11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9, Ağustos - YAŞ kararlarõ açõklanacak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9, Ağustos - YAŞ kararlarõ açõklanacak"

Transkript

1 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB ,621 %0.5 TL/$ 1,429,164 %1.5 Bono Faizi (8 Ağustos 2004) %44.7 -%0.7 İMKB İşlem Hacmi ($ mn) 10, , ,445 10,572 10, Tem 29 Tem 30 Tem 31 Tem 01 Ağu İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 0.74 %17.5 Turkcell ADR (TL karşõlõk/ Değ.) 9,200 %1.3 EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER İşlem Fiyat Hacmi ($ mn) (TL) Değişim Tüpraş 16 10,200 %4.6 Garanti Bankasõ 16 2,030 %2.0 İş Bankasõ (C) 13 4,450 %1.7 Koç Holding 8 12,100 %0.8 Ereğli Demir Çelik 8 20,500 -%1.0 EN ÇOK ARTANLAR Değişim İMKB-100 EN ÇOK DÜŞENLER 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 Değişim Pimaş %10 Alkim Kağõt -%20 Tümteks Tekstil %9 Eczacõbaşõ YO -%20 Berdan Tekstil %7 Duran Ofset -%20 Edip İplik %7 Penguen Gõda -%19 EGS GYO %5 Deva Holding -%15 PORTFÖY ÖNERİLERİ Kapanõş Piyasa Dğ. (TL) Değişim ($ mn) Aksigorta 3,675 % Çimsa 3,450 -% Ford Otosan 18,400 % İş Bankasõ 4,450 %1.7 2,524 Vestel 3,450 -% Koç Holding 12,100 %0.8 2,064 Sabancõ Holding 3,300 -%0.8 2,309 BONO & PARA PİYASALARI Repo Oranlarõ Basit %35.0 Bileşik %41.8 Eurobond (30-yõllõk) Spread %6.74 Fiyat Faiz %11.4 TL/$ değişimi Aybaşõndan bu güne 1.5% Yõlbaşõndan bu güne -12.8% EKONOMİK VERİLER Haziran 2003 Aylõk Yõllõk 2003 TÜFE -%0.4 %27.4 %11.6 TEFE -%0.5 %25.6 %10.9 PİYASA GÖRÜŞÜ Bülten IMF ile borçlarõn ödenmesine ilişkin anlaşma nedeniyle piyasada yukarõ yönlü bir hareket bekliyoruz Cuma günkü IMF Direktörler Kurulu toplantõsõyla 5. gözden geçirmenin tamamlanõp yõlõnda IMF ye yapõlacak geri ödemelerin sonraki yõllara yayõlmasõna bağlõ olarak, hisse senedi piyasasõnda yukarõ yönlü bir hareket bekliyoruz. DÜNÜN YORUMU İMKB puan yükselişle Cuma günü 10,621 puandan kapandõ. Endeks, IMF Direktörler Kurulu toplantõsõ öncesinde yatay bir seyir izledi. HAFTANIN GÜNDEMİ 4 Ağustos - YAŞ kararlarõ açõklanacak POLİTİKA & GENEL EKONOMİ HABERLERİ - IMF Direktörler Kurulu Niyet Mektubu ile birlikte 476 mn dolarlõk krediyi onayladõ - IMF geri ödemeleri yõllarõna kaydõrõldõ - Haziran ayõ faiz dõşõ fazla hedefinin gerisinde kalõndõ - Yapõsal koşullar ve sonraki gözden geçirmeler takvimi revize edildi... - Temmuz ayõnda TEFE %0.5, TÜFE %0.4 azalõrken özel imalat sanayi fiyat endeksi %0.5 yükseldi... - ABD kredisi için iki hafta sonra Hazine den teknik bir ekip ABD ye gidecek - Hazine Ağustos-Aralõk döneminde 40.3 milyar dolarlõk borç, ödemesine karşõlõk 29.7 milyar dolar borçlanacak - Pamukbank a iki teklif geldi - TİM verilerine göre Temmuz ayõ ihracatõ tüm zamanlarõn aylõk rekorunu kõrdõ - Milli Piyango nun özelleştirilmesiyle içeriden ve dõşarõdan çok sayõda büyük firma ilgileniyor. - Merkez Bankasõ'nõn döviz alõm ihalesine 147 milyon dolar teklif geldi. ŞİRKET HABERLERİ - Akbank 1Y03 sonuçlarõnõ açõkladõ. - Turkcell Türk Telekom un Haziran ayõ arabağlantõsõ ödemesi hakkõnda bilgi verdi - Tofaş, Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanõ A.Ş. nin (KFK) geri kalan %49 hissesini almayõ kararlaştõrdõ OYAK Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok

2 IMF DİREKTÖRLER KURULU IMF Direktörler Kurulu Niyet Mektubu ile birlikte 476 mn dolarlõk krediyi onayladõ IMF nin 5. gözden geçirmesi, IMF Direktörler Kurulu nun Cuma günü Niyet Mektubu ile birlikte 476 mn dolarlõk krediyi onaylamasõyla birlikte tamamlandõ. IMF GERİ ÖDEMELERİ IMF geri ödemeleri yõllarõna kaydõrõldõ IMF Direktörler Kurulu Türkiye nin geri ödemelerinin bir yõllõğõna kaydõrõlmasõnõ onayladõ. Böylelikle, yaklaşõk 11 milyar dolarlõk kredinin geri ödemesi dönemine yayõldõ. Bu düzenlemenin ardõndan, Hazine 2003 yõlõ dõş borçlanma hedefini daha önce revize edilmiş 4.7 milyar dolardan 5.7 milyar dolara yükseltti. FAİZ DIŞI FAZLA Haziran ayõ faiz dõşõ fazla hedefinin gerisinde kalõndõ Hükümet Niyet Mektubu nda Haziran ayõ faiz dõşõ fazla hedefinin gerisinde kalõndõğõnõ kabul ederek, gerekli önlemleri almayõ taahhüt etti. Toplamda GSMH nõn %0.7 sine denk gelen yeni önlemler paketine göre, cari transfer ve yatõrõm harcamalarõnõn kõsõtlmasõyla 1.2 katrilyon TL, özel gelirlerin bütçeye yazõlmasõyla 0.5 katrilyon TL, Tekel ürünlerindeki fiyat artõşlarõyla 0.25 katrilyon TL kaynak sağlanmasõ hedefleniyor. GSMH nõn %6.5 i olarak belirlenmiş faiz dõşõ fazla hedefi 2004 yõlõnda da geçerli olacak. Bu doğrultuda, 2004 Bütçesi nde faiz dõşõ harcamalardaki reel büyümenin sõfõr seviyesinde tutulmasõ taahhüt edildi. YAPISAL KOŞULLAR Yapõsal koşullar ve sonraki gözden geçirmeler takvimi revize edildi... Haziran sonu itibariyle 9,900 atõl kadronun kaldõrõlmasõ koşulundan feragat isteyen hükümet, 19,400 ve 25,074 olan Eylül ve Aralõk hedeflerini yerine getireceğini bildirdi. Ayrõca, sürekli performans kriteri olarak kamu sektörü alacaklarõnõ kapsayacak yeni aflardan kaçõnõlacağõ güvencesi verildi. Turk Telekom özelleştirme planõnõn kabul edilmesi için verilen süre Ekim e kadar uzatõldõ. 6. gözden geçirmenin önkoşulu olarak bildirilen Kamu Mali Yönetimi ve Denetim Yasasõ da Ekim sonuna kadar Meclis ten geçecek. 6. gözden geçirmenin bir diğer koşulu olarak da yatõrõm teşviklerine ilişkin ikinci doğrudan vergi reformu belirlendi. Bu yasanõn Kasõm ayõ sonuna kadar Meclis te kabul edilmesi ise 7. gözden geçirmenin önkoşulu oldu. Öte yandan, kamu yönetişimine ilişkin yasa ile kamu personeli için etik kurallarõ belirleyecek yasa Aralõk sonuna kadar çõkarõlacak. Ek bir kriter olarak, hükümet İcra İflas Yasasõ na Kasõm sonuna kadar mahkeme öncesi uzlaşma yöntemiyle iflasa gidilmesi sürecine ilişkin Sayfa 2

3 değişikliği yaptõktan sonra 15 Aralõk a kadar sözkonusu maddelerin uygulanmasõna ilişkin düzenlemeleri yapacak. Bu değişiklikler doğrultusunda, gözden geçirme takviminde de revizyon yapõldõ. 7. gözden geçirme 2004 yõlõna kalõrken, 6. gözden geçirmenin Ekim sonu-kasõm başõ başlayabileceği Devlet Bakanõ Babacan tarafõndan açõklandõ. Takvimdeki bu değişiklik piyasalar tarafõndan bekleniyordu. ENFLASYON RAKAMLARI Temmuz ayõnda TEFE %0.5, TÜFE %0.4 azalõrken özel imalat sanayi fiyat endeksi %0.5 yükseldi... Devlet İstatistik Enstitüsü'nün açõkladõğõ Temmuz ayõ enflasyon verilerine göre, TEFE %0.5 ve TÜFE 'de %0.4 azalõrken, özel imalat sanayi fiyat endeksi (çekirdek enflasyon) %0.5 yükseldi. Böylelikle, yõllõk TÜFE %27.4'e gerilerken, TEFE ise %25.6 oldu. Bizim beklentilerimiz ise TEFE için -%0.1, TÜFE için %0.0 ve özel imalat sanayi içinse %0.4 seviyesindeydi. Bu sonuçlarla TEFE Ocak 1987 tarihinden bu yana en düşük yõllõk rakama ulaşmõş oldu. Aylõk TEFE ve TÜFE'deki gerilemede %3.9 azalan tarõm fiyatlarõ ve %2.5 azalan gõda fiyatlarõnõn etkisi olduğu görülüyor. ABD KREDİSİ ABD kredisi için iki hafta sonra Hazine den teknik bir ekip ABD ye gidecek Devlet Bakanõ Ali Babacan, ABD den alõnmasõ öngörülen 8,5 milyar dolarlõk kredi önünde herhangi bir engel bulunmadõğõnõ belirterek, iki hafta sonra Hazine den teknik bir ekibin Washington a gideceğini söyledi. Hükümet Niyet Mektubu nda söz konusu kredinin borçlarõn azaltõlmasõnda kullanõlacağõ taahhüdünü verdi. HAZİNE BORÇLANMA PROGRAMI Hazine Ağustos-Aralõk döneminde 40.3 milyar dolarlõk borç, ödemesine karşõlõk 29.7 milyar dolar borçlanacak IMF kredilerindeki yeni düzenlemenin ardõndan Hazine, Ağustos-Aralõk döneminde, 36 milyar dolarlõk daha iç borç, 4.3 milyar dolarlõk dõş borç ödeneceğini bildirdi. Hazine, yõlõn kalan bölümünde 28 milyar dolarlõk iç borçlanma, 1.7 milyar dolarlõk da dõş borçlanma gerçekleştirileceğini açõkladõ. Bu gerçekleşmelerle Türkiye, 2003 yõlõnõn tamamõnda 84.6 milyar dolarlõk iç borçlanma, 5.7 milyar dolarlõk da dõş borçlanma yapmõş olacak. PAMUKBANK Pamukbank a iki teklif geldi Tasarruf Mevduatõ Sigorta Fonu (TMSF), ikinci kez satõşa sunulan Pamukbank için inceleme izni verilen beş istekliden sadece ikisinin teklif Sayfa 3

4 verdiğini bildirdi. Pamukbank için sadece Finansbank ve Hussein Nuaman Soufraki'den teklif geldi. Societe Generale çekildi, Tekfen ve Abank ise teklif sunmadõ TEMMUZ AYI İHRACATI TİM verilerine göre Temmuz ayõ ihracatõ tüm zamanlarõn aylõk rekorunu kõrdõ Türkiye İhracatçõlar Meclisi (TİM) temmuz ayõna ilişkin ihracat rakamlarõnõ açõkladõ. Buna göre geçtiğimiz ay ihracat rakamlarõ tüm zamanlarõn aylõk rekorunu kõrarak 4 milyar 243 milyon 176 bin dolara ulaştõ. Temmuz ayõ ihracatõ geçen yõlõn aynõ ayõna göre %34.3'lük artõş gösterdi. TİM rakamlarõna göre bu yõlõn ocak-temmuz dönemindeki ihracat rakamõ, geçen yõlõn aynõ dönemine göre %34.5'lik artõşla 25 milyar 930 milyon 352 bin dolara çõktõ. MİLLİ PİYANGO ÖZELLEŞTİRMESİ Milli Piyango nun özelleştirilmesiyle içeriden ve dõşarõdan çok sayõda büyük firma ilgileniyor. Piyangonun özelleştirilmesi konusuna ilgi gösteren firmalar arasõnda yurt içinde Oyak, Koç, Doğuş ve Sabancõ gruplarõnõn da olduğunu bildirdi. Piyangonun özelleştirilmesine yurt dõşõnda da Yunan Piyango işletmesinin yanõ sõra İtalyan Sisal Group, İngiliz Camelot, Fransõz Scientific Games ve ABD li Gtech Corp. ilgi gösteriyor. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü İhya Balak, piyangonun özelleştirilmesi işleminin 1 yõl içinde tamamlanabileceğini söyledi. MB DÖVİZ ALIM İHALESİ Merkez Bankasõ'nõn döviz alõm ihalesine 147 milyon dolar teklif geldi. Merkez Bankasõ tarafõndan program dahilinde yapõlan 50 mn dolar tutarõndaki döviz alõm ihalesine 147 milyon dolar teklif geldi. İhalede ortalama fiyat 1 milyon 439 bin 761 lira oldu. AKBANK 3,950 TL Piyasa Değeri: 3,317 mn $ Akbank 1Y03 sonuçlarõnõ açõkladõ. Akbank õn karõ 1Y03 te geçen yõlõn aynõ dönemine göre reel bazda %25 oranõnda artarak 488.5trl TL (339mn dolar) olarak gerçekleşti. Sonuçlar piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Çeyrek bazõnda net kar 1Ç03 te 43mn dolar dan 2Ç03 te 296mn dolar a yükseldi. Karlõlõkta çeyrek bazõnda bu yüksek artõşõn başlõca sebepleri faiz oranlarõnda yaşanan gerileme ve enflasyondaki negatif trend oldu. Akbank õn kur giderleri ve parasal kayõp sonrasõ faiz marjõ 1Y03 te %9.3 oranõnda gerçekleşti. Bu oran ilk çeyrekte %5.9 seviyesindeydi. Akbank õn bu dönemde ortalama özkaynak getirisi %26 iken ortalama aktif getirisi %3.8 olarak gerçekleşti. Akbank õn sermaye Sayfa 4

5 yeterlilik rasyosu da 1Y03 sonunda %44.07 seviyesinde oldu. Akbank için 4,050mn $ lõk hedef değerimizle TUT tavsiyemizi koruyoruz. TURKCELL 9,350 TL Piyasa Değeri: 3,271 mn $ Turkcell Türk Telekom un Haziran ayõ arabağlantõsõ ödemesi hakkõnda bilgi verdi Turkcell, Türk Telekom ile arasõndaki arabağlantõ konusundaki anlaşmazlõk ile ilgili olarak 17 Temmuz tarihinde yaptõğõ özel durum açõklamasõnda, 7. Ticaret Mahkemesinin, 17 Temmuz 2003 tarihinde yapõlan duruşmasõnda, kararõnda direnme ve ilk verdiği kararda õsrar etme yönünde karar verdiği ve Türk Telekom un Ankara 9. İdare Mahkemesi kararõnõn uygulanmasõnõ sağladõğõ iddiasõyla Turkcell in alacaklarõna el koymak suretiyle yarattõğõ uyuşmazlõğõn, tarihli Şebekelerarasõ İrtibat ve İşbirliği Sözleşmesinden kaynaklanan, süre gelen uygulamanõn devamõ suretiyle giderilmesi sonucuna vardõğõ duyurulmuştu. Türk Telekom 31 Temmuz 2003 tarihinde bahsi geçen sözleşmeye istinaden Haziran 2003 dönemine ilişkin gerçekleştirmesi gereken ödemeyi kõsmen yapmõş ve Turkcell e 39.5 trilyon TL ödemiştir. Bu mahsup işleminin hangi hesaplama yöntemiyle yapõldõğõ bilinmemekle beraber, Türk Telekom un kullanmõş olduğu hesaplama yönteminin yukarõda bahsi geçen mahkeme kararõna uygun olmadõğõ ve yapõlan ödemenin eksik olduğunu tahmin etmektedir. Turkcell, Türk Telekom un bu uygulamasõna karşõ gerekli hukuki işlemleri en kõsa sürede başlatacaktõr. Diğer yandan, 23 Mayõs 2003 tarihinde Telekomünikasyon Kurumu tarafõndan yayõnlanan Erişim ve Arabağlantõ Yönetmeliği uyarõnca Turkcell ve Türk Telekom arasõnda şebekelerarasõ arabağlantõ tarifelerinin maliyet esaslõ olmak suretiyle belirlenerek yenilenmesi konusundaki görüşmeler devam etmektedir. TOFAS 1,640 TL Piyasa Değeri: 516 mn $ KOÇ HOLDİNG 12,100 TL Piyasa Değeri: 2,064 mn $ Tofaş, Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanõ A.Ş. nin (KFK) geri kalan %49 hissesini almayõ kararlaştõrdõ Tofaş, 30 trilyon TL nominal sermayeli Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanõ A.Ş. nin (KFK) %49 oranõnda hissesinin Koç Holding ve Koc Tuketici Finansmanõ ve Kart Hizmetleri A.Ş. den satõn alõnmasõna karar verdi. Temmuz 2002 de 30 trilyon TL sermayeli ve KFK nõn %51 oranõndaki hissesini US$51 karşõlõğõnda almõştõ. Geri kalan %49 için Tofaş 49 ABD$ ödeyecek. Sayfa 5

11,500 11,000 10,500 10,000 9,500. - Türkşeker in özelleştirme stratejisi imzada

11,500 11,000 10,500 10,000 9,500. - Türkşeker in özelleştirme stratejisi imzada Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 10,503 -%2.1 TL/$ 1,388,066 %0.0 Bono Faizi (7 Temmuz 2004) %50.3 -%2.6 İMKB 500 400 300 200 100 0 İşlem Hacmi ($ mn) 10,884 153 10,750 187 10,691 10,727

Detaylı

34,000 32,000 30,000 28,000 26,000 24,000 22,000

34,000 32,000 30,000 28,000 26,000 24,000 22,000 1 Ağustos 2005 Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 29,683 -%0.1 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 22,611 %22.5 $/YTL 1.3128 -%0.4 Bono Faizi ( 7 Mart 2007) 16.10 -%0.8 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/

Detaylı

- TİM Ağustos ayõ ihracat verilerini açõklayacak. - Rusya Devlet Başkanõ Putin'in Türkiye ziyareti başlõyor. - Avrupa Merkez Bankasõ (ECB) toplantõsõ.

- TİM Ağustos ayõ ihracat verilerini açõklayacak. - Rusya Devlet Başkanõ Putin'in Türkiye ziyareti başlõyor. - Avrupa Merkez Bankasõ (ECB) toplantõsõ. PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 20,218 %1.8 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 1.35 %0.7 TL/$ 1,502,122 %0.3 Bono Faizi (22 Şubat 2006) 25.25 %0.5 Turkcell ADR (TL karşõlõk/ Değ.) 5,500 %1.6 İMKB

Detaylı

17,250 16,500 15,750 15,000 14,250 13,500 12,750 12,000

17,250 16,500 15,750 15,000 14,250 13,500 12,750 12,000 PİYASA KAPANIŞLARI (20 Kasõm 2003 itibariyle) Günlük Kapanõş Değişim İMKB-100 14,618 -%7.4 TL/$ 1,469,955 -%0.2 Bono Faizi (15 Aralõk 2004) %29.1 %1.4 İMKB 1500 1250 1000 750 500 250 0 16,081 738 İşlem

Detaylı

- Asgari Ücret Komisyonu 2005 yõlõ asgari ücreti için

- Asgari Ücret Komisyonu 2005 yõlõ asgari ücreti için Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 24,591 %0.2 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 1.82 %36.0 $/TL 1,352,700 -%0.8 Bono Faizi (5 Temmuz 2006) 20.80 -%0.4 Turkcell ADR (TL karşõlõk/ Değ.) 9,500

Detaylı

19,000 18,250 17,500 16,750 16,000

19,000 18,250 17,500 16,750 16,000 Günlük Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Kapanõş Değişim İMKB-100 18,625 %1.8 TL/$ 1,393,278 %0.1 Bono Faizi (26 Ocak 2005) %25.5 %0.4 İMKB 1500 1250 1000 750 500 250 0 17,644 839 İşlem Hacmi ($ mn) 17,997

Detaylı

27,000 25,000 23,000 21,000 19, Forum İstanbul (6 Mayõs'a kadar) - İhracat Nisan ayõnda %14.59 artarak 6.1 milyar dolar oldu

27,000 25,000 23,000 21,000 19, Forum İstanbul (6 Mayõs'a kadar) - İhracat Nisan ayõnda %14.59 artarak 6.1 milyar dolar oldu PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 24,253 %2.8 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 17,590 -%4.7 $/YTL 1.3788 -%0.4 Bono Faizi (8 Kasõm 2006) 18.05 -%1.6 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 8.67 %1.0 İMKB

Detaylı

17,250 16,500 15,750 15,000 14,250 13,500 12,750 12, Hazine'nin tamamõ piyasaya olmak üzere 31 trilyon TL

17,250 16,500 15,750 15,000 14,250 13,500 12,750 12, Hazine'nin tamamõ piyasaya olmak üzere 31 trilyon TL Günlük Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Kapanõş Değişim İMKB-100 16,390 %0.9 TL/$ 1,455,142 %0.6 Bono Faizi (15 Aralõk 2004) %28.9 -%0.1 İMKB 1500 1250 1000 750 500 250 0 15,780 431 İşlem Hacmi ($ mn)

Detaylı

33,000 31,000 29, Ekim - Tüketici Güven Endeksi açõklanacak. (Eylül) in ilk dokuz ayõnda beyaz eşya sektörü iç

33,000 31,000 29, Ekim - Tüketici Güven Endeksi açõklanacak. (Eylül) in ilk dokuz ayõnda beyaz eşya sektörü iç PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 31,404 %2.1 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 23,105 %23.6 $/YTL 1.3592 -%0.4 Bono Faizi ( 9 Mayõs 2007) 14.74 -%0.1 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 6.89

Detaylı

12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9, Merkez Bankasõ 4-haftalõk depo ihalesi. - İhale Yasasõ ndaki değişiklik son aşamasõna geldi. belirtti.

12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9, Merkez Bankasõ 4-haftalõk depo ihalesi. - İhale Yasasõ ndaki değişiklik son aşamasõna geldi. belirtti. PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 11,085 -%2.3 TL/$ 1,419,568 -%0.5 Bono Faizi (7 Temmuz 2004) %47.3 -%3.1 İMKB 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 İşlem Hacmi ($ mn) 11,407 11,381 İMKB-100

Detaylı

Günlük Bülten. 5 Ağustos Piyasanõn yatay seyretmesini bekliyoruz

Günlük Bülten. 5 Ağustos Piyasanõn yatay seyretmesini bekliyoruz PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 19,049 -%2.0 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 1.29 -%3.3 TL/$ 1,473,533 %0.4 Bono Faizi (7 Aralõk 2005) %2618.0 -%0.2 Turkcell ADR (TL karşõlõk/ Değ.) 16,900

Detaylı

12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10, Ereğli Divriği Madenleri nin özelleştirmesiyle ilgileniyor - Koç Holding 1Y03 için denetimden geçmemiş

12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10, Ereğli Divriği Madenleri nin özelleştirmesiyle ilgileniyor - Koç Holding 1Y03 için denetimden geçmemiş PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 11,636 -%0.3 TL/$ 1,381,344 -%0.2 Bono Faizi (18 Ağustos 2004) %36.0 %1.0 İMKB 500 400 300 200 100 0 234 İşlem Hacmi ($ mn) 11,612 11,637 11,672 11,636 11,653

Detaylı

41,000 39,000 37,000 35,000 33, Özelleştirme Yüksek Kurulu Erdemir'in Oyak

41,000 39,000 37,000 35,000 33, Özelleştirme Yüksek Kurulu Erdemir'in Oyak PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 38,918 -%0.5 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 28,858 %54.4 $/YTL 1.3486 -%0.2 Bono Faizi ( 27 Haziran 2007) 13.88 %0.2 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.)

Detaylı

41,000 39,000 37,000 35,000

41,000 39,000 37,000 35,000 Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 39,220 %0.5 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 29,221 %56.4 $/YTL 1.3422 -%0.1 Bono Faizi ( 27 Haziran 2007) 13.80 -%0.4 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 8.25

Detaylı

18,750 18,000 17,250 16,500 15,750 15,000 14,250 13,500 12,750 12,000

18,750 18,000 17,250 16,500 15,750 15,000 14,250 13,500 12,750 12,000 Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 17,231 %0.1 TL/$ 1,425,133 %0.7 Bono Faizi (26 Ocak 2005) %27.0 -%1.1 İMKB 1500 1250 1000 750 500 250 0 16,552 557 İşlem Hacmi ($ mn) 16,955 1185 İMKB-100

Detaylı

- Asgari Ücret Komisyonu Toplantõsõ. ekleyecek - Babacan, AB ye sunulacak ekonomik programõn. - THY nda ön talep toplama bugün başlõyor

- Asgari Ücret Komisyonu Toplantõsõ. ekleyecek - Babacan, AB ye sunulacak ekonomik programõn. - THY nda ön talep toplama bugün başlõyor 7 Kasõm 2004 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 22,105 -%0.4 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 1.53 %14.1 TL/$ 1,448,728 -%0.2 Bono Faizi (12 Nisan 2006) 23.94 -%0.1 Turkcell ADR (TL karşõlõk/ Değ.)

Detaylı

29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19, Hükümet ile Türk-İş arasõndaki toplu iş

29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19, Hükümet ile Türk-İş arasõndaki toplu iş Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 27,702 %0.3 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 20,721 %12.2 $/YTL 1.3369 %0.5 Bono Faizi (27 Ocak 2007) 15.83 -%0.5 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 7.16 %0.0

Detaylı

27,000 25,000 23,000 21,000 19, İngiltere'de genel seçimler.

27,000 25,000 23,000 21,000 19, İngiltere'de genel seçimler. PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 24,560 %1.7 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 18,289 -%0.9 $/YTL 1.3429 -%1.7 Bono Faizi (8 Kasõm 2006) 17.33 -%3.1 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 8.63

Detaylı

Günlük Bülten. 9 Ağustos 2002

Günlük Bülten. 9 Ağustos 2002 Günlük Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Günlük Değ. İMKB-100 10,595 %0.7 TL/$ 1,619,494 -%0.7 Bono Faizi (9 Nisan 2003) %67.5 -%0.3 İMKB İşlem Hacmi ($ mn) 10,782 522 10,639 319 İMKB-100 10,599 206 10,523

Detaylı

46,000 44,000 42,000 40, AB liman konusunun görüşüleceği Ortaklõk Konseyi. - Beklenti Anketi nde yõl sonu enflasyon beklentisi

46,000 44,000 42,000 40, AB liman konusunun görüşüleceği Ortaklõk Konseyi. - Beklenti Anketi nde yõl sonu enflasyon beklentisi PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 43,873 %0.3 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 33,154 %11.8 $/YTL 1.3233 %0.0 Bono Faizi ( 9 Nisan 2008) 13.69 %0.2 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 9.28 -%1.4 İMKB

Detaylı

- TMSF nin alacak ihalesine teklif vermke için son gün

- TMSF nin alacak ihalesine teklif vermke için son gün PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 19,664 %1.5 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 1.30 -%2.5 TL/$ 1,508,882 %1.4 Bono Faizi (22 Şubat 2006) 25.34 -%0.5 Turkcell ADR (TL karşõlõk/ Değ.) 5,400 -%0.7 İMKB

Detaylı

39,000 37,000 35,000 33,000

39,000 37,000 35,000 33,000 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 38,297 %0.5 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 28,358 %51.7 $/YTL 1.3505 %0.0 Bono Faizi ( 27 Haziran 2007) 13.91 %0.3 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 8.48

Detaylı

27,000 25,000 23,000 21,000 19,000

27,000 25,000 23,000 21,000 19,000 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 24,978 %2.1 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 18,291 -%0.9 $/YTL 1.3656 -%0.3 Bono Faizi (27 Ocak 2007) 17.14 -%1.5 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 8.49

Detaylı

46,000 44, Nisan 42,000 40,000

46,000 44, Nisan 42,000 40,000 Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 42,505 -%0.9 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 31,815 %7.3 $/YTL 1.3360 %0.2 Bono Faizi ( 9 Nisan 2008) 13.86 %0.1 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 8.99 %4.2

Detaylı

29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19,000

29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19,000 4 Temmuz 2005 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 28,062 %1.3 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 21,171 %14.7 $/YTL 1.3255 -%0.4 Bono Faizi (27 Ocak 2007) 16.16 -%0.7 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/

Detaylı

36,000 34,000 32,000 30, Meclis Komisyonu Cumhurbaşkanõ nõn veto ettiği

36,000 34,000 32,000 30, Meclis Komisyonu Cumhurbaşkanõ nõn veto ettiği PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 33,510 -%3.6 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 24,799 %34.3 $/YTL 1.3513 %0.5 Bono Faizi ( 9 Mayõs 2007) 14.74 %0.8 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 7.15 -%2.0 İMKB

Detaylı

8, Merkez Bankasõ nõn 4 haftalõk depo alõm ihalesi. 10 Temmuz - Finansbank õn Olağan Genel Kurul toplantõsõ

8, Merkez Bankasõ nõn 4 haftalõk depo alõm ihalesi. 10 Temmuz - Finansbank õn Olağan Genel Kurul toplantõsõ Günlük Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Günlük Değ. İMKB-100 8,748 -%1.8 TL/$ 1,664,640 %0.6 Bono Faizi (9 Nisan 2003) %75.6 -%2.0 İMKB 9,008 266 9,060 121 9,351 237 İşlem Hacmi ($ mn) 8,912 İMKB-100

Detaylı

27,000 25,000 23,000 21,000 19, Nisan. - Hürriyet nakit temettü dağõtmaya 2 Mayõs'ta başlayacak...

27,000 25,000 23,000 21,000 19, Nisan. - Hürriyet nakit temettü dağõtmaya 2 Mayõs'ta başlayacak... PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 25,370 -%1.6 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 18,922 %2.5 $/YTL 1.3408 -%0.3 Bono Faizi (27 Eylül 2006) 17.16 -%0.4 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 8.90 -%2.8

Detaylı

PİYASA KAPANIŞLARI Piyasada düşük hacimli yatay bir seyir bekliyoruz 9, Galatasaray Sportif A.Ş. temettü dağõtõm tarihini

PİYASA KAPANIŞLARI Piyasada düşük hacimli yatay bir seyir bekliyoruz 9, Galatasaray Sportif A.Ş. temettü dağõtõm tarihini Günlük Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Günlük Değ. PİYASA GÖRÜŞÜ Piyasada düşük hacimli yatay bir seyir bekliyoruz İMKB-100 9,277 -%0.9 TL/$ 1,623,784 -%0.1 Bono Faizi (7 Mayõs 2003) %67.2 -%0.1 İMKB

Detaylı

Günlük Bülten. 2 Ocak Piyasanõn yatay seyretmesini bekliyoruz

Günlük Bülten. 2 Ocak Piyasanõn yatay seyretmesini bekliyoruz PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 39,778 -%0.1 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 29,645 %58.6 $/YTL 1.3418 -%0.1 Bono Faizi ( 27 Haziran 2007) 13.83 %0.1 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.)

Detaylı

33,000 31,000 29,000. ŞİRKET HABERLERİ - Vergi amaçlõ 3. çeyrek sonuçlarõnõ Vergi Dairesi ne sunma

33,000 31,000 29,000. ŞİRKET HABERLERİ - Vergi amaçlõ 3. çeyrek sonuçlarõnõ Vergi Dairesi ne sunma PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 31,039 -%0.8 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 23,038 %23.3 $/YTL 1.3473 %0.0 Bono Faizi ( 9 Mayõs 2007) 14.29 %0.6 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 6.84 %1.4 İMKB

Detaylı

16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000

16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 Günlük Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Kapanõş Değişim İMKB-100 10,413 %2.0 TL/$ 1,656,239 %0.1 Bono Faizi (3 Aralõk 2003) %56.3 -%1.7 İMKB 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 9,753 İşlem Hacmi

Detaylı

Günlük Bülten. 18 Ekim Hafif alõcõlõ bir seyi bekliyoruz

Günlük Bülten. 18 Ekim Hafif alõcõlõ bir seyi bekliyoruz PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 22,477 %0.7 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 1.52 %13.4 TL/$ 1,482,555 %0.0 Bono Faizi (12 Nisan 2006) 22.67 %0.7 Turkcell ADR (TL karşõlõk/ Değ.) 7,800 %2.8 İMKB

Detaylı

- Hazine Nisan ayõ borçlanma programõnõ açõklayacak. - Tofas 2003 UFRS finansallarõna gore 4.5mn ABD$ net kar

- Hazine Nisan ayõ borçlanma programõnõ açõklayacak. - Tofas 2003 UFRS finansallarõna gore 4.5mn ABD$ net kar PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 20,887 %0.2 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 1.59 %19.0 TL/$ 1,313,257 -%0.2 Bono Faizi (24 Ağustos 2005) %22.2 -%0.2 Turkcell ADR (TL karşõlõk/ Değ.) 18,500

Detaylı

34,000 32,000 30,000 28, AB nin limanlarõn Rum kesimine açõlmasõ talebine

34,000 32,000 30,000 28, AB nin limanlarõn Rum kesimine açõlmasõ talebine PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 31,948 %3.36 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 23,942 %29.7 $/YTL 1.3344 -%0.96 Bono Faizi ( 7 Mart 2007) 16.10 -%0.8 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 7.49 %4.47

Detaylı

11,000 10,500 10,000 9,500 9,000. - Hazine'nin Ağustos ayõ borçlanma programõ

11,000 10,500 10,000 9,500 9,000. - Hazine'nin Ağustos ayõ borçlanma programõ PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 10,478 -%1.1 TL/$ 1,430,146 %1.9 Bono Faizi (8 Ağustos 2004) %46.0 -%0.7 İMKB 300 200 100 0 İşlem Hacmi ($ mn) 10,464 156 10,475 170 10,561 10,598 10,478 157

Detaylı

37,000 36,000 35,000 34,000 33,000 32,000

37,000 36,000 35,000 34,000 33,000 32,000 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 35,264 %0.9 İMKB-100 (US$/Yõlbaşõndan beri Değ.) 23,055 -%22.2 $/YTL 1.5296 -%1.1 Bono Faizi ( 9 Nisan 2008) 20.35 -%1.5 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 6.63 -%0.1

Detaylı

12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8, Hazine nin 287 günlük bono ve 385 günlük tahvil ihalesi

12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8, Hazine nin 287 günlük bono ve 385 günlük tahvil ihalesi PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Kapanõş Değişim İMKB-100 11,301 -%1.5 TL/$ 1,533,168 -%0.8 Bono Faizi (28 Nisan 2004) %52.8 %0.5 İMKB 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 İşlem Hacmi ($ mn) 11,311 EN ÇOK

Detaylı

- Finansbank yõlõn ilk yarõsõnda BDDK bazõnda 58.6trl TL. - YKB Çukurova Grubu ile karara varõlan ek anlaşmanõn

- Finansbank yõlõn ilk yarõsõnda BDDK bazõnda 58.6trl TL. - YKB Çukurova Grubu ile karara varõlan ek anlaşmanõn PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 18,832 %0.0 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 1.30 -%3.0 TL/$ 1,452,393 -%1.0 Bono Faizi (22 Şubat 2006) 25.14 -%0.6 Turkcell ADR (TL karşõlõk/ Değ.) 5,100 %0.0 İMKB

Detaylı

29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19, Rekabet Kurulundan Türk Telekom özelleştirmesine. - Petrol Ofisi, LNG (Sõvõlaştõrõlmõş Doğal Gaz) İletim

29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19, Rekabet Kurulundan Türk Telekom özelleştirmesine. - Petrol Ofisi, LNG (Sõvõlaştõrõlmõş Doğal Gaz) İletim PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 28,992 %1.0 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 21,962 %18.9 $/YTL 1.3201 -%0.4 Bono Faizi (27 Ocak 2007) 16.39 %0.2 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 7.36

Detaylı

bulundu - Yõlsonu TÜFE beklentisi hükümet hedefinin altõna geriledi

bulundu - Yõlsonu TÜFE beklentisi hükümet hedefinin altõna geriledi PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 27,746 %0.2 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 22,038 %19.4 $/YTL 1.2590 %0.0 Bono Faizi (27 Eylül 2006) 15.64 -%3.0 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 8.62

Detaylı

50,000 48,000 46,000 44,000 42, Merkez Bankasõ Beklenti Anketi. - Sosyal Güvenlik İdari Reformu Meclis te görüşülecek

50,000 48,000 46,000 44,000 42, Merkez Bankasõ Beklenti Anketi. - Sosyal Güvenlik İdari Reformu Meclis te görüşülecek Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 43,890 -%4.6 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 33,187 %11.9 $/YTL 1.3225 %1.7 Bono Faizi ( 5 Eylül 2007) 13.56 %1.1 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 9.23

Detaylı

HAFTANIN GÜNDEMİ. 08 Ağustos 2007 POLİTİKA HABERLERİ EKONOMİ HABERLERİ. YURTDIŞI PİYASALAR Piyasa Bilgileri Uluslararasõ Gündem

HAFTANIN GÜNDEMİ. 08 Ağustos 2007 POLİTİKA HABERLERİ EKONOMİ HABERLERİ. YURTDIŞI PİYASALAR Piyasa Bilgileri Uluslararasõ Gündem PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 50,708 %0.55 İMKB-100 (US$/Yõlbaşõndan beri Değ.) 40,025 %43.8 $/YTL 1.2669 -%0.56 Bono Faizi ( 4 Şubat 2009) 17.64 -%0.06 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 9.21 %1.68

Detaylı

12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10, DİE Temmuz ayõ yabancõ ziyaretçi verilerini. - Beko 1Y03 te önceki yõlõn %2 üzerinde, 5mn ABD$ net

12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10, DİE Temmuz ayõ yabancõ ziyaretçi verilerini. - Beko 1Y03 te önceki yõlõn %2 üzerinde, 5mn ABD$ net PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Kapanõş Değişim İMKB-100 11,877 %0.7 TL/$ 1,389,513 -%0.2 Bono Faizi (18 Ağustos 2004) %38.7 -%0.3 İMKB 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 11,762 270 İşlem Hacmi ($ mn) 11,860

Detaylı

- Rusya Devlet Başkanõ Putin'in Türkiye ziyareti başlõyor. - Asgari Ücret Komisyonu toplantõsõ.

- Rusya Devlet Başkanõ Putin'in Türkiye ziyareti başlõyor. - Asgari Ücret Komisyonu toplantõsõ. PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 23,150 %2.6 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 1.64 %22.8 TL/$ 1,410,497 -%0.6 Bono Faizi (24 Mayõs 2006) 23.33 -%2.8 Turkcell ADR (TL karşõlõk/ Değ.) 9,400 %3.8 İMKB

Detaylı

Günlük Bülten. 23 Eylül Açõlõşta bekle-gör stratejisinin hakim olmasõnõ bekliyoruz

Günlük Bülten. 23 Eylül Açõlõşta bekle-gör stratejisinin hakim olmasõnõ bekliyoruz PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 21,491 %1.4 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 1.43 %7.0 TL/$ 1,502,399 -%1.1 Bono Faizi (12 Nisan 2006) 25.63 -%1.3 Turkcell ADR (TL karşõlõk/ Değ.) 6,600

Detaylı

27,000 25,000 23,000 21,000 19, Anadolu Cam'dan brüt %13.6 (net % ) nakit temettü - Trakya Cam'dan brüt %31 (net %29.

27,000 25,000 23,000 21,000 19, Anadolu Cam'dan brüt %13.6 (net % ) nakit temettü - Trakya Cam'dan brüt %31 (net %29. Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 25,683 %0.9 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 18,823 %1.9 $/YTL 1.3644 %0.3 Bono Faizi (27 Eylül 2006) 17.71 %1.4 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 9.21 %1.3

Detaylı

bekliyoruz 46,000 44,000 42,000 40,000 altõnda... - Benzinin rafineri çõkõş fiyatlarõna % arasõnda

bekliyoruz 46,000 44,000 42,000 40,000 altõnda... - Benzinin rafineri çõkõş fiyatlarõna % arasõnda PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 44,028 %2.6 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 32,884 %10.9 $/YTL 1.3389 -%0.2 Bono Faizi ( 5 Eylül 2007) 13.82 -%1.0 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 9.01

Detaylı

- Moody's 'maksi devalüasyon' ifadesiyle yüzde. - Türk Telekom un blok satõşõna ilişkin takvimin. - BAT, sigaradaki ÖTV artõşõnõn durdurulmasõ için

- Moody's 'maksi devalüasyon' ifadesiyle yüzde. - Türk Telekom un blok satõşõna ilişkin takvimin. - BAT, sigaradaki ÖTV artõşõnõn durdurulmasõ için PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 19,286 %0.5 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 1.31 -%1.7 TL/$ 1,467,024 %0.4 Bono Faizi (22 Şubat 2006) 25.40 %1.8 Turkcell ADR (TL karşõlõk/ Değ.) 5,500

Detaylı

39, Orhan Pamuk davasõnõn ilk duruşmasõ. - Asgari Ücret Komisyonu toplantõsõ. 37,000 35,000 33,000

39, Orhan Pamuk davasõnõn ilk duruşmasõ. - Asgari Ücret Komisyonu toplantõsõ. 37,000 35,000 33,000 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 37,632 -%0.6 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 28,062 %50.2 $/YTL 1.3410 %0.3 Bono Faizi ( 27 Haziran 2007) 14.02 -%0.1 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.)

Detaylı

- Memur maaşlarõna 100 milyon liralõk iyileştirme

- Memur maaşlarõna 100 milyon liralõk iyileştirme Günlük Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Günlük Değ. İMKB-100 9,258 %0.4 TL/$ 1,658,863 -%0.3 Bono Faizi (7 Mayõs 2003) %72.0 -%0.2 İMKB İşlem Hacmi ($ mn) 9,234 150 9,249 104 İMKB-100 9,093 9,258 9,225

Detaylı

4 Haziran - Hazine nin ABD dolarõ cinsinden 1 yõllõk devlet tahvili ihalesi 5 Haziran - Toprakbank için uygun yatõrõmcõlar belirlenecek

4 Haziran - Hazine nin ABD dolarõ cinsinden 1 yõllõk devlet tahvili ihalesi 5 Haziran - Toprakbank için uygun yatõrõmcõlar belirlenecek Günlük Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Günlük Değ. İMKB-100 10,317 -%0.9 TL/$ 1,455,360 %1.2 Bono Faizi (9 Nisan 2003) %63.2 -%0.2 İMKB 10,935 177 10,807 100 10,508 168 İşlem Hacmi ($ mn) 10,414 10,317

Detaylı

46,000 44,000 42,000 40,000

46,000 44,000 42,000 40,000 Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 44,399 -%0.1 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 33,258 %12.2 $/YTL 1.3350 %0.6 Bono Faizi ( 5 Eylül 2007) 13.88 %0.1 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 9.64

Detaylı

- TEFE bazlõ reel efektif döviz kuru Aralõk ayõnda %0.8 değer kazandõ

- TEFE bazlõ reel efektif döviz kuru Aralõk ayõnda %0.8 değer kazandõ Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 25,042 -%1.6 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 18,650 %1.0 $/YTL 1.3427 %0.3 Bono Faizi (5 Temmuz 2006) 19.95 -%1.8 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 9.40

Detaylı

Günlük Bülten. 10 Mayıs PİYASA GÖRÜŞÜ Piyasadaki satıcılı seyrin bugün de sürmesini bekliyoruz

Günlük Bülten. 10 Mayıs PİYASA GÖRÜŞÜ Piyasadaki satıcılı seyrin bugün de sürmesini bekliyoruz 0 Mayıs 2004 Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanış İMKB-100 17,002 -%3.5 İMKB-100 (USc/Yılbaşından beri Değ.) 1.15 -%13.9 TL/$ 1,476,544 %2.1 Bono Faizi (5 Ekim 2005) %26.3 %1.4 Turkcell ADR (TL karşılık/

Detaylı

29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19,000. üstlendi

29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19,000. üstlendi PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 29,188 %0.7 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 22,111 %19.8 $/YTL 1.3201 %0.0 Bono Faizi (27 Ocak 2007) 16.44 %0.2 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 7.27 -%1.22

Detaylı

çekiyoruz 18,000 - Hyundai Türkiye deki üretim tesislerine 100 milyon

çekiyoruz 18,000 - Hyundai Türkiye deki üretim tesislerine 100 milyon PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 18,000 %3.3 TL/$ 1,334,726 -%0.3 Bono Faizi (23 Mart 2005) %24.9 -%0.5 İMKB 1500 1250 1000 750 500 250 0 17,034 276 İşlem Hacmi ($ mn) 16,966 347 İMKB-100 17,641

Detaylı

17,250 16,500 15,750 15,000 14,250 13,500 12,750 12,000

17,250 16,500 15,750 15,000 14,250 13,500 12,750 12,000 Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 16,272 -%0.7 TL/$ 1,448,131 -%0.2 Bono Faizi (15 Aralõk 2004) %28.6 -%1.1 İMKB 1500 1250 1000 750 500 250 0 14,618 325 İşlem Hacmi ($ mn) 16,008 535 İMKB-100

Detaylı

44,000 42,000 40, Hazine 5 yõllõk tahvil ihalesinde %13.8 den borçlandõ. gerçekleştirdi - Aksigorta'nõn toplam prim üretimi Ocak- Mart 2006

44,000 42,000 40, Hazine 5 yõllõk tahvil ihalesinde %13.8 den borçlandõ. gerçekleştirdi - Aksigorta'nõn toplam prim üretimi Ocak- Mart 2006 9 Nisan 2006 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 42,865 %2.4 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 32,070 %8.2 $/YTL 1.3366 -%0.4 Bono Faizi ( 9 Nisan 2008) 13.78 -%0.3 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.)

Detaylı

27,000 25,000 23,000 21,000 19,000

27,000 25,000 23,000 21,000 19,000 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 24,480 -%1.5 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 17,690 -%4.2 $/YTL 1.3838 %1.9 Bono Faizi (27 Eylül 2006) 17.83 %2.9 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 8.86

Detaylı

11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000. - Merkez Bankasõ 4-haftalõk depo alõm ihalesi

11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000. - Merkez Bankasõ 4-haftalõk depo alõm ihalesi Günlük Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Günlük Değ. İMKB-100 9,944 -%1.9 TL/$ 1,654,404 %0.0 Bono Faizi (2 Tem 2003) %70.0 -%1.0 İMKB 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 9,699 339 İşlem Hacmi ($

Detaylı

9, Akbank Genel Kurulu - Merkez Bankasõ nõn 4 haftalõk depo ihalesi. 19 Temmuz - Pamukbank için ilgili yatõrõmcõlarõn başvurmasõ için

9, Akbank Genel Kurulu - Merkez Bankasõ nõn 4 haftalõk depo ihalesi. 19 Temmuz - Pamukbank için ilgili yatõrõmcõlarõn başvurmasõ için Günlük Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Günlük Değ. İMKB-100 9,556 %1.7 TL/$ 1,678,758 %0.1 Bono Faizi (9 Nisan 2003) %75.9 %1.0 İMKB 8,916 144 8,990 324 9,499 321 İşlem Hacmi ($ mn) 9,397 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan

Detaylı

16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 18, Merkez Bankasõ 4 haftalõk depo ihalesi. - Kopenhag Zirvesi

16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 18, Merkez Bankasõ 4 haftalõk depo ihalesi. - Kopenhag Zirvesi Günlük Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Kapanõş Değişim İMKB-100 13,048 %2.7 TL/$ 1,550,943 -%0.4 Bono Faizi (2 Tem 2003) %52.8 %1.6 İMKB 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 İşlem Hacmi ($ mn) İMKB-100

Detaylı

Günlük Bülten. 21 Şubat Başbakan Erdoğan õn IMF ile sorun yaratan yeni Teşvik Yasasõ nda geri adõm atõlacağõna işaret etmesi nedeniyle,

Günlük Bülten. 21 Şubat Başbakan Erdoğan õn IMF ile sorun yaratan yeni Teşvik Yasasõ nda geri adõm atõlacağõna işaret etmesi nedeniyle, PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 27,293 %1.1 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 20,995 %13.7 $/YTL 1.3000 -%0.4 Bono Faizi (27 Eylül 2006) 17.65 -%0.5 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 9.46

Detaylı

50,000 48,000 46,000 44,000 42,000. YURTDIŞI PİYASALAR - Piyasa Bilgileri - Uluslararasõ Gündem

50,000 48,000 46,000 44,000 42,000. YURTDIŞI PİYASALAR - Piyasa Bilgileri - Uluslararasõ Gündem PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 46,366 -%1.1 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 35,765 %20.6 $/YTL 1.2964 -%0.1 Bono Faizi ( 5 Eylül 2007) 13.30 %0.5 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 9.52

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİNDEKİ SON GELİŞMELERE ÇANAKCI. Hazine Müsteşarı. 11 Ağustos A

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİNDEKİ SON GELİŞMELERE ÇANAKCI. Hazine Müsteşarı. 11 Ağustos A TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİNDEKİ SON GELE İLİŞKİN İŞKİN N DEĞERLENDİRMELERERLENDİRMELERRMELER İbrahim ÇANAKCI Hazine Müsteşarı 11 Ağustos A 2003 I. MAKROEKONOMİK K GELİŞ A. Büyüme B. Enflasyon C. Ödemeler Dengesi

Detaylı

29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19,000

29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19,000 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 27,022 %0.9 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 20,019 %8.4 $/YTL 1.3498 %0.1 Bono Faizi (27 Ocak 2007) 16.15 %0.5 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 6.70 -%2.7

Detaylı

27,000 25,000 23,000 21,000 19,000. - Migros Genel Kurulu %15 brüt (%14.73 net) nakit temettü

27,000 25,000 23,000 21,000 19,000. - Migros Genel Kurulu %15 brüt (%14.73 net) nakit temettü 1 Nisan 2005 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 25,786 -%0.2 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 19,165 %3.8 $/YTL 1.3455 %0.7 Bono Faizi (27 Eylül 2006) 17.21 %0.0 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/

Detaylı

bekliyoruz. 46,000 44,000 42,000 40,000 - BDDK Başkanõ Tevfik Bilgin'in görev süresi doluyor.

bekliyoruz. 46,000 44,000 42,000 40,000 - BDDK Başkanõ Tevfik Bilgin'in görev süresi doluyor. PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 41,742 -%2.3 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 31,003 %4.6 $/YTL 1.3464 %0.6 Bono Faizi ( 5 Eylül 2007) 14.02 %0.4 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 8.94

Detaylı

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor ALAN YATIRIM 18 Temmuz 2006 Migros 1Ç 2006 Sonuçları AL Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor Migros un 1Ç 2006 net satõşlarõ 719 milyon US$ olarak gerçekleşmiş ve şirketin cirosu geçen senenin

Detaylı

39,000 37, Eylül işsizlik oranõ açõklanacak. (Ağu %9.4) - Hazine'nin tamamõ piyasaya olmak üzere 598 milyon YTL 35,000

39,000 37, Eylül işsizlik oranõ açõklanacak. (Ağu %9.4) - Hazine'nin tamamõ piyasaya olmak üzere 598 milyon YTL 35,000 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 38,353 %0.4 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 28,488 %52.4 $/YTL 1.3463 %0.1 Bono Faizi ( 27 Haziran 2007) 13.97 -%0.3 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 8.19

Detaylı

- AB Dõşişleri Bakanlarõ toplantõsõ

- AB Dõşişleri Bakanlarõ toplantõsõ PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 19,381 %1.4 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 1.33 -%0.9 TL/$ 1,462,654 %0.0 Bono Faizi (7 Aralõk 2005) %2645.0 -%0.5 Turkcell ADR (TL karşõlõk/ Değ.) 17,400

Detaylı

27,000 25,000 23,000 21,000 19, Haziran - Avrupa Konseyi Toplantõsõ (17 Haziran'a kadar)

27,000 25,000 23,000 21,000 19, Haziran - Avrupa Konseyi Toplantõsõ (17 Haziran'a kadar) PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 25,930 %1.2 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 18,999 %3.0 $/YTL 1.3648 -%0.6 Bono Faizi (27 Ocak 2007) 16.15 -%0.7 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 6.80

Detaylı

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları. 5 Haziran Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları. 5 Haziran Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan ALAN YATIRIM 5 Haziran 2006 < Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları AL Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan Karlõlõk Hürriyet in 1Ç 2006 dönemi net karõ bir önceki yõlõn aynõ dönemine göre dolar bazõnda

Detaylı

ORTA ÖLÇEKLİ BANKALAR Finansbank, TEB, Dõşbank

ORTA ÖLÇEKLİ BANKALAR Finansbank, TEB, Dõşbank Şirket Raporu 17 Nisan 2003 ORTA ÖLÇEKLİ BANKALAR Finansbank, TEB, Dõşbank TUT Bir alanda uzman olmak ya da büyük oyunculuğa sõçramak Geçmiş krizler dönemini başarõyla atlatan Finansbank, TEB ve Dõşbank

Detaylı

Günlük Bülten. 19 Ocak 2004

Günlük Bülten. 19 Ocak 2004 Günlük Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Kapanõş Değişim İMKB-100 18,301 -%3.4 TL/$ 1,334,034 %0.1 Bono Faizi (26 Ocak 2005) %24.3 %1.0 İMKB 1500 1250 1000 750 500 250 0 19,559 İşlem Hacmi ($ mn) 19,460

Detaylı

- Avrupa Parlamentosu nda, KKTC ye ekonomik desteğe

- Avrupa Parlamentosu nda, KKTC ye ekonomik desteğe PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 22,202 -%0.1 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 1.50 %12.4 TL/$ 1,477,111 %0.2 Bono Faizi (12 Nisan 2006) 22.34 %0.3 Turkcell ADR (TL karşõlõk/ Değ.) 7,800

Detaylı

HAFTANIN GÜNDEMİ Bu Hafta 40, Ocak - Hazine nin 595 günlük devlet tahvili ve 5 yõllõk değişken faizli devlet tahvili ihaleleri 38,000

HAFTANIN GÜNDEMİ Bu Hafta 40, Ocak - Hazine nin 595 günlük devlet tahvili ve 5 yõllõk değişken faizli devlet tahvili ihaleleri 38,000 6 Ocak 2006 PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Kapanõş Değişim İMKB-100 41,905 %0.4 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 31,546 %6.4 $/YTL 1.3284 -%0.1 Bono Faizi ( 27 Haziran 2007) 13.52 -%0.5 Turkcell ADR (YTL

Detaylı

Günlük Bülten. 24 Temmuz 2002

Günlük Bülten. 24 Temmuz 2002 Günlük Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Günlük Değ. İMKB-100 10,134 %0.2 TL/$ 1,669,022 -%0.1 Bono Faizi (9 Nisan 2003) %74.4 %0.4 İMKB İşlem Hacmi ($ mn) 10,524 581 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.)

Detaylı

16,750 16,000 15,250 14,500 13,750 13,000 12,250 11, Merkez Bankasõ döviz alõm ihalesiyle 87.8 mn dolar aldõ

16,750 16,000 15,250 14,500 13,750 13,000 12,250 11, Merkez Bankasõ döviz alõm ihalesiyle 87.8 mn dolar aldõ PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Kapanõş Değişim İMKB-100 15,359 -%0.2 TL/$ 1,451,941 %1.7 Bono Faizi (18 Ağustos 2004) %28.3 %1.4 İMKB 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 15,023 962 İşlem Hacmi

Detaylı

13,000 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9, Babacan, ABD den gelecek mali yardõmõn kredili

13,000 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9, Babacan, ABD den gelecek mali yardõmõn kredili PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 10,961 %1.1 TL/$ 1,604,358 %0.5 Bono Faizi (3 Aralõk 2003) %56.9 -%0.7 İMKB 800 700 600 500 400 300 200 100 0 10,129 İşlem Hacmi ($ mn) 10,616 10,815 10,842

Detaylı

27,000 25,000 23,000 21,000 19, TCK daki değişiklikler bugün Meclis te görüşülecek

27,000 25,000 23,000 21,000 19, TCK daki değişiklikler bugün Meclis te görüşülecek PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 24,120 -%0.1 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 17,471 -%5.4 $/YTL 1.3806 %0.2 Bono Faizi (27 Ocak 2007) 17.68 m.d. Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 8.89 -%0.2 İMKB

Detaylı

Günlük Bülten. 23 Eylül 2002

Günlük Bülten. 23 Eylül 2002 Günlük Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Günlük Değ. İMKB-100 9,325 %0.7 TL/$ 1,651,792 -%0.5 Bono Faizi (7 Mayõs 2003) %72.4 %0.0 İMKB İşlem Hacmi ($ mn) 9,093 67 9,225 9,258 9,325 9,264 94 İMKB-100 118

Detaylı

HAFTANIN GÜNDEMİ. 28 Ağustos 2007 POLİTİKA HABERLERİ EKONOMİ HABERLERİ ŞİRKET HABERLERİ YURTDIŞI PİYASALAR. Piyasa Bilgileri. Uluslararasõ Gündem

HAFTANIN GÜNDEMİ. 28 Ağustos 2007 POLİTİKA HABERLERİ EKONOMİ HABERLERİ ŞİRKET HABERLERİ YURTDIŞI PİYASALAR. Piyasa Bilgileri. Uluslararasõ Gündem PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 46,824 -%1.19 İMKB-100 (US$/Yõlbaşõndan beri Değ.) 35,374 %27.1 $/YTL 1.3237 %0.71 Bono Faizi ( 4 Şubat 2009) 17.64 -%0.06 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 9.03 %2.65

Detaylı

- TMSF nin alacak ihalesine teklif vermke için son gün

- TMSF nin alacak ihalesine teklif vermke için son gün Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 19,364 %0.4 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 1.30 -%2.6 TL/$ 1,487,509 %1.4 Bono Faizi (22 Şubat 2006) 25.63 %1.6 Turkcell ADR (TL karşõlõk/ Değ.) 5,400 -%3.0

Detaylı

27,000 25,000 23,000 21,000 19,000

27,000 25,000 23,000 21,000 19,000 Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 25,445 -%1.1 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 18,710 %1.3 $/YTL 1.3600 %1.3 Bono Faizi (27 Eylül 2006) 17.52 %0.7 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 9.07 -%3.1

Detaylı

37,000 36,000 35,000 34,000 33,000

37,000 36,000 35,000 34,000 33,000 3 Temmuz 2006 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 35,816 -%0.4 İMKB-100 (US$/Yõlbaşõndan beri Değ.) 23,203 -%21.7 $/YTL 1.5436 -%0.5 Bono Faizi ( 9 Nisan 2008) 19.02 -%0.4 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.)

Detaylı

2-3 Ekim. - Petrol Ofisi 40 trl TL bedelli sermaye artõrõmõ yoluyla yabanõ

2-3 Ekim. - Petrol Ofisi 40 trl TL bedelli sermaye artõrõmõ yoluyla yabanõ PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 21,954 -%1.2 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 1.47 %9.7 TL/$ 1,497,349 %0.0 Bono Faizi (12 Nisan 2006) 24.39 %0.0 Turkcell ADR (TL karşõlõk/ Değ.) 6,700

Detaylı

27,000 25,000 23,000 21,000 19, İş Bankasõ 2004 yõlõ BDDK bazõnda konsolide. - Hafif ticari araçlarõn ÖTV lerinde artõş

27,000 25,000 23,000 21,000 19, İş Bankasõ 2004 yõlõ BDDK bazõnda konsolide. - Hafif ticari araçlarõn ÖTV lerinde artõş PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 24,731 %1.3 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 18,320 -%0.8 $/YTL 1.3499 -%0.4 Bono Faizi (8 Kasõm 2006) 17.61 -%0.3 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 8.87

Detaylı

27,000 25,000 23,000 21,000 19,000

27,000 25,000 23,000 21,000 19,000 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 25,500 -%1.1 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 18,807 %1.9 $/YTL 1.3559 -%0.4 Bono Faizi (27 Ocak 2007) 16.26 %0.7 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 8.41

Detaylı

24,476. yükselecek - Doğuş Holding Garanti Bankasõ ile ilgili olarak

24,476. yükselecek - Doğuş Holding Garanti Bankasõ ile ilgili olarak 8 Mart 2005 Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 24,476 -%3.4 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 18,579 %0.6 $/YTL 1.3174 -%0.4 Bono Faizi (27 Eylül 2006) 17.05 %1.6 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/

Detaylı

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Y 2006 Sonuçları Hedef PD: 1,399 Mn US$ 6 Eylül Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Y 2006 Sonuçları Hedef PD: 1,399 Mn US$ 6 Eylül Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak ALAN YATIRIM 6 Eylül 2006 Hürriyet 1Y 2006 Sonuçları AL Hedef PD: 1,399 Mn US$ Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Karlõlõk Artõşõ Sürüyor Hürriyet in 1Y 2006 dönemi net karõ bir önceki yõlõn aynõ

Detaylı

46,000 44,000 42,000 40,000

46,000 44,000 42,000 40,000 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 45,746 %3.0 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 34,772 %17.3 $/YTL 1.3156 -%0.1 Bono Faizi ( 5 Eylül 2007) 13.43 %0.5 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 8.62 -%1.2 İMKB

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 15 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu İnci

Detaylı

Günlük Bülten. 18 Ağustos 2008

Günlük Bülten. 18 Ağustos 2008 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanış İMKB-100 42,194 %1.16 İMKB-100 (US$/Yılbaşından beri Değ.) 35,776 -%24.5 $/YTL 1.1794 %0.20 Bono Faizi ( 14 Nisan 2010) 18.39 -%1.37 Turkcell ADR (YTL karşılık/ Değ.) 8.36 %1.49

Detaylı

Günlük Bülten. 25 Ekim Piyasanõn dar bir bantta hareket etmesini bekliyoruz

Günlük Bülten. 25 Ekim Piyasanõn dar bir bantta hareket etmesini bekliyoruz PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 22,244 %0.2 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 1.51 %13.0 TL/$ 1,472,612 -%0.3 Bono Faizi (12 Nisan 2006) 22.25 -%0.3 Turkcell ADR (TL karşõlõk/ Değ.) 8,000

Detaylı

16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000. - Erdemir Isdemir in bedelli sermaye artõrõmõna

16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000. - Erdemir Isdemir in bedelli sermaye artõrõmõna Günlük Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Kapanõş Değişim İMKB-100 9,753 -%5.8 TL/$ 1,669,700 %1.0 Bono Faizi (2 Tem 2003) %57.0 %0.8 İMKB 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 10,370 İşlem Hacmi ($

Detaylı

ALAN YATIRIM. Alarko Carrier 3Ç 2006 Sonuçları. 22 Aralık Hedef PD: 174 Mn US$ Cari PD: 123 Mn US$ Artõşõn Sürmesini Bekliyoruz

ALAN YATIRIM. Alarko Carrier 3Ç 2006 Sonuçları. 22 Aralık Hedef PD: 174 Mn US$ Cari PD: 123 Mn US$ Artõşõn Sürmesini Bekliyoruz ALAN YATIRIM 22 Aralık 2006 Alarko Carrier 3Ç 2006 Sonuçları Doğalgaz Kullanõmõnõn Yaygõnlaşmasõyla Birlikte Önümüzdeki Dönemde İç Piyasa Satõşlarõndaki Artõşõn Sürmesini Bekliyoruz Alarko Carrier õn 3Ç

Detaylı

ALAN YATIRIM HAFTALIK TEKNİK BÜLTEN

ALAN YATIRIM HAFTALIK TEKNİK BÜLTEN ALAN YATIRIM 21 AĞUSTOS 2006 HAFTALIK TEKNİK BÜLTEN İMKB-100 Geçen haftaya 37,418 seviyelerinden başlayan İMKB-100 Endeksinde Ortadoğu'da ateşkes sağlanmasõyla düşen petrol fiyatlarõ ve ABD de açõklanan

Detaylı

27,000 25,000 23,000 21,000 19,000. - Hazine nin 182-günlük bono ve 609 hünlük tahvil ihaleleri

27,000 25,000 23,000 21,000 19,000. - Hazine nin 182-günlük bono ve 609 hünlük tahvil ihaleleri PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 24,329 -%4.5 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 17,600 -%4.7 $/YTL 1.3823 %1.9 Bono Faizi (8 Kasõm 2006) 17.94 %3.7 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 8.87

Detaylı