TRT REKLÂM ORTAMLARI SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRT REKLÂM ORTAMLARI SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ."

Transkript

1 TRT REKLÂM ORTAMLARI SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ. Madde 1- İhalenin Konusu TRT nin Televizyon ve Radyo, yayınlarına ait reklâm zamanlarının, sözleşmede belirtilen koşullarla, 3 (Üç ) yıl süreyle satılması işidir. Madde 2- İdareye ilişkin bilgiler 2.1. İdarenin; a) Adı : Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Satın alma Dairesi Başkanlığı b) Adresi : Turan Güneş Bulvarı TRT Sitesi Oran/ANKARA c) Telefon numarası : / ç) Faks numarası : d) Elektronik posta adresi : e) İlgili personel : Bahri KOCA 2.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 3- İhaleye ilişkin bilgiler 3.1. a) İhale Usulü : İlan Yoluyla Kapalı Teklif Alma Usulü b) Muhammen bedeli : KDV hariç TL c) Tekliflerin sunulacağı adres : TRT Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat Oran- Çankaya/ ANKARA c) Teklifin verileceği son tarih/saat : d) İhalenin yapılacağı adres : TRT Genel Müdürlüğü Satın alma Dairesi Başkanlığı İhale Komisyonu Toplantı Odası C Blok Kat: Oran- Çankaya/ ANKARA e) İhale tarihi ve saati : 3.2. Teklifler ilanda ve yukarıda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilecektir. Son teklif verme saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale ilanda belirtilen saatte yapılır Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır. Madde 4- İhale dokümanının temini 4.1. İhale dokümanı TRT Genel Müdürlüğü Satın alma Dairesi Başkanlığı Doğrudan Temin Müdürlüğü C Blok Kat 3 No Oran- Çankaya/ ANKARA adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını KDV dahil 2.500,00 TL bedelle satın alması zorunludur İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır İstekli ihale dokümanını satın almakla ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır. Şartnameye karşı teklifte bulunulamaz. İstekliler, ihale dokümanına belgelerde yer alan tüm koşul ve kuralları kabul etmiş olarak teklif vereceklerdir. Madde 5- İhale dokümanı ve ekleri 5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: a) İdari Şartname, b) Sözleşme Taslağı, 5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır İstekliler tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. TRT Reklâm Ortamı Satış İhalesi İdari Şartnamesi 1

2 Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları 6.1. Bildirim ve tebligatlar, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak ihale dokümanının satın alındığına ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi halinde İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla da bildirim yapılabilir İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın aynı gün iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, madde 2 de belirtilen elektronik posta adresi ile yapılır İstekliler tarafından İdareyle yapılacak yazışmalarda, elektronik posta ve faks kullanılamaz. Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gereklidir: a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; 1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilan davet tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan davet tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, ç) Bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, g) Her sayfası isteklice imzalanmış ihale dokümanı. 7.2 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: Bankalardan temin edilecek belgeler; a) İlk yıl için teklif edilen bedelin %5 inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler. Banka referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gereklidir. b) İş ortaklıklarında, bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın istenen asgari tutarı sağlayacak şekilde ortaklarca müştereken sunulabilir İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren ayrıntılı gelir tablosu ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki işleri ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler. Ciro hesabında, isteklinin yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu hizmet faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır. Bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamayan istekliler, iki yıl öncesine ait gelir tablosunu sunabilirler. Bu belgelerdeki, ihale konusu işle ilgili hâsılat tutarının, ilk yıl için teklif edilecek bedelden az olmaması gerekir. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yıla ait ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır TRT Reklâm Ortamı Satış İhalesi İdari Şartnamesi 2/18

3 İsteklinin bilânçosu ve eşdeğer belgeler İsteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait ayrıntılı yılsonu bilânçosu vermesi zorunludur. Bu bilânço belgelerinin yeterlik şartlarını sağlaması gerekir. Bilânçoların veya bilânçoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir. Yayınlanması zorunlu olmayan bilânçolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen istekliler yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler. Bu belgelerin; a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması (hesaplama yapılırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri, dönen varlıklardan ve hakediş gelirleri kısa vadeli borçlardan düşülecektir), b)aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması), c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75 den küçük olması, Yeterlik kriterleri olarak öngörülmüş olup, sayılan üç kriter birlikte aranacaktır. Bir önceki yıla ait yılsonu bilânçosunu veya bilânçonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan istekliler iki önceki yılın belgelerini sunabilirler İsteklinin iş hacmini ve bilânçosunu gösteren belgelerin, yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gereklidir Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler ile ihaleye katılacaklarda aranılacak diğer şartlar; Mesleki ve teknik yeterlik: a) İsteklinin ticari kimliği reklâm alım satımı ile bilfiil iştigal ettiğini gösterecektir, b) İstekli son 1 yıl içerisinde ulusal sınırlar içerisindeki ulusal lisansa sahip TV kanallarında en az saniye TV reklâm süresi satışı yapmış olacaktır. c) İstekli son 1 yıl içerisinde ulusal sınırlar içerisindeki ulusal lisansa sahip Radyo kanallarında en az saniye Radyo reklâm süresi satışı yapmış olacaktır İş Deneyimi ve Personel Belgeleri; a) İsteklinin reklâm sektöründe en az 2 yıllık mesleki deneyimini gösterir belge, b İsteklinin söz konusu işle ilgili sahip olduğu uzman personel, teçhizat ve ekipman durumunu gösterir belge, Diğer Şartlar a)ihale tarihi itibariyle isteklinin TRT Kurumuna, vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair TRT Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığından temin edilmiş belge Belgelerin sunuluş şekli: İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile ibraz edilenin aynıdır veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından aslı idarece görülmüştür veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler İsteklilerce sunulacak belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. Ancak, Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerden sağlanan ve bu sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamındaki resmi belgeler, apostille kaşesi taşıması kaydıyla belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türk Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletlerarasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini belirli işlemlere bağlı tutan hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerden sağlanan belgelerin onayı bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir TRT Reklâm Ortamı Satış İhalesi İdari Şartnamesi 3/18

4 Yurt dışından sağlanan resmi belgelerin Türkçe tercümelerinin verilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şarttır. Apostille kaşesi taşıyan belgelerin tercümeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şartı aranmayan belgelerin tercümelerinin yeminli mütercimlerce yapılması ve noter onaylı olması zorunludur Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenen belgeler ve bunların tercümeleri, bu belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları veya Türkiye de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Ancak bu belgelerin, Türk Akreditasyon Kurumundan alınan ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42.nci maddesinde belirtilen teyit yazısı ile birlikte sunulması gerekmektedir. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için ise Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Madde 8- İhaleye Katılma Şartları 8.1. Bu ihaleye ihale dokümanındaki şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler katılabilir. Madde 9- İhaleye Katılamayacak Olanlar 9.1 Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar. a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar, b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler, c) Kurumun ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler, ç) Kurumun ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar, d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri, e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç), f) Kurum bünyesinde bulunan veya Kurum ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler, g) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler ile bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketler, h) İhale tarihi itibariyle idareye karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmemiş şahıslar, şirketler ve bu şirketlerin ortakları ile bu şirketlerin ve şahısların yönetiminde doğrudan veya dolaylı kontrol yetkisine sahip olduğu veya hakim ortak olduğu şirketler Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. Madde 10- İhale dışı bırakılma nedenleri Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır: a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. c) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan. d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan. e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen. f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu idare tarafından ispat edilen. g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan. h) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge veren TRT Reklâm Ortamı Satış İhalesi İdari Şartnamesi 4/18

5 i) Şartnamenin 9 uncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan. j) Şartnamenin 11 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilen. Madde 11- Yasak fiil veya davranışlar ve İhalelere Katılmaktan Yasaklama İhalede aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır: a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak. c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek. e) Bu şartnamenin 9 ncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak Söz konusu fiil ve davranışlarda bulunduğu anlaşılan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı gelir kaydedilir. Söz konusu fiil ve davranışlarda bulunduğu sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir Ancak bu durumda yükleniciden kesin teminat tutarı kadar ayrıca ceza tahsil edilir Gelir kaydedilen teminatlar borçlara veya cezalara mahsup edilemez. Yüklenicinin varsa borçları öncelikle sözleşmenin 19.1 ve 10/4 maddeleri kapsamında verdiği teminat mektuplarının nakde çevrilmesi yoluyla tahsil edilir Söz konusu fiil ve davranışlarda bulunduğu anlaşılan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı gelir kaydedilir. Söz konusu fiil ve davranışlarda bulunduğu ihale üzerinde kaldıktan sonra anlaşılan teklif sahibinin geçici veya kati teminatı gelir kaydedilerek, akdedilmişse sözleşme iptal edilir Yukarıdaki fiil ve davranışlarda bulunan istekli, bu fiil ve davranışlarıyla idareyi herhangi bir zarara uğratmış ise, idarenin, söz konusu zararının tazminini talep etme hakkı saklı olup, gelir kaydedilen teminat, idarenin zararından mahsup edilmez İhale üzerine kaldığı halde usulüne göre sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen veya mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen yüklenici hakkında ihale yetkilisi tarafından, bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir ve bu kararlar Resmi Gazete'de ilan ettirildiği gibi Kamu İhale Kurumuna da bildirilir. Madde 12- Teklif hazırlama giderleri Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı idareden isteyemez. Madde 13- Zeyilname ve açıklamalar İlan yapıldıktan veya teklif isteme yazısı gönderildikten sonra, ihale koşullarında herhangi bir değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, ihale dokümanında herhangi bir değişiklik yapılması gerekli görülür ise bu değişiklik ihale yetkilisinin onayı ile zeyilname şeklinde şartname alan tüm isteklilere yazılı olarak bildirilir. Yapılan değişiklik ilan edilen hususları da kapsıyorsa ayrıca ilan edilir. İlan yapılmamışsa yapılan değişiklik teklif istenen tüm firmalara yazılı olarak bildirilir Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması veya ihtiyaç biriminin geçerli bir gerekçesine istinaden ihale yetkilisinden onay alınarak ihale tarihi bir defaya mahsus olmak kaydıyla en fazla 20 gün süre ile ertelenebilir İlan yapıldıktan veya teklif istenildikten sonra ihale dokümanında yer alan hususlarla ilgili olarak firmalardan gelecek yazılı soru ve açıklama taleplerine verilecek cevaplar tüm firmalara yazılı olarak gönderilir Yazılı soru ve açıklama taleplerine tekliflerin açılma tarihinden en az 3 (üç) iş günü öncesine kadar Kuruma bildirilmesi kaydıyla cevap verilir. Bu tarihten sonra Kuruma bildirilen yazılı soru ve açıklama taleplerine cevap verip vermemekte Kurum serbesttir. Kurumca uygun görülen cevaplar, tekliflerin açılma tarihinden bir iş günü öncesine kadar yazılı olarak bildirilir Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verebilirler TRT Reklâm Ortamı Satış İhalesi İdari Şartnamesi 5/18

6 Madde 14- İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. Madde 15- İş Ortaklığı Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise, bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. Madde 16 Alt İşletmeciler Sözleşme konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı İdarenin olumlu görüşü alınmak kaydıyla alt işletmecilere yaptırabilir. Madde 17- Kısmi ve Alternatif Teklif İşin tamamı için teklif verilecektir. Kısmi veya alternatif teklif verilmeyecektir. Madde 18- Tekliflerin Hazırlanması Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin unvanı, adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur Aynı istekli tarafından aynı ihale için birden fazla teklif verilemez Tekliflerin açılmasından önce, teklif sahibinin yazılı talebi halinde verilen teklif geri alınabilir. Ancak, teklif zarfını geri alan istekli yeniden teklif veremez. Tekliflerin açılmasından sonra her ne suretle olursa olsun teklif geri alınamaz ve değiştirilemez Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler, tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verebilir. Madde 19- Teklif mektubunun şekli ve içeriği Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur Teklif Mektubunda; a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi, d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, Zorunludur TRT Reklâm Ortamı Satış İhalesi İdari Şartnamesi 6/18

7 19.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir. Madde 20- Tekliflerin geçerlilik süresi Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmaz İhtiyaç duyulması halinde İdare, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması yönünde istekliden talepte bulunacaktır. İstekli, İdarenin bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilecektir Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, geçici teminatını kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere uydurmak zorundadır Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır, iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden teslim edilir. Madde 21- Teklif fiyata dahil olan giderler Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak her türlü ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri ile sözleşme ve karar damga vergileri isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil değildir. Bu giderler yüklenici tarafından ayrıca ödenir (21.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. İşletmeci, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde Yüklenici tarafından İdareye ayrıca ödenir. Madde 22- Geçici teminat İstekliler teklif ettikleri KDV hariç toplam bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3 ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır Geçici teminatların süresi ihale tarihi itibariyle en az 90 (doksan) gün geçerli olacaktır Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, idare tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır. Madde 23- Teminat olarak kabul edilecek değerler Tedavüldeki Türk Parası, konvertibl yabancı ülke paraları, devlet tahvilleri, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca teminat mektubu düzenleme yetkisi verilen banka ve katılım bankalarınca düzenlenmiş teminat mektuplarıdır Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Madde 24- Geçici teminatın teslim yeri Teminat mektupları, teklif zarfının içinde ihale komisyonuna sunulur Teminat mektupları dışındaki teminatların İdarenin Muhasebe Müdürlüklerine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. Madde 25- Geçici teminatın iadesi İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilecektir İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, ihale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanmasından hemen sonra iade edilir. Madde 26- Tekliflerin alınması ve açılması İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır TRT Reklâm Ortamı Satış İhalesi İdari Şartnamesi 7/18

8 26.2. Belgelerin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatın usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Madde 27- Tekliflerin değerlendirilmesi ncı maddeye göre belgelerinin eksik olduğu veya usulüne uygun olmadığı tespit edilen teklifler değerlendirme dışı bırakılır İhale komisyonu tekliflerin değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili olarak isteklilerden açıklama isteyebilir. Ancak, bu açıklama hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve yapılamaz Teminat mektupları üzerindeki miktar ve geçerlik süresi hariç, teklifi oluşturan belgelerde esası etkilemeyen şekle ilişkin noksanlıklar tamamlatılır Teklif fiyatlarındaki aritmetik hatalar birim fiyattan hareketle Komisyonca düzeltilir. İstekliye yazılı olarak teyit ettirilir. İsteklinin kabul etmemesi halinde teklif değerlendirilme dışı bırakılarak geçici teminatı irat kaydedilir Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Teklifleri usulüne uygun olan isteklilerin teklifleri ayrıntılı olarak değerlendirilir. Madde 28- Teklif fiyatı ve değerlendirilmesi ile açık arttırma Teklif fiyatı ve değerlendirilmesi Teklif sahipleri, her reklâm ortamı için ayrı ayrı belirtilen reklâm kuşakları ve reklâm süreleri için KDV hariç olmak üzere tek bir bedel teklif edeceklerdir. Teklif edilen bedel, her bir reklâm ortamı için belirlenen ve aşağıda belirtilen oranlara göre dağıtılarak değerlendirilecektir. TABLO 1 REKLAM ORTAMI YÜZDESİ TRT-1 65 TRT-HABER 10 TRT-3 (SPOR) 2 TRT-ÇOCUK 7 TRT-TURK 1 TRT- AVAZ 1 TRT-6 1 TRT-ARAPÇA 1 EURONEWS-TÜRKÇE 0.30 TRT-HD 1 TRT-OKUL 0.7 TRT-BELGESEL 1 TRT- MÜZİK 1 RADYO 1 1 TRT FM 7 TOPLAM Türk Lirasından başka para birimleri cinsinden teklif verilmiş ise, tekliflerin değerlendirilmesi, teklif edilen bedellerin ihale tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas para birimine çevrilmesi suretiyle yapılacak ve sözleşme de Türk Lirası üzerinden yapılacaktır Tekliflerin verilme tarih ve saatinden sonra, tekliflerde herhangi bir değişiklik, birim ve toplam fiyatlarda dolaylı veya dolaysız herhangi bir artış veya indirim, İhale Komisyonunda yapılacak değerlendirmede dikkate alınamaz Açıklık bulunmayan konularda, ancak idare tarafından yazılı olarak sorulan sorular cevaplandırılır ve gereken hususlar açıklanır Açık Arttırma, Uygun ve en yüksek teklifi veren isteklinin fiyatını ve şartlarını kabul etmek kaydıyla, ihaleye katılan ve teklifi uygun görülen istekliler arasında ihale komisyonu huzurunda açık arttırma yapılır Açık arttırma şartları ve arttırmanın yapılacağı yer, tarih ve saat isteklilere bildirilir Açık arttırmaya iştirak etmek isteyen isteklilerce, uygun ve en yüksek bedelden %5 nispetinden az olmamak üzere bir arttırım yapıldığı hususu İdareye yazılı olarak bildirildiği ve %5 den az olmamak üzere belirlenen bedelin %6 sı oranında geçici teminat verildiği takdirde, arttırım yapan istekliler ile uygun ve en yüksek fiyatı teklif etmiş olan istekli arasında bir defaya mahsus olmak üzere 3 turluk bir açık arttırma yapılır. Teklif zarflarının açıldığı tarihte uygun ve en yüksek bedeli teklif eden istekliden teminat istenilmez TRT Reklâm Ortamı Satış İhalesi İdari Şartnamesi 8/18

9 Teklifi uygun görülen isteklilerce, %5 den az olmamak üzere arttırım yapıldığı hususunun yazılı olarak bildirilmesi ve %6 teminat verilmesi halinde pazarlık ortamı oluşur Arttırım teklifi yukarıda belirtilen nispetten az olduğu takdirde dikkate alınmaz Tespit edilen gün ve saatte, artırmada bulunan isteklilerin yetkilileri, yetki belgeleri kontrol edilmek suretiyle İhale Komisyonuna alınırlar Komisyonca gerek duyulması halinde firma yetkililerinin de oluru alınmak suretiyle arttırım için asgari arttırım miktarı tespit edilebilir Bu işlemlerin bitmesini müteakip birinci turda ilk söz hakkı fiyatı arttırılan firma yetkilisine verilmek suretiyle %5'lik arttırımdan sonra oluşan bedel üzerinden açık arttırma başlatılır. Açık arttırmaya iştirak eden firma yetkilileri tespit edilen asgari arttırım miktarı da dikkate alınmak suretiyle arttırımlı fiyatlarını belirtirler. Açık arttırmadan çekilen firma yetkilileri yapmış olduğu en son arttırımlı bedeli zabıt tutanağına yazarak ve imzalayarak komisyon huzurundan çıkartılır Gerektiğinde isteklilerden yapılan turlara ait arttırım tekliflerini kapalı zarf içinde vermeleri de istenebilir Açık arttırım, beşinci turda en yüksek bedele çıkmış olan firma yetkilisine en son oluşan bedeli, satım zaptına yazdırılmak ve imzası alınmak suretiyle sonuçlandırılır Açık arttırmaya ara verilmez. Belirtilen gün ve saatte sonuçlandırılır Yazılı olarak müracaat ettiği ve %6 teminat verdiği halde açık arttırmaya iştirak etmeyen isteklinin açık arttırma için vermiş olduğu teminatı gelir kaydedilir Açık arttırma ortamının oluşmaması, yani tenzilat teklifi alınmaması halinde, uygun ve en yüksek bedeli teklif etmiş olan firma yetkilisi İhale Komisyonu huzuruna alınarak fiyatını arttırması istenilir Firma yetkilisinin arttırım yapması halinde arttırımlı bedel, yapmaması halinde ise teklif bedeli dikkate alınmak suretiyle nihai karar verilir Pazarlığa iştirak için gerekli olan %6 lık geçici teminatı veren istekliye isteği halinde ihaleye iştirak için vermiş olduğu %3 lük geçici teminatı iade edilir. Madde 29- İhalenin iptal edilmesi İdare gerekli gördüğü veya ihalenin yapılmasına engel olan hususların tespit edildiği hallerde ihale öncesinde veya teklifler alınmışsa bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir İhalenin iptal edilmesi halinde verilmiş olan tüm teklifler reddedilmiş sayılır ve varsa açılmamış teklifler isteklilere iade edilir. İstekliler ihalenin iptal edilmesi nedeniyle İdareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Madde 30- İhalenin karara bağlanması ve onaylanması ve 28 nci maddelere göre yapılan değerlendirmeler sonucunda ihale, en yüksek fiyatı veren isteklinin üzerine bırakılır İhale yetkilisi, ihale kararını karar tarihinden itibaren 15 (Onbeş) iş günü içinde onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle iptal eder Teklif bedelinin muhammen bedeli geçmesi kaydıyla ihale için tek teklif verilmiş olması halinde de satış işlemi gerçekleştirilebilir. Madde 31- Kesinleşen İhale kararının bildirilmesi İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç beş iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. Bildirimde tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. Mektubun postaya verildiği günü takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır. Madde 32- Sözleşme yapılması İhale kararının, ihale yetkilisi tarafından onaylanmasını müteakip, Sözleşme Taslağı na ihale dokümanı ve varsa zeyilname ve teyitler gözetilerek son şekli verilir ve ihale üzerinde kalan istekliye yapılacak bildirimin tebliğ tarihinden itibaren beş iş gününden az olmamak kaydıyla şartnamede belirtilen süre içerisinde sözleşme imzalanır İhale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın geçici teminatı gelir kaydedilir Bu durumda, Kurum ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi halinde bu teklif sahibi istekli ile de sözleşme yapabilir TRT Reklâm Ortamı Satış İhalesi İdari Şartnamesi 9/18

10 32.4. En uygun ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda, bu teklif sahibinin de teminatı ikinci fıkrada belirtilen usulle gelir kaydedilerek ihale iptal edilir Sözleşmenin düzenlenmesi ve taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü, sigorta, vergi, resim, harç ve diğer giderler sözleşme bedeline dâhil değildir, söz konusu bedeller Yüklenici tarafından ayrıca karşılanacaktır. Yüklenici, sözleşmenin imzalanması nedeniyle ilgili mevzuatı gereğince ödeyeceği, damga vergisi, vb. vergi resim ve harçları mevzuatında belirlenen süre içerisinde ilgili mercilere ödemek ve ödeme belgelerinin bir örneğini TRT ye ibraz etmekle yükümlüdür. Yüklenicinin bu hükme aykırı davranması nedeniyle, TRT tarafından herhangi bir vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin ceza, faiz, vb. ödenmesi durumunda kalınması halinde TRT tarafından ödenmek zorunda kalınacak bu tutarlar, Yükleniciden, ticari kredi faiz oranı ile birlikte, TRT tarafından Yükleniciye bildirilecek süre içerisinde, defaten tahsil edilecek, yüklenicinin ödemeden kaçınması durumunda bu tutar teminat mektubunun nakde çevrilmesi yoluyla tahsil edilecektir. Teminat mektubunun bu nedenle eksilmesi durumunda, yüklenici TRT tarafından yapılacak yazılı bildirimde belirtilen süre içerisinde teminat mektubunun eksilen kısmını tamamlamakla yükümlüdür. Bu hükme aykırılık Sözleşmenin haklı nedenle fesih sebebi sayılacaktır. Madde 33- Kesin teminat İhale üzerinde kalan istekliden KDV hariç toplam sözleşme bedelinin %6 sı oranında süresiz kesin teminat alınacaktır. Takip eden yıllarda, sözleşmenin 5.1. maddeleri kapsamında, Sözleşme bedelinde oluşacak fark doğrultusunda, artışlı bedelin %6 sı oranındaki süresiz teminat mektubu, (veya artış tutarının %6 sı oranındaki ek teminat mektubu) o yıla ilişkin sözleşme bedelinin belirlenmesini takip eden 10 gün içerisinde Yüklenici tarafından İdareye verilecektir. Kesin teminat, İdarenin kabul edeceği, teminat olarak kabul edilebilen değerlerle değiştirilebilir. Kesin teminat/teminatlar, sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin noksansız olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin İdare ile herhangi bir ilişiğinin kalmadığı anlaşıldıktan sonra en geç 60 gün içerisinde iade edilir. Sözleşmenin sona erdirilmesinden itibaren 2 (iki) yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde İdareye gelir kaydedilir. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz Diğer Teminatlar ve Geri Verilmesi: Reklam Yayın Teminatı: Yüklenicinin kesin teminatın yanında, (Ödemelerin, Reklam yayınının başlamasından dört ay sonra başlayacak olması nedeniyle) KDV hariç içinde bulunulan yıl sözleşme bedelinin 120 (yüz yirmi) günlük kısmına tekabül eden bedeli tutarında vereceği süresiz teminat mektubudur. Yüklenici bu teminatı sözleşmenin imzalanmasını takip eden 30 (otuz ) iş günü içerisinde idareye verecektir. Sonraki yıllarda bu bedel sözleşmenin 5.1. maddesinde belirtilen oranlarında yenilenecek olup, söz konusu teminat sözleşmenin Maddesi doğrultusunda iade edilecektir. Süre Uzatım Teminatı: Yüklenicinin işbu sözleşmenin 19.1 maddesinin uygulanmasının gerektiği hallerde vermesi gereken teminattır. Sözleşmenin Maddesinde belirtilen teminatlar gecikilen ödemelerin tümünün gecikme cezalarıyla birlikte ödenmesi, gelen taksit in süresinde ödenmesi ve yüklenicinin borcunun bulunmaması halinde yükleniciye iade edilir İhale üzerinde kalan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Madde 34- Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilir. Madde 35- Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir TRT Reklâm Ortamı Satış İhalesi İdari Şartnamesi 10/18

11 35.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir Mücbir sebep halleri dışında, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilir. Madde 36- Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 35 ve 36 maddelerde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir Bu takdirde geçici teminatı iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir Madde 37- Anlaşmazlıkların çözüm şekli Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine kadar olan süreçte ve sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflarda ve ihtilafların çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Madde 38- Diğer hususlar İdare tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale TRT Satış ve Kiralama İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır. İdare ihale tarihini herhangi bir sebep göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta ve sözleşmenin imzalanmasından önceki herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Bu durumda istekliler İdareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz Sözleşme bedeli 1. yıl için toplam baz sözleşme bedelinin %26 sı, 2.yıl için %34 ü ve 3.üncü yıl için %40 ı olarak belirlenmiştir. Birinci yıl sözleşme bedeli toplam bedelin %26 sı kadardır. İkinci yılın sözleşme bedeli; ikinci yıl baz sözleşme bedeline birinci yılın sözleşme bedelinin yıllık TEFE, ÜFE aritmetik ortalaması ile çarpımı sonucu bulunacak farkın eklenmesi ile belirlenecektir. Üçüncü yıl sözleşme bedeli; üçüncü yıl baz sözleşme bedeline TEFE, ÜFE farkı dahil ikinci yılın sözleşme bedelinin yıllık TEFE, ÜFE aritmetik ortalaması ile çarpımı sonucu bulunacak farkın eklenmesi ile belirlenecektir İhale tarihinden önce satış hakları alınmış ulusal ve uluslar arası etkinliklerin reklam süre satış hakkı Yükleniciye aittir. İdare bu etkinliklere dair Yükleniciden herhangi bir ücret talep edemez. İhale tarihinden sonra alınan etkinliklerin (Yaz ve Kış Olimpiyatları, Avrupa veya Dünya Şampiyonaları, Eurovision Şarkı Yarışmasının Türkiye de yapılması, Süper lig ve 1. Lig v.b.) reklam ve sponsorluk satış hakkı ise idarenindir. Böylesi durumlarda İdare etkinliklerle ilgili bir bedel tespit edip Yükleniciye teklif edecektir. Yüklenicinin teklifi kabul etmemesi, kendisine tanınan süre içerisinde teklife cevap vermemesi ve bir anlaşmaya varılamaması durumunda, İdare bu etkinliğe ait sürelerin satışını kendisi yapacaktır. Bu etkinlikler için alınacak reklamlara uygulanacak tarife ve elde edilecek gelirin paylaşımına ilişkin hususlar taraflar arasında ayrıca belirlenecektir. Taraflar arasında mutabakat sağlanamaması durumunda, söz konusu organizasyonların reklam pazarlaması İdare tarafından yapılır Söz konusu etkinliklerin yayın hakkının alınması için İdare ve Yüklenicinin birlikte teklif vermesi de mümkündür. Bu yolun tercih edilmesi halinde bu etkinliklerin reklam pazarlamasına ilişkin hususlar ayrı bir sözleşme ile belirlenir Kamu kuruluşlarından veya uluslararası kuruluş veya organizasyonlardan program bazlı destekleri Yüklenicinin bulması halinde gelir paylaşımı ayrı bir sözleşme ile belirlenecektir Yüklenici, kendi iç yönetmelikleri gereği sadece İdare ile reklam sözleşmesi yapabilen Kamu kurum ve kuruluşları ile benzeri kuruluşlara yaptığı reklam veya sponsorluk satışlarının sözleşmelerini, İdare üzerinden yapabilir. Bu tür sözleşmelerin bedelleri, doğrudan İdareye aktarılır ve Yüklenicinin borcundan düşürülür İdare kendisinin bizzat yapacağı medya Barteri haricinde, kurumsal ihtiyaçları doğrultusunda ihaleyi alan Yüklenici veya başka Yüklenicilerle Barter anlaşmaları yapabilir, Bu sözleşmelerde reklam birim saniye ücretleri, ihale birim saniye bedelinin dışında İdare Yönetim Kurulunun belirlediği birim saniye ücretlerinden aşağı olmamak kaydı ile ayrıca belirlenir Bu sözleşmenin süresi içinde, İdareye yeni frekans tahsis edilmesi ve bu yeni frekans üzerinden yeni kanalların açılması veya İdare tarafından yeni reklam ortamları oluşturulması halinde, bu kanallara veya ortamlara reklam kabulü bu sözleşmenin kapsamı dışındadır. İdare nin yeni frekans üzerinden yeni bir kanal açması veya yeni reklam ortamları oluşturulması durumunda, reklam pazarlaması işi öncelikle Yükleniciye teklif edilecektir. Taraflar arasında anlaşma sağlanamaması durumunda İdare, bu kanal veya ortamların reklam pazarlaması işini kendisi yapabileceği gibi başka bir kuruluşa da verebilir TRT Reklâm Ortamı Satış İhalesi İdari Şartnamesi 11/18

12 38.9. Yüklenicinin bu sözleşme içerisinde yer almayan yeni açılacak kanallara ait reklam sürelerinin pazarlamasını üstlenmemesi ancak süreç içersinde bu kanallardaki reklam yerlerini de paket veya perakende olarak satmak istemesi durumunda, satış koşulları yeni bir protokol ile taraflar arasında ayrıca belirlenir. EKLER: Ek-1 Teklif Mektubu örneği, Ek-2 Geçici Teminat Mektubu örneği, Ek-3 Kati Teminat Mektubu örneği, Ek-4 Tüzel kişiliklerdeki ortaklık ve/veya hisseleri için verilecek beyanname örneği, Ek-5 İş ortaklığı Beyannamesi örneği, Ek-6 Banka Referans Mektubu örneği, TRT Reklâm Ortamı Satış İhalesi İdari Şartnamesi 12/18

13 Ek-1 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası Tebligat adresi Telefon ve Faks numarası Elektronik posta adresi (varsa). /. /2012 1) Yukarıda adı yer alan ihaleye ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. 2) Son başvuru ve ihale tarihinde İdari Şartnamenin 9 uncu ve 10 uncu maddelerinde sayılan durumlarda olmadığımızı ve olmayacağımızı, bu hususlara ilişkin olarak durumumuzda değişiklik olması halinde buna ilişkin belgeleri İdarenize derhal vereceğimizi; ihalenin üzerimizde kalması halinde ise sözleşme imzalanmadan önce 10 maddenin (a),(b),(c),(d),(e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımıza ilişkin belgeleri anılan Kanun ve ilgili mevzuat ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz. 3) İdari Şartnamenin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz. 4) Yukarıda yer alan elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum. 5) İhale konusu işin tamamını Katma Değer Vergisi hariç toplam [teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır] bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz. Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza TRT Reklâm Ortamı Satış İhalesi İdari Şartnamesi 13/18

14 EK-2 GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU / / No:... TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU Satınalma Dairesi Başkanlığı Or-An ANKARA Kurumunuzca ihaleye çıkarılan TRT REKLAM ORTAMI SATIŞ İHALESİ işine istekli sıfatıyla katılacak olan Yüklenici (......) nin bu ihale ile ilgili Kanun, Sözleşme ve Şartname hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan... TL (Y Türk Lirası) nı Bankamız garanti ettiğinden, İhalenin adı geçene yapıldığının usulüne uygun bildirildiği ve kesin teminat vermesi ve sözleşme yapması istenildiği halde, kesin teminat vermediği veya sözleşme yapmadığı veya işe ait şartname hükümlerine uygun olarak hareket etmediği takdirde, her ne sebep ve suretle olursa olsun protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya, ilk önce Yükleniciye talepte bulunulmasına gerek kalmaksızın ve adı geçen ile Kurumunuz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları nazarı itibara alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin Kurumunuza veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte hiçbir itirazda bulunmadan garanti eden ve asıl borçlu sıfatı ile kayıtsız şartsız ve gayrikabilirücu olarak ödeyeceğimizi Bankanın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve banka ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. İşbu teminat mektubu... tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır. İşbu teminat mektubunun tazmini halinde, mektup tutarı tazmin tarihinde geçerli T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Yeni Türk Lirası olarak tarafınıza ödenecektir. [bankanın veya özel finans kurumunun adı] [banka/özel finans kurumu şubesinin adı] Şubesi [banka/özel finans kurumu] Yetkililerinin İsim, unvan ve imzası TRT Reklâm Ortamı Satış İhalesi İdari Şartnamesi 14/18

15 Ek-3 KESİN TEMİNAT MEKTUBU / / No:... TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU Satınalma Dairesi Başkanlığı Or-An ANKARA Kurumunuzca yapılan ihale sonucunda TRT REKLAM ORTAMI SATIŞ İHALESİ işini taahhüt eden Yüklenici ( ) nin bu ihale ile ilgili Kanun, Sözleşme ve Şartname hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu kesin teminat tutarı olan... TL (Y.... Türk Lirası) nı Bankamız garanti ettiğinden, Yüklenicinin sözleşme veya işe ait şartname hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, her ne sebep ve suretle olursa olsun bankamızın garanti ettiği yukarıda yazılı miktarın geri alınmasının gerekmesi halinde protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya, ilk önce Yükleniciye talepte bulunulmasına gerek kalmaksızın ve adı geçen ile Kurumunuz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları nazarı itibara alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin Kurumunuza veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte hiçbir itirazda bulunmadan garanti eden ve asıl borçlu sıfatı ile kayıtsız şartsız ve gayrikabilirücu olarak ödeyeceğimizi Bankanın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve banka ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. İşbu teminat mektubu süresizdir. İşbu teminat mektubunun tazmini halinde, mektup tutarı tazmin tarihinde geçerli T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Yeni Türk Lirası olarak tarafınıza ödenecektir. [bankanın veya özel finans kurumunun adı] [banka/özel finans kurumu şubesinin adı] Şubesi [banka/özel finans kurumu] Yetkililerinin İsim, unvan ve imzası TRT Reklâm Ortamı Satış İhalesi İdari Şartnamesi 15/18

16 TÜZEL KİŞİLİKLERDEKİ ORTAKLI VE/VEYA HİSSELERİ İÇİN VERİLECEK BEYANNAME EK-4 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA ANKARA Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır. 1 Aşağıda ad soyad/unvan ve diğer bilgileri yer alan şahıs şirketlerinde ortak [olduğumu/olduğumuzu] ve/veya sermaye şirketlerinin sermayesinin yarısından fazlasına sahip [olduğumu/olduğumuzu] beyan [ediyorum/ediyoruz]. 2 ORTAKLIK/HİSSE BEYANI Ad Soyad/Unvanı Ortaklık/Hisse Oranı Vergi Mükellefiyet No Ticaret/Sanayi/Meslek/Esnaf Odası Ticaret/Meslek/Esnaf Sicil No Adresi Posta Kodu İl/İlçe Tel Fax Elektronik Posta Adresi İnternet Adresi Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum /ediyoruz]. / / Ad SOYAD/Unvan-(Kaşe) İmza 3 1 Beyanı gereken bir ortaklık veya hisse mevcut olmaması halinde sadece bu kısma ait kutucuk işaretlenecektir. 2 Beyanı gereken bir ortaklık veya hisse mevcut ise, sadece bu kutucuk işaretlenecek, ortaklık/hisse durumuna göre tablo doldurulacaktır. 3 Teklif sahibi veya teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır. Ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) halinde, beyanname her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir TRT Reklâm Ortamı Satış İhalesi İdari Şartnamesi 16/18

17 EK-5 İŞ ORTAKLIĞI BEYANNAMESİ [idarenin adı] tarafından ihaleye çıkartılmış bulunan [işin adı] işine müşterek teklif vermek ve söz konusu iş uhdemize ihale olunduğu takdirde sözleşme aktedilerek işin ifası ve bitirilmesi amacı ile, özel bir ortaklık kurmuş bulunuyoruz. İhalenin üzerimizde kalması halinde ortaklık sözleşmesi, sözleşme imzalanmadan önce noterliğe tasdik ettirilerek idareye verilecektir. İş ortaklığımızın pilot ortağı, işin bitimine kadar [pilot ortağın adı] dır. Vermiş olduğumuz müşterek teklif neticesinde iş üzerimizde kaldığı takdirde sözleşmenin bütün ortaklarca müştereken imza edileceğini ve aktedilecek sözleşme ile ilgili diğer bütün hususlarda pilot olarak göstermiş olduğumuz ortağımızın, ortaklığımız nam ve hesabına hareket etmeye tam yetkili olacağını, her birimizin aktolunacak sözleşmenin konusuna ve kapsamına girecek işlerin ve taahhütlerin ve sözleşmeden doğup da ortaklığımıza yönelecek yükümlülüklerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağımızı ve iş sonuna kadar kurduğumuz özel ortaklıktan ayrılmayacağımızı; aksi takdirde sözleşmenin feshi, teminatın gelir kaydı hususlarında [idarenin adı] yetkili olacağını, idarece pilot firmaya yapılacak bütün yazışma ve tebligatların iş ortaklığımıza yapılmış sayılacağını, sözleşme konusu işin tamamlanmasından önce iş ortaklığına dahil pilot ortak dışındaki ortaklardan herhangi birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması gibi durumlarda pilot ortak ve iş ortaklığının geri kalan diğer ortaklarının teminat da dahil işin bütün yükümlülüklerini ve sorumluluklarını üzerine alacağını ve işi bitireceğini, beyan, kabul ve taahhüt ederiz. Sıra no 1) 2) 3)...) n) İş ortaklığı ortağının adı Ortaklık oranı Tebligat adresi PİLOT ORTAK ÖZEL ORTAK ÖZEL ORTAK ÖZEL ORTAK ÖZEL ORTAK İmza İmza İmza İmza İmza TRT Reklâm Ortamı Satış İhalesi İdari Şartnamesi 17/18

18 EK-6 BANKA REFERANS MEKTUBU İsteklinin unvanı] [adı/ticaret : Serbest Mevduat Kullanılmamış Krediler Nakit Kredisi Teminat Mektubu Kredisi Yukarıdaki bilgileri müşterimizin isteği üzerine arz ederiz. / / [banka adı] Yetkililerin isim, unvan ve imzaları Açıklama: 1- Para birimi belirtilecektir. 2- İdarece gerekli görüldüğünde ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyit edilecektir. Faks ile yapılan teyitlerin banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşıması gereklidir TRT Reklâm Ortamı Satış İhalesi İdari Şartnamesi 18/18

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Ankara

Detaylı

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN BÖLGESEL YENİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI HAZIRLANMASI İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR EĞİTİMDE FATİH PROJESİ 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: MEB Yenilik ve Eğitim

Detaylı

c) Yapılacağı yer: Yüklenicinin kendi tesislerinde 1

c) Yapılacağı yer: Yüklenicinin kendi tesislerinde 1 AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN 16,5mm x 16,5mm ebadında 2D/3D ve demetalizasyon teknolojileri kullanılarak hazırlanan holografik bandrol basım HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

Detaylı

1 adet Web güvenliği ve URL filtreleme sistemi temini ile sistemin kurulumu, lisanslaması,konfigirasyonu, ile 3 yıl teknik destek ve güncellenmesi

1 adet Web güvenliği ve URL filtreleme sistemi temini ile sistemin kurulumu, lisanslaması,konfigirasyonu, ile 3 yıl teknik destek ve güncellenmesi AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kurumumuz TRT-NET Ağının güvenliği için 1 adet Web güvenliği ve URL Filtreleme Sitemi alımı, kurulumu, lisanslanması ve konfigirasyonlarının yapılarak 3 yıl süre ile teknik

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK HABERLEŞME ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ (EHABS) KURULMASI İŞİNE AİT İHALE DOKÜMANI İHALENİN YAPILACAĞI ADRES Hakkı Turayliç

Detaylı

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMETALIMLARINDA UYGULANACAK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMETALIMLARINDA UYGULANACAK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMETALIMLARINDA UYGULANACAK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME İÇİNDEKİLER I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

Detaylı

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR.

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kısa Mesaj (SMS) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yazılı ve Sözlü Çeviri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

: ATATÜRK MAH. HATİCE BEYAZTAŞ CAD. NO:1 62000 TUNCELİ MERKEZ/TUNCELİ. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: ATATÜRK MAH. HATİCE BEYAZTAŞ CAD. NO:1 62000 TUNCELİ MERKEZ/TUNCELİ. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TUNCELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2015-31/12/2017 TARİHLERİ ARASI 36 AY SÜRELİ 1(BİR) ADET ŞOFÖRLÜ BİNEK ARACI(YAKIT HARİÇ) KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ TUNCELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI TEMİZLİK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI TEMİZLİK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI TEMİZLİK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ARAS EDAŞ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ

ARAS EDAŞ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ ARAS EDAŞ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ İŞİN ADI : YÜKLENİCİ :...................... TEKLİF TARİHİ :..................... YATIRIMLAR VE TESİS KOORDİNATÖRLÜĞÜ././201.. tarih

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: İZMİR

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 19 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Görüntüleme Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 22.02.2011 10:00 İhale

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 1-1

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 1-1 AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı:ÇORLU

Detaylı

5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN

5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN 5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü 5.000 Litre Kurşunsuz Benzin ve 8.000 Litre Motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin f bendine

Detaylı

UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İzmir Selçuk 50 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Açık ihale usulü ile ihale edilen Microsoft Kurumsal Lisans Alımı mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a)

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I-

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen CENAZE ARACI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Açık ihale usulü ile ihale edilen CENAZE ARACI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İHALESİ YAPILACAK İŞİN ADI : CENAZE ARACI ALIMI İKN. : 2010/ 543822 YERİ :Bandırma Belediyesi TARİHİ :23/11/2010 SAATI:14.00 İHALE Y. :Bandırma Belediyesi Encümen salonu DİZİ PUSULASI a)idari Şartname,

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AKÜ Hastane Poliklinik Ek Binası İnşaatı İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AKÜ Hastane Poliklinik Ek Binası İnşaatı İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AKÜ Hastane Poliklinik Ek Binası İnşaatı İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1.

Detaylı

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 12 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Personel Destek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 24.01.2011 14:00 İhale Metni

Detaylı

Page 1 of 18. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 18. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 18 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi 6 Kalem Göğüs Cerrahisi Alınacaktır İhale Tarihi 03.03.2011 11:00 İhale

Detaylı