ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mart 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4461 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mart 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4461 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Daha önce 7 Mart'ta akacaðý söylenen su için Büyükelçi Akça þimdi yeni bir tarih verdi: 20 Temmuz! Çok isabetli... Kýrk yýl önce 20 Temmuz'da kan akmýþtý, þimdi varsýn su aksýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mart 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4461 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý PATRONLAR VE MAÞALAR 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... CTP'LÝNÝN DÝLÝNÝN KEMÝÐÝ... Ali Osman KÜRTAJ VE ÖZEL HAYAT Ali Kiþmir BASINA "ÖZEL HAYATIN GÝZLÝLÝÐÝ" KELEPÇESÝ Mehmet Levent ADALETE UZAK, BÝZE YAKIN Elvan Levent PEYNÝR GEMÝSÝNÝ YÜZDÜRMEK Erdoðan Baybars Meclisten oybirliðiyle geçirilirken kimsenin ruhunun sezmediði yasaya karþý biraz geç de olsa tüm basýn örgütlerimiz ayaða kalktý... Geri çekin Tüm basýn örgütlerimiz "Özel Hayatýn ve Hayatýn Gizli Alanýnýn Korunmasý" adýyla meclisten geçirilen yasanýn geri çekilmesini talep ediyor. Basýna pek çok yasak ve gazetecilere de bol bol hapislik getiren yasaya ateþ püskürmeyen kalmadý... Dün toplanan basýn örgütleri yasayý mercek altýna aldý... Örgütler, yasanýn bilgilerine getirilmeden meclisten apar topar geçirilmesinden þikayetçi oldu... Gazeteciler Birliði Baþkaný Hüseyin Güven, "Biz onaylandýktan sonra yasadan haberdar olduk" dedi... Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Akay Cemal yaptýðý açýklamada Tufan Erhürman'a çaðrýda bulunarak yasanýn yeniden gözden geçirilmesini istedi... Basýn Konseyi Baþkaný Þule Aker, basýn özgürlüðünü kýsýtlayan ve basýn mensuplarýnýn orantýsýz þekilde cezalandýrýlmalarýný içeren yasanýn en kýsa zamanda geri çekilmesini talep etti... 6 ve 10. sayfalarda Küçük Berkin için Ýstanbul'da tarihi cenaze töreni... Katilimi biliyorsunuz Mahþeri bir kalabalýk sokaða dökülürken, AKP yetkililerinin sergilediði piþkince tavýrlar herkesi çileden çýkardý... Egemen Baðýþ cenaze kitlesi için "Ölüseviciler" ifadesini kullandý... Gezi Parký eylemleri sýrasýnda "Polise emri ben verdim" diye övünen Tayyip Erdoðan için "Hem hýrsýz, hem katil" sloganlarý atýldý... Berkin Elvan'ýn Ýstanbul'daki cenaze töreni sýrasýnda Lefkoþa'da da eylemler yapýldý... Bir grup TC Elçiliði önünde oturma eylemi yaparken, kalabalýk baþka bir grup pankartlarla sloganlar atarak Dereboyu'na yürüdü... 3 ve 11. sayfalarda CTP/BG kararlarý Kutlay Erk: Hükümetin devamý hazýrlanacak takvimin uygulanmasýna baðlý sayfada

2 AFRÝKA dan mektup... ADI KALACAK, ÖLÜSÜYLE HAYAT VERDÝÐÝ MÝLLETE... Tüm Türkiye'yi ayaða kaldýran çocuk... Berkin... O gün ekmek almak için sokaða çýkmaya hazýrlanan annesine, "Sen kal ben gideyim, sen koþamazsýn anne" demiþ... Bu da son koþusu olmuþ onun... Ekmek almak için çýktýðý sokakta polis tarafýndan baþýndan vuruldu... Yere yýðýldý gün komada yattý... Bir mucize bekledi herkes... Hastane önünü hiç boþaltmadý... En sonunda 16 kiloya kadar düþtüðü haberi geldi... Ve ardýndan da ölüm... Vicdandan yoksun birisi ne yazmýþ internette bilir misiniz? Bakýn ne: "Madem ki 16 kiloya düþtü, o halde bu reçeteyi baþkalarýna da verin de zayýflasýn!" * Dün cenazesi vardý Ýstanbul'da... Ve tüm Türkiye'de yer gök "Berkin Berkin" diye yankýlanýyordu... Tüm büyük dünya ajanslarý onun adýný ezberlemiþti... Mahþeri kalabalýðýn toplandýðý bu görülmemiþ cenaze törenini haber yapmak için yarýþýyorlardý birbirleriyle... Þarkýlar susmuþ, konserler iptal edilmiþ, eðlence yerleri kapýlarýný kapatmýþtý... Ama piþkin AKP yetkilileri susmuyordu... Egemen Baðýþ, -Ölüseviciler, diye yazdý internetine... "Emri polise ben verdim" diyen ve polisin destanlar yazdýðýný söyleyen Tayyip Erdoðan ise, þimdi kendisine 'katil' diye haykýranlara, "Ne yaptým, adam mý öldürdüm?" diye soru soruyordu... * Bir kâbus gibi gelip geçiyor Türkiye'nin üstünden AKP iktidarý... Çok hükümet gelip geçti Ankara'dan bugüne kadar, ama böylesi ilk kez herhalde... Yargý ilk kez bu kadar çürüdü ve kokuþtu... Basýn ilk kez bu kadar rezil rüsva oldu... Vicdansýzlýk tavana vurdu... Günde beþ vakit namaz kýlan bu takým vicdansýzlýkta fark attý hepsine... Allahý var... Vicdaný yok! Bu ne biçim iman... Ne biçim bir inanç... Bakýn, yýllardýr hapislerde çürüttükleri kimseleri salýveriyorlar þimdi... Ne Ergenekon kaldý... Ne de Balyoz... "Ergenekon da, Balyoz da katakulliydi" diyorlar þimdi bize... Piþkin piþkin... Bunca yýl katakulli okumuþlar demek hepimize... Burada bizi bile heyecanlandýrdýlar! Az arzuhal mi yazýldý Ergenekon savcýlarýna buradan? Gelin, buradakilerin de hesabýný görün diye... * Þair Tevfik Fikret þöyle der: "Göz yumma güneþten ne kadar da nuru kararsa/ Sönmez ebedi, her gecenin bir gündüzü vardýr"... Vardýr elbet... Geçecek bugünler de... Bu kabus bir gün bitecek yaþýndaki küçük bir çocuðun adý kalacak yalnýz... Ölüsüyle hayat verdiði millete... Thalassaemia lýlara 3 yerine 1 ünite kan veriliyor (Evrim Kamalý) Thalassaemia Derneði Baþkaný Ahmet Varoðlu'yla thalassaemialýlarýn yaþadýklarý sorunlarý Konuþtuk. Varoðlu, toplumun bilinçlendirilmesi gerektiðini ve kan baðýsýnda bulunmalarýnýn saðlanmasý konusunda titiz davranmalarýnýn gerektiðini söyledi. Varoðlu, Saðlýk Bakanlýðý'nýn kan baðýþý konusunda halký teþvik etmesinin gerektiðini bunun için de ciddi çalýþmalarýn yapýlmasýnýn þart olduðunu söyledi. Kan alamayan thalassaemia hastalarýnýn saðlýk sorunlarý yanýnda sosyal ve iþ hayatlarýnýn da etkilenmekte olduðunun altýný çizen Ahmet Varoðlu, bakanlýðýn kesin çözümler üretmesinin yanýnda personel yetersizliðini de gidermesi gerektiðini aktardý. Varoðlu'nun söylediklerini konu baþlýklarý ile sizlere sunuyoruz. "3 ünite kan alýnmasý gerekirken 1 ünite kaný zor buluyoruz." Baþkan Ahmet Varoðlu, zaman zaman kan eksikliði yaþandýðýný ancak son dönemde inanýlmaz derecede olumsuzluklar yaþandýðýný söyledi. Kan merkezindeki stoklarda düþüþ olduðuna belirten Varoðlu, sivil vatandaþlarýn kan baðýþý yapmak konusunda biraz duyarsýz olmasýnýn yanýnda, kan vermek için gelenlerin de ya personel yetersizliðinden, ya da araçlarýný park etmekte güçlük çektiklerinden dolayý kan vermekte zorlandýðýný belirtti. Bu nedenle devletin acil olarak Kan Bankasý'na kan alabilecek personel istihdam etmesi gerektiðine vurgu yaptý. Varoðlu, thalassaemia hastalarýnýn tedavisinde normalde 3 ünite kan almasý gerektiðini ancak 1 ünite kaný dahi bulmakta güçlük çektiklerini belirtti. "Kan baðýþý teþvik edilmeli" Thalassaemia Derneði olarak 'kan baðýþý' konusunda zaman zaman kampanyalar düzenlediklerini ancak, kampanyalarla bu 50 Thalassaemia'lý için ayda 600 ünite kan gerekiyor Tedavi için her hastanýn 3 ünite kan almasý gerekirken 1 ünite zor bulunuyor Varoðlu: yaþlarý arasýnda olan her saðlýklý kiþi kan verebilir. Erkekler, en sýk 2 ayda bir; kadýnlar ise, en sýk 3 ayda bir olmak üzere yýlda toplam 4 ünite kan verebilirler. sorunun çözülemeyeceðini söyleyen Varoðlu, kan baðýþý konusunda halký bilgilendirici ve teþvik edici kampanyalar ve programlar yapýlmasýnýn toplumun bilinçlenmesi açýsýndan çok önemli olduðunu belirtti. Kan ihtiyacýna sadece thalassaemia hastalarý için deðil kaza gibi acil durumlarda da ihtiyaç duyulduðunu belirtti. "Kan Bankasýnýn 24 saat iþlevliði saðlanmalý" Hiçbir hükümet döneminde Saðlýk Bakanlýðý'nýn kalýcý çözümler yaratmadýðýný belirten Baþkan Varoðlu, bakanlýða bu konuda çok büyük iþler düþtüðünü belirtti. Thalassaemia Derneði olarak Saðlýk Bakanlýðý'na bu konuda yardýmcý olabileceklerini, Thalassaemia Merkezi'ndeki personel eksikliðine ve mesai saatleri dýþýnda kan alýnmamasýna dikkat çekti. Saðlýk Bakanlýðý'nýn bu konuda da kan bankasýnýn 24 saat iþlevliðini artýracak önlemler ve istihdamlar yapmasý gerektiðini söyledi. Bazý kiþiler mesai saatleri dýþýnda kan vermeye gittiði zaman veremiyor olmasý, Kan Bankasý'nýn hafta içi saat 15.00'den sonra Cumartesi günleri de 14.00'den sonra Pazar günü ise hiç kan baðýþý kabul etmemesinin büyük sýkýntý yarattýðýný belirtti. "18-65 yaþ arasý her saðlýklý birey kan verebilir" Baþkan Varoðlu, yaþlarý arasýnda olan her saðlýklý kiþi kan verebilir. Erkekler, en sýk 2 ayda bir; kadýnlar ise, en sýk 3 ayda bir olmak üzere yýlda toplam 4 ünite kan verebilirler. 50 kg'ýn üzerinde olan herkes kan baðýþý yapabilir. Varoðlu, kan verdikten hemen sonra (meyve suyu) alýndýðý zaman kan þekerinin tekrar eski seviyesine ulaþtýðýný, kan verdikten sonra 1 saat sigara içilmemesinin tavsiye edildiðini, sabah kahvaltýdan öðlen ise öðlen yemeðinden sonra kan verilmesinin tavsiye edildiðini söyledi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý PATRONLAR VE MAÞALAR Çözüm... Ve barýþ... Ayný þeyler deðil elbette... Birbirinden çok farklý... Ve ben de bunu çok yazdým bu sütunlarda... Meyhanedeki masa arkadaþým bunu bana uzun uzun anlattýktan sonra þöyle diyor: -Çözümü Amerika yapacak diye buna karþý çýkmamýza gerek yok... Çözüm onlarýn iþi, barýþ ise bizim iþimiz... Onlarýn bize yapacaklarý çözüme barýþý monte edeceðiz biz... Sevgili dostuma, Amerika'nýn bulacaðý çözüme karþý çýkacaðýmý söylemedim... Öyle bir tavrým yok... Ancak Annan Planý karþýsýnda benim retçi tavrýmý bildiðinden, bunu söylemek ihtiyacý duyuyor herhalde bana... -Yahu, diyorum, adanýn her iki tarafý da battý... Mevcut durumdan daha kötü ne olabilir ki? Çözümü Amerika yapacaksa varsýn yapsýn... Gidelim evet diyelim hep beraber... Ama kabul etmek zorunda býrakýldýðýmýz bir çözüme kasideler düzmemi de bekleme benden... Benim gönlümde iki bölgeli bir Kýbrýs yatmaz... Yurdum bölünmemiþ tek parça olsun isterim... Garantör marantör istemem... Asker de istemem, üs müs de istemem... Federal cumhuriyetin bir orduya ihtiyacý olduðuna inanmam... Ama olsa bile, bunun týpký Kýbrýs Cumhuriyeti'ndeki gibi profesyonel sembolik bir ordu olmasý gerektiðine inanýrým... Ýdaresinden býktýðým Türkiye'nin bizi bir çözümden sonra da idare etmesine fýrsat verecek bir durumun olmasýný istemem... Anavatan lafazanlýklarýndan býktým... Her yerde bu kadar çok bayrak görmekten de býktým, milli bayramlardan da... Amerika'nýn burada kendi çýkarlarýna uygun bir ayar çekeceðini bile bile varsýn evet diyelim bu çözüme... Gerisini sonra düþünür ve daha güzel günleri mahfuz tutarýz kalbimizde deðil mi? Sevgili dostum söz almak istiyor benden... Amerikan çözümü de olsa karþý çýkmak yok... Daha da ikna edici olmak için ayrýca bir de þunu koyuyor önüme: -Kýbrýs Cumhuriyeti'ni de Amerika kurmadý mý? Onu kabul ediyorsun da þimdi bunu neden kabul etmeyesin? Burada durdum. Ýtirazým var... Kýbrýs Cumhuriyeti'ni kuranlar yýkmak için kurdular onu... Ve yýktýlar da... Ýtiraz ondan geliyor bu kez... -Amerika'nýn yýktýðýný kim söylemiþ, diyor, Amerika yýkmadý ki... Amerika yaþamasýný istiyordu bu cumhuriyetin... Arþivleri karýþtýrdým ben, bu yönde belgelere ulaþtým... John Kennedy'nin uyarýlarý var bunun için... -Peki Amerika vesaire yýkmadýysa, kim yýktý o halde bu cumhuriyeti? -Kim olacak... Denktaþ, Makarios, Yorgacis ve gerisi... Kýbrýslýlarýn kendileri yani, diyor... Ama bunu itiraf etmek istemeyenler hep "emperyalizm yýktý" derler... Baþkalarýna yýkarlar kendi kabahatlerini... Þiddetli bir tartýþma baþlýyor bunun üzerine aramýzda kimin eseri? Kýbrýslý fanatik milliyetçilerin mi? Yoksa Amerika'nýn mý iþi? Vargücüyle inandýrmaya çalýþýyor beni, Kýbrýslýlarýn iþi olduðuna... Ki benim buna inanmam çok zor... Maþalarý patronlarla karýþtýrmam... Kýbrýslý fanatiklerin masum olduðunu söylemedim hiçbir zaman... Ama onlar benim için bu meselede gözü dönmüþ maþalardan baþka bir þey deðil... Maþalar tetiði çekerler yalnýz... Silahý ise patronlarý verir... Kennedy 20. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda barýþçý tek Amerikan Baþkaný idi... Yaþasa ne Vietnam kan gölüne dönerdi, ne de Kamboçya Kasým'ýnda öldürüldü... Yaþasa Kýbrýs'ta da farklý þeyler olurdu belki... Ama Amerikan derin devletinin elinden kendini bile kurtaramayan ve hayata veda eden Kennedy, Kýbrýslýlarý nasýl kurtaracaktý?.. Sevgili dostum Kýbrýs'taki komünist katliamlarda da Amerika'nýn parmaðý olmadýðýna inanýyor... Sanki Yorgacis de bize çocuk parký yapmak için aldý CIA'den o paracýklarý... Ne masaymýþ þu bizim masa... Amerika'ya karþý bir tek laf söyletemedim sevgili dostuma bu masada...

3 x istence e Elvan Levent ADALETE UZAK, BÝZE YAKIN Katilimi tanýyorsunuz n Berkin Elvan dün Ýstanbul da topraða verilirken Kýbrýs ta da isyan sürdü... Dün yapýlan eylemlerde Katilimi tanýyorsunuz, Katil devlet hesap verecek yazýlý pankartlar taþýndý, 'Hem hýrsýz, hem katil" diye slogan atýldý... (M. Erkan)- Dün baþta (ODTÜ) Orta Doðu Teknik Üniversitesi Kýbrýs Kampüsü öðrencileri olmak üzere bir çok örgüt Berkin Elvan için yürüdü. Eyleme katýlan ilk grup 'Elvan bizim onurumuz','berkinler ölmez' sloganlarýyla TC Elçiliði önünde oturma eyleminde bulunurken geriye kalanlar kalabalýk bir þekilde Dereboyu istikametine doðru pankartlar ve 'Katil devlet hesap verecek', 'Hem hýrsýz, hem katil" sloganlarýyla yürüdüler. Dereboyu'nu takip ederek geri dönen ve BKP Gençlik, TDP Gençlik, DKP, YKP Gençlik, Baraka Kültür Merkezi, ODTÜ Öðrencileri, DAÜ Öðrencileri, Pir Sultan Aptal Derneði'nden oluþan eylemciler adýna Münir Rahvancýoðlu bir basýn bildirisi okudu. Bildiri aynen þöyle: "AKP iktidarý hükümet etmeðe baþladýðý günden bu yana Türkiye'de insanlýk onurunu ayaklar altýna alan bütün süreçleri büyük bir kaygýyla izliyoruz. Türkiye'de mevcut AKP iktidarý döneminde insan hayatý hiçe sayýlmýþ, yaþama hakký göz ardý edilmiþ ve kendini ifade özgürlüðü ayaklar altýna alýnmýþtýr. Bu zalim uygulamalara artýk dur denmelidir. Dünya üzerinde hiçbir ülke, hiçbir toplum, hiçbir halk bu þekilde yönetilmeyi hak etmemektedir. Türkiye'de mevcut rejim altýnda yaþamýný sürdüren insanlarýn hürriyetlerine, fikir ve ifade özgürlüklerine, basýn özgürlüðüne yapýlan baskýlarýn tüm dünya gibi bizler de farkýndayýz. Bugün buradan TC Büyükelçiliði önünde, TC Devleti yetkililerine þu çaðrýyý yapýyoruz DERHAL; özgürlüðün önüne örmüþ olduðunuz duvarlarý kaldýrýn. Þiddeti, toplumu böl ve yönet politikalarýnýzý terk edin. Býrakýn ülkenizin insanlarý özgürce yaþasýn, büyüsün, konuþsun ve bu sayede insanlýk onlarýn yeþerteceði güzel bir geleceðe yol alsýn. Eðer öleceklerse hayallerini yaþarken ölsün çocuklar, bir polis kurþunuyla deðil." Ne zaman karabasan gibi bir acý çökse bir milletin üstüne, en dibinde saklý ne varsa bütün yaþayan ruhlarýn, gün yüzüne çýkardý birer birer. Yüzle çarpýlýrdý, binle çarpýlýrdý her duygunun patlama katsayýsý. Acý, öfke, isyan meydandan meydana taþar, kentten kente, karadan denize taþar, sel olurdu Ne engel tanýrdý, ne sýnýr. Ukrayna'da olaylar patlak verdiði zaman da öyle oldu örneðin. Ne kadar bastýrýlmýþ acý varsa, ne kadar birikmiþ öfke ve nefret varsa, ne kadar isyan dolmuþsa insanlarýn içine bu kadar zaman, hepsi de patladý bir anda, büyük bir gürültüyle patladý üstelik. Eline silahý alan gözünü kýrpmadan ateþ etti, taþ alan tüm gücüyle seçtiði hedefe savurdu o taþý. Sesi kýsýlýncaya kadar durmadan baðýrdý aðzýný bir kez açmýþ olanlar. Koltuklarýna çakýlýp, etraflarýnda olup biteni dehþet içinde izlerken, bütün bunlardan çýkardýklarý dersleri teker teker sýralayanlar da oldu bilgisayarýn baþýnda hiç usanmadan. "Kendini kaybetmemek için sürekli bir bilinç, ruh ve sinir kontrolünün kaçýnýlmaz olduðu bir dönemden geçiyoruz", diye yazýyorlardý. Türkiye'de Berkin Elvan'ýn ölümüne ve sonrasýnda yaþanan olaylara dair iki Türk gazetecinin konuþmasýný dinlerken dün televizyonda, ben de bunlarý geçirdim aklýmdan. Ýnsanýn sadece etrafýnda gördükleri karþýsýnda bile, aklýný kaybetmemek için kendini sürekli kontrol etmesinin kaçýnýlmaz olduðunu. Gazetecinin biri, Türkiye'nin bu acý karþýsýnda birleþtiðinden bahsediyordu Diðeri, "Birleþmedik", diyordu, "Halk aðlýyor ama, adalet yok". "Ama Abdullah Gül'den Gülben Ergen'e kadar herkesi üzdü bu ölüm, birbirimize sarýldýk ve bu çok önemli", diye devam ediyordu diðeri ve daha neler neler söylüyordu Toplumun içinden geçtiði 'barýþ' sürecinden tutun, bu olayýn, Berkin'in katillerinin bulunup cezalandýrýlmalarýndan öte bir þey olduðundan bahsediyordu. Eðer sokaklarda, belki de Gezi olaylarýnda olduðundan da daha sert bir polis müdahalesi ile karþýlaþmalarýna raðmen TOMA'lara karþý durup adalet istediklerini haykýran halk olmasaydý, hayata ve insanlýða dair bütün umudunu kaybetmemek mümkün olmayacaktý. Sadece Türkiye'de deðil, Berkin'in ölümü Belçika'dan Amerika'ya kadar dünyanýn birçok köþesinde yanký buldu. Lefkoþa'da da adalet talep eden sesler yükseldi, daha da yükselmeli kuþkusuz, daha da çoðalmalý bu sesler. Hem Berkin için baðýrmalý, hem Devran için. Týpký þimdi Yunanistan'da Berkin'in Türkiye'de polis tarafýndan öldürülmesine insanca bir tepki koyanlarýn, Aleksis'i de hatýrlayýp onun için de baðýrdýklarý gibi. Aleksis, 2008 yýlýnda Atina'da çýkan olaylarda bir polis tarafýndan öldürüldüðünde sadece 15 yaþýndaydý ve bu ölüm de Yunanistan'ý ayaða kaldýrmýþtý o zaman. Olayýn ardýndan yaklaþýk iki yýl sonra, Aleksis'i vuran polis çýkarýldýðý mahkeme tarafýndan suçlu bulunup ömür boyu hapse mahkum edilmiþti. Bir çocuðun ölümü karþýsýnda verilebilecek hiçbir ceza adil deðildir belki ama, Türkiye bu kadarcýk adaletten bile çok uzakta halâ ne yazýk. Türkiye adaletten uzak, biz ise Türkiye'ye yakýnýz.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Berkin'i vurdular biber gazý kapsülüyle Erdoðan'ýn destan yazan kahraman polisleri Berkin onbeþ yaþýndaydý henüz çocuk yüzüyle Yaþamaya doymadan kapandý çocuk gözleri Ali OSMAN Periyodik CTP'LÝNÝN DÝLÝNÝN KEMÝÐÝ... KKTC Meclisi'nde anayasa deðiþiklikleriyle ilgili geçici ve özel komite hazýrlýk grubu oluþturulmuþ... Kimse bunlardan birþey beklemesin... Nasýl ki KTFD oluþturulduðunda adada ileride bir federasyon gerçekleþtirilebileceðine ve bunun da federasyonun bir parçasý olabileceðine inanýlýyordu yýlýnda KKTC kuruldu ki bunun anayasasýný hazýrlayanlarýn baþýnda da Türkiyeli Aldýkaçtý mýydý neydi, KTFD'yi yok eden yeni maddelerle çýktý karþýmýza... KTFD anayasasýnýn zamanýnda TC anayasasýndan çok ileride bir anayasa olduðu söylenirdi... KKTC anayasasýnýn bana göre temelini Geçici 10. madde oluþturmaktadýr. TC askeri istediði zaman müdahale hakkýna sahiptir. Kýbrýs'ýn kuzeyinin derecelendirilmiþ askeri bölge olmasýnýn temelinde de bu madde vardýr. Yýllar önce Elye'de birkaç evi röntgenleyen askerler bir akþam ev sahipleri tarafýndan yakalandýlar ve köy meydanýndaki kahveye götürüldüler... Ardýndan hemen bölgedeki alay komutanýna haber salýndý... Gelen albay köylülerin hýrpaladýðý askerleri görünce, "Bunlarý alýn" diye kendisiyle birlikte gelen inzibatlara emretti. Sonra da köylülere döndü... "Siz de aklýnýzý baþýnýza alýn. Askerlerimi epey hýrpalamýþsýnýz. Benden izinsiz hiçbir þey yapmayacaksýnýz. Ýkinci derece askeri bölgedesiniz ve ben istersem sizi köyüzünden çýkarýr, köyü icabýnda boþaltýrým. Ona göre..." Bu albayýn bir tehditiydi... Tebrik bekleyen köylüler bu tehdit karþýsýnda kalýnca ne yapacaklarýný þaþýrdýlar... Neden mi? Kýt kanaat ellerinde kendilerine göre bir özgürlükleri vardý. Liderliklerin atýþmasý dýþýnda pek kavga dövüþ olmadýðý halde Rumlarýn elinden kurtulmuþlardý! Askerin dokunulmazlýðýný anladýklarýnda ve Rumlarýn kendilerini kovamadýðý topraklarýndan bir saatte koparýlabileceklerini kavradýklarýnda iþ iþten geçmiþti... Anayasa deðiþiklikleri için grup kurulmuþ... Özel hayatýn gizliliði adý verilen ve belli gazetecileri kontrol altýna alma, hapse gönderme amacý güden yasayý Erhürman KKTC meclisinden oybirliðiyle geçirdi... Bu yasayý Yorgancýoðlu okumamýþ, Sibel Siber okumamýþ... CTP politbürosundakiler de okumamýþ ama imzalamýþlar.. Arkadaþlarý okumuþ çünkü... Aklýma 1994 yýlý geldi. DP-CTP koalisyonu vardý... Bakanlar Kurulu'ndan çýktýklarýnda 70 maddeye de zam yapma kararý almýþlardý... Halk feveran edince ilk iþleri yalana baþvurmak oldu. "Biz acele olarak Bakanlar Kurulu'nu terkettik ve bu kararlar alýnmadan toplantý defterini imzaladýk. DP de üzerini doldurdu." Bu kadar basit iþte. Tam da CTP'linin dilinin kemiði yok hesabý... Yeni anayasa deðiþliklikleri yapýlacakmýþ. Özel hayatýn gizliliði ve biliþim yasasýný gördük. Hem de "kral devrimci" Erhürman'ýn kaleminden... Yapacaklarý anayasalarýnýn içeriðini siz düþünün artýk... "Recm" cezasý da var mýdýr acaba? Kalay Mülteciler cezaevine! Tespit edilemeyen bir limandan KKTC'ye giriþ yapan Suriye uyruklu iki kiþi haklarýnda baþlatýlan polis soruþturmasýnýn tamamlanmasý ile dün yeniden yargý huzuruna çýkarýlarak yargýlanýncaya kadar 15 gün süreyle cezaevine gönderildi. Mahkemede olayla ilgili bulgular aktaran Lefkoþa Polis Müdürlüðü'nde görevli polis memuru, 9 Mart tarihinde zanlý Gazi Alhamda ve Abdurrahman Alamar'ýn tespit edilemeyen ve liman olmayan bir bölgeden ülkeye giriþ yaptýklarýný ve polise giderek sýðýndýklarýný söyledi. Zanlýlarýn söz konusu tarihte tutuklandýðýný ve haklarýnda yürütülen polis soruþturmasýnýn tamamlandýðýný belirten polis, zanlýlarýn Suriye uyruklu olduðunu ve KKTC ile yasal baðlarýnýn bulunmadýðýna dikkat çekerek, davalarýnda hazýr bulunabilmeleri maksadý ile mahkemenin uygun göreceði teminat þartlarýna baðlanmasýný talep etti. Huzurundaki þahadeti ve savcýlýðýn þartlarýný dikkate alan Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmetraþit, zanlýlarýn davalarýnda hazýr bulunmalarýný saðlamak adýna 15 günü Kendi iþyerini soydu Lefkoþa'da Tekno Cam isimli iþyeri çalýþaný Rifat Ýpek, kendi çalýþtýðý iþ yerinin anahtarýný kopyalayarak arkadaþý Umut Aytekin ile anlaþtýðý ve önceki akþam iþ yerine girerek kasadan 3 bin 350 TL nakit parayý sirkat ettiði gerekçesi ile tutuklandý. Abbas ELMAS- Mahkemede yeminli þahadet vererek olayla ilgili bulgularý aktaran Lefkoþa Polis Müdürlüðü Adli Þube'de görevli polis memuru Kazým Sevinç, zanlý Umut Aytekin ve Rifat Ýpek'in 10 Mart tarihinde Lefkoþa'da meydana gelen "Dükkan açma ve sirkat" suçlarýndan methaldar olduðunu söyledi. Sevinç, zanlýlarýn söz konusu tarihte saat sýralarýnda Girne Caddesi'nde faaliyet gösteren Tekno Cam isimli iþyeri çalýþaný olan zanlý Rifat Ýpek'in daha önceden aralarýnda anlaþtýklarý zanlý Umut Aytekin ile birlikte söz konusu iþyerinin anahtarýný kopyalayarak iþ yerine girdiklerini ve para kasasý içinde bulunan 3 bin 350 TL nakit parayý sirkat ettiklerini söyledi. Zanlý Umut Aytekin'in olayla ilgili gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiðini aktaran polis memuru Kazým Sevinç, zanlý Rifat Ýpek'in sessiz kalma hakkýný kullanarak ifade vermek istemediðini belirtti. Sevinç, zanlýlar aleyhinde baþlatýlan polis soruþturmasýnýn henüz tamamlanmadýðýna dikkat çekerek, yürütülen polis soruþturmasý kapsamýnda her iki zanlýnýn da 2 gün süreyle Elektronik eþyalar güneyden! Abbas ELMAS- Mahkemede yeminli þahadet vererek olayla ilgili bulgularý aktaran Lefkoþa Polis Müdürlüðü Adli Þube'de görevli polis memuru Hasan Sönmez, zanlýlarýn önceki gün Lefkoþa'da meydana gelen "Gümrüksüz mal tasarrufu" suçundan methalder olduðunu söyledi. Polis memuru Hasan Sönmez, Cürümleri Önleme Þubesi tarafýndan 11 Mart tarihinde Lefkoþa bölgesinde ZLA 192 plakalý kiralýk araçta gerçekleþtirilen armada gümrüðe beyan edilmemiþ 10 adet bilgisayar kamerasý, 20 adet bilgisayar faresi, 20 adet klavye ve 35 adet Nokia marka cep telefonu tespit edildiðini ve araçta bulunan zanlýlarýn gözaltýna alýndýðýný kaydetti. Zanlýlar aleyhinde yürütülen polis soruþturmasýnda öz konusu eþyalarýn Güney Kýbrýs'tan aranan bir þahýs tarafýndan getirildiði ve zanlýlara verildiðinin tespit edildiðini aktaran polis, yürütülen soruþturmanýn henüz tamamlanmadýðýný belirtti. Zanlýlarýn serbest kalmasý halinde aranan þahýslara ve kayýp emarelere etki edebileceklerine deðinen polis, tahkikatýn selameti açýsýndan zanlýlarýn 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. Mahkemede söz hakký alarak konuþan zanlýlar, ele geçirilen emarelerin nereden alýndýðýnýn belgeleri olduðunu belirterek, BERKÝN TÜRKÝYE'NÝN "ÝÇ" MESELESÝYMÝÞ YAZIKLAR OLSUN! New York'ta BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon ile Ukrayna, Suriye ve Kýbrýs'ý görüþen Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'na gazeteciler "Berkin Elvan'ýn ölümü gündeme geldi mi?" diye sordu. "Böyle bir konu gündeme gelmez. Bu, Türkiye içinde bir olaydýr. Kendi içimizde konuþacaðýmýz bir meseledir" diye yanýt verdi. Doðrudur bu sizin "iç "meselenizdir, bu sizin "iç"inizin" kalmadýðýnýn, vicdanlarýnýzýn öldüðünün resmidir. 14 yaþýndaki bir çocuðun ölümü karþýsýnda takýndýðýnýz bu insanlýk dýþý, bu utanç verici tavýr var ya, "Kýbrýs'tan elinizi çekin" demenin birinci sebebi olmalýdýr bugünden sonra geçmeyecek bir süre ile Merkezi Cezaevi'ne hükümsüz tutuklu olarak gönderilmelerini emretti. poliste tutuklu kalmasýný talep etti. Huzurundaki þahadeti ve zanlýlarýn itirazý olmamasýný dikkate alan Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmetraþit, zanlýlarýn olayla baðlantýlý olabileceklerine bulgu yaparak yürütülen polis soruþturmasýnýn selameti açýsýndan 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarýna emir verdi. yapýlan suçlamalarýn yersiz olduðunu iddia ettiler. Huzurundaki þahadeti ve zanlýlarýn söylediklerini dikkate alan Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmetraþit, yürütülen polis soruþturasýnýn selameti açýsýndan 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarýný emretti. Hakkýnda tutukluluk emrnin verilmesini duyan zanlý Ahmet Sivri ise mahkemeden söz hakký almadan, "Bu nasýl bir mahkemedir. Ben zaten boþ tere tutuklu kaldým. 2 gün daha mý kalacaðým?, bu nasýl bir adalettir. Benim zaten psikolojim bozuktur" þeklinde mahkemeye isyan etti. Zanlýnýn bu tavrý üzerine ise Yargýç Ahmetraþit, zanlý Sivri hakkýnda " Mahkemeye saygýsýzlýk" soruþturmasý baþlatýlmasý ve 24 saat gözaltýnda kalmasýný emretti. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent BASINA "ÖZEL HAYATIN GÝZLÝLÝÐÝ" KELEPÇESÝ Tufan Erhürman'ý meclise girdiði günden beri takdirle izliyorum. Hukuk bilgisi yüksek. Toplumsal duyarlýlýðý yüksek. Adalete, insan hak ve özgürlüklerine saygýsý yüksek. Hukuksuzluk ve yolsuzluklarý yasalara kelepçeleme çabasý yüksek. Ve nihayet ülke ve toplum sorunlarýna duyarlýlýkta iyi niyeti yüksek. Uzun lâfýn kýsasý... Geniþ kesimlerde býraktýðý izlenime göre... Bu milletvekilinde iþ var... Toplumun yýllardýr duymak istediði bir ses. Hukuksuzluða, sistemsizliðe, kirlenmiþ siyaset ve siyasetçiye bir isyan... Ben onu böyle tanýdým, böyle bildim. Bu yüzden de "Özel Hayatýn ve Hayatýn Gizli Alanýnýn Korunmasý Yasasý"... Ne yalan söyleyim, benim için tam bir hayal kýrýklýðý oldu. Bu yasayý Tufan Erhürman'ýn yaptýðýna inanmakta çok zorlandýðýmý itiraf etmek zorundayým. Sözkonusu yasanýn meclisten ne yazýk ki oybirliðiyle geçip onay için cumhurbaþkanýna sunulmasýndan sonra tepkiler çýð gibi büyümeye baþladý. Gerek görsel, gerek yazýlý bütün medya örgütleri ayakta... Bu yasa cumhurbaþkaný tarafýndan onaylandýðý takdirde... Basýnýn eli, ayaðý, dili, kalemi baðlanmýþ olacak, gazeteciler elleri kelepçeli hapisane yollarýna düþürülecekler! Ülkede basýn özgürlüðünden bahsetmek daha da hayal olacak. Yasa, eline kalemi alan ya da bilgisayarýn baþýna geçen gazetecinin baþýnda, Demokles'in kýlýcý gibi dönecek! Hayatýný bu mesleðe adamýþ gözüpek duayen gazetecilerimizden sevgili Özcan Özcanhan, yasayý okuduktan sonra, benden bu kadar, dedi. Havlu attýðýný ilân ettiði dünkü köþe yazýsýnda, bu meslekte hayatý pahasýna nelere katlandýðýný ve mâruz kaldýðý baský ve tehditlere raðmen yýlmadan yoluna devam ettiðini anlattýktan sonra, aynen þunlarý yazdý: "Þimdi, fena halde korktum. Bu yaþýmdan sonra da hapisliði göze alamayacaðýmdan, gazeteciliði þanýmla, þöhretimle býrakýyorum. Malum ya, yeni geçirilen bir yasa ile kiþiler eleþtirilemez, vergi listeleri dahi yayýnlanamaz, gizli konuþmalar, belgeler, ilgilinin rýzasý olmadan, kimsenin özel yaþamý ile ilgili yayýn vs yapýlamaz. Yetmiþyedi yaþýmdan sonra yazdýðým veya yazacaðým bir yorum, eleþtiri, haber nedeniyle de bilmem kaç yýl hapis yatamam. Býrakýyorum. Özel hayatýn ve hayatýn gizli alanýnýn korunmasý yasasý ile mahkûm edilmek endiþesi ile ben bu iþi yapamam, göze alamam hapisliði. Göze alacak olanlara baþarýlar diler, dikkatli olmalarýný salýk veririm." Sevgili Erhürman, çýð gibi büyüyen haklý tepkilere yönelik açýklamasýnda her ne kadar "Basýna birtakým suçlar getirilmesini öngörmedik" dese de, basýnýn sözkonusu yasadan birinci derecede ve çok olumsuz etkileneceði, yasadaki yasaklama ve öngörülerden çok net olarak anlaþýlýyor. Keþke Erhürman, bir yanlýþý savunmaya çalýþmak yerine... "Ben ne yaptým yahu?" diyerek özeleþtiri ve sorgulamasýný yapsaydý... Umarým bu yasa cumhurbaþkanýndan döner... Ve haklý tepkiler ýþýðýnda yeniden ele alýnýr.

5 5 13 Mart 2014 Perþembe Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Hükümetin kafasýndaki baþka, söylediði baþka, yaptýðý ise bambaþkadýr. Peynir gemisini yüzdürmek MÝÞ-MIÞLAR * Tarým Bakaný Sennaroðlu; "çözümsüzlük kuraklýðý da etkiledi" dememiþ. - Demedi, demez de Gýda güvenliði bilmem neyi, neyi, neyi kurulacak dedi ama Daha komik! * Özdil Nami "Çözüm için son aþamaya geldik" demiþ. - Kiminle geldi? Ya da gitti? Gördüðümüz kadarý ile hep yalnýz dolaþýyor çünkü. * Özdil Nami "Çözüm için son aþamaya geldik" demiþ. - Ýkide bir böyle açýklamalar yaptýðýna göre; ya dayak yemedi, ya saymasýný bilmiyor. 3'ten öteye geçtiði yok. * Kadýn Sanatçý Müzesi açýlacakmýþ. - Çok güzel bir haber Ay çok sevindim Hepsini bir arada görmek çok güzel olacak! * "Vicdani Ret" davasý devam ediyormuþ. - Merak etmeyin Uzun sürmez, onlarýn da vicdaný sýzlamaya baþlayacaktýr yakýnda O zaman düzelir. * Rum Tarým Bakaný Kuyalis, AB'den Beþparmaklar'a müdahale etmesini istemiþ. - Edemezler Bakýrcý'yý kuyumcu kuyumcu dolaþýyor son günlerde. Yüzük arýyor Beþparmaklarýn yakýnda Toroslar ile sözü kesilecek, haberleri yok! * Baþbakan Yorgancýoðlu, UBP-DP iþbirliðinin ortaya çýkmasýndan sonra, nane çayý içmeye baþlamýþ. - Kuru naneyi Özyiðit gönderdi Hazýmsýzlýða iyi gelir Göreceksiniz yakýnda sýkýntýsý geçer. * Berkin'in annesi "oðlumu Allah deðil, Erdoðan aldý" demiþ. - Suçu, günahý yok Kendini "Allah" sanýyor! Topunuz, 2 bacaya 2 filtre taktýramadýnýz be Daha ne gonuþursunuz, hangý mücadeleden bahsedersiniz ama! Limanlarý severim. Sýðýnacak yer aradýðýmdan deðil! Koca koca vapurlarý, vinçleri, orada çalýþanlarý seyretmek, ta çocukluðumdan beri hoþuma gider. Ayrýca, deniz en güzel, en yoðun kokusunu limanlarda salar Bayýlýrým. Ýlaç gibi gelir bana. Bu nedenle sýk sýk uðrarým Dün yine Maðusa Limaný ndaydým! Kýçýndan rýhtýma baðlanmýþ bir gemiden habire TIR lar iniyordu. Hepsi yüklüydü. Neler getirmiþlerdi acaba? Ýnanýn hiç merak etmedim, hiç kafa yormadým. Merak edilecek bir durum yok çünkü. Neyi merak edeceksin Meraklýsý gitsin markete baksýn!. Gitsin çarþýya baksýn Ne varsa vitrinlerde Ne görüyorsa, raflarda, iþte bu TIR larýn içinde de onlardan var.! Biz tükettikçe yenileri geliyor. Tüketiyoruz, geliyor.. Tüketiyoruz, geliyor Týkýr týkýr çalýþan bir sistem. Hep yakýnýrýz Timsah gözyaþlarý döker, baþkalarýný suçlarýz Neymiþ Kýbrýs Türkünü üretimden koparmýþlarmýþ.. Yüz tane de çarpýcý örnek veririz lafýmýzý kanýtlamak için.! Çoðu doðrudur Ama o koparanlara karþý, adam gibi mücadele ettik mi! Etmedik Höst dediler, anýnda teslim olduk. Laf aramýzda iþimize gelmiyor da deðil.! Bir tek konuda karþý durduk: Laf üretiminde! Hiç taviz vermedik, hiç geri adým atmadýk bu konuda. Açýn kulaðýnýzý dinleyin isterseniz.! Laf üretimimiz katlanarak devam ediyor her gün. Ve umutluyuz. BÖYLE BÝR ANDI Hani nerdeyse peynir gemisini yüzdürecek duruma geldik. Ýster misiniz bir gün Maðusa Limanýndan uðurlayalým.. Ne güzel olur.! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu GÖRMESÝNÝ BÝLMEK (Ýstanbul) sonlarýndaydý Babam, "Toplanýn gidiyoruk" dedi. Apar topar toplandýk Buzdolabýndaki yiyeceklere dahi dokunmadýk. Dönecektik sanki. Birkaç parça eþya ile Aþaðý Baf'tan Mutallo'ya intikal ettik. Resmen sokakta kalmýþtýk. Gittiðimiz yerde tanýdýk birinin boþ evine yerleþtirildik. O ev kiralýktý. Birkaç parça ile odalarýna iliþtik. Hiç alýþýk olmadýðýmýz bir ortamda sabah güneþini karþýladýk. Ertesi gün Vikla'dan baktýk. Bizim evlerden kara dumanlar çýkýyordu. Ýlk yangýný orada görmüþtüm. "Eyvah" dedi annem, "evlerimizi yaktýlar". Evlerimiz derken içten söylemiþti. Gözleri dolu doluydu. Sonra "Madem yaþýyoruz bir þey deðil" dedi, teselli buldu. Üzüldük. Babam, "Gidip kalan ne varsa alacaðýz" dedi. Aþaðý Baflýlardan birkaç kiþi ile kamyon buldular. Silahlandýlar. Aþaðý Baf'a gittiler. Denize giden anayolu kestiler. Evde ne varsa kamyona doldurdular. Döndüler. Buzluk çok saðlamdý. Tekmelere raðmen yýkýlmadý. Çalýþýr durumdaydý. Þükrettik. Mutlu olduk En azýndan buzluk saðlamdý. Sonra yeni bir hayat Yeni hayat iniþi çýkýþýyla 1974 göçüne kadar sürecekti. Ve 1974 yýlýndaki savaþ sonrasý hayatta kaldýðýmýza þükrede þükrede ikinci kez göç yollarýna koyulduk. Diðer yeni hayat baþlamýþtý. Her yeni hayat sýfýrdý. Yeni baþlamaktý her þeye. Alýþkanlýlara. Arkadaþlýklara. Dünyaya yeni doðmuþ gibiydik. Bilgilerimiz birikimlerimiz sýfýrlanmýþtý. Ýçinde göç olan hangi kitabý okusam oraya çakýlýr kalýrým. 1920'li mübadele yýllarýndaki Türklerle, Rumlarý 1955'te Ýstanbul'dan kovulan Türkiyeli Rumlarý O beni anlatýyordu. Bizim hikâyemizdi. Buradan tek taraflý bakýnca maðdur Türkler zalim Rumlar görünebilir. Ortodokslarýn Müslümanlara çektirdikleri de algýlanabilir tarihine dokunarak Baflý Türklerin bandabuliyaya yaptýklarý baskýn ile Baf'ýn bitiriliþinin baþladýðýný yazmýþtým. Bazý arkadaþlar, "saçmaladýn" dediler. Ve aðýzlarýndan dökülebilecek ne kadar kötü söz varsa sadece Rumlara döktüler. Üzüldüm. Hem de olasý bir çözüm ihtimalinden az önce Oysa yapýlan hatalarý inceleyebilselerdi göreceklerdi ki gerek EOKA'nýn gerek TMT'nin kuruluþ amaçlarý ayrýlma üzerineydi. Ve o ayrýlma taksim idi Ve taksim en çok dýþ güçlerin iþine geliyordu. Kýbrýslýlarý piyon yaptýlar, kullandýlar. Ýhsan Doktor, "Giderseniz dönüþü yok" demiþti. Onun o günlerde gördüðünü bugün yanlý bakanlarla at gözlüðü takanlar hala göremiyorlar. "ÖZEL HAYATIN KORUNMASI" Gazeteciler yasadan çok rahatsýz GAZETECÝLER CEMÝYETÝ BAÞKANI CEMAL, "ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GÝZLÝ ALANININ KORUNMASI YASASI"NIN ACELEYE GETÝRÝLDÝÐÝNÝ SÖYLEDÝ Kýbrýs Türk Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Akay Cemal, "Özel Hayatýn ve Hayatýn Gizli Alanýnýn Korunmasý Yasasý"nýn aceleye getirildiðini, bir takým deðiþiklikler yapýlmasý gerektiðini belirtti. Cemal tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, araþtýrmacý gazeteciliðin tehdit ve baský altýna alýnabileceði, yasada yeni düzenlemelere gidilmesi gerektiði kaydedildi. Açýklamada, "Söz konusu yasa ile birçok ülkeye BASIN KONSEYÝ DE KARÞI ÇIKTI YASA GERÝ ÇEKÝLSÝN Kýbrýs Türk Basýn Konseyi Baþkaný Þule Aker, basýn özgürlüðünü kýsýtlayýcý ve basýn mensuplarýnýn orantýsýz þekilde cezalandýrýlmalarýna yol açýcý unsur içerdiði gerekçesiyle Özel Hayatýn ve Hayatýn Gizli Alanýnýn Korunmasý Yasasý'nýn en kýsa zamanda geri çekilmesini talep etti. Aker, yaptýðý yazýlý açýklamada, söz konusu yasanýn basýn mensuplarýnýn görevlerini kamu yararýný gözetir þekilde sürdürmesini zorlaþtýracaðýný kaydetti. Aker, " ÝZCAN: Müzakere süreci þeffaf olmalý Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Genel Baþkaný Ýzzet Ýzcan, müzakere süreci konusunda taraflarýn þeffaf olmasý ve kamuoyuna doðru bilgi verilmesi gerektiðini ifade etti. BKP Genel Baþkaný Ýzzet Ýzcan yaptýðý yazýlý açýklamada, "Propaganda amaçlý açýklamalar ile kamuoyunda gerçekleþmesi mümkün olmayan beklentiler yaratmak KAYA: ÇÖZÜM KIBRIS VE DOÐU AKDENÝZ'DE ÝSTÝKRAR GETÝRECEK Aydýnlýk Yarýnlar Hareketi (AYH) Baþkaný Anýl Kaya, müzakerelerle birlikte adada çözüm arayýþlarýna destek verdiklerini belirtti. Kaya, Kýbrýs'ta çözümün adada ve Doðu Akdeniz'de istikrarý getireceðini vurguladý. Kaya yazýlý açýklamasýnda, "Çözümsüzlüðün ne adada yaþayan iki halka, ne de bölgeye her hangi bir katkýsý olmadýðý tüm kesimler tarafýndan idrak edilmiþtir. Uzun yýllara yayýlan çatýþma ve uzlaþmazlýk tüm ada insanlarýný ekonomik, sosyal ve siyasal anlamda olumsuz etkilemiþtir" dedi. Kaya, Kýbrýs konusunun ÝNÞAAT TAÞERONLARI BÝRLÝÐÝ; Taban fiyatlarda ayarlama yaptýk Kýbrýs Türk Ýnþaat Taþeronlarý Birliði (KTÝTB) döviz kurlarýndaki artýþ, yükselen girdi ve giderleri karþýlamak için taban fiyatlarýnda ayarlama yaptýklarýný açýkladý. Taþeronlar Birliði Yönetim Kurulu yaptýðý yazýlý açýklamada, fiyat ayarlamasý kararýnýn mazot, inþaat malzemesi fiyatlarý ile iþçi ücretleri ve sosyal yatýrýmlarýnýn artýrmasý nedeniyle alýndýðýný bildirdi. Piyasalarda bugünden itibaren deðer bulacak taban fiyatlarýný ise þöyle açýklandý: "Kalýp birim fiyatlarý 1955'lerden beri devam eden bir m2'lik tahta fiyatý ile eþit deðerde, sýva ise, kalýbýn 1 ile 2 lira altýnda seyredecek. Boya iç cephede 5 TL, dýþ cephede ise 7 TL dolaylarýnda deðer bulacak; Tuðla alým fiyatý ile eþit olarak yapýlmasý saðlanacaktýr. Demir alým fiyatý ile 1/3 (üçte bir) oranýnda deðer kýyasla daha özgür olan Kýbrýs Türk medyasýnýn özgürlüðünün tehdit edilebileceði kaygýsýný duyuyoruz. Yasa, Ceza Davalarý Yasasý ile karþýlaþtýrýlmamalý" denildi. Cemal, yasayý hazýrlayan Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler (CTP-BG) milletvekili Tufan Erhürman'a çaðrýda bulunarak, kaygýlarýn giderilmesi adýna basýn örgütleriyle istiþare edilerek, yasanýn yeniden gözden geçirilmesini istedi. Basýn mensuplarý, kamuyu ilgilendiren tüm gerçekleri okuyucularýna veya izleyicilerine aktarmakla görevlerini yerine getirirler. Bu bilgiler özel konumda veya farklý yollardan elde edilebilir. Demokrasilerde doðru olan ve kamuyu ilgilendiren tüm bilgilerin izleyicilere aktarýlmasý esastýr. Bu uygulamanýn önüne koyulan her engel basýn özgürlüðünü kýsýtlar ve kabul edilemez" ifadelerini kullandý. Aker, yasanýn þeffaflýk ve halkýn haber alma özgürlüðü ilkeleriyle de çeliþtiðini savundu. çözüm sürecine zarar verir" dedi. Ýzcan, çözüm sürecinin "Anglo- Amerikanlara ve her iki lidere teslim edilemeyeceðini" savunarak, Kýbrýslýlarýn ortak çýkarlarýnýn ve barýþçýl geleceklerinin olasý çözümde herþeyin üstünde tutulmasý gerektiðini kaydetti. Ýzcan, çözümle ilgili olarak "oldu bitti" havasýna girilmesinin de doðru olmadýðýný ifade etti. çözümsüzlüðünün bölgede ve Doðu Akdeniz'de gerginliðe ve güvensizliðe neden olduðunu belirtti. Adada bulunacak çözümle birlikte yeraltý zenginliklerinin en hýzlý, güvenli ve kazançlý bir þekilde deðerlendirilmesi imkaný oluþacaðýný belirten Kaya, bölgede var olan çatýþmanýn yerini barýþa ve iþ birliðine býrakmasýný saðlayacaðýný kaydetti. Kaya, "Hareketimiz bu süreçte, yazýlý ve görsel medyanýn yaný sýra sivil toplum örgütlerine ziyaretlerle, köy ve kitle toplantýlarý aracýlýðýyla insanlarýmýzý bilgilendirecek ve yanýnda olacaktýr" dedi. bulacaktýr." Açýklamada, yeni fiyatlarýn iþin devamý, arz ve talebe hitap etmek için belirlendiði de vurgulandý. BOYKOT Bir diðer sorunlarýnýn ise yaptýklarý iþin karþýlýðý olan ücreti alamama olduðunu ifade eden birlik, üyelerine ödeme yapmayan iþverenlere ve müteahhitlere boykot uygulayacaklarýný da açýkladý. Açýklamada, "Alacaklý üyelerimizin alacaðý tazmin edilene kadar, borçlu olan müteahhit veya mal sahibinin iþi yapýlmayacaktýr. Cezalý mal sahibine veya müteahhide Birlikten izin almadan iþ yapan üyemiz disipline verilecektir. Üretici ile tüketicinin haklýlýðýný belirlemek için, yönetim kurulundan oluþacak bir komite ( bilir kiþi heyeti ) görev baþýna getirilecektir" denildi. GÜNLÜK BALÇÝÇEK ÝLTER'DEN BERKÝN ÝSTÝFASI Gezi eylemleri sýrasýnda, Kabataþ'ta eylemcilerin saldýrýsýna uðradýðýný iddia eden Tayyip beyin "baþörtülü bacýsý" için "yaþadýðý tramvaya tanýk oldum" diyen ve öyle bir saldýrý olmadýðý ortaya çýkýnca özür dileyen Türkiye Gazetesi yazarý Balçiçek Ýlter, gazetesinden istifa etti. Ýstifa gerekçesi olarak da Berkin için düzenlenen eylemler hakkýnda "Yine fýrsat bilip terör estirdiler" baþlýðý atýlmasýný gösterdi. Balçiçek Ýlter'in veda yazýsý þöyle: "Acýyý bile paylaþamýyorsak... Bir çocuðun gidiþine hep beraber, elele, baðýra çaðýra aðlayamýyorsak... Zor be kardeþim... Bazen yorum yapmak bile gereksizdir... Dümdüz haberi verirsiniz, susmak bile bir duruþtur, saygýdýr, bazen baþkaldýrýdýr. Dün bu gazetenin birinci sayfasýnda yasa, acýya hatta sessizliðe bile yer yoktu... O yüzden benim için susma vakti sevgili okur..." SU PROJESÝ Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça'nýn söylediðine göre, su projesi ilerliyor ve denizdeki faaliyetler devam ediyormuþ... Bildiðimiz kadarýyla henüz denizin altýna bir tek boru bile yerleþtirilmedi... Bu iþ þipþak yapýlýr ve borular üç ayda döþenirse iyi! 16. GAZETE Gazete bolluðu var toplumumuzda... Toplam 15 günlük gazete... 16'ncýsý da yolda ve adý 'Detay'... Önümüzdeki Pazartesi günü yayýnýna baþlýyormuþ... Sahibi Kýbrýs Grafik Basým ve Yayýn Ltd. Genel Yayýn Yönetmeni Oshan Sabýrlý, Yazý Ýþleri Müdürü Oya Gürel... Genel Müdür Taner Ulutaþ, Genel Koordinatör Erkut Yýlmabaþar... Hadi hayýrlýsý... KOLTUK TATLI CTP yetkilileri hükümetten çekilecekler diye çok atýp tuttular... Ancak çekilmeyi göze alamadýlar... Böylelikle vatandaþýn diline dolandýlar... Herkes "koltuk çok tatlý" diyor da, baþka bir þey demiyor... BERKÝN ÝSYANI 15 yaþýndaki Berkin Elvan'ýn ölümü Türkiye'yi sarstý... Türkiye'nin ayaða kalkmasý için ille de bir çocuðun öldürülmesi mi gerekir? Týrnak... "Kýzakta oturtulurken yüklü maaþlarý ödenen müþavirler ordusuna yeni hükümetle birlikte yepyeni taze kan birlikler katýldý, malum... Bu birliklerin katýlmasýndan önce müþavirler ordusunun devlet bütçesine maliyeti yýlda 11 milyon TL idi. Þimdilerde bu rakamýn kaç milyonlara ulaþtýðýnýn hesabý henüz yapýlmadý." Ahmet TOLGAY (Kýbrýs) "Þimdi, fena halde korktum. Bu yaþýmdan sonra da hapisliði göze alamayacaðýmdan, gazeteciliði þanýmla þöhretimle býrakýyorum. Malum ya, yeni geçirilen bir yasa ile kiþiler eleþtirilemez, vergi listeleri dahi yayýnlanamaz, gizli konuþmalar, belgeler, ilgilinin rýzasý olmadan, kimsenin özel yaþamý ile ilgili yayýn vs yapýlamaz." Özcan ÖZCANHAN (Star) "Bir Baþbakan, oðlunu askere bile göndermeye kýyamazken, bu ana kuzularýna ne uðruna kýyabilir ki? Hangi vicdanla, 'gerekirse vurun', 'kýrýn', 'yok edin, ama daðýtýn' emri verebilir ki? Nasýl çýkýp da 'emri ben verdim', 'polis destan yazdý' diyebilir ki?" Ayþegül GARABLÝ (Haberal Kýbrýslý) "Herhalde CTP'lilerin kafasýna saksý düþtü sonunda. Daha önce TDP'nin 'yerel seçimlerde iþbirliði için görüþelim' çaðrýsýna cevap vermeye bile tenezzül etmeyen CTP, iþ baþa düþünce, hem de adaylarýnýn 18'ini açýkladýðý halde TDP ile görüþmelere baþlamýþ." Mehmet MOREKET (Havadis) Günün Kahramaný HALÝL ÝBRAHÝM AKÇA TC Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, Türkiye'den KKTC'ye borularla akacak su için yeni bir tarih verdi ve "Hedef 20 Temmuz'da suyun akmasý" dedi. Bilirsiniz, daha önce yapýlan þatafatlý törenlerde bu suyun 7 Mart'ta akacaðý ve böylelikle de Derviþ Eroðlu'nun doðum gününe denk getirileceði söylenmiþti... Bakalým 20 Temmuz'da da akmazsa baþka ne tarih verilecek... Ancak 20 Temmuz çok isabetli... Çünkü 20 Temmuz'da kan akmýþtý Kýbrýs'ta... Þimdi su akarsa iyi!

7 13 Mart 2014 Perþembe GÜNEYDE DOMUZ GRÝBÝNDEN ÜÇÜNCÜ ÖLÜM Rum Saðlýk Bakanlýðý, Güney Kýbrýs'ta, 1 Ocak tarihinden bugüne kadar, domuz gribinden (H1N1) üçüncü ölümün gerçekleþtiðini açýkladý. Bunun, kötü týbbi geçmiþe sahip olan bir hasta olduðunu yazan Politis ve diðer gazeteler, yetkililerin, endiþe edecek bir durum olmadýðý teyidinde bulunduklarýný ekledi. ERCAN'DA UYUÞTURUCU Ercan Havaalaný'ndan önceki gece KKTC'ye giriþ yapan bir kiþinin üzerinde uyuþturucu olduðuna inanýlan madde bulundu ve "Ý.C (E-23)" kimlikli zanlý tutuklandý. Polis Basýn Bülteni'ne göre, narkotik dedektör köpeðinin tepki vermesi sonucu yapýlan aramada bulunan yaklaþýk 15 gram aðýrlýðýnda hintkeneviri türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde emare olarak alýndý. HIRSIZLIK Lefkoþa'da önceki gece, U.A (E- 30), "Tekno Tel" isimli iþyerinin ana giriþ kapýsýný anahtar yardýmý ile açýp, içeri girdi ve TL nakit parayý çaldý. U.A ve meselede ilgisi görülen R.Ý. (E- 24) tutuklandý. Önceki gece Güzelyurt'ta ise Derviþ Eðitmen'e ait araç içerisinden 450 TL para ve 1 adet cep telefonu çalýndý. Lefkoþa'da ise, M.L (E-17), S.L. (E-16) ve Y.K. (E-17), Hasan Basmacý'ya ait motosikleti, kalmakta olduðu apartmanýn önünden çaldýlar. Zanlýlar tespit edilerek tutuklandý. Geçtiðimiz günlerde Girne'de ise, bir pansiyonda kalan A.H. (E- 27) oda içersinden iþ yerine ait 7 adet battaniye ile 10 adet porselen tabaðý çaldý. Zanlý tutuklandý. 1. DERECEDE ASKERÝ YASAK BÖLGEYÝ ÝHLAL Lefkoþa'da önceki gece, Ledra Palas Sýnýr Kapýsý'nda, J.H. (E-27) 1. derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip, izinsiz KKTC'ye giriþ yaptý. Zanlý tutuklandý. KAYIP Alsancak'ta sakin Feyza Betül Öztürker (K-14) önceki gün evinden ayrýldý ve geri dönmedi. SOÐUK HAVA ETKÝLÝ OLACAK Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti, bugünden baþlayýp 19 Mart'a kadar devam edecek süreçte genellikle soðuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altýnda olacak. Meteoroloji Dairesi'nin hava tahmin raporuna göre, yarýn, 14, 16 ve 17 Mart tarihlerinde yaðmur bekleniyor. Diðer günler ise az bulutlu olacak. Hava sýcaklýðý; iç kesimler ve sahillerde, genellikle oc; Perþembe ve Cuma günleri oc dolaylarýnda seyredecek. Rüzgar, periyodun ilk günlerinde Kuzey ve Batý, diðer günlerde ise Güney ve Doðu yönlerden orta kuvvette Cuma ve Cumartesi günleri zaman zaman kuvvetli esecek. ÝDARÝ VE SOSYAL ÝÞLER KOMÝTESÝ TOPLANDI Cumhuriyet Meclisi Ýdari ve Sosyal Ýþler Komitesi toplandý. Meclis'ten verilen bilgiye göre, Özdemir Berova baþkanlýðýnda toplanan Komite, Özürlüleri Koruma, Rehabilite ve Ýstihdam (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý'ný görüþtü. Komite, tasarýyla ilgili çalýþmalarýna bir sonraki toplantýda devam edecek. Komitenin bugünkü toplantýsý Dursun Oðuz, Hüseyin Erçal, Menteþ Gündüz ve Erkut Þahali'nin katýlýmýyla gerçekleþti. Küçük esnafa 5 milyon 500 bin TL Bakanlar Kurulu, reel sektörün önünün açýlmasý ve ekonomik geliþmeye katký amacýyla, sanayici ve küçük esnafa 5,5, turizm sektörüne de 2,5 milyon TL ödenek ayrýlmasýný kararlaþtýrdý. Bakanlar Kurulu ayrýca, yarým kalmýþ otellere faiz destekli kredi programý uygulamasýnýn da devam ettirilmesini öngördü. Yaklaþýk 4,5 saat süren Bakanlar Kurulu toplantýsýnýn ardýndan alýnan kararlarý Maliye Bakaný Zeren Mungan açýkladý. Bakan Mungan, reel sektör destek programý önergelerini görüþerek benimseyen Bakanlar Kurulu'nun rekabet gücünün artýrýlmasý mali destek programý altýnda sanayi, küçük esnaf ve sanaatkara yönelik 5.5 milyon TL civarýnda bir ödenek ayýrdýðýný kaydetti. Mungan, Bakanlar Kurulu'nun ayrýca, turizm potansiyelinin SU BORULARININ MONTAJI Bazý yollarda trafik kontrollü Su Ýþleri Dairesi Müdürlüðü, Türkiye'den KKTC'ye Su Temini Projesi kapsamýnda, Lefkoþa, Gazimaðusa ve Ýskele bölgesine içme suyu iletecek borularýn montajý yapýlacaðýndan bazý yollarda trafiðin kontrollü olarak verileceðini duyurdu. Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý Basýn Bürosu'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, Kasým 2013'te baþlayan ve 12 Kasým tarihine kadar devam edecek proje kapsamýnda trafiðin kontrollü verileceði yollarý kullanacak sürücülerin SÝBER'ÝN ZÝYARETÝ- Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber dün Ýskele bölgesindeki ziyaretleri çerçevesinde Ýskele Kaymakamlýðý ve Ýskele Polis Müdürlüðü'nü ziyaret etti. Meclis'ten verilen bilgiye göre, Ýskele Kaymakamý Ahmet Cenk Musaoðlularý, Siber'e kaymakamlýk çalýþmalarý ve bölgeyle ilgili bilgi verdi. Musaoðlularý, ilk kez bir Meclis Baþkaný'nýn kendilerini ziyaret ettiðini ve bu ziyaretten onur duyduklarýný söyledi. Ýskele Polis Müdürlüðü'nü de ziyaret eden Siber'i, Polis Genel Müdürü Vekili Pervin Gürler, Ýskele Polis Müdürü Þengül Kadý ve Ýskele Polis Müdür Yardýmcýsý Mustafa Ceylanlý karþýladý. BAN ÝLE GÖRÜÞTÜ DAVUTOÐLU: UMARIM BU KEZ ÇÖZÜME ULAÞIRIZ Türkiye Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, BM Genel Sekreteri Ban Kimoon ve BM Genel Kurul Baþkaný John Ashe ile bir araya geldi. Davutoðlu, görüþmede Kýbrýs konusunun da gündeme geldiðini belirterek, ''Bu müzakerelerin nihai bir barýþ yönünde seyretmesi gerektiði konusunda mutabýk kaldýk'' ifadesini kullandý. Kýbrýs'ta olumlu bir gündem geliþtirilmesi mali destek programý çerçevesinde de 2,5 milyon TL kaynak ayrýlmasýný öngördüðünü belirtti. Mungan; "Bu çerçevede, yarým kalmýþ otellere faiz destekli kredi programý uygulamasý sürdürülecek ve turizm iþletmelerinin finansman ihtiyacýný karþýlayabilmek ve ekonomiye kazandýrabilmek amacýyla 2 yýla kadar ödemesiz 48 ay vadeli kredi uygulamasýný benimsemiþtir" dedi. Bakan Mungan, esnaf ve hizmet sektörüne yönelik olarak faiz destekli kredi programý çerçevesinde mal ve hizmet alýmlarýna yönelik olarak tadilat, enerji verimliliðine yönelik yatýrýmlar makine ve techizat alýmlarýna yönelik olarak 3 ayý ödemesiz 36 ay vadeli; faizinin yarýsýnýn devlet tarafýndan karþýlanacaðý 60 bin TL'ye kadar kredi kullanýmý yönünde de karar alýndýðýný kaydetti. can ve mal güvenliði açýsýndan yavaþ seyretmeleri, trafik iþaret ve iþaretçilerine uymalarý istendi. Trafiðin kontrollü verileceði yollar þunlar: "Çamlýbel - Yýlmazköy Kavþaðý arasý, Yýlmazköy Kavþaðý - Serhatköy arasý, Yýlmazköy Kavþaðý - Gönyeli Çemberi - Hamitköy Kavþaðý arasý, Gönyeli Çemberi - Girne Yolu 3 kilometrelik bölümü, Yakýndoðu Üniversitesi ayrýmý - Dikmen Yolu arasý 3 kilometrelik bölüm ile Tofaþ Kavþaðý - Hamitköy Yolunun 1.5 kilometrelik bölümü." olduðunu aktaran Davutoðlu, taraflarýn Türkiye ve Yunanistan'ý karþýlýklý ziyaretlerinin çok baþarýlý olduðunu ve bundan memnuniyet duyduklarýný açýkladý. Kýbrýs'taki yeni sürece hem Türkiye ve Yunanistan'ýn hem de uluslararasý çevrelerin ciddi desteði olduðunu aktaran Davutoðlu, ''Umarým Kýbrýs'ta bu kez çözüme ulaþýrýz'' diye konuþtu. TAK'I ZÝYARET ETTÝLER- Yýlmaz Bora baþkanlýðýndaki Kýbrýs TMT Mücahitler Derneði heyeti Türk Ajansý Kýbrýs'ý ziyaret ederek, kurum Müdürü Neriman Saygýlý ile görüþtü. Nezaket ziyareti çerçevesinde saat 09.30'da yapýlan ziyarette, TMT Mücahitler Derneði Baþkaný Yýlmaz Bora Saygýlý'ya çiçek takdiminde bulundu ve yeni görevinde baþarý diledi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI DEVLET ELÝYLE HASTALIK Ýsmi yanýmýzda saklý bir vatandaþýmýz Brucella hastalýðý olan hayvanlarýn, para yok gerekçesiyle itlaf edilemeyeceðini Tarým Bakaný'nýn açýklamasýna tepki gösterdsi. "Ben sade bir vatandaþým. Tüketiciyim dersem þikayetim daha iyi anlaþýlacak. Yani hayvan üreticisi veya tarým üreticisi deðilim. Onlarýn yetiþtirdiklerini tüketirim. Bu bir döngüdür aslýnda. Üretilenlere baktýðýmýzda kanserojen madde ihtiva eden bir sürü kalýntýlar ortaya çýkýyor. Gerek yurtdýþýndan getirilenler ayný, gerekse yurtiçinde yetiþtirilenler. Ne yapacaðýmýzý þaþýrdýk derken baþýmýza bir de hayvanlarla ilgili hastalýklar çýktý. KKTC'nin 60 hayvan çiftliðinde Brucella hastalýðý tespit edilmiþ. Zararlý mý bu? Zararlý. Bulaþýcý mý? Bulaþýcý. Her hastalýk zaman içerisinde tedavi edilse de insanda bir arýza býrakýr. Konuyla ilgili Sayýn Tarým Bakaný Sennaroðlu'nun yaptýðý açýklamayý baþka bir ülkenin Tarým Bakaný yapsa hemen istifasý istenir. Japonya'da olsa býrakýn açýklama yapmayý, böyle bir hastalýk meydana geldiðinde harakiri yapýp intihar bile eder. Ben Sennaroðlu'ndan intihar etmesini istemem, o dilekte de bulunmam... Bulunsam da birþey ifade etmez, çünkü tüm CTP'liler, UBP'liler ve DP'liler gibi o da çok piþkin... Onlarýn ne idükleri belli Sennaroðlu kendisine halkçý diyen, emekçi yanlýsý diyen bir partinin bakaný... Bir kere daha gördük gibi herþey sözdedir. Maksat belli... Bu hayvanlarýn itlafý için bütçede yeterli para olmadýðý için itlaf edilmelerine imkan yokmuþ... Lafa bakýn. Bu büyük bir suçtur. Bu hayvanlarýn hastalýk ortaya çýktýktan sonra kaç tanesinin kesilip bizlere satýldýðýný biliyor muyuz? Kontrolden sonra geçen zaman içerisinde bu hastalýklý hayvanlara kaç tane daha ilave edildi? Ama koltuk sýcak... Koltuk faydadýr. Koltuðu kaybeden bu memlekette adam yerine konmaz! Çünkü koltuklarda oturanlar halk için çalýþmýyorlar, BÝZÝM DUVAR adamlýklarý yalan dolan üzerine kurulmuþ kaðýttan BÝLÂL'E DEVLET kaplandýr sadece. Brucella KUÞU, hastalýðýnýn çaresi BERKÝN'E yoktur. Tek çare itlaftýr. Bozuk olan DEVLET saðlýðýmýzýn nedenlerini þimdi KURÞUNU anladýnýz mý?" Bizim Mandra Gezi Parký eylemlerinde, ekmek almaya giderken biber gazý kapsülüyle baþýndan vurulan Berkin Elvan'ýn, 265 gün komada kaldýktan sonra, yaþama tutunamayarak ölümü, bütün Türkiye'yi olduðu kadar, mandrayý da ayaða kaldýrýr. R.T. Erdoðan'ýn, Gezi Parký eylemlerinde "Emri ben verdim, polisim, de destan yazdý" diyerek Berkin'in cellâtlarýna övgüler düzmesi, bir kez daha nefret ve infialle telin edilirken, sokaktaki adam, "yok mudur kurtaracak Türkiye'yi bu cellâtlarýn elinden?" diye imalý imalý söylenir.

8 8 13 Mart 2014 Perþembe Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir KÜRTAJ VE ÖZEL HAYAT ÝSKELE ÝTFAÝYE ÞUBESÝ HÝZMETE AÇILDI Akça: 20,Temmuz'da su akacak Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça bir sürprizle karþýlaþýlmazsa, 20 Temmuz'da Türkiye'den gelecek suyun Lefkoþa'ya akmasýnýn hedeflendiðini açýkladý ve Türkiye'den gelecek suyun daðýtýmýnda ve tarýmsal üretimde kullanýmýnda yaþanacak sorunlarý dile getirdi. ÝSKELE ÝTFAÝYEYE KAVUÞTU Ýskele'de Türkiye Cumhuriyeti katkýlarýyla inþa edilen itfaiye þubesi, Ýskele ilçesine baðlý 22 köye hizmet verecek. Daha önce Ýskele ilçesindeki tüm bölgelere Yeþilköy'deki Ýtfaiye Þubesi hizmet veriyordu. Ýskele Ýtfaiye Þubesinin açýlýþ törenine Cumhurbaþkaný Eroðlu yanýnda, Meclis Baþkaný Sibel Siber, Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutaný Korgeneral Ýsmail Serdar Savaþ, Güvenlik Kuvvetleri Komutaný Tümgeneral Baki Kavun, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardýmcýsý Tuðgeneral Erdinç Korkuter, Ýskele Kaymakamý Ahmet Cenk Musaoðullarý ve Ýskele Belediye Baþkaný Halil Orun da katýldý. EROÐLU: "POLÝSE GÜVEN ARTTI" Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu açýlýþta yaptýðý konuþmada, Ýskele ilçesine itfaiye binasý kazandýrýlmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirdi ve TC Büyükelçiliði, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý ve emeði geçen herkese teþekkürlerini sundu. Eroðlu, itfaiye binasýnýn Ýskele ilçesinin ihtiyaçlarýndan biri olduðunu belirtti. Su þebekesindeki kaçaklardan dolayý Türkiye'den gelecek suyun daðýtým aþamasýnda israf olacaðý yöndeki Türkiye Cumhuriyeti Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça'nýn endiþelerini kendisinin de paylaþtýðýný belirten Eroðlu, ancak kaynak ve projeyle çare üretilebileceðini ifade etti. Soruþturmalarda vakalarýn üzerine cesaretle gidebilmesi ve kýsa zamanda sonuç alabilecek bir duruma gelmesinden dolayý Polis Genel Müdürlüðü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý'ný tebrik eden Eroðlu, katillik ve hýrsýzlýk vakalarýný ortaya çýkarmadaki baþarýsýndan dolayý Polis teþkilatýna güvenin daha da arttýðýný söyledi. AKÇA TC Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça da konuþmasýnda, saðlanan finansla ortaya çýkarýlan eserlerin büyük mutluluk verdiðini belirtti ve "Minimum maliyetlerle bunu ortaya çýkartmýþlar" dedi. Ýtfaiye hizmetlerinin hiçbir þekilde ihmal edilemeyeceðini ifade eden Akça, bu hizmetlerin en etkin bir þekilde saðlanmasý gerektiðini, itfaiye hizmetinin hýzlý bir þekilde Ýskele'ye gelmesinin altýnda Ýskele bölgesinde yaþanan elim bir hadisenin de etkili olduðunu ifade etti. Büyükelçi Akça, ortaya çýkarýlan çalýþmadan ötürü de yetkilileri tebrik etti. Halil Ýbrahim Akça, Türkiye'den su getirme projesinde denizde çalýþmalarýn devam ettiðini, yaz aylarýnda suyun KKTC'ye gelmesini beklediklerini kaydederek, "Bir sürprizle karþýlaþmazsak 20 Temmuz'da Lefkoþa'ya su akmasý hedefleniyor" dedi. "STRATEJÝK BOYUTU VAR" KKTC'ye su getirme projesinin stratejik ve Kýbrýs'taki müzakereleri de etkileyebilecek boyutunun da bulunduðunu kaydeden Akça, "Öncelikli amacý Kýbrýs Türk halkýna kaliteli bir su temin etmektir ve bunun makul fiyatlara satýlmasýný saðlamaktýr" dedi. SU GELMEDEN AÞILMASI GEREKEN SORUNLAR Getirilen suyun kullanýldýktan sonra arýtýlarak tarýmsal üretim için kullanýlmasýnýn planlandýðýný ancak bu yönde bazý sorunlarýn bulunduðunu kaydeden Akça, sorunlardan birinin þebekede yaþanan çok miktarda kaçak ve atýk sularýn deðerlendirilmesi için gerekli atýk su þebekesi ve tesisin yarýsýnýn henüz inþa edilmemiþ olmasý olduðunu kaydetti. Akça, "Adaya su gelmeden bu konularýn aþýlmasý lazým, bunun üzerinde de çalýþýlan bazý projeler var" dedi. Belediyelerin mevcut mali yapýlarýyla atýk su þebekesini ve tesislerini inþa etmesinin uzun süre alacaðýný kaydeden Akça, "TC ve KKTC ve yerel yönetimlerce hýzlý bir þekilde hem çevresel sorunlarý, hem suyun boþa gitmesini önleyecek, hem de halka daha ucuz ulaþýlmasýný saðlayacak bir çözüm üretilmesi gerekiyor" dedi. Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, gelecek suyun tarýmsal sulamada kullanýlmasý için gerek duyulan elektrik enerjisinin büyük maliyetler getireceðine iþaret ederek, "Buradaki elektrik fiyatlarýna göre tarým sektörü bu suyu kullanamayacak duruma geliyor. Çok ciddi bir maliyet oluþuyor" dedi. "KABLOYLA ELEKTRÝK NAÝF BÝR FÝKÝR" Elektrik birim fiyatlarýndaki farktan dolayý tarýmsal suyun fiyatýnýn KKTC'de Türkiye'ye göre iki katý olduðunu anlatan Akça, bunun bir çözümünün de Türkiye'den kabloyla elektrik getirmek olacaðýný ancak bunun naif bir fikir olduðunu belirti. Daha komplike, daha geliþtirilmiþ projelerle bunlarý çözmenin de mümkün olduðunu kaydeden Akça, "TC, KKTC, sivil toplum örgüt ve özel sektör bir araya gelerek proje üretmesi lazým, aksi takdirde gelen su biraz zayi edilmiþ olacak" dedi. GÜRLER Polis Genel Müdür Vekili Pervin Gürler ise itfaiye binasýnýn bir yýl içerisinde Türkiye Büyükelçiliði'nin katkýlarýyla inþa edildiðini ve 1 milyon 186'bin TL'ye mal olduðunu belirtti. Gürler, binanýn içerisinde bulunduðu 10 dönümlük araziye eðitim alaný, park yeri, spor alaný da inþa edileceðini kaydetti. Ýskele Ýtfaiye Þubesi hizmet vermeye baþlamadan önce ilçe sýnýrlarý içerisindeki her yere Yeþilköy'de bulunan itfaiye þubesinin hizmet verdiðini anlatan Gürler, "47 yerleþim birimi olan Ýskele ilçesine tek merkezden itfaiye hizmeti vermek, sizler de takdir edersiniz ki hayli güçtü. Çünkü yangýn olaylarýnda süratli ve seri bir þekilde olay yerine ulaþmak þarttýr" dedi. Gürler, bugün Yeþilköy Ýtfaiyesi'nin 18 personelle 25 köye, Ýskele Ýtfaiye Þubesi'nin de 19 personelle 22 köye hizmet verdiðini kaydederek, "Hizmetlerin daha etkin ve süratli yapýlabilmesi için takviye personele gereksinim vardýr" dedi. Sessiz, sedasýz... Aniden ve derinden... Hiç kimse sezmeden... Aksi fikir üretmeden geçirilen yasalar... Ve o yasalarý hazýrlayýp meclise sunan kirli düþünceler... Ortada tek amaç var, o da doðruyu söyleyenlerin çenesini kapatmak, gerçekleri yazanlarýn ise kalemini susturmak... En önemlisi de korku imparatorluðu yaratmak!.. Bir yanda Recep Tayyip Erdoðan, "adam mý öldürdüm, hýrsýzlýk mý yaptým, ben ne yaptým" diyor... Diðer tarafta ise "benim oðlumun canýný Allah deðil Tayyip Erdoðan aldý" diye haykýran bir anne!.. Fotoðraf bu kadar açýk ve net... Türkiye'nin önemli sanatçýlarýndan Tolga Çevik'in kendi sosyal hesabýndan yaptýðý "kiminin evladý, yokluðuyla bir milleti yasa boðuyor, kimininki varlýðýyla..." paylaþýmý ise, Türkiye'deki gerçeði tam olarak özetliyor... Tüm bu yaþananlarý yakýndan takip eden bizlerin kulaklarýnda ise hemen Erdoðan'ýn "Türkiye'de ne varsa Kýbrýs'ta da o olacak" sözleri yankýlanmaya baþlýyor... Ve þimdiye kadar olanlarýn hangi amaçlar doðrultusunda gerçekleþtirildiði ortaya çýkmýþ oluyor... KTHY'nin batýrýlmasý, Ercan'ýn özele verilmesi, AKSA'nýn varlýðý, kumarhanelerin artmasý, "göç yasasý", "özelleþtirme yasasý" ve dahasý... Son olarak oybirliði ile meclisten geçirilen "Özel Hayatýn ve Hayatýn Gizli Alanýnýn Korunmasý Yasasý" da bunlardan bir tanesi... Sanýrým bunlarýn "din" ile alakalý icraatlar olmadýklarý konusunda hemfikiriz... Bu uygulamalar daha çok "dikta rejimine" giden yolda "mihenk taþý" konumundalar... En baþta da yazdýðým gibi, sessiz ve derinden yapýlan her iþin altýnda baþka türlü iþler yatýyordur... Týpký "Özel Hayatýn ve Hayatýn Gizli Alanýnýn Korunmasý Yasasý"nýn altýnda yatan "baþka türlü" iþler gibi!.. Evet, açýkça yazýyorum, bu yasayý hazýrlayan ve/veya hazýrlayanlar iyi niyetli deðildirler... Ve bunu onaylayan zihniyetler de iyi niyetli olmayan bu insanlara hizmet etmektedirler... Bakýnýz, Türkiye'de o kadar olay yaþanýrken mecliste AKP tarafýndan sessiz, sedasýz "kürtaj yasasý" geçirildi... Aniden ve derinden... Hiç kimse sezmeden... Aksi fikir üretmeden... Týpký "Özel Hayatýn ve Hayatýn Gizli Alanýnýn Korunmasý Yasasý" gibi!... Yani bundan böyle Türkiye'de kürtaj olmak veya yapmak yasak!.. Saðlýk problemi de yaþasanýz, "iþ kazasý" diye de adlandýrsanýz nafile... AKP'lilere göre iþin ucunda ölüm olsa bile o çocuk doðacak!.. Bizde ise gazeteciler sudan sebeplerle cezaevini boylayacaklar... Týpký Türkiye'deki gibi... Sanýrým Tufan Erhürman geçtiðimiz gün bir TV kanalýnda "günah iþleme özgürlüðümüz kýsýtlanýyor" diye haykýran AKP'li vekilden çok etkilenmiþ olacak ki durduk yere bu adýmý atma gereði duymuþ... Doðrusu büyük duyarlýlýk örneði göstermiþ!.. Kiþiye ve/veya kiþilere "günah iþleme özgürlüðü" getirmiþ... Ne de olsa kiþi öldükten sonra hayattayken yaptýklarýnýn hesabýný öteki tarafta verir!.. Bir de bazý arkadaþlarýmýzýn çýkýp "eline delil ve/veya belge geçince onu yargýya sunacaksýn ve yayýnlamak için onun karara baðlamasýný bekleyeceksin" diyorlar... Gerçekten bunu söyleyenlere hem gülüyor, hem de çok üzülüyorum... Bu ülkede yargý mecliste uçuþan dolarlar için ne yapmýþ? KTHY ve LTB'yi batýranlardan ne hesap sormuþ? Ki þimdi kalkýp benim götürdüðüm belgeyi inceleyip Ankara'nýn itaatkarlarýna hesap soracak!... Son olarak, bizler Tufan Hoca'ya güvenen ve inanan insanlarýz... Ama çýkýp bizlere, seferberliðe gitmek istemediði için ellerine kelepçe vurularak 10 gün hapse gönderilen bir siyasetçinin olduðu bir ülkede "ben özel hayatýn korunmasý için yasa hazýrladým" demesin... Demesin ve gereksiz olan bu yasayý düzeltsin ki, bizim de ona olan inancýmýz eksilmesin...

9 9 13 Mart 2014 Perþembe Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV OKUYUN ÇOCUKLAR YOKSA TAYYÝP OLURSUNUZ Aklýma 17 yaþýnda asýlan Erdal Eren geldi, 12 yaþýnda terörist diye delik deþik edilen Uður Kaymaz geldi, niceleri geldi. Acýmý paylaþmak için eþimi aradým, "Günaydýn" bile diyemeden, "Çocuklarla cenazeye gideceksiniz deðil mi, ne olur dikkat edin " diyebildi. "Gitmeyin" deme hakkýný görmedi kendisinde bir anne olarak, sadece "Nasýl bir ülkede yaþýyoruz Ahmet!" dedi ve týkandý. Hangi kitap fuarýydý anýmsamýyorum, bir kadýncaðýz geldi ve oðlunun kitap okumadýðýný, ne olacaðýný, ne yapabileceðini sordu Yanýmda yazar bir arkadaþým vardý kadýna dönüp "Merak etmeyin, en kötü olasýlýkla baþbakan olur o zaman " dedi. O tümce aylardýr kulaðýmdan hiç gitmedi. Okuyun çocuklar, okuyun, yoksa baþbakan olursunuz, Bilal gibi, Tayyip gibi olursunuz Ahmet NESÝN (odatv.com) TARÝH 11 ÞUBAT 2013 Lefkoþa Belediye Baþkan adayý Mustafa Arabacýoðlu hiçbir politikacýnýn cesaret edemediðini yaptý ve Suat Günsel'e eleþtiri yaðdýrdý. Arabacýoðlu, Günsel'e toz kondurmayan politikacýlarla medyayý da kýnadý... Katilimi tanýyorsunuz... Gözden kaçmayanlar... UYANIN VE UTANIN Bir çocuk ölürken, hiçbirþey olmamýþ gibi davranan bir adam. Adam dediysek, Allah'ýn kulu manasýnda Bizzat kendisinin polise verdiði emirle öldürülen bir çocuk gömülürken ona bir rahmeti çok gören bu adam Baþbakan. Þimdilerde Baþçalan da diyorlar. Bir çocuk ölürken, meydanlarda baðýran bu kindar ve dindar adamýn adý Recep Tayyip Erdoðan. Ey siz bu merhametsiz adamla ayný yolu yürümekten, ayný yaðmurlarýn altýnda ýslanmaktan gurur duyanlar. Uyanýn ve utanýn DÝPNOT Ýnsan Haklarý Derneði Diyarbakýr þubesinin hazýrladýðý "Doðu ve Güneydoðu Anadolu'da Çocuklarýn Yaþam Haklarýna Yönelik Ýhlal Raporu"na göre, arasýnda 569 çocuk yaþamýný yitirdi. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Biz sözümüzü tutmak için, halkýn sorunlarýný behemahal çözmek için vitesi yükseltmek istiyoruz." Kutlay ERK (CTP-BG Genel Sekreteri) VÝRGÜL... EGEMEN OLAN TEK ÞEY: BULANTI Ekmek almaya giderken polisin attýðý gaz kapsülüyle baþýndan vurulan uzun bir mücadeleden sonra hayatýný kaybeden Berkin Elvan'ýn cenaze töreni sürerken, 17 Aralýk rüþvet operasyonunun ardýndan AB Bakanlýðý koltuðunu býrakan Egemen Baðýþ þöyle bir tweet attý: "Terörün bitmesinden rahatsýz olup çözüm sürecini hedef alan nekrofillere de gereken cevabý milletimiz 30 Mart'ta verecek." Bir çocuk ölüyor, onbinlerce insan cenazesine koþuyor ve Baðýþ bu vicdan ayaklanmasý için ölü sevicilik anlamýnda nekrofili sözcüðünü kullanýyor. Kusabilirsiniz!!! EYVAH, TATARLAR YANDI! "Türkiye, her zaman Kýrým Tatarlarýnýn yanýnda oldu ve bundan sonra da olmaya devam edecek." Ahmet DAVUTOÐLU (TC Dýþiþleri Bakaný) "Berkin, bu ülkenin erken büyüyen ve erken ölen çocuklarýnýn sonuncusu ve toplamýdýr " "Buraya bakýn, burada, bu kara mermerin altýnda/ Bir teneffüs daha yaþasaydý/ Tabiattan tahtaya kalkacak bir çocuk gömülüdür/ Devlet dersinde öldürülmüþtür" Buraya bu resme bakýn Bu tabutta baþbakanýn "polise emri ben verdim" demesi sonucu ekmek almaya giderken baþýndan vurulan Berkin Elvan yatýyor. Artýk çocuklarýmýza "git bir ekmek al gel" diyemeyeceðiz. Bakkaldan ekmek alan her çocuk görüþümüzde aklýmýza eve dönemeyen Berkin gelecek. KARÝKATÜR / Ekmeðe her uzanýþýmýzda Berkin Buraya bu resme bakýn, bu tabutta polis tarafýndan vurulmadan önce 14 yaþýnda 45 kilo olan, 15 yaþýna 269 gün kaldýðý komada giren ve 16 kiloya düþen Berkin Elvan yatýyor. Artýk tartýya her çýkýþýmýzda 16'ya takýlacak gözlerimiz. Kendi aðýrlýðýmýz deðil Berkin'in aðýrlýðý altýnda ezileceðiz. Buraya, bu resme iyi bakýn. Bu resimde "Bizim Berkin Elvan'dan baþka sözümüz yok" yazýyor. Bizim Berkin Elvan'dan baþka sözümüz yok çünkü; devletin 14 yaþýnda ekmek almaya giden bir çocuðu Serhan Gazioðlu baþýndan vurup öldürdüðü 269 gün boyunca bir tek bekçinin bile görevden alýnmadýðý ülkede söz biter. Ülkenin dört bir yanýnda gencinden yaþlýsýna binlerce insanýn sokaða çýkmasý bundandýr. 15 yaþýnda 16 kilo ile o tabuta giren Berkin bu ülkede vicdaný olan herkesin miladý ve yeminidir. Berkin annesine "sen hýzlý koþamazsýn ben kaçabilirim" diyerek ekmek almaya giderken Baþbakan'ýn "destan yazdýðýný" söylediði polisler tarafýndan baþýndan vuruldu. Berkin Elvan, Baþbakan'ýn emriyle devletin polisi tarafýndan öldürülmüþtür. Ve þimdi hepimizin kardeþi ve kahramaný olduysa bu katil olduðunu ispatlayan devlet sayesindedir. Bu ülke kanlý tarihinin son çocuklarýndan biridir Berkin. Bu ülkenin erken büyüyen ve erken ölen çocuklarýnýn sonuncusu ve toplamýdýr. 17'sinde dar aðýcýna giden Erdal Eren'dir Berkin. 12 yaþýnda 13 kurþunla öldürülen Uður Kaymaz, annesinin parçalarýný eteklerinde topladýðý Ceylan Önkol'dur, Roboski'de katýr sýrtýnda parçalarý taþýnan Erkan Encü'dür. "Maveraünnehir nereye dökülür?" sorusunun yanýtýdýr. Yani devletin öldürülmesinde beis görmediði solgun yüzlü halk çocuklarýnýn tamamýdýr. O yüzden 16 kiloyla girdiði o tabut bize çok aðýr geliyor. Bir kuþ hafifliðinde o çocuk boðazýmýzý düðüm düðüm ediyor. Berkin bizim kahramanýmýzdýr. Bundan sonra solgun yüzlü halk çocuklarý bakkala ekmek almaya giden ve eve dönemeyen Berkin abilerinin hikayesiyle büyüyecek. Ve "Bütün sýnýf çocuk bayramlarýnda" Berkin'e zarfsýz kuþlar gönderecek Polis vurduðunda 14 yaþýnda ve 45 kilo olan Berkin'in 15 yaþýnda ve 16 kilo olarak gözlerini yummasý size "aðýr" gelmiyorsa, vicdanýnýz için kayýp ilaný verin. (Bu yazý Leyla Alp'in T24'te yayýmlanan "Bizim Berkin Elvan'dan baþka sözümüz yoktur" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 13 Mart 2014 Perþembe Özel Hayatýn Korunmasý Yasasý mercek altýnda GÜNEYDEN... n BASIN ÖRGÜTLERÝ "ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GÝZLÝ ALANININ KORUNMASI YASASI"YLA ÝLGÝLÝ BAZI ÇEKÝNCELER AÇIKLADI n DARBAZ: "BASIN ÖRGÜTLERÝ YASAYLA ÝLGÝLÝ DÜÞÜNCE, GÖRÜÞ VE ÖNERÝLERÝNÝ ORTAYA KOYMA FIRSATI BULAMADI" n GÜVEN: "MECLÝSTEKÝ SÝYASÝ PARTÝLER KONUYU BASININ GÖZÜNDEN DEÐERLENDÝRMEDEN YASAYA ONAY VERDÝ" n ÝRVAN: "YASADA GAZETECÝLERÝN KAYGILARINI GÝDERECEK DÜZELTME ÝMKÂNI VAR GÝBÝ GÖRÜNÜYOR" KATAR'DAN GÜNEY KIBRIS'A HAFTADA DÖRT KEZ UÇUÞ Basýn örgütleri "Özel Hayatýn ve Hayatýn Gizli Alanýnýn Korunmasý Yasasý"yla ilgili bazý çekinceleri olduðunu açýkladý. "Özel Hayatýn ve Hayatýn Gizli Alanýnýn Korunmasý Yasasý"nýn basýn özgürlüðünü etkileyecek yanlarý olduðunu savunan örgütler, ortak karara varmalarý halinde yasayla ilgili önerilerini ve taleplerini kamuoyuyla paylaþacak. Basýn Emekçileri Sendikasý'nýn (Basýn-Sen) çaðrýsý üzerine Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði, Medya Etik Kurulu, Kýbrýs Türk Spor Yazarlarý Derneði ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalýþanlarý Sendikasý (Bay-Sen) yetkilileri "Özel Hayatýn ve Hayatýn Gizli Alanýnýn Korunmasý Yasasý"ný deðerlendirmek üzere dün Basýn-Sen'de bir toplantý yaptý. DARBAZ Basýn-Sen Baþkaný Kemal Darbaz, toplantý öncesi kýsa bir açýklama yaparak, "Özel Hayatýn Haravgi gazetesi haberinde, Katar-Güney Kýbrýs ve Güney Kýbrýs-Katar arasýnda haftada dört kez uçuþ gerçekleþtirilmesi için, Katar Havayollarý (Qatar Airways) ile bir anlaþma imzalandýðýný haber verdi. Ulaþtýrma ve Bayýndýrlýk Bakanlýðý'nýn, imzalanan anlaþmanýn, iki ülke arasýnda, hava taþýmacýlýðýnýn diðer alanlardaki iþbirliðinin geniþletilmesi için ilk adýmý teþkil edeceði açýklamasýnda bulunduðunu kaydeden gazete, iki ülke arasýndaki uçuþlarýn 29 Nisan'da baþlayacaðýný belirtti. Haberde, bunlarýn ek sefer deðil, tarifeli seferler olacaðý da ifade edildi. Öte yandan gazete, "uçuþ/kod paylaþýmý anlaþmasý" yapýlmasý için, Kýbrýs Havayollarý ile Katar Havayollarý arasýnda istiþarelerin baþlamasý konusunda mutabakata varýldýðýný da ekledi. ve Hayatýn Gizli Alanýnýn Korunmasý Yasasý"yla ilgili çekinceleri olduðunu vurguladý. Darbaz, "Yasadan kýsýtlý sürede haberdar olduk. Basýn örgütleri yasayla ilgili düþünce, görüþ ve önerilerini ortaya koyma fýrsatý bulamadý" dedi. Kemal Darbaz, toplantý sonrasýnda ortak bir iradenin ortaya çýkmasý halinde yasa koyucularla bir araya geleceklerini söyledi. GÜVEN Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði Baþkaný Hüseyin Güven de söz alarak, yasa hakkýndaki görüþlerini dile getirdi. Güven, "Yasa bizden görüþ alýnmadan hazýrlandý ve meclisten oybirliðiyle, apar topar geçirildi. Anlaþýldýðý kadarýyla meclisteki siyasi partiler konuyu basýnýn gözünden deðerlendirmeden yasaya onay verdi. Biz onaylandýktan sonra yasadan haberdar olduk" dedi. ÝRVAN Medya Etik Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Süleyman Ýrvan ise yasanýn çýkar çýkmaz Medya Etik Kurulu'nun gündemine alýndýðýný, bunun üzerine yasayý hazýrlayan Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler (CTP-BG) Milletvekili Tufan Erhürman ile bir toplantý gerçekleþtirdiklerini söyledi. Ýrvan, toplantýda, yasada gazetecilik bakýþ açýsýyla ne tür düzeltme yapýlabileceðinin görüþüldüðünü belirtti. Basýn örgütleriyle ortak bir öneriye varmalarý halindeki takip edilecek sürece iþaret eden Süleyman Ýrvan, "Yasada gazetecilerin kaygýlarýný giderecek düzeltme imkâný var gibi görünüyor" dedi. ORGAN NAKLÝ SEMPOZYUMU ÝÇÝN TÜRKÝYE'DEN HEYET GELDÝ Yorgancýoðlu: Organ nakli istismara açýk Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, Organ Nakli Sempozyumu'na katýlmak üzere Türkiye'den gelen heyeti kabul etti. Ziyarette Türkiye'den gelen Diyaliz ve Böbrek Hastalarý Dayanýþma Derneði Asbaþkaný Tülin Köseoðlu, Gaziosmanpaþa Hastanesi Müdür Muavini Arzu Öztaç, Nefroloji Uzmaný Dr. Murathan Uyar, TC Saðlýk Bakanlýðý Organ Nakli Hizmetleri ve Ulusal Koordinasyon Merkezi Birim Sorumlusu Dr. Bahri Kemaloðlu ve Bilim Üniversitesi Organ Nakli Koordinasyon Sorumlusu Doç. Dr. Cemal Ata Bozoklar'dan oluþan heyete KKTC Diyaliz ve Böbrek Hastalarý Dayanýþma Derneði Baþkaný Dr. Zerrin Akalýn eþlik etti. AKALIN Ziyarette konuþan KKTC Diyaliz ve Böbrek Hastalarý Dayanýþma Derneði Baþkaný Dr. Zerrin Akalýn, organ nakliyle ilgili sempozyum düzenlemekteki amaçlarýnýn organ nakliyle ilgili çalýþmalara destek vermek olduðunu kaydetti, sempozyuma Türkiye'den konuyla ilgili yetkilileri davet ettiklerini söyledi ve katýlýmlarý için teþekkür etti. Yarýn gerçekleþtirilecek olan sempozyumun baþarýyla neticelenmesini umut ettiðini kaydeden Akalýn, organ nakli yasasýnýn bir an önce çýkmasý, daha sonra denetimlerin iyi yapýlmasý ve eðitim çalýþmaarýnýn da paralel bir þekilde sürdürülmesi gerektiðini vurguladý. Kuþkularýn bitmesinin mümkün olmadýðýný ancak kuþkularla bir yere gidilemeyeceðini de ifade eden Akalýn yasa yapýlýnca denetimlerin de düzgün þekilde yapýlmasýyla çalýþmalarýn yolunda gidebileceðini kaydetti. YORGANCIOÐLU Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu da tüm dünyada olduðu gibi KKTC'de de böbrek hastalarý olduðunu, sorunlarý bulunduðunu dile getirerek, sorunlarý en aza indirmek, hastalarý ve halký aydýnlatmak için herkesin çalýþma yapmasý gerektiðini kaydetti. ANASTASÝADÝS-BÝDEN GÖRÜÞMESÝ Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in ABD Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden'le gerçekleþtirdiði telefon görüþmesi Rum basýnýnda yer aldý. Fileleftheros gazetesi: "Aðýrlýklý Olarak Ukrayna'yý Görüþtüler" baþlýðý altýnda verdiði haberinde, Biden'in Anastasiadis'i telefonla arayarak görüþtüðünü, görüþmede Ukrayna konusunun Kýbrýs sorununda daha aðýrlýklý yer tuttuðunu yazdý. Gazete, Biden'in Anastasiadis'ten, ülkenin mali varlýklarýný yurt dýþýndaki ülkelerde arayan Ukrayna'ya yardýmcý olunmasýný istediði, Anastasiadis'in ise Biden'a, "Kýbrýs'ýn Rusya'yla, korumak istediði güçlü geleneksel iliþkileri olduðunu" söylediðini iddia etti. Haberde, görüþmeye iliþkin Beyaz Saray'dan yapýlan resmi açýklamaya da yer verildi. YABANCI YATIRIMCILARDAN KIBRIS ALEYHÝNE DAVA BAÞVURULARI Yurt dýþýnda yayýmlanan "Der Spiegel" dergisinde yer alan bir haberin, yabancý yatýrýmcýlarýn Rum kesimi ve memoranduma dahil olan diðer ülkeler aleyhinde dava baþvurularý yaptýklarýndan söz ettiði haber verildi. Derginin, yatýrýmcýlarýn "ticari sözleþmelerdeki tartýþmalý koruma maddelerine atýfta bulunarak, kâr amacý güden iþlemlerine yönelik tazminat talep ettiklerini" yazan Haravgi gazetesi, bu baþvurularýn Güney Kýbrýs, Yunanistan ve Ýspanya gibi ülkeler aleyhinde yapýldýðýný aktardý. Dava baþvurularýnýn incelenmesinin, olaðan mahkemeler tarafýndan yapýlmadýðýný belirten dergi, bunlarýn, gizli olarak toplanan uluslararasý tahkim komiteleri huzurunda incelenmekte olduklarýný ekledi. AVUKAT-POLÝS ÇETESÝ DAVALARDAN FAHÝÞ KAZANÇ ELDE EDÝYOR Organ nakli konusunun tüm dünyada istismara açýk bir konu olduðunu, istismarýn ve ticari emtia haline getirilmesinin önüne nasýl geçilebileceðinin de önemli olduðunu belirten Baþbakan Yorgancýoðlu, TC'den gelen heyetin bu konudaki tecrübelerini almanýn çok yararlý olacaðýný söyledi. Yorgancýoðlu, organ nakli çalýþmalarýnýn saðlýklý baþlamasýnýn önemine de iþaret etti. KEMALOÐLU TC Saðlýk Bakanlýðý Organ Nakli Hizmetleri ve Ulusal Koordinasyon Merkezi Birim Sorumlusu Dr. Bahri Kemaloðlu da, organ nakli konusunun meþakkatli ve uzun süre emek verilmesi gereken bir konu olduðunu vurguladý ve TC Saðlýk Bakanlýðý'nýn 2000'li yýllarýn baþýndan beri yoðun uðraþ verdiðini anlattý. Kemaloðlu elde ettikleri tecrübeleri KKTC'ye de aktarmaktan memnuniyet duyacaklarýný ifade etti. BOZOKLAR Bilim Üniversitesi Organ Nakli Koordinasyon Sorumlusu Doç. Dr. Cemal Ata Bozoklar ise organ nakli konusunda devlete güvenmenin ve denetimlerin gerektiði þekilde yapýlmasýnýn çok önemli olduðunu söyledi. Türkiye'de devlet iþin içine girdikten sonra nakillerin ciddi þekilde arttýðýný anlatan Bozoklar, organ nakli koordinasyon sistemi için KKTC'den birkaç kiþinin Türkiye'de eðitilebileceðini, bunun son derece yararlý olabileceðini belirtti. Bozoklar, KKTC'den birkaç kiþinin sertifika almasýnýn yol göstermek açýsýndan önemli olduðunu da ifade etti. Bozoklar ilgili yasanýn bir an önce çýkmasýnýn da yerinde olduðunu kaydetti ve organ naklinin sosyal, hukuki ve etik yönleri bulunduðunu bunlarý oturtmanýn zaman aldýðýný ve her zamana konsensüse varýlamayabileceðini de söyledi. Rum kesiminde, içerisinde polisler ve avukatlarýn bulunduðu bir çetenin, sanýklara ücretsiz avukat saðlanan davalardan, fahiþ kazançlar elde ettikleri haber verildi. Manþet haberinde, avukatlarýn, polislerle istiþare içerisinde ve karþýlýðýný almak kaydýyla, sanýklara ücretsiz avukatlýk hizmeti saðlanan onlarca dava üstlendiklerini yazan Haravgi gazetesi, Rum Meclisi Denetim Komitesine konu hakkýndan suçlamalarda bulunulduðunu kaydetti. Polis müdürlüklerinden bazý avukatlýk bürolarýna bu davalarýn gönderildiðini, öte yandan Meclis'e sunulan bilgilere göre, yalnýzca iki avukatýn son iki yýldýr bu davalardan 460 bin Euro para kazandýklarýný kaydeden gazete, devamla, Rum Avukatlar Birliði Baþkaný'nýn açýklamasýna yer verdi. Buna göre, böyle çetelerin var olduðunu ve faaliyet gösterdiklerini söyleyen Avukatlar Birliði Baþkaný, eldeki bazý bilgilere dayanarak, bazý avukatlar veya avukatlýk bürolarýnýn, on binlerce Euro karþýlýðýnda, her yýl sanýklara ücretsiz avukat saðlanan davalardan yaklaþýk tane üstlendiklerini belirtti.

11 13 Mart 2014 Perþembe 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. On binler Berkin Elvan'ý karanfillerle uðurladý Bu bir vicdan ayaklanmasýdýr Gezi Parký eylemleri sýrasýnda baþýndan gaz kapsülüyle vurulmasýnýn ardýndan sürdürdüðü yaþam mücadelesini 9 ay sonra kaybeden Berkin Elvan, son yolculuðuna uðurlandý Gezi Parký eylemlerinde yaralanan ve 269 gün yoðun bakýmda kaldýktan sonra dün hayatýný kaybeden 15 yaþýndaki Berkin Elvan, bugün topraða verilecek. Berkin için Ýstanbul Okmeydaný Cemevi'nde bir tören düzenlendi. Okmeydaný'nda düzenlenen törenin ardýndan Berkin'in naaþý, onbinlerce kiþinin eþliðinde Feriköy Mezarlýðý'na karanfillerle uðurlandý. Elvan'ýn cenaze töreni Türkiye'deki en kalabalýk cenazelerden biri oldu. Oðlunun tabutu baþýnda babasý Sami Elvan "Berkin'i artýk sonsuzluða uðurladýk. Berkin'im gitti ama milyonlarca Berkin'im var artýk" dedi. Cemevine ilk çelenk, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'ndan geldi. Berkin Elvan'ýn cenaze törenine katýldýktan sonra Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Osmanbey Ramada Otel önünde bulunan polis barikatýnda yer alan polisler, Pangaltý ve Feriköy yönünde göstericilere çok sayýda gaz bombasýyla müdahale etti. KATÝL SORDU: NE YAPTIM, ADAM MI ÖLDÜRDÜM? Tayyip Erdoðan, Siirt'te düzenlediði mitingde 4 aylýk hapsini hatýrlatarak, "Hatýrlýyor musunuz, ben bu meydandan cezaevine gittim. Ne yaptým adam mý öldürdüm? Bir þeyler mi çaldým? Ne yaptým? Ziya Gökalp'in þiirini okudum. Minareler süngü, kubbeler miðfer, camiler kýþlamýz, müminler asker. Bunu söyledim diye Pýnarhisar'a gittim. Ýþte bu devir kapandý. Þimdi yeni bir dönem baþladý" dedi. Ayný saatlerde Tayyip Erdoðan'ýn emriyle polis tarafýndan öldürülen Berkin'in cenazesi kaldýrýlýyordu.. (T24/soL) Taraflar ayrý telden çalýyor "RUM TARAFI ÝÞLEYEBÝLÝR BÝR MODEL ÝSTÝYOR, TÜRK TARAFI AYRI DEVLET RESMÝ ÇÝZÝYOR" Rum basýnýnda, Kýbrýslý Türk Müzakereci Kudret Özersay ve Rum dengi Andreas Mavroyannis'in önceki günkü görüþmesinde taraflarýn tavýrlarý konusunda bazý iddialar ortaya atýldý. Rum tarafýnýn, federal idarenin yetkileriyle ilgili tezlerini ortaya koyarak iþleyebilir olacak bir model istediði, ancak Kýbrýs Türk tarafýnýn, oluþturucu devletlerde daha çok yetki olmasýný talep ettiði öne sürüldü. Fileleftheros haberi "Kýbrýslý Türkler Güçlü Yetkiler Ýstiyor... Türkler (Yetkilerin) Oluþturucu Devletlerde Toplanmasýný Ýstiyor... Eroðlu- Anastasiadis Yeni Görüþmesi 31 Mart'ta" baþlýk ve spotlarýyla aktardý. "TÜRK TARAFI AYRI DEVLET RESMÝ ÇÝZÝYOR" Edindiði bilgilere dayanarak yaklaþýk iki saat süren Özersay-Mavroyannis görüþmesi sýrasýnda yetkiler konusunun ele alýndýðýný ve anlaþmazlýklar olduðu saptamasýnda bulunulduðunu yazan gazete "Türk tarafý, teoride neyi kabul ediyor göründüðünden baðýmsýz olarak açýkça ve yetkilerin toplanmasý aracýlýðýyla ayrý devlet resmi çiziyor" ifadesini kullandý. Bir sonraki görüþmelerini Cuma günü yapacak olan müzakerecilerin dünkü görüþmesinde, görüþmelerin seyrini ele almak üzere Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ve Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis görüþmesi tarihinin31 Mart Pazartesi olarak belirlendiðine iþaret eden gazete özetle þunlarý yazdý: "Kýbrýslý Türk Müzakereci Özersay dünkü görüþme sonrasýnda yaptýðý açýklamada, kaydedilmiþ yetkilerden bazýlarýnýn kalýp kalmayacaðý ve hangi yapýda kalacaðý konusunda anlaþma saðlanmamýþ konularý ele aldýklarýný söyledi. Bu görüþmenin haricinde bazý basit köprü kurucu önerilerde bulunduklarýný savundu. Bu konuda Kýbrýslý Rum kaynak, tezlerin sunulmasýnýn ötesinde pazarlýk (al-ver) olmadýðýný, köprü kurucu öneriler de ortaya konulmadýðýný söyledi. Müzakereciler 14 Mart Cuma günü "federal idarenin seçimi, karar alma mekanizmalarýnýn kurulmasý" konularýný ele alacak, mülkiyeti görüþmeye devam edecek." DOWNER Gazete haberinin "Downer Geliyor" baþlýðýyla ayýrdýðý bölümünde BM Genel Sekreteri'nin eski Kýbrýs Özel Danýþmaný Aleksander Downer'ýn Dr. Eroðlu'na ve Anastasiadis'e veda etmek üzere 31 Mart'ta Ada'ya geleceðini yazdý. Gazete Rum Haber Ajansý'ný kaynak göstererek BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Temsilcisi ve Lisa Buttenheim'ýn da kýsa bir aradan sonra bugün Ada'ya döneceðini de haber verdi. Haravgi "Tarama Tamamlanýyor... Bütün Baþlýklardaki Tez Karþýlaþtýrmalarýyla Ýlgili 3-4 Görüþme Daha" baþlýklý haberinde, müzakerecilerin dünkü görüþmesinin ardýndan BM basýn Sözcüsü'nün yaptýðý, iki liderin 31 Mart'ta bir araya geleceði açýklamasýna yer verdi. LÝDERLERÝN AYDA BÝR KEZ GÖRÜÞMESÝNE ÜÇ HAFTA ÖNCE KARAR VERÝLMÝÞ... Gazete Özersay'ýn, iki lider düzeyindeki görüþmelerin müzakerelerde ilerlemeye de damgasýný vuracak gibi göstermeye çalýþtýðýný savundu özetle þunlarý öne sürdü: "Ancak gazetemizin edindiði bilgiler, liderlerin ayda bir kez görüþmesine üç hafta önce karar verildiði ve yapýlmakta olan taramanýn, yani bütün baþlýklardaki tezlerin karþýlaþtýrýlmasýnýn tamamlanmasý için 3-4 görüþme daha gerekeceði yolundadýr. Ancak 'baðlayýcý al-ver' olmaksýzýn bazý alýþveriþler yapýldýðý da düþünülüyor. Anastasiadis'e "müzakerelerden çekil" baskýsý Berkin Elvan'ýn cenazesi için Ýstanbul'da yüz binlerce kiþi toplanýrken yabancý basýn kuruluþlarý da bu büyük kalabalýða kayýtsýz kalmadý. Dýþ basýn, Ýstanbul'da cenaze için toplanan kalabalýða vurgu yaptý. Associated Press ajansý, Berkin'in cenazesi için toplanan binlerce kiþinin "Berkin Elvan ölümsüzdür" "Hükümet istifa" sloganlarý attýðýný, bazý göstericilerin de iktidar partisinin bürolarýný taþladýðýný yazdý. Ajans, göstericilerin öfkesinin doðrudan Erdoðan'a yönelik olduðunu çünkü Erdoðan'ýn zaman zaman sert polis müdahalesini övdüðünü aktardý. AFP de on binlerce kiþinin Berkin'in cenazesi için sokaklara aktýðýný söyledi. Dün gece sokaklarda yaþanan olaylara vurgu yapan ajans, Berkin Elvan'ýn hikayesinin haziran ayýndaki gösterilerde polisin aþýrý sert taktiklerinin bir sembolü olduðunu söyledi. Reuters Berkin Elvan'ýn cenazesi için Ýstanbul 'da toplanan on binlerce kiþinin hükümet karþýtý sloganlar attýðýný söyledi. Ajans, cenaze töreninin birçok büyük televizyon kanalýndan canlý olarak verildiðine de dikkat çekti. Reuters ayrýca Berkin Elvan'ýn ölümünün, geçtiðimiz haziran ayýndan bu yana en geniþ kapsamlý sokak gösterilerini tetiklediðini yazdý. CNN, binlerce öfkeli kiþinin polisin biber gazý yüzünden ölen genç çocuðun cenazesi için toplandýðýný bildirdi. Binlerce insanýn sokaklara döküldüðüne dikkat çeken BBC de "Kalabalýklar 'Berkin daha 15'indeydi' diye sloganlar atýyor" þeklinde duyurdu. Ýngiliz Guardian gazetesi ise "15 yaþýndaki Berkin Elvan'ýn, polisin attýðý gaz fiþeði yüzünden yaralanmasýnýn üzerinden 9 ay geçtikten sonra gelen ölümü, binlerce kiþiyi sokaklara döktü" diye yazdý. Fransýz Le Monde gazetesi ise Ankara 'da polis Berkin Elvan için toplanan göstericilere müdahale ederken Ýstanbul'da on binlerce kiþinin öðle saatlerinden itibaren toplanmaya baþladýðýný duyurdu. Gazete, internet sitesindeki haberinde Berkin'in sembol haline geldiðini yazdý ve gazetenin Ýstanbul muhabirinin havadan çektiði kareyle Ýstanbul'daki kalabalýða dikkat çekti. (radikal.com.tr) Rum muhalefet partileri ve sivil toplum örgütleri Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'e, Barbaros Hayreddin Paþa sismik araþtýrma gemisinin Doðu Akdeniz'de uluslararasý sulardaki araþtýrma faaliyetlerini gerekçe göstererek müzakere masasýndan kalkmasý yönünde baský yapýyor. Simerini, Rum muhalefet partilerinin dün Barbaros Hayreddin Paþa gemisinin faaliyetlerini gerekçe göstererek Anastasiadis'i "pasif kalmakla" ve "müzakerelerden çekilme sözünü yerine getirmemekle" suçladýklarýný yazdý. Gazeteye göre, DÝKO, Barbaros Hayreddin Paþa gemisine artýk bir fýrkateyn ve iki de denizaltýnýn eþlik edeceðine iþaret ederek, sözde "Kýbrýs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarýný savunmak zorunda olan Anastasiadis'in bunlara gereken cevabý vermek için neyi beklediðini" sordu. DÝKO ayrýca, Anastasiadis'in "gereken cevabý vermemesi halinde sözde Rum egemenlik haklarýný bizzat zedelemiþ olacaðýný, uluslar arasýndaki itibarýnýn altýný oyacaðýný ve daha büyük tahrikleri cesaretlendireceði" görüþünü ortaya koydu. Rum Yönetimi Baþkaný ile hükümetini, "açýklamalarýndan" ve "kendi koþtuklarý þartlardan caymakla" suçlayan DÝKO, Anastasiadis'in "Rum MEB'nin ihlalinin müzakerelerin sonu olacaðý" açýklamasýný hatýrlattý. EDEK ve Rum Meclis Baþkaný Yannakis Omiru ise, Anastasiadis hükümetini "suskunluðunu korumakla" suçladý. Omiru, "Dýþiþleri Bakanýnýn açýkladýðý gibi, tepkilerimiz, BM'ye aylýk rapor sunmakla sýnýrlý kalacaksa, üçüncü taraflarýn, 11 Þubat anlaþmasýndan sonra MEB ihlallerinin devam etmeyeceði taahhüdü vardý veya böyle bir taahhüdün varlýðý ima edildi. Taahhütlerin yerine getirilmesi yerine Türk tahriklerin týrmandýrýldýðýný görüyoruz. Dusmaya devam edilemez" ifadesini kullandý. Omiru ayrýca "Anastasiadis'in müzakerelerden çekilme taahhüdünün dýþýnda - ki bunu yapmadý- Türkiye tahriklerini týrmandýrmaya devam ederse, Güvenlik Konseyi'ne baþvurma olanaðý olup olmadýðý araþtýrýlmalýdýr çünkü Türkiye tarafýndan barýþýn bozulmasý tehdidi var" iddiasýnda bulundu. Ekologlar ve Çevreciler Hareketi Basýn Sözcüsü Eleni Hrisostomu da Barbaros Hayreddin Paþa sismik araþtýrma gemisinin faaliyetlerini gerekçe göstererek Türkiye'nin bölgedeki hareketlerinden duyduðu "endiþeyi" dile getirdi. Hrisostomu, Rum Yönetimi'nin bu konuyu göðüslememesini Rum Ulusal Konseyi'nin yarýnki toplantýsýnda gündeme getireceklerini söyledi. Hrisostomu, þöyle devam etti: "Baþkan Anastasiadis'in güya müzakerelerden çekileceði açýklamasý dýþýnda Dýþiþleri Bakaný'nýn birkaç gün önce açýkladýðý BM nezdindeki giriþimler dýþýnda baþka ne yapýldý? Baþkanýn Amerikalý dostlarýnýn taahhütlerinin yeterli olmadýðý görünüyor." Vatandaþlar Ýttifaký da açýklamasýnda, müzakerelerin "Türk savaþ filosunun tehdidi altýnda" yapýlmasýna akýl sýr ermediðini öne sürüldü. Açýklamada ayrýca "Hükümet bunu daha ne kadar pasif izleyecek? Baf'a yanaþana kadar mý? Anastasiadis, MEB'in ihlal edilmesi halinde müzakerelerden çekileceði sözü vermiþti. Hemen ardýndan Barbaros göründü. Anastasiadis, müzakereleri kesmek için daha neyi bekliyor?" denildi.

12 12 13 Mart 2014 Perþembe KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Su gelir akar gider Yel eser çakar gider Yarimin bir cilvesi Yüreðmi yakar gider Ýsyan Ahlaký Nurettin Topçu DERGAH YAYINLARI "Ya ölmeli cellâtlar ya da hiç doðmamalý çocuklar " Che Guevara Mutluydum ben yine de kendimce Senin girdilerin, çýktýlarým benim Doðrusu uygundu birbirine Yanyana gelince bir resmi tamamlayan Vazgeçilmezdi ellerin sonra Yangýnýmdan yorgan, döþek kaçýran Metin Altýok "Sonludur aþk da "adlý þiirinden YDÜ Sahne Sanatlarý Fakültesi Mustafa Kurt'u konuk etti Yakýn Doðu Üniversitesi (Near East University) Sahne Sanatlarý Fakültesi, YDÜ'nin 25. Yýlý ve "Tiyatro Bölümü"nün 27 Mart Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri çerçevesinde TC Devlet Tiyatrolarý Genel Müdürü Mustafa Kurt'u misafir etti. Yakýn Doðu Üniversitesi (Near East University) Basýn ve Halkla Ýliþkiler Dairesi Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, YDÜ Sahne Sanatlarý Fakültesi "Tiyatro Bölümü"nün kültürel ve sanatsal etkinlikleri Taylor Swift yýlýn en çok kazananý Taylor Swift, 40 milyon dolar gelirle yýlýn en çok kazanan þarkýcýsý oldu. Bilboard dergisi, 2013 yýlýnda en çok kazanan müzisyenler listesini açýkladý. Country müziðin genç yýldýzý Taylor Swift, yaklaþýk 40 milyon dolarlýk geliriyle 2013 yýlýnýn en çok kazanan müzisyeni oldu. Dergiye göre 24 yaþýndaki Swift, 39,7 milyon dolarlýk albüm satýþý, turne geliri ve reklam kazançlarý ile bir kez daha en çok kazanan müzisyen listesinin tepesine yerleþti yýlýnda da en çok kazanan müzisyen seçilen Swift, 2012'de 12,7 milyon dolarlýk geliri ile 15. sýrada yer almýþ, birinciliði 35 milyon dolar gelir elde eden Madonna'ya kaptýrmýþtý. Boxscore konser verileri ve Nielsen SoundScan satýþ bilgileri kullanýlarak hazýrlanan listenin ikinci sýrasýnda yaklaþýk 33 milyon dolarlýk geliri ile Country müziðinin bir baþka sevilen ismi Kenny Chesney yer aldý. Listede Chesney'i 31,5 milyon dolarla Justin Timberlake izliyor. Bilboard dergisine göre, 2013'te en çok kazanan 10 þarkýcý þöyle sýralanýyor: 1- Taylor Swift milyon dolar 2- Kenny Chesney milyon dolar 3- Justin Timberlake milyon dolar 4- Bon Jovi milyon dolar 5- Rolling Stones milyon dolar 6- Beyonce milyon dolar 7-Maroon milyon dolar 8- Luke Bryan milyon dolar 9- Pink - 20 milyon dolar 10- Fleetwood Mac - 19 milyon dolar çerçevesinde "Profesyonel Oyunculukta Eðitimin Önemi ve Devlet Tiyatrolarý'nýn Yüksek Ögrenimdeki Yeri" baþlýklý seminer, YDÜ Sahne Sanatlarý Fakültesi "Tiyatro Bölümü"nde gerçekleþtirildi. Tüm bölüm öðrencileri ve konuya ilgi duyanlarýn katýlýmýyla gerçekleþen seminere katýlým yoðun oldu. Ýzleyicilerin merak ettikleri sorularý da yanýtlayan Mustafa Kurt, TC Devlet Tiyatrolarý'nýn geçmiþte Yakýn Doðu Üniversitesi'ne yapmýþ olduðu desteðin her alanda artarak devam edeceðini, özellikle TC uyruklu YDÜ Oyunculuk ve Yazarlýk mezunlarýmýzýn Türkiye'deki Devlet Tiyatrolarý'na girebilmeleri için gerekli çabayý göstereceðini belirtti. Seminer sonunda YDÜ Sahne Sanatlarý Tiyatro Bölümü Koordinatörü Çetin Özen tarafýndan Mustafa Kurt'a plaket takdim edildi. Seminerin ardýndan çekilen aný fotoðrafý ile etkinliðe son verildi. Kýbrýs Türk Halk Danslarý Federasyonu Baþkaný Kadiraða Gençlik Dairesi'ni ziyaret etti Kýbrýs Türk Halk Danslarý Federasyonu Baþkaný Özlem Kadiraða ile yönetim kurulu üyeleri, Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroðlu'nu ziyaret etti. Gençlik Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, ziyarette, federasyonun yapacaðý çalýþmalar hakkýnda Eroðlu'na bilgi veren Kadiraða, Gençlik Dairesi ile iþbirliði içerisinde hareket edeceklerini söyledi. Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroðlu ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti belirterek, göreve yeni gelen Federasyon Baþkaný Özlem Kadiraða ile yönetim kuruluna baþarýlar diledi. Eroðlu, Kýbrýs Türk Halk Danslarý Federasyonu'yla iþbirliði içerisinde çalýþmaya hazýr olduklarýný da söyledi. Hollywood kadýnlarý unutuyor Kadýnlar, Hollywood'da da var olma mücadelesi veriyor. Geçen yýl çekilen filmlerdeki kadýn karakter sayýsýnda ciddi oranda düþüþ var. Sinemanýn kalbi Hollywood'da geçen yýl çekilen 300 büyük bütçeli filmdeki kadýn karakterlerin sayýsýnda ciddi bir düþüþ olduðu belirlendi. Merkezi San Diego'da bulunan Televizyon ve Film Dünyasýnda Kadýnlar Merkezi tarafýndan yapýlan çalýþmaya göre kadýnlar, geçen yýl çekilen büyük bütçeli filmlerdeki ana karakterlerin yüzde 15'ini, önemli karakterlerin de yüzde 29'unu canlandýrdý. Filmlerde konuþmasý olan kadýn karakterlerin oraný ise yüzde filmde 7 bin karakteri inceleyen araþtýrmaya göre, bu filmlerden sadece yüzde 13'ünde önemli erkek ve kadýn karakterlerin sayýsý eþit. Filmlerdeki kadýn karakterlerin genellikle erkek karakterlerden daha genç olduðuna iþaret edilen araþtýrmada, "Filmlerdeki kadýn karakterlerin yüzde 75'i beyazlardan oluþuyor. Asyalý kadýnlar, en düþük orana sahip. Filmlerdeki erkek karakterlerin yüzde 75'i meslek sahibiyken bu oran kadýn karakterlerde yüzde 60'a düþüyor" denildi. Geçen yýl çekilen filmlerde görev alan kadýn yönetmen, yapýmcý, senarist ve sanat yönetmenlerinin oraný ise yüzde 16'ya düþtü. Araþtýrmacýlardan Dr. Martha Lauzen, "The Hollywood Reporter" dergisine yaptýðý açýklamada, son 10 yýlda filmlerdeki kadýn karakterlerin sayýsýnýn önemli oranda düþtüðünü söyledi. Woody Allen'ýn "Blue Jasmine" filmindeki performansý ile bu yýlki En Ýyi Kadýn Oyuncu Oscar'ýna layýk görülen Cate Blanchett de ödül töreninde kadýnlarýn sinema endüstrisindeki varoluþ savaþýna deðinmiþti.

13 13 Mart 2014 Perþembe Kalem Yalçýn Okut Pezevenklere Pezevenk diyemiyecek miyiz?.. CTP-DP koalisyonunun ve diðer sað cenah parmak kaldýrýcýlarýnýn oylarýyla geçirdiði 'özel hayat'ýn bilmem nesini koruma yasasýyla, artýk pezevenklere pezevenk demek de yasaklanmýþ oldu. Haydi hayýrlýsý... Hayýrlý uðurlu olsun; KKTC'ye yakýþýr!.. Yakýþýr da, nereye kadar?.. Pezevenklere Pezevenk diyemiyecek olduktan sonra bu yasa ne iþe yarayacak?.. CTP Milletvekili Tufan Erhürman bugüne dek çok baþarýlý bir profil sergilemiþti. Ve fakat, hazýrladýðý bu son yasa tasarýsý ile, ve Dianellos Gayya Kuyusu'nda süratle onaylanan bu "yasa" ile soygunlara ve soygunculara bir þemsiye korunaðý verilmiþ olmadý mý?.. Hýrsýzlara 'hýrsýz', vergi kaçakçýlarýna -ve diðer kaçak çýlara- 'kaçakçý', pezevenklere 'pezevenk' diyemiyeceksek ne yazacaðýz, bu pezevengin memleketinde?.. Bu pezevengin memleketinde, pezevenklik yýllardýr hükümetler tarafýndan teþvik ve taltif edildi, halen de ediliyor. O kadar teþvik ve taltif edildi vede ediliyor ki, -halen devam ediyor mu, bilmiyorum ama- geçmiþ yýllarda Hükümetler Slav ülkelerinden getirilen beyaz tenli ve güzel kadýnlarý pazarlayan "Beyefendiler"e bedava prezervatif da veriyorlardý... O kadýnlarý birkaç saatliðine kiralayýp nefslerini köreltecek olan kahraman ve "muhterem" errrkekkler hastalýk kapmasýnlar diye... Ne "demokratik" bir ülkede yaþýyoruz; düþünebiliyor musunuz?.. Peki, sýradan kadýnlar ne yapsýn?.. Nazým Hikmet'in o ünlü þiirinde dillendirdiði gibi: ".. sýrasý öküzümüzden sonra gelen kadýnlar"... Sadece onlar mý?.. Günümüzde nice okumuþ aydýn kadýn bile ayný erkek egemen cenderede öðütülmekte; onlar ne yapsýn?.. Örneðin Hindistan, Nepal ve birçok Afrika ülkesinde bile bu kadar rezalet görülmedi... Ýnsanlar seviþeceklerse seviþirler; ne devlet karýþabilir buna, ne de herhangi baþka bir otorite... Ve fakat KKTC'de oluyor... Devlet denilen 'Pseftogratos' her þeye karýþtýðý gibi buna da karýþýyor... Beyaz tenli güzel kandýlarý para gücü ile yataða atan 'kahraman' ve 'muhterem' errrkekkkleri hastalýk kapmasýnlar diye koruyup kolluyor; o üç-beþ kuruþa muhtaç kadýnlarýn da sex kölesi olarak çalýþtýrýlmalarýma göz yumuyor. Göz yummak bir yana, bu pezevenkliði de teþvik ediyor. 'Batsýn bu Pezevengin Memleketi diyenler haksýz mýdýrlar?.. 'Özel Hayatý Koruma' adýyla geçirilen yasada þu utanç verici gerçeklikler de sýrýtýyor: a- Egemen zenginler ne herze yerlerse yesinler, soruþturulmayacak... b- Hýrsýzlýklar, kaçakçýlýklar "Devlet Sýrrý" diye halý altýna süpürülecek... c- Pezzevenkler de pezzevenkliklerini sere serpe ve de "devlet" desteðinde sürdürmeye devam edecekler... Özkan Yorgancýoðlu bu tufaya nasýl geldi?.. Sadece Ö. Yorgancýoðlu mu?.. Daha nice "vekiller" var ki, birebir konuþtuðunuzda pezevenkliðe de, hýrsýzýlýk ve diðer kaçakçýlýklara da þiddetle karþý olduklarýný söylüyorlar. O halde, bu "yasa" nasýl süratle geçti?.. Yanýtý çok açýk: Egemenler geçmiþteki pisliklerini -ve gelecekte yapacaklarý pislikleri- örtmek istiyorlardý da ondan... Özkan Yorgancýoðlu arkadaþýma, ve diðer dürüst bildiðim arkadaþlara tekrar soruyorum: Bu tufaya nasýl geldiniz?.. CTP-BG PARTÝ MECLÝSÝ TOPLANTISI KARARLARI Erk: Hükümetin devamý takvime baðlý "VERÝLEN SÖZLERÝN TUTULAMAYACAÐI BÝR HÜKÜMETE DEVAM ETMENÝN ANLAMI YOK" "BÝZ HALKIMIZA HÝZMET ETMEK ÝSTERÝZ. BUNU ENGELLEYEN VARSA YA O HÜKÜMETTE BÝZ YOKUZ, YA DA O ENGELLERÝ KALDIRACAK TASARRUFLARDA BULUNURUZ" Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleþik Güçler (CTP-BG) Parti Meclisi, halkýn beklentilerine uygun icraatlar için bir takvim hazýrlama ve hükümet ortaðý Demokrat Parti Ulusal Güçler (DP-UG) de bunun uygulanmasýnda hemfikir olursa hükümete devam etme kararý aldý. CTP- BG Parti Meclisi, verilen sözlerin tutulamayacaðý bir hükümete devam etmenin ise anlamý olmayacaðýný belirtti. CTP-BG Parti Meclisi'nin önceki akþam saat 19.30'da baþlayan toplantýsý, saat 23.00'te tamamlandý. Toplantýda alýnan kararlarla ilgili TAK muhabirinin sorularýný yanýtlayan Genel Sekreter Kutlay Erk, hükümetin daha baþarýlý icraatlar yapmasý için bir takvim hazýrlanmasý ve buna göre icraatlar yürütülmesi kararý aldýklarýný söyledi. Bu takvimde, deðiþimler, Siyasi Partiler, Seçim ve Halkoylamasý Yasalarý, yerel seçimlere giderken anayasa deðiþikliði referandumu gibi somut konularýn yer alacaðýný ifade eden Erk, "Tüm bunlarý uygulamaya çalýþacaðýz. Bir arýza olursa, verdiðimiz sözü tutamazsak bu ortakla hükümete devam etmenin çok fazla anlamý yok" diye konuþtu. Erk, takvimin hükümet programýna baðlý çýkarýlacaðýný, bunu ortaklarý DP-UG ile de paylaþýp, görüþ, öneri ve katkýlarýný alacaklarýný belirterek, bu yöntemle þekillendirip uygulamaya geçirmek istediklerini anlattý. Dün akþamki parti meclisi toplantýsýnda hükümetin çalýþmalarýný, icraatlarýný ve performansýný deðerlendirdiklerini, ayrýca hükümet ortaðý DP-UG'nin yerel seçimlerde ana muhalefet UBP ile iþbirliðini de ele aldýklarýný ifade eden Kutlay Erk özetle þöyle konuþtu: "PM toplantýsý tartýþmalarý sýrasýnda çok güzel eleþtiriler, öneriler yapýldý. Amacýmýz hükümetin Güneydeki nüfusun üçte birinin internet eriþimi yok Güney Kýbrýs'ta nüfusun üçte birinin internet eriþiminin olmadýðý bildirildi. Rum Yönetimi, kýrsal kesimlerde bulunan sözkonusu nüfusa, AB'nin finanse ettiði bir projeyle, kablosuz internet hizmeti saðlama çalýþmalarý baþlattý. Kýrsal kesimlerdeki insanlarýn da evlerinden rahatça devlet dairelerine online eriþimini saðlamayý amaçlayan proje, anýtlar, manastýrlar ve arkeolojik sit alanlarý gibi belli yerlerde kablosuz eriþim noktalarýnýn kurulmasýný da içeriyor. Cyprus Mail'in haberine göre, kýrsal kesimlerin 3 ay içinde internet eriþimine ulaþmasýný saðlayacak projenin tamamlanmasýyla, Güney Kýbrýs'ýn genelindeki etkin noktalar üzerinden internet eriþimi saðlanacak. Ulaþtýrma Bakanlýðý yetkilisi Nikos Argyris, Kýbrýs (Rum) Haber Ajansý'na yaptýðý açýklamada, AB'nin Avrupa genelinde geniþ-bant servis aðlarýnýn oluþturulmasýný desteklediðini belirterek, Rum çevik kuvvet görevlisi ýrkçýlýkla suçlanýyor 14 YILDIR KIBRIS'TA YAÞAYAN PAKÝSTANLI, ÇEVÝK KUVVETTEN 4 KÝÞÝNÝN TACÝZÝNE VE DAYAÐINA MARUZ KALDI Rum Polis Çevik Kuvveti (MMAD), Pakistan uyruklu bir kiþiye ýrkçý saldýrýda bulunmakla suçlandý. Göçmen destekçi grup KISA ise polisi, söz konusu olayla ilgili þikayeti reddederek, örtbas etmeye çalýþmakla suçladý. Cyprus Mail'in haberine göre, 14 yýldýr Kýbrýs'ta yaþayan Pakistanlý bir þahýs Rum Çevik Kuvveti'nden 4 polis tarafýndan taciz edilip, dövüldü. KISA'ya göre, isminin baþ harfleri T.R. olan Pakistanlý þahýs, 8 Mart Cumartesi sabahý saat sýralarýnda Lefkoþa'da iþine gitmek üzere yolda yürürken MMAD üyesi 4 polis tarafýndan durduruldu. Sözkonusu þahsý sorguya çeken büyük ortaðý ve önder partisi olarak, önder olmanýn sorumluluðuyla hükümetin Kýbrýslý Türklerin bekleyen sorunlarýna çözüm getirmesi için daha baþarýlý icraatlar yapmasýdýr. 28 Temmuz seçimlerinde sözler verdik. O sözlere baðlý olarak halkýmýzdan destek aldýk. O sözleri yerine getirmek için bir siyasi partiyle koalisyon protokolü yaptýk, sözlerimize baðlý olarak bir hükümet programý yazdýk. Bütün bunlar Kýbrýslý Türklerin bekleyen sorunlarýna çözüm üretmek içindi ve Kýbrýs sorununun çözüm sürecine girmesi ve sonuçlanmasý içindi. Hükümette olduðumuz süre içinde performansta yavaþ olduðumuz, verdiðimiz sözleri yerine getirmekte geri kaldýðýmýz, hükümet programýnda verdiðimiz sözleri süre olarak yerine getirmekte geri kaldýðýmýz endiþeleri vardýr. Biz sözümüzü tutmak için, halkýn sorunlarýný behemahal çözmek için vitesi yükseltmek istiyoruz. Önümüzde ne engeller varsa bunu aþýp hükümet icraatlarýný daha baþarýlý yapmak istiyoruz." "DP-UBP ÝÞBÝRLÝÐÝ PERFORMANSI GERÝLETECEKSE BUNA ÝZÝN VERMEYÝZ" CTP-BG Genel Sekreteri Kutlay Erk, bu baðlamda DP-UG ile UBP'nin yerel seçimlere yönelik iþbirlikleri hükümetteki performansý geriletecekse buna izin vermelerinin mümkün olmadýðýný belirterek "Bu iþbirliði etik deðildir. Bu tarafý bizi rahatsýz eder. Siyasetin etik deðerler içinde yapýlmamasý, halkýn siyasete güven duymamasýna yol açýyor. Bizim bir gelecek iki yýl içerisinde Kýbrýs'ýn böyle bir að oluþturmak zorunda kalacaðýný açýkladý. Argyris, "Güney Kýbrýs zaten bu konu üzerinde çalýþýyordu. Avrupa'nýn geri kalaný tarafýndan kullanýlabilecek bir modele öncülük edebiliriz'' ifadelerini kullandý. Nikos Argyris, kýrsal alanlara internet eriþimi saðlanmasýnýn üç aydan kýsa bir zaman alacaðýna iþaret ederek, maliyetinin yaklaþýk 500 bin Euro olduðunu söyledi. Argyris, bu alandaki hatalarý düzeltmek ve topluma interneti nasýl kullanacaklarý konusunda yardýmcý olmalarý için "dijital elçiler" eðitileceðini de belirtti. Habere göre, Rum Demokratik Seferberlik Partisi (DÝSÝ) Milletvekili ve Rum Meclisi'nin ticaretle ilgili komitesi Baþkaný Lefteris Christoforou programda pilot uygulamasý yapýlacaðýný, ve uygulama açýsýndan tüm detaylarýn önümüzdeki iki hafta içinde þekillendirileceðini açýkladý. polisin zaman zaman güç de kullandýðýna iþaret eden KISA, neden dövüldüðünü soran Pakistanlýya polisin ''Beðenmediysen, istediðin yere gidebilirsin'' yanýtýný verdiði kaydedildi. Pakistanlý kiþinin, ertesi gün 2 akrabasý ve eþiyle MMAD görevlileri aleyhinde resmi þikayette bulunmak üzere Lefkoþa Baf Kapýsý Polis Karakolu'na gittiði kaydedilen haberde, Pakistanlý kiþinin þikâyette bulunmasý halinde konunun mahkemeye götürüleceði ve bunun polis gücünün imajýný zedeleyeceði gerekçesiyle polisten baský gördüðü iddia edildi. KISA bu ýrkçý uygulamalarýn hemen durmasýný talep ederek, sorumlularýn kanun önünde cezalandýrmalarý gerektiðini vurguladý. 13 sorumluluðumuz da halkýn siyasete güvenini teþvik edip artýrmaktýr. Özellikle sað siyaset bu konuda hassas deðil" dedi. "HALKA HÝZMETÝ ENGELLEYEN VARSA BÝZ O HÜKÜMETTE YOKUZ" Erk, DP-UG ile UBP'nin iþbirliði, hükümetin icraatlarýný engelliyorsa, bu sorunla hükümette kalmak zorunda olmadýklarýný; krizi hükümetin önder partisi olarak CTP-BG'nin yöneteceðini ifade ederek, "Çözüm bulmak bizim ödevimizdir. Hükümette edilgen taraf deðiliz, kimse bizi edilgen yapamaz. Biz de herhangi bir tarafý edilmek yapmayýz, biz halkýmýza hizmet etmek isteriz. Bunu engelleyen varsa ya o hükümette biz yokuz, ya da o engelleri kaldýracak tasarruflarda bulunuruz" ifadelerini kullandý. CTP-BG Genel Sekreteri Kutlay Erk, parti meclisinin sonucunu özetlerken, hükümet icraatlarýný daha baþarýlý yapmak için bir takvimlendirmeye gidilmesi ve ona göre icraat yapýlmasý kararý üretildiðini açýkladý. Siyasi Partiler Yasasý, Seçim ve Halkoylamasý Yasasý, yerel seçimlere giderken Anayasa deðiþikliðini referanduma sunmak gibi somut konularýn da bu takvimde yer alacaðýný; yine sözlerini tutamayacaklarý bir durum olursa da bu ortakla hükümete devam etmenin anlamý olmayacaðýný söyledi. Kutlay Erk, hükümet programýna baðlý takvim için hemen bugünden çalýþmaya baþlayacaklarýný; bunu ortaklarý DP-UG ile de paylaþýp görüþ ve katkýlarýný alarak þekillendirip uygulamaya geçirmek istediklerini belirtti. SANAYÝ ODASI'NDA ÝHRACAT VE DIÞ TÝCARET SEMÝNERLERÝ Kýbrýs Türk Sanayi Odasý'nda (KTSO) ihracat ve dýþ ticaret seminerleri verilecek. Odadan verilen bilgiye göre seminerler, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlýðý, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoþa Büyükelçiliði Yardým Heyeti Baþkanlýðý, Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Giriþimcilik ve Ýnovasyon Merkezi ile Kýbrýs Türk Sanayi Odasý iþbirliðiyle düzenlenecek. Seminerler, 18 ile 21 Mart tarihleri arasýnda ile saatleri arasýnda Kýbrýs Türk Sanayi Odasý'nda gerçekleþecek. TC Ekonomi Bakanlýðý, TC Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý, Türk Patent Enstitüsü ve Türk Eximbank uzmanlarý tarafýndan verilecek seminer tüm katýlýmcýlara açýk, ön kayýt yaptýrmak kaydýyla da ücretsiz olacak. Seminerlerle ülkede dýþ ticaret yapan ya da yapmayý planlayan iþletmelere, giriþimcilere, bürokratlara, öðretim görevlilerine, öðrencilere, dýþ ticaret ve ihracat konusunda kendisini geliþtirmek isteyenlere katký konulmasý hedefleniyor. Bu arada, ön kayýt yaptýrarak, eðitime katýlacak kiþilere katýlým sertifikasý verilecek. Eðitimlere; telefon numarasýndan veya adresinden Deniz Berkol'a ulaþarak kayýt yaptýrýlabilecek. DAVUTOÐLU, NAMÝ ÝLE TELEFONDA GÖRÜÞTÜ Türkiye Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, ABD temaslarýný sürdüren Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami ile telefon görüþmesi yaptý. TC Dýþiþleri'nin twitter hesabýnda yer alan bilgiye göre görüþmede, Kýbrýs konusundaki geliþmeler ele alýndý.

14 14 13 Mart 2014 Perþembe Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Cevher Eczanesi: Mehmet Akif Cad. 101/5 E Dereboyu As-Can Sigorta, Citroen ve Adil Iþýk Karþýsý Tel: Ayþe Kaptan Eczanesi: Girne Cad. No:50 Tel: Maðusa Ceren Eczanesi: Papatya Apt. No:2 Larnaka Yolu Anýt Çemberi 100 metre ilerisi Tel: Girne Rýzký Eczanesi: Naci Talat Cad. No:3 Foto Berkant Yaný-Astro Süpermarket Karþýsý Tel: Güzelyurt Erin Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:41 Lemar Dükkanlarý Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Yanmakta olan bir 1 2 maddeden sýçrayan küçük ateþ parçasý. 1 Kuzu sesi. 2-Mecazi anlamda "Baþkasýnýn 2 sýrtýndan geçinen kimse". Gelir. 3-Eski 3 dilde "Yarým, yarý". Eksiklik, kusur, ayýp. 4 4-Bayýndýr duruma getirmek (iki kelime). 5 5-Sesin tonuna göre piþmanlýk, öfke, 6 özlem, beðenme, sevgi gibi duygular 7 anlatýr. Serbest býrakma. Usanç 8 anlatýr. 6-Ters okunuþu "Kanuna 9 benzeyen, tokmaklarla çalýnan bir tür telli 10 çalgý". Bilim adamý. 7- Harf okunuþu. 11 Tüketiciyi korumak amacýyla, özellikle ihtiyaç maddeleri için devletçe bilirlenen fiyat. Neon'un kýsaltmasý. 8-Resmi veya özel kuruluþlarca ilgililere belirli bir konuda bilgi, beceri ve davranýþlar kazandýrmak amacýyla düzenlenen ve kýsa süreli derslere dayanan eðitim etkinliði. Metal paranýn resimli yaný. 9-Avrupa Birliði'nin kýsa yazýlýþý. Bir gýda maddesi. Aðýz ve burun boþluðunun arka bölümü. 10-Eski dilde "Önemli iþ, mesele". Bir nota. 11-Gelecek. Ýnsan vücudunun dýþ yüzü. Kadýnlarýn omuzlarýný örtmek için kullandýklarý geniþ atký. Dünkü bulmacanýn çözümü DÜNYA BÖBREK GÜNÜ Organ nakli meclis komitesinde n SAÐLIK BAKANI GÜLLE: "ÜLKE GENELÝNDE DÝYALÝZ MERKEZLERÝ OLUÞTURARAK DAHA ÇAÐDAÞ BÝR SÝSTEM HEDEFLÝYORUZ" n HALK DÝLÝNDE ORGAN NAKLÝ YASASI OLARAK BÝLÝNEN YASA ÇALIÞMASI HAKKINDA DA AÇIKLAMALARDA BULUNAN GÜLLE, YASA TASARISININ MECLÝS KOMÝTESÝNE SEVK EDÝLDÝÐÝNÝ BELÝRTTÝ... Edilmesi, Ýþlenmesi, Korunmasý, Saklanmasý, Daðýtýmýna ve Gereðinde Ýmhasýna Ýliþkin Güvenlik ve Kalite Standartlarýnýn Belirlenmesi Yasa Tasarýsý, Avrupa Birliði uyum çalýþmalarý kapsamýnda saðlýðýn korunmasý baþlýðý altýnda, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanmýþtýr. Yasa tasarýsý, Cumhuriyet Meclisi alt komitesinde görüþülüyor. Son rötuþlar yapýldýktan sonra kýsa bir süre zarfýnda tasarýnýn yasalaþmasýný hedefliyoruz" Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle, ülke genelinde yeterli personele ve cihaza sahip diyaliz merkezleri oluþturarak hastalara daha çaðdaþ hizmet verebilecek bir sistem kurmayý hedeflediklerini belirtti. Bakan Gülle, Lefkoþa ve Gazimaðusa'nýn ardýndan Girne'de de kýsa bir süre sonra diyaliz merkezini hizmete koyacaklarýný, böylelikle 3 bölgede ayný anda hemodiyaliz hizmeti verilebileceðini söyledi. Saðlýk Bakaný Gülle,"Organ Nakli Yasa Tasarýsý'nýn Avrupa Birliði uyum çalýþmalarý kapsamýnda, 'saðlýðýn korunmasý' baþlýðý altýnda, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanarak Cumhuriyet Meclisi'nin alt komitesine gönderildiðini belirterek, Komite'de son rötuþlar yapýldýktan sonra kýsa bir süre zarfýnda tasarýnýn yasalaþmasýný beklediklerini ifade etti. KRONÝK BÖBREK HASTALIÐI Bakan Gülle, dünyada eriþkinlerin yüzde 10'unda kronik böbrek hastalýðý olduðunun tahmin edildiðini belirterek, hastalýðýn ilerleyici ancak önlenebilir olduðunu belirtti. BULGULAR AVRUPA ORTALAMASININ ÜZERÝNDE LEFKOÞA VE GAZÝMAÐUSA'DA 21 BÝN SEANS Yukarýdan Aþaðýya: 1-Kütleleri tartan bir tartý aleti. Silah olarak kullanýlan, ucu sivri, iki aðzý da keskin uzun býçak. 2-Sýcaklýk. Buðday, arpa, mýsýr, yulaf, çavdar, pirinç gibi ürünlerin genel adý. 3-Bir yetimin veya akýlca zayýf, hasta birinin malýný yöneten kimse. Derinin gözeneklerinden sýzan, kendine özgü bir kokusu olan, renksiz, tuzlu sývý. Bir nota. 4-Sýcaklýðý çok yüksek veya çok düþük olmayan yer için kullanýlýr. Sürekli yaðmurlardan ve eriyen karlardan oluþan, geçtiði yerlere zarar veren taþkýn su. 5-Çok konuþan, çenesi düþük. Lezzet. 6-Alfabenin 3 ve 14. harfleri. Gözlem. Helyum'un kýsaltmasý. 7-Türk müziðinde bir makamý kendi perdelerinden daha tiz veya pes perdelerde çalma iþi. Ayakkabý, çanta gibi þeylerin yapýmýnda kullanýlan parlak deri. 8-Kullanma süresi. Dini inanýþa göre, insanýn öldükten sonra dirilip sonsuza dek kalacaðý ve Tanrý'ya hesap vereceði yer. 9-Kadýnlarýn kirpiklerini kývýrmak ve daha uzun göstermek için fýrça ile sürdükleri yaðlý boya, maskara. En kýsa zaman. 10-Eski konaklarda harem ile selamlýk arasýndaki daire. Dolaylý anlatým. 11-Giysinin belden aþaðýda kalan bölümü. Yolculukta dinlenmek amacýyla durulan yer. Gülle, 2011 yýlý verilerine göre, KKTC'de insidans hýzý (bir toplumda yeni olgularýn oluþma hýzý) milyon nüfusta yýlda 327, prevalans hýzý (hastalýktan etkilenen nüfusun oraný) milyon nüfusta 1543 olduðunu belirterek, bu bulgularýn, Türkiye hariç tüm Avrupa ülkelerinden daha yüksek olduðunu söyledi. Dünya Böbrek Günü dolayýsýyla mesaj yayýmlayan Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle, böbrek ve diyaliz hastalarýnýn KKTC'de de önemli bir hasta grubunu oluþturduðunu ifade ederek, Lefkoþa'da 25 hemodiyaliz makinesiyle yýlda ortalama 15 bin, Gazimaðusa'da ise 7 makineyle 6 bin diyaliz seansý yapýldýðýný kaydetti. Gülle, Girne'ye yeni bir diyaliz merkezi yapýlmasý için baþlatýlan çalýþmalarýn devam ettiðini de belirterek, Girne Akçiçek Hastanesi bünyesinde kýsa bir süre sonra hizmete koymayý planladýklarý yeni diyaliz merkeziyle, ülkenin 3 farklý bölgesinde ayný anda hemodiyaliz hizmeti servisi verilebileceðini bildirdi. ÝLK BÖBREK BÝYOPSÝSÝ 2004 YILINDA... Ülkede ilk kez 2004'te nefroloji uzmanýyla taný ve tedavi amaçlý böbrek biyopsisi yapýlmaya baþlandýðýný hatýrlatan Bakan Ahmet Gülle, Lefkoþa Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde 10 yýldýr tek nefroloji uzmaný olarak görev yapan Dr. Deren Oygar'a özverili çalýþmalarý nedeniyle teþekkür etti. Gülle, 2004 yýlýndan bu yana 150 hastaya böbrek biyopsisi yapýldýðýný ve tedavilerinin uygulandýðýný kaydetti. Dünya Böbrek Günü, her yýl mart ayýnýn ikinci perþembesinde, toplumlarýn böbrek hastalýðýyla ilgili farkýndalýklarýný artýrmak ve kiþilerin eðitilmesi amacýyla kutlanýyor. ORGAN NAKLÝ YASASI... Halk dilinde Organ Nakli Yasasý olarak bilinen yasa çalýþmasý hakkýnda da açýklamalarda bulunan Gülle, yasa tasarýsýnýn Meclis komitesine sevk edildiðini belirterek þunlarý ifade etti: "Ýnsan, Hücre, Doku Organlarýn Baðýþlanmasý, Nakil, Tedarik Edilmesi, Test DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 13 Mart 2014 Perþembe 15 OKTAR SÜRESÝZ GREV ÝSTEDÝ Saðlýk Çalýþanlarý Sendikasý (Saðlýk-Sen) Baþkaný Kemal Oktar, Hür Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (HÜR-ÝÞ) ve baðlý sendikalarýn, geçicicilerin iþten çýkarýlmasýna tepki vermediðini iddia ederek, süresiz grev kararý almalarýný istedi. Oktar tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, iþine son verilen kiþilerin baðlý bulunduklarý HÜR-ÝÞ'e baðlý Memur-Sen ve Kamu-Ýþ'in, yaþananlara duyarsýz ve sessiz kaldýklarý iddia edildi. Oktar, HÜR-ÝÞ'e tüm iþyerlerinde süresiz grev kararý almasý çaðrýsýnda bulundu. YAÐMUR SUYU DRENAJ HATLARI ÇALIÞMALARI Lefkoþa Türk Belediyesi'nin (LTB), aþýrý yaðýþlar sonrasýnda yoðun su birikintilerini önleme adýna baþlattýðý yaðmur suyu drenaj hatlarý projesi kapsamýnda aþýrý yaðýþlar sonrasýnda yoðun su biriken noktalar, döþenen hatlarla dereye baðlanýyor. Belediyeden yapýlan açýklamada, þu ana kadar tamamlanan ilk 2 noktada geçtiðimiz gün yaðan þiddetli yaðýþlar sonrasýnda hiçbir sýkýntý yaþanmazken, Taþkýnköy ve Göçmenköy'de daha önceleri sel korkusu yaþayan vatandaþlarýn, rahat bir gün geçirmiþ olduðu bildirildi. LTB'den yapýlan açýklamaya göre, LTB Baþkaný Kadri Fellahoðlu hem Taþkýnköy, hem de Göçmenköy'e giderek, vatandaþlarla sohbet etti yetkililerden bilgi aldý. LTB'nin zor durumunu düzeltmeye çalýþýrken, Baþkent Lefkoþa'nýn Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, Bakanlar Kurulu'nun dünkü toplantýsýnda, 2014 yýlýnda esnafa ve hizmet sektörüne faizsiz kredi saðlanmasý ve yarým kalan turizm tesislerinin faizsiz kredilendirilmesi konularýnýn görüþüleceðini açýkladý. Demokrat Parti Ulusal Güçler'in (DP-UG), Ulusal Birlik Partisi'yle (UBP) yerel seçimlerde güç birliði yapmasý konusuna da deðinen Yorgancýoðlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) kendine göre hassasiyetleri bulunduðunu ancak en hassas konunun hükümet programýnda da bulunan Kýbrýs sorununun çözümü ve reformlarýn hayata geçirilmesi olduðunu ifade etti. Yorgancýoðlu bu baðlamda, hükümet programýnda yer alan Anayasa'nýn, Siyasi Partiler Yasasý'nýn, Seçim ve Halkoylamasý Yasasý'nýn ve Kamu Görevlileri Yasasý'nýn deðiþtirilmesi gibi reformlarýn nasýl ve ne kadar zamanda yapýlacaðýyla ilgili hükümet ortaklarý olan DP- UG ile yeniden pazarlýk yapacaklarýný belirtti. Bakanlar Kurulu dün saat 11.00'de Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu baþkanlýðýnda toplandý. KIBRIS SORUNU Toplantý öncesinde basýn açýklama yapan Yorgancýoðlu, Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami'nin yurt dýþýnda Kýbrýs sorunuyla ilgili yaptýðý görüþmelere deðindi. Yorgancýoðlu, Kýbrýs sorununun, ilgili diðer ülkelerde de devinim yarattýðýný kaydetti. "ABD'NÝN SÜRECE KATKI ÝÇÝN GÝRÝÞÝM BAÞLATTIÐI BÝLDÝRÝLDÝ" Nami'nin Amerika'da ABD Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý ile yaptýðý görüþmede, Kýbrýs Türk tarafýnýn çözüm yönündeki iradesinin takdir edildiðini söyleyen Yorgancýoðlu, ABD'nin de sürece katkýda bulunmak adýna giriþim baþlattýðýnýn bildirildiðini ifade etti. "DÜNYA BANKASI SÜRECE NASIL KATKI YAPAR?" Daha önce planda olmayan bir görüþmenin de ADB Baþkaný Barack Obama'nýn özel danýþmanýyla Beyaz Saray'da gerçekleþtirildiðini dile getiren Yorgancýoðlu, Nami'nin Dünya Bankasý yetkilileri ile de bir araya gelerek Dünya Bankasý'nýn sürece nasýl katký yapacaðýnýn görüþüleceðini belirtti. Nami'nin Amerika ziyaretleri çerçevesinde Birleþmiþ Milletler yetkilileriyle de bir araya geleceðini anlatan Yorgancýoðlu, bu ziyaretlerin hükümetin Kýbrýs sorununun çözümüne yönelik çalýþmalarýnýn bir ifadesi olduðunu dile getirdi. "GÜNDEMDE ESNAFA VE HÝZMET SEKTÖRÜNE FAÝZSÝZ KREDÝ VAR" Bakanlar Kurulu'nun dünkü gündeminde 2014 yýlýnda esnaf ve hizmet sektörüne faizsiz kredi saðlanmasý ve yarým kalan turizm tesislerinin faizsiz kredilendirilmesi konularýnýn görüþüleceðini anlatan Yorgancýoðlu, ayrýca 74 yabancýnýn taþýnmaz mal alýmýnýn da deðerlendirileceðini sözlerine ekledi. Yorgancýoðlu bugünkü toplantýda kýsmi hibe almaya hak kazananlarýn da görüþüleceðini ifade etti. "HÜKÜMET PROGRAMINDAKÝ REFORMLARIN TAKVÝME BAÐLANMASIYLA ÝLGÝLÝ PAZARLIK YAPILACAK" Demokrat Parti Ulusal Güçler'in, Ulusal Birlik Partisi'yle yerel seçimlerde güç birliði yapmasý süregelen sorunlarýnýn çözümü için de göreve geldiklerini anýmsatan Fellahoðlu, bu sorunlar arasýnda ivediliði bulunan altyapý konusunda çeþitli projeleri sürdürdükleri bilgisini verdi. Fellahoðlu, Lefkoþa'nýn birçok bölgesinde yaðan aþýrý yaðmurlar sonrasýnda su birikintileri oluþtuðunu ve bunun hem insanlarýn yaþamýný, hem de trafiði olumsuz etkilediðini anýmsatarak, kendilerinin bu anlamda TC Yardým Heyeti'nin de katkýlarý ile önemli bir proje baþlattýklarýný ifade etti. Proje kapsamýnda tamamlanan 2 bölgede aþýrý yaðýþlar sonrasýnda hiçbir sýkýntý yaþanmamasýnýn kendisini memnun ettiðini belirten Fellahoðlu, diðer 6 noktanýn da tamamlanmasýyla yaðmur suyu drenaj hatlarý konusunda önemli bir iyileþtirmeyi tamamlayacaklarýný sözlerine ekledi. Hükümet programýndaki reformlarla ilgili takvim pazarlýðý konusuna da deðinen Yorgancýoðlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin kendine göre hassasiyetleri bulunduðunu ancak, en hassas konunun hükümet programýnda da bulunan Kýbrýs sorununun çözümü ve reformlarýn hayata geçirilmesi konularý olduðunu ifade etti. Yorgancýoðlu bu baðlamda, Anayasa'nýn, Siyasi Partiler Yasasý'nýn, Seçim ve Halkoylamasý Yasasý'nýn ve Kamu Görevlileri Yasasý'nýn deðiþtirilmesi gibi reformlarýn nasýl ve ne kadar zamanda yapýlacaðýyla ilgili hükümet ortaklarý olan DP-UG ile yeniden pazarlýk yapacaklarýný belirtti. Amaçlarýnýn halka daha iyi hizmet vermek olduðunu anlatan Yorgancýoðlu, yerel seçimlerde UBP'nin DP-UG ile yaptýðý ittifakýn rahatsýzlýk konusu olduðunu ancak ayný zamanda, tek tek partilerin CTP-BG'nin karþýsýnda duramayacaðýnýn da göstergesi olduðunu söyledi. "DÜNYA BANKASI ÇÖZÜM SONRASI YATIRIMCILARA FÝNANS SAÐLAYABÝLÝR" Yorgancýoðlu, Nami'nin Dünya Bankasý ile yaptýðý görüþmede ana gündemin hakkýnda sorulan bir soru üzerine, ilgili görüþmede olasý bir çözümde ülkeye yatýrým yapacak olanlara finansman saðlanmasý konusu bulunduðunu anlattý. "SORUNLAR OLABÝLÝR..." Yorgancýoðlu, DP-UG'nin UBP ile iþbirliði ile ilgili sorulan bir soru üzerine ise þimdiye kadar pek çok koalisyon hükümetinde sorun yaþandýðýna, tek parti iktidarlarýnýn bile bozulduðuna iþaret ederek, "Sorunlar olabilir, önemli olan hükümet tarafýndan verilen sözlerin yerine getirilip getirilemeyeceðine bakmaktýr" dedi. PSÝKOLOJÝ GÜNLERÝ- Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Psikoloji ve Psikolojik Danýþmanlýk ve rehberlik (PDR) Blölümü öðrencileri tarafýndan, Psikoloji günleri kapsamýnda geliþim seminerleri gerçekleþtirdi. GAÜ Uluslararasý Kongre Merkezi Spectrum Kongre merkezinde gerçekleþen Psikoloji Geliþim seminerlerinin Açýlýþ Konuþmasýný GAÜ Psikoloji Bölüm Baþkaný Dr. Aysýn Sinal gerçekleþtirirken, Sinal konuþmasýnda, psikoloji ve PDR nin kelime anlamlarýnýn birlikte çalýþmadýklarý sürece hiçbirþey ifade etmediðini belirterek, üniversiteler de de bu bölümlerin birlikte hareket ederek bu þekilde organizasyonlar gerçkleþtirmesinin önemli olduðunu bildirdi. ÇAÐLAR PARÝS'E GÝTTÝ Cumhuriyet Meclisi Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AKPA) Heyet Baþkaný Cumhuriyetçi Türk Partisi - Birleþik Güçler (CTP-BG) Güzelyurt Milletvekili Mehmet Çaðlar, bazý komite toplantýlarýna katýlmak üzere Fransa'nýn baþkenti Paris'e gitti. Çaðlar, ilk olarak AKPA Kültür, Bilim, Eðitim ve Medya Komitesi'nin toplantýsýna katýldý. Meclis'ten verilen bilgiye göre toplantýda, "Çok Kültürlü Toplumlarda Kimlik ve Çeþitlilik" ele alýndý. ÇOCUK ESÝRGEME KURUMU ETÜT MERKEZÝ CUMA GÜN AÇILACAK Kýbrýs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu ( KTÇEK ) Etüt Merkezi cuma günü saat 14.30'da açýlacak. Kurum Yönetim Kurulu Baþkaný Ayþe Coþar tarafýndan yapýlan açýklamada, merkezin Türkiye Cumhuriyeti Lefkoþa Büyükelçiliði'nin katkýlarý, çeþitli kuruluþ ve kiþilerin maddi, manevi destekleriyle hizmete hazýr duruma getirildiði kaydedildi. MECLÝS TOPLANACAK Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün denetim göreviyle toplanacak. Meclis'in bugün saat 10.00'da baþlayacak toplantýsýnýn gündeminde, gündem dýþý konuþmalar, yazýlý sorular ve yanýtlarý ile sözlü sorular bulunuyor. Yazýlý sorular bölümünde CTP-BG Ýskele Milletvekili Biray Hamzaoðullarý'nýn yýllarý arasýnda Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn izaz ikramlarýyla ilgili ve yýllarý arasýnda doðal afetten zarar görenlerin ödemelerine iliþkin yazýlý sorularýna Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn yanýtlarý yer alýyor. BÝSÝKLETLERÝN PEDALLARI "BARIÞ" ÝÇÝN ÇEVRÝLECEK Maðusa Gençlik Merkezi (MAGEM), " Barýþ için Pedal Çevir" sloganýyla 16 Mart Pazar günü bisiklet turu düzenleyecek. Maðusa Gençlik Merkezi (MAGEM)'den yapýlan açýklamaya göre, dünyanýn çeþitli coðrafyalarýnda yaþanan gerginlikleri protesto etmek ve Kýbrýs'ta barýþ adýna atýlan adýmlarý desteklemek amacýyla saat 10.00'da bir bisiklet turu düzenlenecek. "Barýþ için Pedal Çevir" sloganý ile MAGEM'in tesislerinden baþlayacak tur; Bedis, Salamis Antik Tiyatro, Kocareis ve MAGEM güzergâhýný izleyecek. Yapýlan açýklamada, bisiklet turuna katýlmak isteyenlerin MAGEM'in (0392) numaralý telefonu arayarak kayýt yaptýrmalarý gerektiði bildirilirken, bisikleti olmayanlara önceden kayýt yaptýrmalarý halinde bisiklet tedarik edilebileceði kaydedildi. Bisiklet turu boyunca acil durumlara karþý bir ambulans ve trafik güvenliði adýna da bir polis ekibe eþlik edecek. TURÝSTLERE YÖNELÝK KILAVUZ Girne Belediyesi, turistlere yönelik üzerinde kentin tarihi ve kültürel noktalarýný gösteren kýlavuz harita hazýrladý. Girne Belediyesi halkla iliþkiler biriminden yapýlan açýklamaya göre, Türkçe ile Ýngilizce olarak hazýrlanan haritada; kentin tarihsel geliþimi, Antik Liman, Girne Kalesi ile çevresindeki tarihi, kültürel anýtsal yapýlar ve gezilmesi gereken mekanlarla ilgili detaylý bilgi yer aldý. Haritanýn daðýtýmý, Girne Belediyesi Baldöken Otoparký içerisinde belediye tarafýndan turizme katký koymasý amacý ile yapýlan Turizm Enformasyon Kiosk'dan da yapýlacak.

16

17

18

19 13 Mart 2014 Perþembe MALEZYA KAYIP UÇAK SIR OLDU Güney Çin Denizi üzerinde uçtuðu sýrada kaybolan Malezya Havayollarýna ait yolcu uçaðýnýn izine hala rastlanmazken Malezya yetkilileri terör ihtimalinin elendiðini açýkladý. Malezyalý yetkililer, uçaða sahte pasaportla binen ve yaþlarý 19 ile 29 olan iki Ýranlýnýn herhangi bir terör örgütüyle baðlantýsýnýn tespit edilmediðini belirtti. Ýki Ýranlýnýn amacýnýn Avrupa'ya iltica etmek olduðu kaydedildi. Malezyalý yetkililer, yolcu uçaðýna ne olduðu konusunda herhangi bir bulguya ulaþýlamadýðýný söyledi. Uçaðý arama çalýþmalarý da sürüyor. Öncelikle kara kutu ve enkaza ulaþýlmasý amaçlanýyor. ABD ve Çin casus uydularý da uçaðýn bulunmasý için devrede. TÜRKÝYE IRAKLILARA ADANA VE GAZÝANTEP AÇILDI Irak vatandaþlarýnýn, Türkiye'ye geliþlerinde Adana ve Gaziantep havalimanlarýný da kullanabileceði bildirildi. Türkiye'nin Baðdat Büyükelçisi Faruk Kaymakcý, yaptýðý açýklamada, vizesini alan Irak vatandaþlarýna, Türkiye'nin Adana ve Gaziantep havalimanlarýný açtýðýný söyledi. PAKÝSTAN ÇATIÞMADA 12 ÖLÜ Pakistan'da iki grup arasýnda çýkan silahlý çatýþmada 12 kiþi hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, ülkenin liman kenti Karaçi'nin Liyari bölgesinde, aralarýnda husumet bulunan iki uyuþturucu çetesi arasýnda silahlý çatýþma çýktý. Roketatar ve el bombalarýnýn da kullanýldýðý çatýþma sonucunda ilk belirlemelere göre en az 12 kiþi hayatýný kaybetti, 26 kiþi yaralandý. Polis kaynaklarý, olaya karýþan çetenin bir üyesinin diðer çete tarafýndan bir gece önce kaçýrýldýðýný duyurdu. AFRÝKA ASLANLARIN NESLÝ TÜKENÝYOR Afrika'da yaþayan aslanlarýn neslinin tükenme tehlikesiyle karþý karþýya olduðu açýklandý. Sivil toplum kuruluþu Panthera ve bazý üniversitelerden bilim adamlarýnýn yayýmladýðý raporlarda, aslan türü ''Afrika Savanasý Kralý''nýn yaþam alanýnýn yüzde 75'inin yok edildiðini, 50 yýlda bu aslanlarýn sayýsýnýn 100 binden 35 bine indiðini belirtti. Bu aslanlarýn sadece Batý Afrika'da Benin, Burkina Faso, Nijer, Nijerya ve Senegal'de bulunduðu belirtildi. TÜRKÝYE GÖÇMEN TEKNESÝ BATTI: 2 ÖLÜ, 3 KAYIP Datça açýklarýnda Suriye uyruklu 18 kaçaðý Yunan adalarýna götürmeye çalýþan teknenin alabora olmasý sonucu 2 kiþi öldü, 2'si çocuk 3 kiþi kayboldu. AA muhabirinin aldýðý bilgiye göre, kaçaklarý taþýyan küçük bir fiber tekne, Sarýliman mevkisinde olumsuz hava koþullarý nedeniyle alabora oldu. Ýhbar üzerine Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlýðý ekipleri bölgeye sevk edildi. KIRIM ÝSTANBUL VE KÝEV UÇUÞLARI ÝPTAL EDÝLDÝ Kýrým'daki Simferepol havaalanýnýn kontrolü yeniden Rusya yanlýsý bir grup tarafýndan ele geçirildi. Kýrým'daki gerginlik sürerken, geçen hafta Rusya yanlýsý kiþiler tarafýndan iþgal edilen ve 24 saat uçuþlara kapatýlan Simferepol havaalanýnýn kontrolü, sabah saatlerinde yeniden Rusya yanlýsý gruplar tarafýndan ele geçirildi. Kulenin çalýþmasýna izin vermeyen silahlý grup, havaalanýnda giriþ-çýkýþlarý kontrol ediyor. Ýstanbul ve Kiev'e yapýlmasý beklenen seferler iptal edildi. Havaalanýnda sadece Moskova seferleri devam ediyor. Havaalanýnda görev yapan Kýrým güvenlik görevlileri ise basýn mensuplarýna açýklama yapmadý. Ukrayna'ya baðlý Kýrým Özerk Cumhuriyeti'nde 27 Þubat 2014'te ulusal simge bulunmayan askeri üniformalý silahlý birlikler parlamento binasý ve baþbakanlýðý ele geçirmiþti. LEVENT KOLEJÝ ÖÐRENCÝLERÝNÝN ÜSTÜN BAÞARISI Taçyýldýz ve Kasap A Level sýnavlarýnda A* derecesi aldý Levent Koleji öðrencisi Özgü Taçyýldýz, Cambridge Üniversitesi Uluslararasý A Level Applied ICT (Uygulamalý Bilgi Ýletiþim Teknolojileri) Sýnavý'nda Kýbrýs geneli birinciliði ödülü elde etti. Levent Koleji öðrencisi Melisa Kasap ise A Level Sosyoloji Sýnavý'nda yüksek baþarý ödülü kazandý. Levent Koleji Müdürü Asým Ýdris'in açýklamasýna göre, Cambridge Üniversitesi tarafýndan Haziran 2013'de düzenlenen GCE A Level Applied ICT sýnavýna giren öðrenciler arasýnda Kýbrýs geneli birinciliðini Levent Kolej öðrencisi Özgü Taçyýldýz A* derecesi aldý. Ayný okulda öðrenci olan Melisa Kasap da A Level Sosyoloji Sýnavý'nda A* derecesi aldý. Levent Koleji Sýnav Merkezi'nde AS Applied ICT dalýnda sýnava giren Ali Elagöz de Kýbrýs Geneli Birinciliðini elde etti. Asým Ýdris, A Level Applied ICT ve Sosyoloji branþlarýnda öðrenci ve öðretmenlerin elde ettiði baþarýnýn kendilerini mutlu ettiðini söyledi. Ýdris, öðrencileri ve onlarý özverili çalýþmalarýyla sýnavlara hazýrlayan ICT öðretmeniyle psikoloji ve sosyoloji öðretmenini de kutladý. Baþarýlý öðrencilere ödülleri, Lefkoþa'nýn güney kesiminde düzenlenen törenle verildi. LAHMACUN USTASI ARANIYOR Alayköyde çalýþabilecek lahmacun ustasý aranýyor. Tel: SATILIK DOÐAL ZEYTÝNYAÐI Bu yýl ürünü, soðuk sýkým, doðal zeytinyaðý. 1 litresi 13 TL. Tel: Tel: ARANIYOR Büyükbaþ hayvan çiftliðine bay veya bayan eleman aranmaktadýr GÜZELYURT'TA ALTYAPI ÇALIÞMALARI Güzelyurt Belediyesi altyapý çalýþmalarýný sürdürüyor. Belediyeden verilen bilgiye göre, Güzelyurt yaðmur suyu drenaj yapým ihalesini kazanan Karalým &Co Ltd, ihale kapsamýnda Ziya Gökalp ve Ýhsan Kemal Sokak'ta yaðmur suyu drenaj hatlarýný gerçekleþtiriyor. Altyapý çalýþmalarýnýn tamamlanmasý sonrasý her iki sokak asfaltlanacak.güzelyurt Belediye Baþkaný Mahmut Özçýnar, Ýhsan Kemal ve Ziya Gökalp Sokak'ta yapýlan altyapý çalýþmalarýný inceleyerek, mühendislerden çalýþmalarla ilgili bilgiler aldý. Özçýnar, yaðmur suyu drenaj hattý döþenen her iki sokaðýn yeniden asfaltlanacaðýný belirterek, ihale kapsamýnda bulunan bölgelerde altyapý çalýþmalarýna devam edeceðini belirtti. SATILIK ARAZÝ Kýrný da 8 dönüm 1 evlek arsa nitelikli Türk koçanlý arazi, içme suyu, elektrik ve su kuyusuyla birlikte satýlýktýr. Dönümü 30 bin Stg. Tel: RUMCA VE ÝNGÝLÝZCE DERSLERÝ Ana dilim Rumca, Türkçe bilirim, evimde Ýngilizce ve Rumca dersleri veririm. Tel: LAÜ KAN BAÐIÞI KAMPANYASI DÜZENLÝYOR Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Saðlýk Bilimleri Fakültesi, Lefke Merkez Lions Kulübü ve Güzelyurt Yeþilada Lions Kulübü iþbirliði ile 14 Mart Cuma günü kan baðýþý kampanyasý düzenliyor. Fakültede, saat 09.30'da yer alacak kampanya, Thalassemia Derneði ve Kan Bankasý için "Kan Ver Hayat Ver" sloganýyla gerçekleþtirilecek. LAÜ'den yapýlan açýklamaya göre LAÜ Saðlýk Yönetimi Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Meltem Uçar, Thalassemia Derneði'nin aylýk ihtiyaç duyduðu 600 ünite olan kan ihtiyacýný karþýlamak amacýyla kampanya düzenleneceðini belirtti. Uçar, kan baðýþýnýn hem saðlýk açýsýndan hem de hastalar için önem arz ettiðini, toplanan kanlarýn Lefkoþa'daki Kan Bankasý'na baðýþlanacaðýný söyledi. GRAFÝK VE CÝLTLEME YAPILIR Gazete, kitap, dergi, okul tezleri, grafik, sýcak baský ve ciltleme yapýlýr. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Lefkoþa da Türk malý 3+1 yeni apartman dairesi Stg. Lefkoþa'da 3+1 daire Stg. Kermiya Sosyal Konutlarda 3+1 daire Stg

20 Atýcýlarýmýz Türkiye'ye gidiyor Türkiye Skeet Grup Eleme Yarýþmasý Mart 2014 tarihlerinde gerçekleþecek. Yarýþmaya ülkemizden bugün 22 sporcu gidiyor. Sporcularýmýz önce Türkiye Skeet Grup Eleme Yarýþmasý'nda yarýþacaklar. Mersin'de düzenlenen yarýþmaya, KKTC Atýcýlýk Federasyonu'ndan 7 sporcu ile birlikte toplam 22 sporcumuz katýlýyor. Ýlkokullarda hentbol heyecaný n Atatürk Spor Salonu'nda saat 09:30'dan itibaren baþlayacak olan Ýlkokul Hentbol Þampiyonasý yarý final mücadelesinde baþarýlý olacak ilkokullar finale yükselecek Milli Günler Okul Sporlarý ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Birimi'nin düzenlediði Ýlkokullu Minikler Hentbol Þampiyonasý'nýn yarý final karþýlaþmalarý bugün oynanacak. Atatürk Spor Salonu'nda saat 09:30'dan itibaren baþlayacak olan Ýlkokul Hentbol Þampiyonasý yarý final mücadelesinde kýzlarda Aðýrdað; Esentepe; Atatürk ve Haspolat,erkekler þampiyonasýnda ise, Esentepe; Lapta; Atatürk ve Haspolat ilkokullarý mücadele edecek. Bugün oynanacak yarý final karþýlaþmalarýnda rakiplerine üstünlük saðlayacak olan ilkokullar finale yükselecekler. Ýki basketbol hakemimiz Türkiye'de maç yönetiyor Türkiye Altyapý Bölge Þampiyonalarý baþladý. 16 Mart 2014, Pazar gününe kadar devam edecek olan þampiyonalarda iki hakemimiz görev yapacak. KKTC Basketbol Federasyonu hakemlerinden Serdar Kýzýlsu ve Ülviye Beþe, Türkiye Yýldýzlar Bölge þampiyonalarýnda düdük çalýyorlar. Serdar Kýzýlsu, Aydýn'da devam eden Türkiye Yýldýz Kýzlar Altyapý Bölge Þampiyonasý'nda; Ülviye Beþe ise, Niðde'de devam eden Türkiye Yýldýz Kýzlar Altyapý Bölge Þampiyonasý'nda dün ikiþer karþýlaþma yönettiler. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Ýlkokullu Minikler Hentbol Þampiyonasý'nýn final karþýlaþmalarý yarýn oynanacak. Ýlkokullu Minikler Hentbol Þampiyonasý yarý final programý: Saat 09:30'da Atatürk - Haspolat (Kýzlar) Saat 10:15'de Atatürk - Haspolat (Erkekler) Saat 11:00'de Aðýrdað - Esentepe (Kýzlar) Saat 11:45'de Esentepe - Lapta (Erkekler) Ozanköy futbolcusuna 12 maç ceza KTFF Disiplin Kurulu cezalarý açýkladý. Ozanköy Mustafa Özkayum Stadý'nda oynanan K-Pet 1.Lig A takýmlar müsabakasýnda ikinci ihtar nedeniyle oyundan ihraç edilmesini müteakip maçýn hakemine aðýr hakaretlerde bulunup tokat attýðý ve ayrýca oyun alaný dýþýna alýndýktan sonra da yeniden oyun alanýna girerek hakaret, küfür ve tehditlerine devam ettiði, hakem ve gözlemci raporlarýndan tespit edilen Ozanköy'ün futbolcusu Önder Ozan Dural'a DT89(4)'ün ihlalinden dolayý 89(4) uyarýnca 1 resmi müsabakadan men cezasý, DT 42(1)'in ihlalinden dolayý 42(1)(a) uyarýnca 3 resmi müsabakadan men cezasý ve DT 45(1)'in ihlalinden dolayý 45(3) uyarýnca müsabakadan men cezasý olmak üzere toplam Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK 12 resmi müsabakadan men cezasý verildi. KIRMIZI KART: Esin Sonay (Kaymaklý) 2 Maç Ahmet Zaifoðlu (B.Baðcýl) 1 Maç Talat Deðer (Çetinkaya) 1 Maç Ferda Uygun (Deðirmenlik) 2 Maç Cemil Þenkahraman (Düzkaya) 1 Maç Hüseyin Yýldýrým (Gaziköy) 1 Maç Semih Ünaldý (Denizli) 1 Maç Mustafa Yuanaroðlu (Zümrütköy) 3 Maç Abdullah Özerinç (Mormenekþe idareci) 1 Maç 4 SARI KART NEDENÝYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR Halil Kansel... (Akýncýlar) Erkan Gezici... (Yalova) Vedat Ulutaþ... (Akýncýlar) Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Mehmet Meraba... (Geçitkale) Azmi Çoþkun... (Yalova) Aziz Tahsildaroðullarý... (Denizli) Raþit Gürdað... (Türkmenköy) Serkan Zeyin... (Düzkaya) Öncel Karayel... (Ozanköy) Özgür Akýn... (Dipkarpaz) Ünal Kaya... (Yenicami) Çaðakan Kýlýç... (Çetinkaya) Kaan Arsu... (Serdarlý) Salih Adakan... (Hamitköy) Mehmet Karaduman... (Düzkaya) Doðukan Demirman... (Çetinkaya) Alpay Eminoðlu... (Doðan TB) Rýdvan Doymaz... (Dumlupýnar) Doðan Iþýker... (Gaziköy) Murat Þahin... (Mehmetçik) Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Þubat 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4434 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝMÝ KARGA GÝBÝ HÝSSEDÝYORUM!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Þubat 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4434 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝMÝ KARGA GÝBÝ HÝSSEDÝYORUM! Zorlu bir cümle kurdu Zorlu... Güzelyurt Omorfo, Gemikonaðý da Ksero olamazmýþ! Neden olamazmýþ? Omorfo Güzelyurt olur da, Güzelyurt Omorfo olamaz mý? Hem zaten Omorfo deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "Kadýnla erkek eþit olamaz" diyen Erdoðan'ýn bu sözlerinden sonra kadýna þiddet daha da artmýþ... Bizim burada kadýna þiddeti protesto edenler Erdoðan'ý da neden protesto etmediler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK OLDU KOCADON: HALKIN İSTEMEDİĞİ PROJE, BODRUM DA OLMAZ BODRUM BELEDİYE BAŞKANI KOCADON, RES KONUSUNDAKİ TAVRINI KOYDU: MÜCADELEYE DEVAM KOCADON, ŞİRKETİN BELEDİYE BİZİ BAĞLAMAZ

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI Tosun: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Yarımada nın ikinci büyük beldesi olan Turgutreis te seçim iletişim merkezini

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \"Sýðýr Boynuzu \" Gönderen : papatya54-29/12/ :31

Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \Sýðýr Boynuzu \ Gönderen : papatya54-29/12/ :31 Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \"Sýðýr Boynuzu \" Gönderen : papatya54-29/12/2010 13:31 Teksas, Amerika Birleþik Devletleri 'nin güneyinde yer alan bir eyalet. Baþkenti Austin'dir. Yüzölçümü

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Emre Aköz Yeni Okur-Yazarlar ve Gazetelerin Geleceği ABD li serbest gazeteci Christopher Allbritton õn yaşadõklarõ bize yazõlõ medyanõn (ki bu tabirle esas olarak gazeteleri kastediyorum) geleceği hakkõnda

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı