: APRIN XL 350 ES MALZEME GÜVENLK BLG FORMU. Versiyon 6 Revizyon Tarihi: RKET VE ÜRÜN TANIMI APRIN XL 350 ES. Ürün ismi : A9642C

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ": APRIN XL 350 ES MALZEME GÜVENLK BLG FORMU. Versiyon 6 Revizyon Tarihi: 08.08.2005 1. RKET VE ÜRÜN TANIMI APRIN XL 350 ES. Ürün ismi : A9642C"

Transkript

1 1. RKET VE ÜRÜN TANIMI Ürün ismi Dizayn Kodu : : A9642C Kullanım alanı : Fungisit, Tohum ilacı ZARARLI irket : Syngenta Crop Protection AG Postfach CH-4002 Basel sviçre Telefon : Faks : Acil durum tel. : ÇERK BLEM, ÇERKLE LGL BLG Tehlikeli bileenler Kimyasal smi CAS No EC No Semboller metalaxyl-m Xn Risk bareleri R22 R41 Konsantras yon 32 % W/W 1,2-propanediol poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-[tris(1-phenyle thyl)phenyl]-omegahydroxy % W/W R52/ % W/W Soprophor 3D Xi R % W/W Burada bahsedilen risk ibarelerinin açıklamaları için 16. bölüme bakınız. Sayfa 1 / 8

2 3. TEHLKE TANIMLAMALARI Yutulduunda zararlıdır. Suda yaayan canlılara zararlıdır. Sulu yaama ortamında uzun süreli kalıcı kötü etkilere yol açabilir. 4. LK YARDIM MÜDAHELELER Genel tavsiye Soluma durumunda Deri teması durumunda Göze teması durumunda Yutma durumunda Tıbbi tavsiye : Syngenta acil durum telefonunu ya da bir zehir danıma merkezini aramadan önce veya müdahale etmeden önce ürün ambalajını, etiketini ya da malzeme güvenlik bilgi formunu yanınızda bulundurun. : Hastayı açık havaya çıkarın. Soluk alıp verme düzenli deilse veya durmusa suni solunum uygulayın. Hastayı rahat ve sıcak bir yerde tutun. Derhal bir doktora veya zehir danıma merkezine ulaın. : Derhal ilacın bulatıı giysileri çıkarın. Temas eden yeri bol su ve sabun ile yıkayın. Eer deride tahri devam ederse doktor çaırın. lacın bulatıı giyecekleri kullanmadan önce yıkayın. : Derhal gözü ve göz kapaklarının altını bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontak lensleri çıkarın. Derhal tıbbi yardım alın. : Yutulması durumunda ürün etiketi veya bu bilgi formu ile beraber tıbbi yardım alın. Hastayı kusmaya zorlamayın. : Özel bir antidotu yoktur, belirtilere göre müdahale edilir. 5. YANGINA MÜDAHALE Uygun söndürme araçları : Küçük yangınlar için söndürme araçları: Su sisi, alkol dayanımlı köpük, kuru kimyasal toz veya karbondioksit kullanılır. Büyük yangınlar için söndürme araçları: Alkol dayanımlı köpük, su sisi kullanılır. Güvenlik nedeniyle kullanılmaması gereken söndürme araçları : Yangını yayıp daıtabileceinden su jeti kullanılmamalıdır. Yangın söndürme : Ürün yanıcı organik bileenler içerdiinden yangın esnasında tehlikeli esnasında oluabilecek yanma ürünleri içeren youn siyah duman oluacaktır. (Bakınız bölüm 10) tehlikeler Bozunmaya urayan ürüne maruz kalmak tehlikeli olabilir. Sayfa 2 / 8

3 Yangına müdahale esnasında kullanılacak kiisel koruyucu ekipmanlar Dier Bilgiler Yangına müdahale ederken tüplü soluma aparatı kullanılmalıdır. Yangın suyunun kanalizasyona veya yeraltı sularına karımasına engel olunuz. Yangına maruz kalan ürünlerin kaplarını su ile soutunuz. 6. DÖKÜLMELERE MÜDAHALE Kiisel önlemler Çevresel önlemler Temizleme metodu Ek Tavsiyeler : Koruyucu önlemler için bölüm 7 ve 8 e bakınız. : Güvenli olduundan emin olduunuz sürece sızıntı veya dökülmenin ilerlemesini engelleyiniz. Kanalizasyon ve yüzey sularına karımasına engel olunuz. : Döküntüyü yanıcı olmayan bir emici ile çevreleyin ve toplayın. (örn. Kum, toprak, diatemaceus topraı, vermikulit) Toplanan malzemeyi uygun bir kaba alıp yerel/milli yönetmeliklere uygun ekilde bertaraf ediniz. (Bakınız Bölüm 13) : Ürünün nehir, göl ya da kanalizasyon gibi sulara karıması durumunda yerel yetkililere haber veriniz. 7. KULLANIM VE DEPOLAMA KULLANIM Güvenli kullanım için tavsiyeler DEPOLAMA Depolama alanları ve Konteynerler için Gereklilikler : Özel bir teknik koruma önlemi gerekli deildir. Özel bir kullanım tavsiyesi yoktur. Deriye ve göze temasından kaçınınız. Kullanımı esnasında bir ey yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara kullanmayınız. Kiisel korunma için Bölüm 8 e bakınız. : Özel bir depolama artı gerekli deildir. Kapların aızlarını iyice kapalı tutun. Serin, kuru ve iyi ventilasyon bulunan bir ortamda depolayın. Çocukların ulaamayacaı yerde saklayın. Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Dier veriler : Ortam sıcaklıında ve orijinal açılmamı ambalajında fiziksel ve kimyasal olarak 2 yıl depolanabilir. Sayfa 3 / 8

4 8. MARUZYET KONTROLÜ ve KSEL KORUNMA Ortamda kontrol gerektiren bileenler: Bileen Maruz kalma sınır(lar)ı Ölçüm Tipi Kaynak propane-1,2-diol 10 mg/m 3 Partiküller 150 ppm Toplam (buhar ve 470 mg/m 3 partiküller) 8 h TWA* UK HSE metalaxyl-m 10 mg/m 3 8 h TWA* SYNGENTA * Zaman aırlıklı ortalama Mühendislik Önlemleri Eer maruz kalma önlenemiyorsa, en güvenilir teknik koruma kapalı ortamda muhafaza ve ürünün tecrit edilmesidir. Bu önleme ek olarak alınabilecek önlemler, kullanımda doabilecek gerçek risklere balıdır. Havada ürüne ait buhar veya gaz oluumu gözlenirse, havalandırma kullanılmalıdır. Havadaki buhar oluumunu ölçünüz/deerlendiriniz ve ilgili maruziyet sınırını geçmemek için ek önlemler alınız. Gerekli olması durumunda i hijyeni tavsiyesi alınız Kiisel Koruyucu Ekipmanlar Koruyucu Önlemler : Mühendislik önlemleri her zaman için kiisel koruyucu ekipman kullanımından daha önce düünülmelidir. Kiisel koruyucu ekipman seçilmeden önce profesyonel tavsiye alınmalıdır. Kiisel koruyucu ekipmanlar belli standartlara uygun olmalıdır. Solunum Koruma El Koruma Göz Koruma Deri ve vücut koruma : Normal olarak solunum koruma ekipmanı gerekli deildir. Mühendislik önlemleri alınıncaya kadar partikül maskesi gerekli olabilir. : Kimyasal dayanımlı eldivenlere genelde ihtiyaç yoktur. in fiziksel gereksinimlerine göre eldiven seçilebilir. : Genel olarak göz koruma ekipmanına gerek yoktur. letmenin kendi göz koruma politikasına göre hareket edilmelidir. Göz/Yüz koruma ekipmanı EN166 sertifikasına sahip olmalıdır. : Özel bir koruyucu ekipmana gerek yoktur. in fiziksel gereksinimlerine göre deri ve vücut koruma ekipmanı seçilebilir. Sayfa 4 / 8

5 9. FZKSEL VE KMYASAL ÖZELLKLER Form : Sıvı Renk : Açık-koyu kırmızı Koku : Zayıf ph: : 5 8, 1 % aırlık/hacim (20-25 C de) Kaynama noktası : > 90 C, 1, hpa da Patlayıcılık özellikleri : Patlayıcı deildir. Younluk : 1.10 g/cm 3, 20 C de Suda çözünürlük : Çözünebilir Dier solventlerde çözünürlük : Çözünebilir. Dinamik Viskozite : mpa.s, 20 C de mpa.s, 40 C de Yüzey gerilimi : mn/m, 20 C de 10. STABLTE VE REAKSYONA GRME ELM Tehlikeli bozunma Ürünleri Tehlikeli reaksiyonlar : Yanma ve termal bozunma sonucu toksik ve tahri edici gazlar açıa çıkar. : Bilinen tehlikeli bir reaksiyon yoktur. Tehlikeli polimerleme olumaz. Normal artlar altında stabildir. 11. TOKSKOLOJK BLGLER Aız yoluyla akut toksisite : LD50 Fare, > 1000 < 3000 mg/kg Deri yoluyla akut toksisite : LD50 Fare, > 4000 mg/kg Deri tahrii Göz tahrii Alerji/Duyarlılık Uzun süreli toksisite : Tavana tahri edici deil : Tavana tahri edici deil : Kobay faresi (Guinea Pig) duyarlı deil : Hayvan deneylerinde kanserojenik, teratojenik ya da mutojenik etkiler görülmemitir. Sayfa 5 / 8

6 12. ÇEVRESEL BLGLER Doada yok olma bilgileri (Dayanım ve Ayrıma) Biyo-birikme Sudaki stabilite Topraktaki stabilite Yayılma : Metalaxyl-M düük biyo-birikme potansiyeline sahiptir. : Metalaxyl-M in suda dayanımı yoktur. : Metalaxyl-M in toprakta dayanımı yoktur. : Metalaxyl-M in toprak tipine göre düükten çok yüksek aralıa yayılma hızı vardır. EKOTOKSKOLOJK ETKLER Balıklara Toksisite Su omurgalılarına toksisite Yosunlara toksisite : LC50 Çelikba alabalık, > 100 mg/l, 96 Saat : EC50 Daphnia magna, 54.4 mg/l, 48 Saat : ERC50 Yosun, > 100 mg/l, 72 Saat 13. BERTARAF YÖNTEMLER Ürün Kirli ambalaj : Göl, gölet ve ya su kanallarını ürünle ya da kirli ürün ambalajı ile kirletmeyiniz. Ürün artıklarını kanalizasyona dökmeyiniz. Uygun olması durumunda yakma ya da imha etme yerine geri dönüüm tercih edilmelidir. Geri dönüüm söz konusu deilse, yerel yönetmeliklere göre bertaraf edilmelidir. : Ambalaj içinde kalan ürünü tam olarak boaltınız. Ambalajları 3 kez durulayınız. Bo ambalajlar yerel geri dönüüm ve ya imhaya gönderilmelidir. Bo ambalajları tekrar kullanmayınız. 14. NAKLYE BLGLER Kara Taımacılıı ADR/RID : Yönetmelik : Tehlikesiz madde Deniz Taımacılıı IMDG : Yönetmelik : Tehlikesiz madde Sayfa 6 / 8

7 Hava taımacılıı IATA-DGR : Yönetmelik : Tehlikesiz madde 15. YÖNETMELK BLGLER EC Yönergelerine göre etiketleme Etikette listelenmesi gereken kimyasallar: Metalaxyl-M Semboller : Xn Zararlı Risk ibareleri : R 22 Yutulduunda zararlı R 52/53 Suda yaayan canlılara karı zararlıdır. Sudaki yaama ortamında uzun süreli kötü etkilere yol açabilir Güvenlik ibareleri : S 2 Çocukların ulaamayacaı yerde saklayınız. S 13 Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzakta saklayınız. S 20/21 Kullanımı esnasında bir ey yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara kullanmayınız. S 35 Bu ürün ve ambalajı güvenli bir ekilde bertaraf edilmelidir. S 57 Çevreye yayılmaması için uygun kap kullanınız. Özel karıımlar için dier uyarılar Not : Çevreye ve insana karı riskleri önlemek için kullanım talimatına uygun kullanınız. : 1999/45/EC talimatına göre, bu ürün tehlikeli olarak sınıflandırılmıtır. Sayfa 7 / 8

8 16. DER BLGLER Bölüm 2 de bahsedilen Risk ibareleri: R 22 R 36 R 41 R 52/53 Yutulduunda zararlıdır. Gözleri tahri edicidir. Gözlere ciddi zarar riski Suda yaayan canlılara zararlıdır. Sulu yaama ortamında uzun süreli kalıcı kötü etkilere yol açabilir. Bu Güvenlik Bilgi Formunda verilen bilgiler yayın tarihi itibari ile mevcut bilgimizle dorudur. Burada verilen bilgiler, yalnızca güvenli kullanım, nakliye, depolama ve bertaraf için kılavuz olması amacıyla hazırlanmıtır ve bir garanti veya ürün spesifikasyonu olarak deerlendirilmemelidir. Bilgiler sadece ilgili ürüne aittir ve formda belirtilmedikçe baka maddelerle kombinasyonu durumları için veya farklı prosesler için geçerli olmayabilir. Sol sayfa kenarındaki dik çizgi ( ) önceki versiyondan revize edilen bilgiyi iaret eder. Ürün isimleri Syngenta Group irketinin tescilli markalarıdır. Sayfa 8 / 8

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir.

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 Versiyon 2 / TR Revize Edildiği Tarih: 11.09.2010 102000001746 Basım Tarihi: 28.12.2010

DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 Versiyon 2 / TR Revize Edildiği Tarih: 11.09.2010 102000001746 Basım Tarihi: 28.12.2010 DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ticari ismi DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU Ürün Kodu (UVP) 05923883, 06424104 Kullanım amacı Yabani

Detaylı

2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ. 2.1. Bileşimdeki Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları:

2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ. 2.1. Bileşimdeki Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları: FORM NO : HERB.042 Sayfa 1 /5 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde / Müstahzarın Tanıtılması: PESTİSİT 1.2. Madde / Müstahzarat Kullanımı: HERBİSİT (YABANCI OT İLACI ) 1.3.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün adı Ticari ismi Kayıt numarası Madde adı : Phenol : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenol Madde no. : 203-632-7 1.2 Madde

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006/EC numaralı EC yönergesine göre

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006/EC numaralı EC yönergesine göre 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ Ürün adı Ticari ismi : Maddenin veya karışımın tanımlanan ilgili kullanma biçimleri ve kullanılması önerilmeyen durumlar Kullanımı : Poliüretan

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Sayfa: 1/7 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı: Ticari adı: Firmanın tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK Sok. No: 4 16369

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı CAS No 14808-60-7 EINECS No 238-878-4 EINECS Adı Kuvars Moleküler Formülü O2Si Eş Anlamlılar SiO2, "crystalline silica",

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HEMEL SU BAZLI SPOR SALONU PARKE CILASI

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HEMEL SU BAZLI SPOR SALONU PARKE CILASI GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI KULLANIM TEDARİKÇİ BAŞVURULACAK KİŞİ ACIL DURUM TELEFONU SU BAZLI PARKE CILASI Hemel Emprenye San. ve Tic.A.Ş. İstanbul Deri

Detaylı

MSDS Güvenlik Bilgi Formu LPS THERMAPLEX ( HI-LOAD) Bearing Grease (Ağır Yük Gresi)

MSDS Güvenlik Bilgi Formu LPS THERMAPLEX ( HI-LOAD) Bearing Grease (Ağır Yük Gresi) Bölüm 1 Ürünün ve Firmanın Tanıtımı Ürün Adı: ( Ağır Yük Gresi) Kimyasal Grubu: Petrol Hidrokarbon Ürün Kod No.ları: Üretici Firma: LPS Laboratories Adres: 4647 Hugh Howell Road Tucker, GA 30085-5052 ABD

Detaylı

Ürün Kodu (UVP): 05718819. 16, rue Jean-Marie Leclair 69009 Lyon FRANSA Tel: +33(0)4 72 85 27 99 Fax: +33(0)1 45 42 59 59

Ürün Kodu (UVP): 05718819. 16, rue Jean-Marie Leclair 69009 Lyon FRANSA Tel: +33(0)4 72 85 27 99 Fax: +33(0)1 45 42 59 59 Yayın Tarihi: 11.08.2006 Sayfa 1/6 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı : Kullanım amacı : İnsektisit Ürün Kodu (UVP): 05718819 Üretici Firma: Bayer Environmental Science 16, rue Jean-Marie

Detaylı

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi Sayfa: 1/8 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Daha başka önemli bilgi

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 02.09.2003

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 02.09.2003 Güvenlik Bilgi Formu Basım tarihi: 02.09.2003 1. Madde/preparat ve şirket/tedarikçi bilgileri Ürün bilgileri Şirket/tedarikçi bilgileri Şirket: Merck Schuchardt OHG * 85662 Hohenbrunn * Almanya * Tel.

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

91/155/EEC ye uygun olarak ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

91/155/EEC ye uygun olarak ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EEC ye uygun olarak ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Ürün Güvenli k Bilgi Formu 8/3/2002 versiyon 0.0 1.ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI Ticari adı : MICROSET SUPER Ticari kodu : 17430 Firma : SYNTHRON 6, rue

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: ENGINE WATER TREATMENT 9111 AL Ürün Parça Numarası: 777704(25Ltr plastic) Bilgi Formu Numarası:

Detaylı

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU AĞUSTOS 2005 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal

Detaylı

KONSANTRE SÜLFÜRİK ASİT MALZEMESİ EMNİYET BİLGİ FORMLARI

KONSANTRE SÜLFÜRİK ASİT MALZEMESİ EMNİYET BİLGİ FORMLARI KONSANTRE SÜLFÜRİK ASİT MALZEMESİ EMNİYET BİLGİ FORMLARI 1.FİRMANIN VE MALZEMENİN TANITIM BİLGİLERİ 1.1. ÜRÜNÜN TANIMI ÜRÜNÜN ADI : SÜLFÜRİK ASİT % 97-98 MOLEKÜLER FORMÜLÜ : H2SO4 1.2 FİRMA TANITIM BİLGİLERİ

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: AQUATUFF Ürün Parça Numarası: 607826 (25 liter), 607827 (210 liter) 1.2 Madde veya karışımın

Detaylı

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI 1. Genel Şekil ve Yazım Planı 1.1. Kâğıt Boyu Güvenlik raporları, A4 (21 x 29,7 cm) standardında ve birinci hamur beyaz kâğıda yazılır. 1.2. Yazı Karakteri

Detaylı

MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARĠKÇĠ TANIMLAMA Ürün Adı : İzocam Camyünü Şilte, Levha ve Prefabrik Borular Üretici : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. Altayçeşme Mah. Öz Sok. No:19 Kat:6, 34843

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: VAPTREAT Ürün Parça Numarası: 571364 (25 liter) 1.2 Madde veya karışımın ilgili tanımlanan

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: 1006326; 1024977 Ürün grubu: 1.2.

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU SICAK SOĞUK SU SEBİLİ

KULLANIM KILAVUZU SICAK SOĞUK SU SEBİLİ KULLANIM KILAVUZU SICAK SOĞUK SU SEBİLİ BU KULLANIM KILAVUZU USS 85 MODELİNİ KAPSAMAKTADIR. BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş. tesislerinde büyük bir özenle üretilen, kalite kontrollerinden

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ

KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI...3 GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Kılavuzda yer alan güvenlik sembolleri potansiyel tehlikelerin tanımlanmasında

Detaylı

ATIK ARA DEPOLAMA TESİSLERİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ATIK ARA DEPOLAMA TESİSLERİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Tarih:02.12.2010 Resmî Gazete Sayı : TASLAK TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIK ARA DEPOLAMA TESİSLERİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin

Detaylı

S9 Escape. User Guide. Türkçe POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES

S9 Escape. User Guide. Türkçe POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES S9 Escape POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES User Guide A 3 2 5 4 1 S9 Escape kullanım amacı S9 Escape CPAP sistemi, 30 kg dan fazla ağırlığa sahip, obstrüktif uyku apnesi (OSA) olan hastaların tedavisine

Detaylı

Izgara ve Tost Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 759

Izgara ve Tost Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 759 Izgara ve Tost Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 759 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı