Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI"

Transkript

1 I Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

2 II Yay n No : 1949 Hukuk Dizisi : Bask fiubat 2008 STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : B e t a B a s m A. fi. Bask - Cilt : K a h r a m a n O f s e t B a c l a r / s t a n b u l (0-212) Kapak Tasar m : Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III ÖNSÖZ Bireyin kiflisel verilerinin korunmas, esas nda onun temel hak ve özgürlüklerinin korunmas anlam na gelmektedir. Özgürlükçü hukuk devletinde temel hak ve özgürlüklerin korunmas ve kamusal organlar n bütün eylem ve ifllemlerinde hukuk kurallar na uymalar son derece önemlidir. Bu çerçevede kiflisel verilerin temel hak boyutuyla korunmas ve kamusal organlar n yasal görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duydu u kiflisel verilerin toplan p, ifllenmesinin hukuksal kurallara ba lanmas, ayn zamanda hukuk devleti içerisinde bireyin temel hak ve özgürlüklerinin korunmas n sa layacak ve özgür bir toplum yap s n n oluflmas na katk da bulunacakt r. Ülkemizde çok yeni olan kiflisel verilerin korunmas hukuku, Anayasa Hukukunda temel haklar boyutuyla fazla incelenmemifltir. Anayasa Hukukunda Kiflisel Verilerin Korunmas ad n tafl yan bu çal flma, oldukça fazla bilimsel alan ilgilendiren verilerin korumas konusunda, kiflisel verilerin korunmas n n temel hukuksal esaslar n ve bu koruman n temel hak boyutunu ortaya koymaya çal flma amac n tafl maktad r. Bu çal flman n yap lmas s ras nda bana sonsuz destek olan eflime, manevi destek sa layan o luma, yabanc bilimsel kaynaklar edinmemde katk lar olan Prof.Dr. Helmut Goerlich ve Prof.Dr. Martin Ibler e ve kitab n bas m aflamas nda bütün kolayl klar gösteren Beta yay nevi çal - flanlar na özellikle teflekkürlerimi sunar m. O uz fiimflek Buca, fiubat 2008

4 IV

5 V Ç NDEK LER KISALTMALAR...IX G R fi...1 B R NC BÖLÜM TAR HSEL GEL fi M VE ULUSLARARASI BELGELERDE K fi SEL VER LER N KORUNMASINA L fik N TEMEL DÜZENLEMELER I- GENEL OLARAK...3 II- TAR HSEL GEL fi M...5 III- ULUSLARARASI BELGELERDE K fi SEL VER LER N KORUNMASINA L fik N TEMEL DÜZENLEMELER...12 A- GENEL OLARAK...12 B- OECD VE K fi SEL VER LER N KORUNMASI...12 C- B RLEfiM fi M LLETLER ÖRGÜTÜ VE K fi SEL VER LER N KORUNMASI...16 D- AVRUPA KONSEY VE K fi SEL VER LER N KORUNMASI Genel Olarak Avrupa Konseyinin 1981 Tarihli Kiflisel Verilerin Otomatik flleme Tabi Tutulmas s ras nda Gerçek Kiflilerin Korunmas na liflkin (108 No lu) Sözleflmesi Avrupa nsan Haklar Sözleflmesi ve Kiflisel Verilerin Korunmas...30 E- AVRUPA B RL NDE K fi SEL VER LER N KORUNMASI Genel Olarak Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 24 Ekim 1995 tarihli Kiflisel Verilerin fllenmesi S ras nda Gerçek Kiflilerin Korunmas ve Serbest Veri Trafi ine liflkin Yönergesi...41

6 VI a) Genel Olarak...41 b) Avrupa Topluluklar Kiflisel Verilerin Korunmas Yönergesinin Uygulama Alan...42 c) AB Verilerin Korunmas Yönergesinde Temel Kavramlar...43 d) Kiflisel Verilerin Korunmas na liflkin Avrupa Topluluklar Yönergesinde Getirilen Genel lkeler ve lgilinin Haklar...45 e) Avrupa Topluluklar Verilerin Korunmas Yönergesinde Öngörülen Ba ms z Kontrol Makamlar ve Verilerin Korunmas Grubu (Madde 29- Verilerin Korunmas Grubu) f) Kontrol Organlar na Bildirme Yükümlülü ü...52 g) Avrupa Topluluklar Verilerin Korunmas Yönergesinde Üçüncü Ülkelere Veri Aktar m AVRUPA TOPLULUKLARININ E-KOMÜN KASYON VER LER N KORUNMASI YÖNERGES AVRUPA KONSEY VE PARLAMENTOSUNUN TOPLULUK KURUM VE ORGANLARI VASITASIYLA K fi SEL VER LER N filenmes SIRASINDA GERÇEK K fi LER N KORUNMASINA VE SERBEST VER TRAF NE L fik N TÜZÜ Ü (45/2001 NOLU AT TÜZÜ Ü) AVRUPA B RL N N STOK YAPMAK ÜZERE VER KAYDED LMES NE L fik N 2006/24 NOLU YÖNERGES AVRUPA B RL TEMEL HAKLAR fiarti...69 a) Genel Olarak...69 b) Avrupa Birli i Temel Haklar fiart nda Bir Temel Hak Olarak Kiflisel Verilerin Korunmas EUROPOL, SCHENGEN VE K fi SEL VER LER N KORUNMASI...75 a) Europol Antlaflmas...75 b) Schengen Antlaflmas...78

7 VII K NC BÖLÜM K fi SEL VER LER N KORUNMASINA YÖNEL K VER LER N KORUNMASI HUKUKUNDAK TEMEL LKELER I- VER LER N KAL TEL OLMASI LKES...83 II- III- IV- ÖZEL KATEGOR LERDEK VER LER N (HASSAS VER LER N) ÖZEL OLARAK KORUNMASI LKES...86 K fi SEL VER LER N filenmes SIRASINDA LG L N N B LG LEND R LMES...88 K fi SEL VER LER N filenmes SIRASINDA B LG ALMA, DÜZELTME, S LD RME, ENGELLEME VE T RAZ HAKLARININ GARANT ED LMES...90 V- VER GÜVENL LKES...94 VI- VER LER N filenmes NDE ÖN KONTROL LKES...97 VII- K fi SEL VER LER N filenmes NDE ÖLÇÜLÜLÜK LKES...98 VIII- VER filem FAAL YETLER N N AÇIKLI I LKES IX- HAK ARAMA, SORUMLULUK VE YAPTIRIMLARA L fik N DÜZENLEMELER N GEREKL L LKES X- K fi SEL VER LER N filenmes N N BA IMSIZ KONTROL ORGANLARI TARAFINDAN DENETLENMES LKES XI- YETK S Z VER filenememes YA DA K fi SEL VER LER N fileneb LMES Ç N YASAL TEMEL N VEYA LG L N N RIZASININ GEREKL L LKES XII- K fi SEL VER LER N HUKUKA AYKIRI filenmes DURUMUNDA TAZM NAT HAKKI ÜÇÜNCÜ BÖLÜM K fi SEL VER LER N KORUNMASININ ANAYASA HUKUKSAL TEMELLER I- B REY N K fi SEL VER LER N N KORUNMASI HAKKI A- GENEL OLARAK B- K fi SEL VER LER N KORUNMASI HAKKININ ANAYASA HUKUKSAL TEMELLEND R LMES NE L fik N

8 VIII B R ÖRNEK OLARAK ALMAN ANAYASA MAHKEMES N N NÜFUS SAYIMI KARARI II- III- IV- K fi SEL VER LER N KORUNMASI HAKKININ KORUMA ALANI ve SINIRLARI A- K fi SEL VER LER N KORUNMASI HAKKININ KORUMA ALANI B- K fi SEL VER LER N KORUNMASI HAKKININ SINIRLARI K fi SEL VER LER N KORUNMASI HAKKININ ANAYASAL TEMEL OLARAK NSAN ONURU VE GENEL K fi L K HAKKI A- NSAN ONURU ve K fi SEL VER LER N KORUNMASI B- GENEL K fi L K HAKKI VE K fi SEL VER LER N KORUNMASI K fi SEL VER LER N KORUNMASI HAKKINI KORUYAN D ER TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER N KISM GARANT LER A- NANÇ ÖZGÜRLÜ Ü VE K fi SEL VER LER N KORUNMASI B- ÖZEL YAfiAMIN G ZL L HAKKI VE K fi SEL VER LER N KORUNMASI C- B LG ED NME ÖZGÜRLÜ Ü VE K fi SEL VER LER N KORUNMASI D- DÜfiÜNCEY AÇIKLAMA ÖZGÜRLÜ Ü, TOPLANTI ÖZGÜRLÜ Ü ve K fi SEL VER LER N KORUNMASI E- HABERLEfiME ÖZGÜRLÜ Ü VE K fi SEL VER LER N KORUNMASI DÖRDÜNCÜ BÖLÜM K fi SEL VER LER N KORUNMASI TEMEL HAKKI ÇERÇEVES NDE BAZI ÖRNEK ALANLARIN NCELENMES ve K fi SEL VER LER N KORUNMASI KANUN TASARISI I- STAT ST K VE K fi SEL VER LER N KORUNMASI II- KAMUSAL ULAfiILAB L R ALANLARIN V DEO LE GÖZETLENMES VE K fi SEL VER LER N KORUNMASI...161

9 IX A- GENEL OLARAK B- K fi SEL VER LER N KORUNMASI Ç N V DEO GÖZETLEMELER N N TAB OLMASI GEREKEN ASGAR HUKUKSAL LKELER III- INTERNET VE K fi SEL VER LER N KORUNMASI IV- MERKEZ NÜFUS DARES S STEM VE K fi SEL VER LER N KORUNMASI V- K fi SEL VER LER N CEZA HUKUKU VASITASIYLA KORUNMASI VI- TÜRK HUKUKUNDA K fi SEL VER LER N KORUNMASI KANUN TASARISI A) GENEL OLARAK B) K fi SEL VER LER N KORUNMASI KANUN TASARISININ GET RD DÜZENLEMELER C) K fi SEL VER LER N KORUNMASI KANUN TASARISININ DE ERLEND R LMES SONUÇ KAYNAKLAR...221

10 X

11 XI KISALTMALAR AB ABD ABTHfi A HM A HS Any. AT ATAD b Bkz. CMK. dpn : Avrupa Birli i : Amerika Birleflik Devletleri : Avrupa Birli i Temel Haklar fiart : Avrupa nsan Haklar Mahkemesi : Avrupa nsan Haklar Sözleflmesi : Anayasa : Avrupa Topluluklar : Avrupa Topluluklar Adalet Divan : Bend : Bak n z : Ceza Muhakemesi Kanunu : Dipnot f. : F kra Krfl md. MERN S : Karfl laflt r n z : Madde s. : sayfa SUA OECD PVSK TCK. vb. vd. vs. : Merkezi Nüfus daresi Sistemi : Schengen Uygulama Antlaflmas : Organisation for Economic Cooperation and Development (Ekonomik flbirli i ve Kalk nma Teflkilat ) : Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu : Türk Ceza Kanunu : ve benzeri : ve devam : ve saire

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : 1005 1. Bas m - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-057 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

V KT MOLOJ (MA DURB L M)

V KT MOLOJ (MA DURB L M) I PROF. DR. FÜSUN SOKULLU-AKINCI V KT MOLOJ (MA DURB L M) AR. GÖR. SELMAN DURSUN UN KATKILARIYLA 2. BASI II III Yay n No : 1985 Hukuk Dizisi : 926 2. Bas - May s 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-882 -

Detaylı

Yay n No : 1572 Hukuk Dizisi : 701. 1. Bas - Nisan 2005 - STANBUL

Yay n No : 1572 Hukuk Dizisi : 701. 1. Bas - Nisan 2005 - STANBUL M LLETLERARASI ÖZEL HUKUK ANLAfiMALARI C LT II K TARAFLI ANLAfiMALAR Konsolosluk Anlaflmalar Adlî Yard m, Tan ma-tenfiz ve Teminat Anlaflmalar Prof. Dr. Aysel ÇEL KEL Doç. Dr. Günseli ÖZTEK N Arafl. Gör.

Detaylı

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi I Yard. Doç. Dr. Faruk Kerem Giray stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi 5717 ve 5718 say l kanunlar

Detaylı

TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES

TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES I Prof. Dr. Nuray EKfi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dal Baflkan VATANDAfiLIK HUKUKUMUZDA TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES II III Yay n No : 1989 Hukuk Dizisi :

Detaylı

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT 3 MUSTAFA REfi T KARAHASAN TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT TÜRK YE CUMHUR YET N N TEMEL KÜLTÜRDÜR. KÜLTÜR; OKUMAK, ANLAMAK, GÖREB LMEK, GÖREB LD NDEN ANLAM ÇIKARMAK, DERS ALMAK, DÜfiÜNMEK, ANLAMA YETENE

Detaylı

Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M

Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M Yay n No : 2374 Hukuk Dizisi : 1169 1. Bask - Ocak 2011 - STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi

Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi I Zafer KAHRAMAN Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi REKABET HUKUKU AÇISINDAN OL GOPOL ST K BA IMLILIK II Yay n No : 1976 Hukuk : 920 1. Bask - May s

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar YAYIN KURULU* (Editorial Board) Prof. Dr. Hakan Pekcan tez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve cra flas Hukuku Anabilim Dal

Detaylı

SU KAYNAKLARI MÜHEND SL UYGULAMALARI

SU KAYNAKLARI MÜHEND SL UYGULAMALARI 1 SU KAYNAKLARI MÜHEND SL UYGULAMALARI ÇÖZÜLMÜfi 200 PROBLEM Prof. Dr. Cevat Erkek Prof. Dr. Necati A ralio lu 6. Bask 2 Yay n No : 2969 Teknik Dizisi : 161 6. Bask - Ekim 2013 - STANBUL ISBN 978-605 -

Detaylı

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Yusuf YİĞİT

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Yusuf YİĞİT İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Yusuf YİĞİT Yay n No : 2318 Hukuk Dizisi : 1147 1. Bas Kas m 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-341 - 2 Copyright Bu kitabın bu basısının

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

ORTA ASYA VE KAFKASYA

ORTA ASYA VE KAFKASYA i Mehmet DİKKAYA ORTA ASYA VE KAFKASYA DÖNÜŞÜM SÜRECİ V E ULUSLARARASI EKONOMİ P O L İ T İ K İstanbul, 2009 ii Yay n No : 2121 flletme-ekonomi Dizisi : 322 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-039

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK ta yer

T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK ta yer TÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK TA YER ALAN fi RKETLER N DENET M VE MUHASEBE STANDARTLARINA L fik N HÜKÜMLER N DE ERLEND R LMES Fatih DURAL Yeminli Mali Müflavir T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI

Detaylı

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0 Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima uymak ilkemizdir. Vehbi Koç ÖNSÖZ fiirketimiz, Cumhuriyet tarihi

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA REZERV YAPI ALANI - RİSKLİ ALAN VE RİSKLİ YAPILAR

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA REZERV YAPI ALANI - RİSKLİ ALAN VE RİSKLİ YAPILAR Herkes için Hukuk: 18 KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA REZERV YAPI ALANI - RİSKLİ ALAN VE RİSKLİ YAPILAR Av. Osman OY İnş. Müh. Selahattin NAZİK Yay n No : 3026 Hukuk Dizisi : 1482 1. Baskı - Ocak 2014 İSTANBUL

Detaylı

SEÇİM SİSTEMİ VE SİYASİ PARTİLER ARAŞTIRMASI

SEÇİM SİSTEMİ VE SİYASİ PARTİLER ARAŞTIRMASI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE SEÇİM SİSTEMİ VE SİYASİ PARTİLER ARAŞTIRMASI CİLT II ANA RAPOR Kas m 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-11/312) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon:

Detaylı

ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER. Dr. Atilla YARDIMCI

ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER. Dr. Atilla YARDIMCI ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER Dr. Atilla YARDIMCI Ankara, 2008 Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, yazarın ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nin önceden yazılı

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

Anonim fiirketler Hukukunda Özel Denetim

Anonim fiirketler Hukukunda Özel Denetim 6102 Say l Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Anonim fiirketler Hukukunda Özel Denetim Special Audit in Corporation Law, in accordance with Turkish Commercial Code No. 6102 fiirin Güven * Çankaya Üniversitesi

Detaylı