Grade. Teacher's Book. Yazarlar Cemile BACANLI KURT Ipek SAYINER Meltem SARANDAL Om Or QOBAN PlnarU. BULDUR Serpil TEKIR. '!Ik + DEVLET KIT APLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Grade. Teacher's Book. Yazarlar Cemile BACANLI KURT Ipek SAYINER Meltem SARANDAL Om Or QOBAN PlnarU. BULDUR Serpil TEKIR. '!Ik + DEVLET KIT APLARI"

Transkript

1 TEACHER'S BOOK

2 Grade -.~ -..: p,.,.~. - '-~.,! _ ~,1. _... '...'i! Teacher's Book Yazarlar Cemile BACANLI KURT Ipek SAYINER Meltem SARANDAL Om Or QOBAN PlnarU. BULDUR Serpil TEKIR '!Ik + DEVLET KIT APLARI BIRINel BASKI Feza Gazetecilik A.S. - istanbul, 2008

3 MILLI EGITIM BAKANLIGI YAYINLARI : 4548 OERS KITAPLARI olzlsl : Y Her hakkl saklldlr ve Mim E~itim Bakanll~lna aittir. Kitabln metin, soru ve ~ekilleri klsmen de olsa hi«bir surette allmp yaylmlanamaz. Editor Yrd. Doc;:. Dr. Bena GOL PEKER Oil Uzmam Emrullah GOKAHMETOGLU Gorsel Tasanm Plnar QOBAN Hafize Nur ENSARI Nuran ONAL Program Gelil1tirme Uzmam Bahar KOQOKTEPE Olc;me ve Oegerlendirme Dr. Ismail KARAKAYA Rehberlik Uzmam Zeki AYDIN ISBN Milff E~itim Bakanll~I, Talim ve Terbiye Kurulunun gun ve 105 saylil karan ile 6~retmen olarak kabul edilmi~, YaYlmlar Oairesi Ba~kanll~lmn gun ve 1092 say11i yazlsl ile birinci deta adet basllml~tlr. kitabl

4 tsttklal MARS I Korkma, sonmez bu ~afaklarda yiizen al sancak; Sonmeden yurdumun iistiinde tiiten en son ocak. o benim milletimin yild,z,d,r, parlayacak; o benimdir, 0 benim milletimindir ancak. <;:atma, kurban olaylm, ~ehreni ey nazh hila!! Kahraman,rbma bir gii!! Ne bu ~iddet, bu celal? Sana olmaz dokiilen kanlanmlz sonra hela!... Hakkldlr, Hakk' a ta pan, milletimin istikla!! Ben ezelden beridir hiir ya~adlm, hiir ya~anm. Hangi ~llgtn bana zincir vuracakml~? ~a~anm! Kiikremi~ sel gibiyim, bendimi ~igner, a~anm. Y lftanm daglan, enginlere slgmam, ta~anm. Garbm afaktnl sarml~sa ~elik zlrhh duvar, Benim iman dolu gogsiim gibi serhaddim var. Ulusun, korkmal Nasll boyle bir imam bogar, "Medeniyetl" dedigin tek di~i kalml~ canavar? Arkada~l Yurduma al~aklan ugratma, saktn. Siper et govdeni, dursun bu hayaslzca akm. Dogacaknr sana va'dettil(i giinler Hakk'tn... Kim bilir, belki yann, belki yanndan da yakm. Basttgtn yerleri :'toprakl" diyerek ge~me, tam: Dii~iin altmdakl bmlerce kefenslz yatam. Sen ~ehit oglusun, incitme, yazlknr, atam: Yerme, diinyalan alsan da, bu cennet vatam. Kim bu cennet vatanm ugruna olmaz ki feda? Siiheda ft~klfacak topragl slksan, iihedal Cam, canam, biitiin vanml alsm da Huda, Etmesin tek vatammdan beni diinyada ciida. Ruhumun senden, liahi, ~udur ancak emeli: Degmesin mabedimin gogsiine namahrem eli. Bu ezanlar-ki ~ahadetleri dinin temeli- Ebedi yurdumun iistiinde benim inlemeli. o zaman vecd ile bin secde eder -varsa- ta~lm, Her cerihamdan, liahi, bo~amp kanh ya~lm, FI~klflr ruh-l miicerred gibi yerden na'~lm; o zaman yiikselerek aqa deger belki ba~lm. Dalgalan sen de ~afaklar gibi ey ~anh hila!! Olsun artlk dokiilen kanlanmm hepsi hew. Ebediyen sana yok, lrklma yok izmihlal: Hakbdlr, hiir ya~aml~, bayraglmm hiirriyet; Hakkldlr, Hakk'a tapan, milletimin istiklall Mehmet Akif ERSOY

5 ATATORK'ON GEN<;:LlGE HITABESI Ey TOrk gen<;:ligi! Sirinci vazifen, TOrk istiklalini, TOrk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve modafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Su temel, senin, en klymetli hazinendir. Istikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici, bedhahlann olacaktlr. Sir gon, istiklal ve cumhuriyeti modafaa mecburiyetine do:?ersen, vazifeye atllmak i<;:in, i<;:inde bulunacagm vaziyetin imkan ve :?eraitini do:?onmeyeceksin! Su imkan ve :?erait, <;:ok namosait bir mahiyette tez;3.hor edebilir. Istiklal ve cumhuriyetine kastedecek do:?manlar, boton donyada emsali gc5rolmemi:? bir galibiyetin momessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanm, boton kaleleri zapt edilmi:?, boton tersanelerine girilmi:?, boton ordulan dagltllml:? ve memleketin her kc5:?esi bilfiil i:?gal edilmi:? olabilir. SOtOn bu :?eraitten daha elim ve daha vahim olmak Ozere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hlyanet i<;:inde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri :?ahsi menfaatlerini, mostevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret i<;:inde harap ve bitap do:?mo:? olabilir. Ey TOrk istikbalinin evladl! I:?te, bu ahval ve :?erait i<;:inde dahi, vazifen; TOrk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktlr! Muhta<;: oldugun kudret, damarlanndaki asil kanda, mevcuttur! /).

6 MUSTAFA KEMAL ATATORK

7 CONTENTS FRIENDSHIP Friendship Rules r.." ;'f;jij' or-.,...,t': ; ",-_1-;,!,.:,,' ~L~~. ~~ Instructing or directing others to do something Advising others to do something Inquiring and expressing how certain/uncertain one is of something Expressing opinions and making choices Inquiring about and expressing expectations Describing personal qualities Asking for and giving information about habits and pastimes Making a list of the qualities of their ideal friend (when necessary they can use a dictionary) WORKBOOK KEY Unit 2 Functions Task 41 ROAD TO SUCCESS Study Skills Imparting and seeking factual information: identifying, asking, describing Following and giving simple instructions Describing simple processes Drawing simple conclusions Making a list of the language activities in their coursebook that they like most WORKBOOK KEY IMPROVING ONE'S Seeking and giving information Creating their ideal manlwoman LOOKS Seeking and giving advice by collage Body Care Suggesting a course of action Cutting pieces from Responding to offers and suggestions famous people's pictures Warning others to take care or to refrain from doing something, instructing or directing others to do something Drawing simple conclusions and making recommendations Describing people (personal appearance, qualities) W O R K BO OK KEy Unit 4 Functions Task 65 DREAMS Sweet Dreams Imparting and seeking factual information Expressing su rprise Talking about past events and states in the past understanding and producing simple narratives Expressing (in)ability in the past Playing soft music and visualizing themselves in their dream location Then drewing the scene they have imagined WO RKBOOK KEY EKTRAACTIVITIES FOR UNITS ANSWER KEy BLOCK TEST 1 UNITS ANSWER KEy ATATURK: THE FOUNDER OF TURKISH REPUBLIC The Independence War Imparting and seeking factual information Talking about past events and states in the past understanding and producing simple narratives Expressing (in) ability in the past Imagining that one of the characters from the Independence War has come to the present Interviewing himlher WORKBOOK KEY

8 DETECTIVE STORIES The Story of the Stolen Necklace Imparting and seeking factual information Talking about past events and states in the past understanding and producing simple narratives Expressing (in) ability in the past -- : 1 Imparting and seeking factual information Talking about personal experiences Reading the given detective story and trying to solve the case 'M)RKBOOK KEY PERSONAL EXPERIENCES Places Preparing a questionnaire about personal experiences WORK8CX)K KEY COOPERATION IN THE FAMILY Running Errands Requesting others to do something Instnucting or directing others to do something Requesting assistance Refusing Apologizing Talking about recent activijies and completed actions Expressing gratitude Task Comparing the two pictures given and finding the differences by saying what the person has or hasn't done WORKBOOK KEy EKTRAACTIVITIES FOR UNITS ANSWER KEy BLOCK TEST 2 UNITS ~~~~~~~~~f!m~m~::::::~ ~ Task 141 SUCCESS STORIES Imparting and seeking factual information Finding the date of an important A Living Scientist Describing education, qualifications and invention and writing a sentence skills expressing how long humans have Talking about accomplishments had it WORK8CX)K KEY ~::::::::JE~~!YL:::::::::::::----~Task READING FOR Understanding and producing simple narratives Choosing a character from the ENTERTAINMENT Expressing accomplishments story they have read and A Modem Short Story Expressing recent activities and completed actions drawing hisiher picture Expressing personal experiences WORKBOOK KEY Unit 11 Functions Task 163 PERSONAL GOALS Knowing What You Want Understanding simple stories and acknowledging others' viewpoints Expressing personal goals and outcomes Expressing want, desire Inquiring about want, desire Asking and answering questions to check on meaning (purpose) and intention Setting 5 personal goals for the coming 5 years Expressing purpose, cause and result and giving reasons WORKBOOK KEY Task 173 PERSONALITY TYPES Identifying and expressing personal strengths Thinking of a person who is important Identifying Strengths and weaknesses for them and Weaknesses Describing people in terms of personal qualities Writing down 3-5 strengths of his/hers 'M)RKOC)()K KEY EXTRA ACT IVITIES FOR UNITS ANSWER KEY BLOCK TEST 3 UNITS

9 Unit 13 LANGUAGE LEARNING A Good Language Learner Functions Expressing opinions and judgments Task Preparing their campaign poster to nominate the ideal language learner in their class WORKBOOK KEy Unit 14 PRECAUTIONARY MEASURES Sensible Precautions Functions Task Warning others to take care or to refrain from Problem solving (their ship is doing something sinking and they can take only 5 Advising others to do something things with them to a nearby Suggesting a course of action island. They are asked to write the things they want to take with them and stating their reasons 205 WORKBOOK KEY ~ '''''':'''''.-::-.'~... _ klt. - ~ PREFERENCES Holiday Activities Inquiring about and expressing agreement and disagreement Offering to do something Accepting or declining an offer or invitation Inquiring about and expressing preference Inquiring about and expressing want, desire Task Examining the given timetable showing the activities by an animation team Stating their preferences for one day 215 WORKBOOK KEY , o 3 t s 1 1 I _''''''';-'''~:~~',,~. ~",..." "!'~~~ EMPATHY Understanding Others Inquiring about and expressing agreement and disagreement Inquiring about and expressing approval and disapproval Understanding simple stories and acknowledging others' viewpoints Expressing personal opinions Expressing sympathy Task For one day (or morning/evening, etc.) changing roles with their parents or siblings WJRKOCX)K KEY EXTRA ACTIVITIES FOR UNITS ANSWER KEY BLOCK TEST 3 UNITS ANSWER KEY

10 ingilizceye gonul vermi~ herkese merhaba, Yeni program dogrultusunda kitap yazmaya giri~irken t;:ok mutlu olduk ve heyecanlandlk. TOm donya ingiliroe ogrenmeye ko~rken, biz de bu kulvarda bir ~eyler yapabilecegimizi ve Ingilizceyi gert;:ekten ogrenmeyi ogretebileceg do Onerek yola t;:lktlk. Gramer kaliplanm ezbere sayabilen, slnavlarda bo~luklan doldurabilen ama ingilizceyi hit;: ekilde ileti im amat;:1i kullanamayan yozbinlerce ogrenci yeti tirdikten sonra bu boyok bir ans olsa gerek! Yer kitaplar serisi bizim it;:in tatli bir esinti ama aym zamanda da kokten degi im tohumlan serpen bir dalga hareke:; olacak. Bir kez tadml alinca ogrenenin de ogretmenin de aynlamayacagl bir lezzet blrakarak... izin verin bu kitaplan size biraz anlatalim. Oncelikle, kitaplar bir paket olarak sunulmu tur ve a agldakilerder olu maktadlr: Ders kitabl, Qali~ma kitabl, Ogretmen kitabl CD Kitab,m,z,n adlm "Spot On" olarak koyarken Ingilizceyi gert;:ek anlamda konu abilen ve bu baglamda hedefi or ikiden vurabilen ogrenen (learner) anlamlnda kullandlk. Aynca Spot sozcogo yeni dil tamtlmlnda, daha ileride de at;:lklanacagl gibi, "Spotlight", "Language Spot" ve "Check Spot" olarak kullamlml~tlr. Kopek kahramammlz "Spotty", dil kazammlannl vermek, bilgiyi gorselle~tirmek, t;:agn~lm yaptlrmak ve renk katmak it;:in kullanllml~t ". 3 ana ba lik t;:en;:evesinde dilerseniz t;:ert;:evesinde biraz daha aynntlya girelim. 1. KONU VE ETKINLlKLER 2. YAKLA$IM VE METOD 3. KITAPLAR 1. KONU VE ETKiNLiKLER Oniteler, programda belirtilen konular t;:ert;:evesinde y azllml~tlr. Bu t;:ert;:evece, aym zamanda ergenlerin de bireysel ozellikleri ve ilgi alan Ian goz onone alinml tlr. Aynca yapiiandirmaci yakla lmln en onemli noktalanndan olan sorgulaylcl ve do~ondoroco etkinliklerle bezenmi tir. Ornegin 6. slmf kitablmn ikinci Onitesi, programda oldugu gibi "Hobbies and Interests: Hobbies" konusunu i ler. Bu Onitede ogrenenin kendi ilgi alanlanm ke~fetmesi ve bunu akranlanyla payla~lp, fikir yorotebilmesi olanagl saglanml~tlr. Ba~ka bir ornek olarak 7. slmf kitablmn birinci Onitesini ele alal,m: bu Onitenin konusu "Horoscopes"dur. Verilen dinleme ve okuma metinleri burt;:lar hakklnda genel bilgi verirken, ogrenenin kendi do~once ve duygulanm aktarabilecegi ve sorgulayabilecegi konu~ma ve yazma etkinlikleriyle birle~tirilmi~tir. Aynca kendisinin ve ba~kalanmn ki~ilik ozellikleri hakkmda do Onmeye ve yorum yapmaya olanak tamyan etkinlikler de yapllml tlr. Kitaplarda, sol beyin oldugu kadar, sag beyin fonksiyonlanmn geli~tirilmesi dolaylslyla tam beyin ogrenmenin (whole brained learning) gert;:ekle mesi hedeflenmi tir. 4 ve 5. slmf kitaplannda da oldugu gibi, bilmece, oyun, el i~i gibi ogrenenin yaratici yeteneklerini geli~tirmeye yonelik etkinlikler 6, 7, ve 8. kitaplarda da devam etmektedir. Aynca zihin veya bilgi haritasl yapma, t;:izme veya doldurma, e le tirme, drama ve dramatizasyon gibi etkinlikler de vardlr. Artlk ogrenenin slkllmaya zamam olmadlglnl do OnOyoruz demek dogru olur. 2. YAKLA~IM VE METOD I. Ogrenme Felsefesi Kitaplar egitim felsefesi olarak yapiiandirmaci ogrenme yakla lmlm temel allr ve ingilizce dil ogretimine ileti imsel olarak bakar. Ilkogretim Ingilizce Dersi Ogretimi Program kitablnda (2006, s. 16) belirtildigi gibi, kitaplarda beyin temelli ogrenme, t;:oklu zeka, duygusal zeka, drama, Noro Linguistik Programlama (NLP) gibi en yeni egitim kuramlan, yakla~lm ve tekniklerinden de yararlamlml tlr. Ozetlersek, kitaplarda, yapiiandirmaci yakla lmln kuram ve felsefesi t;:ert;:evesinde ileti imsel yontem ve teknikleri ile uygulamaya get;:irilmi~tir. II. Degi ik Ogrenme Stilleri (Learning Styles) Kitaplarda yazllan tom textler ve etkinlikler, ogrenme stilleri gozononde bulundurularak yapllml~tlr. Oncelikle, artlk ogrenenlerin boyok bir t;:ogunlugunun bilgiyi gorsel olarak alglladlglm ara~tlrmalardan biliyoruz. Bu yozden, Onite sayfa tasanmmm gorsel olarak en uygun tarzda tasanmlanmaslna ozel olarak dikkat edilmi~tir. Aynca i itsel ve dokunsal yolla ogrenenler it;:in de etkinlikler yapllml tlr.

11 ce lizi bir :mi eti en on de nlz ;tlr. Isel YICI Jies Iyla lim: :en, iyle ak in I i i rica dlc. sel yin lan, fesi rlik llite I ve Oaha onceden de deginildigi gibi, ~oklu zeka, duygusal zeka ve NLP etkinlikleri de ogrenene bilgiyi yapllandlrken yardimci olmasl i~in tasarlanml tlr. Omegin kendi ba lanna ogrenme egilimleri olan ogrencilerin kendi deneyimlerinden soz etmelerine olanak tammak igin yazl etkinlikleri veya rahatlatici imgeleme textleri konmu tur. Bu zenginlik kitaplarda degi ik ogrenme stiilerine hitap etmeyi koiayla tlnci bir unsur olarak belirgin ekilde gozokor. III. Ogretmenin RolO ve Simf Yonetimi Yapliandirmaci felsefenin slnlfta uygulanmasmdaki en onemli faktorlerden biri ogretmendir. Ara~tlrmalardan da anla llacagl gibi, ogretmenin, bu sistemde belirli niteliklere sahip olmasl ongoroior. Ozeilikle de, bilgiyi aktaran konumundan daha farkli bir konuma ge~mesi ve yeni roiler Ostlenmesi gerekir. Ogretmen, en iyi ogrenme artlan saglarken, aslmda kendisi de ogrenen konumundadlr. Bundan da anla llacagl gibi, ogretmen klasik otorite rolonde degildir ve ogrenen merkezli bir ogretme-ogrenme sorecini yaratmaya gali lr. Vine, ara~tlrmalann da gosterdigi gibi, yapiiandirmaci yakla lmln amacma ula~abilmesi i~in, ogretmenin, ogrenenin du Oncelerine deger veren ve onun do unce ve duygulannl en iyi ~ekilde ifade etmesine yardimci olan ki i olmasl gerekir. Bu baglamda belirtilmesi gereken ba ka onemli bir konu da ogretmenin konuda ge~en her yapi ve sozcogo ogrenene anlatmasl gerekmedigidir. Oiger bir deyi le, ogrenenin bir dinleme veya okuma metninde her gordogo yapi ve sozcogo tam olarak anlamasl yani aktif olarak ogrenmesi gerekmemektedir. Metnin i leni i slrasmda bilinmeyen sozcoklere yogunla mak dogru degildir. Bunlar zaten ogrenenin bilin~ altlnda gerektigi zaman ortaya ~Ikmak Ozere depolanmaktadlr. Ogrenci kitablndaki etkinlikler ogrenenin bilmesi gereken sozcuk ve yapllar ~er~evesinde yapllml tlr. Ornegin, 2. Onitede verilen okuma metnine baklldlgmda, metinde ogrencinin bilmedigi sozcokler vardlr ama burada, hedef kazammlar paragraflarda giri comlesi (topic sentence) ve ana fikri destekleyen yan comleleri bulmasldlr. Ogretmenin, bunun dl mda, hedef olarak se~ilmemi sozcok veya yapllan ogretmeye ~ali masl ogreneni yanli yonlendirir. Aynca, ogrenenin seviyesinin OstOnde bir ~ali ma olacagl i~in hem zaman hem de motivasyon kayblna neden olur. Ogretmen, aynl zamanda ~ok iyi bir gozlemcidir. Bireysel ogrenme farkliklanm gozleyerek uygun ogrenme ortamlan yaratlc ve yonerge verir. Ba ka bir deyi le ogretmen rehber rolono Ostlenir, ogrenene yol gosterir ama elinden tutup yoldan gotormez. Ileti imsel yakla lm ~er~evesinde, ogrenenin Ingilizceyi ger~ek ileti im amaclyla kuilanmaslnl saplamak i9in gereken ortaml yaratlr. BOtOn bu noktalar ozeilikle slnlf yonetimi i~in boyok onem ta lmaktadlr. Simf yonetimi i~in en onemli konulardan biri ogrenenin bilgiyi kendisi i~in yeniden yapllandlrmasma olanak tammaktlr. Bu baglamda ogretmenin uygun ko ullan saglamasl gerekir. Uygun ko uilar denince akla gelenler unlardlr: Ogretmenin OrOnO degil soreci degerlendirmesi, i birlikli ogrenmenin esas alinmasl ve ogrenenin bilgiyi kendi ~evresi ile ileti im i~inde bulunarak yapllandlrmasl, Ogrenenin, ogrenmeye yapici ve aktif katillmim saglamak i~in, kendi bilgi ve deneyimlerini de ogrenme sorecine katmak, Etkinliklerin ge itli olmasl, ornegin drama, sunum, proje 9all masl vb., Grup ve ikili ~ali ma yapmak Ozetle, slnlf yonetimi, ogrenenlerin hem kendileri hakklnda bir eyler ke fetmesini hem de birbirlerinden ogrenmelerini olayla tlracak ~ekilde tasarlanmali ve yorotolmelidir. Ornegin, bir okuma veya dinleme metninden once, konu Ilakklnda ogrenenlerin birbirleriyle tartl~arak tahminde bulunmalan, birbirlerine konuyla ilgili deneyimlerini aktarmalan ogrenme merkezli bir ortamln yaratllmaslna olanak saglayacaktlr. Aynca, bir gorevde hedeflenen tek bir konu ma veya yazma metni yoktur, ogreneni yonlendirecek veri hazlrlik a amaslnda sunuldugu i~in, ogrenen, istedigi yazlll vetya sozio ileti imi, ogretmenin rehberliginde ama kendi yorumuyla yapacaktlr. Bu yozden tek bir ornek cevap yoktur e bu nedenle de boyle cevap metinleri ogretmen kitabmda yer almamaktadlr. Oers etkinliklerini zaman lama a~lslndan a~agldaki tablo onerilir: 1- Biiliimler Onerilen SiirJ (dakika) 1. Respot Listening Reading Spot Light Language Spot Check Spot Speaking Writing Chant/Fun/Melody Spot 20 \. Go to workbook Activities 20,. Tablo 1. Etkinlik Zaman Plant

12 Tablo 1 den de g6rqlecegi Ozere, Onitelerde 9 ila 11 ana b610m vard" ve planlama bu b610mlere g6re ayarlanml ~ tlr. Tablo 2'de ise Okuma ve Dinleme etkinliklerinin zamanlama plam verilmi tir. Reading/Listening ' Onerilen SOr~ 1_ (Toplam 40 dakika) (dakika) 1. Before You Read/Listen While You Read/Listen 15 '\. 3. After You Read/Listen 15 Tablo 2. Okuma ve Dinleme etkinliklerinin zamanlama plan! Tablo 3'de Konu ma ve Yazma etkinliklerinin zaman lama plamm i"erir. ~ Speaking/Writing \ Onerilen SOre (Toplam 40 dakika) (dakika) 1 1. Preparation (Input) Speaking/Writing 15. ~ 3. Class Presentatin/Reflection on Task 10 Tablo 3. Konu$ma ve Yazma etkinliklerinin zamanlama plan! Bu tablodan da anla~llacagl gibi etkinliklere hazlrllk soresi yok 6nemlidir. Ikinci a~ama olan yazma veya konu~maya geymeden 6nce 6grenene yeterli do~once ve dil rehberliginde ge"melidir. En son a~ama olarak eger g6rev slmfl sunumu ve tartl ma yapllabilir. Bu zaman dilimi, 6grenenden d6nut almak i"in de kullamlabilir. TOm bu 6nerilerde akllda tutulmasl gereken slmfln genel ge,lreksinimlerinin de g6z 6nOnde bulundurulmasldlf. Bazl durumlarda bir etkinlik daha klsa zaman alabilir; buna kar llik diger bir etkinlik daha "ok zaman gerektirebilir. Bu ayarlamalar, 6gretmenin 6grenen ile kurdugu dinamik ili kinin bir par"asl olarak degi kenlik g6sterebilir. IV. Oegertendirme Degerlendirme i"in a agldaki b610mler kullamlml tlf. yali ma kitablmn sonundaki Dear Spotty b610mo ve Check yourself Peki tirme Oniteleri ve Block testier. ilk6gretim 4 ve 5 "ali ma kitaplannda da oldugu gibi (Ogrendiklerim ve Duygulanm), her Onitenin sonunda 6grenenin goncesini yazacagl bir b610m vard" ve "Dear Spotty" diye ba lar. Bu b610mon amaci 6grenenin kendisini degerlendirmesidir. "Check Yourself" notundan da g6rebilir ve 0 Onitede veri len kazanlmlardan hangilerini 6grendiginin farklna varabilir ve bunu yazabilir. Bu da 6grenenin dozenli olarak kendisini degerlendirmesine olanak tamr. Bu 6z degerlendirmeler 6grenenin hangi konuda iyi oldugunu ve hangi konulara biraz daha egilmesi gerektigini a"lkca sergileri farklndalik yaratlr. Ogrenen bu b610mde duygulannl da istedigi gibi ifade edebilir. Artlk, duygunun (emotion) bili le (cognition) ne kadar yakln bir ili ki i"inde oldugunu biliyoruz. Son n6robili sel ara tlrma bulgulanndan da anla llacagl gibi ikisinin birbirinden aynlmaz bir bown i"inde i lediklerinin farklndaylz. Bu yozden, duygulann ifadesine yer vermenin 6grenme sorecinin 6nemli bir par"asl oldugunu biliyor ve buna 6zel yer veriyoruz. Peki tirme Oniteleri, 6grenenin ders kitablnda g6rdogo konular ve etkinliklerin benzerlerini sunmaktadlf. Her d6rt Onitede bir verilmi tir. Ba liktan da anl8 llacagl gibi ama" 6grenmeyi peki tirmedir. Beyin temelli 6grenme prensiplerine baktlglmlzda bu tekrar ve peki tirme unsurunun 6grenmenin aynlmaz bir par"asl oldugunu g6rebiliriz. Peki tirme Oniteleri, yine Onitelerde dikkat edilen ve temel alinan tum prensipler g6z 6nOne alinarak yazllml tlf. Block testier ise, ogretmenin isterse degerlendirme olarak kullanmasl i"in tasarlanml tlf. Bunlar 6mektir ve konulara uygundur. Ogretmen, eger isterse bunlara benzer kendi testlerini hazlrlayabilir. V. Ogrenenin RolO Yapiiandlfmaci yakla lmda, 6gretmenin rolo kadar 6grenenin de rolo 6nemlidir. Bu rol, klasik yani ezbere dayali, bilgiyi oldugu gibi alan ve veren rolunde degildir. Ogrenen kendi degerlerininin farklnda olan, yeteneklerini bilen, yapici ve kendi kararlannl verebilen konumundadlf.

13 Ogrenmede kontrol ogrenendedir. Asllnda, ogrenme ogretmenle birlikte C;lkllan bir yolculuktur. Bu yolculukta ogrenen, kendini ke feder ve ogrenmeyi gerc;ekle tirir. Aynca, akranlanyla (peers) birlikte hem kendisinin hem de onlann ogrenmesine olanak hazlrlar. 3. KiTAPLAR I. Ogretmen Kitaplan Ogretmen kitablnda kullanllan dil TOrkc;edir. Buradaki amac; bran ogretmenlerinin de Ingilizce dersi verdiginde on lara yol gostermek ic;indir. Her bolom slraslyla a agldakileri ic;erir: Unitedeki etkinliklerin cevaplan, Qah ma kitablndaki etkinliklerin cevap anahtan, Peki tirme Onitesinin cevap anahtan, Block testlerin cevap anahtan. Cevap anahtarlan Onitedeki sayfa tasanmlyla verilmi tir. II. 9ah:;;ma Kitaplan Qah ma kitaplan, ders kitaplanndaki felsefeyi yansltlr ve 0 tarzl devam ettirir. Etkinlikler, aynl prensipler dogrultusunda do OnOlmO ve degi ik ogrenme stilleri, zeka c;e itleri ve ingilizce dil ogretiminde kullanllan en yeni teknikler do OnOlerek tasarlanml tlr. Ogrenenin aym ba hk altlnda daha c;ok etkinlik uygulayabilmesi hedeflenmi tir. Diger bir deyi le, c;e it yelpazesi sunulmaktadlr. Bu arada, sec;enekler de onerilmi tir. Vine ders kitaplannda oldugu gibi, c;ah ma kitaplan da gorsel olarak tasarlanml tlr. Her Onite ders kitabl sayfasl formatlnda verilmi tir. Buradan C;lkl la cevaplar i lenmi tir. Ogretmenin konuyu ve Oniteyi i lerken takip edecegi adlmlar anlatllml tlr. Yonergeler ac;lk ve takip edilmesi kolay ekilde yazllml tlr. Ogretmen bu yonergeleri takip ederek istenen ekilde ogretmeyi kolayhkla gerc;ekle tirebilir. III. Ders Kitaplan 1 n i n z a i. Genel bir bakl:;; Her kitap 16 Oniteden olu maktadlr ve her Onitenin bir konusu vardlr. Bu konular Common European Framework c;erc;evesinde ve yapiiandirmaci egitim ve ileti imsel yakla lm prensiplerine gore hazlrlanan yeni mofredatta belirtilen konulardlr. Kitaplann hazlrlanmaslnda gorsel ogeye aglrhk verilmi tir c;onki insanlann boyok bir c;ogunlugu donyayi gorsel olarak algllamakta ve ogrenmektedir. Kitap kahramanlanmlz Thomson ailesi ve kopekleridir. Ilk Onitede birlikte gorolmektedir ve daha sonra Onitelerde yer alan okuma ve dinleme textlerinde bu ailenin bireyleri degi ik aktivitelerde almaktadlr. Beceriler bir boton olarak do OnOlmO tor (integrated skills). Ornegin, dinleme becerisini yazma becerisi tamamlayabilir. Diger bir deyi le, herhangi bir beceri ba ka bir beceriyle tamamlanabilir. Kitaplardaki en boyok degi iklik, diger bir deyi e en devrimci yam, direkt gramer ogretimi olmamasldlr. Bunun yerine, dili konu uldugu dogalilkta verebilmek ic;in, 3 a amall bir model kullamlml tlr ve u bolomleri ic;ermektedir: o Spotlight, o Language Spot ve o Check Spot ii. Unite BolUmleri 1. RE - SPOT Bu bolom daha once ogrenilmi olan dili hatlrlatmaktlr. Etkinlikler derse giri bolomonde yer ahr ve hatlrlama amac;h oldugu kadar eglendirmek ve bu yolla ogrenenin derse katlhmlnl saglamak ve motive etmek amaclm da ta lr. Bu bolomdeki etkinlikler e le tirme, oyun, bilmece, el i i veya tartl ma bic;iminde olabilir. a II, n, 2 & 3. LISTENING/READING SPOT Bu bolomdeki etkinlikler, programda onerildigi gibi dil becerileri ve kazammlan goz ononde tutularak tasarlanml tlr. Her Onite, bir dinleme veya okuma texti ile ba lamaktadlr ve her Onitede en az bir dinleme bir de okuma texti vardlr. Unite konusu c;erc;evesinde yazllan bu textlerde, Thomson ailesinin bireyleri ve arkada lan yer almaktadlrlar. Karakterler tom kitap boyunca kullamlml tlr. Bu hikaye seyrinin iki amaci vardlr. Birincisi, dili bir baglama (context) oturtmak, ikincisi ise ogrenmede hatirlamayi kolayla tlrmaktlr. Bu dinleme ve okuma textleri 3 a amada ogretilmektedir: A. Before you Usten/Read (Dinleme/Okuma Oncesi) B. While You Us ten/read (Dinleme/Okuma Slrasmda) ve C. After You Usten (Okumadan sonra).

14 Before You Listen/Read Bu biilomde 3 ama<;: vardlr: Ogreneni texte motive etmek, Ogrenenin konu hakklnda bilgisini a<;:lga <;:Ikarmak ve tarklndahk yaratmak, Ogreneni konuya hazlrlamak, AC;:lk u<;:lu, e le me, tikir sorma etkinlikler gibi ogrenenin konuya katllmaslnl ba tan saglamak i<;:in tasarlanml tlr. Ozellikler kendi tikirlerini siiylemelerini istedikleri etkinliklerde iigrenenin motivasyonuna ve tikirlerine verilen iinem de vurgulanml~ olur. Bu biilomdeki etkinlikler a agldaki gibidir: Bazl etkinliklerde, iigrenenden, textin yazlll amaci, duygusu veya konusu gibi tahminlerde bulunmasl istenir. Bu tahminler Before you Listen veya Read biilomonde yaplhr ama bu aynl zamanda While biilomonon ilk aktivitesi olur ve iigrenen tahminlerini kontrol eder "Check your /Ii. Bafore You Listen look at 1he picture. Mr. and Mrs. Thomson, Trevor, Tessa, Larry and Grandma are having breakfast. What do you think they are talking about? I think predictions". Ornegin 8. kitabln 4. Onitesinde dinlerne iincesinde iigrencilerden Thomson ailesinin kahvaltl masaslnda ne hakklnda konu tuklannl tahmin etmeleri beklenmektedir. Sonra da birinci dinleme aktivitesinde bu tahminlerini kontrol ederler. While You Listen/Read Bu b610mde 2 amay vardlr: genel okumaldinleme ve detay okumaldinleme. En son dinleme ve okuma kuramlanna giire, iigrenenin bir metni anlamasl i<;:in 6nce genel bir okumaldinleme yapmasl gerekmektedir. Ancak ondan sonra bir metnin detaylan anla IIabilir. Her Onitede bu prensip giizetilmi tir. Genel okuma veya dinleme, metni, detaylanna takilmadan genel bir okumayi veya dinlemeyi gerektirir. Bir anlamda nasll uc;:aktan baktlglmlzda yerin genel ekillerini g6rorsek, ilk aktivite de bu bakl a benzer. Bu a ama ger<;:ekten iinemlidir. Ornekte g6roidogo gibi konuyu veya karakterlerin ne hakklnda konu tuklannl tahmin etme genel okuma aktivitelerinden bazllandlr. Ornegin 8. kitabln 4. Onitesindeki ilk dinleme aktivitesi iiyledir: " 1. Listen to their conversations and check your predictions." Ikinci okumaldinleme artlk textin detaylannl c;:6zme a amasldlr. Textde verilen bilgi c;:e itli ekillerde istenir. Bu biilomde klasik soru-cevap ve c;:oklan sec;:meli tarzlndan kaylnllml llr. Onun yerine, yine giirselligi goc;:io, ezbere yiinlendirmeden tasarlanml elkinlikler yapllml llr. Bazen bu b610m iigrenenin dikkatini dil tonksiyonlanna c;:ekmek ic;:in kullanllml tlr. 0 zaman da metin 3. kez okumaldinleme amaclyla kullanllabilir. Ornek olarak 8. kilabm 16. Onitesindeki aktivite a agldaki gibidir. 2. Usten to them again and tick the things in their dreams. 2. Llaten to the dialogue again and complete the ml.. lng Information In the diagram.. AuotCaroie What does Tessa Offer Aunt Caroie? T_ott..AulTl Carole to put off the mmtlng.

15 ry lda ~rini nna.nra nna ~ ri ni eya n 4.. Bu )ere After You Listen/Read Bu biilomde 3 ama" vardlr. Birincisi anlamayi (comprehension) peki~tirmektir. ikincisi ise dil ve kelime iigretimi Ozerine yogunla~maktlr. Birinci amaca diinersek, artlk okuma bitligi i"in iigrenen, konu ile ilgili herhangi bir do~once tartl~masl yapabilir veya yazabilir. Sorulan sorular ve etkinlikler tarzlan hep iigreneni do~ondormek ve bilgiyi yapllandlrmaslnl saglamak i"indir. Beceriler bolonsel (integrated) olarak allndlgl i"in dinleme/okuma sonrasl konu~ma ve yazma becerilerine yiinelik etkinlikler olabilir. Re-Spot'da da oldugu gibi etkinlikler "e~itlidir ve bir beceri ba~kaslm tamamlamak i"in kullamllr. A~agldaki iirnek 8. kitabln 1. Onitesinden allnml~tlr : Ikinci ama"la ilgili olarak, bazl Onitelerde After You C. After You Listen Listen/Read biilomo Spotlight olarak kullanllml~tlr. 0 Work In pairs. Look at the picture. Compare tl\e man', r"llife and dream. zaman da ba~llk ona gore verilmi~tir. Bu bolomde dil fonksiyonlanna girilir. O"OncO ama" ise sozcok bilgisini degerlendirmektir. Bu biilomler, yeni mofredata uygun olarak, iigrenenin sozcok anlamlannl metinden ",kanm (contextual guessing) yontemiyle kavrayabilme becerisini geli~tinmeye yoneliktir. Eger aktivite dinleme metni Ozerine ise, ogrenenin sozcok kullanlmlnl gorebilmesi i"in metinden comleler verilir. ~ Go to wor1dxx!k page activity 1. 2 &3. 4. SPOTLIGHT Bu bolom daha once de belirtildigi gibi 3 a~amall dil iigrenme modelinin verildigi ilk biilomdor. Eger bir Onitede 2 Spotlight varsa, 0 zaman Spotlight 1 ve Spotlight 2 diye adlandlnlml~tlr. Eger bir Spotlight varsa, sadece Spotlight olarak ge"er. ingilizce dil ogretiminde kullanllan ",kanm (elicitation) teknigini temel allr. Yeni Oil sunumu (presentation) ise sistematik olarak, onu i"inde dinleme ve okuma textlerinde verilmektedir. Yapiiandirmaci sistemin de iingordogo gibi, anlaml ogrenenin dili, kullanlldlgl ger"ek baglamda (context) giirmesi, anlamlnl kendi ",karmas, ve yapllandlrmasldlr. i ~te Bu ama"la Spotlight bu ama" i"in tasarlanml~tlr ve ogrenenin anlamayi sorgulamaslnl (concept checking) saglar. Ornegin, 8. kitabln 8. Onitesinde yet, just ve already ~u ~ekilde verilmi~tir. c.,.,.., You Lltt... Look at Ihese seotences taken from the text. 1. Can you guess the meaning of these words? Tessa: He started an argument with me yesterday. ~fkgumllnl H probably meal'll... a. a s~uation in which two or more people disagree, often angrily b. a s~uation in which two or more people agree Mrs. Thon!scfl: lis tening is 1'81)' impommllo avoid misunderstanding. Mr. Thomson: Absolutelyl ~.bsolut~ly H prob.bly meiin... a. thafs e ~actly what Iltiink b. 1I you ask me,... Mr. Thomson: What.,h~me! When you argue, you can never really understand each other. "what.,h.me" probably mean... a. you should feel pleased because you did something good b. you should feel uncomlortable because you did somelt1ing wrong Mr. Thomson: You must also be pol~e and respectful to each other's Viewpoints. "respectful" probably mean... a. having II good opinion of someone b. havijng II bad opinion of someone Mrs. Thortison: It is important to understand other people and be 'l"'-.'< their views. 4 l Spotlight 2 R_ t...-.ndllllnlc the lonowtng ~. I MVU\'t ordued the coke yet. Has Te$SO orriv..dyo:t? 2. Whoor.do wtlwrilo"ye!" in lhfl_tences1. - some1tiing eopecled... ~ ~ b. _ oometnng \Oil'-' Tr... s ju$l """"'. _... w... l.ooi<l He'. "".;ng. Burada iigrenen i"in iinemli olan, yapiiandirmaci felsefede oldugu gibi, sadece bilgiyi almakla kalmamasl, ogrendiklerini kendisinin tekrar yaratmasl veya ke~fetmesidir. Spotlight' da, gorsel olarak veri len imge spot 1~lgldir ve sayfa Ozerine sembolik olarak yanslr. Bu yanslmadan da anla~llacagl gibi, bu bolomde ogrenen bilgiyi sorgulayarak ve analiz ederek yeni dili anlamaya ve tekrar ke~fetmeye "ah~ir. Ba~ka bir deyi~le, Spotlight bolomo farklndallk yaratmak ve dil kullanlml Ozerinde do~onmeyi adet haline getinmek i"in kullanllan bir ara"tlr. 6. Wh.o1 ilrwwlclfyou in!no HnI...,.' Cin:IIIlin buo. 7.HM hj.;:iiod-~ cakii-iii i: ~',;;;a;.; iiriietiil<iai ~;;;'. ""iimt~ ~, 5. LANGUAGE SPOT Bu bolom 3 a~amall dil ogrenme modelinin verildigi ikinci biilomdor ve burada dil fonksiyonlan (language functions) veriul Ama", iigrenenin bilgiyi problem ~eklinde "ozmo~ ve ~imdi de kullanlmlnl iigrenmek sorecine girmi~tir. Oiger bir deyi~le, dilin kazanlmlannl iigrenmeye hazlr hale gelmi~tir.

16 Bu bolom 3 a amali dil ogrenme modelinin verildigi O<;:OncO ve son bolomdor. Ogrenen, artlk bilgiyi sorgul analiz etmi, ne amar;:la kullamldlgml ogrenmi tir. Sira ogrenileni dogru algllaylp algllamadlgl kontrol etn1ek1ed 7. SPEAKING SPOT Konu ma etkinlikleri, yine programda onerildigi gibi, dil becerileri ve kazammlan goz ononde tutularak t~.,~rl"n n""" Aynca tom gorevlerin (task) ger<;:ek (authentic) olmasl hedeflenmi tir. Diger bir deyi le bu etkinlikler, bollluk OOIOIJl"m" gibi ne amaci oldugu anla llmayan etkinlikler degil, ogrenenin ger<;:ekten ileti im amacli kullanacagl etkinliklerdir. Omegin 6. kitabln 3. Onitesi olan Eating'de ogrenen kilolu bir <;:ocugun nasll kalori hesabl yapacaglnl ogrenir. Ba ka bir ornek olarak 8. kitabln 16. Onitesi olan Empathy konusunda ogrenen donyayi ba kaslnln gozunden gormeyi ve degi ik bakl ac;:llanna sablrll ve sayglli olmayi ogrenir. bunun yanlnda ki isel bakl a<;:llanni da ifade etmeyi ogrenir. Konu ma etkinliklerinde ogrenenin istenen gorevi yapabilmesi i<;:in, hazlrllk a amasl olarak dil girdisi (input) sunulur. Bu bazen bir beyin haritasl (mind map), bir resim ya da bilgi baloncuklan eklinde olabilir. Aynca 0 unitede ogrendigi dili kullanmasl hatlrlatllir ve bu "Useful Language Box" (Yararl! Oil Kutucugu) olarak verilir. Her hangi bir konu ma etkinligi ic;:in oyele bir plan lama onerilir: Hazlrlik 15 dakika, yazma 15 dakika ve sunu ya da payla lm 15 dakika. Rol kartlan A ve B eklinde oldugu zaman A kartl unitenin i<;:inde, B kartl ise kitabln arka taraflnda bulunmaktadlr. Boyle bir uygulamanln amacl bilgi bolllugu (infom1ation gap) prensibini uygulamaktlr. 8. WRITING SPOT Yazma otkinlikleri de, diger becerilerde oldugu gibi, dil becerileri ve kazanlmlan goz ononde tutularak tasarlanml tlr. Konullma etkinliklerinde oldugu gibi, tom gorevlerin (task) ger<;:ek (authentic) olmasl hedeflenmilltir. Etkinliklerde, klasik ogrenmede oldugu gibi "En son tatilinizi bir paragraf yazarak anlatm" tavnndan ozellikle ka<;:lnllml tlr. Yazma etkinliklerine 1 lk tutan 3 prensip vardlr: 1. Kime yazlldlgl yani okuyucu, 2. Ne i<;:in yazlldlgl, 3. Ne tor bir text yazllacagl (genre). Bu prensipler, Ingilizce ileti imsel dil ogretiminde olmazsa olmaz olanlardlr. ilk olarak, klasik dil ogretiminde, bir textin kime yazllacaglnln a<;:lklamasl <;:ogunlukla yoktur ve ogretilmez. Ogrenen hep ogretmene yazar ki bu hi<;: ger<;:ek bir gorev degildir ve ger<;:ek bir ama<;: i<;:ermez. ikinci olarak, bir yazma gorevinin ne ic;:in oldugu soylenmez; hatta pek onemli de degildir. Oysa ki ornegin mektup yazarken bunu bir dokkandaki mu teri hizmetlerine bir ikayet i<;:in yazln demeliyiz. O<;:uncu olarak, klasik yontemde ogreniciye ne tor bir text yazmalan gerektigi soylenmez. Oysa ki bu prensip, ornegin mektup yazma gorevinde resmi bir mektup yazacakslnlz diyerek verilen gorevin ger<;:ek ya amla ili kisini kurabilir, buna dikkat c;:ekebiliriz. Bu <;:er<;:eve, veri len gorevi tam amen ger<;:ek kllmakla kalmaz, ogrenenin motivasyonunu da arttmr. Ogrenen ank ingilizce ogrenmeyi gerc;:ek yallamla bagdai}tlrabilmii}tir. Diger bir deyillle, ogrenen ogrendiklerini ya amda kullanabilecegini anlar. Aynca, konu ma bolumlerinde oldugu gibi, ogrenenin bir yazma gorevini yapmasl i<;:in gereken hazlrllk yapllml tlr ve girdi (input) bolumunde verilir. Boylelikle, ogrenen hangi konulardan bahsedebileceginin farklna vanr ve yazmaya kendini hazlr hale gelir. hisseder. Vine kullanllacak dil "Useful Language Box" i<;:inde verilmi tir ve ogrenen goreve hazlrlik olarak bu kutudan yararlanabilecegini bilir. Her hangi bir yazma etkinligi i<;:in oyle bir plan lama onerilebilir: Hazlnlk 15 dakika, yazma 15 dakika ve sunu ya da payla lm dakika. 8. CHANT SPOT, MELODY SPOT, IDEA SPOT "Chant Spot" ve "Melody Spot" borumleri agrenenin sag beyin yeteneklerine hitap eder, geli tim1eyi hedefler ve ogrenmeyi sevdirir. Ogrenenin ozel bir gayret sarfetmesine gerek yoktur: eger bilmedigi dil veya kelime ge<;:iyorsa bu hi<;: onemli degildir <;:Onki burada onemli alan ogrenme surecini sevdirmektir. "Melody Spot"a. \ bir ornek olarak yandaki arklyi gosterebiliriz. 3"''' Melody Spot A. u.ten to the song. B. l.jswn to the song again and sing tt together. bove!> TO Re1'l'V ~~f6'et'jon"'d 1O'J.ulto I"\!lId '!'Ind ooe~ hi: ~~ &d "boot 1\ grud\l «Yo! ele l O Witll 1\ IllO!V. rnon: hire mo~]'plorelll~1l! 11 1lI"\?-II moll'. lh~1"\?-1> I'IK>IVeviU\lI"~(lIIlOIl:.~ ~f~f ~ef.>ona r d k:w ~ d 10 ~ ~f;f~ilil' d lovw to r~ find ~ hi: ruld /100011\ [rugal bird ele lo With lieh~pehu.? ~ 111m: II eh>'iip. Illil'1'>': 1'1 eh>:op. ev.:n;... hci"\?- 1\ ell""". etl>!lip. Wi th 1I1JlOIV. mol>' h~1"\? lllo!v.m<>r,, 'lleo: tli!l"\?-li Il101'. tlli!rvlllllol'l! ev\!i1,/\oihiull a 1'I01l'. mo... ~fe'16'...tlonllld lev,"" to ~ ~fe' tef.>ondld IOVlld 10 relld ~nd ooc", hi:.-,:&d about 1180!I'li,,'/rog e\e\o With II TYI!ld it. rctid i1h~ty rctidl1.tyi!ldi11h~ t1 ~lil'i'bdi1.1hl11'l"l'i'bdil e-,ll:r~"' h~~ III bd i1. Il!lId 11 Wl1h II ehl:flp eh~p h n: Ql~P. ehi21p Illf;roc t1~~ II chimp. lhimt II ehl:flp. ewrq.,.,hcn: II ehl':lip. ehi:llp. Wilh II mol"\!. mo~ hcroc morl!.mor»l"crl': 1~1I~1~flmcr<i. e\li:rq",hir>' fi more. mol1l. YO!Ing /O\etlonold lovw 10 rl:fld elejo... cduel!\1l':d ehieken... "'llh /I booit booitllf;,..,. ~le._... mfll1 fllce due\(... ilh /I... in quoek h~re. ~le... _.dum~ lurkiv,l _ "";111/1 wobbl;. webhl, he1. ~le _.

17 aml~, tedir. nl~tlr. lurma erdir. la~ka ~yi ve renir. nulur.,ndigi nu ya tadlr. &o,idea spot Remember Jack's wonts. Work with a partner and diku" the following , Eador wat, '-il1tm. bat. 1. Who says this in the listening text? 2. What does Jack mean? Do you agree with him? 3. Do yoo know the other meanings of "horne"? if necessary you can use yoor dictionaries. "Chant Spot" aynca, telaffuzu geli~tirmek tasarlanml~tlr. i<;: in Vine, dili, dogalllgi i<;:inde vererek, ogrenenin Ingilizcenin mozikalitesini, ritmini, ses uyumunu ve vurgusunu bilin«altlna yerle~tirmektir. Idea Spot btiiomonde ise bir deyim veya ahntl verilmi~tir. Burada ama<;: ogrenenin do~onmesini ve yine yapiiandirmaci egitimde hedetlendigi gibi sorumlulugunu yerine getirmesi i<;:in, kendisini ve degerleri konusunda larklndailk olu~turmak ve ele~tirel gtizlerle bakmaslnl saglamaktlr. Konu ile ilgili ne do~ondokieri sorulabilir ve sonra da neden boyle do~ondokieri sorulabilir. Idea Spot, zamanln olmaslna bagil olarak, konu~ma veya yazma etkinligi olarak yapllabilir. Ya da odev olarak verilebilir ve bir sonraki derste slnlfia kontrol edilebilir. Aynca konu ile ilgili hissettiklerini ilade etmek i«in tigretmen resim de «izdirebilir. Kisacasl, bu btilom birka<;: ~ekilde yapllabilir. A~agldaki verilen omek 8. simi 7. Oniteden ailnml~tlr. nl~tlr. erde, li~tlr. e, bir ~r<;:ek hatta,t i«in 'sa ki,amla lenin yi~le, nl~tlr naya ireve S & Fun spot Work with your parlnef. FInd out the ambition, of elasa. W,He six ltemaln your report. Make 9 & 10. FUN SPOT ve DREAM SPOT Fun Spot tigrenenin ogrenmeyi severek yapmaslnl kolayla~tlrmak i«in tasarlanml~tlr. Tekerleme (tongue twister), bilmece, resim <;:izme ve oyun gibi etkinlikler i<;:erir. Artlk tigrenmenin "ciddi" ve "s,k,c," olmamasl gerektigini biliyoruz. Aksine tigrenenin severek yaptlgl etkinlikler onun ogrenmeye motive olmaslnln sag lamaictadlr. Tasarlanan etkinlikler ogreneni tigrenmeye te~vik ederek, rahatlatarak tigrenme sorecinin daha kolayilkla in<;: altlna yer le~mesine olanak tamr. Hepimizin de bildigi gibi, ogren me, boyok bir yozdesi bilin<;:altl yapllan bir siire<;:tir. Dream Spot btilomlerinde ise, tigrenenin ogrenmeyi zihinsel yapllandlrmasl i«in sunulmu~ bir ba~ka se<;:enektir. Ozellikle imgeleme etkinlikleri bu amaca hizmet eder. TASK Her Onitenin sonunda "Task" bolomo vardlr. Bu gtirev, ogrenen i«in yine bir anlamda degerlendirmedir. Onitede yapllml~ olan etkinliklere benzer ba~ka bir gtirev onu beklemektedir. Bu gorevler programda tinerildigi gibi yazma, resimleme, ara~tlrma veri toplama veya problem «tizme gibi gorevlerdir. brnegin 8. slnilin 14. Onitesinde bir adada kalmak zorunda olsalar yanlanna alacaklan 5 ~eyi do~onmeleri ve nedenlerini yazmalan istenir. '0 TASk Imagine that your ship is sinking and you can take only five things with you to a nearby island. Write down the thing' you want to tme with you Mel... your reason. You can follow these sleps to complete your task. Imagine yoursejf on a desert island. o Think about the things thai you will realty need there. a Write clown five things you want 10 lake with you. '':::'- o Wrlte clown'",. ~"' " 'Y yo. "''''''''''

18 OU;:ME VE DEGERLENDIRME Ogrencilerimizin ilkogretim 8. slmfl tamamladlklannda, Ingilizceyi belirli duzeyde dinleyebilmeleri, okumayabilmeleri, yazabilmeleri ve konu~abilmeleri istenmektedir. Ogrencilerimizin bu duzeye gelebilmeleri ogretim sorecinin etkili bir ~ekilde yurotolmesiyle momkondor. Ogretim sorecinin etkili bir ~ekilde yorotolebilmesinin en onemli unsurlanndan birisi de oll;:me ve degerlendirmedir. Egitim ve ogretim YIII il;>erisinde oll;>me ve degerlendirme I;>all~ma lanmn etkin bir bil;>imde uygulanmasl, ogrencilerin istenilen dozeyde, dinleme, okuma, yazma ve konu~ma becerilerine sahip olmalanna katkl saglayacaktlr. Bu amal;>la egitim - ogretim soreci il;>erisinde ingilizce dersinde; oll;>me ve degerlendirme I;>all~malannln etkili bir ~ekilde yorotolebilmesi il;>in ogretmen kitablna oll;>me ve degerlendirmenin nasll yapllacaglna yonelik ba~ta al;>iklaylci metin ogretmen, ders ve I;>all~ma kitaplannda da I;>e~itli oll;>me aral;>lan verilmi~tir. Ogretmen kitablnda, ogrencileri sorekli ve sistematik olarak kazanlmlara iii~kin; slmftaki ogrenme-ogretme sorecine katilimianna, I;>all~ma kitaplanndaki konuyla ilgili yerleri ne derece dogru olarak doldurduklanna, projeleri hazlrlama durumlanna, koi;>ok slnavlara (quiz), sozio ve yazlll yoklamalardaki sorulara verdikleri cevaplardan yararlanarak doldurmak il;>in beceri alanlanmn her birine yonelik bir gozlem formu hazlrlanml~tlr. Ogrencilerin c;:e~itli alanlardaki performanslannl, ornegin poster becerilerini, oll;>mek amaclyla da ornek olarak dereceli puanlama anahtan (rubric) ile kontrollistesi (control list) bulunmaktadlr. Bu aral;>lan ogrencilerin performans gorevlerini (performance task) ve projeleri degerlendirmek amaclyla kulianabilirsiniz. Ogrencilerin; ba~ta kelime bilgisi olmak Ozere, dil kazammlan, yazma becerisi, dinleme becerisi ve okuma becerilerini oll;>mek amaclyla ornek olarak her dort Onite il;>in bir blok test (block test), top lam on altl Onite ic;:in dort tane blok test ogretmen kitablna konulmu~tur. Sizler bu testleri kullanabilirsiniz. Aynca bu testleri ornek alarak testier hazirlayip yazlll slnavlanmzda uygulayabilirsiniz. Ogrenci kitablnda (students book), her Onite sonunda, Onitede gerl;>ekle~en ogrenmeleri peki~tirmek amaclyla performans gorevleri (performance task) verilmi~tir. Bu gorevler (task) slnlftaki ogrencilere bireysel veya grup halinde verilebilir. Bu gorevler dereceli puanlam~ anahtan kullanllarak degerlendirilir. Bu amac;:la bir tane dereceli puanlama anahtan verilmi~tir. Unitelerin i~lenme sorecinde, ogrencilerin okuma, yazma, dinleme ve konu~ma becerilerine yonelik olarak, al;>ik ul;>lu sorular, e~le~tirmeli sorular ve doldurma sorulan verilmi~tir. Ogrencilerin bu sorulara verdikleri cevaplan kontrol edilerek neler ogrendikleri hakklnda bilgiler ogrenilebilir. Ogrencilerin kendilerine yonelik algllan geli~tirmek ve kendilerini degerlendirmek il;>in ogrenci kitablnda Onite ba~lannda uniteden 6grenecekleri amal;>lar "aims" verilmi~tir. Qall~ma kitablnda ogrencilerin bu amal;>lara ne kadar ula~tlklannl belirlemeleri il;>in aynca unite sonlannda kontrollisteleri (Check Yourself) ile "Dear Spotty" ba~likli klslmlar verilmi~tir. Ogrencilerin kendilerini degerlendirmek amaclyla bunlan kullanmalan yararll olacaktlr. Qall~ma Kitablnda aynca ogrencilerin unitelerdeki ogrenmelerini belirlemek amaclyla, al;>ik ul;>lu sorular, bo~luk doldurmalar, klsa cevapll sorular, e~le~tirme sorular, bulmacalar vb. bulunmaktadlr. Oll;>me Yontem ve Aral;>lan Degerli Ogretmenim! Ogretmen, ogrenci ve I;>all~ma kitaplannda veri len oll;>me aral;>lan ile kitaplarda verilmeyen diger aral;>lan kullanarak ogrencileri etkin bir ~ekilde oll;>erek degerlendirmeniz ogrencilerin ogrenmeleri al;>isindan onemli bir yer tutmaktadlr. A~aglda ingilizce dersinde 611;>me ve degerlendirme yaparken kullanacaglnlz y6ntem, teknik ve 611;>me aral;>lanndan bazllannl al;>iklamaya I;>all~tlk. Gozlem ve Gozlem Formlan (Observation and Observation forms) ingilizce dersinde ogrenciler hakklnda aynntlll, kapsamll ve uzun bir surece dayall olarak, dogru ve I;>abuk bilgiler saglamak ve ogrencilerin slm! il;>i katlhmlanm, ne derece konu~bildikleri, yazabildikleri, okuyabildikleri ve dileyebildiklerini ogrenmek amaclyla dogrudan gozlem yaparak ogrenilebilir.

19 ~ri, :in ip ir lei ne a k iz. ini st Ip yla Ide ma 9 1k trol lite dar nlar :tl r.!iuk lrak ldlr. dan Ogretmen olarak Ingilizce dersinde ogrencileri; onlann derse katilimlanndan, ogrenci ve 9all~ma kitaplannda yer alan dinleme, okuma, yazma, konu~ma bolomlerindeki etkinlikleri ve okudugunu anlamaya yonelik bo~luk doldurmalan, e~ l e~tirmeleri, a9 1k u91u sorulan vb. ne derece dogru ve etkin yaptlklan gozlemlenebilir. Bu gozlemler slraslnda dort temel beceri i9in hazlrlanan gozlem formlan, kontrollisteleri gibi ol9me ara91an kullanllabilir. Ekler bolomonde, siz ogretmenlerimizin kullanlmlannda yardimci olmasl amaclyla omek olarak gozlem formlan, kontrollistesi gibi ol9me ara91an veri lmi~tir. Oz degertendirme (Self Assessment) Ogrencilerin kendi 9al l~malan, geli~imleri hakkmda belirli ol90tlere gore kararlar vermesidir. Oz degerlendirme uygulamalan ile ogrenciler 9all~malan hakklnda geri donotler allnabilmekte, ele~tiri yapma gibi bazl temel becerilerin kazanmalanna yardimci olunmaktadlr. Oz degerlendirmede ogrenciler, belirlenen ol90tlere gore, kendi ogrenmeleri hakklnda ge~itli kararlara vanrlar. Bu ise ogrencilerin belirli ol90tlere gore karar venme ve sorumluluk bilincini geli~tirir. Ogrencilerin degerlendirme sorecine katllmaslyla ogrenme daha etkin gergekle~mektedir. Bu ise ogrencilerin derse daha katlllmci olmalannl saglamakta, derse ozgonlok getirmektedir. Ogrencilerin Ingilizce dersinde kendilerini degerlendirebilmeleri i9in ogrenci kitaplanndaki Onitelerin ba~lannda her Oniteye ili~kin hedefler "Aims", 9all~ma kitablnda Onite sonlannda hedeflere ili~kin hedefleri kazamp kazanmadlklanna yonelik kontrol listeleri ve Onitenin genelinden neler ogrendiklerini yazmalan i9in "Dear Spotty" ba~likll bir klslm verilmi~tir. Sizler ogrencilerin bu degerlendirmelerini inceleyebilir ve gerekli onlemleri alabilirsiniz. Aynca ogrencileri ingilizce dersinde herhangi bir etkinlikten, dersten veya ogrenme alanlan sorecinde ve bitiminden sonra ve ogrenci OrOn dosyasl (portfolio) olu~turma sorecinde oz degerlendirme yapmalannl saglayabilirsiniz. Ekler bolomonde o grencilerin oz degerlendirme yapmalan i9in ornek ozdegerlendirme ara91an verilmi~tir. Akran degerlendirme (Peer Assessment) Akran degerlendirme; ogrencilerin kendi 9all~malan degerlendirdikleri gibi akranlanmn geli~imleri hakkmda belirli ol90tlere gore kararlar vermesi olarak tammlanabilir. Oz degerlendirme uygulamalannda oldugu gibi ogrencilere kazanlmlara, etkinliklere ili~kin ol9011er dikkate allnarak, karartar venmesi istenir. Burada ogrenciler ol9011er dogrultusunda akranlannln 9a ll~malan hakkmda geri donotler vermektedir. Bu ise ogrencilere; olaylara ele~tirel bir gozle bakabilme becerisi ile sorumluluk becerisini kazandlrmaktadlr. ingilizce dersinde i~birligini gerektiren ikili 9all~malar, ikili konu~ma l ar(diyaloglar) gibi ge~itli etkinliklerden sonra akran degerlendirme yaptlnlabilir. E~ler akran degerlendirme formunun da yardlmlyla birbirlerinin etkinlikteki performanslannl degerlendirebilirler. Grup Degerlendirme (Group Assessment) Grup degerlendirme, hem akran degerlendirmeyi hem de OZ degerlendinmeyi igerir. Burada oncelikle ogrenciler kendilerini grup igerisindeki durumlannl, gruba katkllannl degerlendirirler. Daha sonra akranlannm 9a ll~malannl ve gruba olan katkllannl degerlendirirler. Aynca grup olarak da grubun perfonmansl degerlendirilir. Grup degerlendinmenin bir diger degerlendinme toro de bir grubu ba~ka bir grubun degerlendinmesidir. BOlOn bu degeriendinmelerde ogretmen taraflndan belirlenen ol90tler dikkate allnlr. Grup degerlendirme grup halinde yapllan 9all~malardan sonra rahatllkla uygulamr. Grup degerlendinmelerinde, OZ degerlendirme ve akran degerlendirmelerde oldugu gibi kontrol listeleri, dereceli puanlama anahtarlan ve a91k u91u sorular kullamllr. Bu 09 degerlendirmeden farkll olarak ogrencilerinize a91k u91u sorular yardlmlyla sozel bir ~ekilde degerlendirme yapmalannl da saglayabilirsiniz. ~i l er erini Dereceli puanlama anahtarian (Rubric) Ogrencilerin herhangi bir performansml (proje, performans gorevleri vb.) degerlendinmek amaclyla kullamlan bir puanlama anahtandlr (Mertler, 2001). Dereceli puanlama anahtarlannda, gozlenen perfonmansln belirlenen her bir dozeyi i9in tammlamalar yaplllr veya puanlar verilir.

20 D:r~eli puanlama anahtarlanmn, ogrencilerde gozlernlenecek performansa veya urline gore iki farkll toro (analitik ve butunsel puanlama anahtarlan) kullamlabilir. Ekte ornek olarak dereceli puanlama anahtan v erilmi ~ tir. Projeler ve Perfonnans Gorevleri (Project and Perfonnance Task) Oljrencilerin Onitelerdeki ogrenme hedeflerini ne derece gergekle'?tirdiklerini belirlemek, 6ljrenmelerini peki'?tirmek veya goncel hayalta kullanmalannl saglamak i9in her Onite sonunda performans gorevleri hazlrlanml'?ttr. Bu gorevleri ogrencilere bireysel veya grup halinde vererek hazlrlamalan saglanmahdlr. Bu gorevler dereceli puanlama anahtan kullanllarak degerlendirilir. Ogrenci OrOn Dosyalan (Portfolio) Ogrencilerin belirli bir zamanda ve belirli ama91ar dogrultusunda yaptlklan 9ah,?malan sistematik bir,?ekilde koyduklan dosyaya "Ogrenci OrOn Dosyasl" denir. Bu dosyalarda ogrencilerin derse ili~kin ogrenme durumlan rahathkla izlenebilir. Sizler de ogrencilerinizin belirli amaqlar dogrultusunda yaptrklan qah~malan Ingilizce dersinde ogrenci OrOn dosyalan (portfolio), ogrencilerin nasll do~ndogono, hareket eltigini ve ne kadar ogrendigini gbstermektedir. Ingilizce dersinin igerigi ve durumu dikkate ahndlgrnda; ogrenci Orlin dosyalanna (porfolyolar) koymalannr saglaylnrz. Koyulan her bir qah~malara ili~kin degerlendirmelerinizi ve ogrencilerin kendi 9ah~malanna ili~kin degerlendirmeleri yapmalannr sa\jlayrnlz. Ogrencilere ili~kin yapml~ oldu\junuz 619me ve degerlendirmelerden sonra ogrencilere dono! vererek, ogrencilerin eksiklerini tamamlamalarrnr, ogrendiklerini de geli~tirmelerini saglayabiliriz. Ornegin; proje 6devlerini inceleyip degerlendirdikten sonra ogrencilere zaylf ve kuwetli yonlerini sozio olarak veya Odevler Ozerine yazarak bildirebilirsiniz. Yeni ilko\jretim programlarrnrn de\ji~mesiyle birlikte o\jrenciler de\jerlendirme sorecine katllmaktadlr. Ingilizce dersinde bu amaqla 6grencilerin 6z degerlendirme yapmalarr i9in kendi yaptrklarr etkinliklere iii~kin kendilerine a9rk u91u sorular sormalannr ve ge~itli 6z degerlendirme formlan kullanmalannr saglayabilirsiniz. Omegin, her Onite bitiminde kendilerini degerlendirmeleri istenebilir. Aynca akranlannln c;ah~malannl belirli 61qO!Ier dogrultusunda degerlendirmelerini saglaylniz. Omegin, konuyla ilgili c;ah~ma kitaplannda yaptlklannr birbirlerine inceletebilir, ge~itli akran degerlendirme form Ian vb. ara91an kullanmalannr saglaylnrz. Ogrencilerin degerlendirme sorecine katllmasl onlann ele~tirel do~onme, karar verme gibi ge~itli becerileri kazanmalanna yardrmcr olacaktrr. Bu kitabrmrzda sizlere srnltta yapacagrnlz 619me ve degerlendirme qah~malanna yardrmci olmasr do~oncesiyle ek bolomonde omek bazl 019me ara91an verilmi~tir. Sizler de bu omeklerden hareketle bu ara91an geli~tirebilir ve kullanabilirsiniz.

HOCAİLYAS ORTAOKULU. UNIT 1: Friendship (Arkadaşlık) İNGİLİZCE-8. Bir konuda bilgi verir, karşısındaki kişiyi yönlendirir. Tavsiyede bulunur.

HOCAİLYAS ORTAOKULU. UNIT 1: Friendship (Arkadaşlık) İNGİLİZCE-8. Bir konuda bilgi verir, karşısındaki kişiyi yönlendirir. Tavsiyede bulunur. 1/6 UNIT 1: Friendship (Arkadaşlık) Bir konuda bilgi verir, karşısındaki kişiyi yönlendirir. Tavsiyede bulunur. Bir şeyin doğruluğunu ya da yanlışlığını sorgular, belirtir. Friendship Rules (Arkadaşlık

Detaylı

ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975

ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975 Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975! ISBN NUMARASI:

Detaylı

Teacher's Book YAZARLAR. Cemile BACANLI KURT Plnar ONLO BULDUR Om Or QOBAN Faruk NOR$ENLi Meltem SARANDAL Serpil TEKiR Ipek SAYINER.

Teacher's Book YAZARLAR. Cemile BACANLI KURT Plnar ONLO BULDUR Om Or QOBAN Faruk NOR$ENLi Meltem SARANDAL Serpil TEKiR Ipek SAYINER. IIACHIR'S BOOK. ~... Teacher's Book YAZARLAR Cemile BACANLI KURT Plnar ONLO BULDUR Om Or QOBAN Faruk NOR$ENLi Meltem SARANDAL Serpil TEKiR Ipek SAYINER -A ~ DEVlET KiTAPLARI BiRiNCi BASKI Milsan Basin

Detaylı

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 200001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı After attending the Foreign Language I, students will

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI 1. Create your family tree and describe your family members 2. Prepare a visual poster

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

SİS 2 (04.12.2014) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

SİS 2 (04.12.2014) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 8. sınıf 1 1. tema 4 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme 19. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar. 8. sınıf 2 1. tema 4 4. Söz varlığını zenginleştirme 1. Kelimeler

Detaylı

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

"" [ ] . J-- \.. ~ \.. '-- TIACHIR'S BOOK

 [ ] . J-- \.. ~ \.. '-- TIACHIR'S BOOK ,. J-- " \.. '-- "" [ ] I \.. ~ - TIACHIR'S BOOK Teacher's Book YAZARLAR Cemile BACANLI KURT Plnar ONLO BULDUR Omur QOBAN Meltem SARANDAL Serpil TEKiR ipek SAYINER d~ - - ~ DEVLET KiTAPLARI BiRiNCi BASKI

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EKİM 12-1 EKİM 201 UNIT 1 WHEEL OF FORTUNE EYLÜL 28 EYLÜL -09 EKİM 2015 2015 201 ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ LENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 4 2 Asking for permission Giving

Detaylı

TED İZMİR KOLEJİ AĞUSTOS AYI ORYANTASYON PROGRAMI 4. SINIF MAVİ GURUP 02.09.2014 SALI 09.20-12.30 01.09.2014 09.20-12.30. Presenting monster pictures

TED İZMİR KOLEJİ AĞUSTOS AYI ORYANTASYON PROGRAMI 4. SINIF MAVİ GURUP 02.09.2014 SALI 09.20-12.30 01.09.2014 09.20-12.30. Presenting monster pictures Ek-2 SINIF MAVİ GURUP 150 Days, months, seasons, birthdays Colours, body parts, Art: Drawing a monster Presenting monster Classroom language &Objects around us Telling the time Showing Objects Guessing

Detaylı

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Ali PEHLİVAN PALME YAYINCILIK Ankara, 2014 1 PALME YAYINLARI: 904 6. Sınıf

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

M.E.B. ENG-4 Ünite-1 STUDENTS BOOK UNIT-1 New Friends ( Yeni Arkadaşlar) Hi! ( Selam)

M.E.B. ENG-4 Ünite-1 STUDENTS BOOK UNIT-1 New Friends ( Yeni Arkadaşlar) Hi! ( Selam) UNIT-1 New Friends ( Yeni Arkadaşlar) Hi! ( Selam) FUNCTİONS ( FALİYETLER ) Asking for and giving information (Soru sorma ve bilgisini, verme ) Greeting and introducing oneself (Selamlaşma ve kendini tanıtma

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

8.SINIFLAR HAFTA SONU KURS PLANI PAT (PERFORMANS ARTTIRMA TESTİ)

8.SINIFLAR HAFTA SONU KURS PLANI PAT (PERFORMANS ARTTIRMA TESTİ) 18 EKİM CUMARTESİ TÜRKÇE Toplum Hayatı Fiilimsiler MATEMATİK Dönüşüm Geometrisi Tablo ve Grafikler Bir Karaman Doğuyor Fraktallar Yansıyan ve Dönen Şekiller Histogram Oluşturalım Kalıtım ve Mayoz İNGİLİZCE

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İngilizce İNG115 1 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İngilizce İNG115 1 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İngilizce İNG115 1 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe/ İngilize Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU İNGİLİZCE DERSİ 8. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI YENİ SÖZCÜKLER KONULAR/YAPILAR

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU İNGİLİZCE DERSİ 8. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI YENİ SÖZCÜKLER KONULAR/YAPILAR 4. E Y L Ü L 3. ÜNİTE : UNITS 1 UNIT 1: IDENTITY Pair work Course book Listening: Listen to three interviews, a dialogue about Present Tenses Identity Group work Activity book languages, and an interview

Detaylı

O.4.2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. 1. O.2.11 Okuduklarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. 1

O.4.2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. 1. O.2.11 Okuduklarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. 1 O.4.2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. O.2. Okuduklarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. Y.2.6 Yazılarında söz varlığından yararlanır. 2 O.2.3 Okuma öncesi okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili

Detaylı

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim Lesson 21: Who Ders 21: Kim Reading (Okuma) Who are your friends? (Arkadaşların kimler?) Who is your new boss? (Yeni patronun kim?) Who is your English teacher? (İngilizce öğretmenin kim?) Who was the

Detaylı

DİS 1 ( ) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

DİS 1 ( ) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 8. sınıf 1 Türkçe 8. sınıf 2 Türkçe 8. sınıf 3 Türkçe 8. sınıf 4 Türkçe 8. sınıf 5 Türkçe 8. sınıf 6 Türkçe 8. sınıf 7 Türkçe 8. sınıf 8 Türkçe 8. sınıf 9 Türkçe 8. sınıf 10 Türkçe 8. sınıf 11 Türkçe Cümleyle

Detaylı

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU 1. Kitap Editör Reyhan KAYA Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU Ölçme Deðerlendirme Uzmaný Murat AKYILDIZ Rehberlik Süleyman AYHAN ATATÜRK'ÜN

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İngilizce ING105 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli Dersin

Detaylı

S İ S 6 MAYIS sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır.

S İ S 6 MAYIS sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. S İ S 6 MAYIS 2013 SINIF DERS ÜNİTE KAZANIM 8. sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. 8. sınıf Türkçe Cümlede Anlam Cümlede eksik

Detaylı

M.E.B. ENG-4 Ünite-2 STUDENTS-4 UNIT-2 My Classroom ( Sınıfım ) Classroom Language ( Sınıf Dili )

M.E.B. ENG-4 Ünite-2 STUDENTS-4 UNIT-2 My Classroom ( Sınıfım ) Classroom Language ( Sınıf Dili ) 1 M.E.B. ENG-4 Ünite-2 STUDENTS-4 UNIT-2 My Classroom ( Sınıfım ) Classroom Language ( Sınıf Dili ) FUNCTIONS ( FALİYETLER ) Asking for and giving information about classroom object ( Sınıftaki nesneler

Detaylı

Okuma: Tanıdık isim ve kelimeleri, basit cümleleri örneğin; uyarı levhalarını, işaretleri, poster ve katologları okuyabilirim.

Okuma: Tanıdık isim ve kelimeleri, basit cümleleri örneğin; uyarı levhalarını, işaretleri, poster ve katologları okuyabilirim. A1 ÖĞRENCİ (Temel Seviye Kullanıcı) ANLAMA Dinleme: Kendim, ailem ve yakın çevrem hakkında tanıdık kelimeler ve en basit cümle yapılarını yavaş yavaş ve anlaşılır biçimde konuşulduğunda anlayabilirim.

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

Dr. Kemal Akkan BATMAN

Dr. Kemal Akkan BATMAN Dr. Kemal Akkan BATMAN (Komisyon Başkanı) Dr. Ayer BURKE Diren CİVA GÜNER Mevhibe B. HOCAOĞLU Salih SARPTEN Ömer ÖZKAN Bu kitap, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Talim Terbiye Dairesi tarafından ortaokullarda

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS TURKISH BREAKTHROUGH LSPTURB/0Y07

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS TURKISH BREAKTHROUGH LSPTURB/0Y07 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS TUKISH BEAKTHOUGH LSPTUB/0Y07 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading TUKISH Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Detaylı

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. SARGIN YAYINCILIK REFLECTIONS Sevgili Öğrenciler, Reflections 8. Sınıf İngilizce Soru Bankası, M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İNGİLİZCE-2 Ders No : 0010070014 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Yetiştirme Kursları Başarı Ölçme ve Teog Sınavları Yayın Kataloğu

Yetiştirme Kursları Başarı Ölçme ve Teog Sınavları Yayın Kataloğu Yetiştirme Kursları Başarı Ölçme ve Teog Sınavları Yayın Kataloğu - Yeni Sınav Sistemine Uygun DEĞERLİ ÖĞRETMENİMİZ VE EĞİTİM YÖNETİCİMİZ Sizlerin de bildiği gibi, ÖĞRENME, soyut bir süreçtir. DEĞERLENDİRME,

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 11 A/B SINIFI MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 11 A/B SINIFI MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK DERS PLANI 0-0 ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ A/B SINIFI İ YILLIK PLANI Y ÖĞRENME ALANLARI VE EKİM -5 8/ Ekim- Kasım THEME THEME INTRODUCING YOURSELF DESCRIPTION OF THE DESCRIPTION OF THE

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 0070160047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

İNGİLİZCE DERSİ UYGULAMA SINAVLARI HAKKINDA

İNGİLİZCE DERSİ UYGULAMA SINAVLARI HAKKINDA İNGİLİZCE DERSİ UYGULAMA SINAVLARI HAKKINDA Uygulama sınavlarının yapılması yönetmelik uyarınca uygulamalı derslerde zorunlu olup, okullarda uygulanması konusunda bilgi eksikliklerinin olmasından dolayı

Detaylı

Cevap Anahtarı TÜRKÇE. 1. Tema. 2. Tema. 3. Tema Sınıf. Sözcük Anlamı. Test 1 1-C 2-B 3-D 4-C 5-A 6-D 7-B 8-D 9-D 10-B 11-D

Cevap Anahtarı TÜRKÇE. 1. Tema. 2. Tema. 3. Tema Sınıf. Sözcük Anlamı. Test 1 1-C 2-B 3-D 4-C 5-A 6-D 7-B 8-D 9-D 10-B 11-D TÜRKÇE 1. Tema Sözcük Anlamı Test 1 1-C 2-B 3-D 4-C 5-A 6-D 7-B 8-D 9-D 10-B 11-D Test 2 1-B 2-D 3-B 4-A 5-C 6-B 7-A 8-D 9-A 10-C 11-B 12-C 13-D 14-A 15-A 16-D Test 3 1-D 2-C 3-D 4-A 5-A 6-B 7-B 8-B 9-A

Detaylı

A: Başlangıç/Beginner. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları

A: Başlangıç/Beginner. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları YABANCI DİLLER GÜZ DÖNEMİ A: Başlangıç/Beginner Öğrencilerin basit dil kalıplarıyla yönlendirilen soru ve komutları anlamalarını, formlardaki isim, uyruk, adres gibi basit bilgileri doldurabilmelerini

Detaylı

İ giliz e Ko uş a Dersi 1 AFEA

İ giliz e Ko uş a Dersi 1 AFEA DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İ giliz e Ko uş a Dersi 1 AFEA 111 1 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler İngilizce

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı İngilizce ENG101 1 ECTS Ders Uygulama Laboratuar Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 0 3 - - Ön Koşullar Dersin

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM REHBERİ Web Adresi : http://tip.erciyes.edu.tr/ - http://tip.erciyes.edu.tr/egitim_rehberi.asp E-mail : tipdekanlik@erciyes.edu.tr Adres

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 3. SINIFLARDA İNGİLİZCE DERSİNDE NELER YAPTIK?

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 3. SINIFLARDA İNGİLİZCE DERSİNDE NELER YAPTIK? 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 3. SINIFLARDA İNGİLİZCE DERSİNDE NELER YAPTIK? Değerli Velimiz, Salihli Koleji Yabancı Diller zümresi olarak 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı 2. döneminde 3. sınıflarımızda

Detaylı

Lesson 58 : everything, anything. each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey. Her biri, her

Lesson 58 : everything, anything. each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey. Her biri, her Lesson 58 : everything, anything each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey Her biri, her Reading (Okuma) Is everything okay? (Her şey yolunda mı?) Don t worry, everything will be fine. (Endişelenme,

Detaylı

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI Ayşe Hasan Türkmen Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları

Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) KAM 432 Güz 4 0 0 4 5 Ön

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 UNIT 2 SINIF İÇİ TARAMA TESTİ Diyalogu tamamlayan ifade hangisidir? Henry: That's my money.i don t want to give it to you. Martin:...! Don t be so stingy. Diyalogda boşluğu en iyi tamamlayan

Detaylı

LEARNING GOALS Human Rights Lessons

LEARNING GOALS Human Rights Lessons This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me LEARNING GOALS Human Rights Lessons Anton Senf May 2014 This project is co-financed

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

LN796 Turkish: Level 1 (Standard)

LN796 Turkish: Level 1 (Standard) 2008 Examination (Language Centre) LN796 Turkish: Level 1 (Standard) Instructions to candidates Time allowed: 1 hour 50 minutes This paper contains 3 sections: Listening (15%) Reading (15%) Writing (15%)

Detaylı

Sargın Yayıncılık İngilizce Yayın Kataloğu. Smart Board interactive whiteboard. Akıllı tahta uyumlu

Sargın Yayıncılık İngilizce Yayın Kataloğu. Smart Board interactive whiteboard.  Akıllı tahta uyumlu Sargın Yayıncılık İngilizce Yayın Kataloğu 2016-2017 Akıllı www.sarginyayincilik.com İLKOKUL YAYINLARIMIZ AKILLI DEFTERLERİMİZ TEST KİTAPLARIMIZ SORU BANKALARIMIZ ÇALIŞMA KİTAPLARIMIZ 2. SINIF YAYINLARIMIZ

Detaylı

YÖNLENDİRME SINAVI 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk)

YÖNLENDİRME SINAVI 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk) 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk) 3. SINIF (17 SORU) Anlamlı ve Kurallı Cümle Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler Okuduğunu Anlama Sözlük Çalışması 5N1K

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Lesson 31: Interrogative form of Will Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Reading (Okuma) Will it be sunny tomorrow? (Yarın güneşli mi olacak?) Will you lend her the car? (Arabayı ödünç verecek misin?)

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

Level Test for Beginners 2

Level Test for Beginners 2 Level Test for Beginners 2 Directions: This is a level test Basic. Follow your teacher and proceed to the test. Your teacher will give you a score after the test. The total score is 30 points. Talimatlar:

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 0020120018 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-1)/ Ders Kazanım A B Türkçe Parçada Anlam 1 11 Türkçe Parçada Anlam 2 12 Türkçe Sözcükte

5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-1)/ Ders Kazanım A B Türkçe Parçada Anlam 1 11 Türkçe Parçada Anlam 2 12 Türkçe Sözcükte 5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-1)/2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Parçada Anlam 1 11 Türkçe Parçada Anlam 2 12 Türkçe Sözcükte Anlam 3 13 Türkçe Sözcükte Anlam 4 14 Türkçe Deyimler 5

Detaylı

5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-2)/ Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 11 Türkçe Sözcükte Anlam 2 12 Türkçe Cümlede

5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-2)/ Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 11 Türkçe Sözcükte Anlam 2 12 Türkçe Cümlede 5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-2)/2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 11 Türkçe Sözcükte Anlam 2 12 Türkçe Cümlede Anlam 3 13 Türkçe Cümlede Anlam 4 14 Türkçe Sözcükte Anlam

Detaylı

ENGLISH PROFICIENCY EXAM

ENGLISH PROFICIENCY EXAM ENGLISH PROFICIENCY EXAM The English Proficiency of the students who are accepted into Ipek University is assessed through the English Proficiency Exam prepared by the Preparatory School. The students

Detaylı

6-7-8. SINIF KONU ANLATIMLI

6-7-8. SINIF KONU ANLATIMLI 6-7-8. SINIF KONU ANLATIMLI SORU BANKASI ÇER KLER 6.SINIF FEN VE TEKNOLOJ KONU ANLATIMLI SORU BANKASI Canl larda Üreme, Büyüme ve Geli me. Maddenin Tanecikli Yap Vücudumuzdaki Sistemler Madde ve Is. V

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kod Dönem T+P Saat Kredi AKTS. İngilizce İNG116 2 2+0 2 2

DERS BİLGİLERİ. Ders Kod Dönem T+P Saat Kredi AKTS. İngilizce İNG116 2 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Kod Dönem T+P Saat Kredi AKTS İngilizce İNG116 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe/İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3*

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3* SBS PRACTICE TEST 3 1. Konuşma balonunda sorulan soruya karşılık resme göre verilebilecek doğru yanıt hangi seçenektedir? What s Bob doing now? 3. Verilen cümledeki boşluğa tamamlayan ifadeyi seçeneklerden

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İNGİLİZCE 2 Ders No : 0010080015 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 0 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 002006002 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

MAVİ YUNUSLAR SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ

MAVİ YUNUSLAR SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ ÖZEL ASÇAY ANAOKULU MAVİ YUNUSLAR SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ Hazırlayan:HATİCE DEVECİ ÖĞRETMENİN MESAJI: MERHABA; 13.10.2014-17.10.2014 tarihleri arasında uygulanan etkinlikleri sizlere sunmaktayım. SEVGİLERLE

Detaylı

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati)

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati) SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK TEKRAR KURU 20162017 (8 hafta 184 ders saati) 1 Hafta Üniteler Kitap ı İçerik Ekstra 59 Aralık, 2016 1.1 1.2 1.3 Icebreakers verb to be subject pro The verb to be : Affirmative,

Detaylı

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman Lesson 20: Where, when Ders 20: Nerede, ne zaman Reading (Okuma) Where is the City Hall? (Belediye binası nerede?) Where are you now? (Şu an neredesin?) Where is he working? (Nerede çalışıyor?) Where did

Detaylı

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Esrarengiz bir toplantı) List of characters (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Halit, doğum günü olan oğlan) Leila, the mysterious girl and phone voice (Leyla, esrarengiz kız ve telefon

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ 2013-201 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE KONULAR 3 Fiilimsi EYLÜL Fiilimsi 1 Fiilimsi 2 Fiilimsi 3 KURBAN BAYRAMI EKİM Fiilimsi Fiilimsi 1

Detaylı

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri)

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) We use it to express a future decision, intention, or plan made before the moment of speaking (Konuşma anından daha önce düşünülmüş kararlar,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 Erken Yaşta Dil Öğrenenler... 1 Çocuklar ana dillerini nasıl öğrenirler?... 2 Ana dil ediniminin aşamaları... 3 Yabancı dil öğrenimine erken başlamak faydalı

Detaylı

ENGLISH PROFICIENCY EXAM

ENGLISH PROFICIENCY EXAM ENGLISH PROFICIENCY EXAM TDEU The English Proficiency of the students who are accepted into Ipek University is assessed through the English Proficiency Exam (IPEX) prepared by the Preparatory School Test

Detaylı

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ State Of The Art Part I Ünite 8 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ 1 Ünite 8 STATE OF THE ART PART I Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ İçindekiler 8.1. BE GOING TO... 3 8.1.1. FUNCTIONS

Detaylı

BÖLÜMÜ :ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ DERS ADI İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ I TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI Eğitim Öğretim Yöntemleri Yarıyıl

BÖLÜMÜ :ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ DERS ADI İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ I TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI Eğitim Öğretim Yöntemleri Yarıyıl BÖLÜMÜ :ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ DERS ADI İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ I TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI Eğitim Öğretim Yöntemleri Krediler Yarıyıl Teori/Ders Anlatımı Uygulama Lab. Proje/Alan Çalışması Seminerler/ Çalışma

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS. Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5. Yabancı Diller Yüksekokulu

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS. Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5. Yabancı Diller Yüksekokulu DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Lisans Seçmeli Yabancı

Detaylı

Lesson 67: Tag Questions. Ders 67: Etiket Soruları

Lesson 67: Tag Questions. Ders 67: Etiket Soruları Lesson 67: Tag Questions Ders 67: Etiket Soruları Reading (Okuma) You will come with us, won t you? (Sen bizimle geleceksin, değil mi? ) The water is cold, isn t it? (Su soğuk, değil mi?) You really like

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought SBS PRACTICE TEST 6 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. I was shopping officer. What were you doing he stole your bag? 1. Mustafa Kemal

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Reading (Okuma) His job is driving a bus. ( Onun hobisi otobüs sürmek. ) Thank you for choosing my lesson. ( Benim dersimi seçtiğiniz için teşekkür ederim. ) Her

Detaylı

TOPICS RELATED TO ATATÜRK

TOPICS RELATED TO ATATÜRK 0 05 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.SINIFLAR A. DÜZEYİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK DERS PLANI EYLÜL EKİM 5-9 -6 5 9-0 08-0 -7 - PEOPLE AND SOCIETY A- My Day A- My Day B- Different Lifestyles B- Different Lifestyles C-

Detaylı

SINAV TARİHİ TÜRKÇE (20 SORU) MATEMATİK (20 SORU) FEN BİLİMLERİ (20 SORU) 1. SINAV ÇARŞAMBA

SINAV TARİHİ TÜRKÇE (20 SORU) MATEMATİK (20 SORU) FEN BİLİMLERİ (20 SORU) 1. SINAV ÇARŞAMBA 8. SINAV TARİHİ TÜRKÇE (20 SORU) MATEMATİK (20 SORU) FEN BİLİMLERİ (20 SORU) 19.10.2016 Fiilimsiler (özne - yüklem) Çarpanlar ve Katlar (8.1.1.1. 8.1.1.3. Kazanımlar) Üslü İfadeler (8.1.2.1 8.1.2.4. Kazanımlar)

Detaylı

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS TURKISH PRELIMINARY LSPTURP/0Y07

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS TURKISH PRELIMINARY LSPTURP/0Y07 EXTENAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS TUKISH PELIMINAY LSPTUP/0Y07 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Preliminary Stage Listening and eading TUKISH Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Detaylı

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir.

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Bilimde Önemli Anlar Great Moments in Science Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS

DERS BĠLGĠLERĠ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS Mesleki İngilizce YDİ302 6 3+0 3 5 Ön KoĢul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı