2 Kasım Sayın Bakan,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2 Kasım 2011. Sayın Bakan,"

Transkript

1 SayınSadullahErgin AdaletBakanı Adres:06659Kızılay,Ankara,Türkiye Faks: E 2Kasım2011 SayınBakan, Yedi uluslarası insan hakları örgütü 1 adına Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği nden 2 üç trans insan hakları savunucusunun, geçtiğimiz günlerde hüküm giymesiyleilgilienderinkaygılarımızıifadeetmekiçinsize,bumektubuyazıyoruz. 26EkimtarihindeNazGüdümen,BuseKılıçkayaveSelayTunçbeşaylabirbuçukyıl arası değişen sürelerde hapse mahkum edildi. Türkiyeli yetkililerle daha önce de iletişime geçtiğimizde belirttiğimiz gibi, trans insan hakları savunuvularının tutuklanmalarının, şimdi de hüküm giymelerinin keyfi, yersiz olduğunu ve Türkiye de trans bireylere karşı polis ve mahkemeler tarafından uygulanan sistematikayrımcılığıispatlarniteliktedir. 3 TürkiyeHükümeti ninbukadınlarakarşı yapılan tüm suçlamaları düşürmesini, polisin gücünü kötüye kullanmasına izin veren muğlak yasaları düzeltmesini ve trans bireylerin güvenlik ve refahlarını iyileştirmekonusundasomutadımlaratmayıtaahhütetmesinitalepediyoruz. 26 Ekim 2011 tarihinde, Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Son kararda Selay Tunç polise direnmek suçundan altı ay hapis cezasına çarptırıldı. 1 BumektubuimzalayanörgütlerarasındaUluslararasıGeyveLezbiyenİnsanHaklarıKomisyonu (IGLHRC),COCHollanda,Trans*EşitliğiiçinKüreselHareket(GATE),UluslararasıLezbiyen,Gey, Biseksüel,TransveİnterseksBirliğiAvrupaBölgesi(ILGA Avrupa),TransgenderAvrupa(TGEU), ARC InternationalveSTP2012,UluslararasıTransPatolojizasyonunuDurdurmaKampanyasıvardır. 2 PembeHayat(PembeHayatLezbiyen,Gey,Biseksüel,TravestiveTransseksüelDayanışma Derneği),homofobivetransfobikaynaklıtümayrımcılıkveşiddetiönlemekiçinçalışanAnkara merkezlibirörgüttür. 3 T.C.AdaletBakanlığı naveiçişleribakanlığı naüçtransinsanhaklarıaktivistinintutuklanmasıile ilgiligönderilenortakmektup(ingilizce)şuadrestegörüntülenebilir: bin/iowa/article/pressroom/pressrelease/1288.html AyrıcaPembeHayataktivistlerininyaklaşmaktaolandavasıileilgiliTürkiyeliyetkililereyazılan ortakingilizcemektupiçinhttp://www.iglhrc.org/cgibin/iowa/article/takeaction/resourcecenter/1208.htmltürkçemektupiçin: bin/iowa/article/takeaction/resourcecenter/1209.html AyrıcaIGLHRC,İnsanHaklarıİzlemeÖrgütü,ILGA Avrupa,COCHollandavePembeHayattarafından BaşbakanRecepTayyipErdoğan a26şubat2010 dagönderilenmektupşuadresten görüntülenebilir:http://www.iglhrc.org/cgi bin/iowa/article/pressroom/pressrelease/1095.html. Sayfa1

2 Naz Güdümen polise hakaret suçundan bir yıla ve buna ek olarak polise direnmek suçundan altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Buse Kılıçkaya polise direnmek suçundan beş ay hapis cezasına çarptırıldı. Tunç ve Güdümen in hapis cezaları aynı (sözde) suçu tekrar etmemeleri kaydıyla ertelenirken Kılıçkaya nın cezası Temyiz Mahkemesi tarafından onaylanırsa, Kılıçkaya hapse mahkum edilecek. BuseKılıçkaya,SelayTunçveNazGüdümen insuçlubulunmasısüreci19temmuz 2010 tarihinde tutuklanmalarıyla başladı. Polis, kadınların kullandığı aracı, Ankara daki Seyranbağları Mahallesinde seyrederken durdurdu ve tutuklu olduklarınıbildirdi.polismemurlarıkadınlarızorkullanarakbekleyenpolisaracına sürükledi.kılıçkaya,polisekolunuincittikleribilgisiniverdikibukonuşmanındava süresince polis memuruna hakaret olarak yanlış bir şekilde yorumlanmış olabileceğine inanıyoruz. Kadınlar polis karakoluna nakledildiler ve bırakılana dek yaklaşık beş saat alıkonuldular. 24 Haziran 2011 tarihinde kadınlar resmi olarak KamuMalınaZararVermek,PoliseHakaret,PoliseGörevyaptırmamakİçinDirenmek 4 ilesuçlandılar,haklarındadavaaçıldı. İlk tutuklamaların, vahşetin; sonraki suçlama ve mahkumiyetlerin birtakım faktörlerin birleşmesinden kaynaklandığına inanıyoruz: Transfobi; seks işçisi olan veyaolabilirdiyealgılanankişilersözkonusuolduğundayasalarıngözardıedilmesi; vetransinsanhaklarısavunucularınıhakarayışındancaydırmaarzusu.kılıçkayave Tunç,PembeHayat ınkurucularındanveyönetimkuruluüyelerindendir,güdümen ise aktif bir üyedir. Buse Kılıçkaya ve Selay Tunç un tekrar hedef alınması gibi görünen bu olayla ilgili özellikle kaygılıyız. Size 18 Ekim 2010 da yazdığımız mektupta açıklandığı gibi, bu, Kılıçkaya ve Tunç un bir ay içinde ikinci kez keyfi olarak polis tarafından tutuklanmasıydı. 5 Atlanmaması gerekir ki o olayda mahkeme,sanıklarakarşıdelilyetersizliğinedeniylesuçlamalarıdüşürmüştü. 6 Dava sırasında yargıç, polis memurlarını insan hakları savunucularına kötü muamelede bulunmaları nedeniyle azarlamış, giriştikleri tarzda bir müdahalenin tamamen hatalı olduğunuvurgulamıştı. Polisin trans insan hakları savunucularına kötü muamelesi, anayasadaki (kanun önünde ayrım yapmadan tüm vatandaşların eşitliğini garantileyen) 10. Madde, (bireyin özel hayatının gizliliğini koruyan) 20. Madde ve (bireyin hareket özgürlüğünü garantileyen) 23. Madde dahil olmak üzere Türkiye nin kendi yasalarınıihlaletmektedir. Dahası, Türkiye deki trans kişilerin gördüğü ayrımcı muamele uluslararası insan haklarıyasalarıylaçelişmektedir.avrupadüzeyinde,avrupakonseyiinsanhakları 4 Sorguno:2010/75420,Duruşmano:2010/26414,İddianameno:2010/ "Türkiye:TransHaklarıSavunucularınaKarşıSuçlamalarıDüşürün"buwebadresinden görüntülenebilir:http://www.iglhrc.org/cgi bin/iowa/article/pressroom/pressrelease/1222.html 6 Türkiye detravesti transseksüelaktivistlerekarşıaçılandavadüştü,şuadrestegörülebilir: bin/iowa/article/takeaction/resourcecenter/1234.html Sayfa2

3 KomiseriThomasHammarberg,Türkiye nindearalarındabulunduğuüyeülkelerin trans bireylere yönelik transfobik suç ve olaylara karşı spesifik olarak koruma sağlayannefretsuçuyasalarınıhayatageçirmesini tavsiyeetmiştir İlerleme Raporu nda, Avrupa Komisyonu, Türkiye nin LGBT bireyler dahil olmak üzere tüm azınlıklaragerçekbirkorumasağlamakonusundakizorunluluğunuvurguluyordu. 8 Avrupa Parlementosu daha önce bu zorunluluğu 10 Şubat 2010 da, Türkiye Hükümeti ne,avrupabirliği netamüyeliksürecindelgbtbireylerinkorunmasının müzakereedilemezbirşartolduğunuhatırlatarakonayladı. 9 Dahası Türkiye, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi nin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılığa karşı mücadele konusundaki tavsiye kararını kabul ederek, şu prensiplerle ilgili olarak yükümlülüklerini de kabul etmiştir: Üye ülkeler, mağdurun cinsel yönelimi ya da cinsiyet kimliğinin fail için bir gerekçe oluşturduğundan mantıklı bir şekilde şüphelenildiği durumlarda, iddia edilen suç ve diğer olaylarla ilgili etkili, hızlı ve tarafsız soruşturmalar yapılmasını garantilemelidir; bu tür suç ve olaylara kanun güçleri veya resmi makam sahibi kişiler tarafından sebebiyet verildiği iddiası bulunduğunda, soruşturmaya özellikle ilgi gösterilmeli, bu tür suçlardan sorumlu olanlar adalete teslim edilmeli ve uygun olan durumlarda cezai muafiyetten kaçınarak cezalandırılmalı. 10 BirleşmişMilletlerbenzerşekildetransbireylerekarşıyapılanayrımcılığakoyduğu yasaklarkonusundanetvedolaysızdır.birleşmişmilletlerkadınakarşıayrımcılığın Engellenmesi Komitesi (CEDAW), Temmuz 2010 daki periyodik Türkiye incelemesinde, trans kadınlar da dahil olmak üzere çeşitli dezavantajlı kadın gruplarının korunmasız durumları ile ilgili kaygılarını dile getirdi ve hükümetten bu toplumun bu zümresine karşı ayrımcılığı engellemek için gerekli önlemleri almasını istedi. 11 Mayıs 2010 da Evrensel Periyodik İncelemesi sırasında Türkiye, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılık yapılmamasını garantileyen, Birleşmiş Milletler 7 EvrenselPeriyodikİncelemeÇalışmaGrubuRaporu. BirleşmişMilletlerİnsanHaklarıKonseyi.On BeşinciOturumGündemmaddesi:6.17Haziran2010.Şuadrestegörülebilir: 8 Şuadrestegörülebilir: 9 AvrupaParlementosuLGBTHaklarıGrubu, ABParlementosuTürkiye ninabüyeliğiiçinlgbt Haklarınınzorunlubirşartolduğunuyineliyor 18Şubat2011:Şuadrestengörüntülenebilir: 10 AKBakanlarKomitesi ninüyeülkelerecinselyönelimvetoplumsalcinsiyetkimliğinedayalı ayrımcılıklamücadeleyekonusundaalınacakönlemlerileilgilicm/rec(2010)5numaralıtavsiye kararı(31mart2010tarihindebakanvekilleri nin1081 incitoplantısındabakanlarkomitesi tarafındankabuledilmiştir)şuadrestegörülebilir: https://wcd.coe.int/viewdoc.jsp?id= TürkiyeKadınlaraKarşıAyrımcılığınEngellenmesiKomitesi ninsonuçgözlemleri CEDAW/C/TUR/CO/6,July30,2010,şuadrestegörülebilir: C TUR CO 6.pdf Sayfa3

4 İnsan Hakları Konseyi nden gelen bir tavsiyeyi kabul etti. 12 Geçtiğimiz günlerde Yargının ve Avukatların Bağımsızlığı BM Özel Raportörü devletlere şunları önerdi: Cezai davalarda, doğrudan ya da dolaylı olarak cinsiyete dayalı ayrım yapmayan suç kanunu hükümleri benimsenmeli. Cezalar belirlenirken toplumsal cinsiyet perspektifi de göze alınmalı... Kadınların ve trans bireylerin özel ihtiyaçları gözaltı cezalarıverildiğindedikkatealınmalı. 13 Taleplerimizşunlardır: 1. BuseKılıçkaya,SelayTunçveNazGüdümen ebudavaylailgiliolarakyöneltilentüm suçlamalardüşürülmeli. 2. Polisvemahkemelerintransbireylerekarşıkanununuygulamasıadıaltındayaptığı ayrımcımuamelelerekarşıbağımsızbirsoruşturmaaçılmalı. 3. Sıksıktransbireylerihedefalmaktakullanılanyasalardüzeltilmeliyada kaldırılmalı. 4. PolisVazifeveSalahiyetKanunuilepolisinyetkivegörevleriyleilgilidiğeryasalar, polisintransbireyleri,insanhaklarısavunucularınıtacizetmesiniengelleyecekve polisiyaptıklarındansorumlututacakşekildedeğiştirilmeli. 5. TürkiyeHükümetitranskişilerinhaklarınıkoruyanbiryasailehomofobive transfobikaynaklınefretsuçlarınıyasaklayanbiryasadadahilolmaküzere,cinsel yönelimvecinsiyetkimliğinideiçerenayrımcılıkkarşıtıyasalarıtbmm den geçirmeli. 6. Transbireylerideiçerencinselazınlıklaranasılmuameleedileceğikonusunda, gelecektelgbtkişilerekarşımeydanagelebilecekpolistacizi,saldırılarıvekötü muameleleriengellemekadınakanungüçlerindekimemurlaragenişkapsamlıbir eğitimverilmeli. Budavaylailgiliolarakyanıtınızıalmakistediğimizgibi,TürkiyeHükümetiiletrans bireylerleinsanhaklarısavunucularınışiddetveayrımcılıktankoruyacakadımlar atmakonusundabirdiyalogagirmefırsatınıyakalamakdabizisevindirecektir. 12 EvrenselPeriyodikİncelemeÇalışmaGrubuRaporu. BirleşmişMilletlerİnsanHaklarıKonseyi. Onbeşincioturumgündemmaddesi6.17Haziran2010.Şuadrestegörülebilir: 13 GenelSekreterdenyargınınveavukatlarınbağımsızlığıkonusundaçalışanÖzelRaportörünara raporunuaktarannot. Altmışaltıncıoturum,geçicigündemdeMadde69(b).10Ağustos2011.Şu adrestegörülebilir: dds ny.un.org/doc/undoc/gen/n11/449/71/pdf/n pdf?openelement. Sayfa4

5 Saygılarımızla, CaryAllanJohnson GenelDirektör, UluslararasıGeyLezbiyenİnsanHakları Komisyonu KoenvanDijk GenelDirektör, COCHollanda MauroCabral Eş Direktör, GATE Trans*EşitliğiİçinKüresel Hareket EvelyneParadis GenelDirektör, ILGA Avrupa MariaSundin, Sekreter, TransgenderEurope JohnFisher Eş Direktör, ARCInternational AmetsSuess KoordinasyonEkibiÜyesi STP2012,UluslararasıTransPatolojizasyonunuDurdurmaKampanyası CC: SayınAbdullahGül,T.C.Cumhurbaşkanı SayınRecepTayyipErdoğan,T.C.Başbakanı SayınSadullahErgin,AdaletBakanı SayınİdrisNaimŞahin,İçişleriBakanı SayınFatmaŞahin,AileveSosyalPolitikalarBakanı SayınAyhanSeferÜstün,TBMMİnsanHaklarınıİncelemeKomisyonuBaşkanı Sayfa5

Giriş... 5. Metodoloji... 7. Ayrımcılığın önlenmemesi: Hükümetin duyarsızlığı ve yasal korumaların eksikliği... 8. Hükümetin düşmanca tutumu...

Giriş... 5. Metodoloji... 7. Ayrımcılığın önlenmemesi: Hükümetin duyarsızlığı ve yasal korumaların eksikliği... 8. Hükümetin düşmanca tutumu... İÇİNDEKİLER Giriş... 5 Metodoloji... 7 Ayrımcılığın önlenmemesi: Hükümetin duyarsızlığı ve yasal korumaların eksikliği... 8 Hükümetin düşmanca tutumu... 8 LGBT hakları reformu yapılmıyor... 9 Yasaların

Detaylı

NE BİR HASTALIK NE DE BİR SUÇ TÜRKİYE DE LEZBİYEN, GEY, BİSEKSÜEL VE TRANS BİREYLER EŞİTLİK İSTİYOR

NE BİR HASTALIK NE DE BİR SUÇ TÜRKİYE DE LEZBİYEN, GEY, BİSEKSÜEL VE TRANS BİREYLER EŞİTLİK İSTİYOR NE BİR HASTALIK NE DE BİR SUÇ TÜRKİYE DE LEZBİYEN, GEY, BİSEKSÜEL VE TRANS BİREYLER EŞİTLİK İSTİYOR Uluslararası Af Örgütü dünya çapında 150 den fazla ülke ve bölgede 3 milyondan fazla destekçisi, üyesi

Detaylı

TÜRKİYE 2012 İNSAN HAKLARI RAPORU. Yıl boyunca yaşanan en belirgin insan hakları ihlalleri:

TÜRKİYE 2012 İNSAN HAKLARI RAPORU. Yıl boyunca yaşanan en belirgin insan hakları ihlalleri: 2012 İNSAN HAKLARI RAPORU ÖZET Türkiye, Cumhurbaşkanı nın sınırlı yetkilere sahip olduğu, çok partili parlamenter sistemle yönetilen, anayasal bir cumhuriyettir. Yasama yetkisi, tek meclisli Büyük Millet

Detaylı

Uluslararası Af Örgütü nün dünü ve bugünü

Uluslararası Af Örgütü nün dünü ve bugünü ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ ÜYE VE DESTEKÇİLERİ İÇİN 2012/2 ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ Uluslararası Af Örgütü nün dünü ve bugünü Deniz ölüm gibiydi, Lampedusa ise yaşam Hukuksuzca sınır dışı edilen mülteciler...

Detaylı

TÜRKİYE 2013 İNSAN HAKLARI RAPORU

TÜRKİYE 2013 İNSAN HAKLARI RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ TÜRKİYE 2013 İNSAN HAKLARI RAPORU Türkiye çok partili parlamenter sistemi ve yetkileri sınırlı cumhurbaşkanı olan anayasal bir cumhuriyettir. Yasama yetkisini tek meclisli parlamento (Büyük

Detaylı

TÜRKİYE 2013 İNSAN HAKLARI RAPORU

TÜRKİYE 2013 İNSAN HAKLARI RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ TÜRKİYE 2013 İNSAN HAKLARI RAPORU Türkiye çok partili parlamenter sistemi ve yetkileri sınırlı cumhurbaşkanı olan anayasal bir cumhuriyettir. Yasama yetkisini tek meclisli parlamento (Büyük

Detaylı

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 5 Kasım 2008 SEC (2008) 2699 TÜRKİYE 2008 İLERLEME RAPORU (COM(2008) 674)

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 5 Kasım 2008 SEC (2008) 2699 TÜRKİYE 2008 İLERLEME RAPORU (COM(2008) 674) GAYRİ RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 5 Kasım 2008 SEC (2008) 2699 TÜRKİYE 2008 İLERLEME RAPORU (COM(2008) 674) 1 1. Giriş 3 1.1 Önsöz 3 1.2 Çerçeve 3 1.3 AB ve Türkiye Arasındaki İlişkiler 3 2.

Detaylı

2003 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU ÖZETİ ( ) A. GİRİŞ (Bu bölümde Türkiye için bir İlerleme Raporu hazırlanmasının gerekçeleri ve yasal dayanakları dile getirilmiş ve 2002 yılı raporundan bu yana Türkiye

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI EVRENSELDİR TÜRKİYE DE ÇOCUKLARIN TERÖRLE MÜCADELE YASALARI ALTINDA ADİL OLMAYAN YARGILAMALARINA SON VERİN

ÇOCUK HAKLARI EVRENSELDİR TÜRKİYE DE ÇOCUKLARIN TERÖRLE MÜCADELE YASALARI ALTINDA ADİL OLMAYAN YARGILAMALARINA SON VERİN ÇOCUK HAKLARI EVRENSELDİR TÜRKİYE DE ÇOCUKLARIN TERÖRLE MÜCADELE YASALARI ALTINDA ADİL OLMAYAN YARGILAMALARINA SON VERİN Uluslararası Af Örgütü dünya çapında 150 den fazla ülke ve bölgede 2.8 milyon üyesi,

Detaylı

Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlığın Ortadan Kaldırılması

Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlığın Ortadan Kaldırılması Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlığın Ortadan Kaldırılması Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlığın Ortadan Kaldırılması Avrupa Konseyi insan hakları el kitapları Türkçeye Çeviren: Zeynep Güllü

Detaylı

Ankara, 30 Kasım 2012. 1. Giriş

Ankara, 30 Kasım 2012. 1. Giriş Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Christof Heyns in Türkiye ye Yaptığı Resmi Ziyaret Sonrasında Yargısız, Ani ve Keyfi İnfazlar Hakkında İlk Gözlemleri, 26-30 Kasım 2012. Ankara, 30 Kasım 2012 1. Giriş

Detaylı

İŞKENCE. ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2011 TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI YAYINI

İŞKENCE. ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2011 TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI YAYINI İŞKENCE ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2011 TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI YAYINI Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı Yayınları Yayına Hazırlayan Ruhşen Doğan Yıldız Baskı Berdan Matbaacılık Davutpaşa

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Konsey

Ekonomik ve Sosyal Konsey BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Ekonomik ve Sosyal Konsey Dağıtım GENEL E/CN.4/2005/101/Add.3 18 Ocak 2005 Orijinali: İNGİLİZCE E İNSAN HAKLARI KOMİSYONU 61. Oturum Geçici gündemin 17 (b) gündem maddesi İNSAN HAKLARININ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ LEZBİYEN, GEY, BİSEKSÜEL, TRANS VE İNTERSEKS (LGBTİ) KİŞİLERİN TÜM İNSAN HAKLARINI KULLANABİLMELERİNİN

AVRUPA BİRLİĞİ LEZBİYEN, GEY, BİSEKSÜEL, TRANS VE İNTERSEKS (LGBTİ) KİŞİLERİN TÜM İNSAN HAKLARINI KULLANABİLMELERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ LEZBİYEN, GEY, BİSEKSÜEL, TRANS VE İNTERSEKS (LGBTİ) KİŞİLERİN TÜM İNSAN HAKLARINI KULLANABİLMELERİNİN DESTEKLENMESİ VE KORUNMASINA DAİR KILAVUZ* * Orijinal adı "Guidelines to Promote and

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARINA SAYGI. Bölüm 1 Aşağıdakilere Maruz Kalmayacak Biçimde Bireyin Kişiliğine Saygı:

TÜRKİYE İNSAN HAKLARINA SAYGI. Bölüm 1 Aşağıdakilere Maruz Kalmayacak Biçimde Bireyin Kişiliğine Saygı: TÜRKİYE Yaklaşık 74 milyon nüfusu olan Türkiye, çok partili parlamenter sistem ve sınırlı yetkilere sahip cumhurbaşkanı idaresindeki bir anayasal cumhuriyettir. 2007 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi

Detaylı

Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu

Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu Atılım Sosyal Bilimler Dergisi 1(2), 19-46 Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin Opuz v. Türkiye Kararı D. Çiğdem Sever Hukuk Fakültesi, Atılım Üniversitesi

Detaylı

Birinci Baskı İstanbul, Ağustos 2013. Yayına Hazırlayanlar: Hayriye Kara Kerem Dikmen Levent Pişkin Mehmet Tarhan Onur Çelik

Birinci Baskı İstanbul, Ağustos 2013. Yayına Hazırlayanlar: Hayriye Kara Kerem Dikmen Levent Pişkin Mehmet Tarhan Onur Çelik SPoD Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği Asmalı Mescit Mahallesi Kallavi Sokak No:10/4 Beyoğlu - İstanbul Tel: (212) 292 48 02 info@spod.org.tr hukuk@spod.org.tr Birinci

Detaylı

7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri

7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri 7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri I. Rehber İlkeler'in Amacı Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet konusunda

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA, KONSEYE, EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTEYE VE BÖLGELER KOMİTESİNE SUNULAN BİLDİRİM

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA, KONSEYE, EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTEYE VE BÖLGELER KOMİTESİNE SUNULAN BİLDİRİM AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 08.10.2014 SWD(2014) 307 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA, KONSEYE, EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTEYE VE BÖLGELER KOMİTESİNE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca

Detaylı

Türkiye Kadınlara yönelik gözaltında cinsel iddete son!

Türkiye Kadınlara yönelik gözaltında cinsel iddete son! Uluslararası Af Örgütü Türkiye Kadınlara yönelik gözaltında cinsel iddete son! ubat 2003 AI Index: EUR 44/006/2003 INTERNATIONAL SECRETARIAT, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, UNITED KINGDOM İçindekiler

Detaylı

İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu

İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Dünya İşkence Karşıtı Örgütü (OMCT), ortak programları İnsan Hakları Savunucularının

Detaylı

AVRUPA KOMĐSYONU TARAFINDAN HAZIRLANAN TÜRKĐYE 2012 ĐLERLEME RAPORU NUN SĐYASĐ VE EKONOMĐK KRĐTERLER BÖLÜMLERĐNĐN KAPSAMLI ÖZETĐ

AVRUPA KOMĐSYONU TARAFINDAN HAZIRLANAN TÜRKĐYE 2012 ĐLERLEME RAPORU NUN SĐYASĐ VE EKONOMĐK KRĐTERLER BÖLÜMLERĐNĐN KAPSAMLI ÖZETĐ AVRUPA KOMĐSYONU TARAFINDAN HAZIRLANAN TÜRKĐYE 2012 ĐLERLEME RAPORU NUN SĐYASĐ VE EKONOMĐK KRĐTERLER BÖLÜMLERĐNĐN KAPSAMLI ÖZETĐ 2. SİYASİ KRİTERLER VE GELİŞTİRİLMİŞ SİYASİ DİYALOG 2.1 Demokrasi ve hukukun

Detaylı

AB KOMİSYONU 2004 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU A. GİRİŞ Önsöz Haziran 1998 Cardiff Avrupa Konseyi Zirvesi nde, Komisyon un, Ortaklık Anlaşması nın 28. maddesine ve Aralık 1997 Lüksemburg Avrupa Konseyi

Detaylı

Bakanlar Komitesi Avrupa Konseyi Statüsü'ne dair Sözleşmenin 15. maddesi b bendi uyarınca,

Bakanlar Komitesi Avrupa Konseyi Statüsü'ne dair Sözleşmenin 15. maddesi b bendi uyarınca, Bakanlar Komitesi'nin Üye Devletlere Silahlı Kuvvetler Mensuplarının sahip oldukları İnsan Hakları konusunda verdiği CM/Rec(2010)4 sayılı Tavsiye Kararı (Bu karar, 24 Şubat 2010 tarihinde Bakan Yardımcılarının

Detaylı

2009 İnsan Hakları Raporu: Türkiye

2009 İnsan Hakları Raporu: Türkiye 2009 İnsan Hakları Raporu: Türkiye http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/eur/136062.htm Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Dairesi İnsan Hakları Uygulamalarına İlişkin 2009 Yılı Ülke Raporu 11 Mart

Detaylı

KOBANE PROTESTOLARI İNSAN HAKLARI İHLALLERİ

KOBANE PROTESTOLARI İNSAN HAKLARI İHLALLERİ KOBANE PROTESTOLARI İlk baskı 2015 Amnesty International Ltd Uluslararası Sekreterya Peter Benenson House 1 Easton Street Londra WC1X 0DW Birleşik Krallık amnesty.org Telif Hakları Uluslararası Af Örgütü

Detaylı

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 11. Protokol ile değiştirilen ve yeniden düzenlenen sözleşme metni (yürürlüğe giriş tarihi 1 Kasım

Detaylı

GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU. Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327}

GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU. Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327} GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327} 1 İ Ç İ N D E K İ L E R 1. Giriş... 3 1.1. Önsöz... 3 1.2. Çerçeve... 3 1.3. AB ve

Detaylı

İNSAN HAKLARI VE TERÖRLE MÜCADELE

İNSAN HAKLARI VE TERÖRLE MÜCADELE İNSAN HAKLARI VE TERÖRLE MÜCADELE ĠNSAN HAKLARI VE TERÖRLE MÜCADELE Bu kitap, "Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Ġnsan Hakları ve Terörle Mücadele Hakkındaki Ġlkeleri" ve kaynak metinlerinin, Konseyin

Detaylı