f.v\ >s/ Ilgi 7."- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "f.v\ >s/ Ilgi 7."- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde"

Transkript

1 f.v\ \.csxcuxvrspor Z \Ar^Nr':/, >s/ Sayr Konu Ilgi :e lT :Yarrgma Duyurusu T.C. QANKTRT vnt-ilici Genglik Hizmetleri ve Spor it Uiidtirtugu c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde : Valilik Makamrnrn tarih ve 283 sayrh oluru jt 1, s ilgi sayrh Valilik oluru do$rultusunda Genglik Hizmetleri ve Spor it Utatirlti$ii Genglik Merkezince haztrlamtg oldu$umuz "Merhamet Yangrnr Proiesi" kapsamrnda genelerin merhamet duygusunu sorgulamast ve merhametin yayrlmasr amacryla "Merhamet Mektuplan" yarrgmasl diizenlenmesi planlanmaktadrr. Soz konusu yartgmalara yaglan arasrndaki genglerimiz iki kategoride (1. Kategori Kategori 19-29Yag arasr) katrlacakhr. Yartgma bagvurulartnrn 1 $ubat Mart 2015 tarihleri arasrnda Mi.idtirhifiiimtiz GenElik Merkezi btirosuna yaprlmasr gerekmekte olup; yarrgma gartlarrna uygun gekilde yaprlan "Merhamet Mektuplarr" yarrgmasl bagvurularr, Yarrgma Seqim Kurulu tarafrndan 0a tarihlerinde defierlendirilecektir. Yarrgmalar ile ilgili Yangma $artnamesi, Dofruluk Beyan Formu, Yangma Bagvuru Formu ve Tanttrm Afigleri yazrmv ekinde gonderilmig olup gerekli duyurulann yaprlmasr hususu Bilgilerinizi ve gerefini rica ederim. 7."- Vali a. Vali Yardrmcrsr EKLER: 1-Olur (lsayfa) 2-Yangam$artnamesi (5Sayfa) 3-Dofruluk Beyan Formu (1Adet) 4-Yangma Bagvuru Formu (1 adet) 5-Afi9 (... Adet) DAiITIM Qankrrr Belediye Bagkanh[r Karatekin Universitesi Rektiirli.igtine it vtitti Efiitim Miidtirli.i[iine il Mahalli idareler Mi.idirlti[tine Bilgi iglem $ube Mtidiirliif,rine 11 ilge Kaymakamhf,rna Abdulhalik Renda MahallesiArari.irk caddesi No: I CANKIRI Telefon: (0376) Faks:(0376) 2132t47 Elektronik A!: e.posta:

2 r's) \.crxcrq ve sro*, Z S">< \. wahltgt _.r,/ T.C. QANKIRI VALiLiGi Genglik Hizmetleri ve Spor il Vtudurlugu Sayr : I 555 Konu : Merhamet Mektuplarr Yangmasr 05102t2015 VALILIK MAKAMINA Genglik Hizmetleri ve Spor il trrttidtirltipti Genglik Merkezince hazrrlamrg oldulumuz "Merhamet Yangrnr Projesi" kapsamrnda genglerin elitim ve ktiltiir alanlarrnda ilgilerini artttrmak, merhameti ttim insanh[a anlatmak amacryla "Merhamet Mektuplan" yu.rg-ug diizenlenmesi planlanmaktadrr. Sciz konusu yangmalara l5-29 yaglarr arasrndaki genglerimizin katrlmasmr; Miidtirlti$imiize ulaqan baqvurularrn iki kategoride (l.kategori l5-18 ya; 2.Kategori Universite yaq arasr) de[erlendirilmesini; ]arrgma'bagrurilurrnrn 02 $ubat Mart 2015 tarihleri arastnda Genglik Merkezi btirosuna yaprlmasrnr; O4-OSl03l2Ol5 tarihlerinde Genglik Merkezi Ktitiiphanesinde mektuplarrn de[erlendirilmesini; de[erlendirmeleri yapmak iizere konusunda uzman beg kigilik bir komisyon olugturulmasrnr; Olurlannrza arz ederim. it trltiatirv. Vali a. Vali Yardrmcrsr Abdulhalik Renda Malrallesi Refik Saydanr cad. caddesi No:l CANKIRI Teletbn : (0376) Faks:(0376) Zt32t47 Elektronik A[: ]vlyw.cggkiri-qpirt,qov.g e.posta:

3 T.C. qankrrr veliliii Qankrrr Genglik Hizmetleri ve Spor il Utiatirttigti MERHAMET MEKTUPLARI YARI$MASI DOdRULUK BEYANI YARI$MAYA KATILAN Ki$i TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR. Genqlik Hizmetleri ve Spor it UUaiirtt$ii tarafrndan dtizenlenen Merhamet Mektuplarr YarrEmasrna gondermig oldufium eserin ahnh veya kopya olmadrfirnr, daha once bagka bir yan$maya veya herhangi bir yaym grubuna gondermedigimi, eserin tarafrmdan iiretildif,ini beyan eder, konuyla ilgili her ttirlii sorumlulu$un gahsrma ait olduf,unu kabul ederim. Yangmacrnrn Rumuzu: Eser Adr: Yarrgmacrrrn Adr Soyadr imzasr

4 T.C. eankrrr valiliii Qankur Genglik Hizmetleri ve Spor il Utiatirttigti MERHAMET MEKTUPLARI YARI$MASI BA$VURU FORMU c. BA$VURU T.C. Kimlik Numarasr um Tarihi(Gnn/Ay/yil) D. BA$VURU Okul/Universite Adr FJAgvURU SAHiBiNiN ierisirvr eilgileri Posta Adresi Ev Telefonu MailAdresi Cep Telefonu Yarr5ma gartnamesiniokudum ve gartnamedeki b0ti.in kogullarr kabul ediyorum. Bagvuru Sahibinin Adr Soyadr : imzasr Tarih

5 t T.C. qankrrr veliligi GenEtik Hizmetleri ve Spor il UtaUrttigri MERHAMET MEKTUPLARI YARI$MA $ARTNAMESi cinig insan duygularr olan bir varhktrr. Bazr olaylar karqrsrnda sevinir, bazt olaylar kargrsrnda i.izi.iltir. Bazen de iginde bir acrma duygusu belirir. Merhamet de insanrn sahip olduiu en grizel duygulardan bir tanesidir. Merhametbazt olaylar kargrsrnda acrma duygusu hissederek insanlara kargr iyi davranmakhr. Bu sebeple Genglik Merkezi olarak Merhamet duygusunu fertten baglayarak en yetkili makamlardaki insanlara kadar ulagmasr ve diinyada bir merhamet yangml olugfurulmasr igin 'merhamet mekfuplarr' yarrgmasr yaprlacaktrr. Merhamet mektuplan yarlgmasrnda geneierimizden merhameti tesis edecek, merhametsizlifie dur diyecek etkin ve yetkili kigilere, makamlara merhamet mektuplarl yazmasr istenecek. Bu mekfuplar deferlendirme komisyonunca incelendikten sonra dereceye girenler, ilgili yerlere posta ile gonderilecektir. ' AMAq Merhamet duygusunun fertten baglayarak en yetkili makamlardaki insanlara kadar ulagmasmr sa$lamak,. insanlara dil, din, rrk, cinsiyet ayrrmr yapmadan acrma hissi uyandrran bir gelecek olugturmayr sa$lamak, ' Edebiyat drinyasrna yeni yazarlar kabiliyetler kazandrrmak, o GenElerin kigisel ve sosyal geliqimini desteklemek, ' Genglerin potansiyellerini ortaya Erkarabilecekleri uygun zemini hazrrlamak, ' GenClerin bu hir gahgmalar ite sahip oldufiumuz tarihi ve ki.ilti.irel deferleri tanryrp benimsemesine katkrda bulunmak, ' okuyan, diigtinen veyazangenglifin ortaya gkmasrna katkrda bulunmak,. Nesiller arasr kopriilerin kurulmasrnr saflamak, ' Dilin do$ru ve etkin bieimde kullanrlmasrnr tegvik etmek,

6 ' Dil guurunun toplumda yerlegmesi ve geligmesini sa$lamak. KONU Merhamet Mekfuplarl yar{masl. KATEGORiLER Merhamet Mekfu pla n y azma yarl$masl. 1. Kategori: Yag Arasr 2.Kategori : Yag Arasr y0nrrvr Yangma SeEici Kurulu tarafindan her bir kategoride ilk tige giren eserler ilan edilecektir. KATILIM $ARTLARI l)yarrgmalara il genelinde Yag arasr ofirenciler ve yag arasr geneler katrlabilirler. 2)Yarrgmaya girecek mektuplar merhamet konusu ile ilgili olmahdrr. 3) Yarrgmaya bireysel olarak katrhm sa$lanacakhr. 4) Her bir katrhmcr yangmaya bir mektup ile kahlabilir. 5) Mektup yartgmaslna katrlacak olan kahhmcrlarrn sadece bagvuru formunu doldurarak, ni.ifus ciizdam fotokopisi ite it Vttidi.irtii$.imtize kapah zarf iginde teslim etmeleri gerekmektedir. 6) Yarrgma Segici Kurul i.iyeleri ve bunlarrn birinci derece yakrnlarr yarlqmaya katrlamazlar. 7)Yarrgmaya katrlacak yarrgmacrlar mektuplarrnr bilgisayarda, " Arial" yazr karakteri ile 12 punto btiyriklti$tinde, L sahr arahfrnda yazrlmahdrr. 9) Yarrgmaya katrlacak yangmacrlann Qankrrr Genglik Hizmetleri ve Spor it Miidtirltiftine tarihi saat 17:00'e kadar gahsen veya posta yolu ile teslim edeceklerdir. Son bagvuru tarihinden sonra Genglik Hizmetleri ve Spor il Miidtirliifi.ini.in kayrtlarrna geeen bagvurular ile eksik belge ve bilgiyle yaprlan bagvurular dikkate ahnmayacakhr.

7 a 10) Yangmaya katrlmak tizere Genglik Hizmetleri ve Spor it trrttidtirli.i$i.ine teslim edilen mektuplar geri verilmeyecek ve metin sahibi hig bir hak iddia edemeyecektir. 11) GenElik Hizmetleri ve Spor il Mridi.irliifti, odril alan veya almayan britiin eserleri afig, katalog, brogi.ir, kitapgrk vb. her ttirli.i tamtrm malzemesi olarak kullanma hakkrna ve bu eserlerin 5846 sayrh yasadan dofian ttim telif haklarrna sahip olacakhr. Yayrmlanacak eserlere ayrlca telif iicreti odenmeyecektir. 12) Yarrgmacrlar katrlacafr kategoriyi, telefon numaralarrnl ve e-posta adreslerini teslim edecekleri/gonderecekleri bagvuru formunun i.izerine yazmak zorundadrlar. 13)Yarrgma sonuqlan Qankrn Genglik Merkezinin tarihinde diizenleyecefii Tiyatro Gosteriminden sonra ilan edilecektir. 14)Yarrgma SeEici Kurul kararlan kesindir ve itiraz edilemez. 15)Genglik Hizmetleri ve Spor il Uiidtirtii$ri yarrgma gartnamesiyle ilgili her tiirlii de$igiklik yapma hakkrna sahiptir. 16)Yarrgmaya katrlanlar, yukarrda yer alan gartlarrn tamamrnr kabul etmig sayrlrrlar. YARI$MANIN DUYURULMASI Yarrgma; Qankrn genelindeki ilkokul, ortaokul ve lise dengi okullara yazt ile Qankrrr Genglik Merkezinin, Qankrrr Karatekin Universitesiniry Mahalti idarelerin ilan panolarrnda duyuru yazlsr ile genglerin toplu bulundufiu alanlarda afig ve brogiir ile Qankrrr Genglik Merkezini GSB Qankrrr Genglik Merkezleri facebook hesabmdan, Cankiri_GM twitter hesabrndary duyurulacakhr. BAqVURULAR Bagvurular gahsen tarihine kadar Qankrrr Genglik Hizmetleri ve Spor il Miidiirli.ifiii Qankrrr Genglik Merkezine yazdr.: mektubun bir kopyast ve bagvuru formu ile teslim edilecektir. BA9VURU ADRESI Genqlik Hizmetleri ve Spor it tutiatirliifti Qankrrr GenEIik Merkezi (Abdiilhalik Renda Mahallesi Zeki Durlanrk Caddesi No:1 Qankrrr-Merkez)

8 t'.a YARr$MA SECiqi KURULU Yarrgma Segim Kurulu 5 kigiden olugacaktrr. DEGERLENDiRME Kurul tarafindan her bir kategoride ilk tiee giren eserler odi.ihi almaya hak kazarur. Degerlendirme oletitleri aga$rda belirtilmigtir.. Ozgtnltik. Kurgu. Uslup. TiirkEe'nin do$ru kullanrlmasr SONUqLARIN AqIKLANMASI SonuElar GenElik Merkezinin diizenledili tiyatro oyununun hemen ardmdan ilan edilecektir. 6ourrEn 1.. Altrn 2. Altrn 3. Altrn irnrigiu sirciruni Kuru Adres Telefon : , Faks : ,2 21, 47 Facebook :Gsb Cankiri Genglik Merkezleri Twitter :Cankiri GM :Genglik Hizmetleri ve Spor it tvltaurttigti : Abdi.ilhalik Renda Mah. Refik Saydam Caddesi No:1 eankrrr-merkez

YARIŞMA ŞARTNAMESİ. www.facebook.com/hayaledingerceklestirelimyarismasi www.twitter.com/hegyarismasi

YARIŞMA ŞARTNAMESİ. www.facebook.com/hayaledingerceklestirelimyarismasi www.twitter.com/hegyarismasi YARIŞMA ŞARTNAMESİ www.facebook.com/hayaledingerceklestirelimyarismasi www.twitter.com/hegyarismasi Hayal Edin, Gerçekleştirelim Yarışması Nedir? Türkiye genelinde tüm üniversite öğrencilerinin katılabileceği

Detaylı

4Atrl'1. nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl. o6-p;rl+*'ca 3, ' *1, 1...:* h 4. { t. sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU

4Atrl'1. nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl. o6-p;rl+*'ca 3, ' *1, 1...:* h 4. { t. sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU o6-p;rl+*'ca 3, sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl { t ' *1, 1...:* h 4 4Atrl'1 Ad ve Merkez Madde l- Derne[in Adr Dernelin Merkezi Tanlmlar Madde

Detaylı

ooru ruuheruoisr-ix rarulresi oexlnllgrnl. 4.SINIFLAR HAVACILIK VE UZAY MUHENDiSLIGI TURK HAVA YoLLARTEKN K A.$.

ooru ruuheruoisr-ix rarulresi oexlnllgrnl. 4.SINIFLAR HAVACILIK VE UZAY MUHENDiSLIGI TURK HAVA YoLLARTEKN K A.$. s 'rri Crb a q E J d-,71 -E 'M a / gglg l-o s I rrt) Y t:f J Al/ 4it:'xHava E C\J 144 9o Yt +. t) trv SAYf : 8.02.2.THY.0.43.03.00t.8/3 KONU : THY Teknik A.S. bursu ooru ruuheruoisr-ix rarulresi oexlnllgrnl.

Detaylı

ANADOLU TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ 1. ANATEKDER PROJE FİKİRLERİ YARIŞMASI REHBERİ

ANADOLU TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ 1. ANATEKDER PROJE FİKİRLERİ YARIŞMASI REHBERİ Referans No: ANATEKDER-PFY-2014-01 Giriş: Anadolu Teknik Elemanlar Derneği teknik elemanların hizmet kalitelerinin yükseltilmesi, istihdam edilebilirliklerinin artırılması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi,

Detaylı

BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge

BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge BiRiNCI BOLUM Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanlmlar Amag ve kapsam MADDE 1- (1) Bu ig yonergenin

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

Sayr z 96393232-77219573

Sayr z 96393232-77219573 Evrak Tarih ve Sayısı: 05/01/2015-65 TASNiF DISI T.C. AvRUPA niru,igi nlx.tnltgt Elitim ve Kurumsal Yaprlanma Bagkanh[r Sayr z 96393232-77219573 2611212014 Konu : Avrupa Koleji Yiiksek Lisans Burs Programr

Detaylı

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi I.TANIM: Kurumumuzdaki ttim birimlerin verimlihatastz gahgabilmesi, ga[dag bir sa$hk hizmeti sunulmasro hasta kayrt sisteminin kurulmasr, mali ve idari

Detaylı

3L5. l. 6t2ots. iunn KOMiSYONU RAPORU. BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA

3L5. l. 6t2ots. iunn KOMiSYONU RAPORU. BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA ; BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA iunn KOMiSYONU RAPORU 3L5 l. 6t2ots Belediye Meclisinin05l06l2ol5 tar\h ve 252 sayrh karan ile komisyonumuza havale edilen; Denizli ili, Pamukkale ilgesi, Fatih Mahallesi,

Detaylı

SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ KURUMSAL LOGO YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ KURUMSAL LOGO YARIŞMASI ŞARTNAMESİ SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ KURUMSAL LOGO YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1. KONUSU VE AMAÇ: Yarışmanın konusu, Söğütlü ilçemizin, her geçen gün gelişen kentleşme potansiyeli, tarım ve tarım sanayisindeki gücünü ve bu özelliklerinin

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI YETİŞKİNLER DALINDA VERGİ KONULU ÖZGÜN TİYATRO OYUNU YAZMA YARIŞMASI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI YETİŞKİNLER DALINDA VERGİ KONULU ÖZGÜN TİYATRO OYUNU YAZMA YARIŞMASI 1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI YETİŞKİNLER DALINDA VERGİ KONULU ÖZGÜN TİYATRO OYUNU YAZMA YARIŞMASI Gelir İdaresi Başkanlığı olarak mükellef odaklı hizmet anlayışı ile vergi bilincinin arttırılması ve vergide

Detaylı

(--' zr' 'r' ,"-Z_., lo,1

(--' zr' 'r' ,-Z_., lo,1 l,inx silcisayar sisrontlnri y,q,zlltn{l ve DoNANTMT sanayi ve TicARET ANoNiM $irketi'nin zs.04.z0l4ra,niuir,qop yaprlan 2013 yilr olac,q.n GENEL KURUL ToPLANTI rurlnagt Link Bilgisayar Sistemleri Yazrhmr

Detaylı

ll. tnlerru4ttorufrl ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI OECD (( 20-21 Nisan I April 2006

ll. tnlerru4ttorufrl ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI OECD (( 20-21 Nisan I April 2006 OECD (( ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u ll. tnlerru4ttorufrl gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI 20-21 Nisan I April 2006 istanbut # ':!: ;-I a! OECD (o II, ULUgLfrPfrF'3I r l(frtlu

Detaylı

I/\ LL. Tiirkiye Barolar Birligi Ba;kankgr. IIgi : Z0l{ftASsayrhDuyurumuz. Konu : Staj kredisi bagvurulan hakkmda. .\\

I/\ LL. Tiirkiye Barolar Birligi Ba;kankgr. IIgi : Z0l{ftASsayrhDuyurumuz. Konu : Staj kredisi bagvurulan hakkmda. .\\ Tiirkiye Barolar Birligi Ba;kankgr BARo nagxanrrgt Ankara 25/12/2AU DU)aURU NOz20l4/112 IIgi : Z0l{ftASsayrhDuyurumuz. Konu : Staj kredisi bagvurulan hakkmda. Bilindifi iizere Ttirkiye Barolar Birlifi

Detaylı

T.C. nnild egirintt BAKANLTGI Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanhlt. LflNIT. E mlqlr flq her K f I'inqns T fr

T.C. nnild egirintt BAKANLTGI Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanhlt. LflNIT. E mlqlr flq her K f I'inqns T fr T.C. nnild egirintt BAKANLTGI Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanhlt SAYI: ONCETi KARARIN TARIH: sayi: /6e TARIH: 2S.oQ1&8 LflNIT. E mlqlr flq her K f I'inqns T fr Pazarlama Temsilcili[i (Mortgage Brokerhft)

Detaylı

ll ) Soz konusu ili. L (rakamla),... Trirk Lirasr llyazryla) yapmayl kabul ve taahhrit ederim/ederiz. I

ll ) Soz konusu ili. L (rakamla),... Trirk Lirasr llyazryla) yapmayl kabul ve taahhrit ederim/ederiz. I DOGRUDAN TEMN TEKLF MEKTUBU TCDD 3 BOLGE vruouru-ugu uar ve rrtzvret ALrM routsvonu BA$KANrtctNe Alsancak/iZMiR Tekl if Sahibinin Adr Soyadr lt icaret Unvanr AErk Tebligat Adresi Baflr Bulundufiu Vergi

Detaylı

İ.Ü. SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ SERPAM IN LOGOSU SİZİN ESERİNİZ OLSUN! SERPAM LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ

İ.Ü. SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ SERPAM IN LOGOSU SİZİN ESERİNİZ OLSUN! SERPAM LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ İ.Ü. SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ SERPAM IN LOGOSU SİZİN ESERİNİZ OLSUN! SERPAM LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ 1) Yarışmanın Adı: İ.Ü. SERPAM ödüllü logo tasarım yarışması, 2) Yarışmanın

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı. ... VALİLİGİNE (Halk Sağlığı Müdürlüğü)

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı. ... VALİLİGİNE (Halk Sağlığı Müdürlüğü) u T.C. SAGLIK BAKANLIGI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı COKACELE Sayı : B. ıo.ı.hsk.o. i 1.00.00 Konu: Saha Epidemiyolojisi Eğitim Programı Başvuruları... VALİLİGİNE (Halk Sağlığı Müdürlüğü) T.C.

Detaylı

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA EVyAp sabun yag cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 26 MAYrs zot+ raniniruoe YAPTLAN 2013 yrlrnn iligxir,r olagrn cenel KURUL TopLANTt rurrrungr Evyap Sabun Ya$ Gliserin Sanayi ve Ticaret $irketi'nin

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ YENİ KURUMSAL LOGOSUNU ARIYOR

UŞAK ÜNİVERSİTESİ YENİ KURUMSAL LOGOSUNU ARIYOR UŞAK ÜNİVERSİTESİ YENİ KURUMSAL LOGOSUNU ARIYOR 1) Yarışmanın Adı: Uşak Üniversitesi ödüllü logo tasarım yarışması, 2) Yarışmanın Konusu: Uşak Üniversitesinin ve Uşak ilinin kimliğini ön planda tutacak,

Detaylı

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

l) SOz konusu ili.. L (rakamla),... Ttirk Lirasr (yanyla\ yapmayr kabul ve taahhut ederim/ederiz.

l) SOz konusu ili.. L (rakamla),... Ttirk Lirasr (yanyla\ yapmayr kabul ve taahhut ederim/ederiz. DOGRUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU TCDD 3 BOLGE vruounr-ugu uer ve ruzvmr ALrM rovusyonu BA$KANr-rcrNe Alsancak/ZMIR Teklif Sahibinin Adr Soyadr lticaret Unvanr Agrk Tebligat Adresi Baglr Bulundugu Vergi Dairesi

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GÜVENLİK UZMANI GİRİŞ SINAVI SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GÜVENLİK UZMANI GİRİŞ SINAVI SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU A. GÖREV TANIMI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GÜVENLİK UZMANI GİRİŞ SINAVI SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU Bilişim teknolojileri güvenlik uzmanı pozisyonunda istihdam edilmesi planlanan çalışanların temel görev tanımı

Detaylı

İŞ ANALİZİ UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAVI SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU

İŞ ANALİZİ UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAVI SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU İŞ ANALİZİ UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAVI SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU A. GÖREV TANIMI İş analizi uzman yardımcısı pozisyonunda istihdam edilmesi planlanan çalışanların temel görev tanımı aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

YAZILIM KALİTE UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAVI SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU

YAZILIM KALİTE UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAVI SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU A. GÖREV TANIMI YAZILIM KALİTE UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAVI SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU Yazılım kalite uzman yardımcısı pozisyonunda istihdam edilmesi planlanan çalışanların temel görev tanımı aşağıda yer

Detaylı

Yarışmanın Amacı Yarışma Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) için yeni bir logo hazırlatılması amacıyla düzenlenmektedir.

Yarışmanın Amacı Yarışma Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) için yeni bir logo hazırlatılması amacıyla düzenlenmektedir. BAKSİFED LOGOSU TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Yarışmanın Amacı Yarışma Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) için yeni bir logo hazırlatılması amacıyla düzenlenmektedir. Yarışmanın Konusu

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YENİ KURUMSAL LOGOSUNU ARIYOR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YENİ KURUMSAL LOGOSUNU ARIYOR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YENİ KURUMSAL LOGOSUNU ARIYOR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ 1) Yarışmanın Adı: Akdeniz Üniversitesi ödüllü logo tasarım yarışması, 2) Yarışmanın Konusu: Akdeniz

Detaylı

T.C. KARAMAN VALİLİĞİ KARAMAN TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAYIT KILAVUZU

T.C. KARAMAN VALİLİĞİ KARAMAN TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAYIT KILAVUZU T.C. KARAMAN VALİLİĞİ KARAMAN TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAYIT KILAVUZU www.karamanfen.meb.k12.tr/ Telefon: 0338 2280236 Faks: 0338 2280238 Adres:

Detaylı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Koleksiyon Servisi İstanbul, 09.10.2013 Bülten No: 2013-12 BASIN BÜLTENİ Hatıra Para Tasarım Yarışması Türkiye ile Polonya arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun

Detaylı