OTONOM BİR MOBİL EVDE KULLANILABILECEK ÇEŞİTLİ GÜÇ ÜRETIM SİSTEMLERİNİN KIYASLAMALI YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRMESİ ÖN ÇALIŞMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OTONOM BİR MOBİL EVDE KULLANILABILECEK ÇEŞİTLİ GÜÇ ÜRETIM SİSTEMLERİNİN KIYASLAMALI YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRMESİ ÖN ÇALIŞMASI"

Transkript

1 OTONOM BİR MOBİL EVDE KULLANILABILECEK ÇEŞİTLİ GÜÇ ÜRETIM SİSTEMLERİNİN KIYASLAMALI YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRMESİ ÖN ÇALIŞMASI Suat SEVENCAN a, Gökçen ALTUN ÇİFTÇİOĞLU b*, Neşet KADIRGAN b a Royal Institute of Technology Applied Electrochemistry, Stockholm, b Marmara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, İstanbul,34722 * Marmara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, İstanbul,34722, Özet Güneş ve rüzgâr enerjilerinin zaman içindeki davranışlarının belirsiz olması nedeniyle yalnızca fotovoltaik piller ve rüzgâr türbinleri kullanılarak yüksek güvenilirlikte ve süreklilikte elektrik enerjisi üretilemez. Tamamlayıcı enerji kaynağı olarak yakıt pilleri, eksikliğin üstesinden gelmeyi sağlayan alternatiflerden biridir. Ayrıca literatüre ve simule edilmiş sonuçlara göre PV/rüzgâr/yakıt pili güç sistemleri otonom üniteler için uygulanabilir çözümlerden biridir. Bu çalışmanın kapsamı sistem elemanlarının ve üretim aşamalarının çevresel etki ve enerji verimlerini değerlendirilerek çevreye açısından güç üretim sistemleri kombinasyonlarının kıyaslanmasıdır. Bu çalışmada rüzgâr türbini, PV panel, yakıt pili ve dizel jeneratörün üretimleri sırasında oluşan çevresel etkiler incelenmiştir. Çalışmada Eco-Indicator 99 etki değerlendirme yöntemi kullanılmış, PV panellerin insan sağlığı ve ekosistem kalitesi dizel jeneratörün ise kaynaklar hasar kategorilerinde eşdeğer üretim kapasitesine sahip diğer enerji üretim sistemlerine göre çok daha düşük çevresel verimliliğe sahip olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Rüzgâr, Fotovoltaik, Yakıt pili, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi, Otonom Giriş Kamuoyunun çevreye karşı ilgisi arttıkça toplumun doğal kaynakların yok olmasından ve çevresel kirliliğin artışından duyduğu kaygı da artmıştır. Çevre konularına gösterilen ilginin bir sonucu olarak sanayi ile ilgili işyerleri, kurum ve kuruluşlar daha yeşil süreçler kullanarak, daha yeşil ürünleri piyasaya sunmak zorunda kalmışlardır. Çevresel performans rekabetin önemli bir parçası haline geldiğinden firmalar ürünlerinin çevresel etkilerini en az seviyeye indirmek için süreçlerinde değişikliklere gitmek zorunda kalmışlardır [1]. Küresel çevre problemlerinin önlenmesinde, ürün başına enerji ve hammadde tüketiminin minimize edilmesi yolu ile çevresel verimin artırılması istenir. Bu hedefe ulaşmak için yaşam döngüsü değerlendirmesi (YDD) ürünün çevresel verimini değerlendirmek için kullanılmaktadır. YDD, ürün veya sistemlerin üretimden, yok edilmeye( beşikten mezara) ; hammaddelerin ve kullanılan yakıtların sağlanması, üretim ve kullanımından bu ürünlerin geri dönüşümü ve/veya imhasına kadar olan bütün yaşam döngüsünün çevresel etkilerini incelemektedir. YDD ayrıca, ürünlerin veya süreçlerin karşılaştırılması ve yapılacak geliştirmelerin öncelik sırasının belirlenmesi için yaşam döngüsü aşamalarının toplam çevresel yüke katkılarını incelemek için de kullanılabilir [2 4]. Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin Yasam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) Üretim ve taşınım süreçlerindeki çevresel etkiler dikkate alınmadığından yenilenebilir enerji kaynakları genellikle temiz kaynaklar olarak sunulmaktadır. Her ne kadar yenilenebilir enerji kaynakları zararlı emisyon ve sera gazı emisyonu yapmasa da, enerji elde eden sistem elemanlarının üretimi, enerjinin depolanması ve taşınması sırasında hatırı sayılır miktarda enerji harcanmaktadır. Daha bilinçli bir YDD çalışmasının gerçekleştirilebilmesi için söz konusu sistemlerin ekonomik ömrü sonunda devreden çıkarılması, ham maddelerin geri kazanılması ya

2 da berterafı aşamalarında harcanacak enerji ve açığa çıkacak kirlilikler, emisyonlar da dikkate alınmalıdır [2, 5]. Hâlihazırda elektrik şebekesine sahip olmayan, kırsal alanların geniş olduğu gelişmekte olan ülkelerde ve nüfus yoğunluğu düşük olan bölgelerde otonom sistemler büyük pay sahibidir. Otonom hibrid (melez) sistemler genellikle başka seçeneklerin olmadığı bölgelerde (uzak bölgeler, kırsal alanlar) kullanıldıklarından üretimlerindeki birincil enerji kullanımını önemsenmeyebilir. Güneş ve rüzgâr enerjileri kolay ulaşılabilirlikleri, dünyanın çoğu yöresinde bulunmaları ve kaynaklarının sınırsızlığı dolayısıyla en çok tercih edilen yenilenebilir enerji kaynaklarıdır [6]. Ancak bu doğal kaynakların zaman içindeki davranışlarının belirsiz olması dolayısıyla yalnızca fotovoltaik ve rüzgâr türbinleri kullanılarak tedarik güvenilirliğine sahip enerji üretilememektedir [7]. Teorik ve deneysel çalışmalar göstermiştir ki tamamlayıcı enerji kaynağı olarak yakıt pilleri, bu zorluğun üstesinden gelmeyi sağlayan alternatiflerden biridir. PV/rüzgâr/yakıt pili güç sistemlerinin otonom uygulamalar için gerçekçi çözümlerden biri olduğu konusunda son yıllarda yapılmış deneysel çalışmalar ve simülasyonla elde edilmiş sonuçlar vardır [8 10]. Çok kaynaklı hibrid güç sistemleri, enerjiye her zaman ulaşılabilirliği önemli derecede artırdığından, otonom ve enerji tedarik güvenilirliği gerektiren uygulamalar için avantajlıdır [11]. Hibrid güç sistemleri üzerine yapılan çoğu YDD çalışması rüzgâr/pv hibrid sistemlerine odaklanmaktadır. Öte yandan yakıt pilleri üzerine yapılan YDD çalışmaları genellikle yakıt pillerinin ulaşım sektöründeki uygulamalarına yoğunlaşmaktadır. YDD, hedef ve kapsam tanımlaması, envanter analizi, etki değerlendirmesi ve yorumlama ana basamaklarından oluşmaktadır. Hedef ve kapsam tanımlaması basamağında incelenecek olan ürün, veri kaynakları, sistem sınırları tanımlanır ve değerlendirmede kullanılacak olan temel belirlenir. Envanter analizi basamağı ilgili girdi ve çıktıların sayılara dökülmesi için veri toplanma ve hesaplama prosedürlerini içerir [12]. Şekil 1. Yasam döngüsü değerlendirmesi basamakları [12]

3 Hedef ve Kapsam tanımı Gerçekliğin modellemelerinde her zaman olduğu gibi YDD modelleri de gerçek yasam döngüsünün birtakım varsayımlarla basitleştirilmiş halidir, bu da, az da olsa hesaplamalarda bir belirsizlik yaratır. YDD modellerinde bu basitleştirmelerin ve varsayımların sonucu olan belirsizliğin, sonuçları olabildiğince az etkilemesi için çalışmanın hedefinin ve kapsamının çok dikkatli ve açık bir şekilde tanımlanmasını gerektirir. Bu tanımlamada sonuçların hangi basitleştirmeler ve varsayımlar ışığında değerlendirilmesi gerektiği açıkça anlatılmalıdır. Bu çalışmanın ana amacı ısınma ve ev gereçleri için elektrik kullanan otonom bir mobil evin çeşitli güç üretim alternatiflerinin karşılaştırmalı YDD sidir. Otonom bir mobil ev için güç kaynağı seçiminde PV paneller, rüzgâr türbini, yakıt pili ve dizel jeneratör seçeneklerinden hangisinin çevresel etkenlere öncelik verilmesi halinde avantajlı olduğunun bulunması hedeflenmiştir. Sistemin ana ve yedek güç kaynakları için alternatifler olan PV paneller, rüzgâr türbini, yakıt pili ve dizel jeneratör elemanlarının beşikten kapıya yaşam döngüsü değerlendirmeleri yapılmış, yalnızca bu elemanların üretimleri sırasında oluşan çevresel etkiler değerlendirmeye dâhil edilmiştir. İncelenen üretim sistemlerinden PV paneller, 72 polikristalin hücreden oluşan 125*125 cm 2 166W güç kapasitesine sahip 6 panelden oluşmakta, ecoinvent veri tabanındaki değerlerde hücre matrisinin üretimi, panellerin laminasyonu, alüminyum çerçevenin üretimi ve ac-dc invertor hesaplara dâhil edilmiştir [13]. 1 kw anma değerine sahip sabit mıknatıslı senkron jeneratörlü deniz uygulamaları için geliştirilmiş olan [11] rüzgâr türbininin üretim değerlerine ise literatürdeki [14] ayni karakteristiklere sahip başka bir markanın rüzgar türbinine ait değerler oranlanarak ulaşılmış, hesaplamalara kullanılması gereken invertor de dahil edilmiştir. Piyasadaki 1kW anma değerine sahip dizel jeneratörlerin ortalama ağırlıkları 20 kg civarında olup bu ağırlığın kullanılan malzemelere oranı yaklaşık olarak 60% çelik, 35% alüminyum ve 5% bakır olarak kabul edilebilir [14]. Tipik dizel jeneratörlerin çıkışları AC güç olduğundan herhangi bir invertor veya ekstra kontrol ünitesine ihtiyaç yoktur. Yakıt pilinin çevresel yükü literatürdeki hücre yığını kw elektrik üretim kapasitesi başına emisyon değerleri [15] ve ecoinvent veri tabanındaki kontrol ünitelerinin [13] değerleri kullanılarak hesaplanmıştır. İncelenen sistemlerin yaptıkları kirlilik emisyonları, çalışmada temel alınan olan 1kW elektrik enerjisi üretim kapasitesine göre ölçeklendirilmiştir. Çalışmanın kapsamı yalnızca sistemlerin üretimini içerdiğinden ( beşikten kapıya), sistem elemanlarının bertaraflarında oluşabilecek pozitif ya da negatif etkilerin dağılımı dikkate alınmamıştır. Çalışmalar Çalışmada etki değerlendirme metodu olarak etki değerlendirme metotlarının en güncellerinden biri olan Eco-Indicator 99 kullanılmıştır. Sistemin modellenmesinde geniş veri bankası envanteri ve etki değerlendirme hesaplarının kolay karşılaştırabilmesi dolayısıyla SimaPRO 7 yazılımı kullanılmıştır. Bu çalışmada ISO standardına göre zorunlu basamaklar olan sınıflandırma ve nitelendirme basamakları üzerinde durulmuş ancak sonuçlar yalnızca nitelendirme basamağı üzerinden incelenmiştir.

4 Eco-Indicator 99 etki değerlendirme yöntemi sınıflandırma basamağında emisyonlar toplam 11 farklı etki sınıfına ayrılır. Bu etki sınıfları da üç hasar kategorisi altında Tablo 1 de görüldüğü gibi gruplandırılabilir [16]. Tablo 1. Eco-Indicator 99 a göre nitelendirme ve hasar değerlendirme [16] Hasar Kategorisi İnsan Sağlığı Ekosistem Kalitesi Kaynaklar Birim DALY PDF x m 2 x yr MJ SE Etki Kanserojenler, radyasyon, solunabilen organik ve inorganikler İklim değişikliği, ozon tabakası ve asidifikasyon, Ekotoksisite Arazi kullanımı, mineraller ve fosil yakıtlar DALY: Disability adjusted life years Etki sonucunda kaybedilen ömür veya engelli olarak geçirilecek yıllar PDF: Potentially disappeared fraction Etki sonucunda yok olması muhtemel türlerin oranı SE: Surplus energy Etki sonucunda kaynakların eldesi için gerekli olacak ekstra enerji miktarı Sonuçlar Çalışmanın sonuçları yukarda bahsedilen üç hasar kategorisinde incelenmiştir; İnsan Sağlığı, Ekosistem Kalitesi ve Kaynaklar. Şekil 2. İnsan Sağlığı hasar kategorisine göre sistemlerin etkileri İnsan sağlığı hasar kategorisinde şekil 2 de görüldüğü gibi fotovoltaik panellerin etkisi diğer alternatiflerin önüne geçmektedir. Fotovoltaik panellerin üretimleri sırasında açığa çıkan uçucu organik bileşenler, sülfürik peroksit karışımları gibi direk veya dolaylı olarak insan sağlığına zarar veren emisyonların miktarı rüzgâr türbini ve dizel jeneratöre oranla daha yüksek olmakla

5 beraber polimer membranlı yakıt piliyle karsılaştırıldığında çok da büyük bir farklılık göstermemektedir. Ancak PV/ rüzgâr hibrid sisteminde güç tedarik güvenilirliğini sağlamak amacıyla destekleyici olarak kullanılabilecek iki sistem olan polimer membranlı yakıt pili ve dizel jeneratörü karsılaştırırsak dizel jeneratörün üretiminin sebep olduğu emisyonların insan sağlığı üzerindeki negatif etkisi grafikte de görüldüğü gibi yakıt piline oranla açıkça daha düşüktür. Şekil 3. Kaynaklar hasar kategorisine göre sistemlerin etkileri Şekil 3 te gösterilen kaynaklar kategorisi sonuçlarına bakıldığında rüzgâr türbini ve dizel jeneratör bu kategoride en olumsuz en geride kalan alternatifler. Ancak ölçüt olarak harcanan kaynakların tekrar doğadan eldesi için gerekli olacak ekstra enerji miktarı kullanıldığından ve çalışma yalnız ürünlerin üretimini (beşikten kapıya) incelediğinden ürünlerin ömürleri bittiğinde kullanılan kaynakların geri kazanılması hesaba katılmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Her ne kadar dizel jeneratör ve rüzgâr türbini için kullanılan ham maddenin madenden çıkarılıp, üretimi için daha fazla enerji gerekse de bunların geri kazanımı, özellikle polimer membranlı yakıt pillerine oranla mümkün ve kolaydır. Diğer yandan dizel jeneratör ve rüzgâr türbininin hasar etkisinde metallerin geri kazanılan değil, madenden üretilen metalden yapıldığı varsayılmıştır. Dolayısıyla tam kapsamlı bir çalışma bu kategoride büyük ihtimalle yakıt pillerinin etkisinin daha fazla olacağını gösterecektir.

6 Şekil 4. Ekosistem hasar kategorisine göre sistemlerin etkileri Ekosistem kalitesi hasar kategorisi arazi kullanımı, pestisitler, ağır metaller ve bunların sudaki ve topraktaki konsantrasyonlarındaki değişimlerini dikkate alarak hesaplanmaktadır. Bu kategoride şekil 4 de de görüldüğü gibi fotovoltaik panellerin etkisi diğer güç üretim sistemlerine göre çok daha yüksektir. Eco-Indicator etki değerlendirme metodunun tek değer sonuçları karsılaştırmalarda kolaylık sağlamakladır. Daha önce bahsedilen 11 etki sınıfına ait değerler [17] de tanımlanan referans sisteme göre normalize edilerek elde edilen birimsiz değerler Eco-Indicator metodunun bireyci perspektifine uygun olarak ağırlıklı ortalaması alınmıştır. Ortalamada İnsan Sağlığı: 55%, Ekosistem Kalitesi 25%, Kaynaklar 20% ağırlıkları kullanılmıştır [16]. Şekil 5. Tek değer sonuçları Şekil 5 teki tek değer sonuçları göstermektedir ki; üretimleri sırasında doğaya en büyük yük sırasıyla rüzgâr türbini, dizel jeneratör, polimer membranlı yakıt pili ve son olarak da PV panellerdir. Ancak grafikte de açıkça görülmektedir ki bütün güç üretim sistemi alternatiflerinde

7 en büyük etki kaynaklar kategorisinde olmaktadır. Ancak yukarıda da bahsedildiği gibi bu on çalışma ürünlerin yalnızca üretimlerini göz önünde bulundurduğundan geri dönüşüm, yeniden kullanım gibi kaynakların tekrar kullanımını sağlayacak senaryolar hesaplamalara katılmamıştır. Gelecek Çalışmalar Gelecekte yapılacak çalışmalarda, özellikle ürünlerin yasam döngülerinin tamamını incelenmeli, geri dönüşüm, yeniden kullanım fırsatları değerlendirilip kaynaklar etki kategorisinde daha gerçekçi sonuçlar elde edilmelidir. Isı üretme alternatifi olarak doğrudan solar ısıtmayı, sistemin ısı ve enerji depolama alternatifleri olarak da akü, basınçlı hidrojen, ısı deposu ve metal hidrür tanklarının da Yaşam Döngüsü Değerlendirmelerini içermelidir. Sistem elemanlarından oluşturulabilecek alternatif kombinasyonların çevresel etkilerinin yanı sıra ekonomik ve sosyal etkenler de göz önünde bulundurularak hem çevresel, hem ekonomik açıdan optimum kombinasyon belirlenmelidir. Bir mobil eve ısıtma ve enerji üretim sistemi seçerken Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi tek kıstas değildir. Maliyet, basitlik, bakım kolaylığı, yakıt fiyatları, sistemin kapladığı hacım, ağırlığı da dikkate alınmalıdır Otonom mobil bir sistem yerine şebeke bağlantılı dağıtılmış enerji kaynağı örneği olarak daha büyük ölçekli bir sistemin incelenmesi, güç üretim elemanlarının yüksek kapasitelerde daha verimli olup olmadıkları hakkında daha gerçekçi bir fikir verebilir. Referanslar 1. Curran M.A., Life Cycle Assessment: Principles and Practice, Scientific Applications International Cooperation Report, EPA/600/R-06/060, National Risk Management Research Laboratory Office of Research and Development - U.S. Environmental Protection Agency Cincinnati, Ohio, Ardente F., Beccali G., Cellura M. ve Lo Brano V., Life Cycle Assessment of a Solar Thermal Collector, Renewable Energy Cilt 30, , Pehnt M.: Dynamic Life Cycle Assessment of Renewable Energy Technologies, Renewable Energy Cilt 31, 55 71, Goedkoop M.; Schryver A. D.; Oele M.: Introduction to LCA with SimaPRO 7, PRé Consultants, Amersfoort, Netherlands, Garcia-Valverde R.; Miguel C.; Martinez-Béjar R.; Urbina A.: Life Cycle Assessment Study of a 4.2 kwp Stand-alone Photovoltaic System, Solar Energy Cilt 83, , Deshmukh, M.K. ve Deshmukh, S.S., Modeling of Hybrid Renewable Energy Systems, Renewable and Sustainable Energy Reviews Cilt 12, No 1, , Zahedi A., Technical Analysis of an Electric Power System Consisting of Solar Pv Energy, Wind Power, and Hydrogen Fuel Cell, Universities Power Engineering Conference AUPEC, 1-5, Eylül Alam M.S.; Gao D.W.: Modeling and Analysis of a Wind/PV/Fuel Cell Hybrid Power System in HOMER Industrial Electronics and Applications, 2nd IEEE Conference on ICIEA, , Tafreshi S.M.M.; Hakimi S.M.: Optimal Sizing of a Stand-Alone Hybrid Power System via Particle Swarm Optimization (Pso), Power Engineering Conference IPEC, , 2007.

8 10. Lagorse J.; Simoes M.G.; Miraoui A.; Costerg P.: Energy Cost Analysis Of A Solar- Hydrogen Hybrid Energy System For Stand-Alone Applications, International Journal of Hydrogen Energy, 2 nd World Congress of Young Scientists on Hydrogen Energy Systems 33(12), , Eroglu M. et al., A Stand-alone Mobile House Using PV/Wind/Fuel Cell Hybrid Power System, 3rd World Congress of Young Scientists on Hydrogen Energy Systems, Ekim ISO. ISO Environmental management life cycle assessment Principles and framework, Ecoinvent Centre, 2007 Ecoinventnext term Centre, previous termecoinventnext term Data v2.0 (2007) The Life Cycle Inventory Data Version. Dübendorf, CH Schleisner L., Comparative life-cycle assessment of a small wind turbine for residential off grid use, Renewable Energy Cilt 20, , Pehnt M., Life-cycle assessment of fuel cell stacks, International Journal of Hydrogen Energy Cilt 26, , Goedkoop M., Spriensma R., Eco-Indicator 99 A damage oriented method for life cycle impact assessment,, PRé Consultants, Amersfoort, Netherlands, June Blonk T. J. et al., Drie referentieniveaus voor normalisatie in LCA [Three reference levels for normalisation in LCA], RIZA and the Ministry of Environment, Lelystad, the Netherlands, 1997.

TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ

TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ İçindekiler Temiz Üretim Nedir? ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Temiz Üretim Olanak Değerlendirme

Detaylı

Yaşam Döngüsü Analizi

Yaşam Döngüsü Analizi Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasi görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen,

Detaylı

Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) ve Uygulama Örnekleri

Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) ve Uygulama Örnekleri Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) ve Uygulama Örnekleri Prof.Dr. Göksel N. Demirer Çevre Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Entegre Ürün Politikaları

Detaylı

Giriş. ÇEVİRİ (translation into Turkish Language) : JEOLOJİ MUH. Ender Ragıp ARSLAN arsender@hotmail.com

Giriş. ÇEVİRİ (translation into Turkish Language) : JEOLOJİ MUH. Ender Ragıp ARSLAN arsender@hotmail.com 1 Giriş ÇEVİRİ (translation into Turkish Language) : JEOLOJİ MUH. Ender Ragıp ARSLAN arsender@hotmail.com Özet IPCC nin Üçüncü Değerlendirme Raporu na göre; Son 50 yıl boyunca gözlenen ısınmanın büyük

Detaylı

TARIMSAL SULAMA VE GÜNEŞ ENERJİSİ

TARIMSAL SULAMA VE GÜNEŞ ENERJİSİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 27, No 3, 519-526, 212 Vol 27, No 3, 519-526, 212 TARIMSAL SULAMA VE GÜNEŞ ENERJİSİ Ramazan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ RÜZGÂR SANTRALLERİNİN ÖNÜNDEKİ TEKNİK VE EKONOMİK KISITLAR Güvenç ŞAHİN TARIM MAKİNELERİ ANABİLİMDALI ANKARA 2011 Her hakkı saklıdır 1 ÖZET

Detaylı

Dağ t lm ş Enerji Sistemlerine (DES) Genel Bir Bak ş Ve Türkiye deki Potansiyel Durumu

Dağ t lm ş Enerji Sistemlerine (DES) Genel Bir Bak ş Ve Türkiye deki Potansiyel Durumu Dağ t lm ş Enerji Sistemlerine (DES) Genel Bir Bak ş Ve Türkiye deki Potansiyel Durumu Ayetül GELEN Tankut YALÇINÖZ Niğde Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, 51245,

Detaylı

BETON YOLLAR : AKILLI VE

BETON YOLLAR : AKILLI VE AVRUPA BETON KAPLAMA B RL Ğ BETON YOLLAR : AKILLI VE 1 CONCRETE ROADS : A SMART AND SUSTAINABLE CHOICE İÇİNDEKİLER Giriş 3 Beton Yolların Çevresel Yönleri 4 Karbon ayakizi ve yaşam dönemi değerlendirilmesi

Detaylı

ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ ENERGY STORAGE METHOD

ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ ENERGY STORAGE METHOD 17 SDU International Technologic Science pp. 17-29 Mechanical Technology ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ Mehmet KOZAK, Şerife KOZAK ÖZET Bu çalışma kapsamında enerji depolama ve enerji depolama yöntemlerinin

Detaylı

Yaşam Döngüsü Analizi ve Bina Sektöründen Örnek Çalışmalar

Yaşam Döngüsü Analizi ve Bina Sektöründen Örnek Çalışmalar Yaşam Döngüsü Analizi ve Bina Sektöründen Örnek Çalışmalar AB 7. Çerçeve Programı Kapsamında Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Projesi Çalıştayı Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Çevre Projeleri

Detaylı

Türkiye de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Potansiyeli - Ekonomik Analizi ve AB Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Değerlendirme

Türkiye de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Potansiyeli - Ekonomik Analizi ve AB Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Değerlendirme KSU Mühendislik Dergisi, 14(1), 2011 8 KSU. Journal of Engineering Sciences, 14(1), 2011 Türkiye de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Potansiyeli - Ekonomik Analizi ve AB Ülkeleri ile Karşılaştırmalı

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YATIRIM PROJELERİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 1

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YATIRIM PROJELERİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.3, s.89-110. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2013,

Detaylı

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr.

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr. Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK Dr. Mustafa Tolay TOLAY Energy Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No: 15/34

Detaylı

Kimya Sektörü Raporu. Esin ERTEK TSKB Ekonomik Araştırmalar erteke@tskb.com.tr

Kimya Sektörü Raporu. Esin ERTEK TSKB Ekonomik Araştırmalar erteke@tskb.com.tr Kimya Sektörü Raporu Esin ERTEK TSKB Ekonomik Araştırmalar erteke@tskb.com.tr Ağustos 2014 Katkıda Bulunanlar: Dilara Ay Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü Ece Yılmazer Mühendislik Müdürlüğü Esin Ertek Ekonomik

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

SANTRALLARDA YERLİ MALZEME KULLANIMI. Muzaffer BAŞARAN Makina Yük. Mühendisi EÜAŞ Emekli Genel Md. Yrd. DEK TMK Denetleme Kurulu Üyesi 31.846 28.

SANTRALLARDA YERLİ MALZEME KULLANIMI. Muzaffer BAŞARAN Makina Yük. Mühendisi EÜAŞ Emekli Genel Md. Yrd. DEK TMK Denetleme Kurulu Üyesi 31.846 28. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası TMMOB VII. Enerji Sempozyumu SANTRALLARDA YERLİ MALZEME KULLANIMI Muzaffer BAŞARAN Makina Yük. Mühendisi EÜAŞ Emekli Genel Md. Yrd. DEK TMK Denetleme Kurulu Üyesi 1.GİRİŞ

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİNDEN AKTİF OLARAK YARARLANMADA KULLANILAN FOTOVOLTAİK (PV) SİSTEMLER VE YAPILARDA KULLANIM BİÇİMLERİ. Selçuk SAYIN 1, İlhan KOÇ 2

GÜNEŞ ENERJİSİNDEN AKTİF OLARAK YARARLANMADA KULLANILAN FOTOVOLTAİK (PV) SİSTEMLER VE YAPILARDA KULLANIM BİÇİMLERİ. Selçuk SAYIN 1, İlhan KOÇ 2 S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., c.26, s.3, 2011 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.26, n.3, 2011 ISSN: 1300-5200, ISSN: 1304-8708 (Elektronik) GÜNEŞ ENERJİSİNDEN AKTİF OLARAK YARARLANMADA KULLANILAN FOTOVOLTAİK

Detaylı

04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU. Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ

04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU. Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ 04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ 1 İçindekiler ÖZET... 1 ABSTRACT... 2 GİRİŞ... 3 1.YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEŞİTLERİ... 6 1.1. YENİLENEBİLİR

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ SİSTEMİ TASARIMI Celal KARACA YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Eğitimi Anabilim

Detaylı

YESiL ENERJi AR-GE TÜRKİYE NİN VE TEKNOLOJİ KAPASİTESİ

YESiL ENERJi AR-GE TÜRKİYE NİN VE TEKNOLOJİ KAPASİTESİ TÜRKİYE NİN YESiL ENERJi AR-GE VE TEKNOLOJİ KAPASİTESİ Orkun Teke Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 35160 İzmir ÖZET Büyük ölçekte dünyamızın, küçük ölçekte ise

Detaylı

Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden

Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden Özet Tüm dünyada binalar yaklaşık olarak fosil yakıtların %35-40 ını tüketmektedir.

Detaylı

Fotovoltaik Teknolojisi: Türkiye ve Dünyadaki Durumu, Genel Uygulama Alanları ve Fotovoltaik Tekstiller

Fotovoltaik Teknolojisi: Türkiye ve Dünyadaki Durumu, Genel Uygulama Alanları ve Fotovoltaik Tekstiller Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 2, 2010 (43-58) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 4, No: 2, 2010 (43-58) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI ELEKTRİK ENERJİSİNE DÖNÜŞTÜRMEDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE ÖRNEK UYGULAMALAR İlhan UMUT Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mehmet Akif KÖKSAL GÜNEŞ ENERJİSİYLE SU POMPALAMA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI ADANA, 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ISPARTA YÖRESİNDE BİR EVİN ELEKTİRİK İHTİYACININ RÜZGAR ENERJİSİ İLE KARŞILANMASININ EKONOMİK ANALİZİ

ISPARTA YÖRESİNDE BİR EVİN ELEKTİRİK İHTİYACININ RÜZGAR ENERJİSİ İLE KARŞILANMASININ EKONOMİK ANALİZİ Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 11, No: 2, 2014 (1-9) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 11, No: 2, 2014 (1-9) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 9 Sayı: 18 Güz 2010 s. 77-96 TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ Eylem ÖNAL *, Rahmiye Zerrin YARBAY** Geliş: 02/08/2010

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ ALTERNATİFLERİNİN SEÇİMİ İÇİN GRAF TEORİ VE MATRİS YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ ALTERNATİFLERİNİN SEÇİMİ İÇİN GRAF TEORİ VE MATRİS YAKLAŞIM Ekonometri ve İstatistik Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması, İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 23 40 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE YENÝLENEBÝLÝR ENERJÝ AR-GE STRATEJÝLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE YENÝLENEBÝLÝR ENERJÝ AR-GE STRATEJÝLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ MAKALE DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE YENÝLENEBÝLÝR ENERJÝ AR-GE STRATEJÝLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi, Buca, İzmir

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ EĞİTİM SETİ TASARIM VE UYGULAMASI

GÜNEŞ ENERJİSİ EĞİTİM SETİ TASARIM VE UYGULAMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2007 : 13 : 3 : 327-336

Detaylı