Hitit ten tanýtým rekoru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hitit ten tanýtým rekoru"

Transkript

1 Ýskilip-ankýrý Yolu 1. etabý ihale edildi Ýskilip-ankýrý Yolu 1. kýsým yapým ihalesi geçtiðimiz cuma günü Karayollarý Genel Müdürlüðü Program ve Ýzleme Daire Baþkanlýðý'nca tarafýndan yapýldý. * HABERÝ 6 DA OSB'de üretimi yapýlan soðuk hava depolarý ile orum'un tarým alanýndaki en önemli eksiðine çözüm getiril- Soðuk hava deposuna kredi * HABERÝ 7 DE Ýlçe belediyelerine yardým AK Parti orum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, evre Bakanlýðý'nýn orum'da yerel yönetimlere desteklerinin artarak devam ettiðini bildirdi. * HABERÝ 6 DA Salim Uslu ORUM 13 OCAK 2015 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ orum a fýrtýna uyarýsý Meteoroloji orum un da aralarýnda yer aldýðý bazý illere þiddetli fýrtýna uyarýsýnda bulundu. * HABERÝ 3 DE orum Halk Saðlýðý Müdürlüðü, Misafir Anne uygulamasý ile risk grubundaki gebelikleri ve doðum sonrasý takipleri yapýyor. Þehrin merkezinde at-eþek alarmý orum'da bir ahýrdan kaçan at ve eþek, kent merkezinde trafiði birbirine kattý. * HABERÝ 3 DE Bekir etin Hitit ten tanýtým rekoru Ulusal ve uluslararasý çerçevede tanýtým etkinliklerine büyük önem veren Hitit Üniversitesi nin, Türkiye nin dört bir yanýnda düzenlenen eðitim fuarlarýna katýlarak öðretim elemanlarý ve idari personel tarafýndan 140 binin üzerinde öðrenciye tanýtýldýðý bildirildi. * HABERÝ 4 DE Bu hafta düzenlenen seminerde 'Tasavvuf' konuþul- Alperenler tasavvufu konuþtu orum Alperen Ocaklarý'nda haftalýk düzenlenen seminerler devam ediyor. * HABERÝ 2 DE 22 Þubat ta avlanmaya son Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürü Mahmut Temel, Yaban Tavþaný ve Keklik avýnýn 4 Ocak tarihi itibariyle sona erdiðini, su kuþlarý, çulluk ve yaban domuzu avlarýnýn ise devam ettiðini açýkladý. Temel, 15 Þubat 2015 tarihi itibariyle çulluk, 22 Þubat 2015 tarihi itibariyle de tüm avlarýn kapatýlacaðýný söyledi. * HABERÝ 7 DE Hitit Üniversitesi çeþitli illerde 140 binin üzerinde öðrenciye tanýtýldý. Misafir anne ve bebeðe sürpriz orum Halk Saðlýðý Müdürlüðü, Misafir Anne uygulamasý ile risk grubundaki gebelikleri ve doðum sonrasý takipleri yapýyor. Bu kapsamda misafir gebe ve bebek ziyaret edildi. * HABERÝ 16 DA orum'da bir ahýrdan kaçan at ve eþek, kent merkezinde trafiði birbirine kattý. Bekir etin MHP Ýl Baþkanlýðý na aday oldu MHP yi eski þanlý günlerine taþýyacaðýz MHP eski Merkez Ýlçe Baþkaný Bekir etin, 25 Ocak'ta gerçekleþtirilecek MHP Ýl Kongresi'nde il baþkaný olarak aday olduðunu açýkladý. etin adaylýðýný duyurduðu basýn toplantýsýnda, MHP'yi eski þanlý günlerine taþýyacaklarýný ifade etti. * HABERÝ 2 DE Saatcý genel merkez yönetiminde Saðlýk-Sen 5. Olaðan Genel Kurulu nda Genel Baþkan Metin Memiþ in listesinde Ahmet Saatcý da yer aldý. * HABERÝ 5 DE Sinop Savcýsý olarak görev yapan hemþerimiz Fatih Karataþ, Adalet Bakanlýðý Tetkik Hakimliði ne atandý. * HABERÝ 14 DE Ahmet Saatcý Hemþehrimiz Tetkik Hakimi oldu Fatih Karataþ Zincir takarak hastaya ulaþan ekipler ilk müdahalenin ardýnda hasta Osmancýk Devlet Ambulans yolda kaldý orum'un Osmancýk Ýlçesi'nde hasta için giden ambulans, yolda kalýnca zincir takarak hastaya ulaþtý. * HABERÝ 3 DE

2 2 SALI 13 OCAK 2015 Bekir etin MHP Ýl Baþkanlýðý na aday oldu MHP yi eski þanlý günlerine taþýyacaðýz MHP eski Merkez Ýlçe Baþkaný Bekir etin, 25 Ocak'ta gerçekleþtirilecek MHP Ýl Kongresi'nde il baþkaný olarak aday olduðunu açýkladý. orum Alperen Ocaklarý'nda haftalýk düzenlenen seminerler devam ediyor. Bu hafta düzenlenen seminerde 'Tasavvuf' konuþuldu. Nur-Der baþkaný Murat Kayacý'nýn konuþmacý olarak katýldýðý seminerde, tasavvufun gayesinin insaný Allah'a yaklaþtýrmak olduðunu belirten Murat Kayacý, "Tasavvuf güzel ahlâk demektir. Beslenmek sadece midenin beslenmesi deðildir, asýl beslenmek ruhun beslenmesidir. Ruh beslenmiyorsa mideni ne kadar doldurursan doldur, o yükten baþka bir þey deðildir. Tasavvuf sahibi olmanýn, o bilinçle hareket etmenin hayata olumlu yansýmasý olur." dedi. (Haber Merkezi) Parti merkezinde basýn toplantýsý düzenlendi. EROL TAÞKAN HP eski Merkez Ýlçe Baþkaný Bekir etin, 25 MOcak'ta gerçekleþtirilecek MHP Ýl Kongresi'nde il baþkaný olarak aday olduðunu açýkladý. etin adaylýðýný duyurduðu basýn toplantýsýnda, MHP'yi eski þanlý günlerine taþýyacaklarýný ifade etti. Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan ve partililerin de katýldýðý basýn toplantýsýnda gündeme dair deðerlendirmelerde de bulunan Bekir etin, "Milliyetçi Hareket Partisi yegâne çare ve umut kapýsýdýr. Ülkücü hareketi orum'da tekrar eski þanlý günlerine kavuþturmak için, gençliðimizin verdiði dinamizm ve arkamýza almýþ olduðumuz 40 yýllýk ülkücü tecrübe ile 25 Ocak'ta gerçekleþecek olan il kongremizde il baþkanlýðýna aday olduðumu açýklýyorum." dedi. Türkiye'nin büyük bir fetret devri yaþadýðýný söyleyen Bekir etin, 12 yýldýr ülkeyi yöneten hükümetin ülkeyi dýþ ve iç politikada büyük bir acziyetin esiri haline getirdiðini belirterek, açýklamalarýný þöyle devam ettirdi; "Hepimizin malumu olduðu üzere bugün ülkemiz, milletimiz ve devletimiz büyük bir fetret devri yaþamaktadýr. 12 yýldýr Türk milleti tarafýndan devleti yönetmekle memur edilenler bugün ülkemizi hem iç politikada hem dýþ politikada büyük bir acziyetin esiri haline getirmiþlerdir. Devleti ve milleti yüceltmekle memur olanlar ne yazýk ki sadece kendi mal varlýklarýný yüceltmeyi kendilerine bir görev bir misyon kabul etmiþlerdir. Popülist yaklaþýmlar, günübirlik ve geliþigüzel hevesler, aldatma ve kandýrmaya dayalý çarpýklýklar ile devletin idare edilemeyeceði açýktýr. Kurulduðu günden bugüne kadar sadece Türk milletini esas alan, Türk milleti için çalýþan biz ülkücü hareketin mensuplarý her dönem olduðu gibi þimdi de sorumluluðumuzun ne denli benzersiz ve büyük olduðunun farkýndayýz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarý olarak ülkeyi kaosa sürükleyen, terör örgütü elebaþýný bir umut olarak gösteren, 13 yýldýr ülkeyi büyük bir uçurumun eþiðine getiren mevcut iktidara dur diyebilecek tek partinin, ülke ve vatan sevdasýný her þeyin üzerinde tutan Milliyetçi Hareket Partisi olduðuna inancýmýz tamdýr. Mensubiyet þuuru ile baðlandýðýmýz aziz Türk milletinin refahý ve mutluluðu için son nefesimize kadar sürecek olan mücadelemizde asla yýlgýnlýða, ümitsizliðe yer yoktur. Ýnanýyoruz ki büyük Türk milleti bu kara günlere son verecek olan iradeyi ilk seçimlerde gösterecek ve AKP iktidarýna artýk dur diyecektir. 21 Aralýkta gerçekleþtirmiþ olduðumuz merkez ilçe kongremiz ile baþlayan kongre sürecimizde ilçe kongrelerimizi tamamlamýþ bulunuyoruz. Þimdi önümüzde 25 Ocak'ta gerçekleþtirilecek il kongremiz bulunmaktadýr. Gözümüzü açtýðýmýz ilk andan itibaren mensubu olarak bulunduðumuz milliyetçi-ülkücü hareketin hemen her kademesinde onur duyarak bize verilen görevleri layýkýyla yerine getirmeye gayret ettik. ok þükür, dünden bugüne siyasi hayatýmýzda hiçbir kýrýklýk bulunmamaktadýr. Merkez ilçe baþkaný olarak göreve geldiðimiz gün, baþlayan hareketimizin bir gönül seferberliði hareketi olduðunu söylemiþtik. Bugün talip olduðumuz görevi Allah nasip ettiði takdirde bu harekete devam edeceðimizi özellikle belirtmek istiyorum. Aslolanýn gönülleri kazanmak olduðuna inanýyoruz. Her bir ilçemizde adým atmadýðýmýz sokak, derdini dinlemediðimiz tek bir vatandaþýmýzý dahi býrakmamak arzusundayýz. Zira biz Türk milliyetçileri baþka ideolojik hareketler gibi çözümün baþka yerlerden deðil yine sadece Türk milletinden geleceðini biliyoruz. Ýlçe kongrelerimizde birlik ve beraberlik içerinde baþlayan kongre sürecimiz il kongresinde de ayný þekilde devam edeceðinden kimsenin kuþkusu olmamalýdýr. 25 Ocak'taki kongrede kaybeden hiçbir aday olmayacak, kazanan ise hareketimiz ve milletimiz olacaktýr. Genel Baþkanýmýz sayýn Devlet Bahçeli'nin de söylediði gibi; "Milliyetçi Hareket Partisi yegâne çare ve umut kapý- Alperenler tasavvufu Bu hafta düzenlenen seminerde 'Tasavvuf' konuþuldu. sýdýr. MHP'nin kazanmasý milletin kazanmasýdýr. MHP'nin kazanmasý Türklüðün ve Ýslam'ýn öne çýkmasýdýr. MHP'nin kazanmasý dirliðin, refahýn, esenliðin söz sahibi olmasýdýr." Bu nedenle kongre sonucunda kim seçilirse seçilsin hepimiz önümüzdeki seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidar yürüyüþünde üzerimize düþen görevleri yerine getireceðiz. Kongrede aday olarak bayrak yarýþý mücadelesi vereceðim bütün dava arkadaþlarýma da baþarýlar diliyorum." orum Alperen Ocaklarý'nda haftalýk düzenlenen seminerler devam ediyor. (.HAK:2502) MHP Osmancýk Ýlçe Baþkaný ve Yönetim Kurulu üyeleri nezaket ziyaretlerine baþladý. MHP yönetimi ziyaret turunda Aralýk 2014 tari- gerçekle- 27hinde þen 11. Olaðan Kongrede Ýlçe Baþkanlýðýna seçilen MHP Osmancýk Ýlçe Baþkaný ve Yönetim Kurulu üyeleri nezaket ziyaretlerine baþladý. Ziyaretler çerçevesinde ilçe baþkanlýðýna 192 katýlýmý olan delegenin 169'unu alarak MHP Ýlçe Baþkanlýðýna seçilen Eczacý Mehmet Erdinç Yiðit ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Ýlçe Kaymakamý Sezgin Üçüncü'yü makamýnda ziyaret ettiler. Ziyarete teþekkür ederek memnuniyetini dile getiren Kaymakam Üçüncü; yeni baþkan ve yönetimine baþarýlý dileklerini iletti. Ayný gün Ýlçe Jandarma Komutaný Kd. Ütgm. Ýrfan Kýymaz'ý da makamýnda ziyaret ederek kendileri ile bir süre sohbet ettiler. Ýlçe Jandarma Komutaný Kd. Ütgm. Kýymaz; ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdikten sonra çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. (Haber Merkezi) ÖF vize ve ara sýnavlarý Ayapýldý ve sonuçlarda duyuruldu þimdi ise sýra finalde, tarihler Açýk Öðretim Fakültesi tarafýndan duyuruldu. Buna göre, Güz Dönemi Dönem Sonu Sýnavý Ocak 2015, Bahar Dönemi Ara Sýnavý Nisan 2015, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sýnavý ise 6-7 Haziran 2015 tarihlerinde yapýlacak. SINAV SÜRESÝ VE OTURUMLARI Öðrencilere, sýnava gireceði her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sýnav süresi verilecektir. Sýnavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapýlmaktadýr. Ýlçe protokolüne nezaket ziyaretleri düzenlendi. Ýlçe Jandarma Komutaný Kd. Ütgm. Ýrfan Kýymaz ziyaret edildi. AÖF sýnav tarihleri belli oldu Güz döneminde; Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 1. ve 5. yarýyýllarýn, öðleden sonra oturumunda 3. ve 7.yarýyýllarýn; bahar döneminde Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 2. ve 6. yarýyýllarýn, öðleden sonra oturumunda 4. ve 8. yarýyýllarýn sýnavlarý yapýlmaktadýr. AÖF YENÝ BÝR UYGULAMAYA GETÝ Anadolu Üniversitesi (AÖF) sýnav sonuçlarý için yeni bir uygulamaya geçti. AÖF sýnavlarýna girip sýnav sonuçlarýný öðrenmek isteyen adaylar için Anadolu Mobil Uygulamasý devreye sokuldu.(haber7)

3 SALI 13 OCAK Þehrin merkezinde at-eþek alarmý orum'da bir ahýrdan kaçan at ve eþek, kent merkezinde trafiði birbirine kattý. Polisler iki hayvaný yakalamak için uzun süre çaba harcadý. Yakalanan 2 hay- van, barýnaða götürülmek üzere belediye ekiplerine teslim edildi. orum'da '155 Polis Hattý'na gelen bir ihbarda, trafikte bir at ve eþeðin baþýboþ dolaþtýðý belirtildi. Bunun üzerine harekete geçen trafik ekipleri, Bahabey Caddesi üzerinde bir at ile bir eþeðin kent merkezinde araçlarýn arasýnda dolaþtýðýný gördü. Hayvanlarýn ürküp çevredekilere zarar vermesinden endiþe eden ekipler, bir süre at ve eþeði takip etti. Daha sonra da araç ve yaya trafiðin az ol- duðu bir bölgede harekete geçti. Yakalanan 2 hayvan, bölgeye gelen belediye ekiplerine tes- lim etti. Sahibi ortaya çýkmayan 2 hayvan, be- Ambulans yolda kaldý Zincir takarak hastaya ulaþan ekipler ilk müdahalenin ardýnda hasta Osmancýk Devlet Hastanesi ne götürdü. orum'un Osmancýk Ýlçesi'nde hasta için giden ambulans, yolda kalýnca zincir takarak hastaya ulaþtý. Yurdu etkisi altýna alan kar yaðýþý ve soðuk hava orum'da da etkisini sürdürüyor. orum'un Osmancýk Ýlçesi'nde etkisini sürdüren kar yaðýþý nedeniyle bir ambulansta yolda kaldý. 112'ye gelen bir ihbar üzerine hastayý almak için yola çýkan ambulans, kar nedeniyle daha fazla hareket edemedi. Zincir takarak hastaya ulaþan ekipler ilk müdahalenin ardýnda hasta Osmancýk Devlet Hastanesi ne götürdü. (DHA) orum'da bir ahýrdan kaçan at ve eþek, kent merkezinde trafiði birbirine kattý. orum a fýrtýna uyarýsý S amsun'da aðaçlarý deviren, çatýlarý uçuran þiddetli lodos ölümlere ve maddi zararlara yol açtý. Geçen hafta son 60 yýlýn en soðuk günlerini geçiren Samsun, þimdi de Cumartesi akþam saatlerinde baþlayan kuvvetli rüzgar ve fýrtýnanýn etkisine girdi. Samsun'un Bafra ilçesi Göller mevkisinde Ulugöl de bir teknenin fýrtýnada alabora olduðu olayda 3 kiþinin cesedine ulaþýlýrken, kayýp olan 4 kiþinin cesedini 15 yaþýndaki genç kayýp Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 3. Cadde de oturan 15 yaþýndaki genç kayýp. Baba N.D. Emniyet e baþvurarak, oðlu H.D. ýn akþam saatlerinde evden çýktýðýný, bir daha geri dönmediðini belirterek oðlunun bulunmasýný istedi. Kayýp genç aranýyor.(haber Merkezi) Alkollü sürücü hakkýnda iþlem Üçtutlar Mahallesi Ahçýlar 3. Sokak ta polis kontrolüne yakalan alkollü sürücü hakkýnda iþlem yapýldý. B.B. isimli genç sürücü aracýyla giderken trafik polisi tarafýndan durduruldu. Genç sürücünün 138 promil alkollü olduðu belirlendi. Sürücü hakkýnda iþlem yapýldý.(haber Merkezi) Kaygan yolda kaza Osmancýk ta kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptý. G.D. isimli sürücü aracýyla Cumhuriyet Mahallesi nde seyrederken Ömer Derindere Bulvarý nda yaðýþtan kayganlaþan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü aracýyla park halindeki araca çarptý. Aracýn içindeki S.D. isimli kadýn yaralandý. Bayat ta ise kaldýðý yurdun önünde ayaðý kayan S.K. isimli öðrenci düþüp yaralandý Aðýr yaralanan genç hastanede tedavi altýna alýndý. (Haber Merkezi) arama çalýþmalarý devam ediyor. Samsun'da þiddetli lodosta devrilerek park halindeki araçlarýn üzerilerine düþen aðaçlar da maddi zarara yol açtý. Trafik yön levhalarý yýkýlýrken, Atakum ilçesi Kurupelit mevkisindeki Yat Limaný'nda son 3 günde 8 kayýk suya gömüldü. Elektrik direkleri yýkýlýp, birçok yerde de teller koptu. Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nin etrafýnda çevrili tel örgünün üzerinde bulunan reklam tabelalarý idman sahasýnýn içine devrildi. Osmaniye Caddesi üzerinde bir binada dýþ cephe çalýþmalarý sýrasýnda ise fýrtýna korku dolu anlar yaþattý. Fýrtýnada iskele demirlerinin þiddetli þekilde sallanmasý nedeniyle polis caddeyi trafiðe kapattý. Binada inþaat çalýþmalarýný yapan iþçiler, iskelenin sallanmamasý için tedbir aldý. Trafiðe kapatýlan yol daha sonra tekrar açýldý. Ýlkadým ilçesinde de fýrtýna birçok evin çatýsýný uçururken, parklarda bulunan çok sayýda aðacý da devirdi. AKÞAM SAATLERÝNE KADAR DEVAM ETMESÝ BEKLENÝYOR Kuvvetli rüzgarýn ve fýrtýnanýn Samsun da hayatý olumsuz etkilediðini söyleyen Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Murat Asar, Zaman zaman hamle (gust) yaparak fýrtýna þekline dönüþtüðü görülen kuvvetli lodos, sýcak karakterli rüzgar olmasý bakýmýndan hýzlý bir þekilde havayý da ýsýtarak sýcaklýklarýn tekrar sýfýr derecenin üzerine çýkmasýný saðlamamýþtýr. Rüzgarýn baþladýðý günden Pazartesi ye kadarki periyotta en yüksek rüzgar hýzý olarak Samsun Tekkeköy de güneyden 122 km/s, Bafra Burnu nda batýdan km/s, Ladik te güneybatýdan 94.7 km/s, Salýpazarý nda güneydoðudan 93.2 km/s, Samsun Liman ýnda ise 91.8 km/s olarak kaydedildi. Samsun da bu güne kadar ölçülen en yüksek rüzgar hýzý 15 Aralýk 1978 de km/s olarak kaydedilmiþtir. Güney ve güneybatýlý yönlerden devam eden sert rüzgarýn bugün akþam saatlerine kadar devam etmesi, akþamdan itibaren ise tekrar normale dönmesi beklenmektedir dedi. VALÝLÝK UYARDI Samsun Valiliði nden yapýlan açýklamaya göre Samsun, Sinop, Ordu, Kastamonu, orum un kuzeyi ve Tokat ýn doðusunda bugün gece saatlerine kadar fýrtýnanýn devam etmesinin beklenildiði belirtilirken, meydana gelebilecek olumsuzluklara karþý vatandaþlarýn dikkatli ve tedbirli olmalarý istendi. Havalimanýnda uçuþ trafiðinde aksama bulunmadýðýný duyuran Valilik, fýrtýna nedeniyle limana gemi giriþ-çýkýþý yapýlmadýðýný bildirdi.(ýha) Samsun7da þiddetli lodos etkili oldu. Üstünden traktör geçti Kargý üstünden traktör geçen sürücü yaralan- Hüseyin D. isimli sürücü Yaprak Sokak ta evinin karþýsýndaki boþ arazide traktörü çalýþtýrýp indi. Hareket halindeki traktör sürücünün üzerinden geçti. Aðýr yaralanan sürücü ileri tetkik ve tedavi için Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. (Haber Merkezi) Aðaçlarý deviren, çatýlarý uçuran þiddetli lodos ölümlere ve maddi zararlara yol açtý. (.HAK:195) dý. lediyenin barýnaðýna götürüldü.(dha)

4 4 SALI 13 OCAK 2015 Öteki Duran Durmuþ Üniversite 140 bin öðrenciye tanýtýldý U itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Me- Alkan, üniversite- sektör iþ birliði çerçe- Htin vesinde avuþoðlu Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Halit Ýnaltekin le bir araya geldi. Birlikte neler yapýlabileceðinin istiþare edildiði görüþmede, üniversite- sektör iþ birliðinin önemine deðinen Rektör Alkan, Üniversite olarak iyi ve doðru bir iletiþim sayesinde tüm sektörle etkileþim içinde bulunabilmek için üzerimize düþeni gerçekleþtirme gayretindeyiz. Sektörün bilimsel çalýþmalarýn yapýldýðý, bilginin üretildiði üniversitelerle yakýn bir diyalog, etkileþim ve iþ birliði içerisinde olmasý gerekiyor. dedi. Hitit Üniversitesi olarak orum da ve bölgede faaliyet gösteren her sektör ile ikili iþ birliði yapmayý öne çýkan hedefleri arasýnda kabul ettiklerini dile getiren Rektör Alkan, kurumlar arasýnda gerçekleþecek ortak projelerin hem üniversitenin hem de sektörün geliþmesinde ve güçlenmesinde çok belirgin bir rol oynayacaðýný ifade ederek, bu kapsamda özellikle Havacýlýkta Yer Hitit Üniversitesi çeþitli illerde 140 binin üzerinde öðrenciye tanýtýldý. lusal ve uluslararasý çerçevede tanýtým etkinliklerine büyük önem veren Hitit Üniversitesi nin, Türkiye nin dört bir yanýnda düzenlenen eðitim fuarlarýna katýlarak öðretim elemanlarý ve idari personel tarafýndan 140 binin üzerinde öðrenciye tanýtýldýðý bildirildi. Hitit Üniversitesi nden yapýlan açýklamada, tanýtýmla ilgili þu ifadelere yer verildi: 2014 yýlý içerisinde lise tanýtýmlarýna ve yükseköðretim fuarlarýna katýlan Hitit Üniversitesi, Denizli de 5.295, Kocaeli nde 7.500, Yozgat ta 2.500, Trabzon da 6.048, Kayseri de 8.200, Ankara da , Eskiþehir de 6.150, Bursa da 9.418, Ýzmir de , Þanlýurfa da 4.354, Ýstanbul da ve Adana da olmak üzere 12 farklý ilde öðrenciyle buluþtu. Düzenlenen eðitim fuarlarýnda birçok devlet ve vakýf üniversitesi yer alýrken Hitit Üniversitesi nin standýný ziyaret eden öðrencilere, velilere ve rehber öðretmenlere Üniversite hakkýnda tanýtýcý bilgiler verilerek Hitit Üniversitesi nde öðrenci olmak anlatýldý. Dünya standartlarýnda eðitim kalitesine, branþlarýna ait teknik donanýma ve çaðýn gereksinimlerini karþýlayacak bilgi birikimine sahip öðrencilerin yetiþtirildiði bir kurum olan Hitit Üniversitesi, her yýl yenilenen tanýtým materyalleri ile katýldýðý eðitim fuarlarýnda öðrencilerin ve rehber öðretmenlerin ilgi odaðý oldu. Eðitimde uluslararasýlaþmaya büyük önem veren Hitit Üniversitesi, eðitim fuarlarýnda birçok kitleye ulaþma imkaný bularak standý ziyaret edenlere, bölümler, programlar, kontenjanlar, puanlar, öðrencilere sunduðu burslar, kýsmî zamanlý çalýþma imkâný, yurt dýþý öðrenci hareketliliði, kulüp faaliyetleri, eðitime ve sosyal hayata dair detay bilgiler verildi. Tanýtým faaliyetlerini çok önemsediklerini ifade eden Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversitenin belirlemiþ olduðu büyük hedeflerine tüm paydaþlarýndan aldýðý güçle birlikte mensuplarýnýn yapmýþ olduðu baþarýlý çalýþmalar ve beraberinde yapýlan etkin tanýtým faaliyetleri ile büyük bir hýzla ilerlemekte olduðunu söyledi. En Özel Devlet Üniversitesi sloganýyla öðrenci odaklý bir üniversite olmayý hedef edinen Hitit Üniversitesinin, kontenjanlarýnýn doluluk oranlarýna da dikkat çekerek üniversitede yüzdelik puan dilimi daha yüksek olan öðrencilerin öðrenim görmesi için ulusal ve uluslararasý tanýtým faaliyetlerine katýldýðýný ifade eden Rektör Alkan, büyük bir fedakarlýkla ülkemizin farklý coðrafyalarýnda üniversitemizin tanýtýmý için görev alan öðretim elemanlarýna ve idari personele teþekkür etti. (Haber Merkezi) Hitit Üniversitesi, her yýl yenilenen tanýtým materyalleri ile katýldýðý eðitim fuarlarýnda öðrencilerin ve rehber öðretmenlerin ilgi odaðý oldu. avuþoðlu Turizm e ziyaret Hizmetleri Yönetimi ile Turizm ve Otel Ýþletmeciliði programlarý dâhilinde iþ birliði yapabileceklerinin altýný çizdi. orum daki tüm paydaþlarýn üniversiteye sahip çýkmasýndan duyduðu memnuniyeti de dile getiren Rektör Alkan, kentin üniversite- sektör iþ birliðinde ciddi bir biçimde yol kat ettiðini hatýrlatarak, etkileþimin saðlanmasý sürecine katký saðlayan tüm paydaþlara teþekkür etti. Üniversitede gerçekleþtirilen çalýþmalarý yakýndan takip ettiðini ve yaþanan olumlu geliþmelerin memnuniyet verici olduðunu vurgulayan avuþoðlu Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Halit Ýnaltekin, Hitit Üniversitesi nin hayata geçirmiþ olduðu baþarýlý ve çok yönlü projelerin þehrin geliþimine ve büyümesine büyük bir katma deðer saðladýðýný ifade etti. Ýnaltekin, Rektör Alkan a ziyaretinden dolayý teþekkür ederek üniversite- sektör iþ birliði kapsamýnda üniversite ile her türlü iþ birliðine hazýr olduklarýný kaydetti.(haber Merkezi) Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, avuþoðlu Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Halit Ýnaltekin le bir araya geldi. Bazý þehirlerde eðitim fuarlarýna katýlým saðlandý. Düzenlenen eðitim fuarlarýnda birçok devlet ve vakýf üniversitesi yer aldý. Aðlayan Þehir Hattuþa adlý tiyatro oyunu yeniden sahnelenecek. Hitit Üniversitesi Tiyatro Kulübü ile Arkeoloji Kulübü nün ortaklaþa hazýrladýðý, Aðlayan Þehir Hattuþa adlý tiyatro oyunu, Ocak 2014 tarihlerinde orum Devlet Tiyatro Salonu nda saat 20:00 de tekrar sahnelenecek. (Haber Merkezi) A tatürk Üniversitesi Açýköðretim Fakültesi Eðitim-Öðretim Yýlý Güz Dönemi Yarýyýl Sonu Sýnavlarý Ocak 2015 tarihlerinde Hitit Üniversitesi nde sabah ve öðleden sonra olmak üzere 4 oturum halinde sorunsuz bir þekilde gerçekleþtirildi. Fransa'da tüm dinlere hakaret etmek fikir özgürlüðü Lakin Ermeni soykýrýmý yok demenin cezasý bir yýl hapis Artý Euro para cezasý Ünlü Fransýz yazar Victor Hugo þöyle der Fransa ile ilgili; "Paris'te bir adam öldürülürse bu bir cinayettir Doðuda 50 bin insan boðazlanýrsa bu sadece bir meseledir " Fransýzlar kendileri dýþýnda herkese Fransýz Kafasýný kestikleri Cezayirlilerin resminden posta pulu yapacak kadar medeni(!) millettir Fransýzlar Dünya tarihinde katliam yapan Milletlere unvan verilse; Emin olun Fransýzlar Ordinaryüs unvaný ile ödüllendirirler Müslümanlar ne mi yapar Cehennemi dünyaya taþýr Hayatý, ölümle karartýr Kendi dininden savunmasýz insanlarýn kellelerini keserek penaltý atar Müslüman Müslüman'ý yakar, tecavüz eder, katleder gýk çýkarmaz Amerika Irak'ta bir buçuk milyon Müslüman'ý öldürdü... Müslümanlar bu olaya Fransýz kaldýðý gibi Amerika askerine baþarýlar dilediler Tüm bunlar Peygamber Efendimiz Hz Muhammet'e hakaret olarak görülmedi Bir karikatür herkesi çýldýrttý Müslümanlarýn en büyük sorunu insan olmadan Müslüman olmaya çalýþmasýdýr Ýnsan olmayan hiç bir þey olamaz O yüzden ne Müslüman olabiliyoruz ne insan Ýnsana Fransýz-ýz(!) Aðlayan Þehir Hattuþa sahnelenecek Aðlayan Þehir Hattuþa adlý tiyatro oyunu yeniden sahnelenecek. Atatürk Üniversitesi orum da sýnav yaptý Yaklaþýk 600 adayýn katýldýðý sýnav, Atatürk Üniversitesi tarafýndan orum da ilk defa 2013 yýlýnda uygulanmaya baþlandý, bu sýnavýn orum da yapýlmasý büyük önem taþýyor.

5 Hacý Mehmet Ali Akça nýn SALI 13 OCAK Saatcý genel merkez yönetiminde aðlýk-sen orum SÞubesi Yönetim Kurulu ve Üst Kurul Delegelerinin de katýldýðý Saðlýk-Sen 5. Olaðan Genel Kurulu coþkulu bir þekilde tamamlandý. Saðlýk-Sen delegeleri, sendikayý yönetme ve daha ileri taþýma görevini, bir kez daha Genel Baþkan Metin Memiþ ve listesinde yer alan yönetim kurulu üyelerine verdi. Genel Kurul hakkýnda bilgi veren Saðlýk-Sen orum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý'nýn verdiði bilgiye göre, 10 Ocak 2015 tarihinde baþlayan Saðlýk-Sen 5.Olaðan Genel Kurulu 11 Ocak 2015 tarihinde organlarýn seçimi ile sona erdi. 10 Ocak'ta divan teþekkülü ve Saðlýk-Sen orum Þubesi Baþkaný Ahmet Saatcý. gündeme iliþkin Baþkaný Ahmet maddeler tamamlandý, Saatcý'nýn da yer aldýðý 11 Ocak'ta seçim liste seçimi açýk ara yapýldý. Seçime çarþaf farkla kazandý. Seçim liste olarak girildi. sonucunun Genel Baþkan Metin açýklanmasýndan sonra Memiþ'in listesine delegelere ve salonu alternatif olarak dolduran Saðlýk-Sen baðýmsýz adaylar seçim ailesine teþekkür yarýþýna girdi. Baðýmsýz konuþmasý yapan Genel adaylarýn hiçbiri Baþkan Memiþ, seçilemezken orum "Hizmet yolculuðunda Memur Sen Þube listesini onaylayarak bu kutlu görevi veren delegelere teþekkür etmiþtir. Bundan sonra da Akif Ýnan'ýn Memur- Sen'i kurduðu ilkelerden ayrýlmadan, hizmet yolculuðumuza devam edeceðiz. Aramýza fitne sokulmasýna müsaade etmeyeceðiz. Bütün enerjimizi üyemiz, saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarý, ülkemiz ve dünya mazlumlarý için harcayacaðýz. Biz, büyük bir aileyiz. Hizmet sendikacýlýðýnda 20 altýn yýlý birlikte geride býraktýk. Yeni ufuklara, yeni hedeflere hep birlikte yürüyeceðiz. Seçimin sendikamýza, saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýmýza ve ülkemize hayýrlý olmasýný diliyoruz." dedi. (Haber Merkezi) Saðlýk-Sen 5.Olaðan Genel Kurulu 11 Ocak 2015 tarihinde organlarýn seçimi ile sona erdi. orum Memur Sen Þube Baþkaný Ahmet Saatcý'nýn da yer aldýðý liste seçimi açýk ara farkla kazandý. 112 çalýþma sistemiyle oynanýyor aðlýk-sen orum Þubesi Basýn ve Ýleti- Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý, þýlamamaktadýr. Bu nedenle alým sayýsýnýn art- özellikle de ATT ve Paramedik ihtiyacýný kar- Sþim Halkýn saðlýk hizmetlerinden memnuniyetinin en yüksek olduðu alanlarýn baþýnda 112 nýn karþýlanmasý gerekmektedir. Yapýlan araþtýrýlarak özellikle ATT ve Paramedik ihtiyacý- Acil Saðlýk Hizmetleri gelmekte iken, son týrmalar Acil Saðlýk Hizmetleri çalýþanlarýnýn günlerde farklý bir mesai sistemi ve taþeron yüzde 90 ýna yakýnýn mevcut çalýþma süresinden memnun olduðunu göstermektedir. Bu an- þoför uygulamasý dayatmasý ile sistemin özüyle oynanmaktadýr. dedi. lamda bugünkü mesai sistemi ile ilgili yeterince araþtýrma yapýlmamasýna raðmen sistem Bu duruma karþý olduklarýný geçtiðimiz haftalarda meslek örgütleri ile birlikte üzerinde doðrudan deðiþiklik yapýlmasý çalýþanlarý rahatsýz etmekte, moral ve motivasyon- Bakanlýða bildirdiklerini hatýrlatan Lafcý, Son aylarda Aile Hekimliði sisteminde yaþanan sorunlarýn, Acil Saðlýk Hizmetleri nde beplerinin derinlemesine araþtýrýlmasý, çalýþma larýný bozmaktadýr. Bunun yerine kazalarýn se- de yaþanmamasý için çalýþanlarýn içinde olmadýðý sistem dayatmalarýnýn kesinlikle yanin deðerlendirilmesi daha netice alýcý olacak- ortamlarýnýn revize edilmesi, araç güvenliðipýlmamasý gerekmektedir. týr. Ülke genelinde taþeron çalýþma sistemi Hacý Nuri Lafcý Bu çalýþma þekli ve uygulamasýnýn sonuçlarý görülmek isteniyorsa belirli bir ilde pilot ile ilgili sorunlar yaþanmaktayken, bugün en riskli ve kamu eliyle görülmesi zaruri olan bu alanýn taþeron uygulama yapýlarak sonuçlarýn izlenmesi daha uygun olacaktýr. Halkýn memnuniyetinin yüksek olmasý çalýþan mem- eliyle yürütülmeye çalýþýlmasý anlaþýlamamaktadýr. Ýstihdam sorununun taþeron sistemi ile deðil, atamalarda daha nuniyetinden geçmektedir. Bu noktada çalýþan memnuniyetini önemli ölçüde azaltacak olan ve çalýþanlarý rahatsýz fazla ATT ve Paramedik alýmýyla giderilmesi gerekmektedir. Yýlda yaklaþýk 50 bin öðretmen atamasý yapýlýrken, atanan saðlýk çalýþaný sayýsý 15 binin altýnda kalmaktadýr. Ata- deðerlendirilmesi sistemin saðlýðý açýsýndan daha uygun bir eden 12/48 sistemi ve taþeron þoför uygulamasýnýn tekrar nanlarda meslek bazýnda ayrýldýðýnda sahanýn ihtiyacýný, yaklaþým olacaktýr. diye konuþtu. (Haber Merkezi) VEFAT ve TEÞEKKÜR tarihinde kaybettiðimiz sevgili babamýz hastalýðý süresince yakýndan ilgilenen orum Özel Hastanesi ne Þengül Hastane doktorlarýndan Uz. Dr. Uysal a Göðüs Hastalýklarý Servisi ve Yoðun Bakým Üniteleri hemþire ve hasta bakýcýlarýna, Gerek hastalýðý süresince, gerekse cenazemize bizzat gelerek ve arayarak yanýmýzda olan tüm eþ, dost ve akrabalarýmýza teþekkür ederiz. Akça Ailesi

6 6 SALI 13 OCAK 2015 Ýskilip-ankýrý Yolu 1. etabý ihale edildi skilip-ankýrý Yolu 1. kýsým Ýyapým ihalesi geçtiðimiz cuma günü Karayollarý Genel Müdürlüðü Program ve Ýzleme Daire Baþkanlýðý'nca tarafýndan yapýldý. Ýskilip'ten Kýzýlýrmak ilçe sýnýrýna kadar olan 86 kilometrelik yolun yapým ihalesinin sonucu deðerlendirme aþamasýnda bulunuyor. Ýhalenin yasal sürecinin tamamlanmasýndan sonra yer teslimi yapýlacak. Yer tesliminin ardýndan 15 gün sonra yol yapým çalýþmalarýna baþlanýyor. Ýskilip-ankýrý Yolu 2. kýsým ihalesi 27 Ocak 2015 Salý günü gerçekleþtirilecek. ÝskilipBelediye Baþkaný Recep atma, uzun süredir gündemde olan Ýskilip-ankýrý Yolu'nun yapým ihalesinin erken tarihe alýnmasýný saðlayan orum Milletvekilleri TBMM Meclis Ýdare Amiri Salim Uslu, Dr. Cahit Baðcý, Murat Yýldýrým ve Karayollarý yetkilileri ile tüm emeði geçenlere teþekkür etti. (Haber Merkezi) Ýlçe belediyelerine yardým Parti orum AKMilletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, evre Bakanlýðý'nýn orum'da yerel yönetimlere desteklerinin artarak devam ettiðini bildirdi. Uslu'nun verdiði bilgiye göre, Düvenci Belediyesi'ne 182 Bin TL deðerinde öp Toplama Aracý, Bayat, Kargý ve Osmancýk Belediyelerine 50'þer Bin TL, Uðurludað Belediyesi'ne de 30 Bin TL'lik öp Konteynýrý yardýmý yapýlacak. Uslu, konuya iliþkin yaptýðý açýklamada, þu bilgileri verdi: "evre kirliliðinin giderilmesi, çevrenin korunmasý, ukuröz e konak yapýlýyor Kasým 2014 de 14Bayat ýn ukuröz köyünde meydana gelen yangýnda 28 konut, 1 köy konaðý ve 1 iþyeri yanmýþtý. Olayý ilk geceden itibaren yakýndan takip eden AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'dan ukuröz'e Köy Konaðý yapýlacaðý bilgisi verildi. Yangýn afeti yaþayan Bayat ukuröz köyüne gerekenin yapýlmaya devam edildiðini söyleyen Uslu, "Genel hayatýn etkilendiði elim yangýn olayý ve sonrasýnda tüm imkânlar seferber edilmiþ, orum Valiliði koordinesinde tüm kamu personeli üzerine düþeni yapmýþ ve yapmaya da devam etmektedir. Olay sonrasý köyümüzü ziyaret ederek halkýmýzýn yanýnda olduk. Temin edilen konteynerlerle vatandaþlarýmýza geçici iskan saðlanarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðýndan temin edilen 380 Bin TL ile de acil ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý da saðlanmýþtý. Ayrýca orum Valiliði ve Bayat Kaymakamlýðý tarafýndan yangýn zede aileler için açýlan yardým hesaplarýnda Ýskilip-ankýrý Yolu 1. kýsým yapým ihalesi yapýldý. iyileþtirilmesi ve temizlenmesi amacýyla evre ve Þehircilik Bakanlýðýmýzýn yerel yönetimlerimize destekleri devam etmektedir. Düvenci Belediyemize öp Toplama Aracý müjdesini veriyoruz yýlý bütçesi kapsamýnda evre ve Þehircilik Bakanlýðýmýzdan Sekizinci aracýmýzýn da onayýný aldýk. Ayrýca, Bayat, Kargý, Osmancýk ve Uðurludað Belediyelerimize öp Konteynýrý için toplamda 180 Bin TL'lik ödenek gönderilecektir. Hayýrlý Uðurlu Olsun yýlýndan bugüne kadar evre ve Þehircilik ise 220 bin TL toplanmýþtýr. Yangýnda 130 haneli köyümüzün Köy Konaðý da kullanýlamaz hale gelmiþti. orum Ýl Özel Ýdaremizin yaptýðý çalýþma ile Köy Konaðýnýn 2015 yýlý Köy Kalkýnma Payý programýna alýnmasý talebimiz Ýller Bankasýndan 16 Aralýk'ta talep edilmiþti. Talebimiz Ýller Bankasý Yönetim Kurulunca onaylanarak; "Ýller Bankasý Anonim Þirketi Yýllýk Kardan Ayrýlan Ödeneðin Kullandýrýlmasýna Ýliþkin Yönetmelik" çerçevesinde Bayat ukuröz Köy Konaðý için ,40 TL ödenek tahsis edilmesine karar verilmiþtir. ukuröz Köyümüze Hayýrlý uðurlu olsun. Bir kez daha geçmiþ olsun diliyorum. Yangýn afeti yaþayan Bayat ukuröz köyüne destek saðlandý. Bakanlýðýmýz evre Yardýmlarý kapsamýnda orum'da Yerel Yönetimlerimize 25 Araç teslim edildi. Onayý alýnan 5 Araç ile toplamda 30 Araç için yaklaþýk 4,5 Milyon TLYerel Yönetimlerimizde sadece Araç yardýmý olarak saðlanmýþtýr. Ayrýca Sungurlu ve Mecitözü ilçelerimizin talepleri de 2015 yýlý bütçesinin serbest býrakýlmasý sonrasý ilk daðýtýmda deðerlendirilecektir. Ýskilip ve Laçin ilçelerimizin onaylanan Yol Süpürme araçlarý; Devlet Malzeme Ofisi'nde bulunmadýðý için araç bedeli nakit olarak verilecektir." (Haber Merkezi) Yangýnda 28 konut, 1 köy konaðý ve 1 iþyeri yanmýþtý. Ödeneðin tahsisine karar veren Ýller Bankasý Yönetim Kurulu Baþkaný Fuat Gedik ve Yönetim Kurulu Üyelerine, her zaman bizlere destek saðlayan Genel Müdür, M. Turgut Dedeoðlu'na ve konuyu takip eden hemþehrimiz Maliye Bakanlýðý, Maliye Yüksek Eðitim Merkezi Baþkaný Adem Kabadayý'ya orumlular adýna teþekkür ederim" dedi. Uslu, Akif Ýnan ý anlattý M Mehmet Akif Ýnan Doðumunun 75. Vefatýnýn 15. yýlýnda Mehmet Akif Ýnan' Sempozyumu ile anýldý. emur-sen Konfederasyonu kurucu Genel Baþkaný Mehmet Akif Ýnan, Eðitim-Bir-Sen tarafýndan düzenlenen, 'Doðumunun 75. Vefatýnýn 15. yýlýnda Mehmet Akif Ýnan' Sempozyumu ile anýldý. Sempozyumda 'Kuvveden Fiile; Sendikacý Mehmet Akif Ýnan' oturumunun baþkanlýðýný AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu yaparken, konuþmacý olarak da; Memur-Sen Konfederasyonu eski Genel Baþkaný Fatih Uðurlu, Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Þükrü Karatepe ve Memur-Sen Konfederasyonu Kurucu Üyesi Þevket Sezer katýldý. Merhum Mehmet Akif Ýnan ile yaþanmýþlýklarýn, dostluklarýn ve hatýralarýn yanýnda sanatý, nesri, þiiri ve düþünce yapýsýnýn anlatýldýðý sempozyumda, Salim Uslu da hatýralarýný anlattý. Uslu konuþmasýnda þunlarý söyledi; "Memur - Sen Konfederasyonu ve Eðitim-Bir-Sendikasýna vefakârlýklarý nedeniyle teþekkür ve tebrik ediyorum. Yeni neslin tanýmasý gereken bir þairi, lideri anmak suretiyle önemli bir vefakârlýk örneði gösterdiler. Akif Hoca Memur-Sen'in bir genel baþkaný deðildi. Memur-Sen hareketinin, memur hareketinin lideriydi. Bir mücadele adamý, dava insaný, bir gönül adamý, bir düþünce ehli ama en önemlisi de bütün bunlarýn hangi yol haritasýyla hayata geçirileceðine inanmýþ bir sivil toplumcu idi. ÝLKELERÝN ADAMIDIR; O hiçbir zaman konjonktürel düþünüp rüzgâra göre pozisyon alma kolaycýlýðý içinde olmamýþtýr. Merhum Nurettin Topçunun dediði gibi; 'Biz muvaffakiyetin sýrrýný deðil, hareketin sýrrýný arýyoruz.' Anlayýþýnda salt baþarýdan ziyade, hareketin özünü ve amacýný özümsemiþtir. YER- LÝ'DÝR; Akif Bey evrensel doðrularý kabul etmekle birlikte yerli deðerleri savunur, düþünürdü. Gerek 1977'lerde Yeni Devirde Akif Reha müstearý ile gerekse sonraki yýllarda yazdýklarý, yaþadýklarý ve yaþattýklarý ile tam bir büyük doðuludur ve " anamý sorarsan büyük doðudur/batý ki, sýrtýmda paslý býçaktýr" diyerek beklediði medeniyet havzasý olan bu coðrafyanýn topraklarýný ifade eder. GELENEKÝDÝR (Edebiyat Dergisi 1972 sayfa 101); Kiþi için hatýrasýzlýk nasýl hafýza kaybý ise, millet içinde geçmiþinden uzaklaþma, uygarlýðýndan kopma, öylece trajiktir. Uygarlýðýndan koparýlan toplum tükeniþinin trajedisini yaþýyordur. AHLAK, EDEP, ERKAN ADAMIDIR; Merhum Fethi (Gemuhluoðlu) aðabeye dediði gibi 'Cins bir zekâya sahipti. Edep, Erkan ve kibar kelamlarla bazý hal yolunun yolcusu idi. Kolay öfkelenmezdi,kavgacý deðil bir derviþ meþrep yaný vardý. Resmiyeti sevmeyen sýcak ve yardýmsever bir insandý. Gençlik yýllarýndan beri o hep inanç ve ciddiyet insaný oldu. DÝSÝPLÝN ADAMIDIR; Eðer bir görevi üstlenmiþse onu sýký sýkýya takip ederdi. Toplantýlarda bile alýnan karalarý verilen görevleri ya da kime verildiðini not alýr yerine getirilip getirilmediðini kontrol ediyordu. Yapýlan iþte verimlilik arýyordu. TUTARLIDIR; Merhum hoca gerek düþünce hayatý ve gerekse sendikal hayatýnda daima tutarlý olmaya özen göstermiþtir. Eðer grevli toplu sözleþmeli sendikacýlýða inanmýþsa bunu her fýrsatta ve her ortamda ifade etmiþtir. Ýþçi ve memur ayrýmý yerine "çalýþanlar" gibi bir yeni tanýma, haklarýn eþitliðine ve ortak bir yapýya inanmýþsa bunu da eðip bükmeden ifade etmiþtir. Sendikalarýn, konfederasyonlarýn ortak toplantýlarýnda da düþüncelerini, ilkesel bir silsile içinde anlatýr. Görüþlerinin ve tutumunun tam da uyumlu ve tutarlý olmasýna özen gösterirdi. Bu bir çabanýn ötesinde onda doðal bir karakter halini almýþtýr. " KARARLIDIR; Mazeret üretilmesini hoþ karþýlamaz. Tutarsýzlýðý ve boþ konuþmayý "akýntýya kürek çekmek" olarak görürdü. Risk almayý bilen, kararlýlýkla ifade eden ve sonuca kilitlenmiþ bir lider kararlýlýðýndadýr. Sendikacýlýðý, görevleri, kiþiye ve hasseten kendisine makam, statü, þöhret, ikbal, kudret aracý görmüyor, hatta eðitim iþ kolunda bir sendika baþkaný olmayý, Milli Eðitim Bakaný olmaya tercih ettiðini söyleyebiliyordu. YORULMAZ BÝR EYLEM ADAMIDIR; Umutsuzluk, yoksunluk, yorgunluk onun lugatýnda yer almamýþtýr. "aðý kurtarmanýn bir eylemidir. aðdýþý görülen ilgimiz bizim." Diyerek çaðýn ötesine koþmaya ve kucaklamaya hazýr bir ruh dinginliði içindedir. Ve yaþanan imkansýzlýklarý haksýzlýklarý bir engel deðil, kendisine ýþýk ve hýz olarak görmüþtür. Ondaki " rüya sözler ve kurþun yaðmuru "gibi ifadeler onun düþünce derinliðine ve sýnýrsýzlýðýný, irade ve azmini ifade etmektedir. SENDÝKAL SÝYASET ÝLÝÞKÝSÝNDE MESA- FELÝDÝR; Memur-Sen'inin kuruluþunda ve sonrasýnda kimi siyasi tutumlar sýðlýklar pahalý bir deneyim olmuþtur. Merhum hocamýz ile yaptýðýmýz kimi sohbetlerde içimiz burkularak ve hatta dýþlanarak yaþadýklarýmýz bize sendika Siyaset iliþkilerinde önemli bir tecrübe kazandýrmýþtýr. Bu nedenle sendikalarý "Baðýmsýzlýðýna" yürekten inanmýþýzdýr. Sendikalar siyaset kurumlarýnýn güdümünde, yedeðinde olamaz. Arka bahçesi ya da yandaþý olmamalýdýr. Devlete de oyundaþ olmazlar. Evrensel doðrularýn yanýnda kamu vicdanýný temsil ederek devleti denetleyen hizmet alanýný geniþletip çeþitlendiren sorun çözme kabiliyetini geliþtiren karar süreçlerine katýlan sivil örgütlerdir. TOPLUMSAL MODEL TASAVVURU; Merhum Mehmet Akif Ýnan "zikriyle, fikriyle, þükreyle /ey sen, önüne serilmiþ sonsuza karþý" diyerek zikrine ve þükrüne devam ederken toplumsal modele iliþkin görüþlerini de çeþitli vesilelerle ifade ederdi. Ýddiasý olduðu medeniyet davasýnýn kodlarýný taþýyan toplumsal modelde; ADALET'in önemini vurguluyor KÝN VE DÜÞMANLIK üretenlerin karlý çýkmayacaklarýný hoþgörü, iyiden ve güzelden, doðrudan, hakkaniyetten, insaniyetten ve mertlikten yana olmanýn altýný çiziyor BARIÞ'I öngörüyor ve önceliyordu. Siyasi partiler arasýndaki kýsýr çekiþmeleri þiddetle eleþtiriyor sendikalar gibi güç birliði ve diyalog içerisinde olunmasýný savunuyordu. DEMOKRATÝKLEÞME VE ÝNSAN HAKLA- RI ÖNCELÝÐÝYDÝ; Akif beyin en çok vurgu yaptýðý konularýn baþýnda " Demokratikleþme ve Ýnsan Haklarý" geliyordu. Düþünsel plandaki tezlerini ayný zamanda bir sivil toplum hareketi olan sendikacýlýkla hayata geçirebileceðine inanýyor, " ulusal sorunlarýn sivil toplum örgütlerince sahiplenmesini önemsiyordu." (1986 Hak-Ýþ sempozyumu) Mehmet Akif Ýnan SÝYASETE girmek konusunda teþvik edici oluyor kendisi uzak kalmayý tercih ediyordu. SENDÝKACILIKTA VE MESLEKTE NÝTE- LÝKTEN YANAYDI; Sendikacýlýðý sadece üyelerinin çýkarlarýný artýran, geliþtiren bir araçtan ziyade, mesleki eðitimin geliþtirilmesinde, eðitimcilerin bilgi ve donanýmlarýnýn artýrýlmasýnda ya da nicelik kadar niteliklerin geliþmesinde önemli bir araç görüyordu. Özellikle eðitim sorununu gündeminin ilk sýrasýnda yer alýyor, eðitimin sadece siyasi irade ile deðil, demokratik kuruluþlarýn da katýlýmý ile yönlendirilmesini yani katýlýmcýlýðý savunuyordu. HAK ARAMA konusunda duyarlýydý. Haklarýný sokakta arama alýþkanlýðý yoktu. ok da hazzetmezdi ama býçak kemiðe dayandýðýnda, diyalog yollarý tükendiðinde UZLAÞMA imkaný kalmadýðýnda da eylemden, mitingden, tepki ve tenkitten kaçýnmazdý. DEMOKRAT BÝR ÝNSANDI; DEMOKRA- SÝ'NÝN egemen olduðu bir ortamda ancak sorunlarýn çözülebileceðine inanýr, Türkiye'nin çaðdaþ standartlarýn gerisinde olduðunu düþünür, insanlarýn düþündüðü konuþtuðu okuduðu ve yazdýðý için mahkum edilmesini kýnardý. AYDIN NAMUSU VE DUYARLILIÐINA SA- HÝPTÝ; Bir aydýn olarak asla kendi halký küçümsemez bilakis halkýn birikimine deðerlerine inanýr " aydýn ve okumuþ sendikacý kesim olarak bu sorunlardan uzak kalamayýz" derdi. "Ülkenin olanaklarý, insanca yaþanabilir imkan saðlayacak yeterliliktedir. Yeter ki ADÝL PAYLAÞILSIN. Hýrsýza, kapkaççýya, yankesiciye aktarýlmasýn diyerek daima ADALETÝ VE MEÞRU- ÝYETÝ savunmuþtur. Onun destansý mücadelesini, duruþunu, inanmýþ ve adanmýþlýðý ruh temellerini ve ilkelerini açýða çýkarýp kendine yol haritasý çýkartmakta sayýsýz fayda var. Þu kýsacýk ömrümüzde ölümün konuðu olduðumuz gerçeðini bilerek ve vicdanýmýzý ayak sesini duyarak yaþamak ve onun gibi "ilahi karara teslimim duanýzý beklerim" diyerek hoþ bir seda ile önde giden olarak arakadan gelenlere saðlam bir ufuk, doðru bir çizgi býrakmak hepimize nasip olsun inþallah. O bir akýl, bir bilge kiþi, bir soylu hayatý yaþamýþ ve bu dünyada bir garip mümin olarak yaþamýþ ve asýl vatanýna, sevdiklerinin yanýna haþr olmak üzere gitmiþtir. Mevlam rahmet eylesin mekaný cennet olsun. Akif Hocanýn ortaya koyduðu performans, ilkeler, bize býraktýðý eserler, hatýralar hepsi bugünkü Türkiye'nin, Yeni Türkiye'nin bize gösterdiði, emanet edilmiþ önemli bir yol haritasýdýr. Ekonomik göstergeler, parasal deðerler hepsi kurulabilir ama onun medeniyet tasavvurunu gerçekleþtirmek, medeniyet kavgasý içerisinde yer almak bizler için asli ve öncelikli bir görevdir" dedi. Eðitim-Bir-Sen Baþkaný Ahmet Özer, Sempozyuma katýlým ve desteklerinden dolayý Uslu'ya teþekkür plaketi takdim etti. (Haber Merkezi)

7 rman ve Su Ýþleri Þu- Müdürü Mahmut Obe Temel, Yaban Tavþaný ve Keklik avýnýn 4 Ocak tarihi itibariyle sona erdiðini, su kuþlarý, çulluk ve yaban domuzu avlarýnýn ise devam ettiðini açýkladý. Temel, 15 Þubat 2015 tarihi itibariyle çulluk, 22 Þubat 2015 tarihi itibariyle de tüm avlarýn kapatýlacaðýný söyledi. Yoðun kýþ þartlarý sebebiyle yaban hayvanlarýn yiyecek bulmakta zorluk çektiðini ifade eden Temel, Bunu fýrsat bilen kaçak avcýlar yaban hayvanlarýnýn zor durumda kalmalarýndan faydalanarak av yapmaktadýrlar. Maalesef kaçamayan yaban hayvanlarý fýrsat düþkünü kaçak avcýlara kolay av olmaktadýrlar. Kaçak avcýlara yasal iþlem orum Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürlüðümüz Av koruma Kontrol ekibi tarafýndan kaçak avcýlýkla mücadele yoðun þekilde devam etmekte olup; 2015 yýlý ilk 10 günü itibariyle, 22 adet kaçak avcý hakkýnda yasal iþlem yapýlmýþtýr sayýlý Kara Avcýlýðý Kanununa muhalefet ederek avlanan avcýlara toplam ,00 TL idari para cezasý uygulanmýþtýr. Kaçak avcýlýk yerine yiyecek desteði önerisi SALI 13 OCAK Yeni sistem soðuk hava depolarýnýn üretimine baþlandý. Soðuk hava deposuna kredi desteði ünyada tercih edilen bir yapý modeli olarak sektö- dikkatlerini üzerine çeken kubbe (dome) yapý programlarýnda yüzde 50'ye varan hibelerde bulunmak- konuda üretici ve yatýrýmcýyý desteklemekteler. IPARD Drün modelleri, Endüstri Mühendisi ISD Ltd. Þti. Sahibi Rafet Altuntaþ tarafýndan orum'da üretilmeye baþlandý. OSB'de üretimi yapýlan soðuk hava depolarý ile orum'un tarým alanýndaki en önemli eksiðine çözüm getirildi. Gerek donaným, gerekse yeni gýda depolarýnýn yapýlmasý ile ilgili bankalarýn uygun maliyetli ve vadeli kredileri bulunduðunu ifade eden Altuntaþ, "Firma olarak bizimle yapýlacak projelerde bizlerde destek vermekteyiz" dedi. Teknik tanýmý Atmosfer Kontrollü Soðuk Hava Depolarý olarak ifade edilen sistemin orum tarýmýnýn ürün kaybýnýn önlenmesi ve ürün katma deðerinin korunarak, daha yüksek ekonomik kazançlar elde edilmesi için büyük önem taþýdýðýna vurgu yapan Rafet Altuntaþ, orum'da üretimi yapýlan depolarýn soðuk hava depoculuðu anlamýnda Türkiye'de bir ilk olduðuna dikkat çekti. Altuntaþ, ayrýca, söz konusu tekniklerle yapýlan soðuk hava deposuna Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu'nun da hibe desteði saðladýðýný tadýr. Konuyu danýþman firmalar ile deðerlendirmekte fayda bulunmaktadýr. Kaynaðý kendi içerisinde olan konular ile ilgili yatýrým kararý vermek çok kolaydýr, çünkü kiþi kendi uðraþtýðý iþ ile ilgili hem üretim þartlarýný hem de piyasa þartlarýný bilir ve ona göre karar verir. Getirisi ve yaptýðý harcamaya göre karar verilir. SOÐUK HAVA DEPOSU'NUN YARARLARI Þu an mevcut 200 metrekare deposu olan bir çiftçimiz deposunun içerisine havalandýrma ve soðutma sistemi kursa ve buna yaklaþýk bin TL para harcasa depo içerisine koyabileceði en ucuz ürün olan soðandan en kötü þartlarda 200 ton depolayabilir. Burada depolama ile ürününü 0,3 TL/kg deðerli satsa veya o kadarlýk deðer kaybýna uðratmasa X 0,3 = TL'lik deðer kaybýný önleyebilir veya o kadarlýk deðer kazanabilir. Tek bir sezonda cebinizde olacak veya olmayacak bu bedeli ister bir gelir kaybý isterseniz bir kazanç olarak görebilirsiniz. Eðer bir yatýrým bildirdi. yapmýþsanýz da 6 ayda karþýlýðýný almýþ oluyorsunuz. OSB'de üretimi yapýlan soðuk hava depolarý ile orum'un tarým alanýndaki en önemli eksiðine çözüm getirildi. TARIM ALANINDAKÝ ÖNEMLÝ GELÝÞME- MEVSÝMSEL SICAKLIKLARIN DEÐÝÞÝMÝ LER Bugün en büyük risk artýk küresel ýsýnma ile mevsimsel sýcaklýklarýn deðiþimlerinin çok farklýlýklar gös- Endüstri Mühendisi ISD Ltd. Þti. Sahibi Rafet Altuntaþ, açýklamasýnda þunlarý kaydetti: "Dünyada endüstriyel boyutta düþünülmeyen sektör ve organizasrece yüksekti, þu an ise çok çok soðuk bu durumda ürütermesi. Bakýn son 1-2 haftaya kadar sýcaklýklar son deyonlar yavaþ yavaþ kapanmaktadýr. Ülkemizde sektör Süt ve kanatlý nü korumak çok zor. Ürünler artan - azalan sýcaklýk ve sektör bu geliþmeler oluþmaktadýr. Bildiðiniz üzere gerek sanayi faaliyetlerinde gerekse tarýmsal uygulama- büyüme eðilimine geçmekteler. Böyle olunca teorik kendi canlý faaliyetleri ile bozulma veya yeþillenme - larda devletimizin ve özel sektörün katkýlarý ile seçilmiþ olan sektörlerde bu faaliyetlerle ilgili pek çok pro- Bu genel durum herkes için geçerli olduðundan da olarak var olan depolama süreleri oldukça kýsalmakta. je yürütülmektedir. Örneðin Sanayi Tesislerin kümeleþtirilmesi sektörü büyüyor ürünler bölgesel olarak çöplere ve derelere dökülmekte ile ilgili projeler yapýlýyor sektörel olarak bir veya tekrar tekrar seçilerek büyük zaiyatlar verilmekte güç birliði oluþsun ve yatýrým verimliliði artsýn, kapasite kullaným oranlarý artsýn gibi haklý sebeplerden ötütýrým kararýnda önemli parametrelerdir. TGenel Baþkaný Þemsi Bayraktar, sanayi- 2,2 artýþla 3 bin 649 tona çýktýðýný belirten ve masraflara sebep olmaktadýr. Bunlarda böyle bir ya- ürkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) eti üretiminin 2014 yýlý Kasým ayýnda yüzde rü Ayný geliþmeler tarým alanýnda da oluþuyor. Bugün meyve sebze üreticisi olan veya ticareti ile ilgile- büyümenin sürdüðünü bildirerek, "Kasým 2013 yýlýnda 34 bin 594 ton olan hindi eti üre- UYGUN MALÝYETLÝ BANKA KREDÝLERÝ ye aktarýlan inek sütü ve kanatlý sektöründe Bayraktar, "Ocak-Kasým dönemleri itibarýyla nen herkes neyin, nerede, ne zaman, ne miktarda üretildiðini biliyor. Gerek donaným, gerekse yeni gýda depolarýnýn yapýlmasý ile ilgili bankalarýn uygun maliyetli ve vadeli ayýnda tavuk eti üretiminde yüzde 16,4, hindi etinde yüzde 2,2'lik büyüme saðlandý. Tavuk timi bu yýl yüzde 23,5'lik artýþla 42 bin 726 tona ulaþtý. Geçen yýlýn tamamýnda hindi eti üre- ÜRÜNÜN MUHAFAZA EDÝLMESÝ ÖNEMLÝ yumurtasý üretimindeki artýþ yüzde 1,7 timi 39 bin 627 tondu. Bu yýl Kasým itibarýytimi kredileri bulunmakta. Firma olarak bizimle yapýlacak projelerde bizlerde destek vermekteyiz. Bu destek teknik oldu. Kasým ayýnda sanayiye aktarýlan inek la yýllýk hindi eti üretimi 47 bin 760 tonu buldu" Bunun yaný sýra çiftçinin veya bu ürünlerin ticareti ile ilgilenen tüccarlarýn neyi ne kadar alabileceði ve ne kadar süre muhafaza edebileceðini de biliyorlar. Burada ve uygulama desteðinin yanýsýra toplu alýmlar ve antlaþmalar ile saðladýðýmýz avantajlarý iþlerimize uygulamak þeklinde olmaktadýr. Konuyla ilgilenenleri Bayraktar, yýllýk bazda tavuk eti üretiminin 1,9 milyon tona yaklaþtýðýný, yumurta sütü miktarý yüzde 3,6 arttý" dedi. dedi. Sanayiye aktarýlan inek sütünde artýþ sürüyor piyasa þartlarýna göre alým tabi ki arz ve talep ile çalýþtýklarý bankalarla görüþerek gerekli kredilendirme üretiminin 17 milyar 76 milyon adedi, sana- Bayraktar, þunlarý kaydetti: oluþmakta ancak hiç kimsede yýpranmýþ, deforme olmuþ hatta içerisinde çürük veya bozuk ürün bulunduran tonu bulduðunu belirtti. yiye aktarýlan inek sütü miktarý 8,6 milyon çalýþmalarýna baþlamalarý konusunda teþvik etmekteyiz. Eðer çalýþtýklarý bankalar yok ise tarýmsal veya ti- sütü miktarý 2013 yýlýnda 611 bin 918 ton "Kasým ayýnda sanayiye aktarýlan inek ürünleri de istememekte, hatta böyle ürünler olduðunda Þemsi Bayraktar, yaptýðý açýklamada, cari olarak bu tür yatýrýmlara özellikle destek veren Þemsi Bayraktar iken, 2014 yýlýnda yüzde 3,6 artýþla 633 bin 903 iade veya cezai kesintiler uygulanmaktadýr. Bir bölgede bir ürünün ticareti yapýlacaksa gerek üreticilerin ge yýlý Kasým ayýnda tavuk yumurtasý üretiminin geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 1,7 artýþla 1 mil- Halkbank, Vakýfbank, Denizbank, Þekerbank ve tabiki tona çýktý yýlýnda sanayiye 7 milyon 938 Ziraat Bankasý bulunmaktadýr. Konuyla ilgilenen kurum ve þahýslarýnda çalýþtýklarý bankalar ile de görüþ- adede yükseldiðini belirtti. bin 510 ton inek sütü aktarýlmýþtý. Sanayiye aktarýlan inek yar 418 milyon 61 bin adetten 1 milyar 442 milyon 425 bin rekse bu ticareti yapan tüccarlarýn bu ürünleri muhafaza edebilecek olanaklara sahip olmasý þarttýr. ok bü- bin 253 ton ile 8,6 milyon tonu buldu. Ocak-Kasým dönem- sütü miktarý Kasým ayý itibarýyla yýllýk bazda 8 milyon 598 melerini özellikle tavsiye ederiz. Þemsi Bayraktar, tavuk yumurtasý üretiminde Ocak- lerine bakýldýðýnda 2013 yýlýnda 7 milyon 285 bin 19 ton yük bir tüccarýmýzýn bir tane deposunun olmasý o bölge YATIRIM KISA SÜREDE GERÝ DÖNÜYOR Kasým döneminde yüzde 3,8 yükseliþ olduðunu bildirdi. olan sanayiye aktarýlan inek sütü miktarý, 2014 yýlýnda yüzde 9,1 artýþla 7 milyon 944 bin 763 tona ulaþtý." veya yörede o ürünün ticaretinin yapýlmasý için yeterli Bayraktar, "Ocak-Kasým döneminde, 2013 yýlýnda 15 milyar 52 milyon 609 bin olan tavuk yumurtasý üretimi, 2014 deðildir. O tüccarýmýzýn ticaretini besleyecek üreticilerinde ayný olanaklara sahip olmasý son derece önemli- Eðer müþterimiz kendi finansmanýný kendi saðlayacak- Bizim desteklediðimizle bu sistem nasýl çalýþýyor. Dýþ ticaret yýlýnda 15 milyar 631 milyon 820 bine yükseldi" dedi. dir. Hatta üreticiden direkt olarak ambalajlanmýþ ürünün sevkiyatýnýn dahi yapýlmasý çok büyük bir avantajnansmaný kullanýlacaksa: Bankadan ilgili kredilendir- üretiminin, 2014 Kasým ayýnda yüzde 16,4 artýþla 155 bin hayvaný eti, sakatatý ve benzeri ürün, 285 milyon 776 bin sa problem yok anlaþýlýp çalýþýlýyor. Eðer bir banka fi- Bayraktar, 2013 yýlýnýn tamamýnda 406 milyon yýlý Kasým ayýnda 133 bin 956 ton olan tavuk eti bin 441 dolar yumurta, 607 milyon 930 bin 13 dolar kümes dýr. me iþlemleri yapýlýyor. Müþterimiz ile yapýlacak iþlemler 891 tona yükseldiðini bildiren Bayraktar, Ocak-Kasým dö- 482 dolar süt ve süt ürünleri, 2014 Ocak-Kasým dönemin- ÜRETÝCÝ VE YATIRIMCIYA BÜYÜK DESeti belirleniyor. Yatýrým maliyeti ve satýþ tutarýna göre neminde, 2013 yýlýnda 1 milyon 611 bin 162 ton olan tavuk de ise 362 milyon 447 bin 442 dolar yumurta, 599 milyon üretimi, 2014 yýlýnda yüzde 7,1 artýþla 1 milyon 725 bin TEK finansman miktarý ve ödeme takvimi belirleniyor. Ýþ 803 bin 848 dolar kümes hayvaný eti, sakatatlarý ve benzeri ürün, 322 milyon 294 bin 463 dolar süt ve süt ürünleri ih- 637 tona yükseldiði bilgisini verdi. Devletimiz ve özel sektör kurumlarý baþta bu konulara finans yaratan bankalar olmak üzere bu konuda malý olduðumuz bankalar ile uygun maliyetlerle fi- bin adet olan yumurta üretiminin Kasým ayý itibarýyla yýllýk racatýn 1 milyar 284 milyon 545 bin 753 dolara ulaþtýðýný yapýlýp teslim ediliyor. Bu ödeme programýnda antlaþ- Bayraktar, 2013 yýlýnda 16 milyar 496 milyon 751 racatý yapýldýðýný, 11 ayda yumurta, kanatlý eti ve sütte ih- desteklerini sunmaktadýrlar. TKDK'nýn koordinasyonunda IPARD Programýnýn yaný sýra çeþitli bankalar bu nansman veya diðer bankalarla satýn alma avantajlarýmýzdan bizim desteðimizle ödeme tablosu oluþturulmaktadýr. Müþterimizde bu programa göre ödeme yapmaktadýr. bazda 17 milyar 75 milyon 962 bin adedi bulduðunu, 1 milyon 758 bin 363 ton olan tavuk eti üretiminin ise Kasým ayý itibarýyla yýllýk bazda 1 milyon 872 bin 837 ton olduðunu bildirdi. kaydetti. Ýhracatýn çok büyük bir olasýlýkla, 2013 yýlýnýn 1,3 milyar dolarlýk seviyesinin üzerine çýkacaðýný bildiren Bayraktar, "Türk tarýmýnýn yüz aký kanatlý sektörü, diðer sektörlere Mevcut tarýmsal de örnek oluyor. Daha fazla desteklenirse, kanatlý Hindi eti üretimi 11 ayda yüzde 23,5 arttý kredilerde 12, 24, 36, 48 ve 2013 yýlýnda Kasým ayýnda 3 bin 570 ton olan hindi sektörü çok daha büyük üretim ve ihracat rakamlarýna ulaþabilir" dedi. (Haber Merkezi) 60'ncý aylarda ödeme yapýlacak bir programýn yaný sýra ticari iþletmeler için 36 veya 48 ay eþit taksitli kredi olanaðý bulunmaktadýr. 22 Þubat ta avlanmaya son Gelir hesabý yapýlarak bu programlardan birinin seçilmesi son derece önemli. iftçi ve konuyla ilgilenen tüccarlarýmýzla yapmýþ olduðumuz çalýþmalarda yatý- Yaban hayvanlarýnýn soðuklar nedeniyle savunmasýz kaldýðý bu günleri kaçak avcýlýk için fýrsat olarak deðerlendirmek yerine, iyilik fýrsatý olarak deðerlendirilmesini ve yaban hayatýnýn sürdürülebilirliðinin saðlanabilmesi için bu hayvanlara yem ve yiyecek desteði verilmesi, yaralý yaban hayvanlarýnýn müdürlüðümüze bildirilmesi ve kaçak avcýlarýn ihbar edilmesi büyük önem arz etmektedir. Tüm vatandaþlarýmýzýn bu konuda duyarlý olmasýný bekliyoruz. diye konuþtu. (Haber Merkezi) rým kendisini 3 ay ile 2 yýl arasýnda ödemektedir. DÝKKAT EDÝLE- CEK EN ÖNEMLÝ HU- SUS Avantajlý olan bu olaydan faydalanmak isteyen kiþilere gerekli iþlemleri yapmalarý için bankalarýna baþvurmalarýný hatýrlatýrýz. Bu tür bir yatýrýmý öncelikle gelirlerini artýracak kiþi ve kurumlarýn yapmasýný tavsiye ediyoruz. Yeni soðuk hava deposu isteyenlere belirteceðimiz bir avantaj bu depolarda farklý Endüstri Mühendisi ISD Ltd. Þti. Sahibi Rafet Altuntaþ, depolarla ilgili bilgi vermiþti. ürünleri de depolayabilirsiniz ancak tavsiye edilen en önemli konu bir depo bir ürün ona göre büyüklüklerine karar veriniz. Öte yandan mevcut bina ve depolarýnda havalandýrma ve soðutma sistemi kurarak yapýlarýný soðuk hava deposuna çevirecek kiþilerin, basit bir depo planý ile tarafýmýza baþvurarak gerekli keþfin yapýlmasýný saðlamalarýný hatýrlatýrýz. (Haber Merkezi) orum'da üretimi yapýlan depolarýn soðuk hava depoculuðu anlamýnda Türkiye'de bir ilk olduðuna dikkat çekildi. Yaban Tavþaný ve Keklik avýnýn 4 Ocak tarihi itibariyle sona erdi. 22 Þubat 2015 tarihi itibariyle de tüm avlarýn kapatýlacaðý belirtildi.

8 8 SALI 13 OCAK 2015 Tanýmý Erkek söðüt serçesinin kafa tüyleri çikolata rengindedir. Gözlerinin üstünde kaþý andýran beyaz bantlar bulunur. Boynu ve göðsü siyahtýr. Yanaklarý beyazdýr ve sýrt kýsmýnýn üst tarafýndan beyaz renkte bantlar geçer. Gaga þekli koniktir. Diþi erkeðe göre daha açýk renklidir. Gri-kahverengi renk tonlarýna sahiptir. Erkekteki beyaz kaþ, diþide sarýdýr. Diþi serçeler ile diþi söðüt serçelerini birbirinden ayýrmak oldukça zordur. Diþi söðüt serçesi daha iridir, gagasý daha büyüktür ve alt taraflarýnda soluk renkte benekler bulunur. Erkeði serçeden kestane rengi tepesi, beyaz yanaklarý, siyah göðsü, böðründeki ve sýrtýndaki kalýn siyah cizgilerle ayrýlýr. Diþisi ve gencini ayýrdetmek çoðu zaman imkansýzdýr. Gagalarý biraz daha kalýn, sýrtlarýndaki açýk renkli iki þerit biraz daha belirgindir. Habitatý Sulak tarým arazileri ve küçük yerleþimlerde bulunur. Park ve bahçelerde, tarým arazilerinde sýkça görülür. Yayýlýþý Akdeniz'e özgü bir türdür. Akdeniz sahil bölgelerinde (Ýspanya, Sicilya, Malta, Türkiye), Balkanlarda, Asya da ve Batý in de oldukça yaygýndýr. Türkiye'de Karadeniz, Kuzey-Doðu Anadolu ve Kuzey-Ýç Anadolu bölgeleridýþýnda görülebilir. Beslenme Hem tohum hem de böceklerle beslenir. Havada yavaþ uçan böcekleri avlar, aðaçlar ve yapraklarýn arasýndaki küçük omurgasýz hayvanlarý yer. Biyolojisi Aðaçlarda ve leylek yuvalarýnýn altýnda, Ayancý nýn objektifinden orum da yaþayan kuþ türleri Ercan AYANCI com Söðüt Serçesi genellikle serçelerle yuva yaparlar. Nisan ve Temmuz aylarý arasý üreme dönemidir. Bu dönemde diþi 3 kez yavru yapabilir. Tek seferde 3-7 yumurta býrakýr. Yumurtalar parlak bazen beyaz bazen soluk mavi veya yeþil üzerleri koyu beneklidir ve parlaktýr. Kuluçka süresi 12 gündür ve hem erkek hem de diþi kuluçkaya yatar ve yavrularý besler. Yavrular 15 gün sonra yuvadan ayrýlmaya hazýrdýrlar. Göçü Hem göçmen hem de yerleþik bir türdür. Güney bölgelerde yaþayanlar göç etmez diðer sürüler, Ýspanya, Afrika, Orta Doðu, Asya, Pakistan ve Hindistan 'a göç ederler. Popülasyonu Popülasyonu tehdit altýnda olmayan türler arasýndadýr Davranýþlarý Ýnsana serçeden daha az baðýmlýdýr. Sürüler halinde yaþarlar. Koloni halinde yaþarlar. Aðaçlara, daha çok leylek, yýrtýcý yuvalarýný kullanýrlar. Yine koloni halinde yuva yaparlar. Bir aðaçta 200 söðüt serçesi yuvasý olabilir. Beslendikten sonra gruplar halinde toplanarak yumuþak bir ses çýkarýrlar oldukça sosyaldirler. Kum ve su banyosu yapmayý çok severler. Ses-Ötüþü Ötüþü serçeden daha yankýlýdýr, daha hýzlý tekrar edilir. Sesi serçeden biraz daha kalýndýr. Kaynak: Sözleþmeli memurlar da istifa edecek aziranda yapýlacak seçimler için geri sayým baþladý. Seçimde aday Holacak memurlarýn yaný sýra, sözleþmeli kamu personeli de istifa edecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun, 7 Haziran 2015 günü yapýlacak genel seçimler için kamu görevlilerine yaptýðý uyarýnýn ardýndan, Devlet Personel Baþkanlýðý da kapsamlý bir çalýþma yürüttü. Seçimlerde adaylýk düþünen memurlar için rehber hazýrlayan kurum, istifa etmesi zorunlu olan personel arasýnda "sözleþmeli ve geçici personel"in de bulunduðunu bildirdi. Sürekli ve geçici iþçilerin ise adaylýk için istifasýna gerek yok. Rehberde þu uyarýlar öne çýktý: 10 ÞUBAT TA SONA ERECEK Rehbere göre, seçim tarihi deðiþmezse seçimin baþlangýç günü 9 Mart Pazartesi olacak. Kamu görevlilerinin ise milletvekilliði için en geç 10 Þubat 2015 Salý günü saat 17.00'ye kadar istifa dilekçelerini vermeleri gerekiyor. Emekli olarak adaylýk planlayanlarýn da taleplerini bu tarihe kadar iletmeleri þart. Rehbere göre, kamu kurumlarýndaki sözleþmeli ve geçici personelin de seçimler için istifalarý zorunlu. Buna karþýn sürekli ve geçici iþçiler için böyle bir gereklilik bulunmuyor. Sözleþmeliler, aday gösterilmezlerse, tekrar eski görevlerinde sözleþme ile istihdam edilebilecek. Adaylýk için görevden ayrýlanlarýn talebini reddedilemeyecek. Rehberde, memurlarýn verecekleri dilekçe örneði de yer aldý. Her dilekçede bulunmasý gereken bilgilerin yanýnda, "7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleþtirilecek 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde aday olabilmek için görevimden ayrýlmak istiyorum" ifadesi yeterli olacak. Adaylýk için istifasý zorunlu görevliler þöyle: on 8 yýlda kamu kurum ve kuruluþlarýndaki kadrolu memur sayýsý S727 bin 764 artarak 2 milyon 805 bin 463'e ulaþýrken, sözleþmeli personel de geriledi. Türkiye'de eylül döneminde kamu kurum ve kuruluþlarýndaki kadrolu memur sayýsý 727 bin 764 artarak 2 milyon 805 bin -Hâkimler ve savcýlar -Yüksek yargý organlarý mensuplarý -Yüksek öðretim kurumlarýndaki öðretim elemanlarý -YÖK ve RTÜK - Memur statüsündeki görevliler -Kamu idarelerindeki sözleþmeli ve geçici personel -Belediye baþkanlarý, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri -Subay ve astsubaylar -Siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu baþkan ve üyeleri -Kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarý ile sendikalar, kamu bankalarý ve üst birliklerin yönetim ve denetim kurullarýnda görev alanlar.(akþam) Kadrolu memur sayýsýnda artýþ 463'e ulaþtý, sözleþmeli personel ise 223 bin 367'den 120 bin 367'ye geriledi. Maliye Bakanlýðý verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yýl eylül sonu itibariyle kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþan kadrolu memur sayýsý 2 milyon 805 bin 463 olarak belirlendi. 2007'deki rakamla kýyaslandýðýnda kadrolu memur sayýsýnda 727 bin 764 artýþ oldu. Kamu kurumlarý arasýnda en fazla kadrolu memur 946 bin 531 ile Milli Eðitim Bakanlýðýnda bulunuyor. Bu bakanlýðý 304 bin 831 ile Emniyet Genel Müdürlüðü, 296 bin 994 ile kamu hastaneleri, 134 bin 813 ile Adalet Bakanlýðý izledi. Kamuda çalýþan sözleþmeli personel sayýsýnda ise ayný dönemde düþüþ yaþandý. 2007'de 223 bin 367 olan sözleþmeli personel sayýsý, 2014 eylülde 120 bin 367'ye geriledi. En fazla sözleþmeli personele sahip kurum, 24 bin 465 ile kamu hastaneleri oldu. Kadrolu iþçi sayýsýnda da sözleþmeli personelde olduðu gibi düþüþ görüldü. 2007'de kamu kurumlarýnda 375 bin 211 kadrolu iþçi bulunurken 2014'te bu sayý 339 bin 778'e geriledi. En fazla kadrolu iþçi 30 bin 99 ile Milli Savunma Bakanlýðý'nda istihdam ediliyor. Türkiye'de, en fazla kadrolu ve sözleþmeli memur ile iþçi çalýþtýran kurumlarýn baþýnda 988 bin 942 ile Milli Eðitim Bakanlýðý geliyor.(aa) Yardýmý istismar edene ceza var S osyal yardýmlarda yeni dönem baþlýyor. Her 500 aileye bir uzman düþüyor. Yardýmlarý istismar edene ise kanuni yaptýrým geliyor. Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz ihtiyacý olan ailelere verilen sosyal yardýmlarla ilgili sýký denetim yapýlacaðýný açýkladý. Bakan Yýlmaz, konunun uzmanlarýndan oluþturulacak ekiplerin evleri tek tek dolaþarak, sosyal yardýmlarýn istismar edilip edilmediðini kontrol edeceðini söyledi. Yýlmaz, "Uzman ekipler GPS özelliði bulunan araçlarla her haneyi ziyaret edecek. Ýnceleme sonucu yardýmý istismar eden tespit edilirse yaptýrým uygulanacak. Engellilere yapýlan yardýmýn, ailenin diðer fertleri tarafýndan istismarýna izin verilmeyecek" dedi. 5 BÝN GÖREVLÝ ALACA- ÐIZ Aile Sosyal Destek Programý (ASDEP) hakkýnda bilgi veren Bakan Yýlmaz, þunlarý söyledi: Beþ bin civarýnda ilave sosyal hizmet görevlisi istihdam edeceðiz. Ellerine de GPS'i olan elektronik cihazlar verilecek. Böylece uzmanlarýmýzýn saðlýklý denetim yapý yapmadýklarý da izlenmiþ olacak. Doðrudan ailelere gidecekler ve aileyi bir bütünlük içerisinde görecekler. Ailedeki yaþlýyý, iþ bulamayan genci, okula gidemeyen çocuðu, engelliyi aile ortamýnda görmüþ olacaklar. (Haber7)

9 Erken emeklilik için stajyerlik süresi formülü Uzun süre kapalý ortam stres yapýyor oðuk kýþ aylarýnda daha fazla kapalý ortamda kalýn- için insanlarda depresif belirtilerin daha çok gö- Sdýðý rüldüðünü ifade edildi. Uzman ocuk ve Ergen Psikoloðu Iþýl Yenikaynak, Mevsimsel duygudurum bozukluðu, kýþ aylarýnda karþýlaþýlan bir depresyon çeþidi olduðunu belirterek, "Genelde güneþ ýþýnlarýnýn ülkemizden uzaklaþmasýyla beraber daha karanlýk havalarýn olmasý insan psikolojisi ve fizyolojisi üzerinde býraktýðý etkilerden kaynaklanýyor. Tabii ki beynimizde bizim günlük aktivitelerimizi, ruhsal ve fizyolojik iyilik halimizi etkileyen uyku hormonu olan melatonin, beynin dikkat ve çevreye yanýt verme ile ilgili bölümlerini etkileyen noradrenalin gibi kimyasallar kýþ aylarýnda daha fazla salgýlanýyor. Mutluluk hormonu dediðimiz serotoninin de daha az salgýlandýðýný görüyoruz. Tüm bunlar birleþince kiþide uykusuzluk, uykuya eðilim, uyuþukluk, motivasyon ya da enerji kaybýna sýk rastlýyoruz" dedi. KRONÝK BÝR DEPRESYON HALÝNE GE- LEBÝLÝR Mevsimsel duygudurum bozukluklarýnýn kendini kýþ aylarýnda gösterdiði gibi kronikleþtiði takdirde majör depresif bozukluða neden olarak kronik bir depresyon halini de alabileceðini söyleyen Yenikaynak, "Kiþiler günlük hayat aktivitelerinden mahrum kaldýklarýný, artýk canlarýnýn hiçbir þey istemediðini, hayattan zevk alamadýklarýný, uyku düzeni ve iþtahtaki deðiþimlerini kendilerinde gözledikleri andan itibaren dikkat etmeleri gerekiyor. Bu durumu takip etmek çok önemli. Artan ya da stabil giden bir durumsa bir ruh saðlýðý uzmanýndan ya da herhangi bir hekimden yardým alabilirler" diye konuþtu. ALIÞANLAR VE KADINLARDA DAHA FAZLA DEPRESÝF BELÝRTÝ GÖZLENÝYOR Özellikle depresyona yatkýn kiþilerin ve duygusal olduklarý için bayanlarýn daha fazla depresif belirtiler göstermeye meyilli olduklarýný belirten Yenikaynak, "Bize en çok baþvuranlar çalýþan kesimden. ünkü kýþ rken emeklilik formüllerine bir yenisi ekleniyor. Stajyerlikte geçen Esürelerin emeklilik hesabýnda sayýlmasý gündemde. alýþma Bakanlýðý, bu konuda çalýþma yapmaya hazýrlanýyor. AVUKATLARA DA VAR Meslek lisesi ve çýraklýk okulu öðrencilerinin stajlarýnýn sigorta baþlangýcý sayýlmasýný talep edenler, TBMM Dilekçe Komisyonu'na baþvuruyor. Yapýlan baþvurularda, her türlü meslek lisesi ve çýraklýk okulu öðrencilerinin 1986'da çýkarýlan yasa ile zorunlu staja tabi tutulduklarýanýmsatýldý. Staj yaptýklarý dönemde 'sigortalarýn baþladýðýnýn' söylendiði, sigorta numarasý ve kartý verildiði belirtilen dilekçelerde, þunlar kaydedildi: "Ancak yýllar sonra stajýn sigorta baþlangýcý sayýlmadýðýný öðrendik. Hem kademeli emeklilikten hem de stajdan emeklilik tarihimiz maalesef uzadý. Ayný þekilde staj yapan avukat ve doktorlarýn staj süreleri sigorta baþlangýcý sayýlmaktadýr. 1987'de geçici ve bir kereye mahsus böyle bir yasa çýkarýldýðý da biliniyor. Fiili bir çalýþmaya dayanmayanaskerlik, borçlanýlarak sigorta baþlangýcý sayýlýrken, bizlerin fiili çalýþmaya dayanan staj sürelerinin sigorta baþlangýcý sayýlmamasý adalete uygun deðildir. Bizler o dönem okullarýmýz tarafýndan yatýrýlmayan emeklilik primlerimizi borçlanarak yatýrýp, stajýn sigorta baþlangýcý sayýlmasýný talep ediyoruz. Bir kesime tanýnan bir hakkýn diðer bir kesime verilmemesi eþitlik ilkesine aykýrýdýr." BAKAN SÝNYALÝ VERDÝ alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk elik, bir süre önce yaptýðý açýklamada, stajyerlikte geçen sürelerin emeklilik hesabýnda dikkate alýnmasý konusunda düzenleme yapýlacaðýnýn sinyalini vermiþti. Bu düzenleme hayata geçerse, çalýþanlar stajyerlik dönemini borçlanarak erken emekli olabilecek. Sigorta giriþi daha erken olacaðý için emeklilik yaþý da geriye çekilecek.(takvim) ayýnýn getirdiði kapalý ortamlarda daha çok kalma, uykuya daha fazla eðilim, motivasyon ve isteksizlik iþ performansýný doðrudan etkileyen faktörler. Kiþi kendinde bunlarýn farkýna vardýktan sonra sebebini araþtýrmak için uzmanlara danýþýyorlar. Biz de gerekli önlemleri alýyoruz. Bunun geçici bir durum olduðunu, erken önlem alýndýðý takdirde sorun olmayacaðýný anlatarak kiþiyi rahatlatýyoruz. Bazý özel duyarsýzlaþtýrma tekniði ya da bazý biliþsel müdahalelerle kiþinin içinden çýkýlmaz zannettiði durumlarda müdahale ederek oldukça iyi bir sonuç elde ediyoruz. Kýsa sürede kiþinin iyilik halini saðladýktan sonra tedaviyi biraz daha güçlendirip sonuçlandýrýyoruz" ifadelerini kullandý. KAFEÝNDEN UZAK DURARAK KISA YÜRÜYÜÞLER YAPILMALI Kýsa yürüyüþlerin ve egzersizlerin faydalý olacaðý bu süreçte, kafeinden ve fazla karbonhidrat takviyesinden uzak durulmasýný öneren Psikolog Yenikaynak, Beyine ne kadar çok oksijen giderse o kadar çok rahatlama saðlýyoruz. Kýsa yürüyüþler yaparak hem bunu saðlýyoruz hem de bahsettiðimiz kimyasal maddelerin dengesini eski hale getirebiliyoruz. Kafeinden uzak durmak lazým. Kafein fazla uyarýlmýþlýk hali oluþturduðu için uyku düzeninde deðiþmelere ve kiþide bazen agresyona neden oluyor. Bunun dýþýnda yine karbonhidratlý yiyecekler de öyle. Fazla enerji alýrsak kapalý ortamlarda gerekli þekilde enerjiyi atamadýðýmýz için yine vücutta fazla bir yük birikmiþ oluyor ve yine agresyona neden olabiliyor, depresif belirtiler ortaya çýkarabiliyor. Egzersiz önemli. Kýsa ya da uzun vadeli profesyonel þekilde yapýlan egzersizler mutluluk hormonunu arttýrdýðý için depresif düþünceleri ortadan kaldýrmakta etkili bir yöntem þeklinde konuþtu.(ýha) Soðuk hava zayýflatýyor zmanlar, soðuk havanýn zayýflattýðýný belirtti. Ýnsan Uvücudunda beyaz ve kahverengi olmak üzere iki çeþit yað bulunduðunu belirten ABD'li uzmanlar, kahverengi yaðýn kalori yakmada ve bu yolla vücudu ýsýtmakta kullanýldýðýný ifade ederek, soðuk havalarda beyaz yerine kahverengi yað üretimi arttýrýlarak zayýflanabileceðini ortaya çýkardý. Kýþ aylarýnda ve soðukta kahverengi yað dokusunun daha da aktif hale geldiðini ifade eden uzmanlar, soðuk iklime sahip Finlandiya'da dýþarda çalýþan iþçilerin içerde çalýþanlara göre daha fazla kahverengi yað dokusuna sahip olduðunu tespit ettiklerini bildirdi. Vücuttaki kahverengi ve beyaz yað oranýný belirleyen en önemli etkenlerden biri ise yaþ. Bebeklerde kahverengi yað dokusu daha fazlayken, yaþ ilerleyince azalýyor. (Haber7) oðan, genellikle limon veya kabartma tozu gibi bir Stemizlik maddesi olarak görülmez. Soðaný çoðunlukla mutfaklarýnýzda yemek yapmak için kullanýrsýnýz. Kokusu kötü olduðu için, aklýnýza soðanýn size evi temizlemede yardýmcý olabileceði bile gelmemiþtir. Aslýnda soðan bildiðimizin dýþýnda güçlü bir temizleme yeteðine sahipmiþ! IZGARANIZI TEMÝZLEYEBÝLÝRSÝNÝZ Kýzarmýþ yemek artýklarýndan kurtulmak oldukça zordur. Bir parça soðanla ýzgaranýzý ovarsanýz bu artýklardan kurtulmak sizin için hiç zor olmayacaktýr. OCAK TEMÝZLÝ- ÐÝNDE Tencereden taþan yemekler ocakta kuruyunca inatçý lekeler haline gelebilir. Yine bir parça soðanla ocaðýnýzý ovarsanýz bu lekelerden kurulmanýz mümkün. Eðer isterseniz soðanla birlikte biraz da tuz ekleyebilirsiniz. ASPÝRATÖRLER Aspiratörleri temizlemek bazen iþkence haline gelir. Bunu kolay hale getirmek için kabartma tozu ve yarým soðaný bir araya getirin ve aspiratörünüzü ovun, birikmiþ inatçý kirlerden böylece rahat bir þekilde kurtulabilirsiniz. PENCERE KENAR- SALI 13 OCAK Saðlýklý iliþki için 10 kural liþkilerin mutlu ve sorunsuz sürmesi aslýnda çok da Ýzor deðil. Ýliþkilerin mutlu ve sorunsuz sürmesi aslýnda çok da zor deðil. Karmaþýk bir yapýya ve hassas dengelere dayalý olan kadýn-erkek iliþkisinin baþarýsý, tavsiye edilen birtakým basit ama önemli kurallara uymakla mümkün olabiliyor. Uzmanlar mutlu ve uzun süreli iliþkiler ruhen ve fiziksel olarak da insanlarý canlandýrdýðýný belirtiyor. Sorunlu iliþkilerde nerede yanlýþ yapýlýyor? Saðlýklý iliþkilerin püf noktalarý neler? Anadolu Saðlýk Merkezi nden Uzman Psikolog Selin Karabulut merak edilen tüm sorularý, saðlýklý bir iliþkinin olmazsa olmaz 10 kuralýný açýklýyor. SORUNLU ÝLÝÞKÝLER KRONÝKLEÞÝR- SE... Hemen hemen herkes yaþadýðý iliþkinin ne kadar saðlýklý olduðunu merak eder durur. Dergilerde testler yapýlýr, eþ dost ile kýyaslanýr, çay sohbetlerinde hep iliþkiler konuþulur. Oysa ki bir iliþkinin ne kadar saðlýklý olup olmadýðýný o iliþkiyi yaþayan kiþiler zaten bilir. Hissedilen mutsuzluk, huzursuzluk, anlaþmazlýklar, çatýþma ve endiþeler, iliþkinin ne kadar hastalandýðýna iþaret eder. Ýliþkideki ben ve sen i kaybetmek, iliþkiyi enfekte eden en önemli unsurdur. Ben ve Sen olamayanlar, saðlýklý biz i oluþturamazlar. Ýliþkideki saðlýklý sen, ben ve biz i oluþturmak ve mutlu bir iliþki için gerekli 10 altýn kuralý Uzman Psikolog Selin Karabulut açýklýyor; 1. Her konudaki duygu ve düþüncelerinizi onunla rahatlýkla paylaþabiliyor musunuz? 2. Evin iþlerini ve sorumluluklarýnýzý, adil bir þekilde partnerinizle paylaþýyor musunuz? 3. Baþ baþa zaman geçiriyor musunuz? Buna hevesli misiniz? Geçirdiðiniz zamandan keyif alýyor musunuz? 4. Cinsel hayatýnýz sizi tatmin ediyor mu? 5. Bireysel ilgi alanlarýnýz ve hobileriniz var mý? Bunlara yeterince zaman ayýrýyor musunuz? 6. Partnerinizden baðýmsýz bir sosyal hayatýnýz var mý? 7. Bir problemle karþýlaþýldýðýnda, ortak bir çözüme ulaþabiliyor musunuz? 8. Partnerinizle kýsa ve/veya uzun vadeli ortak hedefleriniz var mý? 9. Partnerinizin yokluðunda onu özlüyor, yanýndayken kendinizi iyi hissediyor musunuz? 10. Birbirinizin, birbirinizden ayrý bir özelimahremi olduðunu kabul ediyor ve buna saygý duyuyor musunuz?(dha) Temizlikte bir de soðaný deneyin LARI Pencere kenarlarýndaki lekeleri silmenize raðmen geçiremeyebilirsiniz. Bir de soðanla ovmayý deneyin. Yalnýzca lekeleri geçirmeyecek, ayný zamanda böceklerin de gelmesini engelleyecektir. METAL EÞYALAR Metalleri parlatmak için özel bir bakýma ihtiyaç vardýr. Biraz soðan suyuyla kýsa süreliðine metal eþyalarýnýzý parlatabilirsiniz.(haber7)

10 10 SALI 13 OCAK 2015 Mavral Sokak a terkedilen motosikletin sýrrý çözüldü RECEP MEBET U Yol kenarýnda 2 haftadýr sahibini bekleyen motosikletin sýrrý çözüldü. Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü ekipleri kýsa sürede sonuca ulaþtý. lukavak Mahallesi Mavral Sokak ta bir iþyerinin önüne býrakýlan ve yaklaþýk 2 haftadýr sahibini bekleyen motosikletin sýrrý çözüldü. Esrarengiz motosiklet baþlýklý haberimiz üzerine harekete geçen orum Emniyet Müdürlüðü Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü ekipleri kýsa sürede sonuca ulaþtý. Vatandaþlardan gelen þikâyete duyarsýz kalmayan polis ekipleri, motosikletin sahibine ulaþtý. Mavral Sokak civarýnda ikamet ettiði öðrenilen vatandaþla iletiþime geçen polisler, yol kenarýnda unutulan motosikletin kaldýrýlmasýný saðladýlar. Ýki hafta geçmesine raðmen motosikletini güvenle býraktýðý yerde herhangi bir olumsuz durumla karþýlaþmamanýn sevincini yaþayan vatandaþ, orum un gerçekten bir huzur kenti olduðuna dikkat çekerek Emniyet yetkililerine teþekkür etti. Dodurgalý esnafýn þikayeti RECEP MEBET D odurga ilçesinde faaliyet gösteren Köroðlu Kýraathanesi sahibi Servet Sarý, iþyerini farklý bir yere taþýmak zorunda býrakýldýðýný ve iþletme ruhsatý alma konusunda maðduriyet yaþadýðýný iddia etti. 12 yýldýr ilçede esnaflýk yaptýðýný anlatan Servet Sarý, mülkiyeti Dodurga Belediyesi ne ait olan iþyerini Encümen kararýyla boþaltmak zorunda kaldýðýný kaydetti. Kiracý olarak süre uzatýmý talebinde bulunmasýna raðmen tebligat ile iþyerinden çýkarýldýðýný belirten Sarý, kahvehanesini daha önce ayný þekilde hizmet veren baþka bir adrese taþýdýðýný söyledi. Ruhsat almak için yaptýðý baþvurunun da çeþitli gerekçelerle geri çevrildiðini öne süren Sarý, yetkililere seslenerek maðduriyetinin giderilmesini istedi. Y DENÝZ URAL orum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ dün Türkiye Emekliler Derneði orum Þubesi ni ziyaret etti. Emekliler Derneði Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý nýn ev sahipliðindeki ziyarete bazý yönetim kurulu üyeleri de katýldý. Ziyarette konuþan Ali Bektaþ, Emekliler Derneði nin sosyal açýdan önemli bir boþluðu doldurduðunu belirterek dernek yöneticilerini faaliyetlerinden dolayý kutladý. Nezaket ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getiren Hýdýr Kýnýklý ise tüm kurum ve kuruluþlarýn emeklilere sahip çýkmasýný istedi. Boþ eve atýk faturasý RECEP MEBET epni Mahallesi eski Muhtarý Mevlüt Gezer, Ankara da ikamet etmesine raðmen orum daki boþ dairesine evsel katý atýk faturasý kesilmesine tepki gösterdi. epni Mahallesi 2. Ömür Sokak numara 5 teki dairesine 6 TL atýk faturasý kesildiðini belirten Mevlüt Gezer, gerçekleþtirilen uygulamayý doðru bulmadýðýný söyledi. Haber Merkezimizi ziyaret ederek konuyla ilgili þikayetini dile geti- Mevlüt Gezer konuyla ilgili þikayetini paylaþtý. ren Gezer, Kullanmadýðýmýz evde, yararlanmadýðýmýz bir hizmet için ücret talep edilmesi yanlýþ dedi. Doðal kullanýmýnda bile 10 TL altýndaki tutarlarýn fatura edilmediðine dikkat çeken Gezer, evsel atýk uygulamasýnýn bu tür durumlarda fatura edilmemesi gerektiðini kaydetti. Yetkililere seslenen Gezer, kullanmadýðý konut ve iþyerlerinden evsel katý atýk ücreti talep edilmemesini istedi. Minik ellerden kuþlara yem GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER M Servet Sarý, yaþadýðý problemi anlattý. Yýldýz Daðý nda Yýldýzlar yetiþecek ýldýz Daðý Kýþ Sporlarý ve Turizm Merkezinin günübirlik hizmet vermeye baþlamasý, Sivas'taki kayakçýlarý heyecanlandýrdý. Kayak Milli Takýmý Antrenörü Ýlhan Erzurum, günübirlik hizmet vermeye baþlayan Yýldýz Daðý Kýþ Sporlarý ve Turizm Merkezinin Sivas'ta yeni kayakçýlarýn yetiþmesine katký saðlayacaðýný söyledi. Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz'ýn katýlýmýyla 15 Eylül 2013'te temeli atýlan ve yapýmý büyük oranda tamamlanan Yýldýz Daðý Kýþ Sporlarý ve Turizm Merkezi'nin faaliyete geçmesi, Sivas'ta yýllardýr Yoðunyokuþ Kayakevi dýþýnda kayak sporu için herhangi bir tesis bulunmamasýndan yakýnan kayakçýlarý heyecanlandýrdý. Kayak antrenörleri ve yetkililer, uluslararasý standartlara sahip bu tesis sayesinde Sivas'tan daha fazla baþarýlý kayakçý çýkacaðýna inanýyor. Kayak Milli Takým Antrenörü Ýlhan Erzurum, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, 2 bin 552 metre yüksekliðindeki Yýldýz Daðý'nýn eteklerindeki tesislerin hizmete girmesiyle Sivas'ýn 25 yýllýk hayalinin gerçeðe dönüþtüðünü söyledi. Tesislerin çok uzun soluklu bir projelendirme ve kamuoyu oluþturma döneminden sonra çok hýzlý þekilde yapýldýðýný belirten Erzurum, tesislerin yapýmýnda Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan'ýn katkýsýnýn büyük olduðunu dile getirdi. Erzurum, "Bakanýmýzýn, milletvekillerimizin, Sivaslý birçok bürokratýn katkýlarý var. Belki baþka kayak merkezlerinde yýl içinde yapýlan tesisleþme burada son 2 yýl içerisinde gerçekleþti" dedi. Yarým kalan yerler olduðunu ancak onlarýn da kýsa sürede tamamlanacaðýný ifade eden Erzurum, þunlarý söyledi: "Bu sene ilk yýlýmýz, personel eðitim görüyor. Mekanik tesisler yeni. Birtakým aksaklýklar olabilir, bu konuda kayakseverlerden ve Sivas halkýndan anlayýþ bekliyoruz. Bizim açýmýzdan hem sportif hem de turizm açýsýndan sevindirici bir ge- Ticaret Borsasý ndan Emekliler e ziyaret Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ dün Türkiye Emekliler Derneði orum Þubesi ni ziyaret etti. liþme. Sivas, her zaman kayaðýn beþiði olarak geçmiþtir ve çok sayýda milli sporcu yetiþtirmiþtir. Bundan sonra daha çok sporcu yetiþtirileceðini ve birçok uluslararasý organizasyona buranýn ev sahibi olacaðýný görebiliyoruz. Her þey çok kaliteli ve dünya standartlarýnda yapýldý. Belki Türkiye'de birçok ilke imza atýldý. Pistler ilk defa ihale yöntemiyle ve profesyonel firmalara yaptýrýldý." Erzurum, tesislere halkýn çok yoðun ilgi gösterdiðini dile getirerek, "Sivas'ta kayaða çok ciddi ilgi vardý, bundan sonra bunun giderek artacaðýný düþünüyoruz. evre illerin ilgisi var. Tokat'tan gelmek isteyenler var. Kayak kulübü kuruldu, bizden destek istiyorlar" ifadesini kullandý. Kayak merkezinde kar kalitesinin çok yüksek olduðuna iþaret eden Erzurum, gelecek yýl yapay karlama sisteminin de devreye girmesiyle Türkiye'de kayak sezonu en erken açan merkez olabileceklerini kaydetti. Yýldýz Daðý'nda kayak için her þeyin uygun olduðunu aktaran Erzurum, buranýn turizm ve sportif anlamda çok rantabl bir kayak merkezi olacaðýný belirtti. "Sivas'ýn kalbi olacak" Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan da sezon açýlýþýný 17 Ocak Cumartesi günü yapacaklarý merkeze halkýn þimdiden çok yoðun ilgi gösterdiðini söyledi. Sivas'ta kayaða fazla ilgi olduðunu ilk defa burada gördüðünü anlatan Ayhan, "Bu ilgi, kamuoyunda söyleniyordu ama fiilen ilk kez gördüm ve gurur duydum. Yaptýðýmýz yatýrýmýn boþ olmadýðýný görebiliriz. Tesisler her anlamda bittiðinde burasý kýþ mevsiminde Sivas'ýn kalbi olacak" dedi. Kayak merkezinin yeni yürüyen Bebek misali olduðunu dile getiren Ayhan, "Bazen düþebilir ama kaldýracaðýz. Zamanla eksiklerimizi gidereceðiz. Bu yýl eðitim ve tanýtýma önem vereceðiz" þeklinde konuþtu. Ayhan, merkeze 17 Ocak 2015'ten itibaren 3 ay boyunca ücretsiz servis saðlayacaklarýný belirterek, Yýldýz Daðý yolunda da ýslah çalýþmalarýnýn süreceðini ve standardýn artýrýlacaðýný dile getirdi. Salih Ayhan, 5 günübirlik tesisin, otelin ve diðer donanýmlarýn da tamamlanmasýyla tesiste etkinlikler yapmaya baþlayacaklarýný ifade ederek, "2015'ten sonraki sezonda biz artýk Kayseri tarafýndan misafir bekliyoruz. Ordu, Tokat, orum, Yozgat ve Kayseri güzergahýndaki bütün kayakseverleri burada aðýrlayabilecek potansiyele sahip olacayýldýz Daðý Kýþ Sporlarý ve Turizm Merkezi, günübirlik hizmet vermeye baþladý. ðýz" dedi.(a.a.) imar Sinan Anaokulu öðrencileri soðuk kýþ günlerinde dýþarýda aç kalma tehlikesiyle karþý karþýya kalan kuþlarý unutmadý. Önce sýnýflarýnda kuþlara yem hazýrlayan minikler, hazýrladýklarý yemleri okul bahçesindeki ve çevresindeki aðaçlara asarak, kuþlara ulaþtýrmaya çalýþtý. Mimar Sinan Anaokulu Minik Mucitler ve Papatyalar sýnýfý öðrencileri, soðuk kýþ günlerinde kuþlarýn aç kalmamasý için evlerinden bulgur, ekmek kýrýntýsý, buðday, yarma ve kuþ yemi getirdi. Bazý annelerin de yardýmcý olduðu etkinlikte çocuklar önce sýnýfta kuþ yemlerini hazýrladý. Kuþ yemlerini hazýrlamak için anneler, karton rulolara ip geçirerek, yemlerin askýsýný oluþturdular. Öðrenciler de karton rulolarý öðretmenlerinin hazýrladýðý þerbet ile kapladýlar. Daha sonra rulolar kuþ yemlerinin konulduðu tepsiye batýrýlarak, kuþ yemi ile kaplandý. Ardýndan, çocuklar soðuk havaya aldýrmadan öðretmenleri ve anneleri rehberliðinde önce okul bahçesin- Mimar Sinan Anaokulu öðrencileri kuþlar için yem hazýrladý. Minik öðrenciler öðretmenleri ve velileriyle birlikte kuþlarý yemledi. deki aðaçlara, sonra da okulun karþýsýndaki çamlýk alana kuþ yemi býraktýlar. Rulolarýn kaplanmasýndan sonra artan kuþ yemini de çocuklar, avuçlarýnda aðaçlarýn altýna býraktýlar. YA SOKAKTAKÝ KEDÝ VE KÖPEKLER?! Kuþ yemlerini býraktýktan sonra öðretmenler, "So- kakta yaþayan kediler, köpekler ne olacak? Onlara da yem býrakmamýz gerekmez mi? Onlara nasýl yem býrakabiliriz?" gibi sorularla öðrencilerin dikkatini çekmeye çalýþtý. Sorulan sorulara öðrenciler, "Sütün içine ekmek doðrayýp dýþarýya býrakabiliriz. Biz yediðimiz tavuklarýn kemiklerini köpekler yesin diye çöpün kenarýna býrakýyoruz. Annem çorba piþirince ondan da dýþarýya bir tabak býrakabiliriz. Annem bazen tabaðýma çok yemek koyuyor, yiyemiyorum. Kalanýný onlara verebilirim." þeklinde cevaplar vererek, sokak hayvanlarýna karþý ne kadar duyarlý olduklarýný çocuk refleksleri ile ortaya koydular.

11 SALI 13 OCAK Tez Oksijen den yangýn tatbikatlarý RECEP MEBET T Tatbikat çerçevesinde iþletme bahçesinde temsili yangýn için ateþ yakýldý. Düzenlenen eðitimin ardýndan tatbikatý baþarýyla tamamlayan personel tebrik edildi. Tatbikatlara katýlanlara yangýn söndürme usulü hakkýnda bilgiler verildi. orum daki sanayi kuruluþlarýnda da yangýn tatbikatý yapýldý. Tatbikatlara katýlan çalýþanlara söndürme cihazlarýnýn kullanýmý anlatýldý. Firma çalýþanlarý düzenlenen eðitimlerde konuyla ilgili sorularýna cevap buldular. ez Oksijen A.Þ. Yangýn Söndürme Cihazlarý firmasý tarafýndan orum daki çeþitli kurum ve kuruluþlarda yangýn tatbikatý düzenlendi. Ýþ saðlýðý ve güvenliði birimlerinin de katýlýmýyla düzenlenen tatbikatlar, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nin yaný sýra Evlüce Otomotiv, Boy Yem, Tekin Karo, Ýlke Gýda, Hasan Zahir Et Lokantasý, Öz-Ak Gýda, Dilek Kereste, Hitit Makina, Beðenal Makina, Baþer Makina, Katson Radyatör, Hititler Makina, Pir Mühendislik ve Mutlukal Gýda firmalarýnda gerçekleþti. Geçtiðimiz günlerde düzenlenen tatbikatlara firma yöneticilerinin yaný sýra çok sayýda çalýþan katýldý. Verilen yangýn alarmý ile tahliye edilen çalýþanlar, bina içinde kaldýðý anlaþýlan temsili yaralýlarý sivil savunma ekiplerinin yardýmý ile kurtardýlar. Olasý bir yangýn esnasýnda nasýl hareket edilmesi gerektiðinin test edildiði tatbikatta, Tez Oksijen Pazarlama ve Satýþ Sorumlusu Hamdi Kabakçý tarafýndan katýlýmcýlara bilgiler verildi. Tatbikatlarda konuþan Hamdi Kabakçý, yangýn baþlangýcý, yangýn çeþitleri, söndürme prensipleri, yangýn anýnda genel hareket tarzlarý ve endüstriyel üretim yapan tesislerde yangýn çýkýþ sebepleri gibi baþlýklarda açýklamalar yaptý. Yangýn söndürme cihazlarýnýn doðru kullanýmý hususunda da bilgiler veren Kabakçý, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: 6331 sayýlý kanunla yasalaþan Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði ile ilgili iþletmelerde oluþturulan ekipler, denetleme beklemeden gerekli tedbirleri almalý. Tez Oksijen olarak bu hususta iþletmelere gerekli ekipman desteðini saðlýyoruz. Yangýnla mücadele kullanýlan ekipmanlar uzun ömürlü olup bir defa alýnan yangýn söndürme cihazlarý yýllarca kullanýlabilir ve boþalan cihazlar tekrar dolum yapýlabilir. Yangýn söndürme cihazlarý satýþ ve dolum iþlemi yapan firmalarýn TSE Bölge Müdürlüðü nden, Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüðü nden yetki belgesi, hizmet yeterlilik belgesi ve dolum tesisi olmasý gerekir. Maalesef halkýmýzdan gelen þikâyetlerden anlaþýlýyor ki korsan çalýþan firmalar da var. Bu konuda da halkýmýzý uyarmayý kendimize görev bildik. orum da yangýn konusunda tedbir alma anlamýnda son yýllarda gözle görülür bir artýþ yaþanýyor. Araç sahipleri, apartman ve site yöneticileri ve özel Tez Oksijen tarafýndan orum daki çeþitli kurum ve kuruluþlarda yangýn tatbikatý düzenlendi. iþletme sahiplerinin bu hususta artýk daha duyarlý olduklarýný gözlemliyoruz. Her zaman tedbir almanýn daha ucuz maliyetli olduðunun bilincinde olmak gerek. Tüm hemþerilerimize yangýn olayýnýn gerçek yüzünü anlatmak istiyoruz ve bu konuda gönüllü olarak faaliyet gösteriyoruz. Yapýlan bilgilendirmenin ardýndan öðrendiklerini tatbik etme imkaný bulan katýlýmcýlar, yakýlan temsili ateþi yangýn söndürücü ile söndürdüler. Tatbikat sonrasý katýlýmcýlarý tebrik eden Tez Oksijen Pazarlama ve Satýþ Sorumlusu Kabakçý, baþarýyla tamamlanan uygulamada emeði geçen yöneticileri de kutladý. Kaleli Kýz Yurdu nda ilk dönem kurslarý tamam Ýsmail Tuncel RECEP MEBET Özel Kaleli Yükseköðrenim Kýz Öðrenci Yurdu nda açýlan eðitim kurslarýnda ilk dönem sona erdi Eðitim Öðretim Yýlý nda düzenöðrencilere ebru sanatý alanýnda da kurs verildi. lenen kurslar hakkýnda bilgi veren Yurt Müdürü Ýsmail Tuncel, Ýngilizce, diksiyon ve ebru sanatý alanýnda açýlan ilk dönem kurslarýnýn tamamlandýðýný söyledi. Kursiyer öðrencilere hayatta muvaffak olmanýn yollarý konusunda tavsiyelerde bulunan Ýsmail Tuncel, kursta emeði geçen hocalarý tebrik etti. Üniversite öðrencilerinin büyük ilgi gösterdiði kurs programýndan bahseden Tuncel, yaptýðý Düzenlenen kurslarla öðrencilerin kiþisel geliþimlerinin desteklendiði belirtildi. yazýlý açýklamada þu bilgisalonunda; ilmi ehliyeti yüksek hocalar eþliðinde lere yer verdi: diksiyon, Ýngilizce ve ebru kurslarýyla Yaratýlmýþlarýn içerisinde Allah'ýn en fazla öðrencilerimize yardýmcý olmanýn gayret ve sevdiði kimse, insanlara faydalý olandýr diye heyecaný içinde olmaya çalýþýyoruz. buyuran Peygamber Efendimiz in sözünden Eðitim Öðretim yýlýnda yurdumuz hareketle bizler de, Yurt Müdürlüðü olarak bünyesinde açtýðýmýz Ebru Kursu, Diksiyon Kursu öðrencilerimize nasýl daha faydalý olabilir ve ve Ýngilizce Kurslarý nda birinci dönem sona hayata nasýl hazýrlayabiliriz? sorusuna cevap ermiþ bulunuyor. Yurdumuzda açýlan kurslarda aradýk. desteklerini esirgemeyen baþta Milli Eðitim MüBizler biliyoruz ki, en üst not ortalamasýyla dürlüðü ve Halk Eðitimi Merkezi Müdürlüðü ne, fakültelerden mezun olmak ne yazýk ki hayatta Ýngilizce Kursu Öðretmeni Ayþe Ergin Ayrancý ya, baþarýlý olunacaðý anlamýna gelmiyor. Baþarýnýn Diksiyon Kursu Hocasý Gözde Atlamaz a, Ebru yolu, kiþinin kendini sosyal ve kültürel yönden Kursu Hocasý Serap Karaca ya ayrý ayrý teþekkür geliþtirmesi ve insanlarla iletiþim içinde ediyorum. Kurslardan istifade eden öðrencilerimibulunarak kariyer sahibi olmasýndan geçiyor. zi tebrik ediyor, hayatta baþarýlar diliyorum. Bizler de bu amaçla yurdumuz konferans Kaleli Yükseköðrenim Kýz Öðrenci Yurdu nda açýlan eðitim kurslarýnda ilk dönem sona erdi.

12 12 SALI 13 OCAK 2015 Aykýrý olan ürünlere ceza ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý, geçen yýlki Bhazýr ambalajlý mamul denetiminde 353 üründe aykýrýlýk tespit etti. Üreticilere yaklaþýk 217 bin lira ceza kesildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý, geçen yýl yaptýðý hazýr ambalajlý mamul denetiminde 353 üründe aykýrýlýk tespit etti. Miktarý eksik olan 62 ürün ve etiket bilgisinde aykýrýlýklar belirlenen 5 ürünün üreticilerine toplam 165 bin lira para cezasý uygulayan Bakanlýk, kalan 286 ürünün üreticilerine ise gerekli düzeltilmeleri yapmalarý için süre verdi. Bakanlýk yetkililerinden edinilen bilgiye göre, hazýr ambalajlý ürünlerde tüketici hakkýnýn korunmasý, haksýz rekabetin önlenmesi ve üretimde kalite standardýnýn yükseltilmesi amacýyla denetim faaliyetleri aralýksýz sürüyor. Söz konusu denetimlerde ambalaj üzerinde belirtilen net ürün miktarý ile ambalaj üzerindeki yazý ve birim iþaret bilgileri kontrol ediliyor. Bakanlýk, bu kapsamda 2014 yýlýnda 2 bin 791'i gýda, 295'i de gýda dýþý olmak üzere toplam 3 bin 86 hazýr ambalajlý ürünü denetledi. Yapýlan denetim sonucunda 353 üründe aykýrýlýk tespit edildi. Söz konusu 353 üründen 62'si için miktar eksikliðinden, 5'i için de etiket bilgisindeki aykýrýlýktan, üreticilerine toplam 164 bin 755 lira para cezasý uygulandý. Etiket bilgilerinde aykýrýlýk tespit edilen 286 ürüne ise insan saðlýðý, can ve mal güvenliði sebebiyle gerekli düzeltilmeleri yapmalarý için süre verildi. APRAZ DENETÝM Öte yandan, Bakanlýk, ayný dönemde 30 ilde toplam 385 personelin katýlýmýyla üretici ve ithalatçý nezdinde çapraz denetimler gerçekleþtirdi. Bu kapsamda 867 firmada 935 ürünün denetimi yapýldý ve 29 firmanýn ürününde miktar eksikliði, 120 firmanýn ürününde ise ambalaj üzerindeki yazý ve birim iþaret bilgilerinin eksik/yanlýþ gösterildiði tespit edildi. Bakanlýk, bu aykýrýlýklar için de firmalara toplam 51 bin 626 lira para cezasý uyguladý.(haber7) Üniversiteye giriþte devrim gibi kararlar Enflasyon farklarý memur maaþlarýna yansýtýlacak RT6 TV, 6. Yayýn yýlýný Dengbejler geçidi Tile kutladý. Gecede konuþma yapan TRT Genel Müdürü Þenol Göka, sürpriz bir açýklamada bulundu. TRT KÜRDÝ OLDU Göka, TRT6 TV'nin isminin TRTKürdi olarak deðiþtiðini söyledi. Diðer yandan, TRT6 TV'nin resmi twitter adresinden de yapýlan isim deðiþikliði hem Türkçe hem Kürtçe olarak duyuruldu.(trthaber) aliye Bakaný Mehmet Þimþek, "Bu sene memur Mmaaþ artýþý yýlýn tamamý için en az yüzde 6,1 olacak, eðer enflasyon öngörülenden yüksek çýkarsa onun da farkýný memurumuza vereceðiz" dedi. Þimþek, NTV televizyonunda gündeme iliþkin sorularý yanýtladý. Kayýt dýþýlýkla mücadeleye iliþkin soruyu yanýtlayan Þimþek, Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun kayýt dýþýlýkla mücadeleyi çok önemsediði için bu konuyla ilgili eylem planýnýn kapsadýðý yenilikleri kendisinin açýklamak istediðini belirtti. Þimþek, kayýt dýþýlýkla mücadelenin topyekun bir mücadele olduðunu ifade ederek, 79 kamu kurumu ve sivil toplum kuruluþunun görüþü alýnarak bu eylem planýný hazýrladýklarýný, eylem planýnda 66 ilgili kurum ve kuruluþ olacaðýný kaydetti. Hazineye gelen her 100 liralýk vergi gelirinin 23 lirasýnýn eðitime, 21 lirasýnýn saðlýða, 20 lirasýnýn sosyal güvenliðe gittiðine dikkati çeken Þimþek, bir iþletmeden alýnmayan belge karþýlýðýnýn Hazine yerine satýcýnýn cebinde kaldýðýný anlattý. Ýdare olarak çok ciddi yeni tedbirler getireceklerinin altýný çizen Þimþek, gönüllü uyumunu artýrma konusunda çalýþmalarý olduðunu ifade etti. Þimþek, denetim kapasitesini artýrdýklarýný vurgulayarak "Mükellef sayýsýnda da vergi artýþýnda da çok iyi bir performans ortaya konmuþtu. Zaman zaman siyaseten böyle þeyler söylenir ama, her alanda çok ciddi performans var. Bu kayýt dýþýlýkla mücadele eylem planý bence bizi yeni bir merhaleye götürecek" diye konuþtu. Þimþek, 2002 yýlýnda kayýt dýþý istihdam oranýnýn yüzde 52 düzeyinde bulunduðunu, bugün bu rakamý yüzde 35'e düþürdüklerini belirterek, Türkiye'nin AB ülkeleri arasýnda kayýt dýþýlýkla mücadelede en hýzlý mesafe kateden ülke olduðunu söyledi. Kayýt dýþýlýðýn milli gelire oranýný yüzde 33'lerden yüzde 26'ya kadar indirdiklerine dikkati çeken Þimþek, "Bu yeni eylem planý ile hedefimiz önümüzdeki 3-5 yýl içerisinde AB'nin þu anki ortalamasý olan yüzde 18,4 civarýna ulaþmak" dedi. PERSONEL ALIMLARI Þimþek, personel alýmlarýna iliþkin olarak da toplam 74 bin kadronun istihdam edileceðini, bunun 34 bininin otomatik personel alýmlarý olacaðýný söyledi. Geriye kalan alýnacak 40 bin personelin 15 binini þubat öðretmen atamalarýna ayýrdýklarýný belirten Þimþek, "Geriye kalan 25 binini de çalýþýyoruz. Ama bu arada bakanlýklarýn ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere çok cüzi oranda bu hafta kadrolarýn bir kýsmýný verdim. Önceliðimiz yine saðlýk ve eðitim olacak. Uzun vadede kamuda biz ihtiyaç duyduðumuz elemanlarý alacaðýz" dedi. Þimþek, toplu sözleþme hükümlerinde hak kayýplarý olduðuna iliþkin eleþtirileri yanýtlarken, "Kesinlikle doðru deðil" dedi. Geçen sene enflasyonun yüzde 8,2 olarak geldiðini hatýrlatan Þimþek, geçen sene en düþük memur maaþý artýþýnýn yüzde 8,3, ortalama memur maaþ artýþýnýn yüzde 8,5 olduðunu, geçen sene öðretmenlere ilave maaþ artýþý verdiklerini, yeni baþlayan öðretmen maaþ artýþýnýn da yüzde 14,4'ü bulduðunu söyledi. Memur emeklilerinin maaþýnýn geçen sene yüzde 12,5 arttýðýna dikkati çeken Þimþek, çýkan haberlerde rakamlarýn farklý sunulduðunu söyledi. Þimþek, 2002'den bu yana hiç bir kesimi enflasyona ezdirmediklerini belirterek, "Hatta ben abarttýðýmýz kanýsýndayým. Þu anda bütçede memurlar için ayýrdýðýmýz kaynak 140 milyar lira, yatýrýmlar için ayýrdýðýmýz kaynak 50 milyar liranýn altýnda" diye konuþtu. Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) da 80 milyar lira para aktardýklarýný ifade eden Þimþek, SGK'nýn da emekli maaþ bütçesinin yüzde 40'ýn altýnda olmadýðýný söyledi. Þimþek, "Bu sene memur maaþ artýþý yýlýn tamamý için en az yüzde 6,1 olacak, eðer enflasyon öngörülenden yüksek çýkarsa onun da farkýný memurumuza vereceðiz" dedi. "BÜTE HEDEFLERÝNÝ TUTTURABÝLÝ- RÝZ Bakan Þimþek, seçim öncesinde ekonomide popülizmin risk oluþturduðuna iliþkin görüþleri de deðerlendirerek, AK Parti hükümetleri döneminde bir çok seçim ve referandum geçirdiklerini, 2009 yýlý hariç her yýl hedeflerini tutturduklarýný söyledi. Popülizmin bir tuzak olduðunu dile getiren Þimþek, 90'lý yýllarda Türkiye'nin bu tuzaða düþtüðünü ve bir felakete gittiðini anlattý. Þimþek, bu sene de bütçe hedeflerini tutturmak için ellerinden geleni yapacaklarýný dile getirerek, "Bizim dýþýmýzda þoklar oluþursa bakacaðýz, ama þu an itibariyle biz bütçe hedeflerini tutturacaðýmýza inanýyoruz. Bizde gider artýþý sadece yüzde 5,5, milli gelirdeki artýþ yüzde 10 civarýnda. Aslýnda sýký bir bütçe politikasý var bizde" diye konuþtu.(aa) TRT6 nýn adý deðiþti Yumurta üretimi arttý ÖK, üniversite baþvurularý devam ederken bü- bir deðiþikliðe imza attý Yyük Milliyet'in eðitim yazarý Abbas Güçlü köþesinde bu konuyu yazdý; Yazýnýn ilgili bölümü þöyle; Tarihinde ilk kez, üniversiteye giriþte, fakültelere taban puan getiriyor. Ýlk uygulama bu yýl týp ve hukuk fakültelerinde gerçekleþecek. Gelecek yýldan itibaren diðer fakültelere de yayýlacak. Getirilen yeniliklerden biri de baþvuru kýlavuzunda her fakültenin hatta bölümün karþýsýna, kaç profesörü, kaç doçenti ve kaç doktoralý öðretim üyesinin bulunduðu yazýlacak... YÖK Baþkaný Yekta Saraç, üniversiteye giriþte ilk taban puanlarý YÖK ün belirleyeceðini, gelecek yýldan itibaren, isteyen üniversitenin taban puan çýtasýný daha da yukarý çýkarabileceðine dikkat çekerek Her þey öðretim kalitesini daha da yukarý çekmek için dedi... Vakýf üniversitelerinde, ayný bölümdeki öðrenciler arasýnda, puan makasýnýn 500 bin öðrenciye kadar çýktýðýný, bunun da eðitim kalitesini dibe vurdurduðunu, dört iþlemi bilmeyen öðrencilerin mühendislik fakültelerine girdiðini hatýrlatan Prof. Saraç, bu konuda herkesin kendi mesleðine sahip çýkmasýný ve taban puaný çýtasýnýn yükselmesi için baský gruplarý oluþturmasýný istedi. Saraç, önceliðin neden hukuk ve týpa verildiði konusunda ise Þu an için en fazla titizlik göstermemiz gerekenler onlardý. Ama bu mühendisliðin ya öðretmenliðin daha az önemli olduðu ya da onlarda sorun olmadýðý anlamýna gelmemeli uyarýsýnda bulundu. MEB in eðitim fakültelerine, mimar ve mühendis odalarýnýn da mühendislik fakültelerine daha nitelikli öðrenci alýnmasý için yüksek taban puan baskýsý yaratmasýnýn, daha iyi öðretmen ve daha iyi mühendis yetiþtirilmesi konusunda çok yararlý olacaðý vurgusu yapan Saraç, daha iyi bir eðitim için herkesin taþýn altýna elini koymasý gerektiðini söyledi... BÝLÝNLÝ TERCÝH DÖNEMÝ 10 yýllýk YÖK üyeliðinden sonra, baþkanlýk koltuðuna oturan Saraç, yükseköðrenim sorunlarýna vakýf olduðunu ve ufak dokunuþlarla, özlenen ve hedeflenen baþarýlara ulaþýlacaðýný söylerken, iki önemli deðiþikliðin daha detaylarýný açýkladý. ÞEFFAFLIK OLACAK Üniversite tercih kýlavuzunda bundan böyle hangi bölümde kaç öðretim üyesi bulunduðu tüm detaylarýyla açýklanacak. Ayrýca hangi üniversitenin hangi fakültesinden mezun olanlarýn, girdikleri giriþ sýnavlarýnda ne kadar baþarýlý olduklarý da yine üniversite adaylarýnýn bilgisine sunulacak. Böylece, öðrenci ezbere tercih yapmaktan kurtulacak. Üniversitelerin de kendilerini iyileþtirmeleri konusunda sosyal baský yaratýlacak.bu yöndeki ilk uygulama, Öðretim Üyesi Yetiþtirme Programý nda (ÖYP) gerçekleþti. Sonuçlar, YÖK sitesinde herkesin bilgisine sunuldu. Saraç, bu sýnavda, Ankara üniversitelerinin Ýstanbul üniversitelerine göre çok daha baþarýlý olduklarýnýn da özellikle altýný çizdi... KONTENJANLAR AZALTILACAK Saraç, öðretim üyesi sayýsýnda ve eðitim kalitesinde zafiyet içerisine düþen bölümlerde, kontenjan azaltýmý da dahil her türlü tedbirin alýnacaðýný ve üniversitelerdeki boþ kontenjanlarýn doldurulmasý için çeþit önlemlerin öngörüldüðünü, bunlarýn ne olacaðýnýn da yakýnda açýklanacaðýný hatýrlattý. Saraç, yüksek lisans ve doktoraya yönelik yeni düzenlemelerin de son þeklini aldýðýný ve birkaç gün içerisinde yayýmlanacaðýný söyledi.(haber7) ürkiye'nin yumurta üretimi, 2014 yýlý kasým ayýnda, Tbir önceki aya göre yüzde 0,2 artarak 1 milyar 439 milyon 51 bin oldu. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), kasým ayýna iliþkin "Kümes Hayvancýlýðý Üretimi Ýstatistikleri"ni açýkladý. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ yumurta üretim miktarý, aylýk bazda yüzde 0,2 artýþla 1 milyar 439 milyon 51 bin olarak gerçekleþti. Ayný dönemde, kesilen tavuk sayýsý yüzde 8,9 artarak 96 milyon 815 bin adede, tavuk eti üretimi yüzde 6,5 artarak 169 bin 57 tona yükselirken, kesilen hindi sayýsý yüzde 1,4 azalarak 427 bine, hindi eti üretimi de yüzde 0,9 azalarak 4 bin 3 tona geriledi. Öte yandan, takvim etkisinden arýndýrýlmýþ yumurta üretim miktarý geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 1,7, kesilen tavuk sayýsý yüzde 14, tavuk eti üretimi yüzde 16,4, kesilen hindi sayýsý yüzde 1,5, hindi eti üretimi ise yüzde 5,5 artýþ kaydetti.(trthaber)

13 SALI 13 OCAK :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:22 REBÝ-UL-EVVEL: 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:31 Kânun-i Evvel 1430 Kasým: OCAK Rauf Denktaþ'ýn vefâtý (2012) - Ekmeðin vesîkaya baðlanmasý (1942) - Ýstanbul Üniversitesinin yeniden açýlýþý (1863) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Ýyi huylu olan, dünya ve âhiret saadetlerine kavuþur. Hadîs-i þerîf ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 orumgaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo evre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri Alo Fetva (Müftülük) HASTANELER orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi NÖBETÝ ECZANELER CEYHUN ECZANESÝ CEYHUN GÜRSEL KARAKUÞ MEHMET A. ERSOY CAD. NO:115/A - LOZAN KAVÞAÐI - METROPOL YANI ALBAYRAK ECZANESÝ E.ÞEFKAT GÜLER ULUKAVAK MH.TARAKI 8.SOK.32/B - ULUKAVAK SAÐLIK OCAÐI YANI - ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ KARÞISI VEFAT EDENLER 1-Alancýk Köyü' nden gelme, Ýsmail ve Yeter ERDO- ÐAN' ýn oðlu, Mehmet ve Önder ERDOÐAN' ýn babasý, Nurol ERDOÐAN' ýn eþi, Almanya' dan emekli; Nizamettin ERDOÐAN. 2-Karacaören Köyü' nden gelme, Garip ATEÞ'! in babasý, orum Belediyesi çalýþaný Ümit ATEÞ' in amcasý; Mehmet ATEÞ. 3-Güvenli Köyü' nden gelme, Zahle BEKDAÞ' ýn annesi, Rýza BEKDAÞ' ýn kayýnvalidesi, As Motosiklet sahibi Murat ve Ahmet BEKDAÞ' ýn annannesi; Döndü BEKDAÞ. 4-Palabýyýk Köyü' nden gelme, Mahmut BAÞTAÞ' ýn gelini, Kazým BAÞTAÞ' ýn eþi; Nazife BAÞTAÞ. 5-Kýnýk Köyü' nden gelme, Gazi ÝNCE' nin babasý, orum Belediyesi çalýþaný Ýbrahim ÜNAL' ýn eniþtesi, Emekli Ýmam Mustafa Hoca' nýn yeðeni; Mehmet ÝNCE. 6-Hazýmusa Köyü' nden gelme, Hakký ve Mustafa US- LU' nun babasý; Hakký USLU. orum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. p Okul kazalarý ve çaresi 3 Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net KAPI ÜZERÝNE DÜÞTÜ 'Okulun bozuk kapýsý 4 yaþýndaki çocuðun üzerine düþerek ölümüne sebep oldu. ocuðun babasý Þevket Y. ''ocuklarýmýn baþarýsý için burada olmak isterdim. Baþka analar, babalar aðlamasýn, çocuklar ölmesin. Tek istediðimiz kimse aðlamasýn'' diyerek gözyaþý döktü.' (memurlar net) Alýnacak ders: Okul olmasý nedeniyle özellikle bahçe kapýlarý önem arz etmektedir. ünkü okullarýn tatil olduðu zamanlarda da çocuklar kapýya biner, onunla oyun oynamaya çalýþýr. Dolaysýyla kapý yýpranýr. Beklenmedik bir anda çocuklarýn üzerine düþebilir. Bunun için öncelikle öðrenciler kapýya zarar vermemeleri konusunda anlayacaðý dille bilinçlendirilmeli. Akabinde kapýlarýn rutin kontrolleri yapýlmalý. Bilhassa nöbetçi amirler ve öðretmenler daha titiz olmaya çalýþmalýdýr. OKUL KAPISINA SIKIÞTI 'Ýzmir'de 11. Sýnýf öðrencisi Anýl Erden Anadolu Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi'ndeki otomatik kapýya sýkýþarak öldü. Okulun eski müdürü ve görevli personel hakkýnda ''taksirli ölüme neden olma'' suçundan 3 ile 6 yýl arasýnda hapisle cezalandýrýlmasý istendi. ' ( Basýn) Alýnacak ders: Apartmanlardaki, kurumlardaki, okullardaki, otomatik kapýlar dikkatli kullanýlmadýðý takdirde tehlike arz etmektedir. Öncelikle periyodik bakýmlarý yapýlmalý. Öðrenciler ve personel doðru kullanýmý hakkýnda bilinçlendirilmeli. Bilhassa telefonla konuþurken, kulaklýkla müzik dinlerken veya arkadaþlarla þakalaþýrken kapýdan geçerken dikkatli olunmalý. ünkü her sene birçok insanýn caný yanýyor. Ama ne yazýk ki gerekli ders alýnmýyor. FLORASAN LAMBASI DÜÞTÜ 'Sýnýftaki florasan lamba sýranýn üzerine düþünce parçalandý ve içerisindeki cýva daðýldý. Tedbir olarak öðrenciler acile götürüldü. Cam parçalarýnýn öðrencilerin gözüne gelmemesi büyük bir tehlikeyi önledi.' (Merkez Bahçelievler Ýlkokulu çorum) Alýnacak ders: Okullardaki (sýnýflar, koridorlar, laboratuvarlar, kütüphaneler ve spor salonlarý vs.) tüm florasan lambalar klipsle sabitlenmelidir. Bazen yuvasýna iyi oturmadýðý için kendi kendine düþer, bazen de çocuklar top veya baþka bir þey dokundurunca düþebilir. Bunun için sabitlemenin yanýnda, top veya baþka bir þey dokundurmamalarý noktasýnda zaman zaman anlayacaklarý dilden bilinçlendirilmelidir. * * * Ö N E R Ý * * * POÞETTE BÝLÝNLENDÝRME EÐÝTÝMÝ Millet olarak maalesef doðal afetler (deprem, yangýn, NBC, sel, çýð vb.) veya doðru ilkyardým, trafik kurallarý, ev, çevre kazalarý ve bilinçli korunma konularýna gereken önemi tam olarak veremiyoruz. Onun için olsa gerek kazalar eksik olmuyor. Halk tabiri ile eften püften sebeplerle sürekli can -mal kaybý oluyor. Bunu da ''þükür ya az oldu ya da mal kaybýyla atlattýk'' diye ayný tür beyanatlarla geçiþtiriyoruz. Ama ne acýdýr ki, kazalar genelde hep ayný sadece mekânlar deðiþiyor. Acý, gözyaþý devam ediyor. Esas amaç kökünden kurutmak olmalýdýr. Avrupa'da býrakýn yetiþkinleri, çocuklar (ABD'de üç yaþýndaki çocuk sara hastasý olan annesini kurtardý - Ýngiltere'de köpek kriz geçiren sahibine yardým istedi ) ve hatta köpekler bilinçli ilk yardýmda rol alýrken, bizde maalesef cahili de okumuþu da çoðu zaman bihaberiz. Verdiðimiz seminerlerde de bu tür konularýn önceliðimiz arasýnda olmadýðýný da üzülerek gözlemliyoruz. Bunun için; mevsimine göre ''POÞETTE SÝVÝL SAVUNMA EÐÝTÝMÝ' verebilsek çok faydalý olur diye düþünüyorum. Benim ki bir öneri, bir kafa yorma. Direk ret etmek veya daha güzeli ne olabilir? diye kafa yormak ilgililerin görevi. Poþette afet eðitimi için AVM - büyük marketlerle vs. ile iþbirliði yapýlabilir. Mesela poþetlere aþaðýdaki bilgilerden sadece bir tane bastýrýlarak; * ''Saçak altýnda durmayýnýz. Buz sarkýtý düþebilir' * 'Telefon þarjda iken konuþmayýnýz. Patlayabilir' * 'Televizyonlarý çalýþýrken nemli bezle silmeyiniz. Patlayabilir' * ''Acil yardým 112- yangýn zehirlenme doðalgaz 187'' * ''Soba ön- arka kapaklarýný tamamen kapatmayýnýz'' * ''amaþýrlarýnýzý sobanýn yanýna asýp uyumayýnýz' * '' Kazan dairelerine yanýcý maddeler koymayalým'' * ''atý kapaklarýný mutlaka kilitli tutalým'' Türü uyarý cümleleri oluþturarak, vermek istediðimiz mesajlarýn tüm evlere girmesini ve ailede bu konularýn konuþulmasýný daha doðrusu tedbir alýnmasýný saðlayabiliriz. Ýnanmazsanýz bir deneyelim? Ne kaybederiz. Kim bilir, belki bir can kurtulmasýna vesile olabiliriz. * BAÞSAÐLIÐI: Osmancýk - Seki Köyünden, Hakkýn rahmetine kavuþan amca- METEOROLOJÝ oðlumuz Fahri ODA- BAÞI'NA Allahtan rahmet, sevenlerine sabrý cemil dilerim. Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Kadir Yüktaþýr com u emekliler, binler, milyonlar. Bir ço- benim gibi altmýþýn üstündeki halk Þðu yýðýnlarý. Kýt kanaat geçinen insanlar. Hele son yapýlan 24 liralýk zam insanýn kanýný dondurdu. Ýnsanýn þefkat ve merhameti törpülenince böyle oluyor sanýrým. Bu insanlar hayatlarýný nasýl devam ettiriyorlar? Nasýl devam ettirecekler? Evi kirada olanlar. oluk çocuðunun eðitimini devam ettirenler. Hasta yataðýnda tedavi görenler. Soðuk evini ýsýtmaða çalýþanlar. Elektrik faturalarý, su faturalarý. Kotalý kullandýklarý telefonlarý. Ýdareli kullandýklarý odun ve kömürleri. Doðalgaz faturalarý, caný çekip alamadýklarý yiyecek ve içecekleri. Torunlarýna alamadýklarý ihtiyaçlarý. Korkup-utanýp giyemedikleri yamalýklý giyecekleri. Ýþte emekliler, iþte çileleri, Bir de tek emekli maaþý ile geçinmeye çalýþan mahzun ve mazlum emekliler. Bunlarýn duasýný almak çok önemlidir. Beddualarýný almak ise çok kötüdür. Her yapýlan zamlar yüzde onun üzerinde iken, emekliye yýlda yüzde beþi bile bulmayan zam insaný acý acý gülümsetiyor. Tabi bu kitlenin elinden bir þey gelmiyor. Bir de mütevekkil insanlar. Haysiyetli topluluklar. Güçleri dillerine yetiyor. Bunlarýn duasýný almak çok önemlidir.. Arzu ettikleri yerlere oluk oluk imkanlarý aktaran yetkili ve etkililer bir daha düþünmelidirler.. "Halkýmýzý ezdirmeyeceðiz-yapacaðýz-edeceðiz" sözleri iþte havada kalýyor. On milyonu bulan emeklinin sesi genel seçimlerde çok yüksek çýkmalýdýr. Aslýnda onlarýn sesi hep sessiz çýkar.. Ama tesirleri çok yüksektir.. "Beli bükük ihtiyarlarýnýz olmasa idi, belalar üzerinize sel gibi akacaktý" hadisinin manasýna baktýðýmýzda beddualarý ne kadar tesirli olduðu o zaman daha iyi anlaþýlýr. Hükümet bu sese kaygýsýz kalýr mý? Kalýrsa kendi zarar eder. Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: OCAK 2015 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 90, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 90,30 Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. KOTÜRK MATBAACILIK 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Merkezi No:1/c, orum Tel: Faks: orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 SALI 13 OCAK 2015 Hemþehrimiz Adalet Bakanlýðý Tetkik Hakimliði ne atandý S inop Savcýsý olarak görev yapan hemþerimiz Fatih Karataþ, Adalet Bakanlýðý Tetkik Hakimliði ne atandý. orum eski Milli Eðitim Müfettiþi merhum Ömer Karataþ'ýn oðlu Fatih Karataþ, Sinop Cumhuriyet Savcýsý olarak görev yapmakta iken Adalet Bakanlýðý Hukuk Ýþleri Genel Müdürlüðü Arabuluculuk Daire Baþkanlýðý'na Tetkik Hakimi olarak atandý. Fatih Karataþ kimdir? Fatih Karataþ Baþkanlýðý'na Tetkik Hakimi Fatih Karataþ 1981 Osmancýk doðumlu. Ýlk ve Orta öðretimini orum'da tamamladýktan sonra Yüksek Öðrenimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayarak 2003 yýlýnda mezun oldu. Avukatlýk stajýný 2004 yýlýnda tamamlayan hemþerimiz Fatih Karataþ 2006 yýlýnda girdiði Adli Hakimlik sýnavýný ve sonrasýnda hakimlik stajýný baþarýlý bir þekilde tamamladýktan sonra sýrasýyla Balýkesir-Sýndýrgý Cumhuriyet Savcýsý, Þanlýurfa-Suruç Cumhuriyet Savcýsý ve Sinop Cumhuriyet Savcýsý olarak görev Baþak Gecesi' n de buluþtular Saðlýk-Der den Z Adalet Bakanlýðý Hukuk Ýþleri Genel Müdürlüðü Arabuluculuk Daire Anaç a ziyaret orum Saðlýk-Der Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette dernek hakkýnda bilgilendirme yapan Saðlýk-Der Baþkaný Abdullah Ceylan, saðlýk çalýþanlarýnýn sorun ve problemleri hakkýnda da kýsaca görüþlerini dile getirirken, yapýlmasý gerekli düzenlemeler üzerinde görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Ceylan, hem hizmet alan hem de hizmet veren kesimlerin memnuniyetini artýracak hizmetlerin içerisinde olacaklarýný kaydetti. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ise ziyaretten dolayý memnuniyetini ifade edip, Saðlýk-Der yönetimine baþarýlar diledi. (Haber Merkezi) orum Saðlýk-Der Yönetim Kurulu Yaþar Anaç ý ziyaret etti. Tarýmsal Öðretim'in baþlangýcýnýn 169. Yýldönümü nedeniyle Baþak gecesi düzenlendi. iraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilciliði'nce Türkiye'de Tarýmsal Öðretim'in baþlangýcýnýn 169. Yýldönümü nedeniyle Baþak gecesi düzenlendi. Her yýl geleneksel hale getirilen 'Baþak Gecesi' Vadi Restoran'da gerçekleþtirildi. Olumsuz hava þartlarýna raðmen katýlým oldukça fazla oldu. Gecede sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri de yer aldý. Baþak Gecesi'nde Ziraat Mühendisleri Odasý'na katkýlarý nedeni ile Hatap A.Þ, Aybaþ Yem, Ünal Yem, Zirve Yem, Gülümoðlu Yem, Kamu Danýþmanlýk ve Atafarm Ltd. Þti.'ye plaket verildi, hediye çekiliþi yapýldý.(haber Merkezi) Baþakt Gecesi her yýl geleneksel olarak kutlanýyor. 'Baþak Gecesi' Vadi Restoran'da gerçekleþtirildi. Dernek yöneticileri Tahir Eþgil ile görüþtü. Osmancýk AK Parti de seçim O Ak Parti Kadýn Kollarý ve Gençlik Kollarýnýn seçimi yapýldý. AK Parti Ýlçe Merkezinde yapýlan seçimde kadýn kollarý baþkanlýðýna Ayþe Fikriye Yücel, Gençlik Kollarý Baþkanlýðýna ise Ömer Arslan Seçildi. smancýk'ta 5. Olaðan Kongrenin ardýndan Ak Parti Kadýn Kollarý ve Gençlik Kollarýnýn da seçimi yapýldý. AK Parti Ýlçe Merkezinde yapýlan seçimde kadýn kollarý baþkanlýðýna Ayþe Fikriye Yücel, Gençlik Kollarý Baþkanlýðýna ise Ömer Arslan Seçildi. AK Parti Kadýn Kollarý þu isimlerden oluþtu: Ayþe Fikriye Yücel, Ýsminaz akallý, Yurdagül Yýlmaz, Ayþegül Yaþar, Hatice Özer, Zehra Aydýn, Ýnci Baðcý, Gülten Alla, Meral Yaðcý, Sevilay aðlar, Lütfiye Öz, Þeydanur Aksan, Mine Biçer, Hülya Beklen, Aslan Namalýr, Þehri Zeytinli, Sevda Tuncer, Döndü Bolat, Seval Eþme, Neþe akallý. AK Parti Gençlik Kollarý ise; Ömer Arslan, Uður Cebeci, Ayhan Uslu, Ýzzet Karakaya, Sedat Hayta, Bayram Büðrü, Yunus akallý, Ýskender Gülümser, Ýbrahim Bülkeri, Abdullah Gömeç, Ýbrahim Kelbaþ, Mutlu akallý, Volkan Demirkan, Hakan Baðcý, Hatice Aksu, Elif Barýþmaz, Ýlhami elik, Serkan Kýzýlkaya, Ferdi Koray Yücel ve Emre Koþar'dan oluþtu. (Haber Merkezi) Baþak Gecesi'nde Ziraat Mühendisleri Odasý'na katkýlarý nedeni ile bazý firmalara plaketler verildi Bekir Aksoy da tuzlama çalýþmasý B HURÞÝT BOZKURT ekir Aksoy Ýlkokulu bahçesi, öðrencilerin güvenliði için baþtan sona tuzlandý. kar yaðýþýnýn ardýndan baþlayan buzlanmalarýn, öðrenciler açýsýndan risk oluþturmamasý için belediye ekipleri ile görüþen okul yönetimi, okul bahçesinde tuzlama çalýþmasý yaptýrdý. Özellikle teneffüs saatlerinde okul bahçesinde oyun oynayan çocuklarýn kayýp düþmesinin önüne geçen okul yönetimi, bu hassasiyeti ile velilerden de tam not aldý. Bekir Aksoy Ýlkokulu bahçesi, öðrencilerin güvenliði için baþtan sona tuzlandý.

15 Gazeteciler Cemiyeti ne kutlama ziyareti orum Belediyesi Engelliler Eðitim Merkezi orum Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü'nü kutladýlar. orum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi Müdürü Zehra Betül Özseçer ile bir gurup Engelli Eðitim Merkezi kursiyeri, 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü dolaysýyla orum Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ettiler. Atatürkçü Düþünce Derneði(ADD) orum Þube Baþkaný Uður Demirer, gazetecilerin 10 Ocak çalýþan Gazeteler Günü'nü kutladý. Gazetecilere özgürlük istedi Baþkan Yardýmcýsý Sadýk Örgel ile bir süre görüþen Özseçer ve kursiyerler gazetecilerin çok önemli bir görev üstlendiklerini dile getirdiler. orum'da yayýn yapan tüm gazetelerin yaptýklarý etkinlikleri kamuoyuna en iyi þekilde duyurduklarýný belirterek Özseçer, orum'da görev yapan tüm gazetecilerin 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü'nü kutladýlar.(haber Merkezi) Ceylan 10 Ocak ý kutladý Yerel basýna tebrik Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami AKCeylan, 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü'nü kutladý. Ceylan, yaptýðý yazýlý açýklamada, çaðdaþ Demokrasilerde iletiþimin en güçlü araçlarýndan, toplumun geliþmesinde büyük rol oynayan vazgeçilmez temel unsurlarýndan olan basýn çalýþanlarýna ekonomik ve sosyal haklar saðlayan 212 sayýlý yasanýn 1961 yýlýnda kabulüyle ilan edilen alýþan Gazeteciler Günü'nü kutladýðýný belirterek, þöyle dedi; "Ýçinde bulunduðumuz iletiþim çaðýnda kitle iletiþim araçlarý ile birlikte gücü ve etkinliði her geçen gün daha da artan basýn kuruluþlarý çaðdaþ demokrasilerde iletiþimin en güçlü araçlarýdýr. Basýn demokratik toplumun kaçýnýlmaz bir gereðidir. Ýnsanlarýn doðru bilgiye ulaþma ihtiyaçlarý ve haklarý vardýr. Topluma bu hakký kullanmasý yönünde en büyük katkýyý basýn mensuplarý saðlamaktadýr. Basýn mensuplarý görevlerini yaparken haberlerini objektif tarafsýz olarak yaparak doðru bilgilendirmelidirler. Bu nedenledir ki basýnýmýzýn topluma karþý da büyük, ciddi sorumluluklarý vardýr. Demokrasinin doðru saðlýklý bir þekilde iþlemesi için düþüncelerin, görüþlerin ve haberlerin kamuoyuna doðru ulaþtýrýlmasý çok önemlidir. Toplumu önemli konularda aydýnlatarak kamuoyu oluþturan basýnýmýz sosyal, özgür ve demokratik anlayýþ açýsýndan hayati bir öneme sahiptir. Ýlimizin kalkýnmasýnda sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda geliþmesinde önemli katkýlar saðlayan, görevlerini gerçekleþtirmek için zaman ve mekan gözetmeksizin her zaman büyük bir özveri ve fedakarlýkla çalýþan, kendileriyle her zaman öðündüðümüz basýn mensuplarýmýzý takdir ve tebrik ediyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyor ve bu özel günlerini yürekten kutluyorum." (Haber Merkezi) OSÝAD kutladý orum Belediyesi Engelliler Eðitim Merkezi orum Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü'nü kutladýlar. orum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (O- SÝAD) Baþkaný Bülent Karadayý, 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nü mesajla kutladý. Karadayý, 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü, kamuoyunun aydýnlatýlmasý gibi kutsal bir görevi yapmakta olan basýn kuruluþlarýnýn ve çalýþanlarýnýn hatýrlanmasý gereken bir gündür. Türk basýný, tarihin her döneminde halkýmýzýn gözü, kulaðý, sesi olma özelliklerine sahip olmuþtur. Kamuoyunun haber alma hak- Ahmet Sami Ceylan kýna bulunduðu katkýyla, halkýmýzýn ve devletimizin çýkarlarýný savunan; ilkeli, tarafsýz, sorumlu gazetecilik anlayýþý içerisinde görevini sürdüren baðýmsýz ve güçlü basýnýmýz, demokrasi için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Basýnýmýz, millet olarak birlik ve beraberliðimizin korunmasýnda birleþtirici bir unsur olmuþ ve bu konuda görevlerini layýkýyla yerine getirmiþlerdir. Deðerli gazeteci kardeþlerimizin 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nü en samimi duygularla kutlar, saygýlar sunarýz. dedi. (Haber Merkezi) Bülent Karadayý orum Eczacý Odasý Baþkaný Ecz. Süleyman Koca, 10 Ocak alýþan Gazeteciler sundaki bilgilere, her gün kolayca ulaþabil- Yaþanan olaylar ve geliþmeler konu- Günü nedeniyle mesaj yayýmladý. Koca, mesajýnda; Gazetecilik, çaðýmýzýn en dinamik mesleklerinden birisidir. Basýn toplumu düþünmeye, araþtýrmaya ve doðru sonuçlara ulaþtýrmaya sevk eden önemli bir kurumdur. Basýn çalýþanlarýnýn mesai mefhumu, zamaný ve mekâný yoktur. Her zaman ve her mekânda halkýn talep ve beklentilerini yansýtarak kamuoyunun haber alma ihtiyacýný gidermektedir. Ecz. Süleyman Koca memizi saðlayan, doðru ve tarafsýz haber yaparak, görevlerini büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getiren basýn mensuplarýmýz yerelde de yaþanan sorunlarý kamuoyuna aktararak halimize tercüman olmaktadýrlar. Mesleklerini icra ederken karþýlaþtýklarý zorluklarýn aþýlmasý, haber alma ve habere ulaþma koþullarýnýn iyileþtirilmesi, sosyal ve ekonomik yönden desteklenmesi arzumuzdur. Geliþen teknoloji ile beraber iletiþim teknolojilerinde de baþ döndürücü geliþmeler meydana gelmektedir. Türk basýný bu deðiþimleri yakýndan takip ederek çaða ayak uydurabilmiþ, yazýlý ve görsel basýnýn yanýnda sanal ortamda da vazgeçilmezliðini korumuþtur. Bu baðlamda ulusal medya arasýnda yer alan ve yer almaya gayret eden yerel basýnýmýzý tebrik ediyorum. Herkesin can ve mal derdine düþtüðü bir dönemde bile hayatýný hiçe sayarak üstün gayret ve zor þartlarda görev bilincini kaybetmeden, ilkeli ve tarafsýz yayýncýlýk anlayýþý içerisinde baþarýyla görevlerini yerine getiren gazeteci dostlarýmýzýn, orum Eczacý Odasý üyeleri adýna 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nü kutluyor, saðlýk mutluluk ve baþarýlar diliyorum. ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi) YÜKSEL BASAR tatürkçü Düþünce Derneði(ADD) orum Þube Baþkaný AUður Demirer, gazetecilerin 10 Ocak çalýþan Gazeteler Günü'nü kutladý. Dernek binasýnda yaptýðý açýklama yapan ADD Baþkaný Uður Demirer, gazeteciliðin ne denli meþakkatli bir meslek olduðunu bildiklerini söyledi. Gazeteciliðin yaþadýðýmýz günlerde daha güç bir meslek durumuna geldiðini belirten Demirer, þöyle dedi: "Tutuklanan, yargýlanan, saldýrýya uðrayan gazeteci haberleri adeta sýradanlaþmýþ, basýn özgürlüðü içi boþaltýlmýþ bir kavram haline gelmiþtir. Bir kamu görevi olan gazeteciliðin hakkýyla yapýlabilmesi için siyasal ve ekonomik baskýlardan uzak, demokratik düþünce özgürlüðünün gerçekten var olduðu bir ortam gereklidir. Hem gazeteciler hem de tüm toplum için özgürlük, demokrasi gereklidir. Gazetecilerin düþüncelerinden ve yaptýðý haberlerden ötürü yaþamýný yitirmediði, özgürce mesleklerini uygulayabildikleri ortama bir an önce kavuþabilmelerini diliyorum. muhabirinden düzeltmenine, basýmevi çalýþanýndan yöneticisine kadar tüm gazetecilerin 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, bu baðlamda baskýlardan uzak, özgür ve güvenli bir yaþamýn özgürlüklerle mümkün olabildiðini yineliyorum." Dedi. ADD Baþkaný Demirer, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn Osmanlýca ve üniversitelerde kampüs kelimesi yerine külliye kelimesinin kullanýlmasý önerisini eleþtirdi. MURAT ETÝN ðuzlar Belediye OBaþkaný Orhan Ateþ dün gazetemizi ziyaret etti. Umre ziyaretinin ardýndan ayaðýnýn tozuyla Haber Merkezimize misafir olan Orhan Ateþ, 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günümüzü kutladý. Muhabir arkadaþýmýz Recep Mebet in ev sahipliðindeki ziyarette konuþan Ateþ, yerel basýnýn orum un geliþimi açýsýndan büyük önem taþýdýðýný söyledi. smancýk'taki basýn Omensuplarý 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nedeniyle Ulusoy Asya Tesisleri tarafýndan düzenlenen programda bir araya geldi. Programa Osmancýk Haber Sahibi Orhan Güçlü, Osmancýk Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Bilal evrim, Osmancýk Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Iþýk, Ýhlas Haber Ajansý Muhabiri Ýsmail Kabakdere, Anadolu Ajansý Muhabiri Emrah Akýllý, Osmancýk Gazetesi Sahipleri Fatih Kýlýnç ve Özkan Özçelik katýldý. Ulusoy Asya Tesisleri Yönetim Kurulu Baþkaný Aytaç Baba, öz veri ile çalýþan Osmancýk basýný ile bir arada bulunmaktan mutluluk duyduðunu belirterek, gazetecilerin 10 Ocak alýþan Gazeteciler Gününü tebrik etti. Osmancýk Haber Sahibi Orhan Güçlü de, gazetecilerin çok önemli bir görevi yerine getirdiklerini ancak bu iþin çok meþakkatli bir meslek olduðunu söyledi. Gazetecilerin kamuoyuna haber aktarýrken birçok güçlükle karþýlaþtýklarýný belirten Güçlü, basýnýn gelecek yýllarda daha iyi þartlarda görev yapabilmesini SALI 13 OCAK Orhan Ateþ ten ziyaret Osmancýk'ta Gazeteciler Günü Ulusoy Asya Tesisleri tarafýndan düzenlenen programda bir araya geldi. temenni ettiðini ifade etti. Güçlü, Gazeteciler Günü Programýndan dolayý Ulusoy Asya Tesisleri Yönetim Kurulu Baþkaný Aytaç Baba'ya ilçe basýný adýna teþekkür etti.(haber Merkezi) Baþkan, Gazeteciler Günü nü kutladý ungurlu Belediye Baþ- Abdulkadir Þahi- Skaný ner, Baþkan yardýmcýlarý ile birlikte ilçede faaliyet gösteren yerel basýn kuruluþlarýný ziyaret ederek 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü'nü kutladý. Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Belediye Baþkan yardýmcýlarý Bahri Sezen, Ahmet Yýlmaz, Sefa Karslý ve Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Mustafa Dizdaroðlu ile birlikte Sungurlu'da yerel basýn kuruluþlarýný ziyaret etti. Ýlk olarak Sungurlu'nun Sesi Gazetesi'ni ziyaret eden Baþkan Þahiner, gazete Yazý Ýþleri Müdürü Serdar Özel ile görüþtü. Baþkan Þahiner, medyanýn günlük yaþamýn ayrýlmaz bir parçasý olduðunu ifade ederek basýn mensuplarýnýn 10 Ocak alýþan Gazeteciler Gü- Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü'nü kutladý. nü nü kutladý. Vatandaþlarýn haber alma hakkýný saðlayan medya çalýþanlarýnýn çok zor þartlar altýnda fedakarca mesleklerini yaptýklarýný belirten Þahiner, aðýmýzýn en dinamik mesleklerinden biri olan gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akýþý saðlamak gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir dedi. Medyanýn toplumsal bilinci artýrmak ve güçlendirmek, kamu yararýný her zaman ön planda tutmak ve farklý seslerin topluma duyurulmasý açýsýndan önemine dikkat çeken Baþkan Þahiner Kamuoyunu basýn meslek ilkeleri çerçevesinde doðru, dürüst ve tarafsýz bir þekilde objektif olarak bilgilendiren gazeteciler, çaðdaþ yaþamýn vazgeçilmez bir unsurudur. Bu duygu ve düþüncelerle, ilimiz ve ilçemizde faaliyet gösteren; yerel gazete ve ulusal ajans temsilcilerimizin, 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nü en içten duygularýmla kutluyor, bundan sonraki çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum ifadelerini kullandý.(ýha) KUTLAYANLAR alýþan Gazeteciler Günü nedeniyle Haber Merkezimize ulaþan tebrik mesajlarý þu þekilde Sayýþtay Uzman Denetçisi hemþehrimiz Yaþar Uzun: - orum Hakimiyet Gazetesi yönetici ve çalýþanlarýnýn Gazeteciler Gününü kutluyorum. orum Muhtarlar Derneði Baþkaný ve öplü Mahallesi Muhtarý Yýlmaz Kýlcý: - orum halkýný geliþmelerden haberdar eden yerel basýn mensuplarýnýn alýþan Gazeteciler Gününü tebrik ederim. AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan: - Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Basýn, Milletin Müþterek Sesidir veciz ifadesinde anlamýný bulan Tarafsýz ve baðýmsýz yayýn yapma özgürlüðü demokrasilerde olmazsa olmaz konumda olan bir olgudur. Yazýlý ve görsel olarak vücut bulan basýn-yayýn kuruluþlarý; toplumun inanç deðerlerine, vicdanýna, aklýna, arzu ve isteklerine hitap edebilme gücüne sahip olan mühim birimlerdir. Bu nedenle, pozitif anlamda bir sorumlu yayýncýlýk anlayýþý ile hareket ettikleri takdirde, toplumlarýn eðitim ve öðrenim hayatýna, geliþmesinde ve kalkýnmasýnda, o toplumun milli ve manevi deðerlerinin yaþatýlmasý noktasýnda çok büyük katkýlar sunabilirler. Basýn yayýn kuruluþlarý; dýþa baðýmlý bir anlayýþla yani baðýmsýz ve milli olmayan bir anlayýþla hareket ettikleri takdirde ise o toplumun insanlarýna menfi istikamet vermek suretiyle, maalesef o toplumda çok büyük kaos ve kargaþalara, acýlara, maddi ve manevi yýkýmlara da yol açma gibi bir aðýr vebalin sorumlularý da olabilirler. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Recep Mebet ise nezaketinden dolayý Baþkan Ateþ e teþekkür etti. Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ dün gazetemizi ziyaret etti. Dileðimiz ve inancýmýz odur ki, bizim basýn kuruluþlarýmýz daima yapýcý doðrultuda hizmet ederek baþta ülkemize, ilimize ve ilçemize hizmet sunmaya devam etsinler. Biz, basýn mensuplarýnýn vatandaþlarýmýza tarafsýz ve doðru haber yetiþtirebilme uðruna, canlarý pahasýna her türlü zorluklara göðüs gererek, yýlmadan fedakârca kutsal görev yapan insanlar olduðunun daima bilincindeyiz. Ve bu hizmeti veren insanlarý Basýn Kahramanlarý olarak tanýmlýyoruz. Bu duygu ve düþüncelerle, AK Parti Sungurlu Ýlçe Teþkilatýmýz adýna; görsel ve yazýlý basýn yayýn kuruluþlarýmýzda görev yapan tüm kardeþlerimizin alýþan Gazeteciler Günü nü kutluyor; baþarý dileklerimizle selam ve saygýlar sunuyorum. Karikatürist Furkan Þimþek: - orumlu genç karikatürist olarak 10 Ocak alýþan Gazeteciler Gününüzü kutluyorum. Halk adýna önemli bir sivil denetim gücü olduðuna inandýðým basýnýn, hukukun ve demokrasinin yaþatýlmasýnda vazgeçilmez bir iþlevi olduðunu söylemek istyorum. Aslýnda 10 Ocak Gazeteciler Günü ya da bu tür kutlamalar da resmi tatil olmalý. Bu vesile ile orum Genç Barýþ Ýnisiyatifi Derneði nden istifa ettiðimi de paylaþmak istiyorum. Kültür Sanat Komisyonu Baþkanlýðý ný yürüttüðüm dernekte Faruk Ardoðan yönetiminde görev alacak arkadaþlara baþarýlar diliyorum. Arda Cenk Yahya akýcý: -10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nü kutlar baþarýlar dilerim.

16 16 SALI 13 OCAK 2015 Misafir anne ve bebeðe ziyaret orum Halk Saðlýðý Müdürlüðü, Misafir Anne uygulamasý ile risk grubundaki gebelikleri ve doðum sonrasý takipleri yapýyor. Bu kapsamda misafir gebe ve bebek ziyaret edildi. Halk Saðlýðý Müdürlüðü'nde yapýlan açýklamada, uygulamayla ilgili þu bilgiler verildi: Misafir Anne Uygulamasý nedir? Günümüzde, basit tedbirler ile önlenebilir olan ve annebebek ölümlerine yol açabilecek birçok risk halen büyük sorun olarak karþýmýza çýkabilmektedir. Ülke genelinde bazý bölgelerimizde kýþ aylarýnýn olumsuz hava koþullarý, ulaþýmý zaman zaman imkânsýz hale getirmekte ve bütün çabalara raðmen kimi zaman doðum eylemi yaklaþmýþ ya da baþlamýþ olan gebelerimizin, ilgili saðlýk kurum ve kuruluþlarýna ulaþmasý mümkün olamamaktadýr. Elveriþsiz hava ve yol koþullarý olan yerleþim merkezlerinde ikamet eden gebelerin muhtemel doðum tarihleri yaklaþtýðýnda daha elveriþli yerleþim merkezlerine nakledilerek konaklamalarýnýn saðlanmasý ve hastanelerde doðumlarýnýn gerçekleþtirilmesi amacýyla Saðlýk Bakanlýðý "Misafir Anne Uygulamasý" programýný uygulamaya koymuþtur. Ulaþýmý imkânsýz hale getiren iklim ve yol þartlarýnda yaþayan, sosyal sebeplerle doðum esnasýnda saðlýk kurumuna eriþiminde problem olabilecek gebeler ve riskli gebeler tespit edilmektedir. Tespit edilen bu gebelerin planlanan merkezlere nakledilmesi, konaklatýlmasý, hastane þartlarýnda doðumlarýnýn gerçekleþtirilmesi, doðum sonrasýnda anne ve bebeðin saðlýk durumu uygun hale getirildikten sonra tekrar evlerine götürülmesi saðlanmaktadýr. Bu kapsamda; Halk Saðlýðý Müdürlükleri tarafýndan il genelinde, il özel idaresi, meteoroloji, karayollarý gibi kamu kurum ve kuruluþlarýyla iletiþime geçilerek kötü hava ve yol þartlarýndan dolayý yýl boyunca veya yýlýn belirli aylarýnda yollarýnýn kapanmasý ya da ulaþýmý kýsýtlý olmasý ihtimali olan yerleþim merkezleri tespit edilmekte, tüm yerleþim yerlerini ve karayollarýný gösterir bir risk haritasý oluþturulmaktadýr. Bu bölgelerdeki bebek, çocuk, gebe, loðusa gibi riskli guruplar tespit edilerek takipleri yapýlmaktadýr. Bu bölgelerdeki tüm gebeler muhtemel doðum tarihlerine göre sýralanmakta orum Halk Saðlýðý Müdürlüðü, Misafir Anne uygulamasý ile risk grubundaki gebelikleri ve doðum sonrasý takipleri yapýyor. ve gebeliklerinin son izleminde (son ayýnda) doðumun nerede yapýlacaðýnýn planý gebe ve yakýnlarý ile birlikte yapýlarak kesinleþtirilmektedir. Gebeye, ailesine, yakýnlarýna ve gerekirse muhtara hava ve ulaþým þartlarýyla ilgili riskler anlatýlmaktadýr. Gebeler gebelik ile ilgili tüm müdahalelerin yapýlabileceði bir saðlýk kuruluþuna en kýsa zamanda ve risk almadan ulaþabileceði yerleþim merkezlerine davet edilmektedirler. Son ayýna girmiþ olan tüm gebelerin adres ve iletiþim bilgileri 112 Komuta Kontrol Merkezleri ile paylaþýlmaktadýr. Daveti kabul eden gebeler muhtemel doðum tarihleri yaklaþýrken konaklama merkezlerine nakledilerek burada misafir edilmekte ve doðum zamaný geldiðinde doðumlarý hastane ortamýnda gerçekleþtirilmektedir. Daveti kabul etmeyenlerden ise konuyu ve riskleri anlayýp kabul ettiðine dair imzalý tutanak alýnmakta ve izlemlerine devam edilmektedir. Program kapsamýnda yüksek tansiyon, kalp hastalýðý, þeker, tiroid, kan hastalýðý vb. sistemik hastalýklarý olan, çoðul gebelik, tekrarlayan düþük, erken doðum riski, kan uyuþmazlýðý vb. yüksek riskli gebeler önceden tespit edilerek 2. veya 3. basamak saðlýk kuruluþlarýnca takip edilmeleri saðlanmaktadýr. Misafir edilen annelerin konaklama ve yemek giderlerinin saðlanmasý amacýyla il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluþlarýyla koordinasyon içinde hareket edilmekte, özellikle il ve ilçe sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma vakýflarý ile iþbirliði yapýlmaktadýr. Daveti kabul edip henüz doðumu gerçekleþmeyen gebelerin takipleri devam etmektedir. Bu kapsamda misafir edilen gebeler hastane, yakýnýnýn evi, kamu misafirhanesi, otel, motel, pansiyon vb. yerlerde misafir edilmektedir. Misafir anne ve bebeðimizi ziyaret ettik orum Halk Saðlýðý Müdürlüðü ve aile hekimliði hizmetlerinin yapmýþ olduðu çalýþmalarla; risk grubunda deðerlendirilen Bayat'ýn Ahacýk köyünden 2 gebe, "misafir anne" davetimizi kabul etti. Kar muhalefeti yüzünden paletli ambulans ile evlerinden alýnan gebeler, Hitit Üniversitesi orum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde misafir edildi. Doðum yapan misafir gebeyi ziyaret eden Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar, Programlar ve Kanser Þube Müdürlüðü Þube Müdürü Dr. Sevil Zaman, þube personeli Hemþire Selma Aygün ve Hemþire.Zeynep Ýnan yeni anneye ve gebeye çiçek verdi. Ziyaret edilen misafirler, mutluluklarýný ve memnuniyetlerini dile getirdi. Doðum yapan anne ve bebeði ambulansla evine teslim edildi. Misafirhanede aðýrlanan ve doðum vaktini bekleyen diðer gebeye bebeðini saðlýkla kucaðýna almasýný diliyoruz." (Haber Merkezi) Emeklilerden Dr. Sobacý'ya ziyaret EMRE KUT ürkiye Emekliler Der- orum Þube Tneði Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve yönetim kurulu üyeleri, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Uzman Dr. Ömer Sobacý'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, Uzman Dr. Ömer Sobacý'nýn göreve gelmesinden dolayý mutluluk duyduklarýný belirterek, Sobacý'ya yeni görevinde baþarýlar diledi. Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Uzman Dr. Ömer Sobacý ise emekli derneði yöneticilerine ziyaretlerinden ötürü teþekkür ederken, 24 saat emeklilerin hizmetinde olduklarýný kaydetti. Gençler bilgide yarýþtý orum Atlas Gençlik izcilik ve Spor Kulübü, gençler arasýnda bilgi yarýþmasý düzenledi. Eðitim Ýþ te tanýþma toplantýsý ðitim Ýþ Sungurlu Ýlçe ETemsilciliði tarafýndan tanýþma kahvaltýsý düzenlendi. Geçtiðimiz Pazar günü Þehit Üsteðmen Yýlmaz Erkiþi Parký Ýþletmesi nde düzenlenen kahvaltýya Sungurlu Temsilciliði üye ve yakýnlarý ile Eðitim Ýþ orum Þubesi Yönetim Kurulu üyeleri katýldý. Kahvaltýda Þube Baþkaný Ýlhan Yaþar ve Sungurlu Temsilciliði Baþkaný Mustafa Erdugan tarafýndan örgütlenme çalýþmalarý hakkýnda bilgi verildi. Yapýlacak çalýþmalarýn planlamasý yapýldý. (Haber Merkezi) Türkiye Emekliler Derneði orum Þubesi yönetimi Dr. Ömer Sobacý yý ziyaret etti. orum Atlas Gençlik izcilik ve Spor Kulübü, gençler arasýnda bilgi yarýþmasý düzenledi. Gençlerin bireysel olarak seviyelerini görmeleri ve rekabet ortamýný yaþayarak kendilerini geliþtirmeleri amacý ile gerçekleþtirilen sýnava 22 öðrenci katýldý. 20 soru yöneltilen öðrenciler aldýklarý yüksek puanlarla hazýr olduklarýný gösterdiler. Kulüp Müdürü Mustafa Özdemir gerçekleþtirdikleri sýnavýn gençleri motive olmalarý ve sahip olduklarý bilgileri açýða vurabilmeleri, sýnav alýþkanlýðý kazanarak yaþayabilecekleri heyecaný minumum seviyelere indirgeme adýna yaptýklarýný ve bu yarýþmalarýn ay içerisinde bir defa gerçekleþtirileceðini dile getirirken, katýlýmda bulunan tüm öðrencilere teþekkürlerini dile getirdi. (Haber Merkezi) Eðitim Ýþ Sungurlu Ýlçe Temsilciliði tarafýndan tanýþma kahvaltýsý düzenlendi. Buharaevler Anadolu Kýz Ýmam Hatip Lisesi Mekke'nin Fethi dolayýsýyla anlamlý bir programa imza attý. Buharaevler ÝHL den anlamlý etkinlik B uharaevler Anadolu Kýz Ýmam Hatip Lisesi Mekke'nin Fethi dolayýsýyla anlamlý bir programa imza attý. Turgut Özal Ýþ Merkezi Toplantý Salonu nda düzenlenen programda Ýmam- Hatipli gençlerin israf ve tüketim konusunda Müslüman kadýnlara yaptýðý uyarýlar dikkat çekti. Program Buharaevler Anadolu Kýz Ýmam-Hatip Lisesi Müdiresi Aysun Tut'un açýþ konuþmasýyla baþladý. Amaçlarýnýn dini ve kültürel deðerleri benimseyen, yaþayan bunu akademik baþarýlarý ile de taçlandýran nesiller yetiþtirmek olduðunu belirten Tut, programa katýlan Belediye Baþkaný Program Turgut Özal Ýþ Merkezi Toplantý Salonu nda düzenlendi. seslendirdikleri ilahilerle izleyenleri duygulandýrdý. Oratoryo grubunun Hz. Fatýma'nýn dua ve dileklerini canlandýrdýðý gösteri ise büyük alkýþ aldý. Gruptaki gençler, Ýslam dünyasýnda büyük acýlar yaþanýrken, savaþ maðduru çocuklarýn çöpten ekmek Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü'ye, öðretmen ve öðrenci velilerine teþekkür etti. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý, Kur'an tilaveti ve sinevizyon gösterisinin ardýndan Ýmam-Hatipli gençler birbirinden güzel þiirleri, yazýlarý yorumladý. 10 kiþilik ilahi grubu ise topladýðý bir zamanda Müslümanlarýn özellikle de kadýnlarýn gösteriþ, israf ve tüketim konusundaki tavýrlarýnýn yanlýþ olduðuna vurgu yaptý. Gençlerin anlamlý çaðrýlarýnýn ardýndan program coþkulu ilahilerle sona erdi. (Haber Merkezi) Yeni müdürlere ziyaret orum Yorgancýlar, eyizciler ve Perdeciler Odasý Baþkaný Erdoðan erikci, Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü'ne yeni atanan Yasin Yetim ve Vergi Dairesi Müdürü Cüneyt Solak'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Beraberinde Oda Baþkan Vekili Murat Koldaþ ve Yönetim Kurulu üyesi Murat Üðlü ile birlikte Halk Eðitim Merkezi Müdürü Yasin Yetim ve Vergi Dairesi Müdürü Cüneyt Solak'ý makamýnda ziyaret eden Oda Baþkaný Erdoðan erikci, yeni müdürlere görevinde baþarýlar diledi. Ziyaret sýrasýnda Oda üyelerinin çeþitli sorunlarý da gündeme gelirken, çözümü noktasýnda karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunuldu. (Haber Merkezi) orum Yorgancýlar, eyizciler ve Perdeciler Odasý yönetimi HEM Müdürü Yasin Yetim i ziyaret etti. Vergi Dairesi Müdürü Cüneyt Solak'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulunuldu.

17 SALI 13 OCAK Kilis Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Turgay Happani, basýn mensuplarýyla bir araya geldi. Happani gazetecilerle buluþtu ilis Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Turgay Happani, basýn mensuplarýyla bir Karaya geldi. 3 yýl önce Kilis Ýl Saðlýk Müdürü iken orum Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri olarak atanan Dr. Tugay Happani, memleketi Kilis te basýn mensuplarýyla bir araya geldi. Happani, Burada 3 yýl baþarý ile görev yaptým. Kilis te halkla nasýl iç içe isem orum da da ayný þekilde görev yaptým. orum un bende özel bir yeri vardýr. Oradaki dostlarýmýzýn arkadaþlarýmýz emrinde olacaðýz. Adana ya tayin istedim. Þuan izindeyim, memleketim Kilis te de olmaktan mutluyum. 3 yýl çabucak geçti, siz deðerli basýn mensuplarýyla bir araya gelmek istedim. Nerede ise hepiniz ile telefonla zaten sürekli görüþüyoruz. Ýnþallah, ilerleyen aylarda kýsmet ise yeniden Kilis halkýna hizmet etmek için göreve talip olacaðým. 3 yýldýr Kilis te olmamama karþýn her zaman Kilislilerin emrinde oldum. Bundan sonrada Kilislilerin emrinde olmayý sürdüreceðim. Doðanhan Restorantta gerçekleþtirilen kahvaltýya Mustafa Azak eþlik etti.(ýha) Üniversite harçlarýna tepki ðitim Sen orum Þubesi, üniversite harçlarýna ders baþý zam yapýl- belirterek, uygulamaya tepki gösterdi. Edýðýný Harçlarýn katmerli biçimde devreye sokulduðu belirtilen açýklamada, hükümetin harçlarý kaldýrdýklarýna yönelik beyanlarýnýn doðruyu yansýtmadýðý ifade edildi. Eðitim Sen'den yapýlan açýklamada, þu görüþlere yer verildi: "Hatýrlanacaðý üzere 2012 yýlýnda, Bakanlar Kurulu kararýyla üniversitelerde sadece birinci öðretim ve açýköðretim öðrencileri açýsýndan harç alýnmasý uygulamasý kaldýrýlmýþtý. Hükümetin, ikinci öðretim öðrencilerini yok sayarak "harçlarý kaldýrdýk" propagandasý yapmasýnýn üstünden kýsa bir süre geçmiþken, harç uygulamasý "katmerli" biçimde yeniden devreye konuldu! eðitim öðretim yýlýný kapsayan katký payý ve öðrenim ücretlerine iliþkin 15 Eylül 2014 tarihli Bakanlar Kurulu Kararý kapsamýnda üniversite öðrencilerini yakýndan ilgilendiren bir karar alýnmýþtýr. 27 Eylül 2014 tarihinde resmi gazetede yayýnlanarak yürürlüðe giren karara göre, bir dersi iki kez geçemeyen öðrenciden o ders için ilave ve katlanarak artan öðrenim ücreti alýnmasý uygulamasý getirilmiþtir. Buna göre öðrenci bir dersi üçüncü kez alýyorsa %50, dördüncü kez alýyorsa %100, beþ ve daha fazla o dersi almasý durumunda %300 ilave öðrenim ücreti ödeyecektir. Ayrýca 4 yýllýk bir lisans programýný 4 yýl içerisinde bitiremeyen her öðrenci, 7 yýla kadar katký payý adý altýnda harç ödemek zorundadýr. Ancak 7 yýldan fazla süre eðitime devam edenler, dersi ilk defa alsalar bile ödemek zorunda olduklarý harca ek olarak ayrýca ders baþýna ücret ödeyeceklerdir. Yabancý dille öðretim yapan ve yüksek puanlarla girilen bölümlerde ise öðrenim ücretinin "bir buçuk katý" fazla harç alýnmaktadýr. Bu durumun açýk ifadesi þudur: LYS`de daha fazla puan gerektiren Ýngilizce lisans programýný bahsedilen süre içerisinden bitiremeyen öðrenci, ayný bölümü Türkçe okuyandan daha fazla harç ödemek zorunda býrakýlmaktadýr. Bununla birlikte ilgili Bakanlar Kurulu Kararý`nýn 27 Eylül tarihinde resmi gazetede yayýnlanmýþ olmasý ise baþka sorunlarý beraberinde getirmiþtir. Bazý üniversiteler güz dönemi(birinci yarý yýl) kayýtlarý esnasýnda bu sistemi uygulamamýþ ve bahar dönemi kayýtlarýna yönelik öðrencilere borç çýkaracaðýný duyurmuþtur. Dolayýsýyla birçok öðrenci ikinci dönem kayýtlarýnda yüksek miktarda harçlarla karþý karþýya kalacaktýr. Daha önce de ifade ettiðimiz üzere "harçlarýn kaldýrýlmasý" ile birlikte özellikle yandaþ medya tarafýndan "öðrencilerin parasýz eðitim hayali gerçek oluyor, AKP eðitimi parasýz yapýyor" algýsýnýn yaratýlmaya çalýþýldýðýna ve bunun bir algý yönetimi olduðuna dikkat çekmiþtik. Tekrar ifade etmek gerekirse yükseköðretim açýsýndan bakýldýðýnda harçlarýn "kýsmen" kaldýrýlmýþ olmasý, üniversitelerde "parasýz eðitim" dönemine girildiði anlamýna gelmemektedir. Üniversite harçlarýnýn, bir öðrencinin dönemlik masrafýnýn yüzde 10`una bile denk gelmediði bilinmektedir. Üniversitelerde bin bir güçlükle okuyan öðrencilerin eðitimini sürdürmesi için karþýlamasý gereken temel ihtiyaçlarýn maliyeti (barýnma, ulaþým vb) yeterince öðrencilerin omuzlarýna yük yüklemektedir. Birçok öðrenci, bu maliyetleri karþýlayabilmek için öðrencilik süresi boyunda çalýþmak zorunda kalmaktadýr. Dolayýsýyla barýnmadan, ulaþýma; nitelikli ders materyallerine eriþimden, saðlýklý beslenmeye kadar çok geniþ bir alanýn nitelikli ve parasýz biçimde örgütlenmesi gerekmektedir. Bunlarý yok sayarak, "baþarý"-"baþarýsýzlýk" gibi ayrýmlar üzerinden öðrencilerin sýrtýna bir maliyet yüklemesi en basit ifadesiyle iki yüzlülüktür. Eðitim Sen olarak, yükseköðretimin kamusal, parasýz ve nitelikli biçimde örgütlenmesi gereken temel bir kamu hizmeti olduðu bilinciyle, getirilen bu düzenlemeyi kabul etmediðimiz ve bu düzenleme karþýsýnda ortak mücadeleyi yükselteceðimiz bilinmelidir. Vergilerimizin saraylara deðil, çocuklarýmýzýn ve gençlerimizin geleceði için harcanmasýný istiyoruz" (Haber Merkezi) TOPLANTIYA AÐRI Aþdaðul Beldesi Sosyal Yardýmlaþma ve Eðitim Kültür Saðlýk Ýbadethane Yaptýrma ve Yaþatma Derneðinin yýllýk olaðan genel kurul toplantýsý 31/1/2015 tarihinde saat de Aþdaðul Beldesi Kuran Kursu Toplantý Salonu adresinde yapýlacaktýr. oðunluk saðlanamadýðý takdirde bir hafta sonra ayný yer ve saatte yapýlacaktýr. Yönetim Kurulu GÜNDEM: 1- Açýlýþ ve yoklama 2- Divan teþekkülü 3- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunup ibrasý 4- Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunup ibrasý 5- Tahmini bütçenin görüþülmesi 6- Yeni yönetim ve denetim kurullarýnýn seçimi 7- Dilek ve temenniler 8- Kapanýþ (.HAK:211) Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : orum Ýli, Ýskilip Ýlçesi, ukurköy köyü Burunucu mevki 105 Ada, 412 Parsel Nolu taþýnmaz. Kumlu-týnlý toprak yapýsýna sahip, meyilsiz, verimli, sulu tarla vasfýndaki taban arazisi; sulama kanallarý vasýtasýyla sulanabilir durumda olup, tarla üzerinde çeltik yetiþtiriciliði yapýlmaktadýr. Borçlunun hissesi 24/72 pay. Yüzölçümü :TAÞINMAZ : m2 - SATIÞI YAPILACAK HÝSSE:8.664,67 m2 imar Durumu :Belediye imar alaný dýþýndadýr. (Ayrýntýlý bilgi dosyamýzda mevcuttur) Kýymeti : ,84 TL KDV Oraný :%18 Kaydýndaki Þerhler 1. Satýþ Günü : 20/02/2015 günü 14:00-14:05 arasý 2. Satýþ Günü : 19/03/2015 günü 14:00-14:05 arasý Satýþ Yeri : ÝSKÝLÝP BELEDÝYESÝ MÜZAYEDE SALONU (ENCÜMEN TOPLANTÝ SALONU) 2 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : orum ili, iskilip Ýlçesi, ukurköy köyü Burunucu mevki 105 Ada, 411 Parsel Nolu taþýnmaz. Kumlu-týnlý toprak yapýsýna sahip, meyilsiz, verimli, sulu tarla vasfýndaki taban arazisi; sulama kanallarý vasýtasýyla sulanabilir durumda olup, tarla üzerinde çeltik yetiþtiriciliði yapýlmaktadýr. Borçlunun hissesi 24/72 pay Yüzölçümü :TAÞINMAZ: 3.211,56 m2 SATIÞI YAPILACAK HÝSSE: 1.070,52 m2 imar Durumu : Belediye imar alaný dýþýndadýr. (Ayrýntýlý bilgi dosyamýzda mevcuttur) Kýymeti : 4.144,84 TL KDV Oraný : %18 Kaydýndaki Þerhler 1. Satýþ Günü : 20/02/2015 günü 14:10-14:15 arasý 2. Satýþ Günü : 19/03/2015 günü 14:10-14:15 arasý Satýþ Yeri : ÝSKÝLÝP BELEDÝYESÝ MÜZAYEDE SALONU (ENCÜMEN TOPLANTI SALONU) 3 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : orum Ýli, Ýskilip Ýlçesi, ukurköy köyü Burunucu mevki 105 Ada, 343 Parsel Nolu taþýnmaz. Kumlu-týnlý toprak yapýsýna sahip, meyilsiz, verimli, sulu tarla vasfýndaki taban arazisi; sulama kanallarý vasýtasýyla sulanabilir dunýmda olup, tarla üzerinde çeltik yetiþtiriciliði yapýlmaktadýr. Boçlunun hissesi 24/72 pay Yüzölçümü : TAÞINMAZ: ,60 m2 SATIÞI YAPILACAK HÝSSE: ,87 m2 imar Durumu : Belediye imar alaný dýþýndadýr. (Ayrýntýlý bilgi dosyamýzda mevcuttur) Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný : %18 Kaydmdaki Þerhler : 1. Satýþ Günü : 20/02/2015 günü 14:20-14:25 arasý 2. Satýþ Günü :19/03/2015 günü 14:20-14:25 arasý Satýþ Yeri : ÝSKÝLÝP BELEDÝYESÝ MÜZAYEDE SALONU (ENCÜMEN TOPLANTI SALONU) 4 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : orum Ýli, Ýskilip Ýlçesi, Musular/Kamýþaðýl köyü Acýpýnar mevki, 106 Ada, 2 Parsel Nolu taþýnmaz, Týnlý toprak yapýsýna sahip, yaklaþýk %10-15 meyilli, kýraç arazi vasfýndaki tarla. Borçlunun hissesi 24/144 pay Yüzölçümü Baþbakan a Fransa tepkisi Saadet Partisi Ýl Baþkan Yardýmcýsý Sinan Yýlmaz, yazýlý bir basýn açýklamasý yaparak Baþbakan Ahmet Davutoðlu nu eleþtirdi. Yýlmaz, Uydusu Batý olan politikalarýn alýcýsý Ýslâm olmaz. dedi. Ýstiklal þairi Mehmet Akif Ersoy un Zalimin hasmýyým amma severim mazlumu sözünü hatýrlatarak açýklamasýna baþlayan Yýlmaz, þu hususlara dikkat çekti; Bizler Müslümanlar olarak Elhamdulillah hiçbir zaman hiçbir terör olayýný hoþ karþýlamadýk ve asla terörün çözüm olmadýðýný her ortamda haykýrdýk. Bugünlerde terörün sebebi, devlet eliyle terör iþleyen devletlerden biri olan Fransa'da geçtiðimiz arþamba günü Hz. Peygambere (S.A.V.) hakarete yeltenen Charlie Hebdo adlý dergiye yapýlan saldýrýda ölenler için Pazar günü Fransa'da Terörü Tel'in Yürüyüþü yapýldý. Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun da ön saflarda yer aldýðý yürüyüþte iki asýrdýr Kara Kýtayý sömüren, modern dünyanýn emperyalist yüzlerinden Fransa'da, Peygamber Efendimize (S.A.V.) hakarete yeltenenlerle omuz omuza verilmesi hiçbir Müslümanýn kabullenemeyeceði bir þeydir. Ayný gün Nijerya'da 2000, Irak'ta 83, Yemen'de 38, Suriye'de 26, Afganistan'da 16, Fransa'da 12 kiþi öldü. Fakat Baþbakanýmýz Sayýn Ahmet Davutoðlu Fransa ya koþarak gitti. :TAÞINMAZ: 5.206,14 m2 SATIÞI YAPILACAK HÝSSE:867,69 m2 Ýmar Durumu : Kadastral verileri bulunmamaktadýr. (Ayrýntýlý bilgi dosyamýzda mevcuttur) Kýymeti : 353,33 TL KDV Oraný : %18 Kaydýndaki Þerhler 1. Satýþ Günü :20/02/2015 günü 14:30-14:35 arasý 2. Satýþ Günü :19/03/2015 günü 14:30-14:35 arasý T.C. ÝSKÝLÝP ÝCRA DAÝRESÝ 2014/916 ESAS TAÞINMAZIN AIK ARTIRMA ÝLANI Satýþ Yeri : ÝSKÝLÝP BELEDÝYESÝ MÜZAYEDE SALONU (ENCÜMEN TOPLANTI SALONU) 5 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : orum ili, iskilip ilçesi, Musular/Kamýþaðýl köyü Yazkan mevki, 103 Ada, 1 Parsel Nolu taþýnmaz. Týnlý toprak yapýsýna sahip, yaklaþýk %10-15 meyilli, kýraç arazi vasfýndaki bað. Borçlunun hissesi 24/72 pay Yüzölçümü : TAÞINMAZ: 1.306,44 m2 SATIÞI YAPILACAK HÝSSE:435,48 m2 Ýmar Durumu : Kadastral verileri bulunmamaktadýr. (Ayrýntýlý bilgi dosyamýzda mevcuttur) Kýymeti : 252,00 TL KDV Oraný :%18 Kaydmdaki Þerhler 1. Satýþ Günü : 20/02/2015 günü 14:40-14:45 arasý 2. Satýþ Günü : 19/03/2015 günü 14:40-14:45 arasý Satýþ Yeri : ÝSKÝLÝP BELEDÝYESÝ MÜZAYEDE SALONU (ENCÜMEN TOPLANTI SALONU) 6 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : orum Ýli, Ýskilip Ýlçesi, Ulaþtepe mh. 528 Ada, 2 Parsel Nolu taþýnmaz. Týnlý toprak yapýsýna sahip, yaklaþýk %10-15 meyilli, kýraç arazi vasfýndaki tarla olup, tarým arazisi vasfýný kaybederek arsa vasfýný kazanmýþ taþýnmaz. Borçlunun hissesi 50/2277 pay Yüzölçümü : TAÞINMAZ:3.375 m2 SATIÞI YAPILACAK HÝSSE:74,11 m2 Ýmar Durumu : Ýmar planýnda konut alaný ve yola rastlamaktadýr, bitiþik nizam 2 kat yapý yapmaya müsaadelidir, Yapý Ruhsatý ve yapý kullanma izni yoktur. Kýymeti : 666,99 TL KDV Oraný : %18 Resmi Ýlanlar: de Sinan Yýlmaz Kaydýndaki Þerhler : 1. Satýþ Günü : 20/02/2015 günü 14:50-14:55 arasý 2. Satýþ Günü : 19/03/2015 günü 14:50-14:55 arasý Satýþ Yeri : ÝSKÝLÝP BELEDÝYESÝ MÜZAYEDE SALONU (ENCÜMEN TOPLANTI SALONU) 7 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : omm ili, Ýskilip Ýlçesi, Ulaþtepe MH. Akçay deresi Mevkii 96 Ada, 1 Parsel nolu taþýnmaz. Týnlý toprak yapýsýna sahip, meyilsiz, taban arazisi; sulama kanallarý vasýtasýyla sulanabilir durumdadýr. Ýçerisinde bahçe ziraati yapýlabilir olduðu, yaþlarýnda 15 adet ceviz, 5 adet ayva, 1 adet kiraz, 2 adet elma, 2 adet erik dikili olup, evlere çok yakýn bir konumdadýr. Borçlunun hissesi 24/72 pay Yüzölçümü : TAÞINMAZ: m2 - SATIÞI YAPILACAK HÝSSE: 1.178,33 m2 imar Durumu :Ýmar planýnda konut alaný ve park alanýna rastlamaktadýr, bitiþik nizam 3 kat yapý yapmaya müsaadelidir, Yapý Ruhsatý ve yapý kullanma izni yoktur. Kýymeti : 8.248,31 TL KDV Oraný : %18 Kaydýndaki Þerhler : 1. Satýþ Günü : 20/02/2015 günü 15:00-15:05 arasý 2. Satýþ Günü : 19/03/2015 günü 15:00-15:05 arasý Satýþ Yeri : ÝSKÝLÝP BELEDÝYESÝ MÜZAYEDE SALONU (ENCÜMEN TOPLANTI SALONU) 8 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : orum Ýli, Ýskilip Ýlçesi, Ulaþtepe Mh. aðýlönü Mevkii 431 Ada, 1 Parsel Nolu, taþýnmaz. Týnlý toprak yapýsýna sahip, %10-15 meyilli, kýraç, harap bað vasfýndaki arazi; Ýçerisinde kendiliðinden yetiþmiþ 8-10 yaþlarýnda 100 kadar üzüm asmasý ile 15 adet ceviz, 5 adet üvez, 1 adet armut dikili sulama sistemi bulunmayan bað. Borçlunun hissesi 24/72 pay. Yüzölçümü :TAÞINMAZ: m2 - SATIÞI YAPILACAK HISSE:986,67 m2 imar Durumu : Belediye imar alaný dýþýndadýr. (Ayrýntýlý bilgi dosyamýzda mevcuttur) Kýymeti : 1.973,34 TL KDV Oraný : %18 Kaydýndaki Þerhler 1. Satýþ Günü :20/02/2015 günü 15:10-15:15 arasý 2. Satýþ Günü : 19/03/2015 günü 15:10-15:15 arasý Satýþ Yeri :ÝSKÝLÝP BELEDÝYESÝ MÜZAYEDE SALONU (ENCÜMEN TOPLANTI SALONU) 9 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : orum Ýli, Ýskilip Ýlçesi, Ulaþtepe Mh. Parpucuderesi Mevkii 42 Ada, 3 Parsel Nolu taþýnmaz. Týnlý toprak yapýsýna sahip, %10-15 meyilli, bað vasfýndaki arazi; sulama kanallarý vasýtasýyla sulanabilir durumdadýr. Ýçerisinde küçük teraslar halinde karýþýk sebzelik, 150 kadar üzüm asmasý, yaþlarýnda 4 adet ceviz, 7 adet kavak, 2 adet üvez aðacý dikilidir. Borçlunun hissesi 24/72 pay. Yüzölçümü : TAÞINMAZ: m2 - SATIÞI YAPILACAK HÝSSE: 1.998,00 m2 Ýmar Durumu : Belediye imar alaný dýþýndadýr. (Ayrýntýlý bilgi dosyamýzda mevcuttur) Kýymeti : 999,00 TL KDV Oraný : %18 Kaydýndaki Þerhler 1. Satýp Günü :20/02/2015 günü 15:20-15:25 arasý 2. Satýþ Günü :19/03/2015 günü 15:20-15:25 arasý Satýþ Yeri Sayýn Baþbakan a ve þahsýnda tüm vicdan sahiplerine soruyoruz: Doðu dan Batý ya gittikçe daha mý deðerleniyor insanlýk? Evlat daha evlat, çocuk daha çocuk, anne daha anne mi oluyor? Reel politik algýlar susturur mu vicdanlarý Sayýn Baþbakan? Mýsýr, Bangladeþ ve Arakan'da Müslümanlara yapýlan en aþaðýlýk terörist saldýrýlarý telin için Türkiye'de yapýlan hangi eyleme, hangi miting ve yürüyüþe katýldýnýz Sayýn Baþbakan? ok uzak deðil, Kobani bahanesiyle gerçekleþtirilen terör eylemleriyle Türkiye ateþe verildiðinde onlarca vatandaþýmýz hunharca katledildi. Hangisinin cenazesine, taziyesine katýlabildiniz? Neredeydiniz o zamanlar? Þimdi niye Batýlý katillerle kol kola giriyorsunuz? Siz deðil miydiniz, bu ülkeleri terörist örgütlere destek vermekle suçlayan? Kim adýna ne için oradaydýnýz? Müslümanlarýn imajýný temize çýkarmak için demeyin sakýn. Bizim öyle bir kompleksimiz yok. Olmadý olmayacak da... ünkü biz teröristleri çok iyi tanýyoruz. Terör için yürüyorsunuz Sayýn Baþbakan... Terör nedir? Batý terör dedi, Irak tarumar oldu. Batý terör dedi, Suriye periþan oldu. Batý terör dedi, Afganistan yerle yeksan oldu. Batý terör dedi, Filistin kundaktaki bebeðe mezar oldu. Batý terör dedi, Bosna toplu mezar oldu. Batý daha ne desin gözlerimizin açýlmasý için? Yapmayýn Sayýn Baþbakan, yapmayýn! Fransa nýn Afganistan da, Fransa nýn Irak ta, Fransa nýn Orta Afrika da, Fransa nýn Libya da ne iþi var, Fransa'nýn Cezayir'de ne iþi var? Sizin Fransa da ne iþiniz var? Terörü telin yürüyüþü nde Fransa'nýn Ýslâm coðrafyasýnda estirdiði terörü de tel in edebildiniz mi? Kin, öfke, intikam ekerseniz, kan biçersiniz, ölüm biçersiniz, korku biçersiniz, yapmayýn diyebildiniz mi? Demediyseniz susun Sayýn Baþbakan. (Haber Merkezi) : ÝSKÝLÝP BELEDÝYESÝ MÜZAYEDE SALONU (ENCÜMEN TOPLANTI SALONU) Satýþ þartlarý : 1- ihale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- ipotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/916 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý, 7- Ýþ bu ilan teblið yapýlamayan borçlu ve diðer tüm ilgililere ÝÝK 127 madde gereði teblið yerine kaim olmak üzere ilan olunur.30/12/2014 (ÝÝK m. 126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir. (Basýn: 5570)

18 18 SALI 13 OCAK 2015 Hasanpaþa namaðlup þampiyon SALON: Atatürk Spor Salonu HAKEMLER: Selami Aydýn, Ayþegül Yýldýrým. HASAN PAÞA MTAL: Sezai, Melih, Volkan, Onur, Kenan, Can, Mehmet, Kenan eliksoy, Mustafa, Ercan, Sefa. SUNGURLU ANADOLU LÝSESÝ: Kaan, Abdullah, Doðukan, Mertcan, Enes, Hasan, Oðuzhan, Hakan. SETLER: 25-15, 20-25, 25-17, L iseli Genç erkekler voleybolda þampiyonluðu Hasan Paþa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kazandý. Son maçýnda Sungurlu Anadolu Lisesi ni 3-1 yenen Hasanpaþa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi namaðlup olarak þampi- Liseli genç erkekler voleybolda Hasan Paþa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dördüncü maçýnda Sungurlu Anadolu Lisesi ni 3-1 yenerek namaðlup orum þampiyonluðunu kazandý. yonluðu kazandý. Beþ takýmýn mücadele ettiði final grubunda ilk üç maçýný kazanarak þampiyonluðu büyük oranda garantileyen Hasan Paþa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son Genç erkeklerde þampiyon olan Hasanpaþa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nin kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Þube Müdürü Satý Yücel verdi maçýnda Sungurlu Anadolu Lisesi ile karþýlaþtý. Rakibi önünde maça çok iyi baþlayan Hasan Paþa ilk seti kazandý ve 1-0 öne geçti. Ýkinci sette Sungurlu Anadolu iyi mücadele etti ve bu seti Ýkinci olan Sungurlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi nin kupasýný Milli Eðitim Þube Müdürü Dinçer Solmaz verdi Fatih yenildi dördüncü oldu SALON: Atatürk Spor Salonu HAKEMLER: Ayþegül Yýldýrým, Ünal Yurt ATATÜRK ANADOLU LÝSESÝ: Metin, Samet, Berkay, Mert, Batuhan, Serhat, Utku, Hacý, Ekrem. FATÝH ANADOLU LÝSESÝ: Furkan, Sedat, Burhan, Kürþad, Tahsin, aðlar, Taner, Kamil, Burak Can, Buðra. SETLER: 25-21, 22-25, 25-23, 23-25, iseli Genç erkekler voleybol final grubu son L maçýnda Atatürk Anadolu Lisesi, Fatih Anadolu Lisesi ni 3-2 yendi ancak beþinci olmaktan kurtulamadý. Fatih Anadolu Lisesi ile Atatürk Anadolu Lisesi arasýndaki maçtan 3-2 lik skorla galip ayrýlan Atatürk Anadolu Lisesi final grubundaki ilk galibiyetini aldý ancak puan sýralamasýnda beþinci olunca kupa alamadý. Fatih Anadolu Lisesi ise bu maðlibiyete raðmen dördüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Dördüncü olan Fatih Anadolu Lisesi nin kupasýný Voleybol Ýl Temsilcisi Mahmut Uysel verdi Mekik transferde hýz kesmiyor L igin ikinci yarýsýnýn ilk haftasýnda orum Belediyespor ile karþýlaþacak olan Kýzýlabölükspor transferde hýz kesmiyor. Sarý kýrmýzýlý takým son olarakta Denizlispor un tecrübeli oyuncusu Fatih Yiðen ile anlaþtý, 1 Haziran 1983 doðumlu tecrübeli oyuncu, sezonun ilk devresini Spor Toto 2.Lig Kýrmýzý Grup takýmlarýndan Altay da forma giydi ve 13 maça çýktý. Yýllarca oynadýðý takýmlarda kaptanlýk görevini yapan Fatih Yiðen, Denizlispor da 10 yýl boyunca forma giydi. Futbola Kulaspor da baþlayan Fatih Yiðen sýrasýyla Denizli Büyükþehir Belediyespor, Denizlispor, Göztepe ve Altay formalarý giydi. Kýzýlcabölükspor a imza attýðý için çok mutlu olduðunu belirten Fatih Yiðen, Her iki taraf içinde hayýrlý olsun. Kýzýlcabölükspor a geldiðim için mutluyum. Ýnþallah hep beraber baþarýlý bir sezon geçiririz dedi. Üçüncü olan Sungurlu Anadolu Lisesi nin kupasýný Hasan Paþa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Zeki Babaoðlu verdi kazanarak skoru 11 yaptý. Sonraki iki sette toparlanan Hasan Paþa ve lük setlerle maçý 3-1 kazanarak namaðlup olarak þampiyonluðu kazandý. Final grubunda maçlarýný daha önce tamamlayan Sungurlu Endüstri Meslek Lisesi ikincilik kupasýnýn sahibi olurkan diðer Sungurlu temsilcisi Sungurlu Anadolu Lisesi üçüncü oldu. Son maçýný kaybeden Fatih Anadolu Lisesi ise dördüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Dün oynanan maçýn ardýndan düzerlenen törenle dereceye giren okullara kupa, sporculara ise madalya ve katýlým belgesi verildi. Gurbetçi Emrah gönderildi orum Belediyespor un denemeye aldýðý gurbetçi futbolcu Emrah avdar gönderildi. Geçtiðimiz hafta sonunda orum Belediyespor kampýna katýlarak takýmla birlikte çalýþmalara katýlan Emrah avdar Van Belediyespor maçýnýn ikinci yarýsýnda forma giydi. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ýn maç sonunda verdiði rapor doðrultusunda Emrah avdar kamptan ayrýldý. Murat Berge ilk takýmýnda orumspor eski futbolcularýndan Murat Berge memleketinin takýmýnda kaptan olarak futbol hayatýný sürdürüyor yýllarý arasýnda orumspor da futbol oynayan ardýndan bir çok kulüpte forma giyen Murat Berge bu sezon baþýnda memleketinin takýmý Van Büyükþehir Belediyespor a transfer oldu ve kaptan olarak forma giyiyor. Pazar günü orum Belediyespor ile oynananhazýrlýk maçýnada kaptan olarak sahaya çýkan Murat Berge, o- rum a selamlarýný gönderdi. Gül, Duran la sohbet etti H Murat Berge afta sonu takýmýn kampýnda geçiren orum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, pazar günü oynanan Van maçýný yöneten Yasin Duran la sohbet etti. orumspor da futbolcu ve teknik adam olarak görev yapan ve geçtiðimiz yýllarda kaybettiðimiz rahmetli Ömer Duran ýn oðlu olan ve halende Manavgatspor Kulüp Müdürlüðü görevini yürüten Ömer Duran yarý yýl kamplarýnda hakem olarak görev yapýyor, Baþkan Zeki Gül, hemþehrisi Yasin Duran ile maçýn öncesinde ve sonrasýnda görüþerek hem sohbet ettiler hemde takým hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulundular. Yýldýz erkekler basketbolda heyecan sürüyor Yazý arþý Gençlik: 85-HE Kültürspor :79. SALON : Atatürk HAKEMLER : Ýbrahim Coþkun, Hakan Kaya. YAZI ARÞI GENLÝKSPOR : Furkan Özsakarya, Burak, Özkan, Turan, Mert Özarýcý, Furkan Nalçacý, Mert Aydemir, Semih, Ulaþ. HE KÜLTÜRSPOR: Mehmet, Doðu- han, Özbey, Harun, Emre, Oðuzhan, Nurettin, Onur, Ahmet, Suat, Hüsrev, Yavuz. PERÝYOTLAR: 1. Periyot:16-17, 2. Periyot: Periyot: 12-16, 4. Periyot:14-9 Basketbol Ýhtisas B: 81-Genç Ülker:62 SALON : Atatürk. HAKEMLER : Hakan Kaya, Fur- kan Alagöz. BASKETBOL ÝHTÝSAS B : Hamza, Furkan, Cihan, Oðuzhan, Anýl, Yiðit, Gökberk, Alper, Yusuf, Ali. GEN ÜLKER BASKETBOL : Mehmet, Kubilay, Emre Can, Ali Yiðit, Furkan, Mehmet, Samet, Onurcan, Batuhan, Osman. PERÝYOTLAR : 1. Periyot: 18-16, 2. Periyot: Periyot: 20-13, 4. Periyot: 27-12

19 SALI 13 OCAK Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ORBA EÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) (.HAK:178) 15 OCAK T.C. orum 4. Ýcra Dairesi orum il, merkez ilçe, 541 ada no, 7 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 12 baðýmsýz bölümlü daire 6 katlý binanýn 3. katýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: *** 23 OCAK T.C. orum 4. Ýcra Dairesi orum il, merkez ilçe, 1009 Ada No, 26 Parsel No, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 25 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: *** 26 OCAK T.C. orum 2. Ýcra Dairesi 34 FY4578 plakalý, 2009 model, Ford marka Mondeo Trend 2.0 4K TDCI Auto tipli, kasa tipi Sedan gri renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Saat: *** 12 ÞUBAT T.C. orum 3. Ýcra Dairesi orum Ýl, Merkez Ýlçe, 1833 Ada No, l Parsel No, Karakeçili Mah. Tavukluk Mevkii, 29 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 *** 20 ÞUBAT T.C. orum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum merkez Gülabibey Mahallesi, 2937 ada, 10 parsel de kayýtlý 848,93 m2 arasa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Adliye Sarayý Ýhale Salonu Saat: *** 25 ÞUBAT T.C. orum 2. Ýcra Dairesi orum il, merkez ilçe, 206 Ada No, 88 Parsel No, 2 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý ve orum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Ahmet Can YILMAZ Mustafa oðlu 30/01/1995 orum Doðumlu (.HAK:214) YÝTÝK Bayat Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ahmet Sadýk ETÝN Osman oðlu 1998 Bayat Doðumlu (.HAK:215) Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: *** 27 ÞUBAT T.C. orum 2. Ýcra Dairesi orum il, merkez ilçe, Yeniyol Mahallesi 421 Ada No, 40 Parsel No, Azemin 2 baðýmsýz bölümlü taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: *** 6 MART T.C. orum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum merkez Gülabibey Mahallesi 2934 ada, 7 parsel de kayýtlý 1.025,29 m2 miktarlý arsa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: orum Adliyesi Ýhale Salonu Saat: Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere * MAKÝNA MÜHENDÝSÝ * MAKÝNA TEKNÝKERÝ * CNC OPERATÖRÜ * TORNACI-KAYNAKCI * SEKRETER alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ORUM ÞAHÝN MAKÝNA SAN. ÝML. TÝC. LTD. ÞTÝ. Ankara Yolu 7. Km. (Tam Yem (.HAK:203) arkasý) Tel: ELEMANLAR ALINACAKTIR Hizmet sektöründe çalýþabilecek, esnek çalýþma saatlerine uygun, genç, dinamik, askerliðini yapmýþ BAY AÞCI Yardýmcýsý ve KOMÝ alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Hasan Zahir Et Lokantasý Samsun Yolu 5. Km. ORUM (.HAK:204) (.HAK:170) (.HAK:216) (.HAK:169) (.HAK:3507) SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok. No: 6 da 461 m2 tamamý kapalý dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: Satýlýk Arsa Bayat Gediðinde 406 m2, 3 kat, 6 daire olmaya müsait arsa satýlýktýr. Mür. Tel: SATILIK KIYMETLÝ MÜLK Binevler kavþaðýna yakýn Samsun Yolu na cephe * 4225 ada, 4 parsel, 2200 m2, 24 dairelik arsa ve 440 m2 lik hisse satýlýktýr. * Binevler kavþaðýna yakýn Dr. Ýlhan Gürel caddesinde yeni yapýlan lüks binada 3 adet daire sahibinden satýlýktýr. Not: Lüks araç takasý düþünülür. Mür. Tel: (.HAK:213) (.HAK:2702) (.HAK:175) SATILIK LÜKS DAÝRE 3. Stad Sokak ta 120 m2, 3. kat yeni daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Yorgan, Stor Perde Temizliði Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ORUM

20 Ýkinci Berat aþký Forvet arkasýnda oynayan Tavþanlý Linyitspor da forma giyen Berat Ali Genç le ilgili karar bugün netlik kazanýyor. Omuz omuza... orum Belediyespor un transfer görüþmelerinde ikinci Berat gündeme geldi. Sezon baþýnda Gençlerbirliði nden Berat Tosun için uzun süren görüþmeler yapan ve ardýndan bekleyiþe geçen orum Belediyespor bu futbolcunun Süper Lig takým kadrosunda kalmasýa üzerine bu transfer gerçekleþmemiþti. Kýrmýzý Siyahlý yönetim Teknik Heyetin forvet arkasýnda görev yapacak ve golcü bir isim talebi doðrultusunda Tavþahlý Linyitspor dan Berat Ali Genç ile temasa geçti. Ýki sezondur Tavþanlý formasýný giyen Berat ile süren görüþmeler devam ediyor. Genel Kaptan Hamit Iþýk Berat Ali Genç ile belli bir noktaya geldiklerini ve kendisine dün akþama kadar süre verdiklerini söyledi. Iþýk, bu futbolcudan gelecek cevaba göre olumlu olursa kampa katýlacaðýný olumsuz olmasý halinde ise diðer alternatif isimlere yöneleceklerini söyledi. Berat Ali Genç: 1993 Sakarya Akyazý doðumlu Berat Ali Genç 2005 yýlýnda amatör olarak baþladýðý futbol hayatýnda ilk amatör imzayý 2010 yýlýnda Sakaryaspor da attý. Üç yýl Sakaryaspor da forma giydikten sonra iki yýldýr TKÝ Tavþanlý Linyitspor formasýný giyen Berat Ali Genç sezonun ilk yarýsýnda takýmýnýn 20 maçýnda forma giydi, beþ gol attý ve üç sarý kart gördü. Kýrmýzý Siyahlýlar dün sabah çalýþtý öðleden sonra ise yorgunluk nedeniyle çalýþma iptal edildi ve dinlendi. orum Belediyespor ikinci yarý hazýrlýklarýný sürdürdüðü Antalya da dünü tek antrenmanla geçirdi. Önceki gün Van Büyükþehir Belediyespor ile ikinci hazýrlýk maçýný yapan orum Belediyespor dünü tek antrenmanla geçirdi. Emirhan Spor Tesislerinde sabah saat da yapýlan antrenmana tüm futbolcular katýldýlar. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal yönetimindeki antren- Berat Ali Genç SALI 13 OCAK 2015 man ýsýnma hareketleri ile baþladý. Daha sonra çabuk kuvvet hareketleri ile devam eden antrenmaný Van maçýnda forma giyen futbolcular antrenmaný tamamlarken diðerleri yaklaþýk 1.5 saat süren tempolu bir antrenman yaptýlar. Akþam antrenmanýný futbolcularýn yorgunluðu nedeniyle iptal eden Teknik Direktör Yavuz Ýncedal bu sabah yapacaklarý antrenmanla çalýþmalarýný sürdüreceklerini söyledi. Doðru yoldayýz Ulukavakspor da kriz çözme ziyaretleri Baþkan Ömer Faruk Durukan Mevlüt Demirparmak ile (solda), Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ile (üstte) Bu hafta sonu baþlayacak ikinci yarý öncesinde Ulukavakspor da futbolcular alacaklarý ödenmediði için geçtiðimiz hafta antrenmanlara çýkmadýlar. Baþkan Ömer Faruk Durukan ýn çabalarý sonucunda maaþlarý ödenen futbolcular antrenmana çýktý. Baþkan Ömer Faruk Durukan ve Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir dün Þoförler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ile Emlakçý ve Müteahhit Mevlüt Demirparmak ý ziyaret ederek kulübe ekonomik destek saðladýlar. B AL daki temsilcimiz Ulukavakspor ikinci yarý öncesinde sýkýntýlý. Siyah beyazlý kulüp ikinci yarý hazýrlýklarýný orum da sürdürüyor. Geçen hafta futbolcular maaþlarý ödenmediði için antrenmanlara çýkmadýlar. Futbolcularýn bu eyleminin ardýndan sezon baþýndan buyana antrenör olarak görev yapan Ýsmail Atalay Baydur da görevi býraktý. Ulukavakspor da Baþkan Ömer Faruk Durukan hafta sonunda yaptýðý çalýþmalar sonucunda futbolcularýn maaþlarýný ödedi ve siyah beyazlý takým futbolcularý çalýþmalara baþladýlar. Ligin ikinci yarýsý için çalýþmalarýný sürdüren Ulukavakspor da yaþanan bu ekonomik sorun üzerine Baþkan Ömer Faruk Durukan ve Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir dün bir dizi görüþmeler yaparak kulübe ekonomik katký saðlamaya çalýþtýlar. Bu doðrultuda ziyaret edilen Þoförler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ile Emlakçý, Müteahhit Mevlüt Demirparmak kulübe ekonomik olarak katký saðladýlar. Ulukavakspor Baþkaný Ömer Faruk Durukan dün ziyaret ettikleri orumlulara verdikleri destekten dolayý teþekkür etti. Baþkan Duruakan yaþadýklarý sorunlarý çözmek için çaba gösterdiklerini ziyaretlerinin hafta boyunca devam edeceðini belirterek orumlulardan BAL daki Taþ sýkletinde ikinci olarak gümüþ madalya kazandý. orum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal, ikinci yarý hazýrlýklarýnýn çok iyi gittiðini takýmýn ligin ilk yarýsýný bitirdikleri noktada olduðunu belirterek Ýki hazýrlýk maçýndaki performansýmýz ikinci yarý için umut verdi. Bunu her geçen hafta yukarýya çýkartmak zorundayýz dedi. Kamp dönemindeki çalýþmalarda futbolcularý fiziksel olarak iyi gördüðünü belirten Teknik Direktör Ýncedal Hem fiziksel olarak hemde taktiksel olarak çalýþmalarýmýz yoðun þekilde sürüyor. Gerek Gölbaþý gerekse Van maçlarýnda oyun hakimiyeti elimizde tutmamýz ve rakibi kontrol etmemiz çok önemli. Bu maçlarda skora bakmak yanlýþ, Biz fiziksel hazýrlýk, istek ve mücadele hepsinden önemlisi ise verdiðimiz taktiðin sahaya yansýmalarýna bakýyoruz. Ýki maçtada olumlu sinyaller aldýk. Lige kadar önümüzde iki haftalýk bir hazýrlýk süresi daha var. Bugün oynayacaðýmýz Kahramanmaraþ maçýnda da eksiklerimizi gidermeye yönelik çalýþmalar yapacaðýz. Amacýmýz bu süreyi en iyi þekilde deðerlendirerek lige en iyi þekilde baþlamak dedi. Ýncedal, transferde eksik mevkiler için görüþtükleri isimler olduðunu ve görüþmelerin sürdüðünü belirterek Takýma katký yapacaðýna inandýðýmýz bu isimlerle bu hafta içinde anlaþarak kadroya katmak istiyoruz. Transferi yapmýþ olmak için deðil bize katký yapacak olmasýný arzu ediyoruz dedi. orum Belediyespor Antalya kampýndaki son hazýrlýk maçýnda bugün orum Belediyespor Antamya kampýndaki son hazýrlýk maçýnda bugün Kahra- manmaraþ Belediyespor ile karþýlaþacak. Bugün saat da Emirhan Spor Komp- 45 ilden 307 sporcunun mücadele ettiði Liseli Gençler Türkiye Judo Þampiyonasý nda 52 Kg da Spor Lisesi nden Merve Taþ finalde yenilerek Türkiye ikincisi oldu ve gümüþ madalya kazandý. Ýki sporcumuz ise yedinci oldular. iseli Gençler Judo Türkiye Þampiyonasý nda 52 Kg da Merve Son prova bugün Maraþ önünde Merve Taþ gümüþte kaldý L orum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal, her geçen gün daha iyiye gittiklerini hazýrlýklýk maçlarýnda skordan daha önemli olanýn taktiksel olarak geldikleri nokta olduðunu belirterek Doðru yoldayýz lige kadar çok daha iyi duruma geleceðiz dedi. Sakarya da 9-11 Ocak tarihlerinde yapýlan Liseli Gençler Türkiye Merve Taþ ödül töreni sonrasýnda antrenörleri Hüseyin Üstündað ve Hakan Taþtan ile Judo Þampiyonasý nda orum dan beþ kýz üç erkek toplam sekiz sporcu mücadele etti. Türkiye genelinden 45 ilden 307 sporcunun mücadele ettiði þampiyonada 52 Kg bayanlarda Spor Lisesi nden Merve Taþ zorlu grup maçlarýndan galibiyetle ayrýlarak finale yükseldi. Final maçýnda Balýkesir den milli takýmdan arkadaþý Ýrem Korkmaz a yenilerek þampiyonayý gümüþ madalya ile tamamladý. Bayanlar 57 Kg da Spor Lisesi nden Semanur Ýçaðasý madalya maçýnda rakibine yenilerek yedinci sýrada þampiyonayý tamamladý. Erkekler 55 Kg da mücadele eden Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nden Samet Marým da madalya maçýnda yenilerek yedinci oldu. leksinde oynanacak hazýrlýk maçýnda Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, ikinci yarý oyun anlayýþýný taktiksel olarak bu maçta denemeyi amaçlýyor. Kýrmýzý Siyahlý takýmda bütün futbolcularýn bu maçta forma giymesi bekleniyor. Akhisar As Baþkaný ile sohbet Carlos a transfer teklifi! H afta sonu Antalya da takým kampýný ziyaret eden orum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ayný otelde kamp yapan Süper Lig takýmý Akhisar Belediyespor ile anlaþan Roberto Carlos a transfer teklifinde bulundu. Ýkinci yarý için Akhisar Belediyespor ile anlaþan Roberto Carlos ile otel lobisinde tercümaný aracýlýðýyla kýsa bir sohbet eden Zeki Gül, kendisini orum Belediyespor u çalýþtýrmasý için þaka yolla teklifde bulundu. Carlos da þakaya ayný þekilde cevap verdi ve Akhisar ile yeni anlaþtým, ilerki dönemlerde neden olmasýn dedi. Kýsa süreli sohbet sonunda Baþkan Gül, Roberto Carlos a orum Belediyespor formasý hediye etti ve ikinci yarýda baþarý dileklerinde bulundu. orum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ayný otelde kamp yaptýklarýakhisar Belediyespor As Baþkaný Harun Eryüksel ile görüþtü. Baþkan Zeki Gül ile Yönetici Mustafa Mertek, Harun Eryüksel ile otel lobisinde bir araya geldiler ve Türk futbolunun sorunlarý konusunda görüþme yaptýlar. Akhisar kulüp yapýsý hakkýnda da bilgiler alan Baþkan Gül, yýllarý arasýnda orum da eðitim gören Eryüksel e ligin ikinci yarýsýnda baþarýlar diledi. Eryüksel de orum Belediyespor a ligin ikinci yarýsýnda bir üst lige çýkmasý temennisinde bulundu.

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Kaçak avcýlara 10 günde 20 bin lira ceza

Kaçak avcýlara 10 günde 20 bin lira ceza Uslu'dan Çukuröz'e Köy Konaðý müjdesi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, bir süre önce yangýn felaketi yaþayan Çukuröz köyüne konaðý müjdesi verdi.yangýn afeti yaþayan Çukuröz köyüne gerekenin

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı