Avustralya da. Yoðun bakýmda olan Ahmet Bekar kurtarýlamadý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avustralya da. Yoðun bakýmda olan Ahmet Bekar kurtarýlamadý"

Transkript

1 Ýþte bakýn, bu öneriye hükümet hayýr demez herhalde... Güneydeki mallarýný satanlarýn kuzeydeki eþdeðer koçanlarý iptal edilsin... Oldu mu ya Mamalý? Hükümete verilir mi böyle bir mamma! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Aðustos 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3525 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý AYÞE DEÐÝL, MEHMETCÝK BÝLÝRDÝK BÝZ ONU... l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... 10'da 5 ÇOK ÇOK ÝYÝ BÝR ORAN! Erdoðan Baybars HEPÝMÝZ KANLI SAVAÞ OYUNUNUN BÝRER FÝGÜRANIYDIK Ali Osman SÖZÜNE SÖZ, ARÞININA BEZ Niyazi Ökten BU MASKARALIÐA SON VERÝLMELÝ Dolgun Dalgýçoðlu KABADAYILIK Mehmet Levent Yeni konut projesi karþýlýðýnda bazý kiþilerden peþinat aldýktan ve piyasaya da yüklü miktarda bir borç býraktýktan sonra ailesiyle birlikte Avustralya ya giden müteahhit Erdim Kofalý nýn geri dönüp dönmeyeceði henüz öðrenilemedi... Avustralya da Limuzin keyfi Avustralya seyahati öncesinde Gönyeli deki þirket binasýný boþalttýðý için alacaklýlarý endiþeye sevkeden Kofalý, Avustralya daki kayýnbiraderinin düðününü limuzinde kutladý... n Kofalý nýn yakýnlarý 20 Aðustos ta geri döneceðini söylerken, dönmeyecek þeklindeki iddialar da Müteahhitler Birliði tarafýndan araþtýrýlýyor... n Hayalleriniz gerçek olacak kampanyasýyla yeni konut projesini sunan Erdim Kofalý, Gönyeli de bir dizi konut yapmayý planlýyordu... n Alýcýlardan topladýðý peþinatlarýn yanýsýra, Kofalý nýn piyasada karþýlýksýz çýkan çekleri de bulunuyor... n 3. sayfada Afrika dan Mektup ta Barýþ Mamalý dan... Þok öneri n Mamalý: Güneydeki mallarýný satanlarýn kuzeydeki eþdeðer koçanlarý derhal iptal edilmeli... n Devlet makamlarýna bu konuda ciddi bir araþtýrma çaðrýsý yapan Mamalý, özel bir ceza yasasý hazýrlanmasýný da önerdi... n 3. sayfada Trafik kazalarý Yoðun bakýmda olan Ahmet Bekar kurtarýlamadý n 3. sayfada

2 HAFTALIK TRAFÝK KONTROLLERÝNDE 1332 RAPOR Polis tarafýndan ülke genelinde yapýlan haftalýk rutin trafik kontrollerinde, toplam 1332 sürücü rapor edildi. Kontrol edilen 6 bin 845 araç sürücüsünden 498'i süratli, 8'i tehlikeli, 28'i dikkatsiz, 87'si ruhsatsýz, 13'ü ehliyetsiz, 22'si alkollü, 45'i kemersiz araç kullanmaktan suçlu bulundu. Ayrýca sürücülerin 13'ü muayenesiz, 15'i sigortasýz veya kapsamý dýþýnda, 12'si "A" yol kullanma izinsiz, 22'si "B" özel iþletme izinsiz araç kullanmak; 175'i seyir halinde cep telefonu ile konuþmak, 88'i trafik levha ve iþaretlerine uymamak, 11'i trafik ýþýklarýna uymamak, 2'si tonajýndan fazla veya tehlikeli yük taþýmak, 8'i koruyucu miðfer baþlýksýz motosiklet kullanmak, 1'i takside yolcu bulunduðu esnada taksimetreyi çalýþtýrmamak ve 284'ü diðer trafik suçlarýndan rapor edildi. SON BÝR HAFTADA 93 TRAFÝK KAZASI KKTC'de son bir hafta içerisinde meydana gelen 93 trafik kazasýnda 2 kiþi öldü, 10 kiþi yaralandý. Polisten yapýlan açýklamada, meydana gelen kazalarda toplam hasar miktarýnýn yaklaþýk 272 bin TL olduðu belirtildi. Kazalarýn bölgelere göre daðýlýmý þöyle: "Lefkoþa 35, Gazimaðusa 17, Girne 29, Güzelyurt 6 ve Ýskele 6". Ayný devrede toplam 1332 trafik suçu rapor edildiði belirtildi. HAVA SICAKLIÐI BÝRKAÇ DERECE ARTACAK Hava sýcaklýðýnýn haftanýn ikinci yarýsýnda birkaç derece artmasý bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nden verilen bilgiye göre, en yüksek hava sýcaklýðý periyodun ilk yarýsýnda iç kesimlerde derece, sahillerde derece, ikinci yarýsýnda ise iç kesimlerde sahillerde ise derece dolaylarýnda seyredecek. Rüzgar genellikle güney ve batý yönlerden orta kuvvette esecek. Bu arada açýklamada, ültraviyole radyasyonu, yarýn ve Çarþamba günü çok yüksek olacaðýndan gerekli tedbirler alýnmadan özellikle 11:00-16:00 saatleri arasýnda 10 dakikadan fazla güneþ altýnda kalýnmamasý tavsiye edildi. ARA BÖLGEDE 2 AYRI YANGIN... Ara bölgede dün iki ayrý bölgede yarým saat arayla yangýn çýktý. Rum radyosu, ilk yangýnýn saat 18:00 sýralarýnda "Mammari" bölgesinde çýktýðýný ve yangýnda 6 hektarlýk kuru otlarla kaplý alanýn kül olduðunu duyurdu. "Mammari" bölgesindeki yangýndan yarým saat sonra ise Lefkoþa Havalimaný'nda yangýn çýktý. Yangýnlarýn büyümemesi ve ara bölgeden yayýlmamasý için Rum itfaiyesine baðlý 6 itfaiye aracýnýn görev yaptýðý belirtilirken, yangýnlarýn kontrol altýna alýndýðý da vurgulandý. YÝÐÝTLER ÞEHÝTLERÝNÝ ANDI Yiðitler köyünde dün þehitleri anma töreni düzenlendi. Saygý duruþu ve istiklal marþýyla saat da baþlayan askeri törende Yusuf Alçýçý, Yýlmaz Yolcu ve Mehmet Murabýk adlý þehitler anýldý. Törende konuþan Köy Muhtarý Raþit Özsaðlam, 1974 de Rumlarýn saldýrýsýna uðrayan köyün þehitler vererek direndiðini ve Ýkinci Barýþ Harekatý nýn baþlamasýyla kurtulduðunu anlattý. Özsaðlam, ilk Türk askerinin 16 Aðustos ta köye ayak basmasý nedeniyle yarýn gece etkinlik düzenleyeceklerini de bildirdi. ÝSKOÇYA AÇIKLARINDA ÇEVRE FELAKETÝ Shell firmasý, Kuzey Denizi'nde Ýskoçya kýyýlarý yakýnlarýndaki bir petrol platformundan geçen haftadan itibaren petrol sýzmaya baþladýðýný ve bugüne kadar toplam 1300 varil petrolün denize yayýldýðýný açýkladý. Shell Avrupa keþif ve üretim faaliyetleri teknik müdürü Glen Cayley, yayýlan petrolün, Kuzey Denizi'nde yýlda yayýlan toplam miktarla karþýlaþtýrýldýðýnda "önemli bir miktar" olduðunu ÝNSAN HAKLARI ÝZLEME ÖRGÜTÜ: Somali'deki açlýktan tüm taraflar sorumlu Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü (Human Rights Watch - HRW), Somali'deki açlýktan iç savaþýn tüm taraflarýný sorumlu tuttu. Örgüt, yayýmladýðý 58 sayfalýk "Kimi sorumlu tutacaðýný bilmiyorsun: Somali'de savaþ suçlarý" baþlýklý raporunda, "sadece Eþþebab örgütünün deðil, Mogadiþu'daki geçiþ hükümetinin ve Afrika Birliði barýþ gücü askerlerinin de suç iþleyerek, halkýn durumunu kötüleþtirdiðini" belirtti. Tüm taraflardan, sivillerin suiistimal edilmesini derhal durdurmasýný, sorumlularý sorgulamasýný, savaþ ve açlýktan kaçanlarýn hareket özgürlüðü ile yardýmlara ulaþmasýný saðlamasýný isteyen örgüt, tüm taraflarýn Mogadiþu'da ateþ açarak söyledi. Cayley, bölgedeki Gannet Alpha platformundan petrol yayýlmasýnýn devam ettiðini, þimdiki sýzýntýnýn günde 5 varil olduðunu belirtti. Cayley, sýzan petrolün kýyýya ulaþmasýný beklemediklerini, dalgalar tarafýndan daðýtýlacaðýný tahmin ettiklerini ifade etti. Sýzan petrolün yüzeyde 31'e 4,3 kilometrelik bir alaný kapladýðý kaydedildi. masum insanlarý öldürdüðünü kaydetti. Örgütün Afrika yetkilisi Daniel Bekele, "yasalara aykýrý saldýrýlarý durdurmak, yardýmlarýn ülkeye ulaþmasýný saðlamak ve bu insani kabusu sona erdirmek için derhal adým atýlmasý gerektiðini" bildirdi. Birleþmiþ Milletler'den (BM), Somali'deki suçlarý araþtýrýp sorumlularý tespit etmek üzere komisyon kurmasýný talep eden Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü, ayrýca ABD, AB ve BM'nin, olaylarý aydýnlatmak için Somali hükümetine baský yapmasý gerektiðini belirtti. HRW, Somali hükümetinin bunu yapmamasý halinde bu ülke ve örgütlerden desteðini yeniden gözden geçirmesini istedi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý AYÞE DEÐÝL, MEHMETCÝK BÝLÝRDÝK BÝZ ONU... Ne demiþti adam: -Ayþe tatile çýksýn... Babasý söyler de kýzý dinlemez mi? Henry seslendi uzaktan: -Giy gene postallarý! Tatile çýktý Ayþe... Singapur'a deðil... Kýbrýs'a... Hem de jet uçaðýyla... Pabuç... Þort... Ýnce bluz... Güneþ gözlüðü... Ve geniþ kenarlý þapkasý ile deðil... Postallarý... Palaskasý... Apoletleri... Ve çelik miðferiyle... Makyaj çantasýný evinde býraktý... Tüfeðini... Þarjörünü... Ve süngüsünü aldý... Matarasýna su koydu... Salamis harabelerini görmeye gitmedi... Kumlara sereserpe uzanmak ve denizin tadýný çýkarmak bile gelmedi aklýna... "Ayþe'nin Tatili"... Tam bir fantastik kurgu filmi... 20th Century Fox prodüksiyon... Made in USA... Biraz McDonald's... Biraz Coca-Cola... Biraz da pizza vardý galada... Ne dersiniz? Hangisi daha iyi? Bir yerli olmak mý, yoksa bir turist olmak mý daha iyi Kýbrýs'ta? Ben fikrimi çoktan söyledim... Paris'te yaþayacaksýn... Venedik'te gezip tozacaksýn... Ve Kýbrýs'ta öleceksin... Yýllarca Londra'da ve Avustralya'da yaþayan kardeþlerimiz ancak ne zaman döner Kýbrýs'a? Öleceklerinde! "Ölürsem vatanýmda öleyim, gömülürsem vatanýma gömüleyim" kaygýsýyla düþerler yollara... Gençliðini Londra'ya gömer... Ruhunu Kýbrýs'a... Vatan topraðýna! Biz önce Mehmetcik bilirdik onu aslýnda... Sonradan öðrendik Ayþe olduðunu... "Mehmetcik Memet, Mehmetcik Memet" demiþti þairimiz... Kore'ye tatile çýktýklarýnda... "Dört deniz ardýnda kaldý memleket, kimi öldürmeye gidiyorsun Memet" diye feryat etmiþti þair... En büyük gurbetçi Moskova'da... Karadeniz'e baka baka, içti yurdunun hasretini yudum yudum... Mehmetcik Memet yok þimdi Ayþecik Ayþe var Temmuz'unda "Ýþte gördün halimi" diye diye geldi Kýbrýs'a... Ganimet bir Rum evine yerleþti... Temmuz... Tam da turist mevsimi... Kavun... Karpuz... Ve canýmýn içi babutsa... Babutsa nedir bilir miydi Ayþe? Nerden bilecek? Malta'da rakýsýný bile yaparlar oysa... Kýbrýs'ta baktý ilk kez babutsanýn tadýna Ayþe abla... Ayþaba da diyebilirdim ona... Komþumuz olsa... Sonra biraz mulihiya... Biraz küp kebabý... Benzemez Kýbrýslýnýn damak tadý... Adanalýnýn damak tadýna... Her neyse, peþrevi uzatmayalým daha fazla... Bizim Turgut'un da dediði gibi, 37 yýl geçmiþ aradan... Ayþe'nin tatili Barýþ Gücü askerlerinin tatili gibi çok uzadý Kýbrýs'ta... Ve bekarlýða da veda etti burada. Evlendi... Çocuklarý oldu... Sekiz tane birden hem de... Sonra toruncuklar girdi sýraya... Akrabalarýný va hatta eski komþularýný da taþýdý adaya... Kýbrýslýlar nasýl ki Ýskele'den Ýskele'ye taþýndý, onlar da Çukurova'dan Çukurova'ya, Bafra'dan Bafra'ya, Ankara Gençlik Parký'ndan Ankara Çaðlayan Parký'na... Bize gelince... "Ayþe evine dön" diye baðýrýp çaðýrmaya baþladýk kafamýz sýkýnca... Artýk dönse ne, dönmese ne... Çocuklarý da burda, toruncuklarý da burda... Ýlle de bizim Londralýlar gibi kendi yurdunda mý ölecek... Hepimize daha çok yer var... Digomo mezarlýðýnda...

3 AFRÝKA dan mektup... ÇETEDEN GERÝDE KALANLAR VE BÝR DÜZELTME Sevgili okurlar, Bu memleketin hikayeleri yazmakla bitmez. Memleket küçük, ama hikayesi çok... Hele Anadolu'dan taþýnan nüfus da aramýza karýþtýktan sonra, bir o kadar daha çoðaldý bu filmlik hikayeler... Dolandýrýcýlýk... Hýrsýzlýk... Sahtekarlýk... Ve trafik kazalarý bir de... Gazete manþetlerine abone oldu... Ciddi siyasi sorunlarýmýzý yuttu hepsi de... Bu kadar malzeme varken, 'Kriminal Posta' diye yeni bir gazete bile çýkarýlabilir yakýnda... * Günlerdir bizi kurþunlayan bir çeteyi didik didik ediyoruz bu sütunlarda... Dibini kazýyoruz... Ve bilmediðimiz neler neler çýkýyor daha ortaya eþeledikçe.. Dünkü yayýnýmýzdan sonra Maðusalý iþadamý Ali Uçanok aradý bizi... Bazý düzeltmeler yaptý haberimizde... Birincisi þu: Kendisini Ýsmet Felek'le tanýþtýran Birtan Zabitler olmuþ... Zabitler Felek için "Ýyi adam, onunla iþ yapabilirsin" demiþ... O da böylelikle Felek'le baþlamýþ iþe... Malzeme satmýþ ona... Buna karþýlýk bir BMW araç vermiþler... Ama aracý da geri almýþlar sonra... Ýkincisi þu: Kendisinden halen tehdit yoluyla talep edilen para 50 bin sterlin deðil, 20 bin sterlinmiþ bin TL yani... * KOFALI DÖNER MÝ, DÖNMEZ MÝ? Gönyeli'nin tanýnmýþ iþadamlarýndan müteahhit Erdim Kofalý'nýn, piyasaya yüklü miktarda bir borç takmasýndan sonra, dükkanýný boþaltarak ailesiyle birlikte Avustralya'ya gitmesi çeþitli söylentilere yol açtý. Alacaklýlar, Kofalý'nýn bir daha dönmeyeceðinden endiþe ediyorlar... Özellikle konut için Kofalý'ya peþinat yatýranlar... Kofalý, "Hayalleriniz gerçek olacak" kampanyasýyla Gönyeli'de villa tipi yeni bir konut projesine baþlamýþtý. Bu konutlarý satýn almak için Kofalý'ya peþinat ödeyenler, büyük bir sabýrsýzlýkla onun dönmesini bekliyorlar þimdi. Kofalý'nýn Kýbrýs'taki yakýnlarý 20 Aðustos'ta döneceðini söylüyorlar... Çýkan söylentiler üzerine Kýbrýs Türk Müteahhitler Birliði de iddialarý araþtýrmaya baþlamýþ... Ancak bu iddialarýn geçtiðimiz gün basýnýmýzda da yer almasýna karþýn, doðruluðu veya yanlýþlýðý henüz saptanamadý ve Kofalý'nýn dönüp dönmeyeceði belli olmadý. Durumu öðrendiðinden kuþku duymadýðýmýz Avustralya'daki Erdim Kofalý da henüz oradan endiþeleri giderecek herhangi bir açýklama yapmadý... Biz bugün elde ettiðimiz Avustralya fotoðraflarýný yayýnlýyoruz Kofalý'nýn... Bu resimler, Kofalý'nýn Avustralya'daki kayýnbiraderinin düðününde çekilmiþ... Kýrlarda ve Limuzin'de kutluyorlar... Görünüþe bakýlýrsa Kofalý'nýn keyfi yerinde... Umarýz yayýnýmýzdan sonra oralardan bir açýklama yapar ve ediþelerini giderir buradaki alacaklýlarýn da... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE n MAMALI: "GÜNEYDEKÝ MALLARINI SATANLARIN KUZEYDEKÝ EÞDEÐER KOÇANLARI DERHAL ÝPTAL EDÝLMELÝ" Fikrin ve Hukukun Üstünlüðü Hareketi Baþkaný Barýþ Mamalý, feragat koþuluna ve taahhüdüne uymadan güneydeki taþýnmaz mallarýný elden çýkartan kiþilerin kuzeydeki eþdeðer malýnýn hukuki meþruiyetini yitirdiðini vurgulayarak, "Güneydeki gayrýmenkullerini satanlarýn kuzeyde aldýklarý eþdeðer koçanlarýnýn derhal iptal edilmesi gerekir" dedi. Mamalý yazýlý açýklamasýnda, ilgili devlet makamlarýnýn bu konuda ciddi bir araþtýrma yaparak bu tip olaylarý ortaya çýkarmasý ve gerekli müeyyideyi uygulamasý, varolan yasal boþluklarýn da acilen hazýrlanacak özel bir ceza yasasý ile giderilmesi gerektiðini belirtti sonrasý oluþan fiili durum ve 1977 yýlýnda yürürlüðe giren Ýskan, Topraklandýrma ve Eþdeðer Mal Yasasý (ÝTEM)'e göre güneyde terk ettikleri taþýnmaz mallara karþýlýk KKTC'de eþdeðer nitelikli mal alabilmenin bazý koþullara baðlandýðýný, en önemli þartýn ise kuzeyde eþdeðer mal alabilmek için Güney Kýbrýs'ta bulunan taþýnmazýn KKTC devletine feragat edilmesi olduðunu anýmsatan Mamalý, þunlarý kaydetti: "Ancak 2004 yýlýnda sýnýr kapýlarýnýn açýlýp güneye geçiþin baþlamasýndan sonra kuzeyde eþdeðer mal alan bazý þahýslarýn güneydeki 17 YAÞINDAKÝ GENÇ TUTUKLANDI Gazimaðusa'da önceki gece yarýsý iki araca amblemlerini kýrarak hasar veren 17 yaþýndaki genç tutuklandý. Polis bülteninde adý M.A olarak belirtilen genç, Halk Bankasý önünde park halindeki Yunus Çebiþli'ye ait DJ 788 ve Þensoy Ltd'e ait FV 56 NPC plakalý mercedes marka araçlarýn ön kaportalarý üzerindeki amblemleri kýrarak hasar verdi. Güneydeki mallarýný satanlar tehlikede taþýnmaz mallarýný gizlice (KKTC devletinin bilgisi ve onayý dýþýnda) elden çýkarttýklarý, Çavuþoðlu KTAMS'a eþ durumundan vatandaþlýðý sordu Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý, Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS) Genel Sekreterliði imzasýyla vatandaþlýk konusunda yapýlan açýklamamalarýn yanlýþ ve kamuoyunu yanýltýcý olduðunu kaydetti. Bakanlýk Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamada, KTAMS'ýn bakanlýk ve hükümete yönelik açýklamasýnda, "UBP hükümeti, 2009'dan beridir aldýðý talimatlar ile uyguladýðý politikalarla Kýbrýslý Türkleri yok olma noktasýna getirmiþtir" denildiðine iþaret edildi. Bakanlýk açýklamasýnda, bu açýklamayla KTAMS'ýn vatandaþlýk üzerinden siyaset yapmaya çalýþtýðý ifade edilerek, "Kamuoyunu yanlýþ bilgilendiren ve yanýltan bu açýklamada KTAMS da çok iyi bilmektedir ki iddia ettikleri gibi, Temmuz ayýnda 125 yeni vatandaþlýk verilmemiþ ve yeni KKTC vatandaþlýðý alanlar da eþ durumundan dolayý vatandaþlýða kabul edilmiþtir. KTAMS eþ durumundan vatandaþlýk yapýlmasýna karþý ise tüm dünya kamuoyuna da bunu açýkça ifade etmelidir" denildi. Eþ durumundan vatandaþlýk hakkýnýn tüm dünyada uygulandýðý þekliyle uluslararasý hukuk çerçevesinde KKTC'de de, evliliðin paravan olmamasý kaydýyla uygulanmaya devam edildiði belirtilen açýklamada,"ktams'ýn yaptýðý yazýlý açýklamada özellikle hükümetimizi hedef almasý ve '2009'dan beridir' ifadesini kullanmasýný da yadýrgamaktayýz" ifadesi kullanýldý. "Kamuoyu da çok iyi bilmektedir ki 2009 öncesi CTP iktidarlarý döneminde yeni vatandaþ yapýlan 6 bin 388 kiþi bugün uygulanmakta olan ayný yasalar çerçevesinde KKTC vatandaþlýðýna alýnmýþtý" denilen açýklamada, KTAMS'ýn 2009 öncesine özellikle deðinmemesinin nedeninin merak edildiði kaydedildi. KTAMS açýklamasýnda, Türkiye Cumhuriyeti hükümetleriyle iliþkinin "asimilasyon ve entegrasyon politikasý" olarak ifade edilmesinin de çaptýrma olduðu belirtilen Bakanlýk açýklamasýnda, þöyle denildi: "Sendika yönetimi eðer KKTC devleti ile Anavataný Türkiye Cumhuriyeti'nin iþbirliði yapmasýndan ve iyi iliþkilerde bulunmasýndan rahatsýz ise, bunu açýkça söylemelidir. Kaldý ki, KKTC'nin kurulmasýnda ve yaþatýlmasýnda, bizi tanýyan tek ülke olan Anavatan Türkiye'ye karþý sendika yönetimi tarafýndan dile getirilen 'asimilasyon, entegrasyon politikasý' söylemine ve iki ülkenin tarihe dayanan iliþkilerinin bu tarz söylemlerle yýpratýlmaya çalýþýlmasýna karþý olduðumuzu belirtmek isteriz." Yazýlý açýklamada, "KKTC Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý olarak, bu konularda karar üretip çözüm ararken, toplumsal hassasiyet ve beklentileri ortak alanda buluþturmak hedefinde olduðumuzu tekrar vurgular ve ilgili sendikayý da toplumsal konularda siyaseti býrakýp saðduyulu olmaya davet ederiz" ifadesi kullanýldý. sattýklarý ya da bu hususta sözleþmeler yaptýklarý yönünde ciddi bilgi ve haberler çýkmaktadýr. Bu tip davranýþlar açýkça devlete karþý hileli eylemler ihtiva etmekte ve devlet ensesinden haksýz kazanç elde etmeye olanak tanýmaktadýr. Çünkü devlet güneydeki malýn kendisine feragat edildiðine dayanarak kuzeyde eþdeðerde mal verirken, kiþilerin bu feragati bertaraf ve ihlal ederek güneydeki taþýnmaz mallarýný satmasý açýkça devleti kandýrmak ve onun üzerinden haksýz kazanç saðlamayý ifade etmektedir. Feragat koþuluna ve taahhüdüne uymadan güneydeki taþýnmaz mallarýný elden çýkartan kiþilerin kuzeydeki eþdeðer malý hukuki meþruiyetini yitirmektedir. Kendisini hileli bir þekilde kandýran ve haksýz kazanç elde eden (KKTC Devletine devredilen mallarý elden çýkartmak veya buna teþebbüs etmek) kiþilerin kuzeyde elde ettikleri eþdeðer nitelikli gayrýmenkullerin tapu kayýtlarýnýn ve koçanlarýnýn devlet tarafýndan derhal iptal edilmesi gerekir. Keza, hem feragat edilen taþýnmazdan maddi menfaat elde etmek, hem de buna karþýlýk alýnan eþdeðer malýn halen mülkiyet sahibi olunmasýnýn hiçbir adil ve haklý yaný olamaz. Hem Güneydeki mallarýný, hem de Kuzeydeki eþdeðer mallarýný satanlarýn ise hiçbir affedilir hukuki mazaretleri bulunamaz. Devletin bu tür davranýþlara kesinlikle prim vermemesi gerekir." Mamalý, yasalarýn ve özellikle ÝTEM Yasasý'nýn 89. maddesinin bu tür davranýþlarý dolaylý da olsa suç olarak düzenlediðine ve bu suçu iþleyenlere aðýr hapislik öngördüðüne de dikkat çekti. ÖLÜMLÜ TRAFÝK KAZALARI BÝTMEK BÝLMÝYOR n BÝR BUÇUK AYDIR YOÐUN BAKIMDA OLAN AHMET BEKAR KURTARILAMADI Ülkede alýnan tüm önlemlere raðmen trafik kazalarý can almaya devam ediyor. Lefkoþa - Gazimaðusa Anayolu üzerinde önceki akþam meydana gelen trafik kazasýnda 24 yaþýndaki Shahid Zaman (E) hayatýný kaybetti. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, Zaman'ýn hayatýný kaybettiði kaza saat sýralarýnda meydana geldi. Kaza, Lefkoþa - Gazimaðusa Anayolu üzerinde, Kemal Ýzveren'in (E - 35), yönetimindeki CT 200 plakalý salon aracýyla Lefkoþa istikametine doðru seyrettiði sýrada, Yusuf Çocuk Ltd. önlerine geldiðinde o esnada önünde ayný istikamete doðru seyreden plakasý meçhul araca çarpmamak için direksiyonu ani olarak sola kýrmasý sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, aracýn yolun solundan kontrolsüz bir þekilde bankete düþüp o esnada yolu karþýdan karþýya geçmekte olan Shahid Zaman ve Akhtar Wali'ye (E - 21) çarpmasý sonucu meydana geldi. Kaza sonucu Shahid Zaman olay yerinde yaþamýný yitirirken, araç sürücüsü ve Wali Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Araç sürücüsü Ýzveren taburcu olurken, Wali yoðun bakým servisinde kontrol altýna alýndý. Olay sonrasýnda araç sürücüsü Ýzveren tutuklanýrken, olay hakkýndaki soruþturmanýn devam ettiði kaydedildi. BÝR BUÇUK AYDIR YOÐUN BAKIMDA OLAN AHMET BEKAR KURTARILAMADI Öte yandan, 5 Temmuz tarihinde Ercan - Ýskele Anayolu, Akova yol kavþaðýnda meydana gelen trafik kazsýnda aðýr yaralanarak hastaneye kaldýrýlan 26 yaþýndaki Ahmet Bekar, dün saat sýralarýnda yaþamýný yitirdi. Bekar, 5 Temmuz'dan bu yana Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde yoðun bakým servisinde tedavi görmekteydi.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Yumurta tavuklarýný da baþladýlar çalmaya Altýn yumurtladýklarýný mý sanýyorlar? Öylesine bozuk ki bura çalýnan maya Ne çalsalar yanlarýna kalacak sanýyorlar Kalay TÜRKÜ DEÐÝL BANAL BÝR TÜRKLÜK PROPAGANDASI Bu ülkede yuvalanan çetelerin çetelesini tutsak, Lefkoþa'dan Ankara'ya uzanýr. 1974'te Türkiye'ye bir yol baðlandýysa, güzel Anadolu insaný buralara türkülerini getirsin diye deðil. Kýbrýs'ýn payýna Türküler deðil, banal bir Türklük propagandasý düþtü ki, o Türklüðü neresinden eþelesek bir çete çýkýyor karþýmýza. Tehdit þantaj haraç cinayet kurþunlama, ne ararsan var daðarcýkta. Kýbrýs artýk yaþanmaz bir yer haline geldiyse, ne sanýyorsunuz, her þey vatan millet ayaklarýnda. Afrika'ya sýkýlan kurþunlar da fazlasýyla dahil bu aþka Kalaycý Ali OSMAN Periyodik HEPÝMÝZ KANLI SAVAÞ OYUNUNUN BÝRER FÝGÜRANIYDIK Bugün Aðustos ayýnýn 16'sý.. 23 veya 24 Temmuz 1974'te Rum Milli Muhafýz Ordusu'na teslim olmamýzýn üzerinden bir ay dahi geçmemiþti Bin ikiyüz nüfuslu köyün çoluk çocuðu birkaç evde toplanmýþtý Korkudandý genelde Toplanýlan evler genellikle büyük avlulu ve duvarlarla çevrili evlerdi. Kale gibi anlayacaðýnýz. Herkes bir köþede yatýp kalkýyor,,, Yemekler kazanlarla piþirilip yeniyordu Neden mi yazdým bunlarý? Çok istediðimden deðil ama baþýmýzdan geçti bir kere Hoþ tüm detaylarýyla yazmak istemiyorum Yaþananlarla bugün elde edilen bilgileri bir araya getirmektir amacým Temmuz'unun baþýnda Lefke Sancaktarlýðý bölgedeki birliklerin elinde olan aðýr silahlarýn Lefke'ye götürülmesi emrini verdi. 30 Aðustos törenleri sýrasýnda Lefke sahasýnda yapýlacak olan resmi geçitte bu silahlar sergilenecekmiþ Ortalýk çok rahattý Daðdan falan deðil, birkaç arabanýn bagajýnda gönderildi silahlar Geçen akþamlarýn birinde Fethi Akýncý'yý dinledim Fethi ortada hiçbir neden yokken bir emirle nasýl teslim olduklarýný Daða kaçýþýný ve sonunda teslim olmasýný anlattý Teslim olduðu zaman karþýsýna çýkarýldýðý Yunanlý albayýn kendisine "Merak etmeyin biz yakýnda buradan çekileceðiz" deyiþini ve dostluðunu hiç bozmadýðý, zamanýn Sancaktar Yardýmcýsý Ahmet Çiftçi'yle yaptýðý konuþmalardan söz etti. Yaþananlarý duyumlarý birleþtirince zaman sonra da olsa bazý gerçekler ortaya çýkar Yunanlý Albay da biliyordu ikinci bir harekatýn olacaðýný, Lefke'nin teslim olmasý için emir veren Türkiyeli komutan da 20 Temmuz'da adaya çýkarma yapan Türkiye, Pentagon'da çizilen haritaya göre kýsa sürede iþgal edeceði bölgelere ulaþamamýþtý Bu Amerika ve Ýngilizin iþine gelmezdi Rumlar birinci ve ikinci harekatlar arasýnda katliamlar yaptýlar Türk subaylarýnýn komutasýndaki Türk köyleri teslim oldu ve oralarý da RMMO iþgal etti. Ýþte ikinci harekata böyle gün doðmuþ oldu "Rumlar Türk köylerini esir aldý, katliam yapýyorlar" diye esir Kýbrýslýtürkleri kurtarmak için ikinci harekat baþlatýldý Ve Türk ordusu Doðu'da Maðusa, Batý'da Lefke'ye yürüdü Hiçbir engelle karþýlaþmadý diyebiliriz. Ancak Yeþilýrmak, Yayla köyü, Baf ve daha birçok Türk köyünü bir adým ötede olmalarýna raðmen kurtarmadýlar! Oralarýnýn da iþgal edilmesi, adayý ikiye bölme planlarý yapanlarýn planlarýný bozardý. O günlerde, Baf'ta toplanan Kýbrýs Cumhuriyeti hükümetinin teslim olma kararýný Birleþmiþ Milletler'e ilettiði ancak bunun da plana uygun olmadýðý için Rumlara "duymamýþ olalým" dendiði söyleniyor! Savaþ oyununun sahici mermi kullanan figüranlarýydýk sadece. Ölenlere, sakat kalanlara yazýk oldu Aklýma bunlar geldi, televizyonlarda ve radyolarda kahramanlýk nutuklarýný dinlerken TAÞEL GREVÝ Ünverdi, çözüme yönelik mutabakat istedi Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi, Türk Alkollü Ýçki ve Þarap Endüstrisi Limited (TAÞEL)'de greve neden olan iþ uyuþmazlýðýnýn çözmek amacýyla Emek-Ýþ ve TAÞEL yönetimiyle dün yeniden ayrý ayrý bir araya geldi. Bakanlýk Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre görüþmelerde, Çalýþma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol ile Sendikalar Mukayyidi Kemal Can da hazýr bulundu. Açýklamada, görüþmenin, taraflar arasýnda uzlaþmayý saðlamaya yönelik arabulucu misyonu çerçevesinde gerçekleþtiðine iþaret edildi. Açýklamaya göre, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Ünverdi, görüþmelerde sendika ve iþverenden çözüme yönelik mutabakat için özveri istedi. Ünverdi'nin çalýþma barýþýnýn saðlanmasý amacýyla taraflarý uzlaþý kültürüyle hareket etmeye davet ettiði belirtilen açýklamada, taraflarýn görüþlerinin bakanlýkça deðerlendirileceði ifade edildi. SÜREÇ NASIL GELÝÞTÝ? Emek-Ýþ'in TAÞEL'de süresiz greve baþlayacaðý bildiriminin 25 Temmuz 2011 TÜRK - SEN: Sosyal Sigortalar Deðiþiklik Yasa Tasarýsý'ný tamamen reddediyoruz Türk - Sen, Sosyal Sigortalar Deðiþiklik Yasa Tasarýsý'ný tamamen reddettiklerini ve bu tasarýnýn yasallaþmamasý için anayasal ve yasal bütün eylem ve grev haklarýný "hiç çekinmeden" kullanacaklarýný bildirerek, ilgililere "bu yanlýþlarýndan ivedi olarak vazgeçmeleri" yönünde çaðrý yaptý. Türk - Sen Genel Baþkaný Arslan Býçaklý yazýlý aýklamasýnda, yýllardýr mevcut Sosyal Sigortalar Yasasý'na uygun olarak, devletin yatýrmasý gereken primleri yatýrmadýðýný ve bu borcun 400 trilyonu aþtýðýný ileri sürerek, "Hükümet mevcut yasadaki mükellefiyetlerini yerine getirmesi halinde Sosyal Sigortalar Fonu'nda hiçbir deðiþikliðe ihtiyaç olmadýðý KOOP-SEN, TAÞEL YÖNETÝCÝLERÝNÝ KINADI Kooperatif Görevlileri Sendikasý (Koop- Sen), "yasa ve kural tanýmadan hukuk dýþý davrandýklarý" iddiasýyla Türk Alkollü Ýçki ve Þarap Endüstrisi Limitet (TAÞEL) yöneticilerini kýnadý. Koop-Sen Genel Baþkaný Mehmetali Güröz tarafýndan yapýlan açýklamada, Çalýþma ve TULGA: Taþel'in hisselerinin çoðu Türkiye þirketine satýldý Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý Baþkaný Hürrem Tulga, Taþel içki fabrikasýnda iþçilerin durdurulmasýyla günlerden beri devam eden grevin, ülkenin karþý karþýya olduðu sorunlarýn ve nerelere doðru sürüklendiðinin göstergesi olduðunu kaydetti. Yazýlý açýklamasýnda, Taþel içki fabrikasýnýn özelleþtirilerek çoðu hisselerinin Türkiye Mey Þirketler Grubu'na satýldýðýný kaydeden Tulga, þirketin "yasa tanýmaz tutumla iþçilerin üzerine tarihinde yapýlmasýndan sonra yaþanan sürecin özetlendiði yazýlý açýklamada, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, TAÞEL ile Emek- Ýþ arasýnda yaþanan sorunun çözümü içi bugüne kadar yapýlanlar özetle þöyle sýralandý: "2 Aðustos'ta Uzlaþma Kurulu oluþturuldu. Sorun çözülemedi ve ayný gün süresiz grev baþladý. 8 Aðustos tarihinde iþverene grevin yasal olduðu, bu nedenle iþten durdurmalarýn yasaya uygun olmayacaðý yazýyla bildirildi. Çalýþma Bakanlýðý'nýn sorunu çözmeye yönelik 9 Aðustos tarihli önerisine iþveren olumsuz yanýt verdi. Ýþverene, 11 Aðustos tarihinde Türkiye'den getirdiði ve tehlikeli olduðu belirtilen hammaddelerin boþaltýlmasýna izin verilmedi. 12 Aðustos 2011 tarihinde Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, iþveren olarak TAÞEL'in 15 çalýþanýný yasal olmayan greve katýlma gerekçesiyle iþten durdurmasýnýn söz konusu olabileceði için, herhangi bir sorun yaþanmamasý adýna Polis Genel Müdürlüðü'ne gereken önlemlerin alýnmasýna yönelik yazýlý bildirimde bulundu. Sorunun çözümü amacýyla bugün itibarýyla taraflarla yeniden bir araya gelindi." apaçýk ortadadýr" dedi. Sosyal Sigortalar'ýn malý olan Sea Side Otel'in "harabe" halinde durmaya devam ettiðini ve deðerlendirilmediðini de ifade eden Býçaklý, þunlarý kaydetti: "Ülkede 30 bini aþkýn kaçak iþçi çalýþmaya devam ediyor ve kayýt altýna alýnarak fonun gelirlerinin arttýrýlmasý saðlanmýyor, yani hükümet yasal mükellefiyetlerini yerine getirmemesi nedeniyle Sosyal Sigortalar Fonu ekonomik sýkýntýya sokuluyor. Ondan sonra da hükümet, her zaman olduðu gibi, iþin kolayýna baþvurarak faturayý hiç suçu, günahý olmayan Sosyal Sigortalýlara ödetmeye çalýþýyor." Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi'ye de, TAÞEL çalýþanlarýnýn sorunlarýyla ilgilenme çaðrýsý yapýldý. Göröz, çalýþanlarýn sendikaya üye olduðu gerekçesiyle iþlerine son verilmesinin kabul edilemez olduðunu vurgulayarak, bu iþyerindeki grevi sürdüren Dev-Ýþ ile çalýþanlara destek belirtti. yürümeye baþladýðýný" savundu. Þirketin yasalara raðmen sendikalaþmayý tanýmadýðýný, örgütlenmeyi kabul etmediðini ve grevdeki iþçileri iþten atmak istediðini kaydeden Tulga, yasalar hiçe sayýlýrken hükümetin çaresizlik sergilediðini öne sürdü. "Ýþsizliðin ve krizin derinleþtiði ortamda nelere doðru sürüklenildiði bu örnekten görülmektedir" diyen Tulga, hükümeti ve Çalýþma Bakanlýðý'ný göreve davet etti. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent KABADAYILIK Doðal gaz konusunda Türkiye'nin Kýbrýs Cumhuriyeti Devleti'ne salladýðý tehdit için Rum Dýþiþleri Bakaný Markulli "Kabadayýlýk" demiþti. Doðrudur. Diplomaside yeri olmayan bir davranýþtý bu ve "Büyük balýklar küçük balýklarý yutar" gibi bir orman kanunuyla izah edilebilirdi ancak. Ne var ki Markulli'nin bu tehdide verdiði yanýt da en az Erdoðan'ýnki kadar bir kabadayýlýk içermektedir. Ne diyor Markulli? "Doðal gaz konusunda Türkiye birþey yapmaya cesaret edemez." Nerden bakarsanýz bakýn, bir hýrlaþmadýr bu. Yalnýz Markulli'nin unuttuðu ya da hatýrlamak istemediði birþey var. Türkiye, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin kendi karasularý içinde doðal gaz ve petrol aramalarýna herhangi bir þekilde müdahale edecekse, bunu kendi iradesi ve cesareti ile deðil, Amerika ve Ýngiltere'nin ilgisi, bilgisi ve izni ile yapacaktýr! Yani onlarýn "Yürü de arkandayýz" goflamalarýyla! Mesele cesaret meselesi deðil yani. Gaza gelme meselesi. Eðer Rumlar, Amerika ve Ýngiltere'ye güvenilemeyeceðini hâlâ anlamadýlarsa, söylenecek pek birþey yok demektir. Ama herþeye raðmen, daha önce kararlaþtýrýldýðý gibi sondaja baþlanýr ve Türkiye tehdidini ileri götürüp bunu durdurmak için müdahalede bulunursa, bu müdahale için arkasýnda mutlaka Amerika ve Ýngiltere'nin onayý olacaðýný Rum tarafý akýldan çýkarmamalýdýr. Meðer ki Amerika ve Ýngiltere "Otur oturduðun yerde" desin. Hatýrlayýn... Erdoðan ne demiþti bir zamanlar? "Amerika bize de Kýbrýs'tan çýk derse, kuzu kuzu çýkarýz." Yani anlayacaðýnýz, efelenme de, kabadayýlýk da, Amerika'nýn "Çýk" dediði yere kadar... Bu adada, barýþý ve huzuru ararken kendimizi yeniden bir sýcak çatýþmanýn içinde bulabileceðimizi düþündüðüm çok zamanlar oldu. Rum olsun Türk olsun, Kýbrýslýlar olarak adam gibi bir kavga veremedik adamýza sahip çýkmak, kendi yurdumuzu kendimiz yönetmek için. Dýþ karýþmacýlar, bir gün bile bu konudaki insiyatifi bize býrakmadýlar. Ýþlerini kolaylaþtýrmak ve iðrenç plânlarýný yürütebilmek için bizi birbirimize vurdurttular, kýrdýrttýlar, öldürttüler 'teki faþist Yunan darbesi de, Türkiye'nin bunu bahane ederek adanýn kuzeyini iþgal etmesi de hep bu oyunun birer parçasýydý. Bu iþgalle adayý böldüler! Aramýza bu kanlý ve dikenli duvarý bize kendi ellerimizle ördürdüler! Tam 30 yýl birbirimizin yüzünü dahi görmeden yaþadýk. 30 yýllýk bu ayrýlýktan sonra, vakta ki, bunlar artýk birbirlerine iyice yabancýlaþtýlar, birarada yaþamak istemeyecekler kanaatine vardýlar... Bizi birbirimizden daha da ayýran sýnýr kapýlarý açtýlar duvarda! Pasaport ve kimlikle geçebildiðimiz bu kapýlar, ayrýlýðý ve bölünmüþlüðü pekiþtiren bir simge oldu. Akdeniz'de Kýbrýs'ýn karasularýnda petrol ve doðal gaz yataklarý bulunmasý, Kýbrýs'a yeni bir ayar yapýp yapmama ya da nasýl bir ayar yapma konusunda dýþ "garkariyalarýn" eskisinden daha fazla müdahil olmalarýný saðlayacaktýr. Diyeceðim þu ki... Kabadayýlýklar bu iþte sökmüyor. Kimin ne zaman ne yapacaðýna ya da yapamayacaðýna "ilâhlar" karar verir. Bu bir ateþ çemberi olsa bile...

5 16 Aðustos 2011 Salý 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: "Olanlara bir de senin açýndan baktým Hayret O taraftan çok farklý görünüyor." demekten korkmayýn. Ama o taraftan farklý görünüyor diye haklý olduðunu düþünmeyin! * AKP - DP görüþmesi esprili bir havada gerçekleþmiþ. - Denktaþ, Erdoðan'a, o Nasrettin Hoca fýkrasýndaki gibi, kaybettiði eþeði nasýl bulduðunu anlatmýþ olmalý. * Akdoðan'da 31 adet yumurta tavuðu çalýnmýþ. - Ya horoz! Horozu da götürmedilerse, tavuklarý boþuna çalmýþlardýr. * Doç. Dr. Erol Kaymak, Rumlarýn tek kurtuluþu Türkiye'dir, demiþ. - Bu açýklamadan sonra hocamýn profesörlüðü garantilendi artýk! Þaka þaka Bizi de böyle kandýrmýþlardý. Ama Rum'un kolay kolay kanacaðýný sanmam. * Maðusa'daki yollarýn bozukluðundan þikayet eden bir okur "yazýn belki okurlar da utanýrlar" demiþ. - Vah benim saf vatandaþým vah. Yazacaðýz Okuyacaklar Ve utanacaklar ha Sen de öyle san, öyle teselli bul.utanma bir zamanlardý. Þimdi git, bütün öfkeni yüzüne söyle, kýlý bile kýpýrdarsa namerdim! * Hafta sonu meydana gelen kazalarda 2 kiþi ölmüþ 12 kiþi de yaralanmýþ. - Trafik Kazalarýný Önleme Derneði Baþkaný daha ne düþünüyor acaba? Ne yapmasý gerektiðini de biz söylemeyelim artýk! Kendi yolunu kendi çizsin. * Rumlar, Çin ve Rusya'dan borç alacakmýþ. - Türkiye'nin deðeri þimdi daha iyi anlaþýlýyor deðil mi Taa Pekin'e, Moskova'ya gitmemize gerek kalmýyor, þuracýkta Ankara'da hallediveriyoruz iþimizi. Üstelik sabah gidip akþama da dönüyoruz. * Amerikalý bir öðretmen oyuncak bebekle cinsel iliþki halinde yakalanmýþ. - Bir zamanlar Ýstanbul'da, vitrin mankenine tecavüze teþebbüsten tutuklanan iþçi günlerce lanetlenmiþti. Amerika'da ise kimsenin kýlý kýpýrdamadý Üstelik bu amacýna da ulaþtý Nasýl becerdiyse! 10'da 5 çok çok iyi bir oran! ''Ne acýdýr ki Kýbrýs Türk'ü de Pekkan gibi hep yanlýþ insanlar seçmenin kurbaný oldu.'' Sizler gibi geniþ kültüre sahip insanlarýn, provokasyonla uðraþacaklarýna çözüm yollarý hakkýnda önerilerde bulunacaklarý yere insanlarý birbirine düþürmeleridir hep bu iþlere sebep. Sürekli bir þeylerden þikayetçisiniz. Býrakýn insanlarý kýþkýrtmayý da, biraz daha olumlu nasýl düþünebilirler, nasýl daha iyi bir orta yol bulurlar bunlar hakkýnda bilgiler öneriler verin. Gazetenizi alan her 10 kiþiden 5'i size hak verip 5'i küfür edeceðine (ki bu emin olun böyle oluyor) hepsi birden zevkle sizlerin zekasýna düþüncesine hayran kalarak okusunlar gazetelerini. Bu kadar düþman etmeyin halkýnýzý Türkiye'ye karþý. Nede olsa bunu kendinize yediremeseniz de Türkiye'ye karþý her daim borçlusunuz bunu unutmayýn. Saygýlar... Ýmza: Hasan Sen" Böyle bir aldým. Her geleni yayýnlama alýþkanlýðým yok. Ama bu Hasan arkadaþýn görüþleri ilginç geldi bana. Durup bir daha düþündüm. Þu "10 kiþiden 5'i size hak verip, 5'i küfür edeceðine" lafý önce hoþuma gitti! Erdoðan'a benzettim kendimi. O da Türkiye'de ayný oraný tutturdu. Büyük baþarý.. Ama.. Sonra bu oranýn hiç de baþarý sayýlamayacaðýna karar verdim. Öyle ya Eðer 10 kiþiden sadece 5'i küfrediyorsa, "hem nala, hem mýha vuruyoruz" demektir BÖYLE BÝR ANDI ki, böylesi de büyük baþarýsýzlýktýr bence! Neyse Bunlarý geçtim. Asýl önemli nokta þu. " kendinize yediremeseniz de Türkiye'ye karþý her daim borçlusunuz bunu unutmayýn" diyor Hasan arkadaþ! Yapma be kardeþim. Ýþte bunu yüzüme vurma! Susamam! Her okur görüþüne saygýmýz var Böylesine deðil. Ne borcu kardeþ Ne borcu? Kimseye kuruþ borcumuz yok.! Faizi ile birlikte hepsi ödendi Þu hale bakýn yahu Alacaklý iken borçlu çýktýk. Bu nasýl bir hesaptýr ki, ev sahibi kiracýya borçlu çýkýyor? Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Þiþede durduðu gibi durmaz, içkili adam direksiyon koltuðuna oturmaz, ama hala daha salaklar bunu anlamaz.

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu BU MASKARALIÐA SON VERÝLMELÝ... (Ýstenbul)- "KKTC tarafýndan malýna karþýlýk tapu verilen Kýbrýslýtürkler, güneydeki mallarýný çaktýrmadan satmýþlarsa, suçludurlar ve cezalandýrýlabilirler" diye bir yazý dikkatimi çekti. Nereden baþlamalý, hangisini öne çýkartmalýyým, karar veremedim. Derler ya, "neresi doðru" diye Kýbrýs'ý bölme savaþýndan sonra kuzeye göç ettirilen Kýbrýslýlarýn sayýsý 70 bin, silahlar patlarken daha, can havliyle hiçbir þeylerini alamadan güneye kaçmak zorunda kalan Kýbrýslýlarýn sayýsý 120 bin civarýndaydý. Ýki taraf da mallarýný terk etmiþlerdi. Ne içindi bu kaçýþlar ve kimlere yarýyordu? Bu sorulara bu gazetede defalarca cevap verildi. Benim canýmý sýkan kuzeyde yapýlan yanlýþlarla, haksýzlýklar. Adam savaþ bittikten sonra duþunu alarak Adana'dan kalkýp feribota bindi, elini kolunu sallayarak, maaile adamýza geldiler. Krallar gibi karþýlandýlar. Elini cebine atmadan, otobüslerle, dayalý döþeli yeni evlerine kadar götürüldüler, hem de törenlerle. Onlara "Ýþte burasý sizin, ileride tapunuzu da alacaksýnýz, hayýrlý olsun" dediler. Üstüne dönümlerce tarla ve arsa da verdiler ki sýkýþtýklarýnda satsýnlar... Belki de o parayla kendi ülkelerinde apartman sahibi olup, kirasýyla geçinsinler diye. Ancak Adanalý veya diðer Anadolulu, "Yeteri kadar elbise getirmemiþim, biraz elbise ve tencere de lazým" diyerek yeni isteklerde bulundular. "Kolayý var" dediler, "git kapalý Maraþ'a, istediðin kadar elbise ve avize topla götür. Hatta torunlarýn için de istifle." Mal kapmada hem Adanalýlar, hem güneyden kuzeye göç eden Kýbrýslýlar yarýþ içindeydiler o günlerde, Bu yarýþta kuzeyde yaþayýp göç etmeyen Kýbrýslýlar da vardý Van arabasýný kapan kuzeyli, kendini Karava'daki terkedilmiþ ve henüz "tutulmamýþ" evlerde buldu. Arabasýný alan kendini Lapta ve Girne'ye attý ki hem yeni evlerden bir tanecik kapsýn, hem de yeni evciklerin içindeki eþyacýklarý kendi eskimiþ eþyacýklarý ile deðiþtirsin. Unutmadan, biraz geç kalmýþlardý ama Bulgaristan'dan gelen Türkler de vardý bu furyada. Onlara da ev ve arsa verildi. Hem de hiçbir þey karþýlýðýnda. Öyle ki hem Bulgaristan'daki mallarý maldý, hem de ganimetledikleri mal. Neden? Çünkü faþist Jivkof'un baskýsýndan kaçmanýn mükafatýydý bu. Þimdi deniyor ki mal göstermeden mal alan Adanalý, diðer Anadolulu ve Bulgaristanlýya memleketlerindeki mallarýný satmak serbest, ama güneyden göç edenlere yasak. Hapis cezasý gerektirir bu. Çünkü onlar, suçlu. Onlar korkularýna yenik düþtüler. Onlar kurulan tezgahý görmediler. Onlar her þeylerini býrakýp memleketlerinin bölüneceðini göremeden kuzeye kaçtýlar. Bu yüzden hapse atmalýlar ki bir daha yapmasýnlar böyle hatayý. Bir de þu var hatalarýnýn içinde Tüm Anadolulular ve Bulgaristanlýlar ülkelerindeki mallarý yine kendilerinin olsun ama KKTC'den de mal alsýnlar diye kurulan bu tuzaðý bilemediler. Bu Kýbrýslýtürklere hapis cezasaý verilmesi bile azdýr Ýyisi nedir? Ellerindeki KKTC tapulu mallarý alýnsýn ve güneydeki kendi mallarýna postalansýnlar. Böylece dava da biter, bu maskaralýk da. Meslek vergilerine 20 gün itiraz süresi Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB), Lefkoþa hudutlarý dahilinde bulunan iþyeri ve meslek icra eden kurum ve /veya kuruluþlarla ilgili meslek vergilerinin askýya alýndýðýný belirterek, bunlara 20 gün süreyle itiraz edilebileceðini bildirdi. Belediyeden yapýlan açýklamaya göre, Belediyeler Yasasý uyarýnca tarh PATATES EKÝMÝ YAPILAN ARAZÝLER 7 EKÝM'E KADAR BEYAN EDÝLMELÝ Genel Tarým Sigortasý Fonu, bu ay içerisinde sonbahar patates ekimi yapýlan arazilerin 7 Ekim'e kadar fona beyan edilmesi gerektiðini bildirdi. Genel Tarým Sigortasý Fonu Müdürü Hasan Burancan yazýlý açýklamasýnda, Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüðü gereðince yapýlmasý gereken beyan için KTAMS: UBP Vatandaþlýk daðýtýyor KTAMS, "hükümetin vatandaþlýk daðýttýðýný" savunarak, "UBP Hükümeti, 2009'dan beridir aldýðý talimatlar ile uyguladýðý politikalarla Kýbrýslý Türkleri yok olma noktasýna getirmiþtir" iddiasýnda bulundu. KTAMS Genel Sekreteri Ýbrahim Gencal yazýlý açýklamasýnda, UBP Hükümeti'nin, "daðýttýðý vatandaþlýklarla kendi koltuklarýný saðlama almaya çalýþtýðýný, diðer taraftan da AKP'nin asimilasyona ve entegrasyona dayalý politikalarýna hizmet ettiðini" öne sürdü. UBP Hükümeti'nin Temmuz ayýnda 125 AK PARTÝ 10 YAÞINDA n ERDOÐAN: ''YAVRULARIMIZI ÞEHÝT EDEN BU BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE KARÞI, BÝZLER ÞU ANDA BU MÜBAREK AY VESÝLESÝYLE SABIRLA DEVAM EDÝYORUZ'' AK Parti Genel Baþkaný ve Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan, '''Þu mübarek ramazan ayýnda maalesef yavrularýmýz þehit ediliyor ve yavrularýmýzý þehit eden bu bölücü terör örgütüne karþý, bizler þu anda bu mübarek ay vesilesiyle sabýrla devam ediyoruz. Ama unutmayýn bizim medeniyetimizin geçmiþinde, o cehalet döneminde bile kimse kimseye kurþun atmaz, kan dökmezdi. Ýþte bu bölücü terör örgütü ve onlarýn siyasi uzantýlarý bakýnýz neler yapýyorlar. Daha dün 3 tane yavrumuzu þehit ettiler. Bakýnýz, unutmayýn artýk yine açýk söylüyorum, býçak kemiðe dayanmýþtýr diyorum ve bu ülkede bölücü terör örgütüyle arasýna mesafe koymayanlar da bu suça iþtirak ediyorlar, bunu da buradan açýklamak GAZÝANTEPLÝLER AMCAOÐLU'NU ZÝYARET ETTÝ Mesut Ayar baþkanlýðýndaki Gaziantepliler Kültür ve Dayanýþma Derneði heyeti Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Ali Çetin Amcaoðlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Tarým Bakanlýðý'ndan verilen bilgiye göre dernek yetkilileri, tarým/hayvancýlýk çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý ve ülke gündemindeki "beyaz-yeþil kimlik" çalýþmalarýyla ilgili görüþ aktardý. Heyet Amcaoðlu'na plaket de takdim etti. "Bay Kuzey Kýbrýs" belirleniyor Kanser Hastalarýna Yardým Derneði himayelerinde bu yýl 15'incisi düzenlenecek "Bay Kuzey Kýbrýs" yarýþmasý, Günkut Ajans organizasyonunda 22 Aðustos Pazartesi gecesi Büyük Anadolu Girne Otel'inde yapýlacak. Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'nden verilen bilgiye göre, yarýþmada birinci gelene Reflex Construction tarafýndan 3 bin TL ödül olunan sözkonusu meslek vergilerine itirazýn yazýlý olarak yapýlmasý gerekiyor. Meslek vergilerinin son ödeme tarihinin 31 Ekim Pazartesi mesai bitimine kadar olduðuna iþaret edilen açýklamada, "Bu tarihten sonra yapýlacak ödemelere gecikme zammý uygulanacaktýr" denildi. "Patates Baþvuru Formlarý"nýn Genel Tarým Sigortasý Fonu'ndan ve Tarým dairelerinden temin edilebileceðini kaydetti. Patates beyaný yapýlan "Baþvuru Formlarý", Genel Tarým Sigortasý Fonu'nda "Teslim Alma Fiþi" karþýlýðýnda alýnacak. Belirtilen tarihten sonra sonbahar patatesi için beyan alýnmayacak. vatandaþlýk daðýttýðýný iddia eden Gencal, bunlarýn 7'sinin Bakanlar Kurulu kararý ile yapýldýðýný ileri sürdü. Gencal þöyle dedi: "KTAMS olarak adanýn kuzeyinde Kýbrýslý Türk kimliðini devam ettirmek için UBP'nin entegrasyon politikalarýna karþý mücadelemizi sürdürme kararlýlýðýnda ve inancýndayýz. Bununla birlikte halkýmýzý da, bu konuda duyarlý davranmaya ve UBP'nin bir an önce toplumun baþýndan gönderilmesi mücadelesine katýlmaya ve katký koymaya çaðýrýyoruz." istiyorum ve onlar da bunun bedelini ödemeye mahkum olacaklardýr'' dedi. Baþbakan Erdoðan, partisinin onuncu kuruluþ yýl dönümü dolayýsýyla Ankara Ýl Baþkanlýðýnca Sincan'daki Harikalar Diyarý'nda düzenlenen iftarýn ardýndan yaptýðý konuþmada, þunlarý kaydetti: ''Ne aldatan olacaðýz, ne aldanan olacaðýz. Toplumun hakký ve vicdaný olmaya devam edeceðiz. Demokrasinin hak ve adaletin özgürlüklerin çýtasýný daha çok yükselteceðiz. Kimsenin hukukunu çiðnememeye azami özen göstereceðiz, kimseyi bizim gibi düþünmeye, bizim gibi inanmaya zorlamayacaðýz. Her vatandaþýmýzýn hukukunu en az kendi hukukumuz kadar koruyacaðýz, savunacaðýz. verilecek. Bintur Travel ise ilk üç dereceyi paylaþacaklara Ercan- Türkiye uçak bileti verecek. "Bay Kuzey Kýbrýs" seçilecek aday ayný zamanda dünya yarýþmalarýnda temsiliyet hakký da kazanacak. Akbil Center'in kostüm sponsorluðunda gerçekleþecek yarýþmanýn adaylarýný final gecesine, Gözde Hair Studio hazýrlayacak. GÜNLÜK TÜRKÝYE'DE AIDS DE CAHÝLLÝK DE ALARM VERÝYOR UNAIDS Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Direktörü Dr. Denis Broun, Türkiye'de AIDS hastalýðýnýn görülme sýklýðýnda her yýl düzenli olarak artýþ olduðunu belirterek, durumu "endiþe verici" olarak niteledi. Türkiye'de AIDS hastalarýnýn yüzde 56'sýna bu hastalýðýn heteroseksüel korunmasýz seks yoluyla bulaþtýðýný kaydeden Broun, Türklerin cinsellik konusunda "cahil" olduðunu söyledi. Geçen hafta Ýzmir'de dizine protez takýlacak olan hastayý AIDS'li olduðu için ameliyat etmekten çekinen doktorlarýn da AIDS'i yeterince tanýmadýðýný vurgulayan Broun, "Bu durum kabul edilemez. Doktorlarýn HIV riskiyle ilgili olarak daha fazla bilgiye ihtiyacý var. Yasaya göre doktorlar hiçbir hastanýn tedavisini reddedemez" dedi. Türklerin cinsellik konusunda bilgi düzeyinin yeterli olmadýðýný söyleyen Broun, AIDS'le ilgili "bilinçlendirme" çalýþmalarýný, hükümet ile sivil toplum kuruluþlarýnýn yapmasý gerektiðini kaydetti. Okullarda cinsel eðitimin önemine de dikkati çeken Broun, "HIV ile yaþayan insan sayýsýný bilmek ne yazýk ki mümkün deðil. 3 bin ile 10 bin arasýnda olduðunu tahmin ediyoruz. Þu anda 2 bin kiþi de AIDS tedavi görüyor" diye konuþtu. MAMALI VE MAMMA Ýþte bakýn, bu öneriye hükümet hayýr demez herhalde... Güneydeki mallarýný satanlarýn kuzeydeki eþdeðer koçanlarý iptal edilsin... Oldu mu ya Mamalý? Hükümete verilir mi böyle bir mamma! TRAFÝK CANAVARI Yýllarca 'trafik canavarý' deyip durduðumuz canavarýn da ne olduðunu anladýk iþte sonunda... Canavar bizim içimizde, ruhumuzda! Ve maþallah çok sever bu yollarý da! TANINMA GAYLESÝ Ýkide bir sesler yükseliyor Kýbrýs'ýn güneyinden KKTC tanýnacak diye... Neredeyse bizi de inandýracaklar... Yandý muhalefet, eðer elindeki en büyük kozu buysa... KABADAYI Rum Dýþiþleri Bakaný Markulli bir markuddi daha uçurdu. 'Kabadayý' dedi Türkiye'ye. Kasýmpaþa'da mý geçti onun da çocukluðu? KIÞ UYKUSU Festivalleri de hayýrlýsýyla yapýp bitirdikten sonra ne yapacaðýz? O da sorulur mu? Kýþ uykusuna yatacaðýz! Týrnak... "Maliye Bakanýmýz ileride iyi bir isim ve prestij býrakmak istiyorsa ki ilk defa bir Maliye Bakaný'nýn eðitimi bu mevkiye göredir, kendine tavsiyem UBP gafgariyalarýndan korkmasýn, ekonomik doðrularý eþ zamanlý bir bütün olarak uygulasýn." Ünal AKÝFLER (Havadis) "Sevgili okurlar, bu ülkenin ne trafikte, ne uyuþturucuda, ne de gençlerin yetiþmesinde bir devlet politikasý yoktur. Onun için bütün iþ tamamen ailelerin üstündedir. Devletin baþýboþ býraktýðý bazý konular nedeniyle aileler sonradan diz dövmemek için, evlatlarýna sahip çýkmak zorundadýr." Levent ÖZADAM (Haberdar) "Önümüzdeki 5 yýl içinde emekli olacaklarýn emekliliðini geciktirerek, sosyal sigortalar bütçesine girdilerin artmasýna katký saðlanacak, bu sayede devletin kasasýndan sigortalýlar için çýkacak para azalacak. Bunun adý resmen haksýzlýktýr. Sigortalýlarý haraca baðlamaktýr." Çiðdem DÜRÜST (Star) "Dövizdeki artýþý fýrsata dönüþtüreceklermiþ! Olur mu, mümkünü var mý? Var kardeþim var, bizim ülkede var. Niçin var? Çünkü politikacý oldun mu bu ülkede, kendini akýllý vatandaþý da aptal yerine koyuyorsun da ondan." Erdoðan NAÝM (Vatan) Günün Kahramaný BARIÞ MAMALI Maðdurlarýn her türlü hakkýný savunmakla tanýnan avukat Barýþ Mamalý, bu kez pek çok kimsede þok yaratacak bir açýklama yaptý... Güneydeki Türk mallarý ile ilgili... Mamalý "Güneydeki mallarýný satanlarýn kuzeydeki eþdeðer koçanlarý derhal iptal edilmeli." Özelleþtirme, KTHY, DAÜ, elektrik, telefon ve yeni kimlikler falan derken, birdenbire yeni bir sayfa daha açtýk þimdi bununla... Mamalý'nýn bugüne dek söyledikleri yönetim tarafýndan dikkate alýnmadý belki, ama eminiz bu son öneri dikkate alýnýr... Tabii kendi aralarýnda da bu kategoride hatýrý kýrýlamayacak kimseler yoksa...

7 16 Aðustos 2011 Salý FESLÝKAN Niyazi Ökten SÖZÜNE SÖZ, ARÞININA BEZ Beþ altý gün önce Talat TV kanalýnda canlý yayýna çýkmýþtý. Ýlginç söyleþiydi. Sunucu sordu, o yanýtladý. Anýmsarsýnýz, Kýbrýs'ta barýþý engelleyenleri silip süpürecek, 'Ýnadýna barýþ...' gerçekleþtirecekti Kýbrýs adasýnda Talat. Hatta kendi kendine gelin güveyi olmuþ ve kendini 'görüþmeci' dahi ilan etmiþti. Hýrslýydý... Yýlladýr BM'in çözemediði Kýbrýs sorununu çözerek adýný tarihe yazdýrmak istiyordu. Nihayet gel zaman git zaman görüþmeci koltuðuna kuruldu. Hristofyas'ý karþýsýna aldý. Ama Hristofyas'ýn karþýsýna oturan adam toplumun bildiði tanýdýðý kiþi deðildi. Görüþme masasýnda takýndýðý tavrýn, Denktaþ'ýn takýndýðý tutum ve tavýrdan farklý olmadýðý çýktý meydana çok geçmeden. Denktaþ'laþmýþtý... Sunduðu öneriler konfederasyon tütüyor, görüþmelerde ilerleme kaydedilmeyince ise karþý tarafý suçluyordu. Ve nihayet seçimi kaybetti Talat, saraydan ve dolayýsýyla görüþmeci koltuðundan ayrýldý. Fakat toplum dört yýlýný kaybetmiþ, aþýlanan umutlar tükenmiþti. Canlý yayýndaki söyleþide baþarýsýzlýðýnýn faturasýný yine karþý tarafa ve piþkinlikle, Derviþ Eroðlu'na yüklediðine tanýk olduk. 'Çözüm istemeyenler...' diyordu 'çözüm yapamaz.' 'Hristofyas BM planýný reddeten kiþiydi' (Annan Planýný demek istiyordu), 'Eroðlu da öyle.' BM planýna referandumda hayýr'ý basan iki kiþi nasýl barýþ yapacaktý?! Son günlerde Eroðlu verdiði demeçlerle Talat yýllarýný anýmsattý. O da karþý tarafý uzlaþmazlýkla suçlama yarýþýnda. 'Bugünkü gerçekler ýþýðýnda' diyor, 'anlaþma yapýlmalý yýlýndan sonra tesis edilen düzen dikkate alýnmalý.' Ki Talat daha deðiþik þeyler söylemiyordu, halen bugün oldu söylemez! Bu günün gerçeklerinin anlamý þudur sayýn okuyucu; 1974 yýlý ve sonrasýndaki ganimet furyalarýnda kapanýn elinde kalmasý kabul edilecek, savaþ suçu iþlenerek adaya taþýnan nüfus legalize edilecek, bir karýþ toprak verilmeyecek ve daha bitmedi, karþýlýðýnda ayrýca Kýbrýs Cumhuriyeti'nde dönüþümlü baþkanlýk dahil inanýlmaz haklar tanýnacaktý bize. Çözümcü Talat'ýn söyledikleri ile çözümsüzlüðü savunduðu iddia ettiði Eroðlu'nun söylemleri noktasý virgülüne kadar ayni çizgidedir. Halkýmýz belleði zayýf olabilir, sanýldýðý gibi o kadar da zayýf olmasa gerek, deðil mi? Talat'ýn, 'Sözüne söz, arþýnýna bez...' sözüyle sona ermiþti söyleþi! Ekim sonuna kadar kapsamlý çözüm yönünde ciddi adýmlar atýlmazsa, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un iyi niyet misyonuna son vereceðine dair spekülasyonlar yapýlýyor son haftalarda. Bence iyi olur. Çünkü Kýbrýs Cumhuriyeti AB'ye katýldýðý anda Kýbrýs sorunu AB'nin sorunu haline gelmiþ, BM'in elinden çýkmýþtý. Ve zaten BM'in AB kriterlerini hiçe sayarak çözüm üretmesinin, çözüm empoze etmesinin imkaný yok. 'Var, var...' diyenleri duyar gibiyim. 'AB kriterlerine aykýrý anlaþma maddelerini birincil hukuk yaparýz, olur biter!' O kadar kolay mý ki? Talat atýp tutmasýn canlý yayýnlarda. Derviþ Eroðlu martaval okumasýn meydanlarda. Kýbrýs'ta barýþý önleyenin Türkiye olduðunu bilmeyen mi kaldý ki... YAKOVU: MÜZAKERELER 23 AÐUSTOS'TA YENÝDEN BAÞLIYOR Politis; "Müzakereler Ýçin Sýcak Ay 23 Aðustos'ta Yeniden Baþlýyor" baþlýklý haberinde, Rum Baþkanlýk Komiseri Yorgos Yakovu'nun, gündemi belirlenmiþ, tam gün ve yoðunlaþtýrýlmýþ olacak Kýbrýs müzakerelerinin 23 Aðustos'ta yeniden baþlayacaðýný açýkladýðýný yazdý. Habere göre, TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn KKTC'deki söylemlerini "kabadayýlýk, retçilik dolu" sözleriyle niteleyen Yakovu, "Ancak önemli olan, müzakere masasýnda söylenenler ve Sayýn Eroðlu'nun açýklamalarýnýn bunlarý Omiru: Halkýn direniþi sürecek Simerini; "Halkýn Direniþi Sürecek" baþlýklý haberinde, Rum Meclis (ve EDEK) Baþkaný Yannakis Omiru'nun, Rumlarýn üçüncü taraflarýn çaðrýsýna kulak vererek Kýbrýs sorununda siyasi reform görmesini bekleyenlere "nihai adalete erene kadar halkýn direniþi sürecek" mesajýný verdiðini yazdý. Gazeteye göre Omiru, "Halkýmýzýn köþeye sýkýþacaðýný bekleyenler bundan vazgeçsinler" dedi, þunlarý söyledi: "Türkiye'nin, Kýbrýs Cumhuriyeti'ne karþý yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve BM kararlarýna, AB ilkelerine uygun bir çözümde iþbirliði yapmamasý VARNAVAS: Sorumluluklar Hristofyas'a kadar uzanýyor Rum Meclisi Savunma Komitesi Baþkaný ve EDEK Milletvekili Yorgos Varnavas, "Evangelos Florakis Deniz Üssü"ndeki patlamayla ilgili sorumluluklarýn Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'a kadar uzandýðýný söyledi. Fileleftheros gazetesine demeç veren Varnavas, "Mari'deki patlamayla ilgili devasa siyasi sorumluluklar var" dedi. Siyasi sorumluluklarýn devletin en üst düzey yetkililerine kadar uzandýðýný söyleyen Varnavas, Hristofyas'ýn da olayda siyasi sorumluluklarý olduðunu; çünkü gemideki yüke el konulmasý kararýnýn onun huzurunda alýndýðýný, ayrýca Hristofyas'ýn yakýn iþbirlikçilerinin katýldýðý çeþitli toplantýlarda yükün tehlikeli olduðuna iliþkin uyarýlarda bulunulduðunu kaydetti. KÝPRÝANU Öte yandan Haravgi gazetesine demeç veren AKEL Genel Sekreteri ABD Kongresi'nde KKTC'ye meþruiyet kazandýrma çalýþmasý ABD'de yaþayan Athanasios Çimbidis isimli Rum Avukat, Rum ve Yunanlarýn örgütlü bulunduðu "Helen - Amerikan Enstitüsü"nün (AHI) desteði ile ABD Kongresi'ne sunulan 2597 sayýlý yasa tasarýsýnýn, KKTC'ye meþruiyet kazandýrma hedefi taþýyan "yanlýþ bir tasarý olduðunu" iddia etti. Fileleftheros haberi; "Helen Kökenli Amerikalý Avukat Kongre'ye Sunulan Yasa Tasarýsýný Yorumladý 'Yanlýþ, Sahte yansýtýp yansýtmadýðý ve ilgili yorumun konusu olup olmayacaðýdýr" dedi. Aðustos 1964'te cereyan eden Dillirga çatýþmalarýnda ölenlerin anýldýðý Paþiammo'da konuþan Yakovu, Cenevre'de kararlaþtýrýlan müzakerelerin yoðunlaþtýrýlmasýnýn; Kýbrýs Türk tarafýnýn "uzlaþýlmýþ zeminde ve BM kararlarý çerçevesinde çözüme yönelik siyasi iradesinin eþlik etmesi halinde gerçek bir mantýðý olabileceðini" savundu. Yorgos Yakovu, uluslararasý camiaya da "baskýlarýný artýk Ankara'ya yöneltmesi" çaðrýsýnda bulundu. durumunda AB ile olan üyelik diyaloðunda daha fazla geliþmesinin bir manasý olmadýðýný Avrupalý ortaklarýmýzýn net þekilde anlamasý için strateji belirlememiz gerekir. Türkiye ve boyunduruðu altýndaki Kýbrýs Türk liderliði, garantilere ve Annan planýnýn baþka isim altýnda yeniden gündeme gelmesi ile Kýbrýs Cumhuriyeti'nin tasfiyesini, bugünkü taksimci durumun saðlamlaþmasýný istiyor, iki devletli çözüm, konfederasyon ve daimi Türk vesayeti için yasadýþý taleplerde bulunuyorlar." Omiru konuþmasýnda, AB'nin Kýbrýs sorununun çözüm çabalarýna daha aktif katýlmasýný da istedi. Andros Kiprianu, patlamayla ilgili olarak Hristofyas'a yapýlan suçlamalara tepki gösterdi. Patlamanýn ardýndan oluþan halkýn öfkesini anladýðýný ifade eden Kiprianu, öte yandan bazý kiþilerin, halkýn öfkesinden yararlanmaya çalýþtýðýný ve ülkenin medeniyetine zarar verecek þekilde davrandýðýný söyledi. Kiprianu; "Hristofyas Öl", "Hain Hristofyas, "Katil Hristofyas" gibi sloganlarý mantýk dýþý bulduðunu da belirtti. Patlamayla ilgili araþtýrmalarda gerçeðe ulaþýlmasý konusunda bazý kiþilerin kuþkularý olduðunun hatýrlatýlmasý üzerine Kiprianu, bazý kiþilerin gerçeðin ortaya çýkmasýný istemediðini; bazý kiþilerin ise araþtýrmalar ilk baþladýðý andan itibaren gerçeðin öðrenilmemesini garanti altýna almaya çalýþtýðýný söyledi. Kiprianu, bu nedenden dolayý bazý kiþilerin, araþtýrma sonucunun gerçeðe dayanmayacaðý mesajýný verme yönünde çaba gösterdiðini de belirtti. Devlete Meþruiyet Kazandýrmayý Hedefliyor' " baþlýðýyla yansýttý. Habere göre avukat Çimbidis, AHI'nin desteði ile kongreye sunulan 2597 sayýlý yasa tasarýsýnýn, daha dikkatli incelendiðinde, "mafya benzeri" sözüyle ifade ettiði KKTC'ye "sahte devlet olarak kýnanmak yerine, Türkiye'nin yasal 'temsilci - acentesi' gibi" meþruiyet kazandýrdýðýnýn ortaya çýktýðýný belirtti. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ÇAKICI MECLÝSÝ NE ZAMAN YAKACAK? Kendisinin duyarlý bir vatandaþ olduðunu söyleyen bir okurumuz, bir müddet önce vatandaþlýk verilmesiyle ilgili bir açýklama yapmýþtý. Okurumuz Mehmet Çakýcý'ya bu söylediklerini hatýrlatmak için telefoniyen açýklamada bulundu. "Ben bir duyarlý vatandaþým. Cumartesi günü gazetenizde yayýnlanan, bazý kiþilere ayrýcalýk tanýnmasý ve vatandaþlýk verilmesiyle ilgilidir söyleyeceklerim. TDP Baþkaný Doç. Dr. Mehmet Çakýcý benim bildiðim kadarýyla milletvekilliði yanýnda Yakýn Doðu Üniversitesi'nde de ders vermektedir. Yakýn Doðu Üniversitesi þemsiyesi altýnda bulunan Yakýn Doðu Hastanesi'ne çalýþmak üzere gelen doktorlar kýsa sürede vatandaþlýk almaktadýrlar. Bunlarýn birkaç tanesi Afrika gazetesinde yayýnlandý. Hesap kitap ortada. Birkaç deðil yüzbini aþkýn vatandaþlýk verildi kýsa sürede. Þimdi gelelim evkafýn su meselesine. Hatýrlarsanýz Mehmet Çakýcý KKTC Meclisi'nde kürsüye çýkmýþ ve 'tek bir kiþiye vatandaþlýk verirlerse burayý yýkarým' anlamýnda bir söylem vermiþti. Bir defasýnda da elindeki suyu yere dökmüþ ve 'bu geliþimde su deðil benzin dökeceðim' demiþti. Ýþte vatandaþlýklar ortada... En basitinden 3 tanesini Afrika açýkladý... Arada olanlarý bulmasýna gerek yok. Çakýcý çok iyi biliyor ki her kimlik numarasý 12 yaþýndan büyük bir kelledir. Hadi bakalým. Çakýcý söylediklerini yapsýn... Meclisi mi yakacak, meclisi hükümetin baþýna mý geçirecek... Ne yapacaksa yapsýn. Sözünde dursun yani... Söylediklerinin arkasýnda duramayacaksa da konuþmasýn... Ben ve bazý arkadaþlarým Çakýcý'nýn neler yapabileceklerini merak ediyoruz." HASPOLAT KONUTLARININ ELEKTRÝK ÝÞLERÝ 10 GÜN ÝÇÝNDE BÝTECEK Gazetemizde Haspolat Sosyal Konutlarý ile ilgili yayýnlanan þikayet yazýsýna inþaatlarýn elektrik iþlerini yapan Turgay Paþa'dan cevap geldi. Paþa'nýn cevabý özetle þöyle: "Gazetenizin 'Haspolat sosyal konut sahipleri þikayetçi' baþlýklý yazýnýzda belirtilenler eksik ve/veya yanlýþlýklarla doludur. Vatandaþ keþke gazeteye þikayetini bildireceðine bizlere bu konuyu aktarsa ve biz de kendilerine gereken bilgiyi vermiþ olsaydýk. Ýþler devam ediyor. Aksamalar sadece ödemelerde olmaktadýr.haspolat Sosyal Konutlarý 19 apartmandan oluþmaktadýr ve her apartmanda da 16 daire vardýr. Bu apartmanlardan 9 tanesinin elektrik kontrolleri yapýlmýþtýr. Yani kontrolden geçmiþlerdir. Önümüzdeki Çarþamba günü 4 apartman daha elektrik kontrolundan geçecektir. Yani 13 apartmanýn elektrik iþi bitmiþ, geriye 6 apartman kalmýþ olacaktýr ki bunlarýn da en geç 10 gün içerisinde biteceði sanýlmaktadýr. Gazetenize gelip þikayette bulunan hak sahiplerine buradan söyleyeceðim budur. Bizler elektrik iþlerimizi on gün içerisinde kontrolden geçirip bitireceðiz. Þikayetçi vatandaþlarýn bilgisine getirir, kamuoyuna da buradan duyururum..." BÝR ÖNERÝ Veteriner Hekim Eray Özer Tarým Bakanlýðý'na ve hükümete bir öneride bulundu. Önerisi þu: "Meriç köyünde 250'ye yakýn inekte Brucella tespit edildi. Baþka köylerde de var. Bunlar yakýnda itlaf edilecekler. Ancak belli bir týmardan sonra bu hayvanlarýn etleri yenmektedir. Atýlýp yok edileceklerine, bu etler toplansýn ve yapýlacak iþlemlerden sonra Somali'ye gönderilsin..." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR ATIN ÖLÜMÜ ARPADAN, ERKEÐÝN ÖLÜMÜ VÝAGRADAN Bizim Mandra Döviz kasýrgasý mandrayý bütün hýzýyla kasýp kavurmaya devam etmekte, borçlarýný dövizle ödeyen vatandaþlar, içine düþtükleri bu yangýndan nasýl kurtulacaklarýný kara kara düþünmektedirler. Tüp gazla baþlayan pahalýlýk, dövizle yapýlan tüm girdilerin fiyatýný yukarýlara çekerken, Maliye Bakaný Ersin Tatar'ýn "Dövizin yükselmesiyle ülkeye ucuzluk gelecek" þeklindeki öngörüsünün de palavradan baþka birþey olmadýðý bir kez daha anlaþýlýr.

8 8 16 Aðustos 2011 Salý YAÞADIKÇA Ýsfendiyar Ciyaslýoðlu ÝNSANLIK AYIBI Bu memlekette aydýn cehaleti, aydýn korkaklýðý, miskinliði, gammazlýðý, evet efendimciliði en yüksek düzeydedir yýldýr Türkiye'den akýn akýn gelen ve gelmeye halen devam eden nüfusla Türkleþtirilen ve bu Türkleþtirme sonucu toplumsal varlýðýmýz ve kimliðimiz üzerinde yaptýðý korkunç tahribatý kimse fark etmiyor. Çok büyük paralarýn dönüp dolaþtýðý ve kimin eli kimin neresinde olduðu belli deðil... Herkes vatan müdafaasýna yatmýþ, yemeyiiçmeyi-eðlenceyi býrakmadan memleketi kurtarmaya çalýþýyor. Kurtarýcýlýk maskesini takmayý bile gerek görmeyen Ankara; demokrasi adýna kurduðu totaliter bir "devlet" düzeni içinde, savaþ esirlerine bile söylenemeyecek sözleri salyalý aðýzlarýyla insanlarýmýza söylenmekte, yapýlamayacak çirkin ve alçakça saldýrýlar yapýlmaktadýr. Ve toplumun can güvenliðinden sorumlu emniyet güçleri(polis) iþleri oluruna býrakmýþ, saldýrganlarýn üzerine gitmiyor. Onlara karþý önlem almýyor. Toplumsal gerçekleri polisiye tedbirlerle deðiþtirmeye çalýþýyor. Maþallah! Rum bile bu kadarýný becerememiþti. * Vicdanlarýn sustuðu, Allah korkusunun kalmadýðý, makamýn ve paranýn çok büyük güç haline getirdiði bu ahlaksýz baskýcý totaliter rejimde... Demokrasinin erdemlerinden nasiplerini almamýþ, egemenliðin ve baðýmsýzlýðýn tadýna varamamýþ sözde hükümetçilik eden, ya da edeceklerini sanan milli koronun siyasetçi kahramanlarý memleketin ve toplumsal gerçekleri anlatamaz... Çünkü hem "sað", hem "sol" kulaklarý týkalýdýr. Ýþgale göre þekillenmiþ, uzaktan kumandalý beyinleriyle hareket ederek, ganimetten torbalarýný doldurmaya bakýyorlar. Sonra da toplumdan; kendileri gibi Ankara'ya boyun eðip þükran sunmasýný istiyorlar. Zavallýlar! Makam ve parayla satýlamayacak bazý toplumsal deðerler olduðunu bilmiyorlar ki... Bilmedikleri için toplumumuzla; ihanet boyutlarýný aþan bir düþmanlýk içinde, Erdoðan'ýn koyduðu "Kýbrýslýtürkleri paketleyin!" þartlarýný yasallaþtýrmak için savaþýyorlar. Hem de büyük devlet adamlýðý pozlarýnda... Bu konuda, UBP'nin bulunmaz nadide bir çiçeði olan maliyeci Ersin Tatar Bey, ganimete konmuþ Karadenizli uþaklara; "Karadeniz'i çok seviyorum... Ýki kültürün harmanlanmasýyla daha güçlü ve zengin bir toplum yaratýlmasýna katkýda bulunuyorsunuz. Takdirle izliyorum" diyerek "takdirli" bir de fetva vermiþtir. Ýþte toplumsal varlýðýmýza ve kültürümüze yapýlan ihanetlerin resmi bir belgesi... Bir yerlere not edin. Gerçi Afrika sayfalarýna yazýp tarihe not olarak aktarmýþtýr ama olsun. Sizler de not edin! * Yeter artýk be, yeter! Bir insan piþkinliði bile bile bir yere kadar götürebilir. Sonrasýnda vicdaný onu rahatsýz etmeye baþlar. Ama belli ki, bizim milli korocu siyasilerimizde vicdan diye bir þey de kalmadý... Memleketimiz 40 bin silahlý askerin kuþatmasý altýnda; bir milyona ulaþan Türkiyeli sözde göçmenler tarafýndan yaðmalanýyor. Toplumun hürriyeti, iradesi balans ayarlý seçmen listeleriyle elinden alýndý. Anayasanýzýn sözde geçici 10. maddesiyle yönetimi paþalara devrettiniz. Devlet olma olanaklarýnýn tümünü, Rum toplumundan bulan toplumumuzu bugün herþeye muhtaç hale getirdiniz! Ve sýkýlýp ar etmeden, "babutsa", "zerdali" festivallerini resmi törenlerle açarak "devlet" olduðunuzu sanýyor, Rumlardan eþit haklar talep ediyorsunuz... Alamayýnca da, Osmanlý kabadayýlarý gibi, onlarý tehdit ediyorsunuz. * Ayýptýr artýk, ayýp! Daha düne kadar üniformalý paþalarýn önünde Türkçülük saklabanlýðý yapýyordunuz! Bugün, imamýn önünde, dincilik þaklabanlýðý yapýyorsunuz! Ve bu hareketiniz bir insanlýk ayýbýdýr. Toplumumuza ihanettir. Atatürk'e hakarettir. Misak-ý milli sýnýrlarýna ihanettir. 142 MÜCAHÝDE ANI MADALYONU- TMT Derneði, Maðusa Sancaðý'nda görev yapan 142 eski mücahit ve TMT mensubuna aný madalyonu verdi.tmt'nin "50. Yýl" aný madalyonu daðýtým töreni, dün Doðu Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da gerçekleþtirildi. TMT Derneði Baþkaný Yýlmaz Bora törende yaptýðý konuþmada, milli mücadele yýllarý boyunca adadaki Türk varlýðýný korumak ve yaþatmak uðruna can veren, kanlarýyla topraklarý vatan yapan þehitleri minnet ve þükranla andýklarýný ifade etti. BAÞPÝSKOPOS: Ekonomi düzelmezse devlet çökecek Simerini gazetesi Rum Ortodoks Kilisesi Baþpiskoposu II. Hrisostomos'un, S&P þirketinin not düþürmesinin ardýndan yaptýðý açýklamada, ekonominin düzelmemesi durumunda devletin çökeceðini ve zararýn çok büyük olacaðýný söylediðini yazdý. Habere göre Hrisostomos, Rum ekonomisinin gidiþatýnýn hiç iyi olmadýðý deðerlendirmesinde bulunurken, meselenin bütünüyle, radikal bir þekilde göðüslenmesi gerektiðini ve yarým yamalak önlemlerle, ekonomik darboðazdan çýkýlmasýnýn mümkün olmadýðýný ifade etti. Hrisostomos, "Hepimizin biraz daha sýkýlmasý ve kemerlerimizi biraz daha sýkarak iþimize sarýlmamýz çok daha iyi olacaktýr. Yarým yamalak önlemler benimsenirse, acýklý olaylar ve zorluklar yaþanabilir. Grevlerle tehdit edilmemizin zamaný deðildir, çünkü herkesin desteðine ihtiyacýmýz vardýr" dedi. Öte yandan Fileleftheros gazetesi de ilgili haberine "Hükümet ve Önlemler Ýkna Etmiyor... S&P'den Ekonominin Daha Fazla Yaþayabilir Olmadýðýna Dair Telgraf" baþlýðýný attý. EROÐLU'NU ZÝYARET ETTÝLER- Derviþ Eroðlu, yeni kurulan KKTC Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (SODAY) yetkililerini kabul etti. Kabulde konuþan Eroðlu, birlik beraberlik ve dayanýþmanýn önemine iþaret ederek, "Böyle bir derneðe ülkenin ihtiyacý vardý" dedi. Ülkede var olan sorunlarla hükümetin de olanaklarý çerçevesinde ilgilendiðini ancak her þeyi hükümetten beklememek gerektiðini belirten Eroðlu, böyle derneklerin yürüteceði çalýþmalarla daha etkili ve verimli sonuçlar alýnabileceðini kaydetti ve dernek yetkililerini kutladý. Kalem Yalçýn Okut Biz ve Onlar Onlar ve Biz (2) Dün yine, kaptýrmýþ Tarihe gitmiþtim. 2. Dünya(yý Paylaþým) Savaþý ndan alarak günümüze gelmek yerine, ta Fransýz Ýhtilali ne, Yunan Ayaklanmasý ve 1821 Zaferine/Baðýmsýzlýðý na, oradan da Jön Türkler e ; ve oradan da te Anadolu daki anti-istilacý ve de antiemperyalist Türk-Kürt-Sünni-Alevi-Laz- Çerkes vb vb ittifaký ile verilen Baðýmsýzlýk Savaþý na kadar gitmiþtim Ýçimden de kendi kendime: Kendine gel, kýsa yaz deyip duruyordum.. Yazamýyorum iþte; Þener ler gibi kýsa yazamýyorum Ýlla ki Tarihe gitme gereksinimi duyuyorum. Belki de, meslekten tarihçi olmasam da, Tarih Bilimini çok sevdiðimdendir. Ya da, öðretildiðimiz üzere: Geçmiþi bilmeden, mevcut durumu kimse kavrayamaz; ve geleceði kestiremez düsturunu benimsediðimdendir. Gerçekten de, geçmiþte ne(ler) olduðu kavranýlmadan ne mevcut durum izah edilebilir, ne de gelecek kestirilebilir. KÜÇÜK ÜLKE = TABÝ ÜLKE Küçük ülkelerin, büyük ve güçlü ülkelerin etkisinde olduklarý, çoðu zaman da tecavüzlerine maruz kaldýklarý bilinmeyen bir þey deðildir. Bilinmeyen bir þey deðilse niye yazýyorsun, diye sorulabilir. Doðrudur; fakat bazý þeyleri tekrar tekrar yazmakta yarar, hatta zorunluluk vardýr, çünkü insan aklý nisyan ile malüldür. Yurdumuz Kýbrýscýk kimlerin saldýrýsýna ve iþgaline maruz kalmadý ki tarihi boyunca Mýsýrlýlardan tutun da Fransýzlara, Venediklilere, Osmanlýlara ve Ýngilizlere kadar Aradaki, Arslan Yürekli Richard ý saymýyorum bile. Fakat, yakýn tarihimizdeki en vahim kâbus, 15 Temmuz 74 deki faþist darbedir. 20 Temmuz, sözümona Mutlu Barýþ Harekâtý ný davet eden faþist darbe Tabii o darbede de ve arkasýndan gelen Türk iþgalinde de: ne Anglo-Amerikanlarýn rolü ve suçu görmezden gelinebilir, ne de NATO üyesi iki sözde anavatan Türkiye ile Yunanistan ýn Dilerdim ki, ülkemiz biraz daha büyük olsundu da, Türkiyeli bir þairin dediði gibi: Bizim de daðlarýmýz var Che Guavera diyebilelim Küçük ülke olmanýn tüm dezavantajlarýný yaþamaktayýzdýr maalesef... Kýbrýs kadar deðilse bile küçük bir ülke olan Küba, ABD nin çizmelerinin altýndaki arka bahçesi olmasýna raðmen o makûs talihi kýrarak emperyalizmin zincirlerinden kurtuldu; kurtulmakla da kalmadý, bütün ambargolara raðmen, sosyalizm mayasýný bütün Orta ve Güney Afrika ya yaydý Küba nýn Sierra Leonie daðlarý vardý. Fakat dað da yetmez, Raul gibi, Fidel gibi, Che gibi azimli+kararlý+bilimli+bilinçli liderleri vardý FULL KEBAP DEMOKRASÝ Hatýrlardadýr, Denktaþ henüz daha saðlýklý iken ve daha baþta iken, tarihe geçen bir lâf söylemiþti: Bizdeki demokrasi Full Kebap demokrasidir!.. Yeme de yanýnda yat!.. Full Kebap Demokrasi nin yýllar ve yýllardýr bu küçücük ülkede ne büyük haksýzlara, ne büyük fenalýklara ve ne büyük ýstýraplara yol açtýðýný ve halen de açmakta olduðunu hep beraber yaþarak gördük; görmeye de devam ediyoruz Aylardýr manþet çekiyor Afrika gazetesi: Full Kebap Demokrasi ülkesinde yaþanan adaletsizlikleri, Mafia Düzeni ni ve rezaletleri faþ ediyor. Sonuç?.. Sonuç: sýfýra sýfýr elde var sýfýr Yaþamakta olduðumuz bütün bu rezaletler, bir bakýma, küçük ülke - tabi ülke olmamýzdan da kaynaklanmýyor mu?.. Daha doðrusu: küçük ülke tabi ülke olmamýzdan da deðil, doðrudan iþgal altýnda olmamýzdan kaynaklanmýyor mu?.. Ýþgal altýnda adalet ve demokrasi mi olur(muþ) Olur diyenler: Tahtaya, bir ayak üstünde bir saat ceza

9 16 Aðustos 2011 Salý Tünel ALINTI ALÇAKLIÐINIZ KAYDA GEÇÝYOR Mert ve Temelkuran, ýsrarla hedef gösteriliyor. Milletvekili adaylýðýný türban farkýyla kaçýran biri, 'yöneticilerimiz uyuyor mu?' çýðlýklarý atarak her iki gazeteciyi de 'Kandil muhibbi' ilan ediyor. Onlarý hapse týktýrmadan içi rahat etmeyecek. Harbiliðiyle tanýnan bir baþka þöhret, ablalarý olarak küçük muhbirlerin yaný baþýnda kiþisel düþmanlýðýnýn öcünü alma çabasýnda, ayný insanlarý hedef gösteriyor. Alçaklýða doyamýyorlar. AKP'yi eleþtirmek, neredeyse en tartýþýlmaz suç oldu. AKP hükümeti, bir göz kýrpýmýyla binlerce insaný hapse yollayabileceðini, Ergenekon'dan deðilse PKK muhibliðinden istediðinin baþýný yakabileceðini bilmenin verdiði þevkle herþeyi halletme hazýrlýðýnda. Kaldý ki PKK ile Ergenekon'un bacanak olduðunu iddia ediyor bu küçük muhbirler. Hiç bir attýklarý boþa gitmesin diye. Kardeþler, bu günler de geçer. Her alçaklýðýnýz kayda düþüyor. Yýldýrým TÜRKER (Radikal) DÝPNOT Türkiye'de 2002'de 66 olan öldürülen kadýn sayýsý yüzde 1400'lük artýþla 2009 yýlýnda 1126'ya yükseldi. ÝMSAKÝYE ARÞÝV TARÝH 13 TEMMUZ 2010 Devlet kurumlarýnýn özelleþtirme adý altýnda TC'leþtirildiðini söyleyen Narenciye Üreticileri Birliði Baþkaný Mehmedali Aybar, TC Devlet Bakaný Cemil Çiçek'in sözlerinin iki bankamýzý batýrmaya yönelik olduðunu öne sürdü... Gözden kaçmayanlar... SENÝN ÖLEMEDÝÐÝNÝ ÇOCUÐUN ÖLÜYOR Bir haftada 93 trafik kazasý. Ölenler, yaralananlar ve gözyaþlarý. Trafik kontrolleri, kesilen cezalar hiçbir iþe yaramýyor demek ki Yarasaydý, trafik kontrollerinin artýþýyla ölümlü kazalar paralel gitmezdi. Henüz iþi gücü olmayan çocuklarýnýn altýna araba çeken aileler, "Benim yaþayamadýðýmý çocuðum yaþasýn" diye düþünüyormuþ. Eeee sonuç? Sen hayatta kalýyorsun, çocuðun ölüyor. Senin ölemediðini çocuðun ölüyor. Senin bu arýzalý zihniyetine kim nasýl ceza kesecek þimdi? ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ Barýþ Harekatý Kýbrýs Türkleri için yeniden doðuþ, karanlýktan aydýnlýða geçiþtir. Derviþ EROÐLU VÝRGÜL... MUTLULUKTAN GEBERECEÐÝZ TMT Derneði madalya daðýtmaya devam ediyor. Ömürler bitiyor ama ne madalyalarýn sonu geliyor, ne hamasetin 50 sene öncesinin cümleleriyle konuþup duruyorlar. Geçmiþ kahramanlýklarý Anavatan'a yalakalýk ve þükran sosuna bulayýp bulayýp önümüze koyuyorlar. Kararlý direniþ yapmýþlar da, o kararlý direniþle bugünkü mutlu ortama ulaþmýþýz. Hakkaten, kimse tutmasýn bizi, tutmayýn bizi, mutluluktan geberecek haldeyiz. Bugünkü Ýftar Yarýnki Ýmsak NAMAZ Sabah Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Düþünün ki Hollywood'da bir senaryo toplantýsýndasýnýz ve hikâyenizi 10 kelimede özetlemek zorundasýnýz. Suriye hakkýnda bir film bu. Halen hazýrlýklarý süren Usame Bin Ladin baskýnýyla ilgili filminin özeti, "Ýyi çocuklar Usame'yi Pakistan'da mýhladý" ise, Suriye hikâyesinin özeti de "Sünnilerle Þiiler Arap cumhuriyeti için savaþýyor" olabilir. Ýnanýlmaz bir ikiyüzlülük sergileyen Sünni 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Suudi Sarayý, Suriye rejimini 'cinayet makinesi' diye niteliyor. Doðru, Esad'ýn güvenlik aygýtý Mart'tan bu yana 2400'ün üzerinde insan öldürdü. Þu iþe bakýn ki BM'nin dýþ müdahale kararý çýktýðýnda, Kaddafi'nin güçleri çok daha azýný öldürmüþtü. BM'nin bu tutarsýzlýðýnýn sebebi, Libya'dan farklý olarak, Suriye'nin devasa bir petrol ve doðalgaz zenginliðinin üzerinde oturmuyor olmasý. Esad Memleketimden manzaralar Erdoðan, Suriye deki Sünnilerin Büyük Kurtarýcýsý unvanýný elde etmeyi umuyor ama KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu rejimi, Þiiliðin bir alt mezhebi olan Nusayriliðe dayanýyor. Suudi Sarayý için olan biten, Sünnilerin öldürülmesi anlamýna geliyor. Suriye'de Þii Ýran'la müttefik bir rejimin olmasý da cabasý. Türkiye'nin pozisyonu ise daha nüanslý. AKP'nin ezici çoðunluðunu Sünniler oluþturuyor. Gözleri bölgenin Sünni kuþaðýnda. Fakat AKP, Türklerin yüzde 20'sinin Þiiliðin Alevi kolundan olduðunun ve Suriyeli Nusayrilere empati beslediðinin farkýnda. Meþhur 'komþularla sýfýr sorun' politikasýnýn babasý Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu þunu söyledi: "Sürecin þekli sadece Suriye halkýnýn iradesini yansýtmalýdýr." Davutoðlu'nun sözleri, bir baþka noktayý ima ediyor: Þam insanlarý öldürmeyi býrakýp reformlarý devreye sokarsa, Türkiye'nin Suriye'ye müdahale etmesi için sebep yok. Ortaya Davutoðlu'nun, Erdoðan'la çeliþtiði bir manzara çýkýyor. Erdoðan, Suudilerle Katarlýlarýn, Esad güçlerine karþý ilerleyen Türk ordusunu finanse ederek, kendisinin 'Suriye'deki Sünnilerin Büyük Kurtarýcýsý' unvanýný elde etmesinin faturasýný ödeyeceðini düþünüyor. Bu, gelinen noktada birkaç gün öncesinde olduðundan çok daha uzak bir ihtimal gibi görünüyor. Esad hesabýný kitabýný yaptý. Ordu tümüyle Esad'ýn arkasýnda. Ülkedeki dini azýnlýklar, nüfusun yüzde 25'ini oluþturuyor; Sünni köktendincilerden ödleri kopuyor. Laik Sünniler, bir rejim deðiþikliðinin Ýslamcý bir iktidara yol açacaðýndan korkuyor. Bu yüzden Suriyelilerin çoðunun, baskýcý olsa da, hükümetlerinin arkasýnda olduðu iddiasý çok da akýldýþý deðil. Rusya ve Çin'in tavrý, BM'den karar çýkmayacaðýný açýkça gösterdi. Avrupa kendi canýnýn derdinde ve kötü planlanmýþ bir maceraya atýlma ihtimali imkânsýz gibi bir þey. Batý'nýn 'insani müdahalede' bulunmasý için gerekçe yok, zira ortada bir insani kriz yok. Þu an krizin doruðunda olan ülke Somali ve bu, Washington'ýn stratejik açýdan hayati önem taþýyan ülkeyi 'istila' etmeyi ciddi ciddi deneyebileceði korkularýna yol açýyor. Velhasýl Obama yönetiminin Esad'a gitmesini önermesi, oyunu deðiþtirecek bir tavýr mahiyetinde baþlamadan bitti. (PEPE ESCOBAR/ 13 Aðustos 2011/Asia Times)

10 10 16 Aðustos 2011 Salý Doðrudan Selma Bolayýr ANTAKYA - ANTIOCHEIA (2) "Anavatanýna kavuþan" Hatay ilinin merkezidir Antakya.. Amanos ve Habbib Neccar daðlarý eteðinde, Asi Irmaðý vadisinde kurulmuþ. Lübnan'ýn Bekaa Vadisi'nden doðup kuzeye dönerek ters yönde aktýðý için Asi adýný vermiþler ýrmaða... Lübnan'dan Suriye'ye, Hatay bölgesinden de Türkiye'ye giriþ yapar.. Bir delta oluþturarak Amik Ovasý'ndan Akdeniz'e dökülür... Ýnsanlarý anlamak gerçekten zordur.. Hele de, asýrlardýr þehre hayat veren su kanallarýný.. Neden kanalizasyonlarla kirletmekten çekinmediklerini anlamak daha da zordur. Þehir, bu yanlýþla oluþan kötü kokunun kurbaný gibi... Antakya iki dað arasýnda kurulduðu için, denizden esen rüzgarlar doðal bir klima etkisi yaratýyor. Sanki "rüzgarlý bir bayýr"... Püfür püfür esiyor.. Yaz sýcaklarýna baþka türlü dayanýlmazdý herhalde... Ýklim ve doða þartlarý... Suriye, Mezapotamya, Mýsýr ve Anadolu Yarýmadasý'ndaki antik yollar kavþaðýnda kurulmuþ olmasý... Ýlk kurulduðu tarih öncesi çaðlardan beri kurulduðu yerde... Günümüze kadar var olmasýný saðlamýþ. Milattan Önceki devirlerde, Roma ve Ýskenderiye'den sonra, Roma Ýmparatorluðu'nun üçüncü büyük þehri ve Kudüs'le birlikte Hristyanlarýn Patrik merkezleri imiþ. Yeni Ahit'te (Ýncil) Antakya'dan söz edildiði bilinir. Kudüs'ten ayrýldýktan sonra St. Petrus Antakya'daki ilk toplantý ve vaftis törenini Hac Daðý eteðindeki St. Piyer Maðara Kilisesi'nde yapmýþ. Ayrýca Ýsa'ya inananlarýn kendilerine Hýristiyan dedikleri ilk yer olduðu için Vatikan, 1963 senesinde, St. Piyer Maðara Kilisesi'ni, Hristiyanlar için haç yeri olarak ilân etmiþ. Turizmi kim bilir kaç kez katlayacak bu avantaja raðmen... Þehrin halâ bir þantiye görünümünden kurtulup kiþilik bulamamasýna üzülür insan.. Ýlk sâkinleri; emekli Roma askerleri, Yahudiler, Grekler, Kýbrýslýlar ve Suriyelilermiþ. Sanatçýlar, tüccarlar ve Romalý yöneticiler de Dafne (Harbiye) bölgesini sayfiye yeri olarak seçmiþler, Antiocheia, tarihi ipek yolu üzerindedir... Þanghay'dan baþlayýp Roma'da son bulan.. Çin Ýmparatorluðu ile Batý Roma arasýndaki ekonomik ve kültürel iliþkilerin köprüsü olarak bilinen bu yol. Bu gün UNESCO tarafýndan "dialog yolu" olarak tanýmlamaktadýr. Doðu ile batý arasýndaki etkileþim ve iþbirliðini artýrdýðý için.. Þehrin kuruluþu hakkýnda çeþitli efsaneler anlatýlýr... Çok Tanrýlý Roma ve Grek dönemi... MÖ 300 senelerinde Selecus, kuracaðý þehrin yerini gösterecek bir iþaret vermesi için Hac Daðýna çýkar ve Tanrýlarýn Tanrýsý Zeus'a kurban keser... Ansýzýn beliren bir kartal eti kapar ve bir süre uçtuktan sonra eti aþaðýlara bir yere býrakýr.. O yerin de Zeus tarafýndan gösterildiðine inanýlýr. Þehir oraya kurulur ve Selecus'un babasýnýn adý verilir.antiochus.. Ýkinci efsaneye göre; Kral Antiyokos'un kýzý hiç uyumazmýþ.. Kýzýnýn uyuyabileceði bir kent kurmak ister Kral.. Öyle bir yerde kurulmalýdýr ki kent; batýdan esen rüzgar insaný ferahlatýcý... Doðudan esen rüzgarsa kýþýn ýlýk yazýn dondurucu olmalýdýr.. Böyle bir yer bulmak için, kýzýný bir sandýða kitleyip diyar diyar dolaþtýrýr.. Sandýðý "Alan da piþman satan da" diyerek satarmýþ tellallar. Ancak her seferinde kýzýnýn uyumadýðýný gören Kral alýcýyý öldürtürmüþ. Bu sefer de "Alan da piþman, almayan da" diyerek satmaya çalýþýrlarmþ sandýðý.. Nihayet bir gün bir maðara adamý, elindeki bütün postlarý vererek sandýðý satýn almýþ. Akþam maðarasýna dönüp sandýðý açtýðýnda, uyuyan güzel prensesle karþýlaþmýþ.. Sonuçta þehrin kurulacaðý yer bulunmuþ.. Hikaye de mutlu sonla noktalanmýþ.. Ýnsanlar doðaya saygýlý olur... Ansýzýn birileri, sýrf rüyasýnda görmüþ ya da babasý istemiþ diye... Boðazý oymaya, suyun akýþýný keyfine göre deðiþtirmeye kalkmazsa.. Þehirler, ilk kurulduklarý yerlerde asýrlarca yaþayabilirler... Püfür püfür esen Antakya gibi.. IRAK'TA KANLI GÜN 66 ÖLÜ, 230 YARALI Irak'ta dün çok sayýda kentte düzenlenen ve toplamda en az 66 kiþinin öldüðü bir dizi saldýrý, Amerikan ordusunun bu yýlýn sonundan itibaren sýnýrlý sayýda asker býrakmayý müzakere ettiði bir dönemde ülkede yýl baþýndan bu yana en kanlý þiddet dalgasýný yarattý. Halen ölü sayýsýnýn artmasýndan endiþe edildiði saldýrýlar, sabah saatlerinden itibaren Kut, Tikrit, Baðdat, Taci, Necef, Bakuba, Kerkük, Ramadi, Kerbela, Han Beni Saad, Ýskenderiye, Musul ve Balad kentlerinde düzenlendi. En kanlýsý olan ve Baðdat'ýn 160 km güneydoðusundaki Kut'ta düzenlenen iki bombalý saldýrýda ölü sayýsý 40'a, yaralý sayýsý 65'e yükseldi. Necef'te bomba yüklü iki araçla 10 dakika arayla düzenlenen saldýrýlarda çoðu polis 7 kiþi öldü, 60 kiþi yaralandý. Eski Devlet Baþkaný Saddam Hüseyin'in doðduðu Tikrit'te terörle mücadele birimine, iki canlý bomba tarafýndan düzenlenen saldýrýda 3 polis öldü, 7 kiþi yaralandý. Baðdat'ýn 60 km kuzeyindeki Bakuba'da bir kontrol noktasýna yapýlan saldýrýda 4 asker öldü. Kerkük'teki bombalý saldýrýlarda da bir sivil öldü, 14 kiþi yaralandý. Kentteki Süryani Ortodoks Kilisesine gece patlayýcý atýldý. Baðdat, Ramadi, Balad, Han Beni Saad, Musul, Taci, Ýskenderiye ve Kerbela kentlerindeki bombalý saldýrýlarda da çok sayýda kiþi hayatýný kaybetti. Irak Parlamento Baþkaný Ýyad El Usame El Nuceyfi, saldýrýlarý kýnadý. Tikrit'te, 29 Mart 2011'de El Kaide militanlarýnýn Selahaddin vilayet konseyine düzenlediði saldýrýda 58 kiþi ölmüþtü. GÜNEYDEN... DÝKMEN KÖKENLÝ RUMLAR KKTC'DE AYÝN YAPACAK Dikmen (Dikomo) kökenli Rumlarýn 8 Eylül'de KKTC'ye geçerek Dikmen'deki "Panaya ton Pervolion" kilisesinde ayin yapacaðý haber verildi. Fileleftheros gazetesine göre ayin sabah 11.00'da olacak. BAF LÝMANINDA 74'TEN KALMA SANDALLAR Baf Limanýnda 1974 yýlýnda kalma atýl durumda sandallarýn bulunduðu, bu sandallardan bazýlarýnýn Kýbrýslý Türklere ait olduðunun saptandýðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi "Baf Limanýnda 74'ten Kalma Sandallar... Ýki tanesi Mutalo'da Kalan Kýbrýslý Türklere Ait" baþlýklarý altýnda verdiði haberinde yetkili, birimlerin Aþaðý Baf Limanýndaki geçiþlerde zorluk çýkaran ya da görüntü kirliliði yaratan nesneleri temizlemeye çalýþýrken bu sandallarla karþýlaþtýðýný yazdý. Bölgede etkinlik gerçekleþtirileceði için tüm bu eski nesnelerin limandan alýndýðýný ve sanayi bölgesine götürüldüðünü belirten gazete, yetkililerin, bu eski sandallarý sahiplerinin gelip alabilmesi için birkaç ay korunacaðýný alýnmamalarý durumunda sandallarýn satýlacaðýný belirtti. LEFKOÞALI OLDUKLARI ÝÇÝN SALDIRIYA UÐRADILAR Protara'da geçtiðimiz günlerde bir restoranda yemek yiyen üç Lefkoþalý Rum gencin, 15 Protaralý gencin saldýrýsýna uðradýðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi, 15 Protaralý gencin, ilk baþta üç Lefkoþalý'ya, "Lefkoþalý olduklarý için" sözlü olarak sataþtýðýný, ardýndan saldýrýda bulunduðunu yazdý. Habere göre, saldýrýnýn ardýndan hastaneye kaldýrýlan gençlerin vücutlarýnýn bazý yerlerinde kýrýk ve çatlaklar saptandý. RUM GAZETELERÝ BUGÜN ÇIKMAYACAK Rum tarafýndaki geleneksel 15 Aðustos tatili nedeniyle Rum gazeteleri bugün (16 Aðustos Salý) yayýnlanmayacak. Gazeteler, 17 Aðustos Çarþamba günü normal yayýnlarýna devam edecek. ELEKTRÝÐE ZAM YAPILMASI BEKLENÝYOR Alithia gazetesi Vasiliko Elektrik Santrali'nin çalýþmaz hale gelmesinin ardýndan büyük bir elektrik enerjisi krizi yaþayan Güney Kýbrýs'ta elektrik fiyatlarýna zam yapýlmasýnýn beklendiðini yazdý. Elektrik fiyatlarýnda artýþ olacaðýnýn kesin olduðunu kaydeden gazete, bazý kesimlerin yüzde oranýnda, bazý kesimlerin ise daha az artýþ olacaðý deðerlendirmesinde bulunduðunu aktardý. ULUSLARARASI KONFERANS ÝÇÝN BAÞLANGIÇ RMMO'nun deniz üssünde meydana gelen patlamanýn uluslararasý unsuru Kýbrýs sorununda plan deðiþtirmeye zorladýðý, Ekim ayýnýn son durak deðil, 2012 baþlarýnda çok taraflý konferans toplanmasý için bir baþlangýç olduðu öne sürüldü. Alithia; "Patlama ve Kýbrýs Sorunu Ocak'a Kadar Uzatma" baþlýðýyla manþete çektiði haberinde, muhabiri Lefteris Adilinis'in Kýbrýs sorunuyla yakýndan alakalý Batýlý ve AB'den önemli siyasi diplomatlarla yaptýðý görüþmelerden edindiði izlenimlere yer verdi. Üsteki patlama sonrasýnda uluslararasý camianýn çok ciddi kaygýlarýna þahit olduðunu yazan Adilinis, AB'den ve Batýlý diplomatlarla yaptýðý görüþmelerden; uluslararasý camianýn, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn üsteki patlamanýn yarattýðý sosyal, siyasi ve ekonomik krizi yönetme biçimine þaþýrýp hayal kýrýklýðýna uðradýðýný, ancak Kýbrýs sorununun çözüm prosedürüne olan ilgisinin canlý olduðu saptamasýnda bulunduðunu yazdý, þunlarý ekledi: "Bu dönemde muhataplarýmdan hiçbiri Hristofyas'ýn, büyük oranda kendisinin yarattýðý krizle baþa çýkabileceðine ve buna paralel olarak Cenevre sonrasýnda baþlayan yoðunlaþtýrýlmýþ müzakereleri yönetebileceðine inanmýyor.

11 16 Aðustos 2011 Salý 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... Somali nasýl bir ülke? Dünya Somali'ye üzülüyor, ama çoðunluk için Somali yalnýzca, "dünyanýn en zayýf insanlarýnýn yaþadýðý ülke." Yoksulluðundan fazlasýný tanýmadýðýmýz Somali, aslýnda nasýl bir ülke ve neden bu halde? ÝTALYA VE ÝNGÝLTERE'NÝN SÖMÜRGESÝ Somali, Afrika Boynuzu'nun en doðusundaki ülke. Etiyopya, Yemen, Cibuti ve Kenya'nýn komþusu. 9 milyon insanýn yoksul evi. Baþkenti: Mogadiþu. Halký, Þafii mezhebinden, Müslüman. Somalice ve Arapça konuþuyorlar. 51 yýldýr baðýmsýzlar. 19'uncu yüzyýlda Avrupalý sömürgecilerin arasýnda kaldý. Sonraki yüzyýlda bir parçasý Ýtalya, bir parçasý Ýngiliz sömürgesi olarak paylaþýldý. 1960'da, iki tarafýn sömürge parçalarý birleþti ve Somali bütün olarak baðýmsýzlýðýna kavuþtu. Darbeler arka arkaya geldi, iç çatýþmalar derinleþti. 1969'da yaptýðý askeri darbeyle yönetimi ele geçiren Muhammed Siyad Barre, 1991'de devrildi. General Barre yönetiminde, 22 yýl diktatörlükle yönetilen Somali'de, denemelere raðmen bir daha merkezi bir yönetim oluþamadý. AMERÝKAN PETROL ÞÝRKETLERÝ IMF'nin 1980'lerde Somali üzerinde kurduðu politika sonucunda tarým zora girdi, ülke kendi kendine yetemez duruma geldi. ABD ile yakýnlaþtý. Barre yönetiminin devrilmesinden önce, dört Amerikan petrol þirketi, Conoco, Amoco, Chevron ve Philips Somali'ye yerleþti. Böylece Somali'nin kurtuluþuna sebep olabilecek potansiyel petrol rezervleri denetimden çýktý. Kontrol 2006'dan beri El Kaide baðlantýlý El Þebab örgütünde. Aþýrý dinci örgüt, Ýslam karþýtý propaganda yapmakla suçladýðý yabancý insani örgütlerin faaliyetlerini 2009'da yasaklamýþtý. Ancak Somali'deki ölümler artýnca, 6 Temmuz 2011'de insani örgütlerin yardýmlarýna tekrar izin verdi. GAZETECÝLER ÝÇÝN ÖLÜMCÜL ÜLKE Sýnýr Tanýmayan Gazeteciler, Somali'yi, "Gazeteciler için Afrika'nýn en ölümcül ülkesi" olarak tanýmladý. Ýslamcý gruplarýn tehdidi altýnda çalýþan gazeteciler için özgürlük alaný son derece dar. Televizyon ve gazeteler zayýf, Somali'nin en güçlü ve cesur yayýnlarý radyodan çýkýyor. Somalice yayýn yapan 20 kadar radyo var. DÜNYANIN EN BÜYÜK MÜLTECÝ KAMPI Hergün Somalili, Kenya'da bulunan Dadaap mülteci kampýna sýðýnýyor. 400 bin kiþiyi aþan nüfusuyla bu kamp, dünyanýn en büyük sýðýnma kampý. Kenya hükümeti için, sýðýnan Somalililerin güvenlik, tuvalet, temizlik ve saðlýk ihtiyacýný karþýlamak imkânsýzlaþýyor. Ama yine de Kenya, Somali'nin en büyük hayatta kalma þansý. Açýklamalara göre son üç ayda çoðu 5 yaþýnýn altýnda 29 bin çocuk öldü. Temizlik problemi ve sýcak, salgýn hastalýklarý ciddi bir tehlike haline getiriyor. Somali'deki 3.7 milyon kiþinin ciddi bir krizde olduðu, Etiyopya ve Kenya'da bulunan 10 milyondan fazla kiþinin açlýk ve ölüm tehlikesi içinde olduðu belirtiliyor. SOMALÝ DÝASPORASI Somali'deki iç savaþ sýrasýnda ülkenin iyi eðitimli ve zengin insanlarý bölgeyi terk ederek Orta Doðu, Avrupa ve Kuzey Amerika'ya göç etti. Ýngiltere'de ile arasý Somalilinin yaþadýðý düþünülüyor rakamlarýna göre Ýsveç'te , Norveç'te , Hollanda'da , Danimarka'da ve Finlandiya'da Somalili var. (bianet.org/ Iþýl Cinmen'in haberinden derlenmiþtir) GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. ANASTASÝADÝS: Bir sonraki adým KKTC'nin tanýnmasý Ana muhalefet DÝSÝ Baþkaný Nikos Anastasiadis, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn Kýbrýs politikasýnýn, müzakereleri çýkmaza ve KKTC'nin tanýnmasýna sürüklemekte olduðunu söyledi. Alithia Anastasiadis'le yaptýðý ve ilk bölümünü dün yayýnladýðý söyleþinin siyasi içerikli ikinci bölümünü bugünkü sayýsýnda "Nikos Anastasiadis Bir Sonraki Adým Sahte Devletin Tanýnmasý" baþlýðýyla aktardý. Yoðunlaþtýrýlmýþ müzakerelerin sona eriþ tarihi olarak Cenevre üçlü görüþmesinde tayin edilen Ekim takvimine uyulup uyulmayacaðý sorusuna muhatap olan Anastasiadis meselenin takvime uyulmasý veya BM Genel Sekreteri'nin çabalarýnýn pratikte son bulmasýnýn iki ay daha uzatýlmasý olmadýðýný belirterek þunlarý söyledi: TAKVÝMLERÝ KENDÝSÝ KOYDU "Esas mesele Sayýn Hristofyas'ýn, yakýn geçmiþe kadar reddettiði takvimler tuzaðýna düþmesidir. AB dönem baþkanlýðýný üstlenmesinden sonra müzakereye devam edemeyeceðini çünkü dönem baþkanlýðýyla ilgili yükümlülükleri olacaðýný söyledi. Dolayýsýyla, referandumun ve prosedürün sonlandýrýlmasýnýn yetiþtirilebilmesi için Kýbrýs sorununun nisan ayýna kadar çözülmesi þartýný kendisi koþtu. Gözlemlediðim kadarýyla 3,5 yýldýr müzakerelere baþlanan Yönetim ve Güç Paylaþýmý baþlýðýnda duruyoruz. Durum trajiktir. Beni endiþelendiren; Türklerin BM Genel Sekreteri'nin her önerdiðini kabul edeceði, aleni açýklamalarýyla taahhüt edenin Genel Sekreter'in önerilerini reddedeceði ve sorumluluðun da sürekli reddedene yüklenecek olmasýdýr. Bir sonraki geliþme de sahte devletin aþamalý olarak yükselmesi, kesin taksim ve sahte devletin tanýnmasý olacak. Ýlk aþamada muhtemelen Tayvan tipi hukuki yükseltme olacak ancak Türkiye'nin en üst hedefi olan, sahte devletin tanýnmasý gerçek olacak." Akyar sýnýr kapýsýnda 37 dakikalýk eylem "Maraþ-Dönüyorum" adlý vatandaþlar hareketinin dün (önceki gün) "Dönüþ Yolunda 37 yýl" sloganý altýnda Akyar (Strovilia) sýnýr kapýsýný kapatarak 37 dakikalýk oturma eylemi yaptýðý bildirildi. Simerini gazetesi, "vatandaþlar hareketi"nin dün Akyar Sýnýr Kapýsýna yürüdüðünü ve 2003 yýlýnda açýlan sýnýr kapýsýný ilk kez keserek (kapatarak), Barýþ Harekatý'nýn ikinci aþamasýndan bu yana geçen zamaný temsilen 37 dakikalýk oturma eylemi yaptýðýný yazdý. KKTC polisinin 10 metre uzaklýkta bulunduðunu ve Ýngiliz Üs yetkililerinin de güvenlik önlemleri aldýðýný kaydeden gazete, protesto etkinliði sona erene kadar KKTC polisinin hareket içerisinde bulunduðunu belirtti. Hareketin sözcüsü Stelios Haralambus, "etkinliðin amacýnýn halký uyandýrmak, 14 Aðustos 1974'te olanlarý hatýrlatmak" olduðunu ifade etti. 37 yýldýr duygularýnýn deðiþmediðini söyleyen Haralambus, tüm göçmenlerin evlerine geri dönmesi yönündeki dileðini belirtti. Politis gazetesine göre Haralambus "hayalet þehir" olarak nitelendirdiði Maraþ'ýn da geri verilmesi gerektiðinden bahsetti. Fileleftheros gazetesi de haberi "Strovilia Barikatýný Sembolik Olarak Kapattýlar... 'Dönüþ Yolunda 37 Yýl', 37 Dakika ve Oturma Eylemi" baþlýklarýyla verdi. RUM SÝYASÝLER Habere göre Rum Meclis Baþkaný Yannakis Omiru, Maraþ'ýn geri verilmemesinin, Avrupa ailesine girmek için "Avrupa ilkelerine uyduðunu savunan bir ülke tarafýndan iþlenen uluslararasý bir aðýr suç teþkil ettiðin iddia etti. Çevreciler ve Ekologlar Hareketi Gemel Sekreteri Yoanna Panayotu da Omiru ile ayný yönde açýklamalarda bulundu ve Maraþ'ýn iade edilmesini istedi. Diðer siyasi partiler de Barýþ Harekatý'nýn ikinci aþamasý dolayýsýyla yaptýklarý açýklamalarda Kýbrýs sorununun çözümünün ve Maraþ'ýn iade edilmesinin gerekliliðine deðindiler, birlik çaðrýsýnda bulundular. Doðalgaz konusunda Türkiye'nin "engellerinin" aþýlmasý planý Güney Kýbrýs'ýn; doðalgaz konusunda Ýsrail ile devletlerarasý anlaþma yaparak ve doðalgaz araþtýrmalarýný bir Amerikan þirketi yapacaðý için Washington ile de temas halinde olmaya devam ederek, Ankara'nýn koyacaðý engelleri aþabileceði savunuldu. Fileleftheros gazetesi; "Doðalgaz Konusunda Ýsrail Ýle Devletlerarasý Anlaþma... Eylül Ayýnda Netanyahu'nun Gelmesi Bekleniyor" baþlýklarýyla aktardýðý haberinde, Güney Kýbrýs'ýn sözde "Münhasýr Ekonomik Bölgesi"ndeki (MEB) 12'nci parselde doðalgaz bulma yönündeki araþtýrmalarýn baþlama zamaný yaklaþtýkça, Ankara'nýn tepki ve tehditlerini artýrdýðýný ileri sürdü. Gazete elde ettiði bilgilere göre, 2008 yýlýnda Kýbrýs'ýn batýsýnda araþtýrmalar yapan iki yabancý geminin Türk gemileri tarafýndan taciz edildiði gibi bazý kýþkýrtýcý faaliyetlerin olmasýnýn ihtimal dahilinde olduðunu iddia etti. Yukarýda bahsedilen konularýn, geçtiðimiz hafta Atina'yý ziyaret eden Rum Dýþiþleri Bakaný Erato Kozaku Markulli'nin Yunanistan Dýþiþleri Bakaný Stavros Lambrinidis ile yaptýðý görüþmede ele alýndýðýný kaydeden gazete; iki bakanýn ayrýntýlý olarak Türk faaliyetleri ve "kýþkýrtmalarýný" görüþtüðünü ve "kýþkýrtmalarý" göðüslemeyle ilgili bir sonraki adýmlarý belirlediklerini yazdý. NETANYAHU EYLÜL AYINDA GELEBÝLÝR Gazete öte yandan, Eylül ayý içerisinde Ýsrail Baþbakaný Benyamin Netanyahu'nun Güney Kýbrýs'ý ziyaret etmesinin ve iki ülke arasýnda enerji konularýnda bir anlaþma imzalanmasýnýn beklendiðini belirtti. Haberde ziyaretin aslýnda, Temmuz ayý sonunda gerçekleþtirilmesinin planlandýðý ancak Mari'deki patlamadan dolayý ertelendiði kaydedildi. Gazete, Güney Kýbrýs'ýn sözde MEB'indeki araþtýrmalarýn baþlama tarihinin 1 Ekim olarak belirlendiðini de anýmsattý. Güney Kýbrýs'ýn "parselinin" yanýnda, araþtýrmalarýn yapýlmakta olduðu Ýsrail parselinin bulunduðunu belirten gazete, bölgede güvenlik sebepleri dolayýsýyla Ýsrail gemi ve helikopterlerinin bulunduðunu ve bunlarýn devletlerarasý anlaþma (olmasý) durumunda Güney Kýbrýs'ýn "parselini" de koruyacaðýný yazdý. Ýsrail ile enerji konusunda anlaþma Politis gazetesi, Güney Kýbrýs ile Ýsrail'in yenilenebilir enerji kaynaklarý ve enerji verimliliði alanlarýnda anlaþma imzalamaya karar verdiðini yazdý. Haberi; "Ýsrail Ýle Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý Konusunda Anlaþtýk... Enerji Konularýný Kapsayan Ýþbirliðine Ýliþkin Anlaþma" baþlýklarýyla aktaran gazete, metni hazýrlama sürecinin tamamlandýðýný, hukuk dairesinin denetiminden geçtiðini ve içeriðinin her iki tarafý da memnun ettiðini kaydetti. Haberde anlaþmanýn ne zaman imzalanacaðýna iliþkin bilgi verilmedi. Anlaþmanýn üç yýl süreceðini ve iki tarafýn mutabýk kalmasý halinde otomatik olarak yenileneceðini belirten gazete, ilk baþta Güney Kýbrýs'ýn, bu konuda iki yetkili bakanlýk arasýnda iþbirliði memorandumu imzalanmasýný istediðini, ancak Ýsrail'in iki ülke arsýnda genel bir anlaþma imzalanmasýný tercih ettiðini aktardý. Haberde ayrýca, anlaþmanýn resmi olarak Ýsrail Baþbakaný'nýn Temmuz'da adaya yapacaðý ziyarette imzalanmasýnýn programlandýðý, ancak Netanyahu'nun ziyaretinin Eylül ayýna ertelendiði belirtildi. Habere göre, anlaþmada; yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn kullanýlmasýyla ilgili bilgi paylaþýmý yapýlmasý, enerji verimliliðine iliþkin yasalarýn yapýlmasý konusunda bilgi alýþveriþinde bulunulmasý gibi maddeler öngörülüyor.

12 12 16 Aðustos 2011 Salý KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Damda gezer palaccýg Ganadlarý sarýcýg Gel yarim sarýlalým Yatag yorgan daracýg Ýki Kiþilik Rüyalar Fatma Barbarosoðlu PROFÝL YAYINCILIK "Hatasýz kul olmaz, nasýl ki kendimizi kusurlarýmýzla seviyorsak, dostlarýmýzý da ayný þekilde kusurlarýyla kabul edip sevmeliyiz." J. Synge Ne olurdu yokoluþ onurlu gelseydi, bir defada Tüketseydi düþünceler, çok sularýn arkasýna saklanan denizi Aydýn Adamoðlu "Yokoluþ" adlý kitabýndan -bir çeviri þiir ve özetçe bir yorumum- BEYAZ YAZILAR Evlenme törenin için, yazýlmadý herhangi bir sözleþme, beyaz yazarým ben onu; dudaklarýmýn üstünde senin dudaklarýn, evlilik yýllarýmýzýn yumuþak saatleri içinde ýþýk. Herhangi bir dua okunmadý kutsamak için seni, beyaz yazarým ben onu; ruhun bir alev, parýltýlý bir kýzýllýk adýnýn penceresinde. Herhangi bir kanun yazýlmadý korumak için seni; beyaz yazarým ben onu; elin elimde, avuç avuç içinde, hayat çizgisi, aðrýlý kalb yarasý. Seni yönlendirecek kanunlar yazýlmadý, beyaz yazarým ben onlarý; rüzgarda sözcükler, yürüdüðümüz kumsalda bastonlarýmýzla izlediðimiz. Hiçbir haber yazýlmadý sana iletilebilecek, beyaz yazarým ben onlarý; dalga üstünde köpük, oynaþýrýz sýð suda, denizde eteklerimizi kaldýrýrken. Güneþin son altýn görüntüsü, bulutlarýn arkasýnda, ay ýþýðýnda sanki mürekkepli su. Charles Dickens'ýn yasak iliþkisi film oluyor Ýngiliz yazar Charles Dickens'ýn yasak iliþkisi beyazperdeye geliyor. Charles Dickens'ýn Nelly Ternan ile yaþadýðý yasak iliþki The Invisible Woman (Görünmez Kadýn) filminde anlatýlacak. Ýngiliz gazeteci ve biyografi yazarý Claire Tomalin'nin ayný isimli çalýþmasýndan uyarlanan filmin yönetmen koltuðuna Harry Potter filmlerinin yýldýzý Ralph Fiennes oturuyor. Dickens' ýn 45 yaþýndayken yaþadýðý yasak aþk eþinden boþanmasýna ve ertesi yýl Nelly Ternan ile seyahate çýkmýþ olmasýna raðmen gizli tutuluyordu. Ternan geri kalan hayatý boyunca yazarla seyahat etmeye devam etti. Nelly Ternan, yazarýn ölümünden sonra gerçek yaþýný (37) gizleyerek 23 olarak gösterdi ve kendinden 12 yaþ küçük bir adamla evlendi. Tomalin' in 1990 yýlýnda basýlan "The Invisible Woman: The Story of Nelly Ternan and Charles Dickens" (Görünmeyen kadýn: Nelly Ternan ve Charles Dickens' ýn Hikayesi) adlý kitap, 2007 yýlýnda Peter Hall yönetmenliðinde tiyatroya da uyarlanmasýnýn yaný sýra yazarýn yasak iliþkisi birçok televizyon dizisinin de konusu olmuþtu. Filmin senaryosunu; Margaret Thatcher'ýn biyografisi 'The Iron Lady' (Demir Leydi)'yi ve Steve McQueen'in merakla beklenen 'Shame' ( Utanç) adlý yeni filminin de senaryosunu yazan Abi Morgan kaleme alýyor. 2012'nin sonlarýna doðru beyazperdede olmasý planlanan filmin çekimlerine gelecek bahar baþlanacak. Sana övgü için yazýlmadý bu þiir bile, ben yazarým onu beyaz. C.A. DUFFY Aþk Þiirleri -Picador:2010 ÇEVÝRÝ: M. KANSU -C.A. Duffy; Kýbrýslý Türk ve Türkiyeli þairlerden çok farklý imgelerle örüyor þiirlerini. Beyaz Yazýlar baþlýklý þiirinde de okunabileceði ve algýlanabileceði gibi. Þunu söyleyebilirim kendimce: Her þeyden önce þair; doðduðu, büyüdüðü, yetiþtiði topraklar üstünde yoðrulur; mekan (topos), bu mekan içinde daðlar, ovalar, göller, nehirler, aðaçlar, kuþlar ve elbette insanlar. Þairlerin imge kaynaklarý, þiirini kurarkenki algýlarý, soluklarý, nesnelliði ve öznelliði yukarýda iþaret ettiðim ögelerdir diye varsayarým. O zaman, þu soruyu sorabiliriz: Þairi, evrensel düzeye çýkaran nasýl bir oluýþum ya da kimyadýr? Kendimce yanýtlayým: Ýçinde, üstünde yoðrulduðu mekanlarý, yerel özellikleri, insanlarý ve bu toplam içinde bireyin kendine özgü kiþiliðini, davranýþ ve düþünce yapýsýný arayarak ve bulduðunda (sezinlediðinde) yeniden üreterek. M.K. 10 Aðustos 2011-Lefkoþa. Girne Kültür ve Sanat Festivali devam ediyor Girne Belediyesi'nin düzenlediði "I.Girne Kültür ve Sanat Festivali" devam ediyor. Belediyeden yapýlan açýklamaya göre, festival kapsamýnda Girne Belediyesi Türk Sanat Müziði Topluluðu ve NEV sahne aldý. Konser öncesi festivale sponsor olarak katký koyan otellere plaket takdim edildi. Girne Belediye Baþkaný Sümer Aygýn plaket takdimi öncesinde yaptýðý konuþmada, Girne'yi kültür kenti yapmada kararlý olduklarýný vurguladý. "MEÇHUL TUTSAKLAR" BU AKÞAM LAÜ'DE 22 Temmuz 1974'te Lefke'nin teslim olmasýndan sonra Rumlar tarafýndan Lefke ve çevre köylerden toplanan 75 Mücahit'in kurtulma öyküsünün anlatýldýðý belgesel "Meçhul Tutsaklar", Lefke'nin kurtuluþ törenleri çerçevesinde bu akþam gösterilecek. LAÜ'den verilen bilgiye göre belgesel, saat 20.00'de LAÜ Akýllý Bina Konferans Salonu'nda gösterilecek yýlýndan bu yana yapýmcý ve yönetmen Cem Kar tarafýndan sürdürülen araþtýrmalarýn bir neticesi olan "Meçhul Tutsaklar", Lefke'nin bilinmeyen tarihini gözler önüne seriyor. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Larry Crowne ( ) 1. salon 40 ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria KAPALI Girne Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Maðusa Galeria The Hangover 2 ( Cuma- Cumartesi 23.15) 1. salon Harry Potter ve Ölüm Yadigarý 2 ( ) 2. salon

13 16 Aðustos 2011 Salý 13 SÖZÜN GELÝÞÝ Bülent TEKÝN KATÝLÝNÝ YAKALA (!) Afrika Gazetesi'ne bombalý ve silahlý saldýrýlar sonucu-yurttaþýný koruyamayan ama kendisine "devlet" diyen!-kktc Hükümeti çareyi Þener Levent'e, kendine bir tabanca al! demekte buldu. Yaþlý baþlý bir yazar nerede ve nasýl, karþýsýna çýkacak profesyonel bir katile olaðanüstü bir reflekslekatilden hýzlý!-silah sýkacak? Bana görebugüne dek tek silahý kalemi olan Þener Levent'e bu uygulamayla Afrika'yý (yani gazetesini) ve çalýþanlarýný koruma gibi bir misyon yüklenmektedir. KKTC Hükümeti hýrsýzlarla, yolsuzluklarla, mafyayla, haksýzlýklarla mücadele eden bir yazarýný ya da gazetesini korumaktan bu kadar aciz mi(dir)? Ya da KKTCaçýkça sorayým-böyle(si) bir yazarýn varlýðýndan rahatsýz mýdýr? Polis'in görevleri arasýnda yurttaþlarýnýn can güvenliðini saðlama gibi bir yükümlülüðü yok mudur? Bu nasýl bir hükümettir ki, bir "il idare kurulu" gibi davranýp, bir ihaleyi onaylar gibi, bir þirkete silah ithal etme yetkisi verir gibi, büyükçe bir sorumluluðu tüm dünyanýn gözleri önünde, "Ben seni koruyamam! Buna gücüm yetmez! Bunu bana yaptýrmazlar(!) Ancak sen kendini korursun! Çünkü sen bana silah almak için müracaat ettin. Seni ve gazeteni koruyacak polisim yok!" diyebiliyor? KKTC'nin Polis'i Mahkemelerinden üstünde bir konumda mýdýr? KKTC Cumhuriyet Baþsavcýlýðý (KKTC kurumlarýnýn isimlerini tam bilemediðimden bir hata yaparsam beni baðýþlayýn!) Afrika'ya, Þener Levent'e, Ali Osman Tabak'a yapýlanlarý sadece gözlüyor mu? Savcýlýk hiç mi gazeteleri, tv'leri, haberleri izlemiyor? Afrika'ya yapýlan saldýrýlarý soruþturan mahkemeler (savcýlar ve yargýçlar) polisin getireceði bilgiyle mi yetiniyorlar? En azýndan gazetenin (Afrika'nýn) yaptýðý suç duyurularýný dikkate almýyorlar mý? Kendine demokrasiyi þiar edinmiþ bir devlette polis yargýdan üstün olabilir mi? Demokrasilerin yargý, yürütme ve yasama güçler ayrýlýðý bu haliyle nasýl gerçekleþir? Bu ülkenin yaþlý baþlý yazarý, mesela Ali Osman Tabak'a yapýlacak bir saldýrýyý, hangi sihirbazlýkla alt edecek? KKTC Hükümeti-beni baðýþlasýnlar!-kendini bir il idare kurulu seviyesine nasýl düþürür? Yoksa bu ülkenin yasalarý hâlâ Ýngiliz sömürgeci yönetimlerinden kalma sömürge yasalarýný ve uygulamalarýný mý içeriyor? Birkaç kez KKTC'ye geldim, kýlýfýnda silah olmayan polislerin varlýðýný ancak barýþçý ve demokratik ülkelerde olabilecek kadar ideal bir uygulama olarak görüp, takdir etmiþtim. Yoksa o boþ kýlýflar ve Polis Þefleri "görmedim, duymadým, bilmiyorum" demek için mi bir aksesuar görevi yapýyorlardý? Veya tüm bunlar bir gösteriþten mi ibaretti? Ya da KKTC her türlü yasa dýþýlýða, cinayete, mafyavari uygulamalara açýk, dað baþý bir ülke midir? KKTC bir suç ve suçlular cenneti mi(dir)? Acaba KKTC kendine ülkeyim diyen ama kendisini Türkiye'nin bir ili statüsünde gören bir alan mýdýr? Tüm bunlarda yanýlmayý isterim. Gelin siz beni yine de dinleyin: Bakmayýn Þener Levent'in ben hep karavana attým dediðine! Ülke, ülke olmasa; yönetici, yönetici olmasa kurþunun adres sormayacaðýný da bilmeniz gerekir. Ýþte o kaosta suç ta olmaz, adalette olmaz, yargýlama da olmaz! Þener Levent'in silahý da olsa onun gerçek silahý kalemidir ve mermileri de yazdýklarýdýr, söyledikleridir. Onun o konuda hiç karavana atmayacaðýný biliyorum! HASDER "Zibilsiz Lefkoþa" sloganýyla etkinlik düzenledi HASDER Gençlik Kulübü, 5. Lefkoþa Gençlik Günleri kapsamýnda, çevre duyarlýlýðýný artýrmak amacýyla dün "Zibilsiz Lefkoþa" sloganýyla etkinlik düzenledi, fidan dikti. LTB'nin iþbirliðiyle Kumsal Parký'nda saat 10.00'da gerçekleþtirilen çevre temizliði ve fidan dikimi öncesinde HASDER Gençlik Kulübü Baþkaný Ferhun Faruk etkinliðin amacýyla ilgili bir konuþma yaptý. Fidan dikiminin ardýndan LTB Orkestrasý parkýn giriþinde müzik dinletisi sundu. HASDER Gençlik Kulübü Baþkaný Faruk yaptýðý konuþmada, belediye temizlik için ne kadar çalýþýrsa çalýþsýn, halkýn temiz tutma kültürü geliþmemiþse temizlik konusunda baþarýlý olma Telsim'in Babalar Günü için gerçekleþtirdiði 'Baban için bir dilek tut' kampanyasýna katýlan ve babasýnýn göz ameliyatý için dilek tutup 2663'e kýsa mesaj gönderen Duran Öztuð'un babasý Mehmet Birkollu saðlýðýna kavuþtu. Bir süredir görme bozukluðu çeken ve okuma da dahil bir çok konuda zorlanan Birkollu, geçtiðimiz ay, doktoru Mustafa Güvenir tarafýndan baþarýlý bir ameliyat geçirdi. Duran Öztuð, "Mesajým babama, babalar günü için en büyük armaðan oldu" Babasýnýn saðlýðýna kavuþmasýndan dolayý duyduðu mutluluðu dile getiren Duran Öztuð, "Babam 89 yaþýnda. Her gün, gazete okumayý çok sevdiði için ona gazete götürdüm. Bir gün, beklemediðim bir þekilde, bana hüzünle baktý ve 'okuyamam' deyip gazeteyi masaya koydu. Bu bana çok dokundu. Ne yapabilirim diye düþünürken Telsim'in mesajý geldi. 'Babanýz için bir dilek tutun' kampanyasýna katýlýrsak, babamýzýn dileðini gerçekleþtirecekti. Ben de þansýnýn çok düþük olduðunu belirtti. "Temizlemek kadar temiz tutmak da önemlidir" diyen Faruk, Lefkoþa'da birçok park inþa edildiðini, inþaatlar için büyük masraf yapýldýðýný, ancak yeþil alanlarýn korunmadýðýný ifade etti. Faruk, kendileri gibi sivil toplum örgütlerine, toplumun "temiz tutma ve koruyarak kullanma" bilincinin ve duyarlýlýðýnýn oluþmasý için büyük görevler düþtüðünü hatýrlatarak, bu bilinçle çýktýklarý yolda tüm gençlere bu bilinci aþýlamak için çalýþacaklarýný söyledi. Yeþil alanlarýn ve parklarýn tüm kentler için vazgeçilmez yaþam alanlarý olduðuna iþaret eden Faruk, "Bizim gibi kurak ülkelerde yeþil alan KARÝKATÜRÝST ÖNDER KARACAOÐLU'NUN ÝLK KÝÞÝSEL SERGÝSÝ AKM'DE... Karikatürist Önder Karacaoðlu'nun Kýbrýs kültürünü anlatan karakalem resim sergisi açýldý. Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beðenisine sunulan serginin açýlýþýný Lefkoþa Türk Belediyesi Meclis Üyesi Eribe Yaðcýoðlu ve DAÜ Saðlýk Bilimleri Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Hülya Harutoðlu yaptý. Karacaoðlu'nun ilk kiþisel sergisi olma özelliði taþýyan serginin açýlýþýnda Karacaoðlu'nun 55 karakalem çalýþmasýnýn yaný sýra, resimlere konu olan "kavalcý", "ayakkabýcý" ve "hasýr sandalyeci" de canlý olarak hazýr bulundu ve hünerlerini sergiledi. Sergi cuma gününe kadar mesai saatlerinde gezilebilecek. þansýmý denemek istedim ve 'tek dileðim babamýn ameliyat olup saðlýðýna kavuþmasý' diye mesaj attým. Kýsa bir süre sonra Telsim'den aradýlar, 'babanýzýn ameliyatýný biz yaptýracaðýz' dediler. yaratmanýn ne kadar zor olduðunu biliyoruz ve belediyenin bu uðraþlarýný takdir ediyoruz. Ancak daha büyük, gençleri cezp edecek, sosyal, kültürel, sportif fonksiyonlar içeren merkezi bir yeþil alana, büyük bir kültür parkýna ihtiyacýmýz vardýr" dedi. LEFKOÞA'YA BÜYÜK PARK TALEBÝ Faruk, belediyeden, merkezi bir alanda böyle büyük bir parkýn yapýlmasýný beklediklerini belirterek, "Yapmasý sizden, koruyup doðru ve temiz bir þekilde kullanýlmasý biz gençlerden" dedi. Faruk konuþmasýnda, LTB'ye saðladýðý fidanlar, bu etkinliði kendileriyle paylaþtýðý ve sivil toplum örgütlerine vermiþ olduðu destek için teþekkür etti. Baban için bir dilek tut' kampanyasýnda bir dilek daha gerçekleþti Çok mutlu oldum. Mesajým babama, babalar günü için en büyük armaðan oldu. Tabii ki Telsim sayesinde. Telsim'in bu davranýþý ailece bizleri mutlu etti. Telsim'e sonsuz teþekkürler" dedi. Mehmet Birkollu, "Artýk Telsim sayesinde gazete okuyabiliyorum" Telsim'e teþekkürlerini ileten Mehmet Birkollu, "Ben, okumayý çok seven bir insaným. Özellikle her gün gazeteleri takip ederim. Ama insan bir yaþtan sonra, saðlýk sorunlarýndan dolayý her istediði þeyi yapamýyor. Eskiden saðlam olan gözlerim, artýk gazeteyi dahi göremez olmuþtu. Buna gerçekten de çok üzülüyordum. Evladým, Telsim'in Babalar Günü için düzenlediði kampanyaya mesaj atmýþ. Telsim sayesinde gözlerimden ameliyat oldum ve ameliyatým çok baþarýlý geçti. Telsim'e sonsuz teþekkürler. Artýk Telsim sayesinde gazete okuyabiliyorum. Telsim, sosyal sorumluluk anlayýþýyla yaptýðý projelerle, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Halký'na verdiði önemi her fýrsatta gösteriyor. Sað olsunlar. Tüm Telsim ailesine sevgiler, saygýlar ve sonsuz teþekkürler" dedi.

14 14 16 Aðustos 2011 Salý BULMACA Soldan Saða: 1-Sefer durumundaki askerler için hazýrlanan yiyecek. Dolaylý anlatým. 2-Çeþitli renklerde kareli olan kumaþ. Yapýlmamasý istenmiþ olan, memnu. 3-Þaka. Evlere çeþmelerden su taþýmayý iþ edinmiþ olan kimse. 4-Tersi "Beraber". Bir meyve. Namus. 5-Bir cins iri yengeç. Rütbesiz asker. 6-Binek hayvaný. Bulmaya çalýþmak. 7-Avrupa'da bir millet. Mahkemede tanýk ve sanýklarýn olay hakkýnda sözlü açýklamalarý. 8-Tersi "Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük gezegen, uydu". Acýmasýz ve haksýz davranan, zulmeden. 9-Hoþ kokulu. Bir nota. 10-Bin kilogramlýk aðýrlýk birimi. Neon'un kýsaltmasý. Güneþ doðmadan önceki alacakaranlýk. 11-Beyaz. El iþleri için kullanýlan seyrek dokunmuþ keten bezi. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Cemre Eczanesi: Marmara Bölgesi 30. Sok. No:1 Devpa Süpermarket Arkasý Tel: Yeniþehir Eczanesi: Osman Paþa Cad. Hüseyin Rifataða Apt. No:3 K. Çiftlik Ýktisat Bankasý Yaný Tel: Maðusa Öznergis Eczanesi: Salamis Yolu, Vakýflar Bankasý Karþýsý Tel: Girne Eminaða Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. No:10 Tel: Karpuzoðlu Eczanesi: Uður Mumcu Cad. Eren Ýþ Haný No:1 Koop Yaný Karakum Tel: Güzelyurt Aycan Eczanesi: Ecevit Cad. 4/3 Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Deðerinden çok aþaðý bir fiyata alýnan veya alýnabilecek olan þey. Baba. 2-Kendini akýllý ve bilgili sanan, bilgiçlik taslayan kimse. Tersi "Bir tehlike veya bir tehlike düþüncesi karþýsýnda uyanan kaygý duygusu". 3-Canlýda iþe veya öðrenmeye geçme isteði, güdülenme. 4-Ýsyan eden. Ýri karýnlý, mýzrapla çalýnan, kiriþli bir Türk müziði çalgýsý. Ýlaç, merhem. 5-Derecesi olmayan asker, er. Bir diþ macunu markasý. 6-Lifler, teller. Ýnsan vücudunun dýþ yüzü. 7-Dünyaya en yakýn gezegen. Hastalýk derecesinde. 8-Eskiden ihtiyarlarýn baston yerine kullandýklarý uzun sopa. Bir dileðin gerçekleþmesi amacýyla kurban kesip yoksullara daðýtma veya kutsal bir güce yönelik bir niyette bulunma iþi. 9-Hristiyanlarýn peygamberi. Gerçekleþmesi zamana baðlý istek. Titan'ýn kýsaltmasý. 10-Üzerine iplik, tel, þerit gibi þeyler sarýlan, kenarlarý çýkýntýlý, ekseni boyunca delik silindir. Bir hastalýðý iyi etmek için kullanýlan madde. 11-Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkan gibi mülk. Keman ve kemençe yayý. TV'DE BU AKÞAM Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank Sürgün KANALTÜRK / Saat: 19:50 Yönetmen: JOHNNIE TO Oyuncular: ANTHONY WONG CHAU-SANG, SIMON YAM, FRANCIS NG, NICK CHEUNG Synopsis: Eski bir ganster ve arkadaþlarýndan oluþan iki farklý grup Gruplardan biri onu korumak isteyen, diðeri ise onu öldürmek için gönderilmiþ tetikçilerden oluþmakta Bu ilginç çatýþmanýn sahne arkasýnda ise Çin'de yaþayan bir azýnlýðýn otoritelere baþkaldýrmasýyla ortaya çýkan bir güç savaþý sürmekte Garfield 2 TRT 1 / Saat: 20:55 Orjinal adý: Garfield Yönetmen: Tim Hill Yapým Yýlý: 2006 Senaryo: Joel Cohen, Alec Sokolow Jon, sevgilisi Liz Wilson'a sürpriz evlenme teklifinde bulunmak için yanýna Garfield'i de alarak Londra'ya gider. Fakat sevimli kedimizi bu þehirde büyük sürprizler beklemektedir. Yeni ölen sahibesi Lady Eleano'dan miras aldýðý Carlyle Þatosu'nun sahibi olan ve týpký Garfield'e benzeyen kraliyet kedisi Prens ile Garfield, bir yanlýþlýk sonucu yer deðiþtirirler. Bu yanlýþlýk Garfield'e, lezzetli yemekleri, rahat yataklarý ve bitmeyen bir konforu ifade ettiði için ilk baþlarda her þey çok güzeldir.ama gelin görün ki, gerçekte kraliyet kedisi olmak hiç de kolay ve rahat bir durum deðildir. Garfield'in bunu anlamasý ise çok uzun sürmeyecektir. Okan Bayülgen'in seslendirdiði bu harika filmi sakýn kaçýrmayýn! Þangay Þövalyeleri SHOW TV / Saat: 21:15 Yönetmen: David Dobkin Oyuncular: Owen Wilson, Jackie Chan Yapým Yýlý: 2003 Orijinal Adý: Shanghai Knights Çinli asiler Chon'un babasýný öldürür. Chon, en iyi arkadaþý Roy'u da alarak intikam için Londra'ya gider. Bu sýrada Chon'un kýzkardeþi de intikam amacýyla araþtýrma yapmaktadýr ve Ýngiliz Kraliyet ailesini öldürmek için planlanan bir komployu fark eder ancak buna kimseyi inandýramaz. Kapan KANALTÜRK / Saat: 23:00 Yönetmen: LUIS MANDOKI Oyuncular: CHARLIZE THERON, COURTNEY LOVE, STUART TOWNSEND, KEVIN BACON, PRUITT TAYLOR VINCE, DAKOTA FANNING Þeker hastasý bir kýz kaçýrýlýr. Kýzý kaçýran Joe (Kevin Bacon) ve Cheryl (Courtney Love), kýzýn ailesiyle kontak kurarak fidye isterler. Þartlarý yerine getirilmezse kýzýn insülin iðnesini yapmamakla tehdit ederler. Karen (Charlize Theron) ve Will Jennings (Stuart Townsend) için gerilim dolu süreç baþlamýþtýr. Polise haber vermeden kýzlarýný kurtarmak için fidyecilerle görüþmeye baþlarlar. Çorap Söküðü CNBC-E / Saat: 23:00 Yönetmen: ARNE GLIMCHER Oyuncular: BOB HOSKINS, ANTONIO BANDERAS, ELLEN BARKIN Yapým Yýlý: 1999 Bob Hoskins ve Antonio Banderas'tan keyifli bir komedi filmi. Edgar(Bob Hoskins) ve Morales(Antonio Banderas) adlý rahip kýlýðýna girmiþ iki kafadar, kendi ürettikleri kötü kalite çoraplarý, sözde bir manastýrda barýnan görme özürlü çocuklarýn yaptýklarýný söyleyerek satmaktadýrlar. Baþarýyla uyguladýklarý planlarý, "Beyaz Irmaðýn Çocuðu" lakaplý yasadýþý iþler yapan bir genç (Wes Bentley)ile kýz arkadaþýnýn yollarýna çýkýp onlarý rehin almalarý ve Arkansas eyaleti boyunca vahþi bir yolculuða zorlamalarýyla bozulur. Yolculuklarý boyunca çok deðiþik insanlarla karþýlaþacaklardýr. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ IRAK'TA 33 ÖLÜ Irak'ýn Kut kentinde bu sabah düzenlenen iki bombalý saldýrýda ilk belirlemelere göre 33 kiþinin öldüðü, 52 kiþinin yaralandýðý bildirildi. Hastane kaynaklarý, baþkent Baðdat'ýn 160 kilometre güneydoðusundaki Kut kentinde giriþilen iki bombalý saldýrýda þimdiye kadar 33 cesedin hastaneye getirildiðini belirttiler. GÜNDE 25 ÇOCUK ÖLÜYOR Nevbahar Kabaklý - Temiz suya eriþim olmadýðý için her gün 25 çocuðun hayatýný kaybettiði Somali'de Türk Ýþbirliði ve Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý (TÝKA) su kuyularý açacak. AA muhabirinin sorularýný yanýtlayan TÝKA Afrika Koordinatörü Cüneyt Esmer, TÝKA'nýn 2005'te Addis Ababa'da, 2006'da Hartum'da ve 2007'de Dakar'da koordinasyon ofileri açtýðýný anýmsatarak, ardýndan Afrika'da 37 ülkede proje, program ve faaliyetler gerçekleþtirdiklerini kaydetti. HAÝTÝ'DE KOLERA SALGINI Haiti'de kolera can almaya devam ediyor. Haiti Saðlýk Bakanlýðý verilerine göre, bu yýl temmuz ayý sonuna kadar 5968 kiþi koleradan hayatýný kaybetti. Ölenlere her gün ortalama on kiþi eklenirken, günlük yeni vaka sayýsý yaklaþýk 600'e ulaþýyor. Salgýnýn baþladýðý ekim 2010'dan beri kolera bulaþanlarýn sayýsý ise 420 bini geçti. YENÝ ZELANDA'DA KAR FIRTINASI Yeni Zelanda'nýn baþkenti Wellington'da son 40 yýlýn en yoðun kar fýrtýnasý hayatý felç etti. Sadece baþkent deðil ülkenin diðer kesimlerinde de etkili olan soðuk hava ve yaðýþla ilgili olarak meteoroloji, "insanýn hayatýnda bir kez görebileceði þekilde bir fýrtýna"dan bahsederek, yoðun kar yaðýþýnýn hafta sonuna kadar süreceði uyarýsýnda bulundu. MÜBAREK SEDYEYLE MAHKEMEYE GETÝRÝLDÝ Eski Mýsýr Cumhurbaþkaný Hüsnü Mübarek, yolsuzluk ve göstericilere ateþ açýlmasý emri verdiði suçlamasýyla yeniden yargýç karþýsýna çýkacaðý mahkemeye sedyeyle getirildi. Devlet televizyonunun görüntülerine göre, duruþmanýn yapýlacaðý polis akademisi binasý yakýnýna helikopterle ulaþtýrýlan 83 yaþýndaki Mübarek, daha sonra ambulansla mahkeme binasýnýn kapýsýna getirildi. Sedyede yatar vaziyette kafesin içine sokulan Mübarek, burada kendisiyle birlikte yargýlanacak iki oðluyla kýsa süreli konuþtu

15 16 Aðustos 2011 Salý 15 LAZKÝYE'DE 26 ÖLÜ Suriye'nin Lazkiye kentine, dün iki savaþ gemisinden ateþ açýlmasý sonucu ölenlerin sayýsýnýn 26'ya yükseldiði bildirildi. Suriyeli insan haklarý eylemcileri, ölü sayýsýnýn 26'ya yüklediðini, birçoðu aðýr olmak üzere onlarca kiþinin yaralandýðýný belirttiler. Ayný kaynaklar, ülkedeki muhalif hareketin baþlamasýndan bu yana ilk kez kullanýlan savaþ gemilerinin Lazkiye'nin El Ramil ve Kininis semtlerini bombardýman ettiðini ve bombalanan bölgede bulunan bir Filistin mülteci kampýnýn da isabet almasýndan dolayý ölenler arasýnda Filistinlilerin de bulunduðunu kaydettiler. Lazkiye'nin dýþýnda Suriye güvenlik güçlerinin Humus, Hama ve Ýdlib kentlerine müdahalesinde 4 kiþinin öldüðü bildirildi. DOHNÝ ÞEHÝTLERÝ TAÞKENT'TE ANILDI 37 yýl önce, Taþkent köyünden alýnarak Rumlar tarafýndan katledilen 84 þehit, dün düzenlenen törenle anýldý. Taþkent'te Þehitler Anýtý önünde gerçekleþtirilen törene Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer, Baþbakan Ýrsen Küçük, Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, Güvenlik Kuvvetleri Komutaný Tümgeneral Mehmet Daysal, GKK Komutan Yardýmcýsý Tuðgeneral Mehmet Soðancý, bazý bakan ve milletvekilleri, diðer üst düzey sivil, askeri ve polis yetkilileri, yerel yöneticiler, dernek, kurum, kuruluþ ve okul temsilcileri ve vatandaþlar katýldý. Tören; çelenklerin anýta konulmasý, saygý marþý, saygý duruþu, saygý atýþý, bayraklarýn göndere çekilmesi ve Ýstiklal Marþý ile baþladý. Yukarý Taþkent Muhtarý Durmuþ Aþandýr'ýn konuþmasýnýn ardýndan bir öðrenci þiir okudu. Tören, Cumhurbaþkaný'nýn konuþmasý ve ardýndan Taþkent Þehitler Müzesi'nin gezilmesiyle sona erdi. Erdoðan Perþembe günü Somali'ye gidecek TÜRKÝYE SAÐLIK BAKANLIÐI SOMALÝ'YE ÝLK MOBÝL HASTANEYÝ GÖNDERÝYOR Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn perþembe günü baþlayacak Somali ziyareti öncesinde Türkiye Saðlýk Bakanlýðý bölgede ilk mobil hastaneyi kuruyor. Türkiye Saðlýk Bakaný Recep Akdað, açlýk ve kuraklýk nedeniyle çok sayýda kiþinin yaþamýný yitirdiði Somali'ye, bir mobil hastane ile 30 tondan oluþan ilaç ve týbbi malzemenin, 20 kiþilik saðlýk ekibiyle birlikte çarþamba günü gönderileceðini söyledi. Akdað basýn toplantýsýnda, Bakanlýk olarak baþlattýklarý ''Somali'ye Yardým Kampanyasý'' çerçevesinde Türkiye genelinde il saðlýk müdürleri ile telekonferans yöntemiyle görüþerek, kampanya hakkýnda bilgi verdi ve tüm saðlýk çalýþanlarýndan kampanyaya destek vermelerini istedi. Afet Koordinasyon Merkezi'nin, teknolojik açýdan üstün özelliklere sahip olduðunu, ayný anda 16 il müdürü ile görüntülü bir þekilde irtibat saðlanabildiðini ve gerektiðinde telekonferans yapýlabildiðini anlatan Akdað, ''Þu anda üç ilde teknik problem olduðundan irtibat kurulamadý. Onun dýþýnda 78 ilimizle canlý irtibatýmýz var'' diye konuþtu. Akdað, Türkiye'de, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn talimatlarýyla Somali'de yaþananlar üzerine seferberlik baþlatýldýðýný, kamu kuruluþlarýnýn, sivil toplum örgütlerinin ve vatandaþlarýn yardým etmeye çalýþtýðýný belirterek, Bakanlýðýn da yardým kampanyasýný Baþbakanlýðýn çatýsý altýnda yürüttüðünü ifade etti. Saðlýk Bakanlýðý'ndan üç uzmanýn Temel Saðlýk Hizmetleri Genel Müdür Yardýmcýsý Ali Coþkun baþkanlýðýnda Somali'de inceleme yaptýðýný dile getiren Akdað, þöyle devam etti: ''Ýki ana mesele tespit edildi. Bulardan birincisi, onlarýn kendi hastaneleri ile ilgili yapabileceklerimiz. Çünkü, bu hastanelerin alt yapýlarý bozulmuþ durumda ve ciddi teknik desteðe ihtiyaçlarý var. Onun dýþýnda da açlýk ve kuraklýk nedeniyle kamplara sýðýnmýþ olan Somalili kardeþlerimize, bizzat söz konusu kamplarda hizmet edebileceðimiz þartlarý oluþturmaya çalýþýyoruz. Çarþamba günü itibariyle, Saðlýk Bakanlýðýmýza ait 30 ton ilaç ve týbbi malzeme, bir mobil hastane ekipmaný ve çadýrlarýyla (ki, bunlar özel çadýrlar) Türk Hava Yollarý'nýn da desteðiyle Somali'ye yola çýkacak. Bunlarla birlikte gönüllü olan 4'ü uzman hekimden oluþan 20 kiþilik ekip de gidecek. Hekimlerden birisi kadýn hastalýklarý ve doðum uzmaný, biri enfeksiyon, biri çocuk, biri de dahiliye uzmaný. Böylece, Perþembe günü Baþbakanýmýzýn Somali'ye ziyaretinden önce inþallah bölgede bir mobil hastane kurmayý planlýyoruz.'' Akdað'ýn verdiði bilgiye göre, Somali'nin baþkenti Mogadiþu'ya gönderilecek malzemelere ve ekipte yer alan saðlýk çalýþanlarý þöyle: ''Bir set þiþirilebilir çadýr sistemi (8 adet çadýrdan oluþuyor), bir set hastane donanýmlarý, 18 ton ilaç ve týbbi sarf malzeme, 10 ton gýda, su, teknik malzeme, su sanitasyonu teknik malzemeleri. Dört hekimin dýþýnda bir pratisyen hekim, bir röntgen teknisyeni, bir laboratuvar teknisyeni, bir sýtma uzmaný, bir týbbi teknolog, üç hemþire, iki ebe, bir çevre saðlýðý teknisyeni, dört saðlýk memuru ve bir teknisyen.'' SUDAN'DA ÝTALYAN YARDIM GÖREVLÝSÝ KAÇIRILDI Silahlý kiþilerin Sudan'ýn batýsýnda bir Ýtalyan yardým görevlisini kaçýrdýðý bildirildi. ''Emergency'' adlý saðlýk kuruluþunca yapýlan açýklamada, Francesco Azzara adlý yardým görevlisinin, dün Güney Darfur eyaletinin baþkenti Nyala'da, aracýyla havaalanýna gittiði sýrada silahlý kiþilerce kaçýrýldýðý belirtildi. Açýklamada, 34 yaþýndaki lojistik uzmaný Azzara'nýn, kuruluþun 2010 yýlýndan beri faaliyet gösterdiði bir pediyatri merkezinin bulunduðu Nyala'ya yaptýðý ikinci ziyaret sýrasýnda kaçýrýldýðý kaydedildi. Ýtalya Dýþiþleri Bakanlýðýndan yapýlan açýklamada da olayla ilgili olarak oluþturulan kriz masasýnýn, yerel makamlar, Darfur'daki BM misyonu ve Emergency adlý kuruluþla birlikte çalýþmalarýný sürdürdüðü bildirildi. Bakanlýk açýklamasýnda, Azzara'nýn serbest býrakýlmasýnda karþýlaþýlan sorunlarý en aza indirmek amacýyla olayýn ayrýntýlarý hakkýnda bilgi verilmeyeceði kaydedildi. HOLLANDA'DA KIZ VE ERKEK ÖÐRENCÝLER ÝÇÝN AYRI SINIFLARDA DERS ÖNERÝSÝ Hollanda'da Hristiyan Eðitim Kurumlarý Merkezi Denetleme Kurulu Baþkaný Wim Kuiper, erkek ve kýz öðrencilere bazý derslerin ayrý sýnýflarda verilmesi çaðrýsýnda bulundu. Kuiper, Trouw gazetesine verdiði demeçte, "ergenlik döneminde erkek öðrencilerin beyin geliþimlerinin kýz öðrencilere göre 2 yýl daha geri olduðunu", ayrý sýnýflarýn bu dezavantajlý durumu ortadan kaldýrabileceðini öne sürdü. Erkek ve kýzlarýn baþarýlý olduklarý derslerin farklýlýk arz ettiðini, kýzlarýn genelde dil derslerinde erkeklerinse matematikte daha baþarýlý olduklarýný belirten Kuiper, bu açýdan bakýldýðýnda bazý dersler için ayrý sýnýf modelinin uygulanabileceðini söyledi. Wim Kuiper, "Ayný yaþtaki öðrencilerin bir arada ders görmeleri son derece mantýklý, ama hemcinslerin ayný sýnýflarda olmasý tabu. En azýndan bazý derslerin bu þekilde verilmesi kaliteyi artýrabilir" görüþünü savundu. GOOGLE, MOTOROLA MOBILITY'Ý 12,5 MÝLYAR DOLARA SATIN ALACAK Ýnternet arama motoru Google, ABD'li cep telefonu üreticisi Motorola Mobility'i 12,5 milyar dolar nakit karþýlýðýnda satýn alacak. Her iki þirketten de yapýlan ortak açýklamaya göre, yönetim kurullarýnca oybirliðiyle kabul edilen anlaþma gereðince Google, Motorola'nýn yüzde 63'lük hissesine sahip olabilmek için Motorola'ya hisse baþýna 40 dolar ödeyecek. Anlaþma, Google'a Android iþletim sistemini güçlendirme imkaný saðlayacak. Google'ýn bu þekilde, en büyük rakiplerinden biri olarak gösterilen Apple'a karþý cep telefonu rekabetini güçlendirmek istediði belirtiliyor. Anlaþmanýn 2011 sonunda ya da en geç 2012 baþýnda tamamlanacaðýný belirten Google, Motorola Mobility'i ayrý bir birim olarak iþletmeye devam edeceklerini kaydetti. 37'ÝNCÝ YILDÖNÜMÜ KUTLANDI- Maðusa'daki Türk askeri harekatýnýn 37'inci yýldönümü Zafer Anýtý ve Polat Paþa Bulvarý'nda düzenlenen törenlerle kutlandý. Polat Paþa Bulvarý'ndaki törene Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer, Baþbakan Ýrsen Küçük, Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, Güvenlik Kuvvetleri Komutaný Tümgeneral Mehmet Daysal, 28'inci Tümen Komutaný Tümgeneral Ýlhan Talu, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardýmcýsý Tuðgeneral Mehmet Soðancý, bazý bakanlar, milletvekilleri ile askeri ve sivil yetkililer katýldý. Zafer Anýtý'nda saat 17.30'da yer alan ilk törende protokol sýrasýna göre çelenkler konuldu, saygý duruþunda bulunuldu, Ýstiklal Marþý eþliðinde bayraklar göndere çekildi. Polat Paþa Bulvarý'ndaki tören ise, Derviþ Eroðlu'nun Güvenlik Kuvvetleri Komutaný Tümgeneral Mehmet Daysal ve Belediye Baþkaný Oktay Kayalp ile birlikte tören birliklerinin ve halkýn bayramýný kutlamalarýyla baþladý. Ýstiklal Marþý eþliðinde bayraklarýn göndere çekilmesiyle devam eden törende, Gazimaðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp ve Gazimaðusa Merkez Komutanlýðý'ndan Piyade Üsteðmen Gökhan Kýzýldað konuþma yaptý. Tören Gazimaðusa Türk Maarif Koleji Öðrencisi Melis Mertekçi'nin þiir okumasý, Derviþ Eroðlu'nun konuþmasý ve tören geçiþiyle tamamlandý. AVRUPA MERKEZ BANKASI, 22 MÝLYAR EURO TUTARINDA HAZÝNE TAHVÝLÝ ALDI Avrupa Merkez Bankasý (ECB), geçen hafta 22 milyar Euro'luk hazine tahvili aldýðýný bildirdi. ECB yaptýðý açýklamada, geçen hafta Euro Bölgesi ülkelerinden 22 milyar Euro deðerinde hazine tahvili aldýðýný belirtti. Banka, bu rakamýn, 2010 yýlý Mayýs ayýnda baþlattýðý program kapsamýnda Avrupa Merkez Bankasý'nýn bir haftada aldýðý en yüksek tutar olduðunu ifade etti. Avrupa Merkez Bankasý, daha önce bir haftada en fazla 16,5 milyar Euro deðerinde hazine tahvil alýmý gerçekleþtirmiþti.

16 16 16 Aðustos 2011 Salý

17 16 Aðustos 2011 Salý 17

18 18 16 Aðustos 2011 Salý

19 16 Aðustos 2011 Salý 19 SATILIK TARLA Alayköy de 3 dönüm arsa nitelikli tarla. Tel: SATILIK DAÝRE Kermiya sosyal konutlarýnda 2. kat daire Stg. Tel: YÜZME KURSLARI TÜM HEYECANI ÝLE DEVAM EDÝYOR Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sürekli Eðitim Merkezi (DAÜ-SEM) tarafýndan organize edilen 2011 Yaz Dönemi Yüzme Kurslarý devam ediyor. DAÜ-SEM Koordinatörü ve Halkla Ýliþkiler ve Basýn Müdürü Derviþ Ekþici 25 Haziran 2011 tarihinde baþlayan kurslarýn devam ettiðini belirterek katýlýmcýlarýn düzenlenecek olan sertifika töreni ile sertifikalarýný alacaklarýný bildirdi. Kurslarýn DAÜ - SEM yüzme kursu eðitmenleri Tanur Fenercioðlu ve Ümit Eruz tarafýndan verildiðini belirten Ekþici, yüzme kurslarýna yoðun ilgi gösterildiðini belirtti. DAÜ Deniz Tesislerinde gerçekleþtirilen kurslara toplamda 50'i aþkýn öðrencinin katýldýðýný aktaran Ekþici, 4-12 yaþ aralýðýndaki öðrencilerin katýldýðý yüzme kursunda eðitimlerin yaþ ve seviye düzeylerine göre gruplandýrýlarak yapýldýðýný ve derslerin oldukça eylenceli geçtiðini vurguladý. Ekþici, yaz aylarýnýn en önemli sporlarýndan biri olan yüzme sporunun son derece önemli olduðuna deðinerek okullarýn tatil olduðu yaz aylarýnda yüzme sporunun öðrencilerin vakitlerini deðerlendirebileceði en güzel sosyal etkinliklerden biri olduðunu belirterek DAÜ-SEM olarak bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerinin bildirdi. SATILIK EV Minareliköy Hebo Yapý karþýsý 3+1 ev Tel: KAYIP DÝPLOMA Güzelyurt Kurtuluþ Lisesi'nden aldýðým diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Umut Raþit Karahan KAYIP DÝPLOMA Selçuk Üniversitesi MYO'dan aldýðým diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Ferit Sayýcý DUYURU Lefkoþa hudutlarý dahilinde bulunan iþ yeri ve meslek icra eden kurum ve /veya kuruluþlarla ilgili meslek vergileri, belediyemizde askýya alýnmýþtýr. S1/95, 33/01sayýlý belediyeler yasasý uyarýnca tarh olunan bu vergilere, ilan tarihinden 20 gün süreyle yazýlý olarak itiraz edebilecektir. Son ödeme 31 Ekim 2011 Pazartesi günü mesai bitimine kadardýr. Bu tarihten sonra yapýlacak ödemelere gecikme zammý uygulanacaktýr. YAT TURU Þirketlere, ailelere ve arkadaþ gruplarýna özel yat turlarý... Tel: MELÝ EMLAK Lefkoþa terminal yanýnda Türk malý 2+1 apartman dairesi Stg. Hamitköy'de 0 Türk malý 1+1 veya 2+1 daireler, Stg. Hamitköy'de Türk malý 1 evlek 1600 ayakkare arsa Stg. Boðaz da Türk malý müstakil, 175 metrekare havuzlu villa Stg Lefkoþa Metehan da 3+1 Apt. dairesi Stg Lefkoþa Türk Belediyesi SATILIK EV Göçmenköy'de 2+1 göçmen evi satýlýktýr ARANIYOR Hastanemizde tam gün çalýþabilecek Radyoloji Uzmaný aranmaktadýr. Adres: Atatürk Caddesi, No:13 Gönyeli/Lefkoþa Tel: Fax: PAKETÇÝ ARANIYOR Yeni açýlan Starfull döner salonuna paketçi aranýyor KÝRALIK Girne Boðaz da tam müstakil, þömineli villa. K. Kaymaklý da 2+1 daire 650 TL. Hamitköy de müstakil, eþyalý ev 300 Stg. K. Kaymaklý da 2+1 full eþyalý 250 Stg MÜNHAL Derneðimizde istihdam edilmek üzere turizm alanýnda çalýþabilecek, turizme yönelik gösteriler koordine edebilecek koordinatör aranmaktadýr. Aranan özellikler: -Bu alanda tecrübe sahibi olmak. -Sürüþ ehliyeti sahibi olmak. -Uluslararasý Ýliþkiler veya Halkla Ýliþkiler mezunu olanlar tercih edilir. -Ýyi derecede yabancý dil bilmek. Müracaat: Çaðdaþ Halk Danslarý Derneði (Dance of Cyprus) Tel: Gazete, dergi, kitap, okul tezleri vs.. DÝZGÝ, DÝZAYN, CÝLT ve YALDIZ BASKI yapýlýr. Tel:

20 TFF'den açýklama geldi Türkiye'de þike ve teþvik primi iddialarýndan yargýlanan baþkan, yönetici ve futbolcular için Türkiye Futbol Federasyonu 35 gün sonra açýklama yaptý. Mehmetali Aydýnlar, Etik Kurulu'nun savcýlýktan aldýðý raporlarda hala daha kesin bir karar olmadýðýný söyledi. Sadece þike ve teþvik konularýna adlarý karýþan herkesi Disiplin Kuruluna sevk edilmelerine karar verdi. Futbolda transfer dosyasý dün tamamlandý. Toplamda 251 imza atýldý... Gönyeli'den gövde gösterisi n Futbolda transfer dönemi dün tamamlandý. Gönyeli, transferin son günü anlaþtýðý oyunculara toplu halde imza attýrarak gövde gösterisi yaptý. Geçtiðimiz sezonu Baf Ülkü Yurdu'nda kiralýk olarak geçiren Çaðýn, Ýsmail Kovancý, Özgür ve Ahmet Gönyeli'ye imza attý. Bugün ise yabancý oyuncular Faye ve Evren de imza atacak n Yabancý oyuncu konusunda çok titiz çalýþan kýrmýzý beyazlý yönetim bugün Evren ve Faye'ye imza attýracak. Geçtiðimizi sezon takýmda görev alan Solomon ise Bolu'da kampa katýlacak Futbolda transferin son gününde Süper Ligin en hareketli takýmý Gönyeli oldu. Daha önce anlaþmaya vardýðý oyunculara toplu halde imza attýran kýrmýzý beyazlýlar adeta gövde gösterisi yaptýlar. Geçtiðimiz sezonu Baf Ülkü Yurdu'nda kiralýk olarak geçiren Çaðýn'ýn yaný sýra Ozanköy'den Çaðlar Doðan Türk Birliði'nden Gökhan, Çanakkale'den Ýsmail, Yenicami'den Özgür ve Akçay'dan Ahmet de imza atarak transferlerine resmiyet kazandýrdýlar. EVREN ÝLE FAYE BUGÜN Küme düþme korkusunu geçtiðimiz sezon çok yakýndan hisseden ve bu korkuyu bir kez daha yaþamak istemeyen Gönyeli yönetimi ince eleyip sýk dokuduklarý yabancý oyuncu transferlerinde de sona yaklaþtý. Gündemdeki isimler Lapta'dan Faye ile Beþiktaþ'ýn altyapýsýnda yetiþen oyun kurucu mevkisinde oynayan Evren'in transfer iþlemlerinin bugün biteceði ve imzalarýn atýlacaðý öðrenildi. SOLOMON ÝSTANBUL'DAN KATILACAK Tecrübeli Teknik Adam Mustafa Piro'nun programýna göre 18 Aðustos Perþembe günü kamp için adadan ayrýlacak olan Gönyeli, sezon öncesi hazýrlýklarýný Bolu Gerede'de 25 Aðustos'a kadar sürdürecek. Geçtiðimiz sezonun iyi isimlerinden olan ve performansý ile memnuniyet yaratan Solomon'un da takýma Ýstanbul'dan itibaren katýlacaðý öðrenildi. PÝRO 5 GÜN ÝZÝNLÝ Bu sezon yeniden takýmýn baþýna getirilen teknik direktör Mustafa Piro tatil için Londra'ya gitti. Piro'nun yokluðunda takýmý yardýmcý antrenör Ali Kanlý çalýþtýrýyor. Mustafa Piro da Solomon gibi takýma Ýstanbul'da katýlacak ve kamp için Bolu'ya hareket edilecek. Meliz Çin'de, Yiðitcan Türkiye'de yarýþacak Milli atletlerimiz Meliz Redif Çin'de "Dünya Üniversiteler Olimpiyatlarý"nda bugün sabah, Yiðitcan Hekimoðlu ise "Türkiye Kulüplerarasý Gençler Ligi Atletizm Müsabakalarý'nda piste çýkýyor. Çin'de 22 Aðustos'a kadar devam edecek olan "Dünya Üniversiteler Olimpiyatlarý"nda yarýþacak olan Meliz Redif 400 metre seçmelerinde yarýþacak. Türkiye adýna yarýþacak olan Meliz, 400 metre seçmelerinden sonra çeyrek final ve finale kalmak için mücadele edecek, Meliz Redif 400 metrenin yanýrsa 200 metre ve 4 x 400 metre Bayrak Yarýþlarýnda da koþacak. Meliz'in Çin'deki hedefi Londra Olimpiyatlarýna katýlabilmek için barajý geçmek. "Türkiye Kulüplerarasý gençler Ligi Atletizm Müsabakalarý'nda mücadele eden rekortmen atletimiz Yiðitcan Hekimoðlu ise bugün Samsun'da düzenlenen 100, 200 ve 4 x 100 Metre Bayrak yarýþýnda koþacak. Uluslararasý Sadi Gülcelik Cup 2011 turnuvasý devam ediyor Kemal Türker son 32'de n Yenal Esenel'in 2'ncü turda elendiði Uluslararasý Sadi Gülcelik Cup 2011'de, Kemal Türker 4'üncü tura yükselme baþarýsý gösterdi Uluslararasý Tenis Federasyonu (ITF) tarafýndan düzenlenen Uluslararasý Sadi Gülcelik Cup 2011 turnuvasýnýn üçüncü gününde Kemal Türker ve Suzan Pakan rakiplerine karþý üstünlük elde ederek tur atladýlar. ENKA Spor Tesisleri'nde gerçekleþen turnuvaya Lefkoþa Þehir Kulübü sporcularýndan Yenal Esenel 2'nci turdaki karþýlaþmasýný iyi baþladý ve ilk seti 6-4 kazandý. Ancak bu üstünlüðünü koruyamadý. Ýkinci ve üçüncü setleri 6-1'lik skorlarla kaybeden Esenel, turnuvaya veda etti. Kemal Türker Turnuvadaki diðer bir temsilcimiz Kemal Türker, 2'nci turdaki rakibini 6-4 ve 7-5'lik setlerle eleyerek üçüncü tura yükseldi. Kemal dün oynadýðý karþýlaþmada yine galip geldi. Rakibi Yakut Alp'i 6-0 ve 6-2'lik setlerle 2-0 maðlup edip dördüncü tura yükselmeyi baþaran Kemal Türker son 32 sporcu arasýna girmiþ oldu. Bugün karþýlaþmasý olmayan Kemal Türker, yarýn (17 Aðustos 2011, Çarþamba) sabah saat 09.30'da 6 numaralý seri baþý Yiðitcan Çömlek ile karþý karþýya gelecek. Suzan Pakan Genç Kadýnlar Kategorisi'nde mücadele eden temsilcimiz Suzan Pakan, ilk karþýlaþmasýný dün yaptý. Rakibi Þehzade Gur'u 7-5 ve 6-1'lik skorlarla 2-0 maðlup eden Suzan Pakan kategorisinde ikinci tura yükseldi. Suzan Pakan bugün saat 11.00'de 12 numaralý seri baþý Josephine Hofmann ile ikinci turda mücadele edecek. Voleybolda transfer dönemi sona erdi Volaybolda 1 Aðustos tarihinde baþlayan transfer dönemi sona erdi. Tranfer dönemi içerisinde 7 sporcu aktarma iþlemi gerçekleþtirdi. En fazla transfer iþlemi gerçekleþtiren takým Magem oldu. Magem Dumlupýnar'dan Laden Berkay, Nesrin Yüceulaþ, Sima Kanatlý, Ýpek Kaptan', DAÜ den Ahmet Gürses'i renklerine baðladý. YDÜ ise Vakýflar'dan Seda Kutay ve serbest olan Güney Benli 'nin aktarma iþlemlerini gerçeleþtirdi. Voleybolda ara transfer iþlemleri ise 1-5 Aralýk tarihlerinde yapýlacak. KKTC Voleybol Federasyonu tarafýndan düzenlenen plaj voleybolu organizasyonlarnýn 4. etabý tamamlandý. 3. Salih Miroðlu Gençlik ve Spor Kupasýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan Genel Kalsman sýralamasý için mücadele devam ediyor. Seoznun 5. ve son etab turnuvasý Maðusa'da Magem spornsorluðunda gerçekleþtirilecek. Bu yýl 4.'sü düzenlenecek olan Magem Plaj Voleybolu Turnuvasý Eylül ayý içerisinde gerçekleþecek. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3534 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3534 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Üç sendika ortak bir açýklama yaparak "Verdiðin sözü tut" demiþler hükümete... Ciddi olamazlar deðil mi? Hükümet ne zaman sözünü tuttu da þimdi tutacak? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Aðustos 2011 Perþembe

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3310 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLMAYAN SINIRIN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3310 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLMAYAN SINIRIN. UBP nin yeni Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu KKTC ekonomisi hiç bu kadar iyi olmamýþtý diyor. Biz dememiþ miydik size, memleket batarken bazýlarý Lale Devri yaþýyor diye... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı