BMMYK İLTİCA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ. Ağõr bir suçtan sabõka kaydõ olan mülteci Refugee with a heavy penal record

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BMMYK İLTİCA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ. Ağõr bir suçtan sabõka kaydõ olan mülteci Refugee with a heavy penal record"

Transkript

1 BMMYK İLTİCA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Acil durum Emergency Acil Durum Mevzuatõ Emergency legislation Acil durum sõğõnağõ Emergency shelter Acil durum yardõm talebi Emergency appeal Acil durum yardõmõ Emergency aid Acil durum yardõmõ Emergency assistance Acil durum yardõmõ Emergency Relief Aciliyet göstergesi Indication of urgency Açõkça mesnetsiz başvuru Manifestly unfounded application Açõkça mesnetsiz başvuru Manifestly unfounded claim [MUC] Açõklayõcõ beyanat, açõklayõcõ ifade Explanatory statement Açõklayõcõ, tespit edici Declaratory Ad okuyarak oylama Vote by roll call Adaletten kaçmõş kişi Fugitive of justice Adi (siyasi olmayan) suç Non-political crime Adil duruşma /yargõlanma Fair hearing Adli, Yargõ ile ilgili Judicial Adresinin değişikliği Change of address Afrika daki Mülteci Sorunlarõnõn Özel OAU Convention governing the specific Yönlerini Düzenleyen ABÖ Sözleşmesi aspects of refugee problems in Africa Ağõr adi suç Serious non-political crime Ağõr bir suçtan sabõka kaydõ olan mülteci Refugee with a heavy penal record Ağõr ceza mahkemeleri Heavy criminal court Ağõr dosya yükü Heavy Caseload Ağõrlaştõrõcõ etkenler Aggravating factors Aile Family Aile birleştirme Family reunification Aile hayatõ eğitimi Family life education Aile içi şiddet Domestic violence Aile sağlõk bakõm hizmetleri Family health care services Aile ve çocuğun refahõ Family and child welfare Ailelerinden ayrõ düşmüş çocuklar Separated children Ailenin Birliği İlkesi Family Unity Principle Ailesinden ayrõ düşmüş çocuk Separated child Akõn Influx Akli dengesi zayõf yaşlõ kişi Elderly mentally infirm person Alo Çocuk Hattõ (183 for Turkey) Childline Analiz Breakdown Anayasa Constitution Anayasa Mahkemesi Constitutional Court Anlaşma Agreement Ara seçim By-election Arama izni/arama emri Search warrant Asayişi bozma Breach of peace Asõl başvuru sahibi Principle claimant/main applicant Asõl başvuru sahibinin statüsünden Derivative Status 1

2 kaynaklanan statü Asimilasyon, yeni ulusal topluluklar içerisinde asimilasyon Asker kaçağõ Askeri mahkeme Askõya alma etkisi Asliye Ceza Mahkemesi Aşama Atfedilen siyasi düşünce Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesi Avrupa Konseyi Avrupa Parlamentosu Avrupalõ olmayan Aynõ kişi tarafõndan farklõ Üye Devletlerde eşzamanlõ veya birbiri ardõna yapõlmõş mükerrer iltica talepleri Ayrõmcõlõk Ayrõmcõlõk yapmama Ayrõmcõlõk yapmama ilkesi Bağlayõcõ hukuk Bağlayõcõ olmayan hukuk Bakanlar Kurulu Bakmakla yükümlü olunan kişi Bakmakla yükümlü olunan yaşlõlar Barõşa karşõ suç Basit oy çokluğu Başarõ göstergeleri Başvuru sahibi, başvuran kimse Başvuruda bulunmak Beceri geliştirme Belediye Belgelere dayanan delil Belgesi olmayan sõğõnmacõlar Belirleme, tespit Belli bir amaca tahsis edilmiş fonlar Belli bir sosyal gruba mensup olmak Beyan, ifade Beyin göçü Bilgi toplama heyeti/araştõrma heyeti Bilgi toplama, araştõrma Bilgilendirme Bilgilendirme sistemi Bilirkişi Bir başka yerde fiili koruma Bir önceki ikametgahõ Bir ülkeyi terk etme zorunluluğu Bir vakayõ havale etmek Bireysel dosya, Münferit dosya Assimilation, within new national communities Deserter Military court Suspensive effect Criminal Court of First Instance Instance Imputed political opinion European Court of Human Rights European Convention of Human rights Council of Europe European Parliament Non-European Asylum shopping Discrimination Non-discrimination Rule of non-discrimination Hard law Soft law Council of Ministers Dependant Dependant elderly person Crime against peace Simple majority vote Achievement Indicators Applicant File an application Skills development Municipality Documentary evidence Undocumented asylum-seekers Determination Earmarked funds Membership to a particular social group Declaration, statement Brain drain Fact-finding mission Fact-finding Briefing Information system Expert witness Factual protection elsewhere Former habitual residence Obligation to leave a country To refer a case to Individual Case [IC] 2

3 Birikmiş (bekleyen) MSB dosyalarõ BM Genel Kurulu BM Tüzüğü BMMYK tarafõndan tanõnan mülteciler BMMYK nin ev sahibi ülke ile yaptõğõ anlaşma BMMYK nin Uygulayõcõ Ortağõ Bölge İdare Mahkemesi Bütünleşme (entegrasyon) hakkõnda danõşmanlõk Caydõrõcõ Cenevre Sözleşmesi Ceza gerektiren suç Ceza Hukuku Ceza kovuşturmasõ Cezasõ ölüm olan suç Cinsel istismar Cinsel şiddet Cinsel taciz Cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalõ şiddet Cinsel yönelim Cinsiyet Coğrafi çekincenin kaldõrõlmasõ Coğrafi sõnõrlama Coğrafi sõnõrlamanõn kaldõrõlmasõ Çadõr kampõ Çalõşma hakkõ Çalõşma izni Çekim etkisi yaratan etkenler Çevirmen Çõkar sağlamak amacõyla satõn alõnan pasaport Çocuğun yüksek yararõ Çocuk haklarõ sözleşmesi Çocuk Haklarõ Sözleşmesi Çocuk mahkemeleri Çocuk velayeti Çocuk, reşit olmamõş kişi Çocuklar Çok yaşlõ Dahili Kaçõş Alternatifi Danõşma hizmeti Danõşma ve kaynak merkezi Danõşman olarak/danõşman Sõfatõyla Danõştay Dava dõşõ, hukuk dõşõ Davacõ Davalõ Dernek, Mülteci Derneği Devletçe tanõnan mülteci Devlete sõğõnma RSD backlog UN General Assembly Charter of the UN Mandate refugees Host country agreement UNHCR implementing partner [IP] Regional administrative courts Integration consultation Deterrent Geneva Convention Criminal Offence Criminal Law Criminal prosecution, criminal action Capital Offence Sexual abuse Sexual violence Sexual Harassment Sexual and gender based violence [SGBV] Sexual orientation Sex Lifting the geographic limitation Geographical limitation Withdrawal of geographical limitation Tent camp Right to employment Work permit Pull Factor Translator Passport of convenience Best interest of the child Convention on the Rights of the Child (CRC) UN Convention on the Rights of the Children Juvenile courts Child custody Minor Children Very elderly Internal Flight Alternative [IFA] Advice service Counseling and resource centre Advisory capacity Council of State Extrajudicial Plaintiff Defendant Association, Refugee Association Convention Refugee Territorial Asylum 3

4 Devlete Sõğõnmaya ilişkin Beyanname Devletler Umumi hukuku Dil eğitimi Dilekçenin gerçeklerle gerekçelendirilmesi Din Diplomalarõn (denkliğinin) tanõnmasõ Diplomatik Diplomatik Sõğõnma Direktif Doğum tarihi Doğum yeri Dostane çözüm Dosya merkezli çalõşma Dosya numarasõ Dosya yükü Dosya yükünün tanõmõ Dosyanõn esasõna ilişkin karar Duruşma celbi Düşünce, vicdan, din özgürlüğü Düzenlemek (belge vs...) Düzensiz (Yasadõşõ) yer değiştirenler Düzmece iltica talebinde bulunan kişi Eğitim Eğitim görme hakkõ Eğitim kiti, Eğitim materyalleri paketi Eğitimcilerin Eğitimi Ekonomik göçmen Ekonomik mülteci Ekonomik yeterlilik El kaldõrarak oylama El Kitabõ Elçilik Emniyet Genel Müdürlüğü En iyi uygulamalar Engelli Engelli mülteci Engelli mülteci Engelli mültecinin tedavisi ve rehabilitasyonu Erken uyarõ sistemi Eşit fõrsatlar Etken Etnik köken Ev sahibi ülke Evet Oyu/Kabul Oyu Faks Fiilen mülteci Fiilen mülteciler Filistinli mülteci Declaration on Territorial asylum Public International Law Language training Factual justification of a motion Religion Recognition of diplomas Diplomatic Diplomatic Asylum Directive Date of birth Place of birth Friendly settlement Casework Case/File number Caseload Description of Caseload Decision based on the merits of the case Summons to the hearing Freedom for expression, conscious, religion Issue (to) Irregular movers Bogus refugee Education Right to education Education kit Training for trainers [ToT] Economic migrant Economic Refugee Economic self-sufficiency Vote by show of hands Handbook Embassy General Directorate for Security Best practices Handicapped Disabled refugee Handicapped refugee Treatment and rehabilitation of a handicapped refugee Early warning system Equal opportunities Factor Ethnic origin, ethnicity Host Country Affirmative vote Facsimile De facto Refugee De facto refugees Palestinian refugee 4

5 Fiziksel istismar Gayrõmeşru, yasal olmayan Geçici gözaltõ Geçici ikamet Geçici koruma Geçici sõğõnma Geçici yasal koruma başvurusu Geçiş ülkesi, transit ülke Gelir getiren iş Geliş, Yeni gelen kişiler Genel kurmay Genel Kurul Genelkurmay başkanõ Geniş aile (çekirdek aile dõşõndaki aile fertleri) Geri dönmek Geri dönüş Geri göndermeme Geri kabul Geri kabul anlaşmalarõ Girdi Giriş Gizlilik Göç Göç Akõşõ Göç politikasõ Göç programõ Göçmen Göçmen Göçmen kaçakçõlõğõ Gönüllü Gönüllü geri dönüş Görev raporu Göstergeler Gözaltõ Gözaltõna almak Gözaltõnda sõnõrdõşõnõ beklemek Grup statüsü belirleme Gündem, Geçici Gündem Taslağõ Güvenli menşe ülke Güvenli üçüncü ülke Hafif suç Hak ve yükümlülükler Haklõ nedenlere dayanan korku Haklõ nedenlere dayanan zulüm korkusu Haksõz fiil Halk sağlõğõ uzmanõ hareket halindeki uçağõ veya başka bir taşõtõ kendi istediği yöne çevirmek, kaçõrmak (gemi, uçak vb.) Physical abuse Illegitimate Temporary detention Sojourn Temporary protection Temporary Asylum Application for temporary legal protection Country of transit Wage-earning employment Arrival, New arrivals General Staff General Assembly The chief of general staff Extended Family repatriate Repatriation Non-refoulement Readmission Readmission agreements Input Entry Confidentiality Migration Flow of Migration Migration policy Migration program Immigrant Migrant Migrant smuggling Volunteer Voluntary repatriation [volrep] Debriefing Indicators Detention Detain Custody awaiting deportation Group Determination Agenda, draft provisional agenda Safe country of origin Safe third country Petty Offence Rights and obligations Well-founded Fear Well-founded fear of persecution Wrongful act Community health worker Hijacking 5

6 Harici Kaçõş Alternatifi Hassas Havaalanõ prosedürü Havale etmek, sevk etmek Hayõr/Yardõm Kurumu Hazõrlõk aşamasõnda Her Türlü Irk Ayrõmcõlõğõnõn Tasfiye Edilmesine ilişkin Sözleşme Hõzlandõrõlmõş prosedür Hõzlandõrõlmõş prosedürler Hõzlandõrõlmõş prosedürler Hõzlõ Hõzlõ yerleştirme Hoşgörü statüsü Hukuk Hukuk kliniği Hukuki danõşmanlõk Hukuki dayanak Hukuki yardõm Hukukun üstünlüğü Hükümlü Içişleri bakanlõğõ Ikili anlaşma Ilk iltica ülkesi Iltica nedenleri/gerekçeleri Insan haklarõ Insani yardõm Irk Irk Iz sürme Izin İçtihat İçtihat hukuku, dava hukuku İdari mahkeme İddiaya göre İhlal İkamet izni İkamet ülkesi İkincil göç İkincil koruma İleri toplama merkezi İlerleme göstergeleri İlga edici kanun İlgi alanõ İlgi alanõndaki kişiler İlköğretim İltica başvurusu İltica hakkõ/sõğõnma hakkõ İltica kanunu, İltica yasasõ External Flight alternative [EFA] Vulnerable Airport procedure Refer Charitable organization In the pipeline International Convention on Elimination of All Forms of Racial Discrimination Expedited procedure Accelerated procedures Fast-track procedures Fast-track Fast-track resettlement Tolerance status Law Legal clinic Legal counselling Legal basis Legal aid Rule of Law Convicted Ministry of Interior Bilateral agreement Country of First Asylum Grounds/reasons for asylum Human rights Humanitarian Assistance (Relief) Race Race Tracing Authorization Jurisprudence Case law Administrative court Allegedly Violation Residence permit Country of domicile Secondary Migration Subsidiary protection Front line assembly area Progress Indicators Abrogative Law Concern People of concern Primary Education Application (for asylum) Right to Asylum Law of Asylum 6

7 İltica öncesi dönem İltica politikasõ İltica talebi İltica talebi, Sõğõnma talebi İltica tanõnmasõ İltica usülü, İltica usülleri İltica uygulamalarõ İltica ülkesi İltica ve/veya mülteci statüsü talebi İltica, sõğõnma İmtiyazlõ pasaport İnanõlõr İnanõlõrlõk İnceleme aşamasõnda olan dosyalar İnceleme sürecindeki İnceleme ziyareti, inceleme gezisi İnsan Haklarõ Evrensel Beyannamesi İnsan Haklarõ Hukuku İnsan kaçakçõlõğõ İnsan Kaynağõnõ Geliştirme Vakfõ İnsan ticareti İnsan ticareti İnsani statü İnsani Statü Tanõnanlar İnsanlõğa karşõ suç İptal, İskan Kanunu İspat standardõ İspat yükü İstihdam İstihdam danõşmanlõğõ İstismar İşbirliği Çerçeve Anlaşmasõ İşçi Göçü İşkence ve diğer zalimce, gayriinsani veya küçük düşürücü muameleye karşõ BM sözleşmesi İtici etken İtiraz İyi niyetli mülteciler İzleme İzleme faaliyeti İzleme, takip Kabul edilebilirlik Kabul edilemez Kabul oyu, Evet oyu Kabul Ülkesi Kabul ülkesi Pre-asylum period Asylum policy Request for asylum Asylum request Grant of Asylum Asylum procedure(s) Asylum practices Asylum country Claim to asylum and/or refugee status Asylum Concessionary Passport Credible, believable, plausible Credibility Pending cases Pending Study visit Universal Declaration of Human Rights Human Rights Law Human smuggling Human resource development foundation (HRDF) Human trafficking Trafficking in persons/ Human trafficking Humanitarian status Humanitarian (status) Cases Crime against humanity Withdrawal Settlement Law Standard of proof Burden of proof (onus probandi) Employment Employment counseling Abuse Cooperation Framework Agreement Labor Migration UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Push Factor Appeal Bona fide Refugee Monitoring Follow-up activity Follow-up Admissibility Inadmissible Aye vote Country of reception Receiving Country 7

8 Kaçak yolcu Kaçõş Kaçõş nedenleri Kaçmak Kadõn sünneti Kalacak yerin türüne göre analiz Kalõcõ çözüm Kamp Kamu güvenliği Kanõt olarak kabulün gerekçesi Kanun hükmünde kararname Kanun Tasarõsõnda değişiklik Kapalõ celse, gizli celse Kapalõ kamp politikasõ Kara Kuvvetleri Komutanlõğõ Karar Karar Karşõlama Karşõlama merkezi Karşõlama tesisi Karşõlõklõlõk, mütekabiliyet Kartagena Mülteci Bildirgesi Kayõt Kayõt Kayõt Kayõtlara erişim Kayyum Kayyum Kendiliğinden Kendiliğinden geri dönüş Kendine yardõm kuruluşu Kentte oturan mülteciler Kõlavuz İlkeler Kõrsaldaki mülteciler Kimlik belgeleri Kimlik belgesi Kimlik belgesi çõkartmak Kimlik kartõ Kişisel bilgilerin korunmasõ Kitlesel akõn Kolluk kuvveti Komite Bülteni (Mecliste) Komite Sekreteri(Mecliste) Komitenin tutumu Kontrol listesi Korku Korku, Nesnel Unsur Korku, Öznel Unsur Koruma Stowaway Flight Causes of flight flee Female genital mutilation [FGM] Breakdown by type of accommodation Durable solution Camp Public safety Motion for admission of evidence Decree law Amendment to a bill In camera sitting Closed camp policy Land Forces Command Conclusion Decision Reception Reception Centre Reception facilities Reciprocity Cartagena Declaration on Refugees Record Registration Registration Access to records Guardian ad litem Trustee Ipso facto Spontaneous return Self-help organization Urban refugees Guideline Rural Refugee Identity papers Identity certificate To issue identity documents ID/identity card Personal data protection Mass influx Police force Committee bulletin Committee clerk Attitude of a committee Checklist Fear Fear, objective element Fear, subjective element Protection 8

9 Koruma Memuru Koruyucu aile Kovuşturma Külfet paylaşõmõ Kültürler arasõ Kültürler arasõ etki Kültürler arasõ iletişim Lise Mahkeme kararõ Mahkeme kararõ olmaksõzõn alõkoyulma Maksatlõ evlilik Menşe ülke Menşe ülke bilgisi Merkez Mesleki eğitim Mesleki Eğitim Meşru, yasal Mevsimsel göç Mevzuat Milletler Cemiyeti Milletvekili Milli güvenlik Mülakat Mülakat kayõtlarõ Mülteci Mülteci benzeri durum Mülteci çocuk Mülteci çocuklar Mülteci hukuku Mülteci kadõnlar Mülteci kadõnlar Mülteci kampõ Mülteci koruma Mülteci kotasõ Mülteci merkezi Mülteci savunuculuğu Mülteci Sözleşmesi Mülteci statüsü belirleme Mülteci Statüsü Belirleme [MSB] Mülteci statüsü haricinde bõrakmaya ilişkin hükümler Mülteci statüsü haricinde kalma Mülteci statüsü tanõnmasõ Mülteci statüsü tanõnmasõna ilişkin hükümler Mülteci statüsüne uygunluk kriterleri Mülteci statüsünün belirlemenin tespit etkisi Mülteci Statüsünün Belirlenmesinde kullanõlacak Ölçüt ve Usüller hakkõnda El Protection Officer Foster Family Prosecution Burden sharing Cross-cultural Cross-cultural influence Cross-cultural communication High-school Education Court decision Internment Purpose-based marriage Country of origin Country of origin information [COI] Centre Vocational Education Vocational training Legitimate Seasonal Migration Legislation League of Nations Deputy to the Parliament National security Interview Interview records Refugee Refugee-like situation Refugee child Refugee children Refugee Law Refugee women Refugee women Refugee camp Refugee protection Refugee quota Refugee centre Refugee advocacy Refugee Convention Determination of refugee status Refugee Status Determination [RSD] Exclusion clauses Exclusion Recognition of the status of refugee Inclusion clauses Eligibility criteria Declaratory effect of determination of refugee status Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status 9

10 Kitabõ Mülteci statüsünün grup bazõnda belirlenmesi Mülteci statüsünün iptali Mülteci statüsünün sona erdirilmesine ilişkin hükümler Mülteci statüsünün sona ermesi Mülteci üreten ülke Mülteci yerleştirme formu Mülteciler için B statüsü (ikincil koruma şekli) Mültecilerden etkilenmiş bölge Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Cenevre Sözleşmesi Mültecilerin kitlesel sõğõnmasõ Mültecilerin Statüsüne ilişkin 1967 Protokolü Mültecilerin yasadõşõ (düzensiz) hareketleri Mültecilerin yükümlülükleri Mültecinin kişisel bilgileri Mültecinin, Sõğõnmacõnõn İadesi Mütekabiliyetten muafiyet Nansen mültecisi Nansen pasaportu Nitelikli oy çokluğu Odak Odak kişi, odak görevli Odak noktasõ Okul dõşõ eğitim Olasõlõk Olasõlõk planõ Onay, Onama Ortadan kaybolmuş kişi Oturumun/Celsenin kayõtlarõ Oy pusulasõ Ödenek Ölüm cezasõ Ön duruşma Ön mülakat Önceden yaşadõğõ ikamet ülkesi Örgün eğitim Özgürlük Para, Geçim parasõ Pasaport Pasaport kanunu Pasaportun yerini tutan Performans göstergeleri Performans izleme Pilot proje Potansiyel mültecilerin ülkeden kaçõşõnõn engellenmesi Group Determination of Refugee Status Withdrawal of refugee status Cessation clauses Cessation Refugee-producing Country Refugee Resettlement form [RRF] Refugee B status Refugee affected area 1951 Geneva Convention relating to the Status of Refugees Large influx of refugees 1967 Protocol relating to the Status of Refugees Irregular Movement of Refugees Duties of Refugees Refugee biodata Extradition of refugee, asylum seeker Exemption from Reciprocity Nansen Refugee Nansen Passport Qualified majority vote Focal Focal officer Focal point Out-of-school Education Contingency Contingency plan Approval Disappeared person Record of the hearing Ballot Appropriation Death penalty Preliminary hearing Preliminary interview Country of former habitual residence Formal education Freedom, liberty Allowance, living allowance Passport Passport law Passport substitute Performance Indicators Performance Monitoring Pilot project Averting flight 10

11 Program Program Bileşenleri Program Bütçesi Program Yönetimi Proje izleme Prosedür dõşõ dosyalar Reddedilen başvuru sahibi Reddedilen dosyalar Refakatçisi olmayan çocuklar, bkz. ayrõ düşmüş Refakatsiz çocuklar Refakatsiz/refakatçisi olmayan çocuklar Refulman, geri gönderme Resen takibi gereken suç, cürüm Ret Oyu Risk altõndaki çocuklar Ruh sağlõğõ danõşmanõ Ruhsal Ruhsal sorunlarõ olan vaka Sabõka kaydõ olan mülteci Sağlõk taramasõ Sahil Güvenlik Komutanlõğõ Sahte Sahte belge Sahte belgeler Sahte evlilik Sahtecilik Salt çoğunluk oyu Savaç suçu Savaş esiri Savaş nedeniyle sõkõşõp kalmõş mülteciler Savunma hazõrlama süresi hakkõ Savunuculuk, mülteci savunuculuğu Sayõştay Seçim bölgesi Seminer, atölye çalõşmasõ Serbest meslek Seyahat belgesi çõkartmak Sõfõr hoşgörü politikasõ Sõğõnmacõ Sõğõnmacõ ve Göçmenlerle Dayanõşma Derneği (SGDD) Sõğõnmacõnõn kõsa süre için tedbiren alõkoyulmasõ Sõğõnmacõnõn seyahat güzergahõ Sõkõşõp kalmõş Sõkõyönetim, örfi idare Sõnõr aşõrõ Sõnõr aşõrõ hareketler Programme Programme components Programme budget Programme management Project Monitoring Extra precedural cases Unsuccessful applicant Rejected cases Unaccompanied [UAM], see. Separated Unaccompanied children Unaccompanied minors Refoulement Indictable Offence Nay vote Children-at-risk Mental health adviser Mental Mental case Refugee with a penal record Medical screening Coast Guard Command False False document Forged/Fraudulent documents Fictitious marriage Forgery Absolute majority vote War crime Prisoner of War (POW) War Stranded Refugee Right of time for preparation of defense Advocacy, Refugee Advocacy Court of Accounts Constituency Workshop Self-employment To issue of travel documents Zero tolerance policy Asylum-seeker Association of Solidarity with Asylum seekers and Migrants (ASAM) Short term preventive custody of asylum seeker Itinerary of asylum seeker Stranded Refugee Martial Law Cross-border Cross-border movements 11

12 Sõnõr aşõrõ işbirliği Sõnõr geçişi Sõnõr izleme Sõnõr kontrolü Sõnõr makamõ Sõnõr noktalarõnda karşõlama Sõnõr polisi Sõnõrda kabul Sõnõrdõşõ Sõnõrdõşõ Sõnõrdõşõ Sõnõrdõşõ emri Sõnõrdõşõ önündeki engeller Sõnõrdõşõnõn askõya alõnmasõ Sõnõrdõşõnõn kanunla geçici olarak askõya alõnmasõ Silahlõ çatõşma Silahlõ kuvvetler Silahlõ müdahale Sivil Toplum Kuruluşu [STK] Siyasi doğruluk Siyasi görüş Siyasi suç Siyasi suç Siyasi suçlu Siyasi suçlularõn iade edilmemesi Son (başvuru, teslim vb.) tarihi Sonra erme (sürenin) Soru sorma sõrasõ Sosyal hizmet diplomasõ Sosyal hizmet uzmanõ Sosyal olarak dõşlanmõş Sosyal yardõm Sosyal yardõm merkezi Sömürü, suiistimal Sözleşme gerekçeleri Sözleşme öncesi mülteciler Sözleşme Seyahat Belgesi Statü Statü belirleme Statüye uygunluk Suç Suçla ilgili olmayan nedenlerle özgürlükten mahrumiyet Suçlu Suçlularõn iadesi Suçsuzluk varsayõmõ, masumiyet karinesi Sulh Ceza Mahkemesi Sürgün Cross-border co-operation Border crossing Monitoring of the border Border control Border authority Reception at border points Border police Admission at the border Deportation Deportation, expulsion Expulsion Deportation order Impediments/obstacles to deportation Suspension of deportation Statutory temporary suspension of deportation Armed conflict Armed forces Armed intervention Non-governmental organization [NGO] Political correctness Political opinion Political crime Political Offence Political Offender Non-extradition for political offenses Deadline Expiration, end of time limit Order of posing questions Diploma in social work Social worker Socially excluded Welfare benefits Social welfare centre Exploitation Convention Grounds Statutory refugees Convention Travel Document [CTD] Status Status determination Eligibility Offence Deprivation of liberty for non-criminal matters Offender Extradition Presumption of innocence Criminal Court of Peace Exile 12

13 Şikayette bulunmak Şüphenin ilgili lehine yorumlanmasõ Tabiiyet Taciz Tahliye Takdir payõ Takip danõşmanlõğõ, Tamamlayõcõ danõşmanlõk Takip ediliyorum duygusu Takip semineri Talep/İddia/İfade Tam (harfi harfine tutulmuş) kayõt Tamamlamak Tamamlayõcõ koruma Tamamlayõcõ koruma şekilleri Tanõma Taraf devlet Taraflarõn eşitliği Taşõnabilir mal Taşõnamaz mal Taşrada oturan mülteciler Tazminat talebi Tebligat Teftiş heyeti Tek ebeveynli aile Tek ebeveynli aile Tekne Tekne ile gelen kişiler Tekne ile gelenlerin uzaklaştõrõlmasõ Tekne ile gelişler Telefonla danõşmanlõk Temel eğitim Temel hak ve özgürlükler Temel hizmetler Temel ihtiyaçlar (giyecek, gõda, eğitim, sağlõk vb.) Temyiz başvurusunda/itirazda bulunmak Temyiz edilemez Temyiz hakkõ Temyize başvurmak Tercüman Terör tehdidi Tespit etme Tespit kararõ Tetkik hakimi Teyit için halk oylamasõ Toplu konut idaresi Toplu yerleşim Topluluk Toplum sağlõğõ, Halk sağlõğõ File a complaint Benefit of the doubt Nationality Harassment Evacuation Margin of appreciation Follow-up counseling Persecution mania Follow-up workshop Claim Verbatim record Phasing out Complementary Protection Complementary forms of protection Recognition Contracting state Equality of arms Movable property Immovable property Rural refugees Compensation claim Notification Survey mission One parent Family Single parent Family Boat Boat people Push-off of boat arrivals Boat arrivals Telephone counselling Basic Education Fundamental rights and freedoms Basic services Basic needs File an appeal Incontestability (unappealable, incontestable) The right to appeal appeal Interpreter Terrorist threat Identification Declaratory judgment Investigation judge Confirmatory referendum Housing authority Collective accommodation Community Community health care 13

14 Toplumsal cinsiyet Toplumsal cinsiyete dayalõ zulüm Toplumsal cinsiyete dayalõ zulüm Toplumsal cinsiyete göre analiz Toplumsal kalkõnma Türk Ceza Kanunu Türk İltica Yönetmeliği Türk Silahlõ Kuvvetleri Tüzük Ulusal mülteci hukuku Uluslarararasõ Teamül Hukuku Uluslararasõ Ceza hukuku Uluslararasõ Katolik Muhacerat Komisyonu Uluslararasõ Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi Uluslararasõ Medeni, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi Uluslararasõ Mülteci Hukuku Uluslararasõ Mülteci Örgütü Uluslararasõ Savaş Hukuku Uluslararasõ İnsancõl Hukuk Uluslararasõ Teamül hukuku Umumi Hukuk, Teamül Hukuku Umumi tuvalet Usül meselesi/yöntem sorunu Usüle ilişkin iltica hukuku Usüle ilişkin olmayan iltica hukuku Uydu şehir Uygulama belgesi Uygulama öğretmeni Uygulayõcõ Uygulayõcõ kurum Uzaklaştõrmak Uzun süren (sürüncemeli) mülteci durumu Üçüncü bir ülkeye yerleştirmek Üçüncü ülkeden sõğõnma istemek Üçüncü ülkeye yerleştirme Ülke Ülke hakkõnda bilgi notu Ülke operasyon planõ Ülkesinde yerinden edilmiş kişiler Ülkesinde yerinden edilmiş kişiler Üst Düzey Çalõşma Grubu Vaka çalõşmasõ, Örnek Olay Çalõşmasõ Vaka geçmişi Vaka, dosya Varõşta mülteci Varlõklar, varlõklarõn nakli Gender Gender based persecution Gender-Related Persecution Breakdown by gender Community development Turkish Penal Code Turkish Asylum Regulation Turkish Armed Forces Statute National refugee Law Customary International Law International Criminal Law International Catholic Migration Commission (ICMC) International Covenant on Civil and Political Rights International Covenant on Civil, Social and Cultural Rights International Refugee Law International Refugee Organization International Humanitarian Law International Customary law Common Law Community latrine Point of order Procedural asylum law Material asylum law Satellite city Implementing instrument Practice teacher Implementing Implementing agency Push-off Protracted refugee situation resettle to a third country seek asylum from a third country Resettlement in a 3rd country Country Country fact sheets Country Operation Plan [COP] Internally displaced people (IDP) Internally Displaced Person [IDP] High Level Working Group Case study Case history Case Prima facie Refugee Assets, transfer of assets 14

15 Varsayõm, çürütülebilir, çürütülemez Vasi Vatandaş Vatandaşõ olduğu ülke Vatandaşlõğõn iptali Vatandaşlõk kazanmak Vatandaşlõk tanõnmasõ Vatansõz Vatansõz kişi Vatansõz kişilerin statüsüne ilişkin Sözleşme Vatansõzlõğõn Azaltõlmasõna ilişkin Sözleşme Veli Veri alõşverişi Veri transferi Vesayet Vicdani retçi Vize alma zorunluluğu Yabancõ Yabancõ düşmanlõğõ Yabancõlar Dairesi Yabancõlar Şubesi Yabancõlarõn Türkiye de İkamet ve Seyahatleri hakkõnda Kanun Yalan beyan Yalan beyan, Yanõltõcõ beyan Yapõcõ Güvensizlik Oyu Yardõm Yargõ mahkemeleri Yargõ yetkisi Yasa tasarõsõ sunan (milletvekili) Yasadõşõ giriş Yasadõşõ göç Yasadõşõ göç Yasal çare Yasal hak Yasal ikamet Yasal koruma Yasal prosedürü başlatmak Yasal statü Yasal statü ile bulunma Yasal temsilci Yasal, Kanuni Yaş tespiti Yaygõn Eğitim Yaygõn ve kapsamlõ şekilde ihlal Yeniden bütünleşme Yeniden bütünleşme Yerel bütünleşme Presumption, rebuttabble, irrebutable Guardian Citizen/National Country of nationality Withdrawal of nationality acquire citizenship Naturalization Stateless Stateless person Convention Relating to the Status of Stateless Persons Convention on the Reduction of Statelessness Guardian by nature Data exchange Data transfer Guardianship Conscientious objector Obligation to obtain a visa Alien, foreigner Xenophobia Foreigners Department Foreigners Section/Branch Law related to Residence and Travel of Foreigners in Turkey Perjury False statement, misleading Constructive vote of no confidence Assistance Judicial courts Jurisdiction Sponsor of a bill Illegal entry Illegal Migration Irregular Migration Legal remedy Legal right Lawful residence Legal protection Initiate a legal procedure Juridical status Lawful presence Legal representative, attorney Lawful Age assessment Non-formal Education Widespread and gross violation Reintegration Reintegration Local integration 15

16 Yerinde mülteci Yerinde mülteciler Yerinde mülteciler Yerinden edilmiş Yerinden edilmiş Yerinden edilmiş kişi Yerleştirme Yerleştirme ülkesi Yerleştirme ülkesi Yerleştirmek Yetişkinlerin istismarõ Yetkili makam Yõllõk koruma raporu Yoklama kaçağõ Yuvarlak masa Yüksek idari mahkeme Yüksek Komiserliğin ilgi alanõndaki kişiler Yüksek risk altõndaki vakalar Yürürlüğe girme Yürütme Komitesi Yürütme Komitesi Kararlarõ Zaman sõnõrlamasõ, hak düşürücü süre, düzenleyici süre Zorla alõkoyarak fuhuş ya da cinsel istismar Zorla çalõştõrmak Zorla dönüş Zorla yerleştirme Zulmü uygulayan kişi veya kurum Zulüm Zulüm görme ihtimalleri olan ülkeye direkt geri gönderilmedikleri halde, iltica taleplerini inceleyecek ülke bulamayan ve iltica talebinde bulunabilmek amacõyla bir ülkeden diğerine giden mülteciler Zulüm riski olan yere geri göndermeme ilkesi Zulüm yapan devlet dõşõ kişi ve kurumlar Sur place refugee Refugees sur place Sur-place refugees Displaced Uprooted Displaced person Resettlement Country of resettlement Resettlement country resettle Adult Abuse/Abuse of Adults Competent authority Annual protection report [APR] Draft evader Round table Supreme administrative court Persons of concern to the High Commissioner High risk case Entry into Force EXCOM (the Executive Committee) EXCOM Conclusions/Resolutions Time limits, strict, instructive Forced prostitution/sexual exploitation Forced labour Forcible return Forced resettlement Agent of Persecution Persecution Refugee in orbit Principle of non-refoulement Non-state agent of persecution 16

Güz Dönemi AB Hukuku Yüksek Lisans Programı AB Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı Semineri. Seminer Konuları ve Zamanlama

Güz Dönemi AB Hukuku Yüksek Lisans Programı AB Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı Semineri. Seminer Konuları ve Zamanlama 2016-2017 Güz Dönemi AB Hukuku Yüksek Lisans Programı AB Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı Semineri Seminer Konuları ve Zamanlama ÖNNOT Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği ve

Detaylı

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI ANAYASA MAHKEMESİ CONSTITUTIONAL COURT Genel Kurul General Assembly 1. Bölüm 1st Chamber 2. Bölüm 2nd Chamber Bölümler Başraportürlüğü Office of the

Detaylı

Bursa. Anket Sonuçları

Bursa. Anket Sonuçları Bursa Anket Sonuçları Bursa Valiliği Toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa KARSLIOĞLU, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Nurdan BERKEM, Yabancı Çalışma Grubu (Foreigners Working Group)

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Đnsan Hakları Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Đnsan Hakları Başkanlığı ĐNSAN HAKLARI SÖZLÜKÇESĐ Bu sözlük Đnsan Haklarıyla ilgili kavram ve kurumların anlamlarını veriyor: I. Genel Kavramlar asylum seeker sığınmacı civil rights medeni haklar classic human rights klasik insan

Detaylı

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa)

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) Madde 13(1) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Daimi İkamet İzni Yasası nın 13 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının kendisine

Detaylı

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa)

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) Madde 13(1) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, 51/2015 sayılı Daimi İkamet İzni Yasası nın 13 üncü maddesinin (1) inci fıkrası

Detaylı

YABANCILAR ve ULUSLARARASI KORUMA KANUNU. Yayım tarihi: 11 Nisan 2013 Yürürlük tarihi: 11 Nisan 2014

YABANCILAR ve ULUSLARARASI KORUMA KANUNU. Yayım tarihi: 11 Nisan 2013 Yürürlük tarihi: 11 Nisan 2014 YABANCILAR ve ULUSLARARASI KORUMA KANUNU Yayım tarihi: 11 Nisan 2013 Yürürlük tarihi: 11 Nisan 2014 Diğer Mevzuat - Değiştirilen Hükümler 1950 tarihli 5682 sayılı Pasaport Kanun 2/7/1964 tarihli 492 sayılı

Detaylı

Bursa da İkamet Eden. Yabancılarla. Yapılan Toplantı. 10 Mart 2014

Bursa da İkamet Eden. Yabancılarla. Yapılan Toplantı. 10 Mart 2014 Bursa da İkamet Eden Yabancılarla Yapılan Toplantı 10 Mart 2014 Bursa Toplantısı Bursa Valiliği Toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa KARSLIOĞLU, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Nurdan

Detaylı

Actual Status. Professional Experience

Actual Status. Professional Experience Lami Bertan Tokuzlu, LL.M., Ph.D. Born: İstanbul, 10.08.1972 Kurtuluş Deresi Cad Nr : 47 Dolapdere Beyoğlu 34440 İstanbul/TURKEY Tel : +90 (212) 3115114 Fax: +90 (212) 3615021 e- mail : tokuzlu@bilgi.edu.tr

Detaylı

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır:

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır: İLTİCA HAKKI NEDİR? 27 Ekim 1946 tarihli Fransız Ana yasasının önsözü uyarınca özgürlük uğruna yaptığı hareket sebebiyle zulme uğrayan her kişi Cumhuriyet in sınırlarında iltica hakkına başvurabilir. 13

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU

AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU Birinci Sınıf Kodu/ 1. Yarıyıl (1. Term) Dersin Adı / Course Name T U LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law 2 3 LAW103 Anayasa Hukuku Genel Teorisi / General

Detaylı

Freedom of Thought, Conscience & Religion Case study

Freedom of Thought, Conscience & Religion Case study This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me Freedom of Thought, Conscience & Religion Case study Ton VEEN This project is co-financed

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR

ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR M. A. G. J. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/1832) Karar Tarihi: 13/2/2015 ARA KARAR ler : Alparslan ALTAN : Serdar ÖZGÜLDÜR Osman Alifeyyaz

Detaylı

Bosna Kurbanlarına Yardım - Bosna ve Kosova dan Gelen Mültecilere Destek

Bosna Kurbanlarına Yardım - Bosna ve Kosova dan Gelen Mültecilere Destek Soydaş Uyum Eğitimi Bulgaristan dan göç eden soydaşlarımızın Türkiye de yerleşme, yaşama ve çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla 9 aylık bir sürede 4 ilde 33 seminer düzenlenmiş, 7.000 e yakın kişiye

Detaylı

GÜNCELLENMİŞ MÜFREDAT

GÜNCELLENMİŞ MÜFREDAT GÜNCELLENMİŞ MÜFREDAT BİRİNCİ SINIF 1. Yarıyıl / 1. Term LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law LAW10 Anayasa Hukuku Genel Teorisi / General Theory of Constitutional Law 5 LAW105 Medeni Hukuka Giriş

Detaylı

Actual Status. Professional Experience. February, 2011 -

Actual Status. Professional Experience. February, 2011 - Lami Bertan Tokuzlu, LL.M., Ph.D. Born: İstanbul, 10.08.1972 Kurtuluş Deresi Cad Nr : 47 Dolapdere, Beyoğlu 34440 İstanbul/TURKEY Tel : +90 (212) 3115114 Fax: +90 (212) 3615021 e- mail : bertan.tokuzlu@bilgi.edu.tr

Detaylı

Uluslararası Mülteci Hukuku Kapsamında Uluslararası Koruma. BMMYK Kasim 2014

Uluslararası Mülteci Hukuku Kapsamında Uluslararası Koruma. BMMYK Kasim 2014 Uluslararası Mülteci Hukuku Kapsamında Uluslararası Koruma BMMYK Kasim 2014 Amaç 1951 Cenevre Sözleşmesi odaklı olarak Uluslararası Mülteci Hukuku temel ilkelerini anlamak. Kitlesel akın durumları için

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title HUMAN RIGHTS LAW Course Unit Code 1303393 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third Cycle)

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU BİRİNCİ SINIF 1. Yarıyıl/1. Term LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law 2 3 LAW103 Anayasa Hukuku Genel Teorisi /General Theory of Constitutional

Detaylı

Law 33/1975 Law regulating the Allocation and Reclamation of Immovable Properties of Foreigners. About the law Law 33/1975

Law 33/1975 Law regulating the Allocation and Reclamation of Immovable Properties of Foreigners. About the law Law 33/1975 Law 33/1975 Law regulating the Allocation and Reclamation of Immovable Properties of Foreigners About the law Law 33/1975 About the law This law was passed on 15 September 1975 by the Assembly of the Turkish

Detaylı

UNIVERSITY OF LONDON - SCHOOL OF ORIENTAL AND AFRICAN STUDIES LAW DEPARTMENTLAW DEPARTMENT

UNIVERSITY OF LONDON - SCHOOL OF ORIENTAL AND AFRICAN STUDIES LAW DEPARTMENTLAW DEPARTMENT BÜLENT ÇİÇEKLİ PROFESÖR E-Posta Adresi : bulent.cicekli@zirve.edu.tr Telefon (İş) : 3422116666-6761 Telefon (Cep) : Faks : 3422116677 Adres : ZİRVE ÜNİVERSİTESİ KIZILHİSAR KAMPÜSÜ 27260 ŞAHİNBEY/GAZİANTEP

Detaylı

ANKET 2- Personel(Staff)

ANKET 2- Personel(Staff) 1 Hükümlü/Tutuklu Kadınlar için Eğitim Arayışı ( Finding Education for Female Inmates ) ANKET 2- Personel(Staff) Araştırmacı(Reseacher): İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Tarih(Date): Ülke(Country):TÜRKİYE

Detaylı

Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri:

Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri: Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri: Yasal Statünün Belirlenmesine İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Bülent ÇİÇEKLİ HSYK Sunum Planı 1) Terminoloji 2) Disiplin Olarak 3) Göç ve İltica Hukukunun Kaynakları

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ (saat) SHB101 Sosyal e Giriş Introduction to Social Work Z 3/0 5 SHB103

Detaylı

içindekiler KISALTMALAR... XV GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm GENEL OLARAK YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU

içindekiler KISALTMALAR... XV GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm GENEL OLARAK YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU ÖNSÖZ içindekiler KISALTMALAR... XV GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm GENEL OLARAK YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU III I. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu nun Hazırlık Süreci... 5 A. Göç ve İltica

Detaylı

Aile ve ev içi şiddet. Yeter demenin zamanı geldi.

Aile ve ev içi şiddet. Yeter demenin zamanı geldi. TURKISH Aile ve ev içi şiddet. Yeter demenin zamanı geldi. Aile ve ev içi şiddet hiçbir şekilde kabul edilemez. Fertler, aileler, iş yeri ve toplum üzerinde ciddi etkileri vardır. Aile ve ev içi şiddet

Detaylı

KİTLESEL GÖÇLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ. Uzm. Dr. Muzaffer AKKOCA

KİTLESEL GÖÇLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ. Uzm. Dr. Muzaffer AKKOCA KİTLESEL GÖÇLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ Uzm. Dr. Muzaffer AKKOCA 20.05.2016 GİRİŞ İnsanlar neden ülkelerini terk ederler? Savaş Doğal afet Ekonomik nedenler Can güvenliği ULUSLAR ARASI MEVZUAT Devlet Koruması:

Detaylı

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü İçin Taslak Yasal Temeller Merkez Düzey Yerel Düzey Müdahale Mekanizmaları Geleneksel

Detaylı

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAM

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAM DERS TANITIM BİLGİLERİ BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAM Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

ULUSLARARASI KORUMA KONUSUNDA REHBER:

ULUSLARARASI KORUMA KONUSUNDA REHBER: Dağõtõm GENEL HCR/GIP/06/07 7 Nisan 2006 Orijinal: İNGİLİZCE ULUSLARARASI KORUMA KONUSUNDA REHBER: Mültecilerin Statüsüne Dair 1951 Sözleşmesinin ve/ veya Sözleşmeye ilişkin 1967 Protokolünün 1A(2) Maddesinin

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title INTERNATIONAL TRADE I Course Unit Code 821 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third

Detaylı

Afetlerde Uluslararası Sağlık Desteği ve BM Yaklaşımı. @drkerem Sağlık Yönetim Kongresi Nisan 2015

Afetlerde Uluslararası Sağlık Desteği ve BM Yaklaşımı. @drkerem Sağlık Yönetim Kongresi Nisan 2015 Afetlerde Uluslararası Sağlık Desteği ve BM Yaklaşımı @drkerem Sağlık Yönetim Kongresi Nisan 2015 İnsani Yardım Dünyası United Nations Red Cross/Red Crescent NGO 50% NGO 50% Birleşmiş 25% Milletler 25%

Detaylı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri nin Kadınlara Yönelik Şiddet Sonlandırmak için Birleşin (UNiTE) Kampanyası

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri nin Kadınlara Yönelik Şiddet Sonlandırmak için Birleşin (UNiTE) Kampanyası Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri nin Kadınlara Yönelik Şiddet Sonlandırmak için Birleşin (UNiTE) Kampanyası Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü 25 Kasım 10 Aralık

Detaylı

Koruma vizesi başvurusu için bir ifade nasıl yazılır

Koruma vizesi başvurusu için bir ifade nasıl yazılır Refugee Advice and Casework Service (Mülteci Danışmanlık ve Vaka Çalışması Servisi) A. Level 12, 173-175 Phillip Street Sydney NSW 2000 P. [02] 9114-1600 F. [02] 9114-1794 E. admin@racs.org.au W. www.racs.org.au

Detaylı

Mülteci İnceleme Kurulu nca reddedildiniz. Seçenekleriniz nelerdir?

Mülteci İnceleme Kurulu nca reddedildiniz. Seçenekleriniz nelerdir? Refugee Advice and Casework Service (Mülteci Danışmanlık ve Vaka Çalışması Servisi) A. Level 12, 173-175 Phillip Street Sydney NSW 2000 P. [02] 9114-1600 F. [02] 9114-1794 E. admin@racs.org.au W. www.racs.org.au

Detaylı

AB Hukukunun Ceza Alanına Etkileri (AB Ceza Hukuku)

AB Hukukunun Ceza Alanına Etkileri (AB Ceza Hukuku) AB Hukukunun Ceza Alanına Etkileri (AB Ceza Hukuku) Avrupa bütünleşmesinin ulaştığı aşama itibariyle, Avrupa Birliği ( AB ), diğerlerinin yanında, vatandaşlarına, dış sınırların kontrolü, iltica, göç,

Detaylı

REPUBLIC OF TURKEY NAZİLLİ OFFICE OF PROSECUTOR. GRUNDTVIG LEARNING PARTNERSHIP EDUCATION for YOUNG SENTENCED ADULTS

REPUBLIC OF TURKEY NAZİLLİ OFFICE OF PROSECUTOR. GRUNDTVIG LEARNING PARTNERSHIP EDUCATION for YOUNG SENTENCED ADULTS REPUBLIC OF TURKEY NAZİLLİ OFFICE OF PROSECUTOR GRUNDTVIG LEARNING PARTNERSHIP EDUCATION for YOUNG SENTENCED ADULTS NAZİLLİ OFFICE OF PROSECUTOR STRUCTURE OF THE INSTITUTION It is a judiciary in the 2nd

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Birliği ndeki Sığınmacıların Haklarını Koruyor

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Birliği ndeki Sığınmacıların Haklarını Koruyor AI index: EUR 03/001/2011 21 Ocak 2011 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Birliği ndeki Sığınmacıların Haklarını Koruyor AIRE Centre* ve Uluslararası Af Örgütü Ortak Açıklaması Avrupa İnsan Hakları

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Ba kanl. Avrupa Birli i Toplumsal Cinsiyet E itli i Stratejisi

T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Ba kanl. Avrupa Birli i Toplumsal Cinsiyet E itli i Stratejisi T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Ba kanl Avrupa Birli i Toplumsal Cinsiyet E itli i Stratejisi Özet Bilgi Notu Haz rlayan AB leri Uzman Yrd. Gök en

Detaylı

KÜRESEL EĞİLİMLER SERİSİ Çalışma Kağıdı No. 2

KÜRESEL EĞİLİMLER SERİSİ Çalışma Kağıdı No. 2 KÜRESEL EĞİLİMLER SERİSİ Çalışma Kağıdı No. 2 Ocak 2013 MÜLTECİLERİN GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞÜ Müge Dalkıran 1 Abstract Every year, hundreds of thousands of people flee their countries in order to escape direct

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

Organizasyon Şeması / Organizational Chart Yönetim Kurulu / Board of Directors Genel Koordinatör / General Coordinator Teknik Danışmanlar Technical Consultants Genel Müdür General Manager Finansal Hukuki

Detaylı

BOOK TRANSLATION FROM ENGLISH TO TURKISH

BOOK TRANSLATION FROM ENGLISH TO TURKISH PUBLICATIONS BOOKS in TURKISH Avrupa Birliği Ülkelerinde Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Kurumları (Prohibition of Discrimination in EU Member States and Equality Bodies), İnsan Hakları Ortak Platformu (Human

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

Tablo 2- Öğretim Yılı ve Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranları

Tablo 2- Öğretim Yılı ve Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranları Tablo 2- Öğretim Yılı ve Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranları Öğretim Yılı Educational Year Okullaşma Oranı Schooling Ratio Yaş - Age Okul Öncesi Pre Primary Education İlkokul Primary School Ortaokul

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Language Reading Speaking Writing Turkish English 1 2 2

CURRICULUM VITAE. Language Reading Speaking Writing Turkish English 1 2 2 CURRICULUM VITAE 1. Family name: UYSAL 2. First names: Meral 3. Date of birth: 01.07.1957 4. Nationality: Turkish 5. Civil status: Single 6. Education: Institution [ Date from - Date to ], Faculty of Educational

Detaylı

Türkiye BurslarıAraştırmaBaşvuruFormu Türkiye ScholarshipsResearchApplication Form

Türkiye BurslarıAraştırmaBaşvuruFormu Türkiye ScholarshipsResearchApplication Form Türkiye BurslarıAraştırmaBaşvuruFormu Türkiye ScholarshipsResearchApplication Form ÖNEMLİ: Başvuru formunun tümü eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Aksi takdirde, başvurunuz değerlendirilemeyecektir. IMPORTANT:

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİ GÖÇ YÖNETİMİ VE ULUSLARARASI KORUMADA TEMEL PRENSİPLER SELÇUK ŞATANA İL GÖÇ UZMANI UYUM VE İLETİŞİM ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANI

TÜRKİYE DE YENİ GÖÇ YÖNETİMİ VE ULUSLARARASI KORUMADA TEMEL PRENSİPLER SELÇUK ŞATANA İL GÖÇ UZMANI UYUM VE İLETİŞİM ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANI TÜRKİYE DE YENİ GÖÇ YÖNETİMİ VE ULUSLARARASI KORUMADA TEMEL PRENSİPLER SELÇUK ŞATANA İL GÖÇ UZMANI UYUM VE İLETİŞİM ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANI GÖÇ VE TÜRKİYE Türkiye bulunduğu coğrafi ve stratejik konumu nedeniyle,

Detaylı

İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI

İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI 1 GİRİŞ TÜRKİYE DE ULUSLARARASI KORUMA MEVZUATI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL İLKELER-TANIMLAR Göç İdaresi Genel Müdürlüğü,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR HEKMATULLAH KAMALOV BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2017/5038)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR HEKMATULLAH KAMALOV BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2017/5038) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR HEKMATULLAH KAMALOV BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2017/5038) Karar Tarihi: 6/2/2017 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan Üyeler : Engin

Detaylı

Gösterge Protokolleri Seti: İnsan Hakları (HR)

Gösterge Protokolleri Seti: İnsan Hakları (HR) Gösterge Protokolleri Seti: İnsan Hakları (HR) 2000-2010 GRI Versiyon 3.0 Gösterge Protokolleri Seti: HR IP İnsan Hakları Performans Göstergeleri Unsur: Yatırım ve Satın Alma Uygulamaları Unsur: Zorla

Detaylı

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) ARTIŞ (%) SHARE SHARE INCREASE GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 6,88 VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 1.725

Detaylı

Geçici Koruma Uluslararası Standartlar. BMMYK Kasım 2014

Geçici Koruma Uluslararası Standartlar. BMMYK Kasım 2014 Geçici Koruma Uluslararası Standartlar BMMYK Kasım 2014 Amaç ve Kapsam Amaç: Geçici koruma ve kitlesel akın kavramları ile geçici koruma ile ilgili uluslararası standartları anlamak Sunumda yer verilecek

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR M.A. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2016/220) Karar Tarihi: 20/1/2016 İKİNCİ BÖLÜM ARA KARAR GİZLİLİK TALEBİ KABUL Başkan ler

Detaylı

KÜRESEL EĞİLİMLER SERİSİ Çalışma Kağıdı No. 10

KÜRESEL EĞİLİMLER SERİSİ Çalışma Kağıdı No. 10 KÜRESEL EĞİLİMLER SERİSİ Çalışma Kağıdı No. 10 Eylül 2013 EVE GERİ DÖNÜŞ: AFGANİSTAN Müge Dalkıran 1 Abstract The Voluntary Repatriation Program to Afghanistan assisted by the United Nations High Commissioner

Detaylı

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ CEDAW Nedir? CEDAW sekiz temel Birleşmiş Milletler insan hakları sözleşmesinden biridir. BM İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ Medeni ve Siyasi

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU 1 2 I. Başvuru, Yerleştirme, Kayıt ve Sınav Tarihleri Başvuru Tarihi : 24 Haziran 29 Ağustos 2013

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU

YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Geçici Sığınma Müracaatının Alınması 1-1951 Sözleşmesi ; 1 Temmuz

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 14.6.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2017-2018 Ders Adı INTERNATIONAL

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

İTİRAZ USULLERİ. BMMYK Kasım 2014

İTİRAZ USULLERİ. BMMYK Kasım 2014 İTİRAZ USULLERİ BMMYK Kasım 2014 İtiraz Usülleri Etkili çare Son karara kadar ülkede kalma hakkı Sınırdışı edilmeme İdari ve yargısal itiraz hakkı İdari süreçler: İlk aşamada dosyayı inceleyen kişiden

Detaylı

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) PAY ( %) ARTIŞ (%) GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES SHARE SHARE SHARE INCREASE GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 2.476 97,96 4,73 VERGİ

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE 2 KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 11 Mayıs 2011 tarihinde Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa

Detaylı

*4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS. 102 Özel Hükümler Law)

*4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS. 102 Özel Hükümler Law) *4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS Roma Hukuku: 2 0 2 ECON Hukukçular için 2 0 4 101 Genel Hükümler 116 İktisat (Economics for

Detaylı

MÜLTECİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN FRANSIZ MAKAMI NEZDİNDE UYGULANAN BAŞVURU SÜRECİ (OFPRA)

MÜLTECİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN FRANSIZ MAKAMI NEZDİNDE UYGULANAN BAŞVURU SÜRECİ (OFPRA) MÜLTECİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN FRANSIZ MAKAMI NEZDİNDE UYGULANAN BAŞVURU SÜRECİ (OFPRA) 1. Fransa da ikamet etmek için başvuru sureci 1.1 Olağan prosedür: Başvuru ve kayıt işlemi Geçici oturma izni ilgili

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ I. İNSAN HAKLARI KAVRAMI 3 II. İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI DÜZEYDE KORUNMASI 4 1. Birleşmiş Milletler Örgütü 4 2. İkinci Dünya

Detaylı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA HUKUKUNDA KALICI BİR ÇÖZÜM OLARAK YEREL ENTEGRASYON

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA HUKUKUNDA KALICI BİR ÇÖZÜM OLARAK YEREL ENTEGRASYON YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA HUKUKUNDA KALICI BİR ÇÖZÜM OLARAK YEREL ENTEGRASYON Mesut AYGÜN Cansu KAYA Özet Bir tarafın zulmetme diğer tarafınsa bu zulümden kaçması eski zamanlardan bu yana vardır.

Detaylı

Application for Schengen Visa This application form is free

Application for Schengen Visa This application form is free Application for Schengen Visa This application form is free PHOTO 1. Surname (Family name) (x) FOR OFFICIAL USE ONLY 2. Surname at birth (Former family name(s)) (x) Date of application: 3. First name(s)

Detaylı

Law 21/1985 Provision of Land to Children of Martyrs. About the law Law 21/1985

Law 21/1985 Provision of Land to Children of Martyrs. About the law Law 21/1985 Law 21/1985 Provision of Land to Children of Martyrs About the law Law 21/1985 About the law This law was passed on 16 April 1985, during the period of the Turkish Republic of Northern Cyprus Constitutional

Detaylı

Computer Supported Central Voter Roll Project

Computer Supported Central Voter Roll Project Computer Supported Central Voter Roll Project Content 1. Main Objective 2. History 3. Infrastructure of SEÇSİS Software, Hardware, Security, Network 4. Components of SEÇSİS SEÇSİS Application System SEÇSİS

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR A. M. A. A. VE J. A. A. A. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/3941) Karar Tarihi: 27/3/2015 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler

Detaylı

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle Kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

CHANGE GUIDE BSP Turkey

CHANGE GUIDE BSP Turkey IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE BSP Turkey CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership/Legal Status of Ownership Commercial Registry Gazette ( Ticaret Sicil Gazetesi ) containing information

Detaylı

UÇAK KOLTUK ÜRETİMİ AŞ

UÇAK KOLTUK ÜRETİMİ AŞ Uçak Koltuk Sertifikasyon Süreci ADOA (Alternative Procedures for Design Organisation Approval) POA (Production Organisation Approval) ETSOA (European Technical Standard Order Authorisations) Basic Regulation

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT KILAVUZU

ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT KILAVUZU 016-017 ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT KILAVUZU ERZURUM 016 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME MERKEZİ Kayıtlar ve öğrencilik hizmetleri ile ilgili sorularınızı mesai günleri

Detaylı

Bu Rapor, AÜ SBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, İnsan Hakları Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Cavidan Soykan tarafından kaleme alınmıştır.

Bu Rapor, AÜ SBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, İnsan Hakları Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Cavidan Soykan tarafından kaleme alınmıştır. T.C. İltica ve Göç ve İdari Kapasitesini Geliştirme ve Mevzuatı Uygulama Bürosu Tarafından 3 Mart 2010 Tarihinde Paylaşılan İltica Kanunu ve Yabancılar Kanunu Tasarı Taslakları ve Madde Başlıkları Üzerine

Detaylı

Türkiye de Kadının İnsan Hakları Women s Human Rights in Turkey

Türkiye de Kadının İnsan Hakları Women s Human Rights in Turkey Türkiye de Kadının İnsan Hakları Women s Human Rights in Turkey 30 Nisan 2010 Boğaziçi Üniversitesi Nazan Moroğlu, LL.M Yeditepe Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi For Equal Rights PEACE is a must. To

Detaylı

Uluslararası koruma yasası geliyor

Uluslararası koruma yasası geliyor Uluslararası koruma yasası geliyor Mayıs 03, 2012-7:40:03 Yabancıların Türkiye'ye girişleri, kalışları ve çıkışları ile sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları AB uyumlu

Detaylı

Aile Birleştirmesi Family Reunion

Aile Birleştirmesi Family Reunion Refugee Advice and Casework Service (Mülteci Danışmanlık ve Vaka Çalışması Servisi) A. Level 12, 173-175 Phillip Street Sydney NSW 2000 P. [02] 9114-1600 F. [02] 9114-1794 E. admin@racs.org.au W. www.racs.org.au

Detaylı

İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ

İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ NİN SURİYE KRİZİNDEKİ TUTUMU... 1 Giriş... 1 1. BM Organı Güvenlik Konseyi nin Temel İşlevi ve Karar Alma Sorunu...

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 C T U I 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute IÇINDEKILER Önsöz Simge ve Kısaltmalar Açıklama 1.Sosyoekonomik

Detaylı

Yasal Düzenlemeler. Modül 2 EĞİTİM KILAVUZU. Editör Miguel Santos. Yazarlar Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA. Düzenleyen Mehtap COŞGUN BAŞAR ROMANYA

Yasal Düzenlemeler. Modül 2 EĞİTİM KILAVUZU. Editör Miguel Santos. Yazarlar Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA. Düzenleyen Mehtap COŞGUN BAŞAR ROMANYA Modül 2 EĞİTİM KILAVUZU Yasal Düzenlemeler Editör Miguel Santos Yazarlar Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA Düzenleyen Mehtap COŞGUN BAŞAR ROMANYA Bu proje, Hayatboyu Öğrenme Programı Grundtvig Çok Taraflı Projeler

Detaylı

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları*

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* Fakültemiz bölümlerinde Çift Anadal Lisans Programlarına Üniversitemizin tüm Fakülte ve bu Fakültelere bağlı tüm Bölümlerdeki öğrencilerden

Detaylı

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR AB Göç politikalarında uyum ve koordinasyon için: Amsterdam Anlaşması 2.10.1997 Tampere Zirvesi 15-16.10.1999 GÖÇ VEGÖÇMEN POLİTİKALARININ

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR

ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR IRYNA BONDARCHUK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/615) Karar Tarihi: 28/1/2015 İKİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Alparslan

Detaylı

University (Bachelor's Degree) Istanbul Bilgi University - (Formal Education) 2 / 4 09.2002-08.2008 Law School, Law (Turkish)

University (Bachelor's Degree) Istanbul Bilgi University - (Formal Education) 2 / 4 09.2002-08.2008 Law School, Law (Turkish) Mehmet Tevfik Kanmaz Address : TÜRKİYE - BURSA - OSMANGAZİ Home Telephone : 90 (224) 235 24 61 Cell Phone : 90 (533) 235 74 37 E-Mail : t.kanmaz@hotmail.com Personal Information Total experience : 3 Years

Detaylı

UYGULAMASI AV. Taner KILIÇ

UYGULAMASI AV. Taner KILIÇ MÜLTECİ HUKUKU VE TÜRKİYE DEKİ İLTİCA İZMİR BAROSU 20.02.16 UYGULAMASI AV. Taner KILIÇ BİR GÖÇ ÜLKESİ OLARAK TÜRKİYE GÖÇMEN VE MÜLTECİLER İÇİN; GÖÇ VEREN (MENŞE ÜLKE) OLARAK TÜRKİYE GÖÇ ALAN (VARIŞ ÜLKESİ)

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

İŞ BAŞVURU FORMU APPLICATION FORM

İŞ BAŞVURU FORMU APPLICATION FORM İŞ BAŞVURU FORMU APPLICATION FORM Please return the completed form to the address below or below shown e-mail. Merkez Mahallesi Abide-i Hurriyet Caddesi No:160, Şişli, 34381 İstanbul, Türkiye YENI FOTOĞRAF

Detaylı

HADİM NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS HİZMETLERİNE AİT STANDARTLARI TABLOSU

HADİM NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS HİZMETLERİNE AİT STANDARTLARI TABLOSU HADİM NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS HİZMETLERİNE AİT STANDARTLARI TABLOSU 1 SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi

Detaylı

FLIGHT TRAINING DEPARTMENT UNDERGRADUATE COURSE PROGRAM

FLIGHT TRAINING DEPARTMENT UNDERGRADUATE COURSE PROGRAM FLIGHT TRAINING DEPARTMENT UNDERGRADUATE COURSE PROGRAM FIRST SEMESTER ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Principles of Atatürk and History of the Revolution I 2.00 0.00 2.00 2.00 COM 121 Bilgisayar

Detaylı

PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI

PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI BİRİNCİ YARIYIL ATA 103 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Principles of Atatürk and History of the Rev I 2 0 0 2 ENG 105 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation

Detaylı