İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, Özel Dedektiflik Kanunu Teklifi ve Adalet ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, Özel Dedektiflik Kanunu Teklifi ve Adalet ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/2)"

Transkript

1 * Dönem : 19 Yasama Yılı : 2 T. B. M. M. (S. Sayısı: 246) İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, Özel Dedektiflik Kanunu Teklifi ve Adalet ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/2) TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA Özel Dedektiflik Kanun Teklifim ilişikte sunulmuştur. Gereğini emir ve müsaadelerinize arz ederim. Saygılarımla.. GEREKÇE ' Orhan Ergüder İstanbul Ülkemiz nüfusunun altmış milyona dayanmış olduğu göz önünde bulundurulduğunda; insan sayısına oranla; genel zabıta sayısının yeterli düzeyde olmadığı, iş hacminin kabarık, zamanın ise kısıtlı oluşu gibi nedenlerle, zabıtanın özel veya tüzelkişilerin günlük hayatta ihtiyaç duydukları kişi ve ekonomik istihbarat, oto hırsızlığı, dolandırıcılık, özel yakın koruma gibi konularda hizmet vermekte zorlandığı, sınırlı zaman ve yoğun işleri arasında sıkışıp kaldığı görülmektedir. ' Diğer yandan, batılı ülkelerde özel dedektiflik müessesesinin topluma büyük hizmetlerde bulunduğu gibi, genel zabıta hizmetlerini hafifletici fonksiyon ifa etmekte olduğu da bilinmektedir. Kanun yürürlüğe girdiğinde, genel zabıta hizmetlerinde bir rahatlama olacağı, bir anlamda suç ve suçluluğu önleyici, suçluların tespit ve yakalanmalarını kolaylaştırıcı, zabıtaya yardımcı yeni bir hizmet birimi kurulmuş olacaktır. Özellikle zabıtanın zaman ayıramadığı konularda, vatandaşa hizmet verebilecek yepyeni bir müessese kurulmuş olacaktır. Adalet Komisyonu Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Esas No, : 2/2 Karar No. : 23 ı TÜRKİYE BJÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA istanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in; Özel Dedektiflik Kanunu Teklifi Adalet ve İçişleri Bakanlıkları temsilcilerinin ve teklif sahibinin de katılmasıyla Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiş, maddeler üzerin- 'deki kabul, ilave ve değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 1. Teklifin Amaç başlıklı 1 inci maddesinde yer alan "özel araştırma ajanları" ibaresi "özel araştırma görevlileri" şeklinde değiştirilmiş ve madde redaksiyona tabi tutularak yeniden düzenlenmiştir.

2 2 1 inci maddede yapılan bu değişiklik doğrultusunda Teklifte yer alan tüm "ajan" ibareleri "görevli" şeklinde düzeltilmiştir. 2. Teklifle özel dedektiflik kurulu ve komisyonları oluşturulmaktadır. Aynı zamanda bir kuruluş kanunu da olan teklife "Kuruluş" başlıklı 2 nci madde ilave edilmiştir. 3. ' Teklifin 11 inci maddesinin başlığı "özel dedektiflik kurulu" şeklinde değiştirilmiş, maddenin birinci fıkrası 2 nci maddede düzenlendiğinden metinden çıkarılmış, kurulun kimlerden oluşturulacağı hususu yeniden düzenlenmiş ve 3 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 4. Teklifin 10 uncu maddesi ile komisyonun kimlerden oluşturulacağı hususu yeniden düzenlenerek 4 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 5. Teklifin 3 üncü maddesi aynı konuya ilişkin Kanun hükümlerini saklı tutmak amacıyla yeniden düzenlenmiş, özel dedektiflik görevleri arasına koruma görevleri de ilave edilmiş ve 5 inci madde olarak kabul edilmiştir. 6. Teklifin 2 nci maddesi 6 nci madde olarak 7. Teklifin 4 üncü maddesinin (c) bendinde yer alan "Adalet Bakanlığı veya diğer yargı organları hâkimler sınıfı personeli" ibaresi metinden çıkarılmış, MÎT Müsteşarlığı personelinin ve 15 yıl fiilen avukatlık yapmış olanların özel dedektif olabileceği hükme bağlanmış ve 7 nci madde olarak kabul edilmiştir. Ayrıca, maddeye ilave edilen fıkra ile avukatların Özel dedektiflikle avukatlığı birlikte yapamayacakları hususuna açıklık getirilmiştir. 8. Teklifin 5 inci maddesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesine paralel olarak yeniden düzenlenmiş ve 8 inci madde olarak kabul edilmiştir. 9. Teklifin 6 nci ve 7 nci maddeleri "özel dedektifliğe kabul" başlığı altında birleştirilerek tek madde şeklinde özel dedektifliğe kabul prosedürüne açıklık getirilerek düzenlenmiş ve 9 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 10. Teklifin 8 inci maddesi 10 uncu madde olarak yeniden düzenlenmiştir. 11. Teklifin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası özel dedektiflik kurulunun isminde yapılan değişiklik dikkate alınarak düzenlenmiş, üçüncü ve dördüncü fıkralar yönetmelikle düzenlenecek konulara yer verdiği düşünülerek metinden çıkarılmış ve 11 inci madde olarak kabul edilmiştir. 12. v Teklifin 12 nci maddesi ortak özel dedektiflik bürosu açılmasına izin veren son fıkra metinden çıkarılmak suretiyle 12 nci madde olarak, kabul edilmiştir Teklifin 13 üncü maddesinin başlığı "özel araştırma görevlileri" şeklinde, madde metninde yer alan "koruma hizmetleri" ibaresi "istihbarat hizmetleri" olarak değiştirilmiş ve 13 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 14. Teklifin 14 üncü maddesinde yer alan askerliğini yapmış olmak şartıyla eşitlik ilkesine aykırı görülen son fıkra madde methinden çıkarılmış ve 14 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 15. Teklifin 15 inci maddesinin başlığı''özel araştırma görevliliğine kabul" olarak değiştirilmiş, madde daha açık bir biçimde ve beş fıkra halinde düzenlenerek 15 inci madde olarak kabul edilmiştir. 16. Teklifin 16 nci maddesi idarî tasarrufa karşı yargı yoluna başvurma hakkı Anayasal bir hak olduğundan gereksiz görülerek metinden çıkarılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi l (S. Sayısı : 246)

3 _ Teklife kimlerin silah taşıyıp kullanabileceği hususuna açıklık getirmek amacıyla "Silah taşıma ve kullanma yetkisi" başlıklı 16 ncı madde ilave edilmiştir. 18. Teklifin 17 nci maddesi maddede yer alan "ajan" ibareleri "görevli" olarak düzeltilerek 17 nci madde olarak kabul edilmiştir. 19. Teklifin 18 inci maddesi redaksiyona tabi tutulmuş ve 18 inci madde olarak kabul edilmiştir..> 20. Teklifin 19 uncu maddesi Anayasanın 20 nci maddesinde yer alan özel hayatın gizliliğine dokunulamayacağı ilkesi göz önüne alınarak yeniden düzenlenmiş ve 19 uncu madde olarak kabul edilmiştir Teklifin 20 nci maddesi yeniden düzenlenerek özel dedektiflerin ve istihdam ettikleri özel araştırma görevlilerinin umuma açık yerlere ancak bu yerlere gelen üçüncü şahıslarla ilgili olmak üzere bilgi toplamak için girebilecekleri hususuna açıklık getirilmiş, üçüncü ve dördüncü fıkralar metinden çıkarılmış ve 20 nci madde olarak kabul edilmiştir. 22. Teklifin 21 inci maddesi redaksiyona tabi tutularak iki fıkra halinde düzenlenmiş ve 21 inci madde olarak kabul edilmiştir. 23. Teklifin 22 nci maddesi özel dedektifin görevini ihmal etmesi halinde bu ihmalin bir daha kendisine iş verilmemesi sonucunu doğuracağı, bunun ayrıca cezai müeyyideye bağlanmasının doğru olmayacağı düşünülerek Türk Ceza Kanununun 230 uncu maddesine yapılan atıf madde metinden çıkarılmış ve 22 nci madde olarak kabul edilmiştir. 24. Teklifin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası zabıtanın görevini aksatmasının disiplin suçu oluşturacağı düşünülerek metinden çıkarılmış ve 23 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 25. Teklife özel dedektif, özel dedektif büroları ve özel. araştırma görevlilerinin denetiminin nasıl yapılacağını düzenleyen 24 üncü madde ilave edilmiştir. 26. Teklifin 24 üncü maddesi 25 inci madde olarak 27. Teklifin 25 inci maddesinin (c) bendinde yer alan "İşten çıkarma" cezası "faaliyetten men" olarak değiştirilmiş, ayrıca disiplin cezasını gerektiren fiiller ile disiplin cezası verilmesinin usul ve esaslarının yönetmelikte belirleneceğine ilişkin bir fıkra ilave edilmiş ve 26 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 28. Teklifin 26 ncı maddesi "Tekerrür halinde uygulanacak ceza" başlığı altında yeniden düzenlenmiş, tekerrür halinde uygulanacak ceza hükme bağlanmış, diğer cezalar yönetmeliğe bırakılmış ve 27 nci madde olarak kabul edilmiştir. 29. Teklife hangi hallerde dedektifliğin sona ereceğini gösteren "Dedektifliğin sona ermesi" başlıklı 28 inci madde ilave edilmiştir. 30. Teklifin 27 nci maddesinde yer alan görev sırasında veya yaptığı görevinden dolayı özel dedektif veya özel araştırma görevlilerine karşı işlenen suçlar hakkında genel zabıtaya karşı işlenen suçlara ilişkin hükümler yerine memura karşı işlenen suçlara ilişkin hükümlerin uygulanacağı hükme bağlanmış ve 29 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 31. Teklifin 28 inci maddesi 30 uncu, 29 uncu maddesi 31 inci, 30 uncu maddesi 32 nci, 31 inci maddesi 33 üncü madde olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısr: 246)

4 32. Teklifin 32 nci maddesi soruşturmave kovuşturma görevlerinin niteliği göz önüne alınarak metinden çıkarılmıştır. 33. Teklifin 33 üncü maddesi 34 üncü, 34 üncü maddesi 35 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 34. Teklifin 35 inci maddesi özel dedektifliğe kabul şartlarını düzenleyen 7 nci maddeden hâkim ve savcılar çıkartıldığı için buna paralel olarak metinden çıkarılmıştır, 35. Teklife "Cezalar" başlığı altında 36 ncı madde ilave edilmiş, ruhsatsız dedektiflik yapma, denetime engel olma ve reklam yasağına uymama eylemleri cezaî müeyyideye bağlanmıştır. 36. Teklife "Yönetmelik" başlıklı 37 nci madde ilave edilmiş ve hangi konuların yönetmelikle düzenleneceği hususu hükme bağlanmıştır. 37. Teklifin "Yürürlük" başlıklı 36 ncı maddesi 38 inci, "Yürütme" başlıklı 37 nci maddesi 39 uncu madde olarak Raporumuz içişleri Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arz olunur. Başkan Cemal Şahin Çorum Üye Halil Şıvgın Ankara (imzada bulunamadı) Üye Halil Orhan Ergüder istanbul Üye Hasan Afşar Konya Üye Nevzat Ercan Sakarya Muhalifim Kâtip, Ali Rıza Gönül Aydın Muhalifim Üye Elaattin Elmas istanbul Üye Ahmet Dökülmez Kahramanmaraş Üye Mustafa Yılmaz Malatya Tümüne muhalifim. Üye Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu Şanlıurfa (imzada bulunamadı)

5 İçişleri Komisyonu Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Esas No. : 212 Karar No. : 30 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, Özel Dedektiflik Kanunu Teklifi, İçişleri ve Adalet bakanlıkları temsilcileri ile teklif sahibinin de hazır bulunduğu toplantıda Komisyoumuzca incelenip görüşülmüştür. v ' Teklifte, kişi ve kurumların haksız muamele ve tecavüzden korunmalarını sağlamak amacı ile Özel Dedektiflik Kurumunun oluşturulması öngörülmektedir. Komisyonumuz, teklif ile gerekçesini aynen benimsemiş ve Adalet Komisyonunun metnini esas alarak maddelerinin görüşülmesine geçilmesini kabul etmiştir. Komisyonumuz, Adalet Komisyonu metninin 1 ve 2 nci maddelerini aynen.kabul etmiştir. Özel Dedektiflik Kurulunu düzenleyen Adalet Komisyonu metninin 3 üncü maddesi, iç güvenlik ile ilgili jandarma teşkilatını içermediğinden, Komisyonumuzca yeniden düzenlenmiş ve bu amaçla "İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdür Yardımcısı," ibaresinden sonra gelmek üzere,'"jandarma Genel Komutan Yardımcısı" ibaresi eklenmiştir. - Adalet Komisyonu metninin İl özel Dedektiflik Kurulunu düzenleyen 4 üncü maddesi, 3 üncü maddede yapılan düzenlemeye paralel olarak yeniden düzenlenmiş, bu amaçla* "Cumhuriyet Savcısı," ibaresinden sonra gelmek üzere, "Jandarma Alay Komutanı veya görevlendireceği bir kişi ve" ibaresi eklenmiştir. Komisyonumuz, Adalet Komisyonu metninin 5 ve 6 ncı maddelerini aynen kabul etmiştir. özel dedektif olabilmenin şartlarını düzenleyen Adalet Komisyonu metninin 7 nci maddesi, hâkim, savcı ve mülkî idare amirlerine de özel dedektif olma imkânı tanıyacak şekilde yeniden düzenlenmiş, bu amaçla, "en az onbeş yıl fiilen avukatlık" ibaresinden sonra gelmek üzere, "hâkimlik, savcılık ve mülkî idare amirliği" ibaresi eklenmiş, bu suretle, özel dedektif olabileceklerin kapsamı genişletilmiş olmaktadır. Adalet Komisyonu metninin 8, 9, 10,.11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 inci maddeleri Komisyonumuzca '. ' Adalet Komisyonu metninin disiplin cezalarını düzenleyen 26 ncı maddesinin (b) bendi, öngörülen para cezalarını carî enflasyon oranı karşısındaki yetersizliği gerekçesiyle değiştirilmiş, bu amaçla "b) Para Cezası: En az asgarî ücret ve beş katına kadar para cezasıdır." şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Komisyonumuz, Adalet Komisyonu metninin 27, 28, 29, 30, 31 ve 32 nci maddelerini aynen kabul etmiştir. Adalet Komisyonu metninin 33 üncü maddesinin "İş sahibinin adresi" madde kenar başlığı, maddeyi yeterince açıklamadığı gerekçesi ile değiştirilmiş; "Tebliğ usulü ve adres Sildirme zorunluluğu" madde kenar başlığı altında düzenlenmiş ve madde Adalet Komisyonunun kabul ettiği şekliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı :-246)

6 6 Komisyonumuz, Adalet Komisyonu metninin 34, 35, 36, 37, 38 ve 39 uncu maddelerini N aynen kabul etmiştir. Komisyonumuz, uygulamada mevcut bulunan ve yasal olmayan özel dedektiflik benzeri kurumları düzenleme altına almak amacıyla, teklifin, bir an önce yasalaşmasını gerekli görmüş ve içtüzüğümüzün 53 üncü maddesi uyarınca Genel Kurulda öncelikle görüşülmesini kararlaştırmıştır. Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. Başkan îsmail Köse Erzurum Üye Güler İleri Tokat Üye Hasan Çakır Antalya Üye Hannan özüberk Gaziantep Başkanvekili Cemalettin Gürbüz Amasya Üye. Mustafa Dursun Yangın Ankara Üye Hüsamettin Korkutata Bingöl Üye Hasan Basri Eler Edirne

7 Amaç İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ORHAN ERGÜDER'İN TEKLİFİ Özel Dedektiflik Kanunu Teklifi MADDE 1. Bu Kanunun amacı; gerçek veya tüzelkişiler adına özel ya da ticarî nitelikli bilgiler toplamak ve yazılı belge, fotoğraf, film, ses bandı gibi çeşitli belgelerle desteklenmiş raporları tanzim etmeye, kişi ve kurumların her türlü.haksız muamele ve tecavüze uğramalarını engellemek amacı ile korumalarını yapmaya yetkili olan özel dedektifler ile yardımcı olmak üzere özel dedektifler tarafından istihdam edilecek özel araştırma ajanları, bunların çalışma alanları ile yetki ve sorumluluklarını, mesleğe kabul şartlarını ve meslekten çıkarılma hallerini belirlemek ve özel dedektiflerce açılacak özel dedektiflik bürolarının kurulmasının esas ve usullerini tespit etmektir. özel Dedektifliğin Mahiyeti MADDE 2. özel dedektiflik kamu hizmeti ye serbest bir meslektir. özel Dedektif MADDE 3. özel dedektif, gerçek ve tüzelkişiler adına, gerçek ve tüzelkişilerin verdiği konu ile sınırlı olarak, onun adına araştırma, inceleme yapan, bilgi toplayıp değerlendiren, bu hizmetlerin yürütülmesi sırasında bir suça muttali olduğunda, görevli veya yetkili zabıta gelinceye kadar suça el koyan, suç kanıtlarını muhafaza eden, bu kanunla verilen sınırlı yetkileri kullanan silahlı, özel zabıta yetkilerine haiz görevlidir. özel Dedektifliğe Kabul Şartları MADDE 4. Özel dedektiflik mesleğine kabul edilebilmek için; a) T.C. vatandaşı olmak, b) En az 3 yıllık yüksekokul mezunu olmak, c) Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinden emniyet müdürü ya da emniyet amiri rütbesini kazandıktan sonra kendi isteği ile ayrılmış veya emekli olmuş, Adalet Bakanlığı veya diğer yargı organları Hâkimler Sınıfı Personelinden olup en az 15 yıl görev yaptıktan sonra kendi isteği ile ayrılmış veya emekli olmuş, Jandarma Genel Komutanlığı Subay Sınıfı Personelinden olup en az 15 yıl görev yaptıktan sonra kendi isteği ile ayrılmış ya da emekli olmuş bulunmak, d) Bu Kanuna göre özel dedektifliğe engel bir hali bulunmamak, Gereklidir. * özel Dedektifliğe Kabulde Engeller MADDE 5. Aşağıda yazılı durumlardan birinin varlığı halinde özel dedektiflik mesleğine kabul istemi reddolunur. a) Kesinleşmiş bir kararla yüz kızartıcı bir suçtan veya ağır hapis gerektiren bir cürümden mutlak olarak yahut kastî bir cürümden bir sene veya daha fazla hapis cezasıyla hüküm giymek, b) Kesinleşmiş bir disiplin karan sonucunda devlet memuru olma niteliğini kaybetmiş olmak, c) özel dedektiflik mesleğine yaraşmayacak tutum ve davranışları çevresince bilinmiş olmak,

8 8 (İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in Teklifi) d) Mahkeme kararı ile kısıtlanmış olmak, e) İflas etmiş olup da itibarı iade edilmemiş bulunmak, (Taksiratlı ve hileli müflisler itibarı iade edilmiş olsa dahi kabul olunmazlar.) < f) Hakkında aciz vesikası verilmiş olup da bunu kaldırmamış bulunmak, g) özel dedektifliği sürekli olarak gerektiği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malul olmak. Bu madde hükümleri özel araştırma ajanları için de aynen uygulanır. Başvuru ve özel Dedektiflik Ruhsatı Alma MADDE 6. özel dedektiflik ruhsatı almak için kişinin durumunu belirten bir dilekçe, adlî sicil kaydı, ikametgâh ilmühaberi, nüfus hüviyeti cüzdanı örneği ve lüzumlu görülüp istenecek diğer belgeler ile "İl özel Dedektifler Komisyonu"na müracaat etmesi gerekir. İl özel Dedektifler Komisyonunca yaptırılacak güvenlik soruşturması ve komisyon görüşü, dosyası ile "İçişleri Bakanlığı özel Dedektifler Kurulu''na gönderilir. İl özel Dedektifler Komisyonu güvenlik soruşturması ve görüşünün olumlu bulunması, kişinin bağlı bulunduğu kurumdaki özlük dosyasının müspet olması ve İçişleri Bakanlığı özel Dedektifler Kurulunun güvenlik soruşturması ve görüşünün olumlu bulunması halinde, müracaat sahibine İçişleri Bakanlığı özel Dedektifler Kurulunca "özel Dedektiflik Ruhsatı" verilir. Karar ve Karara İtiraz Hakkı MADDE 7. İl özel Dedektifler Komisyonu; başvuru tarihinden itibaren 30 gün içerisinde işlemleri tamamlayarak, dosyayı görüşü ile birlikte İçişleri Bakanlığı özel Dedektifler Kuruluna göndermekle görevlidir. İçişleri Bakanlığı özel Dedektifler Kurulu, dilekçe ve dosyanın varış tarihinden 45 gün içinde ruhsatı tanzim ederek vermek ya da reddolunmuşsa, sonucu müracaaat sahibine bildirmek durumundadır. Aday, kararla ilgili olarak idarî yargı merciine başvurabilir. Yemin MADDE 8. Ruhsat almaya hak kazanarak, özel dedektiflik mesleğine kabul edilen özel dedektife ruhsatname verilirken, İçişleri Bakanlığı özel Dedektifler Kurulu Başkanı ve üyeleri önünde aşağıdaki şekilde yemin ettirilir. "Kanuna, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine andiçerim." Ruhsatın Asılma Mecburiyeti - Hüviyet Cüzdanı - Belgelerin Basımı MADDE 9. Özel dedektiflik ruhsatı, özel dedektiflik bürolarında kolayca görülebilecek bir yere asılı olarak bulundurulur. r özel dedektiflere ayrıca ruhsatlı olduklarım kanıtlamaları için, İçişleri Bakanlığı özel Dedektiflik Kurulunca "Özel Dedektif Hüviyet Cüzdanı" verilir. Verilecek özel dedektiflik ruhsatı, özel dedektiflik hüviyet cüzdanı ve İl Dedektifler Komisyonunca özel araştırma ajanları ve diğer personele verilecek kimlik kartlarının biçim, şekil, renk ve diğer hususiyetleri, İçişleri Bakanlığı Özel Dedektifler Kurulunca tespit olunur ve bastırılır.

9 9 (istanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in Teklifi) Ruhsat ve kimlik kartlarında fotoğraf, tarih ve kimlik numarası ile yetkili imza ve soğuk damga bulunur... '. İl özel Dedektifler Komisyonu MADDE 10. tilerde, özel dedektifler, özel araştırma ajanları ve diğer personelle ilgili işlemleri yürütmek üzere "İl Özel Dedektifler Komisyonu" oluşturulur. Komisyon; vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında il emniyet müdürü ya da görevlendireceği bir emniyet müdürü, il Cumhuriyet Başsavcısı ya da görevlendireceği bir Cumhuriyet Savcısı, emniyet müdürlüğü güvenlik şube müdürü ile asayiş şube müdüründen oluşur. Komisyonun raportörlük işleri Güvenlik Şube Müdürlüğünce yürütülür. İçişleri Bakanlığı özel Dedektifler Kurulu MADDE 11. ti Özel Dedektifler Komisyonunun güvenlik soruşturması ve görüşü ile özlük dosyası sonuçlarına göre, kişi hakkında güvenlik soruşturması yapmak ve nihaî kararı vermek üzere "içişleri Bakanlığı Özel Dedektifler Kurulu" oluşturulur. Kurul; İçişleri Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında, Adalet Bakanlığınca görevlendirilecek bir müsteşar yardımcısı ve bir genel müdür ya da bir genel müdür yardımcısı ile İçişleri Bakanlığınca seçilecek bir genel müdür ya da genel müdür yardımcısı ile Emniyet Genel Müdürü ya da görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısından oluşur. Kurulun raportörlük işleri Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülür. özel Dedektiflik Bürosu MADDE 12. özel dedektif unvanını kazanmış ruhsatlı kişi tarafından işyeri olarak "Özel Dedektiflik Bürosu" açılır. Hizmete açılacak özel dedektiflik bürolarının adres, telefon numaraları, diğer haberleşme sistemlerine ait bilgiler, istihdam olunacak personelin açık kimlikleri, işyerinin hizmete açılmasından 7 gün önce bir dilekçe ile birlikte İl özel Dedektifler Komisyonuna bildirilir. Verilen bu bilgilerde olacak değişiklikler, personelin işten ayrılması ya da çıkarılması veya yeni personel alınması gibi değişiklikler de yine 7 gün içerisinde yazılı olarak komisyona bildirilir. Birden çok özel dedektif, çalışmalarını bir ortak özel dedektiflik bürosu şeklinde birleştirebilirler. özel Araştırma Ajanları MADDE 13. özel dedektiflik bürolarında, özel dedektiflere yardımcı olmak üzere "özel Araştırma Ajanları" istihdam edilebilir. Bunlar özel dedektiflerin verdiği inceleme, araştırma, soruşturma, takip - tarassut ve koruma hizmetleri gibi işleri yürütürler. özel Araştırma Ajanlığına Kabul Şartları MADDE 14. özel araştırma ajanlığı mesleğine kabul edilebilmek için; a) T.C. vatandaşı olmak, b) En az bir özel dedektif tarafından, hakkında özel araştırma ajanı olabilir diye olumlu rapor verilmiş bulunmak, vc) Askerliğini yapmış bulunmak, d) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, I

10 . ' T- 10 ' (İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in Teklifi) e) 25 yaşını ikmal etmiş bulunmak, f) Beşinci maddeye göre engel bir hali bulunmamak. (En az 10 yıl çalıştıktan sonra kendi isteği ile ayrılmış ya da emekli olmuş bulunan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli ve Adalet Bakanlığı personeli ile jandarma astsubayları için lise veya dengi okul mezunu olma şartı aranmaz. Bunlar için ortaokul mezunu olmak yeterlidir.) özel Araştırma Ajanlığına Başvuru MADDE Adayların; bir dilekçe, en az bir özel dedektif tarafından, özel araştırma ajanı olabilir diye verilmiş olumlu rapor, adlî sicil kaydı, ikametgâh ilmühaberi, nüfus hüviyet cüzdanı örneği ve lüzumlu görülüp istenecek diğer belgelerle birlikte ti özel Dedektifler Komisyonuna müracaat etmesi gereklidir. il özel Dedektifler Komisyonunca haklarında yaptırılacak güvenlik soruşturmasının olumlu bulunması halinde, kendilerine "özel Araştırma Ajartı Hüviyet Cüzdanı" ve il makamınca ''Silah Taşıma Ruhsatı" verilir. Karar \e Karara İtiraz Hakkı MADDE 16. İl özel Dedektifler Komisyonu, özel araştırma ajanlığı başvurusuna, başvuru tarihinden itibaren 30 gün içerisinde olumlu ya da olumsuz cevap vermekle yükümlüdür. Aday, kararla ilgili olarak idarî yargı merciine başvurabilir. özel Araştırma Ajanlarının Bağlı Olarak Çalışmaları İlkesi MADDE 17. özel araştırma ajanları ancak, bir özel dedektife bağlı olarak, özel dedektiflerce kurulmuş bürolarda, onların direktifleri doğrultusunda görev yaparlar. Müstakilen özel dedektiflik bürosu açamaz, çalışamazlar. İstihdam Edilecek Diğer Personel MADDE 18. özel dedektif bürolarında, idarî işlerde istihdam edilmek üzere personel, sair işlerde çalıştırılmak üzere müstahdemler istihdam olunabilir. Bu kişilerin, bu hizmetlerde çalıştırılabilmeleri için adlî sicillerinin temiz, İl özel Dedektifler Komisyonunca haklarında yapılacak güvenlik soruşturmasının olumlu bulunması şarttır. Bu kişilerin işe başlatıldıktan sonra, 7 gün içinde özel dedektif tarafından İl özel Dedektifler Komisyonuna dilekçe ile başvuruları yaptırılır. Dilekçeye ekli olarak adlî sicil raporu, ikametgâh ilmühaberi, nüfus hüviyet cüzdanı örneği ve gerekli olup istenecek diğer belgeler verilir. Haklarında, İl özel Dedektifler Komisyonunca olumsuz karar verildiği, özel dedektife bildirilir bildirilmez, bu kişilerin işyerinden ilişikleri kesilir ve durum 7 gün içinde İl Dedektifler Komisyonuna yazılı olarak bildirilir. Bu personelin işe başlama ve işten ayrılmaları ya da çıkarılmaları 7 gün içerisinde İl Özel Dedektifler Komisyonuna bildirilir. Bunlardan idarî hizmetlerde istihdam edilecek personelle İl özel Dedektifler Komisyonunca "özel Dedektiflik Kâtibi Hüviyet Cüzdanı" müstahdemlere "özel Dedektiflik Hizmetlisi Hüviyet Cüzdanı" verilir.., özel Dedektif ve özel Araştırma Ajanlarının Görev ve Çalışma Alanları MADDE 19. Özel dedektifler ve istihdam ettikleri özel araştırma ajanları müşterilerinin; a) Aile fertleri (karı - koca - çocuklar - akrabalar) arasındaki her türlü özel ilişkileri, b) Aile fertlerinin ikinci şahıslarla olan sosyal, ekonomik, politik ve her türlü ilişkilerini,

11 11 (istanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in Teklifi) c) Aile fertlerinin tutum ve davranışları ile yaşama tarz ve biçimlerini, d) Okul çağındakilerin ders ve okula devam durumlarını, kötü alışkanlıklara meyilli olup olmadıklarını, e) Aile fertlerinin başkaları ile gayrimeşru bir hayat tarzı veya işdüzeni sürdürüp sürdürmediklerini, 0 Müşterisi tarafından hakkında bilgi ve delil toplanması istenen kişiler hakkında; kişinin kimliği, servet durumu, alışkanlıkları, tutum ve davranışları, mizacı, işi ve durumu, meşgaleleri, işrete düşkün olup olmadığı, dürüstlük ve seciye sağlamlığı, inanırlığı, bilgi ve becerileri, güvenirliği, sadakati, faaliyetleri, siyasî tutum ve davranışları, hangi dernek ve gruplar içinde bulunduğu, eylemleri, herhangi bir suçtan hüküm giyip giymemiş bulunduğu, ikamet ve iş adresleri gibi hususların belirlenmesini, g) Kaybolmuş ya da adresi bilinmeyen kişilerin bulunmasını, adreslerinin tespit edilmesini, h) Kaybolmuş ya da çalınmış malların bulunmasını, i) Korunması istenen kişi ya da kuruluş, bina, her türlü tesis ya da malın korunmasının sağlanmasını, j) Ticarî bir firma, fabrika, imalathane, ya da her türlü işyerinde çalışan her kademedeki personelin, dürüstlük ve güvenirliliklerinin, işverene karşı tutum ve davranışlarının, işveren aleyhine diğer firma ve kuruluşlarla işbirliği yapıp yapmadıklarını, çalışanları işveren aleyhinde kışkırtıp kışkırtmadıklarının tespit olunmasını, k) özellikle halka açık bulunan her türlü şirket, büyük mağaza, acenta, süpermarket ve her türlü işyerinde; çalışanlar ile bu yerlere girip çıkan kişilerin mal kaçırmalarını, mevcut taşınmaz mal ve makinelere zarar vermelerini kollamak ve önlemek, bilgi ve belgelerle rapor düzenlemek görevleri olup; 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre, hâkim kararı ile yapılacak işler hariç, müşterilerinin talepleri üzerine araştırma ve inceleme yapıp rapor hazırlayacakları konular çalışma alanlarını teşkil eder. Umuma Açık Yerlerde Araştırma İnceleme Yapma Yetkisi MADDE 20. özel dedektifler ve istihdam ettikleri özel araştırma ajanları, çalışmalarını sürdürebilmek, araştırma ve incelemelerde bulunabilmek amacıyla, umuma açık yer olarak nitelendirilen bilumum yerlerde, bu yerlerin açık bulundurulduğu saatler dahilinde girmeye, araştırma ve inceleme yapmaya, bu yerlerde her ne nam altında olursa olsun hizmet gören kişiler ile, bu yerlerin yetkili yöneticisi durumunda olan şahıs ve işyeri sahiplerinin bilgilerine başvurmaya yetkilidirler. Kişileri ifade almak üzere bürolarına davet edemez, zor kullanamazlar. özel dedektif ve özel araştırma ajanlarını, bu yerlere sokmamakta direnen, araştırma ve incelemelerde bulunmalarını engelleyenler hakkında, genel zabıtanın görevini engelleyenlere uygulanan cezaî hükümler aynen uygulanır.. Böyle bir engellemenin yapıldığı, görevli zabıtaya bildirildiğinde zabıta el koyar. Özel dedektif veya özel araştırma ajanının inceleme ve araştırmalarını sürdürmesine yardımcı olur. Yapılan engellemeyi olay yerinde tanzim edeceği bir tutanakla tespit edip adlî makamlara bildirir. Türkiye Büyük Millet Meclisi ' (S. Sayısı : 246)

12 12 (İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in Teklifi) Bilgileri Açıklama Yasağı ve Doğru Bilgi Verme İlkesi MADDE 21. özel dedektif, özel çalışmaları sonucu edindiği bilgileri kimseye açıklamaz, Müşterilerinden başka hiç kimseye sır ifşa edemez,, ancak resen takibi gerekli bir suç işlendiği yolunda bilgi edindiğinde, bilgi ve belgeleri bulunduğu yer Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirmekle mükelleftir. (Takibi şikâyete bağlı suçlar hariç) özel dedektifler, işverenine ya da müşterisine bile bile hilafı hakikat bilgi ya da rapor veremezler. özel dedektiften başka hiç kimse bir müşteriye yazılı rapor veremez. Görevi Savsaklama ve. Kötüye Kullanma MADDE 22. özel dedektif, bu kanun ve diğer kanunlar gereğince kendisine verilmiş görev ve yetkiyi ihmal edemez veya kötüye kullanamaz. Görevini ihmal eden, yetkilerini kötüye kullanan özel dedektifler Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 inci maddeleri gereğince cezalandırılırlar. Zabıtanın Görevini Aksatmama İlkesi MADDE 23. özel dedektifler, özel araştırma ajanları ve her ne nam altında olursa olsun istihdam ettikleri kişiler zabıtanın görevini aksatıcı, engelleyici tutum ve davranışlardabulunamazlar. Bu hallerinin tespit edilmesi halinde, genel zabıtanın görevini engelleyenlere uygulanan cezaî hükümler aynen bunlara da uygulanır. Disiplin Cezalarının Uygulanacağı Haller MADDE 24. özel dedektiflik onuruna yahut meslek ahlakına uymayan tutum ve davranışlarda bulunanlara, görevini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında bu kanunda sayılan disiplin cezaları uygulanır. Disiplin Cezaları MADDE 25. Disiplin cezaları şunlardır; a) Kınama : Tutum ve davranışlarda kusurlu sayıldığının özel dedektife bildirilmesidir. b) Para Cezası : Elli bin liradan beşyüz bin liraya kadar para cezası. c) İşten Çıkarma : özel dedektifin bir aydan az ve bir yıldan fazla olmamak üzere mesleğini yapmaktan yasaklanmasıdır. ^ - d) Meslekten Çıkarma : özel dedektiflik ruhsatı ve özel dedektiflik hüviyet cüzdanının geri alınarak özel dedektiflik unvanının kaldırılmasıdır. Bu madde hükümleri, ti Dedektiflik Komisyonunca özel araştırma ajanlarına da aynen uygulanır. Cezaların Uygulanma Şekli ' - MADDE 26. Bu Kanunun 21 inci maddesi hükümlerine uymayanlara ilk defasında kınama, ikinci defasında para cezası (İl Dedektifler Komisyonunca) verilir. Bu Kanunun 21 inci maddesi hükümlerine uymamayı itiyat haline getirenlerle zabıtanın görevini aksattığı ya da engellediği tespit olunanlara (İl özel Dedektifler Komisyonu - İçişleri Bakanlığı özel Dedektifler Kurulunca) işten çıkarma cezası uygulanır.

13 .13 > (İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in Teklifi) özel Dedefçtif ve Özel Araştırma Ajanlarına Karşı işlenen Suçlar MADDE 27. Görev sırasında veya yaptığı görevden dolayı özel dedektif ya da özel araştırma ajanlarına karşı işlenen suçlar hakkında, bu suçların genel zabıtaya karşı işlenmesine ilişkin hükümler aynen uygulanır. Özel Dedektiflik Ücretinin Serbestçe Kararlaştırılması MADDE 28. Dedektiflik ücreti, dedektifin sunacağı hizmetlerin karşılığı olan meblağı ifade eder. Dedektiflik ücreti, dedektifle işveren arasında serbestçe kararlaştırılır. İş takibi ve her türlü danışma ücretleri hakkındaki anlaşmaların yazılı şekilde olması şarttır. Ücretten doğan davalarda, yazılı sözleşmeden başka delil getirilemez ve dinlenmez. İş Sahibinin İşi Başka Özel Dedektife Vermesi MADDE 29. İş sahibi, ilk anlaşmayı yaptığı özel dedektifin yazılı muvafakatini alarak başka özel dedektifleri de işin takibine sokabilir. İş sahibi, ilk özel dedektifin muvafakatini kendisine tevdi veya tebliğ edilecek bir yazı ile en az bir hafta süre vererek talep eder. özel dedektif bu süre içerisinde cevap vermemişse muvafakat etmiş sayılır. İlk özel dedektifin muvafakat etmemesi halinde, sözleşme kendiliğinden sona erer. İş sahibi muvafakat etmeyen özel dedektife ücretin tamamını ödemekle yükümlüdür. İlk özel dedektifin muvafakati ile işin başka dedektifler tarafından da takibi halinde iş sahibi, ilk özel dedektifin ücretinden kısıntı yapamaz. Özel Dedektifin İşi Takipten Vazgeçmesi, Azli ve Ücretin Gününde Ödenmesi MADDE 30. Üzerine almış olduğu işi haklı bir neden olmaksızın takipten vazgeçen özel dedektife hiçbir ücret ödenmez ve peşin olarak alınmış para da iş sahibine geri ödenir. özel dedektifin azli halinde ücretin tamamı verilir. Ancak özel dedektif kusur veya ihmalinden dolayı azledilmişse ücretin ödenmesi gerekmez. Anlaşmaya göre özel dedektife peşin verilmesi gereken ücret ödenmezse, özel dedektif işe başlamakta zorunlu değildir. Bu nedenle doğabilecek her türlü sorumluluk iş sahibinindir. Yazılı sözleşmedeki diğer ödeme şartlarının yerine getirilmemesinden dolayı özel dedektif işi takip etmek ve sonucu elde etmekten mahrum kalırsa, sorumluluk bakımından aynı hüküm uygulanır. İş Sahibinin Adresi MADDE 31. İş sahibinin sözleşmede verdiği adres özel dedektif tarafından yapılacak her tebliğ, kendisine yapılmış sayılır. Adres değişikliği en geç üç gün içinde, iş sahibi tarafından taahhütlü olarak özel dedektife bildirilir. İş sahibinin adresine gönderilebilecek yazıların tebliğ edilmemesinden veya adres değişikliklerinin bildirilmemesinden doğan sorumluluk iş sahibine aittir.

14 14 (İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in Teklifi) Dava ve Takip Dosyalarının İncelenmesi MADDE 32. Dava ve takip dosyaları, özel dedektifler, özel araştırma ajanları yahut taraflarca mahkeme ve icra kalemlerinde incelenebilir. Dosya Ilıtma MADDE 33. özel dedektifler, üzerlerine aldıkları her iş yahut yazılı bilgi ve mütalaasına başvurulan her husus hakkında, düzenli bir dosya tutmakla yükümlüdürler. Reklam Yasağı MADDE 34. Özel dedektiflerin, tabelalarında, basılı kâğıtlarında ve ilanlarında özel dedektiflik ve akademik unvanları dışında, unvan ve sıfat kullanmaları yasaktır. özel Dedektiflik ve Avukatlık Mesleğinin Bir Arada Yapılamayacağı tikesi MADDE 35. Adalet Bakanlığı veya diğer yargı organları Hâkimler Sınıfı personelinden olup, özel dedektiflik ruhsatı almış bulunan kişiler, aynı zamanda hem avukatlık, hem de özel dedektiflik yapamazlar. Bunlardan birini tercih etmek zorundadırlar. Yürürlük MADDE 36. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme. MADDE 37. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

15 15 ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN Özel Dedektiflik Kanunu Teklifi Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, özel dedektifler ile özel araştırma görevlilerinin çalışma alanları ile yetki ve sorumluluklarını, niteliklerini, mesleğe kabul ve meslekten çıkarılma esas ve usullerini düzenlemektir. İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN Özel Dedektiflik Kanunu Teklifi MADDE 1. Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 1 inci maddesi, Komisyonumuzca Kuruluş MADDE 2. Özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri ile özel dedektif bürolarında çalışacak personele ilişkin işlemleri yürütmek üzere İçişleri Bakanlığında özel Dedektiflik Kurulu, illerde İl Özel Dedektiflik Komisyonları kurulur. özel Dedektiflik Kurulu MADDE 3. Özel Dedektiflik Kurulu, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Adalet Bakanlığınca görevlendirilecek iki Genel Müdür Yardımcısı ile İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanından oluşur. Kurulun raportörlük işleri Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülür. Kurulun çalışma usul ve esasları yönetmelikte gösterilir. // Özel Dedektiflik Komisyonu MADDE 4, İl Özel Dedektiflik Komisyonu, Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısının başkanlığında, İl Emniyet Müdürü veya görevlendireceği bir Emniyet Müdürü, İl Cumhuriyet Başsavcısı veya görevlendireceği bir Cumhuriyet Savcısı, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdüründen oluşur. Komisyonun raportörlük işleri Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülür. Komisyonun çalışma usul ve esasları yönetmelikte gösterilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi MADDE 2. Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 2 nci maddesi, Komisyonumuzca özel Dedektiflik Kurulu MADDE 3. Özel Dedektiflik Kurulu, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Adalet Bakanlığınca görevlendirilecek iki Genel Müdür Yardımcısı ile İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanından oluşur. Kurulun raportörlük işleri Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülür. Kurulun çalışma usul ve esasları yönetmelikte gösterilir. // özel Dedektiflik Komisyonu MADDE 4. İl Özel Dedektiflik Komisyonu, Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısının başkanlığında, İl Emniyet Müdürü veya görevlendireceği bir Emniyet Müdürü, İl Cumhuriyet Başsavcısı veya görevlendireceği bir Cumhuriyet Savcısı, Jandarma Alay Komutanı veya Görevlendireceği bir kişi ve Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdüründen oluşur. Komisyonun raportörlük işleri Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülür. Komisyonun çalışma usul ve esasları yönetmelikte gösterilir. (S. Sayısı : 246)

16 (Adaİet Komisyonunun Kabul özel Dedektif 16- MADDE 5. özel dedektif, gerçek ve tüzelkişiler adına, talep edilen konu ile sınırlı olarak mevcut kanunlar çerçevesinde her türlü bilgileri toplayıp değerlendiren, araştırma ve inceleme yapan gerçek ve tüzelkişilere karşı, her türlü tecavüzleri engelleyen veya defeden, kuruluş, bina, mal ve eşyanın korunmasını sağlayan, bu görevleri sırasında bir suça muttali olduğunda ilgilileri haberdar eden, bu arada suç kanıtlarının kaybolmamasım sağlayan ve bu Kanunla verilen, sınırlı yetkileri kullanan görevlidir. (İçişleri Komisyonunun Kabul MADDE 5. Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 5 inci maddesi, Komisyonumuzca özel Dedektifliğin Mahiyeti MADDE 6. Özel dedektiflik kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. özel Dedektifliğe Kabul Şartları MADDE 7. özel dedektif olabilmek için; a) Türk vatandaşı olmak, b) En az üç yıllık yüksekokul mezunu olmak, c) Emniyet hizmetleri sınıfı personelinden emniyet müdürü, emniyet amiri rütbesini almış ve kendi isteği ile ayrılmış veya emekli olmuş, Jandarma Genel Komutanlığı subay sınıfından onbeş yıl görev yaptıktan sonra ayrılmış veya emekli olmuş, özel dedektiflik yapmalarında sakınca bulunmadığı hususunda MİT Müsteşarlığınca haklarında uygun görüş bildirilmek kaydıyla MlT Müsteşarlığında şube müdürü veya daha üst unvanları almış ve kendi istekleri ile ayrılmış veya emekli olmuş bulunmak, en az onbeş yıl fiilen avukatlık yapmış olmak, d) Bu Kanuna göre özel dedektiflik yapmaya engel bir hali bulunmamak, gerekir. - Avukatlar aynı zamanda hem özel dedektiflik, hem avukatlık yapamazlar. I Türkiye Büyük Millet M MADDE 6. Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 6 ncı maddesi, Komisyonumuzca Özel Dedektifliğe Kabul Şartları MADDE 7. Özel dedektif olabilmek için; a) Türk vatandaşı olmak, b) En az üç yıllık yüksekokul mezunu olmak, c) Emniyet hizmetleri sınıfı personelin-. den emniyet müdürü, emniyet amiri rütbesini almış ve kendi isteği ile ayrılmış veya emekli olmuş, Jandarma Genel Komutanlığı subay sınıfından onbeş yıl,görev yaptıktan sonra ayrılmış veya emekli olmuş, özel dedektiflik yapmalarında sakınca bulunmadığı hususunda MİT Müsteşarlığınca haklarında uygun görüş bildirilmek kaydıyla MİT Müsteşarlığında şube müdürü veya daha üst unvanları almış ve kendi istekleri ile ayrılmış veya emekli olmuş bulunmak, en az onbeş yıl fiilen avukatlık, hâkimlik, savcılık ve mülkî idare amirliği yapmış olmak,. d) Bu Kanuna göre özel dedektiflik yapmaya engel bir hali bulunmamak, Gerekir. Avukatlar aynı zamanda hem özel dedektiflik, hem avukatlık yapamazlar. selisi (S. Sayısı : 246)

17 17 (Adalet Komisyonunun Kabul özel Dedektifliğe Engel Haller MADDE 8. Aşağıda yazılı durumlardan birinin varlığı halinde özel dedektiflik mesleğine kabul istemi reddolumır. a) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletiri şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmak, b) Kesinleşmiş bir. disiplin kararı sonucunda Devlet Memuru olma niteliğini kaybetmiş olmak, c) İflas etmiş olup da itibarı iade edilmemiş bulunmak, d) özel dedektifliği sürekli olarak gerektiği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malul olmak. Özel Dedektifliğe Kabul MADDE 9. Özel dedektiflik ruhsatı almak için İl özel Dedektiflik Komisyonuna dilekçe ile başvurulur. ~ * ti Özel Dedektiflik Komisyonu, başvuru üzerine 60 gün içinde bu Kanunun 7 ve 8 inci maddelerindeki özel dedektif olabilme şartlarını ve engel halleri araştırır ve ayrıca güvenlik soruşturmasını yaptırır. il Özel Dedektiflik Komisyonu yukarıdaki fıkraya göre yaptığı araştırma sonucunu, görüşü ile birlikte özel Dedektiflik Kuruluna gönderir. özel Dedektiflik Kurulu başvuru sahibinin özlük dosyası ile gizli sicilinin bir örneğini görev yaptığı kurumlardan ister. (İçişleri Komisyonunun Kabul MADDE 8. Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 8 inci maddesi, Komisyonumuzca MADDE 9. Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 9 uncu maddesi, Komisyonumuzca

18 18 (Adalet Komisyonunun Kabul Özel Dedektiflik Kurulu, İl özel Dedektiflik Komisyonunun, araştırma sonucu ve görüşünün geldiği tarihten itibaren 45 gün içinde, özlük dosyası ve gizli sicilini de nazara alarak bir karar verir, bu kararı ilgiliye tebliğ eder. Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar yönetmelikte gösterilir. Yemin MADDE 10. Özel Dedektiflik Kurulunun kararı ile mesleğe kabul edilen özel dedektiflere, ruhsatlan verilirken özel Dedektiflik Kurulu başkan ve üyeleri önünde aşağıdaki şekilde yemin ettirilir; "Kanuna, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine and içerim." Ruhsatın Asılma Mecburiyeti, Hüviyet Cüzdanı ye Belgelerin Basımı MADDE 11. özel dedektiflik ruhsatı, özel dedektiflik bürolarında kolayca görülebilecek bir yere asılı olarak bulundurulur. özel dedektiflere ayrıca ruhsatlı olduklarını kanıtlamaları için özel Dedektiflik Kurulunca "özel Dedektif Hüviyet Cüzdanı" verilir. özel Dedektiflik Bürosu MADDE 12. Özel Dedektif unvanını kazanmış ruhsatlı kişi tarafından işyeri olarak "özel Dedektiflik Bürosu" açılır. Hizmete açılacak özel dedektiflik bürolarının adres, telefon numaraları, diğer haberleşme sistemlerine ait bilgiler, istihdam olunacak personelin açık kimlikleri, iş yerinin açılmasından 7 gün önce bir dilekçe ile birlikte İl özel Dedektiflik Komisyonuna bildirilir. Verilen bu bilgilerde olacak değişiklikler, personelin iştenayrılması yada çıkarılması veya yeni personel alınması gibi değişiklikler de yine 7 gün içerisinde yazılı olarak aynı komisyona bildirilir. Türkiye Büyük Millet İt. (İçişleri Komisyonunun Kabul MADDE 10. Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 10 uncu maddesi, Komisyonumuzca MADDE Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 11 inci maddesi, Komisyonumuzca I '. MADDE 12. Adalet Komisyonunun. kabul ettiği metnin 12 nci maddesi, Komisyonumuzca (S. Sayısı : 246)

19 (Adalet Komisyonunun Kabul özel Araştırma Görevlisi MADDE 13. özel dedektiflik bürolarında, özel dedektiflere yardımcı olmak üzere "özel Araştırma Görevlisi" istihdam edilebilir. Bunlar özel dedektiflerin verdiği inceleme, araştırma, soruşturma, takip-tarassut ve istihbarat hizmetlerini yürütürler. özel Araştırma Görevliliğine Kabul Şartları MADDE 14. özel araştırma görevlisi mesleğine kabul edilebilmek için; a) T.C. vatandaşı olmak, b) En az bir özel dedektif tarafından, hakkında özel araştırma görevlisi olabilir diye olumlu rapor verilmiş bulunmak, c) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, d) 25 yaşını ikmal etmiş bulunmak, e) 8 inci maddeye göre engel bir hali bulunmamak gerekir. özel Araştırma Görevliliğine Kabul ' 19 MADDE 15. Özel araştırma görevlisi ruhsat almak için bir dilekçe ile özel Dedektiflik Komisyonuna başvurur. Dilekçeye yanında çalışmak istenilen özel dedektifin olumlu görüşü eklenir. ti özel Dedektiflik Komisyonu başvuru üzerine 30 gün içinde bu Kanunun 14 ve 8 inci maddelerine göre özel araştırma görevlisi olabilme şartlarını ve engel halleri araştırır ve ayrıca güvenlik soruşturması yaptırır. ti özel Dedektiflik Komisyonunca haklarında yaptırılacak soruşturmanın olumlu bulunması halinde, kendilerine "özel Araştırma Görevlisi Hüviyet Cüzdanı" verilir. Başvuru dilekçesine eklenecek belgeler ile özel araştırma görevlisi hüviyet cüzdanı verilmesinin usul ve esasları; yönetmelikte gösterilir. (içişleri Komisyonunun Kabul MADDE 13. Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 13 üncü maddesi, Komisyonumuzca MADDE 14..Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 14 üncü maddesi, Komisyonumuzca MADDE 15. Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 15 inci maddesi, Komisyonumuzca

