Ankara'da 378 bin, Ýstanbul'da

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ankara'da 378 bin, Ýstanbul'da"

Transkript

1 ÝÞKUR 946 engelliye iþ buldu Çalýþma ve Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) Ýl Müdürlüðü'nde 1439 engellinin iþ arayan kaydýnýn bulunduðu, bunlarýn 946'sýnýn çalýþtýðý, geriye kalan 493 kiþinin ise halen iþsiz olduðu belirtildi. Ýl Genel Meclisi'nin dün yapýlan Þubat ayý son oturumunda engelli vatandaþlarýn istihdam durumu ile ilgili Aile ve Engelliler Komisyonu tarafýndan hazýrlanan rapor görüþüldü.rapor hakkýnda meclis üyelerine bilgiler veren Aile ve Engelliler Komisyonu Baþkaný Mehmet Ali Erdoðan, Çorum Ýþ Kurumu Müdürlüðü'nde 946 kiþinin aktif, 493 kiþinin ise pasif olmak üzere 1439 engelli iþ arayan kaydýnýn mevcut olduðunu ifade ederek... SAYFA 5 TE Belediyeden asansör kontrolü uyarýsý! Çorum Belediyesi, asansörlerin yýllýk kontrollerinin yaptýrýlmasý ile ilgili yazýlý bir açýklama yaptý. Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan yazýlý açýklamada Asansör Bakým ve Ýþletme Yönetmeliði'nin 10. maddesinde "Yýllýk kontrol neticesinde, asansörün çalýþmasýnda can ve mal güvenliði açýsýndan bir tehlike söz konusu ise asansörün çalýþmasýna can ve mal güvenliði saðlanýncaya kadar izin verilmez. SAYFA 7 DE 40 KURUÞ Ankara'da 378 bin, Ýstanbul'da 171 bin Çorumlu var Kayýkçý'nýn itirazýna red Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odasý'nýn 2 Þubat'ta yapýlan Olaðan Genel Kurulu Seçim Kurulu tarafýndan iptal edilmiþti. Recep Kayýkçý'nýn avukatlarý da Seçim Kurulu'nun bu kararýna itiraz etmiþti. Seçim Kurulu itirazý görüþerek karara baðlarken, yapýlan bu itirazýn kabul edilmediði öðrenildi. Bu arada Kayýkçý'nýn bir üst kurula itiraz hakký bulunuyor. Bu itiraz da red edildiði taktirde genel kurul 6 Nisan 2014 tarihinde tekrar yapýlacak. 6 DA Saklama paylaþ Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi sonuçlarýna göre 31 Aralýk 2013 tarihi itibarýyla Belde ve köy nüfuslarý da dâhil Çorum Merkez ilçe nüfusu 270 bin 864 oldu. Nüfusu en kalabalýk olan ilk üç ilçe sýrasýyla Sungurlu (54 bin 099 kiþi), Osmancýk (44 bin 121 kiþi) ve Ýskilip (36 bin 496 kiþi) oldu. Çorum Belediyesi, eski oyuncak ve kitaplarý toplama kampanyasý baþlattý. Dört ayrý noktaya yerleþtirilen oyuncak ve kitap toplama kutularýnda toplananlarý ihtiyaç sahiplerine daðýtacak. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, belediye tarafýndan dört ayrý noktaya yerleþtirilen eski kitap ve oyuncak toplama kutularý ile evlerde kullanýlmayan oyuncak ve kitaplarý toplamayý hedeflediklerini belirtti. Maddi durumu iyi olmayanlara toplanan oyuncak ve kullanýlabilir düzeydeki eski kitaplarýn ulaþtýrýlacaðýný kaydeden Baþkan Külcü, "Evlerde kullanýlabilir durumdaki kitap ve oyuncaklarýn çöpe atýlmasýný önlemek istiyoruz. SAYFA 3 TE SAYFA 7 DE Teknokent'in ihalesi 18 Þubat'ta 3 TE Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan ve Sungurlu MYO Müdürü Yrd.Doç.Dr. Kubilay Karacif, Sungurlu MYO Yerleþkesi'nde gelinen son durumu paylaþmak ve yapýlacak binalara destek için iþadamlarýndan Nazým Bekmezci ve Haydar Ali Öztaþ ile bir araya geldi. Oto Tamirciler'in genel kurulu bugün Oto Tamirciler Odasý Genel Kurulu bugün yapýlacak. 4 adayýn yarýþtýðý ve sonucu merakla beklenen genel kurul saat 09.00'da Gülüm Düðün Salonu'nda yapýlacak. Hunter Rot Balans Sahibi Þahin Özbüðrü, Uzunlar Oto Sahibi Necmettin Uzun, Nur Oto Döþeme Sahibi Nurullah Müstet ve Güler Oto Sahibi Hasan Güler'in baþkanlýk için yarýþtýðý Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odasý'nýn Olaðan Genel Kurul toplantýsý 8 Þubat Cumartesi günü saat 09.00'da Gülüm Düðün Salonu'nda gerçekleþtirilecek. SAYFA 7 DE Kuraklýktan 971 çiftçinin borçlarý ertelendi 5 TE Ýl Genel Meclisi Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu Üyesi Ýbrahim Çýrakoðlu, yaþanan kuraklýktan dolayý Çorum'da 971 çiftçinin borçlarýnýn ertelendiðini açýkladý. Mustafa Eker baþkanlýðýnda dün yapýlan Ýl Genel Meclisi Þubat ayý son toplantýsýnda... Polisten uyuþturucu operasyonu Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri uyuþturucu madde ticareti yaptýðýný belirlediði þahýslara yönelik operasyon düzenledi. Çorum ve Afyon'u kapsayan operasyonda zanlýlarla birlikte, 461 adet uyuþturucu nitelikli hap,399 gr esrar maddesi ve 3.8 gr bonzai maddesi ele geçirilirken 10 þüphelinin uyuþturucu madde ticareti yaptýðý, 23 þüphelinin ise uyuþturucu madde kullandýðý tespit edildi. SAYFA 3 TE CHP'de meclis 7 üyelikleri için ön seçim heyecaný Erasmus+, 2 DE TE tanýtýldý DE SAYFA SAYFA SAYFA Eukhaita yeralt 5 þehri turizme kazandýrýlmayý bekliyor

2 2 MHP'li kadýnlardan KANDER'e ziyaret Ýmsâk : 05:09 Güneþ : 06:36 Öðle : 12:01 Ýkindi : 14:46 Akþam : 17:15 Yatsý : 18:35 2 AJANDA Ay, 28 Gün, 6. Hafta Erasmus+, tanýtýldý Avrupa Birliði (AB) Bakanlýðý Türkiye Ulusal Ajansý (UA) tarafýndan 'Erasmus+' Çorum bilgilendirme toplantýsý yapýldý. Toplantýya Eurodesk Türkiye temas noktasý olan Hitit Üniversitesinden çok sayýda öðretim elemaný ve idari personel, Çorum Valiliði yetkilileri, il ve ilçelerde görev yapan okul müdürleri, kamu kurumlarýnda çalýþan idari personeller, STK temsilcileri ve öðrenciler katýldý. ELEMAN ARANIYOR Ön Muhasebede Çalýþtýrýlmak üzere Bay eleman aranýyor Ön Muhasebede istihdam edilmek üzere Askerliðini yapmýþ GO-PLUS ve LKS programlarýný bilen eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn CV ile birlikte Akþemsettin Caddesi No:20 adresimize yapýlmasýrica olunur. Tel: Türkiye Ulusal Ajansý Proje Uzmaný Eþref Suroðlu ve Eðitmen Tankut Aslantaþ'ýn bilgi ve tecrübe aktarýmlarýný gerçekleþtirdikleri toplantýda, yýllarý arasýnda uygulanacak yeni programýn, daha önceki Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius ve Grundvig programlarý ile beþ uluslararasý iþbirliði programýný (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Eduling ve Sanayileþmiþ Ülkelerle Ýþbirliði Programý) tek çatý altýnda birleþtirmesi, bu programlara iliþkin deðiþen prosedürler, baþvuru kurallarý, program ülkeleri, ortak ülkeler ve yeni katýlan ülkeler hakkýnda bilgiler verildi. Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Kadýn Kollarý üyeleri "Dünya Kanser Günü" nedeniyle Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (KANDER)'ni ziyaret ettiler.ziyarete MHP Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Ayla Köksal ile üyeler katýldý. Köksal, KANDER Baþkaný Hülya Karabýyýk'tan derneði faaliyetleri hakkýnda bilgi alarak KAN- DER'e ellerinden gelen yardýmý göstereceklerini söyledi. KANDER Baþkaný Hülya Karabýyýk ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek MHP Ýl Kadýn Kollarý yönetimine teþekkür etti. Emeklilerden Konya gezisi Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi üyelerine yönelik Konya gezisi düzenledi.emekliler Derneði Çorum Þube Baþka ný Hýdýr Kýnýklý ve beraberindekiler önce gece Saat Kulesi yanýndan Konya'ya hareket ettiler. Hýdýr Kýnýklý verdiði bilgide Konya'nýn tarihi turistik mekanlarýný gezeceklerini kente döneceklerini söyledi. Kýnýklý, yine þubat ayý içinde de Adýyaman'a gezi düzenleyeceklerini açýkladý. Bahadýr YÜCEL Bir insan için, en kötü beþ þey; imansýzlýk, kibir, þükür azlýðý, kötü ahlâk, cimrilik. Hazret-i Lokman Hakîm "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri SAZIMA Ben gidersem sazým sen kal dünyada Gizli sýrlarýmý aþikar etme Lâl olsun dillerin söyleme yalan Garip bülbül gibi ah u zar etme Gizli dertlerimi sana anlattým Çalýþtým sesimi sesine kattým Bebe gibi kollarýmda yaylattým Hayali hatýr et beni unutma Bahçede dut iken bilmezdin sazý Bülbül konar mýydý dalýna bazý Hangi kuþtan aldýn sen bu avazý Söyle doðrusunu gel inkar etme Benim her derdime sen ortak oldun Aðlarsam aðladýn gülersem güldün Sazým bu sesleri turnadan mý aldýn Pençe vurup sarý teli sýzlatma Ay geçer yýl geçer uzarsa ara Giyin kara libas yaslan duvara Yanýndan göðsünden açýlýr yara Yâr gelmezse yaralarýn elletme Sen petek misali Veysel'de arý Ýnleþir beraber yapardýk balý Ben bir insanoðlu sen bir dut dalý Ben babamý sen ustaný unutma Aþýk Veysel ÞATIROÐLU Sahibinden 450 M2 Kiralýk Ýþ yeri AK Þemsettin Caddesi üzerinde No: 36 ( Kakaçlar Petrol yaný ) 2 Kat kullaným alanýna sahip ve deðiþik sektörel kullanýma müsait olan Toplam 450 Metrekare kapalý Ýþ yeri Sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 500 m2 si peþin= TL Kredi kartlarýna taksitli TL Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Daþdan 'Seçim Takvimi'ne konuk oldu Umut Radyo'da her hafta Cuma günü saat 16.00'da yayýnlanacak olan "Seçim Takvimi" programýnýn ilk konuðu Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Belediye Baþkan adayý Av.Ercan Daþdan oldu. Meltem Danýþman Çýnar'ýn sorularýný yanýtlayan Daþdan, "Yediden yetmiþe herkesi kucaklayan samimi bir yaklaþýmla insanlarýmýza ulaþýyoruz. Biz Çorum sevdalýsý Çorum milliyetçisiyiz"dedi. Belediye idaresinde bugüne deðin tespit ettikleri ve hatalý bulduklarý uygulamalar hakkýnda bilgiler veren Daþdan, seçimi kazandýklarý taktirde genç yaþlý herkesi kucaklayacaklarýný söyledi. Daþtan,"Projelerimizle Yýl: 9 Sayý: 2701 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : daha yaþanabilir, modern bir kenti hemþerilerimizle birlikte inþa edeceðiz. Ben yaptým, ben beðendim oldu anlayýþý ile deðil birlikte el, gönül ve yürek birliði ile gerçekleþen somut hizmetlerimizle þehir yaþamýna yön vereceðiz" ifadelerini kullandý. Uður ÇINAR TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD EUR STERLiN JPY YENi 0,216 0,217 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER AKMAN ECZANESÝ TEL: SEVÝNÇ ECZANESÝ TEL: HÝTÝT ECZANESÝ TEL: DÝKEN ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Ankara'da 378 bin, Ýstanbul'da 171 bin Çorumlu var Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi sonuçlarýna göre 31 Aralýk 2013 tarihi itibarýyla Belde ve köy nüfuslarý da dâhil Çorum Merkez ilçe nüfusu 270 bin 864 oldu. Nüfusu en kalabalýk olan ilk üç ilçe sýrasýyla Sungurlu (54 bin 099 kiþi), Osmancýk (44 bin 121 kiþi) ve Ýskilip (36 bin 496 kiþi) oldu. Çorum nüfusuna kayýtlý olup baþka ilde ikamet eden Çorumlular'ýn en kalabalýk olduðu beþ þehir sýrasýyla Ankara (378 bin 451 kiþi), Ýstanbul (170 bin 454 kiþi), Ýzmir (36 bin 479 kiþi), Antalya (21 bin 993 kiþi) ve Bursa (15 bin 589 kiþi) oldu. Baþka bir ilin nüfusuna kayýtlý olup Çorum'da yaþayanlarýn sayýlarý incelendiðinde; Çorum'da 8 bin 568 Amasyalý, 4 bin 446 Yozgatlý ve 3 bin 924 Samsunlu ikamet ediyor. Teknokent'in ihalesi 18 Þubat'ta Kafkas, Nevvar Salih Ýþgören Hastanesini açtý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan ve Sungurlu MYO Müdürü Yrd.Doç.Dr. Kubilay Karacif, Sungurlu MYO Yerleþkesi'nde gelinen son durumu paylaþmak ve yapýlacak binalara destek için iþadamlarýndan Nazým Bekmezci ve Haydar Ali Öztaþ ile bir araya geldi. Rektör Prof.Dr. Alkan, Çorum'da geçtiðimiz yýl temeli atýlan yaklaþýk 7,250 m2'lik Merkezi Araþtýrma Laboratuvarýnýn bu yýlýn ilk yarýsýnda hizmete gireceðini, 17,000 m2'lik kapalý alana sahip olacak olan Merkez MYO'ndaki inþaatlardan birinin Aðustos ayýnda tamamlanarak hizmete gireceðini, diðerinin de yýl sonuna kadar önemli bir kýsmýnýn tamamlanmasýnýn hedeflendiðini ve üçüncü temeli atýlacak bina olan Teknokent'in de 18 Þubat'ta ihalesinin yapýlacaðýný ifade ederek, Kuzey Kampüs Altyapýsýnýn Yapýlmasý, Ýlahiyat Fakültesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Merkezi Yemekhane, Kapalý Spor Salonu ile Kampüs Ana Giriþ projelerinin tamamlandýðýný ve önümüzdeki ay ihaleye çýkýlabileceðini belirtti. Rektör Alkan, yýllarýn sorunu olan kampüsün tamamlandýðýný ve kampüslerde toplamda 8 binanýn yapýmýna baþlandýðýný ya da baþlanacaðýný sözlerine ekledi. Ýlçelere de büyük önem verdiklerini belirten Rektörü Prof.Dr. Alkan, Alaca MYO Kampüsü'nün Sinpaþ tarafýndan bu sene içerisinde tamamlanacaðýný, Ýskilip MYO'da Ýskilipli iþadamlarýnýn destekleriyle ek bina yapýlacaðýný, Osmancýk MYO'ya bir spor sahasý yapýlmasý için çalýþmalara baþlandýðýný, Sungurlu MYO projesinin de iki aþama olarak yapýlacaðýný, ilk aþamasýnýn yapýmý için bir kaç hafta içerisinde ihaleye çýkýlacaðýný belirtti. Sungurlu için çok önemli bir deðer olan ve ilçenin geliþimine büyük katkýlar saðlayacak MYO'nun, kampüsünün tamamlanmasýyla birlikte daha büyüyeceðini ifade ederek, kampüsün hýzlý bir þekilde tamamlanmasý için tüm Sungurlu'lulardan ve özellikle iþadamlarýndan destek beklediklerini kaydeden Rektör Alkan, gelinen bu noktada özellikle ilçe kaymakamlarýnýn ve Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya'nýn çok büyük bir katkýsý olduðunu da ifade ederek, teþekkür etti. Nazým Bekmezci ve Haydar Ali Öztaþ da, Sungurlu MYO kampüs çalýþmalarýnýn çok eskiden beri konuþulan ama bir türlü hayata geçirilemeyen bir proje olarak algýlandýðýný ancak Rektör Alkan'ýn çabalarýyla ile birlikte hayata geçirilen bir projeye dönüþmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarýný ifade etti. Rektör Prof.Dr. Alkana'a ve Sungurlu MYO'da çok yoðun çalýþmalar yapan Yrd.Doç.Dr. Kubilay Karacif'e ve özveriyle çalýþan tüm akademik ve idari personele teþekkür ettiklerini söyleyen iþadamlarý, Sungurlu MYO projesine güçleri yettiði kadar destek vereceklerini de ifade ettiler. Yasin YÜCEL Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Ýzmir Gaziemir Nevvar Salih Ýþgören Hastanesinin açýlýþ törenine katýldý. Program da konuþan ve hastanenin 50 yataklý olduðunu, 35 milyon lira harcanarak yapýldýðýný, odalarýn da otel konforunda hizmet vereceðini söyleyen Agah Kafkas, "Gaziemir ilçe halký Ýzmir Bozyaka Eðitim Araþtýrma Hastanesi'nden ve Þifa Üniversitesine ait semt poliklinikleri'nden hizmet almaktaydý. Þimdi ise kendi hastanesinden faydalanacak. 10 bin metrekare alana yapýlmýþ olan hastanenin her hasta odasý nitelikli þekilde dizayn edilmiþtir. Az imkanlarla az parayla Türk insanýn özverili çalýþmasýyla neleri yapabileceðinin somut örneðidir. Dünya Saðlýk Örgütü, 'az parayla tüm insanlara nasýl ulaþýlabilir diye bir derdi varsa gidin Türkiye'ye bakýn' diyor. Saðlýk alanýnda dünyada herkese örnek gösteriliyoruz. Hastalarýmýzýn ve personelimizin ücretsiz olarak kullanýmýna açýlmýþ 300 araçlýk büyük bir otoparkýmýz mevcuttur. Hastalarýmýz Merkezi Randevu Sistemi (MHRS) sayesinde hastanemizden randevu alarak beklemeden muayene olabilmektedir. Ayrýca büyük hastanelerde bile mevcut olmayan geniþ, ferah, 800 m2 alana sahip bir acil servisimiz mevcuttur. Hastaneden günde bin 500 kiþi hizmet alacaktýr " dedi. Ýzmir Gaziemir'de düzenlenen hastane açýlýþý törenine, Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme eski Bakaný ve AK Parti Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Binali Yýldýrým, Ýzmir Valisi Mustafa Toprak, Ýl Saðlýk Müdürü Uzm. Dr. Bediha Türkyýlmaz veya Ýzmir Ýli Güney Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Prof.Dr. Behzat Özkan da katýldý. Törende, hastanenin yapýmýnda vakýf olarak verdikleri destekten ötürü Celal Bayar Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Dekaný ve Vakýf mütevelli heyeti üyesi Prof.Dr.Mustafa Ökmen'e Kafkas, plaket verdi. Polisten uyuþturucu operasyonu Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri uyuþturucu madde ticareti yaptýðýný belirlediði þahýslara yönelik operasyon düzenledi. Çorum ve Afyon'u kapsayan operasyonda zanlýlarla birlikte, 461 adet uyuþturucu nitelikli hap,399 gr esrar maddesi ve 3.8 gr bonzai maddesi ele geçirilirken 10 þüphelinin uyuþturucu madde ticareti yaptýðý, 23 þüphelinin ise uyuþturucu madde kullandýðý tespit edildi. Çorum Ýl Merkezi ve Afyonkarahisar'da eþzamanlý yapýlan operasyonla 33 þüpheli yakalandý. Yakalanan þüphelilerden 22'si uyuþturucu madde kullanmak suçundan ifadeleri alýnarak serbest býrakýlýrken1 þüpheli ise Cumhuriyet Savcýlýðý sorgusundan sonra serbest býrakýldý. Yakalanan diðer 10 þüpheli ise gözaltýna alýnarak adli makamlara sevk edildiler. 10 þüpheli çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

4 4 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM TNT Express Çorum Þubesi 8. yýlýný pasta keserek kutladý TNT Express Çorum Þubesi kuruluþunun 8. yýlýný pasta keserek kutladý. TNT Express Çorum Þubesi kurluþ yýldönümünde TNT Express Satýþ Bölgesi Müdürü Ýsmail Akdoðan ve Hava Kargo Kara Yolu Deniz Yolu Satýþ Bölgesi Müdürü Bahar Gürgen yalnýz býrakmadýlar. TNT Express Çorum Þubesi yetkilisi Hasan Suvacý'nýn bulunduðu kutlamada firma hakkýnda bilgi veren TNT Express Satýþ Bölgesi Müdürü Ýsmail Akdoðan, "TNT Express tüm dünyada 200'den fazla ülkede,78 bin çalýþaný, 52 uçak, 30 bin karayolu aracý ve 2 bin 653 depo ile hizmet veren uluslararasý taþýmacýlýk sektörünün lider firmalarýndandýr. Taþýmacýlýk sektöründe hýzlý kargo express taþýmacýlýk havakargo karayolu ve denizyolu servisler sunmaktadýr. Hýzlý kargo taþýmacýlýk sektöründe Avrupa'ya ertesi gün ve diðer dünya ülkelerine 2-3 iþgününde teslimat imkaný saðlamaktadýr. Þirketimiz bünyesinde Express taþýmacýlýk kadar öne çýkan ve rakiplerimizde bulunmayan havakargo karayolu denizyolu fuar tasýmacýlýðý charter tehlikeli madde tasýmacýlýðý klinik servis gibi tüm taþýma alternatiflerini tek çatý altýnda müþterilerimize sunan eþsiz bir firmayýz. Türkiye'de kendi ucagý ile hizmet verebilen tek firmayýz. TNT kargo uçaðýmýz hergün Sabiha Gökcen Havalýmaný'na, Belçika Liege Avrupa aktarma merkezimizden gelmekte ve ayný gun içinde geri dönmektedir. 3 yýl öncesinde 8 milyon Euro'luk yatýrýmla Sabiha Gökçen Havalýmaný'nda antrepo depo gümrüklü sahamýzda depolama süresini 45 dakikadan 1 dakikaya çektik. Türkiye'deÝstanbul merkez basta olmak uzere Ankara - Bursa - Ýzmir ve Adana Bölge Müdürlüklerimiz bölge müdürlüklerimiz ile hizmet vermekteyiz. Ankara'ya baðlý olan Çorum acentamýz 8. yýlýný kutluyor" dedi. Konuþmanýn ardýndan yýlnömü pastasý kesildi. Yasin YÜCEL Çiftçilere düþük faizli kredi Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, 2014 yýlýný kapsayan düþük faizli kredi kullanýmýna yönelik Bakanlar Kurulu Kararý'nýn yürürlüðe girdiðini bildirerek, "Düþük faizli kredilerin açýlmasý için uygulama tebliði bir an önce yayýmlanmalý" dedi. Bayraktar, bu yýl üreticilerin yaný sýra tarýmsal amaçlý kooperatifler ile Tarým Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü'ylesözleþmeli üretim yaptýranlarýn da bu karar kapsamýnda kredi kullanabileceklerini belirtti. Þemsi Bayraktar, yaptýðý açýklamada, 21Ocak Salý günkü Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren kararla, bu yýl da çiftçilerin, Ziraat Bankasý ve Tarým Kredi Kooperatiflerinden, 2014 yýlýnda bitkisel, hayvansal üretim ve muhtelif konularda iþletme ve yatýrým kredisi kullanabileceðini bildirdi. Karar kapsamýnda kullanýlacak kredilerde, uygulanacak sübvansiyon oranlarýnýn yüzde 25 ile yüzde 100 arasýnda deðiþtiðini ifade eden Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Ziraat Bankasý'nýn 1-4 yýl arasý sübvansiyonlu tarýmsal krediler için uyguladýðý cari faiz oraný dikkate alýndýðýnda, üreticilerimiz 2014 yýlýnda konusuna göre deðiþmekle birlikte yüzde 0 (sýfýr) ile cari faizin yüzde 75'i arasýnda faiz oranýyla kredi kullanabilecektir. Bankanýn sübvansiyonlu tarýmsal krediler için uygulayacaðý cari faiz yüzde 10 olarak devam ederse, üreticilerimizin faizi yüzde 0 (sýfýr) ile yüzde 7,5 arasýnda deðiþecek. Bu yýl karara süs bitkisi üretimine iþletme ve yatýrým döneminde yüzde 50 indirim oranýylakredi kullandýrýlmasý da eklendi. Ýndirim oranlarý, damýzlýk etçi sýðýr ve damýzlýk düve yetiþtiriciliði, küçükbaþ hayvan yetiþtiriciliði, kanatlý sektörü damýzlýk yetiþtiriciliði, yurtiçi sertifikalý tohum, fide, fidan üretimi ile modern basýnçlý sulama sitemleri konularýnda kullanýlacak iþletme ve yatýrým kredilerinde uygulanacak faiz oraný yüzde 0 (sýfýr) olacak." Bayraktar, üreticilere kullandýrýlacak iþletme ve yatýrým kredisi limitlerinin konularýna göre 500 bin lira ile 20 milyon lira arasýnda deðiþtiðini de belirtti. Bu yýl kredi üst limiti artmamakla birlikte konular içinde limit artýrýmý yapýldýðýný vurgulayan Bayraktar, "Bakanlar Kurulu kararýnda geçen yýl su ürünleri avcýlýðý konularýnda en yüksek1 milyon 500 bin lira olan kredi üst limiti2 milyon liraya, çok yýllýk yem bitkisi üretimi konusunda 1 milyon 500 bin olan kredi üst limiti 2 milyon 500 bin liraya çýkarýldý" dedi. -BORCUNU ERTELETEN VEYA YAPILANDI RANLAR DA KREDÝ KULLANABÝLECEK- TZOB Genel Baþkaný Bayraktar, Ziraat Bankasý veya Tarým Kredi Kooperatiflerine kanuni takipte borcu bulunan üreticilerin geçmiþ yýllarda bu karar kapsamýnda düþük faizli kredi kullanamadýklarýný hatýrlatarak,þunlarý kaydetti: "Bu yýl karara kanuni takipte borçlarý bulunmakla beraber Bakanlar Kurulu Kararý kapsamýnda kredi borcunu erteleten veyayeniden yapýlandýran üreticiler, bu karar kapsamýnda düþük faizli kredidenyararlanabilecekler. Geçmiþ yýllarda yaþadýðý afetten dolayý yeterli geliri elde edemediði için borcunu erteleten üreticilerimiz, üretime devam etmekte ve zaman zaman yeni krediye ihtiyaç duymaktaydý." "ÇÝFTÇÝMÝZ KREDÝ TALEPLERÝ OCAK, ÞUBAT AYLARINDA BAÞLIYOR"- Düþük faizli kredi kullanmak amacýyla baþvuruda bulunan üreticilerin"karar çýkmadý" gerekçesiyle geçmiþ yýllarda geri çevrildiði bilgisini veren Bayraktar, þöyle devam etti: "Düþük faizli kredi uygulamasýnýn baþlamasý için konuyla ilgili Uygulama Tebliðinin de yayýnlanmasý bekleniyor. Karar yayýnlanmasýna raðmen uygulama tebliði bekleneceði için çiftçilerimiz teblið çýkana kadar düþük faizli kredi kullanamayacaktýr. Çiftçilerimiz genel olarak kýþ aylarýnda nakit ihtiyacý konusunda krediye ihtiyaç duyarken, serada üretim ile narenciye, nar gibi ürünleri yetiþtiren üreticilerimiz girdi alýmý ve hasat için, hayvan yetiþtiricileri ise çoðunlukla nakit ihtiyacý, yem ve hayvan alýmý için ihtiyaç duymakta; bu amaçla ocak, þubat aylarýnda kredi talebinde bulunmaktadýr." Diðer bankalarýn yüksek oranlarda faiz uyguladýðýný belirten Bayraktar, "Çiftçilerin bu aylardaki kredi ihtiyacý dikkate alýndýðýnda devlet desteðinin önemi daha net ortaya çýkmaktadýr. Üreticilerin düþük faizli krediye ulaþabilmesi için Uygulama Tebliði bir an önce yayýmlanmalý, kredilerin açýlmasý saðlanmalýdýr" dedi. Mahir ODABAÞI EKMEK ÝSRAFINI ÖNLEME TOPLANTISI NOTLAR -3 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Ekmeðin anlamý bizim kültürümüzde nimettir. Nimet ise, özel, deðerli, saygý duyulan manasýndadýr. Bir ekmeðin sofralarýmýza ulaþmasý kolay deðildir. Birçok aþamalardan geçer. Þöyle ki, tarla sürülür, tohumluk buðday ekilir, gübresi atýlýr, olgunlaþtýðý zaman biçilir, patoza verilir, sapý samaný ayrýlýr, deðirmene götürülür, orada belli aþamalardan geçtikten sonra un olarak fýrýna getirilir, burada yoðurularak fýrýna hamur olarak girer piþer ve tezgâhta mis gibi kokusuyla yerini alýr. Bazen zamanýn çocuklarý yatarken, biz anne-babalar fýrýndan ekmeði alýr sofralarýmýza getiririz. Keþke anasýnýfýndan itibaren o masum çocuklarýmýzý alýp; bir fýrýný, bir un fabrikasýný gezdirebilsek ve ekmeðin sofralarýmýza kadar gelen aþamalarýný görsel olarak anlatabilsek. Küçük bir parça ekmeði Ýsraf ettiðimizde kimlerin yorulmasýna sebep olabileceði mesajýný verebilsek. Ümit ederim ki, o çocuk ömrü billah bunu unutmaz ve ekmeði israf etmez. Baþta da ifade etmeye çalýþtýðým gibi ekmek deðerlidir. Bu deðerden olsa ki, yaþlýlarýmýz ekmeði taþýrken göbekten aþaðýda taþýmamaya özen gösterir. Hatta ekmeði poþette sallayarak götüren bir çocuk görseler, 'yavrum ekmeði aþaðýda tutma, o nimettir' diye uyarýrlar. Ayakta ekmek yemek zorunda kaldýðýnda nimet yere dökülmesin diye cep mendilinin üzerine koyup yemeye özen gösterirler. Sofrada yemek yerken masaya dökülen kýrýntýlarý ýsladýklarý parmak ucuyla toplar ve 'evladým nimetin bereketi buradadýr' derler. ''Dað baþýna kýþ gelir, insan baþýna iþ gelir'' diye bir söz vardýr. Bu baðlamda, zengin olsak bile ZAMAN ZAMAN SOFRALARIMIZDA BAYAT EKMEK BULUNDURMALIYIZ. Bulundurduðumuz bu bayat ekmekleri aile boyu tüketmeliyiz. Bu þekilde bir taraftan israfý önlerken, diðer taraftan olasý depremlere, savaþlara karþý tatbikat yapmýþ oluruz. Yoksa el bebek gül bebek büyümüþ, ömründe hiç bayat ekmek yememiþ bir çocuk olasý afetlerde, savaþlarda eline tutuþturulan üç günlük ekmeði görünce belki de halk tabiriyle burun kýrýþtýracak veya tüketirken zorlanacaktýr. Örnek vermek gerekirse, herhangi bir yýlan, akrep sokmasýnda panzehir olarak zehirlenmeyi önlesin diye Afrika da yeni doðan çocuklara zehir enjekte ederler. Ne gariptir ki, bugün dünyanýn bir tarafýnda insanlar açlýktan, diðer tarafýnda obeziteden ölüyorlar. Veya týka basa yiyip sonrada zayýflamak için diyetisyenlere koþuyoruz yahut ta kendimize göre formül arýyoruz. Bu baðlamda Rahim Er'in tarihli makalesinden þu mini alýntýyý paylaþmak istiyorum. ''Eskiden esnaf da memur da evinden sefer tasýyla yemek götürürdü. Sonra sosyal devlet olunca iþ yerlerinin öðün verme mecburiyeti geldi. Devrimizde az insan, sefer tasý alýþkanlýðýný korumakta. Sefer tasýný yýllar sonra yeniden Amerika'da gördük. Orasý sosyal devlet deðil, yemek, servis, tazminat gibi mecburiyetler yok. Ýnsanlar, öðleleri ya cadde kenarýndaki büfe-arabalardan bir þeyler alýp parklara açýlýyorlar veya sefer taslarýný açýyorlar. ABD göçmenler ülkesi. Herkes örfü ve âdetiyle gelmekte. "Obez"lik -hiç ihtimal verilmezdi ama- Türkiye'yi de tehdit etmekte. Yurdumuzda da bir hayli þiþman insan gördük. Tedbir alýnmazsa alýp baþýný gidebilir. Hâlbuki peygamberimiz '' Acýkmadan oturma, doymadan kalk. 'diye o günlerden günümüze ýþýk tutuyor.'' Bugün Ýstanbul'da günlük çöpe atýlan ekmek, Hollanda gibi bir ülkeyi doyurabilecek þekilde. Diðer taraftan Somali gibi birçok Afrika ülkesinde açlýkla mücadele ederken Türkiye'de her gün ortalama 10 milyon 80 bin ekmek çöpe atýlýyor. Çöpe atýlan ekmeklerin maddi tutarý ise 7 milyon 56 bin lirayý aþýyor. Keþke fert olarak bir düþünebilsek, bu parayla ne okullar, hastaneler, otoyollar yapýlýr. Diðer taraftan tabakta býrakýlan bir adet pirinç tanesi, Ankara'yý bir öðün besleyebilecek þekilde olduðunu ince hesap yaptýðýmýzda görüyoruz. Bir tarafta maddi baðlamda neler kaybettiðimizi hesap ederken, o bir tarafta Afrika çöllerindeki bir deri bir kemik kalmýþ insanlarý ekranlarda görünce manevi baðlamda ne kadar sorumlu olacaðýmýzý bilemiyor ve Yarab, bizleri açlýkla imtihan etme diyoruz. Yemekhanelerde, lüks otellerde veya bireysel olarak evlerimizde çöpe giden ekmeklerin hesabý verilemeyecek kadar çok. Ne zaman lokanta da yemek yesem, matematik öðretmenim Arslan GÜRSOY Beyi hatýrlýyorum. Ortaokul yýllarýnda :'Çocuklar, siz siz olun lokantaya girdiðinizde ekmeði bölüp býrakmayýn. Ya böldüðünüzü bitirin ya da hiç bölmeyin. Çünkü sizin yarýmýnýzý kimse yemez ve çöpe gider.'' diye sýký sýký tembih ederdi. Balkonda kahvaltý yaparken sofra da rutin zeytin, peynir, reçelle beraber dünden kalma bayat ekmeði gören çocuklarýmýz ''ANNE, YÝNE MÝ BAYAT EKMEK?'' diye söylenirken, diðer taraftan aþaðýda çöp bidonlarýný karýþtýranlarý görebiliyoruz. Hemen durumdan istifade '' Bak evladým, bizim çöp kenarýna býraktýðýmýz bayat ekmekleri toplamaya çalýþan ve þu sofradaki nimetleri bulamayan insanlar var. O halde bayatta olsa bu nimetin kýymetini bilmeliyiz'' diye mesaj verebiliriz. Gündemde olan ekmek israfýyla beraber genel de; su, elektrik, doðalgaz, benzin, kâðýt, orman, ev eþyamýz, saðlýðýmýz, gençliðimiz vs. konularýnda üzerinde sayfalarca yazý yazýlabilecek þekilde maalesef israfýmýz var. En basiti; mesela misafir gelince holün ýþýðý sürekli yanar. Niye? EFENDÝM SÖN- DÜRÜLDÜÐÜ ZAMAN AYIP OLURMUÞ(!).Maalesef bazen cimrilikle, israfý karýþtýrýyoruz. Özetin Özeti: ''Kendine lüzumlu olmayan þeyleri satýn alýrsan, çok geçmeden muhtaç olduðun lüzumlu þeyleri satarsýn'' (B. Franklin)

5 5 ÝÞKUR 946 engelliye iþ buldu Çampýnar Köyü içmesuyu araþtýrýlacak Mustafa Eker baþkanlýðýnda dün yapýlan Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda saðlýksýz içme sularý ile içme suyu þebekelerinde kullanýlan asbest borularýnýn insan saðlýðýna etkisi tartýþma yarattý. Toplantýda gündem dýþý sözlü bir önerge teklifi veren AK Parti Laçin Ýl Genel Meclisi Üyesi Ýsmail Keþliktepe, ilçeye baðlý Çampýnar Köyü'nde kadýnlarýn % 90'ýnda guatr hastalýðý görüldüðünü belirterek, bu hastalýðýn köy içme suyundan kaynaklandýðý yönünde ciddi kuþkular bulunduðunu ifade ederek, bu konunun araþtýrýlmasýný istedi. Konu üzerine söz alan bazý il genel meclisi üyeleri birçok köyde içme suyu konusunda bazý sýkýntýlar bulunduðunu ifade ederek, özellikle asbest borularýnýn insan saðlýðýný ciddi biçimde etkilediðini bildirdiler. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker ise Meclis olarak içme suyu konunda yaptýklarý çalýþmalar nedeniyle her fýrsatta övündüklerini ancak, ortaya konulan tablonun ise hiç de iç açýcý olmadýðýný söyledi. Eker, içme suyu konusunda belirtilen sýkýntýlarýn ayrýlacak ilave ödeneklerle bu yýl içerisinde tamamen çözülmesi gerektiðini de kaydetti. Yapýlan görüþmenin ardýndan söz konusu önerge teklifi üzerinde gerekli deðerlendirme ve incelemede bulunulmak üzere Çevre ve Saðlýk Komisyonu'na havale edildi. Kubilay Kaan YÜCEL Çalýþma ve Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) Ýl Müdürlüðü'nde 1439 engellinin iþ arayan kaydýnýn bulunduðu, bunlarýn 946'sýnýn çalýþtýðý, geriye kalan 493 kiþinin ise halen iþsiz olduðu belirtildi. Ýl Genel Meclisi'nin dün yapýlan Þubat ayý son oturumunda engelli vatandaþlarýn istihdam durumu ile ilgili Aile ve Engelliler Komisyonu tarafýndan hazýrlanan rapor görüþüldü. Rapor hakkýnda meclis üyelerine bilgiler veren Aile ve Engelliler Komisyonu Baþkaný Mehmet Ali Erdoðan, Çorum Ýþ Kurumu Müdürlüðü'nde 946 kiþinin aktif, 493 kiþinin ise pasif olmak üzere 1439 engelli iþ arayan kaydýnýn mevcut olduðunu ifade ederek, "Engelli iþ arayanlarýný kayýtlarý 18 ay aktif durumda bulunmaktadýr. Aktif iþ arayan engelli vatandaþlarýmýzýn 746 kiþi, erkek 200 kiþisi kadýndýr. Bu kiþilerin 707 kiþisi ilköðretim ve altý, 210 kiþisi lise ve dengi, 29 kiþisi ise lise üzeri eðitim düzeyine sahiptir. Engelli iþ arayan kiþilerin eðitim düzeyine baðlý olarak yaklaþýk % 90'ý herhangi bir mesleðe sahip olmadýðý bilgisi verilmiþtir"dedi. Kasým 2013 itibariyle Çorum'da 50 ve daha fazlasý iþçi çalýþtýran iþyeri sayýsýnýn 74 olduðunu ifade eden Erdoðan, "Engelli iþçi çalýþtýrma yükümlülüðü olmadýðý halde engelli iþçi çalýþtýran iþ yeri 33'tür. Bu iþyerlerinde 4857 sayýlý iþ kanununun 30. maddesine istinaden toplamda 362 engelli iþçi istihdam etmek yükümlülüðündedir. Kasým 2013 sonu itibariyle fiilen istihdamda olan engelli iþçi sayýsý 308'dir. Kasým 2013 itibariyle ilimizde engelli iþçi kontenjan sayýsý ise 80 kiþidir. Engelli iþçi sayýsýnýn 80 olmasýnýn sebebi ise kiremit ve tuðla fabrikalarýný kasým ayýnda faaliyetlerini durdurmalarý nedeniyle oluþmaktadýr. Yaz sezonunda tekrar istihdam edilmektedir yýlý içerisinde iþverenler 478 engelli iþçi talebinde bulunmuþ, bu talebin 296 kiþilik kýsmý ÝÞKUR tarafýndan karþýlanmýþtýr. Karþýlanamayan 182 kiþilik engelli talebi daha çok tuðla ve kiremit fabrikalarý ile inþaat firmalarýndan oluþmaktadýr. Sebebi ise bu iþ istihdam alanlarýndaki çalýþma þartlarýnýn bedenen aðýr olduðu ve engelliler tarafýndan çalýþýlmak istenmemesinden iþverenin taleplerinin kabul edilmemesinden kaynaklanmaktadýr" þeklinde konuþtu. Kubilay Kaan YÜCEL Tarýmsal destek çeþitlerini araþtýracaklar Ýl Genel Meclisi, tarýmsal destek çeþitleri ve Çorum'un bu desteklerden ne ölçüde yararlandýðý konusunda bir çalýþma yapacak. Mustafa Eker baþkanlýðýnda dün yapýlan Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda, AK Parti Kargý Ýl Genel Meclisi Üyesi Erhan Ekmekçi ve Dodurga Ýl Genel Meclisi Üyesi Pehlül Soysal ile MHP Sungurlu Ýl Genel Meclisi Üyesi Celal Güngör, yazýlý ortak bir önerge teklifi vererek, tarýmsal desteklerle ilgili olarak genel bir araþtýrma yapýlmasýný istedi. Verilen önerge teklifi hakkýnda meclis üyelerine bilgi veren MHP Sungurlu Ýl Genel Meclisi Üyesi Celal Güngör, verdikleri önergeyle tarýmsal destek çeþitlerinin neler olduðunu, yýllarý arasýnda Çorum'da ne kadar tarýmsal destek saðlandýðýnýn, kentte bu desteklerle ne tür yatýrýmlarýn yapýldýðýnýn araþtýrýlmasýný istediklerini bildirdi. Yapýlan görüþmenin ardýndan söz konusu önerge teklifi üzerinde deðerlendirme ve incelemede bulunulmak üzere oy birliðiyle Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonuna havale edildi. Kubilay Kaan YÜCEL Ýl Genel Meclisi Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu Üyesi Ýbrahim Çýrakoðlu, yaþanan kuraklýktan dolayý Çorum'da 971 çiftçinin borçlarýnýn ertelendiðini açýkladý. Mustafa Eker baþkanlýðýnda dün yapýlan Ýl Genel Meclisi Þubat ayý son toplantýsýnda yaþanan kuraklýk nedeni ile Çorum'da hazýrlanan eylem planý ve kuraklýktan kaç çiftçinin etkilendiði ile çiftçiye verilecek olan zarar ödemesi hakkýnda Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu'nun hazýrladýðý rapor, meclis üyelerinin bilgisine sunuldu.komisyon raporu hakkýnda bilgi veren Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu Üyesi Ýbrahim Çýrakoðlu, yaþanan kuraklýk nedeniyle merkezde 613 çiftçinin borcunun ertelendiðini ifade ederek, Alaca'da ise 97 çiftçinin borç ertelemesinden yararlandýðýný söyledi. Çýrakoðlu, Bayat'ta 30, Boðazkale'de 12, Ýskilip'te 51, Mecitözü'nde 68, Sungurlu'da 77, Uðurludað'da ise 23 çiftçinin borcunun ertelendiðini söyledi. Kuraklýða dayanýklý ürünlerin ekilmesi tavsiye edildiðini ifade eden Çýrakoðlu, Tarým Ýl Müdürlüðü tarafýndan gerekli önlemlerin alýnarak, 2014 yýlý kuraklýk eylem planý adý altýnda ilgili tüm kurum ve kuruluþlarla istiþare toplantýsý yapýldýðýný kaydetti. Çýrakoðlu, rapor hakkýnda þu bilgileri verdi: "Tarým Sigortalarý 2014 yýlý Uygulamalarýnýn yer aldýðý Tarým Sigortalarý Havuzu tarafýndan kapsama alýnacak Riskler, Ürünler, bölgeler ve prim Desteði Oranlarýna iliþkin 2013/5270 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý 31. Aralýk 2013 tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýnlanarak, bu hükümler doðrultusunda yýlý içerisinde þu çalýþmalar yapýlmýþtýr." Kubilay Kaan YÜCEL Kuraklýktan 971 çiftçinin borçlarý ertelendi Eukhaita yeralt þehri turizme kazandýrýlmayý bekliyor Mecitözü Ýlçesi'ne baðlý Beyözü Köyü'ndeki yeraltý þehri, yapýlacak olan arkeolojik çalýþmalar ile birlikte gün yüzüne çýkartýlmayý bekliyor. Mustafa Eker baþkanlýðýnda dün yapýlan Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda Bizans döneminde önemli bir yerleþim olan ve o dönem "Eukhaita (Euchaita)" olarak adlandýrýlan Mecitözü Ýlçesi'ne baðlý Beyözü Köyü'ndeki yeraltý þehriyle ilgili yazýlý bir önerge teklifi verildi. Mecitözü Ýl Genel Meclisi Üyeleri Selahattin Kocabaþ ve Haydar Erdem tarafýndan verilen önerge teklifinde Roma ve Bizans kaynaklarýnda önemli bir dini merkez olarak gösterilen Beyözü Köyü'ndeki antik kentin gün yüzüne çýkartýlarak kültür turizmine kazandýrýlmasý istendi. Beyözü Köyü ve çevresinde Geç Roma, Bizans ve Osmanlý dönemi kalýntýlarýnýn bulunduðunu kaydeden Selahattin Kocabaþ, Aziz Theodoros'a adanmýþ olan kilisenin önemli bir dini ziyaretgâh olarak kayýtlara geçtiðini ifade etti yýlýnda Bizans Tarihçisi Prof. John Haldon'un baþkanlýðýndaki bir heyetin Beyözü Köyü Kaletepe mevkii ve çevresinde inceleme yaptýðýný kaydeden Kocabaþ, aradan 5 yýl geçmesine raðmen herhangi bir adým atýlmadýðýný dile getirdi. Gelen heyetin sadece yüzey araþtýrmasý yaptýðýný ifade eden Kocabaþ, tarihi yeraltý þehrinin turizme kazandýrýlmasý için arkeolojik çalýþmalarýn baþlatýlmasý gerektiðini bildirdi.yapýlan görüþmenin ardýndan söz konusu önerge teklifi üzerinde gerekli inceleme vedeðerlendirmede bulunulmak üzere oy birliðiyle Turizm Komisyonu'na havale edildi. Kubilay Kaan YÜCEL

6 6 Kayýkçý'nýn itirazýna red Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odasý'nýn 2 Þubat'ta yapýlan Olaðan Genel Kurulu Seçim Kurulu tarafýndan iptal edilmiþti. Recep Kayýkçý'nýn avukatlarý da Seçim Kurulu'nun bu kararýna itiraz etmiþti. Seçim Kurulu itirazý görüþerek karara baðlarken, yapýlan bu itirazýn kabul edilmediði öðrenildi. Bu arada Kayýkçý'nýn bir üst kurula itiraz hakký bulunuyor. Bu itiraz da red edildiði taktirde genel kurul 6 Nisan 2014 tarihinde tekrar yapýlacak. Genel kurulda Recep Kayýkçý'nýn listesinden Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Yönetim Kurulu'na seçilen üyeler görevlerine devam edecek. Sadece baþkanlýk seçimi tekrarlanacak. Odaya kayýtlý üyelerden isteyen baþkan adayý olabilecek. KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Kenan Nuhut vatandaþlarý dinledi CHP Çorum Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut Akkent Mahallesinde TOKÝ tarafýndan alt gelir grubuna yönelik yaptýrýlan konutlarda oturan vatandaþlarý ziyaret ederek sorunlarýný dinledi. Burada vatandaþlarýn 25 gündür doðalgazlarýnýn kesik oduðu yönününde ki açýklamalarý üzerine Kenan Nuhut sorunlarý çözme sözü verdi. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas'ta Kenan Nuhut ile vatandaþlarý dinledi. 4 kiþilik ailenin asgari geçim sýnýrý 3 bin 814 TL Türkiye Kamu-Sen Araþtýrma Geliþtirme Merkezi'nin yapmýþ olduðu 2014 Ocak ayýna ait asgari geçim endeksi sonuçlarý açýklandý. Türkiye Ýstatistik Kurumu'ndan alýnan Ocak 2014 fiyatlarýna göre yapýlan araþtýrmada, çalýþan tek kiþinin yoksulluk sýnýrý bin 892 TL olarak hesaplandý. Yoksulluk sýnýrýndaki artýþ, yüzde 2.13 oldu. Türkiye Kamu-Sen'den yapýlan açýklamaya göre, dört kiþilik bir ailenin kimseden yardým almadan insan onuruna yaraþýr bir yaþam sürmesi için gerekli olan tutar olarak ifade edilen refah sýnýrý ise 3 bin 814 TL'ye yükseldi. Ocak ayýnda refah sýnýrýndaki artýþ ise yüzde 3.04'ü buldu. Böylece memurun ailesi için yapmak zorunda olduðu harcamalarýn tutarý son bir ayda 112,38 TL arttý. -"AÇLIK SINIRI ARALIK AYINA GÖRE YÜZDE 2.24ORANINDA ARTTI"- Araþtýrmada açlýk sýnýrýnýn Aralýk ayýna göre yüzde 2.24 oranýnda arttýðý ve bin 426 TL olarak hesaplandýðý açýklandý. Türkiye'de 4 kiþilik bir ailenin ortalama gýda ve barýnma harcamalarý toplamý ise 2014 yýlý Ocak ayýnda bin 497 TL olarak tahmin edildi. Yapýlan araþtýrmada, 4 kiþilik bir ailenin saðlýk kuruluþlarýnýn belirlediði gibi saðlýklý bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanýn Ocak 2014 verilerine göre günlük TL olduðu belirlendi. Ailenin yalnýzca aylýk gýda harcamasý toplamý ise 912,06 TL oldu. Buna göre ortalama ücretle geçinen bir memurun gýda ve kira harcamalarý, maaþýnýn yüzde 69.36'sýný oluþturdu. -"ZORUNLU TÜKETÝM HARCAMA LARI, ENFLASYONDAN PUAN DAHA FAZLA ARTIÞ GÖSTERDÝ"- Araþtýrmanýn sonuçlarýna göre, vatandaþlarýn en düþük standartlarda yaþayabilmesi için zorunlu mal ve hizmet kalemlerini içeren asgari geçim tutarýnýn enflasyondan daha fazla artýþ göstermesi nedeniyle memurun alým gücü günden güne azalýyor. Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi, her ay düzenli olarak vatandaþlarýn olmazsa olmaz sayýlan gýda, temizlik, ulaþým, kira, saðlýk gibi harcama kalemlerindeki fiyat deðiþimleri ile genel fiyatlar düzeyi arasýndaki farký ortaya koyan bir araþtýrmaya da imza atýyor. Buna göre, 2002 yýlýndan beri zorunlu tüketim harcamalarý, enflasyondan puan daha fazla artýþ gösterdi. Bir baþka deyiþle vatandaþlarýmýzýn zorunlu tüketim harcamalarý, enflasyondan yüzde 13.5 daha hýzlý arttý, böylece alým gücümüz de düþtü. Enflasyonun 2014 yýlýnda beklentilerin üzerinde bir artýþ sergileyerek Ocak ayýnda yüzde 1.98 artýþ göstermesine karþýn, zorunlu tüketim kalemlerindeki bir aylýk artýþýn yüzde 3.04 olmasý bu durumun en açýk göstergesi olarak görünüyor. -"GERÇEK ENFLASYON KARÞISINDA ERÝYÝP GÝDEN MAAÞLARA GÖZ YUMU- YORLAR"- Konu ile ilgili açýklama yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Baþkaný Ýsmail Koncuk, "Vatandaþý hayali enflasyonla aldatanlar, gerçek enflasyon karþýsýnda eriyip giden maaþlara göz yumuyorlar" dedi. Koncuk, 2014 yýlýnýn tamamý için enflasyon hedefinin yüzde 5.3 olarak belirlendiðini ancak daha yýlýn ilk ayýnda Merkez Bankasý'nýn enflasyon tahminini yükseltilerek yüzde 6.6'ya çektiðini hatýrlattý. -"TOPLU SÖZLEÞME MASASINDAN ÝMZA ATIP KAÇANLAR YAPTIKLARININ BEDELÝNÝ ÖDEMEK ZORUNDA"- Ocak ayý enflasyonunun da revize edilmesinin ardýndan yüzde 1.98 olarak açýklandýðýný ifade eden Ýsmail Koncuk, þunlarý kaydetti: "Yýlýn daha ilk ayýnda enflasyon tahminin tutmayacaðý anlaþýlmýþtýr. Memurlara yapýlan 123 TL artýþ, ortalama olarak yüzde 5-6 zam anlamý taþýmakta, yani memurlara hayali enflasyon çerçevesinde zam yapýldýðý görülmektedir. Yetkililerin enflasyon hesaplarýnýn tutmayacaðý aþikârdýr. Toplu sözleþme masasýnda yetkililerle birlikte hayal satýp, ranta tahvil eden sözde yetkili konfederasyon, þimdilerde ortalarda görünmemektedir. Memurun aylýk harcamasý yalnýzca Ocak ayý içinde 112,38 TL yükselmiþtir. Daha birinci ayýn sonunda 2014 yýlýnýn tamamý için verilen 123 TL'den memurun cebine 10 TL 62 kuruþ kalmýþtýr. Memurlarý sefalete sürükleyenlerin "pardon' diyerek iþin içinden sýyrýlma þanslarý yoktur. Kamu maliyesinde yapýlan her türlü yanlýþ hesabý, özür dileyerek atlatmak mümkün deðildir. Bu yanlýþlýklarýn ekonomik ve sosyal sonuçlarýný gidermek zorunludur. Devletin bütün hesaplarý revize edilmiþken, 2013 yýlýndaki toplu sözleþmenin ekonomik bir geçerliliði de kalmamýþtýr. Bu nedenle memur maaþ zamlarýnýn da yeni ekonomik gerçeklere göre revize edilmesi zorunlu hale gelmiþtir. Aksi bir durum, kamu görevlilerinin ve emeklilerinin 2015 yýlý sonuna kadar yaþayacaðý sefaletin tasdik edilmesi olacaktýr. Memur, emekli ve aileleriyle birlikte 20 milyon vatandaþýmýzý hayati derecede ilgilendiren toplu sözleþme masasýndan 2 gün içinde imza atýp kaçanlar ve vatandaþlara yalanlarýný pazarlayanlar, mutlaka bu yaptýklarýnýn bedelini ödemek zorundadýr. Aylardýr televizyon ekranlarýnda 123 TL'nin kerametinden dem vuranlar, gerçekler gün yüzüne çýkýnca hangi deliðe sinmiþlerdir? Benzine, elektriðe, suya, doðalgaza, ekmeðe yapýlan her zam, memurlarýmýzý 123 TL'ye mahkûm edenlerin omuzlarýna vebal olarak eklenmektedir." Milli Merkez paneli yarýn Bir grup sivil toplum kuruluþu tarafýndan ülke genelinde kurulan Milli Merkez oluþumu Çorum'da panel düzenleyecek. Milli Merkez oluþumu adýna gazetemizi ziyarete eden Mehmet Patlar, yarýn organize edecekleri panel hakkýnda bilgi verdi. Patlar, 9 Þubat Pazar günü saat 10.00'da Afra Kültür Merkezinde yapýlacak olan panele konuþmacý olarak CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Eski Bakan Yaþar Okuyan ve Ýþçi Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Nusret Senem'in katýlacaðýný söyledi. Ayrýca Çorum'da Milli Merkez'i kuracaklarýnýkaydeden Patlar, "Milli Merkez yönetimi baþkan, yardýmcýsý ve sekreter ile üyelerle birliktre 11 kiþiden oluþacak. Yakýnda yönetim oluþacak" dedi. Derindere'den Karakaþ'a tebrik Osmancýk'ta uzun yýllar Fazilet Partisi ve Saadet Partisinde ilçe baþkanlýðý yapan Mehmet Derindere geçtiðimiz Aralýk ayýnda Osmancýk Ýmam Hatip Ortaokulu Müdürlüðüne atanan Sakin Karakaþ'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Karakaþ ile ayný mahallenin çocuklarý olarak kendisinin çocukluðunu bildiðini ve baþarýlarýný taktir ettiðini belirten Derindere "Sakin Karakaþ sosyal yapýsý ile topluma deðer katan yazmayý ve okumayý seven, ilme deðer veren,üreten ve bu manada dikkat çeken bir arkadaþýmýz. Osmancýk Ýmam Hatip Ortaokulu müdürlüðüne atandýðýnda da çok mutlu oldum. Tahmin ediyorum ki kendisi Osmancýk Ýmam Hatip Ortaokulunun vizyonuna uygun projeler üretecek ve okulumuzun tanýtýmýnda önemli bir rol üstlenecektir. Bu vesile ile kendisine yeni görevinde baþarýlar diliyorum" dedi. Derinde ile bir süre sohbet eden Osmancýk Ýmam Hatip Ortaokulu Müdürü Sakin Karakaþ ise ziyaretinden dolayý Mehmet Derindere'ye teþekkür ederek mutlu olduðunu ifade etti. Bahadýr YÜCEL

7 Saklama paylaþ Çorum Belediyesi, eski oyuncak ve kitaplarý toplama kampanyasý baþlattý. Dört ayrý noktaya yerleþtirilen oyuncak ve kitap toplama kutularýnda toplananlarý ihtiyaç sahiplerine daðýtacak. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, belediye tarafýndan dört ayrý noktaya yerleþtirilen eski kitap ve oyuncak toplama kutularý ile evlerde kullanýlmayan oyuncak ve kitaplarý toplamayý hedeflediklerini belirtti. Maddi durumu iyi olmayanlara toplanan oyuncak ve kullanýlabilir düzeydeki eski kitaplarýn ulaþtýrýlacaðýný kaydeden Baþkan Külcü, "Evlerde kullanýlabilir durumdaki kitap ve oyuncaklarýn çöpe atýlmasýný önlemek istiyoruz. Bu þekilde de halkýmýz arasýnda farkýndalýk oluþturmayý hedefliyoruz. Bu oyuncak ve kitaplar çöpe atýlmasýn. Ýhtiyacý olanlara ulaþtýrýlsýn istiyoruz. Bu amaçla baþlattýðýmýz oyuncak ve eski kitap toplama kampanyasýný hemþehrilerimizin yoðun ilgi göstereceðini düþünüyoruz" dedi. Çorum Belediyesi, saklama paylaþ kampanyasý kapsamýnda PTT önü, Bahçelievler Mahalle Muhtarlýðý önü, Eti Lisesi karþýsý ve Adliye Sarayý karþýsý olmak üzere dört noktaya kitap ve oyuncak toplama kutusu yerleþtirdi. Belediyeden asansör kontrolü uyarýsý! Çorum Belediyesi, asansörlerin yýllýk kontrollerinin yaptýrýlmasý ile ilgili yazýlý bir açýklama yaptý. Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan yazýlý açýklamada Asansör Bakým ve Ýþletme Yönetmeliði'nin 10. maddesinde "Yýllýk kontrol neticesinde, asansörün çalýþmasýnda can ve mal güvenliði açýsýndan bir tehlike söz konusu ise asansörün çalýþmasýna can ve mal güvenliði saðlanýncaya kadar izin verilmez. Buna raðmen, asansörün çalýþtýrýlmasýndan bina sorumlusu sorumludur" denildiði hatýrlatýlarak, Çorum Belediyesi tarafýndan yetkilendirilen kuruluþ tarafýndan asansör kontrollerinin devam ettiði belirtildi. Asansörlerini kontrol ettirmeyen bina yöneticilerinin bu iþten hem maddi olarak ve hem de manevi olarak sorumluluklarýnýn bulunduðunun hatýrlatýldýðý açýklamada "2013 yýlý içerisinde yetkilendirdiðimiz asansör denetim firmasý tarafýndan 8 ayda 763 asansör kontrol edildi. Bunlardan 321 asansöre kullanýlabilir raporu verildi. Geriye kalan 442 asansör için de kýrmýzý etiket yapýþtýrýlmýþtýr. Kýrmýzý etiket vurulan asansörlerin mühürlenme iþlemlerine devam edilmektedir. Asansörlü binalarda oturan bina sakinlerinin maðdur olmamalarý için bina yöneticilerinin en kýsa zamanda yetkilendirilmiþ olan firma yetkilileri ile irtibata geçerek gerekli kontrolleri yaptýrmalarý gerekmektedir" denildi. ÇÝM TOHUMU ALIMI ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI Çim Tohumu Alýmý alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/ Ýdarenin a) Adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No: Merkez/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý :1500 kg Lolium Perende, 1350 kg Festuca Rubra Rubra,1350 kg Festuca rubra commutata 1350 kg Festuca Ovina, 300 kg Poa Pra tensis, 150 kg Agrotis Ayrýntýlý bilgiye EKAP ta yer alan ihale dokü maný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü c) Teslim tarihi : Sözleþmenin imzalanmasýný takip eden günden itibaren 30 (otuz) takvim gün içinde teslim edilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mh. Gazi Cd. No:2 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Yeniyol Mh. Gazi Cd. No:2 ÇORUM adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mh. Gazi Cd. No:2 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn: 128 Resmi ilanlar de 7 Oðuzlar'da yaðmur duasý Oðuzlar Ýlçe Müftülüðünün organizasyonu ile yaðmur duasý yapýldý. Dün Cuma namazýna mütakip ilçenin manevi dergahý olan Karadonlu Canbaba Türbesi önünde ilk yaðmur duasýný yapan vatandaþlar daha sonra, tekbir ve dualar eþliðinde futbol sahasýna giderek helalleþtiler ve yaðmur duasý namazý kýldýlar. CHP'de meclis üyelikleri için ön seçim heyecaný CHP Ýl Teþkilatý 30 Mart'ta yapýlacak olan Mahalli Ýdareler seçimlerinde aday olacak Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyelerinden bazýlarýný bugün gerçekleþtireceði ön seçim ile belirleyecek. Ön seçim bugün saatleri arasýndan Bahçelievler Ýlkokulunda yapýlacak.chp'den Ýl Genel Meclisi üyesi olmak için 8, Belediye Meclisi üyeliði için ise 29 aday baþvurdu. Seçime giren aday adaylarý þunlar: Ýl Genel Meclis aday adaylarý: Müslüm Özbolat, Garip Oto Tamirciler'in genel kurulu bugün Özgür, Melda Özüdoðru, Rýdvan Samsunlu, Burçin Solmaz Polat, Hüseyin Uysal, Suat Atalay, Yýldýz Bek. Belediye Meclis aday adaylarý: Yaþar Çetintaþ, Hasan Levent Çöphüseyinoðlu, Tamer Demirbaþ, Tayfun Girgin, Hasan Gökay, Ýsmail Kalender, Ýsmail Önder Kartal, Özgür Kýlýç, Kemal Kýlýç, Muharrem Madak, Sadýk Örgel, Muharrem Özer, Sadi Sevici, Kenan Sir, Ünal Suludere, Yusuf Þiþman, Mehmet Tahtasýz, Ahmet Taþcý, Ulaþ Tokgöz, Murat Onur Uçar, Serda Uysal Karlýdað, Sezer Yalçýnkaya, Ali Yýldýrým, Erhan Akveran, Müfit Alnýak, Kamile Anar, Cem Arat, Muharrem Baylan, Nazik Bulut. Oto Tamirciler Odasý Genel Kurulu bugün yapýlacak. 4 adayýn yarýþtýðý ve sonucu merakla beklenen genel kurul saat 09.00'da Gülüm Düðün Salonu'nda yapýlacak. Hunter Rot Balans Sahibi Þahin Özbüðrü, Uzunlar Oto Sahibi Necmettin Uzun, Nur Oto Döþeme Sahibi Nurullah Müstet ve Güler Oto Sahibi Hasan Güler'in baþkanlýk için yarýþtýðý Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odasý'nýn Olaðan Genel Kurul toplantýsý 8 Þubat Cumartesi günü saat 09.00'da Gülüm Düðün Salonu'nda gerçekleþtirilecek. Seçim sonucu kamuoyunda merakla beklenen Oto Tamirciler Esnaf Odasý Baþkanlýðý için Þahin Özbüðrü, Necmettin Uzun, Nurullah Müstet ve Hasan Güler kýyasýya bir yarýþ içerisindeler ve 4 adayda uzun zamandýr seçimlere hazýrlýklarýný yoðun bir þekilde sürdürüyor. Genel Kurul toplantýsý saat 09.00'da baþlayacak ve saat 17.00'ye kadar oy verme iþlemi devam edecek.

8 YAÞAM Çocuklarda uzun Süreli öksürüðe dikkat! 8 Piþkin Koca Genç kadýn iþ bulmak için hiçbir çaba harcamayan, sürekli evde yatan kocasýna çok kýzýyordu. Ama kocasýnýn umurunda bile deðildi. Kadýn bir gün nihayet - Daha fazla dayanamayacaðým. Utanç içindeyim!.. diyerek patladý,... Kelime Avý -Kiramýzý babam, mutfak masraflarýmýzý annem karþýlýyor. Bizi kýz kardeþim giydiriyor, arabamýzýn masraflarýný da halam karþýlýyor. Adam yattýðý yerden karýsýna - Bence de utanmakta haklýsýn hayatým dedi, - Ýki erkek kardeþinden yýllardýr hiçbir þey göremedik! Günün Sudoku Bulmacasý Memorial Hizmet Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Bölümü'nden Uz. Dr. Aslý Toros, çocuklardaki öksürüðün özellikle bahar ve kýþ aylarýnda en sýk görülen þikayetler olduðunu söyleyerek öksürüðün hastalýk deðil, çeþitli saðlýk sorunlarýnýn bir belirtisi olabileceðini dile getirdi. Toros, "Bu rahatsýz edici durum geniz akýntýsý gibi basit nedenlerden kaynaklanabileceði gibi, alt solunum yolu hastalýklarýnýn da habercisi olabilir." dedi. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uz. Dr. Aslý Toros, çocuklardaki öksürük hakkýnda bilgi verdi. Çocuðunuzu gözlemleyin diyen Toros, "Kýþ aylarýnda çocuklarda en çok görülen öksürük aslýnda vücudun savunma mekanizmalarýndan biridir. Yabancý bir maddenin (örneðin toz polen küçük bir besin parçasý gibi) solunum yoluna kaçmasý durumunda öksürük refleksi devreye girerek bu maddeyi dýþarý atmaya çalýþmaktadýr. 2 haftadan kýsa süren öksürüklerin en sýk sebebi grip nezle veya soðuk algýnlýðý gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarýdýr haftadan fazla devam eden öksürük ise alt solunum yolu hastalýklarýnýn belirtisi olabilmektedir. Öksürüðün çocuklarda 2 haftadan kýsa süreli olmasý akut, 3-12 hafta devam etmesi ise kronik olabileceðini göstermektedir." ifadelerini kullandý. Burun akýntýsýnýn hapþýrýk ve kaþýntý alerjik astým belirtisi olabilir diyen Dr. Toros, "Öksürüðün sebebinin belirlenmesinde görülen diðer bulgular çok önemlidir. Ateþ, hýrýltý, nefes darlýðý ile sýk nefes alma, bronþit veya zatürre gibi ciddi hastalýklarýn belirtisi olabilmektedir. Özellikle bahar aylarýnda burun akýntýsý, hapþýrýk, burunda kaþýntý ile birlikte gece belirginleþen öksürükler saman nezlesi veya alerjik astým ile iliþkili olabilmektedir." diye konuþtu. Bilinçsiz kullanýlan þurubun öksürüðün þiddetini artýrabileceðini ifade eden Dr. Toros, þöyle konuþtu: Bebeklikten baþlayarak sýk tekrarlayan hýþýltý ataklarý ile seyreden tablolarda; reflü ve alerji, gibi kronik ve ilerleyici hastalýklar düþünülebilmektedir. Vücudumuzun önemli bir savunma mekanizmasý olan öksürük uzadýðý durumlar çeþitli hastalýklarýn belirtisi olabilmektedir. Öksürük gözlenen bir çocukta uzman fikri alýnmadan öksürük kesici ya da antibiyotik türü ilaçlarla tedavi yolu izlemeye çalýþmak doðru bir yaklaþým deðildir. Kuru bir öksürükte, öksürük söktürücü þurup kullanýmý öksürüðün þiddetinin artmasýna neden olabilmektedir. Öksürük asla ihmal edilmemesi gereken bir belirtidir."dengeli beslenme ve bol sývý alýmý önemli diyen Dr. Toros, "Burun akýntýsý, hafif öksürük gibi belirtiler baþladýðýnda, çocuðun dengeli beslenmesi ve bol sývý almasý saðlanmalýdýr. Bu duruma eþlik eden ateþ, hýrýltý, nefes darlýðý gibi bulgular varsa vakit kaybetmeden çocuk doktoruna baþvurmak en doðru yaklaþým olacaktýr." ifadelerini kullandý. Uz. Dr. Aslý Toros, doktora baþvurulmasý gereken sebepleri þöyle sýraladý: "Öksürük kriz þeklinde gelmesi, 3 günden uzun sürmesi, ateþle beraber seyretmesi, gece uykusunu ve günlük yaþamýnýzý etkilemesi, sýk sýk tekrarlanýp nefes alýp verme zorlaþmasý." Doðum kontrol haplarý Ýnme riskini artýrýyor Yerli Dizi 19:50 Her þey 28 Mayýs 1453 tarihinde, yani Ýstanbul'un fethinden bir gün önce baþlar. Doðan Bey ve Þahin Bey, Ýstanbul surlarýna dayanan Osmanlý ordusunun birbirine tamamen zýt karakterde iki yeniçerisidir. Tek ortak yönleri ise surlara sancaðý diken nefer olmak istemeleridir. Fakat olaylar hiç de bekledikleri gibi geliþmez. Sürekli birbiriyle didiþip duran Doðan ve Þahin görev yerlerini terk ederler. Bu hatalarýnýn bedeli pahalýya patlayacaktýr. Görev yerlerini terk ettikleri için af ve aman dileyen yeniçeriler her þeye raðmen son bir fýrsat isterler. Yerli Dizi Osmanlý Tokadý 19:45 Fatih Harbiye Neriman ve Macit kendilerini, farklý dünyalara ait olduklarýný hatýrlatan olaylarýn içinde bulurken, aþk ve gurur arasýnda kalan Neriman ýn hangisine teslim olacaðý ise merak konusudur. Ýnsanlara güvenmek konusunda sýkýntý yaþayan Þahika, geçmiþinin intikamýný alan Cihan a kendi tarzýnda teþekkür eder. Vicdanýna yenilen Aslý için kötü günler geri gelirken, Þinasi ve Rüya yeni bir baþlangýcýn eþiðindedir.saat : 19:45-22:45 (180 dakika) Tür : Dizi (Dram) Oyuncular : Neslihan Atagül, Kadir Doðulu, Yunus Emre Yýldýrýmer, Dilara Öztunç Yönetmen : Sadullah Celen Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Amerikan Kalp Vakfý kadýnlarý ilk kez uyardý: Kadýnlarýn inme riski erkeklerinkinden daha fazla. Uzmanlar kadýnlarýn inme riskinin erkeklerine oranla daha fazla olduðu ve doðum kontrol hapý kullanmadan ya da hamile kalmadan önce kan basýncýný özenle takip etmeleri gerektiðini belirtti.kadýnlarda ayrýca inme, migren, depresyon, diyabet ve anormal kalp ritmi riskinin de daha fazla olduðu açýklandý. Amerikan Kalp Vakfý ve Amerikan Felç Vakfý'ndan uzmanlar kadýnlara inmeyi önlemek için önerilerde bulundu. Araþtýrmalara göre inmenin Amerika genelinde dördüncü ölüm nedeni olduðu, kadýnlarda ise ölüm nedenleri arasýnda kalp hastalýðý ve kanserden sonra üçüncü sýrada olduðu belirtildi. Nöroloji Profesörü Cheryl Bushnell, kadýnlarýn aslýnda erkeklerle ayný risk faktörlerini taþýdýðýný ancak hormon ilaçlarýný daha çok kullanmalarý ve hamilelikte ortaya çýkan sorunlar nedeniyle bu riskin arttýðýný söyledi. Stroke yani Ýnme isimli bilimsel dergide yayýnlanan makalede özellikle genç kadýnlarda, kan basýncýný yani tansiyonu kontrol etmenin önemine dikkat çekildi. DOÐUM KONTROL HAPLARINA DÝKKAT Georgetown Üniversitesi'nden nöroloji profesörü Alexander Dromerick felç riskinin azaltýlmasý için kadýnlara tavsiyelerde bulundu. Egzersiz yapmak, alkolü az miktarda tüketmek, sigara içmemek, sebze ve meyve aðýrlýklý beslenmek, zeytinyaðý tüketmek ve tuzu azaltmanýn inme riskini de azalttýðýný belirten Dromerick, özellikle doðum kontrol hapýna baþlamadan önce kan basýncýnýn kontrol edilmesi gerektiðini belirtti. Doðum kontrol haplarýnýn inme riskini arttýrdýðýný belirten Prof. Dromerick, hamilelikten önce yüksek tansiyon sorunu olan kadýnlar düþük doz asprin veya kalsiyum desteði almalý. Gebelikte hipertansiyon yaþayan kadýnlar ilerleyen zamanlarda da yüksek tansiyon sorunu ile karþýlaþma riskine sahip. Yerli Dizi 20:00 Bugünün Saraylýsý Ayþen ve Savaþ ýn aþklarý büyük bir sýnavdan geçmektedir. Ayþen in Savaþ a güveni her geçen gün azalýrken Savaþ, Ayþen den vazgeçmemeye kararlýdýr. Yenilgiyi ve Ayþen karþýsýnda aþaðýlanmayý hazmedemeyen Neslihan, intikam yemini eder. Bu Neslihan için artýk sadece Savaþ tan intikam almak deðil, kýrýlan ve yerle bir olan gururunu kurtarmanýn savaþýdýr. Neslihan, Ayþen ve Savaþ ýn karþýsýna hiç tahmin etmeyecekleri bir yerden çýkacak ve onlarý hiç tahmin etmeyecekleri bir yerden vuracaktýr. Atýf, Feride nin hamilelik haberi ile bir kez daha ataða kalkar. Baþarýsýzlýða uðrayan Atýf ýn atacaðý tek bir adým kalmýþtýr. Osmanlý Hanedaný Osmanlý Hanedaný nýn kurucusu Osman Bey, Anadolu Selçuklu Devleti nin uç beylerinden biriydi. Bizans sýnýrýna yakýn bir bölgede Anadolu Selçuklu Devleti ne uç beyi olarak hizmet ediyordu. Baþarýlarýn ardýndan Anadolu Selçuklu Devleti tarafýndan Osman Bey bulunduðu bölgenin kendisine sancak ve tuð verilerek eyalet beyi ilan edildi. Anadolu Selçuklu Devleti nin yýkýlmasýndan sonra küçük bir uç beyliðinin çekirdeðini oluþturduðu bu eyalet baðýmsýz kaldý ve zamanla Osmanlý Beyliði olarak adlandýrýldý. Kendisi de bu devletin ve hanedanýn ilk hükümdarý oldu. Osman Bey den sonra devletin baþýna oðlu Orhan Bey geçti.fatih Sultan Mehmet in saltanatýnýn son yýllarýnda oluþturulan "Kanunname-i Âli Osman", daha önceki padiþahlarýn yazýlý kurallarýný bir araya getirmekle birlikte, devlet yönetimini aþýrý merkeziyetçi bir yapýya dönüþtürmüþ ve padiþahý mutlak hâkim kýlmýþtýr. Fatih Kanûnnâmesi olarak anýlan bu düzenlemede, tahta çýkan þehzadenin, erkek kardeþlerini devletin zarar görmesini engellemek için öldürmesine yasallýk kazandýrmýþtýr.osmanlý Hanedaný ndan son padiþah olan Vahidettin, I. Dünya Savaþý ndan yenik çýkmýþ Osmanlý Ýmparatorluðu nun da son hükümdarýydý. Anadolu topraklarýnýn bölünmesini öngören Sevr Antlaþmasý na karþý Anadolu da geliþen Kurtuluþ Savaþý nýn baþarýya ulaþmasýnýn ardýndan padiþah, çevresiyle birlikte Ýstanbul'dan ayrýlan Ýttifak Devletlerinin donanmasý ile TBMM kararýyla Türkiye dýþýnda istediði yere gitmek üzere sürgün edildi.[3] Günümüzde Osmanlý Hanedanlarý ile soy baðý olanlarýn bir kýsmý Türkiye'de, bir kýsmý ise yurt dýþýnda deðiþik ülkelerde yaþamaktadýrlar. KIYMALI MAKARNA Malzemeler 500 gr Makarna 90 gr Tereyaðý (6 Çorba Kaþýðý) 1 Büyük Soðan 1 Diþ Sarmýsak 1 Çorba Kaþýðý Kereviz(Rendelenmiþ) 1 Çorba Kaþýðý Havuç 1/2 Tatlý Kaþýðý Tuz 1 Kahve Kaþýðý Karabiber 1 Defne Yapraðý 150 gr Dana Kýymasý (Yaðsýz) 3 Çorba Kaþýðý Salça 12 Su Bardaðý Su Yemeðin Tarifi Orta boy bir tencerede 2 çorba kaþýðý yaðý orta ateþte eritiniz. Yað kýzýnca soðanlarý ve sarmýsaðý ekleyip, arasýra karýþtýrarak dakika kavurduktan sonra, kereviz, havuç, defne yapraðý, 1/2 tatlý kaþýðý tuz ve biberi katýp 5-6 dakika daha karýþtýrarak kavurunuz. Salçayý ve 2 su bardaðý suyu ekleyip aðýr ateþte dakika piþirdikten sonra, defne yapraðýný çýkarýp atýnýz, ve ateþi kapatýnýz.bu arada makarnayý yapmak için büyükçe bir tencereye kalan 10 su bardaðý su ile kalan 1 tatlý kaþýðý tuzu koyup harlý ateþte kaynatýnýz. Kaynayýnca ateþin altýný kýsýp, makarnayý katarak 8-10 dakika makarna iyice yumuþayýncaya kadar piþiriniz. Tencereyi ateþten alýnýz. Makarnayý kevgirden süzüp üstünden sýcak su geçirerek ýsýtýlmýþ bir servis tabaðýna boþaltýnýz. Kalan 4 çorba kaþýðý yaðý ekleyip iki büyük kaþýkla makarnayý karýþtýrarak yaðý yediriniz.sosu makarnanýn üstüne döküp servis yapýnýz. Dünyaya geldiðimiz gün bir yandan yaþamaya, Bir yandan ölmeye baþlarýz. (Michel de Montaigne) 07:00 Haber Saati 08:30Nihat Hatipoðlu Sorularýnýzý Cevaplýyor 10:00 Müge Anlý ile Tatlý Sert 13:00 Kýzlar ve Anneleri 15:00 Alemin Kýralý 16:00 Zahide ile Yetiþ 18:20 Ana Haber 19:00 Ana Haber 20:00 Bugünün Saraylýsý 23:15 Kim Milyoner Olmak Ýster? Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ Nil in Dünyasý Ankara da Yedim Taze Meyveyi 15:50 Topal Hoca 17:45 Ana Haber 18:45 Hayat Dediðin 19:40 Kayýp Hayatlar - Mavi Yemin 20:00 Yüz Numaralý Adam 21:40 Tkatçý Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým 15:30 Güldür Güldür 17:15 Ayý Yoði Animasyon 18:30 Ana Haber 19:00 Ana Haber 19:45 Fatih Harbiye 22:45 Her Sevda Bir Veda 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Ben Bilmem Eþim Bilir Yerli Dizi 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Arka Sokaklar 23:15 Dizi 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:40 Hava Durumu 19:50 Osmanlý Tokadý 22:30 Harry Potter ve Ölüm Yadigarlari Hayatýn Nabzý Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yerli Dizi Yeþil Elma 16:45 Tv filmi Ana Haber 18:50 Þevkat Tepe Yerli Dizi 20:30 Þefkat Tepe 23:10 Ayna

9 9 Türkiye'deki sansür dünya gündeminde CPJ: ÝFADE ÖZGÜRLÜÐÜ VE BAÐIMSIZ CÝLÝK ALANLARI HIZLA DARALIYOR Basýn özgürlüðü ve gazeteci haklarýnýn korunmasý konularýnda önde gelen kurumlardan biri olan Gazetecileri Koruma Komitesi (Committee to Protect Journalists-CPJ), 'Demokratik gibi görünen ülkeler arasýnda, Türkiye'de de hükümet müdahaleleri yüzünden ifade özgürlüðü ve baðýmsýz habercilik alanlarýnýn hýzla daraldýðý' yorumunu yaptý. CPJ'nin, 'Basýn Özgürlüðünün Risk Altýnda Olduðu Ülkeler Raporu'nda, Türkiye ilk on ülke içinde yer aldý. CPJ raporunda, Türkiye'de hükümetin isteðiyle gazetecilerin çalýþtýklarý kurumdan kovulduðu ya da istifaya zorlandýðý vurgulandý. ABD: ÝNTERNET YASAÐI STAN- DARTLARLA UYUMLU DEÐÝL ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Jen Psaki, Türkiye'de internet kullanýmýna iliþkin getirilen yasaklarýn, ifade özgürlüðü konusunda uluslararasý standartlara uymadýðýný söyledi.abd Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Jen Psaki, Türkiyedeki internet kullanýmýna iliþkin yapýlan yeni düzenleme ile ilgili soruya, "Bu yasalar, henüz kabul edilmemiþ olan geniþ kapsamlý yasalarýn bir parçasý. Biz elbette Türkiye nin internet kullanýmýna kýsýtlama ve yasaklar getiren mevzuat durumunu izliyoruz. ABD olarak dünya genelinde ifade özgürlüðünü güçlü biçimde savunuyoruz ve savunmayý da sürdüreceðiz. Demokrasilerin, halklarýn farklý sesleriyle güçlendiðine inanýyoruz" þeklinde cevap verdi. Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði Teþkilatý (AGÝT) Basýn Özgürlüðü Temsilcisi Dunya Miyatoviç in yaptýðý "Yeni önlemler, yönetimin internete kapsamlý þekilde müdahale etmesine ve Türkiye'deki tüm internet kullanýcýlarýnýn bilgilerini mahkeme gözetimi olmaksýzýn elde etmesine imkan tanýyor açýklamasýna katýldýklarýný da belirten Psaki, "AGÝT temsilcisinin endiþelerini biz de paylaþýyoruz. Bu giriþimler, ifade özgürlüðü konusundaki uluslararasý standartlarla uyumlu deðil. Ayrýca, ifade özgürlüðünü, araþtýrma gazeteciliði, gazetecilerin kaynaklarýnýn korunmasýný, internet üzerinden bilgiye eriþim ve siyasi tartýþmalarý önemli ölçüde etkileme potansiyeline sahip" diye konuþtu. ÝNSAN HAKLARI ÝZLEME ÖRGÜTÜ: CUMHUR- BAÞKANI GÜL VETO ETMELÝ Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü siteleri üzerinden yayýnladýklarý yazýda Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün Türkiye'nin zaten kýsýtlayýcý olan Ýnternet yasasýna yapýlan bir dizi yeni deðiþikliði veto etmesi gerektiðini belirtti. Yazýda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi 5 Þubat 2014 akþamý hükümetin internet üzerindeki denetimini arttýran, kullanýcýlarýn çevrimiçi faaliyetlerine tamamen eriþebilmesini saðlayan ve çevrimiçi içerikleri mahkeme kararý olmadan engelleme yetkisini arttýran bir dizi kanun maddesini oyladý. Meclis bu maddeleri, üzerlerinde kapsamlý müzakere yapmadan veya uzmanlardan gereðince görüþ almadan kabul etti" ifadelerine yer verildi. Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü kýdemli Türkiye araþtýrmacýsý Emma Sinclair- Webb "Þu an Türkiye'nin son ihtiyacý olan þeyin daha fazla sansür" olduðunu söyleyerek, "Türkiye'nin bilgiye eriþim hakký, ifade özgürlüðü ve özel hayatýn gizliliði hakkýna saygý gösterme yükümlülüðünü ihlal etmemesini saðlamak için Baþkan Gül bu yeni düzenlemeyi veto etmelidir" dedi.avrupa Komisyonu bugünkü toplantýsýnda Türkiye'deki yeni internet yasasýný tartýþtý. AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Türkiye'de gündeme gelen 'internet yasasý'nýn vatandaþýn bilgiye eriþimini hükümetin kontrol edebileceðini ve bunun da ciddi endiþe oluþturduðunu ifade etti. Stano açýklamasýnýn devamýnda "Kararýn Avrupa standartlarý seviyesine çekilerek tekrar düzenlenmesi gerekiyor, Avrupa Komisyonu da bu konuda Türk yetkililerle çalýþmaya müsait" dedi.stefan Füle, "Ýnternet yasasý ciddi endiþeler oluþturuyor"füle de sözcüsünün basýna yaptýðý açýklamalarýn bir kýsmýný Twitter'da paylaþtý. Füle, yasayla ilgili eleþtirisini önce Ýngilizce ardýndan Türkçe dile getirdi. Füle twitinde "#Türkiye kabul edilecek internet yasasý ciddi endiþeler oluþturuyor. Kamuoyunun ihtiyacý olan daha fazla þeffaflýk ve bilgi,daha az kýsýtlama" mesajýný paylaþtý. AK Parti'den yeni bir istifa daha AK Parti Ýzmir Milletvekili Ýlhan Ýþbilen partisinden istifa etti.güzel bir haberi veya güzel bir hadiseyi duyurmak için huzurlarýnýzda olmak isterdim. Ben Ak Parti den Ýzmir milletvekili adayý olurken günün birinde çok üzücü þekilde partiden istifa kararý almak mecburiyetinde kalacaðým aklýma gelmezdi. Yurtiçindeki ve yurtdýþýndaki milyonlar gibi beni de derinden yaralýyor. Ben muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'yi 50 yýldýr yakinen tanýyorum. Hocaefendi'ye yapýlan hakaretleri ömrüm boyunca duymadým. Haþhaþin, çete reisi, âlim müsveddesi, sahte veli, yalancý peygamber, paralel devletin baþý, dýþ güçlerin taþeronu, maþa, ABD esir, kaset þantajcýsý ve tele kulakçý daha neler neler. Hizmet camiasý inlere benzetildi. Hizmet insanlar inlerine girilip elleri ve belleri kýrýlacak olarak gösterildi. Eski bürokrat yeni bir siyasetçi Hocaefendi'ye yönelik hem de memleketinde 'sen kimsin' diye mide bulandýrýcý açýklama yaptý. Hepinizin malumu yolsuzluk operasyonlarý var. Geçmiþ ve þimdiki partilere bakalým. Baþkan, bakan, milletvekilleri ve milletvekillerinin yakýnlarý hakkýnda operasyon yapýlmadý mý? Yapýldý. Nasýl hareket ettiler. Hocaefendi'ye hakaret mi ettiler. Yolsuzluk karþýsýnda adalete inandýlar ve adalete de teslim oldular. Peki, Fethullah Gülen Hocaefendi 'ye yapýla insanlýk dýþý iftira karþýsýnda mahþeri vicdan ne diyecek. Hocaefendi böyle bir insan ise partinin yöneticileri ve milletvekilleri defalarca ve yýllarca ABD'de kendisini ziyarete gittiler. Emir ve dualarýný aldýlar. Bülent Arýnç, Ahmet Davutoðlu, Zafer Çaðlayan gitmedi mi? Partinin birçok ismi ve Baþbakan ýn çok yakýnýnda ve güvendiði bürokratlar gitmedi mi? Baþbakan mayýs ayýnda Hocaefendi ile görüþmek istedi. Mümkün olmayýnca Bülent Arýnç'ý gönderdi ve Fethullah Gülen Hocaefendi ile görüþtüler. Hocaefendi ile görüþtüklerinde bir haþhaþý ile mi görüþtüler. Görüþtükleri yer Alamut Kalesi miydi? Görüþtükleri sahte veli yalancý bir peygamber miydi? Öyle bir zattan mý dua istiyorlardý. Öyle bir zata mý emriniz var mý diye sesleniyorlardý? Yüz yýllýk geçmiþi olan bir hizmet hareketine sadece 11 yýllýk geçmiþi olan parti yetkilisi nasýl 'biz varsak siz de varsýnýz, biz yoksak siz de yoksunuz?' diyebilir. Hele hele bu bir mümin ise bunu nasýl söyler. Allah'ýn inayeti ve halkýn desteði ile bugüne kadar geldik. Ýhlas ve samimiyetle de sürdürecektir. Asýl oligarþik yapýyý gizlemek ve yolsuzluklarý örtbas etmek için hizmet hareketine paralel devlet yaftasý yapýþtýrmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Üzülüyorum ve çok da iyi biliyorum ki istifamla birlikte çok sevdiðim milletvekili arkadaþlarým ile irtibatým ve diyalog kurmam engellenecek. Onlarýn da benimle temas kurmalarýna izin verilmeyecek. Ama olsun meclisin mescidinde yemekhanesinde belki kaderin takdir ettiði yerlerde onlarla buluþacaðýz. Ve istifayý onlardan ayrýlýk olarak görmüyorum. Muhterem Hocaefendi ile 2 aydýr telefonla bile görüþmedim. Çünkü arkasýndan neler geleceðini biliyorum. Bana söylediði partiden ayrýlmamamý ve ayrýlacaklarýn da ayrýlmamasý yönünde oldu. Partide ýsrarla kalmaya çalýþtým. Ama öyle bir noktaya geldim ki yakýn dostlarým bile hizmet ve Fethullah Gülen Hocaefendi aðýr saldýrýya raðmen partiye kalacak mýsýnýz? Diye bana aðýr sitemlerde bulundular. Hukuk ve anayasa çevresinde devlette görev yapan vatan evlatlarýna devlete sýzmýþlar muamelesi hangi hukuk demokrasi anlayýþýna hangi din anlayýþýný sýðar. Masum insanlar kýþýn ortasýnda ailesi ile birlikte sürgün muamelesine maruz kalýrken fetva makamlarýndan neden ses çýkmaz. Baðýþlar için fetva veren onaylayan fetva makamlarýndan ses çýkmayýnca bu zulümlerin caiz olduðu mu ortaya çýkýyor? Allah'ýn bu zulümleri görmediði mi düþünülüyor. Zulümler fiþlemeler öyle bir noktaya ulaþtý ki milletvekili olarak evime dinleme cihazý konuldu. Eþimin ve kýz kardeþimin kurduðu vakýf baský altýna tutuldu. Söylemler ve devlette yapýlan kýyýmlar Gayretullah'a dokunacak diye ciddi endiþe ediyorum. Korkarým ki iþte o zaman yapýlan bu aðýr zulüm ve iftiralara Allah'ýn mukabelesi de aðýr olur. O gün birileri için aðlama ve piþmanlýk günü olacaktýr. Bu aþamada artýk AK Parti'de bulunmamýn bir anlamý kalmadýðýný düþünüyorum. Kendi vicdani kararýmla AK Parti'den istifa ediyorum. Yüce milletime arz ederken Allah'tan memleketimizi korumasýný ve bir an önce bu kaostan kurtulmasýný niyaz ediyorum. Avrupalý Liberallerin lideri Watson: Hükümet otoriterleþiyor Avrupa Parlamentosu üyesi Watson, The Economist dergisine gönderdiði mektubunda hükümetin iþ dünyasý, basýn ve protestolara yönelik tavrýnda "yeni bir otoriterliðin" görüldüðünü vurguladý ve yolsuzluk skandalýnýn Türk demokrasisine olan güveni hem Türkiye'de hem de dünyada "süratli bir þekilde" zedelediðini ifade etti.baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn yolsuzluk iddialarýný "darbe" olarak nitelendirdiðini, kuvvetler ayrýlýðý prensibini hiçe sayarak yolsuzluk dosyasý ile ilgilenen savcýlarýn kovulduðunu ya da yerlerinin deðiþtirildiðini belirten Watson'ýn Hizmet Hareketi'ni "Erdoðan'ýn eski reformcu müttefikleri" olarak tanýmlamasý dikkat çekti."erdoðan eski müttefiki reformcu Gülen Hareketi'ni 'yabancý komplo' iddialarý ile itham ederek kendisini kötü adam olarak deðil kurban olarak göstermeye çalýþmaktadýr." diyen Watson, Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu'nu tekrar yapýlandýrma teklifinin yürütmenin yargýyý kontrol edeceðine dair endiþelere yol açtýðýný kaydetti. Ýngiliz Liberal, "Erdoðan'ýn diplomatlarýna ihanete maruz kaldýklarýna dair dünyaya seslenme talimatý vermesinin kaygýlarý gidermesi uzak bir ihtimaldir." dedi. Erdoðan'ýn komplo teorilerini boþa çýkarmanýn tek yolunun hükümeti þeffaflaþtýrmak ve hesap verebilir hale getirmek olduðunu bilmesi gerektiðini ifade eden Watson, hükümetin þu ana kadarki tepkisinin büyük yolsuzluk yapýldýðýna dair þüpheleri arttýrdýðýný vurguladý. Watson, "Türkiye hukukun üstünlüðüne riayet etmeli ve yolsuzluk iddialarýnýn cevaplandýrýlmasýný temin etmelidir. Avrupalý liderler bu konularda net olmalýdýrlar." dedi. Yargýtay, Baþbakan'ýn Bahçeli'den tazminat talebini reddetti MHP'nin oy oranlarýyla ilgili anketlerde manipülasyon yapýldýðý iddialarý baþkentin gündeminde yerini korurken, Baþbakan Recep Erdoðan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'den tazminat kaybetti. Yargýtay Hukuk Genel Kurulu, Baþbakan Erdoðan'ýn kiþilik haklarýna saldýrýda bulunduðu gerekçesiyle MHP Genel Baþkaný Bahçeli aleyhine açtýðý tazminat davasýný reddetti. Kurul, kavga halini alan siyasette iktidarýn veya muhalefetin tazminat baskýsýyla susturulmasý sonucunu doðuracak kararlarýn demokratik olmayacaðýna karar verdi. Baþbakan Erdoðan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, 22 Aðustos 2009 tarihinde yaptýðý basýn açýklamasýndaki, "Baþbakan Erdoðan'ýn Milliyetçi Hareketi hedef alan seviyesiz beyanlarý ve ahlak dýþý saldýrýlarý, hezeyan bataklýðýnda çýrpýnan bir ruh halinin yansýmasýdýr. Etnik bölücülük konusundaki siyasi sicili ve eðilimleri çok iyi bilinen Baþbakan ve hükümeti Türkiye'yi ayrýþtýrma ve bölme projelerini Ýmralý, Kandil ve Barzani'nin desteði ile hayata geçirmek için çýktýðý gaflet ve ihanet yolculuðunda suçüstü yakalanmýþ gerçek niyetleri açýða çýkmaya baþlamýþtýr. Namus ve þeref gibi ulvi kavramlar yakýþmayan aðýzlarda deðerini kaybeder. Haddini aþarak altýndan kalkamayacaðý sözler söyleyen ve çukurda siyaset yapan Baþbakan Erdoðan'a bu gerçeði hatýrlatýrýz" þeklindeki sözlerine dava açtý. Dava dilekçesinde, Bahçeli'nin, yazýlý açýklamasýyla açýkça Erdoðan'a hakaret etmeyi, aþaðýlamayý, kiþilik haklarýnýn toplum katýnda zedelenmesini amaçladýðý savunularak, 100 bin TL manevi tazminat ödemesi istendi. Bahçeli'nin avukatlarýnýn cevap dilekçesinde ise açýklamanýn Baþbakan Erdoðan'ýn açýklamalarýna cevap niteliðinde olduðu, eleþtiri sýnýrlarýnýn aþýlmadýðý savunuldu. Dosyayý inceleyen Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, "söz konusu ifadelerin, kamuoyunun tasvip etmediði, muhataptan çok söyleyene zarar veren ifadeler olduðu'nu kaydederek, davayý reddetti. Siyasi liderlerin sýk sýk dava konusu olan beyanlarýndan hem kendileri hem amme rahatsýz olduðu halde üslubun deðiþmediðinin belirtildiði kararda, Baþbakan Erdoðan ve MHP Lideri Bahçeli'nin bulunduðu mevki ve sorumluluklarýnýn eleþtirilere açýk, hoþgörülü ve tahammüllü olmayý gerektirdiði ifade edildi. Mahkeme, Bahçeli'nin söz konusu ifadeleri þahsiyet haklarýnýn ihlali kastýyla kullanmadýðý kanaatine vararak, davanýn reddine karar verdi. -AÞAÐILAYICI, TAHKÝR EDÝCÝ ÜSLUP VE ÝFADELERÝN ELEÞTÝRÝ KABUL EDÝLMESÝ MÜMKÜN DEÐÝL- Karara itiraz edilmesi üzerine dosya Yargýtay'ýn gündemine geldi. Davayý inceleyen Yargýtay 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararýný bozdu. Dairenin bozma kararýnda, MHP Liderinin basýn açýklamasýnda, Baþbakan Erdoðan hakkýnda "seviyesiz beyanlarda bulunan, ahlak dýþý saldýrýlar yapan, gaflet ve ihanet içinde olan, çukurda siyaset yapan" ifadeler kullandýðý belirtildi. Davalýnýn(Bahçeli), kamuoyunu bilgilendirme ve kamuoyu oluþturma hakký çerçevesinde, davacýyý (Erdoðan) eleþtirmesinin bir hak olduðunun ifade edildiði kararda, "Ancak, eleþtiri hürriyeti eleþtirilenin þahsiyetini tahkir edecek derecede olmamalýdýr. Buna göre davalý tarafýndan kullanýlan aþaðýlayýcý, tahkir edici üslup ve ifadelerin eleþtiri olarak kabul edilmesi mümkün deðildir. Þu durumda, dava konusu basýn açýklamasýnýn tamamýyla hukuka uygunluðundan söz edilemez. Dolayýsýyla davacý yararýna uygun bir miktarda manevi tazminat takdir edilmesi gerekirken mahkemece davanýn tümden reddine karar verilmesi doðru bulunmamýþ, kararýn bozulmasýný gerektirmiþtir" denildi. MUHALEFETÝN TAZMÝNAT BASKISIYLA SUSTURULMA KARARLARI DEMOKRATÝK OLMAZ- Yargýtay'ýn oy çokluðu ile aldýðý bozma kararýna Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi direndi. Yerel mahkemenin direnme kararýnda, kavga halini alan siyasette iktidarýn veya muhalefetin tazminat baskýsýyla susturulmasý sonucunu doðuracak kararlarýn demokratik olmayacaðý vurgulandý. Direnme kararýnda, "Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný ve iktidardaki siyasi partinin genel baþkaný davacýnýn siyaseten söylenen sözler sebebiyle hoþgörülü ve tahammüllü olmasý beklenir. Davalýnýn basýn açýklamasýndaki sözleri siyaseten söylenmiþtir. Manevi tazminat ödenmesini gerektirecek þartlarýn bulunmadýðý gerekçesiyle direnilmiþ ve dava reddedilmiþtir" denildi. Yerel mahkemenin kararýnda direnmesi nedeniyle dosya Yargýtay Hukuk Genel Kurulunun gündemine geldi. Kurul, yerel mahkemenin direnme kararýný yerinde bularak oy çokluðuyla onadý. Onama kararý ile Baþbakan Erdoðan, MHP Genel Baþkaný Bahçeli'ye açtýðý tazminat davasýný kaybetti.

10 10 Erdoðan'ý eleþtiren tweet attý, sýnýrdýþý edildi Hükümet, Today s Zaman ýn muhabiri ve blog yazarý, Azerbaycan vatandaþý Mahir Zeynalov u, attýðý tweetler sebebiyle sýnýr dýþý etme kararý aldý. Gerekçe olarak, Zeynalov un Türk savcýlar, polise El Kaide baðlantýlý kiþileri tutuklama emri verdi, Erdoðan ýn atadýðý polis þefleri buna uymadý. tweeti gösterildi. Ýçiþleri Bakanlýðý, Zeynalov un sýnýr dýþý edilmesini ve sonucun bakanlýða bildirilmesini istedi. 4 yýldan beri Türkiye de çalýþan Zeynalov, 15 ay önce bir Türk vatandaþýyla evlenmiþti. Bu sebeple Türkiye de oturma hakký bulunuyor. Today s Zaman ýn edindiði bilgiye göre Mahir Zeynalov ile ilgili sýnýr dýþý süreci, Baþbakanlýk Ýletiþim Merkezi ne (BÝMER) adlý hesaptan devlet ve hükümet büyükleri aleyhine gerçeðe aykýrý beyanlarda bulunulduðu yönündeki baþvuruyla baþladý. Ardýndan Emniyet Genel Müdürlüðü, iddialar konusunda Emniyet Ýstibharat tan, söz konusu hesabýn sahibinin tespitini istedi. Ýstihbarat, hesabýn, Today s Zaman muhabiri Mahir Zeynalov a ait olduðunu belirledi. Baþbakan Tayyip Erdoðan da Zeynalov hakkýnda, hakaret, halký kin ve düþmanlýða tahrik veya aþaðýlama gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Zeynalov, geçtiðimiz hafta emniyet müdürlüðüne giderek suçlamalarla ilgili ifade verdi. Söz konusu suçlamalar, Zeynalov hesabýndan attýðý Turkish prosecutors order police to arrest al-qaeda affiliates, Erdoðan s appointed police chiefs refuse to comply (Türk savcýlar, polise El Kaide ile baðlantýlý kiþileri tutuklama emri verdi. Erdoðan ýn atadýðý polis þefleri, bu emri yerine getirmeyi reddetti) ve Al- Qaeda s Turkey operatives flee after Erdoðan-appoited officials block raid (Erdoðan ýn atadýðý yetkililer baskýný engelleyince, El Kaide nin Türkiye mensuplarý kaçtý.) þeklindeki iki tweeti kaynak gösterildi. Zeynalov, ifadesinde söz konusu tweetlerin medyada yayýnlanan haberlere dayandýðýný ve hiçbir Futbolcu Saliou ile bir süre görüþen Kavuncu, esprili bir þekilde, "Senin için bu kadar uðraþ veriyoruz. Atacaðýn gollerle Ýskilip Belediyespor'umuzu bu yýl kümede tutacaksýn" dedi. Geçtiðimiz hafta El Haci Saliou transferi için gerekli olan 6 bin lirayý hafta içi kendi cebinden temin ederek bu futbolcuyu takýma kazandýracaðý müjdesini veren hemþerimiz Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Baþkaný Murat Kavuncu, hafta içi Ankara'ya davet ettiði futbolcu El Haci Saliou ile tanýþarak transferin gerçekleþebilmesi için gerekli olan parayý Ýskilip Belediyespor Teknik Sorumlusu Nihat Armutçu'ya teslim etti. Futbolcu Saliou ile bir süre görüþen Kavuncu, esprili bir þekilde, "Senin için bu kadar uðraþ veriyoruz. Atacaðýn gollerle Ýskilip Belediyespor'umuzu bu yýl kümede tutacaksýn" dedi. Kavuncu'nun bu sözüne futbolcu Saliou, "Bu takým için verilen gayretlerin ve emeklerin farkýndayým. Ýskilip Belediyespor'umuz bu sene ligden düþmeyecek. Bunun için elimden gelenin fazlasýný yapacaðým. Murat Baþkaným size de çok teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý. Ýskilip Belediyespor'un bu sene ligde kalacaðýna inandýðýný ifade eden Kavuncu, "Ýskilip bizim memleketimiz. Biz bu memleketin çocuklarýyýz. Ankara'da olmamýz bizlere memleket sevgimizden bir þey kaybettirmedi kaybettirmeyecekte. Ýskilip Belediyespor'umuz bu sene ligde kalabilirse, önümüzdeki yýllar Ýskilip Belediyespor'umuzu daha güzel günler bekliyor. Ben bunun müjdesini de þimdiden Ýskilip Belediyespor taraftarýna ve hemþerilerimize vermek istiyorum. Ýskilip Belediyespor için 3. Lig hayal deðil. Bu sene ligde tutunabilirsek seneye 3. Lig yolunda yorumda bulunmadýðýný dile getirdi. Bu geliþmelerin ardýndan Mahir Zeynalov, Ýçiþleri Bakaný nýn tarihinde verdiði onayla 5683 sayýlý Yabancýlarýn Türkiye de Ýkamet ve Seyahatleri Hakkýnda Kanun un maddeleri uyarýnca Türkiye ye giriþi yasaklý þahýslar kapsamýna alýndý. Ýçiþleri Bakaný adýna Emniyet Genel Müdür Yardýmcýsý Ali Baþtürk ün imzasýný taþýyan kararda, Zeynalov un devlet büyükleri aleyhine tweet attýðý gerekçesiyle sýnýr dýþý edilmesi ve ülkeye giriþ yasaðý kapsamýna alýnmasý istendi. Sonucun Bakanlýða bildirilmesi talimatý verildi. Yabancý uyruklu gazetecilerin Türkiye de çalýþabilmesi için öncelikle ülkelerindeki Türk konsolosluklarýndan basýn vizesi almasý gerekiyor. Bu vizeyle Basýn Yayýn Enformasyon Genel Müdürlüðü ne (BYEGM) baþvuran gazetecilere sarý basýn kartý veriliyor. Ardýndan Emniyet Müdürlüðü nden oturum alarak Türkiye de çalýþabiliyorlar. Today s Zaman a konuþan Zeynalov, bu sene beþinci kez sarý basýn kartý baþvurusu yaptýðýný ifade etti. BYEGM yetkilisinin evraklarýnda sorun olmadýðýný söylemesinin ardýndan 31 Aralýk 2013 te Emniyet Genel Müdürlüðü nden randevu alan Zeynalov a hâlâ sarý basýn kartý iletilmemiþ. Ocak ayýnda görüþtüðü Ankara daki BYEGM yetkilisi, kendisinin akredite edildiðini, sarý basýn kartýnýn neden verilmediðini araþtýrýp döneceðini bildirmiþ. Ancak defalarca yapýlan giriþimlerine cevap alamayan Zeynalov a, Ýstanbul BYEGM den bir yetkili, 17 Ocak 2014 te Ankara BYEGM den kendilerine yazýlý bir talimat geldiðini, takdir yetkilerini kullanarak sarý basýn kartýný kendisine vermeyeceklerini aktarmýþ. Türkiye de 4 yýldan beri çalýþan Zeynalov un 10 Mart 2014 e kadar oturma ve çalýþma hakký bulunuyor. 15 aydan beri bir Türk vatandaþýyla evli olmasý sebebiyle Türkiye de oturma hakký bulunan Zeynalov un Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlýðý için 3 yýl daha beklemesi gerekecek. Murat Kavuncu, "Artýk 3. Lig için kenetleneceðiz" emin adýmlarla ilerleyebilecek bir Ýskilip Belediyespor izlettireceðimize caný gönülden inanýyorum. Artýk 3 lig yolunda emin adýmlarla ilerleyen bir Ýskilip takýmý için kenetleneceðiz" dedi. Kavuncu'ya bu jestinden dolayý teþekkür eden teknik sorumlu Nihat Armutçu ise, "Sayýn Murat Kavuncu baþkanýmýza bize göstermiþ olduðu bu yaklaþýmýndan dolayý, takýmýmýz ve taraftarlarýmýz adýna teþekkür ediyorum. Çok zor günümüzde yardýmýmýza yetiþti. Allah razý olsun" dedi. Kavuncu'nun bu hafta Ýskilip'te oynanacak Ýskilip Belediyespor- Safranboluspor karþýlaþmasýný izlemek için Ýskilip'e gelmesi bekleniyor. SPOR SERVÝSÝ Kýlýçdaroðlu: Cumhurbaþkaný, özgürlükten yana tavýr koymalý CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, "Bir ülkenin baþbakaný doðrudan anket sonuçlarýna müdahale ediyor. Recep Tayyip Erdoðan'ýn o koltukta oturmamasý lazým. Eðer hala o koltukta oturuyorsa emin olun yüzsüzlüðünden oturuyordur. Ýnsan biraz utanýr" dedi. Kýlýçdaroðlu, Ýstanbul'da YARSAV tarafýndan düzenlenen "Kuvvetler Ayrýmý, Yargý Baðýmsýzlýðý ve Yargý Yüksek Kurullarý" baþlýklý uluslararasý sempozyuma katýldý.toplantýnýn ardýndan gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Kýlýçdaroðlu, özel yetkili mahkemelerin kaldýrýlmasýyla ilgili, "Hiç bir sorunumuz yok. Biz kanun teklifimizi verdik. Samimilerse getiriler, özel yetkili mahkemeleri kaldýrýrýz davalar yeniden açýlmýþ olur. Bakýn biz ne kadar samimi, ne kadar dürüst davranýyoruz. Ýkiyüzlü davranmýyoruz. Özel yetkili mahkemeler kaldýrýlsýn mý, kaldýrýlsýn. Ýlk söyleyen kim, biziz. Þimdi getirsinler kaldýralým. Bu mahkemelerde görülen davalar yeniden normal mahkemelerde görülsün mü, görülsün. Getirsinler, yapalým. Kanun teklifini verdik.samimilerse gerçekten, o mahkemelerde haksýzlýk yapýldýðýný çýkýp meydanlarda söylemeleri yetmiyor. Onun gereðini yapmalarý lazým. Gereðini biz yaptýk, onlar da yapsýn" dedi.kýlýçdaroðlu, Konsensus Araþtýrma Þirketi'nin Habertürk için yaptýðý seçim anketinin Baþbakan Erdoðan'ýn oluruyla manipüle edilerek yayýnlandýðýný öne süren ses kayýtlarýnýn anýmsatýlarak, "Önümüzde seçim var. Bu sizin anketlere olan güveninizi sarsar mý?" sorusu üzerine de þunlarý söyledi: "Anketlere öteden beri güven duymuyordum. Ama iþin garip tarafý þu; bir ülkenin baþbakaný doðrudan medyaya müdahale ediyor. Bir ülkenin baþbakaný doðrudan anket sonuçlarýna müdahale ediyor. Recep Tayyip Erdoðan'ýn o koltukta oturmamasý lazým. Eðer hala o koltukta oturuyorsa emin olun yüzsüzlüðünden oturuyordur. Ýnsan biraz utanýr yahu. Daha düne kadar bu ülkede "medya baðýmsýzdýr' diyordu. Medyaya doðrudan müdahale ettiði ortaya çýktý. Daha düne kadar "biz medyaya karýþmýyoruz, gazeteciler hapiste deðil' diyordu, hapiste gazeteciler var, medya havuzu oluþturduðunu gördük. Oðlu bu iþte, kendisi bu iþte, bakanlarý bu iþte, rüþvet? Her tarafýndan fýþkýrýyor. Aðýzlarýndan dolarlar fýþkýrýyor bunlarýn. Bu konumda bu baþbakan bu koltukta oturamaz. Ahlaksýzlýðý topluma egemen kýlmak isteyen bir baþbakan o koltukta oturamaz. Türkiye'nin medyaya müdahale etmeye deðil, medyanýn eleþtirilerine ihtiyaç duyduðu bir politikaya ihtiyacý var. Getirdiði kural nedir; "Beni eleþtirmeyeceksiniz, bana dokunmayacaksýnýz. Benim istediðim þekilde anket sonuçlarý çýkmazsa onlara müdahale edin.' Toplumu yalan söylem üzerine kandýrmaya çalýþýyor. Danýþtay'dan saðlýk çalýþanlarýna müjde Danýþtay, disiplin cezasý alan çalýþanlara ek ödeme ödenmemesi ile ilgili düzenlemenin yürütmesini durdurdu. Türk Saðlýk-Sen'den yapýlan açýklamaya göre, sendikasýnýn açtýðý dava sonucu Danýþtay, disiplin cezasý alan çalýþanlara ek ödeme ödenmemesi ile ilgili düzenlemenin yürütmesini durdurdu. Þubat 2013'te tarihinde yayýnlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Baðlý Saðlýk Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapýlmasýna Dair Yönetmelik'le disiplin cezasý alan personellerin aldýklarý cezalara göre belli sürelerde ek ödeme yapýlmayacaðý hükme baðlandýðýnýn belirtildiði açýklamada, Türk Saðlýk-Sen'in düzenlemenin iptali için Danýþtay'a dava açtýðý anýmsatýldý. Açýklamada, davayý görüþen Danýþtay 11. Dairesi'nin söz konusu düzenleme ile ilgili olarak verdiði kararda personele ek ödeme yapýlýrken esas alýnacak kriterler arasýnda disiplin kriterine yer verilmediðine dikkat çektiði ifade edildi. Açýklamada, kararda, disiplin cezasýna konu eylemler için uygulanacak yaptýrýmlarýn 657 Sayýlý Kanunla belirlendiðinin belirtildiði, disiplin cezasýnýn yanýnda ayný eylemden dolayý bir de gelir mahrumiyetine yol açacak ikinci bir yaptýrýmýn uygulanmasýna yönelik bir düzenlemenin gerek 657'de gerekse 209 sayýlý kanunda yer almadýðýna vurgu yapýldýðý kaydedildi. Danýþtay'ýn cezayý öngören yönetmelik hükmünün hukuka uygunluðunun bulunmadýðýnýn vurgulandýðý açýklamada, "Söz konusu düzenlemenin açýkça hukuka ve ilgili mevzuata aykýrý olduðuna dikkat çekilerek yürütmesinin durdurulmasýna karar verildi. Danýþtay ayrýca söz konusu yönetmelikte yer alan mesai içi çalýþýlmayan günlerin belirlenmesinde hastane yöneticisinin onayýný arayan düzenlemenin de yürütmesini durdurdu" denildi. Türk Saðlýk- Sen Genel Baþkaný Önder Kahveci ise kararlarý, "Disiplin cezasý alan çalýþanlara ikinci bir ceza vermek hem adil deðildi, hem de hukuki dayanaktan yoksundu. Yönetmelikte yer alan düzenlemede açýkça hukuka aykýrýydý. Danýþtay'da verdiði kararla bizim haklýlýðýmýzý ortaya koydu. Ýdareler yaptýklarý düzenlemelerde ben yaptým oldu anlayýþýndan vazgeçmelidirler. Hak, hukuk gibi kýstaslarý dikkate almalýdýrlar" ifadeleri ile deðerlendirdi.

11 SPOR 11 Atalay: Galip gelmemiz sürpriz olmaz Çorumspor, Kýrþehirspor'a konuk oluyor Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta bu yýl kümede kalma mücadelesi veren Çorumspor, yarýn 3. Lig ve 2. Liglerde defalarca rakibi olan Kýrþehirspor'a konuk olacak. Yeþil Kýrþehirspor ile Çorumspor arasýndaki karþýlaþmayý Çanakkale bölgesi bayan hakemi Dilek Koçbay yönetecek. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapýlan açýklamaya göre Kýrþehir Ahi Evran Stadý'nda oynanacak maçta Koçbay'ýn yardýmcýlýklarýný Emre Yýlmaz ile Bursa bölgesi hakemi Cihan Çiçek yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise bursa bölgesinden Ali Osman Ferik. Karþýlaþma öncesinde Çorumspor Teknik Direktörü Hasan Atalay zorlu deplasmandan puan getirmek için sahada tüm güçlerini ortaya koyacaklarýný belirterek "Bu maçý kazanarak bir türlü sevindiremediðimiz taraftarýmýzý sevindirmek istiyoruz" dedi. Teknik adamýn Kýrþehirspor karþýlaþmasýna þu onbir ile çýkarmasý bekleniliyor: Akýn(Ömer), Mehmet Ali, M. Kemal, Miraç,Uður, Moubarak, Ümit, Orhan, Arif, Yusuf, Serdar. ADNAN YALÇIN Cihan: "Çorumspor maçýný düþünüyoruz" Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta ligin 17. Haftasýnda Kýrþehirspor'a konuk olacak Çorumspor'un Teknik Direktörü Hasan Atalay bu maçtan galip gelmelerinin sürpriz olmayacaðýný söyledi. Atalay, hafta içinde yapýlan hazýrlýklarýn ardýndan çok umutlu olduðunu belirterek þunlarý söyledi. " Ýkinci yarýda oynadýðýmýz 3 karþýlaþma da arzuladýðýmýz skorlarý alamadýk ancak bu maçlardaki mücadele bana ilerisi için umut verdi. Bu nedenle Kýrþehirspor maçýndan galibiyet almamýz sürpriz olmamalý. Hafta içinde Kýrþehirspor maçý için çok iyi çalýþtýk. Yeni katýlan arkadaþlarla kadromuz daha derinleþti ve rekabet ortamý oluþtu. Rekabet ortamý futbolcularýmýzýn da daha hýrslý çalýþmalarýný saðladý. Bu hýrsla bu mücadele ile önümüzdeki Kýrþehirspor maçý dahil her maça puan veya puanlar için çýkacaðýz. Biz artýk maçlara puan için endekslendik. Kýrþehirspor maçýnda geçtiðimiz haftadan cezalý olan Batuhan dýþýnda eksiðimiz yok. Sahada görev verdiðim her futbolcuma güveniyorum. Futbolcularýmda Çorumspor'un adýnýn aðýrlýðýnýn farkýnda sahaya Çorumspor'un gururu için çýkýp onurlarýyla kazanmak için çýkacaklar. Ýnþallah bu maçtan alýnacak galibiyetle puanlarý hanemize yazdýrmaya baþlayacaðýz. Bizi yalnýz býrakmayan taraftarlarýmýzý da Kýrþehirspor maçýndan alýnacak galibiyetle artýk mutlu etmek istiyoruz. " þeklinde konuþarak açýklamalarýný tamamladý. ADNAN YALÇIN HAFTA SONUNDA OYNANACAK FUTBOL MAÇLARI PROGRAMI Çorum Amatör Küme'de hafta sonunda yapýlacak karþýlaþmalarýn programý ve hakem listeleri þu þekilde: Bölgesel Amatör Ligi'nde üst üste 4. maçýný kazanan Kýrþehirspor'da dün yapýlan idman öncesi bir açýklama yapan Kýrþehirspor Teknik Direktörü Bekir Barýþ Cihan zorlu bir süreçten geçtiklerini söyleyerek, "Yarýn ki rakibimiz Çorumspor'u, yenmek istiyoruz" dedi. Cihan: "Bundan sonra oynayacaðýmýz hiçbir maç kolay olmayacak. Özellikle iç sahadaki maçlarýmýz çok zor. Önemli olan zoru baþarmak. Geçtiðimiz hafta deplasmanda Kýrýkkalespor maçýnýn zor olacaðýný söylemiþtik. Kimse 3-1'lik skora aldanmasýn bizler için gerçekten zor bir maç olmuþtu. Çok da zorlandýk ama kazandýk." Yarýn oynanacak Çorumspor maçýnýn çok önemli olduðunu söyleyen Cihan, açýklamasýna þöyle devam etti: "Her maçýn önemi, kendine göre deðerlendiriliyor. Çorumspor'da maçý da bunlardan birisi. Kendi sahamýzda oynayacaðýz. Kendi sahamýzda taraftarýmýzýn önünde çok zorlu maçlardan alnýmýzýn akýyla çýktýk. Ýnanýyorum ki takýmýmýz rayýna girdi. Ýstenilen her þeyi çok daha rahat yapabilir konuma geldi. Ben oyuncularýma güveniyorum. Çorumspor'u da kendi sahamýzda yenecek güce sahibiz ama futbol sahada kazanýlýr. Bizler rakiplerin ne yaptýðý deðil bizim ne yapacaðýmýz önemli. Eðer hedefi tutturacaksak içeride ve dýþarýda kazanabilmeliyiz. Tüm maçlara da böyle hazýrlanýyoruz. Baþta söylediðim gibi þuan itibariyle aldýðýmý Kýrýkkalespor galibiyetini unuttuk. Þuan için sadece sahamýzda oynayacaðýmýz Çorumspor maçýna odaklandýk" dedi. Salih HANÇER-KIRÞEHÝR Ýskilip kritik virajda Ligde istediði sonuçlarý bir türlü alamayan Ýskilip Belediyespor yarýn lig sonuncusu Safranboluspor ile kritik bir maça çýkacak. Ýskilip Ýlçe Sahasý'nda yarýn saat 13.00'da baþlayacak olan Ýskilip Belediyespor-Safranboluspor karþýlaþmasýný Ýstanbul bölgesi hakemi Hakan Tezcan yönetecek. Tezcan'ýn bu maçtaki yardýmcýlarý ise ayný bölgeden Ýsmail Ersoy ve Göktuð Akbaþ yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Okan Akýn. Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu bu karþýlaþmaya kazanmaktan baþka çareleri olmadýðýný belirterek "Bu maçý kazanarak rakibimizin ensemizdeki nefesinden kurtulmak istiyoruz" dedi. Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu'nun Safranboluspor karþýlaþmasýna þu muhtemel 11 ile çýkmasý bekleniliyor: Ýbrahim, Enes, Eray, Sadýk, Aydýn(Engin) Turgay, Salih, Mert Muhammed, Burak, Mustafa Veran. ADNAN YALÇIN Armutçu: Var olma maçýmýz Bölgesel Amatör Lig maçýnda yarýn sahasýnda Safranboluspor ile karþýlaþacak olan Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu karþýlaþma öncesi verdiði demecinde "Var olma maçýmýza çýkacaðýz" dedi.armutçu, hafta içinde gribal enfeksiyon geçiren Yunus Emre, ile takýmdan ayrýlan Mustafa Öner dýþýnda eksiklikleri olmadýðýnýn belirterek baþladýðý demecinde " Bu maç bizim için adeta ligde var olma maçýmýz. Son sýrada bulunan ve son maçlarda puan toplayan rakibimizin bu maçta sahaya galibiyet için çýkacaðýný biliyoruz. Bizde bunun bilincindeyiz ve bu maçtan galibiyet alamadýðýmýz takdirde ligde çok zor günler yaþayacaðýmýzýn farkýndayýz. Y. Emre dýþýnda eksiðimiz yok hafta içinde çok iyi hazýrlýklar yaptýk. Rakibimiz hakkýnda bilgilerde aldýk. Bu maçý kazanacaðýz bu maçýn telafisi yok. Futbolcularýma ve taraftarlarýmýza güveniyorum" dedi. ADNAN YALÇIN

12 Kaleci Akýn'ýn lisansý çýktý Çorumspor'un yeni transferi kaleci Akýn Öðüt Cora'nýn lisansý çýkarýldý. Çorumspor yönetici Güngör Atak'tan edinilen bilgilere göre, önceki gün anlaþma saðlanan kaleci Akýn Öðüt Cora'nýn dün itibariyle lisansýnýn çýkarýldýðý öðrenildi. Kaleci Akýn Öðüt Cora ara transfer döneminin baþýnda Çorum'a gelerek antrenmana çýkmýþ ancak yönetimle anlaþma saðlayamadýðý için Çorum'dan ayrýlmýþtý. Kaleci Akýn, teknik direktör Hasan Atalay'ýn görev vermesi halinde Kýrþehirspor maçýnda keleyi koruyacaðý ifade edildi. Belediyespor, Ýzmir'den 3 puan bekliyor Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu(PFDK) geçtiðimiz hafta sonunda oynanan karþýlaþmalar çýkan olaylar nedeniyle kulüplere para ve hak mahrumiyeti cezalarý verdi. Çorum Belediyespor'un mücadele ettiði 3. Lig 2. grupta en aðýr ceza ise Elibol Sandýklýspor'a verildi. PFDK, Ünyespor'a Orhangazi maçýnda neden olduðu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 5250 lira para cezasý verdi. Erzurum Büyükþehir Belediyespor'da Bursa Nilüfer maçýnda taraftarlarýnýn neden olduðu çirkin tezahürat nedeniyle ayný para cezasýna çarptýrýldý. Elibol Sandýklýspor'a Sancaktepe maçýnda taraftarlarýnýn neden olduðu çirkin tezahürat nedeniyle 5250 lira PFDK ceza yaðdýrdý para cezasý ve ayný müsabakalara kulüp masörü Savaþ Dönmez'e rakip takým masörüne centilmenlik dýþý hareketi nedeniyle bir maç soyunma odasýna giriþ yasaðý ve 1500 lira ceza verdi. Ayný maçta kulüp görevlisi Gökhan Karapýnar'a da rakip takým masörüne yönelik hareket nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti verdi. Sancaktepe Belediyespor masörü Mürþid Solmaz'a Elibol maçýnda rakip takým sporcusuna yönelik sportmenliðe aykýrý harekete nedeniyle iki maç soyunma odasý ve yedek kulübesine giriþ yasaðý ve üç bin lira para cezasý verildi. Batman Petrolspor taraftarlarýnýn Balçova maçýnda taraftarlarýnýn neden olduðu kötü tezahürat nedeniyle 5250 lira, Elazýð Belediyespor'a ise Manavgat Evrenseki maçýnda doktor bulundurmamasýndan dolayý 4000 lira para cezasý verildi. SPOR SERVÝSÝ Belediyespor maçýný Ali Adýgüzel yönetecek Çorum Belediyespor'un da yer aldýðý Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta haftanýn hakemleri açýklandý. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan(TFF) yapýlan açýklamaya göre, Çorum temsilcisinin deplasmanda Balçova Belediyespor ile oynayacaðý karþýlaþmayý Mersin bölgesi hakemlerinden Ali Adýgüzel yönetecek. Yeni Buca Stadý'nda saat 13.30'da baþlayacak maçta Adýgüzel'in yardýmcýlýklarýný ise ayný bölgeden Murat Emin Özþakrak ile Hatay bölgesinden Ýrfan Genç yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Mersin bölgesi hakemi Mehmet Güven. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapýlan açýklamaya göre, 3. Lig gruplarýnda tamamý 9 Þubat Pazar günü saat 13.30'da oynanacak 21. hafta maçlarýnýn programý þöyle: Sancaktepe Belediyespor-Ünyespor (Sancaktepe Belediyesi Hakan Þükür) Bolçava Belediyespor-Çorum Belediyespor (Yeni Buca) Hacettepe-Elibol Sandýklýspor (Cebeci Ýnönü) Manavgat Evrensekispor-Düzyurtspor (Evrenseki) Sakaryaspor-Batman Petrolspor (Sakarya Atatürk) Darýca Gençlerbirliði-68 Yeni Aksarayspor (Darýca Ýlçe) Orhangazispor-Bursa Nilüferspor (Orhangazi Ýlçe) Erzurum Büyükþehir Belediyespor-Maltepespor (Kazým Karabekir) Çýksalýnspor-Elazýð Belediyespor (Vefa) ADNAN YALÇIN Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta þampiyonluk mücadelesi veren Çorum Belediyespor 21. Hafta karþýlaþmasýnda yarýn Ýzmir deplasmanýnda Balçova Belediyespor ile karþýlaþacak. Belediyespor'da hedef bu zorlu deplasmandan mutlak 3 puanla çýkmak olacak. Balçova Belediyespor ile Çorum Belediyespor arasýndaki karþýlaþma yarýn Yeni Buca Stadý'nda saat 13.30'da oynanacak. Karþýlaþmayý Mersin bölgesi hakemlerinden Ali Adýgüzel yönetecek. Ýkinci yarýnýn ilk deplasman karþýlaþmasýnda Sancaktepe Belediyespor'a 3-2 maðlup olan Çorum Belediyespor, ikinci deplasman maçýnda iç sahada sadece 2 galibiyeti bulunan Balçova Belediyespor'u yenmek için sahaya çýkacak. Çorumlu taraftar ve Çorum'dan götürülecek taraftarlarýn yalnýz býrakmayacaðý Belediyespor ilk yarýda oynanan karþýlaþmayý 4-1 kazanmýþtý. Çorum Belediyespor'un, Balçova Belediyespor maçýnda sahaya þu muhtemel onbir ile çýkmasý bekleniyor; Çaðrý, Osman Bodur, Yakup, Ýmam, Nedim, Emir, Oðuzhan Yalçýn, Vedat, Murathan, Murat, Gökhan. ADNAN YALÇIN Ýþte Gazi'nin yenileri Türkiye liglerinde ara transfer dönemi pazartesi akþamý sona erdi. Türkiye liglerinde ara transfer dönemi pazartesi akþamý sona erdi. 3.lig 2.gruptaki temsilcisi Orhangazispor devre arasý transfer döneminde kadrosuna 10 yeni futbolcu kattý. Orhangazispor'un yeni transferleri dünkü antrenman öncesinde objektiflere poz verdi. Orhangazispor'da devre arasý transfer döneminde takýma katýlan Mesut (Yeþil Bursa), Hasan ve Görkem (Üsküdar Anadolu), Veli ve Emir (Ankaragücü), Alican (Ankara Demirspor), Ýrfan Þiþova (Kýzýlcabölük), Onur (Adanaspor), Nazif (Sancaktepe), Serhat (Genç takýmdan) ve Emir (Yeniþehir Belediye) Orhangazispor antrenmanýnda poz verdiler. SPOR SERVÝSÝ Gurbetçilere davet! Ünyespor Kulüp Baþkaný Ömer Zorlu, Pazar Günü Ýstanbul Sancaktepe Hakan Þükür Stadý'nda oynanacak olan Sancaktepe Belediyespor-Ünyespor müsabakasýna Ýstanbul ve çevresinde yaþayan tüm Ünyelileri, maça davet ederek takýmlarýna destek vermelerini istedi. Spor Toto 3. Lig 2. Grup takýmlarýndan Ünyespor, Pazar günü Ýstanbul'da Sancaktepe Belediyespor ile karþýlaþacak. Müsabakanýn hazýrlýklarýný Ýstanbul'da sürdüren yeþil beyazlýlarýn Kulüp Baþkaný Ömer Zorlu, müsabaka için gurbetçilerden destek istedi. Baþkan Zorlu; "Bizler camia olarak çok zorlu bir süreçten geçmekteyiz, tüm hemþehrilerimiz güzide kulübümüzün son süreçte yaþadýðý sýkýntýlarý biliyorlar bizler son noktada kulübümüzün kaybolup gitmemesi için bir hamle yaptýk ve Baþta Ünye Kaymakamýmýz Sayýn Mustafa Demir bey olmak üzere Ýstanbul'da yaþayan iþ Adamlarýmýz Fahri Ateþ, Ali Bayraktar, Kemal Yankuncu ayrýca Ünye'mizde bulunan çok deðerli iþ adamlarýmýz ve kurumlarýn desteði ile takýmýmýzýn yoluna devam etmesi için gerekli maddi ve manevi çalýþmalarý yerine getirdik. Ýkinci yarýya yeni bir teknik ekip ve futbolcu kadrosu ile baþladýk. Zaman dar olduðundan kenar yönetimimiz ve futbolcu kadromuz uyum sürecini resmi müsabakalar oynayarak atlatmak zorundalar, bu vesile ile taraftarlarýmýzdan takýmlarýna sabýrla destek versinler" dedi. "Teknik ekip ve futbolcularýmýza güveniyor ve inanýyoruz" diyen Baþkan Zorlu, "Ünyespor en kýsa zamanda hak ettiði yerlere gelecek, bundan kimselerin þüphesi olmasýn. Çok kritik bir süreçten geçiyoruz, dolayýsý ile herkesten takýmýmýza maçýn skoru ne olursa olsun 90 dakika desteklemelerini önemle rica ediyorum. Pazar günü Ýstanbul'da oynayacaðýmýz Sancaktepe Beeldiyespor müsabakasýnda tüm gurbetçi hemþehrimizi maça davet ediyor ve takýmlarýna destek vermeleriniz özellikle bekliyoruz" dedi. SPOR SERVÝSÝ Ýncedal: "Size güvenmezsem bir saniye durmam" Dün Kazým Karabekir Stadý'nda karlý zeminde taktiksel bir idman yaparak Maltepespor maçýna bilenen Erzurum Büyükþehir Belediyespor'da Teknik Patron Yavuz Ýncedal, "Futbolcularýma güvenim tam. Lig sonunda gülen taraf biz olacaðýz" dedi. Erzurum Büyükþehir Belediyespor'da Maltepespor hazýrlýklarý tüm hýzýyla sürüyor. Teknik Patron Yavuz Ýncedal, takýmýndan þampiyonluk için umutlu olduðunu belirterek, 11 puanlýk farký üç puanlýk sistemde kapatýp, mutlu sona ulaþacaklarýný belirterek, "Bizde bu güç ve inanç var" dedi. Ligde yer aldýklarý grubun sürprizlere gebe bir grup olduðunun altýný çizen Ýncedal, bu ligde her takýmýn birbirini yenecek ve puan alabilecek nitelikte olduðunu ifade ederek, artýk puan kaybetmeden mutlu sona ulaþmanýn planlarýný yaptýklarýný söyledi. Ýncedal, "Bu lig sürprizlere gebe bir lig. Biz Büyükþehir Belediyespor olarak maratonu en az puan kaybýyla atlatýp, hedefe varacaðýz. Ben bu ligden ve takýmýmdan umutluyum" dedi. FUTBOLCULARIMA SONUNA KADAR KEFÝLÝM Dün Kazým Karabekir'de karlý zeminde yaptýðý taktiksel idmanla Maltepe maçý hazýrlýklarýna devam eden Erzurum Büyükþehir Belediyespor'da teknik direktör Yavuz Ýncedal, oyuncularýna baþarý için güvendiðini söyledi. Futbolcularla idman önce bir toplantý yapan Ýncedal, "Ben sizlerin karakterine de, futbolcu kimliðine de güveniyorum. Eðer bu güveni hissetmesem, bir saniye durmam. Þampiyonluk için size güveniyorum. Altý kez þampiyonluk sevinci yaþadým. Yedinci þampiyonluk sevincini sizinle yaþayacaðým" diye konuþtu. MALTEPE'YÝ YENÝP YOLUMUZA DEVAM EDECEÐÝZ Erzurum'un hocasý Yavuz Ýncedal, kalan 14 maçta birçok takýmýn tökezleyeceðini ve duraksama dönemine gireceðini belirterek, Büyükþehir Belediyespor olarak rakiplerinin bu dezavantajýndan faydalanacaklarýný ifade etti. Ünye ve Nilüfer maçlarýndaki futbollarýný rakiplerine karþý sergilemeleri durumunda hiçbir rakibin karþýlarýnda duramayacaðýný vurgulayan Ýncedal, her maçta Nilüfer maçýndaki þanssýzlýklarý yaþamayacaklarýna inandýðýný belirtti. Ligde her takýmýnýn bir birini yenecek güçte olduðunu ve sürprizlere açýk bir lig olacaðýný ifade eden tecrübeli çalýþtýrýcý þunlarý söyledi: "Bu lig sürprizlere açýk. Biz bu ligde Erzurum Büyükþehir Belediyespor olarak sürprizlere yer vermemek istiyoruz. Kalan maçlarýmýzý kazanmak için sahaya çýkacaðýz. Yolumuza devam edeceðiz. Maltepe karþýlaþmasýný da kazanýp, taraftarýmýzýn stattan mutlu ayrýlmasýný saðlayacaðýz. Maltepe maçýnda taraftarýmýzý sadece futbolcusunu desteklemeye davet ediyorum." SPOR SERVÝSÝ

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı