SOMALÝ DE KUR ÂN SEVGÝSÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOMALÝ DE KUR ÂN SEVGÝSÝ"

Transkript

1 ÇOCUKLAR KUR'ÂN KURSLARINDA SOMALÝ DE KUR ÂN SEVGÝSÝ Somali'de halk, yaþadýðý büyük zorluklar içinde çocuklarýný küçük yaþtan itibaren Kur'ân kurslarýna gönderiyor. Ha be ri sayfa 15 te AÞASIN, CAMÝE GÝDÝORUM KAMPANASI ÝLE ÇOCUKLAR CAMÝLERE KOÞACAK 1-7 Ekim arasýnda kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftasý kapsamýndaki aþasýn, camiye gidiyorum kampanyasýyla camiler miniklere kucak açacak. Ha be ri sayfa 4 te GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr A N N E D E N S O N R A B E B E K D E V E F A T E T T Ý BAZI ASKERÎ BÝRLÝKLERDE ARAMA azýcýoðlu operasyonu Muh sin a zý cý oð lu i le 5 ki þi nin ve fat et ti ði he li - kop ter ka za sý na i liþ kin so ruþ tur ma kap sa mýn - da, 5 il de ba zý ad res ler - de a ra ma ya pýl dý. Po lis e kip le ri nin a ra ma yap tý - ðý ad res ler a ra sýn da ba zý as ke rî bir lik ve loj man lar i le Si vil Ha va cý lýk Ge nel Mü dür - lü ðü nün de bu lun du ðu bil di ril di. 5 te EMÝN EDECEKLER BDP: Meclise gireceðiz BDP Ge nel Baþ ka ný Se la hat tin De mir - taþ, 1 E kim'den i ti ba ren Mec lis ça lýþ ma - la rý na ka týl ma ka ra rý al dýk la rý ný bil dir di. De mir taþ, ye ni ya sa ma yý lý nýn baþ la ya - ca ðý Cu mar te si gü nü Mec li se ge lip ye - min e de cek le ri ni söy le di. Ha be ri 5 te BAT MAN DA KÝ TE RÖ RÝST SAL DI RI DA CAN VE REN 8 A LIK HA MÝ LE AN NE NÝN SE - ZAR EN LE KUR TA RI LAN BE BE ÐÝ DE TÜM GA RET LE RE RAÐ MEN A ÞA TI LA MA DI. HERKES ÇABALADI, AMA KURTARILAMADI Bat man'da te rö rist le rin sal dý rý sý so nu cu ve fat e den 8 ay lýk ha mi le Miz gin Do ru'dan se zar yen le a lý nan be be - ði de ya þa tý la ma dý. Ýl Sað lýk Mü dü rü Dr. Na mýk Ke mal Ku bat, O nu ya þat mak i çin her kes e lin den ge len ça ba - yý gös ter di, an cak be be ði kur ta ra ma dýk dedi. TERÖR MASUM BEBEKLERE DAHÝ ACIMIOR Be be ðin ö lü mü, sal dý rý son ra sý ka mu o yun da yük se - len in fi a li da ha da i le ri bo yut la ra ta þýr ken, gü nah sýz be - bek le re da hi a cý ma yan te rö re kar þý top ye kûn bir si vil re ak si yon dal ga sý ge li þi yor ve Bu kan ar týk dur sun çað rý la rý fark lý bir du yar lý lýk la ses len di ri li yor. Ha be ri 4 te BÝR HAFTA ÝÇÝNDE KAÇIRILDILAR 5 öðretmen PKK nýn elinde Di yar ba kýr Va li si Mus ta fa Top rak, 3 öð ret me nin da ha te rör ör gü tü men sup - la rýn ca ka çý rýl dý ðý ný söy le di. Da ha ön ce de i ki öð ret me nin ka çý rýl dý ðý ný ha týr la tan Va li Top rak, Bir haf ta i çin de top lam 5 öð ret men te rör ör gü tü men sup la rýn ca ka çý rýl dý de di. Ha be ri say fa 4 te BAÞBAKAN ERDOÐAN'DAN Partilere anayasa çalýþmalarýnda eþit temsil çaðrýsý Baþ ba kan Er do ðan, Her si ya sî par ti, a na - ya sa ça lýþ ma la rý na e þit tem sil le ka týl sýn çað rý - sýn da bu lun du. Par ti si - nin ge niþ le til miþ il baþ - kan la rý top lan tý sýn da ko nu þan Er do ðan, te rö re kar þý her ke sin or tak ta výr koy ma sý ný da is te di. Er do - ðan Bu nu dev let, mil let el e le be ra ber ya pa ca ðýz de di. Ha be ri say fa 5 te ISSN Faruk Çakýr ýn BU KAN DURMALI / ÖZERK EÐÝTÝM MÝ? / yazýsý say fa 4 te Suriye iç savaþa mý sürükleniyor? E sad ýn hâ lâ yö ne tim de ol ma sýn a tepki duyan gös te ri ci le rin a yak lan ma sý nýn si lâh lý di re ni þe dö nüþ tü ðü ileri sürüldü. Ha be ri 7 de Tunus seçime hazýrlanýyor 23 E kim de ki se çi me ka tý la cak 100 ü aþ - kýn par ti nin yak la þýk ya rý sý, ko a lis yon ku - ran kü çük grup lar dan o lu þu yor. Ha be ri 7 de Kâzým Güleçyüz ün yazýsý say fa 3 te Avrupalý liderler elini çabuk tutsun Av ru pa Mer kez Ban ka sý Baþ ka ný, Av ru - pa lý hü kü met le re, kriz ted bir le ri ný hýz lan - dýr ma la rý çað rý sý yap tý. Ha be ri say fa 6 da

2 2 LÂHÝKA Ahkâmda Avrupa ya dilencilik etmemeli Bir hazine-i cevahire malik olduðumuz hâlde, Avrupa ya ahkâmda izhar-ý fakr, ahlâkta dilencilik etmek din-i Ýslâm a büyük bir hýyanettir ve hayat-ý millete kastetmektir. Dünya için din feda olmaz, berahin-i akliye üzerine müesses olan din-i Ýslâm, baþka dine kýyas olunmaz. Cumhuriyet ki, adâlet ve meþveret ve kanunda inhisâr-ý kuvvetten ibârettir. On üç asýr evvel Þeriat-ý Garrâ teessüs ettiðinden, ahkâmda Avrupa ya dilencilik etmek, din-i Ýslâma büyük bir cinâyettir. Ve þimâle müteveccihen namaz kýlmak gibidir. Kuvvet kanunda olmalý. oksa, istibdat tevzî olunmuþ olur. Þüphesiz ki Allah, mutlak kuvvet ve kudret sahibidir hâkim ve âmir-i vicdanî olmalý. O da mârifet-i tam ve medeniyet-i âmm veyahut din-i Ýslâm namýyla olmalý. oksa istibdat daima hükümfermâ olacaktýr. Ýttifak hüdâdadýr, hevâ ve heveste deðil. Ýnsanlar hür oldular, ama yine abdullahtýrlar. Herþey hür oldu. Þeriat da hürdür, meþrûtiyet de. Mesâil-i Þeriatý rüþvet vermeyeceðiz. Divân-ý Harb-i Örfî, s. 64 *** Bir hazine-i cevahire malik olduðumuz hâlde, Avrupa ya ahkâmda izhar-ý fakr, ahlâkta dilencilik etmek din-i Ýslâm a büyük bir hýyanettir ve hayat-ý millete kastetmektir. Dünya için din feda olmaz, berahin-i akliye üzerine müesses olan din-i Ýslâm, baþka dine kýyas olunmaz. Evet, Avrupa dan ahz u iktibasa muhtacýz. Ýhtiyacýmýz idare-i mülk ve tanzim-i kuva-i harbiye-i bahriyeden ve fünun-i sanayiden iþimize yarayanlarýdýr (dinimizin emriyle). Avrupa da bizden yalnýz adaleti ister ve medeniyeti bekler; tâ muvazenesi bozulmasýn. Bu iki esasa þeriatýmýz müessis ve külliyetiyle nazýrdýr. Zaafý diyanetle uhuvvet ve hürriyet ve medeniyet, bataklýk ve müteaffin sulardan zehirlenmiþ çiçek ve meyvelere benzer. Acaba Þeyheyn ü Ö- mereyn ve Harun u Me mun ve Endülüs teki E- mevîler, zaaf-ý dinle mi terakki ettiler? Zaman-ý salifte âlemde hükümferma olan istibdadýn pederi vahþet olduðu hâlde, sadr-ý evvelin hürriyet ve adalet ve müsavatlarý bürhan-ý bâhirdir ki, Þeriat-ý Garra, hürriyet-i hakký ve adaleti ve ibadetteki müsavatýyla iman olunan müsavat-ý hukuku cemî-i revabýt ve levazýmatýyla camidir. Buna binaen kat iyen hükmediyorum, þimdiye kadar noksaniyetimiz ve tedenniyatýmýz ve sû-i ahlâkýmýz dört sebepten gelmiþ: Bi rin ci si: Þe ri at-ý Gar ra nýn a dem-i mü ra at-ý ah kâ mýn dan ve ba zý ha ka ik-ý þer i ye yi baþ ka ün van la gös ter di ðin den, a va mý ten fir i le i ta at-ý vic da ni ye le ri ni sars mak týr. Devr-i in hi ta tý mýz - dan be ri gü ya fev kaþ þe ri at ba zý ni za ma tý neþ - ret mek (þe ri at tan i zin al ma dan) te den ni mi zin en bü yük se be bi dir. Ý kin ci si: Ba zý mü da hin le rin key fe ma ye þa sû-i tef sir et mek, hâ þâ, Ýs lâ mi ye ti is tib da da mü sa it ve me de ni ye te mâ ni gi bi gös ter mek tir. Ü çün cü sü: Za hir pe rest di nin ca hil dost la rý, ta as su bat-ý na be ma hal i le ba zý teþ bi ha tý ha ki - kat o la rak te lâk ki ve tel kin e de rek ve bu nu i yi - lik bel le yip di ne hý ya net et me si dir. Dör dün cü sü: Müþ ki lü t-tah sil me ha sin-i me de ni ye ti terk i le ço cuk gi bi he va ve he ve se mu va fýk zü nub-i me sa vi-i me de ni ye ti tu tî gi bi tak lit et me le ri dir. Es ki Sa id Dö ne mi E ser le ri, Ma ka lât, s. 33 LÛGATÇE: inhisâr-ý kuvvet: Kuvvetin bir elde toplanmasý. tevzî: Daðýtmak. ahz u iktibas: Aktarma yapma. tanzim-i kuva-i harbiye-i bahriye: Ordu ve deniz kuvvetlerinin düzenlenmesi. müteaffin: Kötü koku yayan. Þeyheyn ü Ömereyn: Ýki Ömer: Hz. Ömer ve Ö- mer b. Abdülaziz. Harun u Me mun: Abbasi halifeleri Harun ve Me mun. terakki: Ýlerleme. sadr-ý evvel: Ýslâm'ýn ilk dönemi. devr-i inhitat: Gerileme, çöküþ devri. taassubat-ý nabemahal: ersiz baðnazlýklar. ÞÝÝRLERLE ESMÂ-Ý HÜSN ÞERHÝ Bâb-ý keremine kim ne için eyler ilticâ Kulu mahcub etmez olur her ne ki kâbul ricâ Rahmetinin bî-nihâye olduðun bilseydiler Kâfir ü fasýk ümidi mutlaka kesmezdiler Etmez ifþâ rahmeti, gizliyi vurmaz açýða Sen de îtinâ ediver düþme þeytânî að a Rahmeti arýnmasýný kulunun taleb eder Kim de fýrsat kaçýrýr ûkbasýný harâb eder De mek deð mez ki a lýn sa çü rük mal dýr hep bu çar þý da, Öy le i se geç i yi mal lar di zil miþ ar ka sýn da! (Be di üz za man, 17. Söz ün 2. Ma ka mý) e za man yer li ve bu ra lý ke li me le ri ni Nduy sam du rak la rým. Zih nim ma zi de se - ya ha te baþ lar ken  de moð lu nun  dem (as) i le yer yü zü nü þen len dir me ye baþ la - ma sý na gi der Bi zi cen net li ya pan a ma cen net lik ya pýp yap ma ya ca ðý a mel le ri mi ze bað lý o lan bu gön de - ri liþ, bu ra lý ol ma dý ðý mý zý, bu ra la ra a it ol ma dý ðý mý zý net bir bi çim de i fa de e der. Ge len le rin git me si ve gi - den le rin gel me me si dü þün ce si de bu ha ki ka ti ö zet ler. Kal bi miz le his se dip gö zü müz le gör dü ðü müz bu ha ki kat vah yin me saj la rýy la her an ku lak la rý mýz da çýn la sa da, biz in san lar bu ra lý ve yer li söz cük le - rin den ay rý la ma dýk bir tür lü, lü gat le ri miz de on la ra da yer a yýr dýk Çok be nim se dik Bu ra lý ve ya ya - ban cý ol ma yý en bü yük ça týþ ma lar dan bi ri hâ li ne ge tir dik za man za man. Ne re den gir di bu kav ram lar lü gat le ri mi ze, ni ye çýk maz lar? Bu so ru ya ce vap o la cak bir ha ki ka ti Mes ne vî-i Nu ri ye ad lý e ser de se ze rim. Nur mü el li fi in sa nýn fa ni bir þe yi se ve me ye ce ði ni, üs tün de fe na dam ga sý bu lu nan bir þe ye kal ben bað la na ma ya ca ðý - ný i fa de e der. Bu du rum kar þý sýn da sev dik le ri mi ze mev hum bir e be di yet ve ri riz, böy le ce ger çek le ri giz le riz. Mu hab be tin yan lýþ kul la ný mýn dan do ðan fe na ne ti ce le ri gör mek is te me di ði miz i çin oy na dý - ðý mýz ge çi ci bir o yun dur bu Me se le, eþ ya ve in san lar ü ze rin de fe na dam ga sý ný giz le mek tir ve biz bu ko nu da çok ma ha ret li yiz! Bi ze fa ni ol du ðu mu zu an la tan ne var sa üs tü nü ör te riz. Mi sa fir ve yol cu ol du ðu mu zu his set ti ren bü tün ke li me le ri kal dý rý rýz lü gat le ri miz den ve ko - nuþ ma la rý mýz dan. Ö lüm soh bet le ri nin ve mev zu u - nun en so ðuk ve sý ký cý soh bet ler te lâk ki e dil me si de bu ma ha re ti miz den dir! Ken di mi ze yer li ya kýþ týr ma sý yap sak da kâ i na týn fýt rî sey ri, bu nun bi ze doð ru ol ma dý ðý ný ha týr la týr her dem. Da i ma ye ni le nen ve ta ze le nen mev cu dat, kâ i nat ta ki bu iþ le yi þin en ra hat göz lem le ye bi le ce ði - El-Ðafûr Kim peþimanlýk duyar ise kusuru afv olur Rabbisinin rahmetini yanýbaþýnda bulur Maðfiret sahibidir baðýþlamak Ol þanýdýr Cümle varlýðýna eþit, rahmetin menba ýdýr Gökte ne var yerde ne varsa O na ayan durur Her ne ki var bu cihânda emrine pâyân durur Ýtirâf eyle kusurun dahil ol dergâhýna Emniyetle gitmek istersen giriver râhýna HASAN ÞEN (Sabahî - Trabzon) miz veç he le rin den bi ri si dir.  lem de hiç bir þey ka ra rýn da kal maz, da i mî bir dö nü þüm-baþ - ka la þým ha li ne þa hit o lu ruz kâ i nat ta. Za man de ði - þir, an baþ ka la þýr. Nok ta dan ön ce ki her cüm le nok - ta yý koy du ðu nuz an da, a de me gi der zâ hi rî o la rak. Baþ lý ba þý na za man kav ra mý bi le kâ i nat ta ki de ði þi - min en a çýk del lâ lý o lur gö ren göz le re. Mi sa fir ol - du ðu mu zu an la tan bir ha ki kat o lur. Kal bi mi zi ya kan fi rak a cý sý da, mi sa fir ol du ðu - mu zu ha týr la tan en gü zel ders ler den dir. Bir de bun la ra her gün Mevt hak týr düs tu ru nu tas dik e - dip ö te le re gö çen var lýk la rý da mü þa he de et me miz ek le nin ce, i yi ce gö zü mü zün a çýl ma sý ný sað lar te - fek kür þar tý i le! Vah yin nu râ nî ve in sa ný ra hat la tan me saj la rýn - dan da fa ni ol du ðu muz ih ta rý ný a lý rýz. Bu ko nu A - hir za man Pey gam be ri nin (asm) di lin den bil lur laþ - mýþ ve ya þa ný la sý bir pra ti ðe dö kül müþ tür: Ben, dün ya da bir a ðaç al týn da göl ge le nip de bý ra kýp gi - den bir yol cu gi bi yim. er li ve bu ra lý kav ram la rý Ken di mi ze yol cu ol - du ðu mu zu u nut tur ma nok ta sýn da ki bü yük gay ret - le ri mi zin i ki kü çük i pu cu, i ki kü çük ör ne ði a ban cý gö rü nen, mi sa fir gö rü nen ha ki kat ler ni ce u mut ka pý la rý ný a ra lar ve an la týl ma sý müm kün ol ma yan a su de bir ha yat su nar in sa na Bil sek ki ga rip ol mak, mi sa fir ol mak, ya ban cý ol mak; bu ra lý ve yer li ol mak tan çok da ha gü zel as lýn da Gençliðini gaflet ile geçiren mahcûb olur Kim rýzâ makâmýna hoþ eriþe matlûb olur a Ýlâhî! Sen bilirsin çün benim ahvâlimi Âsiyim gösterme setr et simsiyah âmâlimi a Ýlâhî! Sen Ðafûr sun pür hatayým rahmet et Nice örtersin hatayý eyle bizi maðfiret... Sen de afv edici ol olasýn ehl-i kerem Ýzzetinin artmasýný istiyorsan lâ-cerem Tevazu kulun ancak þerefini arttýrýr. Öyleyse mütevâzi olun ki, Allah sizi yükseltsin. Affetmek de kulun ancak izzetini arttýrýr. Öyleyse affediniz ki, Allah sizi aziz kýlsýn. Câmiü's-Saðîr, No: 1830 / Hadis-i Þerif Meâli Gü nü mü zün bir ma ra zý: Gýy bet! Hem Kar de þim di ye cek sin, hem kar de þi ni yi ye - cek sin. An la þýl maz bir du rum! Cid dî cid dî in - san lar dan, en ö nem li yer ler de gýy be tin en â lâ sý ný i þit mek sür priz de ðil, va ký a. Kar de þi nin hak kýn da, ka rýn da þý nýn a ley hin de ar ka sý - ný dö ner dön mez her þey ler söy le ni yor. De di ko du, çe kiþ tir me o la ðan ol muþ san ki. Sen-ben me se le si i se, hiç bir za man bit mi yor. Bir top lu mu se lâ me te sevk et me si bek le nen kim se ler den he lâ ke te gö tü re cek dav ra nýþ; ser gi le nen gö rün tü i ti ba riy le, bu na per va sýz ca yak la þým bir ya sa ðýn en ö nem li ih lâ li. Bir kim se nin ya da kim se le rin a ley hin de in ci ti ci, kü - çül tü cü söz ve dav ra nýþ lar gýy bet tir. Pey gam ber E fen di miz (asm) bir ki þi yi ken din de bu - lu nan ku sur lar la an ma nýn gýy bet ol du ðu nu, ken di sin de bu lun ma yan bir ku su ru o na is nat e de rek a ley hin de ko - nuþ ma nýn i se if ti ra (büh tan) sa yýl dý ðý ný bil dir miþ tir. 1 Bu hu sus Kur ân-ý Ke rîm de: Ey i man e den ler! Zan nýn ço ðun dan ka çý nýn. Çün kü zan nýn bir kýs mý gü nah týr. Bir - bi ri ni zin ku su ru nu a raþ týr ma yýn. Bi ri niz di ðe ri nin ar ka sýn - dan çe kiþ tir me sin. Bi ri niz, öl müþ kar de þi ni zin e ti ni ye - mek ten hoþ la nýr mý? Ýþ te bun dan tik si nir si niz. O hal de, Al lah tan kor kun 2 i fa de le riy le zecr e di li yor, ya sak la ný yor.  yet-i ke rî me de zan dan ka çýn ma mýz, ku sur a ra yýp a yýp la rý deþ me me miz ve gýy bet et me me miz is ten miþ - tir. Çe kiþ ti ri len kim se de, an la tý lan ku sur bu lun sa bi le, bu nun an la týl ma sý nýn ca iz ol ma dý ðý Hz. Pey gam be ri - miz (asm) ta ra fýn dan a çýk lan mýþ týr. De mek, zemm ve gýy bet ak len, kal ben ve in sa ni ye - ten ve vic dâ nen ve fýt ra ten ve a sa bi ye ten ve mil li ye ten mez mum dur (a þa ðý lan mýþ týr, a yýp lan mýþ týr). 3 Gýy be tin ya pýl ma sý gi bi din le nil me si nin de ha ram ol - du ðu bil di ri li yor. Ne ka dar zor hal de yiz! Ah, þu dil bir dur sa; þu göz, ken di ne bir dön se Ý ki in san bir a ra ya gel di ðin de, üç beþ ke lâm dan son ra iþ gýy be te gi ri yor. A tý lý yor tu tu lu yor, ya pý lý yor bo zu lu - yor. Hiç bir ko nu ol ma sa bi le, si ya set kâ fi ge lir. Bu, i ki in san a ra sýn da ol du ðu gi bi top lu luk lar da, top lan tý lar da da ay nen zu hur e di yor. Ý þin va him ta ra fý, bi len ler le bil - me yen le rin bir ol ma ya ca ðý hu su su nu bi le bi le o lu yor! Bu ko nu da ma ze re te ma hal yok. Söz le ol du ðu gi bi ya zýy la, i ma yo luy la, i þa ret ve tak lid gi bi dav ra nýþ lar la da ya pý la bi len 4 gýy be te müm kün se en gel ol mak; 5 bun da bir za rar do ður ma ih ti ma li bu lu - nu yor ve bu müm kün ol mu yor sa, gýy be tin ya pýl dý ðý mec li si terk et mek; 6 bu da müm kün ol maz sa gýy be te kar þý bir hoþ nut suz luk duy gu su i çin de baþ ka þey ler le meþ gul ol mak ge re kir. Al lah (cc) he pi mi zi af fet sin! Ha - yâ ör tü sü nü a tan kim se le rin ar ka sýn dan ko nuþ mak 7 ; bir de, ta rif i çin bir ku sur dan bah set mek gýy bet ol mu - yor. A ðýr bir be del ö de me ye ma ruz kal ma mak i çin, bun la rýn dý þýn da ki her ke lâ ma dik kat et mek ge re kir. Hz. E nes den (r.a.) ri va yet e di len bir ha dis-i þe rif te E - fen di miz (asm) þöy le bu yu ru yor lar: A ziz ve Ce lil o lan Rab bim be ni Mi rac a çý kar dý ðýn - da de mir den týr nak lar la, yüz le ri ni göz le ri ni týr ma la yan bir top lu lu ða rast la dým. Ceb ra il e (as) de dim: Bun lar kim ler dir? Þöy le de di: Bun lar gýy bet e de rek in san la rýn et le ri ni yi yen ve on la rýn þe ref le ri ne dil u za tan lar dýr. 8 Böy le si a ðýr bir tab lo kar þý sýn da, Ýs lâm â lim le ri gýy - bet ten do la yý töv be et me nin farz ol du ðu nu ka bul et - mek le bir lik te, ay rý ca gýy bet e di len kim sey le he lâl leþ - me nin de ge rek ti ði ni bil dir miþ ler dir. Söz ko nu su o lan þa hýs i se, bu, böy le. Pe ki, gýy bet e di len, þa hýs lar sa ne o la cak ha li miz? Bu il let ten ik rah et tir yâ Rab bi! Dip not lar: 1- Tir mi zî, Bir, Hu cu rât Sû re si, Sa id Nur sî, Söz ler, Ne ve vî, el-ez kâr, TDV Ýs lâm Ans., 14: En âm Sû re si, Ca mi ü s-sa ðîr, 4: 1550 (Bey ha ki nin Sü nen i). 8- A. g. e., 4: 418 (Müs ned, 3: 224).

3 HABER 3 azý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ azýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOURAN 36 ALMANA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni ayýn Koordinatörü Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: eni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. eni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. ayýn Türü: aygýn süreli ISSN eni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve ayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel ayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇÜZ Okullardaki gizli tehlike NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 2 Zilkade 1432 Rumî: 16 Eylül 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam atsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam atsý ÝSAD BAÞKANI SADIK ÇELÝK, OKULLARDA KAIT DIÞI, NERDE, HANGÝ MALZEMEDEN VE NASIL ÜRETÝLDÝÐÝ BELLÝ OLMAAN EMEKLERÝN ÇOCUKLARA SERVÝS EDÝLDÝÐÝNÝ SAVUNDU. ÝSTANBUL emek Sanayicileri Derneði (ÝSAD) Baþkaný Sadýk Çelik, okullarýn açýldýðý bugünlerde yeni eðtim-öðretim yýlý ile birlikte Saðlýk Bakanlýðý nýn okul kantinlerinde hamburger, kola, çikolata gibi yiyecekleri yasaklamasýnýn çok doðru bir adým olduðunu belirtti. Kantin iþletmeciliði ile yemek hizmetinin birbirinden ayrýlmasý gerektiðini savunan ÝSAD Baþkaný Sadýk Çelik, yaptýðý yazýlý açýklamada okullardaki yemek hizmetinin kantinciler tarafýndan belirlenerek yerine getirilmesi ve kantincilerin bu konuda söz sahibi olmasýnýn son derece yanlýþ olduðunu belirtti. Bu hizmetin mutlaka Tarým Bakanlýðý ndan üretim izni ve sicili o- lan, altyapýsý yeterli, eðitimli, bilinçli, sektörde deneyimli ve referanslý üreticiler tarafýndan saðlanmasý gerektiðini vurgulayan Çelik Saðlýk ve Eðitim Bakanlýðý bu konudaki eksik ve yanlýþ uygulamalarý düzeltmelidir dedi. Sadýk Çelik Asýl tehlike kayýt dýþý, nerde, hangi malzemeler ve nasýl koþullarda üretildiði belli olmayan yemeklerin çocuklarýmýza servis edilmesidir bu oluþum çocuklarýmýzýn saðlýðýný ciddî anlamda tehdit ediyor dedi. Ýstanbul / eni Asya Mavi kapak seferberliði ÇOCUKLARIN BESLENMESÝ ETÝÞKÝNDEN FARKLIDIR ÇELÝK sözlerine þöyle devam etti: Çocuk ve öðrenci beslenmesi yetiþkin beslenmesinden farklýdýr. Bu nedenle çocuk ve öðrenci yemekleri kalsiyum, protein, karbonhidrat, vitamin ve enerji deðerleri beslenme uzmanlarý tarafýndan saptanan mönülerden oluþmalýdýr. Çocuklarýmýzýn saðlýðýný emanet ettiðimiz hazýr yemek þirketleri hammaddeden, üretim, servis ve sunuma kadar iþin her aþamasýnda kalite, uzmanlýk, yetkinlik ve hijyen konularýnda belli standartlarý aþmýþ profesyonellikte Tarým Bakanlýðýndan ruhsatlý ve ÝSAD Baþkaný Sadýk Çelik ESENLER Belediyesi nin Kapaklarý topla gel, kalmasýn artýk engel sloganýyla baþlattýðý mavi kapak kampanyasýna destek veren ilçedeki sivil toplum kuruluþlarý, aðaçlara ve aydýnlatma direklerine mavi kapaklarýn toplanmasý için yüzlerce büyük pet þiþe yerleþtirdi. Mavi kapak kampanyasýna Esenler deki sivil toplum kuruluþlarýnýn desteði artarak sürüyor. Mahalli dernekler, sokak ve caddelerde aðaç ve aydýnlatma direkleri baþta olmak üzere müsait yerlere büyük pet þiþeler yerleþtirerek mavi kapak kampanyasý için adeta seferber oldu. Toplam 20 noktaya pet þiþeleri yerleþtiren Atýþalaný Köyü Kültür ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Mümin Turan, geri dönüþüme destek vermek ve engellilere bir nebze de olsa yardýmcý olabilmek için böyle bir çalýþmaya baþladýklarýný anlattý. Turan, pet þiþleri iki günde bir boþalttýklarýný ve bugüne kadar toplam 30 kilo mavi kapak topladýklarýný belirtti. Topladýklarý kapaklarý Esenler Belediyesi ne teslim edeceklerini kaydeden Turan, kampanyaya herkesi destek vermeye çaðýrarak, Hepimizin bir engelli adayý olduðunu unutmayalým. Çevremize sahip çýkarsak geleceðimize sahip çýkmýþ oluruz. Kimse 1 kapaktan ne olur diye düþünmesin. O kapaklarýn her birinin engelli kardeþlerimiz i- çin umut olduðunu unutmayalým dedi. Ýstanbul / eni Asya ÝSAD üyesi firmalar olmalýdýr. Bu noktada baþta Millî E- ðitim Bakanlýðý olmak üzere, okul yönetimleri ve okul aile birliklerine büyük görev ve sorumluluk düþüyor. 42 ana sýnýfý öðrencisi yemekten zehirlendi BAÐCILAR DA yedikleri yemekten zehirlenen 42 ana sýnýfý öðrencisi, hastanede tedavi altýna alýndý. Çýnar Mahallesi Osmangazi Caddesindeki ilköðretim okuluna giden yaklaþýk 80 ana sýnýf öðrencisi, tavuk ve yoðurdun da aralarýnda bulunduðu mönüyü yedi. emeðin ardýndan mide bulantýsý ve kusma þikayetleri görülen 42 öðrenci, Baðcýlar Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ile çevredeki özel hastanelere kaldýrýldý. Hastanelerde müþahede altýna alýnan çocuklarýn hayatî tehlikelerinin bulunmadýðý öðrenildi. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. Ýstanbul / aa Ýkram edilen gýdadan 16 kiþi zehirlendi ÇANAKKALE NÝN Lapseki ilçesinde 16 kiþi gýda zehirlenmesi þüphesi ile hastaneye baþvurdu. Edinilen bilgiye göre, ilçeye baðlý Adatepe Köyündeki mevlite katýlan bazý kiþiler ikram edilen peynir ve lokmalarý yedikten bir süre sonra rahatsýzlandý. Bunun üzerine aralarýnda çocuklarýn da bulunduðu 16 kiþi Lapseki Devlet Hastanesine baþvurdu. Hastanede tedavi altýna alýnanlarýn saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu öðrenildi. Saðlýk Grup Baþkaný Dr. Fatma Güngörmüþ, gýda zehirlenmesi þüphesi ile hastaneye baþvuranlarýn tedavisinin devam ettiðini bildirdi. Çanakkale / aa Simav güne depremle baþladý KÜTAHA NIN Simav ilçesinde 3.6 büyüklüðünde çok hafif þiddetli bir deprem oldu. Bugün sabah saat de meydana gelen deprem, vatandaþlar arasýnda korku ve endiþeye yol açtý. Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü verilerine göre merkez üssü Simav olan 5 kilometre derinlikteki deprem, Þaphane, Pazarlar, Emet ve Hisarcýk ilçelerinde de hissedildi. Ýþyerlerini yeni açan esnaf deprem etkisiyle sokaklara çýktý. Bazý vatandaþlar evlerinden çýkarak, endiþesiyle bir süre sokakta bekledi. Kütahya / cihan 4 EDEK KUPON 1 Özerk eðitim mi? Osmanlýcadaki karþýlýðý muhtariyet olan ö- zerklik, milliyetçilik ideolojisinin türevlerinden biri olarak gündeme getirilen bir kavram. Merkezî iktidarý elinde tutan belli bir etnik grup adýna diðer etnik gruplarý baský altýna alan politikalar uygulandýðýnda, buna karþý çözüm olarak öne sürülen bir formül. Ama gerçekte çare getirmek þöyle dursun, tersine etnik temelde parçalanmaya yol açan bir formül. Osmanlýnýn çöküþ döneminde Prens Sabahaddin tarafýndan ortaya atýlan ve Bediüzzaman ýn anlýþ anlaþýlan güzel bir fikir, ama tatbiki için zaman ve zeminin þartlarý uygun deðil þeklinde deðerlendirdiði adem-i merkeziyet modelinin önemli ayaklarýndan biri özerklikti. 90 yýl sonra BDP-PKK çizgisi özerklik peþinde. Ýttihad-Terakkî iktidarýný Türkçü bir komite istibdadýna dönüþtüren dinamikler, cumhuriyetten sonra ayný yapýnýn çok daha þiddetli bir baský rejimi þeklinde devamýný saðladýlar ve bu durum bugünkü Kürt meselesi ni ortaya çýkardý. O cenahtan gelen özerklik talebinin dayanaðý ve gerekçesi, Ankara merkezli Türkçü istibdat. Haddizatýnda bu istibdat, laiklik adýna dini dýþlamak suretiyle, Türklerin bin yýldýr Ýslâmýn bayraktarý olduðu gerçeðine sýrt çevirerek Türklüðe de büyük zarar veren ve dindar Türklere de aðýr baskýlar uygulayan bir zihniyetin marifeti. Ve dindar Türkler de bundan yaka silkiyor. Buna karþý yapýlmasý gereken þey, merkezî yönetimi bu müstebit zihniyetin pençesinden kurtarmak için, Türkler ve Kürtler baþta olmak üzere, sistemin maðdur ettiði herkesin demokrasi, hak ve özgürlük eksenli bir tesanüde girmesi. Ve sistemi demokratikleþtirmeye çalýþmasý. Nitekim 1950 den bu tarafa yaþanan 60 senelik süreçte, ihtilâl ve müdahalelerin getirdiði kesintilere raðmen cereyan eden geliþme de bu. Çare etnik eksenli bir özerklikte deðil, herkesi kapsayýp kucaklayacak bir demokratikleþmede. Ama gelinen noktada bakýyoruz, devletin derin katlarýndaki etkinliðini hâlâ sürdüren müstebit ideoloji, bir taraftan Türklük vurgularýna devam ederken, diðer taraftan Kürt siyaseti yapanlara özerklik sözleri veriyor. Bunun anlamý ne? Bu baðlamda, eðitim hizmetlerinin yerel yönetimlere devrinden söz edilmesi bilhassa ilginç. O eðitim ki, resmî ideolojinin en duyarlý, kýskanç ve tekelci olduðu alan. Anayasa ve ilgili kanunlar, eðitimin ilke ve inkýlâplarla Atatürk milliyetçiliðine göre yapýlmasý gereðini tekrar tekrar vurgulayan maddelerle dolu. Son KHK lardan biriyle bu maddelerden biri kalktý, ama diðerleri duruyor. KHK nýn âkýbeti de belirsiz durumda. Hal böyle iken, PKK ya verildiði söylenen ö- zerklik sözü çerçevesinde Bölgenizde eðitim hizmetlerini de tümüyle size býrakýyoruz denilmesi ne anlama geliyor? Bölgede Türk Kemalizmiyle buraya kadar, artýk bundan sonra Kürt Kemalizmiyle devam edin mesajý mý veriliyor? Oysa özerklik genel anlamda olduðu gibi eðitim özelinde de sorunu çözecek bir formül deðil. Tam tersine bu gayri ahlâkî pazarlýk ve rüþvetle, sorun çok daha vahim boyutlara týrmandýrýlýr. Bu alanda yapýlmasý gereken þey, eðitimin tümünü resmî ideoloji kýskacýndan kurtarýp, nesillerin manevî ve ahlâkî deðerlerle donatýlmýþ özgür bireyler olarak yetiþmesini saðlayacak müstakim bir eðitim felsefesini hakim kýlmak olmalý. Esasen hayli zamandýr yaþanan süreçte, kreþten üniversiteye kadar bütün eðitim kademelerinde özel inisiyatifin giderek artan bir aðýrlýk kazanmasý, eðitimi devlet merkezli ve onun sýký kontrolünde yürüyen bir alan olmaktan çýkarýyor. Son olarak 28 Þubat müdahalesi, gevþeyen vidalarý tekrar sýkýlaþtýrma denemesi yaptý, ama bu da geçici oldu. Ýz ve tortularý yer yer hâlâ devam ediyor olsa da, 28 Þubat'ýn toplumdaki etkileri zayýfladýkça, eðitimdeki özgürleþme de kuvvetleniyor. Ancak özel eðitimin geliþmesi, sermaye gücüne baðlý. Bu güçten mahrum olan geniþ kitleler için, devlet eliyle verilen eðitim hizmetinin demokratikleþmesi zarureti gündemdeki yerini koruyor.

4 4 HABER Bu kan durmalý Kanla beslenen terörü bitirmek için deðiþik adýmlar atýlmaya çalýþýlýyor, ama bu adýmlarýn yetmediði de ortada. Henüz kalýcý netice alýnamadýðýna göre, Acaba doðru adýmlar atýlmýyor mu? sorusu akla geliyor. Ne söylersek boþ deyip kenara çekilecek durumda deðiliz. Ýmkân ve fýrsat buldukça, Türkiye yi idare edenleri ikaz vazifesini yerine getirmek gerekir. Çünkü terör, sadece bir bölgeyi deðil, bütün bir Türkiye yi, hepimizi etkiliyor ve mahvediyor. Batman daki son terör saldýrýsýnda bir de anne karnýndaki çocuk dolaylý olsa da katledildi. Sekiz aylýk hamile kadýn vurulunca, karnýndaki çocuðu kurtarmak için seferber olan saðlýk ekibi, sezaryen le çocuðu anne karnýndan çýkarmýþ, ama doðmadan önce terörle tanýþan çocuk daha ismi verilmeden hastahanede vefat etmiþ. (Star, 28 Eylül 2011) Bu vesile ile terör saldýrýlarý neticesinde vefat edenlere Allah tan (cc) rahmet diliyoruz. Kanlý terörün dýþarýdan da destek aldýðý, son günlerde yeniden týrmandýrýlmasýndan da anlaþýlýyor. Türkiye belki ekonomik anlamda krizde deðil, ama içinde bulunduðumuz terör krizi ülkeye çok daha fazla zarar veriyor. Maddî krizleri zamanla aþmak kolayken, terör krizine vaktinde ve zamanýnda uygun müdahaleler yapýlmayýnca daha fazla bedel ödemek zorunda kalýyoruz. Zaten aksi olup da, vaktinde ve zamanýnda teröre karþý uygun tedaviler uygulansaydý, bu musîbet hâlâ devam edebilir miydi? Bu kan durmalý, ama bunu sadece bu sözü tekrarlayarak temin edemeyiz. Terörün temelinde yatan problemleri cesaretle ortaya koymak ve tartýþmak durumundayýz. ok sayarak, kükreyerek bu problemi halledemeyiz. Sosyal ve ekonomik çareler de dahil olmak üzere çok sayýda çare ye ayný anda baþvurmak lâzým. Sadece ekonomik yolla olmaz, sadece silâhla da olmaz. Çarelerin tamamý, bir bütün halinde ayný anda uygulanmalý. Terörle mücadelede bazý teknik hatalar yapýldýðý da artýk görülmeli. Kabul ediyoruz, iþin ehli ve uzmaný deðiliz; fakat bir karakola karþý (Siirt in Pervari ilçesi, Belenoluk Jandarma Karakolu) 10 saat sürdüðü açýklanan bir terör saldýrýsý na da normal diyemeyiz. Terörist ve 10 saat devam eden bir saldýrý... Ehil ve uzman olanlar lütfen çýkýp bunu bizim anlayacaðýmýz bir þekilde izah etsin. On saat süren bir saldýrý neticesinde nasýl olup da teröristler kaçýp kurtulabiliyor? Nitekim bir yazar, On saatte bölgeye ABD den deniz piyadeleri bile indirilebilir diye düþünüyorum diye yazdý. (Eser Karakaþ, Star, 27 Eylül 2011) Jandarma dað karakollarý nasýl yerlerdir? þeklindeki baþka bir yazýda da çok ciddî iddialar ve belki de ithamlar sýralandý ve görebildiðimiz kadarýyla bunlara itiraz eden çýkmadý. (Ýlgili yazý için bakýnýz: Nuh Gönültaþ, Bugün, 27 Eylül 2011) azýyý, daha doðrusu yazara gönderilen bu þikâyet mektubu nu okuyunca Her halde bu yazýda, mektupta dile getirilen iddialar doðru deðildir. Türkiye yi idare edenler yarýn buna itiraz eder, yalanlar diye düþündüm, ama görebildiðim kadarýyla böyle bir itiraz bu yazýnýn yazýldýðý saate kadar olmadý. Ýtiraz olmadý, ama bu þikâyet mektubu sebebiyle Neler oluyormuþ? diyene de rastlamadýk. Gerek medya ve gerekse Türkiye yi idare edenler çok alýþýk olduðumuz üzere Hiçbir þey olmuyormuþ gibi yapmaya devam ettiler... Keþke bu kan dursa... Dursa da, Türkiye çok daha önemli meseleleri konuþsa, tartýþsa ve hak, hukuk ve adalet yolunda hýzla yol olsa... Ümit ediyor ve duâ ediyoruz ki; Türkiye bu terör belâsýndan kurtulsun... TAZÝE Muhterem aðabeyimiz Mehmet Hanifi Kaya'nýn eþi ve muhterem kardeþlerimiz, Elimdar ve Gürbüz Kaya'nýn annesi Libas Kaya'nýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ankara eni Asya Okuyucularý ÖKSÜZ DOÐAN BEBEK DE ÖLDÜ- Batman da teröristlerin saldýrýsý sonucu vefat eden 8 aylýk hamile Mizgin Doru dan sezaryenle alýnan bebek öldü. Batman Saðlýk Müdürü Dr. Namýk Kemal Kubat, yaptýðý açýklamada, saldýrý sonucu vefat eden Mizgin Doru dan sezaryenle alýnan ve Özel Batman Dünya Hastanesi nde küvezde tedavisi devam eden bebeðin bütün çabalara raðmen kurtarýlamadýðýný söyledi. Kubat, Çok üzüldük. Onu yaþatmak için herkes elinden gelen çabayý gösterdi ancak bebeði kurtaramadýk. Ailesine baþ saðlýðý diliyorum dedi. avuz Selim Mahallesi Aydýnkonak Kavþaðý nda teröristlerce düzenlenen silâhlý saldýrýda, 3 polis yaralanmýþ, 8 aylýk hamile bir kadýn ile 4 yaþýndaki kýzý ölmüþ, eþi ve diðer bir kýzý da yaralanmýþtý. Hamile kadýnýn karnýndan sezaryenle alýnan bebek tedavi altýna alýnmýþtý. Batman / aa Bebekkatillerine öfkebüyüyor BATMAN DA TERÖRÝSTLERÝN SALDIRISI SONUCU VEFAT EDEN 8 ALIK HAMÝLE MÝZGÝN DORU DAN SEZARENLE ALINAN BEBEK ÖLDÜ. BÖLGE HALKINDA BEBEK KATÝLLERÝNE ÖFKE ÇIÐ GÝBÝ BÜÜOR. DÝARBAKIR, Siirt, Batman, Þýrnak ve Mardin deki sivil toplum kuruluþlarý terör örgütü PKK nýn hain saldýrýlarýný kýnadý. Þýrnak eþeren Gençlik Derneði Baþkaný Hatice Atan, yaptýðý açýklamada, terör örgütünün saldýrýlarýna tepki göstererek, Artýk insanlýkla baðdaþtýrmýyorum. Bu insanlarýn kalbinin olduðuna i- nanmýyorum dedi. Siirt te 4 genç kýz ve Batman da hamile bir kadýn ile 4 yaþýndaki çocuðunun öldürülmesinin hiç bir izahý olamayacaðýný belirten Atan, Asker, sivil hiç kimsenin suçu yok. Bunu þiddetle kýnýyorum. Kadýnlarýmýz adýna da çok büyük üzüntü duyuyorum diye konuþtu. Terör örgütünün saldýrýlarýný kýnadýðýný kaydeden Atan, sözlerini þöyle sürdürdü: Ben bir Kürt kadýný olarak çok büyük üzüntü duyuyorum. Ben Kürtlüðümle gurur duyuyorum ancak bu þiddete de karþýyým. Bu Kürt sorunu deðildir. Bunu bahane ederek kendi halkýný vurmak açýklanamaz. Çocuklarýn ne suçu var. Çocuklarýn eli oyuncak tutmalý, kalem tutmalý. Daha dünyaya gelmemiþ çocuðun suçu neydi? Ne suçu vardý. Hiç mi bu insanlarýn kalbi yok. Gerçekten çok büyük üzüntü duyuyoruz. Türk Bayraðý nýn içinde benim dedelerimin de kaný var. Hepimizin kaný var. Bu bayrak için hepimiz mücadele ettik. Bu ülke hepimize ait. Hakkýmýzý silahla, kurþunla deðil, bir araya gelerek kalemle savunmalýyýz. ÖLÜMLE HAK OLMAZ MÜSÝAD Diyarbakýr Þube Baþkaný Þahabettin Aykut da tüm ülke olarak artýk ölümlerden býktýklarýný ifade ederek, eter artýk dedi. Hak aramanýn insanlarý öldürmekle aranamayacaðýný belirten Aykut, þöyle dedi: Hakký insanlar için aramýyor muyuz?. Biz insanlarý öldürüyoruz, peki elde ettiðimiz hakký kime kullandýracaðýz. Ýnsanýn bir kýsýmýný öldürüp geriye kalanýna mý kullandýracaðýz. Böyle bir hak istemiyoruz. Ölümle hak olmaz. Artýk bu ölümler bitsin. Hak aranacaksa demokratik yollardan hakkýmýzý arayalým. Gitsinler mecliste konuþsunlar. Elbette sýkýntýlar olabilir. Ama insanlarý korkutarak sindirerek, sivil, asker, polis demeden öldürerek hak aranmaz. Ýnsanlarý öldürenleri kýnýyorum. Ýnsanlarý öldüren, insanlarý kýnýyorum. Kim olursa olsun. Ne daðdaki ölsün, ne asker ölsün, ne sivil ölsün. Hiç kimse ölmesin. Ýnsaný öldüreni kýnýyorum. Kim olursa olsun. Bu iþin çözümü zor deðildir. eter ki istensin. Ýktidar partisi ve diðer partiler herkes üstüne düþeni yapsýn. Herkesin elinden geleni yapmasý lazým. Önce bölge ve ülkemizin bu sýkýntýlardan kurtulmasý lazým. Dünya nelerle uðraþýyor. Biz birbirimizle uðraþýyoruz. Bu þekilde bir yere varamayýz. MÜSÝAD Batman Þube Baþkaný Suat Özdemir de artýk söylenecek bir söz kalmadýðýný, bölge insaný olarak bu tür saldýrýlardan býktýklarýný söyledi. Artýk bu ölümlerin bitmesi lazým. 8 aylýk hamile kadýn ve kýzý öldü. Siirt te, Ankara da, Þýrnak ta fark etmiyor. Her gün bir yerden ölüm haberi geliyor. Sonuçta insan hayatý bu. Ýnsan hayatýnýn deðerinin farkýnda deðiliz. Ýnsan hayatýndan deðerli hiçbir þey yoktur diyen Özdemir, bir insanýn ölmemesi için artýk ne yapýlmasý gerekiyorsa yapýlmasýný istedi. Hangi taraftan gelirse gelsin þiddet olaylarýný kýnadýklarýný kaydeden Özdemir, Artýk insanlar ölmesin diye konuþtu. ÞÝDDET, ÞÝDDETLE SONA ERDÝRÝLEMEZ Siirt Barosu Baþkaný Cemal Acar ise þiddetin artýk araç olmaktan çýkmýþ olmasý gerektiðini, bu görüþünü Tunceli de geçen hafta yapýlan Doðu ve Güneydoðu Barolarý Baþkanlarý toplantýsýnda oy birliði ile alýnan kararla dile getirdiklerini kaydetti. Þiddetin sona ermesi ve güven ortamýnýn tesis edilmesi gerektiðini ifade eden Acar, þöyle konuþtu: Þiddetin her türlüsünü ve özellikle sivil vatandaþlara yönelik þiddeti tasvip etmek mümkün deðildir. Çatýþmalarýn kýrsaldan kent merkezlerine taþýnmasý toplumsal hafýzalarda büyük yaralara yol açýyor. Bu dönemde BDP Meclis e gitmeli ve inisiyatif almalýdýr. Hiç bir þiddet, þiddetle sona erdirilemez. Siirt Ýþ Adamlarý Derneði Baþkaný Faruk Pamukçu da, bölgenin bu güne kadar terör olaylarýndan yeterince acý çektiðini ve göz yaþý döktüðünü belirtti. Pamukçu, Daha fazla acý daha fazla gözyaþý olmasýn. Son zamanlarda bu olaylarda masum vatandaþlarýn yaþamlarýný yitirmelerini tasvip etmek mümkün deðildir. Diyalog sürmelidir. Halkýmýzýn en büyük özlemi olan yeni ve demokratik bir anayasa için bir an önce bütün taraflarýn katýlýmýyla hazýrlanmaya baþlanmalýdýr. Ülkemizin Siirt Barosu Baþkaný Cemal Acar ve özellikle bölgemizin huzura ihtiyacý vardýr. Bu yaþanan olaylar vesayet rejiminin sürmesini ve ülkemizin geliþmesini istemeyen yerel ve küresel aktörlerin ekmeðine yað sürüyor dedi. Merkezi Mardin de bulunan Uluslararasý Stratejik Tahlil ve Araþtýrmalar Merkezi Baþkaný Ahmet Akgül de, terör örgütünün saldýrýlarýný kýnadýklarýný söyledi. Türkiye de ve özellikle bölgede her þeyin yoluna gittiði anda kirli çýkarlarý olan bir takým olgularýn tekrar ortaya çýktýðýný belirten Akgül, Bunun araþtýrýlmasý lazým. Sivil insanlarý ve özellikle kadýn ve çocuklarýn buna a- let edilmesi kabul edilir bir þey deðildir. Son dönemlerde yapýlan bu saldýrýlar bizleri ve bölge halkýný derinden üzmüþtür. Birlik ve beraberliðimizin teminatý için herkesin saðduyulu olmasýný istiyoruz. Her ne þekilde olursa olsun bu saldýrýlarý kýnýyoruz þeklinde konuþtu. Diyarbakýr / aa Tunceli de bir köy korucusu kaçýrýldý TUNCELÝ DE yol kesen teröristler, bir köy korucusunu kaçýrdý, 4 aracý yaktý, bir aracý da tuzakladý. Tunceli Valiliðinden yapýlan yazýlý açýklamada, Tunceli-Erzincan karayolunun 37. kilometresinde, yol kesen bir grup terör örgütü üyesi, 4 aracý ateþe verdiði, bir aracý bombayla tuzakladýðý, bir köy korucusunu da kaçýrdýðý belirtildi. Bölgedeki operasyonlarýn hava destekli sürdürüldüðü kaydedilen açýklamada, þunlar kaydedildi: ol kesilmesinin ardýndan bölgede baþlatýlan hava destekli operasyonlar esnasýnda, araziye yerleþtirilen bir adet uzaktan kumandalý bomba patlatýldý, bir adet el yapýmý bomba da etkisiz hale getirilmiþ olup, bu patlamada bir asker hafif þekilde yaralanmýþtýr. Tunceli / aa POLÝSMEMURU, MAKÝNAABAÐLI BATMAN DAKÝ terör saldýrýsýnda aðýr yaralanan ve beyin ölümü gerçekleþen polis memuru Adem Ýlkkýlýç ýn halen makineye baðlý olduðu bildirildi. Özel Batman Dünya Hastanesi Baþhekim ardýmcýsý Rafet Tok, teröristlerin saldýrýsý sonucu aðýr yaralanan ve beyin ölümü gerçekleþen komiser yardýmcýsý Adem Ýlkkýlýç ýn beyin ölümünün gerçekleþtiðini ve halen yaþam ünitesine baðlý olduðunu söyledi. Hastanede tedavisi sürdürülen baba Talat Doru ve kýzý Þeyma Doru nun saðlýk durumunun iyi olduðunu ifade eden Tok, Bugün veya yarýn taburcu edilirler. Ancak bebeði bu sabaha karþý kaybettik. Baba Doru, halen eþini, bebeðini ve 4 yaþýndaki kýzýný kaybettiðini bilmiyor. Doru nun yakýnlarý babaya þimdilik söylenmesini istemiyor. Aile yakýnlarý ve doktoru tarafýndan alýnacak ortak bir kararla babaya durum anlatýlacak dedi. Batman / aa ERDOÐAN DAN TERÖRE KARÞI DÝRENÝÞ ÇAÐRISI AKP Genel Baþkaný ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, partisinin geniþletilmiþ il baþkanlarý toplantýsýnda, Benim Müslüman din kardeþim olan Kürt kökenli kardeþlerime sesleniyorum: Bu mabedlerinizi roket atarlarla bombalayan bu örgüte nasýl destek veriyorsunuz? Bunlara karþý sizler de kalkýp bir direniþ ortaya koyacaksýnýz. Bu, sadece bizim görevimiz deðil. Bunu devlet, millet el ele yapmak durumundayýz, beraber yapacaðýz. Bunu beraber yapýp, bunlarý yalnýzlýða mahkum etmek durumundayýz dedi. Baþbakan ardýmcýsý Bülent A- rýnç, Arýnç, il baþkanlarý toplantýsý için AKP Genel Merkezi ne geliþinde Batman da hamile bir kadýnýn bölücü teröristlerce öldürülmesiyle ilgili, Göz yaþartýcý bir olay. Bunlarý yapanlar insan olamaz. Mehmet Âkif in tabiriyle sýrtlanlarý bile geçtiler vahþette. Ama sonlarý umarým ki onlarýn da kötü olacak ve bu yaptýklarýndan bir þekilde nadim olacaklar dedi. Öte yandan Maliye Bakaný Mehmet Þimþek de Batman da teröristlerin saldýrýsý sonucu vefat eden 8 aylýk hamile Mizgin Doru dan sezaryenle alýnan bebeðin öldüðünün hatýrlatýlmasý üzerine Allah rahmet eylesin. Bunu yapanlara biz gereken dersi verdik, vereceðiz dedi. Ankara / aa 5 ÖÐRETMEN PKK NIN ELÝNDE DÝARBAKIR IN Lice ilçesinde 3 öðretmen PKK lý teröristlerce kaçýrýldý. Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, yaptýðý açýklamada, Lice Dolunay Köyünde görev yapan 2, Çavundur Köyünde de 1 olmak üzere toplam 3 öðretmenin dün terör örgütü mensuplarýnca kaçýrýldýðýný söyledi. Önceki gece de Hazro ilçesinden bir öðretmenin kaçýrýldýðýný hatýrlatan Vali Toprak, Daha önce de Lice Baharlar Köyünden 1 öðretmen kaçýrýlmýþtý. Bir hafta içinde toplam 5 öðretmen terör örgütü mensuplarýnca kaçýrýldý. alýþmalarýmýz aralýksýz devam ediyor dedi. Diyarbakýr/aa KARDEÞÇEAÞAMAK TEKÇÖZÜMOLMALI ANKARA Ýþ Adamlarý Derneði Baþkaný Bülent Aktan, Gün birlik günüdür. Tek devlet tek bayrak olarak kardeþçe yaþamak tek çözüm olmalýdýr dedi. Aktan, yaptýðý yazýlý açýklamada, yýllardýr Güneydoðu ya aþýn, iþin, huzurun gitmesini engelleyen terör örgütünün sivilleri hedef almaya baþladýðýný belirtti. Terör belâsý en çok Kürt soydaþlarýmýzýn yoðunlukta yaþadýðý bölgelere zarar verdi ifadesini kullanan Aktan, þunlarý kaydetti: Okul yapýldý, çocuklarýn okumasý engellendi. Fabrika yapýlmak istendi, þantiyeler basýldý, iþ makineleri yakýldý, çalýþanlar þehit edildi. Þimdi terörün yakýp yýktýðý illerde köylerde yaþayan kardeþlerime soruyorum, devlet mi size gelmedi yoksa gelmesi mi engellendi. Artýk gözlerin açýlma zamaný geldi. Herkes durumu analiz e- dip ders çýkarmalý. Terörle mi yaþanmalý, yoksa insan gibi devletin verdiði bütün haklardan faydalanýp demokratik haklarý legal zeminde mi aramalý. Gün birlik günüdür. Tek devlet, tek bayrak olarak kardeþçe yaþamak tek çözüm olmalýdýr. oksa ilerde uðrunda öleceðimiz ne devlet ne de bayrak kalacak. Ankara / aa Camiler çocuklarý kucaklayacak DÝ A NET Ýþ le ri Baþ kan lý ðýn ca 1-7 E kim a ra sýn da kut la nan Ca mi ler ve Din Gö rev li le ri Haf ta sý kap sa - mýn da baþ la tý lan a þa sýn Ca mi ye Gi di yo rum kam - pan ya sýy la ca mi ler mi nik le re ku cak a ça cak. Ca mi ler ve Din Gö rev li le ri Haf ta sý, bu yýl Ca mi ve Ço cuk te - ma sýy la kut la na cak. Bu kap sam da yü rü tü len kam pan - yay la, tüm a i le fert le ri nin ca miy le bu luþ tu rul ma sý ve ço cuk la rýn ca mi yi ta ný ma sý a maç la ný yor. Di ya net Ýþ le - ri Baþ kan lý ðý Din Hiz met le ri Ge nel Mü dü rü a þar i - ðit, yap tý ðý a çýk la ma da, Di ya net in ö te den be ri ka mu ya, top lu ma ve a i le ye yö ne lik bir ta kým et kin lik ler dü zen - le di ði ni söy le di. Bun lar dan bi ri si o lan Kut lu Do ðum Haf ta sý nda bu yýl Mer ha met E ði ti mi ko nu su nu e le al dýk la rý ný ve ka mu o yun da çok ö nem li yan ký lar bul du - ðu nu an la tan i ðit, ay rý ca ra ma zan a yýn da Kom þu - luk te ma sý ný gün de me ge ti re rek bir çok et kin lik dü - zen le dik le ri ni bil dir di. Ca mi ler Haf ta sý nýn da Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nýn ö nem li et kin lik le rin den bi ri si ol du - ðu nu i fa de e den i ðit, bu yýl ca mi ve ço cuk bu luþ ma sý - ný gün de me ta þý dýk la rý ný be lirt ti. An ka ra / a a

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE GÜNEY AFRÝKALI HAFIZ SADÝEN: GENÇLERÝN KUR AN I SEVMESÝ ÇOK ÖNEMLÝ nhaberý SAYFA 4 TE KANADA DA ÝFTARLA TANIÞTI TORONTO DA ÝLK DEFA RAMAZAN ÇADIRI KURULDU nhaberý SAYFA 7 DE TANIÞMA VE DÝYALOĞA VESÝLE

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.321 AS YA NIN BAH

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

Afrika ya yardým vakti

Afrika ya yardým vakti Saðlýklý bir Ramazan için 10 tavsiye Ramazan'ý saðlýklý geçirmek için mutlaka sahura kalkmak gerektiðini belirten uzmanlar, yeterli ve dengeli bir sahur ile gün boyu enerjik ve tok hissedilebileceðine

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR G ÇK H B V i SF HF SOU BULCSI SF 13 IL: 43 S I: 15.315 S I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â I 6 K 2012 CUS/ 1 L www.ye ni as ya.com.r Suriye geleceke de FOOÐF: komþumuz olacak Þ I BULK KOUKOÐLU: SU GLCK KOÞUUZ,

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr B L N Z... IL: 43 S I: 15.090 S NIN BH I NIN F HI, Þ V R V ÞÛ RÂ DIR Doðu donuyor usi bir ya yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da bu lu nan Do ðu na do lu Böl ge sinde so ðuk ha va ha ya tý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 MART 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 MART 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý ISPARTA DAKÝ TARÝH DÜÞMANLIÐINA STK TEPKÝSÝ / 6 da DÜNYA BARIÞI BU PANELDE ELE ALINACAK / 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ýlavemizi bayinizden isteyin YIL: 42 SA YI: 14.756 AS YA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi AMERÝKAN PEDÝATRÝ CEMÝETÝ: SÜNNETÝN BÝR ÇOK FADASI VAR HABERÝ SA FA 7 DE 4.21 MÝLON KÝLOMETRE KAREE DÜÞTÜ BUZULLARDA REKOR ERÝME BAÞLADI HABERÝ SA FA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR RÝSALE-Ý NUR MÜTERCÝMLERÝ

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 TEMMUZ 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 TEMMUZ 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr SOLRYUM D CÝLDE BÜYÜK ZRR VERÝYOR GÜNEÞLENME CÝLT KNSERÝNÝ TETÝKLÝYOR uuz man lar, gü neþ len me nin me la no mu (cilt kan se ri tü rü) te tik - le ye rek ar ttýr dý ðý ný, ay rý ca so lar yu ma gi den

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

Birinci Meclis gibi olmalýyýz

Birinci Meclis gibi olmalýyýz HABERÝMÝZ SES GETÝRDÝ, REKTÖR TALÝMAT VERDÝ: MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝNDE MESCÝT AÇILACAK HABERÝ SAFA u16 DA ESKADER ödülleri sahiplerini buldu HABERÝ SAFA u4 TE 7 MART 2012/ENÝ ASA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı