İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1) TARAFLAR VE TANIMLAR: Bu Toplu İş Sözleşmesinin tarafları ERENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI nın üyesi olduğu YEREL YÖNETİMLER KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI - YERELSEN ile HİZMET-İŞ (TÜM BELEDİYE VE GENEL HİZMET işçileri) SENDİKASI dır. Bu Toplu İş Sözleşmesinde; 1) Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası HİZMET-İŞ veya SENDİKA, 2) Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası, YERELSEN, 3) Erenler Belediye Başkanlığı İŞVEREN veya BELEDİYE, 4) İşletmenin bütünü sevk ve idareye yetkili olanlarla işyerinde işveren adına hareket eden ile işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kimselere İŞVEREN VEKİLİ, 5) Ekleri ile birlikte bu Toplu İş Sözleşmesi SÖZLEŞME veya TİS, 6) Sözleşmenin kapsamı içerisinde belirtilen tüm işyerleri, bunların eklentileri ve araçları ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamındaki bütün yerleri İŞYERİ, 7) Sözleşmenin tarafı olan işverenin iş organizasyonu kapsamındaki bütün işyerlerinde çalışan Hizmet-İş (Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası) üyeleri ÜYE 8) Sözleşmenin kapsadığı tüm işçiler İŞÇİ olarak anılacaktır. MADDDE 2) SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK SÜRESİ: Bu toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresi 26 ay olup, tarihinde yürürlüğe girer; tarihi mesai bitiminde sona erer. MADDE 3) SÖZLEŞMENİN KAPSAMI: 1) Yer olarak; İşverenin bünyesinde halen kurulu bulunan ve sözleşme süresi içinde kurulacak olan idari, ekonomik, teknik veya hukuki yönden işverene bağlı işyerleri, işyerlerine bağlı yerler, eklentiler ve araçları ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamındaki bütün yerleri kapsar. 2) Şahıs olarak; İşverenin iş organizasyonu kapsamındaki işyerlerinde çalışan veya sözleşme süresi içinde işe alınan Hizmet-İş üyelerini kapsar. MADDE 4) TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI: a) Toplu İş Sözleşmesinden Hizmet-İş Sendikasının üyeleri yararlanırlar. b) Toplu İş Sözleşmesinin imzalandığı tarihte Hizmet-İş Sendikasına üye olanlar yürürlük tarihinden, imza tarihinden sonra üye olanlar ise üyeliklerinin Hizmet-İş Sendikasınca işverene bildirildiği tarihten itibaren yararlanırlar. c) Toplu İş Sözleşmesinin imza tarihinde Hizmet-İş Sendikasına üye bulunmayanlar, sonradan işe girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde Hizmet-İş Sendikasına üye bulunup ta ayrılanların toplu iş sözleşmesinden yararlanmaları, Hizmet-İş sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır. Dayanışma aidatı ile toplu iş sözleşmesinden yararlanma, sözleşmenin imza tarihinden sonra mümkündür. d) Toplu İş Sözleşmesinin başlangıç tarihi olan 15/01/2009 tarihinde sendika üyesi bulunup ta, sözleşmenin imza tarihinden önce emekliye ayrılanlar, ölüm, muvazzaf askerlik ve evlilik nedeniyle işyerinden ayrılmak zorunda kalanlar ile malulen emekliliğe sevk edilenler, iş sözleşmesi feshedilenler ile iş sözleşmesini feshedenler, belirli süreli akitle çalışırken iş sözleşmesi yenilenmeyenler, işçi iken memur statüsüne geçenler ile her hangi bir sebeple 1

2 işyerlerinden ayrılanların toplu iş sözleşmesi ile sağlanan haklardan kıdem tazminatı farkı dahil çalıştıkları süre ile orantılı olarak sendika üyelik aidatını ödemek kaydıyla yararlanırlar. e) Her ne sebeple olursa olsun sona eren toplu iş sözleşmesi hükümleri, o tarihte sözleşmeden yararlanmakta olan üyelerin şahıslarına münhasır olmak üzere, yenisi yürürlüğe girinceye kadar hizmet akdi olarak devam eder. f) Toplu iş sözleşmesinde belirlenmeyen hususlarda mevcut mer-i kanun tüzük ve yönetmelikler uygulanır. MADDE 5) SÖZLEŞMENİN AMACI: Bu Toplu İş Sözleşmesinin amacı; iş sözleşmelerinin yapılması, muhtevası ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenlemek, işyerinde düzenli ve verimli çalışmayı sağlamak, ahlaki ilkeleri ve hakka bağılılığı da gözeterek işçiler ile işverenlerin karşılıklı hak ve menfaatlerini dengelemek, taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların uzlaşma yolunu ve çözüm şekillerini göstermek, işveren ile işçi ve sendika arasındaki ilişkileri düzenleyip; iş ahengi ve çalışma barışını adil bir şekilde korumak ve Hizmet-İş Sendikası üyelerinin sosyo-ekonomik, moral ve kültürel gelişmelerini sağlamaktır. MADDE 6) SÖZLEŞMENİN GÜVENCESİ: a) İşveren, gerek Borçlar Kanununun maddelerinde öngörülen Umumi mukavele, gerekse 4857 sayılı kanunun 16. maddesine dayanılarak Takım Sözleşmesi yapmak suretiyle veya işçilere yapılacak ferdi iş sözleşmeleri ile, bu toplu iş sözleşmesi hükümlerini kısmen ve tamamen, doğrudan doğruya veya dolaylı yollarla sendikasız işçilere veya başka bir sendikanın üyelerine uygulayamaz. b) İşveren bu toplu iş sözleşmesi ile getirilen hak ve menfaatlerin dışında hiçbir işçiye herhangi bir nam adı altında (Hizmet-İş Sendikası üyeleri de dahil olmak üzere) ilave ücret zammı veya sosyal yardım vermek suretiyle ayrım yapamaz. c) İşverence, (a ve b) bendinde belirtilen haklar verildiği ve her ne nam altında olursa olsun bir hak ve yarar temin edildiği takdirde verilen bu hak ve yararlar taraf sendikanın üyelerinin ücretlerine ek bir zam olarak ayrıca ilave edilecektir. d) Bu toplu iş sözleşmesinin çalışma süreleri, iş sağlığı ve iş güvenliği gibi maddelerinden sendika üyesi olmayanlar da aynen yararlanırlar. MADDE 7) SENDİKAL FAALİYETLER: A- SENDİKAL FAALİYET 1) Sendika yöneticileri ile işyeri sendika temsilcileri sendika veya işçiyi ilgilendiren konularda gerektiğinde işveren ve işveren temsilcileriyle çalışma saatleri içinde veya dışında doğrudan doğruya ilişki kurabilir. 2) İşveren, Sendikanın işyerinde mesai saatleri içinde veya dışında tayin ettiği temsilcileri vasıtasıyla üye kaydetmelerine ve sözleşme maddelerinin aksamadan yürütülüp, yürütülmediğinin kontrolüne izin verir. Hiç bir şekilde yetkili sendikanın faaliyetleri işveren tarafından engellenemez. B- YÖNETİCİ VE TEMSİLCİLERİN FAALİYETLERİ 1) İşyerinde işçi işveren arasındaki işbirliği ile çalışma barışının devamını sağlamak, 2) İşçi işveren arasında çıkacak uyuşmazlıkların toplu iş sözleşmesine uygun biçimde çözümlenmesine yardımcı olmak, 3) Önemli ve acil vakıalarda işyeri yetkilisi ile görüşmek, olayın olduğu mahalle gitmek ve olayla ilgilenmek, 4) Gerektiğinde iş saatleri içinde ve dışında üye kaydetmek toplu iş sözleşmesinin iyi yürütülmesini temin maksadıyla işveren veya işveren vekili yahut da işyeri yetkilileri ile görüşme yapmak. 2

3 MADDE 8) YÖNETİCİ VE TEMSİLCİ İZİNLERİ: a) Yönetici izinleri: İşyerinde çalışan sendika yönetim kurulu üyelerinden birine, sendikal faaliyetlerine imkan tanınması bakımından haftada 2 gün ücretli sendikal izin verilir. Bu izin yıllık ücretli izinden mahsup edilemez. b) Baş temsilci İzni: Sendika baş temsilcisine temsilcilik görevini layıkıyla yerine getirebilmesi için haftada 8 saat ücretli sendikal izin verilir. Baş temsilci gündüz vardiyasında çalıştırılır. Baş temsilcinin izin süresini işyerinde geçirmesi asıldır. Ancak, sendika merkezinin ve şubenin yapacağı yazılı veya sonradan yazı ile doğrulamak koşulu ile sözlü çağrısı üzerine bu süreyi çağrı yapılan yerde geçirebilir. c) Temsilci izinleri: Sendika işyeri temsilcilerine işyerindeki işlerini aksatmamak ve işyeri disiplinine aykırı olmamak şartı ile haftada 4 saat ücretli sendikal izin verilir. d) Diğer İzinler: Sendika temsilcisi ve görevlilerine kongre, konferans, seminer, yönetim, denetim, disiplin, genel kurul ve temsilciler meclisi gibi toplantılara katılmaları için sendikanın yazılı talebi üzerine yılda toplam 30 gün ücretli izin verilir. Bu izin her bir üye için olmayıp, tüm işçiler içindir. Bir seferde işyeri işçi sayısının % 5 inden fazla sayıda üyenin birden bu izni kullanması işverenin onayına tabidir. Ancak, genel kurullar için bu % 5 oranı aranmaz. Ancak her iki durumda da sendika isim listesini yazılı olarak 3 gün önceden işverene bildirmek zorundadır. Sendikal izin kullananlardan herhangi bir ücret kesintisi yapılamaz. Sendikal izin kullananlar ücret ve sosyal yardımlarını işyerinde çalışmış gibi aynen alırlar. MADDE 9) İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN TAYİNİ: Hizmet-İş Sendikası işyeri sendika temsilcileri aşağıda gösterilen esaslar dahilinde bir baş temsilci olmak üzere her işyeri için, a) 0-50 İşçiye kadar; 1 b) İşçiye kadar; 2 c) İşçiye kadar; 3 temsilci atanır. MADDE 10) SENDİKA YÖNETİCİ VE TEMSİLCİLERİNİN TEMİNATI: a) Hizmet-İş sendikasının zorunlu organlarında görevli olup, işyerinde çalışanlar ile işyeri temsilcilerinin iş sözleşmelerinin feshi konusunda 4857 sayılı kanun hükümleri uygulanır. b) Sendika Yöneticiliğine seçildikleri halde işyerinde çalışan işçilerin rızaları dışında işleri ve işyerleri değiştirilemez ve her hangi bir nedenle farklı bir işleme tabi tutulamazlar. Aksi halde İş kanununun 22. madde hükümleri uygulanır. c) Hizmet-İş Sendikasının Yönetim Kurullarında veya Başkanlığında görev aldığı için, kendi isteği ile işyerinden ayrılan işçilerin görevlerinin seçime girmemek, çekilmek veya her ne sebeple olursa olsun son bulması halinde, yasal süre içinde işe alınmalarını istedikleri takdirde işveren, talep tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde o andaki şartlarla eski işlerine veya eski işlerine uygun başka bir işe emsali işçinin ücreti ile işe almak zorundadır. Bu durumda işçinin eski kıdem hakları ve sözleşmelerle atandığı göreve sağlanmış olan tüm hak ve yararlar saklıdır. Bu hak sendikadaki yöneticilik görevinin sona ermesinden başlayarak 3 (üç) ay içinde kullanılabilir. Yönetim kurulundaki ve başkanlığındaki görevleri ile ilgili fiillerinden dolayı hüküm giymiş olanlar bu haktan yararlanamazlar. 3

4 MADDE 11) SENDİKA ÜYELİĞİNİN GÜVENCESİ VE EŞİT DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ: İşçiler, Sendikaya üye olmaları, sendikanın veya bağlı bulunduğu konfederasyonların düzenlediği etkinliklere katılmaları veya işçi olmaktan doğan diğer hakları kullanmaları dolayısıyla işten çıkarılamaz ve farklı bir işleme tabi tutulamazlar. Keza işveren, sendikaya üye olan işçilerle sendikasız işçiler arasında; işin sevk ve dağılımında, işçinin mesleki ilerlemesinde, ücret, ikramiye ve primlerinde, sosyal haklarında, disiplin hükümlerinin ve diğer konulara ilişkin hükümleri uygulanmasında yada çalıştırmaya son verilmesi konusunda her hangi bir ayrım yapamaz (Sözleşme ile işçiye sağlanan her türlü haklar bu ayrım yasağının dışındadır). İşverenin bu hükme aykırı hareket etmesi halinde, yasalardan, iş sözleşmelerinden ve toplu sözleşmeden doğan haklar saklıdır. MADDE 12) SENDİKANIN YARARLANACAĞI ARAÇ VE GEREÇLER: Hizmet-İş sendikası üyeleri ile temas sağlama, konferans, eğitim semineri ve benzeri sosyal içerikli toplantılar için işverenin salon, araç ve gereçlerinden önceden haber vermek kaydıyla ücretsiz olarak yararlanır. İşyerinden geçici olarak ayrılan personel ve yöneticiler de varsa şehir içi toplu taşım araçlarından işyerinde çalışanlar gibi ücretsiz olarak yararlanırlar. MADDE 13) TEMSİLCİ ODASI, İŞÇİ LOKALİ VE İLAN TAHTASI: a) Temsilci Odası: İşveren, Hizmet-İş Sendikası işyeri sendika temsilcilerine belge, evrak ve kayıtlarını muhafaza edebilmeleri ve çalışmalarını kolaylaştırmaları için işyerinde elverişli bir temsilcilik odası tahsis eder. Bu odanın mefruşat ve malzemeleri işverence temin edilir. Temsilci odasına işveren tarafından dahili telefon tahsis edilir. Bu telefonla yapılan konuşmalar da işveren bir ücret talebinde bulunamaz. b) İşçi Lokali: İşveren, her işyerinde çalışan tüm işçilerin yüzde elli (%50) den fazlasının rahatlıkla oturabileceği bir lokal temini için gerekeni yapar. İşçi lokalinde bir soğutucu dolap bulundurulur. Bu lokalin mefruşat ve malzemeleri işverence temin edilir. c) İlan Tahtası: İşveren, işyerlerinde işçilerin kolayca görebilecekleri elverişli bir yerde Hizmet-İş Sendikasının ilan, tebliğ ve bültenlerini asmak için bir ilan tahtası koymayı kabul eder. Bu ilan tahtasına başka sendikaların ilan, tebliğ ve bültenleri asılamayacağı gibi işyerinde başka sendikalar içinde ayrıca ilan tahtası bulundurulamaz. Bu tahtaya asılacak Hizmet-İş Sendikasının imzalı ve mühürlü ilan bülteni, tebliğ, talimat ve benzerlerinden doğacak sorumluluk Hizmet-İş Sendikasına aittir. MADDE 14) AİDAT VE DİĞER KESİNTİLER: a) İşveren, 2821 sayılı Sendikalar yasasının 61.maddesi gereği kesmeye mecbur olduğu üyelik ve dayanışma aidatlarını her ay keserek işçi ücretlerinin ödendiği günü takip eden (7) gün içinde her hangi bir ihtara lüzum kalmaksızın sendikanın bildireceği banka hesabına yatırmak ve kesinti listesinin bir nüshasını işyerinin bağlı bulunduğu şubeye, bir nüshasını da sendika genel merkezine göndermek zorundadır. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yeni dönem için yetki verilmesi halinde, sendikanın yazılı talebi aranmaksızın işveren tarafından üyelik aidatı kesintileri yapılarak yukarıda belirtilen usul çerçevesinde sendikaya ödenir. İşveren bu işlemler için sendikadan her hangi bir masraf isteyemez. 4

5 b) İşveren toplu iş sözleşmesinin imza tarihi ile yürürlük tarihi arasında geçen süreler için tahakkuk eden toplu iş sözleşmesi farklarının ödenmesi sırasında üyelik aidatlarını kesmek ve herhangi bir ihtara lüzum kalmaksızın sendikanın bildirmiş olduğu banka hesabına (7) gün içerisinde yatırmak zorundadır. MADDE 15) ÇALIŞAN İŞÇİLERİN LİSTESİNİN VERİLMESİ: İşveren, sendikanın yazılı talebi üzerine işyerinde çalışan bütün işçilerin isim listelerini mevcut belgelere dayanarak ve işveren vekillerince onaylanmış olarak bir hafta içinde sendikaya verir. Sendika üyesi olup ölen, emekli olan, işten çıkarılan veya kendi isteği ile işten ayrılan işçilerin onaylı isim listelerini de en geç her ayın sonunda sendikanın talebine gerek olmaksızın düzenli olarak sendikaya gönderir. Bu eksilmeleri zamanında bildirmeyen işveren bunların sendikal ödentilerini karşılamak zorundadır. MADDE 16) İŞÇİLERİN YAZILI EMİR İSTEME HAKKI: İşçi, kendisine verilen emirleri kanun ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine aykırı görürse, bizzat veya temsilci vasıtasıyla emri veren amirine bildirir. Amir emrin yapılmasında ısrar ederse emri yazılı olarak işçiye vermek zorundadır. Bu şekilde işçinin emri yerine getirmesinde kanuna ve talimatlara aykırılık (suç hali hariç) teşkil ederse bundan dolayı işçi sorumlu tutulamaz. İşçinin amirine başvurmasına rağmen amir emri yazılı vermekten kaçınırsa o işin yapılmamasından işçi sorumlu tutulamaz. MADDE 17) BRANŞTA ÇALIŞMA: a) Her işçi genel olarak istihdamına esas olan işinde ve branşında çalıştırılır. Ancak, işçiler gerek duyulduğu taktirde işveren tarafından işverene bağlı işyerlerinde unvanı ve niteliği göz önünde tutularak muvafakat aranmaksızın geçici süre ile çalıştırılabilirler. Bu süre yılda toplam Üç (3) ayı geçemez. Daimi nakillerde 4857 sayılı yasanın 22. maddesi hükümleri uygulanır. b) Yangın, sel, deprem gibi tabii afet hallerinde işçinin rızasına bakılmaksızın geçici sürelerle çalıştırılabilirler. MADDE 18) DENEME SÜRESİ: a) İşçiler işe alındıkları tarihten itibaren iki aylık deneme süresine tabi tutulurlar. Deneme süresi içinde gerek işveren gerekse işçi hiçbir şarta bağlı kalmaksızın iş sözleşmesini feshedebilirler. b) Önceden işyerinde çalışırken tenkisat veya makul özürlerle işyerinden ayrılmış olanlar tekrar işe alımlarda ikince bir deneme süresine tabi tutulmazlar. c) İşçilere deneme süresince asgari ücret ödenir. MADDE 19 ASKERE GİDEN İŞÇİNİN TEKRAR İŞE ALINMASI: a) Muvazzaf askerlik hizmeti dışında, manevra veya herhangi bir nedenle silah altına alınan işçinin, iş sözleşmesi, işinden ayrıldığı ilk günden başlayarak 2 (iki) ay sonra işverence feshedilmiş sayılır. Bir yıldan çok çalışmaya karşılık, her fazla yıl için ayrıca 2 (iki) gün eklenir. Bu sürenin tamamı 90 (doksan) günü geçemez. Bu dönemde işçiye Milli Savunma Bakanlığınca verilen ücret, işçinin işyerinde çalışırken aldığı ücretten az ise aradaki fark işverence ödenir. b) Muvazzaf askerlik ödevini yapmak üzere işinden ayrılan işçiler, askerlik ödevinin bitiminden itibaren 1 (bir) ay içinde işe dönmek üzere başvurmaları halinde, ayrıldığı derecedeki müktesep haklarına ek olarak iş bu sözleşme ile sağlanan haklardan yararlandırılarak, emsal işçinin ücreti ile eski işine veya benzer bir işe alınırlar. 5

6 MADDE 20) VARDİYA USULÜ ÇALIŞTIRMA: Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde çalışmalara ilişkin bazı özel usul ve Kurallar hakkında tüzük hükümleri ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. MADDE 21) NORMAL ÇALIŞMA SÜRESİ: Bu toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işyerlerinde haftalık çalışma süresi kırk (40) saattir. Bu süre aşılmamak ve gün ortasında bir saatten az olmamak kaydıyla ara dinlenmesi verilmek şartıyla çalışma saatleri işin icabına göre işverence tanzim edilir. Haftalık çalışma süresi beş (5) iş gününe bölünmek suretiyle günlük çalışma bulunur. Normal çalışma yapılan işyerleri için Cumartesi günü akdi tatil, Pazar günü hafta tatili günüdür. MADDE 22) ÇALIŞMA SÜRELERİNDEN SAYILAN HALLER: Toplu iş sözleşmesi kapsamında bulunan işyerlerinde çalışan işçilerin aşağıda belirtilen şekilde geçirdikleri süreler ile kanunlarda belirtilen süreler çalışma sürelerinden sayılır. a) İşveren tarafından işçinin işyerinden başka bir işyerine gönderilmesi esnasında yolda geçen süreler. b) İşçinin, işverenin emrinde her an hazır bulunması halinde çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek geçirdiği süreler. c) İşçinin işveren tarafından başka yere gönderilmesi veya işveren bürosunda yahut işverenle ilgili her hangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler. d) Yağmur, sel, elektrik kesilmesi ile malzeme ve araç yokluğu nedeniyle işbaşında bulunup ta çalışmadığı süreler. e) Sendika tarafından yapılacak her türlü toplantı ve görevlerde geçen süreler. f) Yolcu otobüsünde çalışan şoför veya muavinlerin arabanın başında bekledikleri süreler çalışmış gibi mesaiden sayılır. MADDE 23) İŞÇİ ALMADA USUL: İşveren işçi alımında aşağıda belirtilen hususlara uymak zorundadır. a) Evvelce aynı işverenin emrinde çalışıp makul mazeretlerle kendi isteğiyle işten ayrılan veya tenkisata tabi tutulanlar. b) İşyerinden hastalık sebebiyle ayrılmış olup ta iyileşmesine müteakip işverene müracaat edenler. c) 4857 sayılı kanunun 30.maddesinden doğan yükümlülüğün yerine getirilmesinde evvelce işyerinde sakatlanmış işçilerin işe alınmalarında öncelik tanınır. d) İşyerinde herhangi bir iş kazası sonucu ölen veya malül kalan işçinin varsa reşit çocuklarından birinin, yoksa eğer isterse eşinin işe alınmalarında öncelik tanınır. e) Yukarıdaki hükümler geçici işçiler için geçerli olup, daimi işçiler için yasa hükümleri uygulanacaktır. İşveren hükümlü ve sakat işçi almaya mecburidir. MADDE 24) İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVAM ETTİĞİ HALLER: a) İşçinin, hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre bildirim sürelerini altı (6) hafta aşmasından sonra doğar. b) Yüz kızartıcı suçlar ile sabotaj, devletin ülke ve milleti ile bütünlüğünü, milli güvenliğe, kamu düzenine, Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı işlenen suçlar hariç, gözaltına alınma, tutukluluk ve mahkûmiyet hallerinde işe gelmeyenlerin iş sözleşmeleri bildirim süresi sonunda feshedilmiş sayılır. c) Yüz kızartıcı suçlar ile terör suçlarından hüküm giyenler, cezanın ertelenmesi veya affa uğramış olması halinde dahi hiçbir şekilde işe alınmazlar. 6

7 d) Tutukluluğun, kovuşturmaya yer olmadığı, beraat kararının verilmesi, kamu davasının düşmesi veya ortadan kalkması gibi nedenlerden biri ile bildirim süresi içinde son bulması ve işçinin bu tarihten itibaren On beş (15) gün içinde işe dönmesini talep etmesi halinde, işveren emsallerinin hakları ile işçiyi işe başlatır. e) Bunlardan işverenin araç ve gereçlerini kullanırken Trafik kazası yapan işçilere tutuklu olarak geçen bir (1) aylık sürelerine ait ücretleri işverence ödenir. f) Adi suçtan yargılanmaları tutuklu olarak devam edenlerden Altı (6) ay veya daha az ceza alan, Altı (6) aydan fazla ceza alıp cezası ertelenen, paraya çevrilen veya af ile sonuçlanan durumlarda, işçilerin tekrar işe başlatılmaları işverenin takdirindedir. MADDE 25) İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ: İş sözleşmesinin feshinde yasal hükümler uygulanır. MADDE 26) TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA: 4857 sayılı kanunun 29. maddesine göre toplu işçi çıkarmalarının zorunlu olduğu hallerde çıkarılacak işçilerin belirlenmesinde aşağıdaki hususlara uyulur. a) Öncelikle gönüllü olanlar, b) Deneme süresini tamamlamamış olanlar, c) Emeklilik hakkını kazanmış olanlar, d) İşyerine ilk giren son çıkar. MADDE 27) BİLDİRİM ÖNELLERİ VE İŞ SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ: a) Hizmet akitleri, bu sözleşme hükümlerine uygun olarak işveren tarafından önceden karşı tarafa yazılı bildirimde bulunmak şartı ile bildirim tarihinden itibaren, İşi 6 aydan az sürmüş işçilerin 2 hafta sonunda, İşi 6 aydan 18 aya kadar sürmüş olan işçilerin 4 hafta sonunda, İşi 18 aydan 3 yıla kadar sürmüş olan işçilerin 6 hafta sonunda, İşi 3 yıldan fazla sürmüş olan işçilerin 8 hafta sonunda fesih edilmiş sayılır. Hizmet akdini işçinin fesih etmesi durumunda yasa hükümleri uygulanır. b) İşçi bildirim önellerinde işveren tarafından çalıştırıldığı takdirde bildirim öneli içerisinde ücret ve tüm haklardan yararlanır. MADDE 28) YENİ İŞ ARAMA İZNİ: İşverenin yazılı ihbarı veya işçinin dilekçesiyle iş sözleşmesi ihbar önellerine uyulmak suretiyle feshedildiğinde ihbar önelleri sırasında, işçiye çalışma saatleri içinde günde 3 saat ücretli yeni iş arama izni verir. İşçi talep ettiğinde akdin son bulacağı zamandan önceki günlere rastlamak üzere bu izinler topluca verilir. Yeni iş arama iznini kullananlar ücret ve tüm haklardan çalışanlar gibi aynen yararlanırlar. MADDE 29) KIDEM TAZMİNATI, HESAPLANMASI VE ÖDENMESİ: 1) Kıdem tazminatı; İşçilerin iş sözleşmelerinin iş kanunundaki kıdem tazminatının ödenmesini gerektiren hallerden birisi ile sona ermesi halinde, işçiye her tam hizmet yılı için 75 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler içinde aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Ölüm hallerinde tazminat yasal mirasçılarına verilir. İş kazası nedeniyle ölen işçinin kıdem tazminatı 90 gündür. 2) Hesaplanması ve Ödenmesi; a) Kıdem tazminatına esas olan ücret, işçinin en son aldığı günlük ücretine bu toplu iş sözleşmesi ile kazanılan ayni ve nakdi yardımların toplamının ilavesi ile bulunacak ücrettir. b) İşçinin kıdem tazminatının hesaplanmasında yasa ve toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulanır. 7

8 c) İşçinin T.C. Emekli sandığına bağlı olarak geçen hizmetleri varsa bu hizmetler 2320 sayılı yasaya uygun olarak hesaplanır. MADDE 30) YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER: Toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan işçilere aşağıda belirtilen oranlarda yıllık ücretli izin verilir. a) Hizmeti 1-5 yıl olanlara 22 işgünü, b) Hizmeti 5 yıldan fazla olanlara 30 işgünü ücretli izin verilir. c) Yıllık ücretli izinler yönetmelik esaslarına göre düzenlenir. d) Bu izin dışında işçinin istemesi işverenin uygun görmesi halinde bir sefere mahsus olmak üzere azami 7 (yedi) güne kadar ücretsiz yol izni verilebilir. MADDE 31) İZİN HARÇLIĞI VE DEĞİŞİMİ: İşveren toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilere, toplu iş sözleşmesi dönemi içerisinde yıllık izine çıktıklarında maaşlarından (bordrolarından) kesilen sosyal yardımları işçiye Net olarak izin harçlığı adı altında öder. İzine çıkacak işçilerden aynı işi yapanlar işverenin muvafakatı ile kendi aralarında izin değişimi yapma hakkına sahiptirler. MADDE 32) ÜCRETSİZ MAZERET İZNİ: İşveren, işçiye yazılı müracaatı üzerine ve özrü makul görülmek şartıyla yılda 90 gün ücretsiz mazeret izni vermeyi kabul eder. Doğum yapan kadın işçiye yazılı müracaatı halinde altı (6) aya kadar ücretsiz izin verilir. MADDE 33) ÜCRETLİ SOSYAL İZİNLER: Toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan işçilere sosyal durumlarına göre olayın vuku bulduğu tarihten itibaren aşağıda yazılı esaslar dahilinde ücretli izin verilir. 1) Evlenen İşçilere yazılı isteği üzerine düğün törenlerinde Beş (5) iş günü, 2) İşçinin kendisine ait öz veya üvey çocuklarının evlenme törenlerinde Üç (3) iş günü, 3) Eşi doğum yapan işçiye Beş (5) iş günü, Ancak; bu konuda çıkacak yeni düzenlemeler dikkate alınacaktır. 4) İşyerinde çalışan hamile kadın işçilere doğum öncesi Sekiz (8) hafta ve doğum sonrası Sekiz (8) hafta ücretli izin verilir. 5) Ana, baba, eş ve çocuğunun refakatını gerektiren bakım ve ağır hastalığı halinde işçilere il dışı halinde refakatçi olarak geçirdiği günler ücretli izinli sayılır. 6) Ana, baba, eş, kardeş ile öz veya bakımları kendine ait olan üvey çocuklarının ölümü halinde Beş (5) iş günü, 7) İşyerinde çalışan işçilerden birinin ölümü halinde cenaze hazırlıklarını yapmak veya cenaze törenine katılmak üzere yeteri kadar işçiye ücretli mazeret izni verilir. 8) İkamet ettiği veya eşinin, ana ve babasının, kardeşlerinin ve kendisinin mülkiyetinde olan gayri menkullerin, yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlere maruz kalan işçiye salgın hastalık halinde o bölgede oturan işçilere On (10) güne kadar ücretli izin verilir. 9) İşveren, işçinin kendi ana, baba, çocuğunun ve eşinin ölümü halinde şehir içi veya dışı yerler için cenaze arabası ile ihtiyaç kadar otobüsü ücretsiz tahsis eder. 10) İşçinin çocuğunun sünnet merasiminde Üç (3) iş günü, 11) Bir buçuk (1,5) yaşında küçük çocuğu olan kadın işçi çocuğunu emzirmek ve dilerse çalışma saatinin başında veya sonunda kullanmak üzere günde Birbuçuk (1,5) saat ücretli izin verilir. 12) Resmi işlerini takip için yılda Bir (1) iş günü, 8

9 13) İşçinin talep etmesi işvereninde uygun görmesi halinde yılda Altı (6) iş günü (ayda bir iş gününü aşmamak kaydıyla) ücretli izin verilebilir. Bu izinler günlük olduğu gibi yarım günlük olarak ta kullanılabilir. Sosyal izin kullananlar izin sonunda mazeretlerini ilgili makamdan (kaymakam, tabip raporu, muhtar v.s.) aldıkları vesika ile Onbeş (15) gün içinde belgelemek zorundadırlar. Aksi halde haklarında mazeretsiz işe gelmeme işlemi uygulanır. Ücretli sosyal iznini kullananlar ücret ve tüm haklardan çalışanlar gibi aynen yararlanırlar. MADDE 34) AİLE YARDIMI: Toplu İş sözleşmesi kapsamında çalışan sendika üyesi evli olan işçilere, Devlet Memurlarına ödenen aile yardımı net olarak ödenir. MADDE 35) ÇOCUK YARDIMI: İşveren, işyerinde çalışan taraf sendika üyesi işçilerin evlenmemiş ve işi olmayan her çocuğu için, Devlet Memuruna Ödenen yardım miktarı, 5277 sayılı kanunun 24/b maddesine göre 0-6 yaş (72. ay dahil) grubu çocuklar için 1 kat arttırılıp net olarak ödenir. MADDE 36) ÖĞRENİM YARDIMI: İşveren, sendika üyesi işçilere senede bir defa olmak üzere aşağıda belirlenen miktarlarda öğrenim yardımı yapmayı kabul eder. 1) İlköğretime devam eden her bir çocuk için, EKİM ayında ödenmek üzere, a) 15/01/2009 tarihinden 14/03/2010 tarihine kadar 90,00 TL b) 15/03/2010 tarihinden 14/03/2011 tarihine kadar 101,00 TL 2) Lise ve dengi okullarda öğrenimine devam eden her bir çocuk için, a) 15/01/2009 tarihinden 14/03/2010 tarihine kadar 90,00 TL b) 15/03/2010 tarihinden 14/03/2011 tarihine kadar 101,00 TL 3) Yüksek okul ve üniversitede öğrenimine devam eden her bir çocuk için, a) 15/01/2009 tarihinden 14/03/2010 tarihine kadar 160,00 TL b) 15/03/2010 tarihinden 14/03/2011 tarihine kadar 179,00 TL öğrenim yardımı yapılır. Ayrıca, işverenin bünyesinde çalışan taraf işçi sendikasına üye olan işçilerin üniversitede okuyan çocuklarına işveren burs verebilir. MADDE 37) YEMEK YARDIMI: Sendika üyesi işçilere fiilen çalıştıkları beher günler için; a) 15/01/2009 tarihinden 14/03/2010 tarihine kadar 6,50 TL, b) 15/03/2010 tarihinden 14/03/2011 tarihine kadar 8,00 TL yemek yardımı yapılır. Ramazan ayında iftar ve sahur saatinde çalışan şoför, gece bekçileri ve mesaiye kalan diğer işçilere iftar ve sahur yemeği verilir. Ücretsiz izine ayrılan işçiler, yemek yardımından izin süresi boyunca yararlanamazlar. MADDE 38) EVLENME YARDIMI: Toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan sendika üyesi işçilerin evlenmeleri halinde; a) 15/01/2009 tarihinden 14/03/2010 tarihine kadar 700,00 TL, b) 15/03/2010 tarihinden 14/03/2011 tarihine kadar 784,00 TL evlenme yardımı yapılır. Evlenen işçiler, aynı işverenin emrinde çalışıyorsa bu yardım her iki işçiye de ayrı ayrı ödenir. 9

10 MADDE 39) DOĞUM YARDIMI: Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalışan işçinin eşinin doğum yapması veya işçi kadın ise kendisinin doğum yapması halinde doğum belgesini ibraz etmesi şartı ile işçiye; a) 15/01/2009 tarihinden 14/03/2010 tarihine kadar 250,00 TL, b) 15/03/2010 tarihinden 14/03/2011 tarihine kadar 280,00 TL doğum yardımı yapılır. Çocuk ikiz doğması halinde her iki çocuk için ayrı ayrı doğum yardımı ödenir. Bebeğin ölü olarak doğması halinde doğum ve ölüm yardımının her ikisi de birlikte ödenir. MADDE 40) TEMİZLİK HAKKI: İşveren her işçinin soyunup giyinmesini ve temizlenmesini sağlayacak malzeme ve sıcak sulu banyo tesisini bu toplu iş sözleşmesinin imza tarihinden sonra tamamlamak zorundadır. MADDE 41) HASTALIK YARDIMI: a) Hastalık nedeniyle istirahatli bulunan işçilerin, SGK tarafından ödeme yapılmayan günler için ücretleri ve diğer günler için ücretleri ile diğer ödemeler işverence ödenir. Diğer günler için işçiye SGK.ca ödenen meblağı işçi belediye veznesine yatırır ve SGK belgesini işverene verir. İşveren işçinin bu süreye ilişkin ücretini tüm sosyal hak ve sosyal yardımlarıyla birlikte tam olarak öder. İşveren ayrıca işçinin bu günlere ilişkin SGK primlerini eksiksiz yatırır. b) İşçinin işyerinin bulunduğu mahalde veya sevk suretiyle başka bir mahalde viziteye çıkması halinde işyerinden ayrı kalacağı süreler ile işçiye istirahat verilmeksizin ayakta tedavisine lüzum görüldüğü taktirde geçirdiği bu sürelerde ücretli izinli sayılır. Ücretinden her hangi bir kesinti yapılamaz. c) Sendika üyesi işçilerin bakmakla yükümlü bulundukları eş, çocuk, ana ve babalarının ağır hastalıkları halinde sağlık kuruluşlarına götürülüp getirilmeleri için işverenin ambulansından ücretsiz yararlanırlar. MADDE 42) KONUT KOOPERATİFLERİNE YARDIM: İşveren, sendika veya bağlı bulunduğu konfederasyon bünyesinde kurulu ve kurulacak olan konut kooperatiflerine, ilgili yasalarca belediyelere görev olarak verilen ucuz konut yapımını kolaylaştırmak, konut yapı kooperatiflerine yardımda bulunmak, gece kondu önleme bölgelerinde sosyal konut inşa etmek gibi ödeneklerden yardım ve arsa tahsis etmeyi, gereken yol, su, kanalizasyon, plan, proje gibi belediye imkânlarından yararlandırmayı taahhüt eder. MADDE 43) DİNLENME YARDIMI: İşveren, Belediyenin dinlenme tesisleri varsa, yılda bir defa olmak üzere dinlenme tesislerini işveren ile sendikanın tespit edeceği 20 gün için işçi ve çocuklarına tahsis etmekle yükümlüdür. MADDE 44) SÜNNET YARDIMI: İşveren; taraf sendika üyesi işçilerin bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının sünnet merasimlerinde her bir çocuk için; a) 15/01/2009 tarihinden 14/03/2010 tarihine kadar 165,00 TL, b) 15/03/2010 tarihinden 14/03/2011 tarihine kadar 185,00 TL sünnet yardımı yapmayı kabul ve taahhüt eder. 10

11 MADDE 45) TABİİ AFET YARDIMI: İşveren, sendika üyesi işçilere yangın, sel, deprem gibi tabii afetlere maruz kalanlara uğradığı zararı ilgili resmi kurumun teknik elemanlarınca hazırlanan raporu, sendika ve işverenin oluşturacağı komisyon raporunda tespit edilecek esaslara göre; 15/01/2009 tarihinden 14/03/2011 tarihleri arasında Brüt bir maaşı tutarında tabii afet yardımı yapmayı kabul ve taahhüt eder. MADDE 46) ÖLÜM YARDIMI: a) Taraf sendika üyesi işçinin, işverenin işini yaparken iş kazası ve meslek hastalığı sonucunda ölümü halinde, ölüm bir süre sonra vuku bulsa dahi işveren işçinin kanuni mirasçılarına kanundan doğan tazminat ve tüm haklar yanında 15/01/2009 tarihinden 14/03/2011 tarihine kadar 3.200,00 TL, Normal ölümü halinde 1.400,00 TL ölüm yardımı yapmayı kabul ve taahhüt eder. b) İşçinin eşinin, çocuklarının, anne ve babasının ölümü halinde 500,00 TL ölüm yardımı yapılır. c) Sözleşmenin 2. yılında ölüm yardımları %12 artırılarak ödenecektir. MADDE 47) BAYRAM HARÇLIĞI: İşveren, işyerinde çalışan taraf sendika üyesi işçilere; 15/01/ /03/2010 dönemi içinde yer alan Ramazan Bayramı için Net 120,00 TL 15/03/ /03/2011 dönemi içinde yer alan Ramazan Bayramı için Net 134,00 TL bayram harçlığı vermeyi kabul ve taahhüt eder. Bayram harçlığı, Ramazan Bayramından 1 hafta önce verilir. Yukarıda belirtilen dönem içinde Ramazan Bayramından önce işyerinden ayrılanlar, bu yardımdan yararlanamazlar. MADDE 48) RAMAZAN GIDA YARDIMI: Taraf sendika üyesi mevcut çalışan işçilere Ramazan ayından bir hafta önce; - 5 Kg Şeker, - 2 Kg Çay, - 2 Kg Baldo Pirinç, - 2 Kg Un, - 10 Kg Ayçiçek Yağı, Ramazan gıda yardımı adı altında mevcut çalışan işçilere verilir. MADDE 49) TAŞIT YARDIMI: İşveren, taraf sendika üyesi işçilerin işe gidip gelmelerini sağlamak için servis tahsis eder. Servis araçlarından yararlanılmadığı hallerde toplu taşım araçlarından yararlandırmak için varsa toplu taşım kartı, paso vermeyi kabul ve taahhüt eder. İşyerinden geçici görevli olarak ayrılan personel ve yöneticilerde şehir içi toplu taşım araçlarından işyerinde çalışanlar gibi ücretsiz olarak yararlanırlar. MADDE 50) YAKACAK YARDIMI: İşverence, taraf sendika üyesi işçilere her ay maaşla birlikte ödenmek üzere; a) 15/01/2009 tarihinden 14/03/2010 tarihine kadar 56,00 TL, b) 15/03/2010 tarihinden 14/03/2011 tarihine kadar 62,00 TL yakacak yardımı verilir. 11

12 MADDE 51) GİYİM VE KORUYUCU EŞYA YARDIMI İşveren, taraf sendika üyesi işçilere; a) 15/01/2009 tarihinden 14/03/2010 tarihlerinde iki dini bayram arasında Net 220,00 TL, b) 15/03/2010 tarihinden 14/03/2011 tarihlerinde iki dini bayram arasında Net 246,00 TL giyim yardımı yapmayı kabul ve taahhüt eder. İki yılda bir Kasım ayı içerisinde ilki 2009 yılı Kasım ayı olmak üzere tüm işçilere kışlık bot verilir. Yukarıda belirtilen tarihlerde iki dini bayram arasından önce işten ayrılanlar bu yardımdan yararlanamazlar. Resmi iş kıyafeti giymek zorunda olan işçilere bu iş elbiseleri, eldiven, yağmurluk, çizme, tulum gibi koruyucu eşyalar ayrıca işveren tarafından verilir. MADDE 52) KREŞ, ANAOKULU VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERDEN YARARLANMA: a) Bu toplu iş sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren belediye başkanlıklarının mevcut ya da açacakları kreş ve anaokullarında işçi çocukları da yararlandırılır. Bu durumda Belediyede çalışan diğer personele uygulanan hükümler aynen işçi çocukları için de uygulanır. b) Sendika belediyelerle işbirliği yaparak, doğum öncesi veya doğum sonrası analık ve sağlık eğitimi yapılması için çalışmalarda bulunur. Belediye sağlık daireleri sendikanın işbirliği ve yardım talebi konusunda her türlü kolaylığı sağlar. c) İşçiler, İşverenin düzenlediği tüm sanat, kültür ve sosyal etkinliklerden ücretsiz yararlanırlar. MADDE 53) SORUMLULUK ÖDEMESİ: İşverence, taraf sendika üyesi işçilere her ay maaşla birlikte; a) 15/01/2009 tarihinden 14/03/2010 tarihine kadar 56,00 TL, b) 15/03/2010 tarihinden 14/03/2011 tarihine kadar 62,00 TL sorumluluk ödemesi verilir. İşveren, bünyesinde çalışan kendi idare yönetiminin belirleyeceği sorumlu kişilere liyakat zammı adı altında ayrıca sorumluluk ödemesi verebilir. MADDE 54) TABAN ÜCRET VE ÜCRET ZAMMI: Erenler Belediye Başkanlığına bağlı işyerlerinde çalışan taraf sendika üyesi işçilerden 14/01/2009 tarihindeki günlük yevmiyeleri 31,00 TL nin altında olan işçilerin yevmiyeleri 31,00 TL ye yükseltilecektir. 14/01/2009 tarihindeki günlük yevmiyeleri 31,00 TL nin üzerinde olanların yevmiyeleri kendi taban ücreti olarak kabul edilecektir sayılı Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde ilçe kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun hükmü gereği Erenler Belde Belediyesi, İlçe statüsüne getirilerek Bekirpaşa Belde Belediyesi ve Çaybaşıyeniköy Belde Belediyeleri kapatılarak Erenler İlçe Belediyesine bağlanmış olup, Bekirpaşa Belediyesinde ve Çaybaşıyeniköy Belediyesinde çalışan işçilerin Erenler Belediyesi işçileri olduğu tarihten itibaren Erenler Belediyesinde çalışan işçiler ile emsal kıdeme emsal yevmiye verilecektir. İşçilerin geçiş işlemleri tamamlandıktan sonra bu Toplu İş Sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır. 12

13 ÜCRET ZAMMI: 1. Yıl Ücret Zammı (15/01/ /03/2010): Toplu İş Sözleşmesi kapsamına giren taraf sendika üyesi işçilerin 14/01/2009 tarihinde almakta oldukları günlük yevmiyelerine 15/01/2009 tarihinden itibaren seyyanen 5,20 TL ilave edilip uygulanacaktır. 2. Yıl Ücret Zammı (15/03/ /03/2011): Toplu İş Sözleşmesi kapsamına giren taraf sendika üyesi işçilerin 14/03/2010 tarihinde almakta oldukları günlük yevmiyelerine 15/03/2010 tarihinden itibaren seyyanen 4,80 TL ilave edilip uygulanacaktır. Yürürlük tarihinden sonra işe giren sendika üyesi işçilerden, deneme süresini dolduranlara, işe girdikleri sözleşme yılına ait ücret zammı, ücret zammının uygulama tarihi ile üyeliklerinin taraf sendikaca işverene bildirildiği veya dayanışma aidatı ödemek suretiyle yararlanma hususundaki talep tarihi arasında geçen her tam ay için 1/12 oranında eksiltilerek uygulanır. Ancak bu uygulama sebebi ile yürürlük tarihinden sonra işe girenlerin ücreti, aynı nitelikteki kıdemli işçilerin ücretini geçemez. MADDE 55) ÜCRETLERİN ÖDENMESİ: Toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan işçilerin ücretleri, işçilerin ücretlerini hak kazandıkları tarihte ödenir. İşveren her ödeme döneminde işçiye ücretini gösterir bir ücret tediye pusulası verir. Bu pusulada tahakkuk eden her türlü ücret ve kesintiler ayrı ayrı gösterilir. Bankamatik yoluyla ücret ödemesine geçilmesi halinde, İşçiler ücretlerini bankamatik aracılığı ile alırlar. MADDE 56) FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA, FAZLA ÇALIŞMA VE ÜCRETİ: Bu toplu iş sözleşmesi ile belirlenen haftalık çalışma süresi ile yasal haftalık çalışma süresi arasındaki çalışma, fazla sürelerle çalışmadır. Yapılan fazla sürelerle çalışma ücreti normal ücretin % 50 fazlasıyla ödenir. Yasal haftalık çalışma süresi üzerindeki çalışmalar fazla çalışmadır. Fazla çalışma ücreti normal çalışma ücretinin % 100 fazlasıyla ödenir. Yangın, sel, deprem gibi zorunlu hallerde yaptırılacak fazla çalışma için işçinin rızası aranmaz. Ancak, fazla çalışma ücretlerine ilişkin hükümler saklıdır. MADDE 57) GECE ÇALIŞMASI VE ÜCRETİ: Saat 20:00-06:00 arasında yapılan çalışmalar gece çalışmalarıdır. Bu saatlerde çalıştırılan işçilere ücretleri % 25 zamlı ödenir. MADDE 58) TATİLLERDE ÇALIŞMA VE ÜCRETİ: I) Cumartesi akdi tatil, Pazar günü hafta tatilidir. (Vardiyalı Çalışma Hariç) Ancak, iş icap ve zaruretlerine göre bu günlerde çalıştırılan işçilere, bu çalışmaların izinle karşılanması halinde Cumartesi günü çalışması için hafta içinde 1 (bir) gün, Pazar günü çalışması için hafta içinde 2 (iki) gün izin uygulaması yapılabilir. Hafta içinde izin verilmemesi halinde, Cumartesi günü için 1 (bir) ilave yevmiye toplam 2 (iki) (1+1), Pazar günü için 2 (iki) ilave yevmiye toplam 3 (üç) (1+2) yevmiye ödenir. II) Vardiyalı çalışan işçilerin kendi hafta tatili günlerinde çalıştırılmaları halinde I. Bent hükmü uygulanır. III) Ulusal Bayram ve Genel tatil günlerinde çalıştırılan işçilerin ücretleri hakkında o gün için 2 (iki) ilave yevmiye toplam 3 (üç) yevmiye (1+2) ödenir. Bu günlerde çalıştırılacak işçilere en az üç gün önceden bildirimde bulunulur. Duyuru yapılmayan işçiler, çalışmaması nedeni ile sorumlu tutulamaz. 13

14 MADDE 59) İLAVE TEDİYE VE AKDİ İKRAMİYE: İşveren taraf sendika üyesi işçilere bu toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresi içinde yılda 52 günlük İlave Tediye, 60 günlük Akdi İkramiye olmak üzere toplam 112 günlük ücretleri tutarında ödeme yapar. Bu ikramiyeler 12 aya bölünerek maaşla birlikte ödenir. MADDE 60) GEÇİCİ GÖREV HARCIRAHI: Geçici görevle İl sınırları dışına gönderilen sendika üyesi işçilere dışarıda geçirdikleri her gün için 1.Derece Devlet memurlarına ödenen Harcırah tutarı uygulanır. Geçici görev anında yapılan fazla çalışmalar için toplu iş sözleşmesinin fazla çalışmaya ilişkin hükümleri uygulanır. MADDE 61) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda nitelikleri ve görevleri aşağıda belirtilen değerlendirme bilirkişi kurulu, sendikanın belirleyeceği ücretleri işveren tarafından karşılanan, iş sağlığı karar yetkisine sahip iki uzman, tespit yapılması gereken işyerinin işyeri doktoru ve işyeri temsilcisi olmak üzere dört kişiden oluşur. a) Görevi ve yetkileri (her yıl Şubat ve Ağustos aylarında olmak üzere iki kez) iş kolundaki tüm işyerleri içindeki bölümlerde işyeri ortamı sağlık zararlıları ve meslek hastalıkları risklerini bilimsel olarak tespit eder. Zararlıların etkisizleştirilmesi için çözüm önerileri oluşturur. İşyeri sağlık zararlılarına göre her işyerindeki işçi için işe başlama ve periyodik muayenelerinde uygun muayene metotlarını ve tıbbi laboratuar olarak yapılması gereken işlemleri tüm açıklığı ile saptayarak listeler, genel bilimsel çözümlemelerine pratikten uygun, kişisel uygun ve kişisel koruyucuların cinsini, çeşidini ve kalitesini tespit eder. b) Tüm bu çalışmaların sonuçlarını yazılı rapor halinde işveren sendikaya ve işyeri sağlık kuruluna verir. İşveren değerlendirme bilirkişi kurulunun önerilerinin gereğini yerine getirmek, buna uygun işyeri yönetmeliğini işçilere öğretmek doğrultusunda işçileri eğitmek ve bilgilendirmekle yükümlüdür. c) Çevre kirliliği konusunda ve ekolojik doğal dengenin korunmasında raporlar yayınlar, işçileri halkı ve yetkilileri uyarır. MADDE 62) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU: İş sağlığı ve güvenliği kurulu; 4857 sayılı kanunun 80. maddesi gereği çıkarılacak yönetmelik (bu yönetmelik henüz çıkarılmadığı durumda halen yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkında tüzük) hükümlerine göre oluşturulur. MADDE 63) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULUNUN ÇALIŞMA ŞEKLİ VE GÖREVLERİ: Her işyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulları kurulması ve çalıştırılmasından işveren sorumludur. Ancak, işverenin çalışmalarının iş sağlığı ve güvenliği kurulunun önerilerine uygunluğunun, işverenin gerekeni yerine getirip getirmediğini takibi sendika ve o işyerindeki işçilerce de aktif olarak yapılır. İşyeri için sağlık zararlılarına göre her işyeri için işçinin ilk işe başlama ve periyodik muayenelerinde uygun muayene metotları ve tıbbi olarak yapılması gereken işlemleri tüm açıklığı ile saptayarak listeler. İşe başlamada ve periyodik muayenelerin yapılıp yapılmadığını yapılıyorsa bilinen şekilde yapılıp yapılmadığını takip eder. İşyerinde uygulanan çalışma usulleri, kullanılan malzeme, kişisel koruma araçlarının cinsini ve vasfını ve kalitesini tespit eder. Ölüm ve sürekli iş görmezlikle sonuçlanan her iş kazası veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde, gerekli araştırma, inceleme ve soruşturmayı yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işverene ve sendikaya bildirmek. 14

15 Her yıl Şubat ve Ağustos aylarında olmak üzere iki kez tüm işyerleri ve işyerleri içindeki bölümlerde işyeri ortamı sağlık zararlıları ve meslek hastalığı risklerini bilimsel olarak tespit eder. Zararlıların etkisizleştirilmesi için yapılması gerekenleri belirler. İşyerinin sağlık ve güvenlik durumu ile ilgili yıllık bir rapor düzenler, hazırlar o yılki çalışmaları değerlendirmek ve elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak hususları tespit etmek ve işveren ile sendikaya teklifte bulunmak. Çevre kirliliği konusunda ve ekolojik doğal dengenin korunmasında raporlar yayınlar. İşçileri, halkı ve yetkilileri uyarır. İş sağlığı ve güvenliği kurulları işyerinde çalışan işçilerden üçünün yazılı başvurusu ile hemen toplanır. Kurul gerekli görür ise toplantı gündeminin konusu ile ilgili uzmanları da toplantıya çağırabilir. Böyle bir olay olmadığı zamanda kurul olağan toplantısını ayda bir kez yapar. Bu sırada ilgili işçiler görevli kabul edilir ve çağırılan uzmanların ücreti işverence karşılanır. İş sağlığı ve güvenliği kurulu tarafından tüm iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgiler (uygun koşullar olmasa dahi) tüm işçilere aktarılır. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunca işyerlerinde gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmadığı tespit edilirse işçiler bu tedbirler tamamlanıncaya kadar çalışmamakta serbesttirler. Bu çalışmama yüzünden işçilerin iş sözleşmeleri fesih edilmeyeceği ve haklarında hiçbir yasal kovuşturma yapılmayacağı gibi ücretlerinde her hangi bir kesinti yapılamaz. İş sağlığı ve güvenliği kurulu yaptığı tüm çalışmaların sonuçlarını yazılı rapor halinde işverene ve sendikaya verir. MADDE 64) İŞ KAZALARI: İşyerinde meydana gelen kazalar en geç iki gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK bölge müdürlüklerine yazılı olarak bildirilir. İşyerinde yaralanan işçinin kendi kendini tedavi etmeye kalkışması halinde işveren her hangi bir sorumluluk yüklenmez. Hayati önem arz eden kazalarda işçinin SGK ya götürülmesi kaydı aranmaz. En yakın hastaneye ve sağlık kuruluşuna götürülür. Bu kuruluşlarda yapılan müdahale ve tedavi bedelinin SGK ca ödenmeyen bölümü işverence ödenir. MADDE 66) HASAR VE ZARARLARIN TESPİTİ VE HASAR VE ZARAR TESPİT KOMİSYONU İşçi tarafından yapılan hasar ve zararların tespiti için işyerinde üç kişiden oluşan hasar ve zarar tespit komisyonu kurulur. Bu komisyonda, a) Bir işveren temsilcisi, b) Bir sendika temsilcisi, c) Olan olayın niteliğine göre işyerinde işten anlayan ve işveren ile sendikanın 3 gün içinde birlikte seçecekleri üçüncü bir kişiden oluşur. Bu üçüncü kişinin seçilmemesi halinde sendikanın yazılı isteği üzerine ilgili kamu kuruluşlarından uzman bir kişinin tayini işverence istenir. Trafik kazası meydana geldiğinde trafik eksperi olay yerinde durumu tespit etmeden ve kaza eksperleri olay yerinde rapor tutmadan ve olayı fotoğraflarla görüntülemedikçe araç yerinden oynatılmaz. Şoförün iradesi dışında aracın kaldırılması halinde sürücü sorumlu tutulamaz. d) İşveren kaza eksperlerinin görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için işveren bu komisyonun emrine bir araç tahsis eder. Ayrıca olayı görüntülemek için bir fotoğraf makinesi ile ilgili filmleri temin eder. Ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan iş kazası sonucu kazayı yapan işçiye moral bozukluğundan ötürü işveren üç iş günü moral izni verir. 15

16 MADDE 66) HASAR VE ZARAR TESPİT TUTANAĞININ NİTELİĞİ: Bu Tutanakta; a) Olayın niteliği ve oluş şekli, b) Hasar ve Zararın işçinin kusur, ihmal veya kastından mı, aracın teknik arızasından mı veya her iki tarafa ait ortak kusurdan mı meydana geldiği, c) Hasar veya zararın miktarı ve bu miktarların her iki taraftan ne kadar olduğu tespit edilir. Tutanağa ilgililerin, tanıkların ifadesi varsa mevcut diğer belgeler eklenir. Tutanak ekleri ilgililerin bağlı bulunduğu işveren ve sendikaya verilir. Bu komisyon gerekli gördüğü durumda bilirkişiye başvurabilir. Her türlü hasar ve zararda komisyon raporu şarttır. Aksi takdirde tüm sorumluluk işverene aittir. MADDE 67) HASAR BEDELİNİN KESİNTİ VE ÖDEME ŞEKLİ: Bu konuda yasa hükümleri uygulanır. MADDE 68) ARAÇLARIN FENNİ MUAYENESİ: İşveren, motorlu araçların fenni muayenesini vaktinde yaptırmayı kabul eder. Araçtaki fenni noksanlıklar nedeni ile trafik müdürlüğü ve ekipleri tarafından şoföre kesilen cezayı işveren öder. İşveren her araçta ecza çantası, yangın söndürücü ve gerekli sıhhi tesisatı bulundurmak zorundadır. MADDE 69) BELEDİYEYE BAĞLI BİRİMLERDE ÇALIŞMA: 1) Temizlik İşlerinde Çalışma; a) İşveren temizlik işçilerinin çalışması esnasında iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacı ile gerekli araç ve gereçleri sağlar. İşçilerin araçları koruyabilmesi için gurup çalışması yerlerinde kulübe yapar, gece çalışmalarında gerekli ışıklandırmayı sağlar. b) Belediye zabıta talimatnamesinde belirtildiği üzere azami yük kaldırma oranı bu toplu iş sözleşmesi ile 30 kiloya düşürülmüş olup, fazla çöp ihtiva eden bidonların bir temizlik işçisi tarafından toplatılması yaptırılmayacaktır. 30 kilonun üzerindeki ağır yük bir işçiye yükletilemez yada taşıttırılamaz. Konteynır taşıyan çöp araçlarında yeteri kadar işçi sendika ile işveren tarafından mutabakata vararak çalıştırılır. c) Çöp imha sahalarında işçilerin temizlik gereksinimlerini sağlamak amacı ile sıcak su ve temizlik malzemeleri bulundurulur. Çöp imha sahalarında çalışan işçilerin 6 ayda bir genel sağlık taraması işveren tarafından yaptırılır. d) Çöp imha sahaları ile bu sahalara ait yolların düzenlenmesini işveren öncelikle sağlar. Süpürge araçlarında bir yardımcı muavin bulundurulur. 2) Atölyede Çalışma; a) İşveren iş ocakları ve atölyelerde sağlık koşullarına uygun ısıtma ve havalandırmayı sağlar. b) İşveren, Gece çalışmalarında çalışılan mahalli yeteri kadar aydınlatır. 3) Yol Yapım ve Onarım İşlerinde Çalışma; a) İşveren asfalt çalışmaları esnasında Trafik Zabıta ekibini hazır bulundurur. b) Gece asfalt çalışmalarında yeteri kadar ışıklandırma ve bari yer bulundurulur. c) İlaçlama, Temizlik, Kanal, Oto Boyacısı, Yol yapımında fiilen çalışan tüm işçilere zehirlenmemelerini önlemek için günlük 250 Gr yoğurt verilir, d) Her asfalt ekibinde yeteri kadar işçi bulundurur. 4) Park ve Bahçeler Müdürlüğünde Çalışma; a) İşveren, Park bekçilerine parklarda bekçi kulübesi yapar, imkânlar nispetinde haberleşmeyi sağlar ve ışıklandırır. b) Ağaç kesimlerinde yeterli tedbir alınır. Park ve bahçeler müdürlüğü personeline ilaçlama yaptırıldığında koruyucu malzeme verilir. 16

17 5) Ambulans ve Hızır acilde çalışma; Ambulans ve Hızır acil servisinde çalışanların mevcut uygulamasına devam olunur. Bu müdürlük kapsamına giren bütün işyerlerinde çalışanlara istirahat etmeleri için oda temin edilir. MADDE 70) DİSİPLİN KURULU: a) Belediye başkanlıklarında disipline ilişkin konularda karar verilmek üzere 4 kişiden oluşan disiplin kurulu oluşturulur. Bu kurulun iki üyesini sendika ve diğer iki üyesini de işveren tayin eder. Aynı sayıda yedek üyeler taraflarca tespit edilir. Disiplin Kurulu Başkanlığını işveren temsilcilerinden biri yapar. b) Disiplin Kurulu, İşverenin tahsis ettiği işyerindeki yeterli bir odada ve sözleşme süresince çalışmaya devam eder. İşveren disiplin kuruluna tahsis ettiği bu odada gerekli demirbaş, kırtasiye, personeli ile diğer gereksinimleri sağlar. c) Disipline kuruluna sevk işlemi her iki tarafça da yapılabilir. Kurul başkanının 5 gün önce yapacağı yazılı çağrısı üzerine en az 3 üyenin bir araya gelmesi ile toplanır. Bu çağrı yazısında işlenilen fiil ve kurula sevk edilenin bildirilmesi zorunludur. Toplantılara tarafların hukuk müşavirleri de katılabilir. Fakat bunların oy hakları yoktur. Karar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu iki oy kabul edilir. Kurul kararları kesindir. Belediye başkanı veya yetki verdiği yardımcısı kurul kararını 5 gün içerisinde onaylar. Aksi halde karar düşer ve işçiye ceza verilemez. d) Disiplini bozan fiillere iş bu toplu iş sözleşmesinin ceza cetveline uygun olarak (tekerrür sırasına göre) ceza verilir. Bu cezalar dışında ceza verilmez. Ceza cetvelinde belirtilmeyen suçların olması halinde cetvele uygun en yakın ceza verilir. Disiplini bozan bir fiile verilecek o fiilin karşılığı olan cezalar sırasıyla uygulanır. e) Disiplin cezaları ihtar, gündelik kesimi ve işten çıkarmadan ibarettir. 1) İhtar; İşçiyi görevinde dikkate davettir. İtiraz edilemez. İşçinin Siciline geçmez. Disiplin kurulu kararı ile verilenler ise sicile geçer. 2) Gündelik Kesimi; İşçinin ücretinden 5 yevmiyesine kadar kesilmesidir. Bu ceza işçinin aylık ücretinden her ay için bir gündelik tutarından fazla olmamak şartı ile uygulanır. İşçinin siciline geçer. 3) İşten Çıkarma; iş sözleşmesinin fesih edilmesidir. Disiplin kurulunca cezaya ancak ¾ çoğunlukla karar verilir. f) Disiplin kovuşturmasını gerektiren fiilden zarar gördüğünü iddia eden işveren veya vekilinin olayı veya olayın failini öğrendikleri tarihten itibaren 15 gün içerisinde disiplin kovuşturması açılmasına teşebbüs etmemeleri veya teşebbüs edilmekle beraber aşağıdaki bentlerde belirtilen sürelerin aşılması halinde disiplin akim kalır. Ve işçiye ceza verilmez. g) 1- Disiplini bozan fiili öğrenen ilgili yetkili (7) gün içinde gerekli soruşturma belgelerini hazırlayarak işçiyi disiplin kuruluna sevke yetkili makama verir. 2- Sevke yetkili makam soruşturma belgelerinde eksik görülen konular var ise (tanık ifadeleri, hakkında disiplin kovuşturması yapılacak kimsenin savunması gibi) bunları tamamlayarak belgeleri en çok 6 iş günü içinde kurula sevk eder. İşçinin yetkili makamlarca kurula sevki halinde disiplin kurulunca işçi de dinlenir. İşçinin yazılı savunmasının alınması ve her türlü delillerin toplanmasına imkân tanınması mutlak zorunludur. İşçinin yazılı savunması alınmaksızın verilen cezalar geçersizdir. İşçi savunmadan kaçınırsa toplanan delillerle yetinilir. 3- Disiplin Kurulu, belgelerin kurula sevkine müteakip genel olarak 10 gün içinde olay hakkında gerekli incelemesini yaparak karar verir. Ancak bu süre disiplin kurulunca uzatılabilir. h) İşçinin disiplini ihlal eden bir fiiline ait cezanın kendisine tebliğinden itibaren bir yıl içinde aynı fiili işlemesi halinde ceza cetvelinde gösterilen cezalar sırasıyla taktir olunur. Bir yıl içinde üç defa ceza alan bir işçinin Aynı yıl içinde 4. fiili için ceza gerektiğinde bu fiil için verilmesi icap eden ceza, evvelki fiillerin nitelikleri ve verilen cezalarda nazara alınarak kurulda serbestçe taktir olunur. 17

18 ı) Disiplin Kurulunca verilen karar, işçinin işten çıkarılmasına ilişkinse disiplin kurulu kararının feshe yetkili makama tevdi tarihinden itibaren 3 iş günü geçtikten sonra akdin feshi selahiyeti kullanılamaz. j) Kurul kararları genel olarak yazılı ve nedenleri belirtilmek suretiyle tebliğ edilir. İşçiye tebliğ edilmeyen cezalar uygulanmaz. İşçinin kurul kararlarına tebellüğden sakınması ve kararın tebliği esnasında terk suretiyle işyerinden ayrılmış olması halinde keyfiyet tutanakla tespit olunmak kaydıyla yukarıdaki tebliğ ve ilgili hükümlerin uygulanmasına gerek kalmaksızın hüküm ifade eder. İşçinin, hastalık, izin, geçici askerlik gibi nedenlerle işyerinden ayrı bulunması halinde kendisine tebliğ yapılmazsa yasal ikametgâh adresine 6 iş günlük süre zarfında taahhütlü mektupla, işçinin geçici olarak işyeri merkezi dışında bulunması nedeni ile tebliğ edilmezse işyeri merkezine döndüğünde derhal, hastanede yatan işçiye hastaneden çıktıktan sonra tebliğ edilir. Bu taktirde 6 iş günlük sürenin geçirildiği ileri sürülmez. Disiplin kurulu kararları işçinin gizli dosyasında saklanır. Disiplin Kurulu kararı olmaksızın işçiye (ihtar cezası hariç) cezası verilemez. MADDE 71) DİSİPLİN CEZALARININ AFFI: İşveren, işyerinde iş barışını sağlamak ve devamını temin etmek amacıyla bu toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan işçilerin daha önceki dönemlerde almış oldukları cezaları 1 defaya mahsus olmak üzere affetmeyi kabul edebilir. MADDE 72) UYUŞMAZLIKLARI ÇÖZÜM KURULU: Bu Toplu İş Sözleşmesinin uygulanmasından doğan uyuşmazlıkları gidermek için işveren ile sendikanın seçeceği 3 er temsilciden oluşan bir uyuşmazlıkları çözüm kurulu kurulur. Kurulun Başkanı İşveren Temsilcisidir. İhtiyaç vukuunda tarafların gündemli talebi ile toplantıya davetlerinden itibaren 7 gün içinde kurul toplanır. Taraflar konunun çözümü için gereken çabayı gösterir. Kurul uyuşmazlıkları en geç 15 gün içinde karara bağlar. Bu kurulda kararlar oy çokluğu ile alınır. Bu Kurul; a) İşveren/İşveren vekiline veya Sendikaya aksettirilen ve neticeye varılmayan Toplu İş Sözleşmesinin tatbikinden doğan ihtilaflar ile şikâyetleri, b) İşbu Toplu İş Sözleşmesi yürürlükte bulunduğu süre zarfında ihtiva ettiği maddelerin gerek lafzen, gerek ruhen tefsirinden ortaya çıkan hususları halleder. MADDE 73) EĞİTİM: Sendika, işçilerin ekonomik ve sosyal kültürlerinin arttırmak, iş verimini yükseltmek, onların beden ve ruh sağlıklarını korumak için, belirli zamanlarda işverenle mutabakat sağlayarak eğitim toplantıları düzenler. Sendikanın düzenleyeceği kurs, seminer, konferans ve diğer faaliyetleri için gerekli salon, araç ve gereçleri imkan dahilinde işveren tarafından ücretsiz olarak temin edilir. İşveren işçilerin beden ve ruh sağlığını korumak boş zamanlarını değerlendirmek, spor olgusunu geniş kitlelere yaymak için işyerinin uygun yerlerinde spor tesisleri kurar. MADDE 74) DİNİ GÖREVLERİN İFASI: TC. Anayasasının 24. maddesi gereğince herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse dini inanç ve kanaatinden dolayı suçlanamaz. İşveren işçilerin dini inançlarını ifa maksadıyla din ayrımı gözetmeksizin ferdi olarak yapılmayan haftalık ibadetleri için gerekli kolaylığı sağlar. Bu ibadetlerde geçen süreler iş süresinden sayılır. İşçilerin talepleri halinde Hacca gitmek isteyenlere 1 ay, Umreye gitmek isteyen işçilere ise 15 gün ücretsiz izin verilir. (Belgelemek şartı ile) 18

19 MADDE 75) İMTİHAN KOMİSYONU, USULÜ VE POZİSYON DEĞİŞİKLİĞİ: A) İmtihan Komisyonu ve Usulü, Bu toplu iş sözleşmesi kapsamına giren işyerlerinde çalışanların mesleki yeteneklerini belirlemek, işçilerin unvan yükselmelerini sağlamak için işyerinde bir komisyon teşekkül ettirilir. 1) İmtihan komisyonu işverence seçilecek iki kişi ile sendikanın tespit edeceği iki kişiden teşekkül eder. İşveren imtihandan en az yedi gün evvel imtihan komisyonuna girecek şahısların bildirilmesi için sendikayı haberdar eder. 2) İşverence ihtiyaç görüldüğü taktirde sanat sınıfından diğer sanat sınıfına veya herhangi bir işte çalışırken sanat sınıfına dahil bir işe geçmek için müracaat eden işçiler için imtihan açar. İmtihan neticesinde muvaffak olup da bir sanat sınıfından diğer bir sanat sınıfına geçen veya sanat sınıfı dışında bir işten sanat sınıfına geçen işçiler geçmeye hak kazandığı işlerde çalışırlar. 3) İmtihanda sorulacak sorular tam bir gizlilik içerisinde imtihan heyeti tarafından hazırlanır. Zarfa konup mühürlenir ve imtihan heyetince adaylar huzurunda zarf açılır. 4) Pozisyonların özelliklerine göre yapılacak sınavlar yazılı sözlü ve tatbiki olmak üzere çeşitli şekillerde yapılır. 5) İşyerinde çalışmakta olan işçi kendi pozisyonunda en az 1 (bir) sene çalışmadıkça başka pozisyonlar için açılacak imtihana giremez. 6) İşveren yılda bir kez imtihan komisyonu oluşturarak Ağustos ve Kasım ayları içerisinde grup yükselme imtihanı yapar. 7) Komisyon başkanı işveren temsilcilerinden birisi olur. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu çift sayılır. B) Pozisyon Değişikliği; a) Ustabaşı, ustalar arasından, b) Usta, işçiler arasından, c) Aşçı, işçiler arasından, d) Operatör, yağcılar arasından, e) Yağcı, işçiler arasından, f ) Şoför ehliyetli işçiler arasından, g) Temizlik işçisi vasıfsız işçiler arasından sınavla temin edilir. MADDE 76) TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞ SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ: Toplu iş sözleşmesinin yapıldığı tarihte işveren ile işçi arasındaki mevcut iş sözleşmelerinin, işçi aleyhine olan hükümlerinin yerini toplu iş sözleşmesi hükümleri alır. İş bu toplu iş sözleşmesinde düzenlenmeyen hususlar hakkında mer-i mevzuata aykırı olmamak kaydıyla iş sözleşmesi hükümleri geçerlidir. İş bu sözleşme hükümlerine yapılan atıflar muhtevaları sözleşmede yer almasalar bile bu hükümlerin sözleşme hükmü niteliğinde olduğunu gösterir. MADDE 77) SAKLI HAKLAR: Bu sözleşmede açıkça yer almış bütün sosyal yardım konularında işyerlerinde bugüne kadar ayni ve nakdi olarak daha yüksek bir uygulama veya işçi lehine daha değişik bir tatbikat varsa eski uygulamaya devam olunur. MADDE 78) EMEKLİLİĞİ HAK ETMEYEN İŞÇİLER: Bu konuda 4857 sayılı İş kanunu hükümleri uygulanır. 19

20 CEZA CETVELİ CEZAYI GEREKTİREN HALLER TEKERRÜR SAYISINA GÖRE Mazeretsiz 1 saate kadar işe geç gelme ihtar 1Yev. 2Yev. 3Yev. 4-5Yev. 2-Mazeretsiz her hangi bir tatil gününü takip eden 3 İş günü (2,3,4) işe gelmemek 3Yev. 4 Yev 5Yev İHRAÇ 3-Mazeretsiz her hangi bir tatil gününü takip eden 4 İş günü ve ardı ardına 5 İş günü işe gelmemek İHRAÇ 4-İş saati bitmeden izinsiz olarak işten ayrılmak İHTAR 1Yev 2Yev 3Yev 4-5Yev 5-Hasta olmadığı halde kendini hasta göstermek İHTAR 2Yev 3Yev 4-5Yev 6-Görevine Sarhoş gelmek İHRAÇ 7-İş esnasında alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak İHRAÇ 8-İş saatinde yapılması gereken işi yapmayıp özel işlerle meşgul olmak veya iş takibi için gelenlere fena muamelede bulunmak 1Yev 2Yev 3Yev 4-5Yev 9-İş saatinde arkadaşlarını lüzumsuz yere Meşgul etmek İHTAR 1Yev 2Yev 3Yev 4-5Yev 10-İş saatinde uyumak. 2Yev 3Yev 4-5Yev İHRAÇ 11-İşyerinde ve iş esnasında amirlerine hürmetsizlik etmek İHTAR 2Yev. 3Yev 4-5Yev. 12-İşyerinde veya iş esnasında amirlerine hakaret etmek veya tehdit etmek 4-5Yev. İHRAÇ 13-İşyerinde veya iş esnasında işyeri mensuplarına maiyetlerine hakaret tehdit veya tecavüzde bulunmak 3Yev 4-5Yev İHRAÇ 14-Amirleri tarafından pozisyonu ile ilgili olarak verilen emir ve işleri yapmamak. 3Yev 4-5Yev İHRAÇ 15-Rüşvet almak veya vermek. İHRAÇ 16-Gizli tutulması gereken göreve müteallik sırları ifşa etmek 3Yev İHRAÇ 20

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi İÇİNDEKİLER Madde 1 - Taraflar ve Tanımlar...2 Madde 2 - Sendikanın Tanınması...2 Madde 3 - Sözleşmenin Amacı...2 Madde 4 - Sözleşmenin Kapsamı...2 Madde 5 - Yürürlük ve Süre...2 Madde 6 - Uygulama Esasları...2

Detaylı

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ YÜRÜRLÜK TARİHİ 01.01.2016 31.12.2017 I. BÖLÜM DÜZENLEYİCİ HÜKÜMLER MADDE 1- TANIMLAR MADDE 2- TARAFLAR

Detaylı

İŞYERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

İŞYERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İŞYERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1) TARAFLAR VE TANIMLAR: A) TARAFLAR: Bu Toplu İş Sözleşmesinin tarafları YAZLIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI nın üyesi olduğu YEREL YÖNETİMLER KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI-YERELSEN

Detaylı

AYEDAŞ KABUL EDİLEN - ERTELENEN- ÇIKARTILAN MADDELER MADDE

AYEDAŞ KABUL EDİLEN - ERTELENEN- ÇIKARTILAN MADDELER MADDE MADDE TARAFLAR : TANIMLAR : UYGULAMA ALANI VE KAPSAM : SÖZLEŞMENİN AMACI : SÖZLEŞMENİN HÜKMÜ : UYGULAMA ESASLARI : MADDE 7 - SÖZLEŞMENİN TEMİNATI : YÜRÜRLÜK VE SÜRE : İŞVERENİN SEVK VE İDARE HAKKI İLE

Detaylı

HENDEK BELEDİYESİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

HENDEK BELEDİYESİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HENDEK BELEDİYESİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1- TARAFLAR VE TANIMLAR: A- TARAFLAR Bu Toplu İş Sözleşmesinin tarafları HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN üyesi olduğu YEREL YÖNETİMLER

Detaylı

MADDE 41 - ÜCRET ZAMMI VE AVANS A) BİRİNCİ YIL:

MADDE 41 - ÜCRET ZAMMI VE AVANS A) BİRİNCİ YIL: ANLAŞMA TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 14.08.2012 Toplantı Yeri : MİKSEN Toplantı Salonu MİKSEN ve TES-İŞ Sendikası temsilcileri bugün saat 19:00 da bir araya gelerek, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ 1 İş Sözleşmesi (MADDE 8) İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin

Detaylı

Konut Kapıcıları Yönetmeliği

Konut Kapıcıları Yönetmeliği Konut Kapıcıları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süresi, hafta tatili, ulusal bayram

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK 07.04.2006 tarih ve 2006/10333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDĐSLERĐ ODASI ĐLE TÜRKĐYE TĐCARET, KOOPERATĐF, EĞĐTĐM, BÜRO VE GÜZEL SANATLAR ĐŞÇĐLERĐ SENDĐKASI ARASINDA BAĞITLANACAK

TMMOB MADEN MÜHENDĐSLERĐ ODASI ĐLE TÜRKĐYE TĐCARET, KOOPERATĐF, EĞĐTĐM, BÜRO VE GÜZEL SANATLAR ĐŞÇĐLERĐ SENDĐKASI ARASINDA BAĞITLANACAK TMMOB MADEN MÜHENDĐSLERĐ ODASI ĐLE TÜRKĐYE TĐCARET, KOOPERATĐF, EĞĐTĐM, BÜRO VE GÜZEL SANATLAR ĐŞÇĐLERĐ SENDĐKASI (TEZ-KOOP-ĐŞ) ARASINDA BAĞITLANACAK ĐŞLETME TOPLU ĐŞ SÖZLEŞMESĐ TEKLĐFĐ MADDE 1- TANIMLAR:

Detaylı

VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TARAFLAR : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TARAFLAR : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TARAFLAR İŞVEREN SENDİKA : : TEZ-KOOP-İŞ YÜRÜRLÜK 01.07.2016 30.06.2018 MADDE 1- TARAFLAR VE TANIMLAR MADDE 2- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN HÜKMÜ MADDE

Detaylı

2. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN GELEN HAKLAR VE UYGULAMA ÖRNEĞİ

2. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN GELEN HAKLAR VE UYGULAMA ÖRNEĞİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKI HESABI Hazırlayan : AMP Yazılım Mevzuat ve Arge Departmanı 24.05.2017 Bu yazımızda; Kamuda taşeron işçi çalıştırılan hizmet işlerinde, sendikalı işçilere

Detaylı

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI  BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ Mayıs 2017 BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ Konu Madde 1- Bu Yönetmeliğin konusu; Türk Telekom Biriktirme ve Yardım Sandığı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SÖZLEŞME ESASLARI, SÖZLEŞME ÜCRETLERİ VE FAZLA ÇALIŞMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TARAFLAR : İŞVEREN : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SENDİKA : TEZ KOOP İŞ YÜRÜRLÜK 01.07.2012 30.06.2014 MADDE 1- TARAFLAR VE TANIMLAR MADDE

Detaylı

TANIMLAR EŞİT DAVRANMA İLKESİ İŞYERİNİN VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİ FESHİN GEÇERLİ SEBEBE DAYANDIRILMASI

TANIMLAR EŞİT DAVRANMA İLKESİ İŞYERİNİN VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİ FESHİN GEÇERLİ SEBEBE DAYANDIRILMASI 1 TANIMLAR MADDE 2. Asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZLÜK HAKLARI (İZİNLER, AYLIKLARI, İKRAMİYE ÖDEME ESASLARI) BİRİNCİ KISIM İZİNLER

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZLÜK HAKLARI (İZİNLER, AYLIKLARI, İKRAMİYE ÖDEME ESASLARI) BİRİNCİ KISIM İZİNLER ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZLÜK HAKLARI (İZİNLER, AYLIKLARI, İKRAMİYE ÖDEME ESASLARI) BİRİNCİ KISIM İZİNLER 1. Sözleşmeli er adaylarının izin hakları bulunmamaktadır. Ancak fevkalade özürleri olduğu anlaşılan sözleşmeli

Detaylı

YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Kasım 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29882 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

.. BELEDİYESİ İLE TÜRK YEREL HİZMET-SEN ARASINDA YAPILAN SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMESİDİR

.. BELEDİYESİ İLE TÜRK YEREL HİZMET-SEN ARASINDA YAPILAN SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMESİDİR .. BELEDİYESİ İLE TÜRK YEREL HİZMET-SEN ARASINDA YAPILAN SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMESİDİR MADDE 1-SÖZLEŞMENİN AMACI. Belediyesinde çalışan Kamu Görevlilerinin işverenin mali gücünün el verdiği ölçüde

Detaylı

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI Sayfa No : 1/7 İZİN PROSEDÜRÜ DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI 00 - Sayfa No : 2/7 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı Emek Boru (prosedürde Şirket olarak anılacaktır) bünyesinde çalışan personelin

Detaylı

5510 Sayılı Yasa Kapsamında Prime Esas Kazançlar

5510 Sayılı Yasa Kapsamında Prime Esas Kazançlar Av. Ender KIZILRAY MESS İzmir Bölge Temsilcisi 5510 Sayılı Yasa Kapsamında Prime Esas Kazançlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 80. maddesinde aynı Kanunun 4. maddesinin

Detaylı

Temizlik mahallerinde ayrıca gerekli temizlik malzemesi bulundurulur.

Temizlik mahallerinde ayrıca gerekli temizlik malzemesi bulundurulur. Taraflar Sendika teklifinin; 1. Temizlik Malzemesi başlıklı 56. maddesini, TEMİZLİK MALZEMESİ: Madde 56: Üyelere: a) Yılda bir adet banyo havlusu, (takriben 65 cm x 130 cm ebadında) ile bir adet yüz havlusu

Detaylı

d) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

d) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; İSG MEVZUATI-1 1- İş güvenliği uzmanının görevleri nelerdir? a- Rehberlik 1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı,

Detaylı

S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR

S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR G ünümüzde fazla mesai yapmayan iş yeri yok denecek kadar azdır. Zira ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda

Detaylı

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Kanun No: 5258 Kabul Tarihi : 24.11.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDATÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDATÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDATÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK Resmi Gazete: 28 Nisan 2006 - Sayı : 26152 MADDE 1 31/1/1973 tarihli ve 7/5734 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu)

İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu) İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu) Fiil Ceza 2015 Maddesi Maddesi Ceza Uygulanan Fiil Ceza Tutarı 3 98 İşyerinin Açılmasını, Devir alınmasını, Çalışma Konusunun Kısmen veya Tamamen Değiştirilmesini,

Detaylı

SENDİKA KURMA HAKKI SENDİKAL HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ

SENDİKA KURMA HAKKI SENDİKAL HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ 1 SENDİKA KURMA HAKKI ANAYASA -MADDE 51- Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI II. HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASININ ÜCRETİ VE HESAPLANMASI

İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI II. HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASININ ÜCRETİ VE HESAPLANMASI İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI Umut TOPCU * I- GİRİŞ Hafta tatili, çalışma süresi kavramının ortaya çıkışı ve işçinin korunması bakımından sınırlandırılması

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ KANUNUNDAKİ BAZI DEĞİŞİKLER HAKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23 EKİM

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ KANUNUNDAKİ BAZI DEĞİŞİKLER HAKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23 EKİM AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ KANUNUNDAKİ BAZI DEĞİŞİKLER HAKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23 EKİM 2014 HAZIRLAYAN Cemal ASLAN BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına

Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına Bu çalışmanın ş tüm yasal hakları Devlet Personel Başkanlığına aittir. Yayımlanması izne bağlıdır. Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI Ali KARACA* 42 * GİRİŞ 10.06.2003 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve halen de uygulanmakta

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/7983 Karar No. 2012/27098 Tarihi: 03.12.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ ÖZETİ 4857 sayılı İş Kanunu'nun 46. maddesinde, işçinin tatil gününden

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

UZUN VADELİ SİGORTALAR

UZUN VADELİ SİGORTALAR UZUN VADELİ SİGORTALAR Hedefler Sosyal Güvenlik Sistemindeki Uzun Vadeli Sigortalar ( Malullük, Yaşlılık, Ölüm ile Evlenme ve Cenaze Ödeneği) hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 2 Adapazarı Meslek Yüksekokulu

Detaylı

VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI

VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI Sıra no / Konu Amaç Öğrenim hedefleri 47/ Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması Vardiyalı ve gece çalışmalarında İSG uygulamalarını öğrenmek. Vardiyalı çalışma ve gece çalışması,

Detaylı

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28702 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI EK DERS ÜCRETLERİ.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI EK DERS ÜCRETLERİ. 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI EK DERS ÜCRETLERİ Satım KAYA İLGİLİ MEVZUAT Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin

Detaylı

6191 SAYILI SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER K.

6191 SAYILI SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER K. 6191 SAYILI SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER K. 1 İzin, sosyal haklar, tertip edilme ve kuvvet değiştirme MADDE 8 (1) Sözleşmeli erbaş ve erlerden barışta ve savaşta görev esnasında veya görev dışında görevlerinden

Detaylı

Madde 2 Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 110 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 2 Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 110 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Not: Yönetmeliğin 13üncü maddesinde yer alan Kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmesi zorunlu değildir. Hükmü Danıştay 10. Dairesinin 13/03/2007 tarihli ve E.No:2004/6952, K.No:2007/946 sayılı kararı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2012 tarihinden itibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil 1 OCAK-25 OCAK

Detaylı

KONUT KAPICILARI YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KONUT KAPICILARI YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar KONUT KAPICILARI YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süresi, hafta tatili, ulusal

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

Geçici İş İlişkisi Uygulama Rehberi

Geçici İş İlişkisi Uygulama Rehberi Geçici İş İlişkisi Çalışma hayatında iş hukukuna dair uygulamaları açıklayan rehberlerimiz ile siz müvekkillerimize etkin hukuki bilgilendirme yapmayı amaçlıyoruz. Değişken iş hukuku mevzuatının doğru

Detaylı

KARAR 2016/43 Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Yönergesinin aşağıdaki şekliyle kabulüne;

KARAR 2016/43 Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Yönergesinin aşağıdaki şekliyle kabulüne; KARAR 2016/43 Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Yönergesinin aşağıdaki şekliyle kabulüne; UŞAK ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SÖZLEŞME ESASLARI, SÖZLEŞME ÜCRETLERİ VE FAZLA ÇALIŞMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM

İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM SÖZLEŞME TÜRÜNE (BELİRLİ - BELİRSİZ SÜRELİ ) SÖZLEŞMEDE YILLIK ÜCRET ZAMMI OLUP OLMADIĞINA ÜCRETE FAZLA MESAİ DAHİLDİR HÜKMÜ OLUP OLMADIĞINA İŞ TANIMINA REKABET YASAĞI

Detaylı

SimgeRA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK.

SimgeRA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK. SimgeRA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK. ERYILMAZLAR APT. NO 1/1 ATAŞEHİR -İSTANBUL TEL-FAX:0 216 572 90 70-0 216 573 18 55 S İ R K Ü L E R R A P O R. SİMGE

Detaylı

GEÇİCİ PERSONEL (4/C) REHBERİ

GEÇİCİ PERSONEL (4/C) REHBERİ GEÇİCİ PERSONEL (4/C) REHBERİ 657 SAYILI KANUNA GÖRE İSTİHDAM TÜRLERİ Geçici Personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen istihdam türlerinden biridir:

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ. STAJIN Başlama Tarihi /.../2017 Bitiş Tarihi /...

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ. STAJIN Başlama Tarihi /.../2017 Bitiş Tarihi /... ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası Adı Soyadı Programı Öğrenci Numarası Öğretim Yılı Telefon Numarası ( ) İkametgah Adresi STAJ YAPILAN İŞYERİNİN Adı Adresi Üretim/Hizmet Alanı Telefon Numarası ( ) Faks Numarası

Detaylı

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ. Talep Edilen Devlet Sayısı.

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ. Talep Edilen Devlet Sayısı. Ek 5. İş Yeri Eğitimi Sözleşmesi ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası: Adı Soyadı: Öğrenci No: Program Adı: İkametgâh Adresi: T.C SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ İlk

Detaylı

5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni

5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) İlgili Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni Ceza Tutarı Madde 01.01.2013 30.06.2013 01.07.2013

Detaylı

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ. İş yeri Eğitimi Bitiş Tarihi:

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ. İş yeri Eğitimi Bitiş Tarihi: Ek 5. İş Yeri Eğitimi Sözleşmesi T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ FOTOĞRAF ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası: Adı Soyadı: Öğrenci No: İkametgâh Adresi: İlk

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde l Bu Yönetmeliğin amacı, 4857 sayılı İş Kanununa tabi

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde l Bu Yönetmeliğin amacı, 4857 sayılı İş Kanununa tabi Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: 31.03.2004, Sayı:25419 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI 18/1/2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan İSG Kurulları Hakkında Yönetmelik, İSGK kapsamına giren, 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı Mevlana Üniversitesi nde görev yapan akademik ve idari personelin izin işlemlerini

Detaylı

SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ ( İDARİ PERSONEL) BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ ( İDARİ PERSONEL) BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ ( İDARİ PERSONEL) Madde 1-TARAFLAR : BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER A. Gersan Elektrik Tic.Ve San.A.Ş. B. Madde 2- TANIMLAMALAR : İşbu Süresiz Hizmet Sözleşmesi metni içerisinde

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/01/2012. Karar No : 12. Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29/03/2012. Karar No : 19

Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/01/2012. Karar No : 12. Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29/03/2012. Karar No : 19 MİLLETVEKİLLERİNİN YASAMA FAALİYETLERİNDE SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞTIRILACAK DANIŞMAN, İKİNCİ DANIŞMAN VE İLAVE (YARDIMCI) PERSONEL HAKKINDA HİZMET SÖZLEŞMESİ ESASLARI Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/01/2012

Detaylı

PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR

PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR I- GİRİŞ 5510 sayılı Kanun(1) un 80. maddesinde prime esas kazançlar düzenlenmiş olup, birinci fıkrasındaki; 4/a kapsamındaki sigortalılar ile ilgili

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 07.07.2009 tarih ve 27281

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU (FORM 3) 1.NÜSHA

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU (FORM 3) 1.NÜSHA İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU (FORM 3) 1.NÜSHA T.C. İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİİTİM SÖZLEŞMESİ FOTOĞRAF ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası Adı Soyadı Öğrenci Numarası Öğretim Yılı Telefon Numarası İkametgah

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.01.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.01. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3 Dayanak ve tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 4 İşverenin yükümlülüğü

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SA İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SA İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2017 tarihinden itibaren) Sıra No. Kanun Maddesi Ceza Maddesi Fiil 2013 % 7,80) 2014 % 3,93)

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMU VE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İLGİLİ MAKAMA

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMU VE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İLGİLİ MAKAMA T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMU VE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ Fotoğraf Yapıştırarak Yüksekokul Öğrenci İşleri Bürosunda Onaylatınız İLGİLİ MAKAMA Aşağıda

Detaylı

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ STAJI SÖZLEŞMESİ FOTOĞRAF ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası Soyadı Öğrenci Numarası Öğretim Yılı Telefon Numarası

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/ Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/ Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/2015 KONU 2015 Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2015 Yılı nda uygulanacak asgari ücret tutarını belirlemiş ve konuya ilişkin

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2014 tarihinden itibaren) 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

Detaylı

SimgeRA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK.

SimgeRA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK. SimgeRA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK. ERYILMAZLAR APT. NO 1/1 ATAŞEHİR -İSTANBUL TEL-FAX:0 216 572 90 70-0 216 573 18 55 S İ R K Ü L E R R A P O R. SİMGE RA

Detaylı

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27011 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI BAKIMINDAN İŞVERENİN, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN VE SİGORTALILARIN SORUMLULUĞU İLE PEŞİN SERMAYE

Detaylı

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GEÇİCİ PERSONEL (4/C) REHBERİ

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GEÇİCİ PERSONEL (4/C) REHBERİ T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GEÇİCİ PERSONEL (4/C) REHBERİ T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Bu çalışmanın tüm yasal hakları Başkanlığa aittir. Yayımlanması izne bağlıdır. GEÇİCİ PERSONEL STATÜSÜ NEDİR?

Detaylı

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) İşbu yönerge, Kapadokya Meslek Yüksekokulunda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46.maddesine

Detaylı

AÇIKLAMALAR İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRET VE UNSURLARININ HESAPLANMASI

AÇIKLAMALAR İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRET VE UNSURLARININ HESAPLANMASI AÇIKLAMALAR İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRET VE UNSURLARININ HESAPLANMASI Sözleşme ücreti; temel ücret, ikramiye, performans ücreti ve ilave ödemelerden oluşur. Temel ücret: Temel ücret tablosunda

Detaylı

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 06.04.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25425 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İŞYERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

İŞYERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İŞYERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1) TARAFLAR VE TANIMLAR: A) TARAFLAR: Bu Toplu İş Sözleşmesinin tarafları KURUÇEŞME BELEDİYE BAŞKANLIĞI nın üyesi olduğu YEREL YÖNETİMLER KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI-YERELSEN

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

BELİRSİZ SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ

BELİRSİZ SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ BELİRSİZ SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1 TARAFLAR : A. Gersan Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. B.. Madde 2 TANIMLAMALAR : İşbu Süresiz Hizmet Sözleşmesi metni içerisinde :

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2015/021

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2015/021 Sirküler Tarihi : 05.01.2015 Sirküler No : 2015/021 2015 YILINDA UYGULANACAK SGK İDARİ PARA CEZALARI Asgari Ücret Tespit komisyonu, iş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı Kanun kapsamında olan ve olmayan

Detaylı

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI 09.11.2015/19-1 İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ ile İşveren Uygulama Tebliği nde yer alan e-sigorta uygulamasına başvuru, aylıksız izinli sayılan

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Sayı : 2015027 Tarih : 11.05.2015 Konu : Ücret Bordrosunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler ve Ücret ve Yardımlardan Yapılacak Kesintiler Ücret Bordrosunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler Ücret bordrosu

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME STAJI SÖZLEŞMESİ

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME STAJI SÖZLEŞMESİ T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME STAJI SÖZLEŞMESİ Genel Hükümler MADDE 1 - (1) Bu sözleşme 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa uygun olarak, mesleki ve teknik eğitim yapan

Detaylı

KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA NO 1-2- 3- VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin

Detaylı

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YETKİ : MADDE 1 : Bu yönetmelik, Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfı " Vakıf Senedi " nin 3,25 ve 26 ıncı maddeleri hükmüne göre

Detaylı

Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler:

Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler: Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler: A-EŞ DURUMU MAZERETİ NEDENİYLE ATANMA TALEBİNDE BULUNANLAR; 1-Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan

Detaylı

SİGORTALILARIN PRİM GÜN SAYISININ SGK YA BİLDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

SİGORTALILARIN PRİM GÜN SAYISININ SGK YA BİLDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR SİGORTALILARIN PRİM GÜN SAYISININ SGK YA BİLDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Resul KURT* I- GİRİŞ Sigortalının işe başlama, işten ayrılma tarihi ile çalışılan ayın kaç gün çektiği, Prim ödeme gün

Detaylı

Açıklama EVET HAYIR T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU. Öğrencinin.

Açıklama EVET HAYIR T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU. Öğrencinin. Adı Soyadı Okul Numarası Öğrenim Gördüğü Program Staja Başlama Tarihi Staj Bitiş Tarihi İkamet Adresi Cep Telefonu Numarası Öğrencinin Haftalık Çalışma Gün Sayısı: Haftalık Çalışma Saati: Açıklama Öğrenciye

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, bir işte çalışarak

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME STAJI SÖZLEŞMESİ

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME STAJI SÖZLEŞMESİ T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME STAJI SÖZLEŞMESİ Genel Hükümler MADDE 1 - (1) Bu sözleşme 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa uygun olarak, mesleki ve teknik eğitim yapan program öğrencilerinin işletmelerde

Detaylı