YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMDA DOĞRULUK, GERÇEKLİK VE BİLİM EĞİTİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMDA DOĞRULUK, GERÇEKLİK VE BİLİM EĞİTİMİ"

Transkript

1 YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMDA DOĞRULUK, GERÇEKLİK VE BİLİM EĞİTİMİ Yrd. Doç. Dr. Dr. Hasan Aydın OMÜ Sinop Eğitim Fakültesi 1.Giriş Yapılandırmacılık (constructivism), son dönemlerde, modern bilimin ontolojik ve epistemolojik temellerine yönelik tartışmalara bağlı olarak, eğitimbilim alanında çok sık tartışılan bir akım haline gelmiş ve kimi ülkelerde bilim eğitimini etkisi altına almıştır. Nitekim yapılandırmacılık, Amerika, Yeni Zelanda, İsrail, Kanada, İsviçre, Avustralya (Aydın, 2006-a: 31) gibi ülkelerdeki var olan eğitimbilimsel uygulamaları alttan destekleyen ve genel olarak kabul edilen bir görüş, psikolojik ve epistemolojik doktrin ya da ontolojik bir inanç haline gelmeyi başarmıştır (McCarthy and Sears, 2000: 369 vd.). Ülkemiz açısından bakıldığında, yapılandırmacılığın, yılından itibaren ilk ve ortaöğretim programlarına damgasını vurduğunu, eğitimbilim geleneğimiz içerisinde köklü bir tartışma sürecinden geçirilmeden ve yeter düzeyde sorgulanmadan bilim eğitimi için en uygun görüş olduğunun ileri sürülüp uygulamaya konulduğu görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında Batı eğitimbilim geleneği daha kompleks ve çoğulcu bir yapı sergilemektedir; çünkü yapılandırmacılık karşısında farklı tutumlar karşılıklı tartışmalarını hala canlı olarak sürdürmektedirler. Nitekim Batı eğitim literatürü incelendiğinde bir kesimin onu geleneksel anlayışlar karşısına oturtarak, öznelliğe ve öğrenci odaklılığa vurgusu nedeniyle radikal bir biçimde savunduğu, bazı kesimlerin ise, öznel doğruluk ve öznel gerçekliğe vurgusunun bilimin doğası ve bilim eğitimi konusunda olumsuz sonuçlar yaratacağı gerekçesiyle katı bir biçimde eleştirmeye yöneldiği görülmektedir (Matthews, 1992: ). McCarthy ve Sears ın kanısına göre Batı geleneğinde, yapılandırmacılığın bilim eğitimi açısından sakıncalar yaratan çeşitli savlarını açığa vuran çalışmalar hem nitelik hem de nicelik yönünden gittikçe artmakta ve onun konumunu sarsmaktadır (McCarthy and Sears, 2000: 369). Yapılandırmacılığı eleştirmeye yönelen anılan çalışmalarda, daha çok onun gerek ontolojik gerekse epistemolojik yorumlanışında ciddi bir sakatlığın olduğu vurgulanmaya ve gösterilmeye çalışılmaktadır. Bu sakat durumlara olan vurgu daha çok, Ernst von Glesersfeld da ortaya çıkan radikal yapılandırmacılığa yönelmekle birlikte, yer yer aslında benzer kusurların, ılımlı yapılandırmacı anlayışlar için de söz konusu olduğu ileri sürülmektedir (Matthews, 1992: 3003 vd.; McCarthy and Sears, 2000: ). Biz bu makalede, Türk eğitim sisteminin temeline oturtulan yapılandırmacılığın bilim eğitimi konusunda sıkıntılar yaratan kimi unsurlarını tartışma konusu yapmaya çalışacağız. Tartışmamızın odağına yapılandırmacılığın doğruluk ve gerçeklik kavramlarına bakışını oturtacağız ve bu iki

2 kavrama bakışında ortaya çıkan sorunların bilim eğitimi açısından ne türden paradokslara yol açabileceğini göstermeyi deneyeceğiz. 2. Bilgi, İnanç ve Doğruluk: Bilim eğitimcileri, özde, öğrencilere hem bilimin doğası hem de bilimsel bilgiye ilişkin bir takım ölçütler kazandırmaya çalışırlar. Bilimin ne olduğunu açıkça ortaya koymak, bilgi, doğruluk gerçeklik gibi kavramları tartışmak, bu konularda kesin bir sonuca ulaşmak çoğu kez mümkün olmasa da, bilim eğitimcilerinin üstlenmesi gereken felsefi bir ödev olarak görülebilir. Zira bilim yapmak için dış dünyanın gerçekliğine (realizm) ve dış dünyanın doğru bilgisinin elde edilebileceğine inanmak ve belli ölçülerde bunu temellendirmek bir zorunluluktur ve bu felsefi arka plan görmezden gelinerek bilim eğitimi yapılamaz. Çünkü bilim, realist bir dünya görüşüne dayanmakta, yani bizim dışımızda bir nesneler dünyasının varlığını kabul etmekte, nesneler dünyasının anlaşılır olduğuna inanmakta ve nesneler dünyasına ilişkin olarak ileri sürdüğü önermelerin doğruluğunun gösterilebileceğini kabul etmektedir. Nitekim, bu durumun altını çizen Yıldırım şöyle demektedir: Bilim de bütün diğer girişim ve çabalarımız gibi, açık veya üstü örtük bir takım inançlara dayanır. Varsayım denen bu inançlarımız, düşünme ve hareketlerimizin temelde yatan gerekçelerini oluştururlar bilimsel araştırma da, çoğu kez ifade edilmeyen, hatta belki bilinç altında tutulan bazı temel inanç ve varsayımlara dayanmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz: 1-Kendi dışımızda bir olgular dünyasının varlığı; 2-bu dünyanın bizim için anlaşılabilir olduğu; 3-bu dünyayı bilmenin anlamlı ve değerli bir inanç olduğu (Yıldırım, 1991: 22-23). Bu yüzden bilim eğitimi sürecinde bilimin neliğine yönelik tartışmalarda yer yer kimi septik ve bilimdışı dünya görüşlerine tolerans göstersek bile, bu görüşleri bilim yapmanın ön koşulu haline getiremeyeceğimizi kaydetmek gerekir. Aksi halde bilim dediğimiz etkinliği yapmaya olanak olmayacaktır. Bu açıdan bakıldığında acaba yapılandırmacılık nereye oturmaktadır? Onun gerçekliğe ve doğruluğa bakışı bilim yapmayı olurlu kılmakta mıdır? Bu soru tartışılmaya değer bir sorudur; çünkü yapılandırmacılık bilim eğitimi alanında gittikçe egemenliğini artırmaktadır. Öncelikle belirtmemiz gerekir ki, yapılandırmacılık, doğası itibariyle her kalıba giren bir yaklaşım olarak nitelenebilir. Zira eğitim literatüründe, yapılandırmacılığın pek çok versiyonundan söz edilmektedir (Kukla, 2000: 24 vd.) ve aynı gruba dahil edilmelerine rağmen farklı versiyonlar arasındaki benzerlik oldukça belirsizdir (Boudourides, 2003: 5-17). Yapılandırmacılığın farklı versiyonlarının belki de ortak olarak paylaştıkları en temel sav, G. Hein in tanımladığı biçimiyle bilginin ve anlamın tümüyle insan tarafından yapılandırıldığı savıdır (Hein, 1991). Kuşkusuz bu sav beraberinde, araştırmalarda kullandığımız yöntemlerin, ölçütlerin ve sonuçları dile getirirken kullandığımız kavram ve sözcüklerin bütünüyle insan tarafından yapılandırıldığı anlayışına gönderme yapmaktadır (McCarthy and Sears, 2000: 370). Bu sav ne anlama gelmektedir ve gerçekten yapılandırmacılığı savunanların ileri sürüldüğü gibi, genel olarak eğitim ve bilim eğitimi alanında çok büyük etkiler yaratabilecek düzeyde midir? Yapılandırmacılığın bu temel savı, bilginin insan zihninde nasıl oluştuğunu göstermeye yönelen eğitim psikolojisi açısından bakıldığında, oldukça doğru gibi gözükmektedir; çünkü bilgi insan tarafından üretilmekte ve bu üretim bir takım kompleks düşünsel süreçler içermektedir (Aydın, 2006-b: 60-69). Ancak anılan sav doğruluğu ölçüsünde de önemsiz bir savdır; çünkü onun öyle olduğunu herkes bilmekte ve hiç kimse buna karşı çıkmamaktadır. Bu sav, sadece inançlarımızın,

3 bilgilerimizin, araştırma sürecinde kullandığımız yöntemlerin, ölçütlerin vb. insan tarafından üretildiğini söylemektedir. Bu haliyle oldukça naiv ve sıradan bir duruma gönderme yapmakta ve oldukça zararsız bir iddia gibi görünmektedir. Ancak eğitim psikolojisine ait bu iddia yapılandırmacılık içerisinde çoğu kez açık bir biçimde felsefi bir zemine çekilmekte ve bilginin öznel olduğunu, bilgiyle inanç arasında bir farkın bulunmadığını, bilginin normatif olduğunu, doğruluğun ele geçirilemeyeceğini ve gerçekliğin aslında yapıntıdan ibaret olduğunu ya da asla bilinemeyeceğini göstermek için kullanılmaya çalışılmaktadır (McCarthy and Sears, 2000: ; Özden, 2002: 55-60; Aydın, 2006-b: 60-69). Kuşkusuz bilgiyle inanç arasında bir ilişki kurulabilir ve zaten felsefe tarihi içerisinde Platon dan bu yana böylesi bir ilişki kurulmuştur. Ancak bilgi açısından ele alındığında felsefenin ilgisi, doğru inanca yönelik olmuştur. Nitekim felsefi tartışmalarda bilgi çoğu kez doğrulanmış/temellendirilmiş inanç olarak tanımlanmaya çalışılmıştır (Gettier, 1999: 57). Bu açıdan bilgi için doğruluğun bir ölçütü bulunmalıdır; çünkü bilgi sadece belli bir ölçüt aracılığıyla naiv, sıradan inançlardan ayrılabilir. Yapılandırmacılıkta, bilgi ile inancı ayırma konusunda büyük ölçüde bir sıkıntı bulunmaktadır ve bu köktenci hata yapılandırmacı görüşü açmaza sokan kimi paradokslar üretmektedir (McCarthy and Sears, 2000: ). Söz gelimi radikal yapılandırmacılığın savunucusu Ernst von Glasersfeld, kasıtlı ve bilinçli olarak kendi bilgi kavramından doğruluğu çıkarıp atmakta ve bilgi açısından doğruluğu kayganlaştırmaktadır (von Glasersfeld, 1996: 1 vd.). Bu yüzden Ernst von Glasersfeld, bilgi terimi hakkında konuştuğunda, yer yer inancın doğruluğundan söz etmesine rağmen kasıtlı olarak bilginin doğruluğu üzerinde konuşmaya yanaşmamaktadır (Von Glasersfeld, 1984: 17-40). Bu durumun farkına varan McCarthy ve Sears şöyle demektedirler: Birisi sistematik bir biçimde, Ernst von Glaserfeld ın yapıtlarında bilgiyle inancın yerini değiştirse, pek çok paradoks çözülür ve insan inancına ilişkin daha akla yatkın bir açıklama ortaya çıkar (McCarthy and Sears, 2000: 370). İnsan açık bir biçimde, inançlar üretir, bu açıdan her inanç, insanın zihninin belli sosyokültürel ve dilsel bağlamda işletilmesinin bir ürünüdür. Fakat, herhangi bir inancın bilgi statüsüne çıktığını iddia ettiğimizde, o inancın doğruluğunu güvence altına almamız gerekir. Çünkü bilgi terimi, seçilmiş, birinci sıraya alınmış doğrulanmış ya da yeter düzeyde temellendirilmiş inançlarımızı imler (McCarthy and Sears, 2000: 370). Nitekim, felsefi açıdan bakıldığında bir bilgi iddiasında bulunmanın en az üç koşulu yerine getirmesi gerektiği ileri sürülmüştür. Bunlar, doğruluk, inanma ve gerekçelendirme/temellendirme koşullardır. Bu koşulları bir parça açmakta yarar vardır: 1. Doğruluk Koşulu: İleri sürülen her hangi bir önermenin doğru olmasını imler. Burada söz konusu edilen doğruluk, sadece özsel çelişki ile yadsınabilecek zorunlu doğruluk değil, aynı zamanda olgusal doğruluktur. Söz gelimi P önermesi doğru değilse, hiç kimse onun öyle olduğunu bildiğini söyleyemez. Elbette bildiğini iddia etmek mümkündür, fakat iddia, herhangi bir ciddi araştırmaya dayanmaz. Nitekim ortaçağ insanı yerin düz olduğunu bildiğini iddia etmiştir, ancak olgular onun yanlış olduğunu göstermiştir. Hiç kimse yerin düz olduğu bilgisine sahip olmaz; çünkü öyle değildir ve dünya hiçbir zaman düz değildi. 2. İnanma Koşulu: P nin doğru olduğu iddiasında bulunan kişi, P nin öyle olduğu konusunda emin olmalıdır; yani P nin öyle olduğuna inanmalıdır. Bu özellik mantıksal bir özelliktir; çünkü şöyle denemez: P nin öyle olduğunu biliyorum; fakat onun öyle olduğundan emin değilim.

4 3. Gerekçelendirme Koşulu: Kişi iddiasını doğrulayacak yeterli kanıtlara sahip olmalıdır. Eğer yeterli kanıtlara sahip değilse, biliyorum demekten çok inanıyorum demesi daha uygundur. Zira, yeterli kanıtın olmaması, emin olduğunu ileri sürmesine engeldir (Moore, 1999: 25-28). Bu üç koşul, yani, P doğru olmalı; P nin doğruluğundan emin olunmalı ve P nin doğruluğunu destekleyen kanıt/kanıtlar olmalı, bilgi kavramının doğru kullanımına olanak sağlayan, bilgiyle doğrulanmamış inancı bir birinden ayıran en temel ayrım noktalarını belirler. Ancak bu üç koşul bir arada olduğunda, bir önermenin doğruluğu iddiasını garanti altına alınabilir ve onun bilgi olduğu haklı olarak iddia edilebilir. Burada kendisine gönderme yapılan iddianın ne anlama geldiğini kaydetmek önemlidir; çünkü iddia reddedilebilirdir. Söz gelimi, iddiadan emin olmama ya da ona ilişkin kanıt sunamama iddiayı zayıflatır. Eğer P nin yanlış olduğu ortaya çıkarsa, iddia bütünüyle geçersiz olur. Burada sorulması gereken yeni bir soru bulunmaktadır; acaba kanıtlarımız yanlış olamaz mı, ya da önermemiz şans eseri doğru çıkamaz mı? E. Gettier, bu soruyu sorarak yukarıdaki koşullara köklü bir eleştiri yöneltmiş ve bu koşulların eksik olduğunu ileri sürmüştür. E. Gettier, Temellendirilmiş İnanç Bigi midir? adlı makalesinde, iki örnek üzerinde durur. Burada onun örneklerinden birisini, özünü çok değiştirmeden ele almak aydınlatıcı olabilir: Smith adında bir öğrencinin aşağıdaki önermeye ilişkin bazı kanıtlarının olduğunu varsayalım. Jones un bir Ford marka bir arabası vardır. Smith in Jones un Ford marka arabası olduğuna ilişkin kanıtı şuradan gelmektedir. Jones K sınıfında bir öğrencidir. Smith, Jones u Ford marka bir araba kullanırken görmüş ve hatta bir gün Jones onu arabasına davet etmiştir. Şimdi Smith, (a) önermesinden mantıksal olarak şu önermeyi çıkarabilir: K sınıfında en az bir kişinin Ford marka arabası vardır. Smith in (a) önermesi için sahip olduğu kanıtlar (b) önermesi için de geçerlidir. Bir başka deyişle, Smith in Jones un arabası olduğuna ilişkin kanıtı, K sınıfında en az bir kişinin arabası olduğuna da kanıttır. Çünkü Jones K sınıfı öğrencisidir. Ancak, gerçekte Smith in sandığı gibi Jones un bir arabası yoktur. Jones, sadece bir süre için kiralık bir araba kullanmaktadır. Smith in gördüğü araba da aslında bu kiralık arabadır. Öte yandan Smith in bilmediği, diğer bir nokta söz konusudur: K sınıfında Eric adlı öğrencinin Ford marka bir arabası vardır. Bu durumda, (b) önermesi doğrudur. Smith in (b) önermesine ilişkin kanıtı da bulunmaktadır. Ayrıca Smith (b) önermesinin doğru olduğuna da inanmaktadır. Ancak, bilgi için gerekli olan üç koşul yerine getirilmesine karşın, Smith in (b) önermesini, yani K sınıfında en az bir kişinin Ford marka arabası vardır önermesini bildiğini söyleyemeyiz. Şu halde, Gettier a göre, bilginin gerekçelendirilmiş doğru inanç olarak tanımlanması eksiktir (Gettier, 1999: 57-58). Gettier, bilginin tanımına veya koşullarına ilişkin görüşü yıkmış mıdır? Çoğu felsefeci öyle olmadığını düşünmektedir. Ancak, Gettier ın uyarılarının, felsefecilerin bilgi iddiasında olan bir önermenin gerekçelendirilmesi konusu üzerine daha dikkatle eğilmelerine yol açtığını kaydetmek gerekir (Grünberg, 2005: 385 vd.). Ayrıca Gettier, bir önermenin gerekçelendirilmesiyle ilgili kanıtların, o önermenin doğruluğuyla ilgili kanıtlar olması gerektiğinin de altını çizmiştir (Yazıcı, 1999: 31). Eğer durum böyle ise, yapılandırmacıların savladığı gibi, salt bilginin insan tarafından yapılandırıldığını söylemek, onun bir insan etkinliği olduğunu vurgulamak, belli inançların bilgi olarak kabul edilmesi için yeterli sayılabilir mi? Bu soruya yukarıdaki bilgi kavramının

5 çözümlemesine yönelik tartışmaya bakılarak evet yanıtı verilemez. Çünkü bu soruya evet yanıtını vermek, bilgiyi inançtan ayıran en temel nesnel kriteri yok saymak anlamına gelir. Bu kriter, yukarıda söz konusu ettiğimiz doğruluk kriteridir. Şu halde doğru inancı doğru yapan şey nedir? Bu soruya felsefe tarihi içerisinde, üç temel yanıtın verildiği görülür. İlki, karşılıklılık/uygunluk (correspondence) kuramı, ikincisi, tutarlılık/uyumluluk (coherence) kuramı, üçüncüsü ise, yararcı/işlevselci (pragmatic) kuramdır. Karşılıklılık/uygunluk kuramına göre, doğru inanç, nesnesine uygun olan; tutarlılık/uyumluluk kuramına göre, doğru kabul edilen diğer inançlara uyun olan; yararcı/işlevselci kurama göre ise, pratik olarak yararlı olandır (Yazıcı, 1999: 32-33). Bu üç kuram bize doğruluğun koşulu olarak farklı perspektifler sunmaktadır ve kanımca, mantıksal ve matematiksel önermelerde tutarlılık/uyumluluk, dış dünyaya ilişkin olanlarda karşılıklılık/uygunluk ve eylemsel yaşamda ise daha çok yararlılık/işlevselcilik etkili olmaktadır. Ancak bilim açısından bakıldığında ilk iki kuramın birlikte kullanımının daha etkili olduğunu söylemek olasıdır. Çünkü yararlılık/işlevsellik özellikle temel bilimlerde önemli sorunlar yaratabilecek bir yaklaşımdır. Şu halde, felsefi olarak ele alındığında, inançlarımızın yeter düzeyde doğruluğu sorunu önemli bir sorundur ve kabullerimiz kimi kez yanlış olabilir. Çünkü insan olarak biz, yargılarımızda daima yanılabiliriz. Fakat bu yanlışlabilirlilik durumu, bilgi kavramından doğruluk kavramını bütünüyle kopartmak için yeterli bir neden olabilir mi? Bu soruya neden olmasın biçiminde bir yanıt verilebilir. Hatta daha ileriye gidilerek biz bilgiyle inanç kavramı arasında özdeşlik kurarak yer yer sıkıntılar yaratan doğruluk ve yanlışlık sorunundan tümüyle kurtulamaz mıyız sorusu da sorulabilir. Yapılandırmacılığı savunan düşünürlerin çoğunlukla yaptıkları tam da budur (Tobin, 1993: 3). Nitekim onların görüşleri irdelendiğinde doğruluğun bir kavram olarak bilgiden kopartılıp atılmaya çalışıldığını, onun yerine, kimi zaman az ya da çok güvendiğimiz kabuller, bir diğer deyişle, işlevsellik ya da deneyimlerimizin yaşamsal bir açıklanmasının konulduğu görülmektedir (McCarthy and Sears, 2000: ). Nitekim yapılandırmacılığın savunucuları arasında yer alan eğitimci G. Wheatly, şöyle demektedir: Biz doğruyu/doğruluğu bulamayız; sadece deneyimlerimizin işlevsel/yaşamsal bir açıklamasını verebiliriz Yapılandırmacılıkta, doğruluğun güven altına alındığı ileri sürülemez (Weatley, 1991: 11-12). Şu halde yapılandırmacılıkta bilgi, yaşamsal/işlevsel olan inançlar toplamıdır ve sadece deneyimlerimize gönderme yapmakta ve eylemde bulunmaya kılavuzluk etmektedir. Bir diğer deyişle, yaşamsal deneyimlerimize bağlı eylemsel gücümüzü yönlendirmektedir. Bu durumda, yapılandırmacılığa göre, anlamlı bir biçimde, hiçbir şeyin inançlarımızın doğruluğunu gösteremeyeceğini söyleyebiliriz. Oysa bilim eğitiminde, üzerinde durduğumuz, bilgi statüsüne çıkmaya aday, sürekliliği olan dirençli inançlardır; çünkü yaşamsal/işlevsel olan inançlar da yanlış çıkabilir. Bu durumda, bilgi kavramı açısından yaşamsallığı/işlevselliği doğruluğun yerine koymak, kimi yanlış inançların bilgi statüsüne çıkartılmasına neden olabilir. Çünkü her inanç, inanıldığı zaman yaşamsal bir noktaya uzanabilir. Söz gelimi ilkel bir toplum için büyü yaşamsal bir etkinlik olarak görülür; aynı durum dindar olan için de geçerlidir; çünkü onca din yaşamsaldır. Sadece yaşamsallık özelliğine dayanarak inancı bilgi saymak, inançla bilgiyi aslında özdeşleştirmek demektir (McCarthy and Sears, 2000: 371). Bu inançla bilgiyi bir birine karıştırmak anlamına gelir. Nitekim Wheatly ın görüşleri, yaşamsallık/işlevsellik adına bilgiyle inancın birbirine karıştırılmasının sonucu olarak, bilgi kavramından doğruluğun yapılandırmacılık içerisinde nasıl çıkarıp atıldığına ilişkin oldukça ilginç bir

6 örnek oluşturmaktadır. Bu açıdan onun bilgiye ilişkin düşüncelerini biraz daha açmakta yarar vardır; çünkü aynı düşünceler, pek çok yapılandırmacı düşünürce benzer bir biçimde yinelenmektedir. Wheatly, Constructivist Perspectives on Science and Mathematics Learning adlı çalışmasında bilginin üç farklı özelliğinin olduğunu söyler: O, ilk olarak, bilginin insan zihni tarafından oluşturulduğunu ileri sürer. Ona göre, bir insan, söz gelimi bir ağaç hakkında düşündüğünde, bu düşünme eylemi, ağaçlarla ilgili olarak bireyin oluşturduğu önsel kavramlara dayanmaktadır ve bilgiyi de öznel nitelikli bu önsel kavramlar oluşturmaktadır. Wheatly ın yorumuna göre, kavramlar bütünüyle yanlış olduğunda bile bilgi, anılan kavramlara dayanan zihinsel bir işlemden ibarettir (Weatley, 1991: 10). Eğer biz Wheatly in anılan görüşünü kabul edersek, sadece belli inançlarımızın, yani doğru inançlarımızın bilgiyi oluşturduğu görüşünden vazgeçmemiz gerekir. Çünkü bu görüş, zihnin her oluşturduğu şeyin bilgi olduğu kabulüne yol açmaktadır. İkinci olarak, Wheatly, bilen kişinin, bilme etkinliği içinde olduğunu ileri sürer (Weatley, 1991: 10). Kuşkusuz bu durum aynı biçimiyle inanma, hatta kuşku içinde olma vb. için de söz konusudur. Bu, farklı bir biçimde de olsa, Descartes in düşünüyorum öyle ise varım anlayışını anımsatır. O, bu savıyla, açık bir biçimde, bilgi ile bilme eylemini özdeşleştirir ve adeta bilmek, eylem içinde olmaktır der. Kuşkusuz bilme bir tür eylemi gerektirir ama buna dayanarak bilgi, salt bilme eylemi içinde olmaya indirgenemez. Zira doğruluğu keşfetme, bilginin önemli bir bölümünü teşkil eder; ancak buna bakarak basit bir biçimde bilgi, bilme eylemi ile özdeşleştirilemez. Araştırma sürecinde, pek çok etkinliğin başarılı bir biçimde yürütülmesi doğru bilgiyi gerektirmesine rağmen, bilgi, bilme etkinliğinden daha öte şeyler ister. Nitekim bilgiye iletmesi beklenen araştırma süreci, bir dizi etkinlikler yapmayı içermesine ve bilgi araştırmanın olası bir sonucu olmasına karşın, en iyi araştırma süreci bile yanlış bir inancı doğru olarak kabul etmeye neden olabilir. Şu halde bilgiyi araştırma süreciyle ya da bilme eylemiyle özdeşleştirme, yanlış sonuçların bilgi statüsüne çıkarılmasına neden olabilir. Üçüncü olarak, Wheatly, bilginin kendisini ifade etmek için kullanılan dil tarafından biçimlendirildiğini ileri sürer (Weatley, 1991: 11). Eğer durum böyleyse, her kullanılan dilin bilgiyi yarattığı, her önermenin içeriğinin bilgi olduğunu kabul etmek gerekir. Bilgiden doğruluğu ayırdığımızda, her şeyin basit bir biçimde bilgi olarak görülebileceğini söyleyebiliriz. Bu durumda birisi konuştuğunda, eylemde bulunduğunda, hatta düşündüğünde bilgi oluşur anlamı ortaya çıkar. Bu oldukça saçma bir sonuçtur; çünkü her inanç, her eylem, her düşünce, her sav bilgi olarak görüldüğü için bilgiyle inanç arasındaki fark tümüyle ortadan kalkar. Hatta birbirine karşıt inançlar bilgi olarak görülmeye başlar. Bu ise, günlük yaşamda, her gün kullandığımız doğru ve yanlış kavramlarını ortadan kaldırır ve hiçbir yeterli neden bulunmaksızın, her inancın doğru sayılmasına neden olur. Bu sav benzer bir biçimde, neden sorusunu da anlamsızlaştırır; çünkü biz doğru inancı yanlışından, doğru eylemi doğru olmayan eylemden ayırmak için nedenler göstermemize yarayan anılan soruya gereksinim duyarız (McCarthy and Sears, 2000: ). Yapılandırmacılığın doğruluğu belirsizleştirmesi ve hatta bilgiden onu koparması, bilim eğitimcilerini ve hatta diğer eğitimcileri açmaza sokacak niteliktedir. Eğer herhangi bir inanç doğrulanmıyorsa o aynı zamanda yanlışlanamıyor demektir. Bu, tüm inançların karşılaştırılamaz olduğu anlamına gelir ve inançlar çokluğu paradoksuna yol açar. Bunun bilim eğitimi açısından dört sorunlu sonucu vardır.

7 İlki, her inancın, eşit düzeyde bilim eğitimine konu olacağıdır. Söz gelimi, yaratılışçılığın, evrim kuramıyla aynı statüde konumlandırılması buna ilginç bir örnek olarak gösterilebilir ve yapılandırmacılığı temel alan Türk eğitim sisteminde de önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Bir bilim eğitimcisi açısından yaratılışçı bir bilimden söz etmek, olağan bilim açısından oldukça şaşırtıcıdır ve bilimle dinsel dogmalar arasındaki farkı tümüyle ortadan kaldırıcı niteliktedir. Şu halde, en azından mantıksal olarak yapılandırmacı sav, dinsel bir eğitim programıyla bilimsel bir eğitim programı arasında anlamlı bir fark görmemektedir. Çünkü onca inançlar karşılaştırılamaz, bilim de bir inançlar sistemidir; şu halde dinle bilim eşit statüdedir. Bu, hiçbir bilim eğitimcisinin kabul edemeyeceği bir durumdur. Böylesi bir durum, dinsel, büyüsel, astrolojik ve benzeri inançların bilimle aynı statüde konumlandırılması demektir ve büyük sakıncalar içermektedir. İkincisi, hangi inancın öğretileceği sorunudur. Buna her inanç öğretilmelidir yanıtı verilebilir; ancak bu gerek eğitime ayrılan süre açısından gerekse pratik yarar açısından olanaksızdır. Tüm inançları eşit düzeyde öğretmek için eğitime çok uzun süre ayırmak gerekir ve kimi inançların öğretilmesi bireyleri yaşamsal sorunlarla karşı karşıya getirebilir. Söz gelimi, bu durumu, kılıç keser ve kılıç kesmez inançlarıyla örneklendirebiliriz. Dinsel düşüncede savunulduğu gibi mucizevi bir evren tasarımında, bir rüyaya dayanarak İbrahim in oğlunu kesmeye kalkışmasında kılıcın kesmemesi öyküsü, kendini Tanrı ya adayan bir mümini defalarca gözlemlediği kılıç keser inancından kuşkuya düşürüp, bir rüya sonucu, Tanrı nın kendisini denediği düşüncesine dayanarak, çocuğunu boğazlamasına neden olabilir. Bu türden bir olay salt kurgudan ibaret değildir; çünkü yer yer anılan türden haberleri gazete manşetlerinde görmekteyiz. Burada sadece yaşamsal deneyimlerimize gönderme yapan inançları öğretelim yanıtının da sorunlu olduğunu kaydetmek gerekir. Çünkü yaşamsal/işlevsel olan inançlar deyişi hem oldukça öznel hem de oldukça muğlaktır. Birisinin yaşamsal/işlevsel olarak gördüğü inanç diğerince yaşamsal/işlevsel bulunmaya bilir. Yine deneyimlere gönderme yapan yaşamsal/işlevsel inanç düşüncesi, dönemden döneme köklü bir farklılık gösterir. Söz gelimi, ilk çağda yaşamsal/işlevsel olan gizemli ve sihirsel olan, ortaçağda, dinsel ve tanrısal olan, modern dönemde ise bilimsel olandır. Kaldı ki, yaşamsal/işlevsel olan inançlar, içinde yaşadığımız dönemde ideolojiler açısından bile köklü farklılıklar içermektedir. Hiç kimse bir marksistin yaşamsal/işlevsel olan inançlara ilişkin görüşüyle liberallerinkinin ve dindar olanların aynı olduğunu söyleyemez. Üçüncüsü, inançların karşılaştırılamazlığı, septisizmi/aşırı kuşkuculuğu tetikleyebilir. Aşırı kuşkuculuk, çoğu kez eyleme geçmeyi engelleyebilir ve nihilizme yönelmeye neden olabilir. Oysa bilim, eğitimbilim yapmayı olanaklı kılacak hareket zeminleri sunmak zorundadır. Burada septisizmle eleştirel olmak arasındaki farka değinmek gerekmektedir. Çünkü yapılandırmacılık içerisinde yer yer iki kavramın birbirine karıştırıldığı görülmektedir. Bilimin eleştirel olması gerektiği doğrudur; ancak aşırı kuşkuculuğa gönderme yapan bir bilim eğitimi, bilgi üretecek bilim insanları yetiştirilmesinin önünde önemli bir engel oluşturmaktadır. Dördüncüsü ise, bilim eğitimi programlarında, bilimin yanlış inançları eleyerek geliştiği anlayışının verilmesini engeller. Bu, ilkellerin ve ortaçağ insanlarının bilimiyle bugünkü modern bilim arasında hiçbir farkın olmadığı anlamına gelir. Oysa bunun böyle olduğunu tarihsel verilere bağlı kalarak savunmak olanaksızıdır. Çünkü basit bir araştırma bilimsel gelişimi çok yalın olarak gösterebilecek niteliktedir. Eğer her inanç doğru ise, önümüze sunulan inançları eleştirmeye yönelmek, doğruluk ya da yanlışlıklarını sınamaya çalışmak da anlamsızlaşmaktadır. Bu durum

8 Nasrettin hocanın hem davalıya hem de davacıya haklısın dediğinde, bu durumu gören üçüncü bir kişinin bu nasıl olur sorusuna, sen de haklısın yanıtını vermesine benzer. Oysa tüm bu durumlar, yine Nasrettin hoca fıkralarına dönersek bilim eğitimcisinin bastığı dalı kesmesinden başka bir şey değildir. McCarthy ve Sears a göre paradokslara yol açan yapılandırmacı yaklaşım, konumunu, çoğu kez bir tür söz oyununa dayalı, şu soruya verilen yanıtla temellendirilmeye çalışılır: Yeni bir bilgi mi oluşturulur yoksa yeni bir bilgi mi keşfedilir (McCarthy and Sears, 2000: 372). Bilgi, yapılandırmacıların savına göre oluşturulur. Onlarca, farklı bireyler ve hatta farklı kültürler, farklı ve birbirine uymayan bilgiler oluşturabilir. Şu halde bilim bir yönüyle öznel diğer yönüyle kültürel bir yapıntıdan ibarettir; biz hem her bireyin hem de her kültürün ortaya koyduğu ve yapılandırdığı savları bilgi olarak kabul etmeliyiz. Nitekim Ernest şöyle der: Her kültür, bunun gibi her birey, doğrulukla bütünleşir (Ernest, 1991: 264). Bu iddia nesneler dünyası açısından ele alındığında şaşırtıcı ve ürkütücü bir iddiadır. Çünkü bizi, yukarıda tartışma konusu yaptığımız bilgi iddiasında olan inançlar çokluğu ile yüz yüze getirir ve hangisinin gerçeğe daha yakın olduğunu bilmemize ve iddiaları test etmemize olanak bırakmaz. Zira nesneler dünyasına ilişkin her inanç eşit düzeyde geçerlidir ve birinin diğerinden üstünlüğü yoktur. Bunlar, yapılandırmacılığın doğruluk kavramını bilgiden koparması ve bilgiyi inançla karıştırmasının sonuçlarıdır ve görüldüğü gibi bilim eğitiminin altını oymaktadır. 3. Doğruluk ve Gerçeklik: Yapılandırmacı söylem, sıklıkla, dünya hakkındaki inançlarla, fiilen var olan şeyleri ve olguları birbirine karıştırır. Bir diğer deyişle, onlarca gerçekliğe ilişkin oluşturulan inançlarla fiilen var olan gerçeklik arasındaki ilişki belirsizleştirilir. Oysa ikisi arasında, kolayca yadsınamayacak anlamlı bir ayrım söz konusudur (McCarthy and Sears, 2000: 373). Gerçeklik deyişi, insandan bağımsız olan, insan algılamadığında da var olan, orada, ötede duran bir şeyleri imler. Çünkü gerçeklik, var olan şeyler toplamıdır. Bu haliyle o, insanın onun hakkında oluşturduğumuz doğru ve yanlış çıkma olasılığı olan inançları imleyen önermelerden bütünüyle farklıdır. Elbette insanın iç dünyasına gönderme yapan güdüleri, amaçları, niyetleri, arzuları vardır ve bunlar insanın duyuşsal, bilişsel ve davranışsal durumlarını etkiler. Tüm bunlar insanın gerçekliğe ait nesnelerle etkileşimini, onlara yüklediği değeri ve anlamı belli ölçülerde belirler. Bacon ın deyişiyle, öznel kökenli idola spekus (mağara putları) bizi etkilemektedir. Anı durum dilden kaynaklanan idola fori (çarşı-pazar putları), toplumdan kaynaklanan idola tiribus (kabile putları) ve idola theatri (tiyatro putları) için de söz konusudur. Çünkü tüm bunlar, insanın gerçekliğe bakışını, insanın eylemlerini etkilediği gibi geleceğini de şekillendirir ve tarihin akışına belli ölçülerde yön verir (Bacon, 1999: 22-28). Bu açıdan insanın tüm işlerinin olgular tarafından yönlendirilmediğini kaydetmek anlamlı olacaktır. Fakat insanın Bacon ın belirlediği putların etkisinde kalan gerçekliğe ilişkin inançlarıyla gerçekliğin kendisini dikkatli bir biçimde ayırmadıkça, insan ürünü olmayan pek çok şeye gönderme yapamaz hale geliriz. Kaldı ki insan anılan putların farkına vararak onları eleştiri süzgecinden geçirebilir ve daha sağlıklı sonuçlara ulaşabilir. Bilim tarihi aslında anılan putların farkına varılışının ve eleştirilerle yıkılışının tarihidir (Aydın, c: 30 vd.). Kimi yapılandırmacı düşünürler, bu açıdan kavramsal bir hata içine düşmektedirler. Söz gelimi, Ernst von Glaserfeld, gerçeklik sözcüğünü, deneyimlediğimiz şeylerin ifade edilmesi ile ilişkilendirmekte; genel kabul görmüş her inancı gerçekliğe ilişkin değişmez bir deneyimin ifadesi

9 olarak sunmaktadır. Onca, deneyimlenen dünya, yapılandırdığımız dünyadır ve bu dünya önsel deneyimlere dayanarak oluşturulmuştur. Bu açıdan eğer bir gerçeklik varsa bile biz onu bilemeyiz, biz sadece deneyimlerimizin etkisini bilebiliriz. Nitekim o, şöyle demektedir: Her ne kadar bizim dışımızda, orada duran bir nesnel gerçekliğin bulunması olası olsa da, bilgi bu nesnel gerçekliği yansıtmaz. Bilgi açıkçası, bizim deneyimlerimiz tarafından oluşturulmuş, düzenlenmiş ve organize edilmiş bir dünyayı yansıtır (von Glaserfeld, 1984: 24). Aslında, dolaylı yoldan da olsa, bir şeyin bilinmesinin zorunlu koşulunun onun deneyimlenmesi olduğunu kabul edebiliriz; bu, insanı şaşırtan gerçekliğin bir şekilde insan zihniyle karşı karşıya gelmesi anlamına gelir. Fakat burada, insandan bağımsız olan nesnel gerçeklikle karşılaşmanın ve düşünceyle onları bir şekilde ilişkiye sokmanın zorunluluğunu kaydetmek anlamlı olacaktır. Üstelik, nesnel gerçekliği oluşturan olgularla karşı karşıya gelmek, inançların sınanmasını, gelişmesini ve sürekliliğini sağlaması açısından da oldukça önemlidir. Buna rağmen Ernst von Glaserfeld, gerçekliğin bu türden bir işlevinin olmadığını savlar. Aslında o, inançların sonucu olan eylemlerin, nesnel gerçekliğe işaret etmediğini ileri sürer. Bu bakış açısı, G. Berkley in var olmak algılanmaktır savının yeni bir formda ifadesinden başka bir şey değildir. Çünkü deneyimlerimiz ve ona bağlı olan inançlarımız ontolojik gerçekliğe dayanmamakta; sadece bizim deneyimlerimize gönderme yapmaktadır. Yapılandırmacı savları tartışan Mathews şöyle demektedir: Yapılandırmacılıkta, deneyimin dışında, rasyonel olarak kendisine ulaşılabilir nesnel bir gerçeklik bulunmamaktadır (Matthews, 1993). Kuşkusuz anılan sav, bireylerin deneyimleri ve inançları dışında bir dış dünyanın bulunmadığını savlamakta, nesnel gerçekliğin varlığına kuşku ile yaklaşmaktadır. Anılan sav, yapılandırmacılığı savunan düşünürlerin, neden bilgi ile inancı birbirinden karşılaştırmak pahasına bilgiden doğruluk öğesini kesip attıklarını ve neden bilgiyle inancı ayırmada işlevsel olan karşılıklılık/uygunluk kuramına karşı çıktıkları sorusuna belli bir yanıt vermektedir. Onlarca, her gözlem kuram yüklüdür ve aslında gerçeklik bireyin zihni, toplumsal kültür ve dil aracılığıyla yapılandırılmaktadır. Bireyin, dil ve kültürün dışında orada duran keşfedilmeyi bekleyen bir gerçeklik yoktur; çünkü o yapıntısaldır ve sadece oluşturulur. Protogaras ın insan her şeyin ölçüsüdür anlayışını anımsatan söz konusu sav, Bacon ın insanın kendisini biricik sanmasının ne türden putlara yol açtığını göstermesi açısından da oldukça önemli olsa gerektir. Oluşturulan dünyaların, nesnel gerçekliğe uygun olup olmadıkları bilinemeyeceğine göre, onların karşılaştırılmalarına olanak bulunmamaktadır. Bu yüzden inançların, önermelerin ontolojik gerçeklikle karşılaştırmaları olanaksızdır. Kuşkusuz anılan savların ne yaşamımız ne de bilim eğitimi açısından savunulabilir olduğunu söylemek olanaklıdır. Bunun iki nedeni bulunmaktadır. İlki, yaşamımıza yön verebilecek nitelikte değildir. Söz gelimi, otomobilin ontolojik gerçekliğini yadsıyıp, onu öznel deneyimlere indirgemek, ne onu nasıl ürettiğimiz ne de yolda karşıdan karşıya geçerken, ezilmemek için onu neden ciddiye almamız gerektiği konusunda önemli bir neden sunmaktadır. Yine aynı şekilde, anılan anlayış, kendisine yönelmiş bir silah gören herkesin neden kaçtığını; kaçmayanların ise kurşun isabet ettiğinde neden öldüğünü açıklamada herhangi bir olumlu açıklamaya neden bırakmamaktadır. İkincisi ise, illüzyon, halüsinasyon ve gerçeklik arasındaki farkı ortadan kaldırmaktadır. Çünkü, elinin üzerinde fillerin yürüdüğünü savlayan ruhsal rahatsızlığı olan birisinin inancıyla, suya batırılmış çubuğun gerçekten kırık olduğunu söyleyen ve bu ikisine de karşı çıkıp, ne elin üzerinde

10 filler olduğunu ne de suya batırılmış çubuğun aslında kırık olduğunu ileri süren kişinin deneyimleri karşılaştırılamaz ve her biri birer yapıntıdan ibarettir. Oysa böylesi bir anlayış hiç bir biçimde onaylanamaz ve böylesi sonuçlara yol açan bir düşünceyle bilim eğitimi yapılamaz. Kuşkusuz, felsefi düzlemde, nesnel gerçeklik hakkında pek çok septik sorular sorabiliriz ve hatta mantıksal bir çelişkiye düşmeden Gazzâlî ve D. Hume un yaptığı gibi, alışkanlığa indirgeyerek neden sonuç ilişkisini yadsıyabilir (Aydın, 2003: 328 vd.), I. Kant ın yaptığı gibi salt zihinsel bir kategori sayabilir (Heimsoeth, 1986: 73-74), yine G. Berkeley in yaptığı gibi, tüm var olanın algımızdan ibaret olduğunu (Berkeley, 1958: 3 vd.) ileri sürebiliriz. Ancak, bu septik düşünceler ne denli mantıksal olursa olsun (Russell, 1994: 14), gerçek yaşamla yüz yüze geldiğimizde, eğer zihin sağlığımız yerindeyse, hiçbir anlam ifade etmezler; çünkü hiç kimse, düşünceden, deneyimden ya da görünüşten ibaret olduğu felsefi inancıyla hızla giden arabanın önüne kendisini atamaz. Yine hiç kimse, aynı gerçekliğe ilişkin birbiriyle taban tabana çelişik yargıların her ikisinin de doğru olduğu düşüncesini onaylayamaz. Bunları ancak akıl sağlığı yerinde olmayanlar ileri sürebilir ve aslında akıl sağlığı yerinde olmadığı için intihar etmek amacıyla kendisini arabanın önüne atan birisinin anılan eylemi bile, nesnel gerçekliğin düşünceden, salt öznel algıdan ve görünüşten öte bir şey olduğu inancına dayanır. Burada Reichenbach ın, eyleme geçtiğinde her defasında felsefi ilklerini bir kenara bırakmak zorunda kalan filozofun iyi bir filozof olmadığı (Reichenbach, 1978: 573 vd.) düşüncesini anımsatmak, ne yaşamın ne de bilim eğitiminin, gerçekliği ve doğruluğu yadsımaya yönelen septik felsefi kurgulara dayandırılamayacak denli önemli bir etkinlik olduğunu kaydetmek anlamlı olacaktır. 4. Sonuç: Yukarıdaki çözümlemelerin işaret ettiği iki temel sonuç bulunmaktadır. İlki, yapılandırmacılığın, bilgi kavramından doğruluğu kopardığı ve onu inançla aynı statüye indirgediğidir. Kuşkusuz bu, doğruya yöneltmeyi amaçlayan bilim eğitimi için hayati bir sorun yaratacak niteliktedir. Çünkü her inancı bilgi saymakta; inançlar çokluğu paradoksuna yol açmaktadır. Bu durum, bizim gibi dinsel olana yöneltilmek istenen toplumlar için eğitim programlarında dinsel inançların birinci sıraya oturtulacağı anlamına gelmektedir. İkincisi ise, yapılandırmacılığın gerçekliği öznelleştirmesi, nesnel gerçekliği görünüşe indirgeyerek onun kendinde varlığını örselemesidir. Kuşkusuz bu anlayış, bilimin en temel konusu olan nesnel gerçekliği yoksadığı için, bilimi salt insan bilişine indirgemekte; onun araştırma alanını bilişin bir ürünü olarak görmeye yönelmektedir. Bu türden radikal sonuçlara yol açan bir anlayışı, ciddi bir tartışma sürecinden geçirmeden, bir oldu bittiyle, geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençleri eğitmeyi amaçlayan eğitimimizin temeline oturtmak oldukça düşündürücüdür ve bilim eğitimi alanında geri kalmışlığımızı yazgıya dönüştürmeyi amaçladığı duygusuna kapılmamak işten bile değildir.

11 Kaynakça: Aydın, Hasan. (2006-a). Postmodernizmin Eğitimdeki Uzantısı: Felsefi Yapılandırmacılık, Bilim ve Gelecek Dergisi. sayı: 29. İstanbul. Aydın, Hasan. (2003). Gazâlî ve David Hume da Nedensellik Kuramı (Karşılaştırmalı Bir İnceleme). OMÜİF Dergisi. sayı: 16, sayı: 16. Samsun. Aydın, Hasan. (2006-b). Eğitim Sisteminde Modern ve Postmodern Modeller. Bilim ve Gelecek Dergisi. sayı: 33. İstanbul. Aydın, Hasan. (2006-c). Eleştirel aklın Işığında Postmodernizm, Temel Dayanakları ve Eğitim Felsefesi, Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt 1, Sayı 1. Bacon, Francis. (1999). Novum Organum, çeviren: S. Önal Akkaş. Ankara: Doruk Yayınları. Berkeley, G.. (1958). Tree Diaogues Between Hylas and Philonous. The Open Court Publishing Company. La Salle. İllinous. Boudourides, Moses A.. (2003). Constructivism, Education, Science and Techonology. Canadian Journal Learning and Techonology. Vol: 29. No: 3. Fall. Ernest, P.. (1991). Constructing Mathematical Knowledge: Epistemology and Mathematics Education. London: The Falmer Press. Gettier, E.. (1999). Gerekçelendirilmiş Doğru İnanç Bilgi midir?, çeviren: Sedat Yazıcı, Felsefeye Giriş içinde. İstanbul: Alfa Yayınları Grünberg, Teo. (2005). Bilgi Teorisi ve Gettier Problemi. Felsefe ve Felsefi Mantık Yazıları içinde. İstanbul: YKY. Hein, G.. (1991) Constructivist Learning Theory. (http://www.exploratorium.edu/ifi/resources/constructivistlearning.html) Heimsoeth, Heinz. (1986). Immanuel Kant ın Felsefesi. çeviren: Takiyyettin Mengüşoğlu. İstanbul: Remzi Kitabevi. Kukla, André. (2000). Social Constructivism and the Philosophy of Science. Routledge. Matthews, Michael R.. (1992). Old Wine In New Bottles: A Problem With Constructivist Epistemology, in Philosophy of Education ed. H.A. Alexander. Urbana, IL: Philosophy of Education Society Matthews, Michael R.. (1993), Constructivism In Science and Mathematics Education. sm%2bpostmodernism+education+knowledge&hl=tr&gl=tr&ct=clnk&cd=1 McCarthy, Christine. and Sears, Evelyn. (2000). Science Education: Constructing a True View of the Real World?, Philosophy of Education. (http://www.ed.uiuc.edu/eps/pes-yearbook/2000/mccarthy%2000.pdf) Moore, T. W.. (1999). Philosophy of Education: An Introduction. London: Routledge and Kegan Paul. Özden, Yüksel. (2002). Eğitimde Yeni Değerler. Ankara: PegemA Yayıncılık Reichenbach, Hans. (1978). Probalitiy and Induction. An Introduction to Philosophical Inquiry, editör: J. Morgalis. New York: Alfred A. Knof. Russell, Betrant. (1994). Felsefe Sorunları, Çeviren Vehbi Hacıkadiroğlu. İstanbul: Kabalcı Yayınları Tobin, Kenet. (1993). The Practise of Constructivism in Science Education. Lawrence Erlbaum Associates. von Glaserfeld, E.. (1984). An Introduction to Radical Constructivism. In P. Watzlawick (Ed.), The Invented Reality.New York: Norton. von Glasersfeld, Ernest. (1996). Radical Constructivism: A Way of Knowing and Learning: London. Falmer Pres.

12 Wheatley, H. Grayson (1991). Constructivist Perspectives on Science and Mathematics Learning. ScienceEducation 75. no. 1. Yazıcı, Sedat. (1999). Felsefeye Giriş. İstanbul: Alfa Yayınları. Yıldırım, Cemal. (1991). Bilim Felsefesi, İstanbul: Remzi Yayınları.

Eş arî Kelâmcılarından Abdülkâhir el-bağdâdî nin Epistemolojisi (Eleştirel Bir Çözümleme)

Eş arî Kelâmcılarından Abdülkâhir el-bağdâdî nin Epistemolojisi (Eleştirel Bir Çözümleme) 182 Usûl Eş arî Kelâmcılarından Abdülkâhir el-bağdâdî nin Epistemolojisi (Eleştirel Bir Çözümleme) Hüseyin DOĞAN * Theologians of Al-Ashari The Abd Al-Kahir Al-Baghdadi and a Critical Aproach to His Epistemology

Detaylı

TARİHİ YENİDEN DÜŞÜNMEK. Keith Jenkins

TARİHİ YENİDEN DÜŞÜNMEK. Keith Jenkins TARİHİ YENİDEN DÜŞÜNMEK Keith Jenkins Jenkins, Keith Tarihi Yeniden Düşünmek ISBN 975-7501-03-4 / Türkçesi; Bahadır Sina Şener / Dost Kitabevi Yayınları Şubat 1997, Ankara, 92 sayfa. Tarih-Felsefe-Yöntem-Araştırma-

Detaylı

ERG RAPORLARI. elefltirel düflünme

ERG RAPORLARI. elefltirel düflünme ERG RAPORLARI elefltirel düflünme ele tirel dü ünme prof. dr. ipek gürkaynak prof. dr. füsun üstel prof. dr. sami gülgöz ele tirel dü ünme Eğitim Reformu Girişimi (ERG) iki önemli gereksinimin karşılanmasına

Detaylı

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YENİLEVENT/İSTANBUL

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YENİLEVENT/İSTANBUL T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YENİLEVENT/İSTANBUL SEMPOZYUM EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR (03-04 NİSAN 2008) Harp Akademileri

Detaylı

SOSYOLOJİYE İHTİYACIMIZ VAR: SOSYOLOJİ NEDİR? SOSYOLOG KİMDİR?

SOSYOLOJİYE İHTİYACIMIZ VAR: SOSYOLOJİ NEDİR? SOSYOLOG KİMDİR? SOSYOLOJİYE İHTİYACIMIZ VAR: SOSYOLOJİ NEDİR? SOSYOLOG KİMDİR? Giriş: Sosyolojiyi Tanımlama Gerekliliği Sosyologların en çok karşılaştıkları ve belki de cevap vermekte en çok zorlandıkları soru, sosyoloji

Detaylı

Bilgi: Çok Yüzlü Bir Kavram

Bilgi: Çok Yüzlü Bir Kavram Türk Kütüphaneciliği 24, 4 (2010), 705-722 Bilgi: Çok Yüzlü Bir Kavram Information: A Multi-Faceted Concept Nazan Özenç Uçak * Öz Günlük hayatta çok kullanılmasına rağmen bilgi tanımlanması zor bir kavramdır.

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. KAMU YÖNETİMİ ve SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI. RADİKAL DEMOKRASİ ve TÜRKİYE DEKİ SİYASİ PARTİLER

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. KAMU YÖNETİMİ ve SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI. RADİKAL DEMOKRASİ ve TÜRKİYE DEKİ SİYASİ PARTİLER T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ve SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI RADİKAL DEMOKRASİ ve TÜRKİYE DEKİ SİYASİ PARTİLER (RADİKAL DEMOKRASİ KURAMLARINA 60. YASAMA DÖNEMİNDE TBMM

Detaylı

ORTAÖÐRETÝM FELSEFE DERS KÝTABI

ORTAÖÐRETÝM FELSEFE DERS KÝTABI ORTAÖÐRETÝM FELSEFE DERS KÝTABI Komisyon DEVLET KÝTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4935 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...: 1487 12.??.Y.0002.4057 Her hakkı saklıdır ve Millî Eğitim

Detaylı

VİYANA OKULU. Derleyen: Ayhan Dereko, 23.03.2000. Viyana Okulu Nedir?

VİYANA OKULU. Derleyen: Ayhan Dereko, 23.03.2000. Viyana Okulu Nedir? VİYANA OKULU Derleyen: Ayhan Dereko, 23.03.2000. Viyana Okulu Nedir? Viyana Okulu, yeni olguculuk (neopozitivizm): 20. yy.'da Avusturya'da M.Schlick'in öğrencilerinin kurduğu "Viyana Okulu", "Viyana Çevresi"

Detaylı

KELSEN ĐN TEMEL NORM KURAMI 1

KELSEN ĐN TEMEL NORM KURAMI 1 AÜHFD, 62 (4) 2013: 1169-1193 Ceylan KELSEN ĐN TEMEL NORM KURAMI 1 Kelsen s Theory of the Basic Norm Prof. Dr. Joseph RAZ Çev. Dr. Şule Şahin CEYLAN 2 Kelsen in hukuk felsefesinde en fazla ilgi uyandıran

Detaylı

KESİN E ACABA SORUSUNU SORDURMAK: NEDİR NASIL OLABİLİR? Burak Mil. Adnan Menderes Üniversitesi

KESİN E ACABA SORUSUNU SORDURMAK: NEDİR NASIL OLABİLİR? Burak Mil. Adnan Menderes Üniversitesi KESİN E ACABA SORUSUNU SORDURMAK: NEDİR NASIL OLABİLİR? Burak Mil Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu - Kuşadası Doç. Dr. Atila Yüksel Adnan Menderes Üniversitesi

Detaylı

TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TÜRK ULUSAL BİLGİ POLİTİKALARINDA BİLGİ MERKEZİ SORUNSALI Yüksek Lisans Tezi H. Ekrem UZUNOSMANOĞLU Ankara - 2007

Detaylı

İKTİSADI ANALİZ TARİHÎNE NASIL YAKLAŞMAK GEREKİR?

İKTİSADI ANALİZ TARİHÎNE NASIL YAKLAŞMAK GEREKİR? H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Sayı 2, 200K s. 19-38 Anahtar Sözcükler: Mutlakçılık, Görececilik, "bilim öncesi vizyon", düşünce okulu, Klasik-Marksist okul; Neoklasik düşünce

Detaylı

II. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU 27 28 NİSAN 2012 İTÜ-TAŞKIŞLA

II. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU 27 28 NİSAN 2012 İTÜ-TAŞKIŞLA 1 PEYZAJ MİMARLIĞI 2. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU - 2012 "Yeni Yüzyılda Peyzaj Mimarlığının Gelişimi, Değişimi, Dönüşümü" ÇAĞRI`MIZDIR "PMOGenç geçmiş Peyzaj Mimarlığı öğrenci örgütlenmelerinin bugüne devrettiği

Detaylı

Ed: Celalettin VATANDAŞ Prof. Dr. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Ahmet Kemal BAYRAM Doç. Dr. Afyon Kocatepe Üniversitesi.

Ed: Celalettin VATANDAŞ Prof. Dr. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Ahmet Kemal BAYRAM Doç. Dr. Afyon Kocatepe Üniversitesi. BİLİM VE AHLAK Ed: Celalettin VATANDAŞ Prof. Dr. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Ahmet Kemal BAYRAM Doç. Dr. Afyon Kocatepe Üniversitesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi

Detaylı

ARAÇLAR VE AMAÇLAR 57

ARAÇLAR VE AMAÇLAR 57 I ARAÇLAR VE AMAÇLAR Sıradan insandan akıl teriminin anlamını açıklamasını isteyin: hemen her zaman bir duraksamayla, sıkıntılı bir çaresizlikle karşılaşırsınız. Bunu, sözlerle anlatılamayacak kadar derin

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) 10.7816/ulakbilge- 01-02- 01 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) Şengül BÜYÜKBOYACI Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

JÜRGEN HABERMAS IN İLETİŞİMSEL EYLEM KURAMI Communicative Action Theory Of Jurgen Habermas

JÜRGEN HABERMAS IN İLETİŞİMSEL EYLEM KURAMI Communicative Action Theory Of Jurgen Habermas JÜRGEN HABERMAS IN İLETİŞİMSEL EYLEM KURAMI Communicative Action Theory Of Jurgen Habermas Yılmaz YILDIRIM ÖZET Habermas ın, konuşma ve sözün boyutları üzerine olan vurgusu, özneleri aşan ve ideal konuşma

Detaylı

Çizgisel Tarihe Karşı Çıkışları Bağlamında Spengler ve Toynbee nin Döngüsel Tarih Yaklaşımları

Çizgisel Tarihe Karşı Çıkışları Bağlamında Spengler ve Toynbee nin Döngüsel Tarih Yaklaşımları 2013/20 239 Araştırma Makalesi Research Article Eren RIZVANOĞLU Çizgisel Tarihe Karşı Çıkışları Bağlamında Spengler ve Toynbee nin Döngüsel Tarih Yaklaşımları Özet Yirminci yüzyıla değin, genel olarak

Detaylı

ZÜBEYDE HANIM DOĞUMEVİ HASTANESİNE BAŞVURAN GEBELERİN EMPATİK İLETİŞİM AÇISINDAN SAĞLIK PERSONELİNDEN BEKLENTİLERİ

ZÜBEYDE HANIM DOĞUMEVİ HASTANESİNE BAŞVURAN GEBELERİN EMPATİK İLETİŞİM AÇISINDAN SAĞLIK PERSONELİNDEN BEKLENTİLERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZÜBEYDE HANIM DOĞUMEVİ HASTANESİNE BAŞVURAN GEBELERİN EMPATİK İLETİŞİM AÇISINDAN SAĞLIK PERSONELİNDEN BEKLENTİLERİ Aylin ÖZMEN SAĞLIK

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (FELSEFE TARİHİ) ANA BİLİM DALI ARİSTOTELES TE FİZİK METAFİZİK İLİŞKİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (FELSEFE TARİHİ) ANA BİLİM DALI ARİSTOTELES TE FİZİK METAFİZİK İLİŞKİSİ 1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (FELSEFE TARİHİ) ANA BİLİM DALI ARİSTOTELES TE FİZİK METAFİZİK İLİŞKİSİ Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan Ekrem Sefa GÜL Danışman

Detaylı

FELSEFE YAPMANIN ÜÇ TEMEL DİNAMİĞİ: AKIL, NEFRET, AŞK

FELSEFE YAPMANIN ÜÇ TEMEL DİNAMİĞİ: AKIL, NEFRET, AŞK FELSEFE YAPMANIN ÜÇ TEMEL DİNAMİĞİ: AKIL, NEFRET, AŞK Yrd.Doç.Dr. Metin YASA* ÖZET Bu makalenin amacı, akıl, nefret ve aşk olarak bilinen üç temel dinamiğe dayalı felsefe yapmayı araştırmaktır. Aklın işlevselliğiyle

Detaylı

Feyerabend in Bilgi Üzerine Üç Söyleşi İle Özgür Bir Toplumda Bilim Yapıtları Işığında Bilgi Sosyolojisi ve Bilim Üzerine Bir İnceleme

Feyerabend in Bilgi Üzerine Üç Söyleşi İle Özgür Bir Toplumda Bilim Yapıtları Işığında Bilgi Sosyolojisi ve Bilim Üzerine Bir İnceleme Y ANEMON Muş Alparslan Üni versi tesi Sosyal Bi li mler Dergisi ISSN: 2147-7655 Cilt:2 Sayı:2 Aralık: 2014 Feyerabend in Bilgi Üzerine Üç Söyleşi İle Özgür Bir Toplumda Bilim Yapıtları Işığında Bilgi Sosyolojisi

Detaylı

ÜTOPYALAR VE EĞİTİM SORUNSALI *

ÜTOPYALAR VE EĞİTİM SORUNSALI * ÜTOPYALAR VE EĞİTİM SORUNSALI * Dr. Faruk Öztürk Yüzüncü Yıl Üniversitesi Özet Bu çalışmanın temel amacı, ütopya ve eğitim kavramları arasında nasıl bir ilişki olabileceğini ortaya koymaktır. Böyle bir

Detaylı

KESİN BİR BİLİM OLARAK FELSEFENİN KARTEZYEN DAYANAKLARI

KESİN BİR BİLİM OLARAK FELSEFENİN KARTEZYEN DAYANAKLARI KESİN BİR BİLİM OLARAK FELSEFENİN KARTEZYEN DAYANAKLARI Kamuran GÖDELEK ÖZET Felsefenin kesin bir bilim olarak yeniden yapılandırılması Husserl felsefesinin ana ereklerinden biridir. Husserl e göre felsefenin

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2508 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1479 İKNA EDİCİ İLETİŞİM

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2508 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1479 İKNA EDİCİ İLETİŞİM T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2508 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1479 İKNA EDİCİ İLETİŞİM Yazarlar Prof.Dr. Ahmet Halûk YÜKSEL (Ünite 1, 2) Öğr.Gör. Bilge SANDIKÇIOĞLU (Ünite 3, 4, 7) Öğr.Gör.Dr.

Detaylı

DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ

DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ Tarih Okulu Mayıs-Ağustos 2010 Sayı VII, 7-23. DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ Haydar ÇORUH Özet Ülkemizde uzun yıllar Bilim Tarihi dersleri okutulmuştur. Bu dersler her bilimin kendi

Detaylı

BİLİM ETİĞİ. Editörler

BİLİM ETİĞİ. Editörler İstanbul Üniversitesi Yayın No: 5048 I S B N : 978-975-404-906-0 BİLİM ETİĞİ Editörler Prof. Dr. Nurhan ATASOY Prof. Dr. Melih BOYDAK Prof. Dr. Hakan Ali ÇIRPAN Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN Prof. Dr. İbrahim

Detaylı

SOSYOLOJİK DÜŞÜNME METODOLOJİSİ

SOSYOLOJİK DÜŞÜNME METODOLOJİSİ SOSYOLOJİK DÜŞÜNME ve METODOLOJİSİ Mehmet Cüneyt BİRKÖK Elektronik Sürüm 1.6 İstanbul 1998 ii İÇİNDEKİLER Sunuş...1 I. Düşünme ve Sosyoloji...4 A. Bilimsel ve Eleştirel Düşünme...9 B. Realisttik ve İdealisttik

Detaylı

Medya Okuryazarlığı ve Eleştirel Düşünme Arasındaki İlişki: Kavramsal Bir Bakış *

Medya Okuryazarlığı ve Eleştirel Düşünme Arasındaki İlişki: Kavramsal Bir Bakış * Medya Okuryazarlığı ve Eleştirel Düşünme Arasındaki İlişki: Kavramsal Bir Bakış * Relationship Between Media Literacy and Critical Thinking: A Conceptual View Adile Aşkım KURT **, Dilruba KÜRÜM *** Özet

Detaylı