20 ^ ^(Adalet Komisyonunun Kabul Silah Taşıma ve Kullanma Yetkisi 20 MADDE 16. Özel Dedektifler bu Kanunla verilmiş görevlerini yaparken silah taşıma ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu uyarınca silah kullanma yetkisine haizdir. özel araştırma görevlisi kendilerine özel silah kullanma belgeleri ile verilen demirbaşa kayıtlı silahlarını korudukları bina, tesis ve kuruluşlarda taşıyabilirler. özel Araştırma Görevlilerinin Bağlı Olarak Çalışmaları İlkesi MADDE 17. Özel Araştırma Görevlileri ancak, bir özel dedektife bağlı olarak, onların direktifleri doğrultusunda görev yaparlar. Müstakilen özel dedektiflik bürosu açamaz ve çalışamazlar. İstihdam Edilecek Diğer Personel MADDE 18. Özel dedektiflik bürolarında idarî işlerde istihdam edilmek üzere personel, sair işlerde çalıştırılmak üzere müstahdemler istihdam olunabilir. Bu kişilerin bu hizmetlerde çalıştırılabilmeleri için 8 inci maddede sayılan durumlardan birini taşımamaları ve ti özel Dedektiflik Komisyonunca haklarında yapılacak güvenlik soruşturmasının olumlu bulunması şarttır, Bu kişilerin işe başlamadan ti özel Dedektiflik Komisyonuna dilekçe ile başvuruları yaptırılır. Bunlardan idarî hizmetlerde istihdam edilecek personele ti özel Dedektiflik Komisyonunca "Hüviyet Cüzdanı" verilir. tkinci fıkraya göre yapılacak başvuru ile üçüncü fıkraya göre verilecek hüviyet cüzdanlarının esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir. özel Dedektif ve Özel Araştırma Görevlilerinin Görev ve Çalışma Alanları MADDE 19. Özel dedektifler ve istihdam ettikleri özel araştırma görevlileri müşterilerinin vaki talepleri üzerine aşağıdaki görevleri yaparlar. (içişleri Komisyonunun Kabul MADDE 16. Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 16 ncı maddesi, Komisyonumuzca ^ MADDE 17. Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 17 nci maddesi, Komisyonumuzca MADDE 18. Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 18 inci maddesi, Komisyonumuzca MADDE 19. Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 19 uncu maddesi, Komisyonumuzca

ÖZEL DEDEKTİFLER DERNEĞİ

ÖZEL DEDEKTİFLER DERNEĞİ 8 TÜRKİYE ÖZEL DEDEKTİFLİK YASA ÖNERİSİ TASLAK METİN 63 Özel Dedektiflik Kanunu (1994) Önerilen Metin Kanun No: 3963 Kabul Tarihi: 20.1.1994 Amaç MADDE 1- Bu Kanunun amacı, özel dedektifler ile özel araştırma

Detaylı

T.C. KİLİS VALİLİĞİ GKK ALIMI BAŞVURU SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

T.C. KİLİS VALİLİĞİ GKK ALIMI BAŞVURU SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. KİLİS VALİLİĞİ GKK ALIMI BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2015 BAŞVURULAR 11 ARALIK 21 ARALIK 2015 TARİHLERİ ARASINDA KİLİS VALİLİĞİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VE İL MERKEZ JANDARMA KOMUTANLIĞINA YAPILACAKTIR.

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 20 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28239 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN TAMİR VE AYARINI YAPACAK KİŞİLERE VERİLECEK YETKİ BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

KAHTA KAYMAKAMLIĞININ GEÇĠCĠ KÖY KORUCUSU ALIMI ĠLANI

KAHTA KAYMAKAMLIĞININ GEÇĠCĠ KÖY KORUCUSU ALIMI ĠLANI KAHTA KAYMAKAMLIĞININ GEÇĠCĠ KÖY KORUCUSU ALIMI ĠLANI KAHTA KAYMAKAMLIĞINDAN DUYURULUR ĠçiĢleri Bakanlığı Ġller Ġdaresi Genel Müdürlüğünün 24 Kasım 2015 tarihli, Sayı; 12229819-000-E.6169 sayılı ve Geçici

Detaylı

TDUB - BİLGİ NOTU BİLİRKİŞİLERİN BELİRLENMESİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ

TDUB - BİLGİ NOTU BİLİRKİŞİLERİN BELİRLENMESİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ TDUB - BİLGİ NOTU BİLİRKİŞİLERİN BELİRLENMESİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ Türk Adli Yargı (Hukuk Yargısı ve Ceza Yargısı) ve İdari Yargı sistemlerinde Bilirkişilerin Belirlenmesi ve Görevlendirilmesi hakkında

Detaylı

Yedek aday gösterme zorunluluğu grup olaak seçimlere girmenin önünde bir engel olarak anlaşıldığından bu konuda düzenleme yapılmıştır.

Yedek aday gösterme zorunluluğu grup olaak seçimlere girmenin önünde bir engel olarak anlaşıldığından bu konuda düzenleme yapılmıştır. ESKİ METİN YENİ METİN GEREKÇE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ *(Değişik R.G.: 17/09/2007-26646) YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ *(Değişik R.G.: 17/09/2007-26646) Oda Organlarının

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği 12 Nisan

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

T.C. BİLECİK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN

T.C. BİLECİK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN T.C. BİLECİK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU Karar No Evrak No Konu: 2015/ 520 2290570100 BİLECİK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN 17.12.2004 tarihli

Detaylı

T.C. BATMAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İLÂN

T.C. BATMAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İLÂN T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ İLÂN Kanununa Göre İl Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, Batman ili

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE ÖZEL GÜVENLİKLE İLGİLİ BÖLÜMLER

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE ÖZEL GÜVENLİKLE İLGİLİ BÖLÜMLER KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE ÖZEL GÜVENLİKLE İLGİLİ BÖLÜMLER 667 SAYILI KHK Kamu görevlilerine ilişkin tedbirler MADDE 4 -(3) Bu maddeye göre görevlerine son verilenlerin silah ruhsatları, gemi adamlığına

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ HUKUK MAHKEMELERİ İÇİN BİLİRKİŞİ İLAN METNİ 12/01/2011 tarih ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 268 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre hazırlanan 08/04/2012 tarih ve 28258 sayılı resmi gazetede

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun - 9 - Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 2.3-1988 Sayı : 19742) ı Kanun No. Kabul Tarihi 34091 24.

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARI Uzm.Dr.Rukiye BERKEM S.B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SATIN ALMA İŞLEMLERİ (İhale) KURSU I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

MUHASEBE FİNANSMAN ALANI (BÖLÜMÜ)

MUHASEBE FİNANSMAN ALANI (BÖLÜMÜ) MUHASEBE FİNANSMAN ALANI (BÖLÜMÜ) ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Türkiye uzun süredir iş gücünün niteliğini yükseltmek ve ekonominin tüm sektörlerinde istihdam imkânlarını artırabilmek için mesleki eğitim

Detaylı

Serbest Muhasebeci Mali

Serbest Muhasebeci Mali SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Serbest Muhasebeci, Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte

Detaylı

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 1- SINAVIN AMAÇ ve KAPSAMI: T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 1.1) İdaremizin ihtiyaç duyduğu Mühendislik branşlarında; 5302 sayılı İl Özel

Detaylı

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU Sayı : 87742275-010.03-0124-2014 30/04/2014 Konu : En üst dereceli kolluk amirleri hakkındaki araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri GENELGE No: 3 Bilindiği

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Yeminli Mali Müşavirler

Detaylı

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU KARŞILAŞTIRMA TABLOSU MEVCUT METİN TASLAK METİN Yeni maddeler Madde 230/A- 1. Müşavirler ve gümrük müşavir yardımcıları, görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı fiillerinin

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239)

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28702 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve

Detaylı

PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI

PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI Şirketimiz Taşra Teşkilatına, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim

Detaylı

c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,

c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını, BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SİRKÜLER 2017/25. Son üç takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla yıllık ortalama ihracatı;

SİRKÜLER 2017/25. Son üç takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla yıllık ortalama ihracatı; SİRKÜLERİN SİRKÜLER 2017/25 Tarihi : 24.03.2017 Konusu : 23.03.2017 Tarihinden İtibaren Uygulanmak Üzere Son 3 Takvim Yılı İtibarıyla İlgili Her Takvim Yılında İhracat Yapmak Şartıyla Yıllık Ortalama İhracatı

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 4523 ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 9/10/2006 No : 2006/11103

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve

Detaylı

YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ

YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ 5687 YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/8/2010 No : 2010/912 Dayandığı Kanunun Tarihi : 16/6/1927 No : 1076 21/6/1927 No : 1111 16/7/1965 No : 697 4/11/1983 No :

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248)

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı, illerde hentbol faaliyetleriyle meşgul olmak üzere o il de yapılacak olan hentbol faaliyetlerinin federasyonla uyumlu

Detaylı

Hukuki Durum: Av. R. Oya Söylemez ÖDD Yönetim Kurulu Üyesi

Hukuki Durum: Av. R. Oya Söylemez ÖDD Yönetim Kurulu Üyesi Hukuki Durum: Av. R. Oya Söylemez ÖDD Yönetim Kurulu Üyesi HUKUK Hukukun teknik anlamı "Belirli bir zamanda belirli bir toplumdaki ilişkileri düzenleyen ve uyulması devlet zoruna (müeyyide) bağlanmış kurallar

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN BAZI MADDELERİ DEĞİŞİYOR

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN BAZI MADDELERİ DEĞİŞİYOR 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN BAZI MADDELERİ DEĞİŞİYOR Son torba yasanın yayınlanması ile birlikte 6331 sayılı İSGK bazı maddeleri yeniden revize ediliyor. **İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 1- SINAVIN AMAÇ ve KAPSAMI: T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 1.1) İdaremizin ihtiyaç duyduğu Mühendislik branşlarında; 5302 sayılı İl Özel

Detaylı

Adalet Bakanlığından: CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE TERCÜMAN LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından: CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE TERCÜMAN LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 5 Mart 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28578 YÖNETMELİK Adalet Bakanlığından: CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE TERCÜMAN LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü GÜNDÜZLÜ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ BAŞVURU VE KAYIT- KABUL ŞARTLARI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü GÜNDÜZLÜ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ BAŞVURU VE KAYIT- KABUL ŞARTLARI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü GÜNDÜZLÜ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ BAŞVURU VE KAYIT- KABUL ŞARTLARI İLE İLGİLİ YÖNERGE NİSAN 2001 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç : Madde 1- Bu

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /142-1 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat /142-1 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/142-1 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİN YÖNETMELİĞİ 1. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak

DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİN YÖNETMELİĞİ 1. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak 1 DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİN YÖNETMELİĞİ 1 Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kendi nam ve hesabına en az iki yıl süreli yüksekokul, meslek

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2012 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2012 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2012 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ

Detaylı

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 01.08.2003 Resmi Gazete Sayısı : 25186 MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik

Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete : 28.02.2002 Sayı : 24681 Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bireysel emeklilik sisteminin geliştirilmesi ve

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 16.01.2005 R.G. Sayısı : 25702 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Yeminli Mali

Detaylı

T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İ L Â N

T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İ L Â N T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İ L Â N Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü nün 11/04/2012 tarih ve B.03.0.HİG.0.00.00.03-045.02[01]-10-2012/1429/9057

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU

Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU 1 MEVZUAT KRONİĞİ Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU 1) Avukatlık mesleği ile ilgili suçlar 1136 sayılı Avukatlık kanununda bir takım suçlar da yer almıştır. a) Yetkisi olmayanların avukatlık yapması suçu Levhada

Detaylı

"d) Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan.

d) Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan. 2012/2958 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE BAZI YÖNETMELİKLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 12/03/2012-2012/2958

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "İstatistikçi", " Mimar", "Mühendis", "Teknisyen", "Hemşire", "Arşiv Memuru", "Memur" ve "Sekreter"

Detaylı

ÖZELLİK ARZEDEN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI

ÖZELLİK ARZEDEN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI ÖZELLİK ARZEDEN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI I- GİRİŞ Yabancı uyruklu kişilerin ülkemizde çalışması konusunda kural olarak tek bir makam (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Detaylı

Madde 3 Bu Yönetmelik, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 11 ve 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 Bu Yönetmelik, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 11 ve 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 03.03.2004 Çarşamba Sayı: 25391 (Asıl) Devlet Bakanlığından: BIREYSEL EMEKLILIK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELIK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bireysel

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI

SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI Ersin UMDU * 1. GİRİŞ 5510 sayılı Kanunda sosyal güvenlik uygulamalarına yönelik müeyyideler, 5510 Sayılı Kanun

Detaylı

TÜBİTAK Yayınlanma Tarihi: Görüntülenme Sayısı 1032 Çalışma Şekli Daimi / Tam Süreli

TÜBİTAK Yayınlanma Tarihi: Görüntülenme Sayısı 1032 Çalışma Şekli Daimi / Tam Süreli Görüntülenme Sayısı 1032 Çalışma Şekli Daimi / Tam Süreli Son Başvuru Tarihi 13.11.2017 İşveren Statüsü Kamu Pozisyon 4 TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE*** Güvenlik kamera odası ve harekât merkezinde,

Detaylı

MADDE 5 - (1) Sigorta eksperliği faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

MADDE 5 - (1) Sigorta eksperliği faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır: Gerçek ve tüzel kişi eksperlerde aranan nitelikler MADDE 5 - (1) Sigorta eksperliği faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır: a) Türkiye de yerleşik olması, 1 / 6 b) Medeni hakları

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ 7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ Ceza ve hukuk yargılamasında 05.08.2017 tarihinden itibaren verilen kararlara karşı, (5 Ağustos 2017 Tarihli ve 30145 Sayılı Resmî Gazete Mükerrer yayınlanan

Detaylı

T. HALK BANKASI A.Ş.

T. HALK BANKASI A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. UZMAN YARDIMCISI, UZMAN YARDIMCISI (MÜHENDİS) GİRİŞ SINAVI Bankamızın Genel Müdürlük Birimleri, Bölge Koordinatörlükleri ve Şubelerinde istihdam edilmek üzere, Uzman Yardımcıları alınacaktır.

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME

YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME Tüzel Kişilik MADDE 4 Vakıflar, özel hukuk tüzel kişiliğine sahiptir. Yeni vakıfların kuruluşu, mal varlığı, şube ve temsilcilikleri

Detaylı

GÜVENLĠK KORUCUSU TEMĠNĠ BAġVURU KILAVUZU

GÜVENLĠK KORUCUSU TEMĠNĠ BAġVURU KILAVUZU GÜVENLĠK KORUCUSU TEMĠNĠ BAġVURU KILAVUZU 2017 BAġVURULAR 26 EKĠM-08 KASIM 2017 TARĠHLERĠ ARASINDA GÖLBAġI ĠLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞINA YAPILACAKTIR. YAZIġMA ADRESĠ GÖLBAġI ĠLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI ĠNTERNET

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak İkinci Bölüm Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri İÇİNDEKİLER Madde 3-

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK AVUKAT (KADROLU) İLANI (2015 7. DÖNEM)

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK AVUKAT (KADROLU) İLANI (2015 7. DÖNEM) 1. GENEL HUSUSLAR T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK AVUKAT (KADROLU) İLANI (2015 7. DÖNEM) a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği

Detaylı

PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI

PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI Şirketimiz Merkez ve Taşra Teşkilatına 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca 04/10/2013 tarih ve

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev

Detaylı

MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU, İDARİ YARGILAMA HUKUKU VE TÜRK CEZA KANUNDA KAMU GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU, İDARİ YARGILAMA HUKUKU VE TÜRK CEZA KANUNDA KAMU GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER DİKKAT: 1- Sorular çoktan seçmeli test şeklinde olup, cevap kağıdındaki doğru cevaba ait kare kutunun içi X (çarpı) şeklinde işaretlenerek cevaplanacaktır. 2- Cevaplandırmada siyah kurşun kalem ve yumuşak

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

PATLAYICI MADDE ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİNİN VERİLMESİ ESAS VE USULLERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

PATLAYICI MADDE ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİNİN VERİLMESİ ESAS VE USULLERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK PATLAYICI MADDE ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİNİN VERİLMESİ ESAS VE USULLERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 11/07/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24812 İçişleri Bakanlığından : BİRİNCİ

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 9057 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 Kanun Numarası : 5252 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/11/2004 Sayı :25642 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

Yenicami Mah. Milas Asfaltı Üzeri SAYIN ÜYEMİZ ; P.K SÖKE. Sayı : 2017 / 245 Tarih: Konu: Borsamız Organ Seçimleri.

Yenicami Mah. Milas Asfaltı Üzeri SAYIN ÜYEMİZ ; P.K SÖKE. Sayı : 2017 / 245 Tarih: Konu: Borsamız Organ Seçimleri. 5174 Sayılı Kanun ve Organ Seçimleri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uyarınca, yargı gözetiminde 04 Ekim 2017 Çarşamba günü yapılacak olan borsamızın meclis asil ve yedek üyeleri seçimlerinde, aşağıdaki

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SARIÇAM KAYMAKAMLIĞI ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIM İLANI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SARIÇAM KAYMAKAMLIĞI ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIM İLANI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SARIÇAM KAYMAKAMLIĞI ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIM İLANI 1. GENEL HUSUSLAR a) 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında Sarıçam ilçesi mülki

Detaylı

Harp Akademileri Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 31.5.1989 Sayı : 20181)

Harp Akademileri Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 31.5.1989 Sayı : 20181) 835 Harp Akademileri Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 31.5.1989 Sayı : 20181) Kanun No. Kabul Tarihi 3563 y 24.5.1989 Amaç ve kapsam BÎRtNCt BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar MADDE 1. Bu Kanunun amacı; Harp

Detaylı

GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) TEBLİĞ

GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) TEBLİĞ Genelge : 2016/21 24.05.2016 GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama; 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın

Detaylı

ASLANAPA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

ASLANAPA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER S. NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ASLANAPA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Denklik İşleri Yurtdışı Eğitim Denkliği

Detaylı

PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2009

PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2009 TEK BELGE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA, 18/2/2009 TARİH VE 5838 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ

Detaylı

Mali Müşavir Nasıl Olunur?

Mali Müşavir Nasıl Olunur? On5yirmi5.com Mali Müşavir Nasıl Olunur? Kanun hükümlerine göre muhasebe mesleği icrasını hak kazananlara "Serbest Muhasebeci Malî Müşavir", "Yeminli Mali Müşavir" denir. Yayın Tarihi : 22 Mayıs 2012 Salı

Detaylı