Geriatrik Hemodiyaliz Hastalar nda Mental Durum ve Geriatrik Nütrisyonel Risk ndeksi Aras ndaki liflki

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geriatrik Hemodiyaliz Hastalar nda Mental Durum ve Geriatrik Nütrisyonel Risk ndeksi Aras ndaki liflki"

Transkript

1 KL N K ÇALIfiMA/RESEARCH ARTICLE Akad Geriatri 2013; 5: Gelifl Tarihi/Received: 06/05/ Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 30/07/2012 Geriatrik Hemodiyaliz Hastalar nda Mental Durum ve Geriatrik Nütrisyonel Risk ndeksi Aras ndaki liflki Geriatric Nutritional Risk Index and Mental Status in Geriatric Patients Under Hemodialysis Treatment fiebnem Karakan, Siren Sezer, Fatma Nurhan Özdemir Acar Baflkent Üniversitesi stanbul Diyaliz Merkezi, Nefroloji, Ankara, Türkiye Department of Nephrology, Istanbul Dialysis Center, Baskent University, Ankara, Turkey ÖZET Girifl: Hemodiyaliz hastalar malnütrisyon riski alt ndad r ve beslenme de erlendirme ölçekleri risk alt ndaki hastalar n tespit edilmesi için s kl kla kullan l r. Geriatrik Nütrisyonel Risk ndeksi (GNR ) son y llarda beslenme yeterlili i için kullan lan yeni bir de erlendirme yöntemidir. Hemodiyaliz hastalar nda malnütrisyon derecesinin mental durumla iliflkisi henüz aç a kavuflmam flt r. Biz bu çal flmada, hemodiyaliz hastalar nda mental durum ile GNR sonucu tespit edilmifl malnütrisyon derecesinin iliflkisini incelemeyi hedefledik. Materyal ve Metod: Çal flmam za klini imizde hemodiyaliz program nda olan toplam 82 geriatrik hasta (52 si kad n, 30 u erkek; ortalama yafl 74 ± 9 y l) dahil edildi. Tüm hastalar n klinik ve laboratuvar de erleri kaydedildi ve her hastaya mini mental test (MMT) ve GNR testi uyguland. Bulgular: GNR, korelasyon incelemesinde beden kitle indeksi (r= 0.67, p= 0.03), MMT (r= 0.28, p= 0.01), ürik asit (r= 0.47, p= 0.00), hemoglobin (r= 0.27, p= 0.01) ile pozitif; hemodiyaliz süresi (r= -0.40, p= 0.00) ve CRP (r= , p= 0.00) ile negatif iliflkili bulundu. Hastalar ortalama GNR skorlar na (93.0 ± 14.0) göre iki gruba ayr ld lar; grup 1 (GNR > 93, n= 45), grup 2 (GNR 93, n= 37). Grup 1 hastalar nda MMT ve serum ürik asit de erleri grup 2 ye göre daha yüksek, C-reaktif protein düzeyi daha düflük olarak tespit edildi. Sonuç: GNR ölçülmesi kolay ve hemodiyaliz hastalar için oldukça pratik bir nütrisyon de erlendirme testidir. Mental fonksiyonlar bu hasta grubunda beslenme yeterlili ini etkilemektedir. Anahtar Kelimeler: Geriatrik hastalar, hemodiyaliz, nütrisyon. ABSTRACT Introduction: Malnutrition is common among hemodialysis patients especially in elderly individuals. We have, therefore, prospectively assessed the prognostic value of Geriatric Nutrition Risk Index (GNRI) in the prediction of nutrition outcome for elderly 12 Yaz flma Adresi/Address for Correspondence Prof. Dr. Fatma Nurhan Özdemir Acar 13. Cadde No: 7/12 Cevizlidere, Ankara/Türkiye e-posta:

2 Geriatrik Hemodiyaliz Hastalar nda Mental Durum ve Geriatrik Nütrisyonel Risk ndeksi Aras ndaki liflki patients undergoing dialysis. We also analyzed the relationship between mental status and degree of malnutrition in these patients. Materials and Methods: A total of 82 patients (52/30: female/male, mean age 74 ± 9 years, range years) under hemodialysis treatment were investigated in this study. We have performed laboratory evaluation, mini-mental state examination test (MMSE) and GNRI to assess their global cognitive and nutritional status. Results: GNRI score was positively correlated with body mass index (r= 0.67, p= 0.03), MMSE (r= 0.28, p= 0.01), serum uric acid (r= 0.47, p= 0.00), blood hemoglobin (r= 0.27, p= 0.01) and negatively correlated with the duration of hemodialysis treatment (r= -0.40, p= 0.00) and C-reactive protein (r= -0.56, p=0.00). According to mean GNRI score (93.0 ± 14.0), patients were further divided into two groups: group 1 (GNRI> 93, n= 45), group 2 (GNRI 93, n= 37). In group 1, MMSE and serum uric acid values were higher and C-reactive protein level was lower than group 2. Conclusion: Malnutrition is associated with decreased mental function in geriatric hemodialysis patients. Assessment of nutritional status and treatment of malnutrition, especially in the elderly hemodialysis patients, might prevent cognitive dysfunction in this population. Key Words: Geriatric patients, hemodialysis, nutrition. G R fi Günümüzde yafll hemodiyaliz tedavisi alt ndaki hasta say s h zla artmaktad r. Kognitif fonksiyon bozuklu u ve fiziksel yetersizli i içeren geriatrik sorunlar, son dönem böbrek yetersizli i (SDBY) sürecindeki yafll hastalar daha fazla etkiler (1-3). Bu hasta grubunda malnütrisyon daha s k izlenir ve mortaliteyi art ran önemli bir sebeptir (4,5). Bu nedenle özellikle yafll hemodiyaliz hasta grubunda beslenme parametreleri yak n takip edilmelidir. Beslenme yetersizli i tespit edilen hastalarda erken müdahale yaflam kalitesinin art ran ve mortaliteyi azaltan önemli bir parametre olarak bilinir (6). Malnütrisyonun SDBY ile iliflkisi; beslenme, mental durum, metabolik, hormonal ve inflamasyon faktörlerini içeren karmafl k bir durumdur (7). Malnütrisyon riski alt ndaki hastalar n beslenme düzeyini belirlemede pek çok ölçek kullan l r. Geriatrik Nütrisyonel Risk ndeksi (GNR ) Boillanne ve arkadafllar n n yak n zaman önce kulland önemli bir testtir (8). GNR nin yap lan çal flmalarda nütrisyon durumunu belirlemede oldukça hassas ve duyarl l n n yüksek oldu u kan tlanm flt r (8,9). Kognitif fonksiyon de erlendirmesinde mini mental durum testi (MMT) özellikle SDBY gibi kronik hastal k sürecinde olan yafll hastalar için önemli bir de erlendirme parametresidir (10,11). Klinik veriler gösteriyor ki ileri yafl hemodiyaliz hastalar n n kognitif fonksiyon ve malnütrisyon aras ndaki iliflkinin ayd nlanmas hem yaflam kalitesi hem de mortalite için çok önemli bir klinik yaklafl m olacakt r (8,12). Bu nedenle biz bu çal flmam zda GNR nin yafll hemodiyaliz hastalar nda kullan labilirli ini ve klinik parametrelerle iliflkisini incelemeyi hedefledik. Ayr ca çal flmam zda ileri yafl hemodiyaliz hastalar nda mental durumun malnütrisyon derecesiyle iliflkisini analiz etmeyi planlad k. MATERYAL ve METOD Klini imizde hemodiyaliz program nda olan 65 yafl üzeri 82 geriatrik hastay (52 si kad n, 30 u erkek, ortalama hemodiyaliz süresi; 117.6±73.2 ay) bu kesitsel çal flmaya dahil ettik. Kardiyovasküler, gastrointestinal, solunum, mental hastal k veya ilerleyici malnütrisyon gibi sistemik hastal olmayanlar ve alt aydan fazla süredir hemodiyaliz program nda olanlar çal flmaya dahil edildi. Atrofiye kadar gidebilen kas yap s azalmas ve fiziksel performans n n yetersiz olmas nedeniyle yata a ba ml olanlar çal flma d fl b rak ld. Hastalar n hepsi haftada üç kez dört saatlik seanslarda hollow-fiber diyalizatlarla hemodiyalize al n yorlard. Tüm hastalar sodyum, potasyum ve s v al m k s tlanmas ve enerji aç olmayacak flekilde protein al mlar n n serbest b rak lmas konusunda diyetisyen taraf ndan e itilmifllerdi. Çal flma öncesinde hastanemizden etik kurul onay ve hastalardan onam al nm flt. Hastalar n klinik özellikleri, laboratuvar parametreleri ve fizik muayene bulgular tamamland ve kaydedildi. Laboratuvar parametreleri için çal fl lacak kan örnekleri haftan n ilk hemodiyaliz seans ndan önce al nd ve daha sonra analiz etmek üzere santrifüj edilerek serumlar ayr ld, -80 C de sakland. Beslenme yeterlili i ve inflamasyon parametreleri (serum albumin, C-reak- Akad Geriatri 2013; 5:

3 Geriatric Nutritional Risk Index and Mental Status in Geriatric Patients Under Hemodialysis Treatment tif protein) gibi de erler standart laboratuvar yöntemleriyle incelendi. Çal flmam zda kullan lan antropometrik ölçümler; hastalar n hemodiyaliz sonras ideal kilolar ve boylar hastalar n kuru a rl (kg) ve hastan n boyu (cm) olarak kaydedildi. Kilo ölçümleri; ayakkab - s z en hafif giysilerle dijital kilo ölçüm cihaz yla (Seca, Hamburg), hastalar n boylar standart pozisyonda tafl - nabilir boy ölçüm cihazlar yla yap ld ve kaydedildi. Beden kitle indeksi (BK ) kg/m 2 olarak hesapland ve tüm hesaplamalar için hassas bilgisayar programlar kullan ld. Hastalar n beslenme durumlar GNR ile de erlendirildi. Bu indeks hastalar n serum albumin ve vücut a rl n formülde yerine koyarak yap lan bir hesaplama yöntemidir: GNR = [ albumin (g/dl)] + [41.7 x (hastan n kilosu/ideal kilo)]. Bu çal flmada hastan n ideal kilosu boy ve BK 22 kabul edilerek hesapland. Hastan n kilosu ve ideal kilo eflit oldu u zaman oran 1 olarak kabul edildi. MMT hastalar n kognitif durumunu tespit etmek amac yla planlanm flt r. Bu testte hastalar kognitif durum; oryantasyon, tan mlama, dikkat, hesaplama ve dil kullan m olarak befl farkl alanda incelendi. Testte en fazla puan 30 iken, kötü kognitif yorum 24 puan n alt olarak de erlendirildi (13). Çal flman n istatistiksel de erlendirmesi SPSS 13.0 (SPSS Inc.,USA) bilgisayar program kullan larak yap ld. Veriler ortalama ± SD (normal da lan veriler, ortalama-range normal da lmayan veriler) ve yüzde (%) olarak verildi. Sürekli de iflkenler aras ndaki iliflki Pearson korelasyon analizi ve parametrik olmayan de iflkenler için Spearman analiziyle test edildi. Gruplar aras ndaki karfl laflt rma normal da l m gösteriyordu ve Student s t-testi kullan larak yap ld. GNR düzeyi ve MMT nin belirleyicilerini ortaya koymak için çoklu regresyon analizi kullan ld. De erlendirme sonunda p< 0.05 istatistiksel olarak anlaml kabul edildi. BULGULAR Çal flmaya dahil edilen hastalar n klinik ve laboratuvar özellikleri Tablo 1 de verilmifltir. Hastalar n ortalama MMT de eri 25.2 ± 1.8 olarak hesaplanm flt r. MMT de eri; albumin (r= 0.35, p= 0.04), GNR (r= 0.28, p= 0.02) de erleriyle pozitif iliflkili bulundu. GNR istatistiksel analize göre normal da l m veriyordu ve ortalama GNR de eri (± SD) 93.0 ± 14.0 olarak bulundu (fiekil 1). GNR korelasyon incelemesin- Tablo 1. Çal flma hastalar n n klinik ve laboratuvar de erleri Parametreler De erler Erkek/Kad n 30/52 Yafl (y l) 74 ± 9 (65-83) BK (kg/m 2 ) 25.2 ± 4.9 (20-30) Hemodiyaliz süresi (ay) 117 ± 73.2 Böbrek hastal, n (%) Hipertansiyon 22 (%27) Kronik glomerülonefrit 14 (%17) Polikistik böbrek hastal 10 (%12) nterstisyel nefrit 7 (%9) Di er ve bilinmeyen etyolojiler 29 (%35). BUN (mg/dl) 51.7 ± 13.5 (26-64) Kreatinin (mg/dl) 8.4 ± 2.5 ( ) Glukoz (g/dl) 88.1 ± 32.3 (60-113) Ürik asit (mg/dl) 6.0 ± 1.9 ( ) LDL kolesterol (mg/dl) 97.9 ± 64.7 ( ) Trigliserid (mg/dl) ± ( ) Albumin (mg/dl) 4.0 ± 1.3 ( ) CRP (mg/l) 10.9 ± 10.1 (0-43) Hemoglobin (g/dl) 11.4 ± 1.4 ( ) Lökosit (10 3 /ml) 7.4 ± 2.4 ( ) Trombosit say m (per ml) ± 74.2 ( ) MMT 25.2 ± 1.8 GNR ± 14.0 BK : Beden kitle indeksi, CRP: C-reaktif protein, LDL: Düflük dansiteli lipoprotein, MMT: Mini mental durum testi, GNR : Geriatrik Nütrisyonel Risk ndeksi, n: Hasta say s. De erler ortalama ± SD (medyan) veya % olarak verilmifltir. de BK (r= 0.67, p= 0.03), MMT (r = 0.28, p= 0.01), ürik asit (r= 0.47, p=0.00), hemoglobin (r= 0.27, p= 0.01) ile pozitif; hemodiyaliz süresi (r= -040, p= 0.00) ve C-reaktif protein (CRP) (r= -0.56, p= 0.00) ile negatif iliflkili bulundu (fiekil 2). Hastalar ortalama GNR skorlar na göre iki gruba ayr ld lar; grup 1 (GNR > 93, n= 45), grup 2 (GNR 93, n=37). Gruplara göre analizde; grup 1 hastalarda 14 Akad Geriatri 2013; 5: 12-17

4 Geriatrik Hemodiyaliz Hastalar nda Mental Durum ve Geriatrik Nütrisyonel Risk ndeksi Aras ndaki liflki S kl k Normal Ortalama: 93,0976 Standart sapma: 14, N= GNR GNR : Geriatrik Nütrisyonel Risk ndeksi. fiekil 1. Toplam 86 hemodiyaliz hastas nda GNR da - l m. GNR da l m normal olarak da lm flt r. GNR Zaman GNR : Geriatrik Nütrisyonel Risk ndeksi fiekil 2. Hemodiyaliz süresi (r= -0.40, p= 0.00) ile GNR aras ndaki negatif korelasyon iliflkisi. MMT ve ürik asit de erleri, grup 2 ye göre daha yüksek, CRP de eri daha düflük olarak tespit edildi (Tablo 2). Hastalar n GNR puanlar yla erkek, kad n aras nda istatistiksel anlaml iliflki bulunmad (94.0 ± 14.5 vs ± 14.5, p= 0.23). Yafl, hemodiyaliz süresi, açl k kan flekeri, üre, kreatinin, ürik asit, serum elektrolitleri, total kolesterol, CRP, MMT de eri içeren çoklu regresyon analizinde MMT (r 2 = 0.64, p < 0.001) ve serum ürik asit düzeyi (r 2 = 0.22, p < 0.05) GNR nin ba ms z belirleyicileri olarak görüldü. TARTIfiMA Böbrek yetmezli inde olan özellikle yafll hastalarda kaynaklara göre malnütrisyon oran %30-70 aras nda de iflmektedir (14-17). GNR skorlama yöntemi beslenme yeterlili ini de erlendirmek üzere kullan lan basit ve ölçümü kolay bir yöntemdir. Bu ölçek, vücut a rl, boy ve serum albumini gibi kolay ulafl labilir parametrelerle tespit edilir. Yamada ve arkadafllar yapt klar çal flmada, hemodiyaliz hastalar için bu testi di er beslenme ölçekleriyle birlikte incelemifller ve GNR nin sadece yafll hastalar için de il tüm kronik hemodiyaliz hastalar nda kullan labilecek bir test oldu unu göstermifllerdir (12). Bugüne kadar hemodiyaliz hastalar nda beslenme parametreleriyle ilgili pek çok çal flma yap lm fl olsa da bu hasta grubunda GNR de erlendirme ile iliflkili klinik ve laboratuvar parametrelerin ortak olarak de erlendirildi i ve bu parametrelerin mental ve kognitif fonksiyonlarla iliflkilendirildi i ilk çal flma oldu unu düflünüyoruz. Biz bu çal flmada hemodiyaliz hastalar m zda MMT ile de erlendirilen kognitif fonksiyonu düflük olarak bulduk. Bizim çal flma grubu hastalar m z yafll hastalardan seçilmiflti ve beslenme yetersizli i kognitif fonksiyonla yak n iliflkiliydi. Bu çal flmada 65 yafl üzeri hemodiyaliz hastalar nda orta-ileri kognitif fonksiyon bo- Tablo 2. GNR ortalama de erine göre de erlendirilen gruplar aras ndaki istatistiksel iliflki Grup 1 Grup 2 Parametre (serum) GNR > 93 (n= 45) GNR 93 (n= 37) p MMT 25.8 ± ± Ürik asit (mg/dl) 7.2 ± ± C-reaktif protein (mg/l) 5.4 ± ± GNR : Geriatrik Nütrisyonel Risk ndeksi, MMT: Mini mental durum testi, n: Hasta say s. Akad Geriatri 2013; 5:

5 Geriatric Nutritional Risk Index and Mental Status in Geriatric Patients Under Hemodialysis Treatment zukluk oran yaklafl k %60 olarak bulunmufltur. Çal flmam zda yafll hemodiyaliz hastalar nda düflük albumin ve beslenme yetersizli i, yetersiz kognitif fonksiyonla iliflkili bulundu. Yap lan bir kesitsel çal flmada MMT ile düflük serum albumin de erlerinin iliflkili oldu- u bulunmufltur (13). Literatürde pek çok çal flmada kognitif fonksiyon bozuklu u ve anemi aras nda istatistiksel iliflki bildirilmesine ra men biz çal flma grubumuzda ayn istatistiksel birlikteli i tespit etmedik (18,19). Bu durum bizim hasta grubumuzun hemodiyaliz hastalar olmas nedeniyle yak n anemi takip ve tedavisi alt nda olmas yla aç klanabilir. Bu çal flmada hastalar n ortalama GNR skoru 93.0 ± 14.0 olarak hesapland ve GNR skoru; BK, kognitif fonksiyon, ürik asit, hemoglobin ve CRP ile iliflkili bulundu. Kronik sistemik inflamasyon, malnütrisyonun önemli bir bileflenidir. Yafll hastalarda inflamasyon aktivitesi; genetik faktörler, infeksiyon, seks hormonlar n n azalmas ve efllik eden sistemik hastal klardan önemli ölçüde etkilenir. Ayn zamanda düflük serum albumin ve hemoglobin düzeyleri protein kalori malnütrisyonu için önemli biyokimyasal ve hematolojik parametrelerdir. Bu parametreler kronik inflamasyonun da önemli bileflenleri olarak kabul edilir. Kronik hastalarda ayr ca kronik inflamasyona ba l olarak eritropoez bask lan r ve s kl kla anemi izlenir. GNR de erinin iliflkili oldu u korelasyon analizine göre bizim çal flmam z gösteriyor ki; anemi ve düflük BK düzeyleri yafll hemodiyaliz hastalar nda beslenme yetersizli inin erken ve tedavi edilebilir bulgular d r. GNR testi hesaplamada kullan lan parametrelerden dolay düflük serum albumin ve kilo kayb de erlendirmesinde oldukça önemli bir takip kriteridir. Teorik olarak antropometrik ölçümler ve vücut ya oran tespitine yönelik ölçümler (örn. biyoelektrik impedans) hemodiyaliz hastalar için hassas beslenme yeterlili i takip kriterleridir. Ancak kolay ölçüm tekni i ve s kl kla tekrar edilebilirli i nedeniyle hemodiyaliz hastalar için GNR takipleri beslenme yeterlili i hakk nda yorum yapabilmek için rutin klinik kullan ma girebilir düflüncesindeyiz. Kronik hemodiyaliz hastas nda serum ürik asit düzeyini etkileyen pek çok parametre vard r. Biz bu çal flmada GNR skoru ile serum ürik asit düzeyi aras nda istatistiksel olarak anlaml yak n iliflki tespit ettik. Pürin ve fruktozun diyet ile al m serum ürik asit için en önemli kaynakt r, bu nedenle kandaki ürik asit düzeyi beslenme yeterlili iyle yak n iliflkidedir (20-22). Hemodiyaliz hastas nda malnütrisyon dahil efllik eden di er kronik hastal klar n varl nda anormal ürik asit düzeyi s kl kla tespit edilir (23,24). Sonuç olarak; GNR, serum albumin, boy ve kilo gibi kolay tespit edilebilir üç basit parametreyle malnütrisyon riski bulunan yafll hemodiyaliz hastalar için hesaplamas kolay ve rakamsal de erleri ile yorumlamas pratik bir testtir. Düflük beslenme skoru; yafll hemodiyaliz hastas nda düflük kognitif fonksiyonla yak ndan iliflkilidir. Bu nedenle, kognitif fonksiyonlar düflük olan hastalarda malnütrisyon riski oldu u ak lda tutulmal - d r. Beslenme düzeyini de erlendirme için yap lacak seri GNR ölçümleri yafll hemodiyaliz hastalar n hem malnütrisyon riskinden koruyacak hem de kognitif yetersizliklerin erken tan nmas na yol açacakt r. KAYNAKLAR 1. Kuo HK, Leveille SG, Yu YH, Milberg WP. Cognitive function, habitual gait speed, and late-life disability in the national health and nutrition examination survey (NHANES) Gerontology 2006; 53: Seliger SL, Siscovick DS, Stehman-Breen CO, Gillen DL, Fitzpatrick A, Bleyer A, et al. Moderate renal impairment and risk of dementia among older adults: the Cardiovascular Health Cognition Study. J Am Soc Nephrol 2004; 15: Chow FY, Briganti EM, Kerr PG, Cadban SJ, Zimmet PZ, Atkins RC. Health-related quality of life in Australian adults with renal insufficiency: a population-based study. Am J Kidney Dis 2003; 41: Fouque D, Kalantar-Zadeh K, Kopple J, Cano N, Chauveau P, Cuppari L, et al. A proposed nomenclature and diagnostic criteria for protein-energy wasting in acute and chronic kidney disease. Kidney Int 2008; 73: Pifer TB, McCullough KP, Port FK, Goodkin DA, Maroni BJ, Held PJ, et al. Mortality risk in hemodialysis patients and changes in nutritional indicators: DOPPS. Kidney Int 2002; 62: K/DOQI, National Kidney Foundation Clinical Practice Guidelines for Nutrition in Chronic Renal Failure. Am J Kidney Dis 2000; 35: S1-S Shlipak MG, Fried LF, Crump C, Bleyer AJ, Manolio TA, Tracy R, et al. Elevations of inflammatory and procoagulant biomarkers in elderly persons with renal insufficiency. Circulation 2003; 107: Bouillanne O, Morineau G, Dupont C, Coulombel I, Vincent JP, Nicolis I, et al. Geriatric Nutritional Risk Index: a new index for evaluating at-risk elderly medical patients. Am J Clin Nutr 2005; 82: Akad Geriatri 2013; 5: 12-17

6 Geriatrik Hemodiyaliz Hastalar nda Mental Durum ve Geriatrik Nütrisyonel Risk ndeksi Aras ndaki liflki 9. Ballmer PE, Imoberdorf R. Influence of acidosis on protein metabolism. Nutrition 1995; 11: Tang M, Stern Y, Marder K, Bell K, Gurland B, Lantigua R, et al. The apoe-[epsilon]4 allele and the risk of Alzheimer s disease among African Americans, whites, and Hispanics. JAMA 1998; 279: Tang MX, Maestre G, Tsai WY, Liu XH, Feng L, Chung WY, et al. Relative risk of Alzheimer s disease and age-at-onset based on APOE genotypes among elderly African Americans, Caucasians and Hispanics in New York City. Am J Hum Genet 1996; 58: Yamada K, Furuya R, Takita T, Maruyama Y, Yamaguchi Y, Ohkawa S, et al. Simplified nutritional screening tools for patients on maintenance hemodialysis. Am J Clin Nutr 2008; 87: Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. Mini-mental state : a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res 1975; 12: Bilbrey GL, Cohen TL. Identification and treatment of protein calorie malnutrition in chronic hemodialysis patients. Dial Transplant 1989; 18: Young GA, Kopple JD, Lindholm B, Vonesh EF, De Vecchi A, Scalamogna A, et al. Nutritional assessment of continuous ambulatory peritoneal dialysis patients: an international study. Am J Kidney Dis 1991; 17: Cianciaruso B, Brunori G, Traverso G, Panarello G, Enia G, Strippoli P, et al. Nutritional status in the elderly patient with uremia. Nephrol Dial Transplant 1995; 10(Suppl): Ikizler TA, Hakim RM. Nutrition in end-stage renal disease. Kidney Int 1996; 50: Atti AR, Palmer K, Volpato S, Zuliani G, Winblad B, Fratiglioni L. Anaemia increases the risk of dementia in cognitively intact elderly. Neurobiol Aging 2006; 27: Denny SD, Kuchibhatla MN, Cohen HJ. Impact of anemia on mortality, cognition, and function in community-dwelling elderly. Am J Med 2006; 119: Kand ar R, Záková P, Muzáková V. Monitoring of antioxidant properties of uric acid in humans for a consideration measuring of levels of allantoin in plasma by liquid chromatography. Clin Chim Acta 2006; 365: Sorenson LB. Role of the intestinal tract in the elimination of uric acid. Arthritis Rheum 1965; 8: Hsu SP, Pai MF, Peng YS, Chiang CK, Ho TI, Hung KY. Serum uric acid levels show a J shaped association with all-cause mortality in haemodialysis patients. Nephrol Dial Transplant 2004; 19: Johnson RJ, Kang DH, Feig D, Kivlighn S, Kanellis J, Watanabe S, et al. Is there a pathogenetic role for uric acid in hypertension, cardiovascular and renal disease? Hypertension 2003; 41: Suliman ME, Johnson RJ, Garcia-Lopez E, Qureshi AR, Molinai H, Carrero JJ, et al. J shaped mortality relationship for uric acid in CKD. Am J Kidney Dis 2006; 48: Akad Geriatri 2013; 5:

Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri

Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri Orijinal Araflt rma / Original Article 1 Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri Interactions Between Psychiatric Symptoms and Disability

Detaylı

Altm fl Yafl Alt ve Üstü Hastalar n Subklinik Hipotiroidi ve Metabolik Sendrom liflkisinin De erlendirilmesi*

Altm fl Yafl Alt ve Üstü Hastalar n Subklinik Hipotiroidi ve Metabolik Sendrom liflkisinin De erlendirilmesi* KL N K ÇALIfiMA/RESEARCH ARTICLE Akad Geriatri 2010; 2: 88-93 Gelifl Tarihi/Received: 05/10/2009 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 01/12/2009 Altm fl Yafl Alt ve Üstü Hastalar n Subklinik Hipotiroidi ve

Detaylı

Kardiyovasküler Perspektiften Tip 2 Diabetes Mellitus

Kardiyovasküler Perspektiften Tip 2 Diabetes Mellitus Türk Aile Hek Derg 2007; 11(1): 19-23 Araflt rma Research Article Kardiyovasküler Perspektiften Tip 2 Diabetes Mellitus TYPE 2 DIABETES MELLITUS FROM CARDIOVASCULAR PERSPECTIVE Tar k Özdemir 1, Sunay Sand

Detaylı

Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki

Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki Orijinal Araflt rma Original Investigation 19 Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki Relationship between the slow coronary flow and carotid artery intima-media thickness

Detaylı

HDL kolesterol düzeyi düflük olan bireylerde statin tedavisine farkl antioksidan vitaminlerin eklenmesinin serum lipid profili üzerine etkisi

HDL kolesterol düzeyi düflük olan bireylerde statin tedavisine farkl antioksidan vitaminlerin eklenmesinin serum lipid profili üzerine etkisi 318 Orijinal Araştırma Original Investigation HDL kolesterol düzeyi düflük olan bireylerde statin tedavisine farkl antioksidan vitaminlerin eklenmesinin serum lipid profili üzerine etkisi The effects of

Detaylı

Koroner arter hastal n n tahmininde lojistik regresyon modeli seçim yöntemlerinin karfl laflt r lmas

Koroner arter hastal n n tahmininde lojistik regresyon modeli seçim yöntemlerinin karfl laflt r lmas 6 Orijinal Araflt rma Original Investigation ÖZET Koroner arter hastal n n tahmininde lojistik regresyon modeli seçim yöntemlerinin karfl laflt r lmas The comparison of logistic regression model selection

Detaylı

NEFROLOJ NEFROLOJ D YAL Z VE TRANSPLANTASYON TÜRK DERG S. Offical Journal of the Turkish Society of Nephrology TÜRK NEFROLOJ DERNE N N YAYIN ORGANIDIR

NEFROLOJ NEFROLOJ D YAL Z VE TRANSPLANTASYON TÜRK DERG S. Offical Journal of the Turkish Society of Nephrology TÜRK NEFROLOJ DERNE N N YAYIN ORGANIDIR TÜRK NEFROLOJ DERNE N N YAYIN ORGANIDIR ISSN: 1300-7718 Cilt / Vol. 15, No: 4 Ek / Supplement 2 Ekim / October 2006 TÜRK NEFROLOJ NEFROLOJ D YAL Z VE TRANSPLANTASYON DERG S 23. ULUSAL NEFROLOJ, H PERTANS

Detaylı

Yafll l kta K r lganl Anlamak

Yafll l kta K r lganl Anlamak DERLEME/REVIEW Akad Geriatri 2011; 3: 130-137 Gelifl Tarihi/Received: 16/06/2011 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 20/06/2011 Understanding Frailty in the Elderly Sevgi Aras, Murat Varl, Teslime Atl Ankara

Detaylı

Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete

Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete Obezite Tedavisinde Biliflsel Davran flç Grup Terapisinin Kilo Verme, Yaflam Kalitesi ve Psikopatolojiye Etkileri: Sekiz Haftal k zlem Çal flmas Özen Önen

Detaylı

Geriatrik Yafl Grubunda Check-up

Geriatrik Yafl Grubunda Check-up DERLEME/REVIEW Akad Geriatri 2009; 1: 119-124 Gelifl Tarihi/Received: 28/07/2009 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 03/08/2009 Geriatrik Yafl Grubunda Check-up Asl Çurgunlu, Deniz Suna Erdinçler, Tanju Be

Detaylı

Losartan n karotid arter intima-media kal nl na etkisi

Losartan n karotid arter intima-media kal nl na etkisi Orijinal Araflt rma Original Investigation 197 Losartan n karotid arter intima-media kal nl na etkisi The effect of losartan on the intima-media thickness of carotid artery Hulki Meltem Sönmez, Filiz Canl

Detaylı

MEFV varyant n n serum lipid düzeyleri üzerine etkisi

MEFV varyant n n serum lipid düzeyleri üzerine etkisi 2011 Yay n haklar Romatoloji Araflt rma ve E itim Derne i (RAED)'e aittir. Her hakk sakl d r. Deomed Yay nc l k taraf ndan yay mlanmaktad r. Copyright 2011 Society for Education and Research in Rheumatology.

Detaylı

diyopatik nfertil Erkeklerde Antioksidan Sistem ile Semen Parametreleri Aras ndaki liflkiler

diyopatik nfertil Erkeklerde Antioksidan Sistem ile Semen Parametreleri Aras ndaki liflkiler Cerrahpafla T p Dergisi 2008; 39(3): 120 ISSN: 1300-5227 DÜZELTME / ERRATUM Cerrahpafla T p Dergisi 2008; 39: 63-69 da yer alan, B. Aydemir ve ark. a ait diyopatik nfertil Erkeklerde Antioksidan Sistem

Detaylı

Diyaliz Hastalar nda Gebelik Olgular n n De erlendirilmesi ve Literatür Sunumu

Diyaliz Hastalar nda Gebelik Olgular n n De erlendirilmesi ve Literatür Sunumu CASE REPORT Diyaliz Hastalar nda Gebelik Olgular n n De erlendirilmesi ve Literatür Sunumu dris fiah N 1, fiahin ZETERO LU 2, Hasan GÜLER 3, Yasin MELEK 3, Lokman EM NBEYL 4 1 Division of Nephrology, Department

Detaylı

Son Dönem Böbrek Hastalar n n K sa Sa l k Anketi ile Ruhsal De erlendirilmesi

Son Dönem Böbrek Hastalar n n K sa Sa l k Anketi ile Ruhsal De erlendirilmesi Araflt rma Research Article Türk Aile Hek Derg 2006; 10(1): 14-19 Son Dönem Böbrek Hastalar n n K sa Sa l k Anketi ile Ruhsal De erlendirilmesi PSYCOLOGICAL EVALUATION OF END STAGE RENAL DISEASE PATIENTS

Detaylı

De erli Okuyucular m z,

De erli Okuyucular m z, E d i t ö r d e n De erli Okuyucular m z, Diyabet Obezite ve Hipertansiyon da Hemflirelik dergimizin beflinci y l n n ilk say s yla sizlere yeniden merhaba diyoruz. Bu say m zda da meslektafllar m z n

Detaylı

DOI: 10.4274/tpa.46.56

DOI: 10.4274/tpa.46.56 Özgün Araflt rma Original Article 111 DOI: 10.4274/tpa.46.56 Çal flman n çocuk bedeni üzerine etkisi: zmit te yap lan iki araflt rma sonuçlar n n Effect of labour on child body: the comparison of two studies

Detaylı

MATERIALS-METHODS: 158 postmenopausal women were included in the study.

MATERIALS-METHODS: 158 postmenopausal women were included in the study. 301 P-298 Postmenopozal Kad nlarda Vücut Kitle ndeksinin Kemik Mineral Yo unlu u le liflkisi Hakan Nur, Kadir Göde, Füsun Toraman Antalya E itim ve Araflt rma Hastanesi Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Klini

Detaylı

Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi

Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi Investigation of Patient Dependent

Detaylı

Cilt 22 Say 2 A ustos 2014

Cilt 22 Say 2 A ustos 2014 www.perinataldergi.com www.perinataljournal.com Cilt 22 Say 2 A ustos 2014 Editör Cihat fien stanbul, Türkiye Yard mc Editörler Murat Yayla stanbul, Türkiye Olufl Api stanbul, Türkiye Dan flma Kurulu Abdallah

Detaylı

KRON K BÖBREK YETMEZL OLAN ÇOCUKLARDA TÜKÜRÜK SIVI D NAM VE A IZ SA LI I PROF L N N DE ERLEND R LMES

KRON K BÖBREK YETMEZL OLAN ÇOCUKLARDA TÜKÜRÜK SIVI D NAM VE A IZ SA LI I PROF L N N DE ERLEND R LMES KRON K BÖBREK YETMEZL OLAN ÇOCUKLARDA TÜKÜRÜK SIVI D NAM VE A IZ SA LI I PROF L N N DE ERLEND R LMES EVALUATION OF SALIVARY FLUID DYNAMICS AND ORAL HEALTH PROFILE OF CHILDREN WITH CHRONIC RENAL FAILURE

Detaylı

Dahiliye Kliniklerinde Yatarak Tedavi Gören Geriatrik Hastalar n Mediko-Sosyal Özellikleri*

Dahiliye Kliniklerinde Yatarak Tedavi Gören Geriatrik Hastalar n Mediko-Sosyal Özellikleri* KL N K ÇALIfiMA/RESEARCH ARTICLE Akad Geriatri 2010; 2: 106-113 Gelifl Tarihi/Received: 17/07/2009 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 28/09/2009 Dahiliye Kliniklerinde Yatarak Tedavi Gören Geriatrik Hastalar

Detaylı

Karadeniz ve Akdeniz Bölgelerinde Yaflayan Yafll Gruplarda Serum Aflatoksin Düzeylerinin De erlendirilmesi

Karadeniz ve Akdeniz Bölgelerinde Yaflayan Yafll Gruplarda Serum Aflatoksin Düzeylerinin De erlendirilmesi KL N K ÇALIfiMA/RESEARCH ARTICLE Akad Geriatri 2012; 4: 89-96 Gelifl Tarihi/Received: 11/06/2011 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 02/10/2011 Karadeniz ve Akdeniz Bölgelerinde Yaflayan Yafll Gruplarda Serum

Detaylı

Acil Servise Baflvuran 65 Yafl ve Üzeri Hastalar n Özellikleri

Acil Servise Baflvuran 65 Yafl ve Üzeri Hastalar n Özellikleri KL N K ÇALIfiMA/RESEARCH ARTICLE Akad Geriatri 2011; 3: 41-46 Gelifl Tarihi/Received: 10/06/2010 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 04/11/2010 Acil Servise Baflvuran 65 Yafl ve Üzeri Hastalar n Özellikleri

Detaylı

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri 116 Orijinal Araştırma Original Investigation Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri The effects of phase II cardiac rehabilitation programme on patients undergone

Detaylı

Gözden Geçirmeler/Reviews A. O uz. Metabolik Sendrom. Aytekin O uz. Key words: Metabolic syndrome, insulin resistance, abdominal obesity

Gözden Geçirmeler/Reviews A. O uz. Metabolik Sendrom. Aytekin O uz. Key words: Metabolic syndrome, insulin resistance, abdominal obesity Gözden Geçirmeler/Reviews A. O uz Metabolik Sendrom Aytekin O uz ÖZET: Metabolik sendrom Metabolik sendrom, abdominal obezite ile birlikte dislipidemi, glukoz intolerans ve hipertansiyonu içeren bir risk

Detaylı

Dr Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi 2

Dr Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi 2 KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH KONJENİTAL KALP CERRAHİSİNDE PERİFERİK VENÖZ BASINÇ SANTRAL VENÖZ BASINCA ALTERNATİF OLABİLİR Mİ? PERIPHERAL VENOUS PRESSURE IN CONGENITAL HEART SURGERY MAY BE AN ALTERNATIVE

Detaylı

Koroner arter baypas greftli hastalarda ortalama trombosit hacminin greft aç kl üzerindeki etkisi

Koroner arter baypas greftli hastalarda ortalama trombosit hacminin greft aç kl üzerindeki etkisi Araflt rmalar / Researches Koroner arter baypas greftli hastalarda ortalama trombosit hacminin greft aç kl üzerindeki etkisi Osman Ak n Serdar 1, Sinan Arslan 2, Tolga Do an 2, Can Özbek 2, Taner Kufltarc

Detaylı

Septorinoplasti ameliyat yap lan hastalarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonras yaflam kalitesi de ifliminin karfl laflt r lmas

Septorinoplasti ameliyat yap lan hastalarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonras yaflam kalitesi de ifliminin karfl laflt r lmas Araflt rma / Research Article J Med Updates 2012;2(1):9-14 doi:10.2399/jmu.2012001002 Septorinoplasti ameliyat yap lan hastalarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonras yaflam kalitesi de ifliminin karfl laflt

Detaylı

Geriatrik Hasta ve Yo un Bak m

Geriatrik Hasta ve Yo un Bak m DERLEME/REVIEW Akad Geriatri 2012; 4: 115-119 Gelifl Tarihi/Received: 17/11/2011 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 03/01/2012. Ayd n Erden, Duygu Kara, Banu Ayhan, fiennur Uzun Hacettepe Üniversitesi T

Detaylı