Ankara'da 378 bin, Ýstanbul'da

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ankara'da 378 bin, Ýstanbul'da"

Transkript

1 ÝÞKUR 946 engelliye iþ buldu Çalýþma ve Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) Ýl Müdürlüðü'nde 1439 engellinin iþ arayan kaydýnýn bulunduðu, bunlarýn 946'sýnýn çalýþtýðý, geriye kalan 493 kiþinin ise halen iþsiz olduðu belirtildi. Ýl Genel Meclisi'nin dün yapýlan Þubat ayý son oturumunda engelli vatandaþlarýn istihdam durumu ile ilgili Aile ve Engelliler Komisyonu tarafýndan hazýrlanan rapor görüþüldü.rapor hakkýnda meclis üyelerine bilgiler veren Aile ve Engelliler Komisyonu Baþkaný Mehmet Ali Erdoðan, Çorum Ýþ Kurumu Müdürlüðü'nde 946 kiþinin aktif, 493 kiþinin ise pasif olmak üzere 1439 engelli iþ arayan kaydýnýn mevcut olduðunu ifade ederek... SAYFA 5 TE Belediyeden asansör kontrolü uyarýsý! Çorum Belediyesi, asansörlerin yýllýk kontrollerinin yaptýrýlmasý ile ilgili yazýlý bir açýklama yaptý. Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan yazýlý açýklamada Asansör Bakým ve Ýþletme Yönetmeliði'nin 10. maddesinde "Yýllýk kontrol neticesinde, asansörün çalýþmasýnda can ve mal güvenliði açýsýndan bir tehlike söz konusu ise asansörün çalýþmasýna can ve mal güvenliði saðlanýncaya kadar izin verilmez. SAYFA 7 DE 40 KURUÞ Ankara'da 378 bin, Ýstanbul'da 171 bin Çorumlu var Kayýkçý'nýn itirazýna red Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odasý'nýn 2 Þubat'ta yapýlan Olaðan Genel Kurulu Seçim Kurulu tarafýndan iptal edilmiþti. Recep Kayýkçý'nýn avukatlarý da Seçim Kurulu'nun bu kararýna itiraz etmiþti. Seçim Kurulu itirazý görüþerek karara baðlarken, yapýlan bu itirazýn kabul edilmediði öðrenildi. Bu arada Kayýkçý'nýn bir üst kurula itiraz hakký bulunuyor. Bu itiraz da red edildiði taktirde genel kurul 6 Nisan 2014 tarihinde tekrar yapýlacak. 6 DA Saklama paylaþ Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi sonuçlarýna göre 31 Aralýk 2013 tarihi itibarýyla Belde ve köy nüfuslarý da dâhil Çorum Merkez ilçe nüfusu 270 bin 864 oldu. Nüfusu en kalabalýk olan ilk üç ilçe sýrasýyla Sungurlu (54 bin 099 kiþi), Osmancýk (44 bin 121 kiþi) ve Ýskilip (36 bin 496 kiþi) oldu. Çorum Belediyesi, eski oyuncak ve kitaplarý toplama kampanyasý baþlattý. Dört ayrý noktaya yerleþtirilen oyuncak ve kitap toplama kutularýnda toplananlarý ihtiyaç sahiplerine daðýtacak. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, belediye tarafýndan dört ayrý noktaya yerleþtirilen eski kitap ve oyuncak toplama kutularý ile evlerde kullanýlmayan oyuncak ve kitaplarý toplamayý hedeflediklerini belirtti. Maddi durumu iyi olmayanlara toplanan oyuncak ve kullanýlabilir düzeydeki eski kitaplarýn ulaþtýrýlacaðýný kaydeden Baþkan Külcü, "Evlerde kullanýlabilir durumdaki kitap ve oyuncaklarýn çöpe atýlmasýný önlemek istiyoruz. SAYFA 3 TE SAYFA 7 DE Teknokent'in ihalesi 18 Þubat'ta 3 TE Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan ve Sungurlu MYO Müdürü Yrd.Doç.Dr. Kubilay Karacif, Sungurlu MYO Yerleþkesi'nde gelinen son durumu paylaþmak ve yapýlacak binalara destek için iþadamlarýndan Nazým Bekmezci ve Haydar Ali Öztaþ ile bir araya geldi. Oto Tamirciler'in genel kurulu bugün Oto Tamirciler Odasý Genel Kurulu bugün yapýlacak. 4 adayýn yarýþtýðý ve sonucu merakla beklenen genel kurul saat 09.00'da Gülüm Düðün Salonu'nda yapýlacak. Hunter Rot Balans Sahibi Þahin Özbüðrü, Uzunlar Oto Sahibi Necmettin Uzun, Nur Oto Döþeme Sahibi Nurullah Müstet ve Güler Oto Sahibi Hasan Güler'in baþkanlýk için yarýþtýðý Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odasý'nýn Olaðan Genel Kurul toplantýsý 8 Þubat Cumartesi günü saat 09.00'da Gülüm Düðün Salonu'nda gerçekleþtirilecek. SAYFA 7 DE Kuraklýktan 971 çiftçinin borçlarý ertelendi 5 TE Ýl Genel Meclisi Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu Üyesi Ýbrahim Çýrakoðlu, yaþanan kuraklýktan dolayý Çorum'da 971 çiftçinin borçlarýnýn ertelendiðini açýkladý. Mustafa Eker baþkanlýðýnda dün yapýlan Ýl Genel Meclisi Þubat ayý son toplantýsýnda... Polisten uyuþturucu operasyonu Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri uyuþturucu madde ticareti yaptýðýný belirlediði þahýslara yönelik operasyon düzenledi. Çorum ve Afyon'u kapsayan operasyonda zanlýlarla birlikte, 461 adet uyuþturucu nitelikli hap,399 gr esrar maddesi ve 3.8 gr bonzai maddesi ele geçirilirken 10 þüphelinin uyuþturucu madde ticareti yaptýðý, 23 þüphelinin ise uyuþturucu madde kullandýðý tespit edildi. SAYFA 3 TE CHP'de meclis 7 üyelikleri için ön seçim heyecaný Erasmus+, 2 DE TE tanýtýldý DE SAYFA SAYFA SAYFA Eukhaita yeralt 5 þehri turizme kazandýrýlmayý bekliyor

2 2 MHP'li kadýnlardan KANDER'e ziyaret Ýmsâk : 05:09 Güneþ : 06:36 Öðle : 12:01 Ýkindi : 14:46 Akþam : 17:15 Yatsý : 18:35 2 AJANDA Ay, 28 Gün, 6. Hafta Erasmus+, tanýtýldý Avrupa Birliði (AB) Bakanlýðý Türkiye Ulusal Ajansý (UA) tarafýndan 'Erasmus+' Çorum bilgilendirme toplantýsý yapýldý. Toplantýya Eurodesk Türkiye temas noktasý olan Hitit Üniversitesinden çok sayýda öðretim elemaný ve idari personel, Çorum Valiliði yetkilileri, il ve ilçelerde görev yapan okul müdürleri, kamu kurumlarýnda çalýþan idari personeller, STK temsilcileri ve öðrenciler katýldý. ELEMAN ARANIYOR Ön Muhasebede Çalýþtýrýlmak üzere Bay eleman aranýyor Ön Muhasebede istihdam edilmek üzere Askerliðini yapmýþ GO-PLUS ve LKS programlarýný bilen eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn CV ile birlikte Akþemsettin Caddesi No:20 adresimize yapýlmasýrica olunur. Tel: Türkiye Ulusal Ajansý Proje Uzmaný Eþref Suroðlu ve Eðitmen Tankut Aslantaþ'ýn bilgi ve tecrübe aktarýmlarýný gerçekleþtirdikleri toplantýda, yýllarý arasýnda uygulanacak yeni programýn, daha önceki Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius ve Grundvig programlarý ile beþ uluslararasý iþbirliði programýný (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Eduling ve Sanayileþmiþ Ülkelerle Ýþbirliði Programý) tek çatý altýnda birleþtirmesi, bu programlara iliþkin deðiþen prosedürler, baþvuru kurallarý, program ülkeleri, ortak ülkeler ve yeni katýlan ülkeler hakkýnda bilgiler verildi. Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Kadýn Kollarý üyeleri "Dünya Kanser Günü" nedeniyle Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (KANDER)'ni ziyaret ettiler.ziyarete MHP Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Ayla Köksal ile üyeler katýldý. Köksal, KANDER Baþkaný Hülya Karabýyýk'tan derneði faaliyetleri hakkýnda bilgi alarak KAN- DER'e ellerinden gelen yardýmý göstereceklerini söyledi. KANDER Baþkaný Hülya Karabýyýk ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek MHP Ýl Kadýn Kollarý yönetimine teþekkür etti. Emeklilerden Konya gezisi Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi üyelerine yönelik Konya gezisi düzenledi.emekliler Derneði Çorum Þube Baþka ný Hýdýr Kýnýklý ve beraberindekiler önce gece Saat Kulesi yanýndan Konya'ya hareket ettiler. Hýdýr Kýnýklý verdiði bilgide Konya'nýn tarihi turistik mekanlarýný gezeceklerini kente döneceklerini söyledi. Kýnýklý, yine þubat ayý içinde de Adýyaman'a gezi düzenleyeceklerini açýkladý. Bahadýr YÜCEL Bir insan için, en kötü beþ þey; imansýzlýk, kibir, þükür azlýðý, kötü ahlâk, cimrilik. Hazret-i Lokman Hakîm "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri SAZIMA Ben gidersem sazým sen kal dünyada Gizli sýrlarýmý aþikar etme Lâl olsun dillerin söyleme yalan Garip bülbül gibi ah u zar etme Gizli dertlerimi sana anlattým Çalýþtým sesimi sesine kattým Bebe gibi kollarýmda yaylattým Hayali hatýr et beni unutma Bahçede dut iken bilmezdin sazý Bülbül konar mýydý dalýna bazý Hangi kuþtan aldýn sen bu avazý Söyle doðrusunu gel inkar etme Benim her derdime sen ortak oldun Aðlarsam aðladýn gülersem güldün Sazým bu sesleri turnadan mý aldýn Pençe vurup sarý teli sýzlatma Ay geçer yýl geçer uzarsa ara Giyin kara libas yaslan duvara Yanýndan göðsünden açýlýr yara Yâr gelmezse yaralarýn elletme Sen petek misali Veysel'de arý Ýnleþir beraber yapardýk balý Ben bir insanoðlu sen bir dut dalý Ben babamý sen ustaný unutma Aþýk Veysel ÞATIROÐLU Sahibinden 450 M2 Kiralýk Ýþ yeri AK Þemsettin Caddesi üzerinde No: 36 ( Kakaçlar Petrol yaný ) 2 Kat kullaným alanýna sahip ve deðiþik sektörel kullanýma müsait olan Toplam 450 Metrekare kapalý Ýþ yeri Sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 500 m2 si peþin= TL Kredi kartlarýna taksitli TL Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Daþdan 'Seçim Takvimi'ne konuk oldu Umut Radyo'da her hafta Cuma günü saat 16.00'da yayýnlanacak olan "Seçim Takvimi" programýnýn ilk konuðu Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Belediye Baþkan adayý Av.Ercan Daþdan oldu. Meltem Danýþman Çýnar'ýn sorularýný yanýtlayan Daþdan, "Yediden yetmiþe herkesi kucaklayan samimi bir yaklaþýmla insanlarýmýza ulaþýyoruz. Biz Çorum sevdalýsý Çorum milliyetçisiyiz"dedi. Belediye idaresinde bugüne deðin tespit ettikleri ve hatalý bulduklarý uygulamalar hakkýnda bilgiler veren Daþdan, seçimi kazandýklarý taktirde genç yaþlý herkesi kucaklayacaklarýný söyledi. Daþtan,"Projelerimizle Yýl: 9 Sayý: 2701 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : daha yaþanabilir, modern bir kenti hemþerilerimizle birlikte inþa edeceðiz. Ben yaptým, ben beðendim oldu anlayýþý ile deðil birlikte el, gönül ve yürek birliði ile gerçekleþen somut hizmetlerimizle þehir yaþamýna yön vereceðiz" ifadelerini kullandý. Uður ÇINAR TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD EUR STERLiN JPY YENi 0,216 0,217 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER AKMAN ECZANESÝ TEL: SEVÝNÇ ECZANESÝ TEL: HÝTÝT ECZANESÝ TEL: DÝKEN ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Ankara'da 378 bin, Ýstanbul'da 171 bin Çorumlu var Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi sonuçlarýna göre 31 Aralýk 2013 tarihi itibarýyla Belde ve köy nüfuslarý da dâhil Çorum Merkez ilçe nüfusu 270 bin 864 oldu. Nüfusu en kalabalýk olan ilk üç ilçe sýrasýyla Sungurlu (54 bin 099 kiþi), Osmancýk (44 bin 121 kiþi) ve Ýskilip (36 bin 496 kiþi) oldu. Çorum nüfusuna kayýtlý olup baþka ilde ikamet eden Çorumlular'ýn en kalabalýk olduðu beþ þehir sýrasýyla Ankara (378 bin 451 kiþi), Ýstanbul (170 bin 454 kiþi), Ýzmir (36 bin 479 kiþi), Antalya (21 bin 993 kiþi) ve Bursa (15 bin 589 kiþi) oldu. Baþka bir ilin nüfusuna kayýtlý olup Çorum'da yaþayanlarýn sayýlarý incelendiðinde; Çorum'da 8 bin 568 Amasyalý, 4 bin 446 Yozgatlý ve 3 bin 924 Samsunlu ikamet ediyor. Teknokent'in ihalesi 18 Þubat'ta Kafkas, Nevvar Salih Ýþgören Hastanesini açtý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan ve Sungurlu MYO Müdürü Yrd.Doç.Dr. Kubilay Karacif, Sungurlu MYO Yerleþkesi'nde gelinen son durumu paylaþmak ve yapýlacak binalara destek için iþadamlarýndan Nazým Bekmezci ve Haydar Ali Öztaþ ile bir araya geldi. Rektör Prof.Dr. Alkan, Çorum'da geçtiðimiz yýl temeli atýlan yaklaþýk 7,250 m2'lik Merkezi Araþtýrma Laboratuvarýnýn bu yýlýn ilk yarýsýnda hizmete gireceðini, 17,000 m2'lik kapalý alana sahip olacak olan Merkez MYO'ndaki inþaatlardan birinin Aðustos ayýnda tamamlanarak hizmete gireceðini, diðerinin de yýl sonuna kadar önemli bir kýsmýnýn tamamlanmasýnýn hedeflendiðini ve üçüncü temeli atýlacak bina olan Teknokent'in de 18 Þubat'ta ihalesinin yapýlacaðýný ifade ederek, Kuzey Kampüs Altyapýsýnýn Yapýlmasý, Ýlahiyat Fakültesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Merkezi Yemekhane, Kapalý Spor Salonu ile Kampüs Ana Giriþ projelerinin tamamlandýðýný ve önümüzdeki ay ihaleye çýkýlabileceðini belirtti. Rektör Alkan, yýllarýn sorunu olan kampüsün tamamlandýðýný ve kampüslerde toplamda 8 binanýn yapýmýna baþlandýðýný ya da baþlanacaðýný sözlerine ekledi. Ýlçelere de büyük önem verdiklerini belirten Rektörü Prof.Dr. Alkan, Alaca MYO Kampüsü'nün Sinpaþ tarafýndan bu sene içerisinde tamamlanacaðýný, Ýskilip MYO'da Ýskilipli iþadamlarýnýn destekleriyle ek bina yapýlacaðýný, Osmancýk MYO'ya bir spor sahasý yapýlmasý için çalýþmalara baþlandýðýný, Sungurlu MYO projesinin de iki aþama olarak yapýlacaðýný, ilk aþamasýnýn yapýmý için bir kaç hafta içerisinde ihaleye çýkýlacaðýný belirtti. Sungurlu için çok önemli bir deðer olan ve ilçenin geliþimine büyük katkýlar saðlayacak MYO'nun, kampüsünün tamamlanmasýyla birlikte daha büyüyeceðini ifade ederek, kampüsün hýzlý bir þekilde tamamlanmasý için tüm Sungurlu'lulardan ve özellikle iþadamlarýndan destek beklediklerini kaydeden Rektör Alkan, gelinen bu noktada özellikle ilçe kaymakamlarýnýn ve Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya'nýn çok büyük bir katkýsý olduðunu da ifade ederek, teþekkür etti. Nazým Bekmezci ve Haydar Ali Öztaþ da, Sungurlu MYO kampüs çalýþmalarýnýn çok eskiden beri konuþulan ama bir türlü hayata geçirilemeyen bir proje olarak algýlandýðýný ancak Rektör Alkan'ýn çabalarýyla ile birlikte hayata geçirilen bir projeye dönüþmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarýný ifade etti. Rektör Prof.Dr. Alkana'a ve Sungurlu MYO'da çok yoðun çalýþmalar yapan Yrd.Doç.Dr. Kubilay Karacif'e ve özveriyle çalýþan tüm akademik ve idari personele teþekkür ettiklerini söyleyen iþadamlarý, Sungurlu MYO projesine güçleri yettiði kadar destek vereceklerini de ifade ettiler. Yasin YÜCEL Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Ýzmir Gaziemir Nevvar Salih Ýþgören Hastanesinin açýlýþ törenine katýldý. Program da konuþan ve hastanenin 50 yataklý olduðunu, 35 milyon lira harcanarak yapýldýðýný, odalarýn da otel konforunda hizmet vereceðini söyleyen Agah Kafkas, "Gaziemir ilçe halký Ýzmir Bozyaka Eðitim Araþtýrma Hastanesi'nden ve Þifa Üniversitesine ait semt poliklinikleri'nden hizmet almaktaydý. Þimdi ise kendi hastanesinden faydalanacak. 10 bin metrekare alana yapýlmýþ olan hastanenin her hasta odasý nitelikli þekilde dizayn edilmiþtir. Az imkanlarla az parayla Türk insanýn özverili çalýþmasýyla neleri yapabileceðinin somut örneðidir. Dünya Saðlýk Örgütü, 'az parayla tüm insanlara nasýl ulaþýlabilir diye bir derdi varsa gidin Türkiye'ye bakýn' diyor. Saðlýk alanýnda dünyada herkese örnek gösteriliyoruz. Hastalarýmýzýn ve personelimizin ücretsiz olarak kullanýmýna açýlmýþ 300 araçlýk büyük bir otoparkýmýz mevcuttur. Hastalarýmýz Merkezi Randevu Sistemi (MHRS) sayesinde hastanemizden randevu alarak beklemeden muayene olabilmektedir. Ayrýca büyük hastanelerde bile mevcut olmayan geniþ, ferah, 800 m2 alana sahip bir acil servisimiz mevcuttur. Hastaneden günde bin 500 kiþi hizmet alacaktýr " dedi. Ýzmir Gaziemir'de düzenlenen hastane açýlýþý törenine, Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme eski Bakaný ve AK Parti Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Binali Yýldýrým, Ýzmir Valisi Mustafa Toprak, Ýl Saðlýk Müdürü Uzm. Dr. Bediha Türkyýlmaz veya Ýzmir Ýli Güney Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Prof.Dr. Behzat Özkan da katýldý. Törende, hastanenin yapýmýnda vakýf olarak verdikleri destekten ötürü Celal Bayar Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Dekaný ve Vakýf mütevelli heyeti üyesi Prof.Dr.Mustafa Ökmen'e Kafkas, plaket verdi. Polisten uyuþturucu operasyonu Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri uyuþturucu madde ticareti yaptýðýný belirlediði þahýslara yönelik operasyon düzenledi. Çorum ve Afyon'u kapsayan operasyonda zanlýlarla birlikte, 461 adet uyuþturucu nitelikli hap,399 gr esrar maddesi ve 3.8 gr bonzai maddesi ele geçirilirken 10 þüphelinin uyuþturucu madde ticareti yaptýðý, 23 þüphelinin ise uyuþturucu madde kullandýðý tespit edildi. Çorum Ýl Merkezi ve Afyonkarahisar'da eþzamanlý yapýlan operasyonla 33 þüpheli yakalandý. Yakalanan þüphelilerden 22'si uyuþturucu madde kullanmak suçundan ifadeleri alýnarak serbest býrakýlýrken1 þüpheli ise Cumhuriyet Savcýlýðý sorgusundan sonra serbest býrakýldý. Yakalanan diðer 10 þüpheli ise gözaltýna alýnarak adli makamlara sevk edildiler. 10 þüpheli çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

4 4 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM TNT Express Çorum Þubesi 8. yýlýný pasta keserek kutladý TNT Express Çorum Þubesi kuruluþunun 8. yýlýný pasta keserek kutladý. TNT Express Çorum Þubesi kurluþ yýldönümünde TNT Express Satýþ Bölgesi Müdürü Ýsmail Akdoðan ve Hava Kargo Kara Yolu Deniz Yolu Satýþ Bölgesi Müdürü Bahar Gürgen yalnýz býrakmadýlar. TNT Express Çorum Þubesi yetkilisi Hasan Suvacý'nýn bulunduðu kutlamada firma hakkýnda bilgi veren TNT Express Satýþ Bölgesi Müdürü Ýsmail Akdoðan, "TNT Express tüm dünyada 200'den fazla ülkede,78 bin çalýþaný, 52 uçak, 30 bin karayolu aracý ve 2 bin 653 depo ile hizmet veren uluslararasý taþýmacýlýk sektörünün lider firmalarýndandýr. Taþýmacýlýk sektöründe hýzlý kargo express taþýmacýlýk havakargo karayolu ve denizyolu servisler sunmaktadýr. Hýzlý kargo taþýmacýlýk sektöründe Avrupa'ya ertesi gün ve diðer dünya ülkelerine 2-3 iþgününde teslimat imkaný saðlamaktadýr. Þirketimiz bünyesinde Express taþýmacýlýk kadar öne çýkan ve rakiplerimizde bulunmayan havakargo karayolu denizyolu fuar tasýmacýlýðý charter tehlikeli madde tasýmacýlýðý klinik servis gibi tüm taþýma alternatiflerini tek çatý altýnda müþterilerimize sunan eþsiz bir firmayýz. Türkiye'de kendi ucagý ile hizmet verebilen tek firmayýz. TNT kargo uçaðýmýz hergün Sabiha Gökcen Havalýmaný'na, Belçika Liege Avrupa aktarma merkezimizden gelmekte ve ayný gun içinde geri dönmektedir. 3 yýl öncesinde 8 milyon Euro'luk yatýrýmla Sabiha Gökçen Havalýmaný'nda antrepo depo gümrüklü sahamýzda depolama süresini 45 dakikadan 1 dakikaya çektik. Türkiye'deÝstanbul merkez basta olmak uzere Ankara - Bursa - Ýzmir ve Adana Bölge Müdürlüklerimiz bölge müdürlüklerimiz ile hizmet vermekteyiz. Ankara'ya baðlý olan Çorum acentamýz 8. yýlýný kutluyor" dedi. Konuþmanýn ardýndan yýlnömü pastasý kesildi. Yasin YÜCEL Çiftçilere düþük faizli kredi Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, 2014 yýlýný kapsayan düþük faizli kredi kullanýmýna yönelik Bakanlar Kurulu Kararý'nýn yürürlüðe girdiðini bildirerek, "Düþük faizli kredilerin açýlmasý için uygulama tebliði bir an önce yayýmlanmalý" dedi. Bayraktar, bu yýl üreticilerin yaný sýra tarýmsal amaçlý kooperatifler ile Tarým Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü'ylesözleþmeli üretim yaptýranlarýn da bu karar kapsamýnda kredi kullanabileceklerini belirtti. Þemsi Bayraktar, yaptýðý açýklamada, 21Ocak Salý günkü Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren kararla, bu yýl da çiftçilerin, Ziraat Bankasý ve Tarým Kredi Kooperatiflerinden, 2014 yýlýnda bitkisel, hayvansal üretim ve muhtelif konularda iþletme ve yatýrým kredisi kullanabileceðini bildirdi. Karar kapsamýnda kullanýlacak kredilerde, uygulanacak sübvansiyon oranlarýnýn yüzde 25 ile yüzde 100 arasýnda deðiþtiðini ifade eden Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Ziraat Bankasý'nýn 1-4 yýl arasý sübvansiyonlu tarýmsal krediler için uyguladýðý cari faiz oraný dikkate alýndýðýnda, üreticilerimiz 2014 yýlýnda konusuna göre deðiþmekle birlikte yüzde 0 (sýfýr) ile cari faizin yüzde 75'i arasýnda faiz oranýyla kredi kullanabilecektir. Bankanýn sübvansiyonlu tarýmsal krediler için uygulayacaðý cari faiz yüzde 10 olarak devam ederse, üreticilerimizin faizi yüzde 0 (sýfýr) ile yüzde 7,5 arasýnda deðiþecek. Bu yýl karara süs bitkisi üretimine iþletme ve yatýrým döneminde yüzde 50 indirim oranýylakredi kullandýrýlmasý da eklendi. Ýndirim oranlarý, damýzlýk etçi sýðýr ve damýzlýk düve yetiþtiriciliði, küçükbaþ hayvan yetiþtiriciliði, kanatlý sektörü damýzlýk yetiþtiriciliði, yurtiçi sertifikalý tohum, fide, fidan üretimi ile modern basýnçlý sulama sitemleri konularýnda kullanýlacak iþletme ve yatýrým kredilerinde uygulanacak faiz oraný yüzde 0 (sýfýr) olacak." Bayraktar, üreticilere kullandýrýlacak iþletme ve yatýrým kredisi limitlerinin konularýna göre 500 bin lira ile 20 milyon lira