ORGANĐK K TARIMDA TOPRAK VERĐML MLĐLĐĞĐĐĞĐ VE KORUNMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORGANĐK K TARIMDA TOPRAK VERĐML MLĐLĐĞĐĐĞĐ VE KORUNMASI"

Transkript

1 ORGANĐK K TARIMDA TOPRAK VERĐML MLĐLĐĞĐĐĞĐ VE KORUNMASI Prof. Dr. Nurgül l TÜREMT REMĐŞ

2 Bitki besin maddeleri toprak verimliliğini ini tayin eden faktörler Bitkiler için i in mutlak gerekli besin maddeleri karbon (C), kükürt k (S), hidrojen (H), demir (Fe), oksijen (0), çinko (Zn), azot (N), mangan (Mn), fosfor (P), bakır r (Cu), potasyum (k), bor (B), kalsiyum (Ca), molibden (Mo) magnezyum (Mg), klor (Cl) sodyum (Na), Toprak (Ana Kaynak)

3 "gübreler" Bitki besin elementlerinin bir veya birkaçını içeren maddeler

4 Yapay olarak elde edilen inorganik gübrelereg mineral gübreler g (ticaret gübreleri) g breleri), canlı kalınt ntıları ve doğal olarak oluşan maddelere ise organik gübrelerg breler denir. Topraktan uzaklaşan an bitki besin maddelerini mineral ve organik gübreler g ile yerine koymadığı ığımız z durumda toprak verimliliği ürün n (----( ----)

5 BĐTKĐ BESĐN N MADDELERĐNĐN DOĞAL YOLLAR ĐLE TOPRAĞA KAZANDIRILMASI

6 Toprak verimliliği i toprakta var olan ve sürekli azalan organik maddelerin de içerii eriği ile sınırls rlıdır. r. organik madde bitkilere besin kaynağı olduğu gibi toprağı ğın n kimyasal, fiziksel ve biyolojik yapısını iyileştirmektedir. Organik tarım m sisteminde doğal ve organik maddeler ile gübreleme g yapılmak zorundadır. r.

7 Bazı Organik Materyallerin Besin Maddesi Đçerikleri (Soyergin, 2003) Kaynak % N % P2O5 % K2O Yarayış ışlılık Ahır r gübresi g 0,5-1,0 0,15-0,20 0,20 0,5-0,6 0,6 Orta Tavuk gübresi g 2,87 2,90 2,35 Orta-hızl zlı Kompost Yavaş At gübresi g Orta Kemik unu Yavaş-orta Kan tozu Orta-hızl zlı Deniz yosunu Odun külük Hızlı Pamuk toh.küs Yavaş

8 AZOT ELEMENTĐNĐN N DOĞAL YOLLARLA YENĐDEN TOPRAĞA KAZANDIRILMASI

9 N elementi, atmosfer ile yerkabuğunun unun üst kısmk smını kaplayan toprak arasında dinamik bir denge ile döngd ngüsünü tamamlamaktadır. Azotun ana kaynağı atmosferde gaz halinde bulunan dilimidir. Biyolojik yolla fikse (bağlanan) edilen azot, canlılar ların organik dokularının n bileşimine imine girmekte ve yitirilen bu dokular daha sonra parçalanarak alanarak organik, inorganik ve gaz formunda bileşiklere iklere dönüşmektedird mektedir.

10 1 Toprakta bulunan organik bağlı azotun ( amonifikasyon ) NH 4 formuna dönüşmesi d NH 4 un NO 2 ve NO 3 e e dönüşmesi d ( nitrifikasyon ) N- mineralizasyonu

11 2 Biyolojik Azot Fiksasyonu Atmosferin serbest halde bulunan azotunun mikroorganizmalar aracılığı ığı ile biyokimyasal olarak organik forma dönüştürülmesi Bu yolla dünyada d her yıl y l yaklaşı şık k 17.2 x 10 7 ton N 2 toprağa a kazandırılmaktad lmaktadır.

12 Toprakta azotu fikse eden başlıca mikroorganizmalar: 1. Aerobik bakteriler Azotobakter (toprakta serbest halde yaşarlar.) arlar.) Azotomonas (Sıcakl caklık k istekleri C C arasında, ph ise nötr civarında olmalıdır.) Sprillum Mycobacterium Methylomonas

13 2. Fakültatif anaerobik bakteriler Bacilus Enterobakter Klebsiella 3. Anaerobik bakteriler Clostridium (asitli ve ph 9.0 a a kadar yaşayabilirler, ayabilirler, dönüme d kg kadar N 2 kazandırırlar rlar kg (NH 4 ) 2 SO 4 eşdeğer) er) Desulfatomaculum Desulfovibrio

14 4. Fotosentetik Bakteriler Rhodosprilum Chromatium Rhodopseudomonas 5. Mavi-ye yeşil algler ( kg/ha N) Plectonema Anabaena Calothrix

15 Azot bağlay layıcı bütün mikroorganizmalar için i in ortamda Fe, Mo, S, Mg, K ve P bulunmalıdır.

16 3 Sembiyotik azot fiksasyonu Rhizobium bakterileri (baklagillerlerin kökleri kleri ile ortak yaşarlar) arlar) bitkiden çözünebilir karbonhidratları alarak bünyelerinde b kullanırlar ve buna karşı şılık k bitkiye N 2 sağlarlar.

17 Toprakta nodül l oluşumu umu işleminin i varlığı durumunda; yonca kg N/ha/yıl, kırmızı üçgül l , bezelye , soya fasulyesi , börülce , fiğ kg N/ha/yıl da kazandırmaktad rmaktadırlar. rlar.

18 FOSFOR ELEMENTĐNĐN DOĞAL YOLLARLA YENĐDEN TOPRAĞA KAZANDIRILMASI

19 P un kaynağı topraktaki kaya ve mineraller.(%0.02 % ) (yarısı organik, diğer yarısı inorganik formda). Her iki durumda da P P un önemli bir kısmk smı bitkilere yararlı değildir. Bitkiler P P u HPO 4 ve H 2 PO 4 formunda alır. Yani organik P ayrış ışarak inorganik formlara dönüşmeli, bunlarda toprakta çözünebilir şekle geçmelidirler melidirler.

20 P toprağa a doğal yollarla (öğütülm( lmüş. granüle veya toz fosfat kayalarının kullanımı ile) toprağa a kazandırılabilir.

21 Dünyadaki toplam fosfat kayası rezervi olan tonun %59.2 si Fas da bulunmaktadır. 2. tip fosfat kayası oluşumu umu da okyanus ve bazı bölgelerdeki deniz kuşu u dışd ışkılarının n alttaki kalkerli kayaları çözmesi ve guano denilen bir cins fosfatlı kayacın n oluşmas masıyladır.

22 Ülkemizde en önemli fosfat yatağı Mazı dağı ğında ( milyon ton civarında) Fosfat kayaları için in değerlendirme erlendirme P 2 O 5 tenörüne ne göre g yapılmaktad lmaktadır. %26-30 P 2 O 5 içerenler düşük d k tenörl rlü, % içerenler i orta tenörl rlü, % içerenler i ise yüksek y tenörl rlü

23 Birçok araştırıcı kaya fosfatın buğday, soya fasulyesi, şeker kamışı ışı,, mısır, m lahana gibi bitkilerin tarımında süperfosfat gibi etkili olduğunu unu ortaya koymuşlard lardır. r. Kaya fosfat şeklinde 200 kg P 2 O 5 /ha düzeyinde uygulanan fosforun, süperfosfat s şeklinde 100 kg P 2 O 5 /ha düzeyinde uygulanan fosfora eşit e miktarda ürün n artışı sağlad ladığı saptanmış ıştır.

24 POTASYUM ELEMENTĐNĐN DOĞAL YOLLARLA YENĐDEN TOPRAĞA A KAZANDIRILMASI

25 Organik tarımda rutin kullanımda yararlanılabilir labilir K için i in kabul edilen bir mineral kaynağı yoktur. Müsaade edilen kaynaklar düşük d eriyebilirliği i ve düşük d k klor içerii eriğine ine sahip olan potasyumlu kayaçlar (lagbenit, Adularian kaya potasyumu gibi), odun külük ve Kali Vinasse gibi bitki ekstraktları,

26 Geleneksel tarımda kullanılan lan gübreler g ile karşı şılaştırıldığında öğütülmüş kayaçlardan çok az K temin edilir. 20 kg/ha K için i in önerilen 1 ton/ha kayaç uygulamalarıdır. r. Ahır r gübresinin g kompost yapımı esnasında nda veya organik atıklar kların n sıvıs ekstraktlarla muamelesinde kaya tozunun ilavesiyle kaya tozlarında K un K yararlanılabilirli labilirliği i artmaktadır. r.

27 Bununla birlikte gözle g görülebilir g bir noksanlık k mevcutsa organik standartlar daha az sınırlays rlayıcıdır. r. Toprak K indeksi 2 nin 2 altında ve toprak kil içeriği i %20 den az ise Soil Association K2SO4 (potasyum sülfat) s veya çözünebilir K minerali (silvinit) gibi suda çözünebilir K formlarının n kullanımına na izin vermektedir.

28 Diğer sertifikasyon kurumları bu materyallerin kullanımına na demonstratif bir ihtiyaç olduğunda unda izin verir. Ticari KCI kullanımına na Cl iyonlarının n toprak canlılar ları üzerine osmotik etkisi nedeniyle olumsuz etki yapacağı ğından izin verilmemektedir.

29 Đlave edilecek gübreden g kaynaklanacak yüksek konsantrasyonda CI kurak havalarda genç bitkilerin gelişmelerine zararlı olabilir. Organik standartlar o nedenle KCI yerine düşük d k CI içermek i koşuluyla silvinit veya kainitin kullanımına na izin verir.

30 Kalsiyum Elementinin Doğal Yollarla Yeniden Toprağa Kazandırılmas lması

31 Kalsiyum özellikle meyvecilikte önemlidir. Meyvelerin etli kısımlark mlarına yetersiz Ca +2 taşı şınması durumunda kahverengi lekeler ortaya çıkabilir. Benzer şekilde domateste meyve çürükl klüğü,, karnıbahar ve kerevizde göbek çürükl klüğü şeklinde görülür. g r.

32 Doğal olarak kireçleme veya toprağa a Ca ++ bazen de Mg ++ kazandırmak için i in çeşitli materyaller kullanılmaktad lmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz: s a. Kalsit CaCO 3 (kireç taşı şı) b. Dolomit CaCO 3. MgCO 3 c. Yanmış kireç CaO (CaCO 3 'in yakılmas lması ile) d. Sönmüş kireç Ca(OH) 2 CaO + H 2 0 sonucu oluşur ur e. Marn CaCO 3 + kil f. TebeşirCaCO 3 g. Su hayvanlarının n kabukları, odun küllerik lleri,, kağı ğıt, şeker, den ve su arıtma tesislerinin atıklar klarından da kireçleme materyali olarak faydalanmak olasıdır.

33 KÜKÜRT ELEMENTĐNĐN DOĞAL YOLLARLA YENĐDEN TOPRAĞA A KAZANDIRILMASI

34 Bitkiler, hayvanlar ve insanlar için i in gerekli bir besin elementi olan S genelde doğada Fe, Cu ve Ni sülfürleri şeklinde bulunur. Ayrış ışma süreci boyunca sülfürler sülfatas oksitlenir. Oksijenli koşullarda sedimentlerde anorganik bağlı S ün n tamamı Jips = CaSO 4 H 2 0 halinde bulunur. Jips kayacı % 15 SO 4 -S ü içerebilir.

35 Oysa anaerob dediğimiz imiz oksijensiz koşullarda ise S, sedimentlerde genelde FeS, FeS 2,H 2 S formlarında bulunur. Bitkiler en az fosfor kadar kükürte de gereksinim duymaktadırlar. Hümid H bölge (yağış ğışlı bölge) topraklarında S içerii eriği genelde % arasındad ndadır. Organik tarımın n yapıld ldığı topraklara, S uygulamada seçilecek en güvenli g yol elementel toz S üs ün n toprağa a serpilerek ve karış ıştırılarak kullanılmas lmasıdır.

36 ph yı 6.5 a a ayarlamak için i in gerekli kükürt miktarı (kg/dekar) ph Kumlu topr. TınlT nlı topr. Killi topr

37 Bir kısım k m kükürde k karşı şılık k 4 kısım k demir sülfat s da kükürt k kaynağı olarak toprak ph sını düşürmek amacıyla kullanılabilir labilir

38 TOPRAK ORGANĐK K MADDESĐ VE TOPRAK VERĐML MLĐLĐĞĐĐĞĐ

39 Mineral toprağı ğın üstünde ve içinde i inde bulunan her türlt rlü bitkisel ve hayvansal ölü maddelerle, bunların n değişim im ürünlerinden oluşan organik madde, toprakların n fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerine de son derece etkilidir.

40 Topraklarda organik madde tanımının dışında bir de humus terimi vardır Humus: Toprakta ayrış ışmaya başlam lamış ancak ayrış ışmasını henüz z tamamlamamış bir organik maddedir

41 Humus oluşumunda umunda toprağa a düşen d bitkisel artıklar önce sararır, r, kimyasal olarak değişir, ir, mekanik olarak parçalan alanır r ve toprak faunası tarafından toprağa a karış ıştırılır. r. 1.Biyolojik humus 2.Abiyolojik humus

42 Biyolojik huminleşme mede toprak organizmalarının n varlığı söz z konusudur. Organizmalar yedikleri organik maddeleri dışkıları vasıtas tasıyla toprağa a bırakb rakırken rken bunların n kil mineralleri ve Fe oksitlerle iyice karış ışmasına, sonuçta ise organo- mineral bileşikler ikler oluşmas masına neden olurlar.

43 Abiyolojik veya biyolojik olmayan huminleşme mede ise toprak canlılar larının n rolü yoktur. Sonuçta oluşan fenol, organizma işlevlerini i engeller. Oksijensiz koşullarda ve bataklıklarda klarda daha çok cereyan eder. Bunlar çeşitli çözeltilerdeki çözünürl rlüklerine göre; g -humik asit, -fulvik asit ve -humin fraksiyonlarına na ayrılırlar. rlar.

44 Organik madde bizim ülkemizdeki mineral topraklarda % arasındad ndadır. Toprakların n humus içerii eriğine; ine; a) çevre koşullar ulları, b) toprak kullanım şekli, c) gübreleme g etkilidir. Örneğin; toprağı ğın çok fazla işlenmesi i ve altüst edilmesi humus içerii eriğini ini olumsuza doğru kaydırır. r.

45 Pulluk yerine toprağı gevşeten eten aletlerin kullanımı Ekimin nöbetlen betleşe e veya rotasyonla yapılmas lması, dolayısıyla yla hasat artıklar klarının n farklı olması toprağı ğın n humus içerii eriğini ini olumlu yönde y etkiler.

46 Organik maddenin bulunması mikroorganizmaların n sayısını ve cinsini etkileyeceğinden; inden; topraktaki mineralizasyon olayları, havanın n serbest N' nu bağlama, toprak strükt ktür r oluşumunun umunun desteklenmesi olayları da dolaylı olarak hızlandh zlandırılmış olacaktır.

47 Toprağa a serilen organik materyal; toprakları yağmur damlası erozyonundan korurken, topraktaki suyun buharlaşmas masını da engeller. Tampon özelliği i (dengeleme) nedeniyle çoğu u kimyasal değişimlerin imlerin hızınıh yavaşlat latır.

48 Mikorizalar ve Toprak Verimliliği

49 Son yıllarda y yapılan çalışmalar, bitkilerin topraktaki P ve Zn alınımını etkili bir şeklide gerçekle ekleştirmeleri üzerine, bitki kökleriyle k kleriyle birlikte yaşam amını sürdüren ren mikorizanın devreye girmesi ile hız h z kazandığı ığını ortaya çıkarmıştır. Bu yönüyle y yle mikorizal aktivitenin topraklarda var olması Rhizobium bakterilerinin baklagillerle sembiyoz yaşam amında olduğu u gibi önemlidir.

50

51 Mikoriza Nedir? Frank tarafından 1885 yılında yapılan tanımlamaya göre Yunanca da myces =mantar, rhiza=kök kelimelerinin birleşmesinden oluşan kök mantarı anlamına gelmektedir (Sieverding, 1991). Bu simbiyotik yaşam am çerçevesinde evesinde mikoriza bitkiye besin elementi sağlarken bitki fotosentez ürünü olarak oluşan karbonu mikoriza mantarına na iletir. Bitki Karbonhidrat Besin Bitki artıklar kları P+... Elementi P+... Mikoriza P+... Toprak

52 Mikorizaya Mutlak Gereksinim Duyan Bitkilerin Kök K k Yapısı Özellikle kök k k yapısı zayıf f olan ve kalın n köklk klü bitkilerin toprakla temas yüzeyi çok azdır. Bunun doğal bir sonucu olarak bitki topraktan yeterince yararlanamamakta ve gereksinim duyduğu u besin elementi ve su alımı çok az olmaktadır r ve sonuç olarak bitki gelişimi imi zayıf f olmaktadır. Bu tür t r bitkiler mikorizaya mutlak gereksinim duyarlar.

53 Mikorizanın Sınıflandırılması Mikoriza. sporları yapı, bitkilerdeki infeksiyon şekilleri ve kök içindeki morfolojik ve fizyolojik yapıları itibariyle taksonomik yönden büyük farklılıklar göstermektedirler. 2 büyük grup Ekto-mikoriza Glomus Endo-mikoriza Gigaspora Acaulospora Sclerocystis Scutellospora

54 Mikorizanın Sınıflandırılması Endo-mikorizanın bir çok türü olmasına rağmen en yaygın olanları vesiküler ve arbüsküler oluşturmalarından dolayı bu grup mikoriza artık vesiküler arbüsküler mikoriza (VAM) olarak biliniyor

55 Mikorizanın Sınıflandırılması

56 Mikoriza AşıA şılama Sulama+Besin Çözeltisi Toprak karışı ışımı Tohum.. Toprak karışı ışımı Mikoriza Đnokülümü Toprak karışı ışımı Filtre Kağı ğıdı

57 Mikoriza AşıA şılama Tarlada fidelerin hemen altına, Saksı kültüründe tohumun 3 cm altına spor aşılaması yapılır

58 Mikoriza-Biber

59 Mikoriza-Turun Turunçgil

60 Mikoriza-Mısır

61 Mikoriza-Tarla Denemeleri

62 Mikoriza-Soğan

63 Mikoriza-Pırasa

64 Mikoriza-Domates

65 Mikoriza-Fide Üretimi

66 Mikoriza-Patlıcan

67 ORGANĐK K GÜBRELERG

68 Organik gübreler; içerdikleri bitki besin maddelerine ve hacimlerine göre ikiye ayrılır: -Çiftlik gübreleri, ahır gübreleri, kompost ve bitki kalıntıları hacimli olmaları ve daha az besin maddesi sağlamaları nedeniyle, Hacimli Organik Gübreler

69 -Yağhane atıklar kları = kekler, kesimhane atıklar kları = kan tozu, balık k unu, guano ve tavuk gübresi g gibi daha fazla besin içerenler i (azot, fosfor, potasyum) ise "Yoğun organik gübrelerg breler adını alırlar.

70 Ahır r Gübresi G ve Önemi Ahır r gübresig bresi,, ahır r hayvanlarının n sıvıs ve katı dışkıları ile yataklıklar klarının karışı ışımından oluşan bir gübredir. g Ülkemizde ahır r gübresinin g büyük b k kısmk smını sığırlardan elde edilen dışd ışkılar meydana getirmektedir.

71 Ahır r Gübresinin G Özellikleri Organik tarımda kullanılacak lacak ahır gübresinin ekstansif hayvancılık k yapılan işletmelerden organik hayvancılık sonucu elde edilmiş ve uygun koşullarda gerekmektedir. olgunlaştırılm lmış olması

72 Hayvan dışd ışkıları içerdiklerindeki farklı su miktarlarına göre g "sıcak/kuru gübrelerg " ( at ve koyun ) (Fazla kuru madde içerdikleri i için i in de bitki besin elementleri daha fazladır.) "soğuk gübreler" g (Sığır r ve domuz gübreleri) (Fazla su içerdikleri i için, i in, Bitki besin element kapsamları düşüktür.)

73 Ahır r Gübresinin G Saklanması Bu gübreyi g yağış etkisinin az olduğu u korunmalı bir yerde ve sıkışs ıştırılmış bir zemin üzerinde yığınlar halinde saklamak gerekir. Gübre G ahır içinde inde saklanabilirse de, hayvanların n sağlığı ve süt t hayvancılığı ığında sütün s n kalitesinin bozulmaması için in pek arzu edilmeyen bir olaydır.

74 Tavuk Gübresi G ve önemi Tavuktan elde edilen dışd ışkının n miktarı, tavuğun un cinsine, büyüklb klüğüne, yaşı şına, yediği yemin cinsine beslenme durumuna ve yetiştirme tirme tekniğine ine göre g farklılık k göstermektedir. g Kümes K tavukçulu uluğunda unda ortalama olarak bir tavuktan bir yılda altlık k materyali de dahil olmak üzere 70 kg taze dışd ışkı elde edilir. Tavuklardan elde edilen gübre düzenli d bir şekilde toplanıp p saklanmaz ise büyük k bir bölümüb kayba uğrar. u

75 Kompost Yüksek moleküll llü bitkisel ve hayvansal kompleks maddelerin nem ve sıcakls caklığın n varlığı ığında, mikrobiyolojik olarak ayrış ışması ve bu suretle dokuları gevşemi emiş,, yapısında bulunan bazı elementleri (N-P-K-S S vb)serbest hale geçmi miş, başlang langıca göre g farklı özellikler kazanmış bir organik materyaldir.

76 Tarımsal işletmeden i veya işletme i dışıd ışından gelen bitkisel ve hayvansal kaynaklı tüm m organik artıklar kompost yapımında kullanılır. Evsel atıklar (yağ,, metal ve cam dışıd ışında) Tarımsal atıklar(bitkisel saplar, yapraklar, yabancı otlar), Endüstriyel atıklar, kompost yapımı için in uygundur.

77

78 Organik materyaller iyice karış ıştırılıp p tabanı sıkıştırılmış bir yerde yığıy ığın n yapmak üzere hazırlan rlanır. r. Alta bir tabaka saman serilerek sızma s engellenir. Üzerindeki yığın n m yüksekliy ksekliğinde inde olabilir. Üstü toprak ile örtülerek fermantasyona bırakb rakılır. r. Fermantasyon, materyalin cinsine göre g ay arasında olabilir. Ancak bu zaman zarfında yığıy ığın n ara sıra s bozularak havalandırılır, r, olgun kısım k m ayrılır, r, kurumuş ise hafifçe ıslatılır. YığıY ığın n her zaman için i in çok fazla olmamak kaydıyla yla sıkıştırılır. r.

79 Kompostlar genelde kırsal alan (çiftliklerde uygulanan) ve kent atıklar kları olarak ikiye ayrılır. r. Dikkat edilmesi gereken konular kompostları kompostun C:N oranı, parça a büyüklb klüğü, nem, havalanma, ısı, patojen ve parazitlerin yok edilmesi aktivitenin hızlandh zlandırılmasıdır. ve gerekli ise mikrobiyal

80 İdeal bir komposta ait özellikler Özellikler İstenilen değerler erler C:N oranı Partikül l büyüklb klüğü Havalandırılan sistemlerde 10 mm, havalandırma uzun yığıy ığınlar ve doğal koşullar ullarında 50 mmm Nem içerii eriği % Hava akışı Oksijen içerii eriğinin inin % arasında olması sağlanmal lanmalı Isı 55-60ºC ph Yığın n yüksekliy ksekliği Doğal havalandırma yapılacaksa, genişlik 1.5 m yükseklik, y 2.5 m yapılır ve istenilen uzunlukta yığıy ığınlar Mikrobiyolojik aktivite Selülotik lotik fungus ve biogübreler breler ile

81

82

83

84 Kompost sık k sulamanın n yapıld ldığı yetiştiricilik tiricilik şartlarında sebzeler, patates ve çeltik için i in 25 ton/ha, sulamanın n az yapıld ldığı veya yağışı ğışın n yeterli olduğu durumlarda (1250 mm) 12.5 ton/ha, ve daha kuru ve yılly llık k yağışı ğışın 500 mm dolaylarında bulunduğu u yerlerde 5-7 ton/ha civarında uygulanmalıdır.

85 Bütün n organik gübrelerde g olduğu u gibi kompostlar da toprak işlemesi i sırass rasında ve ekimden hafta önce yeterli rutubeti olan toprağa a gömülerek g verilmelidir.

86 YEŞİ ŞİL L GÜBREG Bitkilerin gelişme dönemlerinin d belirli bir zamanında nda ve yeşil aksamının n bol olduğu u devrede (Toprağın n organik madde içerii eriğini ini zenginleştirerek fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini iyileştirmek amacıyla) toprakla karış ıştırılmasına "yeşil gübrelemeg breleme" ve bu amaçla kullanılan lan bitkilere "yeşil gübreg bre" denir.

87 Baklagil bitkisi bitkiler Yonca Çayır r yoncası Taş yoncası Soya fasulyesi Kanada yem bezelyesi Yem börülcesib Kırmızı üçgül Japon üçgülü Yabancı tüylü fiğ Avusturya bezelyesi Baklagil olmayan Çavdar Yulaf Arpa Darı Karabuğday Çim Sudan otu Hardal Kolza Kışlık k yulaf ve arpa Kaynak: Kaçar, ar, 1982

88 EKĐM M NÖBETN BETĐ: Bölgenin iklim toprak özellikleri dikkate alınarak, en yüksek y ve en kaliteli üretimi sağlamak amacı ile değişik ik kültk ltür r bitkilerinin birbirlerini karşı şılıklı olarak destekleyebilecek ve tamamlayabilecek şekilde ardı ardına yetiştirilmesine tirilmesine münavebe ( ekim nöbeti) denir.

89 Eğer bir tarım m arazisinde sürekli s olarak aynı kültür r bitkisi yetiştirilirse tirilirse buna monokült ltür ( tek bitki tarımı) denir. Bunun sonucunda toprak yorgunluğu u görülür g r ve verim düşmeye başlar.

90 SEBZECĐLĐKTE: sebze tarımında göre g 5 yılly llık k bir ekim nöbeti örneği i (Lampkin 1990) 1.Yıl 2.Yıl 3.Yıl 4.Yıl 5.Yıl Havuç Soğan Silaj Bitkisi Pırasa Lahana,Pancar, Tatlı Mısır (Yulaf+fiğ) Soğan Patates Havuç Lahana Nadas, Baklagil, Üçgül K.Pancar Marul Ayçiçeği Hıyar Çilek (2 yıl) Ispanak

91 ORGANĐK K TARIMDA EKĐM M NÖBETN BETĐNĐN AMAÇLARI: 1-Toprak verimliliğinin inin korunması ve yükseltilmesi 2-Toprağın n organik madde oranının korunması ve yükseltilmesiy 3-Topraktaki besin maddelerinin korunması ve arttırılmas lması 4-Hastalık k ve zararlılarla larla mücadelem 5-Yabancı ot mücadelesim 6-Yetiştirme tirme periyodunda işi gücünün, n, üniform dağı ğılımının n sağlanmas lanması 7-Toprak erozyonun azaltılmas lması

92 1. Azot tüketimi t fazla olan kültk ltür r bitkileri ile azot depolama özelliklerine sahip olan baklagiller ardı ardına yetiştirilmelidir. tirilmelidir. 2. Derin köklk klü kültür r bitkileri ile yüzeysel y köklü bitkiler ardı ardına yetiştirilmelidir. tirilmelidir. 3. Su tüketimi t fazla olan kültk ltür r bitkileri ile daha az su tüketen t bitkiler ardı ardına yetiştirilmelidir. tirilmelidir.

93 4. Yetiştirme tirme döneminde d yavaş gelişen en kültür r bitkileri ile hızlh zlı gelişme özelliğinde inde olan bitkilerin ardı ardına getirilmesine özen gösterilmelidir. 5. Bitki kalınt ntısı fazla olan bitkiler ile kalınt ntısı az olan bitkiler ardı ardına yetiştirilmelidir. tirilmelidir. 6.Hastalık k ve zararlılara lara karşı dayanıkl klı bitki çeşitleri yetiştirilmelidir. tirilmelidir.

94 7. Yetiştirme tirme periyodu içerisinde, i toprağı belirli toksin maddeleri ile kirleten kültk ltür r bitkileri ile toprağı temizleme özelliğinde inde olan bitkilerin ardı ardına getirilmesine dikkat edilmelidir. 8. Organik tarımda, en yüksek y oranda kar sağlansa bile mono kültk ltür üretim uygulanmamalıdır. Bir bitki aynı tarım m arazisine ne kadar uzun zaman aralıklar klarıyla ekilirse o kadar yüksek y verim alma olasılığı ığı sağlan lanır. Bu durum rotasyonun ana kurallarından biridir.

95 TOPRAĞA A KAZANDlRlLAN ORGANİK K MADDENİN N DEVAMl VE KORUNUMU AMAÇLI ALlNACAK ÖNLEMLER (Toprak işleme i vb)

96 Toprağı ğın n organik madde içerii eriğini ini yeniden arttırmak rmak hem zor hem de pahalıdır. Toprakların n yüzeysel y işlenmesi veya daha az işlenmesi i demek, toprağa a daha az oksijen girmesi demektir. Bu da organik materyalin kısa k sürede geciktirecektir. ayrış ışması işlemini

97 ABD'de yapılan bir çalışmada on yılly llık k bir süreçte hiç sürülmemiş bir tarla toprağı ile klasik sürüm s m işlemlerinin i uygulandığı aynı tarla toprağı ğının n organik madde içerikleri i karşı şılaştırıldığında, hiç sürüm m yapılmayan toprağı ğın ilk 5 cm' ' de % organik madde bulunurken işlenen toprakta değer er % 2-2.5'lara inmiştir. (Dick ve Daniel, 1987). bu

98

99 - Çeşitli doğal kökenli k kenli atıklar; - mezbaha atıklar kları, - tütün n fabrikası atıklar kları, - pamuk küspesi, k - prina, cibre, - kemik tozu, - kan tozu, - tarımsal ürün n işleyen i fabrika atıklar kları(tütün n vb) gibi atıklar laboratuar analizleri ve hatta tarla kalibrasyon çalışmaları sonucuna göre g toprağa organik madde kazandırmada kullanılabilir labilir.

100 Sağlıklı nesillerin Sağlıkl klı nesillerin sağlıkl klı ellerde büyümesi dileği i ile sağlıklı ellerde büyümesi dileği ile

ORGANİK TARIMDA TOPRAK VERİMLİLİĞİ VE KORUNMASI. Prof. Dr. Nurgül TÜREMİŞ

ORGANİK TARIMDA TOPRAK VERİMLİLİĞİ VE KORUNMASI. Prof. Dr. Nurgül TÜREMİŞ ORGANİK TARIMDA TOPRAK VERİMLİLİĞİ VE KORUNMASI Prof. Dr. Nurgül TÜREMİŞ Bitki besin maddeleri toprak verimliliğini tayin eden faktörler Bitkiler için mutlak gerekli besin maddeleri karbon (C), kükürt

Detaylı

ÖRTÜ ALTINDA ORGANİK TARIM VE BİTKİ BESLEME Prof. Dr. Nurgül Türemiş Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Örtü altı tarımı, bitkilerin mevsimleri dışına kaydırılarak yada mevsimlerin dışında yetiştirilmesini

Detaylı

ORGANİK GÜBRELER VE ÖNEMİ

ORGANİK GÜBRELER VE ÖNEMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Tarım Müdürlüğü ORGANİK GÜBRELER VE ÖNEMİ Mehmet Ali YETGİN Ziraat Mühendisi Samsun / Nisan 2010 Dizgi/Baskı *********** Ofset Samsun İl Tarım Müdürlüğü Çiftçi Eğitimi ve Yayım

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TEMEL İLKELERİ...1 1. GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TANIMI...3 KAYNAKÇA...6

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TEMEL İLKELERİ...1 1. GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TANIMI...3 KAYNAKÇA...6 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TEMEL İLKELERİ...1 1. GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TANIMI...3 KAYNAKÇA...6 2. GÜBRE-ÜRÜN İLİŞKİSİ...9 KAYNAKÇA...19 3. GÜBRE-ÇEVRE İLİŞKİSİ...23 3.1. Azotlu Gübrelerin

Detaylı

Türk Tarımı nda verimi ve kaliteyi arttırmak için Yerli organik kaynaklardan üretilen Organomineral gübre Hexaferm in kullanımı

Türk Tarımı nda verimi ve kaliteyi arttırmak için Yerli organik kaynaklardan üretilen Organomineral gübre Hexaferm in kullanımı Türk Tarımı nda verimi ve kaliteyi arttırmak için Yerli organik kaynaklardan üretilen Organomineral gübre Hexaferm in kullanımı Hexaferm, organomineral gübre olarak adlandırılan yeni nesil bir gübre cinsidir.

Detaylı

Topraktaki temel özellikler:

Topraktaki temel özellikler: Topraktaki temel özellikler: Toprak tekstürü Toprak yapısı Toprağı ğın agregat yapısı / suya dayanıkl klı agregatlar Toprak ph ı Organik k madde düzeyid Solucan popülasyonu (800.000 1.2 milyon/hektar yon/hektar)

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ:

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Soğan insan beslenmesinde özel yeri olan bir sebzedir. Taze veya kuru olarak tüketildiği gibi son yıllarda kurutma sanayisinde işlenerek bazı yiyeceklerin hazırlanmasında da

Detaylı

1. Giriş. 2. Toprak kompozisyonu. Bölüm 1 - Topraklar ve Toprak Verimliliği. Modül 2 Toprak ve Besin Döngüsü

1. Giriş. 2. Toprak kompozisyonu. Bölüm 1 - Topraklar ve Toprak Verimliliği.  Modül 2 Toprak ve Besin Döngüsü Modül 2 Toprak ve Besin Döngüsü Bölüm 1 - Topraklar ve Toprak Verimliliği www.econewfarmers.eu 1. Giriş Tanıtım modülünden hatırlayacağınız gibi organik tarım en az sentetik girdi ile bitki yetiştirmek

Detaylı

ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK

ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK ÜNİTENİN KONULARI Toprağın Oluşumu Fiziksel Parçalanma Kimyasal Ayrışma Biyolojik Ayrışma Toprağın Doğal Yapısı Katı Kısım Sıvı Kısım ve Gaz Kısım Toprağın Katmanları

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Zeytin

Detaylı

Ötrifikasyon. Ötrifikasyonun Nedenleri

Ötrifikasyon. Ötrifikasyonun Nedenleri Ötrifikasyon Ötrifikasyon, göllerin olgunlaşma aşamalarında meydana gelen dogal bir olay. Genç göller düşük oranlarda besin içermekte dolayısıyla biyolojik aktivite az..oligotrofik göller Yaşlı göller,

Detaylı

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ Sıra No: SULAMA SUYU ANALİZLERİ: 2014 FİYATI 1 ph 14,00 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 3 Sodyum (Na)

Detaylı

1. Giriş. 2. Besinler Besin kaynakları. Bölüm 4 Gübreler ve İlave besinler. Modül 2 Toprak ve Besin döngüsü

1. Giriş. 2. Besinler Besin kaynakları. Bölüm 4 Gübreler ve İlave besinler.  Modül 2 Toprak ve Besin döngüsü Modül 2 Toprak ve Besin döngüsü Bölüm 4 Gübreler ve İlave besinler www.econewfarmers.eu 1. Giriş Bir önceki bölümde besin temininde ekim nöbetinin önemini gördünüz. Bu bölümde organik çiftçilerin kullandığı

Detaylı

BİTKİ BESLEME DERS NOTLARI

BİTKİ BESLEME DERS NOTLARI BİTKİ BESLEME DERS NOTLARI Dr. Metin AYDIN KONYA 2011 BİTKİ BESİN ELEMENTLERİNİN GÖREVLERİ, ALINIŞ FORMLARI ve KAYNAKLARI Besin Elementi Bitkideki Görevi Alınış Formu Kaynakları Karbon (C) Karbonhidratların

Detaylı

AZOT (N) amonyum (NH + 4 ) nitrat (NO3 )

AZOT (N) amonyum (NH + 4 ) nitrat (NO3 ) AZOT (N) Azot tüm yaşayan canlıların temel yapı taşıdır. Bitki gen, enzim ve klorofilinin temel bileşenidir. Proteinin yapısının %16 sı azottur. Toprağı oluşturan materyalde azot bulunmadığı için, ayrıca

Detaylı

BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI

BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin

Detaylı

GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, - Önce Toprak Analizi - Usulüne Uygun Toprak Örneği Alma

GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, - Önce Toprak Analizi - Usulüne Uygun Toprak Örneği Alma GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, Toprakta eksikliği tespit edilen bitki besin maddelerini toprağa ilave etmek suretiyle, mümkün olduğu kadar yüksek bir bitkisel üretim ve kaliteli ürün elde etmektir.

Detaylı

Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın... Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın...

Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın... Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın... Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın... Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın... granül SEBZE ÜRÜNLERİ Açık Alan Yetiştiricilik Meyvesi Yenen Sebzeler KULLANIM DOZUUYGULAMA ŞEKLİ VE ZAMANI Domates / Biber (Dolmalık,

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 TAVUK

Detaylı

ELMANIN GÜBRELENMESİ

ELMANIN GÜBRELENMESİ Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin tam teşekküllü laboratuarlarda yapılan analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir.

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ Yulafın Kökeni Yulafın vatanını Decandolle Doğu Avrupa ve Tataristan; Hausknecht ise orta Avrupa olduğunu iddia etmektedir. Meşhur tasnifçi Kornicke ise Güney Avrupa ve Doğu Asya

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 KALSİYUM

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Mikrobiyal

Detaylı

Ekosistem Ekolojisi Yapısı

Ekosistem Ekolojisi Yapısı Ekosistem Ekolojisi, Ekosistemin Yapısı Ekosistem Ekolojisi Yapısı A. Ekoloji Bilimi ve Önemi Ekoloji canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır. Günümüzde teknolojinin

Detaylı

Sera Kurlumda Rüzgar Etkisi

Sera Kurlumda Rüzgar Etkisi Sera Kurlumda Rüzgar Etkisi Sera örtüsü ve konstrüksiyonuna yük bindirmesi Isı kaybına neden olması Doğal havalandırmayı etkilemesi Fiziksel zararlanma Şidetli Rüzgarlar 80-100 km/h fiziksel zararlanma

Detaylı

Neobioplus Nasıl Üretilir?

Neobioplus Nasıl Üretilir? Seperasyon Neobioplus Nasıl Üretilir? NH3, NH4, CH4, H2S Gibi Zararlı Bileşenlerin Giderimi Böcek Yumurta Yabancı Ot Tohum Giderimi Pelet Toz Hayvan Dışkıları Bitkisel Atıklar Anaerobik Ortamda Fermentasyon

Detaylı

Sulama Ot Mücadelesi ve Çapalama Gübreleme ve Toprak Islahı Seyreltme Gölgeleme veya Siperleme Budama Yerinde Kök Kesimi

Sulama Ot Mücadelesi ve Çapalama Gübreleme ve Toprak Islahı Seyreltme Gölgeleme veya Siperleme Budama Yerinde Kök Kesimi FİDAN ÜRETİMİNDE BAKIM ÇALIŞMALARI Sulama Ot Mücadelesi ve Çapalama Gübreleme ve Toprak Islahı Seyreltme Gölgeleme veya Siperleme Budama Yerinde Kök Kesimi SULAMA Sulamada kullanılan suyun miktarı; toprağın

Detaylı

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ HAZIRLAYAN YALÇIN YILMAZ ZİRAAT MÜHENDİSİ UZMAN TARIM DANIŞMANI Ülkemizde buğday yaklaşık 9.5 milyon hektar alanda ekilmekte, üretimde yıldan yıla değişmekle birlikte 20 milyon ton

Detaylı

- Zn 120. Çinkolu Gübre Çözeltisi. Lignosulfanate UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI

- Zn 120. Çinkolu Gübre Çözeltisi. Lignosulfanate UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI - Zn 120 Çinkolu Gübre Çözeltisi Suda Çözünür Çinko (Zn) : % 10 1 Lt/5 Lt Lignosulfanate Erken dönem uygulamaları ile meyve büyüklüğünde ve verimde artış sağlar. Nişasta sentezi, artar, azot metabolizması

Detaylı

ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ

ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ Ekosistem, birbiriyle ilişkili canlı ve cansız unsurlardan oluşur. Ekosistem, bu unsurlar arasındaki madde ve enerji dolaşımı ile kendini besler ve yeniler. Madde döngüsü

Detaylı

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GİRİŞ Sulamanın amacı kültür bitkilerinin ihtiyacı olan suyun, normal yağışlarla karşılanmadığı hallerde insan eliyle toprağa verilmesidir. Tarımsal

Detaylı

BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER,

BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER, BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER, mikrobiyal formülasyondan ve bitki menşeli doğal ürünlerden oluşur. Bu grupta yer alan gübreler organik tarım modelinde gübre girdisi olarak kullanılırlar. Bitkilerin ihtiyaç

Detaylı

Hayvancılığ. Prof.Dr.Behi Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıklar. kları Anabilim Dalı KONYA

Hayvancılığ. Prof.Dr.Behi Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıklar. kları Anabilim Dalı KONYA Biyoyakıt Üretiminin Hayvancılığ ığa a Katkısı Prof.Dr.Behi.Behiç COŞKUN Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıklar kları Anabilim Dalı KONYA Enerji GüvenliG venliği,

Detaylı

Organik Tarımda İşletme Planlaması

Organik Tarımda İşletme Planlaması Organik Tarımda İşletme Planlaması ICEA (Etik ve çevresel Sertifikasyon Enstitüsü) Zir. Yük. Müh. Ramazan AYAN email: info@icea-tr.com Tarımsal ve doğal ekosistemler DOĞAL Kontrol: İçsel Enerji: Güneş

Detaylı

A) Organik tarım ve yarasa gübresi 1) Dünyada yarasa gübresi 2) Yarasa gübresi neden organiktir

A) Organik tarım ve yarasa gübresi 1) Dünyada yarasa gübresi 2) Yarasa gübresi neden organiktir A) Organik tarım ve yarasa gübresi 1) Dünyada yarasa gübresi 2) Yarasa gübresi neden organiktir B) Gübre ve organik gübre nedir? 1) Organik gübre çeşitleri 2) Leonardit Kaynaklı Organik Gübre 3) Hayvan

Detaylı

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇELTİK 2.63 1.0911 204,943,926.0 KG 223,621,943.

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇELTİK 2.63 1.0911 204,943,926.0 KG 223,621,943. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 6 ARPA YEMLİK MTS 0.38 0.85 0.587 987,275.00 KG 579,628.90 39 ARPA YEMLİK TTS 0.52 0.75 0.6478 29,240.00 KG 42,027.90 8 ARPA YEMLİK TTS 24.75 29.70 28.8536,47.00

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

Ekosistem ve Özellikleri

Ekosistem ve Özellikleri Ekosistem ve Özellikleri Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Ekosistem Belirli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim halindeki canlılar (biyotik faktörler) ve cansız

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2. TAHMİN 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 28/10/2016 tarihinde 2016 yılı 2. Tahmin Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2016 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre artacağı;

Detaylı

ORGANİK TARIMDA TOPRAK VERİMLİLİĞİNİN KORUNMASI, GÜBRELER VE ORGANİK TOPRAK İYİLEŞTİRİCİLERİ

ORGANİK TARIMDA TOPRAK VERİMLİLİĞİNİN KORUNMASI, GÜBRELER VE ORGANİK TOPRAK İYİLEŞTİRİCİLERİ ORGANİK TARIMDA TOPRAK VERİMLİLİĞİNİN KORUNMASI, GÜBRELER VE ORGANİK TOPRAK İYİLEŞTİRİCİLERİ Doç.Dr.Serap SOYERGİN serapsoyergin@yahoo.com serapsoyergin@hotmail.com ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA

Detaylı

Tanımlar. Bölüm Çayırlar

Tanımlar. Bölüm Çayırlar Çayır-Mer a Ders Notları Bölüm 1 1 1.1. Çayırlar Bölüm 1 Tanımlar Genel olarak düz ve taban suyu yakın olan alanlarda oluşmuş, gür gelişen, sık ve uzun boylu bitkilerden meydana gelen alanlardır. Toprak

Detaylı

Biyogaz Temel Eğitimi

Biyogaz Temel Eğitimi Biyogaz Temel Eğitimi Sunanlar: Dursun AYDÖNER Proje Müdürü Rasim ÜNER Is Gelistime ve Pazarlama Müdürü Biyogaz Temel Eğitimi 1.Biyogaz Nedir? 2.Biyogaz Nasıl Oluşur? 3.Biyogaz Tesisi - Biyogaz Tesis Çeşitleri

Detaylı

T.C. BOLVADİN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/01/2014 Şube Adı: BOLVADİN TİCARET BORSASI. Sayfa: 1-6 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

T.C. BOLVADİN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/01/2014 Şube Adı: BOLVADİN TİCARET BORSASI. Sayfa: 1-6 Maddelerin Cins ve Nev'ileri - 3/0/204 Sayfa: - 6 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.68 0.5748 26,770.00 KG 24,609.50 20 ARPA YEMLİK TTS 0.62 0.62 0.6200 404,280.00 KG 250,653.60 ARPA YEMLİK ı: 375,263.0 2 ARPA ı 375,263.0

Detaylı

T.C. BOLVADİN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ BOLVADİN TİCARET BORSASI. Şube Adı: Sayfa: 1-12 Maddelerin Cins ve Nev'ileri.

T.C. BOLVADİN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ BOLVADİN TİCARET BORSASI. Şube Adı: Sayfa: 1-12 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. - 3/2/202 Sayfa: - 2 HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK ARPA BİRALIK MTS 0.39 0.39 0.3920 49,680.00 KG 9,474.56 ARPA BİRALIK TTS 0.39 0.57 0.4093 49,880.00 KG 20,44.90 2 ARPA BİRALIK ı: 39,889.46 3 ARPA YEMLİK

Detaylı

TOPRAK VERİMLİLİĞİ BAKIMINDAN ORGANİK MADDENİN ÖNEMİ VE YÖNETİMİ

TOPRAK VERİMLİLİĞİ BAKIMINDAN ORGANİK MADDENİN ÖNEMİ VE YÖNETİMİ TOPRAK VERİMLİLİĞİ BAKIMINDAN ORGANİK MADDENİN ÖNEMİ VE YÖNETİMİ Prof. Dr. Sait GEZGİN Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü KONYA sgezgin@selcuk.edu.tr 1- TOPRAĞI

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

Tohum yatağının hazırlanması:

Tohum yatağının hazırlanması: Toprak isteği: Yem bezelyesi tüm baklagillerde olduğu gibi, özellikle yeterli kireç bulunan ve PH değeri 6,5-7 olan toprakları sever. PH değeri 6-8 aralığında olan topraklarda da ekimi yapılabilir. Bu

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2013 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 27/12/2013 tarihinde 2013 yılı Bitkisel Üretim İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bitkisel üretim bir önceki yıla göre

Detaylı

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Ankara 2004 1 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TEKNİK

Detaylı

son hacim 20 30 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10 15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanabilir.

son hacim 20 30 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10 15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanabilir. TKİ HÜMAS ın Kullanım Zamanı, Şekli ve Miktarı Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) HÜMAS; tarla bitkileri, sebzeler, sera bitkileri, süs bitkileri, çim, fide, bağ ve meyve ağaçları olmak üzere bu kılavuzda

Detaylı

Alçı Doğada : Alçı taşları Saf alçı taşı : CaSO.2H 4.2 2O Đçerdikleri : MgO, Al, Fe, SiO, 2O3, Fe2O3, SiO2, CaCO, MgCO... 3, MgCO3..

Alçı Doğada : Alçı taşları Saf alçı taşı : CaSO.2H 4.2 2O Đçerdikleri : MgO, Al, Fe, SiO, 2O3, Fe2O3, SiO2, CaCO, MgCO... 3, MgCO3.. ALÇI Doğada : Alçı taşlar ları Alçı Saf alçı taşı : CaSO 4.2H 2 O Đçerdikleri : MgO, Al 2 O 3, Fe 2 O 3, SiO 2, CaCO 3, MgCO 3... Kazı Kırma parçalama alama Öğütme Pişirilme irilme Soğutma Paketleme Üretim

Detaylı

BROKKOLİ (Brassica oleracea var. italica)

BROKKOLİ (Brassica oleracea var. italica) BROKKOLİ (Brassica oleracea var. italica) SİSTEMATİKTEKİ YERİ Takım: Brassicales Familya: Brassicaceae Cins: Brassica Tür: B. oleracea var. italica SAĞLIK VE BESLENME YÖNÜNDEN Brokkoli, A ve C vitamini,

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR 0.55 0.5500 39,050.00 KG 21,477.50 1

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR 0.55 0.5500 39,050.00 KG 21,477.50 1 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 31/0/2014 T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEŞİL MTS 0.0 0.0 0.000 11,200.00 KG,600.00 1 ARPA YEMLİK ı:,600.00 1 ARPA ı,600.00 1 MISIR MISIR MISIR MTS 0. 0. 0.00 39,00.00 KG 21,477.0 1

Detaylı

Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ.

Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. BİYOGAZ NEDİR? Anaerobik şartlarda, organik atıkların çeşitli mikroorganizmalarca çürütülmesi sonucu

Detaylı

ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK

ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK ÜNİTENİN KONULARI Toprak Nedir? Toprağın Tanımı Toprağın İçindeki Maddeler Toprağın Canlılığı Toprak Neden Önemlidir? Toprağın İnsanlar İçin Önemi Toprağın Hayvanlar İçin Önemi

Detaylı

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ağaç Budama Bedeli 1.1 Ağaç Budama Ücreti 2 Ağaç Kesim

Detaylı

Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri

Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri Ana Sınıf Ürün adı Alt Sınıf İL TARİH Tarla Ürünleri Buğday (Makarnalık) Tahıllar Adana, Osmaniye, Mersin, Antalya, Muğla 31.Mar Tarla Ürünleri Buğday (Makarnalık)

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

11. Mineraller ve bunlardan elde edilen ürünler No İsmi Tanımı Zorunlu bildirimler

11. Mineraller ve bunlardan elde edilen ürünler No İsmi Tanımı Zorunlu bildirimler 11. Mineraller ve bunlardan elde edilen ler No İsmi Tanımı Zorunlu bildirimler 11.1.1 karbonat ( i ) [Kireçtaşı] 11.1.2 Kalkerli deniz kabukları 11.1.3 ve magnezyum karbonat Kireç taşı gibi kalsiyum karbonat

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

RULO ÇİM ÜRETİMİ DR TOHUMCULUK 2013

RULO ÇİM ÜRETİMİ DR TOHUMCULUK 2013 RULO ÇİM ÜRETİMİ DR TOHUMCULUK 2013 TOPRAK İyi drenajlı, Kumlu ve hafif killi, Ayrık türleri,tarla sarmaşığı,darıcan gibi yabani otlardan ari olmalı. İyi kaliteli yer altı suyu veya yakınında akarsu bulunmalı.

Detaylı

Netar 1992 yılın da kurulmuştur. Biyolojik mücadele, tohum, organik ve inorganik gübre konuların da faaliyetlerine devam etmektedir.

Netar 1992 yılın da kurulmuştur. Biyolojik mücadele, tohum, organik ve inorganik gübre konuların da faaliyetlerine devam etmektedir. Netar 1992 yılın da kurulmuştur. Biyolojik mücadele, tohum, organik ve inorganik gübre konuların da faaliyetlerine devam etmektedir. Netar tohum, Netar Gübre ve Netar Biyoteknoloji adı altında faaliyetlerini

Detaylı

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ. 7. Toprak tanelerinin bir araya gelerek oluşturduğu kümelenmeye ne denir? a) Agregat b) Tekstür c) Şelat d) Horizon

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ. 7. Toprak tanelerinin bir araya gelerek oluşturduğu kümelenmeye ne denir? a) Agregat b) Tekstür c) Şelat d) Horizon ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ 1. Otoklavda (kesikli) sterilizasyonda süte kaç ⁰C de ön ısıtma uygulanır? a) 65 ⁰C b) 80 ⁰C c) 90 ⁰C d) 100 ⁰C 7. Toprak tanelerinin bir araya gelerek oluşturduğu kümelenmeye ne denir?

Detaylı

ÇİLEĞİN GÜBRELENMESİ

ÇİLEĞİN GÜBRELENMESİ Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin tam teşekküllü laboratuarlarda yapılan analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir.

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 17,955.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 17,955. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK MTS 0.4 0.4 0.441 33,00 KG 17,9.00 1 ARPA YEMLİK MTS 9. 10.22 9.6042 2,843.00 AD 27,304.78 6 ARPA YEMLİK ı: 4,29.78 7 ARPA ı 4,29.78 7 DARI NATÜREL

Detaylı

T.C. Samsun Valiliği İl Tarım Müdürlüğü. Silajlık Mısır Tarımı ve Silaj Yapımı

T.C. Samsun Valiliği İl Tarım Müdürlüğü. Silajlık Mısır Tarımı ve Silaj Yapımı T.C. Samsun Valiliği İl Tarım Müdürlüğü Silajlık Mısır Tarımı ve Silaj Yapımı Ali GÖZÜGÜL Ziraat Mühendisi İlhan ÖZTÜRK Tarım Teknikeri Samsun / 2008 Kapak Tasarımı Dr. Ali KORKMAZ Dizgi/Baskı Refik YILMAZ

Detaylı

ŞEFTALİNİN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN

ŞEFTALİNİN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN ŞEFTALİNİN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN Şeftali bir ılıman iklim meyve türüdür. Kış mevsiminde dinlenmeye girer ve yapraklarını döker. Dünya üzerinde kış mevsiminde hava

Detaylı

Su Kaynakları Mühendisliği 9. Konu-Sulama ve Kurutma

Su Kaynakları Mühendisliği 9. Konu-Sulama ve Kurutma Beykent Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2013-2014 Güz Yarıyılı Su Kaynakları Mühendisliği 9. Konu-Sulama ve Kurutma Y.Doç.Dr. V.Ş. Özgür Kırca kircave@itu.edu.tr 1 Sulamanın Önemi Kültürteknik:

Detaylı

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale Ekrem Yüce Dr. Turgay Turna Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Ali Kabaoğlu Safiye Pınar Özer Gökhan Tanyel ÇAYKUR Atatürk

Detaylı

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hayvan Beslemede Vitamin ve Minerallerin Önemi Vitaminler, çiftlik hayvanlarının, büyümesi, gelişmesi, üremesi, kısaca yaşaması ve verim vermesi için gerekli metabolik

Detaylı

Ziraat Mühendisi Ayşegül DEMİRÖRS

Ziraat Mühendisi Ayşegül DEMİRÖRS Ziraat Mühendisi Ayşegül DEMİRÖRS En çok rastlanan buğday hastalıkları Pas hastalıkları (sarı pas, kahverengi pas, kara pas) Kök ve boğaz çürüklüğü Septoria - Fusarium Sürme Rastık En çok rastlanan buğday

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

AÇIK TARLADA DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ

AÇIK TARLADA DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ AÇIK TARLADA DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Domates ülkemizde en çok üretilen ve tüketilen sebzedir. Dünyada taze olarak, yemeklerde diğer sebzelerle pişirilerek, dayanıklı domates suyu, konsantre domates

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Orman MühendisliM Isparta. musagenc@sdu.edu.tr http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/musagenc

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Orman MühendisliM Isparta. musagenc@sdu.edu.tr http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/musagenc Bitki Yetiştirme tirme Tekniği (Klasör -1) Prof. Dr. Musa GENÇ Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Orman MühendisliM hendisliği i BölümüB Isparta musagenc@sdu.edu.tr http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/musagenc

Detaylı

DENEY FİYAT LİSTESİ. MDN.KMY.0001 Kimyasal analiz boyutuna numune hazırlama ( 100 mikron)

DENEY FİYAT LİSTESİ. MDN.KMY.0001 Kimyasal analiz boyutuna numune hazırlama ( 100 mikron) BİRİM: LAB.: DENEY FİYAT LİSTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMY Kimya DENEY KODU DENEY ADI BİRİM FİYAT MDN.KMY.0001 Kimyasal analiz boyutuna numune hazırlama ( 100 mikron) 0,00 MDN.KMY.0002 Kimyasal analiz

Detaylı

BUĞDAY (Triticum spp.) Buğdayda Toprak Hazırlığı:

BUĞDAY (Triticum spp.) Buğdayda Toprak Hazırlığı: BUĞDAY (Triticum spp.) Buğdayda Toprak Hazırlığı: Toprak işlemenin sebebi, tohumların uygun çimlenme ve çıkış ortamını hazırlamak; su kaybını en aza indiren, toprağın yapısını en az bozan, erozyonu önemli

Detaylı

LERİ ÇEVRESEL ETKİLER. Teknoloji Enstitüsü. bkeskinler@gyte.edu.tr

LERİ ÇEVRESEL ETKİLER. Teknoloji Enstitüsü. bkeskinler@gyte.edu.tr ATIK BİTKB TKİSEL YAĞLARIN ÇEVRESEL ETKİLER LERİ Prof. Dr. Bülent B KESKİNLER Gebze Yüksek Y Teknoloji Enstitüsü bkeskinler@gyte.edu.tr ATIK YAĞ Sanayide veya sanayi dışıd alanlarda belli bir süre kullanılan

Detaylı

1926

1926 1926 1926 2011 YILI BİRİME DESTEK MİKTARLARI ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da) 1 Tütüne Alternatif Ürün Desteği 120 2 Toprak Analizi 2,5 3 Organik Tarım Tarla bitkileri, Sebze, Meyve 25 Hayvancılık,

Detaylı

EKOSİSTEM. Cihangir ALTUNKIRAN

EKOSİSTEM. Cihangir ALTUNKIRAN EKOSİSTEM Cihangir ALTUNKIRAN Ekosistem Nedir? Bir bölge içerisinde bulunan canlı ve cansız varlıkların karşılıklı oluşturdukları sisteme ekosistem denir. Ekosistem Bileşenleri Canlı Öğeler Üreticiler

Detaylı

EKOLOJİK MEYVECİLİK VE FİDAN ÜRETİMİ

EKOLOJİK MEYVECİLİK VE FİDAN ÜRETİMİ EKOLOJİK MEYVECİLİK VE FİDAN ÜRETİMİ ICEA (Etik ve çevresel Sertifikasyon Enstitüsü) Zir.. Yük. Müh. Ramazan AYAN email: info@icea icea-tr.com 11 TEMMUZ 2002 TARİH VE 24812 SAYILI RESMİ GAZETE' DE YAYIMLANARAK

Detaylı

GENEL BAKIŞ Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'

GENEL BAKIŞ Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu' ORGANİK GÜBRE GENEL BAKIŞ Günümüzde yaklaşık 7 milyar insanın yaşadığı dünyada 1 milyardan fazla insan açlıkla mücadele etmektedir. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun belirlemelerine göre dünya nüfusunun

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

YEM KÜLTÜRÜNÜN İLKELERİ

YEM KÜLTÜRÜNÜN İLKELERİ Baklagil Türü Etkili Olduğu Bitkiler Grubu 1. Yonca Grubu : (Rhizobium meliloti) Medicago, Melilotus, Trigonella 2. Üçgül Grubu : (Rhizobiumtrifolii) Trifolium 3. Bezelye-Fiğ Grubu : Rhizobium leguminosarum)

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ Hazırlayan Handan KAVAKOĞLU (ATB AR-GE, Gıda Yüksek Mühendisi) Yasemin OKUR (ATB AR-GE,

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

ALKALİ BESLENME HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

ALKALİ BESLENME HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER ALKALİ BESLENME HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER VE ALKALİ GIDA LİSTESİ ph değerinin sağlığımız için önemi nedir? Asidik bir vücut hastalıkları kendine çeken güçlü bir mıknatıstır. Bu nedenle de vücudun ph

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BİTKİSEL ÜRETİM 2. TAHMİN 2014 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretiminin % 6,5 düşüşle 59,6 milyon ton, Sebze üretiminin % artışla 28,7 milyon ton,

Detaylı

Ekmeklik Buğdayda Başak

Ekmeklik Buğdayda Başak Ekmeklik Buğdayda Başak Ekmeklik Buğdayda Başak Ekmeklik Buğdayda Başak Ekmeklik Buğdayda Başak SARIPAS SARIPAS SARIPAS Çavdar ve Bezelye Ekili Tarla Buğday tarlası Yulafta Salkım Serin İklim

Detaylı

ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU

ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU TERRA FARM ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU ÜRÜNLERİN ORAN VE İÇERİK BİLGİLERİ BİR SONRAKİ SAYFADA VERİLMİŞTİR. Verilen değerler ürünlerimizde bulunan minimum değerlerdir Ürün İçerik Toplam

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

Nuri ARI Ziraat Yüksek Mühendisi

Nuri ARI Ziraat Yüksek Mühendisi TURUNÇGÝLLERDE GÜBRELEME Nuri ARI Ziraat Yüksek Mühendisi Turunçgiller genel olarak su tutma ve havalanma özelliði iyi olan, 1.5-2.0 m derin profile sahip týnlý, milli týn, kumlu týn ve milli killi týn

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

ANTEPFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ. GAP TEYAP Kerem AKDOĞAN

ANTEPFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ. GAP TEYAP Kerem AKDOĞAN ANTEPFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ GAP TEYAP Kerem AKDOĞAN Toprak İsteği Derin Kumlu- tınlı Kısmen kireç içeren Süzek topraklar İdeal toprak Kuru koşullarda Tabanda su tutabilen killi topraklar daha verimli

Detaylı

Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi

Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi Stres nedir? Olumsuz koşullara karşı canlıların vermiş oldukları tepkiye stres denir. Olumsuz çevre koşulları bitkilerde strese neden olur. «Biyolojik Stres»: Yetişme

Detaylı

DOMATESİN GÜBRELENMESİ

DOMATESİN GÜBRELENMESİ Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin tam teşekküllü laboratuarlarda gerçekleştirilen analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir.

Detaylı

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur..

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. 1 BESLENME BİLİMİ 2 Yaşamımız süresince yaklaşık 60 ton besin tüketiyoruz. Besinler sağlığımız ve canlılığımızın devamını sağlar. Sağlıklı bir

Detaylı