MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ"

Transkript

1 ERNST & YOUNG MAYIS/MAY Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi Beytem Plaza fiiflli stanbul Tel : (pbx) Fax : Ankara Ofis Reflit Galip Cad. No:53 D:3-4 Gaziosmanpafla Ankara Tel : Fax : zmir Ofis Akdeniz Mah. Halit Ziya Bulvar No:74 K:2 Yap Kredi Sigorta fl Merkezi Alsancak zmir Tel : Fax : Bursa Ofis Kükürtlü Cad. Tan fl Merk. No:67 B Blok D: Bursa Tel : Fax : YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ B REYSEL EMEKL L K S STEM NDEN YAPILACAK ÖDEMELERDE VERG LEME SORUNU Levent KARTAL CAR AÇIK R SKL BOYUTLARDA MI? Ahmet KUZUCUO LU Dünya dan Vergi Haberleri Melike YÖNT English Translation Resmi Gazete den... Cansu USLU Sirküler ndeks Vergi Hakk nda Concerning Tax

2 VERG DE GÜNDEM YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD I. G R fi Mehmet KORKUSUZ Hat rlanaca üzere, geçti imiz y l n Kas m ay nda Baflbakan taraf ndan yap lan aç klamalarda, yat r mlar üzerindeki vergi yükünün düflürülmesi amac yla gelir ve kurumlar vergisi oranlar n n indirilece i bilgisinin yan s ra ticari ve zirai kazançlar bilanço esas na göre tespit edilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yararland klar yat r m indirimi uygulamas na son verilece i hususu da yer al yordu. Bu aç klamalar n gere i geçti imiz Mart ay sonunda TBMM de kabul edilen ve tarihli Resmi Gazete de yay mlanan 5479 say l Kanunla yap ld ve yat r m indirimi uygulamas na tarihinden itibaren geçerli olmak üzere son verildi. Bunun yan s ra, ayn Kanunla, kazanc n yetersiz olmas sebebiyle tarihi itibar yla indirilememifl bulunan yat r m harcamalar n n belli koflullarla ve üç y l süreyle indirimine izin verildi. Bu kapsamda, daha önce bafllan lan yat r mlar için, yine belli koflullarla yat r m indirimi uygulamas na üç y l süreyle devam edilebilecek. Aç klamalar n bir di er aya n oluflturan gelir vergisi oranlar n n indirilmesi ile ilgili olarak ta baz düzenlemeler yap ld. Gelir Vergisi tarifesi, 5479 say l Kanunla, ücret ve ücret d fl gelir ayr m yap lmaks z n tüm vergiye tabi gelirler için yeniden belirlenirken ve ücret d fl gelirlerle ilgili vergi oranlar her gelir dilimi için 5 er puan indirildi. Kurumlar vergisi oran n % 30 dan % 20 ye indiren Kurumlar Vergisi Kanunu tasar s da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüflülüyor. Biz bu yaz m zda, düzenlemelerin yat r m indirimi boyutu ile ilgili sonuçlar n özetlemeye çal flaca z. II. DÜZENLEME NELER GET R YOR? Yaz m za konu edilen düzenlemelerle neler yap ld na geçmeden önce düzenlemelerin konusunun önemli bir aya n oluflturan yat r m indirimi uygulamas ile ilgili k sa bir aç klama yapmakta yarar oldu unu düflünüyoruz. Maliye politikas n n araçlar ndan biri olarak vergi politikas, ayn politikan n üç temel amac ndan biri olan büyüme ve kalk nman n sa lanmas nda kullan lan önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle, vergi kanunlar m zda uzunca bir süreden beri büyüme ve kalk nman n sa lanmas n n yegane yolu olan yat - r mlar n desteklenmesi ve teflvik edilmesine iliflkin pek çok hüküm bulunmaktad r. flte bu hükümlerden biri de, yat r m harcamalar n n belirli koflullarla kazançtan indirilmesi esas na dayanan yat r m indirimi uygulamas ile ilgilidir. Kanunkoyucu, 2003 y l na kadar, Gelir Vergisi Kanunu nun Ek.1-6 nc maddelerinde 2003 y l ndan bu yana da yine ayn Kanunun 19 uncu maddesinde düzenledi i yat r m indirimi uygulamas ile yat r mc lar n ülkenin kalk nmas na sa lad klar katk ya karfl l k verilmektedir. Yukar da da belirtti imiz gibi, yat r m indirimi uygulamas zaman içinde çeflitli de iflikliklere u ram fl, bunlardan 2003 y l nda gerçeklefltirilen sonuncusu ile, uygulaman n ad yat r m indirimi istisnas olarak de ifltirilerek uygulaman n bir istisna uygulamas oldu u vurgulanm flt r. Bu ba lamda, uygulama basitlefltirilmifl, yat r m teflvik belgesi al nmas zorunlulu una son verilmifl, indirim oran yat r m n yerine ve türüne ba l olmaks z n tüm yat r mlar için % 40 olarak yeniden belirlenmifl ve yat r m indiriminden yararland r lan kazançlar üzerinden yap lan istisna stopaj uygulamas na son verilmifltir. Yat r m indirimi uygulamas - n n 5479 say l Kanunla yürürlükten kald r lmadan önceki son fleklinde GVK. Md.19), dar mükellefiyete tâbi olanlar dahil, ticarî veya ziraî kazançlar bilanço esas na göre tespit edilen vergiye tâbi mükelleflerin (adi ortakl klar, kollektif ve adi komandit flirketler ile kurumlar vergisi mükellefleri dahil) faaliyetlerinde kullanmak üzere sat n ald klar veya imal ettikleri amortismana tâbi iktisadî k ymetlerin maliyet bedellerinin % 40' n n vergi matrahlar n n tespitinde ilgili kazançlar ndan indirilmesi benimsenmifltir. Yine, yürürlükten kald r lan ayn madde hükmü ile, bedeli YTL den ( tarihinden itibaren uygulanan tutar) az olan iktisadi k ymetlerin, yurt içinde veya d fl nda daha önce kullan lm fl olan iktisadî k ymetlerin, gayri maddî haklar ile ekonomik ömrü 5 y ldan daha k sa olan özel maliyet bedellerinin, mal ve hizmet üretimi ile do rudan ilgili olmayan alet, edevat, mefruflat ve büro demirbafllar, bedelsiz olarak iktisap edilen iktisadî k ymetlerin, sat n alma suretiyle iktisap edilen veya infla edilen binalar n, arazi veya arsalar n, binek otomobil ve benzeri kara tafl tlar, yat, kotra, tekne ve benzeri motorlu deniz araçlar ile uçak ve helikopter gibi hava tafl tlar ile yurt d fl ndaki yat r mlarda kullan lmak üzere al nan iktisadî k ymetler için yap lan harcamalar n yat r m indirimi istisnas ndan yararlanamayacaklar hükme ba lanm fl; yap ld y la iliflkin vergi matrah n n tespitinde, kazanc n yetersiz olmas nedeniyle dikkate al namayan istisna tutarlar n n, izleyen dönemlerde, bu dönemlerde Devlet statistik Enstitüsü Toptan Eflya Fiyatlar Genel Endeksinde (TEFE) meydana gelen art fl oran nda art r larak dikkate al nabilmesine imkan sa lanm flt r. Kanunkoyucu, iflte bu uygulamaya, getirilifl amac ndan farkl olarak vergi planlamas ve verimsiz yat r mlar teflvik etti i ve bu yolla kaynaklar n rasyonel kullan lmas na engel oldu u gerekçesiyle, 5479 say l Kanunla ve tarihinden itibaren geçerli olmak üzere son vermifl bulunmaktad r. Bu amaçla da, Gelir Vergisi Kanunu nun 19 uncu maddesini an lan tarihten itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kald r lm flt r. Kanunun gerekçesinde, bu düzenlemenin amac, gelir vergisi ile kurumlar vergisi oranlar nda yap lacak indirimlerle vergi yükünün azalt lmas ve bu sayede ekonomideki yat r mlar n piyasa koflullar n n içsel dinamikleri yoluyla verimli alanlara yöneltilmesi olarak aç klanmaktad r. Bu düzenleme sebebiyle, 2006 y l bafl ndan itibaren yap lacak yat r m harcamalar n n beyan edilen kazançtan indirilmesi mümkün olamayacakt r. Bu da flüphesiz ki, önce vergi matrah n n daha sonra da ödenen verginin artmas na yol açacakt r. Ancak, aç kt r ki, bu iki düzenlemenin yani yat r m indirimi uygulamas na son verilmesinin ve gelir ve kurumlar vergisi oranlar n n indirilmesinin mükelleflerin vergi yükleri üzerindeki etkisi, birkaç faktöre ba l olarak de iflebilecektir. Örne in, yat r m indirimi uygulamas ndan yararlanmayan bir mükellefin vergi yükünde, vergi oranlar ndaki düflürülmüfl olmas sebebiyle mutlak bir azalma meydana gelecektir. Yat r m indirimi uygulamas ndan yararlanan bir mükellefin vergi yükündeki de iflikli in yönü ve derecesi ise yararland yat r m indirimi istisnas n n tutar na ba l olacakt r. Yandaki tabloda, bu yükün hangi yönde ve hangi derecede de iflti ini gösterir bilgilere yer verilmektedir. 2

3 Kurum kazanc (YTL) Yat r m ind. tutar (YTL) Eski vergi matrah (YTL) Yeni vergi matrah (YTL) Kanunkoyucu, 5479 say l Kanunla bir taraftan yat r m indirimi istisnas uygulamas na son verirken di er taraftan önceki y llarda yararlan lan ancak kazanc n yetersiz olmas sebebiyle indirim konusu yap lamayan indirim tutarlar n n 2008 y l sonuna kadar elde edilecek kazançtan indirim konusu yap labilmesine olanak sa lam flt r. Bu amaçla Gelir Vergisi Kanunu na eklenen bir geçici madde hükmü ile (Geçici madde.69), Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin; a) tarihi itibariyle mevcut olup, 2005 y l kazançlar ndan indiremedikleri yat r m indirimi istisnas tutarlar n, b) tarihinden önce yap lan müracaatlara istinaden düzenlenen yat r m teflvik belgeleri kapsam nda, Gelir Vergisi Kanununun 4842 say l Kanunla yürürlükten kald r lmadan önceki Ek 1-6 nc maddeleri çerçevesinde bafllan lm fl yat r mlar için belge kapsam nda tarihinden sonra yapacaklar yat r mlar, ve, c) Gelir Vergisi Kanununun bu Kanunla yürürlükten kald r lmadan önceki 19 uncu maddesi kapsam nda tarihinden önce bafllanan, komple yada entegre tesisler gibi tamamlanmas belli bir süreci gerektiren yat r mlarla ilgili olarak ve bu yat r mla iktisadi ve teknik bak mdan bütünlük arz eden ancak bu tarihten sonra yap lan yat r mlar nedeniyle, tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacaklar yat r m indirimi istisnas tutarlar n, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi oran na iliflkin hükümler dahil) çerçevesinde Eski vergi Oran na (% 30) göre ödenecek vergi Yeni vergi Oran na (%20) göre ödenecek vergi Vergi yükündeki de iflme (%) , , , , , , , , , ,66 Tablodan da görüldü ü gibi, yararlan lan yat r m indirimi tutar n n kurum kazanc içindeki pay artt kça, yeni düzenlemelerin vergi yükü üzerindeki olumlu etkisi azalmakta, hatta belirli bir noktadan sonra olumsuza dönmektedir. sadece 2006, 2007 ve 2008 y llar na ait kazançlar ndan indirebilmelerine olanak sa lanm flt r. Bu üç y ll k dönemin sonunda beyan edilen kazançlardan indirilemeyen bir k sm n kalmas halinde, kalan tutarlar n daha sonraki y llara aktar lamayaca, baflka bir ifade ile, bu indirilemeyen tutarlar n sonraki y llar n kazançlar ndan indirilemeyece i hüküm alt na al nm flt r. Bu suretle, mükelleflerin; akreditif açt r lmas, yat r m n büyüklü ü ile ilgili olarak altyap haz rl klar n n tamamlanm fl olmas, yat - r mlar n n gerçekleflme durumlar n Organize Sanayi Bölgelerinde Bölge Yöneticili ine di- er bölgelerde Sanayi ve Ticaret l Müdürlüklerine yapt klar bildirimlerle bildirilmifl olmas gibi ifllemlerle tarihinden önce yat r ma bafllam fl olduklar n ve bir bütünlük içerisinde tamamlanmas gerekti ini belgeleyen mükelleflerin tarihinden itibaren bu yat r mlar nedeniyle yapt klar harcamalar için de yat r m indirimi istisnas ndan yaralanabilmeleri mümkün k l nm flt r. Madde gerekçesinde, tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat ifadesi ile Gelir Vergisi Kanununun tarihinde yürürlükte bulunan 19, 103, geçici 61 ve geçici 65 inci maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun yine ayn tarih itibar yla yürürlükte olan 25 inci maddesindeki düzenlemelerin kastedildi i belirtilmifltir. Yukar daki ifadelerden de kolayca anlafl laca üzere gerek tarihi itibar yla indirilememifl yat r m harcamalar n n ve gerekse daha önce bafllanm fl yat r mlarla ilgili olarak tarihinden sonra yap lacak harcamalar n beyan edilen kazançtan indirilmesi, mükellefin tercihine b rak lm flt r. ndirim hakk n n kullan lmas gibi bir zorunluluk söz konusu de ildir. Mükellefler, bu harcamalar n belirlenen koflullar alt nda indirim konusu yapabilecekleri gibi, indirim hakk n kullanmamay da tercih edebileceklerdir. Ancak, tercihini indirim hakk n kullanmaktan yana yapan mükelleflere, bu karar verirken tarihinde geçerli olan mevzuat hükümlerinin uygulanmak zorunda oldu unu da hat rlatmak isteriz. Örne in, 2008 y l sonuna kadar elde edilecek kazançlardan indirim yapmay tercih edenler, bu süre içinde, kazançlar n n tamam n n tarihinde uygulanmakta olan vergi oranlar (kurumlar vergisi oran % 30, gelir vergisi oran % 20-40) ile vergilendirilece ini de bilmelidir say l Kanunla sa lanan bu hak, 2003 y l nda 4842 say l Kanunla, tarihinden önce belgeye ba lanm fl yat r mlarla ilgili olarak ve o günkü koflullarla sa lanan hakk n kullan lmas tercihini biraz daha zor hale getirmifltir. Hat rlanaca gibi, 4842 say l Kanunla yat r m indirimi uygulamas yaz m z n bafl nda da özetledi imiz gibi yeniden düzenlenirken, daha önce bafllam fl yat r mlar için o günkü koflullarla yat r m indirimi uygulamas ndan yararlanmaya devam edebilme olana sa lanm flt. O gün bu olanaktan yararlananlar da, bir taraftan yüksek indirim oranlar n kullanarak indirim tutar hesaplarken di er taraftan da uygulamadan yararland r lan kazançlar üzerinden % 19,8 oran nda stopaj yapmaya devam etmifllerdi. fiimdi bu mükellefler, uygulamaya devam edip etmemeye karar verirken bir baflka faktörü de, gelir veya kurumlar vergisi oran n da, dikkate almak zorunda kalacaklar. flte bu sebeplerle, bugün, mükellef bak m ndan rasyonel olan, indirim hakk n kullanmaya devam edip etmeme konusundaki tercih hakk n kullan rken ayr nt l bir hesaplama yapmakt r. Çünkü, bu hesaplama, ilk bak flta mükellef lehine sonuç do uraca düflünülen tercih hakk n n kullan lmas n n, mükellef için avantajl olup olmayaca n kesin olarak ve aç k biçimde gösterecektir. Hesaplaman n olas sonuçlar ndan birinin gösterildi i bir örne e, afla da yer veriyoruz. Örnek : 2006 y l için 100 birim kurum kazanc beyan eden mükellefin ayn y lda tarihi öncesinde ald teflvik belgesi kapsam nda % 100 indirim oran ile 20 birim yat r m indirimi harcamas bulunmaktad r. 3

4 VERG DE GÜNDEM ndirim hakk n n kullan lmas durumunda ndirim hakk n n kullan lmamas durumunda Kurum kazanc Yat r m indirimi tutar 20 - Kurumlar vergisi matrah Kurumlar vergisi oran % 30 % 20 Kurumlar Vergisi stisna stopaj (%19,8) 3,9 - Vergi sonras kazanç 72,1 80 Da t lan kazanç 72,1 80 Kar da t m stopaj 7,2 8 Kurum bünyesinde ödenen toplam vergi 35,1 28 * Tablonun daha iyi anlafl lmas n sa lamak amac yla, ihtiyatlar dikkate al nmam flt r. Yukar daki örnekte konu edilen yat r m n tarihinden sonra bafllan lm fl bir yat r m oldu u, yat r m indirimi tutar n n % 40 indirim oran ile yine 20 birim oldu u varsay m ile, kazanç üzerinden ödenecek toplam vergi afla daki tabloda gösterildi i gibi hesaplanacakt r. ndirim hakk n n kullan lmas durumunda ndirim hakk n n kullan lmamas durumunda Kurum kazanc Yat r m indirimi tutar 20 - Kurumlar vergisi matrah Kurumlar vergisi oran % 30 % 20 Kurumlar Vergisi stisna stopaj - - Vergi sonras kazanç Da t lan kazanç Kar da t m stopaj 7,6 8 Kurum bünyesinde ödenen toplam vergi 31,6 28 * Tablonun daha iyi anlafl lmas n sa lamak amac yla, ihtiyatlar dikkate al nmam flt r. Yukar daki tablolardan da anlafl labilece i gibi, yat r m indirimi tutar n n beyan edilen kazanç içindeki pay küçüldükçe, uygulamaya devam edilmesi mükellef aleyhine sonuç yaratmakta ve onun zarar na yol açmaktad r. Yat r m indirimi tutar n n kazanç içindeki pay yükseldikçe bu zarar küçülmekte ve bir noktadan sonra da tamamen ortadan kaybolmakta ve hatta uygulama mükellefin lehine dönmektedir. Zarar n tamamen ortadan kaybolmas ve uygulaman n mükellefin lehine bir duruma gelmesi, tarihinden sonra bafllan lan yat r mlarda, bu tarihten önce bafllan lan yat r mlara göre çok daha küçük yat r m indirimi tutarlar nda gerçekleflmektedir. Daha aç k bir ifade ile, öncesi al nan teflvik belgeleri kapsam nda yap lan yat r mlarda uygulamadan yararlan lmaya tarihinden sonra da devam edilmesi, ancak, yat r m indirimi tutar n n beyan edilecek kazanc n % 97 ve daha fazlas kadar olmas durumunda mükellefe bir yarar sa lamaktad r. Söz konusu yat r mlarda, yararlan lan yat r m indirimi tutar n n beyan edilen kazanc n % 97 sinden daha az oldu u durumlarda uygulama mükellef aleyhine sonuç vermektedir. Bu oran, sonras bafllan lan yat r mlarda ise, % 33 olmaktad r. Yani, tarihinden sonra bafllan lm fl bir yat r ma tarihinden sonra da devam edilmesinin mükellef lehine sonuç verebilmesi için, üç y ll k sürede, yat r m indiriminden yararlan lan tutar n, her y l, beyan edilen kazanc n en az % 33 ü kadar olmas gerekmektedir. Oran n bunun alt na düfltü ü durumlarda uygulama mükellef aleyhine sonuç verecektir. Sonuç olarak, yat r m indirimi uygulamas na tarihinden sonra da devam edilip edilmeyece ine karar verirken, y llar n kapsayan üç y ll k dönemde beyan edilmesi muhtemel kazançlar n tutar ile yine ayn dönemde yararlan lmas düflünülen yat r m indirimi tutarlar n n, her y l, yine bu sürede beyan edilmesi muhtemel kazançlar içindeki pay n n ne oldu una bakmak gerekecektir. Yaz m z n sonunda, yat r m indirimi ile ilgili bu düzenlemelerin iki ayr gerekçe ile baz hukuki ihtilaflara sebep olabilece ini düflündü ümüzü belirtmek istiyoruz. Bu gerekçelerden ilki, düzenlemenin... tarihli Resmi Gazete de yay mland halde bu tarihten 3,5-4 ay önce geçerli k l nmas d r. Di eri ise, daha önce yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre bafllanm fl ancak kazanc n yetersiz olmas sebebiyle bugüne kadar indirilememifl yat r m indirimi tutarlar n n indirimi için üç y ll k bir süre s n r getirilmesi ve bunun a r koflullara ba lanm fl olmas d r. Bu durum, özellikle, 2003 y l öncesinde teflvik belgesine ba lanm fl ve halen devam eden yat r mlar için önem arzetmektedir. Verilen teflvik belgeleri Devletin bir nev i taahhüdü olarak kabul edilebilir. Bu taahhütten vazgeçilmesi, yat r mc lar zarara u ratmas n n yan s ra onlar n Devlete olan güvenlerini de olumsuz etkileyecektir Bir yat r m n maliyet unsurlar aras nda belki de en baflta gelen vergi yükünün, yat r ma baflland ktan sonraki bir tarihte yap lan bir düzenleme ile art r lmas, yat r m karar n n isabetli olmas na engel teflkil edecektir. Bu da hem yat r mc için ve hem de ülke ekonomisi için olumsuz sonuçlar do uracakt r. Örne in, tarihinden önce yap lan müracaatlara istinaden düzenlenen yat r m teflvik belgeleri ile GVK nun Geçici 61 inci maddesi hükmü kapsam nda yat r m indirimi istisnas ndan yararland r lan yat r m harcamalar üzerindeki vergi yükü, son düzenlemelerle, % 19,8 den % 28 e ç kar lm fl bulunmaktad r. GVK 19 uncu maddesi kapsam nda yat r m indirimi istisnas ndan yararland r lan yat r m harcamalar nda da % 10 olan mevcut vergi yükü % 28 olmufltur. Bu durum, flüphesiz ki bafllang çta öngörülebilir bir durum de ildir. Yabanc yat r mc lar ülkemize çekebilmek için vergi oran n düflürdü ümüz bir dönemde yat r mlar üzerindeki vergi yükünü art rman n kolayca aç klanabilir bir durum olmad n düflünüyoruz. 4

5 B REYSEL EMEKL L K S STEM NDEN YAPILACAK ÖDEMELERDE VERG LEME SORUNU I. G R fi Levent KARTAL Literatürde toplumsal yaflam kavram n n birçok tan mlamas yap lm fl olsa da bu kavram özünde, bireylerin birbirlerine destek olufllar, paylafl mlar, ortak de erlerde buluflmalar ve birlikte hareket edebilmeleri anlam na gelmektedir. Bu tan mdan hareketle sosyal güvenlik sistemi de bireyler aras ndaki bu etkileflim gereksiniminin ülke geneline yay - larak kurumsallaflmas olarak tan mlanabilecektir. Bir ülkede sosyal güvenlik sisteminin somut olarak ifllerli i, gerek genç nesillerden yafll ve muhtaç nesillere ve gerekse yüksek gelir gruplar ndan düflük gelir gruplar na makro ölçekli gelir transferleri ile mümkün olabilmektedir. Sa lam aktüeryal temellere oturtulamam fl ve do ru kurgulanamam fl sosyal güvenlik sistemleri, bahsedilen transferlerin yanl fl alanlara yönlenmesi, iflgücü piyasas n n olumsuz etkilenmesi ve dolay s yla toplumsal dayan flmay desteklemek yerine buna zarar vererek sosyal ve ekonomik dengelerin bozulmas sonucunu do uracakt r. Ülkemizde, çok ciddi flekilde yanl fl ve çarp k kurgulanm fl bir sistem sonucunda emekli ayl klar ve muhtaç yafll lara verilen sosyal yard mlar düflük seviyelerde kalm fl, sa l k hizmetlerinde yeterlilik ve kalite sa lanamam fl, sosyal güvenlik kapsam toplumun tümüne yayg nlaflt r lamam flt r. Bunun yan nda henüz genç bir toplum olmam za ra men, sistemin h zla bozulan mali dengesi ekonomik istikrar tehdit eder boyutlara ulaflm flt r. Bu nedenlerle ihtiyaç duyulan sosyal güvenlik reformu çerçevesinde, 2001 y l nda kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlay c s olarak, bireylerin emeklili e yönelik tasarruflar n n yat r ma dönüfltürülmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir sa lanarak refah seviyelerinin yükseltilmesi, ekonomiye uzun vadeli kaynak oluflturarak istihdam n art r lmas ve ekonomik kalk nmaya katk da bulunulmas n teminen, gönüllü kat l ma dayal ve belirlenmifl katk esas na göre oluflturulan bireysel emeklilik sistemi, yasal zemine oturtulmufltur. Ülkemizde orta vadede, Gayri Safi Milli Has la n n % 5 i ile % 10 u aras nda bir fon büyüklü üne ulaflmas beklenilen bireysel emeklilik sistemi ile; - Sisteme kat lanlara emeklilik dönemlerinde ek bir gelir sa lanarak, refah düzeyleri yükseltilecek, çal fl lmayan dönem olarak kabul edilen emeklilik dönemlerini rahat bir flekilde ve yaflam standartlar nda bir kay p olmadan yaflayabilmeleri sa lanacakt r. - Emeklilik fonlar ile reel sektöre kullanabilece i ilave kaynaklar bulunarak, bu yolla üretim ve istihdam art fl sa lanabilecektir. - Finansal piyasalara kurumsal yat r mc olarak girecek emeklilik fonlar ile finansal piyasalara yeni kaynaklar sa lanarak, piyasalar n geliflmesine ve derinleflmesine katk da bulunulacak, bu suretle kamu ve özel sektörün daha düflük ve uzun vade ile borç bulma imkanlar kolaylaflt r lacakt r. - Tasarruf olana bulunan kitlelere etkin ve güvenilir bir tasarruf olana sunularak, bu yolla yurt içi tasarruflar art rma ve ekonomide kaynak tahsisini etkinlefltirme gibi olumlu sonuçlar n ortaya ç kmas sa lanacakt r. 1 II. B REYSEL EMEKL L K S STEM LE LG L YASAL DÜZENLEMELER T.C. Anayasa s n n 60 nc maddesi ile herkesin sosyal güvenlik hakk na sahip oldu u hüküm alt na al nm fl olup, devlet ise bu güvenli i sa layacak gerekli tedbirleri alma ve organizasyonu sa lama hususlar nda görevli k l nm flt r. Kuflkusuz devlet otoritesinin bu alandaki en temel amac sosyal güvenlik hakk ndan tüm bireylerin eflit flekilde faydalanmas n sa lamak olmal d r. Kamusal nitelikli bir hak olan sosyal güvenlik hakk n n salt özel sektör taraf ndan temin edilmesi mümkün de ildir. Bundan dolay sosyal güvenlik anlay fl n n bir gere i olarak düzenlemelerin devlet eliyle yap lmas zorunluluktur. Kamusal sosyal güvenlik müessesesinin tamamlay c s olarak öngörülen bireysel emeklilik sistemini benimseyen ülkeler, piyasa mekanizmas na dayal olarak etkinlik ve verimlilik prensipleri içinde çal flan bu sistemin yasal zeminini kat l mc bireyler ve toplumun ç karlar n koruyacak biçimde ayr nt l olarak düzenlemifllerdir. Bu ba lamda, ülkemizde de, mevcut sosyal güvenlik tedbirlerinin yetersizli inin yaratt olumsuzluklar n giderilmesi ve devletin hem nitelik hem de kapsam olarak tek bafl na kavrayamad güvenlik ihtiyac n n bireylerin kendi birikimleri ile temin edilmesine yönelik olarak 4632 say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu yürürlü e konulmufltur tarihinde yürürlü e giren bu düzenleme ile bir yandan sistemin hukuki dayana aç k bir flekilde oluflturularak bireysel ç karlar korunmaya çal fl lm fl, di er yandan ülkenin makro ekonomik amaçlar na yönelik kaynak sa lanmas hedeflenmifltir. Yasal dayana oluflturulan bireysel emeklilik sistemi ile vergi mevzuat n n uyumlu bir hale getirilebilmesi için yine tarihinden itibaren yürürlü e girmek üzere ihdas edilen 4697 say l Baz Vergi Kanunlar nda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun ile gelir ve kurumlar vergisi kanunlar nda bir tak m de ifliklikler yap larak, bireysel emeklilik sistemine kat l mc lar taraf ndan ödenecek katk paylar n n vergi matrahlar n n tespitinde belirli s n rlar içerisinde indirim konusu yap lmas na ve emeklilik döneminde elde edilecek gelirlerin belli bir tutara kadar gelir vergisinden istisna edilmesine imkân sa lanm fl, bireysel emeklilik sistemi içerisinde emeklilik sigorta flirketleri taraf ndan kat l mc lar n katk lar n n de erlendirilmesi amac yla kurulacak emeklilik yat r m fonlar n n portföy iflletmecili inden do an kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmifltir. III. KEND STEKLER YLE S STEMDEN AYRILANLARIN VERG LEND R LMES Bireysel emeklilik sistemi, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlay c s olarak ve bireylerin gelir elde ettikleri dönemlerde düzenli tasarrufta bulunmalar n sa layarak, sahip olunan refah seviyesinin emeklilik döneminde de devam n n sa lanmas, ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratarak istihdam n artt r lmas temeli üzerine kurulmufl bir sistemdir. Medeni haklar n kullanma ehliyetini haiz kat l mc lar, mevcut gelir düzeyleri ve emeklilik dönemine ait beklentilerini göz önüne alarak tamamen özgür irade ile katk 1 Bülent KOÇAK, Bireysel Emeklilik Sitemi, Yaklafl m Dergisi, Say 134, fiubat

6 VERG DE GÜNDEM pay tutar n belirleyerek ve emeklilik sözleflmesini imzalayarak sisteme kat lmaktad rlar. Emeklilik sözleflmesi, kat l mc n n gönüllü kat l m ve belirlenmifl katk esas na göre oluflturulan bireysel emeklilik sistemine girmesine, sistemden ayr lmas na, emekli olmas na, katk lar n ödenmesine, bu katk lar n bireysel emeklilik hesaplar nda izlenmesine, fonlarda yat r ma yönlendirilmesine ve kat l mc veya lehtar na yap lacak ödemelere iliflkin esaslar ile taraflar n di er hak ve yükümlülüklerini düzenleyen, flirket ve kat l mc ile varsa kat l mc nam ve hesab na sözleflme akdetmek isteyen kiflinin taraf olarak yer ald bir sözleflmedir. Kat l mc lar sözleflme ile belirlenen esaslar dahilinde, emeklilik flirketi nezdinde aç lacak bireysel emeklilik hesab na katk paylar n düzenli ödemekte, emeklilik sözleflmesinde yer alacak flartlar çerçevesinde, katk pay n n ayn flirkete ait birden fazla fon aras nda paylaflt r lmas na ve emeklilik plan de iflikli ine karar verebilmektedirler. Bireysel emeklilik sistemi gönüllü kat l m n esas oldu u ve katk pay ödeme modeli benimsenerek oluflturulmufl bir sosyal güvenlik sistemi olmakla birlikte vergisel anlamda sa lanan güvence ve teflviklerle kat l mc lara cazip gelen bir yat r m arac olarak da benimsenmifltir. Önceki bölümde de de inildi i üzere, bireysel emeklilik sisteminin vergisel zemini 4697 say l Baz Vergi Kanunlar nda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun ile oluflturulmufl bu ba lamda gelir ve kurumlar vergisi kanunlar nda çeflitli düzenlemelere gidilmifltir. Bireysel emeklilik sistemine dahil olmufl gerçek kifli kat l mc lar için genel hatlar yla prim ödeme ve emeklilik aflamalar ile ilgili vergisel düzenlemeler getirilmifl olup bu düzenlemelerin tamam Gelir Vergisi Kanunu nda hüküm eklenmek veya hüküm de ifltirmek yoluyla hayata geçirilmifltir. Bilindi i üzere, Gelir Vergisi Kanunu nun 63 üncü maddesinde yer alan düzenleme ile kat l mc lar n kendileri, eflleri veya çocuklar için sisteme aktard klar katk paylar n n, bu kat l mc lar n elde ettikleri ücretin %10 u ile asgari ücretin bir y ll k tutar n aflmayan k sm n n ücretin safi de erinin tespitinde indirim olarak dikkate al nmas mümkün bulunmaktad r. Elde etti i gelirleri y ll k beyanname verme yoluyla vergilendiren kat l mc lar için ise ayn Kanunun 89 uncu maddesinde de benzer bir düzenlemeye yer verilmifltir. Bireysel emeklilik sözleflmesi hükümleri uyar nca emeklilik hakk n elde eden kat l mc lara yap lan ödemeler ile sistemden emeklilik d fl nda iste e ba l olarak veya vefat, maluliyet veya tasfiye gibi nedenlerle ayr lanlara yap lan ödemeler ise Gelir Vergisi Kanunu nun menkul sermaye irad ile ilgili 75 inci maddesinde yap lan düzenleme ile menkul sermaye irad olarak tan mlanm fl olup bu ödemelerin, Kanunun 22 maddesinde yer verilen istisna hükümlerinin de dikkate al nmas yla, Kanunun 94 üncü maddesine göre emeklilik flirketleri taraf ndan yap lacak stopaj yoluyla nihai olarak vergilendirilmesi esas benimsenmifltir. Kanunun 75 ve 94 üncü maddelerinin birlikte de erlendirilmesi halinde sistemden ayr lanlara yap lacak olan ödemeler ile bu ödemelerin stopaj oranlar afla daki gibi olacakt r y l süreyle katk pay ödemeden ayr lanlara yap lan ödemeler (%15) - 10 y l süreyle katk pay ödemifl olmakla birlikte bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakk kazanmadan ayr lanlara yap lan ödemeler (%10) - Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakk kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayr lanlara yap lan ödemeler (%5) 4697 say l Baz Vergi Kanunlar nda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun a iliflkin olarak kanun koyucu taraf ndan haz rlanan tarih ve B.02.0.KKG.0.10/ /2490 say l kanun gerekçesinde, an lan düzenleme ile 10 y l süre ile prim veya aidat ödemifl olanlara, bireysel emeklilik hakk kazananlara, vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayr lanlara yap lan ödemeler ile, 10 y l süreyle prim veya aidat ödemeden ayr lanlara ve bireysel emeklilik hakk kazanmadan ayr lanlara yap lan ödemelerin, vergi oranlar n n farkl laflt r lmas suretiyle ayr flt r ld ve bu flekilde sistemde daha uzun süreyle kalman n teflvik edildi i belirtilmifltir. Her ne kadar kanun koyucu bu düzenlemede anlafl labilir bir gerekçeye sahip olsa da kan m zca özellikle Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesinde yer verilen hükmün yaz m tekni i itibariyle eksik, hatal, tart flmaya ve yanl fl uygulamalara aç k oldu unu söylemek yanl fl olmayacakt r. Bilindi i üzere, Gelir Vergisi Kanunu nun konusu, kanunun 1 inci maddesinde de hüküm alt na al nd üzere gerçek kiflilerin bir takvim y l nda elde etti i kazanç ve gelirlerin safi tutar d r. Kanun maddesinde gerçek kiflilerin elde etti i gelirin verginin konusunu teflkil etti i belirtilse de gelir kavram n tan m aç k ve net olarak ifade edilmemifltir. Bilindi i üzere gelir, genel anlamda, bir kimsenin belli bir dönemde gerçeklefltirdi i toplam tüketim do rultusunda o dönem zarf nda varl nda meydana gelen art fllar eklenmek azal fllar ise düflülmek suretiyle elde etti i art de erdir. Hiç flüphesiz ki vergi uygulamas nda da gelir bu anlam ifade etmektedir. Menkul sermaye irad n n tan m ayn Kanunun 75 inci maddesinde Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti d fl nda nakdi sermaye veya para ile temsil edilen de erlerden müteflekkil sermaye dolay s yla elde etti i kar pay, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye irad d r. fleklinde yap lm flt r. Yap lan bu yasal düzenlemeye göre, bir gelir unsurunun menkul sermaye olarak nitelendirilebilmesi için elde edilen gelirin, ticari, zirai veya mesleki faaliyet d fl nda ve nakdi sermaye veya para ile temsil edilebilen de erler vas tas ile kar pay, faiz, kira veya bunlara benzer flekilde elde edilmifl olmas gerekmektedir. An lan maddede yer verilen bent hükümlerinin ço unda kar pay, menfaat, faiz gibi ifadelere yer verilmifl ve yukar da bahsedilen yasal düzenlemeye uyulmufltur. Ancak, bireysel emeklilik sisteminden elde edilen menkul sermaye irad n n tan mland 15 inci bent hükmünde yap lan ödemeler lafz kullan larak bireysel emeklilik sistemi dolay s yla elde edilen menkul sermaye irad n n vergilendirilmesinde farkl yorum ve uygulamalarla karfl lafl lmas na sebep olunmufltur. Bu hüküm, ço u emeklilik flirketlerince yaln z kat l mc lara sa lanan art de erlerin de il kat l mc lar taraf ndan yat r lan katk pay da dahil olmak üzere yap lan ödemelerin tamam n n menkul sermaye irad olarak kabul edilmesi yönünde yorumlanmas na ve uygulamalar n da bu yönde gerçeklefltirilmesine neden olmufltur. Nitekim, Maliye Hesap Uzmanlar Derne i taraf ndan 2003 y l nda yay mlanan Beyanname Düzenleme K lavuzu nda 2 ve Maliye Bakanl Gelirler Genel Müdürlü ü taraf ndan düzenlenen tarih ve Say l özelgede yer verilen görüfllere bak ld nda emeklilik flirketlerinin, kanaatimizce yersiz olan yorumlar nda ve uygulamalar nda hakl l k paylar oldu unu söylemek mümkün olabilecektir. Söz konusu özelgede Bireysel emeklilik sistemine kat lan bir flahsa belli bir süre sonra sistemden çeflitli sebeplerle ç kmas nedeniyle ödenen tutar ile bankaya belli bir süreli ine yat r lan ve vade sonunda çekilen tutar birbirine benzemektedir. Her iki tutarda anapara ve elde edilen art de erden (faiz, kâr pay vb.) oluflmaktad r. Ancak, mevduat faizinde sadece elde edilen faiz üzerinden 2 Beyanname Düzenleme K lavuzu, Maliye Hesap Uzmanlar Derne i Yay n, 2003, s.249 6

7 stopaj yap l rken, bireysel emeklilik sisteminde yap lan ödemenin tamam üzerinden yani sistemden ç k lan tarihe kadar ödenen katk paylar ile bu katk paylar n n de erlendirilmesi sonucu ortaya ç kan art de- erin toplam (istisna söz konusu ise düflüldükten sonra) üzerinden stopaj yap lmaktad r. fleklinde görüfl bildirilmifltir. Bu görüfllere paralel olarak uygulama yap ld nda, mevcut tasarruflar n sisteme toplu olarak aktaran bir kiflinin birikimlerinin de erlendirilmesine bafllanmadan önce sistemden ayr lmak istemesi durumunda bile henüz üzerinden gelir dahi elde edemedi i birikimleri üzerinden vergi ödemesi gibi anlams z bir durum ortaya ç kmaktad r. Öte yandan an lan Kanun un gerekçesinde konu örnek de verilmek suretiyle, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesine eklenen hüküm ile iradi kat l m n esas oldu u ve prim, aidat ve katk pay gibi ödemelerle nakdi sermayenin oluflturuldu u sigorta ve sand k sistemlerinden elde edilen tutarlar n, daha önce vergilendirilmemifl prim, aidat ve katk pay na isabet eden k sm ile prim, aidat ve katk pay toplam n aflan k sm menkul sermaye irad olarak tan mlanm fl ve bu suretle söz konusu gelirlerin vergilendirme rejimi basit ve yal n hale getirilmifltir. Yap lan düzenlemeye göre, toplam YTL prim, aidat veya katk pay ödeyen ve bu tutar n YTL sini vergi matrah ndan indiren bir ifltirakçinin herhangi bir flekilde sistemden ayr lmas sonucunda YTL elde etti i düflünüldü ünde; vergilendirilecek menkul sermaye irad tutar, vergi matrah ndan indirilen prim, aidat, katk tutar (2.000 YTL) + ödemenin toplam prim, aidat ve katk tutar n aflan k sm ( YTL) = YTL olacakt r. fleklinde aç klanm flt r. Emeklilik flirketlerinin uygulad sistem ile kanunun gerekçesinde öngörülen sistemin vergisel etkilerinin karfl laflt r lmas n n temini amac yla afla daki örne in verilmesi taraf m zca uygun görülmüfltür. Örnek: Ayl k olarak YTL tutar nda brüt ücret geliri elde eden kat l mc bireysel emeklilik sistemine ayl k YTL tutar nda katk pay ödemektedir. Bu kiflinin bir y l içinde birikimleri, birikimlerin getirisi ile birlikte YTL ye ulaflm flt r. Kifli ayl k olarak brüt ücretinin %10 una isabet eden 400 YTL tutar ndaki katk pay için ücretinin safi de erinin tespitinde indirim hakk ndan yararlanm flt r. (Asgari ücretin y ll k tutar örnekte göz ard edilmifltir.) Bu kiflinin birinci y l n sonunda iste e ba l olarak sistemden ayr lma talebinin olmas durumunda vergileme yandaki gibi olacakt r. Örnekten de anlafl laca üzere gerçek kifli kat l mc, emeklilik flirketleri taraf ndan uygulanan yöntem ile YTL daha fazla bir vergi yüküne katlanmaktad r say l Baz Vergi Kanunlar nda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun a iliflkin olarak kanun koyucu taraf ndan haz rlanan gerekçede vergide adalet ve eflitlik ilkeleri ön planda tutularak esasen gelirin vergilendirilmesine yönelik bir düzenleme öngörülmüfl olmas na ra men emeklilik flirketleri ile idarenin ister istemez bu ilkeleri zedeleyici ve hatta Gelir Vergisi Kanunu nun dayand, gerçek kiflilerin bir takvim y l nda elde etti i kazanç ve gelirlerin vergilendirilmesi, temeline de ayk r l k teflkil eden bir yaklafl m içinde olmas düflündürücüdür. Bu sistemin devam süresince anlay fl n ayn flekilde korunmas halinde konuyla ilgili olarak idare ile mükellefler aras nda ihtilaflar n yaflanmas kaç n lmaz gibi gözükmektedir. IV. SONUÇ Gerekçe Uygulamas Sosyal güvenlik sisteminin tamamlay c s olarak, bireylerin emeklili e yönelik tasarruflar n n yat r ma dönüfltürülmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir sa lanarak refah seviyelerinin yükseltilmesi, ekonomiye uzun vadeli kaynak oluflturarak istihdam n art r lmas ve ekonomik kalk nmaya katk da bulunulmas n teminen, gönüllü kat l ma dayal ve belirlenmifl katk esas na dayal bireysel emeklilik sisteminin etkinli i ancak sa lam temellere oturtulmufl ve sisteme kat l m devam eden ya da etmeyen tüm bireylerin ç karlar gözetilerek oluflturulan bir vergilendirme rejimi ile mümkün olabilecektir. Bu çerçevede, bireysel emeklilik sistemine kat lan bireylerin emeklilik veya sair sebeplerle sistemden ayr l fllar esnas nda elde etti i menkul sermaye irad n n vergilendirilmesine yönelik düzenlemelerin, vergide adalet ve eflitlik prensipleri do rultusunda yeniden ele al narak rasyonel bir yap ya ulaflt r lmas ve toplumun her kesimi taraf ndan kolayl kla anlafl labilecek bir hale getirilmesi zorunluluk arz etmektedir. Bu sayede bir yandan sistemin Emeklilik fiirketleri Uygulamas Y ll k Katk Pay Fon Geliri ndirim Hakk ndan Yararlan lan dikkate al nm yor Vergi Matrah Vergi Oran %15 %15 Gelir Vergisi Tutar yayg nlaflt r lmas ve daha çok tasarruf sahibine kendi olanaklar ile ek gelir yaratma imkan sa lanacak, iktisadi yat r mlara fon kayna yarat lmas ve kamu sosyal güvenlik sisteminin desteklenmesi ile devlet yükünün azalt lmas çabalar na fayda sa lama amac daha k sa zamanda gerçeklefltirilebilecektir. 7

8 VERG DE GÜNDEM CAR AÇIK R SKL BOYUTLARDA MI? Ahmet KUZUCUO LU Ülkemizin ekonomik gelifliminde özellikle 1980 lerde bafllayan ihracata dayal kalk nma stratejisi ile ekonomimizin içsel ve d flsal dinamikleri önemli ölçüde de iflikliklere u ram fl, büyüme için ihracat, dolay s yla d fl ticaret haciminin artt r lmas, temel unsur olarak karfl m za ç km flt r. Bu durum ülke ekonomisini dünya ekonomisi ile daha entegre hale getirip, beraberinde ise dünyadaki konjontürel dalgalanmalar n birebir olarak ekonomik büyümeyi, ihracat ve ihracatç lar etkilemesi gibi baz riskleri de beraberinde getirmifltir. Ancak 1980 lerde bafllayan bu süreç bütün dünyadaki yaflanan de iflimin yans mas d r. Son günlerde tüm çevreler taraf ndan cari ifllemler aç n n bir kriz riski alg lanmas olarak dikkate al nmas gerekti i gerek uzmanlar gerekse siyasetçiler taraf ndan belirtilmektedir. Çünkü son y llarda yaflanan ekonomik krizlerin temel nedenlerinden birisi cari ifllemler dengesizli i olarak de erlendirilmektedir y l rakamlar na bak ld nda cari aç k rakam n n tarihi büyüklükte 43 Milyar Dolar olmas önemli risk olarak karfl m za ç kmaktad r. Ekonomik unsurlar tek bafl na de erlendirmek, bir bütün halinde de erlendirmemek, do ru analizler yapmaya önemli engel teflkil etmektedir. Bu ba lamda cari aç n gayri safi milli has la içerisindeki de iflimine bakarak daha sa l kl analizler yap labilir. hracat m z n tarihi rekorlar k r rak artt son dönemlerde ithalat ise ayn oranda, hatta daha fazla, artmaktad r. Bu durumda ithal ve ihraç edilen ürünlerin kompozisyonu önem tafl maktad r. Cari aç k rakamlar n n yer ald yukar daki tabloda 2001 y l ndaki krizde cari aç n 26,73 milyar dolar oldu u görülmektedir. Bu rakam ise 2005 y l nda 43,08 milyar dolard r, ancak do ru de erlendirme yapabilmek için cari aç n GSMH ye oran incelenmelidir. Bu oran 2001 y l nda krizde %13,36, 2005 y l nda ise %11,94 tür. Ayr ca ithalat n ihracat karfl - lama oran cari aç k aç s ndan risk de erlendirmesinde en önemli rasyolardan biridir. Buna göre 2001 y l nda bu oran %51 iken 2005 y l nda %63 olarak karfl m za ç kmaktad r. Genel olarak de erlendirdi imizde ise cari aç k tek bafl na risk olarak karfl m za ç kmamaktad r. Yukar da yer alan tablo do ru okunursa, cari aç n milli gelire oran ve ithalat n ihracat karfl lama oran de erlendi inde, cari aç n çok önemli derece riskli olmad ancak bu riskin çok az ya da hiç olmad anlam na gelmemektedir. Cari aç k rakam n n çok riskli boyutta olmamas na ra men en önemli risklerden birisi d fl ticaret rejimimizde ihracat ve ithalata iliflkin olarak ürün kompozisyonu en önemli unsurlardan birisi belkide birincisidir y l nda ithal edilen ürünlerin s n fland r lmas yap ld nda özellikle 2005 y l ithalat toplam nda ara mallar ithalat toplam ithalat n %71 ini oluflturmaktad r. Bu nedenle cari ifllemler aç n n içerisinde bar nd rd en büyük risk, ülke içerisindeki üretimin yurt d fl na giderek ba l hale gelerek yurtd fl ndaki ara mallar n ithaline dayanmas d r. Çünkü döviz kurundaki yükselme direkt olarak üretim maliyetlerini yükseltece inden bu durumda ülke içerisindeki üretim daralaca ndan k sa vadede istihdam ve üretim problemleri ortaya ç kacak olup, bu bak mdan risk teflkil etmektedir DIfi T CARET RAKAMLARI (Milyon $) Ancak 2001 y l nda yaflanan duruma göre baz avantajlar m z mevcuttur, bunun bafl nda serbest kur rejimi gelmektedir; bunlar hükümetin uluslar aras çevrelerde kredibilitesi ve merkez bankas n n 2005 sonu itibariyle rezervlerinin büyüklü ü izlemektedir HRACAT THALAT DIfi T CARET HACM DIfi T CARET AÇI I DIfi T CARET AÇI I/GSMH 13,36% 6,91% 8,57% 9,23% 11,48% 11,94% HRACAT / THALAT 51,0 75,7 69,9 68,1 64,8 63,0 HRACAT / GSMH 13,9 21,5 19,9 19,8 21,1 20,3 THALAT / GSMH 27,3 28,4 28,5 29,0 32,6 32,2 Kaynak: TC. Merkez Bankas YILLIK Özellikle 2005 y l büyüme rakamlar n n müspet ç kmas hatta beklenenden fazla olmas beklentileride olumlu yönde etkileyerek ekonominin d fl dengelerinin daha sa l kl bir çerceveye oturulmas n sa layacakt r. Sonuç olarak cari ifllemler aç n n de erlendirilmesinde cari aç ktan ziyade ara mal ithalinin toplam ithalat n içerisinde %71 olmas en önemli risktir. Çünkü döviz kurundaki önemli dalgalanma üretimde daralma ve istihdam n azalmas gibi ciddi ekonomik problemlere yol açabilecektir. THALAT Yat r m Mallar , , , , , ,82 Ara Mallar , , , , , ,33 Tüketim Mallar 6.928, , , , , ,55 Di erleri 199,45 345,00 600,00 465,70 492,61 565,87 Toplam , , , , , ,57 Kaynak: D fl Ticaret Müsteflal Verileri 8

9 Dünya dan Vergi Haberleri Melike YÖNT BREZ LYA : YÜKSEK TEKNOLOJ fi RKETLER Ç N VERG REHBER YAYINLANDI Brezilya yüksek teknoloji flirketleri için REPES olarak adland r lan özel bir vergi rejiminin çeflitli boyutlar n düzenleyen 5,712/2006 nolu bir kararname yay nlad. 11,196 say l yasa yüksek teknoloji flirketlerinin yurtiçi ve uluslar aras sermaye mal ve hizmetlerini sat n almalar na imkan sa layan REPES i yaratt. Vergi rejimi, üretimlerinin %80 ya da daha fazlas n ihraç eden flirketler için uygulanacakt r. Yeni rejim yeni sermaye mallar ve bilgi teknolojisi hizmetlerinin al - m nda geçerli olan P.I.S. (Sosyal Entegrasyon Katk s Program ) n ve COFINS(Sosyal Güvenlik Finansman için Katk ) y ask ya almaktad r. Bu kapsamdaki flirketler benzeri yurtiçi üretimi olmayan sermaye mallar n n ithalat üzerinden al nan Federal Gümrük Vergisinin(IPI) kald r lmas ndan da faydalanacakt r da resmi gazetede yay nlanan karar Uygun firmalar için REPES rejimine baflvuru koflullar n, Uygun firmalar n rejimden yararlanabilmeleri için gerekli olan %80 ihracat oran n n hesaplanmas n, REPES lisans n n ve vergi avantajlar n n iptal olaca durumlar, REPES avantajlar n n geçerli olaca durumlar n tan mlar n (REPES için uygun olan sermaye mal ve hizmetleri baflka bir kararnamede yer alacakt r.), Sermaye mal ve hizmetlerinin yurtiçi al m için gerekli olan fatura flartlar n, P.I.S. ve COFINS için hükümsüzlük oran n n s f ra indirilebilece ini ve REPES in tüm flartlar n n sa lanmas durumunda Federal Gümrük Vergisi istisnas oluflaca n, REPES kurallar na uymaman n REPES lisans n n iptali ve avantajlardan yararlanma süresince istisnadan dolay ödenmeyen vergilerin faiz ve cezas yla ödenmesi ile sonuçlanaca n belirlemifltir. REPES in Uygulanabilece i Mal ve Hizmetler da yay nlanan 5,173/2006 nolu kararname ile P.I.S., COFINS uygulamalar n n ve Federal Gümrük Vergisinin kald r lmas için uygun olan REPES mal ve hizmetleri s ralanm flt r. Kararnamede s ralanan sermaye mallar aras nda belirli kodlar alt ndaki bilgisayar ve parçalar, manyetik ya da optik okuyucular, kodlanm fl medyan n veri kayd için kullan lan makinalar, ifllemci makinalar, makina aksesuarlar ve telefonlar yer almaktad r. Uygun hizmetler verinin saklanmas n, yönetimini, ifllenmesini ve dönüflümünü; yaz l m gelifltirmeyi; haberleflme ve bilgi teknolojileri dan flmanl n ; bilgisayar parçalar n n, haberleflme sistemlerinin ve yaz l m n bak m ve güncellemesini; dijital sertifika hizmetini ve a yönetimini içermektedir. KORE : HÜKÜMET VERG CENNET L STES YAYINLAMAYI PLANLIYOR Kore Cumhuriyeti Maliye Bakanl yabanc yat r mc lar n art k kendili inden vergi anlaflmalar n n avantajlar ndan yararlanmay talep edemeyecekleri vergi cennetlerinin listesini yay nlamay tasarlad n aç klad. 1 Temmuzdan bafllamak üzere, Kore Cumhuriyetinde atanm fl vergi cennetlerinde yerleflik yabanc yat r mc lar taraf ndan elde edilen ve faiz, kar pay ve sermaye kazançlar n içeren yat r m gelirleri vergi anlaflmalar na bak lmaks z n ço unlukla %27,5 olmak üzere stopaja tabi tutulacak. Listede yer almas planlanan ülkeler aras nda rlanda, Belçika ve Hollanda n n yan s ra Lübnan ve Malezya gibi off-shore merkezleri de yer al yor. Maliye Bakanl, vergi memurlar n n geçmifl befl y l içerisindeki tüm kay tlar gözden geçirebileceklerini ve vergilerin geriye dönük iflleyebilece ini aç klad. Baz bankalar ve çok uluslu flirketler geliflmelerin Asya n n üçüncü büyük ekonomisinde yat r mc lar n güvenini sarsmas ndan korkmaktad rlar. Buna ra men Maliye Bakanl planlar n savunmakta, uluslar aras standartlar yakalad klar n ve vergi anlaflmalar n yanl fl kullan lmas n n önlemeyi amaçlad klar n aç klad. Bakanl n uluslar aras vergiden sorumlu direktörü Lee Kyung-geun gelifltirdikleri yenili in Kore yi d flar dan gelen niteliksiz yat r mc lar n vergi anlaflmalar n kötüye kullan lmalar na karfl koruyacak bir mekanizma oldu unu belirtti. ÇOK ULUSLU B RL K UÇAK B LETLER N N VERG LEND R LMES PLANLARINA KATILIYOR 13 ülkeden oluflan birlik AIDS ve küresel yoksullu a karfl mücadele eden fona yard m etmek amac yla uçak biletlerini vergilendiren Frans z giriflimini kabul etme karar ald. Brezilya, fiili, Kongo, K br s Rum Kesimi, Fransa, Fildifli Sahilleri, Lüksemburg, Madagaskar, Nikaragua, Norveç ve Büyük Britanya plan imzalad lar. 25 ülkenin kat l m yla gerçekleflen konferansta birlik taraf ndan meydana getirilen kalk nma yard m n n merkezi bir havuzda toplanmas kararlaflt r ld. Temel olarak Fransa Baflkan Chirac taraf ndan gelifltirilen ve uluslar aras düzeyde de uygulanan sistem Fransa ve fiili de de ulusal düzeyde kabul edildi. Fransa 1 Temmuzdan itibaren Fransa kalk fll her bir uçak bileti için 1_ ve 40_ aras nda vergi uygulamaya bafllayacak. fiili 2006 y l n n bafl ndan itibaren d fl hat uçufllar üzerinden 2$ vergi uygulamas na bafllad. ngiltere ise yeni bir vergi gelifltirmek yerine, mevcut uçufl vergilerinin bir k sm n yard m fonuna aktarma karar ald. TALYA : F NANS YASASI KURUMLAR VERG S HÜKÜMLER N DÜZENL YOR da resmi gazetede yay nlanan 2006 Finans Yasas ve di er ek hükümlerle, talya n n kurumlar vergisi sistemine de ifliklikler getirildi. Önemli de ifliklikler yabanc menkul k ymetler ve finansal araçlar, kar da t m n, yurtiçi vergi grubu rejimini, sabit k ymetleri ve baz ifltiraklerin yeniden de erlemesini kaps yor. Yabanc Menkul K ymetler ve Finansal Araçlar dan geçerli olmak üzere yabanc menkul k ymet ve ifltiraklerin sermaye kazanc ve %95 kar pay istisnas ndan yararlanmak üzere yurtiçi hisse senetlerine denk say lmas için gerekli olan flartlar de ifltirildi. Söz konusu yasaya göre bir mükellefin hakk tamam yla dar mükellef bir kuruma olan ifltirakinden olufluyor ve da t lan kar dar mükellef kurumun kendi ülkesinde kurum kazanc ndan hiçbir flekilde indirim konusu yap lam yorsa, dar mükellef kurumlar taraf ndan ç kar lan menkul k ymetler ve finansal araçlar ve bu kurumlar n serma- 9

10 VERG DE GÜNDEM yelerine ifltirakler ulusal hisse senetleri gibi de erlendirilir. Ancak dar mükellef kurumlar da t lan kar n kendi ülkelerinde kurum kazanc ndan indirim konusu yap lamayaca n ispatlamak zorundad rlar. Yeni sermaye kazanc istisnas hükümleri uyar nca vergi istisna oranlar 3 Ekim 2005 tarihine kadar hisse senedi sat fllar ndan ve di er ifltiraklerden elde edilmifl olan kazançlar için %100, 4 Ekim Aral k 2005 tarihleri aras nda hisse senedi sat fllar ndan ve di er ifltiraklerden elde edilmifl olan kazançlar için %95, 3 Aral k Aral k 2006 tarihleri aras nda hisse senedi sat fllar ndan ve di er ifltiraklerden elde edilen kazançlar için %95, 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren hisse senedi sat fllar ndan ve di er ifltiraklerden elde edilecek kazançlar için %84 olarak belirlenmifltir. 4 Ekim 2005 tarihinden geçerli olmak üzere istisnadan yararlanmak için flart koflulan menkul k ymetlerin elde tutulmas gereken asgari süre 12 aydan 18 aya uzat lm flt r. Kar Pay Vergi stisnas n n Vergi Planlama Arac Olarak Kullan lmas 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren ifltirak kazanc istisnas koflullar n sa layamayan hisse senedi, kota ve ifltirak senetlerinin sat fl ndan kaynaklanan sermaye zararlar n n bir k sm kurum kazanc ndan indirilemeyecek. ndirilemeyecek zarar n tutar, hisse senedi sat fllar ndan 36 ay öncesine kadar elde edilen kar paylar n n vergilendirilemeyen k sm na (%95) eflit olacakt r. Yeniden de erlemenin sonucunda, flirketler ya sermaye yap lar nda özel yedek ay rmak ya da hisse senedi ç karmak yoluyla sermayelerini art rmak zorundad rlar. Sermaye azalt fllar nda veya özel yedeklerin hissedarlar na yap lan da t mlarda %7 vergi ödenmedi i sürece kar da tan flirket ola an vergilendirmeye tabi tutulur. %7 vergilendirme ihtiyaridir ve Haziran 2006 (10%), Haziran 2007 (45%) ve Haziran 2008 (45%) olmak üzere üç taksit halinde uygulan r. Baz fltiraklerin Yeniden De erlenmesi Dar mükellef kiflilere ve ticari faaliyetle u raflmayan tam mükellef kiflilere sermaye kazanc n n vergilendirilmesi aç s ndan 1 Ocak 2005 ten itibaren sahip olunan borsada listelenmeyen flirketlerin ifltirak senetlerinin sat n alma maliyetlerini, bina arsalar n ve tar m arazilerini yeniden de erleme hakk tan nm flt r. Yeniden de erlenecek maliyet 30 Haziran 2006 da yetkin uzmanlar n takdiri esas al narak belirlenmelidir. Takdir edilen de er nitelikli ifltirakler, bina arsalar ve tar m arazileri için %4 oran nda vergiye tabidir. Vergi oran nitelikli olmayan ifltirakler için %2 ye düflmektedir. Söz konusu vergi 30 Haziran 2006 ya da 30 Haziran 2006, 30 Haziran 2007 ve 30 Haziran 2008 de olmak üzere üç eflit taksitte ödenecektir. Duran Varl klar Kurumlar ve bireysel giriflimcilere duran varl klar n gelir vergisi ve bölgesel vergiler aç s ndan yeniden de erleme hakk tan nm flt r. Yeniden de erlemenin temel özellikleri afla daki gibi s ralanmaktad r. Yeniden de erleme, htiyaridir bilançosundaki duran varl klar kapsamaktad r. Amortismana tabi varl klar için %12, ifltirakler gibi amortismana tabi olmayan duran varl klar için %6 oran nda vergi ödemeyi gerektirmektedir. Yeniden de erleme tutar üzerinden hesaplanacak vergi 2006 y l n n Haziran ay nda ödenmelidir. Duran varl klar n yeni yasaya göre de erlenmifl de erleri vergisel amaçl olarak 2008 vergi döneminden itibaren kullan labilecektir. Binalar n arsalar için özel de erleme kurallar belirlenmifltir. 10

11 English Translation APPLICATION OF INVESTMENT INCENTIVE ALLOWANCE HAS BEEN ABROGATED I. INTRODUCTION In his party s group meeting held in previous November, the Prime Minister stated that the application of investment incentive allowance which the income and corporate taxpayers whose commercial and agricultural earnings are determined according to the balance sheet principle benefit from shall be abrogated, as well as informing that income and corporate tax rates may be reduced to lessen the tax burden on the investments. Pursuant to these explanations, necessary action has been taken with the Law No passed in the Grand National Assembly in the end of March and promulgated in the Official Gazette dated and the application of investment incentive allowance has been abrogated to be in effect as from Furthermore, with the same Law, the investment expenditures which could not be deducted as of due to insufficient earnings have been allowed to be deducted in three years time under certain conditions. Within this context, for the investments previously initiated, the application of investment incentive allowance shall continue for three years under the same conditions. Various regulations have also been made concerning the deduction of the income and corporate tax rates constituting another pillar of these explanations. While with the Law No. 5479, the Income Tax Tariff has been restated for all income subject to tax with no regard to whether or not these are wage income or income from other wage and the tax rates regarding income other than wages have been reduced by 5 points for each income bracket, the Draft Corporate Tax Code reducing the corporate tax rate from 30% to 20% has been approved in the same process and has taken effect by being promulgated in the Official Gazette dated. II. WHAT DOES THE REGULATION INTRODUCE? Before moving onto what is being brought forward with the regulations mentioned, it s worth making a brief explanation about the application of the investment incentive allowance constituting an important pillar of the regulations. One of the measures taken until today with a view to maintain development and growth, which is one of the three main aims of the fiscal policy, is the application of tax incentives. The application of investment incentive which has been in the Income Tax Code for a long time, is one of these applications. Various amendments have been made in the application of the investment incentive allowance throughout the time; with the last amendment introduced in 2003, the name of the application has been changed to investment incentive allowance, it has been emphasized that it is an application of allowance; the application has been simplified, the obligation to obtain investment incentive certificate has been abrogated, investment incentive allowance rate has been restated as 40% for all investments with no regard to the place and type of the investment and the application of investment incentive allowance withholding levied on the earnings benefiting from the investment incentive allowance has been terminated. In the last version of the application of investment incentive allowance before it was annulled with the Law No (Article 19, Income Tax Code), it was adopted that 40% of the costs of the financial assets which are subject to depreciation and the taxpayers determining their commercial or agricultural earnings on balance sheet principle, including those with limited tax liability (incl. ordinary partnerships, collective partnerships and commandite partnerships and corporation taxpayers) purchase or produce for their operational purposes shall be deducted from the related earnings in the determination of their tax base. On the grounds that this application encourages tax planning and dead investments, which are not aimed with the introduction of the application, and thus prevents the rational utilization of the resources, Lawmaker has terminated this application with the Law No to take effect as from For this purpose, Article 19 of the Income Tax Code has been annulled to come into force as from the date mentioned. On the legal ground, purpose of these regulations has been defined as to lessen the tax burden with the reduction to be made in the income tax and corporate tax rates and thus to direct the investments in economy towards efficient areas through internal dynamics of the market conditions. As a result of this regulation, it shall not be possible to deduct the expenditures to be made as from the beginning of 2006 from the earnings declared. Undoubtedly this shall lead to increase in the tax base and then in the tax paid successively. However, it is obvious that the impact of these two regulations, that is the termination of the application of investment incentive allowance and deduction of the income and corporate tax rates on the tax burden of the taxpayers shall vary depending on several factors. For example, an absolute decrease shall emerge in the tax burden of a taxpayer who doesn t benefit from the application of investment incentive allowance since the tax rates have been reduced. The direction and degree of the change in the tax burden of a taxpayer benefiting from the application of investment incentive allowance shall depend on the amount of the investment incentive allowance that the taxpayer benefits. Within this context, the more the portion of the investment incentive allowance amount benefited increases in the corporate earnings, the more the positive impact of the new regulations over the tax burden shall decrease and even become negative at some point. While terminating the application of the investment incentive allowance with the Law No. 5479, the Lawmaker has allowed that the deduction amounts which were benefited in previous years, but non-deductible due to insufficient earnings be subjected to deduction until the end of For this purpose, with the provision of the temporary article inserted 11

12 ENGLISH TRANSLATION in the Income Tax Code (Temporary Article 69), it has been allowed for the income and corporate taxpayers to deduct the investment incentive allowance amounts they shall calculate according to the provisions of the legislation in effect on due to; a) investment incentive allowance amounts present as of but non-deductible from 2005 earnings, b) the investments they shall realize after under the scope of the certificate for their investments initiated within the framework of the Additional Articles 1-6 of the Income Tax Code before being abrogated with the Law No under the investment incentive certificates issued upon the applications made before and, c) the investments initiated before within the scope of Article 19 of the Income Tax Code before it was annulled with this Law and pertaining to the investments completion of which requires a certain time period such as facility complexes or integrated facilities and constituting an integrity economically and technically, from their earnings pertaining to only 2006, 2007 and 2008 under the scope of the provisions (including the provisions concerning the tax rates) of the legislation in effect as of this date. It has been stipulated that if a portion remains to be deducted from the earnings declared at the end of this three years period, these remaining amounts cannot be transferred to the following years; in other words, these amounts which couldn t be deducted shall not be deducted from the earnings of the following years. Thus, those taxpayers who substantiate that they have begun the investment before and the investment should be completed in unity with procedures such as having letter of credits issued, completing the preparations of infrastructure concerning the size of the investment, informing the District Administration in the Organized Industrial Areas and the Provincial Directorate of Trade and Industry in the other areas about the progress of these investment have been entitled to benefit from the investment incentive allowance for the expenditures they incur due to these investments as from On the legal grounds of the Article, it has been pointed out that with the statement of legislation effective on , the amendments in Articles 19, 103, Temporary Articles 61 and 65 of the Income Tax Code effective on together with Article 25 of the Corporate Tax Code on the same date have been referred to. As it can be easily understood from the statements above, deduction of both the investment expenditures which could not be deducted as of and the expenditures to be incurred after concerning the investments initiated previously from the earnings declared has been left to the discretion of the taxpayer. Exercising the right of deduction is not compulsory. Taxpayers may opt for not exercising the right of deduction as well as they can subject these expenditures to deduction under the specified conditions. However, we should note that the provisions of the legislation effective on shall have to be implemented for those taxpayers who opt to exercise their right of deduction. For example, those who opt for deduction from the earnings to be obtained until the end of 2008 should know that their entire earnings within this period shall be taxed over the tax rates applied on (30% corporate tax rate, 20-40% income tax rate). This right granted with the Law No made it more difficult to opt for the exercising the right granted under those current conditions and concerning the investments documented before As it may be recalled, while the application of investment incentive allowance is rearranged with the Law No as we have summarized at the beginning of our article, it has been allowed for the investments initiated previously to continue benefiting from the application of investment incentive allowance under the current conditions of those days. Those benefiting from this opportunity at that time have calculated deduction amount through high deduction rates on the one hand and on the other they have continued performing withholding at the rate of 19,8% over the earnings benefiting from the application. Now, these taxpayers shall have take into consideration another factor while deciding whether or not to continue with the application: the income and corporate tax rates. For these very reasons, what is rational for taxpayer today is to perform a detailed calculation while using the right of option concerning whether or not to continue to use the right of deduction. This calculation shall demonstrate clearly and definitely whether or not exercise of the right to opt envisaged to yield results in favor of the taxpayer at first sight shall be advantageous for the taxpayer. One of the possible results of the calculation has been provided below.

13 Example: The taxpayer has declared corporate earnings of 160 units for 2006 and 40 units of investment incentive allowance expenditure with the deduction rate of 100% for the same year under the investment incentive certificate obtained before When the right of deduction is Exercised When the right of deduction is not exercised Corporate earnings Investment incentive allowance amount 40 - Corporate tax base Corporate tax rate % 30 % 20 Corporate tax Exemption withholding (%19,8) 7,9 - Earnings after tax 116,1 128 Distributed earnings 116,1 128 Profit distribution withholding 11,6 12,8 Total tax paid in the corporation 55,5 44,8 * Reserves have not been taken into consideration in order to ensure that the table is understood better. We would like to note before concluding our article that in our opinion these amendments concerning the investment incentive allowance may lead in several legal disputes for two reasons. The first of these reasons is that although it has been promulgated in the Official Gazette dated , the amendment has been rendered valid 3,5-4 months in advance. The other one is that the limitation of three years period has been introduced for the deduction of the investment incentive allowance amount which were non-deductible due to insufficient earnings although the investment was initiated pursuant to the provisions of the legislation previously in effect and this limitation has been bound by heavy conditions. This condition has been bound by the investment incentive certificate before 2003 and is very important for the ongoing investments. The investment incentive certificates issued can be considered as a kind of commitment of the State. Abandoning this commitment shall result in the loss of the investors and have adverse influence on their reliance in the State. Increasing the tax burden, which may be the leading cost factor of an investment, through an amendment made on a date after the investment is initiated shall render the investment decision inappropriate. This will result in negative consequences for both the investor and the economy of the country. TAXATION MATTER IN THE PRIVATE PENSION SYSTEM Private pension system is established as the supplementary component of the current public social security system which ensures both the maintenance of the current welfare status during the retirement by facilitating regular savings of the individuals while they obtain regular income and the increase in the employment by allocating long-term funds for the economy. The participants, within the framework of the principles specified in the contract, deposit their contributions on regular basis on the private pension account to be opened for the pension company and can decide about the distribution of the contribution among more than one funds belonging to the same company and any changes to be introduced in the retirement plan within the framework of the conditions to be stated in the pension contract. Private pension system is a social security system established on the basis of the voluntary participation and contribution payment model; furthermore it has been considered as an investment tool attractive to the participants with the guarantees and incentives provided in terms of taxation. As known, with the regulation in Article 63 of the Income Tax Code, of the contributions paid by the participants for themselves, their spouses, or his minor dependants, the portion not exceeding 10% of their wage income and the total annual amount of minimum wage may be considered as deduction in the determination of the net wage. For those participants whose income is taxed through filing annual return, a similar regulation has been introduced in Article 89 of the same Code. Payments made to the participants entitled to retirement pursuant to the provisions of the private pension contract as well as the payments made to those leaving the system voluntarily or due to reasons such as death, disability or liquidation have been defined as capital gains from immovable property with a regulation introduced in Article 75 of the Income Tax Code relating to the capital gains from immovable properties and it has been adopted that these payments be taxed through withholding to be imposed by the pension companies according to Article 94 of the Code. Given the Articles 75 and 94 of the Code together, payments to be made to those leaving the system and the withholding rates pertaining to these payments shall be as the following. - Payments to those leaving without paying contributions for 10 years (15%) - Payments to those leaving without being entitled to retirement from the private pension system although having paid contributions for 10 years (10%) 13

14 ENGLISH TRANSLATION - Payments to those entitled to retirement from the private pension system and those leaving from this system due to obligatory reasons such as death, disability and liquidation (%5) Although this regulation aiming to encourage staying within the system for a long period of time is supposed to be appropriate, in our opinion it wouldn t be improper to say that especially the provision of Article 75 of the Income Tax Code is incomplete, faulty and open to discussion due to its writing techniques. As known, income is the positive value derived by a person at the end of their total consumption during a certain period by adding those increases emerging within that period of time and deducting decreases. Undoubtedly, income has the same meaning in the tax application. In Article 75 of the same Code, capital gains from immovable property has been defined as Dividends, interests, rents and similar revenues acquired outside the owner's commercial, agricultural, or professional activities as a result of capital in cash or as a result of capital consisting of assets capable of representation in terms of money are capital gains from immovable property. According to the legal regulation introduced, for an income factor to be considered as immovable property, the income derived should be acquired in forms of dividend, interest, rent and in similar forms outside the commercial, agricultural or professional activities as a result of capital in cash or as a result of capital consisting of assets capable of representation in terms of money. In most of the paragraphs in the Article mentioned, expressions such as dividend, benefit, interest have been included and the legal regulation aforementioned has been complied with. However, different interpretations and applications in the taxation of the capital gains from immovable properties derived due to private pension system have emerged because the statement of payments made in paragraph 15 in which capital gains from immovable properties derived from the private pension system have been defined has been used. This provision has resulted in interpretations that not only the positive values provided by the most of the pension companies only to the participants but also the entire payments including the premiums deposited by the participants are capital gains from immovable properties and applications have been performed accordingly. In this case, even when a person transferring their current savings to the system in aggregate wants to leave from the system before his savings are evaluated, he is required to pay tax over this savings from which he has not derived income yet; which is a meaningless situation. On the other hand, in Article 4 of the legitimate reason issued by the Lawmaker, it has been explained through an example that With the provision included in Article 75 of the Income Tax Code, of the amounts derived from the insurance and fund systems in which voluntary participation is adopted as principle and capital in cash has been formed through payments such as premium, dues and contribution, the portion corresponding to premiums, dues and contributions not taxed previously and the portion exceeding the total premium, dues and contribution have been defined as gains from immovable properties and thus, taxation regime of this income has been simplified. Pursuant to the regulation introduced, supposing that a participant who pays TRY premium, dues or contribution in total and deducts TRY Annual Contribution Income from Fund Benefited from the Legitimate Application Application of the Pension Corporations Right of Deduction Not taken into consideration Tax Base Tax Rate %15 %15 Income Tax Total As it is clear from the example, real person participant incurs an additional tax burden of TRY with the application performed by the pension companies. In the event that the application in which the principles of justice and equality in tax are neglected and which is even contrary to the principle of levying tax on real persons over their yearly profits and income, which the Income Tax Code is of this amount from the tax base derives TRY after he leaves from the system somehow; capital gains amount from immovable property to be taxed, premium, dues, contribution amount deducted from the tax base (TRY 2.000) + the portion of the payment exceeding the total premium, dues and contribution (TRY ) = TRY It would be appropriate to give the example below in order to compare the effects of the system applied by the pension companies and the system provisioned in the legitimate reason in terms of taxation. Example: The participant deriving monthly TRY gross wage pays monthly contribution amounting to TRY to the private pension system. The accumulation of this person within the year has reached up to TRY including his earnings. The person has benefited from the right of deduction in the determination of the net value of his wage for the contribution amounting to TRY 400 corresponding to 10% of his monthly gross wage. (Yearly amount of the minimum wage has not been taken into consideration.) In the event that the person requests to leave from the system voluntarily at the end of the first year, taxation shall be in the following way: based on, continues to be applied in the same way, it seems inevitable to experi-ence disputes between the administration and the taxpayers concerning the issue. It is a must that the regulations regarding the taxation of the capital gains from immovable properties that the individuals participating in the private pension system derive when they leave from the system due to their retirement 14

15 or other reasons, be revised and established on a rational ground and be rendered easily understood by all segments of the society. Thus, system will become widely applied and more savers will be given the opportunity to create additional income through their own facilities; via raising fund for financial investments and assisting the public social security system, the aim to help with decreasing the state s burden shall be realized within a shorter period of time. WILL CURRENT ACCOUNT DEFICIT LEAD TO ECONOMICS CRISIS? Before two decades world economy faced structural changes this development brought new economic developments and scientific arguments. In 1980s Turkey changed structure of economy, this structure is called Free Market Economy and economic growth established on the rise of export in domestic market. However in the recent years Turkish economy faced economic crisis because of current account deficits. This year the amount of current account deficit reached to the record level (43 Billion $) and lead to arguments current account deficit may cause economic crise again. In the above current account deficit prolonged to past years, Turkish economy faced economic crise in 2001 the amount of current account deficit was 26,73 billion $ on the other hand the amount of current account deficit reached to 43,08 billion $, however ratio of current account deficit / gross domestic product is a crucial ratio of evaluating the risk analysis, this ratio is 13,36 % in 2001, 11,94% in 2005 and also dividing export of import ratio is % 51 in 2001, %63 in This ratios means that there is not a kind of risk as much as in As a result of the issue current account deficit does not carry crucial riskness right now, there exist structral risk, it is hidden in the composition of import. The percantage of intermadiate goods in the import is approximately %71. This is a stuctural riskness because domestic output rely uopon the import if there exisit a fluctutaion in exchange rate domestic output and the level of employment may decrease, this might cause serious problems in the economy FOREIGN TRADE VALUES Billion $ YEARLY EXPORT IMPORT SUM OF FOREIGN TRADE CURRENT ACCOUNT DEFICIT CURRENT ACCOUNT DEFICIT /GDP 13,36% 6,91% 8,57% 9,23% 11,48% 11,94% EXPORT/ IMPORT 51,0 75,7 69,9 68,1 64,8 63,0 EXPORT / GDP 13,9 21,5 19,9 19,8 21,1 20,3 IMPORT / GDP 27,3 28,4 28,5 29,0 32,6 32,2 Reference: Turkish Central Bank IMPORT Investment Goods , , , , , ,82 Intermadiate Goods , , , , , ,33 Consumption Goods 6.928, , , , , ,55 Others 199,45 345,00 600,00 465,70 492,61 565,87 Total , , , , , ,57 Reference: Ministiry of Foreign Trede 15

16 VERG DE GÜNDEM Resmi Gazete den... Cansu USLU , 1997/1 Say l Rekabet Kurulundan zin Al nmas Gereken Birleflme ve Devralmalar Hakk nda Tebli de De ifliklik Yap lmas ile 1997/2 ve 1997/6 Say l Tebli lerin Yürürlükten Kald r lmas na Dair Tebli Resmi Gazetede Yay mland. Tebli ile tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanan 1997/1 say l Rekabet Kurulundan zin Al nmas Gereken Birleflme ve Devralmalar Hakk nda Tebli in 5 inci maddesinin alt nc f kras, Bu Tebli in 5 inci maddesine göre usulünce yap lm fl olan bildirim hakk nda Kanun un 10 uncu maddesinin birinci f kras çerçevesinde aç kça veya ayn maddenin ikinci f kras çerçevesinde z mnen bir karar verilmeden önce birleflme veya devralma hukuken geçerlilik kazanamaz. Bildirimin yap lmam fl say lmas halinde Kanun un 11 inci maddesi uygulan r. olarak de ifltirilmifltir. Ayn maddenin alt nc f kras ndan sonra gelmek üzere yedinci f kra olarak zne tabi birleflme veya devralma ifllemlerinin Rekabet Kurulunun izni olmaks z n gerçeklefltirilmesi halinde Kanun un 16 nc maddesinin birinci f kras n n (c) bendi uyar nca para cezas uygulan r. Tüzel kiflili i olan teflebbüs veya teflebbüs birliklerine bu bentte belirtilen para cezas n n uygulanmas halinde, yönetim organlar nda görev alan gerçek kiflilere de flahsen, verilen cezan n yüzde onuna kadar ayr ca para cezas uygulan r. ifadesi eklenmifltir. 1997/1 say l Rekabet Kurulundan zin Al nmas Gereken Birleflme ve Devralmalar Hakk nda Tebli in 8 inci maddesi Bu Tebli e göre yap lm fl olan bir bildirimin incelenmesi sonucunda Rekabet Kurulu bildirilen ifllemin birleflme veya devralma olmad sonucuna ulafl rsa, bu bildirimi Kanun un 8 inci maddesine göre menfi tespit baflvurusu veya Kanun un 5 inci maddesi çerçevesinde muafiyet baflvurusu olarak de erlendirebilir. fleklinde de ifltirilmifltir. 1997/1 say l Rekabet Kurulundan zin Al nmas Gereken Birleflme ve Devralmalar Hakk nda Tebli in 9 uncu maddesi ise Rekabet Kurulu nun Kanun un 10 uncu maddesinin birinci f kras çerçevesinde aç kça veya ayn maddenin ikinci f kras çerçevesinde z mnen bir birleflme veya devralman n Kanun un 7 nci maddesine ayk r olmad na iliflkin vermifl oldu u karar n, teflebbüslerden biri taraf ndan verilmifl olan yanl fl veya yan lt c bilgi nedeniyle al nm fl oldu u ya da karara eklenmifl olan yükümlülüklerin yerine getirilmemifl olmas hallerinde Kurul, birleflme veya devralmay yeniden incelemeye alarak yasaklamaya ve di er yapt r mlar n uygulanmas na karar verebilir. olarak de ifltirilmifltir. Ayn zamanda bu tebli ile tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanan 1997/2 say l Anlaflmalar n, Uyumlu Eylemler ve Teflebbüs Birli i Kararlar n n Kanunun 10 uncu Maddesine Göre Bildiriminin Usul ve Esaslar Hakk nda Rekabet Kurulu Tebli i ve ekindeki Form-1 ile tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanan 1997/6 say l Rekabet Kurumu Teflkilat n n Oluflturulmas ndan Sonra Teflebbüslerin ve Teflebbüs Birliklerinin 4054 Say l Kanun dan Do an Hak ve Yükümlülüklerine liflkin Tebli yürürlükten kald r lm flt r , Sat fl Amaçl Elde Tutulan Duran Varl klar ve Durdurulan Faaliyetlere liflkin Türkiye Finansal Raporlama Standard Hakk nda Tebli Resmi Gazetede Yay mland. Amac, sat fl amaçl elde tutulan varl klar n muhasebelefltirilme esaslar ile durdurulan faaliyetlere iliflkin olarak yap lmas gereken aç klama ve sunumlar belirlemek olan tebli, sat fl amaçl elde tutulan olarak s n fland r lma kriterlerini sa layan varl klar; defter de erleri ile sat fl için katlan lacak maliyetler düflülmüfl gerçe e uygun de erlerinden düflük olan ile ölçülmesi ve söz konusu varl klar üzerinden amortisman ay rma ifllemi durdurulmas ve sat fl amaçl elde tutulan olarak s n fland r lma kriterlerini sa layan varl klar bilançoda ayr olarak sunulmas ; durdurulan faaliyetlere iliflkin sonuçlar ise gelir tablosunda ayr olarak sunulmas hükümlerini zorunlu k lmaktad r. Söz konusu tebli de ayr ca sat fl amaçl elde tutulan duran varl klar n (elden ç kar lacak duran varl k grubunun) s n fland r lmas, kullan mdan çekilecek duran varl klar, sat fl amaçl elde tutulan varl k olarak s n fland r lan duran varl klar n (veya elden ç kar lacak varl k gruplar n n) ölçümü, duran varl n (veya elden ç kar lacak varl k grubunun) ölçümü, de er düflüklü ü zararlar n n ve iptallerinin muhasebelefltirilmesi, sat fl plan na iliflkin de ifliklikler, durdurulan faaliyetlerin sunumu, sürdürülen faaliyetlere iliflkin kazanç veya 16

17 kay plar, sat fl amac yla elde tutulan olarak s n fland r lan duran varl k ya da elden ç kar lacak varl k grubunun sunumu konular nda aç klamalara yer verilmifltir , 98 S ra No.lu Katma De er Vergisi Genel Tebli i Resmi Gazetede Yay mland. Tebli ile esnaf ve sanatkarlar odas taraf ndan basit usule tabi mükelleflerin defterlerinin tutulmas karfl l nda al nan ücretler, katma de er vergisinden istisna edilmifltir. Ayr ca, dahilde iflleme veya geçici kabul izin belgesi kapsam ndaki teslimlerde tecil-terkin uygulamas na da aç kl k getirilmifltir. Söz konusu tebli ile indirimli orana tabi ifllemlere iliflkin olarak yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma de er vergisi için 2004 y l nda geçerli olan YTL tutar ndaki iade talep s n r, 2005 y l na iliflkin yeniden de erleme oran nda (%9,8) art r larak 2005 y l için YTL olarak belirlenmifltir , Varl klarda De er Düflüklü üne liflkin Türkiye Muhasebe Standard Hakk nda Tebli Resmi Gazetede Yay mland. Amac bir iflletmenin, varl klar n n geri kazan labilir tutar ndan daha yüksek bir de erden izlenmemesini sa lamak amac yla uygulanmas gereken ilkeleri belirlemek olan tebli e göre bir varl n defter de erinin; kullan m ya da sat fl ile geri kazan lacak tutar ndan fazla olmas durumunda, ilgili varl k geri kazan labilir tutar ndan daha yüksek bir tutardan izlenir. E er durum bu flekilde ise, varl k de er düflüklü üne u ram flt r ve Standart, iflletmenin de er düflüklü ü zarar n muhasebelefltirmesini gerektirir. Standart ayr ca, bir iflletmenin de er düflüklü ü zarar n ne zaman iptal etmesi gerekti i ile kamuoyuna yap lmas gereken aç klamalar da düzenler , G da Maddeleri ve G da ile Temas Eden Ambalaj Materyallerinin thalat nda Kontrol Belgesi Onaylanmas ve thalat Aflamas ndaki Kontrol fllemleri Hakk nda Tebli de De ifliklik Yap lmas Hakk nda Tebli Resmi Gazetede Yay mland tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanan G da Maddeleri ve G da ile Temas Eden Ambalaj Materyallerinin thalat nda Kontrol Belgesi Onaylanmas ve thalat Aflamas ndaki Kontrol fllemleri Hakk nda Tebli (Tebli No: 31)'in, 5 inci maddesinin (g) bendi ve (m) bendi s ras yla Gümrüklerde yap lan kontrollerde bu maddenin (f) bendine uygun bulunmayan ürünlerin ithaline, da t lmas na ve sat fl na izin verilmez. Ancak; ithali söz konusu olan ürünün mikrobiyolojik ve kimyasal kriterler d fl nda, g da güvenli ini etkilemeyecek de erler olan k r k tane, bozuk tane, yabanc tane, di er tür, yabanc madde gibi fiziksel analiz sonuçlar n n ilgili mevzuata uygun olmamas halinde, ithalatç firman n talebi ve ilgili Gümrük Müdürlü ü'nün gümrük mevzuat na uygun olarak elleçlemeye izin vermesi durumunda; elleçlemeye tabi tutulan maldan tekrar numune al narak laboratuvarda muayene ve analizi yapt r l r. Elleçleme ifllemi bir kereye mahsus olup, ikinci bir talepte bulunulamaz. ve Hayvansal ürünler ve 4 üncü maddenin (h) bendinde tan m yap lan bitkisel ürünlerde bu maddenin (1) bendi uygulanmaz fleklinde de ifltirilmifltir. Ayr ca tebli in 5 inci maddesinin (j) bendi yürürlükten kald r lm fl, 6 nc maddesinin (c) bendinin (2) numaral alt bendi ise Bileflen listesi ve ürün etiketi/etiket tasla olarak de ifltirilmifltir , Tar msal Üretime Yönelik Düflük Faizli Yat r m ve flletme Kredisi Kulland r lmas na liflkin Uygulama Esaslar Tebli inde De ifliklik Yap lmas Hakk nda Tebli Resmi Gazetede Yay mland. Tebli ile tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren Tar msal Üretime Yönelik Düflük Faizli Yat r m ve flletme Kredisi Kulland r lmas na liflkin Uygulama Esaslar Tebli i nin 18 inci maddesinden sonra gelmek üzere Kanatl sektöründe tavuk, hindi, ördek, kaz, devekuflu ve b ld rc n ile ilgili dam zl k yumurtac ve/veya dam zl k broiler ve/veya kuluçkal k ve/veya yumurtac ve/veya broiler yetifltiricili i yapan iflletmelerden; tavukçulukta 5000 adet, hindicilikte 2500 adet, ördek, kaz ve b ld rc nda 1000 adet, devekuflunda ise 100 adet ve üzeri kapasitelere sahip iflletmelere bio güvenlik önlemleri kapsam nda kredi kulland r l r. Bio güvenlik kapsam nda kulland r lacak krediler; iflletmelerin etraf n n duvar ve/veya tel örgülerle çevrilmesini, iflletme at klar n yakma f r n kurulmas n, gübre çukuru aç lmas n, yaban hayvanlar n n iflletmeye giriflini engelleyen sistemler kurulmas n, dezenfekte havuzlar kurulmas n, dezenfeksiyon maddesi ile dezenfeksiyonda kullan lan alet ve ekipmanlar al nmas n, seyyar su tanklar al nmas n ve özel filtreler kurulmas konular n kapsar. flletme kapasiteleri, tesisin bulundu u Bakanl k il ve ilçe müdürlü ü vas tas yla belgelendirilir. Bu konuda kredi talebinde bulunan üreticiler Bakanl k il/ilçe müdürlüklerince onaylanm fl proje ile Banka ve Tar m Kredi Kooperatiflerine baflvururlar. maddesi eklenmifl, takip eden maddeler buna göre düzenlenmifltir. 17

18 VERG DE GÜNDEM , S v laflt r lm fl Petrol Gazlar (LPG) Piyasas E itim Yönetmeli i Resmi Gazetede Yay mland. Amac s v laflt r lm fl petrol gazlar n n yurtiçi ve yurt d fl ndan temini, da t m, tafl nmas, depolanmas, dolumu, bayili i ile LPG tüpü imalat, LPG tüpü muayenesi, tamiri ve bak m ile LPG tesisat projelendirme ve imalat faaliyetlerinde yer alan personelin e itimine iliflkin usul ve esaslar düzenlemek olan tebli ile s v laflt r lm fl petrol gazlar piyasas nda görev alacak personele, hizmete yönelik olarak verilecek e itimlerle piyasadaki teknolojik geliflmelerin takibi, hizmet kalitesinin artt r lmas, mesle in gerektirdi i bilgi, beceri ve davran fllar n kazand r lmas, çevreye verilebilecek zarar n ve ekonomik kay plar n önlenmesi, can ve mal güvenli inin sa lanmas hedeflenmektedir , Gelir Vergilerine liflkin Türkiye Muhasebe Standard Hakk nda Tebli Resmi Gazetede Yay mland. Amac gelir vergilerinin (kurum kazanc üzerinden hesaplanan vergilerin) muhasebelefltirilmesini düzenlemek olan Standart iflletmenin ifllemlerin ve di er olaylar n vergisel sonuçlar n ifllemleri ve di er olaylar muhasebelefltirdi i flekilde muhasebelefltirmesini zorunlu k lar. Bu nedenle, ifllemler ve di er olaylar kâr veya zararda muhasebelefltirilmiflse, bunlarla ilgili vergi etkileri de kâr veya zararda muhasebelefltirilir. Bu standarda göre ifllemler ve di er olaylar do rudan do ruya özkaynak hesaplar nda muhasebelefltirilmiflse, ilgili vergi etkileri de do rudan özkaynak hesaplar nda muhasebelefltirilir. Benzer flekilde, iflletme birleflmelerinde ertelenmifl vergi alaca n n veya vergi borcunun muhasebelefltirilmesi, iflletme birleflmesinde oluflan flerefiye tutar n veya elde etmenin maliyetinin devral nan flirketin belirlenebilen varl klar n n net gerçe e uygun de erlerinin, borçlar n n ve koflullu borçlar n n toplam n aflan k sm ndaki devralan n hissesine düflen k sm etkiler. Bu Standart, ayn zamanda, henüz kullan lmam fl olan geçmifl y l zararlar nedeniyle oluflan ertelenmifl vergi varl klar n n veya kullan lmam fl vergi avantajlar n n muhasebelefltirilmesi, gelir vergilerinin finansal tablolarda sunumunu ve gelir vergileri ile ilgili bilgilerin aç klanmas konular n da düzenler , Yurt D fl na Ç k fllarda Harç Al nmas na liflkin Usul ve Esaslar Hakk nda Kararda De ifliklik Yap lmas na Dair Karar Resmi Gazetede Yay mland tarihli ve 2001/2762 say l Kararnamenin eki Yurt D fl na Ç k fllarda Harç Al nmas na liflkin Usul ve Esaslar Hakk nda Karar n 4 üncü maddesinin (n) bendi Dini bayramlarda s n r komflusu ülkelere 3 günü geçmemek üzere seyahat edenler, (r) bendi ise hracatç birliklerine üye olan firmalardan bir önceki y l ihracat YTL nin üzerinde olanlar n bir temsilcisi olacak flekilde de ifltirilmifltir , Çal flanlara Sa lanan Faydalara liflkin Türkiye Muhasebe Standard Hakk nda Tebli Resmi Gazetede Yay mland. Amac çal flanlara sa lanan faydalar n muhasebelefltirilmesi ve aç klanmas na iliflkin hususlar belirlemek olan Standart, bir iflletmenin sunmufl olduklar hizmetler karfl l nda gelecekte çal - flanlara sa layaca faydalara iliflkin olarak, borç ve çal flanlara sa lanan faydalar karfl l nda çal flanlar n sunmufl oldu u hizmetler sonucunda ortaya ç kan ekonomik faydan n iflletme taraf ndan kullan lmas durumunda, gider muhasebelefltirmesini gerekli k lmaktad r. Çal flanlara sa lanan faydalar çal flanlara sa lanan k sa vadeli faydalar; ücret, maafl ve sosyal güvenlik yard mlar, ücretli y ll k izin ve ücretli hastal k izni, kâr paylafl m ve ikramiyeler (dönem sonundan itibaren on iki ay içinde ödenebilir olanlar) ve mevcut çal flanlara sa lanan parasal olmayan faydalar (sa l k yard m, lojman, araç ve ücretsiz veya indirimli olarak verilen g da yard m ve di er hizmetler gibi), çal flma dönemi sonras nda sa lanan faydalar (emekli maafl, di er emeklilik faydalar, emeklilik sonras hayat sigortas ve emeklilik sonras sa l k yard m gibi), çal flanlara sa lanan di er uzun vadeli faydalar; uzun süreli iflten ayr lmalar veya seyahat, jübile veya di er uzun süreli hizmet verme faydalar, ifl göremezlik ödene i ve dönemin bitiminden itibaren on iki ay içinde tamam ödenmeyen kâr paylafl m, ikramiye ve ertelenmifl ödemeleri, iflten ç karma tazminatlar n kapsar , Türkiye Finansal Raporlama Standartlar n n lk Uygulamas na liflkin Türkiye Finansal Raporlama Standard Hakk nda Tebli Resmi Gazetede Yay mland. Tebli ile amac, bir iflletmenin Türkiye Finansal Raporlama Standartlar na (TFRS ye) göre ilk kez düzenlenen finansal tablolar n n ve söz konusu finansal tablolar n kapsad ara dönem finansal raporlar n n kullan c lar için fleffaf ve sunulan tüm dönemler aç s ndan karfl laflt r labilir, Türkiye Finansal Raporlama Standartlar na (TFRS lere) göre gerçeklefltirilecek muhasebe uygulamalar aç s ndan uygun bir alt yap /esas sa layan, kullan c lara olan faydas n aflmayan bir maliyetle elde edilebilecek yüksek kalitede bilgiler içermesini sa lamak 18

19 olan Türkiye Finansal Raporlama Standard yürürlü e konulmufltur , Kredi Kart fllemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranlar Hakk nda Tebli Resmi Gazetede Yay mland. Amac kredi kart düzenleme yetkisini haiz bankalar ile di er kurulufllarca kredi kart ifllemlerinde uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranlar n düzenlemek olan tebli e göre ayl k azami akdi faiz oran, Yeni Türk Liras için yüzde 5,75, ABD dolar için yüzde 2,68 ve Euro için yüzde 2,53; ayl k azami gecikme faizi oran, Yeni Türk Liras için yüzde 6,88, ABD dolar için yüzde 3,34 ve Euro için yüzde 3,05; kat l m bankalar aç s ndan bu Tebli de yer alan faiz, kâr pay ; gecikme faizi ise gecikme cezas olarak uygulanacakt r. Kredi kart düzenleme yetkisini haiz bankalar ile di er kurulufllar, kredi kart ifllemlerinde uygulayacaklar faiz oranlar n tarihine kadar bu Tebli hükümlerine uygun hale getireceklerdir , Elektrik Enerjisi Talep Tahminleri Hakk nda Yönetmelik Resmi Gazetede Yay mland. Amac elektrik piyasas nda üretim kapasite projeksiyonu ile iletim sistemi on y ll k geliflim raporu ve da t m flirketlerinin yat r m plan ile da t m sistemi on y ll k geliflim raporunun haz rlanmas na esas teflkil eden elektrik enerjisi talep tahminlerinin oluflturulmas na iliflkin usul ve esaslar n belirlenmesi olan yönetmelik da t m flirketleri taraf ndan belirlenen talep tahmini yöntemine uygun olarak elektrik enerjisi talep tahminlerinin yap lmas, de erlendirilmesi, güncellenmesi ve onaylanmas nda izlenecek usul ve esaslar kapsamaktad r , Yat r mlarda Devlet Yard mlar Hakk nda Karar n Uygulanmas na liflkin 2002/1 Say l Tebli de De ifliklik Yap lmas na liflkin Tebli Resmi Gazetede Yay mland tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanan, Yat r mlarda Devlet Yard mlar Hakk nda Karar n Uygulanmas na liflkin 2002/1 say l Tebli in 41 inci maddesinin (d) bendinin sonuna gelmek üzere Teflvik Belgesi kapsam nda yer alan yat r mlardan tamamlama ve belgede kay tl özel flartlar n vizesi yap labilecek durumda olan firmalar n cebri icra takiplerine konu olmas veya iflas masas na girmesi durumunda, yat r mc, icra veya iflas organ taraf ndan icra ile sat fl n veya iflas n kesinleflme tarihinden önce talep edilmesi halinde Müsteflarl kça teflvik belgesinin tamamlama vizesi yap labilir. Ancak, sat fl n kesinleflmesi halinde kesinleflme tarihi itibar yla varsa sat fl için gerekli süreleri doldurmam fl olan makine ve teçhizata yönelik olarak yararlan lan destekler 6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir. Yat r mc firman n ilgili kanun hükümlerine göre tasfiyeye girmesi halinde de firman n, ilgili Tasfiye Kurulunun veya organ n talebi üzerine yukar daki f kra hükümlerine göre ifllem yap labilir. f kralar eklenmifltir. Ayn Tebli in Sektörel ve Bölgesel K s tlamalar ile Baz Yat r m Konular nda Uygulamaya liflkin Esas ve Usuller bafll kl ekine (Ek-6) 20 alt bafll ndan sonra gelmek üzere Demir Çelik Sektörü Yat r mlar bafll alt nda S v çelik üretimi ve s cak haddelemeye yönelik demir-çelik yat r mlar için teflvik belgesi düzenlenmez. alt bafll ilave edilmifltir , Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu Ve Vergi Usul Kanununda De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanun Resmi Gazetede Yay mland. Söz konusu Kanun ile 193 say l Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesi de ifltirilmifltir. Tarifede s ras yla 7.000, ve olarak tespit edilen dilimlere karfl l k gelen oranlar da s ras yla % 15, % 20, % 27 ve % 35 olarak belirlendi. Ayr ca Gelir Vergisi Kanunu nun 19 uncu maddesi hükümleri kapsam nda yap lmakta olan yat r m indirimi uygulamas na tarihinden itibaren geçerli olmak üzere son verildi. Ayn konuyla ilgili olarak, Gelir Vergisi Kanunu na eklenen Geçici 69 uncu madde hükmü ile de, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2005 y l kazançlar ndan indiremedikleri yat r m indirimi istisnas tutarlar ile tarihinden önce yap lan müracaatlara istinaden düzenlenen yat r m teflvik belgeleri kapsam nda bafllan lm fl yat r mlar için belge kapsam nda tarihinden sonra yapacaklar yat r mlar n ve Gelir Vergisi Kanununun yürürlükten kald r lan 19 uncu maddesi kapsam nda tarihinden önce bafllanan yat r mlarla ilgili olarak, yat r mla iktisadi ve teknik bak mdan bütünlük arz edip bu tarihten sonra yap lan yat r mlar nedeniyle tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacaklar yat r m indirimi istisnas tutarlar n, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri çerçevesinde sadece 2006, 2007 ve 2008 y llar na ait kazançlar ndan indirebilmelerine izin verildi. Vergi Usul Kanunu nun Mükerrer 298 inci maddesinde yap lan de ifliklik ile maddede geçen fiyat endeksi, Türkiye statistik Kurumunca Türkiye geneli için hesaplanan Üretici Fiyatlar Genel Endeksi (ÜFE) olarak 19

20 VERG DE GÜNDEM yeniden tan mland. Ayn de ifliklikler kapsam nda, vergi kanunlar nda yer alan toptan eflya fiyatlar genel endeksi ibaresinin üretici fiyatlar genel endeksi ve TEFE ibaresinin de ÜFE olarak uygulanmas kararlaflt r ld.) Vergi Usul Kanunu nun 344 üncü maddesinde yap lan de ifliklik ile, vergi ziya suçu iflleyenlere, ziyaa u ratt klar verginin bir kat tutar nda vergi ziya cezas kesilmesi hükme ba land. Ayn konuyla ilgili olarak Vergi Usul Kanunu na eklenen Geçici 27 nci maddesi hükmü ile, tarihinden önceki dönemlere iliflkin olarak bu tarihten sonra ortaya ç kan/ç kacak olan ve vergi ziya cezas kesilmesini gerektiren fiiller için ziyaa u rat lan verginin bir kat tutar nda vergi ziya cezas kesilmesi kararlaflt r ld. 20

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 01/10/2010 SİRKÜLER NO : 2010/81 DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı üzerine, 01 Ağustos 2010

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd mali ÇÖZÜM 227 B REYSEL EMEKL L K PLANLARI VE B R K ML S GORTA POL ÇELER NDE, S GORTALININ VEFATI ÜZER NE YAPILACAK ÖDEMELER N VERG KANUNLARIMIZ KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: 1 93 say l

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

B ir Anonim fiirketin sermayesi YTL. olup, 1 Ocak Aral k

B ir Anonim fiirketin sermayesi YTL. olup, 1 Ocak Aral k 2005 TAKV M YILINA A T KURUMLAR VERG S LE STOPAJ GEL R VERG S BEYANNAMES N N DÜZENLENMES VE KAR DA ITIMINA L fik N B R ÖRNEK ÇALIfiMA Dr. Ahmet KAVAK Yeminli Mali Müflavir B ir Anonim fiirketin sermayesi

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ AÇIKLAMA Tebliğ Taslağı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2012 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 KONU 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan 5 Seri No'lu Kurumlar

Detaylı

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler,

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler, B REYSEL EMEKL L K S STEM LE fiahis S GORTALARINA YAPILAN PR M ÖDEMELER N N GEL R VERG S MATRAHININ TESP T NDE G DER VEYA ND R M OLARAK DE ERLEND R LMES fienol ÇET N Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I-

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

Arkan & Ergin. Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda

Arkan & Ergin. Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda BFS - 2015/03 stanbul, 02.02.2015 Kurumlar n ve kiflilerin yat r mlar n yönlendirdikleri çeflitli finansal araçlar içerisinde

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI Yunus YELMEN* I-G R fi 5510 say l Kanuna göre sigortal lar n yafll l k ayl na hak kazan p kazanmad klar yafl

Detaylı

2011 Y l Gelir Vergisi Beyan ( 2010 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin ) BFS - 2011/02 stanbul, 21.02.2011. Arkan & Ergin

2011 Y l Gelir Vergisi Beyan ( 2010 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin ) BFS - 2011/02 stanbul, 21.02.2011. Arkan & Ergin 2011 Y l Gelir Vergisi Beyan ( 2010 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin ) BFS - 2011/02 stanbul, 21.02.2011 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2010 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10 05.01.2016 ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10 KONU: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER HK. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13.06.2012

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl

D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl mali ÇÖZÜM 171 DAMGA VERG S NDE ZAMANAfiIMI Ayça DE ER Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl mükellefiyetten do ar.

Detaylı

Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda. BFS - 2012/04 stanbul, 02.02.2012

Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda. BFS - 2012/04 stanbul, 02.02.2012 Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda BFS - 0/04 stanbul, 0.0.0 Kurumlar n ve kiflilerin yat r mlar n yönlendirdikleri çeflitli finansal araçlar içerisinde

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ 165 166 ndirilecek Giderler: Madde 14 - Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc n n tespitinde, mükellefler afla daki giderleri de ayr

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Menkul Sermaye Gelirleri 2011 Yılı Vergi Rehberi

Menkul Sermaye Gelirleri 2011 Yılı Vergi Rehberi Menkul Sermaye Gelirleri 2011 Yılı Vergi Rehberi Şubat 2011 Vergi 2 Sunuş Geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı olanlar bakımından yatırımlardan

Detaylı

Mali Bülten. No: 2009/18

Mali Bülten. No: 2009/18 11 Şubat 2009 Mali Bülten No: 2009/18 VERGİ Konu : KVK nun 15 nci ve 30 ncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Uygulmasına Yönelik Düzenlemelerin Yapıldığı 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

B REYSEL EMEKL L K S STEM

B REYSEL EMEKL L K S STEM B REYSEL EMEKL L K S STEM 1 B REYSEL EMEKL L K S STEM NED R? kinci bir emeklilik geliridir, çal rken sahip oldu unuz hayat standatlar n z koruman z, emeklilik döneminde kendi ayaklar n z üzerinde durman

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü maddesine

B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü maddesine mali ÇÖZÜM 165 F NANSAL K RALAMA fi RKETLER NE YAPILAN MAK NE -TEÇH ZAT TESL MLER NDE KATMA DE ER VERG S ST SNASI Hakk YILDIRIM * I. G R fi B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler ENVANTER VE BİLANÇO MUHASEBE SÜRECİ Dönem Başındaki İşlemler Dönem İçinde Yapılan İşlemler Dönem Sonunda Yapılan İşlemler Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1 Soru ve Cevap SORU 1 flyeri Kira sözleflmesini iki örnek olarak düzenledik, birini kirac di erini kiralayan ald.kirac olarak kira kontrat n n damga vergisini tahakkuk ettirmek için vergi dairesine gitti

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 12-1 114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğe İle Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan teslimlerde kullanılan özel faturanın dizaynında

Detaylı

2014 Y l Gelir Vergisi Beyan (2013 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2014/04 stanbul, 04.03.2014

2014 Y l Gelir Vergisi Beyan (2013 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2014/04 stanbul, 04.03.2014 2014 Y l Gelir Vergisi Beyan (2013 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2014/04 stanbul, 04.03.2014 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2013 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2015 yılı

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU I-GİRİŞ Grup şirketleri arasında gerçekleşen fiyatlandırma sistemi ekonominin kuralları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Özellikle gelişmekte

Detaylı

100 soruda 2010 menkul k ymet gelirlerinin vergilendirilmesi

100 soruda 2010 menkul k ymet gelirlerinin vergilendirilmesi 100 soruda 2010 menkul k ymet gelirlerinin vergilendirilmesi Sunufl Gerçek kiflilerin vergiye tabi gelirleri aras nda önemli bir yer tutan menkul k ymet gelirleri, Gelir Vergisi Kanunu nda, bu k ymetlerin

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

8 Nisan 2006 tarihinde yay nlanan 5479 say l Kanun ile 193 say l Gelir

8 Nisan 2006 tarihinde yay nlanan 5479 say l Kanun ile 193 say l Gelir mali ÇÖZÜM 105 5479 SAYILI YASA LE GEL R VERG S KANUNUNDA YAPILAN YEN DÜZENLEMELER VE YARATACA I SORUNLAR LE ÇÖZÜM ÖNER LER Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I- KONU : 8 Nisan 2006 tarihinde yay nlanan

Detaylı

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER Naci ŞAHİN * 1-GİRİŞ İşverenler, Devlet yardımı ile teşvik ve destekten SGK ya borcu

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

ki banka ve benzeri finans kurumlar için Türkiye'de i yeri veya daimi temsilci arac yla faaliyette bulunma art aranmaz.

ki banka ve benzeri finans kurumlar için Türkiye'de i yeri veya daimi temsilci arac yla faaliyette bulunma art aranmaz. VERG S RKÜLER NO: 2012/07 TAR H: 19.01.2012 KONU Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici 67 nci Maddesi Kapsam nda Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine Yönelik Aç klamalar n Yer Ald Gelir

Detaylı

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var.

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var. Sayı : 2016 037 İstanbul, 2016 Konu : Yarım Çalışma Ödeneği ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sn. İlgili;

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı