Geriatrik Hemodiyaliz Hastalar nda Mental Durum ve Geriatrik Nütrisyonel Risk ndeksi Aras ndaki liflki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geriatrik Hemodiyaliz Hastalar nda Mental Durum ve Geriatrik Nütrisyonel Risk ndeksi Aras ndaki liflki"

Transkript

1 KL N K ÇALIfiMA/RESEARCH ARTICLE Akad Geriatri 2013; 5: Gelifl Tarihi/Received: 06/05/ Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 30/07/2012 Geriatrik Hemodiyaliz Hastalar nda Mental Durum ve Geriatrik Nütrisyonel Risk ndeksi Aras ndaki liflki Geriatric Nutritional Risk Index and Mental Status in Geriatric Patients Under Hemodialysis Treatment fiebnem Karakan, Siren Sezer, Fatma Nurhan Özdemir Acar Baflkent Üniversitesi stanbul Diyaliz Merkezi, Nefroloji, Ankara, Türkiye Department of Nephrology, Istanbul Dialysis Center, Baskent University, Ankara, Turkey ÖZET Girifl: Hemodiyaliz hastalar malnütrisyon riski alt ndad r ve beslenme de erlendirme ölçekleri risk alt ndaki hastalar n tespit edilmesi için s kl kla kullan l r. Geriatrik Nütrisyonel Risk ndeksi (GNR ) son y llarda beslenme yeterlili i için kullan lan yeni bir de erlendirme yöntemidir. Hemodiyaliz hastalar nda malnütrisyon derecesinin mental durumla iliflkisi henüz aç a kavuflmam flt r. Biz bu çal flmada, hemodiyaliz hastalar nda mental durum ile GNR sonucu tespit edilmifl malnütrisyon derecesinin iliflkisini incelemeyi hedefledik. Materyal ve Metod: Çal flmam za klini imizde hemodiyaliz program nda olan toplam 82 geriatrik hasta (52 si kad n, 30 u erkek; ortalama yafl 74 ± 9 y l) dahil edildi. Tüm hastalar n klinik ve laboratuvar de erleri kaydedildi ve her hastaya mini mental test (MMT) ve GNR testi uyguland. Bulgular: GNR, korelasyon incelemesinde beden kitle indeksi (r= 0.67, p= 0.03), MMT (r= 0.28, p= 0.01), ürik asit (r= 0.47, p= 0.00), hemoglobin (r= 0.27, p= 0.01) ile pozitif; hemodiyaliz süresi (r= -0.40, p= 0.00) ve CRP (r= , p= 0.00) ile negatif iliflkili bulundu. Hastalar ortalama GNR skorlar na (93.0 ± 14.0) göre iki gruba ayr ld lar; grup 1 (GNR > 93, n= 45), grup 2 (GNR 93, n= 37). Grup 1 hastalar nda MMT ve serum ürik asit de erleri grup 2 ye göre daha yüksek, C-reaktif protein düzeyi daha düflük olarak tespit edildi. Sonuç: GNR ölçülmesi kolay ve hemodiyaliz hastalar için oldukça pratik bir nütrisyon de erlendirme testidir. Mental fonksiyonlar bu hasta grubunda beslenme yeterlili ini etkilemektedir. Anahtar Kelimeler: Geriatrik hastalar, hemodiyaliz, nütrisyon. ABSTRACT Introduction: Malnutrition is common among hemodialysis patients especially in elderly individuals. We have, therefore, prospectively assessed the prognostic value of Geriatric Nutrition Risk Index (GNRI) in the prediction of nutrition outcome for elderly 12 Yaz flma Adresi/Address for Correspondence Prof. Dr. Fatma Nurhan Özdemir Acar 13. Cadde No: 7/12 Cevizlidere, Ankara/Türkiye e-posta:

2 Geriatrik Hemodiyaliz Hastalar nda Mental Durum ve Geriatrik Nütrisyonel Risk ndeksi Aras ndaki liflki patients undergoing dialysis. We also analyzed the relationship between mental status and degree of malnutrition in these patients. Materials and Methods: A total of 82 patients (52/30: female/male, mean age 74 ± 9 years, range years) under hemodialysis treatment were investigated in this study. We have performed laboratory evaluation, mini-mental state examination test (MMSE) and GNRI to assess their global cognitive and nutritional status. Results: GNRI score was positively correlated with body mass index (r= 0.67, p= 0.03), MMSE (r= 0.28, p= 0.01), serum uric acid (r= 0.47, p= 0.00), blood hemoglobin (r= 0.27, p= 0.01) and negatively correlated with the duration of hemodialysis treatment (r= -0.40, p= 0.00) and C-reactive protein (r= -0.56, p=0.00). According to mean GNRI score (93.0 ± 14.0), patients were further divided into two groups: group 1 (GNRI> 93, n= 45), group 2 (GNRI 93, n= 37). In group 1, MMSE and serum uric acid values were higher and C-reactive protein level was lower than group 2. Conclusion: Malnutrition is associated with decreased mental function in geriatric hemodialysis patients. Assessment of nutritional status and treatment of malnutrition, especially in the elderly hemodialysis patients, might prevent cognitive dysfunction in this population. Key Words: Geriatric patients, hemodialysis, nutrition. G R fi Günümüzde yafll hemodiyaliz tedavisi alt ndaki hasta say s h zla artmaktad r. Kognitif fonksiyon bozuklu u ve fiziksel yetersizli i içeren geriatrik sorunlar, son dönem böbrek yetersizli i (SDBY) sürecindeki yafll hastalar daha fazla etkiler (1-3). Bu hasta grubunda malnütrisyon daha s k izlenir ve mortaliteyi art ran önemli bir sebeptir (4,5). Bu nedenle özellikle yafll hemodiyaliz hasta grubunda beslenme parametreleri yak n takip edilmelidir. Beslenme yetersizli i tespit edilen hastalarda erken müdahale yaflam kalitesinin art ran ve mortaliteyi azaltan önemli bir parametre olarak bilinir (6). Malnütrisyonun SDBY ile iliflkisi; beslenme, mental durum, metabolik, hormonal ve inflamasyon faktörlerini içeren karmafl k bir durumdur (7). Malnütrisyon riski alt ndaki hastalar n beslenme düzeyini belirlemede pek çok ölçek kullan l r. Geriatrik Nütrisyonel Risk ndeksi (GNR ) Boillanne ve arkadafllar n n yak n zaman önce kulland önemli bir testtir (8). GNR nin yap lan çal flmalarda nütrisyon durumunu belirlemede oldukça hassas ve duyarl l n n yüksek oldu u kan tlanm flt r (8,9). Kognitif fonksiyon de erlendirmesinde mini mental durum testi (MMT) özellikle SDBY gibi kronik hastal k sürecinde olan yafll hastalar için önemli bir de erlendirme parametresidir (10,11). Klinik veriler gösteriyor ki ileri yafl hemodiyaliz hastalar n n kognitif fonksiyon ve malnütrisyon aras ndaki iliflkinin ayd nlanmas hem yaflam kalitesi hem de mortalite için çok önemli bir klinik yaklafl m olacakt r (8,12). Bu nedenle biz bu çal flmam zda GNR nin yafll hemodiyaliz hastalar nda kullan labilirli ini ve klinik parametrelerle iliflkisini incelemeyi hedefledik. Ayr ca çal flmam zda ileri yafl hemodiyaliz hastalar nda mental durumun malnütrisyon derecesiyle iliflkisini analiz etmeyi planlad k. MATERYAL ve METOD Klini imizde hemodiyaliz program nda olan 65 yafl üzeri 82 geriatrik hastay (52 si kad n, 30 u erkek, ortalama hemodiyaliz süresi; 117.6±73.2 ay) bu kesitsel çal flmaya dahil ettik. Kardiyovasküler, gastrointestinal, solunum, mental hastal k veya ilerleyici malnütrisyon gibi sistemik hastal olmayanlar ve alt aydan fazla süredir hemodiyaliz program nda olanlar çal flmaya dahil edildi. Atrofiye kadar gidebilen kas yap s azalmas ve fiziksel performans n n yetersiz olmas nedeniyle yata a ba ml olanlar çal flma d fl b rak ld. Hastalar n hepsi haftada üç kez dört saatlik seanslarda hollow-fiber diyalizatlarla hemodiyalize al n yorlard. Tüm hastalar sodyum, potasyum ve s v al m k s tlanmas ve enerji aç olmayacak flekilde protein al mlar n n serbest b rak lmas konusunda diyetisyen taraf ndan e itilmifllerdi. Çal flma öncesinde hastanemizden etik kurul onay ve hastalardan onam al nm flt. Hastalar n klinik özellikleri, laboratuvar parametreleri ve fizik muayene bulgular tamamland ve kaydedildi. Laboratuvar parametreleri için çal fl lacak kan örnekleri haftan n ilk hemodiyaliz seans ndan önce al nd ve daha sonra analiz etmek üzere santrifüj edilerek serumlar ayr ld, -80 C de sakland. Beslenme yeterlili i ve inflamasyon parametreleri (serum albumin, C-reak- Akad Geriatri 2013; 5:

3 Geriatric Nutritional Risk Index and Mental Status in Geriatric Patients Under Hemodialysis Treatment tif protein) gibi de erler standart laboratuvar yöntemleriyle incelendi. Çal flmam zda kullan lan antropometrik ölçümler; hastalar n hemodiyaliz sonras ideal kilolar ve boylar hastalar n kuru a rl (kg) ve hastan n boyu (cm) olarak kaydedildi. Kilo ölçümleri; ayakkab - s z en hafif giysilerle dijital kilo ölçüm cihaz yla (Seca, Hamburg), hastalar n boylar standart pozisyonda tafl - nabilir boy ölçüm cihazlar yla yap ld ve kaydedildi. Beden kitle indeksi (BK ) kg/m 2 olarak hesapland ve tüm hesaplamalar için hassas bilgisayar programlar kullan ld. Hastalar n beslenme durumlar GNR ile de erlendirildi. Bu indeks hastalar n serum albumin ve vücut a rl n formülde yerine koyarak yap lan bir hesaplama yöntemidir: GNR = [ albumin (g/dl)] + [41.7 x (hastan n kilosu/ideal kilo)]. Bu çal flmada hastan n ideal kilosu boy ve BK 22 kabul edilerek hesapland. Hastan n kilosu ve ideal kilo eflit oldu u zaman oran 1 olarak kabul edildi. MMT hastalar n kognitif durumunu tespit etmek amac yla planlanm flt r. Bu testte hastalar kognitif durum; oryantasyon, tan mlama, dikkat, hesaplama ve dil kullan m olarak befl farkl alanda incelendi. Testte en fazla puan 30 iken, kötü kognitif yorum 24 puan n alt olarak de erlendirildi (13). Çal flman n istatistiksel de erlendirmesi SPSS 13.0 (SPSS Inc.,USA) bilgisayar program kullan larak yap ld. Veriler ortalama ± SD (normal da lan veriler, ortalama-range normal da lmayan veriler) ve yüzde (%) olarak verildi. Sürekli de iflkenler aras ndaki iliflki Pearson korelasyon analizi ve parametrik olmayan de iflkenler için Spearman analiziyle test edildi. Gruplar aras ndaki karfl laflt rma normal da l m gösteriyordu ve Student s t-testi kullan larak yap ld. GNR düzeyi ve MMT nin belirleyicilerini ortaya koymak için çoklu regresyon analizi kullan ld. De erlendirme sonunda p< 0.05 istatistiksel olarak anlaml kabul edildi. BULGULAR Çal flmaya dahil edilen hastalar n klinik ve laboratuvar özellikleri Tablo 1 de verilmifltir. Hastalar n ortalama MMT de eri 25.2 ± 1.8 olarak hesaplanm flt r. MMT de eri; albumin (r= 0.35, p= 0.04), GNR (r= 0.28, p= 0.02) de erleriyle pozitif iliflkili bulundu. GNR istatistiksel analize göre normal da l m veriyordu ve ortalama GNR de eri (± SD) 93.0 ± 14.0 olarak bulundu (fiekil 1). GNR korelasyon incelemesin- Tablo 1. Çal flma hastalar n n klinik ve laboratuvar de erleri Parametreler De erler Erkek/Kad n 30/52 Yafl (y l) 74 ± 9 (65-83) BK (kg/m 2 ) 25.2 ± 4.9 (20-30) Hemodiyaliz süresi (ay) 117 ± 73.2 Böbrek hastal, n (%) Hipertansiyon 22 (%27) Kronik glomerülonefrit 14 (%17) Polikistik böbrek hastal 10 (%12) nterstisyel nefrit 7 (%9) Di er ve bilinmeyen etyolojiler 29 (%35). BUN (mg/dl) 51.7 ± 13.5 (26-64) Kreatinin (mg/dl) 8.4 ± 2.5 ( ) Glukoz (g/dl) 88.1 ± 32.3 (60-113) Ürik asit (mg/dl) 6.0 ± 1.9 ( ) LDL kolesterol (mg/dl) 97.9 ± 64.7 ( ) Trigliserid (mg/dl) ± ( ) Albumin (mg/dl) 4.0 ± 1.3 ( ) CRP (mg/l) 10.9 ± 10.1 (0-43) Hemoglobin (g/dl) 11.4 ± 1.4 ( ) Lökosit (10 3 /ml) 7.4 ± 2.4 ( ) Trombosit say m (per ml) ± 74.2 ( ) MMT 25.2 ± 1.8 GNR ± 14.0 BK : Beden kitle indeksi, CRP: C-reaktif protein, LDL: Düflük dansiteli lipoprotein, MMT: Mini mental durum testi, GNR : Geriatrik Nütrisyonel Risk ndeksi, n: Hasta say s. De erler ortalama ± SD (medyan) veya % olarak verilmifltir. de BK (r= 0.67, p= 0.03), MMT (r = 0.28, p= 0.01), ürik asit (r= 0.47, p=0.00), hemoglobin (r= 0.27, p= 0.01) ile pozitif; hemodiyaliz süresi (r= -040, p= 0.00) ve C-reaktif protein (CRP) (r= -0.56, p= 0.00) ile negatif iliflkili bulundu (fiekil 2). Hastalar ortalama GNR skorlar na göre iki gruba ayr ld lar; grup 1 (GNR > 93, n= 45), grup 2 (GNR 93, n=37). Gruplara göre analizde; grup 1 hastalarda 14 Akad Geriatri 2013; 5: 12-17

4 Geriatrik Hemodiyaliz Hastalar nda Mental Durum ve Geriatrik Nütrisyonel Risk ndeksi Aras ndaki liflki S kl k Normal Ortalama: 93,0976 Standart sapma: 14, N= GNR GNR : Geriatrik Nütrisyonel Risk ndeksi. fiekil 1. Toplam 86 hemodiyaliz hastas nda GNR da - l m. GNR da l m normal olarak da lm flt r. GNR Zaman GNR : Geriatrik Nütrisyonel Risk ndeksi fiekil 2. Hemodiyaliz süresi (r= -0.40, p= 0.00) ile GNR aras ndaki negatif korelasyon iliflkisi. MMT ve ürik asit de erleri, grup 2 ye göre daha yüksek, CRP de eri daha düflük olarak tespit edildi (Tablo 2). Hastalar n GNR puanlar yla erkek, kad n aras nda istatistiksel anlaml iliflki bulunmad (94.0 ± 14.5 vs ± 14.5, p= 0.23). Yafl, hemodiyaliz süresi, açl k kan flekeri, üre, kreatinin, ürik asit, serum elektrolitleri, total kolesterol, CRP, MMT de eri içeren çoklu regresyon analizinde MMT (r 2 = 0.64, p < 0.001) ve serum ürik asit düzeyi (r 2 = 0.22, p < 0.05) GNR nin ba ms z belirleyicileri olarak görüldü. TARTIfiMA Böbrek yetmezli inde olan özellikle yafll hastalarda kaynaklara göre malnütrisyon oran %30-70 aras nda de iflmektedir (14-17). GNR skorlama yöntemi beslenme yeterlili ini de erlendirmek üzere kullan lan basit ve ölçümü kolay bir yöntemdir. Bu ölçek, vücut a rl, boy ve serum albumini gibi kolay ulafl labilir parametrelerle tespit edilir. Yamada ve arkadafllar yapt klar çal flmada, hemodiyaliz hastalar için bu testi di er beslenme ölçekleriyle birlikte incelemifller ve GNR nin sadece yafll hastalar için de il tüm kronik hemodiyaliz hastalar nda kullan labilecek bir test oldu unu göstermifllerdir (12). Bugüne kadar hemodiyaliz hastalar nda beslenme parametreleriyle ilgili pek çok çal flma yap lm fl olsa da bu hasta grubunda GNR de erlendirme ile iliflkili klinik ve laboratuvar parametrelerin ortak olarak de erlendirildi i ve bu parametrelerin mental ve kognitif fonksiyonlarla iliflkilendirildi i ilk çal flma oldu unu düflünüyoruz. Biz bu çal flmada hemodiyaliz hastalar m zda MMT ile de erlendirilen kognitif fonksiyonu düflük olarak bulduk. Bizim çal flma grubu hastalar m z yafll hastalardan seçilmiflti ve beslenme yetersizli i kognitif fonksiyonla yak n iliflkiliydi. Bu çal flmada 65 yafl üzeri hemodiyaliz hastalar nda orta-ileri kognitif fonksiyon bo- Tablo 2. GNR ortalama de erine göre de erlendirilen gruplar aras ndaki istatistiksel iliflki Grup 1 Grup 2 Parametre (serum) GNR > 93 (n= 45) GNR 93 (n= 37) p MMT 25.8 ± ± Ürik asit (mg/dl) 7.2 ± ± C-reaktif protein (mg/l) 5.4 ± ± GNR : Geriatrik Nütrisyonel Risk ndeksi, MMT: Mini mental durum testi, n: Hasta say s. Akad Geriatri 2013; 5:

5 Geriatric Nutritional Risk Index and Mental Status in Geriatric Patients Under Hemodialysis Treatment zukluk oran yaklafl k %60 olarak bulunmufltur. Çal flmam zda yafll hemodiyaliz hastalar nda düflük albumin ve beslenme yetersizli i, yetersiz kognitif fonksiyonla iliflkili bulundu. Yap lan bir kesitsel çal flmada MMT ile düflük serum albumin de erlerinin iliflkili oldu- u bulunmufltur (13). Literatürde pek çok çal flmada kognitif fonksiyon bozuklu u ve anemi aras nda istatistiksel iliflki bildirilmesine ra men biz çal flma grubumuzda ayn istatistiksel birlikteli i tespit etmedik (18,19). Bu durum bizim hasta grubumuzun hemodiyaliz hastalar olmas nedeniyle yak n anemi takip ve tedavisi alt nda olmas yla aç klanabilir. Bu çal flmada hastalar n ortalama GNR skoru 93.0 ± 14.0 olarak hesapland ve GNR skoru; BK, kognitif fonksiyon, ürik asit, hemoglobin ve CRP ile iliflkili bulundu. Kronik sistemik inflamasyon, malnütrisyonun önemli bir bileflenidir. Yafll hastalarda inflamasyon aktivitesi; genetik faktörler, infeksiyon, seks hormonlar n n azalmas ve efllik eden sistemik hastal klardan önemli ölçüde etkilenir. Ayn zamanda düflük serum albumin ve hemoglobin düzeyleri protein kalori malnütrisyonu için önemli biyokimyasal ve hematolojik parametrelerdir. Bu parametreler kronik inflamasyonun da önemli bileflenleri olarak kabul edilir. Kronik hastalarda ayr ca kronik inflamasyona ba l olarak eritropoez bask lan r ve s kl kla anemi izlenir. GNR de erinin iliflkili oldu u korelasyon analizine göre bizim çal flmam z gösteriyor ki; anemi ve düflük BK düzeyleri yafll hemodiyaliz hastalar nda beslenme yetersizli inin erken ve tedavi edilebilir bulgular d r. GNR testi hesaplamada kullan lan parametrelerden dolay düflük serum albumin ve kilo kayb de erlendirmesinde oldukça önemli bir takip kriteridir. Teorik olarak antropometrik ölçümler ve vücut ya oran tespitine yönelik ölçümler (örn. biyoelektrik impedans) hemodiyaliz hastalar için hassas beslenme yeterlili i takip kriterleridir. Ancak kolay ölçüm tekni i ve s kl kla tekrar edilebilirli i nedeniyle hemodiyaliz hastalar için GNR takipleri beslenme yeterlili i hakk nda yorum yapabilmek için rutin klinik kullan ma girebilir düflüncesindeyiz. Kronik hemodiyaliz hastas nda serum ürik asit düzeyini etkileyen pek çok parametre vard r. Biz bu çal flmada GNR skoru ile serum ürik asit düzeyi aras nda istatistiksel olarak anlaml yak n iliflki tespit ettik. Pürin ve fruktozun diyet ile al m serum ürik asit için en önemli kaynakt r, bu nedenle kandaki ürik asit düzeyi beslenme yeterlili iyle yak n iliflkidedir (20-22). Hemodiyaliz hastas nda malnütrisyon dahil efllik eden di er kronik hastal klar n varl nda anormal ürik asit düzeyi s kl kla tespit edilir (23,24). Sonuç olarak; GNR, serum albumin, boy ve kilo gibi kolay tespit edilebilir üç basit parametreyle malnütrisyon riski bulunan yafll hemodiyaliz hastalar için hesaplamas kolay ve rakamsal de erleri ile yorumlamas pratik bir testtir. Düflük beslenme skoru; yafll hemodiyaliz hastas nda düflük kognitif fonksiyonla yak ndan iliflkilidir. Bu nedenle, kognitif fonksiyonlar düflük olan hastalarda malnütrisyon riski oldu u ak lda tutulmal - d r. Beslenme düzeyini de erlendirme için yap lacak seri GNR ölçümleri yafll hemodiyaliz hastalar n hem malnütrisyon riskinden koruyacak hem de kognitif yetersizliklerin erken tan nmas na yol açacakt r. KAYNAKLAR 1. Kuo HK, Leveille SG, Yu YH, Milberg WP. Cognitive function, habitual gait speed, and late-life disability in the national health and nutrition examination survey (NHANES) Gerontology 2006; 53: Seliger SL, Siscovick DS, Stehman-Breen CO, Gillen DL, Fitzpatrick A, Bleyer A, et al. Moderate renal impairment and risk of dementia among older adults: the Cardiovascular Health Cognition Study. J Am Soc Nephrol 2004; 15: Chow FY, Briganti EM, Kerr PG, Cadban SJ, Zimmet PZ, Atkins RC. Health-related quality of life in Australian adults with renal insufficiency: a population-based study. Am J Kidney Dis 2003; 41: Fouque D, Kalantar-Zadeh K, Kopple J, Cano N, Chauveau P, Cuppari L, et al. A proposed nomenclature and diagnostic criteria for protein-energy wasting in acute and chronic kidney disease. Kidney Int 2008; 73: Pifer TB, McCullough KP, Port FK, Goodkin DA, Maroni BJ, Held PJ, et al. Mortality risk in hemodialysis patients and changes in nutritional indicators: DOPPS. Kidney Int 2002; 62: K/DOQI, National Kidney Foundation Clinical Practice Guidelines for Nutrition in Chronic Renal Failure. Am J Kidney Dis 2000; 35: S1-S Shlipak MG, Fried LF, Crump C, Bleyer AJ, Manolio TA, Tracy R, et al. Elevations of inflammatory and procoagulant biomarkers in elderly persons with renal insufficiency. Circulation 2003; 107: Bouillanne O, Morineau G, Dupont C, Coulombel I, Vincent JP, Nicolis I, et al. Geriatric Nutritional Risk Index: a new index for evaluating at-risk elderly medical patients. Am J Clin Nutr 2005; 82: Akad Geriatri 2013; 5: 12-17

6 Geriatrik Hemodiyaliz Hastalar nda Mental Durum ve Geriatrik Nütrisyonel Risk ndeksi Aras ndaki liflki 9. Ballmer PE, Imoberdorf R. Influence of acidosis on protein metabolism. Nutrition 1995; 11: Tang M, Stern Y, Marder K, Bell K, Gurland B, Lantigua R, et al. The apoe-[epsilon]4 allele and the risk of Alzheimer s disease among African Americans, whites, and Hispanics. JAMA 1998; 279: Tang MX, Maestre G, Tsai WY, Liu XH, Feng L, Chung WY, et al. Relative risk of Alzheimer s disease and age-at-onset based on APOE genotypes among elderly African Americans, Caucasians and Hispanics in New York City. Am J Hum Genet 1996; 58: Yamada K, Furuya R, Takita T, Maruyama Y, Yamaguchi Y, Ohkawa S, et al. Simplified nutritional screening tools for patients on maintenance hemodialysis. Am J Clin Nutr 2008; 87: Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. Mini-mental state : a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res 1975; 12: Bilbrey GL, Cohen TL. Identification and treatment of protein calorie malnutrition in chronic hemodialysis patients. Dial Transplant 1989; 18: Young GA, Kopple JD, Lindholm B, Vonesh EF, De Vecchi A, Scalamogna A, et al. Nutritional assessment of continuous ambulatory peritoneal dialysis patients: an international study. Am J Kidney Dis 1991; 17: Cianciaruso B, Brunori G, Traverso G, Panarello G, Enia G, Strippoli P, et al. Nutritional status in the elderly patient with uremia. Nephrol Dial Transplant 1995; 10(Suppl): Ikizler TA, Hakim RM. Nutrition in end-stage renal disease. Kidney Int 1996; 50: Atti AR, Palmer K, Volpato S, Zuliani G, Winblad B, Fratiglioni L. Anaemia increases the risk of dementia in cognitively intact elderly. Neurobiol Aging 2006; 27: Denny SD, Kuchibhatla MN, Cohen HJ. Impact of anemia on mortality, cognition, and function in community-dwelling elderly. Am J Med 2006; 119: Kand ar R, Záková P, Muzáková V. Monitoring of antioxidant properties of uric acid in humans for a consideration measuring of levels of allantoin in plasma by liquid chromatography. Clin Chim Acta 2006; 365: Sorenson LB. Role of the intestinal tract in the elimination of uric acid. Arthritis Rheum 1965; 8: Hsu SP, Pai MF, Peng YS, Chiang CK, Ho TI, Hung KY. Serum uric acid levels show a J shaped association with all-cause mortality in haemodialysis patients. Nephrol Dial Transplant 2004; 19: Johnson RJ, Kang DH, Feig D, Kivlighn S, Kanellis J, Watanabe S, et al. Is there a pathogenetic role for uric acid in hypertension, cardiovascular and renal disease? Hypertension 2003; 41: Suliman ME, Johnson RJ, Garcia-Lopez E, Qureshi AR, Molinai H, Carrero JJ, et al. J shaped mortality relationship for uric acid in CKD. Am J Kidney Dis 2006; 48: Akad Geriatri 2013; 5:

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA KONİSİTE İNDEKS ÖLÇÜMLERİNİN LİPİD PROFİLİ İLE İLİŞKİSİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA KONİSİTE İNDEKS ÖLÇÜMLERİNİN LİPİD PROFİLİ İLE İLİŞKİSİ KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA KONİSİTE İNDEKS ÖLÇÜMLERİNİN LİPİD PROFİLİ İLE İLİŞKİSİ Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı GİRİŞ Dislipidemi

Detaylı

İleri Kronik Böbrek Hastalığında Protein Enerji Kaybı: Epidemiyoloji ve Tanı. Kübra Kaynar KTÜ Nefroloji BD

İleri Kronik Böbrek Hastalığında Protein Enerji Kaybı: Epidemiyoloji ve Tanı. Kübra Kaynar KTÜ Nefroloji BD İleri Kronik Böbrek Hastalığında Protein Enerji Kaybı: Epidemiyoloji ve Tanı Kübra Kaynar KTÜ Nefroloji BD İleri Kronik Böbrek Hastalarında Protein Enerji Kaybı Neden Önemli? Kalantar-Zadeh, K. et al.

Detaylı

1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji 2 FMC Türkiye 3 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji 2 FMC Türkiye 3 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Gülay Aşçı 1, Cenk Demirci 2, Zeki Soypaçacı 3, Özen Önen Sertöz 1, Serkan Kubilay Koç 2, Sinan Erten 2, Sıddig Momin Adam 2, Handan Öğünç 2, Gökçe Kaya 2, İrfan Hastürk 2, Emine Ünal 2, Ali Başçı 1, Ercan

Detaylı

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Giriş: Kronik Böbrek Hastalığı (KBH); popülasyonun

Detaylı

Nütrisyonel tarama metodları

Nütrisyonel tarama metodları Nütrisyonel tarama metodları Doç Dr Sema Basat Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi 02.11.2013 Özellikle hastanede yatan hastada malnütrisyon TANIMLANMIYOR TEDAVİ EDİLMİYOR. NEDEN? TARAMA, DEĞERLENDİRME,

Detaylı

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük Özellikleri Major ve minor tükürük bezlerinden salınır Günlük sekresyon

Detaylı

Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması

Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması Osman Yüksekyayla, Hasan Bilinç, Nurten Aksoy, Mehmet Nuri Turan Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim

Detaylı

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinde hemodiyalize giren hastaların ölüm oranlarının karşılaştırılması: Bir gözlemsel kohort çalışması

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinde hemodiyalize giren hastaların ölüm oranlarının karşılaştırılması: Bir gözlemsel kohort çalışması Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinde hemodiyalize giren hastaların ölüm oranlarının karşılaştırılması: Bir gözlemsel kohort çalışması Gülay Aşcı, Daniele Marcelli, Aygül Çeltik, Aileen Grassmann,

Detaylı

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ KORELASON VE REGRESON ANALİZİ rd. Doç. Dr. S. Kenan KÖSE İki ya da daha çok değişken arasında ilişki olup olmadığını, ilişki varsa yönünü ve gücünü inceleyen korelasyon analizi ile değişkenlerden birisi

Detaylı

ÇOCUKLARDA DİYALİZ. Prof. Dr. Mesiha Ekim. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı

ÇOCUKLARDA DİYALİZ. Prof. Dr. Mesiha Ekim. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı ÇOCUKLARDA DİYALİZ Prof. Dr. Mesiha Ekim Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 19-23 Mayıs 2010 Antalya 2008 yılında ilk defa RRT

Detaylı

15. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi Nisan 2013, Antalya. Obezite: Gerçekten iyi bir gösterge mi? Dr.

15. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi Nisan 2013, Antalya. Obezite: Gerçekten iyi bir gösterge mi? Dr. 15. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 24-28 Nisan 2013, Antalya Obezite: Gerçekten iyi bir gösterge mi? Dr. Sedat Üstündağ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD, Edirne Obezite:

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

RENAL TRANSPLANTLI HASTALARDA RENAL RESİSTİF İNDEKS DÜZEYİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

RENAL TRANSPLANTLI HASTALARDA RENAL RESİSTİF İNDEKS DÜZEYİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER RENAL TRANSPLANTLI HASTALARDA RENAL RESİSTİF İNDEKS DÜZEYİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı GİRİŞ Dopler Ultrasonografi;

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalığında Retinol Bağlayıcı Protein-4 Düzeyindeki Artış Endotel Disfonksiyonun Yeni Bir Göstergesi mi?

Kronik Böbrek Hastalığında Retinol Bağlayıcı Protein-4 Düzeyindeki Artış Endotel Disfonksiyonun Yeni Bir Göstergesi mi? Kronik Böbrek Hastalığında Retinol Bağlayıcı Protein-4 Düzeyindeki Artış Endotel Disfonksiyonun Yeni Bir Göstergesi mi? Gürkan Çelebi 1, İlker Taşçı 1, Mutlu Sağlam 2, Gökhan Özgür 1, Halil Yaman 3, Gökhan

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Yaşam Kalitesi Belirleme Ve İyileştirme Stratejisi

Diyaliz Hastalarında Yaşam Kalitesi Belirleme Ve İyileştirme Stratejisi Diyaliz Hastalarında Yaşam Kalitesi Belirleme Ve İyileştirme Stratejisi Dr. Kübra Kaynar Öğrenim Hedefleri Yaşam kalitesini tanımlar Sağlık ilişkili yaşam kalitesi açıklar Diyaliz ilişkili yaşam kalitesinin

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

Malnutrisyon ve İnflamasyonun. Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi

Malnutrisyon ve İnflamasyonun. Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Malnutrisyon ve İnflamasyonun Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi Ebru Karcı, Erkan Dervişoğlu lu, Necmi Eren, Betül Kalender Kocaeli Üniversitesi,

Detaylı

KBY de ESA TEDAVİSİ. Prof Dr. Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı. Türk Nefroloji Derneği Nefroloji KIŞ OKULU 2011

KBY de ESA TEDAVİSİ. Prof Dr. Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı. Türk Nefroloji Derneği Nefroloji KIŞ OKULU 2011 KBY de ESA TEDAVİSİ Prof Dr. Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Türk Nefroloji Derneği Nefroloji KIŞ OKULU 2011 KRONĠK BÖBREK YETERSĠZLĠĞĠ VE ANEMĠ K/DOQI Clinical Practice Guidelines for Chronic

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir HD e yeni başlayan hastaların 1/3 de neden diyabetik nefropati Yeni başlayan

Detaylı

Diyaliz Hastasında. Edilmelidir?

Diyaliz Hastasında. Edilmelidir? Diyaliz Hastasında Malnutrisyon Nasıl l Teşhis Edilmelidir? Dr. Dede Şit 10. Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 24 Mayıs 2008 Antalya drdede75@hotmail.com Diyaliz hastalarında Malnutrisyonun

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİNİ NASIL DEĞERLENDİRELİM?

DİYALİZ HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİNİ NASIL DEĞERLENDİRELİM? DİYALİZ HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİNİ NASIL DEĞERLENDİRELİM? Dr İbrahim GÜNEY Konya Eğt. ve Arş Hastanesi Nefroloji Kliniği TND-2012 Kasım 1. Yaşam Kalitesi Nedir? 2. Yaşam Kalitesi Neden Önemlidir? 3.

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER RİSK FAKTÖRÜ OLARAK HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KRONİK BÖBREK HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER RİSK FAKTÖRÜ OLARAK HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ KRONİK BÖBREK HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER RİSK FAKTÖRÜ OLARAK HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hasan KAYABAŞI 1, Dede ŞİT 2, Emel S. GÖKMEN 3, Bennur ESEN 4, Damla KARATAŞ 1, Ertuğrul OKUYAN

Detaylı

GER ATR K HEMOD YAL Z HASTALARININ ENGELL L K DURUMUNUN ARAfiTIRILMASI EVALUATION OF GERIATRIC HEMODIALYSIS PATIENTS DISABILITY. ARAfiTIRMA RESEARCH

GER ATR K HEMOD YAL Z HASTALARININ ENGELL L K DURUMUNUN ARAfiTIRILMASI EVALUATION OF GERIATRIC HEMODIALYSIS PATIENTS DISABILITY. ARAfiTIRMA RESEARCH Turkish Journal of Geriatrics 2013; 16 (1) 38-42 ARAfiTIRMA GER ATR K HEMOD YAL Z HASTALARININ ENGELL L K DURUMUNUN ARAfiTIRILMASI ÖZ Evrim COfiKUN ÇEL K 1 Demet OFLUO LU 2 Ülkem YAKUPO LU 3 Metin KARATAfi

Detaylı

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili;

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; KORONER RİSK TESTİ Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; Koroner kalp hastalıklarına yol açan kolesterol ve lipit testleridir. Koroner risk testleri

Detaylı

Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi. Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD

Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi. Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD KBY PREVALANSI Dünyada SDBY Prevalans ve Prevalans İnsidansı İnsidans USRDS 2009 Önümüzdeki

Detaylı

Ankara da Bir Huzurevinde Kalan Yafll lar ile Bir Sa l k Oca na Gelen Yafll lar n Mini Mental Test ile De erlendirilmesi

Ankara da Bir Huzurevinde Kalan Yafll lar ile Bir Sa l k Oca na Gelen Yafll lar n Mini Mental Test ile De erlendirilmesi KL N K ÇALIfiMA/RESEARCH ARTICLE Akad Geriatri 2011; 3: 138-149 Gelifl Tarihi/Received: 01/02/2011 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 20/04/2011 Ankara da Bir Huzurevinde Kalan Yafll lar ile Bir Sa l k Oca

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Parenteral Beslenme. Dr. Murat H. Sipahioğlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Diyaliz Hastalarında Parenteral Beslenme. Dr. Murat H. Sipahioğlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz Hastalarında Parenteral Beslenme Dr. Murat H. Sipahioğlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Protein-Enerji Kaybı (Protein-Energy Wasting, PEW) Diyaliz hastalarında PEW insidansı

Detaylı

ÖZGÜN ARAfiTIRMA 2005;14 (1) 26-31

ÖZGÜN ARAfiTIRMA 2005;14 (1) 26-31 ÖZGÜN ARAfiTIRMA Konya li ve lçelerinde Hemodiyalize Giren Hastalar n Demografik, Klinik ve Laboratuvar Özellikleri ile Sa l kla liflkili Yaflam Kalitesini Etkileyen Faktörlerin De erlendirilmesi The Evaluation

Detaylı

Hemodiyaliz Hastalarında Salusin Alfa ve Beta Düzeylerinin Ateroskleroz ile İlişkisi

Hemodiyaliz Hastalarında Salusin Alfa ve Beta Düzeylerinin Ateroskleroz ile İlişkisi Hemodiyaliz Hastalarında Salusin Alfa ve Beta Düzeylerinin Ateroskleroz ile İlişkisi Savaş SİPAHİ 1, Ahmed Bilal GENÇ 2, Seyyid Bilal AÇIKGÖZ 3, Mehmet YILDIRIM 4, Selçuk YAYLACI 4, Yakup Ersel AKSOY 5,

Detaylı

ÖZGÜN ARAfiTIRMA. hastal klar (KVH) artm flt r ve diyaliz hastalar nda artm fl mortalitenin en önemli nedenini olufltururlar

ÖZGÜN ARAfiTIRMA. hastal klar (KVH) artm flt r ve diyaliz hastalar nda artm fl mortalitenin en önemli nedenini olufltururlar ÖZGÜN ARAfiTIRMA Kronik Hemodiyaliz Hastalar nda Hedef Hemoglobin De erinin Sol Ventrikül Fonksiyonlar Üzerine Etkisi Effect of Target Hemoglobin Levels on Left Ventricle Functions in Chronic Hemodialysis

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

HEMODİYALİZE GEÇ BAŞLAMAK GEREKLİDİR. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

HEMODİYALİZE GEÇ BAŞLAMAK GEREKLİDİR. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı HEMODİYALİZE GEÇ BAŞLAMAK GEREKLİDİR Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı DİYALİZ BAŞLANGICI SDBY hastalarında o Malnütrisyon o Hipervolemi o Kanama o

Detaylı

Hemodiyaliz ve Sürekli Ambulatuar Periton Diyalizi Hastalar n n Kardiyovasküler Hastal k Risk Faktörleri Aç s ndan Karfl laflt r lmas : 3 Y ll k zlem

Hemodiyaliz ve Sürekli Ambulatuar Periton Diyalizi Hastalar n n Kardiyovasküler Hastal k Risk Faktörleri Aç s ndan Karfl laflt r lmas : 3 Y ll k zlem ÖZGÜN ARAfiTIRMA Hemodiyaliz ve Sürekli Ambulatuar Periton Diyalizi Hastalar n n Kardiyovasküler Hastal k Risk Faktörleri Aç s ndan Karfl laflt r lmas : 3 Y ll k zlem Comparison of Hemodialysis Patients

Detaylı

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER HASTALIK GELİŞME RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER HASTALIK GELİŞME RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER HASTALIK GELİŞME RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Erol Demir¹, Sevgi Saçlı¹,Ümmü Korkmaz², Ozan Yeğit², Yaşar Çalışkan¹, Halil Yazıcı¹, Aydın Türkmen¹, Mehmet Şükrü

Detaylı

Ankara-Pursaklar Bölgesindeki Yafll larda Tinetti Denge ve Yürüme Testi Skorlar na Biyopsikososyal Faktörlerin Etkileri*

Ankara-Pursaklar Bölgesindeki Yafll larda Tinetti Denge ve Yürüme Testi Skorlar na Biyopsikososyal Faktörlerin Etkileri* KL N K ÇALIfiMA/RESEARCH ARTICLE Akad Geriatri 2010; 2: 31-39 Gelifl Tarihi/Received: 10/07/2009 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 30/07/2009 Ankara-Pursaklar Bölgesindeki Yafll larda Tinetti Denge ve Yürüme

Detaylı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Pediatri, Ankara, Türkiye 2. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji, Ankara, Türkiye 3

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Pediatri, Ankara, Türkiye 2. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji, Ankara, Türkiye 3 OBEZ ÇOCUK VE ADOLESANLARDA KREATİNİN KLERENSİNDE ARTIŞ METABOLİK SENDROMU OLANLARDA İSE SİSTATİN-C DÜZEYİ ARTIŞI OLASI BÖBREK HASARININ İLK GÖSTERGELERİDİR Dilşah Önerli Salman 1, Zeynep Kaba Şıklar 2,

Detaylı

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA SIVI KONTROLÜ

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA SIVI KONTROLÜ PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA SIVI KONTROLÜ LALE AKKAYA Periton Diyaliz Hemşiresi CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 25. ULUSAL BÖBREK HASTALIKLARI DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON HEMŞİRELİĞİ

Detaylı

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ GEÇİRİLMİŞ GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE ANJİOPOETİN BENZERİ PROTEİN-2 ( ANGPTL-2

Detaylı

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI UZMANLIK

Detaylı

Hemodiyaliz mi? Dr. Mehmet Özkahya Ege Üniversitesi Nefroloji B.D

Hemodiyaliz mi? Dr. Mehmet Özkahya Ege Üniversitesi Nefroloji B.D Hemodiyaliz mi? Dr. Mehmet Özkahya Ege Üniversitesi Nefroloji B.D Dünyada yaşanan nedir? ABD de hastaların % 6 sı PD Dünyada hastaların % 11 i PD Dünyada yüksek PD oranları gelişmekte olan ülkelerde United

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

Aile Hekimli i Poliklini ine Baflvuran Hastalarda Hiperlipidemi S kl ve HDL Düzeyi ile liflkili Faktörler

Aile Hekimli i Poliklini ine Baflvuran Hastalarda Hiperlipidemi S kl ve HDL Düzeyi ile liflkili Faktörler Türk Aile Hek Derg 2007; 11(3): 107-112 Araflt rma Research Article Aile Hekimli i Poliklini ine Baflvuran Hastalarda Hiperlipidemi S kl ve HDL Düzeyi ile liflkili Faktörler PREVALANCE OF HYPERLIPIDEMIA

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanısında Güncelleme Dr. Alper Sönmez GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA KORONER AKIM REZERVİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK İLİŞKİSİ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA KORONER AKIM REZERVİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK İLİŞKİSİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA KORONER AKIM REZERVİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK İLİŞKİSİ Yaşar Çalışkan 1, Halil Yazıcı 1, Tülin Akagün 1, Nadir Alpay 1, Hüseyin Oflaz 2, Tevfik Ecder 1, Semra Bozfakıoglu

Detaylı

Evde sa l k birimine baflvuran yafll hastalar n beslenme durumlar. Summary

Evde sa l k birimine baflvuran yafll hastalar n beslenme durumlar. Summary Research Article doi:10.2399/tahd.13.36035 Türk Aile Hek Derg 2013;17(3):106-112 TAHUD 2013 Evde sa l k birimine baflvuran yafll hastalar n beslenme durumlar Nutritional status of elderlies admitted to

Detaylı

DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011 KBY de Böbrek Yetmezliği 5

Detaylı

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması Tuncay Güçlü S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü 16-18 Ekim 2014, Malatya GİRİŞ Kronik

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA KORONER ARTER KALSİFİKASYON PROGRESYONU VE OSTEOPROTEGERIN / RANKL

HEMODİYALİZ HASTALARINDA KORONER ARTER KALSİFİKASYON PROGRESYONU VE OSTEOPROTEGERIN / RANKL HEMODİYALİZ HASTALARINDA KORONER ARTER KALSİFİKASYON PROGRESYONU VE OSTEOPROTEGERIN / RANKL Abdullah Özkök¹, Yaşar Çalışkan 1, Tamer Sakacı 2, Gonca Karahan 3, Çiğdem Kekik 3, Alper Özel 4, Abdulkadir

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu

Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı(UKAA), 17 Ekim 2013 tarihinde, hava kirliliğinin

Detaylı

Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyetin Kronik Böbrek Hastalığının ProgresyonunaEtkisi Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Kronik Böbrek Hastalığında Diyet Tedavisinin Amaçları İyi bir beslenme durumunun

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale Fatma Ayerden Ebinç 1, Şükrü Sindel 1, Ülver Boztepe Derici 1, Haksun Ebinç 2, Koray Uludağ 1, Gülay Ulusal Okyay 1, Gülten Taçoy 3, Canan Demirtaş 4, Hatice Paşaoğlu 4, Yasemin Erten 1, Turgay Arınsoy

Detaylı

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi*

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* 91 Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* Hakan Destici (1) Cengiz Özarslan (2) (1) Söke Ziraat Odası, Söke / Aydın (2) ADÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü,

Detaylı

Nütrusyonel Tarama Yöntemleri ve Temel İlkeler. Dr. Timur Selçuk Akpınar İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD

Nütrusyonel Tarama Yöntemleri ve Temel İlkeler. Dr. Timur Selçuk Akpınar İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Nütrusyonel Tarama Yöntemleri ve Temel İlkeler Dr. Timur Selçuk Akpınar İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Malnütrisyonu Tanımak Önemli mi? Sık? Önemli morbidite/mortalite sebebi? Tarama yapılmazsa

Detaylı

Hemodiyaliz Hastalarında Antropometrik Ölçümler Anthropometric Measurements in Hemodialysis Patients

Hemodiyaliz Hastalarında Antropometrik Ölçümler Anthropometric Measurements in Hemodialysis Patients doi: 10.5262/tndt.2015.1001.08 Özgün Araştırma/Original Investigation Hemodiyaliz Hastalarında Antropometrik Ölçümler Anthropometric Measurements in Hemodialysis Patients Öz AMAÇ: Malnütrisyonlu hastalarda

Detaylı

Diyalizin Geleceği. Doç. Dr. Emre Tutal Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD

Diyalizin Geleceği. Doç. Dr. Emre Tutal Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD Diyalizin Geleceği Doç. Dr. Emre Tutal Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD 3 Nisan 1973 Motorola ve Bell Lab. dünyanın ilk mobil telefonunu geliştirmiştir 1.2 kg ağırlığında 25 x 12.5 x 5 cm

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Huzurevinde Kalan Bireylerin Demografik Özelliklerinin Günlük Yaflam Aktiviteleri, Yaflam Kalitesi ve Depresyon Üzerine Etkisi*

Huzurevinde Kalan Bireylerin Demografik Özelliklerinin Günlük Yaflam Aktiviteleri, Yaflam Kalitesi ve Depresyon Üzerine Etkisi* KL N K ÇALIfiMA/RESEARCH ARTICLE Akad Geriatri 2012; 4: 97-103 Gelifl Tarihi/Received: 13/06/2011 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 15/10/2011 Huzurevinde Kalan Bireylerin Demografik Özelliklerinin Günlük

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

ÖZET. Anahtar Kelimeler: HCV-HBV koinfeksiyonu, viral interferans Nobel Med 2010; 6(3): 34-38. Bulgular: De erlendirmeye al nan olgulardan 13'ü

ÖZET. Anahtar Kelimeler: HCV-HBV koinfeksiyonu, viral interferans Nobel Med 2010; 6(3): 34-38. Bulgular: De erlendirmeye al nan olgulardan 13'ü ÖZET Amaç: HCV-HBV koinfeksiyonlu olgularda viral replikasyon durumunun kesitsel de erlendirmesi ve koinfeksiyonlu olgularla kronik HBV infeksiyonlu olgular n HBV replikasyonu aç s ndan karfl laflt r lmas.

Detaylı

YASLANMA ve YASAM KALİTESİ

YASLANMA ve YASAM KALİTESİ YASLANMA ve YASAM KALİTESİ Tufan Çankaya İzmir, 2003 Giriş: Doğal süreç; Doğum, büyüme-gelişme, üreme, ölüm Ölüm, yaşamın hangi döneminde meydana geliyor? Genç ölüm - Geç ölüm Dünya topluluklarına bakıldığında:

Detaylı

SÜBJEKTİF GLOBAL DEĞERLENDİRME HEMODİYALİZ HASTALARINDA BESLENME DURUMUNU DEĞERLENDİRMEDE GÜVENİLİR BİR ÖLÇÜT DEĞİLDİR

SÜBJEKTİF GLOBAL DEĞERLENDİRME HEMODİYALİZ HASTALARINDA BESLENME DURUMUNU DEĞERLENDİRMEDE GÜVENİLİR BİR ÖLÇÜT DEĞİLDİR Türk Sefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi / Official Journal of the Turkish Society ofnephrology 2003; 12 (3) 134-140 SÜBJEKTİF GLOBAL DEĞERLENDİRME HEMODİYALİZ HASTALARINDA BESLENME DURUMUNU DEĞERLENDİRMEDE

Detaylı

ARAŞTIRMA. 3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.B

ARAŞTIRMA. 3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.B Geriatri 5 (2): 59-63, 2002 Turkish Journal of Geriatrics ARAŞTIRMA BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ FİZİKSEL TIP ve REHABİLİTASYON Dr. Coşkun BAKAR 1 Dr. Seçil ÖZKAN 1 Dr. Işıl MARAL 1 Dr. Gülçin Kaymak KARATAŞ

Detaylı

Benzersiz Performans. In vitro performans verileri. Literatürler

Benzersiz Performans. In vitro performans verileri. Literatürler Benzersiz Performans In vitro performans verileri FX 5 FX 8 FX 10 Ultrafiltrasyon katsayısı (ml/sa x mmhg) 8 12 14 Klirens 200 (ml/dk) Üre 180 191 193 Kreatinin 165 178 181 Fosfat 141 160 170 Vitamin B

Detaylı

KİLO KONTROLÜ. Doç. Dr. FERDA GÜRSEL

KİLO KONTROLÜ. Doç. Dr. FERDA GÜRSEL KİLO KONTROLÜ Doç. Dr. FERDA GÜRSEL Sinsi sinsi artan Obesiti FE azalması metabolik hızın düşmesine neden olur. Harcanan enerji alınandan fazla değilse o zaman kilo alımı gerçekleşir. Aşırı Yağlılığın

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalarında Beslenme Belirteci Olarak Albüminin Rolü

Kronik Böbrek Hastalarında Beslenme Belirteci Olarak Albüminin Rolü Kronik Böbrek Hastalarında Beslenme Belirteci Olarak Albüminin Rolü Dr. Soner Duman Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bornova, İzmir Tanım Yetersiz, aşırı veya dengesiz alınan

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014. Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014. Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014 Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kontrolsüz Hipertansiyonun Bedeli SVO geçiren hastaların.. J Rendon et al.,

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri Adı Soyadı*... Hastanızın ad, ikinci ad (varsa) ve soyadının baş harflerini giriniz

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması (PatenT) 2003 Türk Hipertansiyon İnsidans Çalışması (HinT) 2007 Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı

Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması (PatenT) 2003 Türk Hipertansiyon İnsidans Çalışması (HinT) 2007 Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması (PatenT) 2003 Türk Hipertansiyon İnsidans Çalışması (HinT) 2007 Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışması (SALTurk) 2007 Türk Hipertansiyon Prevalans

Detaylı

HEMODİALİZ HASTALARINA VERİLEN DİYET VE SIVI EĞİTİMİNİN BAZI PARAMETRELERE ETKİSİ

HEMODİALİZ HASTALARINA VERİLEN DİYET VE SIVI EĞİTİMİNİN BAZI PARAMETRELERE ETKİSİ HEMODİALİZ HASTALARINA VERİLEN DİYET VE SIVI EĞİTİMİNİN BAZI PARAMETRELERE ETKİSİ SELDA ARSLAN 1,FİGEN BEKAR TUNÇALP 2 1 Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü; 2 Selçuk Üniversitesi

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI 06.04.2009/75 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklikler

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalığı Kılavuzlarına göre Hemodializ Hastalarının Değerlendirilmesi: Tek Merkez Sonuçları

Kronik Böbrek Hastalığı Kılavuzlarına göre Hemodializ Hastalarının Değerlendirilmesi: Tek Merkez Sonuçları Orijinal Makale / Original Article Kronik Böbrek Hastalığı Kılavuzlarına göre Hemodializ Hastalarının Değerlendirilmesi: Tek Merkez Sonuçları Assessment of Hemodialysis Patients According To Chronic Kidney

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ VE ROMATOLOJİ B.D. ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ PATOLOJİ KURSU KASIM, 2016

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ VE ROMATOLOJİ B.D. ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ PATOLOJİ KURSU KASIM, 2016 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ VE ROMATOLOJİ B.D. ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ PATOLOJİ KURSU KASIM, 2016 Olgu-1 13 yaş, kız Haziran, 2007 (7 yaş) Şikayet yok Tam idrar tetkiki; proteinüri 1010/5/prt

Detaylı

stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Çocuk Yuvas ndaki çocuklar n beslenme durumlar n n antropometrik ölçümlerle de erlendirilmesi

stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Çocuk Yuvas ndaki çocuklar n beslenme durumlar n n antropometrik ölçümlerle de erlendirilmesi 142 Orijinal Araflt rma Original Article Özet stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Çocuk Yuvas ndaki çocuklar n beslenme durumlar n n antropometrik ölçümlerle de erlendirilmesi The evaluation

Detaylı

Dr. Muharrem Do an 1, Dr. Cüneyt Müderriso lu 2, Dr. Muzaffer Fincanc 3, Dr. Bahad r Ceylan 4, Dr. Gülhan Eren Özdemir 4, Dr.

Dr. Muharrem Do an 1, Dr. Cüneyt Müderriso lu 2, Dr. Muzaffer Fincanc 3, Dr. Bahad r Ceylan 4, Dr. Gülhan Eren Özdemir 4, Dr. Dr. Muharrem Do an 1, Dr. Cüneyt Müderriso lu 2, Dr. Muzaffer Fincanc 3, Dr. Bahad r Ceylan 4, Dr. Gülhan Eren Özdemir 4, Dr. Hayri Polat 5 1 S. B. stanbul E itim ve Araflt rma Hastanesi ç Hastal klar

Detaylı

Hipertansiyon tan m ve s n flamas

Hipertansiyon tan m ve s n flamas .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri KARD YOLOJ GÜNDEM Sempozyum Dizisi No: 64 Nisan 2008; s. 67-73 Arteryel Hipertansiyon Tedavisi Prof. Dr. Serap Erdine Dünya Sa l k Örgütü

Detaylı

Beslenme desteğinde hangi içerik kime, ne zaman, hangi yolla uygulansın?

Beslenme desteğinde hangi içerik kime, ne zaman, hangi yolla uygulansın? Beslenme desteğinde hangi içerik kime, ne zaman, hangi yolla uygulansın? Dr. Beste Atasoy Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı & Sağlık Bakanlığı-Marmara Üniversitesi Pendik

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA BİSFENOL A DÜZEYLERİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA BİSFENOL A DÜZEYLERİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA BİSFENOL A DÜZEYLERİ Faruk Turgut 1, Şana Sungur 2, Ramazan Okur 2, Mustafa Yaprak 1, İhsan Üstün 3, Cumali Gökçe 3 1 Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

MAJOR ORTOPED K CERRAH UYGULANAN HASTALARDA EK BESLEME DESTE N N ETK LER *

MAJOR ORTOPED K CERRAH UYGULANAN HASTALARDA EK BESLEME DESTE N N ETK LER * MAJOR ORTOPED K CERRAH UYGULANAN HASTALARDA EK BESLEME DESTE N N ETK LER * E.Nursen Koltka 1, Melek Çelik 1, Fatih Öztekin 1, A.Esra Sa ro lu 1, Dilek Ömür 1 ÖZET: Amaç: Çal flmam zda major ortopedik cerrahi

Detaylı

Farkl protokollerdeki durdurma gücü oranlar n n %DD e risine etkisi

Farkl protokollerdeki durdurma gücü oranlar n n %DD e risine etkisi Türk Onkoloji Dergisi 9;24(1):15- Farkl protokollerdeki durdurma gücü oranlar n n %DD e risine etkisi The effect of stopping power ratios of different protocols on %DD curve Hilal ACAR 1 1 stanbul Üniversitesi

Detaylı

HEMODİYALİZDE ULTRAFİLTRASYON VE OPTİMİZASYONU. Nurol Arık

HEMODİYALİZDE ULTRAFİLTRASYON VE OPTİMİZASYONU. Nurol Arık HEMODİYALİZDE ULTRAFİLTRASYON VE OPTİMİZASYONU Nurol Arık Diyaliz yeterliliği = üre kinetikleri HEMODİYALİZ HASTASINDA VOLÜM YÖNETİMİ DİYALİZAT SODYUMUNUN DÜZENLENMESİ ULTRAFİLTRASYON TUZ KISITLAMASI VOLÜM

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

Güncel ESA Uygulamaları

Güncel ESA Uygulamaları Güncel ESA Uygulamaları Dr. ehsuvar Ertürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hedef Kronik böbrek hastalığı (KBH) anemisi ve tedavisinin klinik sonuçlara etkisini bilmek, KBH anemisinin ESA larla tedavisine

Detaylı

ÖZET. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: MUGLA L NDEK KRON K BÖBREK YETMEZL OLAN HASTALARIN TEDAV MKANLARI VE OLGULARI

ÖZET. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: MUGLA L NDEK KRON K BÖBREK YETMEZL OLAN HASTALARIN TEDAV MKANLARI VE OLGULARI Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 06.10.2004 MUGLA L NDEK KRON K BÖBREK YETMEZL OLAN HASTALARIN TEDAV MKANLARI VE OLGULARI Hüseyin SÜZEK* shuseyın@mu.edu.tr O uz

Detaylı

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI Portal Adres NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI : www.cayyolu.com.tr İçeriği : Gündem : http://www.cayyolu.com.tr/haber/nijerya-dan-gelen-yolcuda-ebolaya-rastlanmadi/96318 1/3 SAGLIK IÇIN EGZERSIZ

Detaylı

Dr. M. Fatih Önsüz 1, Doç. Dr. Ahmet Topuzo lu 2

Dr. M. Fatih Önsüz 1, Doç. Dr. Ahmet Topuzo lu 2 Dr. M. Fatih Önsüz 1, Doç. Dr. Ahmet Topuzo lu 2 1 Sakarya l Sa l k Müdürlü ü 2 Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Halk Sa l AD. ÖZET Amaç: Diyabetin tedavi ve kontrolünde en önemli hedef glisemik kontroldür.

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler

Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler Doç. Dr. Sabahat Alışır Ecder Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı KDIGO önerilerine

Detaylı

FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) VAKA SUNUMU ÖZGE ÖZEROĞLU

FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) VAKA SUNUMU ÖZGE ÖZEROĞLU FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) VAKA SUNUMU ÖZGE ÖZEROĞLU NEFROTİK SENDROM VE FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) Nefrotik sendrom yoğun proteinüri sonucu gelişen hipoalbüminemi ve yaygın ödem

Detaylı

Diyaliz Hastasında Anemi Tedavisi. Dr. Mehmet KOÇ Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Diyaliz Hastasında Anemi Tedavisi. Dr. Mehmet KOÇ Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz Hastasında Anemi Tedavisi Dr. Mehmet KOÇ Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Kronik Böbrek Hastalığında Anemi Tanımı Hb < 12 gr/dl (kadınlarda) Hb < 13.5 gr/dl (erkeklerde)

Detaylı