BMMYK İLTİCA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ. Ağõr bir suçtan sabõka kaydõ olan mülteci Refugee with a heavy penal record

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BMMYK İLTİCA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ. Ağõr bir suçtan sabõka kaydõ olan mülteci Refugee with a heavy penal record"

Transkript

1 BMMYK İLTİCA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Acil durum Emergency Acil Durum Mevzuatõ Emergency legislation Acil durum sõğõnağõ Emergency shelter Acil durum yardõm talebi Emergency appeal Acil durum yardõmõ Emergency aid Acil durum yardõmõ Emergency assistance Acil durum yardõmõ Emergency Relief Aciliyet göstergesi Indication of urgency Açõkça mesnetsiz başvuru Manifestly unfounded application Açõkça mesnetsiz başvuru Manifestly unfounded claim [MUC] Açõklayõcõ beyanat, açõklayõcõ ifade Explanatory statement Açõklayõcõ, tespit edici Declaratory Ad okuyarak oylama Vote by roll call Adaletten kaçmõş kişi Fugitive of justice Adi (siyasi olmayan) suç Non-political crime Adil duruşma /yargõlanma Fair hearing Adli, Yargõ ile ilgili Judicial Adresinin değişikliği Change of address Afrika daki Mülteci Sorunlarõnõn Özel OAU Convention governing the specific Yönlerini Düzenleyen ABÖ Sözleşmesi aspects of refugee problems in Africa Ağõr adi suç Serious non-political crime Ağõr bir suçtan sabõka kaydõ olan mülteci Refugee with a heavy penal record Ağõr ceza mahkemeleri Heavy criminal court Ağõr dosya yükü Heavy Caseload Ağõrlaştõrõcõ etkenler Aggravating factors Aile Family Aile birleştirme Family reunification Aile hayatõ eğitimi Family life education Aile içi şiddet Domestic violence Aile sağlõk bakõm hizmetleri Family health care services Aile ve çocuğun refahõ Family and child welfare Ailelerinden ayrõ düşmüş çocuklar Separated children Ailenin Birliği İlkesi Family Unity Principle Ailesinden ayrõ düşmüş çocuk Separated child Akõn Influx Akli dengesi zayõf yaşlõ kişi Elderly mentally infirm person Alo Çocuk Hattõ (183 for Turkey) Childline Analiz Breakdown Anayasa Constitution Anayasa Mahkemesi Constitutional Court Anlaşma Agreement Ara seçim By-election Arama izni/arama emri Search warrant Asayişi bozma Breach of peace Asõl başvuru sahibi Principle claimant/main applicant Asõl başvuru sahibinin statüsünden Derivative Status 1

2 kaynaklanan statü Asimilasyon, yeni ulusal topluluklar içerisinde asimilasyon Asker kaçağõ Askeri mahkeme Askõya alma etkisi Asliye Ceza Mahkemesi Aşama Atfedilen siyasi düşünce Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesi Avrupa Konseyi Avrupa Parlamentosu Avrupalõ olmayan Aynõ kişi tarafõndan farklõ Üye Devletlerde eşzamanlõ veya birbiri ardõna yapõlmõş mükerrer iltica talepleri Ayrõmcõlõk Ayrõmcõlõk yapmama Ayrõmcõlõk yapmama ilkesi Bağlayõcõ hukuk Bağlayõcõ olmayan hukuk Bakanlar Kurulu Bakmakla yükümlü olunan kişi Bakmakla yükümlü olunan yaşlõlar Barõşa karşõ suç Basit oy çokluğu Başarõ göstergeleri Başvuru sahibi, başvuran kimse Başvuruda bulunmak Beceri geliştirme Belediye Belgelere dayanan delil Belgesi olmayan sõğõnmacõlar Belirleme, tespit Belli bir amaca tahsis edilmiş fonlar Belli bir sosyal gruba mensup olmak Beyan, ifade Beyin göçü Bilgi toplama heyeti/araştõrma heyeti Bilgi toplama, araştõrma Bilgilendirme Bilgilendirme sistemi Bilirkişi Bir başka yerde fiili koruma Bir önceki ikametgahõ Bir ülkeyi terk etme zorunluluğu Bir vakayõ havale etmek Bireysel dosya, Münferit dosya Assimilation, within new national communities Deserter Military court Suspensive effect Criminal Court of First Instance Instance Imputed political opinion European Court of Human Rights European Convention of Human rights Council of Europe European Parliament Non-European Asylum shopping Discrimination Non-discrimination Rule of non-discrimination Hard law Soft law Council of Ministers Dependant Dependant elderly person Crime against peace Simple majority vote Achievement Indicators Applicant File an application Skills development Municipality Documentary evidence Undocumented asylum-seekers Determination Earmarked funds Membership to a particular social group Declaration, statement Brain drain Fact-finding mission Fact-finding Briefing Information system Expert witness Factual protection elsewhere Former habitual residence Obligation to leave a country To refer a case to Individual Case [IC] 2

3 Birikmiş (bekleyen) MSB dosyalarõ BM Genel Kurulu BM Tüzüğü BMMYK tarafõndan tanõnan mülteciler BMMYK nin ev sahibi ülke ile yaptõğõ anlaşma BMMYK nin Uygulayõcõ Ortağõ Bölge İdare Mahkemesi Bütünleşme (entegrasyon) hakkõnda danõşmanlõk Caydõrõcõ Cenevre Sözleşmesi Ceza gerektiren suç Ceza Hukuku Ceza kovuşturmasõ Cezasõ ölüm olan suç Cinsel istismar Cinsel şiddet Cinsel taciz Cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalõ şiddet Cinsel yönelim Cinsiyet Coğrafi çekincenin kaldõrõlmasõ Coğrafi sõnõrlama Coğrafi sõnõrlamanõn kaldõrõlmasõ Çadõr kampõ Çalõşma hakkõ Çalõşma izni Çekim etkisi yaratan etkenler Çevirmen Çõkar sağlamak amacõyla satõn alõnan pasaport Çocuğun yüksek yararõ Çocuk haklarõ sözleşmesi Çocuk Haklarõ Sözleşmesi Çocuk mahkemeleri Çocuk velayeti Çocuk, reşit olmamõş kişi Çocuklar Çok yaşlõ Dahili Kaçõş Alternatifi Danõşma hizmeti Danõşma ve kaynak merkezi Danõşman olarak/danõşman Sõfatõyla Danõştay Dava dõşõ, hukuk dõşõ Davacõ Davalõ Dernek, Mülteci Derneği Devletçe tanõnan mülteci Devlete sõğõnma RSD backlog UN General Assembly Charter of the UN Mandate refugees Host country agreement UNHCR implementing partner [IP] Regional administrative courts Integration consultation Deterrent Geneva Convention Criminal Offence Criminal Law Criminal prosecution, criminal action Capital Offence Sexual abuse Sexual violence Sexual Harassment Sexual and gender based violence [SGBV] Sexual orientation Sex Lifting the geographic limitation Geographical limitation Withdrawal of geographical limitation Tent camp Right to employment Work permit Pull Factor Translator Passport of convenience Best interest of the child Convention on the Rights of the Child (CRC) UN Convention on the Rights of the Children Juvenile courts Child custody Minor Children Very elderly Internal Flight Alternative [IFA] Advice service Counseling and resource centre Advisory capacity Council of State Extrajudicial Plaintiff Defendant Association, Refugee Association Convention Refugee Territorial Asylum 3

4 Devlete Sõğõnmaya ilişkin Beyanname Devletler Umumi hukuku Dil eğitimi Dilekçenin gerçeklerle gerekçelendirilmesi Din Diplomalarõn (denkliğinin) tanõnmasõ Diplomatik Diplomatik Sõğõnma Direktif Doğum tarihi Doğum yeri Dostane çözüm Dosya merkezli çalõşma Dosya numarasõ Dosya yükü Dosya yükünün tanõmõ Dosyanõn esasõna ilişkin karar Duruşma celbi Düşünce, vicdan, din özgürlüğü Düzenlemek (belge vs...) Düzensiz (Yasadõşõ) yer değiştirenler Düzmece iltica talebinde bulunan kişi Eğitim Eğitim görme hakkõ Eğitim kiti, Eğitim materyalleri paketi Eğitimcilerin Eğitimi Ekonomik göçmen Ekonomik mülteci Ekonomik yeterlilik El kaldõrarak oylama El Kitabõ Elçilik Emniyet Genel Müdürlüğü En iyi uygulamalar Engelli Engelli mülteci Engelli mülteci Engelli mültecinin tedavisi ve rehabilitasyonu Erken uyarõ sistemi Eşit fõrsatlar Etken Etnik köken Ev sahibi ülke Evet Oyu/Kabul Oyu Faks Fiilen mülteci Fiilen mülteciler Filistinli mülteci Declaration on Territorial asylum Public International Law Language training Factual justification of a motion Religion Recognition of diplomas Diplomatic Diplomatic Asylum Directive Date of birth Place of birth Friendly settlement Casework Case/File number Caseload Description of Caseload Decision based on the merits of the case Summons to the hearing Freedom for expression, conscious, religion Issue (to) Irregular movers Bogus refugee Education Right to education Education kit Training for trainers [ToT] Economic migrant Economic Refugee Economic self-sufficiency Vote by show of hands Handbook Embassy General Directorate for Security Best practices Handicapped Disabled refugee Handicapped refugee Treatment and rehabilitation of a handicapped refugee Early warning system Equal opportunities Factor Ethnic origin, ethnicity Host Country Affirmative vote Facsimile De facto Refugee De facto refugees Palestinian refugee 4

5 Fiziksel istismar Gayrõmeşru, yasal olmayan Geçici gözaltõ Geçici ikamet Geçici koruma Geçici sõğõnma Geçici yasal koruma başvurusu Geçiş ülkesi, transit ülke Gelir getiren iş Geliş, Yeni gelen kişiler Genel kurmay Genel Kurul Genelkurmay başkanõ Geniş aile (çekirdek aile dõşõndaki aile fertleri) Geri dönmek Geri dönüş Geri göndermeme Geri kabul Geri kabul anlaşmalarõ Girdi Giriş Gizlilik Göç Göç Akõşõ Göç politikasõ Göç programõ Göçmen Göçmen Göçmen kaçakçõlõğõ Gönüllü Gönüllü geri dönüş Görev raporu Göstergeler Gözaltõ Gözaltõna almak Gözaltõnda sõnõrdõşõnõ beklemek Grup statüsü belirleme Gündem, Geçici Gündem Taslağõ Güvenli menşe ülke Güvenli üçüncü ülke Hafif suç Hak ve yükümlülükler Haklõ nedenlere dayanan korku Haklõ nedenlere dayanan zulüm korkusu Haksõz fiil Halk sağlõğõ uzmanõ hareket halindeki uçağõ veya başka bir taşõtõ kendi istediği yöne çevirmek, kaçõrmak (gemi, uçak vb.) Physical abuse Illegitimate Temporary detention Sojourn Temporary protection Temporary Asylum Application for temporary legal protection Country of transit Wage-earning employment Arrival, New arrivals General Staff General Assembly The chief of general staff Extended Family repatriate Repatriation Non-refoulement Readmission Readmission agreements Input Entry Confidentiality Migration Flow of Migration Migration policy Migration program Immigrant Migrant Migrant smuggling Volunteer Voluntary repatriation [volrep] Debriefing Indicators Detention Detain Custody awaiting deportation Group Determination Agenda, draft provisional agenda Safe country of origin Safe third country Petty Offence Rights and obligations Well-founded Fear Well-founded fear of persecution Wrongful act Community health worker Hijacking 5

6 Harici Kaçõş Alternatifi Hassas Havaalanõ prosedürü Havale etmek, sevk etmek Hayõr/Yardõm Kurumu Hazõrlõk aşamasõnda Her Türlü Irk Ayrõmcõlõğõnõn Tasfiye Edilmesine ilişkin Sözleşme Hõzlandõrõlmõş prosedür Hõzlandõrõlmõş prosedürler Hõzlandõrõlmõş prosedürler Hõzlõ Hõzlõ yerleştirme Hoşgörü statüsü Hukuk Hukuk kliniği Hukuki danõşmanlõk Hukuki dayanak Hukuki yardõm Hukukun üstünlüğü Hükümlü Içişleri bakanlõğõ Ikili anlaşma Ilk iltica ülkesi Iltica nedenleri/gerekçeleri Insan haklarõ Insani yardõm Irk Irk Iz sürme Izin İçtihat İçtihat hukuku, dava hukuku İdari mahkeme İddiaya göre İhlal İkamet izni İkamet ülkesi İkincil göç İkincil koruma İleri toplama merkezi İlerleme göstergeleri İlga edici kanun İlgi alanõ İlgi alanõndaki kişiler İlköğretim İltica başvurusu İltica hakkõ/sõğõnma hakkõ İltica kanunu, İltica yasasõ External Flight alternative [EFA] Vulnerable Airport procedure Refer Charitable organization In the pipeline International Convention on Elimination of All Forms of Racial Discrimination Expedited procedure Accelerated procedures Fast-track procedures Fast-track Fast-track resettlement Tolerance status Law Legal clinic Legal counselling Legal basis Legal aid Rule of Law Convicted Ministry of Interior Bilateral agreement Country of First Asylum Grounds/reasons for asylum Human rights Humanitarian Assistance (Relief) Race Race Tracing Authorization Jurisprudence Case law Administrative court Allegedly Violation Residence permit Country of domicile Secondary Migration Subsidiary protection Front line assembly area Progress Indicators Abrogative Law Concern People of concern Primary Education Application (for asylum) Right to Asylum Law of Asylum 6

7 İltica öncesi dönem İltica politikasõ İltica talebi İltica talebi, Sõğõnma talebi İltica tanõnmasõ İltica usülü, İltica usülleri İltica uygulamalarõ İltica ülkesi İltica ve/veya mülteci statüsü talebi İltica, sõğõnma İmtiyazlõ pasaport İnanõlõr İnanõlõrlõk İnceleme aşamasõnda olan dosyalar İnceleme sürecindeki İnceleme ziyareti, inceleme gezisi İnsan Haklarõ Evrensel Beyannamesi İnsan Haklarõ Hukuku İnsan kaçakçõlõğõ İnsan Kaynağõnõ Geliştirme Vakfõ İnsan ticareti İnsan ticareti İnsani statü İnsani Statü Tanõnanlar İnsanlõğa karşõ suç İptal, İskan Kanunu İspat standardõ İspat yükü İstihdam İstihdam danõşmanlõğõ İstismar İşbirliği Çerçeve Anlaşmasõ İşçi Göçü İşkence ve diğer zalimce, gayriinsani veya küçük düşürücü muameleye karşõ BM sözleşmesi İtici etken İtiraz İyi niyetli mülteciler İzleme İzleme faaliyeti İzleme, takip Kabul edilebilirlik Kabul edilemez Kabul oyu, Evet oyu Kabul Ülkesi Kabul ülkesi Pre-asylum period Asylum policy Request for asylum Asylum request Grant of Asylum Asylum procedure(s) Asylum practices Asylum country Claim to asylum and/or refugee status Asylum Concessionary Passport Credible, believable, plausible Credibility Pending cases Pending Study visit Universal Declaration of Human Rights Human Rights Law Human smuggling Human resource development foundation (HRDF) Human trafficking Trafficking in persons/ Human trafficking Humanitarian status Humanitarian (status) Cases Crime against humanity Withdrawal Settlement Law Standard of proof Burden of proof (onus probandi) Employment Employment counseling Abuse Cooperation Framework Agreement Labor Migration UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Push Factor Appeal Bona fide Refugee Monitoring Follow-up activity Follow-up Admissibility Inadmissible Aye vote Country of reception Receiving Country 7

8 Kaçak yolcu Kaçõş Kaçõş nedenleri Kaçmak Kadõn sünneti Kalacak yerin türüne göre analiz Kalõcõ çözüm Kamp Kamu güvenliği Kanõt olarak kabulün gerekçesi Kanun hükmünde kararname Kanun Tasarõsõnda değişiklik Kapalõ celse, gizli celse Kapalõ kamp politikasõ Kara Kuvvetleri Komutanlõğõ Karar Karar Karşõlama Karşõlama merkezi Karşõlama tesisi Karşõlõklõlõk, mütekabiliyet Kartagena Mülteci Bildirgesi Kayõt Kayõt Kayõt Kayõtlara erişim Kayyum Kayyum Kendiliğinden Kendiliğinden geri dönüş Kendine yardõm kuruluşu Kentte oturan mülteciler Kõlavuz İlkeler Kõrsaldaki mülteciler Kimlik belgeleri Kimlik belgesi Kimlik belgesi çõkartmak Kimlik kartõ Kişisel bilgilerin korunmasõ Kitlesel akõn Kolluk kuvveti Komite Bülteni (Mecliste) Komite Sekreteri(Mecliste) Komitenin tutumu Kontrol listesi Korku Korku, Nesnel Unsur Korku, Öznel Unsur Koruma Stowaway Flight Causes of flight flee Female genital mutilation [FGM] Breakdown by type of accommodation Durable solution Camp Public safety Motion for admission of evidence Decree law Amendment to a bill In camera sitting Closed camp policy Land Forces Command Conclusion Decision Reception Reception Centre Reception facilities Reciprocity Cartagena Declaration on Refugees Record Registration Registration Access to records Guardian ad litem Trustee Ipso facto Spontaneous return Self-help organization Urban refugees Guideline Rural Refugee Identity papers Identity certificate To issue identity documents ID/identity card Personal data protection Mass influx Police force Committee bulletin Committee clerk Attitude of a committee Checklist Fear Fear, objective element Fear, subjective element Protection 8

9 Koruma Memuru Koruyucu aile Kovuşturma Külfet paylaşõmõ Kültürler arasõ Kültürler arasõ etki Kültürler arasõ iletişim Lise Mahkeme kararõ Mahkeme kararõ olmaksõzõn alõkoyulma Maksatlõ evlilik Menşe ülke Menşe ülke bilgisi Merkez Mesleki eğitim Mesleki Eğitim Meşru, yasal Mevsimsel göç Mevzuat Milletler Cemiyeti Milletvekili Milli güvenlik Mülakat Mülakat kayõtlarõ Mülteci Mülteci benzeri durum Mülteci çocuk Mülteci çocuklar Mülteci hukuku Mülteci kadõnlar Mülteci kadõnlar Mülteci kampõ Mülteci koruma Mülteci kotasõ Mülteci merkezi Mülteci savunuculuğu Mülteci Sözleşmesi Mülteci statüsü belirleme Mülteci Statüsü Belirleme [MSB] Mülteci statüsü haricinde bõrakmaya ilişkin hükümler Mülteci statüsü haricinde kalma Mülteci statüsü tanõnmasõ Mülteci statüsü tanõnmasõna ilişkin hükümler Mülteci statüsüne uygunluk kriterleri Mülteci statüsünün belirlemenin tespit etkisi Mülteci Statüsünün Belirlenmesinde kullanõlacak Ölçüt ve Usüller hakkõnda El Protection Officer Foster Family Prosecution Burden sharing Cross-cultural Cross-cultural influence Cross-cultural communication High-school Education Court decision Internment Purpose-based marriage Country of origin Country of origin information [COI] Centre Vocational Education Vocational training Legitimate Seasonal Migration Legislation League of Nations Deputy to the Parliament National security Interview Interview records Refugee Refugee-like situation Refugee child Refugee children Refugee Law Refugee women Refugee women Refugee camp Refugee protection Refugee quota Refugee centre Refugee advocacy Refugee Convention Determination of refugee status Refugee Status Determination [RSD] Exclusion clauses Exclusion Recognition of the status of refugee Inclusion clauses Eligibility criteria Declaratory effect of determination of refugee status Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status 9

10 Kitabõ Mülteci statüsünün grup bazõnda belirlenmesi Mülteci statüsünün iptali Mülteci statüsünün sona erdirilmesine ilişkin hükümler Mülteci statüsünün sona ermesi Mülteci üreten ülke Mülteci yerleştirme formu Mülteciler için B statüsü (ikincil koruma şekli) Mültecilerden etkilenmiş bölge Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Cenevre Sözleşmesi Mültecilerin kitlesel sõğõnmasõ Mültecilerin Statüsüne ilişkin 1967 Protokolü Mültecilerin yasadõşõ (düzensiz) hareketleri Mültecilerin yükümlülükleri Mültecinin kişisel bilgileri Mültecinin, Sõğõnmacõnõn İadesi Mütekabiliyetten muafiyet Nansen mültecisi Nansen pasaportu Nitelikli oy çokluğu Odak Odak kişi, odak görevli Odak noktasõ Okul dõşõ eğitim Olasõlõk Olasõlõk planõ Onay, Onama Ortadan kaybolmuş kişi Oturumun/Celsenin kayõtlarõ Oy pusulasõ Ödenek Ölüm cezasõ Ön duruşma Ön mülakat Önceden yaşadõğõ ikamet ülkesi Örgün eğitim Özgürlük Para, Geçim parasõ Pasaport Pasaport kanunu Pasaportun yerini tutan Performans göstergeleri Performans izleme Pilot proje Potansiyel mültecilerin ülkeden kaçõşõnõn engellenmesi Group Determination of Refugee Status Withdrawal of refugee status Cessation clauses Cessation Refugee-producing Country Refugee Resettlement form [RRF] Refugee B status Refugee affected area 1951 Geneva Convention relating to the Status of Refugees Large influx of refugees 1967 Protocol relating to the Status of Refugees Irregular Movement of Refugees Duties of Refugees Refugee biodata Extradition of refugee, asylum seeker Exemption from Reciprocity Nansen Refugee Nansen Passport Qualified majority vote Focal Focal officer Focal point Out-of-school Education Contingency Contingency plan Approval Disappeared person Record of the hearing Ballot Appropriation Death penalty Preliminary hearing Preliminary interview Country of former habitual residence Formal education Freedom, liberty Allowance, living allowance Passport Passport law Passport substitute Performance Indicators Performance Monitoring Pilot project Averting flight 10

11 Program Program Bileşenleri Program Bütçesi Program Yönetimi Proje izleme Prosedür dõşõ dosyalar Reddedilen başvuru sahibi Reddedilen dosyalar Refakatçisi olmayan çocuklar, bkz. ayrõ düşmüş Refakatsiz çocuklar Refakatsiz/refakatçisi olmayan çocuklar Refulman, geri gönderme Resen takibi gereken suç, cürüm Ret Oyu Risk altõndaki çocuklar Ruh sağlõğõ danõşmanõ Ruhsal Ruhsal sorunlarõ olan vaka Sabõka kaydõ olan mülteci Sağlõk taramasõ Sahil Güvenlik Komutanlõğõ Sahte Sahte belge Sahte belgeler Sahte evlilik Sahtecilik Salt çoğunluk oyu Savaç suçu Savaş esiri Savaş nedeniyle sõkõşõp kalmõş mülteciler Savunma hazõrlama süresi hakkõ Savunuculuk, mülteci savunuculuğu Sayõştay Seçim bölgesi Seminer, atölye çalõşmasõ Serbest meslek Seyahat belgesi çõkartmak Sõfõr hoşgörü politikasõ Sõğõnmacõ Sõğõnmacõ ve Göçmenlerle Dayanõşma Derneği (SGDD) Sõğõnmacõnõn kõsa süre için tedbiren alõkoyulmasõ Sõğõnmacõnõn seyahat güzergahõ Sõkõşõp kalmõş Sõkõyönetim, örfi idare Sõnõr aşõrõ Sõnõr aşõrõ hareketler Programme Programme components Programme budget Programme management Project Monitoring Extra precedural cases Unsuccessful applicant Rejected cases Unaccompanied [UAM], see. Separated Unaccompanied children Unaccompanied minors Refoulement Indictable Offence Nay vote Children-at-risk Mental health adviser Mental Mental case Refugee with a penal record Medical screening Coast Guard Command False False document Forged/Fraudulent documents Fictitious marriage Forgery Absolute majority vote War crime Prisoner of War (POW) War Stranded Refugee Right of time for preparation of defense Advocacy, Refugee Advocacy Court of Accounts Constituency Workshop Self-employment To issue of travel documents Zero tolerance policy Asylum-seeker Association of Solidarity with Asylum seekers and Migrants (ASAM) Short term preventive custody of asylum seeker Itinerary of asylum seeker Stranded Refugee Martial Law Cross-border Cross-border movements 11

12 Sõnõr aşõrõ işbirliği Sõnõr geçişi Sõnõr izleme Sõnõr kontrolü Sõnõr makamõ Sõnõr noktalarõnda karşõlama Sõnõr polisi Sõnõrda kabul Sõnõrdõşõ Sõnõrdõşõ Sõnõrdõşõ Sõnõrdõşõ emri Sõnõrdõşõ önündeki engeller Sõnõrdõşõnõn askõya alõnmasõ Sõnõrdõşõnõn kanunla geçici olarak askõya alõnmasõ Silahlõ çatõşma Silahlõ kuvvetler Silahlõ müdahale Sivil Toplum Kuruluşu [STK] Siyasi doğruluk Siyasi görüş Siyasi suç Siyasi suç Siyasi suçlu Siyasi suçlularõn iade edilmemesi Son (başvuru, teslim vb.) tarihi Sonra erme (sürenin) Soru sorma sõrasõ Sosyal hizmet diplomasõ Sosyal hizmet uzmanõ Sosyal olarak dõşlanmõş Sosyal yardõm Sosyal yardõm merkezi Sömürü, suiistimal Sözleşme gerekçeleri Sözleşme öncesi mülteciler Sözleşme Seyahat Belgesi Statü Statü belirleme Statüye uygunluk Suç Suçla ilgili olmayan nedenlerle özgürlükten mahrumiyet Suçlu Suçlularõn iadesi Suçsuzluk varsayõmõ, masumiyet karinesi Sulh Ceza Mahkemesi Sürgün Cross-border co-operation Border crossing Monitoring of the border Border control Border authority Reception at border points Border police Admission at the border Deportation Deportation, expulsion Expulsion Deportation order Impediments/obstacles to deportation Suspension of deportation Statutory temporary suspension of deportation Armed conflict Armed forces Armed intervention Non-governmental organization [NGO] Political correctness Political opinion Political crime Political Offence Political Offender Non-extradition for political offenses Deadline Expiration, end of time limit Order of posing questions Diploma in social work Social worker Socially excluded Welfare benefits Social welfare centre Exploitation Convention Grounds Statutory refugees Convention Travel Document [CTD] Status Status determination Eligibility Offence Deprivation of liberty for non-criminal matters Offender Extradition Presumption of innocence Criminal Court of Peace Exile 12

13 Şikayette bulunmak Şüphenin ilgili lehine yorumlanmasõ Tabiiyet Taciz Tahliye Takdir payõ Takip danõşmanlõğõ, Tamamlayõcõ danõşmanlõk Takip ediliyorum duygusu Takip semineri Talep/İddia/İfade Tam (harfi harfine tutulmuş) kayõt Tamamlamak Tamamlayõcõ koruma Tamamlayõcõ koruma şekilleri Tanõma Taraf devlet Taraflarõn eşitliği Taşõnabilir mal Taşõnamaz mal Taşrada oturan mülteciler Tazminat talebi Tebligat Teftiş heyeti Tek ebeveynli aile Tek ebeveynli aile Tekne Tekne ile gelen kişiler Tekne ile gelenlerin uzaklaştõrõlmasõ Tekne ile gelişler Telefonla danõşmanlõk Temel eğitim Temel hak ve özgürlükler Temel hizmetler Temel ihtiyaçlar (giyecek, gõda, eğitim, sağlõk vb.) Temyiz başvurusunda/itirazda bulunmak Temyiz edilemez Temyiz hakkõ Temyize başvurmak Tercüman Terör tehdidi Tespit etme Tespit kararõ Tetkik hakimi Teyit için halk oylamasõ Toplu konut idaresi Toplu yerleşim Topluluk Toplum sağlõğõ, Halk sağlõğõ File a complaint Benefit of the doubt Nationality Harassment Evacuation Margin of appreciation Follow-up counseling Persecution mania Follow-up workshop Claim Verbatim record Phasing out Complementary Protection Complementary forms of protection Recognition Contracting state Equality of arms Movable property Immovable property Rural refugees Compensation claim Notification Survey mission One parent Family Single parent Family Boat Boat people Push-off of boat arrivals Boat arrivals Telephone counselling Basic Education Fundamental rights and freedoms Basic services Basic needs File an appeal Incontestability (unappealable, incontestable) The right to appeal appeal Interpreter Terrorist threat Identification Declaratory judgment Investigation judge Confirmatory referendum Housing authority Collective accommodation Community Community health care 13

14 Toplumsal cinsiyet Toplumsal cinsiyete dayalõ zulüm Toplumsal cinsiyete dayalõ zulüm Toplumsal cinsiyete göre analiz Toplumsal kalkõnma Türk Ceza Kanunu Türk İltica Yönetmeliği Türk Silahlõ Kuvvetleri Tüzük Ulusal mülteci hukuku Uluslarararasõ Teamül Hukuku Uluslararasõ Ceza hukuku Uluslararasõ Katolik Muhacerat Komisyonu Uluslararasõ Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi Uluslararasõ Medeni, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi Uluslararasõ Mülteci Hukuku Uluslararasõ Mülteci Örgütü Uluslararasõ Savaş Hukuku Uluslararasõ İnsancõl Hukuk Uluslararasõ Teamül hukuku Umumi Hukuk, Teamül Hukuku Umumi tuvalet Usül meselesi/yöntem sorunu Usüle ilişkin iltica hukuku Usüle ilişkin olmayan iltica hukuku Uydu şehir Uygulama belgesi Uygulama öğretmeni Uygulayõcõ Uygulayõcõ kurum Uzaklaştõrmak Uzun süren (sürüncemeli) mülteci durumu Üçüncü bir ülkeye yerleştirmek Üçüncü ülkeden sõğõnma istemek Üçüncü ülkeye yerleştirme Ülke Ülke hakkõnda bilgi notu Ülke operasyon planõ Ülkesinde yerinden edilmiş kişiler Ülkesinde yerinden edilmiş kişiler Üst Düzey Çalõşma Grubu Vaka çalõşmasõ, Örnek Olay Çalõşmasõ Vaka geçmişi Vaka, dosya Varõşta mülteci Varlõklar, varlõklarõn nakli Gender Gender based persecution Gender-Related Persecution Breakdown by gender Community development Turkish Penal Code Turkish Asylum Regulation Turkish Armed Forces Statute National refugee Law Customary International Law International Criminal Law International Catholic Migration Commission (ICMC) International Covenant on Civil and Political Rights International Covenant on Civil, Social and Cultural Rights International Refugee Law International Refugee Organization International Humanitarian Law International Customary law Common Law Community latrine Point of order Procedural asylum law Material asylum law Satellite city Implementing instrument Practice teacher Implementing Implementing agency Push-off Protracted refugee situation resettle to a third country seek asylum from a third country Resettlement in a 3rd country Country Country fact sheets Country Operation Plan [COP] Internally displaced people (IDP) Internally Displaced Person [IDP] High Level Working Group Case study Case history Case Prima facie Refugee Assets, transfer of assets 14

15 Varsayõm, çürütülebilir, çürütülemez Vasi Vatandaş Vatandaşõ olduğu ülke Vatandaşlõğõn iptali Vatandaşlõk kazanmak Vatandaşlõk tanõnmasõ Vatansõz Vatansõz kişi Vatansõz kişilerin statüsüne ilişkin Sözleşme Vatansõzlõğõn Azaltõlmasõna ilişkin Sözleşme Veli Veri alõşverişi Veri transferi Vesayet Vicdani retçi Vize alma zorunluluğu Yabancõ Yabancõ düşmanlõğõ Yabancõlar Dairesi Yabancõlar Şubesi Yabancõlarõn Türkiye de İkamet ve Seyahatleri hakkõnda Kanun Yalan beyan Yalan beyan, Yanõltõcõ beyan Yapõcõ Güvensizlik Oyu Yardõm Yargõ mahkemeleri Yargõ yetkisi Yasa tasarõsõ sunan (milletvekili) Yasadõşõ giriş Yasadõşõ göç Yasadõşõ göç Yasal çare Yasal hak Yasal ikamet Yasal koruma Yasal prosedürü başlatmak Yasal statü Yasal statü ile bulunma Yasal temsilci Yasal, Kanuni Yaş tespiti Yaygõn Eğitim Yaygõn ve kapsamlõ şekilde ihlal Yeniden bütünleşme Yeniden bütünleşme Yerel bütünleşme Presumption, rebuttabble, irrebutable Guardian Citizen/National Country of nationality Withdrawal of nationality acquire citizenship Naturalization Stateless Stateless person Convention Relating to the Status of Stateless Persons Convention on the Reduction of Statelessness Guardian by nature Data exchange Data transfer Guardianship Conscientious objector Obligation to obtain a visa Alien, foreigner Xenophobia Foreigners Department Foreigners Section/Branch Law related to Residence and Travel of Foreigners in Turkey Perjury False statement, misleading Constructive vote of no confidence Assistance Judicial courts Jurisdiction Sponsor of a bill Illegal entry Illegal Migration Irregular Migration Legal remedy Legal right Lawful residence Legal protection Initiate a legal procedure Juridical status Lawful presence Legal representative, attorney Lawful Age assessment Non-formal Education Widespread and gross violation Reintegration Reintegration Local integration 15

16 Yerinde mülteci Yerinde mülteciler Yerinde mülteciler Yerinden edilmiş Yerinden edilmiş Yerinden edilmiş kişi Yerleştirme Yerleştirme ülkesi Yerleştirme ülkesi Yerleştirmek Yetişkinlerin istismarõ Yetkili makam Yõllõk koruma raporu Yoklama kaçağõ Yuvarlak masa Yüksek idari mahkeme Yüksek Komiserliğin ilgi alanõndaki kişiler Yüksek risk altõndaki vakalar Yürürlüğe girme Yürütme Komitesi Yürütme Komitesi Kararlarõ Zaman sõnõrlamasõ, hak düşürücü süre, düzenleyici süre Zorla alõkoyarak fuhuş ya da cinsel istismar Zorla çalõştõrmak Zorla dönüş Zorla yerleştirme Zulmü uygulayan kişi veya kurum Zulüm Zulüm görme ihtimalleri olan ülkeye direkt geri gönderilmedikleri halde, iltica taleplerini inceleyecek ülke bulamayan ve iltica talebinde bulunabilmek amacõyla bir ülkeden diğerine giden mülteciler Zulüm riski olan yere geri göndermeme ilkesi Zulüm yapan devlet dõşõ kişi ve kurumlar Sur place refugee Refugees sur place Sur-place refugees Displaced Uprooted Displaced person Resettlement Country of resettlement Resettlement country resettle Adult Abuse/Abuse of Adults Competent authority Annual protection report [APR] Draft evader Round table Supreme administrative court Persons of concern to the High Commissioner High risk case Entry into Force EXCOM (the Executive Committee) EXCOM Conclusions/Resolutions Time limits, strict, instructive Forced prostitution/sexual exploitation Forced labour Forcible return Forced resettlement Agent of Persecution Persecution Refugee in orbit Principle of non-refoulement Non-state agent of persecution 16

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Eylül 2014

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Eylül 2014 GENEL HUKUK TERMİNOLOJİSİ GENERAL LEGAL TERMINOLOGY TÜRKÇE İNGİLİZCE KONU ALANI NO (*) AB Müktesebatı acquis communautaire 1231 abluka blockade 1231 açık arttırma public sale 1206 açık deniz devriyesi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ -TASLAK- (İNGİLİZCE-TÜRKÇE)

AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ -TASLAK- (İNGİLİZCE-TÜRKÇE) AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SECRETARIAT GENERAL FOR THE EUROPEAN UNION AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ -TASLAK- (İNGİLİZCE-TÜRKÇE) GLOSSARY FOR THE EUROPEAN UNION TERMS (ENGLISH-TURKISH) Ankara,

Detaylı

İKİNCİ TÜRKİYE RAPORU

İKİNCİ TÜRKİYE RAPORU CRI (2001) 37 Irkçilik ve hoşgörüsüzlüğe karşi avrupa komisyonu İKİNCİ TÜRKİYE RAPORU Kabul edilme tarihi 15 Aralõk 2000 Strasbourg, 3 July 2001 Irkçõlõk ve Hoşgörüsüzlüğe karşõ Avrupa Komisyonu nun (ECRI)

Detaylı

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Mayıs 2014

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Mayıs 2014 ULUSLARARASI İLİŞKİLER TERMİNOLOJİSİ TÜRKÇE AB barışı koruma gücü AB dış ilişkiler ve güvenlik politikası AB dönem başkanlığı AB Komisyonu AB müktesebatı AB savunma politikası AB üye devletleri abluka

Detaylı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YÜRÜRLÜKTE

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YÜRÜRLÜKTE Sunuş Presentation İstanbul buluşmaları İstanbul Meetings Genel Müdürlüğümüzün Faaliyetleri Activities of DGMM Logomuzun Hikayesi Story of Our Logo TODAİE ile Protokol Protocol with TODAIE Göç Bilgisi

Detaylı

TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ

TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ Avrupa Birliği Genel Sekreterliği AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ (İngilizce-Türkçe) Ankara, Ekim 2003 ISBN xxx-xx-xxxx-x A V R U P A B İ R L İ Ğ İ T E M E L T E R İ M L E R S Ö Z L Ü Ğ Ü Her Hakkı

Detaylı

TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ

TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ (İngilizce - Türkçe) GLOSSARY FOR THE EUROPEAN UNION BASIC TERMS (English - Turkish) Ankara, Aralık 2003 Ankara, December 2003 ISBN 975-19-3520-2 A V R U P A B İ R

Detaylı

A V R U P A B Ġ R L Ġ Ğ Ġ T E M E L T E R Ġ M L E R S Ö Z L Ü Ğ Ü G L O S S A R Y F O R T H E E U R O P E A N U N I O N B A S I C T E R M S

A V R U P A B Ġ R L Ġ Ğ Ġ T E M E L T E R Ġ M L E R S Ö Z L Ü Ğ Ü G L O S S A R Y F O R T H E E U R O P E A N U N I O N B A S I C T E R M S A V R U P A B Ġ R L Ġ Ğ Ġ T E M E L T E R Ġ M L E R S Ö Z L Ü Ğ Ü G L O S S A R Y F O R T H E E U R O P E A N U N I O N B A S I C T E R M S Her Hakkı Saklıdır (All rights reserved) Parayla Satılmaz (Free

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (İNGİLİZCE-TÜRKÇE)

AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (İNGİLİZCE-TÜRKÇE) TC AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ REPUBLIC OF TURKEY SECRETARIAT GENERAL FOR EUROPEAN UNION AFFAIRS AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (İNGİLİZCE-TÜRKÇE) GLOSSARY FOR THE EUROPEAN UNION (ENGLISH-TURKISH)

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Ceza Yargılaması Kurum ve Kavramları

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Ceza Yargılaması Kurum ve Kavramları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Ceza Yargılaması Kurum ve Kavramları Serkan Cengiz Fahrettin Demirağ Teoman Ergül Jeremy McBride Durmuş Tezcan TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ I Bu kitapta yer

Detaylı

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Temmuz 2013 T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İçindekiler Giriş... 5 Avrupa Birliği Müktesebatında Engelli Personel... 6 Portekiz de

Detaylı

Milletlerarası Sözleşmeler

Milletlerarası Sözleşmeler 11.08.2003 Pazartesi Sayı: 25196 (Asıl) Milletlerarası Sözleşmeler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2003/5923 Bakanlar Kurulundan:

Detaylı

ASKIYA ALINMIŞ ÇOCUKLUK: TÜRKİYE de SIĞINMA ARAYAN AİLESİNDEN AYRI DÜŞMÜŞ MÜLTECİ ÇOCUKLARIN DURUMU

ASKIYA ALINMIŞ ÇOCUKLUK: TÜRKİYE de SIĞINMA ARAYAN AİLESİNDEN AYRI DÜŞMÜŞ MÜLTECİ ÇOCUKLARIN DURUMU MART2010 ASKIYA ALINMIŞ ÇOCUKLUK: TÜRKİYE de SIĞINMA ARAYAN AİLESİNDEN AYRI DÜŞMÜŞ MÜLTECİ ÇOCUKLARIN DURUMU HELSİNKİ YURTTAŞLAR DERNEĞİ MÜLTECİ DESTEK PROGRAMI MART 2010 Helsinki Yurttaşlar Derneği Mülteci

Detaylı

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Eylül 2014 KAMU KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Eylül 2014 KAMU KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI KAMU KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI KURUM VEYA BİRİMİN TÜRKÇE ADI İNGİLİZCE KARŞILIĞI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Adalet Komisyonu Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi Akdeniz Parlamenter

Detaylı

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Ekim 2014 KAMU KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Ekim 2014 KAMU KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI KAMU KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI KURUM VEYA BİRİMİN TÜRKÇE ADI İNGİLİZCE KARŞILIĞI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Adalet Komisyonu Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi Akdeniz Parlamenter

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ OPERASYONEL PROGRAMI SÖZLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ OPERASYONEL PROGRAMI SÖZLÜĞÜ Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşviki Hibe Programı ile kayıtdışı çalışanlar, sosyal güvenlik sistemi hakkında bilgilendirildi, Program yaklaşık 9 Milyon Avro ile yürütüld hibe projesinde kooperatif,

Detaylı

Eğitim Hakkı Ve İnsan Hakları Eğitimi

Eğitim Hakkı Ve İnsan Hakları Eğitimi Eğitim Hakkı Ve İnsan Hakları Eğitimi Hakan Ataman İnsan Hakları Gündemi Derneği EĞİTİM HAKKI VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ Bu kitap parayla satılamaz. İnsan haklarının yaygınlaştırılması

Detaylı

MÜLTECİ ÖLÜMLERİ RAPORU 2014

MÜLTECİ ÖLÜMLERİ RAPORU 2014 Göçmenlerin ve Sığınmacıların Yaşadığı Tekne Faciaları Hakkında MÜLTECİ ÖLÜMLERİ RAPORU REPORT OF REFUGEES' DEATH CASES on Boat Disasters Befallen by Immigrants and Refugees İMKANDER (İnsanı Müdafaa ve

Detaylı

Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties

Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties About the law Law 67/2005 Consolidated in Turkish Law 67/2005 Main in English About the law This is a consolidating law incorporating

Detaylı

MÜLTECİLERİN HUKUKİ DURUMUNA DAİR SÖZLEŞME

MÜLTECİLERİN HUKUKİ DURUMUNA DAİR SÖZLEŞME 179 MÜLTECİLERİN HUKUKİ DURUMUNA DAİR SÖZLEŞME Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 14 Aralõk 1950 tarih ve 429 (V) sayõlõ Kararõyla toplanan Konferansta kabul edilmiş, 28 Temmuz 1951 tarihinde Cenevre'de

Detaylı

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Nisan 2015 KAMU KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Nisan 2015 KAMU KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI KAMU KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GRAND NATIONAL ASSEMBLY OF TURKEY Adalet Komisyonu Committee on Justice Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi Parliamentary

Detaylı

Geri Göndermeme (Non-Refoulement) İlkesinin Uluslararası Hukuktaki Konumu Üzerine Bir Değerlendirme

Geri Göndermeme (Non-Refoulement) İlkesinin Uluslararası Hukuktaki Konumu Üzerine Bir Değerlendirme Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 8, Sayı: 30, ss.25-58, 2012 Geri Göndermeme (Non-Refoulement) İlkesinin Uluslararası Hukuktaki Konumu Üzerine Bir Değerlendirme Elif UZUN* GİRİŞ Özet Geri göndermeme

Detaylı

YDÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ/NEU JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES

YDÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ/NEU JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES YDÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ/NEU JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Editör/ Editor: Aykut Polatoğlu Yardımcı Editör/Assistant Editor: Ali Dayıoğlu Yazı Kurulu/Editorial Board Ali Dayıoğlu Fehiman Eminer Ahmet Ertugan

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İSTATİSTİKLERLE KADIN Women in Statistics 2012 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

Hakkımda... 3. Hukuk Çevirisi Nedir?...5. Hukuk Çevirisinde Hangi Tür Belgeler Çevrilmektedir?...5. Hukuk Çevirisinde Karşılaşılan Zorluklar.

Hakkımda... 3. Hukuk Çevirisi Nedir?...5. Hukuk Çevirisinde Hangi Tür Belgeler Çevrilmektedir?...5. Hukuk Çevirisinde Karşılaşılan Zorluklar. İçindekiler Hakkımda..... 3 Önsöz 4 Hukuk Çevirisi Nedir?...5 Hukuk Çevirisinde Hangi Tür Belgeler Çevrilmektedir?...5 Hukuk Çevirisinde Karşılaşılan Zorluklar.6 Hukuk Çevirisinde Tercümanların Yaptıkları

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE FEDERAL YARGILAMA SİSTEMİ VE BU SİSTEM İÇİNDE CEZAİ YARGININ YERİ VE İŞLEYİŞİ

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE FEDERAL YARGILAMA SİSTEMİ VE BU SİSTEM İÇİNDE CEZAİ YARGININ YERİ VE İŞLEYİŞİ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE FEDERAL YARGILAMA SİSTEMİ VE BU SİSTEM İÇİNDE CEZAİ YARGININ YERİ VE İŞLEYİŞİ ÇİÇEK ZOROĞLU EMED METNİ HAZIRLAYAN HUKUKÇULAR Hukuk Eğitimi: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk

Detaylı

Bu Rapor, AÜ SBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, İnsan Hakları Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Cavidan Soykan tarafından kaleme alınmıştır.

Bu Rapor, AÜ SBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, İnsan Hakları Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Cavidan Soykan tarafından kaleme alınmıştır. T.C. İltica ve Göç ve İdari Kapasitesini Geliştirme ve Mevzuatı Uygulama Bürosu Tarafından 3 Mart 2010 Tarihinde Paylaşılan İltica Kanunu ve Yabancılar Kanunu Tasarı Taslakları ve Madde Başlıkları Üzerine

Detaylı

AVRUPA AKDENİZ PARLAMENTER ASAMBLESİ (AAPA) TÜRK GRUBU AĞUSTOS 2007 AĞUSTOS 2009 FAALİYET RAPORU

AVRUPA AKDENİZ PARLAMENTER ASAMBLESİ (AAPA) TÜRK GRUBU AĞUSTOS 2007 AĞUSTOS 2009 FAALİYET RAPORU AVRUPA AKDENİZ PARLAMENTER ASAMBLESİ (AAPA) TÜRK GRUBU AĞUSTOS 2007 AĞUSTOS 2009 FAALİYET RAPORU Doç. Dr. Zeynep DAĞI Ankara Milletvekili AAPA Türk Grubu Başkanı AVRUPA AKDENİZ PARLAMENTER ASAMBLESİ TÜRK

Detaylı

HAYATIN YOK YERİNDEKİLER: MÜLTECİLER VE SIĞINMACILAR

HAYATIN YOK YERİNDEKİLER: MÜLTECİLER VE SIĞINMACILAR HAYATIN YOK YERİNDEKİLER: MÜLTECİLER VE SIĞINMACILAR Sercan Reçber Marmara Üniversitesi Özet: Uluslararası insan hakları hukuku belgelerinin tamamlayıcılıkları ve birbirlerine etkileri düşünüldüğünde mültecilere

Detaylı