(2) BÖLGESEL BELGELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(2) BÖLGESEL BELGELER"

Transkript

1 IKINCI BÖLÜM (2) BÖLGESEL BELGELER

2 (2.1) MÜLTECILER

3 AFRIKA'DAKI MÜLTECI SORUNLARININ ÖZEL YÖNLERINI DÜZENLEYEN ABÖ (AFRIKA BIRLIĞI ÖRGÜTÜ) SÖZLEŞMESI Devlet ve Hükümet Başkanları Kurulu tarafından Altıncı Olağan Oturumunda kabul edilmiştir (Addis Ababa, 10 Eylül 1969) Yürürlüğe giriş: 20 Haziran 1974, Madde XI'e uygun olarak Metin: Birleşmiş Milletler Anlaşmaları Dizisi Sayı: ÖNSÖZ Biz, Addis Ababa şehrinde, 6-10 Eylül 1969 tarihlerinde toplanan Devlet ve Hükümet Başkanları, 1. Afrika'da sürekli olarak sayıları artan mültecileri endişeyle kaydederek ve içinde bulundukları sefaleti ve acıları hafifletmenin ve onlara daha iyi bir yaşam ve gelecek sağlamanın yollarını ve araçlarını bulmaya istekli olarak, 2. Mültecilerin sorunlarının çözümü doğrultusunda esas olarak insancıl bir yaklaşıma gerek olduğunu teslim ederek, 3. Bununla birlikte, mülteci sorunlarının Üye Devletler arasında bir sürtüşme kaynağı olduğunun bilincinde olarak, ve bu tür antlaşmazlıkların kaynağını ortadan kaldırmaya istekli olarak, 4. Barışçıl ve normal bir yaşam sürdürme arayışı içinde olan bir mülteci ile yalnızca dışarıdan yıkıcı kışkırtma amacıyla ülkesinden kaçan bir kimse arasında bir ayrım yapmaya istekli olarak, 5. Bu tür yıkıcı unsurların etkinliklerinin, Akra'da 1965'te kabul edilen Mülteci Sorunlarına Ilişkin Karar ve Yıkıcı Faaliyetler Sorunu Üzerine Bildirge'ye uygun bir biçimde caydırılması gerektiği konusunda kararlı olarak, 6. Birleşmiş Milletler Antlaşması ve Insan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin, insanların temel hak ve özgürlüklerden bir ayrım yapılmaksızın yararlanmalarına ilişkin ilkeyi beyan ettiğini akılda tutarak, 7. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Devlete Sığınmaya Ilişkin Beyannamesi ile ilgili olarak 14 Aralık 1967 tarihli 2312 (XXII) sayılı Kararı'nı hatırlayarak, 8. Kıtamızın bütün sorunlarının Afrika Birliği Örgütü Antlaşması'nın ruhuna uygun olarak ve Afrika bağlamında çözülmesi gerektiğinden emin olarak,

4 9. 28 Temmuz 1951 tarihli Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin, 31 Ocak 1967 tarihli Protokol ile değiştirilmiş biçimiyle, mültecilerin statüsüne ilişkin temel ve evrensel belgeyi oluşturduğunu ve Devletlerin mültecilere yönelik derin ilgilerini ve mültecilerin muamelesi konusunda ortak standartlar geliştirme yönündeki isteklerini yansıttığını teslim ederek, 10. ABÖ Devlet ve Hükümet Başkanları Kurulu'nun 26 ve 104 sayılı Kararlarını hatırlayarak, Örgüte Üye Devletler'den 1951 tarihli Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni ve Mültecilerin Statüsüne Ilişkin 1967 tarihli Protokol'ü henüz kabul etmemiş olanları söz konusu belgeleri kabul etmeye, ve bu arada bu belgelerdeki hükümleri Afrika'daki mültecilere uygulamaya çağırarak, 11. Mevcut Sözleşme tarafından tavsiye edilen önlemlerin Afrika'daki mültecilerin sorunlarının çözümünde etkili olması için, Afrika Birliği Örgütü ile Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği arasında yakın ve sürekli işbirliği gerektiğinden emin olarak, Aşağıdakiler konusunda anlaşmaya varmışlardır: 1. Madde "Mülteci" teriminin tanımı 1. Bu Sözleşme'nin amaçları çerçevesinde, "mülteci" terimi, ırk, din, milliyet, siyasi inanç ya da belirli bir toplumsal gruba mensubiyeti yüzünden zulüm ya da haklı bir temele dayanan zulme uğrama korkusu nedeniyle, vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve, söz konusu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da korkusu nedeniyle yararlanmak istemeyen, ya da, vatandaşlığı olmayan ve bu tür olaylar sonucu daha önce ikamet ettiği ülkenin dışına çıkmış olup, söz konusu ülkeye geri dönemeyen, ya da korkusu nedeniyle dönmek istemeyen kişi anlamına gelecektir. 2. "Mülteci" terimi aynı zamanda, kendi menşe ülkesinin ya da vatandaşı olduğu ülkenin bir bölümünde ya da tümünde, dış saldırı, işgal, yabancı egemenliği ya da kamu düzenini ciddi biçimde bozan olaylar nedeniyle, menşe ülkesi ya da vatandaşı olduğu ülke dışında bir başka yerde sığınma aramak için daimi ikamet ettiği yeri terk etmeye zorlanan herkes için geçerli olacaktır. 3. Birkaç vatandaşlığı olan bir kimse için, "vatandaşı olduğu bir ülke" terimi, vatandaşı olduğu her bir ülke anlamına gelecektir, ve bir kimse, eğer haklı bir nedene dayalı korkuya herhangi bir geçerli gerekçesi olmaksızın, vatandaşı olduğu ülkelerden birinin korumasından yararlanmıyor ise, vatandaşı olduğu ülkenin korumasından yoksun kalmış sayılmayacaktır. 4. Eğer bir mülteci: (a) vatandaşı olduğu ülkenin korumasından gönüllü olarak yeniden yararlanmaya başlamış ise, ya da,

5 (b) vatandaşlığını kaybetmiş olup, gönüllü olarak yeniden kazanmış ise, ya da, (c) yeni bir vatandaşlık kazanmış, ve yeni vatandaşlığını kazandığı ülkenin korumasından yararlanmakta ise, ya da, (d) zulüm korkusu nedeniyle terk ettiği veya dışında kaldığı ülkede yeniden bir yaşam kurmuş ise, ya da, (e) mülteci olarak tanınmasına neden olan koşullar ortadan kalktığı için, vatandaşı olduğu ülkenin korumasında yararlanmayı reddetmeye devam edemezse, ya da, (f) bir ülkeye mülteci olarak kabul edildikten sonra, bu sığınma ülkesi dışında siyasi olmayan ciddi bir suç işlemişse, ya da, (g) bu Sözleşme'nin amaç ve ilkelerini ciddi biçimde ihlal etmişse, bu Sözleşme herhangi bir mülteci için geçerliliğini yitirecektir. 5. Eğer sığınma ülkesi bir kimsenin: (a) barışa karşı bir suç, bir savaş suçu, ya da insanlığa karşı bir suçu, bu tip suçlara ilişkin şartları hazırlamak için oluşturulan uluslararası belgelerde tanımlandığı şekilde işlemiş olduğunu; (b) bir ülkeye mülteci olarak kabul edilmeden önce, bu sığınma ülkesi dışında siyasi olmayan ciddi bir suç işlediğini; (c) Afrika Birliği Örgütü'nün amaç ve ilkelerine aykırı eylemlerden suçlu olduğunu; (d) Birleşmiş Milletler'in amaç ve ilkelerine aykırı eylemlerden suçlu olduğunu düşünmesine yol açacak ciddi nedenlere sahip ise, bu Sözleşme'nin hükümleri söz konusu kimse için geçerli olmayacaktır. 6. Bu Sözleşme'nin amaçları için, Sığınma Tanıyan Sözleşmeci Ülke bir başvuru sahibinin mülteci olup olmadığına karar verecektir. 2. Madde Sığınma 1. ABÖ'ne Üye Devletler, mültecileri almak ve, haklı nedenlerle kendi ülkelerine ya da vatandaşı oldukları ülkeye geri dönemeyen ya da dönmek istemeyen mültecilerin yerleşmesini güvence altına almak için ilgili yasalarıyla uyumlu olarak ellerinden geleni yapacaklardır. 2. Mültecilere sığınma hakkı tanınması barışçıl ve insani bir eylemdir ve herhangi bir Üye Devlet tarafından düşmanca bir eylem olarak kabul edilemez.

