SOMALÝ DE KUR ÂN SEVGÝSÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOMALÝ DE KUR ÂN SEVGÝSÝ"

Transkript

1 ÇOCUKLAR KUR'ÂN KURSLARINDA SOMALÝ DE KUR ÂN SEVGÝSÝ Somali'de halk, yaþadýðý büyük zorluklar içinde çocuklarýný küçük yaþtan itibaren Kur'ân kurslarýna gönderiyor. Ha be ri sayfa 15 te AÞASIN, CAMÝE GÝDÝORUM KAMPANASI ÝLE ÇOCUKLAR CAMÝLERE KOÞACAK 1-7 Ekim arasýnda kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftasý kapsamýndaki aþasýn, camiye gidiyorum kampanyasýyla camiler miniklere kucak açacak. Ha be ri sayfa 4 te GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr A N N E D E N S O N R A B E B E K D E V E F A T E T T Ý BAZI ASKERÎ BÝRLÝKLERDE ARAMA azýcýoðlu operasyonu Muh sin a zý cý oð lu i le 5 ki þi nin ve fat et ti ði he li - kop ter ka za sý na i liþ kin so ruþ tur ma kap sa mýn - da, 5 il de ba zý ad res ler - de a ra ma ya pýl dý. Po lis e kip le ri nin a ra ma yap tý - ðý ad res ler a ra sýn da ba zý as ke rî bir lik ve loj man lar i le Si vil Ha va cý lýk Ge nel Mü dür - lü ðü nün de bu lun du ðu bil di ril di. 5 te EMÝN EDECEKLER BDP: Meclise gireceðiz BDP Ge nel Baþ ka ný Se la hat tin De mir - taþ, 1 E kim'den i ti ba ren Mec lis ça lýþ ma - la rý na ka týl ma ka ra rý al dýk la rý ný bil dir di. De mir taþ, ye ni ya sa ma yý lý nýn baþ la ya - ca ðý Cu mar te si gü nü Mec li se ge lip ye - min e de cek le ri ni söy le di. Ha be ri 5 te BAT MAN DA KÝ TE RÖ RÝST SAL DI RI DA CAN VE REN 8 A LIK HA MÝ LE AN NE NÝN SE - ZAR EN LE KUR TA RI LAN BE BE ÐÝ DE TÜM GA RET LE RE RAÐ MEN A ÞA TI LA MA DI. HERKES ÇABALADI, AMA KURTARILAMADI Bat man'da te rö rist le rin sal dý rý sý so nu cu ve fat e den 8 ay lýk ha mi le Miz gin Do ru'dan se zar yen le a lý nan be be - ði de ya þa tý la ma dý. Ýl Sað lýk Mü dü rü Dr. Na mýk Ke mal Ku bat, O nu ya þat mak i çin her kes e lin den ge len ça ba - yý gös ter di, an cak be be ði kur ta ra ma dýk dedi. TERÖR MASUM BEBEKLERE DAHÝ ACIMIOR Be be ðin ö lü mü, sal dý rý son ra sý ka mu o yun da yük se - len in fi a li da ha da i le ri bo yut la ra ta þýr ken, gü nah sýz be - bek le re da hi a cý ma yan te rö re kar þý top ye kûn bir si vil re ak si yon dal ga sý ge li þi yor ve Bu kan ar týk dur sun çað rý la rý fark lý bir du yar lý lýk la ses len di ri li yor. Ha be ri 4 te BÝR HAFTA ÝÇÝNDE KAÇIRILDILAR 5 öðretmen PKK nýn elinde Di yar ba kýr Va li si Mus ta fa Top rak, 3 öð ret me nin da ha te rör ör gü tü men sup - la rýn ca ka çý rýl dý ðý ný söy le di. Da ha ön ce de i ki öð ret me nin ka çý rýl dý ðý ný ha týr la tan Va li Top rak, Bir haf ta i çin de top lam 5 öð ret men te rör ör gü tü men sup la rýn ca ka çý rýl dý de di. Ha be ri say fa 4 te BAÞBAKAN ERDOÐAN'DAN Partilere anayasa çalýþmalarýnda eþit temsil çaðrýsý Baþ ba kan Er do ðan, Her si ya sî par ti, a na - ya sa ça lýþ ma la rý na e þit tem sil le ka týl sýn çað rý - sýn da bu lun du. Par ti si - nin ge niþ le til miþ il baþ - kan la rý top lan tý sýn da ko nu þan Er do ðan, te rö re kar þý her ke sin or tak ta výr koy ma sý ný da is te di. Er do - ðan Bu nu dev let, mil let el e le be ra ber ya pa ca ðýz de di. Ha be ri say fa 5 te ISSN Faruk Çakýr ýn BU KAN DURMALI / ÖZERK EÐÝTÝM MÝ? / yazýsý say fa 4 te Suriye iç savaþa mý sürükleniyor? E sad ýn hâ lâ yö ne tim de ol ma sýn a tepki duyan gös te ri ci le rin a yak lan ma sý nýn si lâh lý di re ni þe dö nüþ tü ðü ileri sürüldü. Ha be ri 7 de Tunus seçime hazýrlanýyor 23 E kim de ki se çi me ka tý la cak 100 ü aþ - kýn par ti nin yak la þýk ya rý sý, ko a lis yon ku - ran kü çük grup lar dan o lu þu yor. Ha be ri 7 de Kâzým Güleçyüz ün yazýsý say fa 3 te Avrupalý liderler elini çabuk tutsun Av ru pa Mer kez Ban ka sý Baþ ka ný, Av ru - pa lý hü kü met le re, kriz ted bir le ri ný hýz lan - dýr ma la rý çað rý sý yap tý. Ha be ri say fa 6 da

2 2 LÂHÝKA Ahkâmda Avrupa ya dilencilik etmemeli Bir hazine-i cevahire malik olduðumuz hâlde, Avrupa ya ahkâmda izhar-ý fakr, ahlâkta dilencilik etmek din-i Ýslâm a büyük bir hýyanettir ve hayat-ý millete kastetmektir. Dünya için din feda olmaz, berahin-i akliye üzerine müesses olan din-i Ýslâm, baþka dine kýyas olunmaz. Cumhuriyet ki, adâlet ve meþveret ve kanunda inhisâr-ý kuvvetten ibârettir. On üç asýr evvel Þeriat-ý Garrâ teessüs ettiðinden, ahkâmda Avrupa ya dilencilik etmek, din-i Ýslâma büyük bir cinâyettir. Ve þimâle müteveccihen namaz kýlmak gibidir. Kuvvet kanunda olmalý. oksa, istibdat tevzî olunmuþ olur. Þüphesiz ki Allah, mutlak kuvvet ve kudret sahibidir hâkim ve âmir-i vicdanî olmalý. O da mârifet-i tam ve medeniyet-i âmm veyahut din-i Ýslâm namýyla olmalý. oksa istibdat daima hükümfermâ olacaktýr. Ýttifak hüdâdadýr, hevâ ve heveste deðil. Ýnsanlar hür oldular, ama yine abdullahtýrlar. Herþey hür oldu. Þeriat da hürdür, meþrûtiyet de. Mesâil-i Þeriatý rüþvet vermeyeceðiz. Divân-ý Harb-i Örfî, s. 64 *** Bir hazine-i cevahire malik olduðumuz hâlde, Avrupa ya ahkâmda izhar-ý fakr, ahlâkta dilencilik etmek din-i Ýslâm a büyük bir hýyanettir ve hayat-ý millete kastetmektir. Dünya için din feda olmaz, berahin-i akliye üzerine müesses olan din-i Ýslâm, baþka dine kýyas olunmaz. Evet, Avrupa dan ahz u iktibasa muhtacýz. Ýhtiyacýmýz idare-i mülk ve tanzim-i kuva-i harbiye-i bahriyeden ve fünun-i sanayiden iþimize yarayanlarýdýr (dinimizin emriyle). Avrupa da bizden yalnýz adaleti ister ve medeniyeti bekler; tâ muvazenesi bozulmasýn. Bu iki esasa þeriatýmýz müessis ve külliyetiyle nazýrdýr. Zaafý diyanetle uhuvvet ve hürriyet ve medeniyet, bataklýk ve müteaffin sulardan zehirlenmiþ çiçek ve meyvelere benzer. Acaba Þeyheyn ü Ö- mereyn ve Harun u Me mun ve Endülüs teki E- mevîler, zaaf-ý dinle mi terakki ettiler? Zaman-ý salifte âlemde hükümferma olan istibdadýn pederi vahþet olduðu hâlde, sadr-ý evvelin hürriyet ve adalet ve müsavatlarý bürhan-ý bâhirdir ki, Þeriat-ý Garra, hürriyet-i hakký ve adaleti ve ibadetteki müsavatýyla iman olunan müsavat-ý hukuku cemî-i revabýt ve levazýmatýyla camidir. Buna binaen kat iyen hükmediyorum, þimdiye kadar noksaniyetimiz ve tedenniyatýmýz ve sû-i ahlâkýmýz dört sebepten gelmiþ: Bi rin ci si: Þe ri at-ý Gar ra nýn a dem-i mü ra at-ý ah kâ mýn dan ve ba zý ha ka ik-ý þer i ye yi baþ ka ün van la gös ter di ðin den, a va mý ten fir i le i ta at-ý vic da ni ye le ri ni sars mak týr. Devr-i in hi ta tý mýz - dan be ri gü ya fev kaþ þe ri at ba zý ni za ma tý neþ - ret mek (þe ri at tan i zin al ma dan) te den ni mi zin en bü yük se be bi dir. Ý kin ci si: Ba zý mü da hin le rin key fe ma ye þa sû-i tef sir et mek, hâ þâ, Ýs lâ mi ye ti is tib da da mü sa it ve me de ni ye te mâ ni gi bi gös ter mek tir. Ü çün cü sü: Za hir pe rest di nin ca hil dost la rý, ta as su bat-ý na be ma hal i le ba zý teþ bi ha tý ha ki - kat o la rak te lâk ki ve tel kin e de rek ve bu nu i yi - lik bel le yip di ne hý ya net et me si dir. Dör dün cü sü: Müþ ki lü t-tah sil me ha sin-i me de ni ye ti terk i le ço cuk gi bi he va ve he ve se mu va fýk zü nub-i me sa vi-i me de ni ye ti tu tî gi bi tak lit et me le ri dir. Es ki Sa id Dö ne mi E ser le ri, Ma ka lât, s. 33 LÛGATÇE: inhisâr-ý kuvvet: Kuvvetin bir elde toplanmasý. tevzî: Daðýtmak. ahz u iktibas: Aktarma yapma. tanzim-i kuva-i harbiye-i bahriye: Ordu ve deniz kuvvetlerinin düzenlenmesi. müteaffin: Kötü koku yayan. Þeyheyn ü Ömereyn: Ýki Ömer: Hz. Ömer ve Ö- mer b. Abdülaziz. Harun u Me mun: Abbasi halifeleri Harun ve Me mun. terakki: Ýlerleme. sadr-ý evvel: Ýslâm'ýn ilk dönemi. devr-i inhitat: Gerileme, çöküþ devri. taassubat-ý nabemahal: ersiz baðnazlýklar. ÞÝÝRLERLE ESMÂ-Ý HÜSN ÞERHÝ Bâb-ý keremine kim ne için eyler ilticâ Kulu mahcub etmez olur her ne ki kâbul ricâ Rahmetinin bî-nihâye olduðun bilseydiler Kâfir ü fasýk ümidi mutlaka kesmezdiler Etmez ifþâ rahmeti, gizliyi vurmaz açýða Sen de îtinâ ediver düþme þeytânî að a Rahmeti arýnmasýný kulunun taleb eder Kim de fýrsat kaçýrýr ûkbasýný harâb eder De mek deð mez ki a lýn sa çü rük mal dýr hep bu çar þý da, Öy le i se geç i yi mal lar di zil miþ ar ka sýn da! (Be di üz za man, 17. Söz ün 2. Ma ka mý) e za man yer li ve bu ra lý ke li me le ri ni Nduy sam du rak la rým. Zih nim ma zi de se - ya ha te baþ lar ken  de moð lu nun  dem (as) i le yer yü zü nü þen len dir me ye baþ la - ma sý na gi der Bi zi cen net li ya pan a ma cen net lik ya pýp yap ma ya ca ðý a mel le ri mi ze bað lý o lan bu gön de - ri liþ, bu ra lý ol ma dý ðý mý zý, bu ra la ra a it ol ma dý ðý mý zý net bir bi çim de i fa de e der. Ge len le rin git me si ve gi - den le rin gel me me si dü þün ce si de bu ha ki ka ti ö zet ler. Kal bi miz le his se dip gö zü müz le gör dü ðü müz bu ha ki kat vah yin me saj la rýy la her an ku lak la rý mýz da çýn la sa da, biz in san lar bu ra lý ve yer li söz cük le - rin den ay rý la ma dýk bir tür lü, lü gat le ri miz de on la ra da yer a yýr dýk Çok be nim se dik Bu ra lý ve ya ya - ban cý ol ma yý en bü yük ça týþ ma lar dan bi ri hâ li ne ge tir dik za man za man. Ne re den gir di bu kav ram lar lü gat le ri mi ze, ni ye çýk maz lar? Bu so ru ya ce vap o la cak bir ha ki ka ti Mes ne vî-i Nu ri ye ad lý e ser de se ze rim. Nur mü el li fi in sa nýn fa ni bir þe yi se ve me ye ce ði ni, üs tün de fe na dam ga sý bu lu nan bir þe ye kal ben bað la na ma ya ca ðý - ný i fa de e der. Bu du rum kar þý sýn da sev dik le ri mi ze mev hum bir e be di yet ve ri riz, böy le ce ger çek le ri giz le riz. Mu hab be tin yan lýþ kul la ný mýn dan do ðan fe na ne ti ce le ri gör mek is te me di ði miz i çin oy na dý - ðý mýz ge çi ci bir o yun dur bu Me se le, eþ ya ve in san lar ü ze rin de fe na dam ga sý ný giz le mek tir ve biz bu ko nu da çok ma ha ret li yiz! Bi ze fa ni ol du ðu mu zu an la tan ne var sa üs tü nü ör te riz. Mi sa fir ve yol cu ol du ðu mu zu his set ti ren bü tün ke li me le ri kal dý rý rýz lü gat le ri miz den ve ko - nuþ ma la rý mýz dan. Ö lüm soh bet le ri nin ve mev zu u - nun en so ðuk ve sý ký cý soh bet ler te lâk ki e dil me si de bu ma ha re ti miz den dir! Ken di mi ze yer li ya kýþ týr ma sý yap sak da kâ i na týn fýt rî sey ri, bu nun bi ze doð ru ol ma dý ðý ný ha týr la týr her dem. Da i ma ye ni le nen ve ta ze le nen mev cu dat, kâ i nat ta ki bu iþ le yi þin en ra hat göz lem le ye bi le ce ði - El-Ðafûr Kim peþimanlýk duyar ise kusuru afv olur Rabbisinin rahmetini yanýbaþýnda bulur Maðfiret sahibidir baðýþlamak Ol þanýdýr Cümle varlýðýna eþit, rahmetin menba ýdýr Gökte ne var yerde ne varsa O na ayan durur Her ne ki var bu cihânda emrine pâyân durur Ýtirâf eyle kusurun dahil ol dergâhýna Emniyetle gitmek istersen giriver râhýna HASAN ÞEN (Sabahî - Trabzon) miz veç he le rin den bi ri si dir.  lem de hiç bir þey ka ra rýn da kal maz, da i mî bir dö nü þüm-baþ - ka la þým ha li ne þa hit o lu ruz kâ i nat ta. Za man de ði - þir, an baþ ka la þýr. Nok ta dan ön ce ki her cüm le nok - ta yý koy du ðu nuz an da, a de me gi der zâ hi rî o la rak. Baþ lý ba þý na za man kav ra mý bi le kâ i nat ta ki de ði þi - min en a çýk del lâ lý o lur gö ren göz le re. Mi sa fir ol - du ðu mu zu an la tan bir ha ki kat o lur. Kal bi mi zi ya kan fi rak a cý sý da, mi sa fir ol du ðu - mu zu ha týr la tan en gü zel ders ler den dir. Bir de bun la ra her gün Mevt hak týr düs tu ru nu tas dik e - dip ö te le re gö çen var lýk la rý da mü þa he de et me miz ek le nin ce, i yi ce gö zü mü zün a çýl ma sý ný sað lar te - fek kür þar tý i le! Vah yin nu râ nî ve in sa ný ra hat la tan me saj la rýn - dan da fa ni ol du ðu muz ih ta rý ný a lý rýz. Bu ko nu A - hir za man Pey gam be ri nin (asm) di lin den bil lur laþ - mýþ ve ya þa ný la sý bir pra ti ðe dö kül müþ tür: Ben, dün ya da bir a ðaç al týn da göl ge le nip de bý ra kýp gi - den bir yol cu gi bi yim. er li ve bu ra lý kav ram la rý Ken di mi ze yol cu ol - du ðu mu zu u nut tur ma nok ta sýn da ki bü yük gay ret - le ri mi zin i ki kü çük i pu cu, i ki kü çük ör ne ði a ban cý gö rü nen, mi sa fir gö rü nen ha ki kat ler ni ce u mut ka pý la rý ný a ra lar ve an la týl ma sý müm kün ol ma yan a su de bir ha yat su nar in sa na Bil sek ki ga rip ol mak, mi sa fir ol mak, ya ban cý ol mak; bu ra lý ve yer li ol mak tan çok da ha gü zel as lýn da Gençliðini gaflet ile geçiren mahcûb olur Kim rýzâ makâmýna hoþ eriþe matlûb olur a Ýlâhî! Sen bilirsin çün benim ahvâlimi Âsiyim gösterme setr et simsiyah âmâlimi a Ýlâhî! Sen Ðafûr sun pür hatayým rahmet et Nice örtersin hatayý eyle bizi maðfiret... Sen de afv edici ol olasýn ehl-i kerem Ýzzetinin artmasýný istiyorsan lâ-cerem Tevazu kulun ancak þerefini arttýrýr. Öyleyse mütevâzi olun ki, Allah sizi yükseltsin. Affetmek de kulun ancak izzetini arttýrýr. Öyleyse affediniz ki, Allah sizi aziz kýlsýn. Câmiü's-Saðîr, No: 1830 / Hadis-i Þerif Meâli Gü nü mü zün bir ma ra zý: Gýy bet! Hem Kar de þim di ye cek sin, hem kar de þi ni yi ye - cek sin. An la þýl maz bir du rum! Cid dî cid dî in - san lar dan, en ö nem li yer ler de gýy be tin en â lâ sý ný i þit mek sür priz de ðil, va ký a. Kar de þi nin hak kýn da, ka rýn da þý nýn a ley hin de ar ka sý - ný dö ner dön mez her þey ler söy le ni yor. De di ko du, çe kiþ tir me o la ðan ol muþ san ki. Sen-ben me se le si i se, hiç bir za man bit mi yor. Bir top lu mu se lâ me te sevk et me si bek le nen kim se ler den he lâ ke te gö tü re cek dav ra nýþ; ser gi le nen gö rün tü i ti ba riy le, bu na per va sýz ca yak la þým bir ya sa ðýn en ö nem li ih lâ li. Bir kim se nin ya da kim se le rin a ley hin de in ci ti ci, kü - çül tü cü söz ve dav ra nýþ lar gýy bet tir. Pey gam ber E fen di miz (asm) bir ki þi yi ken din de bu - lu nan ku sur lar la an ma nýn gýy bet ol du ðu nu, ken di sin de bu lun ma yan bir ku su ru o na is nat e de rek a ley hin de ko - nuþ ma nýn i se if ti ra (büh tan) sa yýl dý ðý ný bil dir miþ tir. 1 Bu hu sus Kur ân-ý Ke rîm de: Ey i man e den ler! Zan nýn ço ðun dan ka çý nýn. Çün kü zan nýn bir kýs mý gü nah týr. Bir - bi ri ni zin ku su ru nu a raþ týr ma yýn. Bi ri niz di ðe ri nin ar ka sýn - dan çe kiþ tir me sin. Bi ri niz, öl müþ kar de þi ni zin e ti ni ye - mek ten hoþ la nýr mý? Ýþ te bun dan tik si nir si niz. O hal de, Al lah tan kor kun 2 i fa de le riy le zecr e di li yor, ya sak la ný yor.  yet-i ke rî me de zan dan ka çýn ma mýz, ku sur a ra yýp a yýp la rý deþ me me miz ve gýy bet et me me miz is ten miþ - tir. Çe kiþ ti ri len kim se de, an la tý lan ku sur bu lun sa bi le, bu nun an la týl ma sý nýn ca iz ol ma dý ðý Hz. Pey gam be ri - miz (asm) ta ra fýn dan a çýk lan mýþ týr. De mek, zemm ve gýy bet ak len, kal ben ve in sa ni ye - ten ve vic dâ nen ve fýt ra ten ve a sa bi ye ten ve mil li ye ten mez mum dur (a þa ðý lan mýþ týr, a yýp lan mýþ týr). 3 Gýy be tin ya pýl ma sý gi bi din le nil me si nin de ha ram ol - du ðu bil di ri li yor. Ne ka dar zor hal de yiz! Ah, þu dil bir dur sa; þu göz, ken di ne bir dön se Ý ki in san bir a ra ya gel di ðin de, üç beþ ke lâm dan son ra iþ gýy be te gi ri yor. A tý lý yor tu tu lu yor, ya pý lý yor bo zu lu - yor. Hiç bir ko nu ol ma sa bi le, si ya set kâ fi ge lir. Bu, i ki in san a ra sýn da ol du ðu gi bi top lu luk lar da, top lan tý lar da da ay nen zu hur e di yor. Ý þin va him ta ra fý, bi len ler le bil - me yen le rin bir ol ma ya ca ðý hu su su nu bi le bi le o lu yor! Bu ko nu da ma ze re te ma hal yok. Söz le ol du ðu gi bi ya zýy la, i ma yo luy la, i þa ret ve tak lid gi bi dav ra nýþ lar la da ya pý la bi len 4 gýy be te müm kün se en gel ol mak; 5 bun da bir za rar do ður ma ih ti ma li bu lu - nu yor ve bu müm kün ol mu yor sa, gýy be tin ya pýl dý ðý mec li si terk et mek; 6 bu da müm kün ol maz sa gýy be te kar þý bir hoþ nut suz luk duy gu su i çin de baþ ka þey ler le meþ gul ol mak ge re kir. Al lah (cc) he pi mi zi af fet sin! Ha - yâ ör tü sü nü a tan kim se le rin ar ka sýn dan ko nuþ mak 7 ; bir de, ta rif i çin bir ku sur dan bah set mek gýy bet ol mu - yor. A ðýr bir be del ö de me ye ma ruz kal ma mak i çin, bun la rýn dý þýn da ki her ke lâ ma dik kat et mek ge re kir. Hz. E nes den (r.a.) ri va yet e di len bir ha dis-i þe rif te E - fen di miz (asm) þöy le bu yu ru yor lar: A ziz ve Ce lil o lan Rab bim be ni Mi rac a çý kar dý ðýn - da de mir den týr nak lar la, yüz le ri ni göz le ri ni týr ma la yan bir top lu lu ða rast la dým. Ceb ra il e (as) de dim: Bun lar kim ler dir? Þöy le de di: Bun lar gýy bet e de rek in san la rýn et le ri ni yi yen ve on la rýn þe ref le ri ne dil u za tan lar dýr. 8 Böy le si a ðýr bir tab lo kar þý sýn da, Ýs lâm â lim le ri gýy - bet ten do la yý töv be et me nin farz ol du ðu nu ka bul et - mek le bir lik te, ay rý ca gýy bet e di len kim sey le he lâl leþ - me nin de ge rek ti ði ni bil dir miþ ler dir. Söz ko nu su o lan þa hýs i se, bu, böy le. Pe ki, gýy bet e di len, þa hýs lar sa ne o la cak ha li miz? Bu il let ten ik rah et tir yâ Rab bi! Dip not lar: 1- Tir mi zî, Bir, Hu cu rât Sû re si, Sa id Nur sî, Söz ler, Ne ve vî, el-ez kâr, TDV Ýs lâm Ans., 14: En âm Sû re si, Ca mi ü s-sa ðîr, 4: 1550 (Bey ha ki nin Sü nen i). 8- A. g. e., 4: 418 (Müs ned, 3: 224).

3 HABER 3 azý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ azýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOURAN 36 ALMANA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni ayýn Koordinatörü Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: eni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. eni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. ayýn Türü: aygýn süreli ISSN eni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve ayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel ayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇÜZ Okullardaki gizli tehlike NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 2 Zilkade 1432 Rumî: 16 Eylül 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam atsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam atsý ÝSAD BAÞKANI SADIK ÇELÝK, OKULLARDA KAIT DIÞI, NERDE, HANGÝ MALZEMEDEN VE NASIL ÜRETÝLDÝÐÝ BELLÝ OLMAAN EMEKLERÝN ÇOCUKLARA SERVÝS EDÝLDÝÐÝNÝ SAVUNDU. ÝSTANBUL emek Sanayicileri Derneði (ÝSAD) Baþkaný Sadýk Çelik, okullarýn açýldýðý bugünlerde yeni eðtim-öðretim yýlý ile birlikte Saðlýk Bakanlýðý nýn okul kantinlerinde hamburger, kola, çikolata gibi yiyecekleri yasaklamasýnýn çok doðru bir adým olduðunu belirtti. Kantin iþletmeciliði ile yemek hizmetinin birbirinden ayrýlmasý gerektiðini savunan ÝSAD Baþkaný Sadýk Çelik, yaptýðý yazýlý açýklamada okullardaki yemek hizmetinin kantinciler tarafýndan belirlenerek yerine getirilmesi ve kantincilerin bu konuda söz sahibi olmasýnýn son derece yanlýþ olduðunu belirtti. Bu hizmetin mutlaka Tarým Bakanlýðý ndan üretim izni ve sicili o- lan, altyapýsý yeterli, eðitimli, bilinçli, sektörde deneyimli ve referanslý üreticiler tarafýndan saðlanmasý gerektiðini vurgulayan Çelik Saðlýk ve Eðitim Bakanlýðý bu konudaki eksik ve yanlýþ uygulamalarý düzeltmelidir dedi. Sadýk Çelik Asýl tehlike kayýt dýþý, nerde, hangi malzemeler ve nasýl koþullarda üretildiði belli olmayan yemeklerin çocuklarýmýza servis edilmesidir bu oluþum çocuklarýmýzýn saðlýðýný ciddî anlamda tehdit ediyor dedi. Ýstanbul / eni Asya Mavi kapak seferberliði ÇOCUKLARIN BESLENMESÝ ETÝÞKÝNDEN FARKLIDIR ÇELÝK sözlerine þöyle devam etti: Çocuk ve öðrenci beslenmesi yetiþkin beslenmesinden farklýdýr. Bu nedenle çocuk ve öðrenci yemekleri kalsiyum, protein, karbonhidrat, vitamin ve enerji deðerleri beslenme uzmanlarý tarafýndan saptanan mönülerden oluþmalýdýr. Çocuklarýmýzýn saðlýðýný emanet ettiðimiz hazýr yemek þirketleri hammaddeden, üretim, servis ve sunuma kadar iþin her aþamasýnda kalite, uzmanlýk, yetkinlik ve hijyen konularýnda belli standartlarý aþmýþ profesyonellikte Tarým Bakanlýðýndan ruhsatlý ve ÝSAD Baþkaný Sadýk Çelik ESENLER Belediyesi nin Kapaklarý topla gel, kalmasýn artýk engel sloganýyla baþlattýðý mavi kapak kampanyasýna destek veren ilçedeki sivil toplum kuruluþlarý, aðaçlara ve aydýnlatma direklerine mavi kapaklarýn toplanmasý için yüzlerce büyük pet þiþe yerleþtirdi. Mavi kapak kampanyasýna Esenler deki sivil toplum kuruluþlarýnýn desteði artarak sürüyor. Mahalli dernekler, sokak ve caddelerde aðaç ve aydýnlatma direkleri baþta olmak üzere müsait yerlere büyük pet þiþeler yerleþtirerek mavi kapak kampanyasý için adeta seferber oldu. Toplam 20 noktaya pet þiþeleri yerleþtiren Atýþalaný Köyü Kültür ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Mümin Turan, geri dönüþüme destek vermek ve engellilere bir nebze de olsa yardýmcý olabilmek için böyle bir çalýþmaya baþladýklarýný anlattý. Turan, pet þiþleri iki günde bir boþalttýklarýný ve bugüne kadar toplam 30 kilo mavi kapak topladýklarýný belirtti. Topladýklarý kapaklarý Esenler Belediyesi ne teslim edeceklerini kaydeden Turan, kampanyaya herkesi destek vermeye çaðýrarak, Hepimizin bir engelli adayý olduðunu unutmayalým. Çevremize sahip çýkarsak geleceðimize sahip çýkmýþ oluruz. Kimse 1 kapaktan ne olur diye düþünmesin. O kapaklarýn her birinin engelli kardeþlerimiz i- çin umut olduðunu unutmayalým dedi. Ýstanbul / eni Asya ÝSAD üyesi firmalar olmalýdýr. Bu noktada baþta Millî E- ðitim Bakanlýðý olmak üzere, okul yönetimleri ve okul aile birliklerine büyük görev ve sorumluluk düþüyor. 42 ana sýnýfý öðrencisi yemekten zehirlendi BAÐCILAR DA yedikleri yemekten zehirlenen 42 ana sýnýfý öðrencisi, hastanede tedavi altýna alýndý. Çýnar Mahallesi Osmangazi Caddesindeki ilköðretim okuluna giden yaklaþýk 80 ana sýnýf öðrencisi, tavuk ve yoðurdun da aralarýnda bulunduðu mönüyü yedi. emeðin ardýndan mide bulantýsý ve kusma þikayetleri görülen 42 öðrenci, Baðcýlar Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ile çevredeki özel hastanelere kaldýrýldý. Hastanelerde müþahede altýna alýnan çocuklarýn hayatî tehlikelerinin bulunmadýðý öðrenildi. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. Ýstanbul / aa Ýkram edilen gýdadan 16 kiþi zehirlendi ÇANAKKALE NÝN Lapseki ilçesinde 16 kiþi gýda zehirlenmesi þüphesi ile hastaneye baþvurdu. Edinilen bilgiye göre, ilçeye baðlý Adatepe Köyündeki mevlite katýlan bazý kiþiler ikram edilen peynir ve lokmalarý yedikten bir süre sonra rahatsýzlandý. Bunun üzerine aralarýnda çocuklarýn da bulunduðu 16 kiþi Lapseki Devlet Hastanesine baþvurdu. Hastanede tedavi altýna alýnanlarýn saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu öðrenildi. Saðlýk Grup Baþkaný Dr. Fatma Güngörmüþ, gýda zehirlenmesi þüphesi ile hastaneye baþvuranlarýn tedavisinin devam ettiðini bildirdi. Çanakkale / aa Simav güne depremle baþladý KÜTAHA NIN Simav ilçesinde 3.6 büyüklüðünde çok hafif þiddetli bir deprem oldu. Bugün sabah saat de meydana gelen deprem, vatandaþlar arasýnda korku ve endiþeye yol açtý. Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü verilerine göre merkez üssü Simav olan 5 kilometre derinlikteki deprem, Þaphane, Pazarlar, Emet ve Hisarcýk ilçelerinde de hissedildi. Ýþyerlerini yeni açan esnaf deprem etkisiyle sokaklara çýktý. Bazý vatandaþlar evlerinden çýkarak, endiþesiyle bir süre sokakta bekledi. Kütahya / cihan 4 EDEK KUPON 1 Özerk eðitim mi? Osmanlýcadaki karþýlýðý muhtariyet olan ö- zerklik, milliyetçilik ideolojisinin türevlerinden biri olarak gündeme getirilen bir kavram. Merkezî iktidarý elinde tutan belli bir etnik grup adýna diðer etnik gruplarý baský altýna alan politikalar uygulandýðýnda, buna karþý çözüm olarak öne sürülen bir formül. Ama gerçekte çare getirmek þöyle dursun, tersine etnik temelde parçalanmaya yol açan bir formül. Osmanlýnýn çöküþ döneminde Prens Sabahaddin tarafýndan ortaya atýlan ve Bediüzzaman ýn anlýþ anlaþýlan güzel bir fikir, ama tatbiki için zaman ve zeminin þartlarý uygun deðil þeklinde deðerlendirdiði adem-i merkeziyet modelinin önemli ayaklarýndan biri özerklikti. 90 yýl sonra BDP-PKK çizgisi özerklik peþinde. Ýttihad-Terakkî iktidarýný Türkçü bir komite istibdadýna dönüþtüren dinamikler, cumhuriyetten sonra ayný yapýnýn çok daha þiddetli bir baský rejimi þeklinde devamýný saðladýlar ve bu durum bugünkü Kürt meselesi ni ortaya çýkardý. O cenahtan gelen özerklik talebinin dayanaðý ve gerekçesi, Ankara merkezli Türkçü istibdat. Haddizatýnda bu istibdat, laiklik adýna dini dýþlamak suretiyle, Türklerin bin yýldýr Ýslâmýn bayraktarý olduðu gerçeðine sýrt çevirerek Türklüðe de büyük zarar veren ve dindar Türklere de aðýr baskýlar uygulayan bir zihniyetin marifeti. Ve dindar Türkler de bundan yaka silkiyor. Buna karþý yapýlmasý gereken þey, merkezî yönetimi bu müstebit zihniyetin pençesinden kurtarmak için, Türkler ve Kürtler baþta olmak üzere, sistemin maðdur ettiði herkesin demokrasi, hak ve özgürlük eksenli bir tesanüde girmesi. Ve sistemi demokratikleþtirmeye çalýþmasý. Nitekim 1950 den bu tarafa yaþanan 60 senelik süreçte, ihtilâl ve müdahalelerin getirdiði kesintilere raðmen cereyan eden geliþme de bu. Çare etnik eksenli bir özerklikte deðil, herkesi kapsayýp kucaklayacak bir demokratikleþmede. Ama gelinen noktada bakýyoruz, devletin derin katlarýndaki etkinliðini hâlâ sürdüren müstebit ideoloji, bir taraftan Türklük vurgularýna devam ederken, diðer taraftan Kürt siyaseti yapanlara özerklik sözleri veriyor. Bunun anlamý ne? Bu baðlamda, eðitim hizmetlerinin yerel yönetimlere devrinden söz edilmesi bilhassa ilginç. O eðitim ki, resmî ideolojinin en duyarlý, kýskanç ve tekelci olduðu alan. Anayasa ve ilgili kanunlar, eðitimin ilke ve inkýlâplarla Atatürk milliyetçiliðine göre yapýlmasý gereðini tekrar tekrar vurgulayan maddelerle dolu. Son KHK lardan biriyle bu maddelerden biri kalktý, ama diðerleri duruyor. KHK nýn âkýbeti de belirsiz durumda. Hal böyle iken, PKK ya verildiði söylenen ö- zerklik sözü çerçevesinde Bölgenizde eðitim hizmetlerini de tümüyle size býrakýyoruz denilmesi ne anlama geliyor? Bölgede Türk Kemalizmiyle buraya kadar, artýk bundan sonra Kürt Kemalizmiyle devam edin mesajý mý veriliyor? Oysa özerklik genel anlamda olduðu gibi eðitim özelinde de sorunu çözecek bir formül deðil. Tam tersine bu gayri ahlâkî pazarlýk ve rüþvetle, sorun çok daha vahim boyutlara týrmandýrýlýr. Bu alanda yapýlmasý gereken þey, eðitimin tümünü resmî ideoloji kýskacýndan kurtarýp, nesillerin manevî ve ahlâkî deðerlerle donatýlmýþ özgür bireyler olarak yetiþmesini saðlayacak müstakim bir eðitim felsefesini hakim kýlmak olmalý. Esasen hayli zamandýr yaþanan süreçte, kreþten üniversiteye kadar bütün eðitim kademelerinde özel inisiyatifin giderek artan bir aðýrlýk kazanmasý, eðitimi devlet merkezli ve onun sýký kontrolünde yürüyen bir alan olmaktan çýkarýyor. Son olarak 28 Þubat müdahalesi, gevþeyen vidalarý tekrar sýkýlaþtýrma denemesi yaptý, ama bu da geçici oldu. Ýz ve tortularý yer yer hâlâ devam ediyor olsa da, 28 Þubat'ýn toplumdaki etkileri zayýfladýkça, eðitimdeki özgürleþme de kuvvetleniyor. Ancak özel eðitimin geliþmesi, sermaye gücüne baðlý. Bu güçten mahrum olan geniþ kitleler için, devlet eliyle verilen eðitim hizmetinin demokratikleþmesi zarureti gündemdeki yerini koruyor.

4 4 HABER Bu kan durmalý Kanla beslenen terörü bitirmek için deðiþik adýmlar atýlmaya çalýþýlýyor, ama bu adýmlarýn yetmediði de ortada. Henüz kalýcý netice alýnamadýðýna göre, Acaba doðru adýmlar atýlmýyor mu? sorusu akla geliyor. Ne söylersek boþ deyip kenara çekilecek durumda deðiliz. Ýmkân ve fýrsat buldukça, Türkiye yi idare edenleri ikaz vazifesini yerine getirmek gerekir. Çünkü terör, sadece bir bölgeyi deðil, bütün bir Türkiye yi, hepimizi etkiliyor ve mahvediyor. Batman daki son terör saldýrýsýnda bir de anne karnýndaki çocuk dolaylý olsa da katledildi. Sekiz aylýk hamile kadýn vurulunca, karnýndaki çocuðu kurtarmak için seferber olan saðlýk ekibi, sezaryen le çocuðu anne karnýndan çýkarmýþ, ama doðmadan önce terörle tanýþan çocuk daha ismi verilmeden hastahanede vefat etmiþ. (Star, 28 Eylül 2011) Bu vesile ile terör saldýrýlarý neticesinde vefat edenlere Allah tan (cc) rahmet diliyoruz. Kanlý terörün dýþarýdan da destek aldýðý, son günlerde yeniden týrmandýrýlmasýndan da anlaþýlýyor. Türkiye belki ekonomik anlamda krizde deðil, ama içinde bulunduðumuz terör krizi ülkeye çok daha fazla zarar veriyor. Maddî krizleri zamanla aþmak kolayken, terör krizine vaktinde ve zamanýnda uygun müdahaleler yapýlmayýnca daha fazla bedel ödemek zorunda kalýyoruz. Zaten aksi olup da, vaktinde ve zamanýnda teröre karþý uygun tedaviler uygulansaydý, bu musîbet hâlâ devam edebilir miydi? Bu kan durmalý, ama bunu sadece bu sözü tekrarlayarak temin edemeyiz. Terörün temelinde yatan problemleri cesaretle ortaya koymak ve tartýþmak durumundayýz. ok sayarak, kükreyerek bu problemi halledemeyiz. Sosyal ve ekonomik çareler de dahil olmak üzere çok sayýda çare ye ayný anda baþvurmak lâzým. Sadece ekonomik yolla olmaz, sadece silâhla da olmaz. Çarelerin tamamý, bir bütün halinde ayný anda uygulanmalý. Terörle mücadelede bazý teknik hatalar yapýldýðý da artýk görülmeli. Kabul ediyoruz, iþin ehli ve uzmaný deðiliz; fakat bir karakola karþý (Siirt in Pervari ilçesi, Belenoluk Jandarma Karakolu) 10 saat sürdüðü açýklanan bir terör saldýrýsý na da normal diyemeyiz. Terörist ve 10 saat devam eden bir saldýrý... Ehil ve uzman olanlar lütfen çýkýp bunu bizim anlayacaðýmýz bir þekilde izah etsin. On saat süren bir saldýrý neticesinde nasýl olup da teröristler kaçýp kurtulabiliyor? Nitekim bir yazar, On saatte bölgeye ABD den deniz piyadeleri bile indirilebilir diye düþünüyorum diye yazdý. (Eser Karakaþ, Star, 27 Eylül 2011) Jandarma dað karakollarý nasýl yerlerdir? þeklindeki baþka bir yazýda da çok ciddî iddialar ve belki de ithamlar sýralandý ve görebildiðimiz kadarýyla bunlara itiraz eden çýkmadý. (Ýlgili yazý için bakýnýz: Nuh Gönültaþ, Bugün, 27 Eylül 2011) azýyý, daha doðrusu yazara gönderilen bu þikâyet mektubu nu okuyunca Her halde bu yazýda, mektupta dile getirilen iddialar doðru deðildir. Türkiye yi idare edenler yarýn buna itiraz eder, yalanlar diye düþündüm, ama görebildiðim kadarýyla böyle bir itiraz bu yazýnýn yazýldýðý saate kadar olmadý. Ýtiraz olmadý, ama bu þikâyet mektubu sebebiyle Neler oluyormuþ? diyene de rastlamadýk. Gerek medya ve gerekse Türkiye yi idare edenler çok alýþýk olduðumuz üzere Hiçbir þey olmuyormuþ gibi yapmaya devam ettiler... Keþke bu kan dursa... Dursa da, Türkiye çok daha önemli meseleleri konuþsa, tartýþsa ve hak, hukuk ve adalet yolunda hýzla yol olsa... Ümit ediyor ve duâ ediyoruz ki; Türkiye bu terör belâsýndan kurtulsun... TAZÝE Muhterem aðabeyimiz Mehmet Hanifi Kaya'nýn eþi ve muhterem kardeþlerimiz, Elimdar ve Gürbüz Kaya'nýn annesi Libas Kaya'nýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ankara eni Asya Okuyucularý ÖKSÜZ DOÐAN BEBEK DE ÖLDÜ- Batman da teröristlerin saldýrýsý sonucu vefat eden 8 aylýk hamile Mizgin Doru dan sezaryenle alýnan bebek öldü. Batman Saðlýk Müdürü Dr. Namýk Kemal Kubat, yaptýðý açýklamada, saldýrý sonucu vefat eden Mizgin Doru dan sezaryenle alýnan ve Özel Batman Dünya Hastanesi nde küvezde tedavisi devam eden bebeðin bütün çabalara raðmen kurtarýlamadýðýný söyledi. Kubat, Çok üzüldük. Onu yaþatmak için herkes elinden gelen çabayý gösterdi ancak bebeði kurtaramadýk. Ailesine baþ saðlýðý diliyorum dedi. avuz Selim Mahallesi Aydýnkonak Kavþaðý nda teröristlerce düzenlenen silâhlý saldýrýda, 3 polis yaralanmýþ, 8 aylýk hamile bir kadýn ile 4 yaþýndaki kýzý ölmüþ, eþi ve diðer bir kýzý da yaralanmýþtý. Hamile kadýnýn karnýndan sezaryenle alýnan bebek tedavi altýna alýnmýþtý. Batman / aa Bebekkatillerine öfkebüyüyor BATMAN DA TERÖRÝSTLERÝN SALDIRISI SONUCU VEFAT EDEN 8 ALIK HAMÝLE MÝZGÝN DORU DAN SEZARENLE ALINAN BEBEK ÖLDÜ. BÖLGE HALKINDA BEBEK KATÝLLERÝNE ÖFKE ÇIÐ GÝBÝ BÜÜOR. DÝARBAKIR, Siirt, Batman, Þýrnak ve Mardin deki sivil toplum kuruluþlarý terör örgütü PKK nýn hain saldýrýlarýný kýnadý. Þýrnak eþeren Gençlik Derneði Baþkaný Hatice Atan, yaptýðý açýklamada, terör örgütünün saldýrýlarýna tepki göstererek, Artýk insanlýkla baðdaþtýrmýyorum. Bu insanlarýn kalbinin olduðuna i- nanmýyorum dedi. Siirt te 4 genç kýz ve Batman da hamile bir kadýn ile 4 yaþýndaki çocuðunun öldürülmesinin hiç bir izahý olamayacaðýný belirten Atan, Asker, sivil hiç kimsenin suçu yok. Bunu þiddetle kýnýyorum. Kadýnlarýmýz adýna da çok büyük üzüntü duyuyorum diye konuþtu. Terör örgütünün saldýrýlarýný kýnadýðýný kaydeden Atan, sözlerini þöyle sürdürdü: Ben bir Kürt kadýný olarak çok büyük üzüntü duyuyorum. Ben Kürtlüðümle gurur duyuyorum ancak bu þiddete de karþýyým. Bu Kürt sorunu deðildir. Bunu bahane ederek kendi halkýný vurmak açýklanamaz. Çocuklarýn ne suçu var. Çocuklarýn eli oyuncak tutmalý, kalem tutmalý. Daha dünyaya gelmemiþ çocuðun suçu neydi? Ne suçu vardý. Hiç mi bu insanlarýn kalbi yok. Gerçekten çok büyük üzüntü duyuyoruz. Türk Bayraðý nýn içinde benim dedelerimin de kaný var. Hepimizin kaný var. Bu bayrak için hepimiz mücadele ettik. Bu ülke hepimize ait. Hakkýmýzý silahla, kurþunla deðil, bir araya gelerek kalemle savunmalýyýz. ÖLÜMLE HAK OLMAZ MÜSÝAD Diyarbakýr Þube Baþkaný Þahabettin Aykut da tüm ülke olarak artýk ölümlerden býktýklarýný ifade ederek, eter artýk dedi. Hak aramanýn insanlarý öldürmekle aranamayacaðýný belirten Aykut, þöyle dedi: Hakký insanlar için aramýyor muyuz?. Biz insanlarý öldürüyoruz, peki elde ettiðimiz hakký kime kullandýracaðýz. Ýnsanýn bir kýsýmýný öldürüp geriye kalanýna mý kullandýracaðýz. Böyle bir hak istemiyoruz. Ölümle hak olmaz. Artýk bu ölümler bitsin. Hak aranacaksa demokratik yollardan hakkýmýzý arayalým. Gitsinler mecliste konuþsunlar. Elbette sýkýntýlar olabilir. Ama insanlarý korkutarak sindirerek, sivil, asker, polis demeden öldürerek hak aranmaz. Ýnsanlarý öldürenleri kýnýyorum. Ýnsanlarý öldüren, insanlarý kýnýyorum. Kim olursa olsun. Ne daðdaki ölsün, ne asker ölsün, ne sivil ölsün. Hiç kimse ölmesin. Ýnsaný öldüreni kýnýyorum. Kim olursa olsun. Bu iþin çözümü zor deðildir. eter ki istensin. Ýktidar partisi ve diðer partiler herkes üstüne düþeni yapsýn. Herkesin elinden geleni yapmasý lazým. Önce bölge ve ülkemizin bu sýkýntýlardan kurtulmasý lazým. Dünya nelerle uðraþýyor. Biz birbirimizle uðraþýyoruz. Bu þekilde bir yere varamayýz. MÜSÝAD Batman Þube Baþkaný Suat Özdemir de artýk söylenecek bir söz kalmadýðýný, bölge insaný olarak bu tür saldýrýlardan býktýklarýný söyledi. Artýk bu ölümlerin bitmesi lazým. 8 aylýk hamile kadýn ve kýzý öldü. Siirt te, Ankara da, Þýrnak ta fark etmiyor. Her gün bir yerden ölüm haberi geliyor. Sonuçta insan hayatý bu. Ýnsan hayatýnýn deðerinin farkýnda deðiliz. Ýnsan hayatýndan deðerli hiçbir þey yoktur diyen Özdemir, bir insanýn ölmemesi için artýk ne yapýlmasý gerekiyorsa yapýlmasýný istedi. Hangi taraftan gelirse gelsin þiddet olaylarýný kýnadýklarýný kaydeden Özdemir, Artýk insanlar ölmesin diye konuþtu. ÞÝDDET, ÞÝDDETLE SONA ERDÝRÝLEMEZ Siirt Barosu Baþkaný Cemal Acar ise þiddetin artýk araç olmaktan çýkmýþ olmasý gerektiðini, bu görüþünü Tunceli de geçen hafta yapýlan Doðu ve Güneydoðu Barolarý Baþkanlarý toplantýsýnda oy birliði ile alýnan kararla dile getirdiklerini kaydetti. Þiddetin sona ermesi ve güven ortamýnýn tesis edilmesi gerektiðini ifade eden Acar, þöyle konuþtu: Þiddetin her türlüsünü ve özellikle sivil vatandaþlara yönelik þiddeti tasvip etmek mümkün deðildir. Çatýþmalarýn kýrsaldan kent merkezlerine taþýnmasý toplumsal hafýzalarda büyük yaralara yol açýyor. Bu dönemde BDP Meclis e gitmeli ve inisiyatif almalýdýr. Hiç bir þiddet, þiddetle sona erdirilemez. Siirt Ýþ Adamlarý Derneði Baþkaný Faruk Pamukçu da, bölgenin bu güne kadar terör olaylarýndan yeterince acý çektiðini ve göz yaþý döktüðünü belirtti. Pamukçu, Daha fazla acý daha fazla gözyaþý olmasýn. Son zamanlarda bu olaylarda masum vatandaþlarýn yaþamlarýný yitirmelerini tasvip etmek mümkün deðildir. Diyalog sürmelidir. Halkýmýzýn en büyük özlemi olan yeni ve demokratik bir anayasa için bir an önce bütün taraflarýn katýlýmýyla hazýrlanmaya baþlanmalýdýr. Ülkemizin Siirt Barosu Baþkaný Cemal Acar ve özellikle bölgemizin huzura ihtiyacý vardýr. Bu yaþanan olaylar vesayet rejiminin sürmesini ve ülkemizin geliþmesini istemeyen yerel ve küresel aktörlerin ekmeðine yað sürüyor dedi. Merkezi Mardin de bulunan Uluslararasý Stratejik Tahlil ve Araþtýrmalar Merkezi Baþkaný Ahmet Akgül de, terör örgütünün saldýrýlarýný kýnadýklarýný söyledi. Türkiye de ve özellikle bölgede her þeyin yoluna gittiði anda kirli çýkarlarý olan bir takým olgularýn tekrar ortaya çýktýðýný belirten Akgül, Bunun araþtýrýlmasý lazým. Sivil insanlarý ve özellikle kadýn ve çocuklarýn buna a- let edilmesi kabul edilir bir þey deðildir. Son dönemlerde yapýlan bu saldýrýlar bizleri ve bölge halkýný derinden üzmüþtür. Birlik ve beraberliðimizin teminatý için herkesin saðduyulu olmasýný istiyoruz. Her ne þekilde olursa olsun bu saldýrýlarý kýnýyoruz þeklinde konuþtu. Diyarbakýr / aa Tunceli de bir köy korucusu kaçýrýldý TUNCELÝ DE yol kesen teröristler, bir köy korucusunu kaçýrdý, 4 aracý yaktý, bir aracý da tuzakladý. Tunceli Valiliðinden yapýlan yazýlý açýklamada, Tunceli-Erzincan karayolunun 37. kilometresinde, yol kesen bir grup terör örgütü üyesi, 4 aracý ateþe verdiði, bir aracý bombayla tuzakladýðý, bir köy korucusunu da kaçýrdýðý belirtildi. Bölgedeki operasyonlarýn hava destekli sürdürüldüðü kaydedilen açýklamada, þunlar kaydedildi: ol kesilmesinin ardýndan bölgede baþlatýlan hava destekli operasyonlar esnasýnda, araziye yerleþtirilen bir adet uzaktan kumandalý bomba patlatýldý, bir adet el yapýmý bomba da etkisiz hale getirilmiþ olup, bu patlamada bir asker hafif þekilde yaralanmýþtýr. Tunceli / aa POLÝSMEMURU, MAKÝNAABAÐLI BATMAN DAKÝ terör saldýrýsýnda aðýr yaralanan ve beyin ölümü gerçekleþen polis memuru Adem Ýlkkýlýç ýn halen makineye baðlý olduðu bildirildi. Özel Batman Dünya Hastanesi Baþhekim ardýmcýsý Rafet Tok, teröristlerin saldýrýsý sonucu aðýr yaralanan ve beyin ölümü gerçekleþen komiser yardýmcýsý Adem Ýlkkýlýç ýn beyin ölümünün gerçekleþtiðini ve halen yaþam ünitesine baðlý olduðunu söyledi. Hastanede tedavisi sürdürülen baba Talat Doru ve kýzý Þeyma Doru nun saðlýk durumunun iyi olduðunu ifade eden Tok, Bugün veya yarýn taburcu edilirler. Ancak bebeði bu sabaha karþý kaybettik. Baba Doru, halen eþini, bebeðini ve 4 yaþýndaki kýzýný kaybettiðini bilmiyor. Doru nun yakýnlarý babaya þimdilik söylenmesini istemiyor. Aile yakýnlarý ve doktoru tarafýndan alýnacak ortak bir kararla babaya durum anlatýlacak dedi. Batman / aa ERDOÐAN DAN TERÖRE KARÞI DÝRENÝÞ ÇAÐRISI AKP Genel Baþkaný ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, partisinin geniþletilmiþ il baþkanlarý toplantýsýnda, Benim Müslüman din kardeþim olan Kürt kökenli kardeþlerime sesleniyorum: Bu mabedlerinizi roket atarlarla bombalayan bu örgüte nasýl destek veriyorsunuz? Bunlara karþý sizler de kalkýp bir direniþ ortaya koyacaksýnýz. Bu, sadece bizim görevimiz deðil. Bunu devlet, millet el ele yapmak durumundayýz, beraber yapacaðýz. Bunu beraber yapýp, bunlarý yalnýzlýða mahkum etmek durumundayýz dedi. Baþbakan ardýmcýsý Bülent A- rýnç, Arýnç, il baþkanlarý toplantýsý için AKP Genel Merkezi ne geliþinde Batman da hamile bir kadýnýn bölücü teröristlerce öldürülmesiyle ilgili, Göz yaþartýcý bir olay. Bunlarý yapanlar insan olamaz. Mehmet Âkif in tabiriyle sýrtlanlarý bile geçtiler vahþette. Ama sonlarý umarým ki onlarýn da kötü olacak ve bu yaptýklarýndan bir þekilde nadim olacaklar dedi. Öte yandan Maliye Bakaný Mehmet Þimþek de Batman da teröristlerin saldýrýsý sonucu vefat eden 8 aylýk hamile Mizgin Doru dan sezaryenle alýnan bebeðin öldüðünün hatýrlatýlmasý üzerine Allah rahmet eylesin. Bunu yapanlara biz gereken dersi verdik, vereceðiz dedi. Ankara / aa 5 ÖÐRETMEN PKK NIN ELÝNDE DÝARBAKIR IN Lice ilçesinde 3 öðretmen PKK lý teröristlerce kaçýrýldý. Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, yaptýðý açýklamada, Lice Dolunay Köyünde görev yapan 2, Çavundur Köyünde de 1 olmak üzere toplam 3 öðretmenin dün terör örgütü mensuplarýnca kaçýrýldýðýný söyledi. Önceki gece de Hazro ilçesinden bir öðretmenin kaçýrýldýðýný hatýrlatan Vali Toprak, Daha önce de Lice Baharlar Köyünden 1 öðretmen kaçýrýlmýþtý. Bir hafta içinde toplam 5 öðretmen terör örgütü mensuplarýnca kaçýrýldý. alýþmalarýmýz aralýksýz devam ediyor dedi. Diyarbakýr/aa KARDEÞÇEAÞAMAK TEKÇÖZÜMOLMALI ANKARA Ýþ Adamlarý Derneði Baþkaný Bülent Aktan, Gün birlik günüdür. Tek devlet tek bayrak olarak kardeþçe yaþamak tek çözüm olmalýdýr dedi. Aktan, yaptýðý yazýlý açýklamada, yýllardýr Güneydoðu ya aþýn, iþin, huzurun gitmesini engelleyen terör örgütünün sivilleri hedef almaya baþladýðýný belirtti. Terör belâsý en çok Kürt soydaþlarýmýzýn yoðunlukta yaþadýðý bölgelere zarar verdi ifadesini kullanan Aktan, þunlarý kaydetti: Okul yapýldý, çocuklarýn okumasý engellendi. Fabrika yapýlmak istendi, þantiyeler basýldý, iþ makineleri yakýldý, çalýþanlar þehit edildi. Þimdi terörün yakýp yýktýðý illerde köylerde yaþayan kardeþlerime soruyorum, devlet mi size gelmedi yoksa gelmesi mi engellendi. Artýk gözlerin açýlma zamaný geldi. Herkes durumu analiz e- dip ders çýkarmalý. Terörle mi yaþanmalý, yoksa insan gibi devletin verdiði bütün haklardan faydalanýp demokratik haklarý legal zeminde mi aramalý. Gün birlik günüdür. Tek devlet, tek bayrak olarak kardeþçe yaþamak tek çözüm olmalýdýr. oksa ilerde uðrunda öleceðimiz ne devlet ne de bayrak kalacak. Ankara / aa Camiler çocuklarý kucaklayacak DÝ A NET Ýþ le ri Baþ kan lý ðýn ca 1-7 E kim a ra sýn da kut la nan Ca mi ler ve Din Gö rev li le ri Haf ta sý kap sa - mýn da baþ la tý lan a þa sýn Ca mi ye Gi di yo rum kam - pan ya sýy la ca mi ler mi nik le re ku cak a ça cak. Ca mi ler ve Din Gö rev li le ri Haf ta sý, bu yýl Ca mi ve Ço cuk te - ma sýy la kut la na cak. Bu kap sam da yü rü tü len kam pan - yay la, tüm a i le fert le ri nin ca miy le bu luþ tu rul ma sý ve ço cuk la rýn ca mi yi ta ný ma sý a maç la ný yor. Di ya net Ýþ le - ri Baþ kan lý ðý Din Hiz met le ri Ge nel Mü dü rü a þar i - ðit, yap tý ðý a çýk la ma da, Di ya net in ö te den be ri ka mu ya, top lu ma ve a i le ye yö ne lik bir ta kým et kin lik ler dü zen - le di ði ni söy le di. Bun lar dan bi ri si o lan Kut lu Do ðum Haf ta sý nda bu yýl Mer ha met E ði ti mi ko nu su nu e le al dýk la rý ný ve ka mu o yun da çok ö nem li yan ký lar bul du - ðu nu an la tan i ðit, ay rý ca ra ma zan a yýn da Kom þu - luk te ma sý ný gün de me ge ti re rek bir çok et kin lik dü - zen le dik le ri ni bil dir di. Ca mi ler Haf ta sý nýn da Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nýn ö nem li et kin lik le rin den bi ri si ol du - ðu nu i fa de e den i ðit, bu yýl ca mi ve ço cuk bu luþ ma sý - ný gün de me ta þý dýk la rý ný be lirt ti. An ka ra / a a

5 HABER 5 drbat ho o.com AKP heyetinden MHP ye ziyaret ANAASA çalýþmalarý kapsamýnda, AKP heyeti MHP yi ziyaret etti. Baþbakan ardýmcýsý Beþir Atalay, Adalet Bakaný Sadullah Ergin, AKP Genel Baþkan ardýmcýsý Ömer Çelik, Anayasa Komisyonu Baþkaný Burhan Kuzu ve Adalet Komisyonu Baþkaný Ahmet Ýyimaya dan oluþan AKP heyetini, MHP Genel Sekreter ardýmcýsý Abbas Bozyer parti binasý önünde karþýladý. AKP heyetiyle görüþecek MHP heyetinde MHP Grup Baþkanvekili Oktay Vural, Genel Sekreter Ýsmet Büyükataman, genel baþkan yardýmcýlarý Faruk Bal, Münir Kutluata ve Tunca Toskay hazýr bulundu. Genel Merkezi ndeki görüþme yaklaþýk 1 saat sürdü. Görüþmenin ardýndan birlikte kamera karþýsýna geçen heyetler adýna AKP den Genel Baþkan ardýmcýsý Ömer Çelik, eni anayasa yapma sürecinin siyasi partiler arasýndaki polemiklerden etkilenmeden, milletimizin talepleri doðrultusunda hýzla i- lerlemesi ve sürdürülmesi gerektiðini düþünüyoruz dedi. MHP Genel Baþkan ardýmcýsý Faruk Bal, kamuoyuna sunulan anayasa taslaklarýný mukayeseli olarak incelediklerini, bilim adamlarýnýn görüþleri ve partilerinin alt komisyonlarýnda yapýlan çalýþmalarý deðerlendirdiklerini belirterek, MHP, anayasa görüþmelerine hazýrdýr dedi. Ankara / aa CHP: Anayasa çalýþmalarýný Meclis Baþkaný Çiçek yürütsün CUMHURÝET Halk Partisi (CHP), anayasa deðiþikliði çalýþmalarýný Meclis Baþkaný Cemil Çiçek in koordine etmesini istedi. AKP den gelen randevu talebine olumlu cevap veren CHP, görüþmeyi bugün saat de yapacaðýný bildirdi. CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylýgil imzasýyla AKP ye gönderilen mektupta, Görüþmenin CHP Genel Merkezi nde 29 Eylül 2011 Perþembe günü saat de gerçekleþmesi uygundur. denildi. CHP nin görüþme heyetinde ise Genel Baþkan ardýmcýsý Atilla E- mek, CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylýgil, CHP Grup Baþkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP PM Üyesi Prof. Dr. Süheyl Batum ve CHP Milletvekili Rýza Türmen yer alýyor. AKP Genel Sekreterliði ne gönderilen mektupta, TBMM Baþkaný Sayýn Cemil Çiçek in Koordinasyonunda baþlatýlan anayasa deðiþikliði çalýþmalarýný önemsiyor ve doðru buluyoruz. Çünkü A- nayasa deðiþiklikleriyle ilgili çalýþmanýn TBMM Baþkanlýðý nca yapýldýðý bilinen bir uygulamadýr. Bu uygulamanýn sürdürülmesi gerektiði i- nancýyla, Partinizin görüþünü dinlemeyi öngörerek, talebinizi olumlu karþýlýyoruz. ifadeleri kullanýldý. Ankara / cihan Meclis yeni döneme hazýr MECLÝS, yeni yasama yýlýna önemli düzenlemeleri görüþerek baþlayacak. TBMM; 24. Dönem ikinci yasama yýlýna, 1 Ekim Cumartesi günü baþlayacak. Özel gündemle toplanacak olan TBMM Genel Kurulunda, Meclis Baþkaný Cemil Çiçek in sunuþ konuþmasýnýn ardýndan Cumhurbaþkaný Abdullah Gül milletvekillerine hitap edecek. TBMM Genel Kurulu, önümüzdeki hafta denetim konularýný görüþecek. Sözlü sorularýn yaný sýra bazý araþtýrma önergeleri de ele alýnacak. Önümüzdeki haftanýn en önemli gündem maddesi, sýnýr ötesi operasyon konusunda Hükümete 2007 yýlýnda verilen yetkiyi bir yýl daha uzatan tezkere olacak. Hükümete verilen yetkinin süresinin 17 Ekimde dolduðu gözönünde bulundurulduðunda, tezkerenin önümüzdeki hafta görüþülmesi bekleniyor, ancak hangi gün görüþüleceði netlik kazanmadý. Ankara / aa Bü rok rat la rýn öz lük im ti ha ný Bir me mur, öz lük hak la - rý na do ku nul mak sý zýn ký - za ða a lýn dý ðýn da bun dan Ankara havasýný anlatan yazýlar okumaktan sýkýlan okuyucularýmýz, sizler gözlerinizi bu sayfadaki diðer yazýlara çevirin lütfen. Zira yine bir Enkara klâsiðidir okuyacaðýnýz. azmýþtým, hükümet, Ankara bürokrasisini, yetki kanununa dayalý KHK lerle, hallaçýn pamuðu attýðý gibi, atýp atýp tutuyor. Hükümet, bakanlýklardaki üst düzey bürokratlarý beþer-onar kýzaða çekiyor. Güya sistemi yenileyerek, mevcutlarýn yerine yeni elemanlar tayin ediyor. Bu yeni elemanlarýn tipik özelliði, kaytan býyýklý dahi deðil, býyýksýz olmasý. Bendeniz de yazýmda bu durumu eleþtirmiþtim. Bu sefer bazý bürokratlar bendenizi e- leþtirdiler: ine hükümeti eleþtiriyorsun, posbýyýklýlardan baþka nasýl kurtulacaðýz, biliyorsan söyle, bilmiyorsan sus dediler. Bunlarý siz de çok iyi tanýyorsunuz aslýnda. Zira hemen hemen hepsi, seçim dönemindeki yazýlarýmýzda hükümeti ve siyasetçileri eleþtirmemizi hazmedemeyip, bizi kýyasýya eleþtirmiþlerdi. Onlardan biri olan bürokrat dostumla aramýzda þu muhavere cereyan etti: -Bu durumdan memnun musun? -Pasif görevdeyiz, yani kýzaktayýz, ama hükümet özlük haklarýmýzla oynamadý. -Üveylik haklarýnýz ne durumda? Bu son sorum kendisine gayrý ciddî gelmiþ olacak ki gözlerimin içine ters ters baktý. Ne yani dedim, özlük haklarý oluyor da üveylik haklarý neden olmasýn?! Kendisine anlattým, tam anlamadý. Ama bir de size anlatayým bu özlük-üveylik haklarýný. Memurun özlük haklarý demek, memur olarak sahip olduðu statü ve bilhassa maaþ, lojman ve diðer malî haklarý demek. Bir memur, özlük haklarýna dokunulmaksýzýn kýzaða alýndýðýnda bundan memnun oluyorsa ya da en azýndan þikâyetçi olmuyorsa acaba bu durum onun memuriyeti ne için yaptýðýný gösterir? El ce vap; me mu ri yet i ki se bep le ya pý la - bi lir. Bi rin ci si mil le te hiz met et mek i çin. 5 ilde azýcýoðlu operasyonu MUHSÝN AZICIOÐLU NUN ÖLDÜÐÜ HELÝKOPTER KAZASI ÝLE ÝLGÝLÝ SORUÞTURMAI Ü- RÜTEN ÖZEL ETKÝLÝ SAVCILIK 5 ÝLDE BELÝRLENEN BAZI ADRESLERDE ARAMA APTI. ESKÝ BBP Genel Baþkaný Muhsin azýcýoðlu ile 5 kiþinin öldüðü helikopter kazasýna iliþkin soruþturmayý yürüten Malatya Özel etkili Savcýlýðý nýn kararýyla baþlatýlan operasyon kapsamýnda, 5 ilde belirlenen bazý adreslerde a- rama yapýldý. Alýnan bilgiye göre, eski BBP Genel Baþkaný azýcýoðlu ile 5 kiþinin öldüðü helikopter kazasýna iliþkin soruþturmayý yürüten Özel etkili Savcýlýðýn talebi doðrultusunda, Malatya 3. Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan bazý adreslerde arama yapýlmasýna yönelik karar verildi. Mahkemenin kararý doðrultusunda Malatya, Ýzmir, mem nun o lu yor sa ya da en a zýn dan þi kâ yet çi ol - mu yor sa a ca ba bu du - rum o nun me mu ri ye ti ne i çin yap tý ðý ný gös te rir? Ý kin ci si i se ke se yi ve ya ka sa yý dol dur mak i çin. Ý kin ci si i çin Mü nâ za rât ta (s. 78) ne di - yor Be di üz za man: Ma î þet i çin ta rik-ý ta biî ve meþ ru ve zî - ha yat, san at týr, zi ra at tir, ti ca ret tir. Gayr-ý ta biî i se, me mu ri yet ve her nev iy le i mâ - ret tir. Ben ce i mâ re ti, ne nâm i le o lur sa ol - Ýstanbul, Ankara ve Antalya daki bazý adreslere polis ekipleri tarafýndan operasyon düzenlenirken, söz konusu adreslerde arama yapýldýðý öðrenildi. Polis ekiplerinin arama yaptýðý adresler arasýnda bazý askeri birlik ve lojmanlar ile Sivil Havacýlýk Genel Müdürlüðü nün de bulunduðu bildirildi. Bu a- rada arama yapýlan adresler arasýnda Malatya da 2. Ordu Karargahý ve askeri lojmanlarý ile Ýzmir in Buca ilçesi Þirinyer semtindeki Merkez Komutanlýðý nýn da yer alýyor. Savcýlarýn gözetiminde yapýlan aramalara askeri yetkililer de nezaret etti. Malatya / aa Ma lat ya Sav cý lý ðý nýn is te ði ü ze ri ne polisler, Si vil Ha va cý lýk Ge nel Mü dür lü ðün de in ce le me yaptý. FO TOÐ RAF: AA ULAÞTIRMA Bakanlýðý Müsteþarý Habip Soluk, Sivil Havacýlýk Genel Müdürlüðündeki incelemeyle ilgili olarak, Burada arkadaþlarýmýzýn, Malatya Savcýlýðýnýn isteði üzerine, bir hususta bilgilerine baþvuruyorlar. Bunun dýþýnda herhangi bir olay yok dedi. Ulaþtýrma Bakanlýðý Müsteþarý Habip Soluk, Bakanlýk önünde bekleyen gazetecilere konuyla ilgili açýklamalarda bulundu. Soluk, Ulaþtýrma Bakaný Binali ýldýrým ýn konuyla ilgili gerekli açýklamayý yaptýðýný anýmsatarak, Bizim ilave e- deceðimiz herhangi bir bilgi yok. Burada sizin bu tadar yoðun ilgi gösterdiðiniz kadar ekstrem bir durum deðil. Sadece burada arkadaþlarýmýzýn Malatya Savcýlýðýnýn isteði üzerine bir hususta bilgilerine baþvuruyorlar. Bunun dýþýnda herhangi bir olay yoktur. Þu aþamada söyleyecek herhangi bir bilgi yok. Bir gazetecinin Ýçeride çok sayýda polis var mý sorusu üzerine Soluk, Hayýr karþýlýðýný verdi, Aramalar nerede yapýlýyor sorusu üzerine de Soluk, Arama, tarama diye bir þey yok. Kaza kýrým ekibimize arkadaþlarýmýz görevlendirilen kiþiler, birkaç tane soru yöneltiyorlar. Bütün mesele bundan ibaret dedi.bir baþka soru üzerine de Soluk, içerideki iþlemlerin devam ettiðini söyledi. Öte yandan E- mek Mahallesi Bosna Hersek Caddesi üzerindeki Ulaþtýrma Bakanlýðý bünyesinde bulunan Sivil Havacýlýk Genel Müdürlüðündeki iþlemleri, sivil polislerin yürüttüðü öðrenildi. Ankara / aa sun, me dâr-ý ma i þet e den ler, bir ne vi cer - rar ve a ce ze ve se e le dir fa kat hi le baz kýs - mýn da-. Ben ce me mu ri ye te ve ya i ma re te gi ren, yal nýz ha mi yet ve hiz met i çin gir - me li dir. ok sa yal nýz ma i þet ve men fa at i - çin gir se, bir ne vi çin ge ne lik e der. Ha þi ye: Ey me mur lar, Es ki Sa id in kýrk beþ se ne ev vel söy le di ði bu sö zün den gü - cen me yi niz. Ma a þýn a zal dý ðýn da mah ke me ka pý sý na yý ðý la cak sýn, a ma gö re vin ve yet kin ve do - la yý sýy la so rum lu lu ðun a zal dý ðýn da ne â lâ bak la va de yip ku la ðý nýn üs tü ne ya ta cak - sýn. Bu mu dur ha ki ki bü rok rat lýk, bu mu - dur de mok rat lýk? Ey bir ký sým bü rok rat lar, be nim bu söz le rim den gü cen me yi niz. A ma doð ru ya doð ru de yi niz. an lýþ sam da i ti raz e di niz. Dev le tin si zin tec rü be le ri niz den is ti fa de et me ye ih ti ya cý yok muy du? Ý çi niz de ki pos bý yýk lý lar i þi nin eh li o la maz mýy dý? Bir sah te öz lük e sat tý nýz kad ro nu zu. Kay bet ti niz! Öz lük im ti ha ný ný kay bet ti - niz. Ü vey si niz gö züm de, bi le si niz, e leþ ti - ri le ri niz de mak bul de ðil ar týk, siz de mak bul de ðil si niz. Muhsin azýcýoðlu Si vil Ha va cý lýk ta in ce le me PÝLOT BÝNBAÞININ EVÝNDE ARAMA APILDI Eski BBP Genel Baþkaný Muhsin azýcýoðlu ile 5 kiþinin vefat ettiði helikopter kazasýyla ilgili soruþturmayý yürüten Malatya Özel etkili Savcýlýðýnýn talebiyle baþlatýlan operasyon kapsamýnda, Antalya da, bir süre önce Türk Silâhlý Kuvvetlerinden (TSK) istifa eden pilot binbaþý M.Ç nin evinde arama yapýldýðý bildirildi. Antalya Emniyet Müdürlüðü yetkililerinden alýnan bilgiye göre, Muhsin azýcýoðlu ile 5 kiþinin vefat ettiði helikopter kazasýyla ilgili soruþturmayý yürüten Özel etkili Savcýlýðýn talebi ve Malatya 3. Aðýr Ceza Mahkemesince bazý adreslerde arama yapýlmasýna yönelik alýnan karar doðrultusunda Antalya nýn Fener Mahallesi nde pilot binbaþý M.Ç ye ait evde arama yapýldý. TSK dan istifa ettiði öðrenilen M.Ç nin evde bulunmadýðý tesbit edildi. Eþi tarafýndan baþka bir ilde olduðu belirtilen M.Ç nin aranmasýna söz konusu ilde devam edileceði bildirildi. M.Ç nin bulunduðu kentle ilgili açýklama yapýlmadýðý kaydedildi. Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü ekiplerinin evde suç unsuruna rastlamadýðý ve evraka el koymadýðý belirtildi. Antalya / aa HABERLER AB, ya sak lý ka dýn la rý sor du AV RU PA Par la men to su nun (AP) Tür ki ye de ka dýn hak la rý tas lak ra po run da, ka dýn is tih da - mý nýn ye ter siz li ði e leþ ti ri le rek ba þör tü sü ne de - niy le i þe a lýn ma yan ka dýn la rýn o ra ný so rul du. AP Tür ki ye ka dýn hak la rý ra por tö rü Hol lan da lý Sos ya list E mi ne Boz kurt ta ra fýn dan ka le me a lý - nan ra por da, Tür ki ye den cin si yet ay rý mý da hil iþ yer le rin de her tür lü ay rým cý lý ðý ön le ye cek et - ki li ted bir ler al ma sý is ten di. Bu kap sam da Türk hü kü me tin den ba þör tü lü ka dýn la rýn is tih dam pi ya sa sý na e ri þim du ru mu da hil ol mak ü ze re ça lýþ mak is te yen ka dýn la rýn kar þý laþ tý ðý en gel ler hak kýn da AP ye doð ru ve ri ler sað la ma sý ta lep e - dil di. Tas lak ra por da, Son ve ri le re gö re ka dýn is tih da mý o ra ný yüz de 24 ler den yüz de 30 la ra týr man mýþ ol sa da bu o ran hâ lâ çok dü þük. Türk hü kü me ti da ha faz la ka dýn is tih da mý i çin ye ni ça ba gös ter me li dir de nil di. Þu bat a yýn da AP Ge nel Ku ru lu nda oy la na cak tas lak ra por da, TBMM de ki ka dýn mil let ve ki li o ra ný nýn bir ön - ce ki dö nem de yüz de 9,1 i ken 12 Ha zi ran se - çim le rin de yüz de 14,3 e çýk ma sý not e di lir ken bu nun hâ lâ dü þük bir o ran ol du ðu be lir ti le rek a dil tem si li yet i çin zo run lu ko ta sis te mi nin ge - ti ril me si çað rý sý ya pýl dý. Brük sel / a a BDP, Mec lis e dö nü yor BDP Ge nel Baþ ka ný Se la hat tin De mir taþ, 1 E - kim den i ti ba ren Mec lis ça lýþ ma la rý na ka týl ma ka ra rý al dýk la rý ný bil dir di. De mok ra tik Top lum Kon gre si (DTK) Baþ ka ný ve Mar din Ba ðým sýz Mil let ve ki li Ah met Türk, Bir çok ke sim le yap - tý ðý mýz is ti þa re de Kürt hal ký nýn de mok ra tik mu ha le fe ti ni ve mü ca de le si ni doð ru bir þe kil de mec lis te sür dür me e ði li mi çýk tý de di. Türk, ön ce ki gün ya pý lan DTK top lan tý sýn da a lý nan ka rar la il gi li ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, Di ya log la, mü za ke rey le so run la rýn çö zü le bi le - ce ði ne ha len i na ný yo ruz. Fark lý bir sü re cin, ye - ni den mü za ke re sü re ci nin ge liþ ti ril me si ko nu - sun da ýs ra rý mý zý or ta ya ko yu yo ruz di ye ko nuþ - tu. Hal kýn i ra de siy le par la men to ya git tik le ri ni i fa de e den Türk, þun la rý kay det ti: Bi zi se çen hal ký mýz dýr. An cak ça týþ ma lý sü re cin ba rý þa dö - nüþ me si ko nu sun da ça ba la rý mý zý sür dür me a - dý na si vil top lum ku ru luþ la rý mýz la yap tý ðý mýz gö rüþ me ve e ði li mi mi zi DTK mec li sin de tar týþ - týk. Gu ru bu mu zun a la ca ðý ka rar ne o lur sa ol - sun ar ka sýn da yýz ve des tek li yo ruz. Gu ru bu mu - zun ya nýn da yýz. Di yar ba kýr / a a A na ya sa ça lýþ ma la rý na e þit tem sil vur gu su AKP Ge nel Baþ ka ný ve Baþ ba kan Re cep Tay - yip Er do ðan, Her si ya sî par ti, A na ya sa ça lýþ - ma la rý na e þit tem sil le ka týl sýn de di. Baþ ba kan Er do ðan, par ti si nin ge niþ le til miþ il baþ kan la rý top lan tý sýn da, Tür ki ye de de mok ra si nin, hu kuk dü ze ni nin da ha ku þa tý cý ol ma sý i çin u zun in ce bir yol da Türk mil le tiy le bir lik te me sa fe al ma ya de vam et tik le ri ni be lirt ti. Er do ðan, Tür ki ye bü tün fe la ket se nar yo la rý na rað men doð ru yol - da, doð ru men zi le i ler le mek te dir. De mok ra si yo lun da, hu kuk ve hak ka ni yet yo lun da ge ri ye tek bir a dým at ma dan yü rü yü þü müz de vam e - de cek tir de di. Er do ðan, üz de 50 oy al dýk, a - ma yüz de 100 ün e ma ne ti nin o muz la rý mýz da ol du ðu nu u nut ma ya ca ðýz. Ha re ket nok ta mý zý, mil le ti miz le bu luþ tu ðu muz gü nü, bu ra ya han gi en gel le ri a þa rak gel di ði mi zi u nut ma ya ca ðýz di - ye ko nuþ tu. An ka ra / a a Ger çek ten ye ni bir a na ya sa ya pýl ma lý KA RA DE NÝZ Tek nik Ü ni ver si te si (KTÜ) Ýk ti sa - di ve Ý da ri Bi lim ler Fa kül te si Ka mu ö ne ti mi Bö - lü mü A na ya sa Hu ku ku Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. u suf Þev ki Hak ye mez, ye ni a na ya sa ya pý mý sü - re cin de 1982 A na ya sa sý ü ze rin de de ði þik lik yap - ma ve ben ze ri ter cih le rin ta ma men red de dil me - si, mad de le ri, sis te ma ti ði ve yak la þý mýy la ger çek - ten ye ni bir a na ya sa ya pýl ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Stra te jik Dü þün ce Ens ti tü sün de dü zen le nen e - ni A na ya sa ko nu sun da TBMM den bek len ti ler ko nu lu ba sýn top lan tý sýn da ko nu þan Hak ye mez, ye ni a na ya sa ya pý mýn da, ik ti dar ve mu ha le fet te ki par ti le riy le bir lik te TBMM ye ö nem li bir gö rev düþ tü ðü nü be lir te rek, ye ni a na ya sa yý ku ru cu mec lis sý fa týy la TBMM nin ya pa ca ðý ný i fa de et ti. Ku ru cu mec lis o luþ tu rul ma sý ve ye ni a na ya sa nýn bu mec lis ta ra fýn dan ya pýl ma sý gi bi ö ne ri le ri ka - bul et me nin müm kün ol ma dý ðý ný kay de den Hak ye mez, ye ni a na ya sa yý yap mak ba ký mýn dan TBMM nin ö nün de hu ku ki ve si ya si hiç bir en gel bu lun ma dý ðý ný söy le di. Prof. Dr. Hak ye mez, e - ni a na ya sa nýn ha zýr lan ma sý i çin ge rek li bü tün ha - zýr lýk la rý TBMM yap ma lý dýr. Ak si ne TBMM, de - mok ra tik pers pek tif ten ba kýl dý ðýn da ye ni a na ya - sa yý yap ma ya ye ga ne yet ki li or gan dýr de di. Stra - te jik Dü þün ce Ens ti tü sü Uz ma ný Si ya set Bi lim ci Dr. Mu rat ýl maz da TBMM ce ha zýr la nan ye ni a na ya sa met ni nin halk o yu na su nul ma sý nýn sü - re ci taç lan dý ra ca ðý ný, a na ya sa nýn meþ ru i ye ti nin ar ta ca ðý ný ve hal kýn a na ya sa yý sa hip len me si nin sað la na ca ðý ný be lirt ti. Ýs tan bul Ti ca ret Ü ni ver si - te si Öð re tim Ü ye si Doç. Dr. Be kir Be rat Ö zi pek, ye ni a na ya sa ya pý lýr ken, TBMM de ki si ya si par ti - le rin fark lý kýr mý zý çiz gi le ri nin bir a ra ya ge ti ril - me si ge rek ti ði ni be lirt ti. Ýs tan bul / a a

6 HABERLER EKONOMÝ 6 S E R B E S T P Ý A S A EURO ALTIN C. ALTINI DÜN 98,50 ÖN CE KÝ GÜN 98,60 DÜN 669,09 ÖN CE KÝ GÜN 664,75 DO LAR DÜN 1,8430 ÖN CE KÝ GÜN 1,8390 DÜN 2,5170 ÖN CE KÝ GÜN 2,4790 Cin si DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL A DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 27 ELÜL ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VET DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ A LÝ 100 JA PON E NÝ Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakaný Taner ýldýz Dosya No: 2011/8 Satýþ. Örnek no: 27 Silivri Sulh Hukuk Mahkemesi Satýþ Memurluðundan Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi önemli özellikleri: GARÝMENKULÜN TAPU KADI : Ýs tan bul i li Si liv ri il çe si Bü yük ça vuþ lu Kö yü Ýn cir lik mev ki i 27 par sel de ka yýt lý ,00 m 2 yü zöl çü mün de ki tar la va sýf lý ta þýn ma zýn ta ma mý. ÝMAR DURUMU : Si liv ri Be le di ye Baþ kan lý ðý Plan ve Pro je Mü dür lü ðü nün ta rih ve 1369 no lu sa yý la rýn dan an la þý la ca ðý ü ze re Ýs tan bul i li Si liv ri il çe si Bü yük ça vuþ lu Kö yü Ýn cir lik mev ki i 2 paf ta 27 no lu par sel kýs men 1/1000 öl çek li uy gu la ma i mar pla - nýn da ko nut a la ný 6,50 m yük sek lik te 2 kat o la rak ay rýl mýþ kýs men de 1/1000 öl çek ve 1/5000 öl çek li Uy gu la ma Ý mar Pla ný dý þýn da kal mak ta dýr. Bu a lan da Ýs tan bul Büy ük þe - hir Be le di ye Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan tas dik ta rih li 1/ öl çek li Çev re Dü ze ni Pla nýn da ge li þi mi ve yo ðun lu ðu de ne tim al týn da tu tu la cak a lan da kal mak ta dýr. Bu kap sam da 1/1000 öl çek li Uy gu la ma Ý mar Pla ný i çer sin de ka lan kýs men mi ni mum par sel bü yük lü ðü 400 m 2 o la cak þe kil de if ra zý müm kün o lup 1/ öl çek li plan da ka lan kýs mýn i se if ra zý müm kün de ðil dir. HALÝ HAZIR DURUMU : Ýs tan bul i li Si liv ri il çe si Bü yük ça vuþ lu Kö yü Ýn cir lik mev ki i 27 par sel ta rým sal a maç lý kul la ný lan a ra zi si dir. Ü ze rin de bi na vb. a pý bu lun ma mak ta dýr. U zun sü re dir ta rým sal a maç lý kul la nýl dý ðý an la þýl mak ta dýr. Ta þýn ma zýn yak la þýk 4086 m 2 lik kýs mý 1/1000 öl çek li Uy gu la ma Ý mar Pla ný (Ko nut a la ný, yol, park) i çe ri sin de kal - ma sý na rað men ta þýn ma zýn ge ri ye ka lan kýs mýn U yu la ma Ý mar Pla ný dý þýn da kal dý ðý dos ya da ki i mar du ru mun dan an la þýl mýþ týr. KIMETÝ : Bilirkiþi raporuna göre ,00 TL' dir. Satýþ þartlarý : 1- Bi rin ci sa týþ gü nü sa at 14:00 i le 14:10 a ra sýn da Si liv ri Ad li ye si Ze min Kat No: AZ-18 nu ma ra lý o da da a çýk art týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60' ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi - der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü sa at 14:00 i le 14:10 a ra sýn da Si liv ri Ad - li ye si Ze min Kat No: AZ-18 nu ma ra lý o da da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Þu ka dar ki ar týr ma be de li nin tah min e di len kýy me tin % 40' ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý - na rüç ha ný o lan a la cak la rý nýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir - me ve pay laþ týr ma mas raf la rý nýn geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. KDV, i ha le dam ga pu lu be de li, ta pu a lým har cý, tah li ye mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler, ta pu sa tým har cý ve tel la li ye sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si hal de hak la rý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma - dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu - nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin - den tah sil e di le cek tir. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re cat ýný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/8 Sa týþ sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la mü dür - lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. (Ý ÝK m. 126) B: T. C. SÝLÝVRÝ SULH HUKUK MAHKEMESÝ SATIÞ MEMURLUÐU (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMASI ÝLANI) Ýþ siz lik ve dur gun luk dü þün dürü cü ÝZMÝR TÝCARET BORSASI (ÝTB) BAÞKANI IÞINSU KESTELLÝ: ''HÂLÂ ÜKSEK DURAN ÝÞSÝZLÝK VE AVRUPA PAZARINDAKÝ DURGUNLUÐUN DEVAMI, KARA KARA DÜÞÜNDÜÐÜMÜZ KONULAR." ÝZ MÝR Ti ca ret Bor sa sý (ÝTB) Baþ ka ný I þýn su Kes - tel li, is tih dam ve ca rî a çý ðý a zalt ma ya yö ne lik gay ret li ça ba la rý nýn de vam et ti ði ni be lir te rek, bu ça ba la rýn o dak nok ta sý nýn ü re tim ve ih ra ca ta dö nük mo del ol ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Ýz mir Ti ca ret Bor sa sý ey lül a yý o la ðan ve mec - lis top lan tý la rý ya pýl dý. Top lan tý da ko nu þan ÝTB Baþ ka ný I þýn su Kes tel li, kü re sel e ko no mi nin re - ses yo na gi re ce ði en di þe le ri nin bü tün dün ya da his se dil di ði ni, IMF ta ra fýn dan a çýk la nan Dün ya E ko no mi Ra po ru nda ABD i le av ro böl ge si i çin sert ve a ni dü þüþ bek len ti le riy le ka ram sar bir tab lo çi zil di ði ni bil dir di. Kes tel li, 2011 yý lý nýn ilk ya rý sýn da i yi bir iv me ya ka la yan Tür ki ye nin, hü kü me tin ge liþ tir di ði stra te ji le rin et kin ol ma sý i le ü re tim ve ih ra ca ta dö nük stra te ji le rin ge liþ ti ril me siy le ka ram sar dün ya e ko no mi si tab lo su nun par la yan az sa yý - da ki yýl dýz la rý bi ri si ol ma sý ný di le dik le ri ni söy le - di. a yým la nan u lus la r a ra sý ra por la ra gö re, Tür ki ye nin hýz lý bü yü me tren di i le Çin den son ra i kin ci hýz lý bü yü yen e ko no mi ol du ðu nu, ban ka cý lýk, sa na yi, ka pa si te kul la ným o ra ný, dýþ ti ca ret a çý ðýn da ki o lum lu ge liþ me le re kar þýn ca rî a çý ðýn gay ri sa fi mil lî yur ti çi ha sý la nýn yüz de 10 nu na yak laþ tý ðý ný i fa de e den Kes tel li, üz de 9,2 ye in miþ ol sa da ha la yük sek du ran iþ siz lik ve Av ru pa pa za rýn da ki dur gun lu ðun de va mý, ka ra ka ra dü þün dü ðü müz ko nu lar. 61. Hü kü me tin is tih dam ya rat ma ya ve ca rî a çý ðý a zalt ma ya yö - ne lik gay ret li ve yo ðun ça lýþ ma la rý de vam e di - yor. An cak bu ça ba la rýn o dak nok ta sý ü re tim ve ih ra ca ta dö nük mo del ve sis tem ol ma lý de di. Ta rým sek tö rün de Gir di Te da rik Stra te ji si kap - sa mýn da, Tür ki ye de ü re til me si müm kün ya da e ko no mik ol ma yan ta rým ü rün le ri nin yurt dý þýn - da yi ne Türk gi ri þim ci ler ta ra fýn dan ü re til me si - ni ve sý fýr güm rük lü ül ke ye gi ri þi nin plan lan dý ðý ye ni bir mo del or ta ya ko nul du ðu nu ha týr la tan Baþ kan Kes tel li, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Böy le bir mo del uy gu la nýr ken tem kin li ol - mak ge re kir, Ül ke miz ta rým po tan si ye li, a ra zi var lý ðý ve ik lim çe þit li li ði a çý sýn dan þans lý bir ül ke. Dün ya nýn 7 n ci bü yük ta rým ü re ti ci si yiz. Tür ki ye ih ti ya cý o lan bir çok ü rü nü ü re te cek po tan si ye le sa hip. Geç miþ dö nem pa muk e - kim a lan la rý ný baz a la rak bir he sap la ma yap tý - ðý mýz da, en a zýn dan 1 mil yon 50 bin hek tar a - lan da pa muk ü re ti mi ya pý la bi le ce ði, böl ge ler i - ti ba riy le or ta la ma ve rim o ra ný dik ka te a lý na - rak Tür ki ye nin en a zýn dan yak la þýk 1,5 mil - yon ton pa mu ðu ü re te cek po tan si ye li nin mev cut ol du ðu or ta ya çý ký yor. Em ti a pi ya sa - sýn da ki dal ga lan ma lar da en di þe kay na ðý ol - ma ya de vam e di yor. Fi yat ar týþ la rý ya tý rým cý lar i çin be lir siz li ði de rin leþ ti ri yor. Ýzmir / aa Siyah pirinç sofralarda yerini alýyor BE SÝN de ðe ri yük sek, mag nez yum ve de mir a - çý sýn dan zen gin, lif ve mi ne ral de po su si yah pi rinç Tür ki ye'de ilk kez E dir ne'de ü re til me ye baþ la dý. Be sin de ðe ri nin yük sek li ði do la yý sýy la es ki den sa de ce Çin hü küm dar la rý i çin ü re ti - len dün ya da ''ya sak pi rinç'' o la rak da bi li nen si yah pi rinç, ar týk Türk sof ra la rýn da da ye ri ni a la cak. Trak ya Ta rým A raþ týr ma la rý Ens ti tü sü Çel tik Bö lüm Baþ ka ný Dr. Ha lil Sü rek, yap tý ðý a çýk la ma da, Tür ki ye'de ilk kez si yah pi rin ci, Fi li pin ler'de ki U lus la ra ra sý Çel tik Ens ti tü - sü'nden ge tir dik le ri to hum la rý ço ðal ta rak ü - ret tik le ri ni söy le di. E dir ne / a a SÝ AH PÝ RÝN CÝN FA DA LA RI Si yah pi rin cin kalp has ta lýk la - rý na ve kan se re kar þý et ki li o la bi - le ce ði be lir ti li yor. a pý lan a raþ - týr ma lar da si yah pi rin cin ü rü ne ren gi ni ve ren ve hüc re ye ni le me, ya ni an ti ok si dan ö zel li ði ka zan - dý ran an to si ya nin ler a çý sýn dan çok zen gin ol du ðu nu bil di ri li yor. Ö zel lik le lif ve mi ne ral zen gin li ði a çý sýn dan yük sek o lan si yah pi - rinç ve je tar yen le rin po pü ler ye - me ði o la rak ka bul e di li yor. Fransa ekonomisi büyümedi FRAN SA e ko no mi - sin de bü yü me, yý lýn i kin ci çey re ðin de bir ön ce ki çey re ðe gö re yüz de 0 ol du. Fran sa U lu sal Ýs ta tis tik O fi - si nin (In se e) ve ri le - ri ne gö re, bu yý lýn ilk çey re ðin de yüz de 0,9 o ra nýn da bü yü - yen gay ri sa fi yur ti çi ha sý la da ki (GSH) ar týþ o ra ný i kin ci çey rek te bir ön ce ki çey re ðe gö re yüz de 0 da kal dý. Fran sa hü kü me ti, e ko no - mi nin bu yýl ve ge le - cek yý lýn ta ma mýn da yüz de 1,75 o ra nýn - da bü yü ye ce ði ni tah min e di yor. Bu yý lýn ilk çey re ðin de yüz de 0,4 ar týþ kay - de den ha ne hal ký har ca ma la rý, yý lýn i - kin ci çey re ðin de yüz de 0,7 o ra nýn da a zal dý. Ül ke nin it - ha la tý yý lýn i kin ci çey re ðin de yüz de 0,9 o ra nýn da a za lýr - ken, ih ra ca tý i se yüz de 0 da ka la rak de ði þik lik gös ter me - di. Fran sa nýn it ha la tý yý lýn ilk çey re ðin de yüz de 3,2, ih ra ca tý da yüz de 1,7 o ra nýn da art mýþ tý. Paris / aa Borçlar yeniden yapýlandýrýlsýn TÜR KÝ E Es naf ve Sa nat kâr la rý Kon fe de ras yo nu (TESK) Ge nel Baþ ka ný Ben de vi Pa lan dö ken, Ban ka - cý lýk Dü zen le me ve De net le me Ku ru lu nun (BDDK) üç ay kart bor cu nun yüz de 50 si ni ö de me yen le re na kit pa ra çek me yi ya sak la yan ka ra rý nýn yü rür lü ðe gir me si ne i liþ kin, 2,5 mil yon ki þi nin borç sar ma lý na gir me si ne de niy le kart ta na kit çe ki mi ya sak la yan ka - rar doð ru a ma ek sik bir ka rar dýr de di. Pa lan dö ken, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, kart borç lu su 4 mil yon ki - þi nin kart bor cu nun yüz de 50 sin den da ha az, yak la - þýk 2,5 mil yon ki þi nin de sa de ce as ga rî tu tar o lan yüz de 20 lik kýs mý ný ö de di ði ni be lirt ti yý lýn da kre di kart la rý i le 210 mil yar li ra lýk a - lýþ ve riþ ya pýl dý ðý ný i fa de e den Pa lan dö ken, þun la rý kay det ti: 2,5 mil yon ki þi nin borç sar ma lý na gir me si ne de niy le kart ta na kit çe ki mi ya sak la yan ka rar doð - ru, a ma ek sik bir ka rar dýr. Pe ki, 3 ay son ra bor cu nu çe vi re me ye cek o lan va tan daþ ne ya pa cak? Zor du - rum da o lan va tan daþ i çin borç la rý ný ye ni den ya pý - lan dý ra cak u zun va de li kre di ver me li dir. ok sa pe ra - ken de sek tö rü ne dar be vu ru lur. Pe ra ken de sek tö rü nün kre di kart la rý i le ya pý lan a - lýþ ve riþ i le dön dü ðü nü be lir ten Pa lan dö ken, hac min 2011 yý lý nýn A ðus tos a yýn da ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 18 o ra nýn da ar ta rak 166 mil yar 316 mil - yon li ra ya u laþ tý ðý ný kay det ti. Ankara / aa Enerjide bir hukuk zaferi daha kazanýldý E NER JÝ ve Ta biî Kay nak lar Ba ka ný Ta ner ýl dýz, Li ba nan co dâ vâ sý nýn ar dýn dan, Ak taþ E lek trik Ti - ca ret A.Þ nin Tür ki ye a ley hi ne Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me si ne (A ÝHM) aç tý ðý dâ vâ yý da ka zan dýk la rý ný a çýk la dý. Ba kan ýl dýz yap tý ðý a çýk - la ma da, Tür ki ye nin ge ri ye dö nük kam bur la rý - nýn, yük le ri nin bu lun du ðu nu be lir tir ken, bun - lar dan bi ri nin de Ýs tan bul A na do lu ya ka sýn da e - lek trik da ðý tým hiz me ti ni yü rü ten ve Da nýþ tay ta - ra fýn dan im ti yaz söz leþ me si fes he di len Ak taþ E - lek trik Ti ca ret A.Þ nin A ÝHM e Tür ki ye a ley hi ne aç tý ðý dâ vâ ol du ðu nu söy le di. Ak taþ E lek trik in kü - çük or tak la rý i le aç tý ðý ve 8-9 yýl dýr de vam e den da va yý ka zan dýk la rý ný ve bu nun tem yi zi nin bu lun - ma dý ðý ný bil di ren ýl dýz, ka za ný lan bu dâ vâ i le Tür ki ye nin ge ri ye dö nük yük le rin den, kam bur la - rýn dan bir ta ne si a týl mýþ ol du. E ðer biz bu dâ vâ yý kay bet miþ ol say dýk E ner ji ve Ta biî Kay nak lar Ba - kan lý ðý o la rak yak la þýk 245 mil yon do lar ö de mek zo run da ka la cak týk. O da bi zi ta bi ya pa ca ðý mýz iþ - ler den a lý ko ya cak tý de di. Ankara / aa Ýhracat rakamlarý Elazýð da açýklanacak TÜR KÝ E Ýh ra cat çý lar Mec li si (TÝM), Ey lül a yý ih ra cat ra kam la rý ný E la zýð da a çýk la ya cak. E la zýð Ti ca ret ve Sa na yi O da sý (TSO) Baþ ka ný A li Þe ker - dað yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, þehrin ih ra cat po - tan si ye li nin ül ke ge ne lin de et ki li bir ta ný tý mý nýn ya pýl ma sý hu su sun da TÝM ta ra fýn dan ya pý la cak top lan tý nýn ö nem li ol du ðu nu kay det ti. Tür ki ye Ýh ra cat çý lar Mec li si ni 1 E kim de a ðýr la ya cak la rý ný be lir ten Þe ker dað, Ýh ra cat ra kam la rý nýn i li miz den a çýk lan ma sýn dan da ha ö nem li si ül ke ge ne lin de i li - mi zin et ki li bir þe kil de ih ra cat po tan si ye li ni ta nýt - ma fýr sa tý bu la ca ðýz. Bu ba kým dan prog ram i li miz a çý sýn dan ö nem ta þý mak ta dýr. Baþ ta o da mýz ü ye - le ri ol mak ü ze re tüm iþ dün ya sý ný ve ko nu ya il gi du yan la rý 1 E kim de ya pý la cak prog ra ma dâ vet e - di yo ruz i fa de le ri ni kul lan dý. Elazýð / aa 7 ayda, 629 bin adet ye ni vasýta yo la çýk tý TÜR KÝ E DE bu yý lýn Tem muz a yýn da 124 bin 363 a det ta þýt tra fi ðe kay dol du. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK), 2011 Tem muz a yý na i liþ kin Mo - tor lu Ka ra Ta þýt la rý Ýs ta tis tik le ri ni a çýk la dý. Bu na gö re, Tem muz da tra fi ðe kay dý ya pý lan 124 bin 363 ta þý týn i çin de o to mo bil yüz de 48,5 pay ve 60 bin 32 a det i le ilk sý ra da yer al dý. O to mo bi li, 27 bin 50 a det (yüz de 21,8) i le mo to sik let, 25 bin 975 a det (yüz de 20,9) i le kam yo net ve 4 bin 672 a det (yüz de 3,8) i le trak tör iz le di. Tem muz a yýn da tra fi ðe kay do lan a - raç la rýn 6 bin 364 a de di ni de mi ni büs, o to büs, kam - yon ve ö zel a maç lý ta þýt lar o luþ tur du yý lý O - cak-tem muz dö ne min de 758 bin 123 ta þý týn tra fi ðe kay dý ya pý lýr ken, 128 bin 786 a det ta þý týn da tra fik ten kay dý si lin di. Böy le ce tra fik te ki top lam ar tan a raç sa - yý sý 629 bin 337 a det ol du. Tem muz a yý so nu i ti ba - riy le tra fi ðe ka yýt lý top lam a raç sa yý sý 15 mil yon 724 bin 940 a det o la rak he sap lan dý. Ankara / aa Av ru pa ya 'elini hýzlý tut' çaðrýsý AV RU PA Mer kez Ban ka sý (ECB) Baþ ka ný Je an- Cla u de Tric het, Av ru pa lý hü kü met le re, Av ru pa yý teh dit e den borç kri zi ni dur dur mak i çin a lý nan ön lem le rin uy gu lan ma sý ný hýz lan dýr ma la rý çað rý - sýn da bu lun du. Tric het, Ý tal ya da ya yým la nan Cor ri e re del la Se ra ga ze te si ne ver di ði de meç te, Av ru pa lý li der le rin yön bul ma ye te ne ði ni gös ter - me si ve Av ru pa Fi nan sal Ýs tik rar Fo nu nun (EFSF) bü yük lü ðüy le il gi li ça lýþ ma lar da hýz lý ha re - ket et me le ri ge rek ti ði a çýk la ma sý ný yap tý. ECB Baþ ka ný Tric het, Þim di, et kin ey lem, uy gu la ma, fi i li di sip lin ve güç lü ta kým ru hu za ma ný de di. Bu a ra da Av ro Böl ge si nde ki za yýf ül ke le ri ve ban ka la rý des tek le me, hü kü met tah vil le ri sa týn al ma yet ki si ve ren 440 mil yar av ro luk EFSF nin ge niþ le til me siy le il gi li dün Fin lan di ya par la men - to sun da, bu gün i se Al man ya da Fe de ral Mec - lis te oy la ma ya pý la cak. Frankfurt / aa DOSA NO: 2011/1959 Tal. Satýlmasýna Karar verilen Taþýnmazýn Cinsi ve özellikleri: TAPU KADI: Ýstanbul Ýli, Sultangazi ilçesi, ayla Mah., Asfaltboyu Mevkii, 275 parselde kayýtlý 8.700,00 m 2 miktarlý tarla vasýflý taþýnmazýn 600/8700 payý NÝTELÝKLERÝ: Sul tan ga zi Ýl çe si, ay la Kö yü, As falt bo yu mev ki i, 7 paf ta, 275 par sel Pi rinç çi yo lu No: 44 ka pý sa yý lý a lan da ol du ðu, par se lin ta ma mý nýn m 2 ol du ðu borç lu nun hi sse si ne i sa bet e den kýs mýn ü ze rin de et ra fý hur da mal ze me ler le ka pa tý lýp ü ze ri e ter nit le ör tü lü ka pa lý bir a la ný bu lun du ðu, bi na nýn top lam in þa at a la ný nýn 100 m 2 ol du ðu, ha len ki ra cý o la rak Doð ra ma cý lar Lmt. Þti. a dý al týn da hur da de po su o la rak kul - la nýl dý ðý an la þýl mýþ týr. ÝMAR DURUMU: Sul tan ga zi Be le di ye Baþ kan lý ðý, Plan ve Pro je Mü dür lü ðü nün 08/02/2011 ta rih ve sa yý lý ya zý la rý na gö re; ta þýn maz 24/01/2011 tas dik ta rih li ve 1/5000 öl çek li Sul tan ga zi Ýl çe si Na zým Ý mar Pla nýn da Hav za Ý çi Pro je A la nýn da kal - mak ta dýr. Par sel A li bey Ýç me su yu hav za sý u zun me sa fe Ko ru ma a la nýn da kal mak ta o - lup, ÝS KÝ Ge nel Mü dür lü ðün ce ha zýr la nan ÝS KÝ Ýç me su yu hav za la rý ö net me li ði hü küm - le ri ge çer li dir. KIMETÝ : ,00 TL Birinci Satýþ günü : :30-14:40 Saatleri arasýnda Ýkinci Satýþ günü : :30-14:40 Saatleri arasýnda Gaziosmanpaþa 5. Ýcra Müdürlüðü Adresinde Açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen kýymetin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý mecmuunu ve satýþ masraflarýný geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak þartýyla ukarýda yazýlý yer ve saatler arasýnda ikinci artýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu artýrmada da bu miktar elde edilememiþse gayrimenkul en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak üzere artýrma ilanýnda gösterilen müddet sonunda en çok artýrana ihale edilecektir. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka, paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2) Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, ta hmin e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de na kit ve - ya bu mik tar ka dar bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Sa týþ tan Mü te - vel lit Bin de 4.95 i ha le dam ga res mi, KDV i le 1/2 ta pu harç ve mas raf la rý A lý cý ya, 100,00 TL i çin üz de 2, a þan ký sým i çin üz de 1 Tel la li ye res mi sa tý cý (borç lu ya) a it o la cak týr. Bi - rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3) Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer Ýl gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak tir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4) Ý hale ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif ettik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5) Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak tir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. Ad la rý na teb li gat ya pý - la ma yan il gi li le re ga ze te i la ný teb li gat ye ri ne ge çer li dir. 6) Sa tý þa iþ ti rak e den le rin Þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ýc. Ýfl. K. 126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. önetmelik Örnek No: 27 B: GAZÝOSMANPAÞA 5. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZ MAL AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DÂVET Þeymanur ve Ahmet Düðün törenlerinde sizleri de aramýzda görmekten mutluluk duyarýz. Ailesi Ailesi Ferahnaz - unus Seher - Ali Said Topçu Paþalýoðlu Düðün : 2 Ekim 2011 Pazar Saat: ENÝASA VAKFI Alipaþa Mah. Konuralp Cad. Bahçe Sk. No: 6 Pýnarbaþý / BURSA Düðün : 9 Ekim 2011 Pazar Saat: SÜLEMANÝE DÜÐÜN SALONLARI KRÝSTAL SALON Ayvalý Cad. No: 113 Etlik / ANKARA Düðünümüz yemeklidir. Ýrtibat Tel: (0 505) (0 507)

7 DÜNA 7 HABERLER Tunus, seçime hazýrlanýyor Doðu Kudüs teki inþaatlara ABD de tepki gösterdi ABD, Ýsrail in Doðu Kudüs te bin 100 yeni konut inþa etme planýndan hayal kýrýklýðýna uðradýðýný bildirdi. Dýþiþleri Bakanlýðý sözcüsü Victoria Nuland, Ýsrail in yeni konut inþa etmeyi onaylamasýnýn Ýsraillilerle Filistinliler arasýnda doðrudan görüþmelerin yeniden baþlamasý çabalarýna zarar verdiðini belirtti. AB Dýþ Politika ve Güvenlik üksek Temsilcisi Catherine Ashton da Ýsrail in kararýný eleþtirdi. Ashton, Ýsrail e kararýný deðiþtirmesi çaðrýsýnda bulundu. Washington / aa Kýtlýkla mücadelede ilerleme kaydedildi BM, Somali deki kýtlýkla mücadelede o- lumlu geliþmeler kaydedildiðini bildirdi. BM Ýnsani Ýþler Koordinasyon Bürosundan yapýlan açýklamada, gýda yardýmýnýn yaklaþýk 1,85 milyon kiþiye ulaþtýðý, bu sayýnýn gýda ihtiyacý olanlarýn neredeyse yarýsý olduðu belirtildi. Bu arada Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ) de ishal ve kolera vakalarýnda düþüþ olduðunu, buna karþýn Ekim yaðmurlarýnýn kýtlýk yüzünden evlerinden olanlarýn yerleþtiði kalabalýk kamplarda su yoluyla bulaþan hastalýklarý artýrma riski bulunduðunu açýkladý. BM, halen 750 bin Somalilinin gelecek 4 ayda kýtlýk yüzünden ölme riski altýnda olduðunu bildiriyor. Kýtlýktan on binlerce kiþinin öldüðü Somali de altý bölgede kýtlýk ilan e- dilmiþti. Nairobi / aa Mýsýr da eski bakana israftan hapis cezasý MISIR DA eski Enformasyon Bakaný Enes El Fekki, kamusal malvarlýðýný israf etmekten 7 yýl hapse mahkum edildi. Mahkemenin, devrik Cumhurbaþkaný Hüsnü Mübarek in kabinesinin üyelerinden biri olan Fekki yi, devlet televizyonu sendikasýnýn kamusal malvarlýðýný israf etmekten suçlu bularak, 7 yýl hapis cezasýna çarptýrdýðý belirtildi. Sendikanýn eski baþkaný Usame El Þeyh de ayný suçlardan 5 yýl hapse mahkum edildi. Mahkemenin kararlarý, devlet televizyonunda duyuruldu. Kahire / aa Komþuda etnik gerginlik BULGARÝSTAN IN Filibe þehrine baðlý Katunitsa köyünde Romanlar Kralý olarak bilinen Kiril Raþkov un ailesi ile Bulgarlar a- rasýnda çýkan çatýþmada iki gencin hayatýný kaybetmesi üzerine baþlayan ve bütün ülkeye yayýlan etnik gerginlik sürüyor. Baþta baþþehir Sofya olmak üzere Filibe, Varna ve Burgaz gibi birçok büyük þehirde ýrkçý gösteriler düzenlendi. Ýnternet paylaþým siteleri üzerinden organize edilen protestolara katýlan gençler, Baþbakan Boyko Borisov ve hükümetin istifasýný isterlerken ülkedeki Roman, Türk ve Müslümanlara yönelik tehdit içeren sloganlar attý. Sofya daki olaylarda, kimliksiz olan ve polise direnen çok sayýda gösterici gözaltýna alýndý. Sofya / aa ABD de salgýn: 13 ölü ABD DE Kolorado eyaletinden gelen bir kavun türünün yol açtýðý sanýlan listeria salgýnýnda 13 kiþi öldü. ABD Hastalýk Kontrol ve Önleme Merkezleri, 72 kiþinin de hastalýktan mustarip olduðunu bildirdi. New Meksiko da 4, Kolorado da 2, Teksas ta 2, Kansas, Maryland, Missouri, Nebraska ve Oklahoma eyaletlerinde de birer kiþinin hastalýk yüzünden hayatýný kaybettiði açýklandý. Hastalýðýn 18 eyalete yayýldýðý belirtildi. Vakalarýn 31 Temmuz dan sonra baþladýðý kaydedildi. Chicago / aa ARAP Baharý olarak adlandýrýlan halk ayaklanmalarý ve siyasî deðiþimlerin ilk baþladýðý ülke olan Tunus, 23 Ekim de yapýlacak genel seçime hazýrlanýyor. Devlet Baþkaný Zeynelabidin Bin Ali ye karþý Aralýk ayýnda baþlayan ve Bin Ali nin Ocak ayýnda devrilmesiyle sonuçlanan halk ayaklanmalarýna sahne olan Tunus un Dýþiþleri Bakaný Mouldi Kefi, New york ta yaptýðý açýklamada hükümetin seçime hazýr olduðunu söyledi. Seçimlerin Tunus un modern tarihinde gerçek bir dönüm noktasý olacaðýný belirten Kefi, ülkenin tarihindeki demokrasi deneyimlerine atýfta bulunarak adeta kendi köklerine döneceklerini kaydetti. Tunus ta seçime katýlacak 100 den fazla partinin yaklaþýk yarýsýnýn, koalisyon kuran küçük gruplar olduðu ve adaylarýn yüzde 40 ýnýn da baðýmsýz adaylar olduklarý belirtiliyor. Libya daki durumu da deðerlendiren Kefi, Ulusal Geçiþ Konseyi nin, çatýþmalarýn sýnýrý aþarak kendi ülkelerine yayýlmasýný önlemek için çok çaba harcayacaðýna güveninin tam olduðunu kaydetti. Kefi, iki halkýn arasýnda güçlü baðlar olduðuna dikkat çekerek, arýn, iki halkýn Libya nýn yeniden inþasý için ele ele çalýþacaðýndan eminim diye konuþtu. Tunus Dýþiþleri Bakaný, uluslar arasý topluma çaðrýda bulunarak, Tunus un 23 Ekim deki seçimle demokrasi yoluna girmesine ve ekonomisinin güçlendirilmesine destek olunmasýný istedi. Kefi, ülkedeki 7 milyon iþsizin istihdamýnýn da en önemli sorunlarý arasýnda olduðunu kaydetti. Tunus ta Zeynelabidin Bin A- li nin devrilmesinin ardýndan seçimlerin 24 Temmuz da yapýlmasý kararlaþtýrýlmýþtý. Ancak hükümet, yeni siyasi oluþumlara daha fazla zaman tanýmak amacýyla seçim Ekim ayýna ertelemiþti. Ayaklanmalar sýrasýnda Tunus ta en az 200 kiþi öldürülmüþtü. New ork / aa ÝÇ SAVAÞ ÝHTÝMALÝ California daki Monterey Uluslararasý Çalýþmalar Enstitüsü nden Ortadoðu uzmaný Bilal Saab, Suriyeli protestocularýn barýþçýl eylemlerinin, þiddetli bir direniþe dönüþmesi durumunda, iç savaþ ihtimalinin önemli ölçüde artacaðý ve rejimin bundan çýkar saðlayacaðý görüþünü bildirdi. ABD Dýþiþleri Bakanlýðý nýn eski yetkilisi, Ortadoðu uzmaný Veli Nasr da, Suriye de hükümete karþý muhalefetin giderek daha çok silahlý bir direniþe dönüþtüðünü kaydetti. BM rakamlarýna göre Suriye deki 6 aydýr sürenaskerioperasyonlarda 100 üçocukolmaküzereenaz2bin700kiþihayatýnýkaybetti. Þamyönetimiise teröristlerveisyancýlarýn 700polisveaskeriöldürdüðünüilerisürüyor. Suriyeiçsavaþamý sürükleniyor? GÖRGÜ ÞAHÝTLERÝ VE ANALÝSTLER, SURÝE DE DEVLET BAÞKANI BEÞÞAR ESAD IN HÂLÂ ÖNETÝMDE OLMASINDAN HAAL KIRIKLIÐINA UÐRAAN GÖSTERÝ- CÝLERÝN AAKLANMASININ, SÝLÂHLI BÝR DÝRENÝÞE DÖNÜÞTÜÐÜNÜ SÖLEDÝLER. BÝR grup görgü þahidi, eylemci ve analistle yapýlan söyleþilerde, Suriye deki çatýþmalarýn daha da þiddetlendiði, göstericilerin, saf deðiþtiren askerlerin liderliðinde Lübnan, Türkiye ve Irak üzerinden kaçýrýlan silahlara eriþtiklerini belirttiler. Suriyeli protestoculara, Irak tan ülkelerine dönen Sünni savaþçýlar tarafýndan yardým e- dildiði belirtilirken, Irak parlamentosunun savunma ve güvenlik komitesinin Þii üyesi Kasým El Araci, Suriyeli direniþçilerin, Esad rejimini devirmeye yardým etmek için ülkelerine döndüklerini, bu savaþçýlarýn ülkelerinden ayrýlmalarýna sevindiklerini, ancak þu dönemde komþu Suriye de büyük kargaþalar görmek istemediklerini kaydetti. Adýnýn ve bulunduðu yerin açýklanmasýný istemeyen Suriyeli bir eylemci, ülkesindeki rejimin, insanlarý öldürdüðünü ve vatandaþlarýn, barýþçýl gösterilerin kendilerini bir yere götürmeyeceðine i- nandýklarýný belirterek, silahlý Suriye vatandaþlarýnýn saf deðiþtiren askerlerle birlikte, Esad a baðlý güçlere karþý savaþtýðýný söyledi. Eylemci ve diðerleri, silahlý direniþin, en güçlü Humus þehrinin dýþ kesimleriyle Ýdlib deki Cebel El Zaviye de görüldüðünü ifade ederken, güvenlik güçlerine ve polis devriyelerine yapýlan saldýrýlarda artýþ gözlendiði belirtildi. ÞÝDDET ARTIOR HUMUS TAKÝ muhalif figürlerden Muhammed Salih, geçen hafta þehirde kurþunlanmýþ bir polis aracýyla güvenlik güçlerine ait yakýlan bir otobüs gördüðünü, silahlý kiþilerin yine geçen hafta 6 zýrhlý aracý kullanýlmaz hale getirdiðini ifade ederek, artan þiddetten kaçakçýlarla uyuþturucu satýcýlarýný sorumlu tuttu. Bir diðer Humuslu eylemci Mecit Salih, Suriye güvenlik güçleriyle saf deðiþtiren askerler arasýnda çatýþmalar olduðunu doðrularken, Suriye nin en geniþ kapsamlý eylemci örgütü erel Koordinasyon Komiteleri nin, silahlanmanýn baþlangýcýndan bu yana devrimi karakterize eden ahlaki üstünlüðü aþýndýracaðý görüþünde olduðu biliniyor. Beyrut / aa FOTOÐRAF: AA Ýsrail tarafýndan esir alýnan evlatlarýnýn özlemiyle yanan Gazzeli annelerin tek isteði ölmeden önce son bir kez çocuklarýný görebilmek. ýllardýr kavuþmayý bekledikleri oðullarýnýn hatýralarýyla hayata tutunan yüzlerce gözü yaþlý anne, çocuklarýndan kalan son fotoðraflarda teselli buluyor. FOTOÐRAF: AA Gazzeliannelerin gözleriyollarda ÝSRAÝL tarafýndan esir alýnan evlatlarýnýn özlemiyle yanan Gazzeli annelerin tek isteði ölmeden önce son bir kez çocuklarýný görebilmek. ýllardýr kavuþmayý bekledikleri oðullarýnýn hatýralarýyla hayata tutunan yüzlerce gözü yaþlý anne, çocuklarýndan kalan son fotoðrafla teselli buluyor. Oðluna duyduðu özlemi anlatan Rami Berbah ýn annesi, savaþa, acýya, yoksulluða alýþtýðýný ancak evladýnýn özlemiyle kaç geceyi uykusuz geçirdiðini bilmediðini söyledi. Tam 19 yýl önce Ýsrail tarafýndan oðlunun esir a- lýndýðýný anlatan Gazzeli anne, Bizim çocuklarýmýza terörist diyorlar. Bizim çocuklarýmýz topraklarýný savunan birer kahraman dedi. Ýsrail in elinde 7 bin Filistinli esirin bulunduðunu belirten acýlý anne, Esirlerimizi unutmuyoruz. BM ye bize yardým etmesi için dilekçe verdik. Ýsrail bütün Filistinli esirlere çok kötü davranýyor ama kimse kýlýný kýpýrdatmýyor diye konuþtu. Bir baþka esir annesi Usame Ebul Asel ise, 22 yýldýr oðlunu görmediðini ve tarif edilmez bir acý yaþadýðýný söyledi. Ebul Asel, oðlunu beklemekten çok yorulduðunu ifade ederek, Ýsrail çocuklarýmýza vahþice davranýyor. Bütün dünyadan bize sahip çýkmalarýný istiyoruz. Esir anneleri çok acý çekiyorlar dedi. Çocuklarý esir düþen ailelere destek veren Gazzeli Muhammed El Micdelavi de Ýsrail in sadece Gilad Þalit için bütün dünyayý a- yaða kaldýrdýðýný, 7 bin Filistinli esirin ise görmezden gelindiðini dile getirdi. Gazze / aa DÂVET "Ýnsanýn en fazla ihtiyacýný tatmin eden, kalbine karþýlýk bir kalbin mevcut bulunmasýdýr ki; her iki taraf, sevgilerini, aþklarýný, þevklerini mübadele etsinler ve lezaizde birbirine ortak, gam ve kederli þeylerde de yek diðerine muavin ve yardýmcý olsunlar." Bediüzzaman Said Nursî NUR AÞE & ABDULBASÝR Nikâh törenimizde sizleri de aramýzda görmekten mutluluk duyarýz. Ailesi Hatice - Mustafa Arý Ailesi Haným - Hüseyin Þeker Kýna Gecesi: 30 Eylül 2011 Cuma Saat: 20:00 Seha Gidel Nikâh Salonu TÝRE / ÝZMÝR Nikâh: 02 Ekim 2011 Pazar Saat: 15:30 Seha Gidel Nikâh Salonu TÝRE / ÝZMÝR Mevlid: 09 Ekim 2011 Pazar Saat: 10:00 Sanayi Mah. Arý Cad. 405 Sok. No: 3 Dörtyol / ANTAKA Ýrtibat Gsm: (0 506) TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Halil Ayneþ TÜR KÝ E NEÞRÝAT KO MÝS ON TOP LAN TI SI NA DÂ VET Tür ki ye Neþriyat Ko mis yon Top lan tý sý a þa ðý da be lir ti len yer ve ad res te ya pý la cak týr. Ta rih : 01/10/2011 Cu mar te si Sa at : 16:00-18:00 er : Emet Termal Resort Otel / Emet - KÜTAHA Ýrtibat : (0532) SATILIK OTO Hastalýk sebebiyle 1989 model satýlýk Doðan. LGP li (ruhsata iþli) 4 lastik sýfýr, çelik jant, deri döþeme, alarm, füme rengi. Otomatik araç ile takas olur. Tel: (0536) ile Zekiye Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, iki cihan saadeti dileriz. Aydýnlýkevler eni Asya Okuyucularý ANKARA TÜR KÝ E SOS AL KO MÝS ON TOP LAN TI SI NA DÂ VET Tür ki ye Sos yal Ko mis yon Top lan tý sý a þa ðý da be lir ti len er ve Ad res te ya pý la cak týr. Ta rih: 01/10/2011 Cu mar te si Sa at: 12:00 er: A kýn cý lar so kak no: 21 Mal te pe /An ka ra KONFERANSA DÂ VET KONU : Kürt Realitesinin Çözümünde Bediüzzaman'dan Reçeteler Konuþmacý : M.Latif Salihoðlu Tarih : 02/10/ 2011 Pazar Saat : 20:00 Organizasyon : Asyanur Kültür Merkezi er : unus Emre Cad.Kanarya Sokak Giriþi Lale Sok.No:8/1 Pursaklar /Ankara ORTA ANADOLU BÖLGE TOPLANTISINA DÂ VET Orta Anadolu Bölge Toplantýsý aþaðýda belirtilen yer ve adreste yapýlacaktýr. Tarih: 02/10/2011 Pazar Saat: 10:00 er: Akýncýlar sokak no:21 Maltepe/Ankara Ýrtibat: (0506)

8 8 29 ELÜL 2011 PERÞEMBE EÐÝTÝM Demokrat Eðitimciler Derneði ön. Krl. Bþk. (Demokrat Eðitimciler.com) Ailedekazandýrýlacak temelbilgive davranýþlar (1) Genelde büluð çaðýna kadar çocuklar üzerinde anne ve babanýn tesiri büyüktür. Ailedeki e- ðitim, eðitimin temeli ve alt yapýsýdýr. Onun i- çin þuurlu anne-baba, çocuða küçük yaþtan temel bilgi ve kavramlarý, temel davranýþlarý (alýþkanlýklarý) kazandýrmak zorundadýr. Bu husus ihmale gelmez. Her þeyi okuldan beklemek ve iþi okula býrakmakla aslî görevimizi unutmuþ, kendi kendimizi uyutmuþ oluruz. Sonradan iþ iþten geçtiði için, duyulan piþmanlýklar, ah of etmeler iþe yaramayacaktýr. Ailede kazandýrýlacak baþlýca temel bilgi ve davranýþlarý þöyle özetleyebiliriz: 1) Anaokulu çaðý (3-6 yaþ arasý) çocuklarý çok hareketlidir. Hele 3, 4 yaþýndaki çocuklar yerinde duramaz, her þeye el atmak ve karýþtýrmak ister. Engellerle karþýlaþýnca öfkelenir. Ýnatçý olduðu için de istediðini elde etmek ister. Ýnat ettiði zaman dikkatini baþka yönlere çevirmek isabetli olur. oksa, korkutmakla, sert tavýrla, hele de dayakla muamele etmek çok tehlikelidir. Aksi halde, inatçý, saldýrgan, aþýrý derecede çekingen, korkak, her þeye boyun eðen vesair gibi bozuk tipler ortaya çýkabilir. 4-5 yaþýna doðru uysallaþma baþlamýþtýr. Söz dinleme ve yardýmseverlik duygusu geliþmiþtir. Baþkalarýyla birlikte oynamaya, eþyalarýný paylaþmaya meyillidir. Birlikte oynama dolayýsýyla iþbirliði duygusuna sahiptir. Bu çaðdaki çocuklar üzerinde annenin fonksiyonu büyüktür. Onun için þuurlu bir yaklaþýmla çocuðun bu geliþme devrelerini takip ederek, ona yardýmcý olunmalýdýr. Esasen çocuk eðitiminde çok sabýrlý olmak gerekmektedir. Çocuk kendisine deðer verilmesini, büyüklerden ayýrt edilmemesini ister. Bunun içindir ki, Osmanlý Eðitiminde sübyan mekteplerinde (çocuk okullarýnda) çocuklara efendi, haným diye hitap edilirdi. Bununla birlikte çocuðu aþýrý derecede serbest býrakmak, þýmartmak da doðru deðildir. Bu takdirde sorumsuz, haþarý, uyumsuz vesair gibi bozuk tiplerin geliþmesine yol açmýþ oluruz. Bu çaðdaki çocuklar i- yiyi kötüyü, zararý ve faydayý fark edebilir bir duruma gelmiþlerdir. Bununla birlikte beslenme, tuvalet (küçük ve büyük abdest ihtiyacýný giderme), ellerini yýkama ve banyo gibi temel alýþkanlýklar kazandýrýlmalýdýr. 3 ila 6 yaþ arasý (anaokulu çaðý) çocuklara, seviyelerine uygun olarak Allah (c.c.) kavramý hakkýnda fikir verilmelidir. Bütün dünyayý, bütün insanlarý ve her þeyi Allah ýn yarattýðý, O nun her yerde hazýr-nazýr olduðu ve her þeye gücünün yettiði öðretilmelidir. Ayrýca Besmele çekmeyi, Þehadet kelimesini, kýsa duâlardan (yemek duâsý gibi) ve basit ilâhilerden öðretmelidir. ine iyi insanlarýn Cennet e, kötü insanlarýn da Cehennem e gidecekleri hakkýnda fikir verilmeli ve taklit þeklinde de olsa namaz kýlmayý öðretmelidir. 2) 6 ila 14 yaþ arasý (ikinci çocukluk dönemi ve ilköðretim çaðý) çocuklara, yine seviye ve anlayýþlarýna uygun olarak, Allah (c.c.), Peygamber, helâl, haram, ahiret, melek, Kur ân, kader ve günah, sevap, ayýp, dürüstlük kavramlarý belletilmelidir. Bu kavramlarla ilgili ve çocuðun seviyesine uygun kitaplar okunmalý, hikâyeler anlatýlmalý ve tv programlarý seyrettirilmelidir. Hele de çok önemli olan kitap okuma alýþkanlýðý bu çaðda geliþtirilmeye çalýþýlacaktýr. Onun içindir ki, düzenlenen okuma programlarý bu konuda hayatî önem taþýmaktadýr. Ayrýca, Kur ân o- kumayý ve namaz sûrelerini, dolayýsýyla namaz kýlmayý öðrenmeleri de çok önemlidir. Çünkü ileri yaþlarda bunlarýn öðrenilmesi ve tatbik edilmesi daha da zorlaþacaktýr. apýlan tesbitlere göre, Kur ân okumasýný bilmeyenlerin büyük çoðunluðunun bu eksiklikleri, yetiþtiði ailelerinin ihmalkârlýðýndan kaynaklandýðýný göstermektedir. Ýlköðretim çaðý çocuklarýnýn anneye baðýmlýlýðýný yavaþ yavaþ terk ederek, dýþa doðru açýldýðý görülür. Ýyi ile kötüyü iyice ayýrt etmeye baþlamýþtýr. Ayný zamanda, takým fikri ve zaman kavramý geliþmiþtir. Kendi cinsinden olanlarla grup kurmak ve oynamak ister. Genel olarak 7 yaþýnda sorumluluk duygusu geliþmeye baþlar. Bu yaþtaki çocuklarla anlaþmak ve onlarý yönlendirmek daha kolaydýr. Ahlâk þuuru ve dine olan ilgisi artmýþtýr. Bu durumu iyi deðerlendirerek, çocuðu bu konularda bilgilendirmeli. Gözle görülmeyen varlýklarý (mücerret kavramlarý) algýlamaya baþladýklarý için iman þuuru geliþmeye baþlamýþtýr. Bu konuda seviyesine uygun kaynaklardan faydalandýrýlmalý ve namaza, oruç tutmaya yönlendirilmelidir. Çünkü, dinî duygunun geliþmesi, çocuða ayrý bir kimlik ve güç kazandýrýr. Bu konuda asrýmýzýn imamý Bediüzzaman Hazretleri Ýman hem nurdur, hem kuvvettir. Hakikî imaný elde eden adam, Kâinata meydan okuyabilir. Küre-i arz bomba olup patlasa, hakikî imaný elde e- den bir kimseyi korkutamaz gibi vecizeleriyle bu hususu aydýnlatmaktadýr. HAFTAA DEVAM EDELÝM ÇÝÇEKLERÝMÝZ ARTIKSOLMASIN Solmasýn artýk bu çiçeklerimiz solmasýn, Nesli ati cehalet içinde kaybolmasýn. Annelerin ve babalarýn feryadý dinsin, üreklerine bu evlâd acýsý dolmasýn OKULLAR açýldý; 16 milyon yavrumuz 700 bin meslektaþýmýzla eðitim ve öðretim yýlý bütün milletimize, eðitim camiasýna, annelere ve babalara hayýrlý olsun. Minicik adýmlarýn atýldýðý okul yollarýnda, küçücük kalplerin çarptýðý bu atmosferde sevgi ve heyecanlar doruk noktasýnda seyrediyor. Cývýl cývýl yollara koyulan okullarý þenlendiren çocuklarýmýzýn bu sevinci ve neþesi bitmesin. Anne ve babalarýn yüzlerindeki tebessüm, içlerindeki bu coþku kaybolmasýn, gönüllerine hicran hüzün dolmasýn. Okullar bir çiçek tarlasý gibi, rengârenk çiçekleriyle hep canlý diri olsun, hiçbir mevsimde solmasýn. Efendimizin dilinde gönül meyvesi olan yavrularýmýz, ilimle bezensin irfanla donansýn. Güzel ahlâkla süslensin. Köhne cehalet, yurdumuzu, vatanýmýzý terk etsin, kapýlarý terör ile çalmasýn. Çocuklarýmýz bilgiyle zenginleþsin, güzel ahlâkla, insanî deðerlerle bezenip yükselsin, öfke ve þiddetle kinle alçalmasýn. Onlarýn zihin, beden, ruh ve kalplerini iman ve marifetle yoðurup, resmî i- deolojinin karanlýk dehlizlerinde bir inat ve inkâr uðruna boðulmasýn. Kendi deðerleriyle serpilip geliþerek boy atsýn. Çekirdek misali yetenekleri ilgi duyduðu alanlarda olgunlaþsýn meyve versin. Eli öpülesi öðretmenlerimiz, gül bahçelerinin bu goncalarýný (Aðaç yaþ iken eðilir) düsturuyla özenle, hoyrat rüzgârlara karþý itinalý beslesin yetiþtirsin. Bir bahçývan edasýyla eðitimci bu süreci yönetsin. Tek bir fidan zayi olmasýn, tek bir gonca ayrýk otlarýna teslim olmasýn. Ebu Ali el Dakkak Bir eðitimcinin yetiþtirmediði kimse, çölde kendi kendine yetiþen meyvesiz aðaç gibidir. Bu aðaç meyve verse de yabanî olur der. Eðitimsiz, eðitimcisiz, okulsuz yetiþen bir bireyin baþarý performansýný yakalayýp kiþisel geliþimini tamamlamasý ve sosyal olgunluða eriþmesi pek mümkün görünmüyor. Kalp habibini, gönül tabibini bulmasý gerekir. Baþarý için uygun metodlar benimsenmelidir. Fýtrat-ý selime ile bize hediye edilen çocuklarýmýzýn zihin haritalarýnýn þekillenmesinde eðitimciye büyük görevler düþtüðü aþikârdýr. Beyaz bir sahife fýtratlarýný insanî erdemlerle geliþtirerek, maddî ve manevî cepheleri gergef gibi i- nancýn güzellikleriyle nakýþ nakýþ iþleyerek talim ve terbiye ile gereken kývamý vermektir. Eðitimin gayesi, sadece doktor yetiþtirmek, mimar ve mühendis yetiþtirmek deðildir. Her þeyden önce onu iyi bir insan, duyarlý fert, saðlýklý bir birey olarak yetiþtirmektir. Ýyi bir insan profilinde çok iyi doktor, fevkalâde dürüst bir tüccar, âdil bir yönetici ortaya çýkacaðý bedihidir. Eðitim ve öðretim faaliyetlerinin planlanmasýnda geleceðin kurgusu var. Eðitimci bu oyunun baþ aktörüdür. Bu sürecin BÝR insaný yaþadýðý hayatýnda öne çýkaran unsurlar, onda var olan önemli hususiyetlerdir. Çaðdaþý olduðu insanlar arasýnda, hayra vesile olan özellikleri bünyesinde taþýyan insanlar, yaþadýðý zamanda farklý kabiliyetlerle daima rehber insanlar olarak toplumda yerini alýrlar. Ýnsanlýða bir nokta-i istinat hallerini izhar eden bu profil, özel bir takým karakter yapýlarýna sahip bu insanlar, gönüllerde yer alarak baþ tacý yapýlmasýna sebep teþkil olunurlar. Bediüzzaman Hazretlerinde mevcut önemli hususiyetlerin varlýðý, yaþadýðý asýrda bu bakýmlardan ehemmiyet arz etmiþ, bu vesileyle de onu gönül sultaný ve baþ tacý olmak gibi bir mevkiye mazhar kýlmýþtýr. aþadýðý tavizsiz, istikrarlý bir hayat tarzýnýn yaný sýra, te lif ettiði eserlerine o- lan muazzam ilgi ve alâka onu haklý bir yüksek manevî mevkide sevmeye ve sevdirmeye sebep olan hususiyetleridir. Günümüzde insanlýðýn faydasýna olan önemli meselelere ciddî, samimî bir þekilde sahip çýkarak o unsurlarý benimsetmeye çalýþmasý, onun manevî bir lider olduðu vasfýnýn doðru istikamette seyrettiði realitesini de birlikte belirlemiþtir. planlamasýnda yönetiminde aktif roller üstlenmiþtir. Eðitimci Kolaylaþtýrýnýz, zorlaþtýrmayýnýz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz Nebevî emrinin gereðini yaparak pozitif bir anlayýþý eðitime egemen kýlmayý ilke edinir. Haliyle, diliyle ve e- liyle empati kurar. "Nezihane, nazikâne, kavl-i leyin ile eþsiz Nur Üstadýnýn metodolojisini önceler bir eðitim felsefesi olarak kendine rehber edinir. Büyüklerimizi saymayan, küçüklerimizi sevmeyen bizden deðildir. Cihan üniversitesinin baþöðretmeni olan sevgili Peygamberimiz (asm) bize yol haritasýný gösteriyor. Eðitimde en geçerli yöntemin sevgi ve saygý olduðunu formüle ediyor. Sevgi, hayatýn kývamý, sevgi yüreklerin mayasýdýr. Ruhlar sevgiyle beslenir. Gönüller onun pýrýl, pýrýl ýþýltýlarýyla bezenir. Hayat sevgiyle devam eder, þefkatle olgunlaþýr. Sevgiyle çatlar çekirdek sevgiyle yeþerir, çiçek sevgiyle olgunlaþýr, meyve sevgiyle gün ýþýðýna kavuþur tohum. Sevginin açtýrdýðý çiçekleri hiçbir hazan soldurmaz. Sevgi kahramanlarý diðer bir ifade ile muhabbet fedailerine düþen þey dudaklarýnda sevgi kelimeleri, yüzlerinde sevgi ýþýltýlarý, hallerinde onun renk tonlarý ile etrafa enerji yayarlar. Sünnet çizgisi bize hem baþarýyý, hem huzur ve mutluluðu bahþedecektir. Burcu burcu mis kokular saçarak, geleceði Nurlu eksenin ritmiyle þekillendiren, yepyeni bir dünya inþa etmeyi gaye edinen muhabbet fedailerinin cehd ve gayretlerine büyük bir ihtiyaç olduðu aþikârdýr. Ýnandýðý deðerleri vizyonuna taþýyarak hayatýn deðerleri haline getirmeyi ilke edinen eðitimcilerin yapacaklarý hizmet her türlü takdirin üstündedir. Ýçleri Nur, dýþlarý Nur, programlarý Nurdur. Çocuk bir çiçek gibidir, bu çiçeðin havasý sevgi, yaþamasý için gýdasý sevgi, geliþmesi serpilmesi için ziyasý sevgi, zararlý etkenlere karþý devasý sevgidir. Okullar, sevgi çiçekleri ile açýlmýþ bir bahar sahifesi. Onlara can suyu verelim. Ýmanla yetiþtirelim, sevgiyle mayalayalým ki bid'a rüzgârlarýna karþý solmasýnlar. Ýnsanlarýn anlayacaðý seviyede konuþunuz talimatý bize bu noktada ýþýk oluyor Enerji veriyor. Âlim-i mürþid koyun olmalý, kuþ olmamalý." Bu sözde ideal öðretmenin profili resmedilmiþ gibidir. Hazmederek, anlatarak, uygun formatta yaþayarak model oluþturmalýyýz. 63 sene nübüvvet hayatýnda, Risâlet eðitiminde her zaman biz eðitimciler için en büyük model þahsiyettir. Onun bir ayna olan hayatýnda bütün insanlýk için en iyi bir örnek teþkil eder. Onun eðitiminin aslî unsurlarý; nezaket, nezahet, yumuþak ince anlayýþlý, duyarlý, nazik, zarif, arif bir çizgiyi yansýtýr. Ýnsanlarý insan eden bütün güzellikler Muhammedî baðýn güllerinde var. Ümmeti olarak bize düþen o nadide kameti takip etmek, emaneti olan bu gülleri soldurmamaktýr. Hâlýkýmýz bize en büyük muallim ve mükemmel üstad ve en þaþýrmaz ve þaþýrtmaz en doðru rehber olarak Muhammed-i Arabiyi (asm) tayin etmiþ ve son elçi olarak göndermiþ buyuran Üstadýmýz, Kâinatýn E- fendisinin (asm) her konuda bize rehberlik ettiðini ifade ediyor. Anneler, babalar, eðitimciler! Goncalarý hep taze ve diri tutalým ki, fýtratlar zedelenmesin, çimenler pörsümesin. Renklerin güzelliði kaybolmasýn. Kelebekler özgürce uçsun. Çiçeklerimiz solmasýn. Zamanýmýzýnözgürlükefendisi Ýslâm da var olan temel meselelerden hürriyet anlayýþýný tam ve doðru mânâsýyla sahiplenerek günümüz toplumuna yansýtmaya çalýþmasý ehemmiyet verdiði meseleler arasýnda var olmuþtur. Çaðýmýzda öne çýkan, hürriyet, özgürlük ve demokrasi kavramlarýnýn doðru benimseyip topluma yerleþtirmeye çalýþmasý onu yaþadýðý çaðýnda bir hürriyet e- fendisi olma özelliðinde haklý sebepler o- larak deðerlendirilmiþtir. aþadýðý uzun hayat macerasý içinde özgürlük ve hürriyetine son derece acýmasýzca kast edilen Bediüzzaman Hazretleri yapýlan bütün haksýzlýklara karþý özgürlük ve hürriyetlere sahip çýkarak bu mefhumlarýn müdafiliðini yapmýþtýr. Ekmeksiz yaþarým, hürriyetsiz yaþayamam gibi son derece mükemmel bir anlayýþýn sahipliðini ve savunuculuðunu sürdüren Bediüzzaman Hazretlerinin zamanýmýzda bir hürriyet efendisi olduðu adýna çok kýymetli fikirlerini ihtiva e- den hususlarý kýsaca derleyip aktaracak olursak, özgürlük, hürriyet ve demokrasi adýna hususiyetleriyle karþýmýza çýktýðý görülür Bediüzzaman ýn. - Tam ve mükemmel hürriyet, kiþinin firavunlaþmamasý ve baþkasýnýn hürriyeti ile alay etmemesidir. (Münâzarât: 55) -Hüriyetin Þe ni odur ki; ne nefsine, ne gayrýya zararý dokunmasýn. (A.g.e: 55) -Hürriyet budur ki, Kanun u adalet ve tedipten baþka hiç kimseye tahakküm etmesin (Beyanat ve Tenvirler: 93) -Adalet müessesesi hiçbir cereyana kapýlmaz, hiçbir tarafgirliðe kaymaz. Bu din ve vicdan hürriyetinin bir ana umdesidir (Tarihçe-i hayat: 564) -Meþrûtiyet ve Kanun-i esasi iþittiðiniz mesele ise hakikî adalet ve meþveret-i þer iyeden ibarettir. Hüsn ü telâkki ediniz. Muhafazasýna çalýþýnýz. Zira dünyevî saadetimiz meþrûtiyetledir. (Divani Harbi Örfi: 22) -Ýman ne kadar mükemmel olsa, o derece hürriyet parlar. Ýþte Asr-ý Saadet (Münâzarât: 58) Zamanýmýzýn hürriyet efendisi Bediüzzaman dan harika tesbitlerdir bunlar. Allah a emanet olunuz. Taþ üzerine Taþ sevimsiz görünen bir maddedir. Ama taþsýz bir dünya da yavan kalýr her halde. Taþ her yerde görülebilen ve kullanýlan, sertliði hatýrlatan bir nesne. Taþlardan müteþekkil olan daðlar hem su, hem de maden depolarý olarak yaratýlmýþ ve dünyanýn dengesini saðlayan direkler mesabesindedir. Taþýn ufalanmasýndan meydana gelen toprak da bizim için çok hayatî bir maddedir. Ve o toprak vasýta kýlýnarak her türlü nimet ondan çýkarýlýr, insanýn istifadesine verilir. Taþlar, kayalar arasýna toprak serpilmeseydi, arzýn ü- zerinde durmamýz mümkün olmazdý. Ýnsanoðlu taþý bina yapmakta kullana gelmiþtir. Binalardan evvel de taþ maðaralarda yaþadýklarýný tarih söylüyor. Taþý bina yapmakta kullanan ilk insan ve ilk peygamber Âdem aleyhisselâmdýr. Ýnsanýn yaþadýðý evden baþka büyük saraylar, mabetler, sur ve köprüler, yollar ve piramitler v.d. koca koca taþlarla meydana getirilmiþlerdir. Hele kemer ve kubbelerde birbiriyle kafa kafaya vererek destek olan taþlar, insanlara tesanüdü, yardýmlaþma ve kenetlenmeyi öðretiyorlar. ine atalarýmýz taþ üzerinde yaptýðý þekil, motif ve resimlerle nakýþ nakýþ iþleyerek â- deta taþa ruh vermiþlerdir. Taþlar bile nakkaþýn elinde yontulup güzelleþirken insanoðlundan bazýlarýna ne o- luyor da, taþtan daha katý mý ki maðrur ve sertlik i- çerisinde bulunabiliyor? Ýnsanlarýn kimine niçin taþ kalpli deniyor? Taþ kötü bir þey mi? Taþlar kullanýldýklarý yere göre de isimler almýþlardýr: apý taþý, sadaka taþý, binek taþý, atlama taþý, musalla taþý, mezar taþý, sapan taþý, deðirmen taþý, böbrek taþý, diþ taþý, taþ plâk, v.s. Oyunlarýmýzda bile taþ kullanmýþýzdýr: Beþ taþ, dokuztaþ, üst üste taþlar konularak oynanan oyunlar, v.b. Bazý hayvan nevileri de bu maddeyle isimlendirilmiþlerdir: Taþ bülbülü, kaya keleri gibi. Bir gazeteci büyüðüm karþýlaþtýðýmýz bir gün bana, -seneler geçtiði halde bende ciddî bir deðiþiklik görülmediðinden Çakýl taþý gibi adamsýn, ayný duruyorsun demiþti. Biz çocukluðumuzda oynamak için tahta parçalarý bile bulamazdýk. Taþlarla oynar, biraz düzgün olanlarý araba olarak, açtýðýmýz sembolik yollarda elimizle sürerdik. Toroslarýn makiliklerinde, kayalar üzerinde oynar, keçi yayýltýrdýk. Ýnsan yeþillikler arasýnda taþ da görmek ister. Koyu ve yeþilin her tonunun arz ý endam ettiði Karadeniz kýyýlarýnýn bitki örtüsünün seyrine doyum olmaz. Ama sonra sonra bu koyu yeþillik býktýrýcý olmaya baþlar. Gözler bir kaya ve taþ da görmek ister. Zaten Doðu Karadeniz kýyýsýnýn çok yaðýþ alan, bol yeþilli yamaçlarýnda taþ kütleleri az olduðundan maalesef heyelanlar çok olmaktadýr. Akdeniz kesiminde ise, Toroslar da bu yeþilliðe renk katan yarý çýplak daðlar ve ormanlar, koruluklar ve bahçeler arasýnda kayalýk ve taþlar mevcut bitki örtüsüne ayrý bir güzellik vermektedir. Bundan dolayý mý nedir, þimdilerde parklara ve bahçelere yeþillikler arasýna taþ ve kaya parçalarý serpiþtiriliyor. Taþ kimi ustanýn elinde güzel bir mabed veya saray; kimi ustanýn elinde put, bilmem ne hâne olmuþ. Taþ da bazý insanlar gibi ikiyüzlü sanki. Kullanýldýðý yere göre faydalý olduðu gibi, içinde fenâlýk yapýlan veya insanlýðý fesada verecek kararlarýn alýndýðý binalarý vücuda getirdiðinden insan eliyle þerre de mekân olmaktadýr. Bizde 1926 dan beri yapýla gelen heykellerden bazýlarýný gördükçe, zulmün taþlaþmýþ hâli olduðunu düþünürüm. Taþýn iyi kullanýlmasýna en son örnek Osmanlý dýr. Bunlar taþý en iyi yerlerde kullanmýþlar ve iþlemiþlerdir. âni taþa hâkim olarak dünyaya medeniyet bahþetmiþlerdir. Taþýn bu þekilde deðerlendirilmeyen ve sahip olunamayan günümüzde ise, gerçek medeniyeti arar olmuþuz. Tekniðin en ileri olduðu günümüzde yapýlan binalar çökmekte ve fýtrata aykýrý bir kullanýþ þeklindedir. Ahenk, estetik ve insan hayatýna uygunluk nedense düþünülmediðinden kaba ve sakil görünürler. Halbuki Osmanlý ve evvelki atalarýmýzýn taþtan yaptýðý þaheserler hâlâ ayakta ve insan yaratýlýþýna en uygun þekilde inþâ edilmiþler. Ýnsanýmýzýn hayattaki vaziyetleri bile taþ üzerine. Bazý durumlarda baðrýna taþ basanlar olduðu gibi, taþý yastýk yapanlar da bulunabiliyor. Taþ; atasözlerimiz ve deyimlerimize bile mevzu olmuþtur: Bir taþla iki kuþ vurmak, taþ attý kolu mu yoruldu, attýðý taþ ürküttüðü kurbaðaya deðmedi, taþ yerinde aðýrdýr, sen de taþýn altýna eline sok, taþ taþ üstünde olur ev ev üstünde olmaz. Taþa tutmak, taþ çatlasa, taþ çýkartmak, taþý gediðine koymak, taþý sýkýp suyunu çýkarmak, taþ kesilmek, taþ taþ üstünde býrakmamak bunlardan bazýlarýdýr. Taþ insanoðluna sýfat bile yapýlmýþtýr: Taþ kalpli, taþ tabiatlý, taþ kafalý Taþlar atmakta da kullanýlýr. Eski savaþlarda sapan ve mancýnýklarla düþmana taþ atýlýrdý. Þimdi bazýlarý milletime ve devletime taþ atýyorlar. Benim bildiðim þeytan taþlanýr. Devlete, millete ve malýna taþ atanlara ilgililerden sanki müsamaha gösteriliyor. Ýyi ve faydalý iþler yapmaya çalýþan, memleketine menfaatli, güzel insanlara çýkarýlan engellere ve horlanmalarýna inat, tamamen zararlý bu taþ atma i- þini organize edenlere hoþ görü, takipsizlik ve verdikleri zarar, ziyanlarýn yanlarýna kâr býrakýlmasý neden? urdumun çeþitli yerlerinde de bomba ve kurþunlar atýyorlar. Niçin ýsrarla tedbir alýnmýyor ve onlara fýrsat veriliyor? Sýnýr ötesinde daðlarda belki de boþa mermi ve mühimmat harcandýðý sýralarda, memleketimin dâhilinde masumlar katlediliyor. Böylesi tenakuz ne sebeptense, sadece bizim memleketimizde görülmektedir. Galiba biz de bir yerlere taþ attýk. Bazý doðrularý ve yanlýþlarý dile getirmek taþ gibi oturabilir veya taþýn deðmesiyle acýtabilir. Ama sert de olsa taþý gediðine koymak, meselelerin halli için lüzumludur, vesselâm.

9 MAKALE 9 Toplu iðnenin baþý kâinata göre nedir? fer sa dog ni as ya.com.tr Sa id ö rü i sim li o ku yu cu muz, Be di üz za man Haz ret le ri nin Vah de tü l-vü cud meþ re bi nin tah li li ni yap tý ðý 9. Lem a da ge çen Mer te be-i Ru bû bi ye tin hal lâ ký ye ti ni â za mî de re ce de zi hin le ri ne sý ðýþ tý ra ma dýk la rýn dan ve sýrr-ý E ha di yet i le her þe yi biz zat kab za-i Ru bû bi ye tin de tut tu ðu nu ve her þey kud ret ve ih ti yar ve i râ de siy le vü cud bul du ðu nu kalb le ri ne tam yer leþ ti re me dik le rin den, Her þey O dur ve ya hut yok tur ve ya ha yal dir ve ya te zâ hü ri ye ti dir ve ya cil ve le ri dir de me ye ken di le ri ni mec bur bil miþ ler 1 cüm le siy le il gi li o la rak Bu ra da MUZAFFER KILINÇ Mu kad des yol cu luk Hac i çin ka yýt o la lý beþ se ne ol muþ tu. Kýs met bu se ney miþ, na sip o lur sa o mu kad des bel de le re git me nin aþk, þevk ve he ye ca ný ný ya þý yo ruz. Ýlk fýr sat ta Kâ be yi zi ya ret e dip o na yüz sür me nin has re ti ni du yu yo ruz. Kur ban Bay ra mý na on gün ka la gi de ce ði miz den ilk ön ce Mek ke ye, Kâ be yi zi ya re te gi de ce ðiz in þa al lah. Biz, Al lah a (cc) da ha çok yak laþ ma nýn, Ý ki Ci han Gü ne þi Fahr-i  lem (asm) E fen di mi zi da ha ya kýn dan his set me nin, bü yük sa ha be le rin mes kûn ol du ðu o yer le ri gi dip gör me nin has ret, ar zu ve he ye ca ný i le ya nar ken; Ce nâb-ý Hak gi den le re tek rar, git me yen le re de git me im kâ ný na sip et sin. ( min). Na sip o lur sa Mek ke de o bü yük sa ha be le rin, pey gam ber le rin ko ku la rý ný, a yak iz le ri ni his se de ce ðiz. Ha rem-i Þe rif, Ha ti ce tü l-küb ra nýn (r.a) kab ri, Pey gam ber (asm) E fen di mi zin doð duk la rý ev, Mes cid-i A i þe, Mes cid-i Bi a, Mes ci dü l-hay fa, Mes cid-i Nem re, Mes ci dü l-ne þar, Sevr Da ðý, Hi ra Da ðý, Cen ne tü l-mu al la Kab ris ta ný in þa al lah zi ya ret ler a ra sýn da o la cak. Bil has sa Mi na, A ra fat, Müz de li fe, Þey tan taþ la ma gi bi fe ra iz ler ya pý lýr ken, Ce nâb-ý Hakk a a çý lan el ler le dö kü len göz yaþ la rý i le ay rý bir haz a lý na cak týr in þa al lah. A ra fat ta Pey gam ber E fen di mi zin (asm) ve da hut be si ta hat tur e di le rek, Arþ-ý A la ya doð ru yük se len ses ler a ra sýn da tek bir se da la rý na dik kat li ce ku lak ve ril di ði za man i þi ti le cek tir. Üs tad Haz ret le ri, Hacc-ý þe rif bil-a sâ le her kes i çin bir mer te be-i kül li ye de bir u bu di yet tir der. Mek ke-i Mü ker re me de ki va zi fe mi zi yap týk tan son ra ha ya len Me di ne-i Mü nev ve re ye gi di yo ruz ve Üs tad Be di üz za man a ku lak ve ri yo ruz: Rab bi mi zi bi ze ta rif e den üç bü yük kül lî mu ar rif var. Bi ri si þu ki tâb-ý kâ i nat týr; bi ri si þu ki tâb-ý ke bî rin â yet-i küb râ sý o lan Hâ te mü l-en bi yâ A ley his sa lâ tü Ves se lâm dýr; bi ri de Kur ân-ý A zî müþ þan dýr. di yor. Ý kin ci si o lan Ha te mü l-en bi ya yý (asm) zi ya re te gi di yo ruz ve ku lak la rý mýz çýn la ma ya de vam e di yor: Sath-ý arz bir mes cid, Mek ke bir mih rab, Me dî ne bir min ber; o bür han-ý bâ hir o lan Pey gam be ri miz A ley his sa lâ tü Ves se lâm bü tün ehl-i i mâ na i mam, bü tün in san la ra ha tip, bü tün en bi yâ ya re is, bü tün ev li yâ ya sey yid, bü tün en bi yâ ve ev li yâ dan mü rek keb bir hal ka-i zik rin ser za ki ri [zik re den le rin ba þý] o lan Re sûl-i Ek rem i (asm) ye rin de zi ya ret et me ye gi di yo ruz. O ra da Ý ki Ci han Gü ne þi (asm) yat mak ta dýr. Kâ i nat ýn kal bi o ra da at mak ta dýr. O ra sý þe hit ler o ca ðý, o ra sý ev li ya lar bu ca ðý dýr. O ra sý hik met ta ra fýn dan be þe re so ru lan Ne ci sin? Ne re den ge li yor sun? Ne re ye gi di yor sun? Bu ra da ki va zi fe-i as li yen ne dir? gi bi müt hiþ su âl le re bu min ber den ce vap ve ren bir Ha tib-i U mu mî nin (asm) mem le ke ti dir. Ýþ te o ra ya gi di yo ruz. Bu yer de ha cý la rý bek le yen var. Be nim zi ya re ti me ge le ne, ký ya met gü nü o na þe fa at çi ol mak be nim ü ze ri me hak týr di yen A ley his sa lâ tü Ves se lâm var. O yer de Cen ne tü l- Ba ki Kab ris ta ný var. O yer de U hud Da ðý e tek le rin de E fen di mi zin (asm) am ca sý Hz. Ham za (ra) var. O ra da Hz. E bû Be kir (ra), Hz. Ö mer (ra), Hz. Os man (ra) gi bi sa ha be ler var. On la rý zi ya ret et mek, on la rýn þe fa at le ri ne nâ il ol mak ü mi di i le na sip o lur gi de riz, o ra la ra dost ve kar deþ le rin se lâm la rý ný gö tü rü rüz in þa al lah. Ýs tan bul, An ka ra, Ýz mir, An tal ya, Ba lý ke sir, Sa ru han lý, Ma ni sa, U þak, A da pa za rý, Bur sa, Ko ca e li, Ka ra mür sel, Bah çe cik ve has se ten on ye di se nem Göl cük Ce ma a ti i le geç ti. Biz ler hak ký mý zý he lâl e di yo ruz. Siz le rin de hak la rý ný zý he lâl et me ni zi ri ca e di yor, Al lah a (cc) e ma net o lun, Al la ha ýs mar la dýk di yo ruz. sý ra la nan þey ler ay ný de ðil mi? di ye so ru yor. Bu lem a yý [9. Lem a] her kes o ku ma sýn. Vah de tü l-vü cu dun in ce ku sur la rý ný her kes gö re mez ve muh taç de ðil. di yen Be di üz za man, o ra da de rin a çýk la ma lar ya par. An la dý ðý mý zý ak ta rý yo ruz: Ta sav vuf çu lar grup grup tur. Bir kýs mý vah det-i vü cut çu, a ni her þey O' dur! di yor. Bir kýs mý vah det-i þu hud çu; ya ni, Þu gö rü nen þey ler as lýn da yok, yal nýz Al lah var. a ni var lýk var, a ma gö rün tü den i ba ret tir. di yor. Bir kýs mý da So fes tai gi bi dir. So fes ta i, Var lýk var mý, yok mu? bir ka na a te var ma mýþ, þüp he i çin de yü zen ler dir. Her þey ha ya li dir, As lýn da sen, ben mad de yok tur, hep si be yin de, ha yal de o lup bi ti yor der. Bir kýs mý Al lah ýn zu hu ra çýk ma sý, o nun gö rün tü sü dür, ba zý la rý da Cil ve le ri, yan sý ma la rý dýr di yor. a ni, kâ i nat ha þa Al lah ýn gö rün tü sü dür, dü þün ce sin de. Hal bu ki Zat ý nýn de ðil, i sim ve sý fat la rý nýn bin bir per de ler den geç tik ten son ra yan sý ma la rý, göl ge le ri dir. Þöy le ki: Bir re sim res sa mýn, bir e ser sa n'at kâ rýn, bir ya pý us ta sý nýn gö rün tü sü de ðil, i lim, sa n'at gi bi sý fat la rý nýn gö rün tü sü dür. a ni He me-ost de ðil, he me-e zost tur. Her þey O'n dan dýr, a ma O de ðil dir. I þýk gü neþ ten dir, a ma gü neþ de ðil dir. Hiç bir þey yok tur, yal nýz O var gö rü þü ne kar þý, Üs tad Be di üz za man, eþ ya nýn var ol du ðu nu ve sa n'at lý ol du ðu nu, Al lah Hâ lýk, Ha kim, Rez zak vs. i se, ya rat tý ðý, hik met le bi çim len dir di ði, rý zýk o la rak ver di ði, tas vir et ti ði þey le rin, var lýk la rýn, mev cu da týn var ol du ðu nu i zah e der. Vah det-i vü cud dü þün ce sin de o lan lar, tam o la rak þu hu su su an la ya ma mýþ, kav ra ya ma mýþ, a kýl ve kalp le ri ne sý ðýþ tý ra ma mýþ lar dýr: Al lah bü tün i sim ve sý fat la rýy la son suz dur. Kâ i nat, O' nun ya nýn da yok gi bi dir, hiç tir. a ni, e lin le Terör belâsýna kaderin fetvâsý Ba þý mý za ge len her ha di se nin, gi rif tar ol du ðu muz her mu si be tin i ki yö nü var dýr: Bi ri za hi rî, di ðe ri i se ba tý nî dir. Za hi rî o la ný, se bep le re ba kar. Ba tý nî o la ný i se, Ý lâ hî tak dir le, ya ni ka de rin iz niy le, fet vâ sýy la bað lan tý lý dýr. Ha di se le re ba kýþ ve de ðer len dir me le ri miz bu öl çü ve kýs tas lar çer çe ve sin de ol ma lý ki, hem i sa bet kay de de bi le lim, hem de "zah met ten rah me te gi den yo lu" bu lup bir TARÝHTE BUGÜN Trab lus garp Sa va þýn da Os man lý'ya ga lip ge - len Ý tal yan kuv vet le ri, Lib ya'yý iþ gal et ti ði ni du - yur du. (29 Ey lül 1911) Bi rin ci Dün ya Sa va þýn - da düþ tü ðü mað lu bi yet se be biy le Fi lis tin'den çe - kil me ye zor la nan 400 yýl - lýk Os man lý o to ri te si nin ye ri ni Ýn gi liz iþ gal kuv vet - le ri al dý. Ýn gil te re, Fi lis - tin'in "man da" sta tü süy le ken di si ne bað lan ma sý ný Mil let ler Ce mi ye ti ne (BM'den ön ce ki Ce mi - yet i Ak vâm) ka bul et tir - di. (29 Ey lül 1923) Bu nok ta ya na sýl ge lin di? Os man lý ya ve Ýs lâm dün ya sý na en çok za rar ve ren, on la ra kar þý düþ - man lýk ta sý nýr ta ný ma - yan la rýn ba þýn da Ýn gi liz le - rin "sö mür ge ci lik ru hu" ge li yor. Þüp he siz, ta rih te Rus - la rýn, Fran sýz la rýn, Ý tal - yan la rýn ve u nan la rýn da çok bü yük za rar la rý gö rül - müþ tür. An cak, hiç bi ri Ýn gil te - re'nin ve Ýn gi liz Dev let ler Top lu lu ðu nun bi ze ver - miþ ol du ðu za rar zi yan se vi ye sin de de ðil dir. Bu a ra da, Rus ve Ýn gi liz mil let ler top lu lu ðu i çin de, he men her yö nüy le te sir gü cü ne sa hip o lan un sur - la rýn ba þýn da ma son lar, a hu di ler ve a hu di lo bi - le ri nin gel di ði ni de ha týr - la ta rak ko nu ya öy le de - vam e de lim. Beþ bin ca sus Haç lý se fer le ri dü zen le - ye rek mak sa dý na u la þa - ma ya ca ðý ný an la yan Av - ru pa za lim le ri, 1700'lü yýl - la rýn ba þýn dan i ti ba ren ye ni bir mü ca de le me to - du nu dev re ye sok tu lar. Ö zel lik le Ýn gi liz Sö mür - ge ler Ba kan lý ðý (Müs tem - le kât Na zýr lý ðý), bu i þin ba þý ný çe ki yor du. Bu ba kan lý ðýn em rin de ça lýþ mak ü ze re 1710'da Ýs - lâm coð raf ya sý na (Ýs tan - bul, Ka hi re, Hi caz...) gön - de ri len meþ hûr ca sus Mr. Hemp her, bi lâ ha re ya yýn - la nan "i ti raf nâ me"sin de ö zet le þun la rý söy lü yor: 1) Dev le ti min te mel fel - se fe si ne gö re, Bü yük Bri - tan ya'nýn hu zur ve ba rý þý i çin, Ýs lâm dün ya sýn da da i mî bir sý kýn tý, san cý ve kar ga þa ol ma lý. 2) Os man lý ve Or ta do ðu coð raf ya sýn da en az beþ bin Ýn gi liz ca su su var. 3) Ýs tan bul ve Ka hi re'de - ki med re se ho ca la rý na te - sir e de me dim. Son de re - ce ted bir li ve sor gu la yý cý dav ra ný yor lar dý. Hi caz'da i se, A rap Vah ha bî ha re - ke ti nin ku ru luþ ve di ri liþ saf ha sýn da son de re ce et ki li ça lýþ ma la rým ol du. 4) Git ti ðim he men her yer de, ta ri kat la rýn zi kir hal ka la rý na ko lay lýk la gi - re bil dim. Mü rit ler, sor gu - la mak bir ya na, be ni þeyh le riy le ta nýþ týr mak i - çin bir bi riy le â de ta ya rý þý - yor lar dý. 5) Kürt ler, Os man lý'ya ve Ýs lâm Ha li fe si ne öy le si ne kuv vet li his ler le bað lan - mýþ lar ki, on lar da mil li yet - çi lik da ma rý ný u yan dýr mak müm kün gö rün mü yor. de re ce ru hî, vic da nî hu zu ra vâ sýl o la lým. Ak si hal de, yer yer çýl dýr mak tan, ru hî bu na lým la ra sü rük le mek ten kur ta ra ma yýz ken di mi zi. E ma re le ri gö rü nü yor. O hal de, ba þý mý za ge len þu te rör be lâ sý nýn "za hi rî se bep le ri" ka dar, bel ki on dan da ha faz la "ka de rî fet vâ" ci he ti ni dü þün mek du ru mun da yýz. Zahi rî kýs mý çok ko nu þul du, tar tý þýl dý; lâ kin, me se le nin ka de rî ta ra fý a de ta es ge çil di. Biz de, bir neb ze ol sun bu nu na za ra ver me ye ça lý þa lým. Ba ký nýz, bu te rör be lâ sý, 12 Ey lül Dar be sin den (1980) ön ce yok de ne cek ka dar az dý. Var o lan lar da lo kal se vi ye dey di. Kuv vet ve yay gýn lýk ka zan mýþ de ðil di. Ke ma list cun ta cý lar, "a nar þi yi ön le mek" ba ha ne siy le dar be yap tý lar. An cak, on dan çok da ha þid det li o lan te rör be lâ sý ný bu mil le tin ba þý na sal dý lar. Bu mil le tin ek se ri ye ti i se, kor ku be lâ sý, 29 Eylül Libya'dan Filistin'e ecnebi iþgalleri Ýn gi liz Ca su su Mr. Hemp her'in Ýs lâm dün ya sýn da ki fa a li yet le ri - ni ö zet le yen ha tý ra la rý nýn Türk çe ve Ýn gi liz ce o la rak ba sýl mýþ bro - þür le rin ka pak la rý. 6) Ýs lâm dün ya sý ný par - ça la mak i çin, on la rý Ýs - lâm dan ön ce ki ha ya ta ve tür lü gü nah la ra ö zen dir - mek lâ zým. 7) A rap ol ma yan la rý A - rap ça dan nef ret et tir mek ve ken di dil le ri nin ö ne mi ni vur gu la yan pro pa gan da - lar da bu lun mak ge re kir. A RA NO TU: Mr. Hemp - her'in ki ta bý ný o ku yun ca, Müs lü man la ra yö ne lik ya - pýl ma sý tav si ye e di len he - men her fe nâ lý ðýn, Tür ki - ye'de ki tek par ti dik ta tor - ya sý ta ra fýn dan har fiy yen, hat ta faz la sýy la uy gu lan dý - ðý hu su su, gayr ý ih ti ya rî o - la rak ha tý rý ma gel di. U zun vâ de li ça ba lar Müs lü man la rý sin si ce ið fal i le top rak la rý ný sö - mür ge leþ ti ren, ya hu iþ gal e den Ýn gi liz ler, bu iþ i çin bü yük ça ba gös ter di ler. Bin ler ce ca su suy la, yýl - lar ca on la rý Os man lý'dan ve bir bi rin den so ðut ma ya ça lýþ tý lar. So nun da da mu vaf fak ol du lar. Bi rin ci Dün ya Sa va þýn - da, A rap la rý Os man lý'ya kýþ kýrt tý lar ve top rak la rý ný e le ge çir di ler. 1917'de Ku - düs'e gir di ler. 1923'te Fi - lis tin'i res men iþ gal et ti - ler. Bu top rak la ra, ka de - me li þe kil de a hu di le ri yer leþ tir di ler. 1948'de i se, bu ra da bir a hu dî dev le - ti nin (Ýs ra il) ku rul ma sý na o lan ca kuv vet le riy le des - tek ver di ler. Ýn gi liz ler, ay ný me to du Kýb rýs'ta da uy gu la dý lar. Ý - tal yan lar da E ge a da la rýn da. Bu i ki gad dar hü kü me tin sin sî gay ret le ri so nu cu, Müs lü man nü fu sun sin di - ril di ði Fi lis tin top rak la rý a hu di le rin, Kýb rýs i le E - ge'de ki 12 a da da Rum la - rýn ha ki mi ye ti ne geç ti. Ken di ni a la bil di ði ne ka - muf le et me yi ba þar mýþ gö rü nen sö mür ge ci an la - yýþ, Müs lü man la rýn zih ni ni bu lan dýr ma ya ve Ýs lâm ül - ke le ri nin i çi ni ka rýþ týr ma ya bu gün de de vam e di yor. Dik kat li ol mak, mü te - yak kýz dav ran mak lâ zým. tut tu ðun bir top lu ið ne nin ba þý, ko lu na gö re ne dir, kü çü çük bir þey. Vü cu du na gö re ne dir, çok çok kü çük. E vi ne gö re, bir hiç tir. Bu lun du ðu muz kö ye, ka sa ba ya, þeh re gö re top lu ið ne nin ba þý ne dir? Hiç tir. Pe ki böl ge ye gö re, ül ke mi ze gö re, ký t'a mý za gö re, dün ya ya, gü neþ sis te mi ne gö re, sa man yo lu na gö re ne dir? Hi çin hi çi dir. a kâ i na ta gö re ne dir? Bir hi çin hi çin hi çi! Al lah son suz ol du ðu na gö re, kâ i nat, O nun ya nýn da top lu ið ne nin ba þý ka dar bi le de ðil dir, ya ni bir hiç tir! Bu nu kav ra ya ma yýp, an la ya ma dýk la rýn dan ve i fa de e de me dik le rin den, La mev cû de il lâ hû! (Var lýk yok, yal nýz O var dýr!) de miþ ler dir. Hal bu ki, eþ ya var ve ha ki ki dir. Al lah ýn i sim ve sý fat la rý eþ ya da, var lýk ta, mev cu dat ta te cel li et miþ tir. Dip not: 1- Be di üz za man Sa id Nur sî, Lem a lar, Ýn - deks li, e ni As ya Neþ., s. 152 ya hut gaf let e se ri o la rak, dar be ya pan cun ta yý al kýþ la dý. Hem de ne al kýþ... Ýþ bu nun la da kal ma dý, yüz de 92'lik seç men kit le si dar be ci le rin da yat tý ðý "il ke ve in ký lâp göl ge sin de ki" A na ya sa'ya, cun ta li de ri ni de Cum hur baþ kan lý ðý na ter fi et ti re cek þe kil de "e vet" de di. (Bu u mu mî ha ta de ðil mi?) Ba zý kim se ler, dar be ci le ri al kýþ la mak tan he lâk o la cak de re ce ye gel di. A dam lar, pý tý rak gi bi her ta raf ta hey kel di ki yor lar; al kýþ... Bin ler ce in sa ný key fi ce gö zal tý na a lýp ay lar ca iþ ken ce den ge çi ri yor lar, yi ne al kýþ. Uy du ruk mah ke me ler e liy le, sey yâ nen "bir sað dan, bir sol dan" genç le ri mi zi a sý yor lar; al kýþ ki, ne al kýþ... Da ha sý var. "Dar be A na ya sa sý ný E vet"çi kit le, dar be ci le re al kýþ tut mak la kal ma dý, cun ta nýn a la þa ðý et ti ði meþ rû hü kû met kad ro su na da yuh lar, e sef ler, nef ret ler yað dýr dý. Ay ný kit le, bu gün i ti ba riy le dar be ci le re, cun ta cý la ra sý cak bak mý yor. Hat ta, dar be yapmaya niyetlenen zan lý la rý (Bal yoz, Er ge ne kon..) bi le ye rin di bi ne ba týr mak is ti yor. An cak, bu na rað men, 1980'de dar be ye mâ ruz ka lan la ra, ne hik met se bir tür lü "de mok rat ça" bak mý yor, ba ka mý yor, ya hut ba ka ma ya cak du ru ma ge ti ril miþ bu lu nu yor. (Bu du rum bi ze se vap mý ka zan dý rý yor?) Böy le lik le, or ta ya çý kan þu pa ra dok sa ba kýn siz: Dar be ye kar þý, dar be ih ti ma li ne þid det le kar þý, bu gün cun ta zan lý sý o lan la ra da ha bir þid det le kar þý, fa lan... A ma, ge lin gö rün ki, a cý ma sýz ca dar be ye mâ ruz ka lan la ra kar þý, en u fak bir sa hip len me, bir des tek çýk ma e se ri yok. Des tek çýk mak ne ke li me, on la ra kar þý deh þet li pro pa gan da lar la a lev len di ri len hu su met a te þi bü tün þid de tiy le, bü tün hu þû ne tiy le hâ lâ de vam e dip gi di yor. El ha sýl, u mu mî be lâ ve mu si bet, u mu mun ha ta ve gü na hý na te ret tüb e der. Hiç þüp he siz, u mu mî veç he ka za nan þu te rör be lâ sý na fet vâ ver di ren, da ha baþ ka ha ta ve gü nah la rý mýz da var. Meselâ, onlarcasýndan tek bir tanesi: Harim i ismetimize kadar giren tv'lerdeki ahlâksýz dizilere ailecek tutku derecesine varan baðýmlýlýk hali ve bu sebeple depreþen süflî duygularýn âile ve sosyal hayatýmýzý zehirlemesi gibi... a zý cý oð lu'na sû i kast þüp he si Muh sin a zý cý oð lu ve ar ka daþ la rý nýn he li kop ter ka za sý so nu cu ve fat et me le ri (Mart 2009) i le il gi li o la rak þim di ye ka dar u la þý lan her bel ge, or ta ya a tý lan her bil gi, bu ka za nýn, as lýn da plân lý bir sûi kast e se ri ol du ðu yö nün de ki þüp he ve ka na at le ri da ha da güç len di ri yor. Te men ni e de lim ki, DDK'nýn da dev re ye gir me siy le baþ la tý lan a raþ týr ma ve so ruþ tur ma fa a li ye ti, hiç ke sin ti ye uð ra ma dan so nu na ka dar de vam et sin. Zi ra, bu e lim ha di se nin iç yü zü ay dýn la týl dý ðý tak dir de, zan ve þüp he bu lut la rýy la per de len miþ ben ze rî ma hi yet te ki ha di se le rin vü zu ha ka vuþ tu rul ma sý da im kân da i re si ne gir miþ o la cak. Me se lâ, Jan dar ma es ki Ge nel Ko mu ta ný Org. Eþ ref Bit lis'in ö lü müy le so nuç la nan u çak ka za sý (17 Þu bat 1993) gi bi... Me se lâ, Su sur luk ger çe ði ve JÝ TEM'le bir þe kil de bað lan tý lý o lan di ðer ö lüm va ký a la rý gi bi... * * * Cum hur baþ ka ný Gül, dü þen he li kop te rin bey ni hük mün de ki ka ra ku tu nun, ba zý rüt be li ler ta ra fýn dan sö kül me gö rün tü le ri i le bu ci ha zýn ni çin kay be dil di ði hu su su nu ge çen haf ta gün de me ge tir di. Ar dýn dan, ba zý la rý na ce sa ret gel di ve or ta ya peþ pe þe bel ge ler, bil gi ler, ih bar lar çýk tý. Þim di, bun lar da il gi li sav cý lýk ta ra fýn dan so ruþ tu ru lu yor. Ýn þa al lah, en ký sa sü re de ha yýr lý ne ti ce ler el de e di lir ve sý ra mu am ma lý di ðer vu ku at la ra ge lir. (0 505) E be dî sa a de tin ge rek çe si Ha ti ce Ha ným: E be dî sa a det ne dir? E - be dî sa a de tin ge rek çe si hak kýn da bil gi ve re bi lir mi si niz? E be dî sa a det, u cu bu ca ðý ol ma yan, so nu ni ha ye ti ol ma yan, kay dý sý ný rý ol ma yan, had di hu du du ol ma yan, bi ti þi sö nü þü ol ma yan, ö lü mü e ce li ol ma yan Cen net ha ya týn da ki sa a det tir. Kur ân Cen net ha ya tý ný a de ta hâ li dî ne fî hâ e be dâ=o ra da e be dî ka la cak lar dýr 1 â yet le ri ne zim met le miþ tir. Be di üz za man bu a yet le rin tef si ri ni tek bir cüm le de ö zet ler: On lar da, ez vac la rý da, Cen net de, Cen ne tin le zâ i zi de hep e be di dir ler. 2 Cen net ge çi ci bir yer de ðil dir. Be di üz za man ýn i fa de siy le, ni me tin de va mý, ni me tin za týn dan da ha kýy met li dir. Lez ze tin be ka sý, lez zet ten da ha le ziz dir. Cen net te de vam, Cen ne tin fev kin de dir. 3 An la þý lý yor ki, Cen net ten da ha üs tün bir Ý lâ hî lü tuf, Cen ne tin de vam lý, ba kî ve son suz o lu þu dur. Be di üz za man Haz ret le ri, e be dî sa a de tin ge rek çe si ni on mad de de þöy le an la tý yor. Ký sa ca ö zet le ye lim: 1- Be di üz za man a gö re e be dî sa det ol maz sa, bu kâ i nat ta her ak lýn tes lim et ti ði e sas lý ni zam ve baþ dön dü rü cü sis tem, ya lan cý bir þe kil den ve ha ya lî bir göl ge den i ba ret ka lýr. Ni za mý ni zam e den, sis te me sis tem ru hu ve ren, sis te min he men ar ka sýn dan ge le cek e be dî sa a det tir. Öy ley se â lem de ki bu son suz dü zen ve eþ siz a henk, e be dî sa a det ten ha ber ver mek te dir Be di üz za man me se le ye hikmet ci he tin den de ba kar. Öy le ki, kâ i nat ta her þey de tam bir hik met ve tam bir fay da gö zü kü yor. Her þey de gö zü ken bu ek sik siz fay da ve i þe ya rar lý lýk â hi re te dö nük tür; e be dî sa a det ten ha ber ve ri yor. 3- a) Kâ i nat ta ki had siz is raf sýz lýk ve hiç bir þe yin ga ye siz ol ma ma sý; b) Ce nâb-ý Hakk ýn her þe yi ya ra týr ken ter cih et ti ði en ký sa yol, en ya kýn ci het, en ha fif su ret ve en gü zel bi çim; c) Al lah ýn her bir þe ye en az yüz va zi fe yük le me si ve bin mey ve ve ga ye tak ma sý e be dî sa a de tin ge le ce ði ne de lil dir. Çün kü dön me mek ü ze re ö lüm ve ge ri gel me mek ü ze re yok o luþ, her þe yi is raf e der, her þe yi boþ ya par. Kâ i nat ta böy le deh þet li bir is ra fa yer yok tur. 4- Kâ i nat ta he men her þe yin her za man de ðiþ me si, ye ni len me si, ta ze len me si, es ki be den le rin a týl ma sý ve ö lü me maz har e dil me si; ö lü me ben ze yen uy ku lar, ký ya me te ben ze yen zel ze le ler, sar sýn tý lar, yý kým lar ve ye ni den ya pý lan ma lar bü yük Ký ya met ten ve e be dî sa a det ten ha ber ve ri yor. 5- Ýn sa nýn fýt ra tý na yer leþ ti ril miþ sý nýr sýz is ti dat lar ve had siz ka bi li yet ler, o ka bi li yet ler den do ðan sa yý sýz me yil ler ve yö ne liþ ler, bu me yil le rin ge tir di ði he sap sýz e mel ler, bu e mel le rin yol aç tý ðý sý nýr sýz fi kir ler, is tek ler, ar zu lar, iþ ti ha lar, dü þün ce ler ve duy gu lar þu þa ha det â le mi nin he men ar ka sýn da bu lu nan e be dî sa a de te el le ri ni u zat mýþ, göz le ri ni dik miþ ve o ta ra fa yö nel miþ tir. Fýt rat hiç bir za man ya lan söy le me miþ tir. Bu sar sýl maz e be dî mut lu luk mey li e be dî sa a de tin var lý ðý na i þa ret et mek te dir Al lah ýn had siz rah me ti, bü yük mer ha me ti ve ge niþ þef ka ti e be dî sa a de ti ha ber ve ri yor. Çün kü ni me ti ni met e den ni me tin de vam lý lý ðý dýr. Bu da e be dî sa a det le müm kün dür. Çün kü bü tün ni met le rin ba þý, ga ye si ve ne ti ce si e be dî sa a det tir. E ðer ö lüm den son ra â hi ret bi çi min de ye ni bir ha yat ol ma ya cak sa, e ðer ký ya me tin ko pu þun dan son ra ye ni bir di ri liþ ve ye ni bir â lem söz ko nu su e dil me ye cek se bü tün ni met ler boþ ve bo þu na o lur. Bü tün ni met le rin boþ ol ma sý i se, kâ i na tý ku þa tan son suz rah me tin var lý ðý na zýt týr. 7- Þu kâ i nat ta her ke se gö zü ken Ý lâ hî lü tuf lar, mer ha met ler, ih san lar ve ik ram lar ha ki kî rah me ti gös te rir. Ha ki kî rah met i se e be dî sa a de ti ha ber ve rir. 8- Ýn san u ya nýk vic da ný nýn fý sýl tý sý ný din le se son suz bir mut lu lu ðu ne ka dar de rin den is te di ði ni i þi te cek tir. Çün kü o vic da na kâ i nat bi le ve ril se, e be dî mut lu luk ih ti ya cý nýn ye ri ni dol du ra maz. De mek bu vic da nî cez be ve fýt rî is tek, ha ki kî bir ga ye nin ve ca zi be dar bir ha ki ka tin çek me si ve a ðýr bas ma sý i le o lur. Bu ha ki kat da e be dî sa a det tir. 9- Haz ret-i Mu ham med in (asm) söz le ri ve ver di ði ha ber ler e be dî sa a de tin müj de ci si dir. O nun (asm) ya þa yý þý, ha dis le ri ve sün ne ti e be dî sa a de te kar þý bi rer pen ce re dir. O nun Al lah ýn bir li ðin den baþ ka en bü yük dâ vâ sý ha þir ve e be dî sa a det te dü ðüm len miþ tir. 10- Kur ân ýn ke sin ha ber le ri de ni ha yet e be dî sa a de tin en ha ki kî müj de ci si ve cis ma nî haþ rin a nah ta rý dýr. Ni te kim Kur ân â hi ret ve ye ni den ya ra tý lýþ hak kýn da çok de lil su nar. Me se lâ: Ken di ya ra tý lý þý ný u nut tu da, bi ze tem sil ge tir me ye kalk tý. Çü rü müþ ke mik le ri kim di ril te cek? de di. Sen, de ki: O nu ilk ön ce kim ya rat mýþ i se tek rar O di ril te cek. O her þe yin ya ra tý lý þý ný hak kýy la bi len dir. 6 â ye ti; Si ze ne o lu yor ki, Al lah ýn bü yük lü ðü nü dü þün mü yor su nuz? Hâl bu ki O si zi hal den hâ le so ka rak ya rat tý. 7 â ye ti; Rab bin i se, kul la rý na hak sýz lýk ya pa cak de ðil dir. 8 â ye ti e be dî sa a de ti gös te re cek dür bün le ri in sa noð lu nun dik ka ti ne sun muþ tur. 9 Dip not lar: 1- Ba ký nýz: Âl-i Ým ran, 136, 198; Ni sa 13, 122; Ma i de 85; Ma i de 119; Tev be 22, 72, 89,100; Ta ha 76; Fur kan 76; An ke but 58; Ah kaf 14; Fe tih 5 vb. 2- Ý þâ râ tü l-ý câz, s Þu â lar; Söz ler, s. 479, 5- Söz ler, s â sîn Sû re si, 36/78, Nuh Sû re si, 71/13, Fus si let Sû re si, 41/ Söz ler, s. 482.

10 10 KÜLTÜR SANAT Peygamber Efendimiz in bir þaire duâsý meþhur þair Nâbiða nýn kýssa-i meþhuresidir ki, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmýn yanýnda bir þiiri- Hem ni okumuþ. Þu fýkra: ani, Þerefimiz göðe çýktý; biz daha üstüne çýkmak istiyoruz. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, mülâtafe suretinde ferman etti: Dedi: ani, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm lâtife olarak dedi: Gökten öbür tarafa nereyi istiyorsun ki, þiirinde orayý niyet ediyorsun? Nâbiða dedi: Göklerin fevkinde Cennete gitmek istiyoruz. Sonra bir mânidar þiirini daha okudu. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm duâ etti: ani, Senin aðzýn bozulmasýn. Ýþte, o duâ-yý Nebevînin bereketiyle, o Nâbiða, yüz yirmi yaþýnda bir diþi noksan olmadý. Hattâ bazý bir diþi düþtüðü vakit, yerine bir daha geliyordu. (Mektubat s. 145) Osmanlý aydýnlarýnýn müziðe bakýþ açýlarý Ahmet Hamdi Tanpýnar, Hiçbir san'at musýkî kadar dolayýsý ile konuþmaz. Daima söylenilmesi imkâný olmayaný alelade ifadeye sýðmayaný söyler der. Ziya Gökalp ise Türk Müziðini Halk Müziði nden bazý yönleriyle farklý olduðu için millilikten uzak olduðunu düþünür. Ancak gerek ahya Kemal gerekse Tanpýnar elbette bu görüþe karþýdýrlar. Meselâ ahya Kemal Eski Musýkî þiirinde þöyle der: Çok insan anlayamaz eski musikîmizden Ve ondan anlamayan bir þey anlamaz bizden. Þair açýkça musýkîmizden uzak duran, anlamayan kimselerin biz den de bir þey anlayamayacaðýný söylemektedir. ahya Kemal in özellikle Münir Nurettin Selçuk tarafýndan bestelenen muhteþem þiirleri musikî kokar. Adeta bu þiirler bestelenmek için özel olarak yazýlmýþ gibidir. Þiirlerinde Dede E- fendinin, Itri nin izlerini, onlara hayranlýðý görebiliriz. Ahmet Hamdi Tanpýnar ise önemli bir tesbitte bulunur. Ona göre Türk Musýkîsi 3 büyük eser etrafýnda geliþmiþtir. Abdülkadir-i Meragi nin Segâhkârý, Itrî nin Nevakâr ý ve Dede Efendi nin Ferahfeza Ayini Þerifi. Tanpýnar ýn romanlarýnda da müziðin ayrý bir yeri vardýr. Meselâ Huzur isimli romanýnda bu görülebilir. Bunu Mehmet Kaplan da teyid etmektedir. eniçeri þarkýlarý eniçeriler Osmanlý askerî gücünü temsil ederdi. Savaþta düþmanla çarpýþan, her zaman bir saldýrýya karþý savunmaya veya yabancý ülkelere sefere çýkmaya hazýr kara, deniz askerleridir. Ýþte Osmanlýnýn son zamanlarýnda adlarý daha çok isyanlarla a- nýlan, padiþah veya sadrazamlarý halleden bu askerlerin bir de pek bilinmeyen þarkýlarýdýr. Tarihçi Murat Bardakçý daha önce gazetede yazdýðý bir yazýsýnda iþte bu ilginç konuya yer vermiþtir. Meselâ 4. Murad ýn Baðdat seferine katýlan Alioðlu adýndaki bir þair yeniçeri þöyle bir þarkýyý ve þiiri söyler: Ýmam Azam türbesinin üstünde Ezanlar okunur namaz kýlýnýr. Kahraman beyleri askeri derer Kimi þehid olur murada erer. Alioðlu duâ et Sultan Murad a Birgünü eylesin ömrü ziyade. ine 4. Murad la sefere çýkan bir baþka þair yeniçeri Kâtib der ki : Kitaba çaðýran fuar 29 ILDIR MÝLONLARCA OKURU, AZARI, AINCII, ÞAÝRÝ, EDÝTÖRÜ, ARAÞ- TIRMACIIBULUÞTURANTÜAPFUARINDAENÝASADASTANDAÇACAK. TÜAP Kültür Fuarlarý Genel Koordinatörü Deniz Kavukçuoðlu (ortada), Türkiye ayýncýlar Birliði Baþkaný Metin Celal (solda) ile Mýsýr ýn Ankara Büyükelçisi Abderahman Salaheldin, 30. Ýstanbul Kitap Fuarý nýn tanýtým toplantýsýna katýldý. TÜAP Kültür Fuarlarý Genel Koordinatörü Deniz Kavukçuoðlu, Uluslararasý Ýstanbul Kitap Fuarý nýn 30 uncu yýlýnda, umuda çaðrý yaptýðýný belirterek, Bu tema çerçevesinde, yurt dýþýndan çok deðerli yazarlarý konuk etmeye hazýrlanýyor. Bu yýl Umut düþ mü, gerçek mi? temalý fuarýmýzýn onur konuðu edebiyat ve kültürüyle Mýsýr olacak dedi. Taksim Hill Otel deki tanýtým toplantýsýnda Kavukçuoðlu, TÜAP Tüm Fuarcýlýk AÞ ve Türkiye ayýncýlar Birliði iþ birliði ile Kasým tarihleri arasýnda gerçekleþecek fuarýn, Avrupa nýn en büyük kitap fuarý olduðunu ve bu sene uluslar arasý unvaný aldýðýný bildirdi. Kavukçuoðlu, fuarýn onur yazarýnýn yazar ve sanat eleþtirmeninin Ferit Mengü olacaðýný i- fade ederek, Uluslararasý Ýstanbul Kitap Fuarý 30. yýlýnda umuda çaðrý yaparak, bu tema çerçevesinde çok deðerli yazarlarý konuk etmeye hazýrlanýyor. Bu yýl Umut düþ mü, gerçek mi? temalý fuarýmýzýn onur konuðu edebiyat ve kültürüyle Mýsýr olacak. Ülkenin standý ve etkinlikleri, Kasým tarihleri a- rasýnda Uluslararasý Salon da yer alacak. Deðerli azar sanat eleþtirmeni Ferit Mengü, fuarýn onur yazarý olacak dedi. TÜAP ýn 1982 den bugüne milyonlarca o- kuru, yazarý, yayýncýyý, þairi, editörü, araþtýrmacýyý ve çevirmeni buluþturduðunu vurgulayan Kavukçuoðlu, bu sene fuar kapsamýnda Kültür ve Turizm Bakanlýðýnýn katkýlarýyla 30 u aþkýn ülkeden yayýnevi ve telif ajansýnýn katýlacaðýný söyledi. Türkiye ayýncýlar Birliði Baþkaný Metin Celal de geçen seneki fuarýn 400 bin o- kurla rekor kýrdýðýný dile getirerek, fuarýn uluslar arasý unvaný almasýnýn çok önemli olduðunu, her yýl bir çok yayýncý ve yazarýn bu sebeple Türkiye ye geldiðini söyledi. Fuarýn uluslar arasý iliþkiler açýsýndan da önemli olduðunu bildiren Celal, bu sene onur konuðu olan Mýsýr ýn Türkiye ye tarihsel ve kültürel anlamda yakýn olduðunu ve yayýncýlýk anlamýnda da Arap dünyasýnýn merkezinde olduðunu söyledi. ONUR KONUÐU MISIR Mýsýr ýn Ankara Büyükelçisi Abderahman Salaheldin de son 30 yýlda Mýsýr ve Türkiye a- rasýndaki iliþkilerin hayal edilemeyecek kadar iyi seviyeye geldiðini ifade ederek, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan nýn ülkesine yaptýðý ziyarette bu iliþkilerin ne boyutta olduðunun gözler önüne serildiðini kaydetti. Kendisini yabancý bir ülkede hissetmediðini vurgulayan Salaheldin, þunlarý kaydetti: 19 ve 20. yüzyýllarda Kahire ve Ýstanbul, kültür ve edebiyatýn iki önemli baþþehriydi. Mýsýr ve Türkiye tarihsel ve kültürel anlamda çok yakýn. Kültürlerimiz birçok benzerlikler gösteriyor. Kardeþlik baðýmýza büyük güven duyuyoruz. Fuarýn o- nur konuðu olmamýzýn tesadüf olmadýðýný düþünüyorum. Fuara Mýsýr Kültür Bakaný da dahil birçok entelektüel, yazar ve yayýncý gelecek. Kamuoyunda Mýsýr edebiyatý ve kültürüyle ilgili bir farkýndalýk yaratýlacak. Fuarda 7 adet Mýsýr a ait film gösterilecek. Bu filmlerde, Mýsýr a ait kültür, sanat ve edebiyat ayrýntýlý o- larak görülebilir. Bunlarýn yanýnda folklorik gruplarda sahne alacak. Mýsýr a ait kitap ve fotoðraflar sergilenecek. Salaheldin, fuarýn, yazar, eleþtirmen ve çevirmenler için çok faydalý olacaðýný dile getirerek, bu sene, Mýsýrlý bütün yazarlarýn eserlerinin Türkçeye çevrilmesini umut ettiðini söyledi. Ýstanbul / aa Somuncu Baba nýn mezarýnýn Aksaray da olduðu belgelerle tesbit edildi Uluslararasý Somuncu Baba ve Kültür Çevresi Sempozyumu nun açýlýþ konuþmasýný gerçekleþtiren Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, Somuncu Baba nýn þeceresi hakkýnda detaylý bir bilgi verdi. FOTOÐRAF: CÝHAN AKSARA Belediyesi tarafýndan organize edilen Uluslararasý Somuncu Baba ve Kültür Çevresi Sempozyumu sona erdi. Sempozyumda Somuncu Baba nýn mezarýnýn Aksaray da olduðunun belgelerle tesbit edildiði açýklandý. Sempozyuma Hollanda, Azerbaycan, Ýran ve emen den de profesörler katýldý. Programýn açýlýþ konuþmasýný gerçekleþtiren ve Somuncu Baba nýn þeceresi hakkýnda detaylý bir bilgi veren Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, Somuncu Baba gibi deðerlere sahip çýkan Aksaray Belediye Baþkanýmýza teþekkür ediyorum. Somuncu Baba Külliye ve Camii projesi de gerçekten çok güzel olmuþ ve bu çalýþmada emeði geçenlere ayrýca teþekkür ediyorum. Þunu açýkça ifade etmeliyim ki Somuncu Baba bir güneþtir. Bu güneþten kopan en az Somuncu Baba kadar bir deðer olan usuf Hakiki Baba burada Aksaray da yatmaktadýr. O- nun divaný da bunu kanýtlar niteliktedir. Bizim yaptýðýmýz araþtýrmada ve 2 bin 500 civarýndaki belgede Somuncu Baba nýn Bursa Ulu Camii açýlýþýnýn ardýndan Aksaray a geldiði görülmektedir. Hatta Osmanlý arþivlerinde de bunlar açýkça ifade edilmiþ. Ayrýca belgeler içinde Somuncu Baba nýn þeceresinde açýkça gözüküyor ki çocuklarýnýn bir kýsmý Aksaray da bulunuyor. dedi. rd. Doç. Dr. Mustafa Tatçý sunduðu bildiride Somuncu Baba nýn Aksaray da medfun olduðunu söyledi. Tatcý, Somuncu Baba nýn gömülü olduðu yer ile ilgili tarihî belge aranmamasý gerektiðini ifade etti. SOMUNCU BABA NIN MEZARI NEREDE? Mezarý yenileme gibi bir vesile olsa da ucundan kenarýndan cesedi görme imkâný olsa, böyle bir imkân olursa bakýlýr hangi ceset çürümediyse Somuncu Baba odur, tarihî belge aramayýn. dedi. Son araþtýrmasýnda Ýbrahim Has ýn Tezkiretül-Has adlý eserinde kesin bir dille Somuncu Baba nýn kabri þeriflerinin Aksaray da olduðunun belirtildiðini söyleyen Tatçý, Diriyiz daim ölmeyiz, karanlýklarda kalmayýz çürüyüp toprak olmayýz, bize leylü Nehar olmaz, leylü Nehar gece gündüz demektir Somuncu Baba nýn bu sözü ü- zerinde bile günlerce konuþabiliriz yýlýnda yazýlan Tezkiretül- Has adlý eserde Somuncu Baba Bursa da Beyazit Han Camii nin a- çýlýþ vaazýndan sonra büyük bir zat oluþunun ifþa olmasý üzerine Bursa yý terk ederek Aksaray a yerleþtiði, burada irþad çalýþmalarý yaný sýra ziraatla meþgul olduðu belirtilmektedir. Bu yeni bulduðumuz ve bu sempozyumda ilk defa açýkladýðýmýz kaynak bilgisi ile Somuncu Baba nýn Aksaray a geldiðini ve kabri þeriflerinin de burada olduðunu tesbit etmiþ oluyoruz. dedi. Sempozyumda bildiri sunan rd. Doç. Dr Mustafa Güneþ de Menakýb-ý Akþemseddin adlý eserde Hacý Bayramý Veli ve Somuncu Baba gibi büyük zatlarla ilgili yer alan bilgiler ile ilgili sunum yaptý. Akþemseddin in 16. yüzyýlda kendisi tarafýndan kaleme alýnan eserinde, Akþemseddin in ailesi, Hacý Bayramý Veli, Þeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba gibi Anadolu yu aydýnlatan gönül mimarlarý ve diðer mutasavvýflar hakkýnda da önemli bilgilere yer verdiðini ifade eden Güneþ, eserin biyografik kaynak olarak önemli yeri olduðunu söyledi. Akþemseddin in eserinde Somuncu Baba nýn 20 ayrý isimle anýldýðýný, kabrinin Aksaray da olduðunu ifade ederek, Eserde Somuncu Baba nýn uzun süre Bursa da kaldýðýný belirtmiþtir. Þeyh Hamid-i görünürde tasavvuf tahsilini Hoca Ali Erdebili den almýþtýr. Gerçek anlamda tasavvuf terbiyesini ariflerin sultaný olan Bayezit-i Bestami nin ruhaniyetinden alarak Hz. Hýzýr ile sohbet ettiði rivayet edilir. Bursa dan ayrýlarak Aksaray a gelen Somuncu Baba tasavvufa meyilli iyi kalpli insanlarla sohbet ve irþadlar yapmaya baþlamýþtýr. diye konuþtu. Aksaray / cihan FOTOÐRAF: AA Tarih Vakfý ndan Osmanlýca kursu TARÝH Vakfý nýn düzenlediði Osmanlýca kursu, 10 Ekim de baþlayacak. Tarih Vakfý ndan yapýlan açýklamaya göre, Osmanlýca öðrenmek isteyenler için düzenlenen ve 10 Ekim de baþlayacak kurs, vakfýn Eminönü ndeki binasýnda verilecek. ýldýz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Fatmagül Demirel tarafýndan verilecek dersler Pazartesi ve Çarþamba günleri saatleri arasýnda gerçekleþtirilecek. Osmanlý Ýmparatorluðu döneminde kullanýlan, Arapça ile Farsça etkisi altýnda kalan ve tarih boyunca oldukça geniþ bir alanda konuþma ve yazý dili olarak kullanýlan bu dille ilgilenen herkesin katýlabileceði Osmanlýca derslerinin 40 saatten oluþmasý ve yaklaþýk iki buçuk-üç ay sürmesi planlanýyor. Ýstanbul / aa Dünya Kültür Mirasý listesine Bursa dan aday BURSA Büyükþehir Belediye Baþkan Vekili Atilla Ödünç, Hanlar Bölgesi ve Cumalýkýzýk, Bursa nýn Dünya Kültür Mirasýna armaðaný olabilecek iki önemli deðer dedi. Bursa Büyükþehir Belediyesi, Türkiye den 10 tarihî bölgenin yer aldýðý Birleþmiþ Milletler Eðitim Bilim ve Kültür Örgütü (U- NESCO) Dünya Kültür Mirasý Listesi ne, Hanlar Bölgesi ve Cumalýkýzýk ile adaylýk sürecini baþlatmaya hazýrlanýyor. Ödünç, Tayyare Kültür Merkezi nde (TKM) düzenlenen UNECSO Dünya Kültür Mirasý Listesi Adaylýk Baþvuru Sürecinde Bursa Hanlar Bölgesi ve Cumalýkýzýk konulu panelde yaptýðý konuþmada, Ýpek olu üzerindeki Bursa nýn, çok önemli kültür ve tarih þehri olduðunu söyledi. Tarihî kimlik açýsýndan pek çok tescilli yapýnýn restorasyonunu gerçekleþtirdiklerini anlatan Ödünç, Bir þehir, tarihî ve kültürel deðerlerine sahip çýktýðý sürece varlýðýný sürdürebilir. Bursa, sahip olduðu kültürel deðerlerini, þehir kimliðinde yansýtýyor. Bu açýdan bakýldýðýnda, Hanlar Bölgesi ve Cumalýkýzýk, Bursa nýn Dünya Kültür Mirasýna armaðaný olabilecek iki önemli deðer diye konuþtu. Bursa / aa Ýstanbul kültür sezonu 4 Ekim de açýlýyor ÝSTANBUL Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Daire Baþkanlýðý Kültür Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan kültür-sanat sezonu, 4 Ekim de açýlacak. Kültür-sanat sezonunda ekim ayýndan Mayýs ayý sonuna kadar kültür ve sanatýn bütün renkleri Ýstanbul un dört bir yanýnda bulunan kültürel mekanlarda sanatseverlerle buluþacak. Bu yýl da geçen yýllardaki gibi hemen her gün gerçekleþtirilecek toplantý, konser, gösteri, sempozyum, söyleþi, anma günü, sergi, sinema, tiyatro, kültür gezisi, seminer, atölye çalýþmalarý, festivaller, çocuk oyunlarý gibi 2 bin civarýnda periyodik faaliyetin yaný sýra 50 ye yakýn özel faaliyet, kültür sanat takipçileri için hazýrlandý. Kendi gerçekleþtirdiði faaliyetlerin yaný sonra Ýstanbul a ve Ýstanbullu ya hizmet edecek birçok kültürel projede ü- çüncü þahýslara da destek veren Kültür Müdürlüðü, yeni sezona zengin ve kapsamlý bir muhtevayla hazýrlandý. eni sezonda 362 seans çocuk oyunu, 384 seans atölye çalýþmasý, 610 konser, 460 seminer, 90 sergi ve 60 sinema filmi gösterimi gerçekleþtirecek. Ayrýca devam eden faaliyetlerin yanýnda bu sezon ilk defa birçok yeni program da repertuvara eklendi. Bu sezondaki seminerlerde Prof. Dr. Ýbrahim Adnan Saraçoðlu, Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali, Prof. Dr. Oktay Sinanoðlu, Prof. Dr. Kemal Sayar, Erdem Akan, Prof. Dr. Mehmet Tekin, Doç. Dr. Ýsmail Taþpýnar ve Cemal Nur Sargut gibi yeni isimler bulunuyor. Ýstanbul / aa Ýslâm askeriyiz gaza kasdýna Hazretin sancaðýn çeker gideriz. Atýmýz küheylan asidir huyu Þatt ile Fýrat ýn içeriz suyu Kimse doðru yoldan þaþmasýn deyu Alâmet taþýný dikip gideriz. Kâtib de bu yolun geçti üstünden Arifler kâmili seçer sözünden Maniler söyleyip batýl yüzünden Sýrr ile eflâke-göklere- çýkýp gideriz. Osmanlý deniz askeri, yani levendlerden bir þair yeniçeri ise Cezayir Millî Kütüphanesi ndeki el yazmasýnda Ýspanyol donanmasýyla yapýlan bir deniz savaþýný anlatýr. Küffarýn geleceðin haber aldýlar Cezayir beyine haber sundular. Allah Allah dediler cenge durdular Din-i mübin uðruna kýlýç saldýlar. Her topun baþýnda bir fitil yanar Gaziler din için pervane döner. Çok gaziler al kanlara boyandý Gökde melek yerde insan aðladý Din-i mübin uðruna kýlýç salanlar. BULMACA Hazýrlayan: Erdal Odabaþ SOLDAN SAÐA 1. Dünyasý da ahireti de mamur olan. 2. Hz. Peygamber'e yakýnlýk gösteren, onu koruyup yardým eden Medineli Müslümanlar. - Antalya'nýn 30 km kuzeybatýsýnda eski Antalya-Burdur karayoluna 5 6 km uzaklýkta bulunan aðca Köyü sýnýrlarý içinde bulunan tabiî maðara. 3. Hollanda'nýn internet kod harfleri. - Taze, düzgün fidan, taze sürgün. - Ribo Nükleik Asitin kýsasý. 4. Ýð ve iðlerin ip takmak için yapýlmýþ olan çengeli. - Avrupa'da bir nehir. - Rütbesiz asker. 5. Bað çubuðu, aðaç veya sebze dikmek için açýlan çukur. - Küçük limon. 6. Þampiyonu belirleyecek son yarýþmaya kalan sporcu veya takým. 7. (Batýl) Tanrýça, diþi tanrý. - Sahiplik, maliklik. 8. Takma ad. - Kuzu sesi. - Ýtalya'da bir ova. 9. Küçük, tekerlekli, çocuk oyuncaðý. - Kur ân-ý Kerim cümlesi. 10. Katalizle ilgili, kataliz niteliðinde olan. - Kiloamperin kýsasý. UKARIDAN AÞAÐIA 1. Hindistan ve Malezya'da yetiþen, yaklaþýk 100 santimetre yüksekliðinde, kamýþ görünüþünde, çok yüksek ve otsu bir bitki. 2. Türlü duygularý anlatan veya bir tabiat sesini yansýtan kelime, nida. - Osmanlýlarda ilmiyenin giydiði bir tür üstlük. 3. Lesoto için internet ülke kodu üst seviye alan adý. - Arkadaþlýk etme, birlikte bulunma. 4. Ýnsan ve hayvanlarda yaþamayý saðlayan ve ölümle vücuttan ayrýlan madde dýþý varlýk. - Sahan altlýðý. 5. Durak, menzil. - Orta Asya'da Çin ile Hindistan arasýnda yer a- lan baðýmsýz bir ülke. 6. Hiçbir iþe yaramadan yok olma, boþa gitme. - Bir ilgi eki. 7. Gelir getiren mülk. - (Tersi) Hindistan'ýn güneybatýsýndaki Tamil Nadu eyaletinde ve Sri Lanka'nýn kuzeyinde yaþayan etnik grup. 8. Samimî dostluk ve kardeþlik. 9. Karýnca ve termit sosyetelerinde koloninin iþlerini paylaþan, kanatsýz ve büyük baþlý iþçi bireylerden oluþan sýnýf. - Ýnce yaðmur. - umurtada sarý olmayan kýsým. 10. Uçurum. - Mitil de sessizler. 11. Torunu olan kadýn, büyük anne. - Ýpek böceði kozalarý çözülerek çýkarýlan ve dokumacýlýkta kullanýlan çok ince, esnek ve parlak tel. 12. Külhanbeyi baðýrtýsý. - Bir ülkede ithal edilecek mallarýn çeþitlerini, oranlarýný veya miktarlarýný gösteren liste BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI C Ý Z R E E Ý Þ A R E T A D N E R S Ý M E A K T Ý Ý R K R R R D A E R C A M L R Ý A Z Ý E Ý L E K B B A N A Z Ý K Ð N T A R E T F N A M E E S A R E T M N A Ý M R U L E T D S Z A N N E E N Ý L E H Ý N T A Ý A M A K Ý N Ý S T E O K A

11 11 ÝLAN DOSA NO: 2010/3808 Talimat. Bir borçtan dolayý satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn, TAPU KADI: Ýstanbul Ýli, Maltepe Ýlçesi, Baþýbüyük Mahallesi, Kayýþdaðý aný mevkiinde kain 1455 ada, 32 parsel 23/2253 cilt sayfa nolu, arsa nitelikli m 2 miktarlý taþýnmazýn tamamý. Taþýnmazýn þerh, beyan, irtifak kýsmýnda tespit davasýnýn açýldýðý þerh: 24/05/2006 : 4732 Kartal 2. As. Huk. Mah. 24/05/2006 tarihli þerh vardýr. ÝMAR DURUMU: Söz konusu taþýnmazýn Maltepe Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðünün 27/04/2010 tarih, 2010/14024 sayýlý imar durumu yazýsýnda söz konusu 32 parselin, 15/02/2008 t.t-29/07/2008 t.t.-13/09/2009 t.t.li 1/1000 ölçekli, Maltepe E-5 Kuzeyi Uygulama imar planýnda, "3/A-4/3" yapýlanma þartlarýnda konut sahasýnda kaldýðý bildirilmiþtir. GARÝMENKULÜN HALÝ HAZIR DURUMU : Sa tý þa ko nu gay ri men kul, Mal te pe Ýl çe si, Ba þý bü yük (Fýn dýk lý) Ma hal le si, Se rin So ka ðýn da, ma hal len 33 ka pý no lu, ta pu kay dýn da ar sa den me si ne rað men ma hal lin de be to nar me kar kas sis te min de bir bod rum, bir ze - min, üç nor mal kat lý kýs men ta mam lan mýþ bi na nýn bu lun du ðu par sel dir. Par sel i çe ri - sin de nor mal kat lar da i ki þer mes ken bu lun mak ta dýr. Bod rum ve ze min kat lar he nüz ta mam lan ma mýþ týr. Bi na ze min de tak ri ben m 2 sa ha ü ze ri ne o tur tul muþ tur. Nor mal kat ta ki mes ken ler bir bi ri nin ay ný ya pý lý þýn da o lup be her mes ken bir hol, bir sa - lon, üç o da, mut fak, ban yo- tu va let ma hal le ri ya pý lý þýn da dýr. Bi na va sat al týn da mal ze - me ve iþ çi lik le in þa e dil miþ o lup bi na da su, e lek trik te si sat la rý var dýr. Par sel her tür lü be le di ye hiz met le rin den is ti fa de e der ko num da dýr. GARIMENKULÜN KIMETÝ: Bu lun du ðu semt, semt i çin de ki ye ri, i mar du ru mu, in - þa tar zý, ha li ha zýr va zi ye ti, bu ci var da ki gay ri men kul a lým sa tým ra yiç le ri, kul la ný lan mal ze me ve iþ çi lik ka li te si, bi na nýn yýp ran ma pa yý, kýy me ti ne et ki e den di ðer hu sus lar i le gü nün ik ti sa di ko þul la rý da gö zö nün de bu lun du ru la rak, par sel ve ü ze rin de ki bi na nýn ta ma mý nýn (al tý yüz yet miþ beþ bin) TL.sý kýy me te mü te ham mil o la ca ðý ka na a - ti ne va rýl mýþ týr. SATIÞ ÞARTLARI: 1- Satýþa konu taþýnmazýn birinci arttýrmasý günü saat arasýnda Kartal 6. Ýcra Müdürlüðü'nde açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen kýymetin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý mecmuunu ve satýþ masraflarýný geçmek þartý ile ihale olunur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la ay ný ta þýn maz gü nü ay ný sa at te ve ay ný yer de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la - nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha nýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý - ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be de lle a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Art týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve re bi lir. Mev - zu a týn be lir le di ði o ran da KDV, i ha le dam ga pu lu, ta pu a lým harç ve mas raf la rý, tah li ye ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler, ta pu sa tým har cý ve tel la li ye res mi sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak tir de hak la rý ný ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha so nra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re a çýk o lup mas - ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu karý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i le sa týþ i la nýnýn teb lið e di le me yen a la ka dar la ra sa týþ i la nýn teb lið ye ri ne ka im o la ca ðý i lan o lu nur (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: T. C. KARTAL 6. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2006/506 TALÝMAT. Taþýnmaz Bilgileri : Tokat ili Merkez ilçesi Ulaþlý Köyü, Akyer Mevkii, 357 Parsel, 3.511,00 m 2 Tarla niteliðinde Taþýnmazýn Adresi: Turhal olu Üzeri, Ulaþ Köyü, Akyer Mevkii Pepsi Kola Fabrikasý Karþýsý, akaryakýt istasyonu Merkez/Tokat Ýmar Durumu: Taþýnmaz Tokat ili Belediye Mücavir alan sýnýrlarý içerisinde imar planý dýþýnda yer almaktadýr. Taþýnmaz yol, elektrik, su telefon gibi kamu hizmetlerinden yararlanmaktadýr. Tapu kayýtlarýnda tarla nitelikli olsa da mevcut özellikleri dikkate alýndýðýnda niteliði arsa olarak deðerlendirilmektedir. TAÞINMAZ ÜZERÝNDE ATEMÝZ AKARAKIT DAÐITIM VE PAZARLAMA AÞ. LEHÝNE TARÝHÝNDE 15 IL SÜRELE TESÝS EDÝLEN ÝNTÝFA HAKKI MEV- CUT OLUP, TAÞINMAZ ÝNTÝFA HAKKILA ÜKÜMLÜ OLARAK SATILACAKTIR. Taþýnmazýn Konumu ve Özellikleri: Tokat Ýcra Mahkemesi'nin 2010/269 E. ve 2011/38 K. Sayýlý dosyasýndan kesinleþmiþ bulunan kýymet takdir raporuna göre; Taþýnmazýn güneyinde ofis, market, tuvalet ve lavabolarýn bulunduðu tek katlý kargir yapý, bu yapýnýn kuzeyinde 3 akaryakýt pompasý, 1 adet otogaz pompasý ve üzerinde kanopi, parselin batýsýnda lokanta, parselin doðusunda oto yýkama ve yaðlama rampasý ve rampanýn batýsýnda tek katlý kargir depo olarak kullanýldýðý anlaþýlan yapý ile parselin geri kalan bölümlerinin zemini beton kaplama bulunmaktadýr. Taþýnmaz üzerinde bulunan 3 akaryakýt pompasý, 1 adet otogaz pompasý ve tesisi, pompa adalarý üzerinde bulunan kanopi, jeneratör, kompresör, giriþ çýkýþ levhalarý, fiyat panosu, ýþýklý logolar, kanopi ve market alýn kaplamalarý gibi donanýmlar Aytemiz Akaryakýt Daðýtým ve Pazarlama A.Þ.'ye ait olduðundan deðer tespitinde deðerlendirme dýþý tutulmuþtur. Taþýnmaz Tokat'ýn batýsýnda, Tokat -Turhal karayoluna cepheli olup, Tokat Belediye Binasýna kuþ uçumu 9,10 km, karayolu ile yaklaþýk 11,4 km uzaklýkta bulunmaktadýr. Taþýnmazýn güney batýsýnda Ulaþ Köyüne kuþ uçumu yaklaþýk 1,70 km, doðusunda Köy Hizmetleri atölyesi 350 m., Dimes Taþlýçiflik tesisi 1,10 km, Zafer Un Fabrikasý 1,30 km, Gop Üniversitesi Taþlýçiflik Kampüsü 3,30 km uzaklýktadýr. Taþýnmaz üzerinde bulunan tek katlý kargir yapýlarda mahallinde yapýlan ölçümler sonucu yapý alanlarý; depo 18,24 m 2 ofis+market+tuvalet- lavabo 152,00 m 2 lokanta 100,40 m 2 olarak hesaplanmýþtýr. Dava konusu taþýnmaz üzerindeki bu yapýlarýn yapý tekniði ve özellikleri dikkate alýndýðýnda, Bayýndýrlýk yapý yaklaþýk birim maliyetleri listesinden, Depo yapýsý 2. Sýnýf B gurubu yapýlardan olduðu kanaati ile 2010 yýlý birim m 2 maliyeti 276,00 TL/ M 2, Ofis+market+tuvalet- lavabo ve lokanta yapýlarý 3. Sýnýf A Grubu yapýlardan olduðu kanaati ile 2010 yýlý birim m 2 maliyeti 448,00 TL olarak belirlenmiþtir. Bu deðerler toptan eþya fiyat endeksine göre Aralýk 2010 tarihine uyarlandýðýnda, 276,00 TL olan 2. Sýnýf B grubu yapýlarýn m 2 fiyatý 298,76 TL'ye, 448,00.-TL olan 3. Sýnýf A grubu yapýlar ise, 448,94.-TL'ye yükselmektedir. apýlarýn yaþý, yapý tekniði ve mevcut durumu deðerlendirildiðinde yapý yýpranma payý Depo yapýsý için % 10, Ofis+market+ tuvalet- lavabo bulunan yapý için % 10, Lokanta yapýsý için % 5 olarak belirlenmiþtir. Depo, Ofis+Market+tuvalet- lavabo ve lokantanýn deðeri yýpranma paylarý düþüldüðünde deðeri toplam: ,81.-TL'dir. Dava konusu taþýnmazýn konumu, özellikleri, niteliði, merkezi noktalara olan uzaklýklarý. Taþýnmaz çevresinde oluþmuþ arsa alým satým rayiç deðerleri dikkate alýnarak yapýlan araþtýrma ve inceleme sonucunda keþif tarihi itibari ile taþýnmazýn arsa birim m 2 deðerinin 70,00 TL olduðu görüþ ve kanaatine varýlmýþtýr. Bu deðere göre 3.511,00 m 2 yüzölçümlü taþýnmazýn arsa deðeri; ,00.-TL'dir. Taþýnmazýn arsa payý ve apý Maliyeti ile birlikte toplam deðerinin: ,81 TL edeceði belirtilmektedir. Taþýnmazýn takdir olunan kýymeti: ,81 TL KDV Oraný : % 18-1.Satýþ Günü : tarihinde saat: 'da - 2.Satýs Günü : tarihinde saat: 'da 1- A çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç mek þar tý i le en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk - maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tiy le yu ka rý da ki þart lar da i kin ci a çýk ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la ný so nun da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak lý lar top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý - ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þer. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn ke sin ve sü re siz te mi nat mek tu bu nu ver - me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel la li ye res mi, i ha le dam ga pu lu be de li, ta pu harç ve mas raf la rý, EKP, ö zel Ýþ lem Ver gi si, KDV a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak tir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak tir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði ve ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka bil gi al mak is te yen le rin 2006/506 TA LÝ MAT sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur (Ýc.Ýf.K. 126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. ö net me lik Ör nek No: 27 B: T. C. TOKAT 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSA NO: 2010/1013 TAL. Satýlmasýna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kýymeti, adedi, evsafý: Ta þýn ma zýn Ta pu Kay dý Ni te li ði: Ha tay Ý li, Be len Ýl çe si, Sa rý ma zý Mýn tý ka 1069 no lu 2954 m 2 lik par sel ü ze ri ne ya pýl mýþ 3 kat lý 5. Blok 1. Kat 3 no lu 1/133 ar sa pay lý Ba ðým - sýz Bö lüm sa tý þa çý ka rýl mýþ o lup ta þýn maz Sa rý ma zý Mah. La le li Sok. No: 19 Be len / Ha - tay Ad re sin de ka im o lup Da i re 3 o da, 1 sa lon, mut fak ban yo ve wc den i ba ret o lup 145 m 2 bü yük lü ðün de dir. Da i re de yer ler se ra mik dö þe me li dir. Du var lar al çý sý va lý ve plas tik bo ya lý dýr. Mut fak ta tez gâh ü ze ri mer mer ve du var lar se ra mik kap lý, tez gâh al tý ve üs tü do lap la rý var dýr. Ban yo da duþ, a laf ran ga tu va let ve la va bo, WC'de a laf ran ga tu va let ve la va bo bu lun mak ta dýr, yer ve du var lar se ra mik kap lý dýr. Da i re de ka pý ve pen ce re ler ah þap doð ra ma - dýr. Ta þýn maz Be len Be le di ye sý nýr la rý da hi lin de o lup tüm be le di ye hiz met le rin den ya rar lan - mak ta dýr. Da i re nin de ðe ri ,00 TL o lup bu be del ü ze rin den sa tý þa çý ka rýl mýþ týr. Satýþ þartlarý: 1- Sa týþ gü nü sa at 10:00'dan 10:10'a ka dar, TC Ýs ken de run Ad li ye si Ze min Kat Sa týþ o da sý Ýs ken de run/ Ha tay ad re sin de a çýk art týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu art - týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu - u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak kay dý i le gü nü ay ný yer ve ay ný sa at - ler de 2. art týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri - men kul en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la - cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas - raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Art týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de na kit ve bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn ke sin ve sü re siz te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri - le bi lir. Tel la li ye res mi, dam ga res mi, K.D.V., ta pu harç ve mas raf la rý a lý cý ya a it o la cak - týr. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný da - ya na ðý bel ge ler i le 15 gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri, tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o lu na - cak ve var sa bu fark ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bi le ce ði þe kil de da i re de a çýk o lup, mas ra fý ve ril di ðin de is te yen a lý cý ya gön de ri le cek tir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve i çe ri ði ni ka bul et miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2010/1013 Tal. sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý ve Ýþ bu sa týþ i la ný nýn borç lu ya ve ta pu da ka yýt lý bu lu nan his se dar - la ra i la nen teb lið e dil miþ sa yý la ca ðý hu su su teb lið ol u nur B: T. C. ADALET BAKANLIÐI ÝSKENDERUN 4. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (GARÝMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA ÝLANI) 2010/697 TLMT. Örnek No: 64 Satýlmasýna Karar Verilen Taþýnmazýn Cinsi, Kýymeti, Adedi, Evsafý: Çanakkale Ýli, Ezine Ýlçesi, Üvecik Köyü, Ýntaþ Mevki, Tarla Cinsi, ,00 m 2 ölçüsünde, 0 ada 237 parselde kayýtlý taþýnmaz kumlu týnlý bir yapýya sahip olup içerisinde 3-4 yaþlarýnda zeytin fidanlarý vardýr. Ýçerisinde artezyen mevcuttur. Arazi telle çevrilidir. % 5-10 meyilli olan taþýnmazýn yolu mevcut olup borçluya isabet eden 3/16 hissesi ,25 TL bedelle açýk artýrma yoluyla satýþa çýkarýlmýþtýr. ÝMAR DURUMU : Taþýnmaz imar sahasý dýþýnda kalmaktadýr. KDV Oraný : % Satýþ Günü : 22/11/2011 Salý Günü Saat 11:00-11:10 arasýnda 2. Satýþ Günü : 02/12/2011 Cuma Günü Saat 11:00-11:10 arasýnda ukarýda özellikleri yazýlý taþýnmaz/lar bir borç nedeni ile açýk arttýrma suretiyle satýlacaktýr. Satýþ Þartlarý: 1- Sa týþ yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at te E zi ne Ýc ra Da i re si'nde a çýk ar týr ma su re ti i le ya - pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la - cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at - ler de i kin ci art týr ma ya çý ký la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ i se ta þýn - maz en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e - di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top - la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç - me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Art týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de pey ak çe si ve - ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir, i ha le pu lu, 1/2 ta pu har cý ve mas raf la rý, KDV a lý cý ya a it tir. Tel la li ye res mi ve bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su su i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2010/697 Ta li mat sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ýc.Ýf.K.126) 13/09/ B: T. C. EZÝNE/ÇANAKKALE ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2009/840 Tal. Örnek No: Tapu Kaydý: Zon gul dak Ý li, E reð li Ýl çe si, Müf tü ma hal le sin de ka in ve ta pu nun, A da 405, Par sel 805'de ka yýt lý bu lu nan 1.122,00 m 2 mik tar lý a na ta þýn maz ü ze rin de ki 3. kat (25) no.lu, 2/70 ar sa pay lý Dük kân ni te lik li ba ðým sýz bö lü mün, Hali Hazýr Durumu : A na ta þýn maz ü ze rin de, Z.K.+7.N.K.'tan o lu þan 8 kat lý be to nar me a part man bu lun - mak ta dýr. Ze min kat dük kân, 1. ve 2. nor mal kat lar Bü ro ve Da i re, 3.nor mal kat dük kân, di ðer nor mal kat lar da i re o la rak plan lan mýþ týr. Ta þýn maz þe hir mer ke zi ne tak ri ben met re me sa fe de o lup, bi na ya do ðal gaz bað lan mýþ týr. Bi na Mey dan ba þý cad - de si i le A pa tay bul va rý a ra sýn da kal mak ta o lup çev re sin de ge nel lik le a lýþ ve riþ mer kez - le ri ve E reð li li se si bu lun mak ta dýr. Cu mar te si gün le ri ya ký nýn da semt pa za rý ku rul mak - ta dýr. Be le di ye hiz met le rin den ya rar lan mak ta dýr. Bi na yak la þýk yýl lýk týr. Sa týl ma sý na ka rar ve ri len ba ðým sýz bö lüm dük kân o la rak kul la nýl mak ü ze re in þa e dil - miþ ve ü ze rin de 2/70 ar sa pa yý i le kat mül ki ye ti te sis e dil miþ tir. Dük kâ nýn vit ri ni ma de ni doð ra ma dýr. Tek göz lü dür, ha len boþ du rum da o lup yak la þýk 45 m 2 kul la ným a lan lý dýr. Ýmar Durumu: Blok nizam 8 kat (BL-6), % 80 kullaným alanlýdýr. Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 15:00-15:10 Arasý Satýþ Þartlarý : 1- Sa týþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da Kdz. E reð li 1. Ýc ra Mü dür - lü ðün de ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de - ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de lle a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü Kdz. E reð li 1. Ýc ra Mü dür lü ðün de ad re - sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i - ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li - ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri - le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li - ye üc re ti sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (*) Ýl gi I i ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. (Ý ÝK m. 126) B: T. C. KDZ. EREÐLÝ 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSA NO: 2009/174 Esas. Örnek No: 27 Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, kýymeti, evsafý, satýþ þartlarý Tapu Kaydý: Edirne Ýli, Enez Ýlçesi, enice Köyü, Köyiçi Mevkii, 2949 parsel, 236 m 2 yüzölçümlü Avlulu Kargir Ev ve Ahýr cinsli taþýnmaz. Ýmar Durumu: Belediye sýnýrlarý dýþýnda kalmaktadýr. Halihazýr Durumu: Ta þýn maz ü ze rin de i ki a det ya pý bu lun mak ta o lup, bi rin ci ya pý ta - pu kay dýn da ev o la rak be lir ti len du var la rý taþ, ta va ný ah þap ü ze ri ki re mit kap lý, 60,00 m 2 a na ya pý ya son ra dan i la ve o la rak yýð ma tuð la dan ve ü ze ri ta bl i ye be ton o la rak yak - la þýk 40,00 m 2 i la ve ya pý ya pýl dý ðý ve top lam ya pý a la ný nýn 100,00 m 2 'ye çý ka rýl dý ðý gö - rül müþ, 3 o da, 1 sa lon, mut fak, ban yo ve wc'nin mev cut ol du ðu, e lek trik ve iç me su yu þe be ke si nin bu lun du ðu; i kin ci ya pý ta pu kay dýn da a hýr o la rak be lir ti len an cak son ra dan ta di lat gö re rek ko nu ta çev ri len, du var la rý yýð ma bi ri ket ta va ný ah þap ü ze ri bi ri ket kap lý, 75 m 2 'lik ba sit ya pý dýr. a pý nýn yer yer du var la rý çat la mýþ, ça tý sýn da göç me ler mev cut - tur. E lek trik te si sa tý bu lun mak ta, ta mir e di le rek ko nut o la rak kul la nýl ma sý ve ya ye ni den a - hý ra çev ril me si çat lak lar dan do la yý ma li yet li dir. Ay rýn tý lý bi lir ki þi ra po ru dos ya da mev cut tur. Muhammen Deðeri: ,00 TL (Bina+Arsa) % 18 KDV ihale alýcýsýna aittir. Satýþ Tarihi ve Saati: Birinci Artýrma: 04/11/2011, Saat: 11:00'dan 11:10'a kadar, Ýkinci Artýrma : 14/11/2011, Saat:11:00'dan 11:10'a kadar, 1- Bi rin ci sa týþ yu ka rý da be lir ti len ta rih ve sa at ler a ra sýn da, E nez Hü kü met Ko na ðý bod rum kat ta bu lu nan çay o ca ðý ö nün de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr - ma da ta þýn ma zýn tah min e di len kýy me ti nin % 60'ý ný, rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak - la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç mek þar tý i le en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la i kin ci ar týr ma nýn yu ka rý da be lir ti len i kin ci ar týr ma ta rih ve sa at ler a ra sýn da, E nez Hü kü - met Ko na ðý bod rum kat ta bu lu nan çay o ca ðý ö nün de ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da da tah min e di len kýy me tin % 40'ý ný, rüç han lý a la cak la rýn top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Böy le faz la be del le a lý cý çýk - maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya ka týl mak is te yen le rin tak dir e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de na kit pey ak çe si (TL) ya da bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn ke sin ve sü re siz (dos ya nu ma - ra sý be lir ti le rek) te mi nat mek tu bu nu ver me le ri ge rek mek te dir. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý ya is te di ði tak dir de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Kat ma De ðer Ver gi - si, Ý ha le Dam ga Ver gi si, a lý cý a dý na ta hak kuk e de cek 1/2 ta pu har cý, tah li ye ve tes lim gi der le ri ta þýn ma zý sa týn a la na a it tir. Bi rik miþ em lak ver gi borç la rý, tel la li ye res mi i le sa tý cý a dý na ta hak kuk e de cek 1/2 ta pu sa týþ har cý sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir.) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný, fa iz ve mas ra fa da ir id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le 15 gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri ge re kir. Ak si tak dir de hak la rý Ta pu Si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Ta þýn ma zý sa týn a lan, i ha le ye a la ca ðý na mah su ben iþ ti rak et me miþ ol mak kay dýy - la, i ha le nin fes hi ta lep e dil miþ ol sa bi le, sa týþ be de li ni der hal ve ya Ý ÝK 130. mad de ye gö - re ve ri len sü re i çin de nak den ö de mek zo run da dýr. 5- Ta þýn maz ken di si ne i ha le o lu nan kim se müd de tin de pa ra yý ver mez se i ha le ka ra rý fesh o lu na rak, ken di sin den ev vel en yük sek tek lif te bu lu nan kim i se ar z et miþ ol du ðu be del le al ma ya ra zý o lur sa o na, ra zý ol maz ve ya bu lun maz sa he men ar týr ma ya çý ka rý lýr. Bu ar týr ma il gi li le re teb lið e dil me yip, yal nýz ca sa týþ tan en az ye di gün ön ce ya pý la cak i - lan la ye ti ni lir. Bu ar týr ma da tek li fin Ý ÝK 129. mad de de ki hü küm le re uy ma sý þar týy la ta - þýn maz en çok ar tý ra na i ha le e di lir. Ý ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len so rum lu dur. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük - me ge rek kal mak sý zýn Ýc ra Mü dür lü ðün ce tah sil o lu nur. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ki dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü mü - ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ý ÝK 126) B: T. C. ENEZ ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (GARÝMENKUL AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2010/685 Tal. Bir borçtan dolayý ipotekli ve ipoteðin paraya çevrilmesi yolu ile takibe konu taþýnmazlarýn yapýlacak açýk artýrmasý için ÝÝK. m. 114 gereði, 17 Eylül 2011 tarihli ENÝ ASA gazetesinin 13. sayfasýnda yayýnlanan satýþ ilanýnda; "Satýþ Þartlarý:" baþlýðý altýndaki; " gününde 1 numaralý (601 ada 3 parsel) taþýnmazýn saat 10:00'dan 10:00'a kadar" olan kýsým " gününde 1 numaralý (301 ada 3 parsel) taþýnmazýn saat 10:00'dan 10:10'a kadar" þeklinde düzeltilmiþtir. ÝÝK.m. 126/1 uyarýnca ilan olunur. B: KOCAELÝ 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN DÜZELTME ÝLANI TEBRÝK Kýymetli kardeþlerimiz asinile Sema Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder. Genç çifte iki dünya saadeti dileriz. Kocasinan eni Asya Okuyucularý TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Zübeyir ve Zehra Hanýmefendinin Zührenur ismini verdikleri bir kýz çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Anne babayý tebrik eder, minik yavruya Cenâb-ý Hak'tan hayýrlý uzun ömürler dileriz. Ömer, Emine, Elif Beyza

12 12 ÝLAN Dosya No: 2009 / 5911 Talimat. Örnek No: 27* ÝÝK maddesi gereðince, iþbu satýþ ilaný, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapýlamayan ilgililere ilanen tebligat yerine kaim olacaðý ilan olunur. Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: TAPU KADI: Ýs tan bul Ý li, Üm ra ni ye Ýl çe si, u ka rý du dul lu Ma hal le si, Göl ler (Aç ma lar) Mev ki in de ka in ve ta pu da 2/1 paf ta, 9515 par sel de ka yýt lý beþ kat lý be to nar me a part - man da; Ze min kat ta, 27/348 ar sa pay lý, 1 ba ðým sýz bö lüm no lu dük kâ nýn ta ma mý nýn, Ze min kat ta, 27/348 ar sa pay lý, 2 ba ðým sýz bö lüm no lu dük kâ nýn ta ma mý nýn, Bi rin ci kat ta, 49/348 ar sa pay lý, 3 ba ðým sýz bö lüm no lu da i re nin ta ma mý nýn, Bi rin ci kat ta, 49/348 ar sa pay lý, 4 ba ðým sýz bö lüm no lu da i re nin ta ma mý nýn, Ý kin ci kat ta, 49/348 ar - sa pay lý, 5 ba ðým sýz bö lüm no lu da i re nin ta ma mý nýn, Ý kin ci kat ta, 49/348 ar sa pay lý, 6 ba ðým sýz bö lüm no lu da i re nin ta ma mý nýn, Ü çün cü kat ta, 49/348 ar sa pay lý, 7 ba ðým sýz bö lüm no lu da i re nin ta ma mý nýn, Ü çün cü kat ta, 49/348 ar sa pay lý, 8 ba ðým sýz bö lüm no lu da i re nin ta ma mý dýr. ÝMAR DURUMU: Dosyada mevcut, Ümraniye Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðünün tarih Gd/142 sayýlý imar durumu yazýsýndan; 9515 parselin Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðýnýn tasdik tarihli Ümraniye Aþaðý Dudullu, ukarý Dudullu, Esenþehir, Ihlamurkuyu ve eniçamlýca Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazým Ýmar Planýnda 320 K/Ha yoðunluklu, konut alanýnda kalmakta olup, net emsalinin 1;40 olduðu belirtilmektedir. HALÝ HAZIR DURUMU ve MUHAMMEN DEÐERLERÝ : Satýþa konu olan taþýnmazlar mahallen; Ümraniye Ýlçesi, Esenþehir Mahallesi, (eni Sanayi Mahallesi) 2/1 pafta, 9515 parsel sayýlý 348,00 m 2 yüzölçümlü arsa üzerindeki zemin kat + 3 normal katlý, 19 kapý nolu Karaaðaç Apartmaný isimli bahçeli kat irtifaklý betonarne kargir binadadýr. Ana bina; bodrum kat+zemin kat+3 normal kat olmak üzere toplam 5 katlýdýr. Bodrum kat depo olarak kullanýlmakta olup, zemin kattaki 19A kapý nolu 1 nolu baðýmsýz bölüm bina giriþinin saðýnda bulunmakta olup ofis olarak kullanýlmaktadýr. Ýçinde bir oda, mutfak ve tuvalet mevcuttur. 19B kapý numaralý 2 nolu dükkân ise tek hacimli olup dükkânlarýn elektrik ve suyu mevcut olup, zeminleri beton, duvarlarý badanalý, ön cepheleri camlý demir doðrama olup dükkânlar brüt 60 m 2 alanlýdýr. Binanýn 1. normal katýnda 2 daire bulunmakta olup dairelerde 2 oda, salon, mutfak, banyo-tuvalet ve 2 balkon bulunmakta olup, daire 9,58 m.x8,24 m =78,94 m 2 kullaným alanlýdýr. Daire içinde odalar ve salonda zemin kaplamasý marley, duvarlar plastik boyalýdýr. Giriþ holü, koridor, mutfak, banyo ve balkonlarda zemin seramik kaplýdýr. Banyo ve mutfakta duvarlar seramik kaplýdýr. Kapýlar camlý cilalý ahþap mobilya kapý, pencere doðramalarý PVC'dir. Mutfakta mermer tezgâh, tezgâh altý ve üzerinde laminant mutfak dolabý ve çelik evye bulunmaktadýr. Banyoda ayaklý lavabo, klozet ve duþ teknesi bulunmaktadýr. Dairede panel radyatörlü kat kalorifer sistemi bulunmaktadýr. Bi na nýn 2. nor mal ka týn da ki 5. ve 6. no lu da i re ler i le 3. nor mal ka týn da ki 7. ve 8. da i - re ler ye rin de bir leþ ti ril miþ hal de o lup, tek da i re o la rak kul la nýl mak ta dýr. 2. nor mal kat ta sa lon, 3 o da, 2 ban yo, mut fak ve 3 bal kon, 3. nor mal kat ta i se sa lon, 4 o da, 2 ban yo, mut fak ve 3 bal kon bu lun mak ta dýr. Tüm da i re le rin gi riþ ka pý sý çe lik ka pý o lup da i re iç le - ri 1. nor mal kat ta ki da i re de kul la ný lan mal ze me ler den ya pýl mýþ týr. Par sel et ra fý du var i le çev ri li o lup, bah çe i çin de o lan bi na ya ze min kat tan de mir doð ra ma lý ca me kân lý ka pý dan gi ril mek te dir. Bi na iç mer di ven le ri mer mer ba sa mak lý o lup, de mir kor ku luk lu dur. Bi na - da e lek trik, su ve ka lo ri fer te si sa tý mev cut tur. Bi na, Ba raj yo lu na 350 m., De mir ci ler Sa na yi Si te si ne 100 m., Ý MES Sa na yi Si te si ne 750 m., El tes A ða oð lu Si te si ne 400 m., Bos tan cý -Du dul lu yo lu na 1500 m. me sa fe de dir. Bu lun du ðu yö re nin ze mi ni nin sað lam ol ma sý ne de niy le 1999 dep re min den son ra bu böl ge ye o lan ta lep art mýþ týr. U la þým im - kân la rý mev cut tur. Be le di ye mü ca vir a lan sý nýr la rý i çin de ka lan ta þýn maz be le di ye nin yol, su, ka na li zas yon, e lek trik, te miz lik ve sað lýk gi bi hiz met le rin den ya rar lan mak ta dýr. Ta þýn ma zýn bu lun du ðu ko nu mu, ci va rýn te þek kül tar zý, sos yal ve e ko no mik þar tlarýn o lu þu mu, u la þým du ru mu, be le di ye hiz met le rin den ya rar lan ma du ru mu, i mar du ru mu, bu böl ge ye o lan arz ve ta lep fak tör le ri, çev re de ki ya pý laþ ma du ru mu, bu ci var da ki em - sal gay ri men kul a lým- sa tým ra yiç le ri, kul la ný lan mal ze me, iþ çi lik ka li te si, ya pý nýn kul la - ným du ru mu gi bi ö zel lik ler ay rý ay rý dik ka te a lý na rak a þa ðý da ki tab lo da ki de ðer ler tak dir e dil miþ tir. SATIÞ ÞARTLARI: 1- Sa týþ a þa ðý da ki tab lo da ya zý lý gün ve sa at ler de Üm ra ni ye 1. Ýc ra Mü dür lü ðün de; a - çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç - han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu - nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le, yi - ne a þa ðý da tab lo da ya zý lý gün ve sa at ler de Üm ra ni ye 1. Ýc ra Mü dür lü ðün de i kin ci ar týr - ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah - min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la - cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve - ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri lâ zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. KDV, dam ga ver gi si, ta pu harç ve mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li ye res mi sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re mi - ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve ya sal fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e - di le cek tir. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca týný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2009/5911 Ta li mat sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 12/09/2011 (Ý ÝK m. 126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. *: Bu ör nek, bu ö net me lik ten ön ce ki uy gu la ma da kul la ný lan Ör nek 64'e kar þý lýk gel mek te dir. B: T. C. ÜMRANÝE 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) TOP LAN TI A DÂ VET eni Asya Medya Grup Siyasî Komisyonu Toplantýsý aþaðýda belirtilen yer ve zamanda yapýlacaktýr. Tüm üyelerimizin katýlýmýný önemle istirham ederiz. Tarih : 8 Ekim 2011 Cumartesi Saat : 11:00 er : A kýn cý lar so kak no: 21 Mal te pe /An ka ra Dosya No: 2009/10745 Esas. Örnek No: 27 Borç lu ya a it ve bir borç tan do la yý i po tek li bu lu nan ve a þa ðý da ta pu kay dý, kýy me ti, sa týþ gün ve sa a ti ve ö nem li ö zel lik le ri i le sa týþ þart la rý be lir ti len; Ýs tan bul i li, E yüp il çe si, Gü müþ su yu Mah. 578 a da, 3 par sel de ka yýt lý, m 2 mik tar lý ar sa va sýf lý a na ta þýn ma zýn, 30/171 ar sa pay lý, 2. Nor mal Kat, 7 ba ðým sýz bö lüm nu ma ra lý ça tý a ra sý pi yes li da i re nin ta ma mý, Ýs tan bul 10. Ýc ra Mü dür lü ðü ka le min de a çýk ar týr ma su re tiy le sa tý la rak pa ra ya çev ri le cek tir. 1- ÝÝK MD. GÖRE SATIÞ ÝLANININ TEBLÝÐÝ: Adresleri tapuda kayýtlý olmayan (Mübrez tapu kaydýnda belirtilen) alakadarlara takip borçlularýna gönderilen tebligatlarýn teblið imkânsýzlýðý halinde iþbu satýþ ilaný teblið yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 2- ÝMAR DURUMU: Dos ya da mev cut ta þýn ma za a it E yüp Be le di ye Baþ kan lý ðý Plan ve Pro - je Mü dür lü ðü'nün ta rih, 2009/ sa yý lý i mar ya zý la rýn da; E yüp Ýl çe si, Gü - müþ su yu Ma hal le si, 578 a da, 3 par sel sa yý lý ta þýn ma zýn " tas dik ta rih li 1/1000 öl - çek li E yüp Mer kez Ma hal le si 1. E tap Uy gu la ma i mar Pla nýn da; bir kýs mý nýn (B-3) ya pý lan ma lý "KO NUT" a la nýn da, bir kýs mý nýn da ye þil a lan da kal dý ðý" an la þýl mýþ týr. De nil mek te dir. 3- TAÞINMAZIN HALÝHAZIR DURUMU ve EVSAFI: Ýs tan bul i li, E yüp il çe si, Gü müþ su - yu Mah. 578 a da, 3 par sel de ka yýt lý, m 2 mik tar lý ar sa va sýf lý a na ta þýn ma zýn, 30/171 ar sa pay lý, 2. Nor mal Kat, 7 ba ðým sýz bö lüm nu ma ra lý ça tý a ra sý pi yes li da i re nin ta ma mý dýr. Sa tý þa ko nu "ça tý a ra sý pi yes li da i re"nin bu lun du ðu bi na; 2 bod rum, 1 ze - min, 2 nor mal ve ça tý a ra sý ka týn dan mü te þek kil 5 kat lý be to nar me kar kas bir bi na dýr. A na bi na, E yüp il çe si, Gü müþ su yu Ma hal le si, Bes te kâr Ta hir A ða So kak, No: 16 ÝN CE A - PART MA NI ad re sin de yer al mak ta dýr. 2. Bod rum kat ta bi na ya a it sý ðý nak, 1. bod rum kat ta (1) ve (2) ba ðým sýz bö lüm nu ma ra lý da i re ler, ze min kat ta (3) ve (4) ba ðým sýz bö - lüm nu ma ra lý da i re ler, 1. nor mal kat ta (5) ve (6) ba ðým sýz bö lüm nu ma ra lý da i re ler, 2. nor mal ve ça tý a ra sýn da i se (7) ve (8) ba ðým sýz bö lüm nu ma ra lý ça tý a ra sý pi yes li da i re ler bu lun mak ta o lup, bi na nýn ta ma mýn da 8 a det ba ðým sýz bö lüm bu lun mak ta dýr. 2. Bod - rum kat a la ný m 2, 1. Bod rum ve ze min kat ta m 2, nor mal kat lar da m 2 ve ça tý a ra sýn da m 2 ol mak ü ze re top lam in þa at a la ný m 2 ol mak ta dýr. Bi na gi riþ ka pý sý ca me kân lý a lü min yum doð ra ma o lup, bi na dýþ mer di ven le ri mer mer kap la ma dýr. Kat lar a ra sý ge çiþ mer di ven le sað lan mak ta dýr. Kat lar a ra sý ge çiþ mer di ven - le ri ve kat ko ri dor la rý mer mer kap la ma o lup, mer di ven kor ku luk la rý de mir doð ra ma dýr. Bi na gi ri þi ze min kat tan ya pýl mak ta dýr. Bi na nýn dýþ cep he si BTB kap lý dýr. Ça tý sý ki re mit ör tü lü o lup, ý sýn ma sis te mi do ðal gaz lý dýr. Her tür lü alt ya pý hiz me tin den fay da lan mak - ta dýr. ak la þýk 4 yý llýk bir bi na dýr. Sa tý þa ko nu o lan (7) ba ðým sýz bö lüm nu ma ra lý ça tý a - ra sý pi yes li da i re; E yüp il çe si, Gü müþ su yu Ma hal le si, 578 a da, 3 par sel sa yý lý ta þýn maz - da ki be to nar me kar kas bi na nýn 2. nor mal ka týn da bu lu nan, ka ta çý kar çýk maz sol da ka - lan, fi i li yat ta (8) ka pý nu ma ra sý ný al mýþ o lan da i re dir. Ta þýn ma zýn 2006/4360 sa yý lý pro je si ne gö re; (7) ba ðým sýz bö lüm nu ma ra lý ça tý a ra sý pi yes li da i re nin; nor mal kat ta; 1 an tre, 2 o da, 1 sa lon, 1 mut fak, 2 bal kon, 1 ban yo+wc pi yes le rin den, ça tý a ra sý ka týn da; 1 an tre ve 1 o da pi yes le rin den o luþ tu ðu be lir len miþ tir. lsýn ma sis te mi do ðal gaz lý, kom bi li ve pe tek li dir. Sa tý þa ko nu ça tý a ra sý pi yes li da i re; pro je si ne gö re; nor mal kat ta m 2, ça tý a ra sýn da m 2 ol mak ü ze re top lam da m 2 lik kul la ným a la ný na sa hip ol mak ta dýr. Sa tý þa ko nu da i re de; an tre de yer dö þe me le ri se ra mik, du var lar sa ten bo ya - lý, ta van ba da na lý va zi yet te dir. Sa lon ve o da lar da yer dö þe me le ri la mi nant par ke, du - var lar sa ten bo ya lý, ta van ba da na lý va zi yet te dir. Mut fak ta yer dö þe me le ri se ra mik kap - la ma, du var lar sa ten bo ya lý, ta van ba da na lý va zi yet te o lup, gra nit mer mer mut fak tez - gâ hý ve alt lý üst lü MDF mut fak do lap la rý bu lun mak ta dýr. Mut fak tan bal ko na çý kýþ bu - lun mak ta o lup, bal kon da yer dö þe me le ri se ra mik kap la ma dýr. Pro je sin de ban yo+wc pi - ye si bir a ra da gö rül me si ne rað men, fi i li yat ta ban yo ve wc pi yes le ri nin ay rý ay rý ol du ðu gö rül müþ tür. Ban yo da ýs lak ha cim ler ve du var lar ta va na ka dar se ra mik kap la ma o lup, i çe ri sin de a laf ran ga klo zet ve ban yo la va bo su bu lun mak ta dýr. An tre den ça tý a ra sý na çý - kan mer mer kap la ma mer di ven le rin al tý na te ka bül e den WC pi ye sin de i se ýs lak ha cim - ler ve du var lar ta va na ka dar se ra mik kap la ma o lup, i çe ri sin de a la tur ka klo zet bu lun - mak ta dýr. Ça tý a ra sý na çý kan mer di ven ler den çý kýl dý ðýn da ho le a yak ba sýl mak ta dýr. Hol - de yer dö þe me le ri la mi nant par ke, du var lar sa ten bo ya lý, ta van kar ton pi yer li va zi yet te o lup, hol den te ra sa çý kýþ bu lun mak ta dýr.te ras ta yer dö þe me le ri se ra mik kap la ma o lup, pro je sin de te ras gö rül me mek te dir. Hol den ban yo ho lü ne ve ban yo ya ge çiþ bu lun mak ta dýr. Ban yo ho lün de yer dö þe me le ri se ra mik, du var lar sa ten bo ya lý, ta van kar ton pi yer li o lup, ban yo da ýs lak ha cim ler ve du var lar ta va na ka dar se ra mik kap la ma dýr, i çe ri sin de ban yo la - va bo su bu lun mak ta dýr. Ça tý a ra sýn da bir de o da bu lun mak ta o lup, o da da yer dö þe me le ri la mi nant par ke, du var lar sa ten bo ya lý, ta van kar ton pi yer li va zi yet te dir. Ça tý a ra sýn da pro je - den da ha bü yük bir kul la ným ol du ðu gö rül müþ o lup, de ðer le me pro je ye gö re ya pý la cak týr. I - sýn ma sis te mi do ðal gaz ve pe tek u yum lu ya pýl mýþ an cak, pe tek ler ta ký lý ol ma dý ðý gi bi kom bi si de bu lun ma mak ta dýr, do ðal gaz sa ya cý da ta ký lý de ðil dir. An cak do ðal gaz ka pý ya ka dar gel miþ tir. Ay rý ca su sa a ti ve e lek trik sa a ti nin de ta ký lý ol ma dý ðý gö rül müþ tür. Tüm iç ka pý doð ra ma la rý A me ri kan pa nel ka pý, tüm pen ce re ler de çift cam pi ma pen mu a di li PVC doð ra ma dýr. Nor mal kat ta pro je sin de gö rü len ar ka bal kon o da ya da hil e dil miþ tir. Söz ko - nu su ça tý a ra sý pi yes li da i re; pro je si ne gö re; nor mal kat ta m 2, ça tý a ra sýn da m 2 ol mak ü ze re top lam da m 2 lik kul la ným a la ný na sa hip ol mak ta dýr. Da i re nin gi riþ ka pý sý çe lik ka pý dýr. (7) ba ðým sýz bö lüm nu ma ra lý ve fi i li yat ta (8) ka pý nu ma ra sý a lan ça tý a ra sý pi - yes li da i re nin 30/171 ar sa pa yý nýn ta þýn ma zýn ar sa sýn da te ka bül et ti ði mik tar m 2 dir. 4- TAKDÝR OLUNAN KIMETÝ: Taþýnmazýn tamamýna ,00.-TL kýymet taktir edilmiþtir. 5- SATIÞ ÞARTLARI: ukarda açýk tapu kaydý, imar ve halihazýr durumu ve kýymeti belirtilen taþýnmazýn; 1. Satýþý: gü nü sa at: 14:00'dan 14:10'a ka dar Ýs tan bul 10. Ýc ra Mü dür lü ðü'nde a çýk ar týrma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç - han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu va sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu - nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok at tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la, 2. Satýþ: gü nü sa at: 14:00'dan 14:10'a ka dar Ýs tan bul 10. ic ra Mü dür lü ðü'nde Ý kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e dil me miþ se gay ri men - kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la - rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf - la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. a- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin ve a la ca ða mah su ben iþ ti - rak e de cek le rin ken din den ön ce ki sý ra da bu lu nan a la cak lý la rýn a la ca ðý nýn, (mu ham men be de lin % 20'siy le sý nýr lý o la rak) % 20'si nis be tin de pey ak çe si (na kit Mem le ket pa ra sý) ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn "þart sýz, ke sin ve sü re siz" te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. a ban cý pa ra ku run da gün lük de ði þim ler ol ma sý ve 805 sa yý lý Ka - nun'un 1. mad de si ne gö re "dö viz" te mi nat o la rak ka bul e dil mez. b- Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin den 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi - lir, i ha le ye i ti raz va ki ol ma sý ha lin de da hi, (a la ca ðý na te ka bül e den sa týþ be de li ni müþ - te ri sý fa týy la ö de mek te im ti na su re tiy le a la cak lý ya i ha le ya pýl ma mýþ ol ma sý þar tý i le) sa - týþ be de li nak ten ic ra vez ne si ne ya tý rý lýr (md. 134/4).Tel la li ye res mi, i ha le pu lu, ta pu harç ve mas raf la rý i le Kat ma De ðer Ver gi si (150 M 2 'ye ka dar o lan net mes ken ler de % 1, mes ken ol ma sý na rað men iþ ye ri o la rak kul la nýl mýþ da i re ler de, met ruk du rum da o lan bi na lar da, tar la, bi na, han, o tel ve ar sa lar da..% 18 o la rak KDV müþ te ri den tah sil e di lir), tah li ye ve tes lim gi der le ri ön ce lik le müþ te ri ta ra fýn dan ö de nir. Bi rik miþ em lak ver gi si, ce za la rý ve fe ri le ri i le, tel la li ye ve ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den müþ te ri ye i a de e di lir. c- Ý ha le ye iþ ti rak e den le rin ic ra sa týþ dos ya sý, ta pu kay dý, þart na me, i lan ve teb li gat - la rý in ce le mek su re tiy le i ha le ye ka týl dý ðý ný ka bul et ti ði. Sa tý la cak ta þýn ma zýn Ta pu kay - dýn da var sa; ta þýn ma zýn bü tün le yi ci par ça la rý nýn (MK..md.684, 862),ta þýn ma zýn ek len - ti le ri nin (M. Md. 686, 862), hu ku ki se me re le ri nin (MK..md. 879), Ta þýn ma zýn bir leþ ti - ril me si du ru mu nun (MK. Md. 859), Ý ÝK md. gö re Ta þýn maz mü kel le fi yet le ri nin (Ýn - ti fa hak ký MK. m. 794, o tur ma hak ký MK. m. 823, üst hak ký MK. m. 834, kay nak hak ký MK. m. 837, Ýr ti fak hak la rý MK. m. 838, Kay di ha yat la ö lün ce ye ka dar bak ma ak di BK. m. 507)... mü kel le fi yet le ri na za ra al dý ðý ka bul e di lir. d- Uy gu la ma da re hin be de li nin ö den me sin de ve a la ca ða mah su ben sa týþ ta Ý ÝK. 140, 151, 268. md. em re di ci hük mü ne rað men sý ra cet ve li dü zen len me mek te ol du ðun dan; Ta þýn - maz ü ze rin de ha ciz, i po tek, sa týþ va a di ve sa ir hak la rý o lan il gi li le rin i ha le yi ta kip e de rek sa - týþ ta ri hin den i ti ba ren ye di gün i çin de Ý ÝK. Md. 100, 151 ve 268, 4792 sa yý lý S.S. Ku ru mu K. Md. 21, 1479 sa yý lý Bað-Kur K. a sa sý md. 17, 3065 sa yý lý Kat ma D.V. Ka nu nun 55, Am me A - la ca ðý nýn Tah si li Hak kýn da ki Ka nu nu md. 21, MK. 766, 789, 777/2, 796/1 Ý ÝK. 83/c-2, 100, 142/1, 151,. mad de le ri ne gö re sý ra ve a la ca ðýn as lý na yö ne lik þi kâ yet ve i ti raz da va hak la rý ný kul lan ma la rý ve ic ra dos ya sý na da va aç týk la rý na da ir der ke nar ib raz et me le ri ge re kir. e- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. f- Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca satýþ bedelini yatýrmasý için verilen 10. gün sonundan itibaren temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr, ihale farký ve temerrüt faizi ve ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. g- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup tebligat pul masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. h- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2009/10745 E sas dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü - ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur B: T. C. ÝSTANBUL 10. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (GARÝMENKUL SATIÞ ÝLANI) Dosya No: 2011/2658 Talimat. Örnek No: 27* ÝÝK maddesi gereðince, iþbu satýþ ilaný, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapýlamayan ilgililere ilanen tebligat yerine kaim olacaðý ilan olunur. Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: TAPU KADI: Ýs tan bul Ý li, Üm ra ni ye Ýl çe si, Çak mak Ma hal le sin de ka in ve ta pu nun 189 a da, 25 par se li ni teþ kil e den (67 cilt sa hi fe) teþ kil e den ,38 m 2 yü zöl - çüm lü al tý blok lu bah çe li be to nar me a part man da B1 Blok, 2. nor mal kat ta, AH MET COÞ KUN OR TAÇ (Meh met Nec det oð lu) a dý na ka yýt lý, 115/5300 ar sa pay lý, 9. ba ðým sýz bö lüm no lu da i re nin ta ma mý. ÝMAR DURUMU: Üm ra ni ye Be le di ye Baþ kan lý ðý Ý mar ve Þe hir ci lik Mü dür lü ðü nün i - mar du ru mu ya zý sý na gö re ta rih li sa yý lý ya zý la rýn da Çak mak Ma hal - le sin de ka in ve ta pu nun 189 a da, 25 nu ma ra lý tas dik tarih li 1/1000 öl çek li Üm ra ni ye re viz yon uy gu la ma i mar pla nýn da ya pý lan ma þart la rý o la rak ay rý ni zam Taks: 0.30, Kaks: 1.50, h: ser best kat ir ti fa lý ve ko nut a la nýn da ol du ðu be lir - til mek te dir de nil mek te dir. HALÝ HAZIR DURUMU: Sa tý þa ko nu ta þýn maz, Çak mak Ma hal le sin de ka in ve ta pu - nun 189 a da, 25 nu ma ra lý ma hel len Si te ma hal le si, Kur ban so kak, nu ma ra (53) de ki So yak e ni þe hir Ma nol ya ev le ri, B1 Blok 2. nor mal kat (9) no lu ba ðým sýz bö lüm dür. Par - sel ü ze rin de, al tý a det blok bu lun mak ta dýr. Bah se ko nu B1 Blok par sel a la ný nýn ba tý sýn - da bu lun mak ta dýr. B1 Blok yak la þýk on yýl ön ce in þa e di len, ze min kat ve on beþ nor mal kat lý, mi mar lýk hiz met le ri ne e sas 4. sý nýf A gru bu ya pý lar dan o lan be to nar me kar kas bi - na dýr. Bi na nýn kat a lan la rýn da dör der a det ba ðým sýz bö lüm bu lun mak ta dýr. B1 Blok 2. nor mal kat (9) no lu da i re, gi riþ ho lü, üç o da, sa lon, mut fak, ban yo, tu va let ve bal kon ma hal le rin den mü te þek kil, yak la þýk 115 m 2 a lan lý dýr. Bi na nýn in þa sýn da stan dart ol du ðu kabul e di len mal ze me ler kul la nýl mýþ o lup, ba ðým sýz bö lü mün ýs lak ze min dö þe me le rin - de se ra mik mal ze mey le o da ze min dö þe me le ri i se ah þap mal ze mey le kap lan mýþ týr. Do ðal gaz ya kýt lý, müs ta kil kom bi li, ka lo ri fer li ý sýn ma tü rün de dir. Si te nin ö zel gü ven li ði, yüz me ha vu zu, a çýk ve ka pa lý o to park a la ný i le sos yal do na tý a lan la rý bu lun mak ta dýr. Be le di ye alt ya pý hiz met le ri nin bu lun du ðu ve u la þým im kâ ný o lum lu ö zel lik te o lan böl - ge de ki par sel dir. KIMET : Mü dür lü ðü mü zün ke sin leþ miþ bu lu nan kýy met tak di ri ra po ru na gö re sa tý - þa ko nu B1 Blok, 2. nor mal kat ta, 115/5300 ar sa pay lý, 9 ba ðým sýz bö lüm no lu dub leks mes ke nin ta ma mý na ,00 TL. de ðer tak dir e dil miþ tir. SATIÞ ÞARTLARI : 1- Sa týþ 14/11/2011 gü nü sa at 13:40'dan 13:50'ye ka dar Üm ra ni ye 3. Ýc ra Mü dür lü ðün - de; a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le 24/11/2011 gü nü, sa at 13:40'dan 13:50'ye ka dar Üm ra ni ye 3. Ýc ra Mü dür lü ðün de; i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der - le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve - ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. KDV, dam ga ver gi si, ta pu harç ve mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li ye res mi sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu - nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve %...ya - sal fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le - rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/2658 Ta li mat sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (ÝÝK m. 126) 12/09/2011 (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. *: Bu örnek, bu önetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir. B: T. C. ÜMRANÝE 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2010/8005 TLMT. Örnek No: 64 Satýlmasýna Karar Verilen Taþýnmazýn Cinsi, Kýymeti, Adedi, Evsafý: Taþýnmazýn Tapu Kaydý: Ýs tan bul i li, Kü çük çek me ce il çe si, Saf ra ma hal le si mev ki i, 32 paf - ta, 1548 par sel sa yý lý, 278,00 m 2 a lan lý 20/10 ar sa pay lý B Blok 2 no lu ta þýn ma zýn ta ma mý. Taþýnmazýn Ýmar Durumu: Dosyasýnda bulunan Küçükçekmece ilçesi, Kanarya mahallesi, 32 pafta, 1458 parsel sayýlý, söz konusu parsel; 1/1000 ölçekli, 15/12/ /01/ /02/2008 tasdik tarihli Küçükçekmece merkez revizyon uygulama imar planýnda ayrýk nizam 4 kat plan notunun 1.20 maddesindeki yapýlaþma þartlarýnda konut sahasýnda, cüzi bir kýsmý da yolda kalmaktadýr. Havamania kriterlerinden dolayý maksimum bina yüksekliði ve kat adedi emlak ve istimlak müdürlüðünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir. Taþýnmazýn üzölçümü : m 2 Taþýnmazýn Arsa Payý : 20/100 Taþýnmazýn Hali Hazýr Durumu ve Özellikleri : Ýs tan bul i li, Kü çük çek me ce il çe si, Ka - nar ya ma hal le si, Þa hin cad. Ba kýr cýn so kak no: 6/1 B blok ad re sin de mev cut ta pu nun 32 paf ta, 1548 par sel sa yý lý 278,00 m 2 a lan lý ar sa ü ze rin de 2 a det B.A.K bir ya pý nýn mev cut ol du ðu tes pit e dil miþ tir. De ðer tes pi ti ne ko nu o lan ya pý B blok o lup sol ta raf ta be yaz renk li ya pý dýr. a pý 1 ze min + 2 a det nor mal kat tan mü te þek kil, de ðer tes pi ti ne ko nu o lan 2 no lu mes ken bi na nýn 1 nor mal ka týn da o lup, mes ken: 1 o da, bü yük 1 sa lon, mut fak, ban yo, WC bal kon lar dan mü te þek kil o lup sa lon ve o da ta ban a lan la rý 1. sý nýf par ke, a ra ýs lak a lan la rý (hol, an tre, ban yo, bal kon, mut fak) gi bi yer le rin ta ban a lan la rý 1. sý nýf se ra mik iç doð ra ma la rý ka pý ka nat ve ka sa la rý renk li mo bil ya, dýþ doð ra ma la rý pen ce re ka nat ve ka sa la rý pi ma pen mut fak do lap la rý mo bil ya, tez gâ hý gra nit, du var la rý fa yans. Ban yo su klo zet la va bo lu duþ + ka bin, du var la rý fa yans e lek trik su yu mev cut, do ðal gaz kom bi li tah mi ni o la rak 85 m 2 a lan lý ol du ðu gö rül müþ tür. Ay rý ca söz ko nu su ar sa ü ze ri ne ça pý uy gu lan dý ðýn da ar sa nýn ye ri ne ve ça pý na uy gun ol du ðu gö rül müþ tür. Takdir Olunan Kýymeti : ,00 KDV Oraný : % 1 1. Satýþ Günü : 01/11/2011 Günü saat: 13:50-14:00 2. Satýþ Günü : 11/11/2011 Günü saat: 13:50-14:00 ukarýda özellikleri yazýlý taþinmaz/lar bir borç nedeni ile açýk arttýrma suretiyle satýlacaktýr. Satýþ Þartlarý: 1- Sa týþ yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at te KÜ ÇÜK ÇE KME CE 4. ÝC RA MÜ DÜR LÜ - ÐÜ'nde a çýk ar týr ma su re ti i le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý ký la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ i se ta þýn maz en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul - ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Art týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir, Ý ha le dam ga pu lu % 1 KDV. Ta pu har cý nýn 1/2'si, tah li ye ve tes lim mas raf larý a lý cý ya a it tir. Tel la li ye ve bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su su i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2010/8005 Ta li mat sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur B: T. C. KÜÇÜKÇEKMECE / ÝSTANBUL 4. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI) BÖLGE TOPLANTISINA DÂ VET eni Asya Gazetesi GAP Ýlleri (Adýyaman, Elazýð, Gaizantep, Malatya, Kilis, Þanlýurfa) Bölge Toplantýsý 2 Ekim Pazar günü saat 10.00'da Þanlýurfa Kýzýlay iþhaný kat: 2 adresinde yapýlacaktýr. Temsilcilerimizin toplantýya iþtirak etmesini bekliyoruz. Ýrtibat : (0 542) (0 505)

13 13 ÝLAN BÜRO ve GAZETE TEMSÝLCÝLERÝ TOPLANTISINA DÂVET Gündem : Önümüzdeki çalýþma dönemi ile ilgili görüþ ve düþüncelerin alýnmasý er : Emet Termal Resort Otel / Emet - KÜTAHA Tarih : 1 Ekim Cumartesi 2011 Otele Giriþ : 1 Ekim Cumartesi Neþriyat Topl. : Toplantý Saati : Otelden Çýkýþ : 2 Ekim Pazar ULAÞIM Kütahya otogarýndan - Emet Otogarýna araç hareket saatleri Not : Emet Otogarý Otel arasý 5 Dk. yürüme mesafesindedir. Ýrtibat Telefon : (0532) (Adem AZAT) (0507) (avuz CELAN) DOSA NO: tal. Satýlmasýna Karar verilen Taþýnmazýn Cinsi ve özellikleri: TAPU KADI : Taþýnmaz G.O.Paþa enidoðan mah ada 6 parsel sayýlý 323,00 m 2. miktarlý arsa vasýflý baðýmsýz bölüm bodrum kat 1. nolu daire dosyamýz borçlusu adýna kayýtlýdýr. NÝTELÝKLERÝ : Ta þýn maz Ga zi os man pa þa i lçe si e ni do ðan ma hal le si 124/129 paf ta 1554 a da 6 par sel, e ni do ðan ma hal le si Do ðan So kak no. 47 ka pý sa yý lý a part ma nýn bu lun du ðu yer o lup, par se lin ü zer in de B.A.K sis tem de in þa e dil miþ bir bi na ol du ðu, bod rum, ze min, üç nor mal kat lý bi na nýn cep he si nin kap la ma lý ol du ðu, ça tý lý bi na nýn gi riþ a na ka pý sý nýn de mir doð ra ma ol du ðu, e lek t rik, su do ðal gaz te si sa tý nýn bu lun du ðu an la þýl mýþ týr. Par se lin ta ma mý nýn top lam 323 m 2. ol du ðu, her ka týn da i ki þer da i re ol du ðu, borç lu ya a it da i re nin cep he den ba kýl dý ðýn da sað ta raf ta ka lan bod rum kat (1) no lu ba ðým sýz bö lüm da i re o lup, ha len ki ra cý ta ra fýn dan kul la nýl dý ðý, sa lon, i ki o da mut fak, ban yo ve W.C den i ba ret ol du ðu, da i re gi riþ ka pý sý nýn çe lik ka pý, pen ce re le ri pvc doð ra ma ve de mir kor ku luk lu, iç doð ra ma la rý ah þap, o da lar la mi nat par ke, ýs lak ze min le ri se ra mik kap la ma lý, mut fak ta tez gâh alt üst do lap lý, sý va lý ba da na lý do ðal gaz so ba lý net kul la ným in þa at a la ný nýn 70 m 2. ol du ðu an la þýl mýþ týr. ÝMAR DURUMU : Ga zi os man pa þa Be le di ye Baþ kan lý ðý i mar ve þe hir ci lik mü dür lü ðü nün ta rih ve sa yý lý ya zý la rý na gö re, Ga zi os man pa þa il çe si, e ni do ðan mah paf ta, 1554 a da, 6 par sel tas dik ta rih li ve 1/1000 öl çek li TEM gü ne yi re viz yon uy gu la ma i mar pla nýn da Blok ni zam 4 kat lý (H: 12,50 m) ko nut a la nýn da kal mak ta ol du ðu be lir til miþ tir. KIMETÝ : ,00 TL Birinci Satýþ günü : Saatleri arasýnda Ýkinci Satýþ günü : Saatleri arasýnda Ad li ye Sa ra yý Ek Hiz met Bi na sý 1. Kat.1. Ýc ra Mü dür lü ðü Ka le mi Ga zi os man pa þa-ýst. Ad re sin de A çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la u ka rý da ya zý lý yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul - ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2) Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de na kit ve ya bu mik tar ka dar bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Sa týþ tan Mü te - vel lit Bin de 4,5 i ha le dam ga res mi, KDV i le 1/2 ta pu harç ve mas raf la rý A lý cý ya, 100,00 TL i çin üz de 0,02 a þan ký sým i çin üz de 0,01 Tel la li ye res mi sa tý cý (borç lu ya) a it o la - cak týr. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3) Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak tir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4) Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5) Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak tir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6) Sa tý þa iþ ti rak e den le rin Þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ýc. Ýfl. K. 126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. ö net me lik Ör nek No: 27 Ad la - rý na teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re ga ze te i la ný teb li gat ye ri ne ge çer li dir. B: GAZÝOSMANPAÞA 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZ MAL AÇIK ARTIRMA ÝLANI) ESAS: 2007/351 E. Satýlmasýna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kýymeti, adedi, evsafý TAÞINMAZ TAPU KADI: Iðdýr Merkez, merkez ilçesi, Tecirli Köyü Köyaltý mevkii 163 parselde kain ,00 m 2 ' yüzölçümlü sulu tarlanýn, tam hissesi, ipotekli TAÞINMAZLARIN CÝNS VE VASIFLARI: Iðdýr ili merkez ilçesi Tacirli Köyü sýnýrlarý içerisinde 163 nolu parsel m 2 dir. Taþýnmaz yaklaþýk % 1-2 eðime sahiptir ve sulama imkânlarý mevcuttur. Taþýnmaz üzerinde yapýlan inceleme sonucunda taþýnmazýn tarým faaliyetleri için uygun olduðu görülmüþtür. Bu nedenle kýymet takdiri arazinin geliri (rantý) göz önüne alýnarak yapýlmasý gerektiði düþünülerek; (söz konusu parselde buðday ekildiðinden) Taþýnmazýn Kýymeti, Buðdaydan 500 kg/da verim elde edilir fiyatý 0,50 TL/Kg'dýr. Üretim Masrafý 121,00 TL dir. ýllýk gelir 54,00 TL dir. Bulunan 54 ayný zamanda arazinin rantýdýr. 163 nolu parselin ürün geliri = 54 TL/da x 17,6 da = 950,4 TL Arazinin deðeri ile ürün deðerinin toplamý toplam kýymetini verecektir. Piyasa deðeri arazinin konumu gereði 1.7 TL/m 2 olduðuna göre, 163 nolu parsel m 2 olduðundan 163 nolu parselin arazi deðeri = x 1,7 TL/m 2 = ,00 TL dir. Toplam kýymeti = Arazi deðeri + Ürün deðeri = ,00 TL + 950,4 TL = ,40 TL dir. TAÞINMAZIN EVSAFI VE SATIÞ ÞARTLARI: 1- TAPU KADI: Iðdýr ili Merkez ilçesi Tecirli Köyü Köyaltý Mevkii 163 parselde kain m 2 yüzölçümlü sulu tarla, tam hissesi (ipotekli) SATIÞ BEDELÝ TL üzerinden BÝRÝNCÝ ARTTIRMA IÐDIR ADLÝE SARAI GÝRÝÞ KAPISI ÖNÜNDE 18/11/2011 GÜNÜ SAAT 10:40-10:50'de açýk arttýrma yolu ile satýþý yapýlacaktýr. Satýþa konu bedel üzerinden KDV % 18 alýcýdan tahsil edilecektir. 2-) u ka rý da be lir ti len ta þýn maz a çýk ar týr ma su re tiy le bi rin ci art týr ma gü nü art týr ma be de li ta þýn ma zýn mu ham men be de li nin % 60'ý i le rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý nýn top la mý, sa týþ mas raf la rý, ta þýn ma zýn ay nýn dan do ðan ver gi bor cu mik ta rý, 1/2 ta pu har cý i le þart na me ve i lan da i ha le be de lin den ö den me si ne ka rar ve ri len di ðer ver gi ve gi der ler top la mý i le pay laþ týr ma mas raf la rý top la mý ný bul ma dý ðý tak tir de, en çok art tý - ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak kay dýy la art týr ma nýn on gün da ha u za týl mýþ ol du ðu ve i - kin ci sa týþ gü nü o lan 28/11/2011 gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya % 40'ý i le rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý nýn, top la mý, sa týþ mas raf la rý, ta þýn ma zýn ay nýn - dan do ðan ver gi bor cu, 1/2 ta pu har cý be de li, pay laþ týr ma (sý ra cet ve li) gi der le ri i le þart - na me ve i lan da i ha le be de lin den ö den me si ne ka rar ve ri len di ðer ver gi ve gi der ler top la - mý ný geç me si ha lin de i ha le nin ya pý la ca ðý yu ka rý da be lir ti len mik tar lar da tek lif ya pýl ma - dý ðý tak tir de sa týþ ta le bi dü þe cek tir. Sa týþ ta rih le ri nin ta ti le i sa bet et me si ha lin de ilk iþ me sa i gü nü sa týþ gü nü o la rak ya pý la ca ðý na ka rar ve ril miþ tir. 3-) Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel - la li ye res mi, 1/2 ta pu harç, bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir, 1/2 ta pu a lým har cý % 18 KDV i le i ha le dam ga res mi, tah li ye tes lim gi der le ri ve mas raf la rý a lý cý ya a it tir, i ha - le a lý cý sý i ha le be de li i le ay ný gün KDV ve dam ga ver gi si ni de ya tý ra cak týr. 4-) Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su suy la fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le ON BEÞ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak larý Ta pu Si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 5-) Sa týþ be de li i ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le Ý ÝK.nun 133. Mad de si ge re ðin ce i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin - den mü te sel sil sen tah sil o lu na cak, bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 6-) Ta þýn ma zý sa týn a lan lar, i ha le ye a la ca ðý na mah su ben iþ ti rak et me miþ ol mak kay dýy la, i ha le nin fes hi ta lep e dil miþ ol sa bi le, sa týþ be de li ni der hal ve ya Ý ÝK.nun 130. mad de ye gö re ve ri len sü re i çin de nak den ö de mek zo run da dýr. 7-) Þart na me i lan ta ri hin den i ti ba ren Mü dür lü ðü müz de her ke sin gö re bil me si i çin da - i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 8-) Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin IÐ DIR ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ NÜN 2007/351 E. sa - yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý, Be le di ye ad li ye i lan pa no su ve ig dir.a da let.gov.tr ad re sin den de bil gi sa hi bi o lu na bi lir. Ý la nýn a la ka dar la ra teb li ði ne, Ay rý ca il gi li le re ya pý lan teb li gat la rýn bi la dön me si ha lin de sa týþ i la nýn Ý ÝK.nun 127. mad - de si ge re ðin ce teb lið e dil miþ sa yý la cak týr. Ad la rý na teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re ga ze - te i la ný teb li gat ye ri ne ge çer li dir, i lan o lu nur. 21/09/2011 Ýl gi li le rin ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. (Ýc. ifl. K. 126.)ö net men lik Ör nek no: 27 B: T. C. IÐDIR ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (GARÝMENKUL AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/2534 Talimat. Örnek No: 27* Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, krymeti, adedi, önemli özellikleri: Taþýnmazýn tapu kaydý ve niteliði : Dosyada Tapu Sicil Müdürlüðünün yazýsýnda; Ýstanbul ili Pendik ilçesi Kurtköy Mahallesi 7527 ada 15 parsel 46 cilt 4552 sayfada kayýtlý 1.783,43 m 2 yüzölçümlü arsa vasýflý taþýnmazýn 291/1783 hissesinin Bekir oðlu Recep eþil adýna kayýtlý olduðu anlaþýlmaktadýr. Taþýnmazýn son imar durumu: Dos ya da mev cut Pen dik Be le di ye Baþ kan lý ðý Ý mar ve Þe hir ci lik Mü dür lü ðü nün, Þiþ li 3. Ýc ra Mü dür lü ðü ne gön der di ði, 08/02/2011 ta rih ve 8487 sa - yý lý ya zý la rýn dan, Pen dik Ýl çe si, Sa na yi Ma hal le si G22B07D4 Paf ta 7527 a da 15 par sel sa yý lý ye rin 1/1000 öl çek li tas dik ta rih li Þeyh li Kurt köy Sa na yi i mar pla nýn da Kaks: 0,80 Hmaks: 9,50 mt ya pý lan ma þart la rýn da, Kü çük sa na yi a la nýn da kal mak ta ol du ðu an la þýl mak ta dýr. Halihazýr durumu: Söz konusu gayrimenkul; Pendik ilçesi, Kurtköy Mahallesi 7527 ada 15 parsel Mahallen Sanayi mahallesi merkezine yakýn Bilim Barýþ Kudüs ve Gümüþ sokak arasýnda kalan parsel ve Bilim sokak ve Barýþ sokaða cepheli 1.783,43 m 2 arsa vasýflý taþýnmazýn 291/1783 hissesidir. Mahallinde yapýlan incelemede üzerinde yapýlaþma olmayan arsanýn boþ vaziyette olduðu güney sýnýrýnda konutlarýn doðu sýnýrýnda boþ vaziyette arsa ve onun yanýnda çocuk oyun parkýnýn ve parkýn bitiþiðinde cam sanayi tesisinin olduðu görülmüþtür, arsa belediye alt yapý hizmetlerinin olduðu sanayi ve konut alanlarýnýn iç içe girdiði sanayi imarlý bölgededir. Ta þýn ma zýn Kýy me ti: Bu lun du ðu semt, semt i çin de ki ye ri, mev ki i ve rað bet de re ce si i mar du ru mu, sa na yi böl ge sin de bu lun ma sý a na tra fik yo lu na o lan me sa fe si gü nün ci - var da em sal o la cak a lým sa tým de ðer le ri ve rað be ti i le kýy me ti ne te sir e de cek bi lu mum fak tör ler de göz ö nün de bu lun du ru la rak- Pen dik Ýl çe si Kurt köy Sa na yi ma hal le si 7527 a da 15 par sel sa yý lý 1.783,43 m 2 yü zöl çüm lü ar sa va sýf lý ta þýn ma zýn ta ma mý nýn kýy me ti ,00 (bir mil yon al tý yüz bin) TL Borç lu nun his se si nin; 291/1783x ,00 TL= ,00 TL (i ki yüz alt mýþ bir bin yüz o tuz üç Türk Li ra sý) kýy me te mü te ham mil o la ca ðý ka na a ti ne va rýl mýþ týr. Ayrýntýlý bilgi DOSASINDA MEVCUT, Satýþ þartlarý: 1- Sa týþ 18/11/2011 gü nü sa at 11.20'den 11.30'a ka dar Pen dik Ad li ye si 2. Ýc ra Mü dür lü - ðü: Ad nan Men de res Bul va rý No. 17 Pen dik'de; a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar - týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý - ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la 28/11/2011 gü nü 11.20'den sa at 11.30'a ra - sýn da ay ný ad res te i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Bu art týr ma - da tah min e di len kýy me tin % 40'ý ný ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u na ve sa týþ ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si þar týy la en çok art tý ra na i ha le o lu nur. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri lâ zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Tel la li ye res mi, dam ga ver gi si, ta pu harç ve mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/2534 Tal. sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la mü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ý ÝK m. 126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. *: Bu ör nek, bu ö net me lik ten ön ce ki uy gu la ma da kul la ný lan Ör nek 64' e kar þý lýk gel mek te dir. B: T. C. PENDÝK 2. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/998 Esas. Örnek No: 27 Borçluya ait ve bir borçtan dolayý ipotekli/hacizli bulunan ve aþaðýda tapu kaydý, kýymeti, satýþ gün ve saati ve önemli özellikleri ile satýþ þartlarý belirtilen; Ýstanbul ili, Bayrampaþa ilçesi, Saðmalcýlar Mahallesi, parsel sayýlý 199,96 m 2 miktarlý beþ katlý bir depolu dükkân ve altý meskenli kargir apartman vasýflý taþýnmazda zemin kat, 50/200 arsa paylý 1 baðýmsýz bölüm nolu depolu dükkânýn tamamý, Ýstanbul 10. Ýcra Müdürlüðü kaleminde açýk artýrma suretiyle satýlarak paraya çevrilecektir. 1- ÝÝK MD. GÖRE SATIÞ ÝLANININ TEBLÝÐÝ: Ad res le ri ta pu da ka yýt lý ol ma yan (Müb - rez ta pu kay dýn da be lir ti len) a la ka dar la ra ta kip borç lu la rý na gön de ri len teb li gat la rýn teb lið im - kân sýz lý ðý ha lin de iþ bu sa týþ i la ný teb lið ye ri ne ka im ol mak ü ze re ila nen teb lið o lu nur. 2- ÝMAR DURUMU: Bay ram pa þa Be le di ye si Ý mar ve Þe hir ci lik Mü dür lü ðü nün 27/04/2011 ta rih ve 1874 sa yý lý ya zý sýn da, Bay ram pa þa il çe si, Ce vat pa þa Ma hal le si, 1/2 paf ta, sa yý lý par se lin 21/11/2005 tas dik ta rih li 1/1000 öl çek li Bay ram pa þa Re viz - yon Uy gu la ma Ý mar Pla nýn da blok ni zam lý H=12,50 mt (4 kat) ir ti fa lý KO NUT a la nýn da kal dý ðý be lir til miþ tir. 3- TAÞINMAZIN HALÝHAZIR DURUMU ve EVSAFI : Sa tý þa ko nu ta þýn maz; Ýs tan bul i - li, Bay ram pa þa il çe si, Ce vat pa þa Ma hal le si, U zay So kak ü ze rin de 20 ka pý nu ma ra sý al - mak ta o lan 1/2 Paf ta, par sel de ma hal len ya pý lan in ce le me de; 199,96 m 2 a lan lý par sel ü ze rin de bi ti þik ni zam bod rum kat + ze min kat + 3 nor mal kat tan o lu þan be to nar me bi na sý nýn bu lun du ðu gö rül müþ tür. a pý nýn dýþ cep he du va rý sý va lý ve bo ya lý, o turt ma ça tý lý o lup ze min ka týn da bir dük kâ ný, nor mal kat la rýn da i se mes ken le ri yer al mýþ týr. Ze min kat ta yer a lan 50/200 ar sa pay lý 1 ba ðým sýz bö lüm no lu de po lu dük kâ nýn sa tý þa ko nu ol du ðu an la þýl mýþ týr. 1 Nolu Dükkân: Keþif tarihinde (bir i ki par ça de po lan mýþ eþ ya dý þýn da) boþ ve ka pa lý ol du ðu gö rü len dük kâ nýn ca mýn da sa tý lýk i la ný mev cut tur. Dük kân dý þa rý dan öl çül müþ ve cam la rýn dan i çe ri si göz le ne rek bil gi top lan mýþ týr. Bu ve ri ler doð rul tu sun da, ön cep - he si ca me kân lý pvc doð ra ma lý, ö nün de de mir ör gü ke penk le ri mev cut, iç cep he du var - la rý sý va lý ve ki reç ba da na lý, ze mi ni ka ro si man kap lý dýr. Ze min ka tý brüt 120 m 2 mik tar lý o lur ken, bod rum kat ta da yak la þýk brüt 45 m 2 a lan lý de po su ol du ðu gö rül müþ tür. A na ta þýn maz da e lek trik ve su te si sa tý mev cut tur. Söz ko nu su ta þýn maz so kak ü ze rin de ve yo ðun is kan a la nýn da yer al mak ta o lup böl ge - nin ti ca ret mer ke zi nin ku ru lu ol du ðu cad de ye ký sa me sa fe de dir. ö re her tür lü ka mu hiz - me tin den ya rar la nýr ken u la þým im kân la rý nýn da çok mü sa it bu lun du ðu be lir len miþ tir. 4- TAKDÝR OLUNAN KIMETÝ: Taþýnmazýn tamamýna ,00 TL kýymet takdir edilmiþtir. 5- SATIÞ ÞARTLARI: ukarda açýk tapu kaydý, imar ve halihazýr durumu ve kýymeti belirtilen taþýnmazýn; 1. Satýþý: 19/12/2011 günü, saat 11:00'dan 11:10'a kadar Ýstanbul 10. Ýcra Müdürlüðü'nde açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen kýymetin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý mecmuunu ve satýþ masraflarýný geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak þartýyla, 2. Sa týþ: 29/12/2011 gü nü, sa at 11:00'dan 11:10'a ka dar Ýs tan bul 10. Ýc ra Mü dür lü - ðü'nde i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e dil me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a - la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. a- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin ve a la ca ða mah su ben iþ ti - rak e de cek le rin ken din den ön ce ki sý ra da bu lu nan a la cak lý la rýn a la ca ðý nýn, (mu ham men be de lin % 20'siy le sý nýr lý o la rak) % 20'si nis be tin de pey ak çe si (na kit Mem le ket pa ra sý) ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn "þart sýz, ke sin ve sü re siz" te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. a ban cý pa ra ku run da gün lük de ði þim ler ol ma sý ve 805 sa yý lý Ka - nun'un 1. mad de si ne gö re "dö viz" te mi nat o la rak ka bul e dil mez. b- Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin den 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi - lir. Ý ha le ye i ti raz va ki ol ma sý ha lin de da hi, (a la ca ðý na te ka bül e den sa týþ be de li ni müþ - te ri sý fa týy la ö de mek te im ti na su re tiy le a la cak lý ya i ha le ya pýl ma mýþ ol ma sý þar tý i le) sa - týþ be de li nak ten ic ra vez ne si ne ya tý rý lýr (md. 134/4).Tel la li ye res mi, i ha le pu lu, ta pu harç ve mas raf la rý i le Kat ma De ðer Ver gi si (150 M 2 'ye ka dar o lan net mes ken ler de % 1, mes ken ol ma sý na rað men iþ ye ri o la rak kul la nýl mýþ da i re ler de, met ruk du rum da o lan bi na lar da, tar la, bi na, han, o tel ve ar sa lar da..% 18 o la rak KDV müþ te ri den tah sil e di lir), tah li ye ve tes lim gi der le ri ön ce lik le müþ te ri ta ra fýn dan ö de nir. Bi rik miþ em lak ver gi si, ce - za la rý ve fe ri le ri i le, tel la li ye ve ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den müþ te ri ye i a de e di lir. c- Ý ha le ye iþ ti rak e den le rin ic ra sa týþ dos ya sý, ta pu kay dý, þart na me, i lan ve teb li gat - la rý in ce le mek su re tiy le i ha le ye ka týl dý ðý ný ka bul et ti ði. Sa tý la cak ta þýn ma zýn Ta pu kay - dýn da var sa; ta þýn ma zýn bü tün le yi ci par ça la rý nýn (MK..md. 684, 862), ta þýn ma zýn ek - len ti le ri nin (M Md. 686, 862), hu ku ki se me re le ri nin (MK..md. 879), Ta þýn ma zýn bir leþ - ti ril me si du ru mu nun (MK. Md. 859), Ý ÝK md. gö re Ta þýn maz mü kel le fi yet le ri nin (Ýn ti fa hak ký MK. m. 794, o tur ma hak ký MK. m. 823, üst hak ký MK. m. 834, kay nak hak - ký MK. m. 837, Ýr ti fak hak la rý MK. m. 838 Kay di ha yat la ö lün ce ye ka dar bak ma ak di BK. m. 507)... mü kel le fi yet le ri na za ra al dý ðý ka bul e di lir. d- Uy gu la ma da re hin be de li nin ö den me sin de ve a la ca ða mah su ben sa týþ ta Ý ÝK. 140, 151, 268. md. em re di ci hük mü ne rað men sý ra cet ve li dü zen len me mek te ol du ðun dan; Ta þýn maz ü ze rin de ha ciz, i po tek, sa týþ va a di ve sa ir hak la rý o lan il gi li le rin i ha le yi ta kip e de rek sa týþ ta ri hin den i ti ba ren ye di gün i çin de Ý ÝK. Md. 100, 151 ve 268, 4792 sa yý lý S.S. Ku ru mu K. Md. 21, 1479 sa yý lý Bað- Kur K. a sa sý md. 17, 3065 sa yý lý Kat ma D.V. Ka nu - nun 55, Am me A la ca ðý nýn Tah si li Hak kýn da ki Ka nu nun md. 21, MK. 766, 789, 777/2, 796/1 Ý ÝK. 83/c-2, 100, 142/1, 151,. mad de le ri ne gö re sý ra ve a la ca ðýn as lý na yö ne lik þi kâ - yet ve i ti raz da va hak la rý ný kul lan ma la rý ve ic ra dos ya sý na da va aç týk la rý na da ir der ke - nar ib raz et me le ri ge re kir. e- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. f- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca sa týþ be de li ni ya týr ma sý i çin ve ri len 10. gün so - nun dan i ti ba ren te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te - mer rüt fa i zi ve ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr, g- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup teb - li gat pul mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gönderilebilir. h- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/998 E sas dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur B: T. C. ÝSTANBUL 10. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (GARÝMENKUL SATIÞ ÝLANI) Dosya No: 2010/4054 tal. Sa týl ma sý na ka rar ve ri len gay ri men ku lün cin si, kýy me ti, a de di, ev sa fý: TA PU KA DI: Ýs tan bul Ý li, Ki raz lý kö yü, 3180 a da 13 par sel sa yý lý ,21 m 2, yü zöl - çüm lü kat ir ti faklý ar sa da 135/53028 ar sa pay lý, A-2 Blok, 7. kat, 34 no lu ba ðým sýz bö - lü mü, mes ken vas fýn da ki ta þýn ma zýn ta ma mý. ÝMAR DURUMU : Bað cý lar Be le di ye Baþ kan lý ðý a pý Kon trol Mü dür lü ðü nün 31/08/2010 ta rih, B259 Sa yý lý i mar du rum bel ge si ne gö re Bað cý lar Ýl çe si e ni ma hal le Mah a da, 13 par sel sa yý lý ta þýn maz, 15/09/2008 o nan lý 1/1000 öl çek li Uy gu la ma Ý mar Pla nýn da, maks TAKS: 0.25, maks KAKS: 2.00 ya pý lan ma þart la rýn da ko nut a la nýn da kal mak ta dýr, de nil - miþ tir. HALÝ HAZIR DURUMU: Sa tý þa ko nu ta þýn maz, Ýs tan bul i li, Bað cý lar il çe si, e ni ma hal le Mah mut bey Cad de sin den ay rý lan E ren So kak. Pa pat ya So kak ta ta pu nun 3180 a da 13 par - sel nu ma ra sýn da ka yýt lý ,21 m 2 mik tar lý ar sa da hi lin de yer a lan Es ton Ki raz lý Ev ler Si - te sin de 135/53028 ar sa pay lý, A-2 Blok 7. kat (34) no lu mes ke nin ta ma mý ni te li ðin de dir. Tamamý 6 blok 420 daireden ibaret Eston Kirazlý Evler Sitesi dahilinde yer alan A-2 Blok; 2 Bod rum kat + ze min kat + 16 nor mal kat tan mü te þek kil, B.A.K. tarz da, blok ni - zam da in þa e dil miþ, bi na a na gi ri þi 1. Bod rum kat tan o lan, e lek trik, sýh hi te si sat, doðal - gaz te si sa tý, a san sör ter ti ba tý ve yan gýn mer di ven le ri ik mal e dil miþ, nor mal kat la rýn da dör der da i re li a na bi na nýn 7. nor mal ka týn da, gü ney ve ba tý cep he li ko num da yer a lan 34 no lu da i re gi riþ te hol ü ze rin de mut fak, sa lon, ko ri dor, ban yo WC, üç o da dan i ba ret M 2 a la na sa hip, ýs lak ha cim ze min le ri se ra mik, di ðer ký sým lar da par ke, du var la rý sý va lý ve bo ya lý, pen ce re doð ra ma la rý PVC ve ý sý cam lý, çe lik ka pý lý, ta þýn maz da hi lin de do ðal gaz, e lek trik ve su mev cut tur. Sa tý þa ko nu ta þýn maz bu lun du ðu ko num i ti ba riy le alt ve üst ya pý sý ta mam lan mýþ, her tür lü be le di ye ve sos yal im kân lar dan is ti fa de e de - cek ko num da, gü ven lik li si te da hi lin de, ci va rýn ta lep gö ren ko nut a la nýn da yer al mak - ta dýr. Ta þýn maz ha len borç lu is ti ma lin de dir. MUHAMMEN DEÐERÝ : Teknik bilirkiþi tarafýndan sunulan 01/10/2010 tarihli kýymet takdir raporu ile TL.(DoksanbinTL) kýymet takdir edilmiþtir. SATIÞ ÞARTLARI : 1- Satýþ 15/11/2011 günü saat sa at le ri a ra sýn da BA KIR KÖ 8. ÝC RA DA Ý RE - SÝN DE a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý nýn mec muu nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le no lu tra fo pos ta sý bi na sý ve ge çiþ ye ri o la rak TEK Ge nel Müd. Le hi ne yýl lý ðý (1) TL sý na ki ra la ma hak kýy la i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le 25/11/2011 gü nü sa at a ra sý BA KIR KÖ 8. ÝC RA DA Ý RE SÝN - DE i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e dil me miþ i se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki; ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di - len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la - mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç - me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ve ya bu mik tar kar þý - lý ðýn da dö viz ve ya mil li bir ban ka nýn te yi di ya pýl mýþ blo ke çek'i ni ver me le ri la zým dýr. Sa - týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ý ha le pu lu, ta pu a lým harcý, tah li ye ve mas raf la rý, KDV. A lý cý ya a it o la cak týr. Tel la li ye res mi, bi rik miþ ver gi ler, ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (il gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la - rý ný da ya na ðý bel ge ler i le 15 gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ný ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Taþýnmazý satýn alanlar, ihaleye alacaðýna mahsuben iþtirak etmemiþ olmak kaydýyla, ihalenin feshi talep edilmiþ olsa bile, satýþ bedelini derhal veya ÝÝK. 130'ncu maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadýr. 5- Gay ri men kul ken di si ne i ha le o lu nan kim se müd de tin de pa ra yý ver mez se i ha le ka ra rý kal dý rý la rak Ý ÝK. 133'ncü mad de si ne gö re ken di sin den ev vel en yük sek tek lif te bu lu nan kim i se arz et miþ ol du ðu be del le al ma ya ra zý o lur sa o na, ra zý ol maz ve ya bu lun maz sa he men ar týr ma ya çý ka rý lýr. Bu art týr ma, il gi li le re teb lið e dil me yip yal nýz ca sa týþ tan en az ye di gün ön ce ya pý la cak i lan la ye ti ni lir. Bu art týr ma da tek li fin Ý ÝK. 129'ncu mad de de ki hü küm le rine uy ma sý þar týy la ta þýn maz en çok ar tý ra na i ha le e di lir. Ý ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý - lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar - dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len so rum lu dur. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay - rý ca hük me ge rek kal mak sý zýn Ýc ra Mü dür lü ðün ce tah sil o lu nur. 6- Ý ÝK mad de si ge re ðin ce, iþ bu sa týþ i la ný, ta pu da ad re si bu lun ma yan ve teb li - gat ya pý la ma yan il gi li le re i la nen teb lið ye ri ne ka im o la cak týr. 7- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le cek tir. 8- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve DOS A mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak la rý baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü - dür lü ðü mü ze baþvur ma la rý i lan o lu nur. 19/09/ B: T. C. BAKIRKÖ 8. ÝCRA DAÝRESÝ (GARÝMENKUL AÇIK ARTIRMA ÝLANI)

14 14 SPOR BEÞÝKTAÞ'IN ADA SINAVI HABERLER TEMSÝLCÝMÝZ UEFA AVRUPA LÝGÝ E GRUBU'NDAKÝ 2. MAÇINDA BUGÜN DEPLASMANDA STOKE CIT ÝLE KARÞILAÞACAK. STAR TV SAAT 22.05'DE BAÞLAACAK MAÇI CANLI OLARAK AINLAACAK. BEÞÝKTAÞ'IN 3 PUANLA LÝDER DURUMDA OLDUÐU GRUPTA STOKE CIT 1 PUANLA 2. SIRADA BULUNUOR. Beþiktaþ, Ýngiliz takýmlarýyla bugüne kadar yaptýðý 12 maçýn 3'ünü kazanýrken, 6 defa yenildi, 3 defa da berabere kaldý. "Kara Kartallar" bu maçlarda 7 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü. BEÞÝKTAÞ UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki 2. maçýnda bugün deplasmanda Ýngiltere'nin Stoke City takýmý ile karþýlaþacak. Gruptaki ilk maçýnda Ýstanbul'da Ýsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 5-1 yenerek lige iyi bir baþlangýç yapan siyah-beyazlý e- kip, deplasmandaki mücadelede de galibiyet arayacak. Britannia Stadý'nda TSÝ 22.05'te baþlayacak karþýlaþmayý Fransa Futbol Federasyonu'ndan Antony Gautier yönetecek. Karþýlaþmada Gautier'in yardýmcýlýklarýný Michael Annonier ile Emmanuel Boisdenghien yapacak. Mücadelenin ilave yardýmcý hakemleri Olivier Thual ve Ruddy Buquet, dördüncü hakemi ise Jean-Charles Cailleux olacak. EN FARKLI SKORLU ENÝLGÝLER Siyah-beyazlýlar, Avrupa arenasýnda Ýngiliz takýmlarýyla bugüne dek yaptýklarý 12 maçýn 3'ünü kazanýrken, 6 kez yenildi, 3 kez de berabere kaldý. ''Kara Kartallar'', bu maçlarda toplam 7 gol atarken, kalesinde ise tam 24 gol gördü. Beþiktaþ, Ýngiliz takýmlarý karþýsýnda tarihe geçecek 3 de zafere imza attý. Siyah-beyazlýlar, sezonunda deplasmanda Chelsea'yi 2-0 yenerek tüm dünyayý þaþkýna çevirirken, sezonunda ise Liverpool'u Ýstanbul'da 2-1'le devirmeyi baþardý. Beþiktaþ son olarak da sezonunda ''Devler Ligi''nde Manchester United'ý deplasmanda 1-0 yendi. Siyah-beyazlýlar, sezonunda UE- FA Þampiyonlar Ligi A Grubu maçýnda deplasmanda Liverpool'a 8-0 yenildi. Bu sonuç, hem Beþiktaþ, hem de UEFA Þampiyonlar Ligi tarihinin en farklý skorlu maðlubiyeti olarak kayýtlara geçti. Beþiktaþ, daha önceki en farklý skorlu yenilgisini yine bir Ýngiliz ekibine karþý, UEFA Þampiyonlar Ligi'nde yaþamýþtý. Siyah-beyazlýlar, sezonunda UEFA Þampiyonlar Ligi H Grubu'nda deplasmanda Leeds United'a 6-0 yenilmiþti. UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda bugün deplasmanda Ýngiltere'nin Stoke City takýmýyla karþýlaþacak Beþiktaþ, Avrupa kupalarýnda Ýngiliz ekipleriyle13.kezkarþýkarþýyagelecek.temsilcimizgrubundakiilkmaçtaýsrailekibimaccabitelaviv'i5-1yenmiþti.fotoðraf:a.a StokeCity TuncayÞanlý'nýn eskitakýmý BEÞÝKTAÞ'IN bugünkü rakibi Ýngiliz Stoke City, 6 haftasý geride kalan Premier Lig'de 7. sýrada bulunuyor. Avrupa'nýn en önemli liglerinden olan Premier Lig'de þu ana dek 6 maça çýkan Stoke City, bu karþýlaþmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 9 puan topladý. Ýngiliz ekibi, elde ettiði 9 puanla kendisine 7. sýrada yer buldu. Siyah-beyazlý takýmýn rakibi, geride kalan haftalarda kendi sahasýndaki maçlarda Liverpool'u 1-0 yenerken, Chelsea ile 0-0, son hafta da lig lideri Manchester United ile 1-1 berabere kaldý. 4 ILDIR PREMÝER LÝG'DE Milli futbolcu Tuncay Þanlý'nýn eski takýmý olarak Türk sporseverlerin aklýnda yer eden Ýngiliz ekibi, Premier Lig'in orta sýra takýmý olarak dikkati çekiyor. Geçen sezon ligi 13. sýrada bitiren Stoke City, en büyük baþarýsýný ise yine geçen sezon Federasyon Kupasý'nda (FA Cup) finale çýkarak baþardý. FA Cup finalinde Manchester City'nin rakibi o- lan Ýngiliz ekibi, rakibine 10 maðlup oldu. Avrupa'nýn en önemli liglerinden biri olan Premier Lig'de yer alan Stoke City, bu organizasyonda 4 sezondur mücadele ediyor. Stoke City sezonunda Premier Lig'e çýkmayý baþardý. EGRUBUPUANDURUMU TAKIMLAR O G B M A P 1-Beþiktaþ StokeCity Dinamo Kiev Maccabi Trabzon1puanasevindi Guti havaalanýnda hayranlarýyla fotoðraf çektirdi. Kadroya alýnmayan Guti Ýspanya'ya gitti UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda bugün Ýngiltere temsilcisi Stoke City'ye konuk olacak olan Beþiktaþ kafilesi Ýngiltere'ye gitti. Portekizli antrenör Carlos Carvalhal tarafýndan kadroya alýnmayan Ýspanyol oyuncu Hernandes Guti ise izinli olarak memleketi Ýspanya'ya gitti. Guti'nin cuma günü Ýstanbul'a dönüp, çalýþmalara katýlacaðý bildirildi. Hamit: Real Madrid'de adým adým ilerleyeceðim REAL Madrid'in türk futbolcularýndan Hamit Altýntop, Þampiyonlar Ligi'nde 3-0 kazandýklarý Ajax maçýnýn son dakikalarýnda oynamasýndan dolayý memnun olduðunu ancak forma girmesinin zaman alacaðýný söyledi. Sakatlýðýndan dolayý Real Madrid'de þansýz bir baþlangýç yapan ve ilk defa kadroya giren Hamit, maçýn 83. dakikasýnda Mesut Özil'in yerine oyuna girmiþti. Karþýlaþma sonrasýnda Ýspanyol basýnýna deðerlendirme yapan Hamit, ''Bu sadece bir baþlangýç, gerçek Altýntop'u hemen görmek kolay olmayacak. Sadece 10 dakika oynadým, sakin olup, adým adým ilerlemem gerekiyor'' þeklinde konuþtu. ''Biraz vasat baþlasam da kendimi iyi hissediyorum'' diyen milli futbolcu, ''Real Madrid'de tüm doktor ekibine ve kulübe teþekkür etmem gerekiyor çünkü iyileþmemde bana çok yardýmcý oldular'' ifadelerini kullandý. Efsane basketbolcu Sabonis kalp krizi geçirdi BASKETBOLUN efsane isimlerinden Litvanyalý Arvydas Sabonis'in kalp krizi geçirdiði ve hastanede yoðun bakýma alýndýðý bildirildi. etkililer, önceki gece basketbol oynadýðý sýrada rahatsýzlanan 46 yaþýndaki Sabonis'in, zaman kaybetmeden Kaunas'daki bir hastaneye kaldýrýldýðýný açýkladýlar. Hastane çalýþanlarý ise eski basketbolcunun ölüm tehlikesini atlattýðýný kaydettiler. Sovyetler Birliði'nin, 1988 yýlýnda Güney Kore'nin Seul kentinde düzenlenen olimpiyatlarda altýn madalya kazanmasýna büyük katký saðlayan Sabonis, yýllarýnda ise NBA ekiplerinden Portland Trail Blazers'in formasýný giymiþti. Hidayet Türkoðlu dün ABD'ye giderken üzüntülüydü. Hidayet: Herkesle yüzleþmeye hazýrým NBA'DE forma giyen milli basketbolcu Hidayet Türkoðlu, ABD'ye gitti. Avrupa Þampiyonasý'nýn ardýndan tatilini tamamlayýp ailesiyle birlikte ABD'ye giden Hidayet, Atatürk Havalimaný'nda bugün bir gazetede çýkan, ''Semih Erden'i Avrupa Þampiyonasý kadrosunda milli takým oyuncularýnýn istemediði ve bunun kendisinin Semih'e açýkladýðý'' þeklindeki haberle ilgili açýklama yaptý. ''Bu konuda alným açýk'' diyen Hidayet, gazetecilere yaptýðý açýklamada, ''Bu tür þeylerin çýkmasý beni üzüyor. Baþarýsýz olunduðu zaman bu tip haberlerin çýkmasý normal. Ama benim alným açýk. Hiçbir þeyden korkmam. Herkesle yüzleþmeye hazýrým. Bu konularýn buraya kadar gelmesi bile komik'' ifadelerini kullandý. NBA'de yaþanan lokavta raðmen ABD'ye giden Hidayet, antrenmanlarýný sürdürecek. Türk ekibi unanistan'da þampiyon oldu PERGEL Ýnþaat ve Minimale Mimarlýk Klasik Otomobil Takýmý P+M TEAM, unanistan Klasik Otomobil Klubü PHILPA tarafýndan bu sene kýrkýncýsý düzenlenen Uluslararasý Philpa Rallisi'nde ülkemizi baþarýyla temsil ederek þampiyon oldu. P+M TEAM adýna 1957 model Karmann Ghia Convertible ile tripmaster grubunda yarýþan Sinan Evman (pilot) ve Demet Tokgöz (copilot) 52 ceza puanýyla klasmanýnda birinci oldu. TARÝHÝNDE ÝLK DEFA MÜCADELE ETTÝÐÝ UEFA AVRUPA ÞAMPÝONLAR LÝGÝ GRUP MAÇLARINDA 2. HAFTA SONUNDA LÝDERLÝÐÝNÝ SÜRDÜREN TRABZONSPOR'DA ÖNETÝM, TEKNÝK HEET VE FUT- BOLCULAR FRANSIZ LILLE KARÞISINDA ALINAN 1 PUANIN ÝÝ BÝR SONUÇ OLDUÐUNU BELÝRTTÝLER. UEFA Þampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda Fransa'nin Lille takýmý ile sahasýnda 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da, yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcular alýnan 1 puanýn iyi bir sonuç olduðunu belirttiler. Tarihinde ilk kez mücadele ettiði UEFA Avrupa Þampiyonlar Ligi grup maçlarýnda ilk hafta deplasmanda Ýnter'i 1-0 yenen, i- kinci maçta ise dün sahasýnda Fransa'nýn Lille takýmý ile 1-1 berabere kalarak ilk iki hafta sonunda 4 puanla liderliðini sürdüren bordo-mavililer, sonuçtan memnun olduklarýný açýkladýlar. Kulüp baþkaný Sadri Þener, Lille maçýnýn ardýndan grupta liderliklerini sürdürdükleri için mutlu olduklarýný belirterek, ''Ýnþallah CSKA Moskova maçýndan sonra da liderliðimizi sürdürürüz. Trabzon tarihinde futbol 1914'lü yýllarda oynanmaya baþlandý yýlýndayýz ve ilk kez bir Þampiyonlar Ligi maçýnda oynama Alanzinho: Zor maç oldu TRABZONSPOR'UN Brezilyalý futbolcu Alanzinho da, Þampiyonlar Ligi'nde hiçbir maçýn favorisi olmadýðýný belirterek, ''Bizim için zor bir maç oldu. Ýlk yarýda golü yedik. Ardýndan i- kinci yarýda biraz daha iyi oynayarak golü bulduk ve beraberliði saðladýk. Þampiyonlar Ligi zor bir mücadele ve o yüzden 1 puan da bizim için iyi bir sonuç'' diye konuþtu. fýrsatý bulduk. Bu bizim için önemliydi. Lille, Fransa'da çok güçlü bir ekip. Avrupa'da da güçlü takýmlardan biri. Onlardan bir puan aldýk. Galibiyet istiyorduk ama yine de mutluyuz. Çünkü lideriz'' dedi. TOLGA: EMÝN ADIMLARLA ÝLERLÝORUZ Trabzonspor'un takým kaptaný kaleci Tolga Zengin, Lille karþýsýnda maðlup duruma düþtükten sonra 1 puan almalarýnýn iyi bir sonuç olduðunu belirterek, ''enemiyorsan yenilmeyeceksin. Sahanýn zemini de top oynamaya çok fazla müsait deðildi. Aldýðýmýz 1 puan ile yolumuza emin adýmlarla ilerliyoruz. Bu beraberliðimiz tüm camiaya, tüm Türkiye'ye armaðan olsun. Biz burada sadece kendimiz i- çin deðil, Türkiye için mücadele ediyoruz. Ülke puanýný artýyoruz'' dedi. Lille karþýsýnda iyi mücadele ettiklerini ifade eden Tolga, ''Rusya'da da Ýnter, CSKA Moskova karþýsýnda galip geldi. Beraberlik olsa daha iyi olurdu. Önümüzde lig maçý var, ona konsantre olmamýz lazým. CSKA Moskova maçý zor geçecek. Bu grupta herkes herkesi yenecek güçte. Ýkinci tura çýkacaðýmýza inanýyoruz'' diye konuþtu. Zamanla herkesin deðiþtiðini söyleyen Tolga, ''Bir futbolcu için önemli olan özgüvendir. Ýyi kaleci her zaman iyi kalecidir, 3-5 maçta iyi kaleci olunmaz. En büyük etken özgüven. O özgüveni yakaladýðýnýz zaman sizin için her þey güzel oluyor'' ifadelerini kullandý. HALÝL: ZÝRVEDE OLMAK GÜZEL DUGU Trabzonspor'un gurbetçi oyuncusu Halil Altýntop ise zirvede olmanýn çok güzel bir duygu olduðunu belirterek, ''Oyuna istediðimiz gibi baþlayamadýk. Rakibimizi gözümüzde bence biraz fazla büyüttük ve çok saygý duyduk. Fakat ikinci yarýya baktýðýmýzda iyi bir performans çýkardýk. Ýlk yarýda istediðimiz gibi oynayamadýðýmýzdan dolayý bir puan aldýðýmýz için mutluyuz'' dedi. Trabzonsporlu futbolcular 1-1 sona eren Lille karþýlaþmasýnýn ardýndan tribünlere giderek taraftarlarý selamladý. FOTOÐRAF: A.A G.Antep Sokak Basketbol Þampiyonasý büyük ilgi gördü GAZÝANTEP Büyükþehir Belediyesi tarafýndan bu yýl 4 üncüsü düzenlenen Sokak Basketbolu Þampiyonasý na 108 takýmdan 500 sporcu kupa ve madalya i- çin kýyasýya mücadele edip toplamda 134 karþýlaþma yaptý. Hayri Tütüncüler Parký ndaki basketbol þöleninde gülen takýmlar sýrasýyla Minik Bayanlarda Potanýn Kelebekleri, ýldýz Bayanlarda GBK, Genç Bayanlarda Alleben Celtics, Minik Erkeklerde Emine Nakýpoðlu Ýlkokulu, ýldýz Ereklerde Kim Soruyor, Genç Erkeklerde One Heart, Master Erkeklerde ise eni Pazar Stoyla takýmlarý þampiyon oldular. SSokak Basketbolu þampiyonasý sonunda dereceye giren takýmlara madalya, kupa ve ödülleri Büyükþehir Belediyesi Gaski Genel Müdürü Fahrettin Uslusoy tarafýndan verildi.., Ali Þen Buz Hokeyi Onursal Baþkaný oldu BUZ Hokeyi Federasyonu Baþkaný Fatih Çintimar, spor bilgisi ve tecrübelerinden yararlanmak için Fenerbahçe Spor Kulübü eski Baþkaný Ali Þen'i federasyona Onursal Baþkan yaptýklarýný söyledi. Ali Þen'in yýllardýr sporun içinde olduðunu belirten Çintimar, "Buz hokeyinin Türk sporundaki mevcut durumu pek iç açýcý deðil. Biz bunu deðiþtirmek için yoðun çaba içerisindeyiz. Bu anlamda da Ali Þen'le görüþtük ve bize yardýmcý olacaðýný söyledi. Biz de onun bilgi ve birikiminden yararlanmak istiyoruz. Þen, bize hem sponsorluk konusunda hem de manevi yönden katkýlar da bulunacak" dedi. BANK ASA 1. LÝG'DE BUGÜN Tavþanlý Linyitspor-Kartalspor: Çaðatay Þahan Kayseri Erciyesspor-Denizlispor: Hakan Ceylan Bucaspor-Konyaspor: Mürvet Sezer Adanaspor-Giresunspor: Taner Gizlenci D SMART'TA BUGÜN Saat Rennes-A.Madrid / 82. K. Euro Futbol Saat Stoke City - Beþiktaþ / Star HD Saat Maccabi - D. Kiev / 82. Kanal Euro Futbol Saat A. Bilbao-Paris Saint Germain / 55. Kanal

15 HABER 15 Dikkat! Sosyal aðlar hýrsýzlara yarýyor HIRSIZLARIN artýk yeni hedeflerini seçmek için Facebook, Twitter gibi sosyal paylaþým sitelerini kullandýðý bildirildi. Ýngiltere merkezli Friedland i- simli güvenlik firmasýnýn bu yýl hüküm giyen 50 hýrsýzla yaptýðý araþtýrmaya göre, hýrsýzlarýn yüzde 78 i Twitter, Facebook ve Foursquare gibi sosyal paylaþým sitelerini kullanarak yeni hedeflerini belirlediklerini söyledi. Hýrsýzlarýn yüzde 54 ü, ev sahiplerinin sosyal medya aracýlýðý ile nerede olduklarý ya da nereye gideceklerinin internette paylaþmalarýnýn yapýlan ortak hata olduðunu belirtti. Ayrýca hýrsýzlarýn yüzde 74 ü, Google ýn Street View uygulamasýnýn da günümüz hýrsýzlýklarýnda önemli rol oynadýðý görüþünde. Ankara / aa Albany, düþük bel yasaðýný sürdürüyor ABD NÝN Georgia eyaletinin Albany þehrindeki Herald gazetesinin haberine göre, þehir yetkilisi Nathan Davis, düþük bel pantolon giyme yasaðýnýn baþladýðý 23 Kasým dan bu yana 187 kiþiye ceza kesildiðini, 3916 dolar ceza parasý toplandýðýný belirtti. asaðý ilk kez ihlâl edenlere 25 dolar para cezasý kesiliyor, ihlâlin tekrarlanmasý halinde para cezasý 200 dolara kadar çýkabiliyor. asaða uymayanlar 40 saat kamu cezasýna da çarptýrýlabiliyor. Albany / aa Kalp pilinin mucidi öldü KALP pilinin mucidi Wilson Greatbatch, 92 yaþýnda ABD de öldü. Amerikalý bilim adamýnýn sözcüsü, Greatbatch in Buffalo da yakýnlarýnýn yanýnda öldüðünü açýkladý. 150 den fazla patenti bulunan New orklu Greatbatch in en tanýnmýþ buluþu kalp piliydi. Bilim adamý tarafýndan geliþtirilen kalp pili, ilk kez 1960 yýlýnda bir insana takýlmýþtý. New ork / aa Eðitimlerinden sonra ülkelerine hizmet etmeyi isteyen Somalili öðrenciler, Türkiye'de bulunmaktan mutlu olduklarýný dile getirdi. FOTOÐRAFLAR: CÝHAN-AA Somalili öðrenciler eðitim için Türkiye de KÝMSE OK MU DERNEÐÝ, SOMALÝLÝ 309 ÖÐRENCÝÝ EÐÝTÝM GÖRMELERÝ ÝÇÝN TÜRKÝE E GETÝRDÝ. ÖÐRENCÝLER, VAKIF ÜNÝVERSÝTELERÝ VE ÖZEL KOLEJLERDE OKUTULACAK. Plastik Boeing Tokyo ya indi Amerikan havacýlýk firmasý Boeing in yüzde 50 si plâstik ve karbon elyafý gibi kompozit malzeme kullanarak ürettiði yeni uzun mesafe yolcu uçaðý 787 Dreamliner, Japon havayolu þirketi All Nippon Airlines la (ANA) ticarî seferden önceki ilk uçuþunda Tokyo havalimanýna indi. 1 Kasým da düzenli Japonya yurtiçi seferlere baþlayacak uçak, 26 Ekimde ilk uluslar arasý seferini Hong Kong a yapacak. Öte yandan, Boeing önetim Kurulu Baþkaný Jim McNerney uçaðýn teslimine iliþkin yaptýðý yazýlý açýklamada, Bugün, dünya havacýlýk tarihinin önemli bir anýna hep birlikte þahitlik ediyoruz. 787 Dreamliner, Boeing in, 707 modeliyle dünya havayolu ulaþýmýnda jet çaðýný baþlattýðý 50 yýlý aþkýn süredir, ticarî havacýlýktaki en büyük yeniliði oluþturuyor ifadelerini kullanmýþtý. Tokyo / aa KÝMSE ok Mu Derneði, kuraklýk ve açlýkla mücadele eden Somali ye yaptýðý yardýmlara bir yenisini de eðitim alanýnda ekledi. Somalili 309 öðrenci, özel kolej ve vakýf üniversitelerinde okumak ü- zere Türkiye ye getirildi. Dernek yetkilileri ile Somali Millî Eðitim Bakaný Ahmet Eydid Ýbrahim in de aralarýnda bulunduðu kafileyi taþýyan özel uçak, saat sýralarýnda Ýstanbul a iniþ yaptý. Somalili öðrencileri havalimanýnda dernek yetkilileri karþýladý. Havalimanýnda basýn mensuplarýnýn sorularýný cevaplayan Somali Millî Eðitim Bakaný Ahmet Eydid Ýbrahim, yaptýðý yardýmlardan dolayý Türk halkýna ve devletine teþekkür etti. Ahmet Eydid Ýbrahim, ülkelerinde özellikle eðitime çok ihtiyaçlarý olduðunu dile getirdi. Kimse ok Mu Derneði nin Somali de çok þey yaptýðýný belirten Ýbrahim, gelecekte de bu yardýmlarýn devam edeceðine olan i- nancýný aktardý. Ýstanbul / cihan HALKLARINA ARDIM ETMEK ÝSTÝORLAR KÝMSE ok Mu Derneði Halkla Ýliþkiler Koordinatörü Mevlüt Özkiþi de Somali halkýnýn kalýcý yardýmlara ihtiyacý olduðunu ve bu sebeple de 309 öðrenciyi eðitim görmeleri amacýyla Türkiye ye getirdiklerini ifade etti. Öðrencilerin Türkiye ye getirilmesinin Somali de büyük bir sevinçle karþýlandýðýný kaydeden Özkiþi, eðitimini tamamlayan öðrencilerin ülkelerinin geliþmesine katký saðlayacaðýný söyledi. Daha önce de 49 öðrencinin dernekleri tarafýndan Türkiye ye getirildiði bilgisini veren Özkiþi, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn da hedef gösterdiði 500 sayýsýna ulaþmayý planladýklarýný aktardý. Nesra El Hüseyin isimli Somalili kýz öðrenci, Türkiye de bulunmaktan çok mutlu olduðunu dile getirdi. Nesra El Hüseyin, eðitimini tamamladýktan sonra doktor olmayý istediðini ve ülkesine dönerek halkýna hizmet edeceðini kaydetti. Diðer öðrenciler de okumak için Türkiye de bulunmaktan dolayý sevinçli olduklarýný aktardý. Somali den gelen 60 ý kýz, 309 öðrenci 7 ayrý ildeki çeþitli ilçelerde bulunan o- kullara yerleþtirilecek. Lise ve üniversiteye gidecek olan öðrencilerin bir yýl hazýrlýk o- kuyacaklarý belirtildi. Öðrenciler, otobüslerle eðitim görecekleri illere gönderildi. Somali'de aileler çocuklarýnýn Kur'ân-ý Kerim okumayý öðrenmelerini ve hafýz olmalarýný istiyor. FOTOÐRAF: AA Barakada Kur ân kursu SOMALÝ DE yoksulluk her yerde olduðu gibi Mogadiþu daki Kur ân kurslarýnda da kendini gösteriyor. Günlük hayatýn her türlü güçlüklerine direnen ve ayakta durmaya çalýþan Somalili çocuklar, Kur ân kursuna barakada devam ediyor. Somali de halk, çocuklarýný küçük yaþtan itibaren Kur ân kurslarýna gönderiyor. Bazý camilerin bünyesinde hizmet veren Kur ân kurslarý fizikî imkânlar bakýmýndan diðerlerine oranla þanslý. Baþþehirde küçük barakalarda ve zor þartlarda eðitim veren çok sayýda Kur ân kursu da bulunuyor. Kilometre 4 Meydaný yakýnlarýndaki bir Kur ân kursunda sýkýntýlar altýnda çocuklara Kur ân-ý Kerim öðretilmeye çalýþýlýyor. Barakada altlarýna serecek bir þey bulamayan ve yýrtýk bir halýnýn üzerinde Kur ân, hadis ve Peygamberimiz Hz. Muhammed in (asm) hayatýný öðrenmeye çalýþan çocuklar, onlara uzanacak yardým elini bekliyor. Kursun öðretmeni Abdulvahit Abdulhassan, kýsýtlý imkânlarýna raðmen çocuklara Kur ân-ý Kerim eðitimi vermeye çalýþtýðýný belirtti. Ailelerin çocuklarýný tam olarak konuþmaya baþlamalarýnýn ardýndan Kur ân kurslarýna gönderdiðini ifade eden Abdulhassan, en küçük öðrencisinin 4 yaþýnda olduðunu bildirdi. Çocuklarýn ilkokula gidene kadar bu kurslara devam ettiðini dile getiren Abdulhassan, Aileler çocuklarýnýn Kur ân-ý Kerim okumayý öðrenmelerini ve hafýz olmalarýný istiyor dedi. Çok zor þartlarda çocuklara eðitim vermeye çalýþtýðýný vurgulayan Abdulhassan, Kurs saat da baþlýyor. Çocuklarý yaþlarýna göre üç sýnýfa ayýrdým. Üç sýnýfta toplam 80 öðrenci eðitim görüyor. Her sýnýf günde üç saat ders alýyor. Buradaki imkânlarýmýz kýsýtlý. Fizikî yetersizliðimizin yaný sýra öðrencilerin oturabileceði saðlam bir halýmýz bile yok. Öðrencilerin çoðu kumda oturmak zorunda kalýyor. Ayrýca öðrencilerin aileleri çok fakir. Kur ân-ý Kerim alacak paralarý dahi yok. Bu nedenle kendime ait Kur ân-ý Kerim i sýrayla herkese okutarak öðretmeye çalýþýyorum. ine ayný þekilde hadis kitaplarýmýz da eksik. Bu konuda yardýma ihtiyacýmýz var. Öte yandan açlýk ve kuraklýk dolayýsýyla baþþehre göç eden Somalililerin yerleþtirildiði kamplarda da çocuklarýn Kur ân-ý Kerim öðrenmeleri için dersler veriliyor. Mogadiþu / aa

16

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR G ÇK H B V i SF HF SOU BULCSI SF 13 IL: 43 S I: 15.315 S I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â I 6 K 2012 CUS/ 1 L www.ye ni as ya.com.r Suriye geleceke de FOOÐF: komþumuz olacak Þ I BULK KOUKOÐLU: SU GLCK KOÞUUZ,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.321 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi AMERÝKAN PEDÝATRÝ CEMÝETÝ: SÜNNETÝN BÝR ÇOK FADASI VAR HABERÝ SA FA 7 DE 4.21 MÝLON KÝLOMETRE KAREE DÜÞTÜ BUZULLARDA REKOR ERÝME BAÞLADI HABERÝ SA FA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR RÝSALE-Ý NUR MÜTERCÝMLERÝ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

Afrika ya yardým vakti

Afrika ya yardým vakti Saðlýklý bir Ramazan için 10 tavsiye Ramazan'ý saðlýklý geçirmek için mutlaka sahura kalkmak gerektiðini belirten uzmanlar, yeterli ve dengeli bir sahur ile gün boyu enerjik ve tok hissedilebileceðine

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU

ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU Aydın Özakın ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Resimleyen: Mustafa Delioğlu Aydın Özakın ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU Resimleyen: Mustafa Delioğlu Can Sanat Yayınları Yapım, Dağıtım, Ticaret

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE GÜNEY AFRÝKALI HAFIZ SADÝEN: GENÇLERÝN KUR AN I SEVMESÝ ÇOK ÖNEMLÝ nhaberý SAYFA 4 TE KANADA DA ÝFTARLA TANIÞTI TORONTO DA ÝLK DEFA RAMAZAN ÇADIRI KURULDU nhaberý SAYFA 7 DE TANIÞMA VE DÝYALOĞA VESÝLE

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı