Ulusal Değerlendirmeler Aracılığıyla Öğrenim Sonuçlarının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ulusal Değerlendirmeler Aracılığıyla Öğrenim Sonuçlarının İzlenmesi ve İyileştirilmesi"

Transkript

1 Ulusal Değerlendirmeler Aracılığıyla Öğrenim Sonuçlarının İzlenmesi ve İyileştirilmesi Aaron Benavot Küresel Eğitim Politikası Profesörü y Eğitim Fakültesi New York Albany Eyalet Üniversitesi, ABD ODA/BDT Bölge Eğitim Bakanları Konferansı : Tüm Çocukların Kaliteli Eğitim Kapsamına Alınması- Eğitimde Eşitsizliklerin Azaltılması Aralık 2013 İstanbul, Türkiye

2 Eğitim kalitesine yönelik uluslararası ilgi ve bu konudaki tartışmalar 2000 yılından bu yana yaygınlaşmıştır Kaliteyle ilgili konuların ele alındığı çeşitli üst düzey (bakanlar düzeyi) toplantılar (Uluslararası Eğitim Konferansı, 2004; PRELAC, Buenos Aires, 2007). Dünya Bankası nın Bağımsız Değerlendirme grubu (2006) ülkelerin ve kalkınma ortaklarının okula erişim kadar öğrenme sonuçlarını da önemsemelerini tavsiye ediyor. EFA (Herkes için Eğitim) Hızlı Yol Girişimi, EFA-FTI ülke planlarının onaylanmasında ek bir ölçüt olarak öğrenme sonuçlarının izlenmesini de benimsemiş durumda. UNESCO girişimleri: Ama Okuyabilirler, erişimden Başarıya ; Öğrenmek Önemlidir ; Öğrenim Kalitesini Değerlendirme ve Geliştirme uluslar arası Çalışma Grubu ve Sahra-Güneyi Afrika da Öğretmen Yetiştirme Çocuk dostu okullar dahil olmak üzere eğitimin kalitesiyle ilgili UNICEF girişimleri Küresel Eylem Haftası (2006): HDK lar öğretmen arzı, hizmet öncesi ve hizmet içi öğretmen eğitimi gibi konularda harekete geçiyor Donör kuruluşlarda kaliteli eğitime yönelik ilginin artışı: (USAID, DFID, GTZ, vb) ve çok sayıda HDK (Save the Children, GCE, vb.) Kalite ve öğrenme boyutları 2015 sonrası eğitim politikası tartışmalarında merkezi yer işgal ediyor

3 Girdiler olarak kalite den çıktılar olarak kalite ye Geçmişte, araştırmacılar ve hükümetler, kalite göstergesi olarak en başta eğitim sürecinin seçilmiş girdilerini ölçmüş ve izlemişlerdir. Örneğin; Kamu okullarında öğrenci başına düşük eğitim harcamaları Ders sürelerinin yetersizliği : ülkeler, tavsiye edilen yılda ders saati düzeyine gelebilecekler mi? Ders kitaplarının ve diğer eğitim materyallerinin her yerde eşit biçimde bulunamaması: öğrenci başına ders kitabı l Bilgisayar var mı?; okuldan ya da sınıftan internete erişim m Vasıflı öğretmen yetersizliği, öğretmen eğitiminde zaaflar, elverişsiz istihdam koşulları Yüksek öğrenci-öğretmen oranları (ÖÖO) : ülkelerde öğretmen başına 40 tan fazla öğrenci düştüğü durumlar var mı? Eğitimin hızla yaygınlaştığı yerlerde ÖÖO da artıyor mu? Sonuç ölçümü: Temel eğitimde düşük tamamlama ya da yüksek terk oranları : ilk ya da zorunlu eğitimi tamamlamış çocuk yüzdesi

4 Kimi ülkelerde öğrenme açısından elverişli temel koşullar tüm okullarda görülmemektedir Örneğin, Güvenli olmayan,yıpranmış okul binaları; iyi aydınlatılıp ısıtılmayan ya da gürültülü sınıflar; tahta, sıra, sandalye yetersizliği Su ve elektrik sıkıntısı; Kız ve erkek öğrenciler için yetersiz helalar Ders kaynakları: ders ve alıştırma kitaplarının, haritaların, kütüphanelerin, laboratuarların ve bilgisayarların yetersizliği Okula olan mesafenin katılımı ve öğrenimi engellemesi

5 Seçilmiş öğrenim sonuçlarını ölçen uluslararası ve bölgesel değerlendirmeler kaliteyi tanımlar durumu gelmiştir Sponsor-Araştırma Eğitimde İlerleme Ulusal Değerlendirmesi IEA-Uluslararası Matematik ve Fen Eğitiminde Eğilimler (TIMSS) IEA-Uluslararası Okuma Yazmada İlerleme Araştırması (PIRLS) Değerlendirme Yılı (yılları) Değerlendirme Sayısı Ders/İçerik alanı 1988, Matematik, Fen 1964,1970,1982,1984,1995, 1999, 2003, 2007, 2011 IEA- SCE, CIVED ve ICCS ; Matematik, Fen (sınıflar 4, 8 ve 12) 1970, 1990, 2001, 2006, Okuma (sınıflar 4, 8 ve 12) Medeni bilgiler, yurttaşlık eğitimi, sosyal bilimler IEA-diğer değerlendirmeler: SITES, PPP, COMPED, CES, SFFL 1960 lar-1990 lar Teknoloji, Okul öncesi eğitim, Bilgisayar, Sınıf ortamı, Yabancı diller OECD-Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA) UNESCO-Laboratorio (TERCE) Latin Amerika CONFEMEN-PASEC Frankofon Afrika , 2003, 2006, 2009, Matematik, Fen ve Okuma Okuryazarlıkları (15 yr) 1997; 2006; Matematik, Okuma ve Fen (3 ve 6 sınflar) Bir ya da bazı durumlarda iki kere Matematik, Okuma (sınıf 5) UNESCO-SACMEQ 1999, 2002, Matematik, Okuma

6 Kimi ODA/BDT ülkeleri uluslararası değerlendirmelere katılmıştır E E C I S C o u n t r y P a r t i c i p a t i o n i n I n t e r n a t i o n a l A s s e s s m e n t s, C C o u n t r i e s i n t h e T I M S S * P I R L S * P I S A * S I T E S * I C C S * T o t a l C E E C I S R e g i o n R s s i a n F e d e r a t i o n u B u l g a r i a R o m a n i a T u r k e y S e r b i a C r o a t i a G e o r g i a A z e r b a i j a n The former Yugoslav Republic of M a c e d o n i a, F Y R Macedonia M o l d o v a A r m e n i a K a z a k h s t a n M o n t e n e g r o K y r g y z R e p u b l i c A l b a n i a U k r a i n e B o s n i a - H e r z e g o v i n a 1 1 K o s o v o 0 B e l a r u s 0 T a j i k i s t a n 0 T u r k m e n i s t a n 0 U z b e k i s t a n 0

7 Kyrgyz Republic Albania Diğer ODA/BDT ülkeleri uluslararası Ukraine Bosnia-Herzegovina 1 1 değerlendirmelerde yer almıştır Kosovo 0 Belarus 0 Tajikistan 0 Turkmenistan 0 Uzbekistan Countries in the 0 CEECIS Country Participation in International Assessments, CEECIS Region TIMSS* PIRLS* PISA* SITES* ICCS* Total Other Russian CEE Federation countries Slovak Republic Lithuania Bulgaria Hungary Romania Slovenia Turkey Latvia Czech Serbia Republic Poland Croatia Estonia Georgia Azerbaijan Macedonia, FYR Moldova Armenia

8 Değerlendirilmiş öğrenim sonuçlarının sınırları Değerlendirilmiş sonuçlar en başta dilde ve matematikte, bazen de fende bilişsel kazanıma odaklanmaktadır. Diğer ders ya da yeterlilik alanlarına ise daha az önem verilmektedir (örneğin, yabancı dil, tarih, sosyal bilimler, sağlık eğitimi, ESD ahlak eğitimi) Bilişsel olmayan öğrenim sonuçları da ikinci plandadır. Öğrencilerin zaman içindeki kazanımlarını izleyen çok az araştırma vardır. Değerlendirmelerin çoğu tek bir zamana, sınıfa ve yaşa odaklanmaktadır. Bazı faktörler değerlendirme dışı bırakılmaktadır: Ağırlık girdilere tanınırken fiili okul koşulları, sınıftaki işleyiş, öğrenme fırsatları (ÖF) fazla dikkate alınmamaktadır; sosyodemografik faktörler de öyle (örneğin evde konuşulan dil, aile büyüklüğü gibi) Korelasyon-neden sonuç ilişkisi : nedensel etkenlerle ilgili tesadüfi araştırma az ve okulun yerleşik bir mekan olmasına çok kademeli araştırma sayısı da az Uluslararası değerlendirmelerde OECD üyesi olmayan ülkelerin sınırlı kapsanması (bölgesel ve ulusal değerlendirmeler açısından bu o kadar da büyük bir sorun değil) Araştırmalar, okula kayıtlı çocuklardaki öğrenme sonuçlarını değerlendirmektedir; halen ya da kalıcı biçimde okul dışı olan aşnı yaşlardaki çocukların bilgi düzeylerini sınamamaktadır (ya da karşılaştırma yapmamaktadır)

9 Ulusal Öğrenme Değerlendirmeleri Nedir? Genel olarak bunlar belirli bir yaş grubu (örneğin 4. sınıf öğrencileri) için öğrenmeyi sistem ölçeğinde ve temelinde ölçmeye çalışmaktadır Bu değerlendirmelerden beklenen, gerçekleşen öğrenimin kalitesi ve niceliği hakkında paydaşlara sistematik bilgi vermesidir Genel olarak, öğrenme düzeylerini verili bir müfredat standardına ya da başarı/yeterlilik düzeyine göre karşılaştırmak üzere tasarlanmıştır Büyük ağırlıkla müfredat temelli ve derse özelindedir; çapraz yeterlilikleri ise nadiren incelemektedir (PISA gibi) Genel olarak bilişsel sonuçları değerlendirmektedir: belirli bir derste kendilerine öğretilmesi gerekenlerden ne kadarı öğrenciler tarafından öğrenilmiştir (bilgi ve beceri)? Temel olarak ülke eğitim bakanlıkları ya da ulusal değerlendirme/araştırma kurumları tarafından oluşturulmakta, yönetilmekte ve değerlendirilmektedir. Finansman ise çeşitli kaynaklardan sağlanabilmektedir.

10 Ulusal Öğrenim Değerlendirmelerinde Dünya Ölçeğinde Artış, dan ya ile arasındaki dönemlerde her bölgede en az bir ulusal değerlendirme yapan ülkelerin yüzdesi Genel olarak bakıldığında, UÖD yapan gelişmekte olan ülkelerin payı artmaktadır: %28 den %50 ye Sahra-Güneyi Afrika Arap Ülkeleri Orta Asya Doğu Asya/Pasifik Güney/Batı Afrika Latin Amerika ve Karayipler K.Amerika B.Avrupa Orta ve Doğu Avrupa Kaynaklar: EFA Küresel İzleme Raporu (2008); Benavot ve Tanner (2007)

11 Ulusal öğrenim değerlendirmelerine ODA/BDT ülke katılımı Tablolara bakınız.

12 Örüntüler: UÖD lerin Özellikleri ve arasında dünyada en az bir UÖD yapan ülkelerin yüzdesi %26 dan %67 ye iki kattan fazla artmıştır. Her iki dönemde de UÖD ler en yaygın biçimde gelişmiş ülkelerde gerçekleştirilmiş, bu ülkeleri gelişmekte olan ülkelerle geçiş sürecindeki ülkeler izlemiştir. Bölgesel farklılaşmalar : en düşük düzeyler Sahra-Güneyi Afrika ile Orta Asya da görülmektedir. Kuzey Amerika ve Batı Avrupa en yüksek düzeylerin görüldüğü bölgelerdir. Ancak UÖD yapan ülkelerin yüzdesi tüm bölgelerde artmaktadır. Değerlendirilen dersler: En azından bir UÖD yapan ülkelerin %90 ı dil (okuma) ve matematik değerlendirmesi yapmıştır. Bu ülkelerin %50 si fendeki öğrenimi de değerlendirmiştir. Sosyal bilimler, tarih, coğrafya ya da yurttaşlık derslerinin değerlendirilme oranı %40, yabancı dilin ise %18 dir. Yabancı dil değerlendirmesinde artış (%14 ten %21 e) olsa bile bu örüntü zamanla fazla değişmemiştir Bölgeye göre ders: LA ve Karayipler (LAK) ile Doğu Asya da fen e ağırlık tanınmaktadır. LAK ve SWA sosyal bilimler değerlendirmesine görece daha fazla ağırlık tanımaktadır. En fazla değerlendirmeye tabi tutulan sınıflar: 4-6, sonra 1-3 ve 7-9.

13 Politikalar: UÖD lerin Avantajları Esneklik, uyarlanabilirlik, sahiplenme ve katılım İyi tasarlanıp yönetildiklerinde UÖD ler : Daha geniş ders alanlarını, sınıfları (okul öncesi eğitimde bile) ve okul türlerini (örneğin, TVET, yetişkinler için yaygın eğitim) değerlendirme kapasitesine sahiptir Öğrencinin ya da öğrenenin bilgi ve becerilerini değerlendirmede kültürel olarak anlamlı öğeleri kullanma kapasitesi daha fazladır Yürütülmesi masraflı değildir zamanında uygulanabilirlik taşır Değerlendirme alanında uzmanlık ve sürdürülebilir kapasite geliştirmelerinde ülkelere yardımcı olur Her ülkenin kendine özgü öğrenme engellerini incelemede daha yetkindir Dolayısıyla: UÖD lerin öğrenim ortamlarını, öğretim uygulamalarını ve öğrenci öğrenimindeki kazanımları iyileştirme potansiyeli vardır.

14 UÖD lerin Politika açısından Avantajları Hesap verebilirlik, işaretleme ve reformların değerlendirilmesi UÖD ler, ilerleme hızını ölçmede, ilerlemenin yavaş olup müdahale gereken yerlerde de okulları ya da okul bölgelerini sorumlu tutmada hükümetlere yardım edebilir Ölçülebilir öğrenme sonuçları açısından politika hedefleri oluşturmalarında ve eğitimde reform çabalarına işaret noktaları koymalarında hükümetlere yardımcı olabilir. Öğrenimi iyileştirmeye yönelik politikaların etkisini izleme açısından meşru bir zemin sağlar örneğin, yeni öğretmen yetiştirme programları, ders kitaplarının gözden geçirilmesi, ders saatlerinin artırılması, müfredat geliştirme gibi alanlarda Eğitim reformunda neyin mümkün ve yapılabilir olduğuna, eğitim sektörünün içinde ya da dışında hangi politika manivelalarının öğrenimi kolaylaştırıcı işlev göreceğine ışık tutabilir

15 Genel olarak bakıldığında avantajlar dezavantajlara baskındır UÖD lerin Potansiyel Kusurları UÖD'ler öğrenmenin bilişsel yönlerine aşırı odaklanıp bilişsel olmayan yönleri boşlayabilir UÖD'ler öğretmenleri sınav için öğretmeye, okulları da sıralamada iyi yerlere gelecek işler yapmaya yöneltebilir Tasarımın ve yönetimin yetersiz olması durumunda UÖD'ler yanlış ve/ ya da güvenilir olmayan sonuçlar verebilir UÖD lerde profesyonel olmayan veri yönetimi/analizi geri bildirim halkasının tamamlanmasına pek az katkıda bulunabilir. Başka bir deyişle sınıftaki öğretim uygulamalarının iyileştirilmesine tüm öğrencilerin eğitiminden sağladığı yararların artırılmasına fazla faydası olmayabilir. ÜÖD lerin bilimsel titizliği ve yöntemsel standartları bir bağlamdan diğerine önemli farklılıklar gösterir. Sonuçların sistemler arasında karşılaştırılması açısından zayıf bir zemin sunabilir

16 Özet/Sonuç (1) Ulusal öğrenim değerlendirmeleri, gerek örgün gerekse örgün olmayan eğitim ortamlarında öğrenme düzeylerini, eşitsizlikleri ve kazanımları (ya da kayıpları) değerlendirmede başvurulabilecek çeşitli stratejilerden biridir. Küresel düzeyde, öğrenim sonuçlarının değerlendirilmesi, eğitimde kalitenin izlenmesi açısından merkezi bir duyarlılık konumuna henüz yeni gelmiştir. Uluslararası ve bölgesel öğrenim değerlendirmelerinin sayısındaki, sıklığındaki ve kapsamındaki artışa rağmen, ortada önemli sınırlılıklar da vardır. UÖD ler küresel ve ulusal bilgi temelindeki belirli boşlukları doldurabilir ve kaliteyi artırmaya yönelik stratejilere takviye olabilir UÖD'ler ülkelerin müfredat vurgu ve önceliklerini yansıtır ve iyi tasarlanıp uygulanırlarsa pek çok paydaşa neyin öğrenildiği konusunda bilgi sağlayabilirler

17 Özet/Sonuç (2) Uluslararası kuruluşlar ve HDK lar, UÖD ler bağlamında kapasite geliştirilmesine, bilimsel kesinliğin sağlanmasına ve uygulamanın geçerliliğinin sağlanmasına destek vermelidirler ve her ülkenin kendi koşullarına göre öğrenme düzeylerini ve eşitsizlikleri etkileyen faktörlerin belirlenmesine yardımcı olmalıdırlar. Uluslararası kuruluşlar, HDK lar ve donör kuruluşlar, bu değerlendirmeler öğrenim sonuçlarını ülkeler arasında karşılaştırma açısından zayıf bir temel sunsa bile UÖD lere daha fazla güvenilirlik sağlamalı ve bunların daha iyi hale getirilmesine yönelik çabaları desteklemelidir Uluslararası kuruluşlar, ikincil araştırmalar için UÖD veri tabanlarına yaygın erişimi özendirmelidir.

18 Teşekkürler! Daha fazla bilgi için: Aaron BENAVOT Bakınız: albany.academia.edu/aaronbenavot ya da Benavot ve Tanner in çalışması (2007) için:

Türkiye de Okullarda Mükemmeliyeti Teşvik Etmek

Türkiye de Okullarda Mükemmeliyeti Teşvik Etmek Public Disclosure Authorized Rapor No: 77722-TR Türkiye de Okullarda Mükemmeliyeti Teşvik Etmek Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized 1 Mart 2013. Beşeri

Detaylı

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Küresel İzleme Raporu 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Raporu bir orta dönem değerlendirmesidir. 2000 yılından bu yana gerçekleşen önemli gelişmeler 1999-2005 yılları

Detaylı

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi?

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? ERG RAPORLARI fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri Eğitim

Detaylı

Okul Dışındaki Çocuklar Küresel Girişimi

Okul Dışındaki Çocuklar Küresel Girişimi ALL CHILDREN IN SCHOOL BY 2015 Okul Dışındaki Çocuklar Küresel Girişimi TÜRKİYE ÜLKE RAPORU Mart 2012 Okul Dışındaki Çocuklar Küresel Girişimi Bu rapor Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti UNICEF 2011-2015 Ülke

Detaylı

Avrupa da Matematik Eğitimi: Temel Zorluklar ve Ulusal Politikalar

Avrupa da Matematik Eğitimi: Temel Zorluklar ve Ulusal Politikalar BG Avrupa da Matematik Eğitimi: Temel Zorluklar ve Ulusal Politikalar Avrupa Komisyonu Avrupa da Matematik Eğitimi: Temel Zorluklar ve Ulusal Politikalar Bu kitap Avrupa Komisyonu'nun (Eğitim ve Kültür

Detaylı

ERG RAPORLARI. eğitim izleme raporu 2013

ERG RAPORLARI. eğitim izleme raporu 2013 ERG RAPORLARI eğitim izleme raporu 2013 e itim izleme raporu 2013 Eğitim Reformu Girişimi (ERG) çalışmalarını iki öncelikli amaç doğrultusunda sürdürüyor. Bunlardan ilki, kız ve erkek tüm çocukların hakları

Detaylı

KALKINMADA YÖNLENDİRMELER. Gençler İçin Fırsatları Genişletmek ve Yetkinlikler Oluşturmak Orta Öğretim için Yeni Bir Gündem

KALKINMADA YÖNLENDİRMELER. Gençler İçin Fırsatları Genişletmek ve Yetkinlikler Oluşturmak Orta Öğretim için Yeni Bir Gündem KALKINMADA YÖNLENDİRMELER Gençler İçin Fırsatları Genişletmek ve Yetkinlikler Oluşturmak Orta Öğretim için Yeni Bir Gündem Gençler İçin Fırsatları Genişletmek ve Yetkinlikler Oluşturmak Orta Öğretim için

Detaylı

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi Türkiye genelinde devlet okullarında İngilizce eğitimi ihtiyaçlarını belirlemeyi ve politika önerileri

Detaylı

ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA:

ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA: ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA: Aralık 2009 çocuklar için bir 5YAÖH ARALIK 2009 5YAÖH /TÜRKİYE TÜRKİYE DE 5 YAŞ ALTI ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA: BİR DURUM ARAŞTIRMASI Aralık 2009 ARALIK 2009 5YAÖH /TÜRKİYE

Detaylı

2-Süreçte zamanla mevcut durum iyileşiyor mu? 3-Mevcut durumumuzu nasıl geliştirebiliriz? 4-Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl?

2-Süreçte zamanla mevcut durum iyileşiyor mu? 3-Mevcut durumumuzu nasıl geliştirebiliriz? 4-Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl? 17-ULUSLARARASI EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME KURULUŞLARININ KRİTERLERİNİN VE ÖLÇÜMLERİNİN MODERN TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMİNE ETKİSİ GELİŞİM TARİHİ VE SORUNLARI Bilginin çeşitlendiği, çoğaldığı, bilgiye ulaşımın

Detaylı

PISA 2012 ULUSAL ÖN RAPORU

PISA 2012 ULUSAL ÖN RAPORU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 1 S a y f a PISA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME PROGRAMI HAZIRLAYANLAR HÜSEYİN HÜSNÜ YILDIRIM SELDA YILDIRIM MEHMET İKBAL

Detaylı

Ek A Eğitim Sistemlerinin Yapısı ve Zorunlu Eğitim

Ek A Eğitim Sistemlerinin Yapısı ve Zorunlu Eğitim Ek A Eğitim Sistemlerinin Yapısı ve Zorunlu Eğitim Orta Öğretim devrelerin en yaygın organizasyonları Hepsi/1. Safhada 3. Safhada 4. Safhada Ağırlıklı Bölge Hazırlık, Tamamlayıcı Genel Orta Orta Doğu ve

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Editörler: Prof. Dr. Servet Özdemir Prof. Dr. Hasan Bacanlı Murat Sözer TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ

Detaylı

2003-2006 Pisa Okuma Becerileri Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi: En Başarılı Beş Ülke ve Türkiye

2003-2006 Pisa Okuma Becerileri Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi: En Başarılı Beş Ülke ve Türkiye Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 651-673 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 2003-2006 Pisa Okuma

Detaylı

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi*

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi* Eğitim Bilimleri Dergisi / Journal of Educational Sciences Yıl / Year: Ocak / January 2014 Cilt-Sayı / Volume-Issue: 39 ss/pp: 121-143 ISSN: 1300-8889 DOI: 10.15285/EBD.2014397401 Singapur eğitim sisteminin

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Ankara, 2009 Türk Eğitim Derneği ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Türk Eğitim Derneği ISBN 978-9944-5128-6-2 1. Basım, Kasım 2009 Copyright 2009, TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Bu kitabın

Detaylı

KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi

KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETI YÜKSEKÖĞRENIM SEKTÖRÜNE İLIŞKIN DURUM TESPITI ÇALIŞMASI KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi 30 Ekim 2012 Türkiye Cumhuriyeti LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ Yardım

Detaylı

Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü. Nisan 2015

Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü. Nisan 2015 Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü Nisan 2015 1 SON EKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER Büyüme ve Ekonomik Yönetim Türkiye diğer yükselen ülkeler için çıkarılabilecek dersler

Detaylı

eğitim izleme raporu 2012

eğitim izleme raporu 2012 eğitim izleme raporu 2012 e itim izleme raporu 2012 Eğitim Reformu Girişimi (ERG) çalışmalarını iki öncelikli amaç doğrultusunda sürdürüyor. Bunlardan ilki, kız ve erkek tüm çocukların hakları olan kaliteli

Detaylı

Türkiye nin Gelecek Nesillerine Yatırım Yapmak: Okuldan İşe Geçiş ve Türkiye nin Kalkınması

Türkiye nin Gelecek Nesillerine Yatırım Yapmak: Okuldan İşe Geçiş ve Türkiye nin Kalkınması Rapor No. 44048 TU Türkiye nin Gelecek Nesillerine Yatırım Yapmak: Okuldan İşe Geçiş ve Türkiye nin Kalkınması Haziran 2008 İnsani Kalkınma Sektörü Türkiye Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Dünya Bankası

Detaylı

TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM: EĞİLİMLER, SORUNLAR VE FIRSATLAR

TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM: EĞİLİMLER, SORUNLAR VE FIRSATLAR TÜRK SANAYİ C İ LERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Avrupa Üniversiteler Birliği Kurumsal Değerlendirme Programı TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM: EĞİLİMLER, SORUNLAR VE FIRSATLAR Yükseköğretim Sistemi Üzerine 17 Türk

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE GÜNCELLENMİŞ DURUM ANALİZİ

MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE GÜNCELLENMİŞ DURUM ANALİZİ MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE GÜNCELLENMİŞ DURUM ANALİZİ YAYINA HAZIRLAYANLAR İREM AKTAŞLI SUNA KAFADAR IŞIK TÜZÜN Yapım Myra Koordinasyon Rauf Kösemen, Engin Doğan

Detaylı

1. Giriş ve Yönetici Özeti

1. Giriş ve Yönetici Özeti Türkiye de Çocuk ve Genç Nüfusun Durumunun Analizi 2012 İçindekiler 1.Giriş ve Yönetici Özeti... 3 2.Nüfus içinde Çocuklar ve Gençler... 11 3.Toplumsal Koşullar ve Aile Ortamı... 15 4.Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

RAPOR. seta YAPISAL SORUNLAR VE ÖNERİLER. Bekir S. Gür - Zafer Çelik TÜRKİYE DE MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ

RAPOR. seta YAPISAL SORUNLAR VE ÖNERİLER. Bekir S. Gür - Zafer Çelik TÜRKİYE DE MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ TÜRKİYE DE MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ seta RAPOR SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Ekim 2009 TÜRKİYE DE Millî Eğitim Sistemi YAPISAL SORUNLAR VE ÖNERİLER Bekir S. Gür - Zafer

Detaylı

TÜRKİYE: İŞKUR MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARININ ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

TÜRKİYE: İŞKUR MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARININ ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized 82306 v1 Rapor No: 82306-TR TÜRKİYE: İŞKUR MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARININ ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

Sayı 6 Haziran 2012. YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ Orhan ÇİMEN 1

Sayı 6 Haziran 2012. YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ Orhan ÇİMEN 1 Gümüşhane Üniversitesi Sayı 6 Haziran 2012 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ 1 ÖZET Dünya da yükseköğretime artan taleple birlikte, yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER KAYNAŞTIRMA / BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK L L Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER TOHUM OTİZM VAKFI Cumhuriyet

Detaylı

ERG RAPORLARI. türkiye eğitim sisteminde eşitlik ve akademik başarı araştırma raporu ve analiz

ERG RAPORLARI. türkiye eğitim sisteminde eşitlik ve akademik başarı araştırma raporu ve analiz ERG RAPORLARI türkiye eğitim sisteminde eşitlik ve akademik başarı araştırma raporu ve analiz türkiye eğitim sisteminde eşitlik ve akademik başarı araştırma raporu ve analiz ERG, Anne Çocuk Eğitim Vakfı,

Detaylı

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Summary in Turkish Bir Bakışta Eğitim: OECD Göstergeleri - 2006 Türkçe Özet Bir Bakışta Eğitim, eğitimciler, politika yapıcılar, öğrenciler ve velilere

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ ve EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ ve EĞİTİMİ BİLİM DALI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ

Detaylı