SAYILARLA TÜRKİYE EKONOMİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYILARLA TÜRKİYE EKONOMİSİ"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI SAYILARLA TÜRKİYE EKONOMİSİ GELİŞMELER ( ) TAHMİNLER ( ) AĞUSTOS 2002

2 Yayõn ve referans olarak kullanõlmasõ Devlet Planlama Teşkilatõnõn iznini gerektirmez; İnternet adresi belirtilerek yayõn ve referans olarak kullanõlabilir. Bu e-kitap, adresindedir. Bu yayõn 1000 adet basõlmõştõr. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyasõ üretilmiştir.

3 İÇİNDEKİLER Sayfa No I DÖNEMİNDEKİ TEMEL EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER... 1 II DÖNEMİ MAKROEKONOMİK ÖNGÖRÜLER III. YAPISAL REFORMLAR i

4 TABLOLAR Sayfa No TABLO: 1- GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILA... 5 TABLO: 2- FERT BAŞINA GSMH VE GSYİH... 6 TABLO: 3- YURTİÇİ TASARRUFLARIN VE SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ GSMH İÇİNDEKİ PAYI... 7 TABLO: 4- SABİT SERMAYE YATIRIMLARI... 8 TABLO: 5- SEKTÖRLER İTİBARIYLA SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (TOPLAM)... 9 TABLO: 6- SEKTÖRLER İTİBARIYLA SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (ÖZEL) TABLO: 7- SEKTÖRLER İTİBARIYLA SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (KAMU) TABLO: 8- DIŞ TİCARET VE CARİ İŞLEMLER DENGELERİNİN GSMH'ya ORANLARI TABLO: 9- TOPLAM İHRACAT TABLO: 10- TOPLAM İTHALAT (Altõn Hariç) VE İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI TABLO: 11- TURİZM GELİRLERİ TABLO: 12- ULUSLARARASI REZERVLER TABLO: 13- YABANCI SERMAYE TABLO: 14- DIŞ BORÇLAR TABLO: 15- DIŞ BORÇ GÖSTERGELERİ TABLO: 16- DÖVİZ KURLARI TABLO: 17- BAŞLICA PARASAL GÖSTERGELER-ÖZET TABLO: 18- AYLIK İÇ BORÇLANMA FAİZ ORANLARI TABLO: 19- MENKUL KIYMETLER BORSALARINDA ÇEŞİTLİ GÖSTERGELER TABLO: 20- KAMU KESİMİ BORÇLANMA GEREĞİNİN BÜTÇE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI TABLO: 21- KONSOLİDE BÜTÇE GELİR VE HARCAMALARININ GSMH'YA ORANI (%) TABLO: 21- KONSOLİDE BÜTÇE GELİR VE HARCAMALARININ GSMH'YA ORANI (%) (Devamõ) TABLO: 22- KONSOLİDE BÜTÇEYE İLİŞKİN BAZI GÖSTERGELER TABLO: 22- KONSOLİDE BÜTÇEYE İLİŞKİN BAZI GÖSTERGELER (Devamõ) TABLO: 23- KONSOLİDE BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ BORÇ ÖDEMELERİ İLİŞKİSİ TABLO: 23- KONSOLİDE BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ BORÇ ÖDEMELERİ İLİŞKİSİ (Devamõ) TABLO: 24- TOPLAM VERGİ YÜKÜ TABLO: 25- İÇ BORÇ STOKU TABLO: 26- ÖZELLEŞTİRME GELİR VE GİDERLERİ TABLO: 27- TOPTAN EŞYA FİYATLARI ENDEKSİ TABLO: 28- KENTSEL ALANLAR TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ TABLO: 29- TARIMSAL ÜRÜN ORTALAMA ALIM FİYATLARI TABLO: 30- TARIMSAL ÜRÜN ORTALAMA ALIM FİYATLARI DEĞİŞİMİ TABLO: 31- SULANAN ALAN TABLO: 32- ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ TABLO: 33- ELEKTRİĞİ OLAN KÖY SAYISI TABLO: 34- KARAYOLLARI YOL AĞI TABLO: 35- TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ii

5 TABLO: 36- KIRSAL TELEFON İRTİBATI TABLO: 37- NÜFUS TABLO: 38- KENT VE KIR NÜFUSU TABLO: 39- DEMOGRAFİK HIZLAR TABLO: 40- SOSYAL SİGORTA PROGRAMLARININ KAPSADIĞI NÜFUS TABLO: 41- MAAŞ VE ÜCRETLERDEKİ GELİŞMELER TABLO: 42- YURTİÇİ İŞGÜCÜ PİYASASINDA GELİŞMELER TABLO: 43- SAĞLIK PERSONELİ TABLO: 44- SAĞLIK GÖSTERGELERİ TABLO: 45- BÜTÇE İÇERİSİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ TABLO: 46- OKULLAŞMA ORANLARI TABLO: 47- BÜTÇE İÇERİSİNDE EĞİTİM HİZMETLERİ TABLO: 48- KÖYE GÖTÜRÜLEN İÇMESUYU HİZMETLERİ TABLO: 49- ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ İÇİN YAPILAN HARCAMALAR TABLO: 50- BİTİRİLEN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ PROJELERİ TABLO: 51- KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ İÇİN YAPILAN HARCAMALAR iii

6

7 GİRİŞ Bu çalõşmanõn amacõ, döneminde Türkiye de ekonomik ve sosyal alanlarda sağlanan başlõca gelişmeleri incelemek, dönemine ait makroekonomik tahmin ve öngörüleri sunmak ve yakõn zamanda gerçekleştirilen yapõsal reformlarõ özetlemektir DÖNEMİNDEKİ TEMEL EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER a. Milli Gelirdeki Gelişmeler 1980 li yõllarla birlikte Türkiye de ekonomik büyüme stratejisi önemli bir değişim geçirmiştir öncesi dönemde uygulanan ithal ikameci büyüme stratejisi terk edilerek dõşa açõk büyüme stratejisi uygulamaya konulmuştur. Bu dönemde uygulanan büyüme stratejisi, temel olarak, verimlilikte artõş sağlamayõ ve ekonominin rekabet gücünü artõrmayõ amaçlamõştõr. Bu çerçevede, piyasa ekonomisinin kurumsallaşmasõ yönünde adõmlar atõlmõştõr. Ekonominin dõş rekabete açõlmasõ, kamunun doğrudan üretim faaliyetlerinden çekilerek altyapõ yatõrõmlarõna yönelmesi ve mali piyasalarõn serbestleştirilmesi piyasa ekonomisinin kurumsallaşmasõ yönünde atõlan başlõca adõmlardõr döneminde GSMH yõllõk ortalama 3,65 dolayõnda artõş göstermiştir. Fert başõna milli gelir 1980 yõlõnda ABD dolarõ iken, yõllõk ortalama yüzde 1,5 dolayõnda bir artõş göstererek 2001 yõlõnda ABD dolarõna yükselmiştir. Satõnalma Gücü Paritesine göre 1980 yõlõnda ABD dolarõ olan fert başõna milli gelir ise 2001 yõlõnda ABD dolarõna yükselmiştir yõlõnda yüzde 21,8 olan sabit sermaye yatõrõmlarõnõn milli gelir içerisindeki payõ döneminde yüzde 25 civarõna yükselmiş, izleyen yõllarda gerileme göstererek 2001 yõlõnda yüzde 18,4 olarak gerçekleşmiştir. Sabit sermaye yatõrõmlarõnda kamu kesiminin payõnõn azalmasõna paralel olarak özel kesimin payõnda artõş gözlenmiştir. Sabit sermaye yatõrõmlarõ içerisinde 1980 yõlõnda yüzde 60 olan özel kesim payõ 1995 yõlõnda yüzde 82,5 e yükselmiş, 2001 yõlõ itibarõyla ise yüzde 69,1 düzeyine gerilemiştir. Toplam sabit sermaye yatõrõmlarõnõn sektörel bileşimi incelendiğinde, tarõm, madencilik ve imalat sanayinin paylarõnõn azaldõğõ, ulaştõrma, turizm, eğitim ve sağlõk sektörlerinin payõnõn arttõğõ görülmektedir. Enerji ve konut sektörlerinin payõ ise istikrarsõz bir seyir izlemiştir. b. Dõş Ticaretteki Gelişmeler Ekonominin dõşa açõlmasõna paralel olarak ihracat ve ithalat hacminde önemli artõş yaşanmõştõr. Dõş ticaret hacmi 1980 yõlõnda 10,8 milyar dolar iken, 2001 yõlõnda 74,8 milyar dolara yükselmiştir. İstikrarsõz bir seyir izlemekle birlikte dönem başõnda yüzde 6,6 olan dõş ticaret açõğõnõn milli gelire oranõ dönem sonunda yüzde 3,1 olarak gerçekleşmiştir yõlõna kadar cari işlemler fazla verirken izleyen yõllarõn önemli bir bölümünde cari işlemler açõk vermiştir. 1

8 İhracat 1980 yõlõndaki 2,9 milyar dolarlõk düzeyinden 2001 yõlõnda 31,3 milyar dolar düzeyine yükselmiştir. İhracattaki yõllõk ortalama artõş oranõ yüzde 12 dolayõnda gerçekleşmiş, toplam ihracat içerisinde sanayinin payõ yüzde 36 dan yüzde 91,6 ya yükselmiştir. İthalat 1980 yõlõndaki 7,9 milyar dolarlõk düzeyinden 2001 yõlõnda 40,4 milyar dolar düzeyine yükselmiştir. İthalattaki yõllõk ortalama artõş oranõ yüzde 8,1 dolayõnda gerçekleşmiş, toplam ithalatõn GSMH içerisindeki payõ yüzde 11,3 den yüzde 27,5 e yükselmiştir. c. Turizm Türkiye son yõllarda çok önemli bir turizm odağõ haline gelmiş bulunmaktadõr yõlõnda sadece 326 milyon dolar olan turizm gelirleri, yaklaşõk 24 kat artarak 2001 yõlõnda 8,1 milyar dolar düzeyine yükselmiştir. Turizm gelirlerindeki yõllõk ortalama artõş oranõ yüzde 16,5 olmuştur. d. Yabancõ Sermaye 1980 li yõllarõn başõnda ihmal edilebilecek düzeylerde bulunan fiilen gelen doğrudan yabancõ sermaye tutarõ 2000 yõlõna kadar oldukça düşük düzeylerde kalmõş, 2001 yõlõnda önemli bir artõş göstererek 3,3 milyar dolara yükselmiştir. e. Dõş Borçlar 1980 li yõllardan itibaren dõş borçlarda önemli artõş görülmüştür. Toplam dõş borcun milli gelire oranõ 1983 yõlõnda yaklaşõk yüzde 30 dolayõnda iken, bu oran 2000 yõlõnda yaklaşõk yüzde 59 a ve 2001 yõlõnda yüzde 78 e yükselmiştir. Dõş borçlarõn vade yapõsõnõn ise kõsa vade lehine değiştiği görülmektedir. Kõsa vadeli dõş borçlarõn toplam dõş borçlar içerisinde payõ 1983 yõlõnda yüzde 12,4 iken, bu oran 2000 yõlõnda yüzde 23,9 a yükselmiş, 2001 yõlõnda ise yüzde 14,2 e gerilemiştir. Dõş borç faiz ödemeleri 1983 yõlõnda 1,5 milyar dolar iken, 2001 yõlõnda 7,1 milyar dolara yükselmiştir. f. Kamu Finansmanõ Özellikle kamu transfer harcamalarõndaki artõşa paralel olarak, kamu harcamalarõ kamu gelirlerinden daha yüksek düzeyde artõş göstermiştir. Transfer harcamalarõnõn milli gelire oranõ 1980 yõlõnda sadece yüzde 7,5 iken 2001 yõlõnda yüzde 31 e yükselmiştir. Faiz ödemelerindeki artõş transfer harcamalarõndaki artõşõn başlõca nedenini oluşturmuştur yõlõnda yüzde 8,8 olan toplam kamu kesimi borçlanma gereğinin GSMH ya oranõ 1980 li yõllarõn ilk yarõsõnda azalõş göstermiş, izleyen yõllarda tekrar artõş eğilimine girmiştir yõlõnda yaşanan ekonomik kriz sonrasõ tekrar azalõş eğilimine giren bu oran, özellikle 1999 yõlõ ve sonrasõnda önemli düzeyde artõş göstererek 2001 yõlõnda yüzde 16,4 düzeyine yükselmiştir. Konsolide bütçe faiz ödemelerinin milli gelire oranõ dönem içerinde ciddi artõş göstererek yüzde 0,6 dan yüzde 22,9 a yükselmiştir. 2

9 g. Enflasyon Fiyat istikrarõ 1980 sonrasõ dönemde Türkiye ekonomisinin başlõca sorunlarõndan biri olmuştur yõlõnda yüzde 25,6 olan oniki aylõk olan TEFE oranõ 1987 yõlõ ile birlikte ciddi bir artõş eğilimine girerek yüzde 51,6 ya yükselmiş, 1994 yõlõnda yaşanan ekonomik krizde yaklaşõk yüzde 150 düzeyinde gerçekleşmiştir. İzleyen yõllarda enflasyon oranõnda gerileme gözlenmekle birlikte, 2001 yõlõnda yaşanan ekonomik krizle birlikte enflasyon oranõ yüzde 88,6 düzeyinde gerçekleşmiştir. h. Fiziki Altyapõ 1980 sonrasõ dönemde uygulanan piyasa ekonomisine geçiş süreciyle birlikte kamu kesimi kaynaklarõnõn artan ölçüde doğrudan üretim faaliyetleri yerine altyapõnõn geliştirilmesine yönlendirilmesi sonucu fiziki altyapõ unsurlarõnda önemli gelişmeler kaydedilmiştir dönemindeki 21 yõllõk sürede sulanan alan miktarõ 1,7 katõna, elektrik enerjisi üretimi 5,3 katõna, elektriği olan köy sayõsõ 2,1 katõna, karayollarõ ağõ 1,5 katõna, telefon santral kapasitesi ve telefon abonesi sayõsõ yaklaşõk 16,4 katõna yükselmiştir. i. Demografik Gelişmeler 1980 yõlõnda 44,7 milyon olan ülke nüfusu 2001 yõlõnda 69,2 milyona yükselmiş, aynõ yõllarda kentte yaşayan nüfus oranõ yüzde 36 dan yüzde 66 ya çõkmõştõr döneminde nüfus artõşõ yüzde 2,49, şehirleşme hõzõ yüzde 7,66, döneminde ise nüfus artõşõ 1,62, şehirleşme hõzõ yüzde 4,67 olmuştur. Sağlõk alanõndaki gelişmeler sonucunda, bebek ölüm hõzõ döneminde binde 83 iken, döneminde binde 39 a düşmüştür. Aynõ dönemler arasõnda doğuşta ortalama yaşam süresi 63 yõldan 69 yõla yükselmiştir. j. Sosyal Güvenlik Sosyal sigorta programlarõnõn kapsadõğõ nüfus oranõnda önemli aşama kaydedilmiştir yõlõnda sigortalõ nüfus oranõ yüzde 46,6 iken, bu oran 2000 yõlõnda yüzde 87 ye yükselmiştir. k. İşgücü Piyasasõ 1988 yõlõnda 19,4 milyon ve 17,8 milyon olan sivil işgücü ve istihdam 2001 yõlõnda, sõrasõyla, 22,4 milyon ve 20,5 milyona yükselmiştir. Dönem başõ ve sonu itibarõyla işsizlik oranõ yüzde 8,5 dolayõnda gerçekleşmiştir. Toplam istihdam içerisinde tarõmõn payõ azalõrken, sanayi ve hizmetler sektörlerinin paylarõ artmõştõr yõlõnda yüzde 46,5, yüzde 15,8 ve yüzde 37,7 olan tarõm, sanayi ve hizmetler sektörlerinin toplam istihdam içerisindeki paylarõ 2001 yõlõnda, sõrasõyla, yüzde 36,1, yüzde 18,1 ve 45,8 olmuştur. l. Sağlõk Hizmetlerinde Gelişmeler döneminde sağlõk göstergelerinde önemli iyileşmeler sağlanmõştõr. Dönem başõnda olan hekim sayõsõ e, olan dişhekimi sayõsõ e, olan hemşire sayõsõ a yükselmiştir yõlõnda 394 olan 3

10 yatak başõna nüfus oranõ önemli bir değişiklik göstermezken doktor başõna nüfus den 825 e gerilemiştir yõlõ itibarõyla, sağlõk hizmetlerine yönelik toplam harcamalar ile yatõrõm harcamalarõnõn konsolide bütçe içerisindeki paylarõ, sõrasõyla, yüzde 2,3 ve yüzde 1,5 olarak gerçekleşmiştir. m. Eğitimdeki Gelişmeler Beşeri sermayenin en önemli göstergelerinden olan okullaşma oranlarõnda önemli gelişme yaşanmõştõr döneminde ilkokul ve ortaokul kademelerinde okullaşma oranlarõ, sõrasõyla, yüzde 97,7 ve yüzde 40,6 iken sekiz yõllõk zorunlu ilköğretimin (ilkokul+ortaokul) öğrenim döneminde uygulamaya konulmasõyla birlikte bu kademedeki okullaşma oranõ döneminde yüzde 100,7 ye yükselmiştir. Lise ve dengi okul ile yükseköğretimdeki okullaşma oranlarõ yüzde 28,4 ve yüzde 6,4 düzeylerinden yüzde 64 ve yüzde 28 e yükselmiştir. Eğitim hizmetlerine ayrõlan kaynaklarda da iyileşme sağlanmõştõr. Eğitim hizmetlerine yönelik toplam harcamalarõn konsolide bütçe içerindeki payõ 1983 yõlõnda yüzde 13,1 iken bu oran 2001 yõlõnda yüzde 14,5 e yükselmiştir. Benzer şekilde, 1983 yõlõnda yüzde 1,6 olan eğitim hizmetlerine yönelik yatõrõm harcamalarõn konsolide bütçe içerindeki payõ 2001 yõlõnda yüzde 2 ye yükselmiştir. n. Organize Sanayi Bölgeleri Kalkõnmanõn ivme kazanmasõnda ve ülke geneline yaygõnlaştõrõlmasõnda küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi büyük önem taşõmaktadõr. Bu çerçevede, döneminde parsel sayõsõ olan ve hektar alanõ kapsayan 9 adet Organize Sanayi Bölgesi oluşturulmuşken, sadece 2001 yõlõnda parsel sayõsõ olan ve hektar alanõ kapsayan 14 adet Organize Sanayi Bölgesi oluşturulmuştur. Oluşturulan Organize Sanayi Bölgesi sayõsõnõn özellikle 2001 yõlõnda ciddi artõş gösterdiği görülmektedir. 4

11 TABLO: 1- GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILA MİLYAR TL. CARİ FİYATLARLA 1987 FİYATLARIYLA KAYNAK: DİE, DPT 5

12 TABLO : 2 - FERT BAŞINA GSMH VE GSYİH YIL ORTASI CARİ FİYATLARLA YILLAR NÜFUS (000 KİŞİ) TL ENDEKS DOLAR ENDEKS SAGP'ne GÖRE GSYİH (1) KAYNAK:DPT. (1) OECD tarafõndan GSYİH için hesaplanan Satõnalma Gücü Paritesi kullanõlarak elde edilmiştir. 6

13 TABLO: 3 - YURTİÇİ TASARRUFLARIN VE SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ GSMH İÇİNDEKİ PAYI (Yüzde Pay) YURT İÇİ SABİT SERMAYE YILLAR TASARRUFLAR YATIRIMLARI ,0 21, ,3 19, ,1 19, ,5 20, ,5 19, ,9 20, ,9 22, (*) 23,9 24, ,2 26, ,1 22, ,0 22, ,4 23, ,6 23, ,7 26, ,1 24, ,1 24, ,8 25, ,4 26, ,7 24, ,2 22, ,1 22, (1) 15,7 18,4 Kaynak: DPT (1) Tahmin; (*) 1987 yõlõndan itibaren DİE yeni milli gelir serisi kullanõlmõştõr. 7

14 TABLO :4 - SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (Cari Fiyatlarla, Milyar TL.) TOPLAM KAMU ÖZEL KAMU / TOPLAM 40,0 45,5 42,7 43,3 41,5 45,5 44,7 40,5 33,9 33,5 30,8 ÖZEL / TOPLAM 60,0 54,5 57,3 56,7 58,5 54,5 55,3 59,5 66,1 66,5 69,2 TOPLAM / GSMH 21,8 19,8 19,2 20,1 19,3 20,1 22,8 24,6 26,1 22,5 22,6 KAMU / GSMH 8,7 9,0 8,2 8,7 8,0 9,2 10,2 10,0 8,9 7,5 7,0 ÖZEL /GSMH 13,1 10,8 11,0 11,4 11,3 11,0 12,6 14,7 17,3 15,0 15, (1) TOPLAM KAMU ÖZEL KAMU / TOPLAM 31,7 31,5 27,4 20,2 17,5 20,3 23,1 25,8 29,6 30,6 30,9 ÖZEL / TOPLAM 68,3 68,5 72,6 79,8 82,5 79,7 76,9 74,2 70,4 69,4 69,1 TOPLAM / GSMH 23,7 23,4 26,3 24,5 24,0 25,1 26,3 24,3 22,1 22,6 18,4 KAMU / GSMH 7,5 7,4 7,2 4,9 4,2 5,1 6,1 6,3 6,6 6,9 5,7 ÖZEL /GSMH 16,2 16,0 19,1 19,6 19,8 20,0 20,2 18,1 15,6 15,6 12,7 KAYNAK: DPT, DİE (1) Tahmin 8

15 TABLO 5 - SEKTÖRLER İTİBARIYLA SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (TOPLAM) (Cari Fiyatlarla, Yüzde Dağõlõm) TARIM 7,6 10,5 10,8 10,7 9,9 7,4 6,2 6,9 5,9 5,5 5,4 MADENCİLİK 3,3 4,7 4,0 4,4 4,4 5,1 3,6 2,4 2,3 1,9 1,8 İMALAT 28,5 28,6 27,3 25,5 25,0 23,1 22,0 17,6 16,1 14,8 19,5 ENERJİ 8,7 10,3 10,8 11,2 10,2 10,2 11,3 9,7 9,7 10,8 7,3 ULAŞTIRMA 14,2 17,3 18,4 19,8 20,4 22,0 20,8 20,7 16,1 15,9 17,9 TURİZM 0,6 0,6 0,6 0,6 1,0 1,4 2,2 2,5 3,1 3,9 3,8 KONUT 27,8 17,5 17,5 17,3 18,6 18,8 21,4 27,9 35,8 36,7 33,4 EĞİTİM 1,8 2,1 2,1 2,1 1,7 2,2 2,0 2,3 2,3 2,5 2,6 SAĞLIK 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 0,9 1,2 1,5 DİĞER HİZMETLER 6,7 7,3 7,5 7,5 7,9 8,9 9,7 9,0 7,6 6,9 6,7 TOPLAM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, (1) TARIM 5,7 4,9 5,0 4,1 5,4 5,8 5,8 5,7 4,5 4,5 4,2 MADENCİLİK 1,9 1,7 1,4 1,5 1,3 1,2 1,2 1,4 1,6 1,1 1,3 İMALAT 18,9 18,4 18,0 19,6 22,6 21,6 18,2 18,0 17,5 19,4 17,6 ENERJİ 6,1 5,0 3,6 2,8 2,7 4,1 5,9 6,8 6,6 6,6 9,4 ULAŞTIRMA 19,0 21,5 25,3 16,9 18,8 20,9 24,6 24,1 25,0 29,1 23,5 TURİZM 3,7 2,9 2,2 2,2 2,4 2,1 2,1 2,9 4,0 4,0 4,5 KONUT 32,9 32,5 32,8 41,7 36,0 32,0 27,8 25,5 24,1 16,7 18,7 EĞİTİM 2,8 3,2 3,1 2,1 2,0 2,8 3,7 3,4 4,7 5,2 5,5 SAĞLIK 1,8 2,0 2,0 2,2 1,8 2,3 3,4 3,9 3,4 4,3 4,7 DİĞER HİZMETLER 7,3 7,8 6,6 6,9 6,9 7,2 7,3 8,3 8,7 9,1 10,5 TOPLAM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 KAYNAK: DPT (1) Tahmin 9

16 TABLO 6 - SEKTÖRLER İTİBARIYLA SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (ÖZEL) (Cari Fiyatlarla, Yüzde Dağõlõm) TARIM 7,4 10,8 11,2 11,4 10,1 7,7 5,7 5,6 4,3 3,0 3,6 MADENCİLİK 0,5 0,6 0,6 1,1 1,1 1,2 1,1 1,3 1,2 1,2 1,1 İMALAT 30,0 34,1 33,6 32,9 32,9 31,9 31,8 25,2 21,4 19,9 26,2 ENERJİ 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,8 0,6 0,9 1,2 0,8 ULAŞTIRMA 9,7 15,3 16,2 16,9 17,2 17,0 13,8 11,8 9,1 8,8 10,7 TURİZM 0,6 0,7 0,7 0,6 1,1 1,8 2,5 3,1 4,0 5,3 5,0 KONUT 44,7 30,1 29,5 29,2 30,0 32,3 37,0 45,7 53,3 54,2 46,5 EĞİTİM 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6 0,6 0,5 0,7 0,7 SAĞLIK 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,6 0,6 0,5 0,7 0,9 DİĞER HİZMETLER 6,3 7,4 7,2 7,0 6,7 6,7 6,1 5,4 4,8 4,9 4,4 TOPLAM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, (1) TARIM 3,2 3,1 3,3 2,6 4,1 4,7 4,3 4,8 2,9 2,6 2,1 MADENCİLİK 1,1 1,0 0,9 1,2 1,1 1,1 1,1 1,4 1,6 1,1 1,1 İMALAT 25,3 24,3 23,6 23,8 26,2 26,1 22,9 23,4 23,7 26,7 23,3 ENERJİ 1,2 0,6 0,5 0,6 0,5 1,8 4,0 3,3 2,8 2,9 6,3 ULAŞTIRMA 10,8 14,7 18,8 11,5 16,4 17,4 21,6 20,7 19,9 26,2 21,8 TURİZM 4,7 3,5 2,4 2,3 2,4 2,3 2,5 3,7 5,5 5,6 6,3 KONUT 47,1 46,3 44,7 51,8 43,3 39,8 35,8 34,1 33,8 23,7 26,7 EĞİTİM 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 1,1 1,1 0,9 1,7 2,3 2,1 SAĞLIK 1,4 1,4 1,3 1,5 1,2 1,8 2,9 3,6 3,2 4,2 4,4 DİĞER HİZMETLER 4,3 4,4 3,7 4,0 4,1 4,0 3,8 4,2 4,8 4,7 5,9 TOPLAM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 KAYNAK: DPT (1) Tahmin 10

17 TABLO 7 - SEKTÖRLER İTİBARIYLA SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (KAMU) (Cari Fiyatlarla, Yüzde Dağõlõm) TARIM 7,9 10,2 10,3 9,8 9,6 7,0 6,8 8,7 9,1 10,3 9,6 MADENCİLİK 7,6 9,7 8,6 8,8 9,1 9,8 6,7 4,1 4,5 3,2 3,4 İMALAT 26,3 21,9 18,9 15,8 14,0 12,6 9,8 6,5 5,9 4,5 4,5 ENERJİ 21,3 22,1 24,7 25,4 24,0 22,0 24,3 22,9 26,9 29,8 21,7 ULAŞTIRMA 20,8 19,7 21,3 23,5 25,0 28,0 29,3 33,9 29,7 30,1 34,0 TURİZM 0,5 0,5 0,5 0,6 0,9 0,9 1,8 1,7 1,5 1,1 1,2 KONUT 2,4 2,4 1,4 1,8 2,6 2,6 2,0 1,6 1,8 1,8 4,0 EĞİTİM 4,1 4,2 4,5 4,5 3,7 4,2 3,7 4,8 5,6 6,2 6,9 SAĞLIK 1,8 2,0 2,0 1,6 1,5 1,2 1,2 1,5 1,8 2,1 2,8 DİĞER HİZMETLER 7,2 7,2 7,9 8,1 9,6 11,6 14,2 14,3 13,2 10,8 11,9 TOPLAM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, (1) TARIM 11,1 8,9 9,6 10,2 11,7 10,2 10,8 8,2 8,4 8,6 9,0 MADENCİLİK 3,5 3,4 2,5 2,6 2,1 1,5 1,6 1,5 1,5 1,1 1,7 İMALAT 5,0 5,4 3,2 3,1 5,7 4,1 2,5 2,7 2,6 2,8 4,9 ENERJİ 16,8 14,5 12,0 11,6 12,9 12,9 12,4 16,8 15,6 15,0 16,5 ULAŞTIRMA 36,6 36,5 42,6 38,4 30,2 34,7 34,8 34,0 37,0 35,7 27,2 TURİZM 1,5 1,6 1,7 1,9 2,4 1,3 0,6 0,5 0,4 0,5 0,6 KONUT 2,2 2,6 1,2 1,7 1,5 1,7 1,2 1,1 1,3 0,8 0,9 EĞİTİM 7,1 8,4 9,2 7,4 8,3 9,2 12,4 10,7 11,6 11,8 13,0 SAĞLIK 2,6 3,2 3,8 4,8 4,9 4,1 4,8 4,6 3,8 4,5 5,4 DİĞER HİZMETLER 13,6 15,4 14,3 18,4 20,2 20,2 18,9 20,1 17,8 19,1 20,7 TOPLAM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 KAYNAK: DPT (1) Tahmin 11

18 TABLO : 8 - DIŞ TİCARET VE CARİ İŞLEMLER DENGELERİNİN GSMH'ya ORANLARI DIŞ TİCARET AÇIĞI / CARİ İŞLEMLER GSMH % DENGESİ / GSMH % ,6 4, ,8 3, ,8 2, ,4 1, ,0 1, ,7 0, ,0-1, ,9-0, ,3-1, ,8 0, ,1-0, ,8-3, ,2 2, ,7-1,4 1996(1) 5,7-1,3 1997(1) 7,9-1,4 1998(1) 6,9 1,0 1999(1) 5,6-0,7 2000(1) 11,1-4,9 2001(1) 3,1 2,4 KAYNAK: DPT, DİE (1) Bavul Ticareti Dahil 12

19 TABLO : 9 - TOPLAM İHRACAT İHRACAT / SANAYİ SANAYİ İHRACATININ MİLYON $ GSMH (%) İHRACATI TOPLAM İÇİNDEKİ % PAYI ,2 1047,4 36, ,2 3658,2 63, ,7 5144,6 72, ,7 5994,8 75, ,8 5324,2 71, ,6 8065,2 79, ,8 8943,4 76, ,7 9170,1 78, , ,6 79, , ,8 78, , ,3 83, , ,9 83, , ,8 85, , ,3 88, , ,1 87, , ,2 88, , ,5 88, , ,7 89, , ,6 91, , ,2 91,6 KAYNAK: DPT, DİE 13

20 TABLO : 10 - TOPLAM İTHALAT (Altõn Hariç) VE İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI İTHALAT / İHRACATIN İTHALATI MİLYON $ GSMH (%) KARŞILAMA ORANI (%) ,3 36, ,8 62, ,7 66, ,6 70, ,5 67, ,1 72, ,8 81, ,5 73, ,6 58, ,8 64, ,2 64, ,2 52, ,7 77, ,8 60, ,6 53, ,0 54, ,3 58, ,7 65, ,1 51, ,5 77,6 KAYNAK: DPT, DİE 14

21 TABLO :11 - TURİZM GELİRLERİ (MİLYON $) Kaynak: (1) DİE-Turizim İstatistikleri (2) Maliye Bakanlõğõ - Tediye Muvazenesi Şubesi (3) DPT-Plan ve Yõllõk Programlar (4) Merkez Bankasõ 15

22 TABLO : 12- ULUSLARARASI REZERVLER MİLYON $ TOPLAM MERKEZ BANKASI ULUSLARARASI RESMİ REZERVLER (NET) REZERVLERİ (BRÜT) KAYNAK: DPT, MB 16

23 TABLO : 13 - YABANCI SERMAYE FİİLEN GELEN İZİN VERİLEN YABANCI YABANCI SERMAYE SERMAYE (NET) (MİLYON $) (MİLYON $) KAYNAK: HM, MB 17

24 TABLO : 14 - DIŞ BORÇLAR (MİLYON $) ORTA VE DIŞ BORÇ TOPLAM KISA VADELİ UZUN VADELİ SERVİS ORANI , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 KAYNAK : HM 18

25 TABLO : 15 - DIŞ BORÇ GÖSTERGELERİ TOPLAM BORÇ / GSMH (%) 29,6 34,0 37,4 42,0 46,1 44,8 38,4 32,2 33,2 34,7 37,0 50,1 42,6 42,9 43,3 46,8 54,4 58,9 78,3 KISA VADELİ BORÇ / TOPLAM BORÇ (%) 12,4 15,4 18,7 19,8 18,9 15,8 13,8 19,4 18,1 22,8 27,5 17,2 21,4 21,6 21,0 21,6 22,4 23,9 14,2 KISA VADELİ BORÇ / ORTA ve UZUN VADELİ BORÇ (%) 14,2 18,2 23,0 24,7 23,2 18,7 16,0 24,0 22,0 29,5 38,0 20,8 27,3 27,5 26,6 27,5 28,9 31,3 16,5 MAL İHRACATI (FOB) / TOPLAM BORÇ (%) 31,2 34,5 31,2 23,2 25,2 28,6 27,8 26,4 26,9 26,5 22,8 27,6 29,5 29,3 31,2 28,0 26,0 23,4 27,2 FAİZ ÖDEMELERİ / MAL İHRACATI (FOB) (%) 26,4 22,2 22,0 28,6 23,4 24,0 25,0 25,2 25,3 23,4 23,3 21,7 19,9 18,1 17,5 17,9 20,5 22,7 22,8 FAİZ ÖDEMELERİ / TOPLAM CARİ İŞL. GELİRLERİ (%) 15,5 13,4 13,1 16,6 14,1 13,9 12,9 12,3 12,2 11,7 11,5 11,8 10,1 8,2 7,8 7,7 10,3 10,7 12,6 BORÇ SERVİSİ / MAL İHRACATI (FOB) (%) 66,9 52,3 53,0 62,8 54,1 61,4 61,7 55,9 55,2 56,5 60,3 51,8 46,1 42,6 40,8 49,0 60,2 72,4 68,5 BORÇ SERVİSİ (IMF Hariç) / TOPLAM CARİ İŞL. GELİRLERİ (%) 37,5 29,5 29,5 33,5 30,0 33,4 30,8 27,2 26,7 28,3 25,6 28,2 23,4 19,4 18,3 20,8 30,3 34,1 37,8 BORÇ SERVİSİ / TOPLAM CARİ İŞLEMLER GELİRLERİ (%) 39,4 31,5 31,4 36,4 32,6 35,6 31,9 27,4 26,7 28,3 29,7 28,2 23,4 19,4 18,3 21,1 30,3 34,1 37,8 (BORÇ SERVİSİ + KISA VAD. BORÇ) / TOPLAM CARİ İŞL. GEL. (%) 62,9 58,3 66,9 85,8 77,6 67,4 57,5 63,3 59,2 71,4 89,1 62,3 60,3 52,9 48,6 54,3 73,6 82,0 66,6 BORÇ SERVİSİ (MİLYON DOLAR) FAİZ ANAPARA TAHVİL GERİ ÖDEMESİ IMF KAYNAK : HM, MB 19

26 TABLO: 16 - DÖVİZ KURLARI YIL SONU ORTALAMA YILLAR DOLAR KURU DOLAR KURU ,3 76, ,7 110, ,1 160, ,0 224, ,5 364, ,0 518, ,9 669, ,4 855, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 KAYNAK : DPT, MB 20

27 TABLO: 17 - BAŞLICA PARASAL GÖSTERGELER - ÖZET (Milyar TL.) EMİSYON HACMİ REZERV PARA PARA ARZI(M1) PARA ARZI(M2) Dolaşõmdaki Para Banka Parasõ PARA ARZI(M2Y) MERKEZ BANKASI KREDİLERİ Kamu Özel MEVDUAT BANKA. KREDİLERİ YAT. KALKINMA B. KREDİLERİ NET KREDİ HACMİ DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI TOPLAM TL MEVDUAT * Tasarruf Mevduatõ Vadesiz Vadeli Ticari Mevduat Diğer Mevduat TOPLAM MEVDUAT (TL+DTH) KAYNAK: MERKEZ BANKASI, DPT. (*) RESMİ MEVDUAT HARİÇ 21

28 TABLO: 18 - AYLIK İÇ BORÇLANMA FAİZ ORANLARI VE VADE YAPISI (GÜN) (Yõllõk) Vade Ort. Basit Faiz Ort. Bileşik Faiz ,9 59, ,7 54, ,8 80, ,6 87, ,3 87, ,9 164, ,9 121, ,8 135, ,7 127, ,0 122, ,0 109, ,6 38, ,9 96,2 22

29 TABLO : 19 - MENKUL KIYMETLER BORSALARINDA ÇEŞİTLİ GÖSTERGELER HİSSE SENETLERİ PİYASASI KOTE OLAN İŞL. GÖREN İŞLEM HACMİ ŞİRKET SAYISI ŞİRKET SAYISI YILLAR (MİLYAR TL) (MİLYON $) Kaynak: İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ 23

30 TABLO: 20- KAMU KESİMİ BORÇLANMA GEREĞİNİN BÜTÇE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI TOPLAM KAMU 8,8 4,0 3,5 4,9 5,4 3,6 3,7 6,1 4,8 5,3 7,4 KONSOLİDE BÜTÇE FAİZ ÖD. 0,6 0,9 0,8 1,5 2,0 1,9 2,6 3,0 3,9 3,6 3,5 TOPLAM KAMU(FAİZ DIŞI) 8,2 3,0 2,7 3,4 3,4 1,7 1,1 3,1 1,0 1,7 3,9 KONSOLİDE BÜTÇE 3,1 1,5 1,5 2,2 4,4 2,3 2,8 3,5 3,1 3,3 3,0 -FAİZ DIŞI KONSOLİDE BÜTÇE 2,5 0,6 0,7 0,7 2,4 0,3 0,2 0,5-0,8-0,3-0,5 KİT 4,9 2,4 1,9 2,2 1,9 2,5 2,6 3,3 2,2 1,9 3,8 İŞETMECİ 5,1 3,9 2,5 2,8 2,3 2,4 2,6 3,4 2,1 2,0 4,0 TASARRUFCU -0,2-1,5-0,5-0,6-0,4 0,0-0,1-0,2 0,1 0,0-0,2 MAHALLİ İDARELER 0,3 0,0 0,0 0,0-0,1-0,1 0,3 0,5 0,4 0,2 0,0 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR 0,5 0,0 0,1 0,5 0,0-0,4-0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 SOSYAL GÜVENLIK KURULUŞLARI ,3 0,0 0,0-0,6-0,4-0,4-0,3 FONLAR ,5-0,6-1,7-0,6-0,5 0,4 0,6 ÖZELLEŞTİRME KAP. KUR ,1 0, (1) TOPLAM KAMU 10,2 10,6 12,0 7,9 5,0 8,6 7,7 9,4 15,6 12,5 16,4 KONSOLİDE BÜTÇE FAİZ ÖD. 3,8 3,7 5,8 7,7 7,3 10,0 7,7 11,5 13,7 16,3 22,9 TOPLAM KAMU(FAİZ DIŞI) 6,4 6,9 6,2 0,2-2,4-1,3 0,0-2,1 1,9-3,8-6,5 KONSOLİDE BÜTÇE 5,3 4,3 6,7 3,9 4,0 8,3 7,6 7,3 11,9 10,9 16,0 -FAİZ DIŞI KONSOLİDE BÜTÇE 1,5 0,6 0,9-3,8-3,3-1,7-0,1-4,3-1,8-5,3-6,9 KİT 3,1 3,3 2,4 1,4-0,2-0,5-0,3 1,4 2,4 1,8 0,4 İŞETMECİ 3,3 3,8 2,8 1,2-0,6-0,4 0,6 1,3 2,3 1,6 0,4 TASARRUFCU -0,2-0,5-0,3 0,2 0,4-0,1-0,9 0,1 0,2 0,2 0,0 MAHALLİ İDARELER 0,3 0,8 0,7 0,4 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 0,2 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1-0,1 SOSYAL GÜVENLIK KURULUŞLARI 0,1 0,2 0,6 0,6 0,4 0,0 0,1 0,4 0,2 0,2 0,6 FONLAR 0,9 1,3 0,9 0,9 0,6 0,1 0,0 0,0 0,6-1,3-0,9 ÖZELLEŞTİRME KAP. KUR. 0,4 0,7 0,7 0,7-0,1 0,5 0,1 0,0 0,1 0,5 0,2 (1) GERÇEKLEŞME TAHMİNİ KAYNAK:DPT 24

31 TABLO : 21- KONSOLİDE BÜTÇE GELİR VE HARCAMALARININ GSMH'YA ORANI (%) (*) HARCAMALAR 16,33 17,72 21,19 20,35 20,75 20,33 18,89 15,09 18,75 17,07 15,03 15,95 16,92 16,26 16,52 16,92 Cari 8,44 8,34 9,36 9,25 9,15 9,33 7,95 6,79 7,67 6,72 5,93 5,96 6,47 6,09 7,73 8,93 -Personel 6,20 6,56 7,37 7,18 7,41 6,44 4,96 4,17 4,81 4,04 3,61 3,60 4,41 4,24 5,96 7,19 -Diğer Cari 2,24 1,78 1,99 2,07 1,74 2,89 2,99 2,62 2,86 2,68 2,32 2,37 2,06 1,85 1,77 1,74 Yatõrõm 3,24 3,91 4,84 4,15 3,41 3,50 3,82 3,14 3,39 3,12 2,91 3,17 2,64 2,10 1,68 1,72 Transfer 4,65 5,47 6,99 6,96 8,19 7,50 7,12 5,17 7,69 7,23 6,19 6,82 7,82 8,07 7,11 6,27 -Faiz Ödemeleri 0,49 0,45 0,48 0,46 0,62 0,59 0,94 0,82 1,52 1,99 1,91 2,60 3,02 3,85 3,59 3,52 İç Faiz Ödemeleri 0,35 0,31 0,32 0,30 0,45 0,42 0,51 0,32 0,57 0,80 0,70 1,27 1,68 2,45 2,22 2,42 Dõş Faiz Ödemeleri 0,14 0,14 0,15 0,15 0,17 0,17 0,43 0,50 0,94 1,19 1,21 1,33 1,34 1,41 1,36 1,10 -KİT'lere Transfer 1,62 1,60 1,92 1,59 3,72 3,82 2,39 2,12 2,19 1,27 0,51 0,27 0,64 0,78 0,53 0,32 -Vergi İadeleri 0,25 0,36 0,28 0,21 0,11 0,10 0,40 0,00 1,34 1,72 2,05 2,18 2,20 1,63 1,25 0,90 -Sosyal Güvenlik 0,13 0,44 0,64 0,98 0,71 0,84 0,70 0,64 0,82 0,56 0,59 0,56 0,56 0,58 0,61 0,31 -Diğer Transferler 2,16 2,63 3,66 3,71 3,02 2,15 2,70 1,59 1,82 1,69 1,12 1,21 1,39 1,22 1,14 1,23 GELİRLER 15,55 16,53 16,90 18,82 17,60 17,20 17,35 13,61 16,51 12,66 12,77 13,20 13,45 13,17 13,19 13,91 Genel Bütçe 15,25 16,21 16,56 18,51 17,39 17,00 17,20 13,44 16,29 12,37 12,48 12,95 13,19 12,95 13,00 13,74 -Vergi Gelirleri 13,75 14,64 15,18 14,97 14,10 14,14 14,84 12,30 13,88 10,70 10,83 11,67 12,06 11,02 11,09 11,43 Gelir Üzerinden Al.V. 6,30 6,83 7,91 8,47 8,10 8,75 9,30 7,58 7,97 6,05 5,01 5,96 5,90 5,36 5,85 5,85 Servet Üzerinden Al.V. 0,13 0,12 0,16 0,13 0,10 0,13 0,27 0,20 0,28 0,19 0,15 0,10 0,09 0,11 0,08 0,10 Mal ve Hiz.Üz.Al.V. 4,44 4,64 4,28 3,77 3,56 3,88 3,85 3,14 3,81 2,76 3,56 3,66 3,71 3,48 3,32 3,45 Dõş Ticaret Vergileri 2,88 3,05 2,82 2,59 2,34 1,38 1,42 1,37 1,83 1,70 2,11 1,94 2,37 2,07 1,84 2,03 -Vergi Dõşõ Normal Gel. 1,49 1,33 1,38 3,54 3,21 2,66 1,78 1,14 2,27 1,33 1,29 1,12 1,09 0,95 1,06 1,07 -Özel Gelir ve Fonlar 0,00 0,25 0,00 0,00 0,08 0,20 0,59 0,00 0,13 0,35 0,35 0,16 0,03 0,99 0,85 1,24 Katma Bütçe 0,31 0,32 0,34 0,31 0,21 0,20 0,15 0,18 0,22 0,28 0,29 0,24 0,26 0,22 0,19 0,17 GELİR GİDER FARKI -0,78-1,19-4,29-1,53-3,15-3,13-1,54-1,48-2,24-4,42-2,26-2,76-3,48-3,09-3,33-3,01 Emanet ve Avans.Net Değişme -0,77-0,51 0,97-0,52 1,46 0,29 1,08-0,08 0,94-0,21-0,33-0,38 0,04-0,06-0,28-0,10 NAKİT AÇIĞI -1,55-1,70-3,33-2,05-1,68-2,84-0,46-1,56-1,30-4,63-2,59-3,14-3,43-3,15-3,61-3,11 BORÇ İDARESİ Dõş Borçlanma (Net) -0,20-0,17-0,14-0,08 0,31 0,33 0,31-0,11-0,64 1,50-0,64-0,01-0,35 0,24-0,09 0,01 -Kullanõm 0,01 0,02 0,07 0,13 0,58 0,47 0,59 0,39 0,43 2,57 0,55 1,48 1,24 2,06 1,56 1,38 -Ödeme 0,21 0,19 0,21 0,21 0,27 0,14 0,28 0,50 1,08 1,06 1,19 1,49 1,59 1,82 1,65 1,37 İç Borçlanma (Net) 1,74 1,87 3,46 2,13 1,37 2,51 0,15 1,68 1,95 3,12 3,23 3,15 3,79 2,91 3,70 3,10 -Tahvil(Net) 0,78 0,89 0,82 0,29 0,66-0,24-0,05 0,19 1,21 0,62 1,41 0,93 1,19 1,88 2,60 2,00 -Kullanõm 1,08 1,15 1,13 1,03 1,08 0,33 0,28 0,51 1,42 0,88 1,89 2,48 2,73 2,95 3,90 3,15 -Ödeme 0,30 0,26 0,31 0,74 0,42 0,57 0,34 0,32 0,22 0,26 0,49 1,55 1,53 1,07 1,30 1,15 -Bono (Net) -0,05 0,05 0,57-0,19 0,14 0,75 0,49 0,61-0,69 1,28 0,65 1,31 1,22 0,30 0,43 0,49 -Kullanõm 0,56 0,77 1,77 1,00 0,59 1,13 2,07 2,43 0,56 2,23 3,44 3,49 5,27 3,96 3,31 2,13 -Ödeme 0,61 0,73 1,20 1,19 0,46 0,39 1,58 1,82 1,25 0,95 2,79 2,18 4,05 3,66 2,88 1,64 -Merkez Bankasõ (Net) 0,68 0,78 2,11 0,95 1,03 1,95 0,48 0,31 0,52 0,86 0,75 0,50 0,47 0,52 0,20 0,08 -Diğer 0,34 0,16-0,03 1,09-0,45 0,05-0,77 0,58 0,91 0,37 0,42 0,42 0,90 0,21 0,47 0,53 Kaynak: DPT, Maliye Bakanlõğõ (*) 1982 yõlõ 10 aylõktõr. 25

32 TABLO : 21- KONSOLİDE BÜTÇE GELİR VE HARCAMALARININ GSMH'YA ORANI (%) (Devamõ) HARCAMALAR 16,33 17,72 21,19 20,35 20,75 20,53 20,08 24,29 23,08 21,78 26,31 27,19 29,15 35,89 37,40 44,49 Cari 8,44 8,34 9,36 9,25 9,15 10,38 11,28 11,09 9,49 8,20 8,56 9,46 9,67 11,70 10,82 11,27 -Personel 6,20 6,56 7,37 7,18 7,41 8,63 9,45 9,32 7,60 6,40 6,50 7,05 7,23 8,83 7,95 8,47 -Diğer Cari 2,24 1,78 1,99 2,07 1,74 1,75 1,83 1,77 1,89 1,80 2,06 2,40 2,43 2,87 2,88 2,80 Yatõrõm 3,24 3,91 4,84 4,15 3,41 1,85 1,72 1,83 1,30 1,17 1,59 2,01 1,87 2,00 2,20 2,17 Transfer 4,65 5,47 6,99 6,96 8,19 8,31 7,09 11,38 12,30 12,41 16,15 15,72 17,61 22,18 24,37 31,05 -Faiz Ödemeleri 0,49 0,45 0,48 0,46 0,62 3,79 3,65 5,83 7,67 7,33 10,00 7,75 11,54 13,69 16,27 22,88 İç Faiz Ödemeleri 0,35 0,31 0,32 0,30 0,45 2,67 2,77 4,63 6,00 6,05 8,87 6,73 10,52 12,55 14,96 20,89 Dõş Faiz Ödemeleri 0,14 0,14 0,15 0,15 0,17 1,12 0,88 1,20 1,67 1,28 1,12 1,02 1,02 1,14 1,31 1,99 -KİT'lere Transfer 1,62 1,60 1,92 1,59 3,72 1,92 0,74 1,29 0,54 0,58 0,34 0,42 0,30 0,53 0,71 0,67 -Vergi İadeleri 0,25 0,36 0,28 0,21 0,11 1,02 0,98 1,06 0,80 0,81 0,70 0,85 1,01 1,48 1,30 1,63 -Sosyal Güvenlik 0,13 0,44 0,64 0,98 0,71 0,25 0,36 0,69 1,01 1,38 2,24 2,59 2,62 3,51 2,57 2,67 -Diğer Transferler 2,16 2,63 3,66 3,71 3,02 1,32 1,36 2,50 2,27 2,31 2,88 4,12 2,15 2,96 3,53 3,21 GELİRLER 15,55 16,53 16,90 18,82 17,60 15,25 15,79 17,59 19,16 17,75 18,04 19,56 21,87 24,03 26,47 28,47 Genel Bütçe 15,25 16,21 16,56 18,51 17,39 15,10 15,66 17,43 19,03 17,59 17,87 19,38 21,65 23,78 26,23 28,26 -Vergi Gelirleri 13,75 14,64 15,18 14,97 14,10 12,40 12,83 13,23 15,12 13,80 14,98 16,14 17,24 18,91 21,10 22,16 Gelir Üzerinden Al.V. 6,30 6,83 7,91 8,47 8,10 6,37 6,35 6,30 7,15 5,75 5,77 6,45 7,90 8,35 8,36 8,72 Servet Üzerinden Al.V. 0,13 0,12 0,16 0,13 0,10 0,11 0,11 0,13 0,15 0,11 0,12 0,12 0,14 0,23 0,28 0,24 Mal ve Hiz.Üz.Al.V. 4,44 4,64 4,28 3,77 3,56 3,89 4,29 4,49 5,51 5,46 6,50 6,76 6,74 7,80 9,05 10,10 Dõş Ticaret Vergileri 2,88 3,05 2,82 2,59 2,34 2,03 2,07 2,31 2,31 2,48 2,58 2,81 2,46 2,53 3,42 3,09 -Vergi Dõşõ Normal Gel. 1,49 1,33 1,38 3,54 3,21 0,62 0,69 0,88 1,24 1,10 1,07 1,38 2,28 2,41 2,78 4,12 -Özel Gelir ve Fonlar 0,00 0,25 0,00 0,00 0,08 2,09 2,14 3,31 2,67 2,69 1,82 1,86 2,13 2,46 2,03 1,98 Katma Bütçe 0,31 0,32 0,34 0,31 0,21 0,15 0,13 0,17 0,13 0,16 0,17 0,18 0,22 0,25 0,24 0,21 0,00 0,00 GELİR GİDER FARKI -0,78-1,19-4,29-1,53-3,15-5,28-4,30-6,70-3,91-4,03-8,27-7,63-7,28-11,86-10,93-16,03 Emanet ve Avans.Net Değişme -0,77-0,51 0,97-0,52 1,46 0,01-1,09 0,39 0,01 0,28-0,20 0,07-0,21-0,07 0,08-1,98 NAKİT AÇIĞI -1,55-1,70-3,33-2,05-1,68-5,27-5,39-6,31-3,91-3,75-8,46-7,56-7,49-11,90-10,85-18,00 BORÇ İDARESİ Dõş Borçlanma (Net) -0,20-0,17-0,14-0,08 0,31 0,30 0,37 1,05-1,73-1,03-0,90-1,52-1,76 0,76 2,43-2,48 -Kullanõm 0,01 0,02 0,07 0,13 0,58 1,72 1,79 2,31 1,13 2,01 1,85 0,83 1,67 3,76 5,34 2,93 -Ödeme 0,21 0,19 0,21 0,21 0,27 1,41 1,42 1,26 2,86 3,04 2,75 2,35 3,44 3,00 2,91 5,41 İç Borçlanma (Net) 1,74 1,87 3,46 2,13 1,37 4,97 5,02 5,26 5,64 4,78 9,36 8,52 8,60 12,44 7,01 12,93 -Tahvil(Net) 0,78 0,89 0,82 0,29 0,66 0,36 1,40 1,51-1,81 1,09 1,83 5,05 2,45 15,63 8,07 2,91 -Kullanõm 1,08 1,15 1,13 1,03 1,08 1,81 3,23 3,25 0,64 2,83 3,89 7,04 5,27 21,59 15,65 13,42 -Ödeme 0,30 0,26 0,31 0,74 0,42 1,46 1,83 1,74 2,45 1,74 2,06 1,99 2,82 5,96 7,58 10,52 -Bono (Net) -0,05 0,05 0,57-0,19 0,14 2,02 2,17 1,11 6,28 2,51 5,29 3,47 6,15-8,48-1,06 10,02 -Kullanõm 0,56 0,77 1,77 1,00 0,59 5,40 6,88 8,57 16,05 14,61 21,81 10,14 17,14 8,74 4,48 23,57 -Ödeme 0,61 0,73 1,20 1,19 0,46 3,39 4,71 7,46 9,77 12,09 16,52 6,67 10,99 11,92 5,54 13,55 -Merkez Bankasõ (Net) 0,68 0,78 2,11 0,95 1,03 1,69 1,58 2,65 1,33 1,21 1,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -Diğer 0,34 0,16-0,03 1,09-0,45 0,90-0,12-0,02-0,17-0,03 0,71 0,55 0,65-1,28 0,91 7,56 Kaynak: DPT, Maliye Bakanlõğõ (*) 1982 yõlõ 10 aylõktõr. 26

33 TABLO :22- KONSOLİDE BÜTÇEYE İLİŞKİN BAZI GÖSTERGELER (*) KONSOLİDE BÜTÇE AÇIĞI (MİLYAR TL) -166,2-123,6-157,3-312,6-978,7-798,3-1411,5-2607,4-3990,2-7672, FAİZ DIŞI AÇIK / FAZLA (MİLYAR TL) -134,7-48,3-69,9-101,2-537,9-123,4-80,3-341,8 987,6 587, KONS. BÜTÇE AÇIĞI / GSMH -3,1-1,5-1,5-2,2-4,4-2,3-2,8-3,5-3,1-3,3-3,0 FAİZ DIŞI KON.BÜT.AÇIĞI (FAZLA) / GSMH -2,5-0,6-0,7-0,7-2,4-0,3-0,2-0,5 0,8 0,3 0,5 FAİZ ÖDEMELERİ / YATIRIM HAR. 17,0 24,6 26,2 44,7 63,8 65,5 82,0 98,7 158,5 163,0 156,9 FAİZ ÖDEMELERİ / YATIRIM HAR.(İşç.Har.) 114,3 183,2 213,1 204,8 FAİZ ÖDEMELERİ / TRANSFER HAR. 7,9 13,2 15,9 19,7 27,5 30,8 38,1 38,6 47,8 50,4 56,1 FAİZ ÖDEMELERİ / TOPLAM HAR. 2,9 5,0 5,5 8,1 11,6 12,7 16,3 17,8 23,7 21,7 20,8 FAİZ ÖDEMELERİ / BORÇLANMA (NET) 20,9 202,1 52,6 116,4 43,0 73,8 82,8 88,0 122,3 99,4 113,0 FAİZ ÖDEMELERİ / KON.BÜT.GEL. 3,5 5,4 6,1 9,2 15,7 14,9 19,7 22,5 29,3 27,2 25,3 VERGİ GELİRLERİ / TOPLAM HAR. 69,5 78,5 81,5 74,0 62,7 72,1 73,1 71,3 67,7 67,1 67,6 VERGİ GEL. / FAİZ DIŞI TOP.HAR. 71,6 82,6 86,2 80,6 71,0 82,6 87,4 86,8 88,8 85,8 85,3 TOPLAM GELİRLER / TOPLAM HAR. 84,6 91,8 90,2 88,0 74,1 85,0 82,7 79,5 81,0 79,8 82,2 TOPLAM GEL. / FAİZ DIŞI TOP.HAR. 87,1 96,6 95,4 95,8 83,9 97,3 98,8 96,7 106,2 102,0 103,8 VERGİ GELİRLERİ / GSMH 14,1 14,8 12,3 13,9 10,7 10,8 11,7 12,1 11,0 11,1 11,4 VASITASIZ VERGİLER / GSMH 8,9 9,6 7,8 8,2 6,2 5,2 6,1 6,0 5,5 5,9 6,0 VASITALI VERGİLER / GSMH 5,3 5,3 4,5 5,6 4,5 5,7 5,6 6,1 5,5 5,2 5,5 VASITASIZ VERGİLER / VERGİ GEL. 62,8 64,5 63,3 59,4 58,3 47,7 52,0 49,6 49,6 53,4 52,1 VASITALI VERGİLER / VERGİ GEL. 37,2 35,5 36,7 40,6 41,7 52,3 48,0 50,4 50,4 46,6 47,9 Kaynak: DPT, Maliye Bakanlõğõ (*) 1982 Yõlõ 10 aylõktõr. 27

34 TABLO :22- KONSOLİDE BÜTÇEYE İLİŞKİN BAZI GÖSTERGELER (Devamõ) KONSOLİDE BÜTÇE AÇIĞI (MİLYAR TL) FAİZ DIŞI AÇIK / FAZLA (MİLYAR TL) KONS. BÜTÇE AÇIĞI / GSMH -5,3-4,3-6,7-3,9-4,0-8,3-7,6-7,3-11,9-10,9-16,0 FAİZ DIŞI KON.BÜT.AÇIĞI (FAZLA) / GSMH -1,5-0,6-0,9 3,8 3,3 1,7 0,1 4,3 1,8 5,3 6,9 FAİZ ÖDEMELERİ / YATIRIM HAR. 140,4 137,8 219,1 409,8 627,7 628,9 385,8 616,3 683,8 738,6 1052,4 FAİZ ÖDEMELERİ / YATIRIM HAR.(İşç.Har.) 205,5 211,9 318,7 592,4 FAİZ ÖDEMELERİ / TRANSFER HAR. 45,7 51,5 51,2 62,4 59,1 61,9 49,3 65,5 61,7 66,8 73,7 FAİZ ÖDEMELERİ / TOPLAM HAR. 18,5 18,2 24,0 33,2 33,7 38,0 28,5 39,6 38,2 43,5 51,4 FAİZ ÖDEMELERİ / BORÇLANMA (NET) 72,0 67,8 92,4 196,3 195,8 118,1 110,6 168,7 103,7 163,7 219,0 35,7 27,1 41,3 43,0 37,7 36,3 43,0 47,9 40,2 63,9 57,3 FAİZ ÖDEMELERİ / KON.BÜT.GEL. 24,9 23,1 33,1 40,0 41,3 55,4 39,6 52,8 57,0 61,5 80,4 VERGİ GELİRLERİ / TOPLAM HAR. 60,4 63,9 54,5 65,5 63,4 57,0 59,4 59,2 52,7 56,4 49,8 VERGİ GEL. / FAİZ DIŞI TOP.HAR. 74,1 78,1 71,7 98,1 95,6 91,9 83,1 97,9 85,2 99,9 102,5 TOPLAM GELİRLER / TOPLAM HAR. 74,3 78,6 72,4 83,0 81,5 68,6 72,0 75,0 67,0 70,8 64,0 TOPLAM GEL. / FAİZ DIŞI TOP.HAR. 91,1 96,1 95,3 124,4 122,9 110,6 100,6 124,2 108,3 125,3 131,7 VERGİ GELİRLERİ / GSMH 12,4 12,8 13,2 15,1 13,8 15,0 16,1 17,2 18,9 21,1 22,2 VASITASIZ VERGİLER / GSMH 6,5 6,5 6,4 7,3 5,9 5,9 6,6 8,0 8,6 8,6 9,0 VASITALI VERGİLER / GSMH 5,9 6,4 6,8 7,8 7,9 9,1 9,6 9,2 10,3 12,5 13,2 VASITASIZ VERGİLER / VERGİ GEL. 52,3 50,4 48,6 48,3 42,5 39,4 40,7 46,6 45,4 40,9 40,4 VASITALI VERGİLER / VERGİ GEL. 47,7 49,6 51,4 51,7 57,5 60,6 59,3 53,4 54,6 59,1 59,6 Kaynak: DPT, Maliye Bakanlõğõ (*) 1982 Yõlõ 10 aylõktõr. 28

35 TABLO :23- KONSOLİDE BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ BORÇ ÖDEMELERİ İLİŞKİSİ (*) VERGİ GELİRLERİ BORÇ ANAPARA ÖDEMELERİ İÇ DIŞ BORÇ FAİZ ÖDEMELERİ İÇ DIŞ BORÇ ANAPARA+FAİZ ÖDEMELERİ İÇ DIŞ BORÇ ANAPARA ÖD. / VERGİ GEL. (%) 7,7 14,8 21,5 18,3 21,3 41,2 44,8 59,5 59,5 52,6 36,4 İÇ 6,7 12,9 17,4 10,6 11,3 30,3 32,0 46,3 42,9 37,7 24,4 DIŞ 1,0 1,9 4,1 7,7 9,9 11,0 12,8 13,2 16,5 14,9 12,0 BORÇ FAİZ ÖDEME. / VERGİ GEL. (%) 4,2 6,3 6,7 10,9 18,6 17,6 22,3 25,0 35,0 32,3 30,8 İÇ 3,0 3,5 2,6 4,1 7,5 6,5 10,9 13,9 22,2 20,0 21,2 DIŞ 1,2 2,9 4,1 6,8 11,1 11,2 11,4 11,1 12,8 12,3 9,6 BORÇ ANAPARA+FAİZ ÖD/VERGİ GEL. (%) 11,9 21,1 28,2 29,2 39,9 58,8 67,0 84,6 94,4 84,9 67,2 İÇ 9,7 16,4 20,1 14,7 18,8 36,7 42,8 60,2 65,1 57,8 45,6 DIŞ 2,2 4,7 8,2 14,5 21,1 22,1 24,2 24,3 29,3 27,2 21,6 Kaynak: DPT, Maliye Bakanlõğõ (*) 1982 Yõlõ 10 aylõktõr. 29

36 TABLO :23- KONSOLİDE BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ BORÇ ÖDEMELERİ İLİŞKİSİ (Devamõ) VERGİ GELİRLERİ BORÇ ANAPARA ÖDEMELERİ İÇ DIŞ BORÇ FAİZ ÖDEMELERİ İÇ DIŞ BORÇ ANAPARA+FAİZ ÖDEMELERİ İÇ DIŞ BORÇ ANAPARA ÖD. / VERGİ GEL. (%) 50,5 62,1 79,0 99,8 122,3 142,4 68,2 100,0 110,5 75,9 133,0 İÇ 39,1 51,0 69,5 80,8 100,2 124,0 53,6 80,1 94,6 62,2 108,6 DIŞ 11,4 11,1 9,5 18,9 22,0 18,4 14,6 19,9 15,9 13,8 24,4 BORÇ FAİZ ÖDEME. / VERGİ GEL. (%) 30,6 28,5 44,1 50,7 53,1 66,7 48,0 66,9 72,4 77,1 103,3 İÇ 21,5 21,6 35,0 39,7 43,9 59,2 41,7 61,0 66,4 70,9 94,3 DIŞ 9,1 6,9 9,1 11,1 9,3 7,5 6,3 5,9 6,1 6,2 9,0 BORÇ ANAPARA+FAİZ ÖD/VERGİ GEL. 81,1 90,5 123,0 150,5 175,4 209,1 116,2 166,9 182,9 115,3 236,3 (%) İÇ 60,6 72,6 104,5 120,5 144,1 183,3 95,3 141,1 161,0 133,1 202,9 DIŞ 20,5 18,0 18,6 30,0 31,3 25,9 20,9 25,9 21,9 20,0 33,4 Kaynak: DPT, Maliye Bakanlõğõ (*) 1982 Yõlõ 10 aylõktõr. 30

37 TABLO : 24 - TOPLAM VERGİ YÜKÜ SOS.GÜV.K.HARİÇ VERGİ YÜKÜ (4/7) (%) 14,8 15,7 13,1 14,8 12,0 13,2 15,7 16,1 15,2 15,2 16,0 SOS.GÜV.K.DAHİL VERGİ YÜKÜ (6/7) (%) 17,2 18,1 15,5 17,3 14,3 15,3 17,9 18,8 17,8 18,4 19, (1) SOS.GÜV.K.HARİÇ VERGİ YÜKÜ (4/7) (%) 16,8 17,7 18,0 19,0 17,6 18,6 20,3 21,8 23,5 25,8 27,3 SOS.GÜV.K.DAHİL VERGİ YÜKÜ (6/7) (%) 20,9 22,1 21,9 22,3 20,5 22,1 24,5 26,2 28,8 31,3 33,3 Kaynak: DPT (1) Tahmin 31

38 TABLO :25 - İÇ BORÇ STOKU (*) ÖDEMELER Anapara Ödemeleri Tahvil Bono Avans Konsolide Borçlar Faiz Ödemeleri Tahvil Bono Avans Konsolide Borçlar BORÇLANMA Tahvil Bono Avans Konsolide Borçlar NET BORÇ KULLANIMI Tahvil Bono Avans Konsolide Borçlar IÇ BORÇ STOKU (**) Tahvil Bono Avans Konsolide Borçlar ÖDEMELER Anapara Ödemeleri Tahvil Bono Avans Konsolide Borçlar Faiz Ödemeleri Tahvil Bono Avans Konsolide Borçlar BORÇLANMA Tahvil Bono Avans Konsolide Borçlar NET BORÇ KULLANIMI Tahvil Bono Avans Konsolide Borçlar IÇ BORÇ STOKU (**) Tahvil Bono Avans Konsolide Borçlar Kaynak: Hazine Müsteşarlõğõ (*) 1992 yõlõndan itibaren nakit dõşõ satõlan tahviller stokta yer almaktadõr. (**) Döviz cinsi senetlerin her ay oluşan kur farkõ doğrudan stoka dahil edilmiş, kur artõşlarõ stoktan düşülmüştür. 32

GSYH

GSYH İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (Cari Fiyatlarla) 4 TABLO 3: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (1998 Fiyatlarıyla)

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak 2016 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 17 EKİM 2011 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 OCAK 2016 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 3 TABLO 2:

Detaylı

MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 2011

MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 2011 KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 2011 EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 KKTC EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER... 2 1. BÜYÜME HIZI VE GSYİH NIN BİLEŞİMİ... 2 2. EKONOMİNİN

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER 27 EKİM 2017 BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2013 yılında 12.480 dolar, 2014 yılında 12.112 dolar, 2015 yılında 11.019 dolar, 2016 yılında

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Ocak Ayı Ödemeler Dengesi Göstergeleri Merkez Bankası tarafından 11/03/2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı Ocak ayı Ödemeler Dengesi bültenine göre; 2010 yılında

Detaylı

ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR

ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR Temmuz-Eylül 2006 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomik Araştırmalar ve İstatistik Müdürlüğü ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR TOBB Yayın No. 2007 / 36 ISBN: 9944-60 027-X Sayfa Düzeni

Detaylı

TURKHISH YATIRIM TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.

TURKHISH YATIRIM TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. Yıl: 25 Sayı: 91 Nisan 2011 101 EKONOMİK GÖSTERGELER TURKHISH YATIRIM TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. TÜKETİCİ FİYAT ARTIŞLARI ( AYLIK) TOPLAM 2005 0.55 0.02 0.26 0.71 0.92 0.10 0.57 0.85 1.02 1.79 1.40 0.42

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM 2016-2018 (TASLAK)

ORTA VADELİ PROGRAM 2016-2018 (TASLAK) KKTC BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ ORTA VADELİ PROGRAM 2016-2018 (TASLAK) İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. DÜNYA VE KKTC EKONOMİSİNDE GELİŞMELER... 2 1.1 DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER... 2 1.1.1 Büyüme...

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016 ORTA VADELİ PROGRAM (2017-2019) 4 Ekim 2016 İçindekiler 1. Dünya Ekonomisi 2. Orta Vadeli Programın Temel Amaçları ve Büyüme Stratejisi 3. Orta Vadeli Programın (2017-2019) Temel Makroekonomik Büyüklükleri

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 Ekonomik Göstergeler yayını, T.C. MALİYE BAKANLIĞI, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ekonomik ve Sektörel Analiz

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER ve GENEL GÖRÜNÜM

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER ve GENEL GÖRÜNÜM T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER ve GENEL GÖRÜNÜM Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 18 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER Sayfa No BÖLÜM-1: TEMEL EKONOMİK

Detaylı

Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri. kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır ve

Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri. kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır ve Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır ve her ay sonu itibarıyla güncellenmektedir. Son güncelleme tarihi: 1 ŞUBAT 2011 1

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI 25.0 150 22.5 135 20.0 120 17.5 105 15.0 90 12.5 75 10.0 60 7.5 45 5.0 30 2.5 15 0.0 0 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2015 YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2015 YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME İÇİNDEKİLER: 1) REEL KESİM 1-a) Büyüme 1-b) Sanayi 1-c) İstihdam 2) FİNANSAL KESİM 2-a) Fiyatlar 2-b) Parasal Göstergeler 2-c) Finansal Yatırım Araçları

Detaylı

Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri. kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri. kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Son güncelleme tarihi: 26 Mart 215 1 BORÇ GÖSTERGELERİ Borç Yönetiminde Gelinen Nokta

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı Ödemeler Dengesi Göstergeleri Merkez Bankası tarafından tarihinde yayımlanan 2011 yılı Nisan ayına ilişkin Ödemeler Dengesi bültenine göre; 2010 yılı

Detaylı

GÖSTERGELERİ > > PİYASALAR: TÜRKİYE NİN HABER

GÖSTERGELERİ > > PİYASALAR: TÜRKİYE NİN HABER TÜRKİYE NİN GÖSTERGELERİ > > HABER Hazırlayan: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON PİYASALAR: Dokuz aylık borçlanma ve ödeme ile Eylül sonundaki stok 2007 Borçlanma 121,3 79,3 97,8 Borç ödemesi

Detaylı

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Finansal Piyasa Dinamikleri Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Neleri İşleyeceğiz? Finansal Sistemin Resmi Makro Göstergeler ve Yorumlanması Para ve Maliye Politikaları Merkez Bankası ve Piyasalar Finansal Piyasalardaki

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI NİSAN, 2011 BÖLÜM 1: DOĞU MARMARA TR42 BÖLGESİ NE GENEL BAKIŞ BÖLÜM 2: ULUSAL GÖSTERGELER

Detaylı

Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi

Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi On5yirmi5.com Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi Avro bölgesindeki ülkelerde derinleşmekte olan kamu borç krizine rağmen 2011, Türkiye ekonomisinin yüksek büyüme hızı yakaladığı bir yıl oldu. Yayın Tarihi

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri Tanım Ve Açıklamalar İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler I- Tanımlar... 3 II- Türkiye de Özel Sektörün Dış

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI BAŞBAKANLIK KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMASONUÇLARI GERÇEKLEŞME DÖNEMİ: 2009-2012 TAHMİN DÖNEMİ: 2013-2016

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

CARİ AÇIK NEREYE KADAR?

CARİ AÇIK NEREYE KADAR? CARİ AÇIK NEREYE KADAR? Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR ANKARA - 14 Aralık 2011 1 Türkiye Ekonomisindeki Bazı Eşitlikler -Ekonomik Büyüme = Artan Dış Açık -Artan Dış Açık = Artan Dış Borçlanma -Artan Dış Borçlanma

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER ARALIK 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 23 Aralık 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İTHALAT İHRACAT VE DIŞ TİCARET AÇIĞI... 2 TURİZM GELİRİ

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla) GSYH (Gayri Safi Yutiçi Hasıla) GSMH = GSYH ± NDAFG

GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla) GSYH (Gayri Safi Yutiçi Hasıla) GSMH = GSYH ± NDAFG GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla) GSYH (Gayri Safi Yutiçi Hasıla) GSMH = GSYH ± NDAFG 2 = Çifte hesaplama sorunu NİHAÎ mal ve hizmetlerin fiyatlarının toplamı. Hammadde, ara ve yatırım mallarının fiyatları

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİNDEKİ SON GELİŞMELERE ÇANAKCI. Hazine Müsteşarı. 11 Ağustos A

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİNDEKİ SON GELİŞMELERE ÇANAKCI. Hazine Müsteşarı. 11 Ağustos A TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİNDEKİ SON GELE İLİŞKİN İŞKİN N DEĞERLENDİRMELERERLENDİRMELERRMELER İbrahim ÇANAKCI Hazine Müsteşarı 11 Ağustos A 2003 I. MAKROEKONOMİK K GELİŞ A. Büyüme B. Enflasyon C. Ödemeler Dengesi

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER

EKONOMİK GÖSTERGELER EKONOMİK GÖSTERGELER 1. özel SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİLER 2. HANE HALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ 3. KISA VADELİ DIŞ BORÇLARIN GELİŞİMİ 4. SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ Dr. Adem KORKMAZ 1. ÖZEL SEKTÖRÜN

Detaylı

Durmuş Ali ŞAHİN TÜİK Adana Bölge Müdürü 15/05/2017

Durmuş Ali ŞAHİN TÜİK Adana Bölge Müdürü 15/05/2017 Durmuş Ali ŞAHİN TÜİK Adana Bölge Müdürü 15/05/2017 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran EKONOMİK GELİŞMELER Haziran - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - HAZİRAN 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008 Bankacılık sektörü 2002-2008 Mart Mayıs 2008 Sunumun içeriği I- Finansal sektörün büyüklüğü ve kamu ile ilişkisi II- Bankacılık sistemine ilişkin bilgiler III- Büyüme IV- Bilanço yapısında değişme V-Risk

Detaylı

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2003/6 http://www.tek.org.tr 2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Zafer Yükseler Aralık, 2003

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.28-07/ Konu: 2006-2007 Yıllarında KKTC nde Ekonomik Gelişmeler Lefkoşa, 6 Aralık 2007 BASIN BİLDİRİSİ 2006-2007 YILLARINDAKİ EKONOMİK

Detaylı

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ocak ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -5,2 Milyar doların altında -4,88 milyar dolar olarak geldi. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre

Detaylı

GÖSTERGELER. Altın ihracat ve ithalatı (Bin $) Altın ihracatı (Milyon $)

GÖSTERGELER. Altın ihracat ve ithalatı (Bin $) Altın ihracatı (Milyon $) Hazırlayan: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON ALTIN İHRACATI ve İRAN: Türkiye normalde altında net ithalatçı bir ülke. Önemsenecek düzeyde altın madenimiz yok ve ihtiyacımızı ithalatla karşılıyoruz.

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - AĞUSTOS 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ... 2 İTHALAT

Detaylı

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 1 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 12.0 Türkiye GSYİH Büyüme Oranları(%) 10.0 9.4 8.4 9.2 8.8 8.0 6.0 4.0 6.8 6.2 5.3 6.9 4.7 4.0 4.0 5.0 2.0 0.7 2.1 0.0-2.0-4.0-6.0-8.0-5.7-4.8 Tahmin(%) 2014

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart

EKONOMİK GELİŞMELER Mart EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM. 2 İSTİHDAMIN YAPISI. 2 İŞSİZLİK. 3 İŞGÜCÜNE KATILMA

Detaylı

Kamu Kesimi. Ünite 04: Kamu Maliyesindeki Gelişmeler

Kamu Kesimi. Ünite 04: Kamu Maliyesindeki Gelişmeler Kamu Kesimi: Yasama Merkezî Yönetim Genel Bütçeye Dahil Yürütme Yargı Kamu Kesimi Mahallî Yönetim Kamu İktisadî Teşebbüsleri Katma Bütçeli Vakıflar Gen. Müd. Karayolları Gen. Müd. DSİ Üniversiteler İKT442

Detaylı

KOCAELİ TİCARET ODASI. 2013 İktisadi Rapor Sayfa 1

KOCAELİ TİCARET ODASI. 2013 İktisadi Rapor Sayfa 1 2013 İktisadi Rapor Sayfa 1 İçindekiler 1- KOCAELİ NİN EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ... 4 1.1- Kocaeli de Fiyat Hareketleri... 4 GIDA MADDELERİ... 4 TEMİZLİK MADDELERİ FİYATLARI... 4 KIRTASİYE FİYATLARI... 5 ZÜCCACİYE

Detaylı

Milli Gelir. Nüfus. Dış Ticaret. Eğitim. Yapı İzin. Sağlık. Doğum. Konut Satış. Ulaştırma. Ölüm. Enerji. Evlenme ve Boşanma. Çevre. İşgücü.

Milli Gelir. Nüfus. Dış Ticaret. Eğitim. Yapı İzin. Sağlık. Doğum. Konut Satış. Ulaştırma. Ölüm. Enerji. Evlenme ve Boşanma. Çevre. İşgücü. Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma Enerji Çevre Tarım Hayvancılık

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EKİM 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde 1 16-31 Temmuz 2012 SAYI: 41 MÜSİAD Araştırmalar ve Yayın Komisyonu İşsizlikte Belirgin Düşüş 2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7.

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7. GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4. Seçilmiş Bazı Ülkelerde Büyüme Oranları 2 Grafik I.5. Seçilmiş

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Ağustos) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE KASIM 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 1 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 12.0 Türkiye GSYH Büyüme Oranları (%) 10.0 9.4 8.4 9.2 8.5 8.0 6.0 4.0 6.8 6.2 5.3 6.9 4.7 2.9 3.2* 4.0* 5.0* 5.0* 2.0 0.7 0.0-2.0 Tahmin(%) 2012 2013-4.0 IMF

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014 6. Kamu Maliyesi 214 yılının ilk yarısı itibarıyla bütçe performansı, özellikle faiz dışı harcamalarda gözlenen yüksek artışın ve yılın ikinci çeyreğinde belirginleşen iç talebe dayalı vergilerdeki yavaşlamanın

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Yıllıklandırılmış Ayrıntılı Sunum (Kasım Ekim 2016)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Yıllıklandırılmış Ayrıntılı Sunum (Kasım Ekim 2016) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Ekim) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran EKONOMİK GELİŞMELER Haziran - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı Sunum ( Temmuz)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı Sunum ( Temmuz) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 1 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 12.0 Türkiye GSYH Büyüme Oranları (%) 10.0 9.4 8.4 9.2 8.5 8.0 6.0 4.0 6.8 6.2 5.3 6.9 4.7 2.9 3.2* 4.0* 5.0* 5.0* 2.0 0.7 0.0-2.0 Tahmin(%) 2012 2013-4.0 IMF

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 6 Mart 2015 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. ORTA VADELİ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM KKTC BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ ORTA VADELİ PROGRAM 2017-2019 (TASLAK) İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. DÜNYA VE KKTC EKONOMİSİNDE GELİŞMELER... 2 1.1 DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER... 2 1.1.1 Büyüme...

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı CARİ AÇIK Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı II Yay n No : 2964 İşletme-Ekonomi Dizisi : 608 1. Baskı - Ekim 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-988

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI BAŞBAKANLIK KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI GERÇEKLEŞME DÖNEMİ: 2010-2013 TAHMİN DÖNEMİ: 2014-2017

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

PROJEKSİYON İŞSİZLİK: GÖSTERGELER. Son on yılın aylara göre işsizlik oranı (Yüzde)

PROJEKSİYON İŞSİZLİK: GÖSTERGELER. Son on yılın aylara göre işsizlik oranı (Yüzde) GÖSTERGELER Alaattin AKTAŞ l ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON İŞSİZLİK: 2008, 2009 ve 2010 yılları tüm dünya gibi Türkiye için de bir kriz dönemiydi. Bu dönemde işsizlik çok arttı. Özellikle 2009 yılındaki

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 4 Mart 2016 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. ORTA VADELİ

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı