KAUÇUK DERG S. Haziran 2010 Say : 39. Baflkandan Mesaj...3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAUÇUK DERG S. Haziran 2010 Say : 39. Baflkandan Mesaj...3"

Transkript

1 Haziran 2010 Say 39

2

3 KAUÇUK DERG S Üç ayda bir yay nlan r Haziran 2010 Say : 39 Yay n Türü Yayg n Süreli KAUÇUK DERNE KT SAD filetmes mtiyaz Sahibi Kauçuk Derne i ktisadi flletmesi ad na Nurhan Kaya Sorumlu Yaz flleri Müdürü Nalan Kibar Yay n Kurulu Üyeleri Abdalla Mbaruk Abdalla Kamil Berat Öztimur Nurhan Kaya Grafik Tasar m ve Bas m Pasifik Reklam Hizmetleri R ht m Cad. Recaizade Sok. No: 37/B Kad köy - STANBUL Tel : mtiyaz Sahibi-Sorumlu Yaz flleri Müdürü ve Yönetim Yeri Adresi: Kauçuk Derne i ktisadi flletmesi Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:5 No:475 Okmeydan / fiiflli - STANBUL Tel : Faks : Baflkandan Mesaj...3 Dernekten Haberler Ola an Genel Kurulumuzu Yapt k KM B Yönetim Kurulu Ziyaretimiz Aktafl Süspansiyon ile Akflam Yeme imiz Kauçuk 2010 Fuari Kasim 2010 A ustos - Aral k 2010 Dünya Kauçuk Plastik Fuarlar stanbul Teknik Üniversitesi Ziyaretimiz...10 statistik Y l Nisan - Haziran Dönemi Kauçuk D fl Ticaret Bilgisi Sektörden Haberler...22 Kauçuk Derne i ve Türkiyeli ifl Adamlar n n Tayland Gezisi Sektörden Haberler...24 Seha Baflar Öyküsü E itim Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi Kalite ve Yönetim...30 Ad n Koy Röportaj...32 Rep Firmas n n, Enjeksiyon Teknolojisine Getirdi i Son Yenilikler Kauçuk Teknolojisi...38 Banbury Mikser Batch Otomasyonu ve Karbon Siyah Transportu Dergide yay nlanan yaz lar n tamam yazar n düflüncelerini kapsamaktad r. Kaynak gösterilmek flart yla al nt yap labilir. Derne e do rudan veya yay n kurulu üyeleri vas tas ile gönderilecek yaz lar iade edilmez. Yay nlanmayan yaz lar için yaz kurulu sorumlu tutulmaz. Verilen teknik bilgiler, malzemelere ve çal flma flartlar na göre farkl sonuçlar verebilece inden, sadece tavsiye niteli inde oldu una dikkatinizi çekeriz. Ekonomi...40 stanbul Sanayi Odas Ekonomik Göstergeler Haziran 2010 Sa l k...46 Anemi Gezi...50 Fransa

4 Vizyonet Ticaret Ltd. fiti. Olarak 2000 y l ndan bu yana çeflitli hidrolik kompresyon, kauçuk enjeksiyon ve vulkanizasyon makinalar n n üretiminde dünyan n önde gelen üreticilerinden olan, 1983 y l nda Tayvan da kurulmufl TUNG YU HYDRAULIC MACHINERY CO. firmas n n sat fl ve servis temsilcili ini yürüterek ülkemiz kauçuk sektörüne hizmet vermekteyiz. Kauçuk Enjeksiyon Presi Zaman içinde her türlü kauçuk ürünü test edebilecek, 18 den fazla de iflik kauçuk test ekipman n, s v nitrojen çapak alma makinalar n, hamur haz rlama makinalar n, ürün yelpazemize katt k. Bugüne kadar amatör ruh ve profesyonel yaklafl mla devam eden hizmetlerimize ayn flekilde devam etmeye kararl y z. Ya keçeleri v.b. kauçuk parçalar için vakumlu kopresyon presi Hassas hamur kesme, ön flekillendirme presi Otomatik beslemeli çapak alma makinesi O-ring, titreflim takozu, toz lastikleri v.b. kauçuk parçalar için vakumlu kompresyon presi Teknik Servis: V ZYOTEK Sanayi Makineleri Pazarlama ve Servis Bak m Onar m Hizmetleri San.Tic.Ltd.fiti. Tel: TUNG YU HYDRAULIC MACHINERY CO., LTD. Tel: Fax: V ZYONET T CARET L M TED fi RKET Tel: Fax:

5 KONUK BAfiKANIMIZ SO KAUÇUK MESLEK KOM TES BAfiKANI Kamil Berat ÖZT MUR Sayın Baflkanımız Nurhan Kaya nın yo un ifl program ve seyahatleri sebebiyle sizlere dergimizin Baflkandan Mesaj penceresinden seslenirken, siz kıymetli meslektafllarımızı sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Dergimizin ileriki sayfalarında görülece i gibi 11.Ola an Genel Kurulumuzu gerçeklefltirmifl bulunuyoruz. Sizlerin de dikkatlerini çekece i gibi aramızdan bazı arkadafllar ayrılırken, yeni firmalar ve kifliler Kauçuk Derne imizin yönetim kuruluna de erli katkılar yapmak üzere aramıza katıldılar. Kendilerine bu yönetim dönemimizde, çalıflmalarında baflarılar dileriz. Yine geçen dönem Kauçuk Derne imizin tabana daha çok yayılma politikasıyla, siz üyelerimize daha yakın olmak amacıyla, Türkiye Kauçuk Sanayimizin önemli merkezlerinden biri olan Bursa ilimizde temsilcilik açma konusunda, Sayın Necdet Demir i (HSS Otomotiv ve Lastik San. A.fi.) görevlendirmifl idik. Kendilerinin yeni yönetim kurulumuzda görev almaması sebebiyle temsilcilik unvanını geri almıfl bulunuyoruz. Bu görev için geçici olarak yönetim kurulu üyemiz Sayın Binnur Yavuz u görevlendirdik. Bu konuda Bursa Bölgesinde Kauçuk Derne imiz daha yakın ve daha aktif iletiflim sa lamak üzere çalıflmalar yapmaktadır. Bu ba lamda Bursa flehrimizin de erli kurumlarından Aktafl Group Yönetim Kurulu Baflkanı Sayın fiahap Aktafl ın davetleri üzerine kendilerini ziyaret etmifl bulunuyoruz. Derne imize hem geçmiflte hem de gelecekte desteklerinden hiç flüphemiz olmayan Sayın Aktafl a Derne imiz Yönetim Kurulu adına teflekkürlerimizi sunarız. Geçen ayki çalıflmalarımız arasında Derne imiz Yönetim Kurulu Baflkan Yardımcımız Sayın.Ertunç Ayık, üyelerimiz Sayın Behlül Metin, Sayın Abdalla Mbaruk, Sayın Murat Özkılıç ve Genel Sekreterimiz Nalan Kibar eflli inde TÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Polimer Science & Technology Anabilim Dalına Derne imizin akademik ve teknik bilim kurumlarına tanıtımı, iflbirli i ve kauçuk sektörünün varlı ını daha kuvvetli ve aktif hissettirmek adına, planladı ımız ziyaretlerimizden birisini daha gerçeklefltirdik. Sizlere daha evvelki yayınlarımızda ve sunumlarımızda ifade etti imiz gibi, kauçuk sektörü benzeri bu faaliyetlerde plastik sektörünün hep gerisinde kalmıfl olup Polimer Kimyasının sadece plastik teknolojilerini kapsadı ı bir iz bırakmıfltır. TÜ Polimer Science &Technology Bölümüne yapılan ziyaret de, yine bu eksikli imizi ortaya çıkarmıfltır. Derne imiz akademik kurumlar ile olan iliflkilerinin zayıflı ını gidermek üzere çalıflmalar yapmaya devam edecektir. Fuar çalıflmalarımız süre kısaldıkça daha yo un bir flekilde devam etmektedir. Hepinizin bildi i üzere fuarımız plastik sektörü ile olan partnerli ine son vermifl olup madenciler ile beraber organize edilmek üzere daha büyük bir mekanda, TÜYAP Fuarı nın en genifl alanı olan 7 nolu salonunda organize edilecektir. Büyüklük itibariyle 2008 de en son ifltirak etti imiz 3.salon alanı kadar fluan itibariyle doldurmufl bulunuyoruz. Fuarın en merkezi, en aktif bölgesi konumunda olan 7 nolu salonunda kalan son yerlerde siz üyelerimizin yerinizi almanız hem firma olarak hem de sektör olarak pozitif avantajlar sa layaca ından hiç flüphemiz yoktur. Unutmayalım krizin sona erdi i flu günlerde Türkiye ye komflu olan ülkelerle vize sorunlarımızın aflılması, stanbul umuzun stratejik ve önemli olan konumunu daha da artırmıfltır. Siz de erli üyelerimizin, zamanlaması ve anlayıflı de iflen,2 yılda bir organize edilecek Kauçuk Endüstrisi fuarımıza ilgi ve alakalarını esirgemeyeceklerini umuyoruz. stanbul Sanayi Odası çalıflmalarımız arasında bulunan, sektörümüz hakkında istatistiki verilerin derlenip toplanması adına komitemiz karar almıfl olup bu konuda sanayi odasının sektörümüze gerekli destekleri için çalıflmalar bafllatılmıfltır yılında Türkiye de ve dünyada yaflanan krizin ardından, 2010 yılının baflından itibaren toparlanma süreci do rultusunda ekonomimiz kriz öncesi dönemi yakalamaya çalıflmaktadır. Ancak dünyadaki bu toparlanma gerek ABD gerekse de AB de yerini duraklamaya do ru yavafllama trendine bırakmaktadır. Türkiye mizde ihracata ba lı bir ülke olarak, ekonomik göstergelere bakıldı ında, T M ve TÜ K verilerine göre ihracatımızda bir yavafllama görülmektedir. Yılbaflından beri yafladı ımız büyüme trendinin bundan böyle azalma e ilimine girece i göstergelerden anlaflılmaktadır. AB deki borç krizinden, Türkiye nin olumsuz olarak etkilememesini temenni ediyoruz. Dolayısıyla son çeyrekte beklenen yavafllama,2011 yılının daha etkili olaca ı tahminine göre önlemlerimizi almamızda fayda görüyoruz. Bunlar arasında çözüm olarak AB dıflında pazar arafltırmaları yapmamız faydalı olur kanaatindeyiz. Ayrıca sonbaharda tekrar ele alınacak Mali Kural yasasının yasalaflmasının yanında, mikro ekonomik reformları içeren yeni ekonomik paketler gelifltirerek hem yurtdıflında, hem de yurtiçinde Türkiye Ekonomisine olan güvenin artmasıyla büyümenin aynı oranda yükselmesini sa layabiliriz. Yeni pazarlar olarak üyelerimize K.Irak, Suriye ve Kuzey Afrika ülkelerinin yanı sıra, Rusya ve BDT ülkelerini ihracat hedefleri olarak önerebiliriz. Ekonomimizin kuvvetle ba lı oldu u siyasal geliflmelere ba lı olarak gelecek ay yapılacak anayasa paketi ile ilgili referandumda, ülkemize ve özellikle sektörümüze sonucu ne olursa olsun pozitif yansımalarının olması temennimizdir. Sizlere veda etmeden önce önümüzdeki süre zarfında iffla edece imiz ramazan ayının akabinde de kutlayaca ımız Bayramın tüm üyelerimize sa lık ve huzur dolu günlerde gerçekleflmesini dilerken daha bol kazançlı günlerde tekrar karflılaflmamız temennisiyle HOfiÇAKALIN. 3

6 DERNEKTEN HABERLER 11.OLA AN GENEL KURULUMUZU YAPTIK KM B YÖNET M KURULU Z YARET M Z AKTAfi SÜSPANS YON LE AKfiAM YEME M Z KAUÇUK 2010 FUARI KASIM 2010 STANBUL TEKN K ÜN VERS TES Z YARET M Z Nalan K BAR 11.Genel Kurulumuzu 27 May s 2010 tarihinde Elkim Kauçuk Firmas n n sponsorlu unda Holiday Inn stanbul Airport Oteli nde yapt k. Genifl kat l ml olarak gerçekleflen Genel Kurulumuzda üyelerimiz birbirlerini görme ve sohbet olana buldular. Gelecek Genel Kurullar m z n daha da çok kat l ml olarak gerçekleflmesini diliyoruz. Dernek organlar na seçilenler altta yer almaktad r. Yönetim Kurulu Asil 1. Derby Konveyör Bant San. Tic. A.fi. Nurhan Kaya Baflkan 2. Ay kband San. Tic. Ltd. fiti. smail Ertunç Ay k Baflkan Yard mc s 3. Marara D fl Tic. Ltd. fiti. Abdalla Mbaruk Abdalla Sayman 4. Arsan Kauçuk A.fi Kamil Berat Öztimur Üye 5. Elkim Kauçuk ve Kimya San. Tic.Ltd. fiti. Murat Özk l ç Üye 6. Turgay Mehmet H zer Üye 7. Yantafl Yavuzlar Plas. San. Tic.A.fi. Birnur Yavuz Üye Yedek 1. Özkardefller Profil Lastik San. Tic.Ltd. fiti. 2. smail Sa lam 3. Behlül Metin 4. Çetlas Kauçuk ve Plas. San. Tic.Ltd. fiti. 5. Vizyon Kauçuk ve Kaplama San. Tic. Ltd. fiti. 6. Aslan Sanayi Tekerlekleri mal. th. hr.ltd.fiti. 7. Katek A ao lu Kauçuk ve Aksesuar San. Tic.Ltd.fiti. Denetim Kurulu Asil 1. fiayeste Kauçuk Lateks ve Kim.Mad. San.Tic.Ltd.fiti. 2. smail Turhan Eti 3. Coflkun Kauçuk San. Tic.Ltd. fiti. Yedek 1. Deniz Kauçuk Ve Aksesuar San. Tic.Ltd. fiti. 2. Ataberk Dan flmanl k San. Tic.Ltd. fiti. 3. brahim Etem Borazano lu 4

7 Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerimizi sizlere tan tmak istiyoruz. Nurhan KAYA (Baflkan) 1957 Mardin do umlu olan Kaya, Y ld z Üniversitesi nflaat Mühendisli i Fakültesi ni bitirdikten sonra Türkiye nin çeflitli yerlerinde yedi y l mühendislik yapt. Halen Derby Konveyör Bant Sanayi Ticaret A.fi. Yönetim Kurulu Baflkanl n n yan s ra; Kauçuk Derne i Baflkanl, stanbul Sanayi Odas 29.Grup Kauçuk Sanayi Meclis Üyeli i ve Had mköy Sanayici ve fl Adamlar Derne i üyeli ini sürdürmektedir. ki çocuk babas olan Kaya n n özel zevkleri aras nda futbol ve kayak önemli bir yer tutmaktad r. Kamil Berat ÖZT MUR (Üye) 1960 y l stanbul, Üsküdar do umlu olan Öztimur Ataköy lkokulu, Kabatafl Erkek Lisesi ve stanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi flletme Bölümü nü bitirdikten sonra y llar aras nda A.B.D Minneapolis, Hamline Üniversitesi nde yüksek lisans yapt. Evli ve biri k z iki çocuk sahibi olan Öztimur, halen Yönetim Kurulu Üyesi oldu u Arsan Kauçuk A.fi. deki Genel Müdürlük görevini sürdürmektedir. Hobileri aras nda seyahat etmek, film ve futbol maç seyretmek gelir. smail Ertunç AYIK (Baflkan Yard mc s ) tarihinde stanbul, Kad köy'de do du. S ras yla cadiye lkokulu, stanbul Lisesi ve stanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisli i bölümünü bitirdi. fiu anda stanbul, Dudullu'da konveyör bant alan nda faaliyet gösteren, Ahmet Zeki Ay k taraf ndan kurulmufl olan Ay k Band San ve Tic Ltd fiti'nin Genel Müdürlü ü nü yapmaktad r. Özel zevkleri aras nda plastik sanatlar birinci s rada yer almaktad r. Abdalla Mbaruk Abdalla (Sayman) 1972 y l Kenya Mombasa do umludur. Duke of York (Lenana) School -Nairobi Lisesi'nin Teknik Bölümünden 1990 tarihinde mezun olmufltur. Lenana School'un yüzme ve rugby tak mlar nda yer alm fl, izci grubu baflkanl yapm flt r. Liseden sonra Nairobi'de Jeurgensen & Architects Mimarl k firmas nda, teknik bölümde, 1 y l çal flm fl, Ortado u Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisli i e itiminden sonra Bo aziçi Üniversitesi'nde Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli i bölümünü bitirmifltir. Bahariye Mensucat A.fi.de Proses Mühendisi olarak bir süre çal flt ktan sonra Marara D fl Ticaret firmas n n kurucular aras nda yer alm fl, daha sonra Hindistan Bombay da Kauçuk Teknoloji E itimi'ni tamamlam flt r. Bahçe ile u raflmak, bitki yetifltirmek, yelkencilik, kitap okumak, yüzme, tracking ve egzotik yemek piflirmek hobileridir. Murat ÖZKILIÇ (Üye) 1973 Artvin Borçka do umlu olan Özk l ç, ilk ve ortaokulu Artvin de, liseyi Rize de okuduktan sonra Ankara Üniversitesi Çank r Meslek Yüksek Okulu 2 senelik ön lisans Muhasebe Bölümünü bitirdi. Daha sonra dikey geçiflle Gazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesine geçti. Okulu bitirdikten sonra, bir süre gayrimenkul piyasas nda aktif rol oynad y llar aras nda vatani görevini yapt ktan sonra 2002 de Elkim Kauçuk ve Kimya San. Tic. Ltd. fiti. sahibi Sn. Gülflen Elbasan la evlendi den bu yana kauçuk sektöründe ithalatç ve tedarikçi olarak çal flmalar n sürdürmekte. Bir k z bir erkek çocuk babas olan Özk l ç n hobileri aras nda, at c l k- avc l k, seyahat etmek, sinema, müzik ve organik tar m bulunmaktad r. Turgay Mehmet HIZER (Üye) 1961 y l Etiler, stanbul do umlu olan H zer liseyi Motor Meslek Lisesinde bitirdi. Birkaç y l Avusturya ve Almanya da yaflad ktan sonra Kausan Kauçuk Ltd. fiirketine müdür oldu. Evli, bir k z ve bir erkek çocuk sahibi olan H zer Kausan Kauçuk Ltd. fiti. Müdürlü ü nü sürdürmektedir. Birnur YAVUZ (Üye) 1979 zmir do umlu olan Yavuz, Ifl k Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli i Fakültesini bitirmifltir. Daha sonra Ülker Grubu nda ve Simens Grubu nda profesyonel olarak çal flt ktan sonra ngiltere de Londra City Üniversitesi nde Uluslararas Ticaret, Finans ve Lojistik üzerine mast r yapm flt r. Halen dedesinin kuruluflunu yapm fl oldu u Yantafl Yavuzlar Plastik San. ve Tic. A.fi. de Genel Müdürlük görevini sürdürmektedir. Yavuz un özel zevkleri aras nda binicilik, su kaya ve kar kaya önemli bir yer tutmaktad r. 5

8

9 KM B YÖNET M KURULU Z YARET M Z 10 Haziran da KM B ziyaret ettik. Dernek Baflkan m z Nurhan Kaya ile KM B Yönetim Kurulu Baflkan Murat Akyüz Baflkanl ndaki heyetle yap lan görüflme s cak ve samimi bir havada geçti. Yak n dönemde yap lan KM B seçimi de erlendirilerek, Kauçuk Sektörünün de seçimde yer almas ndan dolay duyulan memnuniyet dile getirildi. Karfl l kl olarak çal flmalar n gelifltirilmesi ve iflbirli i karar al nd. AKTAfi SÜSPANS YON LE AKfiAM YEME M Z 23 Temmuz da Aktafl Hava Süspansiyon Sistemleri San.Tic.A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Sn.fiahap Aktafl ile bir akflam yeme inde bulufltuk. nsan Kaynaklar Grup Yöneticisi Sn.Sibel Demirci nin de kat ld yemek çok samimi bir havada geçti. Baflkan m z, Derne imizin son dönemde yapt çal flmalar özetlerken, Bursa n n sektörümüz için olan önemine de indi. Derne imizin Bursa daki çal flmalar için fiahap Bey den destek istedi. O da seve seve destek verece ini belirtti. Gecenin sonlar na do ru Sn.fiahap Aktafl a Baflkan m z taraf ndan Derne imize y llard r verdi i destekten dolay bir plaket takdim edildi. Derne imize verdi i destek için ve Yönetim Kurulumuzu çok güzel bir flekilde Bursa da a rlamas ndan dolay Sn. fiahap Aktafl a flükranlar m z bir kez daha sunuyoruz. Kauçuk Derne i ve TÜYAP Tüm Fuarc l k Yap m A.fi. iflbirli i ile haz rlanan KAUÇUK 2010,6. stanbul Kauçuk, Lastik Üretim Teknolojileri ve Kimyasallar Fuar Kas m 2010 tarihleri aras nda Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece - stanbul da düzenlenecektir y l nda düzenlenen 5.Kauçuk Fuar yerli ve yabanc sektör profesyonelleri taraf ndan ilgiyle takip edildi. Hedef yurtd fl pazarlara yönelik yap lan etkin tan t m çal flmalar sonucunda Almanya, ABD, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çin, Hindistan, Hollanda, ngiltere, spanya, sviçre, talya, Japonya, Kanada, Kore, Slovenya, Tayvan baflta olmak üzere 42 ülkeden yabanc profesyonelin geldi i fuar toplamda sektör ilgilisi taraf ndan ziyaret edildi. Kauçuk 2010 Fuar, Kas m tarihlerinde 10:00 19:00 saatleri aras nda, 14 Kas m günü ise 10:00 18:00 saatleri aras nda ziyaret edilebilecektir. KAUÇUK 2010 FUARINDA YER N Z ALMAK Ç N ACELE ED N! LET fi M B LG LER KAUÇUK DERNE NALAN K BAR : TÜYAP FUARCILIK A.fi. : ARZU FIRAT : 1119 dahili ÖZLEM YENERER : 1121 dahili 7

10 KAUÇUK 2010 FUAR KAPSAMI KAUÇUK MAMULLER Contalar Diyafram Lastik Filtre Fitil Hortum Kaplin Lastik Kasnak Kay fl Konveyör Bant Lastik Conta Levha Lastik Mantar Conta Metal Conta O-ring Otomotiv Conta Otomotiv Lastik Silikon Sprey Köpük Stropor Sünger Süspansiyon Zemin Kaplama Malzemeleri ÜRET M TEKNOLOJ LER VE MAK NELER Mikser Presler Hava tünelleri Enjeksiyon Kal p LABORATUVAR EK PMAN VE TEKNOLOJ LER Afl nd rma Elastikiyet Etu Rheometre Shoremetre Tensometre Viscosimetre Yo unluk Kiti HAMMADDELER Akseleratörler Aktivatörler Alev Geciktiriciler Antioksidan ve Antiozonantlar Boyar Maddeler Çapraz Ba lay c lar Dispersiyon Ajanlar Do al ve Sentetik Reçineler Geciktiriciler Kauçuk-Metal Yap flt r c lar Koku Gidericiler ve Koku Vericiler Köpürtücü Ajanlar Metal Oksitler Plastifiyanlar Proses Yard mc lar Sentetik Kauçuklar ve Lateksler Tabii Kauçuklar ve Lateksler Takviye Tozlar ve Fonksiyonel Dolgular Vulkanizasyon Kimyasallar A USTOS - ARALIK 2010 DÜNYA KAUÇUK PLAST K FUARLARI Fuar Tarihi Fuar n Ad ve Sergilenen Ürünler Fuar Yeri-Organizatör QINGDAO MACHINE TOOLS EXPO : Qingdao (China) International Machine Tools & Moulds Exhibition QINGDAO PLASTICS & RUBBER EXPO : Qingdao (China) International Plastics & Rubber Industry Exhibition CMM JAPAN & JSP : Converting & Special Printing Machinery / Materials Conference & Exhibition CITEXPO : China International Tire Expo. Tire Manufactures, Dealers, Traders and other relevant Enterprises from China and overseas PLASTEX BRNO : International Plastics, Rubber and Composites Fair Qingdao International Expo Center Qingdao International Expo Center Tokyo International Exhibition Center (Tokyo Big Sight) Shanghai Everbright Convention & Exhibition Center Brno Exhibition Centre KONYA PACKAGING AND PLASTICS INDUSTRY FAIR : Konya Packaging & Plastics Industry Fair PLASTICS INDUSTRY SHOW : International Specialized Exhibition of Plastics Products, Raw Materials, Equipment and Technologies for Their Manufacture Expocentr Krasnaya Presnya Fairgrounds 8

11 Fuar Tarihi Fuar n Ad ve Sergilenen Ürünler Fuar Yeri-Organizatör BRITYREX INTERNATIONAL : Tire Industry International Exhibition DMS KANSAI : Design Engineering & Manufacturing Solutions Expo / Conference Kansai. Trade Show and Conference on IT Solutions for the Manufacturing Industry INTERPLAST EXPO : Plastic Trade Show COMPOSITI EXPO : Exhibition and Conference of Composite Materials and Technologies for their application in the automotive and motor vehicle industries TOPGUM : Fair of Rubber Industry Manchester Central Intex Osaka Romexpo Modena Fiere Kielce Fairground VIETNAM AUTOEXPO : Vietnam International Automobile Supporting Industries Exhibition & Conference SPF - SPECIALITY PLASTIC FILMS : Annual World Congress dedicated to Plastic Films. Specialty Sheet, Films, Laminates, Co extrusions, Coatings, Global Markets, Applications, Developments PLASTEX UKRAINE : International Specialized Exhibition of Plastic and Polymeric Materials Producing K : Plastics and Rubber International Exhibition TBECC - Tan Binh Exhibition & Convention Centre Dusseldorf Kiev International Exhibition Center Düsseldorf Exhibition Centre MIDEST : International Industrial Sub-Contracting Exhibition Paris Nord - Villepinte CENTRAL ASIAN INDUSTRIAL WEEK : Central Asian Industrial Week & International Forum RUBBER ISTANBUL : Istanbul Rubber Industry Fair CHEMPLAST ASIA : Central Asian International Industrial Exhibition of Chemistry, Plastics & Rubber Tashkent Tüyap Fair, Convention and Congress Center Uzexpocentre INTERNATIONAL INDUSTRIAL FORUM : International Industrial Fair PLASTICS & RUBBER INDONESIA : International Plastics and Rubber Machinery, Processing and Materials Exhibition PLAST EURASIA : International Istanbul Plastic Industries Fair POLYESTER CHAIN : World Congress dedicated to the Global Polyester Chain Kiev International Exhibition Center Jakarta International Expo (JIExpo) Tüyap Fair, Convention and Congress Center Swissôtel Zurich 9

12 DERNEKTEN HABERLER STANBUL TEKN K ÜN VERS TES Z YARET M Z Behlül MET N Derne imizin üniversitelerle iflbirli i program çerçevesinde 13 Temmuz 2010 tarihinde, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Baflkan Yard mc s smail Ertunç Ay k, Sayman Abdalla Mbaruk Abdalla, Behlül Metin, Murat Özk l ç ve Genel Sekreter Nalan Kibar, stanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Polymer Science & Technology (PST) Anabilim Dal na bir ziyarette bulundu. Ziyaret s ras nda PST ö retim üyelerinden Prof.Dr. Ersin Serhatl, Prof.Dr. Ayflen Önen, Prof.Dr. Ahmet Akar ile görüflüldü. Dernek olarak sanayi ve üniversite ifl birli inin eksik kald n düflünerek ve yurt d fl ndaki benzer iliflkileri de göz önünde bulundurarak, lastik ifl dal nda çal flan sanayicilerle, bilim adamlar n bir araya getirmeyi hedefledi imizi, bu konularda üniversitelerde araflt rma yapan ö renci ve bilim adamlar yla iletiflim içinde olmay istedi imizi belirttik. Polymer Science & Technology, Yüksek Lisans - Doktora Program ve Kauçuk Derne i tan t ld, Kauçuk Derne i ve PST program n n ortak çal flma olas l klar ve PST Anabilim Dal n n Kauçuk Derne inden talepleri, konusunda görüflmeler yap ld. TÜ - PST Anabilim Dal ö retim üyeleri, böyle bir teklifin sanayicilerden ve onlar n içinde yer ald dernekten gelmesinin güzel oldu unu, buna benzer bir çal flman n çal fltay fleklinde PAGEV le önceki y llarda yap ld n belirttiler. PST program n tamamlayan ö rencilerin % 95 inin sanayide istihdam oldu u, ö rencilerin tez konular n n üniversite- sanayi ifl birli i çerçevesinde sanayinin sorunlar n çözmeye yönelik konularda belirlenmesinin faydal olaca belirtildi. Günümüzde üniversite-sanayi iflbirli inin ö retim üyelerinin bireysel gayretleri ile uygulanabildi i, yayg nlaflt r lmas n n gerekli oldu u, TÜ nün bilgi birikimi yan s ra donan m olarak da altyap s n n kuvvetli oldu u konusunda bilgi verildi. 10 PST program nda kauçuk konusunda çal flmalar yap l p yap lmad, PST ders program nda kauçuk konusuna ne kadar yer verildi i konusunda görüflmeler yap ld, kauçuk konusunda yap lan çal flmalar n s n rl oldu u, derslerin içinde kauçuk konusuna yer verildi i bilgisi al nd. Talep geldi i takdirde kauçuk konusunda yüksek lisans dersleri aç labilece i bildirildi, bunun yan s ra kauçuk konusunda laboratuvar altyap s n n kuvvetli oldu u, sanayiden gelen numunelerin k sa süre içinde test edilebilece i söylendi. Sanayiciler taraf ndan üniversiteden bir konuda araflt rma yapmas istenildi i takdirde bu konuda yard mc olundu u söylendi. Sanayicinin problemi üniversiteye tafl mas halinde, önce firma ile görüflüldü ü, sonra ifl yerine gidilerek durumun yerinde incelenip problemin niteli i, yap lacak araflt rman n kapsam n n buna ba l olarak da yap lacak çal flman n mali yönünün belirlendi i, belirlenen ücretin döner sermayeye yat r lmas ndan sonra, konunun incelenerek problemin çözülmesi için çal flmalar n bafllat ld bilgisi al nd. TÜB TAK n sanayi projeleri kapsam nda farkl teflvik programlar oldu u, bu programlara projeler fleklinde baflvurulabildi i, üniversitelerle ifl birli i fleklinde yap lan projelere de destek al nabildi i belirtildi. Prof.Dr.Ersin Serhatl, Kauçuk sektöründeki sanayicilerin karfl laflt klar problemlerin üniversite iflbirli i ile çözülmesi istenildi i takdirde, TÜ nün Ayaza a daki yerleflkesinde no lu telefonundan, ya da mail adresinden kendisine ulafl labilece ini söyledi. Kauçuk Derne ince ç kart lan derginin, Türkiye deki kauçuk sektörünün tek dergisi oldu u, fakat hakemli dergi olmad ndan ö retim görevlilerinden yeterli yaz gelmedi i, önümüzdeki günlerde hakemli dergi statüsüne geçilece i söylenip bu konuda TÜ ö retim görevlilerinden teknik destek ve yaz deste i istendi. Plastik ve kauçuk fuarlar n n durumu konufluldu, kauçu u plasti in gölgesinde bir sektör olarak görmek istemedi imiz için ayr olarak uluslararas Kauçuk Fuar düzenledi imizi belirtilerek, bu konuda Türkiye olarak bir ilke imza atmak istedi imizi, TÜ ye karfl l ks z olarak çal flmalar n sergilemek üzere stand sa layabilece imizi belirttik ve bu öneri olumlu karfl lan larak, aktif kat l mc olunaca söylenildi. Bizlere zaman ay r p a rlad klar için TÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Polymer Science & Technology Anabilim Dal ö retim üyelerine Kauçuk Derne i olarak teflekkürlerimizi sunuyor, bu tan fl kl k üzerine ileriki günlerde iflbirli inin ve yard mlaflman n olmas n diliyoruz.

13

14 STAT ST K 2010 YILI N SAN-HAZ RAN DÖNEM KAUÇUK DIfi T CARET B LG S Ay stpoz stpoz Ad N SAN Ölçü Ad th. Mik.1 th. Mik.2 th. Dolar hr. Mik.1 hr. Mik.2 hr. Dolar Prevulkanize edilmifl tabii kauçuk lateksi KG Prevulkanize edilmemifl tabii kauçuk lateksi KG Tabii kauçuk; füme yapraklar (rss) KG Teknik yönden belirlenmifl tabii kauçuk (tsnr) KG Krep kauçuk KG Tabii kauçuk; di er flekillerde KG Balata, güta -perka; guayül, ç k l vb. tabii sak zlar KG Stiren; budatien kauçuktan (SBR) lateks, nakil vas tas iç, d fl lasti i imal/yenilenmesinde kullan lacak KG Karboksilenmifl stiren; budatien kauçuktan (XSBR) lateks, iç, d fl lasti i imal/yenilenmesinde kullan lacak KG Stiren-butadien kauçuk,karboksilenmifl stiren-butadien kauçuk;di er amaçl KG Emilsiyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR) nakil vas tas iç, d fl lasti i imal/s rt geçirme KG Emilsiyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR) (balya halinde) di er hallerde KG SBS termoplastik elostomerler (granül, parça, toz halinde) di er hallerde KG Solisyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR) nakil vas tas iç, d fl lasti i imal/s rt geçirme KG Solisyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR) (balya halinde) di er hallerde KG Di er flekillerde (balya halinde) nakil vas tas iç, d fl lasti i imal ve s rt geçirme KG Di er flekillerde (balya halinde) di er hallerde KG Butadien kauçuk (br) nakil vas tas iç ve d fl lasti i imal ve yenilenmesi için KG Butadien kauçuk (br) di er KG zobüten-izopren (butil) kauçuk; nakil vas tas iç, d fl lasti i imal, yenilenmesi için KG zobüten-izopren (butil) kauçuk; di er KG Di er zobüten - zopren (butil) kauçuk; nakil vas tas iç ve d fl lasti i imal ve yenilenmesinde kullan lan KG Di er amaçl di er zobüten - zopren (butil) kauçuk KG Kloropren (klor butadien)kauçuk (cr) lateks fleklinde, di er amaçl KG Kloropren (klor butadien)kauçuk (cr) di er amaçl KG Akrilonitril; butadien kauçuk (nbr) lateks fleklinde, di er amaçl KG Di er flekillerde akrilonitril; butadien kauçuk (NBR;) di er amaçl KG zopren kauçuk ( r) nakil vas tas iç, d fl lasti i imal, yenileme için KG zopren kauçuk ( r) di er amaçl KG Etilen; propilen; konjuge olmam fl dien kauçuk (epdm) iç & d fl lastik imal, yenileme KG Etilen; propilen; konjuge olmam fl dien kauçuk (epdm) di er amaçl KG Lateks fleklinde suni, sentetik kauçuk; di er amaçl KG Suni plastik maddelerin kat lmas yla de iflmifl ürünler; di er amaçl KG Taklit kauçuklar; nakil vas tas iç, d fl lasti i imal ve yenilenmesinde KG Taklit kauçuklar; di er amaçl KG Rejenere kauçuk (ilk flekillerde, levha, tabaka/flerit halinde) KG Kauçuktan döküntü ve k rp nt lar KG Kauçuktan art klar KG Kauçuktan toz ve granüller KG Karbon karas veya silika ile kar flt r lm fl kauçuk KG Çözeltiler; dispersiyonlar halinde kar flt r lm fl kauçuk KG

15 Ay stpoz stpoz Ad N SAN Ölçü Ad th. Mik.1 th. Mik.2 th. Dolar hr. Mik.1 hr. Mik.2 hr. Dolar Kar flt r lm fl kauçuktan (vulkanize edilmemifl) levha, tabaka ve fleritler KG Vulkanizasyona haz r kar fl mlar halinde tabii/sentetik kauçuktan granüller KG Kar flt r lm fl di er kauçuk (vulkanize edilmemifl) KG Kauçuk kaplanm fl tekstil flerit ve kuflaklar KG Kauçuk lastiklere yeniden s rt geçirmede kullan lan di er profiller KG Vulkanize edilmemifl kauçuktan profiller KG Contalar; di er flekillerde vulkanize edilmemifl kauçuktan olanlar KG Ç plak kauçuk iplik; di er flekillerde vulkanize edilmemifl kauçuktan olanlar KG Di er flekillerde vulkanize edilmemifl kauçuktan olan di er çubuk, boru, profil vb. KG Ç plak kauçuktan iplikler; vulkanize edilmifl kauçuktan KG Vulkanize edilmifl kauçuktan di er iplik ve ipler KG Gözenekli kauçuktan; levha, tabaka ve fleritler KG Gözenekli kauçuktan çubuk ve profiller KG Gözenekli olmayan kauçuktan; yer kaplamalar ve paspaslar KG/M Gözenekli olmayan kauçuktan; levha, tabaka ve fleritler KG Gözenekli olmayan kauçuktan di er levha, tabaka, flerit, çubuk ve profiller KG Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; (takviyesiz/birleflmemifl) donan ms z KG Boru ve hortum; vulkanize kauçuktan; gaz/s v için (takviyesiz/birleflmemifl) donan ml KG Boru ve hortum; vulkanize kauçuktan; bas nçl hava çekiçleri için özel (takviyesiz/birleflmemifl) donan ml KG Boru ve hortum; vulkanize kauçuktan; di erleri için (takviyesiz/birleflmemifl) donan ml KG Hortum; vulkanize kauçuktan; bas nçl hava çekiçleri için (metal takviyeli) donan ms z KG Hortum; vulkanize kauçuktan; alçak/yüksek bas nç için (metal takviyeli) donan ms z KG Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; alçak/yüksek bas nç için (metal takviyeli) donan ms z KG Hortum; vulkanize kauçuktan; bas nçl hava çekiçleri için (metal takviyeli) donan ml KG Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; alçak/yüksek bas nç için (metal takviyeli) donan ml KG Hortum; vulkanize kauçuktan; bas nçl hava çekiçleri için (mensucat takviye) donan ms z KG Yass laflmayan yang n söndürme hortumlar ; vulkanize kauçuktan, takviye edilmifl, ba lant eleman olmayan KG Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; di erleri için (mensucat takviye) donan ms z KG Hortum; vulkanize kauçuktan; bas nçl hava çekiçleri için (mensucat takviye) donan ml KG Hortum; vulkanize kauçuktan; di erleri için (mensucat takviye) donan ml KG Hortum; vulk. kauçuk; bas nçl hava çekiçleri için (di er madd. takviyeli) donan ms z KG Hortum; vulk. Kauçuk; di er maddeler için (di er madd. takviyeli) donan ms z KG Hortum; vulk. kauçuk; bas nçl hava çekiçleri için (di er madd. takviyeli) donan ml KG Hortum; vulk. Kauçuk; di er maddeler için (di er madd. takviyeli) donan ml KG Tafl y c kolon; vulkanize kauçuktan (metalle takviyeli) KG Tafl y c kolon; vulkanize kauçuktan (dokumaya elveriflli maddelerle takviyeli) KG Tafl y c kolon; vulkanize kauçuktan (di er maddelerle takviyeli) KG Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuktan (kesiti trapez fleklinde, 60<çevre=<180cm) (v yivli) KG Transmisyon kolonu;vulkanize kauçuktan (kesiti trapez flekl. 60<çevre=<180cm) (v yivli hariç) KG Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuktan (kesiti trapez fleklinde, 180<çevre=<240cm) (v yivli ) KG Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuktan (kesiti trapez flek., 180<çevre=<240cm) (v yivli hariç) KG Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuktan (sonsuz senkronize, 60<çevre=<150cm) KG Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuktan (sonsuz senkronize, 150<çevre=<198cm) KG Di er transmisyon kolonu; vulkanize edilmifl kauçuktan KG Binek oto d fl lastikleri; tekstil kuflakl radyan KG/ADET Binek oto d fl lastikleri; çelik kuflakl radyan KG/ADET

