düüncelerle sıklıkla fen örenme ortamlarına gelen örencilerin, kavramsal deiim süreci yoluyla söz konusu düüncelerini deitirmelerinde öretmenler de

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "düüncelerle sıklıkla fen örenme ortamlarına gelen örencilerin, kavramsal deiim süreci yoluyla söz konusu düüncelerini deitirmelerinde öretmenler de"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi TheJournal of International SocialResearch Cilt: 8 Sayı: 39 Volume: 8 Issue: 39 Austos 2015 August SINIF ÖRETMEN ADAYLARIYLA FARKLI FEN KONULARINA LKN DENEY TASARLAMA UYGULAMALARI* DESIGN APPLICATIONS OF EXPERIMENT ABOUT DIFFERENT SCIENCE ISSUES WITH PRE- SERVICE PRIMARY TEACHERS Didem NEL EKC** Öz Bu aratırmada sınıf öretmeni adaylarının farklı fen konularına ilikin deney tasarlama sürecine yönelik görülerinin, özyeterlik algılarının ve özyeterlik algılarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıtır. Sekiz hafta süren uygulamalar süresince sınıf öretmeni adaylarından her hafta kendilerine verilen fen bilimleri dersi öretim programında yer alan bir kazanımın öretimine yönelik 4-5 kiiden oluan ibirlikli gruplarda deney tasarlamaları istenmitir. Öretmen adayları tasarladıkları deneyleri Fen Öretimi Laboratuvar Uygulamaları II dersinde arkadalarına sunmular ve birbirleriyle görülerini paylaarak sınıf ortamında hazırladıkları etkinlikleri deerlendirmilerdir. Dört ayrı sınıfta yürütülen uygulamalara 84 sınıf öretmeni adayı katılmıtır. Aratırma verilerinin analizde sınıf öretmeni adaylarının ankette yer alan deney tekniinin fen öretiminde kullanılmasına ve deney tasarlama sürecine ilikin görü ve özyeterlik algı maddelerine vermi oldukları yanıtların yüzde ve frekans deerleri hesaplanmıtır. Ayrıca öretmen adaylarının deney tasarlama sürecine yönelik özyeterlik algılarını etkileyen faktörleri belirlemeyi amaçlayan açık uçlu sorulara vermi oldukları yanıtlar betimsel ve içerik analizi yöntemleri kullanılarak deerlendirilmitir. Aratırmadan elde edilen verilerin analizi sonucunda sınıf öretmeni adaylarının çounluunun fen öretiminde deney tekniinin kullanılmasına ve deney tasarlamaya ilikin olumlu görülere sahip olduu; ancak bazı sınıf öretmeni adaylarının deney tasarlamaya ilikin özyeterlik algılarının alan bilgisi eksiklii, deney tasarlamanın zorluu, konuların deney tekniine uygunluu gibi faktörlerden etkilendii belirlenmitir. Anahtar Kelimeler: Sınıf Öretmeni Adayı, Deney Tasarlama, Görü, Özyeterlik. Abstract In this research, it is aimed at determining the views and self-efficacy perceptions on design applications of experiment about different science issuesof pre-service primary teachers. Pre-service primary teachers, who have worked as groups for four-five people, designed different science experiments for every week in application process continuing for eight weeks. Pre-service teachers participated in the study presented their activities developed by them to friends and evaluated the all activities prepared by sharing their views with each other in the course of Science Teaching Laboratory Application II. 84 pre-service primary teachers participated in the study and the courses were carried out in the four different class. In the analysis of data obtained from the study, the frequencies and percentages of the answers given by pre-service primary teachers for each questionnaire item about the views and self-efficacy perceptions about the experiment technique and design applications of experiment were calculated. Besides, the answers given by preservice primary teachers for open-ended questions aimed at determining the factors affecting self-efficacy perceptions of pre-service teachers about design process of experiment were evaluated by using descriptive and content analysis methods. In the results of analysis data obtained from the research, it was concluded that most of pre-service primary teachers participated in the study had positive views about the using science experiments in science teaching and design applications of experiment. However, it was determined that self-efficacy perceptions about design applications of experiment of some pre-service primary teachers were affected from factors like the lack of knowledge in the field of science, the difficulty of designing science experiments, the appropriateness of issues for experimental techniques. Keywords:Pre-Service Primary Teachers, Design of Experiment, View, Self-Efficacy. 1. GR Fen bilimleri dersi öretim programında yer alan konuların öretiminde, örencilerin ilkokul yıllarından balayarak örenmi oldukları kavramlar daha sonra örenecekleri yeni bilgileri de etkileyeceinden büyük önem taımaktadır. Özellikleörencilerin örenme sürecinden önce sahip oldukları bilgiler, zihinlerinde var olan bilimsel kavramların yanı sıra alternatif kavramlar olarak da ifade edilen kavram yanılgılarını içerebilmekte ve söz konusu yanılgılar örencilerin fen örenmelerini etkileyen faktörlerden biri olarak deerlendirilmektedir (Hewson ve Hewson, 1983). Çou zaman örencilerin sahip oldukları yanlı bilgilerin düzeltilmesi, bir baka ifadeyle kavramsal deiimin gerçekletirilmesi ise örencilerin yeni fenkavramlarını örenmelerinden daha çok zaman alabilmekte ve örenme sürecini güçletirebilmektedir (Chiu, Guo ve Treagust, 2007).Kabul görmü bilimsel düüncelerden farklı olan * Bu aratırmanın bir bölümü,bartın Üniversitesinde gerçekletirilen 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öretmenlii Eitimi Sempozyumunda (USOS 2015) Didem NEL EKC tarafından sözlü bildiri olarak sunulmutur. ** Yrd. Doç. Dr., Uak Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öretmenlii Bölümü,

2 düüncelerle sıklıkla fen örenme ortamlarına gelen örencilerin, kavramsal deiim süreci yoluyla söz konusu düüncelerini deitirmelerinde öretmenler de güçlük çekmektedirler (Abell, 2009). Bu nedenle özellikle örencilerin hem içeriinde farklı soyut kavramlar yer alan hem de birbirleriyle ilikili kavramlar içeren fen dersiyle ilk kez karılatıkları ilkokul dönemindetemel fen kavramlarını örenmelerinde sınıf öretmenleri önemli bir rol oynamaktadır (Uluçınar, Doan ve Kaya, 2008). Munck (2007) da çalımasında ilkokul fen öretmenlerinin fen öretme yeterliliklerinin örencilerin fen baarılarını etkileyebilen faktörlerden biri olduunu belirtmitir. Özellikle örencilerin pasif olarak öretmeni dinlemekten çok örenme etkinliklerine aktif olarak katıldıkları, edindikleri bilgileri günlük hayatlarında karılatıkları problemlerin çözümünde kullandıkları aktif örenme ortamlarının(faust ve Paulson, 1998) sınıf öretmenleri tarafından oluturulması önemli görülmektedir. Aktif fen örenme ortamlarının oluturulmasında kullanılabileceken önemli ve öretmenler tarafından gelitirilmesi, hazırlanması ve uygulanması mümkün olan tekniklerden biri ise deney tekniidir. Deneyler fen eitiminin temelini oluturarak örencilerin fen kavramlarını ve ilkelerini örenmeleri için gereken deneyimleri kazanmalarına olanak tanımaktadır (Rizal, 2013). Öretilmesi hedeflenen kavramlara örencilerin kendi deneyimleri yoluyla ulamalarının salandıı laboratuvarlarda (Timur, Yılmaz ve Timur, 2014) örenciler, farklı araç gereçler kullanmakta, veriler toplamakta ve gözlemler yapmaktadırlar (Basey ve Francis, 2011). Aynı zamanda uygun bir ekilde tasarlanan fen laboratuvarlarında gerçekletirilen deneysel etkinlikler bilimsel düünme, sorgulama becerileri gibi bilisel becerilerin örencilere kazandırılmasında önemli bir role sahiptir (Hofstein, Shore vekipnis, 2004).Farklı yöntemlerle ve araçlarla desteklenen deneysel etkinliklerin fen öretiminde kullanılmasının etkilerini belirlemeye yönelik literatürde yer alan aratırmalarda da olumlu sonuçlar elde edilmitir (Boaventura, Faria, Chagas ve Galvao, 2013; Hofstein, Shore ve Kipnis, 2004; Wolf vefraser, 2008). Buna ramen yapılan aratırmalarda, örencilerin birbirleriyle ve öretmenleriyle sosyal etkileim kurarak ve gerekli materyalleri kullanarak fen kavramlarına ilikin birinci elden veriler elde etmelerine olanak tanıyan fen laboratuarlarının birçok öretmen tarafından nadiren ve etkisiz bir ekilde kullanıldıı belirtilmektedir (Hofstein velunetta, 2003; Kim ve Tan, 2011). Bilindii gibibasit ve kolay temin edilebilen araç gereçlerle farklı deneyler tasarlayarak örenme ortamı zenginletirilebilmekte, herhangi bir basit okul deneyi ile örencilerin deneysel bir çalımanın nasıl gerçekletiine ilikin bir anlayı gelitirmeleri salanabilmektedir (Jenkins, 2007).Ancak birçok ilkokul öretmeninin fen alanında kendilerine güvenmemeleri ve sınırlı bir fen bilgisi temeline sahip olmaları nedeniyle fen öretimine yönelik isteksiz olma eiliminde oldukları düünülmektedir (Appleton, 2002). Bu nedenle öretmen eitimi süresince, öretmen eitiminin önemli amaçlarından biri olan öretmen adaylarının pedagojik içerik bilgilerinin (Loughran, Mulhall ve Berry, 2008) ve alan bilgilerinin gelitirilmesi üzerinde durulmaktadır. Aynı zamanda öretmen adaylarının öretim yöntemlerine ilikin algılarının, tutumlarının, görülerinin belirlenmesine ve olumlu yönde gelitirilmesine yönelik aratırmalar da gerçekletirilmektedir. lgili Aratırmalar Sınıf öretmeni adaylarından, meslek hayatlarına balamadan önce deney tekniinin kuramsal temellerine, uygulamalarına ve deney tasarlama sürecine ilikin pedagojik bilgileri eitim fakültelerinde kazanmaları beklenmektedir. Ancak çou zaman öretmen adayları yeterli bilgi birikimine sahip olsalar bile görüleri ve özyeterlik algıları nedeniyle bazı öretim yöntemlerini ve tekniklerini örenme ortamında uygulamaktan kaçınma eilimi göstermektedir. Gunning ve Mensah (2010) da öretmenlerin sahip oldukları düüncelerin, algıların ve tutumların onların öretme sürecini etkileyebileceini ifade etmilerdir. lkokul öretmenlerinin de öretim yöntemlerine ilikin sınırlılık olarak deerlendirdikleri düüncelerinin onların fen öretmeye ilikin davranılarını etkileyen faktörlerden biri olduu düünülmektedir. Birçok ilkokul öretmeninin fen öretmek için gelimi araç gereçlere ihtiyaçları olduunu düünmeleri, ilkokul örencilerinin fen kavramlarını örenmelerinin güç olduuna inanmaları ve günlük hayatlarında örencilerin karılatıkları fen olaylarını dikkate almamaları bu sonucun örnekleri olarak gösterilebilir (Levitt, 2002). Bu nedenle öretmenlerin ve öretmen adaylarının bilgilerinin, inançlarının, görülerinin onların laboratuvar etkinliklerini nasıl etkilediine ilikin gerçekletirilen çalımalarla literatürde karılaılmaktadır. Ottander ve Grelsson (2006) çalımalarında hizmet içi eitim döneminde biyoloji öretmenlerinin laboratuvar etkinliklerini uygulamalarına yönelik bilgilerini ve anlayılarını gelitirmeyi amaçlamılar ve uygulamalar sonrasında öretmenlerin görülerini alarak deerlendirmilerdir. Önen ve Çömek (2011) çalımalarında öretmen adaylarıyla basit araç gereçlerle fen deneyleri gerçekletirmiler ve fen öretmen adaylarının fen deneylerine ve bu deneylerin uygulanabilirliine ilikin görülerini aratırmılardır. Kang ve Wallace (2004) çalımalarında ortaokul fen öretmenlerinin laboratuvar etkinliklerini kullanmalarına ilikin epistemolojik inançlarını aratırmılardır. Kim ve Tan (2011) ise çalımalarında ilkokul öretmen adaylarının fen öretimine ve sorgulama temelli deneysel etkinliklerin fen öretiminde kullanılmasına ilikin görülerini ve inançlarını belirlemeyi amaçlamılardır.literatürde

3 örencilerin, öretmen adaylarının ve öretmenlerin fen deneyleri tasarladıkları çalımalarla ise nadiren karılaılmaktadır. Triona ve Klahr (2003) çalımalarında dördüncü ve beinci sınıf örencilerinin basit fen deneyleri tasarlamalarında gerçek ve sanal ortamların etkisini aratırmılardır. Kocakülah ve Sava (2011) çalımalarında öretmen adaylarından öretim programındaki kazanımları da kapsayacak ekilde deneyler tasarlamalarını, bunları çalıma yaprakları haline getirmelerini istemilerdir. Çoban ve Sanalan (2002) ise çalımalarında sınıf öretmeni adaylarıyla özgün deney tasarlama uygulamaları gerçekletirmiler ve özgün fen deneyleri tasarlayan deney grubundaki örencilerin hazır deneysel etkinlikler gerçekletiren kontrol grubundaki örencilere göre deneysel uygulama sonrasında fen öretimi özyeterlik algılarının anlamlı düzeyde yüksek olduunu belirlemilerdir. Sonuç olarak yapılan çalımalarda dikkate alındıında öretmenlerin laboratuvar etkinliklerine ilikin görülerine ve inançlarına yönelik daha fazla bilgi edinerek onların deney tekniini etkili bir ekilde örenme sürecinde kullanmalarının salanabilecei söylenebilir (Kang ve Wallace, 2004).Günümüzde öretmenlerden örencilerin bireysel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak ve sadece öretim programlarında yer alan etkinliklere balı kalmadan üretken öretmenler olmaları beklenmektedir. Bu nedenle öretmen adaylarının deney tasarladıkları ve bu sürece ilikin görülerinin ve özyeterlik algılarının aratırıldıı daha fazla çalıma yapılmasına ihtiyaç olduu düünülmektedir. Bu aratırmada da öncelikle sınıf öretmeni adaylarıyla deney tasarlama uygulamaları gerçekletirilmi daha sonra ise deney tekniinin fen öretiminde kullanılmasına ve deney tasarlamaya ilikin görülerinin ve özyeterlik algılarının belirlenmesi amaçlanmıtır.aratırmanın amacı dorultusunda aaıda yer alan aratırma problemleri belirlenmitir. 1. Sınıf öretmeni adaylarının deney tekniinin fen öretiminde kullanılmasına ve deney tasarlama sürecine ilikin genel görüleri nelerdir? 2. Sınıf öretmeni adaylarının fen deneylerini örenme ortamında uygulama ve özgün fen deneyleri tasarlama sürecine ilikin özyeterlik algıları nasıldır? 3. Sınıf öretmeni adaylarının meslek hayatlarında fen deneyleri tasarlamalarına ilikin özyeterlik algılarını etkileyebilecek faktörler nelerdir? 2. YÖNTEM Gerçekletirilen bu aratırmada var olan bir durumun ortaya konması amaçlanmı ve bu amaçla aratırmanın yöntemi tarama (survey) modeli olarak belirlenmitir. Tarama modelinin kullanıldıı aratırmalar, davranıları tanımlamayı ve eitimde var olan bir konuya, duruma ya da soruna ilikin bireylerin algılarını, görülerini, tutumlarını ve inançlarını detaylı bir ekilde incelemeyi amaçlamaktadır (Dawson, 2007; Lodico, Spaulding ve Voegtle, 2006).Söz konusu çalımada da öncelikle öretmen adaylarıyla bir uygulama gerçekletirilmi, uygulama sonrasında ise öretmen adaylarının görüleri ve özyeterlik algıları belirlenmeye çalıılmıtır. Aratırmanın uygulamaları sınıf öretmenlii bölümünde ikinci sınıfta örenim görmekte olan öretmen adaylarıyla Fen Öretimi Laboratuvar Uygulamaları II dersinde yürütülmütür.sekiz hafta süren uygulamalar süresince sınıf öretmeni adaylarından her hafta kendilerine verilen fen bilimleri dersi öretim programında yer alan bir kazanımın öretimine yönelik 4-5 kiiden oluan ibirlikli gruplarda deney tasarlamaları istenmitir. Öretmen adayları tasarladıkları deneyleri her hafta (2 ders saati) ilgili derste arkadalarına sunmular ve birbirleriyle görülerini paylaarak hazırladıkları etkinlikleri örenci düzeyine uygunluk, deneyin özgünlüü, kazanımlara uygunluk gibi farklı açılardan deerlendirmilerdir Çalıma Grubu Aratırmaya Uak Üniversitesi Sınıf Öretmenlii bölümünde ikinci sınıfta örenim görmekte olan 84 sınıf öretmeni adayı katılmıtır. Aratırmaya katılan öretmen adaylarının %84,5 (n=71) ini kız örenciler, %15,5 (n=13) ini ise erkek örenciler oluturmaktadır. Aratırmanın uygulamalarını gerçekletirmek içinöretmen adayları sınıflardaki toplam örenci sayıları eit olacak ekilde dört ayrı sınıfa rasgele olarak daıtılmıtır. Uygulamalar aynı öretim üyesi (aratırmacı) tarafından dört ayrı sınıfta yürütülmütür Veri Toplama Aracı ve Veri Analizi Aratırmada veri toplama aracı olarak üç bölümden oluan anket formu kullanılmıtır. Anket formunun birinci bölümünü beli likert tipi (kesinlikle katılıyorum, katılıyorum, kısmen katılıyorum, katılmıyorum, kesinlikle katılmıyorum) ölçeklemeye sahip öretmen adaylarının deney tekniinin fen öretiminde kullanılmasına ve deney tasarlama sürecine ilikin görülerini belirlemeye yönelik maddeler oluturmaktadır. Anketin ikinci bölümünde ise sınıf öretmeni adaylarının fen deneylerini örenme ortamında uygulama ve özgün fen deneyleri tasarlama sürecine ilikin özyeterlik algı maddeleri yer almaktadır. Sınıf öretmeni adaylarının deney tasarlama sürecine yönelik özyeterlik algılarını etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla hazırlanan iki açık uçlu soru da anketin üçüncü bölümünü oluturmaktadır.aratırmacı tarafından hazırlanan anketin gelitirilme sürecinde öncelikle literatürde yer

4 alan çalımalar da incelenerek anket maddeleri ve soruları hazırlanmıtır. Hazırlanan anketin kapsam geçerliliini ve yüz-görünü geçerliliini belirlemek amacıyla uzman iki öretim üyesinin görüüne bavurulmutur. Uzmanların görüleri dorultusunda anket formunda gerekli düzenlemeler yapılarak ankete uygulamalar için son hali verilmitir. Verilerin analiz edilmesi sürecinde ise öretmen adaylarının beli likert tipi (kesinlikle katılıyorum, katılıyorum, kısmen katılıyorum, katılmıyorum, kesinlikle katılmıyorum) ölçeklemeye sahip görü ve özyeterlik algı maddelerine vermi oldukları yanıtların yüzde ve frekans deerleri hesaplanmıtır. Anketin üçüncü bölümünde yer alan açık uçlu soruların analizinde ise betimsel ve içerik analizi yöntemlerinden yararlanılmıtır. Açık uçlu soruların analizi alanında uzman iki aratırmacı tarafından gerçekletirilmi ve aratırmanın güvenirliini salamak amacıyla uzmanlar arasındaki uyuum yüzdesi hesaplanmıtır (Miles ve Huberman, 1994). Uzmanlar arasındaki uyuum deeri birinci soru için 0,77; ikinci soru için ise 0,73 olarak belirlenmitir. Elde edilen deerlerin 0,70 in üzerinde olması nedeniyle aratırma güvenirliinin salandıını söylemek mümkündür (encan, 2005). 3. BULGULAR VE YORUM Çalımanın bu bölümünde aratırmadan elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda ulaılan istatistiksel deerlere yer verilerek bulgular yorumlanmıtır. Aratırmanın problem cümleleri dorultusunda aratırmadan elde edilen bulguları sınıf öretmeni adaylarının deney tekniinin fen öretiminde kullanılmasına ve deney tasarlama sürecine ilikin görüleri, özyeterlik algıları ve özyeterlik algılarını etkileyen faktörler olmak üzere üç grup altında toplamak mümkündür. Birinci Alt Probleme likin Bulgular ve Yorum Aratırmanın birinci alt probleminin çözümü dorultusunda gerçekletirilen analizler sonucunda elde edilen sınıf öretmeni adaylarının deney tekniinin fen öretiminde kullanılmasına ve deney tasarlama sürecine ilikin görülerini belirlemeye yönelik anket maddelerine vermi oldukları yanıtların yüzde ve frekans deerleri Tablo 1 de sunulmutur. Tablo 1: Sınıf öretmeni adaylarının deney tekniinin fen öretiminde kullanılmasına ve deney tasarlama sürecine ilikin görüleri Deney tekniinin fen öretiminde kullanılmasına ve deney tasarlama sürecine ilikin görü maddeleri Kesinlikle Kısmen Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum 1. Deney tasarlamanın fen öretimi için gerekli olduunu düünüyorum. 2. Bence basit deney tasarlama etkinlikleri ilkokul örencileri için uygulanabilirdir. 3. Tüm fen konuları için farklı deneyler tasarlanabilir. 4. Deney tasarlama süreciyle örencilerin fen konularını örenmeleri salanabilir. 5. Deney tasarlama örencilerin yaam boyu örenme becerilerini kazanmaları için gereklidir. 6. Her örencinin fen konuları için deney tasarlayabileceini düünmüyorum. 7. Deney tasarlama süreci örencilerin yaratıcılıklarını gelitirebilir. 8. Öretmenlik hayatımda örencilerimin açık uçlu deneyler gelitirmelerine yönelik uygulamalar gerçekletirmek isterim. 9. Deney tasarlamak yerine daha önce tasarlanmı deneyleri kullanmanın daha uygun olduunu düünüyorum. f % f % f % f % f % 37 44, ,0 6 7,1 1 1,2 3 3, , , ,3 2 2,4 1 1, , , ,1 7 8,3 2 2, , ,8 8 9,5 2 2,4 1 1, , , ,7 3 3,6 1 1,2 7 8, , , ,8 4 4, , , ,1 2 2, , , ,9 6 7,1 2 2,4 8 9, , , ,5 6 7,1 Tablo 1 de sunulan verilere göre, deney tasarlama uygulamaları sonrasında, sınıf öretmeni adaylarının deney tekniinin fen öretiminde kullanılmasına ve deney tasarlama sürecine ilikin genel olarak olumlu görülere sahip oldukları söylenebilir. Aratırmada sınıf öretmeni adaylarının neredeyse tamamının katılma dereceleri farklılık gösterse de, deney tasarlamanın fen öretimi için gerekli olduu, tüm fen konuları için deney tasarlanabilecei, basit deney tasarlama etkinliklerinin ilkokul örencileri için de uygulanabilecei, deney tasarlama süreciyle örencilere fen kavramlarının öretilebilecei, örencilerin yaam boyu örenme becerilerinin ve yaratıcılıklarının gelitirilebilecei görüünde oldukları belirlenmitir. Dier maddeler incelendiinde ise, bazı öretmen adaylarının her örencinin fen konuları için deney

5 tasarlayamayacaını ve deney tasarlamak yerine tasarlanmı deneyleri örenme sürecinde kullanmanın daha uygun ve etkili olacaını düündükleri sonucuna ulaılmıtır. kinci Alt Probleme likin Bulgular ve Yorum Aratırmanın ikinci alt probleminin çözümü dorultusunda gerçekletirilen analizler sonucunda elde edilen sınıf öretmeni adaylarının fen deneylerini örenme ortamında uygulama ve özgün fen deneyleri tasarlama sürecine ilikin özyeterlik algılarını belirlemeye yönelik anket maddelerine vermi oldukları yanıtların yüzde ve frekans deerleri Tablo 2 de sunulmutur. Tablo 2: Sınıf öretmeni adaylarının fen deneylerini örenme ortamında uygulama ve özgün fen deneyleri tasarlama sürecine ilikin özyeterlik algıları Fen deneylerini örenme ortamında uygulama ve deney tasarlama sürecine ilikin özyeterlik algı maddeleri Kesinlikle Kısmen Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum 1. Öretmenlik meslek hayatımda fen konuları için deney tasarlamak konusunda yeterliyim. 2. Fen konuları için orjinal, farklı deneyler tasarlayabilirim. 3. Fen deneylerini örenme sürecinde örencilerimin tartımalarını salamak amacıyla kullanabilirim. 4. Örencilerime fen konuları için nasıl deney tasarlayacaklarını açıklayabilirim. 5. Örencilerimin fen konuları için deney tasarlamalarını salayabilirim. 6. Fen konuları için tasarladıım deneyleri sınıf ortamında uygulayabilirim. 7. Tüm fen konuları için deney tasarlayabilirim. 8. Tasarladıım deneyleri sınıf ortamında uygularken sınıf yönetimini salamakta güçlük çekebilirim. 9. Örencilerimin tasarladıkları deneyleri bilimsel yaratıcılıklarına göre deerlendirebilirim. 10. Deney tasarlama sürecini örencilerin yaratıcılıklarını gelitirmek için kullanabilirim. 11. Deney tasarlamak yerine tasarlanmı deneyleri kullanmayı tercih ederim. f % f % f % f % f % 12 14, , , , , , ,6 6 7, , , ,0 2 2,4 1 1, , , ,4 2 2,4 1 1, , , ,9 3 3,6 1 1, , ,9 8 9,5 2 2,4 1 1,2 5 6, , , , , , , ,1 8 9,5 5 6, , ,4 3 3,6 2 2, , ,7 9 10,7 2 2,4 2 2, ,5 9 10, , ,9 3 3,6 Tablo 2 de sunulan verilere göre, deney tasarlama uygulamaları sonrasında sınıf öretmeni adaylarının fen deneylerini örenme ortamında uygulama ve özgün fen deneyleri tasarlama sürecine ilikin özyeterlik algılarının anket maddelerine göre farklılık gösterdii söylenebilir. Aratırmada sınıf öretmeni adaylarının çounluunun, fen konuları için tasarladıkları deneyleri sınıf ortamında uygulayabilme, fen deneylerini örenme sürecinde örencilerin tartımalarını salamak amacıyla kullanabilme, örencilerinin fen konuları için deneyler tasarlamalarını salayabilme, örencilerin tasarladıkları deneyleri deerlendirebilme, deney tasarlama sürecini örencilerin yaratıcılıklarını gelitirmek amacıyla kullanabilme algısına ilikin maddelere olumlu yönde katıldıkları belirlenmitir. Buna karılık aratırmada bazı öretmen adaylarının meslek hayatlarında tüm fen konuları için orijinal ve özgün deneyler tasarlamak konusunda kendilerini kısmen yeterli gördükleri ortaya çıkmıtır. Çalımada öretmen adaylarının çounluunun, tasarladıkları deneyleri sınıfta uygularken sınıf yönetimini salama konusunda kendilerine ilikin özyeterlik algılarının düük olduu da belirlenmitir. Ayrıca çalımadan elde edilen bir baka sonuca göre öretmen adaylarının çounluunun katılma dereceleri farklılık gösterse de deney tasarlamak yerine tasarlanmı deneyleri öretmenlik meslek hayatlarında kullanmayı tercih ettikleri ortaya çıkmıtır. Üçüncü Alt Probleme likin Bulgular ve Yorum Aratırmanın üçüncü alt probleminin çözümü dorultusunda gerçekletirilen analizlerde sınıf öretmeni adaylarının meslek hayatlarında fen deneyleri tasarlamalarına ilikin özyeterlik algılarını etkileyebilecek faktörleri belirlemeye yönelik iki farklı açık uçlu soruya vermi oldukları yanıtların yüzde ve frekans deerleri hesaplanmıtır. Aynı zamanda öretmen adaylarının ifadelerinden örnekler verilmitir.

6 Ankette yer alan ilk açık uçlu soruyla öncelikle sınıf öretmeni adaylarına Meslek hayatınızda tüm fen konuları için deney tasarlayabileceinizi düünüyor musunuz? sorusu yöneltilmi daha sonra ise yanıtlarının gerekçelerini açıklamaları istenmitir. Tablo 3 de sınıf öretmeni adaylarının ilgili anket sorusuna vermi oldukları yanıtlar görülmektedir. Tablo 3: Sınıf öretmeni adaylarının Meslek hayatınızda tüm fen konuları için deney tasarlayabileceinizi düünüyor musunuz? sorusuna vermi oldukları yanıtlar Meslek hayatınızda tüm fen konuları için deney tasarlayabileceinizi düünüyor musunuz? Yanıtlar n % Evet 34 40,48 Hayır 50 59,52 Tablo 3 de sunulan verilere göre aratırmaya katılan sınıf öretmeni adaylarının çounluunun (n=50) meslek hayatlarında tüm fen konuları için deney tasarlayabileceklerini düünmedikleri belirlenmitir. lgili sorunun ikinci bölümünde sınıf öretmeni adaylarına yanıtlarının gerekçeleri sorulmutur. Tablo 4 de Meslek hayatınızda tüm fen konuları için deney tasarlayabileceinizi düünüyor musunuz? sorusuna yönelik gerekçelerini belirten sınıf öretmeni adaylarının yanıtlarının yüzde ve frekans deerleri verilmitir. Tablo 4: Sınıf öretmeni adaylarının Meslek hayatınızda tüm fen konuları için deney tasarlayabileceinizi düünüyor musunuz? sorusunun gerekçeli yanıtlarına ilikin yüzde ve frekans deerleri Meslek hayatınızda tüm fen konuları için deney tasarlayabileceinizi düünüyor musunuz? Neden? Kodlar f % f % Konuların deneyler için uygun olması 8 33,3 Evet, Çünkü; Hayır, Çünkü; Deney tasarlayabilme becerisine sahip olma 8 33,3 Basit malzemelerle deney yapabilme olanaı 5 20,9 Aratırarak yapabilme becerisi / Var olan deneylere farklılık katma olanaı 3 12,5 Yeterli bilgiye sahip olmama 11 27,5 Her konunun deneye uygun olmaması Bazı konularda deney tasarlamanın zorluu 9 22,5 Malzeme sıkıntısı olması 5 12,5 Bireysel yaratıcılıına ilikin inancın az olması 3 7,5 Bazı deneylerin tehlikeli olması , ,5 Tablo 4 te sunulan verilere göre tüm fen konuları için meslek hayatlarında deney tasarlayabileceklerini düünen sınıf öretmeni adayları, yanıtlarının gerekçeleri olarak konuların deneyler için uygunluunu, deney tasarlayabilme becerisine sahip olmalarını, basit malzemelerle ve aratırarak özgün deneyler tasarlamanın mümkün olmasını göstermilerdir. Bazı öretmen adayları uygulama sürecine vurgu yaparak Evet. Çünkü burada yaayıp gördük. Düündükçe konuyla ilgili farklı deneyler ortaya çıkıyor (24), Evet. Çünkü tasarım konusunda alıılmılık düzeyine geldim (35), Evet. Çünkü örencilik hayatımda bu deneyimi kazandım (36) ifadeleriyle görülerini belirtmilerdir. Söz konusu görülere göre uygulama sürecinin bazı sınıf öretmeni adaylarının deney tasarlamaya ilikin özyeterlik algılarının olumlu yönde gelimesine katkı saladıı söylenebilir. Aratırmada bazı öretmen adayları ise Aslında tasarlanabilir. Çünkü fen konuları zaten deney yapılabilecek ekilde. Çok basit haliyle tasarlayabilirim. Yani o konuyu örendikten sonra basit haliyle deney oluturulabilir (44), Hemen hemen evet. Çünkü deney yapmanın o kadar zor bir ey olmadıını, ayrıca laboratuvar gerekmediini, basit malzemelerle de deney yapılabildiini ve benim de bu ii yapabildiimi gördüm (59) ifadeleriyle basit malzemelerle farklı orijinal deneyler gelitirilebileceklerini vurgulamılardır. Aratırmada tüm fen konuları için meslek hayatlarında deney tasarlayabileceklerini düünmeyen öretmen adayları ise yeterli bilgiye sahip olmamalarını, her konunun deneye uygun olmaması nedeniyle bazı konularda deney tasarlamanın zor olmasını ve yeterli düzeyde yaratıcı olmamalarını yanıtlarının gerekçeleri olarak göstermilerdir. Ayrıca bazı öretmen adayları malzeme sıkıntısı ve tehlikeli malzemeler nedeniyle her konuda deney tasarlayamayacaklarını belirtmilerdir. Yeterli bilgiye sahip olmamalarını yanıtlarının gerekçeleri olarak gösteren öretmen adayları Hayır. Çünkü yeterli bilgim yok (21), Düünmüyorum. Çünkü fen konuları hakkında detaylı bilgilere sahip deilim (50), Hayır. Elektrik gibi konularda yeterli olduumu düünmüyorum (57), Hayır düünmüyorum. Çünkü deney için önce konulara hakim olmam gerek (75), Hayır. Fen konularına o kadar hakim deilim (69) ifadeleriyle alan bilgisine yönelik yetersiz olduklarını vurgulamılardır. Bazı öretmen adayları ise Hayır. Çünkü malzeme bulması zor olabilir ve tehlikeli olabilir (26), Hayır. Çünkü her konunun deneyinin sınıf ortamında pahalı olmayan malzemelerle yapılması mümkün deil (31) ifadeleriyle malzeme yetersizlii nedeniyle tüm fen konuları için deney tasarlayamayacaklarını belirtmilerdir. Sınıf öretmeni adaylarına yöneltilen ikinci açık uçlu soruda öncelikle öretmen adaylarına Öretmenlik meslek hayatınızda fen konuları için deney tasarlamayı mı yoksa tasarlanmı deneyleri

7 kullanmayı mı tercih edersiniz? sorusu yöneltilmitir. Tablo 5 de öretmen adaylarının ilgili anket sorusuna vermi oldukları yanıtlar görülmektedir. Tablo 5: Sınıf öretmeni adaylarının Öretmenlik meslek hayatınızda fen konuları için deney tasarlamayı mı yoksa tasarlanmı deneyleri kullanmayı mı tercih edersiniz? sorusuna vermi oldukları yanıtlar Öretmenlik meslek hayatınızda fen konuları için deney tasarlamayı mı yoksa tasarlanmı deneyleri kullanmayı mı tercih edersiniz? Yanıtlar n % Deney tasarlama 50 59,53 Tasarlanmı deneyleri kullanma 13 15,47 Tasarlama ve tasarlanmı deneyleri kullanma Tablo 5 te sunulan verilere göre sınıf öretmeni adaylarının çounluu meslek hayatlarında fen konuları için deney tasarlamayı tercih ettiklerini belirtmilerdir. Bazı öretmen adayları ise hem deney tasarlayabileceklerini hem de tasarlanmı deneyleri kullanabileceklerini ifade etmilerdir. lgili sorunun ikinci bölümünde sınıf öretmeni adaylarından yanıtlarının gerekçelerini açıklamaları istenmitir. Tablo 6 da Öretmenlik meslek hayatınızda fen konuları için deney tasarlamayı mı yoksa tasarlanmı deneyleri kullanmayı mı tercih edersiniz? sorusuna yönelik gerekçelerini belirten sınıf öretmeni adaylarının yanıtlarının yüzde ve frekans deerleri verilmitir. Tablo 6: Sınıf öretmeni adaylarının Öretmenlik meslek hayatınızda fen konuları için deney tasarlamayı mı yoksa tasarlanmı deneyleri kullanmayı mı tercih edersiniz? sorusuna yönelik gerekçeli yanıtlarının yüzde ve frekans deerleri Öretmenlik meslek hayatınızda fen konuları için deney tasarlamayı mı yoksa tasarlanmı deneyleri kullanmayı mı tercih edersiniz? Neden? Kodlar f % f % Yaratıcı/Orijinal/Farklı/Kiiye özel olması 13 28,88 Tasarlama Tasarlanmı lgi çekici ve farklı deneylerin etkili olması 10 22,22 Örencilerin seviyelerine uygun deney tasarlama olanaı 7 15,55 Tasarlanan deneyin daha etkin kullanılması 6 13,33 Deney tasarlamanın öretmeni gelitirmesi 6 13,33 Basit etkinlikler/deneyler tasarlayabilme becerisine sahip olma 3 6,66 Tasarlanmı deneylerin daha iyi/anlaılır/kolay olması 4 28,57 Her konu için deney tasarlamanın zor olması 4 28,57 Tasarlanmı varken deney tasarlamanın gereksiz olması 3 21,42 Bireyin deney tasarlama konusunda yetersiz hissetmesi 3 21, , ,53 Her ikisi Malzemelere göre deiebilmesi 2 33,33 Konuya balı olması/zorlanınca tercih edilmesi 2 33,33 Her ikisinde de amacın deney yapmak olması 2 33,33 6 9,23 Tablo 6 da sunulan verilere göre fen konuları için deney tasarlamayı tercih eden öretmen adayları orijinal deneylerin örenciler üzerinde daha etkili olmasını, örencilerin seviyelerine uygun deneyler hazırlamanın mümkün olmasını, deney tasarlamanın öretmeni gelitirmesini, öretmen tarafından tasarlanan deneylerin daha etkin kullanılmasını yanıtlarının gerekçeleri olarak göstermilerdir. Çalımada bir öretmen adayı Mümkün olduu kadar kendim tasarlamak isterim. Çünkü kendi tasarlamı olduum deneylerle konuyu daha iyi anlatabilirim diye düünüyorum (41) ifadeleriyle kendi tasarladıı deneyi daha etkin kullanacaına vurgu yaparken, bir baka öretmen adayı Tasarlamak isterim. Çünkü daha orijinal olacaını ve akılda kalacaını düünüyorum (29) ifadeleriyle orijinal deneylerin örenciler üzerindeki etkililiini vurgulamıtır. Bazı sınıf öretmeni adayları ise Tasarlamayı tercih ederim. Çünkü her örenci aynı deildir (30), Tasarlamak isterim. Çünkü öretim verdiim örencilerin seviyelerine göre ayarlama yapmak isterim. Böyle olursa daha uygun deneyler tasarlayabilir kullanabilirim (58), Kendim tasarlamak isterim. Çünkü konuyu anlatacaım kesim benim örencilerim olacaından neyi nasıl alacaklarını kestirebilirim ve onlara hitap ederken anlamalarını kolaylatıracak deneyler tasarlayabilirim (80) ifadeleriyle deney tasarlayarak bireysel farklılıklara sahip örenciler için örenme sürecinin daha etkili hale getirilebileceini ifade etmilerdir. Bir öretmen adayı ise farklı bir açıdan deerlendirme yaparak Tasarlamak isterim. Bu beni hep aktif kılar ve körelmem. Çocuklar içinde farklılık olur (35) ifadeleriyle deney tasarlama sürecinin kendisine olan yararından söz etmitir. Aratırmada meslek hayatlarında tasarlanmı deneyleri kullanmayı tercih edeceklerini belirten öretmen adayları deney tasarlama konusunda kendilerini yetersiz hissetmelerini, tasarlanmı deneylerin daha iyi olmasını, deney tasarlamanın zor ve gereksiz olmasını yanıtlarının gerekçeleri olarak

The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students Academic Achievements and Enquiry Learning Skill Perceptions*

The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students Academic Achievements and Enquiry Learning Skill Perceptions* Elementary Education Online, 7(1), 188-202, 2008. lköretim Online, 7(1), 188-202, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics teaching

Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics teaching Elementary Education Online, 6(2), 264-283, 2007. lköretim Online, 6(2), 264-283, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETM FAKÜLTES

Detaylı

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching Elementary Education Online, 7(2), 384-400, 2008. lköretim Online, 7(2), 384-400, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted

Detaylı

ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION

ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION Yrd. Doç. Dr. Nazlı GÖKÇE Özet Çevre sorunlarının hızla artıı günümüzde çevre eitimi giderek daha önemli duruma gelmektedir.

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi lköretim-online, 4(2), 32-45, 2005 [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Yard. Doç. Dr. brahim BLGN ABÜ, Eitim Fakültesi, lköretim Böl. Fen

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OKUMA YAZMA BECERLERN DESTEKLEYC DUYU

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008)

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008) Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ALMANCA ÖRETMEN ADAYLARININ TEKNOPEDAGOJK

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr

Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr * Why do teacher candidates cheat? Aykut Emre Bozdoan* Çarı Öztürk** ABSTRACT.

Detaylı

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve I. BÖLÜM GR Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim dallarına kayıt yaptıran birinci sınıf lisans örencileri, orta öretim kurumlarının, aırlıklı olarak

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı MLL ETM BAKANLII MÜFETTLERNN OKUL REHBERLK HZMETLER VE DENETMYLE LGL GÖRÜLER THE OPINIONS OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION INSPECTORS ABOUT SCHOOL GUIDANCE SERVICES AND SUPERVISION OF THESE SERVICES

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS Yrd. Doç. Dr. Handan DEVEC * Tuba Selanik AY ** Özet Son yıllarda tüm dünyada

Detaylı

The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies Preservice Teachers

The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies Preservice Teachers Elementary Education Online, 7(3), 680-692, 2008. lköretim Online, 7(3), 680-692, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies

Detaylı

OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES

OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES Dr. Cevdet EPÇAÇAN** Özet Bu aratırmanın amacı, okuduunu anlamaya katkısı olduu, bilimsel çalımalarla

Detaylı

The Effects of Computer-Assisted Instruction of Simple Circuits on Experimental Process Skills

The Effects of Computer-Assisted Instruction of Simple Circuits on Experimental Process Skills Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(1), 77-101, Ocak 2013 Journal of Theoretical Educational Science, 6(1), 77-101, January 2013 [Online]: http://www.keg.aku.edu.tr The Effects of Computer-Assisted Instruction

Detaylı

nsan yaamı, teknolojik, ekonomik ve sosyal artlardaki yeniliklerin de etkisiyle hızla deimekte ve gelimektedir. Bu süreç içerisinde turizm endüstrisi

nsan yaamı, teknolojik, ekonomik ve sosyal artlardaki yeniliklerin de etkisiyle hızla deimekte ve gelimektedir. Bu süreç içerisinde turizm endüstrisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRGÜTSEL BALILIK

Detaylı

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 215-227 [Nisan 2014] Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 VAKA ARATIRMASI: ÖZEL ETM ALANINDA ÇALIAN ÖRETMENLERN SORUNLARI VE HTYAÇLARI A CASE STUDY: THE PROBLEMS AND NEEDS OF TEACHERS WORKING IN THE FIELD OF SPECIAL EDUCATION Yeim GÜLEÇ-ASLAN* Fidan ÖZBEY* Canan

Detaylı

Öğretmenlerin Sahip Oldukları Mesleki Özerklik Düzeyine Ġlişkin Algıları 3. Teachers Perceptions of the Level of their Professional Autonomy

Öğretmenlerin Sahip Oldukları Mesleki Özerklik Düzeyine Ġlişkin Algıları 3. Teachers Perceptions of the Level of their Professional Autonomy Öğretmenlerin Sahip Oldukları Mesleki Özerklik Düzeyine Ġlişkin Algıları 3 Teachers Perceptions of the Level of their Professional Autonomy Gökhan Özaslan 4 To cite this article / Atıf için: Özaslan, G.

Detaylı

OKUL ÖNCES ETM KURUMLARININ FZK DURUMUNUN NCELENMES PHYSICAL EXAMINATION OF THE STATE OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS Yasemin KUBANÇ

OKUL ÖNCES ETM KURUMLARININ FZK DURUMUNUN NCELENMES PHYSICAL EXAMINATION OF THE STATE OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS Yasemin KUBANÇ OKUL ÖNCES ETM KURUMLARININ FZK DURUMUNUN NCELENMES PHYSICAL EXAMINATION OF THE STATE OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS Yasemin KUBANÇ Öz Bir okul öncesi eitim kurumunun iç ve dı fiziki yapısının taıması

Detaylı

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri R.Levent VEZNEDAROLU, A. Oytun ÖZGÜR Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları lveznedarolu@yahoo.com ÖZ: Bu makalede, örenme stillerinin ne olduu, öretim sürecini

Detaylı