ORGANĐK K TARIMDA TOPRAK VERĐML MLĐLĐĞĐĐĞĐ VE KORUNMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORGANĐK K TARIMDA TOPRAK VERĐML MLĐLĐĞĐĐĞĐ VE KORUNMASI"

Transkript

1 ORGANĐK K TARIMDA TOPRAK VERĐML MLĐLĐĞĐĐĞĐ VE KORUNMASI Prof. Dr. Nurgül l TÜREMT REMĐŞ

2 Bitki besin maddeleri toprak verimliliğini ini tayin eden faktörler Bitkiler için i in mutlak gerekli besin maddeleri karbon (C), kükürt k (S), hidrojen (H), demir (Fe), oksijen (0), çinko (Zn), azot (N), mangan (Mn), fosfor (P), bakır r (Cu), potasyum (k), bor (B), kalsiyum (Ca), molibden (Mo) magnezyum (Mg), klor (Cl) sodyum (Na), Toprak (Ana Kaynak)

3 "gübreler" Bitki besin elementlerinin bir veya birkaçını içeren maddeler

4 Yapay olarak elde edilen inorganik gübrelereg mineral gübreler g (ticaret gübreleri) g breleri), canlı kalınt ntıları ve doğal olarak oluşan maddelere ise organik gübrelerg breler denir. Topraktan uzaklaşan an bitki besin maddelerini mineral ve organik gübreler g ile yerine koymadığı ığımız z durumda toprak verimliliği ürün n (----( ----)

5 BĐTKĐ BESĐN N MADDELERĐNĐN DOĞAL YOLLAR ĐLE TOPRAĞA KAZANDIRILMASI

6 Toprak verimliliği i toprakta var olan ve sürekli azalan organik maddelerin de içerii eriği ile sınırls rlıdır. r. organik madde bitkilere besin kaynağı olduğu gibi toprağı ğın n kimyasal, fiziksel ve biyolojik yapısını iyileştirmektedir. Organik tarım m sisteminde doğal ve organik maddeler ile gübreleme g yapılmak zorundadır. r.

7 Bazı Organik Materyallerin Besin Maddesi Đçerikleri (Soyergin, 2003) Kaynak % N % P2O5 % K2O Yarayış ışlılık Ahır r gübresi g 0,5-1,0 0,15-0,20 0,20 0,5-0,6 0,6 Orta Tavuk gübresi g 2,87 2,90 2,35 Orta-hızl zlı Kompost Yavaş At gübresi g Orta Kemik unu Yavaş-orta Kan tozu Orta-hızl zlı Deniz yosunu Odun külük Hızlı Pamuk toh.küs Yavaş

8 AZOT ELEMENTĐNĐN N DOĞAL YOLLARLA YENĐDEN TOPRAĞA KAZANDIRILMASI

9 N elementi, atmosfer ile yerkabuğunun unun üst kısmk smını kaplayan toprak arasında dinamik bir denge ile döngd ngüsünü tamamlamaktadır. Azotun ana kaynağı atmosferde gaz halinde bulunan dilimidir. Biyolojik yolla fikse (bağlanan) edilen azot, canlılar ların organik dokularının n bileşimine imine girmekte ve yitirilen bu dokular daha sonra parçalanarak alanarak organik, inorganik ve gaz formunda bileşiklere iklere dönüşmektedird mektedir.

10 1 Toprakta bulunan organik bağlı azotun ( amonifikasyon ) NH 4 formuna dönüşmesi d NH 4 un NO 2 ve NO 3 e e dönüşmesi d ( nitrifikasyon ) N- mineralizasyonu

11 2 Biyolojik Azot Fiksasyonu Atmosferin serbest halde bulunan azotunun mikroorganizmalar aracılığı ığı ile biyokimyasal olarak organik forma dönüştürülmesi Bu yolla dünyada d her yıl y l yaklaşı şık k 17.2 x 10 7 ton N 2 toprağa a kazandırılmaktad lmaktadır.

12 Toprakta azotu fikse eden başlıca mikroorganizmalar: 1. Aerobik bakteriler Azotobakter (toprakta serbest halde yaşarlar.) arlar.) Azotomonas (Sıcakl caklık k istekleri C C arasında, ph ise nötr civarında olmalıdır.) Sprillum Mycobacterium Methylomonas

13 2. Fakültatif anaerobik bakteriler Bacilus Enterobakter Klebsiella 3. Anaerobik bakteriler Clostridium (asitli ve ph 9.0 a a kadar yaşayabilirler, ayabilirler, dönüme d kg kadar N 2 kazandırırlar rlar kg (NH 4 ) 2 SO 4 eşdeğer) er) Desulfatomaculum Desulfovibrio

14 4. Fotosentetik Bakteriler Rhodosprilum Chromatium Rhodopseudomonas 5. Mavi-ye yeşil algler ( kg/ha N) Plectonema Anabaena Calothrix

15 Azot bağlay layıcı bütün mikroorganizmalar için i in ortamda Fe, Mo, S, Mg, K ve P bulunmalıdır.

16 3 Sembiyotik azot fiksasyonu Rhizobium bakterileri (baklagillerlerin kökleri kleri ile ortak yaşarlar) arlar) bitkiden çözünebilir karbonhidratları alarak bünyelerinde b kullanırlar ve buna karşı şılık k bitkiye N 2 sağlarlar.

17 Toprakta nodül l oluşumu umu işleminin i varlığı durumunda; yonca kg N/ha/yıl, kırmızı üçgül l , bezelye , soya fasulyesi , börülce , fiğ kg N/ha/yıl da kazandırmaktad rmaktadırlar. rlar.

18 FOSFOR ELEMENTĐNĐN DOĞAL YOLLARLA YENĐDEN TOPRAĞA KAZANDIRILMASI

19 P un kaynağı topraktaki kaya ve mineraller.(%0.02 % ) (yarısı organik, diğer yarısı inorganik formda). Her iki durumda da P P un önemli bir kısmk smı bitkilere yararlı değildir. Bitkiler P P u HPO 4 ve H 2 PO 4 formunda alır. Yani organik P ayrış ışarak inorganik formlara dönüşmeli, bunlarda toprakta çözünebilir şekle geçmelidirler melidirler.

20 P toprağa a doğal yollarla (öğütülm( lmüş. granüle veya toz fosfat kayalarının kullanımı ile) toprağa a kazandırılabilir.

21 Dünyadaki toplam fosfat kayası rezervi olan tonun %59.2 si Fas da bulunmaktadır. 2. tip fosfat kayası oluşumu umu da okyanus ve bazı bölgelerdeki deniz kuşu u dışd ışkılarının n alttaki kalkerli kayaları çözmesi ve guano denilen bir cins fosfatlı kayacın n oluşmas masıyladır.

22 Ülkemizde en önemli fosfat yatağı Mazı dağı ğında ( milyon ton civarında) Fosfat kayaları için in değerlendirme erlendirme P 2 O 5 tenörüne ne göre g yapılmaktad lmaktadır. %26-30 P 2 O 5 içerenler düşük d k tenörl rlü, % içerenler i orta tenörl rlü, % içerenler i ise yüksek y tenörl rlü

23 Birçok araştırıcı kaya fosfatın buğday, soya fasulyesi, şeker kamışı ışı,, mısır, m lahana gibi bitkilerin tarımında süperfosfat gibi etkili olduğunu unu ortaya koymuşlard lardır. r. Kaya fosfat şeklinde 200 kg P 2 O 5 /ha düzeyinde uygulanan fosforun, süperfosfat s şeklinde 100 kg P 2 O 5 /ha düzeyinde uygulanan fosfora eşit e miktarda ürün n artışı sağlad ladığı saptanmış ıştır.

24 POTASYUM ELEMENTĐNĐN DOĞAL YOLLARLA YENĐDEN TOPRAĞA A KAZANDIRILMASI

25 Organik tarımda rutin kullanımda yararlanılabilir labilir K için i in kabul edilen bir mineral kaynağı yoktur. Müsaade edilen kaynaklar düşük d eriyebilirliği i ve düşük d k klor içerii eriğine ine sahip olan potasyumlu kayaçlar (lagbenit, Adularian kaya potasyumu gibi), odun külük ve Kali Vinasse gibi bitki ekstraktları,

26 Geleneksel tarımda kullanılan lan gübreler g ile karşı şılaştırıldığında öğütülmüş kayaçlardan çok az K temin edilir. 20 kg/ha K için i in önerilen 1 ton/ha kayaç uygulamalarıdır. r. Ahır r gübresinin g kompost yapımı esnasında nda veya organik atıklar kların n sıvıs ekstraktlarla muamelesinde kaya tozunun ilavesiyle kaya tozlarında K un K yararlanılabilirli labilirliği i artmaktadır. r.

27 Bununla birlikte gözle g görülebilir g bir noksanlık k mevcutsa organik standartlar daha az sınırlays rlayıcıdır. r. Toprak K indeksi 2 nin 2 altında ve toprak kil içeriği i %20 den az ise Soil Association K2SO4 (potasyum sülfat) s veya çözünebilir K minerali (silvinit) gibi suda çözünebilir K formlarının n kullanımına na izin vermektedir.

28 Diğer sertifikasyon kurumları bu materyallerin kullanımına na demonstratif bir ihtiyaç olduğunda unda izin verir. Ticari KCI kullanımına na Cl iyonlarının n toprak canlılar ları üzerine osmotik etkisi nedeniyle olumsuz etki yapacağı ğından izin verilmemektedir.

29 Đlave edilecek gübreden g kaynaklanacak yüksek konsantrasyonda CI kurak havalarda genç bitkilerin gelişmelerine zararlı olabilir. Organik standartlar o nedenle KCI yerine düşük d k CI içermek i koşuluyla silvinit veya kainitin kullanımına na izin verir.

30 Kalsiyum Elementinin Doğal Yollarla Yeniden Toprağa Kazandırılmas lması

31 Kalsiyum özellikle meyvecilikte önemlidir. Meyvelerin etli kısımlark mlarına yetersiz Ca +2 taşı şınması durumunda kahverengi lekeler ortaya çıkabilir. Benzer şekilde domateste meyve çürükl klüğü,, karnıbahar ve kerevizde göbek çürükl klüğü şeklinde görülür. g r.

32 Doğal olarak kireçleme veya toprağa a Ca ++ bazen de Mg ++ kazandırmak için i in çeşitli materyaller kullanılmaktad lmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz: s a. Kalsit CaCO 3 (kireç taşı şı) b. Dolomit CaCO 3. MgCO 3 c. Yanmış kireç CaO (CaCO 3 'in yakılmas lması ile) d. Sönmüş kireç Ca(OH) 2 CaO + H 2 0 sonucu oluşur ur e. Marn CaCO 3 + kil f. TebeşirCaCO 3 g. Su hayvanlarının n kabukları, odun küllerik lleri,, kağı ğıt, şeker, den ve su arıtma tesislerinin atıklar klarından da kireçleme materyali olarak faydalanmak olasıdır.

33 KÜKÜRT ELEMENTĐNĐN DOĞAL YOLLARLA YENĐDEN TOPRAĞA A KAZANDIRILMASI

34 Bitkiler, hayvanlar ve insanlar için i in gerekli bir besin elementi olan S genelde doğada Fe, Cu ve Ni sülfürleri şeklinde bulunur. Ayrış ışma süreci boyunca sülfürler sülfatas oksitlenir. Oksijenli koşullarda sedimentlerde anorganik bağlı S ün n tamamı Jips = CaSO 4 H 2 0 halinde bulunur. Jips kayacı % 15 SO 4 -S ü içerebilir.

35 Oysa anaerob dediğimiz imiz oksijensiz koşullarda ise S, sedimentlerde genelde FeS, FeS 2,H 2 S formlarında bulunur. Bitkiler en az fosfor kadar kükürte de gereksinim duymaktadırlar. Hümid H bölge (yağış ğışlı bölge) topraklarında S içerii eriği genelde % arasındad ndadır. Organik tarımın n yapıld ldığı topraklara, S uygulamada seçilecek en güvenli g yol elementel toz S üs ün n toprağa a serpilerek ve karış ıştırılarak kullanılmas lmasıdır.

36 ph yı 6.5 a a ayarlamak için i in gerekli kükürt miktarı (kg/dekar) ph Kumlu topr. TınlT nlı topr. Killi topr

37 Bir kısım k m kükürde k karşı şılık k 4 kısım k demir sülfat s da kükürt k kaynağı olarak toprak ph sını düşürmek amacıyla kullanılabilir labilir

38 TOPRAK ORGANĐK K MADDESĐ VE TOPRAK VERĐML MLĐLĐĞĐĐĞĐ

39 Mineral toprağı ğın üstünde ve içinde i inde bulunan her türlt rlü bitkisel ve hayvansal ölü maddelerle, bunların n değişim im ürünlerinden oluşan organik madde, toprakların n fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerine de son derece etkilidir.

40 Topraklarda organik madde tanımının dışında bir de humus terimi vardır Humus: Toprakta ayrış ışmaya başlam lamış ancak ayrış ışmasını henüz z tamamlamamış bir organik maddedir

41 Humus oluşumunda umunda toprağa a düşen d bitkisel artıklar önce sararır, r, kimyasal olarak değişir, ir, mekanik olarak parçalan alanır r ve toprak faunası tarafından toprağa a karış ıştırılır. r. 1.Biyolojik humus 2.Abiyolojik humus

42 Biyolojik huminleşme mede toprak organizmalarının n varlığı söz z konusudur. Organizmalar yedikleri organik maddeleri dışkıları vasıtas tasıyla toprağa a bırakb rakırken rken bunların n kil mineralleri ve Fe oksitlerle iyice karış ışmasına, sonuçta ise organo- mineral bileşikler ikler oluşmas masına neden olurlar.

43 Abiyolojik veya biyolojik olmayan huminleşme mede ise toprak canlılar larının n rolü yoktur. Sonuçta oluşan fenol, organizma işlevlerini i engeller. Oksijensiz koşullarda ve bataklıklarda klarda daha çok cereyan eder. Bunlar çeşitli çözeltilerdeki çözünürl rlüklerine göre; g -humik asit, -fulvik asit ve -humin fraksiyonlarına na ayrılırlar. rlar.

44 Organik madde bizim ülkemizdeki mineral topraklarda % arasındad ndadır. Toprakların n humus içerii eriğine; ine; a) çevre koşullar ulları, b) toprak kullanım şekli, c) gübreleme g etkilidir. Örneğin; toprağı ğın çok fazla işlenmesi i ve altüst edilmesi humus içerii eriğini ini olumsuza doğru kaydırır. r.

45 Pulluk yerine toprağı gevşeten eten aletlerin kullanımı Ekimin nöbetlen betleşe e veya rotasyonla yapılmas lması, dolayısıyla yla hasat artıklar klarının n farklı olması toprağı ğın n humus içerii eriğini ini olumlu yönde y etkiler.

46 Organik maddenin bulunması mikroorganizmaların n sayısını ve cinsini etkileyeceğinden; inden; topraktaki mineralizasyon olayları, havanın n serbest N' nu bağlama, toprak strükt ktür r oluşumunun umunun desteklenmesi olayları da dolaylı olarak hızlandh zlandırılmış olacaktır.

47 Toprağa a serilen organik materyal; toprakları yağmur damlası erozyonundan korurken, topraktaki suyun buharlaşmas masını da engeller. Tampon özelliği i (dengeleme) nedeniyle çoğu u kimyasal değişimlerin imlerin hızınıh yavaşlat latır.

48 Mikorizalar ve Toprak Verimliliği

49 Son yıllarda y yapılan çalışmalar, bitkilerin topraktaki P ve Zn alınımını etkili bir şeklide gerçekle ekleştirmeleri üzerine, bitki kökleriyle k kleriyle birlikte yaşam amını sürdüren ren mikorizanın devreye girmesi ile hız h z kazandığı ığını ortaya çıkarmıştır. Bu yönüyle y yle mikorizal aktivitenin topraklarda var olması Rhizobium bakterilerinin baklagillerle sembiyoz yaşam amında olduğu u gibi önemlidir.

50

51 Mikoriza Nedir? Frank tarafından 1885 yılında yapılan tanımlamaya göre Yunanca da myces =mantar, rhiza=kök kelimelerinin birleşmesinden oluşan kök mantarı anlamına gelmektedir (Sieverding, 1991). Bu simbiyotik yaşam am çerçevesinde evesinde mikoriza bitkiye besin elementi sağlarken bitki fotosentez ürünü olarak oluşan karbonu mikoriza mantarına na iletir. Bitki Karbonhidrat Besin Bitki artıklar kları P+... Elementi P+... Mikoriza P+... Toprak

52 Mikorizaya Mutlak Gereksinim Duyan Bitkilerin Kök K k Yapısı Özellikle kök k k yapısı zayıf f olan ve kalın n köklk klü bitkilerin toprakla temas yüzeyi çok azdır. Bunun doğal bir sonucu olarak bitki topraktan yeterince yararlanamamakta ve gereksinim duyduğu u besin elementi ve su alımı çok az olmaktadır r ve sonuç olarak bitki gelişimi imi zayıf f olmaktadır. Bu tür t r bitkiler mikorizaya mutlak gereksinim duyarlar.

53 Mikorizanın Sınıflandırılması Mikoriza. sporları yapı, bitkilerdeki infeksiyon şekilleri ve kök içindeki morfolojik ve fizyolojik yapıları itibariyle taksonomik yönden büyük farklılıklar göstermektedirler. 2 büyük grup Ekto-mikoriza Glomus Endo-mikoriza Gigaspora Acaulospora Sclerocystis Scutellospora

54 Mikorizanın Sınıflandırılması Endo-mikorizanın bir çok türü olmasına rağmen en yaygın olanları vesiküler ve arbüsküler oluşturmalarından dolayı bu grup mikoriza artık vesiküler arbüsküler mikoriza (VAM) olarak biliniyor

55 Mikorizanın Sınıflandırılması

56 Mikoriza AşıA şılama Sulama+Besin Çözeltisi Toprak karışı ışımı Tohum.. Toprak karışı ışımı Mikoriza Đnokülümü Toprak karışı ışımı Filtre Kağı ğıdı

57 Mikoriza AşıA şılama Tarlada fidelerin hemen altına, Saksı kültüründe tohumun 3 cm altına spor aşılaması yapılır

58 Mikoriza-Biber

59 Mikoriza-Turun Turunçgil

60 Mikoriza-Mısır

61 Mikoriza-Tarla Denemeleri

62 Mikoriza-Soğan

63 Mikoriza-Pırasa

64 Mikoriza-Domates

65 Mikoriza-Fide Üretimi

66 Mikoriza-Patlıcan

67 ORGANĐK K GÜBRELERG

68 Organik gübreler; içerdikleri bitki besin maddelerine ve hacimlerine göre ikiye ayrılır: -Çiftlik gübreleri, ahır gübreleri, kompost ve bitki kalıntıları hacimli olmaları ve daha az besin maddesi sağlamaları nedeniyle, Hacimli Organik Gübreler

69 -Yağhane atıklar kları = kekler, kesimhane atıklar kları = kan tozu, balık k unu, guano ve tavuk gübresi g gibi daha fazla besin içerenler i (azot, fosfor, potasyum) ise "Yoğun organik gübrelerg breler adını alırlar.

70 Ahır r Gübresi G ve Önemi Ahır r gübresig bresi,, ahır r hayvanlarının n sıvıs ve katı dışkıları ile yataklıklar klarının karışı ışımından oluşan bir gübredir. g Ülkemizde ahır r gübresinin g büyük b k kısmk smını sığırlardan elde edilen dışd ışkılar meydana getirmektedir.

71 Ahır r Gübresinin G Özellikleri Organik tarımda kullanılacak lacak ahır gübresinin ekstansif hayvancılık k yapılan işletmelerden organik hayvancılık sonucu elde edilmiş ve uygun koşullarda gerekmektedir. olgunlaştırılm lmış olması

72 Hayvan dışd ışkıları içerdiklerindeki farklı su miktarlarına göre g "sıcak/kuru gübrelerg " ( at ve koyun ) (Fazla kuru madde içerdikleri i için i in de bitki besin elementleri daha fazladır.) "soğuk gübreler" g (Sığır r ve domuz gübreleri) (Fazla su içerdikleri i için, i in, Bitki besin element kapsamları düşüktür.)

73 Ahır r Gübresinin G Saklanması Bu gübreyi g yağış etkisinin az olduğu u korunmalı bir yerde ve sıkışs ıştırılmış bir zemin üzerinde yığınlar halinde saklamak gerekir. Gübre G ahır içinde inde saklanabilirse de, hayvanların n sağlığı ve süt t hayvancılığı ığında sütün s n kalitesinin bozulmaması için in pek arzu edilmeyen bir olaydır.

74 Tavuk Gübresi G ve önemi Tavuktan elde edilen dışd ışkının n miktarı, tavuğun un cinsine, büyüklb klüğüne, yaşı şına, yediği yemin cinsine beslenme durumuna ve yetiştirme tirme tekniğine ine göre g farklılık k göstermektedir. g Kümes K tavukçulu uluğunda unda ortalama olarak bir tavuktan bir yılda altlık k materyali de dahil olmak üzere 70 kg taze dışd ışkı elde edilir. Tavuklardan elde edilen gübre düzenli d bir şekilde toplanıp p saklanmaz ise büyük k bir bölümüb kayba uğrar. u

75 Kompost Yüksek moleküll llü bitkisel ve hayvansal kompleks maddelerin nem ve sıcakls caklığın n varlığı ığında, mikrobiyolojik olarak ayrış ışması ve bu suretle dokuları gevşemi emiş,, yapısında bulunan bazı elementleri (N-P-K-S S vb)serbest hale geçmi miş, başlang langıca göre g farklı özellikler kazanmış bir organik materyaldir.

76 Tarımsal işletmeden i veya işletme i dışıd ışından gelen bitkisel ve hayvansal kaynaklı tüm m organik artıklar kompost yapımında kullanılır. Evsel atıklar (yağ,, metal ve cam dışıd ışında) Tarımsal atıklar(bitkisel saplar, yapraklar, yabancı otlar), Endüstriyel atıklar, kompost yapımı için in uygundur.

77

78 Organik materyaller iyice karış ıştırılıp p tabanı sıkıştırılmış bir yerde yığıy ığın n yapmak üzere hazırlan rlanır. r. Alta bir tabaka saman serilerek sızma s engellenir. Üzerindeki yığın n m yüksekliy ksekliğinde inde olabilir. Üstü toprak ile örtülerek fermantasyona bırakb rakılır. r. Fermantasyon, materyalin cinsine göre g ay arasında olabilir. Ancak bu zaman zarfında yığıy ığın n ara sıra s bozularak havalandırılır, r, olgun kısım k m ayrılır, r, kurumuş ise hafifçe ıslatılır. YığıY ığın n her zaman için i in çok fazla olmamak kaydıyla yla sıkıştırılır. r.

79 Kompostlar genelde kırsal alan (çiftliklerde uygulanan) ve kent atıklar kları olarak ikiye ayrılır. r. Dikkat edilmesi gereken konular kompostları kompostun C:N oranı, parça a büyüklb klüğü, nem, havalanma, ısı, patojen ve parazitlerin yok edilmesi aktivitenin hızlandh zlandırılmasıdır. ve gerekli ise mikrobiyal

80 İdeal bir komposta ait özellikler Özellikler İstenilen değerler erler C:N oranı Partikül l büyüklb klüğü Havalandırılan sistemlerde 10 mm, havalandırma uzun yığıy ığınlar ve doğal koşullar ullarında 50 mmm Nem içerii eriği % Hava akışı Oksijen içerii eriğinin inin % arasında olması sağlanmal lanmalı Isı 55-60ºC ph Yığın n yüksekliy ksekliği Doğal havalandırma yapılacaksa, genişlik 1.5 m yükseklik, y 2.5 m yapılır ve istenilen uzunlukta yığıy ığınlar Mikrobiyolojik aktivite Selülotik lotik fungus ve biogübreler breler ile

81

82

83

84 Kompost sık k sulamanın n yapıld ldığı yetiştiricilik tiricilik şartlarında sebzeler, patates ve çeltik için i in 25 ton/ha, sulamanın n az yapıld ldığı veya yağışı ğışın n yeterli olduğu durumlarda (1250 mm) 12.5 ton/ha, ve daha kuru ve yılly llık k yağışı ğışın 500 mm dolaylarında bulunduğu u yerlerde 5-7 ton/ha civarında uygulanmalıdır.

85 Bütün n organik gübrelerde g olduğu u gibi kompostlar da toprak işlemesi i sırass rasında ve ekimden hafta önce yeterli rutubeti olan toprağa a gömülerek g verilmelidir.

86 YEŞİ ŞİL L GÜBREG Bitkilerin gelişme dönemlerinin d belirli bir zamanında nda ve yeşil aksamının n bol olduğu u devrede (Toprağın n organik madde içerii eriğini ini zenginleştirerek fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini iyileştirmek amacıyla) toprakla karış ıştırılmasına "yeşil gübrelemeg breleme" ve bu amaçla kullanılan lan bitkilere "yeşil gübreg bre" denir.

87 Baklagil bitkisi bitkiler Yonca Çayır r yoncası Taş yoncası Soya fasulyesi Kanada yem bezelyesi Yem börülcesib Kırmızı üçgül Japon üçgülü Yabancı tüylü fiğ Avusturya bezelyesi Baklagil olmayan Çavdar Yulaf Arpa Darı Karabuğday Çim Sudan otu Hardal Kolza Kışlık k yulaf ve arpa Kaynak: Kaçar, ar, 1982

88 EKĐM M NÖBETN BETĐ: Bölgenin iklim toprak özellikleri dikkate alınarak, en yüksek y ve en kaliteli üretimi sağlamak amacı ile değişik ik kültk ltür r bitkilerinin birbirlerini karşı şılıklı olarak destekleyebilecek ve tamamlayabilecek şekilde ardı ardına yetiştirilmesine tirilmesine münavebe ( ekim nöbeti) denir.

89 Eğer bir tarım m arazisinde sürekli s olarak aynı kültür r bitkisi yetiştirilirse tirilirse buna monokült ltür ( tek bitki tarımı) denir. Bunun sonucunda toprak yorgunluğu u görülür g r ve verim düşmeye başlar.

90 SEBZECĐLĐKTE: sebze tarımında göre g 5 yılly llık k bir ekim nöbeti örneği i (Lampkin 1990) 1.Yıl 2.Yıl 3.Yıl 4.Yıl 5.Yıl Havuç Soğan Silaj Bitkisi Pırasa Lahana,Pancar, Tatlı Mısır (Yulaf+fiğ) Soğan Patates Havuç Lahana Nadas, Baklagil, Üçgül K.Pancar Marul Ayçiçeği Hıyar Çilek (2 yıl) Ispanak

91 ORGANĐK K TARIMDA EKĐM M NÖBETN BETĐNĐN AMAÇLARI: 1-Toprak verimliliğinin inin korunması ve yükseltilmesi 2-Toprağın n organik madde oranının korunması ve yükseltilmesiy 3-Topraktaki besin maddelerinin korunması ve arttırılmas lması 4-Hastalık k ve zararlılarla larla mücadelem 5-Yabancı ot mücadelesim 6-Yetiştirme tirme periyodunda işi gücünün, n, üniform dağı ğılımının n sağlanmas lanması 7-Toprak erozyonun azaltılmas lması

92 1. Azot tüketimi t fazla olan kültk ltür r bitkileri ile azot depolama özelliklerine sahip olan baklagiller ardı ardına yetiştirilmelidir. tirilmelidir. 2. Derin köklk klü kültür r bitkileri ile yüzeysel y köklü bitkiler ardı ardına yetiştirilmelidir. tirilmelidir. 3. Su tüketimi t fazla olan kültk ltür r bitkileri ile daha az su tüketen t bitkiler ardı ardına yetiştirilmelidir. tirilmelidir.

93 4. Yetiştirme tirme döneminde d yavaş gelişen en kültür r bitkileri ile hızlh zlı gelişme özelliğinde inde olan bitkilerin ardı ardına getirilmesine özen gösterilmelidir. 5. Bitki kalınt ntısı fazla olan bitkiler ile kalınt ntısı az olan bitkiler ardı ardına yetiştirilmelidir. tirilmelidir. 6.Hastalık k ve zararlılara lara karşı dayanıkl klı bitki çeşitleri yetiştirilmelidir. tirilmelidir.

94 7. Yetiştirme tirme periyodu içerisinde, i toprağı belirli toksin maddeleri ile kirleten kültk ltür r bitkileri ile toprağı temizleme özelliğinde inde olan bitkilerin ardı ardına getirilmesine dikkat edilmelidir. 8. Organik tarımda, en yüksek y oranda kar sağlansa bile mono kültk ltür üretim uygulanmamalıdır. Bir bitki aynı tarım m arazisine ne kadar uzun zaman aralıklar klarıyla ekilirse o kadar yüksek y verim alma olasılığı ığı sağlan lanır. Bu durum rotasyonun ana kurallarından biridir.

95 TOPRAĞA A KAZANDlRlLAN ORGANİK K MADDENİN N DEVAMl VE KORUNUMU AMAÇLI ALlNACAK ÖNLEMLER (Toprak işleme i vb)

96 Toprağı ğın n organik madde içerii eriğini ini yeniden arttırmak rmak hem zor hem de pahalıdır. Toprakların n yüzeysel y işlenmesi veya daha az işlenmesi i demek, toprağa a daha az oksijen girmesi demektir. Bu da organik materyalin kısa k sürede geciktirecektir. ayrış ışması işlemini

97 ABD'de yapılan bir çalışmada on yılly llık k bir süreçte hiç sürülmemiş bir tarla toprağı ile klasik sürüm s m işlemlerinin i uygulandığı aynı tarla toprağı ğının n organik madde içerikleri i karşı şılaştırıldığında, hiç sürüm m yapılmayan toprağı ğın ilk 5 cm' ' de % organik madde bulunurken işlenen toprakta değer er % 2-2.5'lara inmiştir. (Dick ve Daniel, 1987). bu

98

99 - Çeşitli doğal kökenli k kenli atıklar; - mezbaha atıklar kları, - tütün n fabrikası atıklar kları, - pamuk küspesi, k - prina, cibre, - kemik tozu, - kan tozu, - tarımsal ürün n işleyen i fabrika atıklar kları(tütün n vb) gibi atıklar laboratuar analizleri ve hatta tarla kalibrasyon çalışmaları sonucuna göre g toprağa organik madde kazandırmada kullanılabilir labilir.

100 Sağlıklı nesillerin Sağlıkl klı nesillerin sağlıkl klı ellerde büyümesi dileği i ile sağlıklı ellerde büyümesi dileği ile

FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI

FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI 1-GİRİŞ: Belirli bir amaç doğrultusunda, daha sonra başka yerlere dikilmek üzere, ihtiyaç duyulan

Detaylı

GÜBRELER VE GÜBRELEME. MÜSLÜM COŞKUN Ziraat Yüksek Mühendisi

GÜBRELER VE GÜBRELEME. MÜSLÜM COŞKUN Ziraat Yüksek Mühendisi GÜBRELER VE GÜBRELEME MÜSLÜM COŞKUN Ziraat Yüksek Mühendisi GÜBRE VE GÜBRELEME Tarımsal üretimin artırılması için, toprak işlenmeli, ekilmeli, sulanmalı, hastalık ve zararlılarla mücadele edilmelidir.

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu

Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu Ankara 1997 Toprak yeryüzünün yaşam dolu yumuşak derisidir Helmut Stremme 1.Basım: 3500 Adet-1997 ISBN 975-8088-42-4

Detaylı

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

Kimya Her Yerde. Ünite

Kimya Her Yerde. Ünite Ünite 4 Kimya er Yerde Su ve ayat 208 azır Gıdalar ve Temizlik Malzemeleri 224 Polimerler, Kozmetikler, İlaçlar, Kırtasiye Malzemeleri 242 Sanayide Kimya 260 Çevre Kimyası 276 ÜNİTE - 4 KİMYA ER YERDE

Detaylı

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II DERSİN SORUMLUSU ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 ISIL İŞLEMLER I Gıdaların bozulmasına neden olan mikroorganizmaların ısı etkisiyle faaliyetlerini engellemek ve gıdalara sürekli

Detaylı

ancak sorunu çözmez! GEÇTİĞİMİZ 2008-2009 yıllarında Et ithalatı fiyat ateşini düşürür

ancak sorunu çözmez! GEÇTİĞİMİZ 2008-2009 yıllarında Et ithalatı fiyat ateşini düşürür Çarşambanın gelişi, perşembeden bellidir! YIL: 1 SAYI: 5 72.5 Krş! Mayıs - Haziran 2010 YIL: 1 SAYI: 1 7 TL www.tusedad.org SİZİN DERGİNİZ Et ithalatı fiyat ateşini düşürür ancak sorunu çözmez! GEÇTİĞİMİZ

Detaylı

ÇEVRE JEOLOJİSİ NE GİRİŞ

ÇEVRE JEOLOJİSİ NE GİRİŞ ÇEVRE JEOLOJİSİ NE GİRİŞ Doç. Dr. İrfan Yolcubal Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ÇEVRE JEOLOJiSİ DERSİ ile İLGİLİ AYRINTILAR Ders Kitabı: Environmental Geology (Edward Keller) Environmental

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı

Bu proje AB tarafından desteklenmektedir This project is funded by the EU. Süs Bitkileri Sektörü. Yatırım. El Kitabı

Bu proje AB tarafından desteklenmektedir This project is funded by the EU. Süs Bitkileri Sektörü. Yatırım. El Kitabı Bu proje AB tarafından desteklenmektedir This project is funded by the EU Yatırım Süs Bitkileri Sektörü El Kitabı önsöz Ülkemizde dış mekan süs bitkileri üretiminde ve satışında başta Marmara, Ege ve

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Ö.Gör.Dr. Hüseyin Aksel EREN DERSİN İÇERİĞİ Tekstil terbiyesinde kullanılan suyun özellikleri Tekstil terbiye proses suyundan beklentiler Su kaynaklı problemler Proses suyu hazırlık işlemleri Tekstil atıksuları

Detaylı

XI. BÖLÜM 11. KUZU BÜYÜTME

XI. BÖLÜM 11. KUZU BÜYÜTME XI. BÖLÜM 11. KUZU BÜYÜTME Doğumdan sonra kuzu hem çevre koşullarına hem de sütten kesime adaptasyonda sorunlar yaşayabilir. Bu adaptasyon aşamalarında özellikle besleme ile ilgili önemli değişimler olur.

Detaylı

SU KİMYASI DERS NOTLARI

SU KİMYASI DERS NOTLARI SU KİMYASI DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN FIRAT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2005 1 SU KİMYASI İçme suyuna ait özellikler 4 gruba ayrılır. 1 Fiziksel ve duyu organlarına hitap eden özellikler

Detaylı

Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir.

Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir. ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir. Besin maddesi ( besin elementi ) : Geniş ölçüde madde ve enerjiyle ilgili

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

03.02.2014 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI SUYUN ÖNEMİ VE SU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

03.02.2014 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI SUYUN ÖNEMİ VE SU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 SUYUN ÖNEMİ VE SU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 2 1 Suyun insan yaşamındaki önemi nedir? Su, insan yaşamında hayati bir önem taşımaktadır. Yaşamın kendisidir su. Yeryüzünde ilk yaşamın

Detaylı

Bir damla su. Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat

Bir damla su. Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat Bir damla su I Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat Bir Damla Su ALİ POLAT Bu yapıtın tüm hakları saklıdır. Yazarın izni olmadan yapıt yeniden basılamayacağı gibi kayıt,

Detaylı

kullanım alanı bulmasına rağmen ülkemizde sadece çerezlik olarak tüketilmektedir. Yüksek kaliteli proteini beslenme için gerekli amino asitlerin bir

kullanım alanı bulmasına rağmen ülkemizde sadece çerezlik olarak tüketilmektedir. Yüksek kaliteli proteini beslenme için gerekli amino asitlerin bir 1.GİRİŞ Türkçe de meyve nin karşılığı yemiş ile karşılanır. Ancak kimi kurutulmuş ve tüketime sunulmuş meyveler kuruyemiş adıyla anılır. Hemen hemen tüm kuruyemişler, yaş sebzenin kurutulması, kimileri

Detaylı

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU AYDIN DA ORGANİK VE İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI STRATEJİSİ VE YATIRIM ÖNERİLERİ ANALİZİ PROJESİ AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU 02/05/2014 ZOBU CONSULTING impartially on

Detaylı

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Reyhan Nergiz Ünal Prof. Dr. H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

üretimi mümkündür. Biodizel, bir birim petrol yakıtı için kullanılan enerjiyle 3.2 birim biodizel üretilebilmektedir.

üretimi mümkündür. Biodizel, bir birim petrol yakıtı için kullanılan enerjiyle 3.2 birim biodizel üretilebilmektedir. İnsanoğlu yüzyıllardır, enerjinin tabii unsurlarından olan petrol ve doğalgazla hayatını idame ettirmeye çalışmıştır. Günümüzde, büyük savaşlara neden olan petrolün, bilim adamlarının yapmış olduğu hesaplamaya

Detaylı

Ruminant. Silajı Ne Kadar Doğru Yapıyoruz?

Ruminant. Silajı Ne Kadar Doğru Yapıyoruz? Silajı Ne Kadar Doğru Yapıyoruz? KONU İLGİ Silaj yapımında dikkat edilmesi gereken noktalar ve silaj yapım aşamaları Silajı ne kadar doğru yapıyoruz? TERCÜME VE DERLEME Teknik Ürün Müdürü Kazım Bilgeçli

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 2010 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 1 1 GİRİŞ TR83 Bölgesi tarımsal alan ve üretim bakımından oldukça zengindir. Bölge, birçok bitkinin yetiştirilmesine uygun

Detaylı

Proje No: 107Y226. Prof. Dr. Ahmet ŞAŞMAZ. Aralık 2008 ELAZIĞ

Proje No: 107Y226. Prof. Dr. Ahmet ŞAŞMAZ. Aralık 2008 ELAZIĞ Proje No: 107Y226 Köprübaşı (Manisa) uranyum yatağı çevresinde toprak, su ve bitki örneklerinde, uranyum düzeyleri ve olası çevresel etkilerinin belirlenmesi Prof. Dr. Ahmet ŞAŞMAZ Aralık 2008 ELAZIĞ ÖNSÖZ

Detaylı

HAZIRLAYANLAR AYŞEGÜL TAŞITMAN 9/A 98 BULUT TURAN 9/A 19 ESRA EZGİ DEMİRCİ 9/A 177

HAZIRLAYANLAR AYŞEGÜL TAŞITMAN 9/A 98 BULUT TURAN 9/A 19 ESRA EZGİ DEMİRCİ 9/A 177 HAZIRLAYANLAR AYŞEGÜL TAŞITMAN 9/A 98 BULUT TURAN 9/A 19 ESRA EZGİ DEMİRCİ 9/A 177 ÖZEL EGE LİSESİ İZMİR 2002 İÇİNDEKİLER Teşekkür ve İthaf...3 Giriş...3 Asit ve Baz...3-11 1) Asit...3-4 2) Baz...4-5 3)

Detaylı

Son çare miting olmasın!..

Son çare miting olmasın!.. YIL: 4 SAYI: 21 1 TL! YIL: 1 SAYI: 1 7 TL Temmuz - Ağustos 2013 www.tusedad.org SİZİN DERGİNİZ Son çare miting olmasın!.. BAŞKAN DAN İ şimizin kaderi bu, yonca, saman ve mısır silajı derken iki ayı daha

Detaylı