Ulaþtýrma Bakaný na yakýn kaynaklar sevindirdi * SAYFE 4 DE * HABERÝ 2 DE. Beytepe de bayram coþkusu Deðerlerimize sahip çýkalým

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ulaþtýrma Bakaný na yakýn kaynaklar sevindirdi * SAYFE 4 DE * HABERÝ 2 DE. Beytepe de bayram coþkusu Deðerlerimize sahip çýkalým"

Transkript

1 Tecrübeli bankacý emekli oldu Finansbank Çorum Þube Müdürü Nuray Þehirtay emekliye ayrýldý. * HABERÝ 6 DA Nuray Þehirtay Ulaþtýrma Bakaný na yakýn kaynaklar sevindirdi Demiryolu umutlarýmýz artýyor HABER YORUM Mustafa Demirer Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý'ndan demiryolu ile ilgili sevindirici yeni haberler geliyor. Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi Elvan'a yakýn kaynaklardan edindiðimiz bilgiler Çorum kamuoyunu demiryolu konusunda daha da umutlandýracak cinsten. Bakanlýk kaynaklarýnýn verdiði bilgiye göre, Çorum'un demiryolu projesinde alt yapý çalýþmalarý tamamlandý. Güzergâh ise hemen hemen belli. En önemlisi de demiryolu projesinin yapým süresinin hedeflenen 2023 yýlýndan 5 yýl öne çekilmesi. * SAYFE 4 DE 2 AÐUSTOS 2014 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Demiryolu projesine göre Projeye göre Çorum, demiryolunda Karadeniz Bölgesi'nin daðýtým merkezi olacak. Kuzey Kampüs tamam Mustafa Demirer Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüs ihalesinin resmi süreci sorunsuz tamamlandý. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn verdiði bilgiye göre, Kuzey Kampüs yapým ihalesine katýlan firmalarýn itiraz sürelerinin dün itibarýyla bittiðini Prof. Dr. Reha Metin Alkan açýkladý. * HABERÝ 17 DE Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý Çorum u an be an izliyor Çorum'da kýsa süre önce göreve baþlayan Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, trafik kurallarýna gösterdiði hassasiyeti teknolojik olarak da destekliyor. * HABERÝ 3 DE Rektör e destek verdi AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'dan övgü dolu sözlerle bahsederek, "Yiðidin hakkýný yiðide teslim etmeliyiz. Bunun bir Çorumlu olarak borcumuz olduðuna inanýyorum ve üniversitemizi baþarýlý bir seviyeye taþýyan deðerli Rektörümüz Reha Metin Alkan hocamýza teþekkür ediyorum." dedi. * HABERÝ 2 DE Çorum da 250 Suriyeli var Ýçiþleri Bakanlýðý Türkiye'deki Suriyeli sayýsýný 1 milyon 385 bin olarak açýkladý. Bakanlýk verilerine göre, Çorum da 250 Suriyeli yaþýyor. * HABERÝ 3 DE Karavana dokun, serüvene katýl Devlet Planlama Teþkilatý, Avrupa Birliði Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý Türk Ulusal Ajansý tarafýndan desteklenen ve S&G Gençlik Grubu tarafýndan projelendirilen Sen Orada Gençlik Burada Gençlik Karavaný projesi çalýþmalarý devam ediyor. * HABERÝ 4 DE AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, dün düzenlediði basýn toplantýsýnda Ekmeleddin Ýhsanoðlu nu Bu gaf sözün bittiði yerdir AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Cumhurbaþkaný Adayý Ekmelettin Ýhsanoðlu'nun Ýstiklal Marþý'ný bilmemesini eleþtirdi. Ceylan, Çanakkale Þiiri Gafý sözün bittiði yerdir. dedi. * HABERÝ 2 DE Beytepe de bayram coþkusu Deðerlerimize sahip çýkalým Beytepe Camii nde gerçekleþen programda milli ve manevi deðerlere dikkat çekildi. Çorum, online alýþveriþin en çok arttýðý iller arasýnda Ramazan ayýnda gece 12:00 den sabah 05:00 e kadar yapýlan alýþveriþler yüzde 60 arttý. En çok online ürün alýnan iller arasýnda Çorum da yer aldý. * HABERÝ 9 DA Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, bayramlarýn Ýslâm dinindeki yeri ve önemini anlattý. Kaybolmaya yüz tutan deðerlere dikkat çeken Pamuklu, Ramazan Bayramý ný Þeker Bayramý, bayramlaþmayý ise sadece mesajlaþmak olarak görmek büyük yanlýþ dedi. * HABERÝ 10 DA Nevgül Bilsel Safkan Piyasa deðeri 200 bin TL olan 3 bin 105 adet hap ele geçirildi. Jandarma dan hap operasyonu Çorum Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý ekiplerince Osmancýk ilçesinde düzenlenen operasyonda üretimi yasaklanan ve piyasa deðeri 200 bin TL olan 3 bin 105 adet hap ele geçirildi. * HABERÝ 8 DE Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Araçtan geriye hurda yýðýnlarý Sürücü kendini zor kurtardý Çorum'un Ýskilip Ýlçesi'nde 42 yaþýndaki Yaþar Dokbaþ'ýn kullandýðý otomobil bir anda alev aldý. Dokbaþ güçlükle kendini alevlerin arasýndan dýþarý atýp kurtardý. * HABERÝ 7 DE

2 2 CUMARTESÝ 2 AÐUSTOS Erol Taþkan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Cumhurbaþkaný Adayý Ekmelettin Ýhsanoðlu'nun Ýstiklal Marþý'ný bilmemesini eleþtirdi. "Bu ayýp onun deðil, onu cumhurbaþkaný adayý olarak bu milletin önüne çýkaran CHP ve MHP'nin ayýbýdýr. Kreþte okuyan çocuklarýmýz bile Ýstiklal Marþý'ný þakýr þakýr okurken, Ekmelettin Ýnsanoðlu'nun yaptýðý gaf deðil, düpedüz bilgisizlik ve bilinçsizliktir." dedi. Ýl Genel Meclis üyeleri ile Gurup Toplantýsý yapan Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, toplantý öncesi basýna açýk bölümde gündeme bomba gibi düþen Ýstiklal Marþý konusunu ele aldý. Ekmelettin Ýhsanoðlu'ndan ýsmarlama aday olarak bahseden Ceylan, Ýhsanoðlu'nun Ýstiklal Marþý konusundaki cahilliðini, milletin deðerlerine ne kadar uzak olduðunu gözler önüne serdiðini aktardý. "Þimdi CHP ve MHP il baþkanlarýnýn ne diyeceðini çok merak ediyorum. Andýmýz kaldýrýldýðýnda ortalýðý ayaklandýranlar, bugün herhalde Ekmelettin Ýhsanoðlu'nun adýný bir daha aðýzlarýna almazlar." Diyen AK Parti Ýl Baþkaný Ceylan, MHP ve CHP'li partilileri tenzih ettiðini, bu ayýbýn sadece Ekmelettin Ýhsanoðlu'nu aday olarak gösteren genel merkezlerin e il baþkanlarýnýn ayýbý olduðunu söyledi. Ceylan, Ekmelettin Ýhsanoðlu'nun Ýstiklal Marþý'ný Çanakkale Ceylan verdi veriþtirdi 'Kreþteki çocuklar bile Ýstiklal Marþý'ný biliyor' Þehitleri için yazýlmýþ þiir olarak tanýmlamasýný sözün bittiði yer olarak nitelendiren Ceylan, þöyle konuþtu, "Ýstiklal Marþý'na Çanakkale Þiiri demesi sözün bittiði yerdir. Ýhsanoðlu'nun bu milletin geçmiþine ve deðerlerine ne kadar uzak bir insan olduðunu açýkça görmüþ olduk. Býrakýn ilkokula giden çocuklarýmýzý, kreþe giden çocuklarýmýz bile Ýstiklal Marþý'ný þakýr þakýr okurken, Ekmelettin AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, dün düzenlediði basýn toplantýsýnda Ekmeleddin Ýhsanoðlu nu eleþtirdi. AK Parti Ýl Genel Meclisi Grubu partide toplandý. Ýhsanoðlu'nun yaptýðý gaf deðil bizzat bilgisizlik ve bilinçsizliktir. MHP ve CHP'li olan Çorumlu kardeþlerimizin bu ayrýntýyý çok iyi deðerlendireceðine inanýyorum." Meclis üyeleri gündemle ilgili deðerlendirme toplantýsýna katýldý. 40 bin öðretmen atanacak 28 Þubat maðduru çok sayýda baþörtülünün de olduðu bin 17 öðretmenin de atamasý yapýldý. 40 bin öðretmenin daha atamasý yapýlacak. Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), eðitim öðretim yýlý için yapacaðý 40 bin öðretmen atamasý alan çalýþmalarýný tamamladý. Buna göre atamalarda ilk sýrayý Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Ýngilizce öðretmenliði aldý. 28 Þubat maðduru olan öðrenmenden bin 17 sini yeniden atandý.milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), öðretmen atamalarýnda son on yýlda büyük atak yaptý. Bakanlýk, yaptýðý atama sayýsýnda her yýl artýþa giderek son on yýlda 417 bin 996 öðretmenin atamasýný gerçekleþtirdi. Yapýlan atama sayýlarýna bakýldýðýnda ise atamalarýn 666 sý milli sporcu kontenjanýndan yapýlýrken bin 582 si ise engelli kontenjanýndan atandý. Atamalarda, 28 Þubat döneminde zor günler geçiren ve görevinden ayrýlan ya da atýlan öðretmenlere de fýrsat tanýndý. Hükümetin aralarýnda çok sayýda baþörtülülerin de 28 Þubat maðdurlarýna tanýdýðý geri dönüþ hakkýndan yararlanarak yeniden öðretmen olarak atananlarýn sayýsý bin 17 olarak kayýtlara geçti. Din Kültürü ve Ýngilizce Öte yandan Bakanlýðýn aðustos ayýnda yapacaðý atamalarda duyulan ihtiyaç alanlarý ise belirlendi. Buna göre en çok ihtiyaç duyulan alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öðretmenliði oldu. Ýngilizce ve Özel Eðitim ve Rehberlik, Sýnýf ve Ýlköðretim Matematik öðretmenlikleri de en çok ihtiyaç duyulan diðer alanlar arasýnda yer aldý. Diðer alanlar ise þöyle: Türkçe, Beden Eðitimi, Okul Öncesi Öðretmenliði, Biliþim Teknolojileri, Fen Bilimleri, Matematik, Biyoloji. En çok Türkmen, Azeri ve Ýranlý öðrenciler geliyor Türkiye de eðitim gören 48 bin 183 yabancý öðrenciler içinde ilk sýrayý 6 bin 941 kiþiyle Türkmenistan aldý. Ýkinciliði ise 6 bin 901 ile Azerbaycan ve 4 bin 343 ile Ýran en fazla öðrenci gönderen ülkeler arasýnda üçüncü sýrada yer aldý. Tek öðrencisi olan ülkeler ise Barbados, Burkina Faso, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Grenada, Küba, Ukrayna, Umman olarak sýralandý. LYabancý uyruklu öðrencilerin en çok tercih edildiði üniversitelerde ise ilk sýrayý 3 bin 51 ile Ýstanbul Üniversitesi aldý. 2 bin 146 öðrenci Marmara Üniversitesi ni, 2 bin 78 öðrenci Anadolu Üniversitesi ni, 2 bin 18 öðrenci Ankara Üniversitesi ni, bin 695 öðrenci Gazi Üniversitesi ni, bin 424 öðrenci ise Atatürk Üniversitesi ni tercih etti. En az tercih edilen üniversiteler sýralamasýnda ise bir öðrenci ile Tunceli Üniversitesi, 4 öðrenci ile Artvin Çoruh Üniversitesi ve 8 öðrenciyle Bozok Üniversitesi yer aldý. (Star) AK Parti de yapýlan toplantýda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Ceylan dan Rektör Prof. Dr. Alkan a övgü dolu teþekkür Reha Hoca ya açýk destek Erol Taþkan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'dan övgü dolu sözlerle bahsederek, "Yiðidin hakkýný yiðide teslim etmeliyiz. Bunun bir Çorumlu olarak borcumuz olduðuna inanýyorum ve üniversitemizi baþarýlý bir seviyeye taþýyan deðerli Rektörümüz Reha Metin Alkan hocamýza teþekkür ediyorum." dedi. Hitit Üniversitesi'nin geldiði konumu rakamsal verilerle ortaya koyan Ahmet Sami Ceylan, Rektörlük seçimlerine yönelik olarak da önemli mesajlar verdi. Bir soru üzerine rektörlük seçimlerine iliþkin açýklama yapan Ceylan, "Ben þahsi olarak baþarýlý insanlarýn görevlerine devam etmesi ve desteklenmesi gerektiðine inanýyorum. Tabi ki üniversite özerk bir kurumdur. Oy verme hakký öðretim üyelerine aittir. Oluþacak üç isim, seçim zamaný Cumhurbaþkaný olarak görevde olacak olan Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn önüne gelecek ve bir ismin atamasý yapýlacak. Taraf deðiliz ancak baþarýlý insanlarýn görevlerine devam etmesi gerektiðini inanan bir kiþi olarak, Reha hocamýzýn görevine devam etmesini arzu ederim." Diye konuþtu. Üniversite öðrenci sayýsýnýn 8 binden 15 bine çýktýðýný ifade eden Ceylan, önümüzdeki dönem öðrenci sayýnýn 25 bine çýkmasý için AK Parti olarak Rektör Reha Metin Alkan'a her türlü desteði vereceklerini kaydetti. Týp Fakültesi öðrencilerinin Eðitim Öðretim yýlýnda Çorum'da eðitimlerine devam edeceklerini de hatýrlatan Ceylan, 15 bin öðrencinin % 65'inin Çorum dýþýndan gelen öðrenciler olmasýnýn da, Hitit Üniversitesi'nin tercih edilen bir üniversite olduðu gerçeðini gözler önüne serdiðini vurguladý. Prof. Dr. Osman Eðri'nin Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýlýðý görevinden istifasýnda AK Parti'nin herhangi bir dahlinin bulunup bulunmadýðýna iliþkin bir soruyu da cevaplandýran Ceylan, "Sayýn hocamýz kendi insiyatifi ile istifa etmiþtir, bizim de sonradan haberimiz oldu. Kendisi deðerli bir hocamýzdýr ve kendisini seviyoruz. Görevler deðiþebilir ancak insanlarýn topluma hizmetleri devam eder." dedi. Ceylan 15 bininci öðrenciye laptop hediye edecek Erol Taþkan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Hitit Üniversitesi nin 15 bininci öðrencisine laptop hediye edecek. Hitit Üniversitesi nin öðrenci sayýsý ile ilgili gurur ve mutluluk duyduðunu açýklayan Ahmet Sami Ceylan, bu hediyeyi siyasi kimliði ile deðil, Çorumlu Ahmet Sami Ceylan kimliði ile vereceðini bildiren Ceylan, Kýsa bir sürede 8 bin olan öðrenci sayýmýz 15 bini aþtý. Bu bir Çorumlu olarak beni gururlandýrmaktadýr. Okumak için AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Hitit Üniversitesi nin 15 bininci öðrencisine laptop hediye edecek. ilimizi tercih eden evlatlarýmýza her türlü desteði haketmektedir. dedi. Rektör reha Metin Alkan a da bu isteðini aktardýðýný anlatan Ceylan, 15 bininci öðrencinin tespitinden sonra, hediyesini teslim

3 CUMARTESÝ 2 AÐUSTOS Çorum'u an be an MOBESE'den izliyor Emre Kut Çorum'da kýsa süre önce göreve baþlayan Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, trafik kurallarýna gösterdiði hassasiyeti teknolojik olarak da destekliyor. Tarancý, Ýl Emniyet Müdürlüðü'ndeki makam odasýna MOBESE görüntülerini izlemek için bilgisayar sistemi kurdurdu. Makamýnda Saat Kulesi ve diðer merkezi bölgelerden trafik akýþýný MOBESE kameralar aracýlýðýyla an be an takip eden Tarancý, trafik kurallarýný ihlallerini önlemek için sýký takibin gerekli MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, bölücü ve yýkýcý olmayan her türlü çalýþmaya açýk olduklarý mesajýný verdi. MHP den Vali Baþköy e ziyaret Bölücü ve yýkýcý olmayan her çalýþmaya açýðýz Erol Taþkan Çorum da 250 Suriyeli var Ýçiþleri Bakanlýðý Türkiye'deki Suriyeli sayýsýný 1 milyon 385 bin olarak açýkladý. Ýstanbul, 330 binle Suriyelilerin en çok yaþadýðý kent olurken, Gaziantep 220 binle ikinci sýrada yer aldý. Çorum da ise 250 Suriyeli yaþýyor. Ýçiþleri Bakanlýðý, Suriye deki iç savaþtan kaçýp Türkiye ye sýðýnan Suriyelilerin sayýsýnýn 1 milyon 385 bini bulduðunu açýkladý. 81 ÝLDEN SADECE 9'UNDA SURÝYELÝ YOK Suriyelilerin en fazla yaþadýðý þehirse Ýstanbul oldu. Ýstanbul daki Suriyelilerin, nüfusu 335 bin olan Sarýyer Ýlçesi ne yaklaþtýðý ve 330 bini bulduðu görüldü. Ülke genelinde en fazla Suriyeli nüfus yoðunluðuysa sýðýnmacý kamplarýnýn bulunduðu Gaziantep te saptandý. Bu kentteki Suriyeli sayýsý 220 bin olarak belirlenirken, Erzincan, Giresun, Gümüþhane, Kastamonu, Sinop, Tunceli, Bayburt, Ardahan ve Iðdýr ýn aralarýnda bulunduðu 9 kentte Suriyeli olmadýðý açýklandý. DÝLENCÝLÝK YAPAN SURÝYELÝLER TOPLANACAK Dilencilik yapan çok sayýdaki Suriyeliyle ilgili olarak hükümet harekete geçti. 25 kentte dilencilik yapan Suriyelilerin tespit edilerek 22 farklý kampa yerleþtirilmesine karar verildi. Ýçiþleri Bakanlýðý nýn hazýrladýðý genelge 81 ile gönderildi. Genelgeye göre; Ýstanbul, Ýzmir, Ankara, Bursa, Adana, Mersin, Konya, Antalya, Kayseri gibi þehirlerde dilencilik yapan Suriyeliler toplanacak. Suriyeliler boþ kamplara yerleþtirilecek. KAMPLARDA 30 BÝN KÝÞÝLÝK AÇIK YER VAR 220 bin Suriyelinin bulunduðu 22 farklý kampta þu an 30 bin açýk mevcut. 30 bin Suriyeliyle kamplarda 250 bin kapasiteye ve tam doluluða ulaþmýþ olacak. Oluþturulan ekiplere Arapça bilen mütercimlerin de eþlik edeceði dile getirildi. Suriyeli dilencilerin baþka dilencilerden ayýrt edilmesinde Arapça bilme þartýna bakýlacaðý bildirildi. SURÝYELÝ POLÝS ÖNERÝSÝ Ýçiþleri Bakanlýðý Türkiye'deki Suriyeli sayýsýný 1 milyon 385 bin olarak açýkladý. Çorum da 250 Suriyeli yaþýyor. Habertürk gazetesinden Bedirhan Özyiðit'in haberine göre, emniyetin verilerine son 1.5 yýlda 3 bin 173 yabancý uyruklu hýrsýz yakalandý öncesine kadar Gürcistan ve Ýran hýrsýzlýk suçunda baþý çekerken, 2013 ten sonra Suriyeli hýrsýzlar ilk sýrada yer almaya baþladý. Toplum Güvenliði Uzmaný Ercan Taþtekin; Almanya, Amerika gibi ülkelerin benzer sorunlarý göçmen topluluktan olan kiþilerin polis yapýlmasýyla aþtýðýný söyledi. Taþtekin, benzer uygulamanýn Türkiye de hayata geçirilerek Suriyeli polislerin istihdam edilmesini önerdi. TBMM Ýçiþleri Komisyonu Baþkaný Mehmet Ersoy ise önerinin kýsa vadede fayda saðlayabileceðini belirterek, Ancak yine de ben bu düþünceye katýlmýyorum dedi. Polis Akademisi öðretim üyesi Prof. Dr. Ýbrahim Cerrah da Almanya daki uygulama ile Suriyelilerin pozisyonunun farklý olduðunu savundu. Cerrah, Almanya da yetiþen nesilde çok suçluluk görülmüyor. Suriye den gelenlerle bunu kýyaslayamayýz diye konuþtu. Dünya Bülteni MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran ve Merkez Ýlçe Baþkaný Bekir Çetin Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Ziyarete katýlan yönetim kurulu üyelerini de tanýþtýran Demiran tüm kurumlar ve STK'lar ile kavga etmeksizin uyum içinde çalýþmaya hazýr olduklarýný bildirdi. Bazý yönetim kurulu üyelerinin de hazýr bulunduðu ziyarette, partisinin çalýþmalarý hakkýnda Vali Sabri Baþköy'e MHP yöneticileri Vali Sabri Baþköy ü ziyaret etti. bilgi veren Demiran, bölücü ve yýkýcý olmayan her türlü çalýþmaya kapýlarýnýn açýk olduðunu söyledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Vali Baþköy de konuþmasýnda, yeni yönetime baþarýlar dileyerek, partilerin topluma hizmet aracý olarak var olduðunu, ben yerine biz merkezli ortak aklýn ürünüyle yapýlan tüm çalýþmalarýn her zaman toplum MHP Emniyet Müdürü Tarancý yý ziyaret etti Emre Kut MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran ve parti yöneticileri Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getiren Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yeni göreve baþlayan MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran'ý tebrik etti. Tarancý, Çorum'un huzurunu saðlamak için siyasi partiler ve sivil toplum kuruluþlarý ile birlikte istiþare içerisinde olunmasý Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, ziyareten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. gerektiðini vurguladý. MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran ise, kýsa süre önce Çorum'a atanan Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'nýn yapmýþ olduðu çalýþmalarýn takdire þayan olduðunu belirterek, "Hepimiz Anayasa ve kanunlara uymak zorundayýz. Buradan gençlere de seslenmek istiyorum. Yasalara aykýrý kanun dýþý gösterilere katýlmayýn. Tecrübelerimi Çorum halkýna yansýtmak istiyorum. Hangi siyasi parti mensubu olursa olsun herkes Salih Erkan Tarancý, yeni göreve baþlayan MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran ile yeni yönetimi tebrik etti.

4 4 CUMARTESÝ 2 AÐUSTOS Çorum'un demiryolu talebinde yaþanan olumlu geliþmeleri bir kaç gündür yazýp çiziyoruz. Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi Elvan, seçim bölgesi Karaman'da düzenlediði basýn toplantýsýnda ilk kez Çorum'un demiryolu projesine deðinerek, demiryolunda Kuzey-Güney Aksýný, Samsun-Çorum-Mersin yapacaklarýný açýkladý. Aralarýnda Çorum'un da bulunduðu 7 ayrý demiryolu hattýnýn yapýmý iþi kaynak temini için Yüksek Planlama Kurulu'na gönderildi. Önümüzdeki günlerde YPK'dan Çorum'u sevindirecek güzel haberin çýkmasýný bekliyoruz. Olup biten geliþmeleri iktidar temsilcileri, sivil toplum kuruluþlarý ve tüm Çorumlular olarak sýký sýkýya takip ederken, Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý'ndan yeni bilgiler gelmeye baþladý. Güzergâh 7 km. Çorum dýþýndan Ulaþtýrma Bakaný na yakýn kaynaklar sevindirdi Demiryolu umutlarýmýz artýyor HABER YORUM Mustafa Demirer Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi Elvan'a yakýn kaynaklardan edindiðimiz bilgiye göre, Çorum'un demiryolu projesinde alt yapý çalýþmalarý tamamlandý. Demiryolu güzergâhýnýn þehrin 7 kilometre dýþýndan geçmesi öngörülüyor. Süre 5 yýl öne çekilecek Projeye göre Çorum, demiryolunda Karadeniz Bölgesi'nin daðýtým merkezi olacak. Yani Karadeniz, Ýç Anadolu ve Akdeniz'e baðlantýlarda Çorum önemli bir konuma yerleþecek. Çorum'a demiryolu yatýrýmýnýn getirilmesinde 2023 yýlý hedeflense de, bu sürenin 2019'a, yani 5 yýl daha öne çekileceði ifade ediliyor. Ankara'dan gelen bilgiler böyle... Umarýz bir aksilik olmaz, Çorum'un demiryolu hayalinin gerçekleþmesi için öngörülen hedefler Çorumlu'nun gönlünün istediði gibi olur. Çünkü bu memleket demiryolunu fazlasýyla hak ediyor... Çorum'un da içinde bulunduðu demiryolu hattýnýn 2019 yýlýna kadar yapýlmasý öngörülüyor. Karavana dokun, serüvene katýl Enise Aðbal Devlet Planlama Teþkilatý, Avrupa Birliði Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý Türk Ulusal Ajansý tarafýndan desteklenen ve S&G Gençlik Grubu tarafýndan projelendirilen Sen Orada Gençlik Burada Gençlik Karavaný projesi çalýþmalarý devam ediyor. AB Gençlik Programlarý ve Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) / European Voluntary Service (EVS) konusunda gençler arasýnda bilginin paylaþýmýný etkinleþtirmek amacýyla hazýrlanan proje kapsamýnda tüm Türkiye ve Avrupa da pek çok il, ilçe, köy, üniversite, lise, belediye, festival, etkinlik ve benzeri yer ve faaliyetlerde gençlerle buluþan Gençlik Karavaný, Çorum a geliyor. Gönüllü Gençlik Karavaný, 1 Aðustos ta çýktýðý Türkiye turunu, peþinde kocaman bir týr ile birlikte 27 Eylül 2014 Cumartesi günü Armada Hayat Sokaðý nda tamamlayacak. Yurtdýþý AB Gençlik Projelerine Karavan'a dokunan 3 kiþi gönderilecek. Karavana dokunan öðrenme odaklý Avrupa serüvenine katýlacak. Komþuluk Ýçin Fotoðraf sergisini de beraberinde getiren karavan, gençleri AB gençlik projeleri ve proje yazýmý hakkýnda bilgilendirerek, AB Fýrsat Ajandasý panelleriyle AB Gençlik Programlarý çerçevesinde gençleri Avrupa ya gönderecek ve gönüllülük kültürünü aþýlayacak. Sen Orada Gençlik Burada Gençlik Karavaný projesi çalýþmalarý devam ediyor. Demiryolu projesine göre Projeye göre Çorum, demiryolunda Karadeniz Bölgesi'nin daðýtým merkezi olacak. Askerlik þubeleri kalkýyor Ýsmet Yýlmaz Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, "Türkiye'deki bütün askerlik þubeleri kapatýlabilir. Hizmet aksamaz" dedi. Sivas'tan karayoluyla Erzincan'a gelen Yýlmaz, Erzincan Valiliði'ni ziyareti sýrasýnda basýn mensuplarýna yaptýðý açýklamada, 2011 yýlýndan itibaren 150 askerlik þubesini kapattýklarýný belirterek, "Çok daha net söyleyeyim, þu anda Türkiye'deki bütün askerlik þubeleri kapatýlabilir. Hizmet aksamaz. Niye aksamaz? E-Devlet üzerinden bir þifre alýnmasý kaydýyla bu Aðustos celbinde de baþlattýk, internete girersiniz, hangi askerlik þubesine sevkinizin yapýldýðýný öðrenirsiniz" diye konuþtu. Yýlmaz, þöyle devam etti: "Ondan sonra o sevk için size bir yolluk ücreti ödenir, o yolluk ücretinizin de hangi PTT þubesi ya da banka þubesine yattýðýný da öðrenirsiniz. Ömrünüzde bir sefer bile askerlik þubesine gitmeden askerlik hizmetini tamamlarsýnýz. Dolayýsýyla diyoruz ki vatandaþ devletin memuruyla muhatap olmasýn. Vatandaþ gelip de askerlik þubesinde beklemesin." Milli Savunma Bakaný Yýlmaz, "Mevcut Amerikan yönetiminin Ortadoðu'da barýþ istediðine biz de inanýyoruz ancak istemek yetmiyor. Sonuçta elini uzatmasý gereken Ýsrail. Ýsrail'i elini uzatmaya zorlamak lazým" dedi. Yýlmaz, Erzincan Valisi Abdurrahman Akdemir'i makamýnda ziyaret etti. Burada basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtlayan Yýlmaz, bir gazetecinin "ABD'nin Ýsrail'e Gazze saldýrýlarý boyunca bir milyar 225 milyon dolarlýk silah satmasýný nasýl deðerlendiriyorsunuz?" yönündeki sorusu üzerine Bakan Yýlmaz, "Ýsrail, 1948'de kurulmuþ bir devlet. 1948'den önce Ýsrail diye bir devlet yok. Bir þekilde Osmanlý ülkesi, Ýngilizler tarafýndan iþgal edilmiþ, 1948'e kadar Ýngilizler'de kalmýþ. Ýngilizler çekildikten sonra da orada bir Yahudi devleti kurulmuþ. Yahudi devleti Batý'nýn da desteðiyle kuruldu" diye konuþtu. Yýlmaz, þunlarý söyledi: "Niye Batý'nýn desteðiyle kuruldu? 2. Dünya Savaþý sürecinde bunlar, Yahudi toplumuna bir soykýrým uyguladý. Bu soykýrýmý uygulayarak da o ulusu maðdur hale getirdiler, mazlum hale getirdiler. Dolayýsýyla maðdur olmuþ bir millete kendi kusurlarýný örtmek için bir toprak hediye etmek istediler. Ýslam coðrafyasýndan Filistin topraklarýný Ýsrail'e vererek bir devlet kurdular. Kendilerinin soykýrým yaptýklarý suçtu, ikinci suçlarý, hatalarý da boþ topraklar deðildi, yaþayan insanlarý silah zoruyla, terörle, tehditle bir devleti kurdular." ÝSRAÝL'E HÝÇ KÝMSE SESÝNÝ ÇIKARMI- YOR Ýsrail'e dünyada kötü söz söyleyebilen kimsenin olmadýðýný belirten Yýlmaz, "Ýsrail, ne yaparsa yapsýn hiç kimse sesini çýkarmýyor. Bundan sonra bu olay tamamýyla Ýsrail'in insafýna býrakýlmýþtýr. Batý'nýn yapabileceði hiçbir þey yoktur. Mevcut Amerikan yönetiminin Ortadoðu'da barýþ istediðine biz de inanýyoruz ancak istemek yetmiyor. Sonuçta elini uzatmasý gereken Ýsrail. Ýsrail'i elini uzatmaya zorlamak lazým" diye konuþtu. Yýlmaz, Ýslam coðrafyasýnda Gazze konusunda baþý dik, alný açýk, her gördüðünü söyleyen tek ülkenin Türkiye olduðunu, bunun da böyle devam edeceðini söyledi. Gazze'de þimdiye kadar bini aþkýn insanýn öldüðünü anýmsatan Yýlmaz, Ýsrail'in kaybýnýn ise civarýnda olduðunu belirterek, Ýsrail'in kayýplarý arttýkça ateþkesi kendisinin isteyeceðini, o zaman barýþ olacaðýný dile getirdi. Yýlmaz, "Birinci husus, demek ki sabýrla mücadeleye devam. Ýkinci husus, Ýsrail'in içindeki ehli insaf sahibi insanlarýn bu yapýlanýn doðru olmadýðýný, ulusal toplum nezdinde itibar kaybýna uðradýklarýný... Bakýn Güney Amerika'daki 2 devlet büyükelçiliklerini çekti. Nihai umut, uluslararasý baskýnýn artmasý. Batý'dan böyle bir baský gelebilmesi mümkün deðil. O halde Latin Amerika gibi Batý'dan biraz daha farklý bakýþ açýsýna sahip olan ülkeler, bir de Ýsrail'in içindeki ehli insaf sahibi Yahudilerdir, bunlardan da insaf sahibi olanlarý vardýr. Kendi yöneticilerine seslerini gür çýkarýrlarsa, kendi yöneticilerine bu yapýlanlarýn doðru olmadýðýný söylerlerse Ortadoðu'da bir ateþkes, kalýcý ateþkes, sürdürülebilir bir ateþkes saðlanýr diye düþünüyoruz. Allah, Filistinlilerin yardýmcýsý olsun" diye konuþtu. Güçle, kuvvetle kimsenin varlýðýný sürdüremeyeceðini belirten Yýlmaz, "Ormanlarýn kralý aslandýr, gücüyle herkesi sindirir. Aslanlar, þimdi koruma altýnda. Tek baþýna güç sahibi olmak neslin devamýna, büyümesine yetmiyor. Ýlahi düzen kurulmuþtur. Haktan, hukuktan, adaletten ayrýlmamak lazým. Dolayýsýyla da küfürle devlet olur ama zulümle devlet olmaz. Ýsrail'in bu gidiþinin bir gideceði nokta yoktur. Þu anda batýlý ülkeler, her yaptýðý þeye seslerini çýkartmayarak Ýsrail'e iyilik de yapmýyorlar, kötülük yapýyorlar. Dolayýsýyla iki kötülükten bir iyilik çýkmaz. Allah Filistinli kardeþlerimizin yardýmcýsý olsun ama gelecek sabredenlerindir. Kim sabrederse zafer onundur. Zafer nedir? Zafer de barýþtýr. En büyük zafer barýþtýr" ifadesini kullandý. Vali Akdemir, Bakan Yýlmaz'a ziyaretin anýsýna bakýr þekerlik hediye etti. Yýlmaz da Akdemir'e porselen tabak verdi. Yýlmaz'a, ziyareti sýrasýnda AK Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle ve Erzincan Belediye Baþkaný Cemalettin Baþsoy eþlik etti. Yýlmaz, daha sonra Erzincan Belediyesi'ne geçerek Baþsoy'dan belediye çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. Baþsoy, Yýlmaz'a bakýr iþlemeli tepsi armaðan etti. Yýlmaz, AK Parti Ýl Baþkaný Burhan Çakýr'ý da ziyaret etti. Çakýr, Yýlmaz'a bakýr tepsi hediye etti. Kaynak: AA

5 Afetzede çiftçiye müjde Kurulu kararý kapsamý dýþýnda ertelenme imkaný konusunda Sezici, þu bilgileri verdi: 5 YILA VARAN VADE SEÇENEÐÝ Ziraat Bankasý olarak nakit akýþý bozulmasý nedeniyle kredi geri ödemesini vadesinde yapamayan üreticilerin mað- Bakanlar Kurulu kararý kapsamýnda doðal afetlerden etkilenen çiftçilerin Ziraat Bankasý'na borcu ertelenebiliyor. Banka, bunun dýþýnda da sunduðu farklý seçeneklerle dedi. Tarým bankacýlýðýnýn 2014 yýlý ilk yarý gerçekleþmeleri, gelecek döneme iliþkin beklentiler ve doðal afetlere karþý borç erteleme imkanlarý hakkýnda açýklama yapan ekonomiyi Sezici, tarým sektörünün destekliyor. geliþimine paralel olarak bankacýlýk sektörünün tarýmýn finansmanýna yö- Ziraat Bankasý Tarýmsal Grup Baþkaný Metin Sezici küresel ýsýnma nelik ilgisinin artarak devam ettiðini anlattý. ve ekonomik krizlere duriyetlerini baðlý olarak gýda fiyatlarýndaki 31 ARALIK yükseliþin tarým sektörünün önemini artýrdýðýný vurgulayarak, "Tarým sektörünün geliþimine paralel olarak finansman ihtiyacýndaki artýþ bankalarýn bu alana odaklanmasýna neden oluyor. 2014'E KADAR Sezici, 23 Aðustos 2013'ten 31 Aralýk 2014'e kadar ülke genelinde meydana gelen/gelecek tabii afetler sebebiyle zarara uðrayan üreticilerin tarýmsal kredi borçlarýnýn Tarýmýn finansmanýna yüzde 3 faizle vade tarihinden yönelik faaliyet gösteren itibaren 1 yýl sü- aktör sayýsý ve kullandýrýlan reyle ertelenebildiðini kredi tutarýyla ürün çeþitliliði giderek artýyor" açýkladý. Üreticilerin kredi borçlarýnýn Bakanlar Endüstrileþmenin getirdiði yükümlülükler insanlarý az uyumak zorunda býrakýyor.bu durum öðrenilen bilgilerin bellekten uçmasýna neden oluyor Endüstrileþmenin getirdiði yükümlülükler insanlarý az uyumak zorunda býrakýyor.bu durum öðrenilen bilgilerin bellekten uçmasýna neden oluyor Uykudan feragat ederek ders çalýþmak, öðrenmeyi artýrmanýn aksine gecikmesine neden oluyor. Kalýcý belleðin oluþmasý için insanlarýn düzenli ve saðlýklý uykuya gereksinimi var. Ne kadar çok yeni bilgi öðrenilirse öðrenilsin, yeteri kadar uyunmadýðýnda hepsi bellekten uçup gidiyor. Türk Uyku Týbbý Derneði (TUTD) Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Aksu, "Uykudan feragat ederek ders çalýþmak, öðrenmenin artýrmanýn aksine, gecikmesine neden oluyor. Þehir hayatý, sanayi, trafikte geçirilen sürenin uzamasý, eve döndükten sonra da televiz- Endüstrileþmenin getirdiði yükümlülükler insanlarý az uyumak zorunda býrakýyor. yon seyretmek veya baþka yapýlacak iþlerin ço- Eðer aþýrý uyunuyorsa duðunu belirten Aksu, ðalmasý, uyku süremizin dikkat edilmeli. Organizma, uykuyu bir þekilde kýsalmasýna neden oluyor dedi. yerine koymak için uyku BEYÝN DE VÜ- süresini artýrmaktadýr CUT DA ÝHTÝYAÇ çünkü beyin de beden de uykudan vazgeçemez DUYAR diye konuþtu.(yaygýn basýn) Uykunun ihtiyaç ol- önlemek amacýyla kendi kaynaklarýmýzla kredi borçlarýný yapýlandýrýyoruz. Bu yýl yeterli geliri elde edemeyecek üreticilerimizin gelecek yýl üretime devam edebilmeleri için finansman ihtiyacý oluþuyoýr. Ancak bir yýl sonra borcun tamamýnýn ödenecek olmasý nedeniyle birçok çiftçimizin borç geri ödeme gücü düþüyor. Kredi Afetlerden etkilenen çiftçilerin Ziraat Bankasý'na borcu ertelenebiliyor. borçlarý Ziraat Bankasý tarafýndan belirlenen tarýmsal kredi cari faiz oranlarý uygulanmak suretiyle, tarýmsal üretimden saðlanacak gelirlerle ödenebilir þekilde azami 5 yýla kadar vadelendirilebilliyor." ZÝRAAT ÝLK ADRES TARIMIN finansmaný konulu baþvurularda Ziraat Bankasý'nýn her zaman ilk adres olma konumunu koruyacaðýný söyleyen Sezici þöyle devam etti: "Bu kapsamda bankamýzca, arzu edilen düzeye ulaþtýrýlamayan KOBÝ'lerle sanayi kuruluþlarý arasýnda organik bað oluþturarak üretimde standardizasyon, maliyetlerde düþüþ, verimlilik artýþý ve sürdürülebilirlik saðlayacak finansman modelleri üzerinde çalýþýlýyor." ÜRETÝCÝYE 20 MiLYAR LÝRA KRE- DÝ TARIM bankacýlýðý kredi portföy büyüklüðünün 2014 ilk çeyreðinde 37,6 milyar liraya, Ziraat Bankasý'nýn tarým sektörüne yönelik kullandýrdýðý kredi büyüklüðünün ise 20,2 milyar liraya ulaþtýðýný belirten Sezici, tarým bankacýlýðý kredi portföy büyüklüðünün 2014 yýl sonunda 40 milyar lirayý aþacaðýný öngördüklerini söyledi.(yaygýn basýn) SGK banka üzerinden takip edecek SGK, banka kredileri üzerinden kaçak takibi yapacak. Uygulama baþlýyor SGK istediði kiþinin banka hesap bilgilerini talep edebilmesine olanak tanýyan teblið 1 Aðustos itibariyle yürürlüðe girdi. Tebliðe göre kredi çeken ya da kredi kartý almak isteyen kiþilerin bankaya verdikleri maaþ bordrosunun veya ücret bilgisinin bir kopyasý anýnda SGK ya gönderilecek. Böylece SGK, kendisine bildirilen prime esas ücretle, bankaya kredi veya kredi kartý almak için bildirilen ücreti karþýlaþtýrabilecek. Bu uygulama ile birlikte SGK, bankaya bildirilen tutarý, kendi veri tabaný ile karþýlaþtýrarak düþük maaþ bildirimi yapan, güvencesiz iþçi çalýþtýran þirketleri takibe alabilecek. Kredi kullananlar dýþýnda bankada maaþ hesabý olan müþterilerin T.C. Kimlik numarasý, iþyeri unvaný, açýk adres bilgisi, iþe baþlama tarihi ve meslek bilgileri de bulunulan ilin SGK müdürlüðüne bildirecek. Kamu kurumlarýnda çalýþanlarýn hesaplarý bu uygulamadan muaf tutulacak. SGK nýn istemesi halinde prim borcu olanlarýn iþ ve ev adresleri hesap bilgileri ile birlikte banka tarafýndan kuruma bildirilecek. Bu sayede SGK alacaklý olduðu kiþi ve kurumlarýn hesabýna elektronik ortamda haciz koyabilecek. Gelir testine girenlere kontrol Ayrýca genel saðlýk sigortalýlýðý için yapýlan gelir testinde bildirimlerinin tutarlýlýðý da banka hesaplarýndaki meblaðlarla kontrol edilecek. Genel saðlýk sigortasý ise saðlýk güvencesi olmayanlar, yaþadýklarý hanenin toplam geliri üzerinden ödedikleri primle birlikte saðlýk hizmetlerinden faydalanabiliyorlar. Prim miktarý hanenin toplam gelirin üzerinden hesaplandýðý için SGK, eksik bildirimde bulunarak düþük prim ödeyenleri banka hesaplarý üzerinden takip edebilecek. BES fonlarýna da haciz koyulacak Teblið kapsamýnda, Merkezi Kayýt Kuruluþu (MKK) tarafýndan, kuruma borçlarýný vadesinde ödemeyen borçlularýn hisse senetlerine haciz konulmasýný teminen, borçlularýn hesaplarýnýn ve kayden izlenen kýymetlerinin elektronik ortamda SGK tarafýndan görüntülenmesine imkan saðlanýyor. Ayrýca Takasbank tarafýndan, kuruma borçlarýný vadesinde ödemeyen borçlularýn borsa Ýstanbul da iþlem sýrasý kapalý olduðundan kayda tabi tutulmamýþ hisse senetleri ile Bireysel emeklilik fon katýlým paylarýnýn muafiyet miktarýný aþan kýsmýna haciz koyulabilmesi için, yapýlan iþlemlerin elektronik ortamda SGK tarafýndan görüntülenmesi de mümkün hale gelecek. SGK nýn, kayýt dýþýlýðýn önlenmesi ve eksik bildirimlerin tespit edilmesi amacýyla baþlattýðý, banka ve diðer kamu kurumlarýndan bilgi toplamaya yönelik uygulamanýn kapsamýný belirleyen tebliðde bankalar dýþýnda bakanlýklar ve kamu kurumlarýnýn da SGK ile bilgi paylaþmasý öngörülüyor.(haber Merkezi) Az uyku öðrenmeyi zorlaþtýrýyor CUMARTESÝ 2 AÐUSTOS Kafkas a bayram sürprizi Mustafa Demirer Genç karikatürist Furkan Þimþek, Ramazan Bayramý münasebetiyle Alaca'ya sýla ziyaretinde bulunan Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'a sürpriz bir hediye verdi. Genç çizer Furkan, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'ýn portresini karikatürize ederek Alaca AK Parti Ýlçe Teþkilatý'nýn bayramlaþma töreninde kendisine hediye etti. Kafkas, steteskoplu beyaz hekim gömlekli karikatürünü ilk gördüðünde gülümsedi, bayramlaþma törenine katýlan Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Milletvekili Salim Uslu ile birlikte karikatür üzerine kýsa deðerlendirme yaptý. Furkan ýn portresini karikatürize etiði Kafkas, genç çizere teþekkür etti. Cumhurbaþkanlýðý seçiminde katýlýmý artýrmak için düðmeye basan CHPGenel Merkezi, tatilcilerin peþine düþtü. CHPbaþta Bodrum olmak üzere seçmenlerin yoðun olduðu tatil bölgelerinde yazlýkçýlarý oy kullanmaya ikna için ekipler kurdu. Ýstanbul Milletvekili Aydýn Ayaydýn, Tekirdað Milletvekili Candan Yüceer ve Bartýn Milletvekili Rýza Yalçýnkaya'dan oluþan CHP'nin Bodrum ikna ekibi çalýþmalarýna baþladý. CHP 10 OTOBÜS KÝRALADI, FAZLA- Genç karikatürist Furkan Þimþek, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'a sürpriz bir hediye verdi. CHP seçmeni sandýða taþýyacak SINI ARIYOR Ayaydýn, sadece Ýstanbul'a gelecek yazlýkçýlar için 10 otobüs kiraladýklarýný belirtti. Oy kullanacak yazlýkçýlar için 10 otobüs kiraladýklarýný belirtti. Oy kullanacak yazlýkçýlarý tek tek kaydettiklerini ifade eden Ayaydýn, "Þu ana kadar Ankara ve Ýstanbul'da oy kullanacak bin civarýnda yazlýkçýnýn kaydýný aldýk. Ancak bu kez otobüs bulmakta sýkýntý çekiyoruz. Çevre il ve ilçelerden otobüs bulmaya çalýþýyoruz" bilgisini verdi. (Yaygýn Basýn) Yaþlý nüfus artýyor Türkiye'de yaþlý nüfus artýyor. Araþtýrmaya göre 50 yýl içinde, her 4 kiþiden biri 65 yaþ ve üzeri olacak. Ankara Üniversitesi Yaþlýlýk Çalýþmalarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi tarafýndan yapýlan araþtýrmaya göre, Türkiye de 65 üzeri yaþtaki bireylerin toplam nüfusa oranýnýn 2023 yýlýnda yüzde 10,2, 2050 yýlýnda 20,8, 2075 yýlýnda ise yüzde 27 nokta 7 ye yükseleceði tahmin ediliyor. Edinilen verilere göre gelecekte Türkiye de yaþayan her dört kiþiden biri yaþlý nüfus olacak. Prof. Dr. Emine Özmete imzasýný taþýyan Farklý Boyutlarýyla Yaþlanma Ekonomisi isimil çalýþmaya göre, dünyada yaþlý nüfus 2050 yýlýnda 1 buçuk milyara yükselecek. Türkiye de 60 yaþ üzeri 5 milyon 891 bin 694 kiþi, 65 üzeri yaþta da 8 milyon 652 bin 154 kiþi bulunuyor. Ve yaþlý nüfus, diðer yaþ gruplarýndaki nüfusa göre daha hýzlý artýyor. Ülkemizde ailelerin yaklaþýk beþte birinde en az bir yaþlý Türkiye'de yaþlý nüfus artýyor. Araþtýrmaya göre 50 yýl içinde, her 4 kiþiden biri 65 yaþ ve üzeri olacak. bulunuyor. Yalnýz yaþayanlarýn ise yüzde 42,2 si 65 üzeri yaþtaki bireylerden oluþuyor. Bunlarýn yüzde 77,1 i kadýnlardan oluþuyor. (TRT Haber)

6 6 Tecrübeli bankacý emekli oldu CUMARTESÝ 2 AÐUSTOS 2014 Enise Aðbal Finansbank Çorum Þube Müdürü Nuray Þahirtay emekliye ayrýldý. 25 Temmuz 2017 tarihi itibari ile emekli olan Þahirtay, mesleðinde 40 yýlýný, müdürlükte 25 yýlýný doldurdu. Nuray Þehirtay kimdir? Finansbank Çorum Þubesi Müdürü Nuray Þehirtay onuruna veda yemeði düzenlendi. Nuray Þahirtay, mesleðinde 40 yýlýný, müdürlükte 25 yýlýný doldurdu yýlýnda bankacýlýða Þekerbank'ta adým attý. Þekerbank'ta 15. yýlýnda Sungurlu Þube Müdürü olarak atandý ve ayný yýl içerisinde Çorum Þubesi'ne Müdür olarak geri döndü. Þube Müdürlüðü görevini 1995 yýlý Temmuz ayýnda açýlan Toprakbank Çorum Þubesi'nde ve 2002 yýlý Kasým ayýnda açýlan Finansbank Çorum Þubesi'nde devam ettirdi. 12 Yýllýk Finansbank serüvenine 8 personel ile baþladý, bugün þubeyi 23 personeli olan, baðlý bulunduðu Bölge Müdürlüðü'nün en iyi þubelerinden birisi konumuna getirdi. Meslekte 40.yýlýný doldurduðu bugünlerde, kariyerinin zirve noktasýnda; eþine ve kendisine daha fazla zaman ayýrmak adýna sektörden ayrýlmaya karar verdi. 8. sýnýflarýn puanlarý yeniden hesaplandý Mesai arkadaþlarý Þehirtay a emeklilik hayatýnda baþarý dileklerini iletti. Danýþtay kararý üzerine tüm öðrencilerin, iptal edilen testleri ve bütün öðrencilerin yüzdelik dilimleri yeniden hesapladý. Bakanlýktan yapýlan yazýlý açýklamada, Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ uygulamasý çerçevesinde 8. sýnýf öðrencilerine yönelik gerçekleþtirilen ortak sýnavlarda, týpký diðer merkezi sýnavlarda olduðu gibi belli durumlarda kopya analizi yapýldýðý kaydedildi. Bu uygulamalardan birinin de akademik çevrelerce de kabul görmüþ, bugüne deðin bütün sýnavlarda uygulanan ve halen tüm merkezi sýnavlar için yürürlükte olan "ayný salonda sýnava giren adaylarýn belli sayýda soruda ayný yanlýþ seçenekte birleþme durumunda ikili kopya iþlemine tabi tutulmasý" kuralý olduðunun hatýrlatýldýðý açýklamada, "Bu kural, sýnavlarda emeðinin karþýlýðýný eksiksiz almasýný arzu ettiðimiz öðrencilerimizin güvenli bir ortamda baþarýlarýnýn ölçülmesine yönelik bir uygulama olarak sýnav güvenliðinin ana unsurlarýndan biridir" denildi ÖÐRENCÝ ÝKÝLÝ KOPYA UYGULAMASINA TABÝ TUTULDU 8. sýnýf öðrencilerinin Kasým 2013'te katýldýklarý birinci dönem ortak sýnavlarý ile Nisan 2014'te katýldýklarý ikinci dönem ortak sýnavlarýnda da bu genel çerçeve ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamýnda ayný uygulamanýn gerçekleþtirildiði anýmsatýlan açýklamada, bu kapsamda 6 bin 165 öðrencinin ikili kopya uygulamasýna tabi tutulduðu bildirildi. Bu öðrencilerden bir kýsmýnýn açtýðý iptal davalarý sonrasýnda, Danýþtay 8. Dairesinin "ikili kopya" uygulamasýnýn yasal dayanaðý ve sonuçlarýyla ilgili olarak yürütmenin durdurulmasý yönünde bir karar verdiðinin kaydedildiði, açýklamada þu ifadelere yer verildi: "Bakanlýðýmýz, Danýþtay kararý üzerine tüm öðrencilerin, iptal edilen testleri ve bütün öðrencilerin yüzdelik dilimleri yeniden hesapladý. yürütmeyi durdurma kararýna göre tercih ve yerleþtirme iþlemleri öncesinde öðrencilerimizin herhangi bir maðduriyet yaþamamasý amacýyla sadece dava açan sýnýrlý sayýda öðrenci için deðil, ikili kopya iþlemi yapýlan tüm öðrencilerimiz için yeniden deðerlendirme yapmýþ, bu öðrencilerin iptal edilen testleri ve Yerleþtirmeye Esas Puanlarý (YEP) ile sýnavlara giren bütün öðrencilerimizin yüzdelik dilimlerini yeniden hesaplamýþtýr. GÜNCELLENEN YÜZDELÝK DÝLÝMLERÝ DÝKKATÝ ALARAK... Öðrencilerimizin puanlarý ve yüzdelik dilimleri 31 Temmuz 2014 günü saat itibariyle ve https://eokul.meb.gov.tr adreslerinde yer alan eokul veli bilgilendirme sayfasýnda yayýmlanmaya baþlamýþtýr. 31 Temmuz 2014 günü saat 19.00'dan önce baþvurularýný yapan öðrencilerimiz de güncellenen yüzdelik dilimleri dikkate alarak, tercihlerini gözden geçirip yenileyebileceklerdir."(aa) Elmapýnar Köyü bayramda þenlendi Çorum un Mecitözü ilçesi Elmapýnar (Çaðna) Köyü nde düzenlenen þenlik coþkulu geçti. Çorum un Mecitözü ilçesi Elmapýnar (Çaðna) Köyü nde düzenlenen þenlik oldukça coþkulu geçti. Elmapýnar Köyü nde geleneksel hale gelen Ýki Oluk Þenliði nin dördüncüsü bayramýn üçüncü günü olan Çarþamba günü gerçekleþtirildi. Þenlik sayesinde uzun süredir birbirlerini görmeyen köylü vatandaþlar hasret giderdi. Ramazan Ayý nýn son bulmasýnýn ardýndan yapýlan þenlik halaylarla, türkülerle coþkuya dönüþtü. Köye ait Ýki Oluk mesire alanýnda yapýlan þenliðe daha önce köyden göç etmiþ çok sayýda vatandaþýn katýlmasý coþkuyu artýrdý. Büyük coþkuya dönüþen þenlikte birlik ve beraberlik mesajý verildi. Elmapýnar Köyü Yardýmlaþma Dayanýþma Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Derneði Baþkaný Mustafa Ergüleç in açýlýþ konuþmasýyla baþlayan þenlikte yerel sanatçýlar da konser verdi. Þenliðe Çorumlu yerel sanatçýlardan Çiçek Erdemir, Funda ve Rasim Kopar katýldý. Yemek ikramýnýn da yapýldýðý þenlikte davul-zurna eþliðinde halaylar çekildi, oyunlar oynandý. Þenlik kapsamýnda aðalýk seçimi ve hediye çekiliþi de yapýldý. Þenliðe Ak Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Üçtutlar Mahallesi Muhtarý Mehmet Bölükbaþ, sivil toplum kuruluþlarý ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Elmapýnar Köyü nde düzenlenen Dördüncü Ýki Oluk Þenliði nda katký saðlayanlara plaket verildi. Þenlik sýrasýnda bir konuþma yapan Elmapýnar Köyü Yardýmlaþma Dayanýþma Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Derneði Baþkaný Mustafa Ergüleç derneðin faaliyetlerinden bahsetti. Ýlk olarak þenliðe katýlanlarýn Ramazan Bayramý ný Ýki Oluk Þenliði nin dördüncüsü bayramýn üçüncü günü olan Çarþamba günü gerçekleþtirildi. Þenlik Ýki Oluk mesire alanýnda düzenlendi. Mahalli þarkýcýlar türküler seslendirdi. Þenliðe çok sayýda davetli katýldý. kutlayarak þenliðe emeði geçenlere teþekkür etti. Köyün iki ve üçüncü dönem aðalýðýný yapan Necmettin Kaya da aðalýk görevini 15 bin TL ile Erdal Ulubey e teslim etti. Daha sonra ise Ak Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan da bir konuþma yaparak 10 Aðustos da yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý seçimleri için köy halkýndan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan a destek istedi. Ceylan MHP ye yüklenerek Duðu Perinçek le ayný zihniyette olduðunu dile getirdi. Milliyetçi kardeþlerimize güveniyorum Recep Tayip Erdoðan a destek vereceklerdir dedi. (Haber Merkezi)

7 Sürücü kendini zor kurtardý Çorum'un Ýskilip Ýlçesi'nde 42 yaþýndaki Yaþar Dokbaþ'ýn kullandýðý otomobil Þiddet gören kadýnlara iltica hakký Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Araçtan geriye hurda yýðýnlarý kaldý. Yürürlüðe giren Avrupa Konseyi Ýstanbul Sözleþmesi, þiddete uðrayan kadýnlarý korumak için mülteci olma hakký tanýyor Kadýna karþý þiddetin önlenemediði Türkiye, çözümü uluslararasý sözleþmede arayacak. Avrupa ülkelerince üzerinde mutabakata varýlan ve ilk imzayý da Türkiye nin attýðý Avrupa Konseyi Ýstanbul Sözleþmesi bugünden itibaren yürürlüðe girdi. Sözleþmede þiddet maðduru kadýna, mülteci olma hakký ve ikametini deðiþtirme hakký tanýnýyor. Ailenin Korunmasý ve Kadýna Karþý Þiddetin Önlenmesine Dair Kanun, yönetmelikler, panik butonlarý gibi uygulamalara raðmen kadýna yönelik þiddeti önleyemeyen Türkiye, Avrupa Konseyi Ýstanbul Sözleþmesi nin ilk imzacýsý oldu. Yeni yürürlüðe giren sözleþme Mayýs 2011 de Avrupa Konseyi ülkelerince Ýstanbul da imzaya açýldýðý için bu ismi taþýyor. Arnavutluk, Avusturya, Bosna Hersek, Danimarka, Ýtalya, Karadað, Portekiz, Sýrbistan, Ýspanya sözleþmeye imza koy- Ýnternet ve telefon dolandýrýcýlarý sýnýr tanýmýyor. Hediye kazandýnýz, bedava tatil fýrsatý, banka masraflarýný geri alma, kredi kartý borcunu kapatma kýsa mesajlarýndan sonra dolandýrýcýlarýn en yeni numarasý kargo mesajý. Son derece profesyonelce hazýrlamýþ SMS leri sahte bir kargo þirketi adýyla abonelere gönderen dolandýrýcýlar, bir takip numarasý verip, Kargonuz adresinize teslim edilememiþtir, adres bilgilerinizi güncelleyin diye kýsa mesaj (SMS) gönderiyor. Ýlk bakýþta gerçek bir kargo þirketinden yollanmýþ gibi görülen mesajdaki numara arandýðýnda, adres, TC vatandaþlýk no su, telefon numaralarý gibi özel bilgileriniz dolandýrýcýlarýn eline geçiyor. Konuþmanýn seyrine göre istenilen bilgilerin nitelik ve sayýsý da artýyor. YASAL YAPTI- RIM ÇOK ZOR Kimlik avcýlarýnýn eline düþen ve telefonu arayýp, bilgilerini kendi rýzasýyla verenlerin sonradan yasal yollarý kullanmasý da çok mümkün gö- bir anda alev aldý. Dokbaþ güçlükle kendini alevlerin arasýndan dýþarý atýp kurtardý. Olay, dün Ferhatlý Köyü mevkiinde du. Son olarak Andora parlamentosundan da onay alan sözleþme, dün itibarýyla geçerli hale geldi. Sözleþmede yer alan hükümler özetle þöyle: Devlet önlem alacak Sözleþmeye taraf devletler, þiddet gören kadýnlara mülteci olma hakký verebilecek. Bu anlamda sözleþme küresel ölçekte kadýna þiddetle mücadeleyi öngörüyor. Devlet, ölüm riski ve durumun aciliyeti göz önüne alýnarak her türlü önlem alýnacak. Kolluk kuvvetlerinin, maðdurlara yönelik her türlü þiddete acil ve yerinde müda- Yürürlüðe giren Avrupa Konseyi Ýstanbul Sözleþmesi, þiddete uðrayan kadýnlarý korumak için mülteci olma hakký tanýyor meydana geldi. Yaþar Dokbaþ yönetimindeki 19 AP 419 plakalý otomobil, hareket halindeyken motor kýsmýndan alevler yükseldi. Dokbaþ hemen otomobili saða çekip kendini güçlükle dýþarý attý, daha sonra da itfaiyeyi arayýp yardým istedi. Ancak alevler kýsa bir içerisinde tüm otomobili sardý. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Araçtan geriye hurda yýðýnlarý kaldý. (DHA) hale etmesi için çok daha etkin önlem almalarý saðlanacak. Ýhbar mekanizmasýnýn iþleyiþi hýzlandýrýlacak. Yargý, polis ve saðlýk birimlerinin eðitimine bütçe ve zaman ayrýlacak. 90 dakika yayýn Þiddet maðduruna ikametini deðiþtirmesi için destek verilecek. Maðdur korunacak ve psikolojik destek alacak, devlet tarafýndan geçici maddi destek verilecek. Kadýna yönelik þiddete yataklýk edenler de cezalandýrýlacak. Devlet radyo ve televizyonlarýnda her ay en az 90 dakika toplumsal cinsiyet eþitliðine dair yayýn yapýlacak. Ýlk ve ortaöðretim müfredatýna, kadýnýn insan haklarý ve kadýn erkek eþitliði konusunda dersler konulacak. Zorla evlendirmelerin suç sayýlmasý için gereken hukuki, idari ve cezai önlemler alýnacak. Maðdurlarýn faillerden tazminat talep etmesi konusunda gerekli yasal düzenlemeler yapýlacak.(milliyet) Dolandýrýcýlarýn yeni yöntemi; kargonuz teslim edilmedi Dolandýrýcýlarýn en yeni numarasý kargo mesajý. rünmüyor. Zaten kýsa bir süre sonra SMS yollayan kargo þirketinin adý ve verdiði telefon numarasý da deðiþtiði için çoðu kez takip etmek bile mümkün olmuyor. BU NUMARALA- RI ARAMAYIN Para tuzaðý cevapsýz arama yöntemi GSM abonelerinin çoðunun baþýna gelmiþtir. Bazý numaralardan cevapsýz çaðrýlar, tekrar arandýðýnda faturalarda tatsýz sürprizler oluþuyor. Türkiye de canlý sohbet hatlarý yasaklandýðýndan beri, hatlar Bulgaristan a taþýndý. Türkçe konuþan personel bulmakta zorlanmayan çoðu þirket iþlerini artýk merdiven altý olarak Bulgaristan dan yürütüyor. Cevapsýz çaðýrýya dönüþ yapan abone ne olup bittiðini anlamadan astronomik telefon faturalarýyla yüz yüze geliyor. Numaralarý pazarlýyorlar MOBÝLSAD Baþkaný Kubilay Erdoðan Dolandýrýcýlarýn GSM numaranýzý nereden bulduðuna gelince... Daha önce sizin mutlaka paylaþtýðýnýz bir kurumdan bunu elde ediyorlar ya da rastgele numara üretip bu þekilde þanslarýný deniyorlar dedi. Bu yýl patladý KÝMLÝK avý internette kullanýcýlarý kandýrmanýn en kolay yollarýndan biridir. Kaspersky Lab verilerine göre 2014 tel bu olaylarda yüzde 18 artýþ var. 2013'te her ay ortalama 96 bin 609 adet yeni kimlik avcýlýðý belirlenirken, bu yýl aylýk rakam 113 bine yükseldi.(akþam) CUMARTESÝ 2 AÐUSTOS Kore Gazisi ne evinde ziyaret Çorum Muharip Gaziler ve Kýbrýs Gazileri Derneði yönetimi Kore Gazisi Yusuf Þahin i evinde ziyaret etti. Gülesin Aðbal Demirer Çorum Muharip Gaziler ve Kýbrýs Gazileri Derneði Baþkaný Muharrem Gül, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kore Gazisi Yusuf Þahin i evinde ziyaret etti. Dernek Baþkaný Gül ve üyeler Ahmet Yaðlý, Adil Yüzügüldük ve Mitat Gamsýz, bayramý evinde hasta yataðýnda geçiren Kore Gazisi Yusuf Þahin i ziyaret ederek, hem geçmiþ olsun dilediler hem de bayramýný kutladýlar. Ziyaretten büyük memnuniyet duyduðunu dile getiren Gazi Yusuf Þahin, Bizim sevgi ve saygýya ihtiyacýmýz var. Saðolsun Dernek Baþkanýýmýz ve arkadaþlarýmýz her zaman hal hatýrýmýzý soruyorlar, ziyaret ediyorlar. dedi. Çorum Muharip Gaziler ve Kýbrýs Gazileri Derneði Kore gazisi Hüseyin Bülkeri, son yolculuðuna uðurlandý. Baþkaný Muharrem Gül de, vatan ve bayrak için görev yapan gazilerimizin her zaman hatýrlanmasý gerektiðini vurgulayarak, Gazilerimiz Kore de Türkiye yi temsil etti. Hepsine minnettarýz. Bütün þehitlerimizin ruhu þad olsun. Onlar savaþta kana kana su içmediler ama þehadet þerbetini içtiler. diye konuþtu. Osmancýklý Kore Gazisi topraða verildi Kore Gazisi Hüseyin Bülkeri nin cenazesi cenazesi Cuma namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazý sonrasýnda topraða verildi. Törene, Bülkeri'nin ailesi ve yakýnlarý ile sivil ve askeri erkan katýldý. Çorum'un Osmancýk ilçesinde yaþamýný yitiren Kore gazisi Hüseyin Bülkeri, son yolculuðuna uðurlandý. Geçirdiði rahatsýzlýk sonucu evinde yaþamýný yitiren 84 yaþýndaki Bülkeri'nin cenazesi, Yeþilçatma Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alýnmasýnýn ardýndan, Beyler Çelebi Camisi'ne götürüldü. Cuma namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazý sonrasýnda Bülkeri'nin Türk bayraðýna sarýlý cenazesi, bir süre askerlerin omuzlarýnda taþýndýktan sonra cenaze aracýna alýndý. Bülkeri, sevenlerinin gözyaþlarý arasýnda ilçe mezarlýðýnda defnedildi. Törene, Bülkeri'nin ailesi ve yakýnlarý ile Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Garnizon ve Ýl Jandarma Komutaný Albay Ahmet Çelik, Kaymakam Sezgin Üçüncü, Ýlçe Emniyet Müdürü Uður Çalýþkan, Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði Osmancýk Þube Baþkaný Mustafa Sarý ve vatandaþlar katýldý. (AA)

8 8 CUMARTESÝ 2 AÐUSTOS Jandarma dan hap operasyonu Çorum Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý ekiplerince Osmancýk ilçesinde düzenlenen operasyonda üretimi Engelli Kamu Personeli Sýnavý nda (EKPSS) baþarýlý olan ancak henüz atamasý yapýlmayan engelli öðretmen adaylarý, eylem yaptý. TBMM Dikmen kapýsý önünde toplanan bazý engelli öðretmen adaylarý, EKPSS yi kazanmalarýna raðmen atamalarýnýn yapýlmadýðý gerekçesiyle tepki gösterdiler. Engelli öðretmen adaylarýndan Muhammet Tunçoðlu, EKPSS yi kazanan yasaklanan ve piyasa deðeri 200 bin TL olan 3 bin 105 adet hap ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratý deðerlendiren jandarma ekipleri, Ýstanbul dan Doðu illerine kaçak hap sevkiyatý yapýlacaðý bilgisine ulaþtý. Bunun üzerine Piyasa deðeri 200 bin TL olan 3 bin 105 adet hap ele geçirildi. ancak atanamayan engelli öðretmenlerden bir kýsmýnýn daha önce iþe yerleþtirildiðini söyledi. Tunçoðlu, Avrupa Komisyonu, Türkiye'de satýn alma paritesi standardýna göre kiþi baþýna düþen GSYH'nýn AB ortalamasýnýn yüzde 56 üzerinde olduðunu bildirdi. Avrupa Komisyonu Türkiye'de, arasý artan kiþi baþýna GSYH eþitsizliðinin 2007'den sonra ise azalmaya baþladýðýný bildirdi. Avrupa Komisyonu'nun, yýllarý arasýnda Üye Devletlerdeki servet eþitsizliðini azaltmaya yönelik Uyum Politikalarýný belirleyen "Büyüme ve Ýstihdam Ýçin Yatýrým" baþlýklý 6. Ekonomik, Toplumsal ve Bölgesel Uyum Raporu yayýnlandý. ÜLKELER ARASINDA ZENGÝNLÝÐÝN KARÞILAÞTIRILMASINA OLANAK VERÝYOR Kiþi baþýna GSYH ölçüsü, kiþi baþýna üretim rakamlarýný verdiði için ülkelerin ekonomilerinin büyüklüðüne bakmaksýzýn göreli zenginliklerinin karþýlaþtýrýlmasýna olanak tanýyor. Raporda, son on yýlda 10 milyon artan, 75 milyonluk nüfusuyla Türkiye'nin hýzlý büyüyen bir demografik yapýya sahip olduðu belirtildi. Türk ekonomisinin de yýllarý arasýnda yine hýzlý þekilde yýlda yüzde 5 büyüdüðü belirtilen raporda "Sonuç olarak satýn alma gücü standardýna göre kiþi baþýna GSYH, 2012 yýlýnda Ab ortalamasýnýn yüzde 56 daha fazlasýna yükseldi. Bu oran Romanya ya da Bulgaristan'dan yüksek ancak Hýrvatistan'ýn Engelli öðretmen adaylarý eylem yaptý. hala atama atanmalarýný bekleyen 700 istediklerini ifade engelli öðretmen etti. adayý Engelli bulunduðunu, memur kadrolarýna bunlarýn da tek atamalarýn seferde bekletilmemesi altýnda" denildi. Bununla birlikte Türkiye'de kiþi baþýna GSYH daðýlýmýnda büyük bölgesel eþitsizlikler bulunduðu belirtilen raporda þöyle denildi: "Ýstanbul'un batý bölgeleri (2011'de ulusal ortalamanýn yüzde 50 üzerinde), Kocaeli (yüzde 41 üzerinde), Ankara (yüzde 32 üzerinde) ve Bursa (yüzde 31 üzerinde) görece yüksek kiþi baþýna GSYH'ya sahip durumda bulunuyor. Doðudaki üç bölge ulusal ortalamanýn yarýsýndan azý düzeyde kiþi baþýna GSYH oranýna sahip. Bu eþitsizlikler yýllarý arasý arttý, fakat arasýnda daraldý. Tarým sektörü 2012'de GSYH'nýn yüzde 9'unu oluþtursa da hala toplam istihdamýnýn önemli olacak þekilde yaklaþýk dörtte birini saðlýyor." TÜRKÝYE'DE BÖLGELERÝN DURUMU Rapora göre Türkiye'de kiþi baþýna GSYH, Aðrý, Kars, Iðdýr, Ardahan, Van, Muþ, Bitlis, Hakkâri, Þanlýurfa ve Diyarbakýr'da ulusal ortalamanýn yarýsýndan az durumda. Türkiye'de kiþi baþýna GSYH'nýn ülke ortalamasýnýn yüzde 50'si ila yüzde 75'i arasýnda olduðu iller þöyle: Kastamonu, Çankýrý, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüþhane, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Kayseri, Sivas, Yozgat, Bingöl, Malatya, Erzincan, Tunceli, Mardin, Batman, Þýrnak, Siirt, harekete geçen Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Þube Müdürlüðü, Ýstihbarat Þube Müdürlüðü ve Osmancýk Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ekipleri bir aracý takibe aldý. Takip ettikleri aracý bir süre sonra durdurarak operasyon düzenleyen jandarma ekipleri araçta 3 bin 105 adet üretimi yasaklanan cinsel gücü artýrýcý hap ele geçirirken, Ö.A., S.A. ve M.Y. adlý þahýslarý gözaltýna aldý. Olayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor. (ÝHA) Engelli öðretmen adaylarý atama bekliyor gerektiðini belirten Tunçoðlu, ders zili çaldýðýnda görev baþýnda olmak istediklerini söyledi. (AA) Kiþi baþýna düþen gelir rakamlarý Hatay, Kahramanmaraþ, Osmaniye, Gaziantep, Adýyaman, Kilis. Kiþi baþýna GSYH'nýn ulusal ortalamanýn yüzde 75'i ila yüzde 100'ü arasýnda olduðu iller raporda þöyle belirtildi: Zonguldak, Karabük, Bartýn, Balýkesir, Çanakkale, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uþak, Konya, Karaman, Kýrýkkale, Aksaray, Niðde, Nevþehir, Kýrþehir, Adana, Mersin, Aydýn, Denizli, Muðla. Ýzmir, Antalya, Isparta ve Burdur'da kiþi baþýna GSYH'nýn ülke ortalamasýnýn yüzde 'i arasýnda bulunduðu; Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Ankara, Bursa, Eskiþehir, Bilecik, Ýstanbul, Tekirdað, Edirne, Kýrklareli'nde ise oranýn yüzde 125 ve ötesine yükseldiði belirtildi. AVRUPA'DA KENTLER KRÝZÝ DAHA ÇOK HÝSETTÝ Avrupa Komisyonu raporunda enerji verimliliði, istihdam ve KOBÝ'lerin Ab Uyum Politikasý'nýn odaðýný oluþturduðu belirtildi. Ab Uyum Politikasý istihdam yaratýp, Avrupa çapýndaki eþitsizlikleri azaltarak Avrupa 2020 Stratejisi'nin büyüme hedeflerini ortaya koyuyor arasýný ele alan rapor büyük bölümü vatandaþlarýn yararýna yapýlacak yatýrýmlarýn enerji verimliliði, istihdam, toplumsal kapsayýþýn güçlendirilmesi ve KOBÝ'ler gibi ana alanlara ne þekilde odaklanacaðýný anlatýyor. AB'nin önceki Kaza Çorum-Ýskilip karayolu 7. kilometresinde meydana geldi. Ýskilip te kaza, 7 yaralý Çorum un Ýskilip ilçesinde iki otomobilin çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 i çocuk 7 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre kaza, Çorum-Ýskilip karayolu 7. kilometresinde meydana geldi. Ýskilip ilçesinden Çorum a gitmekte olan Cuma Kabasakal yönetimindeki 34 YM 8130 plakalý bir ilaç deposuna ait araç, karþý yönden gelen Nail Uyar yönetimindeki 19 TP614 plakalý otomobille kafa kafaya çarpýþtý. Kazada sürücüler Cuma Kabasakal ve Nail Uyar ile otomobilde bulunan Huriye Uyar (24), Ayþe Uyar (52), Nail Uyar (38), Gülsüm Uyar (30), Nail Eren Uyar (6), Fadime Ýpek (36) yaralandý. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapýlan yaralýlar ambulanslarla Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kazayla ilgili baþlatýlan soruþturmanýn devam ettiði bildirildi. Rahim Aðzý Kanseri taramasý ücretsiz yaptýrýlabilecek Yeni tarama uygulamasý 1 aðustos ta uygulamaya girecek. Saðlýk Bakanlýðý, 30 yaþýn üzerindeki her kadýna Aile Hekimleri, Toplum Saðlýðý Merkezleri ya da Kanser Erken Teþhis, Tarama ve Eðitim Merkezlerinde (KETEM) yapýlan tarama programýnda yer alan "smear" testine rahim aðzý kanserini belirleyen HPV DNAtestini de dahil etti. HPV DNAtesti, 1 Aðustos'tan itibaren bu merkezlerde ücretsiz olarak yaptýrýlabilecek. Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Kanser Daire Baþkaný Gültekin yaptýðý açýklamada, halk arasýnda rahim aðzý kanseri olarak bilinen "serviks" kanserinin önlenebildiðini ve "smear" veya HPV DNA tarama testleri ile de erken teþhis edilip etkin tedavi edilebildiðini söyledi. YENÝ TARAMA UYGULAMASI 1 AÐUSTOS TA Trafik kazasýnda 1 i çocuk 7 kiþi yaralandý. Kazayla ilgili baþlatýlan soruþturmanýn devam ettiði bildirildi. UYGULAMAYA GÝRECEK Gültekin, rahim aðzý kanserine taramalarýna aðýrlýk verildiðini ifade ederek, "Artýk 1 Aðustos tarihinden itibaren smear adý verilen testle birlikte ayný zamanda HPV DNA testleri de yapýlmaya baþlanacak" dedi. Bununla ilgili biri Ankara diðeri Ýstanbul'da olmak üzere iki tane ulusal laboratuvarýn hazýr olduðunu anlatan Gültekin, bunlarýn 1 Aðustos'ta hizmete gireceðini söyledi. Gültekin, "30 yaþýn üzerindeki tüm kadýnlarýmýz, HPV DNA'sý ile rahim aðzý kanseri taramasý yaptýrmak üzere Aile Hekimlerine, KETEM ya da en yakýn Toplum Saðlýðý Merkezlerine baþvurarak bu testleri tamamen ücretsiz olarak yaptýrabilirler" açýklamasýnda bulundu. Gültekin, smear programýna bir ek olarak uygulanacak bu testin 5 yýlda bir yapýlacaðýný ifade ederek, þunlarý kaydetti: "Bu testlerde, özellikle kanserin yakalanma oraný çok daha yüksek. Bugün smear ile yüzde oranýnda yakalan rahim aðzý kanserleri HPV DNAtesti ile yüzde 90-95'lerin üzerinde yakalanabiliyor. Benzer þekilde yapýlan testte negatif sonuç elde edildiðinde, kiþide gelecek 5-7 yýl içinde kanser çýkmama ihtimali de belirlenecek. Gelecekte kanser çýkmama ihtimalinde de yüzde 95'lerin üzerinde net sonuç alýnabiliyor." Gültekin, Aile Hekimleri, KETEM ya da Toplum Saðlýðý Merkezlerinde yapýlabilecek olan bu test sonucunda pozitif sonuç alýnmasý halinde de ilgili hastaya, rahim aðzý kanserinde etkili olan 13 yüksek tipin tek tek araþtýrýlmasýnýn da yapýlacaðýný söyledi. Gültekin, "Yani, rahim aðzý kanseri açýsýndan pozitif çýkan hastaya genotiplendirme de yapýlacak ve hekime yönlendirilecek" dedi.(haber Merkezi)

9 Ramazan da gece alýþveriþi arttý Ramazan ayýnda gece 12:00 den sabah 05:00 e kadar yapýlan alýþveriþler yüzde 60 arttý. En çok online ürün alýnan iller Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Adana, Antalya, Bursa ve Kocaeli nin ardýndan Diyarbakýr, Konya, Mersin, Kayseri ve Erzurum oldu. Çorum, Uþak, Kocaeli, Kýrýkkale ve Kýrþehir ise önceki döneme göre online alýþveriþin en çok arttýðý iller oldu. Sabancý Topluluðu nun online alýþveriþ platformu Kliksa, Ramazan ayý boyunca internet üzerinden en çok satýn alýnan ürünleri açýkladý. Kliksa verilerine göre, Ramazan döneminde Türkiye genelinde en çok akýllý telefon, tablet, bebek bezi, elektrikli süpürge ve televizyon tercih edildi. En çok online ürün alýnan iller ise Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Adana, Antalya, Bursa ve Kocaeli nin ardýndan Diyarbakýr, Konya, Mersin, Kayseri ve Erzurum oldu. Konuyla ilgili bilgi veren Kliksa Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Ramazan ayýnda gece 12:00 den sabah 05:00 e kadar yapýlan alýþveriþler geçtiðimiz yýla göre yüzde 60 arttý. Çorum, Uþak, Kocaeli, Kýrýkkale ve Kýrþehir, önceki döneme göre online alýþveriþin en çok arttýðý iller oldu. Ramazan ýn yaza denk gelmesi sebebiyle, yüzde 200 e yakýn oranla en çok artýþ gösteren ürün kategorisi klimalar oldu. Ayrýca geçen seneyle karþýlaþtýrdýðýmýzda bu yýl 3 kat fazla Ramazan paketi satýldý. dedi. Türkiye genelinde kadýnlar en çok akýllý telefon, elektrikli süpürge, hafýza kartý, tablet ve bebek bezini tercih etti. Kadýnlarýn en çok alýþveriþ yaptýðý iller sýrasýyla Ýstanbul, Ýzmir ve Ankara nýn ardýndan Denizli ve Muðla oldu. Erkeklerin raðbet ettiði ürünler akýllý telefon, tablet, televizyon, oto lastiði ve hafýza kartý olarak sýralandý. Erkeklerin en çok alýþveriþ yaptýðý iller ise sýrasýyla Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir in ardýndan Kocaeli ve Antalya oldu. (ÝHA) Çorum online alýþveriþin en çok arttýðý iller arasýnda yer aldý. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan a bir destekte Çorum un Ýskilip ilçesinden geldi. CUMARTESÝ 2 AÐUSTOS Ýskilip ten Baþbakan a destek 10 Aðustos ta yapýlacak olan cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde aday olan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan a bir destekte Çorum un Ýskilip ilçesinden geldi. AK parti Ýskilip Ýlçe teþkilatlarý, Cumhurbaþkanlýðý seçimleri öncesi Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan adýna açýlan hesaba baðýþta bulundular. AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, 10 Aðustos ta Cumhuriyet tarihi boyunca ilk kez milletin kendi Cumhurbaþkanýný seçeceðini belirterek, bunun tarihi bir olay olduðunu söyledi. 10 Aðustos ta yeni Türkiye nin kapýsýnýn aralanacaðýný dile getiren Koçkaya, AK Parti teþkilatlarý olarak gece gündüz demeden çalýþacaklarýný belirtti. Koçkaya, seçimlerin ülkemiz için hayýrlý olmasý için temenni de bulundu. (ÝHA) Partililer Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan adýna açýlan hesaba baðýþta bulundular. ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ VI. EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI YARIÞMASI Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk. Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz. "En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs. KATILIM ÞARTLARI: 1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr. 2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr. 3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez. 4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir. 5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr. 6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr. 7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr. ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ: 1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir. 2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr. 3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek ) 4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr. 5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr. DÝÐER HUSUSLAR: 1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir. YARIÞMA TAKVÝMÝ: Son Katýlým : Seçici Kurul Deðerlendirmesi : Sonuçlarýn Açýklanmasý : ÖDÜLER TL TL TL YARIÞMA ÞARTLARI: Mansiyon Ödülleri 1.Mansiyon 500 TL 2.Mansiyon 500 TL 3.Mansiyon 500 TL ÝLETÝÞÝM : Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM Tel : KATKILARIYLA yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen, dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum için arþiv oluþturabilecek özelliklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir. Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum. Tüm katýlýmcýlara baþarýlar diliyorum. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný 2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir. 3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir. 4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir. 5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr. 6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir. SEÇÝCÝ KURUL: Þükrü AÐBAL : Fotoðraf Sanatçýsý Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni. Þener BAYKAN : Fotoðrafçý Emre BOSTANCIOÐLU : Fotoðraf Sanatçýsý. Ýsmail EKER : Hitit Üniversitesi Halkla Ýliþkiler Koordinatörü Mustafa ERCAN : Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Hasan KAHRAMAN : Fotoðraf Sanatçýsý Latif KAVUKÇU : Sanayici Ýþadamý - Fotoðraf Sanatçýsý Rýza ÖZEL : Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk. Bülent ÖZKALELÝ : ÝHA Bölge Müdürü (Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr) ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF YARIÞMASI KATILIM FORMU EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI Rumuz:... Sýra No Fotoðrafýn Adý Çekildiði Yer Adý Soyadý :... E-Posta : Cep Telefonu :... Posta Adresi :... Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :... Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum. Tarih Ýmza Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile çoðaltabilirsiniz. KATILIM ÞARTLARI: 1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr. 2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr. 3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez. 4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir. 5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr. 6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr. 7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr. ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ: 1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir. 2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr. 3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek ) 4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr. 5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr. DÝÐER HUSUSLAR: 1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir. YARIÞMA TAKVÝMÝ: Son Katýlým : Seçici Kurul Deðerlendirmesi : Sonuçlarýn Açýklanmasý : ÖDÜLER TL TL TL ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ VI. EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI YARIÞMASI Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk. Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz. "En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs. Mansiyon Ödülleri 1.Mansiyon 500 TL 2.Mansiyon 500 TL 3.Mansiyon 500 TL ÝLETÝÞÝM : Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM Tel : YARIÞMA ÞARTLARI: KATKILARIYLA yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen, dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum için arþiv oluþturabilecek özelleklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir. Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný 2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir. 3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir. 4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir. 5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr. 6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir. SEÇÝCÝ KURUL: Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni. Naci AYGÜN : Gazeteci Ercan AYANCI : Fotoðraf Sanatçýsý Mustafa DEMÝRER : Gazeteci Ýsmail DÖLARSLAN : Grafik Tasarýmcý Salih KARSLIOÐLU : Ýletiþimci Mehtap ÖKMEN : Öðretmen - Ýletiþimci Rýza ÖZEL : Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk. Bülent ÖZKALELÝ : ÝHA Bölge Müdürü Ýhsan ÞAHÝN: Fotoðraf Sanatçýsý (Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr) ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF YARIÞMASI KATILIM FORMU EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI Rumuz:... Sýra No Fotoðrafýn Adý Çekildiði Yer Adý Soyadý :... E-Posta : Cep Telefonu :... Posta Adresi :... Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :... Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum. Tarih Ýmza Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile çoðaltabilirsiniz.

10 10 CUMARTESÝ 2 AÐUSTOS 2014 Beytepe de bayram coþkusu Recep Mebet Beytepe Camii Yaz Kuran Kursu öðrencileri dün düzenlenen programda bayramlaþtý. Kýz öðrenciler de Kuran Kursu Öðreticileriyle bayramlaþtý. Öðrencilerin büyük ilgi gösterdiði program, Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþladý. Beytepe Camii Yaz Kuran Kursu öðrencileri dün düzenlenen programda bayramlaþtý. Ramazan Bayramý nedeniyle organize edilen bayramlaþma programý Beytepe Parký nda gerçekleþti. Bayram coþkusunun yaþandýðý programa Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, Beytepe Camii Ýmam Hatibi Abdullah Þentürk, Müezzin Rýfat Sert, Kuran Kursu Öðreticileri Betül Demiray, Fatma Duyar, Gülsüm Göney, Aynur Aksoy ve Halime Þahin ile bazý öðrenci velileri de katýldý. Öðrencilerin büyük ilgi gösterdiði program, Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþladý. Ýlahi dinletisinin de yer aldýðý programýn açýþ konuþmasýný Rýfat Sert yaptý. Bayramlaþma geleneðini Yaz Kuran Kursu nda da yaþatmak amacýyla böyle bir program düzenlediklerini belirten Sert, ikramlýklarýyla organizasyona katkýda bulunan hayýrseverlere teþekkür etti. Programda kürsüye gelen Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu ise bayramlarýn anlam ve önemi hakkýnda bilgiler verdi. Bayramlaþma programýnda emeði geçen Beytepe Camii din görevlilerini kutlayan Abdullah Pamuklu, tüm öðrencilerin Ramazan Bayramý ný tebrik etti. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan büyükleriyle bayramlaþmak için sýraya giren öðrencilere, poaça, tatlý, meyvesuyu ve çikolata ikram edildi. Bayramlaþma geleneðini Yaz Kuran Kursu nda da yaþatmak amacýyla böyle bir program düzenlendiði belirtildi. Ramazan Bayramý nedeniyle organize edilen bayramlaþma programý Beytepe Parký nda gerçekleþti. Deðerlerimize sahip çýkalým Recep Mebet Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, bayramlarýn Ýslâm dinindeki yeri ve önemini anlattý. Beytepe Camii Yaz Kuran Kursu öðrencileri için düzenlenen bayramlaþma programýnda konuþan Abdullah Pamuklu, kaybolmaya yüz tutan deðerlere dikkat çekti. Bayramlarýn birlik ve beraberlik günleri olduðunu vurgulayan Pamuklu, bayramlaþma geleneðini yaþatan Beytepe Camii din görevlilerini kutlayarak öðrencilerin Ramazan Bayramý ný tebrik etti. Bayram gelenekleri hakkýnda da bilgiler veren Müftü Yardýmcýsý Pamuklu, Ramazan Bayramý ný Þeker Bayramý, bayramlaþmayý ise sadece mesajlaþmak olarak görmek büyük yanlýþ dedi. Milli ve manevi deðerlerimize sahip çýkmalýyýz diyen Pamuklu, bayram ziyaretleri ve el öpme geleneðinin terk edilir olduðunu söyledi. Bayramlarýn tatil yapma anlayýþýyla idrak edilmesinin de hatalý bir yaklaþým olduðunu vurgulayan Pamuklu, Bayramlarý bayram yapan birlik, berabermüftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu lik ve sosyal dayanýþmadýr diye konuþtu. Konuyla ilgili açýklamalarýný sürdüren Pamuklu, konuþmasýný þöyle sürdürdü: Peygamber Efendimiz (S.A.V.), Küçüðüne sevgi, büyüðüne saygý göstermeyene merhamet olunmaz buyuruyor. Toplumsal birlik ve beraberlik ile dayanýþma açýsýndan bayramlaþma kültürünün yaþatýlmasý büyük önem taþýyor. Düzenlenen programda bayramlarýn Ýslâm dinindeki yeri ve önemini anlatýldý. Böylesine anlamlý bir buluþmayý tertip edenleri tebrik ediyor, Cenab-ý Hakk tan saðlýk ve mutluluk içinde nice bayramlara eriþtirmesini niyaz ediyorum. Din öðretiminin insan hayatýndaki yeri ve öneminden de bahseden Müftü Yardýmcýsý Pamuklu, çocuklarýný Yaz Kuran Kurslarý na gönderen öðrenci velilerini tebrik etti. Kuran öðrenen talebelere zihin açýklýðý dileyen Pamuklu, öðrencilerden öðrendikleri bilgileri tekrar etmelerini ve unutmamalarýný istedi. Beytepe Camii nde gerçekleþen programda milli ve manevi deðerlere dikkat çekildi.

11 Mehmet Akif Ersoy Caddesi sakinleri hýz kesici istiyor Recep Mebet Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi nde yaþanan trafik kazalarý, vatandaþlarý canýndan bezdirdi. Son günlerde artýþ gösteren trafik kazalarýna dikkat çeken mahalle sakinleri, cadde üzerine hýz kesici buton yapýlmasýný istiyor. Konuyla ilgili taleplerini yazýlý olarak ilgili makamlara iletmelerine karþýn herhangi bir tedbir alýnmamasýndan yakýnan vatandaþlar, olasý kazalarýn can ve mal güvenliðini tehdit ettiðini dile getirdiler. Kazalara davetiye çýkaran problemin bir an önce çözülmesini isteyen vatandaþlar, Mehmet Akif Ersoy Caddesi nde yaþanan trafik kazalarý, vatandaþlarý canýndan bezdirdi. Balkanlýoðlu nun programý bugün Abdulmetin Balkanlýoðlu nun programý bugün yetkililerden ilgi Murat Çetin Ýstanbul emekli Vaizi hemþehrimiz Abdulmetin Balkanlýoðlu nun konuþmacý olarak katýlacaðý Allah Ýçin Muhabbet konulu vaaz programý bugün Çorum da gerçekleþecek. Abdibey Camii nde gerçekleþecek olan vaaz programý akþam namazýnýn ardýndan baþlayacak ve yatsýya kadar sürecek. Güncel dini meselelerin de ele alýnacaðý programa tüm Çorum halkýnýn davetli olduðu belirtilirken bayanlar için de yer ayrýldýðý bildirildi. CUMARTESÝ 2 AÐUSTOS Aydýn Hoþbaþ ýn oðlu Elektronik Mühendisi Mehmet Ziya Hoþbaþ, Ýlahiyatçý Kamile Balaban ile evlendi. Hoþbaþ ve Balaban Aileleri nin mutlu günü Mehmet Ziya ile Kamile evlendi Ýlim Yayma Cemiyeti (ÝYC) Çorum Þubesi Onursal Baþkaný Aydýn Hoþbaþ ýn oðlu Elektronik Mühendisi Mehmet Ziya Hoþbaþ, Ýlahiyatçý Kamile Balaban ile hayatýný birleþtirdi. Ýl Vaizi Salih Balaban ýn yeðeni, Meryem- Sevban Balaban çiftinin kýzý Kamile, Zehra-Aydýn Hoþbaþ çiftinin oðlu Mehmet Ziya ile dünyaevine girdi. Dün ÝYC Buhara Yurdu Salonu nda düzenlenen düðün törenine bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Hoþbaþ ve Balaban Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Tasavvuf Musýkisi dinletisiyle baþlayan düðün töreni, yemek ikramýnýn ardýndan dualarla sona erdi. HAKÝMÝYET, Kamile-Mehmet Ziya Hoþbaþ çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. (Ç.HAK:2308) TEÞEKKÜR 2014 yýlý Ramazan Ayý umresi programýyla bizleri kutsal topraklara götüren, Mekke ve Medine deki baþarýlý organizasyonuyla kafilemizin takdirini kazanan Aybike Turizm sahibi Selahattin Küçük ile Hac ve Umre Koordinatörü Yasir Küçük baþta olmak üzere tüm emeði geçenlere teþekkür ediyoruz. Kadir Sol Özgür Sol Ýlkadým Basýmevi Sacide-Rýza Ercan çiftinin oðlu Mustafa, Rabia-Necip Barandak çiftinin kýzý Hatice ile dünyaevine girdi. Ercan ve Barandak Aileleri nin mutlu günü Mustafa ile Hatice dünya evine girdi Ahlatcý Otomotiv Ýkinci El Satýþ Sorumlusu Mustafa Ercan, Öðretmen Hatice Barandak ile hayatýný birleþtirdi. Sacide-Rýza Ercan çiftinin oðlu Mustafa, Rabia- Necip Barandak çiftinin kýzý Hatice ile dünyaevine girdi. Önceki gün Vadi Düðün Salonu nda düzenlenen düðün törenine bazý daire müdürleri, sivil toplum "Sýcaklar yaþlanma hýzýný artýrýyor"güneþ ýþýnlarý doðal yaþlanma sürecini hýzlandýrýp, erken yaþlanmaya sebep olur. Bakýrköy Dr. Sadi Konuk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Þefi Prof. Dr. Ahmet Akgül, yaþlanmanýn damar aðýnýn bir hastalýðý olduðunu belirterek, sýcaklarýn artýþý ve güneþ ýþýnlarýnýn doðal yaþlanma sürecini hýzlandýrdýðýný bildirdi. Akgül, yaptýðý yazýlý açýklamada, vücudunun uyarýlarýný dikkate almayan kiþinin sonunun hastalýklarla yüzleþmek olduðunu vurgulayarak, aþýrý sýcaklarýn veya güneþ ýþýnlarýnýn gelecek yýllarýn en önemli saðlýk sorunlarý arasýnda yer alacaðýný kaydetti. ERKEN YAÞLANMA SAÐLIKSIZLIÐA SEBEP OLUYOR Yaþa uygun olmayan hýzlý yaþlanmanýn da ciddi saðlýk sorunlarýna yol açtýðýna dikkat çeken Akgül, yaþlanmanýn yalnýzca insanýn fiziksel görüntüsünün deðiþimi olmadýðýný, tüm organlarýnda yetersizlik meydana geldiðini anlattý. YAÞLANMA DAMAR AÐININ BÝR HASTALIÐI- DIR Akgül, "Yaþlanmanýn esas sebebi, organlarý besleyen büyük damarlardan tutun cildi besleyen kýlcal damarlara kadar yaygýn bir damar yetmezliðidir. Yani yaþlanma damar aðýnýn bir hastalýðýdýr. Ancak sýcaklarýn artýþý ve güneþ ýþýnlarý, doðal yaþlanma sürecini hýzlandýrýr. Yaþýmýzdan hýzlý yaþlanmamýza kuruluþu temsilcileri, Ahlatcý Otomotiv yönetici ve çalýþanlarý, Ercan ve Barandak Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Müzikli eðlencelerle baþlayan düðün töreni, pasta kesilmesi ve taký merasiminin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Hatice-Mustafa Ercan çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. Sýcaklar yaþlanma hýzýný artýrýyor sebep olur. Bunun asýl sebebi damarlarýmýzýn ýsýnmasý sonucu hem damar duvarýnda hem de damar içinde hareketli olan kan ve kan hücrelerinin bozulmasýdýr" ifadelerini kullandý. Damarýn ýsýnmasýyla kanýn damar içindeki hýzýnýn yavaþladýðýný, böylece damar içi kan pýhtýlarý oluþtuðunu ve bu pýhtýnýn hangi organýn damarýndaysa orada fonksiyon bozukluðu oluþturduðunu aktaran Akgün, ciltteki kýlcal damarlardaki bozulma sonucu kýrýþýklýk, kuruluk, canlýlýðýný yitirme, damar geniþlemeleri, lekelenmeler ve dökülmelerle hýzlý yaþlanmanýn klasik bulgularýnýn gözlendiðini belirtti. ERKEN YAÞLANMAK ÝSTEMÝYORSANIZ GÜ- NEÞTEN KORUNUN Akgül, son yýllarda artan sýcaklýklarla birlikte damarlarýn hýzla ýsýndýðýný ve erken yaþlandýðýný belirterek, þu bilgileri verdi: "Bu sebeple sýcak ve güneþin direkt ýþýnlarýndan yalnýzca riskli grup denilen bebekler, yaþlýlar, kronik hastalýklarý olanlar deðil, saðlýðýna önem veren, erken yaþlanmak istemeyen tüm bireylerin kendilerini korumalarý gerekmektedir. Damarlarýmýzýn yaþlanma hýzýný ölçebildiðimiz gibi hýzlý yaþlanma durumunda gerekli önlemleri alýp, hýzlý yaþlanmayý önleme ve saðlýklý yaþ alma sürecinde yalnýzca hastalarýmýzýn deðil, kendini hep genç hissetmek isteyenlere desteklerimiz devam etmektedir. Bu nedenle vücudumuzun verdiði uyarýlara yalnýzca biz hekimlerin deðil, bireylerin kendileri de uymak zorundadýr."(haber Merkezi)

12 12 CUMARTESÝ 2 AÐUSTOS Bakanlýktan saðlýk televizyonu Saðlýk Bakanlýðý, toplumu vuran hastalýklarý, bilimsel gerçekler ýþýðýnda anlatmak için televizyon kurdu. En fazla görülen 40 hastalýðý belirleyen Saðlýk Bakanlýðý, bunlarýn önlenmesi ve tedavisiyle ilgili tüm merak edilenleri önce internet daha sonra uydudan yayýn yapacak televizyonda anlatacak. Saðlýk Bakanlýðý Saðlýðýn Geliþtirilmesi Genel Müdürü Ömer Tontuþ, halkýn saðlýk konusunda iletiþim araçlarý üzerinden bilgilendirilmesinin önemine iþaret etti. Toplumda farklý hastalýklara rastlanmakla birlikte halk arasýnda en fazla görülen 40 hastalýðýn belirlendiðini, bunlarla ilgili bilgilendirme yapýldýðýnda, Yoðun stres altýnda çalýþan, hazýr gýda tüketen, çok ilaç kullanan günümüz toplumunun en sýk yakalandýðý rahatsýzlýklardan biri de reflü... Reflü hakkýnda vatandaþlarý uyaran Dr. Sinan Akkurt, özellikle bir aylýk orucun ardýndan bayram ziyafetleri ile mideye aþýrý yüklenilmemesi gerektiðini hatýrlattý. Çok yemek yemenin, mideyi aniden yormanýn yaný sýra asit miktarýný da artýracaðýný ve reflüye zemin hazýrlayacaðýný kaydeden Dr. Sinan Akkurt, özellikle çikolata, turþu, alkol, baharatlý ve yaðlý yiyecekler ile kafeinli ve gazlý içeceklerden kaçýnýlmasý gerektiðini söyledi. Mide ile yemek borusu önleme ve tedavide büyük baþarý elde edilebileceðini ifade eden Tontuþ, Bakanlýðýn bu görüþten yola çýkarak bir televizyon kurma kararý aldýðýný bildirdi. Saðlýklý toplum için "Saðlýklý toplum için saðlýklý aile fikri"nden yola çýktýklarýný anlatan Tontuþ, þu bilgileri aktardý: "Toplumda yaygýn görülen þeker, kalp, tansiyon, enfeksiyon hastalýklarý gibi bir çok hastalýk aslýnda önlenebilir. Halkýmýzýn bu hastalýklarla ilgili merak ettiði tüm konularý popülerlikten ve ticari kaygýlardan uzak bir dille, bilimsel gerçekler ýþýðýnda anlatmak istedik. Tedavi, önleme, beslenme, egzersiz gibi tüm konulara her hastalýkla ilgili hazýrlanan 2'þer dakikalýk arasýndaki kapaðýn hasar görmesi sonucu mide suyunun yemek borusuna geri kaçýþý olarak tanýmlanan reflü, mide rahatsýzlýklarý arasýnda en sýk rastlananlar arasýnda geliyor. Dr. Sinan Akkurt bayram ziyafetlerinde aþýrý yenen yemeklerin, üst üste yenen tatlýlarýn ve alkol tüketiminin reflüyü tetiklediðini belirtti. Bayramda aþýrý yenmemesi ve dolu mide ile yatýlmamasý konusunda vatandaþlarý uyaran Dr. Sinan Akkurt; alkol, asitli içecekler, fast food, sigara, yaðlý ve baharatlý yiyeceklerden uzak durulmasýný önerdi. Sýk sýk az yenilmesi ve spor yapýlmasýný da önerilerine ekleyen Dr. Akkurt, kekik suyunun mide rahatsýzlýklarýna yararý olduðunu açýkladý. videolarda yer verdik. Bu þekilde uzman ve deneyimli hekimlerimizin görüþlerine yer verdiðimiz toplam 800 video hazýrlandý." Konularýn, halkýn anlayabileceði üslup ve dille anlatýlacaðýný bildiren Tontuþ, "Hergün ekranda farklý videolara yer verilecek. Ayrýca A'dan Z'ye hastalýklar bölümünden özel bir hastalýk seçilebileceði gibi koruyucu saðlýk için egzersiz ve beslenme gibi bölümler de izlenebilecek" diye konuþtu. Tontuþ, Ramazan Bayramý sonrasý internet üzerinden izlenebilecek televizyon yayýnýna "sagliktv.gov.tr" adresinden ulaþýlabileceðini kaydederek, 6 ay sonra da uyduya geçmeyi planladýklarýný söyledi.(aa) Çok yemek reflüye davetiye çýkarýyor Besin alerjilerinin de reflüyü artýran bir neden olduðuna dikkat çeken Dr. Sinan Akkurt, reflü, ülser, gastrid gibi þikayetlerle kendilerine baþvuran hastalarý öncelikle gýda intöleransý için biorezonans testine tabi tuttuklarýný kaydetti. Biorezonans Uzmaný Dr. Sinan Akkurt, tedavinin rejim, gýda alerjilerinin anti-frekanslar yoluyla giderilmesi þeklinde sürdüðünü, ayný zamanda mide asidini ve anksiyeteyi azaltýcý program uygulandýðýný kaydetti hafta içinde hastanýn saðlýðýna kavuþabildiðini açýklayan Dr. Akkurt, kiþinin yaþam þekli ve alýþkanlýklarýnýn da yeniden planlandýðýný ifade etti.(haber Merkezi) Atamalar, artýk yazýlý ve sözlü sýnav puanlarýnýn aritmetik ortalamasýyla olacak Baþarý puaný kriteri deðiþti Atamalar, artýk yazýlý ve sözlü sýnav puanlarýnýn aritmetik ortalamasýyla olacak Kamuda þube müdürü, müdür ve bunlarla ayný düzeydeki diðer kadrolara sadece sözlü sýnav baþarý puanýyla yapýlan atamalar, artýk yazýlý ve sözlü sýnav puanlarýnýn aritmetik ortalamasýyla olacak. Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda Görevde Yükselme ve Unvan Deðiþikliði Esaslarýna Dair Genel Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Ýliþkin Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayýsýnda yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Buna göre, kurumlar, görevin niteliði itibarýyle görevde yükselme suretiyle atanacak personel için bulunduðu kurumda veya diðer kurumlarda alt görevlerde çalýþmýþ olma þartý ve süresi aranmaya devam edecek. Fakat ilan edilen kadro ve pozisyon için bu þartý saðlayan personel bulunmamasý durumu hariç olmak üzere, bu sürelerin en az 6 ayýnýn atamanýn yapýlacaðý kurumda geçmiþ olmasý esas olacak. Yazýlý sýnavda en az 70 puan alanlar baþarýlý sayýlýrken, sözlü sýnava alýnacak personel için yazýlý sýnav baþarý puaný en az 60 olarak uygulanacak. Kamuda þube müdürü, müdür ve bunlarla ayný düzeydeki diðer kadrolara sadece sözlü sýnav baþarý puanýyla yapýlan atamalarda ise artýk yazýlý ve sözlü sýnav puanlarýnýn aritmetik ortalamasý geçerli olacak.(haber Merkezi) TAÞINMAZ SATIÞ ÝLANI ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ 5. KARÝKATÜR YARIÞMASI KONU: Sosyal Medya Çaðýmýzýn teknolojik geliþmeleri ýþýðýnda literatürümüze giren 'Sosyal Medya', internet üzerinden karþýlýklý ve eþ zamanlý bilgi paylaþýmýna imkân saðlayan iletiþim sistemidir. Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel medyadan bazý farklýlýklar gösteren sosyal medya, internet eriþimi sayesinde giderek yaygýnlaþýyor. Zaman ve mekân sýnýrlamasý olmadan haber paylaþýmýnýn, yorum ve tartýþmanýn esas olduðu bir insanî iletiþim þekli olan sosyal medya, bu açýdan insan hayatýnýn vazgeçilmezleri arasýna girmeye baþladý. Bu yýl 5.'sini düzenlediðimiz geleneksel karikatür yarýþmamýzla dünya çapýnda büyük bir haberleþme akýmý oluþturan 'Sosyal Medya' olgusuna dikkat çekmeyi istedik. Konuyu mizah penceresinden yansýtmak isteyen tüm karikatüristlerin eserlerini bekliyoruz. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný * Yarýþma amatör, profesyonel tüm karikatürcülere açýktýr. * Çizim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý olarak gönderilecekse orijinal imzalý(ýslak imza) olmasý gerekmektedir. * Karikatür boylarý en az A4 (21x29.7 cm) en fazla A3 (29.7x42 cm) olmalý herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr. * Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþmalar, çalýntýlýk ve benzer iddialarýnýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr. * Yarýþmacýlar karikatürlerinin arkasýna ad-soyad, adres, tel ve e-posta bilgilerini yazmalýdýrlar. Özellikle genç çizerler doðum tarihlerini de eklemelidirler. * Yarýþmacýlar en fazla 5 adet karikatür gönderebilirler. * Karikatürler en geç 26/09/2014 tarihine kadar belirtilen adrese gönderilmelidir. * Sonuçlar tüm katýlýmcýlara iletilecek ve yarýþmacýlarýn e-postalarýna gönderilecektir. * Ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan eserler bir YARIÞMA ÞARTLARI: KATKILARIYLA albümde toplanacak, karikatürü bu çalýþmada yayýnlananlara albüm gönderilecektir. * Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ücretleri karþýlanacak olup, ödüller imza karþýlýðýnda sergi açýlýþýnda verilecektir. * Ödül töreni sergi ile birlikte yapýlacaktýr. Sergi açýlýþýna katýlmayanlarýn ödülleri verilmeyecektir. * Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her türlü kullaným haklarýný Çorum Gazeteciler Cemiyeti'ne devreder. * Yarýþmaya gönderilen karikatürler hiçbir þekilde iade edilemez. * Yarýþmaya gönderilen eserler hiçbir din, ýrk, mezhep ve zümreyi rencide edici olmamalýdýr. * Yarýþmada ayný sanatçýnýn birden fazla eseri ödül alýrsa, büyük ödül sanatçýya verilecek, diðer ödüller için seçici kurul tekrar deðerlendirme yapacaktýr. * Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar yukarýdaki þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Sanatçýlarýmýza baþarýlar dileriz SON KATILIM TARÝHÝ: Özellikleri : Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 101 Ada, 3 Parsel Mevkii: Ankara yolu 7. Km 'de Ankara yoluna cepheli boþ arsa Adres : Kýzýlýrmak Döküm San. ve Tic. A.Þ. Ankara yolu 7. Km. Çorum - Tel: Ýhale tarihi: Ýhale saati: 14:00 Ýhale yeri: Kýzýlýrmak Döküm San. ve Tic. A.Þ. Ýdari bina Yüzölçümü : ,57 m2 Durumu : Endüstri bölgesi Ýhaleye Girme Þartlarý: Ýhaleye teklif verecek olanlarýn Kýzýlýrmak döküm San. ve Tic. A.Þ.'nin Ýþ bankasý TR nolu hesabýna veya firmamýz tahsilat veznesine ,00TL ihale giriþ teminatý yatýrmasý yada ayný tutarda geçici teminat mektubunu ibraz etmesi zorunludur. Þartname: Satýþ þartnamesi Ankara yolu 7. Km, Kýzýlýrmak Döküm San. ve tic a.þ.'den temin edilebilir. Ýstekliler, ihaleye iliþkin bilgileri ve satýþ þartnamesini yukarýdaki adres ve telefon numarasýndan, Sözleþme Makamýnýn görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. (Ç.HAK:2294) ÖDÜLLER: Birincilik : TL Ýkincilik : TL Üçüncülük : TL 1. Mansiyon : 500 TL 2. Mansiyon : 500 TL 3. Mansiyon : 500 TL - Gençlik Ödülü - 5 Adet (18 yaþýndan küçük çizerlere) Plaket ve Karikatür Albüm Seti Not: Özel ödüllerde plaketler Çorum Gazeteciler Cemiyeti, Karikatür Albüm Seti ise Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilciliði tarafýndan verilecektir. SEÇÝCÝ KURUL: ALÝ ÞUR (Karikatürist) ALTAN ÖZESKÝCÝ (Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilcisi) ERDOÐAN ORUÇ (Karikatürist) KADÝR YÜKTAÞIR (Karikatürist) KORAY ÞENYUVA (Harita Mühendisi) NÝLGÜN ÇEVÝK (Çorum Belediyesi Danýþmaný) SADIK ÖRGEL (Gazeteci) YILMAZ BAÞ (Karikatürist) ADRES: Çorum Gazeteciler Cemiyeti Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No:3/109 -ÇORUM Ýletiþim: Web:

13 CUMARTESÝ 2 AÐUSTOS Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:5 ÞEVVÂL: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:19 Temmuz 1430 Hýzýr: AÐUSTOS Kalbin Allahü teâlâdan baþkasýna meyletmesi, Allahü teâlânýn azâbýný çabuklaþtýrýr. Abdullah Mürteiþ "Rahmetullahi aleyh" Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE MÝMARSÝNAN BAÐCILAR YAVRUTURNA BAHAR YAVRUTURNA ABDALATA AKKENT BÜYÜKDÜVENCÝ ÝKBAL KONAKLI HÝTÝTEVLER BUHARA HÝTÝTEVLER BUHARA GAZÝ GAZÝ KUNDUZHAN ÞENYURT ULUKAVAK ULUKAVAK HACIBEY HAMAMLIÇAY VEFAT EDENLER 1-Elvançelebi Köyü' nden gelme, Sanayi Esnafýndan Savaþ Oto Cam sahibi Ahmet ÖZMEN' in babasý, Devlet Hastanesinden emekli; Elvan ÖZMEN. 2-Çaltacak Köyü' nden gelme, Hüseyin KALAFAT' ýn kardeþi, Savaþ ve Cuma YILDIRIM' ýn eniþtesi, Marketçi Esnafýndan; Ali Rýza KALAFAT. 3-Ovakarapýnar Köyü' nden gelme, Ömer BAÞAR' ýn babasý; Recep BAÞAR. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. YAZMAK GÜNLÜK Abdulkadir OZULU - Yazmak biraz da itiraf etmektir, tanýmadýðýn birini anlatmaya baþladýðýnda bile ona bir takým parçalar vermektir kendinden, yarattýðýn kiþiliðin içine bir duman gibi sýzmaktýr istemeden... -Cansu Yýlmazçelik - Yazý yazmadan mutlu yýllar yaþamýþtým. - Anatole France YAZI-YAZMAK- YAZAR Üstüne 2 Ýbret al, emsalinin Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü ölümü sana da gösterir gideceðin yönünü. Sivil Savunma Uzmaný En iyi diplomalara sahip olabilirsin ama unutma üst kademe bürokratlarýn hizmetlileri tecrübelerinden hareketle sana diplomandan daha tesirli taktikler verebilir. Onun için sakýn ola onlarý küçümseme ve tecrübelerinden istifade etmeye çalýþ. Çünkü yol göstermek iþ yapmaktan daha faydalý olabilir. Þimdiki aklým 30 sene önce olsaydý, ilçede memur olarak göreve baþlamak yerine bakanlýkta hizmetli personel olmayý tercih ederdim. Kim bilir þimdi Bakan olamasamda belki Bakan'a danýþman olurdum. Sen iþin baþýnda ufkunu yüksek tut. Derelerdeki su birikintilerinde yüzmeye çalýþma. Deniz kenarýnda yüzmeyi öðrenmeye çalýþ ki, ihtiyaç halinde boðulmaktan kurtulabilesin. Þimdiki hoþ görüm kýrk sene önce olabilseydi, belki kýrk tane daha samimi dostum olurdu. Sen þimdiden hoþgörülü ol ki, ayný hataya düþme. Hayata sadece at gözlüðünden bakma. Okuduðun cümleyi kýrparak yorumlama. Geniþ ol, geniþ düþün. Sakýn ola olma fikirde peþin. Sonra zora girmesin iþlerin. Akrabalarýnla, tanýþlarýnla alýþ veriþ yapacaðýn zaman baþta acýmasýz sonda merhametli ol ki, dostluk, akrabalýk bozulmasýn. Köyde görev yapýyorsan ilçe müdürlüðünde, ilçede çalýþýyorsan il müdürlüðünde, il de çalýþýyorsa Baba sözler 9 - Yazmak aslýnda kaçýþ deðildir, ama kullanýlýr. - Henry James - Yazmak bir çýðlýktýr, uzlaþmazlýktan doðar. Yazarlýðýmýn kuþku ve karþý olma üzerine oturmasýyla deðiþmez doðrularýn çoðunun zaaf ve önyargýlardan beslenmesiyle ilgili. Dünyayý kavrama bilincine, belli bir bakýþ açýsýn ve birikime sahip yazar kendisine ya da baþka insanlara doðru ve gerçek diye sunulmuþ her þeyden kuþku duymalýdýr. Kuþku yazarýn en önemli dinamiðidir. Çünkü çabuk inanýr biri dünyayý ve insaný irdelemeye deðer bulmaz. Dünya güllük gülistanlýk, adil bir yer deðil. Karþý olunmasý gereken çok fazla kötülük, eþitsizlik ve aksaklýk var. Vicdan sahibi yazar bunlarý görmek, sorgulamak ve karþý çýkmak zorunda. Öte yandan yazmak ayný zamanda alternatifler sunmaktýr. Gösterecek, iþaret edecek ve okuyanlarý düþünmeye, sorular sormaya ve kendi seçimlerini bulmaya yönlendirerek. Kolay bir þey deðil bu. Bana sorumluluk yüklüyor ve yazma uðraþýmý bir kat daha zorlaþtýrýyor. - Ýnci Aral - Yazmak için öfkeli olmak gerekiyor ya da üzgün. Ya da bir probleminin olmasý lazým. Yoksa niye yazasýn? Romanlar genellikle hayatlarýndan ya da kendilerinden nefret eden insanlar tarafýndan yazýlýr. Edebiyat yalnýz kadýnlar ve adamlar hastalýðý zaten. - Frederic Beigbeder - Yazmak beni kendi duvarlarýmdan kurtardý. - Ýnci Aral - Yazmak çaresiz bir umutsuzluk. Bunu anlamadan iyi bir þey çýkmýyor.- Ýnci Aral - Niçin yazýyorum ben? Bir çok neden arasýnda, bgörev gereði de yazýyor olabilirim. Sözgelimi bir davaya, bir toplumsal, ahlaksal amaca hizmet etmek adýna öðretmek, örnek olmak, mücadele etmek, eðlendirmek için? Bütün bu nedenler yadsýnamaz elbette ama ben bunlarý, yazmak eylemini, toplumsal ya da ahlaksal (dýþtan gelen) bir isteðe baðlý kaldýklarý ölçüde doðrulamalar, kanýtlamalar olarak yaþarým biraz da. Ne var ki ben, bilinçli olabildiðim kadarýyla, bir arzuyu (sözcüðün en güçlü anlamýyla) karþýlamak için yazdýðýmý biliyorum. - Roland Barthes - Yazmak, aslýnda kendini okumaktýr. - Max Frisch - Yazmak cehennemdir. - Ýlhan Berk - Söyleyecek bir þeyiniz varsa yazmak çok daha kolaydýr. Sholm Asch - Yazmak için yazmayýz; yazmaya mecbur hissettiðimiz için yazarýz. Somerset Maugham - Yazmak bireysel bir þey midir yoksa toplumsal bir uðraþ mýdýr aslýnda... Yazarlar dünyanýn belki de en yalnýz en kiþisel iþini yaparken, kendileri olmasa da yazdýklarý kalabalýklarla yakýn temas halinde deðil midir? Toplumun sorunlarýyla hiç ilgilenmeseler, tamamen onlar özel konulara eðilseler bile neticede insanýn insana deðdiði noktada durmaz mý yapýtlarý... Ve hangimizin baþkalarýndan tümüyle soyutlanýp yaþama þansý var? Münzevi olmanýn dahi toplumla münasebetlerimizin bizde yarattýðý duygularla ilintili olduðunu bilirken... Rengin Soysal - Nefes almamýn sebebi neyse onun için yazýyorum çünkü yazmazsam ölürüm. Isaac Asimor - Yazmak, bulmaktýr ayný zamanda. Ýnsan yazdýkça fark eder. Ali Çolak - Yazmak, sessizliðe karþý mücadele etmektir. - Fuentes - Herkes hayat hakkýnda yazmak zorundadýr ve hayat hakkýnda yazmak için önce onu yaþamalýsýn. Hemingway - Yazmayý öðrenmenin tek yolu yazmaktýr. Peggy Teeters (Sürecek) bakanlýkta hizmetli de olsa samimi bir dostun bulunsun. Bunun kýymetini acil iþin olduðunda anlarsýn. Hazýr mesaj göndermek iftara eve davet ettiðin misafire lokantadan hazýr yemek getirtip ikram etmek gibidir. Damak tadý verir lakin emeksiz olduðu için gönül tadý vermez. Sen devrik cümlelerle de olsa kendi mesajýný kendin yaz ki samimi olsun El- Hamdülillah, herkesi seviyorum. Herkeste beni seviyor mu bilmiyorum. Yolda giderken bazen tanýmadýðýn insanlara da gýyaben dua et. Kötü bir hareketini görürsen 'Allah'ým ýslah et' de. Ýyi bir davranýþýný görürsen ' Allah'ým daim et, cennetine de dâhil et' deyiver. Unutma ki Allah rýzasý için yapýlan gýyabi dualar kabul olur. Gençlikte evinde gürültü yapan çocuklara kýzma. Yaþlýlýkta yalnýz kaldýðýnda evinde çýt çýkmayacak ve bu günleri özlemle arayacaksýn ama nafile kapýn çalýnmayacak, adýn anýlmayacak.. Yaþamýnda hata yapan insanlar öðüdü daha çok verir. Çünkü arzu ederler ki baþkalarý ayný hatalarý yapmasýn. Sende bu öðütlerden sýkýlmak yerine, istifade etmeye çalýþýrsan kazananlardan olursun. * KÖYÜMÜN ÝMAMINA VEFA -9: Bizlerin ufkunu açmak için elinden gelen gayreti sarf eden köyümüz topraklarýnda yetiþmiþ hafýzlardan öðrenci dostu olan imam merhum Mehmet EFE hocamýzý rahmetle yâd ediyoruz. Ruhu þad ola (yazara öneri - eleþtiri: ) Kadir Yüktaþýr com Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: AÐUSTOS 2014 CUMARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Bayram Olsun 1 Bayramý "bayram " yapan gönül hoþluðudur. Ýþte Ýslam Dünyasý. Tefekkür Dünyamýz Ýþte Mýsýr, Ýþte,Suriye, Ýþte Irak, Ýþte Afganistan, iþte Pakistan Ýþte Filistin, Ýþte Gazze, Raþit Yücel Ve Ýslam Dünyasý corumhakimiyet. net Acý,ýzdýrap, Gram Ve göz yaþlarý.. "Bayram" ise bayramýnýz mübarek olsun. "Cehalet-zaruret-ihtilaf" larýn bütün hýzý ile devam ettiði anlarý yaþýyoruz. Ya Avrupanýn kafir zalimleri, Veya Asya'nýn namussuz münafýklarý "Bayram" ise bayramýnýz mübarek olsun. Elbette bu acý ve ýzdýraplar hep böyle gitmez. Katý diktatörlükler, Þahýs hakimiyetleri, Benlikler, Kibirler, Ve firavun meþrepler (Sürecek) Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) METEOROLOJÝ NÖBETÇÝ ECZANELER YÜKSEL GÜLLABÝBEY MAH. 29/B ( GÖÐÜS HAST.HASTANESÝ POLÝKLÝNÝÐÝ YANI) ,66 BULUT ÖZEL ELÝT PARK HASTANESÝ KARÞISI SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar KOÇTÜRK Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum MATBAACILIK Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 CUMARTESÝ 2 AÐUSTOS Liseler için 1 milyon 332 bin kontenjan Milli Eðitim Bakanlýðý, TEOG kapsamýnda yapýlan ortak sýnavlar sonrasý liselere yerleþtirme için 1 milyon 332 bin 437 kontenjan ayýrdý. MEB, bu yýl hayata geçirilen Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ (TEOG) uygulamasý doðrultusunda, 8 inci sýnýf öðrencilerinin girdiði ortak sýnav sonuçlarýnýn açýklanmasýnýn ardýndan, liselere yerleþtirme için tercihleri dün almaya baþladý. Bakanlýk yetkililerinden alýnan bilgiye göre, bütün öðrencileri istedikleri okul türüne yerleþtirmeyi hedefleyen MEB, ilki Kasým 2013'te 14 bin 407 okulda 1 milyon 244 bin 733, ikincisi Nisan 2014'te 15 bin 814 okulda, 1 milyon 271 bin 273 öðrencinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen ortak sýnavlar sonrasý liselere yerleþtirilme yapýlacak öðrenci sayýsýný 1 milyon 273 bin 699 olarak belirledi. Bakanlýk bu doðrultuda liselere yerleþtirme yapmak için Anadolu imam hatip liselerine 215 bin 136, Anadolu liselerine 451 bin 926, Anadolu meslek liseleri programlarýna 630 bin 815, fen liselerine 25 bin 320, sosyal bilimler liselerine ise 9 bin 240 olmak üzere 1 milyon 332 bin 437 kontenjan ayýrdý. Öðrenciler, liseler için tercihlerini 8 Aðustos'a kadar yapabilecek.(aa) Antibiyotik rakamlarý ürkütüyor Türkiye de antibiyotik kullanýmý ürküten boyutlara ulaþtý. Günlük doz miktarý yüzde e çýktý. Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, Ýnternational Medical Statistics in verilerine göre Türkiye de antibiyotik kullanýmýndaki toplam pazarýn 2002 de iken 2012 de e çýktýðýný söyledi. 10 yýlda antibiyotik kullaným oranýndaki artýþ ise yaklaþýk 2.5 kat olarak gerçekleþti. Saðlýk Bakanlýðý nýn verilerine göre bir günde bin kiþiye düþen günlük doz olarak ifade edilen tüketim miktarý yüzde Bu durum Avrupa Ülkeleri ile kýyaslandýðýnda yüksek. Bana ilaç yaz doktor Antibiyotik tüketiminin fazla olmasýnýn sebebi iklim, coðrafya, sosyo kültürel faktörler, halkýn hekime yönelik ilaç talebi ve baskýsý, uygunsuz ilaç kullaným alýþkanlýklarý, bilgi düzeyinin yetersizliði, halkýn saðlýk hizmetine kolay eriþmesi, hekimlerin klinik rehberlere uygunsuz reçeteleme yapmasý olarak sýralandý. Bu arada Bakanlýk 2009 da ortaya çýkan domuz gribi nedenyile Türkiye de 11 milyon 500 bin kiþinin hastalandýðýný duyurdu. Bunlardan 10 bin 676 sý hastaneye yatýrýldý. Mücadele kapsamýnda 6 miyon doz aþý alýndý. Ancak bu aþýlarýn 3 miyon dozu kullanýldý, 3 milyon dozu ise stoklandý. Stoklanan miktar gerektiðinde aþýnýn yarý fiyatý bedeli ile deðiþtirilebilecek. Elma bir çok derde deva Diþlerden kabýzlýða, kolesterolden demir eksikliðine birçok þeye iyi gelen elmanýn bir faydasý daha ortaya çýktý. Diþlerden kabýzlýða, kolesterolden demir eksikliðine birçok þeye iyi gelen elmanýn bir faydasý daha ortaya çýktý. Türkiye de antibiyotik kullanýmý ürküten boyutlara ulaþtý. Günlük doz miktarý yüzde e çýktý. Ýtalya da yapýlan bir araþtýrma, günde en az bir elma yiyen kadýnlarda þeker hastalýðý geliþme riskinin yüzde 28 daha az olduðunu ortaya koydu. Uzmanlar araþtýrmanýn küçük bir denek grubu üzerinde yapýlsa da elde edilen sonuçlarýn dikkat çekici olduðunu söyledi. Ayrýca elmanýn içindeki polypenol ve philoridzin maddelerinin genital organlara olan kan akýþýný hýzlandýrdýðý da ortaya çýktý. Çipli pasaportu olmayana hac ve umre yok On binlerce hacý adayý Ramazan Bayramý'ndan sonra kutsal topraklara seyahat heyecaný yaþayacak. Bu sene 54 bin 150 kiþinin hacca gitmesi planlanýrken Emniyet Genel Müdürlüðü Pasaport ve Güvenli Belge Daire Baþkanlýðý, halen ellerinde 24 Kasým 2015 tarihine kadar geçerli eski tip pasaportu bulunan baþta hac ve umre olmak üzere Suudi Arabistan'a seyahat etmek isteyen vatandaþlarýn vize baþvurularýnda yeni tip e-pasaport ibraz etmeleri gerektiðini açýkladý. Pasaport ve Güvenli Belge Daire Baþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, Suudi Arabistan Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn vize sistemini geliþtirme çalýþmalarý ile hac ve umre düzenlemelerine iliþkin notasýnda; hacý adaylarýnýn pasaport bilgilerinin sisteme iþlenebilmesi için biyometrik pasaport hamili olmalarý gerektiðini ve bu On binlerce hacý adayý Ramazan Bayramý'ndan sonra kutsal topraklara seyahat heyecaný yaþayacak. pasaport hamili olmayanlarýn vize baþvurularýnýn kabul edilmeyeceði belirtildi. Açýklamada þu ifadelere yer verildi: "Halen ellerinde 24 Kasým 2015 tarihine kadar geçerli eski tip pasaportu bulunan ve baþta hac ve umre olmak üzere anýlan ülkeye seyahat etmek isteyen vatandaþlarýmýzýn vize baþvurularýnda yeni tip e-pasaport ibraz etmeleri gerektiði konusunda ivedilikle bilgilendirilmeleri gerekiyor. Ayrýca, il emniyet müdürlüklerine baðlý tüm pasaport birimlerimizde hac ve umre yolculuðu için Suudi Arabistan'a seyahat edecek bu durumdaki vatandaþlarýmýzýn pasaport müracaat iþlemlerinin öncelikli yerine getirilerek maðduriyet yaþamamalarý için gerekli tedbirlerin alýnmasý hususu sayýlý yazýmýzla Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ile valilikler bildirilmiþtir." Açýklamada hac ve umreye gitmeye hazýrlanan vatandaþlarýn vize baþvurularýný biyometrik pasaportla yapmalarý gerektiðinin, aksi taktirde vize baþvurularýnýn kabul edilmediðinin altý çizildi. Öte yandan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý verilerine göre; 2014 hac mevsiminde 11 bin 726'sýný geçen seneden olmak üzere 54 bin 150 hacý adayý Eylül ayý sonundan itibaren kutsal topraklara hareket edecek.(haber Merkezi) Ýnal Köyü Derneði (ÝNDER) tarafýndan düzenlenen Kültür Þenliði yoðun ilgi gördü. Ýnal ýn Kültür Þenliði eðlendirdi Osmancýk'ta Ýnal Köyü Derneði (ÝNDER) tarafýndan düzenlenen Kültür Þenliði yoðun ilgi gördü. Ýnal köyü mesire alanýnda düzenlenen þenliðe Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya ve ÇORDEF Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Urhan'ýn yaný sýra ilçe merkezi ve çevre köylerden yüzlerce vatandaþ katýldý. Ýnal köyüne özgü kültürel oyunlarýn ve konserlerin yer aldýðý þenlikte sanatçýlar Habibe Bozkýr ve Rüþtü Þeker konser verdi. Þenliðe katýlan vatandaþlar konserler ve halk oyunlarý ile doyasýya eðlenirken bazý aileler de mesire alanýnda piknik yaptý. Köyün aðasý belli oldu Þenlikte güreþ müsabakalarý ve halat çekme yarýþmasý gibi çeþitli yarýþmalar da düzenlendi. Çekiþmeli geçen aðalýk yarýþmasýnda ise derneðe en çok baðýþta bulunan Yýlmaz Kaya, Ýnal köyünün aðasý seçildi. ÝNDER Baþkaný Recep Kaya þenlikte yaptýðý konuþmada, çeþitli kültürel etkinliklerle Ýnal köyünün kültürünü korumayý ve yaþatmayý amaçladýklarýný söyledi. Þenlik organizasyonu ile ÝNDER'in yöre insanýný bir araya getirerek hemþehrilik baðlarýný da güçlendirmeyi hedeflediðini kaydeden Kaya; "Derneðimiz köyümüzün kültürünü ve doðasýný korumak amacý ile kuruldu. Bu noktada köyümüze ait kültür varlýklarýný yaþatmak ve tanýtmak amacý ile çeþitli etkinlikler düzenliyoruz. Ayrýca köy insanýmýzý ve yöre halkýmýzý buluþturmak, kaynaþtýrmak, hemþehrilik bilincini güçlendirmek için bu sene ilkini düzenlediðimiz geleneksel kültür þenliðini baþlattýk. Bu gün þenliðimizde köyümüzde ve baþka þehirlerde yaþayan hemþehrilerimiz bir araya geldi. Ýlçemizden ve komþu köylerden yoðun bir katýlým oldu. ÝNDER olarak ayný çoþkuyu artýrarak devam ettirecek ve hemþehrilerimizin desteði ile daha güzel etkinliklerde bir araya geleceðiz" dedi. Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ ise insanlarýn kaynaþmasýna aracýlýk eden sivil toplum etkinlilerinin önem arz ettiðini belirterek, Ýnal Kültür Þenliði ne Ýstanbul'dan gelip katýlan hemþehrilerimiz, Ankara'dan ve baþka þehirlerden gelen hemþehrilerimiz var. Bu tür organizasyonlarý yapmak büyük emek ve fedakârlýk istiyor. Ýnsanlarýmýzý böyle bir þenlikte bir araya getirmek, Ýnal köyünün yöresel kültürü ve tarihi ile buluþturmak çok güzel bir þey. Ayrýca 500 yýllýk yöresel kýyafetlerin Programda Habibe Bozkýr ve Rüþtü Þeker konser verdi. sergilenmesi gibi yörenin kültürünün ve tarihinin yaþatýlmaya çalýþýlmasý çok önem arz ediyor. Dernek yönetimine köyümüze ve ilçemize saðladýklarý katkýdan dolayý teþekkür ediyorum" þeklinde konuþtu. Þenlikte ayrýca dernek tarafýndan köyün giriþine yaptýrýlan Ýnal Köyü'ne Hoþ Geldiniz tabelasýnýn açýlýþý yapýldý. Þenliðe ilçe merkezi ve çevre köylerden yüzlerce vatandaþ katýldý. Þenliðe katýlan vatandaþlar konserler ve halk oyunlarý ile doyasýya eðlenirken bazý aileler de mesire alanýnda piknik yaptý. Þenlikte Ýnal köyüne özgü kültürel oyunlarýn ve konserler yer aldý.

15 12 Eylül ün gerekçeli kararý açýklandý 12 Eylül Davasý'nýn gerekçeli kararýnda, sanýklarýn da arasýnda bulunduðu Türk Silahlý Kuvvetleri (TSK) komuta kademesinin 27 Aralýk 1979'da Cumhurbaþkaný Fahri Korutürk'e, sonrasýnda da baþbakan ve siyasi parti liderlerine verdiði "uyarý mektubu" hatýrlatýlarak "Her türlü silaha sahip, ülke içinde karþý koyacak baþka bir güç de bulunmayan silahlý kuvvetlerin, emir komuta zinciri içinde verdiði bu muhtýrasý halk iradesi ile baþa gelmiþ, sivil idareye açýkça bir meydan okuma ve tehdittir. Halkýn iradesine bir müdahale niteliðindedir. Askerin muhtýra vermesi herkes tarafýndan da bilindiði gibi demokrasiyle idare edilen yönetimlerde hiçbir hukuki dayanaðý olmayan, meþruiyeti bulunmayan, gayrý meþru, tamamen fiili bir durumdan ibarettir" denildi.ankara 10. Aðýr Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararýnda, 27 Mayýs 1960 ve 12 Mart 1971 askeri darbelerine iliþkin bilgiler verildi ve 27 Mayýs 1960 darbesiyle Türkiye'de askeri darbeler döneminin baþladýðý ifade edildi. Gerekçeli kararda, 27 Mayýs 1960'ta, "kardeþ kavgasýna meydan vermemek", "partileri içine düþtükleri uzlaþmaz durumdan kurtarmak", "hükümetin Anayasa'ya aykýrý kanunlar çýkararak Anayasa'yý ihlal etmesi ve ülkede anarþiye neden olarak meþruiyetini kaybetmesini" gerekçe göstererek Kendine has mayhoþ tadýyla farklý ve lezzetli bir meyve olan viþnenin bir çok sorunun çaresi olduðu söyleniyor. Viþne, belirgin ekþi tadý ve yakut kýrmýzýsý rengi veren doðal bir bileþik olan antosiyanini içerir. Bir çeþit flavonoid olan bu fitokimyasalýn saðlýk için oldukça önemli faydalarý mevcuttur' diyen Kandýralý 'Yapýlan çalýþmalar viþne suyunun uyku süresi ve kalitesini iyileþtirmede, uykusuzluðun þiddetini azaltmada ve genel uyku verimliliðini arttýrmada etkili olduðunu bulmuþtur. Viþne melatoninin birkaç doðal kaynaðýndan biridir. Melatonin vücudun iç saati gibidir, uyku-uyanýklýlýk döngüsünün düzenlenmesinden sorumludur. Araþtýrmacýlarda, içeriðindeki melatonin ve antosiyanin kombinasyonunun daha iyi bir uykuya yardýmcý olabildiðini belirtmektedir.' Diye konuþtu. UYKU SÜRESÝ- NÝ UZATIYOR Uykusuzluk sorunu çeken yaþlý bireylerde yapýlan bir çalýþmada; 2 hafta boyunca günde 2 kez içilen viþne suyunun uyku süresini yaklaþýk 90 dakika kadar uzattýðýnýn görüldüðünü dile getiren Diyetisyen Þebnem Kandýralý, 'Uyku kalitesini arttýrýr: Bir çalýþmada; 7 gün boyunca günde 2 bardak viþne suyu konsantresi tüketenler 40 dk daha fazla uyuyabilmiþ ve uyku verimliliðinde \% 6 artýþ gözlenmiþtir. Günde 2 su bardaðý viþne suyu içebilir veya ara öðünlerde kuru viþne tüketilebilir. Atletler ve sporcular viþne suyunu askerin darbe yaptýðý, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin cebren ortadan kaldýrýldýðý, sonrasýnda dönemin Baþbakaný Adnan Menderes ile Dýþiþleri Bakaný Fatin Rüþtü Zorlu ve Maliye Bakaný Hasan Polatkan'ýn idam edildiði hatýrlatýldý. Böylece "Türkiye'de askeri darbeler döneminin baþladýðý" belirtilen kararda, 22 Þubat 1962'de bir askeri darbe giriþimi yaþandýðý ancak baþarýya ulaþamadýðý kaydedildi. Askerin, 12 Mart 1971'de "ülkenin içine düþtüðü anarþi ortamýndan, kardeþ kavgasýndan, sosyal ve ekonomik huzursuzluklardan bahsederek bu kötü gidiþatýn düzeltilmemesi halinde Türk Silahlý Kuvvetlerinin (TSK), kanunlarýn kendine verdiði Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma ve kollama görevini yerine getirerek idareyi doðrudan doðruya almaya kararlý olduðu" yönünde sivil yönetime muhtýra verdiði, sonuçta 12 Eylül Davasý'nýn gerekçeli kararý açýklandý. spor sonrasý bir toparlanma içeceði olarak görmeye baþladýlar. Anti inflamatuar ( iltihap karþýtý) özelliklerinden ötürü viþne suyu egzersiz sonrasý kas aðrýlarýný hafifletmede yardýmcýdýr. Yorucu egzersizler geçici inflamasyon ve oksidatif strese neden olur bu da kas hasarý, kas aðrýlarý ve iyileþme süresinin azalmasý ile sonuçlanýr. Viþne içerdiði konsantre antosiyaninler ile bu 3 sorunu da gidermeye yardýmcýdýr. Çalýþmalar viþne suyunun hem uzun mesafe koþularda hem de yoðun vücut geliþtirme antremanlarýnda kas zayýflýðý ve aðrýlarýný azaltmada etkili olduðunu göstermiþtir. Daha hýzlý iyileþme saðlar: Yapýlan bir çalýþmada; erkek bisikletçilerin 3 gün sürecek yarýþ öncesi 7 gün boyunca günde 2 kez viþne suyu içtiklerinde daha az oksidatif strese ( \%30 daha az ) ve inflamasyona maruz kaldýðý gözlenmiþtir. Bir baþka çalýþmada maraton koþucularý koþudan 5 gün önce, koþu günü ve koþudan 2 gün sonra viþne suyu tükettiklerinde daha hýzlý bir iyileþme süreci kaydetmiþler. Kas aðrýlarýný azaltýr: Bir çalýþmada; 315 km'lik bayrak koþusunda koþucular hem bir hafta öncesinde hem de koþu gününde 2 bardak viþne suyu tükettiklerinde yarýþ sonrasý daha az kas aðrýsýnda maruz kaldýklarý görülmüþtür. Daha az kas hasarý ile sonuçlanýr: Yapýlan bir çalýþmada ; tüketilen viþne suyu vücut geliþtirme egzersizlerinden sonra 4 gün boyunca kas harabiyeti ve kuvvet kaybý \% 4 seviyelerinde seyretmiþtir. Viþne suyu tüketmeyenlerde bu oran \%22' ye kadar çýkabilmektedir. Çalýþmalardan önce ortalama 300 ml viþne suyu içilebilir. Çoðu çalýþma ml arasý günlük viþne suyu önermektedir. Çalýþma sýrasýnda 30 dk içinde bir ek bardak daha içilebilir veya kuru viþne atýþtýrýlabilir. Donmuþ viþne ve yoðurt ile bir toparlanma içeceði bile hazýrlanabilir. Çalýþmalar artirit ve guta baðlý inflamasyonlarý azalmada etkili olduðunu göstermektedir. ÜRÝK ASÝT SE- VÝYELERÝNÝ AZAL- TIR Bir çalýþmada ; 4 hafta boyunca günde 1 bardak \%100 viþne suyu kanda daha düþük ürik asit seviyesi ile iliþkilendirilmiþtir. Ürik asit hem inflamasyon hem de kardiyovasküler hastalýklar için bir risk faktörüdür. GUT ATAKLARI RÝSKÝNÝ AZALTIR Bir çalýþmada ; Gutlu hastalar 2 gün boyunca viþne tükettiklerinde gut ataklarýnda \% 35 azalma gözlenmiþtir. Ürik asit düþürücü bir ilaçla birlite tüketildiklerinde ise gut ataklarý \%75 daha az gö- hükümetin istifa etmek zorunda kaldýðý özetlenen kararda, böylece silahlý gücü elinde bulunduran komutanlarýn, siyasete yön vermeye baþladýklarý, buna da 211 sayýlý Türk Silahlý Kuvvetleri Ýç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesini dayanak gösterdikleri bildirildi. Kararda, "Bu tarihten sonra da askerler siyasetten uzak kalmamýþlar, siyaset ve siyasiler üzerindeki etkilerini devam ettirmiþler, sivil yönetim üzerinde kurduklarý vesayetten asla vazgeçmemiþlerdir. O tarihte bunun en açýk örneði 6. Cumhurbaþkaný'nýn seçiminde yaþanmýþ, askerler ile sivil idare arasýnda varýlan anlaþma sonucu eski bir asker olan Fahri Korutürk 6 Nisan 1973'te Cumhurbaþkaný seçilebilmiþtir" denildi. "Uygun siyasi koþullarýn oluþmasýný beklendiðini açýkladý" Dönemin Genelkurmay Baþkaný Kenan Evren'in, 30 Aðustos 1979 Zafer Bayramý'nýn ardýndan, kuvvet komutanlarýyla görüþtükten sonra, Genelkurmay Ýkinci Baþkaný Haydar Saltýk'tan üç kiþilik çalýþma grubu kurarak ülkenin durumu konusunda ne yapýlmasý gerektiðine iliþkin rapor istediði ifade edilen kararda, "Haydar Saltýk aldýðý emir üzerine hemen çalýþma grubunu kurarak çalýþmalarý baþlatýr. Bu þekilde askeri darbeye karar verilmiþ ve darbe için ilk hazýrlýklar baþlamýþ oluyordu" görüþüne yer verildi. rülmüþtür. OSTEOARTÝ- RÝTLE MÜCADELE- DE YARDIMCIDIR Bir çalýþmada ; 21 gün boyunca günde 2 kez 315 ml viþne suyu tüketimi inflamasyonun serum göstergelerinde belirgin bir düþüþ göstermiþtir. Bunun sonucunda osteoartiritli hastalarda viþne suyunun etkili bir tedavi yöntemi olabileceði düþünülmektedir. Þu an içtiðiniz hangi meyve suyu varsa onu viþne suyu ile deðiþtirin. En fazla anti inflamatuar özellik viþne suyu konsantrelerinde vardýr. Diyet ve egzersiz deðiþiklikleri kalbinizi saðlýklý tutmak için iyi bir yoldur. Daha fazla sebze ve meyve yemeye baþlayýn.özellikle rengi koyu olanlar daha iyidir. KALBÝ KORUR Bir çalýþmada; Yüksek oranda antosiyanin alýmý ( daha çok mor ve koyu kýrmýzý sebze ve meyvelerde bulunur) genç ve orta yaþlý kadýnlarda miyokard enfarktüsüne yakalanma riskini azaltmýþtýr. FELÇ RÝSKÝNÝ AZALTIR Bir çalýþmada ; Viþne vücutta reçete edilen Kararda, þunlar kaydedildi: "Süleyman Demirel tarafýndan 43. hükümetin kurulmasýndan sonra Milli Güvenlik Kurulu tarafýndan terörün arttýðý, ülkenin parçalanma eþiðine geldiði belirtilerek hükümetten bir dizi önlemler alýnmasý istenir. Hükümet tarafýndan askerin istekleri kabul edilir. Ancak ülkenin tek kurtuluþunun askerin yönetimi ele almasýnda gören askerler, hükümet tarafýndan alýnan önlemlere raðmen anarþik olaylarýn azalmadýðýný ileri sürerek askeri darbe için çalýþmalarýný hýzlandýrýrlar. Haydar Saltýk baþkanlýðýnda kurulan kurul iki rapor sunar. Kenan Evren, 'Ýlk iki rapor da gösteriyordu ki memleket gün ve gün iç harbe doðru sürükleniyordu. Mevcut düzenle, anarþinin ve bölücülüðün önlenmesinin mümkün olmayacaðý, mevcut Büyük Millet Meclisi ile çeþitli problemlerin halledilemeyeceði, eðer ülkenin parçalanmasý önlenmek isteniyorsa Meclis'in feshedilmesi ve yönetime el konulmasý, bir kurucu meclisin kurulmasý, geç kalýnýrsa silahlý kuvvetlerin de bir iç savaþ içine sürüklenmek tehlikesi ile karþý karþýya gelmesi korkusunun bulunduðu hususlarý raporlarda yer alýyordu. Raporlarý okuyup dolapta saklýyordum. Ancak ben henüz ben böyle durumun mevcut olmadýðý düþüncesindeydim' diyerek, silahlý kuvvetlerin artýk darbeye karar verdiði ve uygun siyasý koþullarýn oluþmasýnýn beklendiðini samimi olarak açýklamýþtýr." Kararda, 12 Eylül 1980'de askerin yönetime el koyduðu ve ülkenin bütünü kontrol altýna aldýðý belirtilerek askeri yönetimin aldýðý kararlar ve uygulamalarý özetlendi.(aa) Uykusuzluðun çözümü viþne Kendine has mayhoþ tadýyla farklý ve lezzetli bir meyve olan viþnenin bir çok sorunun çaresi olduðu söyleniyor. ilaçlara benzer hareket ediyor ve metabolik sendromlu hastalarda yað ve þekeri düzenliyor. TRÝGLÝSERÝD- LERÝ DÜÞÜRÜR Kanda yüksek trigliserid kalp hastalýðýna yakalanma riskini arttýrýr. Bir çalýþmada; Günde 1 bardak viþne suyu trigliseridleri \%17 oranýnda düþürme etkisine sahiptir. KOLESTEROL SEVÝYELERÝNÝ DÜ- ÞÜRÜR Bilim adamlarý kiraz tozu verilen farelerde \%26 daha düþük kolesterol seviyesi olduðunu ve iyileþmiþ kardiyovasküler saðlýktan ötürü daha erken ölüm riskinde \%65 azalma olduðunu saptamýþlardýr. Güne bir bardak viþne suyu ile baþlanabilir veya sabah kahvaltýsýnda yulaf ezmesine ceviz ve kuru viþne konabilir. Kalbe dost omega 3 zengini somon balýðý tüketirken aroma kazandýrmak için dondurulmuþ viþne eklenebilir. Tam tahýllý yemeklere kurutulmuþ viþne ekleyin veya taze meyve salatalarýnýzda mutlaka bulundurun.'(ýha9 Afyonkarahisar da 25 askerin þehit, 8'i asker 11 kiþinin yaralanmasýyla sonuçlanan mühimmat patlamasý davasýnda yeni bir geliþme yaþandý. Mahkeme heyeti, 22 ay sonra olay yerinde yeniden keþif yapýlmasýna karar verdi. 2 Ekim'de bilirkiþinin katýlmayacaðý keþif, mahkeme tarafýndan oluþturulacak heyet tarafýndan gerçekleþtirilecek. Afyonkarahisar'da 5 Eylül 2012 tarihinde meydana gelen mühimmat deposundaki patlamayla ilgili olarak, olay tarihindeki Afyonkarahisar 500\'üncü Ýstikam Ana Depo Komutanlýðý 4\'üncü Mühimmat Bölge Komutaný Kýdemli Albay Veysel Özbay, Bölük Komutaný Binbaþý Ali Duran ve Üsteðmen Tuncay Aydýn'ýn sanýk olarak yargýlandýðý davanýn 8'inci duruþmasýna bugün devam edildi. Þehit yakýnlarýnýn çoðunluðunun ilgi göstermediði mahkemede gelen müzekkereler okundu. Mahkeme heyeti, geçtiðimiz duruþmada, olaya iliþkin elimizde bilgi ve belge var diyen CHPlideri Kemal Kýlýçdaroðlu na gönderilen müzekkereye cevap verilmediðini Dünya Saðlýk Örgütü'ne göre 2005'te 92 milyon olan nörolojik hastalýklardan erken ölüm sayýsý, 2030'da 103 milyona ulaþarak yüzde 12'lik bir artýþ kaydedecek. Beyinle ilgili hastalýklardan korunma ve beyin saðlýðýnýn önemine dikkat çekmek amacýyla ilan edilen Dünya Beyin Günü'nde nörolojik hastalýklarýn tüm dünyadaki ölümlerin yüzde 12'sini oluþturduðu hatýrlatýlarak, bu hastalýklarýn önemli bir kýsmýnýn önlenebilir olduðu vurgulanacak. Dünya Saðlýk Örgütü verilerine göre en çok ölümle sonuçlanan hastalýklarýn baþýnda nörolojik hastalýklar geliyor. Beyin saðlýðýnýn önemi Yine tüm dünyada ölüm oranýnýn yüzde 12'sini oluþturan nörolojik hastalýklarda bu oran düþük ve orta gelirli ülkelerde yüzde 17'ye yükseliyor. Türk Nöroloji Derneði, Dünya Nöroloji Federasyonu Baþkaný Dr. Raad Shaikir'in Dünya Beyin Günü nedeniyle yaptýðý, "Genel saðlýmýz beyin saðlýðýmýz olmadan olamaz. Beynimiz en önemli ve komplike organýmýzdýr ve beynimizin saðlýklý çalýþ-masý bütün vücut saðlýðýmýzý etkiler" açýklamasýný destekliyor. Farkýndalýk çok eksik Dünya Nöroloji Federasyonu, CUMARTESÝ 2 AÐUSTOS Mühimmat patlamasý davasýnda yeni bir geliþme yaþandý. Cephane patlamasý ile ilgili yeni geliþme belirtti. KILIÇDAROÐLU'NDAN CEVAP GELMEDÝ Mahkeme heyeti, CHPGenel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'na yazdýklarý, 'Patlamanýn hangi sebeplerden kaynaklandýðý, terör saldýrýsý olup olmadýðý, sabotaj olasýlýðýnýn kendisine kimden ve ne þekilde ulaþtýðý' bilgilerinin sorulmasý ve bu konularla ilgili elindeki bilgi ve belgeleri göndermesi için yazdýklarý müzekkereye cevap gelmediðini belirtti. Mahkeme, þehit âlilerinin de bazýlarýnýn talebi üzerine Kýlýçdaroðlu na 2 inci kez müzekkere yazarak olaya iliþkin elindeki bilgi ve belgelerin göndermesine iliþkin karar aldý. YENÝ KEÞÝF YAPILACAK Þehit yakýnlarýnýn avukatlarý ayrýca askeri mahkeme heyetinden olay yerinde baðýmsýz bir bilirkiþi heyeti ile yeniden keþif yapýlmasýný istediler. Mahkeme heyeti, duruþmayý 28 Ekim 2014 tarihine erteledi.(dha) 2030'da 103 milyona ulaþarak yüzde 12'lik bir artýþ kaydedecek. Nörolojik hastalýklar önlenebilir beyin saðlýðý ve nörolojik hastalýklara yönelik yeterli düzeyde farkýndalýk olmadýðýný vurguluyor. Ýnme ve demans gibi hastalýklarýn saðlýk sistemlerinin baþ edemeyeceði oranda arttýðýna dikkat çekilen açýklamada þu nokta-lara iþaret ediliyor: Ýnme geçirme riskimiz var "Bu hastalýklarýn önlenmesi gerekmektedir. Nörologlar beynin koruyucularýdýr. Beyin ve nörolojik hastalýklarýn karmaþýk olmasý çoðu zaman halkýn farkýndalýðýnýn azalmasýna sebep olur. Hayatýmýz boyunca inme ve demans geçirme riskine sahibiz. Beyni etkileyen hastalýklar dünyada insanlarýn engelli olmalarýnýn en büyük sebebidir. Bu giriþimin amacý da dünyada daha iyi bir beyin saðlýðýnýn oluþmasýný saðlamaktýr." En çok ölüm nedenlerinden biri Türk Nöroloji Derneði Baþkan Yardýmcýsý ve Dünya Nöroloji Federasyonu Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Þerefnur Öztürk "Ýnme ve travmatik beyin yaralanmalarý dünyada engelli olmanýn en büyük iki sebebi" diyor. Dünya nüfusunun yüzde 1-2'sinin trav-matik beyin yaralanmasý geçirdiðini hatýrlatan Öztürk, "Dünya genelinde inme, kalp rahatsýzlýðýndan sonra en çok ölüme sebebiyet veren hastalýktýr pek çok yaygýn hasta-lýktan önde gelir" uyarýsýnda bulunuyor.(yaygýn basýn)

16 16 CUMARTESÝ 2 AÐUSTOS Üniversite sýnavý yýlda 12 kez yapýlacak Milli Eðitim Bakaný Avcý, TOEFLsýnavlarý gibi bir sistemle üniversite sýnavlarýnýn yapýlacaðý, her ay düzenlenecek sýnavlardan hangisinde en yüksek not alýnýrsa onun geçerli olacaðý bir sistem üzerinde çalýþtýklarýný söyledi. Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý Baþkent Öðretmenevi nde eðitim muhabirlerine iftar verdi. Ýftarýn ardýndan sorularý yanýtlayan Avcý, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn, Bakanlar Kurulu nda sorularýn açýklanmasýyla ilgili talimat verdiði ve YGS ve YDS sýnavlarýyla ilgili bir düzenleme yapýldýðý yönünde Adalet Bakaný Bekir Bozdað ýn bir açýklamasý oldu ifadeleri üzerine Avcý, konunun yanlýþ anlaþýlmýþ olabileceðini söyledi. BAÞBAKAN'IN BÝR TALÝMATI SÖZ KONUSU DEÐÝL! Bakan Avcý, sözlerini þöyle sürdürdü Böyle bir talimat söz konusu deðil. Þu tarafý doðru. Bu, Bakanlar Kurulunda konuþuldu ve açýklanmasý açýklanmamasý bununla ilgili niye açýklanmýyorla ilgili Bakanlar Kurulunda bilgi verildi. Bunu çalýþalým denildi sadece. Yani öyle hemen açýklayalým hemen...biliyorsunuz yasada var, Bilgi Edinme Yasasý na dahil deðil. Bu da bir þeyleri gizlemek için falan alýnmýþ bir karar deðil. Çünkü bu, daha önce planlanan bir süreç. Ömer Dinçer zamanýnda baþlatýlmýþ bir çalýþma var. BÝR SORU BÝR DAHA YÖNELTÝLMEZ Aþýrý duygusallýk kiloyu da olumsuz etkiliyor Ergenlik ve gençlik döneminde daha yoðun yaþanan duygusal dünyadaki çalkantýlarýn kilo problemine neden olduðu belirtildi. ygusal deðiþimin yoðun olduðu dönemlerde özellikle bayanlarýn ya çok yiyip aþrý kilo aldýðý ya da yemeden içmeden kesilip aþýrý zayýf kaldýðý belirtildi. Ýnsan yaþamý belirli bir süreç olduðunu ve bu yaþam sürecinde ergenlik, regl, hamilelik, menopoz gibi bazý önemli dönemlerin özellikle bayanlarýn daha fazla etkilenmesine neden olduðu belirtildi. Bu özel dönemlerde bayanlarýn Avcý, TOEFL sýnavlarýna istenildiði zaman girilebildiðini anýmsatarak, bu sýnavda binlerce, yüz binlerce, milyonlarca sorunun bulunduðunu, bir imtihandaki sorunun bir süre daha yöneltilmediðini anlattý. Bu sýnavda alýnan en yüksek puanla öðrenci kabul eden kurumlara müracaatýn yapýlabildiðini dile getiren Avcý, benzer bir sitemin üniversiteye giriþ için tasarlandýðýný belirtti. HER AY SINAV HAKKI VERÝLECEK Bu sistemde, öðrencilerin bir kez sýnava girdikleri sýnav sonuçlarýna göre deðil, senenin belli aylarýnda veya örnek olarak her ay sýnava girme hakkýnýn olduðunu ifade eden Avcý, O projenin gereði olarak sorularýn birikmesi lazým. Düþünün her ay soru sorduðunuz zaman senede en az 12 tane bu ölçekte sýnav yapýyorsunuz demektir. Bunun için de 12 çarpý bu ölçekte hem fiziksel hem de duygusal olarak deðiþime uðradýðý belirtilen açýklamada 'Kadýnlýk sürecinde çocukluktan sonra ergenlikle baþlayan hormonel, fiziksel ve duygusal deðiþim, beslenme ihtiyaçlarýnýn da farklýlaþtýðý bir dönemdir. Ergenlik dönemi, büyümenin hýzýnýn arttýðý, biyolojik deðiþimle birlikte cinsel ve yapýsal olgunlaþmanýn tamamlandýðý, çocuðun eriþkin görünümüne girdiði özel bir süreçtir. Bu dönemden hem kýzlar hem de erkekler etkileniyor. Her iki cinste ergenlik baþlamadan önce genellikle vücut yað Milli Eðitim Bakaný Avcý soruya ihtiyacýnýz var bir yýlda. Buna yýllar boyu düþündüðünüzde katlanýyor. O projenin gereði bu. Bunlar izah edildi, çalýþalým denildi sadece. Þimdi tekrar artýlarýyla eksileriyle biz bunu çalýþýyoruz. Bir karar verdiðimiz zaman da onu kamuoyuyla paylaþýrýz diye konuþtu. Bir baþka soru üzerine Bakan Avcý, TEOG sýnavýnda mahkemece iptal edilen 4 soruyu kendisinin de incelediðini belirterek, Ýptal edilen sorularýmýz yanlýþ deðil ifadesini kullandý. KPSS'DE BÝR SORU ÝPTAL EDÝLDÝ Öðretmenlik ve kamudaki Ave B grubu kadrolar için yapýlan Kamu Personel Seçme Sýnavý nda (KPSS) bir soru iptal edildi. ÖSYM den alýnan bilgiye göre, KPSS nin 5 Temmuz daki sabah oturumunda yer alan Genel Kültür Testi ndeki bir sorunun, Bilim Kurulu nun tavsiyesi üzerine ÖSYM Yönetim Kurulunca iptaline karar verildi. LÝSE SON SINIFLARA SINAV HAKKI Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý, lise son sýnýf öðrencilerine sýnav hakký verilmesine iliþkin Bir sýnav hakký vereceðiz. Devamsýzlýktan kalanlarýn devamsýzlýðýnýn dikkate alýnmayacaðý bir düzenleme yapacaðýz dedi. 70 i aþkýn lise türünün 7 ye indirildiðini belirten Avcý, meslek liselerinde 9. sýnýfta derslerin ortak olduðunu hatýrlattý. Özel okullardan devlet okullarýna geçiþe iliþkin soru üzerine de Bakan Avcý, özel okullardan devlet okullarýna 2 bin 200 öðrencinin geçiþ yaptýðýný kaydetti. El yazýsý konusunda öðrencilerin zorluk çektiðinin ifade edilmesi üzerine Avcý, bunun MEB in yaptýðý en güzel iþlerden bir tanesi olduðunu belirtti. Avcý, el yazýsýnýn milli bir yazý karakteri oluþmasýna katký saðlayacaðýný, bunun devamýnýn getirilmesi gerektiðini vurguladý. TOEFL NEDÝR? Standart Amerikan Ýngilizcesini üniversite düzeyinde kullanabilme ve anlayabilme yeteneðini ölçen TOEFL (Test of English as a Foreign Language/ Yabancý Dil olarak Ýngilizce Sýnavý) 130 ülkede ABD nin Educational Testing Services Þirketi tarafýndan düzenlenir. Sýnav yýlda 50 kezden fazla uygulanýyor. En yüksek puan geçerli oluyor.(haber Merkezi) Ergenlik ve gençlik döneminde daha yoðun yaþanan duygusal dünyadaki çalkantýlarýn kilo problemine neden olduðu belirtildi. oranýnda artýþa baðlý olarak kilo alýnýyor. Fakat kýzlar erkeklerden önce ergenliðe adým atýyor ve bu nedenle onlarda kilo problemleri daha çok görülüyor. Ergenlikte kýzlarýn yükselen östrojen hormonu seviyesi yað depolanmasýný kolaylaþtýrarak kilo alýmýný daha kolay hale getiriyor. Duygusal dünyanýn da çalkantýya girdiði ergenlik dönemi, hiç yememeye yol açabileceði gibi aþýrý yeme isteðine de sebep olabiliyor. Beslenmede yapýlan bu tip hatalar genç kýzlarýn hýzlý kilo almasýyla son bulabiliyor. Genç kýzlarda görülen kilo sorunlarý sadece dýþ görünüm açýsýndan sýkýntýlý kalmamakla birlikte ayný zamanda saðlýklarý ile ilgili bazý problemlere de neden olabiliyor' denildi. Hem temizik yapýn hem zayýflayýn Hisar Intercontinental Hospital Beslenme ve Diyet Uzmaný Elif Karacanoðlu bayram temizliði yaparken nasýl kalori kaybedebileceðimizi anlattý. Yaðlarýnýzý enerjiye dönüþtürmeyi öðrenin! Vücudun uzun vadeli enerji deposu yaðdýr. Dýþarýdan enerji kaynaðý alýnmadýðý takdirde, yaðlar enerjiye dönüþerek, enerji gereksiniminizi karþýlayabilir. Yaðlar ve karbonhidratlar kas çalýþmasý için kullanýlýr. Ancak karbonhidrat yaða göre % 4-5 oranýnda daha elveriþli enerji kaynaðýdýr. Bu nedenle aðýr idmanlardan 3-4 saat önce karbonhidratý, yaðý ve proteini dengelenmiþ, sindirimi kolay bir mönü tüketin. Ancak yemekten sonra hafif bir yürüyüþ yapacaksanýz, sporcu deðilseniz, yine de 1 saat bekleyin. Öðünün hemen ardýndan yapýlan egzersiz, enerji harcayan kaslarla, sindirimin devam ettiði baðýrsaklar arasýnda bir baþka yarýþa neden olacaktýr. Bu nedenle yaðlarýnýzý yakmaya kararlýysanýz yemeðin hemen ardýndan egzersiz yapmayýn. En çok kaloriyi banyoyu temizlerken harcarsýnýz! Öncelikle Fiziksel efor gerektiren ev iþleri yapýlýrsa kalori harcanabilir bunu aklýnýzdan çýkarmayýn. 30 dakikalýk ev iþine karþýlýk yakýlan kalori oranlarý þöyle: Banyo temizlemek: 200 kalori Camlarý silmek: 150 kalori Bulaþýk yýkamak: 100 kalori Yerleri süpürmek ya da silmek: 90 kalori Yemek hazýrlamak, sofrayý düzenlemek: 80 kalori Ütü yapmak, yatak hazýrlamak: 70 kalori Toz almak, yüksek raflarý temizlemek, perde takýp çýkarmak: 50 kalori(yaygýn basýn) Temel saðlýk sorunlarýnýn dermaný adaçayý. Doðal ilaç adaçayý Ýnsanlarýn sýkça rastladýðý astým, öksürük, nefes darlýðý ve böbrek rahatsýzlýklarý gibi temel saðlýk sorunlarýnýn dermaný adaçayý. Dr. Muammer Yýldýz adaçayý için týrmandýðý Hakkari daðlarýnýn eteklerinde karlarýn beslediði yamaçlarda bu faydalý bitkiyi ve yaþam alanýný Hekimzade okurlarý için inceledi. Adaçayý boðmaca aþýsý çýkana kadar uzun yýllar boðmaca tedavisinde kullanýldý. Ýlk görüþte çiftçiler tarafýndan ekilmiþ izlenimi veren bitki bölgede doðal olarak yetiþmekte. BAKTERÝ, MANTAR VE VÝRÜSÜN DÜÞMANI Adaçayýnýn etkileri; Yapýlan deneylerde bitkinin sulu ve alkollü ekstresinin antibakteriyel (bakterilerin üremesini engelleyen), antifungal (mantarlarýn üremesini engelleyen) ve antiviral (virüslerin üremesini engelleyen) etkisinin bulunduðu, topraküstü kýsýmlarýnýn metanollü ekstresinin antioksidan etkili ve insektisid (böceklere karþý savaþan) içerdiði rosmarinik asitten dolayý antiemflamatuvar (iltihapla savaþan) etkisinin olduðu saptanmýþ. GELENEKSEL TIBBIN EN TEMEL DERMANLARINDAN Adaçayýnýn baþlýca faydalarý; Halk hekimliðinde gaz söktürücü, antiseptik, kuvvet verici, öksürüðü giderici ve uyarýcý etkilerinden dolayý sýkça tercih edilmekte. Adaçayý, nezle ve gripten kaynaklanan boðaz rahatsýzlýklarýnda, böbrek hastalýklarýnda çay olarak tüketilmekte. Göðüs açýcý etkisi ile astým hastalarýný rahatlatýyor. Bu faydalý bitkinin yatýþtýrýcý, midevi, idrar söktürücü, ter kesici ve dezenfektan etkileri de bulunmakta. AÐIZ VE DÝÞ TEDAVÝSÝN- DE DE KULLANILIYOR Adaçayýnýn içinde bulunan thujon zengini uçucu yaðlar boðaz enfeksiyonlarý, diþ iltihaplanmalarý ve aðýz yaralarý için yapýlan ilaçlarýn katký maddesi. Bu nedenle gargara olarak aðýz ve boðaz enfeksiyonlarýnýn tedavisinde de kullanýlýyor. ÖNEMLÝ UYARI! Adaçayýnýn bu kadar faydasýna karþýn Thujon (salvion) toksik ve kanserojen olduðundan fazla dozda alýnmamasý önerilmekte. Uzmanlar bu bitkiyi gebelikte ve emziren annelere de tavsiye etmiyor. ADAÇAYINI HAZIRLA- MAK DA ÇOK KOLAY 2 çay kaþýðý adaçayýnýn üzerine kaynamýþ suyu dökün ve 5-10 dakika kadar beklettikten sonra için. Adaçayýný çok kullanýrsanýz acý bir tadý olabilir. Tatlandýrmak için bir iki damla limon sýkabilir ve bal ekleyebilirsiniz. (Haber Merkezi) Yeþilay dan Bonzai uyarýsý "Bonzai" satýþý yapan profilleri kapatmasý için Facebook'a çaðrýda bulunuldu. Türkiye Yeþilay Cemiyeti, sentetik uyuþturucu "bonzai" satýþý yapan profilleri kapatmasý için Facebook'a çaðrýda bulundu. Cemiyetten yapýlan açýklamada, son dönemlerde birçok kiþinin ölümüne neden olan bonzainin kullanýmýný ve yaygýnlaþmasýný önlemek için yürütülen çalýþmalarýn devam ettiði belirtildi. Bonzainin sosyal medya üzerinden kolay ve ucuz bir þekilde satýldýðýna deðinilen açýklamada, Facebook'a gönderilen yazýda, bonzai satýþý yapan profillerin kapatýlmasý ve içeriklerin yayýnýnýn durdurulmasý talebinde bulunulduðu kaydedildi. Bu tür maddelerin sosyal medyada satýþa sunulmasýnýn ilgili yasalarda suç teþkil ettiði aktarýlan açýklamada, bizzat Facebook Koþullarý'nýn da uyuþturucu madde kullanýmýný teþvik eden içeriklere karþý olduðuna dikkati çekildi. Açýklamada, "Yeþilay Cemiyeti, bu uyarýyý basýn ve sosyal medya aracýlýðýyla geniþ kitlelere duyurarak konuyla ilgili duyarlýlýðý artýrmak ve bahsi geçen profillerin kapatýlmasý yönünde kamuoyu baskýsý oluþturmayý hedeflemektedir" ifadesine yer verildi.(haber Merkezi) Hayvansal atýklardan enerji üretilecek Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýnýn hayvansal atýklardan enerji üretmek için baþlattýðý "Türk-Alman Biyogaz Projesi"nin ekim ayýnda sonuçlanacaðý bildirildi. Bakanlýktan yapýlan yazýlý açýklamada, hayvansal atýklardan enerji elde edilmesi için harekete geçildiði anýmsatýlarak, kurulacak biyogaz tesisleri ile bir taraftan atýklardan kaynaklanan kirliliðin giderilmesi diðer taraftan ise enerji (ýsý+elektrik) ve tarýmda kullanýlabilecek gübre üretilmesinin hedeflendiði belirtildi. Bakanlýk yetkililerinin, Afyonkarahisar, Amasya, Aydýn, Balýkesir, Bursa, Çorum, Ýstanbul (Silivri), Ýzmir, Konya, Kýrklareli, Manisa ve Tekirdað'da ziyaretlerde bulunduðu bildirilerek, Alman uzmanlarýn saha ziyaretlerini tamamladýðý duyuruldu. Bakanlýðýn Alman biyogaz uzmanlarý ile ön fizibilite raporu hazýrladýðý kaydedilerek, "Söz konusu rapor Suluova'da kurulacak biyogaz tesisi ile Tersakan Çayý'ndaki kirliliði gidermek için bir çözüm sunuyor. Seçilen bölgelerde pilot tesislerin kurulmasý için fizibilite çalýþmalarý tamamlandý" ifadelerine yer verildi. Proje kapsamýnda hazýrlanan biyogaz hesap aracý sayesinde bir biyogaz tesisinin inþasýna baþlamadan önce eldeki temel verileri kullanarak tesisin boyutunu, kapasitesini, bileþenlerini ve ekonomikliðinin hesaplanabileceði vurgulandý. Bakanlýðýn Gönen ve Biga'da biyogaz gübresinin, arazide tarýmda kullanýmý ve sonuçlarýnýn kýyaslanmasý amacý ile bir örnek ekim uygulamasý yaptýðý belirtilerek, þunlar kaydedildi: "Bölgede seçilen tarlalarýn toprak analizlerini yapan bakanlýk, kullanýlacak gübrelerin de analizlerini yaparak uygun gübre oranlarýný hesapladý. Pilot arazilere biyogaz gübresi, iþlenmemiþ çiftlik gübresi, kimyasal gübre ve bunlarýn karýþýmlarýndan oluþan gübreleme uygulamasý yapýldý. 2013'te hasadý gerçekleþtirilen domates, biber ve mýsýrdan olumlu sonuç elde edildi. Ýþlenmiþ ve iþlenmemiþ gübre, kimyasal gübre ve biyogaz gübresini karþýlaþtýran uzmanlar biyogaz gübresinin daha kaliteli ve daha verimli olduðunu gözlemledi." (AA)

17 CUMARTESÝ 2 AÐUSTOS Okuyarak düþünce üretenlere, hayattan uzak kalýþlarýný vurgulamak için zaman zaman eleþtiri yöneltiriz: "Hayata bak, hayata!" deriz. Hayata bakmasýný isteriz. Bunu söyleyenlere göre hayat gerçektir, kitabi fikirler ise bir ölçüde hayalidir. Evet, bizi fikren besleyen eserlerin bazýlarý farklý coðrafyalardandýr. Deðiþik kültürel ortamlardandýr. Uzak tarihi dönemlerdendir. Hatta bazýlarý kurmaca özelliði taþýyan sanat eserlerindendir. Fakat onlar da olmadan hayata insanýn düþünce katkýsý nasýl saðlanabilir ki? * Gençler ve çocuklar da konuþur. Düþüncelerini ifade ederler fýrsat buldukça. Çevresindekiler yerine göre dinlerler onlarý. Gençler sözlerinde ýsrar ederlerse, hayali bulunan fikirlerine karþý ayný tepkiyi onlara gösterdiðimiz olur. "Hayata bak evladým, hayata!" Çocuk ve genç hayata nasýl, neresinden baksýn ki? Prof.Dr. Yaþar AKBIYIK Millet vatansýz Türkiye Erdoðan sýz olmaz Tarihi þeref levhalarýyla dolu aziz milletim! Sizlerin baðrýnýzdan büyük liderler çýkmýþtýr. Bunlardan biri de Dünya lideri Recep Tayip ERDOÐAN'DIR. Büyük Türkiye için Zaman birlik olma zamanýdýr. Yunus Emre'nin dediði gibi: "Gelin birlik olalým, Ýþi kolay kýlalým". Recep Tayyip Erdoðan'ý Cumhurbaþkaný seçelim. Neden mi? Prof. Dr. Reha Metin Alkan Ne bir ekmek Ne etnisite Davasý Büyük Türkiye. Kimsesizlerin kimsesi Mazlumlarýn gür sesi Büyük devlet adamý Recep Tayyip Erdoðan. Dünyada öldürülen Müslümanlara Gazze'de katledilen insanlarýna Bosna'da Karabað'da Þehit edilen soydaþlarýna Sahip çýkan Recep Tayyip Erdoðan. Hak bildiði yolda giden Recep Tayyip Erdoðan Millet vatansýz Türkiye Erdoðan'sýz olmaz! "Yol onun varlýk onun, gerisi hep angarya Yüzüstü çok süründün ayaða kalk Sakarya!" (Bu yazý Abant TV'nin haberlerinde ve internet sayfasýndan izlenebilir) Öyle ya, hayat duraðan deðil ki. Belli bir rengi, belli bir þekli, beli bir içeriði yok ki. Akýp gidiyor binlerce ses, binlerce Þahin ERTÜRK görüntü, binler aný, binlerce olay ve durum olarak. Biz yetiþkinler hayatý anlayýp kavramakta zorlanýrken, o gençlerin bunu hemen anlamasýný nasýl bekleriz? Tecrübe denilen aydýnlatýcý- uyarýcý yaþantýlar yok onlarda. Ya zihniyet. Hayata bakýþý anlamlandýran unsurlarýn baþýnda gelen zihniyetin oluþumu zaman ister ki, genç bu sürecin içindedir. * Bayram ve hayat. Hayata bir de bu noktadan bakmak. Hayata bakmak Enerji kesintisine dikkat Enise Aðbal Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, 4, 5 ve 6 Aðustos 2014 tarihlerinde belirli saatlerde yapýlacak enerji kesintisine karþý uyardý. Ýl Koordinatörlüðü nden verilen bilgiye göre, 4 Aðustos 2014 Pazartesi günü saatleri arasýnda Çorum ili Merkez Kýrsal Þebeke Konaklý ENH da yapýlacak bakým onarým çalýþmalarý nedeniyle Çorum merkeze baðlý Düvenci Beldesi, Karaaðaç, Palabýyýk, Pancarlýk, Kavacýk, Elmalý, Çomarbaþý, Kuþsaray, Güney, Ýkipýnar, Kýþladeresi, Boðacýk, Deðirmendere, Hýzýrdere, Konaklý köyü ve Ayvalý, Kultak, Güvenli, Karahisar Eskice Köyleri ve Tekçam Mahallesi, Ataköy Mahallesi, Rýçvanlar Mahallesi, Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü Sýklýk Fidanlýðý, Çorum Belediyesi Konaklý Ýçme Suyu Tesisi, Çorum Belediyesi Eskice Ýçme Suyu Tesisi, Meftun Yýlmaz Lokanta, Kerim Yýlmaz Kuþsaray Köyü Civarý, Erseçgeller, Korcan Un Gýda, Ýkipýnar Köyü Ýçme Suyu Tesisi, Güney Köyü Ýçme Suyu Tesisi, Eskice Köyü Ýçme Suyu Tesisi, Boðacýk Köyü Ýçme Suyu Tesisi, Çorum Belediyesi Pýnarbaþý Ýçme Suyu, Hacý Mehmet Akgümüþ, Hüseyin Çýkmaz Un Fabrikasý, Sami Çarpan Güney Köyü Mevkii, Botaþ Vana Ýstasyonu, 982 Sayýlý Yaðlý Tohumlar Tarým Satýþ Kooperatifi Tesisi, Ýkram Leblebi Gýda, Konaklý Belediyesi Ýçme Suyu Tesisi, Turkcell Eskice Verici Ýstasyonu, Vodafone Telekom Ahmediye Köyü, HGG Ýnþaat, Büyüktopal Ýnþaat; 5 Aðustos 2014 Salý günü saatleri arasýnda Çorum ili Merkez Þehir Þebeke Kömürcü Fiderinde yapýlacak çalýþmalar nedeniyle merkez Akþemsettin Caddesinin bir kýsmý, Bahçe Sokaklarýn bir kýsmý, Kiremitçiler Sokaklarý, Serafettin Aydemir Un Fabrikasý, Yýldýz Kiremit Tuðla Sanayi, Saraçoðlu Kiremit Tuðla Fabrikasý, Kömürcü Toprak Sanayi, Yeni Yýldýz Toprak Sanayi ve ayný gün saatleri arasýnda Çorum ili Merkez Þehir Þebeke Mezbaha yeraltý fiderinde yapýlacak bakým onarým çalýþmasý nedeniyle Merkez Ýskilip Caddesinin bir kýsmý, Ýskilip sokaklarýn tamamý, Özöðlu Kiremit Fabrikasý, Öz Kiremit Tuðla, Emin Kaltakçý Döküm Sanayi, Biliþler Un Deðirmeni; 6 Aðustos 2014 Çarþamba günü saatleri arasýnda Çorum ili Merkez Þehir Þebeke Express fiderinde yapýlacak bakým onarým çalýþmasý nedeniyle de merkez Ýskilip yolu gidiþ sol tarafý, Doðuþ Çelik Tüp, Yeni Azým Kiremit Tuðla Sanayi, Yeni Yýldýz Toprak Sanayi, Özkoç Isýtan Tuðla Torak Sanayi, T. Þahin / N. Kaya Akaryakýt, Adil Saraçoðlu Tavuk Çiftliði, Ceritoðlu Toprak ve Sanayi ye programlý olarak elektrik verilemeyecek. DEÐÝNMELER Kuzey Kampüs tamam Mustafa Demirer Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüs ihalesinin resmi süreci sorunsuz tamamlandý. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn verdiði bilgiye göre, Kuzey Kampüs yapým ihalesine katýlan firmalarýn itiraz sürelerinin dün itibarýyla bittiðini açýkladý. Ýhaleye yapýlan itirazlarýn deðerlendirilmesi sonucu idare aleyhine herhangi bir yanlýþ ve hatalý durumun çýkmadýðýný vurgulayan Rektör Alkan, 4 Aðustos 2014 Pazartesi günü Kuzey Kampüs binalarýný yapacak firmanýn belirlenerek kamuoyuna açýklanacaðýný kaydetti. Kampüs inþaatýný üstlenen firmaya tebligat yapýlacaðýný belirten Rektör, yaklaþýk bir ay içinde yer teslimi yapýlarak inþaatýn resmen baþlatýlacaðýný kaydetti. Ýhale süreci hakkýnda bilgi Yapý Ýþleri Teknik Daire Baþkanlýðý'nca hazýrlanan Kuzey Kampüs 1. Etap alt yapý (yol, su, atýksu, yaðmur suyu, ýsý ve enerji merkezi) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Ýlahiyat Fakültesi, Yemekhane ve Spor Salonu yapým iþi geçtiðimiz Mayýs ayýnda ihaleye çýkarýldý. Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen ihale Yapý Ýþleri Teknik Daire Baþkanlýðý Þube Müdürü Süleyman Altan'ýn baþkanlýðýnda komisyon huzurunda yapýldý. Ýhale Komisyonu Baþkaný Süleyman Altan, Kuzey Kümpüs 1. etap yapým iþi ihalesine 39 talipli çýktýðýný, ancak 14 teklifin kendilerine ulaþtýrýldýðýný açýkladý. Hitit Üniversitesi idaresinin 119 milyon 925 bin 279 lira yaklaþýk maliyet verdiði ihaleye katýlan firmalar ve teklif miktarlarý ise þöyleydi; Sarýdaðlar Ýnþaat 107 milyon 196 bin lira. Bayram, insaný insanla buluþturuyor, kaynaþtýrýyor. Ýlahi bir içeriði var. Ahlaki tarafý var. Kuþaklarý bir birine baðlamakta sevgiyle saygýyla. Hayatla ölüm arasýndaki baðýn altýný çiziyor zihnimizde. Bu sýcak günlerde insan için su gibi bayram havasý. Evet su gibi can için gerekli. Su, bayram ve insan. Hayata bir de bu noktadan bakmak. Bayramda köye gittim. Giriþte üzerinden geçtiðimiz köprünün altýndaki derenin kupkuru olduðunu gördüm. Susuz dere! Ýnsanýn yüreði yanýyor. Ne balýk, ne kurbaða, ne yosun! Derenin kýyýlarýnda bir tane bile kuþ yok! O derenin Taþyapý Ýnþaat 103 milyon 990 bin lira. Ýzka Ýnþaat 92 milyon 400 bin lira. Önsez + N. Doðuþ + Argüp Ortaklýk Giriþimi 106 milyon 600 bin lira. Demars+Ensa Yapý 98 milyon 700 bin lira. Ýntin Ýnþaat 118 milyon 220 bin lira. Özge Ýnþaat 112 milyon 450 bin lira. Uransan Ticaret 92 milyon lira. Rit +Ayhas Ýnþaat 118 milyon 500 bin lira. Egemen + Moment Yapý 85 milyon lira. Pilon Yapý +Yldýzlar Ýnþaat 98 milyon 300 bin lira Nuhoðlu + Dalgýçlar Ýnþaat 97 milyon 500 bin lira Ermit Mühendislik 117 milyon 990 bin lira KMB Metro + Nas + Pýnar ortaklýðý 133 milyon lira. T.C. ÇORUM 2. ÝCRA DAÝRESÝ 2012/3202 ESAS akar haliyle bu hali arasýndaki fark, iþte hayat! Arabadan inip susuz derede bir süre yürüdüm üzgün bir þekilde. Kendi hayatýmdaki israf ettiðim nice nimetleri düþünerek yürüdüm her adýmýmda artan bir hüzünle. Su, ekmek, hava.. Öðle yakýndý. Hava sýcaktý. Bilerek güneþin altýna, bir tümseðe oturdum. Bildiðim kadarýyla Hz. Adem'den günümüze doðru insanlýðýn tarihine bakmaya çalýþtým. Ýnsaný anlamaya gayret ettim. Hayatý kavramaya uðraþtým. Kendi kendime, bu susuz dere içinden: Hayata bak haydi! Dedim. Derenin önce yukarýsýna, sonra alt yanýna baktým. Susuzluk. Söðütler, çalýlar, iðdeler, bükler, kavaklar.. Fazla duramadým bu sýkýntýlý ortamda. Hemen yola çýkýp uzaklaþtým o susuz dereden. Hayatta susuz dereden bakmak ifadesi dilimdedir üç gündür. Þimdi suyun damlasýna bile hasretle bakýyorum. Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: l NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 1683 Ada No, 5 Parsel 19 nolu baðýmsýz bölüm 3ODA,SALON, MUTFAK, KÝLER, BANYO, TUVALET, LAVABO, HOL, ANTRE VE 2 ADET BALKONDAN OLUÞ- MAKTADIR. ISINMASI DOGALGAZ KOMBÝ OLUP KUZEY VE BATI CEPHELÝDÝR. ISLAK ZEMÝNLER SERAMÝK, DÝÐER ZEMÝNLER AHÞAP DÖÞEME ÝLE KAPLI OLUP KAPI VE PENCERELERÝ AHÞAPTIR. Adresi : BUHARA EVLER MAH 6. SOK OÐUZHAN APT NO 1/19 Yüzölçümü : 142 m2 Arsa Payý : 1/22 Ýmar Durumu :ÝMAR ALANI ÝÇERÝSÝNDE Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný : %1 Kay dýndaki Þerhler : KAYDINDAKÝ GÝBÝ 1.Satýþ Günü : 14/10/2014 günü 14:30-14:40 arasý 2.Satýþ Günü : 11/11/2014 günü 14:30-14:40 arasý Satýþ Yeri : ÇORUM ADLÝYE GÝRÝÞÝNDE BULUNAN MEZAT SALONUNDA Satýþ þartlarý : 1-ihale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50'sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki besinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2-Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka 'teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3-Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle.faiz ye giderlere, dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4-Satýþ, bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133. üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye, katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr, ihale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5-Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6-Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatým kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/3202 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.24/07/2014 (ÝÝKm.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir. Resmi Ýlanlar: de Saðlýk Bakanlýðýndan uyarý Bilinçsiz ilaç kullanýmý ciddi zararlara yol açýyor. Saðlýk Bakanlýðýnca büyüme hormonlarý, antibiyotikler, antihistaminikler ve antidepresanlarýn reçetesiz bilinçsizce ve amacý dýþýnda kullanýmýnýn önlenmesine yönelik denetimlerin yapýlmasý için illere uyarýda bulunulduðu bildirildi. Saðlýk Bakanlýðýndan yapýlan açýklamada, "Kas geliþtirici ilaçlar eczanelerde satýlacak" yönünde haberlerin yapýldýðý belirtildi. Açýklamada, Anti Doping Ajansýn (WADA) yasak ilaçlar listesinde yer alan, takviye edici gýdalar, sporcu gýda veya gýda karýþýmý ürünlerin, ülkeye kaçak yollardan girmesinin ve reçetesiz veya izinsiz kullanýmýnýn engellenmesi amacýyla Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile Saðlýk Bakanlýðý arasýnda çalýþmalar yürütüldüðü bildirildi. Bu çalýþmalar neticesinde söz konusu Bakanlýðýn, kendisine baðlý spor salonlarýnda belirtilen ürünlerin satýlmamasý ve denetlenmesi yönünde karar alarak 81 il valiliðinin uyarýldýðý ifade edilerek, þunlara dikkat çekildi: "Son yýllarda da sýkça gündeme gelen ve tartýþma konusu olan bu ürünlerin kontrolsüz ve hekim tavsiyesi olmadan kullanýlmasýnýn önüne geçmek adýna ilaç grubundaki, büyüme hormonlarý, antibiyotikler, antihistaminikler ve antidepresanlarýn reçetesiz olarak bilinçsizce ve amacý dýþýnda kullanýmýný önlemek amacýyla Bakanlýðýmýz Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu tarafýndan, illere gerekli denetimlerin yapýlmasý için gerekli uyarýda bulunulmuþtur." Ýlacýn hekim tavsiyesiyle yalnýzca eczanelerden alma konusundaki hassasiyetin hayati önem taþýdýðý belirtilerek, Bakanlýðýn bilinçli ilaç kullanýmý konusunda halký bilgilendirmeye yönelik gerekli tanýtýmlarý yapmaya, eczacý ve hekimlere yönelik eðitim, izleme ve deðerlendirme çalýþmalarý yürütmeye, halkýn saðlýðý için insan saðlýðýný tehdit eden uygulamalarý kararlýlýkla denetlemeye devam edeceði bildirildi.(yaygýn basýn) (Basýn: 792)

18 18 CUMARTESÝ 2 AÐUSTOS Kýrkpýnar Baþ Pehlivanlarý Çorum Belediye güreþlerinde 23 Aðustos cumartesi günü Nazmi Avluca sahasýnda yapýlacak olan Geleneksel Çorum Belediyesi Yaðlý Güreþlerine bu yýl Kýrkpýnar da güreþen pehlivanlarýn büyük bölümünün katýlacaðý öðrenildi. Güreþlerle ilgili hazýrlýklarýn devam ettiði ve Çorum a yakýþýr bir organize olmasýnýn amaçlandýðý belirtildi. Murat Berge Murat Berge on yýl sonra evinin takýmýnda Çorumspor eski futbolcularýndan Murat Berge 14 yýl aradan sonra yeniden Belediye Vanspor ile anlaþtý sezonunda Çorumspor da forma giyen Murat Berge ardýndan Divriðispor, MKE Kýrýkkalespor, Tepecikspor, Göztepe, Bozüyükspor ve son olarakta geçen sezon Ýstanbul Güngörenspor formalarýný giyen Murat Berge on yýl aradan sonra futbola amatör olarak baþladýðý memleketinin takýmý Van Belediyespor takýmýna imzayý attý, Çorum Belediyesi nin geleneksel Yaðlý Güreþleri 23 Aðustos Cumartesi günü Nazmi Avluca sahasýnda yapýlacak. Güreþlere son Kýrkpýnar da baþ pehlivanlýk mücadelesi veren pehlivanlarýn büyük oranda katýlmasý konusunda anlaþma saðlandýðý öðrenildi. Güreþlerde Tertip Komitesi, Zeki Gül, Ahmet Özler, Ýsmail Akgöz, Abdullah Gözübüyüklü, Haþim Eðer, Hüseyin Teke ve Mustafa Darýca nýn yeni transferi Erhan takýma güveniyor Bu sezonda Çorum Belediyespor un grubunda mücadele edecek olan Darýca Gençlerbirliði nin kadrosuna Kahramanmaraþspor dan kattýðý yýldýz futbolcu Erhan Çelenk önemli açýklamalarda bulundu. Darýca Gençlerbirliði ne þampiyon olmaya geldim diyen Erhan, sezon sonunda ipi göðüslemek istediklerini söyledi. Erhan, Darýca ya transfer süreci, yönetim, teknik kadro ve takým arkadaþlarýyla ilgili önemli açýklamalarda bulundu. SÖÐÜTLÜSPOR DA FUTBOLA BAÞLADIM 1989 Trabzon Akçabat doðumluyum. Söðütlüspor da futbola baþladým. Söðütlüspor alt yapýsýnda 3 yýl oynadým. Beni o dönemlerde izlemeye gelen Trabzonspor yöneticileri, Trabzon a transfer etmek istediler. Ýki kulüp arasýnda maddi anlaþmazlýklar sebebiyle transferim gerçekleþmedi. Ardýndan yine Süper Lig de oynayan Akçabat Sebatspor a transfer oldum. 3 sene alt yapýda oynadýktan sonra Atakýma kadar yükseldi. Sebatspor un ardýndan 4 sene 2 nci ligde oynadým. Alt yapýdan çýkýp da 2 nci ligde oynamak kolay deðildi. O dönemde önemli bir baþarý yakaladým. K.MARAÞ TA ÖNEMLÝ BAÞARILAR YAKALADIM Akçabat Sebatspor da oynadýðým dönemde þu anki Sportif Direktörümüz Ýlter Kasap la o zaman da görüþüyorduk. Ýlter Hoca da Akçabatlý olduðundan dolayý sýk sýk görüþüp sohbet ediyorduk. Kahramanmaraþspor a transferim çok hýzlý geliþmiþti. Ýlter Kasap bana gelir misin dediðinde seve seve dedim ve bir bakmýþým Kahramanmaraþspor da imza atýyorum.3 ncü ligde Ýlk senemde þampiyonluk yaþadým. Þampiyon kadromuzu bozmadan devam ettik ve yine þampiyon olduk. PTT 1.lige çýktýktan sonra kulüp olarak maddi sýkýntýlar yaþadýk. Ödemelerimiz yapýlmamaya baþlandý. Bu durum maç skorlarýna da yansýdý. Çok kötü baþladýk, ilk devre sonunda transfer yerine takýmdan oyuncular gönderildi. Sezon sonunda da küme düþtük. TRANSFERÝMDE ÝLTER KASAP IN ÖNEMLÝ BÝR ROLÜ VAR Darýca Gençlerbirliði Spor Kulübü nün ismini ben ve takým arkadaþlarým hep duyuyorduk. Çok düzenli ve kaliteli bir kulüp olduðunu, harika tesislere sahip olduðunu duymuþtum. Yine bir gün Trabzon da Ýlter Kasap la konuþurken, Ýlter Hoca Darýca yla anlaþtýðýný söyledi. O günkü konuþmamýzda Ýlter Kasap a Senin olduðun yere gözüm kapalý gelirim Hocam dedim. Darýca Gençlerbirliði nin ismini zaten duyduðumuz için Darýca Gençlerbirliði nin yeni transferi Erhan Çelenk neden olmasýn demiþtim. Aradan 3 hafta geçti ve Ýlter Kasap beni Darýca G.B ne istediðini söyledi ve ben de kabul ettim. Geldim tesisleri gördüm çok beðendim. Kararýmda bu da etkili oldu. Açýk ve net söylemek istiyorum ben 3.ligde futbol oynamayý düþünmüyordum. Bir çok 2.lig takýmýnýn yaný sýra Akhisar Belediyespor kulübü de beni istedi. DARICA GENÇLERBÝRLÝÐÝ PTT 1.LÝG AYARINDA BÝR KULÜP Transferimde Ýlter Kasap ýn büyük emeði var. Biz buraya þampiyon olmaya geldil. Kesinlikle baþka bir þey düþünmüyoruz. Bu hedefe de ulaþacaðýmýza yürekten inanýyorum. Önce 2.lig, ardýndan da PTT 1.lige çýkmalýyýz. Ben buraya para kazanmaya gelmedim. Hedeflerine yönelik çalýþan bir futbolcuyum. Darýca Gençlerbirliði, PTT 1.lig ayarýnda bir kulüp. Burada her þey profesyonelce iþliyor. Hatta ilk geldiðimde böylesine kaliteli bir kulübün hala 3.ligde olmasýna þaþýrmýþtým. Antrenmandan çýkýyorum içim çok rahat. Tesislerin yeri de harika, stadýmýzla yan yana. Odalarýmýz bakýmlý ve güzel. Baþarýya odaklý bir kulüpte olmaktan dolayý çok mutluyum. MARAÞ TA YAPTIKLARIMIZI BURADA DA YAPABÝLÝRÝZ Þu anda tek hedefim Darýca Gençlerbirliði nde þampiyonluk sevinci yaþamak. Sportif Direktörümüz Ýlter Kasap ý yakýndan tanýyorum. Ýlter Hoca nýn da hedefi her zaman þampiyonluktur. Herkes görecek þampiyon olacaðýz. 1 sene sonra da takýmý bozmadan devam ederek bir üst lige çýkacaðýz. Ýlter Kasap, gittiði kulüplerde takýmý bozmadan yola devam etti ve baþarýyý yakaladý. Kahramanmaraþspor da yaptýklarýmýzýn aynýsýný Darýca da da yapacaðýmýza inanýyorum. Futbol þansý yanýmýzda olmalý. Umarým hiçbirimiz sakatlýk yaþamadan istikrarlý bir þekilde mücadelemizi verip hedeflerimize yürürüz. KISA SÜREDE TAKIMA ALIÞTIM Takým arkadaþlarýmla tanýþalý henüz 1 hafta olmasýna raðmen, beni çok sýcak karþýladýlar. Hepsi çok iyi insanlar. Takýma kýsa sürede adapte oldum. Ben ve yeni transferlerimizle umarým takýma güç katarýz. Teknik Direktörümüz Özgür Vurur, antrenmanlarda hepimize yardýmcý oluyor. Benim en büyük avantajým hocalarýmýzý iyi tanýyorum. Daha önce çalýþtýðýmýz için bizden ne istediklerini biliyorum. Teknik ekibimiz ve takým kadromuzun birbirleriyle olan iletiþimi çok güzel. Günde çift yapýyoruz. Yorucu geçse de bunun meyvalarýný sezon içerisinde alacaðýmýzý hepimiz biliyoruz. Takýmda çok iyi bir hava var. Bu iyi havanýn maçlara da yansýyacaðýna inanýyorum. ÞAMPÝYONLUK ÝÇÝN TARAFTAR DESTEÐÝ ÇOK ÖNEMLÝ Baþarýnýn yakalanmasý için bir çok etken var. Takým bütünlüðünü yakalamak çok önemli. Kahramanmaraþspor da oynadýðým dönemlerde takým arkadaþlarýmla aile gibiydik. Hep bir aradaydýk. Ne kadar iyi takým olursan ol, tek baþýna takýmýna katký saðlayamazsýn. Þampiyonluk için takým olmak gerekiyor. Bunu burada da yaþamak istiyorum. Takým kaptanlarýmýz baþta Yusuf olmak üzere hepsi bu konuda öncülük yapýyor. Hedeflerimize ulaþmamýz için taraftar desteði çok önemli. Destek olmazsa baþarý da olmaz. Taraftarlarýmýzdan beklentimiz, bizi skorlar ne olursa desteklemeye devam etsinler. Sezon baþladýktan sonra taraftarlarýmýzla bütünleþerek baþarýlý sonuçlara alacaðýmýza inanýyorum. Bizden dualarýný esirgemesinler. BAÞKANIMIZ VE RECEP YILMAZ A TEÞEKKÜR EDÝYORUZ Transfer sürecimde Futbol Þube Sorumlusu Recep Yýlmaz da benimle çok ilgilendi. Ýlter Hocamýzýn yaný sýra Recep Yýlmaz ýn bana olan ilgisinden dolayý kendisine teþekkür ediyorum. Kulüp Baþkanýmýz Halil Akbaþoðlu yla da antrenmanlardan önce ve sonra sýk sýk konuþuyoruz. Kendisi bana ve tüm takým arkadaþlarýma destek vererek, bize güven veriyor. Bu camianýn bir parçasý olmaktan dolayý mutluyum. Yeni sezonu iple çekiyoruz. Bursa Nilüferspor karþýlaþmasýyla sezonu açýyoruz. Galibiyetle baþlayarak yolumuza devam edeceðiz. (Darýca Gündem) Ercan dan oluþacak. Güreþdeki ödüller ise Baþ kategorisinde 30 bin lira olarak belirlendi. Diðer boylardaki ödüller ise, baþaltýnda 14, büyük ortada 10, küçük orta büyük boy 8, küçük orta küçük boy 7, deste büyük boy 6, deste orta boy 5, deste küçük boy 4, ayak 3, tozkoparan 2, teþvik teþvik , minikler 2. boy ve minikler 1. boyda ise bin lira olarak açýklandý. Çorum Nazmi Avluca sahasýnda 23 Aðustos cuma günü yapýlacak güreþler bu yýl Kýrkpýnar Baþpehlivaný ile birlikte finalde karþýlaþtýðý Recep Kara, üç kez baþpehlivan olmuþ Mehmet Yeþil Yeþil gibi çok sayýda isimle anlaþmanýn tamamlandýðý öðrenildi. Güreþlerde mücadele edecek isimlerin önümüzdeki hafta içinde netleþeceði ve bu isimlerin açýklanacaðý belirtildi. Kýzýlcabölükspor Burak a güveniyor Kýzýlcabölükspor yetenekli kanat oyuncusu Burak Gökbel, bu yýlda çýkýþýný sürdürerek üst liglerde mücadele etmeyi hedeflediðini söyledi. Yeni sezonun ilk maçýnda sahasýnda Çorum Belediyespor ile karþýlaþacak olan Kýzýlcabölükspor un genç ve gelecek vadeden futbolcusu Burak Gökbel yeni sezon ve hedefleri konusunda açýklamalarda bulundu. Geçtiðimiz sezonun özellikle ikinci devresinde gösterdiði performansla dikkatleri üzerine çeken ve birçok transfer teklifi alan, ancak yuvada kalmayý tercih eden genç futbolcu, bu sezon daha fazla çalýþarak daha iyi performans göstermek istediðini dile getirdi. Performansýný daha da üst seviyelere çekmek için çalýþtýðýný söyleyen Burak, Sezona bomba gibi girmek istiyorum. Bu yüzden antrenmanlarda çok fazla çalýþýyorum. Hocalarýmýzýn da desteðiyle sezon baþýný iyi geçirip daha iyi bir Burak izletmek istiyorum. dedi. Kýzýlcabölükspor taraftarýna da mesaj gönderen genç futbolcu, Antrenmanlarýmýz son derece iyi geçiyor. Takýmda arkadaþlýk ortamýmýz da çok güzel. Bu takým güzel iþler baþaracak. Taraftarýmýzýn içi rahat olsun. diye konuþtu. Transferde acelemiz yok Batman Petrolspor Teknik Direktörü Mehmet Þahan Batman Petrolspor A.Þ. Teknik Direktörü Mehmet Þahan, 1. etap kampýnýn sonuna yaklaþtýklarýný hissedilen mevkilerle ilgili transfer çalýþmalarýnýn yapýldýðýný söyledi. Þahan, 2. etap dorukkaya kampýnda yeni transferlerin kampa katýlacaðýný söyledi. transferlerle ilgili sportif direktör Ýlhan Erken 'in bazý isimlerle görüþmeleri baþlattýðýný söyleyen Þahan, aceleci davranmýyoruz, Çorum Belediyespor un grubunda yer alan Ýstanbulspor kadrosunu Galatarasay A2 takýmýndan yaptýðý iki transfer ile güçlendirdi. Sarý Siyahlý takým Teknik Heyetinin raporu doðrultusunda Galatasaray A2 takýmýndan Emre Özer ve Fatih Bozok düzenlenen törenle üçer yýllýk sözleþmeye imza attýlar. Ýlk profesyonel imzalarýný atan iki genç futbolcu Ýstanbulspor u hedefine ulaþtýrmak için takým arkadaþlarýyla birlikte ellerinden gelen çabayý göstereceklerini söylediler. Çorum Belediyesi nin geleneksel yaðlý güreþleri afiþleri daðýtýldý bu iþte uzun yýllardýr bulunuyoruz, transfer konusunda beklemenin bazen büyük kazançlar saðladýðýný düþündüðünü belirtti. Batman Petrolspor Basýn Sözcüsü Bülent Kurt ise Davras kampýnýn çok yararlý geçtiðini idman temposundan ve ortamdan çok memnun olduklarýný söyledi. 2. etap Bolu Dorukkaya kampýnda en az 3-4 hazýrlýk maçýnýn yapýlacaðýný söyledi. Kurt, "Batman Petrolspor tesislerin kulübümüze yakýþýr bir þekilde modern her þeyiyle ihtiyaçlarýný kendi karþýlayan ve futbolculara rahat ve huzurlu bir ortam saðlamak için, tesislerin yeni sezona yetiþtirilmesi için hummalý bir çalýþma devam etmektedir. Dorukkaya kamp programýnýn Batmandaki tesis inþaatý nedeniyle uzayýp kýsalacaðý teknik heyet tarafýndan deðerlendirilecektir" dedi. Ýstanbulspor Galatasaray A2 den iki transfer yaptý Galatasaray A2 takýmýndan Emre Özer ve Fatih Bozok üçer yýllýk sözleþme imzaladý

19 CUMARTESÝ 2 AÐUSTOS AÐUSTOS Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2014 yýlý kuru sistem banyo cihazýnda kullanýlan röntgen filmi alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: AÐUSTOS YÝTÝK Ýstanbul Pendik Ýlçe Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum 34 KP 3394 plakalý aracýmýn ruhsatýný kaybettim. Hükümsüzdür. Emre ERKOÇ Seyfettin oðlu 1/9/1988 Mecitözü Kargý Köyü Doðumlu T.C.No: (Ç.HAK:2307) YÝTÝK Þýrnak Ýdil Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ýlhami ÖZEL Necat oðlu Þýrnak Ýdil Doðumlu (Ç.HAK:2305) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ýlhan AKSU Ýbrahim oðlu 1991 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2306) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Adem ERDEM Fahri oðlu 1994 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2304) YÝTÝK Konya Karapýnar Aydoðanlar Meslek Yüksek Okulu ndan almýþ olduðum öðrenci kimlik kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Özlem YILDIZ Osman kýzý 19/12/1992 Çorum Gemet Köyü Doðumlu (Ç.HAK:2302) ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Çorum Özel Ýdaresi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Çorum Merkez Eþref Ertekin Halk Kütüphanesi deprem güçlendirme yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum ilköðretim okullarý ithal kaloriferlik ve sobalýk kömür alýmý iþi. Yer: Çorum Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Oðuzlar Ýlçe Devlet Hastanesi Hizmet Binasý bakým onarým yapýmý iþi. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Konferans Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum merkez Buharaevler Mah. Buharaevler 23. Cad. Sapphire Residence No: 14/3 taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum merkez Atatürk Anadolu Lisesi onarým inþaatý yapým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: AÐUSTOS Çorum Belediye Baþkanlýðý Trafik sinyalizasyon malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Saat: Çorum Halk Saðlýðý BAYAN AÞÇI ALINACAKTIR Ýþyerimizde çalýþtýrýlmak üzere yaþlarý arasý evli, temizlik ve hijyen kurallarýna hakim, disiplinli BAYAN aþçý alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Baki Cam (Ç.HAK:2299) ELEMANLAR ALINACAKTIR * Kaynakcý, * Autocad programý kullanabilen bay eleman alýnacaktýr. Balaban Makina (Ç.HAK:2293) Küçük Sanayi Sitesi 75. Sok. No: 6 ÇORUM Tel: BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR Akþam 7, sabah 7 saatleri arasýnda (Ç.HAK:2295) (Ç.HAK:2297) Müdürlüðü Fotokopi makinasý alýmý iþi. Yer: Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðü Konferans Salonu Saat: AÐUSTOS Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Meydan temizlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Toplantý Salonu Saat: AÐUSTOS Çorum Belediye Baþkanlýðý Fidan alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Akþemsettin Cami dýþ cephe kaplama, tezyinat yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: AÐUSTOS Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Okul inþaatý yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Yakacak malzemesi satýn alýmý iþi. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Konferans Salonu Saat: AÐUSTOS Hitit Üniversitesi Kütüphane ve SATILIK ÝMARLI ARSALAR Bahçelievler Mahallesi Hoyhoy mevkiinde imarlý, müstakil tapulu arsalar (Ç.HAK:1602) K.S.S. 19. Sokak No: çalýþacak yatýlý bayan bakýcý aranýyor Satýlýk Orta Ilýca da Bað 1080 m2 bað yol kenarý sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebeden anlayan, bilgisayar kullanabilen, tercihen Ticaret Lisesi mezunu bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Bayrak Hafriyat (Ç.HAK:2303) satýlýktýr. Müracaat: Satýlýk Daire Ulukavak Mah. Mavral 1. sok. Burhan Apt. 3. kattaki m2 daire (Ç.HAK:2217) (Ç.HAK:2292) ELEMANLAR ARANIYOR Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýflý-vasýfsýz iþçiler ve Bay Maden Teknikeri alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Ankara Yolu 10. Km. ÇORUM (Ç.HAK:1583) sahibinden satýlýktýr. Müracaat: Satýlýk Oto Halý Yýkama Yeri Halen faal durumda hazýr müþteri potansiyeline sahip, 10 yýllýk geçmiþi olan iþyerimiz sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMANLAR ALINACAKTIR * Asgari ücret+mesai+prim+yemek+servis imkanlarý ile gýda üretim tesisinde devamlýlýk arz eden, * yaþ aralýðýnda, *Bay-bayan, * Tercihen lise mezunu, elemanlar (Ç.HAK:2309) Kale Mah. Cengiz Topel Cad. No: ELEMAN ARANIYOR Kargý da lokantamýzda çalýþtýrýlmak üzere pide ustasý alýnacaktýr. (Ç.HAK:2310) Dolgun ücret+ssk Mür. Tel: alýnacaktýr Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA (Ç.HAK:1933) 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: SATILIK DÜKKAN Yeni Adliye arkasýnda 100 m2, 20 metre yola cepheli, içinde kiracýsý bulunan dükkan satýlýktýr. Not: Takas olunur. Mür. Tel: ELEMANLAR ALINACAKTIR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere deneyimli kaynakçýlar makina ressamý ve LKS programý kullanabilen ön muhasebe elemaný alýnacaktýr. Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ARAR MAKÝNA SAN ve TÝC A.Þ ORG SAN BÖL 16.CAD NO 13 ÇORUM TEL : ( PBX ) (Ç.HAK:1995) FAX CEP TEL : ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bilgisayar kullanabilen bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Þahin Boya Ltd. Þti. (Ç.HAK:2218) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ELEMANLAR ALINACAKTIR Kaynakçýlar, Tornacý, Boyacý, Makina Ressamý ve LKS programý kullanabilen ön muhasebe elemaný alýnacaktýr. Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Gerekli þartlar; * En fazla 40 yaþýnda olmak. Çorum Sebat Makina Ýnþ. San. Tic. Ltd. Þti. Tel: (Ç.HAK:2313) Küçük San. Sit. 3. Cad No:16-18 Çorum Küçük Sanayi Sitesi 87. Sok. No: 1 Tel: ELEMANLAR ARIYOR MAKÝNA ÝMALAT sektöründe istihdam edilmek üzere kendine güvenen, iþ yapabilme becerisine sahip, VASIFSIZ gençlere (Tercihen askerliðini yapmýþ) KAYNAKÇILIK eðitimi verilerek, çalýþtýrýlmak üzere iþ garantili olarak yetiþtirilecektir. Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica olunur.(kýsa özgeçmiþ ile) ADRES: Küçük Sanayi Sitesi 37. sokak No 3-A ÇORUM TEL: CEP: * KAYNAKÇI * BOYACI * TAÞLAMACILAR Alýnacaktýr. (Ç.HAK:2311) (Ç.HAK:2121) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere askerliðini yapmýþ Elektrikci Kalfasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Hasan Demiral Elektrik San. Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:1983) ELEMANLAR ALINACAKTIR * Makina Teknik Ressamlarý, * Elektrik Teknisyenleri, * CNC Operatörleri, * EML Mezunu teknik elemanlar, * Meydancýlar. Gerekli þartlar; * Sigara kullanmamak, * En fazla 35 yaþýnda olmak. ve * Çýraklar alýnacaktýr. Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese þahsen müracaat etmeleri rica olunur. (Çýraklar velileri ile) ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ. Adres: Ankara yolu 5. Km. ÇORUM BAY&BAYAN ELEMAN ARANIYOR Alçý, Model, Kalýp iþlerinden anlayan Bay&Bayan eleman (Ç.HAK:2119) (Ç.HAK:2312) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. aranmaktadýr. Mür.Tel: Yunus Emre Ýþ Merkezi No: 41 ÇORUM Tel: ELEMANLAR ALINACAKTIR FÝRMAMIZDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE ÝNTERNETTEN ONLÝNE SATIÞ SÝTEMÝZÝ TAKÝP VE YÖNETÝMÝNÝ YAPABÝLECEK. HALKLA ÝLÝÞKÝLER, SATIÞ PAZARLAMA YAPABÝLECEK VE SEKRETERYA ÝÇÝN. 4 YILLIK ÜNÝVERSÝTE MEZUNU BAY BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR. MÜRACATLAR ÞAHSEN YAPILMALIDIR. Adres: Küçük Sanayi Sitesi 5. Cadde No: 6 Tel:

20 Spor tesisinde büyük hamle Spor tesislerinde büyük çalýþma. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü tarafýndan TOKÝ ye yapýlacak yeni Gençlik Merkezi ihalesi yapýldý. TOKÝ Spor Salonu yanýna yapýlacak Atletizm Stadý ihalesi önümüzdeki günlerde yapýlacak. Ayný ihale içinde merkez 1 nolu sentetik çim sahanýn ýþýklandýrma ve tribün modernizasyonuu, 2 nolu sahanýn ise zemininin komple yenilenmeside yapýlacak. Atýcýlarýn yýllardýr beklediði modern Atýþ Poligonu nunda Samsun yolu üzerindeki alana modern bir þekilde yapýlmasý ihalesininde önümüzdeki ay içinde yapýlacak. Tesisleþmedeki bu büyük geliþime paralel olarak Çorum un sportif alanda da baþarýlý olmasý beklentisi artýyor. Çorum a yapýlacak spor tesisleri ihaleleri peþ peþe yapýlýyor. TOKÝ de yapýlacak Gençlik Merkezi Ýhalesi yapýldý. Yine TOKÝ de yapýlacak Atletizm pisti ve bu ihale içinde 2 nolu sentetik çim sahanýn zemin yenilenmesi, 1 nolu sahanýn ýþýklandýrma ve tribün yenileme ihalesi önümüzdeki günlerde yapýlacak. Yýllardýr Atýcýlarýn istediði modern Atýþ Poligonu ihalesininde en geç önümüzdeki ay içinde yapýlmasý planlarýyor. Sportif alanda özellikle takým sporlarýnda beklenen baþarýlý elde edilemesede Çorum un sportif tesislerini yenileme ve modernize çalýþmalarý son sürat devam ediyor. Çorum son yýllarda spor tesisleri konusunda yaptýðýmý geliþime paralel olarak sportif baþarý elde edemesede tesisleþmedeki geliþimini önümüzdeki dönemde de sürdürecek gibi görünüyor. Bu alandaki çalýþmalar doðrultusunda TOKÝ de yapýmý planlanan Gençlik Merkezi Ýhalesi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü tarafýndan geçtiðimiz ay sonunda yapýldý. Bu ihalenin yasal sürecinin önümüzdeki günlerde tamamlanmasý ve kazanan firmaya yer tesliminin yapýlarak inþaata baþlanmasý bekleniyor. Yine TOKÝ de mevcut Spor Salonu arkasýna yapýlacak olan Atletizm Stadý ihalesinde de son aþamaya gelindi. Geniþ bir alana kurulacak olan Atletizm Stadý nýn ihalesinin ardýndan kýsa sürede tamamlanmasý amaçlanýyor. Türkiye de fazla bulunmayan Atletizm Stadý Çorum da sporun anasý olarak adlandýrýlan Atletizm in geliþmesine büyük katký saðlamasý bekleniyor. Atletizm Stadý ihalesi futbol camiasýnýda yakýndan ilgilendiriyor. Çünki bu ihale ile birlikte merkezde bulunan 1 ve 2 nolu sentetik çim sahalarýn modernizasyonuda yapýlacak. Bu ihalede Çorum un ilk sentetik çim sahasý olan 2 nolu sahanýn zemini komple yenilenecek. Ayrýca 1 nolu sahaya ýþýklandýrma yapýlacak ve tribün bölümünde yenileme çalýþmasý yapýlacak. Tesis konusunda en önemli geliþmelerden birisi ise Atýþ Poligonu nda. Çorumlu atýcýlarýn yýllardýr istedikleri ancak bir türlü gerçekleþmeyen modern Atýþ Poligonu ihalesininde önümüzdeki ay içinde yapýlmasý bekleniyor. Melikgazi Atýþ Poligonu nda çok iptidai þartlarda çalýþma ve müsabaka yapan atýcýlar için Samsun Yolu kenarýnda çok modern bir atýþ poligonu yapýlmasý için çalýþmalar son aþamaya geldi. Çorum sporuna yeni tesisler kazandýrýlmasý sporcular açýsýndan son derece önemli. Ancak yapýlan bu tesisler karþýlýðýnda Atýcýlar Melikgazi Atýþ Poligonu ndaki kötü þartlardan kurtulmak için yeni poligonu bekliyor Forvet arayýþý sürüyor Çorum Belediyespor un forvet arayýþý sürüyor. Kýrmýý Siyahlý taakýmýn yeni sezonda takýmýn gol sorunun çözecek etkili bir isim bulmak için çalýþmalarýný sürdürüyor. Teknik Heyet in belirlediði ve önerilen isimlerle ilgili araþtýrmalarýný sürdürüyor. Kýrmýzý Siyahlý takýmda teknik heyet forvet transferinde hata yapmamak için önerilen isimler üzerinde titizlikle durduðu önümüzdeki hafta içinde kesin anlaþmayý saðlamayý planlýyor, Fatih Erdin li milli takým Avrupa Þampiyonluðunu kazandýktan sonra Baþkan Yerlikaya ile Genç Erkekler Serbest Güreþ Milli Takýmý, Polonya da yapýlan Avrupa Þampiyonasý nda takým klasmanýnda ilk sýrada yer alarak uzun yýllar sonra tekrar tarih yazdý. Genç Erkekler Serbest Güreþ Milli Takýmý, 5-10 Aðustos tarihleri arasýnda Hýrvatistan ýn baþkenti Zagreb de gerçekleþtirilecek Dünya Þampiyonasý nda minde- re çýkacak. Teknik direktör Elvan Mert in yönetiminde Elmadað Kamp Eðitim Tesisleri nde çalýþmalarýný sürdüren milli güreþçiler, tüm sikletlerde kürsü- Karakucak Türkiye Þampiyonasý Sivas ta Sivas da bugün yapýlacak Büyükler Türkiye Karakucak Güreþ Þampiyonasý nda Çorum Belediyespor on sporcu ile mücadele edecek. Büyükler kategorisinde yapýlacak Türkiye Þampiyonasý nda Çorum Belediyespor yýldýz ve genç güreþçiler takviyeli bir kadro ile mücadele edecek. Çorum Belediyespor Türkiye Karakucak Þampiyonasý nda Güreþ Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke ve antrenör Ruþen Çetin ile birlikte þu güreþçiler çayýra çýkacak, Bünyamin Çeker, Bünyamin Coþkun, Ömer Akbýyýk, Hamza Çaylan, Ýlyas Güneþ, Burak Ünal, Bekir Eryücel, Ramazan Tanrýkol, Mimar Sinan Ýþler ve Yalçýn Sözen. Sabah da yapýlacak tartý ile baþlayacak Türkiye Þampiyonasý akþam saatlerinde yapýlacak finaller ile sona erecek. Çorum ve Türk sporuna baþarýlar kazandýrmakta bir o kadar önemli olsa gerek. Bu nedenle yapýlan tesislerin verimli kullanýlmasýda son derece önemli. Çorum un ilk sentetik çim sahalarýndan 1 nolu ýþýklandýrma 2 nolunun ise zeminin komple deðiþtirilmesi iþi ihale edilecek CUMARTESÝ 2 AÐUSTOS 2014 Sabah salonda akþam sahada çabuk kuvvet Yeni sezon hazýrlýklarýný Nevþehir de yaptýðý kampla sürdüren Çorum Belediyespor dünde sabah salonda aðýrlýk akþam ise sahada çabuk kuvvet ile son bölümde oyun aðýrlýklý taktik çalýþma yaptý. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal yönetiminde sabah saat de yapýlan günün ilk antrenmanýnda otelin spor salonunda bulunan aletlerde kuvvet çalýþmasý yaptýlar. Günün ilk antrenmanýný aþil tendonlarýndaki sakatlýklarý nedeniyle katýlamayan Oðuzhan Yalçýn ve Murathan da katýldý. Kaleci Osman Kaç ise bileðindeki aðrý nedeniyle dün yapýlan iki çalýþmayada katýlmadý. Oldukça aðýr geçen bu antrenmanýn ardýndan odalarýnda dinlenmeye çekilen Çorum Belediyespor günün ikinci çalýþmasý ise saat de Nevþehir Gençlik Hiz- metleri Spor Ýl Müdürlüðü sahasýnda yaptý. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal her çalýþma öncesinde olduðu gibi akþam çalýþmasý öncesinde futbolcularla on dakika süren bir toplantý yaptý ve gerek çalýþmalar gerekse istekleri konularýnda uyarýlarda bulundu. Çalýþmanýn ilk bölümünde sahanýn deðiþik bölgelerine kurulan istas- yon aletlerinde çabuk kuvvet hareketleri yaptýran Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, bu çalýþma sýrasýnda futbolculardan devamlý tempoyu yüksek tutmalarýný istedi. Akþam antrenmanýn son bölümünde ise topla teknik ve taktik aðýrlýklý bir çalýþma ile günü tamamlayan Çorum Belediyespor bugünde çifte mesaiye devam edecek. Fatih Erdin li Milli Takým ýn hedefi Dünya Þampiyonluðu ye çýkarak kýrýlmasý güç bir rekorun altýna imza atmayý hedefliyor. Dünya Þampiyonasý hazýrlýklarý kapsamýnda antrenmanlarýný Ankara da yaptýklarýný belirten Genç Erkekler Serbest Güreþ Milli Takýmý Teknik Direktörü Elvan Mert, sporcularýn durumlarýnýn gayet iyi olduðunu ve mantalite olarak bu önemli organizasyon öncesi kendilerini hazýr hissettiklerini söyledi. Avrupa Þampiyonasý nda 1 altýn, 1 gümüþ ve 4 bronz madalya kazandýklarýný hatýrlatan tecrübeli teknik direktör Elvan Mert, Zagreb den en iyi Gençler Dünya Güreþ Þampiyonasý nda serbest stilde mindere çýkacak sporcular ve kilolarý ise þu þekilde: Emre Demircan (50), Barýþ Kaya (55), Mehmet Ali Daylak (60), Haydar Yavuz (66), Murat Ertürk (74), Fatih Erdin (84), Yusuf Can Zeybek (96), Yunus Emre Dede (120) Aðustos ta Hýrvatistan da yapýlacak Dünya Gençler Serbest Güreþ Þampiyonasý nda mücadele edecek milli takýmýn hedefi kazandýðý Avrupa Þampiyonluðunun ardýndan Dünya Þampiyonu olmak. Milli takýmda 84 Kg da Çorum Belediyespor güreþçisi Fatih Erdin milli mayoyu giyecek. Hýrvatistan da yapýlacak Dünya Gençler Güreþ Þampiyonasý nda mücadele eden milli takým sporcularý toplu halde görülüyor

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI Umut Oran Basın Açıklaması 27.5.2013 -TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI -SON ÜÇ YILDA KİŞİBAŞINA DÜŞEN TÜKETİCİ BORCU YÜZDE 90 ORANINDA ARTARKEN, AYNI DÖNEMDE TASARRUF NDAKİ ARTIŞ

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi) Ali Çarkoğlu (Sabancı Üniversitesi) Burhan Şenatalar (İstanbul Bilgi Üniversitesi) 1 Çalışmanın Yöntemi 8 Kasım-23

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Göç İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNK) sonuçları veri tabanı ve 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre,

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1 Yerleştirme KURUM ADI ADI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 86,60289 86,60289

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

2015 Kontenjanı Kontenjanı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İngilizce) ,67619

2015 Kontenjanı Kontenjanı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İngilizce) ,67619 PROGRAM KODU 107210959 107211181 107210465 MARMARA MARMARA MARMARA ÜNİVERSİTE PROGRAM ADI 2015 2016 Okul Birinciliği 2015-ÖSYS 0,12BAŞARI SIRASI 2016 Beklenen En Düşük Sıra 2015-ÖSYS EK PUANLI B.SIRA 2015-ÖSYS

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Türkiye de Bölgesel Kalkınma

Türkiye de Bölgesel Kalkınma economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikaları araş t ı rmaenstitüsü Türkiye de Bölgesel Kalkınma Emin Dedeoğlu 7 Aralık 2006, Konya Türkiye'de Bölgesel Kalkınma Slide 2 Türkiye de Bölgeler Arası

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. Uygulamaları TABLO-: BRANŞLARA GÖRE ECZACI DAĞILIMI (008) BRANŞLAR ECZACI SAYISI Bakanlık ve SGK'da Çalışan Eczacılar (Kamu Eczacısı) İlaç Sektöründe

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 8.500 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-3: Toplumsal Olay Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Tablo Listesi...

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 26 GENEL KAMU HİZMETLERİ 53.19.275.439,60 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.212.20.612,74 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 532.56,17 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı