D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR"

Transkript

1 ALARM BELLS RING FOR EXPORTS HRACAT S NYAL VER YOR O UZ SATICI Türkiye nin iktisadi sorunlar karfl s ndaki tutumu, büyük bir masan n üzerindeki, masaya küçük gelen bir örtüye benziyor. Örtüyü aç k kalan taraf örtmek üzere çekince di er taraf aç kta kal yor. Ama kimse Daha büyük bir örtü olsun. demiyor, bu yönde ortak bir çaba maalesef gözlenmiyor. Turkey s attitude towards economic problems looks like a small tablecloth spread on a large table. When you pull the cloth to cover one side, the other side gets uncovered, and no one says Let s use a larger cloth! Unfortunately, we do not observe any joint efforts aimed at solving that problem. D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat politikalar yüksek reel faizin döviz kurunun üzerinde bask yapmas yla k sa vadede bask alt na al nm fl gibi görünerek üretici kesimi desteklemekten uzak kalm flt r. Bununla beraber Türkiye nin iç ve d fl borcunun nominal anlamda büyümesi durdurulamamaktad r. Borç ödemek ancak üreterek ve satarak yap labilir. Ayn zamanda, iç talepte bir hareketlenme olmad na göre ülkemiz üretti i mallar d fl pazarlarda satmaya mecburdur. Bu gerçek apaç k bir T he economic policies currently pursued by the Turkish government on account of the country s debts have failed to support the manufacturing sector, appearing to have suppressed the high real interest rate in the short-term by exerting pressure on the exchange rate. Nevertheless, the nominal increase in Turkey s domestic and foreign debts cannot be stopped. Debts may only be paid off through manufacturing and selling. At the same time, since there is no revival in the domestic demand, Turkey is obliged to export the products made in the country. We cannot understand why the exports do not receive 060

2 flekilde önümüzde dururken ihracat n ülke ekonomisine yapt katk nispetinde destek görememesinin, k sacas üvey evlat muamelesi yap lmas n n sebebini anlayam yoruz. Anlamamakla da kalm yor buna isyan ediyoruz. hracat m z n gidiflat na bakt m zda rakamsal olarak ihracat art - fl n n ivmesini kaybetti i görülmektedir. hracat m z 6 milyar dolar direncine tak lm fl ve art fl oran da önemli oranda dura anlaflm flt r. Bu sonucun üç önemli sacaya vard r: para, maliye ve bankac l k politikalar. hracat n temel sorunlar n n hep göz ard edildi i, ihracata kaynak aktar lmad, maliyetlerimiz gittikçe artt için bu direnç noktas nda tak l p kald k. Sene bafl nda 6 milyar dolarl k ortalaman n yakalanaca na ve ihracat m z n 72 milyar dolar aflaca na dair güçlü beklentilerin gerçekleflmesi zora girmifltir. Bizim daha önce gerek ayl k bas n toplant lar m zda, gerekse baflka toplant larda, seminerlerde, hem kamuoyuna hem de hükümet yetkililerine defalarca söyledi imiz, anlatmaya çal flt m z fley maalesef gerçek oldu. Bu tehlike sadece ihracat art fl ile s n rl de ildir. Bugün, cari aç k konusunda da beklentiler gittikçe bu rakam n daha yüksek ç kaca yönünde bir geliflme kaydetmektedir. fiuras da bir gerçektir ki daha önce farkl söyleyen, bu konuda tehlikenin olmad n iddia eden baz teknisyenlerin ve köfle yazarlar n n 180 derece dönüfl yapt klar n görmekteyiz. Biz daha önce söyledikleri iyi fleylerde maalesef hemfikir olam yorduk. Hep bir sürpriz ç k yordu. Ancak kötü olacak denilen fleylerde maalesef ayn fleyleri söylüyorduk. Ve bugün, bu söylediklerimizin ç kt n maalesef gözlemliyoruz. Uluslararas ticaretin güvenli i tehdit alt nda x 1000 USD 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 YILLARA GÖRE HRACATIMIZ TURKEY S EXPORT Terörün tek hedefi turizm olmad gibi etkisi de turizmle s n rl de ildir. Bütün dünyan n refah ve huzurunun yan nda uluslararas ticaretin güvenli i tehdit alt ndad r. Terörün y k c etkisi kendisini her alanda hissettirmektedir. Eminiz ki toplumlar refaha ulaflt kça terör azalacak ve hatta ümit ederiz ki bir gün son bulacakt r. Ancak çok aç kt r ki tüm dünyada, refah ve huzuru bu kadar tehdit etmesine ra men, terörün bitmesini istemeyen belli gruplar da yok de ildir. Ayr ca küresel terörün neden bitirilmek istenmedi i de il, küresel terörü kimin bitirmek istemedi i de önemli ve sorgulanmas gereken bir gerçektir. Terörün ve kaynaklar n n net bir flekilde görülebilmesi için, bu konuda, komplo teorilerinden farkl olarak bilimsel çal flmalar n yap lmas elzemdir. Türkiye nin hem uluslararas siyasi ve iktisadi arenada sa lam bir flekilde ayakta durabilmesi, hem de kendi ekonomisini istikrarl ve sürdürülebilir bir biçimde ileriye tafl mas için etkin bir ihracat stratejisi çerçevesinde d fl ticaretinde fazla veren, ülkemize yabanc yat r mlar teflvik eden bir yap lanmay kurmam z ve genifl bir perspektifle devam ettirmemiz gerekmektedir. hracatç lar m z n baflar lar n desteklememiz, ülkemizdeki ihracat ifltah n art rmam z yani ihracat m z artt rmam z ülkemizin zenginleflmesi anlam na gelmektedir. Bu alanda Türkiye nin ihracat n tabana yaynecessary support in proportion to the contribution they make to the economy of the country, while this reality is clearly before us. We not only fail to understand but also rise against that. When we look at the situation of Turkey s exports, we see that the increase has lost its momentum. The country s exports have gotten stuck at the US$ 6 billion resistance point and the rate of increase has become considerably stationary. There are three important reasons of this situation: money policy, fiscal policy and banking policy. We have gotten stuck at this resistance point due to the fact that the basic problems of exports have always been ignored, no sources have been provided to exports, and costs have steadily increased. It has now become very difficult for Turkey to attain the average export figure of US$ 6 billion and the exports to exceed the US$ 72 billion. Unfortunately the thing we repeatedly told to both the public and the government authorities during our monthly press conferences and at other meetings and seminars has now become a reality. This danger is not limited merely to the increase in exports. Today, the expectations indicate that the current deficit figure would gradually increase. We see that some technicians and columnists, who asserted that there were no risks in that respect, now say exactly the opposite. Unfortunately, we were not able to agree with them with regard to the favorable things they said previously. There have always been surprises. On the other hand, we would regrettably say the same things with regard to the things they talked about despairingly. And today, unfortunately we see that things we said have proven to be true. Security of the international trade is under threat The only target of terrorism is not tourism and its effects are not limited to tourism. In addition to the peace and welfare of the whole world, the security of the international trade is under threat. The destructive effect of terrorism makes itself felt in all areas. We are sure that terrorism will decrease as more parts of the world attain prosperity, and we hope that it would end some MARINE & COMMERCE AUGUST

3 mas, daha fazla say da ve daha yüksek oranda ihracat gerçeklefltiren firmalar m z n ortaya ç kmas oldukça önemlidir. Ayn zamanda baflar ihracatç firmalar m z n tespiti ve bu tespitin envanterinin ç kar lmas bir mecburiyet halini alm flt r. Bu kapsamda Meclisimiz taraf ndan 2002 y l ndan bu yana yap lmakta olan Türkiye nin En Büyük lk ve kinci 500 hracatç Firmas adl envanter çal flmam z n 2004 y l sonuçlar n kamuoyuna duyurmufl durumday z. Bu çal flma ile foto raf n çekti imiz ihracat sektörünün daha sa l kl bir de erlendirmesini yapmak mümkün olacak ve ihracat m z n süreklili inin sa lanabilmesi aç - s ndan önemli bilgilerin topluma yans mas na yard mc olacakt r. Meclisimiz taraf ndan önümüzdeki y llarda da devam getirilecek olan bu çal flman n ülkemizin büyümesi yolunda önemi gittikçe artan ihracat sektörünün dinamiklerinin daha iyi anlafl lmas na fl k tutacakt r. Türkiye'de say lar e ulaflan firman n ihracat n önemini kavram fl olmas ve büyük bölümünün sürekli olarak yeni pazarlara aç lmalar Türkiye nin global ekonomideki yerini daha da güçlendirdi inin bir iflaretidir. Temennimiz ihracat yapan firma say m z n 100,000 leri aflarak Türkiye nin ekonomisini daha da ileri götürmesidir. Karadeniz bölgesi ihracatta 9., ithalatta ise 2. Bildi iniz gibi Karadeniz Bölgesi, özellikle Trabzon ilimiz, ihracatta 9 ncu, ithalatta ise 2 nci olmak üzere, ülkemiz d fl ticaretinde önemli bir noktada bulunan Rusya Federasyonu na ihracat m zda oldukça önemli bir geçifl yoludur. Karadeniz Bölgesi ihracat - n n önemli bir k sm deniz yoluyla ve Trabzon dan yap lmaktad r. limizde bulunan hracatç lar Birli i de ihracatç lar m za her türlü deste i vermektedir. Rusya Federasyonu na, Türkiye nin yafl meyve ve sebze ihracat na konan yasaktan en fazla etkilenen illerin bafl nda Trabzon gelmektedir. May s ay nda yürürlü e giren yasa n, özellikle Do u Karadeniz hracatç lar Birli i Baflkan Say n Ahmet Hamdi Gürdo an n da Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti nezdinde yapt yo un ve etkin giriflimleri neticesinde Say n Baflbakan m z, D fl Ticaretten Sorumlu Devlet Bakan m z ve Tar m Bakan m z n da devreye girmesiyle çok da büyümeden kald - r lmas sa lanm flt r. day. However, it is very clear that, even though it threatens the welfare and peace all around the world, there are some circles that do not want terrorism to end. Furthermore, not only the reason why the global terrorism is not desired to be put an end to but also who does not want the global terrorism to end is an important matter that should be investigated. It is necessary to conduct scientific studies in order to be able to clearly see terrorism and its sources. We should establish a structure that gives much in foreign trade and encourages foreign investments in our country, and maintain such a structure with a broad perspective within the framework of an effective export strategy necessary for Turkey to stand firm in political and economic arenas, and to improve its economy in a steady and sustainable manner. Supporting the success of our exporters, encouraging the exports, in other words, increasing our exports means that our country prospers. In that respect, it is highly important that Turkey broadens the basis of exports, and more and more exporting companies come out with high export figures. At the same time, it has become an obligation to identify the successful exporting companies and to take an inventory of such companies. In that respect, the results for the year 2004 of the inventory taking activities carried out by our Assembly since 2002 under the name Turkey s Biggest First and Second Top 500 Exporters have been announced to the public. Thus, it will be possible to evaluate the export sector, whose photograph we have taken through these activities, more reliably and help important information to be conveyed to the public to ensure sustainability of our exports. This activity that our Assembly will continue carrying out also in the following years will enable the dynamics of the export sector, whose importance gradually increases for the growth of the country, to be better understood. The fact that over Turkish companies have well understood the importance of exports and that most of them continuously begin working with new markets is an indication that Turkey has further strengthened its position in the global economy. We wish that the number of exporting companies exceeds and thus Turkish economy further improves. The Black Sea region ranks 9th in exports and 2nd in imports As you know, the Black Sea region, particularly the Trabzon province, ranks 9 th in exports and 2 nd in imports and is an important route in our exports to the Russian Federation. A substantial portion of exports from the Black Sea region is carried by sea particularly from Trabzon. The Exporters Association in this province provides all kinds of supports to exporters. Trabzon was one of the provinces that were most affected by the prohibition imposed by the Russian Federation on Turkey s fresh fruit and vegetable exports. 062

4 Sene bafl nda 6 milyar dolarl k ortalaman n yakalanaca na ve ihracat m z n 72 milyar dolar aflaca na dair güçlü beklentilerin gerçekleflmesi zora girmifltir. hracat sektörü dinamik bir sektördür. Sizin bofl b rakt n z pazarlar baflkalar taraf ndan çabucak doldurulur ve tekrar bu pazarlar n elde edilmesi oldukça zordur. lerde böyle problemlerle karfl laflmamak için Tar m Bakanl m z, Birliklerimiz ve konunun taraflar n n, iflbirli i ve koordinasyon içerisinde birlikte çal flmalar gerekmektedir. Türkiye nin Avrupa Birli i ile üyelik müzakerelerine bafllamas aç s ndan önümüzdeki dönemin ne derece hassas ve kritik oldu u hepimizin malumudur. Ancak çok yak n bir zamanda karfl l kl masaya oturaca m z Avrupa Birli i, Fransa ve Hollanda halklar n n vetosuyla bafllayan ciddi bir krizden geçmektedir. Bu krizi f rsat bilen ve siyaset sahnesinde kendine yer açmak isteyen Türkiye karfl t gruplar n, referandum sonuçlar n kendi siyasi projeleri için malzeme yapmalar n flaflk nl kla karfl l yor, bugüne kadar geniflleme politikas n ve Türkiye nin üyeli ini destekleyenlerin söylem de ifltirdi ini hayretle izliyoruz. Ancak bu tav r tam da iç politika meseleleri ile stratejik d fl politika kararlar n birbirine kar flt ran siyasetçilerden beklenen bir tav rd r. Bizim gözümüz, verdi i sözlerin arkas nda duracak, dünya meselelerini sa lam bir flekilde de erlendirebilecek so ukkanl ve ak lc liderler ar yor. Avrupa da dengesini kaybeden ekonomik ve sosyal istikrar n faturas n n AB ye henüz aday bir ülkeye ç kar lmas rasyonel bir yaklafl m olmad gibi ayn zamanda tamamen gerçek d fl d r. Avrupa Komisyonu taraf ndan referandum sonuçlar na iliflkin olarak yap lan son kamuoyu yoklamas na göre, referandumda Hay r oyu kullananlar The prohibition that came into force in May has now been lifted as a result of intensive and effective efforts particularly of the Chairman of Eastern Black Sea Exporters Association Mr. Ahmet Hamdi Gurdogan with the Turkish Republic Government, and through the intervention of our Prime Minister, the Minister of State responsible for Foreign Trade and the Minister of Agriculture. The export sector is a dynamic sector. The markets that you leave unattended are immediately captured by others and it is very difficult to regain these lost markets. Our Ministry of Agriculture, Associations and other relevant parties should act in collaboration and coordination in order not to experience such problems in the future. We all know how the next period is sensitive and critical in terms of commencement of the negotiations for EU membership. However, the European Union, with which we will begin negotiations soon, currently experiences a serious crisis that began with the veto of the French and Dutch people. We are very surprised at how some anti-turkey groups that take this opportunity and want to make room for themselves in the politics scene make use of the results of the referendums for their own political projects, and how those who supported the expansion policy of the EU and the membership of Turkey now have changed their attitude. However, this attitude is exactly the one expected from the politicians that mix up the domestic political problems with the strategic political decisions. Our eyes are in search of coolheaded and rationalist leaders who will keep their words and evaluate the world issues strongly. Keeping a country that is still a candidate to the EU responsible for the economic and social stability that has lost balance in Europe is not a rational approach, and at the same time it is completely untrue. According to the public-opinion poll conducted relating to the results of the referendum by the European Commission, rate of those who voted No in the referendum due to Turkey is 6% in France and 3% in Holland. It was seen that the majority of the people in France drew attention to the economic weakness and unemployment and in Holland; decision to vote No was taken due to lack of knowledge about the European constitution in general. Consequently, we should not lose motivation by concerning ourselves with the internal problems of other countries, and it is highly important that we do not go away from our target. At this stage, Turkey should keep herself away from these disputes cold-bloodedly and focus on the things that should be done for the commencement of the negotiations. Because, the time will show that populist politics based on Turkey will do no good. We feel ourselves responsible for expressing a highly important point both to each other and to Europe. In our opinion, Turkey s EU membership is a historical opportunity that should not be missed by both parties. Turkey s young, dynamic and multi-cultural population is a candidate to be the 064

5 aras nda Türkiye nedeniyle 'Hay r' diyenler Fransa'da % 6, Hollanda'da ise sadece % 3 tür. Fransa da ço unlu un ekonominin zay fl na ve iflsizli e dikkat çekti i, Hollanda da ise Hay r karar - n n genel olarak Avrupa anayasas konusunda bilgi eksikli i yüzünden al nd görülmüfltür. Dolay s yla, baflka ülkelerin kendi iç meseleleri ile ilgilenerek emek ve motivasyon kaybetmek yerine hedefimizden flaflmamak son derece önemlidir. Türkiye nin bu aflamada so ukkanl bir flekilde kendini bu tart flmalar n d fl nda görmesi ve müzakerelerin bafllamas için yap lmas gerekenlere odaklanmas gerekmektededir. Çünkü zaman, herkese Türkiye üzerinden popülist siyaset yapman n fayda getirmeyece ini gösterecektir. Çok önemli bir noktay hem birbirimize, hem Avrupa ya anlatmakla sorumlu hissediyoruz kendimizi. Bize göre, Türkiye nin AB üyeli i her iki taraf için de kaç r lmamas gereken tarihi bir f rsatt r. Türkiye nin genç, dinamik ve çok kültürlü nüfusu Avrupa n n ve Avrupa ekonomisin yeni ateflleyicisi olmaya adayd r. Di er yandan AB üyeli i Türkiye ye uzun zamand r tüm kurumlar yla, özel sektörüyle, insan yla topyekûn haz rland kalk nma hamlesini gerçeklefltirmesi için büyük bir flans verecektir. Bildi iniz gibi halihaz rda Devlet Demiryollar na ait olan zmir, Mersin ve skenderun limanlar Bat Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortado u bölgelerine yap lan mal ihracat ve transit geçifl aç s ndan büyük önem tafl maktad r. Bu limanlar m z n ülkemiz için stratejik önemi büyüktür. Yine bildi iniz gibi 2004 y l sonunda özellefltirme kapsam na al nan bu limanlar n özellefltirme süreci devam etmektedir. Meclisimiz 2004 y l sonunda özellefltirme kapsam na al nan Devlet Demiryollar n ait zmir, Mersin ve skenderun limanlar n n ihalelerine yerel odalar, sanayici ve ifladamlar n n oluflturaca gruplarla girme karar alm flt r. Bu konuda de iflik alternatifler üzerinde duran Meclisimiz ayn zamanda uluslararas liman iflletmecili inde tecrübesi olan yabanc flirketlerle de ortak bir konsorsiyum oluflturmak için görüflmelerde fikir al flverifllerinde bulunmaktad r. Türkiye nin d fl ticaretinde oldukça önemli olan bu üç liman n do ru flirketler taraf ndan iflletilmesi son derece önemlidir. Türkiye de uluslararas alanda liman iflletebilecek büyüklü e ve tecrübeye sahip yap lar mevcut olsa da, kapasitelerinin geliflmesi için zamana ihtiyaç vard r. Dolay s yla firma sahipli inin yüzdesi, oran ve pay ndan ziyade limanlar m z n verimli bir flekilde iflletilmesi daha da önemlidir. Bölgedeki ihracatç birlikleri ve ihracatç lar bir araya getirmek için giriflimlerde bulunan Meclisimiz, TOBB'un Erdemir oluflumundan farkl olarak giriflim grubuna uluslararas flirketleri de dahil edecektir. Bizim hayata geçirmeye çal flt m z model oluflturulan Erdemir Ortak Giriflim Grubu (EOGG) ile benzerlikler arz etti i gibi farkl l klar da mevcuttur. Meclisimiz özellikle liman iflletmelerinin özellefltirmesinde ihracatç lar harekete geçirecektir. Modelimiz, Erdemir Ortak Giriflim Grubu modelinden farkl olarak milli sermaye ile s n rl olmayacakt r. Çünkü biz uluslararas piyasalarda çal fl yoruz; uluslararas ifl hayat içinde iflleyen bir yap y z. Uluslararas sermaye ile yap lacak iflbirlikleri Türk ihracatç lar n n da menfaatine olacakt r. new drive for Europe and the European economy. On the other hand, the EU will provide Turkey with a great chance to make that forward leap for development that the country has been preparing altogether with all its organs, private sector, and people. As you know, the Izmir, Mersin and Iskenderun ports that are currently owned by the Turkish State Railways are very important for commodity exports and transit passage to the West Europe, North Africa, and the Middle East. These ports have great strategic importance for our country. Again as you know, these ports were taken within the scope of privatization by the end of 2004 and the relevant privatization process is still underway. Our Assembly has decided to participate in the tenders to be held for the Izmir, Mersin and Iskenderun ports owned by the Turkish State Railways and taken within the scope of privatization by the end of 2004 with the groups to be formed jointly with the local chambers, industrialists and businessmen. Considering various alternatives for the purpose, our Assembly also conducts negotiations and exchanges ideas with foreign companies experienced in international port operations to establish consortiums. It is extremely important that these three ports that have great importance for Turkey s foreign trade are operated by the right companies. Even though there are Turkish establishments that have the magnitude and experience to operate international ports, time is needed for them to improve their capacities. Consequently, efficient operation of our ports is more important than the percentage of company ownership, etc. Our Assembly puts forth efforts to bring together the exporters associations and the exporters in the region. Unlike the Erdemir formation of the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB), our Assembly will include international companies to its group. The model we are trying to realize has both similarities with and differences from the Erdemir Joint Venture Group (EOGG). Our Assembly will particularly motivate the exporters particularly in the privatization of the port operations. Unlike the Erdemir Joint Venture Group, our model will not be limited to the national capital. Because, we are active in the international markets. We are a structure operating in the international business community. Co-operations to be established with international capital will also be to the benefit of the Turkish exporters. It has now become very difficult for Turkey to attain the average export figure of US$ 6 billion and the exports to exceed the US$ 72 billion. MARINE & COMMERCE AUGUST

6 SEKTÖREL BAZDA HRACAT RAKAMLARI EXPORT FIGURES OF TURKEY ON THE BASIS OF SECTORS (x 1000 USD) Temmuz // June 1 A ustos - 31 Temmuz // August 1 - July 31 De iflim Pay De iflim Pay Change Share 2003/ /2005 Change Share S E K T Ö R (04/05) (05) (%) (04/05) (05) (%) I. TARIM 542, , ,879,498 8,616, A. B TK SEL ÜRÜNLER 401, , ,180,791 6,589, Hububat, Bakliyat, Ya l Tohumlar ve Mamulleri 163, , ,566,665 1,921, Yafl Meyve ve Sebze 62,882 62, , , Meyve Sebze Mamulleri 65,794 61, , , Kuru Meyve ve Mamulleri 36,778 32, , , F nd k ve Mamulleri 74, , ,782 1,569, Zeytin ve Zeytinya 8,678 20, , , Tütün 14,113 15, , , Kesme Çiçek 2,294 2, , B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 22,931 26, , , Canl Hayvan, Su Ürünleri ve Mamulleri 22,931 26, , , C. A AÇ VE ORMAN ÜRÜNLER 118, , ,352,077 1,628, A aç Mamulleri ve Orman Ürünleri 118, , ,352,077 1,628, II. SANAY 5,005,836 4,949, ,082,536 60,026, A. TARIMA DAYALI filenm fi ÜRÜNLER 495, , ,693,510 6,420, Tekstil ve Hammaddeleri 363, , ,181,831 4,790, Deri ve Deri Mamulleri 94,491 91, ,047,089 1,037, Hal 37,007 45, , , B. K MYEV MADDELER 453, , ,365,668 5,845, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 453, , ,365,668 5,845, C. SANAY MAMULLER 4,056,858 3,891, ,023,357 47,760, Haz rgiyim ve Konfeksiyon 1,257,965 1,234, ,495,559 13,608, Tafl t Araçlar ve Yan Sanayi 1,257,965 1,069, ,183,877 12,595, Elektrik - Elektronik 487, , ,410,426 6,536, Makine ve Aksamlar 194, , ,838,037 2,439, Demir ve Demir D fl Metaller 748, , ,430,215 9,612, Çimento ve Toprak Ürünleri 147, , ,619,510 1,797, De erli Maden ve Mücevherat 77,018 76, ,142 1,000, Di er Sanayi Ürünleri 17,045 14, , , III. MADENC L K 116, , ,047,755 1,402, Maden ve Metaller 116, , ,047,755 1,402, T O P L A M 5,664,532 5,726, ,009,790 70,045, S E C T O R I. AGRICULTURE A. VEGETABLE PRODUCTS Grains, pulses, oil seeds and products Green fruit and vegetables Fruit vegetable products Dried fruit and products Hazelnut and products Olive and olive oil Tobacco Cut flower B. ANIMAL PRODUCTS Live stock, seafood and products C. WOOD AND FORESTRYPRODUCTS Wood and forestry products II. INDUSTRY A. AGRICULTURAL FINISHED PRODUCTS Textile and row materials Leather and leather products Carpet B. FINISHED PETROLEUM PRODUCTS Chemical substances and products C. INDUSTRIAL PRODUCTS Ready-made clothing and confection Vehicles and sub-industry Electric-Electronic and Machinery Machine and parts Ferro and Non-Ferro metals Cement and earth-ware Gemstones and jewellery Other industrial products III. MINING Mines and metals T O T A L Kaynak // Source: T M 066

7 TABLOLAR-AÇIKLAMALARI Temmuz ay ihracat m z geçen y l n ayn ay na göre, oldukça düflük bir oranda, % 1,1 oran nda artarak milyar dolar, Ocak Temmuz dönemi 7 ayl k ihracat m z ise % 17,17 artarak milyar dolara yükselmifltir. Temmuz ay ihracat art fl n n geçen sene gerçekleflen % 33,9 luk art fla göre oldukça düflük kalm flt r. Ayr ca bu ivme kayb 2005 Ocak-Temmuz ihracat art fl olan % 17,17 oran ile 2004 y l ayn dönemde gerçekleflen % 35,3 olan ihracat art - fl ile karfl laflt rd m zda da kendini belli etmektedir. Bunun yan nda, 12 ayl k ihracat m z ise % 22,9 luk art flla milyar dolara ulaflt n görmek oldukça sevindiricidir. Temmuz ay ihracat içerisinde % 11,2 lik bir paya sahip olan tar m sektörü ihracat ndaki art fl, % 18,4 oran nda gerçekleflirken tar m sektörü içerisinde en fazla ihracat art fllar % 132,2 ile zeytin ve zeytinya ile % 91,9 ile f nd k ve mamulleri, % 16,4 ile kesme çiçek sektörlerinde gerçekleflmifltir. Rusya Federasyonu ile yaflanan sorunlar n henüz yeni çözülmesinden dolay yafl meyve sebze sektörümüzün ihracat geçen sene gerçekleflen de eri aflamam flt r. Bunun yan nda tar m sektöründe meyve ve sebze mamulleri ile kuru meyve ve mamulleri de ihracat nda azalma yaflanan di- er sektörler olmufltur. Türkiye ihracat n n % 86,4 ünü gerçeklefltiren sanayi sektörün ayl k ihracat m zda % 1,1 lik bir azalma yaflanm fl ve rakam milyar dolar olarak gerçekleflmifltir. Sanayi sektörü 2001 y l ndan bu yana 2002 y l fiubat ay haricinde ilk defa ayl k ihracatta bir azalma yaflam flt r. Yedi ayl k rakama bakt m zda sanayi sektörü ihracat % 15,7 art flla milyar dolar olarak gerçekleflmifltir. En büyük ihracat art fl % 23,9 ile hal sektöründe görülürken bu sektörü % 22,1 ile kimya sektörü, % 3,3 ile çimento ve toprak ürünleri, % 2,3 ile elektrik elektronik ürünleri ve % 0,5 ile tekstil ve hammaddeleri sektörleri izlemifltir. Söz konusu sektörlerin d fl nda kalan di er bütün sanayi sektörlerinde ayl k ihracatta azalmalar yaflanm flt r. En büyük azalma % 16,7 ile demir ve demird fl metallerde yaflan rken, di er sanayi ürünlerinde % 13,1, tafl t araçlar ve yan sanayi sektöründe % 5,1, deri ve mamulleri sektöründe 2,7, haz r giyim ve konfeksiyon sektöründe % 1,8 de erli maden ve mücevheratta ise % 1,1 lik azalma yaflanm flt r. Tekstil sektörü ihracat nda yaflanan azalma geçen ayki azalman n ard ndan sektör ihracat n n yönünün dura anlaflt n ifade etmektedir. Madencilik sektörü ihracat m z ise emin ad mlarla ihracat n ileriye tafl maktad r. Ayl k bazda % 16,6, yedi ayl k % 31,4 art flla madencilik sektörü ihracat istikrarl bir art fl trendini yakalam fl görünmektedir. Daha önce yapt m z uyar lar n dikkate al nmamas neticesinde ihracat m z n son dört y lda yakalad art fl trendi Temmuz ay nda kendisini durgunlu a b rakm fl ve ilk defa 10 sektör bir ay içerisinde ihracat kayb yaflam flt r. Özellikle sanayi sektöründe yaflanan gerileme otoriteleri ciddi biçimde düflündürmelidir. & TABLES EXPLANATIONS Turkey s exports in July increased at a very low rate (1,1%) compared to the same month of the previous year to US$ billion, and exports in the period of January-July increased by 17,17% to US$ The increase in exports in the month of July this year is rather low compared to 33,9 % achieved in the same month last year. In addition, that loss of momentum is also seen in the January-July period, which was 17,17% in 2005 and 35,3% in the same period in On the other hand, it is quite pleasing to see that our 12-month exports reached US$ billion with an increase of 22,9%. The rate increase in exports of the agricultural sector that accounts for 11,2% of exports in July was 18,4%. In the agricultural sector, the greatest increase in exports is observed in olives and olive oil with 132,2%, hazelnut and hazelnut products with 91,9%, and cut flowers with 16,4%. Due to the fact that the problems experienced with the Russian Federation have just been settled, our fresh fruit and vegetable exports were not able to exceed the previous year s figures. In addition, in the agricultural sector, fruit and vegetable products and dried fruit and vegetables were the other commodities whose exports declined. A 1,1% decrease was seen in the monthly exports of the industrial sector that accounts for 86,4% of Turkey exports. Total exports of this sector was US$ Except for February 2002, for the first time since 2001, the industrial sector experienced a decline in monthly export figures. When we look at the export figures for the first seven months of the year, we see that exports of this sector increased by 15,7% to US$ The biggest increase was in the carpet sector with 23,9%, which is followed by the chemical sector with 22,1%, cement and soil products with 3,3%, electrical and electronic products with 2,3%, and in the textile and materials with 0,5%. The monthly exports experienced a decline in all industrial sectors other that the above mentioned ones. The biggest decrease was seen in the iron and non-iron metals with 16,7%, and it was followed by the other industrial products with 13,1%, vehicles and transport vehicles and supplier industries with 5,1%, leather and leather products with 2,7%, garment industry with 1,8%, and in the precious metals and jewelry sector with 1,1%. The decline seen in textile products this month following the decline experienced the previous month indicate that the sector has become stagnant. The mining sector improves its export performance with firm steps. With 16,6% monthly and 31,4% year-to-date increase, the mining sector appears to have achieved an increasing trend in exports. The increasing trend that had been attained in exports was replaced by stagnation in July due to the fact that our warnings had not been taken into consideration and 10 sectors, for the first time, experienced a decline in exports within one month. The decline particularly in the industrial sector should make the authorities seriously think about it. & Baflkan, Türkiye hracatç lar Meclisi Toplant s /Trabzon // President, Turkish Exporters Assembly Meeting/Trabzon MARINE & COMMERCE AUGUST

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara 67 Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara ve teflekkür ederiz. MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Newsletter 2005-1: Nisan ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA ILO Yönetim Kurulu 292. oturumunu tamamlad Ele al nan konular aras nda iflçi haklar, 2006-2007 dönemi bütçesi, küreselleflme ve

Detaylı

2023'E NE KADAR YAKINIZ?

2023'E NE KADAR YAKINIZ? YILYEAR: 15 SAYIISSUE: 74 KASIMNOVEMBER- ARALIKDECEMBER 2013 İhracata dayalı büyümeye ağırlık vermemiz gerekiyor We need to focus on growth by exports Mehmet BÜYÜKEKŞİ TİM Yönetim Kurulu Başkanı TIM President

Detaylı

Üniversite-Sanayi flbirli i çin Baz Öneriler*

Üniversite-Sanayi flbirli i çin Baz Öneriler* Görüfl / Viewpoint www.yuksekogretim.org Üniversite-Sanayi flbirli i çin Baz Öneriler* Suggestions for university-industry collaborations Reha Metin Alkan Hitit Üniversitesi, Çorum ve stanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com SAYI 4/2012 KÜNYE TÜRKİYE IDENTITY DISC İLK ULUSAL ETKİNLİĞİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK H ava Kargo Türkiye ailesi olarak; ilk ulusal etkinliğimizi 4 Mayıs 2012 tarihinde Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık

Detaylı

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş... Genel Tanıtım... Uluslararası İlişkiler... İşbirliği Anlaşmalarımız...

Detaylı

NEGOTIATION PRACTICES

NEGOTIATION PRACTICES NEGOTIATION PRACTICES Negotiation 1 Ülkenizde iş görüşmelerinde konuya hemen girmek ve işin temel noktalarına hemen görüşmelerden önce girmek uygun mudur? Her yerde bu anlayışın etkili olmadığı görülmektedir.

Detaylı

Autumn/Winter 2013 Sonbahar/Kış 2013 Newsletter

Autumn/Winter 2013 Sonbahar/Kış 2013 Newsletter NEWS FROM THE REAL ESTATE MARKETS GAYRİMENKUL PİYASALARınDAN HABERLER Autumn/Winter 213 Sonbahar/Kış 213 Newsletter BU SAYIDA / IN THIS ISSUE -- 213 Yılı 4. Çeyreğinde Gayrimenkul Piyasasına Genel Bakış

Detaylı

2 004 y l ortas ndaki rakamlarla karfl laflt r ld nda bu dwt

2 004 y l ortas ndaki rakamlarla karfl laflt r ld nda bu dwt TREMENDOUS ORDER ACTIVITIES OLA ANÜSTÜ GEM S PAR filer Dünya denizcilik sektöründeki siparifl faaliyetleri 2005 y l nda ola anüstü seviyelere ç kt. 1 Temmuz 2005 itibariyle toplam 226.7 milyon dwt ve 98.5

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Do rudan Yabanc Sermaye Yat r mlar nda Çok Uluslu irketlerin Çin Pazar na Yönelme E ilimleri Türkiye Yönünden Bir De erlendirme

Detaylı

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL T Ü R K Y E TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL Dr. Gülistan ERDAL Gaziosmanpafla Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tar m Ekonomisi Bölümü O D A L A R V E B

Detaylı

Autumn / Winter 2013 Sonbahar / Kış 2013 Newsletter

Autumn / Winter 2013 Sonbahar / Kış 2013 Newsletter NEWS FROM THE REAL ESTATE MARKETS GAYRİMENKUL PİYASALARINDAN HABERLER Autumn / Winter 2013 Sonbahar / Kış 2013 Newsletter BU SAYIDA / IN THIS ISSUE - 2013 Yılına Yönelik Gayrimenkul Piyasasına Genel Bakış

Detaylı

ÇEVRE STANDARTLARINI KARŞILAMAK VERGİ ÖDEMEK VE GÜMRÜK BİRLİĞİNDEN İSTİFADE ETMEK

ÇEVRE STANDARTLARINI KARŞILAMAK VERGİ ÖDEMEK VE GÜMRÜK BİRLİĞİNDEN İSTİFADE ETMEK AB-Türkiye Odalar Forumu (ETCF) projesi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir Türk İş Dünyası İçİn AB Mevzuatı 1 2 3 4 5 6 Ortak Pazarda TicareT ETKİN REKABET ETMEK ÇEVRE STANDARTLARINI KARŞILAMAK

Detaylı

Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz

Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz SETUR YAZI / ARTICLE ŞEBNEM CAN FOTOĞRAFLAR / PHOTOGRAPHS BARIŞ ÂŞIK Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz BECOMING TURKEY S MOST COMPREHENSIVE DATABASE 46 Teknolojinin gelişmesiyle

Detaylı

Winter Universiade 2011 Conference

Winter Universiade 2011 Conference Winter Universiade 2011 Conference January 24-27, Erzurum 2011 Universiade Kış Konferansı 24-27 Ocak, Erzurum SCIENTIFIC SECRETARIAT / BİLİMSEL SEKRETERYA Venue: Atatürk University Conference Center Conference

Detaylı

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed.

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed. IFTE İstanbul Havacılık Eğitim Fuarı nın resmi dergisi ve kataloğudur. / IFTE Istanbul Flight Training Exhibition official magazine. www.ifteistanbul.com Review Ekim / October 2014 www. ifteistanbul.com

Detaylı

Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu

Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu - - Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu Mustafa ÖZDEN* Özet Bu araflt rman n amac, konu alan bilgisinin miktar n n ve niteli inin

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

köreltebildi ini ve siyasal istikrars zl körükleyebildi ini belirtmektedir.

köreltebildi ini ve siyasal istikrars zl körükleyebildi ini belirtmektedir. International Labour Office, Ankara ILO taraf ndan haz rlanan yeni bir rapora göre, çal flma yaflam nda ayr mc l n en aç k biçimleri art k ortadan kalkm fl olsa bile, ayr mc l k, yeni ve daha az fark edilebilir

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Ara Güler Point Hotel de Ara Güler at Point Hotel. Yay na Haz rlayan Editor Umut Sülün. Fotograflar ve Metinler Photographs and Texts Ara Güler

Ara Güler Point Hotel de Ara Güler at Point Hotel. Yay na Haz rlayan Editor Umut Sülün. Fotograflar ve Metinler Photographs and Texts Ara Güler Ara Güler Point Hotel de Ara Güler at Point Hotel Bu kitap Point Hotel Taksim in lobisi, katlar, restaurantlar ve odalar nda yer alan Ara Güler in stanbul fotograflar n paylaflmak için Point Hotel ve Fotograf

Detaylı

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE 2 MAYIS 2010

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE 2 MAYIS 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE 2 MAYIS 2010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Consultation on a draft Global action plan to address antimicrobial resistance

Consultation on a draft Global action plan to address antimicrobial resistance Consultation on a draft Global action plan to address antimicrobial resistance The questionnaire is divided into four sections. The questions are broadly framed and intended to give you the opportunity

Detaylı

İnsan&İnsan. Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi

İnsan&İnsan. Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi Sayı: 3 Kış 2015, ISSN: 2148-7537 İnsan&İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi Makaleler Dılemmas of Democratızatıon ın Turkey wıth Specıal Reference to Modernızatıon From Above H. Emre Bağce Avrupa

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun

Detaylı