SOMALÝ DE KUR ÂN SEVGÝSÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOMALÝ DE KUR ÂN SEVGÝSÝ"

Transkript

1 ÇOCUKLAR KUR'ÂN KURSLARINDA SOMALÝ DE KUR ÂN SEVGÝSÝ Somali'de halk, yaþadýðý büyük zorluklar içinde çocuklarýný küçük yaþtan itibaren Kur'ân kurslarýna gönderiyor. Ha be ri sayfa 15 te AÞASIN, CAMÝE GÝDÝORUM KAMPANASI ÝLE ÇOCUKLAR CAMÝLERE KOÞACAK 1-7 Ekim arasýnda kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftasý kapsamýndaki aþasýn, camiye gidiyorum kampanyasýyla camiler miniklere kucak açacak. Ha be ri sayfa 4 te GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr A N N E D E N S O N R A B E B E K D E V E F A T E T T Ý BAZI ASKERÎ BÝRLÝKLERDE ARAMA azýcýoðlu operasyonu Muh sin a zý cý oð lu i le 5 ki þi nin ve fat et ti ði he li - kop ter ka za sý na i liþ kin so ruþ tur ma kap sa mýn - da, 5 il de ba zý ad res ler - de a ra ma ya pýl dý. Po lis e kip le ri nin a ra ma yap tý - ðý ad res ler a ra sýn da ba zý as ke rî bir lik ve loj man lar i le Si vil Ha va cý lýk Ge nel Mü dür - lü ðü nün de bu lun du ðu bil di ril di. 5 te EMÝN EDECEKLER BDP: Meclise gireceðiz BDP Ge nel Baþ ka ný Se la hat tin De mir - taþ, 1 E kim'den i ti ba ren Mec lis ça lýþ ma - la rý na ka týl ma ka ra rý al dýk la rý ný bil dir di. De mir taþ, ye ni ya sa ma yý lý nýn baþ la ya - ca ðý Cu mar te si gü nü Mec li se ge lip ye - min e de cek le ri ni söy le di. Ha be ri 5 te BAT MAN DA KÝ TE RÖ RÝST SAL DI RI DA CAN VE REN 8 A LIK HA MÝ LE AN NE NÝN SE - ZAR EN LE KUR TA RI LAN BE BE ÐÝ DE TÜM GA RET LE RE RAÐ MEN A ÞA TI LA MA DI. HERKES ÇABALADI, AMA KURTARILAMADI Bat man'da te rö rist le rin sal dý rý sý so nu cu ve fat e den 8 ay lýk ha mi le Miz gin Do ru'dan se zar yen le a lý nan be be - ði de ya þa tý la ma dý. Ýl Sað lýk Mü dü rü Dr. Na mýk Ke mal Ku bat, O nu ya þat mak i çin her kes e lin den ge len ça ba - yý gös ter di, an cak be be ði kur ta ra ma dýk dedi. TERÖR MASUM BEBEKLERE DAHÝ ACIMIOR Be be ðin ö lü mü, sal dý rý son ra sý ka mu o yun da yük se - len in fi a li da ha da i le ri bo yut la ra ta þýr ken, gü nah sýz be - bek le re da hi a cý ma yan te rö re kar þý top ye kûn bir si vil re ak si yon dal ga sý ge li þi yor ve Bu kan ar týk dur sun çað rý la rý fark lý bir du yar lý lýk la ses len di ri li yor. Ha be ri 4 te BÝR HAFTA ÝÇÝNDE KAÇIRILDILAR 5 öðretmen PKK nýn elinde Di yar ba kýr Va li si Mus ta fa Top rak, 3 öð ret me nin da ha te rör ör gü tü men sup - la rýn ca ka çý rýl dý ðý ný söy le di. Da ha ön ce de i ki öð ret me nin ka çý rýl dý ðý ný ha týr la tan Va li Top rak, Bir haf ta i çin de top lam 5 öð ret men te rör ör gü tü men sup la rýn ca ka çý rýl dý de di. Ha be ri say fa 4 te BAÞBAKAN ERDOÐAN'DAN Partilere anayasa çalýþmalarýnda eþit temsil çaðrýsý Baþ ba kan Er do ðan, Her si ya sî par ti, a na - ya sa ça lýþ ma la rý na e þit tem sil le ka týl sýn çað rý - sýn da bu lun du. Par ti si - nin ge niþ le til miþ il baþ - kan la rý top lan tý sýn da ko nu þan Er do ðan, te rö re kar þý her ke sin or tak ta výr koy ma sý ný da is te di. Er do - ðan Bu nu dev let, mil let el e le be ra ber ya pa ca ðýz de di. Ha be ri say fa 5 te ISSN Faruk Çakýr ýn BU KAN DURMALI / ÖZERK EÐÝTÝM MÝ? / yazýsý say fa 4 te Suriye iç savaþa mý sürükleniyor? E sad ýn hâ lâ yö ne tim de ol ma sýn a tepki duyan gös te ri ci le rin a yak lan ma sý nýn si lâh lý di re ni þe dö nüþ tü ðü ileri sürüldü. Ha be ri 7 de Tunus seçime hazýrlanýyor 23 E kim de ki se çi me ka tý la cak 100 ü aþ - kýn par ti nin yak la þýk ya rý sý, ko a lis yon ku - ran kü çük grup lar dan o lu þu yor. Ha be ri 7 de Kâzým Güleçyüz ün yazýsý say fa 3 te Avrupalý liderler elini çabuk tutsun Av ru pa Mer kez Ban ka sý Baþ ka ný, Av ru - pa lý hü kü met le re, kriz ted bir le ri ný hýz lan - dýr ma la rý çað rý sý yap tý. Ha be ri say fa 6 da

2 2 LÂHÝKA Ahkâmda Avrupa ya dilencilik etmemeli Bir hazine-i cevahire malik olduðumuz hâlde, Avrupa ya ahkâmda izhar-ý fakr, ahlâkta dilencilik etmek din-i Ýslâm a büyük bir hýyanettir ve hayat-ý millete kastetmektir. Dünya için din feda olmaz, berahin-i akliye üzerine müesses olan din-i Ýslâm, baþka dine kýyas olunmaz. Cumhuriyet ki, adâlet ve meþveret ve kanunda inhisâr-ý kuvvetten ibârettir. On üç asýr evvel Þeriat-ý Garrâ teessüs ettiðinden, ahkâmda Avrupa ya dilencilik etmek, din-i Ýslâma büyük bir cinâyettir. Ve þimâle müteveccihen namaz kýlmak gibidir. Kuvvet kanunda olmalý. oksa, istibdat tevzî olunmuþ olur. Þüphesiz ki Allah, mutlak kuvvet ve kudret sahibidir hâkim ve âmir-i vicdanî olmalý. O da mârifet-i tam ve medeniyet-i âmm veyahut din-i Ýslâm namýyla olmalý. oksa istibdat daima hükümfermâ olacaktýr. Ýttifak hüdâdadýr, hevâ ve heveste deðil. Ýnsanlar hür oldular, ama yine abdullahtýrlar. Herþey hür oldu. Þeriat da hürdür, meþrûtiyet de. Mesâil-i Þeriatý rüþvet vermeyeceðiz. Divân-ý Harb-i Örfî, s. 64 *** Bir hazine-i cevahire malik olduðumuz hâlde, Avrupa ya ahkâmda izhar-ý fakr, ahlâkta dilencilik etmek din-i Ýslâm a büyük bir hýyanettir ve hayat-ý millete kastetmektir. Dünya için din feda olmaz, berahin-i akliye üzerine müesses olan din-i Ýslâm, baþka dine kýyas olunmaz. Evet, Avrupa dan ahz u iktibasa muhtacýz. Ýhtiyacýmýz idare-i mülk ve tanzim-i kuva-i harbiye-i bahriyeden ve fünun-i sanayiden iþimize yarayanlarýdýr (dinimizin emriyle). Avrupa da bizden yalnýz adaleti ister ve medeniyeti bekler; tâ muvazenesi bozulmasýn. Bu iki esasa þeriatýmýz müessis ve külliyetiyle nazýrdýr. Zaafý diyanetle uhuvvet ve hürriyet ve medeniyet, bataklýk ve müteaffin sulardan zehirlenmiþ çiçek ve meyvelere benzer. Acaba Þeyheyn ü Ö- mereyn ve Harun u Me mun ve Endülüs teki E- mevîler, zaaf-ý dinle mi terakki ettiler? Zaman-ý salifte âlemde hükümferma olan istibdadýn pederi vahþet olduðu hâlde, sadr-ý evvelin hürriyet ve adalet ve müsavatlarý bürhan-ý bâhirdir ki, Þeriat-ý Garra, hürriyet-i hakký ve adaleti ve ibadetteki müsavatýyla iman olunan müsavat-ý hukuku cemî-i revabýt ve levazýmatýyla camidir. Buna binaen kat iyen hükmediyorum, þimdiye kadar noksaniyetimiz ve tedenniyatýmýz ve sû-i ahlâkýmýz dört sebepten gelmiþ: Bi rin ci si: Þe ri at-ý Gar ra nýn a dem-i mü ra at-ý ah kâ mýn dan ve ba zý ha ka ik-ý þer i ye yi baþ ka ün van la gös ter di ðin den, a va mý ten fir i le i ta at-ý vic da ni ye le ri ni sars mak týr. Devr-i in hi ta tý mýz - dan be ri gü ya fev kaþ þe ri at ba zý ni za ma tý neþ - ret mek (þe ri at tan i zin al ma dan) te den ni mi zin en bü yük se be bi dir. Ý kin ci si: Ba zý mü da hin le rin key fe ma ye þa sû-i tef sir et mek, hâ þâ, Ýs lâ mi ye ti is tib da da mü sa it ve me de ni ye te mâ ni gi bi gös ter mek tir. Ü çün cü sü: Za hir pe rest di nin ca hil dost la rý, ta as su bat-ý na be ma hal i le ba zý teþ bi ha tý ha ki - kat o la rak te lâk ki ve tel kin e de rek ve bu nu i yi - lik bel le yip di ne hý ya net et me si dir. Dör dün cü sü: Müþ ki lü t-tah sil me ha sin-i me de ni ye ti terk i le ço cuk gi bi he va ve he ve se mu va fýk zü nub-i me sa vi-i me de ni ye ti tu tî gi bi tak lit et me le ri dir. Es ki Sa id Dö ne mi E ser le ri, Ma ka lât, s. 33 LÛGATÇE: inhisâr-ý kuvvet: Kuvvetin bir elde toplanmasý. tevzî: Daðýtmak. ahz u iktibas: Aktarma yapma. tanzim-i kuva-i harbiye-i bahriye: Ordu ve deniz kuvvetlerinin düzenlenmesi. müteaffin: Kötü koku yayan. Þeyheyn ü Ömereyn: Ýki Ömer: Hz. Ömer ve Ö- mer b. Abdülaziz. Harun u Me mun: Abbasi halifeleri Harun ve Me mun. terakki: Ýlerleme. sadr-ý evvel: Ýslâm'ýn ilk dönemi. devr-i inhitat: Gerileme, çöküþ devri. taassubat-ý nabemahal: ersiz baðnazlýklar. ÞÝÝRLERLE ESMÂ-Ý HÜSN ÞERHÝ Bâb-ý keremine kim ne için eyler ilticâ Kulu mahcub etmez olur her ne ki kâbul ricâ Rahmetinin bî-nihâye olduðun bilseydiler Kâfir ü fasýk ümidi mutlaka kesmezdiler Etmez ifþâ rahmeti, gizliyi vurmaz açýða Sen de îtinâ ediver düþme þeytânî að a Rahmeti arýnmasýný kulunun taleb eder Kim de fýrsat kaçýrýr ûkbasýný harâb eder De mek deð mez ki a lýn sa çü rük mal dýr hep bu çar þý da, Öy le i se geç i yi mal lar di zil miþ ar ka sýn da! (Be di üz za man, 17. Söz ün 2. Ma ka mý) e za man yer li ve bu ra lý ke li me le ri ni Nduy sam du rak la rým. Zih nim ma zi de se - ya ha te baþ lar ken  de moð lu nun  dem (as) i le yer yü zü nü þen len dir me ye baþ la - ma sý na gi der Bi zi cen net li ya pan a ma cen net lik ya pýp yap ma ya ca ðý a mel le ri mi ze bað lý o lan bu gön de - ri liþ, bu ra lý ol ma dý ðý mý zý, bu ra la ra a it ol ma dý ðý mý zý net bir bi çim de i fa de e der. Ge len le rin git me si ve gi - den le rin gel me me si dü þün ce si de bu ha ki ka ti ö zet ler. Kal bi miz le his se dip gö zü müz le gör dü ðü müz bu ha ki kat vah yin me saj la rýy la her an ku lak la rý mýz da çýn la sa da, biz in san lar bu ra lý ve yer li söz cük le - rin den ay rý la ma dýk bir tür lü, lü gat le ri miz de on la ra da yer a yýr dýk Çok be nim se dik Bu ra lý ve ya ya - ban cý ol ma yý en bü yük ça týþ ma lar dan bi ri hâ li ne ge tir dik za man za man. Ne re den gir di bu kav ram lar lü gat le ri mi ze, ni ye çýk maz lar? Bu so ru ya ce vap o la cak bir ha ki ka ti Mes ne vî-i Nu ri ye ad lý e ser de se ze rim. Nur mü el li fi in sa nýn fa ni bir þe yi se ve me ye ce ði ni, üs tün de fe na dam ga sý bu lu nan bir þe ye kal ben bað la na ma ya ca ðý - ný i fa de e der. Bu du rum kar þý sýn da sev dik le ri mi ze mev hum bir e be di yet ve ri riz, böy le ce ger çek le ri giz le riz. Mu hab be tin yan lýþ kul la ný mýn dan do ðan fe na ne ti ce le ri gör mek is te me di ði miz i çin oy na dý - ðý mýz ge çi ci bir o yun dur bu Me se le, eþ ya ve in san lar ü ze rin de fe na dam ga sý ný giz le mek tir ve biz bu ko nu da çok ma ha ret li yiz! Bi ze fa ni ol du ðu mu zu an la tan ne var sa üs tü nü ör te riz. Mi sa fir ve yol cu ol du ðu mu zu his set ti ren bü tün ke li me le ri kal dý rý rýz lü gat le ri miz den ve ko - nuþ ma la rý mýz dan. Ö lüm soh bet le ri nin ve mev zu u - nun en so ðuk ve sý ký cý soh bet ler te lâk ki e dil me si de bu ma ha re ti miz den dir! Ken di mi ze yer li ya kýþ týr ma sý yap sak da kâ i na týn fýt rî sey ri, bu nun bi ze doð ru ol ma dý ðý ný ha týr la týr her dem. Da i ma ye ni le nen ve ta ze le nen mev cu dat, kâ i nat ta ki bu iþ le yi þin en ra hat göz lem le ye bi le ce ði - El-Ðafûr Kim peþimanlýk duyar ise kusuru afv olur Rabbisinin rahmetini yanýbaþýnda bulur Maðfiret sahibidir baðýþlamak Ol þanýdýr Cümle varlýðýna eþit, rahmetin menba ýdýr Gökte ne var yerde ne varsa O na ayan durur Her ne ki var bu cihânda emrine pâyân durur Ýtirâf eyle kusurun dahil ol dergâhýna Emniyetle gitmek istersen giriver râhýna HASAN ÞEN (Sabahî - Trabzon) miz veç he le rin den bi ri si dir.  lem de hiç bir þey ka ra rýn da kal maz, da i mî bir dö nü þüm-baþ - ka la þým ha li ne þa hit o lu ruz kâ i nat ta. Za man de ði - þir, an baþ ka la þýr. Nok ta dan ön ce ki her cüm le nok - ta yý koy du ðu nuz an da, a de me gi der zâ hi rî o la rak. Baþ lý ba þý na za man kav ra mý bi le kâ i nat ta ki de ði þi - min en a çýk del lâ lý o lur gö ren göz le re. Mi sa fir ol - du ðu mu zu an la tan bir ha ki kat o lur. Kal bi mi zi ya kan fi rak a cý sý da, mi sa fir ol du ðu - mu zu ha týr la tan en gü zel ders ler den dir. Bir de bun la ra her gün Mevt hak týr düs tu ru nu tas dik e - dip ö te le re gö çen var lýk la rý da mü þa he de et me miz ek le nin ce, i yi ce gö zü mü zün a çýl ma sý ný sað lar te - fek kür þar tý i le! Vah yin nu râ nî ve in sa ný ra hat la tan me saj la rýn - dan da fa ni ol du ðu muz ih ta rý ný a lý rýz. Bu ko nu A - hir za man Pey gam be ri nin (asm) di lin den bil lur laþ - mýþ ve ya þa ný la sý bir pra ti ðe dö kül müþ tür: Ben, dün ya da bir a ðaç al týn da göl ge le nip de bý ra kýp gi - den bir yol cu gi bi yim. er li ve bu ra lý kav ram la rý Ken di mi ze yol cu ol - du ðu mu zu u nut tur ma nok ta sýn da ki bü yük gay ret - le ri mi zin i ki kü çük i pu cu, i ki kü çük ör ne ði a ban cý gö rü nen, mi sa fir gö rü nen ha ki kat ler ni ce u mut ka pý la rý ný a ra lar ve an la týl ma sý müm kün ol ma yan a su de bir ha yat su nar in sa na Bil sek ki ga rip ol mak, mi sa fir ol mak, ya ban cý ol mak; bu ra lý ve yer li ol mak tan çok da ha gü zel as lýn da Gençliðini gaflet ile geçiren mahcûb olur Kim rýzâ makâmýna hoþ eriþe matlûb olur a Ýlâhî! Sen bilirsin çün benim ahvâlimi Âsiyim gösterme setr et simsiyah âmâlimi a Ýlâhî! Sen Ðafûr sun pür hatayým rahmet et Nice örtersin hatayý eyle bizi maðfiret... Sen de afv edici ol olasýn ehl-i kerem Ýzzetinin artmasýný istiyorsan lâ-cerem Tevazu kulun ancak þerefini arttýrýr. Öyleyse mütevâzi olun ki, Allah sizi yükseltsin. Affetmek de kulun ancak izzetini arttýrýr. Öyleyse affediniz ki, Allah sizi aziz kýlsýn. Câmiü's-Saðîr, No: 1830 / Hadis-i Þerif Meâli Gü nü mü zün bir ma ra zý: Gýy bet! Hem Kar de þim di ye cek sin, hem kar de þi ni yi ye - cek sin. An la þýl maz bir du rum! Cid dî cid dî in - san lar dan, en ö nem li yer ler de gýy be tin en â lâ sý ný i þit mek sür priz de ðil, va ký a. Kar de þi nin hak kýn da, ka rýn da þý nýn a ley hin de ar ka sý - ný dö ner dön mez her þey ler söy le ni yor. De di ko du, çe kiþ tir me o la ðan ol muþ san ki. Sen-ben me se le si i se, hiç bir za man bit mi yor. Bir top lu mu se lâ me te sevk et me si bek le nen kim se ler den he lâ ke te gö tü re cek dav ra nýþ; ser gi le nen gö rün tü i ti ba riy le, bu na per va sýz ca yak la þým bir ya sa ðýn en ö nem li ih lâ li. Bir kim se nin ya da kim se le rin a ley hin de in ci ti ci, kü - çül tü cü söz ve dav ra nýþ lar gýy bet tir. Pey gam ber E fen di miz (asm) bir ki þi yi ken din de bu - lu nan ku sur lar la an ma nýn gýy bet ol du ðu nu, ken di sin de bu lun ma yan bir ku su ru o na is nat e de rek a ley hin de ko - nuþ ma nýn i se if ti ra (büh tan) sa yýl dý ðý ný bil dir miþ tir. 1 Bu hu sus Kur ân-ý Ke rîm de: Ey i man e den ler! Zan nýn ço ðun dan ka çý nýn. Çün kü zan nýn bir kýs mý gü nah týr. Bir - bi ri ni zin ku su ru nu a raþ týr ma yýn. Bi ri niz di ðe ri nin ar ka sýn - dan çe kiþ tir me sin. Bi ri niz, öl müþ kar de þi ni zin e ti ni ye - mek ten hoþ la nýr mý? Ýþ te bun dan tik si nir si niz. O hal de, Al lah tan kor kun 2 i fa de le riy le zecr e di li yor, ya sak la ný yor.  yet-i ke rî me de zan dan ka çýn ma mýz, ku sur a ra yýp a yýp la rý deþ me me miz ve gýy bet et me me miz is ten miþ - tir. Çe kiþ ti ri len kim se de, an la tý lan ku sur bu lun sa bi le, bu nun an la týl ma sý nýn ca iz ol ma dý ðý Hz. Pey gam be ri - miz (asm) ta ra fýn dan a çýk lan mýþ týr. De mek, zemm ve gýy bet ak len, kal ben ve in sa ni ye - ten ve vic dâ nen ve fýt ra ten ve a sa bi ye ten ve mil li ye ten mez mum dur (a þa ðý lan mýþ týr, a yýp lan mýþ týr). 3 Gýy be tin ya pýl ma sý gi bi din le nil me si nin de ha ram ol - du ðu bil di ri li yor. Ne ka dar zor hal de yiz! Ah, þu dil bir dur sa; þu göz, ken di ne bir dön se Ý ki in san bir a ra ya gel di ðin de, üç beþ ke lâm dan son ra iþ gýy be te gi ri yor. A tý lý yor tu tu lu yor, ya pý lý yor bo zu lu - yor. Hiç bir ko nu ol ma sa bi le, si ya set kâ fi ge lir. Bu, i ki in san a ra sýn da ol du ðu gi bi top lu luk lar da, top lan tý lar da da ay nen zu hur e di yor. Ý þin va him ta ra fý, bi len ler le bil - me yen le rin bir ol ma ya ca ðý hu su su nu bi le bi le o lu yor! Bu ko nu da ma ze re te ma hal yok. Söz le ol du ðu gi bi ya zýy la, i ma yo luy la, i þa ret ve tak lid gi bi dav ra nýþ lar la da ya pý la bi len 4 gýy be te müm kün se en gel ol mak; 5 bun da bir za rar do ður ma ih ti ma li bu lu - nu yor ve bu müm kün ol mu yor sa, gýy be tin ya pýl dý ðý mec li si terk et mek; 6 bu da müm kün ol maz sa gýy be te kar þý bir hoþ nut suz luk duy gu su i çin de baþ ka þey ler le meþ gul ol mak ge re kir. Al lah (cc) he pi mi zi af fet sin! Ha - yâ ör tü sü nü a tan kim se le rin ar ka sýn dan ko nuþ mak 7 ; bir de, ta rif i çin bir ku sur dan bah set mek gýy bet ol mu - yor. A ðýr bir be del ö de me ye ma ruz kal ma mak i çin, bun la rýn dý þýn da ki her ke lâ ma dik kat et mek ge re kir. Hz. E nes den (r.a.) ri va yet e di len bir ha dis-i þe rif te E - fen di miz (asm) þöy le bu yu ru yor lar: A ziz ve Ce lil o lan Rab bim be ni Mi rac a çý kar dý ðýn - da de mir den týr nak lar la, yüz le ri ni göz le ri ni týr ma la yan bir top lu lu ða rast la dým. Ceb ra il e (as) de dim: Bun lar kim ler dir? Þöy le de di: Bun lar gýy bet e de rek in san la rýn et le ri ni yi yen ve on la rýn þe ref le ri ne dil u za tan lar dýr. 8 Böy le si a ðýr bir tab lo kar þý sýn da, Ýs lâm â lim le ri gýy - bet ten do la yý töv be et me nin farz ol du ðu nu ka bul et - mek le bir lik te, ay rý ca gýy bet e di len kim sey le he lâl leþ - me nin de ge rek ti ði ni bil dir miþ ler dir. Söz ko nu su o lan þa hýs i se, bu, böy le. Pe ki, gýy bet e di len, þa hýs lar sa ne o la cak ha li miz? Bu il let ten ik rah et tir yâ Rab bi! Dip not lar: 1- Tir mi zî, Bir, Hu cu rât Sû re si, Sa id Nur sî, Söz ler, Ne ve vî, el-ez kâr, TDV Ýs lâm Ans., 14: En âm Sû re si, Ca mi ü s-sa ðîr, 4: 1550 (Bey ha ki nin Sü nen i). 8- A. g. e., 4: 418 (Müs ned, 3: 224).

3 HABER 3 azý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ azýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOURAN 36 ALMANA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni ayýn Koordinatörü Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: eni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. eni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. ayýn Türü: aygýn süreli ISSN eni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve ayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel ayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇÜZ Okullardaki gizli tehlike NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 2 Zilkade 1432 Rumî: 16 Eylül 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam atsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam atsý ÝSAD BAÞKANI SADIK ÇELÝK, OKULLARDA KAIT DIÞI, NERDE, HANGÝ MALZEMEDEN VE NASIL ÜRETÝLDÝÐÝ BELLÝ OLMAAN EMEKLERÝN ÇOCUKLARA SERVÝS EDÝLDÝÐÝNÝ SAVUNDU. ÝSTANBUL emek Sanayicileri Derneði (ÝSAD) Baþkaný Sadýk Çelik, okullarýn açýldýðý bugünlerde yeni eðtim-öðretim yýlý ile birlikte Saðlýk Bakanlýðý nýn okul kantinlerinde hamburger, kola, çikolata gibi yiyecekleri yasaklamasýnýn çok doðru bir adým olduðunu belirtti. Kantin iþletmeciliði ile yemek hizmetinin birbirinden ayrýlmasý gerektiðini savunan ÝSAD Baþkaný Sadýk Çelik, yaptýðý yazýlý açýklamada okullardaki yemek hizmetinin kantinciler tarafýndan belirlenerek yerine getirilmesi ve kantincilerin bu konuda söz sahibi olmasýnýn son derece yanlýþ olduðunu belirtti. Bu hizmetin mutlaka Tarým Bakanlýðý ndan üretim izni ve sicili o- lan, altyapýsý yeterli, eðitimli, bilinçli, sektörde deneyimli ve referanslý üreticiler tarafýndan saðlanmasý gerektiðini vurgulayan Çelik Saðlýk ve Eðitim Bakanlýðý bu konudaki eksik ve yanlýþ uygulamalarý düzeltmelidir dedi. Sadýk Çelik Asýl tehlike kayýt dýþý, nerde, hangi malzemeler ve nasýl koþullarda üretildiði belli olmayan yemeklerin çocuklarýmýza servis edilmesidir bu oluþum çocuklarýmýzýn saðlýðýný ciddî anlamda tehdit ediyor dedi. Ýstanbul / eni Asya Mavi kapak seferberliði ÇOCUKLARIN BESLENMESÝ ETÝÞKÝNDEN FARKLIDIR ÇELÝK sözlerine þöyle devam etti: Çocuk ve öðrenci beslenmesi yetiþkin beslenmesinden farklýdýr. Bu nedenle çocuk ve öðrenci yemekleri kalsiyum, protein, karbonhidrat, vitamin ve enerji deðerleri beslenme uzmanlarý tarafýndan saptanan mönülerden oluþmalýdýr. Çocuklarýmýzýn saðlýðýný emanet ettiðimiz hazýr yemek þirketleri hammaddeden, üretim, servis ve sunuma kadar iþin her aþamasýnda kalite, uzmanlýk, yetkinlik ve hijyen konularýnda belli standartlarý aþmýþ profesyonellikte Tarým Bakanlýðýndan ruhsatlý ve ÝSAD Baþkaný Sadýk Çelik ESENLER Belediyesi nin Kapaklarý topla gel, kalmasýn artýk engel sloganýyla baþlattýðý mavi kapak kampanyasýna destek veren ilçedeki sivil toplum kuruluþlarý, aðaçlara ve aydýnlatma direklerine mavi kapaklarýn toplanmasý için yüzlerce büyük pet þiþe yerleþtirdi. Mavi kapak kampanyasýna Esenler deki sivil toplum kuruluþlarýnýn desteði artarak sürüyor. Mahalli dernekler, sokak ve caddelerde aðaç ve aydýnlatma direkleri baþta olmak üzere müsait yerlere büyük pet þiþeler yerleþtirerek mavi kapak kampanyasý için adeta seferber oldu. Toplam 20 noktaya pet þiþeleri yerleþtiren Atýþalaný Köyü Kültür ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Mümin Turan, geri dönüþüme destek vermek ve engellilere bir nebze de olsa yardýmcý olabilmek için böyle bir çalýþmaya baþladýklarýný anlattý. Turan, pet þiþleri iki günde bir boþalttýklarýný ve bugüne kadar toplam 30 kilo mavi kapak topladýklarýný belirtti. Topladýklarý kapaklarý Esenler Belediyesi ne teslim edeceklerini kaydeden Turan, kampanyaya herkesi destek vermeye çaðýrarak, Hepimizin bir engelli adayý olduðunu unutmayalým. Çevremize sahip çýkarsak geleceðimize sahip çýkmýþ oluruz. Kimse 1 kapaktan ne olur diye düþünmesin. O kapaklarýn her birinin engelli kardeþlerimiz i- çin umut olduðunu unutmayalým dedi. Ýstanbul / eni Asya ÝSAD üyesi firmalar olmalýdýr. Bu noktada baþta Millî E- ðitim Bakanlýðý olmak üzere, okul yönetimleri ve okul aile birliklerine büyük görev ve sorumluluk düþüyor. 42 ana sýnýfý öðrencisi yemekten zehirlendi BAÐCILAR DA yedikleri yemekten zehirlenen 42 ana sýnýfý öðrencisi, hastanede tedavi altýna alýndý. Çýnar Mahallesi Osmangazi Caddesindeki ilköðretim okuluna giden yaklaþýk 80 ana sýnýf öðrencisi, tavuk ve yoðurdun da aralarýnda bulunduðu mönüyü yedi. emeðin ardýndan mide bulantýsý ve kusma þikayetleri görülen 42 öðrenci, Baðcýlar Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ile çevredeki özel hastanelere kaldýrýldý. Hastanelerde müþahede altýna alýnan çocuklarýn hayatî tehlikelerinin bulunmadýðý öðrenildi. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. Ýstanbul / aa Ýkram edilen gýdadan 16 kiþi zehirlendi ÇANAKKALE NÝN Lapseki ilçesinde 16 kiþi gýda zehirlenmesi þüphesi ile hastaneye baþvurdu. Edinilen bilgiye göre, ilçeye baðlý Adatepe Köyündeki mevlite katýlan bazý kiþiler ikram edilen peynir ve lokmalarý yedikten bir süre sonra rahatsýzlandý. Bunun üzerine aralarýnda çocuklarýn da bulunduðu 16 kiþi Lapseki Devlet Hastanesine baþvurdu. Hastanede tedavi altýna alýnanlarýn saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu öðrenildi. Saðlýk Grup Baþkaný Dr. Fatma Güngörmüþ, gýda zehirlenmesi þüphesi ile hastaneye baþvuranlarýn tedavisinin devam ettiðini bildirdi. Çanakkale / aa Simav güne depremle baþladý KÜTAHA NIN Simav ilçesinde 3.6 büyüklüðünde çok hafif þiddetli bir deprem oldu. Bugün sabah saat de meydana gelen deprem, vatandaþlar arasýnda korku ve endiþeye yol açtý. Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü verilerine göre merkez üssü Simav olan 5 kilometre derinlikteki deprem, Þaphane, Pazarlar, Emet ve Hisarcýk ilçelerinde de hissedildi. Ýþyerlerini yeni açan esnaf deprem etkisiyle sokaklara çýktý. Bazý vatandaþlar evlerinden çýkarak, endiþesiyle bir süre sokakta bekledi. Kütahya / cihan 4 EDEK KUPON 1 Özerk eðitim mi? Osmanlýcadaki karþýlýðý muhtariyet olan ö- zerklik, milliyetçilik ideolojisinin türevlerinden biri olarak gündeme getirilen bir kavram. Merkezî iktidarý elinde tutan belli bir etnik grup adýna diðer etnik gruplarý baský altýna alan politikalar uygulandýðýnda, buna karþý çözüm olarak öne sürülen bir formül. Ama gerçekte çare getirmek þöyle dursun, tersine etnik temelde parçalanmaya yol açan bir formül. Osmanlýnýn çöküþ döneminde Prens Sabahaddin tarafýndan ortaya atýlan ve Bediüzzaman ýn anlýþ anlaþýlan güzel bir fikir, ama tatbiki için zaman ve zeminin þartlarý uygun deðil þeklinde deðerlendirdiði adem-i merkeziyet modelinin önemli ayaklarýndan biri özerklikti. 90 yýl sonra BDP-PKK çizgisi özerklik peþinde. Ýttihad-Terakkî iktidarýný Türkçü bir komite istibdadýna dönüþtüren dinamikler, cumhuriyetten sonra ayný yapýnýn çok daha þiddetli bir baský rejimi þeklinde devamýný saðladýlar ve bu durum bugünkü Kürt meselesi ni ortaya çýkardý. O cenahtan gelen özerklik talebinin dayanaðý ve gerekçesi, Ankara merkezli Türkçü istibdat. Haddizatýnda bu istibdat, laiklik adýna dini dýþlamak suretiyle, Türklerin bin yýldýr Ýslâmýn bayraktarý olduðu gerçeðine sýrt çevirerek Türklüðe de büyük zarar veren ve dindar Türklere de aðýr baskýlar uygulayan bir zihniyetin marifeti. Ve dindar Türkler de bundan yaka silkiyor. Buna karþý yapýlmasý gereken þey, merkezî yönetimi bu müstebit zihniyetin pençesinden kurtarmak için, Türkler ve Kürtler baþta olmak üzere, sistemin maðdur ettiði herkesin demokrasi, hak ve özgürlük eksenli bir tesanüde girmesi. Ve sistemi demokratikleþtirmeye çalýþmasý. Nitekim 1950 den bu tarafa yaþanan 60 senelik süreçte, ihtilâl ve müdahalelerin getirdiði kesintilere raðmen cereyan eden geliþme de bu. Çare etnik eksenli bir özerklikte deðil, herkesi kapsayýp kucaklayacak bir demokratikleþmede. Ama gelinen noktada bakýyoruz, devletin derin katlarýndaki etkinliðini hâlâ sürdüren müstebit ideoloji, bir taraftan Türklük vurgularýna devam ederken, diðer taraftan Kürt siyaseti yapanlara özerklik sözleri veriyor. Bunun anlamý ne? Bu baðlamda, eðitim hizmetlerinin yerel yönetimlere devrinden söz edilmesi bilhassa ilginç. O eðitim ki, resmî ideolojinin en duyarlý, kýskanç ve tekelci olduðu alan. Anayasa ve ilgili kanunlar, eðitimin ilke ve inkýlâplarla Atatürk milliyetçiliðine göre yapýlmasý gereðini tekrar tekrar vurgulayan maddelerle dolu. Son KHK lardan biriyle bu maddelerden biri kalktý, ama diðerleri duruyor. KHK nýn âkýbeti de belirsiz durumda. Hal böyle iken, PKK ya verildiði söylenen ö- zerklik sözü çerçevesinde Bölgenizde eðitim hizmetlerini de tümüyle size býrakýyoruz denilmesi ne anlama geliyor? Bölgede Türk Kemalizmiyle buraya kadar, artýk bundan sonra Kürt Kemalizmiyle devam edin mesajý mý veriliyor? Oysa özerklik genel anlamda olduðu gibi eðitim özelinde de sorunu çözecek bir formül deðil. Tam tersine bu gayri ahlâkî pazarlýk ve rüþvetle, sorun çok daha vahim boyutlara týrmandýrýlýr. Bu alanda yapýlmasý gereken þey, eðitimin tümünü resmî ideoloji kýskacýndan kurtarýp, nesillerin manevî ve ahlâkî deðerlerle donatýlmýþ özgür bireyler olarak yetiþmesini saðlayacak müstakim bir eðitim felsefesini hakim kýlmak olmalý. Esasen hayli zamandýr yaþanan süreçte, kreþten üniversiteye kadar bütün eðitim kademelerinde özel inisiyatifin giderek artan bir aðýrlýk kazanmasý, eðitimi devlet merkezli ve onun sýký kontrolünde yürüyen bir alan olmaktan çýkarýyor. Son olarak 28 Þubat müdahalesi, gevþeyen vidalarý tekrar sýkýlaþtýrma denemesi yaptý, ama bu da geçici oldu. Ýz ve tortularý yer yer hâlâ devam ediyor olsa da, 28 Þubat'ýn toplumdaki etkileri zayýfladýkça, eðitimdeki özgürleþme de kuvvetleniyor. Ancak özel eðitimin geliþmesi, sermaye gücüne baðlý. Bu güçten mahrum olan geniþ kitleler için, devlet eliyle verilen eðitim hizmetinin demokratikleþmesi zarureti gündemdeki yerini koruyor.

4 4 HABER Bu kan durmalý Kanla beslenen terörü bitirmek için deðiþik adýmlar atýlmaya çalýþýlýyor, ama bu adýmlarýn yetmediði de ortada. Henüz kalýcý netice alýnamadýðýna göre, Acaba doðru adýmlar atýlmýyor mu? sorusu akla geliyor. Ne söylersek boþ deyip kenara çekilecek durumda deðiliz. Ýmkân ve fýrsat buldukça, Türkiye yi idare edenleri ikaz vazifesini yerine getirmek gerekir. Çünkü terör, sadece bir bölgeyi deðil, bütün bir Türkiye yi, hepimizi etkiliyor ve mahvediyor. Batman daki son terör saldýrýsýnda bir de anne karnýndaki çocuk dolaylý olsa da katledildi. Sekiz aylýk hamile kadýn vurulunca, karnýndaki çocuðu kurtarmak için seferber olan saðlýk ekibi, sezaryen le çocuðu anne karnýndan çýkarmýþ, ama doðmadan önce terörle tanýþan çocuk daha ismi verilmeden hastahanede vefat etmiþ. (Star, 28 Eylül 2011) Bu vesile ile terör saldýrýlarý neticesinde vefat edenlere Allah tan (cc) rahmet diliyoruz. Kanlý terörün dýþarýdan da destek aldýðý, son günlerde yeniden týrmandýrýlmasýndan da anlaþýlýyor. Türkiye belki ekonomik anlamda krizde deðil, ama içinde bulunduðumuz terör krizi ülkeye çok daha fazla zarar veriyor. Maddî krizleri zamanla aþmak kolayken, terör krizine vaktinde ve zamanýnda uygun müdahaleler yapýlmayýnca daha fazla bedel ödemek zorunda kalýyoruz. Zaten aksi olup da, vaktinde ve zamanýnda teröre karþý uygun tedaviler uygulansaydý, bu musîbet hâlâ devam edebilir miydi? Bu kan durmalý, ama bunu sadece bu sözü tekrarlayarak temin edemeyiz. Terörün temelinde yatan problemleri cesaretle ortaya koymak ve tartýþmak durumundayýz. ok sayarak, kükreyerek bu problemi halledemeyiz. Sosyal ve ekonomik çareler de dahil olmak üzere çok sayýda çare ye ayný anda baþvurmak lâzým. Sadece ekonomik yolla olmaz, sadece silâhla da olmaz. Çarelerin tamamý, bir bütün halinde ayný anda uygulanmalý. Terörle mücadelede bazý teknik hatalar yapýldýðý da artýk görülmeli. Kabul ediyoruz, iþin ehli ve uzmaný deðiliz; fakat bir karakola karþý (Siirt in Pervari ilçesi, Belenoluk Jandarma Karakolu) 10 saat sürdüðü açýklanan bir terör saldýrýsý na da normal diyemeyiz. Terörist ve 10 saat devam eden bir saldýrý... Ehil ve uzman olanlar lütfen çýkýp bunu bizim anlayacaðýmýz bir þekilde izah etsin. On saat süren bir saldýrý neticesinde nasýl olup da teröristler kaçýp kurtulabiliyor? Nitekim bir yazar, On saatte bölgeye ABD den deniz piyadeleri bile indirilebilir diye düþünüyorum diye yazdý. (Eser Karakaþ, Star, 27 Eylül 2011) Jandarma dað karakollarý nasýl yerlerdir? þeklindeki baþka bir yazýda da çok ciddî iddialar ve belki de ithamlar sýralandý ve görebildiðimiz kadarýyla bunlara itiraz eden çýkmadý. (Ýlgili yazý için bakýnýz: Nuh Gönültaþ, Bugün, 27 Eylül 2011) azýyý, daha doðrusu yazara gönderilen bu þikâyet mektubu nu okuyunca Her halde bu yazýda, mektupta dile getirilen iddialar doðru deðildir. Türkiye yi idare edenler yarýn buna itiraz eder, yalanlar diye düþündüm, ama görebildiðim kadarýyla böyle bir itiraz bu yazýnýn yazýldýðý saate kadar olmadý. Ýtiraz olmadý, ama bu þikâyet mektubu sebebiyle Neler oluyormuþ? diyene de rastlamadýk. Gerek medya ve gerekse Türkiye yi idare edenler çok alýþýk olduðumuz üzere Hiçbir þey olmuyormuþ gibi yapmaya devam ettiler... Keþke bu kan dursa... Dursa da, Türkiye çok daha önemli meseleleri konuþsa, tartýþsa ve hak, hukuk ve adalet yolunda hýzla yol olsa... Ümit ediyor ve duâ ediyoruz ki; Türkiye bu terör belâsýndan kurtulsun... TAZÝE Muhterem aðabeyimiz Mehmet Hanifi Kaya'nýn eþi ve muhterem kardeþlerimiz, Elimdar ve Gürbüz Kaya'nýn annesi Libas Kaya'nýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ankara eni Asya Okuyucularý ÖKSÜZ DOÐAN BEBEK DE ÖLDÜ- Batman da teröristlerin saldýrýsý sonucu vefat eden 8 aylýk hamile Mizgin Doru dan sezaryenle alýnan bebek öldü. Batman Saðlýk Müdürü Dr. Namýk Kemal Kubat, yaptýðý açýklamada, saldýrý sonucu vefat eden Mizgin Doru dan sezaryenle alýnan ve Özel Batman Dünya Hastanesi nde küvezde tedavisi devam eden bebeðin bütün çabalara raðmen kurtarýlamadýðýný söyledi. Kubat, Çok üzüldük. Onu yaþatmak için herkes elinden gelen çabayý gösterdi ancak bebeði kurtaramadýk. Ailesine baþ saðlýðý diliyorum dedi. avuz Selim Mahallesi Aydýnkonak Kavþaðý nda teröristlerce düzenlenen silâhlý saldýrýda, 3 polis yaralanmýþ, 8 aylýk hamile bir kadýn ile 4 yaþýndaki kýzý ölmüþ, eþi ve diðer bir kýzý da yaralanmýþtý. Hamile kadýnýn karnýndan sezaryenle alýnan bebek tedavi altýna alýnmýþtý. Batman / aa Bebekkatillerine öfkebüyüyor BATMAN DA TERÖRÝSTLERÝN SALDIRISI SONUCU VEFAT EDEN 8 ALIK HAMÝLE MÝZGÝN DORU DAN SEZARENLE ALINAN BEBEK ÖLDÜ. BÖLGE HALKINDA BEBEK KATÝLLERÝNE ÖFKE ÇIÐ GÝBÝ BÜÜOR. DÝARBAKIR, Siirt, Batman, Þýrnak ve Mardin deki sivil toplum kuruluþlarý terör örgütü PKK nýn hain saldýrýlarýný kýnadý. Þýrnak eþeren Gençlik Derneði Baþkaný Hatice Atan, yaptýðý açýklamada, terör örgütünün saldýrýlarýna tepki göstererek, Artýk insanlýkla baðdaþtýrmýyorum. Bu insanlarýn kalbinin olduðuna i- nanmýyorum dedi. Siirt te 4 genç kýz ve Batman da hamile bir kadýn ile 4 yaþýndaki çocuðunun öldürülmesinin hiç bir izahý olamayacaðýný belirten Atan, Asker, sivil hiç kimsenin suçu yok. Bunu þiddetle kýnýyorum. Kadýnlarýmýz adýna da çok büyük üzüntü duyuyorum diye konuþtu. Terör örgütünün saldýrýlarýný kýnadýðýný kaydeden Atan, sözlerini þöyle sürdürdü: Ben bir Kürt kadýný olarak çok büyük üzüntü duyuyorum. Ben Kürtlüðümle gurur duyuyorum ancak bu þiddete de karþýyým. Bu Kürt sorunu deðildir. Bunu bahane ederek kendi halkýný vurmak açýklanamaz. Çocuklarýn ne suçu var. Çocuklarýn eli oyuncak tutmalý, kalem tutmalý. Daha dünyaya gelmemiþ çocuðun suçu neydi? Ne suçu vardý. Hiç mi bu insanlarýn kalbi yok. Gerçekten çok büyük üzüntü duyuyoruz. Türk Bayraðý nýn içinde benim dedelerimin de kaný var. Hepimizin kaný var. Bu bayrak için hepimiz mücadele ettik. Bu ülke hepimize ait. Hakkýmýzý silahla, kurþunla deðil, bir araya gelerek kalemle savunmalýyýz. ÖLÜMLE HAK OLMAZ MÜSÝAD Diyarbakýr Þube Baþkaný Þahabettin Aykut da tüm ülke olarak artýk ölümlerden býktýklarýný ifade ederek, eter artýk dedi. Hak aramanýn insanlarý öldürmekle aranamayacaðýný belirten Aykut, þöyle dedi: Hakký insanlar için aramýyor muyuz?. Biz insanlarý öldürüyoruz, peki elde ettiðimiz hakký kime kullandýracaðýz. Ýnsanýn bir kýsýmýný öldürüp geriye kalanýna mý kullandýracaðýz. Böyle bir hak istemiyoruz. Ölümle hak olmaz. Artýk bu ölümler bitsin. Hak aranacaksa demokratik yollardan hakkýmýzý arayalým. Gitsinler mecliste konuþsunlar. Elbette sýkýntýlar olabilir. Ama insanlarý korkutarak sindirerek, sivil, asker, polis demeden öldürerek hak aranmaz. Ýnsanlarý öldürenleri kýnýyorum. Ýnsanlarý öldüren, insanlarý kýnýyorum. Kim olursa olsun. Ne daðdaki ölsün, ne asker ölsün, ne sivil ölsün. Hiç kimse ölmesin. Ýnsaný öldüreni kýnýyorum. Kim olursa olsun. Bu iþin çözümü zor deðildir. eter ki istensin. Ýktidar partisi ve diðer partiler herkes üstüne düþeni yapsýn. Herkesin elinden geleni yapmasý lazým. Önce bölge ve ülkemizin bu sýkýntýlardan kurtulmasý lazým. Dünya nelerle uðraþýyor. Biz birbirimizle uðraþýyoruz. Bu þekilde bir yere varamayýz. MÜSÝAD Batman Þube Baþkaný Suat Özdemir de artýk söylenecek bir söz kalmadýðýný, bölge insaný olarak bu tür saldýrýlardan býktýklarýný söyledi. Artýk bu ölümlerin bitmesi lazým. 8 aylýk hamile kadýn ve kýzý öldü. Siirt te, Ankara da, Þýrnak ta fark etmiyor. Her gün bir yerden ölüm haberi geliyor. Sonuçta insan hayatý bu. Ýnsan hayatýnýn deðerinin farkýnda deðiliz. Ýnsan hayatýndan deðerli hiçbir þey yoktur diyen Özdemir, bir insanýn ölmemesi için artýk ne yapýlmasý gerekiyorsa yapýlmasýný istedi. Hangi taraftan gelirse gelsin þiddet olaylarýný kýnadýklarýný kaydeden Özdemir, Artýk insanlar ölmesin diye konuþtu. ÞÝDDET, ÞÝDDETLE SONA ERDÝRÝLEMEZ Siirt Barosu Baþkaný Cemal Acar ise þiddetin artýk araç olmaktan çýkmýþ olmasý gerektiðini, bu görüþünü Tunceli de geçen hafta yapýlan Doðu ve Güneydoðu Barolarý Baþkanlarý toplantýsýnda oy birliði ile alýnan kararla dile getirdiklerini kaydetti. Þiddetin sona ermesi ve güven ortamýnýn tesis edilmesi gerektiðini ifade eden Acar, þöyle konuþtu: Þiddetin her türlüsünü ve özellikle sivil vatandaþlara yönelik þiddeti tasvip etmek mümkün deðildir. Çatýþmalarýn kýrsaldan kent merkezlerine taþýnmasý toplumsal hafýzalarda büyük yaralara yol açýyor. Bu dönemde BDP Meclis e gitmeli ve inisiyatif almalýdýr. Hiç bir þiddet, þiddetle sona erdirilemez. Siirt Ýþ Adamlarý Derneði Baþkaný Faruk Pamukçu da, bölgenin bu güne kadar terör olaylarýndan yeterince acý çektiðini ve göz yaþý döktüðünü belirtti. Pamukçu, Daha fazla acý daha fazla gözyaþý olmasýn. Son zamanlarda bu olaylarda masum vatandaþlarýn yaþamlarýný yitirmelerini tasvip etmek mümkün deðildir. Diyalog sürmelidir. Halkýmýzýn en büyük özlemi olan yeni ve demokratik bir anayasa için bir an önce bütün taraflarýn katýlýmýyla hazýrlanmaya baþlanmalýdýr. Ülkemizin Siirt Barosu Baþkaný Cemal Acar ve özellikle bölgemizin huzura ihtiyacý vardýr. Bu yaþanan olaylar vesayet rejiminin sürmesini ve ülkemizin geliþmesini istemeyen yerel ve küresel aktörlerin ekmeðine yað sürüyor dedi. Merkezi Mardin de bulunan Uluslararasý Stratejik Tahlil ve Araþtýrmalar Merkezi Baþkaný Ahmet Akgül de, terör örgütünün saldýrýlarýný kýnadýklarýný söyledi. Türkiye de ve özellikle bölgede her þeyin yoluna gittiði anda kirli çýkarlarý olan bir takým olgularýn tekrar ortaya çýktýðýný belirten Akgül, Bunun araþtýrýlmasý lazým. Sivil insanlarý ve özellikle kadýn ve çocuklarýn buna a- let edilmesi kabul edilir bir þey deðildir. Son dönemlerde yapýlan bu saldýrýlar bizleri ve bölge halkýný derinden üzmüþtür. Birlik ve beraberliðimizin teminatý için herkesin saðduyulu olmasýný istiyoruz. Her ne þekilde olursa olsun bu saldýrýlarý kýnýyoruz þeklinde konuþtu. Diyarbakýr / aa Tunceli de bir köy korucusu kaçýrýldý TUNCELÝ DE yol kesen teröristler, bir köy korucusunu kaçýrdý, 4 aracý yaktý, bir aracý da tuzakladý. Tunceli Valiliðinden yapýlan yazýlý açýklamada, Tunceli-Erzincan karayolunun 37. kilometresinde, yol kesen bir grup terör örgütü üyesi, 4 aracý ateþe verdiði, bir aracý bombayla tuzakladýðý, bir köy korucusunu da kaçýrdýðý belirtildi. Bölgedeki operasyonlarýn hava destekli sürdürüldüðü kaydedilen açýklamada, þunlar kaydedildi: ol kesilmesinin ardýndan bölgede baþlatýlan hava destekli operasyonlar esnasýnda, araziye yerleþtirilen bir adet uzaktan kumandalý bomba patlatýldý, bir adet el yapýmý bomba da etkisiz hale getirilmiþ olup, bu patlamada bir asker hafif þekilde yaralanmýþtýr. Tunceli / aa POLÝSMEMURU, MAKÝNAABAÐLI BATMAN DAKÝ terör saldýrýsýnda aðýr yaralanan ve beyin ölümü gerçekleþen polis memuru Adem Ýlkkýlýç ýn halen makineye baðlý olduðu bildirildi. Özel Batman Dünya Hastanesi Baþhekim ardýmcýsý Rafet Tok, teröristlerin saldýrýsý sonucu aðýr yaralanan ve beyin ölümü gerçekleþen komiser yardýmcýsý Adem Ýlkkýlýç ýn beyin ölümünün gerçekleþtiðini ve halen yaþam ünitesine baðlý olduðunu söyledi. Hastanede tedavisi sürdürülen baba Talat Doru ve kýzý Þeyma Doru nun saðlýk durumunun iyi olduðunu ifade eden Tok, Bugün veya yarýn taburcu edilirler. Ancak bebeði bu sabaha karþý kaybettik. Baba Doru, halen eþini, bebeðini ve 4 yaþýndaki kýzýný kaybettiðini bilmiyor. Doru nun yakýnlarý babaya þimdilik söylenmesini istemiyor. Aile yakýnlarý ve doktoru tarafýndan alýnacak ortak bir kararla babaya durum anlatýlacak dedi. Batman / aa ERDOÐAN DAN TERÖRE KARÞI DÝRENÝÞ ÇAÐRISI AKP Genel Baþkaný ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, partisinin geniþletilmiþ il baþkanlarý toplantýsýnda, Benim Müslüman din kardeþim olan Kürt kökenli kardeþlerime sesleniyorum: Bu mabedlerinizi roket atarlarla bombalayan bu örgüte nasýl destek veriyorsunuz? Bunlara karþý sizler de kalkýp bir direniþ ortaya koyacaksýnýz. Bu, sadece bizim görevimiz deðil. Bunu devlet, millet el ele yapmak durumundayýz, beraber yapacaðýz. Bunu beraber yapýp, bunlarý yalnýzlýða mahkum etmek durumundayýz dedi. Baþbakan ardýmcýsý Bülent A- rýnç, Arýnç, il baþkanlarý toplantýsý için AKP Genel Merkezi ne geliþinde Batman da hamile bir kadýnýn bölücü teröristlerce öldürülmesiyle ilgili, Göz yaþartýcý bir olay. Bunlarý yapanlar insan olamaz. Mehmet Âkif in tabiriyle sýrtlanlarý bile geçtiler vahþette. Ama sonlarý umarým ki onlarýn da kötü olacak ve bu yaptýklarýndan bir þekilde nadim olacaklar dedi. Öte yandan Maliye Bakaný Mehmet Þimþek de Batman da teröristlerin saldýrýsý sonucu vefat eden 8 aylýk hamile Mizgin Doru dan sezaryenle alýnan bebeðin öldüðünün hatýrlatýlmasý üzerine Allah rahmet eylesin. Bunu yapanlara biz gereken dersi verdik, vereceðiz dedi. Ankara / aa 5 ÖÐRETMEN PKK NIN ELÝNDE DÝARBAKIR IN Lice ilçesinde 3 öðretmen PKK lý teröristlerce kaçýrýldý. Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, yaptýðý açýklamada, Lice Dolunay Köyünde görev yapan 2, Çavundur Köyünde de 1 olmak üzere toplam 3 öðretmenin dün terör örgütü mensuplarýnca kaçýrýldýðýný söyledi. Önceki gece de Hazro ilçesinden bir öðretmenin kaçýrýldýðýný hatýrlatan Vali Toprak, Daha önce de Lice Baharlar Köyünden 1 öðretmen kaçýrýlmýþtý. Bir hafta içinde toplam 5 öðretmen terör örgütü mensuplarýnca kaçýrýldý. alýþmalarýmýz aralýksýz devam ediyor dedi. Diyarbakýr/aa KARDEÞÇEAÞAMAK TEKÇÖZÜMOLMALI ANKARA Ýþ Adamlarý Derneði Baþkaný Bülent Aktan, Gün birlik günüdür. Tek devlet tek bayrak olarak kardeþçe yaþamak tek çözüm olmalýdýr dedi. Aktan, yaptýðý yazýlý açýklamada, yýllardýr Güneydoðu ya aþýn, iþin, huzurun gitmesini engelleyen terör örgütünün sivilleri hedef almaya baþladýðýný belirtti. Terör belâsý en çok Kürt soydaþlarýmýzýn yoðunlukta yaþadýðý bölgelere zarar verdi ifadesini kullanan Aktan, þunlarý kaydetti: Okul yapýldý, çocuklarýn okumasý engellendi. Fabrika yapýlmak istendi, þantiyeler basýldý, iþ makineleri yakýldý, çalýþanlar þehit edildi. Þimdi terörün yakýp yýktýðý illerde köylerde yaþayan kardeþlerime soruyorum, devlet mi size gelmedi yoksa gelmesi mi engellendi. Artýk gözlerin açýlma zamaný geldi. Herkes durumu analiz e- dip ders çýkarmalý. Terörle mi yaþanmalý, yoksa insan gibi devletin verdiði bütün haklardan faydalanýp demokratik haklarý legal zeminde mi aramalý. Gün birlik günüdür. Tek devlet, tek bayrak olarak kardeþçe yaþamak tek çözüm olmalýdýr. oksa ilerde uðrunda öleceðimiz ne devlet ne de bayrak kalacak. Ankara / aa Camiler çocuklarý kucaklayacak DÝ A NET Ýþ le ri Baþ kan lý ðýn ca 1-7 E kim a ra sýn da kut la nan Ca mi ler ve Din Gö rev li le ri Haf ta sý kap sa - mýn da baþ la tý lan a þa sýn Ca mi ye Gi di yo rum kam - pan ya sýy la ca mi ler mi nik le re ku cak a ça cak. Ca mi ler ve Din Gö rev li le ri Haf ta sý, bu yýl Ca mi ve Ço cuk te - ma sýy la kut la na cak. Bu kap sam da yü rü tü len kam pan - yay la, tüm a i le fert le ri nin ca miy le bu luþ tu rul ma sý ve ço cuk la rýn ca mi yi ta ný ma sý a maç la ný yor. Di ya net Ýþ le - ri Baþ kan lý ðý Din Hiz met le ri Ge nel Mü dü rü a þar i - ðit, yap tý ðý a çýk la ma da, Di ya net in ö te den be ri ka mu ya, top lu ma ve a i le ye yö ne lik bir ta kým et kin lik ler dü zen - le di ði ni söy le di. Bun lar dan bi ri si o lan Kut lu Do ðum Haf ta sý nda bu yýl Mer ha met E ði ti mi ko nu su nu e le al dýk la rý ný ve ka mu o yun da çok ö nem li yan ký lar bul du - ðu nu an la tan i ðit, ay rý ca ra ma zan a yýn da Kom þu - luk te ma sý ný gün de me ge ti re rek bir çok et kin lik dü - zen le dik le ri ni bil dir di. Ca mi ler Haf ta sý nýn da Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nýn ö nem li et kin lik le rin den bi ri si ol du - ðu nu i fa de e den i ðit, bu yýl ca mi ve ço cuk bu luþ ma sý - ný gün de me ta þý dýk la rý ný be lirt ti. An ka ra / a a

3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI

3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI 10 OCAK 2012'YE ERTELENDÝ 3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI HABERÝ SAYFA 11 DE Irak ta kanlý gün/ 7 DE Sakal-ý Þerif e yoðun ilgi / 6 DA Balanlý ya hakimden uyarý / 4 TE En çok okunan kitap

Detaylı

Önce bu yemini deðiþtirin

Önce bu yemini deðiþtirin PROTOKOL ÝMZALANDI ÇÝNLÝ ÝMAMLAR TÜRKÝYE DE EÐÝTÝLECEK HABERÝ SAYFA 3 TE DÝYANET-SEN DEN EBEVEYNLERE KUR ÂN KURSU ÇAÐRISI HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.844 AS YA NIN BAH

Detaylı

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri Bir çözüm formülü: doðuda Ýslâm Üniversitesi CEVHER ÝLHAN IN AZI DÝZÝSÝ 12. SAFADA Somali, din eðitimi de bekliyor HABERÝ SAFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

DARBE ANAYASASINDAN ARTIK KURTULALIM

DARBE ANAYASASINDAN ARTIK KURTULALIM 36 yýlda 101 bin hafýz / 3 TE Eðitimde aile öðretmenliði devri /6 DA Kan dâvâlarýný bitirmeye çalýþýyoruz / 5 TE TEM SÝL CÝ LE RÝ MÝZ EMET TE BULUÞTU Y A V U Z Ç A L I Þ K A N I N H A B E R Ý 1 5. S A

Detaylı

Vatikan dan Filistin e destek

Vatikan dan Filistin e destek Asýl yasak zihinlerde ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyiniz YIL: 42 SA YI: 14.827 Ya zar Si bel E ras lan, a sýl ya sak la rýn zi hin ler de ol du ðu nu, ya sak la rýn her han gi hu ku kî bir

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Gönüllü saðlýkçýlar aranýyor/ 3 TE Üniversiteyegiriþtedeðiþiklikyok/ 6 DA Bayramda ucuz þeker uyarýsý/ 11 DE Simav da yine korku dolu anlar/ 6 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AVUSTRALYA DA ASUDE BÝR RAMAZAN

Detaylı

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik HÜZÜNLÜ BAYRAM YAÞANDI Þehitliklerde gözyaþlarý yine sel oldu HABERÝ SAYFA 5 TE Somali de yaralar sarýlýyor/ 5 TE ABD limüslümanlarrahatsýz/ 7 DE Çocuklara cep i sýnýrlayýn/ 15 TE Tabletbilgisayar2.döneme/

Detaylı

ARAP BAHARI KIÞA DÖNMESÝN

ARAP BAHARI KIÞA DÖNMESÝN HADÝSLERDEN HAAT PRENSÝPLERÝ Emri altýndakilere karþý güzel davranmak, hayýr ve berekete vesiledir. Kötü ahlâk uðursuzluktur. Ýyilik, ömrün artmasýna vesiledir. Sadaka kötü kazayý önler. Hadis-i Þerif

Detaylı

KEMALÝST EÐÝTÝM KORKU ÜRETÝYOR

KEMALÝST EÐÝTÝM KORKU ÜRETÝYOR HADÝSLERDEN HAYAT PRENSÝPLERÝ Hayatýmýza yön veren þaþmaz birer pusula niteliðindeki hadislerden derlenen bu güzel eser hazýrlanýrken Camiüs's- Sagir esas alýndý. Davranýþlarýmýzdaki ölçüyü bulacaðýnýz

Detaylı

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET MUKADDES OLCULUK BAÞLIOR Ha be ri sayfa 3 te GAZZE DE EÐÝTÝM DE ÝSRAÝL ABLUKASINDA Ha be ri sayfa 16 da GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.942 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cep boy, 140 sayfa, karton kapak B U G Ü N H E R K E S E Ü C R E T S Ý Z YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.447 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 20 MAYIS 2010 PERÞEMBE/

Detaylı

YOL HARÝTASI Risale-i Nur da

YOL HARÝTASI Risale-i Nur da ÝNTÝHAR EYLEMLERÝ NEDEN YANLIÞ? Dinin yasakladýðý intiharýn, sivilleri hedef alan ve nizamî harp kurallarýna da uymayan bir terör eylemine dönüþtürülmesinin þehadet adý altýnda yüceltilmesi, kabulü imkânsýz

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SAYI: 14.869 17 TEMMUZ 2011 PAZAR/ 75 Kr www.yeniasya.com.tr Terör saldýrýsýnýn hedefi kardeþlik ve demokrasi

Detaylı

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN Devlet, vatandaþlarýný ayýrt etmemeli CEVHER ÝLHAN IN YAZI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA Diyanet ten Afrika için yeni kampanya HABERÝ SAYFA 4 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTASONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR UZLAÞMA SAÐLAYAMADILAR

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR UZLAÞMA SAÐLAYAMADILAR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.878 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Irkçýlýða karþý dayanýþma Ayrýntýlý bilgi sayfa 15 te çaðrýsý Büyük

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR ADAPAZARI'NDA 1999 DEPREMÝNÝN YIKTIÐI CAMÝ TEKRAR YAPILIYOR SECDEEDENÝNSAN GÖRÜNTÜSÜNDECAMÝ Ramazan ýn güzelliklerini yaþatalým / 3 TE HABERÝ SAYFA 10 DA DUAYA HEP DEVAM EDELÝM ÝBADETLERÝN ÖZÜ, ÝLÝÐÝ:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SÝVÝL KAYIPLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 15 ARTTI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SÝVÝL KAYIPLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 15 ARTTI YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.867 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr NATO KATLÝAMI KREDÝ NOTU HER AN DÜÞÜRÜLEBÝLÝR ABD negatif izlemeye

Detaylı

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý Said Nursî: Kürtler ayrýlýðý asla istemezler CEVHER ÝLHAN IN YAZISI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA ÖÐRENCÝ SERVÝSLERÝ YOLLARDA PAZARTESÝ TRAFÝÐÝNE DÝKKAT HABERÝ SAYFA 3 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI

Detaylı

TV LERDEKÝ DÝZÝ FURYASI ÝLE HER TÜRLÜ AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDET, ALDATMA, ÝHANET VE BOÞANMALAR NORMALMÝÞ GÝBÝ GÖSTERÝLÝYOR. nha be ri sayfa 16 da

TV LERDEKÝ DÝZÝ FURYASI ÝLE HER TÜRLÜ AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDET, ALDATMA, ÝHANET VE BOÞANMALAR NORMALMÝÞ GÝBÝ GÖSTERÝLÝYOR. nha be ri sayfa 16 da TOKÝ, þimdi de köylere el attý ABD den veto yerine baský taktiði u6 u7 Yemen ordusu kendi askerini vurdu u7 AB nin Türkiye ye ihtiyacý var u5 Diziler yozlaþtýrýyor TV LERDEKÝ DÝZÝ FURYASI ÝLE HER TÜRLÜ

Detaylı

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý FO TOÐ RAF: A A Katedralde GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ezan sesi AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR uabd de ilk kez, 32 e ya let te 70 ten faz la ki li se nin Pa zar a yi nin de üç

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Altýn yaldýzlý, gofreli kartona lüks baskýlý. Bekleyiniz... Ayrýntýlý bilgi sayfa 15 te YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.879 27 TEMMUZ

Detaylı

BIRAKIN BU ÝNATLAÞMAYI

BIRAKIN BU ÝNATLAÞMAYI KAOS VE KRÝZLER 100. YILDÖNÜMÜ HAZIRLIKLARI RÝSALE-Ý NUR LA AÞILIR Önümüzdeki kritik süreçte yaþanacak krizlerin sað salim aþýlabilmesi için, manevî dinamikleri ayakta tutup besleyecek bir kesintisiz güç

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI ÝLÂN ETTÝ BAYRAM NAMAZI SAATLERÝ Ra ma zan Bay ra mý na ma zý ya rýn sa bah An ka ra da 06:55, Ýs tan bul da 7:10, Ýz mir de 7:19, Ça nak ka le de 7:20 de, Hak kâ ri de 6:13 de

Detaylı

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN Osmanlý hareminde cariyelik GER ÇEK TEN HA BER VE RiR ZENEP ÇAKIR IN DÝZÝ AZISI SAFA 15 TE IL: 42 SA I: 14.838 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr MÝLLETE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ramazan da intiharlar azalýyor / 3 TE Roma dan sonra Milano ya da cami/ 7 DE Gençlik oruçlu, sabýrlý ve mutlu / 10 DA Çocukluðumun Ramazan larý / 15 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN BAÞLADIK Faruk Çakýr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR MODERN ÇAÐIN KÖLELÝÐÝ: ÝNTERNET BAÐIMLILIÐI Ýnternet kullanýmýndaki artýþ ve sosyal medyanýn önlenemez yükseliþi bazý kullanýcýlar için internet baðýmlýlýðý ný gündeme getirdi. HABERÝ SAYFA 12 DE Engelsiz

Detaylı