İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, Özel Dedektiflik Kanunu Teklifi ve Adalet ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/2)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, Özel Dedektiflik Kanunu Teklifi ve Adalet ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/2)"

Transkript

1 * Dönem : 19 Yasama Yılı : 2 T. B. M. M. (S. Sayısı: 246) İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, Özel Dedektiflik Kanunu Teklifi ve Adalet ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/2) TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA Özel Dedektiflik Kanun Teklifim ilişikte sunulmuştur. Gereğini emir ve müsaadelerinize arz ederim. Saygılarımla.. GEREKÇE ' Orhan Ergüder İstanbul Ülkemiz nüfusunun altmış milyona dayanmış olduğu göz önünde bulundurulduğunda; insan sayısına oranla; genel zabıta sayısının yeterli düzeyde olmadığı, iş hacminin kabarık, zamanın ise kısıtlı oluşu gibi nedenlerle, zabıtanın özel veya tüzelkişilerin günlük hayatta ihtiyaç duydukları kişi ve ekonomik istihbarat, oto hırsızlığı, dolandırıcılık, özel yakın koruma gibi konularda hizmet vermekte zorlandığı, sınırlı zaman ve yoğun işleri arasında sıkışıp kaldığı görülmektedir. ' Diğer yandan, batılı ülkelerde özel dedektiflik müessesesinin topluma büyük hizmetlerde bulunduğu gibi, genel zabıta hizmetlerini hafifletici fonksiyon ifa etmekte olduğu da bilinmektedir. Kanun yürürlüğe girdiğinde, genel zabıta hizmetlerinde bir rahatlama olacağı, bir anlamda suç ve suçluluğu önleyici, suçluların tespit ve yakalanmalarını kolaylaştırıcı, zabıtaya yardımcı yeni bir hizmet birimi kurulmuş olacaktır. Özellikle zabıtanın zaman ayıramadığı konularda, vatandaşa hizmet verebilecek yepyeni bir müessese kurulmuş olacaktır. Adalet Komisyonu Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Esas No, : 2/2 Karar No. : 23 ı TÜRKİYE BJÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA istanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in; Özel Dedektiflik Kanunu Teklifi Adalet ve İçişleri Bakanlıkları temsilcilerinin ve teklif sahibinin de katılmasıyla Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiş, maddeler üzerin- 'deki kabul, ilave ve değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 1. Teklifin Amaç başlıklı 1 inci maddesinde yer alan "özel araştırma ajanları" ibaresi "özel araştırma görevlileri" şeklinde değiştirilmiş ve madde redaksiyona tabi tutularak yeniden düzenlenmiştir.

2 2 1 inci maddede yapılan bu değişiklik doğrultusunda Teklifte yer alan tüm "ajan" ibareleri "görevli" şeklinde düzeltilmiştir. 2. Teklifle özel dedektiflik kurulu ve komisyonları oluşturulmaktadır. Aynı zamanda bir kuruluş kanunu da olan teklife "Kuruluş" başlıklı 2 nci madde ilave edilmiştir. 3. ' Teklifin 11 inci maddesinin başlığı "özel dedektiflik kurulu" şeklinde değiştirilmiş, maddenin birinci fıkrası 2 nci maddede düzenlendiğinden metinden çıkarılmış, kurulun kimlerden oluşturulacağı hususu yeniden düzenlenmiş ve 3 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 4. Teklifin 10 uncu maddesi ile komisyonun kimlerden oluşturulacağı hususu yeniden düzenlenerek 4 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 5. Teklifin 3 üncü maddesi aynı konuya ilişkin Kanun hükümlerini saklı tutmak amacıyla yeniden düzenlenmiş, özel dedektiflik görevleri arasına koruma görevleri de ilave edilmiş ve 5 inci madde olarak kabul edilmiştir. 6. Teklifin 2 nci maddesi 6 nci madde olarak 7. Teklifin 4 üncü maddesinin (c) bendinde yer alan "Adalet Bakanlığı veya diğer yargı organları hâkimler sınıfı personeli" ibaresi metinden çıkarılmış, MÎT Müsteşarlığı personelinin ve 15 yıl fiilen avukatlık yapmış olanların özel dedektif olabileceği hükme bağlanmış ve 7 nci madde olarak kabul edilmiştir. Ayrıca, maddeye ilave edilen fıkra ile avukatların Özel dedektiflikle avukatlığı birlikte yapamayacakları hususuna açıklık getirilmiştir. 8. Teklifin 5 inci maddesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesine paralel olarak yeniden düzenlenmiş ve 8 inci madde olarak kabul edilmiştir. 9. Teklifin 6 nci ve 7 nci maddeleri "özel dedektifliğe kabul" başlığı altında birleştirilerek tek madde şeklinde özel dedektifliğe kabul prosedürüne açıklık getirilerek düzenlenmiş ve 9 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 10. Teklifin 8 inci maddesi 10 uncu madde olarak yeniden düzenlenmiştir. 11. Teklifin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası özel dedektiflik kurulunun isminde yapılan değişiklik dikkate alınarak düzenlenmiş, üçüncü ve dördüncü fıkralar yönetmelikle düzenlenecek konulara yer verdiği düşünülerek metinden çıkarılmış ve 11 inci madde olarak kabul edilmiştir. 12. v Teklifin 12 nci maddesi ortak özel dedektiflik bürosu açılmasına izin veren son fıkra metinden çıkarılmak suretiyle 12 nci madde olarak, kabul edilmiştir Teklifin 13 üncü maddesinin başlığı "özel araştırma görevlileri" şeklinde, madde metninde yer alan "koruma hizmetleri" ibaresi "istihbarat hizmetleri" olarak değiştirilmiş ve 13 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 14. Teklifin 14 üncü maddesinde yer alan askerliğini yapmış olmak şartıyla eşitlik ilkesine aykırı görülen son fıkra madde methinden çıkarılmış ve 14 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 15. Teklifin 15 inci maddesinin başlığı''özel araştırma görevliliğine kabul" olarak değiştirilmiş, madde daha açık bir biçimde ve beş fıkra halinde düzenlenerek 15 inci madde olarak kabul edilmiştir. 16. Teklifin 16 nci maddesi idarî tasarrufa karşı yargı yoluna başvurma hakkı Anayasal bir hak olduğundan gereksiz görülerek metinden çıkarılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi l (S. Sayısı : 246)

3 _ Teklife kimlerin silah taşıyıp kullanabileceği hususuna açıklık getirmek amacıyla "Silah taşıma ve kullanma yetkisi" başlıklı 16 ncı madde ilave edilmiştir. 18. Teklifin 17 nci maddesi maddede yer alan "ajan" ibareleri "görevli" olarak düzeltilerek 17 nci madde olarak kabul edilmiştir. 19. Teklifin 18 inci maddesi redaksiyona tabi tutulmuş ve 18 inci madde olarak kabul edilmiştir..> 20. Teklifin 19 uncu maddesi Anayasanın 20 nci maddesinde yer alan özel hayatın gizliliğine dokunulamayacağı ilkesi göz önüne alınarak yeniden düzenlenmiş ve 19 uncu madde olarak kabul edilmiştir Teklifin 20 nci maddesi yeniden düzenlenerek özel dedektiflerin ve istihdam ettikleri özel araştırma görevlilerinin umuma açık yerlere ancak bu yerlere gelen üçüncü şahıslarla ilgili olmak üzere bilgi toplamak için girebilecekleri hususuna açıklık getirilmiş, üçüncü ve dördüncü fıkralar metinden çıkarılmış ve 20 nci madde olarak kabul edilmiştir. 22. Teklifin 21 inci maddesi redaksiyona tabi tutularak iki fıkra halinde düzenlenmiş ve 21 inci madde olarak kabul edilmiştir. 23. Teklifin 22 nci maddesi özel dedektifin görevini ihmal etmesi halinde bu ihmalin bir daha kendisine iş verilmemesi sonucunu doğuracağı, bunun ayrıca cezai müeyyideye bağlanmasının doğru olmayacağı düşünülerek Türk Ceza Kanununun 230 uncu maddesine yapılan atıf madde metinden çıkarılmış ve 22 nci madde olarak kabul edilmiştir. 24. Teklifin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası zabıtanın görevini aksatmasının disiplin suçu oluşturacağı düşünülerek metinden çıkarılmış ve 23 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 25. Teklife özel dedektif, özel dedektif büroları ve özel. araştırma görevlilerinin denetiminin nasıl yapılacağını düzenleyen 24 üncü madde ilave edilmiştir. 26. Teklifin 24 üncü maddesi 25 inci madde olarak 27. Teklifin 25 inci maddesinin (c) bendinde yer alan "İşten çıkarma" cezası "faaliyetten men" olarak değiştirilmiş, ayrıca disiplin cezasını gerektiren fiiller ile disiplin cezası verilmesinin usul ve esaslarının yönetmelikte belirleneceğine ilişkin bir fıkra ilave edilmiş ve 26 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 28. Teklifin 26 ncı maddesi "Tekerrür halinde uygulanacak ceza" başlığı altında yeniden düzenlenmiş, tekerrür halinde uygulanacak ceza hükme bağlanmış, diğer cezalar yönetmeliğe bırakılmış ve 27 nci madde olarak kabul edilmiştir. 29. Teklife hangi hallerde dedektifliğin sona ereceğini gösteren "Dedektifliğin sona ermesi" başlıklı 28 inci madde ilave edilmiştir. 30. Teklifin 27 nci maddesinde yer alan görev sırasında veya yaptığı görevinden dolayı özel dedektif veya özel araştırma görevlilerine karşı işlenen suçlar hakkında genel zabıtaya karşı işlenen suçlara ilişkin hükümler yerine memura karşı işlenen suçlara ilişkin hükümlerin uygulanacağı hükme bağlanmış ve 29 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 31. Teklifin 28 inci maddesi 30 uncu, 29 uncu maddesi 31 inci, 30 uncu maddesi 32 nci, 31 inci maddesi 33 üncü madde olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısr: 246)

4 32. Teklifin 32 nci maddesi soruşturmave kovuşturma görevlerinin niteliği göz önüne alınarak metinden çıkarılmıştır. 33. Teklifin 33 üncü maddesi 34 üncü, 34 üncü maddesi 35 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 34. Teklifin 35 inci maddesi özel dedektifliğe kabul şartlarını düzenleyen 7 nci maddeden hâkim ve savcılar çıkartıldığı için buna paralel olarak metinden çıkarılmıştır, 35. Teklife "Cezalar" başlığı altında 36 ncı madde ilave edilmiş, ruhsatsız dedektiflik yapma, denetime engel olma ve reklam yasağına uymama eylemleri cezaî müeyyideye bağlanmıştır. 36. Teklife "Yönetmelik" başlıklı 37 nci madde ilave edilmiş ve hangi konuların yönetmelikle düzenleneceği hususu hükme bağlanmıştır. 37. Teklifin "Yürürlük" başlıklı 36 ncı maddesi 38 inci, "Yürütme" başlıklı 37 nci maddesi 39 uncu madde olarak Raporumuz içişleri Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arz olunur. Başkan Cemal Şahin Çorum Üye Halil Şıvgın Ankara (imzada bulunamadı) Üye Halil Orhan Ergüder istanbul Üye Hasan Afşar Konya Üye Nevzat Ercan Sakarya Muhalifim Kâtip, Ali Rıza Gönül Aydın Muhalifim Üye Elaattin Elmas istanbul Üye Ahmet Dökülmez Kahramanmaraş Üye Mustafa Yılmaz Malatya Tümüne muhalifim. Üye Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu Şanlıurfa (imzada bulunamadı)

5 İçişleri Komisyonu Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Esas No. : 212 Karar No. : 30 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, Özel Dedektiflik Kanunu Teklifi, İçişleri ve Adalet bakanlıkları temsilcileri ile teklif sahibinin de hazır bulunduğu toplantıda Komisyoumuzca incelenip görüşülmüştür. v ' Teklifte, kişi ve kurumların haksız muamele ve tecavüzden korunmalarını sağlamak amacı ile Özel Dedektiflik Kurumunun oluşturulması öngörülmektedir. Komisyonumuz, teklif ile gerekçesini aynen benimsemiş ve Adalet Komisyonunun metnini esas alarak maddelerinin görüşülmesine geçilmesini kabul etmiştir. Komisyonumuz, Adalet Komisyonu metninin 1 ve 2 nci maddelerini aynen.kabul etmiştir. Özel Dedektiflik Kurulunu düzenleyen Adalet Komisyonu metninin 3 üncü maddesi, iç güvenlik ile ilgili jandarma teşkilatını içermediğinden, Komisyonumuzca yeniden düzenlenmiş ve bu amaçla "İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdür Yardımcısı," ibaresinden sonra gelmek üzere,'"jandarma Genel Komutan Yardımcısı" ibaresi eklenmiştir. - Adalet Komisyonu metninin İl özel Dedektiflik Kurulunu düzenleyen 4 üncü maddesi, 3 üncü maddede yapılan düzenlemeye paralel olarak yeniden düzenlenmiş, bu amaçla* "Cumhuriyet Savcısı," ibaresinden sonra gelmek üzere, "Jandarma Alay Komutanı veya görevlendireceği bir kişi ve" ibaresi eklenmiştir. Komisyonumuz, Adalet Komisyonu metninin 5 ve 6 ncı maddelerini aynen kabul etmiştir. özel dedektif olabilmenin şartlarını düzenleyen Adalet Komisyonu metninin 7 nci maddesi, hâkim, savcı ve mülkî idare amirlerine de özel dedektif olma imkânı tanıyacak şekilde yeniden düzenlenmiş, bu amaçla, "en az onbeş yıl fiilen avukatlık" ibaresinden sonra gelmek üzere, "hâkimlik, savcılık ve mülkî idare amirliği" ibaresi eklenmiş, bu suretle, özel dedektif olabileceklerin kapsamı genişletilmiş olmaktadır. Adalet Komisyonu metninin 8, 9, 10,.11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 inci maddeleri Komisyonumuzca '. ' Adalet Komisyonu metninin disiplin cezalarını düzenleyen 26 ncı maddesinin (b) bendi, öngörülen para cezalarını carî enflasyon oranı karşısındaki yetersizliği gerekçesiyle değiştirilmiş, bu amaçla "b) Para Cezası: En az asgarî ücret ve beş katına kadar para cezasıdır." şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Komisyonumuz, Adalet Komisyonu metninin 27, 28, 29, 30, 31 ve 32 nci maddelerini aynen kabul etmiştir. Adalet Komisyonu metninin 33 üncü maddesinin "İş sahibinin adresi" madde kenar başlığı, maddeyi yeterince açıklamadığı gerekçesi ile değiştirilmiş; "Tebliğ usulü ve adres Sildirme zorunluluğu" madde kenar başlığı altında düzenlenmiş ve madde Adalet Komisyonunun kabul ettiği şekliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı :-246)

6 6 Komisyonumuz, Adalet Komisyonu metninin 34, 35, 36, 37, 38 ve 39 uncu maddelerini N aynen kabul etmiştir. Komisyonumuz, uygulamada mevcut bulunan ve yasal olmayan özel dedektiflik benzeri kurumları düzenleme altına almak amacıyla, teklifin, bir an önce yasalaşmasını gerekli görmüş ve içtüzüğümüzün 53 üncü maddesi uyarınca Genel Kurulda öncelikle görüşülmesini kararlaştırmıştır. Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. Başkan îsmail Köse Erzurum Üye Güler İleri Tokat Üye Hasan Çakır Antalya Üye Hannan özüberk Gaziantep Başkanvekili Cemalettin Gürbüz Amasya Üye. Mustafa Dursun Yangın Ankara Üye Hüsamettin Korkutata Bingöl Üye Hasan Basri Eler Edirne

7 Amaç İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ORHAN ERGÜDER'İN TEKLİFİ Özel Dedektiflik Kanunu Teklifi MADDE 1. Bu Kanunun amacı; gerçek veya tüzelkişiler adına özel ya da ticarî nitelikli bilgiler toplamak ve yazılı belge, fotoğraf, film, ses bandı gibi çeşitli belgelerle desteklenmiş raporları tanzim etmeye, kişi ve kurumların her türlü.haksız muamele ve tecavüze uğramalarını engellemek amacı ile korumalarını yapmaya yetkili olan özel dedektifler ile yardımcı olmak üzere özel dedektifler tarafından istihdam edilecek özel araştırma ajanları, bunların çalışma alanları ile yetki ve sorumluluklarını, mesleğe kabul şartlarını ve meslekten çıkarılma hallerini belirlemek ve özel dedektiflerce açılacak özel dedektiflik bürolarının kurulmasının esas ve usullerini tespit etmektir. özel Dedektifliğin Mahiyeti MADDE 2. özel dedektiflik kamu hizmeti ye serbest bir meslektir. özel Dedektif MADDE 3. özel dedektif, gerçek ve tüzelkişiler adına, gerçek ve tüzelkişilerin verdiği konu ile sınırlı olarak, onun adına araştırma, inceleme yapan, bilgi toplayıp değerlendiren, bu hizmetlerin yürütülmesi sırasında bir suça muttali olduğunda, görevli veya yetkili zabıta gelinceye kadar suça el koyan, suç kanıtlarını muhafaza eden, bu kanunla verilen sınırlı yetkileri kullanan silahlı, özel zabıta yetkilerine haiz görevlidir. özel Dedektifliğe Kabul Şartları MADDE 4. Özel dedektiflik mesleğine kabul edilebilmek için; a) T.C. vatandaşı olmak, b) En az 3 yıllık yüksekokul mezunu olmak, c) Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinden emniyet müdürü ya da emniyet amiri rütbesini kazandıktan sonra kendi isteği ile ayrılmış veya emekli olmuş, Adalet Bakanlığı veya diğer yargı organları Hâkimler Sınıfı Personelinden olup en az 15 yıl görev yaptıktan sonra kendi isteği ile ayrılmış veya emekli olmuş, Jandarma Genel Komutanlığı Subay Sınıfı Personelinden olup en az 15 yıl görev yaptıktan sonra kendi isteği ile ayrılmış ya da emekli olmuş bulunmak, d) Bu Kanuna göre özel dedektifliğe engel bir hali bulunmamak, Gereklidir. * özel Dedektifliğe Kabulde Engeller MADDE 5. Aşağıda yazılı durumlardan birinin varlığı halinde özel dedektiflik mesleğine kabul istemi reddolunur. a) Kesinleşmiş bir kararla yüz kızartıcı bir suçtan veya ağır hapis gerektiren bir cürümden mutlak olarak yahut kastî bir cürümden bir sene veya daha fazla hapis cezasıyla hüküm giymek, b) Kesinleşmiş bir disiplin karan sonucunda devlet memuru olma niteliğini kaybetmiş olmak, c) özel dedektiflik mesleğine yaraşmayacak tutum ve davranışları çevresince bilinmiş olmak,

8 8 (İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in Teklifi) d) Mahkeme kararı ile kısıtlanmış olmak, e) İflas etmiş olup da itibarı iade edilmemiş bulunmak, (Taksiratlı ve hileli müflisler itibarı iade edilmiş olsa dahi kabul olunmazlar.) < f) Hakkında aciz vesikası verilmiş olup da bunu kaldırmamış bulunmak, g) özel dedektifliği sürekli olarak gerektiği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malul olmak. Bu madde hükümleri özel araştırma ajanları için de aynen uygulanır. Başvuru ve özel Dedektiflik Ruhsatı Alma MADDE 6. özel dedektiflik ruhsatı almak için kişinin durumunu belirten bir dilekçe, adlî sicil kaydı, ikametgâh ilmühaberi, nüfus hüviyeti cüzdanı örneği ve lüzumlu görülüp istenecek diğer belgeler ile "İl özel Dedektifler Komisyonu"na müracaat etmesi gerekir. İl özel Dedektifler Komisyonunca yaptırılacak güvenlik soruşturması ve komisyon görüşü, dosyası ile "İçişleri Bakanlığı özel Dedektifler Kurulu''na gönderilir. İl özel Dedektifler Komisyonu güvenlik soruşturması ve görüşünün olumlu bulunması, kişinin bağlı bulunduğu kurumdaki özlük dosyasının müspet olması ve İçişleri Bakanlığı özel Dedektifler Kurulunun güvenlik soruşturması ve görüşünün olumlu bulunması halinde, müracaat sahibine İçişleri Bakanlığı özel Dedektifler Kurulunca "özel Dedektiflik Ruhsatı" verilir. Karar ve Karara İtiraz Hakkı MADDE 7. İl özel Dedektifler Komisyonu; başvuru tarihinden itibaren 30 gün içerisinde işlemleri tamamlayarak, dosyayı görüşü ile birlikte İçişleri Bakanlığı özel Dedektifler Kuruluna göndermekle görevlidir. İçişleri Bakanlığı özel Dedektifler Kurulu, dilekçe ve dosyanın varış tarihinden 45 gün içinde ruhsatı tanzim ederek vermek ya da reddolunmuşsa, sonucu müracaaat sahibine bildirmek durumundadır. Aday, kararla ilgili olarak idarî yargı merciine başvurabilir. Yemin MADDE 8. Ruhsat almaya hak kazanarak, özel dedektiflik mesleğine kabul edilen özel dedektife ruhsatname verilirken, İçişleri Bakanlığı özel Dedektifler Kurulu Başkanı ve üyeleri önünde aşağıdaki şekilde yemin ettirilir. "Kanuna, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine andiçerim." Ruhsatın Asılma Mecburiyeti - Hüviyet Cüzdanı - Belgelerin Basımı MADDE 9. Özel dedektiflik ruhsatı, özel dedektiflik bürolarında kolayca görülebilecek bir yere asılı olarak bulundurulur. r özel dedektiflere ayrıca ruhsatlı olduklarım kanıtlamaları için, İçişleri Bakanlığı özel Dedektiflik Kurulunca "Özel Dedektif Hüviyet Cüzdanı" verilir. Verilecek özel dedektiflik ruhsatı, özel dedektiflik hüviyet cüzdanı ve İl Dedektifler Komisyonunca özel araştırma ajanları ve diğer personele verilecek kimlik kartlarının biçim, şekil, renk ve diğer hususiyetleri, İçişleri Bakanlığı Özel Dedektifler Kurulunca tespit olunur ve bastırılır.

9 9 (istanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in Teklifi) Ruhsat ve kimlik kartlarında fotoğraf, tarih ve kimlik numarası ile yetkili imza ve soğuk damga bulunur... '. İl özel Dedektifler Komisyonu MADDE 10. tilerde, özel dedektifler, özel araştırma ajanları ve diğer personelle ilgili işlemleri yürütmek üzere "İl Özel Dedektifler Komisyonu" oluşturulur. Komisyon; vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında il emniyet müdürü ya da görevlendireceği bir emniyet müdürü, il Cumhuriyet Başsavcısı ya da görevlendireceği bir Cumhuriyet Savcısı, emniyet müdürlüğü güvenlik şube müdürü ile asayiş şube müdüründen oluşur. Komisyonun raportörlük işleri Güvenlik Şube Müdürlüğünce yürütülür. İçişleri Bakanlığı özel Dedektifler Kurulu MADDE 11. ti Özel Dedektifler Komisyonunun güvenlik soruşturması ve görüşü ile özlük dosyası sonuçlarına göre, kişi hakkında güvenlik soruşturması yapmak ve nihaî kararı vermek üzere "içişleri Bakanlığı Özel Dedektifler Kurulu" oluşturulur. Kurul; İçişleri Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında, Adalet Bakanlığınca görevlendirilecek bir müsteşar yardımcısı ve bir genel müdür ya da bir genel müdür yardımcısı ile İçişleri Bakanlığınca seçilecek bir genel müdür ya da genel müdür yardımcısı ile Emniyet Genel Müdürü ya da görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısından oluşur. Kurulun raportörlük işleri Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülür. özel Dedektiflik Bürosu MADDE 12. özel dedektif unvanını kazanmış ruhsatlı kişi tarafından işyeri olarak "Özel Dedektiflik Bürosu" açılır. Hizmete açılacak özel dedektiflik bürolarının adres, telefon numaraları, diğer haberleşme sistemlerine ait bilgiler, istihdam olunacak personelin açık kimlikleri, işyerinin hizmete açılmasından 7 gün önce bir dilekçe ile birlikte İl özel Dedektifler Komisyonuna bildirilir. Verilen bu bilgilerde olacak değişiklikler, personelin işten ayrılması ya da çıkarılması veya yeni personel alınması gibi değişiklikler de yine 7 gün içerisinde yazılı olarak komisyona bildirilir. Birden çok özel dedektif, çalışmalarını bir ortak özel dedektiflik bürosu şeklinde birleştirebilirler. özel Araştırma Ajanları MADDE 13. özel dedektiflik bürolarında, özel dedektiflere yardımcı olmak üzere "özel Araştırma Ajanları" istihdam edilebilir. Bunlar özel dedektiflerin verdiği inceleme, araştırma, soruşturma, takip - tarassut ve koruma hizmetleri gibi işleri yürütürler. özel Araştırma Ajanlığına Kabul Şartları MADDE 14. özel araştırma ajanlığı mesleğine kabul edilebilmek için; a) T.C. vatandaşı olmak, b) En az bir özel dedektif tarafından, hakkında özel araştırma ajanı olabilir diye olumlu rapor verilmiş bulunmak, vc) Askerliğini yapmış bulunmak, d) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, I

10 . ' T- 10 ' (İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in Teklifi) e) 25 yaşını ikmal etmiş bulunmak, f) Beşinci maddeye göre engel bir hali bulunmamak. (En az 10 yıl çalıştıktan sonra kendi isteği ile ayrılmış ya da emekli olmuş bulunan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli ve Adalet Bakanlığı personeli ile jandarma astsubayları için lise veya dengi okul mezunu olma şartı aranmaz. Bunlar için ortaokul mezunu olmak yeterlidir.) özel Araştırma Ajanlığına Başvuru MADDE Adayların; bir dilekçe, en az bir özel dedektif tarafından, özel araştırma ajanı olabilir diye verilmiş olumlu rapor, adlî sicil kaydı, ikametgâh ilmühaberi, nüfus hüviyet cüzdanı örneği ve lüzumlu görülüp istenecek diğer belgelerle birlikte ti özel Dedektifler Komisyonuna müracaat etmesi gereklidir. il özel Dedektifler Komisyonunca haklarında yaptırılacak güvenlik soruşturmasının olumlu bulunması halinde, kendilerine "özel Araştırma Ajartı Hüviyet Cüzdanı" ve il makamınca ''Silah Taşıma Ruhsatı" verilir. Karar \e Karara İtiraz Hakkı MADDE 16. İl özel Dedektifler Komisyonu, özel araştırma ajanlığı başvurusuna, başvuru tarihinden itibaren 30 gün içerisinde olumlu ya da olumsuz cevap vermekle yükümlüdür. Aday, kararla ilgili olarak idarî yargı merciine başvurabilir. özel Araştırma Ajanlarının Bağlı Olarak Çalışmaları İlkesi MADDE 17. özel araştırma ajanları ancak, bir özel dedektife bağlı olarak, özel dedektiflerce kurulmuş bürolarda, onların direktifleri doğrultusunda görev yaparlar. Müstakilen özel dedektiflik bürosu açamaz, çalışamazlar. İstihdam Edilecek Diğer Personel MADDE 18. özel dedektif bürolarında, idarî işlerde istihdam edilmek üzere personel, sair işlerde çalıştırılmak üzere müstahdemler istihdam olunabilir. Bu kişilerin, bu hizmetlerde çalıştırılabilmeleri için adlî sicillerinin temiz, İl özel Dedektifler Komisyonunca haklarında yapılacak güvenlik soruşturmasının olumlu bulunması şarttır. Bu kişilerin işe başlatıldıktan sonra, 7 gün içinde özel dedektif tarafından İl özel Dedektifler Komisyonuna dilekçe ile başvuruları yaptırılır. Dilekçeye ekli olarak adlî sicil raporu, ikametgâh ilmühaberi, nüfus hüviyet cüzdanı örneği ve gerekli olup istenecek diğer belgeler verilir. Haklarında, İl özel Dedektifler Komisyonunca olumsuz karar verildiği, özel dedektife bildirilir bildirilmez, bu kişilerin işyerinden ilişikleri kesilir ve durum 7 gün içinde İl Dedektifler Komisyonuna yazılı olarak bildirilir. Bu personelin işe başlama ve işten ayrılmaları ya da çıkarılmaları 7 gün içerisinde İl Özel Dedektifler Komisyonuna bildirilir. Bunlardan idarî hizmetlerde istihdam edilecek personelle İl özel Dedektifler Komisyonunca "özel Dedektiflik Kâtibi Hüviyet Cüzdanı" müstahdemlere "özel Dedektiflik Hizmetlisi Hüviyet Cüzdanı" verilir.., özel Dedektif ve özel Araştırma Ajanlarının Görev ve Çalışma Alanları MADDE 19. Özel dedektifler ve istihdam ettikleri özel araştırma ajanları müşterilerinin; a) Aile fertleri (karı - koca - çocuklar - akrabalar) arasındaki her türlü özel ilişkileri, b) Aile fertlerinin ikinci şahıslarla olan sosyal, ekonomik, politik ve her türlü ilişkilerini,

11 11 (istanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in Teklifi) c) Aile fertlerinin tutum ve davranışları ile yaşama tarz ve biçimlerini, d) Okul çağındakilerin ders ve okula devam durumlarını, kötü alışkanlıklara meyilli olup olmadıklarını, e) Aile fertlerinin başkaları ile gayrimeşru bir hayat tarzı veya işdüzeni sürdürüp sürdürmediklerini, 0 Müşterisi tarafından hakkında bilgi ve delil toplanması istenen kişiler hakkında; kişinin kimliği, servet durumu, alışkanlıkları, tutum ve davranışları, mizacı, işi ve durumu, meşgaleleri, işrete düşkün olup olmadığı, dürüstlük ve seciye sağlamlığı, inanırlığı, bilgi ve becerileri, güvenirliği, sadakati, faaliyetleri, siyasî tutum ve davranışları, hangi dernek ve gruplar içinde bulunduğu, eylemleri, herhangi bir suçtan hüküm giyip giymemiş bulunduğu, ikamet ve iş adresleri gibi hususların belirlenmesini, g) Kaybolmuş ya da adresi bilinmeyen kişilerin bulunmasını, adreslerinin tespit edilmesini, h) Kaybolmuş ya da çalınmış malların bulunmasını, i) Korunması istenen kişi ya da kuruluş, bina, her türlü tesis ya da malın korunmasının sağlanmasını, j) Ticarî bir firma, fabrika, imalathane, ya da her türlü işyerinde çalışan her kademedeki personelin, dürüstlük ve güvenirliliklerinin, işverene karşı tutum ve davranışlarının, işveren aleyhine diğer firma ve kuruluşlarla işbirliği yapıp yapmadıklarını, çalışanları işveren aleyhinde kışkırtıp kışkırtmadıklarının tespit olunmasını, k) özellikle halka açık bulunan her türlü şirket, büyük mağaza, acenta, süpermarket ve her türlü işyerinde; çalışanlar ile bu yerlere girip çıkan kişilerin mal kaçırmalarını, mevcut taşınmaz mal ve makinelere zarar vermelerini kollamak ve önlemek, bilgi ve belgelerle rapor düzenlemek görevleri olup; 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre, hâkim kararı ile yapılacak işler hariç, müşterilerinin talepleri üzerine araştırma ve inceleme yapıp rapor hazırlayacakları konular çalışma alanlarını teşkil eder. Umuma Açık Yerlerde Araştırma İnceleme Yapma Yetkisi MADDE 20. özel dedektifler ve istihdam ettikleri özel araştırma ajanları, çalışmalarını sürdürebilmek, araştırma ve incelemelerde bulunabilmek amacıyla, umuma açık yer olarak nitelendirilen bilumum yerlerde, bu yerlerin açık bulundurulduğu saatler dahilinde girmeye, araştırma ve inceleme yapmaya, bu yerlerde her ne nam altında olursa olsun hizmet gören kişiler ile, bu yerlerin yetkili yöneticisi durumunda olan şahıs ve işyeri sahiplerinin bilgilerine başvurmaya yetkilidirler. Kişileri ifade almak üzere bürolarına davet edemez, zor kullanamazlar. özel dedektif ve özel araştırma ajanlarını, bu yerlere sokmamakta direnen, araştırma ve incelemelerde bulunmalarını engelleyenler hakkında, genel zabıtanın görevini engelleyenlere uygulanan cezaî hükümler aynen uygulanır.. Böyle bir engellemenin yapıldığı, görevli zabıtaya bildirildiğinde zabıta el koyar. Özel dedektif veya özel araştırma ajanının inceleme ve araştırmalarını sürdürmesine yardımcı olur. Yapılan engellemeyi olay yerinde tanzim edeceği bir tutanakla tespit edip adlî makamlara bildirir. Türkiye Büyük Millet Meclisi ' (S. Sayısı : 246)

12 12 (İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in Teklifi) Bilgileri Açıklama Yasağı ve Doğru Bilgi Verme İlkesi MADDE 21. özel dedektif, özel çalışmaları sonucu edindiği bilgileri kimseye açıklamaz, Müşterilerinden başka hiç kimseye sır ifşa edemez,, ancak resen takibi gerekli bir suç işlendiği yolunda bilgi edindiğinde, bilgi ve belgeleri bulunduğu yer Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirmekle mükelleftir. (Takibi şikâyete bağlı suçlar hariç) özel dedektifler, işverenine ya da müşterisine bile bile hilafı hakikat bilgi ya da rapor veremezler. özel dedektiften başka hiç kimse bir müşteriye yazılı rapor veremez. Görevi Savsaklama ve. Kötüye Kullanma MADDE 22. özel dedektif, bu kanun ve diğer kanunlar gereğince kendisine verilmiş görev ve yetkiyi ihmal edemez veya kötüye kullanamaz. Görevini ihmal eden, yetkilerini kötüye kullanan özel dedektifler Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 inci maddeleri gereğince cezalandırılırlar. Zabıtanın Görevini Aksatmama İlkesi MADDE 23. özel dedektifler, özel araştırma ajanları ve her ne nam altında olursa olsun istihdam ettikleri kişiler zabıtanın görevini aksatıcı, engelleyici tutum ve davranışlardabulunamazlar. Bu hallerinin tespit edilmesi halinde, genel zabıtanın görevini engelleyenlere uygulanan cezaî hükümler aynen bunlara da uygulanır. Disiplin Cezalarının Uygulanacağı Haller MADDE 24. özel dedektiflik onuruna yahut meslek ahlakına uymayan tutum ve davranışlarda bulunanlara, görevini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında bu kanunda sayılan disiplin cezaları uygulanır. Disiplin Cezaları MADDE 25. Disiplin cezaları şunlardır; a) Kınama : Tutum ve davranışlarda kusurlu sayıldığının özel dedektife bildirilmesidir. b) Para Cezası : Elli bin liradan beşyüz bin liraya kadar para cezası. c) İşten Çıkarma : özel dedektifin bir aydan az ve bir yıldan fazla olmamak üzere mesleğini yapmaktan yasaklanmasıdır. ^ - d) Meslekten Çıkarma : özel dedektiflik ruhsatı ve özel dedektiflik hüviyet cüzdanının geri alınarak özel dedektiflik unvanının kaldırılmasıdır. Bu madde hükümleri, ti Dedektiflik Komisyonunca özel araştırma ajanlarına da aynen uygulanır. Cezaların Uygulanma Şekli ' - MADDE 26. Bu Kanunun 21 inci maddesi hükümlerine uymayanlara ilk defasında kınama, ikinci defasında para cezası (İl Dedektifler Komisyonunca) verilir. Bu Kanunun 21 inci maddesi hükümlerine uymamayı itiyat haline getirenlerle zabıtanın görevini aksattığı ya da engellediği tespit olunanlara (İl özel Dedektifler Komisyonu - İçişleri Bakanlığı özel Dedektifler Kurulunca) işten çıkarma cezası uygulanır.

13 .13 > (İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in Teklifi) özel Dedefçtif ve Özel Araştırma Ajanlarına Karşı işlenen Suçlar MADDE 27. Görev sırasında veya yaptığı görevden dolayı özel dedektif ya da özel araştırma ajanlarına karşı işlenen suçlar hakkında, bu suçların genel zabıtaya karşı işlenmesine ilişkin hükümler aynen uygulanır. Özel Dedektiflik Ücretinin Serbestçe Kararlaştırılması MADDE 28. Dedektiflik ücreti, dedektifin sunacağı hizmetlerin karşılığı olan meblağı ifade eder. Dedektiflik ücreti, dedektifle işveren arasında serbestçe kararlaştırılır. İş takibi ve her türlü danışma ücretleri hakkındaki anlaşmaların yazılı şekilde olması şarttır. Ücretten doğan davalarda, yazılı sözleşmeden başka delil getirilemez ve dinlenmez. İş Sahibinin İşi Başka Özel Dedektife Vermesi MADDE 29. İş sahibi, ilk anlaşmayı yaptığı özel dedektifin yazılı muvafakatini alarak başka özel dedektifleri de işin takibine sokabilir. İş sahibi, ilk özel dedektifin muvafakatini kendisine tevdi veya tebliğ edilecek bir yazı ile en az bir hafta süre vererek talep eder. özel dedektif bu süre içerisinde cevap vermemişse muvafakat etmiş sayılır. İlk özel dedektifin muvafakat etmemesi halinde, sözleşme kendiliğinden sona erer. İş sahibi muvafakat etmeyen özel dedektife ücretin tamamını ödemekle yükümlüdür. İlk özel dedektifin muvafakati ile işin başka dedektifler tarafından da takibi halinde iş sahibi, ilk özel dedektifin ücretinden kısıntı yapamaz. Özel Dedektifin İşi Takipten Vazgeçmesi, Azli ve Ücretin Gününde Ödenmesi MADDE 30. Üzerine almış olduğu işi haklı bir neden olmaksızın takipten vazgeçen özel dedektife hiçbir ücret ödenmez ve peşin olarak alınmış para da iş sahibine geri ödenir. özel dedektifin azli halinde ücretin tamamı verilir. Ancak özel dedektif kusur veya ihmalinden dolayı azledilmişse ücretin ödenmesi gerekmez. Anlaşmaya göre özel dedektife peşin verilmesi gereken ücret ödenmezse, özel dedektif işe başlamakta zorunlu değildir. Bu nedenle doğabilecek her türlü sorumluluk iş sahibinindir. Yazılı sözleşmedeki diğer ödeme şartlarının yerine getirilmemesinden dolayı özel dedektif işi takip etmek ve sonucu elde etmekten mahrum kalırsa, sorumluluk bakımından aynı hüküm uygulanır. İş Sahibinin Adresi MADDE 31. İş sahibinin sözleşmede verdiği adres özel dedektif tarafından yapılacak her tebliğ, kendisine yapılmış sayılır. Adres değişikliği en geç üç gün içinde, iş sahibi tarafından taahhütlü olarak özel dedektife bildirilir. İş sahibinin adresine gönderilebilecek yazıların tebliğ edilmemesinden veya adres değişikliklerinin bildirilmemesinden doğan sorumluluk iş sahibine aittir.

14 14 (İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in Teklifi) Dava ve Takip Dosyalarının İncelenmesi MADDE 32. Dava ve takip dosyaları, özel dedektifler, özel araştırma ajanları yahut taraflarca mahkeme ve icra kalemlerinde incelenebilir. Dosya Ilıtma MADDE 33. özel dedektifler, üzerlerine aldıkları her iş yahut yazılı bilgi ve mütalaasına başvurulan her husus hakkında, düzenli bir dosya tutmakla yükümlüdürler. Reklam Yasağı MADDE 34. Özel dedektiflerin, tabelalarında, basılı kâğıtlarında ve ilanlarında özel dedektiflik ve akademik unvanları dışında, unvan ve sıfat kullanmaları yasaktır. özel Dedektiflik ve Avukatlık Mesleğinin Bir Arada Yapılamayacağı tikesi MADDE 35. Adalet Bakanlığı veya diğer yargı organları Hâkimler Sınıfı personelinden olup, özel dedektiflik ruhsatı almış bulunan kişiler, aynı zamanda hem avukatlık, hem de özel dedektiflik yapamazlar. Bunlardan birini tercih etmek zorundadırlar. Yürürlük MADDE 36. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme. MADDE 37. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

15 15 ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN Özel Dedektiflik Kanunu Teklifi Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, özel dedektifler ile özel araştırma görevlilerinin çalışma alanları ile yetki ve sorumluluklarını, niteliklerini, mesleğe kabul ve meslekten çıkarılma esas ve usullerini düzenlemektir. İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN Özel Dedektiflik Kanunu Teklifi MADDE 1. Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 1 inci maddesi, Komisyonumuzca Kuruluş MADDE 2. Özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri ile özel dedektif bürolarında çalışacak personele ilişkin işlemleri yürütmek üzere İçişleri Bakanlığında özel Dedektiflik Kurulu, illerde İl Özel Dedektiflik Komisyonları kurulur. özel Dedektiflik Kurulu MADDE 3. Özel Dedektiflik Kurulu, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Adalet Bakanlığınca görevlendirilecek iki Genel Müdür Yardımcısı ile İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanından oluşur. Kurulun raportörlük işleri Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülür. Kurulun çalışma usul ve esasları yönetmelikte gösterilir. // Özel Dedektiflik Komisyonu MADDE 4, İl Özel Dedektiflik Komisyonu, Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısının başkanlığında, İl Emniyet Müdürü veya görevlendireceği bir Emniyet Müdürü, İl Cumhuriyet Başsavcısı veya görevlendireceği bir Cumhuriyet Savcısı, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdüründen oluşur. Komisyonun raportörlük işleri Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülür. Komisyonun çalışma usul ve esasları yönetmelikte gösterilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi MADDE 2. Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 2 nci maddesi, Komisyonumuzca özel Dedektiflik Kurulu MADDE 3. Özel Dedektiflik Kurulu, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Adalet Bakanlığınca görevlendirilecek iki Genel Müdür Yardımcısı ile İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanından oluşur. Kurulun raportörlük işleri Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülür. Kurulun çalışma usul ve esasları yönetmelikte gösterilir. // özel Dedektiflik Komisyonu MADDE 4. İl Özel Dedektiflik Komisyonu, Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısının başkanlığında, İl Emniyet Müdürü veya görevlendireceği bir Emniyet Müdürü, İl Cumhuriyet Başsavcısı veya görevlendireceği bir Cumhuriyet Savcısı, Jandarma Alay Komutanı veya Görevlendireceği bir kişi ve Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdüründen oluşur. Komisyonun raportörlük işleri Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülür. Komisyonun çalışma usul ve esasları yönetmelikte gösterilir. (S. Sayısı : 246)

16 (Adaİet Komisyonunun Kabul özel Dedektif 16- MADDE 5. özel dedektif, gerçek ve tüzelkişiler adına, talep edilen konu ile sınırlı olarak mevcut kanunlar çerçevesinde her türlü bilgileri toplayıp değerlendiren, araştırma ve inceleme yapan gerçek ve tüzelkişilere karşı, her türlü tecavüzleri engelleyen veya defeden, kuruluş, bina, mal ve eşyanın korunmasını sağlayan, bu görevleri sırasında bir suça muttali olduğunda ilgilileri haberdar eden, bu arada suç kanıtlarının kaybolmamasım sağlayan ve bu Kanunla verilen, sınırlı yetkileri kullanan görevlidir. (İçişleri Komisyonunun Kabul MADDE 5. Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 5 inci maddesi, Komisyonumuzca özel Dedektifliğin Mahiyeti MADDE 6. Özel dedektiflik kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. özel Dedektifliğe Kabul Şartları MADDE 7. özel dedektif olabilmek için; a) Türk vatandaşı olmak, b) En az üç yıllık yüksekokul mezunu olmak, c) Emniyet hizmetleri sınıfı personelinden emniyet müdürü, emniyet amiri rütbesini almış ve kendi isteği ile ayrılmış veya emekli olmuş, Jandarma Genel Komutanlığı subay sınıfından onbeş yıl görev yaptıktan sonra ayrılmış veya emekli olmuş, özel dedektiflik yapmalarında sakınca bulunmadığı hususunda MİT Müsteşarlığınca haklarında uygun görüş bildirilmek kaydıyla MlT Müsteşarlığında şube müdürü veya daha üst unvanları almış ve kendi istekleri ile ayrılmış veya emekli olmuş bulunmak, en az onbeş yıl fiilen avukatlık yapmış olmak, d) Bu Kanuna göre özel dedektiflik yapmaya engel bir hali bulunmamak, gerekir. - Avukatlar aynı zamanda hem özel dedektiflik, hem avukatlık yapamazlar. I Türkiye Büyük Millet M MADDE 6. Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 6 ncı maddesi, Komisyonumuzca Özel Dedektifliğe Kabul Şartları MADDE 7. Özel dedektif olabilmek için; a) Türk vatandaşı olmak, b) En az üç yıllık yüksekokul mezunu olmak, c) Emniyet hizmetleri sınıfı personelin-. den emniyet müdürü, emniyet amiri rütbesini almış ve kendi isteği ile ayrılmış veya emekli olmuş, Jandarma Genel Komutanlığı subay sınıfından onbeş yıl,görev yaptıktan sonra ayrılmış veya emekli olmuş, özel dedektiflik yapmalarında sakınca bulunmadığı hususunda MİT Müsteşarlığınca haklarında uygun görüş bildirilmek kaydıyla MİT Müsteşarlığında şube müdürü veya daha üst unvanları almış ve kendi istekleri ile ayrılmış veya emekli olmuş bulunmak, en az onbeş yıl fiilen avukatlık, hâkimlik, savcılık ve mülkî idare amirliği yapmış olmak,. d) Bu Kanuna göre özel dedektiflik yapmaya engel bir hali bulunmamak, Gerekir. Avukatlar aynı zamanda hem özel dedektiflik, hem avukatlık yapamazlar. selisi (S. Sayısı : 246)

17 17 (Adalet Komisyonunun Kabul özel Dedektifliğe Engel Haller MADDE 8. Aşağıda yazılı durumlardan birinin varlığı halinde özel dedektiflik mesleğine kabul istemi reddolumır. a) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletiri şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmak, b) Kesinleşmiş bir. disiplin kararı sonucunda Devlet Memuru olma niteliğini kaybetmiş olmak, c) İflas etmiş olup da itibarı iade edilmemiş bulunmak, d) özel dedektifliği sürekli olarak gerektiği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malul olmak. Özel Dedektifliğe Kabul MADDE 9. Özel dedektiflik ruhsatı almak için İl özel Dedektiflik Komisyonuna dilekçe ile başvurulur. ~ * ti Özel Dedektiflik Komisyonu, başvuru üzerine 60 gün içinde bu Kanunun 7 ve 8 inci maddelerindeki özel dedektif olabilme şartlarını ve engel halleri araştırır ve ayrıca güvenlik soruşturmasını yaptırır. il Özel Dedektiflik Komisyonu yukarıdaki fıkraya göre yaptığı araştırma sonucunu, görüşü ile birlikte özel Dedektiflik Kuruluna gönderir. özel Dedektiflik Kurulu başvuru sahibinin özlük dosyası ile gizli sicilinin bir örneğini görev yaptığı kurumlardan ister. (İçişleri Komisyonunun Kabul MADDE 8. Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 8 inci maddesi, Komisyonumuzca MADDE 9. Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 9 uncu maddesi, Komisyonumuzca

18 18 (Adalet Komisyonunun Kabul Özel Dedektiflik Kurulu, İl özel Dedektiflik Komisyonunun, araştırma sonucu ve görüşünün geldiği tarihten itibaren 45 gün içinde, özlük dosyası ve gizli sicilini de nazara alarak bir karar verir, bu kararı ilgiliye tebliğ eder. Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar yönetmelikte gösterilir. Yemin MADDE 10. Özel Dedektiflik Kurulunun kararı ile mesleğe kabul edilen özel dedektiflere, ruhsatlan verilirken özel Dedektiflik Kurulu başkan ve üyeleri önünde aşağıdaki şekilde yemin ettirilir; "Kanuna, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine and içerim." Ruhsatın Asılma Mecburiyeti, Hüviyet Cüzdanı ye Belgelerin Basımı MADDE 11. özel dedektiflik ruhsatı, özel dedektiflik bürolarında kolayca görülebilecek bir yere asılı olarak bulundurulur. özel dedektiflere ayrıca ruhsatlı olduklarını kanıtlamaları için özel Dedektiflik Kurulunca "özel Dedektif Hüviyet Cüzdanı" verilir. özel Dedektiflik Bürosu MADDE 12. Özel Dedektif unvanını kazanmış ruhsatlı kişi tarafından işyeri olarak "özel Dedektiflik Bürosu" açılır. Hizmete açılacak özel dedektiflik bürolarının adres, telefon numaraları, diğer haberleşme sistemlerine ait bilgiler, istihdam olunacak personelin açık kimlikleri, iş yerinin açılmasından 7 gün önce bir dilekçe ile birlikte İl özel Dedektiflik Komisyonuna bildirilir. Verilen bu bilgilerde olacak değişiklikler, personelin iştenayrılması yada çıkarılması veya yeni personel alınması gibi değişiklikler de yine 7 gün içerisinde yazılı olarak aynı komisyona bildirilir. Türkiye Büyük Millet İt. (İçişleri Komisyonunun Kabul MADDE 10. Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 10 uncu maddesi, Komisyonumuzca MADDE Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 11 inci maddesi, Komisyonumuzca I '. MADDE 12. Adalet Komisyonunun. kabul ettiği metnin 12 nci maddesi, Komisyonumuzca (S. Sayısı : 246)

19 (Adalet Komisyonunun Kabul özel Araştırma Görevlisi MADDE 13. özel dedektiflik bürolarında, özel dedektiflere yardımcı olmak üzere "özel Araştırma Görevlisi" istihdam edilebilir. Bunlar özel dedektiflerin verdiği inceleme, araştırma, soruşturma, takip-tarassut ve istihbarat hizmetlerini yürütürler. özel Araştırma Görevliliğine Kabul Şartları MADDE 14. özel araştırma görevlisi mesleğine kabul edilebilmek için; a) T.C. vatandaşı olmak, b) En az bir özel dedektif tarafından, hakkında özel araştırma görevlisi olabilir diye olumlu rapor verilmiş bulunmak, c) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, d) 25 yaşını ikmal etmiş bulunmak, e) 8 inci maddeye göre engel bir hali bulunmamak gerekir. özel Araştırma Görevliliğine Kabul ' 19 MADDE 15. Özel araştırma görevlisi ruhsat almak için bir dilekçe ile özel Dedektiflik Komisyonuna başvurur. Dilekçeye yanında çalışmak istenilen özel dedektifin olumlu görüşü eklenir. ti özel Dedektiflik Komisyonu başvuru üzerine 30 gün içinde bu Kanunun 14 ve 8 inci maddelerine göre özel araştırma görevlisi olabilme şartlarını ve engel halleri araştırır ve ayrıca güvenlik soruşturması yaptırır. ti özel Dedektiflik Komisyonunca haklarında yaptırılacak soruşturmanın olumlu bulunması halinde, kendilerine "özel Araştırma Görevlisi Hüviyet Cüzdanı" verilir. Başvuru dilekçesine eklenecek belgeler ile özel araştırma görevlisi hüviyet cüzdanı verilmesinin usul ve esasları; yönetmelikte gösterilir. (içişleri Komisyonunun Kabul MADDE 13. Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 13 üncü maddesi, Komisyonumuzca MADDE 14..Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 14 üncü maddesi, Komisyonumuzca MADDE 15. Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 15 inci maddesi, Komisyonumuzca

20 ^ ^(Adalet Komisyonunun Kabul Silah Taşıma ve Kullanma Yetkisi 20 MADDE 16. Özel Dedektifler bu Kanunla verilmiş görevlerini yaparken silah taşıma ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu uyarınca silah kullanma yetkisine haizdir. özel araştırma görevlisi kendilerine özel silah kullanma belgeleri ile verilen demirbaşa kayıtlı silahlarını korudukları bina, tesis ve kuruluşlarda taşıyabilirler. özel Araştırma Görevlilerinin Bağlı Olarak Çalışmaları İlkesi MADDE 17. Özel Araştırma Görevlileri ancak, bir özel dedektife bağlı olarak, onların direktifleri doğrultusunda görev yaparlar. Müstakilen özel dedektiflik bürosu açamaz ve çalışamazlar. İstihdam Edilecek Diğer Personel MADDE 18. Özel dedektiflik bürolarında idarî işlerde istihdam edilmek üzere personel, sair işlerde çalıştırılmak üzere müstahdemler istihdam olunabilir. Bu kişilerin bu hizmetlerde çalıştırılabilmeleri için 8 inci maddede sayılan durumlardan birini taşımamaları ve ti özel Dedektiflik Komisyonunca haklarında yapılacak güvenlik soruşturmasının olumlu bulunması şarttır, Bu kişilerin işe başlamadan ti özel Dedektiflik Komisyonuna dilekçe ile başvuruları yaptırılır. Bunlardan idarî hizmetlerde istihdam edilecek personele ti özel Dedektiflik Komisyonunca "Hüviyet Cüzdanı" verilir. tkinci fıkraya göre yapılacak başvuru ile üçüncü fıkraya göre verilecek hüviyet cüzdanlarının esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir. özel Dedektif ve Özel Araştırma Görevlilerinin Görev ve Çalışma Alanları MADDE 19. Özel dedektifler ve istihdam ettikleri özel araştırma görevlileri müşterilerinin vaki talepleri üzerine aşağıdaki görevleri yaparlar. (içişleri Komisyonunun Kabul MADDE 16. Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 16 ncı maddesi, Komisyonumuzca ^ MADDE 17. Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 17 nci maddesi, Komisyonumuzca MADDE 18. Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 18 inci maddesi, Komisyonumuzca MADDE 19. Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 19 uncu maddesi, Komisyonumuzca

ÖZEL DEDEKTİFLER DERNEĞİ

ÖZEL DEDEKTİFLER DERNEĞİ 8 TÜRKİYE ÖZEL DEDEKTİFLİK YASA ÖNERİSİ TASLAK METİN 63 Özel Dedektiflik Kanunu (1994) Önerilen Metin Kanun No: 3963 Kabul Tarihi: 20.1.1994 Amaç MADDE 1- Bu Kanunun amacı, özel dedektifler ile özel araştırma

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 2 Sayfa: 1041

AVUKATLIK KANUNU. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1041 4515 AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası : 1136 Kabul Tarihi : 19/3/1969 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/1969 Sayı : 13168 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 8 Sayfa : 1694 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası: 1136; Kabul Tarihi: 19/3/1969. RG: 7/4/1969-13168; Düstur: Tertip 5, Cilt 8, s. 1694. Bu Kanun un yürürlükte olmayan hükümleri için bkz., Başbakanlık Yürürlükteki

Detaylı

SOYBAŞ AVUKATLIK BÜROSU www.soybas.av.tr AVUKATLIK KANUNU 1 BİRİNCİ KISIM AVUKATLIK VE AVUKAT

SOYBAŞ AVUKATLIK BÜROSU www.soybas.av.tr AVUKATLIK KANUNU 1 BİRİNCİ KISIM AVUKATLIK VE AVUKAT AVUKATLIK KANUNU 1 BİRİNCİ KISIM AVUKATLIK VE AVUKAT Avukatlığın Mahiyeti Madde 1. Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. (Değişik: 2/5/2001-4667/1 m.) Avukat, yargının kurucu unsurlarından

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM. Temel Ġlkeler

AVUKATLIK KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM. Temel Ġlkeler AVUKATLIK KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM Temel Ġlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, avukatlık mesleğinin niteliğini, amacını, mesleğe kabulü, avukatın hak ve yükümlülüklerini, avukatlık faaliyetinin

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI İÇİNDEKİLER 1 KANUNLAR 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu... 3 6207 Sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanunu... 163 YÖNETMELİKLER

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 04 10 Temmuz 2006 Yayımlandığı Tarih 11 Temmuz 2006 Sayı 306 İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU. Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 ÜÇÜNCÜ KISIM. Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU. Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 ÜÇÜNCÜ KISIM. Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 Ticaret Borsalarına İlişkin Genel Esaslar Ticaret borsaları ÜÇÜNCÜ KISIM Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İSTANBUL ALTIN BORSASI YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ALTIN BORSASI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 30.06.1999 Resmi Gazete Sayısı: 23741 İSTANBUL ALTIN BORSASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Sermaye Piyasası Kanununun 40/A maddesi hükmüne dayanılarak

Detaylı

Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve Sıkça Sorulan Sorular

Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve Sıkça Sorulan Sorular Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve Sıkça Sorulan Sorular TURİST REHBERLERİ BİRLİĞİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 TEŞEKKÜR 7 TURIST REHBERLIĞI MESLEK KANUNU 13 Amaç, Kapsam ve Tanımlar 13 Mesleğe Kabul 16 Mesleğin

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü SAYI : B.14.0.ESG.0.11.00.01 KONU : Esnaf ve sanatkâr kuruluşları 14.09.05 1686 ana sözleşmeleri. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONUNA

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu nda görev

Detaylı

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Telekomünikasyon Kurumundan : Telekomünikasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Telekomünikasyon Kurumu personelinin işe alınmasında atanma,

Detaylı

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4054 Kabul Tarihi : 7/12/1994 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih : 13/12/1994 Sayı : 22140 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 Sayfa : Amaç BİRİNCİ

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 2 Nisan 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28960 Karar Sayısı : 2014/5934 BAKANLAR KURULU KARARI Ekli Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü nün yürürlüğe konulması; Sermaye Piyasası Kurulunun önerisine

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

SİYASİ PARTİLER KANUNU

SİYASİ PARTİLER KANUNU 5703 SİYASİ PARTİLER KANUNU Kanun Numarası : 2820 Kabul Tarihi : 22/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 24/4/1983 Sayı : 18027 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 290 * * * Bu Kanunun

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME MEVZUATI

ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME MEVZUATI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME MEVZUATI ANKARA 2013 1 ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME BAŞKANLIĞI Başkanlık İdari Büro Amirliği: 0 (312)

Detaylı

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4491, 4672, 4684, 4743, 4842 ve 5020, 5189, 5228, 5354 Sayılı Kanunlar ve Anayasa Mahkemesi nin * 08.12.2007 tarih ve 26724 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 18.10.2007 tarih

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır TBMM KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır TBMM KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Aralık 2012 CUMARTESİ YASAMA BÖLÜMÜ Sayı : 28491 TBMM KARARI SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ARTAN ŞİDDET OLAYLARININ

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNUNDA YAPILMASI GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLERİ HAZIRLAMA KOMİSYONUNUN 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNUNDA YAPILMASI GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLERİ HAZIRLAMA KOMİSYONUNUN 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNUNDA YAPILMASI GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLERİ HAZIRLAMA KOMİSYONUNUN 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ ÇALIŞMA METNİ 2014 MAYIS Türkiye Barolar Birliği Yönetim

Detaylı

POLİS VAZİFE VE SALȂHİYET KANUNU (1)(2)(3)

POLİS VAZİFE VE SALȂHİYET KANUNU (1)(2)(3) POLİS VAZİFE VE SALȂHİYET KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2559 Kabul Tarihi : 4/7/1934 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 14/7/1934 Sayı : 2751 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 15 Sayfa : 575 Madde

Detaylı

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Tarihi: 22.01.1990

Detaylı

Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları

Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları Dönem : 19 Yasama Yılı : 2 T. B. M. M. (S. Sayısı: 180) Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) T.C. Başbakanlık 6.10.1983

Detaylı

Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Haziran 1999 ÇARŞAMBA. Bankalar Kanunu

Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Haziran 1999 ÇARŞAMBA. Bankalar Kanunu r T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Haziran 1999 ÇARŞAMBA Sayı: 23734 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Bankalar Kanunu Kanun No. 4389

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26361. YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: TÜRKĠYE PETROLLERĠ ANONĠM ORTAKLIĞI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ

Resmî Gazete Sayı : 26361. YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: TÜRKĠYE PETROLLERĠ ANONĠM ORTAKLIĞI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ 29 Kasım 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26361 YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: TÜRKĠYE PETROLLERĠ ANONĠM ORTAKLIĞI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Ürün Đhtisas Borsalarının Kuruluş, Đşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Genel Yönetmelik

Ürün Đhtisas Borsalarının Kuruluş, Đşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Genel Yönetmelik Ürün Đhtisas Borsalarının Kuruluş, Đşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Genel Yönetmelik BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hükümler, Kuruluş, Faaliyet Đzni BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ

TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ 5995 TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/12/2012 No : 2012/4093 Dayandığı Kanunun Tarihi : 13/1/2011 No : 6102 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 27/1/2013 No : 28541 Yayımlandığı

Detaylı

7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU

7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU 7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU 30 Aralık 1959 10394 R.G. Amaç, Kapsam ve Tanımlar (22 Haziran 1994-21968 R.G.-539 KHK ile değiştirilmiştir) Madde 1- Bu Kanunun amacı, ülke sigortacılığının geliştirilmesini,

Detaylı