E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003"

Transkript

1 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes

2 Ç NDEK LER 1. ULUSAL VER LER 4 Temel Göstergeler 4 nsan Geliflimi S ralamas 5 2. E T M VER LER 6 Erken Çocukluk E itimi 6 lkö retim 6 Ortaö retim 7 E itimle lgili Di er Oranlar 8 HIV/AIDS in Etkisi 8 3. ULUSAL POL T K VE EKONOM K ÇERÇEVE 9 Toplumsal Cinsiyet ile ilgili Kurumlar 9 Birleflmifl Milletler ve Ortakl klar 10 Ulusal Politika veya Planlar 10 Anlaflmalar ve Yasalar 10 Di er Faktörler 11 Çal flma Hayat nda Kad nlar UNICEF ÇERÇEVES Ö RENC VER LER 13 Erken Çocukluk E itimi 13 Do um Kay tlar 13 Çal flan Çocuklar 14 Kriz, Çat flma ve stikrars zl k MÜFREDAT ÇER E T M SÜREÇLER 18 Ö retmenler ve Müdürler 18 Gerekli Nitelikler 19 Toplum ve Okul Süreçleri 19 UNICEF ve Ortakl klar 20 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE

3 Ç NDEK LER 8. Ö RENME ORTAMI 21 Altyap ve Okul Ev Uzakl 21 S n f içi Durum 21 Okul Hijyeni 22 Okullarda Güvenlik ve Emniyet Ö RENME HEDEFLER VER LER N ANAL Z li Y llarda Türkiye de E itim 24 Temel E itim Program 24 Toplumsal Cinsiyet Aç s ndan Ö retim Materyallerinin Durumu 27 K zlar n E itimini Etkileyen E itim Süreçleri 28 Ö renme Ortam 29 Finansman 30 Sonuç KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASINI DESTEKLEMEK Ç N ÖNER LER 31 Sosyal Öneriler 31 Ekonomik Öneriler 33 E itim Önerileri 34 Di er Öneriler KAYNAKÇA 39 Kapak foto raf : Mustafa Ertekin Tasar m ve uygulama: 2003, telif haklar UNICEF Türkiye UNICEF Türkiye Temsilcili i Birlik Mahallesi, 2. Cadde, No 11, Çankaya, Ankara, Turkey Telefon +90 (0) Faks: +90 (0) E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE

4 ULUSAL VER LER Temel Göstergeler (1) Toplam Kad n Erkek Nüfus 1 67,803,927 33,457,192 33,346, yafl n alt ndaki nüfus 2 24,472,133 11,830,105 12,642, yafl n alt ndaki nüfus 3 6,584,822 3,188,132 3,396, Nüfus Say m Sonuçlar, Devlet statistik Enstitüsü (D E) Genel Nüfus Say m, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, Türkiye, Yay n Numaras 2759, s140, D E ibidem Temel Göstergeler (2) Ortalama Kad n Erkek Do umda Yaflam Süresi years 70.9 years 66.2 years Kentli Nüfus Oran 5 %59.2 %59.1 %59.4 Kentli Nüfus Oran 6 %64.9 %64.5 %65.3 Kifli Bafl GMSH 7 US$2,584 5 Yafl n Alt nda Ölüm S ralamas Nüfus ve Kalk nma Göstergeleri, Ulusal Nüfus Projeksiyonu, D E Kentsel alan olarak tan mlanm fl, 20,001 ve üzeri nüfusa sahip yerleflim yerlerinde yaflayan nüfusun toplam nüfus içindeki oran. D E, fiehir tan m idari bölünüfl yap s dikkate al narak, il ve ilçe merkezlerinde bulunan nüfus flehir nüfusun olarak al nd nda Genel Nüfus Say m, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, Türkiye, Yay n Numaras 2759, s140, 141, D E D E, D E, E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE

5 ULUSAL VER LER Endeks Ülke Say s S ralama nsan Geliflimi Endeksi Cinsiyetle liflkili Geliflim Endeksi Yafl n Alt nda Ölüm S ralamas Human Development Report, 2002, UNDP, New York, ibidem 11 The State of the World s Children, 2003, s99 New York, KAYNAK HAKKINDA NOT Nüfus ve Kalk nma Göstergeleri Devlet statistik Enstitüsü ile Birleflmifl Milletler iflbirli inde y ll k verilerin tablo ve grafiksel olarak sunmas n düzenlemek için kurulmufltur. Nüfus ve Kalk nma Göstergeleri, nüfus ve geliflim konular n n de erlendirme ve izlenmesine yard mc olmaktad r. The Human Development Report ( nsan Kalk nma Raporu) UNDP gözetiminde ba ms z bir yay nd r. Rapor y ll k olarak yay nlanmakta olup analizlerin izlenmesi ve ana konular içerir. The Human Development Report 175 ülkede insan geliflimi ile iliflkili dengeleri karfl laflt r r ve öncelikli geliflmelerin yerleflimine yard m için gündemine al r. The State of the World s Children 2003 (Dünya Çocuklar n n Durumu, 2003) New York merkez bürosu websitesinde okunabilir. UNICEF ana raporu y ll k olarak Aral k ay nda yay nlanmaktad r. E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE

6 E T M VER LER Erken Çocuk Dönemi Toplam K z Erkek Fark Yüzde 1 %6.9 %6.7 %7.1 %0.4 Say 2 226, , ,255 11, Devlet, özel sektör ve benzeri kurulufllar taraf ndan düzenlenen erken çocukluk e itimine (EÇE) kat lan çocuklar n ça nüfusuna oran Ö retim y l geçici verileri, MEB Araflt rma Plânlama ve Koordinasyon Kurulu (APK) EÇE ne kat lanlar n toplam say s. MEB APK lkö retim Toplam K z Erkek Fark Kaba Okullaflma Oran 3 %96.6 %93 %100 %7.8 Net Okullaflma Oran 4 %89.8 %87 %92.4 %5.3 Net Okulla Devam 5 %70 %73 %3 Kay tl Olmayan 6 1,434, , , ,000 S n f Tekrar Etme Oran 7 %3.5 Ortaö retime Geçme Oran 8 % Ö retim Y l bafl nda geçici veriler, Devlet statistik Enstitüsü (D E) ibidem Not: Ö renim y l bafl nda, k zlar n ilkö retimin ikinci basama ndaki (12 14 yafl grubuna karfl l k gelen 6, 7 ve 8 s n flarda) okullaflma oranlar k rsal alanlarda sadece %67.3 tür. Bu oran erkeklerde %82.2 dir. Kentsel alanlarda ise bu oranlar %79.8 ve %89.8 d r. D E Ö retime devam etme oran y llar aras nda erkeklerde %73 ve k zlarda %70 tir. The State of the World s Children 2003, UNICEF, New York MEB MEB, lkö retim Genel Müdürlü ü ö retim y l nda ilkö retimden mezun olan ö renci say s 1,054,941 olup, ö retim y l nda ortaö retime kay t yapt ran ö renci say s 880,832 dir. MEB APK Not: Cinsiyet farkl l na göre k rsal ve kentsel bölgelerde ilkö retimde net okullaflma oranlar belirlenmemifltir ayn zamanda net okula devam ve mezun olma oranlar da belirli de ildir. MEB Araflt rma, Plânlama ve Koordinasyon Kuruluflu verilerine dayal olarak 5. s n ftan 6. s n fa geçifl oran 2001 y l nda %97 dir.1. s n fa kay tl ö renci say s ö retim y llar nda 1,345,391 dir ve ö retim y ll nda 6. s n fa kay tl ö renci say s 1,114,011 dir. MEB, E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE

7 E T M VER LER Ortaö retim Toplam K z Erkek Fark Kaba Okullaflma Oran 9 %66 %57.2 %74.3 %17.1 Kay tl Olmayan 10 1,276, , , ,485 2 Aç k Ö retim Lisesi , , , ,390 Mezun Olma Oran 12 %65 Okuldan Ayr lma Oran 13 %8 %6 %11 %5 Yüksek Ö renime Geçifl Oran 14 %39.8 %11.6 %10.6 %1 9 Cinsiyet farkl l na göre k rsal ve kentsel kaba okullaflma oranlar ortaö retimde belirlenmemifltir k rsal bölgelerde kaba okullaflma oran %6, kent merkezlerinde en çok %94 olarak belirlenmifltir ö retim y l verilerine göre. MEB APK ibidem. 11 ibidem. 12 MEB APK, s125, MEB Müsteflarl Ö renci Seçme ve Yerlefltirme S nav Sonuçlar, ÖSYM Yay nlar, Ankara Yüksek ö renime geçifl oran, yüksek ö retimde kaba okullaflma oran ndan daha yüksektir (bak n z sayfa 8). Buda bize flu gerçe i gösteriyor, baz ö renciler üniversiteye girmeye hak kazand halde kay t yapt rmay p bir y l daha bekleyip tekrar üniversiteye girmeyi deniyorlar. Not: Ortaö retimde s n f tekrar etme oran belirlenmemifltir. E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE

8 E T M VER LER E itimle ilgili Di er Oranlar Toplam K z Erkek Fark Yüksek Ö retimde %21.3 %18.7 %24.3 %8.3 Kaba Okullulaflma Oran Okuma yazma 16 %83.6 %75.4 %91.4 %16 2 Yetiflkin Okur Yazar , , , ,390 Yetiflkin Okur Yazar (K r) 18 %80 %69.2 %91 %21.8 Yetiflkin Okur Yazar (Kent) 19 %89.9 %83.4 %96.1 % Geçici veriler, D E Yüksek ö renime geçifl oran (bak n z bir önceki dia, Ortaö retim Eklenen Veriler) üniversiteye girmeye hak kazananlar, yüksek ö retimde kaba okullulaflma oran da sadece kay t yapt ranlar n oran n göstermektedir Genel Nüfus Say m, D E Genel Nüfus Say m, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, Türkiye, Yay n Numaras 2759, s90, D E ibidem s ibidem s HIV/AIDS in Etkisi Toplam K z Erkek Fark HIV/AIDS tafl yan çocuklar Bulaflma Oran Tafl yan Nüfus 22 1, , statistikler, Sa l k Bakanl ibidem. 22 ibidem. Not: Türkiye de HIV/AIDS tafl yan 15 yafl alt çocuk say s bilinmemektedir. E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE

9 ULUSAL POL T K VE EKONOM K ÇERÇEVE Toplumsal Cinsiyet ile ilgili Kurum ve Kurulufllar var m? Kad n n Statüsü ve Sorunlar Genel Müdürlü ü (KSSGM) Kad n sorunlar n di er kurulufllara duyurmak, temel planlara ve politikalara kad n boyutunu getirmek, k zlar n ve kad nlar n e itimi, sa l, k saca yaflam n her alan nda kad nlar n güçlendirilmesi için kamuoyu oluflturmak ve gerekli politikalar gelifltirmek. Kurulufl1990 Kad n n Statüsü Yerel Birimleri On befl ilde valilikler bünyesinde KSSGM birimleri kurulmufltur. Kurulufl 1997 Devlet Planlama Teflkilat nda Kurulmufl Olan Kad n Birimleri Kad nlar n konumunu daha güçlü k labilmek için projeksiyonlar yapmak ve planlar gelifltirmekten sorumludur. Kurulufl 1985 Kad n Sorunlar Araflt rma ve Uygulama Merkezleri On dört Üniversitede kurulmufl olan bu merkezler, kad nlar n güçlendirilmesi amac yla araflt rma ve uygulama projeleri oluflturur, e itim programlar ve materyalleri gelifltirir. Kurulufl 1989 Üniversitelerdeki Kad n Araflt rmalar Bölümleri Kad n sorunlar na iliflkin akademik bilgi üretmek yöntem ve araçlar gelifltirmek, ayn zamanda ilgili alanlarda insan kayna yetifltirmek amac yla kurulan Ankara Üniversitesi, Orta Do u Teknik Üniversitesi, stanbul Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Yüksek Lisans Programlar d r. Kurulufl 1993 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) na ba l Kad n Konukevleri ve Toplum Merkezleri Ev içi fliddete maruz kalm fl kad nlara geçici bar nma imkan sa lamak üzere Kad n Konuk Evleri; Kentlerin gecekondu alanlar ndaki ailelere ve kad nlara koruyucu ve destekleyici e itim sa lamak üzere Toplum Merkezleri aç lm flt r. Kurulufl 1990 Devlet statistik Enstitüsü Toplumsal Yap ve Kad n statistikleri Bölümü UNICEF Türkiye ile D E iflbirli inde Kad n Bilgi A (KBA) toplumsal cinsiyete dayal veritaban haz rlamak için oluflturulmufl ve Çocuk Bilgi A (ÇBA) ile birlikte iliflkilendirilmifltir. D E websitesinde kullan ma sunulmufltur. KBA Kurulufl 1993 Güneydo u Anadolu Projesi Bölge Kalk nmas daresi (GAP) Çok Amaçl Toplum Merkezleri Kurulufl amac on dört ve elli yafl grubu kad nlar için okuma yazma, sa l k, annelik, ve çeflitli beceri kurslar açarak onlar n yaflam düzeyini yükseltmeyi ve ülke kalk nmas na katk da bulunmalar n sa lamakt r. Kurulufl E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE

10 ULUSAL POL T K VE EKONOM K ÇERÇEVE Birleflmifl Milletler ve Ortakl klar BM de Cinsiyet Rolleri Temas n iflleyen bir grup var m? UNICEF, Birleflmifl Milletler Toplumsal Cinsiyet Tematik Çal flma Grubu nun üyesidir. Grubun çal flma prensipleri CCA/UNDAF taraf ndan belirlenmektedir. Kat l mc lar n tümünün fikir birli ine vard ve esas itibariyle kad n haklar konusunda fark ndal art rmaya yönelik etkinlikler uygulamaya geçirilmektedir. STK lar ve üniversitelerle iflbirli i yapmaktad r. Grubun üyeleri üye kurulufllar n etkinliklerini de desteklemektedir. Kurulufl 2002 K zlar n e itimi konusunda baflka bir ortak çal flma var m? Pek çok BM kuruluflu k zlar n e itimi konusunda çal flmalar yürütmektedir. Ülke ekibinin ve yerel koordinatörün BM KEG konusunda yönlendirilmeye gereksinimi vard r. 3 Ulusal Politika veya Planlar K zlar n e itimi konusu ulusal düzeydeki planlara yans t lm fl m? Evet Temel E itim k z ve erkek çocuklar için eflit biçimde zorunludur, ayr mc l k yap lmayacakt r (Anayasa Madde: 42). Ülkedeki tüm k rsal ve kentsel alanlarda yaflayan k z ve erkeklerin e itim düzeylerini eflit biçimde ilerletmek, onlar n ülke kalk nmas na, karar alma mekanizmalar na ve ifl yaflam na kat l m düzeylerini artt rmak MEB in ana hedefleri aras ndad r. MEB ve 8. Befl Y ll k Kalk nma Plan, Devlet Plânlama Teflkilat, 2000 Herkes çin E itim in 2000 y l Türkiye De erlendirme Raporu nda 2000 y l na kadar ilkö retimin her anlamda gelifltirilmesi benimsenmifltir. MEB Devletin toplumsal cinsiyet rollerine cevap verebilecek e itim politikalar var m? Evet Herkes çin E itim plan uyar nca, özellikle k zlar n e itime özendirilmeleri öngörülmektedir. Program ve Politikalar, MEB Anlaflmalar ve Yasalar Zorunlu e itim yasas var m? Evet Anayasan n 42. Maddesi ile alt ve on dört yafl grubunu kapsayan temel e itimin zorunlu oldu u belirtilmifltir say l yasa ile 1997 y l nda zorunlu temel e itim sekiz y la ç kar lm flt r. Yasa ilk defa 1924 te yürürlü e girmifl, 1962, 1980 ve 1997 de de ifliklikler yap lm flt r. Çocuklar n çal flt r lmas n önleyen bir yasa var m? Evet Anayasa Madde 42, fl Kanunu No. 1475, Madde 67, ILO Anlaflmalar,138 ve 182. Maddeler, BM Anlaflmas Madde 32. Çocuklar gerek ulusal gerekse uluslararas düzeyde çal flt r lmaya karfl yasalarla koruma alt na al nm flt r. Ancak düflük sosyo ekonomik düzeydeki ailelerin çocuklar kay tlara geçmeden çal flt r labilmektedir. Hamile k zlar n okula devam etmelerini veya okul ça ndaki annelerin do um yapt ktan sonra okula dönmelerini sa layacak bir yasa var m? Hay r Evli veya hamile olanlar sosyal bask lar nedeniyle okula dönememektedirler. Aileler bu gibi k z çocuklar n okula göndermemekte, büyük flehirlerde göndermek isterlerse okullar da kabule yanaflmamaktad r. Hamile olduklar anlafl ld nda okuldan ayr lma durumunda kalmaktad rlar. Evlilik yafl yasayla belirlenmifl midir? Medeni kanundaki son (01/01/2002) düzenlemeye göre, 17 yafl n tamamlam fl olanlar evlenebilirler. 18 inden gün almam fl olanlar, sadece anne babalar n n onay ile evlenebilirler. Özel durumlarda mahkeme karar ve anne-baban n onay ile 16 yafl n doldurunca da evlenilebilir. E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE

11 ULUSAL POL T K VE EKONOM K ÇERÇEVE Di er Faktörler E itim veya okul ücreti al n yor mu? Hay r lkö retim, ö rencilerin %2 sinin gitti i özel okullar n d fl nda, paras zd r. Ancak, baz okullarda aileler ba fl ad alt nda okula para vermek zorunda b rak lmaktad r. Cinsiyete göre y ll k gelir bilgisi mevcut mudur? Evet, Kad n: US$4,379, Erkek: US$9,516, sat nalma paritesi: US$6,974 (2000 y l ). Human Development Report 2002, UNDP, New York Kamu görevlileri hakk nda cinsiyete göre ayr flt r lm fl bilgi var m? Meslekler 1 Kad n Parlamenterlerin %4 ü Kamu çal flanlar n n %33 ü Akademisyenlerin %36 s Hukukçular n %19.7 si Doktorlar n %33.8 i Okul müdürlerinin %4 ü 1 Türkiye de Kad n 2001, A ustos 2001, Kad n n Statüsü ve Sorunlar Genel Müdürlü ü, Ankara KAYNAK HAKKINDA NOT Education For All (Herkes için E itim) (EFA) uluslararas toplulu un Nisan 2000, Senegal de Dünya E itim Forumu ile herkese ve her toplulukta e itim için tahhütte bulunmufllard r. Anahtar kurumlar, Dünya Bankas, UNESCO, UNICEF ve DFID aktif bir flekilde EFA ve Milenyum Geliflim Amaçlar n n geliflmesini desteklemektedirler. E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE

12 UNICEF ÇERÇEVES Ülke Programlar nda Kad n Sorunlar En son durum analizi ne zaman tamamland? 2000 Durum analizinde kad n sorunlar da incelendi mi? Evet, ancak gelecekteki analizlerde e itim konusunun daha ayr nt l biçimde ele al nmas düflünülmektedir. UNICEF Türkiye Çok Göstergeli Küme Araflt rmalar 2 yapt m? Hay r, ancak bir mini Türkiye Çok Göstergeli Küme Araflt rmalar yap l yor. Sonuçlar n Nisan 2003 te elde edilmesi beklenmektedir. Ayr ca, 2003 y l nda benzeri ulusal verilerin elde edilebilmesi için Demografi ve Sa l k Araflt rmas (DHS) yürütülmektedir. UNIICEF ve Devlet, k zlar n kaliteli e itime eriflimine engel olarak neleri (ve hangi araçlarla) belirlemifllerdir? MEB APK taraf ndan seksen bir ilde hem örgün e itim kapsam nda olan ve hem de olmayan befl ve on dört yafl grubu çocuklarda engellerin belirlenebilmesi için bir araflt rma yap lmas planlanm flt r. Söz konusu araflt rma sonuçlar 2003 sonuna kadar ortaya ç km fl olacakt r. K zlar n e itimi Türkiye Ofisi için yeni bir çal flma alan m oluflturacakt r? Tam olarak de il k zlar n e itimi daha önceleri de genel temel e itim program kapsam nda ele al nm flt. Ofis, toplumsal cinsiyet çal flmalar için belli bir kifliyi görevlendirmifl midir? Evet, halihaz rda yönlendirme mevcuttur. Ofis çal flanlar na toplumsal cinsiyet e itimi verilmifl midir? Evetse, bu ne zaman verilmifltir? Evet, 2002 y l nda tüm çal flanlara bir günlük toplumsal cinsiyet duyarl l e itimi verilmifltir. 4 KAYNAK Bak n z K z Çocuklar n n E itimi, Programlar UNICEF Türkiye n n websitesi. E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE

13 Ö RENC VER LER Erken Çocukluk E itimi Anne babalar n yüzde kaç anne baba e itimi görüyor? S n rl say da anne baba; sivil toplum kurulufllar, MEB ve yerel yönetimler taraf ndan düzenlenen anne baba e itimi programlar na kat lm flt r. MEB Yayg n E itim Genel Müdürlü ü, Gazi Üniversitesi ve UNICEF (0 4 yafl ana çocuk e itimi program ) kapsam nda 59 ilde 16,426 kifliyi; MEB, Ana Çocuk E itimi Vakf (AÇEV) ve Dünya Bankas ise çocu un ana babas yoluyla çok yönlü gelifliminin desteklenmesi konusunda 59 ildeki 84 Halk E itim Merkezinde 92,500 ana çocu u e itmifltir. Ayr ca, MEB Mesleki E itim Genel Müdürlü ü de ana baba e itimi vermektedir ile 2002 y llar aras nda 1,008,162 kifli bu e itimleri alm flt r ö retim y l ndan itibaren, babalar da programa davet edilmektedir. Geçen y l (2002 de) 85,175 i erkek ve 225,631 kad n olmak üzere, toplam 310,806 kifli bu programlara kat lm flt r. K z ve erkek çocuklar uyuma, dinlenme ve oyun oynama konusunda eflit olanaklara sahip mi? Hay r K zlar, özellikle k rsal alanlarda yaflayanlar küçük yafllardan itibaren, ev ifllerine yard m etmek, küçük kardefllerine bakmak ve hatta tar msal üretime katk da bulunmakla yükümlüdür. K z çocuklar n n küçük yafltan itibaren daha fazla görev ve sorumluluklar vard r. 5 Do um Kay tlar Nüfusa kaydedilmemifl tahmini çocuk oran nedir? Nüfusa kaydedilmemifl çocuklar oldu u bilinmesine karfl l k, bunlarla ilgili istatistiki bilgi yoktur. Okula kay t veya s nava girebilmek için do um kayd zorunlumudur? Hay r Nüfus cüzdan ilkö retim okulunun bitirilmesinden sonra, diploman n haz rlanma sürecinde, diploma üzerinde kifliyle ilgili do ru bilgilerin yer alabilmesi için gereklidir. Do um Toplam K z Erkek Fark Do um Kay tlar 1 1,141, , ,679 43,460 1 Do umda nüfusa kaydedilen yüzde oran bilgisi yoktur. çiflleri Bakanl E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE

14 Ö RENC VER LER Çal flan Çocuklar Çal flan Çocuk Say s Toplam K z Erkek Fark Çal flan Çocuklar 2 1,635, ,000 1,010, ,000 5 Çal flan Çocuklar (6 14) 3 511, , ,000 87,000 Ev flleri (6 14) 4 %27.6 %39.3 %16.4 % Hane halk ndan ulafl lan çocuk istihdam n kapsar. D E, ibidem y l CEDAW Ülke Raporu, Ek: K rsal Alanlardaki K zlar, Ev flleri, s15, (D E 1999), CEDAW Cinsel taciz, çocuk kaçakç l veya di er fliddete u ram fl çocuk oran? Kanunla yasaklanm fl olmas na karfl l k, sosyal ve psikolojik nedenlerle birçok çocuk veya veli flikayetçi olmaktan çekinmektedir. Ayr ca yap lan flikayetler de ulusal ölçekte toplulaflt r lmam flt r. Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i, Çocuklar n okula gitmesine engel olan mevsimsel faktörler veya görevler var m d r? Evet Mevsimsel tar msal iflgücü gereksinimi ve afl r kar ya fl baz zamanlarda k rsal alanda yaflayan çocuklar n okula gitmesini engelleyebilmektedir. lkokullar 180 gün aç k olmak durumundad r. Okul y l n n bafllang ç ve bitifl tarihlerine yerel yetkililer karar verir. E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE

15 Ö RENC VER LER Kriz, Çat flma ve stikrars zl k Ülke veya ülkenin bir bölümü son on y l içinde (do al afetler dahil) bir krizle, çat flmayla veya istikrars zl kla karfl laflt m? Evet 1999 y l nda meydana gelen deprem yaklafl k 17,000 kiflinin lardaki terörizm ise, yaklafl k 30,000 kiflinin ölümüne neden olmufl, geçirilen ekonomik krizler ise yüksek iflsizlik oran na yol açm flt r. 5 flsizlik 5 Toplam Kad n Erkek Fark Kentsel 29.5% 17% 12.5% 4.5% K rsal 7.3% 2.3% 5% 2.7% 5 D E Bu durumda, ö renim imkanlar n n istenen düzeye ç kar labilmesi için, gerek ana babalar, gerekse çocuklar için yeni okullar yap lmas, özellikle de ciddi kay plara u ram fl veya okula gidememifl çocuklar ve yetiflkinler için psiko sosyal e itim programlar gibi özel destek programlar oluflturulmas gerekmektedir. Kriz nedeniyle oluflan iç göçler sonucu ortaya ç kan di er sorunlar da çözüm beklemektedir. Çocuklar ve/veya ö retmenler için herhangi bir psikososyal program oluflturulmufl mudur? Evet Deprem sonras nda, çocuklar için Psikososyal Okul Projesi uygulanm flt r. MEB ve UNICEF iflbirli i ile yürütülen projeye, fiubat 2002 sonuna kadar 320 dan flman, 8,235 ö retmen ve 13,000 ö renci kat lm flt r. Psikososyal Okul Projesi De erlendirme Raporu, MEB UNICEF KAYNAK HAKKINDA NOT Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i için Avukat Türkay Asma, ile temasa geçilebilir. Telefon +90 (0) Türkçe olarak CEDAW (Kad nlara Karfl Her Türlü Ayr mc l n Önlenmesi Uluslararas Sözleflmesi) tam metnini, Kad n Bilgi A (KBA) D E websitesinde bulabilirsiniz. CEDAW Ülke Raporlar WomenWatch websitesinde bulunabilir. WomenWatch BM Internet Gateway Kad n Sayg nl ve Geliflimi üzerinden ulafl labilir. E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE

16 MÜFREDAT ÇER Müfredat Gelifltirme Son befl y l içinde ö retim programlar gözden geçirilmifl midir? Evet 1997 y l nda, 8 y ll k zorunlu e itimin uygulanmas ile e itim sistemi yeniden yap land r lm fl ve ilkö retim, genel lise e itimi, meslek liselerindeki e itim, meslek kurslar, özel okullar ve kurumlara yönelik programlar yeniden düzenlenmifltir. MEB, 2003 Bu çerçevede lkö retim derslerinden afla dakilerin ö retim programlar gözden geçirilmifl veya yeniden gelifltirilmifltir: Vatandafll k ve nsan Haklar, 1998 Matematik, 1998 Sosyal Bilgiler, 1998 lkö retim 4 8. s n flar için Fen Bilgisi, 2000 Din ve Ahlak, 2000 Ayr ca, ilkö retim 4 5. s n flar n n programlar na yabanc dil eklenmifltir. MEB Araflt rma Plânlama ve Koordinasyon Kurulu (APK), s229, Ankara 2001 Temel ö renme becerileri tan mlanm fl m d r? Hay r Genel amaç ve ilkeler Temel E itim Ö retim Program nda verilmifltir; özel amaç ve hedefler ise, her bir ders için ayr ayr belirlenmifltir. Türk e itim sisteminin temel amac ; Atatürk ilkelerine ve demokratik de erlere ba l, bilgi ça na haz r, yüksek düzeyde beceri sahibi, üretken ve yarat c insanlar yetifltirmektir. Ö renciler üst düzey düflünme, alg lama ve sorun çözme becerileri ile donat larak farkl kültürleri özümseyebilecek, hem ça dafl uygarl a katk da bulunabilecek, hem de kendi kültürünü gelifltirebilecek niteli e kavuflturulacaklard r. Ayr ca, kiflisel sorumluluk sahibi ve aç k fikirli olmalar sa lanacak, beceriler buna göre belirlenecektir. Ancak, her yafl/s n f düzeyine göre kazand r lmas gereken beceri ve davran fllar n tan m eksiktir. MEB E er bir ö retim program reformu yap ld ysa sonuçlar ne olmufltur? 1997 y l nda, herkes için ö renci merkezli e itim öngören kapsaml e itim reformunun parças olarak ö retim program reformu da gerçeklefltirilmifltir. Ankara Üniversitesi taraf ndan 2002 y l nda lkokullarda Sosyal Etki De erlendirilmesi araflt rmas yap lm flt r. Ancak e itim reformunun sonuçlar n tam anlam yla de erlendirebilmek için, hala genifl çapl niteliksel ve niceliksel araflt rmalar n yap lmas gerekmektedir. Ö retim program k zlar n geliflimi için de uygun mu? Türkiye de, k zlara karfl ayr mc l önleyebilmek amac yla, toplumsal cinsiyet temeli yerine her iki cinse eflit imkanlar ve sorumluluklar verilmesi esas al nmaktad r. Dolay s yla, ö retim program n n erkekler için oldu u kadar k zlar için de uygun oldu u varsay lmaktad r. Kültürümüzde varolan cinsiyet ayr m n n üstesinden gelebilmek için özel ögeler bulunmamaktad r. Yak n tarihlerde ö retim program toplumsal cinsiyet aç s ndan irdelenmifl midir? Hay r. Yak n tarihlerde ders kitaplar dahil olmak üzere ö retim/ö renim materyalleri toplumsal cinsiyet aç s ndan irdelenmifl midir? Hay r Kad n Statüsü ve Sorunlar Genel Müdürlü ü cinsiyetçili in giderilmesinde ilk ad m teflkil etmek üzere, ders kitaplar ve di er e itim materyallerindeki cinsiyetçili e iliflkin iki kitap yay nlam fl ve bir panel düzenlemifltir. 6 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE

17 MÜFREDAT ÇER Ders kitaplar da dahil olmak üzere ö retme/ö renme materyalleri kolayl kla elde edilebiliyor mu? Evet Ders kitaplar n n listeleri MEB Talim ve Terbiye Kurulunca yay mlanmakta, bunlar n aras ndan hangilerinin okutulaca ise okullardaki komiteler taraf ndan belirlenmektedir. Ders kitaplar okullar aç lmadan piyasaya ç kar lmaktad r. htiyaç sahibi çocuklar n kitaplar devlet veya okul aile birlikleri taraf ndan temin edilmektedir. Temel E itim Program n n bir parças olarak, 4,401 i tafl mal e itim kapsam ndaki merkez okullar olan 22,276 köy ilkö retim okulunda okuyan ö rencilerin ö retim/ö renim materyalleri ile, Devlet Yat l Okullar nda okuyanlar n kitap ve k rtasiye malzemeleri, ücretsiz olarak karfl lanmaktad r. MEB, lkö retim Genel Müdürlü ü, Ankara Yaflam becerileri e itimi de ö retim program na dahil midir? Yaflam becerilerine dayal e itimde hangi ö renim alanlar veya konular kapsanmaktad r? Okuma yazma ve say sal becerilerinin yan s ra, kiflileraras iliflkiler, demokratik bir ülkede etkin bir kifli olma, sosyal ve do al çevre ile ilgili ifllemlerde gerekli bilgileri kullanabilme, karar alma, sorun çözme becerileri, vb. de ö retim program nda yer almaktad r. MEB, Ç rakl k ve Yayg n E itim Genel Müdürlü ü ve APK, Ankara 2003 Ö retim programlar nda okuman n yan s ra yazma (kompozisyon) da yer almakta m d r? Evet okuman n yan s ra kompozisyon ögesi de vard r. 6 Evet Ancak uygulamada ve yaz l materyallerde istenen düzeyde amaçlara ulafl lamamaktad r. E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE

18 E T M SÜREÇLER Ö retmenler ve Müdürler Düzey Toplam Kad n Erkek Fark lkö retim Ö retmenleri 1 390, , ,193 44,215 7 lkö retim Müdürleri 2 16, ,977 15,500 Ortaö retim Ö retmenleri 3 148,563 59,387 89,176 30,200 Ortaö retim Müdürleri 4 3,099 Ö retmen Hizmet içi E itimi 5 225,490 1 MEB Araflt rma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu, Türkiye de müdür yard mc lar veya ö retmenlerin idari görevleri üstlendikleri 14,340 ilkö retim okulu bulunmaktad r. MEB Müsteflarl, ibidem, 4 ibidem 5 Bu rakam ö retmenlerin hizmet içi e itim programlar na y ll k kat l mlar n göstermektedir. MEB Araflt rma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu, s253, Not: Cinsiyet farkl l na göre ilkö retim ve ortaö retim müdürlerinin okul sevk ve idaresi e itimi bulunmamaktad r. Bununla beraber okul sevk ve idaresi e itimi art k okul müdürü olabilmenin bir ön koflulu haline gelmifltir. Bu nedenle son y llarda önemli say da okul müdürü e itilmifl, ilkö retim ve ortaö retim müdürü MEB taraf ndan verilmekte olan okul yönetimi kurslar n baflar yla bitirmifltir. Bunun 313 ü kad n ve 9,903 ü erkektir cinsiyete fark 9,590. MEB Müsteflarl, E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE

19 E T M SÜREÇLER Gerekli Nitelikler lkö retim düzeyinde ö retmen olabilmek için gerekli nitelikler nelerdir? Üniversitelerin ilgili bölümlerinden en az lisans düzeyinde e itim alman n yan s ra devlet memuru olabilmek için gerekli di er flartlara sahip olmak. lkö retim düzeyinde nitelikli ö retmen oran nedir? Baz Do u Anadolu illerinde, erkek üniversite mezunlar zorunlu askerlik hizmeti yerine ö retmen olarak çal flmaktad r. Ayr ca ço unlukla k rsal alanlarda yeterli say da ö retmen bulunmad durumlarda yerel halk da yar zamanl olarak ö retim hizmeti verebilmektedir. Bu iki grubun toplam tüm ö retmenlerin %1 ini oluflturmaktad r. MEB Müsteflarl, 2003 Ö retmen e itim programlar kapsam nda s n f içi ve d fl nda cinsiyet duyarl l üniteleri ifllenmekte midir? Hay r Ancak, 1995 ile 2002 y llar aras nda, Ankara Üniversitesi, E itim Fakültesinde Toplumsal Cinsiyet konusunda seçmeli bir ders verilmifltir. Ö retmenlerden bir bölümü hizmet öncesi e itimlerinin bir parças olarak bu derse devam etmifl olabilirler. Okul yönetimi ile ilgili e itim programlar nda Toplumsal Cinsiyete Duyarl l k konusu ifllenmeye bafllanm fl m d r? Hay r. 7 Toplum ve Okul Süreçleri Okul/aile birli i, mahalle/okul birli i gibi komiteler genifl çapta uygulama alan bulabilmekte midirler? Evet Her okulun bir okul aile birli i bulunmakta, baz okullarda ise buna ek olarak ö retmenler veliler ve ilgilenen di er kiflilerce kurulmufl olan Okul Koruma Dernekleri bulunmaktad r. Bu dernekler genelde gereksinimi olan ö rencilere maddi destek sa lamaktad r. Toplumsal cinsiyete duyarl l k konusunda yöre halk na e itim düzenlenmifl midir? Evet Güneydo u Anadolu Bölgesindeki Çok Amaçl Toplum Merkezlerinde ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu nun Toplum Merkezlerinde, Sivil Toplum Kurulufllar n n da yard m yla, toplumsal cinsiyet duyarl l boyutu da olan kurslar düzenlenmektedir. Ayr ca Üniversitelerin Kad n Araflt rmalar Merkezlerince kad n kurulufllar, siyasi partiler, iflçi sendikalar ve meslek kurulufllar na yönelik e itim programlar vb, etkinlikler düzenlenmektedir. Kad n Statüsü ve Sorunlar Genel Müdürlü ü, 2003 Ülke Okul Envanteri (School mapping) gibi çocuk koruyucu politikalar n; ulusal düzeyde, mahalle düzeyinde veya okul düzeyinde uygulanmas na bafllan lm fl m d r? MEB taraf ndan ülke okul envanter çal flmas bafllat lm flt r. Ancak bu çerçevede henüz herhangi bir kapsaml çal flma sonuçland r lamam flt r. E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE

20 E T M SÜREÇLER UNICEF ve Ortakl klar UNICEF veya ortak kurulufllar taraf ndan örgün e itim d fl uygulamalar tan mlayabilirmisiniz? UNICEF Türkiye, ILO, UNDP ve UNFPA ile birlikte befl ilde (Erzurum, Van Muradiye, Yozgat, Ankara ve Bolu Düzce) bir proje bafllatm flt r. Bu kapsamda k zlar için sekiz Ö renme Merkezi ile, aç k ilkö retime devam eden k zlar için ilkö retim okullar nda on destek ünitesi kurulmufltur. Söz konusu merkezler, k zlar n ö renimlerini destekleyebilmek amac yla, bilgisayar, tepegöz, video, ve televizyon gibi gerekli ekipmanla donat lm flt r. Bu güne kadar binden fazla k z bu tür yayg n e itime kay t yapt rm flt r. Alt yafl ve alt ndaki çocuklar n ana babalar için, Aile ve Çocuk E itimi program sürdürülmektedir. Küçük çocuklar n bak m ve geliflimini konu alan bu e itim programlar na bu güne kadar 16,000 anne ve çocu u kat lm flt r. Bu programlar, UNICEF, Sa l k Bakanl, Tar m Bakanl, SHÇEK ve iflçi sendikalar taraf ndan düzenlenmektedir. Education For All, National Plan of Action, 2002 Yayg n e itimden alt ve on dört yafl grubunda kaç çocuk yararlanmaktad r? 208,472 1 Pratik K z Sanat Okullar, Olgunlaflma Enstitüleri, 3308 Say l Yasaya göre aç lan meslek kurslar, halk e itim kurslar, Kur an kursu, özel kurslar, özel dershaneleri vb, kapsamaktad r. 7 8 Bir kifli birden fazla kursa gidiyor ise o kifli her gitti i kurs say s nda bir kez daha say ya dahil edilmifltir Ö retim Y l Verileri, D E, 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

202 Türk ve Afrikal Sivil Toplum Kurulufllar / Turkish and African Civil Society Organizations

202 Türk ve Afrikal Sivil Toplum Kurulufllar / Turkish and African Civil Society Organizations 201 B RLEfiM fi M LLETLER ÇOCUKLARA YARDIM FONU (UNICEF) Ertan KARABIYIK UNICEF Türkiye Türkiye Temsilcili i E itim Bölümünün Çal flmalar Türkiye nin E itimle lgili Temel Göstergeleri Okul Öncesi E itim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Çocuklar için sa l kl bir dünya

Çocuklar için sa l kl bir dünya Federal Almanya Aile, Yafll lar, Kad nlar ve Gençlik Bakanl Çocuklar için sa l kl bir dünya BM Çocuk Haklar Anlaflmas ve BM Giriflim Plan Önsöz Çocuklar n ve gençlerin Almanya da haklar oldu unu biliyor

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü, 22 Nisan 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27560 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: EL SANATLARI EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ VE EL SANATLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır?

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır? Nisan, 01.04.2013 OTĠZM, EĞĠTĠM HAKKI VE UYGULAMALARI Nisan ayı otizm farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Gün, ay ve yıl olarak belli amaçlara hasredilen tema lar, toplumda dikkat çekmek, konunun önemini

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Dokuz

Detaylı

DENKLİK İŞLEMLERİ. A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların Denkliği

DENKLİK İŞLEMLERİ. A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların Denkliği DENKLİK İŞLEMLERİ 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunun 35.maddesi ile verilen denklik yetkisi çerçevesinde; A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çocuk gelişimi ile ilgili hangi

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ LE LMES PROJES (Bu proje, T.C. Sa k Bakanl Türkiye Üreme Sa Program kapsam nda Avrupa Birli i taraf ndan finanse edilmi tir. Bu yay n içeri

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007 1 GENELGE 2007 / 54 İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları

Detaylı

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964)

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) 9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) Çeviren Av. Aysun Dalk l ç * Konular: 1. Tekerrür ve birden fazla suç ifllenmesi d fl ndaki a rlat c nedenler 2. Aileye ve cinsel dokunulmazl

Detaylı

PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR

PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ *

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * Doç. Dr. Meral TEKİN ** Son yıllarda halk eğitimi, toplumdaki öneminin giderek artmasına koşut olarak, önemli bir araştırma alanı olarak kabul görmeye

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

T.C. GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI MELEK ĠPEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU ĠNCEK TEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU CAN DOSTLAR

T.C. GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI MELEK ĠPEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU ĠNCEK TEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU CAN DOSTLAR T.C. GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI MELEK ĠPEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU ĠNCEK TEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU CAN DOSTLAR ġubat 2016-HAZĠRAN 2016 PROJENİN ADI: PROJENİN SÜRESİ: ġubat 2016-Haziran 2016 PROJE KOORDİNATÖRÜ KURUM:

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Örgün e itim, belirli yafl grubundaki ve ayn seviyedeki bireylere, amaca göre haz rlanm fl programlarla okul çat s alt nda yap lan düzenli e itimdir.

Örgün e itim, belirli yafl grubundaki ve ayn seviyedeki bireylere, amaca göre haz rlanm fl programlarla okul çat s alt nda yap lan düzenli e itimdir. Türk Millî E itim Sistemi 291 TÜRK M LLÎ E T M S STEM Hamza AYDO DU Millî E itim Bakan Müflaviri &E itime %100 Destek Proje Koordinatörü 1. Türk Milli E itim Sistemi Türkiye de e itim; adalet, güvenlik

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

SORU BANKASI 44. SAYFA KONU ANLATIM KİTABI 79. SAYFA KONU ANLATIM KİTABI 80. SAYFA

SORU BANKASI 44. SAYFA KONU ANLATIM KİTABI 79. SAYFA KONU ANLATIM KİTABI 80. SAYFA HAZIRLIK EL 11. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik e göre resmî yazı nasıl tanımlanmıştır? A) Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayarı, gezgin elektronik

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

T.C. a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu Toplant ve 03 Eylül 2012 Pazartesi

T.C. a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu Toplant ve 03 Eylül 2012 Pazartesi a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu ve Zümre Ba kanlar n 03 Eylül 2012 Pazartesi 1 b) Orta Ö retim Kurumlar Zümre Toplant lar ve Y ll k Planlar n Haz rlanmas 04-07 Eylül

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com K 8 Fen Koleji'nde, anas n f ndan 8. S n fa kadar bütünlük ve devaml l k arz eden bir e itim program uygulan r. Bu programla tüm s n f düzeylerinde ö rencilere temel

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı