TC BAġBAKANLIK ÖZELLEġTĠRME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI. ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TC BAġBAKANLIK ÖZELLEġTĠRME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI. ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 TC BAġBAKANLIK ÖZELLEġTĠRME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. YE DEVREDĠLEN ANTALYA ĠLĠ, ALANYA ĠLÇESĠ, KARGICAK KÖYÜ 516 ADA 1 PARSELDE KAYITLI TAġINMAZIN SATIġ YÖNTEMĠYLE ÖZELLEġTĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN ĠHALE ġartnamesġ Eylül 2015, Ankara

2 Özelleştirme kapsam ve programında bulunan ve aşağıda ihalenin konusunda ayrıntıları belirtilen taşınmazın SatıĢ yöntemiyle özelleştirilmesi için tarihinden itibaren yayımlanacak ihale ilanında ve tanıtım dokümanında bildirilen hususlar saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki şartların da dikkate alınması gerekmektedir. Bu metinde geçen kısaltmalardan; ÖYK : Özelleştirme Yüksek Kurulu nu, Ġdare : Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığını, ġirket Kurum : Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünü, : Maliye Hazinesi ni, TaĢınmaz : Antalya ili, Alanya ilçesi, Kargıcak köyü, 516 ada 1 parselde kayıtlı ,00 m 2 yüz ölçümlü taşınmazı, Komisyon : TaĢınmazın özelleştirilmesi için oluşturulan İhale Komisyonunu, Ortak GiriĢim Grubu Teklif Sahibi/Sahipleri Alıcı ġartname SözleĢme : İhaleye müşterek olarak teklif vermek için kurulan ve ġartname ve eklerinde düzenlenen hükümlere tabi topluluğu, : İhaleye teklif veren gerçek veya tüzel kişi veya Ortak GiriĢim Grubu nu, : ÖYK ve/veya Ġdare kararına istinaden kendisi ile SözleĢme imzalanacak olan Teklif Sahibi/Sahiplerini, : İşbu İhale Şartnamesini, : ÖYK ve/veya Ġdare kararına istinaden TaĢınmaz ın Alıcı ya satış ve devrine ilişkin olarak imzalanacak olan sözleşmeyi, ifade eder. 1. ĠHALENĠN KONUSU Kurum adına kayıtlı bulunan TaĢınmaz ın 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde "SatıĢ" yöntemi ile "Pazarlık Usulü" uygulanarak özelleştirilmesidir. 2. ĠHALE USULÜ İhale, birden fazla Teklif Sahibi nden kapalı zarfla teklif alınmasını müteakip görüşmeler yapmak suretiyle, "Pazarlık Usulü" ile gerçekleştirilecektir. Tekliflerin Komisyon tarafından değerlendirilmesini müteakip, Teklif Sahipleri pazarlık görüşmelerine davet edilecektir. Teklif Sahipleri ile birden fazla pazarlık görüşmesi yapılabilir. Pazarlık görüşmeleri Teklif Sahipleri ile ayrı ayrı yapılır. Pazarlık görüşmelerinin İhalenin herhangi bir aşamasında pazarlık görüşmelerine devam edilen Teklif Sahipleri ile müştereken yapılmasına Komisyon ca karar verilebilir. Pazarlık görüşmelerine esas olarak görüşülecek konular ve buna ilişkin usul ve esaslar Komisyon ca belirlenecektir. ADÜAġ - 2 -

3 Komisyon ca, pazarlık görüşmeleri sırasında ortaya çıkabilecek yeni durumlar karşısında, rekabete engel teşkil etmemek, ihale ilanında ve/veya ġartname de yer alan hususlara aykırı olmamak ve pazarlık görüşmelerine devam edilen Teklif Sahipleri ne eşit olarak uygulanmak kaydı ile yeni esaslar belirlenebilir. Komisyon ca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmelerine devam edilen Teklif Sahipleri nin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir. İhalede uygulanacak pazarlık görüşmelerine ilişkin esaslar ile pazarlık görüşmelerinin günü, saati ve yeri görüşmeler öncesinde veya sürecinde Teklif Sahipleri ne bildirilecektir. Teklif Sahipleri ile yapılacak görüşmeler Komisyon tarafından bir tutanakla tespit edilir. Tutanak Komisyon üyeleri ve Teklif Sahipleri nce imzalanır. Gerekli görülmesi halinde ihale kamuoyuna açık yapılabilir. 3. ĠHALENĠN ONAYI Komisyon tarafından ihale sonucunda verilen nihai satış kararı Ġdare veya ÖYK onayına sunulacak olup, SözleĢme nin imzalanması Ġdare veya ÖYK nın vereceği karara bağlı olacaktır. Teklif Sahibi/Alıcı, Ġdare veya ÖYK Kararının çıkmaması veya gecikerek çıktığı bahsi ile zarar, ziyan ve benzeri ad altında herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. İhale, Ġdare veya ÖYK tarafından onaylandıktan sonra kesinleşir ve ihale sonuçları Resmi Gazete de yayımlanır. 4. ĠHALE ġartnamesġ VE TANITIM DOKÜMANI Bedelini ödeyerek ġartname ve tanıtım dokümanı alınmadan ihaleye teklif verilemez. Tanıtım dokümanı, ġartname nin İhalenin Konusu maddesinde belirtilen TaĢınmaz ile ilgili bilgi ve belgeleri içermektedir. Ġdare/ġirket ve/veya Kurum, tanıtım dokümanında yer alan bilgi ve belgeler ile açıklamaların doğruluğundan, tamlığından ve maddi hatalardan sorumlu değildir. Tanıtım dokümanında yer alan bilgiler hiçbir surette Ġdare yi, ġirket i ve/veya Kurum u ilzam etmez. ġartname ve tanıtım dokümanının banka dekontu karşılığı elden teslim alınması zorunludur. ġartname ve tanıtım dokümanı alanlara Alındı Belgesi verilir. Her ne surette olursa olsun ġartname ve tanıtım dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez. İhaleye Ortak GiriĢim Grubu olarak iştirak edilmesi halinde, Ortak GiriĢim Grubu üyelerinden birinin ġartname ve tanıtım dokümanı alması yeterlidir. Teklif Sahibi nce, son teklif verme tarihinden önce ġartname nin İhalenin Konusu maddesinde belirtilen ve ihalesine teklif verilecek olan TaĢınmaz ın yerinde incelenmesi esastır. Teklif Sahibi nin ihalenin her aşamasında ve SözleĢme imza tarihi itibariyle TaĢınmaz hakkında tam bilgi sahibi olduğu kabul edilir. Teklif Sahibi/Alıcı ihale ilanı ve ġartname deki hükümleri aynen kabul etmiş sayılır. 5. ĠHALEYE KATILABĠLECEK OLANLAR VE TEKLĠF VERME İhaleye gerçek kişiler veya tüzel kişiler veya Ortak Girişim Grupları katılabilirler. Özel yatırım fonları ise sadece bir Ortak GiriĢim Grubu içinde yer alabilirler. Teklif Sahibi olan gerçek veya tüzel kişi aynı zamanda, bu tekliflerinden ayrı olarak münferiden veya bir Ortak GiriĢim Grubu nun üyesi olarak teklif veremez. Teklif Sahibi olan Ortak GiriĢim Grubu nun herhangi bir üyesi ayrıca tek başına veya başka bir Ortak GiriĢim Grubu üyesi olarak teklif veremez. ADÜAġ - 3 -

4 Bu madde hükümlerine aykırı olarak ihaleye girdiği tespit edilen gerçek kişi veya tüzel kişi veya yatırım fonu ihale dışı bırakılarak geçici teminatları (bunların Ortak GiriĢim Grubu içindeki pay oranına denk gelen tutardaki geçici teminat tutarı ile münferit teklif verdikleri geçici teminat tutarının tamamı ) ve var ise ek geçici teminatı ġirket lehine irat kaydedilir. Ayrıca, bu madde hükümlerine aykırı olarak ihaleye giren gerçek kişinin veya tüzel kişinin veya yatırım fonunun Komisyon un nihai satış kararından sonra veya Komisyon un nihai satış kararının Ġdare ve/veya ÖYK nın onayına sunulması ve onaylanmasını müteakiben bu durumunun tespit edilmesi halinde geçici teminatları (bunların Ortak GiriĢim Grubu içindeki pay oranına denk gelen tutardaki geçici teminat tutarı ile münferit teklif verdikleri geçici teminat tutarının tamamı) ve var ise ek geçici teminatları ġirket lehine irat kaydedilir ve teklifi dikkate alınmaz. Yukarıdaki durumlarda Ortak GiriĢim Grubu kalan üyelerinin ihaleye katılabilme koşullarını taşımaları ve azalan teminatı tamamlamaları halinde kendileriyle ihaleye devam edilir ve teklifleri dikkate alınır. Verilen süre içerisinde azalan teminatları tamamlamayan Ortak GiriĢim Grubu ihale dışı bırakılır, teklifi dikkate alınmaz. Geçici teminatı ġirket lehine irat kaydedilir ve Ġdare ve/veya ÖYK Kararında yer alan diğer Teklif Sahibi/leri ne sırasıyla çağrıda bulunularak aynı usul ve şartlar uygulanır. 6. ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU İhaleye katılacak olan Ortak GiriĢim Grubu nun ġartname ile birlikte bir örneği verilen Ortak Girişim Grubu Beyannamesi ni noterden tasdik ettirerek teklif mektubu ekinde ihaleye katılabilmek için verilmesi gereken belgeler ile birlikte ġirket e vermeleri gerekmektedir. Ortak Girişim Grubu Beyannamesinde ortakların pay yüzdelerinin belirtilmesi zorunludur. Son teklif verme tarihinden sonra Komisyon/ġirket in onayı olmaksızın, Ortak GiriĢim Grubu ortaklarından herhangi biri ayrılamaz ve ortaklık yapısında Ortak Girişim Beyannamesinde belirtilen yüzdeler dahil olmak üzere değişiklik yapılamaz. Aksi takdirde Ortak GiriĢim Grubu ihale dışı bırakılır ve geçici teminatı ġirket lehine irat kaydedilir. Ortak GiriĢim Grubu nun ortaklarından birinin veya birkaçının herhangi bir nedenle Komisyon/ġiket in onayı ile veya mevzuattan kaynaklanan nedenlerle grup üyeliğinden ayrılması ve/veya ortaklık yapısında yüzdeler dahil değişiklik yapılması halinde, Ortak Girişim Grubu Beyannamesinde taahhüt edilen yükümlülükler, Ortak GiriĢim Grubu nun kalan ortakları için müştereken ve müteselsilen devam eder. Ortak GiriĢim Grubu nun mevzuattan kaynaklanan nedenlerle tek ortağa düşmesi halinde ihale dışı bırakılarak teklifi dikkate alınmaz ve geçici teminatı iade edilir. Ancak, tek kalan ortağın ihaleye kendi adına devam etmek istediğini Komisyon/ ġirket e yazılı olarak bildirmesi, ihaleye katılabilme şartlarını taşıması ve Ortak GiriĢim Grubu olarak verdikleri en son teklifin altına düşmemesi kaydıyla kendisi ile ihaleye devam edilir ve teklifi dikkate alınır. 7. ĠHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR 7.1. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler ve kamu tüzel kişiliğine sahip eğitim kurumları, 7.2. OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi kapsamında yabancı kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan hükümlü olanlar, sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununda sayılan suçlardan dolayı hükümlü olanlar ihaleye katılarak teklif veremezler. ADÜAġ - 4 -

5 Aşağıdaki şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamayacakları gibi Teklif Sahibi nin danışmanı /temsilcisi sıfatıyla da ihaleye katılamazlar: sayılı Kanunun 7 nci maddesinde sayılanlar ve her ne suretle olursa olsun Ġdare de/ġirket te görevlendirilenler, 7.5. İhaleye son teklif verme tarihinden önceki son 3 (üç) yıl içinde ġartname ye konu özelleştirme uygulamasına münhasır olarak Ġdare ce/ġirket çe görevlendirilen danışmanlar ile ġartname ye konu özelleştirme uygulamasına ilişkin danışmanlık görevi halen devam eden tüm danışmanlar, 7.6. (iv) ve (v) maddelerinde belirtilen kişilerin eş ve çocukları, 7.7. (iv), (v) ve (vi) maddelerinde sayılanların hissedarı veya yönetiminde oldukları şirketler, (Bu şahısların yönetiminde görev almadıkları veya sermayesinde %10 dan az pay sahibi oldukları sermaye şirketleri hariç). Bu madde hükümlerine aykırı olarak ihaleye girdiği tespit edilen gerçek kişi veya tüzel kişi veya yatırım fonu ihale dışı bırakılarak geçici teminatları (bunların Ortak GiriĢim Grubu içindeki pay oranına denk gelen tutardaki geçici teminat tutarı ile münferit teklif verdikleri geçici teminat tutarının tamamı ) ġirket lehine irat kaydedilir. Ayrıca, bu madde hükümlerine aykırı olarak ihaleye giren gerçek kişinin veya tüzel kişinin veya yatırım fonunun Komisyon un nihai satış kararından sonra veya Komisyon un nihai satış kararının Ġdare ve/veya ÖYK nın onayına sunulması ve onaylanmasını müteakiben bu durumunun tespit edilmesi halinde geçici teminatları (bunların Ortak GiriĢim Grubu içindeki pay oranına denk gelen tutardaki geçici teminat tutarı ile münferit teklif verdikleri geçici teminat tutarının tamamı) ile varsa ek geçici teminatları ġirket lehine irat kaydedilir ve teklifi dikkate alınmaz. Yukarıdaki durumlarda Ortak GiriĢim Grubu kalan üyelerinin ihaleye katılabilme koşullarını taşımaları ve azalan teminatı tamamlamaları halinde kendileriyle ihaleye devam edilir ve teklifleri dikkate alınır. Verilen süre içerisinde azalan teminatları tamamlamayan Ortak GiriĢim Grubu ihale dışı bırakılır, teklifi dikkate alınmaz. Geçici teminatı ġirket lehine irat kaydedilir ve Ġdare ve/veya ÖYK Kararında yer alan diğer Teklif Sahibi/leri ne sırasıyla çağrıda bulunularak aynı usul ve şartlar uygulanır. 8. YASAK FĠĠL ve DAVRANIġLAR İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında Teklif Sahipleri nin; 8.1. Hile, desise, vaat, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmaları veya buna teşebbüs etmeleri, 8.2. İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmaları veya kullanmaya teşebbüs etmeleri, taahhüdünü yerine getirmemeleri, taahhüdünü yerine getirirken Ġdare ye, ġirket e ve/veya Kurum a zarar verecek iş/işler yapmaları, 8.3. Yapılan ihalede diğer Teklif Sahipleri ni tereddüde düşürecek veya ihaleye ilgiyi ve rekabeti kıracak söz söylemeleri ve Teklif Sahipleri arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmaları veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmaları Bu madde hükümlerine aykırı olarak ihaleye girdiği tespit edilen gerçek kişi veya tüzel kişi veya yatırım fonu ihale dışı bırakılarak geçici teminatları (bunların Ortak GiriĢim Grubu içindeki pay oranına denk gelen tutardaki geçici teminat tutarı ile münferit teklif verdikleri geçici teminat tutarının tamamı ) ve varsa ek geçici teminatları ġirket lehine irat kaydedilir. Ayrıca, bu madde hükümlerine aykırı olarak ihaleye giren gerçek kişinin veya tüzel kişinin veya yatırım fonunun Komisyon un nihai satış kararından sonra veya Komisyon un nihai satış kararının Ġdare ve/veya ÖYK nın onayına sunulması ve onaylanmasını müteakiben bu durumunun tespit edilmesi ADÜAġ - 5 -

6 halinde geçici teminatları (bunların Ortak GiriĢim Grubu içindeki pay oranına denk gelen tutardaki geçici teminat tutarı ile münferit teklif verdikleri geçici teminat tutarının tamamı ) ve var ise ek geçici teminatları ġirket lehine irat kaydedilir ve teklifi dikkate alınmaz. Yukarıdaki durumlarda Ortak GiriĢim Grubu kalan üyelerinin ihaleye katılabilme koşullarını taşımaları ve azalan teminatı tamamlamaları halinde kendileriyle ihaleye devam edilir ve teklifleri dikkate alınır. Verilen süre içerisinde azalan teminatları tamamlamayan Ortak GiriĢim Grubu ihale dışı bırakılır, teklifi dikkate alınmaz. Geçici teminatı ve varsa ek geçici teminatları ġirket lehine irat kaydedilir ve Ġdare ve/veya ÖYK Kararında yer alan diğer Teklif Sahibi/leri ne sırasıyla çağrıda bulunularak aynı usul ve şartlar uygulanır. 9. ĠHALEYE KATILABĠLMEK ĠÇĠN VERĠLMESĠ GEREKEN BELGELER 9.1. Ġhaleye katılabilmek için verilmesi gereken belgeler aģağıda belirtildiği gibidir: Teklif Sahibi nin adını, unvanını, tebligata esas adresini, telefon ve faks numarası ile e- posta adresini içeren yetkili kişilerce imzalanmış belge, Teklif Sahibi; - Tüzel kişi ise tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya diğer muadili makamlardan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, - Ortak GiriĢim Grubu ise Ortak GiriĢim Grubu üyeleri arasında yer alan tüzel kişilerin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya diğer muadili makamlardan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ortak GiriĢim Grubu nun teşkiline ilişkin noter tasdikli beyanname (Beyanname ġartname ekinde belirtilen forma uygun olarak hazırlanacaktır. Beyannamede ortakların her birinin pay yüzdesinin belirtilmiş olması zorunludur), Teklif Sahibi tüzel kişiler ile Ortak GiriĢim Grubu nu oluşturan üyeler arasında yer alan tüzel kişilerin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ve Ticaret Sicil Memurluğundan onaylı (değişiklikler de dahil) Şirket Ana Sözleşmesi, Teklif Sahibi; - Gerçek kişi ise, gerçek kişinin noter tasdikli imza beyannamesi, - Tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri, - Ortak GiriĢim Grubu ise Ortak GiriĢim Grubu nu oluşturan üyeler arasında yer alan tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri, Ortak GiriĢim Grubu nu oluşturan üyeler arasında gerçek kişiler olması durumunda söz konusu gerçek kişilerin noter tasdikli imza beyannameleri, Teklif Sahibi; - Gerçek kişi ise, gerçek kişinin noter tasdikli nüfus cüzdanı veya noter tasdikli pasaport sureti, - Tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin/kişilerin noter tasdikli nüfus cüzdanı veya noter tasdikli pasaport suretleri, - Ortak GiriĢim Grubu ise Ortak GiriĢim Grubu üyelerinin temsilcilerinin noter tasdikli nüfus cüzdanı veya noter tasdikli pasaport suretleri, Ortak GiriĢim Grubu üyeleri içinde yer alan gerçek kişi/kişilerin noter tasdikli nüfus cüzdanı veya noter tasdikli pasaport suretleri, ADÜAġ - 6 -

7 Teklif Sahibi; ĠHALE ġartnamesġ - Gerçek kişi ise ve gerçek kişi adına vekaleten iştirak ediliyor ise gerçek kişiyi temsil ve ilzama yetkili olunduğuna ilişkin vekaletname, noter tasdikli imza beyannamesi ile noter tasdikli nüfus cüzdanı veya noter tasdikli pasaport sureti, - Tüzel kişi ise ve ihaleye tüzel kişi adına vekaleten iştirak ediliyor ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olunduğuna ilişkin vekaletname, noter tasdikli imza beyannamesi ile noter tasdikli nüfus cüzdanı veya noter tasdikli pasaport suretleri, - Ortak GiriĢim Grubu ise Ortak GiriĢim Grubu adına ihaleye katılanların temsilci olduklarına ilişkin noter tasdikli yetki belgesi, imza sirküleri ile noter tasdikli nüfus cüzdanı veya noter tasdikli pasaport suretleri (Ortak GiriĢim Grubu temsilcisinin/temsilcilerinin ihaleye katılamamaları halinde ihaleye, Ortak GiriĢim Grubu üyelerince veya temsilcilerince müştereken vekalet verilenler katılabilir. Bu durumda vekalet verilenlere ilişkin vekaletname ve bunlara ait noter tasdikli imza beyannamesi ile noter tasdikli nüfus cüzdanı veya noter tasdikli pasaport suretleri), Tüm şartlarının kabul edildiğine dair (zeyilnameler dahil) her sayfası Teklif Sahibi yetkililerince imzalanmış (ġartname nin Ortak GiriĢim Grubu nun her bir üyesi tarafından imzalanması gerekmektedir.) ġartname, ġartname ekinde verilen formatta hazırlanmış geçici teminat mektubunun ġirket e teslim edildiğine dair Alındı Belgesi veya geçici teminat tutarının ġartname nin Geçici ve Ek Geçici Teminat maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde nakden yatırıldığını gösterir banka dekontu aslı, İhalesine teklif verilen TaĢınmaz a ilişkin ġartname ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu aslı ve Alındı Belgesinin aslı, Teklif Sahibi nin OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi kapsamında yabancı kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan hüküm giymediğine dair taahhüdü içeren ġartname ekinde verilen formatta hazırlanmış taahhütname, Yabancı Teklif Sahibi nin; Lahey Konvansiyonuna tabi ülkelerde mukim olması halinde; ülkesinin mevzuatına göre muadili makamlardan temin edeceği apostillenmiş belgelerin; Teklif Sahibi nin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğundan tasdikli Türkçe tercümesi veya Türkiye de Notere tasdik ettirilen Türkçe tercümesi Lahey Konvansiyonuna tabi ülkeler dışında bir ülkede mukim olması halinde ise; ülkesinin mevzuatına göre muadili makamlardan temin edilerek Teklif Sahibi nin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğuna tasdik ettirilen belgelerin; Teklif Sahibi nin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğundan tasdikli Türkçe tercümesi veya Türkiye de Notere tasdik ettirilen Türkçe tercümesi Yukarıda belirtilen belgelerin hazırlanmasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar: Ortak GiriĢim Grubu olarak teklif verilmesi durumunda her ortak yukarıdaki belgeleri kendi adına düzenleyecektir. Ortak GiriĢim Grubu üyelerinden birinin özel yatırım fonu olması halinde istenilen belgelerin muadili diğer benzeri evrak sunulacaktır. ġirket, ihalenin herhangi bir aşamasında Teklif Sahipleri ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarından ve gerekli görebileceği diğer kaynaklar ile Teklif Sahipleri nden ek bilgi ve belge talep etme hakkı ile Teklif Sahibi tarafından verilmiş belgelerin doğruluğu ve geçerliliği konusunda ek bilgi ADÜAġ - 7 -

8 ve belge talep etme hakkını saklı tutar. Bu suretle temin edilen ek bilgi ve belgeler de dikkate alınacaktır. İhale kapsamında verilen her türlü bilgi ve belge Türkçe olarak verilecektir. Orijinal belgelerin yabancı dilde olması halinde bu maddenin maddesinde belirtildiği şekilde tasdik ettirilmiş olması zorunludur. 10. TEKLĠFLERĠN HAZIRLANMASI Teklifler süresiz ve şartsız olacaktır. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz, verilen tekliften geri dönülemez veya verilen teklif azaltılamaz. Teklif Sahibi nin ihalenin herhangi bir aşamasında başka bir teklif vermeyeceğini ifade etmesi halinde, en son vermiş olduğu teklifi esas alınacaktır. Teklifler, Türk Lirası cinsinden peşin fiyat esasına göre, ġartname ekinde verilen örneğe uygun olarak hazırlanacaktır. Teklifler aşağıdaki belgeleri ve şartları ihtiva edecek şekilde ve Türkçe olarak hazırlanacaktır. Teklif Sahipleri nce; ġartname nin ekinde verilen örneğe uygun olarak hazırlanacak Fiyat Teklif Mektubu (Teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak Türk Lirası cinsinden yazılması ve imzalanması zorunludur); Teklif Sahibi nin adı/unvanı ile ANTALYA ĠLĠ, ALANYA ĠLÇESĠ, KARGICAK KÖYÜ, 516 ADA 1 PARSELDE KAYITLI TAġINMAZIN ÖZELLEġTĠRĠLMESĠ ĠHALESĠ ĠÇĠN FĠYAT TEKLĠF MEKTUBUDUR GĠZLĠ - ibaresi yazılı ve yapıştırılan yeri Teklif Sahibi tarafından imzalanmış veya mühürlenmiş ayrı bir zarfa konulacaktır ġartname nin İhaleye Katılabilmek İçin Verilmesi Gereken Belgeler maddesinde belirtilen ihaleye girebilme şartlarını tevsik eden belgeler, üzerinde Teklif Sahibi nin adı/unvanı ile ANTALYA ĠLĠ, ALANYA ĠLÇESĠ, KARGICAK KÖYÜ, 516 ADA 1 PARSELDE KAYITLI TAġINMAZIN ÖZELLEġTĠRĠLMESĠ ĠHALESĠ ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER ibaresi yazılı ayrı bir zarfa konulacaktır. Daha sonra, bu 2 (iki) kapalı zarf, üzerinde Teklif Sahibi nin adı/unvanı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ile birlikte; ANTALYA ĠLĠ, ALANYA ĠLÇESĠ, KARGICAK KÖYÜ, 516 ADA 1 PARSELDE KAYITLI TAġINMAZIN ÖZELLEġTĠRĠLMESĠ ĠHALESĠ ĠÇĠN TEKLĠFTĠR - GĠZLĠ - ibaresi bulunan ve üzeri Teklif Sahibi tarafından imzalanmış veya kaşelenmiş kapalı bir dış zarf içerisine konulmak suretiyle ġirket in Evrak Memurluğuna elden teslim edilecektir. 11. TEKLĠFLERĠN VERĠLECEĞĠ YER VE SON TEKLĠF VERME TARĠHĠ Tekliflerin ġartname de belirtilen şekilde hazırlanarak, son teklif verme tarihi olan Pazartesi günü saat a kadar ġirket in Cumhuriyet Mahallesi, İnkılap Sokak No:4 D:4 Kızılay Çankaya/ANKARA adresindeki Evrak Memurluğuna, kapalı ve üzeri imzalı veya kaşeli zarf içinde elden teslim edilmesi zorunludur. Son teklif verme tarihi ve saatinden sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Saat ayarlarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) nun saat ayarı esas alınır. ġirket, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatma hakkını saklı tutar. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur. ADÜAġ - 8 -

9 12. TEKLĠFLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Teklif Sahipleri tarafından teklif edilen bedeller, Komisyon ca peşin fiyat esasına göre değerlendirilecektir. İhale İlanı ve ġartname de belirtilen hususlara uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 13. GEÇĠCĠ VE EK GEÇĠCĠ TEMĠNAT Teklif verebilmek için gereken geçici teminat tutarı (ellibin) Türk Lirası dır. Geçici teminatın verilmemesi durumunda Teklif Sahibi nin teklifi dikkate alınmayarak Teklif Sahibi ihale dışı bırakılacaktır Teminat olarak; Türk Lirası veya Teminat Mektubu / Mektupları alınacaktır Geçici ve ek geçici teminat mektubu/mektupları, bankacılık ve ihale mevzuatı ile ilgili olarak belirlenen banka/bankalar ve/veya katılım bankası/bankalarının ġirket çe kabul edilecek, ġirket lehine, konusu da belirtilerek düzenlenmiş, gayri kabili rücu, kayıtsız şartsız, ilk talepte ödemeli, 364 (üçyüzaltmışdört) gün süreli, ġartname ekindeki geçici/ek geçici teminat mektubu örneğine uygun olacaktır. ġirket geçici ve ek geçici teminat mektubu/mektuplarının süresini uzatma hakkını saklı tutar. ġirket çe verilen süre içerisinde teminat mektubu/mektuplarının süresini uzatmayan Teklif Sahibi nin geçici teminatı ve var ise ek geçici teminatı ġirket lehine irat kaydedilerek ihale dışı bırakılır Ek Geçici Teminat: Komisyon un ihale sonucuna ilişkin nihai kararının ÖYK veya Ġdare tarafından onaylanmasını müteakip ihale üzerinde kalan Teklif Sahibi ne, süre belirtilmek suretiyle SözleĢme imzalanması hususunda yazılı bildirimde bulunulacaktır. SözleĢme imzalanması için kendisine verilen süre içerisinde ek süre talep eden Teklif Sahibi ne, bir defaya mahsus olmak üzere ihalede verilen geçici teminat tutarı kadar ek geçici teminatın getirilmesi şartıyla, ek süre verilebilir. Bu suretle talep edilen ek geçici teminat, ġartname de belirtilen hususlara uygun olacaktır. Bu aşamada talep edilen ek geçici teminatı getirmeyen Teklif Sahibi nin geçici teminatı ġirket lehine irat kaydedilir. Kararda yer alması halinde, diğer Teklif Sahipleri ne sırasıyla çağrıda bulunularak aynı usul ve şartlar uygulanır Teminatların Teslim Yeri ve Zamanı: Teminatın Türk Lirası olarak getirilmesi durumunda; Geçici teminat/ların ġirket in; T.Halk Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi nezdinde bulunan TR no.lu hesabına son teklif verme tarihine kadar yatırıldığını gösterir banka dekontu, Ġhaleye Katılabilmek Ġçin Verilmesi Gereken Belgeler başlıklı maddede açıklanan belgelerle birlikte zarf içine konulacaktır Teminatın teminat mektubu olarak getirilmesi durumunda; ġartname ekinde verilen formata uygun olarak hazırlanan teminat mektubu/mektuplarının son teklif verme tarihine kadar ġirket in Cumhuriyet Mahallesi, İnkılap Sokak No:4 D:4 Kızılay Çankaya/ANKARA adresindeki Muhasebe Birimine Alındı Belgesi karşılığı elden teslimi ADÜAġ - 9 -

10 zorunludur. Söz konusu Alındı Belgesi, Ġhaleye Katılabilmek Ġçin Verilmesi Gereken Belgeler başlıklı maddede açıklanan belgelerle birlikte zarf içine konulacaktır Ortak GiriĢim Grubu nun alacağı geçici teminat mektubunun Ortak GiriĢim Grubu nun üyesi/üyeleri adına düzenlenmiş olması veya toplam tutara ulaşmak kaydıyla farklı üyeler adına düzenlenmiş birden fazla geçici teminat mektubundan oluşması mümkündür Geçici Teminatın Ġadesi: ġirket tarafından ġartname de özel olarak belirtilen durumlar saklı kalmak kaydıyla, ihale görüşmeleri esnasında herhangi bir şekilde ihale dışı bırakılan veya Komisyon ca verilen ve ÖYK veya Ġdare nin onayına sunulan Kararda yer almayan Teklif Sahipleri nin geçici teminatları iade edilir. ġartname de özel olarak belirtilen durumlar saklı kalmak kaydıyla ihalenin iptal edilmesi durumlarında alınan geçici teminatlar Teklif Sahipleri ne iade edilir. Komisyon ca verilen ve ÖYK veya Ġdare nin onayına sunulan Kararda yer alan Teklif Sahipleri nin geçici teminatları SözleĢme nin imza tarihine kadar iade edilmez. Teklif Sahipleri geçici teminatların kendilerine iade tarihlerine kadar geçen süreler için zarar, ziyan, vade farkı, faiz vb. ad altında hiçbir talepte bulunamazlar Geçici Teminatların Ġrat Kaydedilmesi ve Diğer Teklif Sahiplerine Çağrı Yapılması: ġartname de özel olarak belirtilen durumlar saklı kalmak ve bunlara ilave olmak üzere, ihale sonucunda verilen nihai kararın onayına ilişkin ÖYK veya Ġdare kararının Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip ÖYK veya Ġdare kararında satışın kendisine yapılmasına karar verilen Teklif Sahibi nin ġirket tarafından verilecek süre içerisinde; Satış bedeli veya peşinat ve teminatlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi, ġartname de belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi, SözleĢme imzalamaktan imtina etmesi hallerinden her hangi birinin gerçekleşmesi durumunda geçici teminatları ġirket lehine irat kaydedilir. Bu durumda ÖYK veya Ġdare kararında yer alması halinde diğer Teklif Sahipleri ne sırasıyla çağrıda bulunularak aynı usul ve şartlar uygulanır. 14. TEKLĠF BEDELĠ ve ÖDEME ġartlari Teklif Sahipleri tekliflerini Türk Lirası cinsinden peşin fiyat esasına göre verecekler ve teklif edilen bedeller peşin fiyat esasına göre değerlendirilecektir. İhale bedeli peşin veya vadeli ödenebilecektir. İhale üzerinde kalan Teklif Sahibi, ödemeyi ne şekilde yapacağını SözleĢme imza tarihinden önce ġirket e bildirecektir PeĢin Ödeme: İhale bedeli olarak teklif edilen tutarın tamamı SözleĢme imza tarihinde peşin olarak ödenecektir Vadeli Ödeme: İhale bedelinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde, ihale bedelinin asgari % 20 (yüzdeyirmi) si SözleĢme nin imza tarihinde peşin, ihale bedelinin vadeye bırakılan tutarı ise azami 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ve eşit taksitlerle, vadeye bırakılan tutar üzerinden ödeme tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir. Alıcı yapmış olduğu ödemenin herhangi bir sebeple tamamen veya kısmen iadesi ve/veya satış bedelinden indirimi hususunda talep hakkının bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. ADÜAġ

11 İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına SözleĢme nin imza tarihinden itibaren yıllık % 11 (yüzdeonbir) oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacak olup, vade farkı ödemeleri satış bedeli taksit ödemeleri ile aynı tarihte yapılacaktır. Vadeye bırakılan bakiye meblağın vadesinin uzatılması hiç bir şekilde talep edilemez. Alıcı, gerek peşinat gerekse taksit tutarlarını Ġdare nin; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi nezdindeki TR numaralı Vadesiz Türk Lirası Hesabına yatırmakla yükümlüdür. SözleĢme de belirlenen ve toplam satış bedelinin vadeye bırakılan anapara ve vade farkı tutarı için vade başlangıç tarihi SözleĢme imza tarihi olacaktır. Vadeye bağlanan tutar ödeme tarihi itibarıyla hesaplanacak vade farkı ile birlikte ödenecektir. Alıcı nın bankaların havale veya EFT sistemlerinden kaynaklanabilecek aksaklıklar hususunda tüm tedbirleri alması gerekli olup, vade tarihinde en geç saat ye kadar bu gibi nedenlerle Ġdare nin hesabına intikal etmeyen ödemeler için bu hesaba kayıtsız ve şartsız olarak Ġdare nin tasarrufunu sağlayacak şekilde Fona giriş tarihine kadar geçen süreye yıllık % 12 (yüzdeoniki) oranında basit gecikme faizi uygulanacaktır. Vade tarihinde yapılacak ödemenin herhangi bir nedenle Özelleştirme Gelirleri hesabına vadesinde intikal etmemesi ve/veya ġirket e verilen teminatların herhangi bir nedenle ġirket çe paraya çevrilememesi durumunda, Alıcı nın Ġdare nin hesabına vadesinde yapmadığı ödemeler ile nakde çevrilemeyen teminat tutarlarına tahsil tarihine kadar geçecek süreler için yıllık % 12 (yüzdeoniki) oranında basit gecikme faizi ile aylık % 2 (yüzdeiki) oranında cezai Ģart uygulanacaktır. Vade tarihinden önce yapılacak ödemeler ödeme tarihi itibariyle anaparaya mahsup edilecektir. Ödeme tarihinden itibaren yapılacak vade farkı hesaplamalarında bakiye anapara tutarı esas alınacaktır. Bu maddede belirtilen vade farkı tutarının vade tarihlerinde satış bedeli taksit tutarları ile birlikte ödenmemesi halinde hesaplanan vade farkı tutarı, anapara taksit borcu kalmış ise anaparaya ilave edilerek anapara ve vade farkı tutarından oluşan borç kat edilecek, anapara borcu kalmamış olması halinde anapara olarak işlem görecek ve yıllık % 12 (yüzdeoniki) oranında basit gecikme faizi ve aylık % 2 (yüzdeiki) oranında cezai Ģart uygulanacaktır. Cezai şartlara kıstelyevm uygulanmaz. Vade tarihinin Resmi Tatil gününe rastlaması halinde, ödemeler Resmi Tatil gününü takip eden ilk iş günü yapılabilecektir. Alıcı tarafından yapılan her ödemede ödeme tarihi olarak Ġdare nin hesabına giriş tarihi esas alınacaktır. Ġdare veya ġirket, alacağın tahsili için teminatların nakde çevrilmesi dâhil tüm yasal yollara müracaat hakkına sahiptir. 15. KESĠN TEMĠNAT İhale bedelinin vadeli olarak ödenmesi halinde, Alıcı, belirlenen ödeme planına göre borcun vadeye bağlanan kısmı ile vade farkının, ortaya çıktığı durumlarda basit gecikme faizinin ve cezaî şartın zamanında ve gereği gibi ödeneceğine dair taahhüdü içeren ve borcunun vadeye bağlanan kısmı ile vade farkına ilişkin bütün borç miktarını kapsayan ve karşılayan, ġirket çe kabul edilecek Ġdare lehine gayrıkabili rücu, kayıtsız şartsız, süresiz, ilk talepte ödemeli olacak şekilde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve/veya Hazine Müsteşarlığınca teminat mektubu vermeye yetkili olduğu belirlenen bankalar ve/veya katılım bankalarının vereceği kesin teminat mektubunu/mektuplarını SözleĢme imzalanmadan önce ġirket e teslim edecektir. Alıcı nın, vadeye bağlanan borç tutarı ile vade farkının ödenmesini gerekli kılan hallerin gerçekleşmesi durumunda, basit gecikme faizinin ve cezai şartın ödendiğine dair belgelerle birlikte ġirket e başvurmasını ve ġirket tarafından, Alıcı nın ödemelerinin kayıtsız ve şartsız Ġdare nin ADÜAġ

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE VERİLEN YETKİ KAPSAMINDA HİDROJEN PEROKSİT SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE DEVREDİLEN İSTANBUL İLİ MALTEPE İLÇESİ FEYZULLAH

Detaylı

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul BOTAŞ İKMAL YÖNETMELİĞİ PAZARLIK USULÜ TEKLİF ALMA YÖNTEMİ İLE 4 ADET BOT MAL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Ankara

Detaylı

T.C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU İLAÇLAMA HİZMET ALIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU İLAÇLAMA HİZMET ALIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU İLAÇLAMA HİZMET ALIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI İÇİNDEKİLER 1- İdari Şartname 2- Teknik Şartname 3- Sözleşme Tasarısı 4- Standart Formlar YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İDARİ ŞARTNAME

Detaylı

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU NUN 51/G.MAD. GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİNDE BULUNAN 1 NOLU MARKETİN İŞLETMECİLİĞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU

Detaylı

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası)

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası) AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Denizli Defterdarlığı Hizmet Binasının 2012 Yılı Genel Temizlik Hizmet Alım İşi HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Detaylı

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN BÖLGESEL YENİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI HAZIRLANMASI İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yazılı ve Sözlü Çeviri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

3 iģçi ile 12 ay süreli (01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arası)

3 iģçi ile 12 ay süreli (01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arası) AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN Denizli Defterdarlığı Hizmet Binasının 2013 Yılı Genel Temizlik Hizmet Alım ĠĢi HĠZMETĠ ALIMINDA UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

: ATATÜRK MAH. HATİCE BEYAZTAŞ CAD. NO:1 62000 TUNCELİ MERKEZ/TUNCELİ. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: ATATÜRK MAH. HATİCE BEYAZTAŞ CAD. NO:1 62000 TUNCELİ MERKEZ/TUNCELİ. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TUNCELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2015-31/12/2017 TARİHLERİ ARASI 36 AY SÜRELİ 1(BİR) ADET ŞOFÖRLÜ BİNEK ARACI(YAKIT HARİÇ) KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ TUNCELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

SİGORTA HİZMETİ ALINACAKTIR

SİGORTA HİZMETİ ALINACAKTIR SİGORTA HİZMETİ ALINACAKTIR SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Holdingimiz Varlıklarının 2014 yılı Harici Sigortalarının Yaptırılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ PROJE NUMARASI : İNTERNET ADRESİ : www.hvlojk.tsk.tr İSTEKLİLER TARAFINDAN

Detaylı

HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME

HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME BİRİNCİ BÖLÜM İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR.

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kısa Mesaj (SMS) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

Toplam 3 adet, teknik Ģartname ve eki liste ile mimari projede belirtilmiģtir.

Toplam 3 adet, teknik Ģartname ve eki liste ile mimari projede belirtilmiģtir. AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN Sümer Holding A.ġ Emek Lojmanlarına 3 adet (G-1, G-2, G-3 Blok) Sabit Çelik Konstrüksiyon, Z iniģli tip kafes montaj yangın merdiveni yapım ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname

Detaylı

TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. YARDIMCI HĠZMETLĠ HĠZMET ALIMI ĠDARĠ ġartnamesġ. I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR

TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. YARDIMCI HĠZMETLĠ HĠZMET ALIMI ĠDARĠ ġartnamesġ. I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. YARDIMCI HĠZMETLĠ HĠZMET ALIMI ĠDARĠ ġartnamesġ I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1- Ġdareye iliģkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Türkiye

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇE BAKIM ONARIM PEYZAJ İŞLERİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇE BAKIM ONARIM PEYZAJ İŞLERİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇE BAKIM ONARIM PEYZAJ İŞLERİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Detaylı

DÜZELTME İLANI TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR AMASYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

DÜZELTME İLANI TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR AMASYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ DÜZELTME İLANI TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR AMASYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine

Detaylı

UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İzmir Selçuk 50 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ PROJE NUMARASI : İNTERNET ADRESİ : www.hvlojk.tsk.tr İÇİNDEKİLER/ I. İHALENİN

Detaylı

1 adet Web güvenliği ve URL filtreleme sistemi temini ile sistemin kurulumu, lisanslaması,konfigirasyonu, ile 3 yıl teknik destek ve güncellenmesi

1 adet Web güvenliği ve URL filtreleme sistemi temini ile sistemin kurulumu, lisanslaması,konfigirasyonu, ile 3 yıl teknik destek ve güncellenmesi AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kurumumuz TRT-NET Ağının güvenliği için 1 adet Web güvenliği ve URL Filtreleme Sitemi alımı, kurulumu, lisanslanması ve konfigirasyonlarının yapılarak 3 yıl süre ile teknik

Detaylı

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 3 KALEM AKARYAKIT ÜRÜNÜ ALIMI İŞİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME İHALE DOSYA NUMARASI: 12/ TARİH :.../.../2012 SAAT :...:00

Detaylı

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN AKÜ Afyon MYO Eğitim ve Uygulama Binaları ĠnĢaatı ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN AKÜ Afyon MYO Eğitim ve Uygulama Binaları ĠnĢaatı ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN AKÜ Afyon MYO Eğitim ve Uygulama Binaları ĠnĢaatı ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1 - Ġdareye iliģkin bilgiler

Detaylı