Solar Enerji Sistemleri için Güneş Radyasyon Hesaplama Yazılımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Solar Enerji Sistemleri için Güneş Radyasyon Hesaplama Yazılımı"

Transkript

1 Solar Enerji Sistemleri için Güneş Radyasyon Hesaplama Yazılımı Emrah Aslan 1, Mehmet Emin Tenekeci 2, Nurettin Beşli 1, Abdülkadir Gümüşçü 1 1 Harran Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Şanlıurfa 2 Harran Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, Şanlıurfa Özet: Günümüzde hızla artan enerji tüketimi insanları yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneltmiştir. Güneş en temel yenilenebilir enerji kaynağıdır. Temelde güneşten ısıl sistemler, fotovoltaik sistemler ve yoğunlaştırılmış güneş sistemleri (CSP) ile enerji üretilmektedir. Bu teknolojilerin çalışma prensipleri birbirinden ayrı olmasına rağmen güneş ışınım değerleri baz alınarak verimlilik ve üretim potansiyeli hesaplanır. Bu nedenle güneş enerjisi sistemlerinin tasarımında güneş ışınım bilgilerinin doğru bilinmesi önemlidir. Güneş ışınımı, konum, tarih ve günün saatine ve iklimsel şartlara bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Belirlenen parametreler kullanılarak güneş ışınımı değerleri hesaplanmaktadır. Güneş ışınım değerlerinin hesaplanması için kullanılan farklı matematiksel modeller bulunmaktadır. Modelleme de sadece genel katsayılar ve bilgilerin kullanımı yanlış sonuçlar doğurmaktadır. Sonuçların doğruluk oranını arttırmak için bölgeye özgü denklem katsayıları belirlenmelidir. Bu katsayılar hesaplama yapılacak bölgenin gerçek coğrafik ve meteorolojik verilerine göre değişiklik göstermektedir.yapılan bu hesaplamaların doğruluğu bilimsel çalışmalar sonucunda görülmektedir. Güneş ışınımı verileri yenilenebilir enerji alanında güneş enerjisinden faydalanmak isteyen tüm ticari ve akademik çalışmalarda kullanılmaktadır. Bir bölgeye güneş enerjisi santrali kurulacaksa o bölgenin güneş ışınım bilgilerinin bilinmesi gerekir. Bu ışınım bilgileri ile enerji üretim potansiyeli hesaplanabilir. Bu çalışma kapsamsında geliştirilen online sistem ile kullanıcı dünya haritası üzerinde istediği bir bölgeyi seçebilmektedir. Seçilen bölgeye ait güneş ışınım değerleri hesaplanmakta ve bu değerlere ait görsel çıktılar sunulmaktadır. Bu şekilde, kullanıcı bölgenin güneş ışınım değerlerini analiz ederek, güneş enerjisi kullanımı için uygunluğunu belirler. Anahtar Sözcükler: Güneş Radyasyon Modellemesi, Güneş Pozisyon Belirleme, Görselleştirme Veri Solar Irradiant Calculation Software for Solar Energy Systems Abstract: In our modern time, rapidly increasing energy consumption has made people look for renewable energy resources. The sun is the most important renewable energy resource. Energy from the sun is produced by means of thermal systems, photovoltaic systems and concentrated solar power (CSP). Even though working principles are different of these systems, based upon the sun radiation values, efficiency and production potential is calculated. Just for this reason, it is important to know the sun

2 radiation values correctly for the reason of thermal energy systems.radiation varies according to the location, date, time and climatic conditions. Sun radiation values are computed by using determined parameters. These are different mathematic models for calculating the radiation values. In modelling, using only coefficients and the information in cause wrong results. So as to increase the accuracy rate of the results, coefficients exclusive for the region should be determined. These coefficients may vary based on the real geographic and meteorological data of the region that is of our interest.the correctness of these calculations can be seen in the end of this scientific work. The sun radiations data can be used in all commercial and scientific areas that want to utilize it. If a solar energy station is to be built in some place, the sun radiation data of that region has to be known. With the help of this radiation information, energy production potential can be calculated. In the developed online system, a user can select any point on the world map. Upon selection, the sun radiation values that belong to the selected region are calculated and visualized. In this manner, the sun radiation values of the region are analyzed, and it determined how suitable it is for the use of solar power. Keywords: Solar Irradiant Modelling, Sun Position Algorithm, Online Data Visualization 1. Giriş Günümüzde artan enerji maliyetleri ülkeleri yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneltmiştir. Son yıllarda fosil kaynakların azalması ve bu kaynakların çevreye olan zararları nedeniyle insanlar yenilenebilir enerji kaynaklarına daha çok önem vermiş ve bu alanda araştırmalar yapmaya başlamıştır[1]. Güneş enerji sistemleri temiz ve yenilenebilir enerji kaynağı olması bakımından geleceğin temel enerji üretim bileşenidir. Güneş enerjisinden yararlanma teknolojileri Isıl Teknolojiler ve Fotovoltaik Sistemler olarak iki başlık altında toplanabilir [8]. Bu teknolojilerin çalışma prensipleri birbirinden ayrı olmasına rağmen verimlilik ve üretim potansiyeli güneş ışınım değerlerine göre hesaplanır. Bu nedenle güneş enerjisi sistemlerinin tasarımında güneş ışınım bilgilerinin doğru bilinmesi önemlidir. Güneş ışınımı pyranometre adı verilen pahalı bir cihaz ile ölçülmektedir. Cihaz maliyeti yüksek olmasından güneş ışınımı ölçümü sadece belirli yerlerde yapılabilmektedir. Ülkemizde bu ölçümler Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, bazı üniversite ve araştırma merkezleri tarafından yapılmaktadır [4-7]. Ölçülmüş verilerin mevcut olmadığı yerler için, güneş ışınımı modellerinin kullanımı güneş enerjisi sistemleri için gerekli verilerin tahmininde yaygın olarak kullanılan bir uygulamadır. Güneş ışınımı hesaplamalarında çeşitli ampirik modeller kullanılmaktadır [9-16]. Kullanılan parametreler dünya dışı radyasyon, güneşlenme süresi, ortalama sıcaklık, bulutluluk, buharlaşma, bağıl nem, gün sayısı, yükseklik, enlem, boylam, tarih ve saattir [1,3] Hesaplama yoluyla belirlenen değerler ve meteorolojik veriler arasında çok az fark olduğu gözlenmiştir. Bölgesel iklim farklılıkları bulunan bölgelerde hesaplama sonuçlarında fark miktarı artmaktadır. Yapılan çalışmalarda, hesaplanan değerler ile gerçek veriler arasındaki farklılıkları ortadan kaldırmak için hesaplamada kullanılan katsayılar bölgeye göre belirlenmiştir. Bu katsayılar hesaplama yapılacak bölgenin gerçek coğrafik ve meteorolojik verilerine

3 göre değişiklik göstermektedir. Yapılan bu hesaplamaların doğruluğu arttırdığı görülmektedir. Çalışmada, güneş ışınımı hesaplama yazılımı geliştirmiştir. Erişim kolaylığından ve kurulum gerektirmemesinden dolayı yazılımın çevrimiçi erişimi sağlanmıştır. Kullanıcı web adresinden sisteme bağlanabilmektedir. Haritadan istediği bir noktayı seçerek güneş ışınım değerleri saatlik, günlük, aylık olarak hesaplanmaktadır. Bu değerler grafikler ve tablolarla kullanıcıya rapor edilebilmektedir. Bu şekilde, kullanıcı bölgenin güneş ışınım değerlerini analiz ederek, güneş enerjisi sistemi kurulumu için uygunluğunu belirleyebilmektedir. 2. Materyal-Yöntem Güneş ışınım hesaplanmasında kullanılan denklemler ve sabitlerin belirlenmesi yazılımın gerçeklenmesi için önemlidir. Atmosfer dışında güneş ışınlarının birim dik yüzeye birim zamanda aktardığı enerji güneş ışınımı olarak adlandırılır. Atmosferin hemen dışında ölçülen ışınım şiddetine güneş sabiti(gsco) denir. Güneş sabiti yapılan son araştırmalara göre %1 hata payı ile 1367 W/m2 olarak kabul edilir. Yeryüzüne gelen güneş ışınımı atmosfer dışındaki güneş ışınımına dayanılarak bulunur. Hesaplamalarda kullanılan güneş sabiti düzeltme faktörü (1) denklemi ile hesaplanır. n değeri 1 Ocaktan itibaren gün sayısıdır. f=1+0,33cos[(360*n)/365] (1) Güneş ışınlarının ekvator düzlemi ile yaptığı açıya Deklinasyon Açısı(d) denir. Deklinasyon açısı (2) denklemi ile hesaplanır. d= 23,45 x sin[(360/365)x(284+n)] (2) Dünya üzerindeki bir noktayı dünya merkezine birleştiren yarıçapın ekvator düzlemi ile yaptığı açıya Enlem açısı(e) denir. Bu açı ekvatorda 0 derece, kuzey kutbunda +90 derece, güney kutbunda -90 derece alınmaktadır. Güneş ışınlarının bulunduğu boylam ile göz önüne alınan yerin boylamı arasındaki açıya Saat açısı(h) denir. (3) denklemi ile hesaplanır. Cos h=-tan d*tan e,h=arccos(-tan d*tan e) (3) Güneşlenme süresi (tg) ise gün uzunluğudur. 15 derece 1 saat olduğundan saat biriminde tam günlük güneşlenme zamanını bulmak için (4) eşitliğinden faydalanırız. S0= (2/15) arccos (-tan d*tan e),s0=(2/15)*h (4) Zenit açısı(z), güneş ışını ile yatay yüzeyin dikeyi arasında kalan açıdır. (5) ile (6) denklenmeleri ile hesaplanır. cos z=cos d*cos e* cos h + sin d * sin e (5) z=arccos(cos d*cos e*cos h+sin d*sin e) (6) Yükseklik açısı(y), güneş ışınlarının yatay yüzey ile yaptığı açıdır. (7) denklemi ile hesaplanır. y= 90-z (7) Güneş azimut açısı(ag), güneş ışınlarının kuzeye göre, saat dönüş yönünde sapmasını gösterir. (8) ile (9) denklenmeleri ile hesaplanır. cos ag=(cos d*sin e*cos h sin d*cos e)/cos y (8) ag = arccos [(cos d * sin e *cos h sin d * cos e) / cos y ] (9) Atmosfer dışında yatay yüzeye gelen anlık ışınımı (H0) hesaplamak için (10) eşitliği yardımı ile bulabiliriz. H0 = [(24*3600* Gsco ) / pi] * f * sin d * sin e * [((pi*h)/180) tan h] (10) Burada Gsco güneş sabiti, f düzeltme katsayısı, e enlem, d deklinasyon açısı, h saat açısı, pi sayısını ifade eder.

4 Lineer model veya Angstrom-Prescott-Page (Anstrong, 1924) modeli olarak adlandırılan model (11) denkleminde verilmektedir. H=H0 * a + b*(s/s0) (11) Burada H aylık ortalama günlük güneş radyasyonu, H0 aylık ortalama günlük dünya dışı radyasyonu, S gün uzunluğunu, S0 maksimum mümkün güneşlenme süresini, a ve b katsayıları göstermektedir. bilgilerini öğrenmek istediği yeri Şekil 1 de gösterilen ara yüz yardımı ile dünya haritası üzerinden seçebilir. Seçilen yerin hangi gün ve saatteki ışınım bilgileri isteniliyorsa o tarih ve saat değeri seçilir. Belirlenen parametrelere göre hesaplamalar yapılır ve Şekil 2 de gösterildiği şekilde sonuçlar kullanıcıya gösterilir. 3 Uygulama Bu projedeki amaç istenilen bir bölgenin güneş enerji santrali yatırım ve çalışmalarına uygunluğunun araştırmak ve bir ön değerlendirme sunmaktır. Seçilen bölgeye ait atmosfer dışı yatay yüzeye gelen ışınım miktarını bu sistem ile kolayca hesaplanabilmektedir. Çalışma çevrimiçi bir sistem olup tüm kullanıcılara açıktır. Geliştirilen uygulamanın kolay erişimi için çevrimiçi bir yazılım geliştirilmiştir. Bu şekilde kurulum gerektirmeyecektir. Ayrıca değişik platformlardan erişim imkânı olacaktır. Bu şekilde mobil cihazlar üzerinden kullanılması sağlanmıştır. Geliştirilen yazılım ASP.Net ve Visual Studio 2010 ile yazılmıştır. Şekil 2 Hesaplama Sonuç Ekranı Hesaplanan bu değerler Şekil 3 ve 4 te gösterildiği gibi grafik olarak kullanıcıya rapor edilir. Şekil 1 Yazılımın giriş sayfa ara yüzü Sistemin kullanımı oldukça kolaydır. Kullanıcı sisteme girdikten sonra ışınım Şekil 3. Sonuçların Grafiksel Gösterimi 1

5 Modeling Based on Meteorological Data, Solar Energy, 84, [3] Şencan A, Bezir N Ç, 2003; Ölçülebilen Meteorolojik Verilerle Güneş Radyasyonunun Yapay Sinir Ağları Metoduyla Tayini, TMMOB Makine Mühendisleri Odası,Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu, Mersin, Şekil 4. Sonuçların Grafiksel Gösterimi 2 4. DEĞERLENDİRME ve SONUÇ Sürdürülebilir enerjinin en temel kaynağı olan güneş enerjisi sistemlerinin dizaynı ve projelendirilmesinde o bölgeye ait güneş ışınım verilerine bilinmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, global güneş ışınım değerleri, ölçüm yapılmadan elde edilebilecek online bir yazılım geliştirilmiştir. Hesaplama yapılacak olan bölgeye ait bölgesel parametreler kullanılarak doğruluğu arttırılmıştır. Ölçülen ve hesaplanan değerler karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırma sonucu, elde edilen sonuçlar, ölçülen değere uygunluğundan proje fizibilitesi için kullanılabileceği görülmüştür. Bu nedenle çalışmamız yatırımcılara bir ön fikir verebilecek sonuçlar üretmektedir. 5. Kaynaklar [1] Öztürk, M., Bezir, N.C., özek, N Hydeopower-Water and Renewable Energy in Turkey: Source and Policy. Renewable and Sustainable Energy Reviews. (13), [2] Behrang M A, Assareh E, Ghanbarzadeh A, Noghrehabadi A R, 2010; The Potential of Different Artificial Neural Network (ANN) Techniques in Daily Global Solar Radiation [4] Rehmana S ve Mohandes M, 2008; Artificial Neural Network Estimation of Global Solar Radiation Using Air Temperature and Relative Humidity, Energy Policy, 36, [5] Jiang Y, 2009; Computation of Monthly Mean Daily Global Solar Radiation in China Using Artificial Neural Networks And Comparison with Other Empirical Models, Energy, 34, [6] Atik K, Deniz E ve Yıldız E, 2007; Meteorolojik Verilerin Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi, KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 10, [7] Özek N, Bezir N Ç, 2004;Isparta- Yalvaç a Ait Yatay Yüzeye Gelen Güneş Radyasyonu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8 2, [8] Sevim C, Enerji Teknolojilerindeki Anlayış Model Değişimi Ve Hızlı İklim Değişikliği, Journal of Yasar University 21(6) [9] DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, [10] EİE, Türkiye güneş ışınımı ve güneşlenme süresi değerleri, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Ankara, [11] BULUT, H., BÜYÜKALACA, O., YILMAZ, T., Bazı iller için güneş ışınımı, güneşlenme süresi ve berraklık

6 indeksinin yeni ölçümler ışığında analizi, Güneş Günü Sempozyumu Bildiler Kitabı, 22-29, Kayseri [12] BULUT, H., BÜYÜKALACA, O., Diyarbakır ili için güneş verilerinin analizi ve tipik güneş ışınım değerlerinin türetilmesi, III. GAP ve Sanayi Kongresi Bildiriler Kitabı, , Diyarbakır. [13] BULUT, H., Typical solar radiation Year for Southeastern Anatolia, Renewable Energy, 29(9), [14] KILIÇ, A.. ÖZTÜRK, A., Güneş Enerjisi, Kipaş Dağıtımcılık, İstanbul. [15] UYAREL, A.Y., ÖZ, E.S., Güneş Enerjisi ve Uygulamaları, Birsen yayınevi, İstanbul. [16] Anstrong, A Solar and terrestrial radiation. Quart J Roy Met Soc. (50),

TS 825 İKLİMSEL VERİLERİNİN FARKLI DERECE GÜN BÖLGELERİ İÇİN UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

TS 825 İKLİMSEL VERİLERİNİN FARKLI DERECE GÜN BÖLGELERİ İÇİN UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ TS METU 825 İKLİMSEL JFA 2013/2VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ DOI: METU 10.4305/METU.JFA.2013.2.9 2013/2 163 (30:2) 163-179 TS 825 İKLİMSEL VERİLERİNİN FARKLI DERECE GÜN BÖLGELERİ İÇİN UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Güneş Enerjili Su Isıtma Sisteminin Deneysel İncelenmesi

Güneş Enerjili Su Isıtma Sisteminin Deneysel İncelenmesi Kadir BAKIRCI Bedri YÜKSEL Güneş Enerjili Su Isıtma Sisteminin Deneysel İncelenmesi Abs tract: Running out of energy sources used at the present and their high cost are extremely affected to the economy

Detaylı

Türkiye deki Binalara Yönelik Soğutma Yükü Hesabı için Web Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi

Türkiye deki Binalara Yönelik Soğutma Yükü Hesabı için Web Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi 43 Türkiye deki Binalara Yönelik Soğutma Yükü Hesabı için Web Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi Development of a Web-Based Software For Building Cooling Load Calculations in Turkey Yrd. Doç. Dr. M. Azmi AKTACİR

Detaylı

THE EFFECTS OF REGIONAL VARIABLE TEMPERATURE OF TURKEY ON THE EFFECTIVENESS OF SOLAR PANELS.

THE EFFECTS OF REGIONAL VARIABLE TEMPERATURE OF TURKEY ON THE EFFECTIVENESS OF SOLAR PANELS. 12 ÖZET 2008 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 22, s.12-20 TÜRKĐYE DEKĐ BÖLGESEL SICAKLIK DEĞĐŞĐMLERĐNĐN GÜNEŞ PANELLERĐNĐN VERĐMLĐLĐĞĐNE ETKĐSĐ Selçuk KEÇEL 1 Hüseyin

Detaylı

ÇEVRE DOSTU BİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK RÜZGAR ENERJİSİ VE ISPARTA İLİ İÇİN BİR UYGULAMA

ÇEVRE DOSTU BİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK RÜZGAR ENERJİSİ VE ISPARTA İLİ İÇİN BİR UYGULAMA Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6 Sayı1-2, (2002), 37-44 ÇEVRE DOSTU BİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK RÜZGAR ENERJİSİ VE ISPARTA İLİ İÇİN BİR UYGULAMA Ali Şükrü ONURAL*, Bülent CERİT*,

Detaylı

TARIMSAL SULAMA VE GÜNEŞ ENERJİSİ

TARIMSAL SULAMA VE GÜNEŞ ENERJİSİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 27, No 3, 519-526, 212 Vol 27, No 3, 519-526, 212 TARIMSAL SULAMA VE GÜNEŞ ENERJİSİ Ramazan

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ SU ISITMA SİSTEMLERİNİN TEKNO-EKONOMİK ANALİZİ

GÜNEŞ ENERJİLİ SU ISITMA SİSTEMLERİNİN TEKNO-EKONOMİK ANALİZİ GÜNEŞ ENERJİLİ SU ISITMA SİSTEMLERİNİN TEKNO-EKONOMİK ANALİZİ Hüsamettin BULUT 1, Hasan ŞAHİN 2, Refet KARADAĞ 1 1 Harran Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Osmanbey kampüsü, Şanlıurfa 2 Harran

Detaylı

ISSN: 1012-0726 (Baskı) ISSN: 1308-2477 (Online) SAYI: 111 DSİ TEKNİK BÜLTENİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ISSN: 1012-0726 (Baskı) ISSN: 1308-2477 (Online) SAYI: 111 DSİ TEKNİK BÜLTENİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISSN: 1012-0726 (Baskı) ISSN: 1308-2477 (Online) SAYI: 111 DSİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK BÜLTENİ DSİ TEKNİK BÜLTENİ Sahibi DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Adına Akif ÖZKALDI Sorumlu Müdür

Detaylı

GÜRSU-BURSA FOTOVOLTAĠK GÜÇ SANTRALĠNĠN SĠMÜLASYONU; TEKNOEKONOMĠK VE ÇEVRESEL OPTĠMĠZASYON

GÜRSU-BURSA FOTOVOLTAĠK GÜÇ SANTRALĠNĠN SĠMÜLASYONU; TEKNOEKONOMĠK VE ÇEVRESEL OPTĠMĠZASYON GÜRSU-BURSA FOTOVOLTAĠK GÜÇ SANTRALĠNĠN SĠMÜLASYONU; TEKNOEKONOMĠK VE ÇEVRESEL OPTĠMĠZASYON SIMULATION OF GÜRSU-BURSA PHOTOVOLTAIC POWER PLANT; TECHNO-ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL OPTIMIZATION KIVILCIM MERVE

Detaylı

TUSAGA-AKTİF GPS AĞ VERİLERİ İLE BÖLGESEL İYONOSFERİK MODELİN OLUŞTURULMASI

TUSAGA-AKTİF GPS AĞ VERİLERİ İLE BÖLGESEL İYONOSFERİK MODELİN OLUŞTURULMASI T.C GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TUSAGA-AKTİF GPS AĞ VERİLERİ İLE BÖLGESEL İYONOSFERİK MODELİN OLUŞTURULMASI Hacı Bahadır ATEŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ

Detaylı

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi Yıl: 2012-1 Sayı:17 SOMA I TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi ISSN NO:1304-6330 Sahibi: Ayla TEKİN Yönetim Kurulu

Detaylı

ISPARTA YÖRESİNDE BİR EVİN ELEKTİRİK İHTİYACININ RÜZGAR ENERJİSİ İLE KARŞILANMASININ EKONOMİK ANALİZİ

ISPARTA YÖRESİNDE BİR EVİN ELEKTİRİK İHTİYACININ RÜZGAR ENERJİSİ İLE KARŞILANMASININ EKONOMİK ANALİZİ Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 11, No: 2, 2014 (1-9) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 11, No: 2, 2014 (1-9) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİNİN KURULUMUNDA GÜNEŞ ÖLÇÜMÜNÜN ÖNEMİ VE TÜRKİYE DE YASAL MEVZUAT

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİNİN KURULUMUNDA GÜNEŞ ÖLÇÜMÜNÜN ÖNEMİ VE TÜRKİYE DE YASAL MEVZUAT 1 GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİNİN KURULUMUNDA GÜNEŞ ÖLÇÜMÜNÜN ÖNEMİ VE TÜRKİYE DE YASAL MEVZUAT İskender KÖKEY GENBA renewable energy solutions 129/2 Sok. No:1/7 4. San. Sit. Bornova/İZMİR Tel: 0232 878 04

Detaylı

Rüzgar Enerjisi Kullanılarak Gebze de Bir Evin Elektrik İhtiyacının Karşılanması Wind Energy Usage in a House in Gebze

Rüzgar Enerjisi Kullanılarak Gebze de Bir Evin Elektrik İhtiyacının Karşılanması Wind Energy Usage in a House in Gebze Rüzgar Enerjisi Kullanılarak Gebze de Bir Evin Elektrik İhtiyacının Karşılanması Wind Energy Usage in a House in Gebze Cihan GÖKÇÖL 1, Erkan SUNAN 2 Bahtiyar DURSUN 1 1 Enerji Sistemleri Mühendisliği Gebze

Detaylı

RÜZGAR ENERJİ POTANSİYELİNİN UYDU VE YÜZEY VERİLERİNE DAYALI OLARAK BELİRLENMESİ VE ANALİZİ

RÜZGAR ENERJİ POTANSİYELİNİN UYDU VE YÜZEY VERİLERİNE DAYALI OLARAK BELİRLENMESİ VE ANALİZİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2014 CİLT 7 SAYI 1 (87-95) RÜZGAR ENERJİ POTANSİYELİNİN UYDU VE YÜZEY VERİLERİNE DAYALI OLARAK BELİRLENMESİ VE ANALİZİ Onur PAMUK * Hava Harp Okulu Havacılık

Detaylı

Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal analizi

Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal analizi Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mühendislik dergisi mühendislikdergisi Dicle ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Cilt: 4, 1, 23-35 3-9 Nisan 2013 Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal

Detaylı

Hava Kirliliği Araştırmaları Dergisi www.hkad.org

Hava Kirliliği Araştırmaları Dergisi www.hkad.org Hava Kirliliği Araştırmaları Dergisi www.hkad.org Araştırma Makalesi Açık Gökyüzü Şartlarında Güneş Radyasyonunun WRF Modeli ile Kısa Vadeli Tahmininde Aerosol Etkisinin Değerlendirilmesi Yaşar Burak ÖZTANER

Detaylı

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ Faruk KÖSE, Muammer ÖZGÖREN * GİRİŞ Bu çalışmada, Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü bölgesinde kurulan ölçüm istasyonunda yapılan

Detaylı

DYNAMIC PERFORMANCE OF AUTOMOTIVE AIR CONDITIONER WORKED BY SOLAR PANELS: EXAMPLE OF KONYA

DYNAMIC PERFORMANCE OF AUTOMOTIVE AIR CONDITIONER WORKED BY SOLAR PANELS: EXAMPLE OF KONYA 5 Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9), 13-15 Mayıs 29, Karaük, Türkiye GÜNEŞ PANELLERİ İLE ÇALIŞAN TAŞIT KLİMASININ DİNAMİK PERFORMANSI: KONYA ÖRNEĞİ DYNAMIC PERFORMANCE OF AUTOMOTIVE AIR

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ RÜZGÂR SANTRALLERİNİN ÖNÜNDEKİ TEKNİK VE EKONOMİK KISITLAR Güvenç ŞAHİN TARIM MAKİNELERİ ANABİLİMDALI ANKARA 2011 Her hakkı saklıdır 1 ÖZET

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN YENİ DIŞ ORTAM SICAKLIK TASARIM DEĞERLERİ

TÜRKİYE İÇİN YENİ DIŞ ORTAM SICAKLIK TASARIM DEĞERLERİ 293 TÜRKİYE İÇİN YENİ DIŞ ORTAM SICAKLIK TASARIM DEĞERLERİ Tuncay YILMAZ Hüsamettin BULUT ÖZET İklim verileri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin enerji ve yük hesaplamalarında en önemli parametrelerdendir.

Detaylı

Malatya İlinin Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli ve Kullanılabilirliği

Malatya İlinin Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli ve Kullanılabilirliği Malatya İlinin Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli ve Kullanılabilirliği * 1 Rasim Behçet 1 Hasan Gül 1 Hakan Oral ve 2 Mehmet Özalp * 1 Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, İnönü Üniversitesi, Malatya,

Detaylı

RÜZGAR TÜRBİNİ KURULACAK ALANLARIN CBS ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR ANALİZİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ: DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ

RÜZGAR TÜRBİNİ KURULACAK ALANLARIN CBS ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR ANALİZİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ: DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ RÜZGAR TÜRBİNİ KURULACAK ALANLARIN CBS ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR ANALİZİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ: DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ Abdulkadir MEMDUHOĞLU 1, Gülşah ÖZMEN 2, Gazale GÖYÇEK 2, Fatmagül KILIÇ 3 1 Arş. Gör., Yıldız

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİNİN SÜREKLİ KULLANILABİLİRLİK KOŞULU ALTINDA MADDELERİN SPESİFİK ISI KAPASİTELERİNİN KULLANILARAK DEPOLANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Mak.

Detaylı

ORTA VE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ DİJİTAL KAMERALARIN METRİK PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ

ORTA VE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ DİJİTAL KAMERALARIN METRİK PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Mart - Nisan 5, Ankara ORTA VE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRÜKÜ DİJİTA KAMERAARIN METRİK PERFORMANSARININ BEİRENMESİ F. Karslı,

Detaylı

PLC KONTROLLÜ GÜNEŞ TAKİP SİSTEMİ TASARIM VE UYGULAMASI

PLC KONTROLLÜ GÜNEŞ TAKİP SİSTEMİ TASARIM VE UYGULAMASI ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 1A0028 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Received: November 2008 Accepted: June 2009 Series : 2A ISSN : 1308-7223

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI ELEKTRİK ENERJİSİNE DÖNÜŞTÜRMEDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE ÖRNEK UYGULAMALAR İlhan UMUT Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ MAHAL ISITMA SİSTEMİNİN VAN İLİNDE SAĞLADIĞI ENERJİ TASARRUFUNUN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ II. BÖLÜM

GÜNEŞ ENERJİSİ II. BÖLÜM GÜNEŞ ENERJİSİ II. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY GÜNEŞ AÇILARI GİRİŞ Güneş ışınları ile dünya üzerindeki yüzeyler arasında belirli açılar vardır. Bu açılar hakkında bilgi edinilerek güneş enerjisinden en

Detaylı

Abs tract: Key Words: Sadık ERDOĞAN Mehmet YILMAZ Şendoğan KARAGÖZ Süleyman KARSLI

Abs tract: Key Words: Sadık ERDOĞAN Mehmet YILMAZ Şendoğan KARAGÖZ Süleyman KARSLI Sadik Erdogan:Sablon 16.04.2012 14:47 Page 19 Sürekli Hal Bina Enerji Analiz Yöntemleri Sadık ERDOĞAN Mehmet YILMAZ Şendoğan KARAGÖZ Süleyman KARSLI ÖZET Enerji konusu binaların dizaynı ve kullanımında

Detaylı