arasýnda deðiþtiðini de belirtti. Bu yýl kredi üst limiti artmamakla birlikte konular içinde limit artýrýmý yapýldýðýný vurgulayan Bayraktar, "Bakanlar Kurulu kararýnda geçen yýl su ürünleri avcýlýðý konularýnda en yüksek1 milyon 500 bin lira olan kredi üst limiti2 milyon liraya, çok yýllýk yem bitkisi üretimi konusunda 1 milyon 500 bin olan kredi üst limiti 2 milyon 500 bin liraya çýkarýldý" dedi. -BORCUNU ERTELETEN VEYA YAPILANDI RANLAR DA KREDÝ KULLANABÝLECEK- TZOB Genel Baþkaný Bayraktar, Ziraat Bankasý veya Tarým Kredi Kooperatiflerine kanuni takipte borcu bulunan üreticilerin geçmiþ yýllarda bu karar kapsamýnda düþük faizli kredi kullanamadýklarýný hatýrlatarak,þunlarý kaydetti: "Bu yýl karara kanuni takipte borçlarý bulunmakla beraber Bakanlar Kurulu Kararý kapsamýnda kredi borcunu erteleten veyayeniden yapýlandýran üreticiler, bu karar kapsamýnda düþük faizli kredidenyararlanabilecekler. Geçmiþ yýllarda yaþadýðý afetten dolayý yeterli geliri elde edemediði için borcunu erteleten üreticilerimiz, üretime devam etmekte ve zaman zaman yeni krediye ihtiyaç duymaktaydý." "ÇÝFTÇÝMÝZ KREDÝ TALEPLERÝ OCAK, ÞUBAT AYLARINDA BAÞLIYOR"- Düþük faizli kredi kullanmak amacýyla baþvuruda bulunan üreticilerin"karar çýkmadý" gerekçesiyle geçmiþ yýllarda geri çevrildiði bilgisini veren Bayraktar, þöyle devam etti: "Düþük faizli kredi uygulamasýnýn baþlamasý için konuyla ilgili Uygulama Tebliðinin de yayýnlanmasý bekleniyor. Karar yayýnlanmasýna raðmen uygulama tebliði bekleneceði için çiftçilerimiz teblið çýkana kadar düþük faizli kredi kullanamayacaktýr. Çiftçilerimiz genel olarak kýþ aylarýnda nakit ihtiyacý konusunda krediye ihtiyaç duyarken, serada üretim ile narenciye, nar gibi ürünleri yetiþtiren üreticilerimiz girdi alýmý ve hasat için, hayvan yetiþtiricileri ise çoðunlukla nakit ihtiyacý, yem ve hayvan alýmý için ihtiyaç duymakta; bu amaçla ocak, þubat aylarýnda kredi talebinde bulunmaktadýr." Diðer bankalarýn yüksek oranlarda faiz uyguladýðýný belirten Bayraktar, "Çiftçilerin bu aylardaki kredi ihtiyacý dikkate alýndýðýnda devlet desteðinin önemi daha net ortaya çýkmaktadýr. Üreticilerin düþük faizli krediye ulaþabilmesi için Uygulama Tebliði bir an önce yayýmlanmalý, kredilerin açýlmasý saðlanmalýdýr" dedi. Mahir ODABAÞI EKMEK ÝSRAFINI ÖNLEME TOPLANTISI NOTLAR -3 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Ekmeðin anlamý bizim kültürümüzde nimettir. Nimet ise, özel, deðerli, saygý duyulan manasýndadýr. Bir ekmeðin sofralarýmýza ulaþmasý kolay deðildir. Birçok aþamalardan geçer. Þöyle ki, tarla sürülür, tohumluk buðday ekilir, gübresi atýlýr, olgunlaþtýðý zaman biçilir, patoza verilir, sapý samaný ayrýlýr, deðirmene götürülür, orada belli aþamalardan geçtikten sonra un olarak fýrýna getirilir, burada yoðurularak fýrýna hamur olarak girer piþer ve tezgâhta mis gibi kokusuyla yerini alýr. Bazen zamanýn çocuklarý yatarken, biz anne-babalar fýrýndan ekmeði alýr sofralarýmýza getiririz. Keþke anasýnýfýndan itibaren o masum çocuklarýmýzý alýp; bir fýrýný, bir un fabrikasýný gezdirebilsek ve ekmeðin sofralarýmýza kadar gelen aþamalarýný görsel olarak anlatabilsek. Küçük bir parça ekmeði Ýsraf ettiðimizde kimlerin yorulmasýna sebep olabileceði mesajýný verebilsek. Ümit ederim ki, o çocuk ömrü billah bunu unutmaz ve ekmeði israf etmez. Baþta da ifade etmeye çalýþtýðým gibi ekmek deðerlidir. Bu deðerden olsa ki, yaþlýlarýmýz ekmeði taþýrken göbekten aþaðýda taþýmamaya özen gösterir. Hatta ekmeði poþette sallayarak götüren bir çocuk görseler, 'yavrum ekmeði aþaðýda tutma, o nimettir' diye uyarýrlar. Ayakta ekmek yemek zorunda kaldýðýnda nimet yere dökülmesin diye cep mendilinin üzerine koyup yemeye özen gösterirler. Sofrada yemek yerken masaya dökülen kýrýntýlarý ýsladýklarý parmak ucuyla toplar ve 'evladým nimetin bereketi buradadýr' derler. ''Dað baþýna kýþ gelir, insan baþýna iþ gelir'' diye bir söz vardýr. Bu baðlamda, zengin olsak bile ZAMAN ZAMAN SOFRALARIMIZDA BAYAT EKMEK BULUNDURMALIYIZ. Bulundurduðumuz bu bayat ekmekleri aile boyu tüketmeliyiz. Bu þekilde bir taraftan israfý önlerken, diðer taraftan olasý depremlere, savaþlara karþý tatbikat yapmýþ oluruz. Yoksa el bebek gül bebek büyümüþ, ömründe hiç bayat ekmek yememiþ bir çocuk olasý afetlerde, savaþlarda eline tutuþturulan üç günlük ekmeði görünce belki de halk tabiriyle burun kýrýþtýracak veya tüketirken zorlanacaktýr. Örnek vermek gerekirse, herhangi bir yýlan, akrep sokmasýnda panzehir olarak zehirlenmeyi önlesin diye Afrika da yeni doðan çocuklara zehir enjekte ederler. Ne gariptir ki, bugün dünyanýn bir tarafýnda insanlar açlýktan, diðer tarafýnda obeziteden ölüyorlar. Veya týka basa yiyip sonrada zayýflamak için diyetisyenlere koþuyoruz yahut ta kendimize göre formül arýyoruz. Bu baðlamda Rahim Er'in tarihli makalesinden þu mini alýntýyý paylaþmak istiyorum. ''Eskiden esnaf da memur da evinden sefer tasýyla yemek götürürdü. Sonra sosyal devlet olunca iþ yerlerinin öðün verme mecburiyeti geldi. Devrimizde az insan, sefer tasý alýþkanlýðýný korumakta. Sefer tasýný yýllar sonra yeniden Amerika'da gördük. Orasý sosyal devlet deðil, yemek, servis, tazminat gibi mecburiyetler yok. Ýnsanlar, öðleleri ya cadde kenarýndaki büfe-arabalardan bir þeyler alýp parklara açýlýyorlar veya sefer taslarýný açýyorlar. ABD göçmenler ülkesi. Herkes örfü ve âdetiyle gelmekte. "Obez"lik -hiç ihtimal verilmezdi ama- Türkiye'yi de tehdit etmekte. Yurdumuzda da bir hayli þiþman insan gördük. Tedbir alýnmazsa alýp baþýný gidebilir. Hâlbuki peygamberimiz '' Acýkmadan oturma, doymadan kalk. 'diye o günlerden günümüze ýþýk tutuyor.'' Bugün Ýstanbul'da günlük çöpe atýlan ekmek, Hollanda gibi bir ülkeyi doyurabilecek þekilde. Diðer taraftan Somali gibi birçok Afrika ülkesinde açlýkla mücadele ederken Türkiye'de her gün ortalama 10 milyon 80 bin ekmek çöpe atýlýyor. Çöpe atýlan ekmeklerin maddi tutarý ise 7 milyon 56 bin lirayý aþýyor. Keþke fert olarak bir düþünebilsek, bu parayla ne okullar, hastaneler, otoyollar yapýlýr. Diðer taraftan tabakta býrakýlan bir adet pirinç tanesi, Ankara'yý bir öðün besleyebilecek þekilde olduðunu ince hesap yaptýðýmýzda görüyoruz. Bir tarafta maddi baðlamda neler kaybettiðimizi hesap ederken, o bir tarafta Afrika çöllerindeki bir deri bir kemik kalmýþ insanlarý ekranlarda görünce manevi baðlamda ne kadar sorumlu olacaðýmýzý bilemiyor ve Yarab, bizleri açlýkla imtihan etme diyoruz. Yemekhanelerde, lüks otellerde veya bireysel olarak evlerimizde çöpe giden ekmeklerin hesabý verilemeyecek kadar çok. Ne zaman lokanta da yemek yesem, matematik öðretmenim Arslan GÜRSOY Beyi hatýrlýyorum. Ortaokul yýllarýnda :'Çocuklar, siz siz olun lokantaya girdiðinizde ekmeði bölüp býrakmayýn. Ya böldüðünüzü bitirin ya da hiç bölmeyin. Çünkü sizin yarýmýnýzý kimse yemez ve çöpe gider.'' diye sýký sýký tembih ederdi. Balkonda kahvaltý yaparken sofra da rutin zeytin, peynir, reçelle beraber dünden kalma bayat ekmeði gören çocuklarýmýz ''ANNE, YÝNE MÝ BAYAT EKMEK?'' diye söylenirken, diðer taraftan aþaðýda çöp bidonlarýný karýþtýranlarý görebiliyoruz. Hemen durumdan istifade '' Bak evladým, bizim çöp kenarýna býraktýðýmýz bayat ekmekleri toplamaya çalýþan ve þu sofradaki nimetleri bulamayan insanlar var. O halde bayatta olsa bu nimetin kýymetini bilmeliyiz'' diye mesaj verebiliriz. Gündemde olan ekmek israfýyla beraber genel de; su, elektrik, doðalgaz, benzin, kâðýt, orman, ev eþyamýz, saðlýðýmýz, gençliðimiz vs. konularýnda üzerinde sayfalarca yazý yazýlabilecek þekilde maalesef israfýmýz var. En basiti; mesela misafir gelince holün ýþýðý sürekli yanar. Niye? EFENDÝM SÖN- DÜRÜLDÜÐÜ ZAMAN AYIP OLURMUÞ(!).Maalesef bazen cimrilikle, israfý karýþtýrýyoruz. Özetin Özeti: ''Kendine lüzumlu olmayan þeyleri satýn alýrsan, çok geçmeden muhtaç olduðun lüzumlu þeyleri satarsýn'' (B. Franklin)

Yaþlý kadýn yanarak can verdi

Yaþlý kadýn yanarak can verdi KSS arazi ihalesine katýlým olmadý Küçük Sanayi Sitesinde belediye tarafýndan oluþturulan arazilerin satýþý için dün ihale zamanýydý. Ancak Belediye Meclis salonunda yapýlmasý gereken ihaleye katýlým olmadý.

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

dijital ortamda buluþtu "Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir"

dijital ortamda buluþtu Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir Sinpaþ Çorum'da 5 bin çocuðun yüzünü güldürecek Birleþmiþ Markalar Derneði'nin (BMD), 'Türkiye'nin markalarý Türkiye'nin çocuklarýný giydiriyor' kampanyasýna destek veren Sinpaþ GYO, 5 bin çocuðu daha

Detaylı

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor 326 adet kaçak telefon ele geçirildi Çorum'da polisin yaptýðý çalýþmalar sonucu Aðrý'dan Ýstanbul'a yolcu taþýmacýlýðý yapan bir firmaya ait otobüste yapýlan aramada; 326 adet gümrük kaçaðý GSM telefon

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

"Türkiye'nin büyümesinden

Türkiye'nin büyümesinden Þehit polis topraða verildi 2013 BÖYLE GEÇTÝ... Yozgat'ta görev yaparken Ankara'nýn Elmadað ilçesindeki Polis Meslek Yüksekokulu'nda komiser yardýmcýlýðý kursuna giden Mustafa Ahýskalý Kýrýkkale'de trafik

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine "Dershanelerin kapatýlmasý yerine bir karar deðildir" SAYFA TE "Dershanelerin kapatýlmasýnýn altýnda nasýl bir hesap var?" Dershanelerin kapatýlmasýna tepkiler çýð gibi büyüyor. Eðitim dünyasý, iþ adamlarý

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

Otomobil çetesi çökertildi

Otomobil çetesi çökertildi AK Partili yöneticinin dükkaný kundaklandý Ýskilip'te meydana gelen olayda AK Parti Ýlçe Yönetim Kurulu üyesinin dükkaný kundaklandý. Olay önceki gece Hamamönü Caddesinde bulunan bir iþyerinde meydana

Detaylı

okumayý öðreniyorlar

okumayý öðreniyorlar 10 yýlda 81 can, boðuldu SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. SAYFA 10

Detaylı

Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar

Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar Hitit barajý restore edilecek Tarihi Alacahöyük Hitit Barajý Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan yeniden düzenleniyor. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri

Detaylı

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor!

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor! Nüfusumuz artýþa geçti Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2013'te 2 bin 105 kiþi arttý. Ülke genelinde (ADNKS) verilerine göre Türkiye'de ikamet erkek nüfusun oraný yüzde 50,2 (38 milyon 473 bin 360 kiþi),

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

Eserleri, TBMM'de sergilenecek

Eserleri, TBMM'de sergilenecek "Meclis Çorum'a güzel hizmetler yapacaktýr" Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi.

Detaylı

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý HGYD'de kongre günü! Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin 3. Olaðan Genel kurulu bugün gerçekleþtirilecek. 8 Mart 2010 tarihinde kurulan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, benzerine az rastlanýlan

Detaylı

Karaman'dan hac uyarýsý!

Karaman'dan hac uyarýsý! Karaman'dan hac uyarýsý! Ýmam Hatipte yeni öðrencilere rozet Prof. Hayrettin Karaman, hac için Kabe'ye gidenlere çok önemli uyarýlarda bulundu. Türkiye'de fýkýh dendiðinde akla ilk gelen isim olan Yeni

Detaylı

Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var

Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var "Darbeciler hesap verecektir" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 17 Aralýk operasyonu ve gündeme iliþkin yaptýðý deðerlendirmelerde, "Baþbakansýz AK Parti, Baþbakansýz

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı