D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR"

Transkript

1 ALARM BELLS RING FOR EXPORTS HRACAT S NYAL VER YOR O UZ SATICI Türkiye nin iktisadi sorunlar karfl s ndaki tutumu, büyük bir masan n üzerindeki, masaya küçük gelen bir örtüye benziyor. Örtüyü aç k kalan taraf örtmek üzere çekince di er taraf aç kta kal yor. Ama kimse Daha büyük bir örtü olsun. demiyor, bu yönde ortak bir çaba maalesef gözlenmiyor. Turkey s attitude towards economic problems looks like a small tablecloth spread on a large table. When you pull the cloth to cover one side, the other side gets uncovered, and no one says Let s use a larger cloth! Unfortunately, we do not observe any joint efforts aimed at solving that problem. D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat politikalar yüksek reel faizin döviz kurunun üzerinde bask yapmas yla k sa vadede bask alt na al nm fl gibi görünerek üretici kesimi desteklemekten uzak kalm flt r. Bununla beraber Türkiye nin iç ve d fl borcunun nominal anlamda büyümesi durdurulamamaktad r. Borç ödemek ancak üreterek ve satarak yap labilir. Ayn zamanda, iç talepte bir hareketlenme olmad na göre ülkemiz üretti i mallar d fl pazarlarda satmaya mecburdur. Bu gerçek apaç k bir T he economic policies currently pursued by the Turkish government on account of the country s debts have failed to support the manufacturing sector, appearing to have suppressed the high real interest rate in the short-term by exerting pressure on the exchange rate. Nevertheless, the nominal increase in Turkey s domestic and foreign debts cannot be stopped. Debts may only be paid off through manufacturing and selling. At the same time, since there is no revival in the domestic demand, Turkey is obliged to export the products made in the country. We cannot understand why the exports do not receive 060

2 flekilde önümüzde dururken ihracat n ülke ekonomisine yapt katk nispetinde destek görememesinin, k sacas üvey evlat muamelesi yap lmas n n sebebini anlayam yoruz. Anlamamakla da kalm yor buna isyan ediyoruz. hracat m z n gidiflat na bakt m zda rakamsal olarak ihracat art - fl n n ivmesini kaybetti i görülmektedir. hracat m z 6 milyar dolar direncine tak lm fl ve art fl oran da önemli oranda dura anlaflm flt r. Bu sonucun üç önemli sacaya vard r: para, maliye ve bankac l k politikalar. hracat n temel sorunlar n n hep göz ard edildi i, ihracata kaynak aktar lmad, maliyetlerimiz gittikçe artt için bu direnç noktas nda tak l p kald k. Sene bafl nda 6 milyar dolarl k ortalaman n yakalanaca na ve ihracat m z n 72 milyar dolar aflaca na dair güçlü beklentilerin gerçekleflmesi zora girmifltir. Bizim daha önce gerek ayl k bas n toplant lar m zda, gerekse baflka toplant larda, seminerlerde, hem kamuoyuna hem de hükümet yetkililerine defalarca söyledi imiz, anlatmaya çal flt m z fley maalesef gerçek oldu. Bu tehlike sadece ihracat art fl ile s n rl de ildir. Bugün, cari aç k konusunda da beklentiler gittikçe bu rakam n daha yüksek ç kaca yönünde bir geliflme kaydetmektedir. fiuras da bir gerçektir ki daha önce farkl söyleyen, bu konuda tehlikenin olmad n iddia eden baz teknisyenlerin ve köfle yazarlar n n 180 derece dönüfl yapt klar n görmekteyiz. Biz daha önce söyledikleri iyi fleylerde maalesef hemfikir olam yorduk. Hep bir sürpriz ç k yordu. Ancak kötü olacak denilen fleylerde maalesef ayn fleyleri söylüyorduk. Ve bugün, bu söylediklerimizin ç kt n maalesef gözlemliyoruz. Uluslararas ticaretin güvenli i tehdit alt nda x 1000 USD 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 YILLARA GÖRE HRACATIMIZ TURKEY S EXPORT Terörün tek hedefi turizm olmad gibi etkisi de turizmle s n rl de ildir. Bütün dünyan n refah ve huzurunun yan nda uluslararas ticaretin güvenli i tehdit alt ndad r. Terörün y k c etkisi kendisini her alanda hissettirmektedir. Eminiz ki toplumlar refaha ulaflt kça terör azalacak ve hatta ümit ederiz ki bir gün son bulacakt r. Ancak çok aç kt r ki tüm dünyada, refah ve huzuru bu kadar tehdit etmesine ra men, terörün bitmesini istemeyen belli gruplar da yok de ildir. Ayr ca küresel terörün neden bitirilmek istenmedi i de il, küresel terörü kimin bitirmek istemedi i de önemli ve sorgulanmas gereken bir gerçektir. Terörün ve kaynaklar n n net bir flekilde görülebilmesi için, bu konuda, komplo teorilerinden farkl olarak bilimsel çal flmalar n yap lmas elzemdir. Türkiye nin hem uluslararas siyasi ve iktisadi arenada sa lam bir flekilde ayakta durabilmesi, hem de kendi ekonomisini istikrarl ve sürdürülebilir bir biçimde ileriye tafl mas için etkin bir ihracat stratejisi çerçevesinde d fl ticaretinde fazla veren, ülkemize yabanc yat r mlar teflvik eden bir yap lanmay kurmam z ve genifl bir perspektifle devam ettirmemiz gerekmektedir. hracatç lar m z n baflar lar n desteklememiz, ülkemizdeki ihracat ifltah n art rmam z yani ihracat m z artt rmam z ülkemizin zenginleflmesi anlam na gelmektedir. Bu alanda Türkiye nin ihracat n tabana yaynecessary support in proportion to the contribution they make to the economy of the country, while this reality is clearly before us. We not only fail to understand but also rise against that. When we look at the situation of Turkey s exports, we see that the increase has lost its momentum. The country s exports have gotten stuck at the US$ 6 billion resistance point and the rate of increase has become considerably stationary. There are three important reasons of this situation: money policy, fiscal policy and banking policy. We have gotten stuck at this resistance point due to the fact that the basic problems of exports have always been ignored, no sources have been provided to exports, and costs have steadily increased. It has now become very difficult for Turkey to attain the average export figure of US$ 6 billion and the exports to exceed the US$ 72 billion. Unfortunately the thing we repeatedly told to both the public and the government authorities during our monthly press conferences and at other meetings and seminars has now become a reality. This danger is not limited merely to the increase in exports. Today, the expectations indicate that the current deficit figure would gradually increase. We see that some technicians and columnists, who asserted that there were no risks in that respect, now say exactly the opposite. Unfortunately, we were not able to agree with them with regard to the favorable things they said previously. There have always been surprises. On the other hand, we would regrettably say the same things with regard to the things they talked about despairingly. And today, unfortunately we see that things we said have proven to be true. Security of the international trade is under threat The only target of terrorism is not tourism and its effects are not limited to tourism. In addition to the peace and welfare of the whole world, the security of the international trade is under threat. The destructive effect of terrorism makes itself felt in all areas. We are sure that terrorism will decrease as more parts of the world attain prosperity, and we hope that it would end some MARINE & COMMERCE AUGUST

3 mas, daha fazla say da ve daha yüksek oranda ihracat gerçeklefltiren firmalar m z n ortaya ç kmas oldukça önemlidir. Ayn zamanda baflar ihracatç firmalar m z n tespiti ve bu tespitin envanterinin ç kar lmas bir mecburiyet halini alm flt r. Bu kapsamda Meclisimiz taraf ndan 2002 y l ndan bu yana yap lmakta olan Türkiye nin En Büyük lk ve kinci 500 hracatç Firmas adl envanter çal flmam z n 2004 y l sonuçlar n kamuoyuna duyurmufl durumday z. Bu çal flma ile foto raf n çekti imiz ihracat sektörünün daha sa l kl bir de erlendirmesini yapmak mümkün olacak ve ihracat m z n süreklili inin sa lanabilmesi aç - s ndan önemli bilgilerin topluma yans mas na yard mc olacakt r. Meclisimiz taraf ndan önümüzdeki y llarda da devam getirilecek olan bu çal flman n ülkemizin büyümesi yolunda önemi gittikçe artan ihracat sektörünün dinamiklerinin daha iyi anlafl lmas na fl k tutacakt r. Türkiye'de say lar e ulaflan firman n ihracat n önemini kavram fl olmas ve büyük bölümünün sürekli olarak yeni pazarlara aç lmalar Türkiye nin global ekonomideki yerini daha da güçlendirdi inin bir iflaretidir. Temennimiz ihracat yapan firma say m z n 100,000 leri aflarak Türkiye nin ekonomisini daha da ileri götürmesidir. Karadeniz bölgesi ihracatta 9., ithalatta ise 2. Bildi iniz gibi Karadeniz Bölgesi, özellikle Trabzon ilimiz, ihracatta 9 ncu, ithalatta ise 2 nci olmak üzere, ülkemiz d fl ticaretinde önemli bir noktada bulunan Rusya Federasyonu na ihracat m zda oldukça önemli bir geçifl yoludur. Karadeniz Bölgesi ihracat - n n önemli bir k sm deniz yoluyla ve Trabzon dan yap lmaktad r. limizde bulunan hracatç lar Birli i de ihracatç lar m za her türlü deste i vermektedir. Rusya Federasyonu na, Türkiye nin yafl meyve ve sebze ihracat na konan yasaktan en fazla etkilenen illerin bafl nda Trabzon gelmektedir. May s ay nda yürürlü e giren yasa n, özellikle Do u Karadeniz hracatç lar Birli i Baflkan Say n Ahmet Hamdi Gürdo an n da Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti nezdinde yapt yo un ve etkin giriflimleri neticesinde Say n Baflbakan m z, D fl Ticaretten Sorumlu Devlet Bakan m z ve Tar m Bakan m z n da devreye girmesiyle çok da büyümeden kald - r lmas sa lanm flt r. day. However, it is very clear that, even though it threatens the welfare and peace all around the world, there are some circles that do not want terrorism to end. Furthermore, not only the reason why the global terrorism is not desired to be put an end to but also who does not want the global terrorism to end is an important matter that should be investigated. It is necessary to conduct scientific studies in order to be able to clearly see terrorism and its sources. We should establish a structure that gives much in foreign trade and encourages foreign investments in our country, and maintain such a structure with a broad perspective within the framework of an effective export strategy necessary for Turkey to stand firm in political and economic arenas, and to improve its economy in a steady and sustainable manner. Supporting the success of our exporters, encouraging the exports, in other words, increasing our exports means that our country prospers. In that respect, it is highly important that Turkey broadens the basis of exports, and more and more exporting companies come out with high export figures. At the same time, it has become an obligation to identify the successful exporting companies and to take an inventory of such companies. In that respect, the results for the year 2004 of the inventory taking activities carried out by our Assembly since 2002 under the name Turkey s Biggest First and Second Top 500 Exporters have been announced to the public. Thus, it will be possible to evaluate the export sector, whose photograph we have taken through these activities, more reliably and help important information to be conveyed to the public to ensure sustainability of our exports. This activity that our Assembly will continue carrying out also in the following years will enable the dynamics of the export sector, whose importance gradually increases for the growth of the country, to be better understood. The fact that over Turkish companies have well understood the importance of exports and that most of them continuously begin working with new markets is an indication that Turkey has further strengthened its position in the global economy. We wish that the number of exporting companies exceeds and thus Turkish economy further improves. The Black Sea region ranks 9th in exports and 2nd in imports As you know, the Black Sea region, particularly the Trabzon province, ranks 9 th in exports and 2 nd in imports and is an important route in our exports to the Russian Federation. A substantial portion of exports from the Black Sea region is carried by sea particularly from Trabzon. The Exporters Association in this province provides all kinds of supports to exporters. Trabzon was one of the provinces that were most affected by the prohibition imposed by the Russian Federation on Turkey s fresh fruit and vegetable exports. 062

4 Sene bafl nda 6 milyar dolarl k ortalaman n yakalanaca na ve ihracat m z n 72 milyar dolar aflaca na dair güçlü beklentilerin gerçekleflmesi zora girmifltir. hracat sektörü dinamik bir sektördür. Sizin bofl b rakt n z pazarlar baflkalar taraf ndan çabucak doldurulur ve tekrar bu pazarlar n elde edilmesi oldukça zordur. lerde böyle problemlerle karfl laflmamak için Tar m Bakanl m z, Birliklerimiz ve konunun taraflar n n, iflbirli i ve koordinasyon içerisinde birlikte çal flmalar gerekmektedir. Türkiye nin Avrupa Birli i ile üyelik müzakerelerine bafllamas aç s ndan önümüzdeki dönemin ne derece hassas ve kritik oldu u hepimizin malumudur. Ancak çok yak n bir zamanda karfl l kl masaya oturaca m z Avrupa Birli i, Fransa ve Hollanda halklar n n vetosuyla bafllayan ciddi bir krizden geçmektedir. Bu krizi f rsat bilen ve siyaset sahnesinde kendine yer açmak isteyen Türkiye karfl t gruplar n, referandum sonuçlar n kendi siyasi projeleri için malzeme yapmalar n flaflk nl kla karfl l yor, bugüne kadar geniflleme politikas n ve Türkiye nin üyeli ini destekleyenlerin söylem de ifltirdi ini hayretle izliyoruz. Ancak bu tav r tam da iç politika meseleleri ile stratejik d fl politika kararlar n birbirine kar flt ran siyasetçilerden beklenen bir tav rd r. Bizim gözümüz, verdi i sözlerin arkas nda duracak, dünya meselelerini sa lam bir flekilde de erlendirebilecek so ukkanl ve ak lc liderler ar yor. Avrupa da dengesini kaybeden ekonomik ve sosyal istikrar n faturas n n AB ye henüz aday bir ülkeye ç kar lmas rasyonel bir yaklafl m olmad gibi ayn zamanda tamamen gerçek d fl d r. Avrupa Komisyonu taraf ndan referandum sonuçlar na iliflkin olarak yap lan son kamuoyu yoklamas na göre, referandumda Hay r oyu kullananlar The prohibition that came into force in May has now been lifted as a result of intensive and effective efforts particularly of the Chairman of Eastern Black Sea Exporters Association Mr. Ahmet Hamdi Gurdogan with the Turkish Republic Government, and through the intervention of our Prime Minister, the Minister of State responsible for Foreign Trade and the Minister of Agriculture. The export sector is a dynamic sector. The markets that you leave unattended are immediately captured by others and it is very difficult to regain these lost markets. Our Ministry of Agriculture, Associations and other relevant parties should act in collaboration and coordination in order not to experience such problems in the future. We all know how the next period is sensitive and critical in terms of commencement of the negotiations for EU membership. However, the European Union, with which we will begin negotiations soon, currently experiences a serious crisis that began with the veto of the French and Dutch people. We are very surprised at how some anti-turkey groups that take this opportunity and want to make room for themselves in the politics scene make use of the results of the referendums for their own political projects, and how those who supported the expansion policy of the EU and the membership of Turkey now have changed their attitude. However, this attitude is exactly the one expected from the politicians that mix up the domestic political problems with the strategic political decisions. Our eyes are in search of coolheaded and rationalist leaders who will keep their words and evaluate the world issues strongly. Keeping a country that is still a candidate to the EU responsible for the economic and social stability that has lost balance in Europe is not a rational approach, and at the same time it is completely untrue. According to the public-opinion poll conducted relating to the results of the referendum by the European Commission, rate of those who voted No in the referendum due to Turkey is 6% in France and 3% in Holland. It was seen that the majority of the people in France drew attention to the economic weakness and unemployment and in Holland; decision to vote No was taken due to lack of knowledge about the European constitution in general. Consequently, we should not lose motivation by concerning ourselves with the internal problems of other countries, and it is highly important that we do not go away from our target. At this stage, Turkey should keep herself away from these disputes cold-bloodedly and focus on the things that should be done for the commencement of the negotiations. Because, the time will show that populist politics based on Turkey will do no good. We feel ourselves responsible for expressing a highly important point both to each other and to Europe. In our opinion, Turkey s EU membership is a historical opportunity that should not be missed by both parties. Turkey s young, dynamic and multi-cultural population is a candidate to be the 064

5 aras nda Türkiye nedeniyle 'Hay r' diyenler Fransa'da % 6, Hollanda'da ise sadece % 3 tür. Fransa da ço unlu un ekonominin zay fl na ve iflsizli e dikkat çekti i, Hollanda da ise Hay r karar - n n genel olarak Avrupa anayasas konusunda bilgi eksikli i yüzünden al nd görülmüfltür. Dolay s yla, baflka ülkelerin kendi iç meseleleri ile ilgilenerek emek ve motivasyon kaybetmek yerine hedefimizden flaflmamak son derece önemlidir. Türkiye nin bu aflamada so ukkanl bir flekilde kendini bu tart flmalar n d fl nda görmesi ve müzakerelerin bafllamas için yap lmas gerekenlere odaklanmas gerekmektededir. Çünkü zaman, herkese Türkiye üzerinden popülist siyaset yapman n fayda getirmeyece ini gösterecektir. Çok önemli bir noktay hem birbirimize, hem Avrupa ya anlatmakla sorumlu hissediyoruz kendimizi. Bize göre, Türkiye nin AB üyeli i her iki taraf için de kaç r lmamas gereken tarihi bir f rsatt r. Türkiye nin genç, dinamik ve çok kültürlü nüfusu Avrupa n n ve Avrupa ekonomisin yeni ateflleyicisi olmaya adayd r. Di er yandan AB üyeli i Türkiye ye uzun zamand r tüm kurumlar yla, özel sektörüyle, insan yla topyekûn haz rland kalk nma hamlesini gerçeklefltirmesi için büyük bir flans verecektir. Bildi iniz gibi halihaz rda Devlet Demiryollar na ait olan zmir, Mersin ve skenderun limanlar Bat Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortado u bölgelerine yap lan mal ihracat ve transit geçifl aç s ndan büyük önem tafl maktad r. Bu limanlar m z n ülkemiz için stratejik önemi büyüktür. Yine bildi iniz gibi 2004 y l sonunda özellefltirme kapsam na al nan bu limanlar n özellefltirme süreci devam etmektedir. Meclisimiz 2004 y l sonunda özellefltirme kapsam na al nan Devlet Demiryollar n ait zmir, Mersin ve skenderun limanlar n n ihalelerine yerel odalar, sanayici ve ifladamlar n n oluflturaca gruplarla girme karar alm flt r. Bu konuda de iflik alternatifler üzerinde duran Meclisimiz ayn zamanda uluslararas liman iflletmecili inde tecrübesi olan yabanc flirketlerle de ortak bir konsorsiyum oluflturmak için görüflmelerde fikir al flverifllerinde bulunmaktad r. Türkiye nin d fl ticaretinde oldukça önemli olan bu üç liman n do ru flirketler taraf ndan iflletilmesi son derece önemlidir. Türkiye de uluslararas alanda liman iflletebilecek büyüklü e ve tecrübeye sahip yap lar mevcut olsa da, kapasitelerinin geliflmesi için zamana ihtiyaç vard r. Dolay s yla firma sahipli inin yüzdesi, oran ve pay ndan ziyade limanlar m z n verimli bir flekilde iflletilmesi daha da önemlidir. Bölgedeki ihracatç birlikleri ve ihracatç lar bir araya getirmek için giriflimlerde bulunan Meclisimiz, TOBB'un Erdemir oluflumundan farkl olarak giriflim grubuna uluslararas flirketleri de dahil edecektir. Bizim hayata geçirmeye çal flt m z model oluflturulan Erdemir Ortak Giriflim Grubu (EOGG) ile benzerlikler arz etti i gibi farkl l klar da mevcuttur. Meclisimiz özellikle liman iflletmelerinin özellefltirmesinde ihracatç lar harekete geçirecektir. Modelimiz, Erdemir Ortak Giriflim Grubu modelinden farkl olarak milli sermaye ile s n rl olmayacakt r. Çünkü biz uluslararas piyasalarda çal fl yoruz; uluslararas ifl hayat içinde iflleyen bir yap y z. Uluslararas sermaye ile yap lacak iflbirlikleri Türk ihracatç lar n n da menfaatine olacakt r. new drive for Europe and the European economy. On the other hand, the EU will provide Turkey with a great chance to make that forward leap for development that the country has been preparing altogether with all its organs, private sector, and people. As you know, the Izmir, Mersin and Iskenderun ports that are currently owned by the Turkish State Railways are very important for commodity exports and transit passage to the West Europe, North Africa, and the Middle East. These ports have great strategic importance for our country. Again as you know, these ports were taken within the scope of privatization by the end of 2004 and the relevant privatization process is still underway. Our Assembly has decided to participate in the tenders to be held for the Izmir, Mersin and Iskenderun ports owned by the Turkish State Railways and taken within the scope of privatization by the end of 2004 with the groups to be formed jointly with the local chambers, industrialists and businessmen. Considering various alternatives for the purpose, our Assembly also conducts negotiations and exchanges ideas with foreign companies experienced in international port operations to establish consortiums. It is extremely important that these three ports that have great importance for Turkey s foreign trade are operated by the right companies. Even though there are Turkish establishments that have the magnitude and experience to operate international ports, time is needed for them to improve their capacities. Consequently, efficient operation of our ports is more important than the percentage of company ownership, etc. Our Assembly puts forth efforts to bring together the exporters associations and the exporters in the region. Unlike the Erdemir formation of the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB), our Assembly will include international companies to its group. The model we are trying to realize has both similarities with and differences from the Erdemir Joint Venture Group (EOGG). Our Assembly will particularly motivate the exporters particularly in the privatization of the port operations. Unlike the Erdemir Joint Venture Group, our model will not be limited to the national capital. Because, we are active in the international markets. We are a structure operating in the international business community. Co-operations to be established with international capital will also be to the benefit of the Turkish exporters. It has now become very difficult for Turkey to attain the average export figure of US$ 6 billion and the exports to exceed the US$ 72 billion. MARINE & COMMERCE AUGUST

6 SEKTÖREL BAZDA HRACAT RAKAMLARI EXPORT FIGURES OF TURKEY ON THE BASIS OF SECTORS (x 1000 USD) Temmuz // June 1 A ustos - 31 Temmuz // August 1 - July 31 De iflim Pay De iflim Pay Change Share 2003/ /2005 Change Share S E K T Ö R (04/05) (05) (%) (04/05) (05) (%) I. TARIM 542, , ,879,498 8,616, A. B TK SEL ÜRÜNLER 401, , ,180,791 6,589, Hububat, Bakliyat, Ya l Tohumlar ve Mamulleri 163, , ,566,665 1,921, Yafl Meyve ve Sebze 62,882 62, , , Meyve Sebze Mamulleri 65,794 61, , , Kuru Meyve ve Mamulleri 36,778 32, , , F nd k ve Mamulleri 74, , ,782 1,569, Zeytin ve Zeytinya 8,678 20, , , Tütün 14,113 15, , , Kesme Çiçek 2,294 2, , B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 22,931 26, , , Canl Hayvan, Su Ürünleri ve Mamulleri 22,931 26, , , C. A AÇ VE ORMAN ÜRÜNLER 118, , ,352,077 1,628, A aç Mamulleri ve Orman Ürünleri 118, , ,352,077 1,628, II. SANAY 5,005,836 4,949, ,082,536 60,026, A. TARIMA DAYALI filenm fi ÜRÜNLER 495, , ,693,510 6,420, Tekstil ve Hammaddeleri 363, , ,181,831 4,790, Deri ve Deri Mamulleri 94,491 91, ,047,089 1,037, Hal 37,007 45, , , B. K MYEV MADDELER 453, , ,365,668 5,845, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 453, , ,365,668 5,845, C. SANAY MAMULLER 4,056,858 3,891, ,023,357 47,760, Haz rgiyim ve Konfeksiyon 1,257,965 1,234, ,495,559 13,608, Tafl t Araçlar ve Yan Sanayi 1,257,965 1,069, ,183,877 12,595, Elektrik - Elektronik 487, , ,410,426 6,536, Makine ve Aksamlar 194, , ,838,037 2,439, Demir ve Demir D fl Metaller 748, , ,430,215 9,612, Çimento ve Toprak Ürünleri 147, , ,619,510 1,797, De erli Maden ve Mücevherat 77,018 76, ,142 1,000, Di er Sanayi Ürünleri 17,045 14, , , III. MADENC L K 116, , ,047,755 1,402, Maden ve Metaller 116, , ,047,755 1,402, T O P L A M 5,664,532 5,726, ,009,790 70,045, S E C T O R I. AGRICULTURE A. VEGETABLE PRODUCTS Grains, pulses, oil seeds and products Green fruit and vegetables Fruit vegetable products Dried fruit and products Hazelnut and products Olive and olive oil Tobacco Cut flower B. ANIMAL PRODUCTS Live stock, seafood and products C. WOOD AND FORESTRYPRODUCTS Wood and forestry products II. INDUSTRY A. AGRICULTURAL FINISHED PRODUCTS Textile and row materials Leather and leather products Carpet B. FINISHED PETROLEUM PRODUCTS Chemical substances and products C. INDUSTRIAL PRODUCTS Ready-made clothing and confection Vehicles and sub-industry Electric-Electronic and Machinery Machine and parts Ferro and Non-Ferro metals Cement and earth-ware Gemstones and jewellery Other industrial products III. MINING Mines and metals T O T A L Kaynak // Source: T M 066

7 TABLOLAR-AÇIKLAMALARI Temmuz ay ihracat m z geçen y l n ayn ay na göre, oldukça düflük bir oranda, % 1,1 oran nda artarak milyar dolar, Ocak Temmuz dönemi 7 ayl k ihracat m z ise % 17,17 artarak milyar dolara yükselmifltir. Temmuz ay ihracat art fl n n geçen sene gerçekleflen % 33,9 luk art fla göre oldukça düflük kalm flt r. Ayr ca bu ivme kayb 2005 Ocak-Temmuz ihracat art fl olan % 17,17 oran ile 2004 y l ayn dönemde gerçekleflen % 35,3 olan ihracat art - fl ile karfl laflt rd m zda da kendini belli etmektedir. Bunun yan nda, 12 ayl k ihracat m z ise % 22,9 luk art flla milyar dolara ulaflt n görmek oldukça sevindiricidir. Temmuz ay ihracat içerisinde % 11,2 lik bir paya sahip olan tar m sektörü ihracat ndaki art fl, % 18,4 oran nda gerçekleflirken tar m sektörü içerisinde en fazla ihracat art fllar % 132,2 ile zeytin ve zeytinya ile % 91,9 ile f nd k ve mamulleri, % 16,4 ile kesme çiçek sektörlerinde gerçekleflmifltir. Rusya Federasyonu ile yaflanan sorunlar n henüz yeni çözülmesinden dolay yafl meyve sebze sektörümüzün ihracat geçen sene gerçekleflen de eri aflamam flt r. Bunun yan nda tar m sektöründe meyve ve sebze mamulleri ile kuru meyve ve mamulleri de ihracat nda azalma yaflanan di- er sektörler olmufltur. Türkiye ihracat n n % 86,4 ünü gerçeklefltiren sanayi sektörün ayl k ihracat m zda % 1,1 lik bir azalma yaflanm fl ve rakam milyar dolar olarak gerçekleflmifltir. Sanayi sektörü 2001 y l ndan bu yana 2002 y l fiubat ay haricinde ilk defa ayl k ihracatta bir azalma yaflam flt r. Yedi ayl k rakama bakt m zda sanayi sektörü ihracat % 15,7 art flla milyar dolar olarak gerçekleflmifltir. En büyük ihracat art fl % 23,9 ile hal sektöründe görülürken bu sektörü % 22,1 ile kimya sektörü, % 3,3 ile çimento ve toprak ürünleri, % 2,3 ile elektrik elektronik ürünleri ve % 0,5 ile tekstil ve hammaddeleri sektörleri izlemifltir. Söz konusu sektörlerin d fl nda kalan di er bütün sanayi sektörlerinde ayl k ihracatta azalmalar yaflanm flt r. En büyük azalma % 16,7 ile demir ve demird fl metallerde yaflan rken, di er sanayi ürünlerinde % 13,1, tafl t araçlar ve yan sanayi sektöründe % 5,1, deri ve mamulleri sektöründe 2,7, haz r giyim ve konfeksiyon sektöründe % 1,8 de erli maden ve mücevheratta ise % 1,1 lik azalma yaflanm flt r. Tekstil sektörü ihracat nda yaflanan azalma geçen ayki azalman n ard ndan sektör ihracat n n yönünün dura anlaflt n ifade etmektedir. Madencilik sektörü ihracat m z ise emin ad mlarla ihracat n ileriye tafl maktad r. Ayl k bazda % 16,6, yedi ayl k % 31,4 art flla madencilik sektörü ihracat istikrarl bir art fl trendini yakalam fl görünmektedir. Daha önce yapt m z uyar lar n dikkate al nmamas neticesinde ihracat m z n son dört y lda yakalad art fl trendi Temmuz ay nda kendisini durgunlu a b rakm fl ve ilk defa 10 sektör bir ay içerisinde ihracat kayb yaflam flt r. Özellikle sanayi sektöründe yaflanan gerileme otoriteleri ciddi biçimde düflündürmelidir. & TABLES EXPLANATIONS Turkey s exports in July increased at a very low rate (1,1%) compared to the same month of the previous year to US$ billion, and exports in the period of January-July increased by 17,17% to US$ The increase in exports in the month of July this year is rather low compared to 33,9 % achieved in the same month last year. In addition, that loss of momentum is also seen in the January-July period, which was 17,17% in 2005 and 35,3% in the same period in On the other hand, it is quite pleasing to see that our 12-month exports reached US$ billion with an increase of 22,9%. The rate increase in exports of the agricultural sector that accounts for 11,2% of exports in July was 18,4%. In the agricultural sector, the greatest increase in exports is observed in olives and olive oil with 132,2%, hazelnut and hazelnut products with 91,9%, and cut flowers with 16,4%. Due to the fact that the problems experienced with the Russian Federation have just been settled, our fresh fruit and vegetable exports were not able to exceed the previous year s figures. In addition, in the agricultural sector, fruit and vegetable products and dried fruit and vegetables were the other commodities whose exports declined. A 1,1% decrease was seen in the monthly exports of the industrial sector that accounts for 86,4% of Turkey exports. Total exports of this sector was US$ Except for February 2002, for the first time since 2001, the industrial sector experienced a decline in monthly export figures. When we look at the export figures for the first seven months of the year, we see that exports of this sector increased by 15,7% to US$ The biggest increase was in the carpet sector with 23,9%, which is followed by the chemical sector with 22,1%, cement and soil products with 3,3%, electrical and electronic products with 2,3%, and in the textile and materials with 0,5%. The monthly exports experienced a decline in all industrial sectors other that the above mentioned ones. The biggest decrease was seen in the iron and non-iron metals with 16,7%, and it was followed by the other industrial products with 13,1%, vehicles and transport vehicles and supplier industries with 5,1%, leather and leather products with 2,7%, garment industry with 1,8%, and in the precious metals and jewelry sector with 1,1%. The decline seen in textile products this month following the decline experienced the previous month indicate that the sector has become stagnant. The mining sector improves its export performance with firm steps. With 16,6% monthly and 31,4% year-to-date increase, the mining sector appears to have achieved an increasing trend in exports. The increasing trend that had been attained in exports was replaced by stagnation in July due to the fact that our warnings had not been taken into consideration and 10 sectors, for the first time, experienced a decline in exports within one month. The decline particularly in the industrial sector should make the authorities seriously think about it. & Baflkan, Türkiye hracatç lar Meclisi Toplant s /Trabzon // President, Turkish Exporters Assembly Meeting/Trabzon MARINE & COMMERCE AUGUST

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

2013 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYA SEKTÖR ŞUBESİ. Hazırlayan: Burcu ŞENEL / Şef

2013 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYA SEKTÖR ŞUBESİ. Hazırlayan: Burcu ŞENEL / Şef 2013 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYA SEKTÖR ŞUBESİ Hazırlayan: Burcu ŞENEL / Şef 1 İÇİNDEKİLER I. 2012 YILI TÜRKİYE İHRACATI 3 A. GENEL

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

FRESH2007 İSTANBUL TÜRKİYE NİN ESKİ DOĞU BLOKU ÜLKELERİNE YAŞ MEYVE SEBZE VE NARENCİYE İHRACATI

FRESH2007 İSTANBUL TÜRKİYE NİN ESKİ DOĞU BLOKU ÜLKELERİNE YAŞ MEYVE SEBZE VE NARENCİYE İHRACATI FRESH2007 İSTANBUL 6-8.06. 2007 TÜRKİYE NİN ESKİ DOĞU BLOKU ÜLKELERİNE YAŞ MEYVE SEBZE VE NARENCİYE İHRACATI - TURKEY FRESH FRUIT. VEGETABLE AND CITRUS EXPORTS TO THE FORMER EASTERN BLOC COUNTRIES Republic

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton)

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton) DÜNYA ŞARAP ÜRETİMİ Son 15 yılda 2 kat büyüyen dünya şarap ticaretinde, ihracat miktarı açısından üçüncü olmasına rağmen, 8.3 milyar dolarlık gelirle zirvede bulunan Fransa, şarapçılıktaki gelirlerini

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

EPPAM BÜLTENİ. İstanbul Aydın Üniversitesi EPPAM Yıl 2, Sayı 7, Temmuz 2017

EPPAM BÜLTENİ. İstanbul Aydın Üniversitesi EPPAM Yıl 2, Sayı 7, Temmuz 2017 EPPAM BÜLTENİ İstanbul Aydın Üniversitesi EPPAM DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU-DEİK ENERJİ İŞ KONSEYİ TEMMUZ TOPLANTISI İçindekiler DEİK Enerji İş Konseyi 1 Sahra Altı Afrika Enerji Yatırım 2 Uluslararası

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group October 2016 1 econn CONNECTED FOR SUCCESS Support If you have any questions or technical issues during the registration please contact: Teknik sorularınız

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

İç ve Dış Borçlar Yüksek Seviyelerini Koruyor, Gelir Dağılımındaki Bozukluk ve Sosyal Bünyedeki Tahribat Devam Ediyor

İç ve Dış Borçlar Yüksek Seviyelerini Koruyor, Gelir Dağılımındaki Bozukluk ve Sosyal Bünyedeki Tahribat Devam Ediyor İç ve Dış Borçlar Yüksek Seviyelerini Koruyor, Gelir Dağılımındaki Bozukluk ve Sosyal Bünyedeki Tahribat Devam Ediyor Prof. Dr. Oktay GÜVEMLİ Marmara Üniversitesi, E. Öğretim Üyesi Özet: 2005 Yılında artış

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar)

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 161-167 Derleme Review 1Bagcılık Araştırma Enstitusu

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

EYLÜL/SEPTEMBER 2014

EYLÜL/SEPTEMBER 2014 EYLÜL/SEPTEMBER 2014 WWW.SAMEKS.ORG 1 MÜSİAD Satın Alma Müdürleri Endeksi 30 Eylül 2014, Salı Eylül ayında sanayi sektörü canlanırken, hizmet sektörü hız kaybetti. Sanayi ve hizmet sektörlerini içeren

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing Turizm Pazarlaması Tourism Marketing 1980 li yılların başında dünya üzerinde seyahat eden turist sayısı 285 milyon ve toplam gelir 92 milyar dolar iken, 2000 yılında bu rakam, 698 milyona ulaşmış ve bu

Detaylı

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well.

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well. NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082 ÜÇÜNCÜ DEVRE SESLERİNİN PORTE VE NEY ÜZERİNDEKİ YERLERİ Üçüncü devre sesleri ile eser icrasına başlamadan önce, öğrendiğimiz 7 perdenin, porte üzerindeki yerlerini,

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

Ali Kablan 1. UFRS nin Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamaları

Ali Kablan 1. UFRS nin Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamaları UFRS nin Ali Kablan 1 Abstract: Standardization has become neccessary because of some reasons such as the removal of borders between countries,increase in competition,the expansion of trade,rapid globalization

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım.

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Let s, Shall we, why don t Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Yes, let s. Evet haydi oynayalım. No, let s not. Hayır, oynamayalım.

Detaylı

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) ARTIŞ (%) SHARE SHARE INCREASE GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 6,88 VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 1.725

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

Barometre 2014-I. Barometer

Barometre 2014-I. Barometer Barometre 2014-I Barometer YASED Barometre Anketi sorularının hazırlanmasındaki katkılarından ötürü Yöntem Research Consultancy Ltd e teşekkürlerimizi sunarız. We extend our sincere thanks to Yöntem Research

Detaylı

TÜRK YEN N LK 500 ve K NC 500 BÜYÜK SANAY KURULU U SIRALAMASINDA YER ALAN KAYSER F RMALARININ EKONOM K PERFORMANSLARI (1993-2008)

TÜRK YEN N LK 500 ve K NC 500 BÜYÜK SANAY KURULU U SIRALAMASINDA YER ALAN KAYSER F RMALARININ EKONOM K PERFORMANSLARI (1993-2008) TÜRK YEN N LK 500 ve K NC 500 BÜYÜK SANAY KURULU U SIRALAMASINDA YER ALAN KAYSER F RMALARININ EKONOM K PERFORMANSLARI (1993-2008) N sfet UZAY ÖZ stanbul Sanayi Odas her y l Türkiyenin lk ve kinci 500 Sanayi

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Aggregate Demand Aggregate (domestic) demand (or domestic absorption) is the sum of consumption, investment

Detaylı

Sunumun içeriği. of small-scale fisheries in Datça-Bozburun

Sunumun içeriği. of small-scale fisheries in Datça-Bozburun Sunumun içeriği Viability Niçin Gökova? of small-scale fisheries in - Ne Special zamandan Environmental beri Gökova dayız? Protection Area (SEPA), Gökova (Eastern Körfezi nde Mediterranean), balıkçılık

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Sensitivity of jewellery

Sensitivity of jewellery Sensitivity of jewellery Efendioğlu Merkez Ofis BURSA Efendioğlu Mermer faaliyetine ilk olarak 1967 yılında Trabzon da, bölgedeki mermer atölye ve üreticilerine malzeme tedariği sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the 1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the rank of ) 2. for/in/during/over/within (fidow) : last/past time olduğunda bu prepositionlar gelir. 3. Now that;

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Presentation Plan Possible Amendments Strategic Policies Performance Targets Activities Operational

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma Recap Çoğullar ler If the final vowel is a, ı, o or u, then use lar. limonlar, çocuklar If the final vowel is e, i, ö or ü, then use ler. zeytinler, ekmekler This, That, These and Those bu this bu limon

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account - General [ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country Başka bankamatikleri kullanırsam ne kadar

Detaylı

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) PAY ( %) ARTIŞ (%) GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES SHARE SHARE SHARE INCREASE GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 2.476 97,96 4,73 VERGİ

Detaylı

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA)

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) H OECD VERİLERİ IŞIĞINDA DÜNYADA KATMA DEĞER VERGİSİNİN DURUMU * (THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) Yusuf ARTAR (Vergi Müfettişi/Tax Inspector) ÖZ Dünyada ilk olarak

Detaylı

Association of Turkish Furniture Manufacturers MOSDER Chairman Ramazan

Association of Turkish Furniture Manufacturers MOSDER Chairman Ramazan Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan DAVULCUOĞLU Association of Turkish Furniture Manufacturers MOSDER Chairman Ramazan DAVULCUOĞLU 15 Haziran 2012, İzmir GÜCÜMÜZ

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

Kötüler dünyada ne yapar?

Kötüler dünyada ne yapar? Kötüler dünyada ne yapar? Kötüler Daima kendi çıkarlarını düşünenler Gözlerini güç, para ve iktidar hırsı bürümüş olanlar İstediklerini elde edebilmek için diğer insanları tehlikeye atmaktan sakınmayanlar

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

TURKEY SETS HIGH EXPORT TARGETS HRACAT HEDEFLER M Z ÇOK BÜYÜK

TURKEY SETS HIGH EXPORT TARGETS HRACAT HEDEFLER M Z ÇOK BÜYÜK TURKEY SETS HIGH EXPORT TARGETS HRACAT HEDEFLER M Z ÇOK BÜYÜK Türkiye, 2004 y l nda bir önceki y la göre yüzde 33,7 art flla 64 milyar dolarl k ihracat gerçeklefltirdi. Türkiye hracatç lar Meclisi (T M)

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Yildiz Technical University, Environmental Engineering Dept., Istanbul-Turkey Aim and

Detaylı