Vali Kara'dan kutlama mesajý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vali Kara'dan kutlama mesajý"

Transkript

1 Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili aday adayý Muharrem þemsek: Çorumlular aldatýlmýþlýðýn hesabýný 7 Haziranda sandýkta soracaklar ÝÞ KUR Ýþ ve Meslek Danýþmanlýðý birimi elemanlarý tarafýndan geçen hafta baþlayan ve Nisan ayý sonuna kadar devam edecek olan anket çalýþmalarý devam ediyor. ÝÞ KUR Müdürü Zafer Eyvaz Ýþverenlerin ihtiyaçlarýný tespit etmek ve gerekli önlemlerin alýnmasý adýna önemli bir çalýþma yapýldýðýný belirterek," Ýþverenlerimizin eleman ihtiyaçlarýný tespit etmek.sayfa 5 DE "Yüzde 15 olan Sosyal Güvenlik Destek Primi yüzde 10'a indiriliyor" 19. Dönem MHP Milletvekili ve 7 Haziran 2015 Genel seçimleri için MHP Çorumdan aday adayý olan Muharrem Þemsek, Gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak Genel Yayýn Yönetmenimiz Nadir Yücel ile görüþtü. Türkiyenin 13 yýldýr kötü yönetildiðini ve hýzla uçuruma sürüklendiðini ifade eden Muharrem Þemsek... SAYFA 5 TE Vali Kara'dan kutlama mesajý Çorum Valisi Ahmet Kara gazetemizin 11. kuruluþ yýlý nedeniyle kutlama mesajý gönderdi. Vali Kara mesajýnda þu ifadelere yer verdi: SAYFA 3 DE Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun esnaf ve sanatkar emeklilerini yakýndan ilgilendiren açýklamalarýný çok olumlu bulduklarýný belirten TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Emekli esnaf ve sanatkarýmýz için iki müjde geldi. Uzun zamandýr dile getirdiðimiz Sosyal Güvenlik Destek Primi oranýnýn düþürülmesi ve en düþük emekli maaþý olan...sayfa 5 DE Rektör Alkan 11. kuruluþ yýlýmýzý kutladý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan gazetemizin 11. kuruluþ yýldönümü nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Rektör Alkan mesajýnda þu ifadeleri kullandý... R.Metin Alkan Facianýn eþiðinden dönüldü Tarih yapýlarý masaya yatýrdýlar Son günlerde Ýskilip'te etkili olan yaðmur, heyelan ve kaya düþmelerini de beraberinde getirdi. Hacý Piri Mahallesi Yýldýrým Sokak'ta Koç Kayasý Mevkiinden düþen büyük bir kaya parçalanýrken bir kýsmý evin çatý kýsmýna bir kýsmý da baþka bir evin bahçesine düþtü. SAYFA 3 DE AK Parti Gençlik Kollarýndan Uslu'ya ziyaret AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ümit Yýldýrým ve Yönetim Kurulu üyeleri Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret ettiler. SAYFA 10 DA Vali Ahmet Kara "Turistik ve Hediyelik Eþya Yapýmcýsý" kursu açýlacak ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü, Çorum Halk Eðitim Merkezi ve Bahçelievler Mesleki ve SAYFA 2 DE Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüðü iþbirliðinde, Özel Politika ve Uygulamalarýn Geliþtirilmesi çerçevesinde "Turistik ve Hediyelik Eþya Yapýmcýsý" kursu açýlacak. Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açýlacak kursa mülakat sýnavý ile 12 kiþi alýnacak. SAYFA 2 DE Çevre ve Kültür Deðerlerini Koruma ve Tanýtma Vakfý'nýn (ÇEKÜL) Çarþamba Toplantýlarý'nda geçtiðimiz hafta Çorum konuþuldu. Çorum'un kültür mirasýnýn korunmasý amacýyla Ýstanbul'da yapýlan toplantýya Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan... SAYFA 7 DE Yaðmur Damlasý'ndan hayýrsevere teþekkür Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Ýl Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru, derneðe ayakkabý baðýþlayan firmaya teþekkür etti. SAYFA 9 DA

2 2 Ýmsâk : 04:51 Güneþ : 06:19 Öðle : 12:52 Ýkindi : 16:22 Akþam : 19:12 Yatsý : 20:32 AJANDA Gidiyorum bir yoldayým Bilmiyorum ne haldeyim Maðdur kaldým bir evdeyim Ölüm günüm bilinmiyor Ben pirimi bugün gördüm Bu derdimi ona sordum Dediðine ben hak verdim Ölüm günüm bilinmiyor Yürürüm yolda yürünmez Yolumun sonu görülmez Acele çare bulunmaz Ölüm günüm bilinmez Dað taþ demedim aþtým Niçe yollardan bende þaþtým Öküz aldým tohum saçtým Ölüm günüm bilinmiyor Ömür uzar gidersende Sonunda düþer bir derde Derdini yanam ferde Ölüm günüm bilinmiyor Karlar gibi ben eridim Uzun yollardan yürüdüm Sam yeli esti kurudum Ölüm günüm bilinmiyor KOÇAK derki oldu neler Hayat böyle gelir gider Bir gün olur can da gider Ölüm günü bilinmiyor Gevaþ ve Varto'nun kurtuluþlarý - II. Ýnönü Zaferi (1921) - Eyfel Kulesi'nin yapýlýþý (1889) Allahü teâlâ, tevbekâr genci sever. Hadis-i Þerif Günün Þiiri ÖLÜM YOLU HAVA DURUMU Rýza Koçak Rektör Alkan 11. kuruluþ yýlýmýzý kutladý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan gazetemizin 11. kuruluþ yýldönümü nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Rektör Alkan mesajýnda þu ifadeleri kullandý: "Ýlimizin önemli basýn organlarýndan birisi olan Yýldýz Gazetesi'nin 11.kuruluþ yýldönümünü içtenlikle kutluyorum. Gazetenizin bu güne gelmesinde emeði geçen tüm çalýþanlarý bu vesile ile gönülden tebrik ediyor; tarafsýz, dürüst ve ilkeli bir gazetecilik anlayýþýyla nice yýllara ulaþmanýzý diliyorum." Haber Servisi Firmalara "Yýllýk Ýþletme Cetveli" uyarýsý! Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Murat Ocak, yaptýðý yazýlý açýklamada firmalara "Yýllýk Ýþletme Cetveli" uyarýsýnda bulundu Sayýlý Sanayi Sicili Kanunu'nun 5.maddesi gereðince Sanayi Sicil Belgesi sahibi iþletmelerin her yýl 01 Ocak ve 30 Nisan tarihleri arasýnda bir önceki yýla ait yýllýk iþletme cetvellerini eksiksiz doldurarak sistem aracýlýðýyla(www.sanayi.gov.tr) veya baðlý bulunduklarý Ýlin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðüne vermeleri gerektiðini belirten Murat Ocak, Murat Ocak "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý web sayfasýnda bulunan E- Hizmetler bölümünde yer alan "Sanayi Sicil Bilgi Sistemi" ve buradan iþletme adýna alýnan þifre ile sisteme girilip arkasýndan "Ýþletme" menüsüne girildikten sonra çýkan ekranda "Belge No ile Ýþletmemi Getir" menüsünden iþletme çaðýrýlarak Yýllýk Ýþletme Cetveli için gerekli bilgiler doldurulup giriþ yapýlarak sistem üzerinden Ýl Müdürlüðüne Gönder Reha Metin Alkan sekmesinin týklanarak online olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðüne gönderilecektir. Yýllýk Ýþletme Cetveli verme iþlemi için son gün olan 30 Nisan 2015 günü sistemde yoðunluk olacaðý veya olasý sistem arýzalarýnýn olabileceði dikkate alýnarak internet üzerinden giriþlerin son güne kalmasý sýkýntý yaratabileceði düþünülmektedir. Sanayicilerimizin 835 TL'lik idari para cezasýna muhatap olmamalarý için Yýllýk Ýþletme Cetvellerinin son günü olan 30 Nisan 2015 'i beklememeleri, bir an önce Yýllýk Ýþletme Cetvellerinin giriþlerini yapmalarý önem arz etmektedir. Yýllýk Ýþletme Cetvellerini 30 Nisan 2015' e kadar internet ortamýnda süresi içinde giriþ yapmayan iþletmelere 6948 sayýlý Sanayi Sicili Kanunu'nun 9.Maddesi gereðince 835 TL idari para cezasý uygulanacaktýr" Karakaþ Auto Mesai arkadaþlarý arýyor Bünyemizde istihdam edilmek üzere Aktif satýþ yapabilecek 35 Yaþýný aþmamýþ Üniversite mezunu Diyalog kabiliyeti güçlü Ýkna kabiliyeti yüksek Bay satýþ danýþmanlarý alýnacaktýr. Ve ayrýca; 4 Yýllýk Ýþletme mezunu Askerliðini yapmýþ ön muhasebe tecrübesi bulunan Bay Muhasebe elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen Oto galericiler sitesi No:15 ve 16 adresinde bulunan iþ yerimize veya mail ile ( adresimize baþvurabilirler. Telefon: AKARYA TEL ELEMANLAR ARIYOR Bünyemizde çalýþtýrýlmak üzere Traktör, Kamyon, Forklift ve mikser kullanabilen E sýnýfý ehliyetli elaman arýyoruz. Beton Direk dökümünde ve arazide çalýþabilecek vasýfsýz elemanlar arýyoruz. Kaynakcý elemanlar arýyoruz. Müracaatlar þahsen: Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 25. Cad. No 77 Akarya Tel Örgü adresimize yapmalarý rica olunur. Tel Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6129 2,6143 EUR 2,8293 2,8304 STERLiN 3,8613 3, JPY YENi 2,1788 2,1801 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Hüseyin Ceylan Türkiye Gaziler Vakfý yönetiminde Hüseyin Ceylan Türkiye Gaziler Vakfý geçtiðimiz hafta sonu son Olaðan Genel Kurulunu Ankara Kýzýlcahamam Abu Hayat Termal Otelin de düzenlendi. Genel kurula yönetim kurulu üyeleri, vakfýn kurucu üyeleri ve gaziler katýldý. Genel Kurul hakkýnda bilgi veren gazetemiz köþe yazarý Türkiye Gaziler Vakfý Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Ceylan, "Genel kurul saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþladý. Daha sonra divan belirlendi. Divanýn açýlýþ konuþmasýný Türkiye Gaziler Vakfý Baþkaný Lokman Aylar yaptý. Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan seçimlere geçildi" Yeni yönetim kurulu üyeleri ise þunlar: Lokman Aylar, Hüseyin Ceylan, Osman Akkurt, Mehmet Çiçekli, Daðýstan Tanrýverdi, Tuncer Göçer, Salih Gökçeoðlu. Yedek üyeler: Zeki Uyar ve Nihat Erdem. 9 Ekim 1994 yýlýnda Ankara'da kurulan Türkiye Gaziler Vakfý gazi ve þehit yakýnlarýna sosyal yönden her türlü yardýmý ve desteði saðlamayý hedefliyor. Yýlmaz MERT "Turistik ve Hediyelik Eþya Yapýmcýsý" kursu açýlacak ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü, Çorum Halk Eðitim Merkezi ve Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüðü iþbirliðinde, Özel Politika ve Uygulamalarýn Geliþtirilmesi çerçevesinde "Turistik ve Hediyelik Eþya Yapýmcýsý" kursu açýlacak. Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açýlacak kursa mülakat sýnavý ile 12 kiþi alýnacak. Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden konu hakkýnda yapýlan açýklamada, "Kurs okul öðretmenlerince verilecek. Yapýlan mülakat sýnavý sonucu kursa katýlým hakký kazanan kursiyerlere önümüzdeki günlerde kurs verilecek" denildi. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz Mert Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: 11 Sayý: 3045s 01 NÝSAN ÇARÞAMBA 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Kubilay Kaan YÜCEL Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 ÇOSÝAD Baþkanlýðýna Bülent Onur seçildi Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (ÇOSÝAD) olaðan genel kurulu yapýldý. Genel kurulda ÇOSÝAD Baþkanlýðýna Bülent Onur seçildi. Genel Kurulda oluþan ÇOSÝAD yönetim kurulunda þu isimler yer alýyor: Yönetim Kurulu Üyeleri : Baþkan N.Bülent Onur, Baþkan Yardýmcýlarý; Sarýaslan Zafer Kayýlý, Bülent Demirci, Muhasip Üye Oðuz Taç, üyeler: Mustafa Yaðlý, Bülent Karadayý, Ahmet Çenesiz, Süleyman Duduoðlu, Yurdagül Sivri, Hayri Þamlý. Denetleme Kurulu Üyeleri : Eyüp Yetik, Mahmut Köksal, Okan Meroðlu. Yüksek Danýþma Kurulu Üyeleri : Baþkan Mustafa Dudoðlu, Baþkan Yardýmcýlarý; Fikret Bilal, Mahmut Köksal, üyeler: Atilla Erdemli, Deniz Erdemli, Eyüp Yetik, H. Ömer Unculu, Ýsmail Kayýlý, Ýsmet Þamlý, Tevfik Akpýnar, Turgut Taç." Haber Servisi Vali Kara'dan kutlama mesajý HEP BÝRLÝKTE YENÝ TÜRKÝYE Vali Ahmet Kara Çorum Valisi Ahmet Kara gazetemizin 11. kuruluþ yýlý nedeniyle kutlama mesajý gönderdi. Vali Kara mesajýnda þu ifadelere yer verdi: "Kamuoyunu aydýnlatmak ve bilgilendirmek amacýyla, haber alma ve yayma görevini basýn meslek ilkelerine baðlý kalarak, tarafsýz bir þekilde yerine getiren Ýlimiz gazetelerinden Tek Yýldýz Gazetesi'nin kuruluþ yýldönümünde tüm çalýþanlarý kutlar, baþarýlý çalýþmalarýnýzýn devamýný dilerim." Haber Servisi FARUK ÖZKADER ÇORUM MÝLLETVEKÝLÝ ADAY ADAYI Þubat'ta ihracatta ithalatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2015 yýlý Þubat ayýnda, 2014 yýlýnýn ayný ayýna göre %6 azalarak 12 milyar 272 milyon dolar, ithalat %7,2 azalarak 16 milyar 927 milyon dolar olarak gerçekleþti. Þubat ayýnda dýþ ticaret açýðý %10,2 azalarak 5 milyar 186 milyon dolardan 4 milyar 656 milyon dolara düþtü. Ýhracatýn ithalatý karþýlama oraný 2014 Þubat ayýnda %71,6 iken, 2015 Þubat ayýnda %72,5'e yükseldi. Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre; 2015 Þubat ayýnda bir önceki aya göre ihracat ve ithalat %0,7 arttý. Türkiye Ýstatistik Kurumu'ndan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Çorum'da ihracat % 95,3, ithalat % ise 247,0 arttý. Facianýn eþiðinden dönüldü Platin Saðlýk Koleji öðrencilerinden diyaliz ünitesi ziyareti Son günlerde Ýskilip'te etkili olan yaðmur, heyelan ve kaya düþmelerini de beraberinde getirdi. Hacý Piri Mahallesi Yýldýrým Sokak'ta Koç Kayasý Mevkiinden düþen büyük bir kaya parçalanýrken bir kýsmý evin çatý kýsmýna bir kýsmý da baþka bir evin bahçesine düþtü. Ýskilip Belediyesinden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre, düþen kayanýn oldukça büyük bir kaya olduðu, düþme esnasýnda diðer kayalara çarparak parçalandýðý ve kayanýn parçalanmasý ile büyük bir facianýn eþiðinden dönüldüðü görüldü. Düþen kaya parçalarýný evin üst bölgesinde bulunan aðaç tutarken, kaya evin çatýsýna yaslanmýþ halde durdu. Yaðmurun dað köylerinde de heyelana neden olduðu gözlenirken, bazý aðaçlarýn heyelanýn etkisiyle köklerinden kýrýlarak düþtüðü gözlemlendi. Platin Saðlýk Koleji Hemþirelik Bölümü öðrencileri, meslek dersleri müfredatý kapsamýnda yer alan boþaltým sistemi ve saðlýðý konusunda yerinde incelemeler yapmak ve bilgi edinmek amacýyla, öðretmenleri Kamile Tosun ve Necla Özlü rehberliðinde Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Diyaliz Ünitesi'ni ziyaret ettiler Okuldan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Meslek Dersi Öðretmeni Necla Özlü, "Öðrencilerimizle yaptýðýmýz bu gezi etkinliði sayesinde günümüz insanýnda sýkça rastlanan kronik böbrek rahatsýzlýklarýnýn neler olduðu, sebepleri ve nasýl önlemler alýnabileceðini konusunda, alanýnda uzman yetkili kiþilerden bilgi almýþ olduk. Diyaliz Merkezi'nde bize gösterilen yakýn ilgiden dolayý teþekkür ederiz" Diyaliz merkezinde hastalarla sohbet etme fýrsatý bulan Platin Saðlýk Koleji öðrencileri, saðlýðýn ne kadar kýymetli olduðunu anladýklarýný söylediler. Hastalarla tek tek ilgilenen ve onlara moral veren öðrenciler geçmiþ olsun dileklerini ileterek merkezden ayrýldýlar. Volkan Aydýn'dan Baroya ziyaret Çorum Ýdare Mahkemesi Baþkaný Volkan Aydýn Çorum Barosu Baþkaný Av. Altan Akpýnar'ý ziyaret etti. Akpýnar, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Volkan Aydýn'a teþekkür etti. Haber Servisi

4 Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun esnaf ve sanatkar emeklilerini yakýndan ilgilendiren açýklamalarýný çok olumlu bulduklarýný belirten TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Emekli esnaf ve sanatkarýmýz için iki müjde geldi. Uzun zamandýr dile getirdiðimiz Sosyal Güvenlik "Yüzde 15 olan Sosyal Güvenlik Destek Primi yüzde 10'a indiriliyor" Destek Primi oranýnýn düþürülmesi ve en düþük emekli maaþý olan esnaf ve sanatkarýmýza yapýlacak maaþ zammýna camiamýz adýna teþekkür ediyorum" TESK'ten konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre bütün çalýþan emeklileri memnun edecek olan Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisinin indirilmesini deðerlendiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Bu kesintinin emeklinin ne maaþýna bir katkýsý ne de bir geri ödeme yapýlýyordu. Çalýþmak zorunda olan emekli esnaf ve sanatkarýmýza zor geliyordu. Þimdi yüzde 15 olan kesinti oraný yüzde 10' a indirilecek. Umarým ileride daha da iner bu oran. Ýkinci olarak en düþük emekli maaþý alan esnaf ve sanatkarýmýzý olumlu etkileyecek olan maaþý 1000 liranýn altýnda kalan emeklilerine seyyanen 100 lira zam yapýlacak olmasýdýr. Maaþý 1000 ile 1100 lira arasýnda olan emeklilerin maaþý da 1100 liraya tamamlanarak denge saðlanmaya çalýþýlacak. Bugünkü açýklamalar en çok esnaf ve sanatkar kesimimize olumlu katký saðlayacaktýr" "BORÇLARINI YAPILANDIRAMAYAN BAÐKURLUYA SAÐLIK HÝZMETÝ' Meclis gündemindeki tasarý yasalaþtýðýnda prim borçlarýný yapýlandýramayan 1 milyon 305 bin Bað-Kur'lunun derhal saðlýk hizmetinden yararlanacak olmasýnýn esnaf ve sanatkâr açýsýndan son derece önemli olduðunu vurgulayan Palandöken, "Yasa gereði saðlýk hizmetinden yararlanamayan 1 milyon 305 bin Bað-Kur'luyu ve ailesini zor durumda býrakacak. Tasarý Meclis'te yasalaþtýðýnda 12 aydan fazla borcu olan Bað-Kur'lunun primleri dondurulacak. Böylece derhal saðlýk yardýmlarýndan yararlanmasý saðlanacak. Bað-Kurluya saðlýk hizmeti verilerek çok önemli bir eksiklik giderilecek. Bu nedenle tasarýnýn bir an önce yasalaþmasýný bekliyoruz" þeklinde kaydetti. Baþkan Çatma bir yýlýný deðerlendirdi Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, Belediye Meclis Salonunda Belediye Meclis ve Ýl Genel Meclis Üyeleri, AK Parti Ýskilip Ýlçe yönetimi üyeleri ile birlikte bir araya gelerek bir yýlýn deðerlendirmesini yaptý. Ýskilip Belediyesinden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya ile birlikte Belediye faaliyetleri ve devlet yatýrýmlarý hakkýnda bilgiler veren Baþkan Çatma, 1 yýllýk sürede gelinen aþamalarý anlattý. Kanalizasyon ve yaðmur suyu alt yapý çalýþmalarýnýn tamamlandýðýna dikkat çeken Çatma, elektrik kablolarýnýn yer altýna alýnmasý çalýþmalarýnýn belirli aralýklarla devam edeceðini söyledi. Þehir þebeke suyu ve doðalgaz hatlarýnýn döþenmesi iþine de yakýn zamanda baþlanacaðýna deðinen Çatma, tüm bu çalýþmalarýn bitiminde Ýskilip'in alt yapýsýnýn yüzde yüz bitmiþ kentleþen ilçe olacaðýnýn altýný çizdi.ýskilip'in devlet yatýrýmlarýndan en iyi þekilde faydalanmasý için gerekli çalýþmalarýn yapýldýðýný beyan eden Baþkan Çatma, Ulaþtepe Mahallesinde uygulamak istedikleri kentsel dönüþüm projesi hakkýnda da bilgiler verdi. Burada uygulamaya konulacak kentsel dönüþüm projesinin ilk etapta 200 konutu içine alacaðýný söyleyen Çatma, projenin ihtiyaçlar doðrultusunda etap, etap devam ettirilebileceðini söyledi. Nisan 2014'te göreve geliþinden Nisan 2015 tarihine kadar bir yýllýk yatýrým, hizmet ve faaliyetleri özetleyen Belediye Baþkaný Recep Çatma verdikleri sözlerin tamamýndan daha fazlasýný 5 yýl içinde tamamlayacaklarýnýn altýný çizdi. Toplantýya tam kadro katýlan parti teþkilatý ve üyeleri Belediye Baþkaný Recep Çatmanýn gayretli çalýþmalarýndan memnuniyet duyduklarýný, destek ve katkýlarýnýn her zaman devam edeceðini kaydettiler. Baþkan Çatma partililere hitaben her zaman bilgi paylaþýmýna açýk olduðunu belirtti. Çatma çalýþmalarýn Belediye yayýn araçlarýyla da Ýskilip halkýnýn düzenli olarak bilgilendirileceðini sözlerine ekledi. Geçmiþ yýllarda büyük ilçelerin birindeyiz. Eski þube müdürü Cengiz beyle merkezde bir okula gittik. Deprem - yangýn tatbikatý yapacaðýz. 3-4 katlý bir okul ve epey de öðrencisi var. Lakin merdivenler daracýk, üstelik tek bir çýkýþ kapýsý var. Olasý bir yangýnda, depremde çocuklar tahliye olurken izdiham yaþanacaðý aþikâr. 4 TATBÝKATTA - KAYMAKAM BEY ARADA KALINCA Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Müdür beyin odasýnda sohbet ederken yangýnlarda, depremlerde izdiham yaþanmamasý için bu okula ikinci bir çýkýþ kapýsýnýn mutlaka açýlmasý gerektiðini tavsiye ediyoruz. Okul müdürü arkadaþ ta birkaç defa yazý yazdýðýný ama sonuç alamadýðýný söyledi.(ben verdiðim tüm seminerlerde ileri de can-mal kaybýna vesile olabilecek bir durum varsa, maðdur olmamalarý için mutlaka resmi olarak yazmalarýný tavsiye ediyorum) Ben de 'denetim raporuna yazayým da sen bir defa daha yaz' dedim. Bu arada müdür arkadaþ 'okulumuza bir saat sonra il milli eðitim müdürü Abdürrahim Köksal, ilçe kaymakamý ve bazý protokol üyeleri gelecek' deyince ben de 'tam isabet, bunu deðerlendirelim. Koridorda Kaymakam Bey, il müdürümüz ve protokol varken alarma basýn tahliye tatbikatý yapalým. Öðrencilerin düzenli tahliye olamadýklarýný bizzat görsünler' dedim. Okul müdürü, 'hocam baþka bir zaman yapalým. Belki Kaymakam Bey' de, il müdürümüz de kýzar' deyince, ' müdür bey, biz Ýl'den tatbikat ve denetim için geldik. Tüm sorumluluk bana ait. Kýzarlarsa cevabýný ben veririm. Tatbikatlar eksik bulmak için deðil, eksikliklerin giderilmesi içindir. Sen rahat ol ' dedim. Þube müdürü Cengiz Bey de destek verince kabul etti. Zaman kazanma adýna Öðretmen arkadaþlarý tatbikat hakkýnda bilgilendirirken, yetkililerin okula geldiðini ve merdivenlerden çýkmak üzere olduðunu bir arkadaþ iþaret etti. Bu arada görevli arkadaþ alarma basýnca tüm sýnýflar koridorlara ve merdivenlere doldu. - Kendisi ve protokol çocuklarýn arasýnda kalýnca, Kaymakam Bey biraz da sinirlenerek 'Bu izdiham ne böyle? Çocuklar birbirini ezecek' - Okul müdürü: 'Efendim, daha önceden planlamýþtýk. Arkadaþlar tatbikat yapmak için Ýl'den gelmiþler. Tek tahliye kapýsý olduðundan her tatbikatta ayný izdiham yaþanýyor' - Kaymakam Bey: 'Bu zamana kadar neden giriþimde bulunup ikinci bir kapý açtýrmadýnýz?' - Okul müdürü: 'Efendim, bir kaç defa yazý yazdýk. Ama sonuç alamadýk.' - Kaymakam Bey : ' Hemen bir yazý daha yazýn. Bizzat ben takip edeyim. Ýkinci bir tahliye kapýsýný açtýralým. Yarýn bir depremde, yangýnda Allah korusun çocuklar birbirini ezerler' Sonra öðretmenler odasýnda toplu otururken bu memlekette eften püften sebeplerle ne kadar insanýn can - mal kaybýna sebep olunduðuna dair hayatýn içerisinden bir iki örnek anlatýnca Kaymakam Bey 'haklýsýn, maalesef bizde bu tür olaylar yaþanmadýkça gündeme gelmiyor. Hatta yaþansa bile gereken ders alýnmýyor' Okul müdürü arkadaþ tatbikatýn ikinci bir tahliye kapýsýnýn açýlmasýna vesile olduðu için teþekkür etti. *''Derin bilgi; rahatsýzlýðý rahatsýzlýktan önce, tehlikeyi tehlikeden önce, yýkýmý yýkýmdan önce, felaketi felaketten önce görebilmek ve gereken tedbiri acilen alabilmektir.'' (Uyaranlara da kýzmayýp teþekkür edebilmektir.) Ahmet Anak'tan seçim turu Öðretmenler aileleri evde dinliyor Sungurlu Mehmetçik Ýlkokulu tarafýndan hayata geçirilen "Öðretmenim Evime Geliyor" projesi ilgi çekiyor.proje kapsamýnda okul idareci ve öðretmenleri mart ayý boyunca pazartesi ve çarþamba akþamlarý, önceden hazýrlanan program çerçevesinde, belirlenen öðrencilerin evlerine ziyaretler düzenleniyorlar. Öðretmenlerin gönüllü olarak katýldýklarý ziyaretlerde, öðrencilerin yaþadýklarý ortam ve çevre þartlarýný tanýmanýn yanýnda okul-veli iþbirliðinin daha sýcak ve samimi bir ortama taþýnmasý hedefleniyor. Proje hakkýnda açýklama yapan Mehmetçik Ýlkokulu Okul Müdürü Ayhan Keyvanoðlu, "Öðrenciye sadece okulda verilen rutin eðitimin dýþýnda, daha iyi insan olabilmesi yolunda fazladan bir þeyler yapmamýz gerektiði fikrini öðretmen arkadaþlarýmla paylaþtým. Aldýðým geri dönüþ çok olumlu oldu. Arkadaþlarýmýn tamamýnýn bu gönüllü hizmete elinden gelen katkýyý verme ve projede yer alma istekleri beni fazlasýyla mutlu etti. Zaman geçirmeden öðrenciler tespit edilip kýsa sürede düþüncemizi uygulamaya koyduk. Okul ortamý dýþýnda, veli ile evinde oturup öðrenci hakkýnda neler yapabiliriz konusunda dost sohbetleri yaptýk. Velilerle, öðrencilere nasýl yaklaþýlmasý ve kiþilik geliþimleri için neler yapýlmasý gerektiði konularýnda tavsiyelerde bulunurken, onlarýnda bize söyleyeceklerini dinledik. Her evden ayrýlýþýmýzda konuþulanlarla ilgili bir form doldurup deðerlendirdik. Amacýmýz yarýnlara hazýrladýðýmýz bu minik yavrularýmýzýn, daha düzgün davranýþlarýn yaný sýra gerekli bilgi donanýmýna nasýl daha iyi sahip olabilir sorusuna uygun cevaplarý bulabilme çabasýdýr" Ailelerinde fazlasýyla memnun olduðu veli ev ziyaretlerinde, gece saatlerinde, deðerli zamanlarýndan feragat edip katký veren öðretmen arkadaþlarýna teþekkür eden Ayhan Keyvanoðlu, bu projenin önümüzdeki yýllarda daha da geliþtirilerek devam edeceðini belirtti.ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu ise Mehmetçik Ýlkokulu Müdür ve öðretmenlerini örnek bir proje geliþtirdiklerinden dolayý tebrik etti. Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekili aday adayý Ahmet Anak, seçim çalýþmalarý kapsamýnda kentteki bazý oda ve sivil toplum kuruluþlarýný ziyaret etti.mhp Çorum Milletvekili aday adayý Ahmet Anak, konu hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada ilk olarak Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret ettiðini söyledi. Burada, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile bir süre görüþen Anak, kendisinin de iþ dünyasýnýn içinde bulunduðu hatýrlatarak, sanayicilerin sorunlarýný çok iyi bildiklerini söyledi. Anak, "Toplumun en önemli kesimlerinden biri olan sanayicilerin sorunlarýna yýllardýr vakýfým, bunlarýn çözümü için hem yerelde hem de ulusal düzeyde gerekli çalýþmalarý katýlýmcý bir anlayýþla hep birlikte yürüteceðiz" Anak, ayrýca, 7 Haziran'daki seçimlerin ülke geleceði açýsýndan büyük önem taþýdýðýný belirtti. Bu iktidarý sandýkta deðiþtirecek güce, yüreðe, bilgiye, birikime, tecrübeye sahip tek siyasi gücün MHP olduðunu kaydeden Ahmet Anak, "7 Haziran Türk milletinin kurtuluþ günüdür" þeklinde konuþtu.anak, daha sonra eþi ile birlikte Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði'nin Hayýr Çarþýsýný ziyaret etti. Burada, dernek yetkilileri ile görüþen Anak, Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði'nin Çorum'da önemli bir boþluðu doldurduðunu söyledi. Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Çorum Ýl Temsilciliði yöneticisi Mustafa Taþtan'ý ve diðer yöneticileri özverili çalýþmalarýndan dolayý tebrik eden Ahmet Anak, derneðe ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere giysi yardýmýnda bulundu.anak'ýn son duraðý ise Türkiye Kamu Çalýþanlarý Vakfý (TÜRKAV) Çorum Þubesi oldu. TÜRKAV Baþkaný Mehmet Ferit Erkün ile bir süre görüþen Ahmet Anak, kamu çalýþanlarýnýn sorunlarýna iliþkin çeþitli bilgiler aldý.

5 TEK 5 MHP Milletvekili aday adayý Muharrem þemsek: Çorumlular aldatýlmýþlýðýn hesabýný 7 Haziranda sandýkta soracaklar 19. Dönem MHP Milletvekili ve 7 Haziran 2015 Genel seçimleri için MHP Çorumdan aday adayý olan Muharrem Þemsek, Gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak Genel Yayýn Yönetmenimiz Nadir Yücel ile görüþtü. Türkiyenin 13 yýldýr kötü yönetildiðini ve hýzla uçuruma sürüklendiðini ifade eden Muharrem Þemsek, AKP nin ABD güçleri tarafýndan 'Þartlý' kurulmuþ bir parti olduðunu ve bu söyleminde bugünkü Merkez Parti Genel Baþkaný Abdurrahim Karslý tarafýndan itiraf edildiðini dile getirdi. Bugünkü iktidarýn 13 yýl önce Yoksulluk, Yolsuzluk ve sözde Yasaklar ile mücadele söylemleri eþliðinde yola çýktýgýna vurgu yapan Muharrem Þemsek," 3 tane Y ile mücadelenin yanýnda Terör ve bölücük Ýle mücadele de vardý. Bu iktidar hiçbir zaman çözüm argümanýmýz, ' Ver Kurtul' politikamýzdýr.. demediler. Ýktidara gelirken mevcut sorunlarý malzeme yaptýlar. 13 yýl sonrasýnda ise sorunlarýn üzerine yeni sorunlar ilave ettiler. En sonunda da uydurma bir Parelel yaftalamasý ile beceriksizliklerine kýlýf bulma arayýþýna girdiler." Dedi Tarihimizde savaþmadan Toprak vermedik Bu iktidar Tarihi Dýþ Politikamýzý terk ederek adeta þahsi yanlýþ politikalar ile ülke itibarýmýzý sýfýrlamýþlardýr. Mýsýr ve Suriye ile iliþkiler kopmuþtur. Irak ile ne olduðu belirsiz bir dýþ politika anlayýþý yaþanýrken, Ýran ile tartýþmalý süreç devam etmektedir. 16 adalar olarak bilinen adalar Yunan iþgali altýndadýr. Bu konuda gýk bile denmemektedir. Uluslararasý anlaþma gereði bünyemizdeki topraðýmýz konumunda olan Süleyman Þah türbesini terk etmek ülkemizi alçaltýcý bir durumdur. Üstelik piþkinlikle ve arsýzca bu durumu zafer gibi göstermek de utanmazlýktýr. Avrupa ülkeleri Hükümet ve saray temsilcilerine randevu dahi vermemektedirler. Kendilerince durumlarýný kurtarmak adýna 3. Dünya ülkelerden önceden alýnmýþ randevular ile durumu geçiþtirmeye çalýþmaktadýrlar. Basýn özgürlüðü pranga altýna alýnmaktadýr. Düþünce ve fikir özgürlüðünü dün savunuyoruz diyenler bugün aleyhinde 1 haber çýksa dahi dava açmaktadýrlar. Sosyal medya mesajlarýndan dolayý gazetecilerin göz altýna alýnmasý Demokrasimiz adýna utanç vericidir" AKP Milli bir Parti deðildir AKP nin Milli bir Parti olmadýðýný ve ABD güçleri tarafýndan kurdurulduðu iddialarýna cevap verilmediðini ve hala konuþulduðunu ifade eden Muharrem Þemsek," Bugünkü Merkez Parti Genel Baþkaný Abdurrahim Karslý tüm Türkiyenin gözleri önünde kendisininde içerisinde bulunduðu hatta kendi evinde yapýlan görüþmeyi itiraf etti. Bu ortamda ABD lilerin AKP nin kurulmasý ve her türlü desteðin verilmesi adýna hangi þartlarýn da ileri sürüldüðünü Televizyonda milyonlar önünde açýkladý. Neydi bu þartlar. 1- Ýsrailin bölgedeki güvenliðinin saðlanmasý için ne gerekirse yapýlmasý. 2- BOP olarak bilinen Büyük ortadoðu projesi kapsamýnda etnik bölünmelere geçit vermek. 3- Ýslamiyeti yeniden þekillendireceðiz iddialarý idi. Ýþte bu nokta da Oslo görüþme iddialarý önemlidir. Orada cemaatlerin bitirilmesi ve özellikle Fettullah Gülen Hareketinin Güneydoðuda kendileri için tehlike gören Bölücü ve Terörist baþý Abdullah Öcalan'ýn talebi ile bugün kü Parelelci söylemleri kesiþmiþ durumdadýr. " þeklinde Çorumlu hemþerilerimiz basiretli ve uyanýktýr 7 Haziran 2015 seçimlerinin ülke ve milletiçin dönüm noktasý olduðuna vurgu yapan MHP Çorum Milletvekili aday adayý Muharrem Þemsek," Çorumda bir zamanlar 5 olan Milletvekili sayýmýz bugün 4 olmuþtur. Neden milletvekili sayýmýz düþtü. Çünkü Çorum göç veren bir þehir konumuna getirildi. Çorumda dün bulunan bölge müdürlükleri bugün komþu þehirlere kaydýrýlmýþtýr. Bizim Ýktidar ortaðý olduðumuz dönemde Havaalaný projemiz yok edilmiþ Merzifona kaydýrýlmýþtýr. Bizim dönemimizde gündeme alýnan duble yollar konusunda Çorum bölgesi en son tamamlanan yer olmuþtur. Demiryolu konusunda da Çorum öksüz evlat muamelesi görmektedir. Çorum halký 13 yýl gerek genel seçimler, gerekse yerel seçimler adýna AKP ye verdiði desteðin karþýlýðýný malesef alamamýþtýr. Tüm Türkiye gibi hatta daha fazlasý ile Çorum halký da aldatýlmýþtýr. Üretim ve istihdam artýrma adýna þehrimize yaptýklarý ne varsa çýkýp söylesinler. Çorumlu hemþerilerimiz 7 Haziranda gereken dersi sandýkta verecekdir." Þeklinde konuþtu. Öðrencilere ambalaj atýklarý eðitimi Çorum Belediyesi tarafýndan Ocak ayýndan itibaren uygulamaya konulan ambalaj atýklarýnýn kaynaðýnda toplanmasýyla ilgili projenin tanýtýmý ilkokul, ortaokul ve liselerde yapýlmaya devam ediyor. Belediyeden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre, þimdiye kadar 15 okulda gerçekleþtirilen bilgilendirme toplantýlarý ile yaklaþýk 2 bin 500 öðrenciye ambalaj atýklarý ile ilgili eðitim verildi. Verilen eðitimlerde çocuk dergisi, el ilaný ve 500 adet de afiþ, broþür gibi tanýtýcý materyalin öðrencilere daðýtýldý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle Çorum'da ambalaj atýklarýnýn kaynaðýnda ayrýþtýrýlmasý için baþlattýklarý çalýþmalarýn baþarýyla devam ettiðini söyledi. Yetkili firma olan Elit Çevre Mühendislik tarafýndan okullara, iþyerlerine ve evlere yapýlan ziyaretlerde vatandaþlarý bilgilendirdiklerini vurgulayan Turhan Candan, bu konuda vatandaþlarýn kendilerine çok olumlu yaklaþtýðýný, projenin aksaksýz bir þekilde yürümesi için vatandaþlardan da olumlu tepkiler aldýklarýný belirtti. "Temiz þehir, saðlýklý çevre" anlayýþý gereði bugüne kadar temizlik alanýnda çok sayýda hizmeti hayata geçirdiklerini kaydeden Turhan Candan, "Yeraltý çöp konteynýr sistemi, atýk yað ve atýk pil toplama çalýþmalarýmýzla örnek bir temizlik hizmeti sunuyoruz. Mahallelerimizi haftada bir süpürüyoruz. Bütün temizlik araçlarýmýzý yeniledik. Halkýmýza en iyi hizmeti vermek için gece gündüz çalýþýyoruz" Çorum Belediyesi'nin temizlik anlayýþýnýn birçok belediye tarafýndan örnek alýndýðýný hatýrlatan Candan, "Standartlarýmýzý hiç düþürmeden yatýrým yapmaya ve hizmet etmeye devam edeceðiz. Ambalaj atýklarýnýn ayrý toplanmasý hem saðlýklý bir çevre için hem de geri dönüþümle ülkemize ekonomik bir fayda saðlamasý açýsýndan çok önemlidir. Günlük 10 ton ambalaj atýðý evsel atýklardan ayrýþtýrýlmakta ve ekonomimize kazandýrýlmaktadýr. Çorum dünden daha temiz bir þehirdir. Yarýn daha temiz olacaktýr" þeklinde kaydetti. ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor ÝÞ KUR Ýþ ve Meslek Danýþmanlýðý birimi elemanlarý tarafýndan geçen hafta baþlayan ve Nisan ayý sonuna kadar devam edecek olan anket çalýþmalarý devam ediyor. ÝÞ KUR Müdürü Zafer Eyvaz Ýþverenlerin ihtiyaçlarýný tespit etmek ve gerekli önlemlerin alýnmasý adýna önemli bir çalýþma yapýldýðýný belirterek," Ýþverenlerimizin eleman ihtiyaçlarýný tespit etmek gerekirse kurslar açmak dahil olmak üzere gerekli tedbirleri almayý önemsiyoruz. 611 sayýlý torba yasa hakkýnda da gerekli bilgileri veriyoruz. Mesai arkadaþlarýmýz tarafýndan sürdürülmekte olan anket çalýþmalarýný tamamlandýðýnda kitapçýk haline getireceðiz." Þeklinde konuþtu. Ýþ ve Meslek Danýþmanlýðý biriminin uðrak yeri Tek Yýldýz gazetesi oldu. Sorulan sorular ve verilen cevaplar ile sektörde ki eleman ihtiyaçlarý tespit edilmeye çalýþýldý. Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý Bahattin Sümüþ Gazeteniz Tek Yýldýz Bölgemizde ilk defa Gümüþ matbaacýlýk tarafýndan kurulan katlanmýþ olarak baskýdan çýkan WEB Ofset de basýlmaya baþlandý. Matbaa Kurucularýndan Bahattin Sümüþ Çorumda gazetecilik sektöründe önemli bir eksikliðin giderildiðini ifade ederek," Gazetelerimizin en önemli sorunlarýndan birisi gazete matbaa da basýldýktan sonra ki gazetenin katlanma iþi idi. Katlama daðýtým personeline bir tarafýndan ek külfet getirirken diðer taraftan ciddi bir zaman kaybýna neden oluyordu. Kurduðumuz matbaada Gazete çýktýlarý geldikten sonra 1 saat 45 dk da talep edilmesi durumunda 20 Bin adet gazete hazýr duruma gelmektedir. Sektörümüze böyle bir katký saðlamanýn vermiþ olduðu bu gururu matbaadaki tüm arkadaþlarýmýzla birlikte paylaþýyoruz. Bu matbaanýn kurulmasýnda desteklerini esirgemeyen dostlarýmýza ayrýca teþekkür ediyoruz. Memleketimize hayýrlý olsun" þeklinde konuþtu.

6 6 Sauna kafeterya fitness -body building-plates-aerobik ve step 3.Kademe Kýdemli Antrenör Nermin Özkeskin eþliðinde sadece bayanlara özel günlerde hizmetinizdeyiz.. Doðal afetler tarýmda büyümeyi vurdu Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, doðal afetlerin tarýmda büyümeyi vurduðunu bildirerek, "Tarým 2014'te yüzde 1,9 küçüldü. Baþta don ve kuraklýk olmak üzere 2014 yýlýný doðal afetlerle geçiren tarým, 2014 yýlýný yüzde 1,9 reel küçülmeyle tamamladý" Bayraktar, cari fiyatlarla 2012 yýlýnda 111,7 milyar lira, 2013 yýlýnda 115,7 milyar lira olan tarýmsal hasýlanýn, 2014 yýlýnda 125 milyar liraya yükseldiðini vurguladý. Þemsi Bayraktar, konu hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada, reel rakamlarla, 2014 yýlýnýn ilk çeyreðinde (Ocak- Þubat-Mart) yüzde 4,9, ikinci çeyreðinde (Nisan-Mayýs- Haziran) yüzde 2,3, üçüncü çeyreðinde (Temmuz- Aðustos-Eylül) yüzde 1,9 büyüyen Türkiye ekonomisinin, yýlýn son çeyreðinde (Ekim-Kasým-Aralýk) yüzde 2,6, yýlýn tamamýnda ise yüzde 2,9 büyüdüðünü belirtti yýlýnýn ilk çeyreðinde yüzde 3,5 büyüyen, ikinci çeyreðinde yüzde 2,6, üçüncü çeyreðinde yüzde 4,9 küçülen tarým, ormancýlýk ve balýkçýlýðýn, son çeyrekte yüzde 1,4 büyüdüðünü bildiren Bayraktar, yýlýn tamamýnda ise tarýmýn yüzde 1,9 küçülme yaþadýðýný vurguladý. Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Son çeyrekteki büyüme, tarýmda küçülmenin daha da fazla olmasýný önledi yýlý çiftçimiz açýsýndan hiç de iyi geçmedi Ekim ayýndan itibaren görülen kuraklýktan, 2014 yýlý Mart ayý sonu, Nisan ayý baþýnda yaþanan dondan, buðday, arpa, çavdar, yulaf gibi tahýllar, fýndýk, kayýsý, ceviz, elma baþta hemen tüm meyve türleri çok olumsuz etkilendi. Yaþanan tabii afetlerin etkisiyle 2014 yýlýnda, 2013 yýlýna göre tahýllar ve diðer bitkisel ürünlerde yüzde 6,6, meyvelerde yüzde 6,2 üretim azalmasý oldu. Buðday üretimi 22 milyon 50 bin tondan 19 milyon tona, arpa üretimi 7,9 milyon tondan 6,3 milyon tona indi. Kayýsý üretimi yüzde 65 azaldý. Bunun milli gelir rakamlarýna yansýmamasý mümkün deðildi. Geçen yýl yaþanan doðal afetlerden dolayý çiftçimizin baþý dertten kurtulmadý. Bu yýl yaðýþlar çok iyi gidiyor. Önümüzdeki süreçte çok büyük olumsuzluklar olmazsa üretim artýþý yaþayacaðýz. Tarým en son 2007 yýlýnda yüzde 6,7 oranýnda küçülmüþtü. Tarým, ormancýlýk ve balýkçýlýðýn 2012 yýlýnda 111 milyar 682 milyon 488 bin lira, 2013 yýlýnda 115 milyar 658 milyon 178 bin lira olan cari fiyatlarla hasýlasý 2014 yýlýnda 125 milyar 18 milyon 135 bin liraya çýktý. Tarým sektörünün, 2014 yýlýnýn ilk çeyreðinde 14 milyar 927 milyon 189 bin, ikinci çeyreðinde 25 milyar 336 milyon 747 bin, üçüncü çeyreðinde 55 milyar 193 milyon 939 bin lira olan hasýlasý, dördüncü çeyrekte 29 milyar 560 milyon 260 bin lira olarak gerçekleþti. Türkiye'nin cari fiyatlarla, 2012 yýlýnda 1 trilyon 416 milyar 798 milyon 490 bin lira olan GSYH'sý 1 trilyon 561 milyar 510 milyon 15 bin liraya çýktý." -Tarýmýn payý sabit fiyatlarla fazla- Tarým sektörünün, yüzde 7,9 olan cari fiyatlarla 2012 yýlýnda toplam GSYH içindeki payýnýn 2013 yýlýnda yüzde 7,4'e, 2014 yýlýnda yüzde 7,1 indiðini belirten Bayraktar, "sabit fiyatlarla tarým, 2012 yýlýnda yüzde 9,3 pay alýyordu. Bu rakam, 2013 yýlýnda yüzde 9,2'ye, 2014 yýlýnda yüzde 8,8'e indi. Sabit rakamlar, 1998 yýlý fiyatlarýný baz alýyor. Bu durum tarýmda milli gelire baz alýnan fiyatlarýn, döneminde diðer sektörlerdeki fiyat artýþlarýnýn arkasýnda kaldýðýný gösteriyor. Bundan dolayý, sektörün toplam GSYH içindeki payý reelde yüzde 8,8 iken, cari fiyatlarda yüzde 7,1 oluyor" -Þubat ayýnda tarým ve gýda ihracatý yüzde 5,9 azaldý- Bayraktar, tarým ve gýdada 2015 Þubat ayý ihracatýnýn, 2014 yýlý Þubat ayýna göre yüzde 5,9 azaldýðýný ve 85 milyon 747 bin dolar azalýþla 1 milyar 457 milyon 887 bin dolardan 1 milyar 372 milyon 140 bin dolara gerilediðini, buna karþýn Þubat ayýnda ithalatýn ise yüzde 17,5 artýþla 841 milyon 854 bin dolardan 147 milyon 452 bin dolar artýþla 988 milyon 854 bin dolara yükseldiðini bildirdi. Þemsi Bayraktar, ithalat artýþýna hububat, yaðlý tohumlar, hayvansal ve bitkisel katý ve sývý yaðlar ile sebzeler etki ederken, ihracat azalýþýna etki eden kalemlerin ise süt ve süt ürünleri, yumurtalar, sebze ve meyveler, þeker ve þeker mamulleri, hububat, un ve pastacýlýk ürünleri olduðunu belirtti. Bayraktar, tarýmda ve gýdada 2014 yýlý Þubat ayýnda 616 milyon 485 bin dolar olan dýþ ticaret fazlasýnýn, 2015 yýlý Þubat ayýnda yüzde 37,8azalmayla, 383 milyon 286 bin dolara indiðini dikkati çekti. Çam, Gülabibey Mahallesi sakinleriyle buluþtu Seçim çalýþmalarýný sürdüren MHP Milletvekili aday adayý Sami Çam, Ata Caddesinde bir kahvehanede Gülabibey Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Sözlerine "Biz bir sefere çýktýk. Bu seferin sonunda Allah'ýn izniyle zafer vardýr" diyerek baþlayan Sami Çam, halkýn yaþadýðý sýkýntýlarý yaþayan insanlarýn milletvekili olmasý gerektiðini söyledi. Ülkeyi temsil eden milletvekillerinin siyaseti kendi menfaatleri için yaptýklarýný iddia eden Sami Çam, "Siyaset bir zümrenin iþi deðildir. Halkýn yaþadýðý sýkýntýlarý yaþayan insanlarý meclis kürsüsünde olmalarý gerekir" Ýktidarý da eleþtiren Sami Çam çay-simit hesabý yaparak iktidara gelenlerin, emekliyi ve asgari ücretlileri açlýða mahkum ettiðini söyledi. "Sürdürülebilir kalkýnma sabýrlý yatýrýmcý gerektirir" Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým'ýn Baþkanvekilliðinde PAB 132. Genel Kurulu çalýþmalarý için Vietnam Honoi'de bulunan Parlamentolararasý Birlik Türk Grubu Üyeleri çalýþmalarýna devam ediyorlar. Kahramanmaraþ Milletvekili Sevde Beyazýt Kaçar, Mehmet Saðlam, Niðde Milletvekili Alparslan Kavaklýoðlu, Ýstanbul Milletvekili F. Nur Serter, Kocaeli Milletvekili Hurþit Güneþ, Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz, TBMM Genel Sekreteri Ýrfan Neziroðlu, Dýþ Ýliþkiler Protokol Baþkanlýðý Yasama Uzman Yardýmcýsý Ýsa Yusuf Karaaðaç ve Basýn, Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Baþkanlýðý Görevlisi Elif Esra Önal katýlýyorlar. Program kapsamýnda yürütme komitesi toplantýsý, BM Ýliþkileri Daimi Komitesi, Genç Parlamenterler Forumu, Genel Kurul ve müzakereler, ASGP Toplantýsý, Sürdürülebilir Kalkýnma, Finans ve Ticaret Daimi Komisyonu, Barýþ ve Güvenlik Daimi Komisyonu, Demokrasi ve Ýnsan Haklarý Daimi Komisyonu, Barýþ ve Ulusal Güvenlik Daimi Komisyonu Toplantýlarý gerçekleþtiriliyor. Milletvekili Murat Yýldýrým baþkanlýðýndaki Türk delegasyonuna Vietnam Büyükelçisi Ahmet Arif Oktay eþlik ediyor. Yýldýrým ve beraberindeki heyet toplantýlardan fýrsat buldukça, ülke temsilcileri ile ikili görüþmeler gerçekleþtiriyorlar. PAB Türk Delegasyonu Baþkanvekili Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, PAB Genel Kurulu'nda Türkiye adýna bir konuþma gerçekleþtirdi. Ýki yüzden fazla ulusal devletin iç içe yaþadýðý yeryüzünde her alanda ortaklýða ve birlikte hareket edebilme kabiliyetine ihtiyaç olduðuna vurgu yapan Delegasyon Baþkaný, Milletvekili Murat Yýldýrým, "PAB'ýn önemli baþarýlarý olmasýna raðmen, hala önümüzde kat etmemiz gereken çok büyük yol bulunmaktadýr. Yardým hedefleri, küresel pazarýn geniþlemesi, borçlanmalarýn azaltýlmasý, bilgiye ulaþma ve iletiþim teknolojileri ile kýrýlgan ülkelerin özel ihtiyaçlarýnýn kat edilmesinde halen uzun bir yolumuz var" Teknolojik geliþmeler, istihdam ve alt yapý projelerinin temel kaynaklarý gerektirdiðine dikkat çeken Yýldýrým, "Bu sebeple finansman, bilim, teknoloji, ARGE, istihdam saðlama ve ticari konularýn uygulanmasý sürdürülebilir kalkýnma politikalarý için kritiktir. Sürdürülebilir kalkýnmanýn önündeki ana sebep finansmandýr. Bu hükümetler arasý uzman komitesinde konuda yapýlacak görüþmelerin önemine dikkat çekmek isterim. Ayrýca Temmuz 2015'de AddisAbaba'da düzenlenecek olan konferansýn sonuçlarýnýn da gelecekteki ortak kalkýnma operasyonlarýnda önemli rol oynayacaðý kanaatindeyim" Yýldýrým konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Ne yazýk ki, her birimiz sürdürülebilir kalkýnma yatýrýmlarý için özel sektörün sýnýrlý desteðini görüyoruz. Özel finansý geliþtirmek için hükümetler özel sektörün ve finansal sektörün uzun vadedeki yatýrým risklerini ve kamu yararýný saðlayacak þekilde destekleyici rolde olmalýdýr. Ýkinci olarak finansal kaynaklarýn doðru kullanýmý da önem arz etmektedir. Finansal yapý genellikle çok karmaþýk ve yetersizdir. Bu karýþýk yapý sebebiyle birçok uygun kaynak doðru ve elveriþli projelerle eþleþememektedir. Bu açmazý ortadan kaldýrmanýn yolu þeffaflýðý artýracak ve ikiliði ortadan kaldýracak bilgi paylaþým platformu kurmaktýr. Sürdürülebilir bir kalkýnma uzun süre ve sabýrlý yatýrýmcý gerektirmektedir. Kýsa dönem planlarý on finansal kriz ile birlikte suya düþmüþtür. Sürdürülebilirlik kriteri finansal deðerlendirme sürecine entegre edilmelidir. Bunu saðlamak için kurulu düzen güçlendirilmeli ve istihdam yaratma programlarý geliþtirilmelidir. Türkiye eþitliðin ve sürdürülebilir kalkýnmanýn insan merkezli bir yaklaþýmla olacaðýna inanmaktadýr. Yoksullukla savaþmak ve herkes için onurlu bir yaþam kalitesi temin etmek bizim öncelikli görevimiz olmalýdýr. Barýþçý toplum, hukukun uygulanmasý ve iyi yönetim hepimizin ortak amacý, hedefi ve destek alaný olmalýdýr. Biz ülke olarak sürdürülebilir kalkýnmanýn dördüncü seferini güçlü içtihatlarýmýz ve iyi yönetimimizle gerçekleþtiriyoruz. Bunlar olmadan hedeflerin ve amaçlarýn gerçekleþtirilmesi mümkün deðildir. Diðer yandan istihdamýn artýrýlmasý ve içtihatlarýn muteber olmasý için ortaklýk hepimizin birinci önceliði olmalýdýr. SDG takviminin temel insani hedefleri ile kargaþadan etkilenmiþ ülkeler ve bölgelerde mücadele haline gelebilir. BM ve bölgeler kuruluþlarýn barýþ çabalarý ülkelerin egemenliðini ihlal etmemek kaydýyla çok deðerlidir dönemi kalkýnma takviminde ortaklýðýn farklý modelleri tanýtýlmalýdýr. Teknolojik geliþmeler ve onlarýn mümkün olduðunca yayýlýmý gibi konularda, yüksek gelirli ülkeler lider ve yol gösterici olmalýdýrlar. Biz ulusal, bölgesel ve uluslararasý düzeyde büyümenin faydalarýný paylaþma sorumluluðunu daha adil bir dünya için taþýyoruz" Yýldýrým ve beraberindeki heyet 2 Nisan 2015 tarihinde yurda dönecekler.

7 7 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25. Cadde No:78 ÇORUM Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur. Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 24 saat hizmetinizdeyiz. Elektrik kesintisinin nedeni "Enterkonnekte" sisteminin çökmesi TEÝAÞ kaynaklý elektrik kesintisinden YEDAÞ, sadece 2 saat etkilendi. Kriz masasý kurarak, tüm enerjilendirilme süreçlerini yöneten Genel Müdür Türkoðlu, "Saat itibariyle tüm bölgemiz elektrik enerjisine kavuþtu" dedi TEÝAÞ'ýn sisteminde meydana gelen ve 'sistem çökmesi' olarak adlandýrýlan büyük çaplý elektrik kesintisi, ülkeyi olumsuz etkiledi. Metrolarýn durduðu, fabrikalarda çarklarýn dönmediði ve hayatý her yönüyle felç eden TEAÝÞ kaynaklý 'Enterkonnekte' þebekesindeki arýza, saat 10.36'da meydana geldi. Samsun baþta olmak üzere Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir gibi birçok büyük þehirlerin akþam saatleri olmasýna raðmen halen enerjisiz kaldýðý mart ayýnýn son gününde, sistemsel sorunun çözülmeye baþlanmasýyla birlikte ilk önce elektrik enerjisine kavuþan daðýtým bölgesi YEDAÞ oldu. KRÝZ MASASI OLUÞTURUL- DU YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre þirketin web sayfasýndan sürekli olarak müþterilerini bilgilendiren YEDAÞ yetkilileri, en uzunu 2 saat süren bir kesinti yaþadý. Saat 10.36'da elektrik kesintisinin baþladýðý YEDAÞ'ýn daðýtým bölgesinde derhal birimlerini harekete geçiren ve Genel Müdürlük Binasý'nda 'Kriz Masasý' oluþturan YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, enerji verme sürecini yönetti. Trafo merkezlerine anýnda arýza ekiplerini gönderen Türkoðlu, TEÝAÞ ve tüm birimlerle saðlýklý iletiþim kurarak, en uzunu 2 saat süren bir kesintinin ardýndan tüm bölgenin enerjilendirilmesini saðladý. SÝSTEM ÇÖKMESÝ MEYDANA GELDÝ Bu süreç içerisinde TEÝAÞ'la sürekli olarak iletiþim halinde olduklarýný ve bölgenin enerjilendirilmesi noktasýnda hýzlý adýmlar attýklarýný kaydeden YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, "Sistem çökmesi olarak adlandýrýlan TEÝAÞ kaynaklý kesinti, Samsun ve civarýnda 10.36'de meydana geldi. TEÝAÞ'la yaptýðýmýz ilk görüþmede, kesintinin sebebini 'Enterkonnekte' þebekesinde meydana gelen bir arýzadan dolayý kaynaklandýðý bildirdi. TEÝAÞ'ýn þebekesindeki düþük frekans deðerleri dolayýsýyla ülke genelinde büyük çapta kesintilere neden oldu. Frekans ve gerilim seviyesini stabil tutabilmek adýna bölgeler kademe kademe enerjilendirildi. Oluþturduðumuz kriz masasý YEDAÞ'ýn, bu enerjilendirilme çalýþmalarýnda ilk sýrada yer almasýný saðladý" En uzun süreli 2 saat enerjisiz kaldýklarýný belirten Türkoðlu, "Halen akþam saatlerine kadar enerjisiz kalan büyük þehirler vardý. Biz, 12.25'de tüm bölgeyi enerjilendirdik. Bölgemizde ilk enerji verilmesi saat 11.30'da gerçekleþti" diye konuþtu. TEÝAÞ'ýn çalýþmalarýný yakýndan takip ederek, bölge bölge enerji vermeye baþladýklarýný kaydeden Türkoðlu, "Çalýþmalarýmýza önce trafo merkezlerine arýza ekipleri göndererek baþladýk. TEÝAÞ'tan sürekli olarak bilgiler aldýk. Bu sýrada ekiplerimizle saðlýklý iletiþimler kurarak, aldýðýmýz veriler ve bilgiler doðrultusunda, sistemsel hatalar veya kesintilerin bir daha meydana gelmemesi için kýsým kýsým bölgeleri enerjilendirdik. Oluþturduðumuz Kriz Masasý, saat 11.30'da enerji vermeye baþladý ve saat itibariyle tüm bölgede hayatý normale dönmesini saðladý" þeklinde konuþtu. TEAÝÞ yetkililerine teþekkür eden Türkoðlu, "Yük artýrýmý çalýþmalarý kapsamýnda TEÝAÞ'la kurduðumuz doðru iletiþim, bölgemizde kesintinin kýsa süreli yaþanmasýna vesile oldu. TEÝAÞ'ta bu zorlu süreci yöneten tüm mesai arkadaþlarýmýza teþekkür ediyoruz" þeklinde kaydetti. Ünlü oyuncularý Kuþçuoðlu aðýrladý Sinema ve tiyatro sahnelerinin ünlü ismi Cengiz Küçükayvaz Çorumlu hayranlarýyla buluþtu. Hemþerimiz Mustafa Arýkoðlu'nun yazdýðý 'Düþ Yakamdan' adlý iki perdelik komedi oyunu için Çorum'a gelen ünlü oyuncu Cengiz Küçükayvaz ve beraberindeki diðer sanatçýlar, tarihi Hanoðlu Konaðýnda Mitsubishi Temsa Çorum Yetkili Servisi Kuþçuoðlu Otomotiv sahibi Murat Kuþçu tarafýndan aðýrlandý. Çorum Umut Tiyatrosu tarafýndan organize edilen oyunda Cengiz Küçükayvaz'ýn yaný sýra Züleyha Karyaðdý Küçükayvaz, Tarýk Karyaðdý ve Eray Türk de rol aldý. Sürpriz oyuncu olarak ekibe gülüþüyle Türkiye'de kendinden söz ettiren Yaþar Þengül'de katýldý. Sergilenen oyunun ardýndan tiyatronun önemini vurgulayan Küçükayvaz, oyunun yazarýnýn Çorumlu olmasý dolayýsýyla oyunu Çorum'da sergilemekten gurur duyduðunu söyledi. Küçükayvaz sahnede 'Düþ Yakamdan' adlý oyunun metin yazarý Mustafa Arýkoðlu, Organizatör Ahmet Kaya ve Mustafa Taþçý'ya teþekkür etti. Sanatçýlar, oyunun ardýndan Çorum'un tarihi Hanoðlu Konaðýnda Mitsubishi Temsa Çorum Yetkili Servisi Kuþçuoðlu Otomotiv sahibi Murat Kuþçu tarafýndan verilen yemekte bir araya geldi. Haber Servisi Tarih yapýlarý masaya yatýrdýlar Çevre ve Kültür Deðerlerini Koruma ve Tanýtma Vakfý'nýn (ÇEKÜL) Çarþamba Toplantýlarý'nda geçtiðimiz hafta Çorum konuþuldu. Çorum'un kültür mirasýnýn korunmasý amacýyla Ýstanbul'da yapýlan toplantýya Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ýlknur Taþ,Çorum Belediyesi Etüt Proje Müdürü Ýnþaat Mühendisi Köksal Çöldaþ ve Mimar Ayþe Nur Durmuþ katýldý. Çorum'un kültür mirasýnýn korunmasý amacýyla yapýlmasý gerekenlerin konuþulduðu toplantýda ÇEKÜL Vakfý Baþkaný Prof.Dr. Metin Sözen ve ÇEKÜL Yüksek Danýþma Kurulu üyeleri ile karþýlýklý fikir alýþveriþinde bulunuldu. Tarihi Kentler Birliði Danýþma Kurulu Üyesi, Gaziantep Büyükþehir Belediyesi eski Baþkaný Dr. Asým Güzelbey, Belediye Baþkanlýðý döneminde Gaziantep'te yaptýklarý restorasyon çalýþmalarý, kültür-turizm faaliyetleri ile ilgili örnekler vererek bu tür çalýþmalarýn Çorum'- da da uygulanabileceðini dile getirdi. ÇEKÜL Vakfý Baþkaný Prof. Dr. Metin Sözen de Çorum Belediyesi'nin çalýþmalarýný takdirle izlediklerini vurgulayarak þehir merkezindeki tarihi yerlerin restore edildikten sonra cazibe merkezi haline gelmesi için çalýþmalar yapýlmasý gerektiðinin altýný çizdi. Metin Sözen, ayrýca Çorum'a bir kent müzesi kazandýrýlmasý gerektiðini de söyledi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum'un tarihi ve kültürel mirasýnýn korunmasý için yol haritasýnýn belirlendiðini ifade ederek "Çorum'un tarihi dokusunu korumak ve gelecek nesillere daha iyi bir þekilde aktarabilmek için konunun uzmanlarý ile nelerin yapýlmasý gerektiðini konuþtuk. Bu çerçevede yapýlacak çalýþmalar ile ilgili iþ takvimi hazýrlanacak. Teknik ekibimiz ÇEKÜL Akademi eðitimlerine katýlacak ve koruma projeleri için ne gerekiyorsa o yapýlacak" ÇEKÜL Vakfý yöneticilerinin Çorum ile ilgili önerilerini de büyük bir dikkatle dinlediklerini dile getiren Baþkan Külcü, "Üzerinde uzun zamandan beri çalýþtýðýmýz kent meydaný projesinin hýzlandýrýlmasýnýn þehir üzerinde olumlu etki edeceði görüþünde birleþtik. Çorum'u þehircilik açýsýndan daha modern hale getirecek çalýþmalar gerçekleþtireceðiz. Birlikte daha güzel çalýþmalara imza atacaðýz" þeklinde kaydetti. Velipaþa Haný, Kale ve eski Karakol Binasý ile ilgili ÇEKÜL Vakfý ve Tarihi Kentler Birliði yöneticilerine yaptýklarý sunumun çok beðenildiðini ve bu konuda yapýlacak çalýþmalarla ilgili somut bilgiler veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Kale içinin istimlak iþlemlerini bitirdik. Önümüzdeki günlerde projesini tamamlayacaðýz. Kale'nin þehrimize gelecek olan yerli ve yabancý turistler açýsýndan cazip hale getirilmesi için çalýþmalarýmýz devam ediyor. Çalýþmalarýmýz tamamlandýðýnda Velipaþa Haný, Çorum Kalesi ve Eski Karakol Binasý yeni yüzüyle hemþehrilerimize hizmet edecek. Bu tarihi yerlerimizin yeni kuþaklarýmýza aktarýlmasý ve kültürel zenginliklerimizin buralarda sergilenmesi için çalýþmalarýmýz devam ediyor" Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan da toplantýda söz alarak Çorum'un turistik açýdan öne çýkan doðal güzellikleri ve tarihi yerleri ile ilgili bilgiler sundu. Ömer Arslan, "Çorum'un daha fazla tanýtýmý için yurt içi ve yurt dýþý fuarlarýna katýlarak þehrimizi en iyi þekilde tanýtmaya çalýþýyoruz. Çorum, tarih, doða, inanç turizmi açýsýndan bünyesinde büyük bir potansiyel barýndýrýyor. Bastýrdýðýmýz tanýtýcý kitap ve broþürleri dört bir tarafa daðýttýk" Arslan, restorasyonu yapýlan Ýsmet Eker Konaðý, Ýncesu Kanyonu, Beke Kaplýcalarý ve gastronomi yollarýnýn öne çýkarýlmasý gerektiðini sözlerine ekledi.

8 YAÞAM 8 Kokan Çoraplar Ýki samimi arkadaþ Temel' ile Dursun bir gün hayýrlý bir iþ için bir yere davet edilmiþler. Temel'in ayaðý aþýrý derecede kokuyormuþ. Dursun, Temel'e ayaðýn kokuyor diye uyarmýþ: Davete gidiyoruz çoraplarýný hemen deðiþtir, demiþ.temel'de hemen gitmiþ, Kelime Avý çoraplarýný deðiþtirmiþ. Davet yerine gelmiþler, iki dakika geçmeden etrafýndaki insanlar mendilleri burunlarýna götürmeye baþlamýþlar. Dursun hani deðiþtirmiþtin, demiþ Temel'de valla deðiþtirdim..ýnanmazsýn diye de kirlileri cebime koydum,iþte gör. Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Sigara, bel Fýtýðýný tetikliyor Her organýmýza büyük zararlar veren sigara, bel aðrýsýna da neden olabiliyor.sigaranýn belde kan dolaþýmýný azalttýðýný belirten Medical Park Fatih Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmaný Op. Dr. Ahmet Çetinkal, Uzun saatler ayakta duran ve oturanlarýn yaný sýra sigara kullananlar da risk altýnda bulunuyor. Sigaranýn neden olduðu öksürük bile vücudu zorladýðýndan fýtýða sebebiyet verebiliyor dedi ve þu uyarýlarda bulundu. Bel bölgesi, vücut aðýrlýðýmýzý taþýyarak yükü kalçadan bacaklara aktaran ve ayný zamanda günlük aktivitemiz içerisinde gövdemizin hareketli olmasýný saðlayan bir yapýdýr. Belimizde 5 adet omur ve bunlarýn arasýnda kýkýrdak yastýkçýklar (disk), eklem yapýlarý, bunlara destek olan kaslar ve diðer yumuþak dokular bulunur. Bel omurlarýnýn yük taþýma, hareketlerimize katký saðlama, omurilik ve sinir köklerine koruyuculuk gibi görevleri vardýr. Bu bölgeden kaynaklanan sinirler, bacaklarýn kas kontrolünü, duyusunu, idrar, gibi fonksiyonlarýn kontrolünü saðlar. Bel ve sýrt kaslarý zayýf olanlarýn yaný sýra sigara içenlerin, uzun süre oturanlarýn ve ayakta kalanlarýn bel aðrýsýna yakalanma riski daha fazladýr. Sigara belde kan dolaþýmýný azalttýðýndan aðrýya neden olur. Öte yandan sigaranýn sebep olduðu öksürük de fýtýða yol açabilir. KALP HASTALIKLARINDAN SONRA ÝKÝNCÝ SIRADA Bel fýtýðý, insanoðlunun ayakta durmasýnýn bir bedelidir. Ýki bel omurgasý arasýndaki süspansiyon görevi gören diskin daha sert olan dýþ katmanýndaki bir çatlaktan iç kýsýmdaki kýsmen daha yumuþak olan dokunun arkaya doðru yer deðiþtirmesi sonucu omurilik veya sinir köküne basý yapmasý ile oluþan bir hastalýktýr. Bel fýtýðýnýn bulunduðu omurga seviyesi, bu segmentteki yerleþimi ve evresine göre çeþitleri vardýr. En sýk L5-S1 ve daha sonra L4-5 omurgalarý arasý görülür. Yerleþimine göre de en sýk santral (orta hat) ve parasantral (orta hattýn bir miktar yanýnda) da ortaya çýkar. Bel aðrýsý, geliþmiþ toplumlarda görülen kronik hastalýklar arasýnda kalp hastalýklarýndan sonra ikinci sýrayý almaktadýr. Cerrahi tedavi yapýlan hastalýklar arasýnda ise beþinci sýrada bulunmaktadýr. Bu derece yaygýn olan bel aðrýlarýný akut ve kronik olmak üzere 2 gruba ayýrabiliriz. Akut bel aðrýlarýnda genellikle aðrý birkaç gün içerisinde azalýr ve birkaç hafta sonra tamamen geçer. Aðrý 3 aydan daha fazla sürüyorsa bu aðrýya kronik bel aðrýsý denir. 30 LU 40 LI YAÞLAR RÝSKLÝ Bel fýtýðý en sýk 30'lu, 40 lý yaþlarda görülür. 20 yaþ altý veya 60 yaþ üstünde görülme sýklýðý daha azdýr. Bu hastalýk, ciddi iþ gücü ve maddi kayýplara neden olur. Sosyo-kültürel olarak insanlarýn gündelik yaþamlarýný ve hayat kalitelerini önemli ölçüde etkiler. Yapýlan çalýþmalar insanlarýn yüzde 80 inin hayatlarýnýn bir döneminde bel aðrýsý yaþadýðýný gösteriyor. Ama bu bel aðrýlarýnýn hepsi bel fýtýðý deðil. Çünkü beli aðrýyan hastanýn yaklaþýk yüzde 2 ila 5 inde bel fýtýðý saptanmaktadýr. Belim aðrýyor, fýtýðýmýn olma ihtimali de az, o zaman doktora gitmeme gerek yok! düþüncesi çok büyük yanlýþ. Her hasta ameliyat gerektirmez. Adeta merdivenin basamaklarý gibi bu hastalýðýn tedavisinde de basamak basamak tedavi uygulamak gerekir. Öncelikle ilaçlarla, kýsa süreli istirahatler vererek, hastanýn gündelik hayatýný tekrar bir gözden geçirmesini saðlamak gerekiyor. Bunlar yetmezse gerektiðinde fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanlarýyla el ele çalýþýlmalý. Tüm bu yapýlanlardan sonra hastada anlamlý bir sonuç elde edilmezse ameliyat olmasý önerilir. OTURURKEN BELÝNÝZÝ DESTEKLEYÝN Bel fýtýðýnýn cerrahi tedavisinde mikrodiskektomi denilen yöntem kullanýlýyor. Bunun yaný sýra hastaya özgü yapýlan deðerlendirme sonucu, fýtýðýnýn yerleþimine göre de uygun olgularda minimal invazif bir cerrahi yöntem olan endoskopik diskektomi de uygulanabilir. Bugün týbbýnýn geldiði nokta artýk bu hastalýðý korkulu bir rüya olmaktan çýkartýyor. Hastalarýn þikayetlerini doðru dinlenip iyice muayene edilerek irdelenmesi, doðru tetkiklerle tanýnýn ortaya konmasý, hastaya özgü doðru tedavi stratejisinin belirlenmesi, cerrahi gereken hastalara da doðru cerrahi tekniðin uygulanmasýyla yüz güldürücü sonuçlar elde etmek mümkün. Günlük yaþamda fýtýk ile karþýlaþmamak için eðilerek iþ yapmamaya özen göstermeliyiz. Yerden bir þey alýrken dizleri kýrmak, yükseðe uzanmaya çalýþmamak ve aðýrlýk taþýrken yükü iki kola eþit daðýtmak gerekiyor. Özellikle oturarak çalýþanlar için dik durmak ve beli desteklemek de büyük önem taþýyor. Dizi 19: Yüzyýl Dünya yeni kudretini arýyordu. Ve Anadolu, emperyallerin kavgaya tutuþtuðu bir diyardý de Türklerin girdiði bu topraklara þimdi, Haçlýlar ve Moðollar da ortak olmak istiyordu. Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar, Kafkasya ve Mezopotamya yeni sahibini arýyordu. Ýþte bu yangýn yerinde, bizim hikayemizin kahramaný Ertuðrul da, 400 çadýrlýk obasýna bir yurt arýyordu. Yýllardýr yersiz ve yurtsuz kalan Kayýlar, Ertuðrul dan acýlarýna, çilelerine ve yolculuklarýna son verecek bir yurt istiyordu. Dizi Diriliþ "Ertuðrul 20:00 Yýlanlarýn Öcü Yýlanlarýn Öcü nün yeni bölümünde; Fatma, Bayram ýn kurtulmasýný garanti altýna aldýktan sonra Kamuran ýn teklifini kabul etmiþ görünür. Niyeti Kamuran ý öldürerek ondan ebediyen kurtulmak, Kamuran a hakkettiði cezayý vermektir. Fakat olaylar planladýðý gibi gitmez. Eski saðlýðýna kavuþmuþ olan Kamuran, silahý elinden almayý baþarýr ve Fatma ya zorla sahip olmaya kalkýþýr. Fatma, Kamuran ýn elinden kurtulmayý baþarabilecek midir? 20:00 Dizi Poyraz Karayel Kanal D'nin sevilen dizisi Poyraz Karayel yeni bölümde Bahri için canýný tehlikeye atan Poyraz, yaþam mücadelesi veriyor. Poyraz Karayel 13.bölüm fragmanýnda neler yaþanýyor? Poyraz Karayel 13. bölüm fragmaný hakýnda tüm detaylar haberimizde...poyraz ve Ayþegül birlikteliðini öðrenen Bahri Baba bu duruma çok kýzmýþtýr ve Poyraz a tek bir seçenek sunar. O da, 24 saat içinde hem Ayþegül ü hem de Sinan ý unutup þehri terk etmesidir. Aksi taktirde hayatý tehlike altýna girecektir. Inna 2007 yýlýnýn sonlarýnda, yapýmcý Marcel Botezan Inna'yý markette þarký söylerken duydu ve ona Roton ile bir sözleþme teklif etti yýlý sonunda, Inna Rumen yapýmcý Play & Win ile bir sözleþme imzaladý ve onun ilk parça kayýtlarýna baþladý yýlýnda sahne adý "Alessandra" aldý ve Eurovision Þarký Yarýþmasý'nda Romanya'yý temsil seçimi için Play & Win tarafýndan üretilen iki þarký ile giriþ yaptý ("Goodbye" ve "Sorry"). "Goodbye" prime time canlý TV de "Teo!" adlý programda canlý performans imkaný saðladý. "Sorry" Romanya'da bir kaç ay içinde viral bir hit oldu. Ýki baþarýsýz denemeden sonra Play & Win ve Alessandra müzik tarzýný degiþtirerek pop müziðe geçiþ yaptý ve 2008 yazýnda "Hot" ve "Left Right" için bir demo dahil olmak üzere bazý yeni parçalar kaydetti.sahneye ilk kez 2008 yýlýnda Hot albümü ile çýkmýþtýr. Hot albümü ile Romanya, Moldova, Bulgaristan, Polonya, Ýspanya, Rusya, Macaristan ve Yunanistan müzik listelerinde uzun süre bir numarada bulundu.ýkinci single'ýný Love albümünde çýkardý. Single Romanya müzik listelerinde 16 numaraya yükseldi. Polonya Eska Ödülleri'nde en iyi þarkýcý ve en iyi single ödüllerine aday gösterildi.[2] Daha sonra Inna "Deja Vu" teklisini piyasaya sürdü. Deja Vu; Romanya, Moldova, Bulgaristan, Rusya ve Macaristan'da hit oldu.2009'da MTV Romanya Müzik Ödülleri'nden En iyi dans, En iyi çýkýþ ve En iyi gösteri ödüllerini kazandý yýlýnýn Aðustos ayýnda da "Amazing" teklisini yayýnladý. Amazing 2009 yýlýnýn en çok sevilen þarkýlarýndan biri haline geldi yýlýnýn baþýnda Play & Win ile düet yaptýðý "10 Minutes" parçasýný yayýnladý. "10 Minutes" bazý listelerin baþýnda yer aldý. ÇÝN USULÜ DANA YAHNÝ Malzemeler 300 gr Dana Eti 2 Soðan 3 Sivribiber 1 Havuç 2 Diþ Sarýmsak 2 Çorba Kaþýðý Sývýyað 2 Çorba Kaþýðý Soya Fasulyesi 2 Çorba Kaþýðý Soya Sosu 2 Kahve Fincaný Sýcak Su Yemeðin Tarifi Dana etini þeritler halinde kesin. Soðanlarý soyup iri parçalar halinde doðrayýn. Biberleri temizleyip çekirdeklerini ayýklayýn. Havuç ve sarýmsaðý iri iri kýyýn. Sývýyaðý teflon tavada Ey özden habersiz gafil! Sen hala kabukla öðünüyorsun! Hz.Mevlana kýzdýrýn. Eti ilave edip rengi deðiþinceye kadar kavurun. Soðan, havuç, biber, sarýmsak ve soya fasulyesini ekleyin. Sürekli karýþtýrarak birkaç dakika piþirin.sýcak su ve soya fasulyesini ilave edip sebzeler diri kalacak þekilde birkaç dakika daha karýþtýrarak piþirin. Sýcak olarak servis yapýn. 07:00 Afacan Beþli 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:15 Ana Haber 19:30 Spor Bülteni 19:45 Yabancý Sinema 21:40 Yabancý Sinema 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber 18:45 Elif 20:45 Þark Bülbülü 22:45 Son Uçuþ 04:30 Dila Haným 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:00 Evleneceksen Gel 19:00 Ana Haber 20:00 Yýlanlarýn Öcü 23:30 Cesurlarýn Vataný 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Poyraz Karayel Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:45 Spor 19:55 Diriliþ "Ertuðrul" 23:15 Gündem Ötesi 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:00 Ýki dünya Arasýnda 21:00 Sungurlar 23:00 Ayna

9 BÝKTUDER kuruluþ yýlýný kutluyor 1 Nisan 2013 tarihinde kurulan Bilgi, Kültür ve Turizmi Geliþtirme Destekleme Derneði (BÝKTUDER) kuruluþ yýlýný kutluyor. BÝKTUDER Baþkaný Hayati Çam konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Bugün üye sayýsý 50'yi geçmiþtir. Ýlimizde toplam 669 dernek bulunmaktadýr. Ama aktif dernek lanacaktýr. BÝKTUDER olarak derneðin kurulmasý ve geliþmesi için her türlü destekte bulunacaðýz. Sivil Toplum Geliþirse demokrasi geliþecektir. Bu baðlamda Sivil Toplumu Geliþtirme Merkezi, Sivil Düþün, Denge ve Denetleme aðý ve bir çok dernekle görüþmelerimiz zaman zaman olmaktadýr. 01 Nisan 2015'te BÝKTUDER 2 yýlýný tamamlamýþ sayýsý ise yüzde 10 civarýndadýr. ve ayaklarý üzerinde durabilen, her Demokrasi kültürünün olmazsa olmazý olan Sivil Toplum Kuruluþlarýdýr. Dernek olarak kültür ve turizmin yanýnda sivil toplum kuruluþlarýnýn geliþmesini önemsiyoruz. Bu nedenle ilimizde aktif çalýþan hayvan haklarý ile ilgili bir dernek bulunmamaktadýr yýlý içerisinde hayvan haklarý derneði kuruluþ çalýþmasý tamam- türlü görüþe ayný mesafede duran ve sorunlarý görmezden gelmeyen bir dernektir. Olaðan genel kurulumuzu bu yýlýn aralýk ayýnda yaparak çizgisini bozmadan yoluna devam edecektir. Bizlere desteklerini esirgemeyen baþta basýmýz, üyelerimize, gönüllülerimize ve tüm Çorum halkýna teþekkür ederiz" Ortaköy'de yol çalýþmalarý tam gaz Anadolu Bozkýr'ýnda bütün engeller ve sorunlara raðmen Çorum'u bir sanayi þehri haline getiren siz sanayicileri tebrik eder, baþarýlarýnýzýn devamýný dilerim. Bir zamanlarý sanayileþmede "Çorum Modeli" ülkemizde örnek olarak gösterilmekteydi. Sanayileþme tüketilmeyen deðerlerin yatýrýma kanalize edilmek suretiyle insan emeðinin verimini arttýrýcý araç ve gereç stokunun arttýrýlmasý olarak tanýmlanabilir. Bir bölgede sanayileþme var olan beþeri ve fiziki dinamikleri harekete geçirilmesiyle gerçekleþir. Çorum'da sanayileþme yörenin fiziki ve beþeri faktörlerinin 1950'lý yýllardan itibaren harekete geçirilmesiyle baþlamýþtýr. 9 SANAYÝLEÞMEDE ÇORUM MODELÝNÝ NASIL GELÝÞTÝREBÝLÝRÝZ? Arif Ersoy Ak Parti Milletvekili Aday Adayý Çorum'da Sanayileþmenin Dinamikleri: 1950'li yýllarýn baþýnda ufak bir Anadolu kasabasý görünümünde olan Çorum'da ekonomik canlýlýk ülkemizde kara yollarýnýn yapýlmasý ve iç ticaretin canlanmasýyla baþlamýþtýr. Çorum Ýç Anadolu ile Karadeniz Bölgelerini birleþtiren ulaþým geçidi üzerinde bulunmaktadýr. Çorum'un konumu dünyanýn ilk yerleþik uygarlýklarýndan biri olan Hitit uygarlýðýnýn bu yörede kurulmasýna ortam hazýrlamýþtýr. Doðu ve Batý ticaretini organize eden Hititliler, elde ettikleri fazla deðerlerle izleri yörenin tarihi zenginliði sayýlan eserleri üretmiþlerdir. Daha sonraki dönemlerde Çorum'un ekonomisi ticaretin canlýlýðýna baðlý olarak geliþmiþ veya duraklamýþtýr. Ülkemizde karayolu ulaþýmýnýn geliþtirilmesiyle Çorum'da ticari faaliyetler yoðunlaþmýþtýr. 1950'li yýllarýn ikinci yarýsýnda Devlet'in uzun yýllar ilk ve tek yatýrýmý olan Çimento Fabrikasý'nýn yapýlmasý sanayileþmenin baþlamasýna ortam hazýrlamýþtýr. Bu fabrika'da çalýþan kabiliyetli iþçilerin bir kýsmý baðýmsýz atölyeler kurarak bugünkü iþletmelerin ilk nüvelerini oluþturdular. Çimento Fabrikasý bir bakýma Çorumlu sanayicilerin bir bölümü için okul iþlevini yerine getirdi. Ortaköy Belediyesi alt ve üst yapý çalýþmalarýna devam ediyor. Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir çalýþmalar hakkýnda yaptýðý açýklamada,"ýlçemizin geliþip güzelleþmesi için imar Yaðmur Damlasý'ndan hayýrsevere teþekkür Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Ýl Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru, derneðe ayakkabý baðýþlayan firmaya teþekkür etti. Konu hakkýnda açýklama yapan Ahmet Sözüdoðru, "Derneðimizin hayýr çarþýsýndan yardým alan ihtiyaç sahibi hemþerilerimize daðýtýlmak üzere önemli miktarda bay ve bayan ayakkabýsýný derneðimize teslim eden Çorum Pazarý Ýþletmesine teþekkürlerimizin ifadesi olarak hat levhasý hediye ettik. Çevresine duyarlý, hemþeri sorumluluðu içerisinde yapýlan yardýmlarýn bütün esnafýmýza örnek teþkil etmesi dileklerimizle þehrimizin güzide alýþveriþ merkezlerinde olan Çorum Pazarýna teþekkür ediyor, yardýmlarýnýn devamýný diliyoruz" Fatih Sarýoðlu'ndan ÇESOB'a ziyaret MHP Çorum Milletvekili aday adayý Dr. Fatih Sarýoðlu, 7 Haziran'da yapýlacak olan seçimlerin Türkiye için bir dönüm noktasý olduðunu söyledi. Dr. Fatih Sarýoðlu, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'u ziyaret ederek, Birlik Baþkaný Yalçýn Kýlýç'la bir süre görüþtü. Ziyarette konuþan Sarýoðlu, vatanýný ve milletini seven insanlarla yol almaktan gurur duyduðunu ifade ederek, "Tek çaremiz birlik ve beraberlik. Ýnþallah bizler bunu inþa edeceðiz" Ýzlenen yanlýþ politikalar nedeniyle küçük esnafýn bitme noktasýna geldiðini iddia eden Dr. Fatih Sarýoðlu, "Güçlü ülke olmak saraylarla, lüks binalarla olmaz. Emeklinin, çiftçinin, sanayicinin, esnafýn ve çalýþanýn güçlü olduðu bir ülke gerçekten güçlüdür" diye konuþtu. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ise, Dr. Fatih Sarýoðlu'na milletvekilliði yolunda baþarýlar diledi. uygulamalarý önceliðizdir. Bu anlayýþla ilçemizin muhtelif bölgelerinde yol geniþletme, çevre düzenlemesi, kumlama çalýþmalarý ile örnek mahalleler oluþturduk. Bunun yanýnda yine Atatürk Caddesinden Þapinuva yoluna kadar 600 m uzunluðunda 10 m geniþliðinde yol açýmý, yine Atatürk Caddesi ile Yanargý Mahallesi arasýnda 10 m geniþliðinde 400 m uzunluðunda 2'inci bir yol açýmý yapýlmýþtýr. Yatýrým programýmýzda daha çok ara ve ana yollar açarak ilçemizi hak ettiði hizmetlerle buluþturacaðýz. Ýlçemizi ilimizde lider ilçe konumuna getireceðiz" Ýskilip Belediyesi ile Ýþ Bankasý arasýnda otomatik ödeme anlaþmasý Ýskilip Belediyesi ve Ýþ Bankasý Ýskilip Þubesi arasýnda Ýskiliplilerin Belediyeye olan su vb. borçlarýný otomatik ödeme talimatý ile ödeyebilme kolaylýðý saðlanmasý amacýyla sözleþme imzalandý. Belediyeden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Ýþ Bankasý Ýskilip Þube Müdürü Yetkin Yücelen Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý makamýnda ziyaret ederek görüþ alýþveriþinde bulundu. Ýskilipliler- Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan, Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'ý ziyaret etti. Osmancýk Belediyesinden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Rektör Alkan, Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü ve Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tolga Çýrak ile birlikte Osmancýk Belediyesi'ni ziyaret ederek Baþkan Karataþ ile görüþtü. Hitit Üniversitesi'ne baðlý Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu'nun her yýl daha da geliþtiðini ve öðrenci sayýsýnýn arttýðýný ifade eden Rektör Alkan, meslek yüksekokullarýnýn bulunduklarý þehre önemli katkýlar saðladýðýný kaydetti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti den gelen talep üzerine ödeme kolaylýðý saðlanmasý amacýyla Ýþ Bankasý ile otomatik ödeme sözleþmesi imzalanmasý gerçekleþtirildi. Ýmza sonrasý Belediye Baþkaný Recep Çatma Ýþ Bankasý Müdürü Yetkin Yücelen'e Belediye Kültür Yayýnlarýndan yeni çýkan "Oyun Kenti Ýskilip" kitabýný hediye etti. Osmancýk MYO geliþiyor dile getiren Baþkan Karataþ ise Osmancýk MYO'nun geliþmesine verdikleri destekten dolayý Rektör Alkan'a teþekkür etti. Çömlek yapýmýna elveriþli toprak kaynaðýna sahip olan yörenin insanlarý ta ilk çaðlardan beri topraktan kap kacak yapmaktaydýlar. Ulaþým imkanlarýnýn geliþmesiyle bu dalda üretim geçim ve gelir kaynaklarýndan biri haline geldi. Bu sektörde çalýþanlar kazançlarýný yatýrýma dönüþtürmek suretiyle 1960'lý yýllardan itibaren toprak sanayinin kurulmasýna öncülük ettiler. Yol güzergahýnda olanlar katma deðeri yüksek ürünler üreterek satarlarsa gelirlerini daha da arttýrabilirler. Çorum'u Anadolu'da tanýtan leblebi katma deðeri yüksek olan bir üründür. Nohut olarak baþka yörelerden alýnan bu ürünü belli bir iþleme tabi tutulduktan sonra leblebi olarak satýlanlar elde ettikleri gelirleriyle sanayiler kurmuþlardýr. Bugünkü sanayicilerin baba veya büyük babalarý bir zamanlarý leblebicilik yapmýþlardýr. Çalýþkan ve tutumlu olan leblebi esnafýnýn bir bölümü elde ettikleri gelirleri yatýrýma kanalize ederek tuðla-kiremit veya un fabrikalarý kurmuþlardýr.çorum'un çevresinde kaliteli buðdayýn yetiþmesi yörede gýda sanayinin de geliþmesine ortam hazýrlamýþtýr. 1980'li yýllarda ülkemizde baþlayan dýþa açýlma süreci Çorum'da sanayinin yapýsal deðiþme ve geliþmesini hýzlandýrmýþtýr. Son yýllarda tekstil ve makina sanayinin geliþmesi, Çorum'un üretim potansiyelini arttýrmýþtýr. Yurt içi talebi aþan Çorum sanayi daha ileri atýlýmlarýný ancak dýþa açýlmakla ve ihracat imkanlarýna sahip olmakla gerçekleþtirebilir. Çorum'da sanayileþme önemli ölçüde yerel kaynaklar kullanýlarak gerçekleþtirilmiþtir. Devletin yatýrýmlarý özelleþtirilen Çimento ve Þeker fabrikalarýyla sýnýrlý kalmýþtýr. Devletin saðladýðý teþviklerin tamamý yerli yerinde kullanýlmýþ ve Çorumlu giriþimci devlete borcunu vaktinde ödemiþtir. Çorumlularýn ortak iþyapma kültürü; borcunu vaktinde ödeme ve sözünü yerine getirmede gösterdiði hassasiyet sanayileþmenin ahlaký boyutunu oluþturmaktadýr. Çorum sanayi bugünkü konumuna mahalli kaynaklara dayanarak gelmiþtir. Bu noktadan daha ileriye gidebilmesi alt yapý yatýrýmlarda devletin desteðiyle mümkün olacaktýr. Çorumlunun Kendi Ýmkanlarýyla Aþamadýðý Engeller: Adalet ve Kalkýnma iktidarý döneminde önemli yatýrýmlar yapýldý. Bu yatýrýmlar artarak devam edilecektir. Çorum'da sanayileþme sürecini yavaþlatan sorunlarý Devletimizin desteðiyle çözümlenecektir. Devletin aþaðýda belirtilen yatýrýmlarý gerçekleþtirmesi, Çorum'da sanayileþme sürecini hýzlandýracak ve bu þehrin milli ekonomiye katkýsýný arttýracaktýr: - Ülkemizin en hýzlý geliþen Üniversitemizle sanayi kesimi arasýndaki iþbirliði ve bilgi paylaþýmýný daha da artýrmalýyýz. Teori ile pratiði birleþtirmeliyiz. - Tekno- Kent kalite geliþtirme ve yenilik yapma merkezi haline getirilmelidir. - Merzifon hava alaný Çorum- Amasya Merzifon hava alaný olarak isimlendirilmeli ve daha fonksiyonel hale getirilmelidir. Çorum-Amasya arasýndaki ekonomik ve turizm iliþkileri geliþtirilmelidir. -Demir yoluyla Çorum'dan Ankara ve Samsun'a ulaþýlmasýnýn saðlanmasýna öncelik verilmelidir. -Samsun Serbest Bölgesi Çorum- Samsun serbest bölgesi haline getirilmeli ve Samsun Liman'ýn Çorum için dýþa deniz yoluyla açýlma kapýsý haline getirilmelidir. - Çorum'da Savunma Sanayi alanýnda yeni kamu yatýrýmlarý yapýlmalýdýr. Çorum sanayi ülkemizin savunma ihtiyaçlarýnýn bir kýsmýný karþýlayacak bir merkez olmama imkan ve teknolojiye sahip bir sanayi þehridir. - Çorum sanayi ve ticaret merkezi olduðu gibi bir turizm merkezi haline gelmesi temel hedefimiz olmalýdýr. - Kümelenme projesi daha da geliþtirilerek hayata aktarýlma ve Üniversite ve Kamu kurumlarýn desteðiyle araþtýrma ve geliþtirme faaliyetlerimizi yoðunlaþtýrmalýyýz. - Ýþletmelerimizin rekabet gücünü artýrmaya yönelik yeni projeler geliþtirmeliyiz. - Çorumlu iþ adamlarýmýzýn ortaklaþa kurduklarý ve yönettikleri, "Çorum Tanýtma, Araþtýrma ve Dýþ Ticaret A.Þ." kurulmalý ve kamu tarafýndan desteklenmelidir. Çorumlular uluslararasý piyasada rekabet etme gücünü ortaklaþa geliþtirmelidir. Yukarýda belirtilen alt yapý yatýrýmlarýnýn vakit kaybedilmeden gerçekleþtirilmesi Çorum ve çevresinin sanayileþme sürecin hýzlandýracak ve Çorum Modeli Anadolu'nun diðer þehirlerinin sanayileþmesinde örnek olacaktýr. Bu alanda geçmiþte yaptýðýmýz hizmetleri artýrarak devam ettirmeye birlikte çalýþacaðýz. Çorum "Yeni Türkiye'nin" "örnek ve öncü" kentlerinden biri olaraktýr. Barýþ ve Kardeþlik diyarý Örnek Kent Çorum için el ele

10 AK Parti Gençlik Kollarýndan Uslu'ya ziyaret AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ümit Yýldýrým ve Yönetim Kurulu üyeleri Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret ettiler. AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Ümit Yýldýrým ziyarette yaptýðý konuþmada, "Þubat ayýnda yaptýðýmýz Olaðan Genel Kurul sonrasý sizleri ziyaret ederek yönetimimiz hakkýnda bilgiler vermek ve sizlerin tecrübelerinden yararlanmak istedik. Bugün ayrýca AK Partimizin son grup toplantýsýna da katýldýk. Gençlere her zaman destek veriyor ve yön gösteriyorsunuz teþekkür ederiz" Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Uslu, "Partinin istikrarlý bir biçimde belirlenen doðru istikametinde ilerlemesini saðlamak en çok da gençlerin görevidir. Çünkü genç olmak daha çok oportünist düþünmek yerine idealist düþünmeyi gerektirir. Bizim derdimiz sadece Türkiye deðil. Aleme nizam vermek, adaleti, sevgiyi-barýþýkardeþliði hakim kýlmak gibi bir derdimiz var" Uslu, gençlere "Yanlýþa yanlýþ doðruya doðru deyin. Sizin kaybedeceðiniz hiçbir þey yok, tam tersine sizin vereceðiniz katký var. Onu esirgemeyin. Halife Hz. Ömer'e " Seni kýlýcýmýzla doðrulturuz" diyen sahabenin cesareti ne ise o cesareti gösterin. Hak'tan ve hakikatten yana davranýn. Ýnanýn o zaman birçok þeyi düzeltmiþ olmanýn hem sevabýný hem de gururunu yaþamýþ olacaksýnýz. Çünkü siyaset hizmet etmek için iyi bir araç lakin siyaseti kendi ikbali, hevesleri, hesaplarý için kullanmak isteyenlerde olabilir. Onlarý da iyi tespit edip fýrsat vermememiz gerekir. Bu partinin saðlam idealleri, ölçüleri var. Bu idealler 1400 yýllýk yürüyüþün tecrübelerinden damýtýlmýþ ilkelerdir. Birbirimizi Allah için sever ya da birbirimize Allah için karþý oluruz. Karþý olurken dahi þefkati elden býrakmayýn. Eleþtiri hakkýnýzý sonuna kadar kullanýn ama þefkatli bir eleþtiri her zaman katký saðlar. Böyle bir anlayýþla hareket edin" þeklinde kaydetti. Kuþçalý Köyünden Vali Kara'ya ziyaret Sungurlu Kuþçalý Köyü Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Ercan Sezginoðlu, köy muhtarý ve beraberindeki heyet Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret ederek dernek çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdiler. Vali Kara ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Kuþçalý Köyü Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði yöneticilerine teþekkür etti. Baþkan Þen'den, Uslu'ya ziyaret PERDE ALIMI KAMU HASTANE BÝRLÝÐÝ SAÐUK BAKANLIÐI TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU 015 PERDE ALIMI alýmý 4734 sayýiý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. îhaieye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Gülabibey Mah.Millet 1.Sok.No:37 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) ihale dokümanýnýn : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ görülebileceði internet adresi (varsa) 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : 9.KALEM.PERDE.ALIMI Ayrýntýlý bügiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri :Genel Sekreterliðimize Baðh Hitit ünv. Çorum Eðitim Araþtýrma Hastanesi,Amatem, Hasanpaþa semt polikilinigi Mecitözü Deviet Hastanesi ve Kargs Devlet Hastanesi c) Teslim tarihi :Sözleþme imzalamasýna müteakiben, 20 takvim günü içerisinde Amatem 30 takvim günü içerisinde diðer Hastaneler yüklenici tarafýndan teslim edilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Topiantý Salonu (Gülabibey Man. Cemilbey Cad. No : 81 ÇORUM ) b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. ihaleye katýlma þartlan ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý haiinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý ait yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve maii yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: 1-Fîrmaîar teklif ettikleri malzemeye ait tüm þartlarýn teknik þartnameye uygun olduðunu beyan ve taahhüt etmek için "Teknik Þartnameye Uygunluk Belgesini" teklif zarflarý içerisinde doküman olarak sunacaklardýr.2-teklif edilen ürünlere ait numuneler, katalog ve aydýnlatýcý doküman teklif esnasýnda sunulacaktýr. S.Ekonomik açýdan en avantajlý teküf sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhale yerli ve yabancý tüm isteklilere açýktýr. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRV (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum ÝH Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Fisians- Maii Hizmetler Birimi (Gülabibey Mah. IV Miilet 1. Sok. No:37 ÇORUM) adresinden alýnabilir. Doküman satýn almak için T.C. Haik Bankasý Çorum Þubesi TR iban numaralý hesaba para yatin'acaktýr, adresinden satýn alýnabilir ihaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum ÝH Kamu Hastaneleri Biriiði Genel Sekreterliði Finans- Maii Hizmetler Birimi (Gülabibey Mart Miiiet 1. Sok. No:37 ÇORUM) adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. istekliler tekliflerini, mal kalem-kaiemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kaiemi miktarý ile bu mai kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye tekiif verilemez.basýn No: Resmi ilanlar de Elektrik kesintisi cep telefonlarýný da susturdu, Turkcell'e tepki büyük Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, Belediye Meclis üyeleri Nevzat Kuzu, Ýbrahim Ekenile birlikte Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Salim Uslu'nun basýn bürosundan yapýlan açýklamaya göre Ýlçede yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgiler veren Kargý Belediye Baþkaný Þen, hazýrladýklarý bazý projeleri bakanlýklara sunduklarýný, bu konularda Uslu'dan destek istediklerini belirterek, "Ýlçemize vermiþ olduðu destek ve katkýlardan dolayý teþekkür ediyoruz" Salim Uslu ise Bakanlýklar nezdinde projelere uygunluk dâhilinde gereken desteðin saðlayacaðýný söyleyerek, "Bugüne kadar ilçelerimizin öncelikli ihtiyaçlarýna destek ve katký vermeye çalýþtýk bundan sonrada desteklerimiz devam edecektir. TOKÝ projemiz, yeni çöp kamyonu, çöp konteynýrlarýmýz ile Ýller Bankasýndan hibe olarak aldýðýmýz içme suyu borularýmýz ilçemize hayýrlý olsun" þeklinde kaydetti. Uzun süre devam eden elektrik kesintisi, cep telefonu görüþmelerini de etkiledi. Cep telefonu ile internete girmekte zorlanan aboneler, yakýnlarýný telefonla aramayý baþardýklarýnda ise 'aradýðýnýz aboneye þu anda ulaþamýyor' mesajý ile karþýlaþtý.aboneler, Twitter aracýlýðý ile Turkcell'e tepki gösterdi. O tepkilerden bazýlarý þöyle: - Hadi elektrik kesildi anladýk da Turkcell sana ne oluyor -Türkiye'nin 'sözde' en iyi GSM operatörü olan Turkcell abonesiyim ve an itibari ile telefonumda servis yok. - 3G zaman zaman tamamen gidiyor. Turkcell baz istasyonlarýna elektrik gitmediði için bu tür bir sorunun yaþandýðýný söylüyor. - Turkcell þebekeleri çöktü! Bir çok bölgede arama yapýlamýyor. - Turkcell AKCELL olduðundan beri kan kaybediyor. - AKP kontrolüne geçen Turkcell, benim de içinde olduðum 600 bin abone kaybetti. - Ülkeyi þirket gibi yönetmeyi düþünenler þirketi batýracak. Turkcell'de büyük kriz! - GSM baz istasyonlarýnýn büyük bölümü 'kesintisiz güç kaynaðý-ups' destekli, süresi belli, jeneratör yok. Cep iletiþimindeki sýkýntý bundan. - 4G hata a geçmedik zamanýnda. Bülent Onur gazetemizi kutladý Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (ÇOSÝAD) Yönetim Kurulu Baþkaný Bülent Onur gazetemizin 11.kuruluþ yýldönümü nedeniyle kutlama mesajý gönderdi. Bülent Onur mesajýnda þu ifadeleri kullandý:"halka haber ulaþtýrmada özveri ile hizmet veren, Tek Yýldýz Gazetesi olarak tüm çalýþanlarýn; 11. kuruluþ yýldönümünüzü kutlar, yayýn hayatýnýzda ve çalýþmalarýnýzda baþarýlar dileriz." Haber Servisi

11 2 AÐUS- 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA Çatalca 1 puana sevindi 11 Grupta ligde rahat bir yerde olan Çatalcaspor'da Bursa Nilüferspor deplasmanýndan alýnan bir puan yönetimi azda olsa sevindirdi. Rakiplerinden çok sahanýn güvenli olmayýþýyla ve rakipleriyle mücadele eden Çatalcaspor'da Baþkan Yardýmcýsý ve Basýn Sözcüsü Lokman Naroðlu, bu zorlu deplasmandan alýnan bir puanýn kendileri için iyi olduðunu söyledi. Stadýn futbol oynamaya elveriþli olmadýðýnýn altýný çizen Naroðlu, "Böyle statlar Ýstanbul'da olsa inanan maç oynatmazlar. Güvenlik iyi deðil, sahanýn mutlak hakimi rakip, istenilen her þey onlarýn lehinde ve bu þartlarda orada puan mücadelesi veriyorsunuz. Bizim için bir puan bu zor þartlara raðmen inanýn çok iyi fakat galipte gelebilirdik ama olmadý. Biz iyi ev sahipliði yapmaya devam edeceðiz ve bizlere yapýlanlarý asla karþýlýksýz býrakmayacaðýz. Centilmen Çatalca taraftarlarýnýn rakiplerine ne kadar iyi davrandýðýný bizler çok iyi biliyoruz. Bu anlayýþ ve bu yýpratýcý durum spor ahlakýna hiç mi hiç yakýþmýyor. Maç bitmeden daha yöneticiler sahaya giriyor ve oyuncularýmýza baský kuruyor. Bunun futbolla baðdaþmadýðýný bir kez daha gözlemlemiþ bulunmaktayýz. Futbolun bu kadar sahipsiz olduðunu Bursa Nilüferspor deplasmanýnda bizzat gözlemlemiþ bulunmaktayýz. Bu tür yaklaþýmlara ve baskýlara TFF'nin de bir önlem almasýný bekliyoruz. O zor þartlarda mücadele eden ve bir puaný 1-1'lik skorla alan Teknik Kadromuz ve oyuncularýmýzý tebrik ediyorum" ( Spor servisi) Gülmez: Umudumuzu yitirmedik Haftayý dinlenerek geçirecek olan Batman Petrolspor'da gözler 5 Nisan'da oynanacak Darýca maçýna çevrildi. Kulüp ikinci Baþkaný Hayrettin Gülmez: "Darýca deplasmaný, kader maçýmýz olacak" "ZORU BAÞARACAÐIZ" Maç yapmadan haftayý 3 puanla kapatacak Kýrmýzý-beyazlý camia, 5 Nisan'da oynanacak Darýca deplasmanýna 'kader maçý' olarak bakýyor. Önemli fýrsatlar kaçýrdýklarýný belirten Kulüp Ýkinci Baþkaný Hayrettin Gülmez: "Hesapta olmayan maðlubiyetlerle play-off þansýmýzý zora soktuk. Ancak henüz hiçbir þey bitmiþ deðil, umudumuzu yitirmedik. Önümüzdeki hafta çýkacaðýmýz Darýca maçýna camia olarak özel hazýrlanacaðýz. Baþkanýmýzýn ekstra prim sözü olabilir. Hafta içinde bu durum netlik kazanacak. Darýca deplasmanýndan alacaðýmýz bir galibiyet, play-off þansýmýzý yeniden artýracaktýr" diye konuþtu. (Spor servisi) Rektör Alkan Ýlahiyat ve Mühendislik akademisyenleriyle buluþtu Terzi: Emeði geçen herkesi kutluyorum Ýstanbulspor galibiyeti ile 3'te 3 yapan Zonguldakspor'da yüzler gülüyor. Kýrmýzý-Lacivertli ekip hafta sonunda oynayacaðý Adliye maçýný kazanarak çýkýþýný devam ettirmek istiyor Spor-Toto üçüncü lig birinci grupta mücadele eden Zonguldakspor'da peþ peþe alýnan galibiyetler sonrasýnda yüzler gülüyor. Kýrýkhan, Manavgat ve Ýstanbul maçlarýný üç puanla kapatan kýrmýzýlacivertli futbolcular puan cetveline üçünü sýradaki yerlerini saðlamlaþtýrdýlar. Üst sýralardaki takýmlarý peþ peþe yenerek gerçek güçlerini ortaya koyduklarýný belirten Teknik Direktör Cahit Terzi, yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi; Ligin ikinci yarýsýna çeþitli sebeplerden dolayý istediðimiz sonuçlarý alamamýþtýk. Ancak son haftalarda gerek sakatlarýmýz iyileþmesi, gerekse cezalý oyuncularýmýzýn takýma katýlmasý ile lige tekrar aðýrlýðýmýzý koyduk. Bunun sonucunda da son 3 maçýmýzý kazandýk. Kýrýkhan, Manavgat ve Ýstanbul olmak üzere grubun güçlü takýmlarýný peþ peþe yendik. Bu güçlü rakiplerimiz karþýsýnda takýmýmýzýn gücü ortaya çýktý. Ben emeði geçen herkesi kutluyorum. Bize destek olan taraftarlarýmýzý kutluyorum. Ama artýk bu maç geride kaldý. Hafta sonunda Adliyespor ile çok önemli bir maç oynayacaðýz. Bu maçý da kazanýp 4'te 4 yapmak istiyoruz" diye konuþtu. Öte yandan Kýrmýzý- Lacivertli ekip, hafta sonunda Adliyespor ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýna bugünden itibaren baþlayacak. (Spor servisi) Tuzla mý? Darýca mý? Grupta Þampiyonluk yarýþý ve ligde kalma mücadelesinde haftalar yavaþ yavaþ erirken heyecaný da beraberinde getirdi. Birinci Grupta Tuzlaspor, deplasmanda Çorum Belediyespor'u 4-0 maðlup ederek zirve yürüyüþünü sürdürdü ve en yakýn rakibi Darýca'ya 3 puan fark attý 3. lig 1. grupda Tuzlaspor'un takipçisi Darýca Gençlerbirliðispor, deplasmanda Kýrýkhanspor'a 2-1 maðlup olarak Tuzlaspor'un ekmeðine adeta yað sürdü. Haftaya ayný puanda giren iki takýmdan Tuzlaspor, Çorum belediyespor deplasmanýndan aldýðý 4 golü galibiyet ve 3 puan ile Darýca Gençlerbirliði'ni üç puan geride býrakarak liderlik koltuðunda avantajlý duruma geçti. Spor Toto 3. Lig 1, Grupta þampiyonluk yarýþý, Tuzlaspor ve Darýca Gençlerbirliði arasýnda lig sonuna kadar sürecek gibi gözüküyor. 1. Grupta Bozüyükspor ve Akçaabat Sebatspor'dan sonra büyük bir sürpriz yaþanmazsa Amatör Lige düþen üçüncü takým Tutap Þekerspor olduðu gözüküyor. Ligde son altý haftaya girildiðinde ilk beþ mücadelesi ise Zonguldakspor, Ýstanbulspor, Bursa Nilüferspor ve Kýzýlcabölükspor arasýnda devam ediyor. Bu üç takýmý aþaðýdan gelip rahatsýz eden takým sayýsý ise bir hayli fazla gözüküyor. Bu sezon ilk kez Profesyonel ligde mücadele eden Çatalcaspor, 28 maçta topladýðý 35 puanla matematiksel olarak ta ligde kalmayý baþardý ve üst sýralarý kovalamaya baþladý. Sarý-kýrmýzýlýlar, Pazar günü deplasmanda konuk olduklarý Bursa Nilüferspor ile 1-1 berabere kalarak sýralamadaki yerini saðlama almasýný bildi. Çorum belediyespor hafta sonu deplasmanda Anakara temsilcisi Tutap Þekerspor'a konuk olacak. Tutap þekerspor matematiksel olarak küme düþtüðü görülürken, Çorum belediyespor ise, play oof þansýný son hafataya kadar sürdürmek istiyor.(yasin Yücel) Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Mühendislik Fakültesi ve Ýlahiyat Fakültesi öðretim elemanlarýyla bir araya gelerek görevde bulunduðu süre içerisinde üniversitede yapýlan ve yapýlmasý planlanan çalýþmalara iliþkin genel deðerlendirmede bulundu. Hitit Üniversiteden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre bu tür toplantýlarý çok önemsediðini dile getirerek, üniversite mensuplarýnýn gayretli çalýþmalarý beraberinde paydaþlarýndan aldýðý desteklerle hýzlý bir geliþim gösterdiðini ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, mazeret üretmeksizin, doðru olduðuna inandýðý yolda ilerleyen Üniversitemiz, eðitim faaliyetleri beraberinde üniversite sektör iþbirliði kapsamýnda da sahip olduðu bilgi birikimi ile bulunduðu topluma katma deðer saðlamayý amaçladýðýný ifade etti. Tüm mensuplarýna daha iyi imkanlar sunmanýn çabasý ve gayreti içerisinde olduklarýný açýklayarak en son teknoloji ile donatýlarak modern tasarýma sahip prestijli binalarýmýzýn bir kýsmýnýn tamamlanarak hizmet vermeye baþladýðýný ve yapýmý devam eden inþaatlarýnda en kýsa sürede baþarýyla tamamlanarak hizmete gireceðini belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezinin (HÜBTUAM) ve üniversite ile birlikte Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüðü, Çorum Ýl Özel Ýdaresi ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ortaklýðýnda hayata geçirilen Çorum Teknoloji Geliþtirme Bölgesi (TGB)- Teknokent'imizin tamamlanan modern binalarýnýn faaliyete hazýr hale geldiðini belirterek üniversite için büyük önem arz eden bu mekanlarý en iyi þekilde deðerlendirip araþtýrmaya yönelik çalýþmalar yapýlmasýnýn çok önemli olduðunu ve bu baðlamda öðretim elemanlarýndan da Merkez Laboratuvar ve Teknokentin etkin kullanýmý için çok þey beklediðini ifade etti. Konuþmasýna uluslararasýlaþmanýn her yerde, her kurumda geçerli bir kavram olduðunu ve üniversite olarak ta özellikle yurt dýþý imkânýndan yararlanarak eðitim almayý, ders vermeyi ve yayýn yapmayý çok önemsediklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitede evrensel ölçüler göz önünde tutularak belirli bir standardý yakalamak istediklerini belirterek "Dünyaya entegre olmak istiyorsak bizler de çalýþmalarýmýzý evrensel ölçülerde yapmalýyýz" Üniversitede her türlü bilimsel, akademik ve eðitsel çalýþma ortamýnýn artýk oluþtuðunu, çalýþma yapmak isteyen herkes için gerekli her türlü fýrsatýn ve desteðin verildiðini, ülkeye ve daha da önemlisi insanlýða yapacaðý çalýþmalarýyla katký saðlamak isteyen her araþtýrmacýya desteklerin daha da artarak verileceðini söylen Rektör Prof. Dr. Alkan, oluþturulan bu sinerji sonrasýnda üniversitenin Akademik Yayýn Performansý sayýlarýndaki artýþa dikkat çekerek sözlerine devam etti. Oluþan bu sinerji ve beraberinde yapýlan gayretli çalýþmalarla üniversitenin hýzla geliþimine devam edeceðine inandýðýný ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, fakülte öðretim elemanlarýna katký ve katýlýmlarýndan dolayý teþekkür etti.

12 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA Caner: Destek bekliyoruz Zonguldakspor Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, Ýstanbul maçýný kazanan teknik heyet ve futbolcularýný kutladý. Ýstedikleri zaman yenemeyecekleri takým olmadýðýný belirten Caner, yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi:" Ýnanýnca her þey oluyor. Bizim çocuklarýn istedikten sonra yenemeyeceði takým yok. Bunu bir kez daha gördük. Son 3 haftadýr galip gelerek bizi ve taraftarý mutlu eden ekibimizi kutluyorum. Bizi destekleyen taraftarlarýmýza teþekkür ediyorum. Hedefimize adým adam ilerlerken herkesin desteðini bekliyoruz. Þu anda bize sadece Belediye Baþkanýmýz destek oluyor. Onun desteði ile bu mücadeleyi veriyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalýþýyoruz. Ben þehrin ileri gelenlerinden destek bekliyorum" diye konuþtu. Þeker maçýnýn mesaisi baþladý Çorum belediyespor hafta sonu Pazar günü deplasmanda karþýlaþacaðý Tutap þekerspor maçýnýn hazýrlýklarýna dün yaptýðý tek antrenman ile baþladý. Teknik direktör Yavuz Ýncedal, nezaretinde yapýlan çalýþmaya sað ayak bileðinden sakat olan Osman Bodur ve izinli olan Mehmet Akif, dün yapýlan Þekerspor maçýnýn hazýrlýk antrenmanýna katýlmayan isimler oldu. Sakatlýklarý sona eren Sefa ve Eray, takýmla birlikte çalýþmalara baþladýlar. Dün 14;30 da Ulukavak semtinde bulunan Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan antrenman öncesi teknik patron Ýncedal, futbolcular ile Tuzla ve hafta sonu oynayacaklarý Þekerspor maçýnýn kýsa bir deðerlendirme toplantýsýný yaptý. Daha sonra futbolcular iki gruba ayrýldý. Bir grup top sürme, orta ve gol çalýþmasý yaparken diðer grup ise, saha etrafýnda tempolu koþu yaptý. Daha sonra gruplar yer deðiþtirdi. Pas ve gol çalýþmasý yapan grup koþu, koþu yapan grup ise, pas ve gol çalýþmasý yaptý. (Yasin Yücel) Belediyespor Disiplin kuruluna sevk edildi ÇORUM BELEDÝYESPOR Kulübü'nün tarihinde oynanan ÇORUM BELEDÝYESPOR - TUZLASPOR Spor Toto 3.Lig 1.Grup müsabakasýndaki "çirkin ve kötü tezahüratý" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 53. maddesi uyarýnca, BURSA NÝLÜFERSPOR A.Þ. Kulübü antrenörü HALÝL ÝBRAHÝM SARP'ýn tarihinde oynanan BURSA NÝLÜFERSPOR A.Þ. - ÇATALCASPOR Spor Toto 3.Lig 1.Grup müsabakasýndaki "sportmenliðe aykýrý hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 36. maddesi uyarýnca tarihinden itibaren tedbirli olarak, ZONGUL- DAK KÖMÜRSPOR Kulübü'nün tarihinde oynanan ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - ÝSTANBULSPOR A.Þ. Spor Toto 3.Lig 1.Grup müsabakasýndaki "saha olaylarý" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 52. maddesi uyarýnca ve "çirkin ve kötü tezahüratý" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 53. maddesi uyarýnca, MANAVGATSPOR Kulübü futbolcusu AYKUT EREN'in tarihinde oynanan TÝRE 1922 SPOR - MANAVGATSPOR Spor Toto 3.Lig Gençlik spor il müdürü Eðer aday hakemlere hitaben kýsa bir konuþma yaptý 1.Grup müsabakasýndaki "kural dýþý hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 43. maddesi uyarýnca tarihinden itibaren tedbirli olarak. MANAVGATSPOR Kulübü teknik sorumlusu ÖNER ÖNAL ÖZMEN'in ayný müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 41. maddesi uyarýnca tarihinden itibaren tedbirli olarak, DARICA GENÇLERBÝRLÝÐÝ SPOR Kulübü kaleci antrenörü METÝN MERAL'in tarihinde oynanan KIRIKHANS- Türkiye Futbol Federasyonu tarafýndan Ýlimizde açýlan Aday Hakem Kursu Pazar günü yapýlan yazýlý sýnavýn ardýndan sona erdi. Aday Hakem Kursunu 12. Bölgeye Baðlý Ýller Eðitim Sorumlusu Mehmet Altuntaþ verdi. Cuma günü baþlayan kursa; Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan ve TÜFAD Baþkaný Remzi Karahan'da katýlarak kursiyerlerle açýlýþ esnasýnda beraber oldular. Aday Hakem Kursu açýlýþýnda TFFHGD Çorum Þube Baþkaný Mustafa Alagöz, aday hakemlere hakem camiasýna ilk adým olan aday hakemlik kursuna hoþ geldiniz diyerek geleceðin hakemlerinin bu kurslardan çýkacaðýnýn altýný çizdi ve tüm hakem adaylarýna baþarýlar diledi. Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer'de yaptýðý konuþmada kendisininde hakem camiasýnda yer aldýðýný hakemlik yýllarýndaki anýlarýnýn çok deðerli olduðunu belirtti. Eðer; zevkli, heyecanlý bir o kadar da zor olan hakemliðin gittikçe yaygýnlaþtýðýný ve gençlerin çalýþarak bu zorluklarýn üstesinden baþarýyla gelebileceklerini söyledi. Ýl Hakem Kurulu Baþkan Vekili Kahraman Ölçer'de hakem camiasýna genç yeni yüzlerin katýlacaðýndan dolayý mutluluðunu dile getirerek Türk Hakemliðine POR - DARICA GENÇLERBÝRLÝÐÝ SPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasýndaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 41. maddesi uyarýnca tarihinden itibaren tedbirli olarak, ayrýca DARICA GENÇLERBÝRLÝÐÝSPOR Kulübü idarecisi ÝLTER KASAP'ýn ayný müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 41. maddesi uyarýnca, DARICA GENÇLERBÝRLÝÐÝSPOR Kulübü futbolcusu BÜLENT UZUN'un ayný müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 41. maddesi uyarýnca tarihinden itibaren tedbirli olarak, GAZÝOSMANPAÞA SPOR Kulübü'nün tarihinde oynanan GAZÝOSMANPAÞA SPOR - ÞEKERSPOR A.Þ. Spor Toto 3.Lig 2.Grup müsabakasýndaki "6 futbolcusunun sarý kart görmesi suretiyle takým halinde sportmenliðe aykýrý hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 40. maddesi uyarýnca PFDK'ya sevklerine karar verilmiþtir. Aday Hakem Kursu Sona Erdi hakem kazandýrmanýn uðraþý içerisinde olduklarýný söyledi. Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan 12. Bölgeye Baðlý Ýller Eðitim Sorumlusu Mehmet Altuntaþ kýsaca kendinden bahsettikten sonra aday hakemlere 3 gün sürecek faaliyetler hakkýnda bilgi verdi. Kurs Cuma ve Cumartesi günleri oyun kurallarýnýn anlatýmý ve video görüntüleriyle sürerken Pazar günü saha çalýþmalarý, bayrak gösterimi, hakem iþaretleri ve yazýlý sýnav ile sona erdi. 92 Hakem Adayýnýn müracaatýnýn alýndýðý kursa 7'si komþu illerden 63 Aday Aday hakemler kursa yoðun ilgi gösterdi katýldý. 63 adaydan 62'si yazýlý sýnavda baþarýlý oldu. Yazýlý sýnavý geçen adaylar gruplar halinde Pazartesi ve Çarþamba günü Atletik Teste tabi tutulacaklar ve 2400 metre mesafeyi 12 dakika içerisinde koþan adaylar evraklarýnýn Futbol Federasyonu na gönderilmesinin ardýndan gelecek onay ile amatör liglerimizde Aday Hakem olarak görev almaya baþlayacaklar. (Spor servisi) Iþýk, iddiayý kaybetti Çorum belediyespor genel kaptaný hamit Iþýk dün Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan Tutap þekerspor maçýnýn hazýrlýk çalýþmasýný izledi. Iþýk antrenmanýn mola bölümünde Emrah ile yemeðine iddiya girdi. Emrah'ýn aut çizgi dýþýndan kaleye gol yapmasý durumunda kendisinin yemek ýsmarlayacaðýný, gol yapmamasý durumunda ise, Emrah'ýn kendisine yemek ýsmarlamasýný isteyerek iddiaya girdiler. Emrah ise, tek atýþda aut çizgisi dýþýndan bol falso vererek topu gol yaptý ve yemeði kazanan isim oldu. (Yasin Yücel) Ýncedal, Sefa ile konuþtu Yaklaþýk iki haftadýr sakatlýðý bulunan Sefa Akýn, dün Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan Þekerspor maçýnýn hazýrlýk çalýþmasýna katýldý. Takýmdan ayrý olarak yürüyüþ þeklinde antrenmanýný tamamlayan Sefa Akýn, bir süre teknik direktör Ýncedal ile birlikte saha kenarýnda yürüyerek futbolcusuyla bire bir kýsa bir görüþme yaparak, futbolcunun son durumu hakýnda bilgi aldý. (Yasin Yücel) 'Sahadan galip gelmemizi Tuzlasporla baðdaþtýrmak yanlýþtýr' Kýrýkhanspor kulüp basýn sözcüsü Bilgin'den açýklamna geldi. Geçtiðimiz hafta oynanan Kýrýkhanspor Darýca Gençlerbirliði maçýn da Kýrýkhanspor'un 2-1 galibiyeti ile biten maç içinde ve sonunda yaþanan, sarf edilen sözler gerçeði yansýtmýyor. Kýrýkhanspor Basýn Sözcüsü Bilgin açýklamalarýnda þunlarý vurguladý" Kýrýkhanspor basýn sözcüsü olarak bu açýklamayý yapýyorum. Kýrýkhanspor Darýca Gençlerbirliði arasýnda oynanan karþýlaþmada olaylarýn yaþanmasý elbetteki üzücüdür. Kýrýkhansporun playoff, Darýca Gençlerbirliði için þampiyonluk mücadelesi için önem taþýyan karþýlaþma stresli geçti. Karþýlaþma Kýrýkhansporun 1-0 üstünlüðü ile devam ederken, Darýca Gençlerbirliðinin beraberlik golü geldi. Bu esnada, Darýca Gençlerbirliði yedek kulübesinde bulunan teknik heyet ve futbolcular gol sevincini Kýrýkhanspor taraftarlarýna dönerek el ve kol hareketleriyle yapmalarý olaylarý fitillemiþtir. Yedek külubesinde bulunanlarýn gol sevinçlerini taraftarlarýmýza dönerek el kol hareketleri yerine normal þekilde kutlamýþ olsalardý bazý sorunlar yine olmazdý. Karþýlaþma bitimi çýkan tartýþmalar gol sevincinde yapýlan el kol hareketlerinin devamýydý. Ayrýca, þunu da vurgulamak isteriz ki, Kýrýkhansporun adý kullanýlarak bir kaç facebook sayfasý oluþturulmuþtur. Bu sayfalarda yer alan hiç bir açýklama kulübümüzü baðlamamaktadýr. Kýrýkhanspor 1936 yýlýnda kurulmuþ bir takýmdýr. Bugüne kadar hiçbir þaibeye karýþmamýþtýr, þike konusu asla söz konusu olamaz. Tuzlaspor veya Darýca Gençlerbirliði arasýnda geçen þampiyonluk mücadelesi bizim dýþýmýzdadýr. Biz, her karþýlaþmada olduðu gibi 100 bin nüfusa sahip Kýrýkhan?a yakýþýr futbolu ortaya koymak, sahadan galip gelmek için Darýca karþýlaþmasýna da çýktýk. Sahadan galip gelmemizi Tuzlasporla baðdaþtýrmak yanlýþtýr. Biz Tuzlaspporla deplasmanda 3-3 berabere kalmýþ takýmýz. Tuzlasporla yine ligin son maçýnda karþýlaþmamýz var. Çýkar o maçta da aslanlar gibi mücadele veririz, sahadan galip ayrýlýrýz. Ne Darýca Gençlerbirliði ne de Tuzlasporun þampiyonluðuna katký saðlama gibi hiçbir düþüncemiz olamaz. Zaman bu konuyu daha açýk bir þekilde ortaya çýkaracaktýr. Unutulmamasý gereken en önemli konu, yaþanan olaylar da her iki takýmýn da sorumluluðu vardýr. "sözlerine yer verdi. (Spor servisi)

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Kent kimliðine ÇEKÜL desteði

Kent kimliðine ÇEKÜL desteði Elektrik kesildi hayat durdu! Türkiye genelinde dün elektrikler kesildi, deyim yerindeyse hayat durdu. Enerji kesintisi ile Çorum da da jeneratörü olmayan iþyerlerinde hayat durdu. Saat 2.0 civarýnda diðer

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2008 yýlýnda Ýstanbul'da kurulan ANALÝTÝK MÜHENDÝSLÝK, Enerji sektöründe Mühendislik, Müþavirlik, Kontrolörlük, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doðalgaz mekanik tesisat

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI 08 11 ARALIK 011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI Firma ana sponsorluk sözleþmesini imzaladýktan sonra; Logosu Ana Sponsor olarak tanýtým çalýþmalarý ve fuar süresince belirlenmiþ her türlü yazýlý,

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı