Avustralya da. Yoðun bakýmda olan Ahmet Bekar kurtarýlamadý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avustralya da. Yoðun bakýmda olan Ahmet Bekar kurtarýlamadý"

Transkript

1 Ýþte bakýn, bu öneriye hükümet hayýr demez herhalde... Güneydeki mallarýný satanlarýn kuzeydeki eþdeðer koçanlarý iptal edilsin... Oldu mu ya Mamalý? Hükümete verilir mi böyle bir mamma! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Aðustos 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3525 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý AYÞE DEÐÝL, MEHMETCÝK BÝLÝRDÝK BÝZ ONU... l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... 10'da 5 ÇOK ÇOK ÝYÝ BÝR ORAN! Erdoðan Baybars HEPÝMÝZ KANLI SAVAÞ OYUNUNUN BÝRER FÝGÜRANIYDIK Ali Osman SÖZÜNE SÖZ, ARÞININA BEZ Niyazi Ökten BU MASKARALIÐA SON VERÝLMELÝ Dolgun Dalgýçoðlu KABADAYILIK Mehmet Levent Yeni konut projesi karþýlýðýnda bazý kiþilerden peþinat aldýktan ve piyasaya da yüklü miktarda bir borç býraktýktan sonra ailesiyle birlikte Avustralya ya giden müteahhit Erdim Kofalý nýn geri dönüp dönmeyeceði henüz öðrenilemedi... Avustralya da Limuzin keyfi Avustralya seyahati öncesinde Gönyeli deki þirket binasýný boþalttýðý için alacaklýlarý endiþeye sevkeden Kofalý, Avustralya daki kayýnbiraderinin düðününü limuzinde kutladý... n Kofalý nýn yakýnlarý 20 Aðustos ta geri döneceðini söylerken, dönmeyecek þeklindeki iddialar da Müteahhitler Birliði tarafýndan araþtýrýlýyor... n Hayalleriniz gerçek olacak kampanyasýyla yeni konut projesini sunan Erdim Kofalý, Gönyeli de bir dizi konut yapmayý planlýyordu... n Alýcýlardan topladýðý peþinatlarýn yanýsýra, Kofalý nýn piyasada karþýlýksýz çýkan çekleri de bulunuyor... n 3. sayfada Afrika dan Mektup ta Barýþ Mamalý dan... Þok öneri n Mamalý: Güneydeki mallarýný satanlarýn kuzeydeki eþdeðer koçanlarý derhal iptal edilmeli... n Devlet makamlarýna bu konuda ciddi bir araþtýrma çaðrýsý yapan Mamalý, özel bir ceza yasasý hazýrlanmasýný da önerdi... n 3. sayfada Trafik kazalarý Yoðun bakýmda olan Ahmet Bekar kurtarýlamadý n 3. sayfada

2 HAFTALIK TRAFÝK KONTROLLERÝNDE 1332 RAPOR Polis tarafýndan ülke genelinde yapýlan haftalýk rutin trafik kontrollerinde, toplam 1332 sürücü rapor edildi. Kontrol edilen 6 bin 845 araç sürücüsünden 498'i süratli, 8'i tehlikeli, 28'i dikkatsiz, 87'si ruhsatsýz, 13'ü ehliyetsiz, 22'si alkollü, 45'i kemersiz araç kullanmaktan suçlu bulundu. Ayrýca sürücülerin 13'ü muayenesiz, 15'i sigortasýz veya kapsamý dýþýnda, 12'si "A" yol kullanma izinsiz, 22'si "B" özel iþletme izinsiz araç kullanmak; 175'i seyir halinde cep telefonu ile konuþmak, 88'i trafik levha ve iþaretlerine uymamak, 11'i trafik ýþýklarýna uymamak, 2'si tonajýndan fazla veya tehlikeli yük taþýmak, 8'i koruyucu miðfer baþlýksýz motosiklet kullanmak, 1'i takside yolcu bulunduðu esnada taksimetreyi çalýþtýrmamak ve 284'ü diðer trafik suçlarýndan rapor edildi. SON BÝR HAFTADA 93 TRAFÝK KAZASI KKTC'de son bir hafta içerisinde meydana gelen 93 trafik kazasýnda 2 kiþi öldü, 10 kiþi yaralandý. Polisten yapýlan açýklamada, meydana gelen kazalarda toplam hasar miktarýnýn yaklaþýk 272 bin TL olduðu belirtildi. Kazalarýn bölgelere göre daðýlýmý þöyle: "Lefkoþa 35, Gazimaðusa 17, Girne 29, Güzelyurt 6 ve Ýskele 6". Ayný devrede toplam 1332 trafik suçu rapor edildiði belirtildi. HAVA SICAKLIÐI BÝRKAÇ DERECE ARTACAK Hava sýcaklýðýnýn haftanýn ikinci yarýsýnda birkaç derece artmasý bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nden verilen bilgiye göre, en yüksek hava sýcaklýðý periyodun ilk yarýsýnda iç kesimlerde derece, sahillerde derece, ikinci yarýsýnda ise iç kesimlerde sahillerde ise derece dolaylarýnda seyredecek. Rüzgar genellikle güney ve batý yönlerden orta kuvvette esecek. Bu arada açýklamada, ültraviyole radyasyonu, yarýn ve Çarþamba günü çok yüksek olacaðýndan gerekli tedbirler alýnmadan özellikle 11:00-16:00 saatleri arasýnda 10 dakikadan fazla güneþ altýnda kalýnmamasý tavsiye edildi. ARA BÖLGEDE 2 AYRI YANGIN... Ara bölgede dün iki ayrý bölgede yarým saat arayla yangýn çýktý. Rum radyosu, ilk yangýnýn saat 18:00 sýralarýnda "Mammari" bölgesinde çýktýðýný ve yangýnda 6 hektarlýk kuru otlarla kaplý alanýn kül olduðunu duyurdu. "Mammari" bölgesindeki yangýndan yarým saat sonra ise Lefkoþa Havalimaný'nda yangýn çýktý. Yangýnlarýn büyümemesi ve ara bölgeden yayýlmamasý için Rum itfaiyesine baðlý 6 itfaiye aracýnýn görev yaptýðý belirtilirken, yangýnlarýn kontrol altýna alýndýðý da vurgulandý. YÝÐÝTLER ÞEHÝTLERÝNÝ ANDI Yiðitler köyünde dün þehitleri anma töreni düzenlendi. Saygý duruþu ve istiklal marþýyla saat da baþlayan askeri törende Yusuf Alçýçý, Yýlmaz Yolcu ve Mehmet Murabýk adlý þehitler anýldý. Törende konuþan Köy Muhtarý Raþit Özsaðlam, 1974 de Rumlarýn saldýrýsýna uðrayan köyün þehitler vererek direndiðini ve Ýkinci Barýþ Harekatý nýn baþlamasýyla kurtulduðunu anlattý. Özsaðlam, ilk Türk askerinin 16 Aðustos ta köye ayak basmasý nedeniyle yarýn gece etkinlik düzenleyeceklerini de bildirdi. ÝSKOÇYA AÇIKLARINDA ÇEVRE FELAKETÝ Shell firmasý, Kuzey Denizi'nde Ýskoçya kýyýlarý yakýnlarýndaki bir petrol platformundan geçen haftadan itibaren petrol sýzmaya baþladýðýný ve bugüne kadar toplam 1300 varil petrolün denize yayýldýðýný açýkladý. Shell Avrupa keþif ve üretim faaliyetleri teknik müdürü Glen Cayley, yayýlan petrolün, Kuzey Denizi'nde yýlda yayýlan toplam miktarla karþýlaþtýrýldýðýnda "önemli bir miktar" olduðunu ÝNSAN HAKLARI ÝZLEME ÖRGÜTÜ: Somali'deki açlýktan tüm taraflar sorumlu Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü (Human Rights Watch - HRW), Somali'deki açlýktan iç savaþýn tüm taraflarýný sorumlu tuttu. Örgüt, yayýmladýðý 58 sayfalýk "Kimi sorumlu tutacaðýný bilmiyorsun: Somali'de savaþ suçlarý" baþlýklý raporunda, "sadece Eþþebab örgütünün deðil, Mogadiþu'daki geçiþ hükümetinin ve Afrika Birliði barýþ gücü askerlerinin de suç iþleyerek, halkýn durumunu kötüleþtirdiðini" belirtti. Tüm taraflardan, sivillerin suiistimal edilmesini derhal durdurmasýný, sorumlularý sorgulamasýný, savaþ ve açlýktan kaçanlarýn hareket özgürlüðü ile yardýmlara ulaþmasýný saðlamasýný isteyen örgüt, tüm taraflarýn Mogadiþu'da ateþ açarak söyledi. Cayley, bölgedeki Gannet Alpha platformundan petrol yayýlmasýnýn devam ettiðini, þimdiki sýzýntýnýn günde 5 varil olduðunu belirtti. Cayley, sýzan petrolün kýyýya ulaþmasýný beklemediklerini, dalgalar tarafýndan daðýtýlacaðýný tahmin ettiklerini ifade etti. Sýzan petrolün yüzeyde 31'e 4,3 kilometrelik bir alaný kapladýðý kaydedildi. masum insanlarý öldürdüðünü kaydetti. Örgütün Afrika yetkilisi Daniel Bekele, "yasalara aykýrý saldýrýlarý durdurmak, yardýmlarýn ülkeye ulaþmasýný saðlamak ve bu insani kabusu sona erdirmek için derhal adým atýlmasý gerektiðini" bildirdi. Birleþmiþ Milletler'den (BM), Somali'deki suçlarý araþtýrýp sorumlularý tespit etmek üzere komisyon kurmasýný talep eden Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü, ayrýca ABD, AB ve BM'nin, olaylarý aydýnlatmak için Somali hükümetine baský yapmasý gerektiðini belirtti. HRW, Somali hükümetinin bunu yapmamasý halinde bu ülke ve örgütlerden desteðini yeniden gözden geçirmesini istedi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý AYÞE DEÐÝL, MEHMETCÝK BÝLÝRDÝK BÝZ ONU... Ne demiþti adam: -Ayþe tatile çýksýn... Babasý söyler de kýzý dinlemez mi? Henry seslendi uzaktan: -Giy gene postallarý! Tatile çýktý Ayþe... Singapur'a deðil... Kýbrýs'a... Hem de jet uçaðýyla... Pabuç... Þort... Ýnce bluz... Güneþ gözlüðü... Ve geniþ kenarlý þapkasý ile deðil... Postallarý... Palaskasý... Apoletleri... Ve çelik miðferiyle... Makyaj çantasýný evinde býraktý... Tüfeðini... Þarjörünü... Ve süngüsünü aldý... Matarasýna su koydu... Salamis harabelerini görmeye gitmedi... Kumlara sereserpe uzanmak ve denizin tadýný çýkarmak bile gelmedi aklýna... "Ayþe'nin Tatili"... Tam bir fantastik kurgu filmi... 20th Century Fox prodüksiyon... Made in USA... Biraz McDonald's... Biraz Coca-Cola... Biraz da pizza vardý galada... Ne dersiniz? Hangisi daha iyi? Bir yerli olmak mý, yoksa bir turist olmak mý daha iyi Kýbrýs'ta? Ben fikrimi çoktan söyledim... Paris'te yaþayacaksýn... Venedik'te gezip tozacaksýn... Ve Kýbrýs'ta öleceksin... Yýllarca Londra'da ve Avustralya'da yaþayan kardeþlerimiz ancak ne zaman döner Kýbrýs'a? Öleceklerinde! "Ölürsem vatanýmda öleyim, gömülürsem vatanýma gömüleyim" kaygýsýyla düþerler yollara... Gençliðini Londra'ya gömer... Ruhunu Kýbrýs'a... Vatan topraðýna! Biz önce Mehmetcik bilirdik onu aslýnda... Sonradan öðrendik Ayþe olduðunu... "Mehmetcik Memet, Mehmetcik Memet" demiþti þairimiz... Kore'ye tatile çýktýklarýnda... "Dört deniz ardýnda kaldý memleket, kimi öldürmeye gidiyorsun Memet" diye feryat etmiþti þair... En büyük gurbetçi Moskova'da... Karadeniz'e baka baka, içti yurdunun hasretini yudum yudum... Mehmetcik Memet yok þimdi Ayþecik Ayþe var Temmuz'unda "Ýþte gördün halimi" diye diye geldi Kýbrýs'a... Ganimet bir Rum evine yerleþti... Temmuz... Tam da turist mevsimi... Kavun... Karpuz... Ve canýmýn içi babutsa... Babutsa nedir bilir miydi Ayþe? Nerden bilecek? Malta'da rakýsýný bile yaparlar oysa... Kýbrýs'ta baktý ilk kez babutsanýn tadýna Ayþe abla... Ayþaba da diyebilirdim ona... Komþumuz olsa... Sonra biraz mulihiya... Biraz küp kebabý... Benzemez Kýbrýslýnýn damak tadý... Adanalýnýn damak tadýna... Her neyse, peþrevi uzatmayalým daha fazla... Bizim Turgut'un da dediði gibi, 37 yýl geçmiþ aradan... Ayþe'nin tatili Barýþ Gücü askerlerinin tatili gibi çok uzadý Kýbrýs'ta... Ve bekarlýða da veda etti burada. Evlendi... Çocuklarý oldu... Sekiz tane birden hem de... Sonra toruncuklar girdi sýraya... Akrabalarýný va hatta eski komþularýný da taþýdý adaya... Kýbrýslýlar nasýl ki Ýskele'den Ýskele'ye taþýndý, onlar da Çukurova'dan Çukurova'ya, Bafra'dan Bafra'ya, Ankara Gençlik Parký'ndan Ankara Çaðlayan Parký'na... Bize gelince... "Ayþe evine dön" diye baðýrýp çaðýrmaya baþladýk kafamýz sýkýnca... Artýk dönse ne, dönmese ne... Çocuklarý da burda, toruncuklarý da burda... Ýlle de bizim Londralýlar gibi kendi yurdunda mý ölecek... Hepimize daha çok yer var... Digomo mezarlýðýnda...

3 AFRÝKA dan mektup... ÇETEDEN GERÝDE KALANLAR VE BÝR DÜZELTME Sevgili okurlar, Bu memleketin hikayeleri yazmakla bitmez. Memleket küçük, ama hikayesi çok... Hele Anadolu'dan taþýnan nüfus da aramýza karýþtýktan sonra, bir o kadar daha çoðaldý bu filmlik hikayeler... Dolandýrýcýlýk... Hýrsýzlýk... Sahtekarlýk... Ve trafik kazalarý bir de... Gazete manþetlerine abone oldu... Ciddi siyasi sorunlarýmýzý yuttu hepsi de... Bu kadar malzeme varken, 'Kriminal Posta' diye yeni bir gazete bile çýkarýlabilir yakýnda... * Günlerdir bizi kurþunlayan bir çeteyi didik didik ediyoruz bu sütunlarda... Dibini kazýyoruz... Ve bilmediðimiz neler neler çýkýyor daha ortaya eþeledikçe.. Dünkü yayýnýmýzdan sonra Maðusalý iþadamý Ali Uçanok aradý bizi... Bazý düzeltmeler yaptý haberimizde... Birincisi þu: Kendisini Ýsmet Felek'le tanýþtýran Birtan Zabitler olmuþ... Zabitler Felek için "Ýyi adam, onunla iþ yapabilirsin" demiþ... O da böylelikle Felek'le baþlamýþ iþe... Malzeme satmýþ ona... Buna karþýlýk bir BMW araç vermiþler... Ama aracý da geri almýþlar sonra... Ýkincisi þu: Kendisinden halen tehdit yoluyla talep edilen para 50 bin sterlin deðil, 20 bin sterlinmiþ bin TL yani... * KOFALI DÖNER MÝ, DÖNMEZ MÝ? Gönyeli'nin tanýnmýþ iþadamlarýndan müteahhit Erdim Kofalý'nýn, piyasaya yüklü miktarda bir borç takmasýndan sonra, dükkanýný boþaltarak ailesiyle birlikte Avustralya'ya gitmesi çeþitli söylentilere yol açtý. Alacaklýlar, Kofalý'nýn bir daha dönmeyeceðinden endiþe ediyorlar... Özellikle konut için Kofalý'ya peþinat yatýranlar... Kofalý, "Hayalleriniz gerçek olacak" kampanyasýyla Gönyeli'de villa tipi yeni bir konut projesine baþlamýþtý. Bu konutlarý satýn almak için Kofalý'ya peþinat ödeyenler, büyük bir sabýrsýzlýkla onun dönmesini bekliyorlar þimdi. Kofalý'nýn Kýbrýs'taki yakýnlarý 20 Aðustos'ta döneceðini söylüyorlar... Çýkan söylentiler üzerine Kýbrýs Türk Müteahhitler Birliði de iddialarý araþtýrmaya baþlamýþ... Ancak bu iddialarýn geçtiðimiz gün basýnýmýzda da yer almasýna karþýn, doðruluðu veya yanlýþlýðý henüz saptanamadý ve Kofalý'nýn dönüp dönmeyeceði belli olmadý. Durumu öðrendiðinden kuþku duymadýðýmýz Avustralya'daki Erdim Kofalý da henüz oradan endiþeleri giderecek herhangi bir açýklama yapmadý... Biz bugün elde ettiðimiz Avustralya fotoðraflarýný yayýnlýyoruz Kofalý'nýn... Bu resimler, Kofalý'nýn Avustralya'daki kayýnbiraderinin düðününde çekilmiþ... Kýrlarda ve Limuzin'de kutluyorlar... Görünüþe bakýlýrsa Kofalý'nýn keyfi yerinde... Umarýz yayýnýmýzdan sonra oralardan bir açýklama yapar ve ediþelerini giderir buradaki alacaklýlarýn da... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE n MAMALI: "GÜNEYDEKÝ MALLARINI SATANLARIN KUZEYDEKÝ EÞDEÐER KOÇANLARI DERHAL ÝPTAL EDÝLMELÝ" Fikrin ve Hukukun Üstünlüðü Hareketi Baþkaný Barýþ Mamalý, feragat koþuluna ve taahhüdüne uymadan güneydeki taþýnmaz mallarýný elden çýkartan kiþilerin kuzeydeki eþdeðer malýnýn hukuki meþruiyetini yitirdiðini vurgulayarak, "Güneydeki gayrýmenkullerini satanlarýn kuzeyde aldýklarý eþdeðer koçanlarýnýn derhal iptal edilmesi gerekir" dedi. Mamalý yazýlý açýklamasýnda, ilgili devlet makamlarýnýn bu konuda ciddi bir araþtýrma yaparak bu tip olaylarý ortaya çýkarmasý ve gerekli müeyyideyi uygulamasý, varolan yasal boþluklarýn da acilen hazýrlanacak özel bir ceza yasasý ile giderilmesi gerektiðini belirtti sonrasý oluþan fiili durum ve 1977 yýlýnda yürürlüðe giren Ýskan, Topraklandýrma ve Eþdeðer Mal Yasasý (ÝTEM)'e göre güneyde terk ettikleri taþýnmaz mallara karþýlýk KKTC'de eþdeðer nitelikli mal alabilmenin bazý koþullara baðlandýðýný, en önemli þartýn ise kuzeyde eþdeðer mal alabilmek için Güney Kýbrýs'ta bulunan taþýnmazýn KKTC devletine feragat edilmesi olduðunu anýmsatan Mamalý, þunlarý kaydetti: "Ancak 2004 yýlýnda sýnýr kapýlarýnýn açýlýp güneye geçiþin baþlamasýndan sonra kuzeyde eþdeðer mal alan bazý þahýslarýn güneydeki 17 YAÞINDAKÝ GENÇ TUTUKLANDI Gazimaðusa'da önceki gece yarýsý iki araca amblemlerini kýrarak hasar veren 17 yaþýndaki genç tutuklandý. Polis bülteninde adý M.A olarak belirtilen genç, Halk Bankasý önünde park halindeki Yunus Çebiþli'ye ait DJ 788 ve Þensoy Ltd'e ait FV 56 NPC plakalý mercedes marka araçlarýn ön kaportalarý üzerindeki amblemleri kýrarak hasar verdi. Güneydeki mallarýný satanlar tehlikede taþýnmaz mallarýný gizlice (KKTC devletinin bilgisi ve onayý dýþýnda) elden çýkarttýklarý, Çavuþoðlu KTAMS'a eþ durumundan vatandaþlýðý sordu Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý, Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS) Genel Sekreterliði imzasýyla vatandaþlýk konusunda yapýlan açýklamamalarýn yanlýþ ve kamuoyunu yanýltýcý olduðunu kaydetti. Bakanlýk Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamada, KTAMS'ýn bakanlýk ve hükümete yönelik açýklamasýnda, "UBP hükümeti, 2009'dan beridir aldýðý talimatlar ile uyguladýðý politikalarla Kýbrýslý Türkleri yok olma noktasýna getirmiþtir" denildiðine iþaret edildi. Bakanlýk açýklamasýnda, bu açýklamayla KTAMS'ýn vatandaþlýk üzerinden siyaset yapmaya çalýþtýðý ifade edilerek, "Kamuoyunu yanlýþ bilgilendiren ve yanýltan bu açýklamada KTAMS da çok iyi bilmektedir ki iddia ettikleri gibi, Temmuz ayýnda 125 yeni vatandaþlýk verilmemiþ ve yeni KKTC vatandaþlýðý alanlar da eþ durumundan dolayý vatandaþlýða kabul edilmiþtir. KTAMS eþ durumundan vatandaþlýk yapýlmasýna karþý ise tüm dünya kamuoyuna da bunu açýkça ifade etmelidir" denildi. Eþ durumundan vatandaþlýk hakkýnýn tüm dünyada uygulandýðý þekliyle uluslararasý hukuk çerçevesinde KKTC'de de, evliliðin paravan olmamasý kaydýyla uygulanmaya devam edildiði belirtilen açýklamada,"ktams'ýn yaptýðý yazýlý açýklamada özellikle hükümetimizi hedef almasý ve '2009'dan beridir' ifadesini kullanmasýný da yadýrgamaktayýz" ifadesi kullanýldý. "Kamuoyu da çok iyi bilmektedir ki 2009 öncesi CTP iktidarlarý döneminde yeni vatandaþ yapýlan 6 bin 388 kiþi bugün uygulanmakta olan ayný yasalar çerçevesinde KKTC vatandaþlýðýna alýnmýþtý" denilen açýklamada, KTAMS'ýn 2009 öncesine özellikle deðinmemesinin nedeninin merak edildiði kaydedildi. KTAMS açýklamasýnda, Türkiye Cumhuriyeti hükümetleriyle iliþkinin "asimilasyon ve entegrasyon politikasý" olarak ifade edilmesinin de çaptýrma olduðu belirtilen Bakanlýk açýklamasýnda, þöyle denildi: "Sendika yönetimi eðer KKTC devleti ile Anavataný Türkiye Cumhuriyeti'nin iþbirliði yapmasýndan ve iyi iliþkilerde bulunmasýndan rahatsýz ise, bunu açýkça söylemelidir. Kaldý ki, KKTC'nin kurulmasýnda ve yaþatýlmasýnda, bizi tanýyan tek ülke olan Anavatan Türkiye'ye karþý sendika yönetimi tarafýndan dile getirilen 'asimilasyon, entegrasyon politikasý' söylemine ve iki ülkenin tarihe dayanan iliþkilerinin bu tarz söylemlerle yýpratýlmaya çalýþýlmasýna karþý olduðumuzu belirtmek isteriz." Yazýlý açýklamada, "KKTC Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý olarak, bu konularda karar üretip çözüm ararken, toplumsal hassasiyet ve beklentileri ortak alanda buluþturmak hedefinde olduðumuzu tekrar vurgular ve ilgili sendikayý da toplumsal konularda siyaseti býrakýp saðduyulu olmaya davet ederiz" ifadesi kullanýldý. sattýklarý ya da bu hususta sözleþmeler yaptýklarý yönünde ciddi bilgi ve haberler çýkmaktadýr. Bu tip davranýþlar açýkça devlete karþý hileli eylemler ihtiva etmekte ve devlet ensesinden haksýz kazanç elde etmeye olanak tanýmaktadýr. Çünkü devlet güneydeki malýn kendisine feragat edildiðine dayanarak kuzeyde eþdeðerde mal verirken, kiþilerin bu feragati bertaraf ve ihlal ederek güneydeki taþýnmaz mallarýný satmasý açýkça devleti kandýrmak ve onun üzerinden haksýz kazanç saðlamayý ifade etmektedir. Feragat koþuluna ve taahhüdüne uymadan güneydeki taþýnmaz mallarýný elden çýkartan kiþilerin kuzeydeki eþdeðer malý hukuki meþruiyetini yitirmektedir. Kendisini hileli bir þekilde kandýran ve haksýz kazanç elde eden (KKTC Devletine devredilen mallarý elden çýkartmak veya buna teþebbüs etmek) kiþilerin kuzeyde elde ettikleri eþdeðer nitelikli gayrýmenkullerin tapu kayýtlarýnýn ve koçanlarýnýn devlet tarafýndan derhal iptal edilmesi gerekir. Keza, hem feragat edilen taþýnmazdan maddi menfaat elde etmek, hem de buna karþýlýk alýnan eþdeðer malýn halen mülkiyet sahibi olunmasýnýn hiçbir adil ve haklý yaný olamaz. Hem Güneydeki mallarýný, hem de Kuzeydeki eþdeðer mallarýný satanlarýn ise hiçbir affedilir hukuki mazaretleri bulunamaz. Devletin bu tür davranýþlara kesinlikle prim vermemesi gerekir." Mamalý, yasalarýn ve özellikle ÝTEM Yasasý'nýn 89. maddesinin bu tür davranýþlarý dolaylý da olsa suç olarak düzenlediðine ve bu suçu iþleyenlere aðýr hapislik öngördüðüne de dikkat çekti. ÖLÜMLÜ TRAFÝK KAZALARI BÝTMEK BÝLMÝYOR n BÝR BUÇUK AYDIR YOÐUN BAKIMDA OLAN AHMET BEKAR KURTARILAMADI Ülkede alýnan tüm önlemlere raðmen trafik kazalarý can almaya devam ediyor. Lefkoþa - Gazimaðusa Anayolu üzerinde önceki akþam meydana gelen trafik kazasýnda 24 yaþýndaki Shahid Zaman (E) hayatýný kaybetti. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, Zaman'ýn hayatýný kaybettiði kaza saat sýralarýnda meydana geldi. Kaza, Lefkoþa - Gazimaðusa Anayolu üzerinde, Kemal Ýzveren'in (E - 35), yönetimindeki CT 200 plakalý salon aracýyla Lefkoþa istikametine doðru seyrettiði sýrada, Yusuf Çocuk Ltd. önlerine geldiðinde o esnada önünde ayný istikamete doðru seyreden plakasý meçhul araca çarpmamak için direksiyonu ani olarak sola kýrmasý sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, aracýn yolun solundan kontrolsüz bir þekilde bankete düþüp o esnada yolu karþýdan karþýya geçmekte olan Shahid Zaman ve Akhtar Wali'ye (E - 21) çarpmasý sonucu meydana geldi. Kaza sonucu Shahid Zaman olay yerinde yaþamýný yitirirken, araç sürücüsü ve Wali Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Araç sürücüsü Ýzveren taburcu olurken, Wali yoðun bakým servisinde kontrol altýna alýndý. Olay sonrasýnda araç sürücüsü Ýzveren tutuklanýrken, olay hakkýndaki soruþturmanýn devam ettiði kaydedildi. BÝR BUÇUK AYDIR YOÐUN BAKIMDA OLAN AHMET BEKAR KURTARILAMADI Öte yandan, 5 Temmuz tarihinde Ercan - Ýskele Anayolu, Akova yol kavþaðýnda meydana gelen trafik kazsýnda aðýr yaralanarak hastaneye kaldýrýlan 26 yaþýndaki Ahmet Bekar, dün saat sýralarýnda yaþamýný yitirdi. Bekar, 5 Temmuz'dan bu yana Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde yoðun bakým servisinde tedavi görmekteydi.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Yumurta tavuklarýný da baþladýlar çalmaya Altýn yumurtladýklarýný mý sanýyorlar? Öylesine bozuk ki bura çalýnan maya Ne çalsalar yanlarýna kalacak sanýyorlar Kalay TÜRKÜ DEÐÝL BANAL BÝR TÜRKLÜK PROPAGANDASI Bu ülkede yuvalanan çetelerin çetelesini tutsak, Lefkoþa'dan Ankara'ya uzanýr. 1974'te Türkiye'ye bir yol baðlandýysa, güzel Anadolu insaný buralara türkülerini getirsin diye deðil. Kýbrýs'ýn payýna Türküler deðil, banal bir Türklük propagandasý düþtü ki, o Türklüðü neresinden eþelesek bir çete çýkýyor karþýmýza. Tehdit þantaj haraç cinayet kurþunlama, ne ararsan var daðarcýkta. Kýbrýs artýk yaþanmaz bir yer haline geldiyse, ne sanýyorsunuz, her þey vatan millet ayaklarýnda. Afrika'ya sýkýlan kurþunlar da fazlasýyla dahil bu aþka Kalaycý Ali OSMAN Periyodik HEPÝMÝZ KANLI SAVAÞ OYUNUNUN BÝRER FÝGÜRANIYDIK Bugün Aðustos ayýnýn 16'sý.. 23 veya 24 Temmuz 1974'te Rum Milli Muhafýz Ordusu'na teslim olmamýzýn üzerinden bir ay dahi geçmemiþti Bin ikiyüz nüfuslu köyün çoluk çocuðu birkaç evde toplanmýþtý Korkudandý genelde Toplanýlan evler genellikle büyük avlulu ve duvarlarla çevrili evlerdi. Kale gibi anlayacaðýnýz. Herkes bir köþede yatýp kalkýyor,,, Yemekler kazanlarla piþirilip yeniyordu Neden mi yazdým bunlarý? Çok istediðimden deðil ama baþýmýzdan geçti bir kere Hoþ tüm detaylarýyla yazmak istemiyorum Yaþananlarla bugün elde edilen bilgileri bir araya getirmektir amacým Temmuz'unun baþýnda Lefke Sancaktarlýðý bölgedeki birliklerin elinde olan aðýr silahlarýn Lefke'ye götürülmesi emrini verdi. 30 Aðustos törenleri sýrasýnda Lefke sahasýnda yapýlacak olan resmi geçitte bu silahlar sergilenecekmiþ Ortalýk çok rahattý Daðdan falan deðil, birkaç arabanýn bagajýnda gönderildi silahlar Geçen akþamlarýn birinde Fethi Akýncý'yý dinledim Fethi ortada hiçbir neden yokken bir emirle nasýl teslim olduklarýný Daða kaçýþýný ve sonunda teslim olmasýný anlattý Teslim olduðu zaman karþýsýna çýkarýldýðý Yunanlý albayýn kendisine "Merak etmeyin biz yakýnda buradan çekileceðiz" deyiþini ve dostluðunu hiç bozmadýðý, zamanýn Sancaktar Yardýmcýsý Ahmet Çiftçi'yle yaptýðý konuþmalardan söz etti. Yaþananlarý duyumlarý birleþtirince zaman sonra da olsa bazý gerçekler ortaya çýkar Yunanlý Albay da biliyordu ikinci bir harekatýn olacaðýný, Lefke'nin teslim olmasý için emir veren Türkiyeli komutan da 20 Temmuz'da adaya çýkarma yapan Türkiye, Pentagon'da çizilen haritaya göre kýsa sürede iþgal edeceði bölgelere ulaþamamýþtý Bu Amerika ve Ýngilizin iþine gelmezdi Rumlar birinci ve ikinci harekatlar arasýnda katliamlar yaptýlar Türk subaylarýnýn komutasýndaki Türk köyleri teslim oldu ve oralarý da RMMO iþgal etti. Ýþte ikinci harekata böyle gün doðmuþ oldu "Rumlar Türk köylerini esir aldý, katliam yapýyorlar" diye esir Kýbrýslýtürkleri kurtarmak için ikinci harekat baþlatýldý Ve Türk ordusu Doðu'da Maðusa, Batý'da Lefke'ye yürüdü Hiçbir engelle karþýlaþmadý diyebiliriz. Ancak Yeþilýrmak, Yayla köyü, Baf ve daha birçok Türk köyünü bir adým ötede olmalarýna raðmen kurtarmadýlar! Oralarýnýn da iþgal edilmesi, adayý ikiye bölme planlarý yapanlarýn planlarýný bozardý. O günlerde, Baf'ta toplanan Kýbrýs Cumhuriyeti hükümetinin teslim olma kararýný Birleþmiþ Milletler'e ilettiði ancak bunun da plana uygun olmadýðý için Rumlara "duymamýþ olalým" dendiði söyleniyor! Savaþ oyununun sahici mermi kullanan figüranlarýydýk sadece. Ölenlere, sakat kalanlara yazýk oldu Aklýma bunlar geldi, televizyonlarda ve radyolarda kahramanlýk nutuklarýný dinlerken TAÞEL GREVÝ Ünverdi, çözüme yönelik mutabakat istedi Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi, Türk Alkollü Ýçki ve Þarap Endüstrisi Limited (TAÞEL)'de greve neden olan iþ uyuþmazlýðýnýn çözmek amacýyla Emek-Ýþ ve TAÞEL yönetimiyle dün yeniden ayrý ayrý bir araya geldi. Bakanlýk Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre görüþmelerde, Çalýþma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol ile Sendikalar Mukayyidi Kemal Can da hazýr bulundu. Açýklamada, görüþmenin, taraflar arasýnda uzlaþmayý saðlamaya yönelik arabulucu misyonu çerçevesinde gerçekleþtiðine iþaret edildi. Açýklamaya göre, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Ünverdi, görüþmelerde sendika ve iþverenden çözüme yönelik mutabakat için özveri istedi. Ünverdi'nin çalýþma barýþýnýn saðlanmasý amacýyla taraflarý uzlaþý kültürüyle hareket etmeye davet ettiði belirtilen açýklamada, taraflarýn görüþlerinin bakanlýkça deðerlendirileceði ifade edildi. SÜREÇ NASIL GELÝÞTÝ? Emek-Ýþ'in TAÞEL'de süresiz greve baþlayacaðý bildiriminin 25 Temmuz 2011 TÜRK - SEN: Sosyal Sigortalar Deðiþiklik Yasa Tasarýsý'ný tamamen reddediyoruz Türk - Sen, Sosyal Sigortalar Deðiþiklik Yasa Tasarýsý'ný tamamen reddettiklerini ve bu tasarýnýn yasallaþmamasý için anayasal ve yasal bütün eylem ve grev haklarýný "hiç çekinmeden" kullanacaklarýný bildirerek, ilgililere "bu yanlýþlarýndan ivedi olarak vazgeçmeleri" yönünde çaðrý yaptý. Türk - Sen Genel Baþkaný Arslan Býçaklý yazýlý aýklamasýnda, yýllardýr mevcut Sosyal Sigortalar Yasasý'na uygun olarak, devletin yatýrmasý gereken primleri yatýrmadýðýný ve bu borcun 400 trilyonu aþtýðýný ileri sürerek, "Hükümet mevcut yasadaki mükellefiyetlerini yerine getirmesi halinde Sosyal Sigortalar Fonu'nda hiçbir deðiþikliðe ihtiyaç olmadýðý KOOP-SEN, TAÞEL YÖNETÝCÝLERÝNÝ KINADI Kooperatif Görevlileri Sendikasý (Koop- Sen), "yasa ve kural tanýmadan hukuk dýþý davrandýklarý" iddiasýyla Türk Alkollü Ýçki ve Þarap Endüstrisi Limitet (TAÞEL) yöneticilerini kýnadý. Koop-Sen Genel Baþkaný Mehmetali Güröz tarafýndan yapýlan açýklamada, Çalýþma ve TULGA: Taþel'in hisselerinin çoðu Türkiye þirketine satýldý Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý Baþkaný Hürrem Tulga, Taþel içki fabrikasýnda iþçilerin durdurulmasýyla günlerden beri devam eden grevin, ülkenin karþý karþýya olduðu sorunlarýn ve nerelere doðru sürüklendiðinin göstergesi olduðunu kaydetti. Yazýlý açýklamasýnda, Taþel içki fabrikasýnýn özelleþtirilerek çoðu hisselerinin Türkiye Mey Þirketler Grubu'na satýldýðýný kaydeden Tulga, þirketin "yasa tanýmaz tutumla iþçilerin üzerine tarihinde yapýlmasýndan sonra yaþanan sürecin özetlendiði yazýlý açýklamada, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, TAÞEL ile Emek- Ýþ arasýnda yaþanan sorunun çözümü içi bugüne kadar yapýlanlar özetle þöyle sýralandý: "2 Aðustos'ta Uzlaþma Kurulu oluþturuldu. Sorun çözülemedi ve ayný gün süresiz grev baþladý. 8 Aðustos tarihinde iþverene grevin yasal olduðu, bu nedenle iþten durdurmalarýn yasaya uygun olmayacaðý yazýyla bildirildi. Çalýþma Bakanlýðý'nýn sorunu çözmeye yönelik 9 Aðustos tarihli önerisine iþveren olumsuz yanýt verdi. Ýþverene, 11 Aðustos tarihinde Türkiye'den getirdiði ve tehlikeli olduðu belirtilen hammaddelerin boþaltýlmasýna izin verilmedi. 12 Aðustos 2011 tarihinde Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, iþveren olarak TAÞEL'in 15 çalýþanýný yasal olmayan greve katýlma gerekçesiyle iþten durdurmasýnýn söz konusu olabileceði için, herhangi bir sorun yaþanmamasý adýna Polis Genel Müdürlüðü'ne gereken önlemlerin alýnmasýna yönelik yazýlý bildirimde bulundu. Sorunun çözümü amacýyla bugün itibarýyla taraflarla yeniden bir araya gelindi." apaçýk ortadadýr" dedi. Sosyal Sigortalar'ýn malý olan Sea Side Otel'in "harabe" halinde durmaya devam ettiðini ve deðerlendirilmediðini de ifade eden Býçaklý, þunlarý kaydetti: "Ülkede 30 bini aþkýn kaçak iþçi çalýþmaya devam ediyor ve kayýt altýna alýnarak fonun gelirlerinin arttýrýlmasý saðlanmýyor, yani hükümet yasal mükellefiyetlerini yerine getirmemesi nedeniyle Sosyal Sigortalar Fonu ekonomik sýkýntýya sokuluyor. Ondan sonra da hükümet, her zaman olduðu gibi, iþin kolayýna baþvurarak faturayý hiç suçu, günahý olmayan Sosyal Sigortalýlara ödetmeye çalýþýyor." Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi'ye de, TAÞEL çalýþanlarýnýn sorunlarýyla ilgilenme çaðrýsý yapýldý. Göröz, çalýþanlarýn sendikaya üye olduðu gerekçesiyle iþlerine son verilmesinin kabul edilemez olduðunu vurgulayarak, bu iþyerindeki grevi sürdüren Dev-Ýþ ile çalýþanlara destek belirtti. yürümeye baþladýðýný" savundu. Þirketin yasalara raðmen sendikalaþmayý tanýmadýðýný, örgütlenmeyi kabul etmediðini ve grevdeki iþçileri iþten atmak istediðini kaydeden Tulga, yasalar hiçe sayýlýrken hükümetin çaresizlik sergilediðini öne sürdü. "Ýþsizliðin ve krizin derinleþtiði ortamda nelere doðru sürüklenildiði bu örnekten görülmektedir" diyen Tulga, hükümeti ve Çalýþma Bakanlýðý'ný göreve davet etti. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent KABADAYILIK Doðal gaz konusunda Türkiye'nin Kýbrýs Cumhuriyeti Devleti'ne salladýðý tehdit için Rum Dýþiþleri Bakaný Markulli "Kabadayýlýk" demiþti. Doðrudur. Diplomaside yeri olmayan bir davranýþtý bu ve "Büyük balýklar küçük balýklarý yutar" gibi bir orman kanunuyla izah edilebilirdi ancak. Ne var ki Markulli'nin bu tehdide verdiði yanýt da en az Erdoðan'ýnki kadar bir kabadayýlýk içermektedir. Ne diyor Markulli? "Doðal gaz konusunda Türkiye birþey yapmaya cesaret edemez." Nerden bakarsanýz bakýn, bir hýrlaþmadýr bu. Yalnýz Markulli'nin unuttuðu ya da hatýrlamak istemediði birþey var. Türkiye, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin kendi karasularý içinde doðal gaz ve petrol aramalarýna herhangi bir þekilde müdahale edecekse, bunu kendi iradesi ve cesareti ile deðil, Amerika ve Ýngiltere'nin ilgisi, bilgisi ve izni ile yapacaktýr! Yani onlarýn "Yürü de arkandayýz" goflamalarýyla! Mesele cesaret meselesi deðil yani. Gaza gelme meselesi. Eðer Rumlar, Amerika ve Ýngiltere'ye güvenilemeyeceðini hâlâ anlamadýlarsa, söylenecek pek birþey yok demektir. Ama herþeye raðmen, daha önce kararlaþtýrýldýðý gibi sondaja baþlanýr ve Türkiye tehdidini ileri götürüp bunu durdurmak için müdahalede bulunursa, bu müdahale için arkasýnda mutlaka Amerika ve Ýngiltere'nin onayý olacaðýný Rum tarafý akýldan çýkarmamalýdýr. Meðer ki Amerika ve Ýngiltere "Otur oturduðun yerde" desin. Hatýrlayýn... Erdoðan ne demiþti bir zamanlar? "Amerika bize de Kýbrýs'tan çýk derse, kuzu kuzu çýkarýz." Yani anlayacaðýnýz, efelenme de, kabadayýlýk da, Amerika'nýn "Çýk" dediði yere kadar... Bu adada, barýþý ve huzuru ararken kendimizi yeniden bir sýcak çatýþmanýn içinde bulabileceðimizi düþündüðüm çok zamanlar oldu. Rum olsun Türk olsun, Kýbrýslýlar olarak adam gibi bir kavga veremedik adamýza sahip çýkmak, kendi yurdumuzu kendimiz yönetmek için. Dýþ karýþmacýlar, bir gün bile bu konudaki insiyatifi bize býrakmadýlar. Ýþlerini kolaylaþtýrmak ve iðrenç plânlarýný yürütebilmek için bizi birbirimize vurdurttular, kýrdýrttýlar, öldürttüler 'teki faþist Yunan darbesi de, Türkiye'nin bunu bahane ederek adanýn kuzeyini iþgal etmesi de hep bu oyunun birer parçasýydý. Bu iþgalle adayý böldüler! Aramýza bu kanlý ve dikenli duvarý bize kendi ellerimizle ördürdüler! Tam 30 yýl birbirimizin yüzünü dahi görmeden yaþadýk. 30 yýllýk bu ayrýlýktan sonra, vakta ki, bunlar artýk birbirlerine iyice yabancýlaþtýlar, birarada yaþamak istemeyecekler kanaatine vardýlar... Bizi birbirimizden daha da ayýran sýnýr kapýlarý açtýlar duvarda! Pasaport ve kimlikle geçebildiðimiz bu kapýlar, ayrýlýðý ve bölünmüþlüðü pekiþtiren bir simge oldu. Akdeniz'de Kýbrýs'ýn karasularýnda petrol ve doðal gaz yataklarý bulunmasý, Kýbrýs'a yeni bir ayar yapýp yapmama ya da nasýl bir ayar yapma konusunda dýþ "garkariyalarýn" eskisinden daha fazla müdahil olmalarýný saðlayacaktýr. Diyeceðim þu ki... Kabadayýlýklar bu iþte sökmüyor. Kimin ne zaman ne yapacaðýna ya da yapamayacaðýna "ilâhlar" karar verir. Bu bir ateþ çemberi olsa bile...

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi Cratos açýklama yaptý ve kendini sorumluluktan sýyýrdý. Tüm kabahati otel görevlilerinin üstüne yýktý. Hoþ ya, o tutuklananlara da sorsak, onlar da kimseden talimat almadýklarýný söyleyecek deðiller mi?

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3520 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3520 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSA... Bakanlar Kurulu Þener Levent'e "tabanca ithal, tasarruf ve taþýma" izni verilmesini onayladý... Umarýz kullanmak gerekmez! Dostlardan gelen dilek ve temenni iþte buydu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11

Detaylı

KAPIYI GINDIRIK BIRAKIN. Mehmet Levent

KAPIYI GINDIRIK BIRAKIN. Mehmet Levent Kuzeyde aklýnýza gelen her örgüt, her sendika, her dernek ve her cemiyetten yeni müzakere sürecine destek var... Eðer aralarýndan bir tanesi karþý çýksaydý, iþte o zaman haber olurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR Tam bir Baðýþ akýnýna uðradýk dün... Ve bol bol Baðýþ topladýk! Egemenlik onun, Baðýþ bizim oldu! Düzenlenecek yeni kermeste sergilenecek hepsi de... Besleme çantasý 5 TL... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

CTP-BG den DP-UG ye öncelik

CTP-BG den DP-UG ye öncelik Doðuþ Derya'ya pek çok kesimden, hatta yurtdýþýndan destek yaðarken partisinden azar iþitmesi ne kadar ibret verici deðil mi? Bu çeliþki bile yeni hükümet hakkýnda bir bilgi vermeye yetmez mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý Troyka güneyin canýna okuyor. Maaþlar kýrpýlacak, emeklilik budanacak, 13. maaþ kalkacak! Elektrik Kurumu, Telefon Dairesi ve limanlar satýlacak... Bakalým bu yarýþý adada hangi taraf kazanacak... ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ Diþe diþ, göze göz, kana kan, kulaða kulak... Parmaða parmak, ayaða ayak, kola kol... Þeriat derler buna, þeriat... Söyle be Egemen efendi onlara... Limana liman!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kurulacak yeni havayolu þirketinin %60'ý özel sektör, %30'u devlet ve %10'u THY'nin olacak. 7 kiþilik yönetim kurulunda ise 4 üye THY'den, 2 özelden, 1 de devletten yer alacak. En az hisse sahibi en çok

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3567 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EVKAFIN SU MESELESÝNE BENZEDÝ. 2.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3567 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EVKAFIN SU MESELESÝNE BENZEDÝ. 2. Eylemde izinsiz ses yükseltici cihaz kullanmýþlar diye, Maðusa Kaymakamlýðý öðrenciler hakkýnda soruþturma baþlatmýþ... Ýlahi Kaymakam, Mustafa Kemal sesini yükseltmek için padiþahtan izin mi almýþtý?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR. Zorlu bir hükümet isterdiniz deðil mi? Alýn size iþte Zorlu bir hükümet! Töresi de cabasý... Eðer sigarayý býrakýrsanýz Ýstanbul'dan gümrüksüz puro da getirir ayaðýnýza! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4769 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4769 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Güneyde olasý terör eylemlerine karþý çok sýký önlemler alýndý... Kuzeyde durum ne? Yoksa Türkiye IÞÝD'in yanýnda diye burada herkes kendini emniyette mi sanýyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak

Detaylı

Yaseminlerimizi geri alacaðýz

Yaseminlerimizi geri alacaðýz Temmuz'un adý deliye çýktý. 20 Temmuz 74'te Türk askeri adaya çýktý. 6 Temmuz 1996'da Kutlu Adalý öldürüldü. 7 Temmuz'da biz tutuklandýk. Ve 3 Temmuz 2011'de gazetemiz kurþunlandý. Deli dedilerse boþuna

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3069 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YOLA ÇIKTIK...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3069 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YOLA ÇIKTIK... Papandreu iki ülke arasýndaki vizesiz uygulama konusunda "One day" deyince, Erdoðan "Two days" demiþ... Ýngilizcesinin 'van minit' kadar olmadýðýný ispat etmiþ böylelikle! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Temmuz 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3851 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SON HABERLERÝ ALDIÐINIZDA ELMA KURDU

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Temmuz 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3851 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SON HABERLERÝ ALDIÐINIZDA ELMA KURDU Yeni Polis Genel Müdürü mü arýyorsunuz? KKTC'yi Erdal Emanet'e emanet edin! Hem iyi biber gazý kullanýr, hem de bayraðýmýzý indirmeye kalkan Rum olursa haddini bildirir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Hiçbir özel kurum devletin üstünde olamaz mý dediniz? O halde devletin neden YDÜ Hastanesi gibi bir hastanesi yok? Ya devletin Suat Bey'in uçaðý gibi bir uçaðý var mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI... UBP Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu'na göre TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý 'politikacý' deðilmiþ. Ya siz nesiniz Ertuðrul Bey? Politikacý mýsýnýz, yoksa politik acý mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN "Herþeyi Türkiye yapar" diyenler yanlýþ yoldaymýþ Talat'a göre... Yeni ekonomik program bugün imzalanýyor Ankara'da... "Herþeyi Türkiye yapmaz" diyenlere helal olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk

Detaylı

TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu

TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu Kýlýçlar çekildi, aslanlar er meydanýna çýktýlar, ama þimdilik ýsýnma turlarý atýyorlar... Ýrsen Küçük dün Ahmet Kaþif'e 'taþralý' yani 'köylü' dedi. Kendisi Paris'te mi doðdu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Eylül 2014 Salý YIL: 13 SAYI: 4655 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Eylül 2014 Salý YIL: 13 SAYI: 4655 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 1963 Aralýk ýnda Küçük Kaymaklý da Kýbrýslý Türkleri esir alan EOKA cý Nikos Samson un ruhu dolandý dün Karpaz da! Tayyip Okulu ndan yol baðladýk Samson Okulu na!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR Dün nefesini tutup Tayyip Erdoðan'ý çýplak görmeyi bekleyen Türkiye halký, KKTC'deki tavuk tecavüzcüsünün videosunu karþýsýnda buldu!.. Hocanýn bedduasý Erdoðan'ý deðil, lokantayý tuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı