International Journal of Languages Education and Teaching

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "International Journal of Languages Education and Teaching"

Transkript

1 ISSN: , Mannheim GERMANY p TURKISH AS THE LANGUAGE OF SCIENCE BİLİM DİLİ OLARAK TÜRKÇE 1 Onur DÖLEK 2 ABSTRACT Language is a means of communication between people. It not only provides communication, but is also a national value which holds nations together. In this regard, every country conductsits studies meticulously to develop its own mother tongue. There quired studies are alsoconducted in our country forturkish to develop, enrich, andhold a place among the world languages; and, problems on this issue are tried to be detected and solutions are in tended to be produced. In this study, with thetechnique known as literature, the problems which handicap Turkish to develop as a scientific language were identified and the suggested solutions to the problems were evaluated. Furthermore the problem with teaching in foreign language and the relationship between the culture language and scientific language were tried to be explained. Key Words: Turkish, Language, Science, Scientific Language. ÖZET Dil insanlar arası iletişimi sağlayan bir araçtır. Sadece anlaşma aracı değil aynı zamanda ulusu bir arada tutan milli bir değerdir. Bu bakımdan her ülke, ana dillerinin gelişmesi için yaptığı çalışmaları titizlikle yürütür. Ülkemizde de Türkçenin gelişip zenginleşmesi ve dünya dilleri arasında yer alması için gerekli çalışmalar yapılmakta, bu konuda sorunlar belirlenip çözüm yolları üretmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmada literatür tarama tekniği kullanılarak Türkçenin bilim dili olarak gelişmesini engelleyen sorunlar belirlenmiş ve bu sorunların çözümüne yönelik ortaya konan öneriler değerlendirilmiştir. Ayrıca yabancı dille eğitim-öğretim sorunu ve kültür dilinin bilim dili ile ilişkisi açıklanmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Türkçe, Dil, Bilim, Bilim dili. 1 Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu nda sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 2 Gaziantep Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi, Türkçe Eğitimi Bölümü, e-posta:

2 BİLİM DİLİ OLARAK TÜRKÇE GİRİŞ Dil; hayatın her alanında kendini gösteren, duygu ve düşüncelerin başkalarına aktarılmasında kullanılan bir iletişim aracıdır. Dilin; insanlar arası iletişim aracı olmasının yanında ulusu bir kılan, ulus tarihini nesilden nesile aktaran bir görevi de vardır. Bu yüzden dil, devlet geleceğinin teminatıdır. Dilin herhangi bir alanındaki eksiklik ya da bozulma ulusun ayrışmasına sebebiyet verebilir. Araştırmacılar bu bilinçle Türk dili üzerindeki çalışmalarını titizlikle yürütmektedir. Bu çalışmalar arasında Türkçenin Güncel Sorunları her zaman önemini korumaktadır. Kavcar ve Akalın ın (?, 2003) çalışmalarından hareketle Türkçenin güncel sorunları şu şekilde sıralanabilir: 1. Özensizlik ve Yanlış Kullanım 2. Yabancı Sözcük Tutkusu 3. Yabancı Dil Düşkünlüğü 4. Türkçenin Bilim Dili Olmadığı Görüşü 5. Türkçe Öğretimindeki Yetersizlik 6. Sözcük ve Terim Üretimindeki Yetersizlik 7. Öğretmen Faktörü 8. Türkçeyi doğru ve güzel kullanmama 9. Yabancı dillerin dilimize etkisi 10. Yabancı sözcük özentisi 11. Yabancı eklerin dile girmesi 12. Bilimde yaşanan gelişmelerin dile olumsuz yansıması 13. Söyleyiş Bozukluğu Tarihî ve coğrafî bakımdan geniş bir alana yayılan Türkçe, zaman zaman kendisini olumsuz etkileyen çok çeşitli kültürlerle ve dillerle ilişki içerisinde olmasına rağmen, yapısındaki sağlamlık sayesinde günümüze kadar ulaşmıştır. Bugün de Türkçe bazı sorunlarla mücadele etmektedir. Prof. Dr. Gürer Gülsevin ve Doç. Dr. Erdoğan Boz un editörlüğünde basımı yapılan Türkçenin Çağdaş Sorunları adlı kitapta on beş konu başlığı altında Türkçenin karşılaştığı çağdaş sorunlar, alanının uzmanı dilciler tarafından bilimsel yaklaşımlarla ele alınıp değerlendirilmiştir (Demirtaş, 2007). Bu sorunlar şunlardır: 1. Sözlük ve Sözlükçülük Sorunu 2. Yabancı Dille Öğretim Sorunu 3. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Sesletim Sorunu 4. Okuma öğretimi sorunu 5. Dil Kirliliği Sorunu 6. Yerel konuşma biçimlerinin yaygınlaşması 7. Ana Dili Bilinci Sorunu 8. Türk Dünyası ve Ortak İletişim Sorunu 9. Türkçe ve Bilim Dili Sorunu

3 2164 Onur DÖLEK 10. Medya Dili Sorunu 11. Yabancı Kelimelere Türkçe Karşılıklar Bulma Sorunu 12. Dil Politikası Sorunu 13. Türkiye Türkçesinde Güncel Yazım Sorunları 14. İnternette Türkçe Kullanımı Sorunları 15. Terim çalışmaları Yukarıdaki maddelerde Türkçenin güncel sorunları ana başlıklar altında verilmiştir. Bu araştırmada ise Türkçenin bilim dili olarak gelişmesi üzerinde durulacaktır. Bu konu uzun zamandır zihinleri meşgul eden bir sorundur. Farklı dönemlerde bazı araştırmacılar, bu konu hakkında çalışmalar yaparak birtakım sonuçlar elde etmişler ve Türkçenin bilim dili olarak gelişmesi hususunda görüşlerini belirtmişlerdir. Batının teknolojik alanda hızla ilerlemesi beraberinde çok fazla bilimsel terimin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Doğal olarak dilsel etkileşimin kaçınılmaz olduğu bir evrende Türkçe de yabancı kaynaklı birçok sözcüğü bünyesine almıştır. Bu sözcükler, dilimize ya olduğu gibi ya Türkçeleşerek ya da yabancı kaynaklı sözcüğün yerine yeni bir Türkçe sözcük türetilerek geçmiştir. Bu çalışmada, literatür tarama yöntemi kullanılıp Türkçenin bilim dili olarak gelişmesinde nelerin üzerinde durulması gerektiği ortaya koyulmuştur. Aynı zamanda Türkçenin bir dünya dili olması için nelerin yapılması gerektiği, kültür dilinin bilim diline olan etkisi, yabancı dille eğitim-öğretim sorunu üzerinde de durulmuştur. Bilim dilinin ne olduğunu anlamak için öncelikle bilim ve dil kavramlarının tanımlarına bakmak yerinde olacaktır: TDK (2005) bilimi Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim olarak tanımlamaktadır. Russell a göre bilim ise; gözlem ve gözleme dayalı akıl yürütme yolu ile önce dünyaya ait olguları; ardından da bu olguları birbirine bağlayan yasaları bulma uğraşıdır. (Russell, 2004, akt. Kara, 2010). Son olarak Türkmen ve Yalçın (2001), bilim kavramı hakkında son yıllardaki ortak görüşün, bilimin insanoğlu tarafından evreni açıklamaya çalışan bir aktivite olduğunu belirtir (akt. Çınar, 2011). Bilimle ilgili bazı tanım ve değerlendirmeler bu şekildedir. Şimdi de dilin ne olduğu ile ilgili tanım ve değerlendirmelere bakalım: Geleneksel bir tanımla dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan canlı ve tabii bir varlıktır.(ergin, 1993:3). Bir başka tanımda Aksan (1998:55) dil için, Düşünce, duygu ve isteklerin, bir toplumda ses ve anlam yönünden ortak olan öge ve kurallardan yararlanılarak aktarılmasını sağlayan, çok yönlü, çok gelişmiş bir dizge ifadesini kullanır (akt. Yıldız, 2013: 9). TDK (2005) dili, bizi ilgilendiren kısmıyla, İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan, zeban. şeklinde

4 BİLİM DİLİ OLARAK TÜRKÇE 2165 tanımlamaktadır. Son olarak Özbay (2013:1) dilin, genel anlamıyla insanlar arasında anlaşmayı sağlayan en yaygın ve en güçlü araç olduğunu ifade eder. Bilim Dili Nedir? Dil hayatın her alanında kendini gösteren bir varlıktır. Bir bakıma insanın varoluşunun göstergesidir. İnsan duygu ve düşüncelerini dil ile ifade eder. Dil için; yazı dili, konuşma dili, şiir dili, müzik dili, resim dili, mesleki dil ve bilim dili olarak genel bir tasnif yapılabilir ve bu tasnife başka alanlar da eklenebilir. Dilin ve bilimin tanımsal çerçevesini gördükten sonra bilim dili teriminin tanımı yapılacak olursa, bilim dili; akıl yürütme yolu ile evrene bağlı olguları ve bu olguları birbirine bağlayan yasaları açıklayan, bilimsel gelişmeleri insanlara aktaran sistemdir. Bilim sahasındaki gelişmelerin, bulguların açıklanmasında ve yeni üretimlerin adlandırılmasında devreye giren bilim dilini Sarıtosun (1995:16), Bilim dili, en basit tanımı ile bilimi oluşturan veri ve bilgileri sözlü ve yazılı olarak başkalarına aktaran, bilim dalları ile ilgili özel kavramları taşıyan sözcük ve terimlerden oluşan dildir. biçiminde tanımlamaktadır. Genel anlamda Sosyal bilimler, Fen bilimleri ve Sağlık Bilimleri olarak üç ana başlık altında bilim dilinin kullanım alanlarını tasnif edebiliriz. Bu alanlarda yapılan araştırmaların ve yaşanan gelişmelerin açıklanmasında Türkçenin kendi içinde yeterli bir dil olup olmadığı tartışılmaktadır. Bilim Dili Olarak Türkçe Prof. Dr. Süreyya ÜLKER bir yazısında, her dilin bilim dili olamayacağı yolunda yanlış bir kanı olduğunu, bunun eski uygarlıkların genellikle tek bir bilim dilini benimseme geleneğinden kaynaklandığını belirtir. Ülker in görüşlerinden hareketle bazı dillerin belirli dönemlere damga vurduğunu ve diğer ülke dillerinin kendilerinden esinlendiğini söyleyebiliriz. Bu durum diğer dillerin bilim dili olarak gelişmesini sekteye uğratmıştır. Lakin günümüzde Türkçe için böyle bir durum söz konusu değildir. Ülkemizde yapılan bilimsel araştırmalar sonucu elde edilen olguların açıklanmasında Türkçe kendi içinde bir yeterliliğe sahiptir. Burada önemli olan ülkemizdeki bilimsel çalışmaların varlığıdır. Bilimsel araştırmalar ve çalışmalar ivme kazanırsa onların açıklanmasında kullanılacak dil Türkçenin bilim dili olması yönündeki gelişimini hızlandıracaktır. Gündoğan (1997), Türkçenin bilim dili olup olmayacağı konusundaki tartışmanın bir dilin bilim dili olabilmesindeki ölçütlerin ne olabileceği sorusu ile ilgili olduğunu ifade eder. Bu

5 2166 Onur DÖLEK konuda Gündoğan (1997), bir dilin bilim dili olabilmesi için hangi vasıflara sahip olması gerektiğini beş maddede açıklar: 1 - Bir dilin (söz konusu olan sembolik ya da bir üst dil değil, doğal dildir) bilim dili olabilmesi için öncelikle o dilin eğitim-öğretim dili olması gerekir. 2- Dil, soyut düşünüşe yatkın olmalı ve varlığa nüfuz etmede zengin çağrışımlar uyandıran kelimelere sahip olmalıdır. 3- İnsan zihninin düşünmesine elverişli olmalı ve düşünceyi ifade edişte zorlanmamalıdır. 4- Gelişmeye, zenginleşmeye uygun olmalı ve bilim ve teknoloji alanındaki yeniliklere karşılıklar üretebilmelidir. 5- Bilim ve tefekkür yapabilecek bir terminolojiye sahip olmalı ve bu terminoloji kendini yenileyebilmelidir. Gündoğan ın da belirttiği gibi bir dilin bilim dili olabilmesi için o dilin eğitim-öğretim dili olması gerekir. Bu, dilin kendi içinde bir yeterliliğe sahip olduğunu gösterir. Günümüzde birçok üniversitenin bazı bölümlerinde yabancı dille eğitim- öğretim gerçekleştirilmektedir. Bu konuya ilerde ayrıca değinilecektir. Gündoğan ın belirttiği diğer maddelere bakıldığında birçoğu Türkçede var olan niteliklerdir. Türkçe, zengin çağrışımlar uyandıran, gelişmeye uygun, teknolojik yeniliklere karşılık üretebilen ve kendi içinde bilim yapmaya ve yepyeni fikirler üretmeye elverişli bir dildir. Dolayısıyla yukarıda sayılan niteliklere Türkçe sahiptir ve Türkçenin bilim dili olmasında bir engel değildir. Aynı konuda Ergenç (2001), hiçbir dil dizgesinin, doğasından bilim dili olmadığını ve bir dilin bilim dili olabilmesi için o dilin konuşulduğu toplumda bilim üretiminin var olması gerektiğini belirtir. Vargelen (2012) de eğer bir ülkenin bilim üretemediği takdirde, üretenlerden alacağını ve üretenlerin adlandırdığı şekilde kullanmak durumunda kalabileceğini ifade eder. Nitekim Türkçe, bazı sözcüklere Türkçe karşılık bulsa da (selfieözçekim gibi) batıda geliştirilmiş birçok bilimsel üretimlerin adını olduğu gibi bünyesine almak zorunda kalıyor. Eğer Türkçe dünya dilleri arasında saygın bir yere getirilmek isteniyorsa öncelikle ülkede bilim diline malzeme olarak bilimsel üretimler yapılmalıdır. Öte yandan Korkmaz (2001), bir dilin dünya dili olabilmesi için üç temel ayraç olduğunu belirtir: 1. Tarihi eskilik ve derinlik 2. Coğrafi kapsam ve genişlik 3. Yapı ve işleyiş özellikleri açısından gelişmeye elverişli, üretken bir dil niteliği taşıyıp taşımaması. Korkmaz ın sıraladığı ölçütler çerçevesinde Türkçeyi değerlendirecek olursak; Türkçe, 5. yy a kadar uzanan bir geçmişe sahip dildir ve Türklerin göçebe yaşam kültürünün de etkisiyle kendisine farklı coğrafyalarda yaşam alanı bulmuştur. Türkçe, gerek kuralları gerek

6 BİLİM DİLİ OLARAK TÜRKÇE 2167 sözcüklerin kök, gövde ve özellikle de ek yapısı açısından varsıl diye bilinen dillerin çoğundan çok daha kıvrak bir dildir. (Acar, 2004). Dolayısıyla Türkçenin işlevsel eklere ve geniş sözcük hazinesine sahip olduğu düşünülürse bilimsel üretimlere karşılık sözcük türetmekte zorla madığı/zorlanmayacağı ortadadır. Kavcar (2004), Türkçenin gelişip zenginleşmesi için üç yol olduğunu ifade eder: 1. Derleme 2. Tarama 3. Yeni sözcük yapma Türkçenin gelişip zenginleşmesine katkıda bulunacak bu yollardan özellikle üçüncüsü, yabancı sözcüklerin dilimizi yozlaştırmasını engelleme noktasında oldukça önemlidir. Yukarıda sayılanların yanı sıra bir dilin bilim dili olmasında, içinden geçtiği tarihi süreçlerin ve bu süreçlerde kazanılan kültürel özelliklerin dile aktarılmasının büyük önemi vardır. Çünkü bilim dili olmanın koşullarından biri, öncelikle kültür dili olabilmektir. Kültür ve Bilim Dili İlişkisi Kültür ile ilgili bir tanımın yapılması, kavramın içerdiği yapıya bir kısıtlama getirmektedir. Soyutluluk içeren bir kavram olan kültür ile ilgili bir resim, şekil oluşturmak zor olmakla birlikte bazı sınırlamaları da beraberinde getirecektir. (Bingöl, 2010). Buna rağmen kültüre bir çerçeve çizmek amacıyla kültür ile ilgili bazı tanım ve değerlendirmeleri vermekte yarar vardır. TDK (2005) kültürü Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin. olarak tanımlamaktadır. Tylor a göre kültür ise; bilgileri, inançları, sanatı, hukuku, morali, töreleri, kişinin toplumdan edindiği bütün istidat ve alışkanlıkları içeren karmaşık bir bütündür (Soysal, 1985:236 akt. Bingöl:2010). Bir toplumda, tabiatın dışında, insan elinden ve dilinden çıkma her şeyin kültür kavramı içerisine girebilir (Kaplan,2013). Bu noktada insan elinden ve dilinden çıkma olan bilimsel çalışmalar da kültürün bir parçası olur. Bu çalışmaların halka açıklanmasında kültür dili ile bilim dili kesişir. Türkçenin yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarılıp bir kültür dili olarak gelişip serpilmesi; ulusal ve evrensel nitelikli düşünce ve kültür birikiminin toplumda anlaşılıp yaygınlaşmasına katkı sağladı. Hızla yalınlaşan ve gelişen ulusal dil; Türk toplumunun bilim, sanat ve felsefe yaşamına yeni ivmeler kazandırmaya başladı (Sever, 2008). Bu ifadelerden hareketle bir dilin kültür dili olarak gelişmesinin bilime ve bilim diline katkı sağlayacağı ortadadır.

7 2168 Onur DÖLEK Kaplan (2013), kültür dili kavramını günlük konuşma ve bilim dili dışında geniş manada yazılı ve sözlü edebiyat dili karşılığı olarak kullandığını belirtir. Bu durumda bir topluma ait kültürün aktarımında, yaşatılmasında kültür dili büyük bir öneme sahiptir. Aynı şekilde bilim, kültür sahibi bir toplumun doğayı açıklama ve yasalar bulma çabasıdır. İhtiyaçlar doğrultusunda ortaya konulan toplumsal çalışmalar ve bilim, kültürün bir ögesi olarak gelişimini sürdürür. Kültür dili, bilimsel çalışmaların yanı sıra edebi ve sanatsal çalışmaların da temelini oluşturur. Güvenç (1997); dilde ne varsa, toplum ve kültürde de asılları veya yankılarının olduğunu, böylelikle kültürün gelişmesiyle dil, dilin gelişmesiyle de kültürün gelişip zenginleştiğine dikkat çekmektedir (akt. Kartal, 2010). Bilim dili ile kültür dili arasındaki ilişkiyi Korkmaz (2001), şöyle açıklıyor: Bilim dili, en basit tanımı ile bir dilin genel kültür dilinden az çok ayrılan, çeşitli bilim dallarının, teknik ve sanat alanlarının gerekli kıldığı söz varlığını, üslup ve anlatım özelliklerini ve terim ihtiyacını karşılayabilen bir dil demektir. Her bilim dalının dildeki genel kavramlar dışında özel kavramların karşılığı olan bir hayli terime de ihtiyacı olduğu için bilim dili, bir bakıma genel kültür dili + terimlerin oluşturduğu özel bir dil olarak da tanımlanabilir. Korkmaz ın bu düşüncesinden hareketle kültür dilinin bilim dilini içine alan bir yapı olduğunu söyleyebiliriz. Aynı yazısında Korkmaz (2001), ayrıca yabancı dille eğitim-öğretim meselesine de değinerek bu konuda, ülkemizdeki yanlış değerlendirme politikası sonucunda, yabancı dille eğitim ve öğretim isteğinin yıldan yıla hızla arttığı, bu durumun kültür ve bilim dilinin geleceği hususunda problemler yaratacağını ifade eder. Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Sorunu Yabancı dilde eğitim, ana dil dışında herhangi bir dille belirli bir alanda ihtisas yapan kitleye verilen eğitim öğretim çalışmalarıdır. Konuyla ilgili Sarıtosun (1994), Bilim dili ulusal dilin bir parçası olarak görülmeyip yabancı dillere dayandırılmışsa, bilim adamı ile öğrencisi ve halk arasında iletişim kurmak çok zorlaşacaktır. diyerek konunun bilim dili kapsamında sakıncalarına vurgu yapar. Aynı yazısında Sarıtosun yabancı dilde eğitim vererek uygarlığa bir an önce ulaşılabileceğini düşünenlerin yanılgı içinde olduğunu söyler. Sarıtosun (1994) un bilim dilinin ulusal dilin bir parçası olarak görülmeyip yabancı dillere dayandırılmasında gördüğü sakınca ile ilgili Kaplan (2013), Türkiye'nin bugün en çok muhtaç olduğu şeylerden biri, herkesin aynı mânâda kullanacağı, üzerinde anlaşmaya varılmış bir îlmî terimler lügatine sahip olmaktır. Bu mesele çok kolay olan yeni kelimeler uydurma yolu ile halledilemez. Aynı sahada çalışan ilim adamlarının bir araya gelerek kelime kelime tartışma ve anlaşmaları ile belki bir çözüme ulaşılabilir. şeklinde görüş bildirir. Yabancı dille eğitim-öğretim eğilimine değinen Korkmaz (2001), bu eğilimi, günümüz bilgi dünyasındaki gelişmelere ayak uydurabilme gereğinden kaynaklı toplumsal bir talep olarak

8 BİLİM DİLİ OLARAK TÜRKÇE 2169 açıklar. İş ve meslek hayatına atılan gençlerin, kendilerine iyi bir iş ortamı ayarlayabilmenin yolunun yabancı dille eğitimden geçtiği inancına sahip olduklarını söyler. Ayrıca Korkmaz, yabancı dil öğrenimi ile yabancı dilde eğitim ve öğretimin birbirine karıştırılmasını da büyük bir yanılgı olarak görür. Aksan (2003: ) bilim, teknik ve sanatın bazı alanlarında genç uzmanların çabaları ile önemli ölçüde Türkçeleşmeye gidildiğini ve bu alanlarda pek çok terimin Türkçe karşılığı ile kullanıldığını belirtir. Buna karşılık yabancı dille verilen eğitimin bilim, teknik, sanat gibi alanlarda Türkçeleri var olan ya da türetilebilecek kavramların yabancı karşılıklarıyla öğrenilmesine ve yerleşmesine yol açtığı üzerinde durur. Kavcar (1999), yabancı dille eğitimin çıkmazlığından, ulusal kültür ve ulusal bağımsızlık açısından tehlikeli olduğundan bahseder. 2. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER Aksan (2004:401), Türkçenin; en eski dönemlerinde bile zengin söz varlığı, çeşitli kavramları ve sınırsız türetme gücünün olması sebebiyle bir kültür ve bilim dili için gerekli nitelikleri taşıdığını söyler. Batıda ortaya çıkan bir sözcüğü Türkçeleştirmek; sadece dilimizi yabancı sözcüklerden koruma aşamasında değil, Türkçenin bilim dili olarak gelişmesinde de önemli bir yer tutmaktadır. Aksan (2004: ), anadili bilincinden uzak tutumlara, yabancı dil eğilimi ve tutkusuna karşın bugün birçok alanda terimlerin Türkçe karşılığı ile kullanıldığını, bu kullanımların Türkçeyi bir bilim ve kültür dili haline getirdiğini belirtir. Kavcar (1999), her dilin olduğu gibi Türkçenin de eksik yanlarının olduğunu, böyle bir durumda yapılması gereken şeyin, dilimizi tamamen bir kenara atmak yerine onu kendi olanaklarıyla geliştirip zenginleştirmeye çalışmak olduğunu, yetersiz ve eksik diye dilimizi kendi yazgısına bırakmamak gerektiğini belirtir. Eğer çağdaş dünyada yaşamak, çağdaşlaşmak istiyorsak, anadilimizi yabancı dillerin baskısından kurtararak onu bilim dili olarak geliştirip zenginleştirmek, çağdaş bir konuma getirmek zorundayız. (Kavcar, 1999) Türkçeyi bilim dili haline getirme konusunda, Kaplan ın herkesin aynı mânâda kullanacağı, üzerinde anlaşmaya varılmış bir îlmî terimler lügatine sahip olma fikri üzerinde durulmuş ve TDK resmi sitesinde, Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü adında terimden oluşan web tabanlı bir sözlük oluşturmuştur. Sonuç olarak Türkçenin bilim dili olması için, bilimi oluşturan verileri, bilgileri, evrene bağlı olguları ve bu olguları birbirine bağlayan yasaları başkalarına aktarırken, başka dillerin literatürüne girmeden açıklaması ve kendi kendine yeter bir terim ve kavram havuzuna sahip

9 2170 Onur DÖLEK olması gerekir. Bunu gerçekleştirmek için öncelikle ülkemizde bilimsel çalışmaların ivme kazanması gerektiği söylenebilir. Kula (? ) da bilimcilerin neyi düşünebiliyorlar ve düşüncelerini dile dökebiliyorlarsa, bilim dili olarak Türkçenin onu anlatabileceğini/adlandırabileceğini belirtir. Ortaokul Türkçe ders kitaplarında gerek metinler gerekse etkinlikler aracılığıyla bilim dili üzerinde durulabilir. Bunun için ülkemizde Türkçe terimlerle yapılmış bir bilimsel araştırma sonucu, sadeleştirip metin şeklinde ders kitaplarına konulabilir. Böylelikle öğrenciler küçük yaşta Türkçe bilimsel terimleri sözcük dağarcığına ekleyebilir. KAYNAKÇA Acar, A. (2004). Türkçe Bilim Dili Olamaz Diyenlere, Anadili Dergisi, 32, Ankara. Akalın, H., Ş., (2003). Türkçenin Güncel Sorunları ve Çözüm Yolları. 25 Ocak 2015 tarihinde / adresinden erişildi. Aksan, D. (2004). Dil Bilim ve Türkçe Yazıları, İstanbul: Multilingual. Aksan, D. (2003). Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugünü, Yarını (3.bs.). Ankara: Bilgi Yayınevi Atmaca, Nidahi, S. (2004), Bilim Dili ve Türkçe, Türk Tıp Dizini. Bingöl, C. (2010). Kültürler Arası İletişim Sürecinde Kültür, Kültürel Kimlikler Ve Çeviri İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Muğla. Çınar, M. (2011). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilime Ve Bilimin Doğasına Yönelik Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. Demirtaş, A.,(2007). Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Doç. Dr. Erdoğan Boz (Editörler), Türkçenin Çağdaş Sorunları, Kitabevi, Ankara, Kasım 2006, İkinci Baskı, 404 s., TurkishStudies International PeriodicalFortheLanguages, LiteratureandHistory of TurkishorTurkic Volume 2/4 Fall. Ergenç, İ. (2001). Bilim Dili ve Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Tasarımı. 19 Mart 2015 tarihinde https://groups.google.com/forum/#!msg/kapsamaalani/duozki4vcvq/empdvbu8p- MJ adresinden erişildi. Gökçora, Haluk, İ. ( 2004 ). Bilim Dili Olarak Türkçe, Üniversite ve Toplum Dergisi, 2. Gündoğan, Ali, O. (1997). Bilim Dili Olarak Türkçe. 22 Mart 2015 Tarihinde adresinden erişildi. Işık, S. (2004). Bilim Dili Türkçe, Tanısal ve Giriflimsel Radyoloji, 10 Kaplan, M. (2013). Kültür ve Dil, İstanbul: Dergah Yayınları. Kara, U. (2010). Öğretmen Adaylarının Bilime Yönelik Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Bilim Tarihi Temelli Bilim Öğretiminin Yönteminin Etkililiği, Yüksek Lisans Tezi, Ondokuzmayıs Üniversitesi, Samsun. Kartal, E. (2010). Dil, Kültür ve Eğitim İlişkisi, E-Journal Of New World Sciences Academy, 3. Kavcar, C. (2011). Türkçenin Çağdaş Sorunları. 28 Ocak 2015 tarihinde adresinden erişildi. Kavcar, C. (2004). Yazı Devrimi ve Yabancı Dille Öğretim, Yeniden İmece. Kavcar, C. (1999). Yabancı Dille Eğitim Çıkmazı, Cumhuriyet Gazetesi, Korkmaz, Z. (2001). Bilim Dili ve Türkçe, Türk Dil Kurumu Konferansı.

10 BİLİM DİLİ OLARAK TÜRKÇE 2171 Korkmaz Z. (2001). Dünya Dili, Bilim Dili ve Türkçemiz Açısından Çözüm Bekleyen Bir Çelişki, Türk Dili S.:595. Kula, Bilge, O. (? ). Türkçe nin Bilim Dili Olarak Gelişimi: Yazın Bilim Kavramları Bağlamında Bir Yaklaşım. 10 Nisan 2015 tarihinde adresinden erişildi. Özbay, M. (2013). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I, ( 6. bs,). Ankara: Öncü Kitap. Sarıtosun, N. (1994). Türkiye Türkçesinde Bilim Dili ve Terim Sorunu, 8. Dil Bilim Kurultayı: İstanbul. Sever, S. (2008). Eğitimde ve Bilimde Türkçe, Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşunun 100 üncü Yılında Eğitim Kurultayı, Malatya. TDK, (2005). Türkçe sözlük: Ankara. Ülker, S. (2003). Güncel Gastroenteroloji. Vargelen, H. (2012). Bilim Dili Olarak Türkçe. Gazi Üniversitesi Türkçe Araştırmaları Akademik Öğrenci Dergisi, 2. Yıldız, C. (2013). Türkçe Öğretimi, (4.bs). Ankara: Pegem Akademi.

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜRLERARASI YAKLAŞIM VE SEÇİLECEK METİNLERDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜRLERARASI YAKLAŞIM VE SEÇİLECEK METİNLERDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜRLERARASI YAKLAŞIM VE SEÇİLECEK METİNLERDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER Ahmet DEMİR Doç. Dr. Fatma AÇIK ÖZ: Metinler aracılığıyla Türkçe öğretimi, metinlerin

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

ÇOMÜ TÖMER DE TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYON KAYNAKLARI VE SORUNLARI * ÖZET

ÇOMÜ TÖMER DE TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYON KAYNAKLARI VE SORUNLARI * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1181-1196, ANKARA-TURKEY ÇOMÜ TÖMER DE TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYON KAYNAKLARI VE SORUNLARI

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, Mannheim GERMANY p. 2525-2534 THE EFFECT OF CULTURAL DIFFERENCES ON FOREIGN LANGUAGE EDUCATION: A CASE AT AKDENIZ UNIVERSITY KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN YABANCI DİL ÖĞRENİMİNE ETKİSİ: AKDENİZ

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, Mannheim GERMANY p. 706-722 VIEWPOINTS OF TEACHERS ON FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT CHİLDREN THAT ARE FOUR-SİX YEARS OLD 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ HAKKINDA ÖĞRETMEN

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ ANA BİLİM DALI

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ ANA BİLİM DALI T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ ANA BİLİM DALI TÜRKÇE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN GENEL SORUNLARI İLE ALAN LİTERATÜRÜNDEKİ TARTIŞMALI KONULARIN İLKÖĞRETİM İKİNCİ

Detaylı

İlköğretim Türkçe Dersi Kitaplarındaki Türkçe Yanlışları ve Eksiklikler Üzerine Bir İnceleme*

İlköğretim Türkçe Dersi Kitaplarındaki Türkçe Yanlışları ve Eksiklikler Üzerine Bir İnceleme* Çiçek, M. ve Alcellat, N. (2014). İlköğretim Türkçe dersi kitaplarındaki Türkçe yanlışları ve eksiklikler üzerine bir inceleme. Ana Dili Eğitimi Dergisi. 2(4), 120-134. Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2014) 185-213 209 ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Instructors Views on Standards

Detaylı

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE Filiz METE Özet Araştırmanın amacı, yabancı

Detaylı

Dil Bilgisi Konularının Öğretim Sorunları

Dil Bilgisi Konularının Öğretim Sorunları Dil Bilgisi Konularının Öğretim Sorunları Ahmet Zeki GÜVEN Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD, ahmetzekiguven@hotmail.com Özet Dil bilgisi öğretimi yıllardan beri gerek ilköğretimde,

Detaylı

ANA DİLİ OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI

ANA DİLİ OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI ANA DİLİ OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI Turkish Teaching as a Special Teaching Field and its Problems Celal DEMİR Mehmet YAPICI ÖZET Ana dili olarak Türkçenin öğretimi, bir yönü ile bir eğitimbilim

Detaylı

DİL BİLİMİNİ SEVDİREN ADAM: PROF. DR. DOĞAN AKSAN (1929-2010)

DİL BİLİMİNİ SEVDİREN ADAM: PROF. DR. DOĞAN AKSAN (1929-2010) DİL BİLİMİNİ SEVDİREN ADAM: PROF. DR. DOĞAN AKSAN (1929-2010) ÖZET Ahmet Turan SİNAN * Sezgin DEMİR ** Türkiye deki dil bilim çalışmalarının öncülerinden olan Prof. Dr. Doğan Aksan; Türkçeye gönül vermiş,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ ANABİLİM DALI ÇEVİRMEN ODAKLI ÇEVİRİ MODELİ Yüksek Lisans Tezi Murat Ersin Yılık Ankara 2006 TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANA BĐLĐM DALI YÖNETĐM VE ORGANĐZASYON BĐLĐM DALI ĐLETĐŞĐM TARZLARI ÜZERĐNDE KÜLTÜREL DEĞERLERĐN ETKĐSĐ: MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ

Detaylı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. TURKISH AS AN OFFICAL LANGUAGE AND PROTECTION OF CORRECT USE OF THE LANGUAGE BY LAW Tuğba ŞİMŞEK

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. TURKISH AS AN OFFICAL LANGUAGE AND PROTECTION OF CORRECT USE OF THE LANGUAGE BY LAW Tuğba ŞİMŞEK Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 29 Volume: 7 Issue: 29 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKÇENİN RESMİ DİL OLMASI VE DOĞRU

Detaylı

ÖĞRETİM İLKELERİ AÇISINDAN 2011 TÜRK EDEBİYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İNCELENMESİ*

ÖĞRETİM İLKELERİ AÇISINDAN 2011 TÜRK EDEBİYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İNCELENMESİ* The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/jasss1425 Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013 ÖĞRETİM İLKELERİ AÇISINDAN

Detaylı

Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Terimlerini Türkçe Olarak Kullanmaya İlişkin Görüşleri

Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Terimlerini Türkçe Olarak Kullanmaya İlişkin Görüşleri Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi International Journal of Social and Economic Sciences 1 (1): 15-23, 2011 ISSN: 2146-5843, E-ISSN: 2146-0078, www.nobel.gen.tr Eğitim Fakültesi Öğretmen

Detaylı

TEKNOLOJİ ÇAĞINDA CEP TELEFONU KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLAR: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

TEKNOLOJİ ÇAĞINDA CEP TELEFONU KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLAR: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI TEKNOLOJİ ÇAĞINDA CEP TELEFONU KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLAR: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

DİL-KÜLTÜR İLİŞKİSİ: FOLKLOR ÜRÜNLERİNİN TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE YERİ VE İŞLEVİ

DİL-KÜLTÜR İLİŞKİSİ: FOLKLOR ÜRÜNLERİNİN TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE YERİ VE İŞLEVİ DİL-KÜLTÜR İLİŞKİSİ: FOLKLOR ÜRÜNLERİNİN TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE YERİ VE İŞLEVİ The Relationship between Language and Culture: The Function and Place of Folk Materials in Teaching Turkish

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ NİN 1 183. SAYILARINDA YER ALAN MASAL METİNLERİNİN, 11 14 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞSEL, DUYUŞSAL VE PSİKOMOTOR

Detaylı

Küreselleşmenin Eğitimin Farklı Boyutları Üzerindeki Etkileri 1 Impacts Of Globalization On Various Aspects Of Education. Oya USLU ÇETİN 2.

Küreselleşmenin Eğitimin Farklı Boyutları Üzerindeki Etkileri 1 Impacts Of Globalization On Various Aspects Of Education. Oya USLU ÇETİN 2. Küreselleşmenin Eğitimin Farklı Boyutları Üzerindeki Etkileri 1 Impacts Of Globalization On Various Aspects Of Education Oya USLU ÇETİN 2 Özet Rekabetin ve değişimin hızlı yaşandığı günümüzde, teknoloji

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

ARNAVUTLUK TAKİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇENİN ETKİLİ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI

ARNAVUTLUK TAKİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇENİN ETKİLİ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2013 Cilt/Volume: 10 Sayı/Issue: 23, s. 57-79 ARNAVUTLUK TAKİ TÜRKÇE

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

INFORMATION RESOURCES FOR THE PROBLEM OF ACCESS IN TURKISH TEACHING AND INFORMATION SHARING AND ELECTRONIC ENVIRONMENT

INFORMATION RESOURCES FOR THE PROBLEM OF ACCESS IN TURKISH TEACHING AND INFORMATION SHARING AND ELECTRONIC ENVIRONMENT - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.467-474, TURKEY TÜRKÇENİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM SORUNU VE ELEKTRONİK ORTAMDA

Detaylı

DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ

DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ Tarih Okulu Mayıs-Ağustos 2010 Sayı VII, 7-23. DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ Haydar ÇORUH Özet Ülkemizde uzun yıllar Bilim Tarihi dersleri okutulmuştur. Bu dersler her bilimin kendi

Detaylı

GRAFİK TASARIM ATÖLYE DERSLERİNDE AFİŞ KONUSUNUN UYGULAMA VE ÇÖZÜMLEME SÜREÇLERİNDE GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİNİN KULLANIMI

GRAFİK TASARIM ATÖLYE DERSLERİNDE AFİŞ KONUSUNUN UYGULAMA VE ÇÖZÜMLEME SÜREÇLERİNDE GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİNİN KULLANIMI Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı GRAFİK TASARIM ATÖLYE DERSLERİNDE AFİŞ KONUSUNUN UYGULAMA VE ÇÖZÜMLEME SÜREÇLERİNDE GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİNİN

Detaylı

TÜRKİYE DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE BAZI İLÇE BELEDİYELERİNİN KÜLTÜREL HARCAMALARI

TÜRKİYE DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE BAZI İLÇE BELEDİYELERİNİN KÜLTÜREL HARCAMALARI T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MLY-YL-2014-0002 TÜRKİYE DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE BAZI İLÇE BELEDİYELERİNİN KÜLTÜREL HARCAMALARI HAZIRLAYAN Çağıl Serar

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK EDEBİYATI ÜZERİNE HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLER HAKKINDA BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI 1

TÜRKİYE DE ÇOCUK EDEBİYATI ÜZERİNE HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLER HAKKINDA BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI 1 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 17, s. 195-206 TÜRKİYE DE ÇOCUK EDEBİYATI

Detaylı