Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3 Ýçindekiler Hakkýmýzda...sayfa 1 Peloid nedir?...sayfa 2 Neden kullanýlmalýdýr?...sayfa 2 Cilt bakýmýnýn Önemi...sayfa 3,4 Cilde uygulama þekli...sayfa 5 Saðlýk amaçlý kullanýmý...sayfa 5 Dermatolojik amaçlý kullanýmý...sayfa 5 yararlý bilgiler ve tanýmlar...sayfa 6,7 Miyozit nedir?...sayfa 8 Fibromiyalji sendromu nedir?...sayfa 8 Tendinit nedir?...sayfa 8 Dalyan peloid labaratuar analizi...sayfa 8

4 Peloid Nedir? Dalyan Peloid, Dejeneratif Romatizmal hastalýklar, Kronik Bel Aðrýsý, Kadýn hastalýklarý, Deri, Kas hastalýklarý ve cilt bakýmý için kullanýlan, TC saðlýk Bakanlýðýnca tamamlayýcý tedavi unsuru olarak kabul edilmiþ, Doðal Jeolojik ve biyolojik olaylar sonucu oluþmuþ yer altý ve deniz kaynaklý organik ve inorganik maddelerdir. Peloid Kil ve Türevi maddeler insanlýk hayatýnda güzellik, cilt bakýmý ve tedavi amaçlý yaklaþýk 2000 yýldan beri kullanýlan bir tedavi yöntemidir. Neden Kullanýlmalýdýr? Dalyan Peloid tedavi amacýyla farmakolojik formülasyonlarda, kaplýca-çamur Tedavisinde ve estetik týp alanýnda kullanýlarak insan saðlýðýna faydalý 0lmaktadýrr. PELOÝD mineralleri farmakolojik formulasyonlarda; yüksek alanyoðunluðu ve emme kapasitelerine sahip olduklarý, reolojik, kimyasal süre durumlar ve zehirli olmama gibi özelliklerinden dolayý, etken madde olarak aðýz yoluyla (gastrointestinal koruyucular, ozmotik oral laksativler, antidiaretikler) veya lokal olarak (dermatolojik koruyucular, kozmetikler) ve katký maddesi olarak kullanýlabilir.. Kil mineralleri katký maddesi olarak kullanýldýðýnda ilaç ile mineral arasýndaki etkileþim hem çözülme esnasýnda hemde daðýlma esnasýnda etken maddelerin biyolojini etkilemektedir. Kaplýcaçamur tedavisinde ve estetik týpta; jeoterapi, peloterapi ve Peloid minerallerinin kullanýlmasýnýn nedeni yüksek absorbsiyon/adsorbsiyon kapasitesine sahip olmasý, plastik özellikleri, katyon deðiþim kapasitesi, reolojik özelliði nedeniyle hastalar için toksik olmayýþýdýr.

5 CÝLT BAKIMININ ÖNEMÝ: Cilt bakým ürünlerinin doðru kullanýldýðýnda cilde inanýlmaz etkileri vardýr. Temizleyici, nemlendirici veya maskeler hakkýnda dermatologlarýn söyleyebileceði bazý doðrular vardýr. Ýçeriðindeki "mucize" madde nedeniyle tercih edip her hafta yenisini satýn aldýðýnýz ürünler cildinizi sadece tahriþ edebilir ve uygun cilt bakýmýndan uzaklaþmýþ olursunuz.cildinize uygulayacaðýnýz maske Hem estetik hem de özellikle saðlýk açýsýndan çok önemlidir. Cilt temizliðine önem vermek cildimizin ileriki yaþlarda kýrýþmasýný önemli ölçüde azaltacaktýr. Çünkü cildimizi olumsuz etkileyen birçok faktör vardýr.bunlarýn baþýnda makyaj, stres, sigara ultraviyole ýþýnlarý, dengesiz beslenme ve hava deðiþimleri gelmektedir. Tüm bu etkenler yaþýmýz genç olsa bile yüzümüzü solgun göstermesine neden olur. Saðlýklý cilt parlak ve canlý olur. Bu yüzden 20 li yaþlardan itibaren herkesin cildini temizlemesi ve gerekli bakýmý yapmasý gerekir. Her insanýn cildi ayný deðildir. Bu yüzden ilk önce cilt analizi yaptýrarak cilt tipinizi öðrenip ona göre uygun bir temizleme ürünleri almanýz gerekir. Böylelikle cildinizin kuru, yaðlý, ya da hassas olduðunu öðrenip bu þekilde doðru ürün kullanabilirsiniz. Cilt Bakýmýnda kullanýlan Maske içerdiði mineraller açýsýndan çok önemlidir, Bu sebepten dolayý kaolinit, simektit, talk ve poligorskit mineralli deniz suyu ile çamur haline getirilmiþ Dalyan peloid % -100 Doðal olmasý nedeniyle her cilde uygun bir çamur maskesidir. Dalyan Peloid soðuk olarak direkt deri üzerine uygulanýr. Cildi Siyah noktalar, Benekler, Akne, Selülit ve Sebore gibi etkenlerin giderilmesinde tamamlayýcý rol oynar ve cilt fonksiyonlarýný destekler. Cilde parlak, pürüzsüz ve canlý bir görünüm kazandýrýr. Cilt ve Cilt altý dokularýna mineral desteðini saðlar Ancak dermatolojik hastalýklarýn tedavisinde bu karýþýmlarýn sýcak yüz maskeleri þeklinde uygulamalýdýr. Dalyan Peloid deriyi nemlendirir, geçirmezlik özelliðinden dolayý terlemenin buharlaþmasýný engellerler. Bu terleme epidermin üst tabakasýný ýslatarak cildin nemlenmesini saðlar.dalyan Peloid uygulamasýndan sonra deri hiperporos duruma dönüþür, buda minerallerin cilt tarafýndan daha kolay emiliþini saðlayarak epidermin daha derin tabakalarýna ulaþýmýný saðlar.

6 CÝLT BAKIMININ ÖNEMÝ: Cilt bakým ürünlerinin doðru kullanýldýðýnda cilde inanýlmaz etkileri vardýr. Temizleyici, nemlendirici veya maskeler hakkýnda dermatologlarýn söyleyebileceði bazý doðrular vardýr. Ýçeriðindeki "mucize" madde nedeniyle tercih edip her hafta yenisini satýn aldýðýnýz ürünler cildinizi sadece tahriþ edebilir ve uygun cilt bakýmýndan uzaklaþmýþ olursunuz.cildinize uygulayacaðýnýz maske Hem estetik hem de özellikle saðlýk açýsýndan çok önemlidir. Cilt temizliðine önem vermek cildimizin ileriki yaþlarda kýrýþmasýný önemli ölçüde azaltacaktýr. Çünkü cildimizi olumsuz etkileyen birçok faktör vardýr. Bunlarýn baþýnda makyaj, stres, sigara ultraviyole ýþýnlarý, dengesiz beslenme ve hava deðiþimleri gelmektedir. Tüm bu etkenler yaþýmýz genç olsa bile yüzümüzü solgun göstermesine neden olur. Saðlýklý cilt parlak ve canlý olur. Bu yüzden 20 li yaþlardan itibaren herkesin cildini temizlemesi ve gerekli bakýmý yapmasý gerekir. Her insanýn cildi ayný deðildir. Bu yüzden ilk önce cilt analizi yaptýrarak cilt tipinizi öðrenip ona göre uygun bir temizleme ürünleri almanýz gerekir. Böylelikle cildinizin kuru, yaðlý, ya da hassas olduðunu öðrenip bu þekilde doðru ürün kullanabilirsiniz. Cilt Bakýmýnda kullanýlan Maske içerdiði mineraller açýsýndan çok önemlidir, Bu sebepten dolayý kaolinit, simektit, talk ve poligorskit mineralli deniz suyu ile çamur haline getirilmiþ Dalyan peloid % -100 Doðal olmasý nedeniyle her cilde uygun bir çamur maskesidir. Dalyan Peloid soðuk olarak direkt deri üzerine uygulanýr. Cildi Siyah noktalar, Benekler, Akne, Selülit ve Sebore gibi etkenlerin giderilmesinde tamamlayýcý rol oynar ve cilt fonksiyonlarýný destekler. Cilde parlak, pürüzsüz ve canlý bir görünüm kazandýrýr. Cilt ve Cilt altý dokularýna mineral desteðini saðlar. Ancak dermatolojik hastalýklarýn tedavisinde bu karýþýmlarýn sýcak yüz maskeleri þeklinde uygulamalýdýr. Dalyan Peloid deriyi nemlendirir, geçirmezlik özelliðinden dolayý terlemenin buharlaþmasýný engellerler. Bu terleme epidermin üst tabakasýný ýslatarak cildin nemlenmesini saðlar. Dalyan Peloid uygulamasýndan sonra deri hiperporos duruma dönüþür, buda minerallerin cilt tarafýndan daha kolay emiliþini saðlayarak epidermin daha derin tabakalarýna ulaþýmýný saðlar

7 CÝLDE UYGULAMA ÞEKLÝ: Kuru Ciltlerde: 5 ila 10 Dakika Normal Ciltlerde: 10 ila 15 Dakika Yaðlý Ciltlerde 15 ila 20 dakika, Bekletildikten sonra. Temizleme esnasýnda Sabun, Þampuan ve Buna Benzer Ürünlerin Kullanýlmasý Dalyan Peloidin Etkisini Azaltacaðýndan Ilýk Su Ýle Temizlenmesi önerilir. Saðlýk Amaçlý Kullanýmý: Dalyan Peloid, Dejeneratif Romatizmal hastalýklar, Romatoidartrit, psöriatik artrit, ankilozan spondilit, omurga artrozu, disk hernisi, osteokondroz, miyalji ve nevralji, travma sekeli, ödem. Kronik Bel Aðrýsý diskojenik, radiküler, sakroiliak, kas ve faset eklem aðrýsý, Kadýn hastalýklarý Kronik genital enfeksiyonlar, over yetersizlikleri, uterus hipoplazisine baðlý kýsýrlýk, adet bozukluklarý, vajinal ve servikal akýntýlar. Deri ve Kas hastalýklarý Egzema, psöriasis, toksik dermatid, akne, vulgaris, Miyozit Fibromiyalji sendromu, Tendinit, Travma, gibi rahatsýzlarýn tedavisinde Lokal Uygulamalar, Jeoterapi, Peloidoterapi, soðuk veya sýcak uygulamalar halinde, TC saðlýk Bakanlýðýnca tamamlayýcý tedavi unsuru olarak kabul edilmiþtir. Dermatolojik Amaçlý Kullanýmý: Dalyan peloidin cilde uygulanmasýnda, deriyi dýþ ajanlardan, deriden çýkan ajanlardan ve deriden akan salgýlardan korur. Dermatolojik koruyucu olarak kullanýlan Dalyan peloid; kaolinit, talk ve simektit olup, yüksek emiþ gücüne sahiptir.. Deriyi bir film þeklinde kaplayarak dýþarýdan gelecek olan fiziksel ve kimyasal ajanlara karþý deriyi mekanik olarak korur. Ayrýca deri salgýlarýný emerek temiz bir yüzey meydana getirerek deride bakteri geliþimini engellerler.

8 Yararlý Bilgiler ve Tanýmlar: Lokal Uygulamalar: Farmakolojik formülasyonlar; lokal olarak, vücudun dýþ yüzeyinde sýnýrlý bölgeye sürülerek dermatolojik koruyucu ve kozmetik amaçlý kullanýlýr. Kozmetik Amaçlý Peloid Kullanýmý: Peloid Kil minerallerinin; yaðlar, toksinler gibi deriye yapýþan maddeleri emme kapasiteleri çok yüksek olduðundan dolayý kozmetiklerde ve sterilizasyon ile yüz maskelerinde etken madde olarak kullanýlýrlar. Bu yüzden apse, akne ve ülser gibi inflamatuar durumlarda kullanýlmasý tavsiye edilir. Ayrýca, krem, toz veya emülsiyon formlarýnda, terlemeyi önleme amacýyla ve kozmetik amaçla kullanýlýrlar. Kil minerallerinden kaolinit, simektit, talk ve poligorskit mineralleri kozmetikte kullanýlýr, fakat son iki mineralin sadece sulu formulasyonlarda (kremler, emulsiyonlar vs.) kullanýlmasý önerilir. Peloid Minerallerinin kaplýcalarda ve çamur banyosunda kullanýlmalarý: Peloid Kil mineralleri kaplýcalarda yaygýn þekilde kullanýlýr. Bunlar su ile (jeoterapi), deniz veya tuzlu göl suyu ile veya mineral suyu ile karýþtýrýlarak hazýrlanýr (peloidoterapi). En çok kullanýlan Peloid kil mineralleri simektit ve koalinit olup illit ve paligorskit mineralleri de kullanýlýr. Bu mineraller ya tek baþýna veya bir çok kil minerali bir arada kullanýlarak çamur oluþturulur. Bazen bu çamurlara kalsit, kuvars, feldspar gibi eser elementler katýlýr. Bu minerallerin kullanýlmasýnýn yararlarý; absorbsiyon/adsorbsiyon kapasiteleri, yüksek katyon deðiþim kapasiteleri, plastik özellikleri, reolojik özellikleri, tane boyutlarý ve soðutma indeksleridir. Peloid Kil minerallerinin içerisinde As, Pb, Hg, Cd, Se, Sb, Cu, Zn gibi toksik elementlerin varlýðý ve bu elementler ile kil mineralleri arasýndaki kimyasal yapý toksisiteden kaçýnmak için araþtýrýlmalýdýr. Peloid Çamurunun Yaký Halinde Tatbik Edilmesi; vücudun küçük bir bölümüne çamur sürüldüðünde kullanýlýr. Akut patolojilerde (iltihaplý veya týkanmýþ/þiþmiþ) çamurun ýsýsý, vücut ýsýsýndan daha düþük olmalýdýr (soðuk çamur). Bu durumda kil- su karýþýmý soðuk bir alan oluþturur ve bu bölgedeki ýsýyý çok iyi bir þekilde ileterek inflamasyonu engelleyen maddeler gibi etki eder. Karýþým sývý birikmesi durumunda soðuk uygulanabilir. Kronik eklem hastalýklarýnýn tedavisinde karýþým soðumaya býrakýlmadan, sýcak þekilde uygulanýr. Peloid Çamur Banyosu; tedavi alanýnýn çok büyük olmasý durumunda kullanýlýr.

9 Uygulamada vücudun bir bölümü veya tüm vücut çamurla kaplanýr. Uygulama sýcaklýðý tedavinin þekline baðlýdýr. Peloidoterapi; Uluslararasý Medikal Hidroloji Derneði, peloid terimini, tedavi amacýyla kullanýlan jeolojik etkisi (kil mineralleri) ve biyolojik etkisi (humus) olan ve doðal olarak deniz-tuzlu göl- veya minero-medisinal su (likit faz) ile organik ve inorganik madde (katý faz) içeren karýþým diye tanýmlar. Bu karýþýmýn yaký veya banyo þekliyle tedavi yöntemine de peloidoterapi denir. Peloid; bir terapi ajaný olarak inorganik (kil mineralleri) maddelerin maden tuzu suyu (sülfürlüler, sülfatlar, kloritler, sodyum bromit, vs.) ile hazýrlanmasýyla elde edilir. Bu iþlem süresince kil minerallerinin bazý özellikleri deðiþime uðrarlar. Örneðin, plastisiteleri, emme kapasiteleri ve soðuma indeksleri artarken tane boyutlarý azalýr Peloidoterapide genellikle karýþým sýcaklýðýnda ( C) ve dakika süresince 1-2 cm kalýnlýðýnda uygulanýr. Uygulamanýn üstü, geçirmezlik saðlayan bir malzeme ile kaplanýr, böylelikle karýþýmýn sýcaklýðý korunmuþ olur. Uygulama baþladýktan 10 dakika sonra ýsý iletim ve konveksiyon yoluyla vücudun iç kýsmýna ulaþýr. Peloidlerin uygulanmasýyla tedavi olan bölgede sýcaklýk duyusu geliþerek, damar geniþlemesi, terleme, kardiyak ve solunum hýzýnda yarýlma meydana gelir. Eðer tedavi daha büyük alana uygulanýyorsa bu etkiler de dahafazla olur. Sonuç olarak peloidlerin genel olarak; Eklem ve diz hastalýklarýnda, kýrýlmalar, dislokasyonlar, vaskülopatiler ve dermatolojik hastalýklar için önerilmektedirler. Jeoterapi: Jeoterapi Peloid kil mineralinin su ile karýþtýrýlýp direkt olarak deriye bir santimetre kalýnlýðýnda uygulanmasýdýr. Tedavi edilecek bölgeye göre uygulama yaký veya çamur banyosu þeklindedir. Her iki yöntemde dermatolojik hastalýklarýn (apse, akne, ülser, abse, sebore gibi), kronik romatolojik inflamasyonlarýn ve spor travmalarýnýn tedavisinde kullanýlmaktadýr. Estetik Týpta Peloid Minerallerinin Kullanýlmasý: Peloid Kil mineralleri estetik týpta; kozmetik ürünlerde etken madde veya katký maddesi olarak ve jeoterapide, peloidoterapide ve paramudlarda kullanýlýrlar. Jeoterapi baþlýca yüz tedavilerinde kullanýlýr. Kaolinit veya simektit mineralleri su ile karýþtýrýlýp soðuk olarak direkt deri üzerine uygulanýr. Siyah noktalar, benekler, akne ve sebore gibi dermatolojik hastalýklarýn tedavisinde bu karýþýmlarýn sýcak yüz maskeleri þeklinde uygulamalarý önerilmektedir.

10 Miyozit: Kas iltihabý. Fibromiyalji: Ýnatçý adale aðrýlarý,yorgunluk ve vücutta bazý hassas aðrýlý noktalarla karakterize bir hastalýktýr. Fibromiyalji sendromu (FMS) nedir? FMS; yaygin kas agrilari, yorgunluk, bitkinlik ve uyku bozuklugu ile seyreden kronik bir hastaliktir. Toplumun % 2 kadarinda görülür. Hastalik kadinlarda çok daha sik görülür.çocukluk çaginda bile görülebilir. Kaslarda, fibroz dokuda, baglarda ve kirislerde agri vardir. Sik rastlanan ve sebebi bilinmeyen bir kronik agri sendromudur. Tendinit Omuz yada dirsekte hafif incenme ile yada aþýrý kullanma sonucunda aðrý ve acý hissedilmesine tendinit denir, genel nedeni ise, kasý kemiðe baþlayan tendondaki küçük bir yýrtýk veya iltihaptýr. Travma canlý üzerinde beden ve ruh açýsýndan önemli ve etkili yaralanma belirtileri býrakan yaþantý, bir doku ya da organýn yapýsýný ya da biçimini bozan ve dýþtan mekanik bir etki sonucu oluþan yerel yara olarak tanýmlanmaktadýr. Dejeneratif Romatizmal Hastalýklar: Eklem dýþý ve eklemlerde görülen romatizmasý osteoartrit (kireçlenme).ve romatoid artritt (eklemlerde aðrý ve þiþmeye yol açan iltihaplý romatizma) bir hastalýktýr. Kaslar, kemikler, eklemler ve bu yapýlarý birleþtiren baðlarda aðrý ve hareket kýsýtlýlýðýna, bazen de þiþlik ve þekil bozukluðuna neden olan Romatoid artrit ve diðer bað dokusu hastalýklarý (sistemik lupus eritematozus, skleroderma, Sjögren sendromu, mikst bað dokusu hastalýðý, dermatomiyozitpolimiyozit, polimiyaljia romatika, antifosfolipid antikor sendromu) Seronegatif spondilartropatiler( ankilozan spondilit, enteropatik artropatiler, psöriatik spondilartopatiler, Reiter sendromu ve reaktif artropatiler) hastalýklara genel olarak romatizma denilmektedir Kronik Bel Aðrýsý: Kronik bel aðrýsý Aðrý tipine göre diskojenik, radiküler, sakroiliak, kas ve faset eklem aðrýsý olarak sýnýflandýrýlan nörolojik bir sorundur. Dalyan Peloid Labaratuar Analizi Ýncelenen Parametreler Yöntem Analiz Sonuçlarý Renk Görsel Açýk kahve renkli Koku Duyusal Kokusuz Kývam Elle Muayene Kývamsýz Homojenite Elle Muayene Homojen olmayan Çökeltiler Elle Muayene Yok Büyük Parçalar Elek Büyük kesek yapýlý Diðer Görsel - Duyusal Kalker taþlarý mevcut, ýslak toprak ph Potasiyometrik 8.75 Su tutma kapasitesi (%)(105 C) Su içeriði (orjinal örnek) (%) (105 C de) Mineral Ýçeriði % (800 C de kuru madde) Humik Asit (g/l) Bituminöz Maddeler (g/l) 1.62 Hemiselüloz, Seliloz (g/l) Lignin, humin (g/l) Çözünmüþ karbonhidratlar (g/l) 2.84 Hidrojen Sülfid (g/l) Titrimetrik 0.00 Inorganik Maddeler Toplamý (g/l) Organik Maddeler Toplamý (g/l) Deðerlendirme : Yukarýdaki Analiz Sonuçlarý Bulunmuþtur. Çevre Saðlýðý Araþtýrma Müdürlüðünün Numune Kabul Kriterleri Talimatýna (Kod: Ç.T. 02/ÇSAM-00) uygun olarak kabul edilmiþtir. Yukarýdaki Analiz sonuçlarý su bazsýz toz halindeki saf kil den alýnarak yapýlmýþtýr.

11 DALYAN - MUÐLA - TÜRKÝYE

Diþ hekimleri için risk taþýyan hastalýklar ve diþ hekimlerinin mesleki rahatsýzlýklarý

Diþ hekimleri için risk taþýyan hastalýklar ve diþ hekimlerinin mesleki rahatsýzlýklarý Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 204-212 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 DERLEME Diþ hekimleri için risk taþýyan hastalýklar ve diþ hekimlerinin mesleki rahatsýzlýklarý Buðra Þenel (*) Özet Diþ hekimliði

Detaylı

Kas Ýskelet Sistemi Hastalýklarýnda Nükleer Týp Yöntemleri

Kas Ýskelet Sistemi Hastalýklarýnda Nükleer Týp Yöntemleri Kas Ýskelet Sistemi Hastalýklarýnda Nükleer Týp Yöntemleri Özgür Ömür,* Ceren Kapulu,** Ömer Uður*** Giriþ Eski yýllarla karþýlaþtýrýldýðýnda kas-iskelet sistemi hastalýklarýnýn tedavisinde klinisyenin

Detaylı

H E R Y A Þ T A B A L I K H E R Y A Þ T A S A Ð L I K

H E R Y A Þ T A B A L I K H E R Y A Þ T A S A Ð L I K SAÐLIK VE SOSYAL HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI SU ÜRÜNLERÝ HALÝ MÜDÜRLÜÐÜ ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ SU ÜRÜNLERÝ FAKÜLTESÝ AVLAMA ve ÝÞLEME TEKNOLOJÝSÝ BÖLÜMÜ ÝÞLEME TEKNOLOJÝSÝ Ab. D. SU ÜRÜNLERÝ ve BESLENME

Detaylı

Kayropraktikte Temel Eðitim Ve Güvenliði üzerine WHO Rehber Kitapçýðý

Kayropraktikte Temel Eðitim Ve Güvenliði üzerine WHO Rehber Kitapçýðý Kayropraktikte Temel Eðitim Ve Güvenliði üzerine WHO Rehber Kitapçýðý WORLD HEALTH ORGANÝZATION Cenevre 2005 WORLD FEDERATION OF CHIROPRACTIC Dünya Saðlýk Örgütü Yayýn Bilgi Bankasý Katalogundan Dünya

Detaylı

Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi

Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi Dr. Fatih Yaðmur*, Dr. Mustafa Körükçü**, Dr. Ý. Hamit Hancý*** Ýnsanoðlu varolduðu tarihten bugüne kadar ölmüþ insanlarýn farklý yöntemlerle, dengesini bozmayacak biçimde

Detaylı

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/469 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

HER YERİM AĞRIYOR ACABA NEDEN?

HER YERİM AĞRIYOR ACABA NEDEN? HER YERİM AĞRIYOR ACABA NEDEN? Her yerim ağrıyor diyen ne kadar çok insan var çevremizde. Kimisi bunu yıllardır çekiyor kimisi ise yeni yakalanmış. Doktor doktor dolaşıp çare bulamayanlar birkaç defa ameliyat

Detaylı

SOÐUTMA TESÝSÝNÝN BÜYÜKLÜÐÜNÜ MÝNÝMÝZE ETMEK

SOÐUTMA TESÝSÝNÝN BÜYÜKLÜÐÜNÜ MÝNÝMÝZE ETMEK Buz Depolarýnýn Ön Boyutlandýrmasý SOÐUTMA TESÝSÝNÝN BÜYÜKLÜÐÜNÜ MÝNÝMÝZE ETMEK Pre-dimensioning Ice Depots - Minimizing Size of Cooling Facilities Eðer bir prosesin veya bir binanýn soðutma kapasitesi

Detaylı

Önemli Bir Saðlýk Sorunu: Þiþmanlýk

Önemli Bir Saðlýk Sorunu: Þiþmanlýk Önemli Bir Saðlýk Sorunu: Þiþmanlýk Dr. Dilek Aslan*, Dr. Sema Attila* Þiþmanlýk, vücuttaki yað miktarýnýn artmasý ile tanýmlanan, gerek oluþum nedenleri, gerekse oluþturduðu komplikasyonlar ve zemin hazýrladýðý

Detaylı

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör).

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör). Bölüm 4: Transistörler Giriþ Elektronikle ilgili sistemlerin geliþip, üstün seviyeye gelmesi yarý iletken temelli Beyz Emiter baðlantýsý transistörlerin bulunmasýndan sonra olmuþtur. baðlantýsý Transistörü

Detaylı

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi Sunuþ Bu kitap Uluslararasý Çalýþma Örgütü nün Barefoot Research adlý yayýnýnýn Türkçe çevirisidir. Çýplak ayak kavramý Türkçe de sýk kullanýlmadýðý için okuyucuya yabancý gelebilir. Çýplak Ayaklý Araþtýrma

Detaylı

Çalýþma Hayatý ve Üreme Saðlýðý

Çalýþma Hayatý ve Üreme Saðlýðý Çalýþma Hayatý ve Üreme Saðlýðý Dr. Nazmi Bilir* Halk saðlýðýnýn baþlýca ilgi alanlarýndan olan üreme saðlýðý, normal baþlayan ve herhangi bir sorun olmadan seyreden bir gebeliði ve bu gebeliðin normal

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

Ankilozan Spondilit ve Diğer Seronegatif Spondilartropatiler

Ankilozan Spondilit ve Diğer Seronegatif Spondilartropatiler Spondilartropatiler Ankilozan Spondilit ve Diğer Seronegatif Spondilartropatiler Doç.Dr. Ümit Dündar Kocatepe Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD Spondilartropatiler (SpA) ortak genetik, epidemiolojik,

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý 1 Mesleki Eðitimde 8 Renk Yönetici El Kitabý Sakarya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi adýna Sahibi Ahmet Özer Okul Müdürü Mesleki Eðitmde 8 Renk projesi kapsamýnda basýlmýþtýr. Ücretsizdir, para ile satýlamaz.

Detaylı

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Yenilenmiþ II. baský Genel $aðlýk G$$ $igortasý G$$ Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI hastamüþteri kamu güvencesisözleþme hastanesaðlýk iþletmesi saðlýk ocaðýaile hekimliði

Detaylı

Ýki ya da daha fazla hasta grubunun bir çalýþmanýn parçasý

Ýki ya da daha fazla hasta grubunun bir çalýþmanýn parçasý Çapraz Gruplu ve Kendi Kendine Kontrollü Çalýþmalar ÇAPRAZ GRUPLU VE KENDÝ KENDÝNE KONTROLLÜ ÇALIÞMALAR Oktay ÖZDEMÝR, Doç. Dr. Omega CRO Ýki ya da daha fazla hasta grubunun bir çalýþmanýn parçasý olarak,

Detaylı

Silikon Yaðý. Ret - Vit 2003; 11 : 93-97 93. Ahmet ÞENGÜN 1, Gökhan GÜRELÝK 2

Silikon Yaðý. Ret - Vit 2003; 11 : 93-97 93. Ahmet ÞENGÜN 1, Gökhan GÜRELÝK 2 Ret - Vit 2003; 11 : 93-97 93 Silikon Yaðý Ahmet ÞENGÜN 1, Gökhan GÜRELÝK 2 Silikon yaðý (polidimetilsiloksan) ilk olarak 1962'de Cibis ve ark.nýn çalýþmalarýyla vitreoretinal cerrahiye girmiþtir. 1972-1973

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Gökay ÜSTDAL Danışman Öğretim

Detaylı

SPONDÝLOARTROPATÝLERÝN TEMEL ÖZELLÝKLERÝ VE AYIRICI TANI VE TEDAVÝSÝNÝN GENEL KRÝTERLERÝ

SPONDÝLOARTROPATÝLERÝN TEMEL ÖZELLÝKLERÝ VE AYIRICI TANI VE TEDAVÝSÝNÝN GENEL KRÝTERLERÝ ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2001; 2(2) : 31-35 Derleme SPONDÝLOARTROPATÝLERÝN TEMEL ÖZELLÝKLERÝ VE AYIRICI TANI VE TEDAVÝSÝNÝN GENEL KRÝTERLERÝ Ö. Faruk ÞENDUR 1, Ali AYDENÝZ 1 ÖZET Spondiloartropatiler

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI*

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Giriþ TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Türkiye'de iþgücü piyasasýna iliþkin resmi veriler, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun Uluslararasý Çalýþma Örgütü

Detaylı

Bir damla su. Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat

Bir damla su. Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat Bir damla su I Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat Bir Damla Su ALİ POLAT Bu yapıtın tüm hakları saklıdır. Yazarın izni olmadan yapıt yeniden basılamayacağı gibi kayıt,

Detaylı

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER Doç. Dr. Raziye SELÝM Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Öðr. Gör. Dr. Ayþe Aylin BAYAR Haziran 2014 Yayýn

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: ÝÞGÜCÜ PÝYASASINA BAKIÞ Prof. Dr. Aysýt TANSEL Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/536 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

Bilindiði gibi ilk atipik antipsikotik ilaç olan

Bilindiði gibi ilk atipik antipsikotik ilaç olan Antipsikotiklere Baðlý Metabolik Yan Etkiler Nevzat Yüksel 1, Aslýhan Sayýn 2 1 Prof.Dr., 2 Uz.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara Bilindiði gibi ilk atipik antipsikotik

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 135 A BF 150 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...15 Bakým...75 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Eray Karýnca Ankara 8. Aile Mahkemesi Hakimi T.C.

Detaylı