pozitif bir rol modeli oluþturmak. Onlara modern olmak için aslýnda Batýlý olmak gerekmediðini göstermek ve Doðulu olsak da modern dünyanýn bir parçasý olabileceðimizi göstermek. Ayný zamanda ileri görüþlü ve çaðdaþ hayatlar yaþayabileceðimizi kanýtlamak. Bu benim için çok önemli. >>>Ýran'da yaþýyor olsaydýnýz bugün pek çok grupta müzik yapabilir miydiniz? Dünyaya açýlabilir miydiniz? Bu yanýyla bakarsak Amerika'nýn size kattýklarý ve sizden götürdükleri neler? Ýran da yaþasaydým müzik yapamazdým çünkü orda kadýnlarýn þarký söylemesi yasak. Muhtemelen oradaki diðer kadýnlar gibi tipik ve basit olan bir hayat yaþýyor olurdum. Batýda yaþýyor olmak hiç þüphesiz bana çok geniþ bir dünya görüþü kazandýrdý. Çünkü kültürlerin en uç noktalarýný tecrübe ettim. Batýda yaþarken ve gençken en zorlandýðým nokta yolumu bulmaya çalýþmak oldu. Çünkü kendimi kaybolmuþ hissediyordum. Müzik yapmaya baþladýðým zaman kendimi bulmaya baþladým. Faklý kültürleri tecrübe etmek ve yaþamaktaki tek problem, çok deðiþtiðiniz için bir noktada ikisine birden ait olamayacaðýnýzý hissetmek oluyor. Burada aslýnda hem bir kayýp hem de bir kazanç var. BirGün

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 5 DE 6 DA 6 DA

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 5 DE 6 DA 6 DA Söyleþi 4 DE 2 DE Ýzmir'de Gündoðdu Meydaný'nda Eþitlikçi, Çoðulcu, Demokratik Anayasa, Zorunlu din derslerine hayýr, Laik Devlet talepleri ile toplanan on binlerce Alevi ve onlara destek olan siyasal

Detaylı

Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA

Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA Çok sert açýklamalar yapan Baþbuð Ýddialar vicdansýzlýk. Lanetliyorum. TSK nýn sabrýnýn sýnýr var dedi. Ayný saatlerde baþbakan Erdoðan ise Ankara da Uluslararasý Demokrasi Kongresi kongresinde konuþtu.

Detaylı

Peygamberimiz ve Ýnsan Onuru Temalý 2013 Kutlu Doðum Programlarý

Peygamberimiz ve Ýnsan Onuru Temalý 2013 Kutlu Doðum Programlarý 8 AKP'nin emekçilere yönelik yasakçý zihniyeti bu 1 Mayýs'ta da kendisini günler öncesinden gösterdi. Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, bu sene 1 Mayýs Ýþçi Bayramý'nýn emekçilerle birlikte Taksim'de kutlanmasýna

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 3 DE Söyleþi 4 DE 2 DE Ýþçi sýnýfýnýn uluslararasý Birlik Mücadele ve Dayanýþma Günü 1 Mayýs çalýþmalarý Ýstanbul da günlerdir sürerken Ankara da bugün start verildi. DÝSK, TÜRK ÝÞ, KESK, TMMOB ve TTB

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

Devamý 4 DE 6 DA 2 DE Doðu daki kaleler DTP nin Hürriyet 7 DE 8 DE 5 DE 2 DE 8 DE

Devamý 4 DE 6 DA 2 DE Doðu daki kaleler DTP nin Hürriyet 7 DE 8 DE 5 DE 2 DE 8 DE Kesin olmayan seçim sonuçlarýna göre 29 Mart 2009 Yerel Yönetim Seçimine baðýmsýz aday olarak katýlan Hacýbektaþ Belediye baþkaný A.Rýza Selmanpakoðlu ikinci kez belediye baþkaný seçildi. Baðýmsýz aday

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ SÝNANLARIN, DENÝZLERÝN MÜCADELESÝ SÜRÜYOR Milletvekili Levent Tüzel, Kürecik halkýnýn 40 yýl önce Sinan Cemgillerin verdiði mücadelenin devamcýsý olduklarýný belirterek, Buradaki

Detaylı

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci YIL:3 SAYI:718 35 YKR 22 AÐUSTOS 2008 CUMA GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 0 555 858 18 98 Cumhurbaþkaný Gül den Esnafa Darbe Bizler hediyelik eþya satan esnaflar olarak 365 gün 16-19 Aðustos'ta

Detaylı

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay YIL:4 SAYI:814 35 YKR 14 OCAK 2009 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý

Detaylı

7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE

7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE 25 Kasým Dünya Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele Günü Kadýnlar alanlarý mora boyamýþ ellerinde öldürülen kadýn arkadaþlarýnýn resimleri, dillerinde erkeklerden alacaklýyýz, kadýna þiddete son, erkek egemenliðine

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi.

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi. Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) Adana Þubeler Platformu üyeleri, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle Ýnönü Parkýnda basýn açýklamasý yaptý. Açýklamaya, engelli yurttaþlar, HDK, TÜRK-ÝÞ,

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý

Detaylı

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE 14 Nisan'da 15 ilde DTP'ye yönelik baþlatýlan eþzamanlý operasyonlarda aralarýnda DTP'nin üç genel baþkan yardýmcýsýnýn da bulunduðu 53 kiþinin gözaltýndaki sorgusu sürerken dün de 4 ilde DTP'ye, yeni

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET Zonguldak Çaycuma da dün çöken köprü AKP belediyeciliði hakkýnda bilgiler veriyor. AKP li belediye baþkaný, köprü çökmeseydi köprüyü boyayacaklarýný söyledi Zonguldak ýn Çaycuma Ýlçesi nde dün (6 Nisan)

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

Nevþehir Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, kýþ temizliði çerçevesinde kent sokaklarýndaki temizlik çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdýlar.

Nevþehir Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, kýþ temizliði çerçevesinde kent sokaklarýndaki temizlik çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdýlar. Bugün 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü. 10 Ocak, 60 lý yýllarda Çalýþan Gazeteciler Bayramý olarak kutlanýrdý, ancak çok uzun zamandýr basýn emekçileri için ifade özgürlüðüne yönelik baskýlara ve kötü

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE Bursa Valisi Þahabettin Harput, Garnizon ve Jandarma Bölge Komutaný Tuððeneral Ümit Yýlmaz ve Bursa Büyükþehir Belediyesi Baþkanvekili Abdullah Karadað'ýn çelenk koyduðu Atatürk Anýtý'nda saygý duruþunda

Detaylı