KAUÇUK DERG S. Haziran 2010 Say : 39. Baflkandan Mesaj...3

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAUÇUK DERG S. Haziran 2010 Say : 39. Baflkandan Mesaj...3"

Transkript

1 Haziran 2010 Say 39

2

3 KAUÇUK DERG S Üç ayda bir yay nlan r Haziran 2010 Say : 39 Yay n Türü Yayg n Süreli KAUÇUK DERNE KT SAD filetmes mtiyaz Sahibi Kauçuk Derne i ktisadi flletmesi ad na Nurhan Kaya Sorumlu Yaz flleri Müdürü Nalan Kibar Yay n Kurulu Üyeleri Abdalla Mbaruk Abdalla Kamil Berat Öztimur Nurhan Kaya Grafik Tasar m ve Bas m Pasifik Reklam Hizmetleri R ht m Cad. Recaizade Sok. No: 37/B Kad köy - STANBUL Tel : mtiyaz Sahibi-Sorumlu Yaz flleri Müdürü ve Yönetim Yeri Adresi: Kauçuk Derne i ktisadi flletmesi Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:5 No:475 Okmeydan / fiiflli - STANBUL Tel : Faks : Baflkandan Mesaj...3 Dernekten Haberler Ola an Genel Kurulumuzu Yapt k KM B Yönetim Kurulu Ziyaretimiz Aktafl Süspansiyon ile Akflam Yeme imiz Kauçuk 2010 Fuari Kasim 2010 A ustos - Aral k 2010 Dünya Kauçuk Plastik Fuarlar stanbul Teknik Üniversitesi Ziyaretimiz...10 statistik Y l Nisan - Haziran Dönemi Kauçuk D fl Ticaret Bilgisi Sektörden Haberler...22 Kauçuk Derne i ve Türkiyeli ifl Adamlar n n Tayland Gezisi Sektörden Haberler...24 Seha Baflar Öyküsü E itim Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi Kalite ve Yönetim...30 Ad n Koy Röportaj...32 Rep Firmas n n, Enjeksiyon Teknolojisine Getirdi i Son Yenilikler Kauçuk Teknolojisi...38 Banbury Mikser Batch Otomasyonu ve Karbon Siyah Transportu Dergide yay nlanan yaz lar n tamam yazar n düflüncelerini kapsamaktad r. Kaynak gösterilmek flart yla al nt yap labilir. Derne e do rudan veya yay n kurulu üyeleri vas tas ile gönderilecek yaz lar iade edilmez. Yay nlanmayan yaz lar için yaz kurulu sorumlu tutulmaz. Verilen teknik bilgiler, malzemelere ve çal flma flartlar na göre farkl sonuçlar verebilece inden, sadece tavsiye niteli inde oldu una dikkatinizi çekeriz. Ekonomi...40 stanbul Sanayi Odas Ekonomik Göstergeler Haziran 2010 Sa l k...46 Anemi Gezi...50 Fransa

4 Vizyonet Ticaret Ltd. fiti. Olarak 2000 y l ndan bu yana çeflitli hidrolik kompresyon, kauçuk enjeksiyon ve vulkanizasyon makinalar n n üretiminde dünyan n önde gelen üreticilerinden olan, 1983 y l nda Tayvan da kurulmufl TUNG YU HYDRAULIC MACHINERY CO. firmas n n sat fl ve servis temsilcili ini yürüterek ülkemiz kauçuk sektörüne hizmet vermekteyiz. Kauçuk Enjeksiyon Presi Zaman içinde her türlü kauçuk ürünü test edebilecek, 18 den fazla de iflik kauçuk test ekipman n, s v nitrojen çapak alma makinalar n, hamur haz rlama makinalar n, ürün yelpazemize katt k. Bugüne kadar amatör ruh ve profesyonel yaklafl mla devam eden hizmetlerimize ayn flekilde devam etmeye kararl y z. Ya keçeleri v.b. kauçuk parçalar için vakumlu kopresyon presi Hassas hamur kesme, ön flekillendirme presi Otomatik beslemeli çapak alma makinesi O-ring, titreflim takozu, toz lastikleri v.b. kauçuk parçalar için vakumlu kompresyon presi Teknik Servis: V ZYOTEK Sanayi Makineleri Pazarlama ve Servis Bak m Onar m Hizmetleri San.Tic.Ltd.fiti. Tel: TUNG YU HYDRAULIC MACHINERY CO., LTD. Tel: Fax: V ZYONET T CARET L M TED fi RKET Tel: Fax:

5 KONUK BAfiKANIMIZ SO KAUÇUK MESLEK KOM TES BAfiKANI Kamil Berat ÖZT MUR Sayın Baflkanımız Nurhan Kaya nın yo un ifl program ve seyahatleri sebebiyle sizlere dergimizin Baflkandan Mesaj penceresinden seslenirken, siz kıymetli meslektafllarımızı sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Dergimizin ileriki sayfalarında görülece i gibi 11.Ola an Genel Kurulumuzu gerçeklefltirmifl bulunuyoruz. Sizlerin de dikkatlerini çekece i gibi aramızdan bazı arkadafllar ayrılırken, yeni firmalar ve kifliler Kauçuk Derne imizin yönetim kuruluna de erli katkılar yapmak üzere aramıza katıldılar. Kendilerine bu yönetim dönemimizde, çalıflmalarında baflarılar dileriz. Yine geçen dönem Kauçuk Derne imizin tabana daha çok yayılma politikasıyla, siz üyelerimize daha yakın olmak amacıyla, Türkiye Kauçuk Sanayimizin önemli merkezlerinden biri olan Bursa ilimizde temsilcilik açma konusunda, Sayın Necdet Demir i (HSS Otomotiv ve Lastik San. A.fi.) görevlendirmifl idik. Kendilerinin yeni yönetim kurulumuzda görev almaması sebebiyle temsilcilik unvanını geri almıfl bulunuyoruz. Bu görev için geçici olarak yönetim kurulu üyemiz Sayın Binnur Yavuz u görevlendirdik. Bu konuda Bursa Bölgesinde Kauçuk Derne imiz daha yakın ve daha aktif iletiflim sa lamak üzere çalıflmalar yapmaktadır. Bu ba lamda Bursa flehrimizin de erli kurumlarından Aktafl Group Yönetim Kurulu Baflkanı Sayın fiahap Aktafl ın davetleri üzerine kendilerini ziyaret etmifl bulunuyoruz. Derne imize hem geçmiflte hem de gelecekte desteklerinden hiç flüphemiz olmayan Sayın Aktafl a Derne imiz Yönetim Kurulu adına teflekkürlerimizi sunarız. Geçen ayki çalıflmalarımız arasında Derne imiz Yönetim Kurulu Baflkan Yardımcımız Sayın.Ertunç Ayık, üyelerimiz Sayın Behlül Metin, Sayın Abdalla Mbaruk, Sayın Murat Özkılıç ve Genel Sekreterimiz Nalan Kibar eflli inde TÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Polimer Science & Technology Anabilim Dalına Derne imizin akademik ve teknik bilim kurumlarına tanıtımı, iflbirli i ve kauçuk sektörünün varlı ını daha kuvvetli ve aktif hissettirmek adına, planladı ımız ziyaretlerimizden birisini daha gerçeklefltirdik. Sizlere daha evvelki yayınlarımızda ve sunumlarımızda ifade etti imiz gibi, kauçuk sektörü benzeri bu faaliyetlerde plastik sektörünün hep gerisinde kalmıfl olup Polimer Kimyasının sadece plastik teknolojilerini kapsadı ı bir iz bırakmıfltır. TÜ Polimer Science &Technology Bölümüne yapılan ziyaret de, yine bu eksikli imizi ortaya çıkarmıfltır. Derne imiz akademik kurumlar ile olan iliflkilerinin zayıflı ını gidermek üzere çalıflmalar yapmaya devam edecektir. Fuar çalıflmalarımız süre kısaldıkça daha yo un bir flekilde devam etmektedir. Hepinizin bildi i üzere fuarımız plastik sektörü ile olan partnerli ine son vermifl olup madenciler ile beraber organize edilmek üzere daha büyük bir mekanda, TÜYAP Fuarı nın en genifl alanı olan 7 nolu salonunda organize edilecektir. Büyüklük itibariyle 2008 de en son ifltirak etti imiz 3.salon alanı kadar fluan itibariyle doldurmufl bulunuyoruz. Fuarın en merkezi, en aktif bölgesi konumunda olan 7 nolu salonunda kalan son yerlerde siz üyelerimizin yerinizi almanız hem firma olarak hem de sektör olarak pozitif avantajlar sa layaca ından hiç flüphemiz yoktur. Unutmayalım krizin sona erdi i flu günlerde Türkiye ye komflu olan ülkelerle vize sorunlarımızın aflılması, stanbul umuzun stratejik ve önemli olan konumunu daha da artırmıfltır. Siz de erli üyelerimizin, zamanlaması ve anlayıflı de iflen,2 yılda bir organize edilecek Kauçuk Endüstrisi fuarımıza ilgi ve alakalarını esirgemeyeceklerini umuyoruz. stanbul Sanayi Odası çalıflmalarımız arasında bulunan, sektörümüz hakkında istatistiki verilerin derlenip toplanması adına komitemiz karar almıfl olup bu konuda sanayi odasının sektörümüze gerekli destekleri için çalıflmalar bafllatılmıfltır yılında Türkiye de ve dünyada yaflanan krizin ardından, 2010 yılının baflından itibaren toparlanma süreci do rultusunda ekonomimiz kriz öncesi dönemi yakalamaya çalıflmaktadır. Ancak dünyadaki bu toparlanma gerek ABD gerekse de AB de yerini duraklamaya do ru yavafllama trendine bırakmaktadır. Türkiye mizde ihracata ba lı bir ülke olarak, ekonomik göstergelere bakıldı ında, T M ve TÜ K verilerine göre ihracatımızda bir yavafllama görülmektedir. Yılbaflından beri yafladı ımız büyüme trendinin bundan böyle azalma e ilimine girece i göstergelerden anlaflılmaktadır. AB deki borç krizinden, Türkiye nin olumsuz olarak etkilememesini temenni ediyoruz. Dolayısıyla son çeyrekte beklenen yavafllama,2011 yılının daha etkili olaca ı tahminine göre önlemlerimizi almamızda fayda görüyoruz. Bunlar arasında çözüm olarak AB dıflında pazar arafltırmaları yapmamız faydalı olur kanaatindeyiz. Ayrıca sonbaharda tekrar ele alınacak Mali Kural yasasının yasalaflmasının yanında, mikro ekonomik reformları içeren yeni ekonomik paketler gelifltirerek hem yurtdıflında, hem de yurtiçinde Türkiye Ekonomisine olan güvenin artmasıyla büyümenin aynı oranda yükselmesini sa layabiliriz. Yeni pazarlar olarak üyelerimize K.Irak, Suriye ve Kuzey Afrika ülkelerinin yanı sıra, Rusya ve BDT ülkelerini ihracat hedefleri olarak önerebiliriz. Ekonomimizin kuvvetle ba lı oldu u siyasal geliflmelere ba lı olarak gelecek ay yapılacak anayasa paketi ile ilgili referandumda, ülkemize ve özellikle sektörümüze sonucu ne olursa olsun pozitif yansımalarının olması temennimizdir. Sizlere veda etmeden önce önümüzdeki süre zarfında iffla edece imiz ramazan ayının akabinde de kutlayaca ımız Bayramın tüm üyelerimize sa lık ve huzur dolu günlerde gerçekleflmesini dilerken daha bol kazançlı günlerde tekrar karflılaflmamız temennisiyle HOfiÇAKALIN. 3

6 DERNEKTEN HABERLER 11.OLA AN GENEL KURULUMUZU YAPTIK KM B YÖNET M KURULU Z YARET M Z AKTAfi SÜSPANS YON LE AKfiAM YEME M Z KAUÇUK 2010 FUARI KASIM 2010 STANBUL TEKN K ÜN VERS TES Z YARET M Z Nalan K BAR 11.Genel Kurulumuzu 27 May s 2010 tarihinde Elkim Kauçuk Firmas n n sponsorlu unda Holiday Inn stanbul Airport Oteli nde yapt k. Genifl kat l ml olarak gerçekleflen Genel Kurulumuzda üyelerimiz birbirlerini görme ve sohbet olana buldular. Gelecek Genel Kurullar m z n daha da çok kat l ml olarak gerçekleflmesini diliyoruz. Dernek organlar na seçilenler altta yer almaktad r. Yönetim Kurulu Asil 1. Derby Konveyör Bant San. Tic. A.fi. Nurhan Kaya Baflkan 2. Ay kband San. Tic. Ltd. fiti. smail Ertunç Ay k Baflkan Yard mc s 3. Marara D fl Tic. Ltd. fiti. Abdalla Mbaruk Abdalla Sayman 4. Arsan Kauçuk A.fi Kamil Berat Öztimur Üye 5. Elkim Kauçuk ve Kimya San. Tic.Ltd. fiti. Murat Özk l ç Üye 6. Turgay Mehmet H zer Üye 7. Yantafl Yavuzlar Plas. San. Tic.A.fi. Birnur Yavuz Üye Yedek 1. Özkardefller Profil Lastik San. Tic.Ltd. fiti. 2. smail Sa lam 3. Behlül Metin 4. Çetlas Kauçuk ve Plas. San. Tic.Ltd. fiti. 5. Vizyon Kauçuk ve Kaplama San. Tic. Ltd. fiti. 6. Aslan Sanayi Tekerlekleri mal. th. hr.ltd.fiti. 7. Katek A ao lu Kauçuk ve Aksesuar San. Tic.Ltd.fiti. Denetim Kurulu Asil 1. fiayeste Kauçuk Lateks ve Kim.Mad. San.Tic.Ltd.fiti. 2. smail Turhan Eti 3. Coflkun Kauçuk San. Tic.Ltd. fiti. Yedek 1. Deniz Kauçuk Ve Aksesuar San. Tic.Ltd. fiti. 2. Ataberk Dan flmanl k San. Tic.Ltd. fiti. 3. brahim Etem Borazano lu 4

7 Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerimizi sizlere tan tmak istiyoruz. Nurhan KAYA (Baflkan) 1957 Mardin do umlu olan Kaya, Y ld z Üniversitesi nflaat Mühendisli i Fakültesi ni bitirdikten sonra Türkiye nin çeflitli yerlerinde yedi y l mühendislik yapt. Halen Derby Konveyör Bant Sanayi Ticaret A.fi. Yönetim Kurulu Baflkanl n n yan s ra; Kauçuk Derne i Baflkanl, stanbul Sanayi Odas 29.Grup Kauçuk Sanayi Meclis Üyeli i ve Had mköy Sanayici ve fl Adamlar Derne i üyeli ini sürdürmektedir. ki çocuk babas olan Kaya n n özel zevkleri aras nda futbol ve kayak önemli bir yer tutmaktad r. Kamil Berat ÖZT MUR (Üye) 1960 y l stanbul, Üsküdar do umlu olan Öztimur Ataköy lkokulu, Kabatafl Erkek Lisesi ve stanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi flletme Bölümü nü bitirdikten sonra y llar aras nda A.B.D Minneapolis, Hamline Üniversitesi nde yüksek lisans yapt. Evli ve biri k z iki çocuk sahibi olan Öztimur, halen Yönetim Kurulu Üyesi oldu u Arsan Kauçuk A.fi. deki Genel Müdürlük görevini sürdürmektedir. Hobileri aras nda seyahat etmek, film ve futbol maç seyretmek gelir. smail Ertunç AYIK (Baflkan Yard mc s ) tarihinde stanbul, Kad köy'de do du. S ras yla cadiye lkokulu, stanbul Lisesi ve stanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisli i bölümünü bitirdi. fiu anda stanbul, Dudullu'da konveyör bant alan nda faaliyet gösteren, Ahmet Zeki Ay k taraf ndan kurulmufl olan Ay k Band San ve Tic Ltd fiti'nin Genel Müdürlü ü nü yapmaktad r. Özel zevkleri aras nda plastik sanatlar birinci s rada yer almaktad r. Abdalla Mbaruk Abdalla (Sayman) 1972 y l Kenya Mombasa do umludur. Duke of York (Lenana) School -Nairobi Lisesi'nin Teknik Bölümünden 1990 tarihinde mezun olmufltur. Lenana School'un yüzme ve rugby tak mlar nda yer alm fl, izci grubu baflkanl yapm flt r. Liseden sonra Nairobi'de Jeurgensen & Architects Mimarl k firmas nda, teknik bölümde, 1 y l çal flm fl, Ortado u Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisli i e itiminden sonra Bo aziçi Üniversitesi'nde Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli i bölümünü bitirmifltir. Bahariye Mensucat A.fi.de Proses Mühendisi olarak bir süre çal flt ktan sonra Marara D fl Ticaret firmas n n kurucular aras nda yer alm fl, daha sonra Hindistan Bombay da Kauçuk Teknoloji E itimi'ni tamamlam flt r. Bahçe ile u raflmak, bitki yetifltirmek, yelkencilik, kitap okumak, yüzme, tracking ve egzotik yemek piflirmek hobileridir. Murat ÖZKILIÇ (Üye) 1973 Artvin Borçka do umlu olan Özk l ç, ilk ve ortaokulu Artvin de, liseyi Rize de okuduktan sonra Ankara Üniversitesi Çank r Meslek Yüksek Okulu 2 senelik ön lisans Muhasebe Bölümünü bitirdi. Daha sonra dikey geçiflle Gazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesine geçti. Okulu bitirdikten sonra, bir süre gayrimenkul piyasas nda aktif rol oynad y llar aras nda vatani görevini yapt ktan sonra 2002 de Elkim Kauçuk ve Kimya San. Tic. Ltd. fiti. sahibi Sn. Gülflen Elbasan la evlendi den bu yana kauçuk sektöründe ithalatç ve tedarikçi olarak çal flmalar n sürdürmekte. Bir k z bir erkek çocuk babas olan Özk l ç n hobileri aras nda, at c l k- avc l k, seyahat etmek, sinema, müzik ve organik tar m bulunmaktad r. Turgay Mehmet HIZER (Üye) 1961 y l Etiler, stanbul do umlu olan H zer liseyi Motor Meslek Lisesinde bitirdi. Birkaç y l Avusturya ve Almanya da yaflad ktan sonra Kausan Kauçuk Ltd. fiirketine müdür oldu. Evli, bir k z ve bir erkek çocuk sahibi olan H zer Kausan Kauçuk Ltd. fiti. Müdürlü ü nü sürdürmektedir. Birnur YAVUZ (Üye) 1979 zmir do umlu olan Yavuz, Ifl k Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli i Fakültesini bitirmifltir. Daha sonra Ülker Grubu nda ve Simens Grubu nda profesyonel olarak çal flt ktan sonra ngiltere de Londra City Üniversitesi nde Uluslararas Ticaret, Finans ve Lojistik üzerine mast r yapm flt r. Halen dedesinin kuruluflunu yapm fl oldu u Yantafl Yavuzlar Plastik San. ve Tic. A.fi. de Genel Müdürlük görevini sürdürmektedir. Yavuz un özel zevkleri aras nda binicilik, su kaya ve kar kaya önemli bir yer tutmaktad r. 5

8

9 KM B YÖNET M KURULU Z YARET M Z 10 Haziran da KM B ziyaret ettik. Dernek Baflkan m z Nurhan Kaya ile KM B Yönetim Kurulu Baflkan Murat Akyüz Baflkanl ndaki heyetle yap lan görüflme s cak ve samimi bir havada geçti. Yak n dönemde yap lan KM B seçimi de erlendirilerek, Kauçuk Sektörünün de seçimde yer almas ndan dolay duyulan memnuniyet dile getirildi. Karfl l kl olarak çal flmalar n gelifltirilmesi ve iflbirli i karar al nd. AKTAfi SÜSPANS YON LE AKfiAM YEME M Z 23 Temmuz da Aktafl Hava Süspansiyon Sistemleri San.Tic.A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Sn.fiahap Aktafl ile bir akflam yeme inde bulufltuk. nsan Kaynaklar Grup Yöneticisi Sn.Sibel Demirci nin de kat ld yemek çok samimi bir havada geçti. Baflkan m z, Derne imizin son dönemde yapt çal flmalar özetlerken, Bursa n n sektörümüz için olan önemine de indi. Derne imizin Bursa daki çal flmalar için fiahap Bey den destek istedi. O da seve seve destek verece ini belirtti. Gecenin sonlar na do ru Sn.fiahap Aktafl a Baflkan m z taraf ndan Derne imize y llard r verdi i destekten dolay bir plaket takdim edildi. Derne imize verdi i destek için ve Yönetim Kurulumuzu çok güzel bir flekilde Bursa da a rlamas ndan dolay Sn. fiahap Aktafl a flükranlar m z bir kez daha sunuyoruz. Kauçuk Derne i ve TÜYAP Tüm Fuarc l k Yap m A.fi. iflbirli i ile haz rlanan KAUÇUK 2010,6. stanbul Kauçuk, Lastik Üretim Teknolojileri ve Kimyasallar Fuar Kas m 2010 tarihleri aras nda Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece - stanbul da düzenlenecektir y l nda düzenlenen 5.Kauçuk Fuar yerli ve yabanc sektör profesyonelleri taraf ndan ilgiyle takip edildi. Hedef yurtd fl pazarlara yönelik yap lan etkin tan t m çal flmalar sonucunda Almanya, ABD, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çin, Hindistan, Hollanda, ngiltere, spanya, sviçre, talya, Japonya, Kanada, Kore, Slovenya, Tayvan baflta olmak üzere 42 ülkeden yabanc profesyonelin geldi i fuar toplamda sektör ilgilisi taraf ndan ziyaret edildi. Kauçuk 2010 Fuar, Kas m tarihlerinde 10:00 19:00 saatleri aras nda, 14 Kas m günü ise 10:00 18:00 saatleri aras nda ziyaret edilebilecektir. KAUÇUK 2010 FUARINDA YER N Z ALMAK Ç N ACELE ED N! LET fi M B LG LER KAUÇUK DERNE NALAN K BAR : TÜYAP FUARCILIK A.fi. : ARZU FIRAT : 1119 dahili ÖZLEM YENERER : 1121 dahili 7

10 KAUÇUK 2010 FUAR KAPSAMI KAUÇUK MAMULLER Contalar Diyafram Lastik Filtre Fitil Hortum Kaplin Lastik Kasnak Kay fl Konveyör Bant Lastik Conta Levha Lastik Mantar Conta Metal Conta O-ring Otomotiv Conta Otomotiv Lastik Silikon Sprey Köpük Stropor Sünger Süspansiyon Zemin Kaplama Malzemeleri ÜRET M TEKNOLOJ LER VE MAK NELER Mikser Presler Hava tünelleri Enjeksiyon Kal p LABORATUVAR EK PMAN VE TEKNOLOJ LER Afl nd rma Elastikiyet Etu Rheometre Shoremetre Tensometre Viscosimetre Yo unluk Kiti HAMMADDELER Akseleratörler Aktivatörler Alev Geciktiriciler Antioksidan ve Antiozonantlar Boyar Maddeler Çapraz Ba lay c lar Dispersiyon Ajanlar Do al ve Sentetik Reçineler Geciktiriciler Kauçuk-Metal Yap flt r c lar Koku Gidericiler ve Koku Vericiler Köpürtücü Ajanlar Metal Oksitler Plastifiyanlar Proses Yard mc lar Sentetik Kauçuklar ve Lateksler Tabii Kauçuklar ve Lateksler Takviye Tozlar ve Fonksiyonel Dolgular Vulkanizasyon Kimyasallar A USTOS - ARALIK 2010 DÜNYA KAUÇUK PLAST K FUARLARI Fuar Tarihi Fuar n Ad ve Sergilenen Ürünler Fuar Yeri-Organizatör QINGDAO MACHINE TOOLS EXPO : Qingdao (China) International Machine Tools & Moulds Exhibition QINGDAO PLASTICS & RUBBER EXPO : Qingdao (China) International Plastics & Rubber Industry Exhibition CMM JAPAN & JSP : Converting & Special Printing Machinery / Materials Conference & Exhibition CITEXPO : China International Tire Expo. Tire Manufactures, Dealers, Traders and other relevant Enterprises from China and overseas PLASTEX BRNO : International Plastics, Rubber and Composites Fair Qingdao International Expo Center Qingdao International Expo Center Tokyo International Exhibition Center (Tokyo Big Sight) Shanghai Everbright Convention & Exhibition Center Brno Exhibition Centre KONYA PACKAGING AND PLASTICS INDUSTRY FAIR : Konya Packaging & Plastics Industry Fair PLASTICS INDUSTRY SHOW : International Specialized Exhibition of Plastics Products, Raw Materials, Equipment and Technologies for Their Manufacture Expocentr Krasnaya Presnya Fairgrounds 8

11 Fuar Tarihi Fuar n Ad ve Sergilenen Ürünler Fuar Yeri-Organizatör BRITYREX INTERNATIONAL : Tire Industry International Exhibition DMS KANSAI : Design Engineering & Manufacturing Solutions Expo / Conference Kansai. Trade Show and Conference on IT Solutions for the Manufacturing Industry INTERPLAST EXPO : Plastic Trade Show COMPOSITI EXPO : Exhibition and Conference of Composite Materials and Technologies for their application in the automotive and motor vehicle industries TOPGUM : Fair of Rubber Industry Manchester Central Intex Osaka Romexpo Modena Fiere Kielce Fairground VIETNAM AUTOEXPO : Vietnam International Automobile Supporting Industries Exhibition & Conference SPF - SPECIALITY PLASTIC FILMS : Annual World Congress dedicated to Plastic Films. Specialty Sheet, Films, Laminates, Co extrusions, Coatings, Global Markets, Applications, Developments PLASTEX UKRAINE : International Specialized Exhibition of Plastic and Polymeric Materials Producing K : Plastics and Rubber International Exhibition TBECC - Tan Binh Exhibition & Convention Centre Dusseldorf Kiev International Exhibition Center Düsseldorf Exhibition Centre MIDEST : International Industrial Sub-Contracting Exhibition Paris Nord - Villepinte CENTRAL ASIAN INDUSTRIAL WEEK : Central Asian Industrial Week & International Forum RUBBER ISTANBUL : Istanbul Rubber Industry Fair CHEMPLAST ASIA : Central Asian International Industrial Exhibition of Chemistry, Plastics & Rubber Tashkent Tüyap Fair, Convention and Congress Center Uzexpocentre INTERNATIONAL INDUSTRIAL FORUM : International Industrial Fair PLASTICS & RUBBER INDONESIA : International Plastics and Rubber Machinery, Processing and Materials Exhibition PLAST EURASIA : International Istanbul Plastic Industries Fair POLYESTER CHAIN : World Congress dedicated to the Global Polyester Chain Kiev International Exhibition Center Jakarta International Expo (JIExpo) Tüyap Fair, Convention and Congress Center Swissôtel Zurich 9

12 DERNEKTEN HABERLER STANBUL TEKN K ÜN VERS TES Z YARET M Z Behlül MET N Derne imizin üniversitelerle iflbirli i program çerçevesinde 13 Temmuz 2010 tarihinde, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Baflkan Yard mc s smail Ertunç Ay k, Sayman Abdalla Mbaruk Abdalla, Behlül Metin, Murat Özk l ç ve Genel Sekreter Nalan Kibar, stanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Polymer Science & Technology (PST) Anabilim Dal na bir ziyarette bulundu. Ziyaret s ras nda PST ö retim üyelerinden Prof.Dr. Ersin Serhatl, Prof.Dr. Ayflen Önen, Prof.Dr. Ahmet Akar ile görüflüldü. Dernek olarak sanayi ve üniversite ifl birli inin eksik kald n düflünerek ve yurt d fl ndaki benzer iliflkileri de göz önünde bulundurarak, lastik ifl dal nda çal flan sanayicilerle, bilim adamlar n bir araya getirmeyi hedefledi imizi, bu konularda üniversitelerde araflt rma yapan ö renci ve bilim adamlar yla iletiflim içinde olmay istedi imizi belirttik. Polymer Science & Technology, Yüksek Lisans - Doktora Program ve Kauçuk Derne i tan t ld, Kauçuk Derne i ve PST program n n ortak çal flma olas l klar ve PST Anabilim Dal n n Kauçuk Derne inden talepleri, konusunda görüflmeler yap ld. TÜ - PST Anabilim Dal ö retim üyeleri, böyle bir teklifin sanayicilerden ve onlar n içinde yer ald dernekten gelmesinin güzel oldu unu, buna benzer bir çal flman n çal fltay fleklinde PAGEV le önceki y llarda yap ld n belirttiler. PST program n tamamlayan ö rencilerin % 95 inin sanayide istihdam oldu u, ö rencilerin tez konular n n üniversite- sanayi ifl birli i çerçevesinde sanayinin sorunlar n çözmeye yönelik konularda belirlenmesinin faydal olaca belirtildi. Günümüzde üniversite-sanayi iflbirli inin ö retim üyelerinin bireysel gayretleri ile uygulanabildi i, yayg nlaflt r lmas n n gerekli oldu u, TÜ nün bilgi birikimi yan s ra donan m olarak da altyap s n n kuvvetli oldu u konusunda bilgi verildi. 10 PST program nda kauçuk konusunda çal flmalar yap l p yap lmad, PST ders program nda kauçuk konusuna ne kadar yer verildi i konusunda görüflmeler yap ld, kauçuk konusunda yap lan çal flmalar n s n rl oldu u, derslerin içinde kauçuk konusuna yer verildi i bilgisi al nd. Talep geldi i takdirde kauçuk konusunda yüksek lisans dersleri aç labilece i bildirildi, bunun yan s ra kauçuk konusunda laboratuvar altyap s n n kuvvetli oldu u, sanayiden gelen numunelerin k sa süre içinde test edilebilece i söylendi. Sanayiciler taraf ndan üniversiteden bir konuda araflt rma yapmas istenildi i takdirde bu konuda yard mc olundu u söylendi. Sanayicinin problemi üniversiteye tafl mas halinde, önce firma ile görüflüldü ü, sonra ifl yerine gidilerek durumun yerinde incelenip problemin niteli i, yap lacak araflt rman n kapsam n n buna ba l olarak da yap lacak çal flman n mali yönünün belirlendi i, belirlenen ücretin döner sermayeye yat r lmas ndan sonra, konunun incelenerek problemin çözülmesi için çal flmalar n bafllat ld bilgisi al nd. TÜB TAK n sanayi projeleri kapsam nda farkl teflvik programlar oldu u, bu programlara projeler fleklinde baflvurulabildi i, üniversitelerle ifl birli i fleklinde yap lan projelere de destek al nabildi i belirtildi. Prof.Dr.Ersin Serhatl, Kauçuk sektöründeki sanayicilerin karfl laflt klar problemlerin üniversite iflbirli i ile çözülmesi istenildi i takdirde, TÜ nün Ayaza a daki yerleflkesinde no lu telefonundan, ya da mail adresinden kendisine ulafl labilece ini söyledi. Kauçuk Derne ince ç kart lan derginin, Türkiye deki kauçuk sektörünün tek dergisi oldu u, fakat hakemli dergi olmad ndan ö retim görevlilerinden yeterli yaz gelmedi i, önümüzdeki günlerde hakemli dergi statüsüne geçilece i söylenip bu konuda TÜ ö retim görevlilerinden teknik destek ve yaz deste i istendi. Plastik ve kauçuk fuarlar n n durumu konufluldu, kauçu u plasti in gölgesinde bir sektör olarak görmek istemedi imiz için ayr olarak uluslararas Kauçuk Fuar düzenledi imizi belirtilerek, bu konuda Türkiye olarak bir ilke imza atmak istedi imizi, TÜ ye karfl l ks z olarak çal flmalar n sergilemek üzere stand sa layabilece imizi belirttik ve bu öneri olumlu karfl lan larak, aktif kat l mc olunaca söylenildi. Bizlere zaman ay r p a rlad klar için TÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Polymer Science & Technology Anabilim Dal ö retim üyelerine Kauçuk Derne i olarak teflekkürlerimizi sunuyor, bu tan fl kl k üzerine ileriki günlerde iflbirli inin ve yard mlaflman n olmas n diliyoruz.

13

14 STAT ST K 2010 YILI N SAN-HAZ RAN DÖNEM KAUÇUK DIfi T CARET B LG S Ay stpoz stpoz Ad N SAN Ölçü Ad th. Mik.1 th. Mik.2 th. Dolar hr. Mik.1 hr. Mik.2 hr. Dolar Prevulkanize edilmifl tabii kauçuk lateksi KG Prevulkanize edilmemifl tabii kauçuk lateksi KG Tabii kauçuk; füme yapraklar (rss) KG Teknik yönden belirlenmifl tabii kauçuk (tsnr) KG Krep kauçuk KG Tabii kauçuk; di er flekillerde KG Balata, güta -perka; guayül, ç k l vb. tabii sak zlar KG Stiren; budatien kauçuktan (SBR) lateks, nakil vas tas iç, d fl lasti i imal/yenilenmesinde kullan lacak KG Karboksilenmifl stiren; budatien kauçuktan (XSBR) lateks, iç, d fl lasti i imal/yenilenmesinde kullan lacak KG Stiren-butadien kauçuk,karboksilenmifl stiren-butadien kauçuk;di er amaçl KG Emilsiyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR) nakil vas tas iç, d fl lasti i imal/s rt geçirme KG Emilsiyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR) (balya halinde) di er hallerde KG SBS termoplastik elostomerler (granül, parça, toz halinde) di er hallerde KG Solisyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR) nakil vas tas iç, d fl lasti i imal/s rt geçirme KG Solisyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR) (balya halinde) di er hallerde KG Di er flekillerde (balya halinde) nakil vas tas iç, d fl lasti i imal ve s rt geçirme KG Di er flekillerde (balya halinde) di er hallerde KG Butadien kauçuk (br) nakil vas tas iç ve d fl lasti i imal ve yenilenmesi için KG Butadien kauçuk (br) di er KG zobüten-izopren (butil) kauçuk; nakil vas tas iç, d fl lasti i imal, yenilenmesi için KG zobüten-izopren (butil) kauçuk; di er KG Di er zobüten - zopren (butil) kauçuk; nakil vas tas iç ve d fl lasti i imal ve yenilenmesinde kullan lan KG Di er amaçl di er zobüten - zopren (butil) kauçuk KG Kloropren (klor butadien)kauçuk (cr) lateks fleklinde, di er amaçl KG Kloropren (klor butadien)kauçuk (cr) di er amaçl KG Akrilonitril; butadien kauçuk (nbr) lateks fleklinde, di er amaçl KG Di er flekillerde akrilonitril; butadien kauçuk (NBR;) di er amaçl KG zopren kauçuk ( r) nakil vas tas iç, d fl lasti i imal, yenileme için KG zopren kauçuk ( r) di er amaçl KG Etilen; propilen; konjuge olmam fl dien kauçuk (epdm) iç & d fl lastik imal, yenileme KG Etilen; propilen; konjuge olmam fl dien kauçuk (epdm) di er amaçl KG Lateks fleklinde suni, sentetik kauçuk; di er amaçl KG Suni plastik maddelerin kat lmas yla de iflmifl ürünler; di er amaçl KG Taklit kauçuklar; nakil vas tas iç, d fl lasti i imal ve yenilenmesinde KG Taklit kauçuklar; di er amaçl KG Rejenere kauçuk (ilk flekillerde, levha, tabaka/flerit halinde) KG Kauçuktan döküntü ve k rp nt lar KG Kauçuktan art klar KG Kauçuktan toz ve granüller KG Karbon karas veya silika ile kar flt r lm fl kauçuk KG Çözeltiler; dispersiyonlar halinde kar flt r lm fl kauçuk KG

15 Ay stpoz stpoz Ad N SAN Ölçü Ad th. Mik.1 th. Mik.2 th. Dolar hr. Mik.1 hr. Mik.2 hr. Dolar Kar flt r lm fl kauçuktan (vulkanize edilmemifl) levha, tabaka ve fleritler KG Vulkanizasyona haz r kar fl mlar halinde tabii/sentetik kauçuktan granüller KG Kar flt r lm fl di er kauçuk (vulkanize edilmemifl) KG Kauçuk kaplanm fl tekstil flerit ve kuflaklar KG Kauçuk lastiklere yeniden s rt geçirmede kullan lan di er profiller KG Vulkanize edilmemifl kauçuktan profiller KG Contalar; di er flekillerde vulkanize edilmemifl kauçuktan olanlar KG Ç plak kauçuk iplik; di er flekillerde vulkanize edilmemifl kauçuktan olanlar KG Di er flekillerde vulkanize edilmemifl kauçuktan olan di er çubuk, boru, profil vb. KG Ç plak kauçuktan iplikler; vulkanize edilmifl kauçuktan KG Vulkanize edilmifl kauçuktan di er iplik ve ipler KG Gözenekli kauçuktan; levha, tabaka ve fleritler KG Gözenekli kauçuktan çubuk ve profiller KG Gözenekli olmayan kauçuktan; yer kaplamalar ve paspaslar KG/M Gözenekli olmayan kauçuktan; levha, tabaka ve fleritler KG Gözenekli olmayan kauçuktan di er levha, tabaka, flerit, çubuk ve profiller KG Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; (takviyesiz/birleflmemifl) donan ms z KG Boru ve hortum; vulkanize kauçuktan; gaz/s v için (takviyesiz/birleflmemifl) donan ml KG Boru ve hortum; vulkanize kauçuktan; bas nçl hava çekiçleri için özel (takviyesiz/birleflmemifl) donan ml KG Boru ve hortum; vulkanize kauçuktan; di erleri için (takviyesiz/birleflmemifl) donan ml KG Hortum; vulkanize kauçuktan; bas nçl hava çekiçleri için (metal takviyeli) donan ms z KG Hortum; vulkanize kauçuktan; alçak/yüksek bas nç için (metal takviyeli) donan ms z KG Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; alçak/yüksek bas nç için (metal takviyeli) donan ms z KG Hortum; vulkanize kauçuktan; bas nçl hava çekiçleri için (metal takviyeli) donan ml KG Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; alçak/yüksek bas nç için (metal takviyeli) donan ml KG Hortum; vulkanize kauçuktan; bas nçl hava çekiçleri için (mensucat takviye) donan ms z KG Yass laflmayan yang n söndürme hortumlar ; vulkanize kauçuktan, takviye edilmifl, ba lant eleman olmayan KG Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; di erleri için (mensucat takviye) donan ms z KG Hortum; vulkanize kauçuktan; bas nçl hava çekiçleri için (mensucat takviye) donan ml KG Hortum; vulkanize kauçuktan; di erleri için (mensucat takviye) donan ml KG Hortum; vulk. kauçuk; bas nçl hava çekiçleri için (di er madd. takviyeli) donan ms z KG Hortum; vulk. Kauçuk; di er maddeler için (di er madd. takviyeli) donan ms z KG Hortum; vulk. kauçuk; bas nçl hava çekiçleri için (di er madd. takviyeli) donan ml KG Hortum; vulk. Kauçuk; di er maddeler için (di er madd. takviyeli) donan ml KG Tafl y c kolon; vulkanize kauçuktan (metalle takviyeli) KG Tafl y c kolon; vulkanize kauçuktan (dokumaya elveriflli maddelerle takviyeli) KG Tafl y c kolon; vulkanize kauçuktan (di er maddelerle takviyeli) KG Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuktan (kesiti trapez fleklinde, 60<çevre=<180cm) (v yivli) KG Transmisyon kolonu;vulkanize kauçuktan (kesiti trapez flekl. 60<çevre=<180cm) (v yivli hariç) KG Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuktan (kesiti trapez fleklinde, 180<çevre=<240cm) (v yivli ) KG Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuktan (kesiti trapez flek., 180<çevre=<240cm) (v yivli hariç) KG Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuktan (sonsuz senkronize, 60<çevre=<150cm) KG Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuktan (sonsuz senkronize, 150<çevre=<198cm) KG Di er transmisyon kolonu; vulkanize edilmifl kauçuktan KG Binek oto d fl lastikleri; tekstil kuflakl radyan KG/ADET Binek oto d fl lastikleri; çelik kuflakl radyan KG/ADET

16 Ay stpoz stpoz Ad N SAN 14 Ölçü Ad th. Mik.1 th. Mik.2 th. Dolar hr. Mik.1 hr. Mik.2 hr. Dolar Binek oto d fl lastikleri; konvansiyonel KG/ADET Minibüs, kamyonet ve hafif kamyon radyan d fl lastikleri KG/ADET Minibüs, kamyonet, hafif kamyon konvansiyonel d fl lastikler KG/ADET Otomobiller için kauçuktan di er yeni d fl lastikler KG/ADET Kamyon, otobüs için radyan d fl lastik (yükleme endeksi =<121) KG/ADET Kamyon, otobüs için konvansiyonel d fl lastik (yük.endeksi =<121) KG/ADET Kamyon, otobüs için kauçuktan di er d fl lastik (yükleme endeksi=<121) KG/ADET Kamyon, otobüs için radyan d fl lastik (yükleme endeksi >121) KG/ADET Kamyon, otobüs için konvansiyonel d fl lastik (yük.endeksi >121) KG/ADET Kamyon, otobüs için kauçuktan di er d fl lastik (yükleme endeksi >121) KG/ADET Sivil hava tafl tlar için kauçuktan yeni d fl lastikler KG/ADET Di er uçaklar için kauçuktan yeni d fl lastikler KG/ADET Motosikletlerde kullan lanlar kauçuktan yeni d fl lastikler KG/ADET Bisiklet d fl lasti i; yeni KG/ADET Tar m, orman tafl tlar için, zikzak vb özel taban desenli d fl lastik KG/ADET Yap ve sanayi tafl tlar için, zikzak vb özel taban desenli d fl lastik (jant ölçüsü=<61cm) KG/ADET Yap ve sanayi tafl tlar için, zikzak vb özel taban desenli d fl lastik (jant ölçüsü>61cm) KG/ADET Di er tafl tlar için, zikzak vb özel taban desenli d fl lastik KG/ADET Tar m, orman tafl tlar için di er d fl lastik KG/ADET Yap ve sanayi tafl tlar için di er d fl lastik (jant ölçüsü=<61cm) KG/ADET Yap ve sanayi tafl tlar için di er d fl lastik (jant ölçüsü>61cm) KG/ADET Di er tafl tlar için di er d fl lastik KG/ADET Otomobiller için s rt geçirilmifl d fl lastikler KG/ADET Otobüs/kamyon için s rt geçirilmifl d fl lastikler KG/ADET Sivil hava tafl tlar için s rt geçirilmifl d fl lastikler KG/ADET S rt geçirilmifl di er d fl lastikler KG/ADET Sivil hava tafl tlar için kullan lm fl d fl lastikler KG/ADET Kullan lm fl di er d fl lastikler KG/ADET Dolgu lastikleri KG Tekerlek bandajlar KG D fl lastikler için s rtlar KG Kauçuk kolonlar KG Otomobiller (steyfl n ve yar fl otomobilleri dahil), otobüsler ve kamyonlarda kullan lan kauçuktan iç lastikler KG/ADET Bisikletlerde kullan lanlar kauçuktan iç lastikler KG/ADET Motosikletlerde kullan lanlar kauçuktan iç lastikler KG/ADET Traktör önlerinde kullan lan kauçuktan iç lastikler KG/ADET Traktör arkas nda kullan lan kauçuktan iç lastikler KG/ADET Di er amaçlar için kullan lan kauçuktan iç lastikler KG/ADET Prezervatifler; sertlefltirilmemifl vulkanize kauçuktan KG Bebekler için emzikler vb. eflya; sertlefltirilmemifl vulkanize kauçuktan KG Sertlefltirilmemifl vulkanize kauçuktan di er hijyen eflyas ve eczac l k eflyas KG Cerrahide kullan lan eldiven (sertlefltirilmemifl vulkanize kauçuk) KG/Ç FT Ev iflinde kullan lan eldiven (sertlefltirilmemifl vulkanize kauçuk) KG/Ç FT Di er eldiven (sertlefltirilmemifl vulkanize kauçuk) KG/Ç FT Sertlefltirilmemifl vulkanize kauçuktan di er giyim eflyas ve aksesuar KG Sivil hava tafl tlar için gözenekli kauçuktan rondelalar KG

17

18 Ay stpoz stpoz Ad N SAN Ölçü Ad th. Mik.1 th. Mik.2 th. Dolar hr. Mik.1 hr. Mik.2 hr. Dolar Sivil hava tafl tlar için gözenekli kauçuktan conta KG Sivil hava tafl tlar için gözenekli kauçuktan di er eflya KG Gözenekli kauçuktan di er rondelalar KG Gözenekli kauçuktan di er contalar KG Gözenekli kauçuktan di er eflya KG Yer döfleme ve paspas ; sertlefltirilmemifl vulkanize kauçuktan KG Yaz silme lasti i; sertlefltirilmemifl vulkanize kauçuktan KG Sivil hava tafl tlar için vulkanize kauçuktan rondelalar KG Sivil hava tafl tlar için vulkanize kauçuktan conta KG Sivil hava tafl tlar için vulkanize kauçuktan di er eflya KG Vulkanize kauçuktan di er rondelalar KG Vulkanize kauçuktan di er contalar KG Vulkanize kauçuktan di er eflya KG Gemi/doklarda kullan lan çarpmay önleyici kauçuk tampon KG Vulkanize kauçuktan di er fliflirilebilir eflya KG Kauçuk eflya (traktör karoserileri için metal ba lant l parçalar) KG Kauçuk eflya (traktör flasisi için metal ba lant l parçalar) KG Kauçuk eflya (traktör d fl ndaki tafl tlar n karoserileri için metal ba lant l parçalar) KG Kauçuk eflya (traktör d fl ndaki tafl tlar n flasileri için metal ba lant l parçalar) KG Kauçuk eflya (tafl tlar için metal ba lant l parçalar) KG Geniflletme manflonlar ; traktör d fl ndaki tafl tlar n flasisi için sertlefltirilmemifl vulkanize kauçuktan KG Geniflletme manflonlar ; traktör d fl ndaki tafl tlar n (flasi için hariç) sertlefltirilmemifl vulkanize kauçuktan KG Traktör flasileri için sertlefltirilmemifl vulkanize kauçuktan di er eflya KG Traktör d fl ndaki tafl tlar n karoserileri için sertlefltirilmemifl vulkanize kauçuktan di er eflya KG Traktör d fl ndaki tafl tlar n flasileri için sertlefltirilmemifl vulkanize kauçuktan di er eflya KG Tafl tlar için sertlefltirilmemifl vulkanize kauçuktan di er eflya KG Kauçuk-metal ba lant l parçalar; demiryolu tafl tlar n n, tramvaylar n aksam, parçalar KG Kauçuk-metal ba lant l parçalar; demiryolu, tramvay hatlar na için aksam, parçalar KG Kauçuk-metal ba lant l parçalar; k sa mesafe eflya tafl y c lar için aksam, parça KG Kauçuk-metal ba lant l parçalar; motosiklet ve motorsuz tekerlekli tafl tlar n aksam, parçalar KG Kauçuk-metal ba lant l parçalar; tafl t, römork, yar römorklar vb. için aksam, parçalar KG Kauçuk-metal ba lant l parçalar; di erleri KG Geniflletme manflonlar ; motosiklet ve motorsuz tekerlekli tafl tlar için sertlefltirilmemifl vulkanize kauçuktan KG Geniflletme manflonlar ; römork ve yar römorklu tafl tlar için sertlefltirilmemifl vulkanize kauçuktan KG Geniflletme manflonlar ; di er araçlar için KG Di er aksam-parçalar; demiryolu tafl tlar n n, tramvaylar n sertlefltirilmemifl vulkanize kauçuktan KG Di er aksam-parçalar; k sa mesafe eflya tafl yan araçlar için sertlefltirilmemifl vulkanize kauçuktan KG Di er aksam-parçalar; motosiklet ve motorsuz tekerlekli tafl tlar için sertlefltirilmemifl vulkanize kauçuktan KG Di er aksam-parçalar; römork ve yar römorklu tafl tlar için sertlefltirilmemifl vulkanize kauçuktan KG Di er aksam-parçalar; sivil hava tafl tlar için sertlefltirilmemifl vulkanize kauçuktan KG Di er aksam-parçalar; sivil hava tafl tlar d fl ndaki tafl tlar için sertlefltirilmemifl vulkanize kauçuktan KG Sertlefltirilmifl kauçuk; külçe, blok, levha, tabaka, flerit, profil/boru halinde KG Sertlefltirilmifl kauçu un döküntü, art k ve tozlar KG Sertlefltirilmifl kauçuktan boru, hortum; sivil hava tafl t KG Sertlefltirilmifl kauçuktan sa l a, t bba ve cerrahiye mahsus eflya KG Sertlefltirilmifl kauçuktan di er eflya KG TOPLAM

19 Ay stpoz stpoz Ad HAZ RAN Ölçü Ad th. Mik.1 th. Mik.2 th. Dolar hr. Mik.1 hr. Mik.2 hr. Dolar Prevulkanize edilmifl tabii kauçuk lateksi KG Prevulkanize edilmemifl tabii kauçuk lateksi KG Tabii kauçuk; füme yapraklar (rss) KG Teknik yönden belirlenmifl tabii kauçuk (tsnr) KG Krep kauçuk KG Tabii kauçuk; di er flekillerde KG Balata, güta -perka; guayül, ç k l vb. tabii sak zlar KG Stiren; budatien kauçuktan (SBR) lateks, nakil vas tas iç, d fl lasti i imal/yenilenmesinde kullan lacak KG Karboksilenmifl stiren; budatien kauçuktan (XSBR) lateks, iç, d fl lasti i imal/yenilenmesinde kullan lacak KG Stiren-butadien kauçuk,karboksilenmifl stiren-butadien kauçuk;di er amaçl KG Emilsiyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR) nakil vas tas iç, d fl lasti i imal/s rt geçirme KG Emilsiyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR) (balya halinde) di er hallerde KG SBS termoplastik elostomerler (granül, parça, toz halinde) di er hallerde KG Solisyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR) nakil vas tas iç, d fl lasti i imal/s rt geçirme KG Solisyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR) (balya halinde) di er hallerde KG Di er flekillerde (balya halinde) nakil vas tas iç, d fl lasti i imal ve s rt geçirme KG Di er flekillerde (balya halinde) di er hallerde KG Butadien kauçuk (br) nakil vas tas iç ve d fl lasti i imal ve yenilenmesi için KG Butadien kauçuk (br) di er KG zobüten-izopren (butil) kauçuk; nakil vas tas iç, d fl lasti i imal, yenilenmesi için KG zobüten-izopren (butil) kauçuk; di er KG Di er zobüten - zopren (butil) kauçuk; nakil vas tas iç ve d fl lasti i imal ve yenilenmesinde kullan lan KG Di er amaçl di er zobüten - zopren (butil) kauçuk KG Kloropren (klor butadien)kauçuk (cr) lateks fleklinde, di er amaçl KG Kloropren (klor butadien)kauçuk (cr) di er amaçl KG Akrilonitril; butadien kauçuk (nbr) lateks fleklinde, di er amaçl KG Di er flekillerde akrilonitril; butadien kauçuk (NBR;) di er amaçl KG zopren kauçuk ( r) nakil vas tas iç, d fl lasti i imal, yenileme için KG zopren kauçuk ( r) di er amaçl KG Etilen; propilen; konjuge olmam fl dien kauçuk (epdm) iç & d fl lastik imal, yenileme KG Etilen; propilen; konjuge olmam fl dien kauçuk (epdm) di er amaçl KG Lateks fleklinde suni, sentetik kauçuk; di er amaçl KG Suni plastik maddelerin kat lmas yla de iflmifl ürünler; di er amaçl KG Taklit kauçuklar; nakil vas tas iç, d fl lasti i imal ve yenilenmesinde KG Taklit kauçuklar; di er amaçl KG Rejenere kauçuk (ilk flekillerde, levha, tabaka/flerit halinde) KG Kauçuktan döküntü ve k rp nt lar KG Kauçuktan toz ve granüller KG Karbon karas veya silika ile kar flt r lm fl kauçuk KG Çözeltiler; dispersiyonlar halinde kar flt r lm fl kauçuk KG Kar flt r lm fl kauçuktan (vulkanize edilmemifl) levha, tabaka ve fleritler KG Vulkanizasyona haz r kar fl mlar halinde tabii/sentetik kauçuktan granüller KG Kar flt r lm fl di er kauçuk (vulkanize edilmemifl) KG Kauçuk kaplanm fl tekstil flerit ve kuflaklar KG Kauçuk lastiklere yeniden s rt geçirmede kullan lan di er profiller KG Vulkanize edilmemifl kauçuktan profiller KG

20 Ay stpoz stpoz Ad HAZ RAN 18 Ölçü Ad th. Mik.1 th. Mik.2 th. Dolar hr. Mik.1 hr. Mik.2 hr. Dolar Contalar; di er flekillerde vulkanize edilmemifl kauçuktan olanlar KG Di er flekillerde vulkanize edilmemifl kauçuktan olan di er çubuk, boru, profil vb. KG Ç plak kauçuktan iplikler; vulkanize edilmifl kauçuktan KG Vulkanize edilmifl kauçuktan di er iplik ve ipler KG Gözenekli kauçuktan; levha, tabaka ve fleritler KG Gözenekli kauçuktan çubuk ve profiller KG Gözenekli olmayan kauçuktan; yer kaplamalar ve paspaslar KG/M Gözenekli olmayan kauçuktan; levha, tabaka ve fleritler KG Gözenekli olmayan kauçuktan profiller; sivil hava tafl tlar nda kullan lmaya mahsus, ölçüsüne göre kesilmifl KG Gözenekli olmayan kauçuktan di er levha, tabaka, flerit, çubuk ve profiller KG Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; (takviyesiz/birleflmemifl) donan ms z KG Boru ve hortum; vulkanize kauçuktan; gaz/s v için (takviyesiz/birleflmemifl) donan ml KG Boru ve hortum; vulkanize kauçuktan; bas nçl hava çekiçleri için özel (takviyesiz/birleflmemifl) donan ml KG Boru ve hortum; vulkanize kauçuktan; di erleri için (takviyesiz/birleflmemifl) donan ml KG Hortum; vulkanize kauçuktan; bas nçl hava çekiçleri için (metal takviyeli) donan ms z KG Hortum; vulkanize kauçuktan; alçak/yüksek bas nç için (metal takviyeli) donan ms z KG Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; alçak/yüksek bas nç için (metal takviyeli) donan ms z KG Hortum; vulkanize kauçuktan; bas nçl hava çekiçleri için (metal takviyeli) donan ml KG Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; alçak/yüksek bas nç için (metal takviyeli) donan ml KG Hortum; vulkanize kauçuktan; bas nçl hava çekiçleri için (mensucat takviye) donan ms z KG Yass laflmayan yang n söndürme hortumlar ; vulkanize kauçuktan, takviye edilmifl, ba lant eleman olmayan KG Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; di erleri için (mensucat takviye) donan ms z KG Boru ve hortum (gaz ve s v lar için); vulk. kauçuktan, ba lant elemanl, takviye edilmifl, sivil hava tafl tlar için KG Hortum; vulkanize kauçuktan; di erleri için (mensucat takviye) donan ml KG Hortum; vulk. Kauçuk; di er maddeler için (di er madd. takviyeli) donan ms z KG Hortum; vulk. kauçuk; gaz/s v için (di er madd. takviyeli) donan ml KG Hortum; vulk. kauçuk; bas nçl hava çekiçleri için (di er madd. takviyeli) donan ml KG Hortum; vulk. Kauçuk; di er maddeler için (di er madd. takviyeli) donan ml KG Tafl y c kolon; vulkanize kauçuktan (metalle takviyeli) KG Tafl y c kolon; vulkanize kauçuktan (dokumaya elveriflli maddelerle takviyeli) KG Tafl y c kolon; vulkanize kauçuktan (di er maddelerle takviyeli) KG Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuktan (kesiti trapez fleklinde, 60<çevre=<180cm) (v yivli) KG Transmisyon kolonu;vulkanize kauçuktan (kesiti trapez flekl. 60<çevre=<180cm) (v yivli hariç) KG Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuktan (kesiti trapez fleklinde, 180<çevre=<240cm) (v yivli ) KG Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuktan (kesiti trapez flek., 180<çevre=<240cm) (v yivli hariç) KG Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuktan (sonsuz senkronize, 60<çevre=<150cm) KG Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuktan (sonsuz senkronize, 150<çevre=<198cm) KG Di er transmisyon kolonu; vulkanize edilmifl kauçuktan KG Binek oto d fl lastikleri; tekstil kuflakl radyan KG/ADET Binek oto d fl lastikleri; çelik kuflakl radyan KG/ADET Binek oto d fl lastikleri; konvansiyonel KG/ADET Minibüs, kamyonet ve hafif kamyon radyan d fl lastikleri KG/ADET Minibüs, kamyonet, hafif kamyon konvansiyonel d fl lastikler KG/ADET Otomobiller için kauçuktan di er yeni d fl lastikler KG/ADET Kamyon, otobüs için radyan d fl lastik (yükleme endeksi =<121) KG/ADET Kamyon, otobüs için konvansiyonel d fl lastik (yük.endeksi =<121) KG/ADET

Kauçuk enjeksiyon pres üreticisi DESMA firmas yla yapt m z röportaj. 2010 STANBUL KAUÇUK FUARI n n ard ndan. Kauçuk Derne i IRCO üyesi oldu

Kauçuk enjeksiyon pres üreticisi DESMA firmas yla yapt m z röportaj. 2010 STANBUL KAUÇUK FUARI n n ard ndan. Kauçuk Derne i IRCO üyesi oldu ISSN: 2146-1821 MART 2011 Say 41 Kauçuk enjeksiyon pres üreticisi DESMA firmas yla yapt m z röportaj 2010 STANBUL KAUÇUK FUARI n n ard ndan Kauçuk Derne i IRCO üyesi oldu hracata ve fuarlara yönelik devlet

Detaylı

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda...

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda... Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc lar Ertu rul Feyzi YÖRÜK Ali TÜRKER Yönetim Kurulu Üyeleri Durmufl TOPÇU Asil Üye Levent ÜRKMEZ Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Emrullah

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

TO Heyeti Elaz da A rland

TO Heyeti Elaz da A rland AYLIK GAZETE YIL: 13 SAYI: 145 TEMMUZ 2008 TO Heyeti da A rland stanbul Ticaret Odas ( TO) Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinden oluflan 67 kiflilik bir heyet, Odam z n daveti üzerine 'a geldi. 25-27 Temmuz

Detaylı

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal YAYINI YIL: 17 SAYI: 322 8 MAYIS 2015 ADASO da fikur Hizmet Noktas Üyelerimizin fikur a gitmeden ifllemlerini kolayl kla yapabilmesi ve fikur un destek ve faaliyetleri hakk nda k sa yoldan bilgi alabilmesi

Detaylı

TOFAfi, 2013 y l nda dünyadaki tüm Fiat Chrysler Automobiles fabrikalar aras nda, Dünya Klas nda Üretim de Alt n Seviye ödülüne lay k görülmüfltür.

TOFAfi, 2013 y l nda dünyadaki tüm Fiat Chrysler Automobiles fabrikalar aras nda, Dünya Klas nda Üretim de Alt n Seviye ödülüne lay k görülmüfltür. TOFAfi, 2013 y l nda dünyadaki tüm Fiat Chrysler Automobiles fabrikalar aras nda, Dünya Klas nda Üretim de Alt n Seviye ödülüne lay k görülmüfltür. 02 TOFAfi FAAL YET RAPORU 2013 1 BÖLÜM 1 Ortaklar Genel

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum.

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. Mühendislik Fakültesi'nin yeni dekan Prof. Dr. Levent Onural ile akademik yaflant

Detaylı

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt.

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt. Ç NDEK LER ED TÖR yi bir kuram, en etkin yönetim arac d r Temmuz-A ustos 2003 Y l 44 Say 233 Sahibi & Yaz flleri Müdürü Dr. Rüfltü Bozkurt Yönetim Yeri fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent- STANBUL Tel:

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Var olan dengeleri sürdürmek pek çok kurulufl taraf ndan tercih edilen bir pozisyon olabilir. Oysaki sektöre farkl l

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

2013 y l S ra No. 2014 y l S ra No 87 + 145 113 206 277 319 379 388

2013 y l S ra No. 2014 y l S ra No 87 + 145 113 206 277 319 379 388 kinci 500 de 9 Adana sanayi firmas yer ald Sanayi Odas taraf ndan aç klanan Türkiye nin kinci 500 Büyük Sanayi Kuruluflu aras na Adana dan 9 sanayi firmas girdi. Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç,

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih ÖKTEM Baflkan Yard mc s Levent ÜRKMEZ Asil Üye Orhan TURAN Asil Üye Kubilay ULU Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Levent KAYA Yedek Üye Feyzi

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Ocak/ fiubat/ Mart 2011

Ocak/ fiubat/ Mart 2011 Ocak/ fiubat/ Mart 2011 117 BUS AD ödülleri sahiplerini buldu En önemli strateji farkl l k yaratmakt r Toplu ulafl m trafik çilesini bitirir Üniversite-Sanayi iflbirli i geliflecek Çal flabilir engelliler

Detaylı

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hüseyin Erkan: AVRASYA P YASALARININ YILDIZI MKB Ergun Özen: GÜVEN DO RU LET fi MLE SA LANIR Ian Matheson: YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı

S la Teknik, baflarısını dünya çapında kanıtladı.

S la Teknik, baflarısını dünya çapında kanıtladı. 16. YIL / A ustos 2012 S la Teknik, baflarısını dünya çapında kanıtladı. Dünya üzerinde 2000 tedarikçisi olan Renault-Nissan Sat n Alma Organizasyonu, Türkiye de üretim yapan S la Teknik firmam z kalite

Detaylı

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI AVRUPA VE ORTADO U NUN EN BÜYÜK Ç MENTO FABR KASI NUH Ç MENTO TÜRK YE N N Ç N LE B RL KTE YÜKSELEN MARKASI UYGUNLAR SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

ADANA SANAY ODASI. Hollanda dan ifl dünyas na davet. Gazetesi

ADANA SANAY ODASI. Hollanda dan ifl dünyas na davet. Gazetesi Baflbakan Yard mc s Akdo an, Adana ifl dünyas ile bir araya geldi Baflbakan Yard mc s Yalç n Akdo an, bir dizi programa kat lmak üzere geldi i Adana da ifl dünyas temsilcileriyle bir araya gelerek görüfl

Detaylı

YEN REKABET STRA TEJ LER VE TÜRK SANA Y S

YEN REKABET STRA TEJ LER VE TÜRK SANA Y S T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E YEN REKABET STRA TEJ LER VE TÜRK SANA Y S Temmuz 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-07/322) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Te p e b a fl / s t a

Detaylı

BUS AD IN LK KADIN BAfiKANI OYA COfiKUNÖZ YÖNEY GÖREV DEVRETT

BUS AD IN LK KADIN BAfiKANI OYA COfiKUNÖZ YÖNEY GÖREV DEVRETT KASIM 2013 - OCAK 2014 128 BUS AD da Günal Baylan dönemi Yenileflime yat r m yapanlar Bursa ve ülkeye en büyük katma de eri sa lar BUS AD döviz kurunun son 10 y ll k seyrine bilimsel çal flmayla fl k tuttu

Detaylı

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU

VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1 Kurumsal Profil 3 Büyümenin Kilometre Tafllar 4 Zorlu ve Vestel Grubu Hakk nda 5 Vestel Grubu 6 Bafll ca Göstergeler 8 Vestel Beyaz Eflya'n n Stratejik

Detaylı