ÖZEL GÜNDEM HIRVATİSTAN ÜYELİĞİ Ö ZGE ALTUN TEMMUZ T.C. Maliye Bakanlığ ı Avrupa Birliğ i ve Dış İ lişkiler Dairesi Başkanlığ ı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL GÜNDEM HIRVATİSTAN ÜYELİĞİ Ö ZGE ALTUN TEMMUZ 2013. T.C. Maliye Bakanlığ ı Avrupa Birliğ i ve Dış İ lişkiler Dairesi Başkanlığ ı"

Transkript

1 ÖZEL GÜNDEM AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEME POLİTİKASI BAĞLAMINDA Ö ZGE ALTUN TEMMUZ 2013 T.C. Maliye Bakanlığ ı Avrupa Birliğ i ve Dış İ lişkiler Dairesi Başkanlığ ı

2 İÇİNDEKİLER Avrupa Birliğ i nin Genişleme Politikası 1 Avrupa Birliğ i nin Batı Balkanlar Politikası 3 Hırvatistan AB Yolunda 5 U yelik Su recindeki Enğeller U ye: Hırvatistan 7 Mevcut Durum 8 Sonuç 10 Son Notlar 12 KISALTMALAR AB : Avrupa Birliğ i CARDS : (Batı Balkanlarda) Yeniden Yapılanma, Kalkınma ve İ stikrara Yo nelik Topluluk Yardımı (Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilization) GKRY : Gu ney Kıbrıs Rum Yo netimi İCTY : Eski Yuğoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (İnternational Criminal Tribunal for the Former Yuğoslavia) İPA : Katılım Ö ncesi Yardım Aracı (İnstrument for Pre-Accession Assistance) MDA : Merkez ve Doğ u Avrupa NLB : Nova Ljublianska Bank

3 Avrupa Birliği (AB), 1951 yılında Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg arasında imzalanan Paris Antlaşması ile temellerinin atılmasından günümüze kadar yeni ülkeleri bünyesine katarak genişleme politikasına devam etmektedir 1. Birlik, son olarak 1 Temmuz 2013 tarihinde 4,4 milyon nüfuslu 2 Hırvatistan ı üye olarak kabul etmiş ve böylece üye sayısını 28 e çıkarmıştır. Bu çalışmada, AB nin genişleme politikası incelenecek ve bu politika kapsamında Birliğin Batı Balkanlar politikası ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Ardından Hırvatistan ın AB adaylık sürecinde attığı adımlar, bu süreçte karşılaştığı sorunlar, söz konusu sorunların çözümü ve güncel durumdan bahsedilecektir. Avrupa Birliğ i nin Genişleme Politikası AB de ilk genişleme 1973 yılında İngiltere, Danimarka ve İrlanda nın Birliğe katılması ile olmuştur. Söz konusu ülkeler AB ülkelerinin oluşturduğu gümrük birliğinin kendi oluşturdukları serbest ticaret bölgesinden daha avantajlı olduğunu görmüş, bu sebeple gümrük birliğine katılmak amacıyla AB ye başvurmuşlardır. İngiltere, Danimarka ve İrlanda nın entegrasyonu AB açısından görece sorunsuz ilerlemiştir. Zira üç ülke de gerek ekonomik gerekse siyasi ve sosyal açıdan kurucu ülkelerle benzerlik göstermektedir. Yunanistan ın AB ye dâhil olduğu ikinci genişleme dönemi ve İspanya ile Portekiz in Birliğe katıldığı ve İber Yarımadası genişlemesi olarak da ifade edilen üçüncü genişleme dönemi 1980 li yıllarda gerçekleşmiştir yılında askeri cunta tarafından yönetilmeye başlanan, 1974 yılında askeri yönetimin yerini sivillere bıraktığı Yunanistan, 1975 yılında tam üyelik için AB ye başvurmuştur. Birlik, 1981 yılında Yunanistan ı üye olarak kabul ederken bu ülkenin demokrasisinin gelişmesi ve istikrarlı bir ekonomiye kavuşmasını hedeflemiştir. Bu yaklaşım doğrultusunda Yunanistan ı 1986 yılında İspanya ve Portekiz takip etmiştir. Akdeniz genişlemesi olarak da adlandırılan tüm bu süreç, ilk defa bütünleşme jargonuna çeşitlilik kavramının girmesi açısından son derece önemlidir. Söz konusu genişleme, önceki genişlemeden oldukça faklıdır; zira Birlik, yukarıda da belirtildiği gibi, ilk defa siyasi ve ekonomik sorunlara sahip, tam anlamıyla demokratik olmayan ülkeleri üye olarak kabul etmekte bir sakınca görmemiştir. Yunanistan, İspanya ve Portekiz in AB ye tam üye olarak kabul edilmesinin arkasında yatan sebep, bu ülkelerin siyasi anlamda demokratik yapılarını güçlendirmek ve ekonomik anlamda istikrara kavuşmalarına yardım ederek Avrupa daki refah sahibi devletlerin sayısını attırmaktır. 3 1

4 Soğuk Savaş'ın sona ermesi ile uluslararası yapılar, yeni şekillenecek olan dünyadaki rollerini belirlemek için kurumsal yapılarında yeni düzenlemelere gitmişlerdir. Bu durum, AB de Maastricht Antlaşması nın imzalanması ve üyelik şartlarını ortaya koyan Kopenhag Kriterleri nin 4 oluşturulması şeklinde tezahür etmiştir. Sovyetler Birliği nin çöküşünden sonra AB nin Doğu Avrupa politikasında köklü bir değişim yaşanmış ve bu ülkelere bakış açısı tamamen değişmiştir. Birlik, Soğuk Savaş sonrasında Doğu Avrupa da oluşan güç boşluğunu doldurmak amacıyla bu bölgede bağımsızlığını kazanan devletleri birlik içine çekebilecek politikalar üzerine yoğunlaşmış, bu kapsamda 1993 yılında Kopenhag da ortaya koyulan siyasi ve ekonomik kriterler ile müktesebata uyum zorunluluğu, Merkez ve Doğu Avrupa (MDA) ülkeleri ve sonraki muhtemel genişlemeler için bir yol haritası oluşturmuştur. AB, kendisini zorlayacağını düşündüğü Doğu ya doğru genişlemesine hazırlanırken, Soğuk Savaş sırasında tarafsızlık politikası izleyen Avusturya, Finlandiya ve İsveç AB'ye katılmaya karar vermiştir. Birliğin ortak para birimi "Avro"ya geçmeye çalıştığı ve genişlemenin AB için önemli bir araç olarak görüldüğü bir dönemde zaten "Avrupalı" olarak addedilen bu ülkelerin başvurusu olumlu karşılanmış ve Avusturya, Finlandiya ve İsveç 1 Ocak 1995'te dördüncü genişleme dalgası kapsamında AB üyesi olmuştur. 5 Birlik, söz konusu zengin devletleri bünyesine katmakla hem mali anlamda önemli kazanımlar sağlamış hem de bir sonraki Doğu Avrupa genişlemesi için kendisine bir geçiş yolu hazırlamıştır. 6 Avrupa bütünleşmesinin dışında kalan MDA ülkeleri ile Malta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) AB üyesi olmak için harekete geçmiş; AB de bu ülkeleri bünyesine katma kararı almıştır. 7 Ancak bu genişleme hem AB hem de aday ülkeler için oldukça sancılı bir süreci beraberinde getirmiştir. Genişlemeyi hazmedebilmesi için AB'nin kurumsal yapısı değiştirilmiş ve karar alma mekanizmaları yeniden düzenlenmiştir. Aday ülkeler de, yukarıda da değinildiği üzere Kopenhag Kriterleri çerçevesinde toplumsal yaşamın hemen hemen her alanını yeniden düzenlemişlerdir yılındaki beşinci genişleme sürecinde, çoğunluğu MDA ülkesi olan 10 ülke (Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, Letonya, Litvanya, Estonya, GKRY ve Malta) tam üye olarak Birlik bünyesine katılmıştır. 9 Böylece, AB nin MDA ülkelerini planlı ekonomiden serbest piyasa ekonomisine, komünist rejimden çoğulcu demokrasiye geçirme ve bu ülkelerdeki istikrarsızlığı sona erdirme amacı beşinci genişleme süreci ile başarıya ulaşmıştır. 10 Soğuk Savaş sonrasında AB, MDA da olduğu gibi Balkanlar da da yaşanan güç boşluğunu doldurmak istemiştir. Altıncı genişleme süreci kapsamında, Soğuk Savaş döneminde öteki olarak kabul edilen Balkanlar, Avrupa kimliğini benimsemeleri ve Birliğe katılımlarının sağlanması hedefi ile Avrupalılaştırma sürecine alınmıştır. Birlik, Kosova Savaşı üzerine bölgede istikrarı sağlamak için ilk olarak Bulgaristan ve Romanya ile katılım görüşmelerinin başlatılmasına karar vermiştir. Bu iki ülkenin 1 Ocak 2007 tarihinde AB ye katılmasıyla Birlik 2

5 üyesi ülkelerin sayısı 27 ye ulaşmıştır. 11 Balkanlara yönelik genişlemede AB nin izlediği strateji, istikrarsızlığın yayılmasının önüne geçerek Birliğin dış güvenliğinin arttırılmasını sağlamak olmuştur. Bu çerçevede ilerleyen yıllarda AB, savaşların yaşandığı Batı Balkanlar a yoğunlaşmış, bu bölgeye yönelik politikalar oluşturmuştur. Avrupa Birliğ i nin Batı Balkanlar Politikası Balkan kelimesinin literatürde ayrışma, parçalanma, çatışma gibi kelimelerle eş anlamlı olarak kullanıldığı görülmektedir. Nitekim yakın tarih perspektifinden bakıldığında, Balkanlar sürekli ihtilaf ve çatışmalara sahne olmuştur. 12 Batı Balkanlar kavramı ise, Yugoslavya nın dağılmasıyla beraber uluslararası ilişkiler literatürüne girmiştir. Batı Balkanlar, ülke olarak Bosna Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Kosova, Arnavutluk Sırbistan ve Karadağ ı kapsamaktadır. 13 AB 1990 lı yıllarda Batı Balkanlar a yönelik etkili bir politika üretememiştir. Bunun en büyük nedeni; Yugoslavya dağılırken AB nin tek bir çatı altında hareket edememesidir. Bu dönemde Üye Devletlerden bazıları Yugoslavya nın toprak bütünlüğünü korumak isterken bir kısmı ülkenin dağılmasından yana tavır sergilemiş, diğer bir kısmı da bu karışıklığın tamamen dışında kalmayı tercih etmiştir. 14 İlerleyen yıllarda AB, Balkan ülkelerine üyelik perspektifi sunarak süreci kontrol altında tutma yolunu tercih etmiş ve bu politikasında oldukça başarılı olmuştur. 15 AB, öncelikle 1996 yılında, Bölgesel Yaklaşım politikasını kabul etmiş, bu kapsamda AB ile ortaklık ilişkisi olmayan tüm Batı Balkan ülkelerine yönelik olarak mali yardımları, ticari ve ekonomik işbirliğini ve anlaşmaları kapsayacak şekilde ikili ilişkilerin geliştirilmesi için yerine getirilmesi gereken genel kriterleri ve ülkelere özgü özel şartları belirlemiştir. 16 Batı Balkan ülkelerinin uyması öngörülen söz konusu kriterler arasında; mültecilerin evlerine dönüşünün sağlanması, AB ülkelerinde kaçak olarak bulunan vatandaşların geri kabul edilmesi, Dayton Antlaşması nın 17 uygulanması, azınlık ve insan haklarının geliştirilmesi, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) ile işbirliğine gidilmesi, serbest seçimlerin yapılması ve iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi yer almaktadır. 18 Ayrıca AB, bu kriterlerle ve şartlarla bağdaşmayan durumların devam etmesi halinde ticari ilişkilerin askıya alınması, yardımların durdurulması ve anlaşmaların uygulanmasının ertelenmesi gibi yaptırımlar öngörmüştür yılında söz konusu ülkeleri AB ye daha da yaklaştırmak amacıyla İstikrar ve Ortaklık Süreci adı altında yeni bir döneme girilmiştir. 19 Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Makedonya ve Sırbistan a yönelik olarak başlatılan İstikrar ve Ortaklık Süreci nin 20 temel unsurları; 3

6 Bölgesel Yaklaşım kapsamında kararlaştırılan şartları ve Kopenhag Kriterleri ni yerine getiren, AB üyelik hedefi taşıyan ülkelerle İstikrar ve Ortaklık Anlaşması imzalanması, AB nin Batı Balkanlar ile ekonomik ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesi, Batı Balkan ülkelerine ekonomik ve mali yardımların arttırılması, Demokrasi, sivil toplum, eğitim, resmi kurumların geliştirilmesinin desteklenmesi, Adalet ve içişleri alanlarında işbirliği ve siyasi diyalogun geliştirilmesi olarak sıralanmıştır yılında Feira ve Nice Zirvelerinde İstikrar ve Ortaklık Süreci kapsamında işbirliği yapılan tüm ülkelerin AB için potansiyel aday ülke olarak görüldüğü belirtilmiş, böylece Batı Balkan ülkelerine açık şekilde AB üyelik perspektifi sunulmuştur. Söz konusu Zirvelerde ayrıca, Birliğin bu süreci teknik ve ekonomik yardımlarla destekleyeceği ifade edilmiştir. 22 Bu bağlamda yılları arasında -Batı Balkanlarda- Yeniden Yapılanma, Kalkınma ve İstikrara Yönelik Topluluk Yardımı (CARDS) programı ile Batı Balkan ülkelerinin reform süreçleri desteklenirken, bu program 2007 yılında yerini Katılım Öncesi Yardım Aracı na (IPA) bırakmıştır. Her iki yardım programı da Batı Balkan ülkelerinde demokratikleşmeyi, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygıyı, hukukun üstünlüğü gibi prensiplere uyumu, kurumsal reformların yapılmasını ve bölgesel işbirliğini teşvik etmeye yöneliktir. 23 Birliğin, yukarıda bahsedilen politikalar kapsamında AB üyeliğini bir teşvik aracı olarak kullanmasının başarılı sonuçlar verdiği, Birliğin bölgede söz sahibi olmaya başladığı gözlemlenmektedir. Günümüzde pek çok Balkan ülkesi dış politikalarının temeline AB üyeliği hedefini koymuş durumdadır. 24 AB, Zagreb ve Selanik Zirvelerinde, İstikrar ve Ortaklık Süreci ne dâhil olan Batı Balkan ülkelerinin üyelik sürecini hızlandırmalarının kendi ellerinde olduğu ve bu hızın her ülkenin reformları uygulamak konusundaki performansına bağlı bulunduğu, bu yönde kendilerine her türlü desteğin verileceği mesajını vermiştir. Böylelikle AB, söz konusu ülkelerin dış politika hedefleri arasına öncelikli olarak AB üyeliğini koymalarını sağlamıştır. 25 AB nin Batı Balkan politikasına genel olarak bakıldığında, Soğuk Savaş döneminde öteki olarak düşünülen bu bölgenin adının Güneydoğu Avrupa olarak değiştirildiği, böylelikle tanımlamada yeni bir adım atıldığı ve bölgenin AB nin bir parçası haline getirildiği görülmektedir. 26 Bu alanda çalışan pek çok akademisyene göre, tarihin en büyük barış projesi olan AB, nasıl ki çatısı altında Fransa ve Almanya arasındaki tarihi çekişmeleri nihayete erdirdiyse, Balkan ülkeleri için de barış ve istikrar sağlanması açısından önemli bir fırsat teşkil etmektedir. 27 4

7 Hırvatistan AB Yolunda Hırvatistan, 25 Haziran 1991 de bağımsızlığını ilan ederek Yugoslavya da bir çözülme sürecini başlatmıştır. Ardından Sırp ve Hırvatlar arasındaki çekişme silahlı mücadeleye dönüşmüş, bunu 1992 yılında başlayan Bosna Savaşı takip etmiş ve Hırvatistan bağımsızlığını kazandıktan sonra 4 yıl süren bir savaş dönemi yaşamıştır. 28 Bu sürecin sonunda demokrasiye geçen Hırvatistan, daha sonraki dönemlerde uluslararası kurumlarla işbirliği içinde olmuştur. AB, Hırvatistan ı 15 Ocak 1992 tarihinde resmi olarak tanısa da milliyetçi lider Franjo Tudjman ın otoriter rejimi sebebiyle bu dönemde ülkenin üyeliğine pek sıcak bakmamıştır yılında Tudjman ın ölümü, 2000 yılında yapılan seçimlerde Tudjman ın partisinin kaybetmesi, sosyal demokratların iktidara gelmesi ve liberal demokrat Stipe Mesiç in Cumhurbaşkanı olması ile 2000 li yılların başından itibaren Hırvatistan ın öncelikli dış politika hedefi; Avrupa-Atlantik kurumlarıyla entegrasyonu sağlamak olmuştur. 30 Bu çerçevede AB üyeliği ülkenin gündeminde ilk sıralarda yer almaya başlamıştır. Hırvatistan, ilerleyen yıllarda diğer Balkan ülkelerinden farklı olduğunu, Balkan Ülkesi yakıştırmalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirip Orta ve Doğu Avrupa ya ait olduğunu belirterek AB ile olan ilişkilerini derinleştirme yolunu izlemiştir. Bu doğrultuda, 25 Ekim 2001 tarihinde Hırvatistan ile AB arasında İstikrar ve Ortaklık Anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma, Hırvatistan ın AB entegrasyon sürecine katılabilmesi için yasaların AB müktesebatı ile uyumlaştırılmasını, adalet ve içişleri alanında işbirliğini içermektedir. Bu anlaşma kapsamında Hırvatistan, AB üyeliğinin temel sorumluluklarını üstlenmiş, yasalarını ve ekonomisini AB standartlarına getirmeye başlamış, komşularıyla işbirliğini güçlendirmiş ve AB ile işbirliği alanını genişletmiştir. 31 Hırvatistan da en köklü değişiklikler ise 2003 yılında Iva Sanader in Tudjman ın partisi Hırvat Demokratik Birliği liderliğini kazanıp Başbakan olması ile başlamıştır. Sanader, partinin çizgisini köklü bir şekilde değiştirmiş, NATO ve AB ye katılmak için büyük bir çaba sarfetmiştir. Bu kapsamda, Tudjman ın döneminde azınlık durumda olan Sırplara karşı uygulanan ayrımcı yaklaşım terk edilmiş ve Sırplar hükümette yer alabilmiştir. Ayrıca bu dönemde Hırvat ordusunun Sırpların elindeki bölgeleri 1995 te almasının ardından Hırvatistanlı Sırpların kaçtıkları bölgelere geri dönmesine getirilen idari engeller büyük oranda kaldırılmıştır yılında AB üyeliği için başvuruda bulunan Zagreb in talebi Avrupa Komisyonu nun olumlu görüşü üzerine AB Zirvesi tarafından uygun bulunmuş ve Haziran 2004 de Hırvatistan a resmi adaylık statüsü verilmiştir. 33 5

8 U yelik Su recindeki Enğeller Adaylık statüsünü aldıktan sonra Hırvatistan ın AB yolunda karşılaştığı en büyük iki engel Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) ile işbirliği yapmaması ve Slovenya ile yaşadığı problemler olmuştur. Söz konusu engeller sebebiyle 2001 yılında imzalanan İstikrar ve Ortaklık Anlaşması ancak 1 Şubat 2005 te yürürlüğe girebilmiştir. 34 Ayrıca AB, Hırvatistan ın ICTY ile gerekli işbirliğini yapmaması nedeniyle 17 Mart 2005 olarak kararlaştırılan üyelik müzakerelerinin başlangıç tarihini ertelemiş, 150 Sırp ın ölümünden ve 150 bin Sırp ın yerlerinden edilmesinden sorumlu olan General Ivan Cermak, General Mladen Markac ve General Ante Gotovina nın yakalanıp ICTY ye teslim edilmediği müddetçe müzakerelerin başlamayacağını açıklamıştır. 35 Pek çok Hırvat tarafından, Hırvat Bağımsızlık Savaşı ve Bosna Savaşı nda savaç suçu işledikleri gerekçesiyle yargılanması beklenen kişiler savaş kahramanı ve hatta ulusal kahraman olarak görülmüş ve özellikle milliyetçi kesim tarafından bu kişilerin teslim edilmeleri büyük bir saygısızlık olarak değerlendirilmiştir. 36 Fakat AB üyelik sürecinde Hırvatistan, yukarıda adı geçen generalleri ve birçok vatandaşını savaş suçlusu sanığı olarak ICTY ye teslim etmek durumunda kalmıştır. 37 Hırvatistan ın teslim ettiği savaş suçları sanıklarının Sırpları öldürmek, yerlerinden etmek, yaralamak gibi birçok suçtan yargılandığı davalara 11 Mart 2008 tarihinde başlanmıştır. 38 Bu gelişmelerden sonra Birleşmiş Milletler Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi Başsavcısı Carla Del Ponte, Hırvatlar ile tam işbirliğinin sağlandığını duyurmuş bunun üzerine Brüksel de yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı nda Hırvatistan ile müzakerelerin en kısa zamanda başlayacağı belirtilmiştir. 39 Nihayet AB, bekleme odasına aldığı Hırvatistan ile 3 Ekim 2005 tarihinde müzakerelere başlamıştır yılına kadar pürüzsüz bir şekilde ilerleyen müzakere süreci, yıllardır Slovenya-Hırvatistan arasında süren sınır anlaşmazlığı sebebiyle sekteye uğramıştır. Adriyatik Denizi nin kuzeyinde Piran Koyu bölgesinin karadan ve denizden paylaşımına ilişkin olan bu sorun Yugoslavya nın dağılmasından sonra ortaya çıkmıştır. Her iki taraf da Piran Koyu üzerinde hak iddia etmiştir. Hırvatistan, bu bölgedeki karasuları sınırının tayininde her iki ülkeye eşit mesafedeki orta çizginin esas kabul edilmesi gerektiğini savunmuş, Slovenya ise Piran Koyu üzerinde tarihi haklarının olduğunu, zira Yugoslavya dağılmadan önceki dönemde bu bölgede çoğunlukla Sloven halkının yaşadığını iddia etmiştir. Slovenya nın bu tutumunun arkasında, İtalya ile Hırvatistan karasularından geçmeksizin uluslararası sulara erişim sağlamak istemesi yatmaktadır. 41 Her iki taraf da tezini BM Deniz Hukuku Sözleşmesi nin 15. maddesine dayandırmıştır. 42 Söz konusu sorun sebebiyle Aralık 2008 de gerçekleştirilen AB Zirvesinde ağırlığını koyan Slovenya, Hırvatistan ile müzakereye açılması beklenen 10 yeni başlıktan 9 unu bloke etmiş, 5 başlık yerine sadece 3 tanesinin geçici olarak kapatılmasına müsaade etmiştir. 43 6

9 Bu süreçte AB nin, Birlik üyesi Slovenya ile aday ülke Hırvatistan arasındaki ikili anlaşmazlığın çözümünde merkezi bir rol oynadığı görülmektedir. AB nin bu yaklaşımına bakıldığında Türkiye nin adaylık sürecindeki tutumundan farklı bir şekilde hareket ettiği gözlemlenmektedir. Zira bugüne kadar gerek Yunanistan gerekse GKRY nin ikili anlaşmazlıklarını müzakere masasında Türkiye nin önüne getirmelerine kayıtsız kalmayı veya üyeleri yanında durmayı tercih eden Avrupa Komisyonu ve Fransa-Almanya gibi lider ülkeler, Hırvatistan-Slovenya uyuşmazlığında iki tarafı da tatmin edecek şekilde hareket etmiştir. Bu bağlamda, özellikle Avrupa Komisyonu ndan yapılan açıklamalar, aday ülke Hırvatistan ın müzakere sürecinin ikili anlaşmazlıklara kurban edilmemesi gerektiği yönünde olmuştur. En nihayetinde, 4 Kasım 2009 tarihinde, AB öncülüğünde taraflar arasında sınır anlaşmazlığının çözümüne ilişkin bir mutabakat metni 44 imzalanmış ve Hırvatistan ın adaylık sürecindeki bir engel daha ortadan kaldırılmıştır. 45 Sınır probleminin çözülmesinden sonra Slovenya, farklı bir sorun sebebiyle Hırvatistan ın müzakere sürecini yavaşlatmıştır. 46 Slovenya, en büyük bankası olan Nova Ljublianska Bank ın (NLB) Hırvatistan ın finans piyasasına girmesine izin verilmesini istemiştir. Fakat Yugoslavya nın çöküşünden önce bu bankanın öncülü olan batık Ljublianska Bankası na 208 milyon dolar yatırmış olan Hırvat vatandaşların parası geri ödenmemiştir. Bu sebeple Hırvat Merkez Bankası, NLB nin Hırvat mudilere olan borcunu ödemedikçe Hırvatistan ın finans piyasasına giremeyeceğini belirtmiştir. 47 Nisan 2010 da Slovenya bu durumu sebep göstererek müzakerelerde 31. başlık olan Dışişleri, Güvenlik ve Savunma Politikası nın açılmasını engellemiştir. İlerleyen aylarda iki ülke bu sorunun nasıl çözüleceği konusunda bir uzlaşmaya vardıklarını açıklamış, böylece Hırvatistan AB ile müzakerelere kaldığı yerden devam edebilmiştir U ye: Hırvatistan Hırvatistan ın ICTY ile işbirliğine gitmesini takiben AB, bu ülke ile müzakerelerin en kısa zamanda başlayacağını açıklamıştır. 49 Hırvatistan ile müzakereler 3 Ekim 2005 te Türkiye ile aynı zamanda başlamıştır. 18 Ekim 2006 da tarihi itibarıyla Hırvatistan ve AB arasındaki tüm tarama süreci tamamlanmıştır. 50 Ardından Hırvatistan hükümeti sürecin kurumsal teşkilatlanmasını belirlemiş, Başmüzakereci Vladimir Drobnjak liderliğinde yürütülecek müzakerelerin 6 organ bünyesinde yapılanmasını kararlaştırmıştır. Bunlar; Devlet Delegasyonu, Koordinasyon Komitesi, Müzakere Heyeti, Çalışma Grupları, Başmüzakereci Ofisi ve Müzakere Heyeti Sekretaryası dır. 51 Ayrıca Hırvatistan Parlamentosu nun özel çalışma organı olan ve Parlamento üyelerinin yanı sıra akademisyenler, çeşitli vakıf ve sendika temsilcilerinden oluşan 7

10 Müzakere İzleme Komitesi, sağlıklı bir işleyiş için sürece ilişkin görüşler bildirerek Parlamento adına tavsiyelerde bulunmuştur. 52 Müzakere sürecinde hızla ilerleyen Hırvatistan ın 30 Haziran 2011 tarihi itibarıyla müzakere başlıklarını kapatıp 9 Aralık 2011 tarihinde AB ile Katılım Antlaşması nı imzaladığı görülmektedir. 53 Hırvatistan da 2012 de yapılan referandumda halkın %66 sının ve 151 üyeli Hırvatistan Parlamentosu nda oturuma katılan 136 milletvekilinin tümünün üyeliğe evet demesiyle Parlamento Katılım Antlaşması nı onaylamıştır. 54 Söz konusu referanduma katılım oranının %42-44 civarında olması AB üyeliğine destek vermeyenlerin sessiz kaldığına dair görüşleri gündeme getirmiştir. Hırvatistan da ulusal egemenlik alanındaki kaygılar ve ekonomik dönüşümün getirdiği zorluklar nedeniyle AB üyeliğine sıcak bakmayan kesimler bulunmaktadır. Ancak referandum sonucunda bu kesimlerin AB üyeliğini desteklememekle birlikte üyeliğe de karşı çıkmadıkları görülmüştür. Bu anlamda Hırvatistan da AB üyeliği konusunda belirli bir uzlaşma düzeyinin yakalandığı gözlemlenmektedir. 55 AB üyeliğinin siyasi istikrara ve ekonomik gelişmeye olumlu katkıda bulunacağı inancı Hırvatistan ın üyelik yolunda hızlı ve kararlı yol almasında etkili olmuştur. Ayrıca iktidara gelen hükümetlerin AB üyeliğini stratejik hedef olarak görmeleri AB sürecine desteği canlı tutmuştur. 56 Tüm bu süreç sonucunda AB ye Üye Devletlerde onaylama prosedürlerinin tamamlanması ile Hırvatistan 1 Temmuz 2013 tarihinde 28. üye olarak Birliğe katılmıştır. 57 Son genişleme dalgaları, kültürel anlamda AB nin Batı Avrupa ülkelerinin sahip olduğu kültürel değerlerin egemenliğini yıkması ve farklı toplumsal normların AB tarafından benimsenmesi açısından oldukça önemlidir. 58 Mevcut Durum 1 Temmuz itibarıyla Birliğe üye olan Hırvatistan ın, Avrupa Parlamentosu nda 12 parlamenteri bulunmaktadır. 59 AB Bakanlar Konseyi nde ise Hırvatistan 7 oy ile temsil edilmektedir. Hırvatistan üyeliği ile Bakanlar Konseyi üyelerinin toplam sayısı 352 ye çıkmıştır. Böylece 1 Temmuz 2013 tarihi itibarıyla Bakanlar Konseyi nde nitelikli çoğunluk yöntemi kullanılarak alınacak kararlarda en az 260 oy gerekmektedir. Yine bu tarihten itibaren Hırvatça AB nin resmi dillerinden biri olmuştur. 60 Yetkililer kısa vadede AB üyesi olmanın Hırvatların yaşamını çok fazla etkilemeyeceğini belirtmektedir. Zira katılım süreci ile birlikte ülkede birçok alanda dönüşüm sağlanmıştır. Avro Bölgesi ile ekonomik açıdan çoktan bütünleşmiş durumda olan Hırvatistan ihracatının %60 ından fazlasını halihazırda AB ülkeleri ile yapmaktadır. 61 Bu sebeple Avrupa da krizin neden olduğu durgunluk en büyük ticaret ortağı AB olan Hırvatistan ı da etkisi altına almıştır. 8

11 Son 5 yıldır durgunluk yaşanan Hırvatistan ekonomisinde 2012 yılında %2 lik bir daralma yaşanmıştır. 62 Üyelik sonrası dönemde Hırvatistan ın önündeki başlıca sorunlar; ekonomik durgunluk, işsizlik ve yaşlanan nüfus olarak sıralanmaktadır. Ayrıca Hırvatistan ın yüksek bütçe açığına sahip olduğu ve ağır bir kamu borcu altında bulunduğu gözlemlenmektedir. 63 Bununla birlikte Hırvatistan da işsizlik oranı 2008 yılında %13,4 düzeyindeyken 2013 yılında %21 e çıkmıştır. 64 Bu rakamlar ile Hırvatistan, AB ülkeleri arasındaki en düşük istihdam oranlarına sahip üyelerden biri durumundadır. Hırvatistan, gençler arasındaki işsizlik oranını baz alan sıralamada ikinci, yoksulluk sıralamasında ise beşinci sırada yer almaktadır. 65 Yukarıda belirtildiği gibi, yaşlanan nüfus ülkenin bir diğer önemli problemi olarak sıralanmaktadır. Nitekim Hırvatistan nüfusunun %17,4'ü 64 yaşın üzerindedir. 66 Hırvatistan daki atmosfere bakıldığında krizle mücadele eden ve geleceği belirsiz olan AB nin Hırvatlar için eskisi kadar büyük bir heyecan uyandırmadığı görülmektedir. 67 Zira AB nin Hırvatistan ın üyelik başvurusunda bulunduğu 2003 yılındaki AB olmadığı aşikârdır. Her beş kişiden birinin işsiz olduğu ve yatırım yapılamaz kredi notu alan Hırvatistan da bazı kesimler ekonomik sorunlar yaşayan AB ye katılmaktan dolayı memnun görünmemektedir. 68 Hırvatistan ın üyeliği bağlamında AB nin ülkeye getireceği avantajlara ilişkin olarak Hırvatistan vatandaşlarının yeterince bilgilendirilmediği, uyum sürecinde pek çok yasanın parlamentodan hızlı bir şekilde geçirildiği, bunun da ülkedeki mevcut demokratik açığı genişlettiği gibi hususlar öne çıkmaktadır. Ayrıca Nisan ayında ülkede yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de katılım oranının yalnızca %20,8 olması (AB üyeleri arasında katılım oranları göz önüne alındığında şimdiye kadarki en düşük ikinci oran) Hırvatistan da AB üyeliğine karşı ilgisizliğini açıkça ortaya koymaktadır. 69 AB içerisinde de Hırvatistan üyeliğine olumlu bakanlar ve üyeliğe eleştirel yaklaşanlar mevcuttur. AB nin genişlemesinden yana olanlar; AB nin aday ülkeleri dönüştürücü özelliğini kaybetmediğini kanıtlamak adına Hırvatistan üyeliğinin son derece önemli olduğunu, Hırvatistan ın ve bu bölgedeki diğer ülkelerin Birliğe üyeliği ile çatışmaların ve ihtilafların merkezi haline gelen Balkanlar da barış ve istikrarın sağlanabileceğini savunmaktadır. 70 Üyeliğe eleştirel bakanlar ise Bulgaristan ve Romanya nın AB ye üye olmasına rağmen bu ülkelerde yolsuzluk ve rüşvet gibi sorunların halen devam ettiğini, yargı bağımsızlığının güvence altına alınmadığını savunmakta ve aynı aceleci tutumun Hırvatistan üyeliğinde de sergilendiğini ifade etmektedir. Bu bakımdan, Hırvatistan da yolsuzluk ve organize suçun yaygın olması bazı AB liderlerini de kaygılandırmaktadır. 71 Komisyon un Hırvatistan a ilişkin hazırladığı son raporda, Zagreb in yolsuzluk ve organize suç ile daha güçlü bir şekilde mücadele etmesi gerektiği belirtilmiştir. 72 Ernst&Young ın 2012 yılında hazırladığı rapor ise, Avrupa da Slovenya dan sonra yolsuzluğun en fazla görüldüğü ülkenin Hırvatistan olduğunu göstermektedir. 73 Bahsedilmesi gereken bir diğer konu da; AB üyeliğine kabul edilmesine rağmen Hırvatistan da insan hakları 9

12 konusunda sıkıntıların tamamen giderilememiş olmasıdır. İnsan Hakları İzleme Örgütü yetkilileri (Human Rights Watch) adaylık sürecinde Hırvat hükümetinin insan hakları konusunda reformlar yapmaya başladığını, AB üyeliğinin söz konusu reformlar için bir teşvik oluşturduğunu belirtmekte, ancak bu alanda gerekli çalışmalar tamamlanmadan Hırvatistan ın üyeliğe kabul edildiğini ifade etmektedir. 74 Bu aşamadan sonra AB nin Hırvatistan da dahil olmak üzere üyelerinin insan hakları konusunda sergiledikleri tutumları dikkatlice izlemesi ve bu alandaki ihlallerin tespiti halinde AB nin Üye Devletlere gerekli uyarıları yapması ve yaptırımları uygulaması gerekmektedir. Sonuç AB nin genişleme politikasına bakıldığında ilk genişleme dalgasının zengin Avrupa ülkelerini kapsadığı, ikinci ve üçüncü genişlemede ise siyasi ve ekonomik açıdan daha az gelişmiş olan Akdeniz ülkelerinin Birlik çatısı altına alındığı görülmektedir. Üye Devletler Akdeniz ülkelerini dışarıda bırakmak yerine bu ülkelerin demokratikleşmelerinin Birlik içinde daha etkili sağlanabileceğini savunmuş ve söz konusu ülkelerin AB açısından jeopolitik önemi gözetilerek 1980 lerde bu ülkeler AB bünyesine alınmıştır. 75 İlerleyen yıllarda yine ekonomik açıdan sıkıntısı olmayan ve zaten Avrupalı olarak görülen üç ülkenin üyeliği gerçekleşmiştir. Soğuk Savaşın bitmesi ile AB nin Doğu Avrupa da ortaya çıkan güç boşluğunu doldurmak adına harekete geçtiği ve Soğuk Savaş sırasında Sovyetler Birliği nin şemsiyesi altında olan ülkeleri bünyesine kattığı gözlenmektedir. Yine bu genişleme kapsamında AB ile entegrasyon konusunda sıkıntı yaratmayacak Malta ve GKRY gibi küçük ülkelere de yer verilmiştir. Birliğe katılan yeni üyelerin hazmedilebilmesi için AB nin kurumsal yapısı değiştirilmiş, Birlik içerisinde karar alma mekanizmaları yeniden düzenlenmiştir. 76 Ayrıca Birliğin üye sayısının artmasına paralel olarak genişleme politikası ve üyelik koşuları da değişmiş, yeni üye olacak ülkelerin önündeki engeller yükseltilmiştir. 77 Son olarak AB nin genişleme politikası kapsamında Balkanlara yoğunlaştığı, 2007 yılında Romanya ve Bulgaristan ı, Temmuz 2013 te de Hırvatistan ı üye olarak kabul ettiği görülmektedir. AB, söz konusu Balkan genişlemelerini güvenlik temelinde gerçekleştirmiş, bölgede barışın ve istikrarın tesis edilmesine odaklanmıştır. Hırvatistan ın ise 2000 li yılların başından bu yana AB üyeliği yolunda kararlı bir şekilde ilerlediği, reformları hızlı bir şekilde gerçekleştirdiği, siyasi kültürünü yeniden yapılandırdığı gözlemlenmektedir. Bu amaçla Hırvatistan, kendi vatandaşları tarafından ulusal kahraman olarak görülen savaş suçlularını Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi ne teslim ettiğinde müzakerelere başlayabilmiş, AB üyesi olan Slovenya ile yaşadığı sorunlar zaman zaman müzakere masasında karşısına çıksa da Hırvatistan ın kararlı tutumu ve AB nin yapıcı tavrı ile bu sorunların çözümü sağlanmıştır. 10

13 Sonuç itibarıyla, Hırvatistan ın AB üyeliği üç açıdan oldukça önemlidir. İlk olarak AB adaylık süreci, yakın geçmişte adı savaşlarla anılan bir ülke olan Hırvatistan için dönüştürücü bir güç olmuştur. Hırvatistan üyelik müzakerelerine başlayarak pek çok alanda olumlu yönde aşama kaydetmiş ve AB üyeliği Hırvatistan tarihinde yeni bir sayfa açmıştır. İkinci olarak AB nin kriz sebebiyle içinde bulunduğu durum düşünüldüğünde, Hırvatistan üyeliği Birlik için bir önemli bir motivasyon kaynağı olmuştur. Zira yeni bir ülkenin Birliğe katılması, sıkıntılı bir dönem yaşayan AB nin hala cazibe merkezi olduğu algısının devam etmesini sağlamıştır. Son olarak Hırvatistan ın AB üyeliği, aday ülke konumundaki Balkan ülkeleri için de önem arz etmektedir. Hırvatistan ı çatısı altına alan Birliğin Balkan ülkeleri nezdinde inandırıcılığı artmıştır. Hırvatistan üyeliği ile Balkan ülkelerinin siyasi gündeminde AB üyeliğinin ilk sıralarda yer almasının sağlanması ve AB sisteminin tüm kıtaya yayılmasının hızlandırılması amaçlanmıştır. Böylece AB nin genişleme politikası vasıtasıyla, savaş deneyimleri henüz çok yeni olan Balkan ülkeleri arasındaki ilişkilerin tedricen kurumsallaştırılması, bölgesel güvenliğin artırılması ve genişleme süreci ile üye sayısı artan Birliğin uluslararası sistemdeki gücünün artırılması hedeflenmiştir. 11

14 Son Notlar 1 Bu çalışmada, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Topluluğu kavramları yerine kronolojik durum gözetilmeksizin 1992 yılında Maastricht Antlaşması yla oluşturulmuş Avrupa Birliği ismi kullanılmıştır. 2 CIA - World Factbook 2013 yılı Temmuz ayı tahmini. 3 Akşemsettinoğlu, G. (2011). Avrupa Bütünleşme Projesinin ve Genişleme Sürecinin Değişen Dinamikleri. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 10(1), Haziran 1993 tarihinde yapılan Kopenhag Zirvesi'nde belirlenen kriterler özetle şunlardır: İstikrarlı ve kurumsallaşmış bir demokrasinin var olması, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı, azınlıkların korunması, işleyen bir pazar ekonomisi ve Birlik içindeki rekabet baskısına karşı koyma kapasitesine sahip olunması. 5 Avrupa Birliği'nin Genişlemesi (2011). Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı Web sitesi: 6 Akşemsettinoğlu, G. (2011). 7 Özülker, U. (2013) Avrupa Birliği nin Balkan Politikası ve Türkiye. Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi Web Sitesi: 8 Avrupa Birliği'nin Genişlemesi (2011). 9 Zielonka, J. (2008). Europe as a Global Actor: Empire by Example? International Affairs, 84 (3), Asmus, R. D. (2008). Europe s Eastern Promise, Rethinking NATO and EU Enlargement. Foreign Affairs, 87 (1), BBC Turkish: Bulgaristan ve Romanya AB'de (01/01/2007). Web sitesi: 12 Özülker, U. (2013). 13 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği: AB nin Batı Balkanlar Bölgesine Yönelik Politikası ve Batı Balkan Ülkelerinin AB Üyelik Süreçleri. Web sitesi: 14 Cohen, L. J. (2005). The Balkans Ten Years After: From Dayton to the Edge of Democracy. Current History, (105), Turan, A. P. (2013). AB nin 28. Üyesi Hırvatistan. Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi, Web sitesi: 16 Mujezinoviç, M. (2007). Avrupa Birliği nin Batı Balkan Politikası Çerçevesinde Bosna Hersek ile İlişkileri. Uluslararası Hukuk ve Politika, 3 (12), Dayton Barış Anlaşması 14 Aralık 1995 tarihinde Bosna-Hersek Devlet Başkanı İzzetbegoviç, Hırvatistan Devlet Başkanı Tudjman ve Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Devlet Başkanı Miloseviç arasında imzalanmış ve Bosna Savaşı nı sonlandırmıştır. 18 Mujezinoviç, M. (2007). 12

15 19 The Stabilisation and Association Process: The Western Balkans (2013). Web sitesi: 20 General Affairs and External Relations Council, Council Conclusions (2003) Web sitesi: 21 The Stabilisation and Association Process (1999). 22 Santa Maria Da Feira European Council. Conclusions of the Presidency (19-20 June 2000) Chapter: D Article: European Parliament Web sitesi: 23 Turan, A. P. (2013). 24 Tıkıcı, U. (2012). Avrupa Birliği nin Batı Balkan Politikası: İstikrar ve Ortaklık Sürecinde Batı Balkanlar. TUİÇ Akademi Web sitesi: 25 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği. 26 Özülker, U. (2013). 27 Ibid. 28 Karatay, O. (2001). Miloseviç Dönemi Yugoslav Dış Siyaseti: Başarısız Bir Mirasyedilik Olayı. Editörler: O. E. Lütem & B. Coşkun, Balkan Diplomasisi (s. 134). Ankara: Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları. 29 BBC: Croatia Profile (28 June 2013). Web sitesi: 30 İnanç, Z. S. (2012). 28. AB Üyesi: Hırvatistan. Stratejik Düşünce Enstitüsü, Web sitesi: 31 Tıkıcı, U. (2012). 32 Judah, T. (2013). Hırvatistan: AB Üyeliği Yolundaki Dönüşüm. BBC Türkçe. Web sitesi: 33 Crinica, O. (2007). AB Genişleme Sürecinde Batı Balkan Ülkeleri. 34 Adıyaman, Ş. (2011). Hırvatistan ın AB Süreci ve Savaş Suçları. Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi, Web sitesi: 35 Delegation of the European Union to the Republic of Croatia. Overview of EU-Croatia Relations. Web sitesi: 36 Partos, G. (2001). Croatia s War Crimes Legacy. BBC Web sitesi: 37 BBC: Del Ponte Takes Swipe at Croatia (17 February 2005). Web sitesi: 38 Adıyaman, Ş. (2011). 39 BBC Turkish: Hırvatistan da Müzakerelere Başladı. (04/10/2005). Web sitesi: 40 Delegation of the European Union to the Republic of Croatia. Overview of EU-Croatia Relations. 13

16 41 Mutuş, C. (2010a). AB den Farklı Bir Yaklaşım: Hırvatistan-Slovenya Sınır Antlaşmazlığı. Editör: F. Elmas, Son Dönem Türk Dış Politikasında Balkanlar: Riskler ve Fırsatlar Ekseninde Bir Bölge (pp ). Ankara: USAK Yayınları. 42 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi Madde 15: Sahilleri bitişik veya karşı karşıya olan devletler arasında karasularının sınırlandırılması:iki devletin sahilleri bitişik veya karşı karşıya olduğunda, aralarında aksine antlaşma olmadıkça, bu devletlerden ne birinin ne de diğerinin kendi karasularını, bütün noktaları bu iki devletin her birinin karasularının genişliğinin ölçülmeye başlandığı esas hatların en yakın noktalarından eşit uzaklıkta bulunan orta hattın ötesine uzatmaya hakkı yoktur. Bununla beraber bu hüküm, tarihi hakların veya diğer özel durumların varlığı nedeniyle, her iki devletin karasularının başka şekilde sınırlandırılmasını gerekli olduğu durumlarda uygulanmaz. 43 Mutuş, C. (2010b). Hırvatistan ın AB Üyeliğinde Mutlu Son: Türkiye İçin Dersler. M. Kutlay (Ed.), Analist: AB Dönem Başkanlıklarının Kıskacında Türkiye AB İlişkileri. (pp ). Ankara: USAK Yayınları. 44 Hırvatistan ve Slovenya arasında imzalanan mutabakat zaptına göre Piran Koyu üzerindeki anlaşmazlığın Hırvatistan ın AB ye üyeliğinden sonra uluslararası hakemlik vasıtasıyla çözülmesi kararlaştırılmıştır. 45 Mutuş, C. (2010b). 46 Alkan, N. (2012). Hırvatistan-Slovenya Çatışması Sonuçlanıyor. Stratejik Düşünce Enstitüsü, Web sitesi: 47 Ibid. 48 Mutuş, C. (2010b). 49 BBC Turkish: Hırvatistan da Müzakerelere Başladı. (2005). 50 Delegation of the European Union to the Republic of Croatia. Overview of EU-Croatia Relations. 51 Adıyaman, Ş. (2011). 52 Ibid. 53 BBC Turkish: Hırvatistan AB Üyeliği İçin İmzayı Attı. (09/12/2012). Web sitesi: 54 Delegation of the European Union to the Republic of Croatia, Overview of EU-Croatia Relations. 55 İnanç, Z. S. (2012). 56 İnanç, Z. S. (2012). 57 Turan, A. P. (2013). 58 Akşemsettinoğlu, G. (2011). 59 Euronews: Croatian Vote in First European Parliament Elections. (14/04/2013). Web sitesi: 60 European Council: Welcome to Croatia. (09/12/2011) Web sitesi: 61 Judah, T. (2013). 62 Turan, A. P. (2013). 63 Dempsey, J. (2013). What Croatia s EU Membership Means for Europe. Carnegie Europe, Strategic Europe Web sitesi: 14

17 64 Judah, T. (2013). 65 Economist Intelligence Unit. Hırvatistan Ülke Raporu (Temmuz 2013). 66 Judah, T. (2013). 67 Turan, A. P. (2013). 68 BBC Turkish: Hırvatistan AB nin 28 inci Üyesi Oldu. (01/07/2013). Web sitesi: 69 Economist Intelligence Unit. (2013). 70 Turan, A. P. (2013). 71 BBC Turkish: Hırvatistan AB nin 28 inci Üyesi Oldu. (01/07/2013). 72 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: Monitoring Report on Croatia's Accession Preparations. (26/03/2013) Web sitesi: 73 Ernst&Young. Navigating Today s Complex Business Risks: Europe, Middle East, India and Africa Fraud Survey Gall, L. (02/07/2013). Now Croatia Has Joined the EU, Vital to Keep a Focus on Rights. Human Rights Watch Web sitesi: 75 Avrupa Birliği'nin Genişlemesi (2011). 76 Ibid. 77 Ibid. 15

18 T.C. MALİ YE BAKANLİG İ AVRUPA Bİ RLİ G İ VE DİŞ İ Lİ ŞKİ LER DAİ RESİ BAŞKANLİG İ Tel Faks E-Posta Web Sitesi T.C. Maliye Bakanlığ ı Özel Gündem de yer alan yazıların tümü ya da bir bölümü, izin alınmadan tekrarlanamaz, çoğaltılamaz, basılamaz, kaynak ğösterilmeden kullanılamaz. Özel Gündem de yer alan yazıların sorumluluğu yazarlara ait olup Maliye Bakanlığı açısından bağlayıcılığı yoktur. 16

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Birliği

Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkisi Avrupa Birliği 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2 Hazırlayan: Müge ÇAKAR İÇİNDEKİLER 1. AB- TÜRKİYE SON DAKİKA 1.1. AB-Türkiye İlişkileri nde Kıbrıs 2. AB den ÖNEMLİ BAŞLIKLAR 2.1. Avrupa Birliği nde Tarihi Genişleme AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: 2004 GENİŞLEMESİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: 2004 GENİŞLEMESİ KISA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: 2004 GENİŞLEMESİ A. LÜKSEMBURG GRUBU ÜLKELERİ - Çek Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne Katılım Süreci 41 Muzaffer Akdoğan - Estonya'nın Avrupa Birliği'ne Katılım Süreci 81

Detaylı

AB NİN BATI BALKANLAR BÖLGESİNE YÖNELİK POLİTİKASI VE BATI BALKAN ÜLKELERİNİN AB ÜYELİK SÜREÇLERİ

AB NİN BATI BALKANLAR BÖLGESİNE YÖNELİK POLİTİKASI VE BATI BALKAN ÜLKELERİNİN AB ÜYELİK SÜREÇLERİ AB NİN BATI BALKANLAR BÖLGESİNE YÖNELİK POLİTİKASI VE BATI BALKAN ÜLKELERİNİN AB ÜYELİK SÜREÇLERİ Giriş: Soğuk Savaş ın bitişi ve komünizmin çökmesiyle Balkanlar da yaşanmaya başlanan sancılı dönüşüm sürecinin

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1. AVRUPA TOPLULUKLARI 1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun kurulması yönündeki ilk girişim, 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU I. AVRUPA DA BİR B İR LİK YARATILMASI FİK R İN İN DOĞUŞU... 1 II. 9 MAYIS 1950 BİLDİRİSİ

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN-MAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN-MAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYEHIRVATİSTANMAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ DENİZ İNAN Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Stajyeri TEMMUZ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ Avrupa

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 113 Şubat 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜM AB VATANDAŞLARI İÇİN VİZESİZ TÜRKİYE Deniz SERVANTIE İKV Uzman Yardımcısı Deniz SERVANTIE 27 Ekim 2014 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr TÜM AB VATANDAŞLARI

Detaylı

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. 28 Şubat 2014 BASIN BÜLTENİ AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak ayında 2013 yılı aynı ayına göre %5 büyüdü ve toplam

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 20. yy.da meydana gelen I. ve II. Dünya Savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş ve telafisi imkânsız büyük maddi zararlar meydana gelmiştir. Bu olumsuz durumun

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

Kısa. Kısa... Avrupa. Birliği. Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi

Kısa. Kısa... Avrupa. Birliği. Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi Kısa Kısa... Avrupa Birliği Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi Avrupa Birliği nin Tarihsel Gelişimi İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa da barışın yeniden kurulması, Avrupa ülkelerinin ortak değerler

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ DOĞRULTUSUNDA YASAMA USULLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER

AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ DOĞRULTUSUNDA YASAMA USULLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER ARALIK 2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ DOĞRULTUSUNDA YASAMA USULLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER İLKER GİRİT Ders Avrupa Birliği nin Genişleme

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ NİSAN 2016 ANKARA İçindekiler GİRİŞ... 2 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ... 2 I. AB BÜTÇESİNİN GELİRLERİ... 2 II. AB BÜTÇESİNİN HARCAMALARI... 4 1. Akıllı ve Kapsayıcı Büyüme... 4 2. Sürdürülebilir

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ Hazırlayan: Berna Özşar Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği AB, Mevzuat ve Projeler Birimi Uzmanı AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ TSRŞB Yayın

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ MALİ İŞBİRLİĞİ TARİHSEL GELİŞİM Avrupa Komisyonu tarafından sunulan öneri üzerine, Avrupa Konseyi 17 Temmuz 2006 tarihinde yeni bir Katılım

Detaylı

TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE. 1. Avrupa Birliği Tarihi. 2. Avrupa Birliği Kurumları. 3. Türkiye-AB İlişkileri. 4.

TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE. 1. Avrupa Birliği Tarihi. 2. Avrupa Birliği Kurumları. 3. Türkiye-AB İlişkileri. 4. AB Treni Balıkesir den Geçiyor TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE 1. Avrupa Birliği Tarihi 2. Avrupa Birliği Kurumları 3. Türkiye-AB İlişkileri 4. Müktesebat Uyumu II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa da refahı

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran: Türkiye ile AB arasındaki gelir uçurumu azalmadı arttı Tarih : 14.12.2012 2011 DE HIZLI KALKINMA MASALINA ULUSLARARASI YALANLAMA TÜİK, EUROSTAT ve OECD işbirliğiyle

Detaylı

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim?

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Hayır. Türkiye de patent başvurusu yapmakla ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Sadece, 1 Kasım 2000 tarihinden itibaren Türkiye nin de dahil olduğu 38 Avrupa ülkesi tarafından kabul edilen ve ayrıca

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... iii x BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE DÜNYADAKİ BAŞLICA BÜTÜNLEŞME SÜREÇLERİ... 1 AVRUPA BİRLİĞİNİN TARİHİ GELİŞİMİ VE AMAÇLARI... 2

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Komşular SUNAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Asgari Ücretin Tanımı Çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNDE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VE DEĞERLENDİRME NOTU

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNDE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VE DEĞERLENDİRME NOTU Serbest Ticaret sı (STA), iki ya da daha fazla ülke arasında ticareti etkileyen tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılarak, taraflar arasında bir serbest ticaret alanı oluşturulmasını sağlayan, ancak

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

AVRUPA ORTAK ENERJĠ POLĠTĠKASINDA ELEKTRĠK ENTERKONEKSĠYONLARININ ÖNEMĠ VE TÜRKĠYE NĠN KONUMU

AVRUPA ORTAK ENERJĠ POLĠTĠKASINDA ELEKTRĠK ENTERKONEKSĠYONLARININ ÖNEMĠ VE TÜRKĠYE NĠN KONUMU AVRUPA ORTAK ENERJĠ POLĠTĠKASINDA ELEKTRĠK ENTERKONEKSĠYONLARININ ÖNEMĠ VE TÜRKĠYE NĠN KONUMU Nazif Hülâgü SOHTAOĞLU Duygu PAPUR İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü 1951

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR AVRUPA BİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİNİN KURULUŞ NEDENLERİ Tarihin en kanlı iki dünya savaşını yaşamış Avrupa Kıtasında sürdürülebilir bir barışın tesisi, Daha yüksek yaşam standartları ve tam istihdamın sağlanmasını

Detaylı

AB nin Kurumları 26. AB kurumları 27. Birliği Yöneten Kurumlar; 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi. otonus@anadolu.edu.tr

AB nin Kurumları 26. AB kurumları 27. Birliği Yöneten Kurumlar; 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi. otonus@anadolu.edu.tr AB nin Kurumları 26 İKT461 AB Türkiye İlişkileri 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi AT larını kuran Paris ve Roma Antlaşmaları, bir ulusal devleke olduğu gibi yasama, yürütme ve yargı görevlerini

Detaylı

2007 2013 MALİ PERSPEKTİFİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ FONLARININ YAPISI

2007 2013 MALİ PERSPEKTİFİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ FONLARININ YAPISI 2007 2013 MALİ PERSPEKTİFİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ FONLARININ YAPISI GİRİŞ İbrahim ÇELİKTAŞ Avrupa Birliği, barış, refah, özgürlük ve demokrasiyi sağlamak ve kanlı çatışmaları önlemek

Detaylı

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi Metodoloji Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 25,0% 2 17,42% Birden fazla cevap 22,20% 15,0% 1 5,0% 12,89% 10,02% 9,07% 7,88% 8,11% 6,21% 5,97% 5,25% 5,49% 5,25% 3,10% 12,17% 10,26% 2,86% 3,58%

Detaylı

MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi

MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Avrupa Parlamentosu Seçimleri sonuçlandı. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi 2014 Avrupa Parlamentosu Seçimleri, 22-25 Mayıs tarihlerinde

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 3 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 12,8 artış göstererek 211 bin adet seviyesinde

Detaylı

Ülke de yaş arası işsizlerin toplam işsizlerin içerisindeki payı % 41 dir. Bu oranla dünya sıralamasında 11. sırada yer almaktadır.

Ülke de yaş arası işsizlerin toplam işsizlerin içerisindeki payı % 41 dir. Bu oranla dünya sıralamasında 11. sırada yer almaktadır. KARADAĞ ÜLKE RAPORU KARADAĞ HAKKINDA GENEL BİLGİLER Karadağ, Güneydoğu Avrupa'da bir ülkedir. Doğusunda Arnavutluk ve Kosova, kuzeyinde Sırbistan, batısında Hırvatistan, Bosna-Hersek ve güneyinde Adriyatik

Detaylı

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI 26- DIŞ İLİŞKİLER I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 26.1 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi ÖNCELİK 26.2 Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) ÖNCELİK 26.3 Çift Kullanımlı Mallar II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 38

HABER BÜLTENİ Sayı 38 HABER BÜLTENİ 14.12.2016 Sayı 38 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN SATIŞ FİYATI BEKLENTİSİ DÜŞTÜ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya göre yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre düştü. Mevcut siparişler

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 İçerik Entelektüel Varlık Yönetimi Avrupa İnovasyon Değerlemesi İstanbul Sanayi Odası - Genel Bilgiler Avrupa İşletmeler Ağı

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 16 Ekim 2016 Pazar 2016 yılı Ağustos ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 31,2 artış göstererek 157 bin adet seviyesinde

Detaylı

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Polonya İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Özlen Kavalalı Müsteşar Yardımcısı V. 50 yıldan fazla bir geçmişe sahip Türkiye-AB ilişkileri günümüzde her iki tarafın da yararına olan

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) Çölleşme; kurak, yarı-kurak ve yarı nemli alanlarda, iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dahil olmak üzere

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ HABER BÜLTENİ 15.04.2016 Sayı 30 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya ve geçen yıla göre düştü. Mevcut sipariş durumunun denge değeri Şubat 2016

Detaylı

EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK

EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK MAYIS 2012 ANKARA EURO BÖLGESİNDE İŞSİZLİK 2 Mayıs 2012 tarihinde Eurostat tarafından açıklanan verilere göre Euro bölgesinde işsizlik oranı, Mart sonu itibariyle 1999 yılında

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI ifade eder. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu, - AT: Avrupa Topluluğu nu, - DİİB:

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları

BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları 2017 BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGE SİSTEMİNDE ULUSLARARASI ANLAŞMA KODLARININ GÜNCELLENMESİ BİLGE sisteminde tercihli ticaret düzenlemelerine

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU Ağustos 2009 İKV DEĞERLENDİRME NOTU HIRVATİSTAN IN AB MÜZAKERE SÜRECİ İlke TOYGÜR Kıvanç ATAK İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr 1 HIRVATİSTAN IN AB MÜZAKERE SÜRECİ Hırvatistan, bilindiği üzere Türkiye

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 28

HABER BÜLTENİ Sayı 28 HABER BÜLTENİ 10.02.2015 Sayı 28 Konya Ticaret Odası ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN) ile Konya da inşaat

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER (Kasım 2011) Ankara İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR 1. Nüfus 28. Gayri Safi Ulusal Tasarruflar 2. İstihdam 29. Gayri

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI 18 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye-AB Zirvesi nde 33 No lu Mali ve Bütçesel Hükümler Faslının

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 9

HABER BÜLTENİ Sayı 9 HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 Konya inşaat sektörü güven endeksi, geçen aya göre yükselmeye devam ediyor: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Haziran 2014 te bir önceki aya göre 1,2 puan yükselerek -3,8

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 34

HABER BÜLTENİ xx Sayı 34 HABER BÜLTENİ xx.08.2016 Sayı 34 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ ARTTI Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya düşerken, geçen yılın aynı dönemine göre yükseldi. Mevcut siparişler ise; Haziran

Detaylı

BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU

BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU Kasım 29, 2006-12:00:00 BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK

Detaylı

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER 28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER I. 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de yapılan Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nde alınan kararlarla, Türkiye nin Avrupa

Detaylı

Avrupa Birliği ve Gençlik

Avrupa Birliği ve Gençlik Avrupa Birliği ve Gençlik GENÇLİK Doç. Dr. Çiğdem Nas Avrupa Kıtası AVRUPA BİRLİĞİ NEDİR? ULUSÜSTÜ BÜTÜNLEŞME MODELİ İKTİSADİ BÜTÜNLEŞME İLE SİYASİ BİRLİĞE ULAŞMA GİRİŞİMİ II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SUNUM PLANI Erasmus artı( +) Programı Nedir? Erasmus artı (+) Programının Amacı? Programa Kapsamındaki Ülkeler Program Kapsamında

Detaylı

NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya

NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya Zirveye, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama nın da bulunduğu 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanı katılıyor. 09.07.2016 / 10:21 Türkiye'yi Cumhurbaşkanı

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ:

HABER BÜLTENİ Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ: HABER BÜLTENİ 02.10.2015 Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN) geçen aya ve geçen yılın aynı dönemine göre düştü. Konya da inşaat sektöründe

Detaylı

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB ve sosyal politika: giri Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB entegrasyonu Gönüllü süreç Ba ms z Devletler ortak politikalar tasarlamak ve uygulamak amac yla uluslarüstü yap lara Uluslararas Antla malar yoluyla

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8 HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 Konya inşaat sektörü güven endeksi, geçen aya göre yükseldi: Mart 2014 ten beri düşmeye devam eden Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Mayıs 2014 te kısmen yükselerek -5

Detaylı

AB KRİTERLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN UYUM SÜRECİ VE BEKLENTİLER

AB KRİTERLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN UYUM SÜRECİ VE BEKLENTİLER AB KRİTERLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN UYUM SÜRECİ VE BEKLENTİLER DOÇ. DR. ÇİĞDEM NAS İKTİSADİ KALKINMA VAKFI GENEL SEKRETERİ SUNUM PLANI AB İLE İLİŞKİLERDE DÖNÜM NOKTALARI MÜZAKERELERDE SON DURUM VE SORUNLAR

Detaylı

ĐLKÖĞRETĐMDE PROJESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ NEDEN KURULMUŞ, NASIL VE NE YÖNDE GELĐŞMĐŞTĐR? Doç. Dr. Çiğdem Nas

ĐLKÖĞRETĐMDE PROJESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ NEDEN KURULMUŞ, NASIL VE NE YÖNDE GELĐŞMĐŞTĐR? Doç. Dr. Çiğdem Nas ĐLKÖĞRETĐMDE PROJESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ NEDEN KURULMUŞ, NASIL VE NE YÖNDE GELĐŞMĐŞTĐR? Doç. Dr. Çiğdem Nas Đktisadi Kalkınma Vakfı Araştırma Müdürü, Genel Sekreter Vekili ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI 6-9 KASIM

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 26 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ

HABER BÜLTENİ xx Sayı 26 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ HABER BÜLTENİ xx.12.2015 Sayı 26 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN), her ay Konya da inşaat sektöründe faaliyet gösteren 200 firmaya

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 22

HABER BÜLTENİ Sayı 22 HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 22 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Türkiye genelinden ve AB-28 den daha düşük: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Temmuz 2015 te hem bir önceki aya hem de bir önceki

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI İÇERİK -Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MRA) Nedir? -Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları

Detaylı

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 Konya hizmetler sektörü güven endeksi, 4 ayın ardından pozitif değer aldı: Şubat 2014 ten bu yana negatif değer alan Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Haziran 2014

Detaylı

Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı. EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education)

Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı. EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education) Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Uluslararası İlişkiler Birimi Çok Taraflı İlişkiler

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa FİŞNE. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ÖĞRETİM ÜYESİ fisne@aku.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Mustafa FİŞNE. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ÖĞRETİM ÜYESİ fisne@aku.edu.tr AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ Yrd. Doç. Dr. Mustafa FİŞNE AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ÖĞRETİM ÜYESİ fisne@aku.edu.tr 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN TANITIMI Avrupa p Birliği,

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19 HABER BÜLTENİ xx.05.2015 Sayı 19 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, bir önceki aya göre değişmedi: Mart ayında düşen Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Nisan 2015 te bir önceki aya göre değişmedi. Geçen

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

ŞUBAT AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Macaristan a Resmi Bir Ziyaret Gerçekleştirdi

ŞUBAT AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Macaristan a Resmi Bir Ziyaret Gerçekleştirdi ŞUBAT AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Cumhurbaşkanı Gül, Türk-Macar İş Forumu Açılış Oturumu da İş Adamlarına Hitap Etti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Macaristan a Resmi Bir Ziyaret Gerçekleştirdi

Detaylı

İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR

İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR 1. Nüfus 28. Gayri Safi Ulusal Tasarruflar 2. İstihdam 29. Gayri Safi Tasarruflar (özel sektör) 3. İşsizlik Oranı 30. Gayri Safi Tasarruflar (genel devlet)

Detaylı

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ Türkiye milli katılım organizasyonunun, T.C. Ekonomi Bakanlığı'na izin başvurusu yapılmış olup, Türkel

Detaylı

Ekonomik Entegrasyon (Avrupa Birliği Örneği)

Ekonomik Entegrasyon (Avrupa Birliği Örneği) Ekonomik Entegrasyon (Avrupa Birliği Örneği) EKONOMİK ENTEGRASYON Ekonomik Entegrasyon (İktisadi Birleşme) bir grup ülkenin aralarındaki ticareti serbestleştirici politikalar izlemelerini konu edinir.

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

01/03/ /03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/03/ /03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/03/2016 31/03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ AKÇAKALE SINIR KAPISI Geçici Plaka İzni Geçiş Bulgaristan 01 TOPLAMLAR: 01 ÇEŞME SINIR KAPISI Türkiye 15 01 TOPLAMLAR: 15

Detaylı

01/07/2015 31/07/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/07/2015 31/07/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/07/2015 31/07/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 04 01 05 10 04 Almanya 13 01 01 70 01 186 69 135 161 Avustralya 01 01 Avusturya 01 09

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ 1 AB İLETİŞİM STRATEJİSİ (ABİS) NEDİR? Türkiye - AB müzakere sürecinin üç ayağı: 1- Siyasi reformlar 2- AB yasal düzenlemelerinin kabul edilmesi ve uygulanması

Detaylı

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası OTP harcamalarının AB bütçesinin önemli bölümünü kapsaması, bu politikayı bütçe tartışmalarının da odak noktası yaparken, 2014-2020 Mali Çerçeve içinde tarım, kırsal

Detaylı

25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR

25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR ERASMUS + 2015-2016 ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ İLANI (Öğrenim/Staj) SON BAŞVURU TARİHİ: 25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR Erasmus + Programı kapsamında 2015-2016 akademik yılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Detaylı

2 Ekim 2013, Rönesans Otel

2 Ekim 2013, Rönesans Otel 1 MÜSİAD Brüksel Temsilciliği Açı çılışı ışı 2 Ekim 2013, Rönesans Otel T.C. AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış,.... T. C. ve Belçika Krallığının Saygıdeğer Temsilcileri, 1 2 STK ların Çok Kıymetli

Detaylı

Dış Ticaretin Gelişimi Bölgesel Yaklaşımlar Anket Sonuçları AVRUPA

Dış Ticaretin Gelişimi Bölgesel Yaklaşımlar Anket Sonuçları AVRUPA Dış Ticaretin Gelişimi Bölgesel Yaklaşımlar Anket Sonuçları AVRUPA I. Ticaret Müşavirleri Konferansı 25-30 Nisan 2011 28 Nisan 2011 TİM Dış Ticaret Kompleksi Fırsatlar Bölgenin potansiyeli en yüksek pazarı

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11 HABER BÜLTENİ xx.09.2014 Sayı 11 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükseldi: Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Ağustos 2014 te bir önceki aya göre 6,1 puan yükselerek 7 puan değerini

Detaylı