16 Ay stpoz stpoz Ad N SAN 14 Ölçü Ad th. Mik.1 th. Mik.2 th. Dolar hr. Mik.1 hr. Mik.2 hr. Dolar Binek oto d fl lastikleri; konvansiyonel KG/ADET Minibüs, kamyonet ve hafif kamyon radyan d fl lastikleri KG/ADET Minibüs, kamyonet, hafif kamyon konvansiyonel d fl lastikler KG/ADET Otomobiller için kauçuktan di er yeni d fl lastikler KG/ADET Kamyon, otobüs için radyan d fl lastik (yükleme endeksi =<121) KG/ADET Kamyon, otobüs için konvansiyonel d fl lastik (yük.endeksi =<121) KG/ADET Kamyon, otobüs için kauçuktan di er d fl lastik (yükleme endeksi=<121) KG/ADET Kamyon, otobüs için radyan d fl lastik (yükleme endeksi >121) KG/ADET Kamyon, otobüs için konvansiyonel d fl lastik (yük.endeksi >121) KG/ADET Kamyon, otobüs için kauçuktan di er d fl lastik (yükleme endeksi >121) KG/ADET Sivil hava tafl tlar için kauçuktan yeni d fl lastikler KG/ADET Di er uçaklar için kauçuktan yeni d fl lastikler KG/ADET Motosikletlerde kullan lanlar kauçuktan yeni d fl lastikler KG/ADET Bisiklet d fl lasti i; yeni KG/ADET Tar m, orman tafl tlar için, zikzak vb özel taban desenli d fl lastik KG/ADET Yap ve sanayi tafl tlar için, zikzak vb özel taban desenli d fl lastik (jant ölçüsü=<61cm) KG/ADET Yap ve sanayi tafl tlar için, zikzak vb özel taban desenli d fl lastik (jant ölçüsü>61cm) KG/ADET Di er tafl tlar için, zikzak vb özel taban desenli d fl lastik KG/ADET Tar m, orman tafl tlar için di er d fl lastik KG/ADET Yap ve sanayi tafl tlar için di er d fl lastik (jant ölçüsü=<61cm) KG/ADET Yap ve sanayi tafl tlar için di er d fl lastik (jant ölçüsü>61cm) KG/ADET Di er tafl tlar için di er d fl lastik KG/ADET Otomobiller için s rt geçirilmifl d fl lastikler KG/ADET Otobüs/kamyon için s rt geçirilmifl d fl lastikler KG/ADET Sivil hava tafl tlar için s rt geçirilmifl d fl lastikler KG/ADET S rt geçirilmifl di er d fl lastikler KG/ADET Sivil hava tafl tlar için kullan lm fl d fl lastikler KG/ADET Kullan lm fl di er d fl lastikler KG/ADET Dolgu lastikleri KG Tekerlek bandajlar KG D fl lastikler için s rtlar KG Kauçuk kolonlar KG Otomobiller (steyfl n ve yar fl otomobilleri dahil), otobüsler ve kamyonlarda kullan lan kauçuktan iç lastikler KG/ADET Bisikletlerde kullan lanlar kauçuktan iç lastikler KG/ADET Motosikletlerde kullan lanlar kauçuktan iç lastikler KG/ADET Traktör önlerinde kullan lan kauçuktan iç lastikler KG/ADET Traktör arkas nda kullan lan kauçuktan iç lastikler KG/ADET Di er amaçlar için kullan lan kauçuktan iç lastikler KG/ADET Prezervatifler; sertlefltirilmemifl vulkanize kauçuktan KG Bebekler için emzikler vb. eflya; sertlefltirilmemifl vulkanize kauçuktan KG Sertlefltirilmemifl vulkanize kauçuktan di er hijyen eflyas ve eczac l k eflyas KG Cerrahide kullan lan eldiven (sertlefltirilmemifl vulkanize kauçuk) KG/Ç FT Ev iflinde kullan lan eldiven (sertlefltirilmemifl vulkanize kauçuk) KG/Ç FT Di er eldiven (sertlefltirilmemifl vulkanize kauçuk) KG/Ç FT Sertlefltirilmemifl vulkanize kauçuktan di er giyim eflyas ve aksesuar KG Sivil hava tafl tlar için gözenekli kauçuktan rondelalar KG

17

18 Ay stpoz stpoz Ad N SAN Ölçü Ad th. Mik.1 th. Mik.2 th. Dolar hr. Mik.1 hr. Mik.2 hr. Dolar Sivil hava tafl tlar için gözenekli kauçuktan conta KG Sivil hava tafl tlar için gözenekli kauçuktan di er eflya KG Gözenekli kauçuktan di er rondelalar KG Gözenekli kauçuktan di er contalar KG Gözenekli kauçuktan di er eflya KG Yer döfleme ve paspas ; sertlefltirilmemifl vulkanize kauçuktan KG Yaz silme lasti i; sertlefltirilmemifl vulkanize kauçuktan KG Sivil hava tafl tlar için vulkanize kauçuktan rondelalar KG Sivil hava tafl tlar için vulkanize kauçuktan conta KG Sivil hava tafl tlar için vulkanize kauçuktan di er eflya KG Vulkanize kauçuktan di er rondelalar KG Vulkanize kauçuktan di er contalar KG Vulkanize kauçuktan di er eflya KG Gemi/doklarda kullan lan çarpmay önleyici kauçuk tampon KG Vulkanize kauçuktan di er fliflirilebilir eflya KG Kauçuk eflya (traktör karoserileri için metal ba lant l parçalar) KG Kauçuk eflya (traktör flasisi için metal ba lant l parçalar) KG Kauçuk eflya (traktör d fl ndaki tafl tlar n karoserileri için metal ba lant l parçalar) KG Kauçuk eflya (traktör d fl ndaki tafl tlar n flasileri için metal ba lant l parçalar) KG Kauçuk eflya (tafl tlar için metal ba lant l parçalar) KG Geniflletme manflonlar ; traktör d fl ndaki tafl tlar n flasisi için sertlefltirilmemifl vulkanize kauçuktan KG Geniflletme manflonlar ; traktör d fl ndaki tafl tlar n (flasi için hariç) sertlefltirilmemifl vulkanize kauçuktan KG Traktör flasileri için sertlefltirilmemifl vulkanize kauçuktan di er eflya KG Traktör d fl ndaki tafl tlar n karoserileri için sertlefltirilmemifl vulkanize kauçuktan di er eflya KG Traktör d fl ndaki tafl tlar n flasileri için sertlefltirilmemifl vulkanize kauçuktan di er eflya KG Tafl tlar için sertlefltirilmemifl vulkanize kauçuktan di er eflya KG Kauçuk-metal ba lant l parçalar; demiryolu tafl tlar n n, tramvaylar n aksam, parçalar KG Kauçuk-metal ba lant l parçalar; demiryolu, tramvay hatlar na için aksam, parçalar KG Kauçuk-metal ba lant l parçalar; k sa mesafe eflya tafl y c lar için aksam, parça KG Kauçuk-metal ba lant l parçalar; motosiklet ve motorsuz tekerlekli tafl tlar n aksam, parçalar KG Kauçuk-metal ba lant l parçalar; tafl t, römork, yar römorklar vb. için aksam, parçalar KG Kauçuk-metal ba lant l parçalar; di erleri KG Geniflletme manflonlar ; motosiklet ve motorsuz tekerlekli tafl tlar için sertlefltirilmemifl vulkanize kauçuktan KG Geniflletme manflonlar ; römork ve yar römorklu tafl tlar için sertlefltirilmemifl vulkanize kauçuktan KG Geniflletme manflonlar ; di er araçlar için KG Di er aksam-parçalar; demiryolu tafl tlar n n, tramvaylar n sertlefltirilmemifl vulkanize kauçuktan KG Di er aksam-parçalar; k sa mesafe eflya tafl yan araçlar için sertlefltirilmemifl vulkanize kauçuktan KG Di er aksam-parçalar; motosiklet ve motorsuz tekerlekli tafl tlar için sertlefltirilmemifl vulkanize kauçuktan KG Di er aksam-parçalar; römork ve yar römorklu tafl tlar için sertlefltirilmemifl vulkanize kauçuktan KG Di er aksam-parçalar; sivil hava tafl tlar için sertlefltirilmemifl vulkanize kauçuktan KG Di er aksam-parçalar; sivil hava tafl tlar d fl ndaki tafl tlar için sertlefltirilmemifl vulkanize kauçuktan KG Sertlefltirilmifl kauçuk; külçe, blok, levha, tabaka, flerit, profil/boru halinde KG Sertlefltirilmifl kauçu un döküntü, art k ve tozlar KG Sertlefltirilmifl kauçuktan boru, hortum; sivil hava tafl t KG Sertlefltirilmifl kauçuktan sa l a, t bba ve cerrahiye mahsus eflya KG Sertlefltirilmifl kauçuktan di er eflya KG TOPLAM

19 Ay stpoz stpoz Ad HAZ RAN Ölçü Ad th. Mik.1 th. Mik.2 th. Dolar hr. Mik.1 hr. Mik.2 hr. Dolar Prevulkanize edilmifl tabii kauçuk lateksi KG Prevulkanize edilmemifl tabii kauçuk lateksi KG Tabii kauçuk; füme yapraklar (rss) KG Teknik yönden belirlenmifl tabii kauçuk (tsnr) KG Krep kauçuk KG Tabii kauçuk; di er flekillerde KG Balata, güta -perka; guayül, ç k l vb. tabii sak zlar KG Stiren; budatien kauçuktan (SBR) lateks, nakil vas tas iç, d fl lasti i imal/yenilenmesinde kullan lacak KG Karboksilenmifl stiren; budatien kauçuktan (XSBR) lateks, iç, d fl lasti i imal/yenilenmesinde kullan lacak KG Stiren-butadien kauçuk,karboksilenmifl stiren-butadien kauçuk;di er amaçl KG Emilsiyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR) nakil vas tas iç, d fl lasti i imal/s rt geçirme KG Emilsiyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR) (balya halinde) di er hallerde KG SBS termoplastik elostomerler (granül, parça, toz halinde) di er hallerde KG Solisyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR) nakil vas tas iç, d fl lasti i imal/s rt geçirme KG Solisyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR) (balya halinde) di er hallerde KG Di er flekillerde (balya halinde) nakil vas tas iç, d fl lasti i imal ve s rt geçirme KG Di er flekillerde (balya halinde) di er hallerde KG Butadien kauçuk (br) nakil vas tas iç ve d fl lasti i imal ve yenilenmesi için KG Butadien kauçuk (br) di er KG zobüten-izopren (butil) kauçuk; nakil vas tas iç, d fl lasti i imal, yenilenmesi için KG zobüten-izopren (butil) kauçuk; di er KG Di er zobüten - zopren (butil) kauçuk; nakil vas tas iç ve d fl lasti i imal ve yenilenmesinde kullan lan KG Di er amaçl di er zobüten - zopren (butil) kauçuk KG Kloropren (klor butadien)kauçuk (cr) lateks fleklinde, di er amaçl KG Kloropren (klor butadien)kauçuk (cr) di er amaçl KG Akrilonitril; butadien kauçuk (nbr) lateks fleklinde, di er amaçl KG Di er flekillerde akrilonitril; butadien kauçuk (NBR;) di er amaçl KG zopren kauçuk ( r) nakil vas tas iç, d fl lasti i imal, yenileme için KG zopren kauçuk ( r) di er amaçl KG Etilen; propilen; konjuge olmam fl dien kauçuk (epdm) iç & d fl lastik imal, yenileme KG Etilen; propilen; konjuge olmam fl dien kauçuk (epdm) di er amaçl KG Lateks fleklinde suni, sentetik kauçuk; di er amaçl KG Suni plastik maddelerin kat lmas yla de iflmifl ürünler; di er amaçl KG Taklit kauçuklar; nakil vas tas iç, d fl lasti i imal ve yenilenmesinde KG Taklit kauçuklar; di er amaçl KG Rejenere kauçuk (ilk flekillerde, levha, tabaka/flerit halinde) KG Kauçuktan döküntü ve k rp nt lar KG Kauçuktan toz ve granüller KG Karbon karas veya silika ile kar flt r lm fl kauçuk KG Çözeltiler; dispersiyonlar halinde kar flt r lm fl kauçuk KG Kar flt r lm fl kauçuktan (vulkanize edilmemifl) levha, tabaka ve fleritler KG Vulkanizasyona haz r kar fl mlar halinde tabii/sentetik kauçuktan granüller KG Kar flt r lm fl di er kauçuk (vulkanize edilmemifl) KG Kauçuk kaplanm fl tekstil flerit ve kuflaklar KG Kauçuk lastiklere yeniden s rt geçirmede kullan lan di er profiller KG Vulkanize edilmemifl kauçuktan profiller KG

20 Ay stpoz stpoz Ad HAZ RAN 18 Ölçü Ad th. Mik.1 th. Mik.2 th. Dolar hr. Mik.1 hr. Mik.2 hr. Dolar Contalar; di er flekillerde vulkanize edilmemifl kauçuktan olanlar KG Di er flekillerde vulkanize edilmemifl kauçuktan olan di er çubuk, boru, profil vb. KG Ç plak kauçuktan iplikler; vulkanize edilmifl kauçuktan KG Vulkanize edilmifl kauçuktan di er iplik ve ipler KG Gözenekli kauçuktan; levha, tabaka ve fleritler KG Gözenekli kauçuktan çubuk ve profiller KG Gözenekli olmayan kauçuktan; yer kaplamalar ve paspaslar KG/M Gözenekli olmayan kauçuktan; levha, tabaka ve fleritler KG Gözenekli olmayan kauçuktan profiller; sivil hava tafl tlar nda kullan lmaya mahsus, ölçüsüne göre kesilmifl KG Gözenekli olmayan kauçuktan di er levha, tabaka, flerit, çubuk ve profiller KG Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; (takviyesiz/birleflmemifl) donan ms z KG Boru ve hortum; vulkanize kauçuktan; gaz/s v için (takviyesiz/birleflmemifl) donan ml KG Boru ve hortum; vulkanize kauçuktan; bas nçl hava çekiçleri için özel (takviyesiz/birleflmemifl) donan ml KG Boru ve hortum; vulkanize kauçuktan; di erleri için (takviyesiz/birleflmemifl) donan ml KG Hortum; vulkanize kauçuktan; bas nçl hava çekiçleri için (metal takviyeli) donan ms z KG Hortum; vulkanize kauçuktan; alçak/yüksek bas nç için (metal takviyeli) donan ms z KG Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; alçak/yüksek bas nç için (metal takviyeli) donan ms z KG Hortum; vulkanize kauçuktan; bas nçl hava çekiçleri için (metal takviyeli) donan ml KG Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; alçak/yüksek bas nç için (metal takviyeli) donan ml KG Hortum; vulkanize kauçuktan; bas nçl hava çekiçleri için (mensucat takviye) donan ms z KG Yass laflmayan yang n söndürme hortumlar ; vulkanize kauçuktan, takviye edilmifl, ba lant eleman olmayan KG Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; di erleri için (mensucat takviye) donan ms z KG Boru ve hortum (gaz ve s v lar için); vulk. kauçuktan, ba lant elemanl, takviye edilmifl, sivil hava tafl tlar için KG Hortum; vulkanize kauçuktan; di erleri için (mensucat takviye) donan ml KG Hortum; vulk. Kauçuk; di er maddeler için (di er madd. takviyeli) donan ms z KG Hortum; vulk. kauçuk; gaz/s v için (di er madd. takviyeli) donan ml KG Hortum; vulk. kauçuk; bas nçl hava çekiçleri için (di er madd. takviyeli) donan ml KG Hortum; vulk. Kauçuk; di er maddeler için (di er madd. takviyeli) donan ml KG Tafl y c kolon; vulkanize kauçuktan (metalle takviyeli) KG Tafl y c kolon; vulkanize kauçuktan (dokumaya elveriflli maddelerle takviyeli) KG Tafl y c kolon; vulkanize kauçuktan (di er maddelerle takviyeli) KG Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuktan (kesiti trapez fleklinde, 60<çevre=<180cm) (v yivli) KG Transmisyon kolonu;vulkanize kauçuktan (kesiti trapez flekl. 60<çevre=<180cm) (v yivli hariç) KG Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuktan (kesiti trapez fleklinde, 180<çevre=<240cm) (v yivli ) KG Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuktan (kesiti trapez flek., 180<çevre=<240cm) (v yivli hariç) KG Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuktan (sonsuz senkronize, 60<çevre=<150cm) KG Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuktan (sonsuz senkronize, 150<çevre=<198cm) KG Di er transmisyon kolonu; vulkanize edilmifl kauçuktan KG Binek oto d fl lastikleri; tekstil kuflakl radyan KG/ADET Binek oto d fl lastikleri; çelik kuflakl radyan KG/ADET Binek oto d fl lastikleri; konvansiyonel KG/ADET Minibüs, kamyonet ve hafif kamyon radyan d fl lastikleri KG/ADET Minibüs, kamyonet, hafif kamyon konvansiyonel d fl lastikler KG/ADET Otomobiller için kauçuktan di er yeni d fl lastikler KG/ADET Kamyon, otobüs için radyan d fl lastik (yükleme endeksi =<121) KG/ADET Kamyon, otobüs için konvansiyonel d fl lastik (yük.endeksi =<121) KG/ADET

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ 40.01 Tabii kauçuk, balata, güta -perka, guayül, çıkıl (chicle) ve benzeri tabii sakızlar (ilk şekillerde veya levha, tabaka veya şerit halinde): 4001.10 - Tabii kauçuk lateksi (prevulkanize edilmiş olsun

Detaylı

plastik sanayi KAUÇUK Genel Sekreter PLASFED - PAGDER Plastik Sanayicileri Derneği

plastik sanayi KAUÇUK Genel Sekreter PLASFED - PAGDER Plastik Sanayicileri Derneği plastik sanayi 2012 KAUÇUK RAPORU Plastik Sanayicileri Derneği Genel Sekreter PLASFED - PAGDER Türkiye nin İlk Özel Plastik İhtisas Org. San. Bölgesi Kırklareli - Vize de Kuruluyor. ((Mahmutbey (Mah (Mahm

Detaylı

ÜRÜNLERİ İHRACAT POTANSİYELİ

ÜRÜNLERİ İHRACAT POTANSİYELİ İSVEÇ-NORVEÇ PLASTİK ve KAUÇUK ÜRÜNLERİ İHRACAT POTANSİYELİ SHEDU DANIŞMANLIK & DIŞ TİCARET HAZİRAN 2015, İSTANBUL YÖNETİCİ ÖZETİ Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği koordinasyonunda

Detaylı

Plastik ve Kauçuk Ürünleri malat Sanayi

Plastik ve Kauçuk Ürünleri malat Sanayi STANBUL SANAY ODASI Avrupa Birli i ne Tam Üyelik Sürecinde stanbul Sanayi Odas Meslek Komiteleri Sektör Stratejileri Gelifltirmesi Projesi Plastik ve Kauçuk Ürünleri malat Sanayi STANBUL SANAY ODASI Avrupa

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

POLONYA ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 Ö.K.

POLONYA ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 Ö.K. STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES POLONYA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Ö.K. 2 I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Polonya Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Demokrasi Co rafi Konumu : Do

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

21-24 MAYIS 2016 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ

21-24 MAYIS 2016 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ İş Birliği İle 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI 21-24 MAYIS 2016 BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY STANBUL FUAR VE KONGRE MERKEZ Büyükçekmece, stanbul / Türkiye Küresel Fuar Endüstrisi Birliği

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI

AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES FRANSA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 A.Ç. 1 I- GENEL B LG LER Resmi Ad : Fransa Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Demokrasi Co rafi Konumu : Kuzeyinde

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Birincil alüminyum üretiminde 2010 yılı itibariyle Kanada ve ABD ile temsil edilen Kuzey Amerika ile Doğu ve Orta Avrupa ön plana çıkmıştır.

Birincil alüminyum üretiminde 2010 yılı itibariyle Kanada ve ABD ile temsil edilen Kuzey Amerika ile Doğu ve Orta Avrupa ön plana çıkmıştır. Alüminyumu metal olarak değerli yapan özelliklerin başında hafifliği, mukavemeti, geri dönüşüm özelliği, korozyon dayanımı, dayanıklılığı, şekil verilebilirliği ve elektrik-ısı iletkenliği gelir. Diğer

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 Ö.K.

ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 Ö.K. STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES TVANYA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Ö.K. 2 I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Litvanya Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Cumhuriyet Co rafi Konumu : Avrupa

Detaylı

STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S

STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S DEN ZL SANAY ODASI Z YARET 4 MART 2011 / 11.00 stanbul Ticaret Odas Türkiye nin en büyük dünyan n ise be büyük odas ndan

Detaylı

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES NG LTERE ÜLKE RAPORU Nisan 2011 C.D.O. 1 I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli Co rafi Konumu Zaman Ayar : Büyük Britanya Birle ik Krall :

Detaylı

KAUÇUK SEKTÖR RAPORU ( 2010 ) DÜNYA VE TÜRKĐYE. Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV

KAUÇUK SEKTÖR RAPORU ( 2010 ) DÜNYA VE TÜRKĐYE. Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV KAUÇUK SEKTÖR RAPORU ( 21 ) DÜNYA VE TÜRKĐYE Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV 1 RAPOR KAPSAMI : Rapor, 41 47 GTİP grubuna giren kauçuk hammaddeler ile 48 417 GTİP grubuna giren kauçuk mamuller bazında

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ İTHALAT-İHRACAT RAPORU

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ İTHALAT-İHRACAT RAPORU GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ İTHALAT-İHRACAT RAPORU Güney Afrika Cumhuriyeti, Türkiye nin Sahranın Güneyindeki Afrika daki (SAGA) en önemli ticaret ortağıdır. SAGA nın GSYİH sinin %30

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar Mert Rulman San. Ve Tic. Ltd. fiti. 2. Nesil taraf ndan idare edilen konusunda uzman ve deneyimli bir aile flirketidir. 32. Senesini geride b rak rken ça n ve piyasan n gereksinimlerini önceden görüp ona

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

KAUÇUK 24-27 KASIM 2016. stanbul 9. Kauçuk Endüstrisi Fuar. Sektöründe Avrupa'daki Tek Fuar STANBUL. www.kaucukistanbul.com. 3. Ulusal Kauçuk Kongresi

KAUÇUK 24-27 KASIM 2016. stanbul 9. Kauçuk Endüstrisi Fuar. Sektöründe Avrupa'daki Tek Fuar STANBUL. www.kaucukistanbul.com. 3. Ulusal Kauçuk Kongresi KAUÇUK 2016 stanbul 9. Kauçuk Endüstrisi Fuar 24-27 KASIM 2016 www.kaucukistanbul.com 25-26 Kasım 2016 3. Ulusal Kauçuk Kongresi Sektöründe Avrupa'daki Tek Fuar Küresel Fuar Endüstrisi Birli i Uluslararas

Detaylı

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER SAYI 51 ARALIK 2013 OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME A.Ş. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILAR

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI

AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES SV ÇRE ÜLKE RAPORU Nisan 2011 E.K. 2 I. GENEL B LG LER Resmi Ad : sviçre Konfederasyonu Yönetim ekli : Federal Cumhuriyet Co rafi Konumu : Almanya

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI

MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI Turizm Mersin ili, co rafi konumu itibariyle, Akdeniz Bölgesi nin Çukurova bölümünün bat s nda Do u Akdeniz Havzas n n önemli bir bölümünü kapsamaktad r. 330 km. lik sahil fleridiyle, Türkiye nin en uzun

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

: Ukraynaca. Yönetim ekli

: Ukraynaca. Yönetim ekli STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES UKRAYNA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 M.K. 1 I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli : Ukrayna : Ba kanl k Tipi Cumhuriyet Co rafi Konumu : Kuzeybat

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Şubat 2016 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni 05.11.2015 tarihinde Aksaray Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Özkök ve beraberindeki heyet borsa idari binamızı

Detaylı

UBES Y.U. I. GENEL B LG LER

UBES Y.U. I. GENEL B LG LER STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES MAKEDONYA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Y.U. I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Makedonya Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Demokrasi Co rafi Konumu :

Detaylı

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama İçerik Giriş Proje amacı Yöntem ve metotlar Örnek 2 Giriş 3 Alt Sorunlar Odaklama ve sorun analizi

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

PLASTİK TEKNİKERİ A-GÖREVLER

PLASTİK TEKNİKERİ A-GÖREVLER TANIM Plastik teknikeri, plastik sanayi alanında faaliyet gösteren işyerlerinde, kimya ve makine mühendislerinin gözetiminde, her türlü plastik ürünlerin üretim ve şekillendirilmesinde çalışan kişidir.

Detaylı

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996).

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996). Prof. Dr. Gökhan ÖZER Azmi TUNÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Tarafından 5-7 Mayıs 2011'de İzmir'de düzenlenen 10. Ulusal İşletmecilik Kongresinde Sunulmuştur. Entelektüel sermaye; zenginlik yaratmak üzere

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı