T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI"

Transkript

1 T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK Tez Danışmanı Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU Ankara 2006

2 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ne Mehtap ÖZTÜRK e ait Örgütsel Küçülmenin İşgörenlere Etkisi: Bir Kamu Hizmet Sektörü Uygulaması adlı çalışma jürimiz tarafından Bürü Yönetimi Eğitimi Anabilim dalında YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir. Jüri Üyeleri Başkan Yrd. Doç. Dr. Ali YAYLI Üye Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU (Danışman) Üye Yrd. Doç. Dr. Nurhayat ŞAHİN

3 T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK Tez Danışmanı Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU Ankara 2006

4 i ÖZET Küçülme stratejisi 1980 lerden beri yüzlerce örgüt ve milyonlarca işgöreni etkileyen bir stratejidir. Örgütün performansını, etkinliğini, rekabet gücünü ve esnekliğini artırmak amacıyla; fiziksel kaynaklar ve insan kaynaklarında planlı bir azaltmayı içeren küçülme stratejisi günümüzde örgütler tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Küçülme yönteminden beklenen sonuçlara ve hedeflenen amaçlara sağlıklı bir biçimde ulaşabilmek için bu yöntem ayrıntılı bir biçimde ele alınmalıdır. Küçülmenin örgütün genel stratejisine uyması için, küçülme örgütün açık bir şekilde tanımlanmış, uzun dönem vizyonunun bir parçası olmalıdır. Küçülme sonrasında örgütlerin hedeflediği amaçlara ulaşamamasının en önemli faktörü, küçülme sürecinde insan faktörü ne yeterli önemi vermemesidir. Örgütlerin, yeniden yapılanma ve sonucundaki küçülme eğilimi, örgüte, örgütte çalışanlara ve işten ayrılan işgörenlere önemli olumsuz etkileri bulunmaktadır. İşten çıkarmalar işgören üzerinde psikolojik, sosyolojik ve finansal etkiler yaratmaktadır. Bu çalışmada küçülmenin işgören üzerindeki etkileri ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır. Türk Telekomünikasyon kurumunda çalışan 100 işgörenin örgütsel küçülmeden nasıl etkilendiğini belirlemeye yönelik, ankete dayalı bir araştırma yürütülmüştür. Yapılan anket çalışmasında ortaya çıkan veriler istatistiksel analizlere tabi tutulmuş ve elde edilen veriler sonucunda çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, küçülme işgörenlerin performanslarını, örgütsel bağlılıklarını olumsuz etkilemekte ve işgörenlerde güvensizlik, kızgınlık, stres, çatışma, işten ayrılma niyeti oluşturmaktadır.

5 ii ABSTRACT Downsizing is a strategy that has affected hundreds of organizations and millions of workers since 1980 s. To increase the performance, efficiency, flexibility and competitiveness of organizations, downsizing strategy which includes planned reduction of physical assets and human resources is widely used by organizations nowadays. Downsizing should be known detailed to atttain the expected results and aimed objectives in efficient way and it also should be part of a clearly defined long term vision that fits into the organization s overall strategy. A major factor that contributes to the failure of most organizations to achive their corporate objectives after downsizing is that they do not adaquately and effectively address the people factor throughout the process. The current tendency of organizations to restructure and ultimately to downsize has a major negative impact on the organizations themselves, on their surviving and terminated workers. The involuntary job loss experienced by workers also has a number of psychological, social, and financial effects on themselves. In this study, it has been studing detailed about the downsizng s effects on workers. It has been taking a poll about determination of the downsizing s effects of 100 workers who work in the Türk Telekomünikasyon Corporation. The found data which were appeared at the end of poll taking were anlysed in the way of statistics and it was given the different suggestions according to these found data. Accordings to the findings of the study; downsizing generates a variety of psychological effect on workers, including performance, organizational commitment, lack of confidence, anger, stress, work conflicts and psychological intention to withdraw from the organization.

6 iii ÖNSÖZ Bu tez çalışması, örgütlerin çok fazla düşünmeden uyguladığı ve maliyetlerini düşüreceğini umduğu küçülmenin, işgörenleri nasıl etkilediğini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Türkiye de küçülmenin işgörenlere etkisi üzerine yapılan araştırmaların çok az olması ve küçülmenin stratejik yönetim kitaplarında çok ayrıntılı bir şekilde ele alınmaması kaynak bulmam konusunda sıkıntı yaratmıştır. Özellikle anket çalışmam sırasında, örgütlerin işgörenlerine anket uygulanmasına sıcak bakmaması, çeşitli zorluklarla karşılaşmama sebep olmuştur. Çalışmamda, yakın ilgisinden ve desteğinden dolayı tez danışmanım Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu na, katkılarından dolayı Türk Telekomünikasyon Kurumu yönetici ve işgörenlerine teşekkür ederim. Ayrıca, tezimi hazırlamamda manevi desteklerinden dolayı eşime ve aileme çok teşekkür ederim. Mehtap ÖZTÜRK Ankara, 2006

7 iv İÇİNDEKİLER ÖZET.i ABSTRACT.ii ÖNSÖZ iii İÇİNDEKİLER iv KISALTMALAR CETVELİ..vii TABLOLAR ve ŞEKİLLER CETVELİ viii GİRİŞ BÖLÜM ÖRGÜTLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Örgütün Tanımı Örgütün Özellikleri Örgüt Türleri Örgüt ve Çevre Etkileşimi Modern Örgüt Model ve Teknikleri Proje ve Matriks Örgütler Şebeke Örgütler Yığışım Örgütler Sanal Örgütler Öğrenen Örgütler Yalın Örgütler Örgüt Kültürü Örgütsel Değişim BÖLÜM ÖRGÜTSEL KÜÇÜLME ve KÜÇÜLME STRATEJİLERİ Örgütsel Küçülme Tanımı Örgütsel Küçülmenin Özellikleri Örgütleri Küçülmeye Götüren Nedenler Küreselleşme Ekonomik Koşullar Teknolojik Değişiklikler Rekabet...24

8 v 2.4. Örgütsel Küçülmenin Tarihsel Gelişimi Dünyada Örgütsel Küçülmenin Tarihsel Gelişimi Türkiye de Örgütsel Küçülmenin Tarihsel Gelişimi Küçülme Süreci Küçülme Sürecini Planlamak Küçülmenin Uygulanması Küçülme Stratejileri İşgücü Azaltımı İşlerin Yeniden Tasarımı Stratejisi Sistemik Strateji Örgütsel Küçülme Yöntemleri Yönetsel Kademe Azaltma Sıfır Hiyerarşi Dış Kaynak Kullanımı Doğrudan İşgören Çıkarma Geçici İşgören İstihdamı Erken Emeklilik BÖLÜM ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ İnsan Kaynakları Yönetiminin Örgütsel Küçülmedeki Rolü Küçülmenin İşten Çıkarılan İşgören Üzerindeki Etkisi Küçülmenin İşten Çıkarılmayan İşgören Üzerindeki Etkisi Geride Kalanlar Sendromu Geride Kalanların Olumsuz Tepki Gösterme Nedenleri İşten Çıkarmalarda Adalet Algısı İşten Çıkarmalarda Güven Faktörü İşten Çıkarılanların Yakınlık Derecesi İşten Çıkarılma Korkusu Geride Kalanların Duygusal Durumları Geride Kalanlara Destek Planı Geride Kalanlar Sendromuna Çözüm Yolları...66

9 vi 3.4. Örgütsel Küçülme ve Liderlik Başarılı ve Başarısız Küçülme Uygulamaları Örgütsel Küçülmeyle İlgili Çalışmalar BÖLÜM ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI Araştırmanın Yöntemi Araştırmanın Amacı Araştırmanın Problemi Hipotezler Varsayımlar Kısıtlar Evren ve Örneklem Verilerin Toplanması Anket Sorularının Güvenirliği Araştırma Bulguları Genel Bilgiler İle İlgili Bulgular Hipotezlere İlişkin Bulgular...94 SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA EKLER

10 vii KISALTMALAR CETVELİ ABD : Amerika Birleşik Devletleri AMA : American Management Association başk : Başkaları Çev : Çeviren HR : Human Resources İADE : İşten Ayrılmada Destek Myo : Meslek Yüksek Okulu s : Sayfa Ünv : Üniversite www : World Wide Web

11 viii TABLOLAR ve ŞEKİLLER CETVELİ Tablo 1.1. Örgütsel Değişimde Başarı için 5-N ve 1-K Yaklaşımı...17 Tablo 2.1. Yönetim ve Organizasyon Anlayışının Karşılaştırılması...26 Tablo 2.2. Küçülme Stratejileri...33 Tablo 2.3. Dış Kaynaklardan Yararlanmanın Yararları ve Sakıncaları...42 Tablo 3.1. İşten Çıkarılan İşgörenler Üzerinde Stres Oluşturan Faktörler...49 Tablo 3.2. Küçülmeyle İlişkisi Olan Olumsuz Özellikler Tablo 4.1. Bölümlere Göre Örneklem Dağılımı Tablo 4.2. Ön Teste Sunulan Anketin Güvenirliği...83 Tablo 4.3. Katılımcıların Sosyo-demografik Özellikleri...84 Tablo 4.4. Katılımcıların İşlerindeki Tatmin Derecesi...86 Tablo 4.5. Katılımcıların Örgütsel Küçülmeyi Algılama Durumu...87 Tablo 4.6. Katılımcıların Örgütsel Küçülmeden Haberdar Olma Zamanı...87 Tablo 4.7. Örgütte Uygulanan Küçülme Yöntemini Algılama Biçimi...88 Tablo 4.8. Katılımcıların Yöneticilerin Küçülmeyle İlgili Kararlarına Dahil Edilme Durumu...89 Tablo 4.9. Katılımcıların Küçülme Sonrasında Almak İstediği Hizmetler...90 Tablo Katılımcıların Başka Birime Geçme Hakkındaki Düşünceleri...90 Tablo Katılımcıların İş Arkadaşlarının İşten Çıkarılması Hakkındaki Düşünceleri...91 Tablo Katılımcıların İşgören Çıkarma Yerine Uygulanmasını İstediği Yöntemler...92 Tablo Katılımcıların Mevcut İşlerini Değiştirip Değiştirmeme Durumu...93 Tablo Cinsiyete Göre Güven İfadelerinin Karşılaştırılması...94 Tablo Medeni Duruma Göre Güven İfadelerinin Karşılaştırılması...95 Tablo Çalışma Statüsüne Göre Güven İfadelerinin Karşılaştırılması...96 Tablo 4.17 Cinsiyete Göre Örgütsel Bağlılık İfadelerinin Karşılaştırılması...98 Tablo Çalışma Süresine Göre Örgütsel Bağlılık İfadelerinin Karşılaştırılması Tablo 4.19 Eğitim Durumuna Göre Stres İfadelerinin Karşılaştırılması...100

12 ix Tablo Çalışma Süresine Göre Stres İfadelerinin Karşılaştırılması Şekil 2.1. İşten Çıkarma Kararı ve Alternatifleri Şekil 3.1. Örgütsel küçülmenin Çalışanlar Üzerine Etkisi...52 Şekil 3.2. Küçülmenin Geride Kalanlar ve Örgüt Açısından Sonuçları...55 Şekil 3.3. Küçülme Planı...64

13 GİRİŞ Örgütler; ekonomik belirsizlikler, artan rekabet ortamı ve değişen teknolojik koşullar içerisinde varlıklarını sürdürebilmek için çeşitli stratejiler geliştirmek zorundadırlar. Bu stratejilerden birisi de Örgütsel Küçülme dir. Örgütsel küçülme, maliyetleri düşürmek, rakipler karşısında yerini koruyabilmek ve daha fazla üretken olmak için örgütler tarafından tercih edilmekte ve örgütler için olağan bir süreç olarak kabul edilmektedir. Örgütler küçülerek, hedeflerine daha az maliyetle ulaşabilmekte daha hızlı karar verebilmektedir. Örgütsel küçülme stratejik yönetim literatürüne 1980 lerde girmiş ve 1990 lardan sonra kullanılan en yaygın strateji olmuştur. Küçülme stratejisi dünyada olduğu gibi ülkemizdeki örgütlerin de yaşamında rol alan önemli bir konudur. Bu konunun ülkemizdeki yönetim çevreleri tarafından bilinmesi ihtiyaç haline gelmiştir. Örgütsel küçülmenin, örgütler tarafından beklenen sonuçları vermemesi, küçülmenin etkin bir şekilde planlanmaması ve işgörenlerin küçülme sürecinde ihmal edilmesinden kaynaklanmaktadır. Örgütler küçülmeye karar verdikleri zaman; küçülmenin işgörenler üzerinde nasıl bir etki yaratacağını önceden düşünmeli ve ona göre hareket etmelidir. Plansız bir şekilde yürütülen küçülme uygulaması, işgörenler üzerinde çok çeşitli etkiler yaratmaktadır. Küçülme sonrasında işgörenlerin örgüte olan güven ve adalet duygularında olumsuz yönde değişmeler olmakta, işgörenlerin örgütsel bağlılığı azalmaktadır (Saylı, 2003:31). Küçülme sürecine dahil edilmeyen işgören örgüte karşı olumsuz duygular içerisinde olacaktır. Bu nedenle küçülme sürecinde işgörenlerin duygu ve düşünceleri dikkate alınmalı, işgörenlerin bu süreci kolaylıkla atlatabilmesi için, yönetim tarafından işgörenlere destek hizmetleri verilmelidir.

14 2 Örgütsel küçülmenin işgörenlere etkisini belirlemek için hazırlanan bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde, küçülmenin örgütlerin uyguladığı bir strateji olması nedeniyle, örgütle ilgili temel kavramlar ve yeni örgüt model ve teknikleri konusu ele alınmıştır. İkinci bölümde, örgütsel küçülme konusu, küçülmenin nedenleri, amaçları, küçülme süreci ve örgütsel küçülme stratejileri ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir. Üçüncü bölümde örgütsel küçülme sürecinde insan kaynakları yönetiminin rolü, küçülmenin işten çıkarılan ve geride kalan işgörenlere etkisi ele alınmıştır. Ayrıca; başarılı ve başarısız küçülme uygulamaları ve küçülme sürecinde etkili liderlik davranışlarına yer verilmiştir. Dördüncü bölümde ise örgütsel küçülmenin işgörenlere etkisini belirlemeye yönelik bir kamu hizmet sektöründe uygulama yapılarak sonuca gidilmiştir. Araştırmanın kuramsal çerçevesinin belirlenmesinde kaynak taraması; uygulamada ise anket çözümleme yöntemiyle bilgiye ulaşılarak, küçülmeden işgörenlerin nasıl etkilendiği ortaya konulmuştur.

15 I. BÖLÜM ÖRGÜTLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Küçülme; örgütlerin, değişen rekabet koşullarında varlıklarını devam ettirmeleri için uyguladıkları bir stratejidir. Bu stratejinin doğru bir şekilde anlaşılabilmesi için, örgütlerin ne amaçla kurulduklarının, özelliklerinin, çevreyle olan etkileşiminin ve örgüt yapısının bilinmesi gereklidir. Bu çerçevede, birinci bölümde örgütle ilgili temel kavramlar ele alınmıştır Örgütün Tanımı Örgütlerin temelinde insan ihtiyaçlarını karşılama ve bu ihtiyaçları karşılamada bireylerin tek başlarına yetersiz kalmaları vardır. Bu nedenle, örgütler bir amacı gerçekleştirmek için birçok kişiyi organize eden yapılardır. İnsanlar kişisel amaçlarına ulaşmak için örgüte katılırlar ve bu amaçlar doğrultusunda çaba sarf ederler. Bundan hareketle örgüt, yönetim bilimciler tarafından çeşitli şekillerde tanımlanmaktadır. Bunlar: Daft a göre örgüt, belirli bir amaca yönelik olarak, belirlenebilir bir sınır içinde bilinçli bir şekilde yapılandırılmış faaliyet sistemlerinin ifade ettiği sosyal oluşumlardır şeklinde tanımlanmıştır (2004:10). Örgüt; bireylerin tek başlarına gerçekleştiremeyeceklerine inandıkları bir takım amaçlara ulaşmak için bir araya geldikleri ve sahip oldukları güçleri belirlenmiş olan bu amaçları gerçekleştirme yönünde kullanıldıkları birimlerdir (Dinçer ve Fidan, 1996:379).

16 4 Örgüt; çevreden birtakım girdileri alarak işleyen ve enerjiye dönüştüren, sonuçta bunları çıktı olarak çevreye veren açık sistemlerdir (Can, 1999:4) Örgütün Özellikleri İnsanların yaşamlarının büyük bir bölümü örgütlerde geçmektedir. Bu örgüt; kimi zaman bir okul, kimi zaman hastane, kimi zaman da bir işyeri, fabrika olabilmektedir. İnsanların örgütlerde olmalarının nedeni ise, bireysel olarak karşılayamadıkları ihtiyaçlarını gerçekleştirme isteğidir. İnsanlar birlikte hareket ettiklerinde amaçlarına daha kolay ulaşırlar. Örgütlerin oluşmasındaki rasyonel neden insanların toplu hareket ederek daha fazla başarı elde etmeleridir. Açık bir sistem olarak benimsediğimiz örgütler, çevreden girdileri alır, örgüt yapıları içersinde işlerler ve çevreye çıktı olarak sunarlar. Her örgütün kendisini diğer örgütten ayıran özellikleri vardır; fakat toplumsal sistemlerin bir alt sınıfı olan örgütlerin temel özellikleri şunlardır (Can, 1999:9): 1. Örgütler, ayrıntılarıyla belirlenmiş rol ilişkilerinden oluşmuştur. Bu ilişkiler içersinde işbölümü sonucunda roller işlevsel olarak belirlenmiştir. 2. Örgütlerde denetim ve yönetim işlevlerinin kullanılış biçimini yansıtan belirli bir otorite yapısı vardır. 3. Örgütlerde yönetsel yapının bir parçası olarak geliştirilmiş düzenleyici mekanizmalarla uyum sağlayıcı yapıları görmek mümkündür. 4. Örgütlerde otorite yapısına destek veren sistem kurallarını sağlamak için açık bir ideoloji belirlenmesine gidildiği görülür. Açık sistemlerde görülen ortak özellikleri Katz ve Kahn şu şekilde açıklamaktadır (Genç, 2004: ): 1. Örgütler varlıklarını sürdürmek için, çevreden yeni enerjiler alır. 2. Örgütler yeni ürünler yaratır, maddeleri işler, hizmet görür ya da insanları eğitir.

17 5 3. Örgütlerin enerji alış verişi faaliyetleri döngüsel bir özellik gösterir. Çevreye verilen ürün, faaliyet çevresini tekrarlamak için gerekli enerji kaynağını sağlar. 4. Sisteme gelen girdiler yalnızca sistemin çıktısını oluşturacak maddeler değildir. Girdiler bazen bilgi saklayıcı özellikte olur ve çevre ile ilişkiler yönünden kendi işleyişleri hakkında bilgi verir. 5. Örgütler çevreden tükettiklerinden daha fazla enerji alıp işleyerek, entropiye karşı koymalıdır Örgüt Türleri Örgütler, otorite yapısına ve amaç ya da işlevlerine göre iki grupta sınıflandırılabilir (Genç, 2004:106): 1. Otorite yapısına göre örgütler; hiyerarşik ve demokratik örgütler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Hiyerarşik örgütler; siyasal partiler, sendikalar ve gönüllü kuruluşlar gibi demokratik örgütlerdir. Hiyerarşik örgütlerin temel özelliği, temel yönetsel görevleri yerine getirecek şahısların resmi yollarla ve bir kişinin iradesi doğrultusunda atanmamasıdır. Demokratik örgütlerde seçme, kıdemlilik ve işten çıkarma gibi temel yönetsel kararlar, demokratik yollarla ilgili tarafların katılımıyla alınır. 2. Amaç ya da işlevlerine göre örgütler; örgütün hizmet ettiği işlev ya da amacın türüne göre yapılan sınıflandırmadır. Katz ve Kahn ın, örgütlerin amaç ya da işlevlerine göre yaptığı sınıflandırma şu şekildedir (Can, 1999:13): 1. Üretim ya da ekonomi örgütleri: Refahın yaratılması, malların üretilmesi, halka ya da belirli bir bölümüne hizmet verilmesi amacında olan bu örgütlere tipik örnek, işletmelerdir.

18 6 2. Varlık sürdürme örgütleri: Kişilerin diğer ölçütlerindeki ve toplumdaki rolleri için sosyalizasyon görevini üstlenen örgütlerdir. Bu tip örgütler kendi içinde kilise ve okul gibi varlık sürdürmeyle doğrudan ilgili olan örgütler ve sağlık, refah, düzeltme ve reform faaliyetleri yoluyla iyileştirme görevi üstlenen örgütler olmak üzere alt sınıflara ayrılır. 3. Uyarlayıcı örgütler: Bilgi yaratan, kuram geliştiren, sınayan ve belli bir derecede karşılaşılan sorunlara bilgileri uygulayan örgütlerdir. Örneğin üniversite ve diğer araştırma örgütleri gibi. 4. Yönetsel ya da politik örgütler: Kaynakların, insanların ve alt sistemlerin planlama, eşgüdümleme ve denetimiyle ilgili olan örgütlerdir. Bu örgütlerin en tipik örneği devlettir Örgüt ve Çevre Etkileşimi Örgütler açık bir sistem olarak çevreyle sürekli etkileşim halindedir. Çevredeki belirsizlikler, değişimler örgütleri yapı ve süreç olarak etkilemektedir. Çevre, örgütün amaç, insan, teknoloji boyutlarını etkilediği gibi, örgüt de çevreyi etkilemektedir. Çevrenin sürekli değişiyor olması, hem kaynak ve enerji bağımlılığı hem de çevrenin isteklerine cevap verme zorunluluğu sebebiyle, örgütleri de değişmeye zorlamaktadır. Çevredeki değişme ve gelişmeler, örgüte bir takım fırsat ve imkanlar sunduğu gibi, tehlike ve güçlüklerin kaynağı da olabilmektedir. Bu nedenle örgüt yöneticilerinin hem dış çevrede ne olup bittiğini takip etmeleri, hem de gelecekte neler olabileceğini tahmin etmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle çevrenin sürekli olarak ve sistematik bir şeklide analiz edilmesi gerekmektedir (Dinçer, 2003:71). Örgüt bir mal ya da hizmet üretmek amacıyla bazı girdiler kullanmaktadır. Bu girdiler de çevreden sağlanır ve elde edilen girdiler yine çevreye verilmektedir. Bu nedenle örgüt, çevreyle sürekli alışveriş halindedir (Can, 1999:47). Örgütler,

19 7 toplumun değişme hızına ulaşamadıklarından, toplum süper sistem olarak alt sistemleri olan örgütleri değişmeye zorlar. Bu değişme yenileşme yönündedir. Örgütler incelenirken ele alınabilecek bir diğer bakış açısı ise örgütlerin nasıl değiştiği ve varlığını sürdürdüğü dür. Özellikle çevrenin örgütler üzerindeki etkisini vurgulayan durumsallık yaklaşımı ile birlikte örgütlerin, yöneticiler tarafından bilinçli ve sistematik olarak alınan kararlarla değiştikleri ve çevrelerine görüş sağladıkları görüşü, değişim konusunda yaygın bir görüştür. Bu görüşe göre, örgüt yönetimi içinde bulunduğu çevreyi izler, gelişmeleri belirler, örgütün yapı ve işleyişinde değişiklikleri yapacak kararları alır, bunları uygular ve böylece çevreye uyum sağlar. Bunu yapmayan örgütler ise çevrelerinden kopar ve bir süre sonra faaliyetlerini durdurmak veya sahip değiştirmek zorunda kalabilir (Koçel, 1998:251) Modern Örgüt Model ve Teknikleri Günümüzde yönetim ve organizasyon alanında değişimler yaşanmakta ve örgütlerde süreçlerini değişen koşullara göre yenilemektedir. Son yıllarda yönetim literatürüne yeni yaklaşım ve modeller girmekte örgütler de bu modellerden yararlanma yoluna gitmektedir. Bugün örgütler, hızlı değişim sürecinde daha esnek bir yapı, açık, yatay, otonom ve devamlı öğrenen örgütler olarak gelişmektedir. Bu tür örgütler değişimi karşılamada yeterli olmayan klasik, otoriter, merkezi ve kapalı örgüt modellerinde üstünlük sağlamaktadır. Bu sayede örgütlerde esnek işgücü ve bilgi işçileri istihdam edilmekte; geleneksel emek üreticisi işgörenin yerini, insan kaynakları almaktadır (Tengilimoğlu ve Tutar, 2003: 12). Yaşamın bütün alanlarında hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Bu değişim, örgütsel yaşamı da derinden etkilemektedir. Örgütsel ve yönetsel alanda yaşanan değişim, genel olarak dört nedene bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenleri Genç (2004:167) aşağıdaki gibi sıralamıştır:

20 8 1. Pazara ilişkin nedenler: Örgütlerin öncü firma olmak ve öncülüğünü korumak, rakipleri karşısında teknik üstünlüğü sağlamak, 2. Örgütsel nedenler: Yenilikçi olarak tanınmak ve bunu sürekli kılmak, seçim yapabilecek geniş bir ürün kapasitesine sahip olmak ve daha fazla yenilik yapabilecek yaratıcılığa elverişli örgütsel ortamlar oluşturabilmek, 3. Sosyal nedenler: Değişikliği bekleyen tüketicilerin taleplerini tatmin etmek, örgütün sosyal sorumluluğunun bilincinde olduğuna ilişkin bir imaj yaratmak, 4. Çalışanlarla ilgili nedenler: Yetenekli ve istekli işgörenleri örgüte çekebilmek ve bunların örgütte kalmasını sağlamak, örgütteki tüm işgörenlere işlerinden zevk almaları ve örgütsel sorunların çözümünde onlardan yardım isteyerek, onları işe karşı güdülemektir. Klasik ve neo-klasik örgüt yapıları, günümüz yönetim sistemlerinde karşılaşılan birçok sorunun çözümü ve örgütün değişime uyumu için yeterli olmamıştır. Geleneksel örgüt yapıları dikey olarak yetkinin dağıtılmasını benimseyerek bir eşgüdüm sağlamayı hedeflemişlerdir. Günümüzde, teknoloji ve diğer gelişmeler örgüt yapılarının yatay ve çapraz ilişkiler şeklinde olabileceğini göstermiştir. Örgüt ve değişen çevre ilişkilerine uyum açısından matriks örgüt yapılarından şebeke örgüt yapılarına kadar birçok model örgütlerimizde uygulanmaktadır Proje ve Matriks Örgütler Bu yeni düşünce akımı, diğer bazı gelişmeler gibi, ana hatlarıyla uzman bilgiye duyulan gereksinmeden doğmuştur. Matriks örgüt uygulaması, geleneksel örgüt yapısı içinde belirli bir amacı ya da amaçları gerçekleştirmek üzere oluşturulan ve ayrı bir yönetim altında faaliyet gösteren bir proje ve proje ekibi nin doğuşu ile başlamıştır.

21 9 Matriks temeline dayalı örgütlenmede bölümlere ayırma ölçütü olarak hem işlev, hem de proje ölçütünün bir arada kullanıldığı görülür. Matriks örgüt ikili bir yapıdır ve bölümleri oluşturan pozisyonlar aynı zamanda iki ayrı üste bağlı bulunmaktadır. Bu nedenle bu tür örgütlenmede komuta birliği ilkesi terk edilmiştir (Akat ve diğerleri, 2002:244). Proje örgütünün amacı, geleneksel komuta örgütünden daha yüksek derecede eşgüdümleme sağlayabilmektir. İşlevler, komuta örgütündeki birimlerden farklı olarak, bir proje etrafında örgütlendirilmektedir. Proje örgütleri proje süresine bağlı geçici yapılardır. Bu yapılar bir proje süresine bağlanmayıp sürekli duruma getirilirse ortaya çıkan yapıya matriks örgütü adı verilmektedir. Bu tür yapılar özellikle örgütün hızla değişen dış çevreye duyarlı olduğu durumlarda geçerli olmaktadır (Can,1999:136). Matriks yapıların proje türü işlere uygun olmasının en önemli nedeni, bir projenin çok çeşitli dallara mensup kişilerin bilgi ve birlikte çalışmasına ihtiyaç göstermesidir. Bu birliktelik bir düzen içinde ve geçici niteliktedir. Bu yapıda, hem uzmanlık dallarının proje ile ilgili işlere uygulanması (dikey ilişkiler), hem de bu uygulamanın belli bir koordinasyon ve zamanlama içinde (yatay ilişkiler) gerçekleşmesi söz konusudur ( Koçel,1998:229). Matriks yapılarda karışıklık ve düzensizliğin çok olması, çatışmalarla sık karşılaşmak,iletişimin tam olmaması, gibi sorunlar yaşanabilmekte çözüm yolları bulunamasa yapı etkin olmamaktadır Şebeke Örgütler Teknoloji ve işgücü yapısında oluşan değişimler, küreselleşme ve uluslar arası rekabet, çevreye duyarlı olan örgüt yapılarında da değişikliğe sebep olmuştur li yıllara kadar verimliliğin temel koşulu olan kitle üretimi ve buna uygun yapılanma günümüzde yerini esnek uzmanlaşmaya olanak veren yapılara bırakmıştır.

22 10 Şebeke örgütleri de bürokratik yapılanmadan ayrılan, matriks yapıların da uzmanlık, esneklik ve bağımsızlık gibi üstünlüklerini alan bir yapılaşmadır. Şebeke örgütlerin ortaya çıkışının temel nedeni, örgütün çevresel değişmelere hemen cevap verebilecek bir kıvraklığa kavuşması, etkinliğin arttırılması ve işletmenin bildiği ve uzmanı olduğu esas işini yapması, diğer işlerini başka örgütlere devretmesidir (Koçel, 1998:284). Şebeke örgütleri iki ya da daha çok sayıdaki bağımsız örgütlerin rekabet üstünlüğünü sağlamak ve bu üstünlüğü sürdürebilmek amacıyla aralarında uzun dönemli anlaşarak oluşturdukları örgütlenmelerdir. Şebeke örgütlerde, örgütler arasında fiyat ya da hiyerarşiye dayanmayan bir işbölümü söz konusudur. Böylelikle bir mal ya da hizmeti üretebilmek için gerekli işlerle, bu işleri yapmada kullanılacak kaynaklar tek bir örgütte toplanma yerine çeşitli örgütler arasında dağılmaktadır (Can ve diğerleri, 1998:194). Şebeke örgütlerin en önemli özelliği, geleneksel örgüt yapılarının temel özelliği olan komuta ve kontrol, emir-kumanda, ast-üst ilişkilerini önemseyen, farklılığın ve yetkinin bilgi ve yetenekten çok, mevki ve pozisyona dayanan bir anlayışı kabul etmemesidir. Şebeke örgütleri, bir mal veya hizmeti üretebilmek için yapılması gereken iş ve faaliyetlerin ve bunun için gerekli olan kaynakların tek bir örgüt bünyesinde toplanması yerine farklı örgütlere dağıtılmış olmasıdır (Genç, 2004:170). Şebeke örgütlenmeler ; dahili, dengeli ve dinamik olarak şekillenmektedir (Akat ve diğerleri, 2002:248): Dahili örgütlenmelerde, örgüt bünyesindeki temel faaliyetler farklı örgütlerin konusu olur ancak, kaynakların tümü yine aynı bünyede kalır. Üst yönetim, bu farklı örgütlerin faaliyetlerini koordine eder. Belirli bir faaliyette uzmanlaşan her örgüt, piyasa disiplini içinde diğer örgütlerle girdi-çıktı alışverişine girer. Ana örgüt her bir alt örgüt için finansal performans hedefleri belirler.

23 11 Dengeli şebeke örgütlenmelerin dahili örgütlenmelerden temel farkı; belirli bir ürünü üretmek için gerekli olan kaynakların bir birinden tamamen bağımsız olan örgütlerin bünyesinde olmasıdır. Bu tür örgütlenmede bir şebeke halinde bir biri ile ilişki kuran örgütler, yönetim ve sahiplik bakımından birbirinden bağımsızdır. Sadece belirli bir ürün veya iş üretimi için birbiriyle alış-veriş içindedir. Böyle bir alışveriş içinde lider konumda olan bir örgüt vardır, diğerleri bu örgütün koordinasyonu içinde çalışırlar. Dinamik şebekeler ise, örgütün önemli işlevlerini aracı bir örgütün eşgüdümü altında farklı örgütlere dağıtmaktadır. Bu tür yapılarda aracı örgüt önder rolünü oynamamakta, sadece eşgüdüm sağlama görevini üstlenmektedir Yığışım Örgütler Çevresel değişimlerin sonucu olarak ortaya çıkan bir diğer örgüt yapısı da yığışım örgütlerdir. Bu örgütlerin yapısı ile şebeke örgütlerin temel fikri aynıdır, daha esnek olan, daha hızlı karar alabilen, sabit masrafı azalmış ve küçülmüş bir örgüt yapısı için, temel ve yardımcı fonksiyonlarla ilgili örgüt bünyesinde yürütülen iş ve faaliyetleri büyük ölçüde, örgüt dışındaki başka örgütlerden sağlamak, hem de hiyerarşik kademeleri azaltmak, yalın hale getirmek ve kademe azaltma gerçekleştirmektir. Yığışım örgütlerin temel özelliği, yağışım içinde yer alan kişilerin, hiyerarşik farklılığa dayanan mevki otoritesi değil, fakat sonuç üretme, bilgi paylaşma ve haberleşme ağırlıklı olarak çalışmalarıdır. Günümüzde yaygın hale gelen personeli güçlendirme bu anlayışa dayanmakta ve örgütteki bir yöneticinin, hiyerarşik, idari ve bürokratik hiçbir engele takılmadan müşteri isteklerine cevap verecek kararları alabilecek şeklide yetkilendirilmesi ve yetiştirilmesi anlamını taşımaktadır (Koçel, 1998: ).

24 Sanal Örgütler Örgütlerde, rekabet gücünü arttırmak için temel yetenek lerin vurgulanması dış kaynaklardan yararlanma uygulamalarına zemin hazırlamış; dış kaynak kullanımı arttıkça şebeke örgütler gelişmiş ve büyüyen şebekeler sonucunda sanal örgütler ortaya çıkmıştır. Sanal örgütleri; değişik coğrafi bölgelerdeki örgütlerin, belirli ürünlerin üretimi amacı ile haberleşme teknolojisi yardımıyla birbirlerine bağlanan, uyumlu hale gelen ve sanki tek bir örgüt varmış gibi çalışan bir örgüt olarak tanımlamak mümkündür. Sanal örgütler, işgörenlerin belli bir yerde toplanmadığı, değişik mekânlardaki örgütlerin bir ürün veya hizmetin üretiminin belirli safhalarında yer aldığı, bilgisayar olanakları ile sürekli haberleşme içinde bulanan ve sanki tek bir örgüt gibi müşterilerine mal veya hizmet sunan bir örgüttür (Koçel,1998:319). Genel olarak örgütler aşağıdaki amaçlarla sanallaşmaya gitmektedirler (Genç, 2004:174): 1. Sınırlı sayıda becerisi olan insanları iş gücüne katma ve tutma, 2. Kalıcı bina ya da örgütün gerekmediği, örgüt harcamalarını ve sabit maliyetleri(aydınlatma, ısıtma, kira gibi) kısma, 3. Müşterilere normal iş saatleri dışında da hizmet verme, 4. Pazarlama için ayrılan zamanı azaltma ve hedef kitleyi artırma, 5. İş hacmindeki ani iniş ve çıkışları daha iyi yönetme, 6. İş saatlerinde ve çalışma mekânlarında esneklik sağlama, 7. Daha nitelikli işgörenin ve fiziksel özürlü bireylerin istihdamına olanak sağlama, 8. Zamandan tasarruf sağlama. Sanal örgütün özünü bilgi oluşturmaktadır. Bilgiyi en iyi şekilde kullanan, organize edebilen, yeni mal ve hizmet üretiminde bilgiden etkin biçimde yararlanabilen örgütler rakiplerine göre üstünlük kazanmaktadır. Sanal örgütler için zaman ve mekânın anlamı kalmamıştır. Sanal örgüt müşterilere en uygun ortam

İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking

İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking Kıyaslama, bir işletmenin kendi performansını yükseltebilmek için, üstün performansı olan diğer işletmeleri incelemesi, bu işletmelerin iş yapma usulleri

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ 1. YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR... 2 1.1. Yönetimin Anlamı ve Tanımı... 3 1.2. Yönetici Tanımı... 5 1.2.1. Yöneticinin Nitelikleri...

Detaylı

MODERN-SONRASI ÇAĞDAŞ ve GÜNCEL KAVRAMLAR ve YAKLAŞIMLAR

MODERN-SONRASI ÇAĞDAŞ ve GÜNCEL KAVRAMLAR ve YAKLAŞIMLAR MODERN-SONRASI ÇAĞDAŞ ve GÜNCEL KAVRAMLAR ve YAKLAŞIMLAR Bugün itibariyle bakıldığında, yönetimin diğer konuları da organizasyon konusuna benzer şekilde kendi içlerinde ayrıntılı bir şekilde incelenmeye

Detaylı

MBA 507 (11) Örgüt Yapısının Temelleri

MBA 507 (11) Örgüt Yapısının Temelleri MBA 507 (11) Örgüt Yapısının Temelleri Ofis İnsanı Tipleri http://www.youtube.com/watch?v=3ob-kacgfok ÖRGÜT YAPISI Örgüt yapısı bir örgütte görevlerin biçimsel olarak nasıl bölüneceğini, sınıflanacağını,

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM İnsan Kaynakları Yönetimi Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM Giriş Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, İletişim ve bilgi işleme teknolojisindeki

Detaylı

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI BÖLÜM 10 -- KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI DIŞ SORUNLAR Küçük işletmelerin gelişmekte olan ülkelerde önüne çıkan engeller aşağıdaki gibi listelenebilir: 1. Finansman sorunu - Kaynak çeşidi

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 DEĞİŞİM OLGUSU

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 DEĞİŞİM OLGUSU İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 DEĞİŞİM OLGUSU 1.1. Değişim ve Önemi...5 1.2. Değişimin Tanımı...7 1.3. Değişimin Benzer Kavramlarla İlişkisi...10 1.4. Değişimin Nedenleri...12 1.5. Değişimin Çeşitleri...21 1.6. Değişimin

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I)

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızına erişilemez gelişme ve ilerlemelerin sonucunda özellikle

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat HAFTA 1: Giriş ve Temel Kavramlar 1/29 NİÇİN STRATEJİK YÖNETİM? İşletmeler olarak hangi koşullarda strateji geliştirmeye ihtiyaç duymayız?

Detaylı

Girişimciliğin Fonksiyonları

Girişimciliğin Fonksiyonları Girişimciliğin Fonksiyonları 1-Yeni üretim yöntemleri geliştirmek ve uygulamak, üretimi organize etme fonksiyonu: Girişimciler mevcut ürün ve hizmetler ile yetinmeyip, sürekli olarak farklı ve tüketici

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 6.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİNİN UYGULANMASI ÖRGÜTSEL YAPI Stratejik yönetim sürecinde; Analiz ve teşhisler aşamasında genel çevre, uluslararası çevre, endüstri çevresi

Detaylı

Bölüm 1. Stratejik Yönetim İlgili Terim ve Kavramlar. İşletme Yönetimi. Yönetim ve Stratejik Yönetim. Yönetim, bir işletmenin ve örgütün amaçlarını

Bölüm 1. Stratejik Yönetim İlgili Terim ve Kavramlar. İşletme Yönetimi. Yönetim ve Stratejik Yönetim. Yönetim, bir işletmenin ve örgütün amaçlarını Bölüm 1 Stratejik Yönetim İlgili Terim ve Kavramlar Ülgen & Mirze 2004 Yönetim ve Stratejik Yönetim İşletme Yönetimi Örgüt İki veya daha fazla bireyin amaçlarını gerçekleştirmek için bir araya gelerek

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

Giriş Bölüm 1. Giriş

Giriş Bölüm 1. Giriş GİRİŞİMCİLİK Bölüm 1. Giriş scebi@ktu.edu.tr http://scebi.ktu.edu.tr Giriş İşletme Kurma Düşüncesi ÖN ARAŞTIRMA Ekonomik Teknik Mali Yasal Araştırma Araştırma Araştırma Araştırma Ön Proje Yatırım Kararı

Detaylı

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci,

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci, Hafta 1: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 1 1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Amacı İnsan kaynakları yönetimi, en üst düzey yöneticiden en alta, tedarik ve satın almadan satış sonrası

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ 1.1. Ağırlama Endüstrisine Giriş... 1 1.1.1. Ağırlama Endüstrisi ve Turizm Endüstrisi

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ

KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ Kuruluş yeri belirlenen bir üretim biriminin üretim miktarı açısından hangi büyüklükte veya kapasitede olması gerektiği işletme literatüründe kapasite planlaması

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPORDA STRATEJİK YÖNETİM Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR Stratejik Yönetimi Öne Çıkartan Gelişmeler İşletmenin Temel Yetenekleri Stratejik Yönetimin Gelişimi Stratejik Düşünme

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Kısım YÖNETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ. 1. Bölüm YÖNETİME GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Birinci Kısım YÖNETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ. 1. Bölüm YÖNETİME GİRİŞ İÇİNDEKİLER Birinci Kısım YÖNETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ 1. Bölüm YÖNETİME GİRİŞ 1.1. Yönetimin Kavramsal İçeriği... 3 1.2. Yönetim İşlevleri... 4 1.3. Yönetim Kademeleri ve Özellikleri... 7 1.4. Yönetsel

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM RECAİ COŞKUN

STRATEJİK YÖNETİM RECAİ COŞKUN STRATEJİK YÖNETİM RECAİ COŞKUN I- Stratejik Yönetime Genel Bakış Tanım, Kapsam, Süreç Stratejik ve Stratejik Yönetim Tanımları Strateji, bir örgütün uzun vadeli hedeflerini tayin etmesi, bunlara ulaşmak

Detaylı

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ İLK DERS

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ İLK DERS ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ İLK DERS GIRIŞ Örgüt, birey yaşantısının önemli kısmının geçtiği yerdir. Bireyler yaşamları boyunca sayısız örgütte çeşitli statülere ve buna bağlı olarak rollere sahip olur. Tiyatronun

Detaylı

İşletmelerde Stratejik Yönetim

İşletmelerde Stratejik Yönetim İşletmelerde Stratejik Yönetim Bölüm 1 Stratejik Yönetim İlgili Terim ve Kavramlar Yönetim ve Stratejik Yönetim Örgüt İki veya daha fazla bireyin amaçlarını gerçekleştirmek için bir araya gelerek işbirliği

Detaylı

Takdim Sırası. * Sanal Organizasyon ve Özellikleri. * Elektronik Ticaret. * Elektronik Ticaret Türleri. * Türkiye de Elektronik Ticaret 2/28

Takdim Sırası. * Sanal Organizasyon ve Özellikleri. * Elektronik Ticaret. * Elektronik Ticaret Türleri. * Türkiye de Elektronik Ticaret 2/28 Takdim Sırası * Sanal Organizasyon ve Özellikleri * Elektronik Ticaret * Elektronik Ticaret Türleri * Türkiye de Elektronik Ticaret 2/28 Sanal Organizasyonlar * Sanal (Virtual) : Fiilen mevcut olmayan

Detaylı

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama - Tanımlar Tanım sayısının çokluğu Anlayış farklılıkları Tanımları yapanların özellikleri Dar ve geniş anlamda yapılan

Detaylı

BÖLÜM 2 - KÜÇÜK İŞLETMELER

BÖLÜM 2 - KÜÇÜK İŞLETMELER BÖLÜM 2 - KÜÇÜK İŞLETMELER Girişimci işletmeler genellikle küçük işletmeler ya da aile işletmeleri olarak bilinir. Girişimci paradoksu: Girişimcilik, küçük işletmelerin büyümesine ve yüksek performans

Detaylı

Organize Etme: Temel Unsurlar

Organize Etme: Temel Unsurlar Örgütsel Tasarım Organize Etme: Temel Unsurlar Doç.Dr. A. Barış BARAZ www.barisbaraz.com adresinden indirebilirsiniz. Yönetici Adayı parasını fotokopiciye kaptırmaz Organizasyon UZMANLAŞMA: İşletme içinde

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM Küreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan değişim işletmelerin müşteri profilini de değiştirmiştir. Müşteriler eskiden pazarda ne bulursa

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC)

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Kontrol Fonksiyonu Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, planlanan amaçlar (standartlar), ile

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz?

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? A) İşletme bir ekonomik kuruluştur. B) İşletme bağımsız bir kuruluştur. C) İşletme sosyal

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONDA TEMEL KAVRAMLAR

İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONDA TEMEL KAVRAMLAR İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONDA TEMEL KAVRAMLAR Dr. M. Savaş Turhan, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü İşletme 2 Belli bir ortamda, dış çevresinden aldığı girdileri belirli bilgi, teknoloji ve süreçleri

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ

STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ STRATEJİK NİYET HİYERARŞİSİ VİZYON-MİSYON AMAÇLAR-HEDEFLER STRATEJİLER, POLİTİKALAR, TAKTİKLER PLANLAR, PROGRAMLAR, BÜTÇELER VİZYON ve MİSYON VİZYON

Detaylı

İnsan Kaynakları Planlaması ve Seçimi

İnsan Kaynakları Planlaması ve Seçimi Planlaması Planlaması ve Seçimi Nedir? İşlevleri Yrd. Doç. Dr. Rıza DEMİR İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Planlaması ve Seçimi Dersi 2017 Amaçları Faydaları Planlamasını Etkileyen Faktörler Boyutları

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler www.faktorgrup.com İşlerinizde Profesyonel Çözümler Değerli yöneticiler, Bildiğiniz gibi, içinde yaşadığımız yüzyılda modern işletmecilik kavramı beraberinde

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ 2017 HEDEF KİTLE: Yöneticilik görevine yeni başlayanlar Yönetim pozisyonunda bulunanlar Şirket içi potansiyel yönetici adayları YÖNETİM DAVRANIŞI

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜNİTE I TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ...

İÇİNDEKİLER ÜNİTE I TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ... İÇİNDEKİLER ÜNİTE I TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ... 2 YÖNETİM VE OKUL YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR... 4 Yönetsel egemenlik... 10 Yetke... 10 Yetki... 11 Makam Yetkisi... 11 Kişilik ve Uzmanlık

Detaylı

CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ. 9. Hafta: Post-Endüstriyel Toplumlarda Emek

CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ. 9. Hafta: Post-Endüstriyel Toplumlarda Emek CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ 9. Hafta: Post-Endüstriyel Toplumlarda Emek UYARI Bu bir dinleyici notudur ve lütfen ders notu olarak değerlendirmeyiniz. Bu slaytlar ilgili ders kitabındaki, 173-220arası

Detaylı

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İşletmeleri gruplandırırken genellikle 6 farklı ölçüt kullanılmaktadır. Bu ölçütler aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 1. Üretilen mal ve hizmet çeşidine

Detaylı

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ. Liderlik ve Liderlik Teorileri YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ. Liderlik ve Liderlik Teorileri YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Liderlik ve Liderlik Teorileri YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ Örgütlerin geçmişin geleneksel kalıplarından kurtularak geleceğe yönelmelerinde önemli stratejik araçlarından biri, insan unsuruna

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE IK PLANLAMASI PELİN BURUK

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE IK PLANLAMASI PELİN BURUK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE IK PLANLAMASI PELİN BURUK İÇERİK Personel Yönetiminden İnsan Kaynaklarına Geçiş Değişen Dünyada İnsan Kaynaklarının Stratejik Rolü İnsan Kaynakları Yönetiminin Kapsamı

Detaylı

Bölüm 2. Stratejik Yönetim Süreci. ve Unsurları. Stratejik Yönetim Süreci. Stratejik Yönetim Süreci nin Evreleri

Bölüm 2. Stratejik Yönetim Süreci. ve Unsurları. Stratejik Yönetim Süreci. Stratejik Yönetim Süreci nin Evreleri Stratejik Yönetim Süreci Bölüm 2 Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları Stratejik Yönetim Süreci, İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik

Detaylı

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar İŞLETMELERİN AMAÇLARI Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge Kar ın İşlevleri

Detaylı

ORGANİZASYONLARDA ÇATIŞMA YÖNETİMİ

ORGANİZASYONLARDA ÇATIŞMA YÖNETİMİ ORGANİZASYONLARDA ÇATIŞMA YÖNETİMİ ÇATIŞMA TANIMI İki veya daha fazla kişi arasında çeşitli kaynaklardan doğan anlaşmazlık olarak tanımlanmaktadır. Uzm. Hem. Samin Esmailzade Çatışma, aynı ya da karşıt

Detaylı

ÜNİTE - 1 İŞLETMENİN TEMEL KAVRAMLARI

ÜNİTE - 1 İŞLETMENİN TEMEL KAVRAMLARI ÜNİTE - 1 İŞLETMENİN TEMEL KAVRAMLARI 1-İşletmenin Temel Kavramları 2-İşletmenin Amaçları 3-Teşebbüs (girişim) 4-Yönetici Kavramı ve Yöneticinin Nitelikleri 5-Toplam Kalite Yönetimi Bu üniteye neden çalışmalıyız.!

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

DEĞİŞİM YÖNETİMİ. Doç.Dr.ARZU UZUN

DEĞİŞİM YÖNETİMİ. Doç.Dr.ARZU UZUN DEĞİŞİM YÖNETİMİ Doç.Dr.ARZU UZUN DEĞİŞEN DÜNYA Bilgi Toplumu Sanayi Toplumu İlkel Toplum Tarım Toplumu Değişen Dünyada Değişen İhtiyaçlar Toplumsal Yaşamın Karmaşıklaşması Gereksinimlerin Farklılaşması

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Yönetim kavramı Farklı yönetim tür ve yaklaşımları Amaçlara göre yönetim Zaman yönetimi Süreç yönetimi Toplam kalite yönetimi Performans

Detaylı

KRİZ YÖNETİMİNDE YAPILMASI GEREKENLER

KRİZ YÖNETİMİNDE YAPILMASI GEREKENLER KRİZ YÖNETİMİNDE YAPILMASI GEREKENLER Öncelikle mevcut durum (gerek dış, gerekse şirket içi faktörler) iyi analiz edilerek şu an neredeyiz sorusu net bir şekilde cevaplanmalıdır. Burada ekonomik faktörler,

Detaylı

ORGANİZASYONLARDA ÇEVREYE UYUM ve DEĞİŞİMLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR

ORGANİZASYONLARDA ÇEVREYE UYUM ve DEĞİŞİMLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR ORGANİZASYONLARDA ÇEVREYE UYUM ve DEĞİŞİMLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR Yönetim düşünce ve yaklaşımlarını üç genel gruplama ve bakış açısı içinde incelemek mümkündür: -Postmodernizm bakış açısının gelişmesi -Yönetim

Detaylı

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Üretim Yatırımı Girişim kapsamında hedeflenen ürün veya hizmetlerin üretilmesi için gerekli işletme faaliyetleri planlanmalıdır. Girişimcinin uzmanlığına da bağlı

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER KRİZ DÖNEMLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER

HALKLA İLİŞKİLER KRİZ DÖNEMLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLER KRİZ DÖNEMLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER Psikolojik olarak insanların kriz yaşayabileceği gibi toplumlar, işletmeler vb. kuruluşlar da kriz yaşayabilir. Psikoloji de kriz, bireyin tehdit ediliyor

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

STRATEJİ TASARIMINDA RİSK YÖNETİMİ

STRATEJİ TASARIMINDA RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ TASARIMINDA RİSK YÖNETİMİ Ortamın kararlı olduğu, çevre koşullarının değişmediği, rekabetin olmadığı durumlarda plan yapmak ve başarıya ulaşmak kolaydır. Ancak günümüzde ne kamu ne de özel sektör

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ KISA ÖZET WWW.KOLAYAOF.COM DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 ÜNİTELER; 1.İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütlenmesi:

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 2 1. Bütünün kendisini oluşturan parçaların tek başlarına yaratabilecekleri değerlerin toplamından daha fazla bir değer yaratması durumuna sinerji denir. Sinerji ile işletmelerin

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ AÇISINDAN ÖRGÜTSEL KÜLTÜRÜN YERİ VE ÖNEMİ (ss.1-6) 2. BÖLÜM ÖRGÜTSEL KÜLTÜR KURAMININ GELİŞİMİ (ss.

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ AÇISINDAN ÖRGÜTSEL KÜLTÜRÜN YERİ VE ÖNEMİ (ss.1-6) 2. BÖLÜM ÖRGÜTSEL KÜLTÜR KURAMININ GELİŞİMİ (ss. İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ AÇISINDAN ÖRGÜTSEL KÜLTÜRÜN YERİ VE ÖNEMİ (ss.1-6) ÖRGÜTSEL DAVRANIŞIN ÇÖZÜMLENMESİNDE OKUL KÜLTÜRÜ... 3 2. BÖLÜM ÖRGÜTSEL KÜLTÜR KURAMININ GELİŞİMİ (ss.7-32) İNSANA

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI BİRİNCİ BÖLÜM FRANCHISING SİSTEMİNİN TANIMI, KAPSAMI VE ÇEŞİTLERİ 1. FRANCHISING KAVRAMI VE TANIMI... 1 1.1. Franchising Kavramı.. 1 1.2. Franchising Sistemi 2

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi vturker@marmara.edu.tr 1.DERS İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ NEDİR? İŞLETMENİN FONKSİYONLARI Pazarlama

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ NEDİR? İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi vturker@marmara.edu.tr En temel ifade ile İnsan Kaynakları Yönetimi, İŞLETMENİN FONKSİYONLARINDAN

Detaylı

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KISA ÖZET www.kolayaof.com DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 İÇİNDEKİLER Ünite 1: Küresel Pazarlama: Temel Kavramlar

Detaylı

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING)

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) İstenilen zamanda İstenilen miktarda Her türlü kaynak israfını önleyecek şekilde yapılan üretim Tam Zamanında

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YÖNETİM VE ORGANİZASYON Dr. Polat TUNÇER YÖNETİM VE ORGANİZASYON Beta Yay n No : 2803 İşletme Ekonomi Dizisi : 552 1. Baskı Aralık 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-825 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

1.2. İLERİ GÖRÜŞ, GÖREV VE AMAÇLAR ÖĞRENME VE DENEYİM EĞRİLERİ

1.2. İLERİ GÖRÜŞ, GÖREV VE AMAÇLAR ÖĞRENME VE DENEYİM EĞRİLERİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Bölüm 1: YÖNETİM STRATEJİSİ -----------------------------------------------------------------

Detaylı

Bölüm 2. Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları. Stratejik Yönetim Süreci

Bölüm 2. Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları. Stratejik Yönetim Süreci Bölüm 2 Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları Stratejik Yönetim Süreci Stratejik Yönetim Süreci, İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yönetimin Fonksiyonları Yönetimin Fonksiyonları Yönetim, evrensel bir süreçtir. Örgütün tipi, büyüklüğü ve faaliyet alanı ne olursa olsun belirli bazı fonksiyonların bilinmesi

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÖNETİM İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir. 2 YÖNETİM TEORİLERİ KLASİK

Detaylı

Bölüm 6 - İşletme Performansı

Bölüm 6 - İşletme Performansı Bölüm 6 - İşletme Performansı Performans Kavramı Performans, genel anlamda amaçlı ve planlanmış bir etkinlik sonucunda elde edileni, nicel ya da nitel olarak belirleyen bir kavramdır. Performans Kavramı

Detaylı

İşletmelerin Büyüme Şekilleri

İşletmelerin Büyüme Şekilleri Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İŞLETMELERİN BÜYÜMESİ İşletmelerin Büyüme Nedenleri Optimum büyüklüğe ulaşma Piyasalarda etkinliği arttırarak kar elde etme olanaklarını arttırma

Detaylı

İşgücü Talebinin Tahmininde Sayısal ve. ve Ayrıntılı Yöntemler. İnsan Kaynakları Planlamasında Sayısal

İşgücü Talebinin Tahmininde Sayısal ve. ve Ayrıntılı Yöntemler. İnsan Kaynakları Planlamasında Sayısal İşgücü Talebinin Tahmininde Sayısal ve Sayısal Yrd. Doç. Dr. Rıza DEMİR İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Planlaması ve Seçimi Dersi 2017 Talep Tahmin i İnsan kaynakları talebi veya

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

Hastane Yönetimi-Ders 2 Yönetim Teorileri

Hastane Yönetimi-Ders 2 Yönetim Teorileri Hastane Yönetimi-Ders 2 Yönetim Teorileri Öğr. Gör. Hüseyin ARI 1 İçerik Yönetim düşüncesinin gelişimi Yönetim üzerine yapılan çalışmalar Klasik Yönetim Neoklasik Yönetim Modern Yönetim Düşüncesi Çağdaş

Detaylı

Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM

Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM YOL HARİTAMIZ MARKALAŞMA İşletme bazında Faaliyetler Bölgesel Faaliyetler SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Neden MARKALAŞMA? Markalaşma sürecinde, yerli ve yabancı turistin

Detaylı

21. YÜZYIL LİDERLİĞİ

21. YÜZYIL LİDERLİĞİ 21. YÜZYIL LİDERLİĞİ Yeni ekonomi, sanayi ekonomisi gibi bir ölçek ekonomisi değil, aracısız, moleküler, dijital, yenilikçi bir hız ekonomisidir. Dolayısıyla yeni ekonomi, geleneksel yönetici kavramının

Detaylı

Hastane Yönetimi- Ders 4 Yönetim Fonksiyonları (Örgütleme-Yürütme)

Hastane Yönetimi- Ders 4 Yönetim Fonksiyonları (Örgütleme-Yürütme) Hastane Yönetimi- Ders 4 Yönetim Fonksiyonları (Örgütleme-Yürütme) Öğr. Gör. Hüseyin ARI 1 Örgütlerde Bölümlere Ayırma 2 Örgütlerde Bölümlere Ayırma Proje yöneticisi ile fonksiyonel yönetici arasında ast-üst

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

TEKNOLOJİ KULLANIMI. Teknoloji ile Değişen Çalışma Hayatı

TEKNOLOJİ KULLANIMI. Teknoloji ile Değişen Çalışma Hayatı TEKNOLOJİ KULLANIMI Birinci Bölüm : Teknoloji ile Değişen Çalışma Hayatı Hazırlayan ÖĞR. GÖR. Hamza CORUT İŞLEYİŞ AŞAMALARI Birinci Aşama: İçerik Sunumu İkinci Aşama: İçeriğin Anlatımı Üçüncü Aşama: Gelecek

Detaylı

Zorunlu Dersler Dersin Dersin Adı AKTS Teori Uygulama. SBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler. Kodu

Zorunlu Dersler Dersin Dersin Adı AKTS Teori Uygulama. SBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler. Kodu BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İÖ) İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı, toplam otuz krediden az olmamak kaydıyla

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v. 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management)

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v. 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management) İÇİNDEKİLER Önsöz... v 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management) 1. Toplam Kalite Yönetiminin Tanımı, Önemi, Gelişimi ve Guruları... 1 2. Turizm Sektörü Açısından Toplam Kalite Yönetimi

Detaylı