Öğretmen Adaylarının Sorumluluk Eğitimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öğretmen Adaylarının Sorumluluk Eğitimi"

Transkript

1 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Öğretmen Adaylarının Sorumluluk Eğitimi Fatih TÖREMEN a Zirve Üniversitesi Öz Bu çalışmada, öğretmen adaylarının sorumluluk eğitimleri kapsamında neler yapılabileceği konusunda eğitim fakültesinde görev yapan öğretim elemanlarının görüş ve önerilerinin alınması amaçlanmaktadır. Nitel araştırma yaklaşımına göre desenlenen bu araştırmada amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri eğitim-öğretim yılında Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde görev yapmakta olan 30 öğretim elemanından, yapılandırılmamış görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Araştırma sonucunda öğretim elemanlarının görüşleri dört genel tema altında toplanmıştır: okula yönelik tutumlar, gönüllü sosyal faaliyetler, hoşgörü eğitimi ve paylaşma. Öğretmen adaylarının sosyal duyarlılık ve sorumluluk duygularını kazanmaları için, bunlarla ilgili değerleri içselleştirmeleri gerektiği belirtilmiştir. Katılımcılar, bu değerlerin içselleştirilmesi için, bunların arkasında yatan mantığın ve bunların bireyin kendisi ve toplum aşısından neler ifade ettiğinin öğretilmesi gerektiğini düşünmektedirler. Anahtar Kelimeler Sorumluluk Eğitimi, Sosyal Duyarlılık, Empati, Yardımseverlik. Sorumluluk Kavramı Sorumluluk insana özgü bir duygudur. İnsan sosyal bir varlık olduğu için toplum içerisindeki davranışlarında sosyolojik anlamda ötekine (toplumdaki diğer bireyler) karşı sorumludur. Sorumluluk, kişinin kendi söz ve eylemlerinin veya kendi yetki alanına giren davranışlarının sonuçlarını üstlenmesidir (Pehlivan, 2003). Sorumluluk insanın sosyal hayata dönük yönüdür ve bu nedenle sorumluluk bireyin; öteki bireylerin psikolojik ve duygusal ihtiyaçlarını dikkate alması (Lee ve Kotler, 2006), kendi beklentilerini toplumun beklentileri ile karşılaştırması (Altun, 1999) ve davranışlarında toplumsal çıkarları gözetmesi (Seyyar, 2003) esaslarını içermektedir. a Dr. Fatih TÖREMEN. Eğitim Yönetimi, Teftiş, Planlama ve Ekonomisi alanlında Doçenttir. Çalışma alanları arasında örgütsel davranış yer almaktadır. İletişim: Zirve Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Gaziantep. Elektronik Posta: com. Tel: Fax: Sorumluluktan bahsedilebilmesi için insanın irade sahibi olması ve tercih hakkına sahip olması gerekir (Doğan, 2007; Elibol, 1983). Genel kanı böyle olmasına rağmen bazı yazarlar özgürlük ve sorumluluk arasındaki bu bağı sorgulamakta ve bir kişinin özgürce yapmadığı bir şeyden de sorumlu olabileceğini savunmaktadırlar (Perring, 2009). Sorumluluk insanda potansiyel olarak var olup insanın sosyal çevreyle iletişimine bağlı olarak gelişme göstermektedir. Çünkü insana özgü olan sorumluluk toplumsal yapı içerisinde şekillenir (Güngör, 1993). Nitekim Kant ın felsefi anlayışında sorumluluk; kişinin, diğerlerinin nasıl davranmasını arzu ediyorsa kendisinin de o şekilde davranması ve diğerlerinde görmeyi arzu etmediği davranışlardan kaçınması şeklinde tanımlanmaktadır (Gardner, 2007). İnsanları diğer canlılardan ayıran en önemli farklılıklardan birisi, sadece insanların yaptıklarından dolayı sorumlu olmalarıdır. İnsanların sorumluluklarını yerine getirip getirmemeleri, onları bir takım ahlaki betimlemelerle karşı karşıya bırakır. Sorumluluklarını tam olarak yerine getirmeyen kişiler ahlaki olarak suçlanmakta (Pink, 2009), sorumluluklarını yerine getiren kişilerse iyi karakterli ve ahlaklı iyi vatandaş şeklinde tanımlanmaktadır (Romi, Lewis ve Katz, 2009). Bu tanımlamalar, sorumlulukların kapsamında ve tanımında zaman içinde meydana gelen değişimler nedeniyle farklılaşmaktadır. Bilgi çağındaki teknolojik gelişmeler, sanal ortamdaki ilişkilerin kazandığı farklı sosyal ilişkiler nedeniyle günümüzde sorumluluk kavramının kapsamında ve tanımında farklı boyutlar ortaya çıkmıştır (Dhillon, 2002). 263

2 K U R A M V E U Y G U L A M A D A E Ğ İ T İ M B İ L İ M L E R İ Sorumluluk Duygusunun Kaynağı ve Gelişimi Sorumluluk duygusunun kaynağı konusunda ilgili alan yazında farklı görüşler bulunmaktadır. Bazı araştırmacılara göre sorumluluk duygusunun kaynağı akıl, sezgi ve kalp iken (Tozlu, 2008), bazılarına göre sorumluluğun kaynağı insanın tercih hakkına sahip olmasıdır (Elibol, 1983). Sorumluluk değişebilir bir özelliktir ve onu tetikleyen kültür ve bireyin kültürel unsurları öğrenmesi sürecidir (Güngör, 1993). Bu bağlamda sorumluluk duygusunun potansiyel olarak insanda var olduğu ve çevreye bağlı olarak değişebileceği söylenebilir. Sorumluluk duygusunun oluşmasında iki önemli faktör vardır: sosyalleşme ve eğitim. İnsan asıl olarak sosyal bir varlık olup bu özelliğini toplum içerisinde ve öğrenme aracılığı ile geliştirmektedir. İnsanın sosyalleşme ve eğitim düzeyine bağlı olarak sorumluluk algı alanı, yaşadığı çevre, toplum, millet ve tüm insanlara yönelik bir genişleme göstermektedir. Ailelerin, örgütlerin ve devletlerin genel olarak karşılaştıkları birçok sorunun temelinde sorumluluk üstlenilmeden yapılan hatalar ve davranışlar yer almaktadır (Bozdağ, 2008). Birçok sosyal problemin kaynağında bireyin sorumluluğu kabullenmemesi yer almaktadır. Bazen kişinin bireysel çıkarları ve mantıksal değerlendirmeleri ile sosyal sorumluluğun gerekleri karşı karşıya gelir ve böylece birey bazı sorumluluklarını kabullenmeyebilir (Krueger, 2008). Bireyler değişik unsurlar karşısında farklı sorumluluk duygularına sahiptirler. Toplum içerisinde yetişen bireyin; ailesine, arkadaşlarına, çevresine, devlete, topluma, öteki milletlere, doğaya ve diğer canlılara karşı sorumlulukları mevcuttur. Sorumluluk Eğitimi Öz belirleme kuramında (self-determination theory) belirtildiği gibi, bireyde herhangi bir konuda kalıcı davranış değişikliğinin oluşabilmesi ve sorumluluk bilincinin gelişebilmesi için, o konudaki uygulamaların bireyin kendi özgür seçimlerinden ve içsel motivasyonundan kaynağını alması gerekmektedir. Tamamen dışsal kontrolden kaynağını alan bir motivasyonun sadece geçici bir davranış değişikliğine yol açtığı düşünülmektedir (Deci ve Ryan, 2000; Ryan ve Deci, 2000). Öğrencilerde kalıcı davranış değişikliğinin sağlanması ve sorumluluk bilincinin geliştirilebilmesi için, eğiticilerin gözetimci (custodial) bir kontrol ideolojisi yerine daha insancıl (humanistic) bir kontrol ideolojisini benimsemeleri daha etkili olmaktadır (Hoy, 2001). Bundan dolayı, sorumluluk eğitimi verilirken, bireyin önce ilgili değerleri benimseyip özümsemesi (Haji ve Cuypers, 2008) ve kendi yaptığı işlerin sorumluluğunu üstlenerek bu değerlere uygun davranacak bir bilinç düzeyine ulaşması sağlanmalıdır. Sorumluluk Duygusunun Göstergeleri Sorumluluk duygusuna sahip olan bireylerin, sosyal hayatı paylaştıkları diğer insanlara karşı daha yardımsever, daha paylaşımcı ve daha hoşgörülü olmaları beklenmektedir. Sosyal sorumluluğun beraberinde getirdiği önemli duygulardan biri olan yardımseverliğe sahip olan ve yardımlaşmaya açık olan bireyler, diğer insanlar üzerinde daha olumlu bir etki bırakmakta ve güveni daha kolay tesis edebilmektedirler (Fukuyama, 1998). Bu yönüyle yardımlaşma, sosyal sorunların çözüme kavuşturulabilmesi, sosyal barışın kalıcı hale gelebilmesi ve topluma uyumlu bireylerin yetişebilmesi için temel bir araçtır. Sosyal sorumluluğun en önemli unsurlarından biri de bireysel ve kurumsal bazda gerçekleştirilen paylaşımdır. Paylaşım; karşılıklı çıkar amacı taşımayan, insan haklarına saygılı, gönüllü olarak yapılan, fedakarlık gerektiren yadımları ve bilgi alış-verişini kapsamaktadır (Birth, Illia, Lurati ve Zamparina, 2008). Paylaşım, kurumların sosyal sorumluluk rollerini yerine getirmedeki engellerini kolayca aşmasını sağlamakta (Bertels ve Peloza, 2008), bireylerin ise bağlılıklarını, çalışma performanslarını ve motivasyonlarını arttırmaktadır (Bowd, Bowd ve Haris, 2006). Bireylerin, toplum içinde değişik açılardan kendilerinden farklı olarak algıladıkları insanlara yönelik olarak sosyal sorumluluğun gerektirdiği yardım etme ve paylaşma gibi davranışları sergilemeleri için, bu insanlara hoşgörü ile bakmaları gerekmektedir. Bunun için bireylerin; farklı dil, cins, din, inanç ve anlayışlara sahip olan insanların toplum içindeki varlıklarından rahatsızlık duymamaları (Cevizci, 1997) ve sadece kendi iç dünyalarına kapanmadan, bulundukları çerçevenin dışında kalan fikir ve düşüncelerin de varlığını kabul etmeleri (Gürsoy, 1991) gerekmektedir. Eğitim Örgütleri ve Sosyal Sorumluluk Sorumluluk sadece bireylerle sınırlı olmayıp toplum içerisinde hizmet üreten örgütlerin de ödevleri arasındadır. Bireysel sosyal sorumluluk içerisinde bireyin kendine ve çevresine karşı yerine getirmesi gereken etik görevleri yer alırken, örgütsel sosyal sorumluluk çerçevesinde örgütlerin; kuruluş amaç- 264

3 TÖREMEN / Öğretmen Adaylarının Sorumluluk Eğitimi larını gerçekleştirme, paydaşlarını koruma, yasalara uyma ve paydaşlarına ve topluma yönelik gönüllü hayır hizmetlerinde bulunma görevleri yer almaktadır (Carroll, 1991). Söz konusu bu unsurlar örgütlerin var olma gerekçelerinin de kültürel uzantıları arasında yer almaktadır. Dolayısıyla insanlar arası ilişkilerden oluşan ve daha karmaşık yapılara sahip olan örgütlerin; üyelerine, hizmet verdikleri sektörlere ve genel olarak topluma yönelik yerine getirmek zorunda oldukları etik görevleri vardır (Eren, 2002). Bu nedenle sosyal sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan örgütler faaliyet alanlarının yanı sıra paydaşlarına ve topluma yönelik gönüllü hizmet verebilmek için rollerini artırabilirler. Bu konuda en önemli örgütsel sosyal sorumluluk toplumun farklı ve geniş kesimlerine açık olması itibariyle eğitim örgütlerine aittir. Çünkü toplumda bireylerin sorumluluk kazanma sürecinde aile dışında ilk olarak karşılaştığı mekânların başında okullar gelmektedir (Köknel, 1997). Bu bağlamda okulların sadece sınavlara hazırlık veya teorik bilgi paylaşımına dayalı roller üstlenmesi toplumun ve paydaşlarının örtük beklentilerinin (değer eğitimi, sosyalleşme) karşılanmasını zorlaştırmaktadır. Eğitim örgütleri, belli alanlarda öğrencilere bilgi ve beceri kazandırmanın yanında, sosyal sorumluluğun gerekleri olan gönüllü çalışma, işbirliği yapma, paylaşmaya açık olma ve ihtiyacı olanlara yardım etme gibi davranışları göstermelerini sağlayacak şekilde öğrencileri eğitmelidir (Schlechty, 2005). Açık bir sosyal sistem özelliği taşıyan ve toplumun ilgi odağında olan eğitim örgütlerinin temel gayesi, öğrencilere sadece bilgi transfer etmek değildir. Sosyal hayata kolayca uyum sağlayabilen, sosyal sorumluluklarının farkında olan, hoşgörülü, paylaşımcı ve yardımsever insanlar yetiştirmek eğitim örgütlerinin temel görevleri arasındadır. Toplumsal barışın sağlanması ve huzurlu bir sosyal hayatın tesis edilmesi için bu özellikleri taşıyan bireylerin yetiştirilmesi gerekmektedir. Geleceğin sorumlu bireylerini yetiştirme görevini üstlenecek olan bugünün öğretmen adaylarının, alan bilgisi ve formasyon eğitimlerinin yanında sosyal sorumluluk bilincine sahip ve bununla ilgili değerleri içselleştirmiş bireyler olarak yetiştirilmeleri büyük önem arz etmektedir. Araştırmanın Amacı Bu araştırmada, öğretmen adaylarını yetiştiren kişiler olarak eğitim fakültesinde görev yapan öğretim elemanlarının görüşleri ışığında, öğretmen adaylarının sorumluluk eğitimi kapsamında neler yapılabileceğinin saptanması amaçlanmaktadır. Araştırma Modeli Yöntem Bu araştırma, sosyal olguları bağlı bulundukları çevre içerisinde araştırmayı ve anlamayı ön plana alan nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde tasarlanmıştır. Nitel araştırma yaklaşımı, araştırmacının esnek olmasını, toplanan verilere göre araştırma sürecini yeniden biçimlendirmesini ve gerek araştırma deseninde gerekse toplanan verilerin analizinde tümevarıma dayalı bir yaklaşım izlemesini gerektirmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Öğretmen adaylarının sorumluluk eğitimi konusunda geliştirilmiş ve genel kabul gören bir ölçek bulunmadığından ve bu konuda derinlemesine bir nitel sorgulamaya ihtiyaç duyulduğundan nitel araştırma deseni tercih edilmiştir. Araştırmada nitel veri toplamak için yapılandırılmamış görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu çerçevede öğretim elemanlarının, öğretmen adaylarının sorumluluk eğitiminde neler yapılabileceğine dair görüş ve önerileri betimlenmeye çalışılmıştır. Çalışma Grubu Bu araştırmada amaçlı örnekleme yolu takip edilmiştir. Amaçlı örnekleme yönteminde, seçim için önemli olduğu düşünülen kriterler belirlenmekte ve bu kriterlere göre seçilen örneklemin, araştırmanın evrenini bütün nitelikleri ile temsil edebildiği düşünülmektedir (Tavşancıl ve Aslan, 2001). Bu araştırmada, eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının sorumluluk eğitimi incelendiğinden dolayı, amaçlı örneklemede bunların eğitimiyle görevli olan Eğitim Fakültesindeki öğretim elemanları çalışma grubu olarak seçilmiştir. Çalışma grubunda yer alan bireylerle çalışma öncesinde ön görüşme yapılmış, çalışmada yer almada gönüllü olan öğretim elemanları çalışmaya dâhil edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesinde akademik yılında çalışmakta olan öğretim elemanları (50 kişi) oluşturmaktadır. Çalışma grubunda bulunan 50 öğretim elemanından (prof., doç., yrd. doç., arş. gör. ve öğr. gör.) araştırmaya katılmayı kabul eden 30 kişiyle görüşme yapılmıştır. Çalışma grubundaki bu 30 kişinin çeşitli özellikleri şöyledir: 8 bayan, 22 erkek; 1 prof., 2 doç., 11 yard. doç., 9 arş. gör., 7 öğr. gör.; 19 unun alanı sosyal bilimler, 11 inin alanı fen bilimleri; 14 ü 10 yıl ve üzeri kıdeme sahip, 16 sı ise 10 yıl altında kıdeme sahiptir. 265

4 K U R A M V E U Y G U L A M A D A E Ğ İ T İ M B İ L İ M L E R İ Verilerin Toplanması Bu araştırmada veriler, yapılandırılmamış görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Yapılandırılmamış görüşmede, görüşülen kişilerin belli bir konudaki görüşleri derinlemesine keşfedilmeye çalışılmakta ve görüşme sırasında çalışılan problemle ilgili belirli özel alanlar keşfedilirse, daha ayrıntılı sorularla o alanlar daha derinliğine irdelenmeye çalışılmaktadır. Bu görüşme türü açık uçlu sorulara dayanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bu çalışmada, araştırmaya katılmayı kabul eden 30 öğretim elemanıyla onların uygun buldukları yerlerde (genelde çalışma odalarında) ve uygun oldukları zamanlarda randevu alınarak birer birer görüşülmüş, ortalama yarım saat süren bu görüşmeler sesli olarak kayıt altına alındıktan sonra yazıya geçirilmiştir. Bu görüşmelerde öğretim elemanlarına, öğretmen adaylarının sosyal sorumluluk duyguları nasıl arttırılabilir ve sorumluluk eğitimi konusunda neler yapılmalıdır şeklinde açık uçlu bir soru sorulmuş, görüşme sırasında keşfedilen belli temalarla ilgili olarak görüşmenin gidişine göre daha ayrıntılı sorular sorulmuş ve cevaplar kayıt altına alınmıştır. Verilerin Değerlendirilmesi Toplam 30 öğretim elemanıyla yapılan görüşmelerde yer alan ifadeler, NVivo 7 programında içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. İçerik analizinde veriler kodlanmakta, veriler temalar altında gruplandırılmakta, kodlar ve temalar düzenlenmekte ve böylece bulgular tanımlanmakta ve yorumlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Katılımcıların görüşleri genel olarak incelenip değerlendirildikten sonra, bu görüşler içinde öne çıkan ana temalar ve alt temalar belirlenerek veriler buna göre gruplandırılmıştır. Görüşlerin genel olarak değerlendirilmesi sonucunda; pozitif tutum, gönüllü sosyal faaliyetler, hoşgörü eğitimi ve paylaşma olmak üzere dört tane ana tema bulunduğu belirlenmiş ve bu ana başlıklar altında veriler gruplandırılmıştır. Veriler değerlendirilirken görüşmelerden bazen doğrudan bazen de dolaylı aktarımlar yapılmış ve gözlem notları orijinal hallerine yakın bir biçimde betimlenmiştir. Araştırmaya katılan 30 öğretim elemanının görüşme kayıtları 1 den 30 a kadar numaralandırılmış ve doğrudan ya da dolaylı olarak aktarılan görüşlerden her birinin ardından, parantez içinde ait olduğu numara belirtilmiştir. Bu görüşler, araştırmacıların ifadeleriyle sentezlenerek dolaylı olarak aktarılmış ve her alt temayla ilgili olarak da bir ya da daha fazla katılımcının doğrudan ifadesi örnek olarak verilmiştir. Her bir genel tema ve onu oluşturan alt temalar NVivo 7 programında oluşturulan şekillerle gösterilmiştir. Her bir alt temaya kaç kaynak (source) kişinin ne kadar atıf (attribute) yaptığı birer tablo ile gösterilmiştir. Yapılan nitel analizin güvenirliğini tespit etmek için, araştırmacı tarafından elde edilen görüşlerin/ ifadelerin tamamı, birbirlerinden bağımsız olarak farklı araştırmacılar tarafından belirlenen temalar içine atanmıştır. Araştırmanın güvenirliği Güvenirlik = Görüş birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı) formülü kullanılarak hesaplanmıştır. Bu hesaplamada genellikle % 70 ve üzerindeki değerler yeterli ve % 90 ın üzerindeki değerler ise iyi görülmektedir (Miles ve Huberman, 1994). Atama farklarını gidermek amacıyla yapılan gözden geçirme süreci sonrasında, güvenirlik katsayısı % 92 olarak hesaplanmıştır. Bulgular Bu bölümde öğretim elemanlarının görüşleri, nitel veri analizi yöntemiyle değerlendirilerek kategorik temalar biçiminde gösterilmiştir. Araştırma kapsamında sorulan sorular ve görüşlerine başvurulan öğretim elemanlarından alınan cevaplar doğrultusunda dört tane genel tema ortaya çıkmıştır. Bunlar; pozitif tutum, gönüllü sosyal faaliyetler, hoşgörü eğitimi ve paylaşma temalarıdır. Her bir genel temanın altında, katılımcıların görüşleri alt temalar şeklinde gruplandırılarak bunlara ilişkin bulgular açıklanmaktadır. Pozitif Tutum Katılımcılar, sorumluluk eğitiminin etkili olması için öğretmen adaylarının okula ve öğretmenlere yönelik olarak pozitif tutum içinde olmaları gerektiğini ifade etmişlerdir. Öğretmen adaylarının sorumluluk eğitimi kapsamında okula yönelik pozitif tutum geliştirmelerini ve okula aidiyet duygularının artmasını sağlamak üzere neler yapılabileceğine yönelik öğretim elemanlarının görüşleri şu alt temalarla şekillenmiştir: karara katılma, burs imkânları, gönüllü dernekler, kariyer eğitimi, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler, performans değerlendirme ve altyapı olanakları (Tablo 1, Şekil 1). 266

5 TÖREMEN / Öğretmen Adaylarının Sorumluluk Eğitimi Tablo 1. Pozitif Tutum Temasının Alt Temalarına Yapılan Atıfların ve Kaynaklarının Sayıları Alt Temalar Kaynak Kişi Sayısı Karara Katılma Burs İmkânları Gönüllü Dernekler Kariyer Eğitimi Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler Performans Değerlendirme Atıf Sayısı Altyapı Olanakları Gönüllü Dernekler: Öğretmen adaylarının çeşitli gönüllü derneklere üye olmalarının özendirilmesinin ve bu yolda desteklenmelerinin sorumluluk eğitimlerine katkıda bulunacağı düşünülmektedir (5, 8, 14, 17). Öğretmen adaylarının üniversite bünyesinde üye olabilecekleri çeşitli dernek şubeleri olmalı (mezunlar derneği, toplum gönüllüleri, eğitim gönüllüleri, sokak çocukları dernekleri gibi) ve bu derneklere üye olmaları özendirilmelidir (8). Kariyer Eğitimi: Öğretmen adaylarının kendilerini geliştirebilmeleri için kariyer eğitimi noktasında üniversitenin çeşitli imkânlar sağlamasının, onların üniversiteye olan aidiyet duygularını ve pozitif tutumlarını arttıracağı ve sorumluluk eğitimlerine katkıda bulunacağı ifade edilmektedir (1, 5). Şekil 1. Pozitif Tutum Teması ve Alt Temalarına Ait Model Karara Katılma: Katılımcılar, öğretmen adaylarının kendilerini ilgilendiren konularda alınacak kararlara katılmalarına imkân sağlanmasının, belli konularda daha fazla sorumluluk üstlenmelerini ve kendilerini daha fazla sorumlu hissetmelerini sağlayacağını ifade etmektedirler (3, 11, 19). Aynı zamanda, kararlara katma yoluyla kendilerine değer verildiğinin hissettirilmesinin, onların okula aidiyet duygularını arttırarak sorumluluk eğitimlerine katkıda bulunacağını belirtmektedirler (8, 22). Öğrenci derneği temsilcilerinin fakülte yönetim kurulu toplantılarına katılmalarına imkân tanınması onların sorumluluk duygularını arttıracaktır (3). Öğretmen adaylarının, hocalarının performanslarını değerlendirme imkânları olmalıdır. Bu şekilde karara katılma yolu ile daha üst düzeyde bir bağlılık oluşturulabilir (22). Burs İmkânları: Maddi olanakları kısıtlı olanlara sağlanacak burs imkânlarının arttırılmasının, onların pozitif tutumlarını ve aidiyet duygularını arttırarak sorumluluk eğitimlerine katkıda bulunacağı düşünülmektedir (2, 9, 13, 15, 18, 23, 24, 26, 28). Üniversitenin yoksul ve başarılı öğrencilere sağladığı burs imkânları arttırılması onların daha olumlu bir tutum içine girmesini sağlayacak ve okula olan bağlılıklarını artıracaktır (13). Üniversiteler, öğrencilerine yabancı dil öğrenebilecekleri ücretsiz kurslar ve yurt dışı mastır imkânları sağlayabilirse onların aidiyet duygularını ve pozitif tutumlarını arttırabilir (1). Öğretmen adaylarının meslekleri ile ilgili bilimsel toplantılara ve sempozyumlara katılabilmelerine imkân tanınması onların pozitif tutumlarını arttıracak ve sorumluluk eğitimini kolaylaştıracaktır (5). Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler: Katılımcılar, öğretmen adaylarının çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmalarının kolaylaştırılmasının, onların üniversiteye yönelik pozitif tutumlarını arttıracağını belirtmektedirler (4, 7, 8, 15, 18, 20, 23). Sosyal, kültürel, spor amaçlı faaliyetlere ağırlık verildiği takdirde öğretmen adaylarının üniversiteye bakışı daha pozitif hale getirilebilir (7). Performans Değerlendirme: Sosyal duyarlılık kapsamında yapılacak olan etkinliklerin, öğretmen adaylarının performanslarının değerlendirilmesinde kullanılmasının, bu çalışmaların etkililiğini arttıracağı ve yerine getirilen sorumlulukların performans değerlendirmesinde takdir edilmesinin pozitif tutum gelişimine katkıda bulunacağı düşünülmektedir (4, 16). Sosyal duyarlılık kapsamında bazı bireysel etkinlikler yapılmalı ve bunlar formal değerlendirmenin bir parçası olarak klasik sınavlarla beraber öğrencinin performansının değerlendirilmesinde kullanılmalı (4). Sosyal duyarlılık eğitiminde performans değerlendirmesi yoluyla öğrencinin bu yoldaki çabalarının takdir edilmesi, pozitif tutum geliştirmesini sağlayacaktır (16). 267

6 K U R A M V E U Y G U L A M A D A E Ğ İ T İ M B İ L İ M L E R İ Tablo 2. Gönüllü Sosyal Faaliyetler Temasının Alt Temalarına Yapılan Atıfların ve Kaynaklarının Sayıları Alt Temalar Eğitim Materyali Desteği Risk Gruplarına Yardım Öğrenci Mentorlüğü Gönüllü Denetmenlik Kaynak Kişi Sayısı Atıf Sayısı Gönüllü Hizmet Birimleri örgütlerinin yaptıkları faaliyetlerin izlenmesinde ve denetlenmesinde görev almalarının, onların bu konudaki duyarlılıklarını arttıracağını ve böylece sorumluluk duygusunun oluşmasına katkı sağlayacağını belirtmektedirler (4, 7, 26). YÖK ve MEB işbirliği ile yapılacak protokolle birlikte sivil toplum örgütlerinin denetiminde öğretmen adayları gerekli kurslara alınarak gönüllü denetmen olarak görev alabilirler (26). Şekil 2. Gönüllü Sosyal Faaliyetler Teması ve Alt Temalarına Ait Model Altyapı Olanakları: Katılımcılar, üniversitede öğrencilerin farklı ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecekleri alt yapı olanaklarının arttırılmasının, onların okula yönelik pozitif tutumlarını ve okula aidiyet duygularını arttıracağını ve dolayısıyla sorumluluk eğitimine katkıda bulunacağını düşünmektedirler (6, 11, 16, 25, 29, 30). Kampus alanı içerisinde öğrencilerin çok ucuza alabilecekleri kıyafet ve yiyeceklerin yer aldığı öğrenci mağazası olmalıdır (11). Öğrencilerin sinema ve tiyatro izleyebilecekleri, kaynaşabilecekleri öğrenci sosyal merkezleri olmalı (25). Öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri altyapı olanaklarının bulunması onları okula daha fazla bağlayacak ve pozitif tutum geliştirmelerini sağlayacaktır (30). Gönüllü Sosyal Faaliyetler Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının, öğretmen adaylarının sosyal sorumluluk eğitiminde gönüllü sosyal faaliyetler kapsamında neler yapılabileceği konusundaki görüşlerinden şu alt temalar ortaya çıkmıştır: eğitim materyali desteği, risk gruplarına yardım, öğrenci mentorlüğü, gönüllü denetmenlik ve gönüllü hizmet birimleri (Tablo 2, Şekil 2). Gönüllü Denetmenlik: Katılımcılar, öğretmen adaylarının kısa süreli bir hazırlayıcı kursun ardından, sosyal çalışmalarda bulunan bazı sivil toplum Gönüllü Hizmet Birimleri: Üniversite bünyesinde kurulacak gönüllü hizmet birimleri aracılığıyla öğretmen adaylarının çeşitli sosyal yardım faaliyetlerine katılmalarının ve ihtiyaç içinde olan bireylere çeşitli konularda yardımcı olmalarının kolaylaştırılmasının, onların sosyal sorumluluk duygularını arttıracağı düşünülmektedir (2, 5, 11, 15, 18, 20, 21, 24, 28). Üniversite bünyesinde topluma hizmet bürosu adı altında bir birim olmalı, öğrenciler buraya gönüllü üye olabilmeli, sosyal faaliyetler, yardım faaliyetleri, kermesler vb. faaliyetler bu birim aracılığı ile koordine edilmelidir (5). Üniversite bünyesinde yer alacak gönüllü hizmet biriminde öğrenciler gönüllü çalışabilme imkânına sahip olabilirler. Bu birimde ilk ve orta dereceli okullardaki öğrencilere gönüllü olarak özel dersler ve çeşitli kurslar verebilirler. (18). Üniversite kampüsünda yer alacak olan öğrenci sosyal merkezleri içerisinde toplum gönüllüleri merkezi açılmalı ve bu merkezlerde; Öğrenciler kan bağışı yapabilmelidirler, sigara ve uyuşturucu ile mücadele konusunda uzman desteği alıp halka seminerler verebilmelidirler (21). Öğrenci Mentorlüğü: Öğretmen adaylarının, bir veya birkaç öğrenciye gönüllü mentorlük yaparak, onların hem akademik hem de sosyal problemleriyle ilgilenmelerinin; onların bu öğrencilerle empati kurmalarını, problemleri yakından ve derinlemesine görmelerini ve böylece sosyal duyarlılıklarını ve sosyal sorumluluk duygularını arttıracağı düşünülmektedir (9, 13, 17, 20, 26). Öğretmen adaylarının 2. sınıftan itibaren danışmanları tarafından önceden belirlenen okullarda belirli bir grup öğrenciye gönüllü danışmanlık yapmaları sağlanabilir. Bu şekilde öğrencilerin içinde bulundukları koşullar daha yakından tanınacak ve bu da empatiyi ve sosyal duyarlılığı doğuracaktır (13). Eğitim Materyali Desteği: Öğretmen adaylarına, diğer insanlar için fedakârlıkta bulunmanın er- 268

7 TÖREMEN / Öğretmen Adaylarının Sorumluluk Eğitimi Tablo 3. Hoşgörü Eğitimi Temasının Alt Temalarına Yapılan Atıfların ve Kaynaklarının Sayıları Alt Temalar Değerlerle Eğitim Sanatsal Etkinlikler Empati Eğitimi Kaynak Kişi Sayısı Atıf Sayısı Farklılıkları Kabullenme demini öğretmek ve diğer insanların ihtiyaçlarını karşılamanın verdiği içsel doyumu tattırmak için, ihtiyaç içinde olan öğrencilerin belirlenerek bunlara yardım kampanyaları düzenlenmesinde fayda görülmektedir (4, 9, 18, 21, 24). Katılımcılar, bu yardımların ilgili yerlere ulaştırılması sırasında öğretmen adaylarının bizzat hazır bulunmalarının, öğrencilerin içinde bulundukları zor koşulları ve yardımların sonucunda yaşadıkları güzel duyguları bizzat görmelerini sağlayacağını ve böylece onların sosyal duyarlılıklarını arttıracağını belirtmektedirler (15, 23). Değerlerle Eğitim: Katılımcılar, hoşgörünün ve sosyal sorumluluğun toplum hayatını ayakta tutan vazgeçilmez değerler olarak öğretileceği değerlerle eğitim derslerinin müfredata konulmasının faydalı olacağını düşünmektedirler (2, 16, 19, 22). Bu derslerde, öğretmen adaylarının bu değerleri benimsemelerini ve içselleştirmelerini sağlayıcı nitelikte drama vb. etkinliklerin yer alması önerilmektedir (8, 25). Değerlerin tanıtımını içeren değerlerle eğitim dersleri olmalı ve bu dersler uzman desteğinde drama ağırlıklı olarak işlenmelidir (8). Milli Eğitimle işbirliği içinde, ihtiyacı olan okullara kitap ve kırtasiye yardım kampanyaları düzenlenmesi, öğretmen adaylarının fedakârlığı öğrenmelerini sağlayacak ve sosyal duyarlılıklarını arttıracaktır (18). Risk Gruplarına Yardım: Öğretmen adaylarının, risk grupları içinde bulunan ve hem sosyal hem de fiziksel anlamda yardıma ihtiyacı olan bireylerin durumlarını bizzat gözlemlemelerinin ve onlara imkânlar ölçüsünde yardım etmelerinin sağlanmasının, onların sosyal duyarlılıklarını ve sosyal sorumluluk duygularını arttıracağı düşünülmektedir (3, 11, 19, 25). Öğretmen adayları üniversite ile yapılacak bir protokol doğrultusunda aynı şehirde hizmet veren çocuk yuvaları ve ıslah evlerindeki çocuklara gönüllü kurslar verebilme imkânına sahip olmalıdırlar (3). Hoşgörü Eğitimi Bu araştırma kapsamında görüşleri alınan öğretim elemanlarının, öğretmen adaylarının sosyal sorumluluk eğitimlerinde hoşgörü eğitimi kapsamında neler yapılabileceği konusundaki görüşleri şu alt temalarla boyutlandırılmıştır: değerlerle eğitim, sanatsal etkinlikler, empati eğitimi ve farklılıkları kabullenme (Tablo 3, Şekil 3). Şekil 3. Hoşgörü Eğitimi Teması ve Alt Temalarına Ait Model Sanatsal Etkinlikler: Sanatın, insanların iç dünyalarına olan derin etkisinin ve evrensel dilinin, öğretmen adaylarının hoşgörü ve sosyal sorumluluğu bir değer olarak benimsemelerinde araç olarak kullanılabileceği katılımcılar tarafından ifade edilmektedir. Müzik, tiyatro, şiir, drama vb. etkinliklerin bu amaçla kullanılabileceği belirtilmektedir (4, 11, 13, 18, 20). Tiyatro, drama, müzik, şiir gibi etkinlikler öğrencilerin hoşgörüyü öğrenmeleri için kullanılabilir (20). Empati Eğitimi: Katılımcılar, öğretmen adaylarının diğer insanlara hoşgörü ile bakabilmeleri için onların içinde bulundukları koşulları ve iç dünyalarında yaşadıkları duyguları çok iyi anlamaları ve böylece kendilerini onların yerlerine koymaları (empati kurmaları) gerektiğini ifade etmektedirler (6, 10, 14, 22, 27). Ayrıca, diğerlerine karşı empatiyle bakabilen bireylerin, onlara karşı kendilerini sosyal açıdan sorumlu hissedebilecekleri belirtilmektedir (1, 27). Empatiyi geliştirebilmek için, öğretmen adaylarının drama gibi etkinliklerle kendilerini zor durumda olan veya farklı yaşam tercihlerine sahip olan kişilerin yerine koyabilmelerinin sağlanması, empati duyulması gereken bu insanların doğal koşulları içinde ziyaret edilerek gözlem 269

8 K U R A M V E U Y G U L A M A D A E Ğ İ T İ M B İ L İ M L E R İ Tablo 4. Paylaşma Temasının Alt Temalarına Yapılan Atıfların ve Kaynaklarının Sayıları Alt Temalar Yardım Kermesleri Sosyal Kulüpler Gönüllü Danışmanlık Paylaşım Merkezi Kaynak Kişi Sayısı Atıf Sayısı yapılması veya en kolay yöntem olarak bu insanların içinde bulundukları durumu ve yaşam koşullarını anlatan filmlerin veya belgesellerin izlettirilmesi önerilmektedir (5, 12, 21, 28). Bireylerin diğerlerine hoşgörü ile bakabilmeleri için önce diğerlerine empati ile yaklaşmaları gerekiyor (10). Öğretmen adaylarında empatiyi geliştirmek için drama yöntemi kullanılabilir veya bizzat hedef kitlede yer alan insanlar doğal olarak gözlemlenebilir (21). Farklılıkları Kabullenme: Katılımcılar, öğretmen adaylarının farklılıklara hoşgörü ile bakabilmeleri için, toplumu oluşturan bireyler arasındaki kültürel, inançlarla ilgili veya yaşam tarzıyla ilgili farklılıkların ve bu anlamdaki çeşitliliğin toplum için bir ayrışma değil zenginlik kaynağı olduğunu kabullenmeleri gerektiğini belirtmektedirler (4, 9, 17, 23, 29). Bu amaçla öğretmen adaylarına, bu farklılıkların nasıl bir zenginlik kaynağı olduğunu ve farklı özellikteki bu insanların bir arada nasıl uyumlu ve huzurlu yaşayabileceklerini gösteren belgesellerin, filmlerin vb. yapımların izlettirilmesi, geziler düzenlenmesi ve öğretmen adaylarının bu konuları tartışabileceği toplantılar düzenlenmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir (7, 13, 16, 28). Ülkemizin farklı kültürel değerlerini, görenek ve geleneklerini içeren belgesel vb. yapımlar öğretmen adaylarına izletilebilir ve bu bağlamda kültürel geziler düzenlenebilir (16). Evrensel değerleri içeren, günlük yaşamdaki anlaşmazlıkları ve çatışmaları içeren görüntülerin öğrencilere izletileceği ve beyin fırtınasının yapılmasını içeren toplantılar düzenlenmelidir (28). Paylaşma Öğretmen adaylarının sosyal sorumluluk eğitimleri ile ilgili olarak görüşleri alınan öğretim elemanlarının paylaşma temasına yönelik görüşleri şu alt temalarla gruplandırılmıştır: yardım kermesleri, sosyal kulüpler, gönüllü danışmanlık ve paylaşım merkezi (Tablo 4, Şekil 4). Yardım Kermesleri: Öğretmen adaylarına, sosyal sorumluluğun bir gereği olan paylaşmanın öğretilmesi için katılımcıların önerilerinden birisi, yardım kermesleri düzenleyerek, öğretmen adaylarının mevcut imkânlarıyla bu kermeslere katkı yapmalarının özendirilmesidir (4, 7, 16, 21, 24). Ayrıca, yaptıkları fedakârlıkların sonucuna, yani elde edilen gelirin ihtiyaç sahibi olanlara ulaştırılmasına da bizzat şahit olmaları ve paylaşmanın verdiği hazzı tatmaları da önerilmektedir (12, 27). Şekil 4. Öncelikle eğitim fakültesi bünyesinde başlayarak yönetim desteği ile ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik yardım amaçlı etkinlikler düzenlenmelidir (4). Paylaşma Teması ve Alt Temalarına Ait Model Sosyal Kulüpler: Katılımcılar, sosyal kulüplerin gerçekleştirdikleri etkinliklerde paylaşmanın erdeminin vurgulanması, paylaşmayı özendirecek ve sosyal duyarlılığı geliştirecek nitelikte aktiviteler yapılmasının faydalı olacağını düşünmektedirler (2, 17, 19, 28, 30). Üniversite bünyesinde olan sosyal kulüplerin aktiviteleri paylaşmanın öğretilmesinde çok önemlidir. Hocaların bu konuda yönlendirici olmaları gerekir (17). Gönüllü Danışmanlık: Katılımcılar, bireylerin sadece maddi imkânlarını değil, bilgilerini, deneyimlerini ve zamanlarını ihtiyaç içinde olan kişilerle paylaşmalarının sosyal sorumluluğun bir gereği olduğunu belirtmektedirler (11, 15, 20, 26). Bu kapsamda öğretmen adaylarının, gönüllülük esasına dayalı olarak, alt sınıflardan veya ilk ya da orta öğretim düzeyinden belirlenmiş olan bir veya birkaç öğrenciye gönüllü danışmanlık yapmalarının faydalı olacağı ifade edilmektedir (7, 22). 270

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

LEARNING GOALS Human Rights Lessons

LEARNING GOALS Human Rights Lessons This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me LEARNING GOALS Human Rights Lessons Anton Senf May 2014 This project is co-financed

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 25, Sayfa 159-178, 2008 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Özcan Özgür

Detaylı

AKADEMİK ETKİNLİKLER

AKADEMİK ETKİNLİKLER TÜRKÇE ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ANASINIFI EĞİTİM PROGRAMI Okul öncesi eğitim, eğitimin ilk basamağını oluşturur. Sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip çocuklar yetiştirmek, onların gelişim özelliklerini

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vision and Values Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Code of Teamwork and Leadership 1 Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vizyon ve değerlerimiz, Henkel çatısı altındaki davranışlarımızın ve hareketlerimizin

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

DERS PLANI VE AKTS FORMU

DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Saat (T-U) Kredi AKTS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI 3+0 3 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Doktora Seçmeli

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

"Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları.

Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. "Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. Survey Results Which Were Done in Comenius Project named'' Different? Building

Detaylı

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PAYLAŞIMI İSTANBUL 2012

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PAYLAŞIMI İSTANBUL 2012 EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PAYLAŞIMI İSTANBUL 2012 KARANLIK DÜNYALARI AYDINLATALIM PROJESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK Küçükçekmece FAHREDDİN KERİM GÖKAY ANADOLU LİSESİ BİLGE YILDIZ YAŞAR ÇAYANOĞLU A Ğ

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER Öğr. Gör. Şeyda İldan Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu seydaildan@selcuk.edu.tr

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sanat ve Tasarım Fakültesi Yapılanmasına İlişkin Görüşleri

Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sanat ve Tasarım Fakültesi Yapılanmasına İlişkin Görüşleri 689 Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sanat ve Tasarım Fakültesi Yapılanmasına İlişkin Görüşleri Doç. Dr. Yücel Gelişli G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi gelisli@gazi.edu.tr Arş. Gör Gülten Kurt G.Ü.

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ahmet Cezmi SAVAŞ 2. Doğum Tarihi : 10.07.1972 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994 Y. Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

ELEKTRİK TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİNİN PİYASA ŞARTLARINA HAZIRLANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

ELEKTRİK TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİNİN PİYASA ŞARTLARINA HAZIRLANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA ELEKTRİK TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİNİN PİYASA ŞARTLARINA HAZIRLANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Aytek GÜCÜYENER 1 Engin YİĞİT 2 Vedat ESEN 3 1 Elektronik Teknolojisi Programı, Meslek Yüksekokulu, İstanbul Arel Üniversitesi,

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/ Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/ Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/1972 3. Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psik. Danışmanlık Ankara Üniversitesi 1991-1995

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu. SİSTEM SOSYAL BİR SİSTEM OLARAK SINIF Sınıfta Kültür ve İklim Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sistem: Aralarında anlamlı ilişkiler bulunan, bir amaç doğrultusunda bir araya getirilen

Detaylı

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 999 PERMÜTASYON- - E- Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 1 hacerozyurt@ktu.edu.tr 2 oozyurt@ktu.edu.tr 3 Yrd.Doç.Dr. hasankaral@ktu.edu.tr Özet: - - de - Anahtar kelimeler: e- Abstract: Conducted

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ Alper Tunga ÖZGÜLER 1, Tarkan KOCA 2 ÖZET Yapılan bu çalışmada örnek seçilen İnönü Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarında

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

Muhammet Demirbilek, PhD

Muhammet Demirbilek, PhD Muhammet Demirbilek, PhD İlk olarak 1995 yılında Bernie Dodge ve Tom March tarafından San Diego State Üniversitesi nde Eğitim Teknolojileri Bölümü nde geliştirilmiştir. Bernie DODGE Webquest Öğrencilerin

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Elektronik Ticaret DTP13253 Güz 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Temel Bilgisayar Bilimleri

Detaylı

Sonbaharda Açan İlkbahar Çiçekleri - Spring FlowersBlooming in Autumn

Sonbaharda Açan İlkbahar Çiçekleri - Spring FlowersBlooming in Autumn Sonbaharda Açan İlkbahar Çiçekleri - Spring FlowersBlooming in Autumn Sayfa 1 Projemizin Hedefleri Bu projeyle gençlerimizin sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak yer alabilmelerini, sosyal ortamlara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nihan Demirkasımoğlu Unvan : Araştırma Görevlisi Dr. Bölüm : Eğitim Yönetimi ve Politikası Telefon : +903123633350 / 3017 E-posta : demirkasimoglu@ankara.edu.tr nihansal@yahoo.com

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ. Prof. Dr. Emin Karip M illi Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başka nı

DEĞERLER EĞİTİMİ. Prof. Dr. Emin Karip M illi Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başka nı DEĞERLER EĞİTİMİ Prof. Dr. Emin Karip M illi Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başka nı Okulların, sınıfların, okul ile ilgili tüm içerik ve düzenlemelerin niteliği, değerlere ve değerler eğitimine

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES Türkiye de işletmelerde beceri eğitimi uygulaması 3308 sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu ile yapılmaktadır. The skills training program offered in turkey are

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

4.18. TÜRKĠYE VE ÖZBEKĠSTAN ARASINDA UZAKTAN EĞĠTĠM. VE KONTROL TEKNOLOJĠSĠNE DAYALI YAKLAġIM

4.18. TÜRKĠYE VE ÖZBEKĠSTAN ARASINDA UZAKTAN EĞĠTĠM. VE KONTROL TEKNOLOJĠSĠNE DAYALI YAKLAġIM 4.18. TÜRKĠYE VE ÖZBEKĠSTAN ARASINDA UZAKTAN EĞĠTĠM VE KONTROL TEKNOLOJĠSĠNE DAYALI YAKLAġIM Prof. Dr. Asaf Varol Fırat Üniversitesi, Elazığ asafvarol@avc.net.tr Özet: Fırat Üniversitesi/Türkiye ile Özbekistan

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine Yönelik Görüşlerinin Kazanım Boyutunda Değerlendirilmesi

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine Yönelik Görüşlerinin Kazanım Boyutunda Değerlendirilmesi 53 The Black Sea Journal of Social Sciences Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine Yönelik Görüşlerinin Kazanım Boyutunda Değerlendirilmesi Ömer Faruk SÖNMEZ 1 Özet Bu

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGULADIĞI EĞİTİM, ULUSAL TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON KURULU (UTEAK) TARAFINDAN AKREDİTE EDİLEN ÜLKEMİZDEKİ SAYILI TIP FAKÜLTELERİNDEN BİRİSİ http://tip.marmara.edu.tr

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ

AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ... GENÇLERIMIZIN YANINDA 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri Yurt Dışı Gençler Seçim Beyannamesi ... IÇINDEKILER MUSTAFA YENEROĞLU SUNUS 04 --------------------------------- YURT DIŞINDAKİ

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ N DENETİMİ

EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ N DENETİMİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ N DENETİMİ 1 TEFTİŞ/DENETİM Denetim, planlanan örgütsel amaçlardan sapmayı önlemek için, örgütün islemesini izleme ve düzeltme sürecidir (Başaran, 2000, 137). Denetim, öğretmenlerin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi GAU 2014-

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi GAU 2014- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/1972 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psik. Danışmanlık Ankara Üniversitesi

Detaylı

HAYATI DRAMA İLE ÖĞRENİYORUM ÖĞRETMENİNİN ADI SOYADI. TED TRABZON ÖZEL İLK ve ORTA OKULU ÇALIŞMA YAPILAN DERS ADI

HAYATI DRAMA İLE ÖĞRENİYORUM ÖĞRETMENİNİN ADI SOYADI. TED TRABZON ÖZEL İLK ve ORTA OKULU ÇALIŞMA YAPILAN DERS ADI TRABZON EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER 2015 BAŞVURU FORMU 1.Üç bölümden oluşan başvuru formunu Times New Roman 12 punto ile elektronik ortamda madde numaraları altında yer alan boşlukları, açıklamaları dikkate

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249 Nalan Kuru Turaşlı Tel: +90 5326671867 e-mail: nalanturasli@gmail.com 2000 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı nda yüksek lisans, 2006 yılında yine

Detaylı

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184 ulu.2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 Sosy Anahtar Kelimeler: 2014, Cilt:11, 163184 The Relaionship Between Social Capital of Schools And Organizational Image Based On Perceptions of Teachers Abstract:The

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006)

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) Country : Turkey Province : KÜTAHYA Name Of The Organisation : TAMDER Tüm Aktif Memurlar Derneği (The Association of Active Officers) Address

Detaylı

To ensure that the Human Resources are utilised in the most effective and productive way, orient the

To ensure that the Human Resources are utilised in the most effective and productive way, orient the OUR HUMAN RESOURCES POLICY To ensure that the Human Resources are utilised in the most effective and productive way, orient the Production and Management Potential towards the objectives of Maan Guarantee

Detaylı

Karakter Eğitiminin On Bir Temel Prensibi 2. Karakter Eğitiminin On Bir Temel Prensibi 1 DEĞERLER/KARAKTER EĞİTİMİ. Prof. Dr. Halil EKŞİ 17.3.

Karakter Eğitiminin On Bir Temel Prensibi 2. Karakter Eğitiminin On Bir Temel Prensibi 1 DEĞERLER/KARAKTER EĞİTİMİ. Prof. Dr. Halil EKŞİ 17.3. Temel insanî değerlerin kazandırılması toplumun okuldan beklentileri arasındadır. DEĞERLER/KARAKTER EĞİTİMİ Temel değerlerin kazandırılması hem eğitim felsefesi hem de okulların misyonu temeline dayanmaktadır.

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

9. HAFTA PFS102 SINIF YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ. cagataykilinc@karabuk.edu.tr

9. HAFTA PFS102 SINIF YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ. cagataykilinc@karabuk.edu.tr 9. HAFTA PFS102 Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ cagataykilinc@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İÇİNDEKİLER MOTİVASYON Motivasyon Teorileri Kapsam Teorileri

Detaylı

15 Nisan 2013 Tarihli Atölye Çalışması Sonuçları

15 Nisan 2013 Tarihli Atölye Çalışması Sonuçları İTÜ II. ULUSAL KARİYER ÇALIŞTAYI 15 Nisan 2013 Tarihli Atölye Çalışması Sonuçları Yakın Dönem Projelerimiz İTÜ I. ULUSAL KARİYER ÇALIŞTAYI 15 Nisan 2013 11 üniversite 13 uzman 4 farklı çalışma konusu İTÜ

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : ERSİN ŞAHİN Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : ERKEK Tel : 555 483 44 63 İş Tel : 294 22 46 Posta Adresi

Detaylı