T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ. Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonu SONUÇ RAPORU. Proje No:2011/109

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ. Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonu SONUÇ RAPORU. Proje No:2011/109"

Transkript

1 T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonu SONUÇ RAPORU Proje No:2011/109 YENĠ TĠP KATI-KATI FAZ DEĞĠġĠM MADDELERĠ OLARAK POLĠ(STĠREN-KO-ALLĠLALKOL)-GRAFT-YAĞ ASĠDĠ KOPOLĠMERLERĠNĠN SENTEZĠ, KARAKTERĠZASYONU VE ISIL ENERJĠ DEPOLAMA ÖZELLĠKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Proje Yöneticisi Prof. Dr. Ahmet SARI Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü AraĢtırmacılar ve Birimleri Özgür LAFCI Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü (Ağustos /2012)

2 T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonu SONUÇ RAPORU Proje No: 2011/109 YENĠ TĠP KATI-KATI FAZ DEĞĠġĠM MADDELERĠ OLARAK POLĠ(STĠREN-KO-ALLĠLALKOL)-GRAFT-YAĞ ASĠDĠ KOPOLĠMERLERĠNĠN SENTEZĠ, KARAKTERĠZASYONU VE ISIL ENERJĠ DEPOLAMA ÖZELLĠKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Proje Yöneticisi Prof. Dr. Ahmet SARI Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü AraĢtırmacılar ve Birimleri Özgür LAFCI Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü (Ağustos /2012)

3 ÖZET* YENĠ TĠP KATI-KATI FAZ DEĞĠġĠM MADDELERĠ OLARAK POLĠ(STĠREN-KO- ALLĠLALKOL)-GRAFT-YAĞ ASĠDĠ KOPOLĠMERLERĠNĠN SENTEZĠ, KARAKTERĠZASYONU VE ISIL ENERJĠ DEPOLAMA ÖZELLĠKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Yeni tip katı-katı faz değişim maddeleri olarak poli(stiren-ko-allialkol)-graft-yağ asidi kopolimerlerinin bir serisi sentezlenmiştir. Poli(stiren-ko-allilalkol) ve yağ asit klorürleri arasındaki graft kopolimerizasyon reaksiyonları FT-IR ve 1 H-NMR teknikleriyle teyid edildi. KKFDM lerin kristal morfolojisi POM tekniğiyle incelenmiştir. POM sonuçları kopolimerlerin, yumuşak segmentlerinin kristal halden amorf hale geçtiğini ve faz geçiş ısısının yukarısında bile katı halde kalabildiğini göstermiştir. Sentezlenen KKFDM lerin ısıl özellikleri DSC analizleriyle ölçülmüştür. DSC analizleri KKFDM lerin tipik katı-katı faz geçiş sıcaklıklarına sahip olduklarını göstermiştir ısıl döngü sonrası DSC ve FT-IR analizleri de sentezlenen KKFDM lerin iyi ısıl güvenilirlik ve dayanıklılığa sahip olduklarını göstermiştir. TG analiz sonuçları FDM lerin yüksek ısıl dayanıklılığa sahip olduklarını ortaya koymuştur. Ek olarak, ısıl iletkenlik ölçümleri FDM lerin poli(stiren-ko-allilalkol) e kıyasla daha iyi ısıl iletkenliğe sahip olduklarını göstermiştir. Yeni KKFDM ler olarak sentezlenen kopolimerler ısıya dirençli fiberler, binalarda ve seralardaki güneş enerjisiyle ısıtma ve soğutma gibi potansiyel ısıl enerji depolama uygulamaları için düşünülebilir. Anahtar kelimeler: Stearik asit, Palmitik asit, Miristik asit, Laurik asit, Poli(stiren-koallilalkol), Katı-katı faz değişim maddesi, Isıl enerji depolama *Bu çalışma Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı Tarafından(2011/109) Bilimsel Araştırma Projesi olarak desteklenmiştir.(2011/109)

4 ABSTRACT SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND DETERMINATION OF HEAT STORAGE PROPERTIES OF POLY(STYRENE-CO-ALLY ALCOHOL)- GRAFT-FATTY ACID COPOLYMERS AS NOVEL SOLID-SOLID PHASE CHANGE MATERIALS A series of poly(styrene-co-allyalcohol)-graft-liquid acid copolymers were synthesized as novel polymeric solid-solid phase change materials (SSPCMs). The graft copolymerization reactions between poly(styrene-co-allyalcohol) and liquid acid chlorides were verified by FT-IR and 1 H NMR spectroscopy techniques. The crystal morphology of the SSPCMs was investigated by using POM technique. The POM results showed that the soft segments of the copolymers transform from crystalline phase to amorphous phase and the copolymers can keep its solid state although they were heated above their the phase transition temperatures. Thermal energy storage properties of the synthesized SSPCMs were measured by DSC analysis. The DSC data showed that the synthesized SSPCMs had typical solid-solid phase transition temperatures. The DSC and FT-IR analysis results also indicated that the synthesized SSPCMs had good thermal reliability and chemical stability after 5000 thermal cycles. TG analysis results suggested that the synthesized SSPCMs had high thermal resistance. In addition, thermal conductivity measurements signified that the synthesized PCMs had higher thermal conductivity compared to that of poly(styrene-co-allyalcohol). The synthesized copolymers as novel SSPCMs have considerable potential thermal energy storage applications such as thermo-regulated fibers, solar space heating and cooling in buildings and greenhouses. Key words: Stearic acid, Palmitic acid, Myristic acid, Lauric acid, Poly(styrene-coallyalcohol), Solid-solid phase change material, Thermal energy storage.

5 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa ÖZET... i ABSTRACT... ii İÇİNDEKİLER... iii ŞEKİLLER DİZİNİ... iv ÇİZELGELER DİZİNİ... ıx SİMGELER ve KISALTMALAR LİSTESİ... x 1.GİRİŞ GENEL BİLGİLER ve LİTERATÜR ÖZETLERİ Enerji depolama Metodları Literatür Özetleri Gizli ısı depolama maddeleri Termal özellikler Fiziksel özellikler Kinetik özellikler Kimyasal özellikler Ekonomik özellikler Gizli Isı Enerji Depolama Sistemlerinin Özellikleri Erime-Donma Aşırı Soğuma Çekirdekleşme Isıl Çevrim Boyunca Kararlılık Paketlenme ve Sistem Bileşenlerine Uygunluk Isı Değiştiricisi Seçimi FDM lerde Isıl Iletkenlik FDM lerin Sınıflandırılması Organik faz değişim maddeleri... 14

6 Parafinler Parafin olmayan organik FDM ler İnorganik FDM ler Tuz hidratlar Metalikler Ötektikler Katı-katı Faz Değişim Maddeleri (KKFDM) MATERYAL ve METOT Deneyde Kullanılan Kimyasallar Yağ Asit Klorürlerin Hazırlanması Yağ Asit Klorürlerinin Poli(stiren-ko-allilalkol) Polimerine Graft Edilmesi Sentezlenen FDM lerin Faz Değişim Mekanizması SONUÇLAR ve TARTIŞMA Sentezlenen FDM lerin Yapı Analizleri FT-IR Analizleri H-NMR Analizleri Sentezlenen Katı-Katı FDM lerin POM Analizleri Sentezlenen FDM lerin Isıl Enerji Depolama Özellikleri Sentezlenen FDM lerin Isıl Karalılıkları ve Isıl Güvenilirlikleri Isıl İletkenlik Ölçümleri SONUÇ ve ÖNERİLER KAYNAKLAR... 74

7 ġekġller DĠZĠNĠ Sayfa Şekil 2.1. Güneş enerjisi ısısı depolamanın farklı tipleri... 3 Şekil 2.2. Bir gizli ısı depolama sisteminin gelişimiyle ilgili farklı aşamaların gösterimi6 Şekil 2.3. FDM lerin sınıflandırılması Şekil 2.4. Katı-katı faz değişim malzemelerinin sınıflandırılması (Alkan, 2010) Şekil 3.1. Yağ asit klorür eldesi Şekil 3.2. Poli(stiren-ko-allilalkol)-graft-yağ asidi kopolimerlerinin sentezi Şekil :1 mol oranında sentezlenen FDM lerin genel formülü Şekil :1 mol oranında sentezlenen FDM lerin genel formülü Şekil :1 mol oranında sentezlenen FDM lerin genel formülü Şekil 4.1. Poli(stiren-ko-allilalkol) polimerine ait FT-IR spektrumu Şekil 4.2. Yağ asit klorürlere ait FT-IR spektrumları Şekil :1, 2:1, 4:1 mol oranlarında poli(stiren-ko-allilalkol)-graft-stearoil klorür polimerlerinin FT-IR spektrumları Şekil :1, 2:1, 4:1 mol oranlarında poli(stiren-ko-allilalkol)-graft-palmitoil klorür polimerlerinin FT-IR spektrumları Şekil :1, 2:1, 4:1 mol oranlarında poli(stiren-ko-allilalkol)-graft-miristoil klorür polimerlerinin FT-IR spektrumları Şekil :1, 2:1, 4:1 mol oranlarında poli(stiren-ko-allilalkol)-graft-lauroil klorür polimerlerinin FT-IR spektrumları Şekil 4.7. Poli(stiren-ko-allilalkol) polimerine ait 1H-NMR spektrumu Şekil 4.8. Saf stearik asit için 1H-NMR spektrumu Şekil 4.9. (1:1) mol oranında stearik asit graft edilerek sentezlenen polistirenik FDM nin 1HNMR spektrumu Şekil (2:1) mol oranında stearik asit graft edilerek sentezlenen polistirenik FDM nin 1HNMR spektrumu Şekil (4:1) mol oranında stearik asit graft edilerek sentezlenen polistirenik FDM nin 1HNMR spektrumu Şekil Saf palmitik asit için 1H-NMR spektrumu Şekil (1:1) mol oranında palmitik asit graft edilerek sentezlenen polistirenik FDM nin 1HNMR spektrumu... 43

8 Şekil (2:1) mol oranında palmitik asit graft edilerek sentezlenen polistirenik FDM nin 1HNMR spektrumu Şekil (4:1) mol oranında palmitik asit graft edilerek sentezlenen polistirenik FDM nin 1HNMR spektrumu Şekil Saf miristik asit için 1H-NMR spektrumu Şekil (1:1) mol oranında miristik asit graft edilerek sentezlenen polistirenik FDM nin 1HNMR spektrumu Şekil (2:1) mol oranında miristik asit graft edilerek sentezlenen polistirenik FDM nin 1HNMR spektrumu Şekil (4:1) mol oranında miristik asit graft edilerek sentezlenen polistirenik FDM nin 1HNMR spektrumu Şekil Saf laurik asit için 1H-NMR spektrumu Şekil (1:1) mol oranında laurik asit graft edilerek sentezlenen polistirenik FDM nin 1HNMR spektrumu Şekil (2:1) mol oranında laurik asit graft edilerek sentezlenen polistirenik FDM nin 1HNMR spektrumu Şekil (4:1) mol oranında laurik asit graft edilerek sentezlenen polistirenik FDM nin 1HNMR spektrumu Şekil (a) Saf stearik asit (b) Faz değişim sıcaklığının altında S-AA-SE(4:1) (c) Faz değişim sıcaklığının üzerinde S-AA-SE(4:1) Şekil (a) Saf stearik asit (b) Faz değişim sıcaklığının altında S-AA-SE (2:1) (c) Faz değişim sıcaklığının üzerinde S-AA-SE (2:1) Şekil (a) Saf stearik asit (b) Faz değişim sıcaklığının altında P(S-SE) (c) Faz değişim sıcaklığının üzerinde P(S-SE) Şekil (a) Saf palmitik asit (b) Faz değişim sıcaklığının altında S-AA-PE(4:1) (c) Faz değişim sıcaklığının üzerinde S-AA-PE(4:1) Şekil (a) Saf palmitik asit (b) Faz değişim sıcaklığının altında S-AA-PE(2:1) (c) Faz değişim sıcaklığının üzerinde S-AA-PE(2:1) Şekil (a) Saf palmitik asit (b) Faz değişim sıcaklığının altında P(S-PE) (c) Faz değişim sıcaklığının üzerinde P(S-PE) Şekil (a) Saf miristik asit (b) Faz değişim sıcaklığının altında S-AA-ME(4:1) (c) Faz değişim sıcaklığının üzerinde S-AA-ME(4:1)... 52

9 Şekil (a) Saf miristik asit (b) Faz değişim sıcaklığının altında S-AA-ME(2:1) (c) Faz değişim sıcaklığının üzerinde S-AA-ME(2:1) Şekil (a) Saf miristik asit (b) Faz değişim sıcaklığının altında P(S-ME) (c) Faz değişim sıcaklığının üzerinde P(S-ME) Şekil (a) Saf laurik asit (b) Faz değişim sıcaklığının altında S-AA-LE(4:1) (c) Faz değişim sıcaklığının üzerinde S-AA-LE(4:1) Şekil (a) Saf laurik asit (b) Faz değişim sıcaklığının altında S-AA-LE(2:1) (c) Faz değişim sıcaklığının üzerinde S-AA-LE(2:1) Şekil (a) Saf laurik asit (b) Faz değişim sıcaklığının altında P(S-LE) (c) Faz değişim sıcaklığının üzerinde P(S-LE) Şekil :1, 2:1, 4:1 (polistiren-ko-allilalkol/ stearoil klorür) mol oranlarında sentezlenen FDM lerin DSC termogramları Şekil :1, 2:1, 4:1 (polistiren-ko-allilalkol/ palmitoil klorür) mol oranlarında sentezlenen FDM lerin DSC termogramları Şekil :1, 2:1, 4:1 (polistiren-ko-allilalkol/ miristoil klorür) mol oranlarında sentezlenen FDM lerin DSC termogramları Şekil :1, 2:1, 4:1 (polistiren-ko-allilalkol/ lauroil klorür) mol oranlarında sentezlenen FDM lerin DSC termogramları Şekil Saf P(S-AA) ve stearoil klorür graft edilmiş FDM lerin TG spektrumları. 60 Şekil Saf P(S-AA) ve palmitoil klorür graft edilmiş FDM lerin TG spektrumları Şekil Saf P(S-AA) ve miristoil klorür graft edilmiş FDM lerin TG spektrumları Şekil Saf P(S-AA) ve lauroil klorür graft edilmiş FDM lerin TG spektrumları Şekil ısıl döngü sonrası 1:1 oranında stearoil klorür graft edilmiş FDM nin FT-IR spektrumu Şekil ısıl döngü sonrası 2:1 oranında stearoil klorür graft edilmiş FDM nin FT-IR spektrumu Şekil ısıl döngü sonrası 4:1 oranında stearoil klorür graft edilmiş FDM nin FT-IR spektrumu... 66

10 Şekil ısıl döngü sonrası 1:1 oranında palmitoil klorür graft edilmiş FDM nin FT-IR spektrumu Şekil ısıl döngü sonrası 2:1 oranında palmitoil klorür graft edilmiş FDM nin FT-IR spektrumu Şekil ısıl döngü sonrası 4:1 oranında palmitoil klorür graft edilmiş FDM nin FT-IR spektrumu Şekil ısıl döngü sonrası 1:1 oranında miristoil klorür graft edilmiş FDM nin FT-IR spektrumu Şekil ısıl döngü sonrası 2:1 oranında miristoil klorür graft edilmiş FDM nin FT-IR spektrumu Şekil ısıl döngü sonrası 4:1 oranında miristoil klorür graft edilmiş FDM nin FT-IR spektrumu Şekil ısıl döngü sonrası 1:1 oranında lauroil klorür graft edilmiş FDM nin FT-IR spektrumu Şekil ısıl döngü sonrası 2:1 oranında lauroil klorür graft edilmiş FDM nin FT-IR spektrumu Şekil ısıl döngü sonrası 4:1 oranında lauroil klorür graft edilmiş FDM nin FT-IR spektrumu 70

11 ÇĠZELGELER DĠZĠNĠ Sayfa Çizelge 2.1.Duyulur ısı depolama için seçilen katı-sıvı maddelerin bir listesi... 4 Çizelge 2.2.Parafinlerin erime noktaları ve erime gizli ısıları Çizelge 2.3.Yağ asitlerinin erime noktası ve erime gizli ısıları Çizelge 3.1.Poli(stiren co allilalkol) e 4 farklı yağ asidinin 3 farklı yüzdede graft edilmesiyle sentezlenen polistirenik FDM ler Çizelge 3.2.Molce oranın % olarak karşılığı Çizelge 4.3.Poli(stiren-ko-allilalkol) Polimerine (4:1), (2:1) ve (1:1) mol oranlarında yağ asidi graft edilmiş katı-katı FDM lerin FT-IR spektrumlarında gözlenen karakteristik piklere ait dalga sayıları Çizelge 4.4.Sentezlenen FDM lerin faz değişim sıcaklıkları ve entalpi değerleri Çizelge 4.5.Stearoil klorür graft edilmiş polistirenik Katı-katı FDM lerin Isıl Dönüşüm Sonrası Ölçülen Isıl Enerji Depolama Özellikleri Çizelge 4.6.Palmitoil klorür graft edilmiş polistirenik Katı-katı FDM lerin Isıl Dönüşüm Sonrası Ölçülen Isıl Enerji Depolama Özellikleri Çizelge 4.7.Miristoil klorür graft edilmiş polistirenik Katı-katı FDM lerin Isıl Dönüşüm Sonrası Ölçülen Isıl Enerji Depolama Özellikleri Çizelge 4.8.Lauroil klorür graft edilmiş polistirenik Katı-katı FDM lerin Isıl Dönüşüm Sonrası Ölçülen Isıl Enerji Depolama Özellikleri Çizelge 4.9.Poli(stiren-ko-allilalkol) ve sentezlenen FDM lere ait ısıl iletkenlik verileri... 71

12 SĠMGELER VE KISALTMALAR LĠSTESĠ Simgeler Te HE ΔT To Ts Q ρ α Ck Cs Cp T A K KFDM Kısaltmalar FDM IED GID GIED KKFDM E.N. DSC FT-IR PEG NMR POM Açıklama FDM nin erime sıcaklığı ( o C) Erime gizli ısısı (kj kg -1 ) Sıcaklık farkı ( o C) Başlangıç sıcaklığı ( o C) Son sıcaklık ( o C) Isı akışı Yoğunluk(kg/m 3 ) Isıl yayılım (m 2 /s) Katı haldeki özgül ısı (J/kgK) Sıvı haldeki özgül ısı (J/kgK) Sabit basınçtaki özgül ısı (kj/kg o C) Sıcaklık ( o C) Alan (m 2 ) Isıl iletkenlik (W/mK) Faz değişim maddesinin ısıl iletkenliği (W/mK) Açıklama Faz değişim maddesi Isıl enerji depolama Gizli ısı depolama Gizli ısı enerji depolama Katı-katı faz değişim maddesi Erime noktası ( o C) Diferansiyel taramalı kalorimetri Fourier transform infrared spektroskopisi Polietilen glikol Nükleer manyetik rezonans Polarize optik mikroskop

13 3. MATERYAL ve METOT 3.1. Deneyde Kullanılan Kimyasallar Çalışmada kullanılan; laurik asit CH 3 (CH 2 ) 10 COOH, miristik asit CH 3 (CH) 12 COOH, palmitik asit CH 3 (CH) 14 COOH, stearik asit CH 3 (CH) 16 COOH, tiyonil klorür (SOCl 2 ), kloroform (CHCl 3 ) Merck firmasından. Birim olarak kullanılan poli(stiren-ko-allilalkol) polimeri Aldrich firmasından temin edilmiştir Yağ Asit Klorürlerin Hazırlanması Çalışmada reaksiyon veriminin arttırılması için önce yağ asitlerinin (stearik asit, palmitik asit, laurik asit, miristik asit) asit klorürleri Şekil 3.1. deki gibi sentezlendi. Böylece esterleşme reaksiyonlarının gerçekleşmesi kolaylaştırıldı. ġekil 3.1. Yağ asit klorür eldesi 3.3. Yağ Asit Klorürlerinin Poli(stiren-ko-allilalkol) Polimerine Graft Edilmesi

14 Elde edilen yağ asit klorürleri 1:1, 2:1, 4:1 (poli(stiren-ko-allilalkol)/yağ asit klorür) mol oranlarında, reflüks sisteminde poli(stiren-ko-allilalkol) polimerine graft edildi. Çözücü olarak kloroform kullanılan reaksiyon C de 4 saatte gerçekleştirildi. ġekil 3.2. Poli(stiren-ko-allilalkol)-graft-yağ asidi kopolimerlerinin sentezi * H 2 C CH 2 O O H 2 C CH 2 O O n * O O O O n n n n 1:1 polisriten-ko-allilalkol-graft-yag asiti ġekil :1 mol oranında sentezlenen FDM lerin genel formülü * n * H 2 C CH 2 H 2 C CH 2 O OH O HO O O n 2:1 polisriten-ko-allilalkol-graft-yag asiti n ġekil :1 mol oranında sentezlenen FDM lerin genel formülü

15 * n * H 2 C CH 2 H 2 C CH 2 O OH OH HO O n 4:1 polisriten-ko-allilalkol-graft-yag asiti ġekil :1 mol oranında sentezlenen FDM lerin genel formülü 3.4. Sentezlenen FDM lerin Faz DeğiĢim Mekanizması Zincirlerinin bir ucundan poli(stiren-ko-allilalkol) e bağlı söz konusu gevşek birimler(yağ asitleri) sentezlenen polistirenik polimerler içerisinde sadece titreşim ve dönme hareketi yapabilirler. Bir başka ifade ile ısıtılmaları esnasında sentezlenen polistirenik katı-katı FDM lerin faz değişimi; gevşek birim olan yağ asidi zincirlerinin kristal halden amorf hale geçişinden kaynaklanır. Bu faz geçişi belirli bir sıcaklıkta meydana gelir ve polimer bu sıcaklıkta enerji depolar. Soğutulmaları esnasında ise; yapıya bağlı bu gevşek birimler amorf halden kristal hale dönerken depoladıkları enerjiyi salıverirler. Çizelge 3.1. Poli(stiren co allilalkol) e 4 farklı yağ asidinin 3 farklı yüzdede graft edilmesiyle sentezlenen polistirenik FDM ler Polistirenik FDM ler Stiren-allilalkol-lauroil oksietilen (4:1) Stiren-allilalkol-lauroil oksietilen (2:1) Poli(stiren-ko-lauroil oksietilen) (1:1) Stiren-allilalkol-miristoil oksietilen (4:1) Stiren-allilalkol-miristoil oksietilen (2:1) Poli(stiren-ko-miristoil oksietilen) (1:1) Stiren-allilalkol-palmitoil oksietilen (4:1) Stiren-allilalkol-palmitoil oksietilen (2:1) Poli(stiren-ko-palmitoil oksietilen) (1:1) Kısaltılmış adı S-AA-LE(4:1) S-AA-LE(2:1) P(S-LE) S-AA-ME(4:1) S-AA-ME(2:1) P(S-ME) S-AA-PE(4:1) S-AA-PE(2:1) P(S-PE)

16 Stiren-allilalkol-stearoil oksietilen (4:1) Stiren-allilalkol-stearoil oksietilen (2:1) Poli(stiren-ko-stearoil oksietilen) (1:1) S-AA-SE(4:1) S-AA-SE(2:1) P(S-SE) Çizelge 3.2.Molce oranın % olarak karşılığı. Molce oran Molce oranın % olarak karşılığı (1:1) %100 (2:1) %50 (4:1) %25 1.GĠRĠġ İnsanoğlunun alet kullanmaya başlamasıyla birlikte yaşam standartlarını sürekli iyileştirme gayreti onun enerji kullanımındaki artışını da aynı oranda etkilemiştir. Özellikle sanayi devrimi ile birlikte üretimde ve buna bağlı olarak tüketimdeki hızlı büyüme yeryüzünde var olan doğal rezervlerin aşırı bir şekilde kullanılmasına neden olmuştur. 20. Yüzyılın ortalarına gelindiğinde ise bu durum tamamen bir kriz halini almıştır. BP ve HSBC nin verilerine dayanan tahminlere göre dünyada yıllık petrol, yıllık doğal gaz rezervi kalmıştır. En çok kullanılan fosil yakıtların başında gelen kömürün ise 176 yılda tükeneceği hesaplanmaktadır (Anonim, 2011). Günümüze gelindiğinde ise bu durum sadece kaynak sorunu olmaktan çıkmış aynı zamanda atmosfer kirliliği ve buna bağlı olarak küresel ısınma gibi çok ciddi bir çevre sorunu haline gelmiştir. Daha yeni bir enerji kaynağı olarak nükleer kullanılmasının ise ekosistemin dengesini derinden etkileyecek hasarlar oluşturma riskleri ortaya çıkmıştır.

17 Yenilenebilir enerji kaynakları(güneş, rüzgar, hidrojen yakıtlar, biyolojik atıklar, jeotermal enerji ve su gücü) mevcut enerji kaynaklarının korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi açısından çok önemli bir alternatiftir. Yeni enerji kaynakları kullanımının yanı sıra seçeneklerden biri de enerji depolama yöntemleri geliştirmektir. Enerjinin depolanması ile hem doğal yenilenebilir enerji kaynaklarının (güneş vb.) enerjisinden hem de yenilenemeyen enerji kaynaklarının kullanılması sonucu açığa çıkan enerjiden verimli bir şekilde faydalanmak mümkün olabilmektedir. Enerji depolama yöntemleriyle sistemlerin performansı ve verimi artırılmış olur. Bu sayede mevcut yenilenemeyen enerji kaynakları da (kömür, petrol, doğal gaz vb.) korunmuş olur. 2. GENEL BĠLGĠLER ve LĠTERATÜR ÖZETLERĠ 2.1. Enerji depolama Metodları Mekanik enerji depolama: Mekanik enerji depolama sistemleri; yerçekimiyle ilgili enerji depolama, pompalanmış su gücünden yararlanılan enerji depolama(phps), sıkıştırılmış hava enerji depolama(caes) veya volan sistemlerinin içerir. Volan yöntemleri ile enerji depolama daha orta seviyede kullanımlar için uygunluğa sahipken, pompalanmış su gücünden yararlanılan enerji depolama(phps) ve sıkıştırılmış hava enerjisi depolama(caes) teknolojileri geniş ölçekli yarar sağlayan enerji depolama uygulamaları için kullanılabilir. Depolama gece veya hafta sonu gibi enerjinin en yüksek ve ucuz olduğu zamanlarda gerçekleştirilir. Ana enerji kaynağından sağlanan enerjinin yeterli olmaması durumunda depolanan enerji kullanılabilir. Elektriksel depolama: Bataryalar aracılığıyla enerji depolama, elektriksel enerjinin depolanması için iyi bir yoldur. Yüklü bir batarya, doğrudan elektrik akımı kaynağıyla bağlantılıdır ve elektrik akımı kesildiğinde yada yetersizleştiğinde depo ettiği kimyasal

18 enerjiyi elektik enerjisine dönüştürür. Bataryalar, türbün veya fotovoltaik santrallerden üretilmiş elektriksel enerjinin depolanması için kullanışlıdır. Bataryaların en yaygın tipi kurşun-asit ve Ni-Cd bataryalarıdır. Termokimyasal Enerji Depolama: Termokimyasal sistemler tamamıyla tersinir kimyasal bir reaksiyonda moleküler bağların kırılması ve yeniden oluşması sırasındaki enerji absorpsiyonu ve salınımına bağlıdır. Bu halde ısı depolama; depolama maddesi miktarına, reaksiyonun endotermik ısısına ve dönüşümün ne kadar sürdüğüne bağlıdır. Bu metottaki enerji depolama 5 nolu eşitlikte verildiği gibidir. (1) Isıl enerji depolama: Isıl enerji depolama; duyulur ısı, gizli ısı ve termokimyasal ısı veya bunların karışımı şeklinde bir maddenin iç enerjisindeki değişimden yararlanarak depolanabilir. Güneş ısıl enerjisinin depolanmasındaki esas tekniklerin bir incelemesi şekil 2.1. de gösterilmiştir (Baylin, 1979).

19 ġekil 2.1. Güneş enerjisi ısısı depolamanın farklı tipleri Duyulur ısı enerjisi depolama: Duyulur ısı enerjisi depolama(die) sisteminde, ısıl enerji bir katı veya sıvı maddenin sıcaklık artışıyla depolanır. DIE sistemi ısı yükleme ve boşaltma işlemleri süresince maddenin sıcaklığındaki değişim ve ısı kapasitesinden yararlanır. Aşağıda verilen 1 ve 2 nolu eşitlikte görüldüğü gibi duyulur yolla depolanan ısının miktarı ortamın özgül ısısı ve depolayan maddenin miktarına bağlıdır. Bazı katı-sıvı maddelerin duyulur ısı depolama kapasitesi çizelge 2.1.de gösterilmiştir. Ucuz ve yüksek özgül ısıya sahip olan su elde olan en iyi sıvı DIE maddesi olarak

20 görünmektedir. Ayrıca 100 ºC nin üzerinde yağlar, ermiş tuzlar ve sıvı metaller vb. maddeler kullanılır. Hava ısıtma uygulamaları için de kaya( çakıl taşlarıyla oluşturulan) yatak tipi depolama maddeleri kullanılır. Çizelge 2.1. Duyulur ısı depolama için seçilen katı-sıvı maddelerin bir listesi Ortam AkıĢkan Sıcaklık aralığı Yoğunluk Özgül Isı tipi ( C) (kg/m 3 ) (J/kg K) Kaya Tuğla Beton Su Kalorya HT43 Yað Motor yağı Yað 160 a kadar Etanol Organik sıvı 78 e kadar Propanol Organik sývý 97 ye kadar Bütanol Organik sývý 118 e kadar İzobütanol Organik sývý 100 e kadar İzopentanol Organik sývý 148 e kadar Oktan Organik sývý 126 ya kadar Gizli ısı enerjisi depolama: Gizli ısı depolama sistemlerinde enerji, maddenin(fdm nin) katı-katı, katı-sıvı, katı-gaz ve sıvı-gaz şeklindeki faz değişimi süresince gizli ısı enerjisi olarak depolanır ya da salınır (Abhat, 1983). FDM ortamlı bir gizli ısı depolama sisteminin depolama kapasitesi 3 ve 4 nolu eşitlikler kullanılarak hesaplanabilir(lane, 1983). Yukarıdaki ısı depolama teknikleri arasında gizli ısı ısıl enerji depolama tekniği, bilhassa yüksek enerji depolama yoğunluğu sağlama karakterinden ve faz değişim maddelerinin(fdm) faz geçiş sıcaklığına karşılık gelen sabit bir sıcaklıkta ısıyı

21 depolama özelliğinden dolayı caziptir. Faz değişimi; katı-katı, katı-sıvı, katı-gaz, sıvıgaz ve çok yönlü hallerin takibinde olabilir. Katı-katı geçişinde ısı, bir maddenin bir sadece kristal yapısında değişiklik olur ve bu değişim sırasında enerji depolanır. Katı-gaz ve sıvı-gaz FDM lerle enerji depolama daha yüksek faz değişim gizli ısısına sahiptir. Fakat, faz değişimi esnasındaki hacim değişimi büyük olduğu için depolama problemleriyle karşılaşılır. Bu problemler, bu tip dönüşümlerin ısıl enerji depolama sistemlerindeki kullanım potansiyellerini sınırlar. Faz değişimi sırasındaki büyük hacim değişimleri sistemi kompleks yapar ve pratik olmaktan çıkarır(abhat, 1981). Katı-sıvı faz dönüşümleri sıvı-gaz dönüşümüne nispeten daha düşük gizli ısıya sahiptirler. Fakat, bu dönüşümler çok daha küçük ( %10 veya daha az düzeyde) hacim değişimi gösterirler. Katı-sıvı dönüşümleri ısıl enerji depolama sistemleri için ekonomik açıdan caziptir. Katı-sıvı FDM ler tek başına ısı dönüşümünde kullanılamazlar. Bu FDM lerin kullanıldığı depolama sistemlerinde ısı kaynağıyla FDM arasında ısı transferini sağlayacak ayrı bir ısı iletici malzeme kullanılmak zorundadır. Kullanılan kap özel olarak dizayn edilmelidir. Çünkü katı-sıvı FDM lerin ısı yayabilme katsayıları genellikle düşüktür. Erime esnasında FDM lerin hacim değişimleri onlara özgü hacimde dizayn edilmiş özel depolama kapları gerektirirler. Bu depolama kapları FDM nin hacim değişimine uygun ve FDM ile uyumlu olmalıdır(fdm ile kimyasal reaksiyon vermemeli, sızdırmaz olmalı, korozif özellik göstermemeli ve uzun ömürlü olmalı). Herhangi bir gizli ısı depolama sistemi aşağıdaki gibi en az üç bileşene sahiptir. (i) İstenilen sıcaklık aralığında erime noktasına sahip uygun bir FDM (ii) Uygun bir ısı dönüştürücü yüzeyi ve (iii) FDM ile uyumlu uygun bir depolama kabı. Dolayısıyla bir gizli ısı depolama sisteminin geliştirilmesi üç temel unsurun kavranmasına bağlıdır: FDM ler, depolama kapları ve ısı dönüştürücüler. Düşük sıcaklıkta ısıl enerji depolama için kullanılan teknik opsiyonlar şekil 2.2. de (Abhat, 1981). geniş bir skalada verilmiştir.

22 ġekil 2.2. Bir gizli ısı depolama sisteminin gelişimiyle ilgili farklı aşamaların gösterimi Bu zamana kadar yapılan çalışmalara bakıldığında yağ asitleri ve parafinler, ısıtma ve soğutma amaçlı ısı depolama için uygun faz değişim sıcaklığı, yüksek gizli ısı depolama kapasitesine sahip olma, aşırı soğuma davranışı ve faz ayrımı göstermeme, depolandığı kapta (eğer metal ise) korozyon oluşturmama, kolay temin edilebilme ve iyi bir ısıl ve kimyasal kararlılığa sahip olma gibi üstün özelliklere sahiptirler.bu çalışmada farklı molekül ağırlığı ve farklı erime sıcaklıklarına sahip 4 farklı yağ asidi (stearik asit, laurik asit, miristik asit, palmitik asit), poli(stiren-ko-allilalkol) polimerine faz değişim maddeleri olarak bağlanarak polimerik katı-katı FDM ler elde edildi. Graft edilen yağ asidi miktarı değiştirilerek faz değişim sıcaklık aralıkları kontrol edildi ve en yüksek katı-katı faz değişim gizli ısısına sahip yapıların tespiti yapıldı Literatür Özetleri Gizli ısı depolama maddeleri

23 Faz değişim maddeleri(fdm) gizli ısı depolama maddeleridir. Bir madde katıdan sıvıya ya da sıvıdan katıya dönüştüğünde ısıl enerji transferi gerçekleşir. Bu bir hal veya faz değişimi olarak adlandırılmıştır. Başlangıçta, bu katı-sıvı FDM ler sıradan depolama maddeleri gibi davranır, sıcaklıkları absorplanan ısıyla artar. Sıradan depolama maddelerinden farklı olarak, FDM ler hemen hemen sabit bir sıcaklıkta ısıyı absorplarlar ve salıverirler. FDM ler su, taş veya kaya gibi duyulur ısı depolama maddelerinin birim hacim başına depolayacağından 5-14 kat daha fazla ısı depolarlar. Birçok FDM herhangi bir sıcaklık aralığında faz değişim ısısını depolayarak erir. Bununla birlikte, gizli ısı depolama maddesi olarak bu FDM lerin kullanılması için istenilen belirli termodinamik, kinetik ve kimyasal özellikleri sergilemesi gerekmektedir. Ayrıca, bu maddelerin ekonomik faktörleri ve kolay elde edilebilme özelliği unutulmamalıdır. Bir FDM nin aşağıdaki gibi birtakım ısıl-fiziksel, kinetik ve kimyasal özellikleri sağlayabilmesi ısıl-depolama sistemlerinin tasarımında kullanılabilirliği için önemlidir(abhat, 1981; Buddhi ve Sawhney, 1994) Termal özellikler (i) Uygun faz-geçiş sıcaklığı. (ii) Yüksek faz geçiş ısısı. (iii) İyi ısı transferi. belirli bir uygulama için FDM nin geçiş sıcaklığıyla istenilen ısıtma-soğuma sıcaklığı eşleşmelidir. Isı depolarının fiziksel boyutunu minimize etmek için, FDM özellikle hacimsel olarak yüksek bir gizli ısı depolama kapasitesine sahip olmalıdır. Yüksek ısıl iletkenlik ise enerjinin verimli bir şekilde depolanmasına ve boşalımına yardımcı olacaktır Fiziksel özellikler (i) (ii) Uygun faz dengesi. Yüksek yoğunluk.

24 (iii) Küçük hacim değişimi. (iv) Düşük buhar basıncı. Erime-katılaşma esnasındaki faz değişim kararlılığı yüksek enerji depolama yoğunluğu ortaya çıkaracaktır ki buda, depolama kabının daha küçük boyutta olması anlamına gelir. Çalışılan sıcaklıklarda faz değişimi esnasındaki küçük hacim değişimi ve düşük buhar basıncı bazı dezavantajları azaltır Kinetik özellikler (i) Aşırı soğuma göstermeme. (ii) Yeterli oranda kristallenme. Aşırı soğuma özellikle tuz hidratları için FDM gelişimi bakımından bazı sıkıntılar oluşturur. Birkaç dereceden fazla aşırı soğuma, depodan istenilen miktarda ısı çekilmesini güçleştirecektir ve 5-10 ºC lik aşırı soğuma ise absorplanan ısının geri alınımını neredeyse tamamıyla engelleyecektir Kimyasal özellikler (i) Uzun vadeli kimyasal kararlılık. (ii) Yapı malzemeleriyle uyumluluk. (iii) Zehirli olmama. (iv) Yanıcı olmama. Yapı malzemeleriyle uyumsuz olma veya kimyasal ayrışma, su kaybıyla birlikte bozunma gibi haller FDM ye zarar verebilir. FDM ler güvenlik için toksik, yanıcı ve patlayıcı özellikte olmamalıdır Ekonomik özellikler (i) (ii) (iii) Bol bulunma. Kolay temin edilebilme. Düşük maliyet.

Özgür LAFCI. Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Ahmet SARI. Her hakkı saklıdır.

Özgür LAFCI. Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Ahmet SARI. Her hakkı saklıdır. YENİ TİP KATI-KATI FAZ DEĞİŞİM MADDELERİ OLARAK POLİ(STİREN-KO-ALLİLALKOL)-GRAFT-YAĞ ASİDİ KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ISIL ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Özgür LAFCI Yüksek

Detaylı

FAZ DEĞİŞİMİ YOLUYLA ISIL ENERJİNİN DEPOLANMASI VE BU ALANDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

FAZ DEĞİŞİMİ YOLUYLA ISIL ENERJİNİN DEPOLANMASI VE BU ALANDA YAPILAN ÇALIŞMALAR KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ (KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ) ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI Kimya-2 (Çalıştay 2011) 20-28 Temmuz 2011 - Çanakkale BİDEB BİLİM İNSANI DESTEKLEME

Detaylı

ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ ENERGY STORAGE METHOD

ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ ENERGY STORAGE METHOD 17 SDU International Technologic Science pp. 17-29 Mechanical Technology ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ Mehmet KOZAK, Şerife KOZAK ÖZET Bu çalışma kapsamında enerji depolama ve enerji depolama yöntemlerinin

Detaylı

POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI

POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Ardalan ZARRABİ AHRABİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ POLİ(METİL METAKRİLAT)/NEVŞEHİR POMZASI KOMPOZİTLERİNİN ELEKTROREOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Tezi Hazırlayan Abdullah ÇALIŞKAN

Detaylı

ALİFATİK DİİZOSİYONAT BİLEŞİĞİNDEN TÜRETİLEN POLİ(AZOMETİN-ÜRETAN)LARIN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

ALİFATİK DİİZOSİYONAT BİLEŞİĞİNDEN TÜRETİLEN POLİ(AZOMETİN-ÜRETAN)LARIN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU ALİFATİK DİİZOSİYONAT BİLEŞİĞİNDEN TÜRETİLEN POLİ(AZOMETİN-ÜRETAN)LARIN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Musa KAMACI Yüksek Lisans Tezi KİMYA Anabilim Dalı POLİMER KİMYASI Programı Danışman: Prof. Dr. İsmet

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ REMAZOL BRİLLANT BLUE R BOYASININ SULU ÇÖZELTİDEN UZAKLAŞTIRILMASI İÇİN ZEYTİN POSASININ (PİRİNA) ADSORBENT OLARAK KULLANIMININ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BLOK KOPOLİMER SENTEZİ VE BİYOLOJİK UYGULAMALARI Leman BUZOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ Kimya Anabilim Dalı Kasım - 2012 KONYA Her Hakkı Saklıdır TEZ KABUL VE

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ POLİSTİREN ATIKLARIN ISIL-KATALİTİK PİROLİZİ Çiğdem ÇELİKGÖĞÜS KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2010 Her hakkı saklıdır ÖZET Yüksek

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ POLİVİNİL BORAT SENTEZİ ; ELEKTROSPİN YÖNTEMİYLE NANOFİBER HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU Havva Dinç YÜKSEK LİSANS Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Ocak-2013

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ DEMİR-KOBALT-KROM TOZLARININ ELEKTRİK AKIMSIZ NİKEL KAPLANARAK KOMPOZİT ÜRETİMİ VE MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Eyüp DONAT DANIŞMAN Doç. Dr. Ayhan EROL METAL EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Haziran, 2014

Detaylı

Sigma 31, 456-476, 2013

Sigma 31, 456-476, 2013 Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Review Paper / Derleme Makalesi GENERAL PRINCIPLES OF SOL - GEL Sigma 31, 456-476, 2013 Şafak TOYGUN, Gülhan KÖNEÇOĞLU,

Detaylı

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ Mustafa Serhat EKİNCİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2007 ANKARA Mustafa

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKALARI (Ders Notları) Doç.Dr. Sebahattin ÜNALAN

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKALARI (Ders Notları) Doç.Dr. Sebahattin ÜNALAN ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKALARI (Ders Notları) Doç.Dr. Sebahattin ÜNALAN Enerji iş yapabilme kabiliyeti olarak tanımlanır. Endüstriyel manada insanlığı huzuru ve refahı için hizmet veren her enerji türü

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ i T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HARDAL YAĞI BİYODİZELİNDE DEPOLAMA SÜRESİ VE ŞARTLARININ YAKIT ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Atakan ALTUNTAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA

Detaylı

NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Savaş SÖNMEZOĞLU

NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Savaş SÖNMEZOĞLU NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Savaş SÖNMEZOĞLU Doktora Tezi Fizik Anabilim Dalı Doç. Dr. Güven ÇANKAYA 2010 Her hakkı saklıdır T.C. GAZİOSMANPAŞA

Detaylı

Şekil 1.1 : Soğutma Çevrimi

Şekil 1.1 : Soğutma Çevrimi GİRİŞ Bu çalışma kapsamında, ülkemizde de yoğun kullanım alanına sahip klima sistemleri çeşitli özellikleri bakımından incelenmiştir. Klima sistemleri ülkemizde endüstriyel uygulamalarda ve konfor amaçlı

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ENSTRUMENTAL ANALİZ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ -2013- Deneyler 1- ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRESİ İLE METAL TAYİNİ 2- FT-IR SPEKTROSKOPİSİ İLE YAPI

Detaylı

ÖZET. ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ.

ÖZET. ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. ÖZET ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Şerife AKYÜZ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UŞAK BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİ FİZİBİLİTE RAPORUNA ESAS SONDAJLI ATIK SAHASI KARAKTERİZASYONU BELİRLENMESİ VE GAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK AR-GE PROJESİ Nisan, 2010 İZMİR T.C. DOKUZ EYLÜL

Detaylı

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır.

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır. 62 5.1 GÜNEŞ ENERJİSİ VE TEKNOLOJİLERİ Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile (hidrojen gazının helyuma dönüşmesi) açığa çıkan ışıma enerjisidir. Dünya atmosferinin dışında güneş

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FERROSENİL DİTİYOFOSFONAT İÇEREN İLETKEN POLİMERLERİN SENTEZİ VE BİYOSENSÖR UYGULAMALARI

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FERROSENİL DİTİYOFOSFONAT İÇEREN İLETKEN POLİMERLERİN SENTEZİ VE BİYOSENSÖR UYGULAMALARI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FERROSENİL DİTİYOFOSFONAT İÇEREN İLETKEN POLİMERLERİN SENTEZİ VE BİYOSENSÖR UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Tuğba SOĞANCI Anabilim Dalı : Kimya Programı :

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİNİN SÜREKLİ KULLANILABİLİRLİK KOŞULU ALTINDA MADDELERİN SPESİFİK ISI KAPASİTELERİNİN KULLANILARAK DEPOLANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Mak.

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi Mak. Müh. Olcay EKŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi:

Detaylı

ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN

ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN yy YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN 2012 F e n F a k ü l t e s i K i m y a B ö l ü m ü GİRİŞ Hidrokarbonlu bileşikler ve türevlerinin kimyası

Detaylı

ALTERNATĠF MOTORLAR VE YAKITLAR

ALTERNATĠF MOTORLAR VE YAKITLAR ALTERNATĠF MOTORLAR VE YAKITLAR 1.BĠTKĠSEL YAKITLARLA ÇALIġAN MOTORLAR Dizel motorlarda yakıt olarak kullanılan ve yenilenebilir biyolojik maddelerden üretilen yakıtlar biodizel veya biomotorin olarak

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ Yazarlar Prof.Dr. T. Hikmet KARAKOÇ, Dr. Nimet KARAKOÇ (Ünite 1, 2, 5) Prof.Dr. Berrin ERBAY (Ünite 3, 4)

Detaylı

Enkapsülasyon Maddesi Olarak Lipozom ve Gıdalarda Kullanımı: Yapısı, Karakterizasyonu, Üretimi ve Stabilitesi

Enkapsülasyon Maddesi Olarak Lipozom ve Gıdalarda Kullanımı: Yapısı, Karakterizasyonu, Üretimi ve Stabilitesi Akademik Gıda / Academic Food Journal ISSN Print: 1304-7582, Online: 2148-015X http://www.academicfoodjournal.com Akademik Gıda 12(4) (2014) 41-57 Derleme Makale / Review Paper Enkapsülasyon Maddesi Olarak

Detaylı