6 3. Hiç kimse bir üye tarafından Madde I, paragraf 1 ve 2'de ortaya konan nedenlerle yaşamının, bedensel bütünlüğünün ya da özgürlüğünün tehdit altında olduğu bir ülkeye geri dönmeye ya da orada kalmaya zorlayacak, sınırda reddedilme, geri gönderilme ya da ihraç gibi önlemlere maruz bırakılamaz. 4. Bir Üye Devlet'in mültecilere sığınma hakkı tanımayı sürdürmekte güçlük çektiği durumlarda, söz konusu Üye Devlet, diğer üye devletlere yardım için doğrudan ve ABÖ aracılığıyla başvurabilir, ve bu diğer Üye Devletler Afrika dayanışması ve uluslararası işbirliği ruhuyla, sığınma hakkı tanıyan Üye Devletin üzerindeki yükü hafifletmek üzere uygun önlemleri alacaklardır. 5. Bir mülteci hiçbir sığınma tanıyan ülkede oturma hakkı elde edemediğinde, önceki paragrafla uyumlu olarak üçüncü bir ülkeye yeniden yerleştirilmesiyle ilgili düzenlemeyi askıda tutarak, kendini mülteci olarak gösterdiği herhangi bir sığınma ülkesinde geçici oturma hakkı alabilir. 6. Sığınma ülkeleri, güvenlik nedenleriyle, mültecileri menşe ülkelerinin sınırından mümkün olduğu kadar uzakta olan makul bir yere yerleştireceklerdir. 3. Madde Yıkıcı Etkinliklerin Önlenmesi 1. Her mültecinin, kendisini içinde bulduğu ülkeye karşı, özellikle yasa ve yönetmeliklerine ve aynı zamanda kamu düzeninin korunması için alınan önlemlere uymasını gerektiren, görevleri vardır. Aynı zamanda ABÖ'ne Üye Devletlerden herhangi birine karşı yıkıcı eylemlerden kaçınmalıdır. 2. Imzacı Devletler, kendi ülkelerinde ikamet eden mültecilerin, özellikle silah kullanımı, basın ya da radyo yoluyla, Üye Devletler arasında gerilime yol açabilecek herhangi bir eylemle, ABÖ'ne Üye Devletlerden herhangi birine saldırmalarını önlemeyi taahhüt eder. 4. Madde Ayrımcılık Yapılmaması Üye Devletler, bu Sözleşme'nin hükümlerinin, ırk, din, milliyet, belirli bir toplumsal gruba mensubiyet ya da siyasi inançları nedeniyle ayrımcılık yapılmaksızın bütün mültecilere uygulanacağını taahhüt ederler. 5. Madde Gönüllü Geri Dönüş 1. Geri dönüşün esas olarak gönüllü niteliğine, her durumda saygı gösterilecektir ve hiçbir mülteci kendi isteği dışında ülkesine geri gönderilmeyecektir.

7 2. Sığınma ülkesi, mültecinin menşe ülkesi ile işbirliği içinde, ülkelerine geri dönmek isteyen mültecilerin güvenli dönüşleri için düzenlemeleri yapacaktır. 3. Menşe ülkeleri, mültecileri geri kabul ederken, onların yeniden yerleşmelerini kolaylaştıracak ve onlara ülke vatandaşlarının sahip olduğu hak ve ayrıcalıkların tümünü tanıyacak, ve onları kendi vatandaşlarıyla aynı yükümlülüklere tabi tutacaktır. 4. Ülkelerine gönüllü olarak geri dönen mülteciler, mülteci olunmasına yol açan nedenlerden herhangi biri sonucu ülkeyi terk ettiği için kesinlikle cezalandırılamaz. Gerekli olduğunda, ulusal bilgi medyası yoluyla ve ABÖ'nün Idari Genel Sekreteri aracılığıyla, mültecileri eve dönmeye davet ederek ve menşe ülkelerinde hakim olan yeni koşulların, kendilerinin risksiz bir biçimde geri dönüşünü ve rahatsız edilme ya da cezalandırılma korkusu olmaksızın normal ve barışçıl bir yaşam sürdürmelerini mümkün kılacağına dair güvence vererek, bir çağrı yapılacaktır, ve söz konusu çağrı metni mültecilere verilecek ve sığınma ülkesi tarafından kendilerine açıkça açıklanacaktır. 5. Bu tür güvenceler sonucunda ya da kendi girişimleriyle, anavatanlarına geri dönmeye özgürce karar veren mültecilere, sığınma tanıyan ülke, menşe ülkesi, gönüllü kuruluşlar ve uluslararası ve hükümetlerarası kuruluşlardan dönüşlerini kolaylaştırmak üzere mümkün olan her türlü yardımı alacaklardır. 6. Madde Seyahat Belgeleri 1. Üye Devletler, Madde III'e tabi olarak, ülkelerinde yasal olarak kalan mülteciler için, Mültecilerin Statüsü'ne Ilişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve ona ekli Program ve Ek'e uygun olarak, ülkeleri dışında seyahat etmeleri amacıyla, ulusal güvenlik ya da kamu düzenine ilişkin zorlayıcı nedenler başka türlüsünü gerektirmedikçe, seyahat belgeleri çıkaracaklardır. 2. Ikinci sığınma tanıyan bir Afrika ülkesi, ilk sığınma ülkesinden bir mülteci kabul ettiğinde, ilk sığınma ülkesi, geri dönüş ifadesi içeren belge vermekten vazgeçebilir. 3. Mültecilere Üye Devletler tarafından daha önceki uluslararası antlaşmalar çerçevesinde çıkarılan seyahat belgeleri, Üye Devletler tarafından mülteciler için bu Maddeye uygun olarak çıkartılmış gibi tanınacak ve muamele görecektir. 7. Madde Ulusal Yetkililerin Afrika Birliği Örgütü ile Işbirliği Afrika Birliği Örgütü Idari Genel-Sekreteri'nin Afrika Birliği Örgütü'nün yetkili organlarına raporlar hazırlamasını sağlamak için, Üye Devletler, Sekereterliğe aşağıdaki konularda uygun bir biçim içinde bilgi ve istatistiksel veri sağlamayı taahhüt ederler:

8 (a) mültecierin durumu (b) bu Sözleşme'nin uygulanması, ve (c) mültecilere ilişkin olarak yürürlükte olan, ya da bundan sonra yürürlüğe girecek olan yasalar, yönetmelikler ve kararnameler 8. Madde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile Işbirliği 1. Üye Devletler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile işbirliği yapmalıdır. 2. Mevcut Sözleşme, 1951 tarihli Mültecilerin Statüsüne Ilişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin Afrika'daki etkin bölgesel tamamlayıcısı olacaktır. 9. Madde Anlaşmazlıkların Çözümü Bu Sözleşme'yi imzalayan Devletler arasında Sözleşme'nin yorumlanmasına ya da uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkan, ve başka yollarla çözülemeyen herhangi bir anlaşmazlık, anlaşmazlığın taraflarından herhangi birinin talebi üzerine, Afrika Birliği Örgütü Arabuluculuk, Uzlaştırma ve Hakemlik Komisyonu'na sevk edilecektir. 10. Madde Imza ve Onay 1. Bu Sözleşme Afrika Birliği Örgütü'ne Üye Devletlerin tümü tarafından imzaya ve kabule açık olacaktır ve imzacı Devletler tarafından söz konusu Devletlerin kendi anayasal usullerine uygun olarak onaylanacaktır. Onay belgeleri Afrika Birliği Örgütü Idari Genel Sekreteri'ne teslim edilecektir. 2. Orijinal belge, mümkünse Afrika dillerinde, ve Ingilizce ve Fransızca olarak, her bir metin aynı derecede güvenlik olmak koşuluyla, Afrika Birliği Örgütü Idari Genel Sekreteri'ne teslim edilecektir. 3. Afrika Birliği Örgütü'ne Üye herhangi bağımsız bir Afrika Devleti, sürecin herhangi bir aşamasında, Afrika Birliği Örgütü Idari Genel Sekreteri'ne bu Sözleşme'yi kabul ettiğini bildirebilir. 11. Madde Yürürlüğe Giriş

9 Bu Sözleşme, Afrika Birliği Örgütü'ne Üye Devletlerin üçte biri onay belgelerini teslim ettiklerinde yürürlüğe girecektir. 12. Madde Değişiklik Bu Sözleşme, herhangi bir üye Devlet, Idari Genel Sekreter'e yazılı istekte bulunduğunda, bütün Üye Devletler gerektiği biçimde haberdar edilmeden ve bir yıllık süre geçmeden değerlendirilmek üzere Devlet ve Hükümet Başkanları Kurulu'na verilmemek koşuluyla, değiştirilebilir veya düzeltilebilir. Böyle bir değişiklik bu sözleşmeye taraf üye Devletlerden en az üçte ikisi tarafından onaylanmadıkça yürürlüğe girmeyecektir. 13. Madde Fesih 1. Bu Sözleşme'ye Taraf herhangi bir Üye Devlet Idari Genel Sekreter'e ilettiği yazılı bir bildirimle Sözleşme koşullarını feshedebilir. 2. Söz konusu bildirimden itibaren geçen bir yılın sonunda eğer bildirim geri çekilmemiş ise, Sözleşme fesheden Devlet için geçerli olmaktan çıkacaktır. 14. Madde Bu Sözleşme'nin yürürlüğe girmesi üzerine, ABÖ Idari Genel Sekreteri, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 102. Maddesine uygun olarak, Sözleşme'yi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne kayda geçirilmek üzere teslim eder. 15. Madde Afrika Birliği Örgütü Idari Genel Sekreteri'nin Bildirimleri Afrika Birliği Örgütü Idari Genel Sekreteri, Örgüt Üyelerine: (a) Madde X'e uygun olarak imzalar, onaylar ve kabuller; (b) Madde XI'e uygun olarak, yürürlüğe giriş; (c) Madde XII'in şartlarına uygun olarak, verilen değişiklik önergeleri; (d) Madde XIII'e uygun olarak, yapılan fesihler

10 hakkında bilgi verecektir. Biz, Afrikalı Devlet ve Hükümet Başkanları, kendi tanıklığımızda yukarıdaki hususları onaylayarak, bu Sözleşme'yi imzalamış bulunmaktayız. 1. Birleşik Arap Cumhuriyeti 21.Liberya 2. Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti 22.Libya 3. Botswana 23.Madagaskar Adası 4. Burundi 24.Malavi 5. Çad 25.Mali 6. Cezayir 26.Mauritus Adası 7. Dahomey 27.Moritanya 8. Ekvatoral Gine 28.Nijer 9. Etiyopya 29.Nijerya 10.Fas 30.Orta Afrika Cumhuriyeti 11.Fildişi Kıyısı 31.Ruanda 12.Gabon 32.Senegal 13.Gambiya 33.Sierra Leone 14.Gana 34.Somali 15.Gine 35.Sudan 16.Kamerun 36.Svaziland 17.Kenya 37.Togo 18.Kongo (Brazzaville) 38.Tunus 19.Kongo (Kinşasa) 20.Lesotho 39.Uganda 40.Yukarı Volta 41.Zambia Addis Ababa şehrinde bu Eylül 1969'un bu 10'uncu gününde sonuçlandırılmıştır.

11 2.1.2.MÜLTECILERE KARŞI MUAMELEYE ILIŞKIN ILKELER ASYA-AFRIKA HUKUKSAL DANIŞMA KOMITESI Tarafından Sekizinci Oturumunda kabul edildiği biçimiyle Bangkok Madde "Mülteci" teriminin tanımı Mülteci ırk, renk, din, siyasi inanç ya da belirli bir toplumsal gruba mensubiyeti yüzünden zulüm ya da haklı bir temele dayanan zulme uğrama korkusu nedeniyle: (a)vatandaşı olduğu Devleti, ya da milliyetine mensup olduğu Ülkeyi veya bir vatandaşlığa sahip değilse sürekli ikamet ettiği Devlet ya da Ülkeyi terk eden; veya, (b)böyle bir Devlet ya da Ülkenin dışında iken buraya geri dönmesi ya da korumasından yararlanması mümkün olmayan ya da bunu istemeyen kimsedir. Istisnalar (1) Birden fazla vatandaşlığı olan bir kimse, vatandaşı olduğu herhangi bir Devlet ya da Ülkenin korunmasından yararlanma konumunda ise, mülteci olamaz. (2) Bir kimse sığınma Ülkesine kabul edilmesinden önce barışa karşı bir suç / bir savaş suçu, ya da insanlığa karşı bir suç ya da siyasi olmayan ciddi bir suç işlemişse ya da Birleşmiş Milletler'in amaç ve ilkelerine aykırı eylemlerde bulunmuş ise, mülteci olamaz. Açıklama Bir mültecinin bakmakla yükümlü olduğu kimseler mülteci sayılırlar. Açıklama "Terk eden" ifadesi gönüllü ve gönülsüz terki kapsar. Notlar (i) Gana Delegasyonu bu Maddeye çekince koymuştur. (ii) Irak, Pakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Delegasyonları, kendi fikirlerine göre, "Mülteci" teriminin, yasadışı bir eylem baskısı altında ya da ülkesine bir yabancı güç tarafından işgal amacıyla tümüyle ya da kısmen saldırılması sonucunda ülkesini terk etmeye zorlanan bir kimseyi de kapsadığı görüşünü dile getirmişlerdir.

12 (ii) Seylan ve Japonya Delegasyonları "zulüm" ifadesinin ayrımcılık ya da haksız muameleden daha çok şey anlattığı, uygar ulusların vicdanını sarsan davranışları kapsadığı görüşünü dile getirmişlerdir. (iv) Japonya ve Tayland Delegasyonları, paragraf (a)'nın son satırındaki "veya" sözcüğünün "ve" sözcüğüyle değiştirilmesi gerektiği görüşünü ifade etmişlerdir. (v) Istisna (2)'deki "sığınma Ülkesine girişinden önce" sözcükleri Seylan Delegasyonunun önerisi üzerine Taslak Maddenin orijinal metnine değişiklik olarak eklenmiştir. Hindistan, Endonezya, Japonya ve Pakistan Delegasyonları tarafından kabul edilmiştir. Irak ve Tayland Delegasyonları bu değişikliği kabul etmemiştir. (vi) Japonya Delegasyonu (iv) notundaki öneriye ilişkin olarak Maddeye aşağıdaki paragrafın eklenmesini önermiştir: "Yukarıda sözü edilen zulümden haklı olarak korku duymasına neden olan olaylar sırasında vatandaşı olduğu Devletin ya da milliyetine mensup olduğu Ülkenin dışında bulunan, ya da hiçbir vatandaşlığı yoksa, daimi ikamet ettiği Devlet ya da Ülkenin dışında bulunan ve bu Ülkeye geri dönemeyen ya da dönmek ya da korunmasından yararlanmak istemeyen gönülsüz olan kimse mülteci olarak sayılacaktır." Seylan, Hindistan, Endonezya, Irak ve Pakistan Delegasyonları bu ek paragrafın gereksiz olduğu görüşünü belirtmişlerdir. Taylan Delegasyonu bu paragrafa çekince koymuştur. 2. Madde Mülteci Statüsünün Yitirilmesi 1. Eğer bir mülteci: (i) vatandaşı olduğu Devlete ya da milliyetine mensup olduğu Ülkeye, sürekli ikamet ettiği Devlet ya da Ülkeye gönüllü olarak kalıcı dönüş yaparsa; ya da (ii) vatandaşı olduğu Devlet ya da Ülkenin korumasından gönüllü olarak tekrar yararlanmaya başlarsa; ya da (ii) gönüllü olarak bir başka Devlet ya da Ülkenin vatandaşlığını elde ederse ve bu Devlet ya da Ülkenin korumasına hak kazanırsa mülteci statüsünü yitirir. 2. Bir mülteci, mülteci olmasına neden olan koşullar ortadan kalktıktan sonra vatandaşı olduğu Devlete ya da milliyetine mensup olduğu Ülkeye, ya da, hiçbir vatandaşlığı yoksa, sürekli ikamet ettiği Devlet ya da Ülkeye geri dönmezse, ya da söz konusu Devlet ya da Ülkenin korumasından yararlanmayı başaramazsa mülteci statüsünü yitirir. Açıklama

13 Mültecinin mülteci olmasına neden olan koşulların ortadan kalkıp kalkmadığına mülteciye sığınma hakkını tanıyan Devlet karar verir. Notlar (i) Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri Delegasyonları paragraf 1 (ii)'e çekince koymuşlardır. (ii) Tayland Delegasyonu paragraf 1 (ii)'de mülteci statüsünün kaybının ancak mülteci başarılı bir biçimde vatandaşı olduğu Devletin korumasından yeniden yararlandığında gerçekleşeceğini, çünkü korunma hakkının bireye değil ülkesine ait olduğunu kaydetmiştir. 3. Madde Bir Mülteciye Sığınma Tanınması 1. Bir Devlet ülkesinde bir mülteciye sığınma tanıma ya da reddetme konusunda mutlak hakka sahiptir. 2. Bir mülteciye böyle bir sığınma tanıma hakkının gerçekleştirilmesine tüm öteki Devletlerce saygı gösterilecektir ve düşmanca bir eylem olarak görülmeyecektir. 3. Bu Ilkelere uygun olarak sığınma arayan hiç kimse, ulusal güvenlik ya da nüfusun korunmasına ilişkin ciddi nedenler dışında, bir ülkede yaşamını, fiziksel bütünlüğünü ya da özgürlüğünü tehlikeye sokan zulümden duyduğu haklı bir korku varsa o ülkeye geri dönmesi ya da orada kalması zorunluluğuyla sonuçlanacak sınırda geri çevrilme, geri gönderilme ya da ihraç gibi önlemlere maruz bırakılamaz. 4. Bir Devlet sığınma arayan bir kimseye yukarıdaki önlemlerden herhangi birini uygulamaya karar verdiği durumlarda, tehlike altına giren kimsenin bir başka ülkede sığınma aramasını olanaklı kılacak biçimde söz konusu kimseye uygun gördüğü koşullar altında geçici sığınma hakkı tanımalıdır. 4. Madde Geri Dönme Hakkı Bir mülteci eğer isterse vatandaşı olduğu Devlete ya da milliyetinin mensup olduğu ülkeye geri dönme hakkına sahiptir ve bu durumda onu kabul etme görevi söz konusu Devlete ya da Ülkeye aittir. 5. Madde Tazminat Hakkı 1. Bir mülteci terk ettiği ya da geri dönemediği Devlet ya da Ülkeden tazminat alma hakkına sahiptir.

14 2. Paragraf 1'de sözü edilen tazminat, bedensel hasar, kişi özgürlüğünün insan haklarına aykırı bir biçimde elinden alınması, mültecinin bakmakla yükümlü olduğu kimselerin ya da mültecinin bağımlı olduğu kimsenin ölümü, ve Devlet ya da Ülke yetkilileri, kamu görevlileri ya da yağmacılar tarafından mülkiyete ve mallara zarar verilmesi gibi kayıplar için söz konusu olacaktır. Notlar (i) Pakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Delegasyonları, paragraf 2'de "gibi kayıplar için" sözcüklerine "de" sözcüğünün eklenmesi gerektiği görüşünü belirtmişlerdir. (ii) Hindistan ve Japonya Delegasyonları "kişi özgürlüğünün insan haklarına aykırı bir biçimde elinden alınması" sözcüklerinin çıkarılması gerektiği görüşünü dile getirmişlerdir. (iii) Seylan, Japonya ve Tayland Delegasyonları, paragraf 2'ye " söz konusu Devletin yabancılara muamele konusunda uluslararası hukuk çerçevesinde devlet sorumluluğu üstlendiği durumlarda" sözcüklerinin eklenmesini önermişlerdir. (iv) Seylan, Japonya, Pakistan ve Tayland Delegasyonları, mültecinin vatandaşı olduğu Devlete geri dönme hakkının reddedilmesi durumunda da tazminat ödenebilmesi gerektiği görüşünü dile getirmişlerdir. (v) Seylan Delegasyonu bu Madde'de "ya da ülke" sözcüklerinin yer almasına karşı çıkmıştır. (vi) Seylan, Gana, Hindistan ve Endonezya Delegasyonları, konumu netleştirmek için bu Madde'nin 2. Paragrafındaki "yağmacılar tarafından" sözcüklerinden sonra "mültecinin söz konusu Devleti ya da Ülkeyi terk etmesine neden olan olaylardan kaynaklanan bir biçimde" sözcüklerinin eklenmesi gerektiği görüşünü belirtmişlerdir. 6. Madde Asgari Muamele Standardı 1. Bir Devlet mültecilere genel olarak benzer koşullardaki yabancılara genel olarak uygun görülen muameleden daha kötü muamelede bulunamaz. 2. Önceki cümlede sözü edilen muamele standardı, Komite'nin yabancıların statüsüne ilişkin Nihai Raporu'nda yer alan ve bu ilkelere eklenen yabancılarla ilgili hakları, mültecilere uygulanabilir oldukları ölçüde kapsayacaktır. 3. Bir mülteci, doğası gereği bir mültecinin gerçekleştiremeyeceği yükümlülükleri gerçekleştirmediği gerekçesiyle herhangi bir haktan yoksun bırakılamaz. 4. Bir mülteci, kabul edildiği Devlet ile vatandaşı olduğu Devlet ya da Ülke ya da, vatansız ise, daha önce sürekli ikamet ettiği Devlet ya da Ülke arasında bazı hakların

15 tanınması açısından karşılıklılık olmadığı gerekçesiyle herhangi bir haktan yoksun bırakılamaz. Notlar (i) Irak ve Pakistan Delegasyonları bir mülteciye genel olarak sığındığı ülke vatandaşlarına uygulanan muamele standardının tanınması gerektiği görüşündeydiler. (ii) Endonezya Delegasyonu Maddenin 3. Paragrafına çekince koymuştur. (iii) Endonezya ve Tayland Delegasyonları Maddenin 4. Paragrafına çekince koymuşlardır. 7. Madde Yükümlülükler Bir mülteci sığındığı ülkenin ulusal güvenliğini tehlikeye sokacak yıkıcı etkinliklerde, ya da Birleşmiş Milletler'in amaç ve ilkeleriyle uyumsuz ya da bunlara aykırı eylemlerde bulunamaz. Notlar (i) Hindistan, Japonya ve Tayland Delegasyonları bu Madde'deki "sığındığı ülke" sözcüklerinden sonra "ya da başka herhangi bir ülke" sözcüklerinin eklenmesi gerektiği görüşünü belirtmişlerdir. Diğer Delegasyonlar böyle bir eke gerek olmadığı görüşündeydiler. (ii) Irak Delegasyonu bu Madde'de söz konusu olanın Devletin değil mültecinin hak ve yükümlülüğü olması nedeniyle "ya da Birleşmiş Milletler'in amaç ve ilkeleriyle uyumsuz ya da aykırı eylemlerde" sözcüklerinin yer almasının uygun olmadığı görüşündeydi. 8. Madde Ihraç ve Sınır dışı etme 1. Bir Devlet, ulusal ya da kamusal çıkar ya da sığınma koşullarının ihlali gerekçeleri dışında, bir mülteciyi ihraç edemez. 2. Devlet, bir mülteciyi ihraç etmeden önce, mülteciye bir başka Devletten kabul arayabileceği makul bir süre tanıyacaktır. Ancak söz konusu Devlet bu süre içinde gerekli gördüğü iç önlemleri uygulama hakkına sahiptir. 3. Bir mülteci, ırkı, rengi, dini, siyasal inancı ya da belirli bir toplumsal gruba aidiyeti nedeniyle yaşamının ya da özgürlüğünün tehdit altında olduğu bir Devlete ya da Ülkeye sınır dışı edilemez ya da geri gönderilemez. Notlar

16 (i) Seylan, Gana ve Japonya Delegasyonları paragraf 1'in metnini kabul etmemişlerdir. Bu Delegasyonların görüşüne göre bu paragrafın metni aşağıdaki gibi olmalıdır: "Bir devlet, ulusal güvenlik ya da kamu düzeni, ya da sığınmanın hayati ya da temel koşullarından herhangi birinin ihlali gerekçeleri dışında bir mülteciyi ihraç ya da sınır dışı edemez." (ii) Seylan ve Gana Delegasyonları paragraf 2'deki "iç önlemleri" sözlerinden önce "genel olarak böyle koşullarda yabancılara uygulandığı biçimiyle" sözcüklerinin eklenmesi gerektiği görüşünü belirtmişlerdir. 9. Madde Bu Maddelerde yer alan hiçbir ifade bir Devlet tarafından mültecilere tanınmış olan ya da bundan sonra tanınabilecek olan daha yüksek hakları ve yararları engelleyici biçimde yorumlanamaz.

17 CARTAGENA MÜLTECILER BILDIRISI Cartagena, Kolombiya'da Kasım 1984 tarihleri arasında yapılan '' Coloquio Sobre la Proteccion Internationales de los Refugiados en American Central, Mexico y Panama : Problemas Juridicos y Humanitaros'' dan (Orta Amerika, Meksika ve Panama'daki Mültecilerin Yasal ve Insancıl Problemlerden korunması Hakkında Uluslararası Konferans Dizisi) uyarlanmiştır. Konferans dizisi, temellerini tümü ile paylaştığı ve aşağıda tekrar ettiği, Orta Amerika'da barış ve Işbirliğine ilişkin Contadora kararlarında belirtilen mültecilere ilişkin taahhütleri takdir ile kabul eder: (a) "Mültecilerin Statüsüne ilişkin 1951 Sözleşmesi ve 1967 Protokolünü eğer henüz kabul etmemişlerse, kabul etmek için anayasal prosedürün tamamlanması." (b) "Mültecilerin değişik kategorilerdeki diğer göçmenlerden ayrı tutulmasını sağlamak amacıyla, yukarıdaki paragrafta sözü edilen Sözleşme ve Protokolde kabul edilen terminolojinin benimsenmesi." (c) "Yukarıda geçen Sözleşme ve Protokoldeki hükümlerin kabul edilmesinden sonra, uygulanabilmesi için gerekli içsel mekanizmaların oluşturulması." (d) "Orta Amerika ülkeleri arasında ve bütün Devletlerde sığınma problemlerinden sorumlu olan Hükümet kurumlarının temsilcileri arasında bir danışma mekanizmasının kuruluşunun güvence altına alınması." (e) "Orta Amerika'da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) üstlendiği çalışmaların desteklenmesi ve BMMYK'nin kuruluş bildirgesinde belirtilen görevleri yerine getirmesine yardımcı olmak için doğrudan eşgüdüm mekanizmalarının kurulması." (f) "Bütün mültecilerin ülkelerine geri dönüşlerinin gönüllü olmasının ve bunu kişisel olarak kendi beyanlarıyla teyit etmelerinin ve geri dönüşlerinin BMMYK ile işbirliği içinde gerçekleşmesinin sağlanması." (g) "Mültecilerin, ülkelerine geri dönüşlerine yardımcı olmak üzere menşe ülke, gideceği ülke ve BMMYK temsilcilerinden oluşan bir üçlü Komisyonun kurulmasının güvence altına alınması." (h) "Sağlık, eğitim, çalışma ve güvenlik alanları başta olmak üzere, mültecilerin korunması ve desteklenmesine yönelik programların takviye edilmesi." (i) "Program ve projelerin, mültecilerin kendi kendilerine yetebilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmasının güvence altına alınması." (j) "BMMYK ve diğer uluslararası kuruluşların işbirliği ile her Devletin, mültecilerin korunması ve desteklenmesinden sorumlu yetkilileri eğitmesi."

18 (k) "Uluslararası topluluktan Orta Amerika mültecileri için, ikili ya da çok taraflı antlaşmalar yoluyla doğrudan ya da BMMYK ve diğer örgütler ve kuruluşlar yoluyla sağlanacak acil destek istenmesi." (l) "BMMYK'nin işbirliği ile Orta Amerikalı mültecileri barındıracak diğer ülkelerin tespit edilmeleri. Hiçbir koşulda, bir mülteci kendi rızası olmadan üçüncü bir ülkeye gönderilemez." (m) "Bölge Hükümetlerinin mülteci problemini yaratan koşulları yok etmeleri için gereken çabayı göstermelerinin sağlanması." (n) "Mültecilere tam güvenceler verilecek biçimde, gönüllü ve kişisel geri dönüşün temelleri üzerinde antlaşma sağlanmasından sonra, mültecileri kabul eden ülkelerin, BMMYK ve mültecileri kabul eden ülke temsilcilerinin de eşlik edeceği biçimde menşe ülkelerin resmi heyetlerinin mülteci kamplarını inceleyebilmesi için gereken izinleri vermesinin güvence altına alınması." (o) "Mülteci kabul eden ülkelerin, BMMYK ile eşgüdüm içinde olarak, gönüllü ve kişisel geri dönüş durumlarında mültecilerin ülkeden ayrılma işlemlerini kolaylaştırmalarının güvence altına alınması." (p) "Her durumda mültecilerin insan haklarına saygı duymak şartıyla, mülteci kabul eden ülkelerin mültecilerin menşe ülkelere karşı eylemlere katılmalarını önleyecek uygun önlemlerin kurumsallaştırılması." III Konferans dizisi aşağıdaki nihai kararları benimser: 1. Bölge ülkeleri arasında, Sözleşme ve Protokolün uygulanmasını kolaylaştırmak için gerekli ulusal kanunların ve yönetmeliklerin kabul edilmesini teşvik etmek, ve gerekirse mültecilerin korunmasını sağlamak için iç işlemler ve mekanizmaları oluşturmak. Ayrıca, kabul edilen ulusal kanun ve yönetmeliklerin Sözleşme ve Protokol ilkelerini yansıtmasını güvence altına almak ve böylelikle mülteciler konusunda gerekli olan ulusal kanunların sistematik bir biçimde uyumlulaştırılması işlemini sağlamak Sözleşmesi ve 1967 Protokolünü henüz onaylamamış ya da kabul etmemiş Devletlerin, bu belgelerin kapsamlarına sınırlama getirecek biçimde çekince koymamalarını sağlayacak biçimde onaylamalarını ve kabul etmelerini güvence altına almak ve bu türden çekinceler koymuş ülkeleri bu çekinceleri en kısa zamanda kaldırmaya davet etmek. 3. Orta Amerika bölgesindeki kitlesel mülteci akınından edinilen tecrübeler göz önünde bulundurularak, uygun olduğu ölçüde ve bölgede devam eden durum akılda tutularak, ABÖ (Afrika Birliği Örgütü) Sözleşmesi'ndeki (1. madde, 2. paragraf) örneğin ve Amerika Ülkeleri Arası Insan Hakları Komisyonunun raporlarında kullanılan öğretinin ışığında, mülteci kapsamının genişletilmesinin gereğini tekrar

19 vurgulamak. Böylece, bölgede kullanılması tavsiye edilen mülteci tanımı ya da kavramı, 1951 Sözleşmesinin ve 1967 Protokolünün öğelerini içerdiği gibi, bunun yanı sıra, yaygın şiddet, dış saldırı, iç çatışmalar, yaygın insan hakkı ihlalleri, ya da kamu düzenini ciddi olarak bozan diğer durumlardan dolayı hayatları, güvenlikleri, ya da özgürlükleri tehdit altında olduğu için ülkelerinden kaçan kişileri de kapsayacaktır. 4. Sığınma hakkı verilmesinin ya da mülteci statüsünün tanınmasının barışçı, politik olmayan ve sadece insancıl doğasını teyit etmek ve her iki durumun da mültecilerin menşe ülkelerine karşı düşmanca bir tutum olarak addedilemeyeceğine ilişkin uluslararası kabul görmüş ilkenin önemini vurgulamak. 5. Zulüm riski olan yere geri göndermeme ilkesinin (sınırda geri çevirmenin yasaklanmasını da içerecek biçimde), mültecilerin uluslararası korunmasının bir olarak önemini ve anlamını vurgulamak. Bu ilke mülteciler için çok önemlidir ve uluslararası hukukun şimdiki durumunda bir jus cogens kuralı olarak kabul edilmeli ve uygulanmalıdır. 6. Sığınma ülkelerine, sınır bölgelerinde bulunan mülteci kamplarının ve yerleşim bölgelerinin, mültecilere sağlanan güvenliğin arttırılmasını, insan haklarının güvence altına alınmasını ve kendi kendilerine yeterliliklerinin arttırılması ve ev sahibi toplumla entegrasyonlarını hedefleyen projelerin uygulanmasını göz önüne alarak, sınırdan makul bir uzaklıktaki iç bölgelerde kurulması gerektiği konusunu vurgulamak. 7. Dünyanın değişik bölgelerinde mülteci kamplarına ve yerleşme bölgelerine yapılan askeri saldırıların yarattığı sorunları kaygı ile karşıladıklarını vurgulayarak, Orta Amerika ülkeleri, Meksika ve Panama Hükümetlerine, bu konuda BMMYK Yüksek Komiserinin BMMYK Yürütme Komitesine sunduğu önlemleri desteklemelerini tavsiye etmek Sözleşmesi ve 1967 Protokolü ile Amerikan Insan Hakları Sözleşmesi'nin hükümleri temelinde, özellikle 22 no lu Kitlesel Göç Durumlarında Sığınma Arayanların Korunması maddesi olmak üzere, BMMYK Yürütme Komitesinin nihai kararları göz önünde bulundurularak Bölge ülkelerinin mültecilere yaptığı muamelelerde bir asgari standardı ortaya koymalarını güvence altına almak. 9. Yerlerinden edilmiş kişilerin kendi ülkelerindeki durumlarından duyulan kaygıyı dile getirmek. Bu bağlamda, Konferans Dizisi ulusal yetkililere ve sorumlu uluslararası örgütlere, bu kişilere koruma ve destek sağlamaları ve bunlardan çoğunun çektiği güçlüklerin hafifletilmesi çağrısını yapar Amerikan Insan Hakları Sözleşmesi'ne taraf Devletlere, topraklarında bulunan asilados (sığınmacı) ve mültecilerle ilişkilerinde bu belgedeki yükümlülükleri uygulamaları çağrısında bulunmak. 11. Çok sayıda mülteci bulunan bölgedeki ülkelerde, uluslararası topluluk tarafından BMMYK vasıtasıyla sunulan kaynakları istihdam yaratılmasına ya da oluşturulmasına ayırarak, bu kişileri ülkenin üretici yaşamına entegre etmek ve böylece mültecilerin

20 ekonomik, sosyal ve kültürel haklarından yararlanmaları konusunda gereken çalışmayı yapmak. 12. Mültecilerin geri dönüşlerinin gönüllü ve bireysel özellikte olmasını ve bunun mutlak güvenlik koşulları altında yerine getirilmesi ve tercihen mültecinin menşe ülkesindeki ikamet yerine olması gereğini vurgulamak. 13. Ailelerin tekrar birleştirilmesinin, mülteciler konusunda temel ilke olduğu ve bunun sığınma ülkesindeki insancıl muamelelere dayalı hükümet şekli olduğu kadar, gönüllü geri dönüş durumlarında da sağlanacak olanakların temeli olduğunu kabul etmek. 14. Sivil Toplum Örgütlerini, uluslararası ve ulusal örgütleri, değerli görevlerini sürdürmeleri, çalışmalarını BMMYK ve sığınma ülkesinin ulusal yetkilileri ile bu yetkililerin koyduğu ilkeler çerçevesinde uyum içinde kalarak eşgüdümle yürütmeleri konusunda teşvik etmek. 15. Asilados (sığınmacı) ve mültecilerin uluslararası korunmasını arttırmak amacı ile başta Amerika Ülkeleri Arası (Inter- American) Insan Hakları Komisyonu olmak üzere, Amerikan Ülkeleri Arası sistemin yetkili örgütlerinden daha çok faydalanılmasını desteklemek. Dolayısıyla, bu görevin gerçekleştirilmesi için Konferans Dizisi Komisyonu ile BMMYK'nin arasında var olan yakın eşgüdüm ve işbirliğinin güçlendirilmesi gereğini gözönünde tutmaktadır. 16. Afrika Birliği Örgütü (ABÖ) ile BMMYK'nin Işbirliği Programı'nın ve bugüne kadar yürütülen faaliyetlerin önemini kabul etmek ve bundan sonraki aşamanın Orta Amerika, Meksika ve Panama'da kitlesel mülteci akımları tarafından yaratılan soruna odaklanması gereğini önermek. 17. Orta Amerika ve Contadora Grubu ülkelerinde, mültecilerin ve genel olarak insan haklarının korunmasına ilişkin uluslararası normlar ve ulusal yasaların mümkün olan her seviyede yayılmasını sağlamak. Konferans Dizisi, özellikle bu tür bir yayılmanın uygun üniversiteler ve yüksek öğretim merkezlerinin değerli işbirliği ile yürütülmesinin önemli olduğuna inanır. IV Bu nedenlerle Konferans Dizisi aşağıdaki önerileri yapar: * Contadora Kararlarında belirtilen, mültecilerle ilgili taahhütlerin Konferans Dizisine katılan 10 Devlet için de norm oluşturması ve Orta Amerika bölgesindeki mültecilerle ilgili olarak kabul edilecek tavra taviz vermeden ve dürüst olarak riayet edilmesi. * Konferans Dizisi (III) tarafından ulaşılan nihai kararların, günümüzde Orta Amerika, Meksika ve Panama'da sürmekte olan kitlesel mülteci akımının yol açtığı vahim sorunlara karşı aranan çözüm arayışlarında dikkate alınması gerektiği.

1.2.7 VATANSIZ KIŞILERIN STATÜSÜNE ILIŞKIN SÖZLEŞME. New York'ta 28 Eylül 1954'te imzalanmıştır

1.2.7 VATANSIZ KIŞILERIN STATÜSÜNE ILIŞKIN SÖZLEŞME. New York'ta 28 Eylül 1954'te imzalanmıştır 1.2.7 VATANSIZ KIŞILERIN STATÜSÜNE ILIŞKIN SÖZLEŞME New York'ta 28 Eylül 1954'te imzalanmıştır Yürürlüğe giriş: 6 Haziran 1960, Madde 39'a uygun olarak Metin: Birleşmiş Milletler Antlaşma Dizileri, Sayı:

Detaylı

Önsöz. Avrupa Sosyal Şartı (değiştirilmiş şekli) Bu Şartı imzalayan Avrupa Konseyine üye Hükümetler;

Önsöz. Avrupa Sosyal Şartı (değiştirilmiş şekli) Bu Şartı imzalayan Avrupa Konseyine üye Hükümetler; Avrupa Sosyal Şartı (değiştirilmiş şekli) Strasbourg, 3.V.1996 Gayri resmi tercümedir Önsöz Bu Şartı imzalayan Avrupa Konseyine üye Hükümetler; Avrupa Konseyi nin hedefinin kendilerinin ortak mirası olan

Detaylı

Belgeler www.avrupakonseyi.org.tr adresinden alınmıştır.

Belgeler www.avrupakonseyi.org.tr adresinden alınmıştır. Belgeler www.avrupakonseyi.org.tr adresinden alınmıştır. Avrupa Sosyal Şartı... 1 Avrupa Sosyal Şartı'na Ek Protokol... 15 Avrupa Sosyal Şartını Değiştiren Protokol... 21 Avrupa Sosyal Şartına Kollektif

Detaylı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir. ÇOCUK HAKLARINA DAIR SÖZLEŞME * Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir. ÖNSÖZ Bu Sözleşmeye Taraf Devletler: Birleşmiş Milletler Antlaşmasında ilan edilen

Detaylı

İltica ve Göç Mevzuatı

İltica ve Göç Mevzuatı İltica ve Göç Mevzuatı Bu kitap, BMMYK Türkiye ve Türk İçişleri Bakanlığı nın işbirliği ile, İltica ve Göç Konulu Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi kapsamında yayınlanmıştır Şubat 2005 İltica ve Göç Mevzuatı

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ - Genel Tavsiyeler - Türkiye Taraf Devlet Raporu ISBN: 978-975-01033-5-3 Aralık 2010 Bu yayın İnsan Hakları Ortak Platformu için Kapasite

Detaylı

AVRUPA SOSYAL ŞARTI (AVRUPA SOSYAL HAKLAR SÖZLEŞMESİ)

AVRUPA SOSYAL ŞARTI (AVRUPA SOSYAL HAKLAR SÖZLEŞMESİ) 391 Avrupa Sosyal Şartı AVRUPA SOSYAL ŞARTI (AVRUPA SOSYAL HAKLAR SÖZLEŞMESİ) Sözleşme 18 Ekim 1961'de Torino'da imzalanmış ve 26 Şubat 1965 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye Sözleşmeyi 18 Ekim 1961

Detaylı

Geri Göndermeme (Non-Refoulement) İlkesinin Uluslararası Hukuktaki Konumu Üzerine Bir Değerlendirme

Geri Göndermeme (Non-Refoulement) İlkesinin Uluslararası Hukuktaki Konumu Üzerine Bir Değerlendirme Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 8, Sayı: 30, ss.25-58, 2012 Geri Göndermeme (Non-Refoulement) İlkesinin Uluslararası Hukuktaki Konumu Üzerine Bir Değerlendirme Elif UZUN* GİRİŞ Özet Geri göndermeme

Detaylı

Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Bildirgesi 1,2

Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Bildirgesi 1,2 Temel Belgeler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Bildirgesi 1,2 7 Kasım 1967 tarihli ve 2263 (XXII) sayılı Genel Kurul kararıyla ilan edilmiştir. Genel Kurul, Birleşmiş Milletler e mensup halkların,

Detaylı

ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN OLMA KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ İLKELER AÇIKLAYICI NOTLAR. Walter Kälin BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN OLMA KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ İLKELER AÇIKLAYICI NOTLAR. Walter Kälin BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN OLMA KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ İLKELER AÇIKLAYICI NOTLAR Walter Kälin BROOKINGS ENSTİTÜSÜ Yerinden Olma Projesi : İmaj Yayınevi Ankara, Temmuz 2005 ISBN İMAJ KİTABEVİ

Detaylı

RAPOR. Thomas Hammarberg in. 28 Haziran 3 Temmuz 2009 tarihleri arasında Türkiye yi ziyaretini müteakiben hazırladığı

RAPOR. Thomas Hammarberg in. 28 Haziran 3 Temmuz 2009 tarihleri arasında Türkiye yi ziyaretini müteakiben hazırladığı Strasbourg, 1 Ekim 2009 CommDH(2009)31 Orijinal metin: Ingilizce Çeviri Taslağı RAPOR Avrupa Konseyi Đnsan Hakları Komiseri Thomas Hammarberg in 28 Haziran 3 Temmuz 2009 tarihleri arasında Türkiye yi ziyaretini

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Ek Protokol ile Protokol 4, 6, 7, 12 ve 13 eklenmiştir Sözleşme metni, 1 Haziran 2010 tarihinde

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Avrupa Antlaşmaları Serisi, No. 5 1 Metne İlişkin Açıklama 1, 4, 6, 7, 12 ve 13 No.lu Protokoller Sözleşme metni, 1 Haziran

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ Çocuk Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Genel Asamblesi tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilerek 2 Eylül 1990 tarihinde de yürürlüğe konulmuştur. (1) Kongre hem

Detaylı

ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN OLMA KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ İLKELER AÇIKLAYICI NOTLAR. Walter Kalin

ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN OLMA KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ İLKELER AÇIKLAYICI NOTLAR. Walter Kalin ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN OLMA KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ İLKELER AÇIKLAYICI NOTLAR Walter Kalin (Bu çalışma, Temmuz 2005 de Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanmıştır. Lütfen yollamalar için bu yayını kullanınız.)

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME Madde 1 -Bu Sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, onsekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.

Detaylı

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 11. Protokol ile değiştirilen ve yeniden düzenlenen sözleşme metni (yürürlüğe giriş tarihi 1 Kasım

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile Đçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile Đçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 210 Kadına Yönelik Şiddet ve Aile Đçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi Đstanbul, 11.V.2011 www.coe.int/conventionviolence

Detaylı

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ VE EK İHTİYARİ PROTOKOL

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ VE EK İHTİYARİ PROTOKOL KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ VE EK İHTİYARİ PROTOKOL İÇİNDEKİLER Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi BÖLÜM I BÖLÜM II BÖLÜM III BÖLÜM IV Tanım...

Detaylı

ÇALIŞMA HAKKI I. GİRİŞ VE TEMEL ÖNERMELER. 18 No lu Genel Yorum. (Sözleşmenin 6. Maddesi) Otuz beşinci oturum (2005)

ÇALIŞMA HAKKI I. GİRİŞ VE TEMEL ÖNERMELER. 18 No lu Genel Yorum. (Sözleşmenin 6. Maddesi) Otuz beşinci oturum (2005) 18 No lu Genel Yorum ÇALIŞMA HAKKI (Sözleşmenin 6. Maddesi) Otuz beşinci oturum (2005) I. GİRİŞ VE TEMEL ÖNERMELER 1. Çalışma hakkı pek çok uluslararası hukuki araçta tanınan temel bir haktır. Ekonomik,

Detaylı

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme Sözleşmenin, 1 Haziran 2010 tarihinde yürürlüğe giren 14 No.lu Protokol'ün (Avrupa Konseyi Antlaşmaları Serisi (AKAS) No. 194) düzenlemelerine

Detaylı

Türkiye deki Mültecilik Olgusu ve Festus Okey Vakası

Türkiye deki Mültecilik Olgusu ve Festus Okey Vakası KRONİK Türkiye deki Mültecilik Olgusu ve Festus Okey Vakası Günsu Usanmaz, A.Ü. S.B.F. Uluslararası İlişkiler Doktora Öğrencisi Seda Güven, A.Ü. S.B.F. Afrika Çalışmaları Yüksek Lisans Öğrencisi Giriş

Detaylı

1.3.5. HER TÜRLÜ IRK AYRIMCILIĞININ TASFIYE EDILMESINE DAIR ULUSLARARASI SÖZLEŞME

1.3.5. HER TÜRLÜ IRK AYRIMCILIĞININ TASFIYE EDILMESINE DAIR ULUSLARARASI SÖZLEŞME 1.3.5. HER TÜRLÜ IRK AYRIMCILIĞININ TASFIYE EDILMESINE DAIR ULUSLARARASI SÖZLEŞME Genel Kurulunun 21 Aralık 1965 tarihli ve 2106 A (XX) sayılı Kararıyla kabul edilmiş ve imzaya, onaya ve katılmaya açılmıştır.

Detaylı

KIŞISEL VE SIYASAL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESI

KIŞISEL VE SIYASAL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESI KIŞISEL VE SIYASAL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESI Genel Kurulunun 16 Aralık 1966 tarihli ve 2200 A (XXI) sayılı Kararıyla kabul edilmiş ve imzaya, onaya ve katılmaya açılmıştır. Yürürlüğü giriş: 23 Mart

Detaylı

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMAYA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11 nolu Protokol ile Değiştirilmiş Metin)

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMAYA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11 nolu Protokol ile Değiştirilmiş Metin) 333 İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMAYA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11 nolu Protokol ile Değiştirilmiş Metin) Sözleşme 4 Kasım

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME, ÇOCUKLARIN SATILMALARI, ÇOCUK FUHŞU VE PORNOGRAFİSİ KONUSUNDAKİ İSTEĞE BAĞLI PROTOKOL

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME, ÇOCUKLARIN SATILMALARI, ÇOCUK FUHŞU VE PORNOGRAFİSİ KONUSUNDAKİ İSTEĞE BAĞLI PROTOKOL ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME, ÇOCUKLARIN SATILMALARI, ÇOCUK FUHŞU VE PORNOGRAFİSİ KONUSUNDAKİ İSTEĞE BAĞLI PROTOKOL Genel Kurul, Çocuk haklarına ilişkin daha önceki bütün kararlarını, bu arada özellikle

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME, ÇOCUKLARIN SATILMALARI, ÇOCUK FUHŞU VE PORNOGRAFİSİ KONUSUNDAKİ İSTEĞE BAĞLI PROTOKOL

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME, ÇOCUKLARIN SATILMALARI, ÇOCUK FUHŞU VE PORNOGRAFİSİ KONUSUNDAKİ İSTEĞE BAĞLI PROTOKOL ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME, ÇOCUKLARIN SATILMALARI, ÇOCUK FUHŞU VE PORNOGRAFİSİ KONUSUNDAKİ İSTEĞE BAĞLI PROTOKOL Genel Kurul, Çocuk haklarına ilişkin daha önceki bütün kararlarını, bu arada özellikle

Detaylı

GERÇEKLER & RAKAMLAR Ocak 2011, Sayı 03

GERÇEKLER & RAKAMLAR Ocak 2011, Sayı 03 GERÇEKLER & RAKAMLAR Ocak 2011, Sayı 03 Özel Sayı UNHCR 60. Yıl Dönümü Kuruluşunun altmışıncı yılında UNHCR mülteciler için uluslararası korumayı teşvik etmeye devam ediyor. BM Mülteciler Yüksek Komiseri

Detaylı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel İlkeler

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel İlkeler YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; yabancıların Türkiye

Detaylı

KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN STOKHOLM SÖZLEŞMESİ

KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN STOKHOLM SÖZLEŞMESİ KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN STOKHOLM SÖZLEŞMESİ Bu Sözleşmenin Tarafları, Kalıcı organik kirleticilerin zehirli özelliklere sahip olduğunu, doğada ayrışmaya karşı direnç gösterdiklerini, biyolojik

Detaylı