EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ YÜKSEK L SANS TEZ. SU ÜRÜNLER SEKTÖRÜ AÇISINDAN NCELENMES ve TÜRK YE LE GERÇEKLE T RD KLER SU ÜRÜNLER T CARET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ YÜKSEK L SANS TEZ. SU ÜRÜNLER SEKTÖRÜ AÇISINDAN NCELENMES ve TÜRK YE LE GERÇEKLE T RD KLER SU ÜRÜNLER T CARET"

Transkript

1 EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ YÜKSEK L SANS TEZ AVRUPA B RL N N ON K YEN ÜYES N N SU ÜRÜNLER SEKTÖRÜ AÇISINDAN NCELENMES ve TÜRK YE LE GERÇEKLE T RD KLER SU ÜRÜNLER T CARET Emre STEKL Su Ürünleri Yeti tiricilik Ana Bilim Dal Bilim Dal Kodu: Sunu Tarihi: Tez Dan man : Prof. Dr. Dilek GÖREN-EM RO LU Bornova ZM R 2008

2 II

3 III Emre STEKL taraf ndan Yüksek Lisans tezi olarak sunulan Avrupa Birli i nin Oniki Yeni Üyesinin Su Ürünleri Sektörü Aç s ndan ncelenmesi ve Türkiye le Gerçekle tirdikleri Su Ürünleri Ticareti ba l kl bu çal ma E.Ü. Lisansüstü E itim ve Ö retim Yönetmeli i ile E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü E itim ve Ö retim Yönergesi nin ilgili hükümleri uyar nca taraf m zdan de erlendirilerek savunmaya de er bulunmu ve 04/12/2008 tarihinde yap lan tez savunma s nav nda aday oybirli i/oyçoklu u ile ba ar l bulunmu tur. Jüri Üyeleri: mza Jüri Ba kan : Prof. Dr. Dilek GÖREN-EM RO LU... Raportör Üye : Prof. Dr. Osman ÖZDEN... Üye : Prof. Dr. ükran ÇAKLI...

4 IV

5 V ÖZET AVRUPA B RL N N ON K YEN ÜYES N N SU ÜRÜNLER SEKTÖRÜ AÇISINDAN NCELENMES ve TÜRK YE LE GERÇEKLE T RD KLER SU ÜRÜNLER T CARET STEKL, Emre Yüksek Lisans Tezi, Su Ürünleri Yeti tiricili i Bölümü Tez Dan man : Prof. Dr. Dilek GÖREN-EM RO LU Aral k 2008, 114 sayfa y l nda Dünya su ürünleri toplam üretimi yakla k olarak 160 milyon ton olarak gerçekle mi tir. Bu üretimin; 93 milyon tonu avc l ktan ve 67 milyon tonu yeti tiricilikten elde edilmi tir. Ayn dönemde Avrupa Birli i avc l k üretimi 5,6 milyon ton, yeti tiricilik üretimi ise 1,2 milyon ton olmu tur. Avrupa Birli i 2004 ve 2007 y llar nda gerçekle tirdi i geni lemelerle birlikte üye say s önce 25 e, sonras nda 27 ye yükseltmi tir. Birli e yeni kat lan oniki ülkenin toplam avc l k üretimi Birlik üretiminin % 9,90 unu, toplam yeti tiricilik üretiminin ise % 7,20 sini kar lamaktad r. Bu dönemde en fazla avlanan tür Çaça (Sprattus sprattus) olurken, en fazla yeti tirilen tür Sazan (Cyprinus carpio) olmu tur. Türkiye ve Avrupa Birli i aras nda 2006 y l nda su ürünleri d ticaret hacmi yakla k 140 milyon dur. Bu de erin % 78 i d sat m, % 12 si d al m olarak gerçekle irken, yeni üyelerle yap lan toplam ticaret 6,2 milyon olmu tur. Anahtar Kelimeler: Su Ürünleri, Yeti tiricilik, Avc l k, Tüketim, Ticaret, Avrupa Birli i, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, K br s Rum Kesimi, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya.

6 VI

7 VII ABSTRACT THE AQUACULTURE AND FISHERIES REVIEW OF NEW TWELVE MEMBER STATES OF EUROPEAN UNION AND FISHERIES TRADE WITH TURKEY STEKL, Emre MSc in Aquaculture Supervisor: Prof. Dr. Dilek GÖREN-EM RO LU December 2008, 108 pages. The world total production of fisheries and aquaculture has been nearly 160 million tonnes in million tonnes of this production was capture fisheries and other 67 million tonnes were aquaculture production. In this period capture fisheries production of European Union has been 5.6 million tonnes and, aquaculture production has been nearly 1.2 million tonnes. The number of member states of European Union (EU) reached to 25 in 2004 and, reached to 27 in 2007 because of enlargement policy of EU. The twelve new member states have been occurred 9.90% of all EU capture fisheries production and, 7.20% of all EU aquaculture production in In this time most captured fish was European sprat (Sprattus sprattus) and, the most cultured fish was Common carp (Cyprinus carpio). The total value of fisheries trade between Turkey and EU has been 140 million in % of this value was export and, 12% was import for Turkey. The total value of fisheries trade between Turkey and only six new member states was 6.2 million. Keywords: Aquaculture, Fisheries, Consumption, Trade, European Union, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia.

8 VIII

9 IX TE EKKÜR Avrupa Birli i Su Ürünleri Sektörü gibi önemli bir konuda çal ma yapmama olanak sa layan dan man hocam; Say n Prof. Dr. Dilek GÖREN- EM RO LU na ve benim ben olmam sa layarak bugünlere kadar getiren, her konudaki desteklerini benden esirgemeyen sevgili annem ve babam, Semra ve Mehmet STEKL ye te ekkürü bir borç bilirim. Emre STEKL Aral k, 2008

10 X

11 XI Ç NDEK LER Sayfa No ÖZET...V ABSTRACT...VII TE EKKÜR...IX EK LLER D Z N...XIV Ç ZELGELER D Z N...XV RES MLER D Z N...XVIII 1. G R AVRUPA B RL DÜNYA VE AVRUPA B RL SU ÜRÜNLER SEKTÖRLER Dünya Su Ürünleri Sektörüne Genel Bir Bak Dünya Su Ürünleri Toplam Üretimi Dünya Su Ürünleri Avc l k Üretimi Dünya Su Ürünleri Yeti tiricilik Üretimi Avrupa Birli i Su Ürünleri Sektörüne Genel Bir Bak Avrupa Birli i Su Ürünleri Avc l k Üretimi Avrupa Birli i Su Ürünleri Yeti tiricilik Üretimi AB YEN ÜYELER VE SU ÜRÜNLER SEKTÖRLER Bulgaristan Su Ürünleri Sektörü Özellikleri, Yap s ve Sektörün Kaynaklar Tarihi Geli imi ve Genel Bir Bak Üretim Pazar ve Ticaret Sektörün Yönetimi ve Geli tirilmesi Çek Cumhuriyeti Su Ürünleri Sektörü Özellikleri, Yap s ve Sektörün Kaynaklar Tarihi Geli imi ve Genel Bir Bak Üretim Pazar ve Ticaret...34

12 XII Sektörün Yönetimi ve Geli tirilmesi Estonya Su Ürünleri Sektörü Özellikleri, Yap s ve Sektörün Kaynaklar Tarihi Geli imi ve Genel Bir Bak Üretim Pazar ve Ticaret Sektörün Yönetimi ve Geli tirilmesi K br s Su Ürünleri Sektörü Özellikleri, Yap s ve Sektörün Kaynaklar Tarihi Geli imi ve Genel Bir Bak Üretim Pazar ve Ticaret Sektörün Yönetimi ve Geli tirilmesi Letonya Su Ürünleri Sektörü Litvanya Su Ürünleri Sektörü Özellikleri, Yap s ve Sektörün Kaynaklar Tarihi Geli imi ve Genel Bir Bak Üretim Pazar ve Ticaret Sektörün Yönetimi ve Geli tirilmesi Macaristan Su Ürünleri Sektörü Özellikleri, Yap s ve Sektörün Kaynaklar Tarihi Geli imi ve Genel Bir Bak Üretim Pazar ve Ticaret Sektörün Yönetimi ve Geli tirilmesi Malta Su Ürünleri Sektörü Özellikleri, Yap s ve Sektörün Kaynaklar Tarihi Geli imi ve Genel Bir Bak Üretim Pazar ve Ticaret...69

13 XIII Sektörün Yönetimi ve Geli tirilmesi Polonya Su Ürünleri Sektörü Özellikleri, Yap s ve Sektörün Kaynaklar Tarihi Geli imi ve Genel Bir Bak Üretim Pazar ve Ticaret Sektörün Yönetimi ve Geli tirilmesi Romanya Su Ürünleri Sektörü Slovakya Su Ürünleri Sektörü Özellikleri, Yap s ve Sektörün Kaynaklar Tarihi Geli imi ve Genel Görünüm Üretim Pazar ve Ticaret Sektörün Yönetimi ve Geli tirilmesi Slovenya Su Ürünleri Sektörü Özellikleri, Yap s ve Sektörün Kaynaklar Tarihi Geli imi ve Genel Görünüm Üretim Pazar ve Ticaret Sektörün Yönetimi ve Geli tirilmesi AB 12 Su Ürünleri Tüketim Miktarlar AB 12 Bal kç Filosu TÜRK YE SU ÜRÜNLER SEKTÖRÜ SONUÇ KAYNAKLAR D Z N ÖZGEÇM...114

14 XIV EK LLER D Z N ekil Y llar Aras nda Dünya Su Ürünleri Toplam Üretimi...14 ekil Y l Dünya Su Ürünleri Toplam Üretimi S ralamas...15 ekil Y l Dünya Su Ürünleri Avc l k Üretimi S ralamas...16 ekil Y l Dünya Su Ürünleri Yeti tiricilik Üretimi S ralamas...16 ekil Y llar Aras nda AB Su Ürünleri Toplam Üretimi...18 ekil Y l AB 12 Su Ürünleri Avc l k Üretiminin AB deki Oran...22 ekil Y l AB 12 Su Ürünleri Yeti tiricilik Üretiminin AB deki Oran...23 ekil Y llar Aras nda Bulgaristan Su Ürünleri Toplam Üretimi...27 ekil Y llar Aras nda Çek Su Ürünleri Toplam Üretimi...33 ekil Y llar Aras nda Estonya Su Ürünleri Toplam Üretimi...40 ekil Y llar Aras nda K br s Su Ürünleri Toplam Üretimi...46 ekil Y llar Aras nda Letonya Su Ürünleri Toplam Üretimi...51 ekil Y llar Aras nda Litvanya Su Ürünleri Toplam Üretimi...56 ekil Y llar Aras nda Macaristan Su Ürünleri Toplam Üretimi...62 ekil Y llar Aras nda Malta Su Ürünleri Toplam Üretimi...68 ekil Y llar Aras nda Polonya Su Ürünleri Toplam Üretimi...73 ekil Y llar Aras nda Romanya Su Ürünleri Toplam Üretimi...78 ekil Y llar Aras nda Slovakya Su Ürünleri Toplam Üretimi...83 ekil Y llar Aras nda Slovenya Su Ürünleri Toplam Üretimi...90 ekil 20. Yeni Üye Ülkelerin Bal kç Gemilerinin Ya a Göre Da l m...95 ekil Y l GSMH Paylar n n ktisadi Faaliyet Kollar na Da l m...98 ekil Y llar Aras nda Türkiye Su Ürünleri Toplam Üretimi...99 ekil Y l Türkiye Avc l k Üretiminin Türlere Göre Da l m ekil Y llar Aras nda Türkiye Su Ürünleri Yeti tiricilik Üretimi.101 ekil Y l Türkiye Yeti tiricilik Üretiminin Türlere Göre Da l m ekil Y llar Aras nda Türkiye Su Ürünleri D Ticareti...104

15 XV Ç ZELGELER D Z N Çizelge 1. Avrupa Birli i ne Üyelik Ba vurular ve Kat l m Süreçleri...12 Çizelge Y llar aras nda Dünya Bal kç l k Üretimi Yap s...17 Çizelge Y l AB 27 Su Ürünleri Avc l k Üretimi S ralamas...20 Çizelge Y l AB 27 Su Ürünleri Yeti tiricilik Üretimi S ralamas...20 Çizelge 5. Oniki Yeni Üye Ülken Hakk nda Genel Bilgiler...21 Çizelge Y l nda AB 12 Taraf ndan En Fazla Yeti tirilen Üç Tür...23 Çizelge Y l nda AB 12 Taraf ndan En Fazla Avlanan Üç Tür...23 Çizelge Y l Bulgaristan Avc l k Sektöründe lk Üç Tür...27 Çizelge Y l Bulgaristan Yeti tiricilik Sektöründe lk Üç Tür...27 Çizelge Y l Bulgaristan Su Ürünleri D Ticaretinin Ürünlere Da l m..28 Çizelge Y l Bulgaristan Su Ürünleri D Ticaretinde lk Üç Ülke...29 Çizelge 12. Çek Su Ürünleri Sektöründe stihdam Edilen Personel Say s...32 Çizelge 13. Çek Cumhuriyeti Avc l k Sektöründe lk Üç Tür...33 Çizelge 14. Çek Cumhuriyeti Yeti tiricilik Sektöründe lk Üç Tür...34 Çizelge Y l Çek Su Ürünleri D Ticaretinin Ürünlere Da l m...35 Çizelge Y l Çek Su Ürünleri D Ticaretinde lk Üç Ülke...35 Çizelge 17. Estonya Su Ürünleri Sektöründe stihdam Edilen Personel Say s...39 Çizelge 18. Estonya Avc l k Sektöründe lk Üç Tür...40 Çizelge 19. Estonya Yeti tiricilik Sektöründe lk Üç Tür...40 Çizelge Y l Estonya Su Ürünleri D Ticaretinin Ürünlere Da l m...41 Çizelge Y l Estonya Su Ürünleri D Ticaretinde lk Üç Ülke...42 Çizelge 22. K br s Su Ürünleri Sektöründe stihdam Edilen Personel Say s...44 Çizelge 23. K br s Avc l k Sektöründe lk Üç Tür...46 Çizelge 24. K br s Yeti tiricilik Sektöründe lk Üç Tür...46 Çizelge Y l K br s Su Ürünleri D Ticaretinin Ürünlere Da l m...47 Çizelge Y l K br s Su Ürünleri D Ticaretinde lk Üç Ülke...48

16 XVI Ç ZELGELER D Z N (DEVAMI) Çizelge 27. Letonya Su Ürünleri Sektöründe stihdam Edilen Personel Say s...50 Çizelge 28. Letonya Avc l k Sektöründe lk Üç Tür...51 Çizelge 29. Letonya Yeti tiricilik Sektöründe lk Üç Tür...51 Çizelge Y l Letonya Su Ürünleri D Ticaretinin Ürünlere Da l m...52 Çizelge Y l Letonya Su Ürünleri D Ticaretinde lk Üç Ülke...53 Çizelge 32. Litvanya Avc l k Sektöründe lk Üç Tür...56 Çizelge 33. Litvanya Yeti tiricilik Sektöründe lk Üç Tür...56 Çizelge Y l Litvanya Su Ürünleri D Ticaretinin Ürünlere Da l m...57 Çizelge Y l Litvanya Su Ürünleri D Ticaretinde lk Üç Ülke...58 Çizelge 36. Macaristan Su Ürünleri Sektöründe stihdam Edilen Personel Say s...61 Çizelge 37. Macaristan Avc l k Sektöründe lk Üç Tür...62 Çizelge 38. Macaristan Yeti tiricilik Sektöründe lk Üç Tür...62 Çizelge Y l Macaristan Su Ürünleri D Ticaretinin Ürünlere Da l m...63 Çizelge Y l Macaristan Su Ürünleri D Ticaretinde lk Üç Ülke...64 Çizelge 41. Malta Avc l k Sektöründe lk Üç Tür...68 Çizelge 42. Malta Yeti tiricilik Sektöründe lk Üç Tür...68 Çizelge Y l Malta Su Ürünleri D Ticaretinin Ürünlere Da l m...69 Çizelge Y l Malta Su Ürünleri D Ticaretinde lk Üç Ülke...69 Çizelge 45. Polonya Avc l k Sektöründe lk Üç Tür...74 Çizelge 46. Polonya Yeti tiricilik Sektöründe lk Üç Tür...74 Çizelge Y l Polonya Su Ürünleri D Ticaretinin Ürünlere Da l m...75 Çizelge Y l Polonya Su Ürünleri D Ticaretinde lk Üç Ülke...75 Çizelge 49. Romanya Avc l k Sektöründe lk Üç Tür...78 Çizelge 50. Romanya Yeti tiricilik Sektöründe lk Üç Tür...79 Çizelge Y l Romanya Su Ürünleri D Ticaretinin Ürünlere Da l m...79 Çizelge Y l Romanya Su Ürünleri D Ticaretinde lk Üç Ülke...79

17 XVII Ç ZELGELER D Z N (DEVAMI) Çizelge 53. Slovakya Avc l k Sektöründe lk Üç Tür...84 Çizelge 54. Slovakya Yeti tiricilik Sektöründe lk Üç Tür...84 Çizelge Y l Slovakya Su Ürünleri D Ticaretinin Ürünlere Da l m...85 Çizelge Y l Slovakya Su Ürünleri D Ticaretinde lk Üç Ülke...85 Çizelge 57. Slovenya Su Ürünleri Sektöründe stihdam Edilen Personel Say s...90 Çizelge 58. Slovenya Avc l k Sektöründe lk Üç Tür...91 Çizelge 59. Slovenya Yeti tiricilik Sektöründe lk Üç Tür...91 Çizelge Y l Slovenya Su Ürünleri D Ticaretinin Ürünlere Da l m...92 Çizelge Y l Slovenya Su Ürünleri D Ticaretinde lk Üç Ülke...92 Çizelge 62. AB 12 Ülkelerinde Su Ürünleri Tüketimi...94 Çizelge Y llar nda Tar m Alt Sektörlerinin GSMH deki Paylar...96 Çizelge Y l ktisadi Faaliyet Kollar na Göre GSMH çindeki Paylar...97 Çizelge Y l Türkiye Avc l k Sektöründe lk Üç Tür Çizelge Y l Türkiye Yeti tiricilik Sektöründe lk Üç Tür Çizelge 67. Türkiye Bal kç l k Sektöründe stihdam Edilen Personel Say s Çizelge Y llar Aras nda Türkiye Üretim, D al m, D sat m ve Tüketim Miktarlar Çizelge Y l Türkiye Su Ürünleri D Ticaretinin Ürünlere Da l m Çizelge Y l Türkiye-AB Su Ürünleri D Ticareti...105

18 XVIII RES MLER D Z N Resim 1. Avrupa Birli i nin Geni leme Süreci...13 Resim 2. Bulgaristan n Konumu...24 Resim 3. Çek Cumhuriyeti nin Konumu...30 Resim 4. Estonya n n Konumu...37 Resim 5. K br s n Konumu...43 Resim 6. Letonya n n Konumu...50 Resim 7. Litvanya n n Konumu...54 Resim 8. Macaristan n Konumu...59 Resim 9. Malta n n Konumu...66 Resim 10. Polonya n n Konumu...71 Resim 11. Romanya n n Konumu...77 Resim 12. Slovakya n n Konumu...80 Resim 13. Slovenya n n Konumu...88

19 1 1. G R Canl n n, daha dar kapsamda insan n var oldu u andan itibaren hayatta kalabilmek için ihtiyac olan en önemli unsur g dad r. Bu nedenle her canl gibi insan da ya am n sa layacak g day elde etmeye mecburdur. Tar msal faaliyetlerin insan g das n n üretiminde sahip oldu u pay elbette ki yads namaz bir gerçektir. Ancak dünyada küresel s nmayla ili kili olarak son y llarda meydana gelen susuzluk ve kurakl k tar msal alanlar n ortadan kalkmas na, ürün rekoltelerinde dü ü lere ve ürün fiyatlar n n artmas na sebebiyet vermektedir. Bununla birlikte büyük bir sorun olarak ortaya ç kan susuzluk, insan neslinin bu konuda çok önemli ve radikal kararlar almas n gerektirecek cinstendir. Bu ba lamda, insan g das olarak ba ta bal k olmak üzere su ürünlerinin protein ve g da kayna olarak kullan lmas fikri iddetle destek bulmaktad r. Tar m alanlar nda meydana gelen azalma ve mahsulün tarladan etkin ve verimli bir ekilde kald r lamamas gibi sorunlar ve bunun yan s ra dünya ülkeleri aras ndaki adaletsizlikler de g da sorununu büyük ölçüde körüklemektedir. Bu sorunlar n a lmas nda su kaynaklar n n etkin olarak kullan lmas n ve yönetilmesini sa lamak; hem su ürünleri avc l hem de su ürünleri yeti tiricili inden elde edilen üretim miktarlar n n artt r lmas n sa layacak ve insanlara alternatif besin kaynaklar olarak sunulmas n sa layacakt r. Küresel s nma kapsam nda meydana gelen de i imlerin önüne geçebilmek amac yla çal malar devam etmekle birlikte, bu konuda etkin olarak rol oynayan organizasyonlardan biri ve en önemlisi günümüzde 27 üye ülkeden olu an Avrupa Birli i dir. Birlik, ba ta çevre olmak üzere; do al kaynaklar n korunmas ve yönetimi, yenilenebilir enerji kaynaklar, tar m ve bal kç l k gibi birbirinden ayr çal ma sahalar nda küresel s nmay önlemeye yönelik çal malar sürdürdü ü gibi, mevcut üretim kaynaklar na alternatif olabilecek konularda da çal malar n sürdürmektedir. Bal kç l k veya daha geni anlamda Su ürünleri, Avrupa Birli i nin özellikle üzerinde durdu u ve büyük önem gösterdi i konulardan bir tanesidir. Temelleri 1970 li y llarda at lan ancak eksiksiz olarak uygulanmaya 1990 l y llar n ba nda

20 2 geçirilen Ortak Bal kç l k Politikas, 1983, 1992 ve son olarak 2002 y llar nda yeniden yap land r lm t r. Birli in Ortak Tar m Politikas ile birlikte üzerinde önemle durdu u, yak ndan izlemeye ve güncel tutmaya çal t kontrol, koruma, geli tirme ve yap lanma konular n içermektedir li y llar n sonlar nda Avrupa Ekonomik Toplulu u ad yla alt kurucu üye ülkeyle yola koyulan, 1973 y l nda Avrupa Toplulu u ve 1993 y l nda Avrupa Birli i ad n alan bu büyük organizasyona kat lmak için çok uzun bir adayl k serüveni geçirmi olan Türkiye, 1999 y l nda Helsinki Zirvesi nde amac na ula may ba arm ve aday ülke olma hakk n kazanm t r. Bu tarihten itibaren birçok alanda Birlik ile etkile imler artmaya ba lam ve sonuçta ürün-hizmet kalitesi bak m ndan kendini gerek ulusal, gerekse uluslararas pazar ko ullar nda geli tirmeye çal maktad r. Türkiye ile Avrupa Birli i aras ndaki ili kilerin en büyük k sm n tar m alan ndaki ili kiler olu turmaktad r. Tar m alan nda Türkiye ile Avrupa Birli i ili kilerinde en önemli unsur, Türk tar m n n Ortak Tar m Politikas na uyum konusudur (Altay Topcu, 2005). Son y llarda tar m sektörünün yan nda su ürünleri sektörü de Birlik ile Türkiye aras ndaki önemli ili kiler aras nda yer almaya ba lam t r. Türkiye d ticaretinde önemli paya sahip olan Avrupa Birli i nin son y llarda Türkiye den yerine getirmesini istedi i standartlar, ülke d sat m aç s ndan olumlu geli meler sa lamaktad r. Özellikle su ürünleri i leme ve de erlendirme sanayinde uygulanan denetim ve kontrol süreci, ürünlerin güvenirlili ini ve kalitesini artt rmakta, ürünlerin d piyasada talep edilirli i etkilemektedir. Di er taraftan da Birlik geni lemekte ve ülkemiz aç s ndan Pazar say s n artt rmaya devam etmektedir. Bu çal mada; Avrupa Birli i ne 1 May s 2004 tarihinde üye olan; Çek Cumhuriyeti, Estonya, K br s, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya ile 1 Ocak 2007 tarihinde üye olan; Bulgaristan ve Romanya su ürünleri sektörlerinin incelenmesi, avc l k ve yeti tiricilik profillerinin, su ürünleri pazar yap lar n n ortaya ç kart lmas ile su ürünleri ticaretinin ara t r lmas

21 3 gerçekle tirilmi olup, böylelikle Türkiye su ürünleri d ticareti için bir fikir olu turulmas amaçlanm t r. Bu amaçla; çal man n ilk bölümünde; Avrupa Birli i nin kurulu u, geni lemesi ve günümüze kadar geçirdi i sürecin yan s ra Türkiye ile Avrupa Birli i aras ndaki ili kiler konusunda bilgiler verilmi tir. kinci bölümde; Su ürünleri sektörünün Dünya, Avrupa Birli i ve Birli e yeni üye oniki ülkenin; avc l k ve yeti tiricilik üretim miktarlar hakk nda genel bilgiler verilmeye çal lm t r. Üçüncü bölümde; Birli e yeni üye olma hakk n kazanm olan on Orta ve Do u Avrupa ülkesi ile iki Akdeniz ada ülkesinin su ürünleri sektörleri konu edilmi tir. Dördüncü bölümü; Türkiye su ürünleri sektörünün avc l k, yeti tiricilik ve ticari aç dan incelemesi olu turmaktad r. Çal man n son bölümünde ise elde edilen veriler nda Türkiye ve son geni leme ile Birli e kat lm olan oniki üye ülke aras ndaki su ürünleri ticaretinin geli tirilmesi konusunda yap labilecekler hakk nda tavsiyelerde bulunulmu tur. Çal mada, orijinal verilere ula ma imkan, ara t r lan konunun Avrupa Birli i üyesi oniki ülke olmas itibariyle hemen hemen yok gibidir. Bu nedenle, ara t rma genel olarak masa ba nda yabanc kaynaklar n incelenmesi ve de erlendirilmesi eklinde gerçekle tirilmi tir. Bunun yan s ra, Avrupa Birli i ve ilgili ülkelere ait birçok doküman Internet üzerinden elde edilmi tir. Sonuç olarak, çal ma daha çok sekonder (ikincil) verilere dayal olarak yürütülmü olup, materyal olarak Avrupa Birli i üye ülkelerinin su ürünleri üretim (yeti tiricilik ve avc l k), su ürünleri tüketim, su ürünleri ticareti ve bal kç filolar na ait verileri kullan lm t r. Elde edilen veriler daha çok Fishstat Plus adl veri program kullan larak tespit edilmi se de, Avrupa Birli i nin istatistik servisi olan Eurostat ve Dünya Tar m Organizasyonu (FAO) istatistik servisi olan FAOstat kaynaklar ndan da yararlan lm t r. Türkiye ye ait verilerse, Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) ve Tar m ve Köyi leri Bakanl kaynakl d r.

22 4 2. AVRUPA B RL Avrupa k tas nda bir birlik olu turma fikri 14. yüzy ldan itibaren tarihçileri, filozoflar, hukukçular ve siyaset adamlar n cezp etmi tir ( Avrupa ülküsü, gerçek bir siyasi projeye dönü üp AT üyesi ülkelerin hükümet politikalar nda uzun vadeli bir hedef haline gelmeden önce, sadece filozoflarla önsezili kimselerin dü üncelerinde ya yordu. Avrupa Birle ik Devletleri hümanist ve bar ç bir hayalin parças yd. Avrupa yüzy llarca, s k s k ya anan kanl sava lara sahne oldu y llar aras nda Fransa ve Almanya üç kez sava t lar. Birçok insan ya am n kaybetti ( I.Dünya Sava sonras nda Avrupa da bir Birli in olu turulmas na yönelik önemli fikirler üretilmi olmas na ra men bunlar n olgunla p benimsenmesi ancak II. Dünya Sava sonras nda mümkün olmu tur ( Sava süresince totaliterli e direnen insanlar, Avrupa da uluslararas kin ve rekabete son vermek ve daha önceki dü manlar aras nda kal c bir bar olu turmakta kararl yd ve 1950 aras nda, Konrad ADENAUER, Winston CHURCHILL, Alcide de GASPERI ve Robert SCHUMAN dahil olmak üzere bir avuç cesur devlet adam, halklar n yeni bir ça a girmek için ikna etmeye koyuldu ( Bu sürecin ilk sonucu, siyasi temelli ve insan haklar n koruma, ço ulcu demokrasiyi sa lama amaçlar üzerine kurulmu bir uluslararas örgüt olan Avrupa Konseyi nin 1949 y l nda Strazburg da kurulmas olmu tur ( Avrupa'da bütünle me sürecine ivme kazand ran, biri federasyon yanl s di eri i levselci iki ak m n ba l ca savunucular talyan federalist Altiero SPINELLI ile 1951'de Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu u'nun (AKÇT) kurulmas na yol açan Schuman Plan 'n n ilham kayna Jean MONNET'dir ( 9 May s 1950'de Frans z D i leri Bakan Robert SCHUMAN, Eski Milletler Cemiyeti Genel Sekreteri Jean MONNET nin tasar s na dayanan ve birle ik Avrupa n n temellerini atan Schuman Plan n yay mlam t r. Schuman Plan, Avrupa da bar n kurulabilmesi için Frans z-alman dostlu unun art oldu unu belirtiyor ve bu çekirdek etraf nda Avrupa n n bütünle mesi gerekti i görü ünü esas al yordu (

23 5 Bu çerçevede, 1951 y l nda Federal Almanya, Fransa, talya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg, Paris te imzalad klar bir Antla ma ile Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu u nu kurmu lard r. Böylece AKÇT ile devletler, tarihte ilk defa, kendi iradeleri ile ulusal egemenliklerinin bir k sm n uluslar üstü bir kuruma devretmi lerdir ( Bu ülkelerdeki kömür ve çelik sanayi ile ilgili al nan kararlar, ba ms z ve devletlerüstü bir kuruma (Yüksek Otorite) devredildi. Söz konusu kurumun ilk ba kan ise Jean Monnet oldu. Toplulu un çal malar, ba lang çta alt kurucu üyesi aras nda bir kömür ve çelik ortak pazar kurulmas yla s n rl yd ( Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu u nun kurulmas ndan sonra, Avrupa Savunma Toplulu u ile Avrupa Siyasal Toplulu u nun olu turulmas na yönelik giri imler meydana gelmi ancak bu çabalar sonuçsuz kalm t r. Bir taraftan NATO nun kurulmas, di er taraftan Avrupa bütünle mesinin önce ekonomik alanda gerçekle mesinin daha gerçekçi olaca dü üncesi, çabalar ekonomik alanda yo unla t rm ve 25 Mart 1957 de Roma da Avrupa Ekonomik Toplulu u nu (AET) kuran Antla ma AKÇT üyesi 6 ülke taraf ndan imzalanm t r. AET gibi Avrupa Atom Enerjisi Toplulu u (EURATOM) da 1 Ocak 1958 tarihinde yürürlü e giren Roma Antla mas ile kurulmu tur de kurucu üyelerin imzalam olduklar Birle me Antla mas (Füzyon Antla mas ) sonucunda, AKÇT, AET ve EURATOM için tek bir Konsey, Komisyon ve Parlamento olu turulmu, bütçeleri birle tirilmi ve Avrupa Topluluklar terimi kullan lmaya ba lam t r y l nda Gümrük Birli i nin tamamlanarak yürürlü e girmesiyle üye ülkelerin gümrük alanlar, tek bir gümrük alan haline gelmi tir ( Avrupa Toplulu u nun elde etti i ba ar lar di er Avrupa devletlerinin dikkatini çekmi, ngiltere, Danimarka ve Norveç bu olu umlarda yer almak için AET ye üyelik ba vurusunda bulunmu lard r. ngiltere nin ilk ba vurusu Fransa taraf ndan Roma Antla mas na uygun olmad gerekçesiyle reddedilmi tir. ngiltere, 2 May s 1967 tarihinde ikinci ba vurusunu yapm t r y l nda Lahey de yap lan Zirve de, Toplulu a kat lma talebinde bulunan ngiltere, rlanda, Danimarka ve Norveç ile konuya ili kin müzakerelerinin ba lat lmas kabul edilmi tir ( General "de Gaulle" yönetimindeki Fransa'n n 1961'de

24 6 ve 1967'de iki kez veto yetkisini kulland çetin bir pazarl k dönemini takiben ( uzun süren müzakerelerden sonra ngiltere, rlanda ve Danimarka, 22 Ocak 1972 tarihinde Toplulu a kat lm lar, bu ülkelerin Toplulu a kat lmas yla ilk geni leme gerçekle mi ve üye say s alt dan dokuza yükselmi tir ( Yunanistan, AT ye ortak üye olmak için 8 Haziran 1959 tarihinde ba vuruda bulunmu tur. ki taraf aras nda yap lan müzakereler sonucunda, Yunanistan 9 Temmuz 1961 tarihinde Avrupa Topluluklar ile Ortakl k Anla mas n -Atina Anla mas - imzalam t r. Ancak 1967 y l nda Yunanistan da meydana gelen askeri darbeden ötürü ili kiler dondurulmu tur. Yunanistan, demokratik rejimin yeniden tesisini takiben 12 Haziran 1975 te Birli e tam üyelik ba vurusunda bulunmu tur. Bu ba vuru üzerine Komisyon, konuyla ilgili bir rapor haz rlam ve bu raporu 29 Ocak 1976 tarihinde yay mlam t r. Raporda, Yunanistan n ekonomik s k nt lardan dolay Birli e kat l m n n uygun olmad ifade edilmi tir. Bu görü e ra men AB- Yunanistan ili kileri ivme kazanm ve 27 Temmuz 1976 y l nda kat l m müzakereleri ba lat lm t r. Yunanistan n Birli e kat l m n n demokrasinin geli imini olumlu ekilde etkileyece i dü ünülmü ve kat l m süreci üye ülkeler taraf ndan da desteklenmi tir. 3 y l süren görü meler sonucunda Yunanistan ile Topluluk aras nda 28 May s 1979 tarihinde Kat l m Antla mas imzalanm ve onayland ktan sonra 1 Ocak 1981 tarihinde yürürlü e girmi tir. Yunanistan n da Toplulu a kat lmas yla üye say s 10 a ç km t r ( spanya ve Portekiz, Toplulu a ilk ba vurular n 1962 y l nda gerçekle tirmi ancak her iki ülkenin de diktatörlükle yönetilmesi sonucu ba vurular kabul edilmemi tir. Bu iki Güney Avrupa ülkesinin az geli mi ekonomileri ve demokrasiye geçi lerinde kar la t klar s k nt lar, AB nin bu ülkeler ile ili kilerinin yava ilerlemesine yol açm t r. 29 Haziran 1970 tarihinde spanya ile Topluluk aras nda imzalanan Tercihli Ticaret Anla mas n n ard ndan, Haziran 1977 de spanya da demokratik seçimler yap lm ve demokrasiye geçtikten bir ay sonra da spanya Birli e üyelik ba vurusu yinelemi tir. Ba vuru Komisyon taraf ndan de erlendirilmi ve olumlu görü Konsey e bildirilmi tir. Bunun üzerine bu iki ülke ile müzakerelerin ba lat lmas na ili kin karar al nm t r li y llar n

25 7 ortalar na do ru diktatörlükten demokrasiye geçi süreci ya ayan Portekiz e baz imtiyazlar tan nm t r. Portekiz, Birli e üyelik ba vurusunu 28 Mart 1977 tarihinde yapm t r. Bu ba vuruya kar l k Komisyon un görü ü olumlu olmu ve kat l m müzakerelerinin ba lat lmas karar al nm t r. spanya ve Portekiz ile y llar nda ba lat lan müzakereler 1986 y l nda bu ülkelerin Birli e kat lmalar yla sonuçlanm t r ( Böylece, Topluluk 1981'de Yunanistan' n, 1986'da da spanya ve Portekiz'in kat lmalar yla güneye do ru geni lemi ( ve üye ülkelerin say s onikiye yükselmi tir ( 1 Temmuz 1987 tarihinde yürürlü e giren Avrupa Tek Senedi ile Avrupa Topluluklar n kuran Antla malar, ilk kez kapsaml bir biçimde tadil edilmi tir. Avrupa Tek Senedi ile yeni ortak politikalar saptanm, mevcut olanlar geli tirilmi tir. Yine Tek Senet ile daha önce oybirli inin gerekli oldu u, Ortak Gümrük Tarifesi nde de i iklik yap lmas, hizmetler, sermayenin serbest dola m, ortak ula m politikalar konular nda al nan kararlar n nitelikli ço unlu a dayanmas kararla t r lm t r. Üye ülkeler aras nda Avrupa Siyasi birli i arac l ile d politikada i birli i yap lmas da Tek Senet ile karara ba lanm t r ( Berlin Duvar 'n n y k lmas n n ard ndan 3 Kas m 1990'da iki Almanya'n n birle mesi, Merkezi ve Do u Avrupa ülkelerinin Sovyet denetiminden kurtulmalar ve demokratikle meleri, Aral k 1991'de de Sovyetler Birli i'nin çözülmesi Avrupa'n n siyasi yap s n ba tan a a de i tirdi. Üye Devletler ba lar n güçlendirme kararl l yla, temel özellikleri 9 10 Aral k 1991'de Maastricht'te toplanan Avrupa Doru u'nda kararla t r lan yeni bir Antla man n müzakerelerine ba lad lar. ( Avrupa Toplulu u nda tek para birimi ve ortak bir merkez bankas sistemine dayal bir ekonomik ve parasal birlik ile ortak d politika ve savunma politikas perspektiflerine dayal siyasi birlik kurulmas n öngören Avrupa Birli i Antla mas ise (Maastricht Antla mas ) 7 ubat 1992 tarihinde imzalanm ve 1 Kas m 1993 tarihinde yürürlü e girmi tir. Maastricht Antla mas ile Avrupa Topluluklar (AKÇT, AET, EURATOM) Avrupa Birli i bünyesine dahil edilmi tir. Ayr ca Maastricht Antla mas var olan karar alma mekanizmas yöntemlerini (parlamento onay, dan ma ve i birli i) baz yeni

26 8 alanlara geni letmi ve buna ek olarak, yeni bir yöntem olan ortak karar alma prosedürünü düzenlemi tir ( 1 Ocak 1993 te Tek Pazar n olu mas yla birlikte, 12 üye ülke aras nda mallar n, sermayenin, hizmetlerin ve insanlar n serbest dola m tam anlam yla sa lanm t r. Haziran 1993 te ise AB Devlet ve Hükümet Ba kanlar n n AB nin Merkez ve Do u Avrupa Ülkelerini kapsayacak ekilde geni lemesi yönünde karar ald klar Kopenhag Zirvesi nde, AB ye üyelik k staslar belirlenmi tir. Kopenhag Kriterleri olarak bilinen bu ko ullar, AB üyelik ba vurusu kabul edilen tüm aday ülkeler taraf ndan yerine getirilmesi gereken asgari ko ullar ifade etmektedir ( Birlik, 1 Ocak 1995 ten itibaren Avrupa Birli i olarak an lmaya ba lanm, ayn y l dördüncü geni leme sürecini Güney Avrupa ülkelerine k yasla ekonomik olarak daha geli mi ve demokrasinin tüm kurumlar ile daha iyi i ledi i Kuzey ülkeleri (Avusturya, sveç, Finlandiya) ile gerçekle tirmi tir. Bu ülkelerden Avusturya 17 Temmuz 1989 da, sveç 1 Temmuz 1991 de, Finlandiya ise 18 Mart 1992 tarihinde Toplulu a üyelik ba vurusunda bulunmu lard r. Birlik, üç ülke için müzakereleri e zamanl olarak 1 ubat 1993 tarihinde ba latm ve bu ülkelerin Birli e üye devletlerle ortak de erleri ta mas ve refah seviyelerinin yüksek olmas nedeniyle, kat l m müzakereleri Birlik tarihindeki en k sa sürede (13 ay) tamamlanm t r. Bu ülkelerin 1995 y l nda kat l mlar ile Birlik, Orta ve Kuzey Avrupa ya do ru geni leyerek üye say s n onbe e ç karm t r ( Tek para birimine geçi ve AB nin geni lemesine ili kin sürecin belirlenebilmesi amac yla Mart 1996 da ba lat lan Hükümetler Aras Konferans Haziran 1997 tarihlerinde gerçekle tirilen Amsterdam Zirvesi ile tamamlanm t r. Zirve toplant s nda, AB nin 5. geni leme sürecine ba lamas ve 1 Ocak 1999 tarihinde tek para birimi olan Euro ya geçilmesi teyit edilmi tir ( Aral k 1997 tarihlerinde yap lan Lüksemburg Zirvesi nde ilk kez, 11 aday ülke aras nda bir s n fland rma söz konusu olmu tur. Kopenhag siyasi kriterlerini kar layarak müzakerelere ba layan ülkeler (Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Polonya, Slovenya ve K.R.K.) ilk dalga (Lüksemburg Grubu) ülkeler olarak adland r lm ve müzakerelere ba lama karar Aral k 1997 tarihli Lüksemburg

27 9 Zirvesi nde al nm t r. Siyasi kriterleri yerine getirememi ve henüz müzakereye haz r görünmeyen di er ülkeler (Bulgaristan, Letonya, Litvanya, Romanya, Malta ve Slovakya) ise ikinci dalga (Helsinki Grubu) ülkeler olarak adland r lm müzakerelere ba lama karar Aral k 1999 tarihli Helsinki Zirvesi nde oybirli i ile karar verilmi tir ( Geni leme süreci bir yandan devam ederken, AB, derinle me çabalar n da sürdürmü tür. 1 Ocak 1999 tarihinde Euro, 11 üye ülkede (Almanya, Avusturya, Belçika, Finlandiya, Fransa, Hollanda, rlanda, spanya, talya, Lüksemburg, Portekiz) resmi para birimi haline gelmi ve üye ülkelerin ulusal paralar n n Euro ya dönü üm oranlar geri dönülemez bir ekilde sabitlenmi tir. Danimarka ve ngiltere ile kat l m artlar n kar layamayan Yunanistan ve sveç ise adaylar olarak kalm lard r. 1 Ocak 2002 de Avrupa ortak para birimi Euro, 12 ülkede resmen tedavüle girmi, banknot ve madeni para olarak kullan lmaya ba lanm t r. yile en ekonomik durumu sayesinde Yunanistan da Euro alan için kat l mc ülke olmaya hak kazanm t r ( 7 9 Aral k 2000 tarihlerinde yap lan Nice Zirvesi nde AB üyesi ülkeler, geni leme süreci kapsam nda AB nin gerçekle tirmesi gereken kurumsal reformlarla ilgili olarak ubat 2000 de olu turulan Hükümetler Aras Konferans çerçevesinde var lan sonuçlar temelinde Kurucu Antla malara de i iklik getiren bir Antla ma üzerinde uzla maya varm lard r. 26 ubat 2001 tarihinde imzalanan Nice Antla mas, tüm üye ülkelerde onaylanmas n n ard ndan 1 ubat 2003 tarihinde yürürlü e girmi tir. Ba l ca amac Birli i, yeni üyeler alarak geni lemeye haz rlamak olan bu Antla ma, 15 üye ülke ve 12 aday ülkenin (Türkiye hariç) AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu ndaki üye say lar da l m ile AB Konseyi nde karar almadaki oy a rl klar n belirlemi, Bakanlar Konseyi ndeki a rl kl oy oranlar n de i tirmi tir ( Aral k 2002 tarihlerinde gerçekle tirilen Kopenhag Zirvesi Avrupa Birli i nin geni leme sürecinde bir di er önemli dönüm noktas olmu tur. Zirvede, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovakya, Estonya, Letonya, Litvanya, Slovenya, GKRY ve Malta ile yürütülen müzakerelerin sonuçland r lm t r. 16 Nisan 2003 tarihinde Atina da Kat l m Antla mas n n imzalanmas n n ard ndan 10

28 10 aday ülke 1 May s 2004 tarihinde Birlik üyesi olmu lard r ve böylece Birlik; be inci ve en büyük geni lemesi gerçekle tirmi tir ( 5. geni lemenin ard ndan Aral k 2004 tarihinde gerçekle tirilen AB devlet ve hükümet ba kanlar Zirve toplant s nda aday ülke statüsünde bulunan Türkiye nin siyasi kriterleri yeterli ölçüde yerine getirdi i belirtilmi ve kat l m müzakerelerine 3 Ekim 2005 tarihinde ba lanmas kararla t r lm t r ( Avrupa Komisyonu, 16 Mart 2005 tarihinde ise H rvatistan Üyelik Müzakereleri Çerçevesi ni kabul etmi tir. Ancak, H rvatistan Hükümeti ile müzakereler, General Ante Gotovina y tutuklayarak Lahey deki Uluslar aras Sava Suçlar Mahkemesi ne teslim etmedi i ve ICTY (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia) ile tam i birli i yapmad gerekçesiyle, tarih verilmeksizin ertelenmi tir. 3 Ekim 2005 tarihinde ise, Müzakere Çerçeve Belgesi AB Genel ler Konseyi'nde kabul edilmi tir. Ayn tarihte H rvatistan ile de müzakerelere yeniden ba lanmas kararla t r lm t r ( AB Komisyonu, Bulgaristan ve Romanya ile 2000 y l nda aç lan üyelik müzakereleri Aral k 2004 te tamamlanm t r. Üyelikleri ise 1 Ocak 2007 tarihinde gerçekle mi tir. Böylece, AB üye say s 27'ye yükselmi tir. Ayn zamanda Birlik içinde kullan lan resmi dillerin say s 23 olmu tur ( 22 Mart 2004 tarihinde tam üyelik için AB'ye ba vuran Makedonya'ya ise 17 Aral k 2007 tarihinde adayl k statüsü tan nm t r. Son olarak da Arnavutluk, S rbistan, Karada, Bosna-Hersek ve BM güvencesi alt nda korunan Kosova adayl k statüsü bekleyen ülkelerdir ( AB'nin ya am oldu u en son geni leme; aday say s, yüzölçümü (% 34 art ), nüfus (105 milyon art ) ve de i ik tarih ve kültürlerin zenginli i dikkate al nd nda, kapsam ve çe itlilik aç s ndan benzersiz oldu u için, e siz bir meydan okuma niteli indedir. Üçüncü ülkeler geni lemi bir Avrupa Birli inden önemli ölçüde yarar sa layacaklard r. Yaln zca mevcut üye Devletlerde de il, ayn zamanda geni lemi Birli in Tek Pazar nda da tek bir dizi ticaret kural, tek bir tarife ve tek bir dizi idari usul uygulanacakt r. Bu durum üçüncü ülke i letmecilerinin Avrupa'da

29 11 i yapmas n basitle tirecek, ticaret ve yat r m ko ullar n iyile tirecektir ( AB üye ülke say s n artt rarak geni lemesine devam ederken, bir yandan deniz ve okyanuslara olan k y eridini, bir di er yandan iç su kaynaklar n da artt rmaktad r. Böylelikle gerek su ürünleri avc l, gerekse su ürünleri yeti tiricili i üretiminde di er sektörlerde oldu u gibi dünyada önemli bir konuma ula may hedeflemektedir. Çizelge 1 de ülkelerin Avrupa Birli i ne üye olma yolundaki önemli tarihler hakk nda bilgiler vermektedir.

30 12 Çizelge 1. Avrupa Birli i ne Üyelik Ba vurular ve Kat l m Süreçleri Kurucu Ülkeler: Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, talya, Lüksemburg Üyelik Ba vurusu Komisyon Görü ü Üyelik Müzakereleri Kat l m Antla mas Aday Ülke Onay Üyelik Tarihi Danimarka Birinci ngiltere Geni leme rlanda kinci Geni leme Yunanistan Üçüncü Portekiz Geni leme spanya Avusturya Dördüncü sveç Geni leme Finlandiya K br s Malta Macaristan Polonya Be inci Slovakya Geni leme Letonya Estonya Litvanya Çek Cumh Slovenya Alt nc Romanya Geni leme Bulgaristan Türkiye Aday H rvatistan Ülkeler Makedonya (Kaynak: D Ticaret Müste arl ) Birli in, Avrupa haritas üzerindeki geni lemesi ise ayr nt l bir olarak Resim 1 de sunulmu tur.

31 Resim 1. Avrupa Birli i nin Geni leme Süreci

32 14 3. DÜNYA VE AVRUPA B RL SU ÜRÜNLER SEKTÖRLER 3.1.Dünya Su Ürünleri Sektörüne Genel Bir Bak Dünya Su Ürünleri Toplam Üretimi 1950 li y llar n ba lar nda tam anlam yla avc l k üretimine ba ml olan su ürünleri sektörü; 20 milyon ton gibi çok dü ük bir üretim seviyesine sahipken, bu miktar 1970 li y llar n ba nda 3 kat artarak 60 milyon ton seviyesine ula m, ancak üretim hala avc l k temelinde geli mi tir l y llar n ba lar na do ru deniz ve okyanuslardaki avc l k üretimine ek olarak yeti tiricilik alan nda at lan ba ar l ad mlar sonucunda üretim 100 milyon ton seviyesine ula m t r. Bu andan itibaren yeti tiricilik faaliyetleri ba ta uygun üretim ko ullar na sahip Uzakdo u ülkeleri olmak üzere, Avrupa Birli i ve di er dünya ülkelerinde de yay lm ve h zl bir geli im sürecine girilmi tir. Buna ra men günümüzde avc l k yoluyla elde edilen üretim, toplam su ürünleri üretiminin % 58 ini olu tururken, yeti tiricilikten elde edilen üretim en yüksek seviyeye ula m ve % 42 olarak gerçekle mi tir ( ekil 1) Toplam Üretim (Milyon Ton) Avc l k Yeti tiricilik ekil Y llar Aras nda Dünya Su Ürünleri Toplam Üretimi (Kaynak: Fishstat +) 2006 y l nda toplam su ürünleri üretimi yakla k olarak 160 milyon ton olarak gerçekle mi tir. Bu üretimin 93 milyon tonu avc l ktan ve 67 milyon tonu yeti tiricilikten elde edilmi tir. Dünya su ürünleri toplam üretiminde ilk s rada 62,7

33 15 milyon ton ile zengin içsu kaynaklar ve geni bir sahil eridine sahip olan Çin ilk s rada yer al rken, s ras yla; Peru, Endonezya, Hindistan ve AB 27 bu ülkeyi takip etmektedir. Çin, mevcut üretim miktar yla Dünya su ürünleri toplam üretiminin % 39,2 sini kar larken, di er ülkeler birbirlerine yak n üretim seviyelerinde Çin i takip etmektedirler ( ekil 2). Peru Hindistan Endonezya 4,4% 4,4% AB-27 4,3% Japonya 3,5% 4,4% Di er 39,8% Çin 39,2% ekil Y l Dünya Su Ürünleri Toplam Üretimi S ralamas (Kaynak: Fishstat +) Dünya Su Ürünleri Avc l k Üretimi 2006 y l nda dünya su ürünleri avc l k üretimi yakla k olarak 93 milyon ton olarak gerçekle mi tir. Mevcut üretimin % 18,7 si Çin taraf ndan gerçekle tirilirken, Güney Amerika ülkesi Peru % 7,5 ile ikinci, AB 27 % 6,1 ile üçüncü s rada yer alm t r. Toplam avc l k üretimini gerçekle tiren ülkeler aras nda; iki Uzakdo u, iki Güney Amerika, bir Kuzey Amerika ve Avrupa birli i ülkeleri yer almaktad r ( ekil 3).

34 16 AB-27 6,1% A.B.D. 5,2% Endonezya 5,1% ili 4,8% Peru 7,5% Çin 18,7% Di er 52,5% ekil Y l Dünya Su Ürünleri Avc l k Üretimi S ralamas (Kaynak: Fishstat +) Dünya Su Ürünleri Yeti tiricilik Üretimi 1980 lerin ba nda artma e ilimi gösteren su ürünleri yeti tiricilik üretimi 1990 lar n ba nda 16,8 milyon ton, 2000 lerin ba nda 45,6 milyon ton ve 2006 y l itibariyle 66,7 milyon ton üretim seviyesine ula m t r y l itibariyle dünya toplam su ürünleri yeti tiricilik üretiminin % 67,9 unu Çin tek ba na gerçekle tirirken, Hindistan % 4,7 ve Endonezya % 3,3 ile ikinci ve üçüncü s ralarda yer alm lard r. Avrupa Birli i ülkeleri gerçekle tirmi olduklar yakla k 1,3 milyon ton üretim ve % 1,9 oranla Dünya toplam su ürünleri yeti tiricilik üretimi s ralamas nda 6. s rada yer alm t r ( ekil 4). Endonezya 3,3% Filipinler Vietnam 3,1% 2,5% AB-27 1,9% Di er 16,5% Hindistan 4,7% Çin 67,9% ekil Y l Dünya Su Ürünleri Yeti tiricilik Üretimi S ralamas (Kaynak: Fishstat +)

35 y l nda Dünya Bal kç l k üretiminin kullan m incelendi inde; toplam bal k üretiminin % 76,8 inin insan tüketimi için kullan ld anla lmaktad r. nsan tüketimine ayr lan bu üretim miktar n n % 48,5 i taze, % 25,9 u dondurulmu, % 14,8 i konserve ve % 10,8 i tütsülenmi bal k ürünlerinden olu maktad r (Çizelge 2). Çizelge Y llar aras nda Dünya Bal kç l k Üretimi Yap s (x1000 Ton) Toplam Bal kç l k Üretimi nsan Tüketimi çin Taze Dondurulmu Tütsülenmi Konserve Di er htiyaçlar çin Endüstriyel Uygulamalar Çe itli htiyaçlar (Kaynak: ftp://ftp.fao.org/fi/stat/summary/default.htm) 3.2.Avrupa Birli i Su Ürünleri Sektörüne Genel Bir Bak 1957 y l nda temelleri at lan Avrupa Birli i nin alt kurucu üyesinin toplam su ürünleri üretimi 2,1 milyon ton olarak gerçekle mi tir y l ndaki kuzeye geni leme sürecine kadar geçen sürede sektörde kayda de er bir geli me ya anmam t r. Kuzeye geni leme sonucunda birli e üye olan Danimarka, ngiltere ve rlanda Birli in özellikle avc l k üretimine önemli katk lar sa lam ve üretim seviyesini 5,3 milyon ton seviyesine ula t rm lard r y l nda Yunanistan n kat l m üretim anlam nda herhangi bir de i ime neden olmazken, 1986 y l nda spanya ve Portekiz gibi ber yar madas n n iki ülkesinin kat l mlar yla gerek avc l k ve gerekse yeti tiricilik alan nda gözle görülür bir de i im meydana gelmi ve toplam üretim 7,5 milyon ton seviyesine ula m t r y l nda özellikle Finlandiya ve sveç in kat l mlar avc l k sektörüne katk sa lam sa da, uygulamaya konmu olan Ortak Bal kç l k Politikas (OBP) kapsam nda avc l k üretimine belirli s n rlamalar getirilmesi neticesinde toplam üretim yeti tiricilik temelinde art göstermi tir. Bu dönemde toplam üretim 8,5 milyon ton gibi tepe seviyesine

36 18 ula m sa da bu ba ar ya bir daha ula lamam t r li y llarda avc l k üretiminin önceki y llara oranla gözle görülür ekilde azalma e ilimine girdi i ve buna kar l k yeti tiricilik sektöründeki art OBP çerçevesinde planlanm bir durumdur y l nda toplam su ürünleri 6,9 milyon ton olarak gerçekle mi tir ( ekil 5). 9 8 Toplam Üretim (Milyon Ton) Avc l k Yeti tiricilik ekil Y llar Aras nda AB Su Ürünleri Toplam Üretimi (Kaynak: Fishstat +) 2006 y l nda gerçekle tirilen 6,9 milyon ton üretimin % 81,5 i avc l k ve % 18,5 i yeti tiricilik üretiminden sa lanm t r. Toplam üretim s ralamas nda spanya % 17,9 ile ilk s rada yer al rken, Danimarka % 13, Fransa % 12 ve Birle ik Krall k % 11,5 ile bu ülkeyi takip etmektedir ve 2006 y llar ndaki son geni leme sürecinde birli e üye ülkelerin s ralamadaki yerleri incelendi inde, en ba ar l ülkenin yakla k 180 bin ton toplam üretim miktar yla Polonya oldu u göze çarpmaktad r. Bu dönemde üye olan 12 ülkenin toplam su ürünleri üretimindeki oran % 9,4 olarak gerçekle mi tir Avrupa Birli i Su Ürünleri Avc l k Üretimi Birlik su ürünleri avc l k üretiminde en büyük ba ar s n 1995 y l nda gerçekle tirmi olup, söz konusu y lda toplam 7,3 milyon ton üretim gerçekle tirilmi tir. Bu üretim miktar ndaki nedenlerinden biri ve en önemlisi sveç

37 19 ve Finlandiya gibi ekonomileri büyük ölçüde bal kç l a ba l iki ülkenin Birli e kat l mlar d r l y llarda uygulaya konulan OBP kapsam nda getirilen düzenleme ve s n rlamalar neticesinde avc l k üretiminde kademeli olarak dü ü ler ya anmaya ba lanm ve üretim miktar 2000 y l nda 6,1 milyon ton, 2005 y l nda 5,7 milyon ton ve son olarak 2006 y l nda 5,6 milyon ton seviyesine gerilemi tir y l nda toplam avc l k üretiminin % 16,8 i spanya, % 15,3 ü Danimarka ve % 11 i Birle ik Krall k taraf ndan gerçekle tirilmi tir. Son geni leme sürecinde birli e üye 12 ülkenin s ralamadaki yerleri incelendi inde, en ba ar l ülkenin yakla k 154 bin ton avc l k üretim miktar yla Litvanya oldu u göze çarpmaktad r. Bu dönemde üye olan 12 ülkenin toplam su ürünleri avc l k üretimindeki oran % 9,9 olarak gerçekle mi tir (Çizelge 3) Avrupa Birli i Su Ürünleri Yeti tiricilik Üretimi Kurulu y llar nda bin ton olan yeti tiricilik üretimi, 1970 li y llarda 300 bin ton seviyesine, 1980 li y llar n ba lar nda 450 bin tona yükselirken, özellikle spanya n n üyeli e hak kazand 1986 y l nda 850 bin ton seviyesine ula m t r l y llar n ilk yar s nda 900 bin ton seviyelerine ula an üretim, özellikle 90 l y llar n ikinci yar s ndan itibaren h zl bir art göstermi tir y l nda 1,1 milyon ton olan üretim, 1999 y l nda 1 milyon 340 bin ton ile tepe noktas na ula m t r li y llarda yeti tiricilik üretiminde dalgalanmalar görülse de, 1,2 milyon ton üretim ortalamas n n alt na dü memi tir y l nda gerçekle en üretim miktar ise 1 milyon 283 bin ton olmu tur. Bu üretim miktar n n % 22,9 u spanya, % 18,6 s Fransa ve % 13,5 i talya gibi Akdeniz ülkeleri taraf ndan gerçekle tirilmi tir. Polonya, 2006 y l nda gerçekle tirmi oldu u yakla k 36 bin tonluk yeti tiricilik üretimiyle yeni kat lan ülkeler ars nda ilk s rada yer al rken, genel s ralamada da 9. s rada yer alm t r. Ayr ca; yeni üye ülkelerin yeti tiricilik üretiminde sahip olduklar pay % 7,19 olmu tur (Çizelge 4).

38 20 20 (Kaynak: Fishstat +) (Kaynak: Fishstat +) Çizelge Y l AB 27 Su Ürünleri Avc l k Üretimi S ralamas S ra Ülke Üretim (Ton) % S ra Ülke Üretim (Ton) % S ra Ülke Üretim (Ton) 1. spanya , Portekiz , Macaristan ,13 % 2. Danimarka , Litvanya , Romanya ,12 3. Birle ik Krall k , Finlandiya , Çek Cumh ,08 4. Fransa , Polonya , Malta ,04 5. Hollanda , Letonya , K.R.K ,04 6. talya , Yunanistan , Slovakya ,03 7. Almanya , Estonya , Slovenya ,02 8. sveç , Belçika , Avusturya 360 0,01 9. rlanda , Bulgaristan ,13 Toplam Avc l k ,0 Çizelge Y l AB 27 Su Ürünleri Yeti tiricilik Üretimi S ralamas S ra Ülke Üretim (Ton) % S ra Ülke Üretim (Ton) % S ra Ülke Üretim (Ton) 1. spanya , Almanya , Avusturya ,20 % 2. Fransa , Çek Cumh , Litvanya ,17 3. talya , Macaristan , Slovenya ,11 4. Birle ik Krall k , Finlandiya , Slovakya ,10 5. Yunanistan , Romanya , Belçika ,09 6. rlanda , sveç , Malta ,09 7. Hollanda , Portekiz , Estonya 703 0,05 8. Danimarka , Bulgaristan , Letonya 565 0,04 9. Polonya , K.R.K ,21 Toplam Yeti tiricilik ,0

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB ve sosyal politika: giri Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB entegrasyonu Gönüllü süreç Ba ms z Devletler ortak politikalar tasarlamak ve uygulamak amac yla uluslarüstü yap lara Uluslararas Antla malar yoluyla

Detaylı

AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE. Helsinki Zirvesi

AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE. Helsinki Zirvesi AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE Helsinki Zirvesi 10 ve 11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de toplanan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Binyıl Bildirgesi ni kabul ederken genişleme sürecinde yeni

Detaylı

Avrupa Birliği AVRUPA BİRLİĞİ -67- Bu bölümde Avrupa Birliği hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Avrupa Siyasi Haritası

Avrupa Birliği AVRUPA BİRLİĞİ -67- Bu bölümde Avrupa Birliği hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Avrupa Siyasi Haritası AVRUPA BİRLİĞİ Bu bölümde Avrupa Birliği hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Avrupa Siyasi Haritası A -67- İkinci dünya savaşından sonra Avrupa'daki altı ülke sosyal, kültürel ve ekonomik birliği sağlamak

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

NDEK LER KKTC YE PARLAMENTO DESTE Avrupa Parlamentosu KKTC ye önümüzdeki 3 y l içerisinde 259 milyon Euroluk mali yard m yap lmas onaylam r.

NDEK LER KKTC YE PARLAMENTO DESTE Avrupa Parlamentosu KKTC ye önümüzdeki 3 y l içerisinde 259 milyon Euroluk mali yard m yap lmas onaylam r. NDEK LER 1.. AB TÜRK YE SON DAK KA 1..1.. KKTC YE PARLAMENTO DESTE 1..2.. TRAF KTE AB DÜZEN NE DEVAM 1..3.. TÜB TAK, 6.ÇERÇEVE PROGRAMINA ST NADEN GIDA- HAYVANCILIK KONUSUNDA HAZIRLADI I CV L STES NE YEN

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016 MÜDEK Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim Programı, 01 Mayıs 2014-30 Eylül 2016 tarihleri arası geçerli olmak üzere MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ŞUBAT 2016 Şubat 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Şubat Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

HABER BÜLTENİ 02.09.2015 Sayı 23

HABER BÜLTENİ 02.09.2015 Sayı 23 HABER BÜLTENİ 02.09.2015 Sayı 23 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi geçen aya ve geçen yıla göre düştü: Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya ve geçen yıla göre düştü. Konya Hizmetler Sektörü

Detaylı

MEYVE SULARI. Hazırlayan Nilüfer YILMAZ 2008. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

MEYVE SULARI. Hazırlayan Nilüfer YILMAZ 2008. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MEYVE SULARI Hazırlayan Nilüfer YILMAZ 2008 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ. Hazırlayan Çiğdem CİVANER 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SU ÜRÜNLERİ. Hazırlayan Çiğdem CİVANER 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SU ÜRÜNLERİ Hazırlayan Çiğdem CİVANER T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SU ÜRÜNLERI TÜRKİYE'DE ÜRETİM Ülkemizdeki su ürünlerinin üretim alanı milyon hektarın üzerindedir.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU İhsan ÇULHACI Giriş Siyasi tarih disiplininde Almanya nın siyasal birliğinin sağlanması ve kuruluş yılı 1871 olarak kabul edilmekle birlikte, Almanya Sayıştayı,

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME / ERASMUS PROGRAMI 2013-2014 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ ÜÇÜNCÜ (3.) İLANI

HAYATBOYU ÖĞRENME / ERASMUS PROGRAMI 2013-2014 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ ÜÇÜNCÜ (3.) İLANI HAYATBOYU ÖĞRENME / ERASMUS PROGRAMI 2013-2014 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ ÜÇÜNCÜ (3.) İLANI İLAN TARİHİ: 10/10/2013 BİRİMLERE SON BAŞVURU TARİHİ: 14/02/2014 GENEL HÜKÜMLER: Erasmus öğrenci staj hareketliliği

Detaylı

HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 67

HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 67 HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 67 PERAKENDECİ GELECEKTEKİ BELİRSİZLİKTEN TEDİRGİN TEPE, temmuz ayında bir önceki aya ve geçen yıla göre azaldı. Önümüzdeki 3 aydaki tedarikçilerden sipariş ve satış beklentileri,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

YERLİ ÜRETİCİLER TARAFINDAN ÇİN HALK CUMHURİYETİ MENŞELİ PVC İTHALATINA YÖNELİK YAPILAN KORUNMA ÖNLEMİ BAŞVURUSUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ

YERLİ ÜRETİCİLER TARAFINDAN ÇİN HALK CUMHURİYETİ MENŞELİ PVC İTHALATINA YÖNELİK YAPILAN KORUNMA ÖNLEMİ BAŞVURUSUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ YERLİ ÜRETİCİLER TARAFINDAN ÇİN HALK CUMHURİYETİ MENŞELİ PVC İTHALATINA YÖNELİK YAPILAN KORUNMA ÖNLEMİ BAŞVURUSUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ 1. GİRİŞ... 1 2. BAŞVURUYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER... 1 2.1. Başvurunun

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU OCAK 2015 Ocak 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Ocak Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EV TEKSTİLİ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER. İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EV TEKSTİLİ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER. İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EV TEKSTİLİ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ MART 2012 DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EV TEKSTİLİ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER I. Giriş...

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir.

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN

Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN Finansal Sistem; fonun arz ve talebini dengeleyen ve fonları zaman, miktar, vade ve kişiler bazında kullanılabilir hale getiren bir sistemdir. Finansal Sistemin görevleri: Malların,

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığının görevlerini daha etkin ve verimli yerine getirmesini sağlayacak şekilde idari kapasitesinin arttırılması

Gümrük Müsteşarlığının görevlerini daha etkin ve verimli yerine getirmesini sağlayacak şekilde idari kapasitesinin arttırılması ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 29.0007.1.01 Tasfiye

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU I. AVRUPA DA BİR B İR LİK YARATILMASI FİK R İN İN DOĞUŞU... 1 II. 9 MAYIS 1950 BİLDİRİSİ

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2015 YILI KALİTE HEDEF PLANI

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2015 YILI KALİTE HEDEF PLANI Sayfa 1 / 5 Sıra No Hedef Hedefin Gerçekleşmesi için Planlanan Faaliyetler Mezuniyet aşamasına gelecek olan öğrenciler için diploma programının hazırlanmasını ve diploma basımını sağlamak. Sorumlu Kişi/Birim

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ DÖRDÜNCÜ ZİRVESİ TASLAK BİLDİRİSİ, 5 HAZİRAN 2014, BODRUM, TÜRKİYE

TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ DÖRDÜNCÜ ZİRVESİ TASLAK BİLDİRİSİ, 5 HAZİRAN 2014, BODRUM, TÜRKİYE TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ DÖRDÜNCÜ ZİRVESİ TASLAK BİLDİRİSİ, 5 HAZİRAN 2014, BODRUM, TÜRKİYE Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (bundan sonra Türk Konseyi olarak anılacaktır)

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri

GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri Mart 2009 Hazırlayan: U. GÜR GENEL KOD BİLGİSİ: 8465 GTIP koduna giren alt dallar ve ürünler: 8465 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk,

Detaylı

NDEK LER. 6 Eylül de aç klanan ve lerleme Raporu öncesi Türkiye ye moral verdi i söylenen raporda unlardan bahsedilmi tir:

NDEK LER. 6 Eylül de aç klanan ve lerleme Raporu öncesi Türkiye ye moral verdi i söylenen raporda unlardan bahsedilmi tir: NDEK LER 1.. AB TÜRK YE SON DAK KA 1..1.. BA IMSIZ TÜRK YE RAPORU YAYINLANDI! 1..2.. YE L HAT TÜZÜ Ü 1..3.. ULUSAL VE BÖLGESEL DÜZEYDE KÜÇÜK LETME POL KALARININ EK LLENLENMES NDE PAYDA LARA DANI ILMASI

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585 13.07.2001 Cuma Sayı: 24461 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

2007 YILI EGE BÖLGESĐ NĐN 100 BÜYÜK FĐRMASI

2007 YILI EGE BÖLGESĐ NĐN 100 BÜYÜK FĐRMASI 2007 YILI EGE BÖLGESĐ NĐN 100 BÜYÜK FĐRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 26 yıldan bu yana sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayisinin içinde bulunduğu

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ:

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ: EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: Ev tekstili, genel olarak evleri dekore etmek amacıyla kullanılan ürünler olarak tanımlanmaktadır. Sentetik iplikler ve kumaşların yanı sıra, pamuk, keten, ipek ve

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu 09 Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi Faaliyet Raporu İçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikası Risk Yönetim Politikaları Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Kasım 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 EKİM İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 16/07/2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Karar

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

TÜRKİYE AÇISINDAN BEYHUDE BİR AB ZİRVESİ DAHA. Nilgün Arısan Eralp AB Enstitüsü Direktörü

TÜRKİYE AÇISINDAN BEYHUDE BİR AB ZİRVESİ DAHA. Nilgün Arısan Eralp AB Enstitüsü Direktörü TÜRKİYE AÇISINDAN BEYHUDE BİR AB ZİRVESİ DAHA Nilgün Arısan Eralp AB Enstitüsü Direktörü TEPAV Değerlendirme Notu Aralık 2010 Türkiye Açısından Beyhude Bir AB Zirvesi Daha AB Hükümet ve Devlet Başkanları,

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

Destekli Proje Başvuru Prosedürü

Destekli Proje Başvuru Prosedürü Destekli Proje Başvuru Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S

STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S DEN ZL SANAY ODASI Z YARET 4 MART 2011 / 11.00 stanbul Ticaret Odas Türkiye nin en büyük dünyan n ise be büyük odas ndan

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 30 Ocak 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27126 BAKALAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/14579 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 01 TEMMUZ-30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Raporun Dönemi : 01 Temmuz-30 Eylül 2008 Faaliyete Geçiş Tarihi Bankanın Merkezi Ödenmiş Sermayesi

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME İlk İki Ayda 2,7 Milyar Dolarlık

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk İki Ayında %3,7

Detaylı

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Sayı: 42 BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Gazi Erçel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Aralık 2000 Ankara 2001 yılında uygulanacak para ve kur politikasının çerçevesi, uygulama prensipleri

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI İÇİNDEKİLER. 1- Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) 2 Konya Hizmet Sektörü Güven Endeksi (KOHİZ)

KONYA TİCARET ODASI İÇİNDEKİLER. 1- Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) 2 Konya Hizmet Sektörü Güven Endeksi (KOHİZ) Eylül 2014 KONYA TİCARET ODASI İÇİNDEKİLER 1- Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) 2 Konya Hizmet Sektörü Güven Endeksi (KOHİZ) 3 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN) 4 - Konya İstihdam İzleme Bülteni

Detaylı

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim. Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim. Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası Kamu işletmeleri gelişmiş e gelişmekte olan ülkelerde ekonomik açıdan önemli aktörlerdir Global olarak

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

AB ÜLKELERİNDE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR

AB ÜLKELERİNDE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR İZMİR TİCARET ODASI AB ÜLKELERİNDE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR AĞUSTOS 2005 Nesteren KESEN Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Avrupa ülkeleri dünya kuyumculuk sektöründe önemli bir

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 3 AYLIK USAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2016-31.03.2016 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. nin 09.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür.

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür. PROJE Avrupa Birliği IPA 1. Bileşeni kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Sanayi Stratejisine İlişkin İdari Kapasitesinin Güçlendirme Projesi (IPA Component I, TR 2009/0320.01) 22 Ocak

Detaylı