KUR'AN'DA ALLAH VE İ NSAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUR'AN'DA ALLAH VE İ NSAN"

Transkript

1 ANKARA -ÜNIVERSITESI ILAHIYAT FAKÜLTESI YAYINLARI 126 KUR'AN'DA ALLAH VE İ NSAN Yazan: Dr. Toshihiko IZUTSU Keio üniversitesi Profesörü Çeviren: Doç. Dr. Süleyman ATEŞ İlâhiyat Fakültesi ö ğretim üyesi ANKARA ÜNIVERSITESI BASIMEVI ANKARA. 1975

2

3 ANKARA ON İVERS İTES İ ILAHIYAT FAKÜLTESI YAYINLARI 126 KUR'AN'DA ALLAH VE İ NSAN Yazan: Dr. Toshihiko IZUTSU Keio Üniversitesi Profesörü Çeviren: Doç. Dr. Süleyman ATE Ş ilâhiyat Fakültesi Ö ğretim Üyesi ANKARA ÜNIVERSITESI BASIMEVI ANKARA.1975

4 ANKARA ÜNIVERSITESI BASIMEV İ. ANKARA

5 IÇINDEKILER ÇEVİRENİN ÖNSÖZÜ 5 YAZARIN ÖNSÖZÜ 11 BIRINCI BÖLÜM: SEMANT İK VE KUR'AN 13 I Kur'ân ın Semanti ği 13 II Ayrı Ayr ı Fikirlerin Toplanmas ı 15 III "Esas" Ma'na "kafi" Ma'na 21 IV Kelime Hazinesi ve Evrensel Kavramlar 25 İKINCI BÖLÜM: TARIHTE KUR'AN ANAHTAR TERIM- LERI 36 I Synchronic ve Diachronic Semantik 36 II Kur'ân ve Kur'ân Sonras ı Sistemler 44 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : KUR'AN DÜNYA GÖRÜ ŞÜNÜN ANA YAPISI 68 I Giri ş 68 II Allah 69 III Islam Toplumu 71 IV Görülen ve Görülmiyen (Alem) 76 V Dünya ve Ahiret 78 VI Ahiretle ilgili (Eschatologic) Kavramlar 82 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ALLAH 88 I Allah Kelimesi, "Esas" ve "hafi" Manalar ı 88 II Arabistan Paganizminde Allah Kavram ı 94 M Yahudiler ve H ırıstiyanlar 99 IV Araplarda Yahudi H ırıstiyan Allah Telâkkisi 103 V Haniflerin Allah' ı 105 3

6 BEŞINCI BÖLÜM: ALLAH İLE İNSAN ARASINDA ON- TOLOJIK MÜNASEBET 114 I Yaratma Kavram ı 114 II insan ın Kaderi 117 ALTINCI BÖLÜM: ALLAH İLE İNSAN ARASINDA HABERLE ŞME MÜNASEBETİ (I) SÖZSÜZ HABER- LEŞME 126 I Tanr ı'n ın "Işaretleri" 126 II Allah' ın Hidayeti 132 III Haberle şme Vas ıtas ı Olarak ibadet 139 YEDINCI BÖLÜM: ALLAH İLE İNSAN ARASINDA HABERLE ŞME MONASEBETI (II) SÖZLÜ KONU Ş- MA 142 I Allah' ın Sözü (Kelâmullah) 142 II Vahiy Kelimesinin "Esas" Manas ı 147 III Vahyin Semantik Yap ıs ı 155 IV Arapça Vahiy 174 V Ducâ 182 SEKIZINCI BÖLÜM: CAH İLİYYE VE İSLAM I İslâm ve Tevâzu' İle Teslimiyyet Kavram ı 187 II Hilm'den İslâma 203 III İtaat Anlam ında Din Kavram ı 207 DOKUZUNCU BÖLÜM: ALLAH İLE İNSAN ARASINDA AHLAKI MÜNASEBET 218 I Merhametli Allah 218 II Gazab Sahibi Allah 221 III VA`D ve VA`ID 227 KAYNAKLAR: 230

7 ÇEVİRENİN ONSOZU Kur'an' Kerim, ini şinden bu yana pek çok ilimlerin ilham kaynağı olmuş, onun ışığı alt ında birçok ilimler do ğmuş, onun sayesinde koskoca İslam medeniyeti vücut bulmu ştur. Dünyan ın sayısız kütüphanelerinde Kur'ân ile, Kur'ân ilimleriyle ilgili milyonlarca ve milyonlarca eser vard ır. Tefsir, hadis, fıkıh, kelâm gibi direkt olarak Kur'- ân'a bağlı bilim dallarına ve felsefe, mant ık, gramer, şiir ve belâğet gibi Kur'ân' ın tevcihiyle meydana gelmi ş veya geli şmiş bilim dallarına ait kitaplar, kütüphaneleri h ınca hınç doldurmaktad ır, Kur'ân on dört as ırdan beri incelenmekte ve her bilim adam ı, Kur'ân denizinden vüs'ati ölçüsünde bir veya birkaç damla almaktad ır. Şimdiye dek o denizin dibine ula şan olmamıştır. Gerçekten Kur'ân, Ondört as ır önce bu gerçe ği ne güzel ifade etmi ştir: "Rabbimin kelimelerini yazmak için denizler mürekkep olsa, Rabbimin kelimeleri tükenmeden denizler tükenir. Destek olsun diye bir mislini daha getirsek (yine yetmez), (XVIII, 190), Evet Kur'ân hala tazedir ve öyle kalacakt ır. Gerek do ğuda, gerek batıda Kur'an üzerinde yap ılan incelemeler devam etmekte ve böylece onun yeni yönleri ortaya ç ıkmaktad ır. Dilimize çevirdiğimiz bu eser de semantik yani kelimelerin tarihi seyir içinde kazand ığı manalar bakımından yap ılmış bir incelemedir. Türünde yeni bir ara ştırma olan, Keio Kültürel ve Dilsel Çal ışmalar Enstitüsü tarafından 1964 de bastırılan bu eser, dokuz bölümde Kur'ân kavramlar ın ın zaman içinde geçirdi ği anlam deği şikliklerini ve kazand ığı yeni yeni manalar ı etüd etmektedir. Yazar kelimelerin ilk manas ına esas, siyak içinde kazandığı manaya da izafi mana demi ştir, Kitab ın mahiyeti hakk ında bir fikir vermek için ana konulardan bazı cümleler seçip gözden geçirmeyi gerekli görüyorum. Yazar semantik bilimi hakkında şöyle diyor, "Benim anladığıma göre semantik, bir dilin anahtar, terimleri üzerindeki analitik çal ışmadır. Bu çalışma... o dili kullanan milletin, 5

8 kendilerini kuşatan cihan hakk ındaki görü ş ve dü şüncelerini ö ğrenmek için yap ılır (s. 3-4)." "Kur'ân' ın dünya hakkındaki görü şünün teşekkülünde hayati rol oyn ıyan bütün anahtar terimler, Kur'ân'da yeni bir anlam kazan ırlar. Bu terimlerin hemen hepsi islamdan önceki zamanlarda şu veya bu şekilde kullan ılmakta idi. İslam vahyi, bunlar ı kullanmaya ba şlay ınca -kelimelerin kendileri değil, fakat kullan ıldıkları genel ili şkiler sistemi- Mekkeli mü şriklere hiç duymad ıklar ı, bilmedikleri ve bundan dolay ı kabul edilemez yabanc ı bir şey gibi geldi (s. 5). Bu kelimeler Milâdi yedinci as ırda kullan ılmakta idi. Yalnız bunlar değişik kavram sistemlerine ait idiler. Islam bunlar ı bir araya getirip, o zamana dek bilinmiyen yepyeni bir kavram şebekesinde birle ştirdi. I şte Araplar ın dünya ve insal ık görü şlerini kökünden deği ş- tirip yükselten ba şl ıca etken, bu mana de ği şikliği ve bunun sebeboldu ğu ahlaki derin ink ılab idi (s. 5)". "Semantik değişmeye bir misal olarak takva kelimesini verebiliriz: Takva kelimesi, cahiliyye devrinde her canl ı varl ığın, dışar ıdan gelecek y ıkıcı bir kuvvete kar şı kendini savunma davran ışıdır. Bu kelime, İslama özgü tevhid inanc ı alanına nakledilince çok önemli bir dini anlam kazan ır : Takva; hüküm günündeki Tanr ı azab ı korkusu" sahnesinden geçerken ki şisel saf dindarl ık anlam ına var ır. (s. 9)". Yazar ın, semantik analizi sonucunda, cahiliyye ve islam ın insan kaderi hakkmdaki dü şüncelerini de şöyle tespit etmi ştir: Normal olarak "insan ın kaderi ba şlıca ölümden sonraki hayatla ilgili olduğu halde cahiliyye devrinde âhiret fikrine ilgi gösterilmemi ş- tir. Cahiliyye Araplar ı, sadece ölümle uğra şmışlar, ondan öteye gitmemi şlerdir. Onlara göre vücut topra ğa girince çürür, toz toprak olur. Ruh da bir rüzgâr gibi uçup gider. Şu şiir onların bu konudaki inançlarını özetlemektedir : "Biz sadece toprak alt ına giren cesetlerle rüzgâr gibi (uçup giden) ruhlardan ibaret değil miyiz?" Araplara göre de insan ı Allah yaratm ıştır ama yaratma sona erince Allah' ın i şi bitmi ştir. İnsan yarat ıldıktan sonra art ık yarataniyle bütün bağlarını keser ve yeryüzüne geldi ğinden itibaren hayat ını çok daha kuvvetli bir diktatör patronun yönetimine verir. Bu patron, onu ölümüne kadar pençesinde sürükler. Ölüm de bu patronun insana vurduğu son ve en ac ı darbedir. Bu patron dehr dedikleri zamand ır. 6

9 "Dediler ki: Sadece bu dünya hayat ım ızd ır, ölürüz ve yaşam, bizi öldüren dehr'den başkas ı değildir". (Ayet). Gerçekten çok karamsar bir hayat görü şüdür bu. Bütün hayat, tabiat ın büyüme ve çürüme kanunlariyle yönetilen bir sürü felaketler yağan haline gelmektedir.. Karanl ık, kör, yan insan şeklindeki bu tabiat canavar ının elinden kurtulu ş yoktur. İşte biz, ancak bu ac ıklı atmosferin durumuna bakt ığımız zaman Kur'ân görü şünün önemini tam manasiyle kavr ıyabiliriz. Kur'ân insan için tamamen de ği şik şartlar getirir. Birden bire gök aç ılır, karanl ık bulutlar da ğı lır, ac ıklı, ızdırapl ı bir hayat yerine ebedi hayat ın parlak mutluluğu görünür. İki dünya görüşü aras ındaki fark, tam gece ile gündüz aras ındaki fark gibidir. Kur'ân'a göre Allah adalet sahibidir. Hiç kimseye zulmetmez, haksızl ık etmez. Art ık ne dehr kal ır, ne de dehrin gizli tuza ğı. Bu hayali kâbus inanc ı sökülüp at ılır. insanl ığın hayat ı yalnız ve yaln ız Tanr ı iradesinin kontrolüne verilir. Kaçınılmaz ölüm yine vardır ama bu görü ş, insan ı, cahiliyye devrindeki gibi karamsar bir dü şünceye götürmez. Çünkü ecel, varl ı- ğın son noktas ı değil, yepyeni bir hayat ın, ebedi hayat ın ba şlangıcıdır. Bu sistemde ecel ve ölüm, insan ın hayat uzant ısının bir geçi ş dönemi, dünya ile âhiret aras ındaki bir köprüdür (s ). Ayet üzerindeki izahlar da çok önemlidir. Kur'ân ı Kerim, Allah' ın varlığını, büyüklüğünü ve kudretini gösteren her şeye genel olarak ayet ad ını verir. Ayetler ba şlıca iki k ısma ayrılır: Sözsüz ve sözlü ayetler. Sözsüz ayetler, akl ı olan herkese hitabeden tüm tabiat olaylar ı- dır. Sözlüler ise Peygamber arac ılığı ile insanlara gelen Tanr ı sözleridir. "Nas ıl yola dikilen i şaretler. yolcunun gözünü kendilerine de ğil, varacağı istikamete yöneltirse tabiat olaylar ı da dikkatimizi kendilerine değil, kendilerinin ötesinde bir istikamete yöneltme ğe çalışır. Bu derin anlayışa göre tabiat olay ı, artık basit bir tabiat olay ı değil, bir işarettir, bir semboldür. Kur'ân buna ayet diyor. Allah'a yönelten i şaretler olmak bakımından sözlü Kur'an ayetlenyle sözsüz tabiat olaylar ı aras ında bir fark yoktur. İkisi de âyettir. Onun için Kur'ân, ikisine de ayet demektedir.. Kur'ân' ın ayet kavram ın ı, Karl Jaspers'in felsefesiyle kar şılaştınrsak daha iyi anlar ız. Jaspers'e göre pratik ak ıl düzeyinden çıkar da aşkın varlık alanına adım atarsak kendimizi Tanr ının huzurunda 7

10 buluruz. Bu ku şatıcı varl ık, daima bizimle konu şur ama doğrudan değil, tabiat varl ıkları yoliyle konuşur. Bu varl ıklar, art ık gözle görülen basit e şyadan ibaret de ğildir. Birtakım sembollerdir, i şaretlerdir ki bunlar vas ıtasiyle her şeyi ku şatan Mutlak Varl ık bize hitabetmektedir. Bu merhalede e şya, birtak ım şifrelerdir, şifre ile yaz ılmış şeylerdir. Ba şka deyi şle dünya büyük bir sembol kitab ıdır. Bu kitab ı ancak Existenz düzeyinde ya şıyanlar okuyabilirler. İşte Kur'ân'a göre de bütün e şya gerçekte Allah' ın âyetleridir. Bunların mahiyetlerini ancak dü şünen öz ak ıl sahipleri anlıyabilirler: "Şüphesiz bunda öz ak ıl sahipleri için âyetler vardır". (Ayet). Vahiy kavram ını da esasl ı bir biçimde tahlil eden yazar, bizim aydınların imanını düzeltecek bir düzeye ula şmıştır: "Kur'an'da olağan üstü bir hâfise olan vahiy, üç şah ıs-münasebetli bir kavramdır. Bu durum, Kur'ân vahyini insan konu şmas ından ayırdığı gibi kayna ğı cin olan bütün ilhamlardan da ay ırır... (Hz.) Muhammed'e peygamberlik hitab ı geldiği sıralarda daima Allah ile kendisi aras ında, Allah' ın sözlerini onun kalbine getiren eserarengiz bir şah ıs vard ır. Kur'ân vahyinin temel yap ısı A ->M şeklinde gösterilebilir. A Allah, M melek, B Hz. Muhammed'dir. Haz. Muhammed'e gelen vahiy, ba şlıca iki çe şittir: Biri zil sesi veya ar ı uğultusu gibi bir ses duymas ı ki peygamber bu halde bir ses işitiyor, o anda manas ını anlam ıyordu, o halden ay ılınca gelen ses, anlamlı kelimeler halini al ıyordu. Diğeri de mele ğin insan şekline girerek gelmesi idi ki bu halde peygamber, konu şulan gerçek kelimeler i şitmekte idi. Hz. Muhammed, yaln ız dinleyici değildi. Aynı zamanda görücü idi de (s ). "Allah, gök elçisi vas ıtasiyle iradesini Hz. Muhammed'e bildirir ama s ırf Muhammed'le konu şmu ş olmak için onunla konu şmaz. Konu şması, onu a şarak insanlara ula şmal ıdır. Normal durumda konuşma B ye var ınca durur. E ğer arada bir diyalog olacaksa bu kez A dinleyici, B konu şan durumuna geçer. Fakat bizim özel durumumuzda B konu şur ama, ayn ı doğrultuda konu şur. Yani B, sadece A n ın söylediklerinin vericisi olur. İşte burada tebli ğ meselesi ortaya ç ıkar. Ve B, Tanrının sözlerini ta şıyan nebi veya resul ad ını alır. Böylece İslam vahiy kavramı, dört şahıs -münasebetli bir kavram haline gelmektedir: A >M ->B ->C. B, A nın vericisi olduğuna göre ondan gelen sözleri hiç de ğiştirmeden olduğu gibi C ye yani insanlara nakletmelidir. Yani ilahi kelime- 8

11 ler B ye ula şıp B tarafından al ınınca objektif bir varl ık, Almanlar ın deyi şiyle bir Sprachwerk olmal ıdır. İşte bu manada bir objektif Sprachwerk Olan ilahi sözlere Kur'ân denir. (s ). Allah ile insan aras ında geçen konu şmanın doğrultusu, eğer Allah'- tan insana doğru ise Kur'ân; insandan Allah'a do ğru ise namaz ve dudır. "Duca", insan kalbinin Allah ile konu şmas ı, O'nun nimetini ve yard ımını istemesidir (s. 122). Ibadet bütün olarak insandan Allah'a doğru olan sözsüz bir konu şma yoludur. Namaz, insan ın Allah ile doğrudan temas kurdu ğu bir ibadet şeklidir. (s. 123). Duca olağan üstü bir olay kar şısında kulun Rabbine hitabetme düzeyine ula şmas ıdır. Bu, öyle olağan üstü bir haldir ki bu halde insan, günlük ak ıl düzeyinin üstüne ç ıkar. İnsan ruhu gerilir, gerilir, nihayet Allah'a hitabetme durumuna var ır. İşte olağan üstü durum içinde böyle bir konu şma olayına (Ida denir. Dili bu şekilde kullanmaya elveri şli k ılan sebepler de ğişiktir : Allah'a kar şı duyulan derin sevgi, ölüm tehlikesi, bunalma v.s. olabilir. Duca, kalbin Allah ile konuşmas ıdır. İnsan kalbi yüksek bir duruma geldi ği zaman du`a olabilir. Bu ruhsal gerginlik biraz gev şeyip sabit bir durum arzederse o zaman ibadet haline gelir (s, ). Ana konular ından bazı cümlelerine i şaret etti ğimiz bu kitap Okununca görülecektir ki Kur'ân kelimeleri, Kur'ân' ın dü şünce sistemi ' içinde asl ından kuvvetli izafi manalar kazanmaktad ır. Bu kelimelerin tarihi geçmişini bilmeden isabetli bir terceme yapmak mümkün de ğildir. Kur'ân ın getirdi ği dü şünce sistemine ait kelimeleri sadece. Arap gramerine dayanarak manaland ırmak yanlış bir tutumdur. Onlar ı Kur'ân muhtevas ı içinde değerlendirmek, siyak ın onlara kazand ırdığı manalar ı göz önünde bulundurmak laz ımd ır. Japonya'n ın Keio Üniversitesi Profesörü olan Dr. Toshihiko Izutsu, bu değerli eseriyle cidden ba şarılı bir çal ışma yapmıştır Kendisi tetkiklerinde tarafs ız bir ilim adam ı olarak hareket etmi ştir. Getirdiği birçok yeni görü şlerden dolay ı takdire layiktir. Ancak Islam öncesi Araplar aras ındaki Allah dü şüncesinin, yahudi ve hristiyan tanrı düşüncesinden mülhem oldu ğunu söylemekle kanaatimize göre hataya dü şmü ştür. Araplar aras ındaki bu dü şünce, Hz. İbrahim'in kurduğu tevhid dininden kalma idi. Çevirimizde, yazar ın fikirlerine katılmadığımız bu tür yerlerde gerekli notlar ı koyduk. Kendi notlar ı- mız', yazarm notlarmdan ay ırmak için bunlar ı (x) le gösterdik. 9

12 Yazar, sure adlar ın ı vermemi ş, yaln ız Romen rakamiyle sure numaralar ını, küçük rakamlarla da ayet numaralar ını kaydetmi ş- tir. Ayet numaralar ını Flügel'in Kur'ân Fihristine göre verdi ğinden, bunlar bazan M ısır bask ı sına uymamaktad ır. Biz bu âyetleri yeniden Kur'an metniyle kar şılaştırıp Flügelin Fihristi ile M ısır baskısı arasında bir fark oldu ğu takdirde M ısır bask ısının ayet numaralar ını bölü çizgisi alt ına yazd ık. Mesela II, 266 /264 de II sure numaras ın ı, 266 Flügelin verdi ği numaray ı, 264 ise M ısır baskısındaki numaray ı göstermektedir. Bu eserin, Kur'ân ilimleri üzerinde ara şt ırma yapacaklar için yeni ışıklar getirece ği inanc ınday ız. Kur'ân denizine dalmak istiyenlere Allah'tan ba şar ılar dileriz. Doç. Dr. Süleyman Ate ş 10

13 ÖNSÖZ Bu eser, 1962 ve 1963 ilkbahar ında Montreal'deki McG İLL Üniversitesi İslami Araştırmalar Enstitüsünde vermi ş olduğum konferanslar ın derlenmesinden meydana gelmi ştir. O zaman enstitünün direktörü olan Dr. Wilfred Cantwell Smith'in daveti üzerine Montreal'e gitmi ştim. Söze ba şlarken, semantik metodoloji ve Kur'ân' ın dünya görü şü hakkında semantik aç ıdan y ıllarca yapt ığım ara ş - tırmalar ın sonuçlar ın ı toplu bir şekle sokup sunmak f ırsat ve cesaretini bana lûtğettiği için kendisine te şekkürlerimi arz etmek isterim. Konferanslar ı buraya oldu ğu gibi aktarmad ım, bunları önemli ölçüde genişlettim ve çe şitli konulara ay ırd ım. Çok yetkili bilginler tarafından Kur'ân' ın birçok yönleri üzerinde durulmu ştur. Ama ben yine de bu eserimle hem kendi ça ğına, hem de bize hitabeden Kur'an mesaj ın ın daha iyi anla şılmas ına yard ım edecek yeni bir katk ıda bulunabilece ğimi umuyorum. Şimdi geriye, bu eserin bas ılmasında bana çe şitli yollardan yardımlar ını esergemiyen kimselere minnettarl ığımı ifade etmek kal ıyor: Önce değerli ve nazik himayeleri sayesinde İslam dünyas ını dola şıp aras ında iki y ıllık çalışma yapmama imkân veren Rocfeller Vakfı İnsani Çal ışmalar Bölümü'ne, sonra Kanada'daki enstitüde seminerlerime kat ılıp, sorduklar ı önemli sorular ve de ğerli tefsirleriyle düşüncelerimin billfırlaşmas ına yard ım edenlere ve nihayet Prof. Nabuhiro Matsumoto'ya ve onun klâvuzluğuna bu kitap, benim ifade edebildiğimden daha çok şey borçludur. Meslekta şım Mr. Takao Suzuki, bu kitab ı henüz bas ılmadan önce okuyup çok de ğerli tavsiyelerde bulundu ğu gibi tashihlere de değerli yard ımlarda bulunmu ştur. Keza bu eserin bas ımı için üniversite bütçesinden gerekli tahsisatı ay ırmak l'ûtfunu esirgemiyen Keio Üniversitesi rektörü Dr. Shohei Takamura'ya te şekkürü de zevkli bir görev sayar ım. Tokyo, Eylül 1963 T. Izutsu 11

14 BIRINCI BÖLÜM SEMANTİK VE KUR'AN I- KUR'AN'IN SEMANT İĞİ "Kur'an'da Allah ve İnsan" ad ı verilen bu kitap, daha genel bir anlam ifade etmesi için "Kur'ân' ın Semantiği (kelimelerin kazandıkları anlam dereceleri)" adiyle de adland ırılabilirdi. Ancak kitab ın ana k ısm ı hemen tamamen Kur'ân'a göre Allah ile insan ili şkisi üzerinde durmaktad ır. Konu hep bu nokta üzerinde dola şmasayd ı kitaba daha genel olarak "Kur'ân' ın semantiği" ad ını verirdim. Bu iki ad, daha ba şlang ıçta kitab ın ba şlıca üzerinde durdu ğu iki önemli konuyu gösterebilirdi: Konulardan biri semantik, öteki de Kur'an'- d ır. Bu incelememiz için gerçekten ikisi de önemlidir. Bunlardan birini ihmal edersek, eser tamamen önemini kaybeder. Burada ne biri, ne de öteki birbirinden ayr ı düşünülemez. Ikisini bir arada dü şünmek, sorun için önem ta şır. Bu kombinasyon için biz, Kur'ân' ın bu özel yönüne yine özel bir görü ş aç ısından bakaca ğız. Burada şunu da hatırda tutmal ıyız ki Kur'ân, teolojik, sosyolojik, gramatik, exegetik vs. gibi birçok bak ımlardan incelenebilir ve Kur'ân' ın ayn ı derecede önemli pek çok yönleri vard ır. Bunun için daha i şin başında Kur'ân çal ışmalarına öz metedoloji hakk ında ve islam ın kitab ına bu özel aç ıdan bakman ın bir yarar sa ğlayıp sağlamıyacağı hakk ında mümkün olduğu kadar aç ık bir dü şünceye sahibolmal ıyız. "Kur'ân' ın Semantiği" unvanı, Kur'ân vokabularisinin verdiği malzemeye semantik bir metodla ya da kavramsal tahliller ile yaklaşacağunızi, gösterir. Yine bu unvan, i şaret edilen iki konudan: semantiğin, eserimizin metodolojik yönünü, Kur'ân' ın ise eserimizin malzemesini te şkil ettiğini anlat ır. Dediğim gibi bunların ikisi de ayn ı derecede önemlidir. Fakat bizim tetkikimiz için birinci yön, 13

15 belki ikincisinden daha mühimdir. Çünkü bu kitap daha çok İslam hakkında iyi bir genel bilgiye sahibolan ve bundan dolay ı Kur'ân hakk ında böyle bir kavram incelemesinin ortaya ç ıkard ığı meselelere ilgi duyan kimselere göre yaz ılmış ve kendilerinin semantik ve semantik metodolejisi hakk ında hiçbir ihtisas çal ışmas ı yapmad ıkları varsayılm ı şt ır. Bu kitab ın birinci kısmında malzemeden çok metod yönü üzerinde duraca ğım ve böylelikle İslam hakkında ara şt ırma yapanlara yeni bir görüş açıs ı kazand ırmaya çal ışacağım. Maalesef bugün için semantik hakk ında söylenecek şey, bunun şa şkınlık verecek derecede kar ışık olduğudur. Semantik bilgisine yabancı inscan için semantik hakk ında genel bir fikir sahibi olmak dahi imkans ız olmasa da pek güçtür 1. Bu güçlük, büyük ölçüde şundan ileri gelmektedir: Semantik, etimolojisinin gösterdi ği gibi mana ile ilgilenen geniş kapsamlı bir bilimdir. Manas ı olan her şey semanti ğin konusu olabilir. Bu anlamiyle semantik (kelimenin anlam dereceleri), bugün birçok önemli sorunlar ortaya ç ıkarıyor. Dü şünürler ve ara ş- tırıc ılar, linguistik, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, nöroloji, fizyoloji, biyoloji, analitik felsefe, sembolik mant ık, matematik ve çok yeni olan elektronik mühendisli ği vs. gibi ayr ı ayrı önemli ihtisas dallar ında çah şmaktad ırlar. O kadar ki mana incelemesi olarak "semantik" tamamiyle yeni bir olu ş ve varl ık kavram ına dayal ı olan ve henüz mükemmel bir sentez idealini ba şarmaktan uzak, çe şitli bilim dallar ın ın üzerinden a şan yeni bir "gelsefe çe şidinden ba şka bir şey değildir. Bu şartlar alt ında semantiğin de bir âhenk ve birliğe ula şamadığın ı söylemek gerekir. Bir semantik bilimine malik de ğiliz. Elimizde olan, çeşitli manaland ırma nazariyeleridir. Biraz da abartmah olarak durumu şöylece tasvir edebiliriz : Semantik hakk ında konu şan herkes, kelimeyi istediği biçimde anlamağa kendisini yetkili görüyor. Durum bu olunca benim bu kitab ı yazarken ilk i şim, semantik hakk ındaki görüşümü açıklamak olacakt ır. Semantikçi en çok ne ile ilgilenmeli, nihai hedefi ne olmal ı, özellikle metodolojik prensipleri aç ıklamak için ne gibi bir yol izlemelidir? Ba şta bu sorunlar ı izah etmek gerekir. İşte a şağıda soyut olarak de ğil. Kur'ân dilinden do ğan birçok somut ve derin sorunlarla irtibat kurarak bunu yapma ğa çalışacağım. 1 Semantik ve onun tarihsel geli şimi hakk ında daha geni ş bilgi sahibi olmak istiyenler, Prof. Stephen Ullmans' ın Semantics-an Introduction to the Science Of Meaning adl ı eserine bakabilirler. Oxford,

16 Aç ıkça görüldüğü gibi semantik, benim anlad ığıma göre bir dilin anahtar terimleri üzerindeki tahlili çal ışmadır. Bu çalışma, yalnız konu şma aleti olarak değil, bundan daha önemli olmak üzere kendilerini ku şatan dünya hakk ındaki anlay ış ve dü ş üncelerinin de aleti olarak o dili kullanan halk ın, dünya hakk ındaki dü şüncelerini kavraramak için yap ılır. Bu suretle semantik, bir çe şit weltanschaungs lehre, bir ulusun, tarihinin şu veya bu önemli devresindeki dünya görüşünün mahiyeti ve yap ısı hakkında bir çali şmadır. Bu çalışma o ulusun yapıp, dilindeki anahtar terimleri içerisinde ifade etti ği kültürel dü şüncelerin metodolojik analizi vas ıtasiyle yürütülür. "Kur'ân' ın semanti ği'.' cümlemizdeki Kur'ân kelimesiyle, Kur'- ân' ın, dünya görü şü aç ısından ele al ındığı açıktır. Kur'a= semantiği, bu kainat ın nasıl meydana geldi ği, dünyan ın en büyük elemamanlarmın neler olduğu ve bunlar ın birbirleriyle ili şkilerinin ne biçimde kurulduğu sorunlariyle ilgilenmektedir. Bu anlamda semantik, bir çe şit ontoloji olmaktad ır. Fakat bu, metafizik soyut dü şünce alanındaki filozofun telif etti ği kuru, sistematik bir ontoloji de ğil; somut, ya şıyan dinamik bir ontolojidir. Kur'ân âyetlerinden yans ıdığı üzre semantik, varhk ve olu şun somut bir ontolojisini te şkil etmektedir. İşte bizim amac ımız, Kur'ân' ın kâinat görü şünün biçimlenmesinde kesin rol oynad ığı belli olan fikirlerin ço ğunluğunu, analitik ve metodolojik yoldan inceliyerek bu ya şıyan dinamik ontolojiyi Kur'ân'- dan elde etmektir 2. II AYRI AYRI FİKİRLERİN TOPLANMASI: İlk bakışta bu i ş kolay görünür. Allah, selam, nebi, imân vs. gibi çok önemli Kur'ân sözlerini toplay ıp Kur'ân'da ne anlam verdiklerine bakmakla bu i şin yap ılmış olacağı san ılabilir. Fakat ha= kikatte mesele öyle san ıldığı kadar basit de ğildir. Çünkü bu kelimeler Kur'an'da birbirinden ayr ı, yal ın halde bulunmazlar, her birinin ötekiyle yakın bir ili şkisi vardır. Bu kelimeler, somut anlamlarını, bir- 2 Semantik fikrinin, evrensel kavramlar ın ifadesi oldu ğu hakkındaki görü şümüzü ileri sürerken de Bonn'lu Prof. Leo Weisberg'in büyük yard ımı olmuştur. Bu Profesör, kâinata Şamil görüşlerin entellektüel yöntemi olarak insanl ık -ehlinin önemi üzerinde y ıllarca durmu ştur. Onun tezinin k ısa fakat etkili bir özetini görmek için Grundformen sprachlicher Weltgestaltung adl ı eserin bak ın ız. Opladen Birçok noktalarda onun, dilin Humbooldtian felsefeyi, bugün İngilizce konu şan dünyada Sapir-Whorf hipotesleri adiyle bilinmektedir. Prof. Paul Henle, son teoriyi Language, Theought and Culture adl ı eserinin birinci bölümünde gayet aç ık bir biçimde kritik süzgecinden geçirir. Atlanti ğin iki ucunda bu iki okul, birbirinden habersiz olarak ayn ı tip linguistik görüşü geliştirmektedir. 15

17 biriyle olan bu ili şki sisteminden al ırlar. Diğer deyi şle bu kelimeler, kendi aralar ında büyük, küçük çe şitli gruplar te şkil ederler ve birbirlerine muhtelif yollarla ba ğlan ırlar. Bu suretle sonunda gayet düzenli bir bütün, son derece kar ışık kavramsal münasebet a ğı kurarlar. Şimdi bizim özel amac ım ız için önemli olan husus, i şte bu anlam sistemidir. Bu sistem, kelimelerin kendi yap ılarından çok, Kur'an'da vard ır. Kur'ân'daki anahtar kavramlar ı tahlil ederken, sistem içinde kelimelere özel anlamlar kazand ıran bu çe şitli kelime ili şkilerini gözden uzak tutmamal ıyız. Kur'ân' ın evrensel ifadesi alt ında yatan bu anlam ağının büyük önemini belirtmek için şöyle geli şi güzel birkaç mana üzerinde duralım. Bu işe Allah kelimesi dahil, Kur'ân' ın dünya hakkındaki görü şünün te şekkülünde hayati rol oynayan bütün anahtar terimlerin, Kur'- an'da yeni bir mana kazand ığını ke şfederek ba şlayabiliriz. Bu terimlerin hemen hepsi, islamdan önceki zamanlarda şu veya bu şekilde kullanılmakta idi. İslam vahyi, bunları kullanmaya ba şlayınca bütün sistem- kelimelerin kendileri ve manalar ı değil, fakat kelimelerin kullanıldığı genel ili şkiler sistemi- Mekke'li mü şriklere hiç duymad ıkları, bilmedikleri ve bundan dolay ı kabul edilemez yabanc ı bir şey gibi geldi. Bu kelimeler, yedinci as ırda kullanılmakta idi. Mekke'nin dar ticari toplumu içinde olmasa bile en az ından Arabistandaki şu veya bu dini çevrelerde kullan ılıyordu. Yalnız bunlar, değişik kavram sistemlerine ait idiler. İslam bunları bir araya getirip, bilinmiyen, yep yeni bir kavram şebekesinde birle ştirdi. İşte Araplar ın dünya ve insanl ık görü ş- lerini kökünden deği ştirip yükselten ba şlıca etken, bu mana de ğişikliği ve bunun sebebolduğu ahlaki ve dini inkılap idi. Başlıca etken diyorum, çünkü şüphesiz fikri evrimin ba şka etkenleri de vard ı. Düşünce tarihiyle ilgilenen bir semantikçi aç ısından Kur'ân' ın dünya görü şünü karakterize eden şey, ba şka değil, sadece bu husustur. Daha genel söyliyelim : Bu kelimelerin, yerle şmi ş olan geleneksel terkiplerinden al ınıp tamamen farkl ı bir ili şkiler sistemi içinde kullan ılmas ı, böyle derin ve etkili bir de ğişikliğe sebebolmu ştur. Buna muhteva'nm çarpmas ından has ıl olan etki denir. Bazan bu çarpma yalnız pekiştirmede, nüanslarda ve duygululukta hafif de ğişiklikler meydana getirir. Ama ço ğunlukla kelimelerin mana yap ısında esash değişiklikler olur. Şimdi s ıra, Kur'ân'dan baz ı örnekler verme ğe geldi. Mesela Allah ad ı, islamdan önceki ça ğlarda bilinmiyor değildi. Bu kelime, islam 16

18 öncesi Arap şiirlerinde geçti ği gibi eski kitabelerde de yer alm ışt ır. Arabistanda baz ı insanlar ya da kabileler Allah adiyle bilinen bir tanrıya inan ırlard ı. Bu tanr ıyı, göğü ve yeri yaratan tanr ı olarak kabul ederlerdi. Bu husus, Kur'ân' ın bazı âyetlerinden aç ıkça anla şıhr3. Bu insanlar, çok tanr ılı sistemde Allah' ı tanr ılar ın ba şı, Mekke'deki Kâ'be'nin rabbi (Rabbu'l-Beyt) kabul ediyor, öteki tanr ıları da bu üstün tanr ı ile insanlar aras ında arac ı sayıyorlard ı. Onlar ın tanr ılar aras ındaki bu hiyerar şik inanc ı, Kur'ân'da pek aç ık olarak anlat ılır. az-zümer Suresinden (XXXIX, â.3-4)4 baz ı mü şriklerin şöyle dedik- " 0 fi o lerini i şitiyoruz :". A.,k)1 j.,l.j I -Ah Co - e :Biz onlara, sadece bizi, Allah'a yaklaşt ırmaları için tap ıyoruz". Burada anlat ılmak istenen, tanr ıların şefaatidir. Şefaat fikri, ta islam öncesi zamanlara kadar Araplar ın ve müslümanlar ın dini dü şünce tarihlerinde çok önemli bir rol oynar. Alık-a-f Suresi(XLVI)nin inci âyetlerinde de Allah'tan ba şka edinilen tanr ılara, Allah'a yakla ştıran şefaatçiler göziyle bakıldığı anlat ılır. Allah'a inanmamakta direnen ve bu direni şleri nedeniyle helâk olan eski milletlerin durumuna ac ı bir alayla i şaret edilir : ", j..;;ı3j -+th :Allah'tan başka, yaklaştırıc ı olarak tanıdıkları tanrıların, onlara yardım etmesi gerekmez miydi?". Bunlar ve di ğer birçok âyetler aç ıkça gösteriyor ki cahiliyye çağında, tanr ılar aras ında Allah denen ve bütün tanr ılardan üstün olan bir tanr ı tan ınır& Bu tanr ı, diğerlerinden üstün olmakla beraber neticede yine tanr ılardan biri idi. İslam peyğamberi, davetine ba şlayınca bu eski dini sistem, büyük tehlike içine dü ştü. Çünkü İslâmda Allah, tanrılar hiyerar şisiride üstün bir tanr ı değil, var olan tek tanr ı idi. Öteki tanr ılar uydurma, gerçek kar şıs ında aslı olmayan (bat ıl), hakikati olmay ıp sadece hayal edilen şeyler durumuna dü şüyordu. Eğer Araplar bu yeni ö ğretiyi kabul etselerdi, genel durum kökünden deği şecek, yaln ız dini inançlar ı değil, hayat ın bütün safhalar ı, ferdi ve sosyal durumlar bu de ği şiklikten etkilenecekti. Tabii (Hz.) Muhammed'in (sorumluluğu) alt ında ba şlayan bu harekete kar şı büyük bir muhalefet geli şti. 3 Dördüncü bölüme bak ımz. Orada Kur'ân' ın, İsMaıdan önceki Allah inanc ı üzerindeki görüşlere temas eden ftyetleri incelenmektedir. 4 Ayet numaralar ını Flügel'in numaraland ırma usulüne göre verdi ğim için numaralar M ısır bask ıs ına uymıyabilir. 17

19 Şuras ı da bilinmelidir ki bu dava, yaln ız Araplar ın Allah hakkındaki inançları= mahiyetini değiştirmiyor, daha önce bahsetti ğimiz bütün dü şünce sistemlerini de ğiştiriyordu. Yeni islâmi Allah dü şüncesi, kâinat hakk ındaki bütün dü şünce yap ısını derinden etkiliyordu. Arap tarihinde ilk defa monoteist ve theocentric bir sistem kurulmu ştu. Bir sistem ki merkezinde insan hareketlerinin, bütün varl ık ve oluş şekillerinin kayna ğı olan tek ve mutlak Allah vard ı. Bütün varl ıklar ve değerler yeni ba ştan düzenlenme alan ına ta şınıyordu. Tek istisnas ı olmaksızın bütün kâinat unsurlar ı, eski yerlerinden alm ıyor, bu yeni alana yerle ştiriliyordu. Varl ıklar aras ında yeni bir ili şki kuruluyordu. Eski sistemde birbirine yabanc ı olan manalar, yeni sistemde yak ın irtibat kurarken, eskisinde birbirine yak ın olan manalar da yeni sistemde birbirinden tamamen ayr ıl ıyordu. 'üstün varl ıklar alan ında Allah' ın, bütün kâinat ın tek rabbi tanınması, yukarıda da i şaret edildiği gibi diğer tanr ılar ı hükümsüz kılıyordu. Mihe denen o tanr ılar, şimdi sözden ibaret, sadece isimden ibaret birer kavram haline geliyordu. Modern semantik terminolojisinde bu hususu şöyle ifade etmemiz gerekir: Bu yeni inançta ilâh (çoğulu âlihe) kelimesi, e ğer Allah'tan ba şka bir yazlığa i şaret ediyorsa kar şılığı olmayan bo ş kavramdan ba şka bir şey değildi. q Yusuf Suresi (XII) nin k ırk ıncı âyeti şöyledir: " CA - t-- e 7. o! e" t.. e ";1/4 t J.,;-; I LA 1.../ J LA I k.; 4 - e j :Sizin Ondan başka taptığın ız şeyler, sizin ve babaların ız ın uydurduğu isimlerden başka bir şey değildir, Allah onlar hakk ında bir yetki indirmemiştir)". Çahiliyye ça ğında, bu sözde tanr ılar yan ında kabilelere ve yerlere göre tap ınılan, korkulan ve sayg ı gösterilen ba şka üstün varlıklar da vard ı : Melekler, şeytanlar ve cinler. Bunlar yeni Islam inanc ı içine de al ınmıştı ama pozisyon ve görevlerinde esasl ı değişiklikler yap ı- larak al ınmışt ı. Öneminden ve konu ile ili şkisinden dolay ı cin meselesini daha sonra vahiy ve şiir ilhamı sorununu incelerken bahis konusu edece ğiz6. Şimdi burada tipik bir örnek olarak eski Araplardaki mele ğe tapmma inancından söz edelim. Hadislerden ç ıkarılan manaya göre cahiliyye 18 5 Onlar ın gerçek oldu ğunu gösteren delil 6 Alt ıncı bölüm, üçüncü fasla bak.

20 çağında meleğe tap ınma, Araplar aras ında yayg ın bir durum arz ediyordu. Bizzat Kur'ân ı Kerim, meleklere Allah' ın kızları diyen birtak ım insanlar ın bulunduğunu söylemektedir. Mel'ek veya melek yaln ız yahudi ve Fars dini inançlar ından etkilenmesi muhtemel olan şehir sakinleri aras ında değil, sâf bedeviler aras ında da çok yayg ındı. Cahiliyye çağı ünlü sava şçı şairi `Antereh ibn Şeddad7, bir beytinde şöyle diyor: (( f;t:> * (3-..?;4 J - - :(Kabilemizde sava şta bulunan herhangi birinden sor), o sana, k ılıc ım ın ucunda ölüm meleğinin daima hazır olup hiç kaybolmad ığın ı söyliyecektir". Arap inanc ına göre melek, bir parça tanr ı niteliğinde, ya da cinnin üst ünü olan, sayg ıya, hattâ tap ılmaya lay ık, gözle görülmez ruhsal bir varlık idi. Fakat tabiat üstü varl ıklar hiyerar şisinde meleğin yeri belirlenmemi şti. Bazan melek, üstün tanr ı ile insanlar aras ında bir şefaatçi, ya da arac ı idi; ama ço ğunlukla kendisi de tap ınma objesi kabul edilirdi. islâmiyet bu alanda da Araplar ın inancına çok büyük deği şiklikler getirdi. Tamamiyle yeni olan Theocentric sistemi birleştirmekle varl ıklar hiyerar şisinde meleklerin de yerlerini belirledi. Aynı zamanda melekler de görevlerine göre kendi aralar ında muhtelif tabakalara ayr ıldı. Bu suretle üniversel varl ık hiyerar şisi içinde bir melekler hiyerar şisi de kurulmu ş oldu. Tanrısal takdirin icras ında özel görevleri olan baz ı meleklere büyük önem atfedildi. Bunlardan birisi Cebraildir. Cebrail, peygaamberlere vahiy ta şıyan göksel elçi kabul edilir. Daha önemli husus da meleklerin tanr ılık vasfını kaybetmeleridir. Şimdi onlar, sadece Allah' ın bir yarat ığı idiler. Bu bak ımdan insanlardan farklar ı yoktu. Onlar da insanlar gibi Allah'a ibadet ve itaat etmek için yarat ılmış Tanrı kulları idiler. Dördüncü surenin 170 /172- nci âyetinde şöyle deniyor: (..) ero 4.:J :Ne Mesih, ne de (Allah'a) yak ın melekler, Allah'a kul olmaktan çe- 7 Antere: Divan, 'Abdu'r-Ralif ne şri, Kahire, s. 22. Şair burada sevdiği k ız 'Able'ye hitabetmektedir. Ölüm melegi inanc ı, Kur'ân' ın âhiret telâkkisinde önemli bir rol oynar. Can çeki şme s ırasında meleklerin gelip ruhu nas ıl aldığını ve yüce Hakim önüne götürdüklerini anlatan parçalar vard ır. (Mesela VI, 93 e bak). Bu inanç da cahiliyye dü şüncesine yabancı değildi. (Bak: 'Antereh, ayn ı eser, s. 81, beyt 13). 19

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİNDE ÖNEMLİ RENKLER DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 RENKLER Türk mitolojisinde renklerin sembolik anlamları ilk olarak batılı Türkologların dikkatini çekmiş ve çalışmalarında bu hususa işaret etmişlerdir.

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız

TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız 1 2 TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız Tunç Tort a ve kütüphane sorumlusu Tansu Hanım

Detaylı

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1 e-makâlât Mezhep Araştırmaları, VII/1 (Bahar 2014), ss. 261-265. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR Ali Rabbânî Gülpâyigânî, Önsöz Yayıncılık, İstanbul 2014 456 sayfa, Adem Sezgin

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ KISA ÖZET

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

Örnek alınacak en güzel insan Hz. Muhammed hayatı boyunca görüntüsüne ve hareketlerine dikkat etmiştir.

Örnek alınacak en güzel insan Hz. Muhammed hayatı boyunca görüntüsüne ve hareketlerine dikkat etmiştir. Örnek alınacak en güzel insan Hz. Muhammed hayatı boyunca görüntüsüne ve hareketlerine dikkat etmiştir. Görünümü Elbiseleri Hz. Peygamber çeşitli renk ve desenlerde elbiseler giymiştir. Ancak daha çok

Detaylı

TORKIYE'DE MiSYONERLİK

TORKIYE'DE MiSYONERLİK TÜRKIYE DiYANET VAKFI YAYINLARI/200 ( ~--- -------- --- ------------------------- - TORKIYE'DE MiSYONERLİK FAALİYETLERİ ANKARA 1996 YEHOVA ŞAHiTLERİNİN İNANÇ SİSTEMİ NASILDIR? Prof. Dr. Günay TÜMER Yehova

Detaylı

Avukat Atilâ SAV (*) HUKUK ÖĞRENİMİ - MESLEK EĞİTİMİ (**) (*) Ankara Barosü Avukatlarından. (**) Açık oturum metninden.

Avukat Atilâ SAV (*) HUKUK ÖĞRENİMİ - MESLEK EĞİTİMİ (**) (*) Ankara Barosü Avukatlarından. (**) Açık oturum metninden. w HUKUK ÖĞRENİMİ - MESLEK EĞİTİMİ (**) FA Avukat Atilâ SAV (*) GİRİŞ Konuşmamı "hukuk öğrenii" ile "meslek e ğitimi" ilişkisine yöneltmemin nedeni, "hukuka dayal ı meslekler" için öngörülen hukuk öğretiminin,

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI)

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) A. KAVRAM Varlıkların zihindeki tasarımı kavram olarak ifade edilir. Ağaç, kuş, çiçek, insan tek tek varlıkların tasarımıyla ortaya çıkmış kavramlardır. Kavramlar genel olduklarından

Detaylı

KİTAP DEĞERLENDİRMELERİ

KİTAP DEĞERLENDİRMELERİ KİTAP DEĞERLENDİRMELERİ Osman Aydınlı, İslam Düşüncesinde Aklîleşme Süreci Mutezilenin Oluşumu ve Ebu l-huzeyl Allaf, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2001, 287 s. (ISBN 975-8190-35-0) Mezhepler, içinde

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

ST. THOMAS AQUİNAS Muhammet Tarakçı, İz yay. 2006, 280 s. Sadi YILMAZ *

ST. THOMAS AQUİNAS Muhammet Tarakçı, İz yay. 2006, 280 s. Sadi YILMAZ * sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 15 / 2007, s. 209-214 kitap tanıtımı ST. THOMAS AQUİNAS Muhammet Tarakçı, İz yay. 2006, 280 s. Sadi YILMAZ * Ortaçağ genel itibariyle hem İslam hem de batı

Detaylı

TÜRKiYE BAROLAR B İRLİĞİ T.B.B. REKLAM YASAĞI.. _,. YONETMELIGI

TÜRKiYE BAROLAR B İRLİĞİ T.B.B. REKLAM YASAĞI.. _,. YONETMELIGI TÜRKiYE BAROLAR B İRLİĞİ T.B.B. REKLAM YASAĞI.. _,. YONETMELIGI ANKARA - 2001 TÜRK İYE BAROLAR B İ RLIĞI T.B.B. REKLAM YASAI.. '. YONETMELIGI ANKARA - 2001 Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasa ğı Yönetmeliği

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİNAL SINAVI TAKVİMİ TARİH SAAT DERSİN ADI SALON ÖĞRETİM ÜYESİ Mukayeseli Adab ve Erkanı Prof. Dr. Tahir YAREN Kıraat Farklılıklarının Manaya Etkisi Aşere,Takrib,Tayyibe

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

BESMELE VE ALLAH LAFZ-I CELÂLİ'NİN SAYIMLARI

BESMELE VE ALLAH LAFZ-I CELÂLİ'NİN SAYIMLARI Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır. 11-15-2015. Herhangi bir medyada yayınlanması halinde yukarıdaki bilginin referans olarak verilmesi

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Okul adı Yıl. İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu 1985 Lise İskilip İmam Hatip Lisesi 1991

ÖZGEÇMİŞ. Derece Okul adı Yıl. İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu 1985 Lise İskilip İmam Hatip Lisesi 1991 ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı Doğum yeri Doğum tarihi Görev yeri : RECEP ARDOĞAN : İskilip/Çorum : 01.09.1973 : KSÜ İlahiyat Fak. ÖĞRENİM DURUMU Derece Okul adı Yıl İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK DANIġMAN: Faik GÖKALP SOSYOLOJĠ ALANI ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARASI ARAġTIRMA PROJE YARIġMASI BURSA TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılarak 4 Haziran 1958 de Cenevre de kırk ikinci toplantısını yapan, Milletlerarası

Detaylı

...Bir kitap,bir mesaj!

...Bir kitap,bir mesaj! ...Bir kitap,bir mesaj! Bu dünyada ne yapıyorum sorusuna yanıt veren bir kitap Tüm soru ve şüphelerınize yanıt verebilecek bir kitap. Bu kitap sizin doğal olarak Tanrı dan ayrı olduğunuzu anlatacak, ancak

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s.

Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s. T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 20, Sayı: 2, 2011 s. 209-213 Kitap Tanıtımı Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s. Hanifi ŞAHİN

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii VAAZIN 2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii PEYGAMBERİMİZİN

Detaylı

2010, GÜÇLÜ BİR YENİ YIL!

2010, GÜÇLÜ BİR YENİ YIL! 2010, GÜÇLÜ BİR YENİ YIL! http://www.kosulsuz-sevgi.com/guncel-mesajlar/2010-guclu-bir-yeni-yil/ Patricia Diane Cota-Robles 1 Ocak 2010 Yeni Bin Yılın ilk on yılını tamamladığımıza inanmak zor. Zamanın

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın dil felsefesi Frege nin anlam kuramına eleştirileri ile başlamaktadır. Frege nin kuramında bilindiği üzere adların hem göndergelerinden hem de duyumlarından

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

Ondalık ve Oruç Adakları

Ondalık ve Oruç Adakları Ondalık ve Oruç Adakları 01135_186_Tithing.indd 1 Bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın diyor Her Şeye Egemen Rab. Göreceksiniz ki, göklerin kapaklarını size açacağım, üzerinize dolup

Detaylı

İhsan Eliaçık'tan Şok Çıkışlar

İhsan Eliaçık'tan Şok Çıkışlar On5yirmi5.com İhsan Eliaçık'tan Şok Çıkışlar İslami camianın yakın dönemde en çok konuşulan isimlerinden İhsan Eliaçık, gazeteci Hulki Cevizoğlu'nun programında çok tartışılacak açıklamalara imza attı.

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti)

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) KURAN YOLU- DERS 3 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) Mübin : Açık ve Açıklayan. Kur an ın sıfatlarındandır. Kur an sadece

Detaylı

Yılmaz Özakpınar İNSAN. İnanan BIr Varlık

Yılmaz Özakpınar İNSAN. İnanan BIr Varlık Yılmaz Özakpınar İNSAN İnanan BIr Varlık Yılmaz Özakpınar; 1934 te Boyabat ta doğdu. 1957 de İs tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü n den, 1960 ta Cambridge Üniversitesi Biyoloji Fakültesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2015 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107 Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR 30/11/2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Haksız

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı)

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı) ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI GÜZ YARIYILI (BİRİNCİ KUR) Y. YIL ÖN KOŞUL DERSİN

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Müslüman Ahmediye Cemaatinin bugünkü durumunu şöyle özetleyebiliriz: o Şimdiye kadar bu Cemaatin yerleştiği ve merkez kurduğu ülkeler sayısı: 193

Müslüman Ahmediye Cemaatinin bugünkü durumunu şöyle özetleyebiliriz: o Şimdiye kadar bu Cemaatin yerleştiği ve merkez kurduğu ülkeler sayısı: 193 Bize ilâhî cemaatlerin kaderi olan bu işkenceler yapıladursun, Müslüman Ahmediye Cemaati İslâmiyet'e hizmet etmeye devam etmektedir. Yeryüzünün dört bucağında bulunan ve sayıları milyonlara ulaşmış olan

Detaylı

Ýslâm Ahlak Teorileri (Ethical Theories in Islam)

Ýslâm Ahlak Teorileri (Ethical Theories in Islam) ve referanslar ve elbette tarihsel ve entelektüel ardalan ileri derecede önemlidir. Çünkü genelde Batýlý kavramlar, kendilerinde ne olduklarý na bakýlmaksýzýn (aslýnda akademik ve entelektüel bir soruþturmanýn

Detaylı

Pınar Yayınları'ndan Yeni Çıkan Kitaplar

Pınar Yayınları'ndan Yeni Çıkan Kitaplar On5yirmi5.com Pınar Yayınları'ndan Yeni Çıkan Kitaplar Pınar Yayınları'ndan en son çıkan kitaplar... Yayın Tarihi : 24 Nisan 2012 Salı (oluşturma : 6/17/2016) Avrupa da İslamofobi İngiltere Örneği Nihat

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI 1 KORUMANIN 4 RUHSAL Çoğu insan nasıl dua edeceğini bilemez. Bu yüzden size yardımcı olabilecek örnek bir dua metni hazırladım. Bu duayı sesli olarak okuyabilir ya da içinizden geldiği gibi dua edebilirsiniz.

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY UN EDEBÎ KİŞİLİĞİ 1

MEHMET AKİF ERSOY UN EDEBÎ KİŞİLİĞİ 1 MEHMET AKİF ERSOY UN EDEBÎ KİŞİLİĞİ 1 Türk edebiyatında Mehmet Akif kadar hayatı, edebiyat anlayışı ile şiirleri arasında büyük bir uygunluk bulunan pek az şair vardır. 2 Akif II. Meşrutiyet in ilan edildiği

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015 Medya İslam ı ile karşı karşıyayız Batıda tırmanışa geçen İslamofobinin temelinde yatan ana unsurun medya olduğu düşünülüyor. Çünkü medyada yansıtılan İslam ve Müslüman imajı buna zemin hazırlıyor. Sosyal

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm I GİRİŞ. Bölüm II EĞİTİMİN KELİME ANLAMLARI VE FARKLI AÇILARDAN GÖRÜNÜŞÜ

İÇİNDEKİLER. Bölüm I GİRİŞ. Bölüm II EĞİTİMİN KELİME ANLAMLARI VE FARKLI AÇILARDAN GÖRÜNÜŞÜ İÇİNDEKİLER Bölüm I GİRİŞ A. EĞİTİMDE TANIŞMA - İLK VE SON HAFTALAR...1 B. ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ...5 1. ÖĞRETMENLİK VE ÖNEMİ...5 a. Öğretmenliğin Kısa Tarihçesi...5 b. Mesleğin Önemi...8 c. Pedagojik Sevgi...10

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

Halil İbrahim Bulut, Dünden Bugüne Siyasi-İtikâdi İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2011, 493 s.

Halil İbrahim Bulut, Dünden Bugüne Siyasi-İtikâdi İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2011, 493 s. e-makâlât Mezhep Araştırmaları, V/2 (Güz 2012), ss. 163-169. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com Halil İbrahim Bulut, Dünden Bugüne Siyasi-İtikâdi İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2011,

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARI Toplantı Tarihi: 0. 06. 04 Toplantı Sayısı : 04/05 Fakültemiz Fakülte Kurulu, Dekan Prof. Dr. Abdulbaki GÜNEŞ Başkanlığında 0.06.04 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. KARAR: -04-05 Eğitim

Detaylı

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN 1 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ MUSTAFA KOÇ GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN BASKI YERÝ ÇAÐLAYAN A.Þ. TS EN ISO 9001:2008 SER NO: 300-01 SARNIÇ YOLU ÜZERÝ NO:7 GAZÝEMÝR / ÝZMÝR TEL: 0

Detaylı

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek amacıyla dini eğitim veren hem mesleğe, hem de yüksek öğrenime

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e:

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e: SINIF DEFTERİ Gurup Muallim/e: Yaz Okulu 2014 Devam Çizelgesi 18 Haziran 2014 Çarşamba 19 Haziran 2014 Perşembe 20 Haziran 2014 Cuma 23 Haziran 2014 Pazartesi S. No Öğrenci İsim Soyisim 1 2 3 4 5 6 7 8

Detaylı

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya ÖTÜKEN MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu. 2008 yılında

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 1. İnsanın sorumlu bir varlık olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Düşünmesi B) Konuşması ) Yürümesi D) Beslenmesi 4. Hz. Muhammed

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

İmam Abdüsselam Yasin Derneği, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiyle ortaklaşave Dayanışma

İmam Abdüsselam Yasin Derneği, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiyle ortaklaşave Dayanışma The Foundation for Research in Islamic Sciences İmam Abdüsselam Yasin Derneği, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiyle ortaklaşave Dayanışma İMAM ABDÜSSELAM YASİN NİN NEBEVİ YÖNTEM NAZARİYESİNDE DEĞİŞİM;

Detaylı

IHALE ILAN İ KORKUTEL İ ILÇESI KÖYLERINE HIZMET GÖTÜRME B İRLIĞI BAŞKANLIĞINDAN

IHALE ILAN İ KORKUTEL İ ILÇESI KÖYLERINE HIZMET GÖTÜRME B İRLIĞI BAŞKANLIĞINDAN IHALE ILAN İ KORKUTEL İ ILÇESI KÖYLERINE HIZMET GÖTÜRME B İRLIĞI BAŞKANLIĞINDAN Korkuteli İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birli ği Başkanl ığınca Korkuteli Cumhuriyet İlkö ğretim Okulu Onar ım İşi Köylere

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

MİT VE DİN İLİŞKİSİ. (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

MİT VE DİN İLİŞKİSİ. (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 MİT VE DİN İLİŞKİSİ (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Mit ve Din Mitolojiler genel olarak dinsel, ruhani ve evrenin ya da halkların oluşumu gibi yaratılış veya türeyiş gibi temaları içerirler.

Detaylı

ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ

ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ I- Açıklama Sizi tam olarak tanımladığına inandığınız her cümlenin yanına 1 yazın. Eğer ifade size uygun değilse, boş bırakın. Sonra her bölümdeki sayıları toplayın. Bölüm 1 Nesneleri

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Çizgeler 7. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Çift ve Tek Dereceler Çizgeler Çift ve Tek Dereceler Soru 51 kişinin

Detaylı