KUR'AN'DA ALLAH VE İ NSAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUR'AN'DA ALLAH VE İ NSAN"

Transkript

1 ANKARA -ÜNIVERSITESI ILAHIYAT FAKÜLTESI YAYINLARI 126 KUR'AN'DA ALLAH VE İ NSAN Yazan: Dr. Toshihiko IZUTSU Keio üniversitesi Profesörü Çeviren: Doç. Dr. Süleyman ATEŞ İlâhiyat Fakültesi ö ğretim üyesi ANKARA ÜNIVERSITESI BASIMEVI ANKARA. 1975

2

3 ANKARA ON İVERS İTES İ ILAHIYAT FAKÜLTESI YAYINLARI 126 KUR'AN'DA ALLAH VE İ NSAN Yazan: Dr. Toshihiko IZUTSU Keio Üniversitesi Profesörü Çeviren: Doç. Dr. Süleyman ATE Ş ilâhiyat Fakültesi Ö ğretim Üyesi ANKARA ÜNIVERSITESI BASIMEVI ANKARA.1975

4 ANKARA ÜNIVERSITESI BASIMEV İ. ANKARA

5 IÇINDEKILER ÇEVİRENİN ÖNSÖZÜ 5 YAZARIN ÖNSÖZÜ 11 BIRINCI BÖLÜM: SEMANT İK VE KUR'AN 13 I Kur'ân ın Semanti ği 13 II Ayrı Ayr ı Fikirlerin Toplanmas ı 15 III "Esas" Ma'na "kafi" Ma'na 21 IV Kelime Hazinesi ve Evrensel Kavramlar 25 İKINCI BÖLÜM: TARIHTE KUR'AN ANAHTAR TERIM- LERI 36 I Synchronic ve Diachronic Semantik 36 II Kur'ân ve Kur'ân Sonras ı Sistemler 44 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : KUR'AN DÜNYA GÖRÜ ŞÜNÜN ANA YAPISI 68 I Giri ş 68 II Allah 69 III Islam Toplumu 71 IV Görülen ve Görülmiyen (Alem) 76 V Dünya ve Ahiret 78 VI Ahiretle ilgili (Eschatologic) Kavramlar 82 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ALLAH 88 I Allah Kelimesi, "Esas" ve "hafi" Manalar ı 88 II Arabistan Paganizminde Allah Kavram ı 94 M Yahudiler ve H ırıstiyanlar 99 IV Araplarda Yahudi H ırıstiyan Allah Telâkkisi 103 V Haniflerin Allah' ı 105 3

6 BEŞINCI BÖLÜM: ALLAH İLE İNSAN ARASINDA ON- TOLOJIK MÜNASEBET 114 I Yaratma Kavram ı 114 II insan ın Kaderi 117 ALTINCI BÖLÜM: ALLAH İLE İNSAN ARASINDA HABERLE ŞME MÜNASEBETİ (I) SÖZSÜZ HABER- LEŞME 126 I Tanr ı'n ın "Işaretleri" 126 II Allah' ın Hidayeti 132 III Haberle şme Vas ıtas ı Olarak ibadet 139 YEDINCI BÖLÜM: ALLAH İLE İNSAN ARASINDA HABERLE ŞME MONASEBETI (II) SÖZLÜ KONU Ş- MA 142 I Allah' ın Sözü (Kelâmullah) 142 II Vahiy Kelimesinin "Esas" Manas ı 147 III Vahyin Semantik Yap ıs ı 155 IV Arapça Vahiy 174 V Ducâ 182 SEKIZINCI BÖLÜM: CAH İLİYYE VE İSLAM I İslâm ve Tevâzu' İle Teslimiyyet Kavram ı 187 II Hilm'den İslâma 203 III İtaat Anlam ında Din Kavram ı 207 DOKUZUNCU BÖLÜM: ALLAH İLE İNSAN ARASINDA AHLAKI MÜNASEBET 218 I Merhametli Allah 218 II Gazab Sahibi Allah 221 III VA`D ve VA`ID 227 KAYNAKLAR: 230

7 ÇEVİRENİN ONSOZU Kur'an' Kerim, ini şinden bu yana pek çok ilimlerin ilham kaynağı olmuş, onun ışığı alt ında birçok ilimler do ğmuş, onun sayesinde koskoca İslam medeniyeti vücut bulmu ştur. Dünyan ın sayısız kütüphanelerinde Kur'ân ile, Kur'ân ilimleriyle ilgili milyonlarca ve milyonlarca eser vard ır. Tefsir, hadis, fıkıh, kelâm gibi direkt olarak Kur'- ân'a bağlı bilim dallarına ve felsefe, mant ık, gramer, şiir ve belâğet gibi Kur'ân' ın tevcihiyle meydana gelmi ş veya geli şmiş bilim dallarına ait kitaplar, kütüphaneleri h ınca hınç doldurmaktad ır, Kur'ân on dört as ırdan beri incelenmekte ve her bilim adam ı, Kur'ân denizinden vüs'ati ölçüsünde bir veya birkaç damla almaktad ır. Şimdiye dek o denizin dibine ula şan olmamıştır. Gerçekten Kur'ân, Ondört as ır önce bu gerçe ği ne güzel ifade etmi ştir: "Rabbimin kelimelerini yazmak için denizler mürekkep olsa, Rabbimin kelimeleri tükenmeden denizler tükenir. Destek olsun diye bir mislini daha getirsek (yine yetmez), (XVIII, 190), Evet Kur'ân hala tazedir ve öyle kalacakt ır. Gerek do ğuda, gerek batıda Kur'an üzerinde yap ılan incelemeler devam etmekte ve böylece onun yeni yönleri ortaya ç ıkmaktad ır. Dilimize çevirdiğimiz bu eser de semantik yani kelimelerin tarihi seyir içinde kazand ığı manalar bakımından yap ılmış bir incelemedir. Türünde yeni bir ara ştırma olan, Keio Kültürel ve Dilsel Çal ışmalar Enstitüsü tarafından 1964 de bastırılan bu eser, dokuz bölümde Kur'ân kavramlar ın ın zaman içinde geçirdi ği anlam deği şikliklerini ve kazand ığı yeni yeni manalar ı etüd etmektedir. Yazar kelimelerin ilk manas ına esas, siyak içinde kazandığı manaya da izafi mana demi ştir, Kitab ın mahiyeti hakk ında bir fikir vermek için ana konulardan bazı cümleler seçip gözden geçirmeyi gerekli görüyorum. Yazar semantik bilimi hakkında şöyle diyor, "Benim anladığıma göre semantik, bir dilin anahtar, terimleri üzerindeki analitik çal ışmadır. Bu çalışma... o dili kullanan milletin, 5

8 kendilerini kuşatan cihan hakk ındaki görü ş ve dü şüncelerini ö ğrenmek için yap ılır (s. 3-4)." "Kur'ân' ın dünya hakkındaki görü şünün teşekkülünde hayati rol oyn ıyan bütün anahtar terimler, Kur'ân'da yeni bir anlam kazan ırlar. Bu terimlerin hemen hepsi islamdan önceki zamanlarda şu veya bu şekilde kullan ılmakta idi. İslam vahyi, bunlar ı kullanmaya ba şlay ınca -kelimelerin kendileri değil, fakat kullan ıldıkları genel ili şkiler sistemi- Mekkeli mü şriklere hiç duymad ıklar ı, bilmedikleri ve bundan dolay ı kabul edilemez yabanc ı bir şey gibi geldi (s. 5). Bu kelimeler Milâdi yedinci as ırda kullan ılmakta idi. Yalnız bunlar değişik kavram sistemlerine ait idiler. Islam bunlar ı bir araya getirip, o zamana dek bilinmiyen yepyeni bir kavram şebekesinde birle ştirdi. I şte Araplar ın dünya ve insal ık görü şlerini kökünden deği ş- tirip yükselten ba şl ıca etken, bu mana de ği şikliği ve bunun sebeboldu ğu ahlaki derin ink ılab idi (s. 5)". "Semantik değişmeye bir misal olarak takva kelimesini verebiliriz: Takva kelimesi, cahiliyye devrinde her canl ı varl ığın, dışar ıdan gelecek y ıkıcı bir kuvvete kar şı kendini savunma davran ışıdır. Bu kelime, İslama özgü tevhid inanc ı alanına nakledilince çok önemli bir dini anlam kazan ır : Takva; hüküm günündeki Tanr ı azab ı korkusu" sahnesinden geçerken ki şisel saf dindarl ık anlam ına var ır. (s. 9)". Yazar ın, semantik analizi sonucunda, cahiliyye ve islam ın insan kaderi hakkmdaki dü şüncelerini de şöyle tespit etmi ştir: Normal olarak "insan ın kaderi ba şlıca ölümden sonraki hayatla ilgili olduğu halde cahiliyye devrinde âhiret fikrine ilgi gösterilmemi ş- tir. Cahiliyye Araplar ı, sadece ölümle uğra şmışlar, ondan öteye gitmemi şlerdir. Onlara göre vücut topra ğa girince çürür, toz toprak olur. Ruh da bir rüzgâr gibi uçup gider. Şu şiir onların bu konudaki inançlarını özetlemektedir : "Biz sadece toprak alt ına giren cesetlerle rüzgâr gibi (uçup giden) ruhlardan ibaret değil miyiz?" Araplara göre de insan ı Allah yaratm ıştır ama yaratma sona erince Allah' ın i şi bitmi ştir. İnsan yarat ıldıktan sonra art ık yarataniyle bütün bağlarını keser ve yeryüzüne geldi ğinden itibaren hayat ını çok daha kuvvetli bir diktatör patronun yönetimine verir. Bu patron, onu ölümüne kadar pençesinde sürükler. Ölüm de bu patronun insana vurduğu son ve en ac ı darbedir. Bu patron dehr dedikleri zamand ır. 6

9 "Dediler ki: Sadece bu dünya hayat ım ızd ır, ölürüz ve yaşam, bizi öldüren dehr'den başkas ı değildir". (Ayet). Gerçekten çok karamsar bir hayat görü şüdür bu. Bütün hayat, tabiat ın büyüme ve çürüme kanunlariyle yönetilen bir sürü felaketler yağan haline gelmektedir.. Karanl ık, kör, yan insan şeklindeki bu tabiat canavar ının elinden kurtulu ş yoktur. İşte biz, ancak bu ac ıklı atmosferin durumuna bakt ığımız zaman Kur'ân görü şünün önemini tam manasiyle kavr ıyabiliriz. Kur'ân insan için tamamen de ği şik şartlar getirir. Birden bire gök aç ılır, karanl ık bulutlar da ğı lır, ac ıklı, ızdırapl ı bir hayat yerine ebedi hayat ın parlak mutluluğu görünür. İki dünya görüşü aras ındaki fark, tam gece ile gündüz aras ındaki fark gibidir. Kur'ân'a göre Allah adalet sahibidir. Hiç kimseye zulmetmez, haksızl ık etmez. Art ık ne dehr kal ır, ne de dehrin gizli tuza ğı. Bu hayali kâbus inanc ı sökülüp at ılır. insanl ığın hayat ı yalnız ve yaln ız Tanr ı iradesinin kontrolüne verilir. Kaçınılmaz ölüm yine vardır ama bu görü ş, insan ı, cahiliyye devrindeki gibi karamsar bir dü şünceye götürmez. Çünkü ecel, varl ı- ğın son noktas ı değil, yepyeni bir hayat ın, ebedi hayat ın ba şlangıcıdır. Bu sistemde ecel ve ölüm, insan ın hayat uzant ısının bir geçi ş dönemi, dünya ile âhiret aras ındaki bir köprüdür (s ). Ayet üzerindeki izahlar da çok önemlidir. Kur'ân ı Kerim, Allah' ın varlığını, büyüklüğünü ve kudretini gösteren her şeye genel olarak ayet ad ını verir. Ayetler ba şlıca iki k ısma ayrılır: Sözsüz ve sözlü ayetler. Sözsüz ayetler, akl ı olan herkese hitabeden tüm tabiat olaylar ı- dır. Sözlüler ise Peygamber arac ılığı ile insanlara gelen Tanr ı sözleridir. "Nas ıl yola dikilen i şaretler. yolcunun gözünü kendilerine de ğil, varacağı istikamete yöneltirse tabiat olaylar ı da dikkatimizi kendilerine değil, kendilerinin ötesinde bir istikamete yöneltme ğe çalışır. Bu derin anlayışa göre tabiat olay ı, artık basit bir tabiat olay ı değil, bir işarettir, bir semboldür. Kur'ân buna ayet diyor. Allah'a yönelten i şaretler olmak bakımından sözlü Kur'an ayetlenyle sözsüz tabiat olaylar ı aras ında bir fark yoktur. İkisi de âyettir. Onun için Kur'ân, ikisine de ayet demektedir.. Kur'ân' ın ayet kavram ın ı, Karl Jaspers'in felsefesiyle kar şılaştınrsak daha iyi anlar ız. Jaspers'e göre pratik ak ıl düzeyinden çıkar da aşkın varlık alanına adım atarsak kendimizi Tanr ının huzurunda 7

10 buluruz. Bu ku şatıcı varl ık, daima bizimle konu şur ama doğrudan değil, tabiat varl ıkları yoliyle konuşur. Bu varl ıklar, art ık gözle görülen basit e şyadan ibaret de ğildir. Birtakım sembollerdir, i şaretlerdir ki bunlar vas ıtasiyle her şeyi ku şatan Mutlak Varl ık bize hitabetmektedir. Bu merhalede e şya, birtak ım şifrelerdir, şifre ile yaz ılmış şeylerdir. Ba şka deyi şle dünya büyük bir sembol kitab ıdır. Bu kitab ı ancak Existenz düzeyinde ya şıyanlar okuyabilirler. İşte Kur'ân'a göre de bütün e şya gerçekte Allah' ın âyetleridir. Bunların mahiyetlerini ancak dü şünen öz ak ıl sahipleri anlıyabilirler: "Şüphesiz bunda öz ak ıl sahipleri için âyetler vardır". (Ayet). Vahiy kavram ını da esasl ı bir biçimde tahlil eden yazar, bizim aydınların imanını düzeltecek bir düzeye ula şmıştır: "Kur'an'da olağan üstü bir hâfise olan vahiy, üç şah ıs-münasebetli bir kavramdır. Bu durum, Kur'ân vahyini insan konu şmas ından ayırdığı gibi kayna ğı cin olan bütün ilhamlardan da ay ırır... (Hz.) Muhammed'e peygamberlik hitab ı geldiği sıralarda daima Allah ile kendisi aras ında, Allah' ın sözlerini onun kalbine getiren eserarengiz bir şah ıs vard ır. Kur'ân vahyinin temel yap ısı A ->M şeklinde gösterilebilir. A Allah, M melek, B Hz. Muhammed'dir. Haz. Muhammed'e gelen vahiy, ba şlıca iki çe şittir: Biri zil sesi veya ar ı uğultusu gibi bir ses duymas ı ki peygamber bu halde bir ses işitiyor, o anda manas ını anlam ıyordu, o halden ay ılınca gelen ses, anlamlı kelimeler halini al ıyordu. Diğeri de mele ğin insan şekline girerek gelmesi idi ki bu halde peygamber, konu şulan gerçek kelimeler i şitmekte idi. Hz. Muhammed, yaln ız dinleyici değildi. Aynı zamanda görücü idi de (s ). "Allah, gök elçisi vas ıtasiyle iradesini Hz. Muhammed'e bildirir ama s ırf Muhammed'le konu şmu ş olmak için onunla konu şmaz. Konu şması, onu a şarak insanlara ula şmal ıdır. Normal durumda konuşma B ye var ınca durur. E ğer arada bir diyalog olacaksa bu kez A dinleyici, B konu şan durumuna geçer. Fakat bizim özel durumumuzda B konu şur ama, ayn ı doğrultuda konu şur. Yani B, sadece A n ın söylediklerinin vericisi olur. İşte burada tebli ğ meselesi ortaya ç ıkar. Ve B, Tanrının sözlerini ta şıyan nebi veya resul ad ını alır. Böylece İslam vahiy kavramı, dört şahıs -münasebetli bir kavram haline gelmektedir: A >M ->B ->C. B, A nın vericisi olduğuna göre ondan gelen sözleri hiç de ğiştirmeden olduğu gibi C ye yani insanlara nakletmelidir. Yani ilahi kelime- 8

11 ler B ye ula şıp B tarafından al ınınca objektif bir varl ık, Almanlar ın deyi şiyle bir Sprachwerk olmal ıdır. İşte bu manada bir objektif Sprachwerk Olan ilahi sözlere Kur'ân denir. (s ). Allah ile insan aras ında geçen konu şmanın doğrultusu, eğer Allah'- tan insana doğru ise Kur'ân; insandan Allah'a do ğru ise namaz ve dudır. "Duca", insan kalbinin Allah ile konu şmas ı, O'nun nimetini ve yard ımını istemesidir (s. 122). Ibadet bütün olarak insandan Allah'a doğru olan sözsüz bir konu şma yoludur. Namaz, insan ın Allah ile doğrudan temas kurdu ğu bir ibadet şeklidir. (s. 123). Duca olağan üstü bir olay kar şısında kulun Rabbine hitabetme düzeyine ula şmas ıdır. Bu, öyle olağan üstü bir haldir ki bu halde insan, günlük ak ıl düzeyinin üstüne ç ıkar. İnsan ruhu gerilir, gerilir, nihayet Allah'a hitabetme durumuna var ır. İşte olağan üstü durum içinde böyle bir konu şma olayına (Ida denir. Dili bu şekilde kullanmaya elveri şli k ılan sebepler de ğişiktir : Allah'a kar şı duyulan derin sevgi, ölüm tehlikesi, bunalma v.s. olabilir. Duca, kalbin Allah ile konuşmas ıdır. İnsan kalbi yüksek bir duruma geldi ği zaman du`a olabilir. Bu ruhsal gerginlik biraz gev şeyip sabit bir durum arzederse o zaman ibadet haline gelir (s, ). Ana konular ından bazı cümlelerine i şaret etti ğimiz bu kitap Okununca görülecektir ki Kur'ân kelimeleri, Kur'ân' ın dü şünce sistemi ' içinde asl ından kuvvetli izafi manalar kazanmaktad ır. Bu kelimelerin tarihi geçmişini bilmeden isabetli bir terceme yapmak mümkün de ğildir. Kur'ân ın getirdi ği dü şünce sistemine ait kelimeleri sadece. Arap gramerine dayanarak manaland ırmak yanlış bir tutumdur. Onlar ı Kur'ân muhtevas ı içinde değerlendirmek, siyak ın onlara kazand ırdığı manalar ı göz önünde bulundurmak laz ımd ır. Japonya'n ın Keio Üniversitesi Profesörü olan Dr. Toshihiko Izutsu, bu değerli eseriyle cidden ba şarılı bir çal ışma yapmıştır Kendisi tetkiklerinde tarafs ız bir ilim adam ı olarak hareket etmi ştir. Getirdiği birçok yeni görü şlerden dolay ı takdire layiktir. Ancak Islam öncesi Araplar aras ındaki Allah dü şüncesinin, yahudi ve hristiyan tanrı düşüncesinden mülhem oldu ğunu söylemekle kanaatimize göre hataya dü şmü ştür. Araplar aras ındaki bu dü şünce, Hz. İbrahim'in kurduğu tevhid dininden kalma idi. Çevirimizde, yazar ın fikirlerine katılmadığımız bu tür yerlerde gerekli notlar ı koyduk. Kendi notlar ı- mız', yazarm notlarmdan ay ırmak için bunlar ı (x) le gösterdik. 9

12 Yazar, sure adlar ın ı vermemi ş, yaln ız Romen rakamiyle sure numaralar ını, küçük rakamlarla da ayet numaralar ını kaydetmi ş- tir. Ayet numaralar ını Flügel'in Kur'ân Fihristine göre verdi ğinden, bunlar bazan M ısır bask ı sına uymamaktad ır. Biz bu âyetleri yeniden Kur'an metniyle kar şılaştırıp Flügelin Fihristi ile M ısır baskısı arasında bir fark oldu ğu takdirde M ısır bask ısının ayet numaralar ını bölü çizgisi alt ına yazd ık. Mesela II, 266 /264 de II sure numaras ın ı, 266 Flügelin verdi ği numaray ı, 264 ise M ısır baskısındaki numaray ı göstermektedir. Bu eserin, Kur'ân ilimleri üzerinde ara şt ırma yapacaklar için yeni ışıklar getirece ği inanc ınday ız. Kur'ân denizine dalmak istiyenlere Allah'tan ba şar ılar dileriz. Doç. Dr. Süleyman Ate ş 10

13 ÖNSÖZ Bu eser, 1962 ve 1963 ilkbahar ında Montreal'deki McG İLL Üniversitesi İslami Araştırmalar Enstitüsünde vermi ş olduğum konferanslar ın derlenmesinden meydana gelmi ştir. O zaman enstitünün direktörü olan Dr. Wilfred Cantwell Smith'in daveti üzerine Montreal'e gitmi ştim. Söze ba şlarken, semantik metodoloji ve Kur'ân' ın dünya görü şü hakkında semantik aç ıdan y ıllarca yapt ığım ara ş - tırmalar ın sonuçlar ın ı toplu bir şekle sokup sunmak f ırsat ve cesaretini bana lûtğettiği için kendisine te şekkürlerimi arz etmek isterim. Konferanslar ı buraya oldu ğu gibi aktarmad ım, bunları önemli ölçüde genişlettim ve çe şitli konulara ay ırd ım. Çok yetkili bilginler tarafından Kur'ân' ın birçok yönleri üzerinde durulmu ştur. Ama ben yine de bu eserimle hem kendi ça ğına, hem de bize hitabeden Kur'an mesaj ın ın daha iyi anla şılmas ına yard ım edecek yeni bir katk ıda bulunabilece ğimi umuyorum. Şimdi geriye, bu eserin bas ılmasında bana çe şitli yollardan yardımlar ını esergemiyen kimselere minnettarl ığımı ifade etmek kal ıyor: Önce değerli ve nazik himayeleri sayesinde İslam dünyas ını dola şıp aras ında iki y ıllık çalışma yapmama imkân veren Rocfeller Vakfı İnsani Çal ışmalar Bölümü'ne, sonra Kanada'daki enstitüde seminerlerime kat ılıp, sorduklar ı önemli sorular ve de ğerli tefsirleriyle düşüncelerimin billfırlaşmas ına yard ım edenlere ve nihayet Prof. Nabuhiro Matsumoto'ya ve onun klâvuzluğuna bu kitap, benim ifade edebildiğimden daha çok şey borçludur. Meslekta şım Mr. Takao Suzuki, bu kitab ı henüz bas ılmadan önce okuyup çok de ğerli tavsiyelerde bulundu ğu gibi tashihlere de değerli yard ımlarda bulunmu ştur. Keza bu eserin bas ımı için üniversite bütçesinden gerekli tahsisatı ay ırmak l'ûtfunu esirgemiyen Keio Üniversitesi rektörü Dr. Shohei Takamura'ya te şekkürü de zevkli bir görev sayar ım. Tokyo, Eylül 1963 T. Izutsu 11

14 BIRINCI BÖLÜM SEMANTİK VE KUR'AN I- KUR'AN'IN SEMANT İĞİ "Kur'an'da Allah ve İnsan" ad ı verilen bu kitap, daha genel bir anlam ifade etmesi için "Kur'ân' ın Semantiği (kelimelerin kazandıkları anlam dereceleri)" adiyle de adland ırılabilirdi. Ancak kitab ın ana k ısm ı hemen tamamen Kur'ân'a göre Allah ile insan ili şkisi üzerinde durmaktad ır. Konu hep bu nokta üzerinde dola şmasayd ı kitaba daha genel olarak "Kur'ân' ın semantiği" ad ını verirdim. Bu iki ad, daha ba şlang ıçta kitab ın ba şlıca üzerinde durdu ğu iki önemli konuyu gösterebilirdi: Konulardan biri semantik, öteki de Kur'an'- d ır. Bu incelememiz için gerçekten ikisi de önemlidir. Bunlardan birini ihmal edersek, eser tamamen önemini kaybeder. Burada ne biri, ne de öteki birbirinden ayr ı düşünülemez. Ikisini bir arada dü şünmek, sorun için önem ta şır. Bu kombinasyon için biz, Kur'ân' ın bu özel yönüne yine özel bir görü ş aç ısından bakaca ğız. Burada şunu da hatırda tutmal ıyız ki Kur'ân, teolojik, sosyolojik, gramatik, exegetik vs. gibi birçok bak ımlardan incelenebilir ve Kur'ân' ın ayn ı derecede önemli pek çok yönleri vard ır. Bunun için daha i şin başında Kur'ân çal ışmalarına öz metedoloji hakk ında ve islam ın kitab ına bu özel aç ıdan bakman ın bir yarar sa ğlayıp sağlamıyacağı hakk ında mümkün olduğu kadar aç ık bir dü şünceye sahibolmal ıyız. "Kur'ân' ın Semantiği" unvanı, Kur'ân vokabularisinin verdiği malzemeye semantik bir metodla ya da kavramsal tahliller ile yaklaşacağunızi, gösterir. Yine bu unvan, i şaret edilen iki konudan: semantiğin, eserimizin metodolojik yönünü, Kur'ân' ın ise eserimizin malzemesini te şkil ettiğini anlat ır. Dediğim gibi bunların ikisi de ayn ı derecede önemlidir. Fakat bizim tetkikimiz için birinci yön, 13

15 belki ikincisinden daha mühimdir. Çünkü bu kitap daha çok İslam hakkında iyi bir genel bilgiye sahibolan ve bundan dolay ı Kur'ân hakk ında böyle bir kavram incelemesinin ortaya ç ıkard ığı meselelere ilgi duyan kimselere göre yaz ılmış ve kendilerinin semantik ve semantik metodolejisi hakk ında hiçbir ihtisas çal ışmas ı yapmad ıkları varsayılm ı şt ır. Bu kitab ın birinci kısmında malzemeden çok metod yönü üzerinde duraca ğım ve böylelikle İslam hakkında ara şt ırma yapanlara yeni bir görüş açıs ı kazand ırmaya çal ışacağım. Maalesef bugün için semantik hakk ında söylenecek şey, bunun şa şkınlık verecek derecede kar ışık olduğudur. Semantik bilgisine yabancı inscan için semantik hakk ında genel bir fikir sahibi olmak dahi imkans ız olmasa da pek güçtür 1. Bu güçlük, büyük ölçüde şundan ileri gelmektedir: Semantik, etimolojisinin gösterdi ği gibi mana ile ilgilenen geniş kapsamlı bir bilimdir. Manas ı olan her şey semanti ğin konusu olabilir. Bu anlamiyle semantik (kelimenin anlam dereceleri), bugün birçok önemli sorunlar ortaya ç ıkarıyor. Dü şünürler ve ara ş- tırıc ılar, linguistik, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, nöroloji, fizyoloji, biyoloji, analitik felsefe, sembolik mant ık, matematik ve çok yeni olan elektronik mühendisli ği vs. gibi ayr ı ayrı önemli ihtisas dallar ında çah şmaktad ırlar. O kadar ki mana incelemesi olarak "semantik" tamamiyle yeni bir olu ş ve varl ık kavram ına dayal ı olan ve henüz mükemmel bir sentez idealini ba şarmaktan uzak, çe şitli bilim dallar ın ın üzerinden a şan yeni bir "gelsefe çe şidinden ba şka bir şey değildir. Bu şartlar alt ında semantiğin de bir âhenk ve birliğe ula şamadığın ı söylemek gerekir. Bir semantik bilimine malik de ğiliz. Elimizde olan, çeşitli manaland ırma nazariyeleridir. Biraz da abartmah olarak durumu şöylece tasvir edebiliriz : Semantik hakk ında konu şan herkes, kelimeyi istediği biçimde anlamağa kendisini yetkili görüyor. Durum bu olunca benim bu kitab ı yazarken ilk i şim, semantik hakk ındaki görüşümü açıklamak olacakt ır. Semantikçi en çok ne ile ilgilenmeli, nihai hedefi ne olmal ı, özellikle metodolojik prensipleri aç ıklamak için ne gibi bir yol izlemelidir? Ba şta bu sorunlar ı izah etmek gerekir. İşte a şağıda soyut olarak de ğil. Kur'ân dilinden do ğan birçok somut ve derin sorunlarla irtibat kurarak bunu yapma ğa çalışacağım. 1 Semantik ve onun tarihsel geli şimi hakk ında daha geni ş bilgi sahibi olmak istiyenler, Prof. Stephen Ullmans' ın Semantics-an Introduction to the Science Of Meaning adl ı eserine bakabilirler. Oxford,

16 Aç ıkça görüldüğü gibi semantik, benim anlad ığıma göre bir dilin anahtar terimleri üzerindeki tahlili çal ışmadır. Bu çalışma, yalnız konu şma aleti olarak değil, bundan daha önemli olmak üzere kendilerini ku şatan dünya hakk ındaki anlay ış ve dü ş üncelerinin de aleti olarak o dili kullanan halk ın, dünya hakk ındaki dü şüncelerini kavraramak için yap ılır. Bu suretle semantik, bir çe şit weltanschaungs lehre, bir ulusun, tarihinin şu veya bu önemli devresindeki dünya görüşünün mahiyeti ve yap ısı hakkında bir çali şmadır. Bu çalışma o ulusun yapıp, dilindeki anahtar terimleri içerisinde ifade etti ği kültürel dü şüncelerin metodolojik analizi vas ıtasiyle yürütülür. "Kur'ân' ın semanti ği'.' cümlemizdeki Kur'ân kelimesiyle, Kur'- ân' ın, dünya görü şü aç ısından ele al ındığı açıktır. Kur'a= semantiği, bu kainat ın nasıl meydana geldi ği, dünyan ın en büyük elemamanlarmın neler olduğu ve bunlar ın birbirleriyle ili şkilerinin ne biçimde kurulduğu sorunlariyle ilgilenmektedir. Bu anlamda semantik, bir çe şit ontoloji olmaktad ır. Fakat bu, metafizik soyut dü şünce alanındaki filozofun telif etti ği kuru, sistematik bir ontoloji de ğil; somut, ya şıyan dinamik bir ontolojidir. Kur'ân âyetlerinden yans ıdığı üzre semantik, varhk ve olu şun somut bir ontolojisini te şkil etmektedir. İşte bizim amac ımız, Kur'ân' ın kâinat görü şünün biçimlenmesinde kesin rol oynad ığı belli olan fikirlerin ço ğunluğunu, analitik ve metodolojik yoldan inceliyerek bu ya şıyan dinamik ontolojiyi Kur'ân'- dan elde etmektir 2. II AYRI AYRI FİKİRLERİN TOPLANMASI: İlk bakışta bu i ş kolay görünür. Allah, selam, nebi, imân vs. gibi çok önemli Kur'ân sözlerini toplay ıp Kur'ân'da ne anlam verdiklerine bakmakla bu i şin yap ılmış olacağı san ılabilir. Fakat ha= kikatte mesele öyle san ıldığı kadar basit de ğildir. Çünkü bu kelimeler Kur'an'da birbirinden ayr ı, yal ın halde bulunmazlar, her birinin ötekiyle yakın bir ili şkisi vardır. Bu kelimeler, somut anlamlarını, bir- 2 Semantik fikrinin, evrensel kavramlar ın ifadesi oldu ğu hakkındaki görü şümüzü ileri sürerken de Bonn'lu Prof. Leo Weisberg'in büyük yard ımı olmuştur. Bu Profesör, kâinata Şamil görüşlerin entellektüel yöntemi olarak insanl ık -ehlinin önemi üzerinde y ıllarca durmu ştur. Onun tezinin k ısa fakat etkili bir özetini görmek için Grundformen sprachlicher Weltgestaltung adl ı eserin bak ın ız. Opladen Birçok noktalarda onun, dilin Humbooldtian felsefeyi, bugün İngilizce konu şan dünyada Sapir-Whorf hipotesleri adiyle bilinmektedir. Prof. Paul Henle, son teoriyi Language, Theought and Culture adl ı eserinin birinci bölümünde gayet aç ık bir biçimde kritik süzgecinden geçirir. Atlanti ğin iki ucunda bu iki okul, birbirinden habersiz olarak ayn ı tip linguistik görüşü geliştirmektedir. 15

17 biriyle olan bu ili şki sisteminden al ırlar. Diğer deyi şle bu kelimeler, kendi aralar ında büyük, küçük çe şitli gruplar te şkil ederler ve birbirlerine muhtelif yollarla ba ğlan ırlar. Bu suretle sonunda gayet düzenli bir bütün, son derece kar ışık kavramsal münasebet a ğı kurarlar. Şimdi bizim özel amac ım ız için önemli olan husus, i şte bu anlam sistemidir. Bu sistem, kelimelerin kendi yap ılarından çok, Kur'an'da vard ır. Kur'ân'daki anahtar kavramlar ı tahlil ederken, sistem içinde kelimelere özel anlamlar kazand ıran bu çe şitli kelime ili şkilerini gözden uzak tutmamal ıyız. Kur'ân' ın evrensel ifadesi alt ında yatan bu anlam ağının büyük önemini belirtmek için şöyle geli şi güzel birkaç mana üzerinde duralım. Bu işe Allah kelimesi dahil, Kur'ân' ın dünya hakkındaki görü şünün te şekkülünde hayati rol oynayan bütün anahtar terimlerin, Kur'- an'da yeni bir mana kazand ığını ke şfederek ba şlayabiliriz. Bu terimlerin hemen hepsi, islamdan önceki zamanlarda şu veya bu şekilde kullanılmakta idi. İslam vahyi, bunları kullanmaya ba şlayınca bütün sistem- kelimelerin kendileri ve manalar ı değil, fakat kelimelerin kullanıldığı genel ili şkiler sistemi- Mekke'li mü şriklere hiç duymad ıkları, bilmedikleri ve bundan dolay ı kabul edilemez yabanc ı bir şey gibi geldi. Bu kelimeler, yedinci as ırda kullanılmakta idi. Mekke'nin dar ticari toplumu içinde olmasa bile en az ından Arabistandaki şu veya bu dini çevrelerde kullan ılıyordu. Yalnız bunlar, değişik kavram sistemlerine ait idiler. İslam bunları bir araya getirip, bilinmiyen, yep yeni bir kavram şebekesinde birle ştirdi. İşte Araplar ın dünya ve insanl ık görü ş- lerini kökünden deği ştirip yükselten ba şlıca etken, bu mana de ğişikliği ve bunun sebebolduğu ahlaki ve dini inkılap idi. Başlıca etken diyorum, çünkü şüphesiz fikri evrimin ba şka etkenleri de vard ı. Düşünce tarihiyle ilgilenen bir semantikçi aç ısından Kur'ân' ın dünya görü şünü karakterize eden şey, ba şka değil, sadece bu husustur. Daha genel söyliyelim : Bu kelimelerin, yerle şmi ş olan geleneksel terkiplerinden al ınıp tamamen farkl ı bir ili şkiler sistemi içinde kullan ılmas ı, böyle derin ve etkili bir de ğişikliğe sebebolmu ştur. Buna muhteva'nm çarpmas ından has ıl olan etki denir. Bazan bu çarpma yalnız pekiştirmede, nüanslarda ve duygululukta hafif de ğişiklikler meydana getirir. Ama ço ğunlukla kelimelerin mana yap ısında esash değişiklikler olur. Şimdi s ıra, Kur'ân'dan baz ı örnekler verme ğe geldi. Mesela Allah ad ı, islamdan önceki ça ğlarda bilinmiyor değildi. Bu kelime, islam 16

18 öncesi Arap şiirlerinde geçti ği gibi eski kitabelerde de yer alm ışt ır. Arabistanda baz ı insanlar ya da kabileler Allah adiyle bilinen bir tanrıya inan ırlard ı. Bu tanr ıyı, göğü ve yeri yaratan tanr ı olarak kabul ederlerdi. Bu husus, Kur'ân' ın bazı âyetlerinden aç ıkça anla şıhr3. Bu insanlar, çok tanr ılı sistemde Allah' ı tanr ılar ın ba şı, Mekke'deki Kâ'be'nin rabbi (Rabbu'l-Beyt) kabul ediyor, öteki tanr ıları da bu üstün tanr ı ile insanlar aras ında arac ı sayıyorlard ı. Onlar ın tanr ılar aras ındaki bu hiyerar şik inanc ı, Kur'ân'da pek aç ık olarak anlat ılır. az-zümer Suresinden (XXXIX, â.3-4)4 baz ı mü şriklerin şöyle dedik- " 0 fi o lerini i şitiyoruz :". A.,k)1 j.,l.j I -Ah Co - e :Biz onlara, sadece bizi, Allah'a yaklaşt ırmaları için tap ıyoruz". Burada anlat ılmak istenen, tanr ıların şefaatidir. Şefaat fikri, ta islam öncesi zamanlara kadar Araplar ın ve müslümanlar ın dini dü şünce tarihlerinde çok önemli bir rol oynar. Alık-a-f Suresi(XLVI)nin inci âyetlerinde de Allah'tan ba şka edinilen tanr ılara, Allah'a yakla ştıran şefaatçiler göziyle bakıldığı anlat ılır. Allah'a inanmamakta direnen ve bu direni şleri nedeniyle helâk olan eski milletlerin durumuna ac ı bir alayla i şaret edilir : ", j..;;ı3j -+th :Allah'tan başka, yaklaştırıc ı olarak tanıdıkları tanrıların, onlara yardım etmesi gerekmez miydi?". Bunlar ve di ğer birçok âyetler aç ıkça gösteriyor ki cahiliyye çağında, tanr ılar aras ında Allah denen ve bütün tanr ılardan üstün olan bir tanr ı tan ınır& Bu tanr ı, diğerlerinden üstün olmakla beraber neticede yine tanr ılardan biri idi. İslam peyğamberi, davetine ba şlayınca bu eski dini sistem, büyük tehlike içine dü ştü. Çünkü İslâmda Allah, tanrılar hiyerar şisiride üstün bir tanr ı değil, var olan tek tanr ı idi. Öteki tanr ılar uydurma, gerçek kar şıs ında aslı olmayan (bat ıl), hakikati olmay ıp sadece hayal edilen şeyler durumuna dü şüyordu. Eğer Araplar bu yeni ö ğretiyi kabul etselerdi, genel durum kökünden deği şecek, yaln ız dini inançlar ı değil, hayat ın bütün safhalar ı, ferdi ve sosyal durumlar bu de ği şiklikten etkilenecekti. Tabii (Hz.) Muhammed'in (sorumluluğu) alt ında ba şlayan bu harekete kar şı büyük bir muhalefet geli şti. 3 Dördüncü bölüme bak ımz. Orada Kur'ân' ın, İsMaıdan önceki Allah inanc ı üzerindeki görüşlere temas eden ftyetleri incelenmektedir. 4 Ayet numaralar ını Flügel'in numaraland ırma usulüne göre verdi ğim için numaralar M ısır bask ıs ına uymıyabilir. 17

19 Şuras ı da bilinmelidir ki bu dava, yaln ız Araplar ın Allah hakkındaki inançları= mahiyetini değiştirmiyor, daha önce bahsetti ğimiz bütün dü şünce sistemlerini de ğiştiriyordu. Yeni islâmi Allah dü şüncesi, kâinat hakk ındaki bütün dü şünce yap ısını derinden etkiliyordu. Arap tarihinde ilk defa monoteist ve theocentric bir sistem kurulmu ştu. Bir sistem ki merkezinde insan hareketlerinin, bütün varl ık ve oluş şekillerinin kayna ğı olan tek ve mutlak Allah vard ı. Bütün varl ıklar ve değerler yeni ba ştan düzenlenme alan ına ta şınıyordu. Tek istisnas ı olmaksızın bütün kâinat unsurlar ı, eski yerlerinden alm ıyor, bu yeni alana yerle ştiriliyordu. Varl ıklar aras ında yeni bir ili şki kuruluyordu. Eski sistemde birbirine yabanc ı olan manalar, yeni sistemde yak ın irtibat kurarken, eskisinde birbirine yak ın olan manalar da yeni sistemde birbirinden tamamen ayr ıl ıyordu. 'üstün varl ıklar alan ında Allah' ın, bütün kâinat ın tek rabbi tanınması, yukarıda da i şaret edildiği gibi diğer tanr ılar ı hükümsüz kılıyordu. Mihe denen o tanr ılar, şimdi sözden ibaret, sadece isimden ibaret birer kavram haline geliyordu. Modern semantik terminolojisinde bu hususu şöyle ifade etmemiz gerekir: Bu yeni inançta ilâh (çoğulu âlihe) kelimesi, e ğer Allah'tan ba şka bir yazlığa i şaret ediyorsa kar şılığı olmayan bo ş kavramdan ba şka bir şey değildi. q Yusuf Suresi (XII) nin k ırk ıncı âyeti şöyledir: " CA - t-- e 7. o! e" t.. e ";1/4 t J.,;-; I LA 1.../ J LA I k.; 4 - e j :Sizin Ondan başka taptığın ız şeyler, sizin ve babaların ız ın uydurduğu isimlerden başka bir şey değildir, Allah onlar hakk ında bir yetki indirmemiştir)". Çahiliyye ça ğında, bu sözde tanr ılar yan ında kabilelere ve yerlere göre tap ınılan, korkulan ve sayg ı gösterilen ba şka üstün varlıklar da vard ı : Melekler, şeytanlar ve cinler. Bunlar yeni Islam inanc ı içine de al ınmıştı ama pozisyon ve görevlerinde esasl ı değişiklikler yap ı- larak al ınmışt ı. Öneminden ve konu ile ili şkisinden dolay ı cin meselesini daha sonra vahiy ve şiir ilhamı sorununu incelerken bahis konusu edece ğiz6. Şimdi burada tipik bir örnek olarak eski Araplardaki mele ğe tapmma inancından söz edelim. Hadislerden ç ıkarılan manaya göre cahiliyye 18 5 Onlar ın gerçek oldu ğunu gösteren delil 6 Alt ıncı bölüm, üçüncü fasla bak.

20 çağında meleğe tap ınma, Araplar aras ında yayg ın bir durum arz ediyordu. Bizzat Kur'ân ı Kerim, meleklere Allah' ın kızları diyen birtak ım insanlar ın bulunduğunu söylemektedir. Mel'ek veya melek yaln ız yahudi ve Fars dini inançlar ından etkilenmesi muhtemel olan şehir sakinleri aras ında değil, sâf bedeviler aras ında da çok yayg ındı. Cahiliyye çağı ünlü sava şçı şairi `Antereh ibn Şeddad7, bir beytinde şöyle diyor: (( f;t:> * (3-..?;4 J - - :(Kabilemizde sava şta bulunan herhangi birinden sor), o sana, k ılıc ım ın ucunda ölüm meleğinin daima hazır olup hiç kaybolmad ığın ı söyliyecektir". Arap inanc ına göre melek, bir parça tanr ı niteliğinde, ya da cinnin üst ünü olan, sayg ıya, hattâ tap ılmaya lay ık, gözle görülmez ruhsal bir varlık idi. Fakat tabiat üstü varl ıklar hiyerar şisinde meleğin yeri belirlenmemi şti. Bazan melek, üstün tanr ı ile insanlar aras ında bir şefaatçi, ya da arac ı idi; ama ço ğunlukla kendisi de tap ınma objesi kabul edilirdi. islâmiyet bu alanda da Araplar ın inancına çok büyük deği şiklikler getirdi. Tamamiyle yeni olan Theocentric sistemi birleştirmekle varl ıklar hiyerar şisinde meleklerin de yerlerini belirledi. Aynı zamanda melekler de görevlerine göre kendi aralar ında muhtelif tabakalara ayr ıldı. Bu suretle üniversel varl ık hiyerar şisi içinde bir melekler hiyerar şisi de kurulmu ş oldu. Tanrısal takdirin icras ında özel görevleri olan baz ı meleklere büyük önem atfedildi. Bunlardan birisi Cebraildir. Cebrail, peygaamberlere vahiy ta şıyan göksel elçi kabul edilir. Daha önemli husus da meleklerin tanr ılık vasfını kaybetmeleridir. Şimdi onlar, sadece Allah' ın bir yarat ığı idiler. Bu bak ımdan insanlardan farklar ı yoktu. Onlar da insanlar gibi Allah'a ibadet ve itaat etmek için yarat ılmış Tanrı kulları idiler. Dördüncü surenin 170 /172- nci âyetinde şöyle deniyor: (..) ero 4.:J :Ne Mesih, ne de (Allah'a) yak ın melekler, Allah'a kul olmaktan çe- 7 Antere: Divan, 'Abdu'r-Ralif ne şri, Kahire, s. 22. Şair burada sevdiği k ız 'Able'ye hitabetmektedir. Ölüm melegi inanc ı, Kur'ân' ın âhiret telâkkisinde önemli bir rol oynar. Can çeki şme s ırasında meleklerin gelip ruhu nas ıl aldığını ve yüce Hakim önüne götürdüklerini anlatan parçalar vard ır. (Mesela VI, 93 e bak). Bu inanç da cahiliyye dü şüncesine yabancı değildi. (Bak: 'Antereh, ayn ı eser, s. 81, beyt 13). 19

FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ i ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE ve DİN BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI Sait KAR FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Değerler Psikolojisi Üzerinde Araştırmalar

Değerler Psikolojisi Üzerinde Araştırmalar DEĞERLER PSİKOLOJİSİ / 3 Erol Güngör Değerler Psikolojisi Üzerinde Araştırmalar Ahlâk Psikolojisi, Ahlâkî Değerler ve Ahlâkî Gelişme Profesörlük Tezi OTÜKEN YAYIN NU: 404 KÜLTÜR SERİSİ: 143 1. Basım: Amsterdam,

Detaylı

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER 164 Usûl İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER Yazarı bilgi felsefesine ve İslam da bilgiye dair eserleriyle tanıyoruz. Hatta o bu konuda

Detaylı

MODERN BİLİM: TANRI VAR. Evren in ve Yaşamın Oluşumundaki Hassas Ayarlar Üzerine Bir İnceleme EMRE DORMAN

MODERN BİLİM: TANRI VAR. Evren in ve Yaşamın Oluşumundaki Hassas Ayarlar Üzerine Bir İnceleme EMRE DORMAN MODERN BİLİM: TANRI VAR Evren in ve Yaşamın Oluşumundaki Hassas Ayarlar Üzerine Bir İnceleme EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Modern Bilim: Tanrı

Detaylı

KUR AN DA ÜMMÎ KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ VE BU BAĞLAMDA HZ.PEYGAMBER İN ÜMMÎLİĞİ MESELESİ

KUR AN DA ÜMMÎ KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ VE BU BAĞLAMDA HZ.PEYGAMBER İN ÜMMÎLİĞİ MESELESİ KUR AN DA ÜMMÎ KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ VE BU BAĞLAMDA HZ.PEYGAMBER İN ÜMMÎLİĞİ MESELESİ Mehmet SOYSALDI * Songül ŞİMŞEK ** ÖZET Bu araştırmada, önce ümmî kelimesinin anlamsal çerçevesi üzerinde durulup,

Detaylı

Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ

Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ Bahai Dini, kurucusu Hz.Bahaullah ın bir dönem tutsak kaldığı yeraltı zindanının bulunduğu Tahran da, doğum yılı olan 1852 den başlayarak, içine doğduğu sosyal ve dini çevrenin dışına

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 YAZARLAR Doç Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Faruk SALMAN Nazif YILMAZ Devlet Kitapları

Detaylı

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ALTUNTAŞ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / Gümüşhane Telefon: 0 456 233 74 25 pbx Faks: 0 456 233 74 27 Yayın Numarası:

Detaylı

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal Çank r Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2(2): 125-150 Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2 Çank r Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Özet

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Cilt 12, Sayı 2, 2012 ss. 121-152 MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ali KARATAŞ * Özet Makale Mehmet Said Şimşek in yazdığı

Detaylı

FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR

FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR 1 FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR Y. Doç. Dr. Abdullah KAHRAMAN * I. GİRİŞ İnsanı yaratıp yeryüzünde yaşamasına imkân veren Yüce Allah, onu bu âlemde başıboş bırakmamıştır

Detaylı

Ortaya Çıkışından Günümüze Kelam İlıninde "Konu" Problemi

Ortaya Çıkışından Günümüze Kelam İlıninde Konu Problemi M. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 28 (2005), 5-35 Ortaya Çıkışından Günümüze Kelam İlıninde "Konu" Problemi Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ* Özet Bu makalede kelam ilminin Kur'an ve Sünnet gibi referans kaynaklarından

Detaylı

(DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada. Çeviren: Afşin Bilgili. Redaktör: Mecid Demir

(DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada. Çeviren: Afşin Bilgili. Redaktör: Mecid Demir (DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada Çeviren: Afşin Bilgili Redaktör: Mecid Demir 1 ÖNSÖZ Bu çalışmanın amacı, kendini Müslüman olarak tanımlayanlar arasında yaygın olan, Kuran ile ilgili

Detaylı

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I BEKTAŞİ GÜLBENGİ Bismişah Allah Allah Vakitler hayrola, Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Müminler saf ola. Münâfıklar berbat ola. Gönüller şâd ola. Meydanlar âbâd ola. Kalplerimiz mesrûr, sırlarımız

Detaylı

Dâhi ve Dindar: Isaac Newton

Dâhi ve Dindar: Isaac Newton Dâhi ve Dindar: Isaac Newton Din ve Bilim İlişkisinde Konuşma Sırası Newton da İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Dâhi ve Dindar: Isaac Newton Yazar: Enis Doko

Detaylı

İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN

İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN Kitabın basımına katkılarından dolayı teşekkür ederiz. İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN Doç. Dr. Halil Zaim UTESAV Kültür Düşünce 4 Kapak İç Düzen Yedirenk Baskı-Cilt Empati Matbaacılık

Detaylı

KUR AN DA SEMA KAVRAMI. The Concept of Sema in the Qur'an. Abstract

KUR AN DA SEMA KAVRAMI. The Concept of Sema in the Qur'an. Abstract KUR AN DA SEMA KAVRAMI The Concept of Sema in the Qur'an Halil ÇİÇEK Abstract The Qur'an to invite tawhid (uniqueness), deduce from orderl'ness of the universe and a lot of objects present 'n the universe

Detaylı

Kitab-ı mukaddeste ise şöyle deniliyor: Ve Rabb inin ağzı ile tayin edilecek yeni bir adla çağrılacaksın. 2

Kitab-ı mukaddeste ise şöyle deniliyor: Ve Rabb inin ağzı ile tayin edilecek yeni bir adla çağrılacaksın. 2 AHMEDİ VE AHMEDİYET İSİMLERİ Müslüman Ahmediye Cemaati yeni bir din demek değildir. Ahmediler Müslüman dır ve dinleri İslâmiyet tir. Bize göre bir zerre kadar dahi olsa İslâmiyet ten yüz çevirmek haramdır.

Detaylı

Ö Z E L E G E L İ S E S İ

Ö Z E L E G E L İ S E S İ ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU 2003-2004 ÖĞRETİM YILI 5. C MATEMATİK PROJESİ KONU: MATEMATİĞİN GELİŞİMİ Proje Danışman Öğretmeni: Zeliha ÇETİNEL HAZIRLAYANLAR Belir Beliz DERMAN Ece AYDIN Gözde ÖZKEBAPÇI Günsu

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN KUR AN KISSALARI NIN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA KULLANILMASI*

DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN KUR AN KISSALARI NIN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA KULLANILMASI* DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN KUR AN KISSALARI NIN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA KULLANILMASI* Yakup ALAN** Özet Millet olarak edebiyatı hayatımızın bir parçası haline getirmiş bulunmaktayız. Karşılaştığımız herhangi

Detaylı

Prof.Dr. Mustafa ERGÜN MEVLÂNA NIN EĞĐTĐM GÖRÜŞLERĐ

Prof.Dr. Mustafa ERGÜN MEVLÂNA NIN EĞĐTĐM GÖRÜŞLERĐ Prof.Dr. Mustafa ERGÜN MEVLÂNA NIN EĞĐTĐM GÖRÜŞLERĐ ĐÇĐNDEKĐLER Đçindekiler... 5 Önsöz... 7 Dipnotlar hakkında açıklama... 9 MEVLÂNA'NIN HAYATI VE ESERLERĐ... 10 1. ĐNSAN... 19 1.1. Đnsanın yaratılışı...

Detaylı

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI Metin Muhammed b. A. b. Süleyman Şerh Muhammed b. Salih el-useymîn Çeviren Mehmed Ün GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL

Detaylı

KUR ÂN DA EMÂNET KAVRAMI

KUR ÂN DA EMÂNET KAVRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI KUR ÂN DA EMÂNET KAVRAMI (Yüksek Lisans Tezi) Hazırlayan Ali BULUT Danışman Yrd.Doç.Dr. Ali Galip GEZGİN

Detaylı

BİRLİK ÇADIRI KURULDU

BİRLİK ÇADIRI KURULDU BİRLİK ÇADIRI KURULDU Prof. Dr. Mehmet MARUFİHAH İzmir, 2013 1 BİRLİK ÇADIRI KURULDU Prof. Dr. Mehmet MARUFİHAH ISBN: 978-605-62150-2-5 Birinci Basım: Kasım 2013, İzmir Baskı ve Cilt Bassaray Matbaası

Detaylı

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Kur ân-ı Kerîm deki Temel Emirler ve Yasaklar Yazar: Emre Dorman İletişim:

Detaylı

Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli

Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli 187 Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli

Detaylı

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ Prof. Dr. Abdullah b. Muhammed et-tayyar Çeviren M. Beşir ERYARSOY GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522

Detaylı

Said Halim Paşa da Üç Tarz ı Siyaset: Batılılaşma, İslamcılık ve Milliyetçilik

Said Halim Paşa da Üç Tarz ı Siyaset: Batılılaşma, İslamcılık ve Milliyetçilik Said Halim Paşa da Üç Tarz ı Siyaset: Batılılaşma, İslamcılık ve Milliyetçilik Özet M. Cengiz YILDIZ * Yusuf Akçura nın Üç Tarz ı Siyaseti ne (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük) benzer bir tarzda, Osmanlı

Detaylı