Kent kimliðine ÇEKÜL desteði

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kent kimliðine ÇEKÜL desteði"

Transkript

1 Elektrik kesildi hayat durdu! Türkiye genelinde dün elektrikler kesildi, deyim yerindeyse hayat durdu. Enerji kesintisi ile Çorum da da jeneratörü olmayan iþyerlerinde hayat durdu. Saat 2.0 civarýnda diðer illerle birlikte Çorum a enerji verildi. * HABERÝ 2 DE Ahçýlar Baðlarý nda güvenlik problemi * HABERÝ 8 DE Kutlu Doðum coþkusu baþladý Çorum Müftülüðü tarafýndan organize edilen Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri dün Dodurga Ýlçesi nde düzenlenen programla baþladý. * HABERÝ 8 DE Dodurga ilçesinde Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle kermes açýldý. ÇOSÝAD da Bülent Onur dönemi 9.'su yapýlan Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (ÇOSÝAD)'ýn Olaðan Genel Kurulu'nda dernek organlarý seçimi yapýldý. ÇOSÝAD baþkanlýðýna N. Bülent Onur seçildi. N. Bülent Onur * HABERÝ 3 DE ÇORUM BAÐIMSIZ YARGI, GERÇEK DEMOKRASÝ ve TÜRKÝYE NÝN BÜTÜNLÜÐÜ ÝÇÝN NÝSAN 205 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 0 Kuruþ Av. Ahmet ÜNAL Milletvekili Adayý ÝSKENDER n LAHMACUN Alo Paket Gazi Cad. No: 3/B ÇORUM (Ç.HAK:5) Kent kimliðine ÇEKÜL desteði Çevre ve Kültür Deðerlerini Koruma ve Tanýtma Vakfý'nýn (ÇEKÜL) Çarþamba Toplantýlarý'nda geçtiðimiz hafta Çorum konuþuldu. * HABERÝ 5 DE Park halindeki 20 aracýn lastiklerine zarar verildiði tespit edildi. 20 aracýn lastiklerini kestiler! * HABERÝ 2 DE Son günlerde Ýskilip'te etkili olan saðanak yaðýþ heyelana neden oldu. Facianýn eþiðinden dönüldü * HABERÝ 2 DE Heyelan korkuttu! * HABERÝ 2 DE Çorum un kültür mirasýnýn korunmasý amacýyla Ýstanbul'da yapýlan toplantýda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü Ýhracat ve ithalatýmýz arttý TÜÝK verilerine göre, bölge iller arasýnda yer alan Samsun'da ihracat %3,0 arttý, ithalat %5, azaldý. Tokat'ta ihracat %58, arttý, ithalat %2,9 azaldý. Çorum'da ihracat %95,3, ithalat %27,0 arttý. Amasya'da ihracat %9,, ithalat %0,5 azaldý. * HABERÝ 3 DE Daha adil bir dünya vurgusu AK Parti Çorum Milletvekili Parlamentolararasý Birlik Türk Grubu Üyesi Murat Yýldýrým, Türkiye adýna Vietnam da konuþtu. * HABERÝ 6 DA Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Vietnam Honoi'de Türkiye adýna bir konuþma yaptý. Bu iþlemi yapmayana 835 lira ceza verilecek Yýllýk Ýþletme Cetvellerini 30 Nisan 205 tarihine kadar internet ortamýnda süresi içinde giriþ yapmayan iþletmelere 835 TL idari para cezasý uygulanacak. * HABERÝ 3 DE Milliyet in Tufan Köse yorumu CHP de önceki gün hakim denetiminde yapýlan ön seçimde, halen parlamentoda bulunan sadece 2 milletvekilinin seçilebilir sýralara yerleþmesi sürpriz olarak deðerlendirildi. * HABERÝ 7 DE Murat Ocak Tufan Köse Ýnandýðýmýz yolda ilerliyoruz Hitit üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Mühendislik Fakültesi ve Ýlahiyat Fakültesi öðretim elemanlarýyla bir araya gelerek görevde bulunduðu süre içerisinde üniversitede yapýlan ve Prof. Dr. Reha Metin Alkan yapýlmasý planlanan çalýþmalara iliþkin genel deðerlendirmelerde bulundu. * HABERÝ 7 DE

2 2 ÇARÞAMBA NÝSAN 205 ELEKTRÝK KESÝLDÝ Türkiye de hayat durdu Türkiye genelinde dün elektrikler kesildi, deyim yerindeyse hayat durdu. Sabah saat 0.36 da Türkiye genelinde elektrik kesildi. Enerjisini Ýran üzerinden alan Van hariç Türkiye nin tüm illerinde 2 saati aþkýn süren kesintinin nedeni ile ilgili çeþitli spekülasyonlar yapýlýrken, Baþbakan Ahmet Davutoðlu, Türkiye genelinde yaþanan elektrik kesintisiyle ilgili açýklama yaptý. Davutoðlu, ''Ýletim hatlarýnda sorun olduðunu düþünü- yoruz. Her türlü ihtimali araþtýrýyoruz. Terör saldýrýsý olabilir mi, onu da araþtýrýyoruz o yönde araþtýrmalarýmýz var. Her türlü ihtimali araþtýrýyoruz'' dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz da þebeke diye adlandýrýlan sistemde çökme meydana geldiðini belirterek, yaþanan kesintilerin kaynaðýnýn operasyonel hata mý yoksa bir siber sadýrý mý bunu araþtýrdýklarýný söyledi. Elektrik kesintisinin ardýndan Berkin Elvan soruþturmasýný yürüten Savcý Mehmet Selim Kiraz ýn Ýstanbul Çaðlayan Adliyesi'ndeki odasýnda rehin alýnmasý, kesinti ile ilgili spekülasyonlarý daha da artýrdý. Enerji kesintisi ile Çorum da da jeneratörü olmayan iþyerlerinde hayat durdu. Saat 2.0 civarýnda diðer illerle birlikte Çorum a enerji verildi. 20 aracýn lastiklerini kestiler! Olay Ulukavak Mahallesi Güneþevler 5.Sokak ta meydana geldi. Facianýn eþiðinden dönüldü Son günlerde Ýskilip'te etkili olan saðanak yaðýþ heyelana neden oldu. MUSTAFA BURAK YAL- Çorum da psikopat tipler yeniden türedi. Ulukavak Mahallesi nde park halindeki yaklaþýk 20 otomobilin lastikleri dün gece kimliði belirsiz kiþi veya kiþiler tarafýndan kesildi. Olay Ulukavak Mahallesi Güneþevler 5.Sokak ta meydana geldi. Yaklaþýk 20 aracýn lastiklerine kesici aletle zarar verildi.sabah iþlerine gitmek için araçlarýnýn yanýna gelen araç sahipleri lastiklerinin kesilhdiðini fark ede- rek durumu polise haber verdi. Emniyet Müdürlüðü ne baðlý ekipler, çevredeki iþyerlerinin kameralarýnýn olup olmadýðýný tespit etmeye çalýþtý.mahalle sakinleri, 0 yýldýr böyle bir olayla karþý- laþmadýklarýný ifade ettiler. Olayla ilgili soruþturma sürüyor. Park halindeki 20 aracýn lastiklerine zarar verildiði tespit edildi. Heyelan korkuttu! Kargý ilçesine baðlý Gölet köyü mevkiinde, Sinop D-00 karayolunun alt kýsmýnda yoðun yaðýþlardan dolayý heyelan meydana geldi. Köy halkýnýn ihbarý üzerine, Jandarma ekiplerinin kýsa sürede olay yerine gitmesi ile yolda gerekli güvenlik önlemleri alýndý. Karayollarý Müdürlüðü, yolun çökmemesi için gerekli çalýþmalar baþlattý. (Kargý-Havadis) Alkol kaza yaptýrdý D-00 karayolunun alt kýsmýnda yoðun yaðýþlardan dolayý heyelan meydana geldi. Çorum-Ýskilip yolunda kaza yapan sürücünün alkollü olduðu belirlendi. H.D. aracýyla Çorum dan Ýskilip e giderken alkolün etkisiylen yolun 2 inci kilometresinde Arpalýk Köyü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sað tarafýna takla attý. Kazada araç sürücüsü aðýr yaralanýrken, araçtaki D.Þ. kazayý ucuz atlattý. Yaralýlar Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. Çorum Merkez de Þenyurt 9. Sokak ta ise, alkollü olarak trafiðe çýkan C.T., F.A. ile çarpýþtý. Kazada yaralanan sürücü C.T. nin 62 promil alkollü olduðu belirlendi. (Haber Merkezi) (Ç.HAK:2502) Son günlerde Ýskilip'te etkili olan saðanak yaðýþ heyelana neden oldu. Hacý Piri Mahallesi Yýldýrým Sokak Koç Kayasý mevkiinden düþen büyük bir kaya bir evin çatýsýna düþtü. Heyelan sonucu yaþanan kaya düþmesinde büyük bir facianýn eþiðinden dönüldüðü görüldü. Yaðmurun dað köylerinde de heyelana neden olduðu gözlenirken, bazý aðaçlarýn heyelanýn etkisiyle köklerinden kýrýlarak düþtüðü gözlendi. (Ýskilip Belediyesi) ÇIN Merdivenden düþtü Osmancýk ýn Deler Köyü nde merdivenden düþen yaþlý adam hastanelik oldu. Baþý dönen K.T.(69) evindeki merdivenlerden düþtü. Aðýr yaralanan yaþlý adam Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi.

3 Bu iþlemi yapmayana 835 lira ceza verilecek KÖZDE DÖNER ÇORUM DA Yýlmaz Çývgýn Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Murat Ocak ODUN ATEÞÝNDE EÞSÝZ YAPRAK DÖNER LEZZETÝ KÝÞÝLÝK LÜKS TV KOLTUKLU ARAÇLARIMIZLA HÝZMETÝNÝZDEYÝZ. OKUL SERVÝSÝ - FABRÝKA SERVÝSLERÝ - ÖZEL SENÝMER VE GEZÝLERE ARAÇ TEMÝN EDÝLÝR. D-2 BELGELÝ ARAÇLAR. BÝZÝMLE GÖRÜÞMEDEN SEYAHAT KARARI VERMEYÝN. Galip Çývgýn Yýllýk Ýþletme Cetvellerini 30 Nisan 205 tarihine kadar internet ortamýnda süresi içinde giriþ yapmayan iþletmelere 835 TL idari para cezasý uygulanacak. Konuya iliþkin açýklama yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Murat Ocak, Yýllýk Ýþletme Cetvellerinin giriþlerini yapacak iþletmelerin son güne kalmamalarý uyarýsýnda da bulunarak þunlarý söyledi; Bilindiði üzere 698 Sayýlý Sanayi Sicili Kanunu'nun 5.Maddesi gereðince Sanayi Sicil Belgesi sahibi iþletmelerin her yýl Ocak ve 30 Nisan tarihleri arasýnda bir önceki yýla ait yýllýk iþletme cetvellerini eksiksiz doldurarak sistem aracýlýðýyla (www.sanayi.gov.tr) veya baðlý bulunduklarý ilin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðüne vermeleri gerekmektedir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý web sayfasýnda bulunan E-Hizmetler bölümünde yer alan Sanayi Sicil Bilgi Sistemi ve buradan iþletme adýna alýnan þifre ile sisteme girilip arkasýndan Ýþletme menüsüne girildikten sonra çýkan ekranda Belge No ile Ýþletmemi Getir menüsünden iþletme çaðýrýlarak Yýllýk Ýþletme Cetveli için gerekli bilgiler doldurulup giriþ yapýlarak sistem üzerinden Ýl Müdürlüðüne Gönder sekmesinin týklanarak online olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðü ne gönderile- Düðün yemeði verilir. Sulu yemek, kelle paça, iþkembe ve çorba çeþitleri ile hizmetinizdeyiz. Ýnönü Caddesi Halk Bankasý altý No: 36 Alo Paket: Emrah Çývgýn cektir. SON GÜN 30 NÝSAN Yýllýk Ýþletme Cetveli verme iþlemi için son gün olan 30 Nisan 205 günü sistemde yoðunluk olacaðý veya olasý sistem arýzalarýnýn olabileceði dikkate alýnarak internet üzerinden giriþlerin son güne kalmasý sýkýntý yaratabileceði düþünülmektedir. Sanayicilerimizin 835 TL lik idari para cezasýna muhatap olmamalarý için Yýllýk Ýþletme Cetvellerinin son günü olan 30 Nisan 205 i beklememeleri, bir an önce Yýllýk Ýþletme Cetvellerinin giriþlerini yapmalarý önem arz etmektedir. Kamuoyuna ve ilgililere önemle duyurulur. Burs miktarýnda rekor artýþ Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), ilk ve ortaöðretim burslarýnýn, 2003 yýlýna kýyasla 20 yýlýnda 0 kat artýrýlarak, 6,30 liraya yükseldiðini bildirdi. Bakanlýktan yapýlan yazýlý açýklamada, Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý istatistiklerine göre ilk ve ortaöðretimde burs alan öðrenci sayýsý ise 2003 yýlýnda 0 bin 382 iken 20 yýlýnda yaklaþýk 270 bin olarak gerçekleþtiði belirtildi. Açýklamaya göre, 2003 yýlýnda 3,06 lira olan ilk ve ortaöðretim bursu, 2009'da 76,6; 200'da 87,6; 20'de 07,2; 202'de 2,7; 203'te 38,20 ve 20'te 6,30 liraya yükseldi. Ýstatistiklere göre burs miktarlarý þöyle: Yýl Burs göstergesi Aylýk tutar (TL) Öðrenci sayýsý , , , , , , , , , , , Ulukavak Mahallesi Fatih Caddesi Bilgin Boyacý Apt. No: OÐUZ DÝZAYN ÝÇ MÝMARLIK Alman Duvar Kaðýdý rulosu mm Laminat Parke iþçilik dahil m2 26 TOPLU ÝÞLERDE DUVAR KAÐIDI M2 FÝYATI - 3 LÝRA 5 LÝRA + Ev silinebilir boya ve iþçilik Ev silinebilir boya ve iþçilik Ev silinebilir boya ve iþçilik 650 (Belirlenen fiyatlar tavan ve duvar boyama iþleri için geçerlidir.) NELER YAPIYORUZ? * Alçý - Alçýpan - Boya * Asma Tavan Çeþitleri (Malzeme ve iþçilik) * Bölme Duvar * Kýrým/Yýkým - Tamirat Tadilat * Patlatma Doðal Taþ * Dekoratif Ýç Cephe * TV Üniteleri * Gergi Tavan Sistemleri - Barissol * Mobilya Ýç Dizayn * Duvar Kaðýdý * Cam Mozaik ve Çeþitleri ÇARÞAMBA NÝSAN Ýhracat ve ithalatýmýz arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Þubat ayý ihracat ve ithalat rakamlarýný açýkladý. Türkiye'de ihracat %6, ithalat %7,2 azaldý. Bölge iller arasýnda yer alan Samsun'da ihracat %3,0 arttý, ithalat %5, azaldý. Tokat'ta ihracat %58, arttý, ithalat %2,9 azaldý. Çorum'da ihracat %95,3, ithalat %27,0 arttý. Amasya'da ihracat %9,, ithalat %0,5 azaldý. Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 205 yýlý Þubat ayýnda, 20 yýlýnýn ayný ayýna göre %6 azalarak 2 milyar 272 milyon dolar, ithalat %7,2 azalarak 6 milyar 927 milyon dolar olarak gerçekleþti. Dýþ ticaret açýðý %0,2 azaldý Þubat ayýnda dýþ ticaret açýðý %0,2 azalarak 5 milyar 86 milyon dolardan milyar 656 milyon dolara düþtü. Ýhracatýn ithalatý karþýlama oraný 20 Þubat ayýnda %7,6 iken, 205 Þubat ayýnda %72,5'e yükseldi. Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre ihracat %0,7 arttý Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre; 205 Þubat ayýnda bir önceki aya göre ihracat ve ithalat %0,7 arttý. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre ise; 205 yýlý Þubat ayýnda önceki yýlýn ayný ayýna göre ihracat %5,9, ithalat %7,2 azaldý. Avrupa Birliði'ne ihracat %,3 azaldý Avrupa Birliði'nin (AB-28) ihracattaki payý 20 Þubat ayýnda %,6 iken, 205 Þubat ayýnda %2,3 oldu. AB'ye yapýlan ihracat, 20 yýlýnýn ayný ayýna göre %,3 azalarak 5 milyar 97 milyon dolar olarak gerçekleþti. En fazla ihracat yapýlan ülke Ýngiltere oldu Ýngiltere'ye yapýlan ihracat 205 yýlý Þubat ayýnda milyar 08 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sýrasýyla Ýsviçre ( milyar 83 milyon dolar), Almanya ( milyar 3 milyon dolar) ve Irak (755 milyon dolar) takip etti. Ýthalatta ilk sýrayý Çin aldý Çin'den yapýlan ithalat, 205 yýlý Þubat ayýnda 2 milyar 67 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sýrasýyla Rusya ( milyar 856 milyon dolar), Almanya ( milyar 570 milyon dolar) ve ABD (93 milyon dolar) izledi. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatý içindeki payý %2,9 oldu Teknoloji yoðunluðuna göre dýþ ticaret verileri, ISIC Rev.3 sýnýflamasý içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadýr. Þubat ayýnda ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payý %9'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatý içindeki payý %2,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payý ise %29'dur. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatý içindeki payý %,8 oldu Ýmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payý %76,'dir. Yüksek teknolojili ürünlerin 205 Þubat ayýnda imalatý arttý. ÇOSÝAD da Bülent Onur dönemi 9.'su yapýlan Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (ÇOSÝAD)'ýn Olaðan Genel Kurulu'nda dernek organlarý seçimi yapýldý. ÇOSÝAD baþkanlýðýna N. Bülent Onur seçildi. Genel Kurul sonrasýnda yapýlan toplantýda görev daðýlýmlarý belirlendi. Buna göre, Yönetim Kurulu þu isimlerden oluþtu: Baþkan Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Þubat ayý ihracat ve ithalat rakamlarýný açýkladý. Türkiye'de ihracat %6, ithalat %7,2 azaldý. N. Bülent Onur Karakeçili Mah. Alaybey Sok. 85/A Duvar Kaðýdý Çalýþmamýz Mantolamada dev kampanya her bütçeye uygun malzeme çeþitleri bulunur. Ücretsiz keþif ve bilgi. Referanslarýmýz: N. Bülent Onur, Baþkan Yardýmcýlarý Muharrem Sarýaslan, Zafer Kayýlý, Bülent Demirci, Muhasip Üye Oðuz Taç ve yönetim kurulu üyeleri Mustafa Yaðlý, Bülent Karadayý, Ahmet Çenesiz, Süleyman Duduoðlu, Yurdagül Sivri, Hayri Þamlý. Denetleme Kurulu üyeleri ise Eyüp Yetik, Mahmut Köksal ve Okan Meroðlu'ndan oluþtu. * Þenöz Demir Çelik, * Ýmza Conset, * Mekan Cafe Bar, * Adalet Haným Sitesi B.5, * O Ses Çið Köfte, * Cinonlar, * Toyota Þamlýoðlu Plaza, * Karamel Pastanesi, * Ýlke Gýda, * Doðu Mobilya, * Uðural Pompa Bosch Servisi, * Songül Taban, * Efe Elektrik, * Baðcývan Rot Balans. * Ahmet Haner * John Deere Traktör * Çorum Özel Hastanesi *Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðü FÝRMAMIZI TERCÝH EDEN BÝNALARA DIÞ CEPHE AYDINLATMASI VEYA GÜVENLÝK KAMERA SÝSTEMÝ KAMPANYAMIZ SUNULMAKTADIR.

4 ÇARÞAMBA NÝSAN 205 Elvan YILMAZ Özel çocuklara kahvaltý Simitçi Dünyasý'nda gerçekleþtirilen kahvaltýya Okul Müdürü Özlem Afat, Öðretmen Serap Binice ve özel çocuklar velileriyle katýldý. MUSTAFA BURAK YALÇIN Özel Gülenyüz Elele Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi özel çocuklara etkinlik düzenledi. Simitçi Dünyasý'nda gerçekleþtirilen kahvaltýya Okul Müdürü Özlem Afat, Öðretmen Serap Binice ve özel çocuklar velileriyle katýldý. Gülenyüz Elele Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Özlem Afat,' amaçlarýnýn çocuklarý sosyal hayata alýþtýrmak, onlarýn da toplumda yeri olduðunu göstermek olduðunu söyledi. Mutluluklarý gözlerinden okunan Gülenyüz Elele Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi öðrenciler ise, idareci ve öðretmenlerine teþekkür etti. Ýþitme engellilerin tiyatro keyfi Çorum da ilk kez iþitme engelliler iþaret diliyle tiyatro izledi. Çorum Sanat Tiyatrosu nun Profesyonel adlý tiyatro oyunu tiyatroseverle buluþtu. Devlet Tiyatro Salonu nda sahnelenen oyun öncesi iþitme engelliler için salonda bir yer tahsis edilirken, sahnenin iki tarafýna da iþaret dili uzmanlarý görevlendirildi. Oyunda yer alan replikler iki iþaret dili uzmaný tarafýndan oyunu izlemeye gelen iþitme engellilere aktarýldý. Çorum Sanat Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Özgür Pehlivan, tiyatrolarýnýn 3. sanat yýlýnda Duþan Kovaçevic'in profesyonel adlý oyununu sahnelediðini belirterek, Tiyatro nun güzel bir sanat. Bizler izliyoruz ama iþitme engelli vatandaþlarýmýz neden izlemesin diye düþündük. Bu oyunda bir güzellik yaparak iþaret dili uzmanlarý bulduk. Uzmanlar biz oyunu oynarken repliklerin çevirisini yapýyorlar. Amacýmýz iþitme engellilerinde tiyatroya gelebildiklerini göstermek ve onlara güzel bir oyun sergilemekti dedi. Ýþitme engelli Ömer Albayrak ise, daha önce iþaret diliyle hiç tiyatro sahnelenmediðini belirterek, ilk kez böyle bir þey yapýldýðýndan dolayý mutlu olduðunu belirtti. Altan Uysal ve Haydar Savaþ Akkuþ'un yönettiði oyunda Altan Uysal, Haydar Savaþ Akkuþ, Cemile Ülkem Atik ve Utku Dalgýç rol aldýðý ve 0 yaþlarýnda bir edebiyat adamý, bir sekreter ve bir gizli polisin sürprizlerle hikayesini anlatan oyun beðeniyle izlendi.(ýha) OYUN AYAKTA ALKIÞLANDI Oyunu sergilemek için Çorum Devlet Tiyatrosu na giden ekip geniþ çapta izleyiciye hitap etti. Salonu dolduran Çorumlu tiyatro severler aile baðlarýnýn ve teknolojinin karmaþasýnýn aile üzerindeki etkilerinin mizahi þekilde anlatýldýðý oyunu ayakta alkýþladý. Sergilenen oyunun ardýndan tiyatronun önemini vurgulayan Küçükayvaz, oyunun yazarýnýn Çorumlu olmasý dolayýsýyla oyunu Çorum da sergilemekten gurur duyduðunu söyledi. Küçükayvaz sahnede Düþ Yakamdan adlý oyunun metin yazarý Mustafa Arýkoðlu, Organizatör Ahmet Kaya ve Mustafa Taþçý ya teþekkür etti. Sanatçýlar, oyunun ardýndan Çorum un tarihi Hanoðlu Konaðý nda Mitsubishi Temsa Çorum Yetkili Servisi Kuþçuoðlu Otomotiv sahibi Murat Kuþçu tarafýndan verilen yemekte bir araya geldi. Sinema ve tiyatro sahnelerinin ünlü ismi Cengiz Küçükayvaz Çorumlu hayranlarýyla buluþtu. Her sabah acaba bugün beni ne þaþýrtacak diye uyanýyorum Gecede, bu kadar da olmaz ki diye yatýyorum CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, Kemal Derviþ'e bakanlýk teklifinde bulunmuþ Derviþ te bu teklifi kabul etmiþ O gece yine bu kadar da olmaz ki diye uyudum Kýlýçdaroðlu, koyunun k.çýna gül sokan romantik kasap gibi Kemal Derviþ ile Solcular Nerenle gülersen gül Aslýna bakarsanýz CHP-lilerin 'solcuyuz' demelerine gülüyorum Eðer bunlar solcuysa Karl Marks kesin kapitalistti abi, kesin Deniz Baykal'ýn CHP'nin baþýndan nasýl gittiðini biliyoruz Demem o ki; Kemal Kýlýçdaroðlu, bir baldýrý çýplakla CHP'nin baþýna geldi, bir baldýrý çýplakla gideceðe benziyor 'Evla leke fe evla' - Kýrdýðýn yerden kýrýlacaksýn Çorum da ilk kez iþitme engelliler iþaret diliyle tiyatro izledi. Kuþçuoðlu, ünlü oyuncularý aðýrladý Sinema ve tiyatro sahnelerinin ünlü ismi Cengiz Küçükayvaz Çorumlu hayranlarýyla buluþtu. Hemþerimiz Mustafa Arýkoðlu nun yazdýðý Düþ Yakamdan adlý iki perdelik komedi oyunu için Çorum a gelen ünlü oyuncu Cengiz Küçükayvaz ve beraberindeki diðer sanatçýlar, tarihi Hanoðlu Konaðýnda Mitsubishi Temsa Çorum Yetkili Servisi Kuþçuoðlu Otomotiv sahibi Murat Kuþçu tarafýndan aðýrlandý. Çorum Umut Tiyatrosu tarafýndan organize edilen oyunda Cengiz Küçükayvaz ýn yaný sýra Züleyha Karyaðdý Küçükayvaz, Tarýk Karyaðdý ve Eray Türk de rol aldý. Sürpriz oyuncu olarak ekibe gülüþüyle Türkiye de kendinden söz ettiren Yaþar Þengül de katýldý. Evla leke fe evla Söz siyasetçilerden açýlmýþken Her gün telefonda mesaj okumaktan býktým artýk Aday adaylarý mesaj atýyor durmadan Yav býktým artýk, sobe bee, sobe Seçim sloganý doldu her taraf 'Özü öz, sözü söz' yalanýný müsaitlediklerim Tüm partilerden Eziði çürüðü olmayan milletvekilleri istiyoruz Not: Bugün benim doðum günüm Aslýnda 3 Þubat Ama ruhsata iþleniþ tarihi, trafiðe çýkýþ Nisan Bir buçuk ay kadar, ruhsatsýz araba gibi Gençlerimizi þiddet eðiliminden kurtaralým Çorum Sanat Tiyatrosu nun Profesyonel adlý tiyatro oyunu sahnelendi. Avukat Sadýk Eral, Son günlerde ilimizde yaþanan þiddet olaylarý normal günlük asayiþ olaylarý boyutunu aþmýþ, kaygý verici boyutlarý aþarak toplumsal bir tehlike haline gelmeye baþlamýþtýr. dedi. Çorum da ardý ardýna yaþanan asayiþ olaylarýnýn artmasýnýn gençlerimiz ve gelecek nesiller için de tehlikeli olduðunu dile getiren Av. Eral, konuya iliþkin açýklamasýnda þunlarý kaydetti; Her üç beþ günde bir þehrimizin bir semtinde güpe gündüz silahlarýn patlamasý, insanlarýn silahlarla vurulmasý, yaralanmasý ve öldürülmesi çok ciddi bir tehlikeyle karþý karþýya olduðumuzu göstermektedir. Güpe gündüz caddelerde, kav- þaklarda gençlerin birbirini katletmeye kalkmasý hayretten öte dehþet vericidir. Gençlerimizin bir kýsmýnýn mezara, bir kýsmýnýn mahpusa gittiði bu þiddet canavarýndan gençliðimizi kurtarmak hem insani, hem vicdaný, hem de toplumsal bir görevdir. Yýllar önce saðsol pençesinde harcanan gençlerimizi þimdi uyuþturucu ve þiddet bataðýnda yok etmek isteyenlerin oyununu bozmak hepimizin birincil görevi olmalýdýr. Çünkü bir toplumun geleceðini yok etmenin en etkili yolu o toplumun gençliðini yok etmektir. Oyun ayný oyundur, sadece þekli deðiþmiþtir. Þimdi gençlerimizi uyuþturucuya tutsak etmek istiyor- lar. Uyuþturucuyla esir aldýklarý gençlerimizi çetecilik oynatarak birbirlerine kýrdýrmaya çalýþýyorlar. Gençlerin bir kýsmý mahpusa, bir kýsmý mezara gidiyor. Aileler, analar kan aðlýyor. Bu gençler adam öldürmeyi oyun sanýyor. Sadece polise, askere deðil herkese, hepimize görev düþüyor. Valimizden Belediye Baþkanýna, milletvekillerimizden parti baþkanýna, muhtarýmýzdan mahalle bakkalýna hepimiz gençlerimizi bu þiddet sarmalýndan kurtarmak zorundayýz. Gençlerimizi kan ve baruta mahkum etmek isteyenlere karþý uyanýk olmak zorundayýz. Unutmayalým bu gençler hepimizin Gençlere sahip çýka- rak geleceðimize sahip çýkalým. Þiddetin her türlüsünü reddedelim. Birbirleriyle el ele halay çekmesi gereken gençlerin birbirlerine silah sýkar hale gelmesine izin vermeyelim, seyirci kalmayalým. Sevgiye açýlmýþ ana kucaklarý yeþil tabutlara sarýlmasýn. Kardeþlik, kankalýk, yarenlik kültüründeki gençleri þiddetin pençesinde ölüme terk etmeyelim. Onlara sevgiyi, saygýyý, kardeþliði öðretelim. Avukat Sadýk Eral

5 ÇARÞAMBA NÝSAN 205 Çorum un kültür mirasý korunacak 5 Çorum ile ÇEKÜL, þehir kimliðini yansýtacak ortak projeler geliþtirecek Çevre ve Kültür Deðerlerini Koruma ve Tanýtma Vakfý'nýn (ÇEKÜL) Çarþamba Toplantýlarý'nda geçtiðimiz hafta Çorum konuþuldu. Çorum un kültür mirasýnýn korunmasý amacýyla Ýstanbul'da yapýlan toplantýya Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ýlknur Taþ, Çorum Belediyesi Etüt Proje Müdürü Ýnþaat Mühendisi Köksal Çöldaþ ve mimar Ayþe Nur Durmuþ katýldý. Çorum'un kültür mirasýnýn korunmasý amacýyla yapýlmasý gerekenlerin konuþulduðu toplantýda ÇEKÜL Vakfý Baþkaný Prof. Dr. Metin Sözen ve ÇEKÜL Yüksek Danýþma Kurulu üyeleri ile karþýlýklý fikir alýþveriþinde bulunuldu. Tarihi Kentler Birliði Danýþma Kurulu Üyesi, eski Gaziantep Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Asým Güzelbey, Belediye Baþkanlýðý döneminde Gaziantep'te yaptýklarý restorasyon çalýþmalarý, kültür-turizm faaliyetleri ile ilgili örnekler vererek bu tür çalýþmalarýn Çorum'da da uygulanabileceðini dile getirdi. ÇEKÜL Vakfý Baþkaný Prof. Dr. Metin Sözen de Çorum Belediyesi'nin çalýþmalarýný takdirle izlediklerini vurgulayarak þehir merkezindeki tarihi yerlerin restore edildikten sonra cazibe merkezi haline gelmesi için çalýþmalar yapýlmasý gerektiðinin altýný çizdi. Metin Sözen, ayrýca Çorum'a bir kent müzesi kazandýrýlmasý gerektiðini de söyledi. TEKNÝK EKÝP AKADEMÝK EÐÝTÝME KATILACAK Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum'un tarihi ve kültürel mirasýnýn korunmasý için yol haritasýnýn belirlendiðini ifade ederek "Çorum'un tarihi dokusunu korumak ve gelecek nesillere daha iyi bir þekilde aktarabilmek için konunun uzmanlarý ile nelerin yapýlmasý gerektiðini konuþtuk. Bu çerçevede yapýlacak çalýþmalar ile ilgili iþ takvimi hazýrlanacak. Teknik ekibimiz ÇEKÜL Akademi eðitimlerine katýlacak ve koruma projeleri için ne gerekiyorsa o yapýlacak." dedi. ÇEKÜL Vakfý yöneticilerinin Çorum ile ilgili önerilerini de büyük bir dikkatle dinlediklerini dile getiren Baþkan Külcü, "Üzerinde uzun zamandan beri çalýþtýðýmýz kent Tarihi Kale nin restorasyon projesi hakkýnda bilgi verildi. Tarihi Velipaþa Haný ile ilgili geliþmeler aktarýldý. Cezalar, borçlar cebe geliyor meydaný projesinin hýzlandýrýlmasýnýn þehir üzerinde olumlu etki edeceði görüþünde birleþtik. Çorum'u þehircilik açýsýndan daha modern hale getirecek çalýþmalar gerçekleþtireceðiz. Birlikte daha güzel çalýþmalara imza atacaðýz." dedi. KÜLTÜREL ZENGÝNLÝÐÝMÝZ SERGÝLENECEK Velipaþa Haný, Kale ve Eski Karakol Binasý ile ilgili ÇEKÜL Vakfý ve Tarihi Kentler Birliði yöneticilerine yaptýklarý sunumun çok beðenildiðini ve bu konuda yapýlacak çalýþmalarla ilgili somut bilgiler veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Kale içinin istimlak iþlemlerini bitirdik. Önümüzdeki günlerde projesini tamamlayacaðýz. Kale'nin þehrimize gelecek olan yerli ve yabancý turistler açýsýndan cazip hale getirilmesi için çalýþmalarýmýz devam ediyor. Çalýþmalarýmýz tamamlandýðýnda Velipaþa Haný, Çorum Kalesi ve Eski Karakol Binasý yeni yüzüyle hemþehrilerimize hizmet edecek. Bu tarihi yerlerimizin yeni kuþaklarýmýza aktarýlmasý ve kültürel zenginliklerimizin buralarda sergilenmesi için çalýþmalarýmýz devam ediyor. " dedi. Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan da toplantýda söz alarak Çorum'un turistik açýdan öne çýkan doðal güzellikleri ve tarihi yerleri ile ilgili bilgiler sundu. Ömer Arslan, "Çorum'un daha fazla tanýtýmý için yurt içi ve yurt dýþý fuarlarýna katýlarak þehrimizi en iyi þekilde tanýtmaya çalýþýyoruz. Çorum, tarih, doða, inanç turizmi açýsýndan bünyesinde büyük bir potansiyel barýndýrýyor. Bastýrdýðýmýz tanýtýcý kitap ve broþürleri dört bir tarafa daðýttýk." dedi. Arslan, restorasyonu yapýlan Ýsmet Eker Konaðý, Ýncesu Kanyonu, Beke Kaplýcalarý ve gastronomi yollarýnýn öne çýkarýlmasý gerektiðini sözlerine ekledi. (Belediye Basýn) Çorum un kültür mirasýnýn korunmasý amacýyla Ýstanbul'da yapýlan toplantýda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü konuþtu. 2 bin 500 öðrenciye atýk ambalaj bilgisi Çorum Belediyesi tarafýndan Ocak ayýndan itibaren uygulamaya konulan ambalaj atýklarýnýn kaynaðýnda toplanmasýyla ilgili projenin tanýtýmý ilkokul, ortaokul ve liselerde yapýlmaya devam ediyor. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, þimdiye kadar 5 okulda gerçekleþtirilen bilgilendirme toplantýlarý ile yaklaþýk 2 bin 500 öðrenciye ambalaj atýklarý ile ilgili eðitim verildi. Verilen eðitimlerde.00 çocuk dergisi,.600 el ilaný ve 500 adet de afiþ, broþür gibi tanýtýcý materyalin öðrencilere daðýtýldý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Ocak 205 tarihi itibariyle Çorum'da ambalaj atýklarýnýn kaynaðýnda ayrýþtýrýlmasý için baþlattýklarý çalýþmalarýn baþarýyla devam ettiðini söyledi. Yetkili firma olan Elit Çevre Mühendislik tarafýndan okullara, iþyerlerine ve evlere yapýlan ziyaretlerde vatandaþlarý bilgilendirdiklerini vurgulayan Candan, bu konuda vatandaþlarýn Atýk ambalajlarla ilgili ilkokul, ortaokul ve liselerde bilgilendirme yapýlýyor. Ocak 205 tarihi itibariyle Çorum'da ambalaj atýklarýnýn kaynaðýnda ayrýþtýrýlmasý için çalýþma baþlatýlmýþtý. kendilerine çok olumlu yaklaþtýðýný, projenin aksaksýz bir þekilde yürümesi için vatandaþlardan da olumlu tepkiler aldýklarýný belirtti. Temiz þehir, saðlýklý çevre anlayýþý gereði bugüne kadar temizlik alanýnda çok sayýda hizmeti hayata geçirdiklerini kaydeden Candan, Yeraltý çöp konteynýr sistemi, atýk yað ve atýk pil toplama çalýþmalarýmýzla örnek bir temizlik hizmeti sunuyoruz. Mahallelerimizi haftada bir süpürüyoruz. Bütün temizlik araçlarýmýzý yeniledik. Halkýmýza en iyi hizmeti vermek için gece gündüz çalýþýyoruz. dedi. Çorum Belediyesi nin temizlik anlayýþýnýn birçok belediye tarafýndan örnek alýndýðýný hatýrlatan Candan, "Standartlarýmýzý hiç düþürmeden yatýrým yapmaya ve hizmet etmeye devam edeceðiz. Ambalaj atýklarýnýn ayrý toplanmasý hem saðlýklý bir çevre için hem de geri dönüþümle ülkemize ekonomik bir fayda saðlamasý açýsýndan çok önemlidir. Günlük 0 ton ambalaj atýðý evsel atýklardan ayrýþtýrýlmakta ve ekonomimize kazandýrýlmaktadýr. Çorum dünden daha temiz bir þehirdir. Velipaþa Konaðý nýn yanýndaki Karakol Binasý restore edilecek. Tebligatý aylar sonra yapýlan trafik cezalarý, artýk SMS ve e-posta yöntemiyle bildirilecek. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý'nýn hazýrladýðý, Bakanlar Kurulu'nda da ele alýnan "Bürokrasi ve Kýrtasiyeciliðin Azaltýlmasý Planý"na göre trafik cezalarý, vergi borçlarý, otoyollardan hatalý geçiþler vatandaþlara SMS ve e-postayla ücretsiz bildirilecek. Plan çerçevesinde, toplam 23 hizmette iyileþtirmeler yapýlacak. SMS ÝLE BÝLDÝRÝLECEK Mezuniyet durum bilgileri, vukuatlý nüfus kayýt örneði, ikametgah belgesi edevlet kapýsýndan barkodlu olarak verile- cek. Bakaya durum bilgisi, ilgilisine SMS ve e-posta yoluyla bildirilecek. Kimlik yerine geçen belgelerin kaybolmasý halinde kolluk birimlerinden tutanak alýnmasý uygulamasýna son verilecek. YÜZDE 30 TASARRUF SAÐLANACAK Gelir/kira beyannamesi vatandaþlar adýna Maliye Bakanlýðý'nca oluþturulacak. Düzenleme yýllýk 26 milyon yevmiye kaydý ile 3.5 milyon kiþi ve 2.7 milyon tüzel kiþiyi ilgilendiriyor. Böylece 6.7 milyar TL olan merkezi yönetim kamu idareleri kýrtasiye giderlerinden yüzde 30 tasarruf saðlanacak.(yaygýn basýn) ÇORUM

6 6 ÇARÞAMBA NÝSAN 205 Daha adil bir dünya vurgusu Murat Yýldýrým, PAB 32. Genel Kurulu çalýþmalarý için Vietnam da bulunuyor. Milletvekili Murat Yýldýrým baþkanlýðýndaki Türk delegasyonuna Vietnam Büyükelçisi Ahmet Arif Oktay eþlik ediyor. Türk delegasyonu Vietnam ýn tarihi ve turistik mekanlarýný ziyaret etti. Adalet ve Kalkýnma Partisi Genel Merkez Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý, Türkiye Filistin Dostluk Grubu Baþkaný ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým'ýn Baþkanvekilliðinde PAB 32. Genel Kurulu çalýþmalarý için Vietnam Honoi'de bulunan Parlamentolararasý Birlik Türk Grubu Üyeleri çalýþmalarýna devam ediyor. Vietnam ziyaretine Kahramanmaraþ Milletvekili Sevde Beyazýt Kaçar, Mehmet Saðlam, Niðde Milletvekili Alparslan Kavaklýoðlu, Ýstanbul Milletvekili F. Nur Serter, Kocaeli Milletvekili Hurþit Güneþ, Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz, TBMM Genel Sekreteri Ýrfan Neziroðlu, Dýþ Ýliþkiler Protokol Baþkanlýðý Yasama Uzman Yardýmcýsý Ýsa Yusuf Karaaðaç ve Basýn, Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Baþkanlýðý Görevlisi Elif Esra Önal katýlýyor. Program kapsamýnda yürütme komitesi toplantýsý, BM Ýliþkileri Daimi Komitesi, Genç Parlamenterler Forumu, Genel Kurul ve müzakereler, ASGP Toplantýsý, Sürdürülebilir Kalkýnma, Finans ve Ticaret Daimi Komisyonu, Barýþ ve Güvenlik Daimi Komisyonu, Demokrasi ve Ýnsan Haklarý Daimi Komisyonu, Barýþ ve Ulusal Güvenlik Daimi Komisyonu toplantýlarý gerçekleþtiriliyor. Milletvekili Murat Yýldýrým baþkanlýðýndaki Türk delegasyonuna Vietnam Büyükelçisi Ahmet Arif Oktay eþlik ediyor. Yýldýrým ve beraberindeki heyet toplantýlardan fýrsat buldukça, ülke temsilcileri ile ikili görüþmeler gerçekleþtiriyor. ÞEFFAF FÝNANS SÝSTEMÝ Yýldýrým, PAB Genel Kurulu'nda Türkiye adýna bir konuþma yaptý. Ýki yüzden fazla ulusal devletin iç içe yaþadýðý yeryüzünde her alanda ortaklýða ve birlikte hareket edebilme kabiliyetine ihtiyaç olduðuna vurgulayan Milletvekili Murat Yýldýrým; "PAB'ýn önemli baþarýlarý olmasýna raðmen, hala önümüzde kat etmemiz gereken çok büyük yol bulunmaktadýr. Yardým hedefleri, küresel pazarýn geniþlemesi, borçlanmalarýn azaltýlmasý, bilgiye ulaþma ve iletiþim teknolojileri ile kýrýlgan ülkelerin özel ihtiyaçlarýnýn kat edilmesinde halen uzun bir yolumuz var" dedi. Teknolojik geliþmeler, istihdam ve alt yapý projelerinin temel kaynaklarý gerektirdiðine dikkat çeken Yýldýrým; "Bu sebeple finansman, bilim, teknoloji, ARGE, istihdam saðlama ve ticari konularýn uygulanmasý Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Vietnam Honoi'de Türkiye adýna bir konuþma yaptý. sürdürülebilir kalkýnma politikalarý için kritiktir. Sürdürülebilir kalkýnmanýn önündeki ana sebep finansmandýr. Bu hükümetler arasý uzman komitesinde konuda yapýlacak görüþmelerin önemine dikkat çekmek isterim. Ayrýca Temmuz 205'de Addis Ababa'da düzenlenecek olan konferansýn sonuçlarýnýn da gelecekteki ortak kalkýnma operasyonlarýnda önemli rol oynayacaðý kanaatindeyim" diye konuþtu. Yýldýrým konuþmasýný þöyle sürdürdü; "Ne yazýk ki, her birimiz sürdürülebilir kalkýnma yatýrýmlarý için özel sektörün sýnýrlý desteðini görüyoruz. Özel finansý geliþtirmek için hükümetler özel sektörün ve finansal sektörün uzun vadedeki yatýrým risklerini ve kamu yararýný saðlayacak þekilde destekleyici rolde olmalýdýr. Ýkinci olarak finansal kaynaklarýn doðru kullanýmý da önem arz etmektedir. Finansal yapý genellikle çok karmaþýk ve yetersizdir. Bu karýþýk yapý sebebiyle birçok uygun kaynak doðru ve elveriþli projelerle eþleþememektedir. Bu açmazý ortadan kaldýrmanýn yolu þeffaflýðý artýracak ve ikiliði ortadan kaldýracak bilgi paylaþým platformu kurmaktýr. Sürdürülebilir bir kalkýnma uzun süre ve sabýrlý yatýrýmcý gerektirmektedir. Kýsa dönem planlarý on finansal kriz ile birlikte suya düþmüþtür. Sürdürülebilirlik kriteri finansal deðerlendirme sürecine entegre edilmelidir. Bunu saðlamak için kurulu düzen güçlendirilmeli ve istihdam yaratma programlarý geliþtirilmelidir. Türkiye eþitliðin ve sürdürülebilir kalkýnmanýn insan merkezli bir yaklaþýmla olacaðýna inanmaktadýr. Yoksullukla savaþmak ve herkes için onurlu bir yaþam kalitesi temin etmek bizim öncelikli görevimiz olmalýdýr. Barýþçý toplum, hukukun uygulanmasý ve iyi yönetim hepimizin ortak amacý, hedefi ve destek alaný olmalýdýr. Biz ülke olarak sürdürülebilir kalkýnmanýn dördüncü seferini güçlü içtihatlarýmýz ve iyi yönetimimizle gerçekleþtiriyoruz. Bunlar olmadan hedeflerin ve amaçlarýn gerçekleþtirilmesi mümkün deðildir. Diðer yandan istihdamýn artýrýlmasý ve içtihatlarýn muteber olmasý için ortaklýk hepimizin birinci önceliði olmalýdýr. SDG takviminin temel insani hedefleri ile kargaþadan etkilenmiþ ülkeler ve bölgelerde mücadele haline gelebilir. BM ve bölgeler kuruluþlarýn barýþ çabalarý ülkelerin egemenliðini ihlal etmemek kaydýyla çok deðerlidir. 205 dönemi kalkýnma takviminde ortaklýðýn farklý modelleri tanýtýlmalýdýr. Teknolojik geliþmeler ve onlarýn mümkün olduðunca yayýlýmý gibi konularda, yüksek gelirli ülkeler lider ve yol gösterici olmalýdýrlar. Biz ulusal, bölgesel ve uluslararasý düzeyde büyümenin faydalarýný paylaþma sorumluluðunu daha adil bir dünya için taþýyoruz" Yýldýrým ve beraberindeki heyet 2 Nisan 205 tarihinde yurda dönecekler. Tanýmý Dik duruþlu, uzun kuyruklu ve uzun kanatlý bir örümcek kuþudur. Açýk gri, siyah ve beyaz renklidir. Alnýnda boydan boya uzanan geniþ ve siyah bir maske vardýr, kanat lekesi büyük ve beyazdýr. Alt tarafý parlak pembedir. Ergeninin üst tarafý çizgili, alný gridir ve gagasýndan gözünün gerisine dek uzanan bir maskesi vardýr. Gagasý kalýndýr. Kanat uçlarý kuyruk dibine kadar uzanýr. Habitatý Tarýmsal arazi ve alçak fundalýklar Yayýlýþý Türkiyenin heryerinde görülebilir Beslenme Yiyeceklerini küçük hayvanlar ya da kuþlardan elde eder, fakat kýsaca belirtmek gerekirse böceklerden ve az ya da çok kiraz, incir, dut gibi meyvelerden beslendiði söylenir. Karaalýnlý örümcek kuþu: Neredeyse tamamen böceklerle beslenir, özellikle toprak üzerinde dolaþan böceklerle(%90). Büyük böcekleri tercih eder, ama 5mm boyunda böceklerle beslendiði de görülür, hatta kendilerini korumak için koku salan ve deðiþik koruma yöntemleri ile kendini koruyan böcekleri de yiyebilir. Özellikle karafatma, leþböceði ve hortumlu böcekler beslenme menüsünde yer alýr. Ucunda bir kanca bulunan güçlü, konik þeklindeki gagasýyla böceklerin sert kabuðunu kýrar. Fare gibi omurgalý hayvanlar ve kuþlar nadir besinleri arasýndadýr. Daha nadir olarak da örümcekler, sümüklü böcekler ve solucanlar ile beslenir. Ekstrem durumlarda kendi yavrularýný yedikleri görülebilir. Kýþladýklarý ortamda su içtiklerine rastlanmamýþtýr. Kaynak: de.wikipedia.org/wiki/schwarzstirnwürger Çeviri:Emine Nurhan Tekin Ayancý nýn objektifinden Çorum da yaþayan kuþ türleri Ercan AYANCI com Kara alýnlý örümcek kuþu Beslenme Yiyeceklerini küçük hayvanlar ya da kuþlardan elde eder, fakat kýsaca belirtmek gerekirse böceklerden ve az ya da çok kiraz, incir, dut gibi meyvelerden beslendiði söylenir. Biyolojisi Yuvasý geniþtir. Yonca saplarý ve otlardan yapýlmýþ olup, dýþý küçük sopalarla, yünlerle ve benzeri maddelerle örülmüþ; içi ise kuþ tüylerile kaplanmýþtýr. Sayý olarak 5 ile 7 arasýnda olan yumurtalarý yeþil ya da zeytin rengiyle hafifçe karýþmýþ beyaz renktedir. Üzerinde büyüklü küçüklü, koyu zeytin rengi ve gri lekeleri vardýr. Bazýlarý ise zemin rengi olarak kýrmýzýmsý ve daha koyu renklere sahiptir. Bu türlerin erkeðinde gaga boyu mavimsi gri, neredeyse siyaha yakýn bir renktedir. Geniþ siyah bir þerit, alnýndan baþlayarak yukarý ve göz altlarýna doðru uzanýr. Kafasý, boynu ve sýrtý gri renkte, orta kýsýmlarý ise daha koyu renktedir. Çene, boðaz ve boyun beyaz renkte, göðüs ve yanlarý ise griye benzer siyah ve ön kýsýma doðru gelindikçe griye dönen bir renktedir. Birincil türler geniþ beyaz þeritli kahverengimsi siyah, ikincil türler ise bazýlarý az ya da çok beyazla hafifçe bezenmiþ kahverengimsi siyahtýr. Kanatlarýnýn altý siyahý andýran gri görünümündedir. Kuyruðu dört adet kuþ tüyünden oluþmaktadýr. Bu tüylerin ikisinin tabaný ve uç kýsmý siyahlý beyaz renkte, diðeri beyaz renkte, en dýþ kýsmýnda ve diðer tüylerden en kýsa olaný ise tamamen beyaz renktedir. Ayaklarý, ayak parmaklarý ve pençesi siyah renktedir. Göçü Göçebe bir kuþtur. Ýlkbahar baþlarýnda Avrupa'ya gelir ve sonbaharýnda da göç eder. Popülasyonu Bu Alman türü Avrupa'da ortaya çýkmýþtýr. Hemen hemen hiçbir yerde görünmemesine raðmen; Avrupa'da Almanya, Hollanda, Danimarka, Ýsveç, Finlandiya ve Ýspanya'da sayýca fazladýr. Asya 'da Filistin, küçük Asya, Rusya, Kafkasya ve Ýran'da... Afrika'da Mýsýr ve Damaraland'da (Namibia) ve diðerbazý bölgelerde bulunmaktadýr.. Bu kuþlarýn Ýngiltere'yi ziyaretleri ise nadirdir. 85 yýlý Kasým baþýnda Sicilya adalarýndan biri olan St.Martin'de bu kuþlarýn bir türü vurulmuþtur. Bir diðer türü Amerika-Virginia-Yarmouth yakýnlarýnda, Norfolk'ta 869 baharýnda ve üçüncüsü ise 875 Mayýsýnda vurulmuþtur. Bir diðer genç türü de Ýngiltere- Playmouth yakýnlarýnda Eylül 876'da yakalanmýþtýr. Davranýþlarý Avýna yaklaþan kargalara ve diðer kuþlara saldýrýr. Düzgün ve muntazam bir biçimde uçar. Rahatsýz edildiðinde gözlemleyerek geri çekilebilmek için bir taþ ya da küçük bir tepe üzerine iniþ yapar. Avýnýn arkasýndan kovalar ya da yere iner; gösteri uçuþu sýrasýnda yuvasýnýn bulunduðu alanýn üzerinde havada asýlý kalýr. Ses-Ötüþü Sesi pes bir "týça-týça". Fotoðraf: Çorum da çekimiþtir Kaynak

7 CHP kulislerinde yeni dönem yorumu CHP de önceki gün hakim denetiminde yapýlan ön seçimde, halen parlamentoda bulunan sadece 2 milletvekilinin seçilebilir sýralara yerleþmesi sürpriz olarak deðerlendirildi. Eski Genel Baþkan Deniz Baykal ýn ikinci sýradan yer bulabilmesi, Baykal döneminde siyaset yapan tüm isimlerin ise listelerde yer bulamamasý, Bir dönem kapandý þeklinde yorumlandý. Yönetimle ters düþen ulusalcý vekillerin çizik yemesi, buna raðmen yeni ulusalcý isimlerin ön sýralarda yer bulmasý ise, parti içi çatýþma istenmiyor yorumlarýna yol açtý. Ön seçime girmeyen MYK üyeleri ile vekillerin önemli bir bölümünün ön seçim sonrasýnda kullanýlacak kontenjan listelerinde yer bulamayabileceði ifade ediliyor. Partide, Kýlýçdaroðlu nun bile ön seçime girdiði bir ortamda ön seçime genel baþkan yardýmcýlarý ve vekillerin girmemesinin tepkiyle karþýlandýðý, kontenjanlar kullanýlýrken bu durumun etkili olabileceði belirtiliyor. 6 da kaldý CHP de önceki gün hakim denetiminde yapýlan ön seçimde, sürpriz sonuçlar alýndý. Yalnýzca 2 milletvekili seçilebilir sýralardan aday listesine girebilecek oy aldý. Genel Baþkan Kýlýçdaroðlu dýþýnda, Ýzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Ankara Milletvekili aylin nazlýaka, Ýstanbul milletvekilleri Mahmut Tanal ve aykut erdoðdu, Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Denizli Milletvekili Ýlhan Cihaner, Balýkesir Milletvekili Namýk Havutça, Bartýn Milletvekili Rýza Yalçýnkaya, Manisa Milletvekili Özgür Özel, Aydýn Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, seçilebilir sýralardan aday listesine girdi. Partide geçen haftalarda yapýlan eðilim yoklamalarýndan çýkan Tekirdað milletvekilleri Candan Yüceer, Emre Köprülü, Malatya Milletvekili Veli Aðbaba ve Muðla Milletvekili Nurettin Demir ile birlikte yeniden parlamentoya girebilecek sýralarda yer bulan CHP li milletvekili sayýsý 6 da kaldý. CHP de gözler kontenjan talep eden 39 milletvekili ile merkez yoklamasý ile belirlenecek kentlerden yeniden aday olan 5 milletvekiline çevrildi. Ancak bu isimlerden büyük bir bölümünün de yeniden aday gösterilmeyeceði ifade ediliyor. Halkla kaynaþmayan kaybetti Resmi olmayan kesin sonuçlara göre, afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaþ, Antalya milletvekilleri Yýldýray Sapan ve gürkut acar, Balýkesir milletvekilleri Ayþe Nedret Akova ve Haluk Ahmet Gümüþ, Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan, Çanakkale Milletvekili Serdar Soydan, Denizli Milletvekili Adnan Keskin, Edirne Milletvekili Kemal Deðirmendereli, Erzincan Milletvekili Muharrem Iþýk, Kýrklareli Milletvekili Turgut Dibek, Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, Bursa Milletvekili Ýlhan Demiröz, Ýzmir milletvekilleri Hülya Güven ve Mustafa Moroðlu, Ýstanbul Milletvekilleri Celal Dinçer ve Haluk Eyidoðan ile Uþak Milletvekili Dilek Akagün Yýlmaz vekil listesine girebilecek oy alamadý. Amasya Milletvekili Ramis Topal, Çanakkale Milletvekili Ali Sarýbaþ, Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoðlu, Manisa milletvekilleri Sakine Öz ve Hasan Ören, Ordu Milletvekili Ýdris Yýldýz, Ýstanbul milletvekilleri Kadir Gökmen Öðüt, Melda Tufan Köse Onur, Osman Korutürk, Süleyman Çelebi ve Nur Serter ile Kahramanmaraþ Milletvekili Durdu Özbolat ýn milletvekili listelerine girseler de 20 seçim sonuçlarý deðerlendirildiðinde parlamentoya girebilecek bir sýraya yerleþemedikleri görüldü. Kulislerde ön seçimden çýkamayan milletvekillerinin önemli bir bölümünün 20 seçimlerinde ön seçimle gelmedikleri belirtiliyor. Kulislerde örgütle ve halkla kaynaþmayan, seçim bölgesinin sorunlarýný göz ardý eden milletvekillerinin yeniden parlamentoya gelebilecek oylar almadýklarý konuþuluyor. 30 yaþ altý genç Ön seçim sonuçlarýna göre 30 yaþ altýnda, 35 yaþ altýnda 2 isim parlamentoya girebilecek sýradan milletvekili listesine girdi. Ýstanbul. bölgede ön seçimi 5. sýrada tamamlayan PM üyesi Onursal Adýgüzel, aday listesinde 0. sýrada yer alacak. Afyonkarahisar da ön seçimi birinci sýrada tamamlayan 35 yaþýndaki Burcu Kayýkcý nýn da Adýgüzel ile birlikte parlamentoya girmesi bekleniyor. En yaþlýsý Ýzmir 2. bölge Aday listelerinin büyük kentlerdeki yaþ ortalamalarý þöyle oluþtu: Ýzmir. bölge 53. Ýzmir 2. bölge 57. Ankara. bölge, Ankara 2. bölge 50, Ýstanbul. bölge 5, Ýstanbul 2. bölge 8, Ýstanbul 3. bölge 3. Bu durum, arzu edilen ölçüde gençler tercih edilmese de partinin vekil yaþ ortalamasýnýn düþeceðini gösterdi. Kadýnlarda temsiliyet Parti yönetimi, kadýn temsiliyetini yetersiz, ancak önceki seçim deneyimleri dikkate alýndýðýnda, tatmin edici buldu. Ön seçimde Afyonkarahisar da Kayýkcý, Denizli de Melike Basmacý, Bursa da Lale Karabýyýk ve Nurhayat Altaca Kayýþoðlu, Ýstanbul da Gamze Akkuþ Ýlgezdi, Gülay Yedekci Arslan ve Didem Engin, Ankara da ise Nazlýaka seçilebilir sýralardan listeye girdi. Eðilim yoklamalarýnda ise Tekirdað da Candan Yüceer, Adana da Elif Doðan Türkmen, seçilebilir sýradan listeye girmeyi baþarmýþtý. Böylece toplam 0 kadýn milletvekilinin parlamentoya girmesi þimdiden garantilendi. 20 seçimlerinde 9 kadýn vekili CHP sýralarýnda parlamentoya girmiþti. Kulislerde bu sayýnýn artýrýlmasý için en az 0 kadýn ismin kontenjan adayý olarak parlamentoya taþýnmasý öngörülüyor. Ýzmir de seçilebilir sýradan kadýn adayýn listeye girememesi de sürpriz olarak deðerlendirildi. Katýlým arttý Eðilim yoklamalarýnda yüzde arasýnda bir katýlým oraný yaþanmasýna karþýn ön seçimde bu oran daha da yükseldi. Parti yönetimi, genel baþkanýn ön seçime girecek olmasýnýn katýlýmý artýrdýðý görüþünü dile getirdi. Ön seçim sonuçlarý, eðilim yoklamalarý ile birlikte deðerlendirildiðinde, parti tabanýnýn partinin ulusalcý kanadýna yakýn isimleri arasýnda yer alan Dilek Akagün Yýlmaz, Þevki Kulkuloðlu, Nur Serter, Yýldýray Sapan ve Gürkut Acar gibi isimler tasfiye oldu. Ancak yerlerine ulusalcý görüþleri kamuoyunda bilinen emekli Kurmay Albay Dursun çiçek, Ýzmir gazeteciler Cemiyeti nin eski baþkaný Atila Sertel gibi isimler parlamentoya girebilecek sýralarda yarýþý tamamladý. Özellikle Ýzmir de örgütten gelen ve ulusalcý olarak tanýmlanabilecek bazý isimler listelerde üst sýralarda yer aldý. Ankara sürpriz yaptý Ankara da en büyük sürprizlerden biri Ankara. bölgede genç avukat Ali Haydar Hakverdi nin 3. sýrayý almasý oldu. Halkevleri kökenli olduðu bilinen Hakverdi, CHP nin en güçlü olduðu Mamak Tuzluçayýr semtinde siyaset yapýyor. Hakverdi nin listeye girmesiyle, genellikle akademisyen lerin listeye taþýndýðý Ankara da, öteki Ankara olarak tanýmlanan Tuzluçayýr ýn parlamentoda temsil edilecek olmasý parti kulislerinde hareketlilik yaþanmasýna neden oldu. Halk TV sürprizi Kulislerde, özellikle Ýstanbul da Gezi olaylarýyla ivme kazanan Halk TV de yorum yapan bazý isimlerin yüksek oylar olmasý, Halk TV etkisi olarak deðerlendirildi. Halk TV de yorumlar yapan gazeteci Barýþ Yarkadaþ Ýstanbul. bölgede ikinci, Müslüman sol kimliði bilinen yazar Eren Erdem ise Ýstanbul 3. bölgede 3. sýrayý aldý. Liderliðini pekiþtirdi Kulislerde Kýlýçdaroðlu nun ön seçimden çýkmasý Genel Baþkan liderliðini pekiþtirdi diye yorumlanýyor. Kontenjan adaylarýnýn merkez sað gelenekten gelen isimler için kullanýlmasýnýn, ön seçim sonuçlarýný doðru okuyamamak olacaðý, bu nedenle parti yönetiminin böyle bir tercihte bulunmayacaðý konuþuluyor. CHP nin ön seçimlerle ivme kazandýðý vurgulanýrken, 989 SHP ruhunun yeniden canlandýðý belirtiliyor. Kýlýçdaroðlu, Aðbaba ve Karakaþ dýþýnda hiçbir MYK üyesinin ön seçime girmemiþ olmasýnýn bazý sonuçlarý olabileceðini deðerlendiren parti yönetimine yakýn isimler, Bazý MYK üyeleri kontenjan uygulamasý sonrasý kendilerine parlamentoda bulamayabilirler. Bu hamle, sürpriz olmaz deðerlendirmesini iletiyor. ÇARÞAMBA NÝSAN Ýnandýðýmýz yolda ilerliyoruz Hitit üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Mühendislik Fakültesi ve Ýlahiyat Fakültesi öðretim elemanlarýyla bir araya gelerek görevde bulunduðu süre içerisinde üniversitede yapýlan ve yapýlmasý planlanan çalýþmalara iliþkin genel deðerlendirmelerde bulundu. Bu tür toplantýlarý çok önemsediðini dile getirerek, üniversite mensuplarýnýn gayretli çalýþmalarý beraberinde paydaþlarýndan aldýðý desteklerle hýzlý bir geliþim gösterdiðini belirten Alkan, mazeret üretmeksizin, doðru olduðuna inandýðý yolda ilerleyen üniversitenin eðitim faaliyetleri beraberinde sektör iþbirliði yaparak sahip olduðu bilgi birikimi ile bulunduðu topluma katma deðer saðlamayý amaçladýðýný ifade etti. Tüm mensuplarýna daha iyi imkanlar sunmanýn çabasý ve gayreti içerisinde olduklarýný vurgulayan Alkan, en son teknoloji ile donatýlarak modern tasarýma sahip prestijli binalarýn bir kýsmýnýn tamamlanarak hizmet vermeye baþladýðýný ve yapýmý devam eden inþaatlarýn da en kýsa sürede baþarýyla tamamlanarak hizmete gireceðini kaydetti. Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜBTUAM) ve Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüðü, Çorum Ýl Özel Ýdaresi ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ortaklýðýnda hayata geçirilen Çorum Teknoloji Geliþtirme Bölgesi (TGB)-Teknokent imizin tamamlanan modern binalarýnýn faaliyete hazýr hale geldiðini belirten Alkan, üniversite için büyük önem arz eden bu mekanlarý en iyi þekilde deðerlendirip araþtýrmaya yönelik çalýþmalar yapýlmasýnýn çok önemli olduðunu ve bu baðlamda öðretim elemanlarýndan da Merkez Laboratuvarý ve Teknokent in etkin kullanýmý için çok þey beklediðini ifade etti. Uluslararasýlaþmanýn her yerde, her kurumda geçerli bir kavram olduðunu ve üniversite olarak özellikle yurt dýþý imkânýndan yararlanarak eðitim almayý, ders vermeyi ve yayýn yapmayý çok önemsediklerini aktaran Alkan, üniversitede evrensel ölçüler göz önünde tutularak belirli bir standardý yakalamak Baþkan Karataþ la görüþtü Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'ý ziyaret etti. Rektör Alkan, Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü ve Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tolga Çýrak ile birlikte Osmancýk Belediyesi'ni ziyaret ederek Baþkan Karataþ ile görüþtü. Hitit Üniversitesi'ne baðlý Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu'nun her yýl daha da geliþtiðini ve öðrenci sayýsýnýn arttýðýný ifade eden Rektör Alkan, meslek yüksekokullarýnýn, bulunduklarý þehre önemli katkýlar saðladýðýný kaydetti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþkan Karataþ ise Osmancýk MYO'nun geliþmesine verdikleri destekten dolayý Rektör Alkan'a teþekkür etti. Hitit üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Mühendislik Fakültesi ve Ýlahiyat Fakültesi öðretkim elamanlarýyla buluþtu. Prof. Dr. Reha Metin Alkan istediklerini belirterek Dünyaya entegre olmak istiyorsak bizler de çalýþmalarýmýzý evrensel ölçülerde yapmalýyýz dedi. Üniversitede her türlü bilimsel, akademik ve eðitsel çalýþma ortamýnýn artýk oluþtuðunu, çalýþma yapmak isteyen herkes için gerekli her türlü fýrsatýn ve desteðin verildiðini, ülke ve daha da önemlisi insanlýða yapacaðý çalýþmalarýyla katký saðlamak isteyen her araþtýrmacýya desteklerin daha da artarak verileceðini belirten Rektör, oluþturulan bu sinerji sonrasýnda üniversitenin Akademik Yayýn Performansý sayýlarýndaki artýþa dikkat çekti. Oluþan bu sinerji ve beraberinde yapýlan gayretli çalýþmalarla üniversitenin hýzla geliþimine devam edeceðine inandýðýný vurgulayan Rektör, fakülte öðretim elemanlarýna katký ve katýlýmlarýndan dolayý teþekkür etti. Üniversitede yapýlan ve yapýlmasý planlanan çalýþmalara iliþkin genel deðerlendirmelerde bulunuldu. Reha Metin Alkan, Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'ý ziyaret etti. Baþkan Karataþ, Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi.

8 8 ÇARÞAMBA NÝSAN 205 Dodurga da Kutlu Doðum kermesi RECEP MEBET Ýslâm peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V.) in miladi takvime göre doðum yýldönümü olan Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri baþladý. ÝLK ETKÝNLÝK DODURGA DAN Çorum un Dodurga ilçesinde Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle kermes açýldý. Kuran kurslarý yararýna açýlan kermes nedeniyle dün Dodurga Müftülüðü bahçesinde tören düzenlendi. Törene Dodurga Kaymakamý Muhammed Emin Elmalý, Ýlçe Jandarma Komutaný Ünal Aktaþ, Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, Orman Ýþletme Müdürü Orhan Çatalçam, Çorum Müftü Yardýmcýsý Ahmet Süzen, Ýlçe Müftüsü Murat Akçay, bazý daire amirleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Din görevlileri, Kuran Kursu Öðreticileri ve öðrencilerinin de hazýr bulunduðu etkinliðe ilçe halký büyük ilgi gösterdi. HAYRA DAVET Dodurga ilçesinde Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle kermes açýldý. Kuran Kurslarý yararýna düzenlenen kermeste el emeði göz nuru çalýþmalar yer alýyor. El emeði göz nuru eserlerin hayýr amaçlý satýþa sunulduðu kermesin açýlýþýný kurdelesini protokol üyeleri birlikte yaptý. Kuran tilavetiyle baþlayan açýlýþta konuþan Ýl Müftü Yardýmcýsý Ahmet Süzen, Dodurga Müftüsü Murat Akçay baþta olmak üzere organizasyonda emeði geçenleri kutladý. Kermesin Nisan 205 Cumartesi gününe kadar açýk olacaðýný duyuran Ýlçe Müftüsü Murat Akçay ise ilçe halkýný hayýrda yarýþmaya davet etti. Akçay, Kutlu Doðum Haftasý etkinliklerinin cami ve Kuran Kurslarý nda düzenlenecek etkinliklerle devam edeceðini sözlerine ekledi. Kermes açýlýþý, standlarýn gezilmesi ve yapýlan ikramlarýn ardýndan sona erdi. Ahçýlar Baðlarý nda güvenlik problemi RECEP MEBET Üçtutlar Mahallesi Ahçýlar Baðlarý nda güvenlik problemi yaþandýðý bildirildi. Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili þikayetlerini dile getiren vatandaþlar, baðlarýn madde baðýmlýlarýnýn mekaný haline geldiðini iddia ettiler. Hýrsýzlýk olaylarýnda da gözle görülür bir artýþ yaþandýðýna dikkat çeken vatandaþlar, yetkililere seslenerek güvenlik tedbirlerinin artýrýlmasýný istediler. Kütüphanelerde renkli kutlama DENÝZ URAL Çorum da düzenlenen 5. Kütüphane Haftasý kutlama etkinlikleri devam ediyor. Kütüphane Haftasý çerçevesinde dün Faik Tonguç ve Mehmet Þadisoðlu Çocuk Kütüphaneleri nde kutlama programlarý düzenlendi. Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen kutlama etkinliklerine Ýl Halk Kütüphanesi Müdürü Kasým Bahtiyar ile kütüphane çalýþanlarý ev sahipliði yaptý. Hürriyet ve Bahçelievler Ýlkokullarý idareci, öðretmen ve öðrencilerinin katýlýmýyla gerçekleþen etkinliklere bazý öðrenci velileri de iþtirak etti. Günün anlam ve önemiyle ilgili sunumlarýn ardýndan öðrencilere kitap ve kütüphane konusunda bilgiler verildi. 7 den 70 e her yaþtan okura ücretsiz olarak hizmet verdiklerini vurgulayan Kasým Bahtiyar tüm öðrencileri kütüphanelere davet etti. Konuþmalarýn ardýndan etkinliklerde sahne alan öðrenciler, þiirler, þarkýlar ve kütüphanelerin insan hayatýndaki yeri ve önemini anlatan oyunlar sundular. Etkinliðin sonunda programa katýlan öðrencilere kütüphane personeli tarafýndan çeþitli hediyeler verildi. Ömer Sobacý yý ziyaretinde konuþan Ersoy, Çorum bölgenin saðlýk merkezi haline gelecek dedi. Kamu Hastaneleri Birliði ni ziyaretinde konuþan Ersoy: Çorum, saðlýk merkezi olacak RECEP MEBET AK Parti Milletvekili Aday Adayý Prof. Dr. Arif Ersoy dün Çorum Kamu Hastaneleri Birliði (KHB) Genel Sekreterliði ni ziyaret etti. KHB Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ömer Sobacý nýn evsahipliðindeki ziyarette konuþan Arif Ersoy, Yeni hastane inþaatý tamamlandýðýnda Çorum bölgenin saðlýk merkezi haline gelecek dedi. AK Parti iktidarý döneminde saðlýk alanýnda önemli yatýrýmlara imza atýldýðýný vurgulayan Ersoy, Çorum un ticaret, sanayi ve turizmin yaný sýra yakýn gelecekte saðlýk alanýnda da önemli bir konuma geleceði görüþünü paylaþtý. Hitit Üniversitesi bünyesinde Týp Fakültesi açýlmasýnýn da önemli bir kazaným olduðuna dikkat çeken Prof. Dr. Ersoy, Baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterimizi ve þahsýnda tüm saðlýk çalýþanlarýný kutluyorum diye konuþtu. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Ömer Sobacý ise, Çorum için önemli hizmetler yaptýnýz. Bunlarýn devamýnýn geleceðine inanýyor, baþarýlar diliyorum dedi. Ersoy dan SMMMO ya ziyaret DENÝZ URAL Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) ný ziyaret eden AK Parti Milletvekili Aday Adayý Prof. Dr. Arif Ersoy, Türkiye deki geliþimle birlikte kayýtdýþý ekonominin daha da azalacaðýný söyledi. SMMMO Arif Ersoy, SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ý ziyaret etti. Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ýn Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile evsahipliðindeki ziyarette konuþan Arif Ersoy, getiren Muzaffer Yýldýrým ise Ersoy'a baþarýlar muhasebeci ve mali müþavirlerin ekonominin diledi. nabzýný tuttuðunu söyledi. Yaya geçidinde kaza RECEP MEBET Kütüphane Haftasý nda kitap okuma alýþkanlýðýndan bahsedildi. Gazi Caddesi nde dün meydana gelen trafik kazasýnda bir yaya yaralandý. Belediye Taþ Bina önünden karþý kaldýrýma geçmeye çalýþan üniversite öðrencisi E.U. ya, damacana su daðýtýmý yapan A.Ç. isimli þahsýn kullandýðý elektrikli bisiklet çarptý. Çarpmanýn etkisiyle yere yýðýlan genç kýza ilk müdahaleyi çevredeki vatandaþlar ve trafik polisi yaptý. Hafif þekilde yaralanan E.U. olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edilirken Üniversite öðrencisi genç kýza, yaya geçidinde elektrikli bisiklet çarptý. kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý. Erdal ve Okçu Aileleri nin mutlu günü Ýlknur ile Emre evlendi RECEP MEBET Düzenlenen etkinliklere öðrenciler büyük ilgi gösterdi. Halk Kütüphanesi Müdürü Kasým Bahtiyar, öðrencilere hediyeler verdi. Kargo sektörü çalýþanlarýndan Emre Okçu, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi personeli Ýlknur Erdal ile hayatýný birleþtirdi. Hatice-Yunus Erdal çiftinin kýzý Ýlknur, HaticeÜnal Okçu çiftinin oðlu Emre ile dünyaevine girdi. Geçtiðimiz Pazar günü Alyans Düðün Salonu nda düzenlenen düðün törenine bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Erdal Hatice-Yunus Erdal çiftinin kýzý Ýlknur, Hatice-Ünal Okçu çiftinin oðlu Emre ile evlendi. ve Okçu Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. HAKÝMÝYET, Ýlknur-Emre Okçu çiftini kutlar Ýkramlarla baþlayan düðün töreni, müzikli ömür boyu mutluluklar diler. eðlencelerin ardýndan sona erdi.

9 ÇARÞAMBA NÝSAN Karakaþlar Traktör'den dev balya makinasý MUSTAFA BURAK YALÇIN edildi. Karakaþlar Traktör A.Þ. Müdürü Alaattin Karakaþ'ýn ev sahipliðindeki törene Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað ile þirket çalýþanlarý ve bazý çiftçiler katýldý. Günlük 50 ton balya üretebilen makina hakkýnda bilgi veren Alaattin Karakaþ, Türkiye'de ve Çorum'da bir ilke imza atmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. Karakaþ, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: "500 kilogramlýk balyalar üreten makine saatte 0 kilometre mesafe alarak zamandan da tasarruf saðlýyor. 225 beygirlik güce sahip bu makine Türkiye'nin tüm bölgelerinde çalýþabilir. Türkiye'nin en büyük balya makinesi, New Holland 35 yýllýk bir kuruluþ Türk Traktör bayii Karakaþlar A.Þ. tarafýndan Çorum'da satýþa sunuldu. olarak bu makineyi Çorum çiftçisine kazandýrmanýn gururunu yaþýyoruz. Talep olduðu takdirde ayný makinayý Çorumlu çiftçilerle buluþturmaya devam edeceðiz. Ýzmir'den Çorum'a getirdiðimiz balya makinesini Çorumlu çiftçilerimizle buluþturan ÇESOB Baþkanýmýz Yalçýn Kýlýç'a ve servisimiz Arif Kabataþ'a da þükranlarýmýzý sunuyoruz." Yapýlan açýklamalarýn ardýndan dev balya makinasý Deliler Köyü'nden Hilmi Kazak isimli çiftçiye teslim Karakaþlar Traktör A.Þ. Müdürü Alaattin Karakaþ'ýn edildi. ev sahipliðindeki tören düzenlendi. Türkiye'nin en büyük balya makinesi, New Holland Türk Traktör bayii Karakaþlar A.Þ. tarafýndan Çorum'da satýþa sunuldu. Ýtalya'dan ithal edilen makine dün Traktörcüler Sitesi'nde düzenlenen anahtar töreniyle sahibine teslim Baþkan Çatma yýlýný deðerlendirdi Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, Belediye Meclis Salonunda Belediye Meclis ve Ýl Genel Meclis Üyeleri, AK Parti Ýskilip Ýlçe yönetimi üyeleri ile birlikte bir araya gelerek bir yýlýn deðerlendirmesini yaptý. Ýskilip Belediyesi nden yapýlan açýklamaya göre, AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya ile birlikte Belediye faaliyetleri ve devlet yatýrýmlarý hakkýnda bilgiler veren Baþkan Çatma, yýllýk sürede gelinen aþamalarý anlattý. Kanalizasyon ve yaðmur suyu alt yapý çalýþmalarýnýn tamamlandýðýna dikkat çeken Çatma, elektrik kablolarýnýn yer altýna alýnmasý çalýþmalarýnýn belirli aralýklarla devam edeceðini söyledi. Þehir þebeke suyu ve doðalgaz hatlarýnýn döþenmesi iþine de yakýn zamanda baþlanacaðýna deðinen Çatma, tüm bu çalýþmalarýn bitiminde Ýskilip'in alt yapýsýnýn yüzde yüz bitmiþ kentleþen ilçe olacaðýnýn altýný çizdi. Ýskilip'in devlet yatýrýmlarýndan en iyi þekilde faydalanmasý için gerekli çalýþmalarýn yapýldýðýný beyan eden Baþkan Çatma, Ulaþtepe Mahallesinde uygulamak istedikleri kentsel dönüþüm projesi hakkýnda da bilgiler ver- Bekiroðlu, Umut Radyo ya konuk oldu AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, 'Baþkanlar Konuþuyor' programýna stüdyo konuðu oldu. AK Parti Ýl Baþkaný Av.Rumi Bekiroðlu Umut Radyo'da yayýnlanan 'Baþkanlar Konuþuyor' programýna stüdyo konuðu oldu. Bekiroðlu, Meltem Danýþman Çýnar'ýn hazýrlayýp sunduðu programda gündemle ilgili sorularý yanýtladý. Ak Parti Milletvekili aday sýralamasý ile ilgili sosyal medyada yer alan bilgilerin spekülatif olduðunu belirten Bekiroðlu, "Bunlar tamamen asýlsýz haberler. Yani asparagas. Milletvekili sýralamasý tamamen partimizin konuyla ilgili iç tüzüðüne uygun þekilde belirlenecektir. Süreç iþlemektedir. Kimse bu tür dedikodularý dikkate almasýn" dedi. Demiryolu ve hava ulaþýmýna iliþkin sorulara karþýlýk veren Bekiroðlu, "Raylý ulaþým hükümetimizin programýndadýr. Çorum, iktidarýmýz döneminde YHT'ye kavuþacaktýr. Hava ulaþýmýnda ise bilinen þekliyle Merzifon-Amasya Havaalaný'na ilimizin ismi eklenmek suretiyle kalkýþ saatleri yöre insanýnýn ihtiyacýna cevap verecek hale getirilmesi düþünülmektedir."dedi. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, programda dinleyicilerden gelen sorularý yanýtladý. Uðurlu, yaþlýlarý ziyaret etti AK Parti Milletvekili Aday Adayý Dr. Yaþar Uðurlu, Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaretinde yaþlýlýk dönemiyle ilgili konuþan Uðurlu, Yaþlýlýk, insan ömrünün önemli bir dönüm noktasýdýr. Bir ömrün birikimlerinin, deneyimlerinin, paylaþýmlarýnýn ve dostluklarýnýn þahidi olan yaþlýlarýmýzýn önce yakýnlarý, dahasý tüm toplum tarafýndan hak ettikleri saygý ve ilgiyi görmeleri gerekir." dedi. Yaþar Uðurlu, Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Yaþlýlarla çocuklarý buluþturmalýyýz Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, bir yýllýk çalýþmalarýný özetledi. Yeni jenerasyon dediðimiz, 2000 yýlýndan sonra doðmuþ 7 milyonun üzerinde çocuk ve gencimiz var. Bu gençlerin kendilerine özgün, toplumsal deðerlerden stabil yaþam tarzlarý var ve bunlar evleri otel gibi kullanýyorlar diyen. Uðurlu, Biz yaþlýlarýmýzla çocuklarýmýzý buluþturmalýyýz, bu buluþmada aktarýlacak Yaþar Uðurlu, yaþlýlarla bir süre sohbet etti. kültürel deðerlere köprü olmalýyýz. Çocuklarýmýzýn, geçmiþlerini, kültürlerini, toplumsal sorumlu- luklarýný en iyi öðrenecekleri modellerin yaþlýlar olduðu unutulmamalýdýr. Dolayýsýyla yaþlýlarla çocuk- lar ve gençler arasýnda kurulacak olan saðlýklý iletiþim köprüsü geleceðimizin teminatýdýr." diye konuþtu. Bahçelievler MTAL de kurs Parti teþkilat yönreticileri ve meclis üyelerine bilgi verildi. di. Burada uygulamaya konulacak kentsel dönüþüm projesinin ilk etapta 200 konutu içine alacaðýný söyleyen Çatma, projenin ihtiyaçlar doðrultusunda etap, etap devam ettirilebileceðini söyledi. Nisan 20'te göreve geliþinden Nisan 205 tarihine kadar bir yýllýk yatýrým, hizmet ve faali- yetleri özetleyen Belediye Baþkaný Recep Çatma verdikleri sözlerin tamamýndan daha fazlasýný 5 yýl içinde tamamlayacak olduklarýnýn altýný çizdi. Toplantýya tam kadro iþtirak eden parti teþkilatý ve üyeleri Belediye Baþkaný Recep Çatmanýn gayretli çalýþmalarýndan memnuniyet duyduklarý- ný, destek ve katkýlarýnýn her zaman devam edeceðini beyan ettiler. Baþkan Çatma partililere hitaben her zaman bilgi paylaþýmýna açýk olduðunu belirtti. Çatma çalýþmalarýn Belediye yayýn araçlarýyla da Ýskilip halkýnýn düzenli olarak bilgilendirileceðini sözlerine ekledi. Otomatik ödeme kolaylýðý Ýskilip Belediyesi ile Ýþ Bankasý Ýskilip Þubesi arasýnda protokol imzalandý. Ýskilip Belediyesi ile Ýþ Bankasý Ýskilip Þubesi arasýnda protokol imzalandý. Mükellefler Ýskilip Belediyesi'ne olan borçlarýný otomatik ödeme talimatý ile ödeyebilecek. Ýþ Bankasý Ýskilip Þube Müdürü S. Yetkin Yücelen, Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý makamýnda ziyaret ederek görüþ alýþveriþinde bulundu. Vatandaþlardan gelen talep üzerine ödeme kolaylýðý saðlanmasý amacýyla Ýþ Bankasý ile otomatik ödeme sözleþmesi imzalandýðýný belirten Çatma, protokol sonrasý banka müdürüne 'Oyun Kenti Ýskilip' kitabýný hediye etti. (Ýskilip Belediyesi) Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü, Çorum Merkez Halk Eðitim Merkezi ve Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüðü iþbirliðinde Turistik ve Hediyelik Eþya Yapýmcýsý kursu açýlacak. Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nde açýlacak kursa öðrenci alýmý için yapýlan ilan üzerine baþvuruda bulunan çok sayýda katýlýmcý arasýnda yapýlacak olan mülakat sýnavý ile 2 kiþi grup halinde öðrenci alýmý gerçekleþtirilecek. Kurs, okul öðretmenlerince verilecek. Yapýlan mükalat sýnavý sonucu kursa katýlým hakký kazanan kursiyerlere önümüzdeki günlerde kurs verilecek. Turistik ve Hediyelik Eþya Yapýmcýsý kursu açýlacak. Kurslar Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü nce düzenleniyor.

10 0 ÇARÞAMBA NÝSAN 205 Vali Kara ya nezaket ziyareti Sungurlu Kuþçalý Köyü Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði yöneticileri Vali Kara yý ziyaret etti. Aydýn dan Baro ya ziyaret Çorum Ýdare Mahkemesi Baþkaný Volkan Aydýn, Çorum Barosu nu ziyaret etti. Baki Ergün SP den aday adayý Saadet Partisi (SP) nden Milletvekili Aday Adaylýðýný açýklayan Baki Ergün, Ülkemiz, tarihinin en kritik seçimine çok hýzlý olduðu gibi bir o kadar da kafa karýþýklýðý içinde gitmektedir. Ýþte bu ortamda biz Milli Görüþçüler asla sessiz kalamayacaðýmýz için Saadet Partimizden aday adaylýðýmýzý açýklýyoruz. dedi. Aday adaylýðýný sebeplerini açýklayan Ergün, Bu kararýmýzý almamýza neden olan sebepleri her daim tekrarladýðýmýz gibi bugün yine tekrarladýðýmýzda halkýmýz da yabancýlýk çekmeyecek ve hak verecektir. Gizli planlar perde arkasýndan seslendirilmekte, ülke bütünlüðü üzerinden hesaplar masaya yatýrýlmaktadýr. Büyük Ýsrail projesi Irak ve Suriye nin birbirine kýrdýrýlmasý ile son parçanýn bulunduðu Türkiyemize göz dikmiþ bulunmaktadýr. Kýrk yýldýr PKK ile ülkemizde bu kýrdýrmayý baþaramayan Siyonizm, sözde barýþ süreci adý altýnda iþi Baþkanlýk sistemine döktürüp 2003 yýlýnda kanunlaþan Ýkiz yasalarý da bahane ederek özerkliðe kavuþacak Güneydoðumuzu bir Referandumla kolayca ülkemizden ayýrmanýn hesaplarýný yapmaktadýr. Baþka önemli gördüðümüz bir sebep ise ekonominin geldiði noktadýr. Adeta kahraman gibi lanse edilen ekonomi kurmaylarýnýn Cumhurbaþkaný tarafýndan vatan haini ilan edilmeleri boþ bir söylem deðildir. Bakan Mehmet Þimþek e 202 de sorulan bir soru önergesine Bakan ýn verdiði cevap durumu özetleyecektir. Merkez Bankasý ndaki Türk altýnlarý uluslararasý rezerv kabul edilmediði için Merkez Bankasý 25 ton altýný Ýngiliz merkez bankasý Bank Of England ýn kasalarýna emanet etmiþtir. Bu 25 ton 202 tarihli meblaðdýr ki son açýklanan 500 bin ton merkez rezervinin ne kadarýnýn zamanla Ýngiltere ye kaptýrýldýðý henüz öðrenilememiþtir. Sýrf dýþ kredi alabilmek için bu yolu seçmiþtir bu günkü iktidar. Yaptýðý köprü, yol, hizmet binalarý Sungurlu Kuþçalý Köyü Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Ercan Sezginoðlu, köy muhtarý ve beraberindeki heyet Vali Ahmet Kara yý makamýnda ziyaret ederek, dernek çalýþmalarý hakkýnda bilgi verde. Nazik ziyaretlerinden dolayý heyete teþekkür eden Vali Kara, çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Çorum Ýdare Mahkemesi Baþkaný Volkan Aydýn, Çorum Barosu nu ziyaret etti. Ziyarette, Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar la görüþen Aydýn, gündeme iliþkin konularda fikir alýþveriþinde bulundu. Baro Baþkaný Av. Akpýnar, ziyaretten dolayý memnuniyetini belirterek, Aydýn a teþekkür etti. BÝKTUDER 3 yaþýnda Bilgi, Kültür ve Turizmi Geliþtirme Destekleme Derneði (BÝKTUDER) Baþkaný Hayati Çam, derneðin 3. yýlýný doldurduðunu bildirdi. Hayati Çam, yaptýðý yazýlý açýklamada derneðin hedef ve amaçlarýný özetledikten sonra, "Bugün üye sayýsý 50'yi geçmiþtir. Ýlimizde toplam 669 dernek bulunmaktadýr. Ama aktif dernek sayýsý ise yüzde 0 civarýndadýr. Demokrasi kültürünün olmazsa olmazý olan Sivil Toplum Kuruluþlarýdýr. Dernek olarak kültür ve turizmin yanýnda sivil toplum kuruluþlarýnýn geliþmesini önemsiyoruz. Bu nedenle ilimizde aktif çalýþan hayvan haklarý ile ilgili bir dernek bulunmamaktadýr. 205 yýlý içerisinde hayvan haklarý derneði kuruluþ çalýþmasý tamamlanacaktýr. BÝKTUDER olarak derneðin kurulmasý ve geliþmesi için her türlü destekte bulunacaðýz. Sivil Toplum Geliþirse demokrasi geliþecektir. Bu baðlamda Sivil Toplumu Geliþtirme Merkezi, Sivil Düþün, Denge ve Denetleme aðý ve bir çok dernekle görüþmelerimiz zaman zaman olmaktadýr. 0 Nisan 205 te BÝKTUDER 2 yýlýný tamamlamýþ ve ayaklarý üzerinde durabilen, her türlü görüþe ayný mesafede duran ve Hayati Çam sorunlarý görmezden desteklerini esirgemeyen gelmeyen bir dernektir. Olaðan genel kurulumuzu bu yýlýn Aralýk ayýnda yaparak çizgisini bozmadan yoluna devam baþta basýmýz, üye- lerimize, gönüllülerimize ve tüm Çorum halkýna teþekkür ederiz." dedi. edecektir. Bizlere ve çizdiði pempe tablolar asla ipotek gösterdiði altýnlarý karþýlayamayacak deðerdedir. Bunu neden yapmýþlardýr? Çünkü aldýklarý yüksek kredilere karþýlýk çýkmaza girmiþlerdir. Verebilecekleri Telekom, TÜP- RAÞ ve Tekel gibi kurumlar da artýk ellerinde yoktur ve halkýn altýnlarýný tabiri caizse ipotek göstermiþlerdir ki bu ipoteði de Ýngiliz Merkez Bankasýnda hayata geçirmeleri manidardýr. Amerikan vatandaþý Derviþ ten sonra Ýngiliz vatandaþý Mehmet Þimþek de görevini gayet iyi yapmaktadýr. Cumhurbaþkaný nýn sert çýkýþýnýn ardýnda bu gerçekler yatmaktadýr ki bu yolun geri dönüþü yoktur. Bu yüzden de Cumhurbaþkaný çok sonra öðrendiði bu acý gerçeklerin arkasýný takip etmekten vazgeçmiþ, seçim derdine düþmüþtür. Özel sektörün hali ise içler acýsýdýr ve adeta yabancý bankalarýn esiri olmuþ durumdadýrlar. Maddi olarak iflas edilen halkýmýz manevi olarak da büyük kayýplar yaþamaktadýr. Dinimizin yasakladýðý zinanýn suç olmaktan çýkarýlmasý, domuz etinin serbest býrakýlmasý, travestilere dernek kurma hakkýnýn AB uðruna yasalaþtýrýlmasý, faiz belasýnýn kredi kartlarý adý altýnda tüm halk katmanlarýna ulaþtýrýlmasý ve kredilerin ödenemez duruma düþmesi ile aile facialarýnýn kadýna þiddet olarak hayat bulmasý tabiki dört partisi Anayasa Mahkemesi nin Siz Ýslam ý istiyorsunuz diye kapatýlan biz Milli Görüþçüleri yakýndan ilgilendirmektedir. Önce ahlâk ve maneviyatý hayata geçirmek için adayýz, Yeniden Büyük Türkiye yeni bir dünya kurmak için adayýz, ülkemizin bölge ülkeleri gibi kaosa ve bölünmeye sürüklenmemesi için adayýz, yarýn geç olacaðý için bugün adayýz, yarýn eyvah dememek için adayýz, böyle bir durumda olaylarý seyretmek hiç bir vatan evladýnýn tahammül edemeyeceði bir durum olduðu için adayýz ve bu gidiþ hattý tek deðiþtirebilecek teþkilatýn bir üyesi olduðum için adayýz. MHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Sami Çam, Gülabibey Mahallesi sakinleri ile buluþtu. Sami Çam vatandaþla buluþtu MHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Sami Çam, Gülabibey Mahallesi sakinleri ile buluþtu. Seçim çalýþmalarýný sürdüren Çam, Ata Caddesi'nde bir kahvehanede halka hitap etti. Bir sefere çýktýklarýný, bu seferin sonunda Allah'ýn izniyle zafer olduðunu belirten Çam, halkýn yaþadýðý sýkýntýlarý yaþayan insanlarýn milletvekili olmasý gerektiðini savundu. Sarýoðlu nun ÇESOB ziyareti Sarýoðlu ndan 7 ilçeye ziyaret MHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Dr. Fatih Sarýoðlu, Kargý, Osmancýk, Dodurga, Oðuzlar, Laçin, Ýskilip ve Bayat'ý ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre Sarýoðlu, ziyaret ettiði ilçelerde MHP Ýlçe Teþkilat Baþkanlarý ve yöneticileri ile bir araya gelerek, seçim çalýþmalarý hakkýnda görüþtü. Ýlçelerin sorunlarýyla ilgili bilgi de Ülkeyi temsil eden milletvekillerinin siyaseti kendi menfaatleri için yaptýklarýný iddia eden Çam, "Siyaset bir zümrenin iþi deðildir. Halkýn yaþadýðý sýkýntýlarý yaþayan insanlarýn meclis kürsüsünde olmalarý gerekir "dedi. Ýktidarý da eleþtiren Sami Çam, çay-simit hesabý yaparak iktidara gelenlerin, emekliyi ve asgari ücretlileri açlýða mahkum ettiðini ifade etti. Ahmet Anak, seçim çalýþmalarý kapsamýnda kentteki bazý oda ve sivil toplum kuruluþlarýný ziyaret etti. Anak tan STK ziyaretleri Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekili Aday Adayý Ahmet Anak, seçim çalýþmalarý kapsamýnda kentteki bazý oda ve sivil toplum kuruluþlarýný ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre Anak, ilk olarak Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ný ziyaret etti. Burada, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile bir süre görüþen Anak, kendisinin de iþ dünyasýnýn içinde bulunduðu hatýrlatarak, sanayicilerin sorunlarýný çok iyi bildiklerini söyledi. Anak, Toplumun en önemli kesimlerinden biri olan sanayicilerin sorunlarýna yýllardýr vakýfým, bunlarýn çözümü için hem yerelde hem de ulusal düzeyde gerekli çalýþmalarý katýlýmcý bir anlayýþla hep birlikte yürüteceðiz dedi. HAYIR ÇARÞISINDA ANLAMLI ETKÝN- LÝK MHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Ahmet Anak, daha sonra eþi ile birlikte Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði nin Hayýr Çarþýsýný ziyaret etti. Burada, dernek yetkilileri ile görüþen Anak, Yaðmur Damlasý Derneði nin Çorum da önemli bir boþluðu doldurduðunu söyledi. Dernek Ýl Temsilcisi Mustafa Taþtan ý ve diðer yöneticileri özverili çalýþmalarýndan dolayý tebrik eden Ahmet Anak, derneðe ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere giysi yardýmýnda bulundu. TÜRKAV BAÞKANI ERKÜN ÝLE GÖRÜÞ- TÜ Anak ýn son duraðý Türkiye Kamu Çalýþanlarý Vakfý (TÜRKAV) Çorum Þubesi oldu. TÜRKAVBaþkaný Mehmet Ferit Erkün ile bir süre görüþen Ahmet Anak, kamu çalýþanlarýnýn sorunlarýna iliþkin çeþitli bilgiler aldý. MHP Çorum edeceðiz" dedi. Ýzlenen Emeklinin, çiftçinin, duðu memnuniyeti Milletvekili aday yanlýþ politikalar sanayicinin, esnafýn dile getiren ÇESOB adayý Dr. Fatih Sarýoðlu, 7 Haziran'da yapýlacak olan seçimlerin Türkiye için nedeniyle küçük esnafýn bitme noktasýna geldiðini anlatan Sarýoðlu, "Güçlü ülke ve çalýþanýn güçlü olduðu bir ülke gerçekten güçlüdür" diye konuþtu. Baþkaný Yalçýn Kýlýç ise, Sarýoðlu'na milletvekilliði yolunda baþarýlar diledi. bir dönüm noktasý olduðunu söyledi. Sarý- lüks binalarla olmaz. olmak saraylarla, Ziyaretten duyoðlu, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇE- SOB)'u ziyaret ederek, Birlik Baþkaný Yalçýn Kýlýç'la bir süre görüþtü. Yapýlan açýklamaya göre ziyarette konuþan Sarýoðlu, vatanýný ve milletini seven insanlarla yol almaktan gurur duyduðunu ifade ederek, "Tek çaremiz birlik ve beraberlik. Ýnþallah bizler bunu inþa MHP Çorum Milletvekili aday adayý Dr. Fatih Sarýoðlu, ÇESOB u ziyaret etti. alan Sarýoðlu, 7 Haziran seçimleri için birlik ve beraberlik içerisinde çok çalýþýlmasý gerektiðini söyledi. MHP'nin iktidar yürüyüþünde her bir partiliye büyük sorumluklar düþtüðünü Fatih arýoðlu, Kargý, Osmancýk, Dodurga, Oðuzlar, Laçin, Ýskilip ve Bayat'ý ziyaret etti. açýklayan Sarýoðlu, ülkemizin birlik ve bütünlüðü, iç ve dýþ politika, ekonomi, hukuk, güvenlik, temel hak ve özgürlükler, eðitim ve sosyal konulardaki kötü gidiþini herkese anlatmak gerektiðini ifade etti. Yaþanýlan karanlýk günlerde tek umudun MHP olduðunu belirten Sarýoðlu, MHP'yi iktidara taþýmak için herkesin var gücüyle çalýþmasý gerektiðini dile getirdi. Sarýoðlu, ilçe merkezlerinde de gezerek vatandaþlarla sohbet etti.

11 ÇARÞAMBA NÝSAN 205 :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý 2 CEMÂZÝL - ÂHIR : 36 Hicri Þemsi:393 Rûmi:9 Mart 3 Kasým:5 205 NÝSAN Kimseye faydasý olmayan, kimseden faydalanamaz (Ebû Ya zî Magribî Rahmetullahi Aleyh) ÖÐLE ÝKÝNDÝ Kongre buluþmalarý Dostsuz zamanlarýn, bedbaht asrýn, dehþetli hadiselerin izlerini silemediði bir hakikatin yýlmaz fedaileri Ýþte bunun tezahürlerini böyle kongre emsali toplantýlarda görüyoruz. AKÞAM YATSI Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Yaþlar ayrý, iþler ayrý, baþlar ayrý. Fakat bu ayrýlýkta bir gayrýlýk yok. Hepsi bir þeye inanmýþ, bir þeye baðlanmýþ.. Dünya maksatlarýndan uzak, siyasi beklentilerden azade. Asrýn sultanýný sözleri var simalarýnda. Ýlim adamlarýndan amilere varýncaya kadar hepsi bir sevdada buluþmuþlar. Bu ideal ve dava bir þahýs davasý deðil. Zamanýn þeridine takýlan bir nurdur bu. Ýþte bu geçtiðimiz Pazar günü Haliç kongre merkezinde bu manalarý tekrar yaþadýk. Onlarca ilim adamlarýnýn hazýrladýðý bir irfan ziyafeti.. Günler, hatta aylarca birbirilerini göremeyen nurani simalarýn buluþmalarý. Ruhaniyatý ve melekleri heyecana getiren bir tablo. Bu hazzý yaþayanlarý anladýðý ve anlatacaðý bir mana bu. Kimsenin kýskançlýðýna ve hasedine yer yok burada.. Hemen karþýsýnda bulunan ecdadýn ve üstadýn aziz talebeleri bu manzarayý sevinç ve mutluluk ile izlediler kabirlerinde.. Sanki üstad aramýzda. Sanki ecdad bu manzaraya alkýþ tutuyor. "Yazýk o asrýn gayretsiz adamlarýna" dedirtmemek için. Kimsenin rahatýný bozduðundan endiþesi yok. Yarýn bize neslimize sorduklarýnda: "Ýþte bizim ancak buna gücümüz yetti" demek için Kanserle Savaþ Haftasý - Varþova Paktý feshedildi (99) - Ord. Prof. Dr. Ýsmail Hakký Baltacýoðlu'nun vefâtý (978) Masa çalýþmalarýný dinledik. Panelistlerin isabetli yorumlarýna þahit olduk. Salondan akseden tebessümleri. Ýþtiyak ile alkýþlanan elleri. Bu haller her an ülkenin her tarafýnda yansýyor. Bursa da on program yaptýk. Ne yorulduk ne de hayýflandýk.. Keþke daha uzaklara ulaþtýrsa idik bu sesi. Ama Yeni Asya asaletini he zaman gösterdi ve gösterecek. Onun müntesipleri baþkalarýna benzemez. Susmaz ve susturulamazlar. Emeði geçen nurun fedailerini tebrikler ediyoruz. Bu manzarayý göremeyenlere üzülerek. NÖBETÇÝ ECZANELER KARTAL ECZANESÝ KÜBRA KARTAL (TEL: ) HÜRRÝYET CAD. NO : 2 - SAAT KULESÝ YANI KAYA ECZANESÝ KENAN KAYA (TEL: ) GÜLABÝBEY MAH. CEMÝLBEY. SOK. ESKÝ SSK HASTANESÝ YENÝ GÖÐÜS HAST. POLÝKLÝNÝK KARÞ. Sanayileþmede Çorum modelini nasýl geliþtirebiliriz? "Pasif içiciler" de risk altýnda Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: 759 NÝSAN 205 ÇARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Yapýlan araþtýrmaya göre, sigara dumanýna maruz kalanlarda diþ eti rahatsýzlýklarý riski yüzde 62 artýyor. Sigara içmediði halde sigaranýn dumanýna ve zararlý etkilerine maruz kalan "pasif içicilerde" diþ eti rahatsýzlýklarý riskinin yüzde 62 arttýðý belirlendi. ABD'deki North Carolina Üniversitesi'nden bilim adamlarý, sigara içmeyen ortalama 20 yaþýndaki 3 binden fazla kiþinin saðlýk verilerini inceledi. Sigara içenlerde diþ eti rahatsýzlýklarýna çok sýk rastlandýðýný hatýrlatan bilim adamlarý, "pasif içicilerde" de bu rahatsýzlýklarýn görülme riskinin yüzde 62 fazla olduðu sonucuna vardý. Diþ eti hastalýklarýnýn diþ kaybýnýn en önemli nedenlerinden olduðunu vurgulayan bilim adamlarý, bunun, "pasif içicilik" ve diþ eti rahatsýzlarý arasýndaki baðlantýyý gösteren ilk araþtýrma olduðuna dikkati çekti. Konuya iliþkin makale "Daily Mail" dergisinin internet sitesinde yayýmlandý. (AA) Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Düzeltmen Enise AÐBAL Anadolu Bozkýr'ýnda bütün engeller ve sorunlara raðmen Çorum'u bir sanayi þehri haline getiren siz sanayicileri tebrik eder, baþarýlarýnýzýn devamýný dilerim. Bir zamanlarý sanayileþmede "Çorum Modeli" ülkemizde örnek olarak gösterilmekteydi. Sanayileþme tüketilmeyen deðerlerin yatýrýma kanalize edilmek suretiyle insan emeðinin verimini arttýrýcý araç ve gereç stokunun arttýrýlmasý olarak tanýmlanabilir. Bir bölgede sanayileþme var olan beþeri ve fiziki dinamikleri harekete geçirilmesiyle gerçekleþir. Çorum'da sanayileþme yörenin fiziki ve beþeri faktörlerinin 950'lý yýllardan itibaren harekete geçirilmesiyle baþlamýþtýr. Çorum'da Sanayileþmenin Dinamikleri: 950'li yýllarýn baþýnda ufak bir Anadolu kasabasý görünümünde olan Çorum'da ekonomik canlýlýk ülkemizde kara yollarýnýn yapýlmasý ve iç ticaretin canlanmasýyla baþlamýþtýr. Çorum Ýç Anadolu ile Karadeniz Bölgelerini birleþtiren ulaþým geçidi üzerinde bulunmaktadýr. Çorum'un konumu dünyanýn ilk yerleþik uygarlýklarýndan biri olan Hitit uygarlýðýnýn bu yörede kurulmasýna ortam hazýrlamýþtýr. Doðu ve Batý ticaretini organize eden Hititliler, elde ettikleri fazla deðerlerle izleri yörenin tarihi zenginliði sayýlan eserleri üretmiþlerdir. Daha sonraki dönemlerde Çorum'un ekonomisi ticaretin canlýlýðýna baðlý olarak geliþmiþ veya duraklamýþtýr. Ülkemizde karayolu ulaþýmýnýn geliþtirilmesiyle Çorum'da ticari faaliyetler yoðunlaþmýþtýr. 950'li yýllarýn ikinci yarýsýnda Devlet'in uzun yýllar ilk ve tek yatýrýmý olan Çimento Fabrikasý'nýn yapýlmasý sanayileþmenin baþlamasýna ortam hazýrlamýþtýr. Bu fabrika'da çalýþan kabiliyetli iþçilerin bir kýsmý baðýmsýz atölyeler kurararak bugünkü iþletmelerin ilk nüvelerini oluþturdular. Çimento Fabrikasý bir bakýma Çorumlu sanayicilerin bir bölümü için okul iþlevini yerine getirdi. Çömlek yapýmýna elveriþli toprak kaynaðýna sahip olan yörenin insanlarý ta ilk çaðlardan beri topraktan kap kacak yapmaktaydýlar. Ulaþým imkanlarýnýn geliþmesiyle bu dalda üretim geçim ve gelir kaynaklarýndan biri haline geldi. Bu sektörde çalýþanlar kazançlarýný yatýrýma dönüþtürmek suretiyle 960'lý yýllardan itibaren toprak sanayinin kurulmasýna öncülük ettiler. Yol güzergahýnda olanlar katma deðeri yüksek ürünler üreterek satarlarsa gelirlerini daha da arttýrabilirler. Çorum'u Anadolu'da tanýtan leblebi katma deðeri yüksek olan bir üründür. Nohut olarak baþka yörelerden alýnan bu ürünü belli bir iþleme tabi tutulduktan sonra leblebi olarak satýlanlar elde ettikleri gelirleriyle sanayiler kurmuþlardýr. Bugünkü sanayicilerin baba veya büyük babalarý bir zamanlarý leblebicilik yapmýþlardýr. Çalýþkan ve tutumlu olan leblebi esnafýnýn bir bölümü elde ettikleri gelirleri yatýrýma kanalize ederek tuðla-kiremit veya un fabrikalarý kurmuþlardýr.çorum'un çevresinde kaliteli buðdayýn yetiþmesi yörede gýda sanayinin de geliþmesine ortam hazýrlamýþtýr. 980'li yýllarda ülkemizde baþlayan dýþa açýlma süreci Çorum'da sanayinin yapýsal deðiþme ve geliþmesini hýzlandýrmýþtýr. Son yýllarda tekstil ve makina sanayinin geliþmesi, Çorum'un üretim potansiyelini arttýrmýþtýr. Yurt içi talebi aþan Çorum sanayi daha ileri atýlýmlarýný ancak dýþa açýlmakla ve ihracat imkanlarýna sahip olmakla gerçekleþtirebilir. Çorum'da sanayileþme önemli ölçüde yerel kaynaklar kullanýlarak gerçekleþtirilmiþtir. Devletin yatýrýmlarý özelleþtirilen Çimento ve Þeker fabrikalarýyla sýnýrlý kalmýþtýr. Devletin saðladýðý teþviklerin tamamý yerli yerinde kullanýlmýþ ve Çorumlu giriþimci devlete borcunu vaktinde ödemiþtir. Çorumlularýn ortak iþyapma kültürü; borcunu vaktinde ödeme ve sözünü yerine getirmede gösterdiði hassasiyet sanayileþmenin ahlaký boyutunu oluþturmaktadýr. Çorum sanayi bugünkü konumuna mahalli kaynaklara dayanarak gelmiþtir. Bu noktadan daha ileriye gidebilmesi alt yapý yatýrýmlarda devletin desteðiyle mümkün olacaktýr. Çorumlunun Kendi Ýmkanlarýyla Aþamadýðý Engeller: Adalet ve Kalkýnma iktidarý döneminde önemli yatýrýmlar yapýldý. Bu yatýrýmlar artarak devam edilecektir. Çorum'da sanayileþme sürecini yavaþlatan sorunlarý Devletimizin desteðiyle çözümlenecektir. Devletin aþaðýda belirtilen yatýrýmlarý gerçekleþtirmesi, Çorum'da sanayileþme sürecini hýzlandýracak ve bu þehrin milli ekonomiye katkýsýný arttýracaktýr: - Ülkemizin en hýzlý geliþen Üniversitemizle sanayi kesimi arasýndaki iþbirliði ve bilgi paylaþýmýný daha da artýrmalýyýz. Teori ile pratiði birleþtirmeliyiz. - Tekno- Kent kalite geliþtirme ve yenilik yapma merkezi haline getirilmelidir. - Merzifon hava alaný Çorum- Amasya Merzifon hava alaný olarak isimlendirilmeli ve daha fonksiyonel hale getirilmelidir. Çorum-Amasya arasýndaki ekonomik ve turizm iliþkileri geliþtirilmelidir. -Demir yoluyla Çorum'dan Ankara ve Samsun'a ulaþýlmasýnýn saðlanmasýna öncelik verilmelidir. -Samsun Serbest Bölgesi Çorum- Samsun serbest bölgesi haline getirilmeli ve Samsun Liman'ýn Çorum için dýþa deniz yoluyla açýlma kapýsý haline getirilmelidir. - Çorum'da Savunma Sanayi alanýnda yeni kamu yatýrýmlarý yapýlmalýdýr. Çorum sanayi ülkemizin savunma ihtiyaçlarýnýn bir kýsmýný karþýlayacak bir merkez olmama imkan ve teknolojiye sahip bir sanayi þehridir. - Çorum sanayi ve ticaret merkezi olduðu gibi bir turizm merkezi haline gelmesi temel hedefimiz olmalýdýr. - Kümelenme projesi daha da geliþtirilerek hayata aktarýlma ve Üniversite ve Kamu kurumlarýn desteðiyle araþtýrma ve geliþtirme faaliyetlerimizi yoðunlaþtýrmalýyýz. - Ýþletmelerimizin rekabet gücünü artýrmaya yönelik yeni projeler geliþtirmeliyiz. - Çorumlu iþ adamlarýmýzýn ortaklaþa kurduklarý ve yönettikleri, "Çorum Tanýtma, Araþtýrma ve Dýþ Ticaret A.Þ." kurulmalý ve kamu tarafýndan desteklenmelidir. Çorumlular uluslararasý piyasada rekabet etme gücünü ortaklaþa geliþtirmelidir. Yukarýda belirtilen alt yapý yatýrýmlarýnýn vakit kaybedilmeden gerçekleþtirilmesi Çorum ve çevresinin sanayileþme sürecin hýzlandýracak ve Çorum Modeli Anadolu'nun diðer þehirlerinin sanayileþmesinde örnek olacaktýr. Bu alanda geçmiþte yaptýðýmýz hizmetleri artýrarak devam ettirmeye birlikte çalýþacaðýz. Çorum "Yeni Türkiye'nin" "örnek ve öncü" kentlerinden biri olaraktýr. Barýþ ve Kardeþlik diyarý Örnek Kent Çorum için el ele Not: Bu konuþma, Adalet ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili Aday Adayý Arif Ersoy tarafýnda 30 Mart 205 tarihinde saat:.00'de Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret esnasýnda yapýldý. Prof.Dr. Arif Ersoy Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Kadir Yüktaþýr com Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar ( st. x0 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý :, 50 50, 00 5, 00 50, , 00 25, 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 00 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 60 : 00 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský Gram KOÇTÜRK MATBAACILIK ALIÞ METEOROLOJÝ 99, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 99,67 Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 2 ÇARÞAMBA NÝSAN 205 Red Dot Design Hyundai dedi Geçtiðimiz yýl yenilenerek satýþa sunulan ve çok kýsa sürede Avrupa'da tüm dikkatleri üstüne çeken Hyundai i20, ödülleri toplamaya devam ediyor. Almanya baþta olmak üzere, tüm dünyanýn en saygýn tasarým kuruluþlarýndan biri olan Red Dot Design, Hyundai i20 ailesi ve Yeni Sonata modellerine en iyi tasarým ödülünü verdi. Beþ kapýlý hatchback ve coupe modelden oluþan Yeni i20, böylelikle Avrupa pazarýndaki hýzlý yükseliþini çok önemli bir ödül ile perçinlemiþ oldu. Hyundai i20 tasarýmý ile ilgili bilgi veren Karataþ Otomotiv Satýþ Müdürü Ýbrahim Saçmacý, Üç farklý modeli bu prestijli ödüle layýk görülen Hyundai, ilk kez bir B-segmenti otomobili beþ kapýlý versiyonundan tamamen farklý olarak tasarlayarak oldukça etkileyici bir Coupe formunu ortaya çýkardý. i20 Coupe, alanýnda uzman otoriteler tarafýndan en baþarýlý tasarým olarak seçilirken ayný zamanda markanýn akýcý tasarým felsefesinin de doðru yolda olduðunu kanýtladý. Otomotiv kategorisindeki bu önemli ödül, Rüsselsheim, Almanya'da bulunan Hyundai Avrupa Tasarým Merkezi için de oldukça önemli bir yere sahip. Avrupa pazarý için Almanya'da tasarlanarak Türkiye'de üretilen Yeni i20 Hatchback ve Coupe ile Hyundai, 205 yýlýndaki çýkýþýný da sürdürmüþ oldu. Özellikle belirgin altýgen ýzgarasý ile karakterize edilen Akýcý Tasarým Felsefesi'nin üyesi Yeni i20, ön farlarý, siyah plastik kaplamalý C sütunu ve þýk stop Süt üreticileri Borsa yý ziyaret etti Çorum Süt Üreticileri Birliði yönetim kurulu üyeleri, Ticaret Borsasý ný ziyaret etti. Ziyarette Süt Üreticileri Birliði Baþkaný Sabri Boyraz, borsa baþkaný Ali Bektaþ ile bir süre görüþerek görüþ alýþveriþinde bulundu. Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, kentte tarým ve hayvancýlýðýn geliþmesi noktasýnda her türlü görüþ ve öneriler ile iþbirliklerine açýk olduklarýný belirtti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Bektaþ, bir yöneticilerine teþekkür etti.(ýha) Ortaköy ü lider ilçe yapacaðýz Genel Saðlýk Sigortasý kapsamýnda borçlu vatandaþlarýn borçlarýný yapýlandýrmasý için verilen süre 6 ay uzatýldý. Daha önce yapýlandýrma için son gün 3 Mart 205 olarak açýklanmýþtý ve bu süre uzadý. 5.5 milyon kiþiyi ilgilendiren GSS prim borcu affý için geri sayým baþladý. Bu ayýn sonuna kadar baþvuru yapanlarýn 202'den bugüne kadar olan GSS borçlarý affedilecek. Genel Saðlýk Sigortasý kapsamýnda borçlu vatandaþlarýn borçlarýný yapýlandýrmasý için verilen süre uzatýldý. 8 yaþýný dolduran ve aktif olarak sigortalý olmayan her Türk vatandaþýnýn Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakýflarý(SYDV) aracýlýðý ile yaptýrmalarý gereken gelir testi için son gün 3 Mart Salý olarak belirlenmiþti. Bu süre 6 ay uzatýldý. Yapýlacak gelir testi sonucunda borçlar azalacak veya silinecek. Bu süre zarfýnda gelir testi yaptýrmayanlarýn borçlarý ise en yüksek prim borcu üzerinden hesaplanacak.(sabah) lambalarýyla öne çýkýyor. Coupe'de ise beþ kapýlý modelden farklý olarak ayrý bir ön ve arka bölüm dikkatleri çekiyor. Otomobilin her zamankinden daha güçlü bir duruþ sergilemesi ve üst düzey konfor sunmasý için iç mekanda da yoðun mesai harcayan Hyundai mühendisleri, sürücü odaklý kokpit, modern ve kullanýþlý donanýmlarýyla Yeni i20'yi sýnýfýnýn en iddialý modellerinden biri yapmayý baþardý. En küçük detayda bile farkýný hissettiren Yeni i20, kabinde kullanýlan yumuþak dokulu malzemelerinin yaný sýra piyano siyah ve krom parçalarýyla da B-segmentinin sýnýrlarýný zorluyor. 25 ülkeden 38 uzmanýn bir araya geldiði Red Dot jürisi, gazeteciler, profesörler ve üst düzey tasarýmcýlardan oluþuyor. Dünyanýn en saygýn tasarým kuruluþlarýndan biri olarak tanýnan Red Dot, 20 yýlýnda da Genesis ve i0 modellerini en iyi tasarýma sahip otomobiller olarak ödüllendirmiþti. dedi. Ýbrahim Saçmacý Hyundai i20, ödülleri toplamaya devam ediyor. Çorum Süt Üreticileri Birliði yönetim kurulu üyeleri, Ticaret Borsasý ný ziyaret etti. Ortaköy Belediyesi, ilçede devam eden imar çalýþmalarýna hýz verdi. Ortaköy Belediyesi, ilçede devam eden imar çalýþmalarýna hýz verdi. Konu ile ilgili açýklama yapan Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Ýlçemizin geliþip güzelleþmesi için imar uygulamalarý önceliðimizdir. Bu anlayýþla ilçemizin muhtelif bölgelerinde yol geniþletme, çevre düzenlemesi, kumlama çalýþmalarý ve iate duvarý çekerek örnek mahalleler oluþturduk. Alaný 3 km dir. Bunun yanýnda yine ilçemiz Atatürk Caddesi nden Þapinuva yoluna kadar 600 m uzunluðunda 0 metre geniþliðinde yol açýmý, Atatürk Caddesi ile Yanargý mahali arasýnda 0 metre geniþliðinde, 00 uzunluðunda 2. bir yol açýmý yapýlmýþtýr. Yatýrým programýmýzda daha çok ara ve ana yollar açarak ilçemizi hak ettiði hizmetlerle buluþturacaðýz. Ýlçemizi, ilimizde lider ilçe konumuna getireceðiz. dedi. Borç yapýlandýrma süresi uzadý Kanser konulu konferans -7 Nisan Kanser Haftasý nedeniyle etkinlik düzenlendi. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ve Onkoloji Hastalarý Savaþma Derneði (ONKO-SAV) ýn birlikte hazýrladýðý Kanser Türleri, Kanserden Korunmak, Kanserde Erken Teþhis ve Tedavi Süreçleri konulu konferans bugün saat.00 te hastane konferans salonunda gerçekleþtirilecek. Konferansa tüm vatandaþlar davetli. YSK dan seçim bürosu kararý Yüksek Seçim Kurulu (YSK), ikamet edilen konutlarýn seçim bürosu olarak kullanýlamayacaðýna karar verdi Anayasa gereðince kimsenin konutuna dokunulamayacaðýna ve hâkim kararý olmadan konutta arama yapýlamayacaðýna iþaret edilen kararda, Konutlarýn, hâkim kararý veya kanunla yetkili kýlýnmýþ merciin yazýlý emri bulunmadýkça mülki amirliðin denetimi dýþýnda olan bir yer olduðunda kuþku bulunmamaktadýr. O halde, insanlarýn içinde yaþadýðý, konut olarak kullanýlan binalarýn seçim bürosu olarak kullanýlmasý mümkün deðildir denildi. (Habertürk) Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nde Kütüphaneler Haftasý etkinlikleri düzenlendi. Kütüphaneler Haftasý ný kitaplarla kutladýlar Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nde Kütüphaneler Haftasý etkinlikleri düzenlendi. Kütüphanecilik Kulübü Rehber Öðretmenleri Selma Özeþer, Arif Egemen ve Asuman Ateþ organizasyonu ile kulüp öðrencileri tarafýndan etkinlikler yapýldý. Kitap sergisinin de düzenlendiði haftada, okula yeni alýnan kitaplarýn tanýtýmý yapýldý. Öðrenciler Çorumlu yardýmseverlerden kampanyalarýna katký istedi. evler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Kütüphanemiz, kulüp öðretmenlerimiz ve öðrencileri- Kulüp Rehber Öðretmeni Selma Özeþer, eðitim ve öðretimin temelinin okumak olduðunu, ülkelerin mizin katkýlarýyla 00 Temel Eser ile birlikte yaklaþýk 500 kitaba ulaþtý. Bu yýl yeni bir kitap toplama kalkýnma ve geliþmelerinin temelinde bilgili ve kültürlü insanlarýn bulunduðunu ve amaçlarýnýn öðrenciler arasýnda okumaya ve kitaplara olan ilginin artpacak, kitap baðýþýnda bulunacak Çorumlu yardým- kampanyasý yaptýk. Okul kütüphanesine yardým yatýrýlmasý olduðunu söyledi. severlerden kampanyamýza katýlýmlarýný bekliyoruz. Özeþer, Geçtiðimiz yýl hizmete açýlan Buhara- dedi. Diyaliz Merkezi nde inceleme Platin Saðlýk Koleji Hemþirelik Bölümü öðrencileri, Diyaliz Ünitesi ni ziyaret etti. Satranççýlar Çorum a geliyor Çocuklar ve Yýldýzlar þampiyonasýnda Kaðýtsporlu satranççýlar üç kategoride derece elde ederek Türkiye þampiyonasýna katýlma hakkýný kazandý. Körfez Öðretmen Evi nde Mart tarihleri arasýnda gerçekleþen Kocaeli Çocuk ve Yýldýzlar Satranç Ligi nde 26 sý çocuk, ü yýldýz olmak üzere 30 takým mücadele etti. Þampiyonaya katýlan Kocaeli Büyükþehir Belediye Kaðýtspor Kulübü 0 takým ile mücadele etti. Ýki gün süren ve hayli çekiþmeli müsabakalara sahne olan turnuvada, Büyükþehir Belediye Kaðýtsporlu satranççýlardan Çocuklar Diyaliz Merkezi nin çalýþmalarý hakkýnda bilgi alýndý. B grubunda birincilik kupasýný kazandý. Yýldýzlar grubunda yarýþan Kaðýtspor yýldýzlar- takýmý birinci, Platin Saðlýk Koleji Hemþirelik Bölümü öðrencileri, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Diyaliz Ünitesi'ni ziyaret etti. Öðretmenleri Kamile Tosun ve Necla Özlü rehberliðinde yapýlan ziyarette boþaltým sistemi ve saðlýðý konusunda yerinde incelemeler yapýlarak bilgi alýndý. Meslek dersi öðretmeni Necla Özlü, Öðrencilerimizle yaptýðýmýz bu gezi etkinliði sayesinde günümüz insanýnda sýkça rastlanan kronik böbrek rahatsýzlýklarýnýn neler olduðu, sebepleri ve nasýl önlemler alýnabileceðini konusunda, alanýnda uzman yetkili kiþilerden bilgi almýþ olduk. Diyaliz Merkezi'nde bize gösterilen yakýn ilgiden dolayý teþekkür ederiz." dedi. Diyaliz merkezinde hastalarla sohbet etme fýrsatý bulan Platin Saðlýk Koleji öðrencileri, hastalarla tek tek ilgilenerek, moral verdiler. Kaðýtspor yýldýzlar -2 takýmý üçüncü oldu. Dereceye giren üç takým da -6 Mayýs tarihleri arasýnda Çorum da düzenlenecek olan Türkiye Çocuk ve Yýldýzlar Satranç Ligi nde mücadele etme hakkýný kazandý.(ha) Sporcular Çorum da düzenlenecek olan Türkiye Çocuk ve Yýldýzlar Satranç Ligi nde mücadele etme hakkýný kazandý.

13 (Ç.HAK:2702) ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR Ön Muhasebe ve Sekretarya bölümünde görevlendirilmek üzere; * Diksiyonu düzgün, * Bilgisayar ve vb. konularda deneyimli, * Uzun süre çalýþabililecek, * Sigara kullanmayan, * Yüksek Okul veya Üniversite Mezunu, BAYAN eleman alýnacaktýr. Ýlgilenenlerin Þahsen baþvurmalarý gerekmektedir. KARADAYI MAKÝNA SANAYÝ VE TÝC. A.Þ ORGANÝZE SAN BÖLGESÝ 7. CAD. NO:2 ÇORUM TEL: (Ç.HAK:723) SATILIK LÜKS DAÝRE 3. Stad Sokak ta 20 m2, 3. kat yeni daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: NÝSAN Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Toner ve kartuþ sarf malzemeleri alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý / Rektörlük Binasý 2. Kat Ýhale Salonu Saat: 0.00 Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Temizlik mal ve malzeme alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Saat: NÝSAN Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Teknik personel hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý / Rektörlük Binasý 2. Kat Ýhale Salonu Saat: 0.00 Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum merkez Çöplü Mahallesi 6 derslikli ortaokul yapýmý inþaatý yapým iþi. Yer: Çorum Özel Ýdaresi konferans salonu Saat: NÝSAN T.C. Kargý (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu. Taþýnmaz: Çorum il, Kargý ilçe, 6 Ada no, 2 ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Parsel no, Köyiçi Mahalle/Mevkii, Baðözü köyünde bir katlý ahþap samanlýk olan 3,96 m2 yüzölçümlü taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel:.2,8 Yer: Kargý Adliyesi önü Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Kargý ilçesi Baðözü köyü, köyiçi mevkiinde bulunan 6 Ada, 3 Parsel sayýlý taþýnmaz üzerinde bulunan ahþap ev ve bahçesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.9,36 Yer: Kargý Adliyesi önü Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 9 TH 752 plakalý, 2008 model, TEMSA marka beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Kaynar Otopark/Çorum Saat: TH 753 plakalý, 2008 model, TEMSA marka beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Kaynar Otopark/Çorum Saat: NÝSAN Bölge Müdürlüðü - 7. Bölge Samsun Diðer (Ç.HAK:735) AKKENT TOKÝ de KÝRALIK DAÝRE (Ç.HAK:380) m2 Mür. Tel: Özel Bütçeli Kuruluþlar Karayollarý Genel Müdürlüðü 73 (Çorum) Þube Devlet ve Ýl Yollarý Kýsmi Temel Takviyeli Sathi Kaplama Yapýmý iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu / Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý Atakum/Samsun Saat:.00 NÝSAN Bölge Müdürlüðü-7. Bölge Samsun Diðer Özel Bütçeli Kuruluþlar Karayollarý Genel Müdürlüðü Amasya Ýl Hd-Çorum- Sungurlu-Delice Devlet Yolu BSK onarýmý, Çorum Ýli ve Ýlçe Þehir Geçiþleri ile Hamamözü geçiþinin BSK yapýlmasý yapým iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu Atakum/Samsun Saat: 0.00 Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Çorum ili Uðurludað ilçesi sentetik çim yüzeyli futbol sahasý yapým iþi. Yer: Karakeçili Mah. Samsun Cad. No: 97 Saat: 0.00 T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý - TOKÝ Çorum ili Alaca ilçesi 2. Etap 220 konut, adet Ticaret Merkezi inþaatý ile altyapý ve çevre düzenlemesi yapým iþi. Yer: T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) Ýstanbul Hizmet Binasý Küçükçekmece/Ýstanbul Saat:.30 6 NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 9 ÜH 27 plakalý, 202 model Ford marka, siyah renkli kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: NÝSAN T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Hacýpiri Mahallesi Kaçak mevkiinde arsa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 5.037,50 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu (Encümen Toplantý Salonu) Saat: EKÝM T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 8 Ada, 6 Parsel sayýlý.8,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Baþbakan Ahmet Davutoðlu, TBMM'de AK Parti Grup Toplantýsý'nda yaptýðý konuþmada, "Maaþý 000 liranýn altýnda kalan SSK ve Bað-Kur emeklilerine seyyanen 00 lira zam yapacaðýz. Maaþý 000 ile 00 lira arasýnda olan emeklilerin maaþýný da 00 liraya tamamlayacaðýz. Yani bir emeklinin 800 lira maaþý varsa 900 lira olacak. 000 liraya kadar da bu 00 liralýk artýþla saðlanacak. 020 veya 030 lira maaþý varsa o da 00 liraya tamamlanacak. Aradaki denge de muhafaza edilecek." þeklinde konuþtu. Davutoðlu, "Þu an ülkemizde 57 bin vatandaþýmýz aylýk 5 lira, '65 yaþ aylýðý' alýyor. Biz iktidara geldiðimizde bu lira civarýndaydý. 5 lirayý 200 liraya çýkarýyoruz." dedi. PRÝM KE- SÝNTÝSÝ YÜZDE 0 A ÝNECEK Baþbakan Davutoðlu, "Bütün emeklilerimizi kapsayacak þekilde, ticaret faaliyetinde bulunan emeklilerimizde ELEMAN ARANIYOR Matbaa tesisimizde görevlendirilmek üzere bayan ön muhasebe elemaný, bayan aþçý, deneyimli bay-bayan grafikerler alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. ÇORUM OFSET MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sk. No:7 (Balaban Düðün Salonu hizasý) Tel: (Ç.Hak: 738) (Ç.HAK:739) ÇARÞAMBA NÝSAN Emekliye seyyanen 00 lira zam aylýk yüzde 5 oranýnda Sosyal Güvenlik Destek Primi kesiliyordu, bu kesintiyi de yüzde 0' a indiriyoruz." dedi.(trthaber) Satýlýk Özel Halk Otobüsü Mür. Tel: SATILIK KERESTE Muhtelif ebatlarda 5x0 ve 0x0 kullanýlmamýþ (temiz) inþaat kerestesi satýlýktýr. Ýsteklerin Akþemseddin Camii (Meydan Camii) derneðine yapýlmasý rica olunur. Tel: PET SU VE DAMACANA SU MAL SAÐLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAÝRE BAÞKANLIÐI YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ Pet Su ve Damacana Su Mal alýmý 73 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 9 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 205/373 -Ýdarenin a) Adresi : ÜÇTUTLAR MAH. ÇEVRE YOLU BULV. NO ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c)elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi(varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Petsu (500 ml-2 li) 5000 KOLÝ. Petsu(500ml-2'lü) 800 KOLÝ. Cam þiþe Su (330 ml-2'li 50 KOLÝ, Damacana Su (9 lt) 2500 ADET Ayrýntýlý bilgiye EKAP'la yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : REKTÖRLÜK ÝDARE BÝNASI VE YEMEKHANESÝ-KUZEY KAMPÜSÜ-ÜÇTUTLAR MH ÇEVRE YOLU BULVARI NO.0 ÇORUM 2.SAÐLIK YÜKSEKOKULU YEMEKHANESÝ- SAMSUN CAD. ÇORUM 3.FEN EDEBÝYAT FAK. YEMEKHANESÝ- OSMANCIK YOLU ÝKBAL KENT KARÞISI FEN-ED. KAMPÜSÜ- ÇORUM.ÝKT. ÝD. BiL. FAK. YEMEKHANESÝ- AKKENT 3. CAD., NO.3 ÇORUM 5.ÝLAHÝYAT FAKÜLTESÝ YEMEKHANESÝ - M.SÝNAN MAH. 3, CAD. ÇORUM Ýstekli idarenin ihtiyaç duyduðu miktarý yukarýda belirtilen Çorum- Merkezde bulunan 5 ayrý adrese peyderpey teslim edecektir. c) Teslim tarihi : Sözleþmenin imzalanmasýna müteakip Mayýs 205 baþýndan itibaren 205 yýlý sonuna kadar ihtiyaç ölçüsünde alýnacaktýr. 3; ihalenin a) Yapýlacaðý yer : HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖRLÜÐÜ SAÐLIK KÜLTÜR VE SPOR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI-ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:.. Ýhaleye katýlma þartlan ve istenilen belgeler... Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi;...gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge,...2.tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,..3. ihale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince alýnmasý zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: Ýsteklinin Halk Saðlýðý Müdürlüðünden alýnan "Ambalajlý Su Satýþ Yeri Ýzin Belgesi" ve Üretici firmadan alýnan bayilik sözleþmesi olmalýdýr. Ýstekliler bu belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaktýr...2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;..2.. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,.3. Þekli ve içeriði idari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.... Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat..5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz..2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir..3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:.3.. Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler a) imalatçý ise imalatçý olduðuna gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý y a da yetki] i temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler, c)türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi, isteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir, isteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. Üretici firmadan alýnan bayilik sözleþmesi olmalýdýr. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.ihaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7.ihale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.. ihale dokumaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRV (Türk Lirasý) karþýlýðý HÝTÝTÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖRLÜÐÜ-SAÐLIK KÜLTÜR VE SPOR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI-ÇORUM adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümaným satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖRLÜÐÜ SAÐLIK KÜLTÜR VE SPOR DAÝRESÝ BAÞKANLÝÐÝ-ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9.istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 0. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür. 2. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Resmi Ýlanlar: de (Ç.HAK:722) (Basýn: 529)

14 ÇARÞAMBA NÝSAN 205 Futbol hakemlerine 62 yeni isim katýldý Cuma günü baþlayan ve pazar günü sona eren kurs sonunda 63 kursiyerden 62 si yazýlýda baþarýlý oldu, Yedisi çevre illerden 62 kursiyer pazartesi baþlayan atletik sýnavlar bugün sona erecek. Atletik koþularda baþarýlý olan ve evraklarýný tamamlayacak isimler Federasyon un onayýnýn ardýndan aday hakem olarak görev almaya baþlayacaklar. Çorumspor dan Önder Gökhan Aydýn, Mustafa Karaköse, Oktay Altunkaya ve Cihat Beyaz, Ýskilipgücüspor dan Mustafa Top, Cem Siyakuþ, Burak Erol ve Remzi Bektaþ karþýlýklý olarak birbirlerine yumruk ve tekme attýklarý için, Ýskilipgücüspor antrenörü Bahadýr Telli de rakip takým sporcularýna yumruk ve tekme attýðý için tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi. 2. Küme de Sungurluspor - Osmancýkgücüspor maçýnda Osmancýk takýmýndan Fatih Ýlhan hakeme hakaret ettiði için tedbirli olarak ceza kurulu sevk edildi. Oðuzlar Belediyespor- Kargýgücüspor maçýnda Oðuzlar dan Ýsmail Çankal ile Kargýgücüspor dan Mustafa Demir birbirlerine karþýlýklý tekme attýklarý için tedbirli olarak ceza kuruluna Yüksel BASAR Türkiye Futbol Federasyonu tarafýndan Ýlimizde açýlan Aday Hakem Kursu Pazar günü yapýlan yazýlý sýnavýn ardýndan sona erdi. Aday Hakem Kursunu 2. Bölgeye Baðlý Ýller Eðitim Sorumlusu Mehmet Altuntaþ verdi. Cuma günü baþlayan kursa; Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan ve TÜFAD Baþkaný Remzi Karahan'da katýlarak kursiyerlerle açýlýþ esnasýnda beraber oldular. Aday Hakem Kursu açýlýþýnda TFFHGD ÇorumÞube Baþkaný Mustafa Alagöz Aday Hakem- Aday hakem kursuna katýlým oldukça yüksek oldu U 6 Ligi haftanýn görünümü Haftanýn sonuçlarý: Çimentospor - HE Kültürspor : -0 Gençlik Çepnispor - Osmancýkspor (H) : 0-3 Ýl Özel Ýdarespor - Gençlerbirliði : 6- Mimar Sinan Gençlik-Ýskilipgücüspor : 3- Grupta Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P Ýl Özel Ýdare 2 Çimentospor 3 Mimar Sinan Gençlerbirliði 5 Osmancýkspor 6 HE Kültürspor 7 Ýskilipgücü 8 Gençlik Çepni Önümüzdeki hafta programý Nisan Cumartesi : Mimar Sinan Gençlik- Osmancýkspor. Gençlerbirliði- Ýskilipgücüspor. Ýl Özel Ýdarespor - Çimentospor. 3 sporcu antrenör ceza kurulunda sevk edildi. Kültürspor U 6 takýmýndan Batuhan Ekmekçi hakeme küfür ve hakaret ettiði için tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi. Haftanýn en ilginç ihracý ise U 3 kategorisinde geldi. Çorum Belediyespor dan Mustafa Emre Yalçýnkaya rakip sporcunun ayaðýna bilerek ve isteyerek verdiði gerekçesiyle maçýn hakemi tarafýndan kýrmýzý kartla cezalandýrýldý. Ortaköy Belediye Þapinuvaspor dan Yalçýn Atak kural gereði kýrmýzý kart gördüðü için ceza kuruluna sevk edilmeden bir maç ceza aldý. Mimar Sinan Gençlikspor un 6 takýmýndan Harun Reþit Çeker kural gereði gördüðü kart nedeniyle ceza kuruluna sevk edilmeden bir maç ceza aldý. U 6 liginde dördüncü maçlar sonunda Ýl Özel Ýdarespor liderliðini sürdürdü. Sekiz takýmla baþlayan ligde Ýl Özel Ýdarespor dördüncü maçýnda dördüncü galibiyetini Gençlerbirliði önünde 6- lik skorla aldý. Ligde ikinci sýrada bulunan Çimentospor, HE Kültürspor karþýsýnda yine golcüsü Halil in attýðý gollerle maçý - kazanarak ikinci sýradaki yerini korudu. Mimar Sinan ise hafta içinde aldýðý maðlubiyetin ardýndan Ýskilipgücüspor önünde aldýðý 3- lik galibiyet ve üç puanla sýralamadaki yerini korudu. lere Hakem camiasýna ilk adým olan aday hakemlik kursuna hoþ geldiniz diyerek geleceðin hakemlerinin bu kurslardan çýkacaðýnýn altýný çizdi ve tüm hakem adaylarýna baþarýlar diledi. Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer'de yaptýðý konuþmada kendisininde hakem camiasýnda yer aldýðýný hakemlik yýllarýndaki anýlarýnýn çok deðerli olduðunu belirtti. Eðer; zevkli, heyecanlý bir o kadar da zor olan hakemliðin gittikçe yaygýnlaþtýðýný ve gençlerin çalýþarak bu zorluklarýn üstesinden baþarýyla gelebileceklerini söyledi. Ýl Hakem Kurulu Baþkan Vekili Kahraman Ölçer'de hakem camiasýna genç yeni yüzlerin katýlacaðýndan dolayý mutluluðunu dile getirerek Türk Hakemliðine hakem kazandýrmanýn uðraþý içerisinde olduklarýný söyledi. Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan 2. Bölgeye Baðlý Ýller Eðitim Sorumlusu Mehmet Altuntaþ kýsaca kendinden bahsettikten sonra aday hakemlere 3 gün sürecek faaliyetler hakkýnda bilgi verdi. Kurs Cuma ve Cumartesi günleri oyun kurallarýnýn anlatýmý ve video görüntüleriyle sürerken Pazar günü saha çalýþmalarý, bayrak gösterimi, hakem iþaretleri ve yazýlý sýnav ile sona erdi. 92 Hakem Adayýnýn müracaatýnýn alýndýðý kursa 7'si komþu illerden 63 aday katýldý. 63 adaydan 62'si yazýlý sýnavda baþarýlý oldu. Yazýlý sýnavý geçen adaylar gruplar halinde Pazartesi ve Çarþamba günü Atletik Teste tabi tutuluyorlar ve 200 metre mesafeyi 2 dakika içerisinde koþan adaylar evraklarýnýn Futbol Federasyonu na gönderilmesinin ardýndan gelecek onay ile amatör liglerimizde Aday Hakem olarak görev almaya baþlayacaklar. Ýl Özel Ýdarespor U 6 takýmý dördüncü maçýndan da galibiyetle ayrýlarak liderliðini sürdürdü ve iddiasýný ortaya koydu U 6 da Özel Ýdare zirveyi koruyor U 6 da dördüncü maçlar sonunda Özel Ýdarespor liderliðini sürdürürken en yakýn takipcisi Çimentospor. U 6 liginde beþinci hafta maçlarý Nisan cumartesi günü oynanacak. Lider Ýl Özel Ýdarespor ile ikinci sýradaki Çimentospor arasýndaki maç þampiyonu belirlemek adýna büyük önem taþýyor. Haftanýn diðer maçlarýnda ise Mimar Sinan Gençlik - Osmancýkspor, Gençlerbirliði - Ýskilipgücüspor maçlarý oynanacak. Ýstanbulspor galibiyeti ile 3 te 3 yapan Zonguldakspor da yüzler gülüyor. Kýrmýzý-Lacivertli ekip hafta sonunda oynayacaðý Adliye maçýný kazanarak çýkýþýný devam ettirmek istiyor Spor-Toto üçüncü lig birinci grupta mücadele eden Zonguldakspor da peþ peþe alýnan galibiyetler sonrasýnda yüzler gülüyor. Kýrýkhan, Manavgat ve Ýstanbul maçlarýný üç puanla kapatan kýrmýzýlacivertli futbolcular puan cetveline üçünü sýradaki yerlerini saðlam- Çepni ihraç edildi U 6 Liginde Gençlik Çepnispor ikinci maçýnada çýkmadýðý için ihraç edildi. Ligin dördüncü haftasýnda bir maçýna dilekçe vererek çýkmayan Çepnispor Osmancýkspor ile oynamasý gereken maçada mazeretsiz çýkmadýðý için Tertip Kurulu tarafýndan ligden ihraç edildi. Ligin kalan haftalarýnda Çepnispor ile maçý olan takýmlar oynamadan hükmen galip sayýlacaklar. Hakem eðitimin kursunun açýlýþýna futbol taban birliklerinin temsilcileri ile aday hakemleri katýldýlar Ard arda alýnan yenilgilerin ardýndan Teknik Direktör Adnan Buber ve ekibi ile yollarýný ayýran Tire 922, Ýskender Eroðlu nu tekrar göreve getirildi. Uzun zamandýr Tire 922 nin teknik direktörlüðünü yapan Ýskender Eroðlu ve Ekibinin yollarý geçtiðimiz ay Tire 922 ile ayrýlmýþ, yerine Adnan Buber ve ekibi getirilmiþti. Adnan Buber yönetiminde çýkýlan maçlardan son 3 maçtýr ard arda gelen maðlubiyetler, hem oyuncularý, hem taraftarý derinden üzdü. Bugün edinilen bilgiye göre ard arda gelen yenilgilerin ardýndan Tire 922 de Ýskender Eroðlu nun tekrar göreve getirildiði öðrenildi. Kaybedilmiþ hiçbir þey yok. tane eksik maçýmýz var, Çarþamba günü Bursa Nilüfer ile oynuyoruz. Mutlak galibiyet amacýyla gidiyoruz. Bu maçý kazanýp, Pazar günü oyananacak Ýstanbul maçýndan önce ligte 5. Sýraya yükselmek istiyoruz. Ondan sonra Allah ýn izniyle Ýstanbulspor u yenip, Adliyespor un karþýsýna, seyircimiz önünde. Sýrada çýkmak istiyoruz. Bugün yapýlan idmanda takýmýn baþýna tekrar geçen Eroðlu, bugün daha çok aðýrlýklý mental idman yaptýrdýðýný belirterek, futbolcularla uzun uzun görüþtüðünü söyledi ve morali düþük olan takým oyuncularýný derhal mental olarak önümüzdeki maçlara hazýrlamaya çalýþtýðýný belirtti. Terzi Lige tekrar aðýrlýðýmýzý koyduk laþtýrdýlar. Üst sýralardaki takýmlarý peþ peþe yenerek gerçek güçlerini ortaya koyduklarýný belirten Teknik Direktör Cahit Terzi, yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi; Ligin ikinci yarýsýna çeþitli sebeplerden dolayý istediðimiz sonuçlarý alamamýþtýk. Ancak son haftalarda gerek sakatlarýmýz iyileþmesi, gerekse cezalý Tekmen ve Topuz a Nevþehir de görev Muammer Tekmen ve N. Selman Topuz Nevþehir de yapýlacak grup maçlarýnda yeni sezonda klasman olmak için gösterecekleri performans büyük önem taþýlor. Okullu Küçükler Hentbol Yarý Final grup maçlarýnda Çorum lu iki il hakemine görev. 2-5 Nisan tarihleri arasýnda Nevþehir de yapýlacak olan Okullu Küçükler Yarý Final grup müsabakalarýnda Çorum il hakemleri Muammer Tekin ve N. Selman Topuz görevlendirildi. Müsabakalarda Federasyon Temsilcisi Ümit Pala, gözlemciler Gürbüz Köksal ve Salih Arýkan görev yapacak. Bu grup maçlarýnda Ankara dan Özlem Yücel ile Sena Didem Selçuk, Sivas tan Okan Kaya, Kaan Küçükyazýcýlar, Kayseri den Tuðçe Görgülü ve Sonay Altýnay, Çorum dan ise Muammer Tekmen ve N. Selman Topuz görev yapacak. Ýl hakemlerinin bu maçlardaki performansý ile önümüzdeki sezon için klasmana önerilmesi amaçlanýyor, Tire de Buber gitti Eroðlu geldi Tirespor da sezon baþýnda takýmý çalýþtýran Ýskender Eroðlu nun yerine getirilen Adnan Buber son dört hafta alýnan sonuçlar üzerine yerini devraldýðý Ýskender Eroðlu na geri verdi. Tire de yeniden göreve gelenteknik Direktör Ýskender Eroðlu oyuncularýmýzýn takýma katýlmasý ile lige tekrar aðýrlýðýmýzý koyduk. Bunun sonucunda da son 3 maçýmýzý kazandýk. Kýrýkhan, Manavgat ve Ýstanbul olmak üzere grubun güçlü takýmlarýný peþ peþe yendik. Bu güçlü rakiplerimiz karþýsýnda takýmýmýzýn gücü ortaya çýktý. Ben emeði geçen herkesi kutluyorum. Bize destek olan taraftarlarýmýzý kutluyorum. Ama artýk bu maç geride kaldý. Hafta sonunda Adliyespor ile çok önemli bir maç oynayacaðýz. Bu maçý da kazanýp te yapmak istiyoruz diye konuþtu. Öte yandan Kýrmýzý-Lacivertli ekip, hafta sonunda Adliyespor ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýna bugünden itibaren baþlayacak.

15 ÇARÞAMBA NÝSAN Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý * LAMÝNAT PARKE * DUVAR KAÐIDI * CAM TUÐLA * ATEÞ TUÐLA * TARIM PERLÝTÝ Vakýfbank Arkasý No: 25 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:525) (Ç.HAK:698) MÝMAR Þirketimizin þantiye ortamýnda çalýþtýrýlmak üzere aþaðýdaki niteliklere sahip "Mimar" takým arkadaþý aramaktayýz. Genel Nitelikler * Üniversitelerin Mimarlýk fakültelerinden mezun, * Þantiye yönetimine ve saha tecrübesine sahip; endüstriyel tesis, konut, avm vb. yapýlarýn inþaat sürecinde en az 3 yýl deneyimli, * MS Office programlarý ve Autocad, 3dmax, Photoshop vb. mesleki çizim programlarýna hakim, * Uygulama projesi, malzeme ve detaylara hakim, * Alt iþveren yönlendirmesi ve yönetimi konusunda deneyimli, * Ýmalatlarýn projeye uygun olarak yapýmýný denetleyecek, * Rutin olarak günlük, haftalýk ve aylýk þantiye durum ve gerçekleþme raporlarýnýn üst yönetime iletecek, * Ýþlerin zamanýnda ve kaliteli bir þekilde yapýlmasýný saðlayacak * Ýþ takibi ve geri bildirimi konusuna hassas, * Ýletiþim ve ifade yeteneði güçlü, iþ koordinasyon ve planlama becerisi yüksek * Esnek çalýþma saatlerine uyumlu ve yoðun tempoda çalýþabilen, * Sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen, * Tercihen Ýngilizce bilen, * Askerlik görevini tamamlamýþ bay Müracaatlarýn (bir) adet fotoðrafla birlikte þahsen yapýlmasý rica olunur. Eðridere Caddesi No:7 / Çorum Tel: (36) Faks: (36) Çevre Mühendisi Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bay-Bayan Çevre Mühendisi, Çevre Görevlisi aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Çorum Geri Dönüþüm Plastik Adres: M. Sinan Mah. Ankara Yolu Bulvarý (Ç.HAK:79) (Ç.HAK:72) No: 97 ÇORUM Tel: SATILIK HOBÝ BAHÇESÝ Sarmaþa Çiðdem Tepe de þehri gören, içinde 0 adet meyvesi olan 950 m2 kullaným alaný olan bahçe sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere pazarlama konusunda deneyimli, 30 yaþýný aþmamýþ, B sýnýfý ehliyeti olan, seyahat engeli olmayan, sanayi ürünleri konusunda tecrübeli, kefil verebilecek, maaþ+prim çalýþacak bay eleman alýnacaktýr. Koloðlu Makina Hýrdavat (Ç.HAK:727) Aþaðý San. 6. Çelik Sok. No: 32 Mür. Tel: YÝTÝK Çorum Hitit Üniversitesi MYO dan almýþ olduðum öðrenci kimlik kartýmý ve Ýzmit Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Mert PEHLÝVAN Musa oðlu 02/9/99 Kocaeli Doðumlu (Ç.HAK:737) ELEMAN ARANIYOR Pastanemizde çalýþtýrýlmak üzere bay garson alýnacaktýr. Askerliðini yapmýþ olmasý gerekmektedir. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Þehir Pastanesi (Ç.HAK:730) (Ç.HAK:720) (Ç.HAK:588) Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynakçý, gazaltý kaynakçýsý alýnacaktýr. Yemek+maaþ+sigorta+servimiz mevcuttur. Müracaatlarýn þahsen firmamýza yapýlmasý rica olunur. Þahin Baþkül Adres: Gülabibey Mah. Fevzi Çakmak Cad. No: 9 Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynakçýlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahpsen yapýlmasý rica olunur. Gazel Deðirmen Makinalarý San. Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:729) (Ç.HAK:726) Ulucami civarý Tel: Adres: Organize San. Bölgesi 8. Cad. No: Tel: Bay-Bayan Eleman Alýnacaktýr Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bay-Bayan eleman alýnacaktýr. Hünkar Cafe Adres: Bahabey Cad. (Kadýn Kültür Merkezi, Eski Cumartesi Pazarý yeri) Tel: KURYE ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere motor kullanabilen askerliðini yapmýþ tercihen evli bay kurye alýnacaktýr. Aktif Ýleti Kurye (Ç.HAK:603) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/ (Ziraat Odasý Yaný) Erka Ofis Kýrtasiye Çalýþma Arkadaþlarý Arýyor Reyon görevlisi ve ön muhasebe için en az lise mezunu 8-35 yaþ arasý bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Yavruturna Mah. (Ç.HAK:6) Kavukçu Sok. No: 3 (Ýkinci Bahar Yaný) PERSONEL ALINACAKTIR Þirketimizin ön muhasebe departmanýnda görevlendirilmek üzere - En az lise mezunu - Diksyonu düzgün - Logo ve versiyonlarýnda en az yýl deneyimi olan -30 yaþýný aþmamýþ BAYAN PERSONEL ALINACAKTIR. Müraacatlarýn adet fotoðrafla þahsen yapýlmasý gerekmektedir. AKGÖNÜL GIDA SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. Akkent mah. Gýda toptancýlar sitesi 5.sok no:2 (Ç.HAK:693) (Ç.HAK:736) (Ç.HAK:695) Beton Pompa Operatörleri ve Mikser Operatörleri Alýnacaktýr Ýkram Hazýr Beton bünyesinde çalýþmak üzere src belgeli beton pompa operatörleri ve mikser operatörleri alýnacaktýr. Görüþmeler yüzyüze yapýlacaktýr. (Ç.HAK:699) BAY BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR HUKUK BÜROSUNDA ÇALIÞACAK BÝLGÝSAYAR KULLANABÝLEN DÝKSÝYONU DÜZGÜN EN AZ LÝSE MEZUNU BAY BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR. MÜR: ELEMAN ARANIYOR Mobilya maðazasýnda çalýþtýrýlmak üzere deneyimli mobilya montaj elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Uður Mumcu Cad. No: 50 Tel: Ýlgili kiþi: Ýsmail ATAR. C&v SAHÝBÝNDEN SATILIK S PLAKA Volkswagen Crafter 22+ servis aracý S plakasý ile birlikte satýlýktýr (Ç.HAK:673) (Ç.HAK:75) Yorgan, Stor Perde Temizliði SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) (Ç.HAK:667) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde 2050 m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 0 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine müsait tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:558) Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: Satýlýk Düðün Salonu ve Kýraathane Halen faal durumda 25 senelik müþteri potansiyeli çok iyi olan düðün salonu ve kýraathane satýlýktýr. DENEYÝMLÝ TORNACILAR ALINACAKTIR MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. TAÇMAK MAKÝNA SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 8. CAD. (Ç.HAK:622) Not: Ayrý ayrý da satýlabilir. Mür. Tel: NO:7 ÇORUM Deðeri: TL Dairelerde Bahar Kampanyasý Buhara 5. caddede sahibinden (Ç.HAK:73) SAHÝBÝNDEN SATILIK LÜKS DAÝRELER Dr. Ýlhan Gürel Caddesi üzerinde., 2., 3. katlarda otoparklý 72 m2 + lüks daireler satýlýktýr. Mür. Tel: satýlýk lüks daireler. Mür. Tel:

16 Özlediðimiz ve istediðimiz güzellik... Halil ÖZTÜRK Spor alanlarýnda yaþanan kavgalar, edilen küfürler kýsacaðý çirkinlikleri son yýllarda hemen her hafta yaþýyoruz veya dinleyip görüyoruz. Toplum olarak bunlara öyle alýþtýkki artýk yadýrgamýyoruz. Normal gibi görüyoruz. Þimdi yan taraftaki fotoðrafa baktýðýnýzda ilk önce buna bir anlam veremeye bilirsiniz. Yaþadýðýmýz bunca çirkinlikler içinde yaþanan güzellikleri görmüyoruz veya gözden kaçýrýyoruz. Geçtiðimiz hafta Çorum amatör futbolunda oynanan maçlarda yaþanan bu görüntü sporun güzellikleri adýna oldukça anlamlý. Ýnsan olarak baktýðýnýz zaman bu davranýþ oldukça normal. Ancak yine geçtiðimiz hafta sonu hiç bir iddiasý bulunmayan iki takým arasýnda oynanan maçta tekme ve yumruklarýn havada uçuþtuðu dokuz kýrmýzý kartýn çýktýðý bir maçýn ardýndan bu görüntü çok anlam kazanýyor. nolu sahada oynanan maç sýrasýnda sakatlanan bir futbolcuya saðlýkcý ilk müdaheleyi yapýyor. Genç futbolcunun saha kenarýna götürülmesi gerekiyor. Sakat futbolcu ayaða kalkamayýnca rakip takým oyuncusu fizik olarak küçük rakibini alýyor kucaðýna sakat futbolcuda ona güzelce sarýlýyor ve saha kenarýnda tedavisini yaptýrýyor. Sporun güzelliðini yaþatan bu gencin ismini bile bilmiyoruz. Ancak yaptýðý bu güzelliði tüm spor ailesine örnek olmasýný diliyor ve bu hareketi ayakta alkýþlýyoruz Geliþim de son maçlar cumartesi Geliþim Liginde Çorum Belediyespor sezonun son maçýnda konuk olacaðý Trabzonspor ile dört kategorde cumartesi günü karþýlaþacak. Geliþim Ligi Karadeniz grubunda tüm kategorilerde lider durumda bulunan Trabzonspor ile Çorum Belediyespor takýmlarý sezonu cumartesi günü Trabzon Mehmet Ali Yýlmaz tesislerinde oynayacaklarý maçlarla tamamlalayacak. Saat.00 de U kategorisi ile baþlayacak maçlar peþ peþe U 5, U 6 ve U 7 kategorileriyle devam ÇARÞAMBA NÝSAN 205 Osmancýkspor þampiyonluk kutlamasýna hazýrlýyor Þeker hazýrlýðý baþladý Play-off umutlarýný devam ettirmek için kazanmak zorunda olan Çorum Belediyespor Þekerspor ile deplasmanda oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný dün Nazmi Avluca sahasýnda yaptýðý antrenmanla baþladý. Murat KARASU 6. Geleneksel 0 Nisan Polis Haftasý Kurumlararasý voleybol turnuvasýnda yarý finalistler belli oldu. Önceki akþam oynanan son maçlarda yarý finale yükselen son takým Sungurluspor oldu. Ýkinci tur F grubundan ÇESOB birinci olarak yarý finale yükselmeyi garantilemiþti. Grup ikinciliði için Kafkas Derneði ile Sungurluspor arasýndaki maç büyük bir mücadeleye sahne oldu. Kazanan takýmýn yarý finale yükseleceði maçta iki takýmda kazanmak için mücadele etti. Zorlu maçý final setinde 3-2 lik skorla kazanan Sungurluspor yarý finale yükselen son takým oldu, Günün Çorum amatör futbolunda 7 yýl sonra þampiyonluðu kazanan Osmancýkspor kutlamalara hazýrlanýyor. Geçtiðimiz hafta sonu þampiyonluðu garantileyen ve son iki maçý formalite olarak oynayacak kýrmýzý beyazlý Osmancýkspor yönetimi kulübün bu baþarýsýný þölene çevirmek için bir dizi program yapacak. Osmancýkspor Yönetiminin bu konudaki çalýþmalarýnýn devam ettiði öðrenildi. Çorum Belediyespor un bu sezon baþýnda kadrosuna kattýðý tecrübeli isim Turgay An kýrmýzý siyahlý formayla istediði performansý bir türlü yakalayamadý. Sezonun ilk haftalarýndaki performansý ile camiaya büyük umut veren Turgay ilerleyen haftalarýnda beklenen patlamayý bir türlü yapamadý. Tecrübeli futbolcu Ýstanbulspor maçýnda taraftarlarla girdiði diyaloðun ardýndan iyiye koptu. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal sonraki haftalarda tecrübeli futbolcuyu kadroya almadý. Geçen hafta Tuzla maçýnda ise son bölümde oyuna giren Turgay An taraftarlarýn yanlýþ uygulamasý sonucunda topu ayaðýna her aldýðýnda ýslýklandý. Bu maçýn ardýndan yaþadýðý üzüntüsünü her halinden belli olan Turgay ýn dünki antrenman sýrasýndaki görüntüsüde her þeyi özetliyor. Harun AKKAYA Tuzlaspor karþýsýnda aldýðý -0 lýk maðlubiyetin ardýndan bir gün izin yapan Çorum Belediyespor pazar günü deplasmanda oynayacaðý Þekerspor maçýnýn hazýrlýklarýna dün yaptýðý antrenmanla baþladý. Nazmi Avluca sahasýnda saat.30 da yapýlan antrenmana izinli olan Mehmet Akif ile bileðindeki sakatlýktan dolayý Osman Bodur katýlmadý. Ýki haftadýr çalýþmalara katýlmayan Eray dün düz koþulara baþlarken Sefa Akýn da yürüyüþlere baþladý. Antrenmön öncesinde Teknik Direktör Yavuz Ýncedal geleneksel hale gelen basýn toplantýsýný yaptý. Ýncedal, bu toplantýda Tuzlaspor Polis Haftasý Voleybol da yarý finalistler belli oldu 6. Geleneksel Polis Haftasý kurumlar voleybol turnuvasýnda son yarý finalist Sungurluspor oldu. Cuma günü oynanacak yarý final eþleþmeleri þöyle, Beden Eðitimi Öðretmenleri - Sungurluspor, ÇESOB - Ýtfaiye finali yükselmek için karþýlaþacaklar. ikinci maçýnda ise ÇESOB önüne Mecitözü Milli Eðitim çýkmadýðý için 3-0 hükmen galip ayrýldý. Ýkinci tur grup maçlarý sonunda F frubundan ÇE- SOB birinci Sungurluspor ikinci E grubundan ise Beden Eðitimi Öðretmenleri birinci Ýtfaiye ise ikinci olarak yarý finale yükseldi. 3 Nisan cuma günü Tevfik Kýþ Spor Salonu nda oynanacak ilk yarý final maçýnda saat 9.00 da Beden Eðitimi Öðretmenleri ile Sungurluspor ikinci maçýnda ise saat da ÇESOB ile Ýtfaiye finale yükselmek için mücadele edecekler. Yarý final maçlarýný kazanan takýmlar 8 Nisan çarþamba günü bu yýlýn þampiyonunu Beden Eðitimi Öðretmenleri ikinci gruptanda birinci olarak finalleke yükselmeyi baþardý maçýnýn deðerlendirmesini yaptý ve hedeften kopmadýklarýný yarýþa devam etmek için hafta sonu oynayacaklarý Þekerspor maçýný kazanmak zorunda olduklarýný belirterek futbolcularý bu maçýn önemini iyi kavramalarýný söyledi. Toplantýnýn ardýndan ýsýrma hareketleri ile baþlayan antrenmanda daha sonra kadroyu ikiye ayýran Ýncedal bir bölümü düz koþu yaparken diðer bölüm ise tam sahada kanatlardan orta ve gol çalýþmasý yaptýrdý. Dönüþümlü olarak yapýlan bu çalýþma ile haftanýn ilk antrenmanýný tamamlayan kýrmýzý siyahlýlar bugün yapacaklarý çalýþma ile Þekerspor hazýrlýklarýný sürdürecek. Sefa ile sohbet Teknik Direktör Yavuz Ýncedal dünki antrenmanda iki haftadýr sakatlýðý nedeniyle çalýþmalara katýlamayan ve dün yürüyüþe baþlayan Sefa Akýn ile uzun süre sohbet ettiði gözlendi. Bursa Nilüfer-Tirespor erteleme maçý bugün 3. lig. grup erteleme maçýnda Bursa Nilüferspor ile Tire 922spor takýmlarý bugün Bursa Nilüfer Stadý nda karþýlaþacaklar. Ligin 22. haftasýnda kötü hava þartlarý nedeniyle ertelenen Bursa Nilüferspor- Tire 922spor maçý bugün saat 3.30 da Bursa Nilüfer Stadý nda mücadele edecekler. Grupta play-off mücadelesi veren iki takým arasýndaki bu maç bir çok takýmýda yakýndan ilgilendiriyor. Okullu Yýldýzlar badminton Türkiye finallerinde Osmancýk Ortaokulu kýz takýmýnýn rakipleri belli oldu. Sinop ta yapýlan grup maçlarýnda birinci olarak Türkiye finallerine gitme hakký kazanan Osmancýk Ortaokulu 7-2 Nisan tarihleri arasýnda Yalova da yapýlacak olan müsabakalarda kürsüye çýkmayý hedefliyor. Osmancýk Ortaokulu nun rakipleri Adana Mehmet Adil Ýkiz, Ankara Tarhuncu Ahmet Paþa, Trabzon Beþirli ÝMKB, Artvin Yavuz Selim, Muðla Cumhuriyet, Aydýn Söktaþ 75. Yýl, Adýyaman Gölbaþý Cumhuriyet, Diyarbakýr 700. Yýl, Bursa 80. Yýl Cumhuriyet, Bolu Gazipaþa, Ýstanbul Havuzbaþý Atilla Baykal, Erzincan Mehmetcik, Sivas Asim Özden Yatýlý Bölge, Hatay Þaban Kahil Sürmeli, Osmaniye Ýrfanlý, Samsun Bursa Nilüferspor grupta 3 puanla beþinci sýrada yer alýrken Tirespor ise puanla sekizinci sýrada bulunuyor. Hakem Konya dan Bursa Nilüferspor - Tire 922spor maçýný Konya bölgesi hakemlerinden Hasan Ertuðan yönetecek. Yardýmcýlarý ise Konya dan Ýsmail Yýlmaz ve Ankara dan Anýl Usta. Dördüncü hakemde Mustafa Ünlü. Osmancýk Ortaokulu nun finallerde rakipleri belli oldu Fatih Ýmam Hatip ve Kýbrýs Yakýn Doðu Koleji. Osmancýk Ortaokulu Yalova da yapýlacak Türkiye finallerinde mücadele edecek

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı